Sunteți pe pagina 1din 8

Forta Solidarit\tii

Publica]ie de informare [i atitudine a Confedera]iei Na]ionale a Sindicatelor Libere din Romnia Fr\]ia
Anul 1 nr. 7 octombrie 2006 Se distribuie gratuit
~mpreun\ vom fi mai puternici!
La ora apari]iei acestui num`r al
For]ei Solidarit`]ii, la Viena, toat` su-
flarea din mi[carea sindical` a participat
deja la constituirea unei singure Con-
federa]ii mondiale, Global Union.
E semnul c` unitatea de ac]iune e
mai important` ca niciodat` [i c` soli-
daritatea este o for]` de necontestat.
Inspira]i de mesajul clar al sindica-
lismului interna]ional, dar [i de nece-
sitatea relans`rii mi[c`rii sindicale
din Rom~nia, noi, cei din C.N.S.L.R.
FRIA, vom relua negocierile cu
colegii de la BNS, CSDR [i Meridian
pentru a construi \mpreun` o central`
sindical` cu adev`rat mare, puternic`,
reprezentativ`.
Cartelul Alfa a refuzat s` parti-
cipe la o astfel de construc]ie folosind
dou` argumente, unul pozitiv [i unul
negativ. Cel pozitiv este acela de a
men]ine pluralismul \n mi[carea sin-
dical`, ca o alternativ` democratic`
la ceea ce ar putea fi Confedera]ia
General` a Muncii pe care vrem s`
o legitim`m \n perioada urm`toare.
Poate chiar o anume competi]ie care
s` stimuleze reprezentarea la stan-
darde noi a intereselor salaria]ilor, a
sindicali[tilor. Cu un astfel de argu-
ment putem fi de acord pentru c` este
unul corect. Argumentul negativ este
acela c` \n spatele ideii generoase de
a construi o structur` confederativ`
at~t de mare [i de puternic` ar fi altfel
de interese, eventual obscure, pe care
eu, ca unul dintre promotorii acestui
proiect, nu le [tiu, nu le simt, nu
mi-au fost nici m`car sugerate. i ar
fi prea mult s` \ncerc s` demontez
un argument care oricum nu se ba-
zeaz` dec~t pe supozi]ii, ne\ncredere
[i suspiciune!
Eu \ns` cred c` mai este ceva, din-
colo de cele dou` argumente prezen-
tate de Cartelul Alfa \n toate mediile!
Cred c` liderii de la Alfa nu se simt
comod \ntr-o structur` mare, \n care
unitatea prin diversitate ar promova
valorile autentice ale sindicalismului
rom~nesc.
Mai cred c` vor s` joace rolul de
culeg`tor de pe pia]` a ne\mplini]ilor
care ar putea s` apar` odat` cu fuzi-
unea celor 4 centrale sindicale.
Iar postura de profitor nu este
chiar onorant` \ntr-un moment de
referin]` al mi[c`rii sindicale!
i mai cred c` Bogdan Hossu nu
este un om de echip` [i c` n-ar accep-
ta pentru nimic \n lume s` \mpart` cu
altcineva puterea deciziei \ntr-o con-
federa]ie at~t de important` sau s`
renun]e la simbolul de lider ofensiv,
contestatar de profesie, mereu ne-
mul]umit de tot [i de toate, dar foarte
satisf`cut de el \nsu[i!
M` voi opri aici cu publicitatea
gratuit` [i v` voi spune c` proiectul
nostru e totu[i unul complicat, care se
confrunt` cu o mul]ime de dificult`]i [i
care nu e privit cu ochi buni nici de
clasa politic`, nici de autorit`]i, nici de
patroni!
Dar ceea ce trebuie s` v` spun \n
final este un fapt simplu, pe \n]elesul
membrilor C.N.S.L.R. FRIA, dar
[i al milioanelor de membri care vor
face parte dintr-o confedera]ie impre-
sionant`. i anume c` un proiect de
o asemenea anvergur` merit` efortul
nostru, al tuturor, chiar dac` va trebui
s` sacrific`m interese personale, or-
golii [i orice alt fel de re]ineri obiective
sau subiective.
Suntem aproape [i nu vom l`sa pe
nimeni din afar` sau din interior s`
compromit` proiectul prin care vom
oferi salaria]ilor cea mai puternic`
organiza]ie sindical` din Rom~nia, o
Confedera]ie pentru Mileniul III, \n
care drepturile angaja]ilor vor fi cu
adev`rat ap`rate, iar viitorul lor va fi
mai sigur!
Marius Petcu,
Pre[edintele
C.N.S.L.R. FRIA
EDI TORI AL
Mergem \nainte...
Pe vremuri, circula o glum`
despre lupta dintre Zmeul Zmeilor
[i F`t Frumos. Acum, n niciun caz
nu avem de-a face nici cu zmei [i
cu att mai pu]in cu fe]i frumo[i, [i
nici de glume nu ne mai arde.
Am asistat din nou la un noian
de critici, dar [i la n[iruirea unor
inten]ii pe care nici m`car bune nu
le putem considera.
Poate numai patetismul cu care au
fost prezentate, dac` ar fi fost nso]it [i
de cteva lacrimi v`rsate atunci cnd
trebuia, de cine trebuia, i-ar mai fi
p`c`lit pe cei care n]eleg c` realit`]ile
sunt altele [i inten]iile nu ]in de foame.
Nu este prima [i probabil nu va fi
nici ultima ncercare a celor care se
nvrt n cercul puterii de a mai p`c`li
nc` o dat` electoratul, mai ales pe cei
care au acordat votul lor, n 2004,
alian]ei portocalii.
E[ecul guvern\rii
Se ncearc` din ce n ce mai mult
s` se acrediteze ideea c` e[ecul la-
mentabil al actualei guvern`ri s-ar
datora neaplic`rii programului de
guvernare pe care actuala coali]ie
guvernamental` l-a propus [i care
a fost aprobat de Parlament imediat
dup` instalarea sa la putere.
Complet fals!
n ceea ce prive[te elementele
sale de fond, programul de guvernare
a fost realizat ad literam.
Ceea ce trebuie ns` n]eles este c`
acel program de guvernare, constituit
pe baza ideologiei de dreapta [i sus-
]inut de o coali]ie de guvernare de
dreapta, nu este n niciun caz un pro-
gram care s` corespund` intereselor
cet`]enilor de rnd, ci i favorizeaz`,
pur [i simplu, pe mbog`]i]ii tran-
zi]iei ce-[i spun acum afaceri[ti.
i atta vreme ct programul de
guvernare este aplicat, a[a cum
spuneam, ad literam, criticile aduse
unui grup politic sau altuia c` ar
reprezenta interesele acestora sunt
total nejustificate.
Program de guvernare
potrivnic intereselor generale
Criticabil este, n acest caz, pro-
gramul de guvernare n sine, care este
construit n baza unei ideologii po-
trivnice intereselor generale.
Care au fost elementele de fond
ale acestuia? Politica fiscal` [i politica
salarial`. Restul nu reprezint` dect
relu`ri ale unor teme pe care le
auzim de 17 ani, cu ocazia fiec`rei
campanii electorale. Numai c` att
politica fiscal` materializat`, n prin-
cipal, prin cota unic` de impozitare
de 16%, ct [i politica salarial` ce se
traduce prin limitarea index`rilor la
nivelul ratei infla]iei, propuse de cei
ce se afl` la putere a nu se \n]elege
c` doar de Partidul Na]ional Libe-
ral vor continua s` afecteze nega-
tiv via]a de zi cu zi a salaria]ilor [i
pensionarilor.
Rezultatele acestui program se
v`d ct se poate de clar. Pe zi ce
trece, cre[te num`rul celor care se
descurc` din ce n ce mai greu de la
o leaf` la alta [i, mai grav, al celor al
c`ror nivel de trai a cobort sub limi-
ta s`r`ciei, dar [i al celor care, de dis-
perare, [i iau lumea n cap [i pleac`
pe alte meleaguri dup` un loc de
munc` mai bine pl`tit, n timp ce
profitul companiilor atinge valori
spectaculoase bazndu-se pe cre[teri
la fel de spectaculoase ale producti-
vit`]ii, iar cifrele trecute n dreptul
primilor 300 de mbog`]i]i se scriu cu
[i mai multe zerouri.
Oricum, n timp ce unii prezint`
platforme, al]ii prezint` proiectul bu-
getului pentru anul 2007, care cores-
punde, n ntregime, programului de
guvernare de dreapta.
Triumfalist, prin diverse confe-
rin]e de pres`, unii sau al]ii vorbesc
despre salariul minim de 390 lei, cre[-
terea salariului mediu cu 12% sau
cre[terea pensiilor cu 19%.
Numai c`, din 2007, Romnia va fi
membr` a Uniunii Europene.
Cet`]enii romni vor fi cet`]eni
europeni.
Cet\]enii romni
vor fi sau nu s\racii Europei?
A[a cum arat`, bugetul pe 2007 nu
va face dect s` adnceasc` diferen-
]ele dintre romnii s`raci [i romnii
boga]i, dar [i diferen]ele dintre ro-
mni [i ceilal]i cet`]eni ai Europei.
Pe 9 mai 2006, peste 15.000 de
membri ai C.N.S.L.R. FRIA, ie[i]i n
strad`, le transmiteau guvernan]ilor, n
numele altor 800.000, c` nu vrem s`
fim s`racii Europei, nu vrem s` fim
cat`]eni europeni de mna a doua.
Proiectul de buget propus de guvern
care, conform informa]iilor pe care le
avem, mai mult ca sigur va fi aprobat
n parlament de actuala coali]ie, va
avea ca rezultat exact acest lucru.
A[ vrea s`-i v`d pe cei ce zilele
acestea flutur` platforme, unii dintre
ei deputa]i sau senatori, c` vor vota
mpotriva acestui proiect de buget.
Dar ct` vreme acest buget co-
respunde n totalitate principiilor libe-
rale, nsu[ite de to]i cei afla]i la putere,
aceast` minune nu se va ntmpla.
A[a c` mai l`sa]i-ne cu platformele!
Pentru oamenii de rnd ai Rom-
niei, acestea nu nseamn` nimic.
Valentin Mocanu
~n platforme s\ ne t\iem
sau `n ciorapi...
Proteste
sindicale
Sanitas
Peste 6000 de salaria]i
din domeniul sanitar,
reprezentnd toate categoriile
profesionale care lucreaz`
\n acest domeniu de activiate,
afilia]i la Federa]ia Sindical`
Sanitas, au venit la Bucure[ti
pentru a reaminti mini[trilor
S`n`t`]ii [i Finan]elor Publice
c` pentru ei reforma a ncetat.
C` au pl`tit prea scump
pre]ul acestei reforme
[i c` a sosit timpul
ca [i ei s` beneficieze
de rezultatele acesteia.
pagina 2
2
For]a Solidarit\]ii
octombrie 2006
continuare din pagina 1
Solicitarea cre[terilor salariale cu
70% sau ndeplinirea revendic`rilor din
Protocolul semnat cu ministrul S`n`t`]ii
n data de 1 februarie 2006 sunt soli-
cit`ri de bun sim]. A sosit momentul
ca [i guvernan]ii s`-[i respecte promi-
siunile. Alocarea a 4% din PIB [i l`sarea
la dispozi]ia sistemului sanitar a utili-
z`rii integrale a fondurilor colectate
din asigur`rile de s`n`tate ar constitui
sume suficiente pentru men]inerea,
dezvoltarea [i modernizarea sectorului
sanitar, sus]ine Marius Petcu, pre[e-
dintele Federa]iei Sanitas.
Veni]i din toate jude]ele, membrii
Sanitas au cerut o finan]are corect` a
sistemului. Ei nu mai vor index`ri care
s` acopere infla]ia, dar care niciodat`
nu acoper` cre[terea pre]urilor. Ei nu
mai vor sacrificii.
Am crezut c` reforma a fost [i
pentru noi, [i pentru reprezentan]ii
puterii. Dar, se pare c` numai noi am
luat-o n serios. Statul nu a fost prea
generos cu sistemul sanitar. Pn`
acum reforma s-a limitat mai mult la
reducerea drepturilor angaja-
]ilor [i la disponibilizarea de
personal. Dac` mergem n rit-
mul acesta, s-ar putea ca dup` 1
ianuarie 2007 s` intr`m n criz`
de personal calificat, afirm`
Marius Petcu.
Cei prezen]i la Mitingul din
Pia]a Constitu]iei au reamintit
ale[ilor parlamentari sau sim-
pli membri ai Guvernului c`
Bugetul pe anul 2007 trebuie s`
cuprind` la capitolul cheltuieli
cu personalul [i sporurile, con-
travaloarea tichetelor de mas`,
ct [i a celorlalte facilit`]i asis-
ten]` medical` [i medica]ia gra-
tuite pentru ei [i membrii fa-
miliilor lor, a[a cum au [i alte
categorii de personal [i care nu
lucreaz` n domeniul medical.
Angaja]ii din domeniul asis-
ten]ei medicale au solicitat blo-
carea disponibiliz`rilor aceasta
fiind singura form` de eficientizare
a activit`]ii spitalelor g`sit` de noii
administratori [i elaborarea unui nor-
mativ minim [i obligatoriu pentru
angajatorii publici [i priva]i din siste-
mul sanitar. La ora actual`, sus]ine li-
derul sindical Marius Petcu, o asistent`
medical` are n ngrijire ntre 10 15
bolnavi. O cifr` foarte mare pentru
ca actul medical efectuat s` fie [i
de calitate. Noi nu mai putem ex-
pune oamenii no[tri la asemenea
riscuri. Oricnd unui bolnav poate s`
i se agraveze starea sau, mai r`u, s`
moar` din lips` de asisten]` medical`
prompt`.
Acest fenomen se poate agrava
dup` 1 ianuarie 2007 odat` cu in-
trarea Romniei n Uniunea Euro-
pean` [i cu liberalizarea pie]ei for]ei
de munc`. Acest aspect ar
trebui s`-i ngrijoreze mai
mult pe guvernan]i dect pe
noi, afirm` Marius Petcu,
pre[edintele Federa]iei Sani-
tas [i pre[edinte al C.N.S.L.R.
FRIA.
Reforma n s`n`tate a
adus cu ea [i fenomenul
externaliz`rilor [i privatiz`-
rilor, man` cereasc` pentru
unii, [i dezastru, de multe
ori, pentru angaja]i. De aceea
membrii Sanitas cer efec-
tuarea unui control de fond
la sesizarea Federa]iei pentru
a verifica eficien]a acestor
procese derulate pn` acum.
Totodat`, reprezentan]ii Sa-
nitas solicit` ca viitoarele
contracte de externalizare
[i/sau privatizare s` con]in`
clauze sociale clare [i avizate
de sindicate.
Dup` patru ore de protest,
sindicali[tii au p`r`sit Pia]a
Constitu]iei. Ei au promis c`
nu-[i mai vor irosi astfel for]ele
[i vor trece la alte forme de
protest cum ar fi ncetarea
lucrului. Pe 23 octombrie con-
ducerea Federa]iei Sanitas a
convocat Consiliul Na]ional
n [edin]` extraordinar` pen-
tru a analiza alocarea buge-
tar` pe trimestrul patru 2006
[i bugetul pe anul 2007. n
func]ie de rezultat se va lua
decizia asupra urm`toarei for-
me de protest.
Maria Schifirne]
Reprezentan]ii celor 25.000
de sindicali[ti din Federa]ia
Gaz Rom~nia, reuni]i
\n cadrul celui de-al V-lea
Congres, l-au reales pe Eugen
Luha s` le conduc` destinele
pentru un nou mandat de 4 ani.
Lucr`rile Congresului,
ce s-au desf`[urat la Poiana
Bra[ov, au avut ca repere
unitatea, disciplina
[i profesionalismul sindical.
At~t invita]ii, reprezentan]i ai pa-
tronatului, c~t mai ales lideri ai ce-
lorlalte structuri sindicale din Rom~nia
[i Fran]a, au sus]inut ideia fuziunii
mi[c`rii sindicale \n vederea realiz`rii
unui partener de dialog [i negociere
puternic, profesionist.
Congresul a adoptat noul statut al
Federa]iei Sindicatelor Gaz Rom~-
nia, precum [i o serie de rezolu]ii
menite s` sus]in` activitatea organi-
za]iei \n urm`torii patru ani, mai ales \n
ceea ce prive[te politicile anun]ate de
adaptare la noile cerin]e ale sindicalis-
mului european, c~t [i de a crea noi
instrumente care s` vin` \n sprijinul
rezolv`rii problemelor socio-profe-
sionale cu care se confrunt` membrii
de sindicat.
n cadrul mesajului s`u c`tre
propriii membri de sindicat, fostul [i
actualul lider, Eugen Luha, a ]inut s`
atrag` aten]ia asupra necesit`]ii schim-
b`rii abord`rii problemelor sindicali[-
tilor, ale salaria]ilor pe care-i reprezint`
\n condi]iile unui management trans-
na]ional. Necesitatea unit`]ii sindicale
la nivelul companiilor transna]ionale
este mai evident` ca oric~nd. n acest
sens, FS Gaz Rom~nia a organizat,
\n deschiderea lucr`rilor propriului
Congres, Conferin]a Interna]ional` de-
dicat` aprob`rii [i semn`rii unei Carte
Sociale.
Documentul semnat la Poiana Bra-
[ov d` posibilitatea sindicali[tilor din
filialele Gaz de France din toate ]`rile
s`-[i apere interesele \n comun, s` ne-
gocieze un contract de munc` transna-
]ional care s` prevad` condi]ii minime
de la care s` porneasc` negocierile
drepturilor salaria]ilor uniform pentru
to]i angaja]ii companiei. Ba mai mult,
reprezentan]ii sindicatelor din Fran]a,
Italia, Slovacia, Ungaria [i Rom~nia din
compania Gaz de France \[i propun
ca \n normele de aplicare a Cartei So-
ciale s` prevad` \nceperea negocie-
rilor la aceea[i dat`, or`, lun`, an. A[a
sper` sindicali[tii c` vor avea un plus
asupra administra]iei. Ei au propus
acest document spre aten]ie [i sindi-
cali[tilor din alte domenii unde ac]io-
neaz` companii transna]ionale.
Maria Schifirne]
Congresul sindicatelor din industria
gazelor
Carta Social\,
o premier\
`n companiile
multina]ionale
Proteste sindicale
Sanitas
octombrie 2006
For]a Solidarit\]ii
3
Seminarul organizat
de Interna]ionala Serviciilor
Publice (PSI), cu tema
Integrarea european` nevoia
unei politici sindicale comune
pentru sindicatele din sectorul
public din Romnia,
care s-a desf`[urat la Sinaia,
\n perioada 29 31 august 2006,
s-a bucurat de prezen]a
mai multor formatori de opinie
sindicali. Ace[tia au sus]inut
necesitatea coagul`rii mi[c`rii
sindicale \n jurul unor principii
care s` poat` asigura
solidaritatea [i unitatea
mi[c`rii sindicale romne[ti,
cum ar fi profesionalizarea
[i eficientizarea structurilor
sindicale, promovarea valorilor
individuale [i asigurarea
calit`]ii serviciilor oferite
de organiza]iile sindicale.
La seminar au participat, din partea
PSI, Marina Irimie, secretarul or-
ganiza]iei pentru Europa de Sud-Est,
Sorin Stan (C.N.S.L.R. FRIA) [i
Ovidiu Jurc` (BNS), Hugh Lanning,
secretar general adjunct al Sindicatului
Serviciilor Publice [i Comerciale din
Marea Britanie (SPC), reprezentan]i ai
ctorva federa]ii afiliate la Cartel Alfa
[i Blocul Na]ional Sindical, precum
[i purt`tori de cuvnt ai federa]iilor
Sanitas, Gaz Romnia, Energe-
tica Mileniul III [i Servicii Publice,
din cadrul C.N.S.L.R. FRIA.
Sindicatele `n contextul
globaliz\rii [i integr\rii `n UE
Seminarul s-a axat pe dezbaterea
problemelor legate de tendin]ele
actuale din mi[carea sindical` inter-
na]ional`; posibilitatea \nt`ririi struc-
turilor sindicale din Romnia, \n con-
textul schimb`rilor economice [i
sociale, al globaliz`rii [i al integr`rii
europene; reforma sectorului public
\n Romnia pe fondul apari]iei
unor noi structuri \n ramurile
sectorului public; provoc`rile
actuale \n sectorul public din
Romnia, reprezentate de struc-
turile sindicale [i ale partenerilor
sociali, echilibrului de for]e \ntre
sindicate [i angajator, afilierile pe
plan na]ional [i interna]ional [.a.;
modernizarea structurilor [i a
activit`]ii sindicale \n sectorul
public [i promovarea unei poli-
tici sindicale comune pentru pro-
movarea serviciilor publice de
calitate.
Marina Irimie a prezentat
modific`rile care au avut loc \n
structurile sindicale din sectorul
serviciilor publice [i problemele cu
care se confrunt` \n prezent sin-
dicatele din ramur`. n contextul
preconizatei fuzion`ri dintre Uniu-
nea European` a Serviciilor Publice
(EPSU) [i PSI-Europa, dar [i a fu-
zion`rii dintre Confedera]ia Interna-
]ional` a Sindicatelor Libere (CISL) [i
Confedera]ia Interna]ional` a Muncii
(WTL), s-a sus]inut cauza elabor`rii
unor politici sindicale comune, pro-
movate inclusiv de c`tre organiza]iile
sindicale romne[ti. Astfel, tendin]a
de unificare a mi[c`rii sindicale apare
ca o reac]ie fireasc` \mpotriva glo-
baliz`rii [i provoc`rilor economice
actuale.
Ovidiu Jurc` a comb`tut no]iunea
de flexsecurity, \mpotriva c`ruia
OIM-ul a reac]ionat pn` cnd s-a
renun]at la acest concept care nu co-
respundea dimensiunii de securitate
\n munc` [i nu se \nscria \n preve-
derile Cartei Sociale Europene. El a
prezentat pozi]ia confedera]iilor sin-
dicale romne[ti asupra necesit`]ii
unei Legi a negocierilor de munc`, \n
care criteriile de reprezentativitate s`
fie acoperite exclusiv prin num`rul de
membri.
Sorin Stan a scos \n eviden]` fap-
tul c` [i patronatul romn devine tot
mai puternic, fapt ce va duce la sc`-
derea rolului confedera]iilor na]io-
nale, \n detrimentul intereselor sindi-
cale regionale, care nu vor putea fi
sus]inute dac` se va ignora procesul
de unificare a mi[c`rii sindicale. n
privin]a Contractului Cadru de Munc`
la nivel european, ct [i al Contrac-
telor Colective de Munc`, lectorul a
pus accent pe necesitatea apel`rii la
profesioni[ti pentru ca acestea s`
poat` r`spunde necesit`]ii asigur`rii
unor condi]ii ct mai bune de desf`-
[urare a activit`]ii pentru salaria]i.
Din interven]iile reprezentan]ilor
federa]iilor prezente la seminar s-au
putut vedea [i unele neajunsuri ale
mi[c`rii sindicale romne[ti, care
concur`, printre altele, la o slab` re-
prezentare autohton` \n structurile
PSI, la o comunicare \nc` greoaie [i la
o lips` acut` de resurse pentru ac]iuni
sindicale de amploare. Cu toate aces-
tea, nevoia unific`rii mi[c`rii sindi-
cale este resim]it` de fiecare orga-
niza]ie \n parte, \n special atunci
cnd aceasta trebuie s` se confrunte
cu procesul de privatizare [i cu re-
glement`ri legislative potrivnice.
De asemenea, apari]ia unui Cod
deontologic aplicabil mi[c`rii sindi-
cale ar putea avea darul s` dea un
impuls nou procesului de unificare
sindical` c`ruia C.N.S.L.R. FRIA
i-a fost \ntotdeauna dedicat`.
Sorin Constantinescu
Dezbatere
Federa]iile din C.N.S.L.R. FR|}IA,
pentru o politic\ sindical\ comun\
Dup` mai multe runde
de negocieri purtate
de conducerile federa]iilor
Pelcontex Fr`]ia
[i Triconftex [i mediate
permanent de reprezentan]ii
Confedera]iei Na]ionale
a Sindicatelor Libere
din Romnia Fr`]ia,
\n perioada 29 30 septembrie
2006, a avut loc la Sinaia
Congresul de Fuziune a celor
dou` federa]ii. La acest
eveniment, C.N.S.L.R. FRIA
a fost reprezentat` de Ciprian
Dragomir ef Departament
Organizare.
Delega]ii prezen]i la acest Con-
gres au votat \n unanimitate Acordul
de Fuziune a celor dou` organiza]ii
sindicale ce cuprinde \n anex` [i sta-
tutul noii federa]ii a c`rei denumire a
rezultat din combinarea numelor de]i-
nute anterior de cele dou` structuri
[i anume Peltricontex Fr`]ia. n
cadrul lucr`rilor a fost aleas` [i con-
ducerea noi organiza]ii sindicale, afi-
liat` la Confedera]ie [i constituit` sub
titulatura Federa]ia Peltricontex
Fr`]ia:
Pre[edinte: Diaconescu Eugenia;
Primvicepre[edinte: Ar`doaie Va-
sile;
Secretar General: Gr`dinaru Maria;
Vicepre[edinte: Chiciuc Maria;
Vicepre[edinte: Mihu] Benone;
Vicepre[edinte: D`nescu Nicolae;
Vicepre[edinte: Neidoni Ioan.
Aceast` nou` federa]ie reune[te
29 de sindicate, reprezentnd intere-
sele a aproximativ 11.100 de membri
de sindicat [i va avea sediul \n Bu-
cure[ti, str. Cristian Popi[teanu nr.
1 3, sector 1.
Departamentul Organizare
Fuziune
Sindicatele, con[tiente
c\ numai ~mpreun\
vom fi mai puternici
Profesorii, indigna]i
de nep\sarea Guvernului
Federa]iile sindicale din Educa]ie catalogheaz` drept mediocr` ultima
ofert` a Guvernului, anun]at` la negocierile de la \nceputul lui octombrie,
prin care majorarea salarial` pe 2007 va fi de 18%, \n dou` tran[e. Ultima
ofert` a Guvernului arat` \nc` o dat` importan]a pe care clasa politic` o
acord` nv`]`m~ntului. Cre[terea salarial` prognozat` pentru anul viitor de
7% de la 1 aprilie [i de 11% de la 1 octombrie nu asigur` nici m`car protec]ia
social`. Desconsiderarea partenerilor sociali, lucru pe care Guvernul l-a f`cut
cu m`iestrie \n ultima perioad`, ne aduce aminte de comunism. Istoria pare
c` se repet`. Aceste negocieri au fost de la \nceput [i p~n` la sf~r[it conduse
de la Guvern. (...) Consider`m, \n continuare, c` este nevoie de o majorare
mult mai mare dec~t ultima ofert` a Guvernului. Pentru a aduce veniturile
din nv`]`m~nt la un nivel decent, cerem Guvernului s` emit` un act norma-
tiv prin care personalul din Educa]ie s` primeasc` lunar 20 de tichete
de mas` [i o prim` de vacan]` la sf~r[itul anului [colar, respectiv univer-
sitar(...), se arat` \n comunicatul emis ulterior de liderii celor patru fede-
ra]ii sindicale Aurel Cornea, pre[edinte FSLI, C`t`lin Croitoru, pre[edinte
FEN, Gheorghe Isvoranu, pre[edinte FSII Spiru Haret, R`zvan Bobulescu,
pre[edinte FNS Alma Mater.
Executivul a alocat 137,025 de milioane de lei pentru 954 de [coli, licee
[i gr`dini]e care au nevoie de igienizare [i reabilitare. Banii reprezint` ultima
tran[` din suma alocat` Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii pentru proiectele
din \nv`]`m~ntul preuniversitar, iar \n cazul \n care nu pot fi folosi]i p~n` la
sf~r[itul acestui an, ei pot fi reporta]i pe anul 2007, p`str~ndu-[i destina]ia.
Bugetul Educa]iei pentru 2007 este de 5,2% din PIB, incluz~nd [i bugetul
Cercet`rii de 0,44% din PIB. Cre[terea de 132,1% fa]` de bugetul alocat
Educa]iei \n 2006, de care at~t premierul, c~t [i ministrul H`rdau sunt m~ndri,
este \ns` departe de prevederile Legii \nv`]`m~ntului, care spun c` p~n` \n
2007 Educa]ia va primi 6% din PIB, av~nd \n vedere cerin]ele integr`rii. Ceea
ce au reu[it s` ob]in` sindicatele din Educa]ie dup` greva din noiembrie 2005
[i mitingurile din 2006 este c` cele 1,1 miliarde euro neacordate integral,
\nc`, vor fi reportate [i pentru 2007.
Mia Jianu
4
For]a Solidarit\]ii
octombrie 2006
n perioada 21 22 septembrie
a.c., au avut loc lucr`rile
Conferin]ei finale din cadrul
proiectului Confedera]iei
Europene a Sindicatelor privind
implementarea acordului-cadru
al Uniunii Europene
privind stresul la locul
de munc`. La eveniment au luat
parte reprezentan]ii tuturor
]`rilor care s-au \nt~lnit anul
trecut la Riga, Budapesta
[i Bruxelles pe aceast` tem`.
Din partea C.N.S.L.R. FRIA
au participat Iano[ Georgescu
[i Teodora Gheorghevici.
Acordurile-cadru sunt \ncheiate
\n cadrul dialogului intersectorial la
nivel european \ntre ETUC (Confe-
dera]ia European` a Sindicatelor),
UNICE/UEAPME (Organiza]ia Mediu-
lui de Afaceri din Europa/Asocia]ia
European` a ntreprinderilor Mici [i
Mijlocii [i a Me[te[ugarilor) [i CEEP
(Centrul european al \ntreprinderilor
cu participa]ie public` [i al \ntreprin-
derilor de interes economic general)
[i sunt ratificate de Consiliul de Mi-
ni[tri, fiind parte a legisla]iei Uniunii
Europene. Acestea au caracter de
obligativitate [i se refer` la:
concediul parental (1996)
munca \n timp par]ial (1997)
contractele pe perioad` deter-
minat` (1999)
telelucrul (2002)
stresul la locul de munc`
(2004).
Acordul-cadru privind stresul la
locul de munc` are ca termen de im-
plementare \n legisla]ia ]`rilor Uniunii
Europene, Bulgariei [i Rom~niei luna
octombrie 2007.
Unele ]`ri au implementat deja
acordul prin diverse c`i: articol \n
codul muncii (Cehia), articol \n CCM
unic la nivel na]ional (Bulgaria) sau
la nivel de sectoare (Danemarca \n
sectoarele publice, Tenerife \n sec-
torul hotelier), legea privind s`n`ta-
tea [i securitatea la locul de munc`
(Belgia, Portugalia, Norvegia, Slova-
cia), declara]ie bipartit` (Malta), ghid
interprofesional tripartit Marea Bri-
tanie. n alte ]`ri, acordul-cadru este
\n curs de implementare: Italia, Fin-
landa, Suedia, Fran]a, Elve]ia, Spania.
La nivelul UE, stresul la locul de
munc` este men]ionat \n acordurile
din ramurile electricitate, construc]ii [i
cur`]`torii. Polonia, Estonia [i Unga-
ria nu au f`cut niciun raport. n ceea
ce prive[te Rom~nia, s-a \ncercat im-
plementarea acordului-cadru prin in-
troducerea unui articol \n legea s`-
n`t`]ii [i securit`]ii la locul de munc`,
dar \ncercarea a e[uat. C.N.S.L.R.
FRIA are \n vedere implementarea
acordulului printr-un articol ce va fi
introdus \n CCMUN pe 2007.
Dup` implementare, fiecare ]ar`
va raporta anual evaluarea impac-
tului: prin ce modalit`]i (mecanisme
de monitorizare) [i \n ce m`sur` s-a
reu[it descre[terea nivelului de stres
la locul de munc`.
Acordurile-cadru sunt o ini]iativ`
a Comisiei Europene, care a stabilit c`
acestea trebuie implementate de c`tre
partenerii sociali [art. 139 (2) al Tra-
tatului de la Roma]. Ele sunt semnate
de c`tre asocia]iile patronale [i sin-
dicale la nivel european, a[a c` ne-
implementarea lor \n legisla]ie prin
CCMUN contravine legii.
Acordul consemneaz` c` stresul
la locul de munc` este considerat pe
plan interna]ional, european [i na]io-
nal o preocupare comun`, at~t pentru
angajatori, c~t [i pentru lucr`tori.
Scopul acordului este de a cre[te
gradul de con[tientizare [i \n]elegere
privind stresul la locul de munc` \n
r~ndul angajatorilor, lucr`torilor [i re-
prezentan]ilor lor [i atragerea aten]iei
asupra semnelor care ar putea s` in-
dice probleme de stres la locul de
munc`. Stresul este o stare \nso]it` de
disconfort sau disfunc]ionalit`]i fizice,
psihologice sau sociale [i care rezult`
din faptul c` indivizii se simt incapa-
bili s` fac` fa]` exigen]elor sau a[-
tept`rilor fa]` de ei.
Individul este bine adaptat pen-
tru a face fa]` expunerii pe termen
scurt la presiune, care poate fi consi-
derat` drept pozitiv`, dar gestioneaz`
cu dificultate expunerea pe perioade
\ndelungate la presiuni intense. Mai
mult, persoane diferite pot reac]iona
diferit \n situa]ii similare [i acela[i in-
divid poate reac]iona diferit la situa]ii
similare \n momente diferite din via]a
sa. Stresul nu este o boal`, dar o ex-
punere prelungit` la stres poate
reduce eficien]a la locul de munc` [i
poate cauza probleme de s`n`tate.
Stresul datorat mediului exterior de
lucru poate antrena modific`ri ale
comportamentului, precum [i o redu-
cere a eficien]ei la locul de munc`. Nu
orice manifestare a stresului trebuie
considerat` ca stres legat de locul de
munc`. Stresul la locul de munc`
poate fi provocat de diver[i factori,
cum ar fi con]inutul muncii, organi-
zarea muncii, mediul de lucru, co-
municarea deficitar` etc., mai arat`
Acordul cu privire la defini]ia [i peri-
colele reprezentate de stres.
Melania Jirl\ianu
Uniunea European\, preocupat\ de s\n\tatea lucr\torilor
Combaterea stresului
la locul de munc\
n perioada 31 august
3 septembrie a avut loc
la Jupiter, hotel Capitol,
un seminar de educa]ie
sindical` cu tema: Marketing
[i management sindical.
Au fost prezen]i peste
50 de reprezentan]i sindicali
care activeaz` \n cadrul RATB
[i c]iva invita]i de marc`
ai mi[c`rii sindicale
la nivel na]ional.
Cu acest prilej au ]inut prelegeri
urmate de largi dezbateri cu cei pre-
zen]i: Minic` Boaj`, vicepre[edinte
C.N.S.L.R. FRIA [i pre[edinte al
Federa]iei Sindicatelor Libere din Ser-
viciile Publice, Aurel Cornea, pre[e-
dintele Federa]iei Sindicatelor Libere
din nv`]`mnt, Iano[ Ioan Georgescu,
expert sindical al C.N.S.L.R. FRIA
[i Vasile Petrariu, pre[edintele USTPL
Bucure[ti.
n prima faz` s-a discutat despre
modific`rile legislative: Legea servi-
ciilor comunitare de utilit`]i publice,
Legea securit`]ii [i s`n`t`]ii \n munc`,
Legea privind transportul public local
[i propunerile de modificare a Codu-
lui muncii, Legea privind contractul
colectiv, Legea solu]ion`rii conflic-
telor de munc` [i Legea sindicatelor.
S-a abordat [i problema negocierii
Contractului colectiv la nivel de ra-
mur` [i la nivel de RATB. S-a f`cut o
informare privind activitatea FSLSP \n
cadrul Interna]ionalei Serviciilor Pu-
blice (PSI), privind participarea la mai
multe seminarii tematice [i propune-
rile privind elemente ale strategiei PSI.
ntre temele discutate, re]inem pe
cea privind securitatea la locul de
munc`, ocazie cu care s-a dezb`tut,
\n principal, problema elimin`rii stre-
sului la locul de munc`.
Legat de problemele educa]ionale
la nivelul sindicatelor, s-a eviden]iat
necesitatea continu`rii acestor semi-
narii, centrate pe diverse teme de
interes actual pentru responsabilii
sindicali [i permanenta \mbun`t`]ire
a comunic`rii \n cadrul organiza]iilor
sindicale. Minic` Boaj` a prezentat un
punct de vedere pertinent asupra ne-
cesit`]ii polariz`rii mi[c`rii sindicale,
\n sensul unific`rii acesteia. Aurel
Cornea a mar[at [i dnsul \n conti-
nuare pe aceast` tem`, f`cnd o re-
ferire la ceea ce se \ntmpl` la nivelul
ramurii \nv`]`mntului. Prezentarea
lui Iano[ Ioan Georgescu a fost cen-
trat` pe ideea eficientiz`rii perfor-
man]elor managementului sindical,
iar Vasile Petrariu a prezentat stra-
tegia pe termen lung a sindicatului
SLTC Speran]a, respectiv a USTPL
Bucure[ti, \n perspectiva necesit`]ii
stabilirii unei noi strategii pentru
2007 2008 \n privin]a negocierii
Contractului Colectiv de Munc`.
Una dintre concluziile acestei
\ntlniri, extrem de util` pentru to]i
cei prezen]i, a fost urgen]a cu care
sindicatele vor trebui s` r`spund`
provoc`rilor lansate de tehncia infor-
ma]iei [i de obligativitatea formul`rii
unui r`spuns promt [i profesionist la
toate situa]iile de comunicare \n care
sindicatele sunt implicate.
Sorin Constantinescu
Seminar educa]ional
Management
[i Marketing Sindical
ntre 1 3 septembrie, a avut loc,
la Sinaia, n incinta hotelului New
Montana, seminarul de evaluare a
proiectului Cet`]enie democratic`
lansat de organiza]ia non-guverna-
mental`, axat` pe probleme educa-
]ionale, Centrul Educa]ia 2000+.
La acest eveniment au participat
reprezentan]i din cele 16 circum-
scrip]ii selectate pentru a participa la
acest proiect, care a fost demarat n
luna noiembrie 2005. Uniunea Sindi-
cal` MediaSind a urm`rit ndeaproa-
pe derularea proiectului n Bucure[ti
[i a fost prezent` ca invitat nc` de
la prima ntlnire a celor care au co-
laborat n cadrul acestui proiect de
parteneriat.
Proiectul Cet`]enie democratic`,
ini]iat [i implementat de Centrul Edu-
ca]ia 2000+, organiza]ie creat` n
1999, care face parte din Soros Open
Network, cea mai important` re]ea
de organiza]ii neguvernamentale din
Romnia, a avut la baz` analiza stu-
diilor [i cercet`rilor sociale care au
ar`tat, n special, cultura politic`
redus` a cet`]enilor, lipsa de interes
pentru via]a politic`, lipsa de n-
credere a cet`]enilor n institu]iile
statului, existen]a unor bariere edu-
ca]ionale [i rezisten]a la schimbare,
dezinteresul oamenilor politici pentru
problemele reale ale cet`]enilor [i
lipsa lor de preg`tire pentru asumarea
unei func]ii politice.
Educa]ia pentru cet`]enie demo-
cratic` sintagm` promovat` de
Consiliul Europei [i adoptat` rapid
de majoritatea actorilor din acest
domeniu este considerat` prioritate
a reformelor educa]iei [i reprezint`
o dimensiune major` a politicilor n
toate ]`rile europene. Proiectul Cet`-
]enie democratic` are meritul de a
fi creat un model de parteneriat [i co-
laborare la nivel local ntre repre-
zentan]ii societ`]ii civile, parlamen-
tari, autorit`]ile locale [i comunitatea
de afaceri din regiune n scopul trans-
paren]ei ac]iunilor derulate [i a im-
plic`rii tinerilor n via]a comunit`]ii.
Acest proiect [i-a propus s` pro-
moveze implicarea cet`]enilor n co-
munitate [i ncurajarea acestora de
a se al`tura eforturilor organiza]iilor
neguvernamentale de mbun`t`]ire a
calit`]ii vie]ii [i de consolidare a de-
mocra]iei n Romnia. Astfel, proiec-
tul a urm`rit consolidarea ncrederii
cet`]enilor n oficialii ale[i n cadrul
structurilor politice centrale [i locale,
obiectiv pe care se pare c` l-a reali-
zat dar, ar`tnd mai mult... ne\ncre-
derea cet`]enilor.
R\zvan Huzuneanu
Cet\]enie Democratic\:
puterea monitorizat\ de cet\]eni
octombrie 2006
For]a Solidarit\]ii
5
Activitatea de emitere
[i acceptare de carduri
reprezint` una din priorit`]ile
strategiei de dezvoltare
a Romexterra Bank
\n perioada urm`toare,
asigurnd totodat`
diversificarea gamei de produse
[i servicii oferite clien]ilor,
persoane fizice [i juridice.
Banca \[i propune astfel
s` se extind` pe o pia]`
competitiv`, \n continu`
dezvoltare [i transformare,
caracterizat` de prezen]a
unor competitori cu vechime
[i experien]` \n domeniu.
De cur~nd, MKB din Ungaria
a achizi]ionat un pachet
de peste 51% din ac]iunile b`ncii,
suficient pentru a prelua
capitalul majoritar
al Romexeterra.
Romexterra,
o banc\ pentru clien]ii s\i
Romexterra Bank emite carduri
sub sigla MasterCard \nc` din anul
2003, iar din noiembrie 2004 a \n-
ceput s` emit` [i s` accepte [i carduri
emise sub sigla organiza]iei VISA In-
ternational. n prezent, banca gestio-
neaz` o re]ea de 80 ATM-uri [i 38
POS-uri instalate la sucursalele b`ncii
pentru retrageri de numerar.
Reprezentan]ii b`ncii estimeaz`
c` perioada care urmeaz` va fi mar-
cat` de o accentuare a concuren]ei
pe aceast` pia]`, care \nc` dispune
de suficiente rezerve de cre[tere att
\n plan cantitativ dar mai ales al
calit`]ii serviciilor. Cardurile de afi-
nitate (Affinity) sunt emise de c`tre
b`nci \n parteneriat cu organiza]ii ai
c`ror membri au interese [i activit`]i
comune. De cte ori un astfel de card
este utilizat, un anumit procent din
valoarea tranzac]iei se \ndreapt` c`tre
organiza]ia respectiv`, care va fo-
losi fondurile rezultate tot \n bene-
ficiul membrilor, astfel fiind \ncura-
jat` folosirea cardului. n acest sens
Romexterra Bank [i-a propus ata-
carea unui segment de pia]` prea
pu]in abordat pn` \n prezent, prin
emiterea de carduri Affinity din ca-
tegoria affinity&co-branded. Cardul
pe care Romexterra \l propune este
un card de tipul Affinity emis \n
colaborare cu C.N.S.L.R FRIA.
Segmentul de pia]` c`ruia se adre-
seaz` acest tip de card \l reprezint`
membrii de sindicat prezen]i [i vii-
tori ai uniunilor sindicale din cadrul
C.N.S.L.R. FRIA.
Pentru a oferi avantaje certe aces-
tui produs, Romexterra a analizat va-
rianta ca posesorii acestui tip de card
s` beneficieze de unele reduceri de
pre]/acordarea de bonusuri la utili-
zarea cardului la anumi]i comercian]i
pentru achizi]ionarea de m`rfuri/ser-
vicii. Astfel, banca va emite un card
proprietar [i va \ncheia cu comer-
cian]ii interesa]i de acest proiect de
contracte de acceptare a acestui tip de
card.
Pentru a m`ri totu[i aria de ac-
ceptare a acestui card s-a luat leg`tura
cu reprezentan]ii MasterCard [i VISA,
iar din discu]iile purtate a rezultat
c` doar organiza]ia MasterCard este
de acord ca produsul pe care Rom-
exterra \l va emite \mpreun` cu
C.N.S.L.R. FRIA s` fie emis pe o
platform` MasterCard.
Astfel, acest card va fi acceptat
nu doar la comercian]ii cu care
Romexterra Bank va \ncheia con-
tracte de acceptare [i unde se pot acor-
da diverse reduceri de pre]/acordare
de bonusuri, ci [i \n \ntreaga re]ea
MasterCard acolo unde este afi[at`
sigla MasterCard. Cardul va primi o
denumire generic` care va fi stabilit`
de comun acord (Romexterra Bank
[i C.N.S.L.R. FRIA), de exemplu
MPREUN, nume care va fi tip`rit
pe aversul cardului. De asemenea fie-
care comerciant care va accepta acest
card va fi dotat de c`tre Romexterra
Bank cu echipamente acceptatoare
de carduri (EFT POS) [i cu etichete
autocolante care vor indica cump`r`-
torilor faptul c` respectivul comerciant
accept` cardul MPREUN.
Card [i legitima]ie
Cardul MPREUN, pe lng` ca-
litatea sa de card bancar, el prelund
\n acest fel toate facilit`]ile conferite
de c`tre cardul MasterCard, va avea [i
calitatea de legitima]ie de membru de
sindicat, lig`, asocia]ie sau organiza]ie
sindical`, component` a C.N.S.L.R.
FRIA. Cardul MPREUN pentru
persoanele fizice este caracterizat
prin:
cardul prezint` marca Master-
Card [i MPREUN;
este un card ce poate fi utilizat
pentru plata bunurilor [i serviciilor
furnizate de c`tre comercian]i sau
pentru retragerea de numerar de la
sucursale bancare [i pentru efectua-
rea de opera]iuni la ATM-uri; cardul
poate fi utilizat [i la efectuarea de
tranzac]ii prin internet;
cardul poate fi utilizat numai la
comercian]i, sucursale bancare [i
automate bancare care afi[eaz` m`r-
cile de acceptare MasterCard [i/sau
MPREUN;
la comercian]ii care accept`
marca MPREUN, posesorul car-
dului va beneficia de unele reduceri
de pre]/acordare de bonusuri;
cardul are [i calitatea de legiti-
ma]ie de membru de sindicat;
este un card de debit cu facili-
tate de descoperire de cont overdaft;
are acoperire \n lei;
este valabil interna]ional;
termenul de valabilitate a car-
dului este de 3 ani;
tranzac]iile efectuate pe terito-
riul Romniei (\n RON) vor fi debitate
din contul de card cu valoarea \n
RON a opera]iunilor efectuate;
tranzac]iile interna]ionale sunt
convertite \n moneda EURO la cursul
de schimb practicat de MasterCard,
fiind apoi convertit \n lei la cursul
practicat de c`tre Romexttera la
tranzac]iile cu carduri.
continuare \n num`rul viitor
Mia Jianu
Avantajul de a fi membru C.N.S.L.R. FR|}IA
~mpreun\ sub sigla MasterCard
Monitorizare `nainte de aderarea
la Uniunea European\:
Barometrul s\r\ciei
la romni
Romnii [i-au spus p`rerile
la Barometrul de Opinie Public`.
Ei s-au s`turat de guvernan]i
[i de Traian B`sescu. Romnii
sunt foarte con[tien]i de nivelul
lor ca na]iune \n plan mondial.
Atunci cnd se raporteaz`
la institu]ii precum Uniunea
European`, Organiza]ia
Na]iunilor Unite [i NATO,
romnii \[i manifest`
scepticismul cu privire
la o ridicare la nivelul lor sau
la vreun beneficiu major. Ei sunt
deta[a]i \n ceea ce prive[te
politica, de[i opiniile continu`
s` se manifeste fa]` de toate
institu]iile mai sus men]ionate.
Speciali[tii contabilizeaz\
problemele romnilor
Pia]a locurilor de munc`, s`n`-
tatea, nivelul de trai sunt unele dintre
problemele majore \nc` nerezolvate
ale Rom~niei, care ocup` g~ndurile
rom~nilor \ntr-un procentaj foarte
mare. Conform Barometrului de Opi-
nie Public`, mai mult de jum`tate din-
tre rom~ni au considerat c` actualul
Guvern nu a \nregistrat niciun pro-
gres remarcabil. Pe plan social, 61%
dintre rom~ni spun c` situa]ia nu s-a
schimbat deloc [i 22% c` s-a \nr`ut`]it
pe plan economic. 57% consider` c`
totul a r`mas la fel, pe c~nd 24% c`
s-a \nr`ut`]it.
Ineficien]a autorit`]ilor \n lupta
anticorup]ie, l`s~nd la o parte c~teva
cazuri de mari corup]i pentru ochii
europenilor \naintea Raportului de
]ar`, este reflectat` [i de rezultatele
barometrului. n ochii rom~nilor, co-
rup]ia este la fel de ridicat` pentru
51% dintre intervieva]i sau chiar a luat
amploare pentru 22%.
Politica, la nivel de apatie
De[i popularitatea sa e \n con-
tinu` sc`dere, pre[edintele Traian
B`sescu se mai bucur` \nc` de spri-
jinul a 53% dintre rom~ni. O ascen-
siune remarcabil` a avut-o Cornel
Vadim Tudor, iar personajele din
Partidul Social Democrat continu` s`
se afle \n c`dere liber` at~t \n sonda-
je, c~t [i pe plan politic.
n continuare, electoratul Rom~-
niei vrea dou` for]e politice concen-
trate, a spus prof. univ. dr. Dumitru
Sandu, cel care a realizat schema
standard de e[antionare. Pe de alt`
parte, Ovidiu Voicu, coordonatorul
programului, a observat c` 77% dintre
rom~ni nu sunt interesa]i de politic`.
Romnii, o na]iune
de oameni s\raci
Majoritatea rom~nilor, \n pro-
por]ie de 47%, consider` c` ]ara noas-
tr` merge \ntr-o direc]ie gre[it`, c` nu
avem un ]el precis [i suntem mereu
la mila str`inilor. Noi avem \n conti-
nuare un nivel de trai foarte sc`zut.
Doar 52% dintre rom~ni au un ser-
viciu [i 38% afirm` c` veniturile nu le
ajung pentru strictul necesar. Doar 1%
spun c` au venituri care le asigur` tot
ceea ce au nevoie.
Pe o scar` valoric` propus` de
intervievatori, 21% dintre rom~ni se
v`d pe treapta inferioar` a societ`]ii,
32% \n clasa muncitoare, 26% \n
partea de jos a p`turii de mijloc [i
doar 1% \n clasa de sus.
Astfel, dintre toate probleme enu-
merate cu care se confrunt` Rom~nia
[i nu numai, s`r`cia este prima pe
list` ca prioritate atunci c~nd vine
vorba de importan]`.
Chestionarul realizat de Barome-
trul de Opinie Public` \mpreun` cu
World Values Survey vizeaz` 17 ]`ri [i
se \ntinde de-a lungul anilor 2005
2006. Acesta \[i propune s` studieze
adaptabilitatea oamenilor la noile
schimb`ri [i raportul lor vis--vis de
diverse aspecte ale societ`]ii.
Andra Oprea
6
For]a Solidarit\]ii
octombrie 2006
urmare din num`rul trecut
Art. 19. Anterior depunerii dosa-
rului de reprezentativitate la instan]`,
confedera]iile [i federa]iile sindicale
vor depune o copie dup` respectivul
dosar la Consiliul Economic [i Social
care o va nregistra [i va emite dovad`
n acest sens.
Art. 20. (1) Confedera]iile sindi-
cale reprezentative la nivel na]ional
conform prezentei legi au dreptul
s` negocieze contracte colective de
munc` [i/sau acorduri de serviciu la
nivelul ramurilor [i grupurilor de
unit`]i n care au federa]ii membre
sau sindicate profesionale.
(2) n mod corespunz`tor, fede-
ra]iile sindicale reprezentative la ni-
velul ramurilor conform prezentei
legi, au dreptul s` negocieze contrac-
te colective de munc` [i/sau acorduri
de serviciu la nivel de grupuri de uni-
t`]i [i unit`]i n care sindicatele afiliate
au membri.
(3) Sindicatele profesionale care
ndeplinesc condi]iile de la art. 17,
alin. (3) sunt reprezentative la nivel
de grup de unit`]i [i pot negocia con-
tracte colective de munc` [i/sau acor-
duri de serviciu pentru membrii lor.
Art. 21. n sensul prevederilor de
la art. 20, reprezentativitatea la nive-
luri inferioare se materializeaz` dup`
cum urmeaz`:
a) Confedera]iile sindicale repre-
zentative la nivel na]ional vor
negocia contractele colective
de munc`, respectiv acor-
durile de serviciu la nivel de
ramuri [i grupuri de unit`]i, n
numele afilia]ilor care nu n-
deplinesc condi]iile de repre-
zentativitate prev`zute la art.
17, alin. (2) [i (3);
b) Federa]iile sindicale repre-
zentative la nivel de ramuri [i
grupuri de unit`]i vor negocia
contractele colective de mun-
c`, respectiv acordurile de
serviciu, n numele afilia]ilor
care nu ndeplinesc condi]iile
de reprezentativitate prev`zu-
te la art. 17 alin. (4).
Art. 22. (1) n unit`]ile n care
nu exist` niciun membru de sindicat,
negocierea contractului colectiv de
munc` [i/sau a acordului de serviciu
se face de c`tre reprezentan]ii ale[i ai
salaria]ilor.
(2) Alegerea reprezentan]ilor sa-
laria]ilor prev`zu]i la alin. (1) se face
prin vot secret n prezen]a a cel pu]in
jum`tate plus unu din num`rul sala-
ria]ilor unit`]ii.
(3) La solicitarea reprezentan]ilor
salaria]ilor ale[i conform prevederilor
de la alin. (2), pot participa la nego-
cierile colective, delega]i ai federa-
]iilor sindicale reprezentative din ra-
mura n care este ncadrat` unitatea.
Art. 23. (1) Prin contractul colec-
tiv de munc` la nivel na]ional, p`r]ile
stabilesc ramurile de activitate din
economia na]ional` n care se ncheie
contracte colective de munc`, pe
baza informa]iilor solicitate de la Ins-
titutul Na]ional de Statistic`.
(2) Prin contractele colective de
munc` [i/sau acordurile de serviciu la
nivel de ramur` se stabilesc grupurile
de unit`]i [i componen]a acestora, la
care se ncheie contracte colective de
munc` [i/ sau acorduri de serviciu.
(3) Criteriul de apartenen]` la ra-
murile de activitate [i la grupurile de
unit`]i este cel al obiectului principal
de activitate.
Art. 24. La negocierea [i nche-
iererea contractelor colective de mun-
c` [i/sau acordurilor de serviciu n
institu]iile bugetare, p`r]ile sunt re-
prezentate dup` cum urmeaz`:
a) de c`tre conduc`torul insti-
tu]iei bugetare sau de c`tre
loc]iitorul de drept al acestuia;
b) de c`tre organiza]iile sindi-
cale reprezentative n sensul
prezentei legi sau de c`tre
reprezentan]ii salaria]ilor ale[i
conform prevederilor art. 20.
Capitolul 4. ~ncheierea
contractelor colective
de munc\ [i/sau acordurilor
de serviciu
Art. 25. (1) n scopul asigur`rii
particip`rii la negocierea contractelor
colective de munc` [i/sau acordurilor
de serviciu, la nivel na]ional, de ra-
mur` [i grup de unit`]i, organiza]iile
de angajatori vor transmite tuturor p`r-
]ilor ndrept`]ite precum [i confede-
ra]iilor sindicale reprezentative la nivel
na]ional, anun]ul privind inten]ia de
ncepere a negocierilor colective.
(2) Anun]ul prev`zut la alin. (1),
n form` scris`, va fi expediat, cu cel
pu]in 15 zile de data nceperii nego-
cierilor, p`r]ilor interesate. Acestea
vor confirma n scris primirea respec-
tivului anun].
(3) Datele de identificare ale con-
federa]iilor sindicale reprezentative
vor fi solicitate Ministerului Muncii,
Solidarit`]ii Sociale [i Familiei care
este depozitarul documentelor de
reprezentativitate la nivel na]ional,
conform prezentei legi.
(2) La nivel de unitate, angaja-
torul va convoca n scris organiza]iile
sindicale ndrept`]ite s` participe la
negociere, cu cel pu]in 15 zile nainte
de data nceperii negocierilor.
Art. 26. (1) Contractul colectiv
de munc` [i/sau acordul de serviciu
se ncheie pe o perioad` determinat`,
care nu poate fi mai mic` de 12 luni
sau pe durata unei lucr`ri determi-
nate.
(2) P`r]ile pot hot`r prelungirea
aplic`rii contractului colectiv de mun-
c` [i/sau a acordului de serviciu, n
condi]iile stabilite de prezenta lege.
Art. 27. (1) Clauzele cuprinse n
contractele colective de munc`,
respectiv n acordurile de serviciu
care sunt negociate cu nc`lcarea
prevederilor art. 7 sunt lovite de
nulitate.
(2) Nulitatea clauzelor contrac-
tuale se constat` de c`tre instan]ele
judec`tore[ti specializate n solu]io-
narea conflictelor de munc` la cere-
rea p`r]ii interesate, fie pe cale de
ac]iune, fie pe cale de excep]ie.
(3) n cazul constat`rii nulit`]ii
unor clauze de c`tre instan]a judec`-
toreasc`, partea interesat` poate cere
renegocierea acestora.
(4) Pn` la renegocierea clau-
zelor a c`ror nulitate a fost constatat`,
acestea sunt nlocuite cu prevederile
mai favorabile cuprinse n lege sau n
contractul colectiv de munc` ncheiat
la nivelul superior, dup` caz.
Art. 28. (1) Contractele colective
de munc` [i/sau acordurile de ser-
viciu se ncheie n form` scris`, se
depun [i se nregistreaz` prin grija
p`r]ilor, dup` cum urmeaz`:
(a) Contractele colective de
munc` [i/sau acordurile de
serviciu ncheiate la nivelul
grupurilor de unit`]i, al ra-
murilor de activitate [i la ni-
vel na]ional, la Ministerul
Muncii, Solidarit`]ii Sociale
[i Familiei.
(b) Contractul colectiv de mun-
c` [i/sau acordul de serviciu
la nivel de unitate, la Di-
rec]ia General` de Munc`,
Solidaritate Social` [i Fami-
lie jude]ean` sau a munici-
piului Bucure[ti, dup` caz.
(2) Dosarul ntocmit n acest scop
va cuprinde:
a) contractul colectiv de munc`
[i/sau acordul de serviciu, n
original, semnat de c`tre p`r]i;
b) procesul verbal al negocierii,
con]innd pozi]ia p`r]ilor;
c) dovada de reprezentativitate a
p`r]ilor, n condi]iile prezentei
legi;
d) mputernicirile scrise pentru
reprezentan]ii desemna]i n
vederea semn`rii contractului
colectiv de munc` [i/sau a
acordului de serviciu;
e) dovada convoc`rii p`r]ilor n-
drept`]ite s` participe la nego-
ciere, adresat` n baza dispo-
zi]iilor art. 4 [i art. 25.
Art. 29. (1) Contractele colective
de munc` [i/sau acordurile de servi-
ciu intr` n vigoare de la data nre-
gistr`rii lor la autoritatea competent`.
(2) Prin excep]ie, Contractul Co-
lectiv de Munc` Unic la Nivel Na-
]ional intr` n vigoare de la data
public`rii n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Art. 30. (1) Ministerul Muncii,
Solidarit`]ii Sociale [i Familiei sau,
dup` caz, Direc]iile Generale Terito-
riale de Munc`, Solidaritate Social` [i
Familie vor proceda la nregistrarea
contractelor colective de munc`
[i/sau a acordurilor de serviciu n ter-
men de trei zile lucr`toare dup`
depunere.
(2) n cazul n care se constat` c`
n contractele colective de munc` sau
n acordurile de serviciu exist` clauze
convenite cu nc`lcarea dispozi]iilor
art. 7, Ministerul Muncii, Solidarit`]ii
Sociale [i Familiei sau, dup` caz,
Direc]iile Generale Teritoriale de
Munc`, Solidaritate Social` [i Familie
au obliga]ia s` sesizeze acest fapt
p`r]ilor contractante.
Art. 31. (1) Contractele colective
de munc` sau acordurile de serviciu
nu vor fi nregistrate dac`:
a) p`r]ile nu au depus dosarul n
conformitate cu prevederile
art. 28, alin. (2);
b) nu sunt semnate de to]i repre-
zentan]ii p`r]ilor la negociere,
mandata]i n acest scop.
(2) Contractele colective de mun-
c` [i/sau acordurile de serviciu vor fi
nregistrate f`r` semn`tura tuturor
p`r]ilor ndrept`]ite s` participe la
negocieri dac`:
a) unele organiza]ii reprezenta-
tive ale angajatorilor sau ale
salaria]ilor au fost invitate
la negocieri [i nu s-au pre-
zentat;
b) unele organiza]ii reprezenta-
tive ale angajatorilor sau sala-
ria]ilor, de[i au fost prezente
la negocieri [i au fost de acord
cu clauzele negociate, con-
form documentelor prezen-
tate, refuz` s` semneze.
Art. 32. mpotriva refuzului n-
registr`rii contractelor colective de
munc` [i/ sau acordurilor de serviciu,
p`r]ile interesate se pot adresa instan-
]elor judec`tore[ti n condi]iile Legii
nr. 554/2004, a Contenciosului admi-
nistrativ.
Art. 33. (1) Contractul colectiv
de munc`, respectiv acordul de ser-
viciu ncheiate la nivel na]ional se vor
publica n Monitorul Oficial al Ro-
mniei Partea I, n termen de 30 de
zile calendaristice de la nregistrare.
Publicarea va fi asigurat` de insitu]ia
registratoare, care are obliga]ia de a
garanta exactitatea datelor publicate,
a[a cum acestea rezult` din actele
depuse.
(2) Contractele colective de mun-
c` [i/sau acordurile de serviciu la ni-
vel de ramuri [i grupuri de unit`]i
vor fi publicate n Monitorul Oficial al
Romniei partea a V-a, editat` n acest
scop de Regia Autonom` Monitorul
Oficial, prin grija p`r]ilor semnatare.
Capitolul 5. Executarea,
modificarea, suspendarea
[i `ncetarea contractului
colectiv de munc\ [i/sau
a acordului de serviciu
Art. 34. (1) Executarea contrac-
tului colectiv de munc` [i/sau a acor-
dului de serviciu sunt obligatorii pen-
tru p`r]i.
(2) Nendeplinirea obliga]iilor asu-
mate prin contractul colectiv de mun-
c`, respectiv acordul de serviciu
constituie cauz` pentru declan[area
conflictului de drepturi [i atrage r`s-
punderea p`r]ilor care se fac vinovate
de aceasta.
(3) n situa]ia prev`zut` la alin.
(2), p`r]ile au dreptul de a introduce
ac]iune n executarea contractului
colectiv de munc` [i/sau a acordului
de serviciu [i la compensarea prejudi-
ciului constatat.
(4) Ac]iunea se introduce la ins-
tan]a judec`toreasc` competent` n
solu]ionarea conflictelor de munc` [i
asigur`ri sociale.
Art. 35. (1) Clauzele contrac-
tului colectiv de munc`, respectiv ale
acordului de serviciu pot fi modificate
pe parcursul execut`rii lor, n con-
di]iile legii, ori de cte ori p`r]ile con-
vin acest lucru.
(2) Modific`rile aduse contrac-
tului colectiv de munc` sau acordului
de serviciu se comunic` n scris orga-
nului la care au fost nregistrate [i de-
vin aplicabile de la data nregistr`rii
[i/sau public`rii acestora n condi]iile
prezentei legi sau de la o dat` ulte-
rioar`, potrivit conven]iei p`r]ilor.
Art. 36. Executarea contractului
colectiv de munc`, respectiv a acor-
dului de serviciu sau a unor clauze ale
acestora se suspend` pe durata gre-
vei, dac` nu este posibil` continuarea
activit`]ii de c`tre salaria]ii care nu
particip` la grev`.
continuare \n num`rul viitor
Proiect
Lege privind negocierile colective de munc\
octombrie 2006
For]a Solidarit\]ii
7
Publica]ie na]ional`
de informare [i atitudine
a C.N.S.L.R. FRIA
www.cnslrfratia.ro
Pre[edinte fondator: Marius Petcu
Director publica]ie: Sorin Stan
Director editorial: Valentin Mocanu
Redactor [ef: R`zvan Huzuneanu
Editori: Mirela Teodosiu, Melania
Jirl`ianu, Ciprian Dragomir
Director tehnic: Adrian Scor]aru
DTP: Raluca Sboiu
Difuzare: Liviu Grosu
Redac]ia este format` din cei
peste 800.000 de membri
ai C.N.S.L.R. FRIA, precum
[i din reporteri, fotoreporteri,
redactori, publici[ti comentatori,
din presa central` [i local`.
Proiect realizat cu sprijinul Federa]iei
Sindicatelor Jurnali[tilor [i
Tipografilor din Romnia, membru
fondator al Uniunii Sindicale MediaSind,
pre[edinte Cristi Godinac.
Adresa redac]iei: Bucure[ti, P-]a. Walter
M`r`cineanu nr. 1-3, et. 1, cam. 100-106,
sector 1
Telefon/fax: +40 21 314 33 36;
E-mail: fortasolidaritatii@yahoo.com
ISSN 1842 1326
Forta Solidarit\tii
Jocurile de putere din Comisia
European` au dat peste cap
un comisar dur, cum este Gnter
Verheugen. Aviz amatorilor
din Romnia [i Bulgaria, care
au de ales. Se implic` [i poate
realizeaz` ceva sau stau
de-o parte, nu \[i asum`
nici responsabilit`]i, nici riscuri,
taie frunz` la cini [i \ncaseaz`
lunar salariul de peste
20 de mii de euro.
Func]ionari lacomi de putere,
reformele sunt victimele luptei per-
manente pentru putere dintre comi-
sari [i func]ionarii de rang \nalt din
Comisia European` acesta este stri-
g`tul disperat al comisarului respon-
sabil cu politicile industriale [i de
\ntreprindere, durul Gnter Verheu-
gen. Scandalul declan[at de decla-
ra]iile publice deloc politicoase la
adresa corpului func]ion`resc al Co-
misiei Europene a pornit de la un
incident amuzant pentru chibi]i, dar
grav pentru cet`]enii Uniunii Euro-
pene, care simt pe pielea lor efectele
politicilor gndite de func]ionarii
europeni.
Comisarul Verheugen a izbucnit
cu ocazia elabor`rii Strategiei Uniunii
Europene \n domeniul inova]iei. Cu
toate c` Verheugen este [eful pe
domeniul respectiv, strategia a fost
gndit` [i pus` pe hrtie de c`tre
secretariatul general, f`r` ca el s`
fie consultat. De ce? R`spunsul comi-
sarului indic` un \nalt func]ionar al
Comisiei, subordonat lui Verheugen,
c`ruia, nepl`cndu-i opiniile [efului, a
decis s` expun` \n strategie propriile
idei. Incidentul a c`p`tat propor]ii, iar
comisarul s-a ales cu o mustrare din
partea sindicatului func]ionarilor eu-
ropeni, dar [i cu o considerabil` cre[-
tere a cotei de popularitate \n rndul
cet`]enilor europeni.
Nu trebuie uitat faptul c` Verheu-
gen nu se afl` la prima sa tentativ` de
tulburare a rutinei func]ion`rimii eu-
ropene. Lui \i apar]ine [i propunerea
recent` de a trimite 350 de \nal]i ofi-
ciali ai Comisiei, responsabili cu poli-
tica \ntreprinderilor mici [i mijlocii, s`
ia contact cu lumea real`, s` petreac`
o s`pt`mn` \ntr-o \ntreprindere mic`
sau mijlocie, s` vad` la fa]a locului ce
\nseamn` s` faci afaceri \ntr-o Uniune
European` super birocratizat`.
Raportul de for]e din interiorul
Comisiei Europene este net \n defa-
voarea comisarilor europeni. Ei sunt
25. Func]ionarii cu care ar trebui s`
coopereze spre binele [i \n folosul
cet`]enilor europeni sunt \n num`r de
cteva sute, Comisia European` nera-
portnd ultima cifr` exact`. Func]io-
narii Comisiei, de la cel mai m`runt
ocupant al schemei, la cel mai \nalt,
sunt angaja]i pe via]`. Mul]i dintre ei au
n`[it directive europene ce au deja
decenii. Cunosc toate dedesubturile,
iar acest atuu puternic, informa]ia, \i
face indispensabili comisarilor europe-
ni. Astfel, trimisul statului romn la
Bruxelles pentru a ocupa unul din cele
dou` posturi de comisar trebuie nu att
s` cunoasc` teoria Uniunii Europene,
ct s` fie abil \n a lucra cu func]ionarii
Comisiei. Sursa: EurActiv Romnia
Ciprian Dragomir
Evolu]ia reformelor
\n Romnia [i contribu]ia
pe care Bucure[tiul o va avea
\n Uniunea European` \ncepnd
cu 1 ianuarie 2007 au fost
principalele teme dezb`tute
la Bruxelles \n cadrul
Comitetului Interparlamentar
Mixt Romnia Uniunea
European`.
Reprezentan]ii Consiliului [i ai
Comisiei au l`udat progresele impre-
sionante realizate de Romnia \n ul-
timele luni [i [i-au exprimat speran]a
c` autorit`]ile romne vor reu[i s` re-
zolve \n scurt timp [i domeniile r`-
mase \nc` \n urm`, pentru a nu fi
nevoie de clauze de salvgardare.
Romnia trebuie s` continue efor-
turile \n dou` domenii-cheie refor-
ma sistemului judiciar [i lupta \m-
potriva corup]iei, inclusiv a celei din
administra]ia local`, au estimat re-
prezentan]ii Comisiei Europene [i ai
pre[edin]iei Consiliului Europei. Sec-
toarele identificate \nc` cu probleme
\n Romnia au vizat de aceast` dat`
siguran]a alimentar`, agricultur`, ma-
nagementul fondurilor europene, sis-
temul medical pentru persoanele cu
handicap mental, includerea \n so-
cietate a cet`]enilor de etnie rrom`.
Romnia dore[te s` fie partener
egal \n Uniunea European` acesta
este mesajul pe care ministrul romn
al Integr`rii, Anca Boagiu, l-a transmis
Comitetului interparlamentar mixt.
Oficialul romn a mul]umit tuturor
celor care au sprijinit Bucure[tiul \n
eforturile de a se alinia la standar-
dele europene \n vederea ader`rii la
Uniune la data prev`zut`.
Ministrul romn de Externe, R`z-
van Ungureanu, a trecut \n revist`
[i ariile de expertiz` \n care Rom-
nia va putea furniza partenerilor s`i
din Uniunea European` informa]ii
utile, acestea fiind: rela]iile Romniei
cu Republica Moldova [i Ucraina, re-
la]iile cu statele baltice, situa]ia din
zona bazinului M`rii Negre, date fiind
pozi]ia [i rolul s`u geo-strategic \n
Sud-Estul Europei. Sursa: EurActiv
Romnia
Ciprian Dragomir
~n curnd, un comisar
european romn
Consiliul [i Comisia
ne aduc aminte de restan]e
MediaSind, `n sprijinul salaria]ilor din pres\
Sindicatul Liber Kronika din Cluj
`n lupt\ cu patronatul
Sindicatul de la publica]ia
Kronika din Cluj este la un pas
de greva general`. Situa]ia
tensionat` din institu]ie
se datoreaz` refuzului
patronatului de a negocia CCM
la nivel de unitate. Asemenea
evenimente am \ntlnit [i \n alte
locuri din ]ar`, MediaSind
intervenind peste tot \n sprijinul
jurnali[tilor. i totu[i asemenea
lucruri se \nt~mpl` \n ciuda
Contractului Colectiv de Munc`
la nivel de ramur` mass-media,
a Codului Deontologic
al Jurnalistului anexat acestuia
[i a tuturor celorlalte
reglement`ri n`scute
din dorin]a de a aduce starea
de normalitate \n rela]iile
profesionale dintre patronii
din mass-media [i jurnali[ti.
Astfel, situa]ia jurnali[tilor
[i a tuturor celorlal]i angaja]i
ai institu]iilor mass-media,
mai ales \n presa local`, este
\n continuare plin` de probleme,
iar \n ceea ce prive[te CCM-ul
la nivel de ramur` mass-media,
atunci cnd vine vorba
de implementare, exist`
o opozi]ie \ncr~ncenat` a unora
dintre patronii de pres`,
destul de greu de \nvins.
Conform sesiz`rii primite \n sep-
tembrie la MediaSind, la SC Kro-
nika SA, cu sediul n Oradea, s-a
declan[at conflictul de interese ntre
Sindicatul Liber Kronika, afiliat \n
data de 8 august 2006 la Uniunea
Sindical` MediaSind, [i conducerea
acestei firme. Problemele au ap`rut
odat` cu ini]iativa sindicali[tilor de a
demara negocierile cu administra]ia
pentru \ncheierea contractului colec-
tiv de munc` la nivel de unitate [i mai
ales dup` ce administra]ia a refuzat
cu obstina]ie s` discute cu sindicali[tii
exact acele articole din proiectul CCM
care vizau func]ionarea redac]iei [i
salarizarea personalului. Nici depla-
s`rile repetate ale delega]iilor Media-
Sind conduse de pre[edintele Cristi
Godinac la Cluj, nici \ncerc`rile de
conciliere f`cute cu sprijinul Ministe-
rului Muncii nu au dus la detensio-
narea situa]iei. Ba mai mult, admi-
nistra]ia Kronika a acuzat recent
Uniunea Sindical` MediaSind c`-i
aduce prejudicii de imagine.
Deoarece primele demersuri nu
au dus la niciun rezultat, lovindu-se
de opacitatea conduc`torilor firmei,
Sindicatul Liber Kronika a solicitat
\ntr-o prim` faz` concilierea Direc]iei
de Munc` Cluj, deoarece acolo \[i are
sediul redac]ia ziarului, dar a declan-
[at [i grev` japonez` \n semn de
protest fa]` de refuzul administra]iei
de a negocia \n cadrul CCM la nivel
de institu]ie clauzele privind nivelu-
rile minime de salarizare a persona-
lului [i modul de organizare [i func-
]ionare a redac]iei ziarului.
Trebuie men]ionat c` Sindicatul
Liber Kronika a ac]ionat \n deplin`
concordan]` cu legea [i \n folosul
membrilor s`i, beneficiind chiar de
reprezentativitatea la nivel de unitate
acordat` de US MediaSind \n urma
afilierii, dup` cum rezult` [i dintr-o
adres` ulterioar` a Uniunii cu nr. 182
din 10 octombrie 2006.
Uniunea Sindical` MediaSind a
sprijinit [i s-a solidarizat de la bun \n-
ceput cu ac]iunile de protest declan-
[ate de sindicali[tii de la Kronika,
aduc~nd la cuno[tin]a administra]iei
ziarului printr-un comunicat emis \n
3 octombrie c` ...are obliga]ia, potri-
vit legisla]iei rom~ne[ti \n vigoare [i a
CCM la nivel de ramur` mass-media
s` negocieze CCM-ul la nivel de uni-
tate \mpreun` cu \mputernici]ii sin-
dicatelor reprezentative. Dup` cum
sublinia [i comunicatul MediaSind,
contractul la nivel de unitate trebuie
s` con]in` \n mod obligatoriu clauze
privind drepturile p`r]ilor semnatare
[i s` reglementeze condi]iile de mun-
c` [i de protec]ie social`, salarizarea [i
alte drepturi b`ne[ti, timpul de munc`
[i timpul de odihn`, Codul deontolo-
gic etc...
Cererea de conciliere a sindica-
li[tilor de la Kronika a fost depus` \n
data de 2 octombrie, iar \n 6 octom-
brie a avut loc o \nt~lnire a reprezen-
tan]ilor sindicatului cu patronatul, \n
prezen]a juristului Direc]iei de Munc`
Cluj, Ioan Gotu. Rezultatul: acela[i re-
fuz al patronatului... Mai mult dec~t
ciudat, abia la finalul \ntrevederii,
juristul a ]inut s` precizeze c` \nt~l-
nirea respectiv` nu a avut caracter ofi-
cial (lucru solicitat \n mod expres de
sindicali[ti), pentru c` el nu are juris-
dic]ie asupra unei firme din jude]ul
Bihor. Ca urmare, \n data de 9 oc-
tombrie, sindicatul a depus o nou`
cerere de conciliere, de aceast` dat`
la Direc]ia de Munc` Bihor, \ns` nici
aceasta nu avea s` produc` vreun
efect \n folosul demersurilor jurna-
li[tilor de la Kronika.
Toate cele de mai sus ne fac s` ne
\ntreb`m cui folosesc toate normele
[i reglement`rile care guverneaz` \n
acest moment activitatea jurnali[tilor
agreate la nivel na]ional at~t de US
MediaSind, c~t [i de Uniunea Na]io-
nal` a Patronatului Rom~n, Clubul
Romn de Pres`, Asocia]ia Na]ional`
a Editorilor Locali sau Centrul pentru
Jurnalism Independent.
R\zvan Huzuneanu
Echipa de profesioni[ti de la DELTA ASIGUR|RI S.A. are experien]a [i instrumentele necesare
pentru a `ntocmi un program de asigurare flexibil. Oferim o mare varietate de servicii de asigurare [i,
datorit\ profesionalismului [i flexibilit\]ii echipei [i produselor oferite de compania noastr\, programele
de asigurare vor fi dezvoltate `n concordan]\ cu necesit\]ile companiei dumneavoastr\, oferind
acoperirea necesar\ [i dorit\, prin asigur\ri de via]\, de accidente [i, `n viitorul apropiat, de s\n\tate
[i de pensie. ~mpreun\ cu alte companii de renume mondial din domeniul financiar, `n 2004, DELTA
ASIGUR|RI S.A. a pus bazele Asocia]iei pentru Pensii Administrate Privat din Romnia, ca membru
fondator.
PRODUSE OFERITE
ASIGURAREA DE VIA}| DE GRUP
ASIGURAREA MIXT| DE VIA}| CU RENT| VIAGER|
ASIGURAREA INDIVIDUAL| DE VIA}| PRECAUT
RENTA DE STUDII PENTRU COPII UNIVERSITARIA
CINE SUNTEM NOI? Vino [i cunoa[te-ne!
DELTA ASIGURRI S.A.: Bulevardul Unirii, nr. 33, bl. A2,
tronson 1, p+m, Sector 3, Bucure[ti
Tel.: 021-327.31.25 / 0740.00.79.66
Fax: 021-327.31.28
E-mail: delta@deltaasigurari.ro
www.deltaasigurari.ro