Sunteți pe pagina 1din 53

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I

ADMINISTRAIE PUBLIC
SPECIALIZAREA:MAFAD/II
RSPUNDEREA JURIDIC N RELAIILE DE
MUNC
Lect.un!."#. C#$tn% B&'&ne%$%
2014
1
CAP.I.RELAIILE DE MUNC(OBIECTAL
DREPTULUI
I.). NOIUNEA DE DREPT AL MUNCII I RELAII DE MUNC
Dreptul muncii guverneaz raporturile dintre patroni (angajatori) pentru care se
lucreaz i salariai (angajai) care presteaz munca. Patronul poate fi o persoan fizic sau
juridic de drept privat (de exemplu, o societate comercial) ori de drept pulic (o instituie
ugetar).!ntre cele dou pri iau natere at"t relaii individuale c"t i relaii colective de
munc.
!n concluzie dreptul muncii poate fi definit ca fiind acea ramur a sistemului de
drept romnesc alctuit din ansamblul normelor juridice care reglementeaz relaii
individuale i colective de munc dintre patroni i salariai.
O*ectu' de reglementare al dreptului muncii #l constituie relaiile de munc care pot
fi, individuale sau colective.
Relaiile de munc pot fi definite ca fiind acele relaii sociale reglementate de
lege, ce iau natere ntre o persoan fizic, pe de o parte, i, ca regul, o persoan
juridic pe de alt parte, ca urmare a prestrii unei anumite munci de ctre prima
persoan n folosul celei de a doua, care, la rndul ei, se oblig s o remunereze i s
creeze condiiile necesare prestrii acestei munci.
Formele relaiilor de munc
$aportul juridic individual de munc se prezint su dou forme% tipice i atipice.
A) Formele tipice sunt, #n primul r"nd, cele fundamentate pe contractul individual de
munc. Deci acest contract constituie forma tipic i clasic a raportului de munc.
) Formele atipice sunt considerate, #n special, cele fundamentate pe contractul de
ucenicie.
I.+. Acte n,#-%t!e %.'c%*'e #e'%/',# "e -unc&
& !onstituia, legea fundamental' a $om"niei. (a enumer' principalele acte
normative sau izvoare de drept i organul care le emite.
)u caracter de izvoare ale dreptului muncii i actele normative adoptate de alte
ministere i de celelalte organe ale administraiei pulice%ordine, instruciuni,
preciz'ri,regulamente, circulare, av"nd ca oiect de reglementare relaii sociale de munc'.
*unt,deci, izvoare comune cu a altor ramuri de drept% +onstituia, legea, decretele&legi,
ordonanele i ,ot'r"rile de -uvern, ordinile i instruciunile minitrilor i ale altor
conduc'tori ai organelor centrale i locale. +onstituia&este principalul izvor pentru dreptul
constituional dar constituie i izvor de dreptul muncii deoarece% unele drepturi fundamentale
ale cet'enilor sunt legate i de munc' (dreptul de asociere #n sindicate&art../0 dreptul la
protecia social' a muncii&art..10 dreptul la grev'&art..10 etc)0 principiile fundamentale ale
dreptului muncii au ca izvor textele constituionale (ne#ngr'direa dreptului la munc' i
liertatea muncii, negocierea condiiilor de munc', etc.).
& statutele diferitelor categorii de salariai, regulamente de ordine interioar', contracte
individuale de munc, contracte colective de munc, fia postului0
2
&c,n!en/'e0 #ec,-%n"1#'e 3rganizaiei 4nternaionale a 5uncii i ale +onsiliului
(uropei ratificate de ara noastr'0 n,#-e'e "#e.tu'u c,-unt%# care rezult' din )cordul de
asociere a $om"niei la 6(0 .%cte0 %c,#"u#'e i t#%t%te'e #nc,eiate de ara noastr' cu alte
state sau s' fie parte la ele prin aderare sau ratificare i numai dac' ele privesc relaii de
munc' precum i orice alte acte ale diferitelor organisme internaionale cu atriuii #n
domeniul muncii.
" !odul muncii&reprezint' cel mai cuprinz'tor izvor al dreptului. (l a consacrat
autonomia dreptului muncii ca ramur' a sistemului unitar al dreptului nostru0 el a asigurat i
asigur' un regim unitar&su aspectul principiilor i tr's'turilor sale esniale&pentru cei ce
presteaz' o munc', #n calitate de salariai.
)ctualul +od al muncii este reprezentat de Le2e% n#. 34/+554 prin care s&a arogat
+odul muncii valail p"n' la aceast' dat'&7egea nr.1/819:2.5odificat prin 7egea nr../82/11.
Prezentul +od reprezint' rezultatul unei #ndelungate perioade de lucru ale organelor
ailitate pentru a modifica unele din reglement'rile vec,iului cod care deveniser' #n
imposiilitate de a mai putea fi aplicate la realitatea social', economic' i politic' din ara
noastr'.
Prezentul cod reglementeaz' domeniul raporturilor de munc', modul #n care se
efectueaz' controlul aplic'rii reglement'rilor din domeniul raporturilor de munc', precum i
jurisdicia muncii. (l se aplic' i raporturilor de munc' reglementate prin legi speciale, numai
#n m'sura #n care acestea nu conin dispoziii specifice derogatorii.
Alte legi avnd obiect de reglementare relaii sociale de munc#.
+ele mai importante dintre ele au fost adoptate ulterior anului 2//;, de exemplu%
1 7egea nr.119 din 2< iulie 2//< privind securitatea i s'n'tatea #n munc'0
2 7egea nr..<: din 1=decemrie 2//< privind stailirea cadrului general de
informare i consultare a angajailor0
3 7egea nr.<: din 2=martie 2//< privind protecia drepturilor salariailor #n cazul
transferului #ntreprinderii,al unit'ii sau al unor p'ri ale acestora0
4 7egea nr.1.. din 2.iulie 2//< privind detaarea salariailor #n cadrul prest'rii de
servicii transnaionale0
5 7egea nr.119 din 2<iulie 2//< a securit'ii i s'n't'ii #n munc'
0
6 7egea nr.<2 din 1/mai 2/11 a dialogului social

$ecretele"lege, %ot#rrile i &rdonanele 'uvernului, &rdinele i instruciunile
minitrilor i ai altor organe. *copul lor este de a staili m'suri te,nico&organizatorice,
detalieri i concretiz'ri ale dispoziiilor legale superioare, precum i #ndrum'ri necesare #n
vederea execut'rii #ntocmai a acestora. +ele mai multe dintre asemenea acte sunt emise de
c'tre 5inisterul 5uncii. )ltele sunt emise de 5inisterul (ducaiei, 5inisterul *'n't'ii,
5inisterul >inanelor, etc.
(tatutele profesionale i regulamentele de ordine interioar#.
*tatutele profesionale stailesc reguli privind raporturile juridice de munc', drepturile i
#ndatorile personalului, criteriile privind #ncadrarea i promovarea, disciplina #n munc' i
r'spunderile, programul de munc' i alte reguli specifice domeniului de activitate respectiv.
+a exemple putem aminti% *tatutul personalului didacticinclus #n 7egea nr.182/11
privind +odul educaiei0 *tatutul personalului vamal&36- nr.1/82//.0 *tatutul personalului
silvic&3rdonana de 6rgen' nr.;982/// cu modific'rile aduse de 7egea nr. .2:82//10 *tatutul
funcionarilor pulici&7egea nr.29182//.&cu modific'rile ulterioare0 etc.
)stzi prevederi referitoare la $egulamentul de ordine interioar regsim #n +odul
muncii nou, art.2.1.
1
$egulamentul intern se #ntocmeste de c'tre angajator, cu consultarea sindicatului sau a
reprezentanilor salariailor, dupa caz.
$egulamentul intern cuprinde cel putin urm'toarele categorii de dispoziii%
a) reguli privind protec ia, igiena i securitatea #n munc #n cadrul unitii0
) reguli privind respectarea principiului nediscriminrii i al #nlturrii oricrei
forme de #nclcare a demnitii0
c) drepturile i oligaiile angajatorului i ale salariailor0
d) procedura de soluionare a cererilor sau a reclamaiilor individuale ale salariailor0
e) reguli conc rete privind disciplina muncii #n unitate0
f) aaterile disciplinare i sanciunile aplicaile0
g) reguli referitoare la procedura disciplinar0
,) modalitile de aplicare a altor dispoziii legale sau contractuale specifice0
i) criteriile i procedurile de evaluare profesional a salariailor.
)rt. 2.1 alin.1 prevede% ?$egulamentul intern se aduce la cunostin salariailor prin
grija angajatorului i #i produce efectele fa de salariai din momentul #ncunotinrii
acestora.?
3rice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile
regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau iar acest
regulament se va afia la sediul angajatorului.
!ntocmirea acetui regulament se face la nivelul fiec'rui angajator i se realizeaz' #n
termen de </ de zile de la data intr'rii #n vigoare a prezentului cod.
I.4. PRINCIPIILE %.'c%*'e #e'%/',# "e -unc&
)rincipiile de drept sunt fie idei generale i comune tuturor normelor din sistemul
juridic, fie specifice unei singure ramuri de drept.
(le sunt reguli fundamentale #ntru&c"t reflect' ceea ce este esenial i ,ot'r"tor #n
sistemul dreptului respectiv. Principiile de drept pot fi formulate direct, #n articole de legi
speciale, ori pot fi deduse pe cale de interpretare. !ndeplinind rolul unor linii directoare, ele
asigur' concordana diferitelor norme juridice, coeziunea i anomalia acestora, desprinderea
sensului exact i al finalit'ilor normelor de drept..
!n dreptul muncii, ca i #n celelalte ramuri de drept, se #nt"lnesc dou' categorii de principii%
& 2ene#%'e (ale #ntregului sistem de drept rom"n)% principiul democraiei0 principiul
separaiei puterilor #n stat0 principiul egalit'ii #n fata legii% principiul legalit'ii.
& 6un"%-ent%'e ( proprii dreptului muncii).
7egiuitorul nostru a propus, #ntr&o form' restr"ns', prin intermediul +odului muncii #n
+apitolul 44, art. 1&9, urm'toarele principii fundamentale ale dreptului muncii%
7 Principiul liert'ii muncii (art.1 +odul muncii)0
8 Principiul interzicerii muncii forate (art.. +odul muncii)0
Principiul nediscrimin'rii(art.; +odul muncii)0
Principiul asocierii liere a salariailor i angajatorilor (art. : +odul muncii)0
Principiul consensualit'ii i al unei&credine (art.= +odul muncii)0
Principiul liert'ii cet'enilor rom"ni de a se #ncadra #n munc' #n statele memre ale 6(,
precum i #n oricare stat, cu respectarea normelor dreptului internaional al muncii i a
tratatelor ilaterale la care $om"nia este parte (art. 9 +odul muncii).
.
CAP. II CONTRACTUL COLECTI7 DE MUNC(IZ7OR AL
RELAIILOR COLECTI7E DE MUNC
II.). NOIUNE I CARACTERE
+ontractul colectiv de munc' este convenia #nc,eiat' #n form' scris' #ntre angajator
sau organizaia patronal', de o parte, i salariai, reprezentai prin sindicate ori #n alt mod
prev'zut de lege, de cealalt' parte, prin care se stailesc clauze privind condiiile de munc',
salarizarea, precum i alte drepturi i oligaii ce decurg din raporturile de munc'
1
.
II.+.CATE8ORII DE CONTRACTE COLECTI7E DE MUNC
Prile contractului colectiv de munc sunt angajatorii i angajaii prin reprezentanii lor.
)stfel se pot #nc,eia contractele colective de munc' la nivel de uniti, grupuri de uniti
i sectoare de activitate.
2
!n cazul instituiilor ugetare, contractele colective se pot #nc,eia
la nivelul unitilor,
la nivelul de grup de uniti
la nivel de sector de sector de activitate.
!n mod normal, ierar,izarea contractelor colective de munc este urmtoarea% #ntr&o
prim faz se #nc,eie contractul colectiv de munc apoi la nivel de ramur0 urmeaz apoi
contractele colective la nivelul grupurilor de uniti #n cadrul aceleiai ramuri0 #n sf"rit are
loc #nc,eierea contractelor colective de munc la nivelul unitilor.
@reuie de menionat c la fiecare dintre nivelurile prevzute se #nc,eie un singur
contract colectiv de munc.
II.4. CONINUTUL CONTRACTULUI COLECTI7 DE MUNC
!n @itlul A444 al +odului muncii sunt prevzute clauze cu caracter general pe care le
pot cuprinde contractele colective de munc i anume%
!nc,eierea contractului colectiv de munc este oligatorie, cu excepia cazului #n care
angajatorul are #ncadrai mai puin de 21 de angajai.
7a negocierea clauzelor i la #nc,eierea contractelor colective de munc prile sunt
egale i liere
+ea de a doua clauz este prevzut i de art. 111 din 7egea nr. <282/11.)ceast
lege cuprinde clauze cu caracter specific, pro,iite i minimale i anume%
7a #nc,eierea contractului colectiv de munc' prevederile legale referitoare la
drepturile salariailor au un caracter minimal.
+ontractele colective de munc nu pot conine clauze care s staileasc drepturi la
un nivel inferior celor stailite prin contractul colectiv de munc aplicail #nc,eiat la
nivel superior
!n cadrul instituiilor ugetare nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile a cror
acordare i cuantum sunt stailite prin dispoziii legale.
Din prevederile de mai sus se desprinde un adevr% prin coninutul su contractul
colectiv de munc nu poate determina o #nrutire a situaiei salariailor #n raport cu
prevederile legale. Drepturile cuprinse #n legislaia muncii constituie un minimum de la care
1
) se vedea art.229 al.1 +odul muncii
2


) se vedea art.12= al. 1 7egea <282/11 a dialogului social
;
niciodat nu se poate deroga #n defavoarea lor. 3rice derogare de la aceste clauze este nul
asolut.
!ntre diferite categorii de contracte colective exist deoseiri #n privina clauzelor. 6n
anumit grad de generalitate #l vor avea contractele #nc,eiate pe sectoare de activitate, grupuri
de uniti i altul la nivel de unitate.
Coninutul contractelor colective de munc de la diferite niveluri.
+ontractele colective de munc la nivel de sectoare de activitate au ca az oiectul
principal de activitate #nregistrat la $egistrul +omerului, conform codului +)(B.
+ontractele #nc,eiate la nivel de grupuri de uniti au ca az contractele de la nivel de sector
de activitate, iar cele de la nivelul unitii, pe cele de la nivel de grupuri de uniti, dup caz
de sector de activitate.
6n contract la nivel de unitate, cuprinde clauze concrete, specifice acelei uniti.
!n cuprinsul unui contract colectiv de munc de la nivelurile inferioare vor face parte,
#n primul r"nd, clauzele referitoare la%
& salarizare, i anume la stailirea sistemului de salarizare i a modului de calcul a
salariilor individuale0
& drepturile de delegare i detaare0
& timpul de munc i de odi,n, preciz"ndu&se durata minim a concediilor de odi,n,
modul de calcul a acestora, incidena vec,imii #n munc asupra duratei concediului, durata i
modalitatea de acordare a altor categorii de concedii etc.0
& reguli de protecie i igiena muncii, de formare profesional0
& alte drepturi i oligaii ale prilor #n procesul muncii etc.
+ontractele colective de munc la nivel de sector de activitate conin o serie prevederi
legale.
De exemplu, sunt menionate formele de organizare a muncii i de salarizare ce se pot
aplica (#n regie, #n acord etc.), sporul pentru condiii grele i condiii periculoase de munc,
sporul de vec,ime #n munc, pentru lucrul #n timpul nopii etc. )ceste contracte prevd
durata normal a timpului de munc, durata minim a concediului de odi,n i tranele de
vec,ime care determin creterea duratei acestui concediu. )lte clauze privesc planificarea i
efectuarea concediului de odi,n, acordarea altor categorii de concedii i a zilelor liere.
III.9. NE8OCIEREA CONTRACTULUI COLECTI7 DE MUNC
+ontractul colectiv de munc se #nc,eie ca urmare a negocierii purtate #ntre partenerii
sociali% patroni i salariai. Prin intermediul acestei negocieri este stailit coninutul raportului
juridic de munc, sunt fundamentate drepturile i oligaiile celor dou pri #n procesul
muncii.
) negocia #nseamn, conform D(C&ului, a trata cu cineva #nc,eierea unei convenii
economice, politice, culturale, etc. !n sens larg a negocia #nseamn o tranzacie ale crei
condiii nu au fost fixate ci urmeaz s fie fixate
1
. (a presupune o suit de discuii i tratative,
o comunicare veral #ntre doi parteneri egali #n drepturi i oligaii.
@ermenul de negociere colectiv
.
se aplic% Dpentru toate negocierile care au loc #ntre o
persoan care angajeaz, un grup de persoane care angajeaz pe de o parte, i una sau mai
multe organizaii de muncitori, de cealalt parte, #n vederea%
>ixrii condiiilor de munc, de angajare0
$eglrii relaiilor #ntre cei care angajeaz muncitorii0
1
) se vedea alexandru Eiclea i +.tufan, op. cit., pg. 1:10
.
Potrivit +onveniei nr. 1;.819=1 a 3rganizaiei 4nternaionale a 5uncii0
<
$eglrii relaiilor #ntre cei care angajeaz i cei angajai organizai #n una sau mai
multe organizaii de munc.
Funciile negocierii colective
Begocierea reprezint instrument de democratizare a relaiilor profesionale,
prin coor"rea deciziei normative la nivelul partenerilor sociali0
5ijloc de stailire a statutului juridic al salariailor, deoarece majoritatea
drepturilor i oligaiilor acestora sunt c"rmuite de contractele colective de munc0
>orm de adaptare a relaiilor profesionale la tendinele ce se manifest pe
piaa muncii i la stadiile de dezvoltare economic a societii0
-aranie a protejrii salariailor #mpotriva aritrariului patronal.
Begocierea colectiv' este oligatorie, cu exceptia cazului #n care angajatorul are
#ncadrai mai puin de 21 de salariai.
;
+onform art. 129 al. 2 a 7egii <282/11, iniiativa negocierii aparine angajatorului
sau organizaiei patronale. 6na dintre acestea iniiaz negocierea colectiv cu cel puin .; de
zile calendaristice #naintea expirrii contractelor colective de munc sau a expirrii perioadei
de aplicailitate a clauzelor sipulate #n actele adiionale la contractele colective de munc.
(xist cazul #n care nici angajatorul i nici organizaia patronal nu iniiaz
negocierea. !n acest caz aceasta va #ncepe la cererea scris a organizaiei sindicale
reprezentative sau a reprezentanilor angajailor, #n termen de cel mult 1/ zile calendaristice
de la comunicarea solicitrii aa cum este prevazut #n art. 129 al.. a 7egii <282/11.
!n termen de ; zile calendaristice de la data declanrii procedurilor de negociere #n
cazul mai sus menionat, angajatorului sau organizaiei patronale #i revine oligaia de a
convoca toate prile #ndreptite #n vederea negocierii contractului colectiv de munc.
7a prima edin de negociere se vor staili #nformaiile pulice i cu caracter
confindenial pe care angajatorul le va pune la dispoziia delegailor sindicali sau ai
reprezentanilor angajailor precum i data p"n la care urmeaz a #ndeplini aceast oligaie.
+onform art. 11/ al. . a legii <282/11 aceste informaii vor cuprinde, dup caz, cel
puin date referitoare la %
*ituaia economico& finaciar la zi
*ituaia ocuprii forei de munc
7a fiecre edin de negociere se vor #nc,eia procese verale semnate de reprezentanii
mandatai ai prilor #n care se va consemna coninutul negocierilor. +onsemnarea se face tot
la prima edin i treuie s conin %
a) componena nominal a ec,ipelor de negociere pentru fiecare parte
) nominalizarea persoanelor mandatate s semneze contractul colectiv de munc
c) durata maxim a negocierilor convenit de pri
d) locul i calendarul reuniunilor
e) dovada reprezentativitii prilor participante la negocieri
f) dovada convocrii tuturor prilor #ndreptite s participe la negociere
g) alte detalii privind negocierea.
Data la care se desfoar prima edin de negociere reprezint data la care se
consider c negocierile au fost declanate.
7egea prevede c negocierea colectiv nu poate depi </ de zile calendaristice dec"t
prin acordul prilor.
<
Prile contractului colectiv de munc i reprezentivitatea acestora
;
)rt. 129 al. 1 7egea <282/11 a dialogului social
<
)rt. 129 al. ;. 7egea <282/11 a dialogului social
:
Deoarece contractul colectiv de munc se #nc,eie #ntre angajatorii i angajaii, primii
sunt reprezentai la negociere astfel%
L% n!e' "e unt%te: prin organul de conducere al acesteia, stailit prin lege, statut ori
regulament de funcionare, dup caz0
L% n!e' "e 2#u. "e unt&/0 de ctre angajatori care au acelai oiect principal de
activitate, conform codului +)(B, constituii voluntar sau conform legii0
L% n!e' "e $ect,# "e %ct!t%te, de ctre organizaiile patronale legal constituite i
reprezentative potrivit legii.

Angajaii i reprezentarea acestora
L% n!e' "e unt%te: de ctre organizaiile sindicale legal constituite i reprezentative
ori, acolo unde nu este constituit un sindicat reprezentativ, prin reprezentanii alei ai
anngajailor
L% n!e'u' 2#u.u#',# "e unt&/ : prin organizaiile sindicale legal constituite i
reprezentative la nivelul unitilor memre ale grupului.
L% n!e' "e $ect,# "e %ct!t%te: de organizaiile sindicale legal constituite i
reprezentative.
7a negocierea contractelor colective de munc particip organizaiile sindicale care
#ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii%
:

%: la nivel de sector de activiate sau grup de uniti%
& au statut legal de federaie sindical0
& au independen organizatoric i patrimonial0
& organizaiile sindicale componente au cumulat, un numr de memri, cel puin egal cu :F
din efectivul salariailor din sectorul de activitate sau grupul de uniti respectiv0

*: la nivel de unitate%
& au statut legal de organizaie sindical0
& au independen organizatoric i patrimonial0
& numrul de memri ai sindicatului reprezint cel puin jumtate plus unu din numrul
angajailor unitii.
!ndeplinirea condiiilor de reprezentativitate a organizaiilor sindicale se constat, la
cererea acestora, de ctre instanele judectoreti, astfel%
). la nivel naional i de ramur, de ctre @riunalul 5unicipiului Gucureti0
+. la nivel de unitate, de ctre judectoria #n a crei raz teritorial se afl sediul unitii.
7egea
=
prevede c #n cazul unitilor care nu exist sindicate reprezentative, negocierea
contractului colectiv de munc se poate face dup cum urmeaz%
a) de ctre reprezentanii federaiei sindicale cu condiia existenei unui sindicat la nivel
de unitate afiliat la aceasta0
) de ctre reprezentaii angajailor cu condiia s existe un sindicat neafiliat la o
federaie sindical reprezentativ #n sectorul de activitate din care face parte unitatea0
!n cazul #n care la nivelul grupului de uniti nu exist organizaii sindicale reprezentative
care s reprezinte cel puin jumtate din numrul total de angajai ai grupului de uniti la
negocierea contractului colectiv de munc salariaii sunt reprezentaide ctre%
a) reprezentanii mandatai de organizaiile sindicale reprezentative din cadrul fiecrei
unuti care au decis constituirea grupului0
) de ctre federaiile sindicale cu condiia existenei unor sindicate afiliate la acestea #n
sectorul de activitate #n care s&a constituit grupul0
:
)rt ;1 7egea <282/11 a dialogului social
=
)rt. 11; 7egea <282/11 a dialogului social
=
>ederaiile sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de activitate conform celor spuse
mai sus pot participa la negocierea contractelor colective de munc la nivel de grup de uniti
#n care au sindicatele afiliate iar confederaiile sindicale reprezentative la nivel naional pot
participa la negocierea la negocierea contractelor colective de munc la nivelul sectoarelor de
activitate #n care au federaii memre.
Prile i reprezentarea acestora la negocierea contractelor colective de munc n
sectorul bugetar
Hi #n cazul instituiilor ugetare, prile contractului colectiv de munc sunt
angajatorii i angajaii reprezentani prin%
). din partea angajatorilor%
& la nivel de unitate de ctre conductorul instituiei ugetare sau de ctre persoana
mandatat #n acest scop.
& la nivel de grup de uniti de ctre reprezentantul legal al ordonaorilor principali de
credite0
& la nivel de sector de activitate angajatorii sunt reprezentai de ctre reprezentantul
legal al autoritilor pulice centrale competente
G. din partea angajailor, la nivel de unitate, grup de uniti sau sector de activitate, de
ctre organizaiile sindicale constituite i reprezentative0
Begocierea contractelor colective de munc #n acest sector presupune respectarea unor
clauze. Dac acestea sunt #nclcate, contractele colective de munc sunt lovite de nulitate.
+lauzele respective sunt prevazute #n art. 11= al. 1&1 a 7egii <282/11 fiind urmtoarele%
& prin aceste contracte nu pot fi negociate sau incluse clauze referitoare la drepturi #n ani i #n
natur0
& contractele colective de munc #n acest sector se negociaz dup aproarea ugetelor de
venituri i c,eltuieli ale ordonatorilor de credite
& contractul colectiv de munc #n acest sector nu poate modifica drepturile salariale deoarece
ele sunt stailite prin lege #n limite precise0 #n cazul #n care drepturile salariale sunt stailite
de legi speciale #ntre limite minime i maxime, aceste drepturi concrete se determin prin
negocieri colective, dar numai #ntre limitele legale.
II.3. DURATA I FORMA CONTRACTULUI COLECTI7 DE MUNC
Potrivit legii
9
, contractele colective de munc se #nc,eie pe o perioad determinat.
)ceast durat nu poate fi mai mic de 12 luni i mai mare de 2. de luni . !ntruc"t executarea
unei anumite lucrri se poate face i #ntr&un termen mai scurt de 12 luni rezult c, #n acest
caz, contractul colectiv se va #nc,eia pentru un astfel de termen, ceea ce constituie o excepie
de la regul. Prin urmare, prile pot ,otr# prelungirea aplicrii contractului colectiv de
munc #n condiiile stailie de 7egea <282/11 o singur dat, cu cel mult 12 luni.
!n cazul #n care #ntr&o unitate nu exist un contract colectiv de munc, prile pot conveni
negocierea acestuia #n orice moment.
1/
!n ceea ce privete forma, contractul colectiv de munc i actele adiionale ale acestuia
se #nc,eie #n form scris.
!n coninutul contractului colectiv de munc, intr, #n afar de clauzele stailite de
pri cu ocazia negocierii, i alte date, strict necesare pentru validitatea lui, i anume%
& locul i data #nc,eierii0
& numele i calitatea reprezentanilor celor dou pri0
& unitatea (grupul de uniti, ramura de activitate etc.) i categoriile de salariai crora se
aplic0
9
)rt. 1.1 7egea nr. <282/110
1/
4dem 11
9
& durata pentru care se #nc,eie etc.
Dup redactare, contractul colectiv de munc se semneaz de ctre toi participanii la
negociere.
Potrivit art. 11< al. 1 din 7egea <282/11, contractele colective de munc #nc,eiate la
orice nivel, nu pot fi semnate dec"t de reprezentanii mandatai #n acest sens ai prilor care au
negociat.
II.;. NRE8ISTRAREA CONTRACTULUI COLECTI7 DE MUNC.
C,nt#%ctu' c,'ect! "e -unc& '% n!e' "e unt%te se depune i se #nregistreaz la
4nspectoratul teritorial de munc. +ele #nc,eiate '% n!e'u' 2#u.u#',# "e unt&/ < %'
$ect,%#e',# "e %ct!t%te se depun i se #nregistreaz la 5inisterul 5uncii, >amiliei i
Proteciei *ociale. De la data #nregistrrii, contractul devine aplicail. Prile #ns pot conveni
ca data aplicrii clauzelor negociate s fie ulterioar zilei de #nregistrare a contractului.
7a #nregistrarea contractelor colective de munc, 5inisterul 5uncii, >amiliei i
Proteciei *ociale sau, dup caz, 4nspectoratul teritorial de munc vor verifica legalitatea
clauzelor negociate. !n cazul #n care se constat existena unor clauze contrare prevederilor
legale, organul competent are oligaia s sesizeze acest fapt prilor contractante.
+ontractele colective de munc nu vor fi #nregistrate, dac%
%: sunt #nc,eiate cu #nclcarea prevederilor legale (nu au fost indicate ramurile i unitile #n
care se aplic)0
*: prile nu fac dovada #ndeplinirii cerinelor de reprezentativitate0
c: nu sunt semnate de toi reprezentanii prilor la negociere.
@otui, aceste contracte vor fi #nregistrate fr semntura tuturor reprezentanilor
prilor, dac%
). unele asociaii patronale reprezentative sau organizaii sindicale reprezentative au fost
invitate la negociere i nu s&au prezentat0
+. unele asociaii patronale reprezentative sau organizaii sindicale reprezentative au
participat la negocieri, au fost de acord cu clauzele negociate, dar refuz semnarea
contractelor.
!mpotriva refuzului #nregistrrii contractului colectiv de munc, partea nemulumit se
poate adresa instanelor judectoreti, #n condiiile 7egii nr. ;;.82//. privind contenciosul
administrativ
11
. +ontractul colectiv de munc #nc,eiat la nivel de sectoare de activitate i
grupuri de uniti , se pulic #n 5onitorul 3ficial, partea a A&a, #n termen de 1/ de zile de la
#nregistrare.
II.=. EFECTELE CONTRACTULUI COLECTI7 DE MUNC
3rice contract colectiv constituie izvor de drept i c acesta produce efecte fa de
angajatorii i angajaii la care ele se refer.
Potrivil legii
12
clauzele contractelor colective de munc pot staili drepuri i oligaii
numai #n limitele i #n condiiile prevzute de lege.
De asemenea se prevede%
+ontractele colective de munc nu pot conine clauze care s staileasc
drepturi la un nivel inferior celor stailite prin contractul colectiv de munc
aplicail #nc,eiat la nivel superior
+ontractele individuale de munc nu po conine clauze care s staileasc
drepuri la nivelurile inferioare celor stailite prin contractelr colective de
munc aplicaile%
11
)cest act normativ a arogat legea contenciosului administrative nr. 298199/0
12
(ste vora de 7egea <282/11 art.112 al. 1 , 1 i .
1/
+lauzele contractelor colective de munc' produc efecte dup' cum urmeaz'
11
%
%: pentru toi salariaii din unitate, #n cazul contractelor colective de munc #nc,eiate
la acest nivel0
*: pentru toi angajaii din unitate, #n cazul contractelor colective de munc #nc,eiate
la nivel de unitate0
c: pentru toi angajaii #ncadrai #n unitile din sectorul de activitate pentru care s&a
#nc,eiat contractul colectiv de munc i care face parte din organizaiile patronale semnatare
ale contractului0
De asemenea, se prevede c la fiecare dintre nivelurile enumerate mai sus se #nc,eie i
se #nregistreaz un singur contract colectiv de munc.
II.>. E?ECUTAREA0MODIFICAREA0 SUSPENDAREA I NCETAREA
CONTRACTULUI COLECTI7 DE MUNC
8 ! "#ecutarea contractului colectiv de munc
Potrivit art. 1.= 7egea <282/11 executarea contractului colectiv de munc este
oligatorie pentru pri. De asemenea se prevede c ne#ndeplinirea oligaiilor asumate prin
contractul colectiv de munc atrage rspunderea prilor care se fac vinovate de acestea.
8$ %odificarea contractului colectiv de munc
+onform art. 1.9 7egea <282/11 clauzele contractului colectiv de munc pot fi
modificate pe parcursul executrii lui ori de c"te ori toate prile #ndreptite s negocieze
contractul colectiv de munc convin #n acest lucru.
5odificarea unui contract colectiv poate privi%
#nlturarea unei clauze care nu corespunde realitii0
completarea uneia dintre clauze (cu privire la salarizare, timpul de lucru, concediul de
odi,n, alte drepturi acordate salariailor etc.)0
reformularea unor dispoziii ale unor articole, alineate, puncte etc.
introducerea unor noi clauze, #nc,eierea unor acte adiionale, aproarea declaraiilor
de aderare la prevederile contractului a unor sindicate etc.
3rice cerere de modificare va face oiectul unei negocieri i orice modificri aduse la
contractul colectiv de munc este consemnat #ntr&un act adional semnat de toate prile care
au #nc,eiat contractul.
+a i la #nc,eierea contractului, actul adiional al contractului colectiv de munc se
transmite #n scris organului la care a fost #nregistrat (4nspectoratul teritorial de munc sau
5inisterul 5uncii, >amiliei i Proteciei *ociale) i tuturor prilor semnatare.
)ctele adiionale devin aplicaile la data #nregistrrii sau de la o dat ulterioar,
potrivit conveniei prilor.
8 & 'uspendarea contractului colectiv de munc
!n dreptul comun suspendarea este definit ca o #ncetare temporar a executrii
oligaiilor asumate prin contract, cu reluarea acestora dup trecerea unui anumit interval de
timp. *uspendarea poate fi dispus prin lege, constituind #n acest caz o form de manifestare a
interveniei legiuitorului, sau poate fi convenit de ctre prile contractante fie cu ocazia
#nc,eierii contractului, fie printr&un acord de voin ulterior, sau poate fi impus de
#mprejurri i consfinit ca atare de organele jurisdicionale, #n lipsa acordului prilor.
*uspendarea poate interveni at"t #n cazul contractelor cu executare imediat c"t i a
celor cu executare succesiv. 3 ipotez de suspendare a contractului cu executare succesiv se
#nt"lnete atunci c"nd, pe parcursul executrii intervine un caz de for major, care #mpiedic
un anumit timp #ndeplinirea oligaiei. Pe durata existenei lui sunt suspendate efectele
11
Potrivit art. 111 7egea <282/11 a dialogului social
11
oligatorii ale contractului0 ele revin active #ndat ce fora major a #ncetat. Deci, suspendarea
reprezint o discontinuitate #n executarea contractului colectiv de munc0 este o suspendare a
principalelor sale efcte, ce se manifest printr&o #ncetare temporar a traducerii lor #n via.
!azurile de suspendare sunt urmtoarele%
(xecutarea contractului colectiv de munc sau a unor clauze ale acestuia se suspend
pe durata grevei, dac nu este posiil continuarea activitii de ctre salariaii care nu
particip la grev. *uspendarea intervine numai #n cazul salariailor care particip la grev, nu
i a celor care #i continu activitatea. Dac #ns continuarea activitii de ctre salariaii
neparticipani la grev nu este posiil, se suspend i contractele individuale de munc ale
acestor salariai. !ntr&o asemenea situaie, de vreme ce contractul individual de munc se
suspend, se suspend i contractul colectiv de munc. Dac totui este posiil continuarea
activitii de ctre salariaii care nu particip la grev, contractul colectiv de munc nu va fi
suspendat. *uspendarea poate s priveasc #ntregul contract colectiv de munc sau numai o
parte dintre clauzele acestuia. Pe durata grevei, suspendarea opereaz de drept i prin urmare,
prile nu treuie s #ndeplineasc nici o formalitate.
*uspendarea poate interveni, i ca urmare a nelegerii prilor. 5omentul #n care
suspendarea contractului colectiv opereaz este cel #n care prile ,otrsc acest lucru.
Fora major reprezint, de asemenea, o cauz de suspendare a contractului colectiv
de munc.
7egea prevede oligaia notificrii suspendrii contractului organului la care acesta a
fost #nregistrat, #n termen de ; zile.
8 ( )ncetarea contactului colectiv de munc
+ontractul colectiv de munc, poate #nceta prin acordul prilor sau prin efectul legii,
dar nu poate fi denunat unilateral de nici una dintre prile contractante. !ncetarea pe cale
convenional a contractului colectiv poate fi dispus numai #n aceleai condiii ca i cele
referitoare la #nc,eierea lui.
!ncetarea contractului colectiv de munc este reglementat #n art. 1;1 din 7egea
<282/11 a dialogului social.
Potrivit acestui text, contractul poate #nceta #n urmtoarele situaii%
la #mplinirea termenului sau la terminarea lucrrii pentru care a fost #nc,eiat, dac
prile nu convin prelungirea aplicrii acestuia0
la data dizolvrii sau lic,idrii judiciare a unitii0
prin acordul prilor.
Privind acest ultim mod de #ncetare, contractul fiind rezultatul consimm"ntului
reciproc al prilor, tot acordul lor de voin poate conduce la #ncetarea sa .
12
CAP.III CONTRACTUL INDI7IDUAL DE MUNC
C,n/nut
+apitolul prezint principalele trsturi ale contractului individual de munc,
condiiile de fond i de form, condiiile prealaile i necesare #ncadrrii, suiectele
acestui contract, clauzele inserate de pri #n cadrul formularului de contract, drepturile
i oligaiile prilor, cazurile de suspendare, modificare i #ncetare a contractului
individual de munc.
III.). NOIUNE
)rt. 1/ din actualul cod al muncii definete contractul individual de munc
astfel* +!ontractul individual de munc# este contractul n temeiul c#ruia o persoan#
fizic#, denumit# salariat, se oblig# s# presteze munca pentru i sub autoritatea unui
angajator, persoan# fizic# sau juridic#, n sc,imbul unei remuneraii denumite
salariu-.
III.+. NC@EIEREA CONTRACTULUI INDI7IDUAL DE MUNC
Pentru #nc,eierea valail a contractului individual de munc treuie #ndeplinite
anumite condiii legale. )ceste condiii pot fi clasificate #n mai multe categorii%
!ondiii comune tuturor contractelor% capacitatea, consimm"ntul, oiectul, cauza i
condiii specifice dreptului muncii% existena postului, condiii de studiu, condiii de
vec,ime, starea de sntate, etc.
!ondiii de fond i condiii de form.
!ondiii generale, aplicaile tuturor raporturilor juridice de munc% condiii de studii,
de vec,ime sau specialitate i condiii speciale, aplicaile anumitor categorii de
posturi sau funcii0
!ondiii anterioare, concomitente sau subsecvente ncadrrii* depunerea
jurm"ntului, starea de sntate0
!ondiii eseniale de a cror #ndeplinire depinde validitatea contractului i condiii
neeseniale care, dei sunt prevzute #n lege, nu determin totui #nsi existena
actului juridic
***$! Capacitatea juridic a prilor
Capacitatea juridic a persoanei fizice care se ncadreaz n munc
Prin capacitatea juridic a persoanei fizice se #nelege, n sens larg,at"t capacitatea de
folosin (adic aptitudinea persoanei de a avea drepturi i oligaii) c"t i capacitatea de
exerciiu ( adic aptitudinea persoanei de a a&i exercita drepturile i de a&i asuma oligaii)0
n sens restrns capacitatea se reduce la capacitatea de folosin
1.
.
*pecificul dreptului muncii este c pentru ca persoana fizic s se poat #ncadra, adic
s devin suiect de drept, ea treuie s ai pe l"ng capacitatea de folosin i capacitatea de
exerciiu, ele fiind indisoluil legate #ntre ele.
1.
) se vedea Decretul nr. 11819;., art.;0 Decretul a fost arogat prin Boul +od civil care definete capacitatea
de folosin +aptitudinea persoanei de a avea drepturi si oligatii I iar capacitatea de e/erciiu ca Iaptitudinea
persoanei de a inc,eia singura acte juridice civileD.
11
Din caracterul intuitu personae al contractului de munc, rezult legtura indisoluil
dintre capacitatea de folosin i cea de exerciiu ale persoanei care urmeaz s se #ncadreze #n
munc. Deoarece munca este prin definiie personal, nu poate fi #ndeplinit prin intermediul
altuia. *u acest aspect, capacitatea juridic, #n ceea ce privete raportul juridic de munc,
poate fi considerat drept unic.
%: C%.%ct%te% "e.'n& de a #nc,eia un contract de munc se do"ndete la
#mplinirea v"rstei de 1< ani
1;
. Pentru anumite funcii (posturi), capacitatea deplin de a
#nc,eia un contract de munc se do"ndete, prin excepie, numai de la v"rsta de 1= ani
(gestionari0 oferi pentru transporturi internaionale de mrfuri sau cltori).
7A#$t% -n-& "e Bnc%"#%#e Bn -unc& e$te & potrivit +onstituiei i art. 11 al.2
+odul muncii & de 1; ani. !ntre 1; si 1< ani, persoana dispune de o capacitate restr"ns de a se
#ncadra #n munc. !ntre 1; si 1< ani se poate face numai cu #ncuviinarea prinilor sau a
tutorilor i #n munci potrivite cu dezvoltarea fizic, aptitudinile si cunotinele lor.
!ncuviinarea treuie dat de amii prini (cu exceptia cazului c"nd unul dintre ei este
deczut din drepturile printeti, pus su interdicie sau se afl #n neputin, din orice
#mprejurare, de a&i manifesta voina). !n ipoteza c #ntre prini nu se realizeaz un acord,
,otr"rea cu privire la #ncuviinarea #nc,eierii contractului de munc se ia de ctre autoritatea
tutelar.
!ncuviinarea prinilor, pentru t"nrul #ntre 1;&1< ani treuie s fie prealabil sau
concomitent #nc,eierii contractului de munc, special (s vizeze un anumit contract) i
e/pres Cs ai o form clar, precis).
!n interesul protejrii t"nrului #ntre 1;&1< ani, #ncuviinarea prinilor (sau a autoritii
tutelare) poate fi oric"nd retras & situatie #n care #nceteaz respectivul contract de munc.
5inorii #n v"rst de p"n la 1; ani nu .,t BncDe% un c,nt#%ct de munc. !n aceeasi
situaie, se afl persoanele puse su interdicie din cauza alienaiei sau deilitii mintale
(c,iar dac au peste 1< ani). !ncadrarea la locuri de munc grele, vtmtoare sau periculoase
se poate face dup #mplinirea v"rstei de 1= ani, locuri care se stailesc prin ,otr"re de
-uvern.
Capacitatea juridic a angajatorului
+el ce #ncadreaz #n munc & unitatea (patronul) poate fi o .e#$,%n& Eu#"c& (uniti
ale statului & regii autonome, instituii ugetare), societi comerciale cu capital majoritar de
stat, cu capital privat, parial sau integral, alte persoane juridice (fundaii, asociaii) precum i
o .e#$,%n& 6Fc&.
)ngajatorul este cel care asigura un loc de munc unei persoane (salariatul), #n sc,imul unui salariu,
munca desfur"ndu&se #n condiii de suordonare a prestatorului ei.
!apacitatea juridic a persoanei juridice angajator
+aracterul juridic distinctiv al capacitii juridice #l constituie specialitatea ei i const
#n posiilitatea suiectului colectiv de drept de a avea drepturi i oligaii care se circumscriu
principiului specialitii capacitii de folosin adic acela care este #n acord cu scopul
pentru care persoana juridic s&a constituit, scop prevzut de lege, actul de #nfiinare sau
statut. Persoana juridic #i exercit drepturile i #ndeplinete oligaiile prin organele sale
1<
.
)ctele juridice fcute de organele sale, #n limitele puterilor conferite sunt actele persoanei
juridice #nsiD. $aporturile dintre persoana juridic i cei care alctuiesc organele sale sunt
supuse regulilor mandatului, dac nu s&a prevzut altfel prin actul de #nfiinare sau statut.
1;
)rt.11 al. 1 +odul muncii0
1<
Pentru mai multe detali cu privire la capacitatea persoanei fizice, a se consulta Boul +od civil, art.2/;&2;1
1.
%: Re2'e %ut,n,-e sunt persoane juridice care funcioneaz pe az de gestiune
economic i autonomie financiar. (le sunt de dou categorii%
& regii autonome "e nte#e$ "e,$e*t #n ramuri de importan strategic ale economiei
naionale precum i #n alte ramuri economice stailite de -uvern0
& regii "e nte#e$ ',c%' c%#e $e .,t ,#2%nF% Bn u#-&t,%#e'e ",-en:
alimentarea cu ap, canalizarea i epurarea apelor uzate0
producerea, transportul i distriuia energiei termice0
transportul local #n comun de cltori0
administrarea i #ntreinerea fondului locativ, a pieelor, ooarelor, t"rgurilor, a drumurilor,
comunale i a spaiilor verzi0
construirea, #ntreinerea i modernizarea drumurilor i a podurilor de interes judeean.
$egiile autonome de interes local pot fi organizate i funcioneaz su autoritatea
consiliilor judeene, respectiv locale (ale municipiilor i oraelor).
3rganul lor colegial de conducere este consiliul de administraie numit de ministrul de
resort sau, dup caz, de ctre consiliul judeean ori local.
@endina #ntr&o economie de pia, inclusiv la noi #n perioada de tranziie spre o astfel
de economie, este a restr"ngerii regiilor autonome la strictul necesar.
*: S,cet&/'e c,-e#c%'e cu c%.t%' -%E,#t%# "e $t%t (organizate ca societti pe
aciuni sau cu rspundere limitat) au ca organ suprem de conducere, adunarea general a
acionarilor, respectiv a asociailor. $egiile autonome i societile comerciale cu capital
majoritar de stat sunt conduse, potrivit 7egii nr. <<81991, de -%n%2e# care se selecioneaz,
prin concurs, dup o procedur special. 3dat reuit, persoana #n cauz #nc,eie contractul
de management cu ministerul sau preedintele consiliului judeean (local) & #n cazul regiilor
autonome, respectiv cu adunarea general a acionarilor #n cazul societtilor comerciale cu
capital majoritar de stat.
5anager poate fi o persoan fizic, mai multe persoane fizice sau o persoan juridic.
!n cazul c"nd mai multe persoane dein calitatea de manager, este desemnat un manager
general. !ntre manager i regia autonom sau societatea comercial cu capital majoritar de
stat, nu exist un contract individual de munc0 relaiile dintre cele dou pri sunt guvernate
de contractul de management de natur comercial. @otui, potrivit legii, prin asimilare, pe
perioada contractului, managerul eneficiaz de toate drepturile prevzute de +odul muncii.
7a regiile autonome i la societile comerciale cu capital majoritar de stat, contractul
individual de munc se #nc,eie, dup caz, de ctre%
& manager c"nd acesta este o persoan fizic0
& managerul general, dac sunt mai multe persoane fizice care dein aceast calitate0
& organul unipersonal al persoanei juridice care deine calitatea de manager, #n aza
regulilor generale cuprinse #n Decretul nr. 11819;..
c: L% $,cet&/'e c,-e#c%'e cu c%.t%' nte2#%' .#!%t $%u cu c%.t%' -Gt (la care
statul nu are, #ns, o participare majoritar), potrivit documentelor lor constitutive, organul de
conducere suprem, )dunarea -eneral, desemneaz +onsiliul de )dministraie sau pe
administratorul unic. +a urmare, #n numele i pentru aceste societi comerciale, contractul
individual de munc se #nc,eie de preedintele consiliului de administraie sau de ctre
administratorul unic.
": 7a persoanele juridice care sunt ,#2%ne %'e %"-n$t#%/e .u*'ce cent#%'e $%u
',c%'e ,# n$ttu/ *u2et%#e0 contractul individual de munc se #nc,eie de ctre organul lor
unipersonal de conducere (ministru, prefect, primar, presedinte al consiliului judeean,
director).
1;
e: L% ce'e'%'te .e#$,%ne Eu#"ce (fundaii, asociaii) contractul de munc se #nc,eie
de ctre organul unipersonal stailit, ca atare, prin documentul lor constitutiv.
Potrivit principiului specialitii capacitii de folosin a persoanelor juridice, #n cazul
regiilor autonome sau al societilor comerciale care au i capital de stat, al organelor
administraiei pulice, instituiilor ugetare, contractele de munc treuie s se #nc,eie numai
cu persoane a cror pregtire (calificare) poate contriui la realizarea oiectului de activitate
specific lor.
0n cazul persoanei fizice angajatoare, potrivit art.1. alin.1 din +odul muncii, aceasta
do"ndete capacitatea de a #nc,eia contracte individuale de munc #ncalitate de angajator,
din momentul do"ndirii capacitii depline de exerciiu.
***$$ Consimm+ntul prilor la nc,eierea contractului individual de munc
)cordul (consimm"ntul) prilor la #nc,eierea contractului individual de munc treuie s se conformeze
& normelor de drept comun (civile) specifice acestei materii i anume%
& s fie exprimat #n deplina cunotin de cauz, #n mod neec,ivoc0
& s provin de la o persoan cu discernm"nt0
& s exprime cu certitudine intenia de a produce efecte juridice (sa nu fie vag sau condiionat)0
& s fie exteriorizat (la fel ca #n dreptul civil, i #n dreptul muncii tcerea nu are valoare de consimm"nt
exteriorizat)0
& s nu fie afectat de un viciu de consimm"nt & eroare, dol sau violen.
+alitatea de salariat se do"ndete de la data #nc,eierii contractului, c,iar dac munca
#ncepe efectiv la o dat ulterioar. !n consecin, refuzul unitii de a primi persoana s
lucreze va declana un litigiu de munc. 4nvers, dac persoana nu se prezint la munc, i se
poate desface disciplinar contractul de munc.
***$& Cauza i obiectul contractual individual de munc
Diferena dintre oiectul i cauza actului juridic suzist i #n cazul contractului
individual de munc.
&biectul su #l constituie (fiind un contract sinalagmatic) #nsi prestaiile reciproce
ale prilor% prestarea muncii de ctre salariat i, respectiv, salarizarea acestuia de ctre patron.
& .#e$t%#e% -unc de ctre salariat, treuie s fie posiil de executat #n condiiile
licite, respectiv fr a afecta morala sau ordinea pulic. Persoana #i ofer fora de munc, #n
principal, contra salariului, dar lu"nd #n considerare i alte elemente (condiiile de munc i
sociale, regularitatea muncii, deprtarea de domiciliu, etc.)0
( $%'%#F%#e% -unc reprezint remuneraia #n ani a muncii prestate #n temeiul
contractului individual de munc. *e #nelege prin munc salariat orice munc prestat fr a
dispune, ca proprietar, de mijloace de producie0 rezultatul ei revine deintorului mijloacelor
de producie (patronului) care pltete, #n sc,im, salariul convenit prin contract celui care
presteaz munca.
*alariul va fi datorat de patron c,iar dac nu a fost menionat expres #n contract, #n
msura #n care rezult cu claritate c intenia prilor a fost s #nc,eie un contract individual
de munc.
Potrivit art.1; din +odul muncii, este interzis, su sanciunea nulitii asolute,
#nc,eierea unui contract individual de munc #n scopul prestrii unei munci sau a unei
activiti ilicite ori imorale.
!auza contractului individual de munc.
+auza este elementul suiectiv, de sine stttor, i const #n scopul urmrit de fiecare
parte prin #nc,eierea contractului individual de munc (de regul, oinerea resurselor
1<
financiare necesare asigurrii nivelului de trai pentru salariat i, respectiv, realizarea unui
anumit profit pentru angajator).
(a poate fi influenat decisiv prin coninutul unor acte normative care ofer o serie de avantaje #n cazul
#nc,eierii unui anumit contract de munc fie pentru salariat
1:
fie pentru angajator
1=
.
!n cazul funcionarilor pulici, cauza acordului lor la naterea raportului de funcie pulic o
constituie nu numai oinerea resurselor financiare necesare traiului, ci i dorina de a oine un anumit
statut social, marcat de garanii superioare cu privire la munca lor, #n comparaie cu cel al salariailor.
C,n"/ .#e%'%*'e BncDee# c,nt#%ctu'u
1/amenul medical
+alitatea de suiect #ntr&un #ntr&un raport de munc #n cadrul cruia persoana fizic se
olig s desfoare o anumit activitate #n folosul celeilalte pri, implic nu numai
capacitatea sa juridic ci i aptitudinea de a munci #n sens iologic sau, cu alte cuvinte,
capacitatea de munc.
7a #nc,eierea contractului individual de munc examenul medical este general i oligatoriu.
5etodologia privind examenul medical la angajarea #n munc, examenul medical de adaptare, controlul medical
periodic i examenul medical la reluarea muncii este stailit prin 3rdinul ministrului sntii i familiei
nr.;/=891182//2privind aproarea Bormelor generale de protecie a muncii.
3 persoan' poate fi angajat' #n munc' numai #n aza unui certificat medical, care
constat' faptul c' cel #n cauz' este apt pentru prestarea acelei munci (art. 2: codul muncii,
al.1). Berespectarea prevederilor aliniatului 1 atrage nulitatea contractului individual de
munc'. *olicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzis'. 7a angajarea #n
domeniile de s'n'tate, alimentaie pulic', educaie i #n alte domenii stailite prin acte
normative se pot solicita i teste medicale specifice.
)rticolul 2= din cod stailete c certificatul medical este oligatoriu i #n urm'toarele
situaii%
a) la re#nceperea activit'ii dup' o #ntrerupere mai mare de < luni, pentru locurile de
munc' av"nd expunere la factori nocivi profesionali, i de un an, #n celelalte situaii0
) #n cazul deta'rii sau trecerii #n alt loc de munc' ori #n alt' activitate, dac se
sc,im condiiile de munc0
c) la #nceperea misiunii, #n cazul salariailor #ncadrai cu contract de munc' temporar'0
d) #n cazul ucenicilor, practicanilor, elevilor i studenilor, #n situaia #n care urmeaz'
s' fie instruii pe meserii i profesii, precum i #n situaia sc,im'rii meseriei pe parcursul
instruirii0
e) periodic, #n cazul celor care lucreaz' #n condiii de expunere la factori nocivi
profesionali, potrivit reglement'rilor 5inisterului *'n't'ii i >amiliei0
f) periodic, #n cazul celor care desf'soar' activit'i cu risc de transmitere a unor oli si
care lucreaz' #n sectorul alimentar, zoote,nic, la instalaiile de aprovizionare cu ap' potail',
#n colectivit'ti de copii, #n unit'i sanitare, potrivit reglement'rilor 5inisterului *'n't'ii si
>amiliei0
g) periodic, #n cazul celor care lucreaz' #n unit'i f'r' factori de risc, prin examene
medicale diferentiate #n funcie de v"rst', sex i stare de s'n'tate, potrivit reglement'rilor din
contractele colective de munc'.
!n sf"rit, exist reglementri care au #n vedere realizarea proteciei muncii i care impun
examenul medical pentru angajaii care #i desfoar activitatea #n condiii specifice sau deoseite de munc (astfel,
1:
De exemplu, 3rdonana de urgenta a -uvernului nr. 2.8199= aproata i modificat prin 7egea nr. 2/81999 privind regimul zonelor
defavorizate, sau 3.6.-. nr. ;982/// privind *tatutul personalului silvic0
1=
De exemplu, art. =/&=. din 7egea nr. :<82//2, texte care se refera la stimularea angajatorilor pentru #ncadrarea #n munca a asolvenilor instituiilor de
#nvm"nt)0
1:
de exemplu, constituie contravenie angajarea unei persoane fr controlul medical din care s rezulte
c persoana examinata este apt pentru lucrul #n mediu cu radiaii).
*erviciile de medicin a muncii pot fi organizate (potrivit 3rdinului nr. <1;82//1 al ministrului
sntii i familiei privind organizarea serviciilor de medicina a muncii), #n una din urmtoarele modaliti%
& cainete de medicina muncii din centre medicale, pulice si private0
& secii de medicina muncii din institute de sntate pulic0
& secii clinice de medicina muncii i oli profesionale0
& centre de monitorizare a unitilor cu risc profesional0
& compartimente de medicina muncii din direciile de sntate pulic teritoriale.
Condiiile de studii i de vec,ime
!n legislaia actual nu exist un act normativ special i unitar consacrat acestei
prolematici. +ondiiile de studii i vec,ime sunt stipulate, pentru unitile ugetare, #n
principal #n legile privind salarizarea i #n ,otr"rile -uvernului #n materie. !n sectorul privat,
fiecare angajator staileste condiiile de #ncadrare #n munc a personalului.
!ondiiile de studii
!ncadrarea i promovarea #n raport de #ndeplinirea condiiilor de studii este #n
concordan cu necesitatea desfurrii unei activiti eficiente i rentaile #n orice unitate,
indiferent de natura ei, cu stimularea i recompensarea personalului #n raport de nivelul i
calitatea pregtirii profesionale.
*unt situaii c"nd legea prevede pentru #ncadrarea #n anumite funcii un anume nivel al
studiilor&oligatoriu i pentru unitile din sectorul privat.
!n principiu, funciile de economist, jurisconsult, cadru didactic, inginer,
matematician, fizician, etc. implic asolvirea #nvtm"ntului superior. @ot astfel, #n funcii
de consilier, inspector de specialitate, expert vor fi #ncadrai #n organele administraiei pulice
(i la alte organe de stat) asolveni ai #nvtm"ntului superior. +a refereni pot fi #ncadrai
specialiti cu studii liceale i postliceale.
!n cazul muncitorilor, se prevd condiii de pregtire, mai precis, de calificare
profesional (de regul, studii medii).
!ondiiile de vec,ime
7egea prevede, deseori, #n mod cumulat, condiiile de vec,ime cu cele de studii.
)ctele normative prevd, de regul, c vec,imea minim #n grad profesional sau treapt
profesional pentru avansarea #n gradul sau treapta imediat superioar este de cel mult 2 ani.
+a excepie, se poate aproa, pentru cei care au o valoare deoseit s se prezinte la concurs
pentru avansarea #ntr&un grad sau treapt superioar fr #ndeplinirea condiiei de 2 ani sau, #n
alte cazuri, cu o vec,ime redus la jumtate.
!n cazul magistrailor, medicilor, cadrelor didactice, se prevd condiii de vec,ime
pentru fiecare funcie #n parte. 7a fel, pentru personalul de specialitate din regiile autonome
de interes deoseit stailite de -uvern.
Pentru muncitorii calificai i cei asimilai lor, condiiile de vec,ime (i de pregtire)
sunt stailite prin indicatoarele tarifare de calificare pe meserii, specialitti i funcii,
elaorate i aproate de ministere cu avizul 5inisterului 5uncii i *olidaritii *ociale.
!n raport cu experiena acumulat dup 19=9, se poate afirma c existena anumitor
condiii de vec,ime pentru anumite funcii constituie o necesitate logic.
2odul de verificare a aptitudinilor si pregtirii profesionale
@extul din +odul muncii
19
stailete c #ncadrarea #n munc se face pe aza verificrii
aptitudinilor i a pregtirii profesionale prin pro practic, examen, concurs. )stfel%
19
)rt. 1/ din +odul muncii
1=
& angajarea, #n condiiile legii, a salariailor la instituiile de stat, organele
administraiei pulice i la orice alt unitate ugetar se face numai prin concurs0
& la regiile autonome, societi comerciale i la oricare alte persoane juridice, angajarea
salariailor se face #n condiiile stailite de acestea dac, pentru ocuparea anumitor funcii,
prin lege nu se prevede altfel.
Pe#,%"% "e .#,*& .ent#u !e#6c%#e% %.ttu"n',# .#,6e$,n%'e %'e $%'%#%tu'u '%
BncDee#e% c,nt#%ctu'u n"!"u%' "e -unc&
Durata maxim a perioadei de pro ce poate fi stailit pentru funciile
de e/ecuie este extins de la 1/ de zile calendaristice, cum era #n forma vec,e, la 34 de zile
calendaristice i de la 9/ de zile calendaristice la 564 de zile calendaristice pentru funciile de
conducere. !n ceea ce privete perioada de pro pentru muncitorii necalificai, aceasta nu mai
este reglementat distinct, acestei categorii de salariai urm"nd a li se aplica dispoziiile
generale.
6n alt element de noutate se refer la absolvenii instituiilor de
nvmnt superior, pentru care primele 7 luni dup debutul n profesie se consider
perioad de stagiu, la sf"ritul acestei perioade ,angajatorul av"nd oligaia de a eliera o
adeverin, care urmeaz a fi vizat de 4nspectoratul @eritorial de 5unc #n a crui raz
teritorial de competen #i are sediul acesta.
(e accepta angajri succesive de prob ale mai multor persoane pentru
acelai post pe o perioada de ma/imum 56 luni indiferent de numrul de angajri de prob.
*&a eliminat, astfel, interdicia de angajare succesiv de pro a mai mult de 1 persoane pentru
acelai post.
C,ncu#$u', oligatoriu la organele administraiei pulice i la unitile ugetare (#n
sens larg) pentru ocuparea unui post vacant, implic realizarea urmtoarelor cerine%
& persoana s fie cetean rom"n (excepiile se pot aproa de ctre conducerile
ministerelor, celorlalte organe centrale i ale celor asimilate lor)0
& s nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce ar face&o incompatiil cu functia
pentru care candideaz0
Alegerea sau numirea n funcie
Pentru #ncadrarea #n funciile eligiile, existena actului de alegere reprezint o
condiie prealail proprie acestor funcii.
)t"t alegerea, c"t si numirea #n funcie nu reprezint, de regul, o condiie
suplimentar la #nc,eierea contractului de munc0 ele determin, #n realitate, o modalitate
specific a manifestrii consimmntului unitii pentru #nc,eierea acestui contract. !ns
alegerea sau numirea #n funcie nu rm"n o simpl prolem de terminologie0 sensul lor major
este acela c persoana #n cauz (aleas sau numit) #n funcie, va exercita prerogativele
autoritii de stat.
(tagiul
+onstituie o perioad determinat de timp, expres prevzut de reglementri legale speciale #n scopul
ad"ncirii i perfecionrii pregtirii profesionale prin munc a anumitor categorii de asolveni ai #nvm"ntului
superior. (l #ncepe concomitent cu #nc,eierea contractului individual de munc intr&o funcie corespunztoare
profesiei do"ndite prin studii universitare de asolventul #n cauz.
$eglementri legale speciale consacr stagiul #n cadrul profesiunilor juridice lierale, av"nd o durat, ca
regul, de doi ani. >irete, stagiul vizeaz #n aceste cazuri numai acele persoane care afl"ndu&se la deutul
profesional & au calitatea de salariai #n cadrul profesiunilor respective (avocat stagiar, notar stagiar, executor
judectoresc stagiar)0 #n cazul medicilor, stomatologilor i farmacitilor, stagiul este de un an .
19
III.4. DURATA I FORMA NC@EIERII CONTRACTULUI INDI7IDUAL DE
MUNC
Potrivit art.12 al.1 din noul +od al 5uncii contractul individual de munc se #nc,eie
pe durat nedeterminat. )lin.2 al aceluiai articol se stailete c Iprin excepie, contractul
individual de munc se poate #nc,eia i pe durat determinat, #n condiiile expres prevzute
de legeD.
Contractul individual de munc- pe durat- determinat
+ontractul individual de munc' pe durat' determinat' se poate #nc,eia numai #n form'
scris', cu precizarea expres' a duratei pentru care se #nc,eie. +ontractul individual de munc'
pe durat' determinat' poate fi #nc,eiat potrivit art. =. al.1 pe o perioad de cel mult 1< luni.
>orma iniial a +odului muncii prevedea o durat de de p"n la 2. luni.
+ontractul individual de munc' poate fi #nc,eiat pentru o durat' determinat' numai #n
urm'toarele cazuri%
a) #nlocuirea unui salariat #n cazul suspendrii contractului su de munc, cu excepia situaiei
#n care acel salariat particip la grev0
) creterea i8sau modificarea temporar a structurii activitii angajatorului0
c) desfurarea unor activiti cu caracter sezonier0
d) #n situaia #n care este #nc,eiat #n temeiul unor dispoziii legale emise cu scopul de a
favoriza temporar anumite categorii de persoane fr loc de munc
e) angajarea unei persoane care, #n termen de ; ani de la data angajrii, #ndeplinete condiiile
de pensionare pentru limit de v"rst0
f) ocuparea unei funcii eligiile #n cadrul organizaiilor sindicale, patronale sau al
organizaiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului0
g) angajarea pensionarilor care, #n condiiile legii, pot cumula pensia cu salariul0
,) #n alte cazuri prevzute expres de legi speciale ori pentru desfurarea unor lucrri, proiecte
sau programe.
Potrivit art. =. din +odul muncii contractul individual de munc' pe durat' determinat'
nu poate fi #nc,eiat pe o perioad' mai mare de 1< luni. !n cazul #n care contractul individual
de munc' pe durat' determinat' este #nc,eiat pentru a #nlocui un salariat al c'rui contract
individual de munc' este suspendat, durata contractului va expira la momentul #ncet'rii
motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munc' al salariatului
titular.
*alariatul #ncadrat cu contract individual de munc' pe durat' determinat' poate fi
supus unei perioade de pro', care nu va dep'i urmtoarele termene%
a) ; zile lucr'toare pentru o durat' a contractului individual de munc' mai mic' de 1
luni0
) 1; zile lucr'toare pentru o durat' a contractului individual de munc' cuprins' #ntre
1 si < luni0
c) 1/ de zile lucr'toare pentru o durat' a contractului individual de munc' mai mare de
< luni0
d) .; de zile lucr'toare #n cazul salariatilor #ncadrai #n funcii de conducere, pentru o
durat' a contractului individual de munc' mai mare de < luni.
7a expirarea contractului individual de munc' pe durat' determinat', pe locul de
munc' respectiv va fi angajat un salariat cu contract individual de munc' pe durat'
nedeterminat', cu excepia urmtoarelor cazuri%
#n cazul #n care contractul individual de munc' pe durat' determinat' este #nc,eiat
pentru a #nlocui temporar un salariat asent, dac' intervine o nou' cauz' de
suspendare a contractului acestuia0
2/
#n cazul #n care un nou contract individual de munc' pe durat' determinat' este
#nc,eiat #n vederea execut'rii unor lucr'ri urgente, cu caracter excepional0
#n cazul #n care contractul individual de munc' pe durat' determinat' a #ncetat din
initiaiva salariatului sau din iniiativa angajatorului, pentru o aatere grav' sau aateri
repetate ale salariatului.
#n cazul #n care #nc,eierea unui nou contract individual de munc pe durat
determinat se impune datorit unor motive oiective cuprinse #n contractul colectiv
de munc #nc,eiat la nivel naional i8sau la nivel de ramur, pentru desfurarea unor
lucrri, proiecte sau programe0?.
)ngajatorii sunt oligai s' informeze salariaii angajai cu contract individual de
munc' pe durat' determinat' despre locurile de munc' vacante sau care vor deveni vacante,
corespunz'toare preg'tirii lor profesionale, i s' le asigure accesul la aceste locuri de munc'
#n conditii egale cu cele ale salariailor angajai cu contract individual de munc' pe perioad'
nedeterminat'. )ceast' informare se face printr&un anunt afiat la sediul angajatorului iar o
copie a anunului se transmite de #ndat sindicatului sau reprezentanilor salariailor.
F,#-% BncDee# c,nt#%ctu'u n"!"u%' "e -unc&
+ontractul individual de munc treuie #nc,eiat #n form scris. >orma scris este
prevzut de articolul 1< al.1 din +odul muncii prevede% I+ontractul individual de munc' se
#nc,eie #n aza consim'm"ntului p'rilor, #n form' scris', #n lima rom"n'. 3ligaia de
#nc,eiere a contractului individual de munc' #n form' scris' revine angajatorului. )ngajatorul
persoan juridic, persoana fizic autorizat s desfoare o activitate independent, precum i
asociaia familial au oligaia de a #nc,eia, #n form scris, contractul individual de munc
anterior #nceperii raporturilor de muncD.
!n situaia #n care contractul nu a fost #nc,eiat #n form scris, se prezum c a fost
#nc,eiat pe o durat nedeterminat, iar prile pot face dovada prevederilor contractuale i a
prestaiilor efectuate prin orice alt mijloc de pro.
>orma scris, dei are o #nsemntate incontestail pentru concretizarea voinei
prilor, pentru precizarea drepturilor i oligaiilor lor reciproce i, pe cale de consecin,
pentru dovedirea ulterioar a coninutului real al raportului juridic, nu reprezint o condiie de
validitate, ci una de pro. Be#ndeplinirea formei scrise conduce la imposiilitatea
#nregistrrii contractelor individuale de munc la 4nspectoratul teritorial de munc
2/
iar
ne#ndeplinirea oligaiei de #nregistrare a contractelor de munc de ctre angajatori constituie
contravenie.
!n cazul unei convenii sinalagmatice cum este contractul individual de munc, pentru
a servi ca mijloc de pro, treuie s fie redactat #n at"tea exemplare c"te pri sunt
21
.
+"nd prile recurg la forma scris i nu redacteaz actul #n dulu exemplar, contractul
este valail, el put"nd fi dovedit sau completat prin proa testimonial.
Dac unicul exemplar este semnat de amele pri i se afl #n posesia patronului i
dac acesta se servete de ele cu ocazia unui litigiu, acest exemplar face deplina dovad fa
de amele pri pentru ceea ce conine.
Dac exemplarul este semnat numai de una din pri, el face dovada #n justiie contra
acestei pri c"nd este adus #n faa judecii de partea care are interes s se serveasc de el. !n
ce privete oligaiile luate prin contract de partea care nu a semnat exemplarul, sau pentru a
dovedi consimm"ntul dat de aceast parte la contractul #n cauz, cealalt parte litigant are
la dispoziie proa testimonial i orice alte mijloace de pro prevzute de lege.
2/
!nregistrarea contractelor este prevzut de 7egea nr. 11/81999 privind unele msuri de protecie a persoanelor
#ncadrate #n munc, lege modificat prin 3rdonana de urgen a -uvernului nr. 11<819990
21
)rt. 11:9 din +odul civil0
21
!n situaia #n care contractul individual de munc' nu a fost #nc,eiat #n form' scris', se
prezum' c' a fost #nc,eiat pe o durat' nedeterminat', iar p'rile pot face dovada prevederilor
contractuale i a prestaiilor efectuate prin orice alt mijloc de pro'.
III.9. n#e2$t#%#e% c,nt#%ctu'u n"!"u%' "e -unc&
Potrivit 7egii nr. 11/81999 (arogat), contractul individual de munc se #nregistra la
inspectoratele teritoriale de munc, #n termen de 2/ de zile de la data #nc,eierii lui la
inspectoratele teritoriale de munc.
Prin J- nr.;//82/11privind $egistrul -eneral de (videna a *alariailor
($(A4*)7)
22
, fiecare angajator are oligaia de a #nfiina i transmite la inspectoratul
teritorial de munc un registru general de eviden a salariailor i de a&l prezenta inspectorilor
de munc, la solicitarea acestora. +ompletarea i transmiterea registrului se fac de ctre una
sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scris de ctre angajator. 7a angajarea
fiecrui salariat, contractual de munc se #nregistreaz #n registru ce' tA#Fu Bn Fu%
'uc#&t,%#e %nte#,%#& Bnce.e# %ct!t&/ de ctre salariatul #n cauz0 orice modificare a
contractului se #nregistreaz #n registru cel t"rziu #n ziua lucrtoare anterioar #mplinirii
termenului de 2/ de zile lucrtoare .
III.3.EGecut%#e% c,nt#%ctu'u n"!"u%' "e -unc&
+ontractul individual de munc este oligatoriu #ntre pri #n virtutea principiului
potrivit cruia Iconveniile legal fcute au putere de lege #ntre prile contractanteD.
)a fiind prile nu se pot sustrage de la oligativitatea contractului legal #nc,eiat, ci
ele treuie s&i execute #ntocmai oligaiile lor% salariatul s presteze munca iar patronul , #n
principal, s plteasc munca.
!n virtutea oligaiei, fiecare parte este #ndreptit, ca titular a drepturilor do"ndite
prin contract, s pretind celeilalte pri satisfacerea acstor drepturi
.:
.
Drepturile i oligaiile privind relaiile de munc' dintre angajator si salariat se
stailesc potrivit legii, prin negociere, #n cadrul contractelor colective de munc' i al
contractelor individuale de munc'.*alariatii nu pot renuna la drepturile ce le sunt recunoscute
prin lege. 3rice tranzacie prin care se urm'rete renuntarea la drepturile recunoscute de lege
salariailor sau limitarea acestor drepturi este lovit' de nulitate.
(alariatul are, n principal, urm#toarele drepturi stailite prin art. 19 al codului
muncii% dreptul la salarizare pentru munca depus'0dreptul la repaus zilnic i
s'pt'm"nal0dreptul la concediu de odi,n' anual0dreptul la egalitate de anse i de
tratament0dreptul la demnitate #n munc'0dreptul la securitate i s'n'tate #n munc'0dreptul la
acces la formarea profesional'0dreptul la informare i consultare0dreptul de a lua parte la
determinarea si ameliorarea conditiilor de munc' si a mediului de munc'0dreptul la protecie
#n caz de concediere0dreptul la negociere colectiv' i individual'0dreptul de a participa la
aciuni colective0 dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat0 alte drepturi prevzute de
lege sau de contractele colective demunc aplicaile.
+onform al. 2 al aceluiai articol salariatului i revin, #n principal, urm'toarele
obligaii% oligaia de a realiza norma de munc' sau, dup' caz, de a #ndeplini atriuiile ce #i
revin conform fiei postului0oligaia de a respecta disciplina muncii0oligaia de a respecta
prevederile cuprinse #n regulamentul intern, #n contractul colectiv de munc' aplicail, precum
i #n contractul individual de munc'0oligaia de fidelitate fat' de angajator #n executarea
atriuiilor de serviciu0oligaia de a respecta m'surile de securitate i s'n'tate a muncii #n
unitate0oligaia de a respecta secretul de serviciu.
22
,ttp%88KKK.inspectiamuncii.ro8
22
)rt. ./ al. 1 din +odul muncii stailete i drepturile angajatorului% s' staileasc'
organizarea i funcionarea unit'ii0 s' staileasc' atriuiile corespunz'toare pentru fiecare
salariat, #n condiiile legii i8sau condiiile contractului colectiv de munc #nc,eiat la nivel
naional sau la nivel de ramur de activitate aplicail0 s' dea dispoziii cu caracter oligatoriu
pentru salariat, su rezerva legalit'ii lor0 s' exercite controlul asupra modului de #ndeplinire a
sarcinilor de serviciu0 s' constate s'v"rirea aaterilor disciplinare i s' aplice sanciunile
corespunz'toare, potrivit legii, contractului colectiv de munc' aplicail i regulamentului
intern0 s staileasc oiectivele de performan individual.
)ngajatorului #i revin, #n principal, urm'toarele obligaii 8Art.94, al 6, !odul 2uncii )*
s' informeze salariaii asupra condiiilor de munc' i asupra elementelor care privesc
desf'urarea relaiilor de munc'0s' asigure permanent condiiile te,nice si organizatorice
avute #n vedere la elaorarea normelor de munc' si condiiile corespunz'toare de munc'0s'
acorde salariailor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munc'
aplicail i din contractele individuale de munc'0s' comunice periodic salariailor situaia
economic' i financiar' a unit'ii. Periodicitatea comunicrilor se stailete prin negociere #n
cadrul contractului colectiv de munc aplicail0s' se consulte cu sindicatul sau, dup' caz, cu
reprezentanii salariailor #n privinta deciziilor susceptiile s' afecteze sustantial drepturile si
interesele acestora0s' pl'teasc' toate contriuiile i impozitele aflate #n sarcina sa, precum i
s' rein' i s' vireze contriuiile i impozitele datorate de salariai, #n condiiile legii0 s'
#nfiineze registrul general de eviden' a salariailor i s' opereze #nregistr'rile prev'zute de
lege0s' eliereze, la cerere, toate documentele care atest' calitatea de salariat a
solicitantului0s' asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariailor.
III.;. SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDI7IDUAL DE MUNC
+a orice contract cu executare succesiv i executarea contractului individual de
munc reprezint un proces ce se desfoar #n timp. !n acest interval pot interveni anumite
#mprejurri, prevzute c,iar de lege, care s #mpiedice temporar #nfptuirea oiectului i
efectelor contractului, deci a oligaiilor reciproce #ntre pri.
)vem de&a face cu suspendarea contractului individual de munc, este vora despre
suspendarea efectelor principale const"nd #n prestarea muncii i plata salariului ceea ce se
manifest printr&o #ncetare temporar a traducerii lor #n via
21
.
(xist, prin urmare, mai multe cazuri de suspendare%
*uspendare de drept0
*uspendare prin acordul prilor0
*uspendare prin actul unilateral al uneia din pri.
(uspendarea de drept opereaz, indiferent de existena unei manifestrii de voin a
prilor, #n cazurile prevzute de lege.)rticolul ;/ din cod enumer urmtoarele urm'toarele
situaii c"nd contractul se suspend de drept%concediu de maternitate0concediu pentru
incapacitate temporar' de munc'0carantin'0 exercitarea unei funcii #n cadrul unei autorit'ti
executive, legislative ori judec'toreti, pe toat' durata mandatului0#ndeplinirea unei functii de
conducere salarizate #n sindicat0for' major'0#n cazul #n care salariatul este arestat preventiv,
#n condiiile +odului de procedur' penal', de la data expirrii perioadei pentru care au fost
emise avizele iar dac #n termen de < luni nu #i re#noite aviLele, contractul va #nceta.
+ontractul individual de munc' poate fi suspendat din iniiativa salariatului, #n
situaiile stailite de art.;1%concediu pentru cresterea copilului #n v"rst' de p"n' la 2 ani sau,
#n cazul copilului cu ,andicap, p"n' la #mplinirea v"rstei de 1 ani0concediu pentru #ngrijirea
copilului olnav #n v"rst' de p"n' la : ani sau, #n cazul copilului cu ,andicap, pentru afeciuni
intercurente, p"n' la #mplinirea v"rstei de 1= ani0concediu paternal0concediu pentru formare
21
)lexandru Eiclea i c. @ufan, IDreptul munciiD, edit. -loal 7ex, Guc.2//1, pg.1..0
21
profesional'0exercitarea unor functii elective #n cadrul organismelor profesionale constituite la
nivel central sau local, pe toat' durata mandatului0participarea la grev'0asene nemotivate.
)rt. ;2. prezint cazurile c"nd contractul individual de munc' poate fi suspendat din
initiaiva angajatorului #n urm'toarele situaii%pe durata cercet'rii disciplinare prealaile, #n
condiiile legii0 #n cazul #n care angajatorul a formulat pl"ngere penal' #mpotriva salariatului
sau acesta a fost trimis #n judecat' pentru fapte penale incompatiile cu funcia deinut', p"n'
la r'm"nerea definitiv' a ,ot'r"rii judec'toresti0#n cazul #ntreruperii temporare a activit'ii,
f'r' #ncetarea raportului de munc', #n special pentru motive economice, te,nologice,
structurale sau similare0pe durata deta'rii, pe durata suspendrii de ctre autoriti a avizelor
sau autorizaiilor.
+ontractul individual de munc' poate fi suspendat, prin acordul p#rtilor, #n cazul
concediilor f'r' plat' pentru studii sau pentru interese personale.
!n cazul suspend'rii contractului individual de munc' din cauza unei fapte imputaile
salariatului, pe durata suspend'rii acesta nu va eneficia de nici un drept care rezult' din
calitatea sa de salariat.
III.=. MODIFICAREA CONTRACTULUI INDI7IDUAL DE MUNC
2odificarea contractului individual de munc const n mod obinuit n trecerea
salariatului ntr"un alt loc de munc sau o alt activitate n mod temporar sau
definitiv.
(a poate fi determinat at"t de organizarea mai un a muncii, de anumite necesiti
social&economice, dar i de unele interese personale ale salariailor
69
.
5odificarea prin acordul prilor nu este, de regul, supus unor restricii sau limitri.
Dar, printr&o asemenea msur nu treuie s se aduc vreo tirire drepturilor salariailor care
sunt ocrotite prin dispoziii imperative ale legii.
4nadmisiilitatea modificrii unilaterale a contractului individual de munc se refer
numai la elementele eseniale i anume felul muncii, locul muncii i salariul, durata
contractului, condiiile de munc, timpul de munc i timpul de odi,n.
:ocul muncii poate fi modificat unilateral de ctre angajator prin intermediul "e'e2&#
sau "et%<&#.
De'e2%#e% este reglementat de dispoziiile +odului muncii i reprezint exercitarea
temporar, din dispoziia conducerii unitii, de ctre salariat, a unor lucrri sau sarcini
corespunztoare atriuiilor sale de serviciu, #n afara locului su de munc
2;
. *alariatul
#ndeplinete sarcinile respective #n interesul unitii (patronului) care l&a delegat. !n cazul
delegrii, se modific locul oinuit al muncii (restul elementelor rm"n"nd nesc,imate).
Delegarea se poate executa #n cadrul aceleiai uniti cu personalitate juridic, la o
unitate component sau o suunitate ori la o alt unitate, #n aceeai sau alt unitate.
Delegarea treuie deoseit de delegarea de atribuii pe trepte ierar,ice i
compartimente de munc. )ceasta este o operaie specific dreptului administrativ i
reprezint o msur de ordin organizatoric, #n virtutea creia atriuiile conferite prin lege
unei persoane cu funcie de conducere sunt executate de o alta, #n aza actului de voin a
titularului.
*intetic, prin noua reglementare a fost introdus modificarea condiiilor n care se poate
face delegarea salariatului, care poate fi dispus pentru o perioad de cel mult </ de zile
calendaristice #n 12 luni i se poate prelungi pentru mai multe perioade succesive de
maximum </ de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului.
2.
Aezi, ). Eiclea i +. @ufan, op. cit,pg. 1;/,
2;
)rt. .1 +odul muncii,
2.
0n vec,ea reglementare, prelungirea perioadei de delegare era posibil o singur dat,
ceea ce era de natur s produc inconveniente angajatorului #n desfurarea unor activiti
care necesitau o perioad de timp mai mare, prin #nlocuirea salariatului a crui perioad de
delegare nu mai putea fi prelungit.
!n scopul protejrii intereselor salariailor delegai, noua reglementare introduce
prevederea expres conform creia refuzul salariatului de prelungire a delegrii nu poate
constitui motiv pentru sancionarea disciplinar a acestuia.
Delegarea nceteaz #n urmtoarele cazuri%
la expirarea termenului p"n la care a fost dispus0
dup executarea lucrrilor sau #ndeplinirea sarcinilor care au fcut oiectul delegrii0
prin revocarea msurii de unitate0
ca urmare a #ncetrii contractului individual de munc0
prin denunarea contractului de munc de persoana delegat.
Det%<%#e% este reglementat de +odul muncii #n art..;&.: i const #n sc,imarea
temporar a locului de munc, din dispoziia conducerii unitii, urmat de #ncadrarea
persoanei la o alt unitate la care este trimis, #n scopul executrii unor lucrri #n interesul
acesteia.
!n esen, detaarea se caracterizeaz astfel%
& este o msur temporar care poate fi dispus #n scris pe o perioad de cel mult un
an, iar #n mod excepional, perioada detarii poate fi prelungit pentru motive oiective, cu
acordul amelor pri, din < #n < luni. De exemplu, detaarea #n posturile didactice poate fi
efectuat pe o durat de 1&. ani, corespunztoare unui ciclu de #nvm"nt.
( este o msur obligatorie pe care salariatul treuie s o execute #n aza aceluiai
consimm"nt prealail0 dispoziia detarii este un act de drept al muncii, ea se justific
numai prin interesul serviciului0
& este urmat de #ncadrarea temporar a persoanei la o alt unitate, respectiv #n acea
unitate unde a fost detaat.
%suri de protecie.
& pstrarea postului i a salariului avut0
& acordarea diferenei de salariu dac #n calitate de detaat eneficiaz de o #ncadrare
superioar0
& acordarea acelorai drepturi pecuniare ca i #n cazul delegrii, adic% asigurarea cazrii,
ramursarea c,eluielilor de transport, salariu, concediu de odi,n, pstrarea funciei.
Pe perioada detarii, contractul de munc #nc,eiat cu prima unitate se suspend #n
efectele sale principale, fiind cedat parial i pe o perioad determinat celei de&a doua uniti
(la care persoana este detaat). +a urmare, puterea disciplinar fa de salariat se exercit, de
regul, de ctre unitatea la care este detaat.
6nele sanciuni M retragerea pe timp de cel mult 1 luni a unui grad sau treapt
profesional ori reducerea salariului cu ;&1/F, precum i retrogradarea #n funcie sau
categorie M nu pot depi durata detarii. 5sura desfacerii contractului de munc se poate
lua numai de ctre unitatea care l&a detaat. )ceeai unitate (patron) treuie s fie de acord cu
sanciunile disciplinare care, prin natura lor, l&ar afecta patrimonial pe salariat.
De suliniat este faptul c funcia celui detaat la unitatea cesionar treuie s
corespund felului muncii prestate la unitatea de care aparine salariatul. *c,imarea funciei
se face doar cu acordul expres al persoanei detaate.Dreptul la concediul de odi,n al celui
detaat nu poate fi afectat de detaare.
2;
*alariatul detaat rspunde patrimonial fa de unitatea #n care este detaat pentru
prejudiciile cauzate #n legtur cu prestarea muncii.!n mod corespunztor i unitatea
respectiv poart rspunderea pentru prejudiciile cauzate celui detaat, precum i fa de teri
pentru daunele produse prin faptele salariailor #n legtur cu munca efectuat.Detaarea la o
alt unitate #nceteaz #n urmtoarele situaii%la expirarea termenului p"n la care a fost
dispus0prin revocarea msurii de ctre unitate0ca urmare a #ncetrii contractului individual
de munc prin acordul prilor (rezilierea contractului), situaie c"nd este necesar numai
consimm"ntul unitii care a dispus detaarea0prin #ncetarea contractului individual de
munc din iniiativa persoanei #ncadrate #n munc (demisia), caz c"nd preavizul prealail va
treui adresat unitii de origine cu care s&a #nc,eiat contractul de munc.
c: T#ece#e% te-.,#%#& Bn %'t& -unc&0 Bn c%"#u' %ce'e%< unt&t0 constituie o
modificare unilateral a contractului de munc, av"nd drept efect faptul c salariatul
#ndeplinete pe o perioad determinat, o alt funcie sau meserie dec"t cea prevzut #n
contract su condiia de a corespunde calificrii sale profesionale (cu excepii prevzute de
lege). *e poate realiza #n dou ipostaze%
& atunci cnd este necesar consimmntul special al salariatului (girarea unei funcii
vacante0 #nlocuirea unei persoane care lipsete temporar de la serviciu i creia unitatea
treuie s&i pstreze postul)0
& atunci cnd msura este obligatorie pentru salariat (ca urmare a unei recomandri
medicale0 pentru pensionarii de invaliditate de gradul 4440 femeile gravide sau care
alpteaz0#n cazul aplicrii sanciunilor disciplinare const"nd #n retrogradarea #n funcie sau
categorie8grad profesional sau treapt profesional). Bimic nu se opune, potrivit legislaiei
actuale, ca, #n cadrul aceleiai uniti, s se realizeze & cu acordul salariatului & o trecere cu
titlu definitiv #n alt munc.
III.>. NCETAREA CONTRACTULUI INDI7IDUAL DE MUNC
(xpresia cea mai elocvent a stailitii #n munc, garanie a aprrii intereselor
salariailor o constituie reglementarea prin lege a condiiilor #n care poate avea loc #ncetarea
raporturilor juridice de munc.!ncetarea contractului individual de munc este dominat de
principiul legalitii, modurile i cazurile #n care poate interveni, motivele, condiiile,
procedura, efectele i controlul #ncetrii acestui contract, precum i rspunderile prilor.
@ermenul de I#ncetareD a contractului de munc este cel mai cuprinztor0 destfacerea
contractului definete #ncetarea lui din iniiativa uneia din pri
2<
. !n literatura de specialitate
se mai folosesc i ali termeni% revocare, eliberare din funcie, reziliere, denunare
6;
.
)rt. ;; din +odul muncii precizeaz cazurile de #ncetare a contractului individual de
munc' de drept0ca urmare a acordului p'rilor, la data convenit' de acestea0ca urmare a
voinei unilaterale a uneia dintre p'ri, #n cazurile i #n condiile limitativ prev'zute de lege.
III.>. ncet%#e% "e "#e.t % c,nt#%ctu'u n"!"u%' "e -unc1
+ontractul individual de munc' #nceteaz' de drept%
a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoan fizic, precum i #n
cazul dizolvrii angajatorului persoan juridic, de la data la care angajatorul i&a
#ncetat existena conform legii0
2<
).Eiclea i +. @ufan, op.cit.,pg. 1:<0
2:
) se vedea Heran Gelingrdeanu I!nc,eierea, modificarea i #ncetarea contractului de muncD, pg.11/90
2<
) la data r'm"nerii irevocaile a ,ot'r"rii judec'toresti de declarare a morii sau a
punerii su interdicie a salariatului ori a angajatorului persoan' fizic'0
c) la data #ndeplinirii cumulative a condiiilor de v"rst' standard i a stagiului minim
de cotizare pentru pensionare sau, dup' caz, la data comunic'rii deciziei de pensie
#n cazul pensiei e invaliditate, pensiei anticipate pariale,pensiei anticipate, pensiei
pentru limit' de v"rst' standard de pensionare0
d) ca urmare a constat'rii nulit'ii asolute a contractului individual de munc', de la
data la care nulitatea a fost constatat' prin acordul p'rilor sau prin ,ot'r"re
judec'toreasc' definitiv'0
e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare #n funcia ocupat' de salariat a unei
persoane concediate nelegal sau pentru motive ne#ntemeiate, de la data r'm"nerii
definitive a ,ot'r"rii judec'toresti de reintegrare0
f) ca urmare a condamn'rii la executarea unei pedepse privative de liertate, de la data
r'm"nerii definitive a ,ot'r"rii judec'toresti0
g) de la data retragerii de c'tre autorit'tile sau organismele competente a avizelor,
autorizatiilor ori atest'rilor necesare pentru exercitarea profesiei0
,) ca urmare a interzicerii exercit'rii unei profesii sau a unei funcii, ca m'sur' de
siguran' ori pedeaps' complementar', de la data r'm"nerii definitive a ,ot'r"rii judec'toresti
prin care s&a dispus interdicia0
i) la data expir'rii termenului contractului individual de munc' #nc,eiat pe durat'
determinat'0
j) retragerea acordului p'rinilor sau al reprezentantilor legali, #n cazul salariailor cu
v"rsta cuprins' #ntre 1; si 1< ani.
III.>.+. C,nce"e#e%
!oncedierea reprezint# ncetarea contractului individual de munc# din iniiativa
angajatorului care poate fi dispus# pentru motive care in de persoana salariatului
sau pentru motive care nu in de persoana salariatului.
!oncedierea pentru motive care in de persoana salariatului
)ngajatorul poate dispune concedierea pentru motive care in de persoana salariatului
#n situaiile prevzute de art.<1%
a) #n cazul #n care salariatul a s'v"rit o aatere grav' sau aateri repetate de la
regulile de disciplin' a muncii ori de la cele stailite prin contractul individual de munc',
contractul colectiv de munc' aplicail sau regulamentul intern, ca sanciune disciplinar'0
) #n cazul #n care salariatul este arestat preventiv pentru o perioad' mai mare de 1/ de
zile, #n conditiile +odului de procedur' penal'0
c) #n cazul #n care, prin decizie a organelor competente de expertiz' medical', se
constat' inaptitudinea fizic' i8sau psi,ic' a salariatului, fapt ce nu permite acestuia s' #i
#ndeplineasc' atriuiile corespunz'toare locului de munc' ocupat0
d) #n cazul #n care salariatul nu corespunde profesional locului de munc' #n care este
#ncadrat.
!n cazul #n care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prev'zute la art. <1
lit. )&d), angajatorul are oligaia de a emite decizia de concediere #n termen de 1/ de zile
calendaristice de la data constat'rii cauzei concedierii.
Decizia se emite #n scris i, su sanciunea nulit'ii asolute, treuie s' fie motivat' #n
fapt i #n drept i s' cuprind' preciz'ri cu privire la termenul #n care poate fi contestat' i la
instanta judec'toreasc' la care se contest'.
+oncedierea pentru s'v"rirea unei aateri grave sau a unor aateri repetate de la
regulile de disciplin' a muncii poate fi dispus' numai dup' #ndeplinirea de c'tre angajator a
cercet'rii disciplinare prealaile i #n termenele stailite de prezentul cod.
2:
+oncedierea salariatului pentru motivul prev'zut la art.<1 lit.d) poate fi dispus' numai
dup' evaluarea prealail' a salariatului, conform procedurii de evaluare stailite prin
contractul colectiv de munc' aplicail sau, #n lipsa acestuia, prin regulamentul intern.
!n cazul #n care concedierea se dispune pentru motivele prev'zute la art. <1 lit. c) si
d), precum i #n cazul #n care contractul individual de munc' a #ncetat de drept #n temeiul art.
;< lit. e), angajatorul are oligaia de a&i propune salariatului alte locuri de munc' vacante #n
unitate, compatiile cu preg'tirea profesional' sau, dup' caz, cu capacitatea de munc'
stailit' de medicul de medicin' a muncii.
!n situaia #n care angajatorul nu dispune de locuri de munc' vacante potrivit alin. (1),
acesta are oligaia de a solicita sprijinul ageniei teritoriale de ocupare a forei de munc' #n
vederea redistriuirii salariatului, corespunz'tor preg'tirii profesionale sau, dup' caz,
capacit'ii de munc' stailite de medicul de medicin' a muncii.
*alariatul are la dispoziie un termen de 1 zile lucr'toare de la comunicarea
angajatorului pentru a&i manifesta expres consim'm"ntul cu privire la noul loc de munc'
oferit.
!n cazul #n care salariatul nu #i manifest' consim'm"ntul #n termenul prev'zut mai
sus precum i dupa notificarea cazului c'tre agenia teritorial' de ocupare a forei de munc',
angajatorul poate dispune concedierea salariatului.
!n cazul concedierii pentru motivul prev'zut la art. <1 lit. c) salariatul eneficiaz' de o
compensaie, #n condiiile stailite #n contractul colectiv de munc' aplicail sau #n contractul
individual de munc', dup' caz.
!oncedierea pentru motive care nu in de persoana salariatului
+oncedierea pentru motive care nu in de persoana salariatului reprezint #ncetarea
contractului individual de munc determinat de desfiinarea locului de munc ocupat de
salariat, din unul sau mai multe motive fr legtur cu persoana acestuia. Desfiinarea locului
de munc treuie s fie efectiv i s ai o cauz real i serioas.
+oncedierea pentru motive care nu in de persoana salariatului poate fi individual#
sau colectiv#.
*alariatii concediati pentru motive care nu in de persoana lor eneficiaz' de m'suri
active de comatere a omajului i pot eneficia de compensaii #n condiiile prev'zute de
lege si de contractul colectiv de munc' aplicail.
!oncedierea colectiv#
Prin concedierea colectiv se #nelege concedierea, #ntr&o perioad de 1/ de zile
calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu in de persoana salariatului, a unui
numr de%
a) cel puin 1/ salariai, dac angajatorul care disponiilizeaz are #ncadrai mai mult
de 2/ de salariai i mai puin de 1// de salariai0
) cel puin 1/F din salariai, dac angajatorul care disponiilizeaz are #ncadrai cel
puin 1// de salariai, dar mai puin de 1// de salariai0
c) cel puin 1/ de salariai, dac angajatorul care disponiilizeaz are #ncadrai cel
puin 1// de salariai.
7a stailirea numrului efectiv de salariai concediai colectiv se iau #n calcul i acei
salariai crora le&au #ncetat contractele individuale de munc din iniiativa angajatorului, din
unul sau mai multe motive, fr legtur cu persoana salariatului, cu condiia existenei a cel
puin ; concedieri.
!n cazul #n care angajatorul intenioneaz s efectueze concedieri colective, acesta are
oligaia de a iniia, #n timp util i #n scopul ajungerii la o #nelegere, #n condiiile prevzute
de lege, consulatri cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentanii salariailor, cu privire cel
puin la%
2=
a) metodele i mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a
numrului de salariai care vor fi concediai0
) atenuarea consecinelor concedierii prin recurgerea la msuri sociale care vizeaz,
printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesional a salariaillor
concediai.
!n perioada #n care au loc consultri pentru a permite sindicatului sau reprezentanilor
salariailor s formuleze propuneri #n timp util, angajatorul are oligaia s le furnizeze toate
informaiile relevante i s le notifice, #n scris, urmtoarele%
a) numrul total i categoriile de salariai0
) motivele care determin concedierea preconizat0
c) numrul i categoriile de salariai care vor fi afectai de concediere0
d) criteriile avute #n vedere, potrivit legii i8sau contractelor colective de munc, pentru
stailirea ordinii de prioritate la concediere0
e) msurile avute #n vedere pentru limitarea numrului concedierilor0
f) msurile pentru atenuarea consecinelor concedierii i compensaiile ce urmeaz s fie
acordate salariailor concediai, conform dispoziiilor legale i8sau contractului colectiv de
munc aplicail0
g) data de la care sau perioada #n care vor avea loc concedierile0
,) termenul #nuntrul cruia sindicatul sau, dup caz, reprezentanii salariailor pot face
propuneri pentru evitarea ori diminuarea numrului salariailor concediai.
3ligaiile enumerate mai sus se menin indiferent dac decizia care determin
concedierile colective este luat de ctre angajator sau de o #ntreprindere care deine controlul
asupra angajatorului.!n situaia #n care decizia care determin concedierile colective este luat
de o #ntreprindere care deine controlul asupra angajatorului, acesta nu se poate prevala, de
faptul c #ntreprinderea respectiv nu i&a furnizat informaiile necesare.
)ngajatorul are oligaia s comunice o copie a notificrii 4nspectoratului @eritorial de
5unc i )geniei teritoriale de ocupare a forei de munc la aceeai dat la care a comunicat&
o sindicatului sau, dup caz, reprezentanilor salariailor .
*indicatul sau, dupa caz, reprezentanii salariatilor pot propune angajatorului m'suri #n
vederea evit'rii concedierilor ori diminu'rii num'rului salariailor concediai, #ntr&un termen
de 1/ zile calendaristice de la data primirii notific'rii.
)ngajatorul are oligaia de a raspunde #n scris i motivat la propunerile formulate #n
termen de ; zile calendaristice de la primirea acestora.
Botificarea inteniei de concediere colectiv' treuie s' cuprind'%
a) num'rul total i categoriile de salariai0
) motivele care determin' concedierea0
c) num'rul i categoriile de salariai care vor fi afectai de concediere0
d) criteriile avute #n vedere, potrivit legii i8sau contractelor colective de munc',
pentru stailirea ordinii de prioritate la concediere0
e) m'surile avute #n vedere pentru limitarea num'rului concedierilor0
f) m'surile pentru atenuarea consecinelor concedierii i compensaiile ce urmeaz' s'
fie acordate salariatilor supui concedierii, conform dispoziiilor legale i contractului colectiv
de munc' aplicail0
g) data de la care sau perioada #n care vor avea loc concedierile0
,) termenul #n'untrul c'ruia sindicatul sau, dup' caz, reprezentanii salariailor pot
face propuneri pentru evitarea ori diminuarea num'rului salariatilor concediai.
)ngajatorul are oligaia s' comunice notificarea inspectoratului teritorial de munc' i
ageniei teritoriale de ocupare a forei de munc' la aceeai dat' la care l&a notificat
sindicatului sau, dup' caz, reprezentanilor salariailor.
*indicatul sau, dup caz, reprezentanii salariailor pot propune angajatorului msuri #n
vederea evitrii concedierilor ori diminurii numrului salariailor concediai, #ntr&un termen
29
de 1/ zile calendaristice de la data primirii notificrii. )ngajatorul are oligaia de a rspunde
#n scris i motivat la propunerile formulate #n termen de ; zile calendaristice de la primirea
acestora.
!n situaia #n care, ulterior consultrilor cu sindicatul sau reprezentanii salariailor
angajatorul decide aplicarea msurii de concediere colectiv, acesta are oligaia de a notifica
#n scris inspectoratul teritorial de munc i agenia teritorial de ocupare a forei de munc, cu
cel puin 1/ de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.
Botificarea treuie s cuprind toate informaiile relevante cu privire la intenia de concediere
colectiv precum i rezultatele consultrilor cu sindicatul sau reprezentanii salariailor i, #n
specia, motivele concedierilor, numrul total al salariailor, numrul salariailor afectai de
concediere i data de la care sau perioada #n care vor avea loc aceste concedieri. )ngajatorul
are oligaia s comunice o copie a notificrii sindicatului sau reprezentanilor salariailor, la
aceeai dat la care a comunicat&o inspectoratului teritorial i ageniei teritoriale de ocupare a
forei de munc.
*indicatul sau reprezentanii salariailor pot transmite eventuale puncte de vedere
inspectoratului teritorial de munc iar la solicitarea motivat a oricreia dintre pri poate
dispune reducerea perioadei fr a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la
perioada de preaviz. 4nspectoratul teritorial de munc are oligaia de a informa #n termen de
1 zile lucratoare angajatorul i sindicatul sau reprezentanii salariailor, dup caz, asupra
reducerii sau prelungirii perioadei precum i cu privire la motivele care au stat la aza acestei
decizii.
!n perioada prevzut agenia teritorial de ocupare a forei de munc treuie s caute
soluii la prolemele ridicate de concedierile colective preconizate i s le comunice #n timp
util angajatorului i sindicatului ori, dup caz, reprezentanilor salariailor. 7a solicitarea
motivat a oricreia dintre pri, inspectoratul teritorial de munc, cu consultarea ageniei
teritoriale de ocupare a forei de munc, poate dispune am"narea momentului emiterii
deciziilor de concediere cu maximum 1/ zile calendaristice, #n cazul #n care aspectele legate
de concedierea colectiv avut #n vedere nu pot fi soluionate p"n la data stailit #n
notificarea de concediere colectiv ca fiind data emiterii deciziilor de concediere.
4n termen de .; de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin
concediere colectiv are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul re#nfiinat #n aceeai
activitate, fr examen, concurs sau perioad de pro.
4n situaia #n care #n aceast perioad se reiau aceleai activiti, angajatorul va
transmite salariailor care au fost concediai de pe posturile a cror activitate este reluata #n
aceleai condiii de competen profesional o comunicare scris, prin care sunt informai
asupra relurii activitii. *alariaii au la dispoziie un termen de maximum ; zile
calendaristice de la data comunicrii angajatorului pentru a&i manifesta #n scris
consimm"ntul cu privire la locul de munca oferit. 4n situaia #n care salariaii care au dreptul
de a fi reangajai nu #i manifesta #n scris consimm"ntul #n termenul de ; zile sau refuz
locul de munca oferit, angajatorul poate face noi #ncadrri pe locurile de munc ramase
vacante. )ceste prevederi nu se aplica salariailor din instituiile pulice si autoritile pulice
i nici #n cazul contractelor individuale de munca #nc,eiate pe durat determinat, cu excepia
cazurilor in care aceste concedieri au loc #nainte de data expirrii acestor contracte
III.>.4. P#e%!Fu'
Persoanele concediate #n caz de inaptitudine fizic i psi,ic i necorespundere
profesional, al art. <; si << (concediere pentru motive care nu in de persoana salariatului
datorit desfiinrii locului de munc) eneficiaz' de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai
mic de 2/ zile lucr'toare.
1/
>ac excepie persoanele concediate #n temeiul art. <1 lit. d (#n cazul #n care salariatul
nu corespunde profesional locul ui de munc #n care este #ncadrat.), care se afl' #n perioada de
pro'.
Preavizul nu transform contractul de munc pe durat determinat0 pe timpul
peavizului contractul rm"ne #n fiin cu toate drepturile, oligaiile i rspunderile amelor
pri. +oncediile de odi,n, de studii, fr plat nu duc la prelungirea termenului de preaviz.
@ermenul de peaviz nu este nici unul procesual, nici de prescripie ci este reglementat de
+odul muncii, fiind calculat pe zile lucrtoare, la stailirea lui nu poate fi luat #n considerare
ziua comunicrii preavizului
2=
.
Decizia de concediere se comunic' salariatului #n scris i treuie s' contin' #n mod
oligatoriu%
a) motivele care determin' concedierea0
) durata preavizului0
c) criteriile de stailire a ordinii de prioriti, numai #n cazul concedierilor colective.
d) lista tuturor locurilor de munc' disponiile #n unitate i termenul #n care salariatii
urmeaz' s' opteze pentru a ocupa un loc de munc' vacant.
Decizia de concediere produce efecte de la data comunic'rii ei salariatului.
III.>.9. De-$%
)rin demisie se ntelege actul unilateral de voin# a salariatului care,
printr"o notificare scris#, comunic# angajatorului ncetarea contractului
individual de munc#, dup# mplinirea unui termen de preaviz.
$efuzul angajatorului de a #nregistra demisia d' dreptul salariatului de a face dovada
acesteia prin orice mijloace de pro'. *alariatul are dreptul de a nu motiva demisia. @ermenul
de preaviz este cel convenit de p'ri #n contractul individual de munc' sau, dup' caz, cel
prev'zut #n contractele colective de munc' aplicaile si nu poate fi mai mare de 2/ zile
lucr'toare pentru salariaii cu funcii de execuie, respectiv mai mare de .; de zile lucr'toare
pentru salariaii care ocup' funcii de conducere
29
.
Pe durata preavizului contractul individual de munc' continu' s' #i produc' toate
efectele.!n situaia #n care #n perioada de preaviz contractul individual de munc' este
suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunz'tor.
+ontractul individual de munc' #nceteaz la data expirrii termenului de preaviz sau la
data renunrii totale ori pariale de ctre angajator la termenul respectiv.
*alariatul poate demisiona fr preaviz dac angajatorul nu #i #ndeplinete oligaiile
asumate prin contractul individual de munc.
2=
*anda -,impu, traian Htefnescu, Heran Geligrdeanu, -,. 5o,anu, op. cit., pg. 1920
29
3servm c #n cazul demisiei, termenul de preaviz a fost modificat prin 7egea ./82/11 de la 1; zile
calendaristice la maxim 64 de zile lucrtoare pentru salariaii cu funcii de e/ecuie si de la 1/ de zile
calendaristice la maxim 9< de zile lucrtoare pentru salariaii cu funcii de conducere.
11
CAP.I7 RSPUNDEREA DISCIPLINAR
I7.).) N,/une% "e "$c.'n& Bn -unc&
Disciplina #n munc reprezint o condiie oiectiv necesar i indispensail
desfurrii activitii, #n fiecare unitate, #n condiii de eficien c"t mai ridicat.
*u aspectul finalitii sale, disciplina muncii poate fi definit ca starea de ordine
existent #n desfurarea procesului de munc, rezult"nd din respectarea #ntocmai a normelor
ce reglementeaz acest proces i din #ndeplinirea de ctre toi participanii a oligaiilor
asumate prin #nc,eierea contractelor individuale de munc.
3ligaia consacrat de lege de a respecta disciplina muncii nu opereaz, efectiv, #n
sarcina unei anumite persoane, dec"t ca urmare a #nc,eierii contractului individual de munc.
)adar, nu este vora de o oligaie e/ lege, eficacitatea ei rezult dintr&un contract individual
de munca legal #nc,eiat.
I7.).+. N,/une% #&$.un"e# "$c.'n%#e
!n legislaia muncii nu exist o definiie a rspunderii disciplinare. *e accept, #n mod
unanim, c acest tip de rspundere intervine #n cazurile #n care o persoan #ncadrat #n munc
#ntr&o unitate sau instituie sv"rete cu vinovie o aatere de la oligaiile de serviciu,
inclusiv norme de comportare.)ngajatorul dispune de prerogativ' disciplinar', av"nd dreptul
de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor s'i ori de c"te ori constat' c'
acestia au s'v"rsit o aatere disciplinar'.
)aterea disciplinar' este definit de art.2.:(2) din noul +od al 5uncii ca fiind o
fapt' #n leg'tur' cu munca si care const' #ntr&o actiune sau inactiune s'v"rsit' cu vinov'tie de
c'tre salariat, prin care acesta a #nc'lcat normele legale, regulamentul intern, contractul
individual de munc' sau contractul colectiv de munc' aplicail, ordinele si dispozitiile legale
ale conduc'torilor ierar,ici.
Din textele legale rezult elementele eseniale ale rspunderii disciplinare a cror
existen cumulat nu poate exista aceast form de rspundere%
+alitatea de salariat al unitii #n aza unui contract individual de munc0
(xistena unei fapte ilicite0
*v"rirea faptei cu vinovie0
6n rezultat duntor0
7egtura de cauzalitate #ntre fapt i rezultat.
!n concluzie, rspunderea disciplinar poate fi definit ca acea form a rspunderii
juridice, specific dreptului muncii, ce const #n sancionarea faptelor de #nclcare cu
vinovie de ctre orice salariat, indiferent de funcia sau postul pe care&l ocup, a oligaiilor
asumate prin contractul individual de munc, inclusiv a normelor de comportare.
I7.).4. T#&$&tu#'e c%#%cte#$tce %'e #&$.un"e# "$c.'n%#e
$spunderea disciplinara se caracterizeaz prin urmtoarele trsturi*
a) este de natura contractuala, pentru ca numai #nc,eierea contractului individual de
munca are ca urmare statuarea ca oligate a salariatului a cerinei de a respecta toate regulile
care configureaz disciplina muncii0
) se transpune #ntr&o constrngere material sau de ordin moral0
c) are un caracter exclusiv personal0 caracterul intuitu personae al contractului de
munca face de neconceput o rspundere disciplinar pentru fapta altuia sau o transmitere a
acestei rspunderi asupra motenitorilor salariatului (ca #n cazul rspunderii de natura civila)0
12
d) exercita at"t o funcie sancionatorie, c"t i una preventiva i educativa (deoarece
apar i restailete ordinea interioara din imitate, atunci c"nd a fost #nclcat).
!auzele de e/onerare de rspundere disciplinar se aplica prin analogie cu cele din
materie penala, #n msura #n care se pliaz specificului raportului juridic de munca. *unt,
astfel, cauze de exonerare (sau de neresponsailitate) urmtoarele% legitima aprare, starea de
necesitate, constr"ngerea fizica sau constr"ngerea morala, cazul fortuit, fora majora, eroarea
de fapt, executarea ordinului de serviciu emis #n mod legal.Deci, executarea unui ordin de
serviciu vdit ilegal, emis cu #nclcarea normelor juridice privind competent organului
emitent, coninutul i forma ordinului respectiv, nu
1
exonereaz pe salariat de rspunderea
disciplinara.
I7.).9. C,n"/'e #&$.un"e# "$c.'n%#e
+ondiia necesar i suficient a rspunderii disciplinare este aaterea
disciplinar.
1/
Pentru declanarea ei este necesar ca un salariat s fi sv"rit o aatere de la
disciplina muncii.
Pentru a rspunde disciplinar treuie s fie #ntrunite urmtoarele condiii*
3iectul aaterii disciplinare0
7atura oiectiv respectiv fapta antisocial0
*uiectul&salariatul0
7atura suiectiv&vinovia.
O*ectu' %*%te# "$c.'n%#e
Pentru existena unei aateri disciplinare este necesar ca fapta&comisiv sau omisiv&
sv"rit de un salariat, s se restr"ng negativ asupra relaiilor care se stailesc #ntre memrii
colectivului dintr&o unitate #n procesul muncii i care treuie s se desfoare #ntr&o ordine i
disciplin. *v"rind aaterea autorul #ncalc mai multe oligaii de munc. 3iectul aaterii
disciplinare este reprezentat de valoarea social lezat, respectiv relaiile de munc, ordinea
interioar #n unitate i disciplina la locul de munc.
L%tu#% ,*ect!&
+el de&al doilea element al aaterii disciplinare este o fapt ilicit care produce, #n
raportul de la cauz la efect, un rezultat duntor ordinii interioare #n unitate.
7egislaia muncii nu enumer, #n concret, aaterile disciplinare, acestea fiind deduse
implicit prin artarea oligaiilor salariailor. )ceste oligaii asumate prin contract sunt
prevzute #n legi i alte acte normative, contract colectiv, regulament intern precum i #n
dispoziiile conductorilor unitii i ale efilor ierar,ici.
+aracterul ilicit al faptei rezult din neconcordana dintre aceasta i oligaiile
menionate. >apta ce constituie aatere poate fi comisiv const"nd #ntr&o aciune prin care se
#ncalc o oligaie de a face, adic o norm pro,iitiv, omisiv prin ne#ndeplinirea unei
oligaii de a face. >apta poate fi mi/t atunci c"nd, #n loc de a&i #ndeplini contiincios i
#ntocmai oligaiile sale de munc, salariatul lucreaz neglijent, cu nesocotirea regulilor
profesiunii sale, provoc"nd pague sau alte neajunsuri unitii respective.
>apta ilicit treuie s se afle #n legtur de cauzalitate cu un rezultat duntor, care
reflect gradul de periculozitate social a aaterii. !n materie disciplinar, #n cazul c"nd sunt
dovedite celelalte elmente constitutive ale aaterii, rezultatul duntor i legtura de
cauzalitate sunt prezumate. De exempu, unitatea nu va fi oligat s dovedeasc ce anume
urmri duntoare au produs asenele nemotivate i repetate de la serviciu, prezum"ndu&se c
ele se rsfr"ng negativ asupra procesului de producie. Prezumia este, #n acest caz, simpl,
1/
)a cum infraciunea este temeiul rspunderii penale iar contravenia este temeiul rspunderii
contravenionale0
11
salariatul put"nd dovedi c asena sa nu a produs nici o perturare sau urmrile sale au fost
mai puin grave.
Su*ectu' %*%te# "$c.'n%#e
$spunderea disciplinar este specific raportului juridic de munc. )aterea are un
suiect calificat&salariatul #ncadrat #n munc #ntr&o unitate.
Disciplina va treui s fie respectat i de personalul detaat, delegat, studeniir i
elevii care fac practic #n unitate.+onducerea unitii #n care lucreaz cei detaai este #n drept
s aplice acestora sanciuni disciplinare cu excepia desfacerii contractului de munc.
*ancionarea persoanei delegate se face de conducerea unitii care l&a delgat. (levii i
studenii sunt sancionai conform regulamentelor colare i universitare.
L%tu#% $u*ect!&
7atura suiectiv sau vinovia const #n atitudinea psi,ic negativ a suiectului fa
de fapta sa, #n contiina mai clar sau mai difuz a #nclcrii unor relaii sociale.
+orespunztor formelor i gradelor de vinovie din dreptul penal aaterile pot fi
sv"rite cu intenie sau din culp. 4ntenia poate fi de dou feluri% direct (suiectul prevede
i voiete producerea efectului duntor) i indirect (suiectul prevede efectul duntor, nu&l
dorete accept"nd totui producerea lui).+ulpa este, de asemenea, de dou feluri%cu uurin
(suiectul prevede efectul, dar sperfr temei s&l poat evita) i cu nesocotin (suiectul nu
prevede efectul duntor dei putea i treuia s&l prevad).
!n cadrul rspunderii disciplinare, gradul de vinovie constituie unul dintre criteriile
folosite pentru dozarea sanciunii, pentru individualizarea ei.
I7.).3. S%nc/un'e "$c.'n%#e
=oiune
*anciunile disciplinare constituie mijloace de constr"ngere prevzute de lege, cu un
caracter educativ, av"nd ca scop aprarea ordinii disciplinare, dezvoltarea spiritului de
rspundere pentru #ndeplinirea contiincioas a #ndatoririlor de serviciu i respectarea
normelor de comportare, precum i prevenirea producerii unor acte de indisciplin. (le sunt
prevzute expres i limitativ #n lege iar su aspectul duratei i cuantumului treuie s se fac
cu respectarea a dispoziiilor legale.
C'%$6c%#e% $%nc/un',# "$c.'n%#e
*anciunile disciplinare pot fi clasificate #n raport cu dou categorii principale%
categoria de personal crora li se aplic i efectele produse
Dup criteriul categoriei de personal crora li se aplic sanciunile se #mpart #n %
sanciuni generale care sunt prevzute de +odul muncii i #n regulamentele de
ordine interioar0
(anciuni specifice care sunt prevzute #n statute de personal sau #n statute
disciplinare aplicaile unor sectoare de munc sau profesii
11
.
(anciunile disciplinare generale
*anctiunile disciplinare generale din noul +od al 5uncii sunt prevzute de art. 2.= i
pot fi aplicate de angajator #n cazul #n care salariatul s'v"rseste o aatere disciplinar'. )cestea
sunt%
a) avertismentul scris0
c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunz'tor functiei #n care s&a dispus
retrogradarea, pentru o durat' ce nu poate dep'si </ de zile0
11
Dintre acestea amintim% *tatutul cadrului didactic&7egea nr.182/110 *tatutul disciplinar al personalului din
unitile de transporturi0 *tatutul disciplinar al personalului din unitile de pot i telecomunicaii0 *tatutul
funcionarului pulic&7egea nr.1==81999 modificat, etc.
1.
d) reducerea salariului de az' pe o durat' de 1&1 luni cu ;&1/F0
e) reducerea salariului de az' si8sau, dup' caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioad'
de 1&1 luni cu ;&1/F0
f) desfacerea disciplinar' a contractului individual de munc'.
)rt. 2.9 din cod stailete c amenzile disciplinare sunt interzise.
Pentru aceeasi aatere disciplinar' se poate aplica numai o singur' sanctiune.
(anciunile disciplinare specifice
Prin derogare de la dreptul comun al muncii, pentru anumite categorii de personal,
diferite acte normative prevd sanciuni disciplinare specifice. De aceea, #n cele ce urmeaz
vom evoca succint unele dintre ele.
*istemul sanciunilor specifice se caracterizeaz, #n raport cu cele generale, prin
introducerea #n scara sanciunilor disciplinare, p"n la cea maxima & desfacerea disciplinar a
contractului de munca & a unor sanciuni de o gravitate sporita. )stfel, cu titlu de exemple%
(anciunile disciplinare aplicabile funcionarilor publici sunt*
a) avertismentul0
) mustrarea0
c) diminuarea drepturilor salariale cu ;&1/ F pe o perioada de 1&1 luni0
d) suspendarea dreptului de avansare pe o perioada de 1&1 ani0
e) trecerea #ntr&o funcie inferioara, pe o perioada de <&12 luni, cu diminuarea corespunztoare
a salariului0
f) destituirea din funcie.
:a acest capitol, modificarea presupune c sanciunea disciplinar se radiaz de drept n
termen de 56 luni de la aplicare, dac salariatului nu i se aplic o noua sanciune
disciplinar n acest termen. $adierea se constat prin decizie a angajatorului emis #n form
scris.
Prin introducerea acestui articol se instituie un cazier disciplinar.
*alariatul este reailitat, #n msura #n care, timp de 12 luni, nu i s&a aplicat o nou
sanciune disciplinar. 4mportana practic a unei astfel de reailitri poate exista #n situaia
c"nd promovarea salariatului este condiionat de lipsa aaterilor disciplinare ori pentru a fi
opus angajatorului c"nd acesta invoc sv"rirea #n trecut de ctre salariat a unor aateri
disciplinare, pentru a se justifica sanciunea concedierii disciplinare.
Dei se prevede c radierea sanciunilor disciplinare se face de drept, teza a doua a
alineatului prevede c radierea sanciunilor disciplinare se face prin decizie scris a
angajatorului, aspect care poate fi generator al unei irocraii nedorite. !n ipoteza refuzului
angajatorului de a emite decizia de constatare a radierii sanciunilor disciplinare, salariatul se
poate adresa instanei judectoreti competente
12
.
I7.).;. P#,ce"u#% $t%*'# < %.'c&# $%nc/un',# "$c.'n%#e
*ancionarea disciplinar se face potrivit unor reguli procedurale, care au ca scop de a
asigura eficiena comaterii unor acte i comportamente duntoare procesului de munc i de
a garanta stailirea exact a actelor i faptelor , asigur"nd dreptul de aprare al persoanelor #n
cauz, evit"ndu&se sanciunile injuste.
)ciunea disciplinar cuprinde mai multe etape, astfel%
!ercetarea abaterii disciplinare
+ercetarea prealail este o condiie de validitate pentru aplicarea oricreia dintre
sanciunile prevzute de lege.)stfel art. 2;1 din noul +od al 5uncii prevede c su
12
3 prevedere asemntoare mai existase #n legislaia rom"neasc a muncii, #n 7egea nr. 1819:/, a organizrii i
disciplinei muncii in unitile de stat, care prevedea #n plus i o reailitare administrativ, care se putea acorda de
conductorul unitii
1;
sanciunea nulitii asolute, nici o sanciunea disciplinar, cu excepia avertismentului scris,
nu poate fi dispus mai #nainte de efectuarea unei cercetri disciplinare prealaile.
!n vederea desfurrii cercetrii disciplinare prealaile, salariatul va fi convocat #n
scris de persoana #mputernicit de ctre angajator s realizeze cercetarea, preciz"ndu&se
oiectul, data, ora i locul #ntrevederii.Beprezentarea salariatului la convocare fr un motiv
oiectiv d dreptul angajatorului s dispun sancionarea, fr efectuarea cercetrii
disciplinare prealaile.
!n cursul cercetrii disciplinare prealaile salariatul are dreptul s formuleze i s
susin toate aprrile #n favoarea sa i s ofere persoanei #mputernicite s realizeze cercetarea
toate proele i motivaiile pe care le consider necesare, precum i dreptul s fie asistat, la
cererea sa, de ctre un reprezentant al sindicatului al crui memru este.
1miterea ordinului de sancionare
*anciunile disciplinare treuie s fie concretizate #ntr&un #nscris&decizie, ordin&act
unilateral al organului de conducere competent. !n privia coninutului acestuia legea nu
precizeaz elementele pe care aceasta treuie s le cuprind, enumer"nd elementele
dispoziiei de desfacere a contractului de munc.
)ngajatorul stailete sanciunea disciplinar aplicail #n raport cu gravitatea aaterii
disciplinare sv"rite de salariat, av"ndu&se #n vedere urmtoarele%
%: #mprejurrile #n care fapta a fost sv"rit0
*: gradul de vinovie a salariatului0
c: consecinele aaterii disciplinare0
": comportarea general #n serviciu a salariatului0
e: eventualele sanciuni disciplinare suferite anterior de ctre acesta.
Prin analogie, considerm c ordinul de sancionare treuie s cuprind elementele
eseniale%
Bumele celui vinovat0
5otivarea #n fapt (descrierea aaterii, #mprejurrile #n care fapta a fost
sv"rit0gradul de vinovie a salariatului0consecinele aaterii
disciplinare0comportarea general #n serviciu a salariatului)0
5otivarea #n drept (indicarea textelor din +odul muncii, din alte legi, contractul
colectiv, regulamente, etc.)0
@ermenele i organele la care decizia poate fi atacat0
Data emiterii0
*emntura organului emitent, respectiv a conductorului unitii.
)ngajatorul dispune aplicarea sanciunii disciplinare prin decizie, emis #n form
scris, #n termen de 1/ de zile calendaristice de la data lurii la cunotin despre sv"rirea
aaterii disciplinare, dar nu mai t"rziu de < luni de la data sv"ririi faptei.
Decizia de sancionare se comunic salariatului #n cel mult ; zile calendaristice de la
data emiterii i produce efecte de la data comunicrii.+omunicarea se pred personal
salariatului, cu semntur de primire, ori, #n caz de refuz al primirii, prin scrisoare
recomandat, la domiciliul sau reedina comunicat de acesta.
Decizia de sancionare poate fi contestat de salariat la instanele judectoreti
competente #n termen de 1/ de zile calendaristice de la data comunicrii.
1<
7.RSPUNDEREA PATRIMONIAL( FORM A RSPUNDERII
PRILOR RELAIEI DE MUNC
7.).N,/une% #&$.un"e# .%t#-,n%'e
>spunderea patrimonial a #nlocuit rspunderea material reglementat
11
de vec,iul
+od al muncii care era definit ca o form a rspunderii juridice aplicail angajailor ce
impunea oligaia acestora de a repara #n condiiile legii, prejudiciul provocat #n cursul
executrii contractului, printr&o fapt ilicit, #n legtur cu munca lor i sv"rit cu vinovie.
+a i #n cazul rspunderii civile, rspunderea material presupunea un prejudiciu de natur
material, o fapt ilicit, un raport de cauzalitate #ntre fapt i prejudiciu i vinovie. Dar,
spre deoseire de rspunderea civil, penal, administrativ, care poate reveni oricrei
persoane, ce a #nclcat o norm de felul celor artate mai sus, rspunderea material putea fi
reinut numai #n sarcina unei persoane #ncadrate #n munc i numai dac fapta ilicit avea
legtur cu munca ei.
7. +. R&$.un"e#e% -%te#%'& < #&$.un"e#e% .%t#-,n%'& % %n2%E%t,#u'u 6%/& "e
%n2%E%/ $&.
Pentru a #nelege c"t mai ine aceast form a rspunderii M i anume rspunderea
patrimonial a unitii fa de angajaii si M treuie mai #nt"i definit rspunderea material a
salariailor. )ceasta este oligaia salariatului de a repara prejudiciul cauzat angajatorului #n
timpul executrii contractului de munc, prin fapta sa ilicit din vina i #n legtur cu munca
sa.
)stfel, potrivit art.2<9 alin.2 din +odul muncii Iunitatea este oligat, #n condiiile
legii s despgueasc persoana #ncadrat #n munc #n situaia #n care acesta a suferit, din
culpa unitii, un prejudiciu, #n timpul #ndeplinirii #ndatoririlor de munc sau #n legtur cu
serviciul.D (ste vora despre repararea integral a prejudiciului, care cuprinde at"t
despguirea datorat, c"t i do"nda legal.
Din cele prezentate reies condiiile rspunderii unitii fa de salariaii si, acestea
nefiind altele dec"t cele ale rspunderii juridice care se refer la salariai i anume%
& fapta ilicit a unitii
& prejudicial produs salariailor #n timpul #ndeplinirii de ctre acesta a oligaiilor de
serviciu sau #n legtur cu serviciul
& raportul de cauzalitate
& culpa angajatorului este prezumat
!n cazul #n care acesta dovedete c nu i&a #ndeplinit oligaiile izvor"te din contractul
de munc datorit unei cauze care nu&i poate fi imputate
1.
, va fi aprat de orice rspundere.
)t"t din lege c"t i din practic rezult c situaiile #n care se pune prolema
rspunderii patrimoniale a unitii sunt frecvente%
)stfel, situaiile prevzute #n lege sunt%
& #n cazul #n care desfacerea contractului de munc a fost anulat, unitatea este
oligat s plteasc despguiri
1;
% N!n cazul #n care concedierea a fost efectuat netemeinic
sau nelegal, instana va dispune anularea ei i va oliga angajatorul la plata unei despguiri
egale cu salariile indexate, majorate i reactualizate i cu celelalte drepturi de care ar fi
eneficiat salariatulD.
11
!n vec,iul +od al muncii nu exista o definiie legal a rspunderii materiale, elementele definitorii ale acesteia
put"nd fi desprinse din coninutul art.1/2 al.1. Pentru alte detalii privind rspunderea material a angajailor, a se
vedea, ).Eiclea, +.@ufan, $reptul muncii, (dit. -loal 7ex, Gucureti ,2//1 pg.<;:0
1.
)rt. 1/=2 i 1/=1 din +odul +ivil
1;
)rt. :=, +odul 5uncii
1:
& unitatea este oligat s plteasc despguiri i #n cazul #n care angajatul a fost
suspendat din funcie i ulterior s&a constatat nevinovia penal a acestuia0
& #n cazul #n care angajatatorul #nt"rzie palata salariului sau neplii acestuia, va fi
oligat la plata de daune interese pentru prejudiciul adus salariatului0
1<
!n practic, prolema se pune astfel%
& dac salariatului nu i s&a desfcut contractul de munc i este #mpiedicat su orice
form de a muncii.
& dac salariatului nu i se #nm"neaz carnetul de munc i datorit acestui fapt i se
creeaz un prejudiciu.
& dac #n unitate nu a fost asigurat paza iar salariatului i&a fost sustras ec,ipamentul
de protecie sau de lucru0
& dac salariatul sufer un prejudiciu ca urmare a discriminrii la care este supus0
1:
& eliereaz adeverine completate incorect.
!n conformitate cu art. 2<9 alin. 1 din +odul muncii, angajatorul care a pltit
despguirile ctre cel prejudiciat le va recupera de la salariatul su vinovat de aceast plat.
!n realitate, acest salariat, reprezentant al unitii, poate fi vinovat, dup caz, de concedierea
nelegal, de neplata salariului, de neelierarea carnetului de munc sau de alte fapte
prejudiciaile care au condus la rspunderea angajatorului.
+el #n cauz, fiind urmrit #n condiiile art. 2:/ i urmt. din +odul muncii, rspunde
patrimonial pentru fapta sa ilicit, dar este necesar s existe cumulativ, i celelalte condiii ale
acestei rspunderi (prejudiciul, legtura de cauzalitate, vinovia).
!n lipsa prejudiciului, de pild, rspunderea nu poate fi angajat0 at"ta vreme c"t
angajatorul nu a fost pguit, el nu are dreptul s pretind nicio reparaie
1=
.
@ot astfel, #n lipsa vinoviei celui #n cauz, exercit"ndu&i atriuiile funciei #n mod
concret, rspunderea sa patrimonial este exclus
19
.
7.4.R&$.un"e#e .%t#-,n%'& % $%'%#%tu'u. Enu-e#%#e% c,n"/',#
4nterpretarea dispoziiilor din +odul 5uncii ne duce la formularea unor condiii
eseniale, condiii de a cror #ndeplinire cumulativ depinde rspunderea material. !n msura
#n care, #ntr&o anumit situaie de fapt nu apar #ntrunite urmtoarele condiii, rspunderea
material este exclus%
A. +alitatea de salariat a celui ce a produs pagua la unitatea pguit.
B. >apta ilicit i personal a celui #ncadrat sv"rit #n legtur cu munca sa.
C. Prejudiciul cauzat patrimoniului unitii.
D. $aportul de cauzalitate #ntre fapta ilicit i prejudiciu.
E. Ainovia (culpa) persoanei #ncadrat #n munc.
1<
). Eiclea, op.cit., p.9/1
1:
@riunalul Beam, *ecia civ., sent. nr. =;8c82//=, #n -ariela *c,mutzer, NOurispruden. Dreptul muncii
2//<&2//=, (ditura 5oroan, Gucureti, 2//=D, p.211&219
1=
+urtea de )pel +luj, secia civil conflicte de munc i asigurri sociale, minori i familie, dec. civ. nr.
64<?@>@644A (Ourindex).
39
Bu exist vinovie #n cazul #n care msura desfacerii contractului individual de munc a fost luat cu un&
credin de persoana, #n considerarea dispoziiilor legale imperative referitoare la interdicia angajrii i
meninerii #n funcia de paznic a unei persoane incompatiile cu aceast funcie i pentru care avizul organelor
de poliie nu era favorail (+urtea de )pel Gucureti, secia a A44&a civil i pentru cauze privind conflicte de
munc i asigurri sociale, decizia nr. 1.218$82//:, #n 7ucia 6, >lorentina $adu, *imona +ristescu, IDreptul
muncii. $spunderea patrimonial, contravenional i penal. Practic judiciarD, p. .&<) #n ).Eiclea,
op.cit.,p.9/.&9/;.
1=
).C%'t%te% "e $%'%#%t
(xistena raportului de munc constituie una din condiiile eseniale i prealaile
pentru naterea rspunderii materiale. *uiectul pasiv al rspunderii materiale este
#ntotdeauna o persoan fizic #ncadrat #n munc. Pentru ca rspunderea material s fie
declanat este, deci, necesar ca persoana vinovat s se afle #ntr&un raport juridic de munc
c,iar #n unitatea prejudiciat.
Potrivit art. 2:/ alin. 1 din +odul muncii aproat prin 7egea nr. ;182//1, salariaii
rspund patrimonial, #n temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru
paguele materiale produse angajatorului din vina i #n legatur cu munca lor.
+.F%.t% 'ct&
) doua condiie necesar pentru ca rspunderea material s fie declanat, este fapta
ilicit, adic o manifestare de voin exprimat printr&o aciune sau un comportament
care #ncalc o sarcin de serviciu, atrg"nd dup sine consecinele pguitoare pentru
unitatea #n care persoana #i desfoar munca
(/
.
+a trsturi ale faptei pot fi enumerate urmtoarele% fapta s fie ilicit i personal, s
fie sv"rit de ctre salariat i numai #n legtur cu munca sa.
+aracterul ilicit al faptei se va determina #n raport cu oligaiile de serviciu cuprinse
expres #n contractul de munc la care se vor aduga toate dispoziiile cuprinse #n
reglementrile cu caracter general i oligatoriu #n materie de munc.
*&a precizat c unitatea treuie s dovedeasc #n instan ce sarcini de serviciu avea
salariatul, sarcini a cror ne"ndeplinire sau #ndeplinire a lor necorespunztoare ar fi adus
prejudiciul respectiv
.1
. )adar, #n lipsa caracterului ilicit, fapta M c,iar cauzatoare de daune M
nu atrage nici o rspundere.
Dimpotriv, #n ipoteza #n care sunt #nclcate atriuiile #nscrise #n fia postului, este
vora despre o fapta ilicit, care, desigur, constituie o condiie a rspunderii materiale.
Cauze care nltur caracterul ilicit al faptei

)stfel, din prevederile +odului 5uncii rezult c sunt cauze care exclud caracterul
ilicit al faptei urmtoarele%
A. (xecutarea unei oligaii legale sau contractuale0
B. *tarea de necesitate0
C. $iscul normal al serviciului0
D. >ora major0
E. +azul fortuit.
@ot aa se #nt"mpl i #n cazul acordului unitii cu aceeai condiie, ca acesta s nu
fie ilegal.
(ste de menionat c aceste situaii constituie cauze de #nlturare a caracterului ilicit al
faptei, nu de vinovie.
+auzele care #nltur caracterul ilicit al faptei sunt, de regul, comune cu cele ale altor
forme ale rspunderii juridice. Prin excepie, propriu rspunderii materiale este riscul normal
al serviciului.
./
*anda -,impu M IDreptul munciiD M $spunderea material, Gucureti 19::
.1
@riunalul Gucureti, *ecia a 444&a civil, decizia nr. 2.=18199;.
19
+"t privete alte cauze care #nltur caracterul penal al faptei, dup caz, fie nu sunt
aplicaile #n materia rspunderii materiale, fie #n realitate ele #nltur nu aspectul ilicit al
faptei, ci nevinovia. (ca de exemplu legitima aprare care presupune ca cel pguit s fie
agresorul, deoarece numai acesta este suiectul pasiv al faptei).
St%#e% "e nece$t%te
!n domeniul rspunderii materiale, starea de necesitate se caracterizeaz prin aceea c
persoana #ncadrat sv"rete o fapt pguitoare pentru a salva de la un pericol iminent M i
care nu putea fi #nlturat altfel M viaa, integritatea corporal sau sntatea sa, a altuia sau un
un important al su ori al altuia, sau un interes otesc
.2
.
)stfel, este definit ca #mprejurarea #n care autorul sv"rete fapta pentru a salva de
la un pericol iminent i care nu putea fi #nlturat altfel, viaa, integritatea corporal sau
sntatea sa, a altuia sau un un important al su ori a altuia, sau un interes pulic.
*tarea de necesitate presupune ca persoana #ncadrat s fi avut reprezentarea
verosimil, #n sensul c prin fapta ei #nltur o pagu mai mare dec"t cea pe care o
genereaz, c,iar dac, #n final, #n realitate, dauna a fost mai mare dec"t aceea la a crei evitare
s&a tins. Pentru ca starea de necesitate s&i produc efectul exonerator de rspundere,
treuie s #ntruneasc urmtoarele condiii%
a) periclitarea unor valori sau interese0
) pericolul s fie real, actual (iminent) s nu fie datorat faptei angajatului #nsui i s
nu poat fi evitat #n alt mod dec"t prin fapta pguitoare0
c) prejudiciul produs s fie #n reprezentarea plauziil a persoanei #n cauz mai puin
important dec"t cel a crui evitare s&a intenionat.
!n acest sens, art. .; din +odul Penal (alin. 2) prevede c IBu este #n stare de
necesitate persoana care #n momentul c"nd a sv"it fapta i&a dat seama c pricinuiete
urmri vdit mai grave dec"t cele care s&ar fi putut produce dac pericolul nu era #nlturat.D
!n concluzie, se aprecieaz c ori de c"te ori persoana #ncadrat,a putut, #n mod
verosimil, s cread c prin fapta sa evit o vtmare mai grav, ea eneficieaz de
exonerarea datorit strii de necesitate, c,iar dac, #n final s&ar staili c, de fapt, prejudiciul
cauzat prin intervenia sa este mai mare dec"t cel a crui evitare a urmrit&o.
R$cu' n,#-%' %' $e#!cu'u este o cauz care #nltur caracterul ilicit al faptei, este
generat de cauze inerente, previziile i normale, excluz"nd i vinovia persoanei
#ncadrate sau a unui ter.
!n dreptul muncii, noiunea de risc are un sens propriu. (ste vora de efectele
pguitoare ale unor factori inereni procesului muncii, care, atunci c"nd se #nscrie #n sfera
normalului transfer riscul, de la persoana fizic ce a participat la producerea lor, asupra
unitii. +eea ce este specific dreptului muncii, este norma cu valoare de principiu, #nscris #n
+odul 5uncii #n temeiul creia, fr excepie, consecinele riscului normal al serviciului nu se
rsfr"nge asupra persoanei #ncadrate.
*&a apreciat
.1
c riscul este normal c"nd rezult%
& din natura anumitor materiale supuse procesului muncii (sustane perisaile,
fragile)0
& din natura condiiilor existente #n anumite locuri de munc (inexistena unor
depozitri adecvate, utilaj necorespunztor)0
& din natura procedeelor de munc (manipulare, prelucrare etc.) folosite #n mod
oinuit.
$iscul normal al serviciului se prezint su dou forme% riscul normat i riscul
nenormat.
.2
*anda -,impu M IDreptul 5unciiD M Irspunderea materialD M Gucureti, 19::
.1
-,eorg,e Eigeru, +. Oornescu, I+artea #ntreprinderiiD, vol. 4A, 19:.
./
). Riscul normat. $iscul normat poate fi evaluat cu anticipaie, stailindu&se anumite
limite, care #mrac diverse denumiri #n funcie de natura materialului, a procesului de
producie etc.
Prin risc normat treuie s se #neleag acele Ipierderi inerente procesului de producie
care se #ncadreaz #n limitele prevzute de legeD, menionate de dispoziile +odului 5uncii i
anume% I(le (persoanele #ncadrate #n munc) nu rspund de pierderile inerente procesului de
producie care se #ncadreaz #n limitele prevzute de lege, de paguele provocate datorit unor
cauze neprevzute i care nu puteau i #nlturate, ori alte asemenea cazuri #n care paguele au
fost provocate de riscul normal al serviciului sau fora majorD.
$eglementri privind riscul normat sunt cuprinse #n%
a) normele de perisailitate care stailesc forma unor procente, pierderi materiale
admisiile #n operaiunile de transport, manipulare, prelucrare, depozitare
..
.
) normele i normativele de consum , prin care se determin consumurile specifice de
materii prime, comustiil, energie etc.
c) normele de uzur la mijloacele fixe exprimate prin durata de serviciu normat a
acestora
.;
.
d) limitele maxime de pierderi te,nologice , adic limitele maxime de reuturi sau
produse declasate care sunt inerente te,nologiei utilizate
.<

Ein"ndu&se seama de caracterul aleatoriu al oricrui fenomen care se susemneaz
noiunii de risc, i #n cazul limitelor de pierderi admisiile, acestea nu se aplic #n mod
automat, #ntruc"t producerea lor este numai posiil, nu necesar. Prin urmare, pierderile se
iau #n considerare numai dac sunt reale M dac s&au produs efectiv i nu sunt determinate de
vinovia salariatului. !n ipoteza #n care ele ar fi cauzate prin #nclcarea cu vinovie a
disciplinei de producie sau te,nologie, ele vor fi imputaile.
$ Riscul nenormat.
6nii autori enumer cu exactiate numrul situaiilor #n care are loc aceast utlim form a
riscului normal al serviciului, alii #ns aprecieaz c acesta ar cuprinde o serie de eventualiti
ce nu pot fi date cu anticipaie.
)stfel, #n primul caz sunt amintite 1 situaii%
a) )tunci c"nd, datorit specificului lor, pierderile nu au putut face oiectul unei
InormriD prestailite legal, cel puin p"n #n momentul sv"ririi faptei pguitoare.
!n astfel de situaii, dup caz, #n funcie de #mprejurrile concrete, de condiiile proprii
ale procesului de producie i ale altor factori, se aprecieaz de organul de drept a staili
rspunderile materiale i, #n final, de organul de jurisdicie, #n ce msur exist, pentru unitate
un risc nenormat M i deci pagua nu este imputail M ori, dimpotriv, exist o fapt ilicit i
astfel se procedeaz la imputarea paguei #n sarcina celor considerai vinovai.
*unt considerai a face parte din aceast categorie, muncitorii care lucreaz cu materii
prime sau materiale pentru care nu exist reglementate norme de perisailitate, lucrtorii
operativi din comer, care desfac un volum foarte mare de mrfuri de mic valoare cu sorturi
i preuri foarte variate, care se v"nd clienilor #n cantiti diferite, etc.
Deci, prin #nsi natura serviciului lor, aceste persoane pot sv"ri uneori #n procesul
muncii la un interval oarecare de timp i #n mod inerent (normal) M in"ndu&se cont mai ales
de condiiile #n care&i desfoar activitatea
.:
& unele greeli ne#nsemnate, care produc
pague relativ minore.
!n toate aceste cazuri rm"ne a se aprecia dac suntem #n prezena unui risc normal de
serviciu M exonerator de rspundere M sau dac cel #n cauz rspunde totui material, deoarece
..
Jotr"rea -uvernului nr. 1/.81999 a aproat Bormele privind limitele legale de perisailitate la mrfuri #n
procesul de comercializare.
.;
7egea 1;8199. privind amortizarea capitalului imoilizat #n active corporale i necorporale.
.<
)rt. :/ alin. 2 din 7egea nr. :819:: a calitii produselor i serviciilor modificat prin 7egea nr. .819=9
.:
Pgomot, cldur, frig, trepidaii.
.1
vinovia, oric"t de redus ar fi gradul ei, atrage rspunderea material fiind vora de o fapt
cu caracter ilicit.
) !n cazul oligaiilor de diligen (nu de rezultat) cum ar fi de exemplu situaia #n
care se afl medicii, consilierii juridici, jurisconsulii care nu rspund dec"t dac soluiile
adoptate sau avizele date de ctre acetia, care au atras pague unitii, au fost vdit contrare
legii.
!n cazul #n care aceste persoane, #n urmrirea scopului profesional propus, opteaz
pentru o soluie sau pentru un mod de procedare care #n final se dovedete mai puin avantajos
pentru unitate dec"t celelalte posiile, rspunderea lor material va putea fi stailit, de
asemenea, numai dac se dovedete c opiunea lor a implicat o grav culp de ordin
profesional. !n toate celelalte cazuri riscul rezultat din aceste situaii se consider a fi normal
i trece asupra unitii.
c) 6ltima situaie se refer la lipsurile ce au depit limita normelor legale de
sczminte, fr ca totui s existe o vinovie #n producerea prejudiciului respectiv.
)stfel, lipsurile peste limita normelor legale de sczminte, #n msura #n care nu se
datoresc vinei cuiva, se trec pe seama c,eltuielilor de producie sau de circulaie, dup caz, pe
aza aprorii organelor prevzute.
!n al doilea caz, ali autori
.=
nu precizeaz cu exactitate numrul situaiilor #n care
exist un risc nenormat, #ns sunt amintite urmtoarele%
& pierderi naturale peste norme
& pierderi din alterarea unor mrfuri sau uzura unor unuri
& i alte situaii diverse, nespecificate, netipice, proprii diferitelor locuri de munc
sau activiti.
Fora major
Fora major este menionat expres #n art. 2:/ alin. 2 +odul 5uncii. (a reprezint #n
cadrul rspunderii materiale, imposiilitatea pentru angajat de a executa oligaiile sale,
pguind #n acest mod unitatea din cauza survenirii unui fenomen extraordinar, de ne#nvins,
impreviziil.
Pentru ca aceast cauz s&i produc efectul exonerator de rspundere treuie s
#ndeplineasc anumite condiii%
& evenimentul s fie extraordinar
& s fie imposiil de #nvins
& s fie impreviziil
& angajatul #nsui s nu fi contriuit la producerea fenomenului (evenimentul treuie
s survin independent de voina omului).
4nvinciilitatea evenimentului, adic imposiilitatea de a&i rezista, este de esena forei
majore. Prin aceast trstur esenial, fora major se deoseete de cazul fortuit i de starea
de necesitate.
Cazul fortuit
!azul fortuit poate fi definit ca #mprejurarea #n care angajatul cauzeaz un prejudiciu
unitii pentru c, necunosc"nd unele situaii sau anumite #nsuiri ale unor oiecte, nu a putut
prevedea urmrile pguitoare ale conduitei sale, fr ca imposiilitatea previziunii s se
datoreze propriei sale culpe.
+a o trstur definitorie a acestei cauze ar fi impreviziilitatea evenimentului respectiv.
+odul actual al muncii (art. 2:/ alin. 2) menioneaz expres i distinct amele cauze M
fora major i cazul fortuit. De aceea, consider c se impune a face deoseire #ntre aceste
dou cauze.
.=
-,eorg,e Eigeru, +. Oornescu M I+artea #ntreprinderiiD, vol. 4A, 19:.
.2
!n literatura juridic s&a considerat c distincia dintre cazul fortuit i cel de for
major rezid caracterul impreviziil al primului i cel invinciil al celui de&al doilea
.9
.
!ntr&o alt opinie
;/
, ceea ce constituie elementul distinctiv al celor dou noiunii este
caracterul exterior al forei majore, deci o cauz exterioar, extrinsec domeniului de
activitate sau persoanei care o invoc, adic aciunii sau inaciunii celui c,emat a rspunde, #n
timp ce cazul fortuit presupune o cauz intrinsec, deopotriv invinciil i impreviziil, ca
i #n cazul forei majore.
6n alt aspect, ce determin deoseirea dintre cele dou cauze, este caracterul
impreviziil. +eea ce apare necesar de suliniat este #n funcie de care factori se apreciaz
caracterul invinciil i impreviziil al fenomenului sau evenimentului considerat a constitui
un caz fortuit ori de for major.
(ste de precizat c aceast apreciere nu se poate face in astracto, ci in concreto.
)stfel fiind, caracterul invinciil i impreviziil al fenomenului (evenimentului) cauzator al
prejudiciului treuie s fie apreciat, pe de&o parte, #n funcie de posiilitile i mijloacele pe
care persoana #ncadrat le avea efectiv i pe care putea i treuia s le utilizeze ori pe care cel
#n cauz treuie s le ai potrivit #ndatoririlor sale contractuale, iar pe de alt parte, #n raport
cu nivelul cunotinelor pe care fptuitorul treuie s le dein pentru a&i desfura activitatea
#n postul #n care era #ncadrat.
0n acest sens, se reine, cu titlu de e/emplu sentina civil nr. 55A;@5337. Astfel, s"a decis c
producerea unui ng,e neprevzut care a fcut s ng,ee apa ntr"un motor de autoturism
8A>&), determinnd spargerea acestuia, constituie caz fortuit e/onerator de rspundere.
Bot astfel, ntr"o alt spe, s"a ,otrt c +nu se poate reine culpa gestionarului
dac paguba s"a produs ntr"o zi de duminic, n timp ce contestatorii nu aveau acces n
unitate. $efectarea agregatului, n aceste condiii, constituie un caz fortuit- 8!urtea de Apel
Cai, decizia civil nr. 657@533;). & alt cauz e/oneratoare de rspundere, menionat de
unii autori, pe lng cele cinci mai sus"amintite, ar fi acordul unitii. Acesta intervine atunci
cnd unitatea, prin organele sale, autorizeaz o persoan ncadrat n munc s procedeze
la aciuni care au ca efect eliminarea patrimoniului unitii.
Pentru a exista exonerare de rspundere, este necesar ca acest acord s fie dat de
organul persoanei juridice, #n cadrul unor atriuii de serviciu, cu formele prescrise de lege i
s nu fi fost provocat prin comportarea culpail a #nsi persoanei #ncadrate care are calitate
de organ.
De asemenea, este necesar, aa cum am mai menionat, ca acordul s nu fie vdit
ilegal.
+onsider c e necesar a face o scurt analiz a asemnrii acestei cauze de exonerare a
rspunderii cu ordinul de serviciu. Principala asemnare const #n posiilitatea strmutrii
rspunderii de la persoana executant la persoana care a dat ordinul sau consimm"ntul.
7iteratura juridic de specialitate a fcut o analiz mai ampl a acestei proleme i
astfel au fost suliniate principalele deoseiri care exist #ntre aceste cauze%
& #n cazul acordului unitii, consimm"ntul poate fi dat numai de persoana care are
calitatea de organ al persoanei juridice, spre deoseire de ordinul de serviciu care poate s
emane de la oricare superior ierar,ic al persoanei care execut.
& #n vreme ce acordul unitii reprezint o #ncuviinare, ordinul de serviciu olig la
executarea lui.
4.F%.t% $& 6e Bn 'e2&tu#& cu -unc% $% < $& 6e 6%.t& .#,.#e
$spunderea material se aplic salariailor numai dac faptele sunt #n legtur cu
munca lor. Pentru a ti dac o fapt este sau nu #n legtur cu munca angajatului, va treui s
fie raportat la oligaiile de serviciu ce&i revin prin contractul su de munc. +onduita
.9
@raian 4onacu, (ugen Garac,e M I>ora major #n executarea contractului economicD, pg.<:.
;/
5i,ai (liescu M op.cit. pg.1/
.1
comisiv sau omisiv a salariatului treuie s fac parte din sfera sa de atriuii. Bumai #n
acest caz pentru pagua produs va rspunde conform codului muncii i nu potrivit normelor
de drept civil.
Principiul rspunderii pentru fapta ilicit, deopotriv direct i proprie, fr a fi
prevzut expres de cod, se degaj din norma general a art. 2:/ alin. 1, potrivit cruia
Ipersoanele #ncadrate #n munc rspund pentru paguele aduse avutului otesc din vina i #n
legtur cu munca lorD.
9. P#eEu"cu' c%uF%t .%t#-,nu'u unt&/.
0oiune1 caracteristici
+a noiune, #n cadrul rspunderii patrimoniale, prin prejudiciu se nelege o modificare
negativ a patrimoniului unitii. )ceast modificare negativ poate fi analizat su
dou aspecte%
& !n primul r"nd prin micorarea activului ca urmare a unor fapte ilicite (sustrageri, degradri, pierderi a
unor unuri ce constituie activul su patrimonial).
& !n al doilea r"nd prin creterea pasivului (totalitatea oligaiilor evaluaile #n ani, de exemplu
penaliti, amenzi generate de fapta ilicit a angajatului).
(e consider c prejudiciul, pentru a declana rspunderea material, trebuie s
ndeplineasc urmtoarele caracteristici*
a) !n primul r"nd treuie s fie material. Deci, aduc"nd atingere unitii, el treuie s
ai un coninut economic (pentru a putea fi evaluat #n ani).
) @otodat treuie s fie efectiv.
*pre deoseire de rspunderea civil, unde salariatul rspunde at"t pentru pagua
efectiv, c"t i pentru foloasele nerealizate, #n cadrul rspunderii materiale, salariatul rspunde
material numai pentru diminuarea efectiv a patrimoniului unitii. )stfel, acest caracter este
specific rspunderii materiale.
c) Prejudiciul treuie s fie real i cert.
+aracterul real se refer la existena sa ne#ndoielnic, evaluarea acestuia stailindu&se
pe aza unor date economice concrete, persoana #ncadrat neput"nd fi inut s rspund
dec"t pentru #nlocuirea valorilor efectiv pierdute din patrimoniul unitii, nu i pentru valori
stailite nominal spre evideniere.
+aracterul cert presupune ca #ntinderea prejudiciului s fie ine determinat i
evaluail la o sum de ani determinat. +"t timp nu s&a stailit #n mod cert valoarea paguei
cauzate, nu poate fi emis o decizie de imputare #mpotriva celui ce urmeaz s rspund
material de producerea ei. )ceast msur nu poate fi luat pentru a se conserva termenul
legal de emitere, iar valoarea paguei nu poate fi precizat ulterior, dup cercetrile ce se vor
face de organele competente pentru stailirea cuantumului i a vinoviei
;1
.
Dovada certitudinii treuie fcut de unitate, aa cum se precizeaz #n art. 1:= din
+odul muncii% I!n orice litigii de munc, dovada temeiniciei i legalitii dispoziiei sau
msurii luate de unitate este #n sarcina acesteiaD. (ste necesar, deci, ca din actele de constatare
a paguei sau din alte proe s rezulte ne#ndoielnic #ntinderea i cuantumul paguei
;2
.
Prejudiciul este cert i #n cazurile #n care plata, dei nu contravine unor dispoziii
legale, este neeconomicoasc
;1
.
Deci, prejudiciul este real i cert, atunci c"nd existena i #ntinderea lui sunt
ne#ndoielnice.
d) De asemenea, prejudiciul treuie s fie actual, adic deja produs, rspunderea
material stailindu&se #n principiu numai pentru prejudiciile deja constatate, nu i pentru cele
ce se vor produce #n viitor.
;1
+ulegere de practic judiciar civil pe anul 1991 (note de 4oan 5i,u), +asa de editur i pres Hansa,
Gucureti, 1992
;2
I$evista rom"n de dreptD nr. 1819=.
;1
*anda -,impu, )lexandru Eiclea M IDreptul munciiD, (ditura )ll GecQ, 2///,pg.1<1
..
e) !n sf"rit, o ultim caracteristic este aceea c treuie s fie cauzat direct unitii,
adic printr&o fapt ilicit sv"rit #n legtur cu executarea contractului de munc i care
aduce atingere unei valori patrimoniale aparin"nd unitii.
Pentru paguele produse de ctre cei aflai #n detaare, unitatea la care aceasta se execut i care este
pguit este #n drept s staileasc rspunderea material
;.
.
3. R%.,#tu' "e c%uF%'t%te
>iind o condiie necesar a rspunderii materiale, raportul de cauzalitate #ntre fapt i
prejudiciu este expres prevzut #n +odul muncii astfel Npersoanele #ncadrate #n munc
rspund pentru paguele aduse unitii din vina i #n legtur cu munca lorD. (art. 1/2 alin. 1
+odul muncii).
(xist cauze principale i cauze secundare. Dei amele declaneaz rspunderea
material, #n cazul celui a crui fapt ilicit constituie cauza principal, rspunderea material
este mai mare, spre deoseire de cel a crui fapt ilicit constituie cauza secundar, unde
rspunderea material este mai mic.
@ot astfel se #nt"mpl i #n cazul cauzelor directe sau indirecte i a celor succesive sau
concomitente.
(ste evident c #n cazul celui care a provocat prejudiciul direct rspunderea material
este mai mare dec"t cel care l&a provocat indirect.
!n concluzie, este important s se staileasc at"t cauzele care au provocat prejudiciul
c"t i gradul de determinare al fiecrei cauze asupra prejudiciului.
Deci, organele care stailesc rspunderea material i organele de jurisdicie au
oligaia de a staili concret, pentru fiecare caz #n parte, cauzele care au provocat prejudiciul
i gradul de determinare al fiecrei cauze asupra producerii prejudiciului, precum i oligaia
de a face deoseirea #ntre cauzele care au generat prejudiciul i condiiile care doar l&au
influenat.

II ..7n,!&/% $%'%#%tu'u
)ceast din urm condiie are un pronunat caracter suiectiv fiind expres prevzut #n +odul muncii
astfel%
IPersoanele #ncadrate #n munc rspund pentru paguele aduse unitii din vina i #n legtur cu munca
lorD. !n legtur cu aceast prevedere se reine Decizia @riunalului 5unicipiului Gucureti, secia a 44&a civil
nr. 1<:8199/
)ceasta #nseamn c, pentru a se staili rspunderea lor material, este necesar a se face dovada
vinoviei lor la producerea paguei.
Ainovia este atitudinea psi,ic a salariatului fa de fapta sa ilicit, precum i de prejudiciul produs.
;;
+ulpa reprezint o atitudine psi,ic negativ fa de regulile de comportament i presupune at"t
discernm"ntul autorului c"t i voina lier #n desfurarea conduitei sale.
Dei, de regul, vinovia constituie un element comun al tuturor formelor rspunderii juridice, treuie
totui precizat c rspunderea material, spre deoseire de rspunderea civil, presupune vinovia cu necesitate,
drept o condiie Isine Rua nonD a declanrii ei, #n asolut toate cazurile.
+ulpa se #ntemeiaz pe discernm"ntul autorului, adic pe capacitatea sa de a decide asupra faptelor
sale in"nd cont de urmrile lor #n planul relaiilor sociale. +unoaterea implic posiilitatea lui de a&i
reprezenta anticipat, de a prevedea aceste consecine. Discernm"ntul fiind presupus, cel ce se apr prin lipsa de
discernm"nt este oligat s fac dovada acestei aprri.
!n cadrul raportului juridic de munc, persoanele minore rspund #n aceleai condiii cu cele majore,
in"ndu&se seama de art. 11 din +odul muncii, care permite #ncadrarea #n munc a minorilor astfel% #ncep"nd de
la v"rsta de 1< ani fiecare persoan apt de munc poate s desfoare, p"n la v"rsta de pensionare, o munc
util societii care s&i asigure mijloacele de existen i de dezvoltare spiritual.
;.
Plenul @riunalului *uprem, decizia de #ndrumare nr. 1 din 1< feruarie 19<:.
;;
A. +"mpeanu, op.cit., pg.9<
.;
Deci, minorul rspunde material pentru paguele produse unitii prin faptele sale ilicite, sv"rite cu
vinovie i #n legtur cu munca sa, fiind exclus, astfel, rspunderea civil a prinilor, prevzut de +odul
civil pentru paguele provocate unitii de persoanele minore aflate #n serviciul ei.
+u toate acestea, totui, #n literatura de specialitate s&au stailit unele criterii dup care
se poate aprecia gravitatea faptei ilicite, partea de vin i mai ales gradul de contriuire a
fiecruia la acoperirea paguei dac fapta ilicit a fost sv"rit #n comun de mai multe
persoane #ncadrate. )stfel, se ine cont de%
& postul deinut i gradul de suordonare al unuia dintre fptuitori fa de cellalt.
& gradul de participare la cauzarea prejudiciului.
& faptul dac s&au luat sau nu unele msuri pentru pre#nt#mpinarea i evitarea
paguei, deoarece, cei care au luat aceste msuri au o contriuie mai mic dec"t cei care nu
le&au luat deloc.
$egula este c formele i gradele vinoviei nu reprezint nici o importan, dac autor
al paguei este doar o singur persoan #ncadrat, deoarece, oric"t de uoar ar fi vinovia ei
i c,iar dac aceasta ar constitui doar o simpl neglijen, cel #n cauz rspunde material.
D,!%"% !n,!&/e
*arcina dovedirii culpei revine unitii potrivit dispoziiei cu caracer general din +odul
muncii% I!n orice litigiu de munc, dovada temeiniciei i legalitii dispoziiei sau msurii
luate de unitate este #n sarcina acesteia.D
.<
7I.RSPUNDEREA CONTRA7ENIONAL N RELAIILE DE
MUNC
R&$.un"e#e% c,nt#%!en/,n%'& constituie o form de rspundere juridic de sine
stttoare care nu face parte din legislaia (dreptul) muncii.
C,"u' -unc se refer doar la sancionarea anumitor contravenii, iar nu la
rspunderea contravenional #n ansamlul ei. (xist i o suit de nenumrate alte contravenii
reglementate prin celelalte acte normative aparin"nd legislaiei muncii.
+onstatarea tuturor contraveniilor se realizeaz, de regul, de 4nspecia 5uncii i se
sancioneaz cu amend contravenional stailit de actele normative pentru fiecare caz.
)) C,nt#%!en/ #e2'e-ent%te "e +odul muncii:
%: !n legtur cu BncDee#e% contractului individual de munc%
& primirea la munc a persoanelor fr #nc,eierea unui contract individual de munc
potrivit art. 1< alin. 1 din +odul muncii (#n form scris, #n lima rom"n)0
& stipularea #n contractul individual de munc a unor clauze contrare dispoziiilor
legale.
*: !n legtur cu eGecut%#e% contractului individual de munc%
& nerespectarea dispoziiilor privind garantarea #n plat a salariului minim rut pe
ar0
& #nclcarea prevederilor art. 11. din +odul muncii (referitor la acordarea zilelor
de srtoare legal) i art. 11: din +odul muncii (referitor la compensarea8plata zilelor
lucrate de srtoare legal)0
& #nclcarea oligaiei prevzute la art. 11; din +odul muncii (de a se respecta
programele de lucru adecvate M stailite prin ,otr"re a -uvernului #n zilele de srtoare
legal M pentru unitile sanitare i pentru cele de alimentaie pulic)0
& nerespectarea dispoziiilor privind limitele muncii suplimentare0
& nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repaosului sptm"nal0
& neacordarea indemnizaiei prevzute de art. ;1 alin. 1 din +odul muncii #n
cazul #n care angajatorul #i #ntrerupe temporar activitatea, cu meninerea raporturilor de
munc0
& #nclcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte.
& #nclcarea prevederilor art. 1. alin. ; din +odul muncii (a oligaiei de a eliera
salariatului un document care s ateste activitatea acestuia, vec,imea #n munc, #n meserie i
#n specialitate).
c: !n legtur cu c,n6'cte'e "e -unc&%
& #mpiedicarea sau oligarea, prin ameninri ori prin violene, a unui salariat sau
a unui grup de salariai s participe la grev ori s munceasc #n timpul grevei.
B: +ontravenii reglementate de alte %cte n,#-%t!e:
+u titlu de exemplu, se pot evidenia urmtoarele%
%: !n legtur cu BncDee#e% contractului individual de munc.
& angajarea de ctre operatorii economici a personalului fr examen medical
prealail i fr confirmarea scris a medicului c locul de munc sau meseria propriu&zis nu
este contraindicat din punct de vedere medical pentru salariat0
& neasigurarea, de ctre angajatori, a condiiilor necesare efecturii examenului
medical la angajare0
& nerespectarea recomandrilor medicale ca urmare a examinrilor medicale #n
vederea angajrii0
.:
& angajarea unor persoane #n locuri de munc #n care exist riscul de transmitere
a unor oli, precum% sectorul alimentar, zoote,nic, instalaii de alimentare cu ap potail,
colectiviti de copii i alte uniti de interes pulic, fr respectarea normelor #n vigoare0
& #ncadrarea fr autorizaie de munc a unui strin de ctre o persoan fizic sau
juridic din $om"nia0
& ne#ncadrarea #n munc a persoanelor cu ,andicap conform pregtirii lor
profesionale i capacitii de munc, atestate prin certificatul de #ncadrare #n grad de ,andicap,
emis de comisiile de evaluare de la nivel judeean sau al sectoarelor municipiului Gucureti0
& discriminarea unei persoane pentru motivul c aparine unei anumite rase,
naionaliti, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza
convingerilor, v"rstei, sexului sau orientrii sexuale a acesteia, #ntr&un raport de munc i
protecie social, cu excepia cazurilor prevzute de lege, manifestat cu prilejul #nc,eierii
raportului de munc0
& refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja #n munc o persoan
pentru motivul c aceasta aparine unei anumite rase, naionaliti, etnii, religii, categorii
sociale sau unei categorii defavorizate ori din cauza convingerilor, v"rstei, sexului sau
orientrii sexuale a acesteia, cu excepia cazurilor prevzute de lege.
*: !n legtur cu eGecut%#e% contractului individual de munc%
& meninerea unei persoane #ntr&un loc de munc pentru care organele sanitare au
stailit o contraindicaie medical temporar sau permanent potrivit instruciunilor
5inisterului 5uncii, >amiliei i (galitii de Hanse0
& neluarea msurilor privind programarea salariailor la controlul medical
periodic potrivit reglementrilor te,nice ale 5inisterului *ntii Pulice i neurmrirea
efecturii integrale a acestuia0
& neasigurarea, de ctre angajatori, a supraveg,erii strii de sntate i a
expunerii profesionale prin servicii medicale de medicina muncii0
& nerespectarea recomandrilor medicale ca urmare a controalelor medicale
periodice0
& depirea #n zonele de munc a limitelor admisiile stailite prin normele
generale de protecia muncii pentru microclimat, cu excepia cazurilor #n care cerinele sau
natura procesului te,nologic impun condiii climatice speciale0
& depirea #n zonele de munc a limitelor admise pentru zgomote i viraii
stailite, prin normele generale de protecie a muncii0
& neacordarea materialelor igienico&sanitare, #n scopul asigurrii igienei
personale, #n completarea msurilor generale luate pentru prevenirea #molnvirilor
profesionale0
& neacordarea de ctre persoanele juridice i fizice, care utilizeaz #n activitatea
lor salariai, a ec,ipamentului individual de protecie pentru personalul expus riscurilor de
accidentare i de #molnvire profesional0
& neanunarea la direcia de sntate pulic teritorial a cazurilor de oli
profesionale acute i a accidentelor colective de munc de ctre conducerile unitilor de orice
fel0
& nerespectarea reglementrilor #n vigoare privind munca #n sc,imuri, a
timpului de munc, a regimului pauzelor, lu"nd #n considerare existena unor factori de risc #n
mediul de munc i capacitatea de adaptare a salariailor0
& repartizarea femeilor gravide #n locuri de munc cu expunere la unele sustane
c,imice, precum% plum, mercur, sulfur de caron, enzen i alte sustane c,imice toxice,
precum i la trepidaii, radiaii nucleare, ridicare i purtare de greuti i ortostatism prelungit0
& utilizarea tinerilor su v"rsta de 1< ani la efectuarea operaiunilor manuale de
#ncrcare, descrcare i transport i a tinerilor su v"rsta de 1= ani la operaiunile cu materiale
i produse periculoase foarte toxice i8sau explozive0
.=
& utilizarea tinerilor su v"rsta de 1= ani la locurile de vopsit care implic
utilizarea caronatului azic de plum, a sulfatului de plum sau a miniului de plum i a
tuturor produselor ce conin aceti pigmeni0
& nerespectarea de ctre conducerile unitilor cu orice profil de activitate a
msurilor prescrise de organele medicale competente #n scopul pstrrii capacitii de munc
i al prevenirii #molnvirilor0
& utilizarea de ctre salariai a unui numr de tic,ete de mas mai mare dec"t
numrul de zile #n care sunt prezeni la lucru #n unitate0
& #mpiedicarea, #n orice mod, de ctre un angajator, persoan fizic sau juridic, a
inspectorilor de munc s #i exercite controlul #n limitele prevzute de lege0
& refuzul unui angajator, persoan fizic sau juridic, de a aduce la #ndeplinire
msurile oligatorii, dispuse de inspectorul de munc, la termenele stailite de acesta, #n
limitele i cu respectarea prevederilor legale0
& ne#ndeplinirea oligaiei de a pstra i completa carnetele de munc ale
salariailor de ctre inspectoratele teritoriale de munc #n a cror raz teritorial #i are sediul
angajatorul, respectiv de ctre inspectoratele teritoriale de munc #n a cror raz teritorial #i
desfoar activitatea sediile secundare #nfiinate de ctre angajator0
& refuzul angajatorului de a permite intrarea #n incinta unitii a inspectorilor de
munc ori de a pune la dispoziie acestora documentele solicitate0
& meninerea #n munc a unui strin care nu are autorizaie de munc0
& nerespectarea cotelor de contriuie de asigurri sociale stailite conform legii0
& neac,itarea de ctre angajator a indemnizaiilor de asigurri sociale care se
suport din fonduri proprii0
& ne#ndeplinirea de ctre angajatorii care au #ncadrat #n munc, conform legii,
persoane din r"ndul eneficiarilor de indemnizaii de omaj a oligaiei de a anuna #n termen
de 1 zile ageniile pentru ocuparea forei de munc la care acetia au fost #nregistrai0
& nerespectarea dispoziiilor legale potrivit crora este interzis orice form de
discriminare azat pe criteriul de sex0
& ne#ndeplinirea de ctre angajatori a oligaiei de a informa permanent salariaii,
inclusiv prin afiare #n locuri viziile, cu privire la drepturile pe care acetia le au #n ceea ce
privete respectarea egalitii de anse i de tratament #ntre femei i rai #n relaiile de
munc0
& ne#ndeplinirea de ctre angajatori a oligaiei de a comunica asigurtorului
accidentele soldate cu incapacitate de munc sau cu decesul asigurailor0
& furnizarea de informaii eronate la stailirea contriuiilor datorate sau a
prestaiilor cuvenite M #n cazul asigurrii pentru accidente de munc i oli profesionale &
dac fapta nu este sv"rit cu intenie0
& nedesemnarea de ctre angajator a unuia sau a mai multor lucrtori pentru a se
ocupa de activitile de protecie i de activitile de prevenire a riscurilor profesionale din
#ntreprindere i8sau unitate0
& ne#ndeplinirea de ctre angajator a urmtoarelor oligaii% de a lua msurile
necesare pentru acordarea primului ajutor i stingerea incendiilor0
& nerespectarea de ctre angajator a oligaiei de a transmite reprezentanilor
angajailor% evoluia recent i evoluia proail a activitilor i situaiei economice a
#ntreprinderii0 situaia, structura i evoluia proail a ocuprii forei de munc #n cadrul
#ntreprinderii, precum i cu privire la eventualele msuri de anticipare avute #n vedere, #n
special atunci c"nd exist o ameninare la adresa locurilor de munc0 deciziile care pot duce la
modificri importante #n organizarea muncii, #n relaiile contractuale sau #n raporturile de
munc, inclusiv cele vizate de legislaia rom"n privind procedurile specifice de informare i
consultare #n cazul concedierilor colective i al proteciei drepturilor angajailor, #n cazul
transferului #ntreprinderii0
.9
& nerespectarea oligaiei angajatorului de a iniia consultri cu reprezentanii
angajailor0
& transmiterea cu rea&credin de informaii incorecte sau incomplete, de natur a
nu permite reprezentanilor angajailor formularea unui punct de vedere adecvat pentru
pregtirea unor consultri ulterioare0
c: !n legtur cu Bncet%#e% contractului individual de munc%
& ne#ndeplinirea de ctre angajator a oligaiei de a prezenta carnetele de munc
ale salariailor la inspectoratele teritoriale de munc, la #ncetarea contractelor individuale de
munc ale acestora, #n vederea certificrii #nscrierilor efectuate0
& nerespectarea de ctre angajatori a oligaiei de a acorda preaviz, conform
prevederilor +odului muncii sau ale contractului colectiv de munc, salariailor care urmeaz
s fie disponiilizai0
& neexecutarea de ctre angajatori M #n cazul concedierilor colective M a oligaiei
de a #ntiina ageniile pentru ocuparea forei de munc #n vederea adoptrii unor msuri
pentru comaterea omajului i prevenirea efectelor sociale nefavoraile ale acestor
concedieri cu cel puin 1/ de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere0
& neparticiparea salariailor care urmeaz s fie disponiilizai M #n perioada
preavizului M la serviciile de preconcediere realizate de ageniile pentru ocuparea forei de
munc ori de ali furnizori de servicii de ocupare din sectorului pulic sau privat, acreditai,
selectai de ctre acestea, #n condiiile legii0
& nerespectarea prevederilor legale potrivit crora transferul #ntreprinderii, al
unitii sau al unor pri ale acestora nu poate constitui motiv de concediere individual sau
colectiv a salariailor de ctre angajatorul&cedent ori de ctre angajatorul&cesionar0
& discriminarea unei persoane pentru motivul c aparine unei anumite rase,
naionaliti, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza
convingerilor, v"rstei, sexului sau orientrii sexuale a acesteia, #ntr&un raport de munc i
protecie social, cu excepia cazurilor prevzute de lege, manifestat cu prilejul #ncetrii
raportului de munc.
C: !n legtur cu ne2,ce#e% contractului colectiv de munc%
& ne#ndeplinirea de ctre angajator a oligaiei de negociere colectiv0
& neintroducerea de ctre prile contractante M at"t la negocierea contractului
colectiv de munc unic la nivel naional, de ramur, c"t i la negocierea contractelor colective
de munc la nivel de uniti M a unor clauze de interzicere a faptelor de discriminare i,
respectiv, a unor clauze privind modul de soluionare a sesizrilor8reclamaiilor formulate de
persoanele prejudiciate prin asemenea fapte.
;/
7II.RSPUNDEREA PENAL ANTRENAT N RELAIILE DE
MUNC
A#t. +;9 "n C,"u' -unc enu-e#& n6#%c/un #e6e#t,%#e '% ne#e$.ect%#e%
$%'%#u'u -n- *#ut .e /%#&0 #e6uFu' .#eFent&# ",cu-ente',# 'e2%'e0
#e6uFu' %cce$u'u n$.ect,#',# "e -unc&0 .#-#e% '% -unc& 6&#& c,nt#%ct
precum < $%nc/un'e %.'c%*'e:
se pedepseste cu nc,isoare de la o luna la un an sau cu amend penal fapta
persoanei care, #n mod repetat, stailete pentru salariaii #ncadrai #n aza contractului
individual de munc salarii su nivelul salariului minim rut pe ar garantat #n plat,
prevazut de lege.
cu nc,isoare de la o luna la un an sau cu amend penal se sancioneaz i
infraciunea const"nd #n refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor
competente documentele legale, #n scopul #mpiedicrii verificrilor privitoare la
aplicarea reglementrilor generale i speciale #n domeniul relaiilor de munc,
securitii i sntii #n munc, #n termen de cel mult 1; zile de la primirea celei de&a
doua solicitri.
cu pedeapsa de nc,isoare de la o lun la un an sau cu amend penal se sancioneaz
i infraciunea constand #n #mpiedicarea su orice form a organelor competente de a
intra, #n condiiile prevzute de lege, #n sedii, incinte, spaii, terenuri sau mijloace de
transport pe care angajatorul le folosete #n realizarea activitii lui profesionale,
pentru a efectua verificri privitoare la aplicarea reglementrilor generale i speciale #n
domeniul relaiilor de munc, securittii i sntii #n munc.
se sancioneaza cu nc,isoare de la ? luni la 6 ani sau cu amend primirea la munc a
mai mult de ; persoane, indiferent de cetenia acestora, fr #nc,eierea unui contract
individual de munc.
A#t. +;3 "n C,"u' -unc $%nc/,ne%F& n6#%c/un'e #e6e#t,%#e #e2-u'u "e
-unc& %' -n,#',# < %' $t#&n',#0 !ct-e %'e t#%6cu'u "e .e#$,%ne
#ncadrarea #n munc a unui minor cu nerespectarea condiiilor legale de v"rst sau
folosirea acestuia pentru prestarea unor activiti cu #nclcarea prevederilor legale
referitoare la regimul de munc al minorilor constituie infraciune si se pedepseste
cu nc,isoare de la ? luni la 6 ani sau cu amend.
+u nc,isoare de la ? luni la 6 ani sau cu amend se sancioneaza primirea la
munc a unei persoane aflate #n situatie de edere ilegal #n $om"nia, cunosc"nd
c aceasta este victim a traficului de persoane. Dac munca prestat de aceste
persoane este de natur s le pun #n pericol viaa, integritatea sau sntatea,
pedeapsa este nc,isoarea de la 7 luni la ? ani.
Pe"e.$e c,-.'e-ent%#e
!n cazul savarsirii infraciuni de primire la munc fr contract a mai mult de ;
persoane, primirea l amunc a persoanelor aflate #n efdere ilegal pe teritoriul $om"niei i
#ncadrarea minorilor cu nerespectarea condiiior de v"rst, instana de judecat poate dispune
i aplicarea uneia sau mai multora dintre urmtoarele pedepse complementare%
a) pierderea total sau parial a dreptului angajatorului de a eneficia de prestaii,
ajutoare ori suvenii pulice, inclusiv fonduri ale 6niunii (uropene gestionate de
autoritiile rom"ne, pentru o perioad de p"n la ; ani0
) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atriuirea unui contract de
ac,iziii pulice pentru o perioad de p"n la ; ani0
;1
c) recuperarea integral sau pariala a prestaiilor, ajutoarelor ori suveniilor
pulice, inclusiv fonduri ale 6niunii (uropene gestionate de autoritile rom"ne,
atriuite angajatorului pe o perioad de p"n la 12 luni #nainte de comiterea
infraciunii0
d) #nc,iderea temporar sau definitiv a punctului ori a punctelor de lucru n care s&
a comis infraciunea sau retragerea temporar ori definitiv a unei licene de
desfurare a activitii profesionale #n cauz, daca acest lucru este justificat de
gravitatea #nclcrii.
4n cazul savarsirii uneia dintre aceste infractiuni, angajatorul va fi oligat s
plteasc sumele reprezent"nd%
a) orice remuneraie restant datorat persoanelor angajate ilegal. +uantumul
remuneraiei se presupune a fi egal cu salariul mediu rut pe economie, cu
excepia cazului #n care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul0
) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor i contriuiilor de asigurari sociale pe
care angajatorul le&ar fi pltit dac persoana ar fi fost angajat legal, inclusiv
penalitile de #nt"rziere i amenzile administrative corespunztoare0
c) c,eltuielile determinate de transferul plilor restante #n ara #n care persoana
angajat ilegal s&a #ntors de unvoie sau a fost returnat #n condiiile legii.
;2
BIBLIO8RAFIE
1. Glneasa 5aria +ristina, $reptul muncii.=ote de curs, 2/120
2. Popescu $adu $zvan, $reptul muncii * curs universitar (ditura 6niversul Ouridic,
Gucureti, 2/110
1. Eiclea, )lexandru, Bratat de dreptul muncii * legislaie, doctrin, jurispruden,
(ditura 6niversul Ouridic, Gucureti, 2/120
.. Dorneanu Aaler, $reptul muncii, (ditura 6niversul Ouridic, Gucureti, 2/120
;. +ioc,in&Garu, 4oan, $reptul muncii * curs universitar, (ditura Jamangiu, 2/120
<. +onstituia $om"niei M revizuit0
:. 7egea nr.<282/11 privind dialogul social0
=. 7egea nr.119 din 1. iulie 2//< privind securitatea i sntatea #n munc, pulicat #n
5.3f. nr. <.<82< iul. 2//<0
9. Directiva +onsiliului nr. =981918+(( privind introducerea de msuri pentru
promovarea #muntirii securitii i sntii lucrtorilor la locul de munc.
1/. $evista $om"n de dreptul muncii, (ditura $osetti Gucureti, revist lunar0
11. $evista I$aporturi de muncD (ditura @riuna (conomic Gucureti, revist lunar.
;1