Sunteți pe pagina 1din 666

Beniamin F!r!g!

u
Editura Logos, 1998, 2001
Edi"ia a doua varianta online
ISBN 973-9212-16-6
Toate drepturile rezervate

Aceast! versiune nu con"ine imagini grafice. Pentru varianta complet!, pute"i
cump!ra cartea la urmatoarea adres!:

Biserica Baptist! Nr. 1, Cluj (M!n!#tur)
Str. Osp!t!riei nr. 10,
3400, Cluj-Napoca
Tel. & Fax. 064-42.50.51
Cont nr. 251101030836 CEC Cluj

sau la email:

carti@ib-ro.org

www.IB-RO.org
Evanghelia regal-mesianic!E
E
v
v
a
a
n
n
g
g
h
h
e
e
l
l
i
i
a
a
d
d
u
u
p
p

M
M
a
a
t
t
e
e
i
iDac! neprih!nirea voastr! nu va ntrece neprih!nirea
c!rturarilor "i a fariseilor, cu nici un chip nu ve#i intra n
mp!r!#ia cerurilor (5:20)I
I
S
S
T
T
O
O
R
R
I
I
A
A
B
B
I
I
N
N
E
E
C
C
U
U
V
V

N
N
T
T
!
!
R
R
I
I
I
IA
A
N
N
U
U
L
L
A
A
L
L
V
V
I
I
-
-
L
L
E
E
A
A
D
D
E
E
S
S
T
T
U
U
D
D
I
I
U
U


Doar acela care r!spunde cu credincio#ie la credincio#ia lui
Dumnezeu va #edea pe scaunul de domnie al Domnului

PROGRAMA DE STUDIU BIBLIC


Lec"ia Textul Titlul #i ideea central$
Lec"ia 1
Matei
1:1-4:25
mp!ratul, mpotrivirile "i strategia mp!r!#iei
Isus fiind Hristosul, fiul lui David, fiul lui Avraam, promisiunea lui
Dumnezeu cu privire la Noul Leg!mnt poate fi, n sfr#it, mplinit!.
Lec"ia 2
Matei
5:1-16
Evanghelia mp!r!#iei "i caracterul cre"tin
n mp!r!"ia lui Dumnezeu, caracterul determin! conduita sau natura
pomului determin! natura rodului.
Lec"ia 3
Matei
5:17-7:29
Evanghelia mp!r!#iei "i conduita cre"tin!
Dac! neprih!nirea voastr! nu va ntrece neprih!nirea c!rturarilor #i a
fariseilor, cu nici un chip nu ve"i intra n mp!r!"ia lui Dumnezeu,
deoarece o conduit! necre#tin! nu poate avea n spatele ei un caracter
cre#tin.
Lec"ia 4
Matei
8:1-9:34
Puterea mp!r!#iei
mp!r!"ia lui Dumnezeu a descins pe p!mnt ca s! nimiceasc!
puterile diavolului.
Lec"ia 5
Matei
9:35-10:42
Misiunea mp!r!#iei
For"a misiunii mp!r!"iei izvor!#te din natura ei. De aceea, orice
compromis n domeniul naturii descalific! misiunea ns!#i.
Lec"ia 6
Matei
11:1-16:12
Piedici n calea mp!r!#iei
Adev!rata piedic! n calea misiunii mp!r!"iei este cea care vine
din!untrul ei, nu cea care vine din afara ei.
Lec"ia 7
Matei
16:13-17:23
Temelia "i Poarta mp!r!#iei
Atunci cnd mp!r!"ia lui Dumnezeu se zide#te pe credin"a c! Isus
este Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, nici chiar por"ile
Locuin"ei mor"ilor n-o vor birui.
Lec"ia 8
Matei
17:24-20:34
Via#a n mp!r!#ie este guvernat! de principiul slujirii
Zidirea mp!r!"iei se poate face doar nv!"nd s! renun"i la dreptul
t!u, n folosul altora, #i s-o faci de dragul lui Hristos.
Lec"ia 9
Matei
21:1-22:14
Judecarea lui Israel "i blestemarea smochinului
Transformarea Templului lui Dumnezeu ntr-o pe#ter! de tlhari a
nsemnat condamnare #i pedeaps! pentru poporul lui Dumnezeu,
vinov!"ia lui dovedindu-se de-a lungul istoriei.
Lec"ia 10
Matei
22:15-23:39
Contraofensiva iudeilor
ncercarea iudeilor de a-L prinde pe Isus cu vorba a adus peste ei
ceasul dureros al adev!rului.
Lec"ia 11
Matei
24:1-25:46
Profe#ii privind vremea sfr"itului "i ndemn la veghere
n a#teptarea Revenirii lui Hristos, trebuie s! ne preocupe nu semnele
vremurilor #i soroacelor, ci slujba pe care El ne-a ncredin"at-o la
plecarea Sa.
Lec"ia 12
Matei
26:1-28:20

A"ezarea temeliei mp!r!#iei
Moartea #i nvierea lui Isus au a#ezat temelia mp!r!"iei lui
Dumnezeu #i au creat cadrul punerii n scen! a Pildei nun#ii fiului de
mp!rat.
Lec"ia 13
Matei
28:18-20

Chemarea la osp!#ul nun#ii Mielului
Duce"i-v! la r!spntiile drumurilor #i chema"i la nunt! pe to"i aceia pe
cari-i ve"i g!si, #i nu uita"i s! le spune"i despre haina de nunt!!Prefa"$
Ne afl!m n fa"a Evangheliei dup! Matei, ultima carte din cadrul anului al VI-lea
de studiu din programul Istoria Binecuvnt!rii. Ca form! literar!, singura dintre
c!r"ile studiate pn! acum n acest program cu care am putea s-o asem!n!m este
Evanghelia dup! Ioan. Multe dintre lucrurile cu caracter general privitoare la
studierea unei evanghelii ar putea fi luate din capitolele introductive ale
comentariului pe Ioan. Acest comentariu a fost tip!rit la nceputul anului 1993 n
trei volume, r!mnnd netip!rit al patrulea volum, care con"inea rezumatul teologic
al c!r"ii #i trei anexe legate de cadrul cultural n care s-a n!scut Evanghelia dup!
Ioan #i n care ea trebuie n"eleas!. Un alt neajuns este c! primul dintre cele trei
volume tip!rite a ap!rut ntr-un tiraj foarte mic, n doar 500 de exemplare, #i
tocmai de aceea, mul"i dintre cei care ar avea acum nevoie de el vor avea foarte
greu acces la el. Acesta este motivul pentru care am hot!rt ca n partea
introductiv! a acestui comentariu s! relu!m informa"iile relevante pentru studierea
unei evanghelii, #i mai ales pentru studierea Evangheliei dup! Matei, informa"ii
legate de contextul teologic general, de contextul istoric al perioadei
intertestamentale #i de contextul literar specific evangheliilor.

Ini"ial, comentariul de fa"! a fost publicat n trei volume (1:1-10:42; 11:1-23:39 #i
24:1-28:20). n edi"ia de fa"!, ele au fost adunate laolalt!. n ce prive#te
structurarea materialului n comentariu, trebuie s! preciz!m c! ntre programa de
studiu biblic #i carte exist! diferen"e. De#i n program! am propus deja o mp!r"ire
a evangheliei, din motive practice, n comentariu nu am urm!rit cu stricte"e
structura programei, de#i "inem cont de ea. Din pricina limit!rilor la care ne oblig!
programa de studiu, ne-am v!zut obliga"i s! grup!m blocuri de text pe care n
comentariu ne-am permis s! le trat!m separat.

La comentariul evangheliei, ne propunem s! ad!ug!m dou! anexe. Prima va
cuprinde o lucrare mai ampl! intitulat! Viziunea mp!r!"iei iar a doua va
cuprinde cteva pagini traduse din lucrarea lui Iosif Flaviu, R!zboiul Iudeilor, care
sunt relevante pentru n"elegerea evenimentelor profe"ite n Matei 24.

Viziunea mp!r!"iei se dore#te a fi o elaborare a Marii Trimiteri din Matei
28:18-20. Programul de studiu Istoria Binecuvnt!rii se grefeaz! pe unul dintre
cei trei pa#i ai viziunii, pe pasul exegetic. Pasul teologic va fi tratat ntr-un mod
mai succint, noi n#ine aflndu-ne n procesul elabor!rii lui. Tratarea pasului
cultural ne va da ocazia s! ncerc!m o definire biblic! a lucr!rii cre#tine, defini"ie
ce va oferi un punct de plecare pentru definirea n continuare a strategiilor


specifice de lucrare n Trupul lui Hristos. Lucrul acesta pare cu att mai important,
cu ct de c"iva ani ncoace exist! tot mai multe u#i deschise, iar Trupul lui Hristos
se vede tras n tot mai multe de direc"ii noi. n astfel de condi"ii este important s!
avem un punct de integrare, care s! ne ajute s! p!str!m unitatea, f!r! ns! a sufoca
diversitatea. ntreaga Biseric! a lui Hristos a primit unul #i acela#i mandat:
Ducndu-v!, face"i ucenici din toate neamurile, botezndu-i n Numele Tat!lui #i
al Fiului #i al Sfntului Duh #i nv!"ndu-i s! p!zeasc! tot ce v-am poruncit (Mat.
28:19-20, trad. aut.). Acest mandat r!mne punctul de integrare al tuturor
strategiilor specifice de lucrare, indiferent ct de diverse ar fi ele.

Anexa a doua cuprinde o traducere din The Wars of the Jews, de Iosif Flaviu,
1
care
prive#te ultimele zile ale Ierusalimului. Scopul acestor pagini este s! ne ofere o
imagine asupra necazului extraordinar pe care l-a prevestit Isus n textul din Matei
24:1-35. n comentariul de fa"! am considerat c! acest text (24:1-35) probabil
cu excep"ia versetelor 14
2
#i 27 se refer! la evenimentele care au condus la
c!derea Ierusalimului #i la d!rmarea Templului. Anexa a fost inclus! pentru ca s!
dea substan"! unor afirma"ii ca aceea din 24:20-21: Ruga"i-v! ca fuga voastr! s!
nu fie iarna, nici ntr-o zi de Sabat. Pentru c! atunci va fi un necaz a"a de mare
cum n-a fost niciodat! de la nceputul lumii pn! acum, #i nici nu va mai fi (s.n.).
Abia atunci cnd citim relat!rile lui Iosif Flaviu n"elegem groz!via acestor
evenimente #i abia atunci n"elegem ce nseamn! ca Dumnezeu s! lase pe cineva
n voia min"ii lui blestemate #i nstr!inate de Dumnezeu. Tragedia care a c!zut
asupra Ierusalimului trebuie n"eleas! n lumina cererii exprese a locuitorilor lui,
f!cut! cu ocazia judec!rii Domnului Isus de c!tre Pilat: S! fie r!stignit!
Sngele Lui s! fie asupra noastr! #i asupra copiilor no#tri (Mat. 27:22-25).

Ca de fiecare dat!, #i cu ocazia scrierii acestui volum, s-a adeverit faptul c!
lucrarea mp!r!"iei lui Dumnezeu, n orice form! a ei, este o lucrare de echip!, nu
lucrarea unui individ. De aceea, mul"umirea pentru ntreg I se cuvine lui
Dumnezeu. El este Acela care a scos oamenii potrivi"i, la vremea potrivit!, pentru
ca aceast! lucrare s! se termine.

Primii care trebuie aminti"i snt cei mul"i, mpr!#tia"i prin toat! "ara, aceia care
folosesc aceste materiale. Dac! nu ar exista ei, nu ar exista nici aceste pagini,
deoarece nu cred n c!r"i scrise de dragul c!r"ilor, n n!dejdea c! cineva le va citi
cndva. C!r"ile trebuie s! fie un tovar!# de via"! #i de lucru. Oricum, exist! mult
prea multe c!r"i scrise, #i de cele mai multe ori singurul lor rol n bibliotecile

1
n ziua n care manuscrisul era preg!tit pentru tipar, am aflat cu bucurie c! lucrarea lui Iosif
Flaviu este tradus! n limba romn! #i a fost publicat!. O recomand tuturor acelora care doresc
s!-#i fac! o privire de ansamblu asupra evenimentelor din anii 66-70 d.Hr., pe care le-a profe"it
Domnul Isus n Matei 24:1-35.
2
ntr-un fel, am putea afirma c! o dat! Evanghelia ajuns! pn! la Roma ucenicii au putut spune
c! ea a ajuns pn! la marginile p!mntului.


noastre $ ale multora $ este s! adune praful. C!r"ile snt ns! de mare valoare
dac!, ajunse n minile oamenilor, snt folosite #i folosesc n cunoa#terea lui
Dumnezeu #i n l!rgirea mp!r!"iei Lui. Mul"umesc n special celor din Cluj, Dej,
Ale#d, Oradea, Arad, Timi#oara, Sibiu, Gala"i, Ia#i, Jibou, unde, din cnd n cnd,
ne ntlnim n jurul Cuvntului cu to"i ceilal"i veni"i de prin mprejurimi.

Nici c!r"ile, #i nici ntlnirile nu ar avea prea mult! valoare, dac! dup! plecarea de
la aceste ntlniri participan"ii nu ar fi obliga"i s! trudeasc! din greu timp de trei
luni de zile ca s! zideasc! suflete#te bisericile din care vin #i n care slujesc. Cel
mai bun #i mai s!n!tos mod de cre#tere este slujirea. Unul dintre sfin"ii Bisericii
spunea c! acela care se nc!p!"neaz! n a fi credincios n slujire va ajunge
influent, dar acela care dore#te cu tot dinadinsul s! fie influent va ajunge s! se
compromit!.

De#i obosit dup! mai multe zile de studiu, vin ntotdeauna acas! cu energii noi
pentru urm!torul segment de drum. Pentru mine, aceste locuri, prin oamenii
aduna"i n ele, au constituit sta"iile de alimentare spiritual!. Dac! mergnd nspre
acolo nu de pu"ine ori aveam n mine gndul de a pune lucrurile jos, prin fra"ii mei
#i pentru ei, Dumnezeu a schimbat ntotdeauna acest gnd, amintindu-mi c! atta
vreme ct vor fi oameni deschi#i s! stea n fa"a Scripturii nici un efort pentru a
pune cuvinte n slujba Cuvntului ca s! m! folosesc de moto-ul Editurii Logos
nu este prea mare.

Cu siguran"! c! ar trebui s! n#ir sute #i sute de nume #i s! le mul"umesc pentru
ncurajarea pe care am primit-o de la ei de multe ori, prin foamea #i iubirea lor de
Scriptur! #i de Dumnezeu. Le mul"umesc tuturor, pentru c! #tiind c! timp de
trei luni ei trebuie s! stea n sp!rtur! #i s! ncerce s! slujeasc! bisericile de care
apar"in, mp!r"ind Cuvntul am fost ncurajat eu nsumi prin jertfa lor. Marea
majoritate dintre ei trebuie s! se mpart! ntre cas!, slujba de fiecare zi #i slujirea
bisericii, ceea ce nu este tocmai u#or, avnd n vedere c! n ce prive#te studiul
biblic de #ase ani ncoace tragem brazd! adnc! #i grea.

Mul"umesc n mod deosebit fra"ilor mei de la Iris, ntre care s-au n!scut #i s-au
clarificat multe dintre gndurile acestui volum. Ei snt cei care trebuie s! asculte
primele mele schi"e, de multe ori neterminate #i necoapte, #i care, n ce prive#te
cel pu"in dou! dintre subiectele acestui volum c!s!torie divor" #i subiectul
p!str!rii sfin"ilor n har au participat la dezbaterea #i la clarificarea lor.

Nu n ultimul rnd, mul"umesc Anei Rudolf, editorul acestor pagini, care trebuie s!
suporte rigorile ritmului deosebit de alert al acestui program, mai ales atunci cnd
este vorba s! n"elegi gndurile altcuiva. Eforturilor ei s-au ad!ugat #i cele ale lui
Iulian Porumb, ale Deliei Vu#can, #i ale lui Beniamin F!r!g!u Jr. care m-au ajutat
n preg!tirea edi"iei de fa"!. Mul"umesc celor de la Editura Logos: Adi Pastor,


Camelia Popa, Enik Andrsi #i Dan Bob pentru truda lor n publicarea acestor
pagini. Ca totdeauna pn! acum, Delia Vu#can #i Olimpiu Benea au nchis cercul,
veghind #i f!cnd ca aceste c!r"i s! ajung! la destina"ie. Dumnezeu s!-i
binecuvnteze.

Cum a# putea s! nchei #irul mul"umirilor, f!r! s!-i amintesc pe so"ia mea
Eleonora #i pe copiii: Beniamin, Filip #i Andreea. Ei snt aceia care m-au
mprumutat lui Dumnezeu #i Bisericii Lui n ace#ti ultimi ani. Anii trecnd, ei au
crescut mari #i se preg!tesc s! nfrunte via"a, n timp ce tat!l lor continu! s! fie un
#colar mp!timit, aplecat asupra c!r"ilor #i tastaturii computerului. N!d!jduiesc ca
n to"i ace#ti ani ei s! fi nv!"at al!turi de mine un mare adev!r: Atunci cnd
nceteaz! s! nve"e #i s! se hr!neasc! din pinea proasp!t! a Cuvntului #i s! bea
din izvorul apei vie"ii, omul moare!

Sec"iunea din Matei care vorbe#te despre strategia mp!r!"iei (9:35-10:42) ncepe
cu o precizare Mare este seceri#ul, dar pu"ini snt lucr!torii (9:37) #i se
ncheie cu dezv!luirea unei taine. Seceri#ul are loc doar atunci cnd fiecare dintre
noi punem n mna Domnului seceri#ului ceea ce avem: unul cinci pini #i doi
pe#ti, altul dou! bra"e care s! apuce co#ul cu f!rm!turile r!mase, altul un pahar de
ap!. Taina care ntrece priceperea noastr! este c! to"i vor primi aceea#i r!splat!.
Fie #i aceste pagini un pahar de ap! dat de un ucenic unui ucenic, n Numele
nv!"!torului nostru al tuturor, n n!dejdea r!spl!tirii noastre dimpreun!.

Ce extraordinar! minune este Trupul lui Hristos! Numai acela care este n acest
Trup poate n"elege minunea aceasta. Iar Fiul lui David, Fiul lui Avraam, ne-a
nv!"at #i ne-a poruncit s! nu ncerc!m s! p!str!m aceast! binecuvntare pentru
noi. Evanghelia dup! Matei se termin! cu dorin"a #i porunca Lui, care a ajuns s!
fie cuvntul de ordine pentru Biserica din toate timpurile:

18
Toat! puterea Mi-a fost dat! n cer #i pe p!mnt.
19
Duce"i-v! #i face"i ucenici din
toate neamurile, botezndu-i n Numele Tat!lui #i al Fiului #i al Sfntului Duh.
20
%i
nv!"a"i-i s! p!zeasc! tot ce v-am poruncit. %i iat! c! Eu snt cu voi n toate zilele,
pn! la sfr#itul veacului. Amin (Mat. 28:18-20).
Introducere
Dup! at"ia ani de ncerc!ri de a reveni la o abordare contextual! a Scripturii,
afirma"ia orice text scos din context poate deveni foarte u#or un pretext pentru
prejudec!"ile noastre a devenit o sintagm! bine nr!d!cinat! n gndirea #i
practica noastr!. Ea se aplic! nu numai la abordarea unui text specific, ci #i la
abordarea Scripturii. n lumina ei se a#eaz! ntr-o ordine de prioritate dat! cteva
contexte majore: Scriptura, programul de studiu, anul de studiu #i cartea studiat!.

Scriptura constituie contextul cel mai larg al studiului nostru. Studiem Scriptura n
n!dejdea c!, umblnd cu b!gare de seam! pe urmele pa#ilor lui Dumnezeu pe care
le avem pe paginile ei, vom ajunge s! cre#tem n cunoa#terea Lui #i vom fi
transforma"i tot mai mult ntru asem!narea Lui.

Programul de studiu pe care l-am intitulat Istoria Binecuvnt!rii,
3
n faza lui
actual!, acoper! #apte ani #i #i propune s! parcurg! dou!zeci #i #ase din cele
#aizeci #i #ase de c!r"i ale Scripturii. Este deci evident c! el este un detaliu care
trebuie subordonat contextului mai larg al Scripturii, f!r! s! uit!m o clip! c! el
este o alc!tuire omeneasc! #i deci subiectiv!. Principiile care stau la baza lui au
fost enumerate de nenum!rate ori: (1) programul se dore#te a fi o fereastr! nspre
ntreaga Scriptur!; (2) el este focalizat pe studierea unor c!r"i din Scriptur!; (3) #i
propune s! a#eze o baz! vechi-testamental! solid! n cunoa#terea Dumnezeului
Scripturii #i (4) afirm! c! o cunoa#tere a Dumnezeului Scripturii este posibil!
numai n m!sura n care ceea ce descoperim pe paginile ei este apoi adunat cu
grij! ntr-un ntreg teologic coerent, avndu-se n vedere faptul c! testul pentru
adev!r este armonia ntregului.

Anul de studiu este al treilea context care este n aten"ia noastr! n timp ce studiem
Scriptura. n fiecare an se studiaz! trei sau patru c!r"i din Scriptur!, pornindu-se
cu o carte din Vechiul Testament #i f!cndu-se apoi punte spre cartea sau c!r"ile
din Noul Testament, cu care termin!m anul de studiu. Verile snt alocate unor
c!r"i cum snt Psalmii, Proverbele sau Eclesiastul, prin care s! fim ajuta"i s!
r!spundem lui Dumnezeu, fie mprumutnd cuvintele psalmi#tilor pentru a ne ruga
prin ele, fie ndreptndu-ne pa#ii #i umblarea n lumina n"elepciunii din Proverbe
sau din cartea Eclesiastul. Verile s-ar dori momente de reflectare la tot ceea ce ne-
a spus Domnul de-a lungul anului.

3
Principiile care guverneaz! programul de studiu au fost elaborate n Filosofia programului de
studiu biblic Istoria Binecuvnt!rii, despre care vom vorbi pe ndelete n prima anex! a
volumului de fa"!. n paginile de fa"!, r!mne s! ne reamintim felul n care este ntocmit anul al
#aselea de studiu, n care ne afl!m, #i modul specific de abordare a unei c!r"i de natura celei pe
care o avem naintea noastr!: Evanghelia dup! Matei.


Scriptura, programul de studiu #i anul de studiu se constituie n cadrul n care
a#ez!m fiecare carte pe care o studiem. De fapt, studierea c!r"ii respective din
Scriptur! este obiectul direct al muncii noastre, cartea constituindu-se, pe de o
parte, n fereastra prin care privim la Dumnezeul revelat n Scripturi, iar pe de alt!
parte, n contextul n care trebuie n"eles fiecare adev!r din ea. Cu ct mai limpede
#i mai curat! este fereastra #i cu ct mai multe astfel de ferestre avem, deci cu ct
mai multe c!r"i din Scriptur! am studiat, cu att mai clar vom n"elege C!ile
Domnului, adic!, paradigmele majore care guverneaz! rela"ia lui Dumnezeu cu
omul.

Exist! deci n permanen"! n aten"ia noastr! patru contexte cu care oper!m:
Scriptura, programul de studiu, anul de studiu #i cartea studiat!, iar aceste patru
contexte trebuie s! r!mn! ntr-o ordine de prioritate dat!.


Anul al VI-lea de studiu
Fiind, pe de o parte, n ultima dintre c!r"ile pe care le avem n programul din anul
acesta 1&2 Cronici, Ieremia #i Matei iar pe de alt! parte, avnd n vedere
faptul c! n introducerea fiec!reia dintre c!r"ile studiate n acest an am prezentat o
privire de ansamblu asupra ntregului an,
4
nu ne r!mne altceva de f!cut dect s!
facem acordajele finale, n lumina drumului pe care l-am parcurs deja mpreun!.

n al cincilea an de studiu ne-am fr!mntat cu rela"ia dintre credincio#ia lui
Dumnezeu #i credincio#ia omului. Reclam!, oare, p!strarea rela"iei noastre cu
Dumnezeu r!spunsul credincio#iei noastre? Ca s! r!spundem la o astfel de
ntrebare, nu am purces la un studiu tematic de#i, n mod evident, ntrebarea
este de natur! tematic! ci am parcurs mpreun! patru c!r"i din Scriptur!: Iosua,
Ezra, 1 "i 2 Petru.

n Iosua, am v!zut c! de#i Dumnezeu a fost Acela care a dat "ara de mo#tenire
poporului s!u Israel, acesta s-a bucurat doar de acea parte din ea pe care a c!lcat-o
cu talpa piciorului. Iar necredincio#ia lui Israel sau, altfel spus, faptul c! Israel nu
a r!spuns cu credincio#ie la credincio#ia lui Dumnezeu nu a fost un lucru de
neglijat. Dimpotriv!, dup! cum afirm! istoria relatat! n cartea Judec!tori, tocmai
aceasta a fost cauza nenorocirii genera"iilor urm!toare.

n Ezra, am descoperit c! tot Dumnezeu a fost Acela care a mi#cat roata istoriei,
trezind duhul lui Cir, pentru ca acesta s! permit! repatrierea lui Iuda n vederea
rezidirii Templului. Cu toate acestea, dup! optsprezece ani, Templul era tot nezidit,
nu pentru c! Dumnezeu nu a fost credincios, ci pentru c! poporul nu a r!spuns cu
credincio#ie la credincio#ia lui Dumnezeu. Nu numai c! Dumnezeu nu a zidit

4
Vezi Beniamin F!r!g!u, 1 Cronici, Logos, Cluj-Napoca, 1997, p. 13-27, #i Ieremia, vol. I,
Logos, Cluj-Napoca, 1997, p. 12-36.


Templul n locul lor, dar El a socotit vinovat pe poporul S!u #i l-a pedepsit pentru
indolen"a lui, l!snd ca ntregul context politic s! se ntoarc! mpotriva lui (vezi Ezra
4).

C!r"ile 1 #i 2 Petru vin s! sublinieze faptul c! nevoia de a r!spunde cu
credincio#ie la credincio#ia lui Dumnezeu reprezint! #i un adev!r nou testamental,
nu numai unul vechi testamental. Petru #i ncepe a doua sa epistol! afirmnd c!
pn! #i credin"a ne este oferit! n dar. Cu toate acestea, acela care #i va nveli
credin"a n #tergar #i nu #i-o va pune n nego" va risca s! nu dobndeasc!, din
bel#ug, intrare n mp!r!"ia Domnului #i Mntuitorului nostru Isus Hristos. Cu alte
cuvinte, acela care nu va r!spunde cu credincio#ie la credincio#ia lui Dumnezeu
va risca s! uite c! a fost cur!"it de vechile lui p!cate #i va aluneca pe cale. Tocmai
de aceea, punerea credin"ei n nego" este esen"ial!. Iar a o pune n nego" nseamn!
a ne da toate silin"ele s! unim cu credin"a fapta; cu fapta, cuno#tin"a; cu
cuno#tin"a, nfrnarea; cu nfrnarea, r!bdarea; cu r!bdarea, evlavia; cu evlavia,
dragostea de fra"i; cu dragostea de fra"i, iubirea de oameni (1:6-7).

Deci, fiecare dintre c!r"ile studiate n al cincilea an de studiu Iosua, Ezra, 1 &
2 Petru subliniaz! cu prisosin"! adev!rul c! doar acela se va bucura de
binecuvnt!rile lui Dumnezeu care va r!spunde cu credincio#ie la credincio#ia lui
Dumnezeu.

Al #aselea an de studiu anul n care ne afl!m acum #i n care studiem c!r"ile 1
& 2 Cronici, Ieremia #i Matei a dus lucrurile un pas mai departe, spunndu-ne
despre ce anume promisiuni este vorba. nc! prin c!r"ile 1 #i 2 Cronici, am
descoperit c! Dumnezeu ofer! acelora care r!spund cu credincio#ie la credincio#ia
Lui n termeni nou testamentali, acelora care vor birui nici mai mult, nici
mai pu"in dect un loc pe scaunul de domnie al Domnului.

Iar r!spunsul credincio#iei acelora care se socotesc a face parte din poporul lui
Dumnezeu trebuie s! fie dat n termenii respect!rii Cuvntului, puterii,
programului, slavei #i cheltuielii Domnului. Toate acestea Cuvntul, care ne
ndrum!, Puterea, care ne p!ze#te, Programul, care ne modeleaz!, Slava, care ne
ridic!, #i Cheltuiala, care ne cople#e#te le g!sim detaliate n Leg!mntul pe care
Dumnezeu l-a f!cut cu poporul S!u din Vechiul, respectiv din Noul Testament. n
acela#i timp ns!, acela care calc! n picioare Leg!mntul, nesocotind Legea,
Templul #i pe trimi#ii Domnului, va termina prin a fi alungat din fa"a Domnului.
5


Acest adev!r are corespondent #i n Noul Testament. Dup! cum am v!zut n
comentariul c!r"ii Ieremia, n ambele Testamente, rela"ia cu Dumnezeu este
reglementat! n spa"iul Legii, adic! n spa"iul ascult!rii de Dumnezeu.
6
Deci

5
Vezi Beniamin F!r!g!u, Ieremia, vol. I, p. 63-69 #i 109-119.
6
Vezi Beniamin F!r!g!u, Ieremia, vol. I, p. 111-116 #i 148-159.


c!lcarea Cuvntului lui Dumnezeu este la fel de grav! n ambele Leg!minte. Att
ntr-un caz, ct #i n cel!lalt, plata p!catului, adic! plata c!lc!rii de Lege, este
moartea. %i n Noul Testament #tim c! l cunoa#tem [pe Dumnezeu, doar], dac!
p!zim poruncile Lui. Cine zice: l cunosc, #i nu p!ze#te poruncile Lui, este un
mincinos, #i adev!rul nu este n el. Dar cine p!ze#te Cuvntul Lui, n el dragostea
lui Dumnezeu a ajuns des!vr#it!; prin aceasta #tim c! sntem n El (1 Ioan
2:3-5). Corespondentul nou testamental al nesocotirii Templului #i trimi#ilor lui
Dumnezeu l avem afirmat n Evrei. A nesocoti Templul nseamn! a-L c!lca n
picioare pe Fiul lui Dumnezeu, a png!ri sngele leg!mntului cu care am fost
sfin"i"i #i a batjocori pe Duhul harului (vezi Evrei 10:29). Iar a c!lca n picioare pe
trimi#ii Domnului nseamn! a p!r!si adunarea #i a nu ne mai ndemna unii pe al"ii;
a nu r!spunde la aten"ionarea Duhului adus! mai nti printr-unul dintre fra"ii
no#tri, apoi prin doi sau trei dintre ei, iar la urm! prin Biseric! (vezi Mat.
18:15-20). Respingerea acestui ultim demers al Duhului Sfnt se termin! cu t!ierea
afar! din Trupul lui Hristos a celui mpotrivitor: Dac! nu vrea s! asculte nici de
Biseric!, s! fie pentru tine ca un p!gn #i ca un vame# (Mat. 18:17). Seriozitatea
acestui fapt este subliniat! de versetul imediat urm!tor: Adev!rat v! spun, c!
orice ve"i lega pe p!mnt, va fi legat n cer; #i orice ve"i dezlega pe p!mnt, va fi
dezlegat n cer (18). Iar autoritatea acestui act este subliniat! n versetele imediat
urm!toare: V! mai spun iar!#, c!, dac! doi dintre voi se nvoiesc pe p!mnt s!
cear! un lucru oarecare, le va fi dat de Tat!l Meu care este n ceruri. C!ci acolo
unde snt doi sau trei aduna"i n Numele Meu, snt "i Eu n mijlocul lor (19-20,
s.n.). Autoritatea Bisericii const! n autoritatea Capului Bisericii, a Domnului Isus
Hristos, care este n mijlocul Bisericii Lui.

Deci #ederea pe scaunul de domnie al Domnului este condi"ionat!, iar lucrul
acesta este afirmat clar n ambele Testamente. n Noul Testament, de pild!, lucrul
acesta este afirmat propozi"ional. Domnul Isus, n!l"at la Cer #i a#ezat la dreapta
scaunului de domnie al M!ririi, a afirmat clar #i categoric: Celui ce va birui [#i
numai lui] i voi da s! #ad! cu Mine pe scaunul Meu de domnie, dup! cum #i Eu
am biruit #i am #ezut cu Tat!l Meu, pe scaunul Lui de domnie. Cine are urechi, s!
asculte ce zice Bisericilor Duhul (Apoc. 3:21-22).

Pentru a n"elege mai bine dezastrul din finalul c!r"ii 2 Cronici, am putea privi n
paralel, pe de o parte, c!r"ile Iosua #i Judec!tori, iar pe de alt! parte, c!r"ile 1 & 2
Cronici. Dup! cum perioada lui Iosua ar putea echivala cu epoca de aur a lui
Solomon, tot a#a, perioada judec!torilor, care a urmat mor"ii lui Iosua, ar putea
echivala cu dezastrul care a urmat mor"ii lui Solomon.

Dar, dup! cum am v!zut, r!d!cinile dezastrului din Judec!tori trebuie c!utate n
perioada luminoas! din Iosua. S!mn"a dezastrului au fost compromisurile f!cute
n timpul lui Iosua, prin nealungarea popoarelor din Canaan, prin faptul c! poporul
Israel s-a mul"umit s! calce cu talpa piciorului doar o parte din &ara F!g!duin"ei.


Acela#i lucru este adev!rat #i cu privire la r!d!cinile dezastrului care i-a urmat lui
Solomon. R!d!cinile trebuie c!utate n compromisurile din vremea de glorie a lui
Solomon, n faptul c! slava zidurilor a preocupat inima lui Solomon mai mult
dect slava Domnului. Cartea 2 Cronici ne las! s! n"elegem c!, de fapt, nu
Templul l preocupa pe Solomon n primul #i n primul rnd, ci cor!biile din E"ion
Gheber #i din Elot, cor!bii cu care, mpreun! cu slujitorii lui Hiram, aducea n
fiecare an 666 de talan"i de aur, mult argint, filde#, maimu"e #i p!uni.
7
Nu
n"elepciunea Domnului era c!utat! la Ierusalim de mp!ra"ii p!mntului, ci
n"elepciunea lui Solomon.

De#i Cuvntul Domnului spus prin Moise privitor la datoriile mp!ratului era clar
[mp!ratul] s! n-aib! mul"i cai, #i s! nu ntoarc! pe popor n Egipt ca s! aib!
mul"i cai; c!ci Domnul v-a zis: S! nu v! mai ntoarce"i pe drumul acela. S!
n-aib! un mare num!r de neveste, ca s! nu i se abat! inima; #i s! nu strng! mari
gr!mezi de argint #i aur (Deut 17:16-17) Solomon l-a luat ca pe ceva op"ional.
Inima i s-a dezlipit de Domnul #i i s-a alipit de cai, de neveste #i de aur, spre
pieirea lui #i a celor care au venit dup! el.

Atunci cnd s-a apropiat momentul major de criz! momentul ruperii
Leg!mntului Domnul, Dumnezeul p!rin"ilor lor, a dat din vreme trimi#ilor
S!i ns!rcinarea s!-i n#tiin"eze, c!ci voia s! cru"e pe poporul S!u #i loca#ul S!u.
Dar ei #i-au b!tut joc de trime#ii lui Dumnezeu, I-au nesocotit cuvintele, #i au rs
de proorocii Lui, pn! cnd mnia Domnului mpotriva poporului S!u a ajuns f!r!
leac. Atunci (2 Cron. 36:15-17) a venit sfr#itul: ruperea Leg!mntului #i
pr!v!lirea ntregii na"iuni n dezastrul Robiei Babiloniene.

Profetul Ieremia a fost partea cea mai proeminent! a zidului pe care Dumnezeu a
ncercat s!-l ridice n calea dezintegr!rii lui Iuda. Ieremia proroce#te n ultimii
patruzeci #i doi de ani de dinaintea c!derii Ierusalimului. Atunci cnd l-a a#ezat n
slujb!, Domnul i-a zis:


16
mi voi rosti judec!"ile mpotriva lor, din pricina ntregii lor r!ut!"i, pentru c! M-au
p!r!sit #i au adus t!mie altor dumnezei #i s-au nchinat naintea lucr!rii mnilor lor.
17
Dar tu, ncinge-"i coapsele, scoal!-te, #i spune-le tot ce-"i voi porunci. Nu tremura
naintea lor, ca nu cumva s! te fac s! tremuri naintea lor.
18
Iat! c! n ziua aceasta te
fac o cetate nt!rit!, un stlp de fier #i un zid de aram!, mpotriva ntregii "!ri,
mpotriva mp!ra"ilor lui Iuda, mpotriva c!peteniilor lui, mpotriva preo"ilor lui #i
mpotriva poporului "!rii.
19
Ei vor lupta mpotriva ta, dar nu te vor birui, c!ci Eu snt
cu tine, ca s! te scap, zice Domnul (Ier. 1:16-19).

n esen"!, mesajul lui Ieremia era o amenin"are. Dar Ieremia era un preot din
Anatot. Partea lui de mo#tenire era Domnul #i Templul S!u cel sfnt. %i atunci

7
Vezi 2 Cronici 9:13-21.


cnd Domnul l-a anun"at c! are de gnd s! d!rme Templul, inima lui Ieremia s-a
frnt. n acel moment, din cel care rostea judec!"i mpotriva cet!"ii #i mpotriva
"!rii ntregi, a devenit un mijlocitor. Dar n pofida celor peste patru decenii de
ncerc!ri disperate din partea lui Ieremia de a opri pr!p!dul, mp!rat dup! mp!rat
Ioahaz, Ioiachim, Ioiachin, Zedechia au ales r!zvr!tirea mpotriva
Domnului #i au adus astfel mnia Domnului peste cetate #i peste Templu.
mpietrirea era a#a de mare, nct nici r!m!#i"a r!mas! n "ar! n-a mai vrut s!
asculte de Domnul, de#i aveau naintea ochilor lor mplinirea ad litteram a tuturor
profe"iilor lui Ieremia. n mpietrirea inimii lor, au preferat s! se ncread! n
oameni, nu n Domnul. L-au prins pe Ieremia #i l-au trt mpreun! cu ei n Egipt,
de#i Domnul le interzisese n mod expres plecarea n Egipt.

Cartea lui Ieremia zugr!ve#te cea mai neagr! noapte din istoria de pn! atunci a
poporului lui Dumnezeu. Dar tocmai n aceast! bezn! alege Dumnezeu s! aduc!
cele mai luminoase profe"ii. Capitolele 30-33 devin astfel insula de lumin! n
mijlocul m!rii de ntuneric. n aceste profe"ii, Dumnezeu vorbe#te prin Ieremia de
Noul Leg!mnt, de faptul c! Dumnezeu este hot!rt s! mplineasc! ceea ce i
promisese lui David n 2 Samuel 7 #i 1 Cronici 17.

8
n ziua aceea, zice Domnul o#tirilor, voi sf!rma jugul de pe grumazul lui, i voi rupe
leg!turile, #i str!inii nu-l vor mai supune.
9
Ci vor sluji Domnului, Dumnezeului lor, #i
mp!ratului lor David, pe care li-l voi scula
21
C!petenia lui va fi din mijlocul lui, #i
st!pnitorul lui va ie#i din mijlocul lui; l voi apropia, "i va veni la Mine, c!ci cine ar
ndr!zni s! se apropie din capul lui de Mine? zice Domnul (Ier. 30: 8-9, 21, s.n.).

Textul vorbe#te despre un fel de nviere din mor"i a lui David, dar acest David
nviat din mor"i prime#te cinstea de a se apropia de Dumnezeu, deci de a cumula
cele dou! func"ii: preo"ia #i mp!r!"ia. Deci conform profe"iilor lui Ieremia, cheia
ducerii mai departe spre mplinire a planului lui Dumnezeu era Acel Unic Fiu al
lui David c!ruia Domnul i promisese att Preo"ia, ct #i mp!r!"ia. Dac! lu!m n
considerare faptul c! tocmai c!r"ile 1 & 2 Cronici ncheie canonul ebraic al
Vechiului Testament
8
#i dac! "inem cont de ultimele versete din 2 Cronici (vezi

8
n Talmudul Babilonian, n tractatul Baba Bathra, cartea Cronici este plasat! la urm! n
sec"iunea Scrierilor, dup! Ezra Neemia, chiar dac! con"ine detalii despre o perioad! de
dinaintea lui Ezra Neemia (The Targum of Chronicles, Translated, with Introduction,
Apparatus and Notes by McIvor J. Stanley, Edinburgh: T & T Clark LTD, 1994, p. 11). n
cartea sa The Old Testament Canon of the New Testament Church, Roger Beckwith include un
apendice, intitulat The Order of the Prophets and Hagiographa in the Jewish Tradition
(Ordinea c!r"ilor profetice #i a c!r"ii scrierilor sfinte [Hagiografa] n tradi"ia iudaic!). Din 70 de
liste con"innd c!r"ile Vechiului Testament, doar 22 nu se ncheie cu cartea Cronici. Iar 13 din
cele 22 de liste snt liste liturgice, care a#az! cartea Cronici pe primul loc n lista scrierilor sfinte
(Hagiografa), ceea ce ne spune c! marea majoritate a listelor canonice ale Vechiului Testament
se ncheie cu cartea Cronici. Pe de alt! parte, n articolul s!u Chronicles and the Canon in New
Testament Times [Cartea Cronici #i canonul n timpurile nou testamentale], Harris R. Laird
trage concluzia c! pozi"ia original! a c!r"ii Cronici este imediat naintea c!r"ilor Ezra Neemia


36:22-23), putem afirma c! Vechiul Testament se ncheie cu un cuvnt de n!dejde,
prin care Dumnezeu vorbe#te despre continuarea desf!#ur!rii planurilor Lui n
direc"ia promisiunilor f!cute lui David. Iar mplinirea acestora depinde n
ntregime de Casa Domnului, pentru a c!rei rezidire Domnul a mi#cat duhul lui
Cir #i a altor mp!ra"i p!gni din Imperiul Persan.

Dar oare cum va continua derularea planurilor lui Dumnezeu #i cine va fi acel fiu
al lui David prin care planurile Domnului vor continua s! fie duse la ndeplinire?
De fapt, acestea snt ntreb!rile cu care ne las! citirea ultimei file din Vechiul
Testament, dac! lu!m n considerare faptul c! n canonul ebraic al Vechiului
Testament cartea Cronici este ultima carte.

Pentru ca aceast! ntrebare s! primeasc! r!spuns, au trebuit s! treac! cteva secole
de neagr! fr!mntare: ntreaga perioad! intertestamental!. Dar, o dat! ajun#i pe
paginile Noului Testament, nu sntem l!sa"i s! r!sfoim prea multe pagini din el
pentru a primi r!spuns la ntrebarea cu care ne-a l!sat ultima fil! a Vechiului
Testament, deoarece r!spunsul l avem tocmai n primul verset al primei c!r"i din
Noul Testament, n Matei 1:1: Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David,
fiul lui Avraam (s.n.). Legndu-L pe Isus, n primul rnd, de David, Matei se
ancoreaz! n miezul c!r"ii Cronici, n Leg!mntul davidic. mplinirea
Leg!mntului davidic urma s! fie cheia mplinirii Leg!mntului avraamic. Pentru
ca Domnul Isus Hristos s! poat! fi S!mn"a lui Avraam, prin care aveau s! fie
binecuvntate toate familiile p!mntului,
9
El trebuia s! fie mai nti Fiul lui David,
care s! mo#teneasc! ntreag! aceast! binecuvntare.

Matei #tia din c!r"ile 1, 2 Cronici #i Ieremia c! mplinirea planurilor lui
Dumnezeu va trebui s! vin! pe linia leg!mntului f!cut de Dumnezeu cu David.
Iat! ce afirmase Ieremia n cea mai neagr! noapte a rela"iei dintre Dumnezeu #i
poporul S!u:

15
n zilele acelea #i n vremile acelea, voi face s! r!sar! lui David o Odrasl!
neprih!nit!, care va nf!ptui dreptatea #i judecata n "ar!.
16
n zilele acelea, Iuda va fi
mntuit, #i Ierusalimul va locui n lini#te. %i iat! cum l vor numi: Domnul,
Neprih!nirea noastr!.
10

17
C!ci a#a vorbe#te Domnul: David nu va fi lipsit niciodat!
de un urma", care s! stea pe scaunul de domnie al casei lui Israel.
18
Nici preo"ii #i
levi"ii nu vor fi lipsi"i niciodat! naintea Mea de urma#i care s! aduc! arderi de tot, s!
ard! t!mie mpreun! cu darurile de mncare #i s! aduc! jertfe n toate zilele!

#i n strns! leg!tur! cu acestea (Harris R. Laird, Chronicles and the Canon in New Testament
Times, JETS 33/1, martie 1990, p. 83; vezi, de asemenea, canonul Vechiului Testament
prezentat n cartea Back to the Sources Reading the Classic Jewish Texts, ed. Barry W. Holtz,
[New York, Simon & Shuster, 1984] p. 34).
9
Vezi Genesa 12:1-3, 22:16-18 #i Galateni 3:15-16.
10
Promisiunea din textul de fa"! este n mod evident o reluare #i o elaborare a promisiunii din
Ieremia 23:5-6.


19
Cuvntul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel:
20
A#a vorbe#te Domnul: Dac!
pute"i s! rupe"i leg!mntul Meu cu ziua, #i leg!mntul Meu cu noaptea, a#a nct ziua
#i noaptea s! nu mai fie la vremea lor,
21
atunci se va putea rupe "i leg!mntul Meu cu
robul Meu David, a"a nct s! nu mai aib! fii cari s! domneasc! pe scaunul lui de
domnie, #i leg!mntul Meu cu Levi"ii, preo"ii, cari mi fac slujba.
22
Ca o#tirea
cerurilor, care nu se poate num!ra, #i ca nisipul m!rii, care nu se poate m!sura, a#a voi
nmul#i s!mn#a robului Meu David #i pe Levi"ii cari-Mi slujesc.
23
Cuvntul
Domnului a vorbit lui Ieremia astfel:
24
N-ai b!gat de seam! ce zic oamenii ace#tia:
A lep!dat Domnul cele dou! familii pe cari le alesese? Att de mult dispre"uiesc ei
pe poporul Meu c! nu-l mai privesc ca un popor.
25
A#a vorbe#te Domnul: Dac! n-am
f!cut leg!mntul Meu cu ziua #i cu noaptea, dac! n-am a#ezat legile cerurilor #i ale
p!mntului,
26
atunci voi lep!da "i s!mn#a lui Iacov "i a robului Meu David, #i nu voi
mai lua din s!mn"a lui pe cei ce vor st!pni peste urma#ii lui Avraam, lui Isaac #i lui
Iacov, c!ci voi aduce napoi pe prin#ii lor de r!zboi #i voi avea mil! de ei! (Ier.
33:15-26, s.n.; vezi, de asemenea, Ier. 30:7-11, 18-24; 31:1-22, 29-34; 33:1-22).

Dar, totodat!, el #tia #i faptul c! Leg!mntul pe care Dumnezeu l-a ncheiat cu
Avraam este un leg!mnt ve#nic, care #i a#teapt! nc! mplinirea.

Bazat pe aceste profe"ii, Matei #i ncepe evanghelia astfel: Cartea neamului lui
Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam (1:1, s.n.), #i, astfel, Matei l a#az! pe
Domnul Isus pe linia promisiunii lui Dumnezeu pe linia Leg!mntului
avraamic #i a Leg!mntului davidic dar inverseaz! ordinea logic! #i
cronologic!, numindu-L pe Isus mai nti Fiul lui David, #i abia apoi Fiul lui
Avraam.

Ca Fiu al lui David, Domnul Isus Hristos este unicul beneficiar al promisiunilor
Leg!mntului davidic. Astfel, toate promisiunile lui Dumnezeu devin Da! #i
Amin! n acest unic Fiu al lui David. Iar ca Fiu al lui Avraam, Isus Hristos este
mp!r"itorul tuturor acestor binecuvnt!ri ale lui Dumnezeu, Acela care mediaz!
ajungerea acestor binecuvnt!ri la toate familiile p!mntului (vezi Genesa 12:3;
22:18 #i Mat. 28:18-20). Pentru ca El s! poat! fi Fiul lui Avraam, trebuia s! fie
mai nti Fiul lui David.

Avnd n vedere felul n care Matei #i ncepe evanghelia, aproape c! putem
anticipa att desf!#urarea, ct #i sfr#itul ei. Ca s! se mplineasc! prezicerea din
primul verset, de-a lungul evangheliei trebuie s! asist!m la demonstrarea a dou!
mari adev!ruri. Pe de o parte, trebuie s! vedem modul n care se dovede#te faptul
c! Isus este Hristosul, Fiul lui David, iar pe de alt! parte, trebuie s! vedem modul
n care binecuvntarea dobndit! de El urmeaz! s! fie dus! #i mp!r"it! tuturor
familiilor p!mntului. Dac! Dumnezeu #i va continua ducerea la ndeplinire a
planurilor Lui, lucrul acesta trebuie s! se ntmple pe linia Leg!mntului davidic.
Iar dac! va fi ca Dumnezeu s!-%i mplineasc! promisiunea f!cut! lui Avraam,


binecuvntarea adus! de S!mn"a acestuia care nu este altul dect nsu#i Fiul lui
David va trebui s! ajung! pn! la marginile p!mntului.

Sfr#itul Evangheliei dup! Matei confirm! cele spuse mai sus. Ultimele cuvinte
ale evangheliei con"in Marea Trimitere (Mat. 28:18-20). Ea constituie strategia lui
Dumnezeu pentru mplinirea Leg!mntului avraamic, a promisiunii privind
binecuvntarea tuturor familiilor p!mntului prin S!mn"a lui Avraam:

18
Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei #i le-a zis: Toat! puterea Mi-a fost dat! n cer
#i pe p!mnt.
19
Duce"i-v! #i face"i ucenici din toate neamurile, botezndu-i n Numele
Tat!lui #i al Fiului #i al Sfntului Duh.
20
%i nv!"a"i-i s! p!zeasc! tot ce v-am poruncit.
%i iat! c! Eu snt cu voi n toate zilele, pn! la sfr#itul veacului. Amin (Matei
28:18-20).

ntreaga evanghelie zide#te nspre momentul n care binecuvntarea c#tigat! de
Fiul lui David porne#te nspre marginile p!mntului, ca s! se mplineasc!
promisiunea f!cut! de Domnul lui Avraam. %i astfel, Domnul Isus S!mn"a lui
Avraam este Acela prin care snt binecuvntate toate familiile p!mntului. Dar
binecuvntarea este dus! de S!mn"a lui Avraam spre marginile p!mntului prin
Biserica Sa.
11


Ca s! putem crede n Isus Hristos, trebuie s! ajungem s!-L cunoa#tem pe El. Iar
pentru a-L cunoa#te pe El, trebuie s! pornim pe urmele Lui, acceptnd chemarea
Lui (4:19), cu pre"ul lep!d!rii mrejelor de pescuit, asistnd la lucrarea Lui (4:23;
9:35) spre a-L auzi predicnd #i nv!"nd pe oameni Evanghelia mp!r!"iei
(5:1-7:29) #i spre a-L vedea vindecnd orice fel de boal! #i orice fel de neputin"!
(8:1-9:34) #i participnd la lucrarea Lui (9:35-10:42). n mijlocul acestei
fr!mnt!ri, se va defini n fiecare dintre noi m!rturisirea f!r! de care nimeni nu
poate intra n mp!r!"ia Cerurilor #i f!r! de care mp!r!"ia Cerurilor nu poate fi
mijlocit! nim!nui: Tu e#ti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu (16:16). Iar sub
cruce #i n fa"a mormntului gol (vezi Matei 26-28), aceast! m!rturisire timid! din
Cezareea lui Filip trebuie nt!rit! #i transformat! ntr-o convingere mai puternic!
dect moartea. O dat! aceast! convingere a#ezat! n sufletul nostru, nu vom putea
"ine doar pentru noi n#ine binecuvntarea cufund!rii n realitatea Trinit!"ii, ci o
vom mp!r"i cu al"ii, botezndu-i n Numele Tat!lui #i al Fiului #i al Sfntului Duh
#i nv!"ndu-i s! p!zeasc! tot ce ne-a poruncit Domnul Isus.

Concluzii
n lumina scripturilor Vechiului Testament, pentru Matei, Isus Hristos este att
Fiul lui David, ct #i Fiul lui Avraam. Prin El, promisiunea f!cut! Acelui Unic Fiu
al lui David devine un bun al tuturor celor care vor birui. Or, a birui nseamn! a

11
n acest sens este adev!rat ceea ce spune Pavel n Efeseni 1:23: Biserica este trupul Lui,
plin!tatea Celui ce pline#te totul n to"i.


ajunge s! fii n Hristos, ntocmai cum Noe a fost n corabie, deoarece promisiunea
mntuirii a fost f!cut!, de fapt, cor!biei, nu lui Noe, respectiv lui Hristos, nu nou!.
Dup! cum doar corabia era preg!tit! pentru a nfrunta rev!rsarea mniei lui
Dumnezeu prin Potop, tot a#a, doar Domnul Isus Hristos era preg!tit s! nfrunte
rev!rsarea mniei lui Dumnezeu prin moarte. Dup! cum, n mijlocul potopului,
Noe a fost mntuit pentru c! era n corabie, tot a#a, n fa"a judec!"ii lui Dumnezeu,
noi vom fi mntui"i doar pentru c! sntem n Hristos. Doar acela care crede c! Isus
este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, va ajunge s! biruiasc! lumea. Iar credin"a n
Domnul Isus Hristos trebuie definit! prin prisma condi"iilor pe care cronicarul le-a
rnduit de-a lungul scrierii lui: respectul autorit!#ii, puterii, programului, slavei #i
a cheltuielii lui Dumnezeu, pentru ca noi, muritorii, s! ajungem s! #edem pe
scaunul de domnie al Domnului. La rndul lui, Matei define#te condi"iile uceniciei
prin ascultarea deplin! de poruncile Domnului Isus (vezi Mat. 28:18-20). Cei care
vor defini astfel credin"a #i vor tr!i n lumina acestei defini"ii vor fi beneficiarii
extraordinarei promisiuni f!cute de Fiul lui David, Fiul lui Avraam, dup! n!l"area
Sa la Cer: Celui ce va birui, i voi da s! #ad! cu Mine pe scaunul Meu de domnie,
dup! cum #i Eu am biruit #i am #ezut cu Tat!l Meu pe scaunul Lui de domnie.
Cine are urechi s! asculte ce zice Bisericilor Duhul (Apoc. 3:21-22).

Preg$tirea c$r"ii
Parcurgerea c!r"ilor de pn! acum ne-a deprins deja cu un tipar general de studiere
a unei c!r"i, care se aplic! tuturor c!r"ilor deopotriv!, indiferent de natura specific!
a c!r"ii. Tiparul acesta ne oblig! la studierea c!r"ii n trei etape distincte: o prim!
faz! de sintez!, pe care am numit-o faza de preg!tire a c!r#ii, urmat! de analiza
c!r#ii #i terminat! cu o nou! faz! de sintez!, pe care am numit-o rezumarea c!r#ii.
Preg!tirea c!r"ii asigur! o privire de ansamblu ini"ial! asupra c!r"ii,
familiarizndu-ne cu structura, scopul #i mesajul ei, ntr-o n"elegere preliminar!.
Analiza c!r"ii ne oblig! la parcurgerea ei am!nun"it!, asigurnd n"elegerea
detaliilor din text #i a mesajelor specifice fiec!rei por"iuni de text. Rezumarea
c!r#ii reclam! ncercarea de a asambla ntr-un ntreg teologic coerent aceste
mesaje particulare #i verific! n acest fel formularea ini"ial! a mesajului. Tot n
cadrul rezum!rii c!r"ii, ncerc!m s! reformul!m, n lumina detaliilor din carte,
concluziile noastre privind att structura, ct #i scopul c!r"ii.

Exist! ns! #i un tipar specific, care are n vedere forma literar! specific! a c!r"ii.
Fiecare form! literar! specific! literatura narativ-istoric! a Vechiului
Testament, literaturile legal!, poetic!, profetic! #i sapien"ial!, literatura
narativ-istoric! a evangheliilor, pildele, literatura narativ-istoric! a Faptelor
Apostolilor, literatura epistolar! #i literatura apocaliptic! reclam! o metod!
specific! de abordare. Evanghelia dup! Matei, de pild!, cuprinde n esen"a ei o
literatur! narativ-istoric! de o form! mai special!. n ea se reg!sesc por"iuni
narative, discursuri ale Domnului Isus #i pilde rostite de El n diferite ocazii. Toate
aceste forme literare se mpletesc ntr-un ntreg literar unitar, care guverneaz!
mesajul #i teologia c!r"ii.
12


Dup! cum am afirmat deja, preg!tirea c!r"ii asigur! o privire de ansamblu asupra
c!r"ii, familiarizndu-ne cu structura, scopul #i mesajul ei.

Dup! cum se poate observa n schema de mai sus, structura c!r"ii este strns legat!
de contextul literar, scopul c!r"ii, de contextul istoric, iar mesajul c!r"ii, de
contextul teologic. n abordarea Evangheliei dup! Matei, vom ncepe cu contextul
teologic, pentru ca, prin el, s! ajungem la o formulare preliminar! a mesajului
c!r"ii, respectiv a locului #i rolului c!r"ii n contextul mai larg al Scripturii.


12
Adev!rurile privitoare la contextul literar al Evangheliei dup! Matei vor fi detaliate n
paginile urm!toare.


Contextul teologic !i mesajul evangheliei
Un aspect care vizeaz! contextul teologic al evangheliilor este tocmai faptul c!
exist! patru evanghelii, nu una singur!. Isus Hristos a fost unul singur #i El a tr!it
aceea#i via"! n fa"a tuturor ucenicilor S!i. Dar cei care au fost lng! El #i L-au
v!zut tr!indu-%i via"a, lucrnd #i vorbind, au fost mai mul"i #i diferi"i. Cu siguran"!
c! fiecare dintre ei a perceput ceea ce a v!zut #i a auzit pe propria lui lungime de
und!, prin propria lui prism!. %i era absolut normal s! fie a#a. Nici ntr-un caz
penal nu se accept! m!rturii absolut identice. Absoluta identitate este cotat! ca
plagiere, ca influen"!, #i nu ca autenticitate. Faptul c! cei care au scris snt patru, #i
nu unul singur, este o prim! explica"ie a diferen"elor dintre m!rturiile lor.

Prioritatea planului teologic fa"$ de cel biografic
Dar cauza major! care explic! aceste diferen"e o constituie prioritatea planului
teologic n fa"a celui biografic. Aceasta rezult! din faptul c! scrierea evangheliilor
a constituit parte integrant! a lucr!rii fiec!rui evanghelist, #i nu teoretiz!ri
abstracte de ordin general.

La n!l"area Sa, Isus %i-a adunat ucenicii Biserica n forma ei embrionar! #i
le-a dat Marea ns!rcinare: Duce"i-v! #i face"i ucenici din toate neamurile,
botezndu-i n Numele Tat!lui #i al Fiului #i al Sfntului Duh. %i nv!"a"i-i s!
p!zeasc! tot ce v-am poruncit (Mat. 28:19, 20). Cu aceast! trimitere din partea
Celui care, prin nvierea Sa, S-a dovedit a fi Dumnezeu adev!rat din Dumnezeu
adev!rat, ucenicii s-au mpr!#tiat s! mplineasc! ceea ce li se poruncise. Via"a
Domnului Isus, cuvintele #i faptele Lui erau nc! proaspete n min"ile lor, martorii
oculari erau nc! n via"! n mare num!r, a#a c! transmiterea oral! a acestor lucruri
era suficient! pentru acea vreme. Ei erau prea preocupa"i de mplinirea practic! a
poruncii pentru ca s! se poat! a#eza s! a#tearn! n scris ceea ce ei n#i#i au v!zut,
au auzit #i au pip!it. A#a s-ar putea explica faptul c! lucrurile care au fost scrise de
evangheli#ti mai trziu circulaser! ca zestre oral! timp de cteva zeci de ani.

Cu timpul, cercul lucr!rii lor s-a l!rgit. Duhul era la lucru, aducnd n Biseric!
oameni din toate neamurile, oameni din ce n ce mai str!ini de evenimentele care
constituiau miezul mesajului Evangheliei #i de semnifica"ia acestora. Tot trecerea
timpului a mpu"inat martorii oculari ai acelor evenimente. Confirmarea celor
spuse de c!tre cei ce le v!zuser! era din ce n ce mai anevoioas!. A ap!rut nevoia
a#ternerii n scris a acestor adev!ruri legate de via"a, de lucrarea #i de cuvintele
Domnului Isus, pentru a adeveri #i pentru a nt!ri cele spuse (vezi Luca 1:1-4).

O parte din cuvintele Domnului Isus a circulat mpreun! cu contextul lor istoric
(Marcu 12:13-17), altele f!r! (Fapte 20:35). Atunci cnd evangheli#tii #i-au
alc!tuit ntregul, au luat aceste cuvinte ale lui Isus #i le-au a#ezat n contextul
ntregului, al evangheliei, selectnd acele evenimente #i cuvinte ale lui Isus care au
slujit scopului lor. Lucrul acesta este evident mai ales n pasajele care, de#i snt


paralele n dou! evanghelii (vezi Mat. 19:16-30 / Marcu 10:17-31), con"in totu#i
diferen"e. De exemplu, dup! Matei 19:30, care este identic cu Marcu 10:31, Matei
insereaz! pilda lucr!torilor viei, dup! care l continu! pe Marcu. Fie c! Marcu,
inspirndu-se din Matei, a l!sat afar! pilda, socotind-o nerelevant! pentru
ascult!torii s!i romani, fie c! Matei, inspirndu-se din Marcu, a inclus-o,
socotind-o binevenit! #i chiar necesar! pentru ascult!torii s!i evrei, problema
enun"at! r!mne, dovedind prioritatea planului existen"ial asupra celui istoric.

Pare evident faptul c! evangheliile au ap!rut n lumina #i pe culoarul str!daniilor
de a mplini porunca pe care Isus a dat-o Bisericii Lui, n Matei 28:18-20, Marcu
16:15, Fapte 1:8 #i Ioan 20:21-23 #i 21:15-17. Evangheli#tii nu #i-au propus s!
imortalizeze pentru o posteritate nedefinit! adev!rurile pe care le-au a#ternut n
scris, ci s-au adresat celor care st!teau n fa"a lor n carne #i oase, #i au f!cut-o
pentru c! doreau s! vad! mp!r!"ia lui Dumnezeu l!rgindu-se #i nt!rindu-se. Deci
prima #i cea mai important! dimensiune din evanghelii este dimensiunea
autor-destinatar. Pe aceast! dimensiune s-a construit evanghelia ca ntreg. Iar acest
ntreg este guvernat de scopul pe care autorul #i l-a propus n rela"ia sa cu
destinatarii, rela"ie definit! la rndul ei de trimiterea pe care Isus o d!duse
Bisericii.

Din pricina acestei dimensiuni existen"iale, cuvintele lui Isus snt "esute ntr-un
ntreg cu ajutorul cuvintelor despre Isus.
13
Acest ntreg este realizat n fiecare
evanghelie, chiar dac! din toate cuvintele pe care Isus le-a rostit de-a lungul
ntregii Lui lucr!ri, care a durat mai bine de trei ani, unii evangheli#ti iau foarte
pu"in aproximativ 20 de zile, cum este cazul lui Ioan.

Iat! de ce, n evanghelii, cronologia sau dimensiunea biografic! cedeaz! locul
dimensiunii teologice, slujind n primul rnd scopul care s-a limpezit n fiecare
dintre cele patru situa"ii specifice ntre evanghelist #i destinatari, pentru a
comunica adev!rul teologic specific inten"ionat de fiecare evanghelist n parte.

A#teptarea mesianic$ #i scripturile Vechiului Testament
Conceptul de Mesia era un concept iudaic bine ancorat n nv!"!tura Vechiului
Testament. A#teptarea mesianic! era o tr!s!tur! caracteristic! ntregului iudaism.
n scrierile rabinice g!sim 456 de citate din Vechiul Testament aplicate la Mesia
sau la timpurile mesianice ne spune Alfred Edersheim.
14
Din scrierile rabinice
putem deduce c! a#teptarea mesianic! s-a intensificat la sfr#itul secolului al
doilea nainte de Hristos, atingnd un punct culminant tocmai n vremea Domnului
Isus. Putem s! ne imagin!m ct de fierbin"i erau ntreb!ri ca acestea: Cine este

13
Vezi Gordon D. Fee #i Douglas Stuart, Biblia ca literatur!, Logos, Cluj-Napoca, 1995, p.
147.
14
Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, Eerdmans, Grand Rapids,
michigan, 1971, p. 710-737.


Hristosul? Dup! ce semn trebuie recunoscut?

El este cel a#teptat n lume, ar fi r!spuns cu mic, cu mare cei de pe vremea lui
Isus la prima ntrebare. La a doua ns! r!spunsurile s-ar fi mp!r"it. n principiu,
to"i ar fi fost de acord cu faptul c! Mesia trebuia recunoscut n lumina
specifica"iilor Vechiului Testament. Isus nsu#i le d! acest r!spuns: Cerceta"i
Scripturile dar tocmai ele vorbesc despre Mine (Ioan 5:39). De ce L-au respins
atunci pe Isus iudeii cunosc!tori ai Vechiului Testament? De ce n-au crezut c! El
este Hristosul? Pentru c! tiparele dup! care ncercau s!-L identifice pe Mesia erau
att de deformate n min"ile lor, nct atunci cnd a venit Mesia ei n-au reu#it s!-L
recunoasc!. Iar deformarea acestor tipare a plecat de la interpretarea deformat! a
Scripturilor, pe care Domnul Isus o combate n Predica de pe munte.

Stnd de vorb! cu doi dintre ucenicii S!i pe drum spre Emaus, Isus le-a zis: O,
nepricepu"ilor #i z!bavnici cu inima, cnd este vorba s! crede"i tot ce au spus
proorocii! Nu trebuia s! sufere Hristosul aceste lucruri, #i s! intre n slava Sa? %i a
nceput de la Moise, #i de la to"i proorocii, #i le-a tlcuit, n toate Scripturile, ce era
cu privire la El (Luca 24:25-27). Iar cnd a fost n camera de sus cu to"i ucenicii
S!i, Luca ne spune c! le-a deschis mintea, ca s! n"eleag! Scripturile. %i le-a zis:
A#a este scris, #i a#a trebuia s! p!timeasc! Hristosul, #i s! nvieze a treia zi dintre
cei mor"i. %i s! se propov!duiasc! tuturor neamurilor, n Numele Lui, poc!in"a #i
iertarea p!catelor, ncepnd din Ierusalim (Luca 24:45-47).

Mintea contemporanilor lui Isus era nchis!, de#i aveau Scripturile n mini. Nici
chiar cunosc!torii Scripturilor nu vedeau n ea ceea ce ar fi trebuit s! vad!, pentru
c! le-a orbit ochii, #i le-a mpietrit inima, ca s! nu vad! cu ochii, s! nu n"eleag!
cu inima, s! nu se ntoarc! la Dumnezeu, #i s!-i vindec (Ioan 12:40) adaug!
Ioan, citndu-l pe profetul Isaia. Exista ceva ce lipsea pn! #i din tiparul ucenicilor
privitor la Mesia. Iar acest ceva pare s! fi fost legat de suferin"ele, de moartea #i
de nvierea lui Isus. Acest ceva trebuia c!utat n scripturile Vechiului Testament #i
putea fi g!sit n ele, ne spune Isus.

Ceea ce s-a spus deja ar fi suficient ca s! ne atrag! aten"ia asupra leg!turii care
exist! ntre Evanghelia dup! Matei #i multe dintre celelalte c!r"i ale Scripturii.
Isus a nceput de la Moise, adic! din Pentateuh, #i de la to"i prorocii, care adun!
cel pu"in 17 c!r"i din Biblie, #i le-a tlcuit n toate Scripturile ce era cu privire la
El.
15
Cu siguran"! c! ntre proroci ar trebui s!-l includem #i pe David #i al"i

15
Un num!r de 270 de teologi, proveni"i din diferite cercuri evanghelice, aduna"i la Chicago n
anul 1980, au formulat 25 de articole referitoare la interpretarea Scripturii #i 19 articole
referitoare la ineran"a Scripturi. Articolul III din Afirma#iile de la Chicago cu privire la
interpretarea Scripturii subliniaz! leg!tura necesar! pe care trebuie s-o facem ntre Persoana
Domnului Isus din evanghelii #i adev!rurile din toate celelalte c!r"i ale Scripturii. Afirm!m c!
Persoana #i lucrarea lui Isus Hristos snt punctul focal al ntregii Biblii. Neg!m corectitudinea


psalmi#ti.

Tiparul de baz! al argumentului lui Matei, mai ales n primele patru capitole ale
evangheliei, este construit pe leg!turile cu Vechiul Testament. For"a argumentului
s!u o g!sim n preciz!rile pe care le face n concluzia multor tablouri care
alc!tuiesc evanghelia: Atunci s-a mplinit ce fusese vestit de proorocul (vezi
1:22; 2:15, 17, 23; 4:14; 5:17; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4; 26:54, 56; 27:9, 35). Iar,
n lumina adev!rurilor vechi testamentale, aceste detalii devin semne ale
mesianit!"ii lui Isus. De fapt, Matei nu face altceva dect s! ne spun! c! astfel de
semne ale mesianit!"ii lui Isus au fost pres!rate de-a lungul ntregului Vechi
Testament: Genesa 1, 22, 28, Exod, Deuteronom 18:15-22, Isaia, Daniel,
Ezechiel, Zaharia, Maleahi #i nu numai aici, ci n multe alte c!r"i.

Isus, Fiul lui David, Fiul lui Avraam
Orice evreu ar fi de acord cu faptul c! Mesia sau Hristosul trebuia s! vin! pe linia
promisiunilor Vechiului Testament, ca o mplinire a acestora. Or, tocmai lucrul
acesta l face Matei n evanghelia sa, identificndu-L pe Domnul Isus dintru
nceput cu Fiul lui David #i cu Fiul lui Avraam. Ca Fiu al lui Avraam, Isus era
S!mn"a prin care Dumnezeu avea s! mplineasc! promisiunea pe care El i-a
f!cut-o lui Avraam: Toate familiile p!mntului vor fi binecuvntate n s!mn"a ta
(Gen. 22:18, vezi #i Gal. 3). Iar ca Fiu al lui David, n Isus aveau s! se mplineasc!
toate promisiunile pe care Dumnezeu i le f!cuse lui David, n 1 Cronici 17:10-14.
Dup! cum am v!zut mai sus, Leg!mntul davidic a fost lentila hermeneutic! a
cronicarului, #i, astfel, n c!r"ile 1 #i 2 Cronici, este rezumat! a#teptarea mesianic!
izvort! din acest Leg!mnt #i amplificat! apoi de-a lungul scrierilor profetice.
Odrasla lui David urma s! fie Acela prin care profe"iile ca acelea ale lui Ieremia
16

despre Noul Leg!mnt urmau s! prind! contur.

Prima obiec"ie din partea unui iudeu n fa"a preten"iilor noastre universaliste
bazate pe Leg!mntul avraamic ar putea fi tocmai faptul c! promisiunile mesianice
din profe"iile lui Ieremia le snt adresate lui Iuda #i lui Israel sau casei lui Iacov
ceea ce este foarte adev!rat. Ca Fiu al lui David, Hristosul le apar"ine iudeilor, dar
ca Fiu al lui Avraam, acest Hristos al iudeilor este dator s! duc! binecuvntarea
apropierii nemijlocite de Dumnezeu la toate familiile p!mntului. %i ntr-adev!r,
Isus a venit mai nti la ai S!i
17
#i i-a trimis pe ucenici mai nti la ai S!i,
18
adic! la
iudei. Iat! cum formuleaz! Petru acest adev!r n cuvntarea sa de la Poarta
Frumoas! a Templului:


oric!rei metode de interpretare care ignor! sau neglijeaz! pozi"ia central! a lui Hristos n
Scripturi (Hermeneutics, The Chicago Statement, Articles of Affirmation and Denial).
16
Vezi Ieremia 23:1-6; 30:9, 21; 31:27-34 #i 33:14-26.
17
Vezi Matei 15:21-28 #i Ioan 1:11-12.
18
Vezi Matei 10:1-15 #i Fapte 1:8.


19
Poc!i"i-v! dar, #i ntoarce"i-v! la Dumnezeu, pentru ca s! vi se #tearg! p!catele, ca
s! vin! de la Domnul vremile de nviorare,
20
#i s! trimeat! pe Cel ce a fost rnduit mai
dinainte pentru voi: pe Isus Hristos,
21
pe care cerul trebuie s!-L primeasc!, pn! la
vremile a#ez!rii din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu
prin gura tuturor sfin"ilor S!i prooroci din vechime.
22
n adev!r, Moise a zis p!rin"ilor
no#tri: Domnul, Dumnezeul vostru v! va ridica dintre fra"ii vo#tri un prooroc ca
mine; pe El s!-L asculta"i n tot ce v! va spune.
23
%i oricine nu va asculta de Proorocul
acela, va fi nimicit cu des!vr#ire din mijlocul norodului.
24
De asemenea, to"i
proorocii, de la Samuel #i ceilal"i, cari au urmat dup! el, #i au vorbit, au vestit zilele
acestea.
25
Voi snte"i fiii proorocilor #i ai leg!mntului, pe care l-a f!cut Dumnezeu cu
p!rin"ii no#tri, cnd a zis lui Avraam: Toate neamurile p!mntului vor fi
binecuvntate n s!mn"a ta.
26
Dumnezeu, dup! ce a ridicat pe Robul S!u Isus, L-a
trimes mai nti vou!, ca s! v! binecuvinteze, ntorcnd pe fiecare din voi de la
f!r!delegile sale (Fapte 3:19-26, s.n.).

n Matei 22:1-14, Domnul Isus spune Pilda nun#ii fiului de mp!rat. Existen"a a
dou! etape n trimiterea slujitorilor din pild! confirm! faptul c!, n primul rnd, au
fost avu"i n vedere iudeii. mp!ratul spune pilda a trimes pe robii s!i s!
cheme pe cei pofti#i la nunt!; dar ei n-au vrut s! vin!. A trimes iar!# al"i robi #i
le-a zis: Spune"i celor pofti#i: Iat! c! am g!tit osp!"ul meu; juncii #i vitele mele
cele ngr!#ate au fost t!iate; toate snt gata, veni"i la nunt!. Dar ei, f!r! s! le
pese de poftirea lui, au plecat; unul la holda lui, #i altul la negustoria lui. Ceilal"i
au pus mna pe robi, #i-au b!tut joc de ei, #i i-au omort. Cnd a auzit mp!ratul s-a
mniat; a trimes o#tile sale, a nimicit pe uciga#ii aceia #i le-a ars cetatea (Mat.
22:3-7, s.n.). Robii au fost trimi#i la r!scrucea drumurilor abia atunci cnd cei
pofti"i la nunt!, adic! iudeii ca na"iune, au respins definitiv #i irevocabil chemarea
la nunt!. Conform spuselor lui Luca, chemarea la nunt! a nceput din Ierusalim #i
a continuat n toat! Iudeea, abia apoi a trecut n Samaria #i a pornit nspre
marginile p!mntului.
19


Dar evreii au dreptate: Noul Leg!mnt i vizeaz! n primul rnd pe ei. Iar lucrul
acesta este subliniat cu mult! for"! de Pavel n Romani 11. Noi am fost altoi"i n
m!slinul lor, #i nu invers:

11
ntreb dar: S-au poticnit ei ca s! cad!? Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s-a
f!cut cu putin"! mntuirea Neamurilor, ca s! fac! pe Israel gelos;
12
dac!, deci,
alunecarea lor a fost o bog!"ie pentru lume, #i paguba lor a fost o bog!"ie pentru
Neamuri, ce va fi plin!tatea ntoarcerii lor?
13
V-o spun vou!, Neamurilor: ntruct
snt apostol al Neamurilor, mi sl!vesc slujba mea,
14
#i caut, ca, dac! este cu putin"! s!
strnesc gelozia celor din neamul meu, #i s! mntuiesc pe unii din ei.
15
C!ci, dac!
lep!darea lor a adus mp!carea lumii, ce va fi primirea lor din nou, dect via"! din
mor"i?
16
Iar dac! cele dinti roade snt sfinte, #i pl!m!deala este sfnt!; #i dac!
r!d!cina este sfnt!, #i ramurile snt sfinte.
17
Iar dac! unele din ramuri au fost t!iate, #i

19
Vezi Fapte 1:8.


dac! tu, care erai dintr-un m!slin s!lbatic, ai fost altoit n locul lor, #i ai fost f!cut
p!rta# r!d!cinii #i gr!simii m!slinului,
18
nu te f!li fa"! de ramuri. Dac! te f!le#ti, s!
#tii c! nu tu "ii r!d!cina, ci r!d!cina te "ine pe tine.
19
Dar vei zice: Ramurile au fost
t!iate, ca s! fiu altoit eu.
20
Adev!rat: au fost t!iate din pricina necredin"ei lor, #i tu
stai n picioare prin credin"!: Nu te ngmfa dar, ci teme-te!
21
C!ci dac! n-a cru"at
Dumnezeu ramurile fire#ti, nu te va cru"a nici pe tine.
22
Uit!-te dar la bun!tatea #i
asprimea lui Dumnezeu: asprime fa"! de cei ce au c!zut, #i bun!tate fa"! de tine dac!
nu ncetezi s! r!mi n bun!tatea aceasta; altminteri, vei fi t!iat #i tu.
23
%i chiar ei: dac!
nu st!ruiesc n necredin"!, vor fi altoi"i; c!ci Dumnezeu poate s!-i altoiasc! iar!#.
24
Fiindc!, dac! tu, care ai fost t!iat dintr-un m!slin, care din fire era s!lbatic, ai fost
altoit, mpotriva firii tale, ntr-un m!slin bun, cu ct mai mult vor fi altoi"i ei care snt
ramuri fire#ti, n m!slinul lor?
25
Fra"ilor, pentru ca s! nu v! socoti"i singuri n"elep"i,
nu vreau s! nu #ti"i taina aceasta: o parte din Israel a c!zut ntr-o mpietrire, care va
"ine pn! va intra num!rul deplin al Neamurilor.
26
%i atunci tot Israelul va fi mntuit,
dup! cum este scris: Izb!vitorul va veni din Sion, #i va ndep!rta toate nelegiuirile de
la Iacov.
27
Acesta va fi leg!mntul pe care-l voi face cu ei, cnd le voi #terge p!catele.
28
n ce prive#te Evanghelia, ei snt vr!jma#i, #i aceasta spre binele vostru; dar n ce
prive#te alegerea, snt iubi"i, din pricina p!rin"ilor lor.
29
C!ci lui Dumnezeu nu-I pare
r!u de darurile #i de chemarea f!cut!.
30
Dup! cum voi odinioar! n-a"i ascultat de
Dumnezeu, #i dup! cum prin neascultarea lor a"i c!p!tat ndurare acum,
31
tot a#a, ei
acum n-au ascultat, pentru ca prin ndurarea ar!tat! vou! s! capete #i ei ndurare.
32
Fiindc! Dumnezeu a nchis pe to"i oamenii n neascultare, ca s! aib! ndurare de
to"i.
33
O, adncul bog!"iei, n"elepciunii #i #tiin"ei lui Dumnezeu! Ct de nep!trunse
snt judec!"ile Lui, #i ct de nen"elese snt c!ile Lui!
34
%i n adev!r, cine a cunoscut
gndul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?
35
Cine I-a dat ceva nti, ca s! aib! de
primit napoi?
36
Din El, prin El, #i pentru El snt toate lucrurile. A Lui s! fie slava n
veci! Amin (Rom. 11:11-36).

n acela#i timp, este adev!rat #i faptul c!, n conformitate cu cele spuse n Ieremia
31:22, Domnul face un lucru nou pe p!mnt: femeia va pe"i pe b!rbat, ceea ce
nseamn! c! mntuirea lui Israel se va face doar atunci cnd ei l vor plnge pe Cel
ce L-au str!puns:
20


10
Atunci, voi turna peste casa lui David #i peste locuitorii Ierusalimului, un duh de
ndurare #i de rug!ciune, #i "i vor ntoarce privirile spre Mine, pe care L-au str!puns.
l vor plnge cum plnge cineva pe singurul lui fiu, #i-L vor plnge amarnic, cum
plnge cineva pe un nti n!scut.
11
n ziua aceea, va fi jale mare n Ierusalim ca jalea
din Hadadrimon n valea Meghidonului.
12
&ara se va j!li, fiecare familie deosebit:
familia casei lui David deosebit, #i femeile ei deosebit; familia casei lui Natan
deosebit, #i femeile ei deosebit;
13
familia casei lui Levi deosebit, #i femeile ei
deosebit, familia lui %imei deosebit, #i femeile ei deosebit;
14
toate celelalte familii,
fiecare familie deosebit, #i femeile ei deosebit.
13:1
n ziua aceea, se va deschide casei

20
Pentru comentariul asupra textului din Ieremia 31:26, vezi Beniamin F!r!g!u, Ieremia, vol.
II, p. 188-191.


lui David #i locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru p!cat #i necur!"ie (Zah.
12:10-13:1, s.n.).

Deci dovada c! Isus este Hristosul trebuie c!utat! mai nti n Vechiul Testament.
Or, Matei face tocmai lucrul acesta, nu numai prin faptul c! l nume#te pe Isus
dintru nceput fiul lui David, fiul lui Avraam (1:1), dar #i prin faptul c! un mare
num!r dintre tablourile care intr! n alc!tuirea evangheliei lui cuprind o referire la
profe"iile Vechiului Testament. Dup! ce ne este zugr!vit un tablou din via"a
Domnului Isus, Matei adaug! ceva de felul acesta: Toate aceste lucruri s-au
ntmplat ca s! se mplineasc! ce vestise Domnul prin proorocul care zice (vezi
1:22; 2:15, 17, 23; 4:14; 5:17; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4; 26:54, 56; 27:9, 35).

Avnd n vedere aceast! identificare a lui Isus cu Fiul lui David #i cu Fiul lui
Avraam, mesajul c!r#ii trebuie c!utat la confluen"a celor dou! concepte teologice
majore, care se mplinesc n Isus Hristos. El este, pe de o parte, mo#tenitor al
tuturor lucrurilor, a#ezat la dreapta M!ririi n locurile prea nalte (Evrei 1:2-3),
iar pe de alt! parte, mp!r"itorul generos al acestei imense mo#teniri, lucrare pe
care o face prin Biserica Sa. Evanghelia dup! Matei se mi#c! ntre polii dobndirii
#i mp!r"irii acestei mo#teniri, prin dovedirea lui Isus a fi att Fiul lui David, ct #i
Fiul lui Avraam.

Contextul istoric !i scopul evangheliei
Faptul c! n Biblie avem patru evanghelii, #i nu una singur!, dovede#te c! inten"ia
evangheli#tilor a dep!#it cadrul intereselor lor biografice. Fiecare evanghelie a fost
adresat! unui grup specific, ntr-un context istorico-cultural specific, #i fiecare
evanghelist n parte a ncercat s! r!spund! prin evanghelia sa problemelor
specifice ale destinatarilor lui.

De#i exist! cel pu"in doi factori care au determinat na#terea evangheliei
oamenii #i contextul lor istorico-cultural specific pentru c! exist! pu"ine #anse
s! putem porni dinspre oameni nspre contextul lor istoric, vom pleca de la
contextul istorico-cultural general n care au ap!rut evangheliile perioada
intertestamental! ncercnd apoi s! localiz!m ceva mai precis n timp #i spa"iu
domeniul c!ut!rilor noastre.


Contextul istoric general sau perioada intertestamental$
21

A doua parte a scrierii lui Isaia se focalizeaz! pe eliberarea din Robia Babilonian!.
Decretul lui Cir (539 .Hr.) a f!cut ca profe"ia lui Isaia s! devin! o realitate pentru
poporul lui Dumnezeu, marcnd n acela#i timp #i nceputul unuia dintre cele mai
mari imperii, Imperiul Persan. Lui Cir (539-530 .Hr.) i-a urmat fiul s!u Cambise
(530-522 .Hr.), iar acestuia, uzurpatorul de tron Darius I (522-486 .Hr.). ncepnd
cu domnia acestui mp!rat persan, asist!m la afirmarea n amfiteatrul lumii a
puterii Ligii Elene. n 490 .Hr., Persia este nfrnt! n b!t!lia de la Maraton, apoi,
n 480, la Termopile, #i n 479, la Salamis, Platea #i Mycale. Victoria de la Mycale
a deschis o nou! faz! n rela"iile dintre Persia #i Grecia. n 338 .Hr., Filip al II-lea,
macedoneanul, nvinge Grecia la Chaeronea, deschiznd astfel drum alian"ei
eleno-macedoniene #i marcnd nceputul sfr#itului marelui Imperiu Persan.

Uria#ului Imperiu Persan (539-323 .Hr.) i-a pus cap!t Alexandru Macedon. n
numai zece ani (333-323 .Hr.), tn!rul general a cucerit ntregul teritoriu al
Imperiului Persan, extinznd grani"ele noului Imperiu Grec pn! n Indiile de Vest.
De#i aflat nc! n floarea vrstei, Alexandru Macedon a fost r!pus de o boal! n
323 .Hr., n plin! campanie militar!. Imperiul a fost mp!r"it ntre patru dintre
generalii s!i: Ptolemeu, Seleucus, Lysimachus #i Antigonus. Foarte curnd ns!
puterea n noul Imperiu Grec s-a polarizat ntre seleucizi, la nord de Israel, n Siria
#i n Babilon, #i ptolemei, la sud de Israel, n Egipt. Deoarece spre vest de Israel
era Marea Mediteran!, #i spre est era De#ertul Arabiei, p!mntul Palestinei era
singurul culoar de trecere pentru armatele ptolemeilor #i ale seleucizilor.
Aproximativ primii o sut! de ani (323-200 .Hr.),
22
Israelul a fost ncorporat n
Regatul Ptolemeilor. Dup! anul 200 .Hr., teritoriile Palestinei au fost disputate
ntre cele dou! mari mp!r!"ii, ajungnd n cele din urm! sub ocupa"ie seleucid!
(198-167 .Hr.). Fr!mnt!rilor politice #i militare li s-au ad!ugat #i cele
cultural-religioase. Imediat dup! Alexandru Macedon, ptolemeii #i seleucizii au
continuat #i au adncit politica de elenizare a teritoriilor ocupate. Toate acestea
laolalt! au exacerbat sentimentele na"ionaliste n Palestina. Antioh Epifane al
IV-lea (215-163 .Hr.), ajuns la tronul Regatului Seleucid n 175 .Hr., a accelerat
procesul de elenizare, n n!dejdea calm!rii fr!mnt!rilor politice din regat.
Unitatea religioas! era considerat! a fi una dintre cheile realiz!rii visului s!u. Pe
fundalul luptei dintre preo"i pentru func"ia de mare preot #i cu ajutorul lui
Menelau, care cu o mare, mare sum! de bani a cump!rat de la Antioh dreptul de

21
Contextul istoric general al tuturor celor patru evanghelii este perioada intertestamental!.
Deoarece n primul an de studiu am parcurs Evanghelia dup! Ioan, ne-am putea limita la a face
o trimitere la acest comentariu. Dar, avnd n vedere c! primul volum al comentariului
Evangheliei dup! Ioan s-a tip!rit n doar 500 de exemplare, trimiterea la cele scrise n volumul
respectiv ar fi inutil!, deoarece accesul la aceste pu"ine exemplare tip!rite este limitat. Tocmai
de aceea, n paginile de fa"!, am redat por"iunea de text privind perioada intertestamental!
aproape integral, f!cnd ajust!rile de rigoare cerute de faptul c! de aceast! dat! studiem
Evanghelia dup! Matei.
22
John Bright, A History of Israel, revised edition, London: SCM Press LTD, 1972, p. 483.


mare preot, monarhul seleucid a impus nlocuirea religiei iudaice cu o nchinare
lui Zeus, al c!rui reprezentant se considera el nsu#i. Antioh s-a supranumit pe
sine Theos Epifanes, manifestarea lui Dumnezeu. n ziua de 25 Chislev (16
dec.) 167 .Hr., pe un altar ridicat deasupra altarului arderilor de tot din Templu,
Antioh a ordonat jertfirea unei scroafe, n cinstea lui Zeus #i deci n cinstea sa.
Aceasta a fost scnteia care a aprins Revolta Macabeilor, revolt! pornit! de preotul
Matatia la Modein. Iuda Macabeul, unul dintre fiii lui Matatia, a nfrnt armatele
lui Lysias, trimisul lui Antioh Epifane, c#tignd apoi b!t!lie dup! b!t!lie, pn!
cnd a fost eliberat! ntreaga Palestin!. n ziua de 25 Chislev 164 .Hr., Templul a
fost cur!"it #i reconsacrat, instituindu-se S!rb!toarea nnoirii (vezi Ioan 10:22).

Anul 163 .Hr. a marcat nceputul celor o sut! de ani de existen"! a noului regat
evreu sub dinastia hasmoneilor. Na"ionalismul iudeilor era alimentat de speran"a
venirii lui Mesia, care avea s! restaureze scaunul de domnie al lui David. Semnele
ar!tau nspre acolo. n cei o sut! de ani (163-63 .Hr.), teritoriile regatului au ajuns
la dimensiunile regatului lui David. Regatul a fost recunoscut de seleucizi n anul
142 .Hr. #i de romani n 139 .Hr.

ns! lupta pentru putere dintre Hyrcan al II-lea, ultimul mp!rat-preot legitim din
dinastia hasmoneilor #i fratele s!u, Aristobul al II-lea, a pus cap!t noului regat al
iudeilor. Amndoi au apelat la ajutorul generalului roman Pompei din Damasc.
ns!, de#i a fost chemat de amndoi n ajutor, numai Hyrcan a capitulat, primindu-l
pe Pompei n partea de vest a ora#ului. Aristobul s-a baricadat n Ierusalim,
nt!rind cet!"uia #i zona Templului. Dup! trei luni de asediu, Pompei a intrat n
Ierusalim, a d!rmat Templul #i zidurile cet!"ii, a masacrat dou!sprezece mii de
iudei #i a luat o mul"ime de prizonieri, instalndu-l pe Hyrcan ca mare preot.

n 40 .Hr., Ierusalimul a fost atacat de par"ii din Persia, #i Hyrcan a fost deportat
n Babilon. Roma l-a numit pe Irod cel Mare, fiul lui Antipater, un idumeu,
23

mp!rat al lui Israel. Irod, un edil iscusit, a pornit reconstruirea Ierusalimului.
Opera lui edilitar! cea mai de seam! a fost reconstruirea Templului. Lucr!rile au
fost ncepute n 20 .Hr. #i au fost terminate abia n 64 d.Hr., pentru ca Templul s!
fie d!rmat din nou la 6 august n anul 70 d.Hr. de armatele generalului Titus, care
a stins revolta iudeilor declan#at! n 66 d.Hr.
24


Care este semnifica"ia acestei perioade pentru n"elegerea evangheliilor n general,
#i a Evangheliei dup! Matei n special?

n schema general! a istoriei biblice sau a istoriei binecuvnt!rii, perioada

23
Edomi"ii au fost ocupa"i de arabii nabateeni #i au trebuit s! se retrag! n sudul Palestinei, ntre
Beer-Sheba #i Hebron, la vestul M!rii Moarte, formnd provincia Idumeea.
24
Vezi Merrill Tenney, The Zondervan Pictorial Encyclopaedia of the Bible, vol. III, Grand
Rapids, Michigan: Regency Reference Library, 1975, p. 482, 483.


intertestamental! poate fi supranumit! Perioada preg!tirii scenei Binecuvnt!rii.
Binecuvntarea lui Dumnezeu pentru omenire este Persoana Domnului Isus
Hristos, n urma lucr!rii C!ruia Duhul lui Dumnezeu a putut veni s! locuiasc! din
nou n mijlocul poporului S!u. Noul Testament ne spune c! Isus a venit la
mplinirea vremii, ntr-un anumit moment istoric, preg!tit cu grij! de
Dumnezeu. Preg!tirile s-au nte"it n perioada celor 400 de ani de t!cere
perioada dintre cele dou! Testamente. Scena Venirii lui Hristos a fost preg!tit! din
punct de vedere cultural, politic, administrativ #i religios.

Scena cultural!
n ce prive#te preg!tirea scenei culturale, trebuie men"ionate dou! aspecte:
extinderea folosirii limbii grece#ti n ntreg Bazinul Mediteranean #i traducerea
Vechiului Testament n limba greac!: Septuaginta (LXX).

Ambi"iile mp!ra"ilor seleucizi #i ptolemei de a continua #i pe plan cultural
procesul de elenizare nceput pe plan politic prin cuceririle lui Alexandru
Macedon au dus la extinderea folosirii limbii grece#ti n ntregul Bazin
Mediteranean, crendu-se astfel un mijloc de comunicare unic pe o zon!
geografic! imens!. De#i imperiul grec a fost nghi"it de cel roman, limba greac! a
continuat s! fie limba oficial! #i deci o limb! de circula"ie mondial!. Aceasta a
preg!tit terenul pentru r!spndirea facil! a Evangheliei pe ntreg acest teritoriu.

Al doilea mare eveniment n preg!tirea scenei culturale este traducerea Vechiului
Testament n limba greac!. n 331 .Hr., dup! cucerirea Egiptului, Alexandru
Macedon a pus temelia ora#ului Alexandria. Fiind port la Mediteran!, ora#ul s-a
dezvoltat rapid, devenind capitala regatului ptolemeilor. n ora# tr!iau un mare
num!r de iudei, veni"i probabil n Egipt nc! de pe vremea lui Ieremia. O dat! cu
dezvoltarea ora#ului, a crescut num!rul #i influen"a iudeilor. Ei ocupau un ntreg
cartier din cele cinci cartiere mari ale ora#ului. Condi"ia att a cet!"eniei lor, ct #i a
supravie"uirii lor pe plan economic, politic #i cultural era cunoa#terea limbii
grece#ti. Trebuie s! ad!ug!m la cele spuse mai sus #i tabloul cultural al ora#ului.
Monarhul Ptolemeu II Philadelphus (284-247 .Hr.) a organizat libr!ria din
Alexandria, inaugurat! de tat!l s!u. Fiind un mare iubitor de cultur!, monarhul a
fost nduplecat de c!tre librarul s!u s! medieze traducerea Vechiului Testament n
limba greac!. Tradi"ia sus"ine c! el a chemat de la Ierusalim #aptezeci #i doi de
c!rturari #i, dup! ce a testat competen"a lor, i-a trimis pe insula Pharos, unde sub
directa supraveghere a lui Demetrius, bibliotecarul mp!ratului, ei au c!zut de
acord asupra formei finale a traducerii textului. Un exemplar a fost a#ezat n
biblioteca mp!ratului, #i un exemplar a fost oferit comunit!"ii de iudei din
Alexandria, care a primit textul traducerii cu aceea#i reveren"! cu care se raporta
la versiunea ebraic!.
25
n acest context cultural complex se explic!, probabil,
apari"ia fenomenului cultural al iudaismului elen.

25
Merril Tenney, The Zondervan Pictorial Encyclopaedia of the Bible, vol. V, p. 343-346.


Limba greac!, devenit! o limb! de circula"ie mondial!, a fost limba n care s-au
scris mai trziu #i c!r"ile Noului Testament, ad!ugndu-i-se astfel Septuagintei
traducerii Vechiului Testament n limba greac! restul scrierilor Scripturii.
Astfel, scripturile Vechiului #i Noului Testament au devenit accesibile pentru
toate popoarele Bazinului Mediteranean.

Scena politico-administrativ!
n anul 31 .Hr., Octavian August ajunge pe scaunul mp!r!tesc al Romei, dup! ce
la 2 septembrie i nfrnge pe Marc Antoniu #i pe Cleopatra. Victoria lui Octavian
a pus cap!t celor o sut! de ani de r!zboi civil #i, astfel, n anul 29 .Hr. ncepe
marea pace roman! (Pax Romana). Octavian #i-a ndreptat toat! aten"ia spre
organizarea #i administrarea marelui imperiu. Imperiul a fost mp!r"it n provincii
imperiale #i senatoriale, mp!ratul p!strnd administrarea direct! numai n
provinciile imperiale, care erau de cele mai multe ori provinciile de grani"!, cu
probleme mai multe #i mai frecvente. Al!turi de cele dou! categorii de provincii n
imperiu, existau state protejate, state vasale. Regatul lui Irod cel Mare era unul
dintre ele.

Prin grija mp!ratului Octavian, m!rile #i uscatul au fost cur!"ate de piraterie #i
ho"ie. A fost reparat! #i amenajat! re"eaua de drumuri n ntregul imperiu, pentru
ca s! se asigure deplasarea rapid! a armatelor sale nspre oricare dintre col"urile
imperiului.
26


Am v!zut c! n aceast! perioad!, n Palestina, revolta macabeilor, refacerea noului
regat iudaic #i faptul c! acesta a fost recunoscut att de seleucizi, ct #i de romani,
au renviat sentimentele na"ionaliste #i au adncit a#teptarea mesianic! a iudeilor.
Irod cel Mare, combinnd abilitatea lui de politician cu cea de edil, prin programul
de reconstruc"ie a Templului din Ierusalim, a reu#it s! "in! n fru dorin"a de
revolt! a iudeilor. ns! pe ct de abil a fost n politica lui extern!, pe att de
nen"elept a fost n rezolvarea problemelor interne. De o suspiciune incredibil!,

Irod l-a ucis pe Hyrcan, care tocmai se ntorsese din exil, #i-a ucis so"ia, pe
Miriam, #i pe doi dintre fiii lui, pentru ca nainte de moarte s!-l ucid! #i pe al
treilea.
27
Dup! moartea sa, regatul s-a mp!r"it ntre ceilal"i trei fii ai lui: Arhelau,
Irod Antipa #i Filip.
28
Arhelau a primit Idumeea, Iudeea #i Samaria. Irod Antipa a
fost numit tetrarh n Galileea #i Pereea, iar Filip, tetrarh n Gaulanitis,

26
Al!turi de folosirea extensiv! a limbii grece#ti, c!l!toriile libere #i u#oare n ntregul imperiu
au fost un al doilea factor care ulterior a contribuit la r!spndirea rapid! a Evangheliei n
ntregul imperiu.
27
Vezi Josephus Flavius, The Complete Work of Josephus, Grand Rapids, Michigan: Kregel
Publications, 1960, p. 454-470. Suspiciunea lui boln!vicioas! explic! uciderea pruncilor la
auzul ve#tii pe care i-au adus-o magii, pentru a sc!pa astfel de eventualul pretendent la tronul
regatului s!u. Cnd a auzit de cruzimea lui Irod, mp!ratul Octavian a zis c! ar prefera s! fie
cinele lui Irod, dar nu copilul lui.
28
Josephus Flavius, The Complete Work of Josephus, p. 470-478.


Tranchonitis, Batanea #i Paneas. Din pricina cruzimii lui Arhelau, care a strnit
extrem de multe nemul"umiri, Roma a hot!rt transformarea domeniilor lui n
provincie roman!, el nsu#i fiind exilat. Aceasta explic! prezen"a roman! n
Ierusalim, Pilat din Pont (26-36 d.Hr.) fiind al cincilea dintre procuratorii romani
ai Iudeii.

Pe scena politico-administrativ! apar personajele a c!ror via"! avea s! interfereze
cu via"a lui Isus: Irod cel Mare, Irod Antipa, prezen"a roman! n Ierusalim,
incluzndu-l pe Pilat din Pont #i ntreaga sa garnizoan!, Sinedriul cu puterea #i cu
limit!rile lui n condamnarea la moarte a lui Isus etc. Dar mai mult dect att,
eforturile lui Octavian creeaz! limbii grece#ti cadrul deplas!rii libere #i rapide n
ntregul imperiu, f!cnd astfel ca binecuvntarea adus! de Via"a, Moartea #i
nvierea lui Isus s! nu fie sechestrat! ntr-o zon! geografic! nensemnat!, ci s!
poat! fi purtat! de ucenicii lui Isus pn! la marginile p!mntului, pentru a mplini
astfel profe"iile #i planul lui Dumnezeu (vezi Is. 49:6; Fapte 1:7, 8).

Scena religioas!
n perioada intertestamental! #i au r!d!cinile grup!rile religioase pe care le
ntlnim pe paginile evangheliilor: fariseii #i saducheii, la care trebuie s!-i
ad!ug!m #i pe esenieni #i pe zelo"i. Cea mai timpurie men"iune istoric! a
existen"ei acestor grup!ri o g!sim n scrierile lui Iosif Flaviu.
29
Aceste grup!ri
aveau n comun aspira"iile care au declan#at revolta macabeilor: restaurarea
statului na"ional iudeu ca entitate separat! ntre neamuri, bazat! pe o p!zire strict!
a Legii mozaice.
30
Originea fariseilor #i a esenienilor trebuie c!utat! n partidul
hasidimilor (oamenii pio#i ai lui Israel).
31
De#i exista un puternic partid care era
adept al politicii de elenizare, hasidimii erau credincio#i Leg!mntului lui Yahweh
#i au ncercat pe orice cale s! reziste presiunilor eleniz!rii. Hasidimii au fost aceia
care au declan#at #i au sus"inut revolta macabeilor, mul"i dintre ei pierind n
masacrul din 167 .Hr.

n perioada domniei lui Ioan Hyrcan I (134-140 .Hr.), partidele politice s-au
realiniat. Partidul hasidimilor al celor pio#i s-a transformat n gruparea
fariseilor sau a separati#tilor. Gruparea esenienilor dateaz! cam din aceea#i
perioad!, avndu-#i originea n aceea#i grupare de hasidimi revolu"ionari.
Separarea lor de farisei a avut loc, probabil, n 141 .Hr., cu ocazia unui decret care
recuno#tea ca mare preot #i guvernator al poporului evreu pe Simon (vezi 1
Macab. 14:41-47). Conform men"iunilor lui Iosif Flaviu, gruparea esenienilor

29
Vezi Josephus Flavius, The Complete Work of Josephus (Antiq. Xiii; V; 9), p. 274.
30
Vezi Merril Tenney, The Zondervan Pictorial Encyclopaedia of the Bible, vol. II, p. 365-374.
31
Originea lor ar putea fi legat! de men"iunea din Maleahi 3:16: Atunci cei ce se tem de
Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta, #i a ascultat; #i o
carte de aducere aminte a fost scris! naintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, #i cinstesc
Numele Lui.


continua s! fie activ! n Ierusalim pe vremea lui Aristobul, fiul lui Hyrcan
(104-103 .Hr.). Dar din pricina nen"elegerilor politice crescnde cu celelalte
partide, ei s-au retras din via"a public!, devenind o grupare pacifist!. O parte din
ei s-a izolat n Pustia Iudeii, ca semn de protest mpotriva epocii r!ut!"ii, s-a
organizat ntr-o grupare a Leg!mntului care s! preg!teasc! calea Noului Veac #i a
format comunitatea de la Qumran. Aceasta a decis s! nu recunoasc! preo"ia din
Templu, continund s! preg!teasc! #i s! men"in! o preo"ie curat!, dup! modelul
preo"iei lui &adoc, n a#teptarea momentului n care preo"ii corup"i ai Templului
vor fi ndep!rta"i, #i adev!ra"ii preo"i vor putea prelua slujba n Templu.

Vechiul partid elenist s-a transformat n gruparea saducheilor. Presiunile de
elenizare veneau din partea for"elor de ocupa"ie #i erau exercitate asupra poporului
prin liderii lui. n cazul lui Israel, preo"ii de"ineau n mod clar acest rol conduc!tor
al poporului. Ei erau, ntr-un fel, interfa"a ntre for"ele de ocupa"ie #i popor. Avnd
vederi teologice mai laxe #i fiind #i sub permanenta presiune a for"elor de
ocupa"ie, ei au fost, pe de o parte, obliga"i, pe de alt! parte ns! dispu#i s! accepte
mai u#or compromisurile. Iat! de ce o bun! parte din ei f!cea parte din partidul
elenist. Lucrul acesta i-a separat de farisei #i de popor. Gruparea fariseilor
includea n ea oamenii de rnd, iubitori ai Legii lui Dumnezeu #i sus"in!tori
nfoca"i ai tradi"iei. De aceea, gruparea a c#tigat o foarte mare popularitate n
rndul popula"iei. Gruparea saducheilor era mai degrab! o grupare a castei
preo"e#ti, a oamenilor nst!ri"i din Israel. Din punct de vedere doctrinar, Isus
Hristos era mai apropiat de farisei, dar condamnnd pe fa"! f!"!rnicia acestora, El
le-a strnit ura mpotriva Sa.

De#i la nceput adept al fariseilor, Ioan Hyrcan, acuzat de Eleazar, unul dintre
membrii grup!rii, c! de"ine n mod nelegitim func"ia de mare preot, s-a rupt de ei
#i a aderat la gruparea saducheilor, ncepnd s!-i persecute pe farisei. Prin aceasta,
la diferen"ele doctrinare dintre saduchei #i farisei s-au ad!ugat #i cele politice, #i,
astfel, pr!pastia dintre cele dou! grup!ri s-a adncit.

ncepnd cu secolul al II-lea, a#teptarea mesianic! milenar! a iudeilor s-a
intensificat. De-a lungul istoriei lor, iudeii au legat venirea lui Mesia de
restaurarea lor politic!. De aceea, n momentul n care au v!zut c! sub hasmonei
regatul lui Israel a rec!p!tat conturul de odinioar! al regatului lui David, febra
mplinirii a#tept!rii lor a nceput s! creasc!. Fiecare dintre grup!rile religioase de
care am vorbit propov!duia o cur!"ire a neamului n vederea gr!birii venirii lui
Mesia. Fariseii propov!duiau o cur!"ire prin Lege, prin p!zirea ei. Saducheii,
forma"i din casta preo"ilor, a celor care aveau monopolul asupra ritualurilor
Templului, propov!duiau o cur!"ire prin sistemul jertfelor. Esenienii propov!duiau
cur!"irea printr-o total! izolare de societate, pentru ca s! poat! ajunge la acea
cur!"ire interioar! n care trebuia s!-i g!seasc! venirea lui Mesia. La aceste trei
grup!ri trebuie s-o ad!ug!m #i pe cea a zelo"ilor. Ei propov!duiau o cur!"ire a "!rii


printr-o revolt! armat!. Din perspectiva acestora, era mesianic! era conceput! ca o
restaurare na"ional! n urma eliber!rii de sub ocupa"ia str!in!. Tocmai de aceea,
zelo"ii sus"ineau c! Mesia va veni numai dup! ce ei vor porni o revolt! armat!
mpotriva celor care le ocupau "ara #i le mutilau religia #i nchinarea la Dumnezeu.
O dat! ostilit!"ile declan#ate, Mesia urma s! Se arate #i s! duc! poporul la victoria
final!.

Astfel, pe scen!, al!turi de personajele pe care le-am ntlnit n contextul politic #i
administrativ, n aceast! perioad! intertestamental! au p!#it altele: personajul
colectiv al fariseilor, al saducheilor, al zelo"ilor din care f!cea parte, poate, #i
Baraba personaje pe care le ntlnim aproape pe fiecare pagin! a evangheliilor
#i care s-au ntre"esut ndeaproape cu via"a #i cu lucrarea lui Isus #i care se fac
responsabile de moartea Lui #i de t!g!duirea nvierii Lui.

n aceast! fr!mntat! istorie intertestamental! s-a preg!tit contextul n care a
descins Isus prin ntruparea Sa. Aici #i au r!d!cinile grup!rile #i structurile care
creeaz! contextul vie"ii #i lucr!rii Lui. Iar n"elegerea contextului care a creat
aceste grup!ri #i structuri ne va u#ura n"elegerea problemelor la care ncearc! s!
r!spund! evangheli#tii n scrierile lor.

Contextul istoric imediat
R. T. France afirm! c! de#i din cele mai vechi timpuri Evanghelia dup! Matei este
considerat! a fi scris! ntr-un mediu iudaic #i pentru cre#tini iudei, familiariza"i cu
conceptele vechi-testamentale, pe de o parte, este practic imposibil de stabilit unde
anume a fost scris! ea, iar pe de alt! parte, afirm! France, interpretarea
evangheliei nu depinde de lucrul acesta.
32
n ce prive#te data scrierii evangheliei,
afirm! France, exege"ii moderni au concluzionat c! Evanghelia dup! Matei a fost
scris! cndva n ultimii dou!zeci de ani ai primului veac. Motivele principale
pentru datarea evangheliei nu mai devreme de anul 80 d.Hr. pot fi grupate astfel:

1. Este n general presupus faptul c! Evanghelia dup! Marcu a fost scris! nu mai
devreme de anul 65 d.Hr. #i c! Matei s-a folosit de Marcu, astfel c! Evanghelia
dup! Matei trebuia s! fie scris! la o dat! posterioar! anului 65 d.Hr.
2. Se crede c! distrugerea Templului din Ierusalim n anul 70 d.Hr. a influen"at
limbajul unor texte ca acelea din Matei 22:7; 23:38 #i diferite p!r"i ale
capitolului 24.
3. Tonul anti-iudaic sau polemic al Evangheliei se potrive#te mai degrab!
contextului din jurul anului 85 d.Hr., cnd cre#tinii au fost pur #i simplu
exclu#i de la nchinarea din sinagogi, prin inserarea n liturghia sinagogii a
unui blestem mpotriva nazirenilor #i a ereticilor (a#a numitul Birkat

32
Vezi R. T. France, The Gospel According to Matthew, Leicester: IVP, 1985, p. 27-28.


ha-Minim),
33
dect unei perioade mai timpurii, cnd liniile de demarca"ie
ntre iudei #i cre#tini erau mai pu"in clare.
4. Se spune c! Evanghelia reflect! o teologie #i o eclesiologie mult prea
dezvoltate pentru o perioad! timpurie.
34


Dar dup! o prezentare a acestor patru argumente n favoarea dat!rii scrierii
Evangheliei dup! Matei n jurul anului 80 d.Hr., #i nu mai trziu, France subliniaz!
faptul c! nici unul dintre argumentele de mai sus nu r!mn n picioare la o analiz!
mai atent! #i c!, de fapt, scrierea evangheliei poate fi foarte bine datat! nainte de
d!rmarea Templului de la Ierusalim, undeva n jurul anului 63 d.Hr. El aduce n
favoarea pozi"iei lui, printre altele, argumentele lui Gundry,
35
care sus"ine c!
scrierea Evangheliei dup! Matei a avut loc la o dat! chiar mai timpurie de anul 63
d.Hr.

n ce prive#te scopul scrierii, opiniile exege"ilor variaz!, n func"ie de elementele
din carte c!rora li se acord! prioritate. Astfel, de exemplu, plecndu-se de la
caracterul concis #i ordonat al scrierii, s-a emis ipoteza unui scop liturgic,
afirmndu-se c! Matei a avut inten"ia s! ofere Bisericii un fel de Pentateuh al
Noului Testament.
36


Prezen"a elementelor specific eclesiastice din Evanghelie, mai ales n capitolele 16
#i 18, au f!cut pe unii s! supraliciteze aspectul eclesiologic al Evangheliei #i s!
emit! ipoteza unei rela"ii a bisericilor respective cu comunit!"ile eseniene.
37
Un
num!r mult mai mare de exege"i sus"ine caracterul specific iudaic al Evangheliei,
afirmnd c! Evanghelia a fost scris! dintr-o perspectiv! iudeo-cre#tin!, pentru a
ap!ra cre#tinismul #i a-l face acceptabil pentru cititorii iudei cre#tini, pentru a
dovedi c! Isus este Mesia al iudeilor.
38


Natura evident polemic! a Evangheliei, mai ales a Predicii de pe munte, pe care
Matei alege s! o includ! tocmai la nceputul scrierii lui, la care putem ad!uga
desigur #i capitolul 23, nu este greu de observat. Dup! cum am v!zut deja,
tragedia pe care Isus o confrunta era c! tocmai depozitarii adev!rurilor lui
Dumnezeu strmbaser! aceste adev!ruri prin r!st!lm!cirea lor, ajungnd astfel s!
promoveze #i s! a#tepte o mp!r!"ie fals!. Pentru a ne convinge de caracterul

33
Vezi Bruce, New Testament History, London: Pickering & Inglis, 1982, p. 365-366.
34
R. T. France, The Gospel According to Matthew, p. 28.
35
Vezi R. H. Gundry, Matthew: A Commentary on His Literary and Theological Art, Grand
Rapids: Eerdmans, 1982, p. 608-609.
36
Vezi Bacon, Kilpatrick #i Benoit snt partizan"i ai unei astfel de pozi"ii (vezi B. W. Bacon,
Studies in Matthew, New York, 1930; P. Benoit, Lvangile selon Saint Matthieu, Paris, 1961,
#i G. D. Kilpatrick, The Origins of the Gospel According to St. Matthew, Oxford, 1946).
37
Vezi W. D. Davies, The Setting of the Sermon on the Mount, Cambridge: University Press,
1964, p. 225.
38
David Hill, The Gospel of Matthew, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1972, p. 40.


polemic al scrierii, este suficient s! ascult!m aten"ionarea cu care confrunt! Isus
norodul n 7:21-27 sau cuvintele aspre pe care Domnul Isus este obligat s! le
spun! liderilor religio#i ai vremii Lui n 23:1-15. Iudaismul nstr!inat de
Dumnezeu zidea, n Numele lui Dumnezeu, o fals! mp!r!"ie, o mp!r!"ie care, la
suprafa"!, sem!na cu cea a lui Dumnezeu, deoarece era zidit! cu Scriptura n mn!
#i, chipurile, pe baza ei, dar care, de fapt, nu era mp!r!"ia lui Dumnezeu. S! fi
dorit, oare, Matei s!-i avertizeze pe destinatarii evangheliei lui de pericolul imens
care i-ar fi amenin"at dac! ace#tia nu ar fi f!cut diferen"a ntre o neprih!nire #i
alta? Lucrul acesta reiese clar din Predica de pe munte.

Prin cele spuse n 5:20 C!ci v! spun c!, dac! neprih!nirea voastr! nu va
ntrece neprih!nirea c!rturarilor #i a fariseilor, cu nici un chip nu ve"i intra n
mp!r!"ia cerurilor Isus arunc! o provocare ntregului sistem fariseic,
declarndu-l nul #i inoperant n ce prive#te posibilitatea ajungerii cuiva n
mp!r!"ia Cerurilor.

Dar nu trebuie s! uit!m nici faptul c! Evanghelia se termin! cu Marea ns!rcinare
pe care Domnul Isus le-o d! ucenicilor S!i (vezi Mat. 28:18-20). Dac! ace#tia ar fi
pornit spre marginile p!mntului cu o Evanghelie fals!, tragedia ar fi fost imens!.
Tocmai de aceea, Matei face mai mult dect s! polemizeze cu fariseii vremii lui,
pentru ca astfel s!-i avertizeze pe destinatarii s!i de pericolul complacerii ntr-o
astfel de religie. El i preg!te#te pentru mplinirea mandatului pe care Hristos l-a
dat Bisericii Lui. Facerea de ucenici reclama nici mai mult, nici mai pu"in dect
botezarea oamenilor n realitatea Trinit!"ii, printr-o corect! #i sistematic!
t!lm!cire a Cuvntului lui Dumnezeu, urmat! apoi de nv!"area acestora s!
p!zeasc! tot ceea ce ne-a poruncit Domnul Isus, deci nv!"area acestora s!
ntrupeze mp!r!"ia lui Dumnezeu #i s-o fac! altfel dect fariseii #i c!rturarii.

Deoarece esen"a Evangheliei este tocmai Persoana #i lucrarea Domnului Isus
Hristos, scopul lui Matei este s! dovedeasc! faptul c! El, Isus, este Fiul lui David
#i Fiul lui Avraam #i c!, de aceea, n El se mplinesc toate promisiunile
Leg!mntului davidic #i ale Leg!mntului avraamic.

Contextul literar !i structura evangheliei
Cu ocazia studierii c!r"ilor Genesa, Numeri, Deuteronom, Iosua, Ezra, 1 #i 2
Cronici, am vorbit despre nara"iunea istoric! ca form! literar! specific! acestor
c!r"i. n Isaia #i Ieremia, ne-am ocupat de literatura profetic!. Psalmii au adus
naintea noastr! literatura poetic! a Vechiului Testament, iar Proverbele, literatura
de n"elepciune. Studierea c!r"ilor Exod, Levitic #i Deuteronom ne-a obligat s! ne
deprindem cu modul specific de interpretare a Legii. Prin c!r"ile 1 Corinteni,
Efeseni, Evrei, 1 #i 2 Petru, ne-am familiarizat cu literatura epistolar! a Noului
Testament. Iar acum cnd st!m n fa"a Evangheliei dup! Matei, ne ntreb!m ce


este o evanghelie? Este adev!rat c! am studiat deja una dintre cele patru
evanghelii: Evanghelia dup! Ioan. Tocmai de aceea, nu ne r!mne dect s! ne
reamintim cele studiate cu acea ocazie. Din motivele amintite deja tirajul mult
prea mic n care a fost tip!rit primul volum al comentariului la Evanghelia dup!
Ioan n paginile de fa"! relu!m o parte din informa"iile respective, care ne
intereseaz! cu ocazia studierii evangheliei de fa"!.

Evanghelia ca form$ literar$
39

Celor care deschid pentru prima dat! Noul Testament, li se va p!rea ciudat s!
g!seasc! la nceputul ei patru c!r"i, numite evanghelii, mai ales cnd descoper! c!
mesajul fiec!reia se nf!#oar! n jurul aceluia#i Personaj, Isus din Nazaret, numit
Hristosul sau, n limba ebraic!, Mesia. De ce anume patru evanghelii, #i nu una
singur!? $ va fi ntrebarea care se va na#te n mintea celui care ncearc! s!
n"eleag! Biblia.

R!spunsul, n forma lui cea mai simpl!, trebuie legat de preocuparea lui
Dumnezeu de a comunica cu omul de preocuparea lui Dumnezeu nu numai de
a Se face n"eles de cei c!rora le-a fost adresat! fiecare scriere n parte, ci #i de a le
fi folositor. Fiecare carte din Biblie poate fi asem!nat! cu o scrisoare #i deci ea are
un autor #i este adresat! unui anumit destinatar. Cartea s-a n!scut din dorin"a de a
r!spunde problemelor specifice ale celor viza"i prin ea. De#i fiecare dintre cele
patru evanghelii are n centrul ei evenimente din via"a aceluia#i Personaj central
Domnul Isus Hristos nici una dintre evanghelii n-a fost scris! n primul rnd
cu scop biografic, ci cu un scop teologic, cu scopul de a rezolva o anumit!
problem! teologic! cu care se fr!mntau destinatarii sau cu scopul de a comunica
anumite adev!ruri ce "in de Domnul Isus obiectul central al credin"ei lor #i
de a o face ntr-un mod relevant pentru ei.

De aici rezult! natura specific! a evangheliei. Gordon Fee a supranumit
evanghelia o istorioar! cu mai multe dimensiuni. Evenimente #i nv!"!turi din
via"a Domnului Isus au fost adunate #i selectate n ntreguri diferite din punct de
vedere literar. Simpla colec"ie a evenimentelor din via"a Domnului Isus #i a
nv!"!turilor Lui adun! n ele cteva dimensiuni: contextul istoric general al vie"ii
lui Isus #i contextul istoric specific al pericopelor (zicerilor) sau al evenimentelor
relatate. Selectarea #i ordonarea acestora n ntregul literar al evangheliei s-a f!cut
n a#a fel nct aceste ziceri ale lui Isus s! fie relevante pentru contextul istoric
specific al celor c!rora, n primul rnd, le-a fost destinat! evanghelia. Trebuie s!
ad!ug!m la aceasta faptul c! n evanghelie se mpletesc cuvintele lui Isus cu
cuvinte despre Isus. Pentru c! mozaicul format din cuvintele lui Isus #i cuvinte
despre Isus este opera unui autor, sntem obliga"i s!-l ad!ug!m pe autor #i

39
Pentru o tratare mai complex! a subiectului, vezi Gordon D. Fee & Douglas Stuart, Biblia ca
literatur!, p. 147-174.


contextul s!u la ntregul tablou. Dar la contextele istorice despre care am vorbit
trebuie s! ad!ug!m #i contextul literar al pericopelor individuale #i contextul
literar al ntregii evanghelii. Toate acestea formeaz! multitudinea dimensiunilor
evangheliei. La interpretarea evangheliei trebuie s! "inem cont de toate aceste
dimensiuni.

n toate aceste straturi suprapuse ntr-una #i aceea#i evanghelie g!sim totu#i unul
despre care putem spune c! este determinant pentru toate celelalte. Evangheliile
s-au n!scut din convingerea c! evenimentul ntrup!rii lui Isus a marcat nceputul
unei vorbiri absolut unice a lui Dumnezeu c!tre omenire. Autorul Epistolei c!tre
Evrei o socote#te ca vrf de piramid! n istoria vorbirii lui Dumnezeu: Dup! ce a
vorbit n vechime p!rin"ilor no#tri prin prooroci, n multe rnduri #i n multe
chipuri, Dumnezeu, la sfr#itul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus
mo#tenitor al tuturor lucrurilor, #i prin care a f!cut #i veacurile (Evrei 1:1, 2). Iar
Ioan subliniaz! importan"a unic! a acestei vorbiri, afirmnd c! nimeni n-a v!zut
vreodat! pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este n snul Tat!lui, Acela L-a
f!cut cunoscut (Ioan 1:18).

Cu acest act al ntrup!rii al c!rui principiu l reg!sim, de fapt, pe fiecare pagin!
a Sfintelor Scripturi ncepe istoria evangheliei. Iar convingerea ferm! privind
unicitatea acestei vorbiri a lui Dumnezeu a n!scut o form! literar! f!r! precedent
ntre formele literare clasice. Pentru a n"elege mai bine unicitatea ei, putem
ncerca cteva paralele cu alte forme literare cunoscute: nara"iunea eroic! a
Vechiului Testament, biografia, tragedia, tratatul teologic, eseul etc.

Evanghelia #i nara"iunea eroic$ vechi testamental$
Cea mai apropiat! paralel! s-ar putea face ntre evanghelie #i nara"iunea eroic!
vechi testamental!. n ambele putem vorbi de un protagonist principal. Dac! acolo
personajul principal este subordonat unei istorii mai largi, c!reia de fapt i #i
apar"ine, #i dac! personajul este absorbit de ea,
40
n cazul evangheliilor persoana
Domnului Isus focalizeaz! ntregul material al evangheliei, ntreaga aten"ie a
restului personajelor, precum #i toat! aten"ia cititorului. Ca Domn #i Dumnezeu #i
ca Mntuitor unic, Hristosul evangheliilor cheam! oamenii la credin"a n El, fiind
singurul erou literar care iart! p!catele, porunce#te cu putere demonilor #i naturii
dezl!n"uite. %i cu toate acestea, este un erou ciudat, complet diferit de al"i eroi,
mai ales cnd l privim n lumina descrierii profetice din Isaia 53 #i n lumina
mplinirii istorice a acestor profe"ii un erou rob, care biruie#te suferind #i
murind pentru p!catele lumii ntregi, un erou pe care Ioan Botez!torul l nume#te
Mielul lui Dumnezeu, care ridic! p!catul lumii (Ioan 1:29).


40
Vezi cele patru niveluri de interpretare ale nara"iunii istorice, n Beniamin F!r!g!u, Shema
Israel!, Logos, Cluj-Napoca, 1992, p. 46.


Protagonistul evangheliilor este unic #i prin afirma"iile pe care le face despre Sine.
Cnd cite#ti afirma"iile lui Isus cu privire la identitatea #i lucrarea Lui, nu po"i
spune despre El afirm! C. S. Lewis dect c! este fie Dumnezeu, fie nebun.
S! nu ncerc!m deci s! afi#!m pretinsa reveren"! de a-L prezenta ca nv!"!tor
excep"ional, dar de fapt ca simplu om. Evangheliile nu ne ofer! aceast!
posibilitate. Ele nu ne ofer! nici m!car #ansa de a-L diviniza noi n#ine pe Isus,
pentru c! o face El nsu#i prin ceea ce afirm! direct despre Sine.

Din pricina acestor ciud!"enii legate de protagonistul principal al evangheliei,
aceasta nu poate fi a#ezat! n rndul nara"iunii eroice vechi testamentale.

Evanghelia #i biografia
Pe de alt! parte, evanghelia ca form! literar! nu poate fi a#ezat! nici n rndul
biografiilor, pentru c! evangheli#tii nu par interesa"i de detalii biografice. Scopul
lor pare s! fie ancorat nu n via"a lui Isus, ci n impactul vie"ii Lui asupra celor
ce-L ntlnesc #i-L ascult!.

Evanghelia #i tragedia
Dup! toate canoanele literare, accentul deosebit care este pus n evanghelie pe
suferin"ele #i moartea Domnului Isus pare s-o plaseze pe drept cuvnt n rndul
tragediei ca form! literar!. Dar faptul c! n suferin"a #i moartea Lui se realizeaz!
mntuirea ntregii lumi #i faptul c! moartea este nghi"it! de nviere #i de
perspectiva luminoas! a biruin"ei finale a planului lui Dumnezeu nu ne permit s!
ncadr!m evanghelia nici aici. De#i ea pare s! fie o tragedie, de fapt nu este.

Evanghelia, eseul #i tratatul de teologie
Evangheliei i lipse#te #i aspectul sistematic care ar putea s-o califice n rndul
tratatelor de teologie, n timp ce dimensiunea narativ! face din ea ceva mai mult
dect un eseu. Dac! ar fi s! ncadr!m evangheliile n categoria tratatelor de
teologie, dintre toate cele patru evanghelii, din pricina caracterului sistematic al
abord!rii, Matei ar fi primul candidat.

Caracterul enciclopedic al evangheliei
Trebuie subliniat #i caracterul enciclopedic al evangheliilor. Ele snt compil!ri de
materiale care au existat ca entit!"i independente, circulnd, n scris sau n form!
oral!, timp de cteva zeci de ani dup! momentul ntmpl!rii lor. Aceasta explic!, n
parte, colec"ia de forme literare diferite, care n evanghelii pare s! fie a#ezat!
ntmpl!tor. Nara"iunea, alegoria, parabola, discursul se asociaz! n evanghelie,
contribuind fiecare la alc!tuirea ntregului literar respectiv. Iar fiecare dintre
aceste forme literare acoper! ntreaga palet! a complexit!"ii. Nara"iuni #i
discursuri simple snt asociate cu discursuri lungi #i complexe cum snt Predica
de pe munte sau lungile discursuri din Ioan cu dialoguri, pilde sau minuni. De#i


caracterul enciclopedic al evangheliei poate fi intuit din varietatea de forme
literare care intr! n compozi"ia ei, nu ne putem opri la aceasta. Ceea ce au
constituit, probabil, materiale de sine st!t!toare, care au circulat independent unele
de altele, au fost culese de autorii evangheliilor #i ntre"esute sub inspira"ia
Duhului Sfnt ntr-un ntreg literar unitar.

Istorioarele care prezint! minuni snt att de proeminente n evanghelii, nct
trebuie s! n"elegem cum anume trebuie ele interpretate. Ele trebuie citite #i
interpretate astfel nct s! nu fie violat! integritatea lor literar!. Pentru aceasta,
trebuie s! l!s!m ca povestitorul s! r!mn! autoritatea povestirii lui. A ncerca o
interpretare naturist! nseamn! a apela la o critic! textual! nelegitim! spune
Ryken. Criticii literari nu g!sesc c! este necesar s! desfiin"eze istorioarele
miraculoase din Homer, Virgiliu sau Spencer.
41
n acela#i fel, istorioarele care
prezint! minunile Domnului Isus pot fi citite ca literatur! numai acceptnd ceea ce
ne spune naratorul.

Scriitorul care a compilat istorioarele, punndu-le ntr-o colec"ie numit!
evanghelie, a modelat materialul lor n func"ie de scopul pe care l-a avut. El a
p!strat faptele #i cuvnt!rile lui Isus ntr-un cadru interpretativ u#or de descoperit.
Acest lucru este clar ilustrat de textul din Ioan 3, unde autorul trece de la dialogul
dintre Nicodim #i Isus la comentarea acestuia n versetele 16-21.

Folosindu-ne de cuvintele lui Leland Ryken, n concluzie, am putea afirma c!
evanghelia este o colec"ie de istorioare, mult mai nc!rcate cu ac"iune dect
nara"iunea obi#nuit!. Scopul preponderent al evangheliilor este s! scoat! n
eviden"! Persoana #i lucrarea Domnului Isus, care snt ntotdeauna for"a
energizant! din spatele ntregii prezent!ri a evanghelistului. Impulsul de a
prezenta naintea cititorului faptele legate de via"a lui Isus este combinat cu
impulsul celebr!rii celor prezentate. Prezentarea este f!cut! prin cteva mijloace
narative familiare: prin ac"iunile Lui, prin cuvintele Lui #i prin reac"ia #i r!spunsul
oamenilor ajun#i n prezen"a Lui.
42


Evanghelia este o form! literar! aparte. Ea s-a n!scut din convingerea c! vorbirea
lui Dumnezeu prin Isus a avut o valoare unic!. De aceea, ntregul material este
structurat n jurul vie"ii #i lucr!rii acestui personaj. Isus a mplinit tiparul vechi-
testamental al acelui proroc ca Moise #i, de aceea, El este Hristosul promis de
Dumnezeu despre care au vorbit profe"ii. Pentru a n"elege #i mai bine pozi"ia
central! lui Isus n evanghelii, la mesianitatea Lui trebuie s! mai ad!ug!m #i
divinitatea Lui. Ea este afirmat! att de Isus nsu#i, ct #i de cei din jur, este
demonstrat! prin ntreaga evanghelie #i declarat! apoi de martorii nvierii.

41
Leland Ryken, The Literature of the Bible, Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 1974, p.
276.
42
Leland Ryken, The Literature of the Bible, p. 275.


ntreaga carte se adun! deci n jurul mesianit!"ii #i divinit!"ii lui Isus.

Principii legate de interpretarea Evangheliei dup$ Matei
Dup! cum am v!zut, vorbind n termeni generali, evanghelia, ca form! literar!,
poate fi ncadrat! n literatura narativ-istoric!. Aristotel definea nara"iunea ca pe o
mi#care ntre dou! puncte (A #i B). Mijlocul care leag! cele dou! extreme ale
nara"iunii trebuie s! explice cititorului cum anume s-a ajuns de la punctul de plecare
la punctul final al nara"iunii.

n cazul Evangheliei dup! Matei, punctul de plecare al evanghelistului este bine
marcat prin afirma"iile din primul verset Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul
lui David, fiul lui Avraam (1:1) iar concluzia poate fi socotit! a fi tocmai ultimul
paragraf al evangheliei:

16
Cei unsprezece ucenici s-au dus n Galilea, n muntele unde le poruncise Isus s!
mearg!.
17
Cnd L-au v!zut ei, I s-au nchinat, dar unii s-au ndoit.
18
Isus S-a apropiat
de ei, a vorbit cu ei, #i le-a zis: Toat! puterea Mi-a fost dat! n cer #i pe p!mnt.
19
Duce"i-v! #i face"i ucenici din toate neamurile, botezndu-i n Numele Tat!lui #i al
Fiului #i al Sfntului Duh.
20
%i nv!"a"i-i s! p!zeasc! tot ce v-am poruncit. %i iat! c!
Eu snt cu voi n toate zilele, pn! la sfr#itul veacului. Amin (Mat. 28:16-20).

Respectnd principiile lui Aristotel, trebuie s! ne ntreb!m, pe de o parte, ce leg!tur!
este ntre nceputul #i sfr#itul Evangheliei dup! Matei, iar pe de alt! parte, n ce fel
construie#te evanghelistul de la afirma"ia din primul verset nspre trimiterea din
ultimele versete ale evangheliei.

Pentru ca s! n"elegem principiul fundamental de interpretare al nara"iunii biblice,
ne vom folosi de o analogie. S! ne imagin!m, pentru o clip!, c! naratorul n
cazul nostru, evanghelistul este un artist iscusit care preg!te#te deschiderea
unei expozi"ii. n vederea acestui lucru, el #i-a ales cu grij! fiecare tablou.
Tablourile le-am putea asimila cu nara"iunile imediate, cum ar fi, de exemplu,
tabloul na#terii lui Isus Hristos (Mat. 1:18-25), cel al venirii magilor la Ierusalim
(2:1-12) etc. Fiecare tablou comunic! de sine st!t!tor. Dar artistul nu s-a mul"umit
s! a#eze tablourile la ntmplare n expozi"ia sa. Ele au fost nu numai selectate cu
grij!, ci #i a#ezate cu grij!, fiecare la locul lui, pentru ca ntreaga expozi"ie s!
alc!tuiasc! un ntreg care transcende ca semnifica"ie suma p!r"ilor lui. Mesajul
artistului trebuie n"eles nu numai la nivelul tablourilor specifice, ci, mai ales, la
confluen"a mesajelor lor, care se sintetizeaz! ntr-un adev!r ce ntrece totalitatea
mesajelor particulare ale fiec!rui tablou. n cazul de fa"!, expozi"ia este nara"iunea
complex! a Evangheliei dup! Matei. Iar aceast! expozi"ie este format! din mai
multe s!li de expozi"ie, n care snt adunate un num!r de tablouri, prin care
evanghelistul a dorit s! comunice un mesaj unitar #i coerent. A#a snt, de pild!,
primele patru capitole (1:1-4:25). Microexpozi"ia format! din tablourile


capitolelor 5:1-7:29, intitulat! Predica de pe munte, ne prezint! Evanghelia
mp!r!"iei. n capitolele 8:1-9:34 snt adunate o serie de tablouri care ne prezint!
cteva dintre minunile Domnului Isus, pentru a ilustra puterea mp!r!"iei. n
urm!toarea sal! a expozi"iei (9:35-10:42), avem adunat! o serie de tablouri prin
care Matei ne prezint! strategia mp!r!"iei, #i a#a mai departe.

Dac! ridic!m acum analogia la un alt nivel, am putea asem!na fiecare carte din
Biblie cu un TABLOU al Artistului Divin Duhul Sfnt n mna C!ruia
autorul fiec!rei c!r"i a fost cte un penel. Scriptura, cu cele #aizeci #i #ase de c!r"i
ale ei, alc!tuie#te EXPOZI&IA, prin care Marele Artist Se comunic! pe Sine celui
care are ndr!zneala s! intre n expozi"ia Lui #i s! priveasc! cu aten"ie nu numai
fiecare tablou n parte, ci #i expozi"ia ca ntreg. Mesajul care poart! spre noi
revela"ia de Sine a Marelui Artist poate fi g!sit la confluen"a mesajelor tuturor
acestor tablouri. Noi avem la ndemn! nu doar tablourile disparate ale Artistului,
ci ntreaga Lui expozi"ie.

Nara#iunea complex! a fiec!rei c!r"i din Biblie inclusiv a celei din Evanghelia
dup! Matei este parte integrant! a altor dou! planuri distincte: nara#iunea
major!, care cuprinde istoria poporului lui Dumnezeu #i nara#iunea ultim!, care
cuprinde ntregul plan al lui Dumnezeu.

n"elegerea acestui fapt ne invit! ca, n interpretarea Evangheliei dup! Matei, s!
"inem cont, pe de o parte, de toate cele treizeci #i nou! de TABLOURI precedente
ale Artistului (Genesa Maleahi), iar pe de alt! parte, de toate cele dou!zeci #i
#ase care urmeaz! (Marcu Apocalipsa). O astfel de abordare ne este impus! de
nsu#i Matei, tocmai prin faptul c! acesta #i ncepe evanghelia numindu-L pe
Domnul Isus Fiul lui David, Fiul lui Avraam #i ancorndu-L astfel n inima
Leg!mntului avraamic #i a Leg!mntului davidic. Lucrul acesta devine #i mai
sugestiv n lumina analizei teologice a cronicarului, analiz! f!cut! n ultimele
dou! TABLOURI (1 #i 2 Cronici) care alc!tuiesc EXPOZI&IA Vechiului
Testament. Lucrul acesta ne aduce aminte o dat! n plus de faptul c!, pentru a
n"elege relevan"a oric!rei c!r"i din Scriptur!, nu trebuie s! uit!m c! Adev!ratul
Artist nu este nici evanghelistul, #i nici al"ii care i-au urmat acestuia, ci nsu#i
Duhul Sfnt. Or, TABLOURILE Lui c!r"ile Scripturii nu snt rupte unul de
cel!lalt. Ideile #i crea"ia Lui Scriptura nu au evoluat la ntmplare.

Sfntului apostol Ioan, aflat n Insula Patmos, Dumnezeu i-a deschis o fereastr!
profetic!, prin care acesta a privit n realitatea ve#niciei. El a v!zut n mna
dreapt! a Celui ce #edea pe scaunul de domnie o carte, scris! pe dinl!untru #i pe
dinafar!, pecetluit! cu #apte pece"i (Apoc 5:1). Cartea con"inea n ea planurile
ve#nice ale lui Dumnezeu, care erau pecetluite, pentru c! erau complet terminate.
Atunci cnd Mielul, care p!rea njunghiat, a luat cartea #i a nceput s!-i rup!
pece"ile, a nceput a se pune n mi#care nu numai istoria n sine, nscris! n sulul


c!r"ii, ci, o dat! cu ea, a pornit #i revela"ia progresiv! a lui Dumnezeu, c!ci
[Dumnezeu] a binevoit s! ne descopere taina voiei Sale, dup! planul pe care-l
alc!tuise n Sine nsu#, ca s!-l aduc! la ndeplinire la plinirea vremilor, spre a-%i
uni iar!# ntr-unul n Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri #i cele de pe p!mnt
(Ef. 1:9-10). Deoarece planurile lui Dumnezeu au fost toate terminate nc! nainte
de a porni istoria s! se desf!#oare, revela"ia lui Dumnezeu nu este altceva dect
prezentarea coerent! a acestui plan. %i, de#i n revelarea acestui plan Dumnezeu a
folosit patruzeci de autori de-a lungul a peste #aisprezece secole, mpr!#tia"i pe
trei continente diferite #i vorbind trei limbi diferite, coeren"a mesajului lor se
datoreaz! tocmai faptului c! fiecare dintre cei patruzeci de autori au fost
peneluri n mna Aceluia#i Mare Artist: Duhul Sfnt. La urma urmelor, de#i
Artistul a schimbat patruzeci de peneluri pentru a-%i picta TABLOURILE,
coeren"a #i logica EXPOZI&IEI se datoreaz! Artistului, #i nu penelurilor. Iar n
mna Lui, tablourile timpurii nu snt ncerc!ri dep!#ite de cele care au urmat
dep!#ite din pricina faptului c! Artistul nsu#i ar fi evoluat ci ele cap!t! o
natur! paradigmatic!, n lumina c!reia n"elegem de fapt tablourile mai trzii, #i
tocmai lucrul acesta le confer! relevan"!. Noi, credincio#ii nou-testamentali, tr!im
mpliniri care au fost prefigurate n c!r"ile Vechiului Testament. Iat! de ce #i
ncepe Matei evanghelia ancorndu-L pe Domnul Isus Hristos n miezul revela"iei
Vechiului Testament. Dar totodat!, n ultima carte a Noului Testament, avem
zugr!vit #i deznod!mntul spre care a pornit istoria Bisericii prin mandatul pe care
Hristos i l-a dat nainte de n!l"area Sa la cer. Dac! Leg!mntul avraamic l g!sim
n Genesa, mplinirea lui o avem n Apocalipsa. Iar Evanghelia dup! Matei face
punte ntre cele dou! extreme ale planului lui Dumnezeu, prezentndu-ne att cheia
mplinirii lui, ct #i strategia pe care Dumnezeu a ales-o pentru mplinirea planului
S!u:

18
Isus [Fiul lui David, Fiul lui Avraam] S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, #i le-a zis:
Toat! puterea Mi-a fost dat! n cer #i pe p!mnt.
19
Duce"i-v! #i face"i ucenici din
toate neamurile, botezndu-i n Numele Tat!lui #i al Fiului #i al Sfntului Duh.
20
%i
nv!"a"i-i s! p!zeasc! tot ce v-am poruncit. %i iat! c! Eu snt cu voi n toate zilele,
pn! la sfr#itul veacului. Amin (Mat. 28:18-20).

Imagini din cartea Apocalipsa ne pun fa"! n fa"! cu rezultatul Marii Trimiteri.

9
Dup! aceea, m-am uitat, #i iat! c! era o mare gloat!, pe care nu putea s-o numere
nimeni, din orice neam, din orice semin"ie, din orice norod #i de orice limb!, care
st!tea n picioare naintea scaunului de domnie #i naintea Mielului, mbr!ca"i n haine
albe, cu ramuri de finic n mni,
10
#i strigau cu glas tare, #i ziceau: Mntuirea este a
Dumnezeului nostru, care #ade pe scaunul de domnie, #i a Mielului!
11
%i to"i ngerii
st!teau mprejurul scaunului de domnie, mprejurul b!trnilor #i mprejurul celor patru
f!pturi vii. %i s-au aruncat cu fe"ele la p!mnt n fa"a scaunului de domnie #i s-au
nchinat lui Dumnezeu,
12
#i au zis: Amin. A Dumnezeului nostru s! fie lauda,
slava, n"elepciunea, mul"!mirile, cinstea, puterea #i t!ria, n vecii vecilor! Amin.
13
%i


unul din b!trni a luat cuvntul, #i mi-a zis: Ace#tia, cari snt mbr!ca"i n haine albe,
cine snt oare? %i de unde au venit?
14
Doamne, i-am r!spuns eu, Tu #tii! %i el
mi-a zis: Ace#tia vin din necazul cel mare; ei #i-au sp!lat hainele, #i le-au albit n
sngele Mielului.
15
Pentru aceasta stau ei naintea scaunului de domnie al lui
Dumnezeu #i-I slujesc zi #i noapte n Templul Lui. Cel ce #ade pe scaunul de domnie,
#i va ntinde peste ei cortul Lui.
16
Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va
mai dogori nici soarele, nici vreo alt! ar#i"!.
17
C!ci Mielul, care st! n mijlocul
scaunului de domnie, va fi P!storul lor, i va duce la izvoarele apelor vie"ii, #i
Dumnezeu va #terge orice lacrim! din ochii lor (Apoc. 7:9-17).

O prezentare succint$ a blocurilor de text din carte
Domnul Isus %i-a nceput lucrarea propov!duind #i zicnd: Poc!i"i-v!, c!ci
mp!r!"ia cerurilor este aproape (Mat. 4:17). Auzindu-L, fariseii #i c!rturarii I-au
replicat: Cum adic! mp!r!"ia Cerurilor este aproape? Sau cine, m! rog, Te
crezi Tu ca s! vii #i s! propov!duie#ti apropierea unei realit!"i pe care noi #i
nainta#ii no#tri o propov!duim #i o zidim de secole? Nu este Israel poporul lui
Dumnezeu? Nu sntem noi mp!r!"ia Lui? Nu este Ierusalimul cetatea de scaun a
Domnului, Dumnezeului nostru? Nu este Templul de la Ierusalim Loca#ul S!u cel
sfnt #i tronul Lui nu se afl! n Sfnta Sfintelor?

R!spunsul Domnului Isus nu s-a l!sat a#teptat. Propov!duirea Lui n-a vizat doar
prezentarea neprih!nirii n baza c!reia mp!r!"ia Cerurilor devine accesibil!
omului, ci, n mod automat, #i condamnarea neprih!nirii fariseice. Natura
polemic! a Predicii de pe munte nu poate fi trecut! cu vederea. Din acest punct de
vedere, mesajul Domnului Isus pentru fariseii #i c!rturarii din vremea Lui ar putea
fi rezumat n cuvintele lui Pavel din Romani 2:

17
Tu, care te nume#ti Iudeu, care te reazimi pe o Lege, care te lauzi cu Dumnezeul t!u,
18
care cuno#ti voia Lui, care #tii s! faci deosebire ntre lucruri, pentru c! e#ti nv!"at
de Lege;
19
tu, care te m!gule#ti c! e#ti c!l!uza orbilor, lumina celor ce snt n
ntunerec,
20
pov!"uitorul celor f!r! minte, nv!"!torul celor ne#tiutori, pentru c! n
Lege ai dreptarul cuno#tin"ei depline #i al adev!rului;
21
tu deci, care nve"i pe al"ii, pe
tine nsu"i nu te nve"i? Tu, care propov!duie#ti: S! nu furi, furi?
22
Tu care zici: S!
nu preacurve#ti, preacurve#ti? Tu, c!ruia "i-e scrb! de idoli, le j!fuie#ti templele?
23
Tu, care te f!le#ti cu Legea, necinste#ti pe Dumnezeu prin c!lcarea acestei Legi?
24
C!ci, din pricina voastr! este hulit Numele lui Dumnezeu ntre Neamuri, dup!
cum este scris.
25
T!ierea mprejur, negre#it, este de folos, dac! mpline#ti Legea, dar
dac! tu calci Legea, t!ierea ta mprejur ajunge net!iere mprejur.
26
Dac! deci, cel
net!iat mprejur p!ze#te poruncile Legii, net!ierea lui mprejur nu i se va socoti ea ca
o t!iere mprejur?
27
Cel net!iat mprejur din na#tere, care mpline#te Legea, nu te va
osndi el pe tine, care o calci, m!car c! ai slova Legii #i t!ierea mprejur?
28
Iudeu nu
este acela care se arat! pe dinafar! c! este Iudeu; #i t!iere mprejur nu este aceea care
este pe dinafar!, n carne.
29
Ci Iudeu este acela care este Iudeu nl!untru; #i t!iere
mprejur este aceea a inimii, n duh, nu n slov!; un astfel de Iudeu #i scoate lauda nu
de la oameni, ci de la Dumnezeu (Rom. 2:17-29).


%i, ntr-adev!r, Domnul Isus a venit s! propov!duiasc! adev!rata mp!r!"ie n
mijlocul unei false mp!r!"ii, adev!rata neprih!nire n locul unei false neprih!niri,
care nu are nici un pre" atunci cnd este vorba de intrarea n mp!r!"ia Cerurilor. El
#i termin! Predica de pe munte cu pilda celor dou! case. De#i erau asem!n!toare
pe dinafar!, ploaia #i #uvoaiele au dovedit diferen"a fundamental! dintre ele. Una
era zidit! pe stnca ascult!rii #i mplinirii Cuvntului lui Dumnezeu, cealalt!, pe
nisipul mi#c!tor #i n#el!tor al ritualurilor religioase, care nu aveau acoperire n
ascultarea de zi cu zi. Iar adev!ratul test pentru mp!r!"ia pe care o cl!dim va fi
judecata lui Dumnezeu. El va r!spl!ti fiec!ruia dup! faptele lui, ca s! folosim
din nou cuvintele lui Pavel:

7
%i anume, va da via"a vecinic! celor ce, prin st!ruin"a n bine, caut! slava, cinstea #i
nemurirea;
8
#i va da mnie #i urgie celor ce, din duh de glceav!, se mpotrivesc
adev!rului #i ascult! de nelegiuire.
9
Necaz #i strmtorare va veni peste orice suflet
omenesc care face r!ul: nti peste Iudeu, apoi peste Grec.
10
Slav!, cinste #i pace va
veni ns! peste oricine face binele: nti peste Iudeu, apoi peste Grec.
11
C!ci naintea
lui Dumnezeu nu se are n vedere fa"a omului.
12
To"i cei ce au p!c!tuit f!r! lege, vor
pieri f!r! lege; #i to"i cei ce au p!c!tuit avnd lege, vor fi judeca"i dup! lege.
13
Pentru
c! nu cei ce aud Legea, snt neprih!ni"i naintea lui Dumnezeu, ci cei ce mplinesc
legea aceasta, vor fi socoti"i neprih!ni"i (Rom. 2:7-13).

Or, Isus dovede#te cu prisosin"! faptul c! se poate sta cu slova Legii n mn! f!r!
ca Legea s! fie mplinit! n spiritul ei.

Dar s! vedem cum zide#te Domnul Isus adev!rata neprih!nire ntr-un mediu
religios pervertit. Acest lucru este cu att mai important cu ct noi tr!im #i lucr!m
ntr-un mediu foarte asem!n!tor. Ne numim o "ar! cre#tin!. Oricine porne#te prin
cet!"i #i sate ca s! propov!duiasc! mp!r!"ia este ntmpinat de fariseii #i c!rturarii
vremurilor noastre contraria"i c! le lu!m pinea de la gur!, c! i am!gim pe oameni
cu ceva ce ei propov!duiesc #i zidesc deja de aproape dou! milenii. Cum am putea
noi propov!dui o neprih!nire celor neprih!ni"i #i apropierea mp!r!"iei celor care
se cred deja n ea?

Predica de pe munte r!mne tiparul dup! care trebuie croit mandatul preo"iei pe
care Isus l-a dat ucenicilor S!i #i, prin ei, Bisericii Lui din toate timpurile.

Prin Fericiri, Domnul Isus precizeaz! natura fundamental! a mp!r!"iei sau
Legea ei de baz!: Caracterul determin! conduita sau natura pomului determin!
natura rodului. Oamenii nu pot culege struguri din spini #i smochine din m!r!cini.
Iar orice pom care nu face roade bune va fi t!iat #i aruncat n foc.

Adev!rata mp!r!"ie se zide#te pe o interpretare corect! a Scripturii, care intr! n
conflict cu interpretarea c!rturarilor #i a fariseilor tocmai prin faptul c! se face
prin respectarea contextului Scripturii. Cea mai facil! r!st!lm!cire a Scripturii are


loc prin scoaterea textelor din context. Isus Se vede obligat ca s! vin! n
ntmpinarea unei astfel de interpret!ri prin cele #ase contraste pe care le roste#te
n 5:21-48: A"i auzit c! s-a zis celor din vechime dar Eu v! spun (5:21, 27,
31, 33, 38 #i 43). n toate cazurile, Domnul Isus ajunge la n"elesul corect prin
respectarea contextului acestor texte. De fapt, aceea#i regul! a contextului trebuie
aplicat! #i la spusele Domnului Isus. Fericirile, de pild!, nu constituie o list! de
lucruri disparate, ci un ntreg teologic construit cu grij!. Adev!rul acestui ntreg
iese la lumin! doar dac! lu!m fericirile mpreun!, respectnd cu stricte"e ordinea
n care ele au fost rostite de c!tre Domnul Isus. La fel, din cele 613 porunci ale
Vechiului Testament, Isus nu ia la ntmplare #ase dintre ele: s! nu ucizi, s! nu
preacurve#ti, s! nu dai o carte de desp!r"ire pentru orice pricin!, s! nu juri strmb
etc. n"elegerea mesajului capitolului 5:21-48 este posibil! doar prin nl!n"uirea
celor #ase contraste ntr-un ntreg teologic. Isus rostea o predic!, nu citea o list! de
lucruri disparate. Deci El #i zidea mesajul prin nl!n"uirea punctelor predicii Lui.

Dac! adev!rata mp!r!"ie are la baza ei o interpretare corect! a Scripturii, ea se
zide#te pe o aplicare corect! a Scripturii. Textul din 6:1-7:6 confrunt! aplicarea
gre#it! a Scripturii de c!tre farisei #i de c!tre c!rturari. Interpretarea gre#it! a
Scripturii deriv! din scoaterea textelor din context. Iar aplicarea gre#it! a
Scripturii are la baza ei gre"irea contextului de care leg!m neprih!nirea noastr!.
Cu alte cuvinte, dac! ne ndeplinim neprih!nirea naintea oamenilor, ca s! fim
v!zu"i de ei, ne-am luat r!splata de la ei #i am pierdut r!splata de la Dumnezeu. n
acest caz, religia noastr! se tr!#te pe p!mnt, pentru c! inima noastr! este legat!
de p!mnt; nu am ie#it nc! din competi"ia afirm!rii de sine #i continu!m s! fim
fl!mnzi nu dup! neprih!nire, ci dup! lucrurile pe care le m!nnc! moliile #i
rugina #i pe care le fur! ho"ii.

Dup! ce a expus falsul n neprih!nirea fariseic!, Domnul Isus face o invita"ie
tuturor: Intra"i pe poarta cea strmt! #i umbla"i pe calea cea ngust!! L!rgirea por"ii
#i a c!ii se face prin coborrea standardelor. Or, chiar dac! o astfel de neprih!nire
este ademenitoare #i devine foarte repede popular!, ea ne las! la poarta mp!r!"iei
Cerurilor, nu n ea.

Dar cine poate mplini ceea ce ne spune Domnul Isus? va ntreba oricine a citit
cu aten"ie Predica de pe munte. R!spunsul vine tot din gura Domnului Isus: La
oameni lucrul acesta este cu neputin"!, dar la Dumnezeu toate lucrurile snt cu
putin"! (19:26), de aceea, cere"i, #i vi se va da; c!uta"i #i ve"i g!si; bate"i, #i vi se
va deschide. C!ci ori #i cine cere, cap!t!; cine caut!, g!se#te; #i celui ce bate, i se
deschide (7:7-8).

Cum anume este posibil a#a ceva, Matei ne spune de-a lungul evangheliei lui. n
8:1-9:34, el ni-L prezint! pe Hristos, puterea mntuitoare a lui Dumnezeu. Pe
oriunde trece El, puterea mp!r!"iei ntunericului trebuie s! cedeze: bolile #i


neputin"a fug, nevederea din ochii orbilor las! loc vederii, lipsa de pine este
schimbat! cu mbel#ugare, duhurile necurate l recunosc #i se pleac! n ascultare,
moartea las! loc nvierii. Dar, de#i mp!r!"ia lui Dumnezeu a descins pe p!mnt,
doar acela va avea parte de ea care crede n Isus Hristos #i I se nchin!, acela care
vine la El de dragul Lui, #i nu de dragul a ceea ce ar putea ob"ine de la El, acela
care, v!znd n El nu pe un om, ci pe Fiul lui Dumnezeu, se pleac! n fa"a Lui n
ascultare. n mp!r!"ia lui Dumnezeu, numai El poate fi pe tron, pe locul din fa"!,
pe locul nti. To"i ceilal"i trebuie s! I se nchine.

Cu toate c! puterea mp!r!"iei este demonstrat! f!r! echivoc n sec"iunea din
8:1-9:34, imediat n sec"iunea urm!toare (9:35-10:42), pe care am intitulat-o
Misiunea #i strategia mp!r!"iei, se d! n vileag un aspect ciudat al acestei
puteri: puterea jertfirii de sine, puterea suferin"ei de dragul altora: Iat!, Eu v!
trimet ca pe ni#te oi n mijlocul lupilor. Fi"i dar n"elep"i ca #erpii, #i f!r! r!utate ca
porumbeii Nu v! teme"i de cei ce ucid trupul, dar cari nu pot ucide sufletul; ci
teme"i-v! mai degrab! de Cel ce poate s! piard! #i sufletul #i trupul n gheen!
Cine nu-#i ia crucea lui, #i nu vine dup! Mine, nu este vrednic de Mine. Cine #i va
p!stra via"a, o va pierde; #i cine #i va pierde via"a, pentru Mine, o va c#tiga
(10:16, 28, 38-39). Acest aspect al mp!r!"iei Cerurilor i-a luat prin surprindere pe
to"i cei care o a#teptau.

Primul care #i manifest! nedumerirea #i ndoiala este Ioan Botez!torul. Mesajul
acestuia deschide urm!toarele cteva sec"iuni din Evanghelia dup! Matei
(11:1-12:50, 13:1-58 #i 14:1-17:27). n esen"!, ntreag! aceast! por"iune de text ar
putea fi intitulat! sec"iunea necredin"ei. Unul dup! altul, o serie de personaje
g!sesc n Domnul Isus o pricin! de poticnire. Dup! cum am v!zut, cel care
deschide #irul ndoielnicilor este nsu#i Ioan Botez!torul. ndoiala acestuia #i a
tuturor celor ca el s-a nfiripat n inimile lor n pofida a tot ceea ce L-au v!zut pe
Isus f!cnd. Domnul Isus i spune lui Ioan, dar o face n auzul tuturor celor de fa"!:
Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire (11:6). Pe aceast!
c!rare a necredin"ei, lui Ioan i se al!tur! cet!"i ntregi: Horazin, Betsaida,
Capernaum. Urmeaz! apoi fariseii #i c!rturarii, a c!ror mpotrivire merge pn!
acolo c! l acuz! pe Domnul Isus c! scoate dracii cu ajutorul lui Beelzebul,
domnul dracilor. Vinov!"ia acestora era cu att mai mare cu ct Acela care era n
mijlocul lor nu era Unul oarecare, ci Unul mai mare dect Iona #i dect Solomon
nsu#i. Sec"iunea se ncheie cu un tablou foarte subtil plasat n acest loc. Mama #i
fra"ii lui Isus adic! aceia care erau lega"i de El prin leg!turi de snge au
venit s!-L caute: Dar Isus a r!spuns celui ce-I adusese #tirea aceasta: Cine este
mama Mea #i fra"ii Mei? Apoi %i-a ntins mna spre ucenicii S!i, #i a zis: Iat!
mama Mea #i fra"ii Mei [adic!, iat! pe cei care snt cu adev!rat lega"i de Mine]!
C!ci oricine face voia Tat!lui Meu care este n ceruri, acela mi este frate, sor! #i
mam! (12:48-50). Condi"ia nfierii n familia Tat!lui din Ceruri, cu alte cuvinte,
condi"ia intr!rii n mp!r!"ia Cerurilor era ascultarea credin"ei.


Sec"iunea urm!toare (13:1-52) cuprinde o serie de pilde ale mp!r!"iei, prin care
Domnul Isus i avertizeaz! pe ascult!torii Lui de faptul c! nu to"i vor intra n
mp!r!"ia Cerurilor. Dup! cum nu mama #i fra"ii Lui trupe#ti snt cu adev!rat
mama #i fra"ii Lui, ci aceia care fac voia Tat!lui Lui care este n Ceruri, tot a#a
aceia care vor intra n mp!r!"ia Cerurilor nu snt cei din neamul Lui, ci doar aceia
care r!spund cu credin"! la propov!duirea Lui. Numai o parte din patru este
p!mnt bun (vezi 13:18-23), numai grul din hold! va fi adunat n grnar (vezi
13:36-43) #i doar cei buni vor fi p!stra"i #i vor intra n mp!r!"ia Cerurilor. Cei r!i
vor fi arunca"i n focul cel ve#nic (vezi 13:47-52). Apartenen"a la mp!r!"ie
reclam! ntreaga noastr! d!ruire. Dac! ea nu este ca #i comoara din "arin! pentru
cel care o g!se#te (vezi 13:44) sau ca m!rg!ritarul de mare pre" pentru cel care l
caut! (vezi 13:45-46), care s! merite s! vindem tot ce avem ca s! le putem ob"ine,
mp!r!"ia nu va fi a noastr!. %i aceast! sec"iune se termin! cu o avertizare. Isus Se
afl! n patria Sa (13:53-58), ntre cei de care-L legau leg!turi de snge, leg!turi
p!mnte#ti, dar este respins de ai S!i, din pricina necredin"ei lor. Necredin"a celor
din Nazaret i-a dovedit pe ace#tia a fi un p!mnt b!t!torit, i-a dovedit a fi neghin!,
c!ci ei g!seau n El o pricin! de poticnire (13:57) spune textul. Or, Isus i
avertizase pe ascult!torii Lui: Ferice de acela care nu g!se#te n Mine o pricin!
de poticnire (11:6).

%irul poticnirilor nu s-a terminat nc!. El a fost deschis de Ioan Botez!torul, au
urmat apoi cet!"i ntregi Horazin, Betsaida #i Capernaum n care cei mai
nver#una"i s-au dovedit a fi fariseii #i c!rturarii. Acestor cet!"i li se adaug! ns!#i
cetatea Domnului Isus, Nazaretul, pentru a dovedi c! ntr-adev!r mama #i fra"ii lui
Isus nu snt cei lega"i de El prin leg!turi de snge, prin leg!turi p!mnte#ti, ci doar
aceia care fac voia Tat!lui S!u care este n Ceruri. n sec"iunea urm!toare
(14:1-17:27), acestora li se adaug! chiar #i ucenicii. Isus #i dovedise identitatea
cu prisosin"! prin semnele pe care le-a f!cut. La acestea, El adaug! un alt #ir de
semne. Cu cinci pini #i doi pe#ti, de pild!, Isus a s!turat n fa"a ucenicilor S!i ca
la cinci mii de b!rba"i, afar! de femei #i de copii (14:21). Apoi i surprinde pe
ucenicii S!i umblnd pe mare #i oferindu-i lui Petru dovada puterii Lui, prin faptul
c! l cheam! s! p!#easc! pe valuri al!turi de El. Falimentul lui Petru scoate n
eviden"! implica"iile necredin"ei n Isus Hristos: Pu"in credinciosule, pentru ce
te-ai ndoit? (14:31) l ntreab! Isus pe Petru, dup! ce l-a apucat de mn! ca s!
nu se scufunde. Declara"ia celor din corabie Cu adev!rat, Tu e#ti Fiul lui
Dumnezeu! (14:33) pare s! semnaleze sfr#itul oric!ror motive de ndoial!.
Dar a#a s! fie oare? Urm!torul n #irul ndoielnicilor este Petru nsu#i. Iar lucrul
acesta se ntmpl! dup! toate dovezile externe #i interne pe care el #i ceilal"i
ucenici le-au avut. Petru nsu#i face n Cezareea lui Filip o extraordinar!
m!rturisire: Tu e#ti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu! (16:16). Cu toate
acestea, vestea suferin"ei #i mor"ii Domnului Isus, care vine ca s! adevereasc!
ceea ce se prefigurase n trimiterea lor din 10:16-42, l-a aruncat #i pe Petru n
rndul celor care au ncercat s! ajung! n mp!r!"ie n baza propriei lor neprih!niri,


n rndul acelora care credeau c! #tiu mai bine dect Domnul Isus care este drumul
care duce n mp!r!"ia Cerurilor. Ca #i celelalte sec"iuni, #i sec"iunea de fa"! se
termin! cu un tablou legat de rela"iile de rudenie. Dar de data aceasta, n discu"ie
snt nu mama #i fra"ii lui Isus sau rudele #i cunoscu"ii Lui din Nazaret, ci ns!#i
rela"ia dintre El #i Tat!l ceresc. El era Fiul Tat!lui ceresc, #i de aceea ar fi putut s!
nu pl!teasc! darea la Templu, deoarece fiii snt scuti"i de d!ri #i taxe.

S! recapitul!m deci ceea ce am n"eles pn! n prezent despre felul n care #i
structureaz! Matei evanghelia.

n primele patru capitole, Matei ne-a prezentat sosirea mp!ratului, a Aceluia care,
ca Fiu al lui David, a venit s! mntuiasc!, n sfr#it, pe poporul S!u de p!catele lui,
iar ca Fiu al lui Avraam, s! redreseze cursul istoriei, deschiznd tuturor celor ce
cred n El drum spre scaunul de domnie al Domnului. Dovada identit!"ii Lui este
n primul rnd ancorarea evenimentelor legate de El n profe"iile Vechiului
Testament. Vorbirea lui Dumnezeu prin Fiul era o continuare a vorbirilor Lui de
mai nainte prin prorocii Vechiului Testament.

Capitolele 5-7 ne prezint! Evanghelia mp!r!"iei, prin care se pune naintea
noastr! o neprih!nire cu adev!rat compatibil! cu mp!r!"ia Cerurilor. Capitolele 8
#i 9 etaleaz! puterea mp!r!"iei, iar capitolul 10 ncepe s! contureze strategia
mp!r!"iei. Nu numai c! mp!r!"ia Cerurilor va fi extins! prin lucrarea ucenicilor,
ci la baza ei st! lep!darea de sine #i purtarea crucii pe urmele Domnului Isus.
Dup! cum am v!zut, vestea aceasta na#te o reac"ie n lan", care i d! la iveal! pe
ndoielnici. Primul n #irul lor este Ioan Botez!torul. Isus l previne pe acesta #i pe
to"i cei ce-L ascultau, c! El nu-%i va modifica strategia, indiferent cine se va ndoi
de ea #i de ce o va face. De aceea, ferice de acela care nu va g!si n El o pricin! de
poticnire. Dar nu pu"ini snt aceia care s-au poticnit n El. %irul cet!"ilor Horazin,
Betsaida #i Capernaum se ncheia cu Nazaretul, iar #irul indivizilor, cu Petru.
Dac! Isus este Fiul lui Dumnezeu, dup! cum l recunosc #i duhurile necurate (vezi
8:29) #i ucenicii (vezi 14:33 #i 16:16), atunci a fi n mp!r!"ia lui Dumnezeu
nseamn! a fi frate cu Domnul Isus. Dar aceast! leg!tur! se stabile#te nu pe linia
nrudirii p!mnte#ti, ci pe linia nfierii cere#ti, care vine prin ascultarea de
Dumnezeu. Tocmai de aceea, blocul de text care se ocup! de ndoial! #i de
ndoielnici este segmentat n trei p!r"i (11:1-12:50; 13:1-58 #i 14:1-17:27), fiecare
segment ncheindu-se cu un tablou focalizat pe rela"iile de rudenie. n tabloul
din 12:46-50, i avem pe mama #i pe fra"ii lui Isus, n cel din 13:53-58, pe cei din
cetatea Lui natal!, Nazaret, incluzndu-i pe mama, fra"ii #i surorile Lui, iar tabloul
din 17:24-27 este focalizat pe rela"ia Fiului cu Tat!l ceresc.

Am putea afirma c! ntreg acest bloc de text (11:1-17:27) se fr!mnt! cu intrarea
pe poarta cea strmt!. Ceea ce ne va "ine afar! este ndoiala sau necredin"a n
Domnul Isus Hristos, neprosternarea noastr! la picioarele Lui ca semn al


accept!rii necondi"ionate a tuturor termenilor n care este definit! mntuirea
noastr! de c!tre Dumnezeu.

Dac! n 11:1-17:27 Matei ne-a vorbit despre intrarea pe poarta cea strmt!, n
blocul de text ce urmeaz! 18:1-25:46 el ne prezint! umblarea pe calea cea
ngust!. Ca s! atrag! aten"ia asupra pericolelor de pe cale, n capitolele 18-20, el
prezint! doctrina P!str!rii sfin#ilor n har sau cum anume poate r!mne cineva n
mp!r!"ia Cerurilor. Aceste capitole trebuie n"elese n oglind! cu capitolele
21-25, care ar putea fi intitulate: C!derea sfin#ilor din har. De#i nu este voia
Tat!lui nostru din Ceruri s! piar! unul m!car din ace#ti micu"i ai S!i care au fost
mntui"i prin lucrarea Fiului Omului, n capitolele 21-25, asist!m la blestemarea
smochinului, adic! la scoaterea lui Israel din ispr!vnicia lui, tocmai din pricina
necredin"ei lui n Domnul Isus. Blocul de text se termin! cu tabloul judec!"ii, cu
momentul n care Fiul Omului va veni n slava Sa, cu sfin"ii ngeri, #i va #edea pe
scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate naintea Lui. El
i va desp!r"i pe unii de al"ii cum desparte p!storul oile de capre (25:32). Cei din
dreapta Lui vor mo#teni mp!r!"ia pe care le-a preg!tit-o Tat!l, iar cei din stnga
vor fi trimi#i n focul cel ve#nic preg!tit pentru diavolul #i ngerii lui.

n lumina acestui deznod!mnt final al istoriei, capitolele 26-28 ne prezint! baza
obiectiv! a harului, pre"ul care face posibil! intrarea #i r!mnerea noastr! n
mp!r!"ia lui Dumnezeu. Ceea ce la oameni este cu neputin"!, la Dumnezeu este
cu putin"! tocmai prin lucrarea des!vr#it! a Domnului Isus Hristos.

Evanghelia se termin! cu mandatul preo"iei pe care Isus Hristos cel nviat din
mor"i l d! Bisericii Lui. Prin acest mandat, El, Fiul lui David, Fiul lui Avraam, va
duce, prin Biserica Sa, binecuvntarea la toate familiile p!mntului, dup! cum
promisese Dumnezeu lui Avraam, cu mai bine de dou! mii de ani n urm!.

Acum, dup! al"i dou! mii de ani, Domnul Isus Hristos, Fiul lui David, a#ezat la
dreapta M!ririi n Ceruri, lucreaz! nc! prin Biserica Sa la mplinirea
Leg!mntului avraamic.

Concluzii: Divinitatea lui Isus Hristos !i nchinarea noastr"
Att Ioan, ct #i Luca afirm! direct divinitatea lui Isus Hristos. Luca urc! pe linia
arborelui genealogic plecnd de la Iosif, prin Adam, la Dumnezeu #i o face imediat
dup! botez, la care cerul se deschide #i se aude glasul care zice: Tu e#ti Fiul Meu
prea iubit: n Tine mi g!sesc toat! pl!cerea Mea! (Luca 3:22). Ioan porne#te
invers, direct din prezen"a lui Dumnezeu, afirmnd divinitatea Cuvntului #i
limitndu-se la aceasta: La nceput era Cuvntul, #i Cuvntul era cu Dumnezeu, #i
Cuvntul era Dumnezeu. El era la nceput cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost
f!cute prin El; #i nimic din ceea ce a fost f!cut n-a fost f!cut f!r! El (Ioan 1:1-3).


Pentru nceput, Matei pare s! insiste pe mesianitatea Domnului Isus,
mul"umindu-se s!-L identifice ca Fiu al lui David #i ca Fiu al lui Avraam #i l!snd,
parc!, ascuns! divinitatea Lui. Genealogia lui Isus este dep!nat! plecnd de la
Avraam, prin David.

ntr-adev!r, ca #i Marcu (vezi 1:11) #i Luca (vezi 3:22), #i Matei men"ioneaz!
glasul auzit din cer la botezul lui Isus: Din ceruri s-a auzit un glas, care zicea:
Acesta este Fiul Meu prea iubit, n care mi g!sesc pl!cerea (Mat. 3:17). Dar
aceast! afirma"ie se leag! mai degrab! de Leg!mntul davidic, confirmnd c!
identificarea lui Isus Hristos cu Fiul lui David, Fiul lui Dumnezeu,
43
nu este
ntmpl!toare, ci inten"ionat!. Interpretarea n lumina Leg!mntului davidic a
afirma"iei glasului din cer este justificat! tocmai de modul n care #i ncepe Matei
evanghelia.

Aluzii fine la divinitatea lui Isus pot fi desprinse din textul din 1:23-24.
Divinitatea Lui este adus! apoi n punctul focal abia n momentul ispitirii lui Isus
Hristos: Dac! e#ti Fiul lui Dumnezeu (4:3; 6, s.n.) I-a zis diavolul. n 8:29,
ndr!ci"ii din "inutul gadarenilor recunosc #i declar! divinitatea lui Isus: Ce
leg!tur! este ntre noi #i Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Imediat dup! potolirea
furtunii, cei ce erau n corabie au venit de s-au nchinat naintea lui Isus #i I-au
zis: Cu adev!rat, Tu e#ti Fiul lui Dumnezeu! (14:33). Dar declara"ia oficial!
privind divinitatea Domnului Isus vine din gura lui Petru: Tu e#ti Hristosul, Fiul
Dumnezeului celui viu! (Mat. 16:16), declara"ie care va fi confirmat! de
Dumnezeu nsu#i pe Muntele Schimb!rii la Fa"!: Acesta este Fiul Meu prea iubit,
n care mi g!sesc pl!cerea Mea: de El s! asculta"i! (17:5).

Divinitatea lui Isus, afirmat! de El nsu#i, devine capul de acuzare #i condamnare
la moarte: Marele preot a luat cuvntul, #i I-a zis: Te jur, pe Dumnezeul cel viu,
s! ne spui dac! e#ti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a r!spuns Isus, snt!
Ba mai mult, v! spun c! de acum ncolo ve"i vedea pe Fiul omului #eznd la
dreapta puterii lui Dumnezeu, #i venind pe norii cerului (Mat. 26:63-64). Dac!
n Matei 27:40 #i 43 divinitatea Lui este pus! n mod batjocoritor sub semnul
ntreb!rii de c!tre unul dintre tlharii r!stigni"i al!turi de Isus, precum #i de c!tre
preo"ii cei mai de seam!, c!rturarii #i b!trnii, n 27:54, ea este afirmat! cu toat!
reveren"a de c!tre suta#ul roman #i de c!tre cei care L-au r!stignit: Cu adev!rat,
acesta a fost Fiul lui Dumnezeu.

Parcurgerea evangheliei trebuie s! limpezeasc! n noi nu doar con#tiin"a acestui
fapt, ci #i atitudinea de nchinare care define#te credin"a mntuitoare. Buzele #i

43
Domnul I-a promis acestui Unic Fiu al lui David o rela"ie special! de Tat! Fiu: Eu i voi fi
Tat! #i el mi va fi fiu; #i nu voi ndep!rta bun!tatea Mea de la el, cum am ndep!rtat-o de la cel
dinaintea ta [este vorba despre lep!darea lui Saul]. l voi a#eza pentru totdeauna n Casa Mea, #i
n mp!r!"ia Mea scaunul lui de domnie va fi nt!rit pe vecie (1 Cron. 17:13-14).


inima fiec!ruia dintre noi trebuie s! ngne m!rturia lui Petru din Cezareea lui
Filip Tu e#ti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu (16:16) urmat! de
predarea vie"ii noastre lui Hristos #i de disponibilitatea noastr! de a intra n
lucrarea Lui. Cu alte cuvinte, ca s! ne bucur!m de binecuvnt!rile lui Dumnezeu,
trebuie s! r!spundem cu credincio#ie la credincio#ia Lui.

Credincio#ia lui Dumnezeu #i credincio#ia noastr$
Avnd n vedere caracterul profund iudaic al Evangheliei dup! Matei, am putea
ilustra lucrul acesta folosindu-ne de simbolul menorei. ntreaga Evanghelie este
nf!#urat! n jurul axei menorei, care reprezint! Persoana #i lucrarea mp!ratului.

Astfel, verticala menorei reprezint! linia credincio#iei lui Dumnezeu. Ca Fiu al lui
David, Isus Hristos vine s! mplineasc! promisiunea pe care Dumnezeu a f!cut-o
lui David #i pe care a rennoit-o apoi prin Ieremia cu pu"in timp nainte de
d!rmarea Ierusalimului. Privind ceea ce reprezint! verticala sau axa #i talpa
menorei, am putea afirma mpreun! cu Petru c! dumnezeiasca Lui putere ne-a
d!ruit tot ce prive#te via"a #i evlavia (2 Petru 1:3). Dar linia orizontal! care taie
axa menorei ne atrage aten"ia asupra faptului c! sntem chema"i s! r!spundem cu
credincio#ie la credincio#ia lui Dumnezeu.

A uni credin"a cu fapta nseamn! a fi gata s! la#i mrejele #i s! porne#ti pe urmele
lui Isus Hristos, a#a cum au f!cut-o ucenicii (vezi 4:19). Este adev!rat c! la acea
or! ucenicii nu cuno#teau prea multe despre Isus. Au pornit pe urmele Lui, poate,
din curiozitate. Ceea ce este important este faptul c! au pornit totu#i. Iar n
aventura la care se angajaser!, Dumnezeu urma s!-i cufunde tot mai mult n
realitatea mesianit!"ii #i divinit!"ii Aceluia pe care au pornit s!-L urmeze.

Dup! o introducere generic! a lucr!rii lui Isus Isus str!b!tea toat! Galileea,
nv!"nd pe norod n sinagogi, propov!duind Evanghelia mp!r!"iei, #i t!m!duind
orice boal! #i orice neputin"! care era n norod (4:23) Matei prezint! Predica
de pe munte (5:1-7:29), n care Domnul Isus expune etica mp!r!"iei. Acest grupaj
compact de vorbiri este urmat de o serie de vindec!ri (8:1-9:34), pres!rat! cu
chem!ri de a-L urma pe Isus (8:18-22 #i 9:9-13), similare cu cea din 4:19.

Introducerea generic! din 4:23 se reia n 9:35: Isus str!b!tea toate cet!"ile #i
satele, nv!"nd pe norod n sinagogi, propov!duind Evanghelia mp!r!"iei #i
vindecnd orice fel de boal! #i orice fel de neputin"!, care era n norod (9:35).
Imediat dup! aceea, Isus ncepe s! transfere ucenicilor S!i mandatul
propov!duirii, prevenindu-i de ostilitatea celor la care se vor duce (10:1-42).

ncepnd cu capitolul 11, se ridic! ntrebarea identit!"ii lui Isus: Ioan a auzit din
temni"! despre lucr!rile lui Hristos #i a trimes s!-L ntrebe prin ucenicii s!i: Tu
e#ti Acela care are s! vin! sau s! a#tept!m pe altul? (11:3). Isus nu r!spunde


direct la ntrebare, ci, prin r!spunsul Lui, i oblig! pe trimi#ii lui Ioan #i,
binen"eles, pe ucenicii S!i s! descopere ei n#i#i r!spunsul, punnd cap la cap ceea
ce vedeau #i auzeau cu ceea ce era scris n Scriptur!.

Experien"a ucenicilor al!turi de Isus am putea s-o consider!m o tot mai adnc!
cufundare n realitatea mesianit!"ii #i divinit!"ii Acestuia. n acest proces s-a copt
convingerea legat! de identitatea Lui. Declara"ia lui Petru din Cezareea lui Filip
(16:16) marcheaz! n mod evident un punct de turnur! al ntregii lucr!ri a lui Isus.
Dac! pn! n 16:13-20 Isus str!b!tea cet!"ile #i satele, propov!duind Evanghelia
mp!r!"iei, de atunci ncolo, Isus a nceput s! spun! ucenicilor S!i c! El trebuie
s! mearg! la Ierusalim, s! p!timeasc! mult din partea b!trnilor, din partea
preo"ilor celor mai de seam! #i din partea c!rturarilor; c! are s! fie omort, #i c! a
treia zi are s! nvieze (16:21). ntmplarea cu Petru din 16:22-28 dovede#te c!
botezarea n Numele Tat!lui #i al Fiului #i al Duhului Sfnt nc! nu luase sfr#it.

Dac! alunec!m acum spre sfr#itul orizontalei care intersecteaz! axa menorei,
trebuie s! ne oprim s! ascult!m mandatul sau Marea ns!rcinare pe care Isus cel
nviat a dat-o ucenicilor S!i. Experien"a lor trebuiau s-o transfere altora:
Ducndu-v!, face"i ucenici din toate neamurile, botezndu-i n Numele Tat!lui #i
al Fiului #i al Sfntului Duh, #i nv!"ndu-i s! p!zeasc! tot ce v-am poruncit. %i iat!
c! Eu snt cu voi n toate zilele, pn! la sfr#itul veacurilor (28:19-20, trad. aut.).
Dac! Evanghelia a nceput cu propov!duirea lui Isus nso"it de ucenici, ea se
termin! cu propov!duirea ucenicilor nso"i"i de Isus. Dac! Evanghelia a nceput cu
Isus str!b!tnd cet!"ile #i satele Galileii, ea se termin! cu un mandat dat ucenicilor
n lumina c!ruia ei #i urma#ii lor aveau s! str!bat! cet!"ile #i satele lumii ntregi.

ntr-un fel, Matei descrie ciclul vie"ii cre#tine n general. Via"a cre#tin! ncepe cu
decizia cuiva de a l!sa mrejele #i de a-L urma pe Isus. Aceasta se traduce n
decizia cuiva de a porni n aventura botez!rii sau a cufund!rii lui n realitatea pe
care o reprezint! Numele Tat!lui #i al Fiului #i al Sfntului Duh, adic! de a porni
n aventura cunoa#terii Triunului Dumnezeu. Aceast! cunoa#tere a lui Dumnezeu
se va ntmpla pe m!sur! ce vom uni cu credin"a fapta; cu fapta, cuno#tin"a; cu
cuno#tin"a, nfrnarea; cu nfrnarea, r!bdarea; cu r!bdarea, evlavia; cu evlavia,
dragostea de fra"i; cu dragostea de fra"i, iubirea de oameni (2 Petru 1:5-7).

A uni fapta cu credin"a nseamn! a fi gata s! tr!im n baza lucrurilor pe care le
credem. A uni cuno#tin"a cu fapta nseamn! s! nu ne limit!m la o via"! habotnic!,
la o ascultare oarb! #i legalist!, ci a sonda mereu Cuvntul #i planul lui Dumnezeu,
pentru ca cunoa#terea adev!rului s! ne fac! slobozi. A uni nfrnarea cu cuno#tin"a
nseamn! a nu uita c!, de una singur!, cuno#tin"a ngmf!, dar dragostea zide#te.
De#i cuno#tin"a ne d! aripi, deoarece realiz!m c! toate lucrurile ne snt ng!duite,
nfrnarea este curajul de a le t!ia, de a n"elege #i a accepta c! nu toate snt de
folos #i nu toate zidesc. A uni r!bdarea cu nfrnarea nseamn! a c#tiga puterea de


a a#tepta maturizarea fratelui nostru, nefor"nd lucrurile. Fapta unit! cu credin"a,
cuno#tin"a cu fapta, nfrnarea cu cuno#tin"a #i r!bdarea cu nfrnarea trebuie s! se
arate n purtarea noastr! de zi cu zi. Or, tocmai aceasta este evlavia. Iar evlavia
trebuie s! se arate n rela"iile cu fra"ii, prin dragostea de fra"i, #i n rela"iile cu
semenii, prin iubire de oameni.

Nu la ntmplare via"a ve#nic! este definit! de Domnul Isus ca fiind cunoa#terea
lui Dumnezeu #i a Hristosului S!u, #i nu la ntmplare Petru leag! de cunoa#terea
lui Dumnezeu #i a Domnului Isus Hristos nu numai tot ce prive#te via"a #i evlavia,
ci ns!#i intrarea din bel#ug n mp!r!"ia Domnului #i Mntuitorului nostru Isus
Hristos. Iar acest proces al cunoa#terii tot mai profunde a Domnului Isus ncepe
printr-o atent! #i disciplinat! aplecare asupra Evangheliei dup! Matei, pentru a-i
descifra tainele.

E
E
v
v
a
a
n
n
g
g
h
h
e
e
l
l
i
i
a
a
d
d
u
u
p
p

M
M
a
a
t
t
e
e
i
i


Analiza c!r#iiM
M
a
a
t
t
e
e
i
i
1
1
:
:
1
1
-
-
4
4
:
:
2
2
5
5

mp$ratul, mpotrivirile #i strategia mp$r$"iei
Isus fiind Hristosul, Fiul lui David, Fiul lui Avraam, promisiunea lui
Dumnezeu cu privire la Noul Leg!mnt poate fi, n sfr"it, mplinit!.
Cu excep"ia primelor dou!sprezece versete din capitolul 3, n care se vorbe#te
despre lucrarea lui Ioan Botez!torul, ntregul bloc de text (1:1-4:25) este focalizat
pe Persoana Domnului Isus. Primul grup de tablouri (1:1-2:23) se ocup! de
intrarea lui Isus n lume, adic! de na#terea Acestuia, iar al doilea grup de tablouri
(3:13-4:25), de intrarea Lui n slujb!. &innd cont de leg!turile care se stabilesc
ntre diferitele tablouri care alc!tuiesc blocul de text de fa"!, acesta poate fi
mp!r"it n patru segmente. Primul (1:1-17) prefa"eaz! intrarea Domnului Isus n
lume, preciznd locul Lui n planul lui Dumnezeu. Domnul Isus este prezentat,
dintru nceput, ca fiu al lui David #i fiu al lui Avraam, pentru ca apoi, alc!tuirea
special! a genealogiei s! sublinieze cu mult! ingeniozitate tocmai locul Lui
central n Leg!mntul davidic. Un prim grup de tablouri se adun! n jurul
evenimentului na#terii Lui: anun"area #i na#terea mp!ratului (1:18-25), urmate
imediat de dezl!n"uirea mniei vr!jma#ilor mp!ratului n special a mniei lui
Irod la auzirea ve#tii aduse de magi (2:1-12) de fuga n Egipt din fa"a rev!rs!rii
acestei mnii asupra pruncilor din jurul Betleemului (2:13-18) #i de ntoarcerea din
Egipt, imediat dup! moartea lui Irod (2:19-23).

Primele dou!sprezece versete din capitolul 3 propov!duirea lui Ioan
Botez!torul (3:1-12) prefa"eaz! al doilea grup de tablouri, care snt, de data
aceasta, focalizate pe intrarea Domnului Isus n lucrare: botezul lui Isus (3:13-17),
ispitirea Lui (4:1-11), ancorarea lucr!rii Lui n profe"iile Vechiului Testament
(4:12-17), chemarea primilor ucenici, prin care se define#te strategia Domnului


Isus (4:18-22) #i prezentarea programului-cadru al lucr!rii lui Isus (4:23-25). De
data aceasta, mpotriva lui Isus se va ridica Satana nsu#i; dar acesta va fi biruit de
des!vr#ita ascultare a Domnului Isus: Pleac!, Satano, i-a r!spuns Isus. C!ci
este scris: Domnului, Dumnezeului t!u s! te nchini #i numai Lui s!-I sluje#ti
(Mat. 4:10). Programul-cadru al lucr!rii Domnului Isus este prezentat ca o
mplinire a profe"iilor din Isaia (4:12-17). Astfel, lucrarea lui Isus devine
r!spunsul logic #i legic la apari"iile paradoxale ale luminii, ale n!dejdii #i ale
mntuirii de-a lungul ntregii c!r"i a profetului Isaia. Isus #i lucrarea Lui snt
ra"iunea luminii care apare n ntunericul ce c!zuse peste ntreaga "ar! a lui Iuda #i
Israel. Strategia prin care binecuvnt!rile c#tigate ca Fiu al lui David vor fi
mp!r"ite tuturor familiilor p!mntului de c!tre Fiul lui Avraam, prin Biserica Lui,
este creionat! nc! de aici, de la nceputul evangheliei. Strategia lui Isus snt
oamenii. Tocmai de aceea a chemat dup! Sine ucenici. Cum anume se va
implementa aceast! strategie este apoi limpezit n ultimul tablou al acestui bloc de
text (4:23-25). Implementarea acestei strategii urma s! implice facerea de ucenici
prin propov!duirea Evangheliei mp!r!"iei #i turnarea realit!"ii mp!r!"iei peste
oameni, prin ajutarea lor s! guste primele ei roade: ndep!rtarea efectelor
mp!r!"iei ntunericului, efecte materializate n diferite boli #i neputin"e, suferin"!
#i moarte.

1:1 Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam
Matei #i ncepe evanghelia cu cartea neamului lui Isus Hristos. Dar spre
deosebire de Luca, el nu duce spi"a Lui de neam pn! la Adam, iar prin Adam la
Dumnezeu. Luca o face, pe de o parte, spre a dovedi c! Isus este Fiul lui
Dumnezeu, iar pe de alt! parte, spre a ar!ta c! Isus Hristos, ca al doilea Adam,
reediteaz! ispitirea din Eden, ie#ind biruitor din ea #i nvrednicindu-Se astfel s! fie
Acela care boteaz! cu Duhul Sfnt #i cu foc, adic! Hristosul lui Dumnezeu.
44

Matei afirm! toate aceste lucruri, folosindu-se ns! de alte mijloace dect Luca.
Scriind evreilor, el avea la ndemn! mijloace de mult mai mare for"!, tocmai n
Scripturile Vechiului Testament. Astfel, Matei #i ncepe evanghelia ancornd-o
direct n miezul c!r"ii Cronici, n Leg!mntul davidic, pentru ca prin el s! poat!
privi att napoi, spre Avraam #i spre leg!mntul pe care Dumnezeu l-a f!cut cu
acesta, ct #i nainte, spre mplinirea promisiunii f!cute de Dumnezeu lui Avraam.

Dimpreun! cu to"i ceilal"i evangheli#ti, Matei #tia din cartea profetului Ieremia
scriere care analizeaz! ultimii patruzeci de ani ai Regatului lui Iuda c!
mplinirea planului lui Dumnezeu va trebui s! urmeze linia leg!mntului f!cut de
Dumnezeu cu David. Atunci cnd, adresndu-Se prin Ieremia lui Zedechia, ultimul
mp!rat al lui Iuda, Dumnezeu condamn! pe p!storii lui Iuda pentru c! au risipit

44
Vom relua paralela dintre cele dou! evanghelii, mai jos, atunci cnd vom comenta Ispitirea lui
Isus Hristos (vezi comentariul de la Matei 4:1-11).


turma Domnului, El face o extraordinar! promisiune, iar aceast! promisiune urma
s! fie dus! la ndeplinire tocmai prin Acel Fiu al lui David promis acestuia n 2
Samuel 7:12-16 #i 1 Cronici 17:10-14.

3
%i Eu nsumi voi strnge r!m!#i"a oilor Mele din toate "!rile, n cari le-am izgonit; le
voi aduce napoi n p!#unea lor, #i vor cre#te #i se vor nmul"i.
4
Voi pune peste ele
p!stori cari le vor pa#te; nu le va mai fi team!, nici groaz!, #i nu va mai lipsi nici una
din ele, zice Domnul.
5
Iat!, vin zile, zice Domnul, cnd voi ridica lui David o
Odrasl! neprih!nit! (Ier. 23:3-5, s.n.).

Ceea ce au risipit to"i mp!ra"ii lui Iuda va aduna Odrasla pe care Domnul i-o va
ridica lui David. El va fi Acela care va ndrepta toate strmb!ciunile din pricina
c!rora poporul Domnului a fost mpr!#tiat prin toate "!rile ca s! slujeasc! unor
dumnezei str!ini. El [Odrasla lui David] va mp!r!"i, va lucra cu n"elepciune, #i
va face dreptate #i judecat! n "ar!. n vremea Lui, Iuda va fi mntuit, Israel va
avea lini#te n locuin"a lui; #i iat! Numele pe care i-L vor da: Domnul,
Neprih!nirea noastr!! (Ier. 23:5-6). n ziua aceea, zice Domnul o#tirilor, voi
sf!rma jugul de pe grumazul lui, i voi rupe leg!turile, #i str!inii nu-l vor mai
supune. Ci vor sluji Domnului, Dumnezeului lor, #i mp!ratului lor David, pe care
li-l voi scula (Ier. 30:8-9).

Textele din Ieremia amintite mai sus (23:3-6 #i 30:8-9) vorbesc despre o slujire n
dou! direc"ii. Pe de o parte, este vorba despre faptul c! poporul este slujit tocmai
de c!tre mp!ratul lui, iar pe de alt! parte, de faptul c! mp!ratul este slujit de
c!tre poporul Lui. Dup! ce mp!ratul i va sluji mntuindu-i, cei din poporul
Domnului vor fi liberi s!-L slujeasc! att pe El, mp!ratul lor, ct #i pe Domnul,
Dumnezeul lor. Pentru ca s! se realizeze aceast! mntuire, Odrasla lui David
trebuie s! fie nu numai mp!rat, ci #i mare preot. Acest adev!r este reluat mult mai
pe n"eles n versetul 21 din Ieremia 30: C!petenia lui va fi din mijlocul lui, #i
st!pnitorul lui va ie#i din mijlocul lui (Ier. 30:21). C!petenia #i St!pnitorul
despre care este vorba, fiind Odrasla lui David, va fi ntr-adev!r din mijlocul
poporului, unul dintre ei. Domnul nsu#i subliniase cum nu se poate mai bine acest
adev!r atunci cnd i-a adus aminte lui David de unde l-a luat ca s!-l fac! pe acesta
c!petenia poporului S!u: Te-am luat de la p!#une, dinapoia oilor, ca s! fii
c!petenia poporului Meu Israel (1 Cron. 17:7). Dar textul din Ieremia adaug! o
nou! dimensiune, pe cea a preo"iei, care era str!in! de practica lui Israel. n Israel
preo"ia #i mp!r!"ia "ineau de dou! semin"ii diferite: prima apar"inea semin"iei lui
Levi, iar a doua, semin"iei lui Iuda. Cu toate acestea, n Leg!mntul davidic,
Domnul precizase c! scaunul de domnie al Odraslei lui David urma s! fie nt!rit
pe vecie n mp!r!"ia Domnului #i n Casa Lui, deci func"iile preo"iei #i mp!r!"iei
urmau s! fie cumulate de una #i aceea#i persoan!. Tocmai de aceea continu!
Ieremia: l voi apropia de Mine zice Domnul #i va veni la Mine; c!ci
cine ar ndr!zni s! se apropie din capul lui de Mine? (Ier. 30:21).Apropierea de Dumnezeu define#te func"ia de mare preot. Or, C!petenia #i
St!pnitorul care va odr!sli din David va fi #i mp!rat #i Preot, ceea ce nsemna c!
pn! la ridicarea Lui n istorie trebuia s! se p!streze liniile mp!r!te#ti #i preo"e#ti.

Lucrarea Acestui Mare Preot / mp!rat avea s! inaugureze un Leg!mnt Nou, nu
ca leg!mntul, pe care l-am ncheiat cu p!rin"ii lor zice Domnul n ziua
cnd i-am apucat de mn!, s!-i scot din "ara Egiptului, leg!mnt, pe care l-au
c!lcat, m!car c! aveam drepturi de so" asupra lor (Ier. 31:32). Iar diferen"a dintre
Noul #i Vechiul Leg!mnt este marcat! n primul rnd tocmai de posibilitatea
mplinirii Leg!mntului avraamic, prin care binecuvntarea suprem! rela"ia
nemijlocit! cu Dumnezeu poate deveni un bun al tuturor. Prin lucrarea Odraslei
lui David, Robul Domnului, se va nl!tura nelegiuirea ntregii "!ri ntr-o singur! zi
(vezi Zah. 3:8-10) sau, n termenii profe"iei din Daniel 9:24, vor fi rezolvate cele
#ase lucruri care ap!sau pe inima lui Dumnezeu nc! din primele zile ale Crea"iei:
ncetarea f!r!delegii, isp!#irea p!catelor, isp!#irea nelegiuirii, aducerea
neprih!nirii ve#nice, pecetluirea vedeniei #i prorociei #i ungerea sfntului
sfin"ilor.
45
Tocmai de aceea, noi to"i, de la cel mai mic pn! la cel mai mare, urma
s! primim dreptul de a ne apropia de Dumnezeu, de a intra n Locul prea sfnt, pe
calea cea nou! #i vie, pe care ne-a deschis-o El [Odrasla lui David], prin perdeaua
dinl!untru, adic! trupul S!u (Evrei 10:19-20), iar intrarea noastr! urma s! fie
posibil! tocmai pentru c! n Locul Preasfnt ne a#teapt! tot El, ca Mare Preot pus
peste casa lui Dumnezeu (Evrei 10:21).

Deci, profe"iile Vechiului Testament fac clar faptul c! promisiunile lui Dumnezeu
viznd mplinirea planului S!u vor urma linia Leg!mntului davidic. Tocmai n
acest adev!r de bolt! #i ancoreaz! Matei Personajul principal, pe Isus Hristos,
nc! din primul verset al evangheliei: Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui
David, fiul lui Avraam (Mat. 1:1, s.n.). Promisiunea f!cut! lui Avraam Toate
familiile p!mntului vor fi binecuvntate n tine (Gen. 12:3) avea s! fie
mplinit! doar n urma lucr!rii mntuitoare s!vr#ite de Fiul lui David. Aceea#i
idee este subliniat! #i n Evanghelia dup! Luca. Luca nu o prinde n fraza de
nceput a evangheliei lui, ci n Cntarea lui Zaharia (vezi Luca 1:67-80), cntare
inspirat! tot din profe"iile lui Ieremia. n Cntarea lui Zaharia, reg!sim cteva
elemente con"inute #i n textul din Ieremia 30:8-9.

67
Zaharia, tat!l lui, s-a umplut de Duhul Sfnt, a proorocit, #i a zis:
68
Binecuvntat
este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru c! a cercetat #i a r!scump!rat pe poporul
S!u.
69
%i ne-a ridicat o mntuire puternic! n casa robului S!u David,
70
cum vestise
prin gura sfin"ilor S!i prooroci, cari au fost din vechime; $
71
mntuire de vr!jma#ii
no#tri, #i din mna tuturor celor ce ne ur!sc!
72
Astfel #i arat! El ndurarea fa"! de
p!rin"ii no#tri, #i "i aduce aminte de leg!mntul Lui cel sfnt,
73
potrivit jur!mntului

45
Pentru o explicare succint! a acestor concepte din Daniel 9:24, vezi Beniamin F!r!g!u,
Ieremia, vol. II, p. 193-208.


prin care Se jurase p!rintelui nostru Avraam,
74
c!, dup! ce ne va izb!vi din mna
vr!jma#ilor no#tri, ne va ng!dui s!-I slujim f!r! fric!,
75
tr!ind naintea Lui n
sfin"enie #i neprih!nire, n toate zilele vie"ii noastre (Luca 1:67-75, s.n.).

n primul rnd, Domnul promitea prin Ieremia sf!rmarea jugului de pe grumazul
lui Iacov, ruperea leg!turilor n a#a fel nct str!inii s! nu-l mai poat! supune
niciodat!. Acesta este primul lucru cntat de Zaharia: mntuire de vr!jma#ii no#tri
#i din mna tuturor celor ce ne ur!sc (Luca 1:71). Mntuirea aceasta pare s! fie o
mntuire final!, venit! n sfr#it, acum c! Domnul, Dumnezeul lui Israel a
cercetat #i a r!scump!rat pe poporul S!u (Luca 1:68) ceea ce corespunde cu
afirma"ia din Ieremia 30:8: %i str!inii nu-l vor mai supune. R!scump!rarea sau
mntuirea de vr!jma#i a venit tocmai prin cornul de mntuire ridicat de Domnul n
casa lui David, ceea ce ar corespunde cu scularea mp!ratului David, despre care
se vorbe#te n Ieremia 30:9. Deoarece mntuirea aceasta st! n iertarea p!catelor
(Luca 1:77), acest David, sculat de Domnul, trebuie s! poat! mplini #i func"ia de
mare preot. Or, tocmai lucrul acesta este afirmat n Ieremia 30:21. C!petenia de
care vorbe#te Ieremia este, pe de o parte, luat! din mijlocul poporului, iar pe de
alt! parte, prime#te #i dreptul de a se apropia de Domnul, deci prime#te func"ia de
mare preot.

n al doilea rnd, eliberarea de vr!jma#i afirm! Ieremia urma s! le redea
libertatea de a-I sluji Domnului, Dumnezeului lor, #i mp!ratului lor David (Ier.
30:9). %i n textul din Luca, mntuirea de vr!jma#i este prezentat! a fi un mijloc
spre un scop, #i nu un scop n sine. Tocmai mntuirea de vr!jma#i face posibil!
slujirea Domnului de c!tre cei mntui"i de El.
n al treilea rnd, dac! punem Cntarea lui Zaharia n termenii leg!mintelor,
Zaharia a n"eles c! mplinirea Leg!mntului davidic face posibil! mplinirea
Leg!mntului Avraamic. Era nevoie de ridicarea Cornului de Mntuire n casa lui
David pentru ca, astfel, Domnul s!-%i poat! aduce aminte de Leg!mntul Lui cel
sfnt f!cut cu Avraam. Or, aceast! secven"! este prezent! #i n textul din Ieremia.
n 30:9, Domnul l scoal! sau l ridic! pe David, dar apoi, n lumina termenilor n
care a fost formulat Leg!mntul davidic n 1 Cronici 17:10-14, C!petenia lui
[Iacov], ridicat! din mijlocul lor, Se va apropia de Domnul, nu de capul Lui, ci la
chemarea #i ungerea Domnului.
46
Drept urmare, Leg!mntul avraamic [generalizat
acum la ntreaga s!mn"! a lui Avraam] care aici este sugerat prin sintagma:
Voi ve"i fi poporul Meu, #i Eu voi fi Dumnezeul vostru (vezi Gen. 17:7 #i Ex.
19:4-6) se va putea n sfr#it mplini. Deci, #i n textul din Ieremia, ca #i n cel

46
Este important s! ne aducem aminte c! atunci cnd, n capitolul 5, autorul Epistolei c!tre
Evrei etaleaz! condi"iile pe care trebuia s! le ndeplineasc! cineva pentru ca s! poat! fi mare
preot, el ia tocmai cele dou! elemente din Ieremia 30:21: s! fie din mijlocul poporului #i s!
nu-#i ia cinstea aceasta singur, adic! s! nu se apropie de Dumnezeu de capul lui (vezi Evrei
5:1-6).


din Luca, scopul acestei r!scump!r!ri de vr!jma#i este nu st!pnirea asupra
vr!jma#ilor, nu c!lcarea lor n sfr#it n picioare, ci slujirea Domnului.
n al patrulea rnd, Ieremia i al!tur! Dumnezeului lui Iacov pe David, amndoi
fiind obiectul nchin!rii #i slujirii. Imaginea este similar! cu cea din Psalmul 110,
unde cei doi Domni Se substituie unul celuilalt. Aceast! al!turare a dou! persoane
este adev!rat! #i n textul din Luca. n textul din Luca, cornul de mntuire care a
fost ridicat n casa lui David este evident o persoan!, iar contextul ne spune c! este
vorba de [cel de-al doilea Prunc, despre care Zaharia cnt! tocmai la na#terea
propriului s!u prunc, dovedind astfel diferen"a de rang dintre cei doi. De#i, practic,
Cntarea lui Zaharia este dedicat!, n ntregul ei, nu pruncului s!u, ci celuilalt
Prunc], cele dou! versete care vorbesc despre Ioan snt importante tocmai
pentru c! scot n eviden"! identitatea celuilalt Prunc:

76
%i tu, pruncule, vei fi chemat prooroc al Celui Prea nalt. C!ci vei merge naintea
Domnului, ca s! preg!te#ti c!ile Lui,
77
#i s! dai poporului S!u cuno#tin"a mntuirii
care st! n iertarea p!catelor lui;
78
datorit! marii ndur!ri a Dumnezeului nostru, n
urma c!reia ne-a cercetat Soarele care r!sare din n!l"ime,
79
ca s! lumineze pe cei ce
zac n ntunerecul #i n umbra mor"ii, #i s! ne ndrepte picioarele pe calea p!cii! (Luca
1:76-79).

Domnul, n fa"a C!ruia va merge Ioan ca s! preg!teasc! c!ile Lui, este att Cel
Preanalt, ct #i ntrupatul S!u Fiu, acel Corn de Mntuire pe care Cel Preanalt L-a
ridicat poporului S!u, n casa robului S!u David. Ceea ce n Ieremia este la viitor,
n Luca este la prezent. Ceea ce Ieremia a prezis vedem mplinit n Luca. Iar faptul
c! cel care cnt! mplinirea acestor profe"ii este tocmai un preot vechi testamental
nu este lipsit de semnifica"ie.
47


O dat! ce am n"eles rela"ia dintre Leg!mntul davidic #i Leg!mntul avraamic,
ntrebarea cu care ne las! acest verset introductiv din Evanghelia dup! Matei (1:1)
este cum anume se vor mplini practic cele dou! Leg!minte. n primul rnd, cum
anume va ob"ine acest Fiu al lui David binecuvntarea, adic! cum anume va
ajunge El s! #ad! pe un scaun de domnie nt!rit pe vecie n Casa Domnului #i n
mp!r!"ia Lui?
48
Iar n al doilea rnd, cum anume va ajunge s! c#tige El pentru
toate familiile p!mntului dreptul de a #edea pe acest scaun de domnie,
49
pentru ca,
astfel, s! fie mplinit! promisiunea f!cut! de Domnul lui Avraam?
50
Dup! cum am
afirmat deja n introducerea acestui volum, ne putem a#tepta ca, de-a lungul
evangheliei, s! se contureze #i s! se mpleteasc! r!spunsul la aceste dou! ntreb!ri
majore. Pe de o parte, se va contura identitatea #i lucrarea Domnului Isus Hristos,
Fiul lui David, pe de alt! parte, se va contura strategia prin care Fiul lui David,

47
Beniamin F!r!g!u, Ieremia, vol. II, p. 176-178.
48
Vezi Evrei 8:1-5.
49
Vezi Apocalipsa 3:21.
50
Vezi Genesa 12:1-3 #i 22:16-18.


Fiul lui Avraam, va face ca aceast! binecuvntare s! ajung! pn! la marginile
p!mntului.

Isus Hristos, fiind Fiul lui David #i Fiul lui Avraam, este, de fapt, acea S!mn"! a
lui Avraam prin care Dumnezeu a promis s! binecuvnteze toate familiile
p!mntului. Prin El, promisiunea f!cut! acelui unic Fiu al lui David devine un bun
al tuturor celor care vor birui. Or, a birui nseamn! a ajunge s! fii n Hristos,
ntocmai cum Noe a fost n corabie. Deci, binecuvntarea va fi doar a aceluia care
va ajunge s! biruiasc! lumea prin credin"a c! Isus este Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu.

Ca s! po"i crede n Isus Hristos, trebuie s! ajungi s!-L cuno#ti pe El. Iar pentru ca
s!-L cuno#ti pe El, trebuie s! porne#ti pe urmele Lui, adic! trebuie s! accep"i
chemarea lui Isus (Mat. 4:19), s! mergi cu El (4:23), s!-L auzi predicnd #i
nv!"nd (5:1-7:29), s!-L vezi f!cnd minunile care confirm! identitatea #i
chemarea Lui (8:1-9:34); trebuie s! accep"i trimiterea n lume #i pre"ul care se cere
pl!tit (10:1-39); trebuie s! prive#ti ndoiala n fa"! #i s! la#i ca prezen"a #i lucrarea
lui Isus s! corecteze tiparele de n"elegere ale Scripturii (11:1-6); trebuie s! ai
curajul m!rturisirii, ca Petru (16:13-28); trebuie s! te opre#ti sub cruce #i la
mormntul gol (cap. 26-28) #i trebuie s! nu ui"i c! binecuvntarea cufund!rii n
realitatea Trinit!"ii nu trebuie #i nu po"i s-o "ii pentru tine, ci trebuie s-o mpar"i cu
al"ii, botezndu-i n Numele Tat!lui #i al Fiului #i al Sfntului Duh #i nv!"ndu-i s!
p!zeasc! tot ce "i-a poruncit Domnul Isus (28:18-20).

Atunci cnd cineva va avea lumina #i curajul de a declara din toat! inima ceea ce a
declarat Petru n Cezareea lui Filip Tu e#ti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui
viu (Mat. 16:16) va deveni copil al lui Dumnezeu, m!dular al Trupului lui
Hristos. Iar atunci cnd el va primi din partea Celui nviat din mor"i mandatul din
Matei 28:18-20 #i l va lua n serios, Fiul lui David, Fiul lui Avraam, Capul
Bisericii, va mplini, prin m!dularele Trupului Lui, promisiunea f!cut! de Domnul
lui Avraam.

Este cel pu"in interesant felul n care ncepe #i se termin! Evanghelia dup! Matei.
n 1:1, Isus Hristos este declarat a fi Fiul lui David, Fiul lui Avraam, iar n
28:18-20, El este dovedit a fi att Fiul lui David, ct #i Fiul lui Avraam. Ca Fiu al
lui David, pe Cel nviat din mor"i, l vedem preg!tit pentru n!l"are, pentru a Se
a#eza pe scaunul de domnie al Domnului, n Casa Domnului #i n mp!r!"ia Lui.
Ca Fiu al lui Avraam, pe Domnul Isus l vedem preg!tit ca s! porneasc! s!
mpart! lumii ntregi binecuvntarea c#tigat!: intrarea liber! la Tat!l, o rela"ie
nemijlocit! cu Dumnezeul cel viu. Prin faptul c! El nsu#i a promis s! fie cu
ucenicii S!i pn! la sfr#itul veacului (vezi 28:20), Domnul Isus, Fiul lui Avraam,
devine mp!r"itorul direct al acestei binecuvnt!ri, c#tigate, pe de o parte, cu


pre"ul mor"ii #i nvierii, iar pe de alt! parte, cu pre"ul n!l"!rii Lui n slujba de
Mare Preot al Cortului ceresc.

1:2-17 Cartea neamului lui Isus Hristos
Concluzia din versetul 17 ne ofer! o posibil! lentil! hermeneutic! pentru
genealogia Domnului Isus din Matei: Deci, de la Avraam pn! la David snt
patrusprezece neamuri de toate; de la David pn! la str!mutarea n Babilon snt
patrusprezece neamuri; #i de la str!mutarea n Babilon pn! la Hristos, snt
patrusprezece neamuri (Mat. 1:17). Este evident faptul c! Matei continu! s!
accentueze, pe de o parte, rela"ia dintre Isus #i David, iar pe de alt! parte, rela"ia
dintre Isus #i Avraam, ceea ce ne-a spus nc! din versetul 1. Poate tocmai lucrul
acesta explic! #i diferen"a dintre genealogiile din Matei #i Luca:

Genealogia din Matei Genealogia din Luca
2
Avraam
51
a n!scut pe Isaac,
Isaac a n!scut pe Iacov,
Iacov a n!scut pe Iuda #i fra"ii lui;
3
Iuda a n!scut pe Fares #i Zara din
Tamar,
Fares a n!scut pe Esrom;
Esrom a n!scut pe Aram;
4
Aram a n!scut pe Aminadab,
Aminadab a n!scut pe Naason,
Naason a n!scut pe Salmon;
5
Salmon a n!scut pe Boaz, din Rahab;
Boaz a n!scut pe Obed, din Rut;
Obed a n!scut pe Iese;
6
Iese a n!scut pe mp!ratul David.
mp!ratul David a n!scut pe Solomon,
din v!duva lui Urie;
7
Solomon a n!scut pe Roboam;
Roboam a n!scut pe Abia;
Abia a n!scut pe Asa;
8
Asa a n!scut pe Iosafat;
Iosafat a n!scut pe Ioram;
Ioram a n!scut pe Ozia;
9
Ozia a n!scut pe Ioatam,
Ioatam a n!scut pe Ahaz;
Ahaz a n!scut pe Ezechia;
10
Ezechia a n!scut pe Manase,
23
Isus avea aproape treizeci de ani, cnd
a nceput s! nve"e pe norod; #i era, cum
se credea,
fiul lui Iosif,
fiul lui Eli,
24
fiul lui Matat,
fiul lui Levi,
fiul lui Melhi,
fiul lui Ianai,
fiul lui Iosif,
25
fiul lui Matatia,
fiul lui Amos,
fiul lui Naum,
fiul lui Esli,
fiul lui Nagai,
26
fiul lui Maat,
fiul lui Matatia,
fiul lui Semei,
fiul lui Ioseh,
fiul lui Ioda,
27
fiul lui Ioanan,
fiul lui Resa,
fiul lui Zorobabel,
fiul lui Salatiel,
fiul lui Neri,
28
fiul lui Melhi,

51
Numele care snt cu caractere cursive #i reliefate snt comune celor dou! liste.


Manase a n!scut pe Amon,
Amon a n!scut pe Iosia;
11
Iosia a n!scut pe Iehonia #i fra"ii lui,
pe vremea str!mut!rii n Babilon.

12
Dup! str!mutarea n Babilon,

Iehonia a n!scut pe Salatiel,
Salatiel a n!scut pe Zorobabel;
13
Zorobabel a n!scut pe Abiud,
Abiud a n!scut pe Eliachim;
Eliachim a n!scut pe Azor;
14
Azor a n!scut pe Sadoc,
Sadoc a n!scut pe Achim;
Achim a n!scut pe Eliud.
15
Eliud a n!scut pe Eleazar,
Eleazar a n!scut pe Matan;
Matan a n!scut pe Iacov.
16
Iacov a n!scut pe
Iosif, b!rbatul Mariei, din care S-a
n!scut Isus, care Se cheam! Hristos.

17
Deci, de la Avraam pn! la David snt
patrusprezece neamuri de toate; de la
David pn! la str!mutarea n Babilon
snt patrusprezece neamuri; #i de la
str!mutarea n Babilon pn! la Hristos,
snt patrusprezece neamuri
(Mat.1:2-17).

fiul lui Adi,
fiul lui Cosam,
fiul lui Elmadam,
fiul lui Er,
29
fiul lui Isus,
fiul lui Eliezer,
fiul lui Iorim,
fiul lui Matat,
fiul lui Levi,
30
fiul lui Simeon,
fiul lui Iuda,
fiul lui Iosif,
fiul lui Ionam,
fiul lui Eliachim,
31
fiul lui Melea,
fiul lui Mena,
fiul lui Matata,
fiul lui Natan,
fiul lui David,
32
fiul lui Iese,
fiul lui Iobed,
fiul lui Boaz,
fiul lui Salmon,
fiul lui Naason,
33
fiul lui Aminadab,
fiul lui Admin,
fiul lui Arni,
fiul lui Esrom,
fiul lui Fares,
fiul lui Iuda,
34
fiul lui Iacov,
fiul lui Isaac,
fiul lui Avraam,
fiul lui Tara,
fiul lui Nahor,
35
fiul lui Seruh,
fiul lui Ragau,
fiul lui Falec,
fiul lui Eber,
fiul lui Sala,
36
fiul lui Cainam,
fiul lui Arfaxad,
fiul lui Sem,


fiul lui Noe,
fiul lui Lameh,
37
fiul lui Matusala,
fiul lui Enoh,
fiul lui Iared,
fiul lui Maleleel,
fiul lui Cainan,
38
fiul lui Enos,
fiul lui Set, fiul lui Adam,
fiul lui Dumnezeu (Luca 3:23-38).


Pentru a putea urm!ri mai u#or paralelele #i devierile ntre cele dou! liste
genealogice, vom r!sturna lista din Luca. Dup! cte vom vedea, pe lng! faptul
c! n Matei lipse#te partea de la Adam la Avraam, ntre Avraam #i David, listele
se suprapun aproape integral. Iar dup! David, ele urmeaz! dou! c!i diferite. Cea
din Matei urmeaz! linia regal! prin Solomon sau linia succesiunii la tronul lui
David, ceea ce este marcat de faptul c!, n ntreaga list!, David este singurul care
este numit mp!ratul David (1:6). Iar lista din Luca urmeaz! linia de
descenden"! fizic! prin Natan. Termenul folosit de Matei este a n!scut pe,
ceea ce poate fi n"eles #i ca descinznd din sau ca fiind urma#ul legal al.

2
Avraam a n!scut pe Isaac,
Isaac a n!scut pe Iacov,
Iacov a n!scut pe Iuda #i fra"ii lui;
3
Iuda a n!scut pe Fares #i Zara din Tamar,
Fares a n!scut pe Esrom;
Esrom a n!scut pe Aram;
Arni,
Admin,
4
Aram a n!scut pe Aminadab,
Aminadab a n!scut pe Naason,
Naason a n!scut pe Salmon;
5
Salmon a n!scut pe Boaz, din Rahab;
Boaz a n!scut pe Obed, din Rut;
Obed a n!scut pe Iese;
6
Iese a n!scut pe mp!ratul David.

mp!ratul David a n!scut pe Solomon, din v!duva lui Urie;


1.
7
Solomon a n!scut pe Roboam;
2. Roboam a n!scut pe Abia;
3. Abia a n!scut pe Asa;
1. Natan
2. Matata
3. Mena


4.
8
Asa a n!scut pe Iosafat;
5. Iosafat a n!scut pe Ioram;
6. Ioram a n!scut pe Ozia;
7.
9
Ozia a n!scut pe Ioatam;
8. Ioatam a n!scut pe Ahaz;
9. Ahaz a n!scut pe Ezechia;
10.
10
Ezechia a n!scut pe Manase;
11.Manase a n!scut pe Amon;
12.Amon a n!scut pe Iosia;
13.
11
Iosia a n!scut pe
14.Iehonia #i fra"ii lui, pe vremea
str!mut!rii n Babilon.

12
Dup! str!mutarea n Babilon,

1. Iehonia a n!scut pe Salatiel;

2. Salatiel a n!scut pe Zorobabel;
3.
13
Zorobabel a n!scut pe Abiud;
4. Abiud a n!scut pe Eliachim;
5. Eliachim a n!scut pe Azor;
6.
14
Azor a n!scut pe Sadoc;
7. Sadoc a n!scut pe Achim;
8. Achim a n!scut pe Eliud.
9.
15
Eliud a n!scut pe Eleazar;
10.Eleazar a n!scut pe Matan;
11.Matan a n!scut pe Iacov.
12.
16
Iacov a n!scut pe
13.Iosif, b!rbatul Mariei, din care S-a
n!scut
14.Isus, care Se cheam! Hristos.

4. Melea
5. Eliachim
6. Ionam
7. Iosif
8. Iuda
9. Simeon
10. Levi
11. Matat
12. Iorim
13. Eliezer
14. Isus
15. Er
16. Elmadan
17. Cosam
18. Adi
19. Melhi
20. Neri
21. Salatiel
22. Zorobabel
23. Resa
24. Ioanan
25. Ioda
26. Ioseh
27. Semei
28. Matatia
29. Maat
30. Nagai
31. Esli
32. Naum
33. Amos
34. Matatia
35. Iosif
36. Ianai
37. Melhi
38. Levi
39. Matat
40. Eli
41. Iosif
42. Isus era, cum se credea, fiul lui
Iosif.Putem face cteva observa"ii cu privire la cele dou! liste genealogice. n primul
rnd, n timp ce lista lui Matei, care urm!re#te linia de descenden"! ntre David #i
Isus, con"ine de dou! ori cte paisprezece nume, lista lui Luca con"ine nu mai pu"in
de patruzeci #i dou! de nume, deci aproape dublu. Acest simplu fapt ne face s!
credem c! Matei a avut un alt scop dect simpla creionare a arborelui genealogic al
Domnului Isus. n al doilea rnd, lista genealogic! din Matei coboar! din Avraam
pn! la David, pentru ca s! urm!reasc! n continuare cartea neamului lui Isus
Hristos pe linia lui Solomon. Iar lista genealogic! din Luca urc! dinspre Isus
nspre David pe linia lui Natan, nu a lui Solomon. n al treilea rnd, de la David la
Avraam, cele dou! liste se suprapun aproape n totalitate, cu o singur! excep"ie.
Matei are pe Esrom, Aram, Aminadab, n timp ce Luca are pe Esrom, Arni,
Admin #i Aminadab. Aram din Matei poate fi Arni din Luca, n timp ce Admin nu
este inclus n lista lui Matei, pentru ca s! se p!streze cele paisprezece neamuri
ntre Avraam #i David. Este posibil spune David Hill ca aceast! aranjare
artificial! s! se lege de numele David, trei consoane ebraice (D, w, d), care, n
gematria, au valoarea numeric! paisprezece (D=4; w=6).
52
Pe lng! faptul c! ofer!
un ajutor n memorare, aceast! schematizare subliniaz! dorin"a lui Matei de a
prezenta caracterul davidic al lui Isus.
53
n ntreaga linie genealogic!, doar David
este numit mp!rat. n al patrulea rnd, aceea#i inten"ie a lui Matei de a-L prezenta
pe Isus ca fiind acel Fiu al lui David promis de Dumnezeu prin Leg!mntul
davidic l-a f!cut pe evanghelist s! aleag! linia solomonic!, urm!rind linia acelora
care au #ezut pe scaunul lui David, deci linia mesianic! n lumina Leg!mntului
davidic din 2 Samuel 7:12-14 #i 1 Cronici 17:10-14. Astfel, n timp ce Matei
urm!re#te succesiunea la tronul lui David pe linia lui Solomon, Luca urm!re#te
arborele genealogic actual al lui Isus. n al cincilea rnd, accentul pe care Matei l
pune pe linia mesianic! davidic! este subliniat #i de faptul c! el omite trei dintre
mp!ra"i: pe Ahazia, Ioas #i Ama"ia, descenden"i din mp!r!teasa Atalia, care a
vrut s! distrug! linia davidic!. La fel, snt omi#i Ioahaz, Ioiachim #i Zedechia,
Iehonia sau Ioiachin fiind nepotul lui Iosia. n al #aselea rnd, observ!m c! de#i
Salatiel #i Zorobabel se reg!sesc pe ambele liste, cei doi evangheli#ti urm!resc
linii diferite ntre Zorobabel #i Iosif. n ce prive#te lista genealogic! a lui Matei,

52
Ridderbos ofer! o alt! explica"ie pentru alegerea num!rului 14 de c!tre Matei. Num!rul 14
spune el este mai mult ca probabil simbolic, dar este greu de determinat ce anume
simbolizeaz! el. Din numeroasele explica"ii care s-au oferit, urm!toarea mi pare a fi cea mai
bun!: 14 este 2x7, num!rul sacru al des!vr#irii. Neamurile sau genera"iile snt deci num!rate n
grupe de cte dou! ori #apte, pentru a ar!ta c! preg!tirea lui Dumnezeu pentru venirea lui
Hristos a fost terminat! #i reprezint! o lucrare complet!. Mai mult, venirea lui Mesia a marcat
nceputul celei de-a #aptea grupe de cte #apte [s!pt!mni (nota trad.)], atunci cnd cele #ase
zile de preg!tire au fost terminate. Aceasta a marcat ncheierea lucr!rii lui Dumnezeu. O
astfel de explica"ie arat! felul n care evanghelistul a putut s! prezinte mp!r"irea istoriei lui
Israel de la Avraam la Isus n 3x14 sau n 6x7 genera"ii, ca argument n plus privind
mesianitatea lui Isus (H. N. Ridderbos, Matthew, translated by Ray Togtman, Grand Rapids,
MI: Regency Reference Library, 1987, p. 22-23).
53
David Hill, The Gospel of Matthew, p. 74.


descenden"ii lui Zorobabel din aceast! list! afirm! Ridderbos nu apar n
Vechiul Testament, #i nu exist! posibilitatea de a afla cu exactitate cum anume a
aflat evanghelistul numele lor. S-a subliniat totu#i, n mod corect continu!
Ridderbos c! existen"a listelor genealogice era un lucru curent ntre iudei
Astfel, este plauzibil faptul ca Iosif s! fi avut #i el o astfel de list! genealogic!, iar
autorul Evangheliei dup! Matei s! fi aflat con"inutul ei, fie din surse orale, fie din
surse scrise.
54


O alt! curiozitate legat! de cartea neamului lui Isus din Matei este prezen"a
femeilor n genealogie. Este amintit! Tamar (3), Rahab, Rut (5) #i v!duva lui Urie
(6). Dup! cum vom vedea mai jos, prezen"a lor preg!te#te introducerea Mariei
(16).

n concluzie, putem sublinia c!, dup! cum se afirm! nc! din versetul 1, inten"ia
lui Matei este s! sublinieze faptul c! Isus este acel Fiul al lui David prin care
planul lui Dumnezeu urma s!-#i continue cursul, n pofida apostaziei lui Israel. n
lumina celor afirmate de Strack #i Billerbeck afirm! Ridderbos linia
urma#ilor lui Avraam ascende n 14 pa#i genealogici, pn! cnd se atinge culmea
puterii n David; n al"i 14 pa#i, puterea lui Israel se pr!bu#e#te, pn! cnd atinge
punctul de minim n Exil; n final, din acest abis al umilirii, linia ascende din nou
n al"i 14 pa#i, pentru a culmina n Isus. Acest curs al istoriei nu trebuie privit ca
fiind un joc al sor"ii. Totul s-a ntmplat sub c!l!uzirea minii divine, pentru a
nt!ri convingerea c! Isus este un antetip al lui David #i, astfel, Mesia.
55


Este posibil ca Matei s!-#i construiasc! lista genealogic! pe tiparul structurii
c!r"ilor 1 #i 2 Cronici. Am v!zut c! lentila hermeneutic! prin care este interpretat!
istoria de c!tre cronicar este tocmai Leg!mntul davidic. Dar Matei, scriind n mod
special evreilor, nu este interesat att de mult de ridicarea lui Israel dintre na"iuni,
ct de sublinierea faptului c! Isus este S!mn"a lui Avraam #i Fiul lui David.
Tocmai de aceea ncepe cu Avraam, nu cu Adam.

1:18-25 mplinirea ad litteram a promisiunii davidice: na!terea Fiului
lui Dumnezeu
Na#terea lui Isus din fecioara Maria este n ea ns!#i o extraordinar! minune.
Matei a anticipat cu mult! dib!cie prezentarea ei. Pe de o parte, contrar tradi"iei
iudaice, n genealogia Domnului Isus, el a inclus patru femei: pe Tamar (3), pe
Rahav, pe Rut (5) #i pe v!duva lui Urie (6), preg!tind, parc!, venirea urm!toarei
pe scen!: a Mariei. Tamar a devenit mama fiilor lui Iuda, for"nd, ntr-un fel,
situa"ia prin mijloace discutabile. Rahav fusese curva din Ierihon pe care

54
H. N. Ridderbos, Matthew, p. 21.
55
H. N. Ridderbos, Matthew, p. 22.


Dumnezeu a mntuit-o din fa"a judec!"ii n chip miraculos. Rut era o moabit!
primit! n poporul lui Dumnezeu cu mult! ging!#ie. Iar istoria v!duvei lui Urie o
avem descris! cu lux de am!nunte n Cartea mp!ra#ilor lui Iuda, aducndu-ne
aminte de extraordinarul p!cat al lui David. Dac! la evrei era un lucru neobi#nuit
ca n arborele genealogic s! fie men"ionate femei, este #i mai neobi#nuit faptul c!,
din toate femeile care puteau fi men"ionate, Matei alege s! includ! n genealogia
Domnului Isus tocmai numele acestora. Convingerea noastr! este c! el o face
tocmai pentru a-#i obi#nui cititorii cu felul neobi"nuit n care Dumnezeu alege s!
lucreze. Men"ionarea lui Tamar, Rahav, Rut #i Bat-%eba este doar o treapt!
preg!titoare pentru prezentarea unui lucru #i mai ciudat #i neobi#nuit: na#terea din
fecioar!.

Pe de alt! parte, Iosif este numit b!rbatul Mariei, din care S-a n!scut Isus, care Se
cheam! Hristos (16). Deci Maria este mama Domnului Isus, dar Iosif nu este
tat!l Lui fizic, ci doar tat!l Lui legal, tat!l adoptiv. Lucrul acesta este subliniat
apoi n versetul 18: Maria, mama Lui [Isus] era logodit! cu Iosif; #i nainte s!
locuiasc! ei mpreun!, ea s-a aflat ns!rcinat! de la Duhul Sfnt (s.n.). Faptul c!
Iosif este numit un om neprih!nit nseamn! c! el era un om tem!tor de Dumnezeu,
care se str!duia, cel pu"in, s! respecte Legea Domnului. Tocmai de aceea,
neprih!nirea lui sau starea lui dup! voia Domnului l-ar fi obligat nu numai s! o
dea n vileag pe Maria atunci cnd a descoperit c! ea era ns!rcinat!, ci s! fie
primul care s! insiste pe mplinirea Legii, adic! pe omorrea ei cu pietre. Este
adev!rat c!, afla"i sub jurisdic"ie roman!, iudeii nu mai aveau dreptul de a
implementa pedeapsa capital!. Cu toate acestea, Iosif ar fi trebuit s! fac! tot ceea
ce legea roman! i-ar fi permis, tocmai ca s!-#i dovedeasc! neprih!nirea. Cel mai
pu"in lucru ar fi fost ru#inarea Mariei n public, pentru faptul c! ea era ns!rcinat!,
f!r! ca el s! se fi atins de ea. Fr!mntarea lui trebuie s! fi fost imens!. Dar tocmai
aceast! fr!mntare l-a preg!tit pentru mesajul lui Dumnezeu #i pentru implica"iile
acestuia:

20
Dar pe cnd se gndea el la aceste lucruri, i s-a ar!tat n vis un nger al Domnului, #i
i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme s! iei la tine pe Maria, nevast!-ta, c!ci ce s-a
z!mislit n ea, este de la Duhul Sfnt.
21
Ea va na#te un Fiu, #i-i vei pune numele Isus,
pentru c! El va mntui pe poporul Lui de p!catele sale
22
Toate aceste lucruri s-au
ntmplat ca s! se mplineasc! ce vestise Domnul prin proorocul, care zice:
23
Iat!,
fecioara va fi ns!rcinat!, va na#te un fiu, #i-i vor pune numele Emanuil, care,
t!lm!cit, nseamn!: Dumnezeu este cu noi.
24
Cnd s-a trezit Iosif din somn, a f!cut
cum i poruncise ngerul Domnului; #i a luat la el pe nevast!-sa.
25
Dar n-a cunoscut-o,
pn! ce ea a n!scut un fiu. %i el i-a pus numele Isus (Mat. 1:20-25, s.n.).

Atunci cnd Domnul a rostit termenii Leg!mntului davidic Eu i voi fi Tat! #i
el mi va fi fiu (1 Cron. 17:13) cine ar fi crezut c! aceast! promisiune se va
mplini literal? Faptul c! Matei face leg!tura cu profe"ia din Isaia 7:14 creeaz! o
punte nspre promisiunea din 1 Cronici 17 sau 2 Samuel 7. Ceea ce i s-a spus lui


David a fost reluat #i clarificat prin Isaia un sfert de veac mai trziu, pentru ca s!
fie mplinit ad litteram acum: Maria era logodit! cu Iosif; #i nainte ca s!
locuiasc! ei mpreun! [deci pe cnd era nc! fecioar!] ea s-a aflat ns!rcinat! de la
Duhul Sfnt [#i] a n!scut un fiu (1:18, 25, s.n.). Faptul c! Domnul i confirm!
lui Iosif printr-un nger aceast! minune subliniaz! o dat! n plus leg!tura
evenimentului cu miezul planului lui Dumnezeu. Cel care Se va na#te va purta
numele Isus (n ebraic! Iosua), pentru c! El va mntui pe poporul S!u de p!catele
sale, p!cate datorit! c!rora, de#i promisiunea legat! de Fiul lui David a fost f!cut!
cu aproape un mileniu n urm!, mplinirea ei a fost ntrziat! de peregrin!rile
poporului n pustia p!catului. Dup! cum am aflat din cartea neamului lui Isus
Hristos, imediat dup! mp!ratul David, ntreaga linie genealogic! a pornit pe
panta pr!bu#irii, terminnd n Robia Babilonian!, #i chiar dup! repatrierea care a
avut loc sub Zorobabel, pentru Iuda, zbaterea n-a contenit nici o clip!. Dup! o
noapte incredibil de lung!, ngerul vestea acum zorile, lucru pe care Matei l va
afirma explicit ceva mai ncolo: Norodul acesta, care z!cea n ntunerec, a v!zut
o mare lumin!; #i peste cei ce z!ceau n "inutul #i n umbra mor"ii, a r!s!rit
lumina (Mat. 4:16).

Deci, n primul tablou (1:1-17), prin cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui
David, fiul lui Avraam (1:1), aranjat! n mod deliberat n jurul mp!ratului
David, evanghelistul ne-a focalizat aten"ia asupra faptului c! planul lui Dumnezeu
a ajuns la ultimul punct major de flexiune: aducerea pe scena istoriei a Fiului lui
Dumnezeu, despre Care i vorbise Domnul lui David. Tocmai de aceea, Matei nu
urmeaz! linia genealogic! fizic! a Domnului Isus, ci linia succesiunii regale la
tronul lui David, tron pe care urma s! Se a#eze Isus, n urma promisiunii exprese a
Domnului din 1 Cronici 17:10-14.
56
Pentru ca Isus s! fie Acel urma# unic al lui
David la tron, c!ruia I se f!cuser! toate promisiunile Leg!mntului davidic, El
trebuia s! fie att Fiul lui David, ct #i Fiul lui Dumnezeu.

Tabloul imediat urm!tor (1:18-25) subliniaz! cu toat! simplitatea, dar, n acela#i
timp, cu toat! for"a faptul c! fiul Mariei era, de fapt, Fiul lui Dumnezeu, c!ci ea
s-a aflat ns!rcinat! de la Duhul Sfnt (Mat. 1:18), nu de la Iosif,
57
#i tocmai de
aceea, El era Acela despre care i vorbise Domnul lui David: Cnd "i se vor
mplini zilele, #i cnd te vei duce la p!rin"ii t!i, voi ridica s!mn"a ta dup! tine, #i
anume pe unul din fiii t!i, #i-i voi nt!ri domnia Eu i voi fi Tat! "i el mi va fi
fiu l voi a#eza pentru totdeauna n Casa Mea, #i n mp!r!"ia Mea scaunul lui de
domnie va fi nt!rit pe vecie (1 Cron. 17:11-14, s.n.).

Este de remarcat faptul c! Matei nu vorbe#te despre detaliile legate de ajungerea
lui Iosif #i a Mariei la Betleem, de grajd, de iesle #i de scutece, de p!stori #i de

56
Vezi #i textul paralel din 2 Samuel 7.
57
Iacov a n!scut pe Iosif, b!rbatul Mariei, din care S-a n!scut Isus, care Se cheam! Hristos
(1:16).


ngeri. De fapt, Matei nu vorbe#te despre na#terea propriu-zis!, dect n treac!t.
Evanghelistul este preocupat nu att de mult de evenimentul na#terii, ct de
stabilirea leg!turilor ntre Pruncul ce urma s! Se nasc! #i Pruncul promis de
Dumnezeu lui David, despre care a mai vorbit apoi prin profe"i, #i mai ales prin
Isaia. n lumina profe"iei lui Isaia, se a#tepta na#terea unui Prunc mp!rat, #i
tocmai lucrul acesta dore#te s!-l scoat! n eviden"! Matei. Cartea neamului
Pruncului care Se n!#tea este prezentat! n a#a fel nct cunosc!torii Vechiului
Testament, cei care a#teptau mplinirea Leg!mntului davidic, s! poat! spune:

6
Un Copil ni s-a n!scut, un Fiu ni s-a dat, #i domnia va fi pe um!rul Lui; l vor numi:
Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, P!rintele veciniciilor, Domn al p!cii.
7
El va face
ca domnia Lui s! creasc!, #i o pace f!r! sfr#it va da scaunului de domnie al lui David
#i mp!r!"iei lui, o va nt!ri #i o va sprijini prin judecat! #i neprih!nire, de acum #i-n
veci de veci: iat! ce va face rvna Domnului o#tirilor (Is. 9:6-7).

Conform spuselor profetului, aceast! Odrasl! urma s! Se nasc! din tulpina lui Isai
sau Iese, acest Vl!star urma s! dea din r!d!cinile lui. Duhul Domnului Se va
odihni peste El, spune Isaia, duh de n"elepciune #i de pricepere, duh de sfat #i
de t!rie, duh de cuno#tin"! #i de fric! de Domnul. Pl!cerea Lui va fi frica de
Domnul (Is. 11:2-3).

Aceasta este seria profe"iilor pe care le sugereaz! Matei prin referirea la textul din
Isaia 7:14. Iar prin ele, ne leag! n mod evident de izvoarele acestor profe"ii, de
Leg!mntul davidic. Cele mai importante lucruri pentru evanghelistul Matei snt,
pe de o parte, succesiunea regal!, iar pe de alt! parte, filia"ia divin! a Pruncului
Mariei. Tocmai de aceea insist! el pe aceste aspecte, #i nu pe evenimentul
propriu-zis al na#terii.

2:1-12 Unde este mp"ratul de curnd n"scut al iudeilor?
Dac! n primele dou! tablouri (1:1-17 #i 18:25) a fost prezentat mp!ratul,
tablourile imediat urm!toare (2:1-12, 13-18 #i 19-23) ne prezint! mpotrivirile fa"!
de Acesta, sugernd r!zboiul spiritual pe care l-a declan#at na#terea Lui. Unul
dintre apostolii Lui de mai trziu avea s! spun! pe drept cuvnt: Fiul lui
Dumnezeu S-a ar!tat ca s! nimiceasc! lucr!rile diavolului (1 Ioan 3:8), iar
diavolul a sesizat #i a reac"ionat prompt la venirea Lui n lume.

Exponentul mniei rev!rsate asupra Pruncului este Irod, mp!ratul de la Ierusalim.
Faptul c! el era, de fapt, un str!in, un idumeu,
58
nu este ntmpl!tor. n 1 Cronici,

58
Iosif Flaviu vorbe#te astfel despre Antipater, tat!l lui Irod: El era dup! na#tere un idumeu,
unul dintre cei mai proeminen"i cet!"eni ai acelei na"iuni, att prin descenden"!, ct #i prin averea
#i autoritatea ce le avea (Josephus Flavius, Wars of the Jews, I.6.2 The Complete Works of
Josephus, p. 434). Este adev!rat c! Nicolaus pretinde c! Antipater tat!l lui Irod a fost


imediat dup! Leg!mntul davidic din capitolul 17, urmeaz! cteva capitole cu
r!zboaiele lui David, sec"iunea a patra a c!r"ii (1 Cron. 18:1-22:1)
59
terminndu-se
cu confruntarea dintre David #i Satana.
60
Men"ionarea Satanei n 1 Cronici 21:1
este inten"ionat! de cronicar. Textul paralel din 2 Samuel 24:1 spune c! Acela care
S-a aprins de mnie mpotriva lui Israel a fost Domnul, nu Satana.
61
Schimbarea de
perspectiv! din 1 Cronici 21: 1 preg!te#te tiparul pentru ceea ce urma s! se
ntmple, de fapt, mai trziu n via"a Acelui Fiu al lui David despre care a vorbit
Domnul n leg!mntul din 1 Cronici 17.

Dac! furia lui Irod mpotriva nou-n!scutului Fiu al lui David ar putea fi asimilat!
cu furia neamurilor din jur ndreptat! mpotriva lui David, ispitirea lui David de
c!tre Satana are, desigur, paralel! n ispitirea Domnului Isus. n timp ce n cazul
lui David biruin"a asupra Satanei, mai precis, sc!parea lui David din fa"a rev!rs!rii
mniei lui Dumnezeu a venit prin jertfirea mielului din aria lui Ornan, n cazul
Domnului Isus, chiar dac! ispitirea s-a terminat nu cu nfrngerea Domnului Isus,
ci cu nfrngerea Ispititorului, totu#i, Domnul Isus a trebuit s! moar! ca Miel n
aria lui Ornan, tocmai pentru ca iertarea lui David #i a tuturor acelora ca #i el
s! nu r!mn! o acuzare la adresa lui Dumnezeu.

Este interesant c! aceast! ntreag! istorie a vr!jm!#iei mpotriva Pruncului este
declan#at! de venirea magilor la Ierusalim. Astfel, istoria magilor pe care o
reg!sim doar n Evanghelia dup! Matei este, de fapt, istoria mniei lui Irod
mpotriva mp!ratului de curnd n!scut, ntocmai cum, n viziunea cronicarului,
neamurile din jurul lui Israel #i-au dezl!n"uit ostilit!"ile mpotriva mp!ratului
David, de curnd nsc!unat peste toate cele dou!sprezece semin"ii ale lui Israel.
62

n cazul lui David, vr!jm!#ia mpotriva poporului lui Dumnezeu #i a mp!ratului
lui venea din partea unor neamuri net!iate mprejur. n cazul Domnului Isus,
nsu#i poporul S!u s-a ridicat mpotriva Lui. Este de remarcat faptul c! Matei
subliniaz! aceast! coalizare a Ierusalimului cu Irod: Cnd a auzit mp!ratul Irod
acest lucru, s-a tulburat mult; #i tot Ierusalimul s-a tulburat mpreun! cu el (Mat.
2:3, s.n.). Preo"ii cei mai de seam! #i c!rturarii norodului devin instrumentul
folosit de Irod mpotriva Pruncului, cu sau f!r! #tirea lor. Ei erau aceia care #tiau
din Scripturi unde trebuia s! Se nasc! Hristosul. Ridderbos ne ndeamn! s!
observ!m c! magii au reu#it s! g!seasc! mp!ratul de curnd n!scut al iudeilor cu
ajutorul Sfintelor Scripturi ale iudeilor, nu cu ajutorul stelei care i-a intrigat #i i-a

dintre iudeii care s-au ntors din Babilon n Iudeea; dar aceast! afirma"ie avea menirea ca s!
mul"umeasc! pe Irod, care era fiul s!u [a lui Antipater] #i care printr-un joc favorabil al sor"ii a
ajuns s! devin! mp!rat al iudeilor (Josephus Flavius, Antiquities of the Jews, XIV.1.3 The
Complete Works of Josephus, p. 289).
59
Vezi Beniamin F!r!g!u, 1 Cronici, p. 137-168.
60
Vezi Beniamin F!r!g!u, 1 Cronici, p. 146-155.
61
Pentru explicarea acestei nlocuiri n text, vezi Beniamin F!r!g!u, 1 Cronici, p. 159-162.
62
Vezi 1 Cronici 14:8-17 #i 18:1-20:8.


pus pe drumul c!ut!rii Lui, ca #i cum ni s-ar spune c! indiferent unde #i din ce
pricin! ncep c!ut!rile noastre, ele se pot finaliza doar n lumina Cuvntului lui
Dumnezeu.
63
Pe de alt! parte continu! Ridderbos trebuie s! observ!m, de
asemenea, #i ironia divin! legat! de faptul c! tocmai Sinedriul a fost acela care i-a
c!l!uzit pe magi spre Betleem. F!cnd lucrul acesta, Sinedriul forul religios
suprem al lui Israel a f!cut o m!rturie de net!g!duit n fa"a ntregii lumi privind
faptul c! necredin"a lui Israel n-a fost rezultatul ignoran"ei #i a incertitudinii. Israel
a #tiut exact unde trebuia s! Se nasc! mp!ratul iudeilor, dar aceia care I s-au
nchinat mai nti au fost cei dintre neamuri.
64
Aceasta nseamn! c! po"i muri de
foame chiar dac! ai pinea #i cu"itul n mn!. n termenii lui Luca, atunci cnd
lumina din tine este ntuneric, adic! atunci cnd tocmai Cuvntul Scripturii
incorect interpretat st! n calea ntlnirii tale cu mp!ratul, ct de mare trebuie s!
fie ntunericul acela!

Cu toate c! astfel de medita"ii snt binevenite #i adev!rate, Matei apeleaz! la
cuvntul Scripturii rostit de preo"ii cei mai de seam! tocmai ca s! sublinieze o dat!
n plus leg!tura dintre Pruncul de curnd n!scut n Betleemul din Iudeea #i
promisiunile pe care le-a f!cut Dumnezeu lui David. La nsc!unarea lui David, tot
Israelul venit la Hebron a zis: Iat! c! noi sntem os din oasele tale #i carne din
carnea ta. Odinioar!, chiar cnd era Saul mp!rat, tu duceai #i aduceai pe Israel
napoi. Domnul, Dumnezeul t!u, "i-a zis: Tu vei pa#te pe poporul Meu Israel #i tu
vei fi c!petenia poporului Meu Israel (1 Cron. 11:1-2). Ca #i David, Hristosul
trebuia s! fie C!petenia #i P!storul poporului Israel. Matei subliniaz! lucrul acesta
prin combinarea textului din Mica 5:1-2 cu cele din Ieremia 23:3-6, 30:9 #i 21.
Tocmai aceast! combina"ie de idei d! n vileag inten"ia evanghelistului de a
sublinia rela"ia mp!ratului de curnd n!scut al iudeilor cu promisiunile mesianice
din Scripturile lor, subliniind cu #i mai mult! for"! dreptul Acestuia la tronul lui
David, la titlul mesianic.

nchinarea magilor afirm! Ridderbos a fost mplinirea unui element foarte
important din n!dejdea mesianic! iudaic!, #i anume, faptul c! neamurile vor veni
#i se vor nchina mp!ratului lui Israel (vezi, de ex., Ps. 72:10-11) Aceasta a
revelat n mod direct #i clar natura universal! a noii dispensa"ii, nc! de la
nceputurile ei.
65


63
Este vorba aici despre diferen"a dintre Revela"ia General! #i Revela"ia Special!. Ceea ce se
poate cunoa#te despre Dumnezeu, spune Pavel n Romani, le este descoperit n ei, c!ci le-a
fost ar!tat de Dumnezeu. n adev!r, nsu#irile nev!zute ale Lui, puterea Lui vecinic! #i
dumnezeirea Lui, se v!d l!murit, de la facerea lumii, cnd te ui"i cu b!gare de seam! la ele n
lucrurile f!cute de El (1:19-20). Dar aceast! revela"ie natural! poate face pentru noi doar ceea
ce a f!cut steaua pentru magi: ne poate pune pe drumul c!ut!rii de Dumnezeu. Drumul g!sirii
lui Dumnezeu trebuie s! ne fie luminat de Revela"ia Special!, pe care o avem n Cuvntul Scris,
n Scripturi.
64
H. N. Ridderbos, Matthew, p. 34.
65
H. N. Ridderbos, Matthew, p. 37.


n concluzie, putem afirma c!, de#i textul include toate aceste aspecte, accentul
textului r!mne pe vr!jm!#ia declan#at! mpotriva Pruncului nc! din clipa venirii
Lui n lume. n forma ei embrionar!, asist!m la ceea ce mai trziu avea s! fie
rezumat astfel de c!tre ucenicii Domnului Isus: Pentru ce se nt!rt! neamurile, #i
pentru ce cuget! noroadele lucruri de#erte? mp!ra"ii p!mntului s-au r!sculat, #i
domnitorii s-au unit mpotriva Domnului #i mpotriva Unsului S!u. n adev!r,
mpotriva Robului T!u celui sfnt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au nso"it n cetatea
aceasta Irod
66
#i Pilat din Pont cu Neamurile #i cu noroadele lui Israel (Fapte
4:25-27). Dar ucenicii au avut n"elepciunea s! adauge: Ca s! fac! tot ce hot!rse
mai dinainte mna Ta #i sfatul T!u (Fapte 4:28).

2:13-18 Un #ip"t s-a auzit n Rama
ntr-adev!r, dac! venirea Domnului Isus n lume nu era altceva dect mplinirea
ntocmai a tot ce hot!rse mai dinainte mna #i sfatul Domnului, atunci nici
mpotrivirile care se ngr!m!deau la orizont nu puteau s! fi sc!pat aten"iei #i
controlului lui Dumnezeu. Pe de o parte, magii au fost n#tiin"a"i de Dumnezeu n
vis s! nu mai dea pe la Irod #i s-au ntors n "ara lor pe un alt drum (Mat. 2:12).
Iar pe de alt! parte, dup! ce au plecat magii, un nger al Domnului se arat! n vis
lui Iosif, #i-i zice: Scoal!-te, ia Pruncul #i pe mama Lui, fugi n Egipt, #i r!mi
acolo pn! "i voi spune Eu; c!ci Irod are s! caute Pruncul, ca s!-L omoare (Mat.
2:13).

Dar controlul lui Dumnezeu asupra evenimentelor este subliniat nu att de mult
prin faptul c! Pruncul a fost ocrotit n mod supranatural de Dumnezeu, ct prin
faptul c! ceea ce se ntmpla era o mplinire a profe"iilor. ntr-adev!r, pe de o
parte, Dumnezeu l-a avertizat pe Iosif de furtuna care se preg!tea la orizont, iar pe
de alt! parte, a preg!tit #i mijloacele de existen"! pentru Prunc #i p!rin"ii lui n
Egipt, prin darurile pe care le-au adus magii. Dar Matei insist! totu#i pe cel de-al
doilea element care subliniaz! mplinirea planului lui Dumnezeu, pe mplinirea
profe"iilor: Iosif s-a sculat, a luat Pruncul #i pe mama Lui, noaptea, #i a plecat n
Egipt. Acolo a r!mas pn! la moartea lui Irod, ca s! se mplineasc! ce fusese vestit
de Domnul prin proorocul care zice: Am chemat pe Fiul Meu din Egipt (Mat.
2:14-15, s.n.).

Scriindu-le iudeilor, Matei inten"ioneaz!, probabil, s! stabileasc! o paralel! ntre
istoria Domnului Isus #i cea a poporului Israel.
67
Mnia lui Faraon rev!rsat! asupra

66
Aici este vorba despre fiul lui Irod cel Mare.
67
Aplicarea textului din Matei presupune o fug! n Egipt, care este interpretat! aici ca fiind o
recapitulare a eliber!rii poporului lui Dumnezeu din Exod, tocmai prin aceast! experien"! din
via"a timpurie a lui Mesia. Este, de asemenea, posibil ca evanghelistul s! fi fost dependent
privind interpretarea textului din Osea 11:1 de textul din Numeri 24. Numeri 24:7-8 (LXX)


copiilor lui Israel ntiul n!scut al Domnului este comparabil! cu mnia lui
Irod rev!rsat! asupra lui Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu. n timp ce Faraon,
v!znd c! este tras pe sfoar! de c!tre moa#e, a dat urm!toarea porunc! la tot
poporul lui: S! arunca"i n ru pe orice b!iat care se va na#te, #i s! l!sa"i pe toate
fetele s! tr!iasc! (Ex. 1:22), Irod, cnd a v!zut c! fusese n#elat de magi, s-a
mniat foarte tare, #i a trimes s! omoare pe to"i pruncii de parte b!rb!teasc!, de la
doi ani n jos, cari erau n Betleem #i n toate mprejurimile lui (Mat. 2:16). Fuga
n Egipt a Pruncului poate fi pus! n paralel cu coborrea n Egipt a lui Iosif
alungat de mnia fra"ilor s!i, iar apoi cu coborrea n Egipt a lui Iacov #i a celor
#aptezeci de suflete din casa lui pentru a fi ocroti"i de Dumnezeu pn! la vremea
hot!rt!. Exodul lui Israel este apoi n mod deliberat folosit ca o metafor! pentru
ie#irea Pruncului din Egipt, imediat dup! moartea lui Irod. Faptul c! paralela este
inten"ionat! rezult! din leg!tura pe care o face Matei ntre ie#irea Pruncului din
Egipt #i profe"ia din Osea 11:1, care se refer! n mod evident la Israel: Cnd era
tn!r Israel, l iubeam, #i am chemat pe fiul Meu din Egipt (s.n.). O astfel de
paralel! este justificat! doar dac!, n accep"iunea evanghelistului, Isus, fiul Mariei
#i Fiul lui Dumnezeu, este acea r!m!#i"! a lui Israel prin care se recapituleaz!
istoria lui Israel. n continuarea versetului 1 din Osea 11, prorocul face un rezumat
al traiectoriei apostate a lui Israel #i al durerii pricinuite de Israel ntiul n!scut
al Domnului Aceluia care l-a scos cu mn! tare din Egipt ca s!-%i mplineasc!
prin el planurile:

1
Cnd era tn!r Israel, l iubeam, #i am chemat pe fiul Meu din Egipt.
2
Dar cu ct
proorocii i chemau, cu att ei se dep!rtau: au adus jertfe Baalilor, #i t!mie chipurilor
idole#ti.
3
%i totu# Eu am nv!"at pe Efraim s! mearg!, #i l-am ridicat n bra"e; dar n-au
v!zut c! Eu i vindecam.
4
I-am tras cu leg!turi omene#ti, cu funii de dragoste, am fost
pentru ei ca cel ce le ridic! jugul de lng! gur!. M-am plecat spre ei #i le-am dat de
mncare.
5
Nu se vor mai ntoarce n "ara Egiptului; dar Asirianul va fi mp!ratul lor,
pentru c! n-au voit s! se ntoarc! la Mine.
6
Sabia va n!v!li peste cet!"ile lor, va
nimici, va mnca pe sprijinitorii lor, din pricina planurilor pe cari le-au f!cut.
7
Poporul
Meu este pornit s! se dep!rteze de Mine; #i dac! snt chema"i napoi la Cel Prea nalt,
nici unul din ei nu caut! s! se ridice (Osea 11:1-7, s.n.).

Ca r!spuns la toat! aceast! mpotrivire, ne-am a#tepta ca mnia Domnului s! se
reverse asupra poporului S!u #i s!-l striveasc!. Dar Domnul ncheiase cu el un
leg!mnt un leg!mnt unilateral #i irevocabil. Planul S!u trebuia deci s! fie dus
la ndeplinire tocmai prin s!mn"a lui Avraam. Tocmai de aceea, n versetele
urm!toare, Domnul vine s! nt!reasc! aceast! hot!rre:

8
Cum s! te dau Efraime? Cum s! te predau Israele? Cum s!-"i fac ca Admei? Cum s!
te fac ca &eboimul? Mi se sbate inima n Mine, #i tot l!untrul Mi se mi#c! de mil!!
9
Nu voi lucra dup! mnia Mea aprins!, nu voi mai nimici pe Efraim; c!ci Eu snt

poate fi n"eles ca nsemnnd c! Dumnezeu L-a c!l!uzit pe Mesia (n locul lui Iacov) n ie#irea
Lui din Egipt (David Hill, The Gospel of Matthew, p. 85).


Dumnezeu, nu un om. Eu snt Sfntul n mijlocul t!u, #i nu voi veni s! pr!p!desc.
10
Ei
vor urma pe Domnul, ca pe un leu care va r!cni; c!ci El nsu# va r!cni, #i copiii vor
alerga tremurnd de la apus.
11
Vor alerga tremurnd din Egipt, ca o pas!re, #i din "ara
Asiriei, ca o porumbi"!. %i-i voi face s! locuiasc! n casele lor, zice Domnul (Osea
11:8-11).

Dar durerea inimii Domnului #i dorin"a Lui de a mntui nu puteau trece pur #i
simplu cu vederea p!catul #i r!zvr!tirea. Iar adev!rul legat de starea lui Efraim
este afirmat n versetul imediat urm!tor Efraim m! nconjoar! cu minciuni, #i
casa lui Israel cu n#el!torii. Iuda este tot hoinar fa"! de Dumnezeu, fa"! de Cel
Sfnt #i credincios (Osea 11:12) pentru ca apoi tot restul profe"iei lui Osea s!-l
incrimineze pe Israel pentru p!catele lui. Totu#i, profetul termin! pe o not!
luminoas!, pe n!dejdea relu!rii ntregii acestei istorii, dar nu pe linia falimentului,
ci pe linia biruin"ei, a mplinirii planului lui Dumnezeu:

4
Le voi vindeca v!t!marea adus! de neascultarea lor, i voi iubi cu adev!rat! C!ci
mnia Mea s-a ab!tut de la ei!
5
Voi fi ca roua pentru Israel; el va nflori ca crinul, #i va
da r!d!cini ca Libanul.
6
Ramurile lui se vor ntinde; m!re"ia lui va fi ca a m!slinului,
#i miresmele lui ca ale Libanului.
7
Iar!# vor locui la umbra lui, iar!# vor da via"!
grului, vor nflori ca via, #i vor avea faima vinului din Liban.
8
Ce mai are Efraim a
face cu idolii? l voi asculta #i-l voi privi, voi fi pentru el ca un chiparos verde: de la
Mine "i vei primi rodul.
9
Cine este n"elept, s! ia seama la aceste lucruri! Cine este
priceput, s! le n"eleag!! C!ci c!ile Domnului snt drepte; #i cei drep"i umbl! pe ele,
dar cei r!zvr!ti"i cad pe ele (Osea 14:4-9).

Toat! durerea Domnului pricinuit! de falimentul lui Israel n a fi cu adev!rat
ntiul S!u n!scut urma s! fie r!scump!rat! prin ascultarea Aceluia care este cu
adev!rat Fiul Preaiubit, n care Domnul #i g!se#te toat! pl!cerea prin
ascultarea lui Isus Hristos. El va veni din Egipt, la chemarea Domnului, dar nu ca
s! parcurg! din nou drumul falimentului lui Israel, ci ca s! mngie inima
Domnului, prin des!vr#ita Lui ascultare, prin care, de data aceasta, se va mplini
mandatul lui Israel.

Dar nainte ca s! poat! r!suna chemarea Domnului #i nainte ca Fiul lui
Dumnezeu s! poat! ie#i din Egipt ca s! mplineasc! planul Domnului, trebuia s!
r!sune "ip!tul de la Rama, plngere #i bocet mult, ca s! se mplineasc! spune
Matei profe"ia din Ieremia 31:15. Este interesant c! textul din Ieremia la care
se refer! Matei se afl! n contextul cel mai luminos din ntreaga carte a profetului
Ieremia, n por"iunea pe care mul"i comentatori o numesc Cartea Consol!rii.
68

Cele patru capitole din Ieremia care alc!tuiesc aceast! Carte a Consol!rii (30-33)
snt n"esate de profe"ii mesianice #i escatologice a c!ror mplinire este legat! de
Odrasla lui David.
69
Matei l prezentase pe Isus ca fiind fiul lui David, fiul lui

68
Vezi Beniamin F!r!g!u, Ieremia, vol. II, p. 169.
69
Vezi Ieremia 30:9, 21; 31:27-34; 32:36-44 #i 33:14-26.


Avraam. Iar acum, el nu pierde prilejul s! afirme n mod indirect faptul c!
profe"iile f!cute de Domnul prin Ieremia profe"ii viznd mntuirea poporului
S!u au ajuns la pragul mplinirii lor:

10
Asculta"i Cuvntul Domnului, neamuri, #i vesti"i-l n ostroave dep!rtate! Spune"i:
Cel ce a risipit pe Israel l va aduna, #i-l va p!zi cum #i p!ze#te p!storul turma.
11
C!ci Domnul r!scump!r! pe Iacov, #i-l izb!ve#te din mna unuia mai tare dect el.
12
Ei vor veni, #i vor chiui de bucurie pe n!l"imile Sionului; vor alerga la bun!t!"ile
Domnului, la gru, la must, la untdelemn, la oi #i boi, sufletul le va fi ca o gr!din!
bine udat!, #i nu vor mai tnji.
70

13
Atunci fetele se vor veseli la joc, tinerii #i b!trnii se
vor bucura #i ei; le voi preface jalea n veselie, #i-i voi mngia, le voi da bucurie,
dup! necazurile lor.
14
Voi s!tura de gr!sime sufletul preo"ilor, #i poporul Meu se va
s!tura de bun!t!"ile Mele, zice Domnul.
15
A#a vorbe#te Domnul: Un #ip!t se aude
la Rama, plngeri "i lacr!mi amare: Rahela
71
"i plnge copiii; "i nu vrea s! se
mngie pentru copiii ei, c!ci nu mai snt! (Ier. 31:10-15, s.n.).

De#i, la prima vedere afirm! David Hill folosirea citatului de c!tre Matei
nu pare s! fie n armonie cu contextul original: n Ieremia, pasajul introduce o
profe"ie a n!dejdii, lamentarea putnd face loc bucuriei, pentru c! copiii Rahelei se
vor ntoarce, totu#i, continu! el, este posibil ca versetul din Ieremia s! fi fost
folosit tocmai ca s! arate nainte, nspre nota plin! de n!dejde din versetul
urm!tor: durerea mamelor ndoliate (ca durerea Rahelei) pentru consecin"ele
Exilului Babilonian a fost destinat!, in providen"a divin!, s! duc! la o mare
r!spl!tire, tocmai prin p!strarea lui Isus pentru lucrarea Lui mntuitoare.
72


ntr-adev!r, plnsul din profe"ia din Ieremia 31:15 adun! n el toat! durerea adus!
de c!derea Ierusalimului, de ruperea leg!mntului dintre Iuda #i Domnul, precum
#i de alungarea poporului Domnului n Robia Babilonian!. Domnul i spusese lui
Ieremia, cu ocazia rennoirii mandatului acestuia:

1
Cuvntul Domnului mi-a vorbit astfel:
2
S! nu-"i iei nevast!, #i s! n-ai n locul acesta
nici fii, nici fiice!
3
C!ci a#a vorbe#te Domnul despre fiii #i fiicele cari se vor na#te n
locul acesta, despre mamele cari-i vor na#te, #i despre ta"ii lor cari le vor da na#tere n
"ara aceasta:
4
vor muri dobor"i de boala rea. Nimeni nu-i va plnge, nici nu-i va
ngropa, ci vor fi ca un gunoi pe p!mnt; vor pieri de sabie #i de foamete; #i trupurile
lor moarte vor sluji ca hran! p!s!rilor cerului #i fiarelor p!mntului.
5
C!ci a#a
vorbe#te Domnul: S! nu intri n nici o cas! de jale, s! nu plngi n ea, #i nici s! nu te
boce#ti cu ei, c!ci Mi-am luat napoi de la poporul acesta pacea Mea, zice Domnul,
bun!tatea #i ndurarea Mea.
6
%i mari #i mici, to"i vor muri n "ara aceasta, #i nu vor fi

70
Promisiunea din Ieremia este formulat! n termeni foarte asem!n!tori cu cei ai promisiunii
din Osea.
71
Aplicarea oracolului profetic din Ieremia i putea fi sugerat! evanghelistului de existen"a unei
tradi"ii care identifica Efrata din Mica 5:2 cu Betleemul, locul n care se afl! mormntul Rahelei
conform textului din Genesa 35:19 (vezi David Hill, The Gospel of Matthew, p. 86).
72
David Hill, The Gospel of Matthew, p. 86.


ngropa"i: nimeni nu-i va plnge, nimeni nu-#i va face t!ieturi din pricina lor, #i nu se
va rade pentru ei.
7
Nimeni nu le va pune masa n timpul j!lirii ca s!-i mngie pentru
cel mort; #i nimeni nu le va ntinde paharul mngierii pentru tat!l sau pentru mama
lor.
8
S! nu intri nici ntr-o cas! de petrecere, ca s! te a#ezi cu ei, s! m!nnci #i s! bei.
9
C!ci a#a vorbe#te Domnul o#tirilor, Dumnezeul lui Israel: Iat!, voi face s! nceteze
n locul acesta, supt ochii vo#tri #i n zilele voastre, strig!tele de bucurie #i strig!tele
de veselie, cntecele mirelui #i cntecele miresei (Ier. 16:1-9).

Cum altfel putea fi rezumat! mai bine mplinirea tuturor acestor grozave profe"ii
dect prin cuvintele din Ieremia 31:15: A#a vorbe#te Domnul: Un "ip!t se aude la
Rama,
73
plngeri #i lacr!mi amare: Rahela
74
#i plnge copiii; #i nu vrea s! se
mngie pentru copiii ei, c!ci nu mai snt!? Pedepsirea aspr! a lui Israel #i Iuda
era ndrept!"it!. Pentru a sublinia cu mare for"! acest lucru, profetul Ezechiel
apeleaz! la o imagine extrem de dur!:

1
Cuvntul Domnului mi-a vorbit astfel:
2
Fiul omului, erau dou! femei, fiice ale
aceleia#i mame.
3
Ele au curvit n Egipt, au curvit n tinere"a lor; acolo le-au fost
strnse ""ele, acolo le-a fost atins snul fecioresc.
4
Cea mai mare se chema Ohola, #i
sora ei Oholiba. Erau ale Mele, #i au n!scut fii #i fiice. Ohola este Samaria; Oholiba
este Ierusalimul
36
Domnul mi-a zis: Fiul omului, vrei s! judeci pe Ohola #i pe
Oholiba? Pune-le nainte urciunile lor!
37
Ele s-au dedat la preacurvie, #i pe mnile lor
este snge: au preacurvit cu idolii lor; #i copiii pe cari Mi-i n!scuser!, i-au trecut prin
foc n cinstea lor, ca s!-i m!nnce!
38
Afar! de aceasta iat! ce Mi-au mai f!cut: Mi-au
spurcat Loca#ul cel sfnt n aceea# zi, #i Mi-au png!rit Sabatele.
39
C!ci dup! ce #i-au
jertfit copiii la idolii lor, tot n ziua aceea s-au dus #i n Loca#ul Meu cel sfnt, ca s!-l
spurce. Iat! ce au f!cut n Casa Mea.
40
Au umblat chiar dup! oamenii, cari veneau de
departe, le-au trimes soli, #i iat! c! ei au venit. Pentru ei te-ai sc!ldat tu, te-ai
sulemenit la ochi, #i te-ai g!tit cu podoabele tale;
41
ai #ezut pe un pat m!re", naintea
c!ruia era ntins! o mas!, pe care ai pus t!mia #i untdelemnul Meu.
42
S-au auzit
strig!tele unei mul"imi vesele; #i cu mul"imea aceasta de oameni de rnd au adus ni#te
be"ivi din pustie, cari au pus br!"!ri n mnile celor dou! surori #i mndre cununi pe
capetele lor.
43
Am zis atunci cu privire la curva cea b!trn!: %i acum #i va urma ea
oare curviile, #i tot vor mai veni la ea?
44
%i au venit la ea cum vin la o curv!; a#a s-au
dus la Ohola #i Oholiba, la aceste femei nelegiuite.
45
De aceea oamenii f!r! prihan! le
vor osndi, cum se osndesc femeile preacurve, cum se osndesc cele ce vars! snge;
c!ci snt prea curve, #i au snge pe mni.
46
C!ci a#a vorbe#te Domnul, Dumnezeu:
Voi aduce mpotriva lor o mul"ime de gloat! mare, #i le voi da prad! chinului #i
jafului.
47
Adunarea le va ucide cu pietre, #i le va dobor cu lovituri de sabie; le vor
ucide fiii #i fiicele lor, #i le vor arde casele cu foc.
48
Voi face astfel s! nceteze

73
Rama era o localitate mic! de grani"! ntre Regatul de Nord #i Regatul de Sud.
74
Dup! cum Rama era o localitate de grani"! ntre cele dou! Regate (vezi nota precedent!), tot
a#a Rahela se afl! #i ea la r!d!cina celor dou! regate. Rahela era mama lui Iosif #i a lui
Beniamin. Iosefi"ii, adic! semin"iile lui Efraim #i Manase, formau coloana vertebral! a
Regatului de Nord, n timp ce semin"ia lui Beniamin f!cea parte din Regatul de Sud. Deci,
ntr-un fel, am putea spune c! Rahela era r!d!cina comun! a ambelor regate. Fiind #i so"ia
preferat! a lui Iacov, Rahela poate fi considerat! a fi mama ntregului Israel.


nelegiuirea n "ar!; ca toate femeile s! ia nv!"!tur!, #i s! nu mai fac! o nelegiuire ca a
voastr!!
49
Vi se va r!spl!ti astfel nelegiuirea, #i ve"i purta p!catele s!vr#ite cu idolii
vo#tri, #i ve"i #ti c! Eu snt Domnul, Dumnezeu! (Ezec. 23:1-4, 36-49).

Deci "ip!tul Rahelei la Rama nu era altceva dect consecin"a nelegiuirilor ei #i a
copiilor ei. n schimb, prin profe"ia din Ieremia, Domnul afirm! c! n urma
plnsului va veni mntuirea. ntregul context al citatului din Ieremia folosit de
Matei vorbe#te despre mntuire, nu despre pedeaps!. Or, Matei folose#te tocmai
acest verset (Ier. 31:15) mai bine zis, insereaz!
75
n text istoria omorrii
pruncilor de c!tre Irod pentru ca s! atrag! aten"ia asupra acestui mesaj al
mntuirii. n ntregul context, acesta este singurul verset de acest fel. Tot ceea ce-l
precede #i tot ceea ce-l urmeaz! este nc!rcat de nota n!dejdii, a izb!virii, #i
tocmai de aceea versetul 31:15 r!mne ca un semn, ca un anun" al apropierii
mntuirii vestite de Domnul, ca o condi"ie a venirii ei. n contextul din Ieremia 31,
"ip!tul de la Rama nu r!mne pierdut n spa"iu, ci este evaluat tocmai de c!tre
cei care l-au scos. &ip!tul de la Rama a devenit o ocazie de poc!in"!, #i tocmai de
aceea a putut s! vin! mntuirea:

15
A#a vorbe#te Domnul: Un "ip!t se aude la Rama, plngeri #i lacr!mi amare: Rahela
#i plnge copiii; #i nu vrea s! se mngie pentru copiii ei, c!ci nu mai snt!
16
A#a
vorbe#te Domnul:

$ Opre#te-"i plnsul, opre#te-"i lacr!mile din ochi; c!ci truda "i va fi r!spl!tit!, zice
Domnul; ei se vor ntoarce iar!# din "ara vr!jma#ului.
17
Este n!dejde pentru urma#ii
t!i, zice Domnul; copiii t!i se vor ntoarce n "inutul lor!

18
Aud pe Efraim bocindu-se:

$ M-ai pedepsit, #i am fost pedepsit, ca un junc nedeprins la jug; ntoarce-m! Tu, #i
m! voi ntoarce, c!ci Tu e#ti Domnul, Dumnezeul meu!
19
Dup! ce m-am ntors, m-am
c!it; #i dup! ce mi-am recunoscut gre#alele, m! bat pe pulp!; snt ru#inat #i ro# de
ru#ine, c!ci port ocara tinere"ei mele.

$
20
mi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de Mine? C!ci cnd vorbesc de el,
mi aduc aminte cu ging!#ie de el, de aceea mi arde inima n Mine pentru el, #i voi
avea mil! negre#it de el, zice Domnul.
21
Ridic! semne pe drum, pune stlpi, ia
seama la calea, la drumul pe care l-ai urmat ntoarce-te, fecioara lui Israel,
ntoarce-te n cet!"ile acestea cari snt ale tale!
22
Pn! cnd vei fi pribeag!, fiic!
r!t!cit!? C!ci Domnul face un lucru nou pe p!mnt: femeia va pe"i pe b!rbat (Ier.
31:15-22).


75
Textul din Matei 1:13-23 ar curge perfect #i f!r! istoria omorrii pruncilor (16-18), ceea ce
justific! presupunerea c! Matei a inserat n mod deliberat n text aceast! istorioar!, care, de
altfel, lipse#te din toate celelalte evanghelii.


Asociind textul din Ieremia 31:15 cu uciderea copiilor de c!tre Irod, Matei putea
atrage aten"ia asupra ctorva lucruri. n primul rnd, izb!virea profe"it! de Ieremia
trebuia s! fie precedat! de plnsul Rahelei pentru copiii ei Israel #i Iuda. Deci
tocmai acest plns al mamelor din Betleem ar fi putut constitui semnalul pentru
izb!virea pe care o preg!tea Dumnezeu, dac! bocetul de la Rama ar fi devenit
ocazia evalu!rii rela"iei poporului cu Dumnezeu #i ocazie pentru o poc!in"!
sincer!.

Dar orict de frumos ar suna paralele cu textele profetice, faptul n sine
uciderea unor copii nevinova"i ridic! imense semne de ntrebare. Cum a putut
ng!dui Dumnezeu s! se ntmple a#a ceva? Cum de a l!sat ca pentru salvarea
propriului S!u Fiu s! pl!teasc! cu via"a at"ia copii nevinova"i.
76

n cazul de fa"!,
Cel vinovat n ochii lui Irod vinovat de a fi mp!ratul de curnd n!scut al
iudeilor era tocmai Pruncul Isus. De ce au trebuit s! moar! din pricina Lui
at"ia prunci nevinova"i? Dar oare din pricina Lui au murit ei? Nu cumva pruncii
care au fost m!cel!ri"i de Irod nu au murit pentru ca Isus s! fie mntuit #i deci
nu au pl!tit, ca s! zicem a#a, pre"ul salv!rii Pruncului Isus ci au murit ca
urmare a rev!rs!rii mniei lui Irod, al c!rui palmares n domeniul crimelor este
greu de egalat.
77
ntr-un fel, plnsul de la Rama, care a trebuit s! precead!
chemarea Fiului lui Dumnezeu din Egipt ca s! aduc! mntuirea poporului S!u, a
fost o prefigurare a faptului c! nainte ca Domnul Isus s! poat! da poporului S!u
mntuirea trebuia ca strig!tul S!u de pe cruce Eli, Eli, Lama Sabactani? s!
reverbereze cu strig!tul acelor femei care #i-au v!zut uci#i pruncii nevinova"i. Nu
trebuie deci s! uit!m c!, de fapt, Dumnezeu a fost acela care a ng!duit ca
nevinovatul S!u Fiu s! pl!teasc! pentru noi to"i, cei p!c!to#i #i vinova"i.
Includerea acestui eveniment, pe care nu-l reg!sim n nici una dintre celelalte
evanghelii, ar putea prefigura tocmai ceea ce Isus Hristos avea s! nf!ptuiasc! mai
trziu #i ceea ce avea s! devin! inima Evangheliei: Dumnezeu #i arat! dragostea
fa"! de noi prin faptul c!, pe cnd eram noi nc! p!c!to#i, Hristos a murit pentru
noi (Rom. 5:8). Sau, n termenii lui Petru, Hristos a suferit odat! pentru

76
Trebuie clarificat un lucru afirm! Barclay n comentariul s!u pe Matei. Betleemul nu era
o cetate mare, iar num!rul copiilor sub doi ani nu putea dep!#i 20-30. Nu trebuie s! gndim n
termenii a sute de copii. Este adev!rat c! aceasta nu scuz! n vreun fel crima lui Irod sau nu o
face mai pu"in odioas!, dar este important s! p!str!m propor"iile evenimentului (William
Barclay, The Gospel of Matthew, vol. I, Edinburgh: The Saint Andrew Press, sixth impression,
1965, p. 28).
77
Irod era un maestru n ale asasinatelor. Abia ajuns pe tron, el a nceput s! elimine Sinedriul,
curtea suprem! a iudeilor. Mai trziu, el a m!cel!rit 300 de oficiali ai cur"ii. Apoi, i-a asasinat pe
Miriam, so"ia lui, pe Alexandra, mama acesteia, pe ntiul s!u n!scut, Antipater #i pe al"i doi fii
ai s!i, Alexander #i Aristobulus. Ajuns pe patul mor"ii, el a aranjat asasinarea tuturor nobililor
din Ierusalim [ceea ce a fost dus la ndeplinire de fiul s!u Arhelau, imediat dup! ntronarea
acestuia peste Iudeea]. Era deci de a#teptat ca Irod s! nu primeasc! cu calm #i nep!sare vestea
na#terii unui prunc care urma s! fie mp!ratul iudeilor (W. Barclay, The Gospel of Matthew,
vol. I, p. 28).


p!cate, El, Cel neprih!nit, pentru cei nelegiui"i, ca s! ne aduc! la Dumnezeu (1
Petru 3:18). Deci includerea istoriei uciderii pruncilor putea foarte bine viza din
partea lui Matei tocmai preg!tirea cititorilor s!i pentru extraordinara atrocitate pe
care urmau s-o nf!ptuiasc! ei n#i#i fa"! de Fiul lui Dumnezeu, r!stignindu-L cu
toat! cruzimea pe o cruce, ca s! scape de El, m!car c! El n-a f!cut p!cat, #i n
gura Lui nu s-a g!sit vicle#ug. [M!car c! atunci] cnd era batjocorit, nu r!spundea
cu batjocuri; #i cnd era chinuit, nu amenin"a [M!car c!] El a purtat p!catele
noastre n trupul S!u pe lemn, pentru ca noi, fiind mor"i fa"! de p!cate, s! tr!im
pentru neprih!nire (1 Petru 2:22-24).

2:19-23 Am chemat pe Fiul Meu din Egipt
Citatul din Osea 11:1 Am chemat pe Fiul Meu din Egipt s-ar fi potrivit
mai bine n tabloul din Luca 2:19-23, deoarece aici este zugr!vit! revenirea din
Egipt a Pruncului, la interven"ia direct! a lui Dumnezeu. De fapt, dup! cum am
v!zut, versetele 2:16-18 ar putea fi scoase foarte bine din context (2:13-23), f!r!
ca aceasta s! deranjeze n vreun fel curgerea textului:

13
Dup! ce au plecat magii, un nger al Domnului se arat! n vis lui Iosif, #i-i zice:
Scoal!-te, ia Pruncul #i pe mama Lui, fugi n Egipt, #i r!mi acolo pn! "i voi spune
eu; c!ci Irod are s! caute Pruncul, ca s!-L omoare.
14
Iosif s-a sculat, a luat Pruncul #i
pe mama Lui, noaptea, #i a plecat n Egipt.
15
Acolo a r!mas pn! la moartea lui Irod,
ca s! se mplineasc! ce fusese vestit de Domnul prin proorocul care zice: Am chemat
pe Fiul Meu din Egipt
19
Dup! ce a murit Irod, un nger al Domnului se arat! n vis
lui Iosif, n Egipt,
20
#i-i zice: Scoal!-te, ia Pruncul #i pe mama Lui, #i du-te n "ara lui
Israel, c!ci au murit cei ce c!utau s! ia via"a Pruncului.
21
Iosif s-a sculat, a luat
Pruncul #i pe mama Lui, #i a venit n "ara lui Israel.
22
Dar cnd a auzit c! n Iudea
mp!r!"e#te Arhelau, n locul tat!lui s!u Irod, s-a temut s! se duc! acolo; #i, fiind
n#tiin"at de Dumnezeu n vis, a plecat n p!r"ile Galileii.
23
A venit acolo, #i a locuit
ntr-o cetate numit! Nazaret, ca s! se mplineasc! ce fusese vestit prin prooroci: c! El
va fi chemat Nazarinean (Luca 2:13-15, 19-23).

Dar tocmai aceasta ne oblig! s! ne ntreb!m: De ce anume a decis Matei s!
includ! istorioara Uciderea pruncilor de c!tre Irod? ntr-un fel, uciderea pruncilor
ncheie evenimentul plec!rii pruncului Isus n Egipt. Nu #tim ct timp a trecut de
la acest eveniment pn! la moartea lui Irod. Poate luni sau poate ani. Ceea ce #tim
ns! este c! att plecarea n Egipt, ct #i ie#irea de acolo au fost controlate #i
dirijate direct de c!tre Domnul Dumnezeu, ntocmai ca #i n cazul lui Israel. n
cazul coborrii n Egipt a casei lui Israel, Dumnezeu a vorbit lui Israel, ntr-o
vedenie noaptea, #i a zis: Iacove! Iacove! Israel a r!spuns: Iat!-m!! %i
Dumnezeu a zis: Eu snt Dumnezeu, Dumnezeul tat!lui t!u. Nu te teme s! te
pogori n Egipt, c!ci acolo te voi face s! ajungi un neam mare. Eu nsumi M! voi
pogor cu tine n Egipt, #i Eu nsumi te voi scoate iar!# de acolo (Gen. 46:2-4).
Este adev!rat c! logistica acelei mi#c!ri a fost complet diferit! de cea de fa"!, dar


mecanismele ei au fost acelea#i. La n#tiin"area Domnului au cobort n Egipt, #i
tot la n#tiin"area Lui au ie#it de acolo.

Evenimentul narat n aceste cteva versete este nc!rcat de indicative istorice #i
geografice. Este men"ionat! moartea lui Irod cel Mare, care a avut loc n jurul
anului 4 .Hr., ceea ce nseamn! c! pruncul Isus S-a n!scut cu c"iva ani nainte de
Hristos, mai precis, cu c"iva ani nainte de marcajul pe care, multe secole mai
trziu, noi l-am a#ezat pe linia istoriei ca s! mpart! timpul n cele dou! ere. Irod a
domnit ntre anii 40-4 .Hr. Al!turi de Irod, n text este pomenit, de asemenea, unul
dintre fiii s!i, Arhelau, care a ajuns mp!ratul Iudeii. n ce prive#te mi#carea n
spa"iu, din Egipt, Pruncul revine n &ara lui Israel, n care se intra dinspre sud,
deci a revenit pe meleagurile Iudeii. Dar imediat dup! aceea, Iosif, Maria #i
Pruncul au pornit nspre nord #i, trecnd n Galileea, s-au stabilit n cetatea
Nazaret. Poate c! nici un comentator nu descrie cu atta m!iestrie ca William
Barclay contextul istorico-geografic:

Dup! o vreme, Irod a murit, iar dup! moartea lui, ntregul regat peste care a domnit el
s-a scindat. Romanii avuseser! ncredere n Irod, #i i-au permis s! domneasc! peste un
teritoriu considerabil, dar Irod a #tiut c! nici unuia dintre fiii s!i nu i se va mai acorda
acest favor. Astfel, el a mp!r"it regatul n trei, iar, prin testament, el a l!sat cte o
parte celor trei fii ai s!i. A l!sat Iudeea lui Arhelau, Galileea lui Irod Antipa, iar
regiunea de nord-est #i regiunea de dincolo de Iordan lui Filip. Dar moartea lui Irod
n-a rezolvat problema [care l obligase pe Iosif s! fug! cu Maria #i cu Pruncul n
Egipt]. Arhelau era un mp!rat r!u, #i n-a r!mas pe tron mult! vreme. De fapt, el #i-a
nceput domnia printr-o ncercare de a-l ntrece pe Irod n irodismul s!u, deoarece
#i-a inaugurat domnia prin masacrarea deliberat! a trei mii dintre cei mai influen"i
oameni ai "!rii. n mod evident, chiar #i acum c! Irod era mort, avndu-l pe tronul
Iudeii pe crudul Arhelau, ntoarcerea Pruncului n Iudeea era nesigur!. Astfel, Iosif a
fost c!l!uzit s! mearg! n Galileea, unde domnea Irod Antipa, un mp!rat mult mai
bun.

Iosif s-a stabilit n Nazaret. Deci Isus a crescut n Nazaret. Nu trebuie s! credem c!
Nazaretul a fost un loc uitat de lume, rupt de via"!, un trgu#or n care nu se ntmpla
nimic. Nazaretul era a#ezat ntr-o depresie a regiunii deluroase a Galileii de Sud. Dar
un b!ie"andru nu trebuia dect s! se ca"ere pe coasta dealurilor din jur pentru ca s!
aib! jum!tate din lume la picioarele sale. El putea privi nspre vest, #i apele albastre
ale Mediteranei i ntmpinau din dep!rtare privirile. Pe luciul lor, el ar fi v!zut
vapoarele plecnd nspre marginile p!mntului. Nu ar fi trebuit dect s!-#i coboare
privirile nspre "!rm, #i ar fi v!zut #erpuind de-a lungul coastei, tocmai la poalele
#irului de dealuri pe care st!tea el nsu#i, una dintre cele mai nsemnate rute ale
caravanelor din lume. Era drumul pe care, cu multe secole mai devreme, Iosif fusese
dus ca s! fie vndut rob n Egipt. Era drumul pe care, cu trei sute de ani mai devreme,
au m!r#!luit Alexandru cel Mare #i trupele lui. Era drumul pe care, secole mai trziu,
urma s! coboare nspre Egipt Napoleon. Era drumul pe care Allenby avea s!-l urmeze
n secolul dou!zeci. Uneori, era numit Drumul Sudului, alteori, Drumul M!rii. Pe
acest drum avea s! vad! Isus tot felul de c!l!tori, din tot felul de na"iuni, venind #i


plecnd de la #i nspre marginile p!mntului. Dar exista #i un alt drum. Era drumul
care p!r!sea coasta m!rii la Acre sau Ptolemais, ca s!-#i urmeze cursul nspre est. Era
Drumul Estului. El ducea pn! la frontierele de est ale Imperiului Roman. Din nou,
cavalcadele caravanelor cu m!t!surile #i mirodeniile lor urmau s! fie purtate de el n
ambele direc"ii, pe el putnd fi v!zute trupele romane care se ndreptau c!tre
frontierele imperiului. ntr-adev!r, Nazaretul nu era un c!tun uitat de lume. Isus a
crescut ntr-o cetate prin care se mergea spre marginile p!mntului n direc"ia tuturor
punctelor cardinale. Astfel c!, nc! din copil!ria Sa, Isus a fost confruntat cu scene
care trebuie s!-i fi vorbit mult despre o lume care trebuia s! fie c#tigat! pentru
Dumnezeu.
78


Acesta este contextul istorico-geografic n care, ntors din Egipt, pruncul Isus a
fost a#ezat ca s!-%i petreac! anii copil!riei #i tinere"ii, context care avea s!-L
modeleze pentru slujba vie"ii Lui. Dar din toate aceste lucruri adev!rate de
altfel Matei alege s! sublinieze unul singur: A venit acolo [n Galileea], #i a
locuit ntr-o cetate, numit! Nazaret, ca s! se mplineasc! ce fusese vestit prin
prooroci: c! El va fi numit Nazarinean (Mat. 2:23, s.n.). Dac! n cazurile
precedente (1:22-23; 2:5-6 #i 15) identificarea profe"iilor pe care le are n vedere
Matei nu a ridicat probleme dificile, de#i nu a fost ntotdeauna u#or de n"eles cum
anume se refer! el la aceste profe"ii #i deci cum anume trebuie interpretat!
mplinirea lor n evenimentul respectiv din via"a lui Isus, n cazul de fa"!,
identificarea unei anumite profe"ii este imposibil!, #i tocmai de aceea, se pune
problema dac!, n acest caz, Matei a avut n vedere o anume profe"ie sau face cu
totul altceva dect n cazurile precedente.

Am v!zut felul n care Matei leag! fiecare eveniment din via"a timpurie a
Domnului Isus de cte un pasaj din Vechiul Testament, pe care el l prive#te ca
profe"ie. %i aici, el citeaz! o profe"ie afirm! Barclay: El va fi chemat
Nazarinean (23). Dar n acest caz, Matei a a#ezat n fa"a noastr! o problem! la
care nu avem r!spuns, deoarece nu exist! un astfel de text n Vechiul Testament.
De fapt, Nazaretul nu este niciodat! men"ionat n Vechiul Testament. Pe deasupra,
nimeni nu a rezolvat n mod satisf!c!tor problema cu privire la ce anume din
Vechiul Testament se refer! Matei. Scriitorilor antici le pl!cea jocul de cuvinte.
S-a sugerat faptul c! Matei apeleaz! la un joc de cuvinte, plecnd din Isaia 11:1:
Apoi o Odrasl! va ie#i din tulpina lui Isai, #i un Vl!star va da din r!d!cinile lui.
Termenul pentru vl!star este neser; #i este posibil ca Matei s! fi creat un joc de
cuvinte ntre nazarinean #i neser, prin care el afirm!, n acela#i timp, c! Isus era
din Nazaret #i c! Isus era Neserul,
79
adic! Vl!starul promis din tulpina lui Iese,

78
William Barclay, The Gospel of Matthew, vol. I, p. 30-32.
79
Printre multe explica"ii pe care David Hill le d! afirma"iei lui Matei din 2:23 Ca s! se
mplineasc! ce fusese vestit prin prooroci: c! El va fi chemat Nazarinean exist! una care se
armonizeaz! cu cele spuse de Barclay: Neser era un nume aplicat la Mesia n Targum #i n
literatura rabinic!, pentru a sublinia descenden"a lui obscur! #i umil!; dar substantivul nu ofer!
cu u#urin"! forma adjectival! nazoraios (David Hill, The Gospel of Matthew, p. 88).


Urma#ul lui David, mp!ratul #i Unsul promis al lui Dumnezeu. Nimeni nu poate
trage ns! concluzii certe. Profe"ia pe care Matei a avut-o n vedere r!mne un
mister.
80


De#i leg!tura cu textul din Isaia 11:1 #i, prin el, cu Leg!mntul davidic este
ispititoare, mai ales n lumina celor afirmate deja de Matei n aceast! direc"ie,
explica"ia din comentariul pe Matei al lui Ridderbos pare totu#i ceva mai
plauzibil!. El prezint! dou! posibile traduceri ale textului. Prima traducere sun!
astfel: El a venit #i a locuit ntr-o cetate numit! Nazaret. Astfel s-a mplinit ce
fusese vestit prin proroci: El va fi chemat Nazarinean. n lumina unei astfel de
traduceri, ar trebui s! g!sim n Vechiul Testament o profe"ie care s! afirme tocmai
aceste cuvinte. Ridderbos recunoa#te dificultatea (dac! nu imposibilitatea)
rezolv!rii problemei ridicate de o astfel de traducere, tocmai din pricina faptului
c!, dup! cum afirm! to"i exege"ii, profe"ii Vechiului Testament nu vorbesc despre
Nazaret #i c! deci o astfel de profe"ie nu exist! n tot Vechiul Testament. Exist!
ns! #i posibilitatea de a traduce textul pu"in diferit, a#a cum l traduce #i
Cornilescu: El a venit #i a locuit ntr-o cetate numit! Nazaret, ca s! se
mplineasc! ce fusese vestit prin prooroci: c! El va fi chemat Nazarinean.Acum afirm! Ridderbos textul nu spune c! profe"ii au prezis c! Nazaretul va fi
cetatea unde va locui Mesia sau c! numele Nazarinean ar putea fi g!sit n profe"iile
Vechiului Testament. El afirm! c! reziden"a lui Isus n Nazaret implic! ceva ce
profe"ii au prezis. Pentru a clarifica ceea ce dore#te s! spun!, evanghelistul adaug!
cuvintele sugestive: c! El va fi chemat Nazarinean, ceea ce nseamn! c! El #i va
lua numele de la Nazaret. Chiar dac! Hristos S-a n!scut n cetatea mp!r!teasc!
Betleem, El va fi cunoscut sub numele de Isus din Nazaret. Pentru iudei, s! fi fost
n!scut n Nazaret sau oriunde n alt! parte n Galileea (vezi Ioan 7:52) nu era un semn
al prestigiului, ci un semn al inferiorit!"ii (vezi Ioan 1:46). Deci autorul a avut n
vedere tocmai acest statut dispre"uit al cet!"enilor Nazaretului atunci cnd a afirmat c!
reziden"a lui Isus n Nazaret a fost o mplinire a profe"iilor. ntr-adev!r, originea
umil! a lui Mesia este men"ionat! nu o dat! n profe"ii (vezi Is. 11:1; 53:2). Decizia
lui Iosif de a duce Copilul la Nazaret a fost deci o mplinire nu a slovei, ci a
n"elesului profe"iei.
81


n concluzie, putem afirma c!, pe de o parte, ideea jocului de cuvinte care pleac!
de pe textul din Isaia 11:1 se armonizeaz! mai mult n contextul exegetic de pn!
acum, subliniind nc! o dat! leg!tura dintre pruncul Isus #i Odrasla sau Vl!starul
ie#it din tulpina lui Isai. Pe de alt! parte ns!, interpretarea lui Ridderbos pare
totu#i mai pertinent!, tocmai pentru c! jocul de cuvinte nu este evident n limba
ebraic! afirm! R. T. France iar el se pierde complet n greac!.
82
France
observ! corect faptul c! formula folosit! de Matei pn! acum pentru a sublinia

80
William Barclay, The Gospel of Matthew, vol. I, p. 30-32.
81
H. N. Ridderbos, Matthew, p. 44-45.
82
R. T. France, Matthew, p. 88.


leg!tura cu profe"iile Ca s! se mplineasc! ce vestise Domnul prin proorocul,
care zice (1:22; 2:15) nu mai este respectat! de Matei n 2:23. Aici,
ancorarea n profe"ii pare s! fie n mod deliberat extrem de vag!: Ca s! se
mplineasc! ce fusese vestit prin prooroci, iar pe deasupra, Matei nu
concluzioneaz! cu expresia: care zice (legontos), ci cu conjunc"ia: c! (hoti).
Aceasta sugereaz! c! nu se are n vedere un citat dintr-un pasaj specific, ci un
rezumat al unei teme sau al unei a#tept!ri profetice. Astfel, s-a sugerat faptul c!
Matei a v!zut n obscuritatea
83
Nazaretului mplinirea indica"iilor vechi
testamentale cu privire la un Mesia smerit #i respins, deoarece faptul c! Isus a fost
cunoscut prin epitetul peiorativ Nazoraios (vezi Ioan 1:46) nu era compatibil cu
a#teptata demnitate regal! a lui Mesia, #i astfel s-au mplinit texte ca acelea din
Psalmul 22; Isaia 53; Zaharia 11:4-14.
84
Cu toate acestea, dup! Gundry, nici
sensul dat de jocul de cuvinte neser / nazirean nu trebuie trecut cu vederea.
Gundry afirm! c! jocul de cuvinte care pleac! de la termenul neser din Isaia 11:1
transmite, de asemenea, acela#i mesaj, din moment ce un vl!star ie#it dintr-o
tulpin! retezat! este simbolul unei descenden"e umile (vezi #i l!starul din Isaia
53:2), #i tocmai a#a era n"eleas! imaginea n iudaismul contemporan.
85


Se ridic! ns! ntrebarea: Cum se armonizeaz! n context interpretarea care
accentueaz! originea umil! a lui Mesia?

Ne afl!m n fa"a celui de-al cincilea #i ultimul tablou legat de perioada timpurie a
vie"ii Domnului Isus sau de intrarea Lui n lume. Urm!toarele cinci tablouri
(3:13-17; 4:1-11, 12-17, 18-22 #i 23-25), prin care se marcheaz! intrarea lui Isus
n lucrare, snt separate de primele cinci (1:1-17, 18-25; 2:1-12, 13-18 #i 19-23)
prin tabloul care se ocup! de propov!duirea lui Ioan Botez!torul (3:1-12). Isus
urc! pe scen! ca un necunoscut. Dac! Dumnezeu nu ar fi marcat intrarea Lui n
lucrare prin pogorrea Duhului S!u n chip de porumbel #i prin ceea ce a rostit
glasul care s-a auzit din ceruri: Acesta este Fiul Meu prea iubit, n care mi
g!sesc pl!cerea (3:17), Isus S-ar fi pierdut n mul"imea celor care veneau s! fie
boteza"i de Ioan. Or, tocmai aceast! coborre ntre noi, aceast! identificare cu
noi este avut! n vedere de Matei prin remarca: El va fi chemat Nazarinean
(2:23).


83
Obscuritatea despre care vorbe#te France cu privire la Nazaret trebuie n"eleas! n sensul pe
care-l are n vedere Natanael atunci cnd, la provocarea lui Filip Noi am g!sit pe Acela,
despre care a scris Moise n Lege, #i proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif (Ioan 1:45)
el ntreab! cu ironie: Poate ie#i ceva bun din Nazaret? (Ioan 1:46). Altfel, dup! cum
subliniaz! Barclay, Nazaretul era r!scrucea unor importante drumuri comerciale, #i tocmai din
aceast! pricin!, el avea o oarecare nsemn!tate. Iudeii dispre"uiau nu att cetatea, ct amestecul
locuitorilor lui cu neamurile.
84
R. T. France, Matthew, p. 88-89.
85
R. H. Gundry, The Use of the Old Testament in St. Matthews Gospel, JSNT 18, Leiden: E.
J. Brill, 1967, p. 103-104.


Pe parcursul primelor cinci tablouri, Matei a insistat pe descenden"a regal! #i pe
filia"ia divin! a Pruncului Mariei. O dat! ce aceste adev!ruri au fost stabilite #i
subliniate prin mplinirea unor serii de profe"ii din Vechiul Testament, prin
afirma"ia din 2:23, Matei preg!te#te intrarea lui Isus pe scena lucr!rii Sale n toat!
umilin"a identific!rii Lui cu fiecare dintre noi. Iar lucrul acesta era foarte
important.

3:1-12 Glasul din pustie
Ne afl!m n primul mare bloc de text din evanghelie (1:1-4:25), pe care l-am
intitulat mp!ratul, mpotrivirile "i strategia mp!r!#iei. Tabloul de fa"! (3:1-12)
este al #aselea dintre cele unsprezece tablouri care compun acest bloc de text, #i el
constituie un fel de balama ntre primele cinci #i ultimele cinci tablouri, ntre
evenimentele care marcheaz!, pe de o parte, intrarea lui Isus n lume (1:1-2:23),
iar pe de alt! parte, intrarea lui Isus n lucrare (3:13-4:25).

n 3:1-12, ne este prezentat nceputul lucr!rii lui Ioan Botez!torul, care constituie
o prefa"! a lucr!rii Domnului Isus. Dup! ce, n versetul 1, Matei ncearc! s! ne
sugereze o ancorare a evenimentelor ce urmeaz! n timp #i spa"iu, n versetul 2, el
face rezumatul propov!duirii lui Ioan: El zicea: Poc!i"i-v!, c!ci mp!r!"ia
cerurilor este aproape. Versetele 3-4 se ocup! de identitatea lui Ioan #i de
ancorarea acestuia n contextul planului lui Dumnezeu, iar versetele 5-12 detaliaz!
implica"iile propov!duirii lui.

Tocmai datorit! func"iei de prefa"! a acestui tablou pentru tablourile care urmeaz!
(3:13-4:25), este important s!-l n"elegem ct mai bine, deoarece s-ar putea ca el s!
dea direc"ia interpret!rii celorlalte tablouri.

n vremea aceea (1)
Matei marcheaz! venirea lui Ioan prin expresia: n vremea aceea, l!snd astfel
foarte vag! plasarea n timp a evenimentului. Dac!, din acest punct de vedere,
compar!m Evanghelia dup! Matei cu Evanghelia dup! Luca, observ!m cu
u#urin"! c! Luca se deta#eaz! net de Matei n ce prive#te rigurozitatea istoric! a
prezent!rii lucrurilor. n Luca, abund! indicativele care ne ajut! s! ancor!m n
timp #i spa"iu evenimentele. De pild!, n cazul evenimentului de fa"!, Luca afirm!
c! Ioan Botez!torul #i-a nceput lucrarea n anul al cincisprezecelea al domniei
lui Tiberiu Cezar, pe cnd Pilat din Pont era dreg!tor n Iudea, Irod, crmuitor al
Galileii, Filip, fratele lui, crmuitor al Ituriei #i al Trahonitei, Lisania, crmuitor al
Abilenei, #i n zilele marilor preo"i Ana #i Caiafa (Luca 3:1-2), n timp ce Matei
se mul"ume#te s! spun! c! Ioan a venit n vremea aceea (Mat. 3:1). Dac! "inem
cont c! ultimul eveniment narat de Matei (2:19-23) a avut loc cu peste un sfert de
veac mai devreme, termenii att de vagi privind plasarea n timp a evenimentului
nu pot fi explica"i altfel dect ca fiind o ncercare deliberat! din partea


evanghelistului de a trece cu vederea scurgerea timpului ntre ceea ce a fost narat
n 2:19-23 #i ceea ce urmeaz! s! fie narat n 3:1-12, pentru ca aceste dou! tablouri
s! se constituie ntr-un ntreg literar unitar.

Modul n care Matei prezint! lucrurile este explicabil atunci cnd n"elegem c! el
#i-a propus s! comunice un adev!r teologic, pentru care se cerea adunarea ntr-un
ntreg literar a unor evenimente din diferite perioade istorice, ntr-un ntreg n care
deci cronologia este subordonat! teologiei. Probabil c! Matei nu a ad!ugat
indicative de timp precise n text tocmai pentru a-l ajuta pe cititor s! lege ntr-un
ntreg tablourile de pn! acum cu cele care urmeaz!. Astfel, cititorul este obligat
s! continue lecturarea textului, aten"ia nefiindu-i distras! de indicativele de timp
care ar marca pr!pastia dintre diferitele evenimente al!turate de evanghelist. O
astfel de teorie legat! de modul n care construie#te Matei se va verifica doar dac!
ntr-adev!r vom putea ar!ta c! adev!rul teologic respectiv reclam! al!turarea
tuturor acestor tablouri.

Poc$i"i-v$, c$ci mp$r$"ia Cerurilor este aproape (2)
Am v!zut c! textul din 2:13-23 a fost, practic, ntrerupt de istorioara uciderii
pruncilor (16-18), pe care evanghelistul a inserat-o nadins, dar nu n mod
anacronic n text. Aceast! observa"ie ne oblig! s! d!m o aten"ie deosebit! celor
cteva versete inserate. Matei justific! includerea istoriei uciderii pruncilor prin
leg!tura cu profe"ia din Ieremia 31:15, leg!tur! pe care o subliniaz! cu mult! grij!.
Dup! cum am v!zut, ntregul context al textului din Ieremia este focalizat pe actul
mntuirii lui Dumnezeu, pe actul instaur!rii mp!r!"iei lui Dumnezeu n urma
ntoarcerii poporului S!u din robie #i n urma poc!in"ei lui.

1
n vremea aceea, zice Domnul, Eu voi fi Dumnezeul tuturor semin"iilor lui Israel, #i
ei vor fi poporul Meu.
2
A#a vorbe#te Domnul: Poporul celor ce-au sc!pat de sabie,
a c!p!tat trecere n pustie: Israel merge spre locul lui de odihn!.
3
Domnul mi Se
arat! de departe: Te iubesc cu o iubire vecinic!; de aceea "i p!strez bun!tatea Mea!
4
Te voi a#eza din nou, #i vei fi a#ezat! din nou, fecioara lui Israel! Te vei mpodobi
iar!# cu timpanele tale, #i vei ie#i n mijlocul jocurilor voioase.
5
Vei s!di iar!# vii pe
n!l"imile Samariei; cei ce le vor s!di, le vor culege #i roadele.
6
C!ci vine ziua, cnd
str!jerii vor striga pe muntele lui Efraim: Scula"i-v!, s! ne suim n Sion, la Domnul,
Dumnezeul nostru.
7
C!ci a#a vorbe#te Domnul: Striga"i de bucurie asupra lui Iacov,
chiui"i de veselie n fruntea neamurilor! n!l"a"i-v! glasurile, cnta"i laude, #i zice"i:
Doamne, izb!ve#te pe poporul T!u, pe r!m!#i"a lui Israel!
8
Iat!, i aduc napoi
din "ara de la miaz!noapte, i adun de la marginile p!mntului: ntre ei este #i orbul #i
#chiopul, femeia ns!rcinat! #i cea n durerile na#terii; o mare mul"ime se ntoarce
napoi aici!
9
Plngnd vin, "i i duc n mijlocul rug!ciunilor lor; i duc la ruri de ap!,
pe un drum neted pe care nu se poticnesc. C!ci Eu snt Tat!l lui Israel, #i Efraim este
ntiul Meu n!scut.
10
Asculta"i Cuvntul Domnului, neamuri, #i vesti"i-l n ostroave
dep!rtate! Spune"i: Cel ce a risipit pe Israel l va aduna, #i-l va p!zi cum #i p!ze#te
p!storul turma.
11
C!ci Domnul r!scump!r! pe Iacov, #i-l izb!ve#te din mna unuia


mai tare dect el.
12
Ei vor veni, #i vor chiui de bucurie pe n!l"imile Sionului; vor
alerga la bun!t!"ile Domnului, la gru, la must, la untdelemn, la oi #i boi, sufletul le va
fi ca o gr!din! bine udat!, #i nu vor mai tnji.
13
Atunci fetele se vor veseli la joc,
tinerii #i b!trnii se vor bucura #i ei; le voi preface jalea n veselie, #i-i voi mngia, le
voi da bucurie, dup! necazurile lor.
14
Voi s!tura de gr!sime sufletul preo"ilor, #i
poporul Meu se va s!tura de bun!t!"ile Mele, zice Domnul.


15
A#a vorbe#te Domnul: Un "ip!t se aude la Rama, plngeri #i lacr!mi amare:
Rahela #i plnge copiii; #i nu vrea s! se mngie pentru copiii ei, c!ci nu mai snt!

16
A#a vorbe#te Domnul: Opre#te-"i plnsul, opre#te-"i lacr!mile din ochi; c!ci
truda "i va fi r!spl!tit!, zice Domnul; ei se vor ntoarce iar!# din "ara vr!jma#ului.
17
Este n!dejde pentru urma#ii t!i, zice Domnul; copiii t!i se vor ntoarce n "inutul
lor!
18
Aud pe Efraim bocindu-se: M-ai pedepsit, "i am fost pedepsit, ca un junc
nedeprins la jug; ntoarce-m! Tu, "i m! voi ntoarce, c!ci Tu e"ti Domnul,
Dumnezeul meu!
19
Dup! ce m-am ntors, m-am c!it; "i dup! ce mi-am recunoscut
gre"elele, m! bat pe pulp!; snt ru"inat "i ro" de ru"ine, c!ci port ocara tinere#ei
mele.
20
mi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de Mine? C!ci cnd
vorbesc de el, mi aduc aminte cu ging!#ie de el, de aceea mi arde inima n Mine
pentru el, #i voi avea mil! negre#it de el, zice Domnul.
21
Ridic! semne pe
drum, pune stlpi, ia seama la calea, la drumul pe care l-ai urmat ntoarce-te,
fecioara lui Israel, ntoarce-te n cet!"ile acestea cari snt ale tale!
22
Pn! cnd vei fi
pribeag!, fiic! r!t!cit!? C!ci Domnul face un lucru nou pe p!mnt: femeia va pe"i pe
b!rbat (Ier. 31:1-22, s.n.).

Astfel de profe"ii snt de obicei clasificate ca fiind profe"ii escatologice, tocmai
pentru c!, din perspectiva noastr!, ele #i a#teapt! nc! mplinirea. Nu trebuie s!
uit!m ns! c! nu ar fi trebuit s! fie neap!rat a#a. %i tocmai lucrul acesta ncearc!
Matei s!-l sublinieze cu grij!. Isus Hristos a venit mai nti la ai S!i ca s! le aduc!
mntuirea, ca s! aduc! pentru ai S!i mplinirea tuturor acestor profe"ii, deci ca s!
instaureze mp!r!"ia lui Dumnezeu. ns! tragedia este c! ai S!i nu L-au primit.
Drept urmare, tocmai pentru c! #ansa mplinirii acestor profe"ii pentru Israel a fost
risipit!, aceste texte #i-au reactivat valoarea de prezicere #i continu! s! arate
spre o mplinire viitoare, dar nu din pricina lui Israel, ci din pricina credincio#iei
lui Dumnezeu n privin"a leg!mntului f!cut cu Avraam. Astfel, ele continu! s!
r!mn! texte profetice care, n ce-l prive#te pe Israel, #i a#teapt! nc! mplinirea n
viitor. La ora acelei prime oferte a lui Dumnezeu, mplinirea acestor profe"ii s-a
comutat pe to"i aceia care L-au primit pe Isus Hristos, adic! pe to"i aceia care au
crezut #i continu! s! cread! n Numele Lui. Ace#tia au primit dreptul s! se fac!
copii ai lui Dumnezeu; n!scu"i nu din snge, nici din voia firii lor, nici din voia
vreunui om, ci din Dumnezeu (Ioan 1:12-13). Dar s! ne rentoarcem acum la
perspectiva lui Matei.Dup! cum am v!zut, n profe"ia din Ieremia, "ip!tul de la Rama este semnalul de
nceput al restaur!rii, deoarece dintr-un strig!t de durere el se transform! ntr-un
bocet #i un plns al poc!in"ei: Aud pe Efraim bocindu-se: M-ai pedepsit, #i am
fost pedepsit, ca un junc nedeprins la jug; ntoarce-m! Tu, #i m! voi ntoarce, c!ci
Tu e#ti Domnul, Dumnezeul meu! Dup! ce m-am ntors, m-am c!it; #i dup! ce
mi-am recunoscut gre#elele, m! bat pe pulp!; snt ru#inat #i ro# de ru#ine, c!ci port
ocara tinere"ei mele (Ier. 31:18-19).

Dac! "ip!tul de durere din Rama cum nume#te Matei jalea l!sat! peste
Betleem n urma uciderii pruncilor de c!tre Irod s-ar fi transformat cu adev!rat
ntr-un plns al poc!in"ei, atunci, dup! cum afirma #i Osea, chemarea Fiului lui
Dumnezeu din Egipt (vezi Osea 11:1) ar fi putut continua cu a#ezarea mp!r!"iei
lui Dumnezeu:

1
ntoarce-te, Israele, la Domnul, Dumnezeul t!u! C!ci ai c!zut prin nelegiuirea ta.
2
Aduce"i cu voi cuvinte de c!in"!, #i ntoarce"i-v! la Domnul. Spune"i-I: Iart! toate
nelegiuirile, prime#te-ne cu bun!voin"!, #i "i vom aduce, n loc de tauri, lauda buzelor
noastre.
3
Asirianul nu ne va sc!pa, nu vrem s! mai nc!lec!m pe cai, #i nu vrem s!
mai zicem lucr!rii mnilor noastre: Dumnezeul nostru! C!ci la Tine g!se#te mil!
orfanul.
4
Le voi vindeca v!t!marea adus! de neascultarea lor, i voi iubi cu adev!rat!
C!ci mnia Mea s-a ab!tut de la ei!
5
Voi fi ca roua pentru Israel; el va nflori ca crinul,
#i va da r!d!cini ca Libanul.
6
Ramurile lui se vor ntinde; m!re"ia lui va fi ca a
m!slinului, #i miresmele lui ca ale Libanului.
7
Iar!# vor locui la umbra lui, iar!# vor
da via"! grului, vor nflori ca via, #i vor avea faima vinului din Liban.
8
Ce mai are
Efraim a face cu idolii? l voi asculta #i-l voi privi, voi fi pentru el ca un chiparos
verde: de la Mine "i vei primi rodul.
9
Cine este n"elept, s! ia seama la aceste lucruri!
Cine este priceput, s! le n"eleag!! C!ci c!ile Domnului snt drepte; #i cei drep"i
umbl! pe ele, dar cei r!zvr!ti"i cad pe ele (Osea 14:1-9).

Or, dup! chemarea de c!tre Domnul a Fiului S!u din Egipt trecuse mai bine de un
sfert de veac, f!r! ca "ip!tul de la Rama s! se fi transformat ntr-un plns al
poc!in"ei. Acum c! Fiul lui Dumnezeu era pe punctul de a-%i ncepe lucrarea
mntuitoare, trimiterea lui Ioan avea n vedere strnirea la poc!in"! a lui Iuda,
pentru ca profe"ia lui Ieremia s!-#i poat! vedea mplinirea #i pentru ca mp!r!"ia
lui Dumnezeu s! poat! fi a#ezat!: n vremea aceea a venit Ioan Botez!torul, #i
propov!duia n pustia Iudeii. El zicea: Poc!i"i-v!, c!ci mp!r!"ia cerurilor este
aproape (Mat. 3:1-2). ntr-adev!r, mp!r!"ia Cerurilor b!tea la u#i, dar pentru ca
aceast! mp!r!"ie s! poat! fi a#ezat!, era nevoie de poc!in"a sincer! a celor din
poporul lui Dumnezeu.

Dup! cum am v!zut, Matei introduce lucrarea lui Ioan Botez!torul cu un indicativ
de timp extrem de vag n vremea aceea (3:1) pentru a lega nadins tabloul
de fa"! (3:1-12) de tablourile precedente (2:13-18; 19-23). Lucrul acesta este
crucial din punct de vedere teologic. Instaurarea mp!r!"iei lui Dumnezeu atrna


de poc!in"a poporului lui Dumnezeu. Nici Ioan #i nici chiar Isus nu ar fi putut s!ri
aceast! verig! n lan"ul desf!#ur!rii planului lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, #i
Domnul Isus %i-a nceput lucrarea cu acela#i mesaj: Poc!i"i-v!, c!ci mp!r!"ia
cerurilor este aproape (Mat. 4:17). Poc!in"a ar fi echivalat cu preg!tirea c!ii
pentru Domnul.

Profe"ia din Isaia (3)
Pentru ca s! ancoreze #i mai precis n planul lui Dumnezeu evenimentul la care se
refer!, Matei continu! prin clarificarea identit!"ii lui Ioan, legndu-i lucrarea de o
alt! profe"ie vechi testamental!: Ioan acesta este acela care fusese vestit prin
proorocul Isaia, cnd zice: Iat! glasul celui ce strig! n pustie: Preg!ti"i calea
Domnului, netezi"i-I c!r!rile (Mat. 3:3).

De data aceasta, evenimentul este prezentat ca fiind o mplinire a profe"iei din
Isaia 40:3. Dar, ca #i n cazurile precedente, Matei nu se leag! doar de cteva slove
disparate dintr-o carte a Vechiului Testament, ci, prin acele cteva slove, el ne
invit! s! percepem mesajul ntregului context, ba chiar al ntregii c!r"i din care a
fost luat textul.
86
Tocmai de aceea, #i de data aceasta, semnifica"ia leg!turii cu
textul din Isaia devine clar! doar n lumina structurii c!r"ii Isaia.

Cartea Isaia poate fi mp!r"it! n dou! p!r"i mari, primele treizeci #i nou! de
capitole alc!tuind culoarul istoric al c!r"ii, iar restul de dou!zeci #i #apte de
capitole, culoarul profetic. Culoarul istoric se ocup! n mod special de perioada
mp!ra"ilor Ahaz #i Ezechia (Is. 7-39). O dat! ce Ezechia I-a ntors spatele lui
Dumnezeu (vezi Is. 39:1-8), profetul nceteaz! s! le mai vorbeasc! celor din
vremea lui. Profe"iile ce urmeaz! decoleaz! nspre viitor, ancorndu-se ntr-un
spa"iu al mntuirii lui Dumnezeu. Deci profe"ia la care se refer! Matei (Is. 40:3)
prefa"eaz!, de fapt, imensul act al mntuirii lui Dumnezeu, despre care vorbesc
aproape toate capitolele care urmeaz! (40-46):


86
n culegerea de eseuri The Right Doctrine from the Wrong Texts, editat! de G. K. Beale, care
se ocup! de modul n care este folosit Vechiul Testament n Noul Testament, n introducere,
Beale precizeaz! faptul c! scopul c!r"ii este s! prezinte diferite perspective cu privire la
problema hermeneutic! a folosirii Vechiului Testament de c!tre Isus #i ucenicii S!i. S-au referit,
oare, ace#tia la pasajele Vechiului Testament ntr-un fel care nu este n armonie sau contrazice
inten"ia original! a textului Vechiului Testament sau nu? (G. K. Beale, The Right Doctrine
from the Wrong Texts?! Essays on the Use of the Old Testament in the New, Baker Books,
Grand Rapids, MI, 1994, p. 7). Articolele adunate n carte reprezint! pozi"ii opuse. Unii afirm!,
al"ii neag! cu vehemen"! armonia citatelor cu contextul vechi testamental. Din ceea ce
n!d!jduim c! am afirmat deja n paginile de mai sus, sus"inem cu t!rie armonia des!vr#it!
dintre inten"ia lui Matei #i inten"ia autorului textului original. Mai mult, n"elegerea plenar! a
inten"iei lui Matei este posibil! doar n urma n"elegerii n context a textului din Vechiul
Testament la care se refer! evanghelistul.


1
Mngia"i, mngia"i pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru.
2
Vorbi"i bine
Ierusalimului, #i striga"i-i c! robia lui s-a sfr#it, c! nelegiuirea lui este isp!#it!; c!ci a
primit din mna Domnului de dou! ori ct toate p!catele lui.
3
Un glas strig!:
Preg!ti"i n pustie calea Domnului, netezi"i n locurile uscate un drum pentru
Dumnezeul nostru!
4
Orice vale s! fie n!l"at!, orice munte #i orice deal s! fie plecate,
coastele s! se prefac! n cmpii, #i strmtorile n vlcele!
5
Atunci se va descoperi slava
Domnului, #i n clipa aceea orice f!ptur! o va vedea; c!ci gura Domnului a vorbit
9
Suie-te pe un munte nalt, ca s! veste#ti Sionului vestea cea bun!; nal"!-"i glasul cu
putere, ca s! veste#ti Ierusalimului vestea cea bun!; nal"!-"i glasul, nu te teme, #i
spune cet!"ilor lui Iuda: Iat! Dumnezeul vostru!
10
Iat!, Domnul Dumnezeu vine cu
putere, #i porunce#te cu bra"ul Lui. Iat! c! plata este cu El, #i r!spl!tirile vin naintea
Lui.
11
El #i va pa#te turma ca un P!stor, va lua mieii n bra"e, i va duce la snul Lui,
#i va c!l!uzi blnd oile cari al!pteaz! (Is. 40:1-11).

Mesajul profetic i este adresat unui popor care avea spatele ncovoiat de o lung!
robie Mngia"i, mngia"i pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbi"i
bine Ierusalimului, #i striga"i-i c! robia lui s-a sfr#it, c! nelegiuirea lui este
isp!#it!; c!ci a primit din mna Domnului de dou! ori ct toate p!catele lui (Is.
40:1-2) iar el echivaleaz! cu un cr!pat de ziu! dup! o lung! noapte a robiei. Or,
tocmai lucrul acesta dore#te s!-l sublinieze Matei n evanghelia sa. Metafora
ar!t!rii luminii va fi reluat! n capitolul urm!tor:

12
Cnd a auzit Isus c! Ioan fusese nchis, a plecat n Galilea.
13
A p!r!sit Nazaretul, #i a
venit de a locuit n Capernaum, lng! mare, n "inutul lui Zabulon #i Neftali,
14
ca s! se
mplineasc! ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice:
15
&ara lui Zabulon #i "ara
lui Neftali, nspre mare, dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor,
16
Norodul acesta, care
z!cea n ntunerec, a v!zut o mare lumin!; #i peste cei ce z!ceau n "inutul #i n umbra
mor"ii, a r!s!rit lumina (Mat. 4:12-16).

Glasul celui ce strig! n pustie nu are menirea s! preg!teasc! n mod direct #i
nemijlocit calea Domnului, ci s! cheme pe al"ii s! fac! lucrul acesta. Calea trebuia
preg!tit! de c!tre aceia care auzeau strig!tul glasului: dup! spusele lui Isaia,
tocmai de poporul Domnului. Slava Domnului urma s! fie descoperit! doar dup!
ce calea avea s! fie preg!tit!, adic! doar dup! ce orice vale avea s! fie n!l"at!, #i
orice deal avea s! fie plecat, dup! ce coastele aveau s! fie pref!cute n cmpii, #i
strmtorile n vlcele. Vestea bun! era c! Acela care vine cu putere, #i porunce#te
cu bra"ul Lui, Acela care #i va pa#te turma ca un P!stor, care va lua mieii n
bra"e #i i va duce la snul Lui, Acela care va c!l!uzi blnd oile cari al!pteaz!
(Is. 40:10-11) este nsu"i Domnul Dumnezeu.

Se pune deci ntrebarea cum de a ndr!znit Matei s! foloseasc! acest text pentru a
anun"a venirea lui Isus Hristos? Nu cumva nesocote#te el contextul, sco"nd textul
din context #i transformndu-l ntr-un pretext?Un secol mai trziu, prin profe"ia lui Ieremia, imaginea prezentat! de Isaia s-a
focalizat ceva mai mult. Dup! ce Domnul #i exprim! mnia mpotriva p!storilor
lui Iuda care nimicesc #i risipesc turma p!#unei Lui, El face o mare promisiune, n
care metaforele folosite snt asem!n!toare cu cele din Isaia 40:

3
Eu nsumi voi strnge r!m!#i"a oilor Mele din toate "!rile, n cari le-am izgonit; le voi
aduce napoi n p!#unea lor, #i vor cre#te #i se vor nmul"i.
4
Voi pune peste ele p!stori
cari le vor pa#te; nu le va mai fi team!, nici groaz!, #i nu va mai lipsi nici una din ele,
zice Domnul.
5
Iat! vin zile, zice Domnul, cnd voi ridica lui David o Odrasl!
neprih!nit!. El va mp!r!"i, va lucra cu n"elepciune, #i va face dreptate #i judecat! n
"ar!.
6
n vremea Lui, Iuda va fi mntuit, #i Israel va avea lini#te n locuin"a lui; #i iat!
Numele pe care i-L vor da: Domnul, Neprih!nirea noastr!! (Ier. 23:3-6).

Conform promisiunii din Ieremia, Domnul urma s!-%i pasc! turma p!#unii Lui
prin Odrasla lui David, iar conform planului pe care Matei l desf!#oar! naintea
noastr! n evanghelia sa, tocmai aceast! Odrasl! neprih!nit! fusese chemat! de
Domnul din Egipt, iar, dup! ce a crescut n Nazaret, acum era pe punctul de a intra
n slujba pentru care Se ntrupase. Probabil c! o judecat! similar! a stat la baza
gndirii lui Matei. n textul de fa"!, Domnul, pentru Care se cere preg!tit! calea,
este n mod evident Domnul Isus Hristos. Deci Domnul Dumnezeu din textul din
Isaia este substituit de Matei cu Domnul Isus Hristos, Fiul lui David, Fiul lui
Dumnezeu. Era, oare, justificat! o astfel de schimbare? Pentru ca r!spunsul s!
poat! fi pozitiv, schimbarea trebuie s! poat! fi mai nti dovedit! n contextul
profe"iei lui Isaia.

ntr-adev!r, o astfel de substituire nu este str!in! de profe"ia lui Isaia. Una dintre
tehnicile lui profetice preferate este suprapunerea de imagini sau de perspective
profetice.
87
De exemplu, n spatele pruncului lui Isaia (vezi 7:14-8:4) st! un alt
PRUNC, pe al C!rui um!r este a#ezat! domnia #i al C!rui Nume este Minunat,
Sfetnic, Dumnezeu tare, P!rintele veciniciilor, Domn al p!cii. Domnul o#tirilor
va face ca domnia lui s! creasc!, #i o pace f!r! sfr#it va da scaunului de domnie
al lui David #i mp!r!"iei Lui, o va nt!ri #i o va sprijini prin judecat! #i
neprih!nire, de acum #i-n veci de veci (Is. 9:6-7, s.n.). n spatele robului
Domnului, Israel, st! ROBUL DOMNULUI, n Care #i g!se#te pl!cerea sufletul
Domnului #i pe Care Domnul L-a chemat ca s! dea mntuirea (vezi Is. 42:1-8).
88
O
oscilare asem!n!toare ntre dou! personaje g!sim #i atunci cnd Isaia folose#te
metafora bra"ul Domnului.

87
De fapt ne afl!m n fa"a unui tipar al profe"iei lui Isaia. Este vorba de o comunicare prin
suprapuneri de imagini, prin suprapuneri ale perspectivelor profetice: prunc / PRUNC; mntuire
/ MNTUIRE; rob / ROB. Ori de cte ori este vorba de primul aspect, Dumnezeu Se simte parc!
obligat s! vorbeasc! #i despre al doilea, pentru c! inima Lui este focalizat! de fapt asupra celui
de al doilea aspect. Primul este doar un pas intermediar (Beniamin F!r!g!u, N!dejde n
ntuneric (Isaia), vol. II, Logos, Cluj-Napoca, 1992, p. 42).
88
Vezi Beniamin F!r!g!u, N!dejde n ntuneric, vol. II, p. 40-44.


Cit ind textele n care Isaia contureaz! identitatea Robului Domnului folosindu-se de
imaginea sau de metafora Bra"ului Domnului, sim"im c! ne fr!mnt! o ntrebare
asem!n!toare cu a famenului etiopian: Rogu-te, despre cine vorbe#te proorocul
astfel? Despre sine sau despre vreun altul? (Fapte 8:34). Noi #tim r!spunsul lui Filip,
de aceea, ntrebarea noastr!, de#i seam!n! cu a famenului, trece, de fapt, dincolo de
ea. %i dac! ar fi un Filip al!turi de noi, l-am ntreba: Rogu-te, despre cine vorbe#te
proorocul astfel? Despre Dumnezeu Tat!l sau despre Robul S!u? Iar r!spunsul ar
veni direct #i clar: #i despre Unul #i despre Cel!lalt. n cartea Isaia, Bra"ul Domnului
reprezint! ceva (mult mai corect spus, pe CINEVA) prin care Dumnezeu lucreaz!.
Cel pu"in n Isaia 53 #i 63, Bra"ul Domnului este n mod clar o Persoan!, care de#i
distinct! de Persoana Domnului Dumnezeu este totu#i identic! cu El n dumnezeire.
Pruncul din capitolul 9, Odrasla din capitolul 11, iar ncepnd cu capitolul 42, Robul
Domnului #i Bra"ul Domnului snt una #i aceea#i Persoan!: a doua Persoan! a
Dumnezeirii, Dumnezeu Fiul.
89


Se pare deci c! Matei avea suficient suport exegetic n ns!#i cartea Isaia pentru ca
s! poat! lua textul din Isaia 40:3 #i s!-l poat! aplica ntr-un context n care
Domnul Dumnezeul care vine cu putere #i porunce#te cu bra"ul Lui, Acela care
#i va pa#te turma ca un P!stor, va lua mieii n bra"e, i va duce la snul Lui, #i va
c!l!uzi blnd oile cari al!pteaz!
90
nu este altul dect Fiul pe care Domnul L-a
chemat din Egipt, care a crescut n Nazaret #i care acum era gata s! intre n
lucrare.

Ziua Domnului sau botezul cu Duhul Sfnt #i cu foc (4-12)
Dup! ce, prin leg!tura cu profe"ia din Isaia 40, Matei a ancorat activitatea acestui
personaj ciudat Ioan Botez!torul n miezul planului lui Dumnezeu, el ne
spune cte ceva despre mbr!c!mintea #i regimul lui alimentar, observa"ii prin care
se coboar!, parc!, n anecdotica m!runt! a evenimentelor: Ioan purta o hain! de
p!r de c!mil!, #i la mijloc era ncins cu un bru de curea. El se hr!nea cu l!custe #i
miere s!lbatic! (3:4). Care s! fie rostul acestor men"iuni?

Dup! cum observ! mai mul"i dintre exege"i,
91
mbr!c!mintea lui Ioan era fie o
mbr!c!minte profetic! standard, fie un semn al asem!n!rii dintre Ioan #i Ilie
cel pu"in a#a reiese din textul din 2 mp!ra#i: Ahazia le-a zis: Ce nf!"i#are avea
omul acela care s-a suit naintea voastr! #i v-a spus aceste cuvinte? Ei au
r!spuns: Era un om mbr!cat cu o manta de p!r #i ncins cu o curea la mijloc. %i
Ahazia a zis: Este Ilie Ti#bitul (1:7-8). ntr-adev!r, Ioan era mbr!cat la fel cu
Ilie, dar ne ntreb!m la ce ne ajut! aceste observa"ii?

89
Pentru o tratare mai detaliat! a divinit!"ii Robului Domnului #i deci a posibilit!"ii de
substituire a Domnului cu Robul Domnului sau cu Bra"ul Domnului, vezi Beniamin F!r!g!u,
N!dejde n ntuneric, vol. II, p. 182-185.
90
Isaia 40:11.
91
Vezi H. N. Ridderbos, Matthew, p. 40; R. T. France, The Gospel According to Matthew, p.
91, David Hill, The Gospel of Matthew, p. 91 etc.


n primul rnd, nu trebuie s! uit!m c! Isus nsu#i l identific! pe Ioan cu Ilie. Iar
dup! cum vom vedea, aceast! identificare era important! pentru c!rturarii lui
Israel. n contextul teologic al vremii respective, exista o astfel de a#teptare, #i
realizarea leg!turii dintre cei doi ar fi putut fi un argument n favoarea accept!rii
lui Isus #i a lucr!rii Lui:

10
Ucenicii I-au pus ntrebarea urm!toare: Oare de ce zic c!rturarii c! nti trebuie s!
vin! Ilie?
11
Drept r!spuns, Isus le-a zis: Este adev!rat c! trebuie s! vin! nti Ilie, #i
s! a#eze din nou toate lucrurile.
12
Dar v! spun c! Ilie a #i venit, #i ei nu l-au cunoscut,
ci au f!cut cu el ce au vrut. Tot a#a are s! sufere #i Fiul omului din partea lor.
13
Ucenicii au n"eles atunci c! le vorbise despre Ioan Botez!torul (Mat. 17:10-13).

Dar identificarea lui Ioan cu Ilie ne leag! n mod direct #i de profe"iile din Maleahi
3 #i 4. Capitolul 3 din Maleahi men"ioneaz! venirea unui sol, a unui antemerg!tor
al lui Mesia, a unui corespondent al glasului care strig!, din Isaia 40:3, chemnd la
preg!tirea unei c!i pentru Domnul care vine. Dar Maleahi capitolul 4, n care este
men"ionat Ilie, atrage aten"ia asupra apropiatei veniri a Zilei Domnului: Iat!, v!
voi trimete pe proorocul Ilie, nainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare #i
nfrico#at! (Mal. 4:5). ntr-un fel, venirea lui Isus Hristos nsemna #i venirea
Zilei Domnului; #i tocmai lucrul acesta a fost sesizat de aceia care au r!spuns
mesajului lui Ioan. Apari"ia #i propov!duirea lui Ioan n pustia Iudeii i-a strnit pe
mul"i la medita"ie #i la reevaluarea vie"ii #i rela"iei lor cu Dumnezeu. A#a se face
c! locuitorii din Ierusalim, din toat! Iudea #i din toate mprejurimile Iordanului,
au nceput s! ias! la el; #i, m!rturisindu-#i p!catele, erau boteza"i de el n rul
Iordan (Mat. 3:5-6). P!rea c! profe"ia lui Ieremia era pe punctul de a se mplini.
Copiii lui Israel veneau la Iordan ca s!-#i m!rturiseasc! p!catul: M-ai pedepsit, #i
am fost pedepsit, ca un junc nedeprins la jug; ntoarce-m! Tu, #i m! voi ntoarce,
c!ci Tu e#ti Domnul, Dumnezeul meu! Dup! ce m-am ntors, m-am c!it; #i dup!
ce mi-am recunoscut gre#elele, m! bat pe pulp!; snt ru#inat #i ro# de ru#ine, c!ci
port ocara tinere"ei mele (Ier. 31:18-19). n urma propov!duirii lui Ioan, "ip!tul
de la Rama pare s!-#i fi f!cut efectul. Dar lucrurile nu st!teau ntocmai a#a
pentru c! Ioan trece prin masca pe care fariseii #i saducheii o purtau. Dac! el, Ioan
Botez!torul, era solul Domnului trimis naintea Domnului, atunci Solul
Leg!mntului b!tea la u#!. Dar, dup! spusele lui Maleahi, venirea Solului
Leg!mntului urma s! aduc! #i Ziua Domnului, ziua cea mare #i nfrico#at!. %i
cine #i-ar fi putut permite s! cread! c! va putea r!mne n picioare pe baza unei
poc!in"e superficiale atunci cnd ziua cea mare #i nfrico#at! va veni?

1
Iat!, voi trimete pe solul Meu; el va preg!ti calea naintea Mea. %i deodat! va intra n
Templul S!u Domnul pe care-L c!uta"i: Solul leg!mntului, pe care-L dori"i; iat! c!
vine, zice Domnul o#tirilor.
2
Cine va putea s! sufere ns! ziua venirii Lui? Cine
va r!mnea n picioare cnd Se va ar!ta El? C!ci El va fi ca focul topitorului, #i ca
le#ia n!lbitorului.
3
El va #edea, va topi #i va cur!"i argintul; va cur!"i pe fiii lui Levi, i
va l!muri cum se l!mure#te aurul #i argintul, #i vor aduce Domnului daruri


neprih!nite.
4
Atunci darul lui Iuda #i al Ierusalimului va fi pl!cut Domnului, ca n
zilele cele vechi, ca n anii de odinioar!.
5
M! voi apropia de voi pentru judecat!, #i
M! voi gr!bi s! m!rturisesc mpotriva descnt!torilor #i preacurvarilor, mpotriva
celor ce jur! strmb, mpotriva celor ce opresc plata simbria#ului, cari asupresc pe
v!duv! #i pe orfan, nedrept!"esc pe str!in, #i nu se tem de Mine, zice Domnul
o#tirilor.
6
C!ci Eu snt Domnul, Eu nu M! schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov,
n-a"i fost nimici"i.
7
Din vremea p!rin"ilor vo#tri voi v-a"i ab!tut de la poruncile Mele,
#i nu le-a"i p!zit. ntoarce"i-v! la Mine, #i M! voi ntoarce #i Eu la voi, zice Domnul
o#tirilor. Dar voi ntreba"i: n ce trebuie s! ne ntoarcem?
8
Se cade s! n#ele un om
pe Dumnezeu, cum M! n#ela"i voi? Dar voi ntreba"i: Cu ce Te-am n#elat? Cu
zeciuielile #i darurile de mncare.
9
Snte"i blestema"i, ct! vreme c!uta"i s! M! n#ela"i,
tot poporul n ntregime!
10
Aduce"i ns! la casa vistieriei toate zeciuielile, ca s! fie
hran! n Casa Mea; pune"i-M! astfel la ncercare, zice Domnul o#tirilor, #i ve"i vedea
dac! nu v! voi deschide z!gazurile cerurilor, #i dac! nu voi turna peste voi bel#ug de
binecuvntare.
11
%i voi mustra pentru voi pe cel ce m!nnc!, (l!custa) #i nu v! va
nimici roadele p!mntului, #i vi"a nu va fi neroditoare n cmpiile voastre, zice
Domnul o#tirilor.
12
Toate neamurile v! vor ferici atunci, c!ci ve"i fi o "ar! pl!cut!,
zice Domnul o#tirilor.
13
Cuvintele voastre snt aspre mpotriva Mea, zice Domnul. %i
mai ntreba"i: Ce-am spus noi mpotriva Ta?
14
A"i zis: Degeaba slujim lui
Dumnezeu; #i ce am c#tigat dac! am p!zit poruncile Lui, #i am umblat tri#ti naintea
Domnului o#tirilor?
15
Acum fericim pe cei trufa#i; da, celor r!i le merge bine; da, ei
ispitesc pe Dumnezeu, #i scap!!
16
Atunci #i cei ce se tem de Domnul au vorbit
adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta, #i a ascultat; #i o carte de
aducere aminte a fost scris! naintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, #i cinstesc
Numele Lui.
17
Ei vor fi ai Mei, zice Domnul o#tirilor, mi vor fi o comoar!
deosebit!, n ziua pe care o preg!tesc Eu. Voi avea mil! de ei, cum are mil! un om de
fiul s!u, care-i sluje#te.
18
%i ve"i vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprih!nit
#i cel r!u, dintre cel ce sluje#te lui Dumnezeu #i cel ce nu-I sluje#te (Mal. 3:1-18).

Felul n care-i ntmpin! Ioan pe cei care veneau la Iordan n mod f!"arnic aduce
n mod evident aminte de mesajul lui Maleahi, subliniind cu toat! for"a faptul c!
Ziua Domnului b!tea la u#!.

Poate c! mul"i #i permiteau s! vin! la Iordan ca s! fie boteza"i, pentru ca astfel s!
fie #i ei parte din mi#carea religioas! care cuprinsese ntregul Iuda: Dar cnd a
v!zut pe mul"i din Farisei #i din Saduchei c! vin s! primeasc! botezul lui, le-a zis:
Pui de n!prci, cine v-a nv!"at s! fugi"i de mnia viitoare? Face"i dar roade
vrednice de poc!in"a voastr! (Mat 3:7-8). Se pare c! teologia lor le permitea s!
fie superficiali, s! ia cu u#urin"! chemarea lui Ioan la poc!in"!. Socotindu-se a fi
fii ai lui Avraam, ei se credeau n siguran"!. Tocmai de aceea le spune Ioan: S!
nu crede"i c! pute"i zice n voi n#iv!: Avem ca tat! pe Avraam! C!ci v! spun c!
Dumnezeu din pietrele acestea poate s! ridice fii lui Avraam. Iat! c! securea a #i
fost nfipt! la r!d!cina pomilor: deci, orice pom care nu face road! bun!, va fi
t!iat #i aruncat n foc (Mat 3:9-10).


Primul lucru pe care-l face Ioan pentru a mpinge oamenii spre poc!in"! este s! le
spulbere a#tept!rile nelegitime. Mntuirea despre care vorbise Domnul prin
proroci #i care presupunea o rela"ie nemijlocit! cu Dumnezeu nu putea fi c#tigat!
printr-o simpl! descenden"! genealogic!. Acest arbore genealogic, de care, al!turi
de toate celelalte popoare de pe fa"a p!mntului, "inea #i Israel, #i a#tepta soarta
implacabil!: Iat! c! securea a #i fost nfipt! la r!d!cina pomilor (Mat. 3:10).
Oare de ce?

S! ne aducem aminte de faptul c! actul Crea"iei lui Dumnezeu, care a adus n
existen"! r!d!cina din care avea s! creasc! acest imens arbore genealogic, pe
Adam, a fost urmat imediat de C!dere. Iar C!derea a lovit tocmai n rela"ia omului
cu Dumnezeu. Scriptura afirm! c! n ziua cnd a f!cut Dumnezeu pe om, l-a f!cut
dup! asem!narea lui Dumnezeu. I-a f!cut parte b!rb!teasc! #i parte femeiasc!, i-a
binecuvntat, #i le-a dat numele de om, n ziua cnd au fost f!cu"i (Gen. 5:1-2,
s.n.). Dar imediat n versetul urm!tor, este marcat! profunzimea schimb!rilor pe
care le-a adus C!derea: La vrsta de o sut! treizeci de ani, Adam a n!scut un fiu
dup! chipul "i asem!narea lui (3, s.n.), nu dup! chipul #i asem!narea lui
Dumnezeu. Deci, din pricina c!derii lui Adam, nici unul dintre urma#ii s!i n-a mai
mo#tenit acea rela"ie cu Dumnezeu direct! #i nemijlocit! de care se bucura Adam
n r!coarea zilei. Iar acum c! n Israel se produsese o trezire spiritual!
Locuitorii din Ierusalim, din toat! Iudea #i din toate mprejurimile Iordanului, au
nceput s! ias! la el [Ioan]; #i, m!rturisindu-#i p!catele, erau boteza"i de el n rul
Iordan (Mat. 3:5) mul"i credeau, poate, c! toate obstacolele fuseser! luate din
cale pentru ca mp!r!"ia lui Dumnezeu s! fie inaugurat!.

Replica lui Ioan este direct! #i dureroas!. Ioan le aduce aminte c! pomul se
cunoa#te dup! roadele lui: Deci le spune el orice pom, care nu face road!
bun!, va fi t!iat #i aruncat n foc (3:10), dup! care Ioan pare s!-i dezam!geasc!
de-a binelea. Ei, care a#teptau ca solu"ia s! le vin! de la Ioan, snt nevoi"i s! afle
c! tot ce poate face el pentru ei este s!-i boteze cu ap!. Or, lucrul acesta nu
rezolva n nici un fel problema. Mntuirea pe care o a#tepta ntregul Israel cerea o
botezare cu Duhul Sfnt. Cel pu"in a#a le promisese Domnul prin profe"ii S!i:

1
Ascult! acum, Iacove, robul Meu, Israele, pe care te-am ales!
2
A#a vorbe#te
Domnul, care te-a f!cut #i ntocmit, #i care de la na#terea ta este sprijinul t!u: Nu te
teme de nimic, robul Meu Iacov, Israelul Meu, pe care l-am ales.
3
C!ci voi turna ape
peste p!mntul nsetat #i ruri pe p!mntul uscat; voi turna Duhul Meu peste s!mn"a
ta, #i binecuvntarea Mea peste odraslele tale,
4
#i vor r!s!ri ca firele de iarb! ntre ape,
ca s!lciile lng! praiele de ap!.
5
Unul va zice: Eu snt al Domnului! Altul se va
numi cu numele lui Iacov; iar altul va scrie cu mna lui: Al Domnului snt! %i va fi
cinstit cu numele lui Israel (Is. 44:1-5).26
V! voi da o inim! nou!, #i voi pune n voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru
inima de piatr!, #i v! voi da o inim! de carne.
27
Voi pune Duhul Meu n voi, #i v! voi
face s! urma"i poruncile Mele #i s! p!zi"i #i s! mplini"i legile Mele (Ezec. 36:26-27).

27
Cnd i voi aduce napoi dintre popoare, #i i voi strnge din "ara vr!jma#ilor lor, voi
fi sfin"it de ei naintea multor neamuri.
28
%i vor #ti c! Eu snt Domnul, Dumnezeul lor,
care-i l!sasem s! fie lua"i prin#i de r!zboi ntre neamuri, #i care-i strng iar!# n "ara
lor; nu voi mai l!sa pe nici unul din ei acolo
29
#i nu le voi mai ascunde Fa"a Mea, c!ci
voi turna Duhul Meu peste casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu (Ezec. 39:27-29).

Ioan nu-i las! cu buzele umflate, m!rturisindu-le doar propria lui neputin"! n ce
prive#te mplinirea acestor extraordinare promisiuni, ci le ndreapt! privirile spre
Acela care venea dup! el #i care a fost trimis de Dumnezeu tocmai pentru ca s!
mplineasc! aceste promisiuni:

11
Ct despre mine, eu v! botez cu ap!, spre poc!in#!; dar Cel ce vine dup! mine, este
mai puternic dect mine, #i eu nu snt vrednic s!-I duc nc!l"!mintele. El v! va boteza
cu Duhul Sfnt "i cu foc.
12
Acela #i are lopata n mn!, #i va cur!"i cu des!vr#ire aria,
#i #i va strnge grul n grnar; dar pleava o va arde ntr-un foc care nu se stinge (Mat.
3:11-12, s.n.).

Reverbernd adev!rurile din Maleahi, Ioan le atrage aten"ia asupra faptului c! ziua
vizit!rii lor de c!tre Dumnezeu trebuie s! aduc! att mntuire, ct #i judecat! #i
pedeaps!. Iar Acela care venea pe urmele lui era Solul Leg!mntului, pe care
ntregul Iuda l a#tepta. Leg!mntul acesta era Noul Leg!mnt, pe care-l vestise
Domnul prin gura lui Ieremia. mplinirea acestui leg!mnt avea s! aduc! o
rev!rsare a Duhului Sfnt, ca semn al mp!c!rii des!vr#ite cu Dumnezeu, ca semn
al ar!t!rii slavei Domnului. Aceasta urma s! fie parte din mntuirea pe care o
anun"ase glasul celui ce strig! n pustie. Dar mntuirea putea veni doar pentru
aceia care ascultaser! de glasul celui ce striga n pustie #i se poc!iser! cu adev!rat,
preg!tind astfel o cale pentru Domnul. Este important s! ne aducem aminte nc! o
dat! de cuvintele lui Ioan: Ct despre mine, eu v! botez cu ap!, spre poc!in#!
(11, s.n.). Sesiz!m importan"a acestui mesaj doar dac! n"elegem c! Acela care
venea dup! Ioan avea menirea s! boteze nu numai cu Duhul Sfnt, ci #i cu foc.

Mul"i consider! botezul cu foc un lucru de dorit, un fel de faz! avansat! a
botezului cu Duhul Sfnt #i, tocmai de aceea, nu pu"ini snt aceia care, n ignoran"a
lor, cer, cu st!ruin"!, botezul cu foc. n contextul de fa"!, botezul cu foc are de-a
face cu judecata #i pedeapsa lui Dumnezeu.
92
Iat! cum continu! textul: Acela #i

92
n prim! faz!, Isus n persoan! avea s! primeasc! botezul cu foc, adic! rev!rsarea mniei lui
Dumnezeu peste El pe lemnul crucii. La acest botez Se refer! Isus atunci cnd i ntreab! pe cei
doi fii ai lui Zebedei: Pute"i voi s! be"i paharul pe care am s!-l beau Eu, #i s! fi"i boteza"i cu
botezul cu care am s! fiu botezat Eu? (Mat. 20:22). Pe cruce, Cel care este botezat cu foc este
nsu#i Domnul Isus. Dar aici, textul nostru vorbe#te de faptul c! El este acela care boteaz! cu
foc. Pe de o parte, dac! Cel care L-a botezat pe Isus cu foc este Dumnezeu Tat!l, iar pe de alt!


are lopata n mn!, #i va cur!"i cu des!vr#ire aria, #i #i va strnge grul n grnar;
dar pleava o va arde ntr-un foc care nu se stinge (12). Botezului cu Duhul Sfnt
i corespunde strngerea grului n grnar, pentru c! acesta este deznod!mntul
pentru care sntem boteza"i cu Duhul Sfnt, iar botezului cu foc i corespunde
arderea plevei ntr-un foc care nu se stinge. Cele dou! ac"iuni definesc func"ia de
baz! a Hristosului lui Dumnezeu.

Evanghelistul Ioan afirm! acela#i lucru, dar n alte cuvinte, ajutndu-ne astfel n
t!lm!cirea acestor adev!ruri:

19
Isus a luat din nou cuvntul, #i le-a zis: Adev!rat, adev!rat v! spun, c!, Fiul nu
poate face nimic de la Sine; El nu face dect ce vede pe Tat!l f!cnd; #i tot ce face
Tat!l, face #i Fiul ntocmai.
20
C!ci Tat!l iube#te pe Fiul, #i-I arat! tot ce face; #i-I va
ar!ta lucr!ri mai mari dect acestea, ca voi s! v! minuna"i.
21
n adev!r, dup! cum
Tat!l nviaz! mor"ii, #i le d! via"!, tot a#a #i Fiul d! via"! cui vrea.
22
Tat!l nici nu
judec! pe nimeni, ci toat! judecata a dat-o Fiului,
23
pentru ca to"i s! cinsteasc! pe Fiul
cum cinstesc pe Tat!l. Cine nu cinste#te pe Fiul, nu cinste#te pe Tat!l, care L-a
trimes (Ioan 5:19-23).

Versetele 21 #i 22 precizeaz! func"ia Hristosului lui Dumnezeu: n adev!r, dup!
cum Tat!l nviaz! mor"ii, #i le d! via"!, tot a#a #i Fiul d! via#! cui vrea. Tat!l nici
nu judec! pe nimeni, ci toat! judecata a dat-o Fiului (Ioan 5:21-22, s.n.). Pe de o
parte, Hristos a venit ca s! dea via"a. Or, via"a nu este n noi, #i ea nu va fi n noi
niciodat!. Via"a este tocmai prezen"a Duhului Sfnt n noi. Dumnezeu ne-a creat n
a#a fel nct alipirea de El s! ne confere via"a, iar dezlipirea de El s! ne arunce n
moarte. Via"a este dependen"! de Dumnezeu, atrnare de Dumnezeu, ascultare de
Dumnezeu. Dar pe de alt! parte, Hristos a venit ca s! judece #i s! pedepseasc! sau,
cu alte cuvinte, ca s! boteze cu foc, ca s! adune pleava #i s-o ard! ntr-un foc care
nu se stinge.

Este ns! important s! n"elegem rela"ia dintre cele dou! aspecte ale lucr!rii
Domnului Isus. Ioan vorbe#te despre dou! strig!ri ale lui Hristos, despre dou!
vorbiri ale Acestuia:

24
Adev!rat, adev!rat v! spun, c! cine ascult! cuvintele Mele, #i crede n Cel ce M-a
trimes, are via"a vecinic!, #i nu vine la judecat!, ci a trecut din moarte la via"!.
25
Adev!rat, adev!rat v! spun, c! vine ceasul, "i acum a "i venit, cnd cei mor"i vor
auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, #i cei ce-l vor asculta, vor nvia.
26
C!ci, dup! cum
Tat!l are via"a n Sine, tot a#a a dat #i Fiului s! aib! via"a n Sine.
27
%i I-a dat putere s!
judece, ntruct este Fiu al omului.
28
Nu v! mira"i de lucrul acesta; pentru c! vine
ceasul [#i ceasul acesta nc! nu a venit] cnd to"i cei din morminte vor auzi glasul Lui,

parte, dac! Acela care urmeaz! s! boteze cu foc pe vr!jma#ii lui Dumnezeu este Fiul, nseamn!
c! Fiul are prerogative de Dumnezeu, de Judec!tor. Botezul cu foc pe care l va aduce El peste
omenire este descris n Apocalipsa 14:8-20; 19:11-21 #i 20:11-15.


29
#i vor ie#i afar! din ele. Cei ce au f!cut binele, vor nvia pentru via"!; iar cei ce au
f!cut r!ul, vor nvia pentru judecat!.
30
Eu nu pot face nimic de la Mine nsumi: judec
dup! cum aud; #i judecata Mea este dreapt!, pentru c! nu caut s! fac voia Mea, ci voia
Tat!lui, care M-a trimes (Ioan 5:24-30).

Vremea primei strig!ri a #i venit, spune Domnul Isus: Adev!rat, adev!rat v!
spun, c! vine ceasul, "i acum a "i venit, cnd cei mor"i vor auzi glasul Fiului lui
Dumnezeu, #i cei ce-l vor asculta, vor nvia.
26
C!ci, dup! cum Tat!l are via"a n
Sine, tot a#a a dat #i Fiului s! aib! via"a n Sine (Ioan 5:25-26, s.n.). Doar acela
poate boteza cu Duhul Sfnt, care are via"! n Sine, dup! cum #i Tat!l are via"! n
Sine. Dar va exista #i o a doua strigare a Fiului lui Dumnezeu. La acea strigare,
mor"ii vor ie#i din morminte, nu pentru a fi mntui"i, ci pentru a fi judeca"i, pentru
c! Isus fiind Hristosul, Dumnezeu I-a dat putere s! judece, ntruct este Fiu al
omului (27). Dar dup! cum afirm! nsu#i Domnul Isus n discu"ia Sa cu Nicodim,
cu aceast! ocazie, Dumnezeu, n adev!r, n-a trimes pe Fiul S!u n lume ca s!
judece lumea, ci ca lumea s! fie mntuit! prin El. Oricine crede n El, nu este
judecat; dar cine nu crede, a #i fost judecat, pentru c! n-a crezut n Numele
singurului Fiu al lui Dumnezeu. %i judecata aceasta st! n faptul c!, o dat! venit!
Lumina n lume, oamenii au iubit mai mult ntunerecul dect lumina, pentru c!
faptele lor erau rele (Ioan 3:17-19, s.n.).

Deci vremea botezului cu Duhul Sfnt este acum, pentru c! acum este vremea
mntuirii. Iar botezarea noastr! cu Duhul Sfnt sau aducerea noastr! la via"!, la
p!rt!#ia nemijlocit! cu Dumnezeu, la p!rt!#ia nfierii se face prin credin"a noastr!
n Domnul Isus: A venit la ai S!i, #i ai S!i nu L-au primit. Dar tuturor celor ce
L-au primit, adic! celor ce cred n Numele Lui, le-a dat dreptul s! se fac! copii ai
lui Dumnezeu; n!scu"i nu din snge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui
om, ci din Dumnezeu (Ioan 1:11-13).

3:13-17 Poc"in#a lui Isus n locul nostru al tuturor
Este evident faptul c! Matei leag! evenimentul care urmeaz! de evenimentele de
pn! acum, invitndu-ne parc! s! le citim #i s! le n"elegem mpreun!:

13
Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca s! fie botezat de el.
14
Dar Ioan
c!uta s!-L opreasc!. Eu, zicea el, am trebuin"! s! fiu botezat de Tine, #i Tu vii la
mine?
15
Drept r!spuns, Isus i-a zis: Las!-M! acum, c!ci a#a se cade s! mplinim tot
ce trebuie mplinit. Atunci Ioan L-a l!sat (Mat. 3:13-15, s.n.).

Din punct de vedere teologic, nu avem nici o #ans! s! n"elegem tabloul de fa"!
dac!-l rupem de tabloul precedent cel pu"in n accep"iunea lui Matei. n tabloul


precedent (3:1-12), Ioan tocmai recunoscuse totala sa neputin"!
93
n ce prive#te
mplinirea a#tept!rii celor care veneau la el din toate mprejurimile ca s! fie
boteza"i: Ct despre mine, spunea Ioan, eu v! botez [doar] cu ap!, spre
poc!in"!; dar Cel ce vine dup! mine, este mai puternic dect mine, #i eu nu snt
vrednic s!-I duc nc!l"!mintele. El v! va boteza cu Duhul Sfnt #i cu foc (3:11).
Este, oare, de mirare c!, atunci cnd Domnul Isus a venit la Iordan, la Ioan, ca
s! fie botezat de el Ioan c!uta s!-L opreasc! (3:13-14)? Obiec"ia lui Ioan era
pe deplin justificat!: Eu, zicea el, am trebuin"! s! fiu botezat de Tine, #i Tu vii
la mine? (3:14). Faptul c! Ioan avea trebuin"! de botezul cu Duhul Sfnt este u#or
de n"eles, dar ntrebarea pe care o ridic! textul este de ce a "inut Domnul Isus s!
fie botezat cu ap! de c!tre Ioan? Legitimitatea ntreb!rii devine #i mai clar! atunci
cnd revenim la felul n care #i define#te Ioan nsu#i botezul: Eu v! botez cu ap!,
spre poc!in#! (3:11, s.n.). Avea Isus nevoie de poc!in"!? Depinde cum definim
poc!in"a.

n greac!, termenul poc!in"! (metanoia) denot! o schimbare a min"ii, care se
ntmpl! n cineva care s-a r!zgndit privind un anume scop pe care #i l-a propus
sau care s-a poc!it de ceva ce a f!cut Termenul denot! n special o schimbare a
min"ii acelora care au ajuns s! deteste gre#elile #i faptele lor rele #i care s-au
hot!rt s! porneasc! pe un nou drum n via"!. Deci termenul cuprinde att o
recunoa#tere a p!catului, ct #i p!rerea de r!u #i hot!rrea de schimbare, a c!ror
rezultat snt faptele bune.
94
n continuare, Thayer define#te botezul poc!in"ei
(baptisma metanoios) ca fiind un botez care oblig! pe subiec"ii lui la poc!in"!.
95

Cum am putea aplica o astfel de defini"ie Domnului Isus, atunci cnd Scriptura
spune clar c! de#i a fost ispitit n toate lucrurile, ca #i noi, El nu a avut p!cat (vezi
Evrei 4:15). Nevinov!"ia Lui total! s-a dovedit tocmai prin nvierea Lui din mor"i
(vezi Evrei 5:7-10). Deci Domnul Isus nu putea fi num!rat, n nici un caz, ntre cei
care veniser! la Iordan ca s! fie boteza"i de Ioan. Ioan nsu#i recunoa#te lucrul
acesta. El #tia c! botezul cu ap! nu putea s!-I ofere nimic Domnului Isus, pentru
c! El, personal, nu avea nevoie de poc!in"!.

Dar s! observ!m cu aten"ie ceea ce r!spunde Domnul Isus la obiec"ia lui Ioan:
Drept r!spuns, Isus i-a zis: Las!-M! acum, c!ci a#a se cade s! mplinim tot ce
trebuie mplinit. Atunci Ioan L-a l!sat (3:15, s.n.). Isus Se boteza ca s!
mplineasc! tot ce trebuia mplinit. Dar ce anume trebuia mplinit? Oare lucrul

93
Acest aspect al neputin"ei lui Ioan n fa"a a#tept!rilor celor care veniser! s! fie boteza"i rezult!
mult mai clar din Luca: Fiindc! norodul era n a#teptare, #i to"i se gndeau n inimile lor cu
privire la Ioan, dac! nu cumva este el Hristosul, Ioan, drept r!spuns, a zis tuturor: Ct despre
mine, eu v! botez cu ap!; dar vine Acela care este mai puternic dect mine, #i c!ruia eu nu snt
vrednic s!-I desleg cureaua nc!l"!mintelor. El v! va boteza cu Duhul Sfnt #i cu foc (Luca
3:15-16).
94
Joseph H. Thayer, Thayers Greek-English Lexicon of the New Testament, Grand Rapids:
Baker, 1977, p. 405-406.
95
Joseph H. Thayer, Thayers Greek-English Lexicon of the New Testament, p. 406.


care trebuia mplinit schimb! n vreun fel sensul botezului lui Ioan: faptul c! el
boteza cu ap!, spre poc!in"!? Oare sensul acesta al botezului s-a anulat total
atunci cnd s-a aplicat la Domnul Isus?

A#a dup! cum am legat tabloul de fa"! cu cel precedent (3:1-12), trebuie s!-l
leg!m #i de cel care urmeaz! (4:1-11). Dar nainte de a trece la tabloul urm!tor, s!
vedem ce anume mai exist! n tabloul de fa"!.

16
De ndat! ce a fost botezat, Isus a ie#it afar! din ap!. %i n clipa aceea cerurile s-au
deschis, #i a v!zut pe Duhul lui Dumnezeu coborndu-Se n chip de porumbel #i
venind peste El.
17
%i din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Acesta este Fiul Meu
prea iubit, n care mi g!sesc pl!cerea (Matei 3:16-17).

Este cel pu"in interesant, dac! nu intrigant faptul c! cerurile s-au deschis, Duhul
lui Dumnezeu S-a cobort peste El n chip de porumbel, #i cuvintele: Acesta este
Fiul Meu prea iubit, n care mi g!sesc pl!cerea (17) s-au auzit doar dup! ce Isus
Hristos a fost botezat de c!tre Ioan, #i nu nainte. S! fi fost, oare, lucrul acesta o
simpl! coinciden"!? Nu credem! Toate acestea snt legate tocmai de mplinirea a
tot ceea ce trebuia mplinit. Dar, din nou, ce anume trebuia s! mplineasc! Isus
primind botezul cu ap!, spre poc!in"! al lui Ioan?

n primul rnd, plec!m de la premisa c! sensul botezului lui Ioan nu s-a schimbat
n mod special pentru Isus. Botezul nu putea s! nsemne un lucru pentru unii, #i alt
lucru pentru Isus. Dar aceasta ne arunc! n ncurc!tur!, tocmai din pricina celor
afirmate mai sus. Isus, personal, neavnd p!cat, nu avea de ce s! Se poc!iasc!.
Deci trebuie s! ncerc!m explicarea lucrurilor pe o alt! linie.

S! ne aducem aminte de ceea ce ne-a spus Matei pn! acum. nc! n primul verset,
el L-a prezentat pe Isus ca fiu al lui David #i ca fiu al lui Avraam, deci ca pe Acela
prin care planul lui Dumnezeu avea s!-#i urmeze cursul stabilit de Dumnezeu prin
promisiunea Sa special!, f!cut! mai nti lui Avraam, apoi lui David. Conform
promisiunii f!cute lui Avraam, prin S!mn"a acestuia aveau s! fie binecuvntate
toate familiile p!mntului. Deci, ca fiu al lui Avraam, Domnul Isus avea o misiune
pentru al#ii, nu pentru Sine. Apoi, imediat nainte de na#terea Lui, ngerul i-a
vorbit lui Iosif #i i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme s! iei la tine pe Maria,
nevast!-ta, c!ci ce s-a z!mislit n ea, este de la Duhul Sfnt. Ea va na#te un Fiu,
#i-I vei pune numele Isus, pentru c! El va mntui pe poporul Lui de p!catele sale
(1:20-21, s.n.). Deci, de#i El personal n-a avut p!cat, lucrarea Lui este totu#i legat!
de p!cate, de toate p!catele poporului S!u, mai mult, de toate p!catele lumii.
Conform spuselor evanghelistului Ioan, nsu#i Ioan Botez!torul afirm!: Iat!
Mielul lui Dumnezeu, care ridic! p!catul lumii! (Ioan 1:29). Aceast! mntuire a
poporului #i a lumii ntregi de p!cate urma s! se fac! tocmai prin faptul c! Isus
avea s! ia asupra Lui toate p!catele poporului S!u, #i nu numai ale poporului S!u,
ci ale ntregii lumi. S! fi reprezentat, oare, botezul lui Isus tocmai poc!in"a


Acestuia pentru p!catele noastre ale tuturor, n urma identific!rii Lui cu noi to"i,
pentru a ne putea reprezenta astfel n moarte, aducnd cu Sine sub pedeapsa lui
Dumnezeu toate p!catele omenirii?
96


Dac! interpret!m deci botezul lui Isus n Iordan ca pe o identificare a Sa cu
poporul S!u, cu aceia pe care Ioan i chema la poc!in"!, putem continua prin a
spune c!, imediat n tabloul urm!tor (4:1-11), Domnul Isus a declarat identificarea
Sa cu Adam, #i tocmai de aceea l vedem n furca edenic!, luptnd cu %arpele cel
vechi, cu diavolul. Ca s! poat! fi Mntuitorul lumii, Domnul Isus trebuia s!
reediteze ispitirea edenic! #i s! biruiasc!, pentru ca astfel s! poat! fi, pentru to"i
cei ce-L ascult!, urzitorul unei mntuiri ve#nice.
97
Ispitirea a marcat nceputul
ncle#t!rii Semin"ei femeii cu %arpele cel vechi, cu diavolul. Zdrobirea capului
%arpelui a avut loc prin biruin"a Domnului Isus asupra lui prin moartea Sa pe
cruce. nvierea #i n!l"area Sa la cer pentru a fi a#ezat deasupra oric!rei domniri #i
st!pniri au dovedit des!vr#irea biruin"ei Lui #i au devenit garan"ia neprih!nirii
noastre.
98


4:1-11 Biruin#a Celui de-al doilea Adam
Faptul c! #i tabloul de fa"! se leag! de cele precedente este marcat de felul n care
este introdus! istoria ispitirii lui Isus: Atunci Isus a fost dus de Duhul n pustie, ca
s! fie ispitit de diavolul (4:1, s.n.). Dar ntregul este chiar mai larg. Iat! cum se
leag! tablourile de pn! acum: n vremea aceea a venit Ioan Botez!torul, #i
propov!duia n pustia Iudeii. El zicea: Poc!i"i-v!, c!ci mp!r!"ia cerurilor este
aproape Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca s! fie botezat de
el De ndat! ce a fost botezat, Isus a ie#it afar! din ap! Atunci Isus a fost dus
de Duhul n pustie, ca s! fie ispitit de diavolul (3:1-4:1, s.n.).

Din felul n care snt introduse toate aceste tablouri, putem deduce c! Matei ne
invit! s! le interpret!m ca pe un ntreg, pentru ca astfel s! putem recompune
mesajul inten"ionat de el. Dar aceasta ar nsemna s! leg!m interpretarea tabloului
de fa"! (4:1-11) de ceea ce s-a spus deja n capitolul precedent. ns! dup! cum
istoria lui Ioan Botez!torul (3:1-12) este inclus! n text ca o prefa"! la lucrarea
Domnului Isus, tot a#a #i ispitirea Domnului Isus (4:1-11) constituie un fel de
prefa"! a lucr!rii Sale, ceea ce ne-ar ndrept!"i s! interpret!m tabloul ispitirii #i n
rela"ie cu ceea ce urmeaz!, nu numai n rela"ie cu ceea ce a fost. n"elesul tabloului
ispitirii va depinde n mare m!sur! de felul n care l vom ncadra n context. Dac!
ispitirea este analizat! n raport cu tablourile care au precedat-o (3:1-12, 13-17), ea

96
Pentru o tratare mai detaliat! a adev!rului privitor la identificarea lui Hristos cu omenirea #i
cu decizia Lui de a ndrepta toate gre#elile aduse n lume prin primul Adam, vezi Beniamin
F!r!g!u, 1 Petru, vol. II, Logos, Cluj-Napoca, 1997, p. 62-73.
97
Vezi Evrei 4:15; 5:7-10.
98
Vezi Romani 4:25.


este v!zut! ca o continuare a identific!rii lui Hristos cu omenirea, identificare
nceput! deja prin botezul n Iordan. Dac! ns! ispitirea este v!zut! n raport cu
lucrarea Domnului Isus care urmeaz! s! fie desf!#urat! naintea ochilor no#tri de
Matei, atunci ea poate fi n"eleas! ca fiind testul alegerii mijloacelor mplinirii
misiunii Lui.
99
Desigur, ambele perspective snt valide.

n ce prive#te ordinea n care trebuie s! abord!m problema, sntem ajuta"i de
observarea cu aten"ie a leg!turilor din text. n timp ce leg!tura tabloului de fa"!
(4:1-11) cu tablourile precedente (3:1-12, 13-17) este evident!, tabloul urm!tor
este prefa"at de un marcaj mai clar: Cnd a auzit Isus c! Ioan fusese nchis, a
plecat n Galilea (4:12), sugerndu-ni-se astfel mai degrab! un nou nceput, dect
o continuare. Deci leg!tura nspre napoi are n mod evident prioritate. Vom porni
deci cu leg!tura nspre napoi, adic! cu interpretarea ispitirii n lumina
propov!duirii lui Ioan Botez!torul #i a botezului lui Isus n Iordan.

Primul dintre tablourile din acest capitol introduce propov!duirea lui Ioan
Botez!torul ntr-un mod destul de abrupt: n vremea aceea a venit Ioan
Botez!torul, #i propov!duia n pustia Iudeii. El zicea: Poc!i"i-v!, c!ci mp!r!"ia
cerurilor este aproape (3:1-2). Nu #tim cine este Ioan, de unde vine sau cum de
a ap!rut pe scen!. Este surprinz!tor faptul c! Matei nu pare interesat de nici unul
dintre aceste lucruri. Luca, de pild!, preg!te#te cu grij! fiecare dintre aceste
detalii.

Apoi, mesajul lui Ioan este simplu #i direct. El afirm! dou! lucruri. Pe de o parte,
faptul c! mp!r!"ia Cerurilor este aproape, adic! faptul c! este aproape tocmai
mplinirea promisiunilor pe care Dumnezeu le-a f!cut prin prorocii S!i
promisiune ce vizeaz! restaurarea mp!r!"iei lui Dumnezeu tocmai n poporul S!u
iar pe de alt! parte, faptul c! nainte ca mp!r!"ia lui Dumnezeu s! se poat!
instaura, poporul trebuia s! se poc!iasc!. Poc!in"a aceast! metanoia sau
schimbare a min"ii #i atitudinii n rela"ia cu Dumnezeu era condi"ia care, o dat!
mplinit!, ar fi deblocat derularea planului lui Dumnezeu.

Dar o astfel de judecat! ar p!rea s! implice faptul c! mplinirea planului lui
Dumnezeu ar fi fost l!sat!, practic, la latitudinea poporului. Dac! ei se vor poc!i
cu adev!rat, Dumnezeu #i va putea mplini planul, iar dac! ei n-o vor face,
Dumnezeu va avea minile legate. De#i lucrul acesta era adev!rat cu privire la
popor, el avnd libertatea s! hot!rasc! fie s! se bucure de mplinirea planului lui
Dumnezeu, fie s! z!d!rniceasc! mplinirea acestor planuri cu privire la sine,
100

Dumnezeu era totu#i obligat s!-%i mplineasc! planurile, pentru c! att Leg!mntul
avraamic, ct #i Leg!mntul davidic erau leg!minte unilaterale #i irevocabile, adic!

99
Vezi, de pild!, William Barclay, The Gospel of Matthew, vol. I, p. 62.
100
Vezi Luca 7:29-30.


erau condi"ionate doar de credincio#ia lui Dumnezeu. Iar Scriptura ne spune c! El
este credincios chiar dac! noi sntem necredincio#i.
101


Am mai v!zut apoi n tabloul urm!tor (3:13-17) c! Isus, Fiul lui David, Fiul lui
Avraam, a intrat n apele Iordanului ca s! fie botezat de Ioan cu botezul poc!in"ei,
dar a f!cut lucrul acesta nu pentru Sine El nu avea p!cat #i deci nu avea nevoie
de un astfel de botez ci pentru a Se identifica cu omul p!c!tos, pentru a-l putea
reprezenta astfel n acest botez pe poporul S!u.
102
Iar Isus a justificat gestul S!u ca
pe o datorie care se cerea mplinit!. Or, #tim din ceea ce a f!cut #i a spus mai
trziu, c! El era pe p!mnt ca s! mplineasc! voia Tat!lui din ceruri.

Faptul c!, n continuare, Matei precizeaz! c! Isus a fost dus de Duhul n pustie,
ca s! fie ispitit de diavolul (4:1, s.n.) nu S-a dus n pustie subliniaz! nc! o
dat! c!, ntr-adev!r, din perspectiva planului lui Dumnezeu, ceea ce trebuia
mplinit (vezi 3:15) nc! nu se terminase. Acest ceva ce trebuia mplinit a fost
tocmai identificarea lui Isus cu omenirea. Prin botez, Domnul Isus S-a identificat
cu poporul S!u. Dar ca s! poat! reprezenta n moarte nu numai pe poporul S!u, ci
ntreaga omenire, cu alte cuvinte, pentru ca s! poat! fi Mielul lui Dumnezeu care
ridic! p!catul lumii (Ioan 1:29), El a trebuit s! continue s! l!rgeasc! sfera
identific!rii Lui cu omul. Pentru aceasta, n tabloul de fa"! (4:1-11), l vedem pe
Domnul Isus reeditnd ispitirea din Eden, pentru ca, n postura unui Nou Adam, a
unui nou reprezentant al rasei umane, s! joace din nou rolul primului Adam, s!
dea din nou b!t!lia care a fost dat! n Gr!dina Eden, la obr#iile istoriei.

Importan"a a ceea ce s-a ntmplat n botez este subliniat! de coborrea Duhului
Sfnt n chip de porumbel #i de confirmarea glasului care s-a auzit din cer: Acesta
este Fiul Meu prea iubit, n care mi g!sesc pl!cerea (3:17). Dar aceast! afirma"ie
se cerea dovedit!. Dovedirea ei urma s! aib! cel pu"in dou! fa"ete. n primul rnd,
Isus trebuia s! Se dovedeasc! a fi cu adev!rat Fiul lui Dumnezeu, biruind ispita
edenic! prin prosl!virea lui Dumnezeu. Abia n al doilea rnd, El urma s!
dovedeasc! faptul c! este Mielul lui Dumnezeu care ridic! p!catul lumii, prin
mplinirea mandatului S!u de Rob al Domnului. nse#i cuvintele auzite din cer
sugereaz! aceast! ordine.

Fraza Acesta este Fiul Meu prea iubit, n care mi g!sesc pl!cerea (3:17)
cuprinde n ea, dup! cum afirm! Barclay,
103
p!r"i din dou! texte mesianice:
Psalmul 2:7 #i Isaia 42:1. Primul este un psalm mp!r!tesc, recunoscut de to"i
iudeii ca fiind un psalm mesianic. Al doilea este o profe"ie despre Robul
Domnului, a C!rui lucrare se va des!vr#i n capitolul 53 din Isaia. Psalmul 2 se

101
Vezi 2 Timotei 2:13.
102
Vezi W. Barclay, The Gospel of Matthew, vol. I, p. 53.
103
Vezi W. Barclay, The Gospel of Matthew, vol. I, p. 53, H. N. Ridderbos, Matthew, p. 61, #i
R. T. France, The Gospel According to Matthew, p. 95-96.


leag! de Leg!mntul davidic, iar profe"ia din Isaia 42, de Leg!mntul avraamic.
Deci glasul din cer pare s! confirme ceea ce Matei a afirmat deja n primul verset
al evangheliei, #i anume, faptul c! Isus este att Fiul lui David, ct #i Fiul lui
Avraam. Ispitirea din pustie avea menirea s! confirme primul aspect #i s!
preg!teasc! pe al doilea. Dac! Isus %i-ar fi vndut mp!r!"ia, a#a cum a f!cut-o
primul Adam, El S-ar fi descalificat automat de la lucrarea Lui de mp!r"itor al
binecuvnt!rii lui Dumnezeu, ar fi pierdut prerogativele botez!rii cu Duhul Sfnt.

Este interesant s! compar!m n acest punct Evanghelia dup! Matei cu Evanghelia
dup! Luca. n Luca, secven"a tablourilor este urm!toarea:

1. Ioan afirm! c! Isus Acela care vine dup! el este singurul care
poate boteza cu Duhul Sfnt (vezi Luca 3:15-17).
2. Isus intr! n apa botezului, nu ca s! Se poc!iasc! de p!catele Lui,
fiindc! El era f!r! p!cat, ci ca s! Se poc!iasc! de p!catele omenirii
ntregi #i s! declare n mod solemn c! El, ca al doilea Adam, nu va mai
tr!i dup! poftele oamenilor, ci dup! voia lui Dumnezeu.
104

3. Imediat dup! botezul Lui, prin care Isus Se identific! cu poporul, se
deschide cerul, #i Duhul Sfnt coboar! peste El, n timp ce un glas din
ceruri aduce confirmarea identit!"ii Lui: Tu e#ti Fiul Meu prea iubit: n
Tine mi g!sesc toat! pl!cerea Mea! (Luca 3:22).

ntrebarea care se ridic! este: Ce anume va face Isus cu Duhul Sfnt pe
care L-a primit? Va risipi #i El totul cum a risipit totul primul Adam sau
va p!stra ceea ce a primit, ca s! poat! apoi boteza cu Duhul Sfnt, cu
alte cuvinte, ca s! poat! mp!r"i #i altora ceea ce a primit? Pentru ca s!
primim r!spuns la o astfel de ntrebare, Luca ridic! n fa"a Celui ie#it din
apa botezului o scar!, scara genealogic!, pornind de jos n sus sau
pornind din prezent nspre trecut: Isus era, cum se credea, fiul lui
Iosif, fiul lui Eli, fiul lui Matat fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui
Adam, fiul lui Dumnezeu (Luca 3:23-38). Pe aceast! scar!
genealogic!, Luca ne-a ajutat s! urc!m pn! la obr#iile istoriei, pentru
ca s! asist!m la o reeditare a ispitirii din Eden. Este important s!
sesiz!m faptul c! de#i porne#te de la Iosif, tocmai pentru c! Iosif, fiul
lui Eli, nu era tat!l firesc al Domnului Isus, ci era doar tat!l Lui adoptiv,
genealogia poate fi dus! nu doar pn! la Adam, ci dincolo de el, pn! la
Dumnezeu. ngerul nsu#i l numise pe Isus Fiul Celui Prea nalt,
Acela C!ruia Domnul Dumnezeu i va da scaunul de domnie al tat!lui
S!u David (Luca 1:32). Ca ntrupatul Fiu al lui Dumnezeu, Isus, al
doilea Adam, este urcat spre obr#iile istoriei #i a#ezat, ntr-un fel, pe
aceea#i treapt! cu primul Adam amndoi fiind fii ai lui Dumnezeu
preg!tindu-Se s! reediteze ispitirea din Eden. n cazul biruin"ei Lui, Isus

104
Vezi Beniamin F!r!g!u, 1 Petru, vol. II, p. 62-73.


Hristos avea s! devin! Capul unei noi rase umane, care ns! nu va
evolua pe vertical!, adic! n sistemul unui arbore genealogic, ci pe
orizontal!, Hristos urmnd s! fie nu Tat!l celor n!scu"i din Dumnezeu,
ci Fratele lor mai mare.

4. O dat! ce, prin intermediul arborelui genealogic transformat ntr-o scar!
urc!toare dinspre Iosif nspre Adam #i, apoi dincolo de el, pn! la
Dumnezeu, Isus este readus n Gr!dina Edenului este adev!rat c!
gr!dina fusese transformat! ntre timp ntr-un pustiu, dovada faptului c!
p!mntul fusese vndut de Adam #i trecuse n st!pnirea prin"ului mor"ii
ispitirea reediteaz! lupta de odinioar! din Gr!dina Edenului. Luca
afirm! c! Isus S-a ntors de la Iordan plin de Duhul Sfnt (4:1), #i, cu
acest Duh Sfnt, care a cobort peste El imediat dup! botez, El a pornit
lupta. Marea ntrebare era dac! Isus al doilea Adam va c#tiga sau
va pierde b!t!lia, adic! dac! va p!stra sau dac! va pierde dreptul de a
boteza pe descenden"ii Lui cu Duhul Sfnt? Imediat dup! scena
ispitirii (Luca 4:1-13), Luca afirm! c! Isus S-a ntors n Galileea plin
de puterea Duhului (4:14, s.n.). Deci lupta din Eden a fost c#tigat!,
Isus p!strnd ntreaga plin!tate #i putere a Duhului Sfnt #i deci #i
dreptul de a boteza cu Duhul Sfnt pe cei ce vor crede n El. Acest drept
de a boteza cu Duhul Sfnt va deveni operant dup! biruin"a Lui final! pe
cruce, biruin"! dovedit! de nvierea Sa din mor"i #i de n!l"area Sa la
cer.
105


Evanghelistul Matei p!streaz! aceea#i secven"! a evenimentelor, cu excep"ia
genealogiei Domnului Isus, pe care Luca o interpune ntre botez #i ispitire.
ntrebarea este dac! cei doi evangheli#ti dau semnifica"ii similare istoriei ispitirii
Domnului Isus.

Dup! cum am v!zut, Luca l readuce pe Domnul Isus pe scena confrunt!rii
edenice, folosindu-se de genealogia r!sturnat! a Domnului Isus, prin care ne ajut!
s! d!m istoria napoi pn! la obr#ia ei, dup! care, prin ispitirea Domnului Isus,
el reediteaz! naintea ochilor no#tri ispitirea din Eden. Matei, n schimb, ncepe
prin a spune c!, de#i mp!r!"ia Cerurilor este aproape, ea nu poate fi inaugurat!
nainte ca poporul lui Dumnezeu s! se poc!iasc!. Primind botezul lui Ioan f!cut
spre poc!in"!, Domnul Isus Se identific! cu poporul S!u #i, ntr-un fel, Se
poc!ie#te pentru acesta. Dar Isus trebuia s! reprezinte n moarte nu numai pe
poporul S!u, ci ntreaga lume, pentru c! El era nu numai Fiul lui David, ci #i Fiul
lui Avraam, prin care urmau s! fie binecuvntate toate familiile p!mntului.

105
Vezi Evrei 5:1-10. Abia dup! ce a fost f!cut des!vr#it [adic! dup! ce a fost dovedit
des!vr#it prin nvierea Lui din mor"i] S-a f!cut pentru to"i cei ce-L ascult!, urzitorul unei
mntuiri vecinice, c!ci a fost numit de Dumnezeu: Mare Preot dup! rnduiala lui Melhisedec
(Evrei 5:9-10).


Tocmai de aceea, sfera identific!rii Lui cu omul trebuia l!rgit!. Lucrul acesta este
sugerat prin ispitirea care i este, ntr-un fel, impus!, El fiind dus de Duhul n
pustie, ca s! fie ispitit de diavolul (Mat. 4:1, s.n.).

S! vedem ce anume s-a ntmplat n aceast! Gr!din! pustiit! a Edenului.

1
Atunci Isus a fost dus de Duhul n pustie, ca s! fie ispitit de diavolul.
2
Acolo a postit
patruzeci de zile #i patruzeci de nop"i; la urm! a fl!mnzit.
3
Ispititorul s-a apropiat de
El, #i I-a zis: Dac! e#ti Fiul lui Dumnezeu, porunce#te ca pietrele acestea s! se fac!
pni.
4
Drept r!spuns, Isus i-a zis: Este scris: Omul nu tr!ie#te numai cu pne, ci cu
orice cuvnt care iese din gura lui Dumnezeu.
5
Atunci diavolul L-a dus n sfnta
cetate, L-a pus pe stra#ina Templului,
6
#i I-a zis: Dac! e#ti Fiul lui Dumnezeu,
arunc!-Te jos; c!ci este scris: El va porunci ngerilor S!i s! vegheze asupra Ta; #i ei
Te vor lua pe mni, ca nu cumva s! Te love#ti cu piciorul de vreo piatr!.
7
De
asemenea este scris, a zis Isus: S! nu ispite#ti pe Domnul, Dumnezeul t!u.
8
Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte nalt, I-a ar!tat toate mp!r!"iile lumii #i
str!lucirea lor, #i I-a zis:
9
Toate aceste lucruri &i le voi da &ie, dac! Te vei arunca cu
fa"a la p!mnt #i Te vei nchina mie.
10
Pleac!, Satano, i-a r!spuns Isus. C!ci este
scris: Domnului, Dumnezeului t!u s! te nchini #i numai Lui s!-I sluje#ti.
11
Atunci
diavolul L-a l!sat. %i deodat! au venit la Isus ni#te ngeri, #i au nceput s!-I slujeasc!
(Mat. 4:1-11).

Este interesant s! observ!m c! ispitirea din Edenul Genesei se ntmpl! n
contextul ndestul!tor al unui osp!", nu n contextul unui post negru, ca #i n cazul
Domnului Isus. Dumnezeu a f!cut cerurile #i p!mntul, a transformat pustiul ntr-o
gr!din! plin! cu pomi de tot felul, pl!cu"i la vedere #i buni la mncare, iar
omului i-a dat libertatea s! m!nnce dup! pl!cere din oricare dintre ei, afar! de
pomul cuno#tin"ei binelui #i r!ului:

4
Iat! istoria cerurilor #i a p!mntului, cnd au fost f!cute.
5
n ziua cnd a f!cut Domnul
Dumnezeu un p!mnt #i ceruri, nu era nc! pe p!mnt nici un cop!cel de cmp #i nici o
iarb! de pe cmp nu ncol"ea nc!: fiindc! Domnul Dumnezeu nu d!duse nc! ploaie
pe p!mnt #i nu era nici un om ca s! lucreze p!mntul.
6
Ci un abur se ridica de pe
p!mnt #i uda toat! fa"a p!mntului.
7
Domnul Dumnezeu a f!cut pe om din "!rna
p!mntului, i-a suflat n n!ri suflare de via"!, #i omul s-a f!cut astfel un suflet viu.
8
Apoi Domnul Dumnezeu a s!dit o gr!din! n Eden, spre r!s!rit; #i a pus acolo pe
omul pe care-l ntocmise.
9
Domnul Dumnezeu a f!cut s! r!sar! din p!mnt tot felul de
pomi, pl!cu"i la vedere #i buni la mncare, #i pomul vie"ii n mijlocul gr!dinii, #i
pomul cuno#tin"ei binelui #i r!ului
15
Domnul Dumnezeu a luat pe om #i l-a a#ezat
n gr!dina Edenului, ca s-o lucreze #i s-o p!zeasc!.
16
Domnul Dumnezeu a dat omului
porunca aceasta: Po"i s! m!nnci dup! pl!cere din orice pom din gr!din!;
17
dar din
pomul cuno#tin"ei binelui #i r!ului s! nu m!nnci, c!ci n ziua n care vei mnca din el,
vei muri negre#it (Gen. 2:4-17).n timp ce Isus, al doilea Adam, a fost dus de Duhul n pustie, primul Adam a fost
a#ezat de Dumnezeu ntr-o gr!din! s!dit! de ns!#i mna lui Dumnezeu, plin! de
tot felul de pomi, pl!cu"i la vedere #i buni la mncare (Gen. 2:9). n timp ce Isus,
al doilea Adam, a postit patruzeci de zile #i patruzeci de nop"i (Mat. 4:2), primul
Adam s-a bucurat de un osp!" n voie: Po"i s! m!nnci dup! pl!cere din orice
pom din gr!din! (Gen. 2:16). Este evident faptul c! al doilea Adam a intrat n
aceast! lupt! spiritual! net dezavantajat fa"! de primul Adam.
106
ns! la fel de
adev!rat este #i faptul c! dac! al doilea Adam este ispitit cu astmp!rarea prin
mijloace nelegitime a foamei fizice, nevoie legitim! de altfel, primul Adam a fost
ispitit tot cu astmp!rarea prin mijloace nelegitime a foamei lui. Dar n cazul lui,
nu era vorba de o foame fizic!, ci de una spiritual! nevoia de a fi ca Dumnezeu
tot o nevoie, de altfel, legitim!.
107
O privire mai atent! ns! ne ajut! s!
n"elegem c! n ambele cazuri miza a fost exact aceea#i: alegerea ntre via"! #i
moarte, ntre ascultarea #i neascultarea de Dumnezeu, ntre nchinarea la
Dumnezeu #i nchinarea la Satana. %i ntr-un caz, #i n cel!lalt, nainte de ispitirea
propriu-zis!, a existat o vorbire a lui Dumnezeu. Dac! n cazul primului Adam
ispitirea a fost prefa"at! cu o aten"ionare a posibilit!"ii ruperii rela"iei cu
Dumnezeu n ziua n care vei mnca din el, vei muri negre#it (Gen. 2:17)
n cazul Celui de-al doilea Adam, ispitirea a fost prefa"at! de o afirmare direct! a
rela"iei speciale a Acestuia cu Dumnezeu: Acesta este Fiul Meu prea iubit, n
care mi g!sesc pl!cerea (Mat. 3:17). Ridderbos afirm! c! n textul grecesc
termenul a-"i g!si pl!cerea trebuie tradus cu trecutul: n care Mi-am g!sit toat!
pl!cerea.
108
O astfel de afirma"ie este cople#itoare, deoarece vorbe#te despre
preexisten"a Hristosului lui Dumnezeu, subliniind lucrarea Lui trecut! #i
terminat!,
109
precum #i rela"ia special! de Tat! Fiu care exista din ve#nicii ntre
aceste dou! Persoane ale Trinit!"ii. n ambele cazuri #i n cazul primului, #i n
cazul Celui de-al doilea Adam "inta ispitirii a fost tocmai distrugerea acestei
rela"ii.

Lupta n sine a avut trei faze, Isus trebuind s! ndure trei ispitiri sau trei fa"ete ale
ispitirii: prima, s!-%i rezolve o nevoie legitim! prin mijloace nelegitime, #i anume,
dup! ce postise patruzeci de zile #i patruzeci de nop"i, s!-%i astmpere foamea,
prin ascultarea de Satana; al doilea, s!-L ispiteasc! pe Dumnezeu, obligndu-L s!
fac! minuni la comand! #i de dragul Aceluia care I-o cerea; iar al treilea, s!
ncerce s!-%i ating! scopurile renun"nd la Dumnezeu.

Cum se compar! ispitirea Domnului Isus cu cea a lui Adam?

106
Vezi #i H. N. Ridderbos, Matthew, p. 67.
107
Omul fiind creat dup! chipul #i asem!narea lui Dumnezeu, dorin"a lui de a fi ca Dumnezeu
era o dorin"! legitim!.
108
H. N. Ridderbos, Matthew, p. 61.
109
Vezi 1 Petru 1:19-20, Efes. 1:4, Apoc. 13:8, 17:8 etc. Pentru un comentariu mai detaliat
asupra textului din 1 Petru 1:19-20, vezi Beniamin F!r!g!u, 1 Petru, vol. I, p. 66-71.


Dac! am ncerca un grad mai mare de abstractizare, am putea spune c! Satana a
ncercat s!-L mping! pe Isus s! foloseasc! n mod egoist prerogativele Sale de
Fiu de Dumnezeu, libertatea Sa punnd n punctul focal al preocup!rilor Lui
propria Sa nevoie #i dorin"!, nu voia lui Dumnezeu. Diavolul ncerca s!-L mping!
s! r!stoarne ordinea de prioritate pe care, n rug!ciunea Tat!l nostru, El nsu#i
avea s-o statorniceasc! ca piatr! de temelie a mp!r!"iei lui Dumnezeu. Diavolul
ncerca s!-L ispiteasc! s! pun! nevoia de pine mai nti #i mai presus de mp!r!"ia
lui Dumnezeu #i s! lase la urm! sau s! neglijeze de-a binelea sfin"irea Numelui lui
Dumnezeu, venirea mp!r!"iei Lui #i mplinirea voii Lui. Dup! cum afirm!
Ridderbos,
110
o astfel de atitudine ar fi mers mpotriva esen"ei mesianit!"ii Lui,
care trebuia s! fie focalizat! pe renun"area la Sine, pe dezbr!carea de Sine, #i nu
pe afirmarea de Sine. Transmiterea acestui adev!r ucenicilor S!i a fost cea mai
grea lupt! a Domnului Isus. To"i erau bucuro#i s! proclame un Hristos care
nmul"e#te pini, vindec! bolnavi, scoate draci #i nviaz! mor"i. Dar nu era prea
u#or s! nu se ru#ineze de un Hristos care, de#i era Fiul lui Dumnezeu, urma totu#i
s! fie dat n minile oamenilor ca s! fie batjocorit #i r!stignit.

Deci, de#i exist! diferen"e evidente ntre detaliile care caracterizeaz! cele dou!
ispitiri pe cea din Gr!dina Edenului #i pe cea din Pustia Iudeii amndou! au
"intit exact n acela#i punct: ruperea rela"iei cu Dumnezeu #i, astfel, descalificarea
de la lucrarea pe care Dumnezeu le-a ncredin"at-o celor doi. Primul Adam a fost
chemat ca s! lucreze #i s! p!zeasc! gr!dina #i astfel s! ajung! s! umple p!mntul
cu fiin"e care au p!strat asem!narea plenar! cu chipul dup! care fuseser!
pl!m!di"i. Exact aceea#i lucrare a fost ncredin"at! #i Celui de-al doilea Adam. Iat!
ce spune Pavel n Romani: C!ci pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a #i
hot!rt mai dinainte s! fie asemenea chipului Fiului S!u, pentru ca El s! fie cel
nti n!scut dintre mai mul"i fra"i (8:29). Iar bisericii din Corint, Pavel i scrie:
C!ci Domnul este Duhul; #i unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.
Noi to"i privim cu fa"a descoperit!, ca ntr-o oglind!, slava Domnului, #i sntem
schimba"i n acela# chip al Lui, din slav! n slav!, prin Duhul Domnului (2 Cor.
3:17-18).

Dac! leg!m tabloul ispitirii de ceea ce urmeaz!, g!sim n el ascunse principii care
vizeaz! lucrarea viitoare a Domnului Isus. Deci diavolul ncerca s! loveasc!
deodat! #i n rela"ia lui Isus cu Dumnezeu, #i n mandatul Lui mesianic.

Dac$ e#ti Fiul lui Dumnezeu, porunce#te ca pietrele acestea s$ se fac$ pini! (1-4)
Prima ispit! a venit pe planul unei nevoi legitime. Isus fusese dus de Duhul n
pustie ca s! fie ispitit de diavolul. nainte ca s! vin! ns! ispita, postul de patruzeci

110
H. N. Ridderbos, Matthew, p. 67.


de zile #i de patruzeci de nop"i
111
L-a stors de orice vlag!. Textul nsu#i ne spune
c! la urm! a fl!mnzit (Mat. 4:2). n acest context, oferta diavolului p!rea nu
numai legitim!, ci chiar binevoitoare. Isus putea s! fac! printr-o singur! vorb!
ceea ce i se propunea, justificnd ascultarea Sa de diavolul prin nevoia legitim! a
trupului S!u. Dac! privim ntreaga via"! a Domnului Isus, l vedem nu o dat!
nmul"ind pinea #i hr!nind oameni fl!mnzi, deci ce r!u ar fi fost n a-%i fi
satisf!cut de data aceasta propria Sa nevoie? Dar n loc s! cedeze ispitei de a lucra
la ndemnul Satanei, Domnul Isus i-a r!spuns diavolului cu un citat din
Deuteronom 8:3: Omul nu tr!ie#te numai cu pne, ci cu orice cuvnt care iese din
gura lui Dumnezeu (Mat. 4:4).
112
Cuvntul care tocmai ie#ise din gura lui
Dumnezeu proclama rela"ia special! de Tat! Fiu cu Acela care ie#ise din apa
Iordanului, dup! identificarea Sa cu poporul. A tr!i cu acest Cuvnt nsemna a
pre"ui mai presus de orice aceast! rela"ie. Ea nu putea fi dat! nici cu pre"ul vie"ii.
Oare nu acela#i lucru avea s!-l spun! Domnul Isus celor care vor dori s!-L
urmeze: Cine iube#te pe tat!, ori pe mam!, mai mult dect pe Mine, nu este
vrednic de Mine; #i cine iube#te pe fiu ori pe fiic! mai mult dect pe Mine, nu este
vrednic de Mine. Cine nu-#i ia crucea lui, #i nu vine dup! Mine, nu este vrednic de
Mine. Cine #i va p!stra via"a [adic! cine va pune nevoile lui fizice mai presus de
rela"ia lui cu Dumnezeu] o va pierde; #i cine #i va pierde via"a, pentru Mine
[adic! cine va pre"ui rela"ia cu Dumnezeu mai mult dect ns!#i via"a Sa] o va
c#tiga (Mat. 10:37-39)? Tocmai acolo, n pustia Iudeii, S-a nvrednicit Domnul
Isus s! rosteasc! aceste cuvinte.

Pe de alt! parte, r!spunsul pe care Domnul Isus l d! diavolului readuce n mintea
noastr! istoria poporului S!u, care #i-a vndut dreptul de nti n!scut al lui
Dumnezeu tocmai din pricina pntecelui, n ciuda faptului c! Dumnezeu l-a hr!nit
n chip miraculos timp de patruzeci de ani. Prin faptul c! mana care c!dea din cer
era strns! n fiecare zi de pe fa"a pustiei,
113
ei au tr!it am putea spune n sens
figurativ cu pietrele pustiei transformate n pine de degetul lui Dumnezeu.
Le-a garantat, oare, lucrul acesta biruin"a? Dimpotriv!! Prin aceasta le-a venit
pieirea: Acum ni s-a uscat sufletul: nu mai este nimic! Ochii no#tri nu v!d dect
mana aceasta. Mana sem!na cu gr!untele de coriandru, #i la vedere era ca
bedeliumul. Poporul se risipea #i o strngea Cnd c!dea roua noaptea n tab!r!,
c!dea #i mana (Num. 11:6-9). Isus #tia c! minunea de a mnca pine de pe fa"a

111
Nu pu"ini comentatori leag! postul de patruzeci de zile #i patruzeci de nop"i de cei patruzeci
de ani de peregrin!ri prin pustie a poporului Israel, de cele patruzeci de zile petrecute de Moise
pe Munte nainte de a primi de la Dumnezeu Legea #i planurile Cortului ntlnirii sau de drumul
de patruzeci de zile al lui Ilie (vezi David Hill, The Gospel of Matthew, p. 100-102, #i H. N.
Ridderbos, Matthew, p. 63). Astfel de paralele ar putea s! sugereze faptul c! n Isus se adun! #i
este recapitulat! ntreaga istorie a lui Israel. El este adev!ratul israelit, #i tocmai de aceea
identificarea Lui cu poporul este legitim!.
112
Matei folose#te versiunea LXX a textului din Deuteronom.
113
Vezi Exod 16:14-18.


pustiei nu este garan"ia biruin"ei. El nu putea s!-%i fundamenteze lucrarea
mesianic! pe a#a ceva. Domnul nsu#i spusese poporului S!u:

2
Adu-"i aminte de tot drumul pe care te-a c!l!uzit Domnul, Dumnezeul t!u, n timpul
acestor patruzeci de ani n pustie, ca s! te smereasc! #i s! te ncerce, ca s!-"i cunoasc!
pornirile inimii #i s! vad! dac! ai s! p!ze#ti sau nu poruncile Lui.
3
Astfel, te-a smerit,
te-a l!sat s! suferi de foame, #i te-a hr!nit cu man!, pe care nici tu n-o cuno#teai #i nici
p!rin"ii t!i n-o cunoscuser!, ca s! te nve"e c! omul nu tr!ie#te numai cu pne, ci cu orice
lucru care iese din gura Domnului tr!ie#te omul (Deut. 8:2-3).

Isus fusese dus de Duhul n pustie ca s! fie ispitit de diavolul, deci fusese c!l!uzit
de Domnul nsu#i, ca poporul S!u odinioar!, iar o dat! ce El Se identificase cu
poporul S!u, trebuia s! fie ncercat ca #i poporul Lui. Cunoscnd contextul textului
pe care l-a citat, Isus #tia c! foamea care-L m!cina era o ncercare, n care era
testat! tocmai rela"ia Sa cu Dumnezeu. Isus a biruit, punnd rela"ia cu Dumnezeu
mai presus de pinea de fiecare zi.

Dac$ e#ti Fiul lui Dumnezeu, arunc$-Te jos; c$ci este scris (5-7)
%i a doua ofert! a diavolului viza ambele aspecte deodat!: att rela"ia Domnului
Isus cu Dumnezeu, ct #i lucrarea Lui mesianic!. De ce s! Se fi aruncat Domnul
Isus de pe strea#ina Templului dac! nu S-ar fi ndoit de rela"ia Sa cu Dumnezeu
sau de rela"ia lui Dumnezeu cu El? Atunci cnd, n Gr!dina Edenului, diavolul a
venit la femeie, i-a strecurat ndoiala n inim!, tocmai n sfera rela"iei ei cu
Dumnezeu: Oare rela"ia ta cu Dumnezeu este chiar ceea ce crezi tu c! este? a
ispitit-o %arpele pe Eva. Nu cumva a poruncit El s! nu mnca"i din pomul
cuno#tin"ei binelui #i a r!ului tocmai ca s! nu ajunge"i ca s! fi"i ca El? Deci ce
crezi, dac! te-a min"it n problema aceasta, de ce %i-ar trimite El ngerii ca s! te ia
pe mini, ca nu cumva s!-"i love#ti piciorul de vreo piatr!, dac! te-ai arunca de pe
strea#ina Templului?

Oare n cazul Domnului Isus, s! fi vizat %arpele altceva dect rela"ia Acestuia cu
Dumnezeu. Din cer tocmai se auzise glasul care afirma rela"ia special! de Tat!
Fiu dintre Dumnezeu Tat!l #i Isus, fiul Mariei. Nu cumva tocmai oferta diavolului
ar fi fost momentul ca El s! verifice adev!rul celor spuse de glasul din cer? Faptul
c! tocmai aici "intea ispita rezult! din r!spunsul pe care-L d! Domnul Isus
diavolului: De asemenea este scris, a zis Isus: S! nu ispite#ti pe Domnul,
Dumnezeul t!u (Mat. 4:7). De data aceasta, Isus citeaz! din versiunea LXX a
textului din Deuteronom 6:16.
114
n textul din Deuteronom, Moise se refer! la
incidentul din Exod 17:1-7:

1
Toat! adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin, dup! c!l!toriile zilnice, pe
cari poruncise Domnul s! le fac!; #i au t!b!rt la Refidim. Acolo poporul n-a g!sit ap!

114
Vezi David Hill, The Gospel of Matthew, p. 101.


de b!ut. Atunci poporul a c!utat ceart! cu Moise. Ei au zis:
2
D!-ne ap! s! bem!
Moise le-a r!spuns: Pentru ce c!uta"i ceart! cu mine? Pentru ce ispiti"i pe Domnul?
3
Poporul st!tea acolo, chinuit de sete, #i crtea mpotriva lui Moise. El zicea: Pentru
ce ne-ai scos din Egipt, ca s! ne faci s! murim de sete aici cu copiii #i turmele
noastre?
4
Moise a strigat c!tre Domnul, #i a zis: Ce s! fac cu poporul acesta? nc!
pu"in, #i au s! m! ucid! cu pietre.
5
Domnul a zis lui Moise: Treci naintea
poporului, #i ia cu tine vreo c"iva din b!trnii lui Israel; ia-"i n mn! #i toiagul cu care
ai lovit rul, #i porne#te.
6
Iat!, Eu voi sta naintea ta pe stnca Horebului; vei lovi
stnca, #i va "#ni ap! din ea, #i poporul va bea. Moise a f!cut a#a, n fa"a b!trnilor lui
Israel.
7
El a numit locul acela Masa #i Meriba (Ispit! #i ceart!), c!ci copiii lui Israel
se certaser!, #i ispitiser! pe Domnul, zicnd: Este oare Domnul n mijlocul nostru,
sau nu este? (Ex. 17:1-7, s.n.).

Este, oare, Tat!l de partea Mea? putea s! Se ntrebe Domnul Isus, aflat pe
strea#ina Templului. Este, oare, adev!rat c! Eu snt Fiul Lui prea iubit n care El
#i g!se#te toat! pl!cerea? Oare pn! unde este gata s! mearg! El pentru Mine?
Este evident faptul c! Domnul Isus nu citeaz! din Deuteronom doar la nimereala
slovei. El este foarte riguros cu ntregul context. Este oare Domnul n mijlocul
nostru, sau nu este? (Ex. 17:7), a ntrebat poporul n pustie. Diavolul a dorit s!-i
insufle Domnului Isus acela#i gnd, pe care s!-l exprime apoi s!rind de pe
strea#ina Templului.

Deci, n mod evident, #i aceast! ispit! lovea tot n rela"ia dintre Isus #i Tat!l. Dar
ispita avea #i o alt! fa"!. Ea "intea n descalificarea lui Isus ca Mesia, oferindu-I
mijloace false pentru mplinirea lucr!rii Lui. Dac! satisfacerea foamei oamenilor
nu ar fi garantat succesul lucr!rii Lui, oare satisfacerea curiozit!"ii lor, a foamei
lor dup! minuni, ar fi f!cut-o? Dac! Isus ar fi s!rit de pe strea#ina Templului
115
#i
ar fi aterizat n siguran"! n valea de sub El, ar fi pus n uimire pe cei prezen"i n
Templu sau n jurul lui. De fapt, de-a lungul lucr!rii Sale, Domnul Isus a avut de
luptat tocmai cu aceast! alergare a oamenilor dup! minuni, dup! senza"ional. Dar
ntreaga istorie a poporului S!u st!tea m!rturie faptului c! minunile nu garanteaz!
succesul. Genera"ia lui Moise a v!zut mai multe minuni pe metru p!trat de
istorie dect orice alt! genera"ie din istorie, #i, cu toate acestea, a terminat cu
nasul n nisipul pustiei, lep!dat de Dumnezeu. Dac! ar fi cedat ispitei, cum ar fi
putut spune Isus mai trziu Pilda cu bogatul "i Laz!r.

27
Bogatul a zis: Rogu-te dar, p!rinte Avraame, s! trime"i pe Laz!r n casa tat!lui
meu; c!ci am cinci fra"i, #i s! le adevereasc! aceste lucruri, ca s! nu vin! #i ei n acest
loc de chin.
29
Avraam a r!spuns: Au pe Moise #i pe prooroci; s! asculte de ei.
30
Nu, p!rinte Avraame, a zis el; ci dac! se va duce la ei cineva din mor"i, se vor

115
n Templul lui Solomon exista un col" n care se ntlneau zidul care ad!postea pridvorul lui
Solomon #i zidul care ad!postea pridvorul mp!r!tesc, unde din vrful zidului #i pn! n fundul
v!ii Chedron de la baza zidului exista o n!l"ime de 550 de picioare (peste 180 de metri, W.
Barclay, The Gospel of Matthew, p. 62).


poc!i.
31
%i Avraam i-a r!spuns: Dac! nu ascult! pe Moise #i pe prooroci, nu vor
crede nici chiar dac! ar nvia cineva din mor"i (Luca 16:27-31).

Oare #tia Isus lucrul acesta acolo pe strea#ina Templului? Dac! nu ar fi fost
convins de acest adev!r, nu ar fi avut nici un motiv s! nu asculte sfatul Celui R!u.
El #tia c! misiunea sa mesianic! nu putea fi mplinit! prin c#tigarea simpatiei
mul"imilor prin minuni. Slujba Sa mesianic! nu putea fi dus! la bun sfr#it nici
prin s!turarea mul"imilor cu pine, nici prin s!turarea lor cu minuni, ci doar prin
dezbr!carea Sa de Sine #i prin acceptarea jertfirii pentru ei. De-a lungul misiunii
Sale, Isus a trebuit nu o dat! s!-%i ntrerup! lucrarea Sa #i s! plece n alt! parte,
de#i mul"i al"ii din locul respectiv ar fi putut beneficia de minunile f!cute de El.
Dar Isus #tia c! aceia care nu cred Legea #i prorocii nu se vor poc!i nici chiar dac!
cineva ar nvia din mor"i lng! ei. Dup! cum o mp!r!"ie cl!dit! pe bel#ug material
nu va d!inui, tot a#a, nu va d!inui nici o mp!r!"ie cl!dit! pe minuni.

nchin$-Te mie, #i vei avea toate mp$r$"iile p$mntului! (8-11)
n a treia ispit!, diavolul a dat jos masca, ndemnndu-L pe Hristos s! calce n
picioare n mod deliberat declara"ia pe care o f!cuse Dumnezeu prin glasul din
ceruri #i s!-%i p!r!seasc! pozi"ia de Fiu, nchinndu-i-Se lui Satan. n schimbul
acestei apostazii, el i promitea lui Isus toate mp!r!"iile lumii #i str!lucirea lor.
Diavolul n-a exagerat atunci cnd a f!cut o astfel de promisiune. nainte de a porni
spre Cruce, Domnul Isus a spus ucenicilor S!i: Nu voi mai vorbi mult cu voi;
c!ci vine st!pnitorul lumii acesteia (Ioan 14:30, s.n.). Scriptura l mai nume#te
pe Satana: dumnezeul veacului acestuia (2 Cor. 4:4). Iar pozi"ia #i puterea lui se
datoreaz! c!derii lui Adam. Tocmai de aceea, reeditarea ispitirii edenice era
important!. Dar s! nu uit!m, ea avea loc nu ntr-o gr!din!, ci n pustiul n care a
fost transformat! gr!dina. ntr-adev!r, Domnul Isus S-a ntrupat ca s! nimiceasc!
lucr!rile diavolului; or, lucrul acesta implica att r!scump!rarea oamenilor, ct #i
r!scump!rarea ntregului Univers. Nu la ntmplare, n profe"iile Vechiului
Testament, rev!rsarea Duhului Sfnt este asem!nat! cu rev!rsarea apei peste un
p!mnt pustiit, iar transformarea gr!dinii n pustiu se datoreaz! ruperii rela"iei cu
Dumnezeu din pricina neascult!rii omului. Iat! ce spune, de pild!, Isaia, n cteva
dintre textele de acest fel:

11
ngrozi"i-v!, voi cele f!r! grij!! Tremura"i, nep!s!toarelor! Desbr!ca"i-v!,
desgoli"i-v! #i ncinge"i-v! coapsele cu haine de jale!
12
B!te"i-v! pieptul, aducndu-v!
aminte de frumuse"a cmpiilor #i de rodnicia viilor.
13
Pe p!mntul poporului meu cresc
spini #i m!r!cini, chiar #i n toate casele de pl!cere ale cet!"ii celei vesele.
14
Casa
mp!r!teasc! este p!r!sit!, cetatea g!l!gioas! este l!sat!; dealul #i turnul vor sluji pe
vecie ca pe#teri; m!garii s!lbatici se vor juca n ele, #i turmele vor pa#te,
15
pn! cnd
se va turna Duhul de sus peste noi; atunci pustia se va preface n p!mnt, "i pom!tul
va fi privit ca o p!dure (Is. 32:11-15, s.n.).1
Pustia #i "ara f!r! ap! se vor bucura; pustietatea se va veseli, #i va nflori ca
trandafirul;
2
se va acoperi cu flori, #i va s!ri de bucurie, cu cntece de veselie #i
strig!te de biruin"!, c!ci i se va da slava Libanului, str!lucirea Carmelului #i a
Saronului. Vor vedea slava Domnului, m!re"ia Dumnezeului nostru (Is. 35:1-2).

2
A#a vorbe#te Domnul, care te-a f!cut #i ntocmit, #i care de la na#terea ta este
sprijinul t!u: Nu te teme de nimic, robul Meu Iacov, Israelul Meu, pe care l-am ales.
3
C!ci voi turna ape peste p!mntul nsetat #i ruri pe p!mntul uscat; voi turna Duhul
Meu peste s!mn"a ta, #i binecuvntarea Mea peste odraslele tale,
4
#i vor r!s!ri ca
firele de iarb! ntre ape, ca s!lciile lng! praiele de ap!.
5
Unul va zice: Eu snt al
Domnului! Altul se va numi cu numele lui Iacov; iar altul va scrie cu mna lui: Al
Domnului snt! %i va fi cinstit cu numele lui Israel (Is. 44:2-5).

Locul ispitirii Domnului Isus Pustia Iudeii sugera starea p!mntului #i a
locuitorilor lui. Dup! cteva milenii de st!pnire demonic!, nu numai inimile
oamenilor, ci #i o bun! parte din universul material se transformaser! ntr-un
pustiu. Totul gemea sub ap!sarea Celui R!u, dup! cum afirm! Pavel n Romani:

19
De asemenea, #i firea a#teapt! cu o dorin"! nfocat! descoperirea fiilor lui
Dumnezeu.
20
C!ci firea a fost supus! de#ert!ciunii nu de voie, ci din pricina celui
ce a supus-o cu n!dejdea ns!,
21
c! #i ea va fi izb!vit! din robia stric!ciunii, ca s!
aib! parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.
22
Dar #tim c! pn! n ziua de
azi, toat! firea suspin! #i sufere durerile na#terii.
23
%i nu numai ea, dar #i noi, cari
avem cele dinti roade ale Duhului, suspin!m n noi, #i a#tept!m nfierea, adic!
r!scump!rarea trupului nostru (Rom. 8:19-23).

Descinderea lui Isus pe planeta noastr! are ca scop r!scump!rarea acesteia din
minile Satanei. Toate mp!r!"iile lumii #i str!lucirea lor se vor supune ntr-o zi lui
Hristos. Mai mult, ntr-o zi, va fi un Cer nou #i un P!mnt nou. Dar aceast! b!t!lie
va fi c#tigat! nu prin nchinarea lui Isus Hristos naintea Satanei, ci prin legarea #i
prin aruncarea lui Satan n iazul de foc #i de pucioas!. Or, tocmai lucrul acesta
ncerca s!-l evite acesta prin confruntarea #i ispitirea lui Isus Hristos n Pustia
Iudeii.

La aceast! propunere neobr!zat!, Isus i r!spunde diavolului, a#a cum se #i
cuvenea: Pleac! Satano C!ci este scris: Domnului, Dumnezeului t!u s! te
nchini #i numai Lui s!-I sluje#ti. Atunci diavolul L-a l!sat spune Matei. %i
deodat! au venit la Isus ni#te ngeri, #i au nceput s!-I slujeasc! (Mat. 4:10-11).

Este cel pu"in ciudat acest final. Unde fuseser! ngerii pn! acum? De ce t!cuse
cerul? Oare nu tocmai pentru c! Isus fusese dus de Duhul n pustie, ca s! fie
ispitit de diavolul (4:1)? Ispitirea era parte din planul lui Dumnezeu despre care i
vorbise Isus lui Ioan, atunci cnd acesta ncerca s!-L mpiedice s! Se boteze:
Las!-M! acum, c!ci a#a se cade s! mplinim tot ce trebuie mplinit (3:15, s.n.).
Dup! identificarea cu poporul S!u n apa botezului spre poc!in"!, Isus a continuat


identificarea Sa cu omul, reeditnd ispitirea edenic!, n condi"ii mult mai
dezavantajoase dect cele pe care le avusese primul Adam. De data aceasta, El, al
doilea Adam, era str!inul aflat pe teritoriile st!pnite de diavolul, iar ispitirea nu a
avut loc n contextul de osp!" al unei gr!dini, ci n contextul unui post negru, din
care Isus a ie#it vl!guit #i fl!mnd. Ca #i primul Adam, #i Isus a trebuit s!-%i apere
mp!r!"ia #i lucrarea. Trebuia s! dovedeasc! faptul c! este att Fiul lui David, ct #i
Fiul lui Avraam, att mp!ratul, Beneficiarul de drept al ntregii mo#teniri a lui
Dumnezeu, ct #i mp!r"itorul de drept al acestei mo#teniri. Deci ngerii nu puteau
interveni pn! cnd duelul nu s-a terminat, dovedindu-L biruitor pe Isus Hristos. n
timp ce n cazul primului Adam ngerii au trebuit s!-l scoat! din Gr!dina
Edenului, n cazul Celui de-al doilea Adam, ei au venit ca s!-I slujeasc!.

4:12-17 Isus a venit s" locuiasc" la Capernaum, ca s" se mplineasc"
Scriptura
Contemplnd tablourile de pn! acum, am f!cut cuno#tin"! cu mp!ratul, am v!zut
mpotrivirile care L-au asaltat nc! din clipa venirii Lui printre noi, iar acum ne
preg!tim s! descifr!m strategia lucr!rii Lui. n tabloul precedent, Domnul Isus a
trebuit s! dovedeasc! adev!rul celor spuse despre El de glasul din ceruri: Acesta
este Fiul Meu prea iubit, n care mi g!sesc pl!cerea (3:17). A trebuit s!
dovedeasc! faptul c! este, pe de o parte, Fiul lui Dumnezeu n termenii
Leg!mntului davidic, Odrasla lui David, prin care se va continua desf!#urarea
planului lui Dumnezeu iar pe de alt! parte, Fiul lui Avraam, adic!, Mesia, care
va aduce mntuirea pentru poporul S!u #i care va mp!r"i mntuirea tuturor
familiilor p!mntului. El a f!cut dovada acestor lucruri, prin felul n care, pe de o
parte, a pus rela"ia cu Dumnezeu mai presus de orice, iar pe de alt! parte, a #tiut s!
resping! ofertele diavolului n alegerea strategiei lucr!rii Lui. Acum, ceea ce s-a
dovedit n ncle#tarea cu Satana, trebuia scos #i pus n nego".

Tabloul de fa"! afirm! c!, pentru nceput, Isus pare s! preia lucrarea ntrerupt! a
lui Ioan Botez!torul, ducnd mai departe propov!duirea acestuia: Poc!i"i-v!, c!ci
mp!r!"ia cerurilor este aproape (4:17), ca #i cum ar fi dorit s! fac! auzit acest
mesaj #i n Galileea, unde Ioan nu ajunsese. Dup! cum am v!zut, conform
profe"iilor vechi testamentale, mntuirea lui Dumnezeu #i a#ezarea mp!r!"iei Lui
erau condi"ionate de poc!in"a poporului S!u. Acesta este motivul pentru care Isus
nsu#i #i ncepe lucrarea cu acela#i mesaj cu care venise Ioan n "inuturile Iudeii.

Dar accentul n acest tablou cade nu att pe aceast! propov!duire a lui Isus, ct pe
faptul c! prin mutarea lui Isus din Nazaret n Capernaum s-a mplinit profe"ia din
Isaia 9:1-2.

12
Cnd a auzit Isus c! Ioan fusese nchis, a plecat n Galilea.
13
A p!r!sit Nazaretul, #i a
venit de a locuit n Capernaum, lng! mare, n "inutul lui Zabulon #i Neftali,
14
ca s! se


mplineasc! ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice:
15
&ara lui Zabulon #i "ara
lui Neftali, nspre mare, dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor,
16
Norodul acesta, care
z!cea n ntunerec, a v!zut o mare lumin!; #i peste cei ce z!ceau n "inutul #i n umbra
mor"ii, a r!s!rit lumina.
17
De atunci ncolo, Isus a nceput s! propov!duiasc!, #i s!
zic!: Poc!i"i-v!, c!ci mp!r!"ia cerurilor este aproape (Mat. 4:12-17).

Afar! de primul #i ultimul dintre versetele din care este alc!tuit tabloul de fa"!,
toate celelalte snt focalizate pe sublinierea leg!turii cu profe"ia din Isaia.

Matei 4:13-16 Isaia 9:1-2
13
A p!r!sit Nazaretul, #i a venit de a locuit n
Capernaum, lng! mare, n "inutul lui Zabulon
#i Neftali,
14
ca s! se mplineasc! ce fusese
vestit prin proorocul Isaia, care zice:
15
&ara
lui Zabulon #i "ara lui Neftali, nspre mare,
dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor,

16
Norodul acesta, care z!cea n ntunerec, a
v!zut o mare lumin!; #i peste cei ce z!ceau n
"inutul #i n umbra mor"ii, a r!s!rit lumina
(Mat. 4:15-16).
1
Totu# ntunerecul nu va mp!r!"i vecinic pe
p!mntul n care acum este necaz. Dup! cum
n vremurile trecute a acoperit cu ocar! "ara
lui Zabulon #i "ara lui Neftali, n vremurile
viitoare va acoperi cu slav! "inutul de lng!
mare, "ara de dincolo de Iordan, Galilea
Neamurilor.

2
Poporul, care umbla n ntunerec, vede o
mare lumin!; peste cei ce locuiau n "ara
umbrei mor"ii r!sare o lumin! (Is. 9:1-2).

Dup! cum am amintit deja, Matei nu se leag! doar de slova Scripturii, ci de
mesajul ntregului context din care a ales s! aminteasc! slova. Evanghelistul nu
prive#te via"a Domnului Isus pentru ca apoi, la ntmplare, s! fac! potriveli ntre
diferitele evenimente #i eventuale texte din Vechiul Testament, ale c!ror cuvinte
ar p!rea s! aib! vreo leg!tur! vag! cu evenimentul narat. De exemplu,
Capernaumul era o cetate care, dup! mp!r"irea teritorial! vechi testamental!,
f!cea parte din "inutul lui Neftali. &inutul lui Zabulon se ntindea spre sud-est de
"inutul lui Neftali #i cuprindea n el localitatea care n perioada nou testamental!
se va numi Nazaret. Isus %i-a tr!it primii treizeci de ani de via"! n Nazaret, dup!
care S-a mutat la Capernaum. O bun! parte din lucrarea Sa a fost f!cut! n
"inuturile de prin mprejurimile M!rii Galileii, deci n "inuturile lui Zabulon #i
Neftali, mplinindu-se astfel profe"ia din Isaia. Dar ce spune de fapt aceast!
profe"ie?

Materialul din cartea Isaia este organizat n cteva cercuri concentrice de text
(1:1-9; cap. 1-6; cap. 1-39 #i cap. 1-66).
116
Primele #ase capitole constituie un fel
de rezumat al c!r"ii, ncheindu-se cu chemarea lui Isaia n slujb!. Capitolele 7-39
formeaz! culoarul istoric al c!r"ii, iar capitolele 40-66, culoarul profetic. Culoarul
istoric este format din profe"ii legate de via"a mp!ra"ilor lui Iuda: Ahaz (7-14) #i
Ezechia (15-39). Textul care ne intereseaz! (9:1-5) se afl! pe culoarul istoric, n
por"iunea care se ocup! de via"a mp!ratului Ahaz. Atunci cnd tn!rul Ahaz,
speriat de atacul Regatului de Nord #i al Siriei c!uta solu"ia supravie"uirii, profetul

116
Vezi Beniamin F!r!g!u, N!dejde n ntuneric, vol. I, p. 35.


Isaia i-a ie#it n cale la cap!tul canalului de ap! al iazului de sus, pe drumul care
duce la ogorul n!lbitorului (Is. 7:3) #i i-a promis ajutorul Domnului, oferindu-i
posibilitatea de a cere un semn de la Domnul. Ahaz, care luase deja decizia s!-i
cear! ajutor Asiriei, nu Domnului, i-a r!spuns lui Isaia cu f!"!rnicie: Nu vreau s!
cer nimic, ca s! nu ispitesc pe Domnul (Is. 7:12). Mnios, Isaia i r!spunde:

13
Asculta"i totu#, casa lui David! Nu v! ajunge oare s! obosi"i r!bdarea oamenilor, de
mai obosi"i #i pe a Dumnezeului meu?
14
De aceea Domnul nsu# v! va da un semn:
Iat!, fecioara va r!mnea ns!rcinat!, va na#te un fiu, #i-i va pune numele Emanuel
(Dumnezeu este cu noi).
15
El va mnca smntn! #i miere, pn! va #ti s! lepede r!ul #i
s! aleag! binele.
16
Dar nainte ca s! #tie copilul s! lepede r!ul, #i s! aleag! binele, "ara
de ai c!rei doi mp!ra"i te temi tu, va fi pustiit!.
17
Domnul va aduce peste tine, peste
poporul t!u #i peste casa tat!lui t!u, zile cum n-au mai fost niciodat!, din ziua cnd s-a
desp!r"it Efraim de Iuda (adic! pe mp!ratul Asiriei).
18
n ziua aceea, Domnul va
#uiera mu#telor, de la cap!tul rurilor Egiptului, #i albinelor din "ara Asiriei;
19
ele vor
veni, #i se vor a#eza toate n vlcelele pustii, #i n cr!p!turile stncilor, pe toate
stufi#urile, #i pe toate ima#urile.
20
n ziua aceea, Domnul va rade, cu un brici luat cu
chirie de dincolo de Ru, #i anume cu mp!ratul Asiriei, capul #i p!rul de pe picioare;
ba va rade chiar #i barba (Is. 7:13-20).

Dup! cum am v!zut, una din tehnicile profetice de care uzeaz! Isaia este
suprapunerea de imagini sau perspective profetice. n spatele pruncului lui Isaia
(7:14-8:3) exista un alt PRUNC. Este adev!rat c! Isaia ncepe prin a vorbi despre
un prunc p!mntesc despre propriul s!u prunc, Maher-%alal-Ha#-Baz (8:3)
dar alunec! spre z!rile mesianice, schimbnd imaginea pruncului s!u cu un alt
PRUNC, dup! cum vom vedea n 9:6-7. Textul nostru (9:1-2) se afl! n acest
context #i are tocmai rolul de a face trecerea de la contextul istoric imediat la
contextul mesianic al Celui de-al doilea Prunc. ntreaga via"! a lui Ahaz a fost un
e#ec. Respingnd ajutorul oferit de Domnul #i alergnd dup! ajutorul Asiriei,
acesta termin! prin a-#i vedea "ara pustiit! de asirieni, prin a se lep!da de Domnul,
prin a schimba altarul din Casa Domnului #i prin a nchide pn! la urm! por"ile
acesteia. Profe"ia din Isaia 9 vine tocmai n acest context de ntuneric spiritual
total:
18
Iat!, eu #i copiii pe cari mi i-a dat Domnul, sntem ni#te semne #i ni#te minuni n
Israel, din partea Domnului o#tirilor, care locuie#te pe muntele Sionului.
19
Dac! vi se
zice ns!: ntreba"i pe cei ce cheam! mor"ii #i pe cei ce spun viitorul, cari #optesc #i
bolborosesc, r!spunde"i: Nu va ntreba oare un popor pe Dumnezeul s!u? Va
ntreba el pe cei mor"i pentru cei vii?
20
La Lege #i la m!rturie! C!ci dac! nu vor
vorbi a#a, nu vor mai r!s!ri zorile pentru poporul acesta.
21
El va pribegi prin "ar!,
ap!sat #i fl!mnd, #i, cnd i va fi foame, se va mnia, #i va huli pe mp!ratul #i
Dumnezeul lui, apoi fie c! va ridica ochii n sus,
22
fie c! se va uita spre p!mnt, iat!,
nu va fi dect necaz, negur!, nevoie neagr!, #i se va vedea izgonit n ntunerec bezn!
(Is. 8:18-22).1
Totu# ntunerecul nu va mp!r!"i vecinic pe p!mntul n care acum este necaz. Dup!
cum n vremurile trecute a acoperit cu ocar! "ara lui Zabulon #i "ara lui Neftali, n
vremurile viitoare va acoperi cu slav! "inutul de lng! mare, "ara de dincolo de Iordan,
Galilea Neamurilor.
2
Poporul, care umbla n ntunerec, vede o mare lumin!; peste cei
ce locuiau n "ara umbrei mor"ii r!sare o lumin!.
3
Tu nmul"e#ti poporul, i dai mari
bucurii; #i el se bucur! naintea Ta, cum se bucur! la seceri#, cum se vesele#te la
mp!r"irea pr!zii.
4
C!ci jugul care ap!sa asupra lui, toiagul, care-i lovea spinarea,
nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sf!rmat, ca n ziua lui Madian.
5
C!ci orice
nc!l"!minte purtat! n nv!lm!#ala luptei, #i orice hain! de r!zboi t!v!lit! n snge,
vor fi aruncate n flac!ri, ca s! fie arse de foc.
6
C!ci un Copil ni s-a n!scut, un Fiu ni
s-a dat, #i domnia va fi pe um!rul Lui; l vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu
tare, P!rintele veciniciilor, Domn al p!cii.
7
El va face ca domnia Lui s! creasc!, #i o
pace f!r! sfr#it va da scaunului de domnie al lui David #i mp!r!"iei lui, o va nt!ri #i
o va sprijini prin judecat! #i neprih!nire, de acum #i-n veci de veci: iat! ce va face
rvna Domnului o#tirilor (Is. 9:1-7).

Pornind de la vremea de apostazie #i ntuneric spiritual a lui Ahaz, profetul ncepe
s! colinde vremurile viitoare n c!utarea rezolv!rii acestei situa"ii. Este adev!rat c!
pe parcursul istoriei viitoare vor mai fi cel pu"in doi prunci care vor face s! se
lumineze pu"in cerul deasupra lui Iuda Ezechia #i Iosia dar norii negri ai
neascult!rii vor n!bu#i repede ncercarea timid! a acestora de a aduce poporul
napoi la Dumnezeu. Bezna se va l!sa peste toat! "ara, aruncnd pe Iuda n Robia
Babilonian!, iar apoi n scr#nirea din"ilor din perioada intertestamental!. Singura
lumin! adev!rat! pe care o vede profetul Isaia este legat! de Cel de-al doilea
Copil, de Acela pe al C!rui um!r va fi a#ezat! domnia #i Care va fi numit
Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, P!rintele veciniciilor, Domn al p!cii. Pe
Acesta l anun"! versetele 1 #i 2 din Isaia 9. Dar prin ele, se profe"e#te nu numai
venirea Lui, ci #i locul n care lumina prezen"ei Lui va ncepe s! str!luceasc!: "ara
lui Zabulon (teritoriu pe care se afla Nazaretul) #i "ara lui Neftali (teritoriu pe care
se afla Capernaumul, precum #i toat! jum!tatea de vest a M!rii Galileii).

Deci, atta vreme ct Domnul Isus a r!mas n Nazaret, profe"ia din Isaia 9:1-2 nu
era mplinit!. Dar atunci cnd El a p!r!sit Nazaretul, #i a venit de a locuit n
Capernaum, lng! mare (Mat. 4:13), Matei a putut spune c! profe"ia lui Isaia s-a
mplinit ntocmai.

De ce anume se vorbea oarecum n termeni peiorativi despre norodul din Zabulon
#i Neftali, respectiv despre Nazaret #i Galileea am v!zut mai sus. S! ne aducem
aminte de remarca lui Natanael: Poate ie#i ceva bun din Nazaret? (Ioan 1:46).
Mutarea lui Isus la Nazaret a mplinit profe"iile care i preziceau lui Mesia o
origine umil!.

Dar concentrarea lucr!rii Lui n Galileea era o mplinire a unui adev!r pe care
Domnul Isus avea s!-l rosteasc! mai trziu n fa"a mndrilor iudei, #i mai ales n
fa"a fariseilor, a c!rturarilor, a preo"ilor #i a nv!"!torilor Legii: Nu cei s!n!to#i


au trebuin"! de doftor, ci cei bolnavi C!ci n-am venit s! chem la poc!in"! pe cei
neprih!ni"i, ci pe cei p!c!to#i (Mat. 9:12-13). De aceea %i-a nceput Isus
propov!duirea tocmai n Galileea, ntre cei care, ntr-adev!r, z!ceau n ntuneric,
dar cel pu"in nu ascundeau lucrul acesta sub masca f!"!rniciei, ca fra"ii lor din
Iudeea #i din Ierusalim.

4:18-22 Veni#i dup" Mine, !i v" voi face pescari de oameni!
n tabloul precedent (4:12-17), a nceput s! se contureze strategia lucr!rii
Domnului Isus. El nu %i-a nceput lucrarea n Ierusalim sau n Iudeea, ci n
"inuturile ntunecate ale Galileii, ntre aceia care nu ascundeau faptul c! au
trebuin"! de doctor #i c! snt p!c!to#i. Dar n botez, Isus Se identificase cu ntregul
popor, iar ispitirea din pustia Iudeii l!rgise cercul identific!rii Lui cu omul la toat!
lumea. Deci misiunea #i lucrarea Lui trebuia s! vizeze marginile p!mntului.
Aceast! lucrare urma s! se extind! mult dincolo de limitele pe care Isus avea s! le
ating!, att n timp, ct #i n spa"iu. Tocmai de aceea, n tabloul de fa"!, se a#az!
baza strategiei Lui, care va face ca Evanghelia s! ajung! pn! la marginile
p!mntului, #i, astfel, leg!mntul pe care Dumnezeu l-a ncheiat cu Avraam,
117

jur!mntul pe care l-a f!cut n auzul acestuia pe Muntele Moria
118
s! fie mplinit.

18
Pe cnd trecea pe lng! marea Galileii, Isus a v!zut doi fra"i: pe Simon, zis Petru, #i
pe fratele s!u Andrei, cari aruncau o mreaj! n mare; c!ci erau pescari.
19
El le-a zis:
Veni"i dup! Mine, #i v! voi face pescari de oameni.
20
ndat!, ei au l!sat mrejile, #i
au mers dup! El.
21
Deacolo a mers mai departe, #i a v!zut pe al"i doi fra"i: pe Iacov,
fiul lui Zebedei, #i pe Ioan, fratele lui, cari erau ntr-o corabie cu tat!l lor Zebedei, #i
#i crpeau mrejile. El i-a chemat.
22
%i ndat!, ei au l!sat corabia #i pe tat!l lor, #i au
mers dup! El (Mat. 4:18-22).

Promisiunea f!cut! lui Avraam Toate neamurile p!mntului vor fi
binecuvntate n s!mn"a ta (Gen. 22:18) urma s! se materializeze prin
lucrarea Fiului lui David Hristosul lui Dumnezeu #i a Bisericii Lui. Acesta a
fost scopul chem!rii primilor ucenici (Mat. 4:19) #i acesta a fost scopul trimiterii
lor s! fac! ucenici din toate neamurile (28:18-20). Ca s! avem o imagine mai
complet! asupra a ceea ce Isus avea n minte atunci cnd i-a chemat pe ucenici ca
s!-L urmeze #i cnd le-a ncredin"at Marea ns!rcinare, ar fi, poate, bine s! privim
la tabloul final, pe care-l g!sim n Apocalipsa. n viziunea sa, Ioan este r!pit la cer
#i dus n sala tronului lui Dumnezeu. Spre surprinderea lui, n fa"a tronului el vede
o gloat! mare de oameni din orice neam, din orice semin"ie, din orice norod #i de
orice limb! (Apoc. 7:9):


117
Vezi Genesa 12:1-3.
118
Vezi Genesa 22:16-18.


9
Dup! aceea spune el m-am uitat, #i iat! c! era o mare gloat!, pe care nu putea
s-o numere nimeni, din orice neam, din orice semin"ie, din orice norod #i de orice
limb!, care st!tea n picioare naintea scaunului de domnie #i naintea Mielului,
mbr!ca"i n haine albe, cu ramuri de finic n mni;
10
#i strigau cu glas tare, #i ziceau:
Mntuirea este a Dumnezeului nostru, care #ade pe scaunul de domnie, #i a
Mielului!
11
%i to"i ngerii st!teau mprejurul scaunului de domnie, mprejurul
b!trnilor #i mprejurul celor patru f!pturi vii. %i s-au aruncat cu fe"ele la p!mnt n
fa"a scaunului de domnie, #i s-au nchinat lui Dumnezeu,
12
#i au zis: Amin. A
Dumnezeului nostru, s! fie lauda, slava, n"elepciunea, mul"!mirile, cinstea, puterea #i
t!ria, n vecii vecilor! Amin.
13
%i unul din b!trni a luat cuvntul, #i mi-a zis:
Ace#tia, cari snt mbr!ca"i n haine albe, cine snt oare? %i de unde au venit?
14
Doamne, i-am r!spuns eu, Tu #tii! %i el mi-a zis: Ace#tia vin din necazul cel
mare; ei #i-au sp!lat hainele, #i le-au albit n sngele Mielului.
15
Pentru aceasta stau ei
naintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, #i-I slujesc zi #i noapte n Templul
Lui. Cel ce #ade pe scaunul de domnie, #i va ntinde peste ei cortul Lui.
16
Nu le va
mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo alt! ar#i"!.
17
C!ci Mielul, care st! n mijlocul scaunului de domnie, va fi P!storul lor, i va duce
la izvoarele apelor vie"ii, #i Dumnezeu va #terge orice lacrim! din ochii lor (Apoc.
7:9-17).

ntrebarea unuia dintre cei dou!zeci #i patru de b!trni Ace#tia, cari snt
mbr!ca"i n haine albe, cine snt oare? %i de unde au venit? (13) a avut
menirea s! arunce o lumin! pe tot ceea ce a rodit, pe de o parte, lucrarea
Domnului Isus s!vr#it! pe Cruce, iar pe de alt! parte, lucrarea Lui de-a lungul
veacurilor prin urma#ii S!i: Ace#tia vin din necazul cel mare; ei #i-au sp!lat
hainele, #i le-au albit n sngele Mielului. Pentru aceasta stau ei naintea scaunului
de domnie al lui Dumnezeu, #i-I slujesc zi #i noapte n Templul Lui (14-15). Oare
n fa"a acestei scene care-i t!ia, probabil, r!suflarea, #i-o fi adus, oare, aminte Ioan
de acea prim! chemare a Domnului Isus de pe malul M!rii Galileii, n urma c!reia
el #i fratele s!u Iacov au l!sat corabia #i pe tat!l lor, #i au mers dup! El (Mat.
4:22), al!turndu-li-se lui Petru #i Andrei? O fi realizat Ioan c!, de fapt, aceast!
realitate pe care o contempla el n sala tronului lui Dumnezeu o avea Isus n minte
atunci cnd i-a chemat ca s!-i fac! pescari de oameni?

Abia de aici, din sala tronului lui Dumnezeu, poate fi n"eleas! pe deplin
perspectiva celor cteva cuvinte pe care Matei le a#az! n evanghelia sa ca s!
creioneze strategia pe care a ales-o Isus pentru a#ezarea mp!r!"iei Lui.


4:23-25 Isus propov"duia Evanghelia mp"r"#iei !i t"m"duia orice
boal"

23
Isus str!b!tea toat! Galilea, nv!"nd pe norod n sinagogi, propov!duind Evanghelia
mp!r!"iei, #i t!m!duind orice boal! #i orice neputin"! care era n norod.
24
I s-a dus
vestea n toat! Siria; #i aduceau la El pe to"i cei ce sufereau de felurite boale #i
chinuri: pe cei ndr!ci"i, pe cei lunatici #i pe cei sl!b!nogi; #i El i vindeca.
25
Dup! El
au mers multe noroade din Galilea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudea #i de
dincolo de Iordan (Mat. 4:23-25).

Atunci cnd Ioan botezase n Iordan, aten"iei ntregului Iuda era focalizat! pe
lucrarea acestuia. Acum ns!, dup! ce Ioan a fost nchis #i dup! ce Isus %i-a
nceput lucrarea n Galileea, Isus #i lucrarea Lui au devenit punctul focal al
interesului religios al ntregii "!ri: Dup! El au mers multe noroade din Galilea,
din Decapole, din Ierusalim, din Iudea #i de dincolo de Iordan (25). Lucrul acesta
s-a ntmplat deoarece I s-a dus vestea n toat! Siria; #i aduceau la El pe to"i cei
ce sufereau de felurite boale #i chinuri: pe cei ndr!ci"i, pe cei lunatici #i pe cei
sl!b!nogi; #i El i vindeca (24), n urma faptului c! Isus str!b!tea toat! Galilea,
nv!"nd pe norod n sinagogi, propov!duind Evanghelia mp!r!"iei, #i t!m!duind
orice boal! #i orice neputin"! care era n norod (23).

Din cele trei versete care alc!tuiesc tabloul de fa"! (23-25), este bine s!-l re"inem
pe primul, deoarece n acest verset este creionat! lucrarea Domnului Isus. El %i-a
nceput lucrarea chemnd oamenii la poc!in"!, pentru c! mp!r!"ia Cerurilor era
aproape. Atunci cnd Ioan rostea aceste cuvinte, el ar!ta spre Acela care ntrupa
mp!r!"ia lui Dumnezeu pe p!mnt: spre Domnul Isus. Dar acum c! ntruparea
mp!r!"iei a pornit s! str!bat! toat! Galileea, mp!r!"ia lui Dumnezeu se oferea
prin nv!"!tura, evanghelia #i lucr!rile Domnului Isus. Acest verset l vom reg!si
repetat aproape identic n 9:35, nainte ca Domnul Isus s!-%i trimit! ucenicii s!
fac! ceea ce L-au v!zut f!cnd pe El, ceea ce nseamn! c! s-ar putea ca Matei s! fi
acordat acestui verset o valoare deosebit!, prin care a marcat att con"inutul, ct #i
parte din structura evangheliei lui.

mp!r!"ia lui Dumnezeu, care a cobort pe p!mnt, se manifesta prin aceste dou!
aspecte ale lucr!rii Domnului Isus. Pe de o parte, El prezenta mp!r!"ia prin
nv!"!tura #i Evanghelia Sa Isus str!b!tea toat! Galilea, nv!"nd pe norod n
sinagogi, propov!duind Evanghelia mp!r!#iei (23a, s.n.) iar pe de alt! parte,
El demonstra prezen"a mp!r!"iei prin lucr!rile pe care le f!cea, t!m!duind orice
boal! #i orice neputin"! care era n norod (23b). Matei va continua s! desf!#oare
naintea cititorilor s!i Evanghelia, urm!rind tocmai aceste dou! aspecte ale lucr!rii
Domnului Isus:
5:1-7:29 Evanghelia mp$r$"iei
sau Predica de pe munte

8:1-9:34 Puterea mp$r$"iei

9:35-10:42 Misiunea mp$r$"iei

4:18-22
4:23b
4:23a

Beniamin F!r!g!u
Editura Logos, 1998, 2001
Edi"ia a doua varianta online
ISBN 973-9212-16-6
Toate drepturile rezervate

Aceast! versiune nu con"ine imagini grafice. Pentru varianta complet!, pute"i
cump!ra cartea la urmatoarea adres!:

Biserica Baptist! Nr. 1, Cluj (M!n!#tur)
Str. Osp!t!riei nr. 10,
3400, Cluj-Napoca
Tel. & Fax. 064-42.50.51
Cont nr. 251101030836 CEC Cluj

sau la email:

carti@ib-ro.org

www.IB-RO.orgM
M
a
a
t
t
e
e
i
i
5
5
:
:
1
1
-
-
7
7
:
:
2
2
9
9

Evanghelia mp!r!"iei sau Predica de pe munte
Dac! neprih!nirea voastr! nu va ntrece neprih!nirea c!rturarilor "i a
Fariseilor, cu nici un chip nu ve#i intra n mp!r!#ia cerurilor


Introducere
Dorin"a dintotdeauna a lui Dumnezeu a fost s! aib! un popor
Ne numim o "ar! cre#tin!. Pretutindeni n jurul nostru se zide#te a#a-zisa
mp!r!"ie a lui Dumnezeu. Cei care o zidesc snt oameni religio#i, care rostesc
rug!ciuni, merg la biseric!, fac milostenii, cred chiar n Dumnezeu. Grupuri,
grupuri zidesc cu srg ceea ce ele numesc mp!r!"ia lui Dumnezeu, fiecare grup
n culoarea lui, unele dintre ele avnd chiar preten"ia c! doar ceea ce zidesc ele
este adev!rata mp!r!"ie.

C!ut!torul sincer este buim!cit de diversitatea #i de varietatea de oferte. Doamne,
care este adev!rata Ta mp!r!"ie? va ntreba el. De unde s! #tiu c! nu m!
hr!nesc cu n!dejdi n#el!toare? n fa"a multitudinii de oferte, setea #i foamea dup!
Dumnezeu se pot transforma u#or n ndoial!: Doamne, este, oare, mp!r!"ia Ta
real! sau este doar o poveste?

Pentru c! nu avem cum s! ascundem aceste realit!"i dureroase, se cuvine s! ne
oprim o clip! #i s! accept!m provocarea Domnului Isus de a analiza mp!r!"ia pe
care o zidim sau de care ne alipim, aducnd n fa"a Scripturii ncropelile noastre,
simulacrele noastre de mp!r!"ie.


mp!r!"ia lui Dumnezeu se define#te prin locul n care Dumnezeu mp!r!"e#te,
prin poporul peste care Dumnezeu mp!r!"e#te. Iar atunci cnd r!sfoim paginile
Scripturii, realiz!m c! dorin"a dintotdeauna a lui Dumnezeu a fost s! aib! un astfel
de popor. Att de mult dore#te Dumnezeu s!-i aib! al!turi de Sine pe aceia pe care
i-a pl!m!dit dup! chipul #i asem!narea Sa, nct, ntr-o bun! zi spune Scriptura
S-a aplecat #i a ridicat la cer pe unul dintre muritori, care a ndr!znit ca la vrsta
de #aizeci #i cinci de ani s!-L caute pe Dumnezeu, iar dup! ce L-a g!sit, s! umble
cu El timp de trei secole. Este vorba despre patriarhul Enoh (vezi Gen. 5:18-24).
Apoi, cnd Dumnezeu a v!zut c! pn! #i cei descin#i din Noe #i-au nstr!inat inima
de Dumnezeu, El l-a chemat dintre ei pe Avram, pentru ca din s!mn"a acestuia s!-
$i fac! un popor care s! fie al Lui (vezi Gen. 12:1-3 #i 22:16-18). Dar nici chiar
urma#ii lui Avraam nu au r!mas credincio#i lui Dumnezeu. Primul lor mp!rat,
Saul, #i-a vndut domnia, alegnd drumul neascult!rii #i al ridic!rii numelui s!u
mai presus de Numele Domnului, mergnd pn! acolo nct s! cread! c! poate s!
#ad! pe scaunul de domnie al Domnului chiar dac! ntre timp prime#te sfat de la
maiestatea sa satanic!, vr!jma#ul Domnului. Pentru tr!darea lui, Domnul l-a
omort, ridicndu-l pe David n locul lui pe scaunul de domnie al lui Israel.

Ca Unul care #tia c! istoria ce urmeaz! va asista la destr!marea rela"iei dintre
urma#ii lui David #i Dumnezeu, Dumnezeu a ie#it n ntmpinarea acestei
destr!m!ri de rela"ie, prin promisiunea pe care i-a f!cut-o lui David,
dezv!luindu-i c!, n scurgerea timpului, El va ridica din coapsele lui o Odrasl!
neprih!nit!, prin care #i va mplini dorin"a de a avea un popor care s! fie al Lui,
un popor format din toate familiile p!mntului, a#a cum i f!g!duise lui Avraam.
Dar cine ar fi crezut ce t!inuia aceast! promisiune? Odrasla ridicat! din tulpina lui
Isai urma s! fie nsu#i Fiul lui Dumnezeu. n dorin"a Lui de a avea un popor,
Dumnezeu nsu#i avea s! Se ntrupeze #i s! locuiasc! (n greac!, s! cortuiasc!,
evskh,nwsen - esknsen) printre noi, plin de har #i de adev!r.

Matei #i-a nceput evanghelia anun"nd c! momentul mplinirii acestei taine a
sosit. Isus, fiul Mariei, era Fiul lui David, Fiul lui Avraam, Fiul lui Dumnezeu.
Prin El, Dumnezeu venise s! locuiasc! printre noi, pentru ca apoi, prin Moartea,
nvierea #i n!l"area Sa, s!-$i mntuiasc! poporul pe care $i l-a dorit dintotdeauna.

Comparnd Matei 1:1 cu 28:18-20 nceputul #i sfr#itul Evangheliei dup! Matei
#i a#eznd cele dou! texte n contextul Scripturii, am putea sublinia faptul c!,
prin mandatul pe care Domnul Isus l d! ucenicilor, ncepe s! se contureze
mplinirea dorin#ei lui Dumnezeu de a avea un popor format din oameni din
orice neam, din orice semin"ie, din orice norod #i de orice limb! (Apoc. 7:9).
Deci mandatul din Matei 28:18-20 urma s! se finalizeze n imaginile pe care, n
viziunile sale apocaliptice, Ioan le vede mai nti n sala tronului lui Dumnezeu,
apoi n Noul Ierusalim:9
Dup! aceea m-am uitat, #i iat! c! era o mare gloat!, pe care nu putea s-o numere
nimeni, din orice neam, din orice semin"ie, din orice norod #i de orice limb!, care
st!tea n picioare naintea scaunului de domnie #i naintea Mielului, mbr!ca"i n haine
albe, cu ramuri de finic n mni;
10
#i strigau cu glas tare, #i ziceau: Mntuirea este a
Dumnezeului nostru, care #ade pe scaunul de domnie, #i a Mielului! (Apoc. 7:9-10).

1
Apoi am v!zut un cer nou #i un p!mnt nou; pentru c! cerul dinti #i p!mntul dinti
pieriser!, #i marea nu mai era.
2
$i eu am v!zut coborndu-se din cer de la Dumnezeu,
cetatea sfnt!, noul Ierusalim, g!tit! ca o mireas! mpodobit! pentru b!rbatul ei.
3
$i
am auzit un glas tare, care ie#ea din scaunul de domnie, #i zicea: Iat! cortul lui
Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, #i ei vor fi poporul Lui, #i Dumnezeu nsu#
va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
4
El va #terge orice lacrim! din ochii lor. $i
moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tnguire, nici "ip!t, nici durere, pentru c!
lucrurile dinti au trecut.
5
Cel ce #edea pe scaunul de domnie a zis: Iat!, Eu fac toate
lucrurile noi. $i a ad!ugat: Scrie, fiindc! aceste cuvinte snt vrednice de crezut #i
adev!rate.
6
Apoi mi-a zis: S-a ispr!vit! Eu snt Alfa #i Omega, nceputul #i Sfr#itul.
Celui ce i este sete, i voi da s! bea f!r! plat! din izvorul apei vie"ii.
7
Cel ce va birui,
va mo"teni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, #i el va fi fiul Meu.
8
Dar ct
despre frico#i, necredincio#i, scrbo#i, uciga#i, curvari, vr!jitori, nchin!torii la idoli,
#i to"i mincino#ii, partea lor este n iazul, care arde cu foc #i cu pucioas!, adic!
moartea a doua (Apoc. 21:1-8, s.n.).

Conform afirma"iilor Scripturii, Dumnezeu va avea un popor. Dar tot conform
afirma"iilor ei, unii i vor apar"ine acestui popor al lui Dumnezeu, iar al"ii nu.
ntrebarea la care dore#te s! r!spund! Domnul Isus nc! de la nceputul lucr!rii
Lui este: Cine anume va face parte din poporul lui Dumnezeu #i care snt
condi"iile apartenen"ei la acest popor?

n introducerea pe care Matei o face la Predica de pe munte (4:23-25), el afirm!
c! Isus str!b!tea toat! Galilea, nv!"nd pe norod n sinagogi, propov!duind
Evanghelia mp!r!#iei, #i t!m!duind orice boal! #i orice neputin"! care era n
norod (4:23, s.n.). n miezul propov!duirii lui Isus, era o Veste Bun! legat! de
mp!r!"ia lui Dumnezeu. Dup! cum vom vedea n textele care urmeaz!, aceast!
Veste Bun! a mp!r!"iei #i propune s! prezinte adev!rata mp!r!"ie a lui
Dumnezeu, deosebind-o de a#a-zisele mp!r!"ii, pe care le propov!duiau #i le
zideau fariseii, #i s! articuleze clar condi"iile intr!rii n ea.

Natura polemic! a Predicii de pe munte
Dup! cum am v!zut deja, mp!r!"ia lui Dumnezeu n-a fost propov!duit!, de Isus,
n primul rnd neamurilor, ci tocmai poporului lui Dumnezeu, acelora care ar fi
trebuit s! priceap! #i s! pre"uiasc! ceea ce li se propov!duia #i lucrul cu care erau
mbia"i. ns! tragedia era c! tocmai depozitarii adev!rurilor lui Dumnezeu
strmbaser! aceste adev!ruri #i, de aceea, ei ajunseser! s! zideasc! #i s! a#tepte o
mp!r!"ie fals!. Este suficient s! ascult!m cuvintele aspre pe care Domnul Isus
este obligat s! le spun! liderilor religio#i ai vremii Lui, n Matei 23:1-15,


aten"ionarea cu care confrunt! Isus norodul n Matei 7:21-27 sau s! privim cu jale
la tn!rul bogat care, din pricina averilor lui, s-a descalificat ca mo#tenitor al
mp!r!"iei (Mat. 19:16-26), ca s! n"elegem c!, prin prezen"a #i lucrarea Domnului
Isus, adev!rata mp!r!"ie a lui Dumnezeu confrunta o a#a-zis! mp!r!"ie a lui
Dumnezeu.

Isus Hristos a venit, ca prin Predica de pe munte, s! dea n vileag falsul, punnd n
locul lui adev!rul. Iudaismul nstr!inat de Dumnezeu zidea, n Numele lui
Dumnezeu, o fals! mp!r!"ie, o mp!r!"ie care, la suprafa"!, sem!na cu cea a lui
Dumnezeu, deoarece era zidit! cu Scriptura n mn! #i, chipurile, pe baza ei, dar
care, de fapt, nu era mp!r!"ia lui Dumnezeu. Natura polemic! a Predicii de pe
munte este evident! nc! din primele ei rnduri. Tocmai de aceea, Domnul Isus
trebuie s! precizeze:

17
S! nu crede"i c! am venit s! stric Legea sau Proorocii; am venit nu s! stric, ci s!
mplinesc.
18
C!ci adev!rat v! spun, ct! vreme nu va trece cerul #i p!mntul, nu va
trece o iot! sau o frntur! de slov! din Lege, nainte ca s! se fi ntmplat toate
lucrurile.
19
A#a c!, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, #i va
nv!"a pe oameni a#a, va fi chemat cel mai mic n mp!r!"ia cerurilor; dar oricine le va
p!zi, #i va nv!"a pe al"ii s! le p!zeasc!, va fi chemat mare n mp!r!"ia cerurilor.
20
C!ci v! spun c!, dac! neprih!nirea voastr! nu va ntrece neprih!nirea c!rturarilor
"i a Fariseilor, cu nici un chip nu ve#i intra n mp!r!#ia cerurilor (Matei 5:17-20,
s.n.).

Iar n capitolul 23, Isus vine s! pun! degetul pe ran! #i mai direct:

13
Vai de voi, c!rturari #i Farisei f!"arnici! Pentru c! voi nchide"i oamenilor mp!r!"ia
cerurilor: nici voi nu intra"i n ea, #i nici pe cei ce vor s! intre, nu-i l!sa"i s! intre.
14
Vai de voi, c!rturari #i Farisei f!"arnici! Pentru c! voi mnca"i casele v!duvelor, n
timp ce, de ochii lumii, face"i rug!ciuni lungi; de aceea ve"i lua o mai mare osnd!.
15
Vai de voi, c!rturari #i Farisei f!"arnici! Pentru c! voi nconjura"i marea #i p!mntul,
ca s! face"i un tovar!# de credin"!; #i, dup! ce a ajuns tovar!# de credin"!, face"i din el
un fiu al gheenei, de dou! ori mai r!u dect snte"i voi n#iv! (Matei 23:13-15).

Faptul c! ceva era r!u n religia fariseilor este evident; totu#i, ne ntreb!m: Ce
anume dore#te Isus s! comunice prin ceea ce spune: Dac! neprih!nirea voastr!
nu va ntrece neprih!nirea c!rturarilor #i a Fariseilor, cu nici un chip nu ve"i intra
n mp!r!"ia cerurilor (Mat. 5:20)?

Prin cele spuse n Matei 5:20, Isus arunc! o provocare ntregului sistem fariseic,
declarndu-l nul #i inoperant n ce prive#te posibilitatea ajungerii cuiva n
mp!r!"ia cerurilor. n ce anume consta acest sistem? Care snt principiile care-l
guverneaz! #i cum anume putem identifica r!d!cinile lui n vie"ile noastre?Structura Predicii de pe munte
sau principiul care st! la baza adev!ratei mp!r!#ii
Prin modul n care #i structureaz! Predica, Domnul Isus pune naintea noastr!
dintru nceput un principiu: Caracterul determin! conduita, sau natura pomului
determin! natura rodului. Predica de pe munte ncepe cu problema caracterului
cre#tin (Mat. 5:1-16) #i continu! cu problema conduitei cre#tine (Mat 5:17-7:6),
ncheindu-se (7:7-29) cu o viguroas! resubliniere a principiului ei fundamental:
Caracterul determin! conduita, ceea ce nseamn! c! o religie de fa#ad! nu va ajuta
pe nimeni s! mo"teneasc! mp!r!#ia lui Dumnezeu.

Domnul Isus afirm! n Predica Sa cteva adev!ruri simple, care snt totu#i
adev!rurile de bolt! ale mp!r!"iei lui Dumnezeu, iar o dat! ce le-am auzit din
gura Domnului Isus, realiz!m c!, de fapt, n universul material n care ne-a a#ezat,
Dumnezeu ne-a nconjurat cu acest adev!r: via"a porne#te ntotdeauna din!untru
nspre afar!. mp!r!"ia lui Dumnezeu se zide#te din!untru nspre afar!, prezen"a ei
lucrndu-ne mai nti caracterul, apoi conduita, transformndu-ne mai nti pe
din!untru, apoi pe dinafar! f!r! ns! ca prezen"a mp!r!"iei s! se poat! limita la
unul sau la cel!lalt dintre aceste dou! aspecte. n adev!rata mp!r!"ie a lui
Dumnezeu, lucrurile snt rezolvate mai nti naintea lui Dumnezeu, apoi naintea
oamenilor. O religie care se limiteaz! la conformare #i care nu accept!
transformarea l!untric! radical!, o religie care atinge doar nivelul faptelor #i al
vorbelor, care nu p!trunde nivelul gndirii, al atitudinilor #i al motiva"iilor nu
sluje#te nim!nui la intrarea n mp!r!"ia Cerurilor. Aceste adev!ruri devin
covr#itoare atunci cnd n"elegem c! p!catul acea realitate hidoas! care ne
desparte de Dumnezeu nainte ca s! fie comis cu fapta, este mai nti comis cu
vorba, cu gndul sau cu inima, #i c!, de fapt, acolo i snt r!d!cinile #i de acolo
trebuie smulse pentru a rezolva problema.

Am v!zut deci c! mp!r!"ia lui Dumnezeu ncepe n noi, n adncurile noastre. Dar
o dat! ajuns! acolo, ea nu poate fi sufocat!, acoperit!. Adev!rata mp!r!#ie se
revars! n afar!, n rela#iile noastre, ncepnd cu rela#iile imediate. Iat! de ce a
spus Domnul Isus samaritencei: Oricui va bea din apa, pe care i-o voi da Eu, n
veac nu-i va fi sete; ba nc! apa, pe care i-o voi da Eu, se va preface n el ntr-un
izvor de ap!, care va "#ni n via"a vecinic! (Ioan 4:14). A#adar, acela care a ajuns
s! fac! parte din poporul lui Dumnezeu trebuie s! fie caracterizat de dou! lucruri:
n primul rnd, de o inim! nou!, adic! de o adnc! schimbare l!untric!, iar n al
doilea rnd, de o conduit! pe m!sura inimii. Iar aceste dou! lucruri trebuie p!strate
ntotdeauna n aceast! ordine, pentru c! n mp!r!"ia lui Dumnezeu caracterul
determin! conduita, sau natura pomului determin! natura rodului.

Analiza expresiei: Caracterul determin! conduita
La baza mp!r!"iei lui Dumnezeu, Domnul Isus a#az! acest principiu: Caracterul
determin! conduita. Expresia cuprinde doi termeni: caracter #i conduit!.


Primul caracterul vizeaz! adncurile noastre, substan"a, tiparul, "es!tura
fiin"ei noastre l!untrice. Caracterul are de-a face cu ceea ce sntem acolo n
adncurile noastre, n singur!tatea noastr!. Al doilea conduita vizeaz!
rela"iile #i vizeaz! ceea ce facem.

Dar cei doi termeni snt pu#i ntr-o rela"ie de termenul care-i leag!: Caracterul
determin! conduita. Deci caracterul #i conduita nu reprezint! dou! realit!"i
independente: ele coexist!, cu sau f!r! voia noastr!. ntotdeauna ceea ce sntem va
determina ceea ce facem.

Caracterul l-am putea asem!na cu izvorul, iar conduita, cu prul. Calitatea apei
din izvor va determina calitatea apei din pru. Pentru a continua limpezirea celor
dou! concepte, am putea folosi analogiile cu care Domnul Isus concluzioneaz!
Predica Sa:

15
P!zi"i-v! de prooroci mincino#i. Ei vin la voi mbr!ca"i n haine de oi, dar pe
dinl!untru snt ni#te lupi r!pitori.
16
i ve"i cunoa#te dup! roadele lor. Culeg oamenii
struguri din spini, sau smochine din m!r!cini?
17
Tot a#a, orice pom bun face roade
bune, dar pomul r!u face roade rele.
18
Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul
r!u nu poate face roade bune.
19
Orice pom, care nu face roade bune, este t!iat #i
aruncat n foc.
20
A#a c! dup! roadele lor i ve"i cunoa#te.
21
Nu ori#icine-Mi zice:
Doamne, Doamne! va intra n mp!r!"ia cerurilor, ci cel ce face voia Tat!lui Meu
care este n ceruri.
22
Mul"i mi vor zice n ziua aceea: Doamne, Doamne! N-am
proorocit noi n Numele T!u? N-am scos noi draci n Numele T!u? $i n-am f!cut noi
multe minuni n Numele T!u?
23
Atunci le voi spune curat: Niciodat! nu v-am
cunoscut; dep!rta"i-v! de la Mine, voi to"i cari lucra"i f!r!delege.
24
De aceea, pe
ori#icine aude aceste cuvinte ale Mele, #i le face, l voi asem!na cu un om cu judecat!,
care #i-a zidit casa pe stnc!.
25
A dat ploaia, au venit #ivoaele, au suflat vnturile #i au
b!tut n casa aceea, dar ea nu s-a pr!bu#it, pentru c! avea temelia zidit! pe stnc!.
26
ns! ori#icine aude aceste cuvinte ale Mele, #i nu le face, va fi asem!nat cu un om
nechibzuit, care #i-a zidit casa pe nisip.
27
A dat ploaia, au venit #ivoaiele, au suflat
vnturile #i au izbit n casa aceea: ea s-a pr!bu#it, #i pr!bu#irea i-a fost mare (Mat.
7:15-27).

Natura pomului determin! natura rodului. $i tocmai din pricina acestei rela"ii de
determinare, putem cobor nspre adncurile nev!zute ale caracterului, plecnd de
la ceea ce vede ochiul, de la conduit!, dup! cum orice pom se cunoa#te dup! rodul
din ramurile lui. Dac! cineva dintre noi #i-ar nchipui c! i-ar putea n#ela pe cei
din jur, mimnd transformarea interioar! printr-o conformare exterioar!, Domnul
Isus ne avertizeaz! de faptul c! lucrurile vor fi date pe fa"! n ceasul ncerc!rii. Va
veni ploaia #i vor da #uvoaiele, #i tot ceea ce nu are acoperire l!untric! se va
pr!bu#i cu trosnet. Mai mult, n ceasul judec!"ii, existen"a noastr! va fi pus! toat!
n ciurul sau pe cntarul lui Dumnezeu. Iar acolo, se vor da n vileag pn! #i cele
mai bine reu#ite disimul!ri: Doamne, Doamne! N-am proorocit noi n Numele
T!u? N-am scos noi draci n Numele T!u? $i n-am f!cut noi multe minuni n


Numele T!u? Atunci le voi spune curat: Niciodat! nu v-am cunoscut; dep!rta"i-
v! de la Mine, voi to"i cari lucra"i f!r!delege (7:22-23).

Deci adev!rul afirmat prin Predica de pe munte caracterul determin! conduita
sau natura pomului determin! natura rodului se afl! n miezul vie"ii cre#tine.
Iar testul Domnului Isus pentru preten"iile noastre de a avea acces n mp!r!"ia lui
Dumnezeu este unul singur: Dac! neprih!nirea voastr! nu va ntrece
neprih!nirea c!rturarilor "i a Fariseilor, cu nici un chip nu ve#i intra n mp!r!#ia
cerurilor! (Mat. 5:20, s.n.).

Con!inutul Predicii de pe munte
sau felul n care se leag! p!r#ile ei ntr-un ntreg

P!rerile exege"ilor snt mp!r"ite n ce prive#te originea #i con"inutul Predicii de pe
munte. Iat! doar cteva dintre ele:

Expresia Predica de pe munte, prin care este cunoscut! de obicei sec"iunea de fa"!
(5:1-7:29), ntr-un fel, ne duce n eroare afirm! Tasker mai ales c! se pare c! n
aceste capitole evanghelistul nu pune naintea noastr! un singur discurs "inut cu o
singur! ocazie, ci aranjeaz! ntr-o form! ordonat! grupuri mici de ziceri ale Domnului
Isus despre ucenicie, pe care le-a rostit n diverse momente din timpul lucr!rii Sale.
1

Unii comentatori moderni afirm! John Stott au fost mult mai ndr!zne"i. Un
exemplu ar fi suficient. W. D. Davies nume#te Predica o colec"ie de ziceri disparate,
de origini diferite, un fel de peticire, iar dup! ce apeleaz! la critica surselor, la critica
formelor #i la o critic! liturgic!, el concluzioneaz!: Astfel, impactul criticii, n toate
formele acesteia, arunc! ndoial! asupra ncerc!rii de a da prioritate n"elegerii acestei
sec"iuni ca pe un tot interdependent, care a derivat din nv!"!tura propriu-zis! a lui
Isus. Mai trziu, el afirm! c! din pricina criticii redac"ionale, lucrurile nclin! nspre a
confirma pe evangheli#ti ca fiind adev!ra"ii autori, care au modelat tradi"ia pe care au
p!strat-o. Cu toate acestea, el r!mne sceptic cu privire la ct din materialul Predicii
p!streaz! ntr-adev!r nv!"!tura original! a Domnului Isus. Felul n care reac"ioneaz!
cineva la astfel de critici literare afirm! Stott depinde de presupozi"iile lui
teologice de baz! despre Dumnezeu nsu#i, despre natura #i scopul revela"iei Lui n
Hristos, despre lucrarea Duhului Sfnt #i despre spiritul de adev!r al evanghelistului.
Personal, mi vine greu afirm! John Stott s! accept orice punct de vedere despre
Predic! ce atribuie con"inutul ei mai degrab! bisericii primare dect lui Isus sau care
prive#te Predica drept un amalgam de ziceri ale lui Isus, adunate din diferite perioade
ale lucr!rii Lui.
21
R. V. G. Tasker, The Gospel According to St. Matthew, Leicester: IVP, 1961, p. 58-59.
2
John R. W. Stott, The Message of the Sermon on the Mount, Leicester: IVP, 1978, p. 22-23.
Cartea lui Stott poate fi consultat! pentru o tratare mai n detaliu a acestei probleme.


n ce prive#te paginile de fa"!, am pornit la studierea Evangheliei dup! Matei de
pe pozi"ii similare cu cea a lui John Stott, creznd #i afirmnd unitatea literar! a
evangheliei. De pe aceea#i pozi"ie vom aborda #i Predica de pe munte.

Primele #aisprezece versete Fericirile con"in promisiuni sau binecuvnt!ri
extraordinare. n versetele 17-20, Domnul Isus precizeaz! c! n-a venit s! strice
Legea, ci s-o mplineasc!, deoarece cadrul Legii guverneaz! rela"ia noastr! cu
Dumnezeu. Prin pasajul din 5:21-7:6, Domnul Isus pune naintea noastr! Oglinda
Legii, dar nu n interpretarea fariseic!, ci n interpretarea cerut! de Dumnezeu.
Predica de pe munte se ncheie cu singura solu"ie posibil! care poate s! garanteze
intrarea noastr! n mp!r!"ia lui Dumnezeu: Cere"i, #i vi se va da; c!uta"i #i ve"i
g!si; bate"i, #i vi se va deschide (7:7). Abia atunci cnd st!m n fa"a adev!ratei
Oglinzi a Cuvntului, adic! n fa"a interpret!rii lui n lumina inten"iei lui
Dumnezeu, ne vedem adev!rata stare. Realiznd situa"ia disperat! n care ne afl!m
#i neputin"a noastr! total! n a ne rezolva singuri problema, vom fi obliga"i s!
cerem, dac! dorim s! c!p!t!m; s! c!ut!m, dac! dorim s! g!sim #i s! batem, dac!
dorim s! ni se deschid!. Or, ce altceva s! nsemne curajul nostru de a cere, de a
bate #i de a c!uta, dect recunoa#terea totalei noastre s!r!cii n duh? Oare nu
tocmai aceasta nseamn! a intra pe poarta cea strmt! (7:13-14). La aceast! solu"ie,
Domnul Isus a mai ad!ugat aten"ionarea din 7:15-20 cu privire la cei care
deformeaz! Oglinda Cuvntului #i consecin"ele ce deriv! din a le da credit acestora
(7:21-29), a#eznd n acela#i timp pe cel!lalt taler al balan"ei binecuvntarea ce
deriv! din interpretarea #i aplicarea corect! a Cuvntului lui Dumnezeu.

Dup! ce am survolat n grab! ntregul text al Predicii de pe munte, putem ncerca
un prim nivel de detaliere a celor v!zute, urmnd ca dup! aceea s! intr!m n
comentariul propriu-zis al textului.

Promisiunea (5:1-16)
Versetul 5:3 con"ine o promisiune extraordinar!: Cel s!rac n duh va avea
mp!r!"ia Cerurilor. Deoarece Dumnezeu nu este un om ca s! mint!, nici un fiu al
omului ca s!-I par! r!u, ntrebarea care se ridic! nu este dac! El va da sau nu
mp!r!"ia celor care snt s!raci n duh, ci: Cum anume s! descoperim dac! sntem
s!raci n duh #i cum anume ajungem s! r!mnem a#a, pentru ca mp!r!"ia
Cerurilor s! ne fie garantat!? La aceast! ntrebare r!spunde Domnul Isus prin felul
n care nl!n"uie fericirile care urmeaz!. S!r!cia n duh este dovedit! de
lacrimile noastre; veridicitatea acestora este confirmat! de blnde"ea noastr!;
foamea #i setea dup! neprih!nire snt dovada blnde"ii etc. Este important s!
remarc!m faptul c! #irul fericirilor se termin! cu aceea#i promisiune cu care
#irul a nceput: c!ci a lor este mp!r!"ia cerurilor (5:10).Legea: cadrul n care se define#te #i se judec! rela"ia cu Dumnezeu (5:17-20)
Fericirile se termin! cu o aten"ionare. De#i la prima vedere s!r!cia n duh ar putea
fi foarte u#or asimilat! cu inactivitatea, textul ce urmeaz! pentru a explica #i
pentru a verifica veridicitatea mplinirii condi"iei intr!rii n mp!r!"ia Cerurilor ne
mut! aten"ia pe activitate, pe mplinirea Legii. Tot a#a s! lumineze #i lumina
voastr! naintea oamenilor, ca ei s! vad! faptele voastre bune, #i s! sl!veasc! pe
Tat!l vostru, care este n ceruri (Mat. 5:16, s.n.). Nu este de mirare c!, n versetul
imediat urm!tor, Domnul Isus spune ceea ce spune: S! nu crede"i c! am venit s!
stric Legea sau Proorocii; am venit nu s! stric, ci s! mplinesc (5:17). Trebuie s!
plec!m de la n"elegerea faptului c!, n ultim! instan"!, rela"ia cu Dumnezeu se
judec! n spa"iul Legii iar lucrul acesta este adev!rat att n Vechiul Testament,
ct #i n Noul Testament (vezi Ier. 7:21-22 #i 1 Ioan 1:5-2:6).
3
Rolul Legii este s!
ne dovedeasc! vinova"i naintea lui Dumnezeu, n ce prive#te p!catul (vezi Rom. 3
#i Gal. 3). Legea sau Cuvntul lui Dumnezeu este o oglind!. Cine se prive#te n ea
descoper! cum este el n realitate (vezi Iacov 1:21-25).

Problema este c!, pentru fiecare dintre noi, oglinda nu este, de fapt, Cuvntul, ci
m!sura n"elegerii noastre cu privire la el. Tocmai de aceea, atunci cnd, prin
interpretarea noastr! gre#it!, distorsion!m Cuvntul, oglinda astfel ob"inut!
deformeaz! adev!rata imagine. Distorsionarea Legii de c!tre farisei #i are
originea n faptul c! ei au dorit s! fac! din Lege un instrument de mntuire, nu
unul de condamnare #i de dovedire a vinov!#iei. Tocmai de aceea au cobort ei
standardele Legii, uneori limitndu-se la slova ei, iar alteori, lep!dnd porunca lui
Dumnezeu n schimbul propriilor lor datini #i legi. Astfel, ei s-au pomenit n mini
cu o oglind! care distorsiona n favoarea a#tept!rilor lor propria lor imagine. Doar
a#a se poate explica faptul c! tn!rul bogat a avut curajul s!-I r!spund! Domnului
Isus a#a cum I-a r!spuns:

16
Atunci s-a apropiat de Isus un om, #i I-a zis: nv!"!torule, ce bine s! fac, ca s! am
via"a vecinic!?
17
El i-a r!spuns: De ce m! ntrebi: Ce bine? Binele este Unul
singur. Dar dac! vrei s! intri n via"!, p!ze#te poruncile.
18
Cari? I-a zis el. $i Isus i-
a r!spuns: S! nu ucizi; s! nu preacurve#ti; s! nu furi; s! nu faci o m!rturisire
mincinoas!;
19
s! cinste#ti pe tat!l t!u #i pe mama ta; #i: S! iube#ti pe aproapele t!u
ca pe tine nsu"i.
20
Tn!rul I-a zis: Toate aceste porunci le-am p!zit cu grij! din
tinere#a mea; ce-mi mai lipse#te? (Mat. 19:16-20, s.n.).

Acesta este motivul pentru care, n termenii fariseilor, Pavel nsu#i se putea socoti
neprih!nit n ce prive#te Legea (vezi Filip. 3:4-6). Dar tragedia era c!, din pricina
oglinzii false pe care o aveau n mini #i pe care o puneau n minile celor care-i
urmau, nici ei nu intrau n mp!r!"ia Cerurilor, #i nici pe al"ii nu-i l!sau s! intre:
Vai de voi, c!rturari #i Farisei f!"arnici! Pentru c! voi nconjura"i marea #i

3
Pentru o dezbatere detaliat! a acestei teme, vezi Beniamin F!r!g!u, Ieremia, vol. I, p. 111-116
#i 148-159.


p!mntul, ca s! face"i un tovar!# de credin"!; #i, dup! ce a ajuns tovar!# de
credin"!, face"i din el un fiu al gheenei, de dou! ori mai r!u dect snte"i voi
n#iv! (Mat. 23:15).

Oglinda: interpretarea Legii de c!tre Domnul Isus (5:21-7:6)
Prin Predica de pe munte, Isus vine s! pun! naintea noastr! adev!rata Oglind!,
adic! Cuvntul sau Legea lui Dumnezeu, a#a cum a inten"ionat Dumnezeu ca ea s!
fie n"eleas!, pentru ca, n ultim! instan"!, Legea s! r!mn! o reflectare fidel! a
caracterului lui Dumnezeu. Orict de nerealist! pare confruntarea oamenilor cu
aceste adncimi de nesondat ale Legii lui Dumnezeu, Iacov consider! Legea nu
numai ca fiind des!vr#it!, ci #i ca fiind o lege a slobozeniei:

21
De aceea lep!da"i orice necur!"ie #i orice rev!rsare de r!utate #i primi"i cu blnde"!
Cuvntul s!dit n voi, care v! poate mntui sufletele.
22
Fi"i mplinitori ai Cuvntului, nu
numai ascult!tori, n#elndu-v! singuri.
23
C!ci dac! ascult! cineva Cuvntul, #i nu-l
mpline#te cu fapta, seam!n! cu un om, care #i prive#te fa"a fireasc! ntr-o oglind!;
24
#i, dup! ce s-a privit, pleac! #i uit! ndat! cum era.
25
Dar cine #i va adnci privirile
n legea des!vr#it!, care este legea slobozeniei, #i va st!rui n ea, nu ca un ascult!tor
uituc, ci ca un mplinitor cu fapta, va fi fericit n lucrarea lui (Iacov 1: 21-25).

Singura posibilitate de eliberare este oglindirea sincer! n Cuvnt, recunoa#terea #i
m!rturisirea p!catului. Abia atunci cnd ne privim n adev!rata Oglind!, adic!
atunci cnd n"elegem Cuvntul a#a cum trebuie s!-l n"elegem, realiz!m s!r!cia
noastr! n duh. Iat! Oglinda pe care o pune Domnul Isus naintea noastr! prin
Predica de pe munte:

Matei 5:21-26 S! nu ucizi cu atitudinea, cu gndul #i cu vorba!
Matei 5:27-32 S! nu preacurve#ti nici cu ochii, #i nici cu inima!
Matei 5:33-37 S! nu juri!
Matei 5:38-48 S!-"i ntorci #i obrazul cel!lalt!
Matei 6:1-4 S! faci milostenie n tain!, nu de ochii oamenilor!
Matei 5:5-15 S! te rogi n od!i"a ta, nu la col"urile str!zilor!
Matei 6:16-18 S! poste#ti n fa"a lui Dumnezeu, nu n fa"a oamenilor!
Matei 6:19-34 S! nu te ngrijorezi, zicnd: Ce voi mnca #i cu ce m! voi
mbr!ca? Ci caut! mai nti mp!r!"ia lui Dumnezeu #i
neprih!nirea Lui, #i aceste lucruri "i se vor da pe deasupra.
Matei 7:1-6 S! nu judeci! nainte de a ncerca s! sco"i paiul din ochiul
altuia, scoate brna din propriul t!u ochi.

Aceasta este Oglinda n care Domnul Isus ne invit! s! ne privim, aducndu-ne
aminte c!, de#i Dumnezeu va avea un popor, numai aceia care se vor conforma
adev!rului din aceast! Oglind! a Cuvntului vor face parte din el. Rostind cteva
pilde ale mp!r!"iei, Domnul Isus ne avertizeaz! de faptul c! Dumnezeu i va
aduna n mp!r!"ia Lui doar pe aceia ntruchipa"i prin s!mn"a c!zut! n p!mnt


bun, adic! pe aceia care aud Cuvntul, l n"eleg #i aduc road! (vezi 13:23); doar
pe aceia care r!mn lng! Cuvntul curat al lui Dumnezeu #i nu-#i pleac! urechea
la cuvntul vr!jma#ului, acceptnd compromisul. Doar ace#tia vor str!luci ca
soarele n mp!r!"ia Tat!lui lor. Cine are urechi de auzit, s! aud! (13:43), adaug!
Domnul Isus. Apoi, El ne avertizeaz! de faptul c! de#i grul #i neghina snt l!sate
s! creasc! mpreun! pn! la vremea seceri#ului, adic! de faptul c! adev!rata
mp!r!"ie #i falsa mp!r!"ie vor coexista pe tot acest parcurs, nu trebuie s! uit!m
c!, la vremea seceri#ului, Domnul Isus va spune secer!torilor: Smulge"i nti
neghina, #i lega"i-o n snopi, ca s-o ardem, iar grul strnge"i-l n grnarul meu
(13:30).

ns! trebuie s! recunoa#tem c! a pune problema n termenii n care i-a pus
Domnul Isus prin interpretarea pe care El a dat-o Legii nseamn! a descuraja pe
orice om. Cine poate mplini ceea ce scrie n Predica de pe munte? Indiferent care
anume parte din ea am citi-o #i am ncerca s-o n"elegem #i apoi s-o tr!im,
concluzia este una #i aceea#i. Sntem descalifica#i! Nici unul dintre noi nu se ridic!
la standardele cerute de Domnul Isus.

Ne ntreb!m dac! nu ar fi mai bine s! coborm standardele, s! ncerc!m s! vorbim
despre mp!r!"ia lui Dumnezeu n termeni mai accesibili nou! #i semenilor no#tri,
n termeni mai reali#ti, mai potrivi"i cu puterile #i cu posibilit!"ile noastre.
Altfel, vorbim despre lucruri care nu ne aduc dect frustrare, pentru c! nu le putem
atinge niciodat!.

Oare de ce a spus Domnul Isus ceea ce a spus n Predica de pe munte? N-a #tiut El
c! tot ceea ce spune este mult peste puterile noastre? Cu siguran"! c! a #tiut. El
nsu#i afirm! lucrul acesta: La oameni lucrul acesta [adic! intrarea n mp!r!"ia
lui Dumnezeu] este cu neputin"! (19:26). Cu toate acestea, El a fost obligat s!
afirme toate aceste lucruri, pentru c! a"a este Dumnezeu, a"a este mp!r!#ia Lui #i
doar a#a se intr! n ea. Dumnezeu nu coboar! standardele #i nu face
compromisuri: Dac! neprih!nirea noastr! nu va ntrece neprih!nirea c!rturarilor #i
a fariseilor, cu nici un chip nu vom intra n mp!r!#ia Cerurilor! Pentru a n"elege
faptul acesta, este edificator s! privim la exemplul tn!rului bogat, din Matei
19:16-26: Ce bine s! fac, ca s! am via"a vecinic!? l-a ntrebat tn!rul nostru
pe Domnul Isus. El i-a r!spuns: Binele este Unul singur. Dar dac! vrei s! intri
n via"!, p!ze#te poruncile! (19:16-17).

Intrarea n via"! sau mo#tenirea vie"ii ve#nice ca s! folosim sintagma din Luca
10:25-28 atrn! de p!zirea Legii. n cazul nv!"!torului Legii din Luca 10,
aceasta nsemna s! iube#ti pe Domnul, Dumnezeul t!u, cu toat! inima ta, cu tot
sufletul t!u, cu toat! puterea ta #i cu tot cugetul t!u; #i pe aproapele t!u ca pe tine
nsu"i (Luca 10:27, vezi #i Matei 22:37-40). n fa"a unei astfel de provoc!ri,


r!spunsul tn!rului este cel pu"in uimitor: Toate aceste porunci le-am p!zit cu
grij! din tinere"a mea; ce-mi mai lipse#te? (Mat. 19:20).

Oare a#a s! fi fost?

Ca s!-i dea n vileag inima mp!r"it!, Domnul Isus i-a zis: Dac! vrei s! fii
des!vr#it du-te de vinde ce ai, d! la s!raci, #i vei avea o comoar! n cer! Apoi
vino, #i urmeaz!-M!. Cnd a auzit tn!rul vorba aceasta, a plecat foarte ntristat;
pentru c! avea multe avu"ii (Mat. 19:21-22).

Pn! #i ucenicii snt speria"i de condi"ia pus! de Domnul Isus: Ucenicii, cnd au
auzit lucrul acesta, au r!mas uimi"i de tot, #i au zis: Cine poate atunci s! fie
mntuit? Isus S-a uitat "int! la ei, #i le-a zis: La oameni lucrul acesta este cu
neputin"!, dar la Dumnezeu toate lucrurile snt cu putin"! (Mat. 19:25-26). Oare
de ce a ridicat Isus standardul att de sus? Pentru simplul fapt c! acesta nu putea fi
cobort cu nimic mai jos. Acesta este Dumnezeu, #i aceasta este mp!r!"ia Lui!

Dar s! ne aducem totu#i aminte de cadrul n care s-a stabilit rela"ia dintre
Dumnezeu #i poporul S!u n cartea Exod; poate c! astfel vom n"elege mai bine ce
anume f!cea Domnul Isus.

Oare cnd anume are un om mai mult! nevoie de Cortul ntlnirii: cnd standardul
Legii este ridicat mai sus sau cnd acesta este cobort mai jos? Condi"ia r!mnerii
n mp!r!"ia lui Dumnezeu este ascultarea de Lege. P!mntul bun a spus
Domnul Isus este cel ce aude Cuvntul, l n"elege #i aduce road!. Dar ce ne-am
face dac! am fi l!sa"i s! ne c#tig!m prin propriile noastre eforturi dreptul de a
intra n mp!r!"ia lui Dumnezeu? Ar trebui s! strig!m mpreun! cu apostolul
Pavel: O, nenorocitul de mine! Cine m! va izb!vi de acest trup de moarte?
(Rom. 7:24). Atunci cnd Domnul Isus a r!spuns ucenicilor speria"i de n!l"imea la
care era ridicat! #tacheta La oameni lucrul acesta este cu neputin"!, dar la
Dumnezeu toate lucrurile snt cu putin#! (Mat. 19:26, s.n.) El a anticipat
r!spunsul lui Pavel din versetul urm!tor: Mul"!miri fie aduse lui Dumnezeu, prin
Isus Hristos, Domnul nostru! (Rom. 7:25), care este nu numai Cuvntul ntrupat,
ci #i Esen"a Cortului ntlnirii, adic! Jertfa de Isp!#ire #i Marele nostru Preot.

Petru afirm! c!, n atot#tiin"a Sa, Dumnezeu ne-a ales n baza jertfei Domnului
Isus Hristos, a C!rui dare la njunghiere a fost hot!rt! nc! nainte de ntemeierea
lumii, deoarece, la oameni lucrul acesta [intrarea, calificarea pentru mp!r!"ia
Cerurilor] este cu neputin"!, dar la Dumnezeu toate lucrurile snt cu putin"! (Mt.
19 :26).Cum arat! contul rela"iei noastre cu Dumnezeu n fa"a poruncilor Lui n"elese
astfel? Snt, oare, vinovat sau nevinovat, bogat sau s!rac lipit p!mntului atunci
cnd este vorba s!-mi cump!r dreptul de a intra n mp!r!"ia lui Dumnezeu?

Iar dac! mi recunosc s!r!cia lucie n duh, ce este de f!cut?

Solu"ia (7:7-12)
Acela care s-a privit n Oglinda Legii, n"elegnd Legea a#a cum a inten"ionat
Dumnezeu ca Legea s! fie n"eleas!, nu poate dect s! strige: O, nenorocitul de
mine! Cine m! va izb!vi de acest trup de moarte? (Rom: 7:24). Cere"i, #i vi se
va da; c!uta"i #i ve"i g!si; bate"i, #i vi se va deschide! (Mat. 7:7) a spus
Domnul Isus. Ce s! cerem? Oare nu tocmai ceea ce nu putem cump!ra noi n#ine:
intrarea n mp!r!"ia Cerurilor? Iar ca s!-i ajute pe cei #ov!ielnici, Domnul Isus le
spune:

9
Cine este omul acela dintre voi, care, dac!-i cere fiul s!u o pne, s!-i dea o piatr!?
10
Sau, dac!-i cere un pe#te, s!-i dea un #arpe?
11
Deci, dac! voi, cari snte"i r!i, #ti"i s!
da"i daruri bune copiilor vo#tri, cu ct mai mult Tat!l vostru, care este n ceruri, va da
lucruri bune celor ce I le cer! (Mat. 7:9-11).

mp!r!"ia lui Dumnezeu se prime#te n schimbul s!r!ciei noastre n duh n baza
a ceea ce nu avem, nu n baza a ceea ce avem: Ferice de cei s!raci n duh, c!ci a
lor este mp!r!"ia cerurilor! (5:3).

Intra"i pe poarta cea strmt! (7:13-14)
Poarta larg! #i calea lat! reprezint! sistemul fariseic, n care standardul Legii lui
Dumnezeu s-a cobort pn! la nivelul la care el poate fi mplinit. De#i pare ciudat,
l!rgirea por"ii #i a c!ii se realizeaz! nu prin mpu"inarea poruncilor, ci prin
nmul"irea lor. Mishnah
4
interpretarea fariseic! a Legii lui Moise este un

4
Mishnah poate fi definit! ca fiind depozitul a patru secole de activitate religioas! #i cultural!
iudaic! din Palestina, ncepnd cu o dat! incert! (probabil undeva n prima jum!tate a secolului
doi nainte de Hristos) #i sfr#ind o dat! cu sfr#itul secolului doi dup! Hristos. Obiectul acestei
activit!"i a fost p!strarea, cultivarea #i aplicarea la tr!irea de zi cu zi a Legii (Torah), n forma n
care au ajuns s-o n"eleag! multe genera"ii de lideri #i nv!"a"i iudei. Ace#ti lideri au fost
cunoscu"i sub numele de Soferim (scribi) #i Tannaim (cei care repetau sau nv!"au Legea Oral!).
Ace#tia nv!"au sistemul religios al fariseilor ca fiind opus celui al saducheilor. Pn! la
distrugerea Templului n anul 70 d.Hr., ei au fost considera"i a fi una dintre multele #coli de
gndire care au jucat un rol important n via"a religioas! #i na"ional! a iudeilor. Imediat dup!
d!rmarea Templului #i a Ierusalimului, ei au ocupat pozi"ia de lideri unici ai vie"ii iudaice care
a supravie"uit catastrofei. Iudaismul a#a cum a continuat el de atunci ncoace, chiar dac! nu este
ntru totul crea"ia lor, este o credin"! #i o institu"ie religioas! modelat! n mare de c!tre ace#tia,
iar Mishnah este documentul #i autoritatea care adun! toat! truda acestui grup. Astfel se face c!
n timp ce iudaismul #i cre#tinismul venereaz! deopotriv! Vechiul Testament ca fiind Scriptur!
canonic!, Mishnah marcheaz! trecerea spre iudaism ntocmai dup! cum Noul Testament


exemplu potrivit pentru a ilustra cum anume se l!rge#te calea. n interpretarea
fariseic!, standardul Legii a fost cobort pn! la un nivel accesibil. Poarta s-a l!rgit
prin pierderea profunzimii Legii, prin neglijarea spiritului Legii #i, astfel, prin
reducerea ei la slova Legii, la porunci ca acestea: Nu lua, nu gusta, nu atinge
cutare lucru! (Col. 2:21). Confruntndu-i pe iudaizatori, apostolul Pavel
subliniaz! inutilitatea unui astfel de exerci"iu:

16
Nimeni dar s! nu v! judece cu privire la mncare sau b!utur!, sau cu privire la o zi
de s!rb!toare, cu privire la o lun! nou!, sau cu privire la o zi de Sabat,
17
cari snt
umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.
18
Nimeni s! nu v! r!peasc!
premiul alerg!rii, f!cndu-#i voia lui nsu# printr-o smerenie #i nchinare la ngeri,
amestecndu-se n lucruri pe cari nu le-a v!zut, umflat de o mndrie de#art!, prin
gndurile firii lui p!mnte#ti,
19
#i nu se "ine strns de Capul, din care tot trupul, hr!nit
#i bine nchegat, cu ajutorul ncheieturilor #i leg!turilor, #i prime#te cre#terea pe care
i-o d! Dumnezeu.
20
Dac! a"i murit mpreun! cu Hristos fa"! de nv!"!turile
ncep!toare ale lumii, de ce, ca #i cum a"i tr!i nc! n lume, v! supune"i la porunci ca
acestea:
21
Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru!
22
Toate aceste lucruri, cari pier
odat! cu ntrebuin"area lor, #i snt ntemeiate pe porunci #i nv!"!turi omene#ti,
23
au, n
adev!r, o nf!"i#are de n"elepciune, ntr-o nchinare voit!, o smerenie #i asprime fa"!
de trup, dar nu snt de nici un pre" mpotriva gdil!rii firii p!mnte#ti (Col. 2:16-23).

Poarta strmt! #i calea ngust! reprezint! interpretarea Legii de c!tre Domnul Isus.
Deci cu ct mai pu"in adnc snt n"elese poruncile, cu att mai larg! este calea, cu
att mai accesibil! devine intrarea n mp!r!"ia lui Dumnezeu prin propriile
noastre eforturi. Cu ct mai profund snt interpretate poruncile lui Dumnezeu, cu
att mai mult se ngusteaz! calea #i cu att mai tare realiz!m s!r!cia noastr! privind
intrarea n mp!r!"ia Cerurilor prin propriile noastre eforturi. Dar s! nu uit!m c!
Domnul Isus a zis: Dac! neprih!nirea voastr! nu va ntrece neprih!nirea
c!rturarilor #i a Fariseilor, cu nici un chip nu ve"i intra n mp!r!"ia cerurilor
(5:20).

Aten"ie la cei care stric! Oglinda! (7:15-20)
Cei care stric! Oglinda Cuvntului lui Dumnezeu prin r!st!lm!cirea Cuvntului #i
care, prin func"ia lor de proroci #i nv!"!tori, pun oglinzi false #i deformatoare n
minile oamenilor nu numai c! nu intr! ei n mp!r!"ia Cerurilor, dar, prin
oglinzile pe care le pun n minile oamenilor, nici pe al"ii nu-i las! s! intre n ea.
Prorocii mincino#i, cei care stric! Oglinda Cuvntului lui Dumnezeu, pot fi
cunoscu"i dup! roadele lor. Cel care r!st!lm!ce#te Cuvntul lui Dumnezeu va
termina prin a c!dea n tot felul de compromisuri morale.


marcheaz! trecerea spre cre#tinism (Herbert Danby, The Mishnah, New York: Oxford
University Press, 1992, p. xiii).


Nu ritualuri religioase, ci ascultare de Dumnezeu (7:21-29)
mp!r!"ia lui Dumnezeu este locul n care se face voia lui Dumnezeu. Or, voia lui
Dumnezeu a fost exprimat! n Legea lui Dumnezeu. De aceea, oricine va ncerca
s! nlocuiasc! ascultarea de Cuvnt cu tot felul de activit!"i religioase se va
pomeni scos afar! din mp!r!"ia lui Dumnezeu.


21
Nu ori#icine-Mi zice: Doamne, Doamne! va intra n mp!r!"ia cerurilor, ci cel ce
face voia Tat!lui Meu care este n ceruri.
22
Mul"i mi vor zice n ziua aceea:
Doamne, Doamne! N-am proorocit noi n Numele T!u? N-am scos noi draci n
Numele T!u? $i n-am f!cut noi multe minuni n Numele T!u?
23
Atunci le voi spune
curat: Niciodat! nu v-am cunoscut; dep!rta"i-v! de la Mine, voi to"i cari lucra"i
f!r!delege.
24
De aceea, pe ori#icine aude aceste cuvinte ale Mele, #i le face, l voi
asem!na cu un om cu judecat!, care #i-a zidit casa pe stnc!.
25
A dat ploaia, au venit
#ivoaele, au suflat vnturile #i au b!tut n casa aceea, dar ea nu s-a pr!bu#it, pentru c!
avea temelia zidit! pe stnc!.
26
ns! ori#icine aude aceste cuvinte ale Mele, #i nu le
face, va fi asem!nat cu un om nechibzuit, care #i-a zidit casa pe nisip.
27
A dat ploaia,
au venit #ivoaiele, au suflat vnturile #i au izbit n casa aceea: ea s-a pr!bu#it, #i
pr!bu#irea i-a fost mare (Mat. 7:21-27).

Dup! cum am v!zut, Domnul Isus afirm! n Predica Sa adev!rurile de bolt! ale
mp!r!"iei lui Dumnezeu: mp!r!"ia lui Dumnezeu se zide#te din!untru nspre
afar!, prezen"a ei lucrndu-ne mai nti caracterul, apoi conduita, transformndu-ne
mai nti pe din!untru, apoi pe dinafar!. n mp!r!"ia lui Dumnezeu, lucrurile snt
rezolvate mai nti naintea lui Dumnezeu, apoi naintea oamenilor. O religie care
se limiteaz! la conformare #i care nu accept! transformarea l!untric! radical!, o
religie care atinge doar nivelul faptelor #i al vorbelor, care nu p!trunde nivelul
gndirii, al atitudinilor #i al motiva"iilor nu sluje#te nim!nui la intrarea n
mp!r!"ia Cerurilor. Dar prezen"a mp!r!"iei nu se poate limita la lucrarea ei n
caracterul nostru. Orice pom bun face roade bune Orice pom, care nu face
roade bune, este t!iat #i aruncat n foc (7:17-20, s.n.).
5:1-16 EVANGHELIA MP"R"#IEI $I CARACTERUL CRE$TIN
n mp!r!#ia lui Dumnezeu, caracterul determin! conduita, sau natura pomului
determin! natura rodului.


Pentru ca s! fim cu El n rai, Domnul Isus Hristos a venit ca, mai nti, s! aduc!
raiul n noi, iar pentru ca s! aib! dreptul s! ne scoat! din iad, El a venit ca, mai
nti, s! scoat! iadul din noi (Stanley Johnes).

Pentru a restitui mp!r!"iei lui Dumnezeu ntregul domeniu care i se cuvine
caracterul mpreun! cu conduita, p!strnd rela"ia strict! ntre ele Domnul Isus a
gr!it Predica de pe munte, organizndu-$i discursul dup! schema de mai jos.Primele 16 versete ale capitolului 5 se ocup! de caracterul cre#tin, dup! care
urmeaz! pasajul din 5:17-7:6, care discut! conduita cre#tin!, pentru ca, ncepnd
cu 7:7, Domnul Isus s! revin! din nou la problema caracterului. Deci ceea ce, n
mod curent, noi numim Fericirile se ocup! de caracterul cre#tin.

Structura Fericirilor
Am v!zut c! W. D. Davies nume#te Predica de pe munte o colec"ie de ziceri
disparate, de origini diferite, un fel de peticire.
5
Citind n fug! Fericirile, am fi,
poate, nclina"i s!-i d!m dreptate, pentru c! ne-ar fi u#or s! vedem #i noi n cele
opt fericiri o compilare de gnduri, un fel de peticire care nu poate ascunde lipsa
de unitate a textului. A#a s! fie oare? Este adev!rat c! la o citire superficial!
ultima dintre fericiri Ferice de cei prigoni"i din pricina neprih!nirii, c!ci a
lor este mp!r!#ia cerurilor (5:10, s.n.) pare s! o contrazic! pe prima: Ferice
de cei s!raci n duh, c!ci a lor este mp!r!#ia cerurilor (5:3, s.n.). La urma
urmelor va ntreba cititorul gr!bit a cui este mp!r!"ia Cerurilor: a celui
s!rac n duh sau a celui prigonit din pricina neprih!nirii? Iar dac! mp!r!"ia
Cerurilor poate fi ob"inut! #i pe un pre", #i pe altul, cine #i-ar dori-o n schimbul
prigonirii pentru neprih!nire, dac! o poate ob"ine #i n schimbul s!r!ciei n duh?

Fericirile definesc chipul lui Dumnezeu n om
De#i pare logic s! pl!te#ti pre"ul cel mai mic posibil pentru un lucru, simplul fapt
c! Domnul Isus ofer! mp!r!"ia Cerurilor #i pe un pre" #i pe altul, #i pe s!r!cia n
duh (vezi 5:3) #i pe prigonire pentru neprih!nire (vezi 5:10), ne oblig! s! ne
ntreb!m: Ce snt, de fapt, Fericirile?

Fericirile nu con"in o list! de ziceri disparate ale Domnului Isus, ci o ntreag!
teologie privitoare la cum anume va intra cineva n mp!r!"ia Cerurilor sau cum
anume va ajunge cineva s-o mo#teneasc!. Aceast! teologie este elaborat!
minu"ios, dar comunicat! ntr-un mod pu"in diferit de modul cu care sntem noi
obi#nui"i ast!zi, deoarece, neexistnd nici un fel de elemente de leg!tur! ntre ele,
fiecare dintre fericiri pare de sine st!t!toare. De ce totu#i prima #i ultima dintre
fericiri au ca r!splat! acela#i lucru: mp!r!"ia Cerurilor? Oare nu tocmai ca s!
putem pricepe ce anume nseamn! s!r!cia n duh? Dar atunci, ce rost are lista
celorlalte fericiri?

Tocmai pentru c! fericirile ncep #i se termin! cu aceea#i r!splat! c!ci a lor
este mp!r!"ia cerurilor (5:3, 10) este posibil ca Domnul Isus s! fi enun"at
(5:3) #i apoi s! fi explicat (5:4-12) adev!rul cu privire la cum anume #i cine
anume va intra n mp!r!"ia Cerurilor.


5
W. D. Davies, The Setting of the Sermon on the Mount, p. 1.


n acest caz, fiecare fericire este validarea celei precedente. Fericirile se mi#c!
dinspre adncurile noastre, unde se decide rela"ia noastr! cu Dumnezeu, nspre
rela"ia cu noi n#ine #i rela"ia cu semenii. Prin fericiri, Domnul Isus ofer! o
solu"ie pentru rezolvarea triplei noastre alien!ri, pentru c!, de fapt, prin ele,
Domnul Isus define#te chipul lui Dumnezeu a#ezat prin actul Crea"iei n lutul din
care am fost pl!m!di"i, s!mn"a ce con"ine n forma ei embrionar! toate
coordonatele vie"ii cre#tine.

Chipul lui Dumnezeu n om este definit de c!tre teologi n diferite feluri. Una
dintre posibilele definiri poate fi f!cut! pe planul nevoilor fundamentale ale
omului: nevoia de Dumnezeu, nevoia de semnifica"ie #i nevoia de comuniune sau
nevoia de semeni, sau pe planul rela#iilor fundamentale ale omului: rela"ia cu
Dumnezeu, rela"ia cu sine #i rela"ia cu semenii.

De#i nici una dintre cele trei nevoi sau rela"ii nu poate fi neglijat!, pentru c! ele "in
de ns!#i esen"a fiin"ei noastre, ele nu snt nici egale n valoare, #i nici echidistante
n ce prive#te prioritatea satisfacerii lor. Scriptura ne nva"! c! omul se face sau
se desface plecnd de la rela#ia lui cu Dumnezeu. n ultim! instan"!, aceasta este
prima #i cea mai mare nevoie, #i ea corespunde primei #i celei mai mari dintre
porunci: S! iube#ti pe Domnul, Dumnezeul t!u, cu toat! inima ta, cu tot sufletul
t!u, #i cu tot cugetul t!u (Mat. 22:37, s.n.). Celelalte dou! nevoia de
semnifica"ie #i nevoia de semeni sau rela"ia cu sine #i rela"ia cu semenii
formeaz! sfera nevoilor noastre imediate, #i ele corespund poruncii care, de#i este
asemenea primei porunci, este #i trebuie s! r!mn! totu#i a doua: S! iube#ti pe
aproapele t!u ca pe tine nsu#i (Mat. 22:39, s.n.).

n primele trei fericiri, avem cuprinse toate dimensiunile existen"ei noastre:
rela"ia cu Dumnezeu ferice de cei s!raci n duh (3); rela"ia cu noi n#ine
ferice de cei ce plng (4) #i rela"ia cu semenii % ferice de cei blnzi (5).
Fericirile care urmeaz! Ferice de cei fl!mnzi #i nseta"i dup! neprih!nire
Ferice de cei milostivi Ferice de cei cu inima curat! Ferice de cei
mp!ciuitori [#i] ferice de cei prigoni"i din pricina neprih!nirii (6-10)
detaliaz! ceea ce ni s-a spus n primele trei.

1. S!r!cia n duh: Realitatea l!untric! pe care o caut! Dumnezeu n noi.
2. Plnsul: Expresia acestei realit!"i. Plnsul scoate la suprafa"! realit!"i
l!untrice ascunse.
3. Blnde"ea: Dovada acestei realit!"i se vede n rela"ii, n curajul de a fi
ie#it din competi"ia afirm!rii de sine.

Fericirile elaboreaz! doctrina mntuirii
n acela#i timp, am putea afirma c! n prima fericire reg!sim ntreaga doctrin! a
mntuirii. Ajungerea n mp!r!"ia lui Dumnezeu se realizeaz! nu prin ceea ce


avem, ci prin ceea ce nu avem. Acesta este adev!rul pe care l-a subliniat
Domnul Isus n dialogul nfiripat ntre El #i ucenicii S!i, imediat ce tn!rul bogat
s-a ndep!rtat mhnit din pricina cerin"ei lui Isus:

% Adev!rat v! spun c! greu va intra un bogat n mp!r!"ia cerurilor. V! mai spun
iar!# c! este mai u#or s! treac! o c!mil! prin urechea acului, dect s! intre un bogat n
mp!r!"ia lui Dumnezeu.
% Cine poate atunci s! fie mntuit, au ntrebat ucenicii S!i?
$ La oameni lucrul acesta este cu neputin#!, dar la Dumnezeu toate lucrurile snt cu
putin#!, a r!spuns Domnul Isus (19:23-26, s.n.).

Isus a subliniat tocmai adev!rul din prima fericire. Omul nu are cu ce pl!ti
intrarea sa n mp!r!"ia lui Dumnezeu. Deci lucrul acesta este cu neputin"! la
oameni, spune Domnul Isus, dar nu #i la Dumnezeu, adaug! El. Dovad! st! tocmai
promisiunea din prima fericire: a lor este mp!r!"ia Cerurilor. Cum anume le-
a dat-o Dumnezeu n schimbul s!r!ciei lor n duh r!mne o tain! pe care o vom
deslu#i doar atunci cnd vom fi n"eles ntregul ansamblu al fericirilor. Tocmai
de aceea, s! mai z!bovim o clip! lng! acest ntreg.

Hermeneutica Fericirilor
ntr-un fel, Fericirile con"in, n form! embrionar!, ntreaga Predic! de pe munte.
Rela"ia cu mine nsumi determin! rela"ia cu semenii, cu alte cuvinte, caracterul
determin! conduita. Dar ntreaga via"! este, de fapt, guvernat! #i determinat! de
rela"ia cu Dumnezeu.

Am putea ilustra #i altfel rela"ia dintre fericiri. Am putea spune c! prima dintre
ele (5:3) este textul, adic! ea con"ine tot ceea ce Domnul Isus a avut de spus
despre cum anume se prime#te mp!r!"ia lui Dumnezeu. Toate celelalte fericiri
constituie comentariul, n care este dezb!tut #i explicat textul de baz! (5:3).
ntrebarea fundamental! pe care o ridic! textul de baz! (5:3) este: Ce nseamn!
a fi s!rac n duh #i cum anume se p!streaz! aceast! stare, pentru ca s! fie
satisf!cut! condi"ia primirii mp!r!"iei Cerurilor? De unde s! #tiu dac! nu m! cred
doar s!rac n duh, atunci cnd, n realitate, nu snt. Tragedia ar fi imens!. Domnul
Isus nsu#i ne avertizeaz! de lucrul acesta: Nu ori#icine-Mi zice: Doamne,
Doamne! va intra n mp!r!"ia cerurilor, ci cel ce face voia Tat!lui Meu care este
n ceruri. Mul"i mi vor zice n ziua aceea: Doamne, Doamne! N-am proorocit
noi n Numele T!u? N-am scos noi draci n Numele T!u? $i n-am f!cut noi multe
minuni n Numele T!u? Atunci le voi spune curat: Niciodat! nu v-am cunoscut;
dep!rta"i-v! de la Mine, voi to"i cari lucra"i f!r!delege (7:21-23).

Deci, pentru ca s! n"elegem textul (5:3), va trebui s! g!sim logica nl!n"uirii
fericirilor ce urmeaz!. Comentariul Domnului Isus se termin! n punctul din
care a plecat c!ci a lor este mp!r!"ia cerurilor (5:3, 10) dar Domnul Isus


l!mure#te cum anume se mo#tene#te mp!r!"ia tocmai prin felul n care leag! El
cele dou! puncte prin restul fericirilor.

De#i totul este spus n 5:3, Domnul Isus nu S-a oprit la prima fericire, tocmai
pentru c! pericolul auton#el!rii este att de mare #i pentru c! acest concept al
s!r!ciei n duh este att de lunecos. El a continuat cu celelalte fericiri, f!cnd din
fiecare urm!toare fericire testul celei precedente, pn! cnd cercul s-a nchis cu
fericirea a opta: Ferice de cei prigoni"i din pricina neprih!nirii, c!ci a lor este
mp!r!"ia cerurilor! (5:10). O dat! ce am n"eles ce nevoie disperat! avem de
mp!r!"ia Cerurilor $i ce ar folosi unui om s! c#tige toat! lumea, dac! #i-ar
pierde sufletul? Sau, ce ar da un om n schimb pentru sufletul s!u? (Mat. 16:26)
#i o dat! ce am n"eles c!, din pricina totalei noastre s!r!cii, nu avem cu ce ne
pl!ti intrarea n mp!r!"ia Cerurilor, dar c! ea ne-a fost pl!tit! de Hristos, vom
continua s! r!mnem lng! El, chiar #i cu pre"ul suferin"ei #i prigonirii pentru
neprih!nire. Cartea Apocalipsa i define#te astfel pe biruitori: Ei l-au biruit, prin
sngele Mielului #i prin cuvntul m!rturisirii lor, #i nu #i-au iubit via"a chiar pn! la
moarte (Apoc. 12:11).


Ferice de cei s%raci n duh,
c!ci a lor este mp!r!#ia Cerurilor ! (5:3)

Domnul Isus a a#ezat, parc! nadins, una lng! alta dou! expresii att de
contrastante: s!r!cia n duh #i mp!r!"ia Cerurilor. mp!r!"ia Cerurilor trebuie
s! aib! a face cu mp!ratul Cerurilor #i cu ntreaga slav! a prezen"ei Lui. A avea
mp!r!"ia Cerurilor nseamn! a avea cel pu"in intrare liber! n prezen"a lui
Dumnezeu. Dar ce s! nsemne cealalt! expresie s!rac n duh care
define#te condi"ia n baza c!reia poate avea cineva mp!r!"ia Cerurilor?

n limba romn!, avem expresia asem!n!toare: s!rac cu duhul, #i cel care
cite#te n grab! aceast! prim! fericire ar fi, poate, tentat s! migreze nspre
n"elesul acestei expresii peiorative. Dac! ns! "inem cont de faptul c! prima
fericire (5:3) poate fi considerat! textul, toate celelalte fiind comentariul sau
explicarea lui, atunci vom n"elege c! a fi s!rac n duh (nu cu duhul) trebuie s!
fie un concept de o complexitate cel pu"in egal! cu a doua parte a propozi"iei:
c!ci a lor este mp!r!"ia cerurilor.

Dup! cum am v!zut, prima fericire poate fi considerat! a fi cea mai succint!
formulare biblic! a doctrinei mntuirii. A avea sau a mo#teni mp!r!"ia Cerurilor
nseamn! a fi mp!cat cu mp!ratul Cerurilor, a avea intrare liber! n Locul
Preasfnt. Iar dac! am ndr!zni s! aducem n discu"ie provoc!rile cu care am fost
confrunta"i n cartea Cronici, a avea mp!r!"ia Cerurilor nseamn! nici mai mult,
nici mai pu"in dect a #edea pe scaunul de domnie al Domnului. Nu am gre#i dac!
am pune n sinonimie prima fericire cu provocarea pe care Duhul lui Dumnezeu
o arunc! bisericilor Apocalipsei: Celui ce va birui i voi da s! #ad! cu Mine pe
scaunul Meu de domnie, dup! cum #i Eu am biruit #i am #ezut cu Tat!l Meu pe
scaunul Lui de domnie. Cine are urechi, s! asculte ce zice Bisericilor Duhul
(Apoc. 3:21-22). Dac! toate acestea le avem n schimbul recunoa#terii s!r!ciei
noastre n duh, ntrebarea este: Ce anume ar putea s! nsemne lucrul acesta?

Este evident faptul c!, n ncercarea de a l!muri n"elesul expresiei s!rac n duh,
un demers etimologic
6
nu ne folose#te prea mult. De aceea, vom apela la un
demers contextual, ncercnd s! construim n"elesul expresiei folosindu-ne de
tablouri din Scriptur! #i din evanghelie.


6
William Hendriksen ncearc! un astfel de demers, ntr-o not! de subsol a comentariului s!u:
Dac! termenul folosit aici pentru s!rac (ptochos) este folosit n sensul s!u primar sau de
baz!, ceea ce ar putea fi posibil, ar indica nu pe unul care este att de s!rac nct este obligat s!
lucreze zilnic pentru a exista (penes), ci pe cer#etor, pe unul care este dependent de al"ii pentru a
exista (W. Hendriksen, The Gospel of Matthew, Edinburgh: The Banner of Thruth Thrust,
1973, p. 269).


n 2 Samuel 11:1-27, avem o istorioar! care, dup! p!rerea noastr!, define#te cum
nu se poate mai bine n"elesul acestei expresii. Era pe vremea cnd porneau
mp!ra"ii la r!zboi (1). David era mp!rat n Israel; dar n loc s! fi f!cut ceea ce
un mp!rat s-ar fi cuvenit s! fac! pe o astfel de vreme, el a trimis pe Ioab, cu
slujitorii lui #i tot Israelul, s! pustiasc! "ara lui Amon #i s! mpresoare Raba. Dar
David a r!mas la Ierusalim (1). Ajuns n acest punct, cel care cite#te istorioara s-
ar putea ntreba: De ce nu? mp!ra"ii snt oameni ocupa"i. Or, faptul c! David #i-a
putut permite s!-l trimit! pe Ioab era un punct pozitiv pentru el. nseamn! c!
David #i formase oameni pentru slujb!, iar acum el putea s! vad! lini#tit de
celelalte treburi ale mp!r!"iei. Dar s! vedem cum continu! istorioara noastr!:

2
ntr-o dup! amiaz! spre sear!, David s-a sculat de pe pat #i pe cnd se plimba pe
acoperi#ul casei mp!r!te#ti, a z!rit de acolo o femeie care se sc!lda #i care era foarte
frumoas! la chip.
3
David a ntrebat cine este femeia aceasta, #i i-au spus: Este Bat-
$eba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, Hetitul.
4
$i David a trimes ni#te oameni s-o
aduc!. Ea a venit la el, #i el s-a culcat cu ea. Dup! ce s-a cur!"it de necur!"ia ei, ea s-a
ntors acas!.
5
Femeia a r!mas ns!rcinat! #i a trimes vorb! lui David, zicnd: Snt
ns!rcinat! (2 Sam. 11:2-5).

Legea spunea clar s! nu pofte#ti nevasta aproapelui t!u #i s! nu preacurve#ti. Iar
aceast! porunc! se aplica deopotriv! la to"i, de la vl!dic! pn! la opinc!. Pe
deasupra, mp!ratul era chemat s! fac! dreptate #i judecat! n "ar!, nu s! calce
oameni n picioare #i s!-#i bat! joc de ei, ca s!-#i mplineasc! poftele. Istoria ne
spune c! n-a fost ndeajuns ca David s! calce dou! din poruncile Decalogului, o
dat! pornit pe toboganul neascult!rii de Lege #i al sfid!rii lui Dumnezeu, el a
continuat prin a n#ela, a min"i #i a ucide f!r! ru#ine. Atunci cnd Urie a fost mort,
el a trimis dup! Bat-$eba #i a luat-o de nevast!. Iar toate aceste mi#elii au fost
f!cute n v!zul lumii. ntregul palat #tia de faptele mp!ratului.

Timpul a trecut, iar Bat-$eba a n!scut un copil de parte b!rb!teasc!.

Atunci cnd tocmai p!rea c! uitarea s-a a#ternut peste toat! povestea, Domnul
nsu#i a p!#it pe scena vie"ii lui David. Ca s! dovedeasc! mr#!via inimii lui
David, Domnul i-a ntins acestuia prin Natan o curs!:

1
Domnul a trimes pe Natan la David. $i Natan a venit la el #i i-a zis: ntr-o cetate
erau doi oameni, unul bogat #i altul s!rac.
2
Bogatul avea foarte multe oi #i foarte mul"i
boi.
3
S!racul n-avea nimic dect o mielu#a, pe care o cump!rase; o hr!nea #i o cre#tea
la el mpreun! cu copiii lui; ea mnca din aceea#i bucat! de pine cu el, bea din acela#i
pahar cu el, dormea la snul lui, #i o privea ca pe fata lui.
4
A venit un c!l!tor la omul
acela bogat. $i bogatul nu s-a ndurat s! se ating! de oile sau de boii lui, ca s!
preg!teasc! un prnz c!l!torului care venise la el; ci a luat oaia s!racului, #i a g!tit-o
pentru omul care venise la el (2 Sam. 12: 1-4).n primul rnd, nu trebuie s! uit!m c! trecuse destul de mult timp pentru ca David
s! fi l!sat garda jos. n al doilea rnd, David era psalmist #i cnt!re" #i, de aceea, nu
i-a fost greu s!-#i imagineze lucrurile pe care le auzea. Iar n al treilea rnd, el #i
tr!ise o bun! parte din via"! ntre oi. De-a lungul anilor, nu se poate ca inima s! nu
i se fi lipit de vreo mielu#a #i ea s! nu-i fi devenit drag! ca sufletul lui. Tocmai de
aceea, nu i-a fost greu s! se implice trup #i suflet n povestea lui Natan #i s! cad!
n plasa pe care Domnul i-a preg!tit-o. Textul spune c! atunci cnd David a auzit
de mr#!via bogatului, sngele a nceput s!-i fiarb! n vine #i a strigat: Viu este
Domnul c! omul care a f!cut lucrul acesta este vrednic de moarte. $i s! dea napoi
patru miei, pentru c! a s!vr#it fapta aceasta, #i n-a avut mil!(5-6).

n sala tronului s-a l!sat t!cerea. Nu #tim dac! Natan era singur cu David sau dac!
mp!ratul era nconjurat de slujitorii s!i. Dar nainte ca mp!ratul s! fi putut rosti
vreun cuvnt, degetul prorocului l-a "intuit, #i Natan a zis lui David: Tu e#ti
omul acesta! (7). n clipa aceea, filmul ntregii istorii a p!c!tuirii lui cu Bat-
$eba s-a derulat fulger!tor naintea ochilor s!i. $i-a adus aminte de faptul c!, #i
beat, Urie a fost mai demn dect el. $i-a adus apoi aminte de scrisoarea uciga#! pe
care i-a trimis-o lui Ioab #i de num!rul de o#teni care au pierit doar pentru ca Urie
s! poat! fi #ters din cartea celor vii #i astfel p!catele lui s! fie ngropate pentru
totdeauna. Iar n timp ce toate acestea i sfredeleau mintea #i inima, a auzit glasul
profetului #i a sim"it sabia Cuvntului lui Dumnezeu ntorcndu-i-se n ran!:

7
A#a vorbe#te Domnul, Dumnezeul lui Israel: Eu te-am uns mp!rat peste Israel, #i
te-am sc!pat din mna lui Saul;
8
te-am f!cut st!pn pe casa st!pnului t!u, am pus la
snul t!u nevestele st!pnului t!u, #i "i-am dat casa lui Israel #i Iuda. $i dac! ar fi fost
pu"in atta, a# mai fi ad!ugat.
9
Pentru ce dar ai dispre"uit tu cuvntul Domnului, f!cnd
ce este r!u naintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, Hetitul; ai luat de nevast! pe
nevast!-sa, #i pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon.
10
Acum niciodat! nu se va
dep!rta sabia din casa ta, pentru c! M-ai dispre"uit, #i pentru c! ai luat de nevast! pe
nevasta lui Urie, Hetitul (2 Sam. 12:7-10).

Dar, stai pu"in! s-o fi gndit David pentru o clip!. La urma urmelor, nu snt eu
mp!ratul n Israel? Cel care vorbe#te, o fi el prorocul Domnului, dar puterea este
totu#i n minile mp!ratului. O singur! porunc! ar fi fost suficient!, #i o#tenii lui,
n fa"a c!rora fusese njosit, l-ar fi omort ndat! pe Natan.
7
Nu #tim ce anume o fi
trecut prin mintea lui David. Cert este c! Natan nc! nu ispr!vise de vorbit. Mai
avea nc! de de#ertat din desaga sa profetic! lucruri a c!ror mplinire urmau s!
aduc! o grozav! nenorocire peste casa #i via"a mp!ratului:


7
Astfel de decizii aveau s! fie luate, nu una, n sala tronului lui Israel #i Iuda. S! ne aducem
aminte doar de felul n care l-a ucis mp!ratul Ioas pe preotul Zaharia (vezi 2 Cron. 24:20-22)
sau de omorrea prorocului Urie, fiul lui $emaia, de c!tre mp!ratul Ioiachim (vezi Ier. 26:20-
23).


11
A#a vorbe#te Domnul: Iat!, din casa ta voi ridica nenorocirea mpotriva ta, #i voi
lua sub ochii t!i, pe nevestele tale #i le voi da altuia care se va culca cu ele n fa"a
soarelui acestuia.
12
C!ci ai lucrat pe ascuns; Eu ns! voi face lucrul acesta n fa"a
ntregului Israel #i n fa"a soarelui (2 Sam. 12:11-12).

Atunci cnd Natan a terminat de vorbit, t!cerea s-o fi l!sat cu adev!rat grea #i
dureroas! peste David. Sceptrul mp!r!tesc pe care i era, probabil, ncle#tat!
mna, i-o fi dat ghes lui David s! riposteze, s! strige, s!-#i reverse mnia asupra
profetului sau s! se disculpe. Acele momente de cump!n! aveau s! hot!rasc!
dac!, "intuit de degetul lui Dumnezeu #i strivit de p!catele care i-au fost de#ertate
nainte, dovedindu-i vinov!"ia, David se va ar!ta sau nu s!rac n duh; dac! va da
sau nu cu piciorul n oferta mp!r!"iei!

De fapt, s!r!cia n duh se arat! doar n astfel de situa"ii, atunci cnd degetul lui
Dumnezeu ne "intuie#te de perete, dndu-ne p!catele la iveal! #i dovedindu-ne
vinov!"ia.

13
David a zis lui Natan: Am p!c!tuit mpotriva Domnului! $i Natan a zis lui David:
Domnul "i iart! p!catul, nu vei muri.
14
Dar, pentru c! ai f!cut pe vr!jma#ii
Domnului s!-L huleasc!, s!vr#ind fapta aceasta, fiul care "i s-a n!scut va muri (2
Sam. 12:13-14).

A fi s!rac n duh nseamn! a recunoa#te c!, n ce prive#te meritul de a fi n rela"ie
cu Dumnezeu, c!mara sufletului este absolut goal!. A fi s!rac n duh nseamn! a
recunoa#te c! dac! vom ajunge vreodat! n mp!r!"ia Cerurilor, lucrul acesta se va
datora n ntregime harului lui Dumnezeu, #i nu meritelor noastre.

n Vechiul Testament, Iov, iar n Noul Testament, Pavel au tr!it experien"e
similare. Dup! ce Domnul l-a dat pe Iov pe mna Satanei ca s!-l ncerce, a fost o
vreme n care bog!"ia peste m!sur! de neprih!nire pe care #i-a atribuit-o Iov sie#i
l-a mpins la revolt! mpotriva lui Dumnezeu:

1
Iov a luat cuvntul, #i a zis:
2
$i acum plngerea mea este tot o r!zvr!tire. Dar
suferin"a mi n!du#e suspinurile.
3
Oh! dac! a# #ti unde s!-L g!sesc, dac! a# putea s!
ajung pn! la scaunul Lui de domnie,
4
mi-a# ap!ra pricina naintea Lui, mi-a# umplea
gura cu dovezi.
5
A# #ti ce poate s! r!spund!, a# vedea ce are s!-mi spun!.
6
$i-ar
ntrebuin"a El toat! puterea ca s! lupte mpotriva mea? Nu; ci m-ar asculta negre#it.
7
Doar un om f!r! prihan! ar vorbi cu El, #i a# fi iertat pentru totdeauna de Judec!torul
meu.
8
Dar, dac! m! duc la r!s!rit, nu este acolo; dac! m! duc la apus, nu-L g!sesc:
9
dac! are treab! la miaz!noapte, nu-L pot vedea; dac! Se ascunde la miaz!zi, nu-L pot
descoperi.
10
Dar El #tie ce cale am urmat; #i, dac! m-ar ncerca, a# ie#i curat ca aurul.
11
Piciorul meu s-a "inut de pa#ii Lui; am "inut calea Lui, #i nu m-am ab!tut de la ea.
12
N-am p!r!sit poruncile buzelor Lui; mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui.
13
Dar
hot!rrea Lui este luat!, cine i se va mpotrivi? Ce-I dore#te sufletul, aceea face (Iov
23:1-13).Dup! ce Dumnezeu l-a l!sat s!-#i socoteasc! pe ndelete averea #i s! #i-o etaleze
cu grij!, El a ap!rut lui Iov #i a nceput s!-i vorbeasc!. Pe m!sur! ce Dumnezeu
cre#tea tot mai mare n ochii lui Iov, acesta #i d!dea tot mai mult seama de s!r!cia
#i pu"inul lui. Atunci cnd Domnul a terminat de vorbit, Iov a r!spuns Domnului,
ngnnd dialogul la care se gndea de mult, dar care, spre surprinderea lui, a luat o
cu totul alt! turnur! dect cea imaginat! de el. n loc ca s! vorbeasc! Domnului de
sine, de nespusele lui bog!"ii de neprih!nire #i de meritele lui, Iov a zis:

%
2
$tiu c! Tu po"i totul, #i c! nimic nu poate sta mpotriva gndurilor Tale.
%
3
Cine este acela care are nebunia s!-Mi ntunece planurile?
% Da, am vorbit f!r! s! le n"eleg, de minuni, care snt mai presus de mine #i pe care
nu le pricep.
%
4
Ascult!-M!, #i voi vorbi; te voi ntreba, #i M! vei nv!"a.
%
5
Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum, ochiul meu Te-a v!zut.
6
De
aceea mi-e scrb! de mine "i m! poc!iesc n #!rn! "i cenu"! (Iov 42:1-6, s.n.).

Sntem boga#i n duh doar atunci cnd ne compar!m cu propriile noastre standarde
sau atunci cnd ne compar!m cu al"ii, ca fariseul din Templu:

9
A mai spus #i pilda aceasta pentru unii care se ncredeau n ei n#i#i c! snt
neprih!ni"i, #i dispre"uiau pe ceilal"i.
10
Doi oameni s-au suit la Templu s! se roage;
unul era Fariseu, #i altul vame#.
11
Fariseul sta n picioare, #i a nceput s! se roage n
sine astfel: Dumnezeule, "i mul"umesc c! nu snt ca ceilal"i oameni, hr!p!re"i,
nedrep"i, preacurvari sau chiar ca vame#ul acesta.
12
Eu postesc de dou! ori pe
s!pt!mn!, dau zeciuial! din toate veniturile mele.
13
Vame#ul sta departe, #i nu
ndr!znea nici ochii s! #i-i ridice spre cer, ci se b!tea n piept, #i zicea: Dumnezeule,
ai mil! de mine, p!c!tosul!
14
Eu v! spun c! mai degrab! omul acesta s-a cobort
acas! socotit neprih!nit dect cel!lalt. C!ci oricine se nal"!, va fi smerit; #i oricine se
smere#te, va fi n!l"at (Luca 18:9-14).

Dar atunci cnd ne oprim naintea lui Dumnezeu, nu naintea noastr! sau naintea
altora, ca vame#ul, atunci s!r!cia noastr! se v!de#te n toat! lucirea ei. Cel s!rac
n duh nu poate face dect ceea ce a f!cut vame#ul: Vame#ul sta departe, #i nu
ndr!znea nici ochii s! #i-i ridice spre cer, ci se b!tea n piept, #i zicea:
Dumnezeule, ai mil! de mine, p!c!tosul! (Luca 18:13). Cel s!rac n duh, n
prezen"a lui Dumnezeu, va recunoa#te mpreun! cu Isaia: Vai de mine! Snt
pierdut, c!ci snt un om cu buze necurate, locuiesc n mijlocul unui popor tot cu
buze necurate, #i am v!zut cu ochii mei pe mp!ratul, Domnul o#tirilor! (Is. 6:5).
Cel s!rac n duh va striga mpreun! cu Pavel: O, nenorocitul de mine, cine m! va
izb!vi de acest trup de moarte? (Rom. 7:24). Dar tocmai atunci cnd #ansele par
nule #i cnd se recunoa#te lucrul acesta, tocmai atunci apare #i solu"ia. Atunci cnd
Domnul Isus a spus c! mp!r!"ia Cerurilor este a celor s!raci n duh, El a l!sat ca
taina s! acopere ra"iunea acestei tranzac"ii. Pavel ns! descoper! taina ei:


Mul"!miri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru (Rom.
7:25, s.n.). De#i la oameni lucrul acesta este cu neputin"! % c!ci to"i au p!c!tuit
#i snt lipsi"i de slava lui Dumnezeu (Rom. 3:23) la Dumnezeu, toate lucrurile
snt cu putin"!, pentru c! acum s-a ar!tat o neprih!nire, pe care o d! Dumnezeu
f!r! lege despre ea m!rturisesc Legea #i proorocii #i anume, neprih!nirea
dat! de Dumnezeu, care vine prin credin"a n Isus Hristos, pentru to"i #i peste to"i
cei ce cred n El. Nu este nici o deosebire (Rom. 3:21-22). Iar Pavel continu!:

23
C!ci to"i au p!c!tuit, #i snt lipsi"i de slava lui Dumnezeu.
24
$i snt socoti"i
neprih!ni"i, f!r! plat!, prin harul S!u, prin r!scump!rarea, care este n Hristos Isus.
25
Pe El, Dumnezeu L-a rnduit mai dinainte s! fie, prin credin"a n sngele Lui, o jertf!
de isp!#ire, ca s!-$i arate neprih!nirea Lui, c!ci trecuse cu vederea p!catele dinainte,
n vremea ndelungei r!bd!ri a lui Dumnezeu;
26
pentru ca, n vremea de acum, s!-$i
arate neprih!nirea Lui n a#a fel nct, s! fie neprih!nit, #i totu# s! socoteasc!
neprih!nit pe cel ce crede n Isus (Rom. 3:23-26).

ntr-adev!r, Isus Hristos #i lucrarea Lui snt taina acestei tranzac"ii, n care pe
s!r!cia noastr! n duh putem ob"ine mp!r!"ia Cerurilor. Dar s!r!cia n duh nu se
poate realiza dect n prezen#a lui Dumnezeu, atunci cnd ne oglindim n Legea lui
Dumnezeu n"eleas! corect, a#a cum a interpretat-o Domnul Isus n Predica de pe
munte. Iar dovada ei snt tocmai lacrimile noastre.Ferice de cei ce plng,
c!ci ei vor fi mngia#i! (5:4)

Dac! snt cu adev!rat s!rac n duh, mp!r!"ia Cerurilor este a mea. Dar de unde
#tiu c! snt cu adev!rat s!rac n duh? De unde #tiu c! m! v!d a#a cum trebuie s!
m! v!d n prezen"a lui Dumnezeu #i c! nu m! n#el?

Predica de pe munte este plin! de exemple de oameni n#ela"i n a#tept!ri. Primii
snt tocmai fariseii, a c!ror neprih!nire nu ajut! n nici un fel la ob"inerea intr!rii
n mp!r!"ia Cerurilor (vezi 5:20). n schimbul milosteniilor #i rug!ciunilor lungi
pe care le fac #i a postului cu care #i chinuiesc trupul, ei nu vor primi dect
aplauzele pe care #i le-au dorit. R!splata Cerului au pierdut-o tocmai din pricina
lipsei s!r!ciei lor n duh. Dar poate cea mai amarnic! n#elare o gust! cei din 7:21-
29. De#i toate semnele exterioare prevedeau o intrare liber! n mp!r!"ie,
dezam!girea lor a fost mare, pentru c! de#i au prorocit, au scos draci #i au f!cut
minuni n Numele Domnului Isus cel pu"in a#a pretindeau ei totu#i L-au
auzit pe Isus spunnd cu asprime: Niciodat! nu v-am cunoscut; dep!rta"i-v! de la
Mine, voi to"i cari lucra"i f!r!delege (7:23).

Dac! s!r!cia n duh este condi"ia intr!rii n mp!r!"ia Cerurilor, ntrebarea este:
Cum anume se verific! ea, ca nu cumva s! ne pomenim #i noi n#ela"i n a#tept!ri,
ca to"i cei de mai sus? Oare este la ntmplare faptul c! s!r!cia n duh este urmat!
de plnsul celui n cauz!? Ferice de cei ce plng, c!ci ei vor fi mngia"i de
Dumnezeu nsu#i, #i, astfel, mngierea Lui este primul semn al mp!r!"iei lui
Dumnezeu venite peste noi. Putem deci spune c! plnsul este dovada s!r!ciei n
duh. Dar oare ce nseamn! a plnge?

Femeile, de pild!, plng, n general, mai u#or dect b!rba"ii. Iar ntre b!rba"i snt
unii care plng mult mai u#or dect ceilal"i. S! fie, oare, mai ferice de unii dect de
ceilal"i? De#i sntem nclina"i s! infirm!m rapid o astfel de posibilitate, este totu#i
cel pu"in interesant de observat faptul c! femeile se ntorc mai u#or la Hristos dect
b!rba"ii. S-ar p!rea c! sensibilitatea lor spiritual! este direct propor"ional! cu
disponibilitatea lor de a plnge, de a deveni, astfel, vulnerabile. Dar ce snt
lacrimile? Ce este plnsul?

Plnsul este vulcanul sufletului, ceea ce scoate lucrurile ascunse #i le nvedereaz!,
indiferent c! este vorba de bucurie sau c! este vorba de triste"e #i durere. Plnsul
nvedereaz! acele tr!iri l!untrice care snt nev!zute #i ne#tiute de nimeni. Dar
adev!rul este c! to"i ne str!duim s! "inem obloanele l!sate, s! "inem masca
autosuficien"ei #i a invulnerabilit!"ii pe fa"!. Dac! "i spun cine snt #i nu-"i place
este tot ce am, spunea cineva. Cu alte cuvinte, plnsul dnd n vileag adncurile
noastre ne face vulnerabili. Iar lucrul acesta doare, #i de lucrul acesta ne este fric!,


pentru c! ntreaga societate este zidit! pe principiul competi"iei neloiale, n care
specul!m tocmai sl!biciunile celui de lng! noi, iar apoi, c!lcndu-l n picioare, ne
ridic!m deasupra lui.

S! revenim la exemplele noastre din sec"iunea precedent!, prin care am ncercat s!
definim conceptul s!r!ciei n duh, #i s! vedem cum se leag! conceptul acesta de
cel din versetul de fa"!. Dac! s!r!cia n duh a lui David s-a dovedit sub degetul
mustr!tor al lui Dumnezeu, care i-a dat n vileag toat! hido#enia caracterului s!u,
plnsul lui David poate fi socotit Psalmul 51. Dup! cum am mai men"ionat, nu
#tim cine anume a fost de fa"! la discu"ia dintre Natan #i David. Poate c! nimeni.
David ar fi putut face exact ceea ce a f!cut predecesorul s!u, Saul, atunci cnd
Samuel a dat n vileag p!catul acestuia:

18
Domnul te trimisese, zicnd: Du-te, #i nimice#te cu des!vr#ire pe p!c!to#ii aceia,
pe Amaleci"i; r!zboie#te-te cu ei pn! i vei nimici.
19
Pentru ce n-ai ascultat glasul
Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra pr!zii, #i ai f!cut ce este r!u naintea
Domnului?
20
Saul a r!spuns lui Samuel: Am ascultat glasul Domnului, #i m-am dus
n calea pe care m! trimitea Domnul. Am adus pe Agag, mp!ratul lui Amalec, #i am
nimicit cu des!vr#ire pe Amaleci"i;
21
dar poporul a luat din prad! oi #i boi, ca prg!
din ceea ce trebuia nimicit cu des!vr#ire, ca s! le jertfeasc! Domnului, Dumnezeului
t!u, la Ghilgal.
22
Samuel a zis: i plac Domnului mai mult arderile de tot #i jertfele
dect ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult dect jertfele, #i
p!zirea cuvntului S!u face mai mult dect gr!simea berbecilor.
23
C!ci neascultarea
este tot att de vinovat! ca ghicirea, #i mpotrivirea nu este mai pu"in vinovat! dect
nchinarea la idoli #i terafimii. Fiindc! ai lep!dat cuvntul Domnului, te leap!d! #i El
ca mp!rat.
24
Atunci Saul a zis lui Samuel: Am p!c!tuit, c!ci am c!lcat porunca
Domnului, #i n-am ascultat cuvintele tale; m! temeam de popor, #i i-am ascultat
glasul.
25
Acum, te rog, iart!-mi p!catul, ntoarce-te cu mine, ca s! m! nchin pn! la
p!mnt naintea Domnului (1 Sam. 15:18-25).

S-ar p!rea c! Saul #i-a recunoscut s!r!cia n duh ntocmai ca #i David. Amndoi au
rostit acelea#i cuvinte de poc!in"!. Ba nc! Saul a f!cut o rug!ciune de poc!in"!
mult mai pompoas! dect David:

Saul David
Saul a zis lui Samuel: Am p!c!tuit, c!ci
am c!lcat porunca Domnului, #i n-am
ascultat cuvintele tale; m! temeam de
popor, #i i-am ascultat glasul.
25
Acum, te
rog, iart!-mi p!catul, ntoarce-te cu mine,
ca s! m! nchin pn! la p!mnt naintea
Domnului (1 Sam. 15:24-25)
David a zis lui Natan: Am p!c!tuit
mpotriva Domnului! (2 Sam 12:13).
Cu toate acestea, este o mare diferen"! ntre Saul #i David. David #i-a dovedit
s!r!cia n duh prin plnsul lui Psalmul 51 f!r! s! se jeneze de s!r!cia lui n
fa"a ntregului popor #i n fa"a ntregii istorii. Saul ns! a "inut s! t!inuiasc! cu
grij! s!r!cia lui n duh.

26
Samuel a zis lui Saul: Nu m! voi ntoarce cu tine: fiindc! ai lep!dat cuvntul
Domnului, #i Domnul te leap!d!, ca s! nu mai fii mp!rat peste Israel.
27
$i pe cnd se
ntorcea Samuel s! plece, Saul l-a apucat de pulpana hainei, #i s-a rupt.
28
Samuel i-a
zis: Domnul rupe ast!zi domnia lui Israel deasupra ta, #i o d! altuia mai bun dect
tine.
29
Cel ce este t!ria lui Israel nu minte #i nu se c!ie#te, c!ci nu este un om ca s!-I
par! r!u.
30
Saul a zis iar!#: Am p!c!tuit! Acum, te rog, cinste"te-m! n fa#a
b!trnilor poporului meu, "i n fa#a lui Israel; ntoarce-te cu mine ca s! m! nchin
naintea Domnului, Dumnezeului t!u (1 Sam. 15:26-30, s.n.).

Saul "inea cu din"ii de bog!"ia lui, de numele lui, de cinstea lui n fa"a b!trnilor
#i a poporului, de#i cu gura, acolo unde nu l-a v!zut nimeni, #i-a recunoscut
s!r!cia. $i tocmai prin aceasta se deosebe#te el de David! Dup! ce David #i-a
recunoscut s!r!cia n duh, el a dovedit-o prin lacrimile sale:
8


1
Ai mil! de mine, Dumnezeule, n bun!tatea Ta!
Dup! ndurarea Ta cea mare, #terge f!r!delegile mele!
2
Spal!-m! cu des!vr#ire de nelegiuirea mea,
#i cur!"e#te-m! de p!catul meu!
3
C!ci mi cunosc bine f!r!delegile,
#i p!catul meu st! necurmat naintea mea.
4
mpotriva Ta, numai mpotriva Ta am p!c!tuit
#i am f!cut ce este r!u naintea Ta;
a#a c! vei fi drept n hot!rrea Ta
#i f!r! vin! n judecata Ta.
5
Iat! c! snt n!scut n nelegiuire,
#i n p!cat m-a z!mislit mama mea.
6
Dar Tu ceri ca adev!rul s! fie n adncul inimii:
f! dar s! p!trund! n"elepciunea nl!untrul meu!
7
Cur!"e#te-m! cu isop, #i voi fi curat;
spal!-m!, #i voi fi mai alb dect z!pada.
8
F!-m! s! aud veselie #i bucurie,
#i oasele, pe cari le-ai zdrobit Tu, se vor bucura.
9
ntoarce-&i privirea de la p!catele mele,
#terge toate nelegiuirile mele!
10
Zide#te n mine o inim! curat!, Dumnezeule,
pune n mine un duh nou #i statornic!
11
Nu m! lep!da de la Fa"a Ta,

8
Titlul Psalmului 51 leag! psalmul de fapta lui David din 2 Samuel 11: C!tre mai marele
cnt!re"ilor. Un psalm al lui David. F!cut cnd a venit la el proorocul Natan, dup! de intrase
David la Bat-$eba (Ps. 51, titlul).


#i nu lua de la mine Duhul T!u cel Sfnt.
12
D!-mi iar!# bucuria mntuirii Tale,
#i sprijine#te-m! cu un duh de bun!voin"!!
13
Atunci voi nv!"a c!ile Tale pe cei ce le calc!,
#i p!c!to#ii se vor ntoarce la Tine.
14
Dumnezeule, Dumnezeul mntuirii mele!
Izb!ve#te-m! de vina sngelui v!rsat,
#i limba mea va l!uda ndurarea Ta.
15
Doamne, deschide-mi buzele,
#i gura mea va vesti lauda Ta.
16
Dac! ai fi voit jertfe, &i-a# fi adus:
dar &ie nu-&i plac arderile de tot.
17
Jertfele pl!cute lui Dumnezeu snt un duh zdrobit:
Dumnezeule, Tu nu dispre"uie#ti o inim! zdrobit! #i mhnit!.
18
n ndurarea Ta, vars!-&i binefacerile asupra Sionului,
#i zide#te zidurile Ierusalimului!
19
Atunci vei primi jertfe neprih!nite, arderi de tot #i jertfe ntregi;
atunci se vor aduce pe altarul T!u vi"ei (Ps. 51:1-19).

Saul s-a gr!bit s! aduc! pe altarul Domnului vi"ei, f!r! s!-i pese m!car de faptul
c! Domnul rostise asupra sa blesteme att de grele: Fiindc! ai lep!dat cuvntul
Domnului, #i Domnul te leap!d!, ca s! nu mai fii mp!rat peste Israel Domnul
rupe ast!zi domnia lui Israel deasupra ta, #i o d! altuia mai bun dect tine. Cel ce
este t!ria lui Israel nu minte #i nu se c!ie#te, c!ci nu este un om ca s!-I par! r!u
(1 Sam. 15:26-29). David ns! a stat #i a z!cut naintea Domnului, n n!dejdea c!
va c#tiga bun!voin"a Lui. David #tia c!, pentru el, intrarea n mp!r!"ia Cerurilor
va fi deschis! doar atunci cnd va putea s!-L priveasc! din nou n ochi pe
Dumnezeul Cerurilor. Pn! cnd bucuria mntuirii nu-i va reveni n suflet, nu putea
mp!r"i judecat! #i dreptate poporului, nu putea s! nve"e pe oameni c!ile
Domnului #i s! aduc! pe altarul Domnului jertfe. David #tia c! jertfele pl!cute lui
Dumnezeu snt un duh zdrobit (Ps. 51:17) #i c! Domnul nu dispre"uie#te o inim!
zdrobit!. Dimpotriv!! Celui s!rac n duh, Domnul i va da mp!r!"ia Cerurilor.

Scriptura nu spune: Ferice de cei care se justific!, ci: Ferice de cei care snt
dispu#i s! se poc!iasc! #i s!-#i arate poc!in"a prin m!rturisirea p!catelor. Dar ce o
s! zic! oamenii se ntreab! mul"i atunci cnd, stnd cu mna tremurnd! n
fa"a sulului de pergament, snt gata s!-#i scrie propriul lor Psalm 51? Ce conteaz!
ce vor zice oamenii dac! Dumnezeu nsu#i este Acela care ne mngie!

Atunci cnd cineva se apropie de sfin"enia lui Dumnezeu, i este dat! n vileag
toat! s!r!cia n duh: Vai de mine! Snt pierdut, c!ci snt un om cu buze necurate,
locuiesc n mijlocul unui popor tot cu buze necurate, #i am v!zut cu ochii mei pe
mp!ratul, Domnul o#tirilor (Is. 6:5). Atunci cnd cineva prive#te n Oglinda
Legii Domnului #i se vede a#a cum este, va striga mpreun! cu Pavel: O,
nenorocitul de mine! Cine m! va izb!vi de acest trup de moarte? (Rom. 7:24).


Dar Dumnezeu este nu numai sfin"enie #i dreptate; El este #i dragoste, bun!tate #i
ndurare. $i tocmai aceste aspecte ale caracterului lui Dumnezeu aduc mngiere
celor ce plng. n cazul lui Isaia, unul din serafimi a zburat spre mine [spune
profetul speriat de s!r!cia lui] cu un c!rbune aprins n mn!, pe care-l luase cu
cle#tele de pe altar. Mi-a atins gura cu el, #i a zis: Iat!, atingndu-se c!rbunele
acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este ndep!rtat!, #i p!catul t!u este isp!#it!
(Is. 6:6-7). n cazul lui Pavel, mngierea lui a venit din n"elegerea lucr!rii
des!vr#ite a Domnului Isus Hristos: Mul"umiri fie aduse lui Dumnezeu prin Isus
Hristos, Domnul nostru (Rom. 7:25).

Dar de unde #tiu c! lacrimile din ochii mei nu snt lacrimi de crocodil?

S! ne aducem aminte tot de Saul. Saul l urm!rea pe David de mult! vreme, vrnd
s!-i ia via"a. Atunci cnd, surprins de David n pe#tera En-Ghedi, acesta l cru"!,
t!ind doar un col" din mantaua lui, Saul a ridicat glasul #i a plns. $i a zis lui
David: Tu e#ti mai bun dect mine, c!ci tu mi-ai f!cut bine, iar eu "i-am f!cut r!u.
Tu "i ar!"i bun!tatea cu care te por"i cu mine, c!ci Domnul m! d!duse n mnile
tale, #i nu m-ai omort. Dac! ntlne#te cineva pe vr!jma#ul lui, l las!, oare, s!-#i
urmeze drumul n lini#te? Domnul s!-"i r!spl!teasc! pentru ce mi-ai f!cut n ziua
aceasta! (1 Sam. 24:16-19, s.n.). Cine s-ar fi ndoit de faptul c! lacrimile lui
Saul snt adev!rate, de faptul c! el nu numai c! #i-a v!zut s!r!cia, ci a #i dovedit-o
prin lacrimile lui? Dar n-au trecut multe zile, #i s-a dovedit c! lacrimile lui Saul au
fost lacrimi de crocodil, lacrimi f!"arnice.

Pentru ca s! nu ne pomenim n#ela"i la urm!, testul plnsului prin care ne-am
verificat s!r!cia n duh se cere, la rndul lui, #i el testat. Or, dac! este adev!rat!
ipoteza cu care am pornit la drum, atunci veridicitatea lacrimilor se verific! prin
blnde"e.Ferice de cei blnzi,
c!ci ei vor mo"teni p!mntul! (5:5)

A fi blnd nu nseamn! a fi bleg, lipsit de ini"iativ!, lipsit de curaj, retras, t!cut
Dimpotriv!! Blnde"ea reclam! putere, foarte mult! putere, dar o putere adus! sub
control, o putere mblnzit!. Putem exemplifica blnde"ea prin calul s!lbatic care a
acceptat #aua #i st!pnul; prin focul care, n loc s! prjoleasc! p!duri #i ora#e, a
fost adus n sob!, sub cazan, n slujba omului; sau prin for"a apei, ngr!m!dite n
spatele unui baraj care love#te paletele unei turbine electrice, pentru a-#i
transforma for"a n lumin! binef!c!toare. Dar exemplele cele mai elocvente le
lu!m totu#i din Scriptur!, pentru c! acolo avem nu numai modelul, ci #i
confirmarea Duhului Sfnt cu privire la autenticitatea lui.

n Numeri 12:3, se spune c! Moise ns! era un om foarte blnd, mai blnd dect
orice om de pe fa"a p!mntului (s.n.). ns!#i formularea ne oblig! s! deslu#im
contextul n care este definit! blnde"ea lui Moise. Afirma"ia nu este f!cut! n
necrologul lui Moise, ca #i cum ar fi fost vorba despre o tr!s!tur! oarecare din
caracterul s!u, ci ntr-un context deosebit de dramatic. Afirma"ia este f!cut! n
contextul r!zvr!tirii Mariei #i a lui Aaron, care contestau autoritatea lui Moise
tocmai n momentul n care ntregul popor se p!rea c! s-a ridicat mpotriva
acestuia, deci n momentul n care Moise era, poate, cel mai vulnerabil. Dar s!
creion!m contextul cu mai mult! grij!.

n Numeri 10, ni se relateaz! cum, dup! doi ani de s!rb!toare n prezen"a
Domnului la Sinai, poporul a pornit spre "ara Canaan. N-au trecut dect trei zile, #i
au #i izbucnit crtirile n tab!r!: Poporul a crtit n gura mare mpotriva
Domnului, zicnd c!-i merge r!u. Cnd a auzit Domnul, S-a mniat. S-a aprins
ntre ei focul Domnului #i a mistuit o parte din marginea taberei (11:1). Cu toate
acestea, crtirile au continuat:

4
Adun!turii de oameni, care se aflau n mijlocul lui Israel, i-a venit pofta, ba chiar #i
copiii lui Israel au nceput s! plng!, #i s! zic!: Cine ne va da carne s! mnc!m?
5
Ne
aducem aminte de pe#tii pe care-i mncam n Egipt, #i care nu ne costau nimic, de
castrave"i, de pepeni, de praji, de ceap! #i de usturoi.
6
Acum ni s-a uscat sufletul: nu
mai este nimic! Ochii no#tri nu v!d dect mana aceasta
10
Moise a auzit pe popor
plngnd, fiecare n familia lui #i la u#a cortului lui. Mnia Domnului s-a aprins cu
t!rie. Moise s-a ntristat,
11
#i a zis Domnului: Pentru ce mhne#ti Tu pe robul T!u, #i
pentru ce n-am c!p!tat eu trecere naintea Ta, de ai pus peste mine sarcina acestui
popor ntreg?
12
Oare eu am z!mislit pe poporul acesta? Oare eu l-am n!scut, ca s!-mi
zici: Poart!-l la snul t!u, cum poart! doica pe copil, pn! n "ara pe care ai jurat
p!rin"ilor lui c! i-o vei da?
13
De unde s! iau carne, ca s! dau la tot poporul acesta?
C!ci ei plng la mine, zicnd: D!-ne carne ca s! mnc!m!
14
Eu singur nu pot s! port
pe poporul acesta, c!ci este prea greu pentru mine.
15
Dect s! Te por"i a#a cu mine,


mai bine omoar!-m!, Te rog, dac! mai am vreo trecere naintea Ta, ca s! nu-mi mai
v!d nenorocirea (Num. 11:4-15).

Solu"ia lui Dumnezeu este s! ia din duhul lui Moise #i s!-l pun! peste al"i
#aptezeci de b!trni din popor (vezi v. 24-25), pentru ca povara s! se mpart! ntre
ei:

25
Domnul S-a cobort n nor, #i a vorbit lui Moise, a luat din duhul care era peste el, #i
l-a pus peste cei #aptezeci de b!trni. $i de ndat! ce duhul s-a a#ezat peste ei, au
nceput s! prooroceasc!; dar dup! aceea n-au mai proorocit.
26
Doi oameni, unul numit
Eldad, #i altul Medad, r!m!seser! n tab!r!, #i duhul s-a a#ezat #i peste ei; c!ci erau
dintre cei scri#i, m!car c! nu se duseser! la cort. $i au nceput s! prooroceasc! #i ei n
tab!r!.
27
Un tn!r a alergat #i a dat de #tire lui Moise, zicnd: Eldad #i Medad
proorocesc n tab!r!.
28
$i Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinere"a lui, a
luat cuvntul, #i a zis: Domnule Moise, opre#te-i.
29
Moise i-a r!spuns: E#ti gelos
pentru mine? S! dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului s! fie alc!tuit din prooroci,
#i Domnul s!-$i pun! Duhul Lui peste ei!
30
Apoi Moise s-a ntors n tab!r!, el #i
b!trnii lui Israel (Num. 11:25-30).

R!spunsul lui Moise este surprinz!tor. El se dovede#te a fi un om care a ie#it din
competi"ia afirm!rii de sine. Dar n loc ca lucrurile s! se lini#teasc!, n capitolul
urm!tor, ne este relatat! r!zvr!tirea Mariei #i a lui Aaron: Oare numai prin Moise
vorbe#te Domnul? Nu vorbe#te, oare, #i prin noi? (Num. 12:2). Erau ultimii
oameni de la care Moise s! se fi a#teptat la a#a ceva #i tocmai n asemenea
momente! n acest context este f!cut! afirma"ia despre blnde"ea lui Moise:
Moise ns! era un om foarte blnd, mai blnd dect orice om de pe fa"a
p!mntului (3).

Este de prisos ca s! spunem c! Moise nu era un om bleg, lipsit de ini"iativ!, lipsit
de curaj, retras, t!cut Dimpotriv!! El a avut curajul s!-l nfrunte pe Faraon #i
ntregul Egipt. Iar acum, el are curajul s!-I spun! Domnului ceea ce tocmai I-a
spus n capitolul precedent. Oare ce va face Moise? Domnul nsu#i pare s! dea ap!
la moar! r!zbun!rii pe neobr!zarea fra"ilor s!i:

4
Deodat!, Domnul a zis lui Moise, lui Aaron #i Mariei: Duce"i-v!, cte#i trei la cortul
ntlnirii. $i s-au dus cte#i trei.
5
Domnul S-a cobort n stlpul de nor, #i a stat la u#a
cortului. A chemat pe Aaron #i pe Maria, #i ei s-au apropiat amndoi.
6
$i a zis:
Asculta"i bine ce v! spun! Cnd va fi printre voi un prooroc, Eu, Domnul, M! voi
descoperi lui ntr-o vedenie sau i voi vorbi ntr-un vis.
7
Nu tot a#a este ns! cu robul
Meu Moise. El este credincios n toat! casa Mea.
8
Eu i vorbesc gur! c!tre gur!, M!
descop!r lui nu prin lucruri grele de n"eles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-
a"i temut deci s! vorbi"i mpotriva robului Meu, mpotriva lui Moise?
9
Domnul S-a
aprins de mnie mpotriva lor. $i a plecat.
10
Norul s-a dep!rtat de pe cort. $i iat! c!
Maria era plin! de lepr!, alb! ca z!pada. Aaron s-a ntors spre Maria; #i iat! c! ea
avea lepr! (Num. 12:4-10).


Cnd norul s-a ridicat, l!snd n urm! pe Maria plin! de lepr!, Moise ar fi putut
spune cu ironie. Ei, ce zici, Mario? "i mai arde de r!zvr!tire mpotriva robului
Domnului? Cred c! de data aceasta te-ai nv!"at minte. Moise ar fi putut spune
toate aceste lucruri, f!r! s! fi rostit m!car un singur cuvnt, doar aruncnd Mariei o
privire lung! #i acuzatoare. Dar n-a f!cut nici una, nici cealalt!. Dimpotriv!,
Moise a strigat c!tre Domnul, zicnd: Dumnezeule, Te rog, vindec!-o! (13).
De unde a avut Moise atta putere l!untric!? Din blnde"ea lui. A fi blnd nseamn!
a fi ie#it din competi"ia afirm!rii de sine: S! dea Dumnezeu ca tot poporul
Domnului s! fie alc!tuit din prooroci, #i Domnul s!-$i pun! Duhul Lui peste ei!
(Num. 11:29). A fi blnd nseamn! ca, dup! ce ai ie#it din competi"ia afirm!rii de
sine, s!-"i folose#ti puterea ca s! mijloce#ti #i s! ier"i, nu ca s! te r!zbuni #i s!
strive#ti. Puterea de a ierta este mai mare dect puterea de a strivi #i de a nimici.
La aceast! putere a apelat Moise n Numeri 14, atunci cnd, la Cades Barnea,
Domnul era pe punctul de a nimici ntregul popor: Acum, s! se arate puterea
Domnului n m!rimea ei, cum ai spus cnd ai zis: Domnul este ncet la mnie #i
bogat n bun!tate, iart! f!r!delegea #i r!zvr!tirea; dar nu "ine pe cel vinovat drept
nevinovat #i pedepse#te f!r!delegea p!rin"ilor n copii pn! la al treilea #i la al
patrulea neam (Num. 14:17-18). Cu alte cuvinte, Moise i spune Domnului
Celui care era pe punctul de a-$i ar!ta puterea spre nimicire: Doamne, Tu ai o
putere incomparabil mai mare dect aceasta: puterea de a ierta. Iar Domnul a zis:
Iert cum ai cerut (14:20).

Cum ajungi s! fii blnd?
Omul se mblnze#te doar atunci cnd, v!zndu-#i s!r!cia #i plngnd cu amar, este
mngiat de Dumnezeu nsu#i. For"a mblnzitoare snt prezen"a #i mngierea lui
Dumnezeu, pentru c!, n ntlnirea sa cu Dumnezeu, omul se conecteaz! la o
realitate superioar!, n el strnindu-se ambi"ii ce nu mai "in de p!mnt, ci de o alt!
mp!r!"ie.

Un personaj nou testamental care a trecut prin procesul mblnzirii este Petru. n
noaptea n care urma s! fie vndut, Isus le-a zis ucenicilor S!i:

%
31
n noaptea aceasta, to"i ve"i g!si n Mine o pricin! de poticnire; c!ci este scris:
Voi bate P!storul, #i oile turmei vor fi risipite.
32
Dar, dup! ce voi nvia, voi
merge naintea voastr! n Galilea.
33
Petru a luat cuvntul, #i I-a zis:
Chiar dac! to"i ar g!si n Tine o pricin! de poticnire, eu niciodat! nu voi g!si n
Tine o pricin! de poticnire.

34
Adev!rat "i spun, i-a zis Isus, c! tu, chiar n noaptea aceasta, nainte ca s!
cnte coco#ul, te vei lep!da de Mine de trei ori.
35
Petru I-a r!spuns:
% Chiar dac! ar trebui s! mor cu Tine, tot nu m! voi lep!da de Tine.
$i to"i ucenicii au spus acela#i lucru (Mat. 26:30-35, s.n.).Pu"in mai trziu, ca s!-#i dovedeasc! loialitatea, n Ghetsimani, Petru a scos sabia
#i a retezat urechea lui Malhu. Domnul nsu#i a trebuit s!-l potoleasc!. Acolo n
gr!din!, sub privirile ngrozite ale ucenicilor, Isus a fost prins #i dus n curtea
marelui preot, ca s! fie judecat.

69
Petru ns! #edea afar! n curte. O slujnic! a venit la el, #i i-a zis:
$i tu erai cu Isus Galileanul!
70
Dar el s-a lep!dat naintea tuturor, #i i-a zis:
Nu #tiu ce vrei s! zici.
71
Cnd a ie#it n pridvor, l-a v!zut o alt! slujnic!, #i a zis celor de acolo:
$i acesta era cu Isus din Nazaret.
72
El s-a lep!dat iar!#, cu un jur!mnt, #i a zis:
Nu cunosc pe omul acesta!
73
Peste pu"in, cei ce st!teau acolo, s-au apropiat, #i au zis lui Petru:
Nu mai ncape ndoial! c! #i tu e#ti unul din oamenii aceia, c!ci #i vorba te
d! de gol.
74
Atunci el a nceput s! se blesteme #i s! se jure, zicnd:
Nu cunosc pe omul acesta!
n clipa aceea a cntat coco#ul.
75
$i Petru #i-a adus aminte de vorba, pe care i-o
spusese Isus: nainte ca s! cnte coco#ul, te vei lep!da de Mine de trei ori. $i a ie#it
afar! #i a plns cu amar (Mat. 26: 69-75, s.n.).

Cntatul coco#ului a fost degetul lui Dumnezeu care l-a "intuit pe Petru,
dovedindu-l vinovat. Petru putea s! se eschiveze, s! se justifice sau s! se lepede
de-a binelea. El a ales totu#i calea s!r!ciei n duh, dovedind-o prin plnsul lui cu
amar. Dar blnde"ea ?

Blnde"ea lui Petru o putem deduce din prima sa epistol!, scris! cu pu"ini ani
nainte de moarte:

1
Sf!tuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care snt un prezbiter ca #i ei, un martor al
patimilor lui Hristos, #i p!rta# al slavei care va fi descoperit!:
2
p!stori"i turma lui
Dumnezeu care este sub paza voastr!, nu de sil!, ci de bun! voie, dup! voia lui
Dumnezeu; nu pentru un c#tig mr#av, ci cu lep!dare de sine.
3
Nu ca #i cum a"i
st!pni peste cei ce v-au c!zut la mp!r"eal!, ci f!cndu-v! pilde turmei.
4
$i cnd Se va
ar!ta P!storul cel mare, ve"i c!p!ta cununa, care nu se poate ve#teji, a slavei (1 Petru
5:1-4).

Ce extraordinar! schimbare! n textul din Matei, Petru este plin de afirmare de
sine: Chiar dac! to"i ar g!si n Tine o pricin! de poticnire, eu niciodat! nu voi
g!si n Tine o pricin! de poticnire Chiar dac! ar trebui s! mor cu Tine, tot nu
m! voi lep!da de Tine (Mat. 26:33-35). n textul de fa"!, la pu"in timp nainte de
moartea sa, Petru nu numai c! nu se ridic! deasupra apostolilor, el se coboar! pe
sine ntre to"i ceilal"i prezbiteri din Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia:


Sf!tuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care snt un prezbiter ca "i ei (1 Petru
5:1, s.n.).

Adev!rul este c! Petru nu era un prezbiter oarecare din Pont, Capadocia, Bitinia
sau de aiurea. El era unul dintre apostoli. Mai mult, era unul dintre cei trei apostoli
din cercul intim al Domnului Isus Hristos. El este acela c!ruia, n Cezareea lui
Filip, Tat!l i-a f!cut o descoperire unic! atunci cnd, la ntrebarea Domnului Isus
Cine zic oamenii c! snt Eu, Fiul omului? Dar voi cine zice"i c! snt?
el a r!spuns: Tu e#ti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu! (Mat. 16:13-16). El
este acela c!ruia Hristos i-a zis: Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindc! nu
carnea #i sngele "i-a descoperit lucrul acesta, ci Tat!l Meu care este n ceruri. $i
Eu "i spun: tu e#ti Petru, #i pe aceast! piatr! voi zidi Biserica Mea, #i por"ile
Locuin"ei mor"ilor nu o vor birui. "i voi da cheile mp!r!"iei cerurilor, #i orice vei
lega pe p!mnt va fi legat n ceruri, #i orice vei dezlega pe p!mnt va fi dezlegat n
ceruri (Mat. 16:17-19). Toate aceste adev!ruri extraordinare se leag! de persoana
lui Petru. Totu#i, urmnd pilda Domnului Isus Hristos, care a spus despre Sine:
Eu snt blnd #i smerit cu inima (Mat. 11:29), Petru se identific! cu to"i ceilal"i
prezbiteri, n!l"ndu-se nu pe sine, ci n!l"nd patimile lui Hristos #i slava de care
aveau s! fie urmate (1:11) mai presus chiar de toate binecuvnt!rile de care i-a
f!cut parte Dumnezeu.

Dar cum s-a mblnzit Petru?

Era ntr-o diminea"!, pe malul M!rii Galileii. Petru mpreun! cu al"i c"iva ucenici
pescuiser! ntreaga noapte f!r! nici un rost. Petru plecase la pescuit, tr!gnd dup!
sine pe ceilal"i, ca s!-#i nece plnsul din noaptea lep!d!rii. n zorii zilei, un str!in
le-a strigat de pe mal. Copii ave"i ceva de mncare? (Ioan 21:5). Dup! ce au
trebuit s!-#i recunoasc! s!r!cia #i truda n zadar, str!inul le-a zis: Arunca"i
mreaja n partea dreapt! a cor!biei #i ve"i g!si. Au aruncat-o deci, #i n-o mai
puteau trage de mul"imea pe#tilor (Ioan 21:6). De#i Petru mai avusese o astfel de
experien"! (vezi Luca 5:1-11), acum, durerea lep!d!rii l sfredelea mult prea mult
ca s! fac! leg!tura cu precedenta pescuire minunat!. Ioan a fost acela care a
strigat: Este Domnul (Ioan 21:7). Cnd Petru a realizat c! str!inul de pe mal este
Domnul Isus, s-a ncins, #i s-a aruncat n mare s-ajung! la mal not. Nu avea
r!bdare s! a#tepte tragerea cor!biilor la mal.

15
Dup! ce au prnzit, Isus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, M! iube#ti tu
mai mult dect ace#tia? Da, Doamne, I-a r!spuns Petru, #tii c! Te iubesc. Isus i-a
zis: Pa#te mielu#eii Mei.
16
I-a zis a doua oar!: Simone, fiul lui Iona, M! iube#ti?
Da, Doamne, I-a r!spuns Petru, #tii c! Te iubesc. Isus i-a zis: Pa#te oi"ele Mele.
17
A treia oar! i-a zis Isus: Simone, fiul lui Iona, M! iube#ti? Petru s-a ntristat c!-i
zisese a treia oar!: M! iube#ti? $i I-a r!spuns: Doamne, Tu toate le #tii; #tii c! Te
iubesc. Isus i-a zis: Pa#te oile Mele! (21:15-17).Mngierea lui Petru a venit abia prin aceast! conversa"ie avut! cu Domnul Isus
cel nviat din mor"i. Aici #i acum s-a ntmplat #i mblnzirea lui. De fapt,
mblnzirea noastr! a tuturor are loc doar n prezen"a lui Dumnezeu, atunci cnd ne
recunoa#tem s!r!cia #i izbucnim n plnsul poc!in"ei #i atunci cnd nse#i minile
Domnului ne mngie, #tergndu-ne lacrimile din ochi #i a#ezndu-ne n lucrarea
mp!r!"iei Lui. A fi blnd nseamn! a iubi, adic! a avea puterea de a ie#i din
competi"ia afirm!rii de sine, de a lua ligheanul #i de a sp!la picioarele semenilor
no#tri. Or, numai acela c!ruia i s-a iertat mult iube#te mult. Oare Moise nu s-a
mblnzit tot n prezen"a lui Dumnezeu (vezi Ex. 33:12-23)? $i oare noi nu tot a#a
ne mblnzim?

28
Veni"i la Mine, to"i cei trudi"i #i mpov!ra"i, #i Eu v! voi da odihn!.
29
Lua"i jugul
Meu asupra voastr!, #i nv!"a"i de la Mine, c!ci Eu snt blnd #i smerit cu inima; #i
ve"i g!si odihn! pentru sufletele voastre.
30
C!ci jugul Meu este bun, #i sarcina Mea
este u#oar! (Mat. 11:28-30).

Chemarea este pentru to"i. Cine crede"i c! snt aceia care vor r!spunde? Nu-i a#a
c! doar cei care recunosc c! snt trudi"i #i mpov!ra"i?

Este, oare, Isus un consilier al zilelor noastre?
Dar trudi"i de ce? mpov!ra"i de ce? Trudi"i #i mpov!ra"i de e#ecurile #i
falimentele lor n afaceri, de e#ecurile #i falimentele lor n rela"ii, de e#ecurile
#i falimentele lor n a se realiza n termenii lumii acesteia? Aten"ie la oglinda n
care te prive#ti! Dac! te-ai privit n oglinda succesului lumii n afaceri, succesului
lumii n rela"ii sau n realizarea personal!, vei veni la Domnul Isus n n!dejdea c!
El va face pentru tine ceea ce nu ai putut face tu. Vei veni la El ca la un consilier
tehnic sau economic sau ca la un psiholog, l vei ntreba cu ct trebuie s! pl!te#ti
#edin"a de consiliere, n n!dejdea c! sfaturile #i ajutorul Lui te vor pune pe
picioare #i vei putea relua urcu#ul n societate. Dac! a#a vei veni la Isus, probabil
c! vei pleca de la El c!utnd mai nti mp!r!"ia #i neprih!nirea ta, nu mp!r!"ia #i
neprih!nirea lui Dumnezeu. Vei pleca de la El #i mai fl!mnd #i mai nsetat dup!
afirmare de sine #i dup! valorile materiale #i sociale ale acestei lumi.

Dar dac! te vei privi cu fa"a descoperit! n Oglinda Cuvntului lui Dumnezeu, a#a
cum este el interpretat de nsu#i Domnul Isus:

Matei 5:21-26 S! nu ucizi cu atitudinea, cu gndul #i cu vorba!
Matei 5:27-32 S! nu preacurve#ti, nici cu ochii, #i nici cu inima!
Matei 5:33-37 S! nu juri!
Matei 5:38-48 Oricui te love#te peste un obraz, ntoarce-l #i pe cel!lalt
Matei 6:1-4 S! faci milostenie n tain!, nu de ochii oamenilor!
Matei 5:5-15 S! te rogi n od!i"a ta, nu la col"urile str!zilor!
Matei 6:16-18 S! poste#ti n fa"a lui Dumnezeu, nu n fa"a oamenilor!


Matei 6:19-34 S! nu te ngrijorezi, zicnd: Ce voi mnca #i cu ce m! voi
mbr!ca? Ci caut! mai nti mp!r!"ia lui Dumnezeu #i
neprih!nirea lui, #i aceste lucruri "i se vor da pe deasupra.
Matei 7:1-6 S! nu judeci! nainte de a ncerca s! sco"i paiul din ochiul
altuia, scoate brna din propriul t!u ochi.

vei constata ct de grav "i este e#ecul #i falimentul, nu n rela"ia ta cu lumea #i
cu ambi"iile tale personale, ci cu Dumnezeu. Vei constata cu durere ct de
adev!rate snt cuvintele Domnului Isus: $i ce ar folosi unui om s! c#tige toat!
lumea, dac! #i-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om n schimb pentru sufletul
s!u? C!ci Fiul omului are s! vin! n slava Tat!lui S!u, cu ngerii S!i; #i atunci va
r!spl!ti fiec!ruia dup! faptele lui (Mat. 16:26-27).

Cel blnd este acela care nu se teme de ceea ce spun oamenii despre el, c!ci
izvoarele lui snt n Dumnezeu. Cel blnd este acela care nu se teme c! va fi
eclipsat de al"ii; cel care nu poate fi nt!rtat de al"ii; cel care, n loc s! se r!zbune,
poate ierta #i sluji; cel care a avut puterea s! se nfrunte pe sine, #i puterea s! se
biruiasc!. Cel blnd este acela care, privindu-se n Oglinda curat! a Cuvntului lui
Dumnezeu n nsu#i chipul Domnului Isus Hristos este, n primul rnd,
condamnat de frumuse#ea "i virtu#ile Lui #i, ru#inat, va ie#i #i va plnge cu amar
tragedia n care se afl!, s!r!cia din care este cu neputin"! s! ias! prin propriile lui
eforturi, apoi, ademenit de frumuse#ea "i virtu#ile Domnului Isus Hristos, va striga:
ECCE HOMO!, #i l va apuca o foame #i o sete dup! neprih!nire o foame #i
o sete dup! a fi ca Omul Isus Hristos, o foame pe care cu ct mai mult o saturi, cu
att mai adnc! cre#te #i o sete pe care cu ct mai mult o astmperi, cu att mai
arz!toare devine.

Cei blnzi vor mo#teni p!mntul
Cei s!raci n duh vor mo#teni mp!r!"ia Cerurilor, iar cei blnzi vor mo#teni
p!mntul. Oare ce a vrut s! spun! Domnul Isus prin aceasta?

nl!n"uirea r!spl!tirilor este cel pu"in ciudat!. Domnul Isus vorbe#te despre s!r!cia
care este n duh, nu n trup. Dac! ar fi fost vorba despre s!r!cie n trup,
promisiunea de a mo#teni p!mntul s-ar fi potrivit de minune. Dar, dintru nceput,
Domnul Isus ne a#az! pe o cu totul alt! coordonat!, pe o coordonat! spiritual!:
a lor este mp!r!"ia cerurilor! ei vor fi mngia"i! ei vor mo"teni
p!mntul! ei vor fi s!tura"i [cu neprih!nire]! ei vor avea parte de mil!! ei
vor vedea pe Dumnezeu! ei vor fi chema"i fii ai lui Dumnezeu! a lor este
mp!r!"ia cerurilor! (5:3-10, s.n.). Aceast! a treia promisiune pare s! nu se
potriveasc! nicicum n tabloul pe care-l construie#te Domnul Isus. Oare de ce?

Cnd omul se opre#te naintea lui Dumnezeu, n el se ntmpl! o transformare
deosebit de profund!: o total! r!sturnare de valori; se descoper! pe sine; devine


om cu adev!rat; n"elege, n sfr#it, adev!rul din Matei 16:26: Ce ar folosi unui
om s! c#tige toat! lumea [tot p!mntul], dac! #i-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da
un om n schimb pentru sufletul s!u?; tocmai de aceea a avut curajul s! ias! din
competi"ia afirm!rii de sine, s! renun"e la b!t!lia de a c#tiga p!mntul de
mo#tenire.

Dar se vede c! nici nu a renun"at bine la p!mnt #i Domnul Isus i pune sub nas
aceea#i momeal!. Pentru acela care tocmai s-a rupt din competi"ia afirm!rii de
sine, oferta mo#tenirii p!mntului este ca #i cum l-ai mbia cu alcool pe be"ivul de
abia sc!pat de patima be"iei.

Sntem str!ini #i c!l!tori #i totu#i mo#tenim p!mntul
Cum s! mo#tene#ti ceva ntr-o "ar! n care nu ai nimic #i n care e#ti doar str!in #i
c!l!tor? Or, Scriptura a#a ne nume#te: Prea iubi"ilor, v! sf!tuiesc ca pe ni"te
str!ini "i c!l!tori, s! v! feri"i de poftele firii p!mnte#ti, cari se r!zboiesc cu
sufletul (1 Petru 2:11, s.n.). Sntem deci str!ini #i c!l!tori care de abia ne p!zim
sufletul, de unde s! mai avem timp #i putere s! umbl!m dup! mo#tenirea
p!mntului? Domnul Isus nsu#i ne spune n Predica de pe munte: C!uta"i mai
nti mp!r!#ia lui Dumnezeu #i neprih!nirea Lui (Mat. 6:33, s.n.). Or, acela
care #i-a propus s! mplineasc! porunca Domnului Isus din Matei 6:33 va constata
c! nu-i prea mai r!mne nici timp, #i nu prea mai are nici #anse s! mo#teneasc!
p!mntul n termenii pe care-i promoveaz! lumea aceasta. Poate, cel mai bun
exemplu al omului care a acceptat s! caute mai nti mp!r!"ia lui Dumnezeu #i
neprih!nirea Lui este Avraam:

8
Prin credin"! Avraam, cnd a fost chemat s! plece ntr-un loc, pe care avea s!-l ia ca
mo#tenire, a ascultat #i a plecat f!r! s! #tie unde se duce.
9
Prin credin"! a venit #i s-a
a#ezat el n "ara f!g!duin"ei, ca ntr-o "ar! care nu era a lui, #i a locuit n corturi, ca #i
Isaac #i Iacov, care erau mpreun! mo#tenitori cu el ai aceleia#i f!g!duin"e.
10
C!ci el
a#tepta cetatea care are temelii tari, al c!rei me#ter #i ziditor este Dumnezeu
13
n
credin"! au murit to"i ace#tia, f!r! s! fi c!p!tat lucrurile f!g!duite; ci doar le-au v!zut
#i le-au urat de bine de departe, m!rturisind c! snt str!ini #i c!l!tori pe p!mnt.
14
Cei
ce vorbesc n felul acesta, arat! deslu#it c! snt n c!utarea unei patrii.
15
Dac! ar fi
avut n vedere pe cea din care ie#iser!, negre#it c! ar fi avut vreme s! se ntoarc! n
ea.
16
Dar doreau o patrie mai bun!, adic! o patrie cereasc!. De aceea lui Dumnezeu
nu-I este ru#ine s! Se numeasc! Dumnezeul lor, c!ci le-a preg!tit o cetate (Evrei 11:8-
16).

Lumea de ast!zi are un mers al ei dup! domnul puterii v!zduhului, a duhului
care lucreaz! acum n fiii neascult!rii (vezi Ef. 2:1-3). n tiparele acestui mers,
mo#tenitorii p!mntului snt aceia care #tiu s! se afirme pe sine, s! acapareze, s!
calce n picioare, s! fure, s! mint!, s! striveasc!. Iar ca #i Avraam odinioar!, de#i
sntem mo#tenitorii p!mntului cel pu"in a#a ne promite Domnul Isus noi
trebuie s! tr!im n corturi, ca str!ini #i c!l!tori. Trebuie s! nv!"!m s! renun"!m la


ceea ce, la urma urmelor, nu ne-ar fi de nici un folos s! mo#tenim. Din cte vedem,
p!mntul se distruge din ce n ce mai mult, de la o zi la alta. Ne ntreb!m, la urma
urmelor: Ce ne va mai r!mne de mo#tenit?

Cauzele distrugerii planetei pot fi reduse la o singur! r!d!cin! comun!: dorin"a de
afirmare de sine, dorin"a omului de a-#i satisface poftele egoiste. Oare exploatarea
ira"ional! a resurselor nu a plecat tocmai din dorin"a de mbog!"ire, de afirmare de
sine? Oare nu n seama lipsei de blnde"e, adic! a curajului de a ie#i din competi"ia
afirm!rii de sine, trebuie pus dezechilibrul ecologic total pe care l-am adus peste
planeta aceasta? R!zboaiele se nasc din dorin"a de afirmare, de expansiune, de
st!pnire, de mbog!"ire. Iar dezastrele morale #i sociale au la r!d!cina lor tot lipsa
de blnde"e, adic! dorin"a afirm!rii de sine #i a satisfacerii poftelor personale ntr-
un mod egoist.

Esen"a p!catului este tocmai egocentrarea acel: eu merit bog!"ie, slav!, cinste,
aten"ie Eu merit totul. Omul care nu s-a ntlnit cu Dumnezeu este mul"umit #i
mndru de sine, dar nemul"umit de to"i ceilal"i.

Dac! n cei 2000 de ani care au trecut de la rostirea Predicii de pe munte omenirea
ar fi tr!it cu adev!rat primele trei fericiri, ast!zi noi #i copiii no#tri am fi
mo#tenitori ai p!mntului ntr-o m!sur! incomparabil mai mare dect sntem, de
fapt. Omul preocupat mai mult de sufletul lui dect de trupul lui ar fi tr!it dup!
principiul: Via#a este mai mult dect hrana, "i trupul este mai mult dect
mbr!c!mintea, "i de aceea omul ar fi mncat ca s! tr!iasc!, "i nu ar fi tr!it ca s!
m!nnce. Dar n ultimii 2000 de ani, lucrurile au apucat-o exact pe calea opus!. $i
de aceea ast!zi vorbim despre: dezastre ecologice, dezastre morale, dezastre
sociale, despre r!zboaie, despre alian"e n care c#tig! cei tari, #i pierd cei slabi, se
mbog!"esc cei boga"i, #i s!r!cesc cei s!raci, se nal"! cei mari, #i snt smeri"i cei
mici, despre familii dezbinate, despre societ!"i n care polarizarea devine din ce n
ce mai dureroas!, despre dezastre religioase n care ne c!lc!m unii pe al"ii n
picioare ca s! dovedim c! noi avem dreptate etc. Oare de ce a l!sat Dumnezeu ca
lucrurile s!-I scape din mini?

R!spunsul l avem n Romani 1:21-32. Ceea ce se poate cunoa#te despre
Dumnezeu ne-a fost descoperit att n universul n care am fost a#eza"i ca s! tr!im,
ct #i n universul interior al con#tiin"ei noastre. Dar oamenii m!car c! au
cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au prosl!vit ca Dumnezeu, nici nu I-au mul"umit; ci
s-au dedat la gnduri de#arte, #i inima lor f!r! pricepere s-a ntunecat. S-au f!lit c!
snt n"elep"i, #i au nnebunit; #i au schimbat slava Dumnezeului nemuritor ntr-o
icoan! care seam!n! cu omul muritor, p!s!ri, dobitoace cu patru picioare #i
trtoare (Rom 1:21-23).Omul a fost creat ca s! ia forma Dumnezeului din el. Dar atunci cnd chipul lui
Dumnezeu din noi se deformeaz!, atunci cnd slava Dumnezeului nemuritor este
nlocuit! cu o icoan! care seam!n!: mai nti, cu omul muritor, apoi cu p!s!ri, apoi
cu dobitoace cu patru picioare, apoi cu trtoare, omul nsu#i urmeaz! procesul
descendent al dezumaniz!rii, al bestializ!rii. Din creator, omul devine distrug!tor.
Se distruge pe sine, apoi i distruge pe semeni #i termin! prin a distruge mediul n
care tr!ie#te, planeta care i-a fost dat! ca locuin"!.

28
Fiindc! n-au c!utat s! p!streze pe Dumnezeu n cuno#tin"a lor, Dumnezeu i-a l!sat
n voia min"ii lor blestemate, ca s! fac! lucruri neng!duite.
29
Astfel, au ajuns plini de
orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de l!comie, de r!utate; plini de pizm!,
de ucidere, de ceart!, de n#el!ciune, de porniri r!ut!cioase; snt #optitori,
30
brfitori,
urtori de Dumnezeu, obraznici, trufa#i, l!ud!ro#i, n!scocitori de rele, neascult!tori de
p!rin"i,
31
f!r! pricepere, c!lc!tori de cuvnt, f!r! dragoste fireasc!, nendupleca"i, f!r!
mil!.
32
$i, m!car c! #tiu hot!rrea lui Dumnezeu, c! cei ce fac asemenea lucruri snt
vrednici de moarte, totu# ei nu numai c! le fac, dar #i g!sesc de buni pe cei ce le fac
(Rom. 1:28-32).

A dejucat, oare, omul planul lui Dumnezeu? A sc!pat, oare, Dumnezeu lucrurile
din mini? Va r!mne, oare, Dumnezeu de ru#ine pentru c! nu mai are ce da de
mo#tenire celor blnzi, deoarece cei neblnzi, cei m!cina"i #i mna"i de dorin"a de
afirmare de sine au f!cut praf planeta numit! p!mnt?

Ceruri noi #i un p!mnt nou
Nu! Dumnezeu nu va r!mne de ru#ine. Cei blnzi vor mo#teni p!mntul, dar nu
acest p!mnt complet golit de orice este bun, ci un Cer nou #i un P!mnt nou!

10
Ziua Domnului ns! va veni ca un ho". n ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet,
trupurile cere#ti se vor topi de mare c!ldur!, #i p!mntul, cu tot ce este pe el, va arde.
11
Deci, fiindc! toate aceste lucruri au s! se strice, ce fel de oameni ar trebui s! fi"i voi,
printr-o purtare sfnt! #i evlavioas!,
12
a#teptnd #i gr!bind venirea zilei lui Dumnezeu,
n care cerurile aprinse vor pieri, #i trupurile cere#ti se vor topi de c!ldura focului?
13
Dar noi, dup! f!g!duin"a Lui, a"tept!m ceruri noi "i un p!mnt nou, n care va locui
neprih!nirea (2 Petru 3:10-13, s.n.).

Pavel i spune lui Timotei: Fere#te-te de basmele lume#ti #i b!be#ti. Caut! s! fii
evlavios. C!ci deprinderea trupeasc! este de pu"in folos, pe cnd evlavia este
folositoare n orice privin"!, ntruct ea are f!g!duin"a vie"ii de acum #i a celei
viitoare (1 Tim. 4:7-8). Iar atunci cnd Domnul Isus a spus: Eu am venit ca oile
Mele s! aib! via"!, #i s-o aib! din bel#ug (Ioan 10:10), El S-a gndit att la via"a
de acum, ct #i la cea viitoare.

Am afirmat c! prin fericiri Domnul Isus #i a#az! ascult!torii, iar Matei, cititorii
pe o coordonat! spiritual!: a lor este mp!r!"ia cerurilor! ei vor fi mngia"i!


ei vor mo"teni p!mntul! ei vor fi s!tura"i [cu neprih!nire]! ei vor avea parte
de mil!! ei vor vedea pe Dumnezeu! ei vor fi chema"i fii ai lui Dumnezeu!
a lor este mp!r!"ia cerurilor! (5:3-10, s.n.). La nceput, am avut impresia c! a
treia promisiune este singura care se abate din acest context. Acum ns! putem
afirma c! #i ea este aliniat! la toate celelalte. ntr-adev!r, cei blnzi, cei care
recunoscndu-#i s!r!cia n duh au plns cu amar, pn! cnd au fost mngia"i de
Dumnezeu nsu#i, au primit puterea de a ie#i din competi"ia afirm!rii de sine #i de
aceea vor mo#teni p!mntul dar nu pe acesta, ci un P!mnt nou #i un Cer nou,
n care va locui neprih!nirea.

1
Apoi, am v!zut un cer nou #i un p!mnt nou; pentru c! cerul dinti #i p!mntul dinti
pieriser!, #i marea nu mai era.
2
$i eu am v!zut coborndu-se din cer de la Dumnezeu,
cetatea sfnt!, noul Ierusalim, g!tit! ca o mireas! mpodobit! pentru b!rbatul ei.
3
$i
am auzit un glas tare, care ie#ea din scaunul de domnie, #i zicea: Iat! cortul lui
Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, #i ei vor fi poporul Lui, #i Dumnezeu nsu#i
va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
4
El va #terge orice lacrim! din ochii lor. $i
moartea nu va mai fi. Nu vor mai fi nici tnguire, nici "ip!t, nici durere, pentru c!
lucrurile dinti au trecut.
5
Cel ce #edea pe scaunul de domnie a zis: Iat!, Eu fac toate
lucrurile noi #i a ad!ugat: Scrie, fiindc! aceste cuvinte snt vrednice de crezut #i
adev!rate.
6
Apoi mi-a zis: S-a ispr!vit! Eu snt Alfa #i Omega, nceputul #i Sfr#itul.
Celui ce i este sete, i voi da s! bea f!r! plat! din izvorul apei vie"ii.
7
Cel ce va birui,
va mo#teni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, #i el va fi fiul Meu.
8
Dar ct despre
frico#i, necredincio#i, scrbo#i, uciga#i, curvari, vr!jitori, nchin!torii la idoli #i to"i
mincino#ii, partea lor este n iazul, care arde cu foc #i cu pucioas!, adic! moartea a
doua (Apoc. 21:1-8).

ntr-adev!r, doar acela care va birui va mo#teni aceste lucruri, adic! un Cer nou #i
un P!mnt nou. Iar a birui nseamn! a ne birui pe noi n#ine, a birui dorin"a
afirm!rii de sine, care este esen"a p!catului, #i a o nlocui cu dorin"a prosl!virii lui
Dumnezeu. Lucrul acesta devine posibil doar prin mngierea noastr! de c!tre
Dumnezeu nsu#i. Abia atunci vom putea s! ne lipsim de mngierile oamenilor #i
abia atunci vom rec#tiga st!pnirea noastr! asupra p!mntului. nainte de
mblnzirea noastr!, slujim p!mntul. Dup! mblnzirea noastr!, ne slujim de el,
transformnd mandatul nostru cultural ntr-un vehicul al preo"iei noastre, care are
n vedere n primul rnd sfin"irea Numelui lui Dumnezeu, venirea mp!r!"iei Lui #i
facerea voii Lui pe p!mnt, ca #i n Cer. Primul petic de p!mnt pe care-l vom
mo#teni este nsu#i trupul nostru, apoi, n cercuri concentrice din ce n ce mai
largi, Ierusalimul nostru, Iudeea, Samaria #i marginile p!mntului.Ferice de cei fl%mnzi &i nseta!i dup% neprih%nire,
c!ci ei vor fi s!tura#i! (5:6)

Privit! n contextul fericirilor precedente, cea de-a patra fericire Ferice de
cei fl!mnzi #i nseta"i dup! neprih!nire (5:6) pare a fi un paradox. Cum se
poate s! fii fl!mnd #i nsetat, atunci cnd ai mp!r!"ia Cerurilor, cnd ai fost
mngiat de Dumnezeu nsu#i #i cnd, pe deasupra, e#ti #i mo#tenitorul p!mntului?
Ce este neprih!nirea de tnje#te dup! ea pn! #i cel care are Cerul #i p!mntul de
mo#tenire?

n lumina Scripturii, neprih!nirea are trei aspecte neprih!nirea legal!,
neprih!nirea moral! #i neprih!nirea social! care formeaz!, de fapt, un ntreg
inseparabil. Aspectul legal vizeaz! rela"ia cu Dumnezeu, aspectul moral, rela"ia cu
noi n#ine, iar aspectul social, rela"ia cu semenii. Privit! prin cele trei aspecte, am
putea spune c!, ntr-un fel, cea de-a patra fericire este o sintez! a primelor trei.
Primele trei fericiri au vizat fiecare cte un aspect esen"ial al vie"ii. Prima dintre
ele Ferice de cei s!raci n duh a vizat rela"ia cu Dumnezeu. S!r!cia n duh
nu poate fi constatat! dect n prezen"a lui Dumnezeu, atunci cnd ne privim n
Oglinda nedeformat! a Cuvntului Lui. A doua Ferice de cei ce plng
vizeaz! rela"ia noastr! cu noi n#ine. Dup! ce ne-am v!zut a#a cum sntem n
rela"ia cu Dumnezeu, se pune ntrebarea ce vom face. Avem posibilitatea s!
alegem fie via"a, fie moartea. Calea vie"ii este poc!in"a, adic! recunoa#terea
s!r!ciei noastre n ce prive#te meritul de a fi accepta"i de Dumnezeu. Calea mor"ii
este calea justific!rilor, calea complacerii n situa"ia n care sntem. Att alegerea
vie"ii, ct #i alegerea mor"ii snt la ndemna noastr!. S! ne aducem aminte de
avertizarea lui Pavel din Romani, capitolul 1. Cei despre care ne vorbe#te Pavel
snt plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de l!comie, de r!utate;
plini de pizm!, de ucidere, de ceart!, de n#el!ciune, de porniri r!ut!cioase; snt
#optitori, brfitori, urtori de Dumnezeu, obraznici, trufa#i, l!ud!ro#i, n!scocitori
de rele, neascult!tori de p!rin"i, f!r! pricepere, c!lc!tori de cuvnt, f!r! dragoste
fireasc!, nendupleca"i, f!r! mil! (Rom. 1:29-31). Iar Pavel continu!: M!car c!
#tiu hot!rrea lui Dumnezeu, c! cei ce fac asemenea lucruri, snt vrednici de
moarte, totu#, ei nu numai c! le fac, dar #i g!sesc de buni pe cei ce le fac (Rom.
1:32). Faptul c! #tiu hot!rrea lui Dumnezeu nseamn! c!, de#i s-au privit n
Oglinda Legii Lui, au hot!rt totu#i s! continue n nelegiuire #i s! nesocoteasc!
avertizarea lui Dumnezeu. Deci ace#tia au ales n mod deliberat moartea.

Cea de-a treia fericire Ferice de cei blnzi are de-a face cu rela"ia
noastr! cu semenii. Blnde"ea este decizia #i puterea de a ie#i din competi"ia
afirm!rii de sine. Or, aceast! competi"ie "ine de dimensiunea orizontal! a
existen"ei noastre, de mersul lumii acesteia. Desprinderea din vltoarea mersului
lumii reclam! o nviere din mor"i, o aducere la via"! mpreun! cu Hristos spune


Pavel n Efeseni 2 reclam! prezen"a #i puterea mp!r!"iei lui Dumnezeu n
fiin"a noastr!, deci tocmai ceea ce am ob"inut n schimbul s!r!ciei noastre n duh.

Dup! cum am v!zut, cele trei fericiri se leag! ntre ele. De fapt, prima dintre ele
Ferice de cei s!raci n duh este afirma"ia general! #i complet!. n ea este
cuprins! ntreaga doctrin! a mntuirii prin har, ntregul beneficiu al lucr!rii
Domnului Isus. Dar tocmai pentru c! Isus confrunta o fals! mp!r!"ie, o a#a-zis!
mp!r!"ie a lui Dumnezeu, El dore#te s! Se asigure #i s! ne asigure c! nu am
r!st!lm!cit totul, pentru ca, la urm!, s! ne pomenim cu pumnii goi. Este revelator
faptul c! Predica de pe munte se termin! cu tragedia acelora care, ajun#i la
judecat!, se pomenesc sco#i afar! (vezi Mat. 7:21-23), pentru ca apoi Domnul Isus
s! explice soarta lor prin pilda celor dou! case (7:24-27). Aparen"ele pot n#ela.
De aceea, sntem obliga"i s! ne verific!m temelia, s! sond!m ceea ce nu se vede.
Domnul Isus ne ajut! s! realiz!m lucrul acesta tocmai prin modul n care leag!
ntre ele fericirile, prin faptul c! ntotdeauna fericirea urm!toare este testul
celei precedente. Fericirea urm!toare ne spune dac! exist! sau nu temelie sub
casa fericirii precedente.

Astfel, dac! fericirea a patra Ferice de cei fl!mnzi #i nseta"i dup!
neprih!nire este testul celei precedente, ea trebuie s! fie neap!rat #i suma
primelor trei, deoarece primele trei snt legate unele de altele. A fi blnd presupune
a fi fost mngiat de Dumnezeu n urma plnsului declan#at de recunoa#terea
s!r!ciei n duh, s!r!cie pe care am constatat-o privindu-ne n Oglinda Curat! a
Cuvntului lui Dumnezeu. Fericirea a patra trebuie s! se lege ntr-un fel oarecare
de fericirea a treia, trebuie s! fie testul blnde"ii noastre. Care s! fie deci
n"elesul celei de-a patra fericiri?

Neprih!nirea legal!
Cornilescu nsu#i ne t!lm!ce#te n"elesul termenului neprih!nire n Isaia 53:11:
Prin cuno#tin"a Lui, Robul Meu cel neprih!nit va pune pe mul#i oameni ntr-o
stare dup! voia lui Dumnezeu (s.n.). Prin nota de subsol inclus! la acest verset,
Cornilescu indic! faptul c! el a nlocuit un termen cu o perifraz!. Textul ar fi
trebuit s! sune astfel: Prin cuno#tin"a Lui, Robul Meu cel neprih!nit va ndrept!#i
pe mul"i oameni naintea lui Dumnezeu (s.n.). Acela#i termen neprih!nire
este folosit de Cornilescu #i n Romani 3: Dar acum s-a ar!tat o neprih!nire
[dreptate] pe care o d! Dumnezeu, f!r! Lege despre ea m!rturisesc Legea #i
proorocii #i anume, neprih!nirea dat! de Dumnezeu, care vine prin credin"a n
Isus Hristos, pentru to"i #i peste to"i cei ce cred n El (Rom. 3:21-22). $i aici,
Cornilescu indic! printr-o not! de subsol n"elesul cuvntului. Am putea
concluziona afirmnd c! a fi neprih!nit nseamn! a fi ndrept!"it naintea lui
Dumnezeu, a fi acceptat #i iertat de El.ntr-un fel, aspectul legal al neprih!nirii noastre a fost rezolvat de prima dintre
fericiri. Cel s!rac n duh a primit mp!r!"ia Cerurilor, ceea ce nseamn! c! a
putut veni naintea mp!ratului Cerurilor, fiind iertat #i primit de c!tre Acesta.
Deoarece intrarea n mp!r!"ia Cerurilor nu este posibil! pentru oameni,
Dumnezeu a g!sit cu cale s-o fac! posibil! pentru noi prin lucrarea Domnului Isus
Hristos. De aceea poate s! spun! Pavel c! aceast! neprih!nire sau aceast!
ndrept!"ire naintea lui Dumnezeu a fost ar!tat! pentru noi. C!ci nimeni nu va fi
socotit neprih!nit naintea Lui [Dumnezeu] prin faptele Legii, deoarece prin Lege
vine cuno#tin"a deplin! a p!catului. Dar acum s-a ar!tat o neprih!nire, pe care o d!
Dumnezeu, f!r! Lege prin credin"a n Isus Hristos (Rom. 3:20-22).

Acum c! am definit aspectul legal al neprih!nirii, identificnd ajungerea la ea n
prima dintre fericiri Ferice de cei s!raci n duh, c!ci a lor este mp!r!"ia
cerurilor (5:3) este important s! observ!m c!, prin fericirea a patra
Ferice de cei [permanent] fl!mnzi #i nseta"i dup! neprih!nire Domnul Isus
face din s!r!cia n duh o permanen"!. Dac! neprih!nirea legal!, adic! ndrept!"irea
noastr! naintea lui Dumnezeu, este posibil! doar n schimbul sau n baza s!r!ciei
noastre n duh, nseamn! c! s!turarea noastr! cu acest aspect al neprih!nirii se
face doar dac! p!str!m o permanent! foame #i sete dup! ea. Cu alte cuvinte,
dependen"a noastr! de Dumnezeu nu va fi niciodat! nenecesar! #i, de aceea,
abrogat!.

Acest concept este rezolvat prin sintagma n Hristos. Dac! ne aducem aminte de
mntuirea lui Noe, exist! o paralel! ntre a fi n Hristos #i a fi n corabie. Iar
dup! cum a sta n corabie reclama recunoa#terea faptului c! ie#irea din ea ar fi
nsemnat pedeapsa imediat! #i final!, tot a#a, a fi n Hristos nseamn! a fi
con#tient de faptul c!, n prezen"a lui Dumnezeu, care este un foc mistuitor, nu
putem sta nici o clip! f!r! s! fim mbr!ca"i cu neprih!nirea lui Hristos. Deci
foamea #i setea dup! neprih!nire poate fi t!lm!cit! n p!strarea unei permanente
dependen"e de Hristos, singurul prin care avem intrare liber! la Tat!l.
9


Neprih!nirea moral! #i social!
Urm!toarele dou! aspecte ale neprih!nirii aspectul moral #i social snt
legate laolalt!. Neprih!nirea moral! are de-a face cu caracterul nostru, iar cea
social!, cu conduita noastr!. Or, ntreaga Predic! de pe munte este focalizat!
tocmai pe cele dou! aspecte ale vie"ii, preciznd nc! de la nceput faptul c!
ntotdeauna caracterul determin! conduita, deci neprih!nirea moral! va fi m!sura
neprih!nirii noastre sociale. Dup! cum dac! p!mntul nu ar avea o magm!
fierbinte via"a nu ar fi posibil! pe suprafa"a lui, tot a#a dac! cre#tinul nu este viu n
adncurile lui la nivelul motiva"iilor, al atitudinilor #i al gndurilor dac! nu
exist! via"a n inima lui, via"a adev!rat! nu este posibil! la suprafa"!, adic! la

9
Vezi Evrei 10:19-31.


nivelul rela"iilor. Cu alte cuvinte, f!r! o neprih!nire moral!, nu exist! o
neprih!nire social!.

ntreaga Predic! de pe munte este o provocare la o neprih!nire moral! #i social!
care ntrece neprih!nirea c!rturarilor #i a fariseilor: C!ci v! spun c!, dac!
neprih!nirea voastr! nu va ntrece neprih!nirea c!rturarilor #i a fariseilor, cu nici
un chip nu ve"i intra n mp!r!"ia cerurilor (Mat. 5:20). Ce anume se a#teapt! de
la noi este simplu de n"eles dac! citim textul n continuare (vezi Mat. 5:21-7:12).
ntr-un cuvnt, cine zice c! r!mne n El [n Domnul Isus Hristos], trebuie s!
tr!iasc! #i El cum a tr!it Isus (1 Ioan 2:6). Dar ca s! putem tr!i cum a tr!it Isus,
trebuie s! accept!m ca noi s! murim, pentru ca El s! poat! tr!i n noi. Am fost
r!stignit mpreun! cu Hristos spune Pavel #i tr!iesc dar nu mai tr!iesc eu,
ci Hristos tr!ie#te n mine (Gal. 2:20).

Am dori familii mai s!n!toase, biserici mai vii, o societate asanat!, adic! am dori
s! vedem mai mult! neprih!nire social!. Dar s! nu uit!m c! neprih!nirea social!
este rezultatul neprih!nirii morale. Deci orice grup este pe m!sura indivizilor care
l alc!tuiesc. Iat! de ce totul ncepe cu mine, cu ceea ce se ntmpl! n adncurile
mele, cu ceea ce snt eu.

Foamea #i setea dup! neprih!nire se nasc n prezen"a lui Dumnezeu
Adev!rul este c! exist! pu"ini oameni fl!mnzi #i nseta"i dup! neprih!nire. Oare
de ce? Nu tocmai pentru c! nu s-au privit n oglinda corect!, iar ceea ce v!d n
oglinzile n care se privesc nu numai c! nu-i sup!r!, dar i #i satisface? Omul
cunoa#te doar prin compara"ie. Cine anume #i cum anume snt eu depinde de
termenul de compara"ie pe care mi l-am ales. R!spunsul la ntrebarea: De ce nu
snt to"i oamenii fl!mnzi #i nseta"i dup! neprih!nire? trebuie s!-l c!ut!m deci
ncercnd s! identific!m termenul de compara"ie pe care oamenii #i-l aleg. Dar
oare avem dreptul s! ne alegem termenul de compara"ie la ntmplare?

Fiind crea"i dup! chipul #i asem!narea lui Dumnezeu, Dumnezeu r!mne singurul
termen de compara"ie legitim pentru om. Dac! dore#ti s! #tii cu adev!rat cine e#ti,
trebuie s! te opre#ti n prezen"a Aceluia al C!rui chip l por"i. Orice copie al unui
tablou poate fi judecat! doar n fa"a originalului. Ca #i cre#tini, sntem modela"i de
Duhul lui Dumnezeu ntru asem!narea chipului Fiului lui Dumnezeu (vezi 2 Cor.
3:18). De aceea, foamea #i setea dup! neprih!nire se nasc #i se p!streaz! doar atta
vreme ct st!m #i privim cu fa"a descoperit! ca ntr-o oglind! slava Domnului.

Atunci cnd ne oprim n fa"a Domnului nostru Isus Hristos, al C!rui chip este
modelat n noi de Duhul lui Dumnezeu, avem #ansa s! vedem nu numai cine
sntem, ci #i cine ar trebui s! fim. O facem rar, #i o facem cu greu, pentru c! n
adncurile noastre #tim c! nu ne va pl!cea nici ceea ce vedem, #i nici ceea ce vom
fi chema"i s! facem. Este mai comod s! ne alegem alte oglinzi, s! ne compar!m


nu cu Dumnezeu #i cu Fiul S!u, ci cu semenii no#tri a#a cum a f!cut-o fariseul
din Luca 18:9-14. Din fa"a unei astfel de oglinzi, vom pleca de-a dreptul
mul"umi"i: Dumnezeule, "i mul"!mesc c! nu snt ca ceilal"i oameni, hr!p!re"i,
nedrep"i, preacurvari sau chiar ca vame#ul acesta. Eu postesc de dou! ori pe
s!pt!mn!, dau zeciuial! din toate veniturile mele (Luca 18:11-12). Dar Domnul
Isus ne spune c! nu fariseul, ci vame#ul s-a pogort acas! socotit neprih!nit (14).
Vame#ul #i-a ales termenul corect de compara"ie. El sta departe, #i nu ndr!znea
nici ochii s! #i-i ridice spre cer; ci se b!tea n piept, #i zicea: Dumnezeule, ai
mil! de mine, p!c!tosul! (13, s.n.). Atunci cnd mi aleg termenul corect de
compara"ie, atunci cnd m! opresc n prezen"a lui Dumnezeu, voi vedea ceea ce a
v!zut David,
10
Iov
11
sau Isaia,
12
voi vedea ceea ce snt de fapt, m! voi vedea a#a
cum snt de fapt: s!rac #i gol n duhul meu, n adncurile mele. Dac! n-ar exista
promisiunile a lor este mp!r!"ia cerurilor! ei vor fi mngia"i! ei vor fi
s!tura"i! cine ar ndr!zni s! vin! naintea lui Dumnezeu #i s! se compare cu
El, s! se priveasc! n lumina sfin"eniei Lui?

Predica de pe munte adaug! nc! un element la realitatea pe care o descoperim
atunci cnd ne privim n Oglinda Cuvntului lui Dumnezeu, atunci cnd ne
oglindim n chipul lui Hristos. Ni se spune nu numai ceea ce nu sntem, ci #i ceea
ce trebuie s! fim, deci Predica de pe munte ne confrunt! nu numai cu o
condamnare, ci #i cu o provocare, cu imperativul de a cre#te ntru asem!narea
chipului pe care-l vedem. S! lu!m aminte, de pild!, la ceea ce spune Domnul Isus
n Matei 5:38-48:

38
A"i auzit c! s-a zis: Ochi pentru ochi #i dinte pentru dinte.
39
Dar Eu v! spun: S!
nu v! mpotrivi"i celui ce v! face r!u. Ci, oricui te love#te peste obrazul drept,
ntoarce-i #i pe cel!lalt.
40
Ori#icui vrea s! se judece cu tine, #i s!-"i ia haina, las!-i #i
c!ma#a.
41
Dac! te sile#te cineva s! mergi cu el o mil! de loc, mergi cu el dou!.
42
Celui
ce-"i cere, d!-i, #i nu ntoarce spatele celui ce vrea s! se mprumute de la tine.
43
A"i
auzit c! s-a zis: S! iube#ti pe aproapele t!u, #i s! ur!#ti pe vr!jma#ul t!u.
44
Dar Eu
v! spun: Iubi"i pe vr!jma#ii vo#tri, binecuvnta"i pe cei ce v! blast!m!, face"i bine
celor ce v! ur!sc, #i ruga"i-v! pentru cei ce v! asupresc #i v! prigonesc,
45
ca s! fi"i fii
ai Tat!lui vostru care este n ceruri; c!ci El face s! r!sar! soarele S!u peste cei r!i #i
peste cei buni, #i d! ploaie peste cei drep"i #i peste cei nedrep"i.
46
Dac! iubi"i numai pe
cei ce v! iubesc, ce r!splat! mai a#tepta"i? Nu fac a#a #i vame#ii?
47
$i dac! mbr!"i#a"i
cu dragoste numai pe fra"ii vo#tri, ce lucru neobi#nuit face"i? Oare p!gnii nu fac la
fel?
48
Voi fi"i dar des!vr#i"i, dup! cum #i Tat!l vostru cel ceresc este des!vr#it
(Matei 5:38-48).

Ni se spune nici mai mult, nici mai pu"in, dect c! noi trebuie s! fim des!vr#i"i,
dup! cum Tat!l nostru cel ceresc este des!vr#it. Pentru a ne convinge de realitatea

10
Vezi Psalmul 51.
11
Vezi Iov 42:1-6.
12
Vezi Isaia 6:5.


acestei preten"ii a lui Dumnezeu, Scriptura ne repet! lucrul acesta n nenum!rate
alte texte. De pild!, n Romani 8:29, Pavel ne spune c! pe aceia, pe care i-a
cunoscut mai dinainte, i-a #i hot!rt mai dinainte s! fie asemenea chipului Fiului
S!u, pentru ca El s! fie cel nti n!scut dintre mai mul"i fra"i (s.n.). n 2 Corinteni
3:18, am v!zut c! "inta remodel!rii noastre este asem!narea cu chipul Domnului
Isus Hristos. n Efeseni 4:11-15, ni se cere s! cre#tem pn! vom ajunge la starea de
om mare, la n!l"imea staturii plin!t!"ii lui Hristos. n Coloseni 1:28, Pavel afirm!
c! scopul ntregii lui lucr!ri este ca s! nf!"i#eze pe orice om des!vr#it n Hristos.
Petru spune: Dup! cum Cel ce v-a chemat este sfnt, fi"i #i voi sfin"i n toat!
purtarea voastr! (1 Petru 1:15). Iar Ioan nu se sfie#te s! ne aminteasc! faptul c!
cine zice c! r!mne n El, trebuie s! tr!iasc! #i el cum a tr!it Isus (1 Ioan 2:6).

Oare nu este normal ca n urma punerii fa"! n fa"! a ceea ce snt cu ceea ce trebuie
s! fiu s! se nasc! foamea #i setea dup! neprih!nire, foamea #i setea dup! acea
stare dup! voia lui Dumnezeu cu care ne confrunt! Scripturile? A pretinde c! e#ti
cre#tin #i a nu sim"i aceast! foame #i sete este o contradic"ie n termeni.

Foamea #i setea dup! neprih!nire se nasc #i se satisfac numai n prezen"a lui
Dumnezeu, pentru c! acolo ne vedem #i s!r!cia #i posibilit!"ile. Petru afirm!, de
pild!, c! dumnezeiasca Lui putere ne-a d!ruit tot ce prive#te via"a #i evlavia prin
cunoa#terea Celui ce ne-a chemat prin slava #i puterea Lui, prin care El ne-a dat
f!g!duin"ele Lui nespus de mari #i scumpe, ca prin ele s! v! face"i p!rta#i firii
dumnezeie#ti, dup! ce a"i fugit de stric!ciunea care este n lume prin pofte (2
Petru 1:3-4). Pe de o parte, totul a nceput prin chemarea pe care Isus ne-a adresat-
o, atunci cnd Cuvntul S-a f!cut trup, #i a locuit printre noi, plin de har #i de
adev!r, iar noi am putut vedea slava Lui, o slav! ntocmai ca slava singurului
n!scut din Tat!l (Ioan 1:14). Astfel ne-a chemat El prin slava #i prin virtu"ile
Sale. Dar tot Ioan spune c! celor care L-au primit, adic! celor ce cred n Numele
Lui, le-a dat dreptul #i puterea s! se fac! copii ai lui Dumnezeu, n!scu"i din
Dumnezeu. Chemarea Lui a fost nso"it! de f!g!duin"ele Lui nespus de mari #i
scumpe, ca prin ele s! ne facem p!rta#i naturii dumnezeie#ti, dup! ce am fugit de
stric!ciunea care este n lume prin pofte. Dac! nu ar exista posibilitatea satisfacerii
foamei #i setei dup! neprih!nire, nu ne-am permite luxul de a fi fl!mnzi #i nseta"i
dup! ea. Isus a promis c! to"i cei fl!mnzi #i nseta"i dup! neprih!nire vor fi
s!tura"i!

Foamea #i setea dup! neprih!nire se satisfac cu Cuvntul lui Dumnezeu
Faptul c! cei fl!mnzi #i nseta"i dup! neprih!nire vor fi s!tura"i este o certitudine.
Dumnezeu a promis lucrul acesta, #i El nu poate s! mint!. ns! ntrebarea este:
Cum anume se satisface aceast! foame?

Odat!, Domnul Isus a intrat n casa Martei #i a Mariei. Venea de pe drum
mpreun! cu ucenicii S!i #i era fl!mnd. Ca o bun! gospodin!, Marta a alergat n


buc!t!rie #i a nceput s! fr!mnte, s! coac! #i s! g!teasc!. Maria, n schimb, s-a
a#ezat la picioarele Domnului Isus #i-I sorbea cuvintele. Sup!rat! c! a fost l!sat!
singur! cu toate treburile casei, Marta a venit la Domnul Isus #i I-a zis: Doamne,
nu-&i pas! c! soru-mea m-a l!sat s! slujesc singur!? Zi-i dar s!-mi ajute (Luca
10:40). Ca s! n"elegem corect r!spunsul pe care Domnul Isus l-a dat Martei,
trebuie s! pricepem contextul n care a a#ezat Luca aceast! istorioar!.

n textul precedent (10:25-37), un nv!"!tor al Legii a venit la Domnul Isus #i, de#i
a f!cut-o cu gnd s!-L ispiteasc!, I-a pus o ntrebare extrem de important!:
nv!"!torule, ce trebuie s! fac ca s! mo"tenesc via#a vecinic!? (25, s.n.). Isus i-a
r!spuns punndu-i, la rndul Lui, o ntrebare: Ce este scris n Lege? Cum cite#ti n
ea? (26). Prin aceast! ntrebare, Domnul Isus leag! mo#tenirea vie"ii ve#nice de
cunoa#terea Legii. Or, cunoa#terea Legii se leag! de acea foame #i sete dup!
neprih!nire, f!r! de care nimeni nu ar da timp studierii ei. Fiind vorba despre un
nv!"!tor al Legii, ntrebarea Domnului Isus a aruncat mingea n mod evident n
partea lui de teren. Tocmai de aceea, nv!"!torul Legii s-a gr!bit s!-#i etaleze
cuno#tin"ele: El a r!spuns: S! iube#ti pe Domnul, Dumnezeul t!u, cu toat! inima
ta, cu tot sufletul t!u, cu toat! puterea ta #i cu tot cugetul t!u; #i pe aproapele t!u
ca pe tine nsu"i. Bine ai r!spuns, i-a zis Domnul Isus, dar apoi a ad!ugat: Ca
s! mo#tene#ti via"a ve#nic!, este adev!rat c! trebuie mai nti s! cuno#ti Legea,
adic! Cuvntul lui Dumnezeu, dar aceasta nu este ndeajuns. De aceea, i-a zis Isus,
f! a#a, #i vei avea via"a vecinic! (Luca 10:27-28).

Tabloul din casa celor dou! surori are menirea s! limpezeasc! tocmai faptul c!
f!r! o foame #i o sete dup! neprih!nire nu va exista nici o s!turare. Or,
neprih!nirea fiind definit! ca o stare dup! voia lui Dumnezeu, foamea #i setea
dup! ea se dovedesc prin atitudinea Mariei, care s-a a#ezat la picioarele Domnului
Isus ca s! se umple cu n"elegerea voii Lui. Domnul Isus i-a r!spuns ceea ce i-a
r!spuns Martei avnd n vedere tocmai importan"a ntreb!rii puse de c!tre
nv!"!torul Legii Ce s! fac ca s! mo#tenesc via"a vecinic!? (Luca 10:25):
Marto, Marto, pentru multe lucruri te ngrijorezi #i te fr!mn"i tu, dar [ca s!
mo#tene#ti via"a ve#nic!,] un singur lucru trebuie#te. Maria #i-a ales partea cea
bun!, care nu i se va lua (Luca 10:41-42). n tabloul imediat urm!tor, Domnul
Isus define#te foamea #i setea dup! neprih!nire prin ordinea n care a#ez!m
diferitele domenii din via"!. Via"a ve#nic! se poate mo#teni doar dac! ne facem
din mo#tenirea ei o prioritate absolut!, nv!"nd s! c!ut!m mai nti mp!r!"ia lui
Dumnezeu #i neprih!nirea Lui #i l!snd ca celelalte lucruri s! ni se dea pe
deasupra adic! dac! avem curajul s! ncepem ziua cu: Sfin"easc!-se Numele
T!u; vie mp!r!"ia Ta; fac!-se voia Ta, precum n cer, a#a #i pe p!mnt (Luca
11:2) #i s! l!s!m pe planul doi pinea noastr! cea de toate zilele, respectiv s! nu
cumva s! c!lc!m n picioare Numele, mp!r!"ia #i voia lui Dumnezeu n timp ce
alerg!m pentru pinea noastr! de fiecare zi.Problema Martei nu era treb!luiala din buc!t!rie Scriptura spune c! cine nu
munce#te nici s! nu m!nnce ci faptul c! a considerat treb!luiala ei din
buc!t!rie mai important! dect #ederea Mariei la picioarele Domnului Isus pentru
a-I asculta cuvintele. Doamne, [este evident faptul c! ceea ce fac eu este mai
important dect ceea ce face Maria ar fi vrut s! zic! Marta]. Zi-i dar s!-mi
ajute. Marto, Marto, ce ar folosi unui om s! c#tige toat! lumea, dac! #i-ar pierde
sufletul. Or, sufletul se satur! nu cu pine #i pl!cinte, ci cu orice Cuvnt care iese
din gura Domnului. De aceea spune Iacov lep!da"i orice necur!"ie #i orice
rev!rsare de r!utate #i primi"i cu blnde"! Cuvntul s!dit n voi, care v! poate
mntui sufletele (Iac. 1:21). Dar tocmai pentru c! slova neasimilat!, nentrupat!
n via"a de zi cu zi face farisei, nu sfin"i, Iacov a ad!ugat:

22
Fi"i mplinitori ai Cuvntului, nu numai ascult!tori, n#elndu-v! singuri.
23
C!ci dac!
ascult! cineva Cuvntul, #i nu-l mpline#te cu fapta, seam!n! cu un om, care #i
prive#te fa"a fireasc! ntr-o oglind!;
24
#i, dup! ce s-a privit, pleac! #i uit! ndat! cum
era.
25
Dar cine #i va adnci privirile n legea des!vr#it!, care este legea slobozeniei, #i
va st!rui n ea, nu ca un ascult!tor uituc, ci ca un mplinitor cu fapta, va fi fericit n
lucrarea lui (Iac. 1:22-25).

Un om fl!mnd #i nsetat dup! neprih!nire se va cunoa#te din felul n care #i va
adnci privirile n Legea des!vr#it!, care este o lege a slobozeniei. Iar s!turarea lui
va veni atunci cnd Duhul lui Dumnezeu, transformnd slova n sabie, va modela
caracterul #i conduita lui dup! chipul Domnului Isus Hristos. Noi to"i privim cu
fa"a descoperit!, ca ntr-o oglind!, slava Domnului, #i sntem schimba"i n acela#
chip al Lui, din slav! n slav!, prin Duhul Domnului (2 Cor. 3:18). S!turare #i
astmp!rare cu neprih!nire nseamn! schimbare ntru asem!narea acestui Chip.

Poate, cel mai frumos portret al unui om fl!mnd #i nsetat dup! neprih!nire
zugr!vit vreodat! l avem n Psalmul 119. Ar fi mult ca s! cit!m toate cele o sut!
#aptezeci #i #ase de versete ale psalmului. Iat! deci doar un col" al acestui portret:

127
Eu iubesc poruncile Tale
mai mult dect aurul, da, mai mult dect aurul curat:
128
De aceea g!sesc drepte toate poruncile Tale
#i ur!sc orice cale a minciunii.
129
nv!"!turile Tale snt minunate:
de aceea le p!ze#te sufletul meu.
130
Descoperirea cuvintelor Tale d! lumin!,
d! pricepere celor f!r! r!utate.
131
Deschid gura #i oftez,
c!ci snt lacom dup! poruncile Tale.
132
ntoarce-&i Fa"a spre mine, #i ai mil! de mine,
dup! obiceiul T!u fa"! de cei ce iubesc Numele T!u!
133
nt!re#te-mi pa#ii n Cuvntul T!u,
#i nu l!sa nici o nelegiuire s! st!pneasc! peste mine!


134
Izb!ve#te-m! de asuprirea oamenilor,
ca s! p!zesc poruncile Tale!
135
F! s! str!luceasc! Fa"a Ta peste robul T!u,
#i nva"!-m! ornduirile Tale!
136
Ochii mi vars! #iroaie de ape,
pentru c! Legea Ta nu este p!zit!.
137
Tu e#ti drept, Doamne,
#i judec!"ile Tale snt f!r! prihan!.
138
Tu "i ntemeiezi nv!"!turile pe dreptate,
#i pe cea mai mare credincio#ie.
139
Rvna mea m! m!nnc!,
pentru c! potrivnicii mei uit! cuvintele Tale.
140
Cuvntul T!u este cu totul ncercat,
#i robul T!u l iube#te.
141
Snt mic #i dispre"uit,
dar nu uit poruncile Tale.
142
Dreptatea Ta este o dreptate vecinic!,
#i Legea Ta este adev!rul.
143
Necazul #i strmtorarea m! ajung,
dar poruncile Tale snt desf!tarea mea.
144
nv!"!turile Tale snt drepte pe vecie:
d!-mi pricepere, ca s! tr!iesc!
145
Te chem din toat! inima mea: ascult!-m!, Doamne,
ca s! p!zesc ornduirile Tale.
146
Te chem: mntuie#te-m!,
ca s! p!zesc nv!"!turile Tale!
147
O iau naintea zorilor #i strig;
n!d!jduiesc n f!g!duin"ele Tale.
148
O iau naintea str!jilor de noapte, #i deschid ochii,
ca s! m! gndesc adnc la Cuvntul T!u (Ps. 119:127-148).

Pn! #i Oglinda psalmistului de mai sus ne condamn!. Oare am putea ngna #i noi
acest imn al Cuvntului, ca pe o expresie a foamei #i setei noastre dup!
neprih!nire? S! nu uit!m c! s!tulul calc! n picioare fagurul de miere, dar pentru
cel fl!mnd toate am!r!ciunile snt dulci (Pr. 27:7). Iar Scriptura ne spune c! doar
cei fl!mnzi #i nseta"i dup! neprih!nire vor fi s!tura"i.

1
Ferice [deci] de omul care
2
#i g!se#te pl!cerea n Legea Domnului,
#i zi #i noapte cuget! la Legea Lui!
3
El este ca un pom s!dit lng! un izvor de ap!,
care #i d! rodul la vremea lui,
#i ale c!rui frunze nu se ve#tejesc:
tot ce ncepe duce la bun sfr#it (Ps.1:1-3).Ferice de cei milostivi,
c!ci ei vor avea parte de mil!! (5:7)

Am v!zut c! Domnul Isus a#az! ntreaga doctrin! a mntuirii n prima fericire:
Ferice de cei s!raci n duh, c!ci a lor este mp!r!"ia cerurilor! (5:3). Cel s!rac n
duh are mp!r!"ia Cerurilor, deci are intrare liber! la mp!ratul Cerurilor #i #ade
pe scaunul de domnie al Acestuia. $i, tocmai pentru c! ntreaga doctrin! a
mntuirii, altfel spus, ntreaga nv!"!tur! a ajungerii omului n mp!r!"ia lui
Dumnezeu, este ncapsulat! n versetul 3, nici nu ar mai fi fost necesar ca Domnul
Isus s! mai adauge ceva. Dar noi sntem iscusi"i n a r!st!lm!ci lucrurile #i El
#tia aceasta. Nu tocmai de aceea S-a v!zut Domnul Isus nevoit s! confrunte prin
Predica de pe munte etica unei false mp!r!"ii, care i n#elase pe mul"i #i continua
nc! s! o fac!? Nu tocmai de aceea este El obligat s! afirme n fa"a ucenicilor S!i
#i a tuturor celor care-L ascultau: Dac! neprih!nirea voastr! nu va ntrece
neprih!nirea c!rturarilor #i a fariseilor, cu nici un chip nu ve"i intra n mp!r!"ia
cerurilor (5:20)? Deci, pentru c! exist! posibilitatea zidirii pe nisip, a zidirii unui
edificiu f!r! temelie, Domnul Isus nu Se mul"ume#te s! rosteasc! prima fericire
de#i aceasta era complet! n ea ns!#i ci, prin cele care urmeaz!, El
sondeaz! conceptul s!r!ciei n duh, de care atrn! mo#tenirea mp!r!"iei
Cerurilor, ca s! ne ajute s! n"elegem ce nseamn! #i ce implic! acest concept.

Am afirmat, de asemenea, c! fiecare fericire este testul celei precedente. Ultima
fericire de care ne-am ocupat #i care se cere testat! este fericirea a patra:
Ferice de cei fl!mnzi #i nseta"i dup! neprih!nire, c!ci ei vor fi s!tura"i! (5:6).
Dar ns!#i prezen"a fariseilor din jurul Domnului Isus, care se l!udau cu
neprih!nirea lor fals! #i, de aceea, n#el!toare, ne oblig! s! verific!m dac! nu
cumva este fals! #i neprih!nirea noastr!. Ce tragedie ar fi ca, dup! ce am alergat o
via"! ntreag! dup! neprih!nire, f!cnd milostenii, rostind rug!ciuni lungi #i
obositoare #i chinuindu-ne trupul prin posturi istovitoare,
13
s! ne pomenim
descalifica"i pentru intrarea n mp!r!"ia Cerurilor, pentru c! neprih!nirea pe care
am adunat-o n-a fost bun!. Cum se verific! deci foamea #i setea dup! neprih!nire?
Simplu! Uitndu-ne la minile noastre, la atitudinea noastr! fa"! de semeni. Acela
care are minile ncle#tate pe bunurile lui materiale, ca tn!rul bogat din Matei 19,
poate fi sigur c! este fl!mnd #i nsetat dup! o fals! neprih!nire. Dar acela n a
c!rui cas! a intrat mntuirea #i care a nceput s! aprecieze gustul adev!ratei
neprih!niri #i va descle#ta pumnii, ca Zacheu,
14
fiind gata s! dea din ceea ce are #i
celor din jurul lui. Atitudinea fa"! de semeni poate fi un prim semn al prezen"ei
mp!r!"iei lui Dumnezeu n noi, deoarece religiunea curat! #i nentinat!, naintea

13
Vezi Matei 6:1-18.
14
Vezi Luca 19:1-10.


lui Dumnezeu, Tat!l nostru spune Iacov este s! cercet!m pe orfani #i pe
v!duve n necazurile lor, #i s! ne p!zim nentina"i de lume (Iac. 1:27).
Deci adev!rata religie ne duce nspre oameni, nu ne dep!rteaz! de ei!

Ne ntreb!m totu#i de ce izolarea #i singur!tatea snt problema major! ntre aceia
care se socotesc a fi mo#tenitori ai mp!r!"iei lui Dumnezeu. De ce snt attea
probleme sociale pn! #i n bisericile cre#tine, dac! milostenia, adic! iubirea de
fra"i, ar trebui s! fie una dintre tr!s!turile de baz! ale caracterului cre#tin? Nu
cumva foamea #i setea noastr! dup! neprih!nire or fi false? Sau nu cumva
neprih!nirea dup! care fl!mnzim #i nset!m este fariseic!? ntrebarea este cu att
mai legitim! cu ct Domnul Isus nsu#i ne avertizeaz! de direc"ia n care merg
lucrurile: Cnd va veni Fiul omului, va g!si El credin"! pe p!mnt? (Luca 18:8).
Dar, Doamne, vom zice noi, ncercnd s! ne eschiv!m din fa"a avertiz!rii
Domnului Isus, nu snt ast!zi mai multe biserici pe p!mnt dect oricnd? Nu exist!
mai mult! activitate religioas! dect oricnd? Ba da, ne va r!spunde Domnul Isus
dup! care va repeta #i mai ap!sat ntrebarea: Cnd va veni Fiul omului, va g!si
El credin#! pe p!mnt? (s.n.). Oare mul"imea bisericilor #i a activit!"ilor
religioase care ne las! totu#i izola"i pe unii de ceilal"i nu cumva este dovada
faptului c! ne-am construit #i noi un sistem fariseic care s! ne "in! religio#i #i
ocupa"i, dar care s! nu fie de nici un pre" cnd este vorba despre intrarea n
mp!r!"ia Cerurilor?

Adev!rata credin"! se va dovedi n hot!rrea #i puterea de a ne apropia de semeni,
de a ne descle#ta pumnii #i de a da #i altora din bog!"iile nedrepte
15
pe care le-
am primit, dovedind astfel c! toate fericirile precedente snt reale #i snt ale
noastre. Iacov ne avertizeaz! tocmai de tragedia dezleg!rii credin"ei de fapt!:

14
Fra"ii mei, ce-i folose#te cuiva s! spun! c! are credin"!, dac! n-are fapte? Poate oare
credin"a aceasta s!-l mntuiasc!?
15
Dac! un frate sau o sor! snt goi #i lipsi"i de hrana
de toate zilele,
16
#i unul dintre voi le zice: Duce"i-v! n pace, nc!lzi" i-v! #i s!tura"i-
v!! f!r! s! le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?
17
Tot a#a #i credin"a:
dac! n-are fapte, este moart! n ea ns!#.
18
Dar va zice cineva: Tu ai credin"a, #i eu
am faptele. Arat!-mi credin"a ta f!r! fapte, #i eu "i voi ar!ta credin"a mea din
faptele mele.
19
Tu crezi c! Dumnezeu este unul, #i bine faci; dar #i dracii cred #i se
nfioar!!
20
Vrei dar s! n"elegi, om nesocotit, c! credin"a f!r! fapte este z!darnic!?
(Iacov 2:14-20).

Iat! de ce Predica de pe munte nu putea trece pe lng! acest aspect #i iat! de ce
milostenia este testul foamei #i setei dup! neprih!nire!

Dac! ntlnirea mea cu Dumnezeu nu m! mpinge spre semeni, s-ar putea ca ea s!
nu fi avut loc niciodat!. Iat! ce ne spune Ioan n prima sa epistol!: Dac! zice

15
Vezi Luca 16:9.


cineva: Eu iubesc pe Dumnezeu, #i ur!#te pe fratele s!u, este un mincinos; c!ci
cine nu iube#te pe fratele s!u, pe care-l vede, cum poate s! iubeasc! pe
Dumnezeu, pe care nu-L vede? $i aceasta este porunca pe care o avem de la El:
cine iube#te pe Dumnezeu, iube#te #i pe fratele s!u (1 Ioan 4:20-21). n cuvintele
Predicii de pe munte, cine este fl!mnd #i nsetat dup! neprih!nirea lui Dumnezeu
o arat! prin milostenia lui, prin schimbarea radical! n rela"ia lui fa"! de semeni.
Dar de unde vine puterea acestei schimb!ri?

Rela"ia dintre fericirile a patra #i a cincea
La fericirea de fa"! Ferice de cei milostivi, c!ci ei vor avea parte de mil!!
se ajunge doar prin cea precedent!. Ca s! fii milostiv, trebuie s! fi fost s!turat
mai nti tu nsu"i de Dumnezeu. Deci cine n-a fost s!turat nu poate fi milostiv #i
cine nu este milostiv n-a fost s!turat. Iar dac! nu a fost s!turat, nseamn! c! nu a
fost nici fl!mnd #i nsetat dup! neprih!nire, nici blnd, adic! n-a ie#it din
competi"ia afirm!rii de sine, #i de aceea nu are nici ochi, nici inim! pentru
semenul s!u.

Toat! Legea afirm! Pavel se cuprinde ntr-o singur! porunc!: S! iube#ti
pe aproapele t!u ca pe tine nsu"i (Gal. 5:14). El nu desfiin"eaz! prin aceasta
prima porunc! S! iube#ti pe Domnul, Dumnezeul t!u (Mat. 22:37-38)
ci ne spune c! prima se exprim!, de fapt prin a doua #i c! a doua porunc! este
energizat! de prima. Pentru a s!tura pe al"ii trebuie s! fi fost mai nti eu nsumi
s!turat. Iat! de ce doar foamea #i setea dup! neprih!nire creeaz! cadrul pentru
adev!rata milostenie.

Dup! cum neprih!nirea noastr! poate fi fariseic!, tot a#a poate fi #i milostenia
noastr!: Tu, dar, cnd faci milostenie, nu suna cu trmbi"a naintea ta, cum fac
f!"arnicii, n sinagogi #i n uli"e, pentru ca s! fie sl!vi"i de oameni. Adev!rat v!
spun c! #i-au luat r!splata (Mat. 6:2). Mult!, prea mult! din iubirea noastr! de
semeni este, de fapt, png!rit!, deoarece am scos iubirea de semeni din cadrul
iubirii de Dumnezeu. Tot Ioan ne spune n epistola sa: Cunoa#tem c! iubim pe
copiii lui Dumnezeu prin aceea c! iubim pe Dumnezeu #i p!zim poruncile Lui (1
Ioan 5:2, s.n.). El ne atrage astfel aten"ia asupra faptului c! milostenia care
poate fi definit! ca iubire de semeni pe de o parte, trebuie s! r!mn! strict n
perimetrul ascult!rii de Cuvntul lui Dumnezeu, ca s! nu se ntoarc! att mpotriva
noastr!, ct #i mpotriva semenului. Iar pe de alt! parte, iubirea de semeni trebuie
s! se alimenteze permanent din iubirea de Dumnezeu. mplinirea celei de-a doua
porunci S! iube#ti pe aproapele t!u ca pe tine nsu"i (Mat. 22:39) n-o
poate nesocoti pe prima S! iube#ti pe Domnul, Dumnezeul t!u, cu toat! inima
ta, cu tot sufletul t!u #i cu tot cugetul t!u (Mat. 22:37). F!r! realitatea mplinirii
primei porunci, cea de-a doua moare. Este deci evident faptul c! pentru a fi
milostivi nu ajunge o simpl! decizie pe care o lu!m n fa"a versetului 7 din Matei
5, cu toate c! este nevoie de o astfel de decizie.


Harul lui Dumnezeu este asociat cu omul n p!catul lui, iar mila lui Dumnezeu
este asociat! cu omul n mizeria lui. Harul lui Dumnezeu face posibil! prima
fericire: Ferice de cei s!raci n duh, c!ci a lor este mp!r!"ia cerurilor (5:3).
Mntuirea este prin har. Dar mila lui Dumnezeu face posibil! implicarea Lui n
vie"ile noastre pentru a ne scoate din mizeria n care ne-a adus p!catul. Duhul Lui
ne modeleaz! zilnic ntru asem!narea chipului Fiului S!u, pentru c! zilnic
Dumnezeu Se milostive#te de noi. Acela care n-a avut parte de mila Domnului n
propria sa via"! nu poate fi milostiv. Mila izvor!#te dintr-o inim! care s-a bucurat
ea ns!#i de mil!. N-a spus, oare, Domnul Isus fariseului nemilostiv: Cui i s-a
iertat mult iube#te mult (vezi Luca 7:36-47).

Doar cel milostiv va avea parte de mil!
Dup! cum este formulat! fericirea a cincea, nu putem trece u#or pe lng! ea,
tocmai pentru c! a doua parte este condi"ionat! de prima, iar a doua parte ne
prive#te n mod direct: Ferice de cei milostivi, c!ci ei vor avea parte de mil!!
(5:7, s.n.). Tocmai de aceea, Iacov ne avertizeaz!: S! vorbi"i #i s! lucra"i ca ni#te
oameni cari au s! fie judeca"i dup! o lege a slobozeniei. C!ci judecata este f!r!
mil! pentru cel ce n-a avut mil!, dar mila biruie#te judecata (Iac. 2:12-13).Ferice de cei cu inima curat%,
c!ci ei vor vedea pe Dumnezeu! (5:8)

S!r!cia noastr! n duh ne-a adus n mp!r!"ia lui Dumnezeu. Iar o dat! ajun#i n
mp!r!"ia lui Dumnezeu #i pe m!sur! ce st!m n prezen"a Lui, adic! pe m!sur! ce
privim cu fa"a descoperit!, ca ntr-o oglind!, slava Domnului, sntem schimba"i
n acela# chip al Lui, din slav! n slav!, prin Duhul Domnului (2 Cor. 3:18). Iar
pe m!sur! ce sntem transforma"i ntru asem!narea Lui, descoperim c! inima lui
Dumnezeu bate pentru oameni, #i sim"im cum #i inima noastr! ncepe s! aprecieze
ceea ce apreciaz! inima Lui. Oare nu la aceasta ne cheam! Domnul Isus n
Predica de pe munte: Voi fi"i dar des!vr#i"i, dup! cum #i Tat!l vostru cel ceresc
este des!vr#it! (5:48)? n inima lui Dumnezeu este mult loc pentru oameni. Deci
a fi cre#tin nseamn! a fi iubitor de oameni, dup! cum #i Tat!l nostru cel ceresc
este iubitor de oameni.

Dar #irul fericirilor nu se termin! aici, c!ci nici de data aceasta nu sntem
sc!pa"i de posibilitatea falsului. Se poate, oare, face milostenie avnd o inim!
murdar!? Evident! Este suficient s! citim capitolul 6 din Matei, ca s! ne ngrozim.
Iat! de ce continu! astfel Domnul Isus: Ferice de cei cu inima curat!, c!ci ei vor
vedea pe Dumnezeu! (5:8). Doar inima curat! calific! milostenia noastr! ca fiind
acceptabil! n ochii lui Dumnezeu. Dar ce este inima n uzajul Scripturii? Care
este blestemul unei inimi murdare? $i cum se poate ajunge la o inim! curat!?

Inima n uzajul Scripturii
n uzajul Scripturii, inima este centrul de comand! al ntregii noastre fiin"e, este
izvorul ntregii noastre vie"i intelectuale, afective, volitive #i spirituale. n uzajul
Scripturii, inima este ceva ce se poate tulbura (vezi Ioan 14:1), este izvorul
durerii (vezi Rom 9:2), al bucuriei (vezi Ioan 16:22). Inima poate fi plin! de
mhnire (vezi 2 Cor. 2:4) sau de laud! (vezi Ef. 5:19). Inima poate fi pus! pe jar.
Cei doi ucenici pe drum spre Emaus au zis unul c!tre altul, cnd li s-au deschis
ochii la frngerea pinii: Nu ne ardea inima n noi cnd ne vorbea pe drum #i ne
deschidea Scripturile? (Luca 24:32).

Dar am afirmat c! Biblia vorbe#te despre inim! ca #i cum ea ar fi nu numai centrul
vie"ii afective, ci #i centrul vie"ii noastre intelectuale. Inima se poate mpietri, iar
atunci nu mai n"elegem cu ea: C!ci inima acestui popor s-a mpietrit [spune
Domnul Isus atunci cnd t!lm!ce#te pilda sem!n!torului]; au ajuns tari de urechi,
#i-au nchis ochii, ca nu cumva s! vad! cu ochii, s! aud! cu urechile, s! n#eleag!
cu inima #i s! se ntoarc! la Dumnezeu (Mat. 13:15, s.n.). Cu inima, se poate
gndi (vezi Marcu 2:6), #i inima poate fi plin! de gnduri rele: Isus, care le
cuno#tea gndurile, a zis: Pentru ce ave"i gnduri rele n inimile voastre (Mat.
9:4). Cu inima, se poate ra"iona: Nebunul zice n inima lui: Nu este


Dumnezeu (Ps. 14:1). Dar n uzajul biblic, inima este #i centrul volitiv al fiin"ei
noastre. Fiecare s! dea dup! cum a hot!rt n inima lui (2 Cor. 9:7, s.n.) i
ndeamn! Pavel pe cei din biserica din Corint. Dar tot inima este implicat! #i n
procesul ajungerii la mntuire, spune Pavel n Romani: Dac! m!rturise#ti deci cu
gura ta pe Isus ca Domn, #i dac! crezi n inima ta c! Dumnezeu L-a nviat din
mor"i, vei fi mntuit. C!ci prin credin"a din inim! se cap!t! neprih!nirea #i prin
m!rturisirea cu gura se ajunge la mntuire (Rom. 10:9-10, s.n.).

n concluzie, putem afirma c! n uzajul Scripturii, inima este forul l!untric care
guverneaz! ntreaga noastr! via"!. Inima este nsu#i izvorul vie"ii. Tocmai de
aceea ne avertizeaz! n"eleptul Solomon: P!ze#te-"i inima mai mult dect orice,
c!ci din ea ies izvoarele vie"ii (Prov. 4:23). Ferice de cei cu inima curat!
spune Domnul Isus pentru c! apa nu poate fi mai curat! dect izvorul. Inima
este aceea care coloreaz! toate faptele noastre, ea d! valoare sau devalorizeaz! tot
ceea ce facem. Nu era, oare, firesc ca Domnul Isus s! adauge aceast! tr!s!tur!
inima curat! n definirea caracterului cre#tin? Atunci cnd, ncepnd cu Matei
5:21, Domnul Isus porne#te s! vorbeasc! despre conduita cre#tin!, toate corec"iile
le face n sensul inimii, adic! n sensul coborrii Legii lui Dumnezeu n inima
noastr!, deoarece El #tie c! apa, adic! faptele, snt pe m!sura izvorului, adic! a
inimii:

21
A"i auzit c! s-a zis celor din vechime: S! nu ucizi; oricine va ucide, va c!dea sub
pedeapsa judec!"ii.
22
Dar Eu v! spun c! ori#icine se mnie pe fratele s!u, va c!dea
sub pedeapsa judec!"ii; #i oricine va zice fratelui s!u: Prostule! va c!dea sub
pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: Nebunule, va c!dea sub pedeapsa focului
gheenei (Mat. 5:21-22).

Dac! apa este uciderea, atunci izvorul spune Domnul Isus este mnia,
invidia, vorbirea batjocoritoare. Domnul Isus ncearc! s! mping! p!zirea Legii de
la nivelul faptelor, la nivelul vorbelor, al gndurilor, al atitudinilor #i al
motiva"iilor. Poarta pe care se intr! n mp!r!"ia Cerurilor este a#a de strmt!, nct
nu numai faptele rele nu pot fi trecute prin ea, ci nici vorbele rele,
16
nici gndurile
rele, nici atitudinile #i nici motiva"iile rele. Dac! a#a stau lucrurile, atunci nu este
greu s! n"elegem de ce anume a spus Domnul Isus: Ferice de cei cu inima
curat!! (Mat. 5:8).

Inima este ca un vulcan, care atunci cnd erupe aduce la suprafa"! tot ce este n
adncurile ei, transformnd motiva"ia n atitudine, atitudinea n gnd, gndul n
vorb!, iar vorba n fapt!. Tocmai de aceea a#az! Domnul Isus la temelia vie"ii
cre#tine principiul: Caracterul determin! conduita, #i de aceea #i zide#te

16
V! spun c!, n ziua judec!"ii, oamenii vor da socoteal! de orice cuvnt nefolositor, pe care-l
vor fi rostit. C!ci din cuvintele tale vei fi osndit #i din cuvintele tale vei fi scos f!r! vin! (Mat.
12:36-37).


ntreaga Predic! de pe munte pe acest principiu. Acum n"elegem, poate, ceva mai
bine de ce a deveni cre#tin presupune, mai nti, o transformare l!untric! profund!,
o schimbare a inimii. Stanley Johns avea dreptate cnd a afirmat c!, pentru a ne
scoate din iad, Isus a trebuit s! scoat! mai nti iadul din noi, iar pentru a ne duce
n rai, a trebuit mai nti s! aduc! raiul n noi.

Blestemul unei inimi murdare
O inim! murdar! risipe#te pn! #i cele mai alese lucruri, schimbnd pe lucruri de
nimic cele mai alese bog!"ii, #i face astfel din via"a noastr! religioas! o caricatur!
demn! de dispre" #i de mil!. O inim! murdar! #i bate joc att de Dumnezeu, ct #i
de noi n#ine.

Capitolul 6 din Predica de pe munte aduce naintea noastr! trei exemple: primul
este legat de milostenie (6:1-4), al doilea, de rug!ciune (6:5-15), iar al treilea, de
post (6:16-18). Milostenia, rug!ciunea #i postul snt expresii ale vie"ii noastre
religioase. Afirma"ii ca acestea: Adev!rat v! spun c! #i-au primit r!splata (2, 5
#i 6), legate de fiecare dintre cele trei aspecte, ne spun c! prin milostenie,
rug!ciune #i post se poate ob"ine ceva, se poate primi o r!splat!, #i tocmai de
aceea le putem considera a fi investi"iile pe care le facem n sfera spiritualului.

Singura ra"iune a unei investi"ii este profitul. Dar orice investi"ie #i are riscurile
ei. Atunci cnd investe#ti, po"i pierde sau po"i c#tiga. Prin ceea ce ne spune n
Matei 6, Domnul Isus ne avertizeaz! tocmai de acest enorm risc de a risipi
ntreaga investi"ie spiritual! a milosteniei, a rug!ciunii #i a postului pe un pumn de
aplauze. Ce risip!!

Dar n"elegem risipa doar atunci cnd vedem ce s-ar fi putut ob"ine prin milostenie,
prin rug!ciune #i prin post, dac! ele ar fi fost f!cute cu o inim! curat!.

Milostenia f!cut! dintr-o inim! curat!, dintr-o inim! cur!"it! de poftele eu-lui, este
r!spl!tit! cu binecuvnt!rile lui Dumnezeu. Scriptura ne spune c! cine are mil!
de s!rac, mprumut! pe Domnul, #i El i va r!spl!ti binefacerea (Prov. 19:17).
Dumnezeu nu r!mne dator:

7
mparte-"i pinea cu cel fl!mnd #i adu n casa ta pe nenoroci"ii f!r! ad!post; dac!
vezi pe un om gol, acopere-l, #i nu ntoarce spatele semenului t!u.
8
Atunci lumina ta
va r!s!ri ca zorile, #i vindecarea ta va ncol"i repede; neprih!nirea ta "i va merge
nainte, #i slava Domnului te va nso"i.
9
Atunci tu vei chema, #i Domnul va r!spunde,
vei striga, #i El va zice: Iat!-M!! Dac! vei ndep!rta jugul din mijlocul t!u,
amenin"!rile cu degetul #i vorbele de ocar!,
10
dac! vei da mncarea ta celui fl!mnd,
dac! vei s!tura sufletul lipsit, atunci lumina ta va r!s!ri peste ntunecime, #i
ntunerecul t!u va fi ca ziua n!meaza mare!
11
Domnul te va c!l!uzi nencetat, "i va
s!tura sufletul chiar n locuri f!r! ap!, #i va da din nou putere m!dularelor tale; vei fi
ca o gr!din! bine udat!, ca un izvor ale c!rui ape nu seac!.
12
Ai t!i vor zidi iar!# pe


d!rm!turile de mai nainte, vei ridica din nou temeliile str!bune, vei fi numit
Dreg!tor de sp!rturi, Cel ce drege drumurile, #i face "ara cu putin"! de locuit (Is.
58:7-12, s.n.).

Dac! compar!m textul din Matei 6 cu cel din Isaia 58, n"elegem c! pentru aceea#i
ac"iune milostenia, adic! mp!r"irea pinii cu cel fl!mnd se pot culege dou!
r!spl!"i total diferite. n timp ce, n textul din Isaia, aceluia care face milostenie i
se promite c! lumina lui va r!s!ri ca zorile, c! vindecarea lui va ncol"i repede, c!
neprih!nirea lui i va merge nainte #i c! slava Domnului l va nso"i, c! atunci
cnd el va chema Domnul i va r!spunde #i atunci cnd va striga Domnul va zice:
Iat!-M!!, cei din Matei se aleg doar cu un pumn de aplauze. Iar Domnul Isus
adaug!: Adev!rat v! spun c! #i-au luat r!splata (Mat. 6:2). Diferen"a dintre cele
dou! r!spl!"i este enorm!. Dar alegem ntre ele nu prin ceea ce facem, ci prin cum
anume facem ceea ce facem. Alegerea corect! se poate face doar prin cur!"irea
inimii de motiva"iile #i atitudinile gre#ite: Ci tu, cnd faci milostenie spune
Domnul Isus s! nu #tie stnga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta s! fie
f!cut! n ascuns; #i Tat!l t!u, care vede n ascuns, "i va r!spl!ti (6:3).

Ferice de cei cu inima curat!, c!ci ei [l] vor vedea pe Dumnezeu la lucru n
via"a lor, n familia lor, n biserica lor #i n "ara lor. Lumina lor va r!s!ri ca zorile,
vindecarea lor va ncol"i repede, neprih!nirea lor le va merge nainte, slava
Domnul i va nso"i #i-i va c!l!uzi nencetat, le va s!tura sufletul chiar #i n
locurile f!r! ap!, va da putere m!dularelor lor, #i vor fi ca o gr!din! bine udat!, ca
un izvor ale c!rui ape nu seac!. Aten"ie, nu milostenia, ci inima hot!r!#te dac!
aceste binecuvnt!ri enorme vor fi c#tigul investi"iei noastre.

La fel se ntmpl! #i atunci cnd investi"ia pe care o facem n spa"iul spiritualului
este nu milostenia, ci rug!ciunea. Imediat dup! terminarea Templului, Solomon a
rostit o rug!ciune de inaugurare, prin care I-a f!cut lui Dumnezeu cereri foarte
mari:

22
Solomon s-a a#ezat naintea altarului Domnului n fa"a ntregii adun!ri a lui Israel.
$i-a ntins minile spre cer
23
#i a zis: Doamne, Dumnezeul lui Israel! Nu este
Dumnezeu ca Tine, nici sus n ceruri, nici jos pe p!mnt. Tu "ii leg!mntul #i ndurarea
fa"! de robii T!i, cari umbl! naintea Ta din toat! inima lor!
24
Astfel ai "inut cuvntul
dat robului t!u David, tat!l meu; #i ce ai spus cu gura Ta, mpline#ti n ziua aceasta cu
puterea Ta.
25
Acum, Doamne, Dumnezeul lui Israel, "ine f!g!duin"a pe care ai f!cut-o
tat!lui meu David, cnd ai zis: Nu vei fi lipsit niciodat! naintea Mea de un urma#
care s! #ad! pe scaunul de domnie al lui Israel, numai fiii t!i s! ia seama la calea lor,
#i s! umble naintea Mea cum ai umblat tu naintea Mea.
26
Oh, Dumnezeul lui Israel,
mplineasc!-se f!g!duin"a pe care ai f!cut-o robului t!u David, tat!l meu!
27
Dar ce!
Va locui oare cu adev!rat Dumnezeu pe p!mnt? Iat! c! cerurile #i cerurile cerurilor
nu pot s! Te cuprind!: cu ct mai pu"in casa aceasta pe care &i-am zidit-o eu!
28
Totu#,
Doamne, Dumnezeul meu, ia aminte la rug!ciunea robului t!u #i la cererea lui, ascult!
strig!tul #i rug!ciunea pe care &i-o face ast!zi robul T!u.
29
Ochii t!i s! fie zi #i noapte


deschi#i asupra casei acesteia, asupra locului despre care ai zis: Acolo va fi Numele
Meu! Ascult! rug!ciunea pe care &i-o face robul T!u n locul acesta.
30
Binevoie#te #i
ascult! cererea robului T!u #i a poporului T!u Israel cnd se vor ruga n locul acesta!
Ascult!-i din locul locuin"ei Tale, din ceruri, ascult!-i #i iart!-i!

31
Dac! va p!c!tui cineva mpotriva aproapelui s!u #i va fi silit s! fac! un jur!mnt, #i
va veni s! jure naintea altarului T!u, n casa aceasta,
32
ascult!-l din ceruri, lucreaz!,
#i f! dreptate robilor T!i; osnde#te pe cel vinovat, #i ntoarce vina purt!rii lui asupra
capului lui; d! dreptate celui nevinovat, #i f!-i dup! nevinov!"ia lui!

33
Cnd poporul T!u Israel va fi b!tut de vr!jma", pentru c! a p!c!tuit mpotriva Ta:
dac! se vor ntoarce la Tine #i vor da slav! Numelui T!u, dac! "i vor face rug!ciuni #i
cereri n casa aceasta,
34
ascult!-i din ceruri, iart! p!catul poporului T!u Israel #i
ntoarce-i n "ara pe care ai dat-o p!rin"ilor lor!

35
Cnd se va nchide cerul "i nu va fi ploaie, din pricina p!catelor f!cute de ei
mpotriva Ta: dac! se vor ruga n locul acesta #i vor da slav! Numelui T!u, #i dac! se
vor abate de la p!catele lor, pentru c!-i vei pedepsi,
36
ascult!-i din ceruri, iart! p!catul
robilor T!i #i al poporului T!u Israel; nva"!-l calea cea bun! pe care trebuie s! umble,
#i s! trimi" i ploaie pe p!mntul pe care l-ai dat de mo#tenire poporului T!u!

37
Cnd foametea, ciuma, rugina, t!ciunele, l!custele de un fel sau altul, vor fi n "ar!,
cnd vr!jma"ul va mpresura pe poporul T!u n "ara lui, n cet!"ile lui, cnd vor fi urgii
sau boli de orice fel:
38
dac! un om, dac! tot poporul T!u Israel va face rug!ciuni #i
cereri, #i fiecare #i va cunoa#te mustrarea cugetului lui #i va ntinde mnile spre casa
aceasta,
39
ascult!-l din ceruri, din locul locuin"ei Tale #i iart!-l, lucreaz!, #i r!spl!te#te
fiec!ruia dup! c!ile lui, Tu care cuno#ti inima fiec!ruia, c!ci numai Tu cuno#ti inima
tuturor copiilor oamenilor,
40
ca s! se team! de Tine n tot timpul ct vor tr!i n "ara pe
care ai dat-o p!rin"ilor no#tri!

41
Cnd str!inul, care nu este din poporul T!u Israel, va veni dintr-o "ar! dep!rtat!,
pentru Numele T!u,
42
c!ci se va #ti c! Numele T!u este mare, mna Ta este tare, #i
bra"ul T!u este ntins, cnd va veni s! se roage n casa aceasta,
43
ascult!-l din ceruri,
din locul locuin"ei Tale, #i d! str!inului aceluia tot ce-&i va cere, pentru ca toate
popoarele p!mntului s! cunoasc! Numele T!u, s! se team! de Tine, ca #i poporul T!u
Israel, #i s! #tie c! Numele T!u este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o eu!

44
Cnd poporul T!u va ie#i la lupt! mpotriva vr!jma#ului s!u, urmnd calea pe care i-
o vei porunci Tu: dac! vor face rug!ciuni Domnului, cu privirile ntoarse spre cetatea
pe care ai ales-o Tu, #i spre casa pe care am zidit-o eu Numelui T!u,
45
ascult! din
ceruri rug!ciunile #i cererile lor, #i f!-le dreptate!

46
Cnd vor p!c!tui mpotriva Ta, c!ci nu este om care s! nu p!c!tuiasc!, #i Te
vei mnia mpotriva lor #i-i vei da n mna vr!jma#ului care-i va duce robi ntr-o "ar!
vr!jma#!, dep!rtat! sau apropiat!:
47
dac! se vor cobor n ei n#i#i n "ara unde vor fi
robi, dac! se vor ntoarce la Tine, #i-&i vor face cereri n "ara celor ce-i vor duce n
robie #i vor zice: Am p!c!tuit, am s!vr#it f!r!delegi, am f!cut r!u!;
48
dac! se vor


ntoarce la Tine din toat! inima lor #i din tot sufletul lor, n "ara vr!jma#ilor lor care i-
au luat robi, dac!-&i vor face rug!ciuni, cu privirile ntoarse spre "ara lor, pe care ai
dat-o p!rin"ilor lor, spre cetatea pe care ai ales-o, #i spre casa pe care am zidit-o eu
Numelui T!u,
49
ascult! din ceruri din locul locuin"ei Tale, rug!ciunile #i cererile lor:
#i f!-le dreptate;
50
iart! poporului T!u p!catele lui #i toate f!r!delegile f!cute
mpotriva Ta; treze#te mil! celor ce-i vor "ine robi, ca s! se ndure de ei,
51
c!ci snt
poporul T!u #i mo#tenirea Ta, #i Tu i-ai scos din Egipt, din mijlocul unui cuptor de
fier!

52
Ochii T!i s! fie deschi#i la cererea robului T!u #i la cererea poporului T!u Israel, ca
s!-i ascul"i n tot ce-&i vor cere!
53
C!ci Tu i-ai ales din toate celelalte popoare ale
p!mntului, ca s! faci din ei mo#tenirea Ta, cum ai spus prin robul T!u Moise, cnd ai
scos din Egipt pe p!rin"ii no#tri, Doamne, Dumnezeule! (1 mp. 8:22-53, s.n.).

Ceea ce-I propune, de fapt, Solomon lui Dumnezeu este ca, n schimbul investi"iei
de rug!ciune pe care un individ sau poporul o va face n Casa Domnului, care
tocmai se inaugura, Dumnezeu s! ofere binecuvnt!rile Lui iar acestea nu snt
pu"ine: continuitate privind existen"a lor na"ional! (25-26); prezen"a Domnului n
mijlocul lor #i o ureche deschis! spre rug!ciunile lor (27-30); iertare pentru
p!catele s!vr#ite #i izb!vire de sub pedeapsa p!catului, indiferent sub ce form! se
va manifesta pedeapsa respectiv! (31-32); transformarea nfrngerii de c!tre
du#mani n biruin"! (33-34); ploaie n locul secetei (35-36); hran! #i ndestulare n
locul foametei, a ciumei, a ruginei #i t!ciunelui din gru #i a l!custelor din "ar!;
izb!virea de vr!jma#i, de urgii #i de boli (37-40); ascultarea rug!ciunii str!inilor
(42-43) #i repatriere din robie (44-45). De fapt, Solomon atrna de rug!ciunea
f!cut! n locul acela ntreaga via"! a poporului #i ntreaga lui istorie. Dar este una
s! ceri, #i alta s! prime#ti ceea ce ceri. Este ns! extraordinar faptul c! Dumnezeu
r!spunde pozitiv rug!ciunii lui Solomon: $i Domnul i-a zis: "i ascult
rug!ciunea #i cererea pe care Mi-ai f!cut-o, sfin"esc Casa aceasta pe care ai zidit-o
ca s! pui n ea pentru totdeauna Numele Meu, #i ochii Mei #i inima Mea vor fi
acolo pe vecie (1 mp. 9:3, s.n.).

De aceast! promisiune pe care Domnul a f!cut-o la rug!ciunea lui Solomon se va
ag!"a ntreaga istorie. Ori de cte ori cineva a f!cut ceea ce a cerut Solomon #i s-a
smerit naintea Domnului, Domnul l-a ascultat. Domnul a ascultat rug!ciunea lui
Neemia.
17
La rug!ciunea lui Ilie,
18
Domnul a nchis cerul, #i tot la rug!ciunea lui a
dat ploaie, dar mai mult, a ntors inima poporului la Dumnezeu. La rug!ciunea lui
Ezechia,
19
Domnul a dat o mare izb!vire poporului S!u, omornd prin ngerul S!u
185.000 de o#teni asirieni ntr-o singur! noapte. Tot prin rug!ciune, Domnul Isus

17
Vezi Neemia 1:4-11.
18
Vezi 1 mp!ra"i 18:36-39.
19
Vezi 2 mp!ra"i 19:10-36.


a primit puterea de a Se birui pe Sine #i de a Se jertfi pe Sine de dragul meu #i de
dragul t!u.
20


Ce diferen"! extraordinar!! n urma rug!ciunii, fariseii au cules un pumn de
aplauze, n timp ce al"ii, prin rug!ciune, au f!urit istoria! Oare de ce exist! aceast!
enorm! diferen"!? Cauza trebuie, oare, c!utat! n Dumnezeu, care a dat unora, dar
nu a dat altora? Nu! Dumnezeu este acela#i, ieri, azi #i n veci. Domnul Isus ne-a
nv!"at astfel n Predica de pe munte: Cere"i, #i vi se va da; c!uta"i #i ve"i g!si;
bate"i, #i vi se va deschide. C!ci ori #i cine cere, cap!t!; cine caut!, g!se#te; #i
celui ce bate, i se deschide (Mat. 7:7-8). Cauza este n noi, nu n Dumnezeu #i
cauza este tocmai inima. O inim! murdar! risipe#te pn! #i cele mai alese lucruri.
Iacov ne spune n epistola sa:

1
De unde vin luptele #i certurile ntre voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se
lupt! n m!dularele voastre?
2
Voi pofti"i, #i nu ave"i; ucide"i, pizmui"i, #i nu izbuti"i s!
c!p!ta"i; v! certa"i, #i v! lupta"i; #i nu ave"i, pentru c! nu cere"i.
3
Sau cere#i "i nu
c!p!ta#i, pentru c! cere#i r!u, cu gnd s! risipi#i n pl!cerile voastre.
4
Suflete
preacurvare! Nu #ti"i c! prietenia lumii este vr!jm!#ie cu Dumnezeu? A#a c! cine vrea
s! fie prieten cu lumea, se face vr!jma# cu Dumnezeu (Iacov 4:1-4, s.n.).

Ferice de cei cu inima curat!, c!ci ei [l] vor vedea pe Dumnezeu r!spunznd la
rug!ciunile lor ca Solomon, ca Ilie, ca Neemia, ca Ezechia sau ca Domnul Isus
Hristos. Adev!rat, adev!rat, v! spun, c!, cine crede n Mine, va face #i el
lucr!rile pe cari le fac Eu; ba nc! va face altele #i mai mari dect acestea; pentru
c! Eu M! duc la Tat!l: #i orice ve"i cere n Numele Meu, voi face, pentru ca Tat!l
s! fie prosl!vit n Fiul. Dac! ve"i cere ceva n Numele Meu, voi face (Ioan 14:12-
14).

Pn! acum am v!zut ce poate c#tiga acela care, avnd o inim! curat!, face
milostenii sau se roag!. Dar am v!zut c! toate aceste lucruri pot fi foarte u#or
risipite de o inim! murdar!. Iar o inim! murdar! risipe#te nu numai investi"ia de
milostenie #i rug!ciune, ci chiar #i investi"ia de post.

Celor care posteau, Domnul Isus le spune n Matei 6:16: Cnd posti"i, s! nu v!
lua"i o nf!"i#are posomort!, ca f!"arnicii, cari #i slu"esc fe"ele, ca s! se arate
oamenilor c! postesc. Adev!rat v! spun c! #i-au luat r!splata. Ce r!splat! au
luat? Un pumn de aplauze, aprecierile oamenilor, dup! care au umblat, de fapt.
Dar tot Domnul Isus spune c! acela care poste#te cu o inim! curat! va fi r!spl!tit
de Dumnezeu: Ci tu, cnd poste#ti, unge-"i capul #i spal!-"i fa"a, ca s! te ar!"i c!
poste#ti nu oamenilor, ci Tat!lui t!u, care este n ascuns; #i Tat!l t!u care vede n
ascuns, "i va r!spl!ti (17-18). S! vedem ce au c#tigat aceia care au postit cu o
inim! curat!.

20
Vezi Matei 26:39 #i Ioan 17:1-26.


Dup! patruzeci de zile de post,
21
Moise c#tig! gra"ierea poporului. Ezra, cnd a
v!zut p!catul care s-a strecurat n popor #i l-a png!rit, n-a mncat pne #i n-a b!ut
ap!, pentru c! era mhnit din pricina p!catului fiilor robiei (Ezra 10:6). n urma
postului #i rug!ciunii lui Ezra, inima oamenilor s-a ntors la Dumnezeu #i au ales
ascultarea de Dumnezeu, chiar cu pre"ul imens de a alunga femeile str!ine pe care
le luaser! de neveste. n Fapte 13:2, n urma postului #i rug!ciunii, ucenicii au
n"eles noua direc"ie n care i chema Duhul lui Dumnezeu.

O inim! murdar! risipe#te pn! #i cele mai sfinte lucruri milostenia, rug!ciunea
#i postul transformnd religia noastr! ntr-o caricatur!, b!tndu-#i joc de
Dumnezeu #i de noi n#ine. ns! Dumnezeu nu se las! s! fie batjocorit. Ce
sam!n! omul, aceea va #i secera. Cine sam!n! n firea lui p!mnteasc!, va secera
din firea p!mnteasc! putrezirea; dar cine sam!n! n Duhul, va secera din Duhul
via"a vecinic! (Gal. 6:7-8).

P!ze#te-"i inima mai mult dect orice, c!ci din ea ies izvoarele vie"ii!
n fa"a exemplelor de mai sus, aten"ionarea lui Solomon P!ze#te-"i inima mai
mult dect orice, c!ci din ea ies izvoarele vie"ii! (Prov. 4:23) pare s! fie
singura solu"ie. Dar ce nseamn! a-"i p!zi inima?

n primul rnd, a ne p!zi inima nseamn! a recunoa#te #i a m!rturisi p!catul din ea,
pentru ca sngele lui Isus Hristos s! ne cure"e de orice nelegiuire. Acela care
pretinde c! are p!rt!#ie cu Dumnezeu a#a cum f!ceau fariseii din vremea
Domnului Isus dar p!streaz! n inima lui p!cate nem!rturisite este un mincinos
spune Ioan n epistola sa #i adev!rul nu este n el.
22


n al doilea rnd, a ne p!zi inima nseamn! a evita lucrurile care o pot png!ri.
Tendin"a noastr! fireasc! este s! m!sur!m, s! control!m, s! afi#!m #i s! ne afi#!m
naintea oamenilor, ca s! ne umplem nevoia de apreciere #i de semnifica"ie.
Tocmai de aceea, spune Domnul Isus, milostenia, rug!ciunea #i postul trebuie
f!cute pe ascuns, nu ca s! fim v!zu"i de oameni. Nu trebuie s! uit!m c! vom primi
r!splata tocmai de acolo de unde o a#tept!m. Dac! facem aceste lucruri ca s! fim
v!zu"i de oameni, ne-am primit r!splata de la ei, dar am pierdut extraordinara
r!splat! pe care am fi putut s-o avem de la Dumnezeu.

n al treilea rnd, pentru ca s! ne p!zim inima, trebuie s! veghem unii asupra
altora, pentru ca nici unul dintre noi s! nu ajung! s! i se mpietreasc! inima prin
n#el!ciunea p!catului, pentru c! o inim! rea #i necredincioas! ne desparte de
Dumnezeul cel viu. Ceea ce a afirmat Domnul Isus n fericirea a #asea
Ferice de cei cu inima curat!, c!ci ei vor vedea pe Dumnezeu (Mat. 5:8)

21
Vezi Deuteronom 9:18, 25.
22
Vezi 1 Ioan 1:5-10.


afirm! #i autorul Epistolei c!tre Evrei, dar venind dintr-un alt unghi, adic!
avertizndu-ne c! o inim! murdar!, o inim! rea #i necredincioas! ne desparte de
Dumnezeul cel viu. Solu"ia pe care ne-o ofer! Scriptura este vegherea unii asupra
altora.

A veghea asupra celuilalt nu nseamn! a-l suspecta, a-l pndi, a-l b!nui. De cele
mai multe ori, sntem aten"i unii la al"ii ca s! vedem cte col"uri are baticul, cte
minute ntrzie fratele sau sora de la adunare, c"i lei pune cineva n colect!, cu ce
ma#in! umbl!, ce are n cas! etc., dar nu ne prea intereseaz! inima lui! Oare de
ce? Nu cumva pentru c!, pe de o parte, este mai simplu s! speli doar partea de afar!
a blidului sau s! dai zeciuial! din izm!, din chimen #i din m!rar, iar pe de alt! parte,
pentru c! nu sntem dispu#i s! le ar!t!m #i inima noastr!? Dac! le-am ar!ta inima
noastr!, pentru a c!p!ta dreptul de a privi n inima lor, ei ar vedea c! n ea au r!mas
nef!cute cele mai nsemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila #i credincio#ia (Mat.
23:23).

Dac! deci doar cei cu inima curat! l vor vedea pe Dumnezeu, ce altceva am putea
spune n fa"a acestui adev!r, dect: Cerceteaz!-m!, Dumnezeule, #i cunoa"te-mi
inima, ncearc!-m!, #i cunoa#te-mi gndurile. Vezi dac! snt pe o cale rea, #i du-
m! pe calea veciniciei! (Ps. 139:23-24, s.n.). $i f!, Doamne, lucrul acesta cu
orice pre", c!ci tnjesc s!-L v!d pe Dumnezeu. F!, Doamne, lucrul acesta chiar
dac! doare, pentru c! #tiu c! o inim! murdar! risipe#te pn! #i cele mai sfinte
lucruri; #tiu c! o inim! murdar! va da chiar #i cerul pentru un pumn de aplauze,
pentru pl!cerea unei clipe; #tiu c! o inim! murdar! face din via"a noastr!
religioas! o caricatur! demn! de dispre" #i de mil!. De aceea, cerceteaz!-m!,
Doamne, ncearc!-m!, trece-mi prin cuptorul de foc r!runchii #i inima! (Ps.
26:2).Ferice de cei mp%ciuitori,
c!ci ei vor fi chema#i fii ai lui Dumnezeu! (5:9)

Evanghelia dup! Matei ncepe cu prezentarea Domnului Isus, pe de o parte, ca Fiu
al lui David, iar pe de alt! parte, ca Fiu al lui Avraam Cartea neamului lui Isus
Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam (1:1) #i se termin! cu Marea
ns!rcinare pe care Domnul Isus, Cel nviat din mor"i, o d! ucenicilor S!i #i, prin
ei, nou!, Bisericii Lui:

Toat! puterea Mi-a fost dat! n cer #i pe p!mnt. Ducndu-v!, face"i ucenici din toate
neamurile, botezndu-i n Numele Tat!lui #i al Fiului #i al Sfntului Duh, #i nv!"ndu-i
s! p!zeasc! tot ce v-am poruncit. $i iat! c! Eu snt cu voi n toate zilele, pn! la
sfr#itul veacului (Mat. 28:18-25, trad. aut.).

Este important s! n"elegem leg!tura dintre cele dou! puncte extreme ale
Evangheliei dup! Matei. n"elegerea acestei leg!turi devine att cheia interpret!rii
ntregii evanghelii, ct #i cheia interpret!rii fericirii de fa"!.

Isus: Fiul lui David
Numindu-L Fiul lui David, Matei subliniaz! faptul c! n persoana Domnului
Isus se va mplini promisiunea pe care Dumnezeu i-a f!cut-o lui David. Iar dac!
am n"eles c! Leg!mntul davidic este f!cut cu Unul singur dintre to"i fiii lui
David, atunci Matei subliniaz! faptul c! a sosit momentul n care Mo#tenitorul
nsu#i a p!#it pe p!mnt:

11
Cnd "i se vor mplini zilele, #i cnd te vei duce la p!rin"ii t!i, voi ridica s!mn"a ta
dup! tine, #i anume pe unul din fiii t!i, #i-i voi nt!ri domnia.
12
El mi va zidi o cas!,
#i-i voi nt!ri pe vecie scaunul lui de domnie.
13
Eu i voi fi Tat! #i el mi va fi fiu; #i
nu voi ndep!rta bun!tatea Mea de la el, cum am ndep!rtat-o de la cel dinaintea ta.
14
l voi a#eza pentru totdeauna n Casa Mea, #i n mp!r!"ia Mea scaunul lui de
domnie va fi nt!rit pe vecie (1 Cron. 17:11-14, s.n.).

nvrednicindu-Se s! fie acel unic Fiu al lui David, ca Mo#tenitor unic al
promisiunilor lui Dumnezeu, Domnul Isus este Acela n care toate promisiunile lui
Dumnezeu au devenit Da! #i Amin!. n El snt ascunse spune Pavel
toate comorile n"elepciunii #i #tiin"ei (Col. 2:3). Domnul Isus, Fiul lui David,
este Mo#tenitorul unic al ntregii averi a Tat!lui, a tuturor binecuvnt!rilor Lui.
Dup! cum afirm! Pavel: Din El, prin El #i pentru El snt toate lucrurile. A Lui s!
fie slava n veci. Amin. (Rom. 11:33, s.n.).

Ca Fiu al lui David, Hristosul lui Dumnezeu este mp!ciuitorul, aduc!torul unei
p!ci ve#nice. Iat! ce spune despre El profetul Isaia:
3
Tu nmul"e#ti poporul, i dai mari bucurii, #i el se bucur! naintea Ta cum se bucur!
la seceri#, cum se vesele#te la mp!r"irea pr!zii.
4
C!ci jugul care ap!sa asupra lui,
toiagul, care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sf!rmat, ca n ziua lui
Madian.
5
C!ci orice nc!l"!minte purtat! n nv!lm!#ala luptei, #i orice hain! de r!zboi
t!v!lit! n snge, vor fi aruncate n flac!ri, ca s! fie arse de foc.
6
C!ci un Copil ni s-a
n!scut, un Fiu ni s-a dat, #i domnia va fi pe um!rul Lui; l vor numi:Minunat,
Sfetnic, Dumnezeu tare, P!rintele veciniciilor, Domn al p!cii.
7
El va face ca domnia
Lui s! creasc!, #i o pace f!r! sfr"it va da scaunului de domnie al lui David "i
mp!r!#iei lui, o va nt!ri #i o va sprijini prin judecat! #i neprih!nire, de acum #i n
veci de veci: iat! ce va face rvna Domnului o#tirilor (Is. 9:3-7, s.n.).

Pacea sau mp!ciuirea despre care vorbe#te Isaia este adus! de Odrasla lui David,
de Domnul P!cii. Aceast! pace are dou! aspecte: pe de o parte, este nevoie de
pace ntre oameni: Manase m!nnc! pe Efraim, Efraim pe Manase, #i amndoi pe
Iuda (9:21), dar pe de alt! parte, este nevoie de pace ntre om #i Dumnezeu.
Aceast! pace se va instaura abia atunci cnd Fiul lui David #i va fi terminat
lucrarea de mp!ciuire:

1
n ziua aceea, vei zice: Te laud, Doamne, c!ci ai fost sup!rat pe mine, dar mnia Ta
s-a potolit #i m-ai mngiat!
2
Iat!, Dumnezeu este izb!virea mea; voi fi plin de
ncredere, #i nu m! voi teme de nimic, c!ci Domnul Dumnezeu este t!ria mea #i
pricina laudelor mele, #i El m-a mntuit.
3
Ve"i scoate ap! cu bucurie din izvoarele
mntuirii,
4
#i ve"i zice n ziua aceea: L!uda"i pe Domnul, chema"i Numele Lui, vesti"i
lucr!rile Lui printre popoare, pomeni"i m!rimea Numelui Lui!
5
Cnta"i Domnului,
c!ci a f!cut lucruri str!lucite: s! fie cunoscute n tot p!mntul!
6
Strig! de bucurie #i
veselie, locuitoare a Sionului, c!ci mare este n mijlocul t!u Sfntul lui Israel (Is. 12:1-
6).

Ca Fiu al lui David, ca Domn al p!cii, Domnul Isus Hristos este modelul
mp!ciuitorului. Atunci cnd Domnul Isus a spus: Ferice de cei mp!ciuitori, c!ci
ei vor fi chema"i fii ai lui Dumnezeu! (5:9), pe de o parte, Domnul Isus Se
prezenta pe Sine ca Modelul de urmat, iar pe de alt! parte, #i chema ucenicii s!-L
urmeze. Fiul lui Dumnezeu a f!cut din voia lui Dumnezeu mncarea Lui #i ne-a
nv!"at ca s! ne ncepem ziua #i ca s! ne ghid!m via"a, visurile #i deciziile de zi cu
zi dup! tiparul pe care ni l-a prezentat n rug!ciunea Tat!l nostru. Fiii lui
Dumnezeu fac ceea ce L-au v!zut f!cnd pe Fiul lui Dumnezeu, #i tr!iesc via"a
punnd mai nti #i mai presus de toate sfin"irea Numelui Tat!lui, venirea
mp!r!"iei Lui #i facerea voii Lui, precum n Cer #i pe p!mnt.

Isus: Fiul lui Avraam
Dar Matei nu se mul"ume#te s!-L numeasc! pe Domnul Isus doar Fiul lui David.
Numindu-L #i Fiul lui Avraam, el subliniaz! faptul c! n Domnul Isus Hristos
binecuvntarea acestei promisiuni a fost, de fapt, preg!tit!, pentru toate familiile
p!mntului (vezi Gen. 12:3). Tocmai de aceea, o dat! ce S-a n!l"at la Cer #i S-aa#ezat la dreapta scaunului de domnie al m!ririi (vezi Evrei 8:1), Domnul Isus a
mplinit #i promisiunea f!cut! de Dumnezeu lui Avraam, prin faptul c! a deschis
tuturor familiilor p!mntului accesul la binecuvntarea cereasc!: Celui ce va
birui, i voi da s! #ad! cu Mine pe scaunul Meu de domnie, dup! cum #i Eu am
biruit #i am #ezut cu Tat!l Meu pe scaunul Lui de domnie (Apoc. 3:21).

Ca Fiu al lui David, Domnul Isus a c#tigat binecuvntarea. Ca Fiu al lui Avraam,
El a f!cut binecuvntarea accesibil! tuturor familiilor p!mntului, tuturor
neamurilor. ns! n ce ne prive#te, accesul la binecuvntare este condi"ionat. Doar
acela care va birui va #edea pe scaunul de domnie al Domnului. A birui nseamn!
ca judecata #i pedeapsa nimicitoare a lui Dumnezeu s! ne g!seasc! ad!posti"i n
Hristos, a#a cum apele nimicitoare ale Potopului l-au g!sit pe Noe ad!postit n
corabie. Dar pentru ca cineva s! ajung! n Hristos, trebuie s! fie confruntat cu
Evanghelia lui Hristos #i trebuie s! cread! adev!rul ei.

Or, tocmai la aceast! lucrare i-a chemat Domnul Isus pe ucenicii S!i Veni"i
dup! Mine #i v! voi face pescari de oameni (4:19) aceast! lucrare le-a
ncredin"at-o nainte de n!l"area Sa la cer (vezi Matei 28:18-20), #i aceasta este,
de fapt, lucrarea de mp!ciuire despre care este vorba n fericirea a #aptea #i la
care am fost chema"i cu to"ii.

Coordonatele esen"iale ale slujbei mp!c!rii au fost precizate de Domnul Isus n
perioada de antrenare #i de echipare a ucenicilor S!i, de aceea, pentru a n"elege
esen"a fericirii a #aptea, trebuie s! n"elegem Matei 10.

Matei 4:19 Chemarea
Matei 9:35-10:42 Antrenarea
Matei 28:18-20 Trimiterea

O aparent! contradic"ie
Am v!zut c! textul din 4:23, repetat n 9:35, constituie un reper structural n carte.
Primul text (4:23) introduce lucrarea Domnului Isus, iar al doilea (9:35) face
tranzi"ia spre lucrarea ucenicilor, prefa"nd trimiterea lor n lucrare, spre a se
deprinde cu ceea ce vor avea de f!cut dup! n!l"area Domnului Isus la Cer. Cu
aceast! ocazie, Domnul Isus ncearc! s! deschid! ochii ucenicilor asupra nevoii pe
care trimiterea lor va trebui s! o satisfac! (vezi 9:35-38). Urmeaz! apoi trimiterea
lor n lucrare: n orice cetate sau sat ve"i intra, s! cerceta"i cine este acolo vrednic
#i s! r!mne"i la el pn! ve"i pleca. La intrarea voastr! n cas!, ura"i-i de bine; #i
dac! este casa aceea vrednic!, pacea voastr! s! vin! peste ea, dar dac! nu este
vrednic!, pacea voastr! s! se ntoarc! la voi (10:11-13, s.n.). Dar imediat dup!
ce le-a spus s! intre n cet!"i #i s! lase pacea lor n casa care se nvrednice#te de
ea, Domnul Isus adaug!:34
S! nu crede"i c! am venit s-aduc pacea pe p!mnt; n-am venit s! aduc pacea, ci
sabia.
35
C!ci am venit s! despart pe fiu de tat!l s!u, pe fiic! de mam!-sa, #i pe nor! de
soacr!-sa.
36
$i omul va avea de vr!jma#i chiar pe cei din casa lui.
37
Cine iube#te pe
tat! ori pe mam!, mai mult dect pe Mine, nu este vrednic de Mine #i cine iube#te pe
fiu ori pe fiic! mai mult dect pe Mine, nu este vrednic de Mine.
38
Cine nu-#i ia crucea
lui #i nu vine dup! Mine, nu este vrednic de Mine.
39
Cine #i va p!stra via"a, o va
pierde, #i cine #i va pierde via"a, pentru Mine, o va c#tiga (Mat. 10:34-39).

Mandatul de a intra n case cu pacea (10:11-13), care se armonizeaz! cu
fericirea a #aptea, fericirea mp!ciuirii, pare s! fie n contradic"ie cu
afirma"iile Domnului Isus din versetele de mai sus. Dar tocmai aceast! aparent!
contradic"ie este cheia n"elegerii fericirii a #aptea, deoarece aceast! aparent!
contradic"ie ne oblig! s! a#ez!m ntr-o ordine de prioritate nenegociabil! dou!
aspecte esen"iale: pacea cu Dumnezeu #i pacea cu semenii. Aceast! cerin"! de a
pune pacea cu Dumnezeu mai presus de pacea cu semenii se armonizeaz! cu
nevoia de a iubi mai nti pe Dumnezeu, #i abia apoi pe semeni: S! iube#ti pe
Domnul, Dumnezeul t!u, cu toat! inima ta, cu tot sufletul t!u, #i cu tot cugetul
t!u. Aceasta este cea dinti, #i cea mai mare porunc! a zis Domnul Isus. Iar a
doua, asemenea ei [de#i asemenea ei, este totu#i a doua], este: S! iube#ti pe
aproapele t!u ca pe tine nsu"i (Mat. 22:37-39, s.n.).

Textul din 10:34-39 cel cu sabia adus! n locul p!cii este prefa"at tocmai de
porunca de a iubi mai nti #i mai presus de oricine pe Dumnezeu: De aceea, pe
ori#icine M! va m!rturisi naintea oamenilor, l voi m!rturisi #i Eu naintea Tat!lui
Meu care este n ceruri; dar de oricine se va lep!da de Mine naintea oamenilor,
M! voi lep!da #i Eu naintea Tat!lui Meu care este n ceruri (Mat. 10:32-33). O
astfel de aten"ionare explic! de ce Domnul Isus nu a venit s! aduc! pacea pe
p!mnt cu orice pre" (este vorba despre pacea ntre oameni), de ce oferta p!cii Lui
se va transforma n multe situa"ii n sabie, n mijloc de dezbinare. Adev!rata pace
poate exista doar ntre oamenii pl!cu"i lui Dumnezeu, a#a cum au cntat ngerii la
na#terea Domnului Isus. ntr-adev!r, atunci cnd oamenii se mpac! cu Dumnezeu,
se mpac! #i unii cu ceilal"i.

O astfel de afirma"ie se bazeaz! pe felul n care am definit chipul lui Dumnezeu n
om. n paginile precedente am legat aceast! defini"ie de rela"iile fundamentale
care definesc esen"a existen"ei noastre: rela#ia cu Dumnezeu, rela#ia cu sinele #i
rela#ia cu semenii. Pacea cu noi n#ine #i pacea cu semenii nu snt, de fapt,
posibile pn! cnd nu ne-am mp!cat cu Dumnezeu. Alienarea de Dumnezeu duce
la alienarea de sine #i de semeni. Iar mp!carea cu Dumnezeu duce la mp!carea
cu noi n#ine #i cu semenii. mp!carea cu Dumnezeu nseamn! NFIERE. nfiereaeste urmat! de VENIREA DUHULUI SFNT N NOI.
23
Iar prezen"a Duhului
Sfnt n noi nseamn! PUTERE de iertare #i de slujire.

Cum altfel dect nrolndu-ne n slujba mp!ciuirii dovedim c! sntem fii ai lui
Dumnezeu? Prin aceast! slujb! a mp!ciuirii dovedim c! sntem gata ca s! d!m #i
altora cel mai de pre" lucru dintre cele primite de noi n#ine: mp!carea cu
Dumnezeu.

17
C!ci, dac! este cineva n Hristos, este o f!ptur! nou!; cele vechi s-au dus: iat! c!
toate lucrurile s-au f!cut noi.
18
$i toate lucrurile acestea snt de la Dumnezeu, care ne-
a mp!cat cu El prin Isus Hristos, #i ne-a ncredin#at slujba mp!c!rii,
19
c! adic!,
Dumnezeu era n Hristos, mp!cnd lumea cu Sine, ne"inndu-le n socoteal! p!catele
lor, #i ne-a ncredin#at nou! propov!duirea acestei mp!c!ri.
20
Noi dar, sntem
trime#i mputernici"i ai lui Hristos; #i, ca #i cum Dumnezeu ar ndemna prin noi, v!
rug!m fierbinte, n Numele lui Hristos: mp!ca"i-v! cu Dumnezeu!
21
Pe Cel ce n-a
cunoscut nici un p!cat, El L-a f!cut p!cat pentru noi, ca noi s! fim neprih!nirea lui
Dumnezeu n El.
6:1
Ca unii care lucr!m mpreun! cu Dumnezeu, v! sf!tuim s! face"i
a#a ca s! nu fi primit n z!dar harul lui Dumnezeu.
2
C!ci El zice: La vremea
potrivit!, te-am ascultat, n ziua mntuirii, te-am ajutat. Iat! c! acum este vremea
potrivit!; iat! c! acum este ziua mntuirii (2 Cor. 5:17-6:2, s.n.).

ntr-adev!r, slujba mp!c!rii oamenilor cu Dumnezeu este mandatul pe care Isus
Hristos l-a dat Bisericii Lui, pentru c! acesta este mandatul cu care El nsu#i, Fiul
lui Dumnezeu, a fost trimis de Tat!l pe p!mnt. Iar a fi fiu al lui Dumnezeu
nseamn! a duce mai departe mandatul Fiului lui Dumnezeu.

mp!ciuirea este mandatul preo"iei noastre
n Matei 28:18-20, Domnul Isus nu $i-a trimis ucenicii ca s!-i ajute pe s!raci, s!-i
vindece pe bolnavi, s! lupte pentru revigorare economic!, social! sau politic!, s!-i
fac! pe oameni s! se simt! bine etc., ci i-a trimis ca mai nti #i mai presus de toate
s! fac! ucenici, botezndu-i n Numele Tat!lui #i al Fiului #i al Sfntului Duh #i
nv!"ndu-i s! p!zeasc! tot ceea ce a poruncit El. n"elegerea acestui fapt duce la o
ordonare radical! a vie"ii cre#tine. Ca oameni, ca fiin"e create de Dumnezeu,
apar"inem sferei Crea"iei #i sntem sub jurisdic"ia mandatului cultural,
24
pe care
Dumnezeu l-a dat omului n Genesa 1:28. Dar ca #i cre#tini, intr!m, de asemenea,

23
Compar! Galateni 3:25 #i 4:6.
24
Numim mandat cultural, porunca din Genesa 1:28, mpreun! cu toate implica"iile ei. La
momentul n care porunca a fost dat!, mandatul cultural, adic! obliga"ia omului de a sta
implicat n sfera material! a existen"ei, de a lucra p!mntul #i de a-l p!zi, incumba #i
responsabilitatea mandatului preo#iei, deoarece nmul"irea omului pe p!mnt implica #i
multiplicarea chipului lui Dumnezeu #i a rela"iei cu Dumnezeu, la care prezen"a chipului S!u n
noi ne f!cuse p!rta#i.#i sub jurisdic"ia unui al doilea mandat mandatul preo#iei
25
pe care Hristos l-
a dat Bisericii Lui n Matei 28:18:20. ntrebarea este: Cum anume ne raport!m la
cele dou! mandate? C!ruia dintre ele trebuie s!-i acord!m prioritate #i cum anume
trebuie s! o facem?

n Predica de pe munte, Domnul Isus ne cheam! s! c!ut!m mai nti mp!r!"ia lui
Dumnezeu #i neprih!nirea Lui #i s! credem c! mncarea #i mbr!c!mintea ni se
vor da pe deasupra. Prin aceast! porunc! din Matei 6:33, Isus nsu#i a#az! n
ordinea corect! de prioritate cele dou! mandate. Mai mult, El ne indic! #i modul
concret n care unul se poate subordona celuilalt. Esen"a lucr!rii de mp!ciuire
este ntruparea mp!r!#iei. Iar mp!r!"ia lui Dumnezeu poate fi ntrupat! de noi
doar dac! ne-am f!cut p!rta#i firii dumnezeie#ti, dup! ce am fugit de stric!ciunea
care este n lume prin pofte. Dac! prima #i cea mai de seam! preocupare a noastr!
este s! sfin"im Numele lui Dumnezeu, s! vin! mp!r!"ia Lui #i s! se fac! voia Lui
n toate preocup!rile noastre care "in de mandatul cultural, atunci am subordonat
con#tient #i creativ acest mandat mandatului preo"iei noastre, aducnd mp!r!"ia
lui Dumnezeu peste semenii ntre care ne-a a#ezat Dumnezeu.

Fericirea a #aptea Ferice de cei mp!ciuitori, c!ci ei vor fi chema"i fii ai lui
Dumnezeu (5:9) confirm! prioritatea mandatului preo"iei n fa"a mandatului
cultural. Cur!"ia inimii ne-o dovedim prin faptul c! inima noastr! bate pentru
lucrurile pentru care bate inima lui Dumnezeu #i bate a#a cum bate inima lui
Dumnezeu pentru aceste lucruri. Iar Dumnezeu n-a cru"at nici chiar pe Fiul S!u, ci
L-a dat pentru noi to"i, pentru ca mp!carea noastr! cu Dumnezeu s! fie posibil!.
Dar a da prioritate mandatului preo"iei nu nseamn! a nega sau a neglija mandatul
cultural. Scriptura afirm! c! acela care nu munce#te nici s! nu m!nnce. Sntem
deci obliga"i s! g!sim raportul corect dintre cele dou! mandate. Cu alte cuvinte,
sntem obliga"i s! definim corect lucrarea cre#tin!. n lumina ordinii de prioritate
pe care o stabile#te nsu#i Domnul Isus n Matei 6:33, lucrarea cre#tin! este orice
activitate legitimat! de mandatul cultural (Gen. 1:28), care a fost subordonat!
con"tient "i creativ mandatului preo#iei (Mat. 28:18-20).


25
Numim mandat al preo#iei, porunca din Matei 28:18-20 #i echivalentele ei din restul c!r"ilor
Noului Testament. Dup! cum am afirmat n nota de subsol precedent!, ini"ial, mandatul cultural
incumba #i mandatul preo"iei. Dar c!derea omului n p!cat a rupt rela"ia cu Dumnezeu. Astfel,
Moartea #i nvierea Domnului Isus, al doilea Adam, au inaugurat o nou! ras! uman! #i a
rennoit mandatul, dar n al"i termeni. Fizic, existam #i noi #i planeta de mii de ani deja. Astfel
implicarea noastr! n sfera material! a existen"ei era obligatorie. Dar cel n!scut din nou a
rec!p!tat dimensiunea rela"iei cu Dumnezeu pierdut! prin C!dere #i a primit mandatul aducerii
tuturor neamurilor pe acest drum al refacerii rela"iei cu Dumnezeu.Ei vor fi chema"i fii ai lui Dumnezeu
Cum arat! un fiu al lui Dumnezeu? naintea noastr!, avem cel pu"in Unul despre
care putem afirma cu toat! certitudinea c! este Fiu al lui Dumnezeu: pe Domnul
Isus Hristos. El este Cel care #i face autoportretul n Fericiri, Cel care a fost
pionierul lucr!rii de mp!ciuire lucrare f!cut! cu pre"ul vie"ii Sale Cel care,
prin lucrarea Sa, a f!cut posibil! aceast! lucrare de mp!ciuire #i care, la n!l"area
Sa la cer, ne-a ncredin"at-o nou!, Bisericii Lui. To"i aceia care vor s! se cheme fii
ai lui Dumnezeu trebuie s! duc! mai departe lucrarea Lui, subordonnd totul
acestei lucr!ri. Dar lucrarea de mp!ciuire, la care ne cheam! Domnul Isus, are
durerile #i pericolele ei; #i tocmai de aceea, ea reclam! ntreaga noastr! voin"! #i
aten"ie.

Durerea lucr!rii de mp!ciuire
Fericirea mp!ciuirii are durerile ei, tocmai pentru faptul c! Domnul Isus le-a
spus ucenicilor S!i: S! nu crede"i c! am venit s-aduc pacea pe p!mnt; n-am venit
s! aduc pacea, ci sabia (Mat. 10:34). Atunci cnd dore#ti cu orice pre" s! vezi pe
cineva mp!cat cu Dumnezeu, va trebui s! fii preg!tit pentru durerile pierderii
rela"iei dintre semeni: C!ci am venit s! despart pe fiu de tat!l s!u, pe fiic! de
mam!-sa, #i pe nor! de soacr!-sa a spus Domnul Isus. $i omul va avea de
vr!jma#i chiar pe cei din casa lui (Mat. 10:35-36). Atunci cnd la venirea
Domnului Isus ngerii au cntat imnul p!cii pe p!mnt ntre oamenii pl!cu"i lui
Dumnezeu, ei nu anun"au vremea unei p!ci ntre oameni cu orice pre", ci o pace cu
Dumnezeu cu orice pre" din partea Acestuia. Anun"au faptul c! Dumnezeu S-a
hot!rt s! ne mpace cu Sine chiar cu pre"ul sngelui scump al Fiului S!u. Or, fa"!
de acest pre" trebuie judecate cuvintele Domnului Isus: Cine iube#te pe tat! ori pe
mam!, mai mult dect pe Mine, nu este vrednic de Mine; #i cine iube#te pe fiu ori
pe fiic! mai mult dect pe Mine, nu este vrednic de Mine. Cine nu-#i ia crucea lui
#i nu vine dup! Mine, nu este vrednic de Mine. Cine #i va p!stra via"a, o va
pierde; #i cine #i va pierde via"a, pentru Mine, o va c#tiga (Mat. 10:37-39).

S! nu uit!m deci c! de#i mp!ciuirea are dou! aspecte pacea cu Dumnezeu #i
pacea cu semenii primul #i cel mai important aspect este pacea cu Dumnezeu.
Aceasta ns! nu nseamn! c! al doilea pacea cu semenii poate fi neglijat. A
fi mp!ciuitor nseamn! ca, att ct atrn! de noi, s! tr!im n pace cu to"i oamenii.
Or, chiar #i pentru mp!carea cu semenul nostru exist! un imens pre" de pl!tit.
mp!carea doare. Este vorba, pe de o parte, de durerea de a trece peste mine
nsumi pentru a-mi cere iertare. Dar pe de alt! parte, este vorba de durerea
implicat! n faptul c!, dac! doresc o pace adev!rat!, o pace fundamentat! pe o
bun! rela"ie cu Dumnezeu, nu pot ierta pn! cnd poc!in"a nu a fost real!. Atunci
cnd este un p!cat la mijloc, iertarea f!r! confruntare nseamn! r!zbunare. A ierta
pe cineva f!r! s!-l fi confruntat cu p!catul lui nseamn! a-l ierta n plata
Domnului. Iar n acest caz, de#i Domnul va pl!ti n baza drept!"ii Lui, sngelefratelui nostru se va cere din mna noastr!. A face pace cu adev!rat nseamn! a
media cur!"irea inimii pentru c! mp!ciuirea este tocmai testul unei inimi
curate. Or, inima trebuie s! fie curat! naintea lui Dumnezeu, deci trebuie s! fie
cur!"it! mai nti de orice p!cat. $i lucrul acesta este att de important, nct Scriptura
ne cere s! pl!tim orice pre" pentru el, c!ci ce ar folosi unui om s! c#tige toat!
lumea, dac! #i-ar pierde sufletul? (Mat. 16:26).

Lucrarea mp!ciuirii este, de fapt, esen"a lucr!rii pastorale a bisericii, a
comunit!"ii fiilor lui Dumnezeu, #i este parte din cadrul mntuitor pe care
Dumnezeu l-a pus la dispozi"ia noastr!. Autorul Epistolei c!tre Evrei ne
avertizeaz! de faptul c! sntem casa lui Dumnezeu doar dac! p!str!m pn! la
sfr#it ncrederea nezguduit! #i n!dejdea cu care ne l!ud!m (3:6). Or, pentru ca
lucrul acesta s! fie posibil, Dumnezeu a pus n noi Duhul S!u cel Sfnt, #i n jurul
nostru, pe fra"ii no#tri. Tocmai pentru c! pericolul este att de mare, Scriptura ne
previne de faptul c!, pentru a putea p!stra pn! la sfr#it ncrederea #i n!dejdea cu
care ne l!ud!m, trebuie s! ne folosim de toate aceste resurse ale lui Dumnezeu:

7
De aceea, cum zice Duhul Sfnt: Ast!zi, dac! auzi"i glasul Lui,
8
nu v! mpietri"i
inimile, ca n ziua r!zvr!tirii, ca n ziua ispitirii n pustie,
9
unde p!rin"ii vo#tri M-au
ispitit, #i M-au pus la ncercare, #i au v!zut lucr!rile Mele patruzeci de ani!
10
De
aceea, M-am dezgustat de neamul acesta, #i am zis: Ei totdeauna se r!t!cesc n inima
lor. N-au cunoscut c!ile Mele!
11
Am jurat dar n mnia Mea c! nu vor intra n odihna
Mea!
12
Lua"i seama dar, fra"ilor, ca nici unul dintre voi s! n-aib! o inim! rea #i
necredincioas!, care s! v! despart! de Dumnezeul cel viu.
13
Ci ndemna"i-v! unii pe
al"ii n fiecare zi, ct! vreme se zice: Ast!zi, pentru ca nici unul din voi s! nu se
mpietreasc! prin n#el!ciunea p!catului.
14
C!ci ne-am f!cut p!rta#i ai lui Hristos,
dac! p!str!m pn! la sfr#it ncrederea nezguduit! de la nceput,
15
ct! vreme se zice:
Ast!zi, dac! auzi"i glasul Lui, nu v! mpietri"i inimile, ca n ziua r!zvr!tirii (Evrei
3:7-15).

Faptul c! aceast! lucrare de mp!ciuire este cartea de identitate a oric!rui fiu al lui
Dumnezeu l afirm! #i Ioan n prima sa epistol!: Oricine crede c! Isus este
Hristosul, este n!scut din Dumnezeu; #i oricine iube#te pe Cel ce L-a n!scut,
iube#te #i pe cel n!scut din El (1 Ioan 5:1), adic! pe fratele s!u. Dar nu este vorba
despre un semn onorific, ci despre o realitate vital!, pentru c!, vorbind despre
p!catul care duce la moarte, Ioan ne avertizeaz! de faptul c! singura solu"ie pe
care Dumnezeu a l!sat-o la ndemna noastr! snt tocmai fra"ii no#tri: $tim c!
oricine este n!scut din Dumnezeu, nu p!c!tuie#te [adic! nu comite p!catul care
duce la moarte], ci Cel n!scut din Dumnezeu l p!ze#te, #i cel r!u nu se atinge de
el (1Ioan 5:18). Prin defini"ie deci, fiii lui Dumnezeu trebuie s! fie implica"i n
lucrarea de mp!ciuire. Dar dup! cum ne spune Ioan, lucrarea de mp!ciuire ne
arunc! n prima linie a b!t!liei spirituale, deci aceast! lucrare #i are pericolele ei.
Pericolele n lucrarea de mp!ciuire
Atunci cnd am n"eles c! primul #i cel mai important aspect al lucr!rii de
mp!ciuire este c#tigarea p!cii cu Dumnezeu, n"elegem #i dimensiunea luptei
spirituale a acestei slujbe. Cel care #i-a frnt rela"ia cu Dumnezeu a f!cut-o c!lcnd
porunca Lui #i nchiznd astfel poarta spre Dumnezeu #i ridicnd ntre el #i
Dumnezeu zidul desp!r"itor al p!catului #i deschiznd, n acela#i timp, poarta spre
lumea spiritual! negativ!. Prin defini"ie, lucrarea de mp!ciuire la care ne cheam!
Domnul Isus ne aduce n prima linie a acestui r!zboi spiritual. Fiul lui Dumnezeu
S-a ar!tat spune Ioan ca s! nimiceasc! lucr!rile diavolului (1 Ioan 3:8).
Or, am fi nebuni s! credem c! diavolul va sta pasiv atunci cnd noi ne implic!m n
ruperea rela"iei oamenilor cu Cel R!u #i refacerea rela"iei lor cu Dumnezeu.
Tocmai de aceea, Pavel ne avertizeaz! n Epistola c!tre Galateni: Dac! un om ar
c!dea deodat! n vreo gre#al!, voi, cari snte"i duhovnice#ti, s!-l ridica"i cu duhul
blnde"ei. $i ia seama la tine nsu#i, ca s! nu fii ispitit "i tu (Gal. 6:1, s.n.). Nu la
ntmplare aceast! fericire Ferice de cei mp!ciuitori, c!ci ei vor fi chema"i
fii ai lui Dumnezeu! este fericirea a #aptea. Pentru ca ea s! fie posibil!,
trebuie s! fi avut parte de toate cele precedente, care s! ne fi preg!tit pentru
lucrarea de mp!ciuire.

R!splata celor mp!ciuitori
Ferice de cei mp!ciuitori, c!ci ei vor fi chema"i fii ai lui Dumnezeu! (5:9).
Dup! cum am v!zut, slujba mp!ciuirii are durerile #i pericolele ei. Cu toate
acestea, Domnul Isus ferice#te pe to"i cei mp!ciuitori. Iar aceast! fericire const!
tocmai n rela"ia unic! de Tat!-fiu cu care am fost #i continu!m s! fim cinsti"i.
Doar n aceast! rela"ie sim"im bucuria #i mplinirea nevoii de semnifica"ie, pe care
Dumnezeu a s!pat-o adnc n noi prin actul Crea"iei. Bucuria de a fi fiu al lui
Dumnezeu nu poate fi sim"it! plenar dect n rela"ie cu Dumnezeu, tr!gnd la jug
cu Dumnezeu. mplinirea noastr! n lucrarea de mp!ciuire vine din faptul c! ne
#tim conlucr!tori cu Tat!l #i cu Fiul la cea mai valoroas! slujb! din ntregul
univers.

Atunci cnd Domnul Isus a nceput s! le vorbeasc! ucenicilor despre durerea #i
pre"ul acestei slujbe, Petru s-a gr!bit s! se eschiveze, ncercnd s!-L opreasc! chiar
#i pe Isus din drumul spre Cruce: S! Te fereasc! Dumnezeu, Doamne! S! nu &i
se ntmple a#a ceva! (Mat. 16:22). Pe lng! faptul c! Domnul Isus l-a avertizat
pe Petru de o filia"ie diabolic! napoia Mea, Satano! (Mat. 16:23) El l-a
avertizat att pe el, ct #i pe ceilal"i ucenici ai S!i de pierderea imens!, dac! El sau
ei ar renun"a la slujba mp!c!rii din pricina pre"ului care se cere pl!tit: Dac!
voie#te cineva s! vin! dup! Mine, s! se lepede de sine, s!-#i ia crucea, #i s! M!
urmeze. Pentru c! oricine va vrea s!-#i scape via"a, o va pierde; dar oricine #i va
pierde via"a pentru Mine, o va c#tiga. $i ce ar folosi unui om s! c#tige toat!
lumea, dac! #i-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om n schimb pentru sufletuls!u? (Mat. 16:24-26). A nu fi implicat al!turi de Hristos n c#tigarea sufletelor
oamenilor nseamn! a nu dori s! aduni mpreun! cu Tat!l valorile imense de
suflete omene#ti, risipite n aceast! lume, iar lucrul acesta ne descalific! automat
ca fii de Dumnezeu. Pavel nsu#i a afirmat n Romani: To"i cei ce snt c!l!uzi"i de
Duhul lui Dumnezeu snt fii ai lui Dumnezeu (8:14). Or, Duhul lui Dumnezeu
adun! mpreun! cu Dumnezeu-Tat!l #i cu Dumnezeu-Fiul.

Atunci cnd Domnul Isus a intrat n apa botezului, ca s! Se identifice cu poporul
S!u, spre a-l putea substitui n moarte, din ceruri s-a auzit un glas care zicea:
Acesta este Fiul Meu prea iubit, n care mi g!sesc pl!cerea (Mat. 3:17).
nfierea este o mngiere suficient! pentru toat! durerea legat! de slujba
mp!ciuirii #i o putere suficient! n fa"a tuturor pericolelor acestei slujbe.

15
$i voi n-a"i primit un duh de robie, ca s! mai ave"i fric!; ci a"i primit un duh de
nfiere, care ne face s! strig!m: Ava! adic!: Tat!!
16
nsu# Duhul adevere#te
mpreun! cu duhul nostru c! sntem copii ai lui Dumnezeu.
17
$i, dac! sntem copii,
sntem #i mo#tenitori: mo#tenitori ai lui Dumnezeu, #i mpreun! mo#tenitori cu
Hristos, dac! suferim cu adev!rat mpreun! cu El, ca s! fim #i prosl!vi"i mpreun! cu
El.
18
Eu socotesc c! suferin"ele din vremea de acum nu snt vrednice s! fie puse
al!turi cu slava viitoare, care are s! fie descoperit! fa"! de noi (Rom. 8:15-18).Ferice de cei prigoni!i din pricina neprih%nirii,
c!ci a lor este mp!r!#ia Cerurilor! (5:10-12)

Am ajuns la ultima
26
dintre fericiri: Ferice de cei prigoni"i pentru neprih!nire,
c!ci a lor este mp!r!"ia cerurilor! (5:10). Dup! cum am afirmat n paginile
precedente, cu aceast! fericire se nchide cercul, deoarece r!splata ei este
identic! cu r!splata primei fericiri. &innd cont de principiul interpretativ cu
care oper!m fiecare fericire este testul celei precedente n aceast! ultim!
fericire avem, de fapt, confirmarea primei. M!sura s!r!ciei noastre n duh se
dovede#te n pre"ul pe care sntem dispu#i s!-l pl!tim pentru neprih!nire, adic!
pentru acea stare dup! voia lui Dumnezeu la care ne invit! Domnul Isus prin
Predica de pe munte.

Dac! urm!rim r!spl!tirile fericirilor, observ!m o apropiere gradat! de
Dumnezeu: ei vor fi mngia"i (4), ei vor mo#teni p!mntul (5), ei vor fi
s!tura"i (6), ei vor avea parte de mil! (7), ei vor vedea pe Dumnezeu(8), ei
vor fi chema"i fii ai lui Dumnezeu (9) #i a lor este mp!r!"ia cerurilor (10).
R!spl!tirile sugereaz! o ramp! ascendent!, o ramp! de lansare. Lacrimile #i
mngierea, mo#tenirea p!mntului #i s!turarea cu neprih!nire ating nc! p!mntul,
se leag! nc! de via"a aceasta. $i a#a este normal. Domnul Isus ne invit! prin
fericiri s! ne facem p!rta#i la mp!r!"ia lui Dumnezeu acum #i aici, f!r! ns! ca
s! ne lase s! credem c! totul se consum! acum #i aici. Cei ce au parte de mil! par
s! fie deja la judecat!, iar cei care-L v!d pe Dumnezeu #i snt chema"i fii ai lui
Dumnezeu par s! fi trecut deja n realitatea Cerului, n timp ce pe mo#tenitorul
mp!r!"iei lui Dumnezeu l vedem a#ezat pe scaunul de domnie al Domnului.
Citind fericirile, sim"im mplinirea a ceea ce ne spune Pavel n 2 Corinteni:
Noi to"i privim cu fa"a descoperit!, ca ntr-o oglind!, slava Domnului, #i sntem
schimba"i n acela# chip al Lui, din slav! n slav!, prin Duhul Domnului (3:18,
s.n.): mngierea lui Dumnezeu ne face s! ne sim"im mo#tenitori ai p!mntului, iar
cel care se #tie deja mo#tenitor al p!mntului are libertatea s! caute o altfel de
ndestulare, o ndestulare cu neprih!nire. Iar ndestularea cu neprih!nire face loc
milostivirii lui Dumnezeu de noi la judecat!; milostivirea Lui de noi deschide
poarta mp!r!"iei, #i-L vedem pe Dumnezeu. Cnd L-am v!zut pe Dumnezeu, l

26
Marea majoritate a exege"ilor John Stott, William Barclay, David Hill, A. W. Pink,
William Hendriksen, ca s! numim doar c"iva dintre ei socote#te aceasta a fi ultima
fericire. Stanley Johns consider! versetele 11 #i 12 ca fiind o fericire separat! #i mparte
fericirile n trei grupe de cte trei, asem!nndu-le cu cele nou! fa"ete ale roadei Duhului Sfnt din
Galateni 5. Ridderbos consider! versetele 11 #i 12 ca fiind un element de tranzi"ie ntre ceea ce
a fost #i ceea ce urmeaz! (vezi H. N. Ridderbos, Matthew, p. 92), iar Martin Lloyd-Jones
trateaz! separat aceste dou! versete, f!r! s! le numeasc! totu#i fericirea a noua, ci sugernd
faptul c! versetele 11 #i 12 snt o extensie a versetului 10 (Martin Lloyd-Jones, Studies on the
Sermon on the Mount, Leicester: IVP, 1959-60, p. 142-152).


auzim chemndu-ne ca fii ai S!i #i invitndu-ne s! #edem pe scaunul Lui de
domnie.

S! revenim ns! pentru moment la ncercarea de a n"elege ce nseamn! aceast!
fericire ultim! #i ciudat!. n primul rnd, nu trebuie s! uit!m c! ea este testul
celei precedente. De unde #tiu c! m-am angajat cu adev!rat n lucrarea de
mp!ciuire? Din pre#ul pe care snt dispus s!-l pl!tesc n aceast! lucrare!

Nu trebuie s! uit!m ns! nici faptul c! naintea acestei fericiri au fost rostite alte
cteva. Fiecare dintre ele s-a ad!ugat celei precedente, verificnd-o. Am putea deci
spune c! aceasta din urm! le verific! pe toate celelalte. Am v!zut c! este foarte
u#or s! construim o mp!r!"ie fals!. Este u#or s! ne facem c! plngem #i s!
pretindem c! ne-am bucurat de mngierea lui Dumnezeu. La fel de u#or este s!
fim blegi, n loc s! fim blnzi, #i, n timp ce ne socotim mo#tenitori ai p!mntului,
s! nu fi ie#it, de fapt, din competi"ia afirm!rii de sine, din zbaterea apuc!rii a nc!
unui pumn de "!rn!. Iar n ce prive#te neprih!nirea, mul"i farisei s-au ar!tat
fl!mnzi #i nseta"i dup! o neprih!nire care nu le era de nici un folos. La fel putem
spune #i despre milosteniile noastre. $i ele pot fi f!cute n schimbul unui pumn de
aplauze. Iar n ce prive#te inima, cine ar putea s! #tie ct este ea de curat! #i care
snt motivele pentru care sntem implica"i n lucrarea de mp!ciuire. Doar ceasul
crucii, al suferin"ei este, de fapt, testul pentru toate acestea.

nainte de a intra mai adnc n deslu#irea n"elesului acestei ultime fericiri, se
cuvine o explica"ie cu privire la motivul pentru care socotim c! versetele 10-12
alc!tuiesc ntregul ultimei fericiri. Pe lng! argumentul nchiderii cercului prin
faptul c! r!spl!tirea acestei fericiri este identic! cu r!spl!tirea primei fericiri,
trebuie s! subliniem #i felul n care prigoana pentru neprih!nire #i prigoana din
pricina lui Hristos trebuie n"elese mpreun!. Cartea 1 Petru vorbe#te, poate, cel
mai mult dintre epistolele nou testamentale despre suferin"!. n 1 Petru, suferin"a
are trei cauze majore: (1) lupta cu p!catul, (2) tr!irea n sfin"enie n mijlocul
semenilor #i (3) slujirea semenilor.
27
A fi prigonit pentru neprih!nire (5:10)
adun! n ea primele dou! dintre cauzele amintite mai sus. A fi prigonit din
pricina lui Hristos (5:11-12) implic! a fi prigonit pentru c! facem lucrarea de
mp!ciuire pe care ne-a ncredin"at-o Hristos. Deci aceast! ultim! fericire nu
vine ca rezultat al suferin"ei n general, ci doar dac! cele de mai sus snt cauzele
suferin"ei.

Trebuie s! fim aten"i deci de ce anume suferim. Suferin"a n sine nu este garan"ia
mo#tenirii mp!r!"iei Cerurilor. Hristos a zis: Ferice de cei prigoni"i pentru
neprih!nire, c!ci a lor este mp!r!"ia cerurilor! Ferice va fi de voi continu!
Domnul Isus cnd din pricina Mea, oamenii v! vor oc!r, v! vor prigoni #i vor
spune tot felul de lucruri rele #i neadev!rate mpotriva voastr!! Bucura"i-v! #i

27
Vezi Beniamin F!r!g!u, 1 Petru, vol. I, p. 74-76.


veseli"i-v!, pentru c! r!splata voastr! este mare n ceruri; c!ci tot a#a au prigonit
pe proorocii cari au fost nainte de voi (5:10-12, s.n.). Petru ne avertizeaz! de
tragedia suferin"ei n zadar:

15
Nimeni din voi s! nu sufere ca uciga#, sau ca ho", sau ca f!c!tor de rele, sau ca unul
care se amestec! n treburile altuia.
16
Dimpotriv!, dac! sufere pentru c! este cre#tin,
s! nu-i fie ru#ine, ci s! prosl!veasc! pe Dumnezeu pentru numele acesta.
17
C!ci
sntem n clipa n care judecata st! s! nceap! de la casa lui Dumnezeu. $i dac! ncepe
cu noi, care va fi sfr#itul celor ce nu ascult! de Evanghelia lui Dumnezeu.
18
$i dac!
cel neprih!nit scap! cu greu, ce se va face cel nelegiuit #i cel p!c!tos?
19
A#a c! cei ce
suf!r dup! voia lui Dumnezeu, s!-#i ncredin"eze sufletele credinciosului Ziditor #i s!
fac! ce este bine (1 Petru 4:15-19).
28


A suferi dup! voia lui Dumnezeu nseamn! a suferi pentru neprih!nire #i a
suferi din pricina lui Hristos, adic! a suferi pentru c! acest chip al lui Hristos
zugr!vit prin fericiri ncepe s! prind! contur n noi, cu alte cuvinte, pentru c!
privind ca ntr-o oglind! slava Domnului, sntem schimba"i n acela#i chip al Lui,
din slav! n slav!, prin Duhul Domnului (2 Cor. 3:18). A suferi pentru
neprih!nire nseamn! a suferi din pricina faptului c! am luat n serios lupta cu
p!catul #i ne-am hot!rt s! nu ne l!s!m foamea #i setea dup! neprih!nire
satisf!cute cu nimic altceva dect cu o stare dup! voia lui Dumnezeu. A suferi din
pricina lui Hristos nseamn! a suferi pentru c! sntem implica"i cu ntreaga noastr!
fiin"! n lucrarea lui Hristos, n lucrarea de mp!ciuire.
29
Pentru c! discut!m
fericirea de fa"! n rela"ie cu fericirea precedent!, vom insista pe suferin"a
legat! de lucrarea de mp!ciuire.

Lucrarea de mp!ciuire aduce cu sine prigoan!. Domnul Isus i-a prevenit pe
ucenicii S!i de lucrul acesta nc! atunci cnd i-a trimis pentru prima dat! ntr-o
astfel de lucrare:

16
Iat!, Eu v! trimet ca pe ni#te oi n mijlocul lupilor. Fi"i dar n"elep"i ca #erpii, #i f!r!
r!utate ca porumbeii.
17
P!zi"i-v! de oameni; c!ci v! vor da n judecata soboarelor, #i
v! vor bate n sinagogile lor.
18
Din pricina Mea, ve"i fi du#i naintea dreg!torilor #i
naintea mp!ra"ilor, ca s! sluji"i ca m!rturie naintea lor #i naintea Neamurilor.
19
Dar,
cnd v! vor da n mna lor, s! nu v! ngrijora"i, gndindu-v! cum sau ce ve"i spune;
c!ci ce ve"i avea de spus, v! va fi dat chiar n ceasul acela;
20
fiindc! nu voi ve"i vorbi,
ci Duhul Tat!lui vostru va vorbi n voi.
21
Fratele va da la moarte pe frate-s!u, #i tat!l
pe copilul lui; copiii se vor scula mpotriva p!rin"ilor lor, #i-i vor omor.
22
Ve"i fi ur"i
de to"i, din pricina Numelui Meu; dar cine va r!bda pn! la sfr#it, va fi mntuit.
23
Cnd
v! vor prigoni ntr-o cetate, s! fugi"i ntr-alta. Adev!rat v! spun c! nu ve"i ispr!vi de
str!b!tut cet!"ile lui Israel pn! va veni Fiul omului.
24
Ucenicul nu este mai pe sus de

28
Pentru comentariul textelor despre suferin"! din 1 Petru, vezi Beniamin F!r!g!u, 1 Petru, vol.
I #i II.
29
Vezi Beniamin F!r!g!u, 1 Petru, vol. I, p. 74-77.


nv!"!torul s!u, nici robul mai pe sus de domnul s!u.
25
Ajunge ucenicului s! fie ca
nv!"!torul lui, #i robului s! fie ca domnul lui. Dac! pe St!pnul casei L-au numit
Beelzebul, cu ct mai mult vor numi a#a, pe cei din casa lui?
26
A#a c! s! nu v! teme"i
de ei. C!ci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit, #i nimic t!inuit care nu va fi
cunoscut.
27
Ce v! spun Eu la ntunerec, voi s! spune"i la lumin!; #i ce auzi"i #optindu-
se la ureche, s! propov!dui"i de pe acoperi#ul caselor.
28
Nu v! teme"i de cei ce ucid
trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci teme"i-v! mai degrab! de Cel ce poate s!
piard! #i sufletul #i trupul n gheen!.
29
Nu se vnd oare dou! vr!bii la un ban? Totu#,
nici una din ele nu cade pe p!mnt f!r! voia Tat!lui vostru.
30
Ct despre voi, pn! #i
perii din cap, to"i v! snt num!ra"i.
31
Deci, s! nu v! teme"i; voi snte"i mai de pre" dect
multe vr!bii.
32
De aceea, pe ori#icine M! va m!rturisi naintea oamenilor, l voi
m!rturisi #i Eu naintea Tat!lui Meu care este n ceruri;
33
dar de oricine se va lep!da
de Mine naintea oamenilor, M! voi lep!da #i Eu naintea Tat!lui Meu care este n
ceruri.
34
S! nu crede"i c! am venit s-aduc pacea pe p!mnt; n-am venit s! aduc pacea,
ci sabia.
35
C!ci am venit s! despart pe fiu de tat!l s!u, pe fiic! de mam!-sa, #i pe nor!
de soacr!-sa.
36
$i omul va avea de vr!jma#i chiar pe cei din casa lui.
37
Cine iube#te pe
tat! ori pe mam!, mai mult dect pe Mine, nu este vrednic de Mine; #i cine iube#te pe
fiu ori pe fiic! mai mult dect pe Mine, nu este vrednic de Mine.
38
Cine nu-#i ia crucea
lui #i nu vine dup! Mine, nu este vrednic de Mine.
39
Cine #i va p!stra via"a, o va
pierde, #i cine #i va pierde via"a, pentru Mine, o va c#tiga (Mat. 10:16-39).

Avndu-L de partea lor pe Acela care vindec! bolile #i nviaz! mor"ii, nmul"e#te
pinile #i porunce#te m!rii, ucenicii ar fi fost ndrept!"i"i s! ntrebe: Doamne, de
ce ne trimi"i ca pe ni#te oi n mijlocul lupilor, #i nu ca pe ni#te lupi n mijlocul
oilor? ntrebarea devine #i mai dureroas! atunci cnd afl!m c! Dumnezeu pare s!
Se bucure chiar atunci cnd cineva sufer! pe nedrept! Cel pu"in aceast! impresie
ne-o las! Petru n prima sa epistol!. Iat! doar cteva asemenea texte:

19
C!ci este un lucru pl!cut, dac! cineva, pentru cugetul lui fa"! de Dumnezeu, sufere
ntristare, #i sufere pe nedrept.
20
n adev!r, ce fal! este s! suferi"i cu r!bdare s! fi"i
p!lmui"i, cnd a"i f!cut r!u? Dar dac! suferi"i cu r!bdare, cnd a"i f!cut ce este bine,
lucrul acesta este pl!cut lui Dumnezeu (1 Petru 2:19-20).

14
Chiar dac! ave"i de suferit pentru neprih!nire, ferice de voi! N-ave"i nici o team!
de ei, #i nu v! tulbura"i!
15
Ci sfin"i"i n inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fi"i
totdeauna gata s! r!spunde"i oricui v! cere socoteal! de n!dejdea care este n voi; dar
cu blnde"! #i team!,
16
avnd un cuget curat; pentru ca cei ce brfesc purtarea voastr!
bun! n Hristos, s! r!mn! de ru#ine tocmai n lucrurile n care v! vorbesc de r!u.
17
C!ci este mai bine, dac! a#a este voia lui Dumnezeu, s! suferi"i pentru c! face"i
binele, dect pentru c! face"i r!ul (1 Petru 3:14-17).

12
Prea iubi"ilor, nu v! mira"i de ncercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit
peste voi ca s! v! ncerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi:
13
dimpotriv!,
bucura"i-v!, ntruct ave"i parte de patimile lui Hristos, ca s! v! bucura"i #i s! v!
veseli"i #i la ar!tarea slavei Lui.
14
Dac! snte"i batjocori"i pentru Numele lui Hristos,


ferice de voi! Fiindc! Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihne#te peste voi (1
Petru 4:12-14).

Cum s! n"elegem o astfel de realitate? Mai mult, ce fel de fericire poate fi
g!sit! n suferin"a pe nedrept? Acela care nu g!se#te r!spuns la astfel de ntreb!ri
nu va putea fi fericit n mijlocul prigonirii #i suferin"ei pe nedrept.

Am afirmat deja faptul c! fericirea aceasta nu poate fi n"eleas! corect dect n
rela"ie cu fericirea precedent!. Fericirea suferin"ei pentru neprih!nire, a
suferin"ei din pricina lui Hristos, are sens doar n contextul lucr!rii de mp!ciuire.
De fapt, ncurajarea lui Petru pentru bisericile care treceau prin suferin"! const!
tocmai n ncercarea de a-i ajuta s! fac! leg!tura dintre suferin"! #i lucrarea de
mp!ciuire. El face lucrul acesta aducnd naintea ochilor lor exemplul lui Hristos.
Dup! ce le-a spus: Dac! suferi"i cu r!bdare, cnd a"i f!cut ce este bine, lucrul
acesta este pl!cut lui Dumnezeu (1 Petru 2:20), Petru afirm!:

21
$i la aceasta a"i fost chema"i; fiindc! #i Hristos a suferit pentru voi, #i v-a l!sat o
pild!, ca s! c!lca"i pe urmele Lui.
22
El n-a f!cut p!cat, #i n gura Lui nu s-a g!sit
vicle#ug.
23
Cnd era batjocorit, nu r!spundea cu batjocuri; #i cnd era chinuit, nu
amenin"a, ci Se supunea dreptului Judec!tor.
24
El a purtat p!catele noastre n trupul
S!u, pe lemn, pentru ca noi, fiind mor"i fa"! de p!cate, s! tr!im pentru neprih!nire:
prin r!nile Lui a"i fost vindeca"i.
25
C!ci era"i ca ni#te oi r!t!cite. Dar acum v-a"i ntors
la P!storul #i Episcopul sufletelor voastre (1 Petru 2:21-25).

Ra"iunea suferin"ei lui Hristos a fost mp!carea oamenilor cu Dumnezeu: Hristos,
de asemenea, a suferit o dat! pentru p!cate, El, Cel neprih!nit, pentru cei
nelegiui"i, ca s! ne aduc! la Dumnezeu (3:18, s.n.). Iar dac! pn! #i femeia
sufer! durerile na#terii, ca s! aduc! un copil pe lume, cum s! nu existe durere
atunci cnd se nasc pe lume copii ai lui Dumnezeu, cnd se smulg din ghearele
mor"ii oameni f!cu"i dup! chipul #i asem!narea lui Dumnezeu?

Ferice de cei prigoni"i pentru neprih!nire, c!ci ei au ales durerea cur!"irii de p!cat,
c!ci ei au ales durerea sfin"irii ntre semeni #i ei au ales durerea slujirii, #i aceasta
dovede#te credin"a lor n Hristos. De#i sntem mo#tenitori ai mp!r!"iei Cerurilor,
alerg!m totu#i spre ea. Iar n alergarea noastr! spune Petru sntem p!zi"i de
puterea lui Dumnezeu, prin credin"!, pentru mntuirea gata s! fie descoperit! n
vremurile viitoare.

Cine nu-#i ia crucea #i nu vine dup! Mine a spus Domnul Isus nu poate fi
ucenicul Meu!Concluzii la Fericiri
5:13-16 Voi snte#i sarea p!mntului "i lumina lumii

n predica Domnului Isus, drumul ntre prima #i ultima fericire s-a parcurs
extrem de rapid, prin rostirea a doar cteva propozi"ii. n ce ne prive#te ns!, avnd
n vedere densitatea de adev!ruri cuprinse n aceste propozi"ii, pentru a le n"elege,
am fost obliga"i s! facem incursiuni n ntreaga evanghelie #i n multe alte texte
ale Scripturii. n acest sens, este revelator faptul c! n prima dintre cele opt
fericiri Ferice de cei s!raci n duh, c!ci a lor este mp!r!"ia cerurilor! (5:3)
Domnul Isus a concentrat ntreaga nv!"!tur! legat! de intrarea omului n
mp!r!"ia lui Dumnezeu. Este deci lesne de n"eles de ce drumul parcurs de noi
este att de lung n compara"ie cu drumul parcurs de Domnul Isus. Dar acum c!
am sosit la cap!tul drumului, este nimerit s! rezum!m ceea ce s-a spus pn! aici.

n vremea cnd mp!r!"ia lui Dumnezeu tocmai descinsese pe p!mnt n Persoana
Domnului Isus, El, mp!ratul, a "inut s! precizeze cine anume va face parte din
poporul lui Dumnezeu "i din mp!r!#ia Lui, "i cine nu.

Lucrul acesta era important tocmai pentru c!, pretutindeni n jurul Lui, se zidea cu
srg o a"a-zis! mp!r!#ie a lui Dumnezeu, dar care, de fapt, nu era a Lui. Prin
Predica de pe munte, Domnul Isus Hristos a inten"ionat s! dea n vileag falsul,
punnd n locul lui adev!rul. Iudaismul nstr!inat de Dumnezeu zidea, n Numele
lui Dumnezeu, o fals! mp!r!"ie, o mp!r!"ie care, la suprafa"!, sem!na cu cea a
lui Dumnezeu, deoarece era zidit! cu Scriptura n mn! #i, chipurile, pe baza ei,
dar care, de fapt, nu era mp!r!"ia lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, Domnul Isus
trebuie s! precizeze:

17
S! nu crede"i c! am venit s! stric Legea sau Proorocii; am venit nu s! stric, ci s!
mplinesc.
18
C!ci adev!rat v! spun, ct! vreme nu va trece cerul #i p!mntul, nu va
trece o iot! sau o frntur! de slov! din Lege, nainte ca s! se fi ntmplat toate
lucrurile.
19
A#a c!, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci #i va
nv!"a pe oameni a#a, va fi chemat cel mai mic n mp!r!"ia cerurilor; dar oricine le va
p!zi, #i va nv!"a pe al"ii s! le p!zeasc!, va fi chemat mare n mp!r!"ia cerurilor.
20
C!ci v! spun c!, dac! neprih!nirea voastr! nu va ntrece neprih!nirea c!rturarilor
"i a Fariseilor, cu nici un chip nu ve#i intra n mp!r!#ia cerurilor (Matei 5:17-20,
s.n.).

Diferen"ele dintre ceea ce predica Domnul Isus #i ceea ce predicau fariseii #i
c!rturarii vremii Lui nu se datorau faptului c! Domnul Isus strica Legea, ci tocmai
faptului c! El ndrepta ceea ce stricaser! cei de dinaintea Lui #i ceea ce continuau
s! strice cei din vremea Lui. Iat! ce spune El, n capitolul 23, despre
contemporanii S!i:13
Vai de voi, c!rturari #i Farisei f!"arnici! Pentru c! voi nchide"i oamenilor mp!r!"ia
cerurilor: nici voi nu intra"i n ea, #i nici pe cei ce vor s! intre, nu-i l!sa"i s! intre.
14
Vai de voi, c!rturari #i Farisei f!"arnici! Pentru c! voi mnca"i casele v!duvelor, n
timp ce, de ochii lumii, face"i rug!ciuni lungi; de aceea ve"i lua o mai mare osnd!.
15
Vai de voi, c!rturari #i Farisei f!"arnici! Pentru c! voi nconjura"i marea #i p!mntul,
ca s! face"i un tovar!# de credin"!; #i, dup! ce a ajuns tovar!# de credin"!, face"i din el
un fiu al gheenei, de dou! ori mai r!u dect snte"i voi n#iv! (Matei 23:13-15).

Faptul c! sntem cu Scriptura n mini, faptul c! sntem religio#i, nc! nu nseamn!
c! sntem #i pe placul lui Dumnezeu: Pe voi n#iv! ncerca"i-v! dac! snte"i n
credin"! le spune Pavel corintenilor. Pe voi n#iv! cerca"i-v!. Nu recunoa#te"i
c! Isus Hristos este n voi? Afar! numai dac! snte"i lep!da"i (2 Cor. 13:5).

Cum anume arat! mp!r!"ia lui Dumnezeu sau ce nseamn! a fi cre#tin rezult!
chiar #i din structura Predicii de pe munte.

Domnul Isus vorbe#te mai nti despre caracterul cre#tin (5:1-16), abia apoi despre
conduita cre#tin! (5:17-7:6), pentru ca s!-$i ncheie Predica revenind la
importan"a hot!rtoare a caracterului cre#tin (7:7-29). Prin ordinea n care
abordeaz! lucrurile #i prin accentele pe care le pune n Predica Sa, Domnul Isus
subliniaz! faptul c! la baza mp!r!"iei lui Dumnezeu st! un principiu fundamental:
Caracterul determin! conduita, sau natura pomului determin! natura rodului. Pe
de o parte, o religie care se limiteaz! la conformare #i care nu porne#te de la o
transformare l!untric! radical!, o religie care atinge doar nivelul faptelor #i al
vorbelor, care nu p!trunde pn! la nivelul gndirii, al atitudinilor #i al motiva"iilor,
este o religie fariseic! #i nu sluje#te la intrarea n mp!r!"ia Cerurilor. Dar pe de
alt! parte, un cre#tinism care nu se vede, care nu se ntrupeaz! n via"a de zi cu zi,
ofer! #i el o n!dejde n#el!toare, deoarece, n ochii lui Dumnezeu, un asemenea
cre#tinism, pur #i simplu, nu exist!! A fi cre#tin nseamn! a experimenta, n primul
rnd, o transformare profund!, pe care Scriptura o nume#te na#tere din nou, dar
a nu te opri la att, pentru c! orice pom care nu face roade bune este t!iat #i
aruncat n foc (7:19).

Iat! de ce Domnul Isus #i ncepe Predica cu fericirile, prin care prezint!
caracterul cre#tin. Dup! cum am v!zut, fericirile nu alc!tuiesc o list! de aspecte
disparate, ci o sum! de adev!ruri profunde, ntre"esute cu mult! grij! ntr-un ntreg
teologic coerent. Prima dintre ele cuprinde textul doctrinei mntuirii. Toate
celelalte pot fi socotite a fi comentariul primei fericiri. Cercul se nchide cu
fericirea a opta, a c!rei r!spl!tire este identic! cu cea din prima fericire: a lor
este mp!r!"ia cerurilor (3: 10).

Plecnd de la aceast! observa"ie, am emis ipoteza c! fiecare fericire este, practic,
testul celei precedente. Astfel, s!r!cia n duh se verific! n lacrimile noastre, adic!
n curajul de a m!rturisi #i de a plnge p!catul #i inadecvan"a noastr! n ce prive#te


intrarea n mp!r!"ia Cerurilor. Dar numai blnde"ea, adic! numai curajul de a ie#i
din competi"ia afirm!rii de sine, este confirmarea veridicit!"ii poc!in"ei noastre.
La rndul ei, blnde"ea se verific! prin foamea #i setea dup! neprih!nire, adic! prin
radicala r!sturnare a sistemului nostru de valori. Dac! pn! acum alergam dup!
cele p!mnte#ti, din clipa n care am fost mngia"i de Dumnezeu #i am primit
puterea de a ne retrage din arena afirm!rii de sine, ncepem s! tnjim dup! cele
cere#ti, dup! acea stare dup! voia lui Dumnezeu numit! neprih!nire.
30
Dar dovada
faptului c! ne este foame dup! adev!rata neprih!nire, #i nu dup! neprih!nirea
fariseic! este tocmai puterea de a ne descle#ta pumnii #i de a da #i altora din ceea
ce ne-a dat Dumnezeu. ns! dac! inima nu ne este curat!, atunci ne este png!rit!
chiar #i milostenia. Dar de unde s! #tim c! inima ne este, de fapt, curat! #i c! L-am
v!zut pe Dumnezeu? Din faptul c! inima noastr! a nceput s! bat! pentru ceea ce
bate inima lui Dumnezeu: pentru oameni. Domnul Isus a descins pe planeta
noastr! ca s! mntuiasc! ce era pierdut. El $i-a chemat ucenicii ca s!-i fac! pescari
de oameni, iar nainte de n!l"are, i-a trimis n lucrarea mp!ciuirii. ns! adev!rul
este c! foarte mul"i oameni snt implica"i n lucr!ri de caritate #i n lucr!ri a#a-zise
cre#tine. Dar la fel de adev!rat este c! mul"i o fac pentru tot felul de motiva"ii
str!ine de mp!r!"ia lui Dumnezeu, dup! cum afirm! Pavel n Filipeni: Unii, este
adev!rat, propov!duiesc pe Hristos din pizm! #i din duh de ceart!; dar al"ii din
bun!voin"!. Ace#tia din urm!, spune Pavel, lucreaz! din dragoste, ca unii cari
#tiu c! eu snt ns!rcinat cu ap!rarea Evangheliei; cei dinti, din duh de ceart!
vestesc pe Hristos nu cu gnd curat, ci ca s! mai adauge un necaz la lan"urile
mele (Filip. 1:15-17). Motiva"iile corecte #i inima curat! se aleg doar atunci cnd
pre"ul cu care se face aceast! lucrare de mp!ciuire cre#te. Doar n focul
prigonirilor se aleg lemnul, fnul #i trestia de aur, argint #i pietrele scumpe.

Fiind n prezen"a lui Dumnezeu, fiii lui Dumnezeu l v!d pe Dumnezeu; #i tocmai
de aceea, pe de o parte, au dovada inimii lor curate, iar pe de alt! parte, au puterea
s! nu dea din mn! mp!r!"ia lui Dumnezeu, nici chiar cu pre"ul prigonirii #i
suferin"ei.

n primele cteva versete din Predica de pe munte (5:3-12), am primit r!spuns la o
ntrebare esen"ial!: Cum arat! un adev!rat cre#tin sau ce nseamn! a fi cre#tin?
R!spunsul la aceast! ntrebare s-a construit n jurul principiului fundamental pe
care Domnul Isus l-a a#ezat la baza Predicii de pe munte: caracterul determin!
conduita, adic!, ceea ce sntem determin! ceea ce facem. Pentru a afla ce anume
este un cre#tin n el nsu#i, am putea spune c! Domnul Isus l-a izolat, l-a scos din
mediul lui. Adev!ratul cre#tin, n adncurile lui, este s!rac #i zdrobit n duh, blnd,
fl!mnd #i nsetat dup! neprih!nire, milostiv, mp!ciuitor #i unul care "ine la
neprih!nire #i la Domnul Isus mai mult dect la propria sa via"!. ncepnd cu
versetul 13, Domnul Isus l rea#az! pe cre#tin n mediul lui, n lume, n mijlocul
semenilor.

30
Vezi Coloseni 3:1-17.


13
Voi snte"i sarea p!mntului. Dar dac! sarea #i pierde gustul, prin ce #i va c!p!ta
iar!# puterea de a s!ra? Atunci nu mai este bun! la nimic dect s! fie lep!dat! afar!, #i
c!lcat! n picioare de oameni.
14
Voi snte"i lumina lumii. O cetate a#ezat! pe un
munte, nu poate s! r!mn! ascuns!.
15
$i oamenii n-aprind lumina ca s-o pun! sub
obroc, ci o pun n sfe#nic, #i lumineaz! tuturor celor din cas!.
16
Tot a#a s! lumineze #i
lumina voastr! naintea oamenilor, ca ei s! vad! faptele voastre bune, #i s! sl!veasc!
pe Tat!l vostru, care este n ceruri (Mat. 5:13-16).

n versetele de mai sus, Domnul Isus face o afirma"ie explicit! despre cre#tin, dar
#i o afirma"ie implicit! despre lume. Lumea este n descompunere. Cre#tinii snt
sarea p!mntului. P!mntul este acoperit de ntuneric. Cre#tinii snt lumina lumii.
Dar oare poate fi tr!it! o via"! de cre#tin ntr-o lume n descompunere? Domnul
Isus #i avertizeaz! ucenicii de dou! pericole mari. Pe de o parte, exist! pericolul
de a fi atin#i de stric!ciunea lumii #i, astfel, sarea s!-#i piard! gustul #i puterea de
a s!ra. Pe de alt! parte, exist! pericolul de a ne izola de lume, de a fi o lumin!
pus! sub obroc, #i de a nu ne mplini, astfel, rolul pe care Dumnezeu ni l-a dat
acela de lumin! a lumii.

O afirma"ie despre lume
Un p!mnt care are nevoie de sare este n putrefac"ie. Iar o lume care are nevoie de
lumin! este n ntuneric. Astfel de afirma"ii snt u#or de n"eles #i de sus"inut dac!
privim fie n jur, la realitatea de zi cu zi, fie n Scriptur!. Nu la ntmplare avem
istoria Potopului nc! de pe primele pagini ale Scripturii. Din clipa n care omul a
decis s! se ridice mpotriva lui Dumnezeu, ntreaga Crea"ie a intrat n vria
descompunerii, vrie din care istoria nu s-a redresat nici dup! Potop. Salvndu-l pe
Noe, Dumnezeu a ales, de fapt, pe cel mai bun dintre cei mai buni, pentru ca din el
s! renasc! ntreaga omenire. Dar r!ul era s!pat n structurile fiin"ei umane #i, pe
deasupra, era orchestrat de for"ele ntunericului, n vederea promov!rii valorilor
mp!r!"iei ntunericului. Pavel sumarizeaz!, n Efeseni 2, cum nu se poate mai
bine, starea lumii #i nevoia ei de sare #i lumin!:

1
Voi era"i mor"i n gre#elile #i n p!catele voastre
2
n care tr!ia"i odinioar!, dup!
mersul lumii acesteia, dup! domnul puterii v!zduhului, a duhului care lucreaz! acum
n fiii neascult!rii.
3
ntre ei eram #i noi to"i odinioar!, cnd tr!iam n poftele firii
noastre p!mnte#ti, cnd f!ceam voile firii p!mnte#ti #i ale gndurilor noastre, #i eram
din fire copii ai mniei, ca #i ceilal"i (Ef. 2:1-3).

Starea sau mersul lumii sau al p!mntului pot fi descrise n termenii unei mor"i n
gre#eli #i p!cate, moarte indus! #i alimentat! de poftele firii p!mnte#ti #i de
gndurile noastre #i controlat! #i impus! de domnul puterii v!zduhului, a duhului
care lucreaz! acum n fiii neascult!rii. Dar tocmai n aceast! moarte a cobort
via"a, n acest ntuneric a cobort lumina: Domnul Isus Hristos. El este o Lumin!
pe care ntunericul n-a biruit-o, o Via"! pe care moartea n-a nghi"it-o; #i tocmai
aceast! via"! #i lumin! a venit El s-o mpart! cu ucenicii S!i.


O afirma"ie despre ucenici
Ceea ce au conturat Fericirile naintea ochilor no#tri nu constituie o solu"ie
oarecare pentru p!mntul acesta sau pentru lumea aceasta. Voi snte"i [nu o sare
oarecare #i o lumin! oarecare, ci] sarea p!mntului [#i] lumina lumii (13-14,
s.n.), a spus Domnul Isus. Ca #i cum ar fi vrut s! le spun! ucenicilor: dac! voi nu
snte"i sare #i lumin!, atunci nu este sare #i lumin!. O astfel de afirma"ie este
sus"inut! tocmai de natura polemic! a Predicii de pe munte. Atunci cnd, n drum
spre Ierusalim, unul dintre cei pu"ini care l nso"eau pe Domnul Isus #i care
mergea s! I se nchine lui Dumnezeu la Ierusalim, s! s!rb!toreasc! Pa#tele, I-a pus
ntrebarea: Doamne, oare pu"ini snt cei ce snt pe calea mntuirii? (Luca 13:23),
surpriza acestuia a fost s! afle c! nici m!car el nsu#i nu era pe ea: Nevoi"i-v! s!
intra"i pe u#a cea strmt! (24), i-a r!spuns Domnul Isus interlocutorului S!u. Iar
acum, n Predica de pe munte, El tocmai Se preg!te#te s! sublinieze cu toat! for"a
posibil! n#el!ciunea cu care am!giser! c!rturarii #i fariseii pe cei din vremea lor:
Dac! neprih!nirea voastr! nu va ntrece neprih!nirea c!rturarilor #i a fariseilor,
cu nici un chip nu ve"i intra n mp!r!"ia cerurilor (Mat. 5:20).

O aten"ionare demn! de luat n seam!
Prin fericiri, Domnul Isus a descris natura vie"ii #i a luminii pe care El a venit s!
le aduc! n lume #i s! le mpart! celor care-L urmeaz!. Dar pentru c! via"a a
cobort n t!rmurile mor"ii, #i lumina n mp!r!"ia ntunericului, Domnul Isus #i
avertizeaz! ucenicii de faptul c! a fi cre#tin nseamn!, prin defini"ie, a fi ntr-o
permanent! b!t!lie spiritual!. Pericolul este real, deoarece sarea #i poate pierde
gustul #i puterea de a s!ra, iar lumina se poate izola #i s! nu fie, astfel, de nici un
folos celor din cas!.

Pericolul trebuie a#teptat din dou! direc"ii. Pe de o parte, exist! pericolul de a fi
contamina"i de lume. Lucrul acesta se ntmpl! atunci cnd ne pierdem s!r!cia n
duh #i ncepem s! construim #i s! miz!m pe meritele noastre. Atunci ne seac!
lacrimile #i reintr!m n arena competi"iei afirm!rii de sine. Foamea #i setea dup!
neprih!nire le nlocuim cu o foame #i sete dup! afirmare. Milostenia se transform!
n mijloace de afi#are #i de c#tigare a admira"iei semenilor. Nu numai c! mna
stng! ncepe s! #tie ce face mna dreapt!, dar ncep s! vorbeasc! ziarele #i
televiziunea de sponsoriz!rile noastre. Lucrarea de mp!ciuire las! ncet loc celei
de dezbinare, #i prigonitul se transform! n prigonitor.

ns! pe de alt! parte, exist! pericolul izol!rii. Atunci cnd realiz!m ct de greu este
s! tr!im o via"! pe m!sura Fericirilor din Predica de pe munte, putem fi tenta"i
s! opt!m pentru izolare. A#a s-a n!scut, probabil, monasticismul sau cre#tinismul
de m!n!stire. Pn! n secolul al III-lea, persecu"iile au p!strat Biserica ct de ct
curat!. ns! o dat! cu ncre#tinarea lui Constantin cel Mare, por"ile Bisericii s-au
deschis larg, #i mi#carea de ncre#tinare politic! sau for"at! a ngro#at rndurile
Bisericii cu oameni care s-au mul"umit cu jum!t!"i de m!sur! sau chiar #i numai


cu numele de cre#tin. Aceia care au dorit s! tr!iasc! cura"i pentru Hristos s-au
pomenit presa"i din dou! p!r"i. Pe de o parte, era lumea de afar!, pe de alt! parte,
lumea din snul Bisericii. Pentru mul"i, singura solu"ie a devenit retragerea din
lume #i izolarea n m!n!stiri, unde via"a cre#tin! s! poat! fi tr!it! n conformitate
cu preceptele Domnului Isus din Predica de pe munte. Dac! la nceput ace#tia
erau pu"ini, n secolul al V-lea, mi#carea era deja caracteristic! Bisericii cre#tine.
$i, astfel, izolarea a devenit o virtute, r!sturnnd din temelie tot ceea ce a spus
Domnul Isus n Predica de pe munte.

Tragedia este c! diavolul #i-a atins scopurile #i ntr-un fel, #i ntr-altul, #i prin
png!rirea ucenicilor Domnului Isus, #i prin izolarea lor, deoarece, n Predica de
pe munte, Domnul Isus a pledat pentru rolul cre#tinului n lume, nu n afara ei.
Voi snte"i sarea p!mntului #i voi snte"i lumina lumii. Dac! sarea r!mne
adunat! gr!mad! n muntele de sare #i nu ajunge n buc!t!ria gospodinelor #i n
bucatele g!tite de acestea, rostul ei se pierde. La fel, dac! lumina este pus! sub
obroc, #i nu n sfe#nic, rostul ei se pierde. Domnul Isus n-a cobort din cer ca s!
stea dosit undeva #i s! moar! ne#tiut de nimeni. El a venit n lume #i a tr!it #i a
lucrat ntre oameni, indiferent de pre"ul pe care l-a reclamat lucrul acesta.

Via"a de cre#tin nu depinde de locul n care tr!im, ci de principiul care ne
guverneaz! via"a. Metropola #i m!n!stirea snt unul #i acela#i lucru pentru
diavolul, deoarece lumea nu este acolo, afar!, ci aici, n!untrul nostru. A nu iubi
lumea nu nseamn! a ie#i din lume, ci a scoate lumea din noi. Deoarece lumea
const! n pofta firii p!mnte#ti, n pofta ochilor #i n l!ud!ro#ia vie"ii, nu lucrurile
din sfera existen"ei mele snt rele, ci felul n care m! raportez la ele.

Pre"ul pl!tit pentru a-mi p!stra rolul n lume
Deoarece pericolele vin din dou! direc"ii png!rire #i izolare lupta trebuie
dat! pe dou! planuri. n primul rnd, trebuie s! ne p!zim nentina"i de lume, c!ci
dac! sarea #i pierde gustul, prin ce #i va c!p!ta iar!# gustul de a s!ra? Atunci nu
mai este bun! la nimic dect s! fie lep!dat! afar!, #i c!lcat! n picioare de oameni
(13). Hristos a venit s! ne scoat! din lume, dar nu ca s! ne pun! sub obroc, ci ca s!
ne fac! lumina lumii. El a venit ca s! ne smulg! din veacul acesta, dar nu ca s! ne
ia de pe p!mnt, ci ca s! ne fac! sarea p!mntului. Tragedia este c!, o dat! ce ne-
am pierdut gustul #i puterea de a s!ra, nu ne mai putem nici m!car ntoarce napoi
de unde am ie#it, ci vom ajunge c!lca"i n picioare chiar #i de c!tre aceia dintre
care am ie#it. ntr-un fel, pentru cre#tin, pentru ucenicul lui Hristos, pare s! nu mai
fie drum napoi.

Aceast! realitate reclam! o lupt! defensiv! bine pus! la punct, c!ci lumea cu pofta
ei ne d! trcoale permanent, #i trebuie s! ne p!zim nentina"i de lume. Dar via"a
cre#tin! are sau trebuie s! aib! #i o alt! fa"!. Despre aceasta ne vorbe#te Domnul
Isus atunci cnd schimb! metafora s!rii cu cea a luminii. Noi sntem o cetate


a#ezat! pe un munte, o lumin! pus! n sfe#nic. Pentru a ne ndeplini rolul n lume,
atitudinea de defensiv! trebuie mbinat! cu cea de ofensiv!. Oamenii pun lumina
n sfe#nic, ca s! lumineze tuturor celor din cas!. Tot a"a s! lumineze "i lumina
voastr! naintea oamenilor, ca ei s! vad! faptele voastre bune, #i s! sl!veasc! pe
Tat!l vostru care este n ceruri (16, s.n.). Deci a fi cre#tin nu nseamn! doar a ne
p!zi nentina"i de lume, ci nseamn! #i a lumina lumea cu lumina din noi #i a
strica astfel stric!ciunea ei, a stinge astfel ntunericul ei. A fi sare nseamn! a
lupta mpotriva dec!derii #i putreziciunii, iar a fi lumin! nseamn! a lupta
mpotriva ntunericului, a ar!ta calea spre via"!, spre Dumnezeu. Ne-am f!cut
datoria abia atunci cnd oamenii ncep s! sl!veasc! pe Tat!l nostru care este n
ceruri.

Am vorbit n paginile de mai sus despre rela"ia dintre mandatul cultural #i
mandatul preo"iei noastre. n termenii textului nostru, a fi preot nseamn! a fi sare
#i lumin!. Problema este c!, de#i sntem copii ai lui Dumnezeu, lumea nu ne
cunoa#te, fiindc! nu L-a cunoscut nici pe El spune Ioan. Cu alte cuvinte, a fi
cre#tin nu nseamn! a fi transformat n altceva, n ceva ce izbe#te privirile.
mp!r!"ia pe care a adus-o Domnul Isus Hristos nu a venit #i nu vine n a#a fel ca
s! izbeasc! privirile; ea este n!untrul nostru
31
ceea ce nseamn! c! #i cre#tinul
m!nnc!, lucreaz! #i tr!ie#te la fel ca necre#tinul. Ceea ce-l deosebe#te ns! de
acesta ncepe nu n afara lui, ci n!untrul lui. A fi cre#tin nseamn! a fi suferit o
profund! transformare l!untric!. Dar ncet, ncet, aceast! transformare l!untric!
ncepe s! pun! st!pnire #i s! influen"eze felul cum m!nnc, felul cum lucrez #i
felul cum tr!iesc. n tot ce fac, voi c!uta mai nti mp!r!"ia lui Dumnezeu, adic!
voi c!uta s! promovez valorile mp!r!"iei lui Dumnezeu, #i, astfel, mandatul
preo"iei #i va subordona, pas cu pas, mandatul cultural, n care snt implicat
al!turi de semenii mei necre#tini. Ace#tia vor fi sfin"i"i de prezen"a lui Dumnezeu
din mine
32
#i, la momentul cercet!rii, l vor sl!vi pe Tat!l meu care este n ceruri.
33


31
Vezi Luca 17:20-21.
32
Vezi principiul din 1 Corinteni 7:14.
33
Vezi 1 Petru 2:12.


5:17-7:6 Evanghelia mp%r%!iei &i conduita cre&tin%

Dac! neprih!nirea voastr! nu va ntrece neprih!nirea c!rturarilor "i a fariseilor, cu
nici un chip nu ve#i intra n mp!r!#ia lui Dumnezeu, deoarece o conduit! necre"tin!
nu poate avea n spatele ei un caracter cre"tin

Am v!zut deci c! mp!r!"ia lui Dumnezeu ncepe n noi, n adncurile noastre. Dar
odat! ajuns! acolo, ea nu poate fi sufocat!, acoperit!. Adev!rata mp!r!"ie se
revars! n afar!, n rela"ile noastre. A#adar, acela care a ajuns s! fac! parte din
poporul lui Dumnezeu trebuie s! fie caracterizat de dou! lucruri: n primul rnd de
o inim! nou!, adic! de o adnc! schimbare l!untric!, iar n al doilea rnd, de o
conduit! pe m!sura inimii. Iar aceste dou! lucruri trebuie p!strate ntotdeauna n
aceast! ordine, pentru c! n mp!r!"ia lui Dumnezeu caracterul determin! conduita
sau natura pomului determin! natura rodului.

5:17-20 O neprih!nire fariseic! ne exclude din mp!r!"ia Cerurilor
Am afirmat c! Predica de pe munte are trei p!r"i mari. Primele #aisprezece versete
(5:1-16) vorbesc despre caracterul cre#tin, versetele 5:17-7:6, despre conduita
cre#tin!, iar concluzia (7:7-29) subliniaz! cum nu se poate mai bine rela"ia dintre
ele: caracterul determin! conduita sau natura pomului determin! natura rodului,
oferindu-ne totodat! #i o solu"ie pentru mplinirea cerin"ei extraordinare cu care ne
confrunt! Domnul Isus: Cere"i c!uta"i #i bate"i. Versetele 5:17-20
constituie o trecere, o leg!tur! ntre primele dou! p!r"i. Ceea ce Domnul Isus
urmeaz! s! spun! n continuare (5:21-7:6) avea s! constituie o aspr! condamnare a
a#a-zisei mp!r!"ii a lui Dumnezeu pe care o zideau fariseii vremii Lui. Tocmai de
aceea, Domnul Isus ncepe prin a-$i preciza pozi"ia fa"! de Legea lui Dumnezeu:

17
S! nu crede"i c! am venit s! stric Legea sau Proorocii; am venit nu s! stric, ci s!
mplinesc.
18
C!ci adev!rat v! spun, ct! vreme nu va trece cerul #i p!mntul, nu va
trece o iot! sau o frntur! de slov! din Lege, nainte ca s! se fi ntmplat toate
lucrurile.
19
A#a c!, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci #i va
nv!"a pe oameni a#a, va fi chemat cel mai mic n mp!r!"ia cerurilor; dar oricine le va
p!zi, #i va nv!"a pe al"ii s! le p!zeasc!, va fi chemat mare n mp!r!"ia cerurilor.
20
C!ci v! spun c!, dac! neprih!nirea voastr! nu va ntrece neprih!nirea c!rturarilor #i
a Fariseilor, cu nici un chip nu ve"i intra n mp!r!"ia cerurilor (Mat. 5:17-20).

Dar n acest text, Domnul Isus face mai mult dect s!-$i precizeze pozi"ia fa"! de
Cuvntul lui Dumnezeu; El subliniaz! faptul c! mp!r!"ia lui Dumnezeu nu se
poate zidi dect pe acest Cuvnt, n"eles #i aplicat corect, subliniind totodat! #i
faptul c! problema fariseilor pleac! tocmai de la felul n care ei interpreteaz! #i
aplic! Legea. De aceea au ajuns s!-#i fac! o neprih!nire steril! #i inutil! n ce
prive#te intrarea n mp!r!"ia Cerurilor.Structura textului este clar marcat! de conectivele din el. Versetul 17 con"ine o
afirma"ie S! nu crede"i c! am venit s! stric Legea sau Proorocii; am venit nu s!
stric, ci s! mplinesc care ridic! o ntrebare: Doamne Isuse, de ce consideri att
de importante nestricarea Legii #i mplinirea acesteia? R!spunsul vine n versetul
imediat urm!tor #i se ancoreaz! n natura ve#nic! a Cuvntului:

C!ci adev!rat v!
spun, ct! vreme nu va trece cerul #i p!mntul, nu va trece o iot! sau o frntur! de
slov! din Lege, nainte ca s! se fi ntmplat toate lucrurile (18). mp!r!"ia lui
Dumnezeu se zide#te pe Cuvntul lui Dumnezeu, nu pe cuvntul oamenilor, iar
Cuvntul lui Dumnezeu o dat! rostit nu trece f!r! s! se mplineasc!. mplinirea
ntocmai a Cuvntului lui Dumnezeu "ine de credincio#ia lui Dumnezeu.

Matei ne-a spus c! Domnul Isus $i-a nceput lucrarea str!b!tnd Galileea,
nv!"nd pe norod n sinagogi [#i] propov!duind Evanghelia mp!r!"iei (4:23).
Or, El intra, de fapt, n concuren"! cu fariseii, c!rturarii #i nv!"!torii Legii, pentru
c! #i ace#tia propov!duiau tot o evanghelie a mp!r!"iei. Domnul Isus afirm!
dintru nceput faptul c! disputa dintre El #i ei se va da pe t!rmul interpret!rii
Legii. Adev!rata mp!r!"ie a lui Dumnezeu nu se poate cl!di dect pe adev!ratul
Cuvnt al lui Dumnezeu sau pe Cuvntul lui Dumnezeu n"eles #i aplicat corect,
a#a c!, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci #i va nv!"a pe
oameni a#a, va fi chemat cel mai mic n mp!r!"ia cerurilor; dar oricine le va p!zi,
#i va nv!"a pe al"ii s! le p!zeasc!, va fi chemat mare n mp!r!"ia cerurilor (19).

Acest ultim verset (19) con"ine o aten"ionare, ct #i o veste bun!. Aten"ionarea se
refer! la faptul c! acela care stric! chiar #i una dintre aceste porunci #i nva"! pe
al"ii a#a va fi chemat cel mai mic n mp!r!"ia Cerurilor. Vestea bun! este c! n
mp!r!"ia Cerurilor nu se ajunge totu#i n baza acurate"ei cu care este interpretat!
Legea. Att cel care stric! una dintre cele mai mici din aceste porunci #i nva"! pe
al"ii a#a, ct #i cel care nu o face vor fi amndoi spune Domnul Isus n
mp!r!"ia lui Dumnezeu. Este adev!rat c! unul va fi chemat mic, iar altul, mare.
Lucrul acesta este n armonie cu doctrina mntuirii din 5:3.
34
mp!r!"ia lui
Dumnezeu nu se cap!t! n baza a ceea ce avem, a ceea ce realiz!m, ci n baza a
ceea ce nu avem, n baza s!r!ciei noastre n duh, a recunoa#terii totalei noastre
neputin"e de a merita sau de a c#tiga mp!r!"ia. Lucrul acesta l-a spus Domnul
Isus ucenicilor speria"i de afirma"ia pe care a f!cut-o privind la tn!rul bogat care
se ndep!rta: Adev!rat v! spun c! greu va intra un bogat n mp!r!"ia cerurilor.
V! mai spun iar!# c! este mai u#or s! treac! o c!mil! prin urechea acului, dect s!
intre un bogat n mp!r!"ia lui Dumnezeu (19:23-24). Cine poate atunci s! fie
mntuit? L-au ntrebat ucenicii. Isus S-a uitat "int! la ei, #i le-a zis: La
oameni lucrul acesta este cu neputin"!, dar la Dumnezeu toate lucrurile snt cu
putin"! (19:25-26). Deci intrarea n mp!r!"ia lui Dumnezeu "ine de o lucrare
special! a lui Dumnezeu, iar aceast! lucrare va fi f!cut! prin Fiul S!u. Att de
unic! este aceast! lucrare a Fiului lui Dumnezeu, nct doar aceia care recunosc

34
Ferice de cei s!raci n duh, c!ci a lor este mp!r!"ia cerurilor! (5:3).


totala lor s!r!cie, cu alte cuvinte, totala lor dependen"! de lucrarea Fiului, vor avea
mp!r!"ia lui Dumnezeu.

Cu toate acestea, versetul imediat urm!tor C!ci v! spun c!, dac! neprih!nirea
voastr! nu va ntrece neprih!nirea c!rturarilor #i a Fariseilor, cu nici un chip nu
ve#i intra n mp!r!#ia cerurilor! (20, s.n.) vorbe#te nu de pozi"ia ocupat! n
mp!r!"ie mic sau mare n ea ci de pozi"ia fa"! de ea: n ea sau n afara ei.
La prima vedere, o astfel de afirma"ie ar p!rea s! contrazic! afirma"ia din 5:3:
Ferice de cei s!raci n duh, c!ci a lor este mp!r!"ia cerurilor! n rezolvarea
acestei aparente contradic"ii, trebuie s! plec!m de la ce este scris. Domnul Isus a
rostit att versetul 19, ct #i versetul 20; de aceea, atunci cnd vorbim despre a fi
sau a nu fi n mp!r!"ia lui Dumnezeu, trebuie s! "inem cont de ambele versete.
Rezolvarea acestei contradic"ii o g!sim n ceea ce am afirmat cu privire la
Fericiri.

Fericirile nu alc!tuiesc o list! de aspecte disparate, ci o sum! de adev!ruri
profunde, ntre"esute cu mult! grij! ntr-un ntreg teologic coerent. Dac! prima
dintre fericiri cuprinde textul doctrinei mntuirii, toate celelalte pot fi socotite
a fi comentariul acestui text. Deci corecta n"elegere a s!r!ciei n duh este
posibil! doar n lumina celorlalte fericiri. Cel cu adev!rat s!rac n duh va dovedi
lucrul acesta prin lacrimile lui, adic! prin curajul de a-#i plnge p!catele. Dar
numai blnde"ea, adic! numai curajul de a ie#i din competi"ia afirm!rii de sine este
confirmarea veridicit!"ii poc!in"ei noastre. La rndul ei, blnde"ea se verific! prin
foamea #i setea dup! neprih!nire, dar nu dup! o neprih!nire fariseic!, ci dup!
adev!rata neprih!nire. Foamea #i setea dup! o astfel de neprih!nire nu snt o
foame #i o sete pasive, ci o foame #i o sete active, o c!utare, o umblare dup! alt fel
de lucruri dect atunci cnd eram n competi"ia afirm!rii de sine. Iat! ce spune
Pavel n Coloseni:

1
Dac! deci a"i nviat mpreun! cu Hristos, s! umbla"i dup! lucrurile de sus, unde
Hristos #ade la dreapta lui Dumnezeu.
2
Gndi"i-v! la lucrurile de sus, nu la cele de pe
p!mnt.
3
C!ci voi a"i murit, #i via"a voastr! este ascuns! cu Hristos n Dumnezeu.
4
Cnd Se va ar!ta Hristos, via"a voastr!, atunci v! ve"i ar!ta #i voi mpreun! cu El n
slav!.
5
De aceea, omor"i m!dularele voastre care snt pe p!mnt: curvia, necur!"ia,
patima, pofta rea #i l!comia, care este o nchinare la idoli.
6
Din pricina acestor lucruri
vine mnia lui Dumnezeu peste fiii neascult!rii.
7
Din num!rul lor era"i #i voi
odinioar!, cnd tr!ia"i n aceste p!cate.
8
Dar acum, l!sa"i-v! de toate aceste lucruri: de
mnie, de vr!jm!#ie, de r!utate, de clevetire, de vorbele ru#inoase cari v-ar putea ie#i
din gur!.
9
Nu v! min"i"i unii pe al"ii, ntruct v-a"i dezbr!cat de omul cel vechi, cu
faptele lui,
10
#i v-a"i mbr!cat cu omul cel nou, care se noie#te spre cuno#tin"!, dup!
chipul Celui ce l-a f!cut.
11
Aici nu mai este nici Grec, nici Iudeu, nici t!iere mprejur,
nici net!iere mprejur, nici Barbar, nici Schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este
totul #i n to"i.
12
Astfel dar, ca ni#te ale#i ai lui Dumnezeu, sfin"i #i prea iubi"i,
mbr!ca"i-v! cu o inim! plin! de ndurare, cu bun!tate, cu smerenie, cu blnde"!, cu
ndelung! r!bdare.
13
ng!dui"i-v! unii pe al"ii, #i, dac! unul are pricin! s! se plng! de


altul, ierta"i-v! unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, a#a ierta"i-v! #i voi.
14
Dar mai pe
sus de toate acestea, mbr!ca"i-v! cu dragostea, care este leg!tura des!vr#irii.
15
Pacea
lui Hristos, la care a"i fost chema"i, ca s! alc!tui"i un singur trup, s! st!pneasc! n
inimile voastre, #i fi"i recunosc!tori.
16
Cuvntul lui Hristos s! locuiasc! din bel#ug n
voi n toat! n"elepciunea. nv!"a"i-v! #i sf!tui"i-v! unii pe al"ii cu psalmi, cu cnt!ri de
laud! #i cu cnt!ri duhovnice#ti, cntnd lui Dumnezeu cu mul"!mire n inima voastr!.
17
$i orice face"i, cu cuvntul sau cu fapta, s! face"i totul n Numele Domnului Isus, #i
mul"!mi" i, prin El, lui Dumnezeu Tat!l (Col. 3:1-17).

Dac! pn! acum alergam dup! cele p!mnte#ti, din clipa n care am fost mngia"i
de Dumnezeu #i am primit puterea de a ne retrage din competi"ia afirm!rii de sine,
ncepem s! tnjim dup! cele cere#ti, dup! acea stare dup! voia lui Dumnezeu,
numit! neprih!nire, cu alte cuvinte, am intrat ntr-o altfel de competi"ie, am urcat
pe o altfel de aren!: pe arena afirm!rii, a glorific!rii lui Dumnezeu.

Ce altceva s!
nsemne ndemnul lui Pavel din 1 Corinteni 10:31: Deci, fie c! mnca"i, fie c!
be"i, fie c! face"i altceva: s! face"i totul pentru slava lui Dumnezeu, sau ceea ce
spune el n Coloseni 3:17: $i orice face"i, cu cuvntul sau cu fapta, s! face"i totul
n Numele Domnului Isus, #i mul"!mi"i, prin El, lui Dumnezeu Tat!l? Dar
dovada faptului c! ne este foame dup! adev!rata neprih!nire, #i nu dup!
neprih!nirea fariseic! este tocmai puterea de a ne descle#ta pumnii #i de a da #i
altora din ceea ce ne-a dat Dumnezeu, puterea de a ne purta cu al"ii a#a cum S-a
purtat Dumnezeu cu noi. ns! dac! inima nu ne este curat!, atunci ne este png!rit!
chiar #i milostenia. Dar de unde s! #tim c! inima ne este, de fapt, curat! #i c! am
v!zut pe Dumnezeu? Din faptul c! inima noastr! a nceput s! bat! pentru ceea ce
bate inima lui Dumnezeu: pentru oameni. Domnul Isus a descins pe planeta
noastr! ca s! mntuiasc! ce era pierdut. El $i-a chemat ucenicii pentru ca s!-i fac!
pescari de oameni, iar nainte de n!l"are, i-a trimis n lucrarea de mp!ciuire. Dar
numai pre"ul pe care sntem dispu#i s!-l pl!tim pentru noua realitate a mp!r!"iei
lui Dumnezeu n care am intrat #i pe care am gustat-o va fi m!sura realei noastre
s!r!cii n duh.

Cercul se nchide cu fericirea a opta, a c!rei r!spl!tire este identic! cu cea din
prima fericire: a lor este mp!r!"ia cerurilor (3, 10). Dar aceasta nseamn! c!
prima fericire nu poate fi separat! de celelalte, dup! cum nici versetul 5:19 nu
poate fi separat de urm!torul verset: C!ci v! spun c! dac! neprih!nirea voastr!
nu va ntrece neprih!nirea c!rturarilor #i a Fariseilor, cu nici un chip nu ve"i intra
n mp!r!"ia cerurilor (20). Ceea ce spune, de fapt, Domnul Isus este c! prima
fericire se verific! n celelalte.

5:21-48 O interpretare gre#it! a Scripturii duce la aplica"ii gre#ite
Am v!zut c! Predica de pe munte (5:1-7:29) este organizat! n jurul unui
principiu fundamental care guverneaz! realitatea mp!r!"iei lui Dumnezeu:
caracterul determin! conduita. n primele 12 versete, Domnul Isus a pus naintea
noastr! caracterul cre#tin, f!cndu-$i, practic, autoportretul. Versetele 13-16 ne


avertizeaz! de dou! mari pericole: primul este pericolul contamin!rii cu lumea,
care duce la pierderea gustului s!rii, a puterii ei de a s!ra. Al doilea este pericolul
izol!rii, care, n ultim! instan"!, are un efect similar asupra lumii cu cel al s!rii
f!r! gust: un efect nul. Avertizarea continu! #i n segmentul de text cuprins n
versetele 17-20, unde Domnul Isus spune clar: Dac! neprih!nirea voastr! nu va
ntrece neprih!nirea c!rturarilor #i a fariseilor, cu nici un chip nu ve"i intra n
mp!r!"ia cerurilor (20). Dar pentru ca o astfel de avertizare s! aib! sens,
Domnul Isus ne spune cum anume se na#te o astfel de neprih!nire #i deci cum
anume trebuie ea evitat!. Textul din 5:21-48 confrunt! interpretarea gre"it! a
Scripturii de c!tre farisei #i c!rturari. Textul din 6:1-7:6 d! n vileag aplicarea
gre"it! a Scripturii sau practicile gre#ite ale acestora. Predica de pe munte se
ncheie cu o serie de aten"ion!ri (7:7-29), care confirm! principiul fundamental al
mp!r!"iei: caracterul determin! conduita.

Dup! cum afirm! John Stott, blocul de text 5:21-48 este format din #ase
paragrafe (21-26, 27-30, 31-32, 33-37, 38-42, 43-48), care ilustreaz! principiile pe
care Isus tocmai le-a enun"at n versetele 17 la 20 Fiecare paragraf con"ine un
contrast sau o antitez! introdus! prin aceea#i formul! (cu mici varia"ii): A"i auzit
c! s-a zis celor din vechime, dar Eu v! spun.
35
Prin cele #ase contraste,
Domnul Isus corecteaz! interpretarea Scripturii de c!tre farisei #i c!rturari n #ase
domenii ale vie"ii: uciderea (21-26), preacurvia (27-30), divor"ul (31-32),
jur!mintele (33-37), r!zbunarea (38-42) #i iubirea vr!jma#ilor (43-48). n fiecare
dintre aceste #ase domenii, interpretarea Scripturii este limpezit! prin mutarea
lucrurilor de la nivelul faptei la nivelul vorbelor, al atitudinilor #i al motiva"iilor.

S! nu ucizi (21-26)
ntr-adev!r, ar fi fost de prisos ca Domnul Isus s! fac! afirma"iile din versetele 18-
20, dac! nu ar fi venit cu ilustra"ii concrete. n versetele 18 #i 19, El a afirmat c!, o
dat! Cuvntul lui Dumnezeu rostit, el r!mne singurul standard de moral! #i etic!,
singura m!sur! a caracterului #i conduitei noastre. Dumnezeu nu ne poate judeca
fa"! de nici un alt standard. Acum, tragedia ar fi ca noi s! stric!m vreuna din
poruncile Lui #i s!-i nv!"!m pe al"ii a#a, iar la sfr#it, atunci cnd am crede c!
sntem gata s! intr!m n mp!r!"ia lui Dumnezeu ca s! lu!m n primire mo#tenirea
pe care am a#teptat-o de atta vreme, s! auzim spunndu-ni-se: Niciodat! nu v-am
cunoscut; dep!rta"i-v! de la Mine, voi to"i cari lucra"i f!r!delege (7:23). Oricine
coboar! standardele Legii lui Dumnezeu, n cazul nostru oricine separ! slova
Legii de spiritul Legii, este n pericolul de a-#i zidi o neprih!nire fariseic!, inutil!
#i inoperant! n ce prive#te intrarea n mp!r!"ia lui Dumnezeu. Isus nu corecteaz!
Legea lui Moise cum sus"in mul"i comentatori, afirm! John Stott
36
ci
interpretarea rabinic!, fariseic!. Isus afirm! c! uciderea ncepe nu cu fapta n sine,
ci mult mai devreme. Uciderea ncepe n sfera motiva"iilor, a atitudinilor, a

35
John R. W. Stott, The Message of the Sermon on the Mount, p. 76.
36
John R. W. Stott, The Message of the Sermon on the Mount, p. 76-77.


gndurilor #i a vorbelor: Dar Eu v! spun c! ori#icine se mnie pe fratele s!u, va
c!dea sub pedeapsa judec!"ii; #i oricine va zice fratelui s!u: Prostule! va c!dea
sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: Nebunule, va c!dea sub pedeapsa
focului gheenei (22). La fel este #i cu curvia #i cu orice alt! porunc! a lui
Dumnezeu. C!ci Acela care a zis s! nu curve#ti, s! nu ucizi, s! nu furi etc. a zis #i
s! nu pofte#ti etc. Deci separarea exteriorului de interior, a faptelor de vorbe, de
gnduri, de atitudini #i de motiva"ii este n defavoarea noastr!, pentru c!, n ultim!
instan"!, Dumnezeu ne va judeca dup! standardele Lui, nu dup! ale noastre.

n fiecare dintre cele #ase segmente din care se compune restul acestui capitol,
Domnul Isus sugereaz! nu doar interpretarea corect! a Legii, ci #i o aplica"ie
corect!. n cazul primului tablou al celui despre ucidere El spune:

23
A#a c!, dac! "i aduci darul la altar, #i acolo "i aduci aminte c! fratele t!u are ceva
mpotriva ta,
24
las!-"i darul acolo naintea altarului, #i du-te nti de mpac!-te cu
fratele t!u; ap