Sunteți pe pagina 1din 5

L1l2l3m

UNIVERSITATEA VALAHIA TRGOVITE


FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC
Adresa B-dul Unirii, 18-24
tel.: 0245217683 fax: 0245217683
e-mail:fie@valahia.ro

PROGRAM ANALITIC
Denumirea disciplinei: Evaluarea impactului proiectelor energetice asupra mediului
Anul de studiu:
V Semestrul: *
10
Tipul de evaluare final (E/V/C):
Regimul disciplinei
Ob Numrul de credite:
(Ob-Obligatorie, Op-opional, F-facultativ):
Total ore din planul de
Total ore studiu
42
78 Total ore pe semestru:
nvmnt:
individual
Titularul disciplinei:
Prof.dr.ing. Magdalena MATEI

E
6
120

*Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru.

Facultatea:
Catedra:
Profilul:
Specializarea:

Inginerie Electric
Electronica, Telecomunicatii i Inginerie
Energetic
Energetic
Expertizare, audit i managementul
proiectelor pentru dezvoltare durabil n
energetic

Numrul total de ore (pe semestru) din


planul de nvmnt:
Total
C
S
L
P
42

28

14

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice

Obiectivele disciplinei:
Obiectivele disciplinei:
Cunoasterea reglementarilor actuale legislative referitoare la evaluarea impactului proiectelor
energetice asupra mediului si crearea deprinderii de aplica practic aceste reglementari in vederea
obtinerii autorizatiei/acordului/avizului de mediu;
Formarea unor deprinderi care sa permita alegerea solutiilor tehnice de producere, transport,
distributie si utilizare a energiei electrice ( si termice) in conformitate cu reglementarile europene
si nationale privind limitarea emisiilor poluante;
Luarea deciziilor optime privind utilizarea rationala surselor conventionale si/sau regenerabile de
energie.
Nr.
crt.
1
2

Coninutul tematic al cursului


Prezentare generala privind legislatia UE n domeniul proteciei mediului cu referire la
sectorul energetic si transpunerea ei in legislaia romneasc.
Prevenirea i controlul polurii.Procedura de reglementare. Evaluarea impactului

Nr. de
ore
2
2

asupra mediului.

Autorizaia de mediu. Autorizaia integrat de mediu.

Regimul activitilor nucleare. Controlul activitilor care prezint pericole de


accidente majore n care sunt implicate substane periculoase

3
4
5
6

Limitarea emisiilor de poluani n atmosfer provenii de la instalaii mari de ardere.


Plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici; Registrul de poluanti
emisi. Registrul de poluanti emisi si transferati.
Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii (IPPC); Cea mai buna tehnica
disponibilaBAT. Structura BREF cu referire la instalatiile mari de ardere (IMA).
Directiva 2003/87/EC- Schema European de comercializare a certificatelor de emisii cu
gaze de efect de ser. Transpunerea Directivei 87/2003/CE in Romnia. Planul Naional
de Alocare al Romniei
Gestiunea deseurilor cu referire la sectorul energetic.
Reglementari privind Evaluare strategica de mediu (SEA) pentru Planuri si Programe Aviz de mediu. Aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si
programe ( etapa de ncadrare, etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program
i de realizare a Raportului de mediu, etapa de analiz a calitii raportului i de luare a
deciziei, informarea i participarea publicului la procedura de evaluare de mediu ,
evaluare de mediu pentru planuri i programe cu potenial efect semnificativ asupra
mediului n context transfrontier, relaia cu alte acte normative comunitare)

Raportul de mediu.

Evaluarea de mediu pentru planuri si programe de dezvoltare in sectorul energetic


Reglementari privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA) a proiectelor - Acord de
mediu Aplicarea procedurii de realizare a evaluarii impactului asupra mediului ( tipurile
de proiecte pentru care se solicita acordul de mediu si competentele de emitere a acestuia,
clasificarea activitatilor dupa impactul asupra mediului pe care il genereaza, etapele
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu,
etapa de realizare a raportului la studiul de evaluare, etapa de analiza a calitatii raportului
la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, durata de timp necesara pentru
evaluarea impactului asupra mediului , participarea publicului , avantaje si dificulti n
participarea publicului).
Normativul de continut pentru memoriul tehnic necesar emiterii acordului/acordului
integrat de mediu. Documente necesare pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu
Convenia Aarhus privind accesul la informaie, participarea publicului la luarea deciziei
i accesul la justiie n probleme de mediu. Conventia Espoo privind evaluarea impactului
asupra mediului n context transfrontiera.Aplicatii in domeniul energetic.
Sisteme de management de mediu. Schema comunitara de eco-management si audit
(EMAS).
Raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

10

11
12
13
14

Nr.
crt.
1
2
3
4

Coninutul seminarului si lucrarilor


Raportarea emisiilor unei CTE/CET
Studiu de caz privind aplicarea procedurii SEA pentru obtinerea avizului de mediu pentru
un parc eolian amplasat in Dobrogea - Intocmirea raportului de mediu
Studiu de caz pentru obtinerea acordului de mediu pentru o CET Intocmirea studiului de
evaluare a impactului asupra mediului
Studiu de caz privind autorizatia /autorizatia integrata de mediu

2
2
2
2

Nr. de
ore
2
4
4
4

1.Cunoatere i nelegere
Competene
specifice
disciplinei

Cursul prezinta elementele fundamentale necesare evaluarii impactului


proiectelor energetice legate de producerea, transportul si distributia energiei
electrice (si termice) asupra mediului;
Cursul contribuie la cunoasterea si intelegerea principalelor procedee de
reducere a impactului producerii, transportului si distributiei energiei electrice si
termice asupra mediului;
2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese,
precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei)

In prima parte a cursului este prezentata legislatia orizontalareferitoare


la obtinerea autorizatiei/acordului/avizului de mediu, respectiv reglementarile
actuale privind evaluarea de mediu pentru planuri si programe; evaluarea
impactului asupra mediului datorat realizarii unor proiecte privind
producerea energiei electrice si termice in CTE, CHE, CNE sau folosind
surse regenerabile de energie, transportul si distributia energiei electrice
reprezinta elementul cheiein obtinerea autorizatiei/acordului/avizului de
mediu .
In a doua parte este prezentata legislatia de mediu care se refera la
sectorul energetic (prevenirea si controlul integrat ala poluarii), cu
referire speciala la producerea energiei electrice si termice in CTE
(limitarea emisiilor de poluanti atmosferici de la instalatiile mari de
ardere, comercializarea emisiilor de gaze cu efect de sera)
In partea finala se discuta aspecte legate de gestiunea deseurilor cu referire
la sectorul energetic, schema comunitara de eco-management si audit (EMAS)
si raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului
asupra mediului
Pe intreg parcursul aspectele teoretice sunt strans corelate cu cele practice.
3. Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice
specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare)

Aplicatiile din cadrul seminarului au ca obiectiv folosirea notiunilor


teoretice predate la curs pentru diferite studii de caz: aplicarea procedurii
SEA pentru obtinerea avizului de mediu (intocmirea raportului de
mediu), intocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului
pentru obtinerea acordului de mediu / autorizatiei de mediu pentru o CET
Prin realizarea acestor aplicatii se creaza competenta necesara evaluarii
impactului proiectelor energetice asupra mediului; este de mentionat ca
aceasta constituie o faza obligatoire de parcurs in vederea finantarii unui
proiect.
4. Atitudinale

studenii se vor familiariza i vor stpni noiuni i concepte de baz ale


aplicarii unor metode de evaluare a impactului producerii, transportului si
distributiei energiei electrice (si termice) asupra mediului.

Sistemul de evaluare al studenilor


La stabilirea notei finale se iau n considerare
- prezena

Ponderea n notare, exprimat n % (Total=100%)


5%

- activitatea din timpul semestrului din cadrul


lucrarilor indrumate
- proiecte
- Examen final
Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V.
l

15%
25 %
55%

Cerine pentru note 10


(sau cum se acord nota 10)
Prezen la lucrari
Activitate susinut n timpul semestrului
Predare proiecte
Prezen 100% la curs i lucrari indrumate
Nota 5 la examenul final
Intocmirea corecta si completa a proiectelor;
Punctaj maxim la examenul final.
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea i studiul notielor de
5
7. Pregtire prezentri orale
curs
2. Studiu dup manual, suport de curs

8. Pregtire examinare final

15

3. Studiul bibliografiei minimale indicate


4. Documentare suplimentar n
bibliotec
5. Activitate specific de pregtire
lucrari indrumate

5
-

9. Consultaii
10. Documentare pe teren

3
-

11. Documentare pe INTERNET

20

6. Realizare proiecte

20

12. Alte activiti...

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 78


Bibliografie minimal*:
1. Leca A., Musatescu V.(coordonatori). - Managementul energiei: principii, concepte, politici, instrumente,
Editura AGIR, Bucuresti, 2007, ISBN 978-973-720-087-7, Cap.16 si 25 (autor Matei M.) pag. 369-515, 600638
2. Matei M., Matei L. s.a..- Managementul mediului in energetica, Editura Bibliotheca, Targoviste, 2007, ISBN
978-973-712-269-8.
3.

http://www.mmediu.ro

4.

http://www.minind.ro

5.

http://www.anpm.ro

Decan,
Conf.dr.ing. Henri George COAND

Director departament

Titular curs,

S.l.dr.ing. Nicoleta ANGELESCU

Prof.dr.ing. Magdalena MATEI

Buna ziua,
Va rog sa acceptati ca data de examen vineri 20 iunie ora 14. Va trimit fisa disciplinei, pe
baza careia va realizati studiul individual folosind siturile recomandate la bibliografie, asa cum
v-am aratat la curs. Va rog ca fiecare dintre duneavoastra sa realizeze individul un proiect
avand la alegere una din urmatoarele teme :
intocmirea unei autorizatii/autorizatii integrate de mediu pentru un obiectiv energetic;
intocmirea unui raport de mediu pentru obtinerea avizului de mediu pentru un obiectiv
energetic
intocmirea unui studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru un obiectiv
energetic
Proiectele mi le trimiteti pe email pana in ziua anterioara examenului, iar la examen veniti cu
exemplar tiparit. In discutia finala de la examen, pe langa examenul scris, fiecare dintre dvs.
trebuie sa fie capabil sa-si argumenteze proiectul.
Intrucat nu am adresele tututuror masteranzilor, va rog ca, in masura in care-i cunoasteti, sa
le transmiteti emailul meu.
Spor la treaba
Prof. Magdalena Matei