Sunteți pe pagina 1din 237

VASILE COJOCARU-FILIPIUC

Dr. ing., prof. univ.pentru elaborarea fontei
n cuptoare cu induc!ie


Editura "Samia"
Ia"i 2006

Editura "Samia"
Str. Cuza Vod!, nr. "7, 700040 - Ia#i
Tel.: 0232-26.23.00; 2".03.49
Romnia

Tip#rit:
S.C. Print Color SRL
Str. Cuza Vod!, nr. "7, 700040 - Ia#i
Tel.: 0232-26.23.00; 2".03.49
Romnia

Autori:
Vasile Cojocaru-Filipiuc
Dr.ing., prof.univ.
Universitatea Tehnic! "Gh. Asachi" din Ia#i

Referent "tiin!ific:
Ioan M!rginean Dr.ing., prof.univ.
Universitatea "Politehnica" din Bucure#ti

Coperta:
Vasile Cojocaru-Filipiuc
Dr.ing., prof.univ.

Procesare figuri:
Vasile Cojocaru-Filipiuc, Dr.ing., prof.univ.
Camelia-Lena Aioanei, tehnician

Tehnoredactare:
Camelia-Lena Aioanei, tehnician

Descrierea CIP a Bibliotecii Na!ionale
COJOCARU-FILIPIUC, VASILE
Preg#tirea nc#rc#turii pentru elaborarea fontei n cuptoare cu induc!ie/
Vasile Cojocaru-Filipiuc, Dr.ing.prof.univ. Editura "Samia", 2006
Bibliogr.
Index.
ISBN ("0) 973-7783-04-2; ISBN ("3) 978-973-7783-04-2
669."3(075.8)


VASILE COJOCARU-FILIPIUC
Dr.ing., prof.univ.pentru elaborarea fontei
n cuptoare cu induc!ie


Prefa!#


Aceast! lucrare reprezint! o monografie ce analizeaz!
preg!tirea nc!rc!turii metalice #i nemetalice n cazul elabor!rii fontei
n cuptoare electrice cu nc!lzire prin induc$ie.
Se prezint! n detaliu preg!tirea nc!rc!turii metalice din
punct de vedere ale compozi$iilor chimice #i sortimentale (metoda
analitic! de calcul al nc!rc!turii metalice, metoda grafic! de calcul al
nc!rc!turii metalice, verificarea nc!rc!turii metalice #i calculul
nc!rc!turii metalice prin metoda alegerii-taton!rii), calitativ,
dimensional, grad de securitate, temperatur!, geometric #i stare de
agregare #i preg!tirea nc!rc!turii nemetalice din puncte de vedere ale
compozi$iei chimice, calitativ, dimensional #i cantitativ.
Se subliniaz!, n final, #i m!suri de asigurare a protec$iei
muncii n sectorul de preg!tire a nc!rc!turii.
Monografia se adreseaz! studen$ilor de la specializ!rile
Ingineria Proces!rii Materialelor #i Ingineria Materialelor, poate fi
consultat! de c!tre studen$ii de la alte specializ!ri ce apar$in profilului
%tiin$a Materialelor #i, n egal! m!sur!, se adreseaz! speciali#tilor ce
activeaz! n domeniul elabor!rii fontei n cuptoare electrice cu
nc!lzire prin induc$ie.
Orice sugestie n leg!tur! cu ameliorarea acestei monografii
este binevenit!.
Autorul

Cuprins

Pag.

Prefa$! ................................................................................... 9
".Fluxul tehnologic............................................................... ""
2.Preg!tirea nc!rc!turii........................................................ ""
2.".Preg!tirea nc!rc!turii metalice .......................... "2
2.".".Preg!tirea nc!rc!turii metalice din punctul
de vedere al compozi$ilor chimic!
#i sortimental! ............................................... "2
2.".".".Metoda analitic! de calcul al nc!rc!turii
metalice ......................................................... "2
2.".".".a.Calculul analitic al nc!rc!turii metalice
format! dintr-un sort metalic ........................ "2
2.".".".a.".C!ptu#eala refractar! acid! ..................... "6
2.".".".a.2.C!ptu#eala refractar! neutr! ................... 89
2.".".".a.3.C!ptu#eala refractar! bazic! ................... 92
2.".".".b.Calculul analitic al nc!rc!turii format!
din dou! sorturi metalice .............................. 92
2.".".".b.".Calculul analitic al propor$iilor de
A #i B, utilizndu-se siliciul ca element
chimic de referin$! ........................................ 92
2.".".".b.".a.Cuptoare ce func$ioneaz! la
frecven$! medie sau mare ............................. 93
2.".".".b.".b.Cuptoare ce func$ioneaz! la
frecven$a re$elei ........................................... 97
2.".".".b.2.Calculul analitic al propor$iilor
de A #i B, utilizndu-se siliciul #i manganul
ca elemente chimice de referin$! ................. 99
2.".".".b.2.a.Cuptoare ce func$ioneaz! la
frecven$! medie sau mare ............................ 99
2.".".".b.2.b.Cuptoare ce func$ioneaz! la frecven$a
re$elei ............................................................."05
2.".".".c.Calculul analitic al nc!rc!turii metalice
format! din trei sorturi metalice .................... ""0
2.".".".c.".Calculul analitic al propor$iilor de
A, B #i C, utilizndu-se siliciul #i manganul
ca elemente chimice de referin$! ...................""0
2.".".".c.".a.Cuptoare ce func$ioneaz! la frecven$!
medie sau mare ............................................. ""0
2.".".".c.".b.Cuptoare ce func$ioneaz! la frecven$a
re$elei ............................................................ ""2
2.".".".c.2.Calculul analitic al propor$iilor de A, B
#i C, utilizndu-se siliciul, manganul #i
carbonul ca elemente chimice de referin$!.... ""4
2.".".".c.2.a.Cuptoare ce func$ioneaz! la frecven$!
medie sau mare ............................................. ""5
2.".".".c.2.b.Cuptoare ce func$ioneaz! la frecven$a
re$elei ............................................................ "20
2.".".".d.Calculul analitic al nc!rc!turii metalice
format! din patru sorturi metalice ................ "24
2.".".".d.".Cuptoare ce func$ioneaz! la frecven$!
medie sau mare ............................................ "24
2.".".".d.2.Cuptoare ce func$ioneaz! la frecven$a
re$elei ............................................................ "26
2.".".".e.Calculul analitic al nc!rc!turii metalice
format! din cinci sorturi metalice ................ "29
2.".".".f.Calculul analitic al nc!rc!turii metalice
format! din #ase sorturi metalice
sau mai multe ............................................... "38
2.".".2.Metoda grafic! de calcul al nc!rc!turii
metalice ........................................................ "39

2.".".2.".nc!rc!tura metalic! este format! din dou!
sorturi metalice ............................................. "39
2.".".2.".a. Utilizarea ca baz! de calcul a siliciului
metoda coordonatelor paralele ..................... "39
2.".".2.".b.Utilizarea ca baz! de calcul a siliciului
#i manganului metoda coordonatelor ........ "42
2.".".2.2.nc!rc!tura metalic! este format! din trei
sorturi metalice ............................................ "47
2.".".2.2.".Alegerea celor trei sorturi metalice
metoda coordonatelor .................................. "47
2.".".2.2.2.Calculul propor$iilor celor trei sorturi
metalice prin metoda coordonatelor ............ "49
2.".".2.2.3.Calculul propor$iilor celor trei sorturi
metalice prin metoda coordonatelor
paralele ......................................................... "5"
2.".".2.2.4. nc!rc!tura metalic! este format! din
mai mult de trei sorturi metalice .................. "52
2.".".3. Verificarea nc!rc!turii metalice ................. "54
2.".".3.".Verificarea sulfului .................................... "55
2.".".3.2.Verificarea fosforului ................................ "58
2.".".3.3.Verificarea carbonului ............................... "59
2.".".3.4.Verificarea elementelor chimice de aliere.. "70
2.".".3.5.Verificarea manganului ............................. "8"
2.".".4.Calculul nc!rc!turii metalice prin metoda
alegerii (taton!rii) ......................................... "82
2.".2. Preg!tirea nc!rc!turii metalice din punct de
vedere calitativ .............................................. "84
2.".3. Preg!tirea nc!rc!turii metalice din punct de
vedere dimensional ....................................... "86
2.".4. Preg!tirea nc!rc!turii metalice din punct de
vedere al gradului de securitate .................... "86

2.".5. Preg!tirea nc!rc!turii metalice din punct de
vedere al temperaturii ................................... "87
2.".6. Preg!tirea nc!rc!turii metalice din punct de
vedere geometric .......................................... "93
2.".7. Preg!tirea nc!rc!turii metalice din punct de
vedere al st!rii de agregare ........................... "93
2.2. Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice ..................... "98
2.2.". Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice din punct de
vedere al compozi$iei chimice ...................... "98
2.2.2. Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice din punct de
vedere calitativ .............................................. 205
2.2.3. Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice din punct de
vedere dimensional ....................................... 205
2.2.4. Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice din punct de
vedere cantitativ ........................................... 208
2.2.4.".Calculul cantit!$ii de material de reducere.... 208
2.2.4.2.Calculul cantit!$ii de material de carburare... 2"4
2.3. Fi#a nc!rc!turii .................................................. 2"9
3. M!suri de asigurare a protec$iei muncii ............................ 220
Bibliografie ........................................................................... 235

Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

""
1. Fluxul tehnologic

Indiferent de calitatea fontei elaborarea acesteia se realizeaz!
conform unui flux tehnologic ce con#ine mai multe etape, num!rul
acestora fiind n func#ie de marca de font! propus! a fi elaborat!,
calitatea nc!rc!turii, natura chimic! a c!ptu$elii refractare, tipul de
cuptor n care se face elaborarea etc.
Schema fluxului tehnologic de elaborare n cuptorul electric
cu nc!lzire prin induc#ie este prezentat! n figura ".

Fig1. Schema fluxului tehnologic de elaborare a fontei n cuptoare
electrice cu nc!lzire prin induc"ie.

2. Preg!tirea nc!rc!turii
nc!rc!tura este de natur! metalic! $i nemetalic!.

Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"2

2.1. Preg!tirea nc!rc!turii metalice

nc!rc!tura metalic! este preg!tit! din urm!toarele puncte de
vedere: compozi#ie chimic! $i sortimental!, geometric, calitativ, grad
de securitate, temperatur!, dimensional $i stare de agregare.

2.1.1. Preg!tirea nc!rc!turii metalice din punct de vedere
al compozi"iilor chimic! #i sortimental! calculul nc!rc!turii
metalice

nc!rc!tura metalic! se calculeaz! prin trei tipuri de metode,
respectiv, analitic!, grafic! $i a taton!rii.

2.1.1.1. Metoda analitic! de calcul al nc!rc!turii metalice

Elementele chimice din compozi#ia chimic! ce trebuie
asigurate, n principal, sunt carbonul, siliciul $i manganul. Celelalte
elemente chimice din compozi#ia chimic! a fontei propus! s! fie
elaborat! se consider! c! se asigur! prin interven#ii asupra b!ii
metalice.
nc!rc!tura metalic! este alc!tuit! din unul sau mai multe
sorturi metalice, n func#ie de capacitatea de procesare a cuptorului,
calitatea sorturilor metalice de nc!rc!tur!, calitatea fontei propus! a fi
elaborat! etc.

2.1.1.1.a. Calculul analitic al nc!rc!turii metalice format!
dintr-un sort metalic

n acest caz, calculul analitic este o no#iune relativ! deoarece
nc!rc!tura metalic! este format! dintr-un sort metalic, acesta fiind n
propor#ie de "00%.
Elementul chimic ce determin! alegerea sortului metalic este
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"3
siliciul, ns!, aceast! situa#ie este principial! de exemplu, n cazul
elabor!rii fontei cu grafit nodular, se recomand! s! se #in! seama de
toate elementele chimice nso#itoare de baz! ale fierului (C, Si, Mn, P
$i S) dar $i de oxigen mpreun! cu elementele chimice
antimodificatoare (Ti, Pb, Sb, As $i Al, n mod deosebit, dar $i Bi, Te,
Se etc., n unele cazuri, [6]; concret, propor#ia maxim! admis! n fonta
lichid! ce se supune modific!rii este urm!toarea: 0,08% Al, 0,0"% Sb,
0,05% As, 0,002% Bi, 0,002% Pb, 0,03% Se, 0,0"% Te, 0,08% Sn,
0,04% Ti etc.; se subliniaz! aten#ia maxim! ce trebuie acordat!
titanului deoarece majoritatea minereurilor de fier din care se ob#ine
fonta brut! con#in $i compu$i chimici pe baz! de titan).
Sortul metalic trebuie s! asigure n nc!rc!tur! necesarul de
siliciu, adic! <%Si>.
Propor#ia se siliciu din nc!rc!tur! se determin! n func#ie de
pierderile de siliciu prin oxidare $i de cantitatea de siliciu ce se
regenereaz! din c!ptu$eala refractar!, n principal, dar $i din zgur!
dac! se intervine din exterior prin adaosuri de substan#e ce con#in
siliciu, bioxid de siliciu etc.
Raportul dintre oxidarea siliciului $i regenerarea siliciului este
n func#ie de modul de desf!$urare al reac#iilor chimice ("), (2), (3),
(4), (5), (6), (7) $i (8), de exemplu, precum $i (9), ("0), (""), ("2),
("3), ("4), ("5) $i ("6).

[ ] [ ] C 2 SiO
2
+ ![ ] { } CO 2 Si + (")

( ) [ ] C 2 SiO
2
+ ! [ ] { } CO 2 Si + (2)

( ) [ ] C 2 SiO
cptuseal 2
+ ![ ] { } CO 2 Si + (3)

[ ] [ ] Me 2 SiO
2
+ ![ ] ) ( MeO 2 Si + (4)
[ ] [ ] Me 2 SiO
2
+ ![ ] [ ] MeO 2 Si + (5)
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"4
( ) [ ] Me 2 SiO
2
+ ![ ] ) ( MeO 2 Si + (6)

( ) [ ] Me 2 SiO
!ptu$eal! c 2
+ ![ ] ( ) MeO 2 Si + (7)

( ) [ ] Me 2 SiO
!ptu$eal! c 2
+ ![ ] [ ] MeO 2 Si + , (8)

n care Me reprezint! un element chimic din baia metalic! ce are
afinitatea chimic! fa#! de oxigen mai mare dect a siliciului, n cazul
reac#iilor chimice (4), (5), (6), (7) $i (8) lundu-se ca exemplu varianta
de Me bivalent;

[ ] [ ] FeO 2 Si + ![ ] [ ] Fe 2 SiO
2
+ (9)

[ ] [ ] FeO 2 Si + !( ) [ ] Fe 2 SiO
2
+ ("0)

[ ] ( ) FeO 2 Si + !( ) [ ] Fe 2 SiO
2
+ ("")

[ ] ( ) FeO 2 Si + ![ ] [ ] Fe 2 SiO
2
+ ("2)

[ ] ) ( MnO 2 Si + ! [ ] Mn 2 SiO
2
+ ) ( ("3)

[ ] ) ( MnO 2 Si + ![ ] [ ] Mn 2 SiO
2
+ ("4)

[ ] ) ( EO 2 Si + ![ ] [ ] E 2 SiO
2
+ ("5)

[ ] ) ( EO 2 Si + ! [ ] E 2 SiO
2
+ ) ( , ("6)

Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"5
n care E reprezint! un element chimic ce are afinitatea chimic! fa#!
de oxigen mai mic! dect a siliciului $i este considerat, ca exemplu, cu
valen#a doi;
{ }
2
O Si + > < ! ) (
2
SiO ("7)

[ ] { }
2
O Si + ! ) (
2
SiO ("8)

[ ] { }
2
O Si + ![ ]
2
SiO , ("9)
n cazul n care temperatura este mai mare de ".986 K;
{ }
2
O Si + > < ! > <
2
SiO , (20)
n cazul n care temperatura este mai mic! de ".687 K;
[ ] { }
2
O Si + ! > <
2
SiO , (2")
n cazul n care temperatura este cuprins! n intervalul
".687...".986 K;
{ }
2
O Si 2 + > < ! > < SiO 2 , (22)
n cazul n care temperatura este mai mic! de ".687 K;
[ ] { }
2
O Si 2 + ! > < SiO 2 , (23)
n cazul n care temperatura este cuprins! n intervalul
".687...2."73 K;
[ ] { }
2
O Si 2 + ! { } SiO 2 , (24)
n cazul n care temperatura este mai mare de 2."73 K.
n cazul n care temperatura este mai mare de ".500
0
C,
oxidarea siliciului se realizeaz! conform modalit!#ii (25).

2
SiO SiO Si (25)
Dac! temperatura este mai mic! de ".500
0
C, oxidarea
siliciului se realizeaz! conform modalit!#ii (26), [7].
2
SiO Si (26)
Reac#iile chimice prezentate anterior arat! c! are importan#! $i
natura chimic! a c!ptu$elii refractare deoarece aceasta dicteaz!
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"6
disponibilitatea de SiO
2
liber, nelegat chimic. n continuare se
prezint! cteva particularit!#i ale varia#iei con#inutului de siliciu din
faza metalic! n func#ie de natura chimic! a c!ptu$elii cuptorului.

2.1.1.1.a.1. C!ptu#eala refractar! acid!
Dac! n timpul elabor!rii siliciul este oxidat, propor#ia de
siliciu din nc!rc!tur! <%Si> se calculeaz! cu rela#ia (27).

[ ]
,
a %
Si %
Si %
Si
"00
"00

> < (27)n care [ ] Si % reprezint! propor#ia de siliciu din fonta propus! s! fie
elaborat! iar
Si
a % reprezint! propor#ia de siliciu ce se pierde prin
oxidare n timpul elabor!rii.
Pierderile de siliciu prin ardere sunt, n general, cuprinse n
intervalul 0...5%, [8]. De exemplu, dac! arderea siliciului este de 4%
$i dac! propor#ia de siliciu din fonta propus! a fi elaborat! este de 2,2,
propor#ia de siliciu din nc!rc!tur! are valoarea
29 2 "00
4 "00
2 2
,
,
Si %

> < (28)


Pierderile de siliciu prin oxidare depind de urm!torii factori:
oxidarea direct!. Oxidarea direct! este dat! de oxigenul
gazos din atmosfera gazoas! a cuptorului de deasupra b!ii metalice
sau de deasupra nc!rc!turii metalice $i de oxigenul dizolvat n baia
metalic!. n timpul etapei de topire exist! un contact direct ntre
buc!#ile de sort metalic $i aerul ce con#ine oxigen, ceea ce genereaz!
interac#iuni de tipul ("7); (20) $i (22). Dac! din motive obiective (de
exemplu, defec#iuni de natur! mecanic! sau electric!) se realizeaz!
elaborarea n cuptor f!r! capacul de protec#ie, pierderile de siliciu prin
oxidare sunt mai mari. Se apreciaz! c! zgura nu este activ! din punct
de vedere metalurgic, a$a nct nu se pune problema unui transfer de
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"7
oxigen din atmosfera gazoas! a cuptorului n baia metalic! prin
intermediul zgurii (zgura are viscozitatea mare). n schimb, se pune
problema contactului direct baie metalic!-atmosfer! gazoas!, ceea ce
conduce la dizolvarea de oxigen n baia metalic!. Se apreciaz! c! n
baia metalic! oxigenul se afl! dizolvat sub form! de FeO. Cu ct
durata de contact baie metalic!-atmosfer! gazoas! este mai mare, cu
att cantitatea de oxigen din baia metalic!, sub form! de FeO, este mai
mare. Oxidul feros din baia metalic! oxideaz! siliciul din aceasta
conform reac#iilor chimice (9) $i ("0). n cazul elabor!rii fontei n
cuptoare ce func#ioneaz! la frecven#a re#elei, brasajul (agitarea
electromagnetic! a b!ii metalice) este mare, ceea ce nseamn! c! baia
metalic!, se descoper! de zgur! $i este n contact direct cu atmosfera
o perioad! mai mare de timp. A$adar, n cazul elabor!rii fontei n
cuptoare ce func#ioneaz! cu frecven#a re#elei, pierderile de siliciu prin
oxidare sunt mai mari;
oxidarea cu oxidul feros din zgur!. Reac#iile de oxidare a
siliciului sunt de tipul ("") $i ("2). Cu ct activitatea termodinamic! a
FeO din zgur! este mai mare, cu att reac#iile chimice ("") $i ("2) se
desf!$oar! mai intens de la stnga spre dreapta. n acela$i timp, se
precizeaz! c! o activitate termodinamic! a FeO mai mare n zgur!
determin! $i un transfer mai mare de FeO din zgur! n baia metalic!,
adic! se intensific! de la stnga spre dreapta $i reac#iile chimice (9) $i
("0). Cu ct zgura are aciditatea mai mic!, cu att activitatea
termodinamic! a FeO din zgur! este mai mare, adic!, important fiind
ca o cantitate mai mare de FeO s! fie liber!, adic! nelegat! chimic.
ntr-o zgur! acid! propor#ia de FeO al!turi de cea de Fe
2
O
3
, variaz! n
intervalul 5...30%, [8]. n cazul cuptoarelor prev!zute cu capac de
protec#ie c!ptu$it cu material refractar, se consider! c! activitatea FeO
din zgur! este mic! iar pierderile de siliciu prin oxidare cu FeO din
zgur! sunt mici. Dac! agregatul de elaborare este prev!zut cu
plasmatron (plasmatronul poate fi alimentat din punct de vedere
electric de la aceea$i surs! electric! cu inductorul), temperatura zgurii
cre$te considerabil ceea ce nseamn! c! va cre$te $i activitatea
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"8
termodinamic! a FeO din zgur! (cre$te coeficientul de activitate
termodinamic! al FeO din zgur!). Activitatea termodinamic! a FeO
din zgur! este cu att mai mare cu ct $i cantitatea de FeO din zgur!
este mai mare. Dac! nu se intervine cu adaosuri reduc!toare n
nc!rc!tur!, cantitatea de FeO din zgur! depinde de suprafa#a specific!
a buc!#ilor de sort metalic din nc!rc!tur!, n tabelul " prezentndu-se
influen#a suprafe#ei specifice a buc!#ilor de sort metalic din
nc!rc!tur! asupra propor#iei de FeO din zgur! $i asupra arderilor
totale (ale tuturor elementelor chimice din compozi#ia chimic!).
Cantitatea de FeO din zgur! depinde $i de gradul de oxidare al
nc!rc!turii metalice, respectiv cu ct gradul de oxidare este mare, cu
att mai mari fiind pierderile de Si, dar $i de C $i Mn, a$a cum se
observ! din tabelul 2;
Tabelul "
Influen"a suprafe"ei specifice a buc!"ilor de sort metalic
din nc!rc!tur! asupra cantit!"ii de FeO din zgur! #i arderilor
totale.
Structura
nc!rc!turii
metalice
Suprafa"a specific!
a buc!"ilor de sort
metalic, n mm
2
/g
Cantitatea de
FeO
din zgur!,
n %
Arderile
totale,
n %
Buc!#i de cilindri
de laminor
",75...",82 3,0...4,5 0,7...","
Table de o#el 23...32 5,0...6,8 ",8...3,2
Laminate de o#el
carbon
52...84 5,4..."3,9 2,0...5,5
%pan "40..."62 "6,0...24,8 5,0...8,9
Pachete de tabl! de
o#el
265...280 24,0...36,0 8,8..."2,0

con"inutul de siliciu din nc!rc!tur!. Cu ct con#inutul de
siliciu din nc!rc!tur! este mai mare, cu att sunt mai mari
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"9
pierderile de siliciu, prin oxidare. De exemplu, [8], pentru o font!
dat!, se prezint! n tabelul 3 pierderile de siliciu prin oxidare n cazul
a trei valori ale propor#iei de siliciu din nc!rc!tur!, pentru
temperatura b!ii metalice de ".300
0
C;
durata de topire. Cu ct durata de topire este mai mare, cu att
pierderile de siliciu prin oxidare sunt mai mari. Pentru ca durata de
topire s! fie mic! trebuie ca agregatul de elaborare s! se ncarce o
dat!, conducerea elabor!rii din punct de vedere electric s! se fac! n
mod corespunz!tor, grosimea c!ptu$elii refractare s! nu fie mic!
(uzura acesteia s! nu fie avansat!), ceea ce ar m!ri pierderile de
c!ldur!, dar nici s! nu fie prea mare deoarece randamentul termic al
cuptorului scade (scade intensitatea cmpului electromagnetic indus n
nc!rc!tura metalic! solid! sau lichid!);
Tabelul 2
Influen"a gradului de oxidare al nc!rc!turii metalice
asupra pierderilor prin oxidare de siliciu, carbon #i mangan.
Pierderi prin oxidare, n % Gradul de oxidare
pentru o nc!rc!tur!
metalic! cu pn! la 60%
#pan
C Si Mn
Neoxidat! "0,7 8,2 6,3
Oxidat! 23,0 2",5 "8,0
Tabelul 3
Arderea siliciului n func"ie de propor"ia de siliciu din
nc!rc!tur!, la temperatura b!ii metalice de 1.300
0
C, pentru o
font! dat!.
<%Si> 0,7 ",5 2,3
Arderea
siliciului, n %
3,80 4,"5 4,40

temperatura de men"inere n stare lichid!. Temperatura
de men#inere n stare lichid! a fontei trebuie s! se raporteze la
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

20
temperatura de echilibru a reac#iilor chimice ("), (4) $i (5), n
principal. Pentru reac#ia chimic! (") se poate lua ca temperatur! de
echilibru orientativ! valoarea de ".450
0
C n cazul fontelor cenu$ii
obi$nuite, nealiate.
Pentru reac#ia chimic! (") constanta de echilibru are valoarea
urm!toare:
[ ]
[ ]
{ }
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
,
% %
%
) (
2 2
C 2 SiO
2
CO Si
1
C f SiO f
p Si f
K
2


(29)
n care K
(")
este constanta de echilibru;
[ ] Si
f coeficientul de
activitate termodinamic! al siliciului din baia metalic!;
{ } CO
p
presiunea par#ial! a CO la echilibru;
[ ]
2
SiO
f coeficientul de activitate
termodinamic! al SiO
2
din baia metalic!;
[ ] C
f coeficientul de activitate
termodinamic! al C din baia metalic!; [ ] Si % concentra#ia de Si din
baia metalic!; [ ]
2
SiO % concentra#ia de SiO
2
din baia metalic!;
[ ] C % concentra#ia de C din baia metalic!.
n acela$i timp, constanta de echilibru depinde de temperatur!
conform rela#iei (30).
,
,
S
T ,
H
K lg
) ( ) (
(1)
576 4 576 4
0
"
0
"

+

(30)

n care
0
") (
H este varia#ia de entalpie a reac#iei chimice ("), n
cal/mol;
0
") (
S varia#ia de entropie a reac#iei chimice ("), n cal/mol;
T temperatura, n K.
Sursa bibliografic! [9] indic! pentru rela#ia (3"), rezultat! ca o
explicitare dintre rela#iile (29) $i (30), rela#ia (32) care este
reprezentat! grafic n figura 2, grafic ce permite aflarea temperaturii
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

2"
de echilibru pentru o gam! larg! de concentra#ii de carbon $i siliciu
din baia metalic!, evident, pentru reac#ia chimic! (") (reprezentarea
grafic! este realizat! n cinci variante dup! cinci autori).

[ ]
[ ]
[ ] { }
[ ]
[ ]
[ ]
2
C 2 SiO
2
Co Si
0
) " (
0
) " (
2
f SiO % f
p f
lg
T 567 , 4
H
576 , 4
S
C %
%Si
lg
2

(3")


Fig. 2. Temperaturi de echilibru pentru reac"ia
chimic![ ] [ ] C 2 SiO
2
+ ! !! ![ ] { } CO 2 Si + , conform mai multor autori
(var.1 ... var. 5 reprezint! variante corespunz!toare la cinci autori).
[ ]
[ ]
547 "
486 27
2
.
T
.
C %
%Si
lg + (32)
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

22
Dac! temperatura de men#inere a fontei n stare lichid! este
mai mic! dect temperatura de echilibru a reac#iei chimice ("), reac#ia
chimic! (") se desf!$oar! de la dreapta spre stnga, adic! exist!
condi#ii de oxidare a siliciului exist! pierderi de siliciu din baia
metalic!.
Dac! temperatura de men#inere a fontei n stare lichid! este
mai mare dect temperatura de echilibru a reac#iei chimice ("), reac#ia
chimic! (") se desf!$oar! de la stnga spre dreapta, adic! propor#ia de
siliciu din baia metalic! se m!re$te siliciul se regenereaz!.
Regenerarea siliciului n baia metalic! poate avea loc $i ca
urmare a desf!$ur!rii reac#iilor chimice (2), (3), (4), (5), (6), (7) $i (8),
de la stnga spre dreapta, aceste reac#ii chimice desf!$urndu-se de la
stnga spre dreapta numai dac! temperatura b!ii metalice este mai
mare dect temperatura de echilibru a respectivelor reac#ii chimice.
timpul de men"inere a fontei n stare lichid!. Timpul de
men#inere este strict legat de temperatura b!ii metalice. Cu ct timpul
de men#inere n stare lichid! este mai mare, cu att mai mari vor fi
pierderile de siliciu prin oxidare dac! temperatura de men#inere n
stare lichid! este mai mic! dect temperatura de echilibru a reac#iilor
chimice de tipul ("), (2), (3), (4), (5), (6), (7) $i (8). Cu ct timpul de
men#inere n stare lichid! este mai mare, cu att mai mare va fi
cantitatea de siliciu ce se regenereaz! din baie metalic!, zgur! $i
c!ptu$eal! refractar! (din SiO
2
) dac! temperatura de men#inere n stare
lichid! este mai mare dect temperatura de echilibru a reac#iilor
chimice men#ionate anterior. A$adar, ntr-un proces de elaborare a
fontei, n atmosfer! normal!, n cazul n care temperatura fazei
metalice este mai mic! dect temperatura de echilibru a reac#iilor
chimice ("), (2), (3), (4), (5), (6), (7) $i (8) exist! pierderi de siliciu din
faza metalic! prin oxidare. Din momentul n care temperatura b!ii
metalice este mai mare dect temperatura de echilibru a reac#iilor
chimice men#ionate anterior ncep s! se desf!$oare procesele chimice
de reducere a SiO
2
din zgur!, c!ptu$eal! refractar! $i baie metalic!,
a$a nct, n func#ie de timpul de men#inere a fontei n stare lichid! la
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

23
temperaturi mai mari dect cea de echilibru a acelora$i reac#ii chimice
men#ionate anterior, valoarea raportului dintre cantitatea de siliciu
oxidat $i cantitatea de siliciu regenerat, variaz!. A$a este posibil ca
propor#ia de siliciu regenerat n baia metalic! s! fie mai mare dect
propor#ia de siliciu din baia metalic! ce s-a oxidat. La durate de
men#inere a fontei n stare lichid! mari, la temperaturi mai mari dect
cele de echilibru, procesele de regenerare a siliciului n baia metalic!
pot determina cre$terea con#inutului de siliciu din baia metalic! cu
pn! la 8%. Varia#ia con#inutului de siliciu din baia metalic!, n
func#ie de timpul de men#inere la trei temperaturi (".350
0
C, ".450
0
C $i
".630
0
C) este prezentat! n figura 3 (pentru o font! dat!).
Propor#ia de siliciu care arde n timpul elabor!rii se poate
determina $i cu rela#ia (33).
, a % a % a %
1.550 T 1350 , Si 1.350 T , Si Si < < <
+ (33)
n care
".350 T ,
%
< Si
a reprezint! propor#ia de siliciu care arde n timpul
topirii $i n timpul supranc!lzirii fontei n stare lichid! pn! la
temperatura de ".350
0
C; timpul de men#inere n stare lichid! a
fontei n intervalul de temperaturi ".350...".550
0
C, n h;
1.550 T 1350 , Si
a %
< <
propor#ia de siliciu care se oxideaz! n timpul
men#inerii fontei n stare lichid! n unitatea de timp (ntr-o), n
intervalul de temperaturi ".350...".550
0
C.
Pentru cinci temperaturi de men#inere a fontei n stare lichid!
se prezint! pierderile, respectiv regener!rile, de siliciu, n timpul
men#inerii fontei n stare lichid! o or!, al!turi de elementele chimice
C, Mn $i Cr, n timpul elabor!rii, n tabelul 4 (valorile pentru
temperaturi mai mici de ".350
0
C $i pentru intervalul de temperaturi
".350...".550
0
C), conform rela#iei (33).
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

24
Fig. 3. Varia"ia con"inutului de siliciu din baia metalic! n func"ie de
timpul de men"inere n stare lichid!, pentru trei temperaturi de
men"inere 1.350
0
C, 1.450
0
C #i 1.630
0
C.
Tabelul 4
Pierderile, respectiv regener!rile, de Si, C, Mn #i Cr
propor"iile la temperaturi mai mici de 1.350
0
C #i la temperaturi
cuprinse n intervalul 1.350...1.550
0
C.
Denumirea elementului chimic
C Si Mn Cr
Temperatura
de
supranc!lzire,
n
0
C
%
a
*
C
,
T
<
1
.
3
5
0

%
a
*
C
,
1
.
3
5
0
<
T
<
1
.
5
5
0

%
a
S
i
,
T
<
1
.
3
5
0

%
a
S
i
,
1
.
3
5
0
<
T
<
1
.
5
5
0

%
a
*
M
n
,
T
<
1
.
3
5
0


%
a
*
M
n
,
1
.
3
5
0
<
T
<
1
.
5
5
0


%
a
*
C
r
,
T
<
1
.
3
5
0


%
a
*
C
r
,
1
.
3
5
0
<
T
<
1
.
5
5
0


".350 4,3 0,"5 4," 0 ",4 0,58 4," ",2"
".400 4,3 0,73 4," 0 ",4 0,6" 4,4 ",27
".450 4,6 2,25 4," 0,39 ",4 0,6" 4,4 ",48
".500 4,9 5,00 4,6 ",52 ",4 ",35 4,4 2,57
".550 5,4 8,00 4,8 3,77 ",4 ",82 4,4 2,82
* & propor#iile ce se pierd prin oxidare, prin echivalen#! cu siliciul,
pentru C, Mn $i Cr.
De exemplu, dac! fonta este supranc!lzit! la temperatura de
".450
0
C iar durata de men#inere la aceast! temperatur! este de ",25

Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

25
ore (n timpul men#inerii s-au efectuat corectarea carbonului cu
granule de grafit, corectarea siliciului cu FeSi45, corectarea
manganului cu feromangan, ad!ugarea de de$euri proprii $i evacuarea
zgurii, cuptorul avnd capacitatea de "2 tone, ["0]), propor#ia de
siliciu care a ars, conform rela#iei (33) a fost urm!toarea (34)
utiliznd date din tabelul 4:

6" , 3 ) 39 , 0 ( 25 , " "0 , 4 a %
Si
+ (34)

A$adar, 3,6"% sunt pierderile de siliciu prin oxidare. Dac!
propor#ia de siliciu din nc!rc!tur! a fost de 2,", atunci pierderile de
siliciu prin oxidare, exprimate n kg/"00 kg nc!rc!tur! metalic!, au
fost de kg/"00 08 , 0
"00
6" , 3
" , 2 kg nc.met., ceea ce pentru un cuptor
cu capacitatea de "2 t ar nseamn! o pierdere de siliciu de "2.000 kg
0,08/"00 = 9,6 kg siliciu.
Dac!, de exemplu, fonta este supranc!lzit! n stare lichid! la
temperatura de ".550
0
C $i men#inut! la aceast! temperatur! dou! ore,
aplicarea rela#iei (33) indic! urm!toarea valoare:

%a
Si
= 4,8 + 2 (3,77) = 2,74 (35)

Prin urmare, conform rela#iei (35), exist! regenerare de siliciu.
n acest caz, propor#ia de siliciu din nc!rc!tur! <%Si> se
calculeaz!, de asemenea, cu rela#ia (27), propor#ia de siliciu care se
regenereaz! figurnd n aceast! rela#ie cu valoarea minus. Concret,
aplicnd rela#ia (27), n cazul exemplului (28), rezult!

"4 , 2 "00
) 74 , 2 ( "00
2 , 2
Si %

> < (36)
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

26
Cuptoarele ce se utilizeaz! n mod current la scar! industrial!
func#ioneaz! la frecven#a re#elei 50 Hz (n Europa). Randamentul
termic al acestor cuptoare este cu att mai mare cu ct este mai mare
cantitatea de font! lichid! r!mas! n cuptor de la elaborarea
precedent!. A$adar, nc!rcarea sorturilor metalice se realizeaz! ntr-o
baie metalic! numit! baie metalic! remanent! sau font! lichid!
remanent! (n jargon industrial c!lci). Cantitatea de font!
remanent! este n func#ie de coeficientul de utilizare a puterii notat
de regul!, cu K $i de capacitatea cuptorului. n figura 4 se prezint!
varia#ia coeficientului de utilizare a puterii a puterii absorbite de
cuptor cu cantitatea de font! remanent! $i capacitatea cuptorului,
["0]. Din figura 4 rezult! c! din punct de vedere al utiliz!rii eficiente a
energiei electrice, cantitatea optim! a fontei remanente din cuptor este
de 70% din capacitatea acestuia. Aceast! situa#ie nu este admis! de
practic! din cauza necesarului mare de font! lichid!, apelndu-se la
valori de 30...40% din capacitatea cuptorului sau la valoarea de
referin#! de "/3 din capacitatea cuptorului. n cazul calculului
nc!rc!turii cuptoarelor ce func#ioneaz! la frecven#a re#elei intervin
no#iuni noi fa#! de cuptoarele la care frecven#a curentului electric este
medie sau nalt!. A$a apare no#iunea de propor#ia de siliciu total din
nc!rc!tur! <%Si
total
> ce se determin! cu rela#ia (37).
,
"00
Si %
) FR % "00 (
"00
Si %
FR % Si %
ad rem
total
> <
+
> <
> < (37)
n care <%Si
rem
> reprezint! propor#ia de siliciu din baia remanent!,
<%Si
ad
> reprezint! propor#ia de siliciu din nc!rc!tura ad!ugat! n
cuptor iar %FR reprezint! propor#ia de font! remanent! din cuptor.
Propor#ia de siliciu total din nc!rc!tur! se determin! cu
rela#ia (38).
[ ]
,
a %
Si %
Si %
*
Si
total
"00
"00

> < (38)


simbolurile literare p!strndu-$i semnifica#iile anterioare,
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

27
*
Si
a % calculndu-se relativ cu formula (39).

, a % ' a % )
"00
FR % "00
( a %
550 . " T 350 . " , Si 350 . " T , Si
*
Si < < <
+

(39)
n care ' reprezint! timpul de men#inere n stare lichid! a fontei n
intervalul de temperaturi ".350 .. ".550
0
C, n h.
De exemplu, dac! = 2h, temperatura de men#inere este de
".450
0
C $i %FR = 30,
*
%
Si
a are valoarea dat! de rela#ia (40).

48 , 2 ) 39 , 0 ( " " , 4 )
"00
30 "00
( a %
*
Si
+

(40)

n rela#ia (40) s-au folosit date ale arderilor din tabelul 4.
Formula (39) este relativ! deoarece se ia n considera#ie c!
nc!rc!tura metalic! ce se introduce n baia metalic! remanent! din
cuptor se nc!lze$te de la temperatura mediului ambiant la temperatura
de supranc!lize n stare lichid! a fontei iar baia metalic! remanent!
din cuptor se nc!lze$te de la temperatura ini#ial! corespunz!toare
momentului introducerii nc!rc!turii metalice n ea, la temperatura de
supranc!lzire n stare lichid! a fontei. Realitatea este, ns!, alta,
Fig.4. Varia"ia
coeficientului de
utilizare a puterii (K)
cu cantitatea de font!
remanent! #i
capacitatea cuptorului.
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

28
intervenind temperatura de prenc!lzire a nc!rc!turii metalice ce se
introduce n baia metalic! remanent!, o temperatur! a b!ii metalice
remanente mai mic! dect ".350
0
C, o cre$tere a temperaturii
nc!rc!turii metalice care se introduce n baia metalic! remanent!, n
momentele imediate dup! introducere n cuptor, sub influen#a
contactului direct cu baia metalic! remanent! prin conduc#ie etc.
Propor#ia de siliciu din nc!rc!tura ad!ugat! n cuptor se
determin! cu rela#ia (4") rezult! din rela#ia (37).
"00
"00
"00

> <
> <
> <
FR %
Si %
FR % Si %
Si %
rem
total
. ad
(4")

A$adar, nc!rc!tura metalic! ce se introduce n cuptor trebuie
s! con#in! o propor#ie de siliciu de <%Si
ad
>.
n cuptoarele ce func#ioneaz! la frecven#a re#elei nu este
posibil! elaborarea de font! sintetic! n adev!ratul sens al definirii
acesteia deoarece nc!rc!tura este format! din dou! componente,
respectiv fonta remanent! $i de$eurile de o#el. A$adar, n asemenea
cuptoare, se elaboreaz! font! semisintetic!, ce se ob#ine din procesarea
unei nc!rc!turi de o#el, $i font! normal!, ce se ob#ine prin procesarea
unei nc!rc!turi metalice format!, de exemplu, din font! lichid!
remanent!, de$euri de o#el $i font! brut! (de prim! fuziune).
Se apreciaz! c! fonta lichid! remanent! reprezint! de$euri de
font!, a$a nct, cu statutul de recomandare, font! semisintetic! se
recomand! s! fie ob#inut! prin procesarea unei nc!rc!turi format! din
30...40% font! lichid! remanent! $i 60...70% de$euri de o#el.
Paragraful 2.".".".a, respectiv calculul analitic al nc!rc!turii
metalice format! dintr-un sort metalic, se refer! la asigurarea
propor#iei de siliciu din nc!rc!tur! ad!ugat! n cuptor.
Sortul metalic ce se introduce n baia de font! remanent!
poate fi de$euri de o#el, font! brut!, font! veche, de$euri proprii $i
burete de fier (ca atare, sub form! de pelete $i brichete).
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

29
Dac! fonta lichid! remanent! are propor#ia de 30% din
capacitatea cuptorului, propor#ia de siliciu din nc!rc!tur! ad!ugat! n
cuptor, dedus! din rela#ia (4"), are valoarea (42).

7 0
3 0
,
Si % , Si %
Si %
rem total
. ad
> < > <
> < (42)
De exemplu, dac! fonta remanent! are con#inutul de siliciu de
2,2%, propor#ia de siliciu total din nc!rc!tur! este de 2,"4 iar
propor#ia de font! lichid! remanent! din cuptor este de 30, propor#ia
de siliciu din nc!rc!tura ad!ugat! n cuptor are valoarea (43) & s-a
aplicat rela#ia (4").
"" 2 "00
30 "00
"00
2 2
30 "4 2
,
,
,
Si %
. ad


> < (43)

De regul!, to#i beneficiarii, n cazul n care impun pentru
piesele turnate din font! o compozi#ie chimic!, solicit! ca elementele
chimice din aceasta s! se situeze n intervale de valori n ceea ce
prive$te con#inutul sau trebuind s! nu dep!$easc! o limit! maxim!
(dup! caz, s! dep!$easc! o limit! minim!), de asemenea, n ceea ce
prive$te con#inutul. Pentru conducerea calculului analitic al
nc!rc!turii metalice, se calculeaz! media aritmetic! a limitelor de
concentra#ie ntre care trebuie s! se situeze un element chimic, De
exemplu, standardul romn SR "3"69 recomand! pentru fonta cu
grafit nodular, cu structur! bainitic!, un con#inut de siliciu de
2,2...2,6%, cu abateri limit! de t 0,2%. n acest caz, propor#ia de
siliciu din fonta propus! s! fie elaborat! [%Si] are valoarea
4 , 2
2
6 , 2 2 , 2

+
, 6 , 2 ... 2 , 2 2 , 0 t adic! orice valoare n intervalul
2,22,6.
Chiar dac! nu toate standardele impun o compozi#ie chimic!
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

30
pentru o marc! de font!, produc!torul de font! dispune de o corela#ie
ntre compozi#ia chimic! $i propriet!#ile fontei propus! a fi elaborat!,
a$a nct se poate conduce un calcul analitic de nc!rc!tur! (n general,
pentru un produc!tor intervine experien#a ce impune cunoa$terea
corela#iei compozi#iei chimic!-propriet!#i).
Alegerea sortului metalic din nc!rc!tur! se face #innd cont
de propor#ia de siliciu din nc!rc!tura ad!ugat! n cazul elabor!rii
fontei n cuptoare ce func#ioneaz! la frecven#a re#elei $i de propor#ia
de siliciu din nc!rc!tur! n cazul elabor!rii fontei n cuptoare ce
func#ioneaz! la frecven#! medie $i mare <%Si
ad.
>, respectiv <%Si>.
Sortul metalic se alege n a$a fel nct propor#ia de siliciu din
nc!rc!tura ad!ugat! (cazul cuptoarelor ce func#ioneaz! la frecven#a
re#elei) sau propor#ia de siliciu din nc!rc!tur! (cazul cuptoarelor ce
func#ioneaz! la frecven#! medie sau mare) s! se ncadreze ntre
limitele minim! $i maxim! ale con#inutului de siliciu al sortului
metallic sau, dup! caz, n condi#iile cantitative impuse de sortul
metalic. De exemplu, dac! respectiv cantitatea de siliciu din
nc!rc!tura ad!ugat! este de 2,""%, se va alege din tabelul 5 marca de
font! brut! Pig - P
3
Si ce con#ine ",5...3,5% Si (fonta brut! cu num!rul
de ordine 23).
Realitatea este, ns!, mai complex!. Produc!torul de font!
trebuie s! asigure pe lng! caracteristicile fizico-mecanice impuse de
utilizator $i stipulate n clauzele contractuale $i un cost de produc#ie
minim. Prin urmare, are importan#! semnificativ! compozi#ia chimic!
a nc!rc!turii metalice deoarece aceasta dicteaz! $i modul de procesare
a b!ii metalice, respectiv, alierea, desulfurarea, defosforarea, diluarea,
dezoxidarea, fierberea etc, adic! dicteaz! costul de producere a fontei.
Iat! de ce alegerea unui sort metalic din nc!rc!tur! nu trebuie s! aib!
n vedere doar con#inutul de siliciu ci $i celelalte elemente chimice,
fiind de dorit ca $i acestea s! ndeplineasc! aceea$i condi#ie ca $i
siliciul, respectiv propor#iile de elemente chimice din nc!rc!tura
ad!ugat! $i din nc!rc!tur! s! se ncadreze ntre limitele minim! $i
maxim! ale concentra#iilor respectivelor elemente chimice din sortul
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

3"
vizat s! fie ales (sau s! se apropie ct mai mult de respectivele limite),
respectiv s! subscrie condi#iilor de maximum sau minimum pentru
concentra#ii, impuse de unele elemente chimice din acela$i sort
metalic vizat.
a. Fonta brut!
Tabelul 5 prezint! compozi#ii chimice pentru unele fonte
brute, dar $i unele recomand!ri de utilizare ale acestora, firma
produc!toare , #ara produc!toare etc. Se men#ioneaz! c! datele din
tabelul 5 sunt caracteristicie anului 2006, ca de alt fel $i datele
referitoare la alte materiale metalice sau nemetalice acolo unde
datele respective sunt mai vechi se specific! sursa bibliografic!
disponibil! (s-a considerat c! datele luate de pe internet sunt de
actualitate dac! se face referin#! la anul public!rii monografiei).
Tabelul 5 se refer! la fonte brute de turn!torie, fonte brute de afinare,
fonte brute aliate $i fonte brute de nalt! puritate.
Fontele brute se utilizeaz! n nc!rc!tur! n st!rile de agregare
solid!, lichid! $i combinat! (solid!+lichid!). n stare solid!, fonta
brut! poate avea aspect de bloc denumit $i calup $i granule.
Fontele brute confom SR EN "0.00", reprezint! un aliaj de
fier $i carbon cu un con#inut de carbon mai mare de 2% $i cu
urm!toarele restric#ii pentru con#inuturile altor elemente chimice:
Mn30%; Si8%; P3%; Cr"0%; alte elemente chimice de aliere, n
total, "0%, cu men#iunea recomand!rii ca %Mo>0,"%, %Ni>0,3%,
%Ti>0,2%; %V>0,"%; %W>0,"% etc.
La modul general, fonta brut! poate fi clasificat! n font!
brut! de turn!torie, font! brut! de afinare, font! brut! aliat! $i font!
brut! de mare puritate numit! conven#ional $i font! de nalt! puritate
(codificate FIP).
C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e3
2

T
a
b
e
l
u
l

5

C
o
m
p
o
z
i
"
i
i
l
e

c
h
i
m
i
c
e

a
l
e

u
n
o
r

f
o
n
t
e

b
r
u
t
e

C
o
m
p
o
z
i
"
i
a

c
h
i
m
i
c
!
,

n

%

N
r
.

c
r
t
.

M
a
r
c
a
,

p
r
o
d
u
c
!
t
o
r
,

r
e
c
o
m
a
n
d
a
r
e

p
e
n
t
r
u

d
e
s
t
i
n
a
"
i
e
,

c
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
i

C

S
i

M
n

P
,
m
a
x
.

S
,
m
a
x
.

A
l
t
e

e
l
e
m
e
n
t
e

c
h
i
m
i
c
e

0

"

2

3

4

5

6

7

"

C
a
l
i
t
a
t
e
a

"
,
P
a
k
i
s
t
a
n
,
p
e
n
t
r
u

f
.
g
.
n
.
*

2
,
8
.
.
.
3
,
0

m
a
x
.
0
,
2

0
,
0


5

0
,
4

0
,
0
2

0
,
0
"

T
i

2

C
a
l
i
t
a
t
e
a

2
,

P
a
k
i
s
t
a
n
,
p
e
n
t
r
u

f
.
g
.
n
.

3
,
7
.
.
4
,
2

0
,
5
.
.
.
"
,
0

0
,
0
5

0
,
0
4

0
,
0
2

0
,
0
"

T
i

3

C
a
l
i
t
a
t
e
a

"
,

I
n
d
i
a

s
a
u

U
k
r
a
i
n
a

3
,
5
.
.
.
4
,
0

"
,
6
.
.
.
"
,
8

0
,
3
.
.
.
0
,
4

0
,
0
4

0
,
0
3


m
a
x
.
0
,
5

0
,
6

0
,
0
3

0
,
5
.
.
.
0
,
9

0
,
0
6
.
.
.
0
,
"
0

0
,
0
4

0
,
"
0
.
.
.
0
,
2
0

0
,
2
0
.
.
.
0
,
4
0

4

Z
3
4
,

S
.
U
.
A
.
,
F
o
n
t
!

b
r
u
t
!

d
e

t
u
r
n
!
t
o
r
i
e

p
e
n
t
r
u

i
n
d
u
s
t
r
i
a

d
e

a
u
t
o
m
o
b
i
l
e
,

p
i
e
s
e


d
e

p
r
e
c
i
z
i
e

e
t
c
.

m
i
n
.
3
,
4

3
,
2
.
.
.
3
,
6

0
,
9
.
.
.
"
,
3

0
,
4
0
.
.
.
0
,
9
0

0
,
0
5

&C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e3
3

T
a
b
e
l
u
l

5

c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

m
a
x
.
0
,
5

0
,
6

0
,
0
3

0
,
5
.
.
.
0
,
9

0
,
0
6
.
.
.
0
,
"
0

0
,
0
4


0
,
"
0
.
.
.
0
,
2
0

0
,
2
0
.
.
.
0
,
4
0

5

Z
3
0
,

S
.
U
.
A
.
,

F
o
n
t
a

b
r
u
t
!

d
e

t
u
r
n
!
t
o
r
i
e

p
e
n
t
r
u

i
n
d
u
s
t
r
i
a

d
e

a
u
t
o
m
o
b
i
l
e
,

p
i
e
s
e

d
e

p
r
e
c
i
z
i
e

e
t
c
.

m
i
n
.
3
,
4

2
,
8
.
.
.
3
,
2

0
,
9
.
.
.
"
,
3

0
,
4
0
.
.
.
0
,
9
0

0
,
0
5


m
a
x
.
0
,
5

0
,
6

0
,
0
3

0
,
5
.
.
.
0
,
9

0
,
0
6
.
.
.
0
,
"
0

0
,
0
4

0
,
"
0
.
.
.
0
,
2
0

0
,
2
0
.
.
.
0
,
4
0

6

Z
2
6
,

S
.
U
.
A
.
,

F
o
n
t
!

b
r
u
t
!

d
e

t
u
r
n
!
t
o
r
i
e

p
e
n
t
r
u

i
n
d
u
s
t
r
i
a

d
e

a
u
t
o
m
o
b
i
l
e
,

p
i
e
s
e

d
e

p
r
e
c
i
z
i
e

e
t
c
.

m
i
n
.
3
,
4

2
,
4
.
.
.
2
,
8

0
,
9
.
.
.
"
,
3

0
,
4
0
.
.
.
0
,
9
0

0
,
0
5


m
a
x
.
0
,
5

0
,
6

0
,
0
3

0
,
5
.
.
.
0
,
9

0
,
0
6
.
.
.
0
,
"
0

0
,
0
4

0
,
"
0
.
.
.
0
,
2
0

0
,
2
0
.
.
.
0
,
4
0

7

Z
2
2
,

S
.
U
.
A
.
,

F
o
n
t
!

b
r
u
t
!

d
e

t
u
r
n
!
t
o
r
i
e

p
e
n
t
r
u

i
n
d
u
s
t
r
i
a

d
e

a
u
t
o
m
o
b
i
l
e
,

p
i
e
s
e


d
e

p
r
e
c
i
z
i
e

e
t
c
.

m
i
n
.
3
,
4

2
,
0
.
.
.
2
,
4

0
,
9
.
.
.
"
,
3

0
,
4
0
.
.
.
0
,
9
0

0
,
0
5


m
a
x
.
0
,
5

0
,
6

0
,
0
3

0
,
5
.
.
.
0
,
9

0
,
0
6
.
.
.
0
,
"
0

0
,
0
4

0
,
9
.
.
.
"
,
3

0
,
"
0
.
.
.
0
,
2
0

0
,
0
5


0
,
2
0
.
.
.
0
,
4
0


8

Z
"
8
,

S
.
U
.
A
.
,

F
o
n
t
!

b
r
u
t
!

d
e

t
u
r
n
!
t
o
r
i
e

p
e
n
t
r
u

i
n
d
u
s
t
r
i
a

d
e

a
u
t
o
m
o
b
i
l
e
,

p
i
e
s
e

d
e

p
r
e
c
i
z
i
e

e
t
c
.

m
i
n
.
3
,
4

"
,
6
.
.
.
2
,
0


0
,
4
0
.
.
.
0
,
9
0


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e3
4

T
a
b
e
l
u
l

5

c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

m
a
x
.
0
,
5

0
,
6

0
,
0
4

0
,
5
.
.
.
0
,
9

0
,
0
6
.
.
.
0
,
"
0

0
,
0
4

0
,
"
0
.
.
.
0
,
2
0

0
,
2
0
.
.
.
0
,
4
0

9

Z
"
4
,

S
.
U
.
A
.
,

F
o
n
t
!

b
r
u
t
!

d
e

t
u
r
n
!
t
o
r
i
e

p
e
n
t
r
u

i
n
d
u
s
t
r
i
a

d
e

a
u
t
o
m
o
b
i
l
e
,

p
i
e
s
e

d
e

p
r
e
c
i
z
i
e

e
t
c
.


m
i
n
.
3
,
4


"
,
2
5
.
.
.
"
,
6
0

0
,
9
.
.
.
"
,
3

0
,
4
0

0
,
9
0

0
,
0
6


"
0
F
o
n
t
!

b
r
u
t
!

s
i
n
t
e
t
i
c
!
,

U
.
C
.
M
.

R
e
$
i
#
a

3
,
"
5

0
,
4
7

0
,
"
4

0
,
0
"
7

0
,
0
4
0

0
,
0
9

C
u
;

0
,
0
5

C
r

"
"
F
o
n
t
!

b
r
u
t
!

s
i
n
t
e
t
i
c
!
,

U
.
C
.
M
.

R
e
$
i
#
a
.

[
"
]

3
,
4
8

0
,
5
3

0
,
"
8

0
,
0
"
8

0
,
0
4
0

0
,
0
5

C
u
;

0
,
0
7

C
r

"
2
F
o
n
t
!

b
r
u
t
!

s
i
n
t
e
t
i
c
!
,

U
.
C
.
M
.

R
e
$
i
#
a
.

[
"
]

3
,
"
5

0
,
4
7

0
,
"
4

0
,
0
"
7

0
,
0
4
0

0
,
0
9

C
u
;

0
,
0
5

C
r

"
3
S
o
r
e
l
m
e
t
a
l
,

C
a
n
a
d
a
,

p
e
n
t
r
u

F
.
g
.
n
.

f
e
r
i
t
i
c

c
u

g
r
o
s
i
m
e
a

p
e
r
e
#
i
l
o
r

d
e

"
2

m
m

4
,
3

0
,
"
8

0
,
0
"

0
,
0
2

0
,
0
"
3

&

"
4
S
o
r
e
l
m
e
t
a
l
,
C
a
n
a
d
a
,
[
2
]

4
,
2
0
.
.
.

4
,
3
3

0
,
"
5

0
,
0
0
5
.
.
.

0
,
0
2
5

0
,
0
"
3
.
.
.
0
,
0
3

0
,
0
0
6

0
,
0
2
5

T
i
,

0
,
0
8

N
i
,

m
a
x
.
0
,
0
"

A
l
,
C
r
,
V
,

C
u
,
M
o

"
5
S
o
r
e
l
m
e
t
a
l
,
C
a
n
a
d
a
,

[
2
]
,

p
e
n
t
r
u

F
.
g
.
n
.
,

[
3
]

4
,
2
0
.
.
.

4
,
3
3

"
,
0
0

0
,
0
0
5
.
.
.

0
,
0
2
5

0
,
0
"
3
.
.
.

0
,
0
3

0
,
0
0
6

m
a
x
.
0
,
"
T
i
,
N
i
,

A
l
,
C
r
,
V
,

C
u
,
M
o


"
6
S
o
r
e
l
m
e
t
a
l
,
C
a
n
a
d
a
,

[
2
]
,

p
e
n
t
r
u

F
.
g
.
n
.
,

[
3
]

4
,
2
0
.
.
.

4
,
3
3

m
a
x
.
0
,
4

m
a
x
.
0
,
0
3
0

0
,
0
3
0

0
,
0
"
0

m
a
x
.
0
,
"
T
i
,
N
i
,

A
l
,
C
r
,
V
,
C
u
,
M
o


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e3
5

T
a
b
e
l
u
l

5

c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

"
7

S
o
r
e
l
m
e
t
a
l
,
C
a
n
a
d
a
,

[
2
]
,

p
e
n
t
r
u

F
.
g
.
n
.
,

[
3
]

4
,
2
0
.
.
.

4
,
3
3

0
,
"
5

m
a
x
.
0
,
0
3
0

0
,
0
3
0

0
,
0
"
0

m
a
x
.
0
,
"
T
i
,
N
i
,

A
l
,
C
r
,
V
,

C
u
,
M
o

"
8

S
o
r
e
l
m
e
t
a
l
,
C
a
n
a
d
a
,

[
2
]
,

p
e
n
t
r
u

F
.
g
.
n
.
,

[
3
]

4
,
2
0
.
.
.

4
,
3
3

0
,
7
5
.
.
.
"
,
3
5

m
a
x
.
0
,
0
3
0

0
,
0
3
0

0
,
0
"
0

m
a
x
.
0
,
"
T
i
,
N
i
,

A
l
,
C
r
,
V
,

C
u
,
M
o

"
9

S
o
r
e
l
m
e
t
a
l
,
C
a
n
a
d
a
,

[
2
]
,

p
e
n
t
r
u

F
.
g
.
n
.
,

[
3
]

4
,
2
0
.
.
.

4
,
3
3

"
,
0
5

m
a
x
.
0
,
0
3
0

0
,
0
3
0

0
,
0
"
0

m
a
x
.
0
,
"
T
i
,
N
i
,

A
l
,
C
r
,
C
u
,
M
o

2
0

c
o
d

"
.
"
,

R
o
m

n
i
a
,

S
R

E
N

"
0
.
0
0
"
.
C
u

c
o
n
#
i
n
u
t

m
i
c

d
e

f
o
s
f
o
r
.

F
o
n
t
!

d
e

a
f
i
n
a
r
e
.
S
i
m
b
o
l

P
i
g
-
P
2

3
,
3
.
.
.
4
,
8

m
a
x
.
"

0
,
5
.
.
.
"
,
5

0
,
2
5

0
,
0
6


2
"

c
o
d

"
.
2
.

F
o
n
t
!

d
e

a
f
i
n
a
r
e
.

C
u

c
o
n
#
i
n
u
t

m
a
r
e

d
e

f
o
s
f
o
r
.

S
i
m
b
o
l

P
i
g
-
P
2
0
.

R
o
m

n
i
a

S
R

E
N

"
0
.
0
0
"

3
,
0
.
.
.
4
,
5

m
a
x
.
"

m
a
x
.
"
,
5

"
,
5
.
.
.
2
,
5

0
,
0
8


2
2

c
o
d

2
.
"
.

F
o
n
t
!

d
e

t
u
r
n
!
t
o
r
i
e
.

S
i
m
b
o
l

P
i
g
-
P
"
S
i
.

R
o
m

n
i
a

S
R

E
N

"
0
.
0
0
"

3
,
3
.
.
.
4
,
5

"
,
5
.
.
.
3
,
5

0
,
4
.
.
.
"
,
5

0
,
"
2

0
,
0
6


2
3

c
o
d

2
.
2
.

R
o
m

n
i
a

S
R

E
N

"
0
.
0
0
"
.

S
i
m
b
o
l

P
i
g
-
P
3
S
i
.

F
o
n
t
!

d
e

t
u
r
n
!
t
o
r
i
e
.

3
,
3
.
.
.
4
,
5

"
,
5
.
.
.
3
,
5

0
,
4
.
.
.
"
,
5

m
i
n
.

0
,
"
2
.
.
.

0
,
5

0
,
0
6


2
4

c
o
d

2
.
3
.
R
o
m

n
i
a
.
S
R

E
N

"
0
.
0
0
"
.

F
o
n
t
!

d
e

t
u
r
n
!
t
o
r
i
e
.
S
i
m
b
o
l

P
i
g
-
P
6
S
i
.

3
,
3
.
.
.
4
,
5

"
,
5
.
.
.
3
,
5

0
,
4
.
.
.
"
,
5

m
i
n
.

0
,
5
.
.
.
0
,
7

0
,
0
6C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e3
6

T
a
b
e
l
u
l

5

c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

2
5
c
o
d
.
2
.
4
.

R
o
m

n
i
a
.
S
R

E
N

"
0
.
0
0
"
.

F
o
n
t
!

d
e

t
u
r
n
!
t
o
r
i
e
.

S
i
m
b
o
l

P
i
g
-
P
"

2
S
i
.

3
,
3
.
.
.
4
,
5

"
,
5
.
.
.
3
,
5

0
,
4
.
.
.
"
,
5

m
i
n
.

"
,
0
.
.
.
"
,
4

0
,
0
6


2
6
c
o
d

2
.
5
.

R
o
m

n
i
a

S
R

E
N

"
0
.
0
0
"
.

F
o
n
t
!

d
e

t
u
r
n
!
t
o
r
i
e
.

S
i
m
b
o
l

P
i
g
-
P
"

7
S
i
.

3
,
3
.
.
.
4
,
5

"
,
3
.
.
.
3
,
5

0
,
4
.
.
.
"
,
5

m
i
n
.

"
,
4
.
.
.
2
,
0

0
,
0
6


2
7
c
o
d

3
.
"
.

R
o
m

n
i
a

S
R

E
N

"
0
.
0
0
"
.

F
o
n
t
!

d
e

t
u
r
n
!
t
o
r
i
e
.

S
i
m
b
o
l

P
i
g
-
N
o
d
.

F
o
n
t
!

b
r
u
t
!

c
u

g
r
a
f
i
t

n
o
d
u
l
a
r
.

3
,
5
.
.
.
4
,
6

m
a
x
.
3

m
a
x
.
0
,
"

0
,
0
8

0
,
0
3


2
8
c
o
d

3
.
2
.

R
o
m

n
i
a

S
R

E
N

"
0
.
0
0
"
.

F
o
n
t
!

d
e

t
u
r
n
!
t
o
r
i
e

c
u

g
r
a
f
i
t

n
o
d
u
l
a
r

$
i

c
o
n
#
i
n
u
t

d
e

m
a
n
g
a
n

m
a
r
e
.

S
i
m
b
o
l

P
i
g
-
N
o
d

M
n
.

F
o
n
t
!

b
r
u
t
!
.

3
,
5
.
.
.
4
,
6

m
a
x
.
4

m
i
n

0
,
"
.
.
.
0
,
4

*
*

0
,
0
8

0
,
0
3


2
9
c
o
d

3
.
3
.

R
o
m

n
i
a

S
R

E
N

"
0
.
0
0
"
.

F
o
n
t
!

d
e

t
u
r
n
!
t
o
r
i
e

c
u

c
o
n
#
i
n
u
t

d
e

c
a
r
b
o
n

m
i
c
.

S
i
m
b
o
l

P
i
g
-
L
C
.

F
o
n
t
!

b
r
u
t
!
.

m
i
n
.
2
,
0
.
.
.
3
,
5

m
a
x
.
3

m
i
n
.

0
,
4
.
.
.
"
,
5

0
,
3

0
,
0
6


3
0
c
o
d

5
.
"
.

R
o
m

n
i
a

S
R

E
N

"
0
.
0
0
"
.

F
o
n
t
!

S
p
i
e
g
e
l
.

S
i
m
b
o
l

P
i
g
-
M
n
.

F
o
n
t
!

b
r
u
t
!

a
l
i
a
t
!
.

4
,
0
.
.
.
6
,
5

m
a
x
.
"
,
5

m
i
n
.
6
,
0
.
.
.
3
0
,
0

0
,
2
0

0
,
0
5


3
"
K
u
g
r
a

Z
.

G
e
r
m
a
n
i
a

(
p
r
o
d
u
s
!

d
e

A
u
g
.
T
h
y
s
s
e
n
)
.

D
e
s
t
i
n
a
#
i
a

r
e
c
o
m
a
n
d
a
t
!


f
o
n
t
!

c
u

g
r
a
f
i
t

n
o
d
u
l
a
r
.

3
,
8
.
.
.
4
,
3

0
,
"
0
.
.
.
0
,
2
5

0
,
0
2
.
.
.
0
,
0
8

0
,
0
4

0
,
0
"


3
2
S
P
H
.

G
e
r
m
a
n
i
a

(
p
r
o
d
u
s
!

d
e

M
e
t
a
l
l
)
.


3
,
8
.
.
.
4
,
3

0
,
0
5
.
.
.
2
,
5

0
,
0
2
.
.
.
0
,
0
8

0
,
0
4

0
,
0
0
3
.
.
.
0
,
0
2
0


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e3
7

T
a
b
e
l
u
l

5

c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7


D
e
s
t
i
n
a
#
i
a


f
o
n
t
!

c
u

g
r
a
f
i
t

n
o
d
u
l
a
r

(
r
e
c
o
m
a
n
d
a
r
e
)
.3
3

W
.
C
.
I
.

A
u
s
t
r
a
l
i
a
.

D
e
s
t
i
n
a
#
i
e

r
e
c
o
m
a
n
d
a
t
!


f
o
n
t
!

c
u

g
r
a
f
i
t

n
o
d
u
l
a
r
.

2
,
4
.
.
.
4
,
2

m
a
x
.
0
,
0
5

m
a
x
.
0
,
"

u
r
m
e

u
r
m
e


3
4

O
.
B
.

N
o
r
v
e
g
i
a

(
p
r
o
d
u
s
!

d
e

B
r
e
m
e
n
g
e
r
)
.

D
e
s
t
i
n
a
#
a
i
e

r
e
c
o
m
a
n
d
a
t
!

f
o
n
t
!

c
u

g
r
a
f
i
t

n
o
d
u
l
a
r
.

3
,
8
.
.
.
4
,
2

0
,
0
5
.
.
.
0
,
2
5

m
a
x
.
0
,
0
5

0
,
0
5

0
,
0
2
5


3
5

S
o
r
e
l
m
e
t
a
l
.

C
o
m
a
n
d
!

F
"
.

D
e
s
t
i
n
a
#
i
a

r
e
c
o
m
a
n
d
a
t
!

f
o
n
t
!

c
u

g
r
a
f
i
t

n
o
d
u
l
a
r

2
,
4
.
.
.
4
,
3

0
,
"
8

0
,
0
0
9

0
,
0
2
7

0
,
0
0
6


3
6

F
I
P
-
M
n
-
"
.
S
R

"
2
.
5
9
2
.

D
e
s
t
i
n
a
#
i
e

r
e
c
o
m
a
n
d
a
t
!


f
.
g
.
n
.

p
e
r
l
i
t
i
c
!

$
i

f
o
n
t
!

m
a
l
e
a
b
i
l
!
.
C
l
a
s
a

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e

"
M
n
,

"
P

$
i

"
S

3
,
0
.
.
.
4
,
5

m
a
x
.
0
,
2
0

m
a
x
.
0
,
2
0

0
,
0
3

0
,
0
"
5


3
7

F
I
P
-
M
n
-
2
.
S
R

"
2
.
5
9
2
.

D
e
s
t
i
n
a
#
i
e

r
e
c
o
m
a
n
d
a
t
!


f
.
g
.
n
.

p
e
r
l
i
t
i
c
!

$
i

f
o
n
t
!

m
a
l
e
a
b
i
l
!
.
C
l
a
s
a

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e

"
M
n
,

"
P

$
i

"
S

3
,
0
.
.
.
4
,
5

0
,
2
"
.
.
.
0
,
5
0

m
a
x
.
0
,
2
0

0
,
0
3

0
,
0
"
5


3
8

F
I
P
-
M
n
-
3
.
S
R

"
2
.
5
9
2
.


D
e
s
t
i
n
a
#
i
e

r
e
c
o
m
a
n
d
a
t
!


f
.
g
.
n
.
p
e
r
l
i
t
i
c
!

$
i

f
o
n
t
!

m
a
l
e
a
b
i
l
!
.
C
l
a
s
a

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e

"
M
n
,

"
P

$
i

"
S

3
,
0
.
.
.
4
,
5

0
,
5
"
.
.
.
0
,
9
0

m
a
x
.
2
0

0
,
0
3

0
,
0
"
5


3
9

F
I
P
-
M
n
-
4
.
S
R

"
2
.
5
9
2
.

D
e
s
t
i
n
a
#
i
e

r
e
c
o
m
a
n
d
a
t
!


f
.
g
.
n
.

p
e
r
l
i
t
i
c
!

$
i

f
o
n
t
!

m
a
l
e
a
b
i
l
!
.
C
l
a
s
a

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e

3
M
n
,

"
P

$
i

"
S

3
,
0
.
.
.
4
,
5

0
,
9
"
.
.
.
"
,
8
0

0
,
3
.
.
.
0
,
4

0
,
0
5

0
,
0
"
5C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e3
8

T
a
b
e
l
u
l

5

c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

4
0

F
I
P

"
.

S
R

"
2
.
5
9
2
.

D
e
s
t
i
n
a
#
i
a

r
e
c
o
m
a
n
d
a
t
!


f
.
g
.
n
.

f
e
r
i
t
i
c
!
.

C
l
a
s
a

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e

"
P

$
i

"
S

3
,
0
.
.
.
4
,
5

m
a
x
.
0
,
2
0

0
,
"

0
,
0
3

0
,
0
"
5


4
"

F
I
P

2
.

S
R

"
2
.
5
9
2
.

D
e
s
t
i
n
a
#
i
a

r
e
c
o
m
a
n
d
a
t
!


f
.
g
.
n
.

f
e
r
i
t
i
c
!
.

C
l
a
s
a

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e

"
P

$
i

"
S

3
,
0
.
.
.
4
,
5

0
,
2
"
.
.
.

0
,
5
0

0
,
"

0
,
0
3

0
,
0
"
5


4
2

F
I
P

3
.

S
R

"
2
.
5
9
2
.

D
e
s
t
i
n
a
#
i
a

r
e
c
o
m
a
n
d
a
t
!


f
.
g
.
n
.

f
e
r
i
t
i
c
!
.

C
l
a
s
a

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e

"
P

$
i

"
S

3
,
0
.
.
.
4
,
5

0
,
5
"
.
.
.

0
,
9
0

0
,
"

0
,
0
3

0
,
0
"
5


4
3

F
I
P

4
.

S
R

"
2
.
5
9
2
.

D
e
s
t
i
n
a
#
i
a

r
e
c
o
m
a
n
d
a
t
!


f
.
g
.
n
.

f
e
r
i
t
i
c
!
.

C
l
a
s
a

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e

2
P

$
i

3
S

3
,
0
.
.
.
4
,
5

0
,
9
"
.
.
.
.

"
,
8
0

0
,
"

0
,
0
5

0
,
0
2
5


4
4

S
o
r
e
l
m
e
t
a
l

S
.
"
0
0
.
C
a
n
a
d
a
.

D
e
s
t
i
n
a
#
i
e

r
e
c
o
m
a
n
d
a
t
!


f
.
g
.
n
.
,

[
5
]

2
,
4
0
.
.
.
4
,
0
6

"
,
0
5

0
,
0
0
9

0
,
0
2
7

0
,
0
0
7


4
5

F
S
.

F
o
n
t
!

b
r
u
t
!

a
l
i
a
t
!

c
u

s
i
l
i
c
i
u

"
,
6
.
.
.
2
,
5

8
,
0
.
.
.
"
3
,
0

0
,
4
.
.
.
0
,
7

0
,
"
6

0
,
0
2
.
.
.

0
,
0
4


4
6

F
S
O
g
.

F
o
n
t
!

b
r
u
t
!

a
l
i
a
t
!

c
u

s
i
l
i
c
i
u

$
i

m
a
n
g
a
n

2
,
5
.
.
.
3
,
5

3
,
0
.
.
.
3
,
5

4
.
.
.
5

0
,
"
2

0
,
0
4


4
7

F
S
O
g
.

F
o
n
t
!

b
r
u
t
!

a
l
i
a
t
!

c
u

s
i
l
i
c
i
u

$
i

m
a
n
g
a
n

"
,
6
.
.
.
2
,
5

9
.
.
.
"
3

"
8
.
.
.
2
4

0
,
4
0

0
,
0
4


4
8

N
i
-
h
a
r
d
.
F
o
n
t
!

b
r
u
t
!

a
l
i
a
t
!

c
u

n
i
c
h
e
l

$
i

c
r
o
m
.

D
e
s
t
i
n
a
#
i
e


p
i
e
s
e

r
e
z
i
s
t
e
n
t
e

l
a

a
b
r
a
z
i
u
n
e

(
n
u

s
e

p
r
e
l
u
c
r
e
a
z
!

m
e
c
a
n
i
c
)

3
,
3
.
.
.
3
,
6

0
,
5
.
.
.
0
,
7

0
,
6
.
.
.
0
,
8

0
,
3
5

0
,
"
2

4
,
4
.
.
.
4
,
6
%

N
i
;

2
,
2
.
.
.
2
,
5
%

C
r


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e3
9

T
a
b
e
l
u
l

5

c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

4
9

F
o
n
t
!

b
r
u
t
!

a
l
i
a
t
!

c
u

n
i
c
h
e
l
,

c
u
p
r
u

$
i

c
r
o
m

c
i
r
c
a

2
,
9

c
i
r
c
a

2
,
8

c
i
r
c
a

2

0
,
2

0
,
0
2

"
4
%
N
i
;
6
%

C
u
;
2
%
C
r

5
0

K
u
g
r
a

Z

(
s
o
c
i
e
t
a
t
e
a

A
u
g
.
T
h
y
s
s
e
n

G
e
r
m
a
n
i
a
)
.

F
o
n
t
!

d
e

m
a
r
e

p
u
r
i
t
a
t
e

3
,
8
.
.
.
4
,
3

0
,
"
.
.
.
2
,
5

0
,
0
2
.
.
.
0
,
0
8

0
,
0
4

0
,
0
"


5
"

S
P
H

(
s
o
c
i
e
t
a
t
e
a

M
e
t
a
l
l
,

G
e
r
m
a
n
i
a
)

f
o
n
t
!

d
e

m
a
r
e

p
u
r
i
t
a
t
e

3
,
8
.
.
.
4
,
3

0
,
0
5
.
.
.
2
,
5

0
,
0
2
.
.
.
0
,
0
8

0
,
0
4

0
,
0
0
3
.
.
.
0
,
0
2
0


5
2

W
.
C
.
I
.

(
A
u
s
t
r
a
l
i
a
)
.

F
o
n
t
!

d
e

n
a
l
t
!

p
u
r
i
t
a
t
e

2
,
4
.
.
.
4
,
2

m
a
x
.
0
,
0
5

m
a
x
.
0
,
"

u
r
m
e

u
r
m
e


*

&

f
.
g
.
n
.


=

f
o
n
t
!

c
u

g
r
a
f
i
t

n
o
d
u
l
a
r

*
*
&

m
i
n
i
m
u
m
u
l

u
n
u
i

i
n
t
e
r
v
a
l

d
e

v
a
l
o
r
i

e
s
t
e

c
o
n
f
o
r
m

S
R

E
N

"
0
.
0
0
"
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

40
Fonta brut! de turn!torie se fabric! n variantele ob#inute n
furnal ce func#ioneaz! cu cocs metalurgic, ob#inute n furnal ce
func#ioneaz! cu mangal $i fonte brute sintetice ob#inute n cuptoare
electrice cu nc!lzire prin arc electric prin procesarea de$eurilor de
o#el etc.
Fontele brute de turn!torie ob"inute n furnal ce
func"ioneaz! cu cocs metalurgic, sunt, de regul!, fonte
hipereutectice, sunt cenu$ii, nu con#in n structur! cementit! liber! iar
ruptura recent! (proasp!t!) este de culoare cenu$ie.
Grafitul din fontele brute de turn!torie este lamelar (lungimea
lamelelor poate ajunge pn! la ".000 m) sau nodular (n tabelul 5, n
cazul n care grafitul este nodular, aceast! particularitate este
specificat! n coloana "). Se precizeaz! $i tendin#a de formare a unor
aglomer!ri de grafit lamelar denumite fulgi sau kish ce cresc n
timpul solidific!rii ca urmare a depunerii carbonului pe acestea
datorit! solubilit!#ii carbonului n faza metalic! lichid! $i ca urmare a
procesului de coagulare a respectivilor fulgi (particulele de grafit se
caracterizeaz! prin fenomenul de flotare, viteza de ascensiune a
particulelor de grafit fiind mai mare dect cea corespunz!toare legii
lui Sokes din cauza faptului c! n jurul separ!rilor de grafit
viscozitatea lichidului este mai mic! dect n zonele mai ndep!rtate
de acestea).
Fonta brut! de turn!torie se consider! c! are pre#ul de cost
mult mai mare dect al de$eurilor de o#el, fontei vechi $i de$eurilor
proprii, acest aspect netrebuind s! fie neglijat chiar dac! acest sort
metalic confer! nc!rc!turii metalice urm!toarele particularit!#i
avantaje:
manopera de preg!tire n vederea nc!rc!rii este minim!
(cea mai mic! fa#! de toate celelalte sorturi metalice din nc!rc!tur!);
are un con#inut mic de sulf;
determin! ini#ierea cristaliz!rii fontei de a doua fuziune cu
grafit nodular n cazul n care grafitul este nodular;
are un con#inut de carbon mare;
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

4"
compenseaz! pierderilor de siliciu $i mangan (pierderile prin
oxidare) din timpul elabor!rii deoarece con#ine cele dou! elemente
chimice n cantit!#i relativ mari de asemenea, elimin! deficitul de
siliciu $i mangan cauzat de celelalte sorturi metalice din nc!rc!tur!;
are intervalul solidus-lichidus, din diagrama de echilibru,
relativ mic n raport cu celelalte sorturi metalice din nc!rc!tur!, ceea
ce determin! un necesar caloric mai mic pentru topire;
utilizarea fontei brute de turn!torie ca o solu#ie extremis
n cazul n care turn!toria (produc!torul de font!) nu dispune la un
moment dat de alte sorturi metalice etc.
n cazul alegerii fontei brute de turn!torie ca unic sort metalic
pentru nc!rc!tura metalic!, nu trebuie neglijat aspectul c! aceasta
con#ine o cantitate semnificativ! de incluziuni nemetalice, gaze $i
oligoelemente cum ar fi Pb, Bi, Al, Ti, As, Cr, Sb, Sn etc. De
exemplu, dac! fonta ce este propus! a fi elaborat! este cu grafit
nodular, conform [6], cu excep#ia cromului, toate oligoelementele
men#ionate anterior sunt considerate elemente chimice
antimodificatoare, fiind, astfel, limitate cantitativ la valori maxime.
n mod deosebit se subliniaz! particularit!#ile fontei brute de
turn!torie elaborat! n furnal ce func"ioneaz! cu mangal, o
asemenea font! brut! avnd urm!toarele particularit!#i:
con#inut de sulf mic (0,02...0,03%);
con#inut mic de fosfor (max.0,3%, [7]);
con#inut mic de gaze de "0 ori mai mic dect n cazul
fontei brute elaborat! n furnal ce func#ioneaz! cu cocs metalurgic;
con#inut mic de carbon (3,6...3,8%, de umplere);
con#inut mic de incluziuni nemetalice de 4..."0 ori mai
mic dect n cazul fontei brute elaborat! n furnal ce func#ioneaz! cu
cocs metalurgic;
grafit fin. Se men#ioneaz! c! grafitul fin se dizolv! la
temperaturi mai mici ale fazei metalice lichide etc.
Factorii ce stau la baza alegerii ca sort metalic unic a fontei
brute de afinare, n principal, sunt urm!torii:
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

42
dac! este pestri#!, cantitatea de grafit este mic! iar grafitul
este fin;
con#inut de siliciu mic (de exemplu, maximum "%);
con#inut mare de mangan (de exemplu, 0,5...",5%);
cost mai mic dect cel al fontei brute de turn!torie;
se livreaz! n variantele pestri#! $i alb!;
con#inut de gaze mic (de exemplu, 0,0"000% N
2
, 0,00290%
O
2
$i 0,00032% H
2
).
n alegerea fontei brute de afinare trebuie avute n vedere $i
urm!toarele avertiz!ri:
susceptibilitatea de formare a cr!p!turilor la cald pentru
fonta de a doua fuziune;
tendin#a m!rit! de cristalizare a fontei de a doua fuziune n
sistemul metastabil;
m!rirea probabilit!#ii de apari#ie n structura metalografic! a
grafitului interdendritic;
afectarea prelucr!rii mecanice a pieselor din fonta de a doua
fuziune etc.
Fonta brut! aliat! se utilizeaz! ca sort unic n nc!rc!tur! n
variantele aliat! cu crom, titan, vanadiu, nichel, molibden, cupru,
siliciu, n combina#ii foarte diverse, pentru destina#ii consacrate
piese cu refractaritate moderat!, piese supuse la uzare sau coroziune,
lingotiere, organe de frnare, forme metalice pentru turnarea sticlei,
cilindri de motoare cu ardere intern! pentru nave maritime, arbori
coti#i, ro#i din#ate, arbori cu came, blindaje, cilindri duri de laminor,
pompe $i vane pentru lichide abrazive, piese calibrate, piese rezistente
la coroziunea chimic! la temperaturi mari (industriile alimentar!, a
petrolului, minier!, naval! etc.) etc.
Fonta brut! de mare puritate se recomand! pentru
elaborarea fontei cu grafit nodular $i fontei maleabile, calitatea fontei
brute corelndu-se cu matricea metalic! a fontei de a doua fuziune.
Fonta brut! de mare puritate, denumit! conven#ional $i font!
de nalt! puritate, are drept caracteristici con#inuturi mici de siliciu $i
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

43
mangan, dup! caz (de exemplu, manganul poate exista $i sub form! de
urme etc), con#inuturi foarte mici de fosfor $i sulf iar n cazul n care
desulfurarea se efectueaz! cu magneziu, se caracterizeaz! $i printr-un
con#inut foarte mic de gaze (0,00"0...0,0030% oxigen,
0,0002...0,0007% hidrogen $i 0,0026...0,060% azot pentru
compara#ie, se prezint! $i con#inutul de gaze de la o font! brut!
obi$nuit!, respectiv 0,0049...0,0"70% oxigen, circa 0,0009% hidrogen
$i 0,0088...0,0339% azot).
Din cauza destina#iei, fonta de mare puritate trebuie s! aib!
unele oligoelemente chimice limitate n ceea ce prive$te con#inutul la
valori maxime cu scopul necompromiterii compactiz!rii grafitului. De
exemplu, con#inuturile maxime admisibile pot fi urm!toarele: 0,04%
Cr, 0,05% Ni; 0,05% Al, 0,002% Pb, 0,00"% Sb, 0,04% V, 0,03% Ti,
0,03% Cu, 0,03% Mo, 0,0"% Sn, 0,002% Bi, 0,02% As, 0,002%B,
0,0"% Zr, 0,002% Te etc.
b. Fonta veche
Fonta veche piese de font! ie$ite din uz se achizi#ioneaz!
de la societ!#i comerciale ce au ca obiect de activitate $i colectarea de
la popula#ie $i agen#i industriali de materiale metalice reciclabile.
Buc!#ile de font! veche calitatea I (masa/bucat! mai mic! de
46 kg), calitatea a II-a (masa/bucat! cuprins! n intervalul 46...60 kg),
calitatea a III-a (masa/bucat! cuprins! n intervalul 60..."00 kg) $i
calitatea a IV-a (masa/bucat! cuprins! n intervalul "00...2.000 kg), se
prefer! n nc!rc!tura metalic! deoarece sunt disponibile n cantit!#i
mari, au un cost de 60...80% din costul fontei brute de turn!torie $i
reprezint! de fapt o font! de a doua fuziune. n tabelul 6 se prezint!
compozi#ii chimice orientative pentru grupe de font! veche, [""], [6].
C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e4
4

T
a
b
e
l
u
l

6

C
o
m
p
o
z
i
"
i
i

c
h
i
m
i
c
e

o
r
i
e
n
t
a
t
i
v
e

p
e
n
t
r
u

g
r
u
p
e

d
e

f
o
n
t
!

v
e
c
h
e

C
o
m
p
o
z
i
"
i
a

c
h
i
m
i
c
!
,

n

%

N
r
.

c
r
t
.

D
e
n
u
m
i
r
e
a

g
r
u
p
e
i

d
e

f
o
n
t
!

v
e
c
h
e

C
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
i

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e

C

S
i

M
n

P
,
m
a
x

S
,
m
a
x

A
l
t
e

e
l
e
m
e
n
t
e

c
h
i
m
i
c
e

0

1

2

3

4

5

6

7

8

"

C
o
n
s
t
r
u
c
#
i
i

e
l
e
c
t
r
o
t
e
h
n
i
c
e
,

m
a
$
i
n
i

a
g
r
i
c
o
l
e
,

m
a
$
i
n
i

d
e

s
c
r
i
s

$
i

c
a
l
c
u
l
a
t
,

m
a
$
i
n
i

d
e

c
u
s
u
t

e
t
c
.


3
,
"
.
.
.
3
,
6

"
,
5
0
.
.
.
2
,
3
0

0
,
6
.
.
.
"
,
2

0
,
4
0
.
.
.
0
,
6
0

0
,
"
0


2

C
i
l
i
n
d
r
i

d
e

a
u
t
o
m
o
b
i
l
e
,

m
o
t
o
a
r
e

c
u

e
x
p
l
o
z
i
e

e
t
c
.


2
,
8
.
.
.
3
,
2

"
,
8
0
.
.
.
2
,
2
0

0
,
7

0
,
2
5

0
,
0
8


3

C
i
l
i
n
d
r
i

D
i
e
s
e
l


3
,
0
.
.
.
3
,
2

"
,
2
0
.
.
.
"
,
5
0

0
,
8

0
,
2
0

0
,
0
8


4

C
i
l
i
n
d
r
i

l
o
c
o
m
o
t
i
v
!


3
,
0
.
.
.
3
,
2

"
,
5
0
.
.
.
"
,
8
0

0
,
9

0
,
2
0

0
,
"
0


5

%
a
s
i
u
r
i

d
e

a
u
t
o
v
e
h
i
c
u
l
e


3
,
0
.
.
.
3
,
5

"
,
7
5
.
.
.
2
,
0
0

0
,
6
.
.
.
"
,
0

0
,
4
0
.
.
.
0
,
5
0

0
,
"
0


6

R
o
#
i

d
i
n
#
a
t
e

m
i
c
i


3
,
7
5

2
,
2
5

0
,
6
0

0
,
7
0

0
,
0
8


7

R
o
#
i

d
i
n
#
a
t
e

m
i
j
l
o
c
i
i


3
,
5
0

2
,
0
0

0
,
8
0

0
,
6
0

0
,
0
6


8

R
o
#
i

d
i
n
#
a
t
e

m
a
r
i


3
,
2
5

"
,
5
0

"
,
0
0

0
,
5
0

0
,
0
6


9

%
a
i
b
e

d
e

t
r
a
n
s
m
i
s
i
e

m
i
c
i


3
,
7
5

2
,
4
0

0
,
5
0

0
,
7
0

0
,
0
5C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e4
5

T
a
b
e
l
u
l

6


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

8

"
0

%
a
i
b
e

d
e

t
r
a
n
s
m
i
s
i
e

m
i
j
l
o
c
i
i


3
,
5
0

2
,
"
5

0
,
6
0

0
,
6
0

0
,
0
7


"
"

%
a
i
b
e

d
e

t
r
a
n
s
m
i
s
i
e

m
a
r
i


3
,
2
5

"
,
9
0

0
,
7
0

0
,
5
0

0
,
0
9


"
2

C
i
l
i
n
d
r
i

d
e

a
b
u
r

m
i
c
i


3
,
5
0

2
,
0
0

0
,
6
0

0
,
5
0

0
,
0
8


"
3

C
i
l
i
n
d
r
i

d
e

a
b
u
r

m
i
j
l
o
c
i
i


3
,
5
0

"
,
6
0

0
,
8
0

0
,
4
0

0
,
0
9


"
4

C
i
l
i
n
d
r
i

d
e

a
b
u
r

m
a
r
i


3
,
5
0

"
,
2
5

"
,
0
0

0
,
3
0

0
,
"
0


"
5

C
i
l
i
n
d
r
i

h
i
d
r
a
u
l
i
c
i

m
i
j
l
o
c
i
i


3
,
2
5

2
,
0
0

0
,
8
0

0
,
4
0

0
,
0
5


"
6

C
i
l
i
n
d
r
i

h
i
d
r
a
u
l
i
c
i

m
a
r
i


2
,
8
5

"
,
0
0

"
,
0
0

0
,
2
0

0
,
0
8


"
7

V
o
l
a
n
e


3
,
2
5

2
,
"
0

0
,
6
5

0
,
"
0

0
,
"
5


"
8

P
i
s
t
o
a
n
e


3
,
3
0

2
,
2
5

0
,
6
5

0
,
"
5

0
,
0
8


"
9

S
e
g
m
e
n
#
i

d
e

p
i
s
t
o
n

t
u
r
n
a
#
i

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l


3
,
5
0

2
,
9
4

0
,
6
5

0
,
5
0

0
,
0
6


2
0

P
i
e
s
e

o
b
i
$
n
u
i
t
e

d
e

a
u
t
o
m
o
b
i
l


3
,
4
0

2
,
6
0

0
,
6
5

0
,
3
0

0
,
"
0


2
"

S
a
b
o
#
i

d
e

f
r

n
!


3
,
3
0

"
,
9
0

0
,
6
5

0
,
"
5

0
,
0
8


2
2

R
o
#
i

d
e

v
a
g
o
a
n
e


3
,
5
0

0
,
7
5

"
,
0
0
.
.
.
"
,
2
0

0
,
2
0

0
,
0
6


2
3

P
i
e
s
e

d
e

c
o
n
s
t
r
u
c
#
i
e
-
c
o
l
o
a
n
e


3
,
3
.
.
.
3
,
6

2
,
0
.
.
.
2
,
5

0
,
5
.
.
.
0
,
8

0
,
8

0
,
"
0


2
4

R
a
m
e


3
,
3
.
.
.
3
,
6

2
,
4
.
.
.
2
,
6

0
,
5
.
.
.
0
,
6

"
,
0

0
,
"
0


2
5

G
r
i
n
z
i
,

p
l
!
c
i

d
e

s
p
r
i
j
i
n
,
s
u
p
o
r
#
i


3
,
2
.
.
.
3
,
6

"
,
5
.
.
.
2
,
0

0
,
6
.
.
.
0
,
8

"
,
0

0
,
"
0


2
6

R
a
d
i
a
t
o
a
r
e
,

#
e
v
i
,

a
r
i
p
i

p
e
n
t
r
u

c
a
z
a
n
e
,

m
a
$
i
n
i

d
e

c
!
l
c
a
t

e
t
c
.


3
,
2
.
.
.
3
,
8

"
,
8
.
.
.
2
,
2

0
,
5
.
.
.
0
,
8

0
,
6
.
.
.
"
,
2

0
,
"
0


2
7

T
u
b
u
r
i

$
i

a
r
m
!
t
u
r
i


3
,
2
.
.
.
3
,
8

2
,
0
.
.
.
2
,
4

0
,
6
.
.
.
0
,
8

0
,
5
.
.
.
0
,
7

0
,
"
0


2
8

'
e
v
i

p
e
n
t
r
u

a
l
i
m
e
n
t
a
r
e

c
u

a
p
!


3
,
4

"
,
5
.
.
.
2
,
0

0
,
5

0
,
8

0
,
0
8


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e4
6

T
a
b
e
l
u
l

6


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2
9

B
a
r
e

d
e

g
r
!
t
a
r
e


3
,
5

"
,
5
.
.
.
2
,
0

0
,
6

0
,
2
0

0
,
0
5


3
0

D
i
v
e
r
s
e

p
i
e
s
e

d
e

a
r
t
!

c
u

g
r
o
s
i
m
e
a

d
e

p
e
r
e
t
e

d
e

"
0

m
m


3
,
5
.
.
.
4
,
2

2
,
4
.
.
.
2
,
6

0
,
6
.
.
.
0
,
9

"
,
0
.
.
.
"
,
3

0
,
"
0


3
"

D
i
v
e
r
s
e

p
i
e
s
e

d
e

a
r
t
!

c
u

g
r
o
s
i
m
e
a

d
e

p
e
r
e
t
e

d
e

2
0

m
m


3
,
5
.
.
.
4
,
2

2
,
2
.
.
.
2
,
4

0
,
6
.
.
.
0
,
9

0
,
8
.
.
.
"
,
0

0
,
"
0


3
2

D
i
v
e
r
s
e

p
i
e
s
e

d
e

a
r
t
!

c
u

g
r
o
s
i
m
e
a

d
e

p
e
r
e
t
e

d
e

3
0

m
m


3
,
5
.
.
.
4
,
2

2
,
0
.
.
.
2
,
2

0
,
6
.
.
.
0
,
9

0
,
6
.
.
.
0
,
8

0
,
"
0


3
3

M
e
s
e

d
e

t
r
a
s
a
j


3
,
2

"
,
"
0

0
,
8
5

0
,
3
5

0
,
"
0


3
4

L
i
n
g
o
t
i
e
r
e


3
,
5

"
,
0

0
,
9

0
,
2
0

0
,
0
7


3
5

F
o
n
t
!

p
e
n
t
r
u

p
i
a
n
e


3
,
8

2
,
0
.
.
.
3
,
0

0
,
8

0
,
3
0
.
.
.
0
,
5
0

0
,
0
8


3
6

M
a
t
r
i
#
e


3
,
2

"
,
7
.
.
.
"
,
8

0
,
7

0
,
2
0

0
,
0
8


3
7

G
r
e
n
a
d
e


2
,
8
.
.
.
3
,
2

"
,
2
.
.
.
2
,
0

0
,
8
.
.
.
"
,
5

0
,
3
.
.
.
0
,
5

0
,
0
8


3
8

P
i
e
s
e

m
i
c
i

r
e
z
i
s
t
e
n
t
e

l
a

a
c
i
z
i

s
l
a
b
i


3
,
2
5

2
,
0

0
,
7
5

0
,
2
0

0
,
0
5


3
9

P
i
e
s
e

m
i
j
l
o
c
i
i

r
e
z
i
s
t
e
n
t
e

l
a

a
c
i
z
i

s
l
a
b
i


3
,
2
5

"
,
5

"
,
0

0
,
2
0

0
,
0
5


4
0

P
i
e
s
e

m
a
r
i

r
e
z
i
s
t
e
n
t
e

l
a

a
c
i
z
i

s
l
a
b
i


3
,
2
5

"
,
0

"
,
2
5

0
,
2
0

0
,
0
5


4
"

V
a
s
e

d
e

t
o
p
i
t

a
l
u
m
i
n
i
u

$
i

p
l
u
m
b


3
,
2

"
,
3
.
.
.
"
,
5

0
,
5

0
,
2
0

0
,
0
8


4
2

P
i
e
s
e

t
u
r
n
a
t
e

n

c
o
c
h
i
l
!

(
a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

m
a
r
e

c
o
n
s
u
m
)


3
,
5
.
.
.
4
,
2

2
,
0
.
.
.
2
,
8

0
,
6

0
,
3
0

0
,
0
8


4
3

P
i
e
s
e

p
e
n
t
r
u

c
u
p
t
o
a
r
e

(
u
$
i
,

p
l
!
c
i

e
t
c
.
)


3
,
5

2
,
0

0
,
8

0
,
3
0

0
,
0
8


4
4

P
i
e
s
e

d
e

f
o
n
t
!

m
a
l
e
a
b
i
l
!


2
,
2
.
.
.
3
,
0

0
,
8
.
.
.
"
,
5

0
,
4

0
,
2
0

0
,
0
6


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e4
7

T
a
b
e
l
u
l

6


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7


8

4
5
O
b
u
z
e

d
e

a
r
t
i
l
e
r
i
e
,

m
i
n
e
,

t
u
b
u
r
i

d
e

p
r
e
s
i
u
n
e
,

p
i
e
s
e

a
n
t
i
f
r
i
c
#
i
u
n
e


2
,
8
.
.
.
3
,
3

"
,
5
.
.
.
2
,
2

0
,
6
.
.
.
"
,
0

0
,
"
.
.
.
0
,
3

0
,
0
4
.
.
.

0
,
"
5


4
6
C
a
p
a
c
e

d
e

c
a
n
a
l
,

p
i
e
s
e

d
e

o
r
n
a
m
e
n
t
a
#
i
e
,

t
u
b
u
r
i

d
e

s
c
u
r
g
e
r
e


3
,
2
.
.
.
3
,
7

2
,
0
.
.
.
3
,
0

0
,
5
.
.
.
"
,
0

0
,
5
.
.
.
"
,
0

0
,
0
8
.
.
.

0
,
"
5


4
7
P
o
d
u
r
i

d
e

t
u
r
n
a
r
e
,

p

l
n
i
i

d
e

t
u
r
n
a
r
e
,

m
a
s
e
l
o
t
i
e
r
e
,

f
u
n
d
u
r
i

d
e

t
u
r
n
a
r
e


3
,
2
.
.
.
3
,
5

"
,
8
.
.
.
2
,
0

0
,
5
.
.
.
0
,
7

0
,
"
5

0
,
0
5


F
o
n
t
!

m
a
l
e
a
b
i
l
!

a
l
b
!

2
,
5
0


3
,
2
5

0
,
5
0


0
,
7
0

0
,
3
0


0
,
5
0

0
,
2
0

0
,
"
5


F
o
n
t
!

m
a
l
e
a
b
i
l
!

n
e
a
g
r
!

2
,
2
0

3
,
0
0

0
,
8
0

"
,
4
0

0
,
3
0

0
,
5
0

0
,
"
5

0
,
"
5


4
8
B
u
c
$
e
,

c
!
m
!
$
i

d
e

c
i
l
i
n
d
r
i
,

r
o
#
i

d
i
n
#
a
t
e
,

a
r
b
o
r
i

c
o
t
i
#
i
,

m
a
t
r
i
#
e
,

t
a
m
b
u
r
i

d
e

f
r

n
a
r
e
,

a
x
e

c
u

c
a
m
e
,

l
a
g
!
r
e
,

p
i
e
s
e

p
e
n
t
r
u

c
u
p
t
o
a
r
e
,

p
i
e
s
e

d
e

l
e
g
!
t
u
r
!

n
t
r
e

o
r
g
a
n
e

n

m
i
$
c
a
r
e

e
t
c
.

F
o
n
t
!

m
a
l
e
a
b
i
l
!

p
e
r
l
i
t
i
c
!

2
,
2
0

3
,
0
0

0
,
8
0

"
,
4
0

0
,
3
0

"
,
2
5

0
,
"
5

0
,
"
5


4
9
P
i
e
s
e

t
u
r
n
a
t
e

d
e

m
i
c
!

n
s
e
m
n
!
t
a
t
e
,

o
r
g
a
n
e

d
e

m
a
$
i
n
i

c
e

l
u
c
r
e
a
z
!

f
!
r
!

f
r
e
c
a
r
e

$
i

l
a

s
o
l
i
c
i
t
!
r
i

r
e
d
u
s
e

p
e
n
t
r
u

m
a
$
i
n
i

u
n
e
l
t
e

(
c
a
p
a
c
e
,

c
u
t
i
i
,

p
l
!
c
i

d
e

b
a
z
!
,

s
u
p
o
r
#
i

e
t
c
.
)
,

l
i
n
g
o
t
i
e
r
e

m
a
r
i

e
t
c
.
P
i
e
s
e

p
e
n
t
r
u

o
r
g
a
n
e

d
e

m
a
$
i
n
i

c
e

l
u
c
r
e
a
z
!

n


F
o
n
t
!

c
e
n
u
$
i
e

"
0
0

$
i

"
5
0
,

c
o
n
f
o
r
m

S
R

I
S
O

"
8
5

3
,
0
0

3
,
8
0

2
,
"
0

2
,
7
0

0
,
5
0

0
,
8
0

0
,
6
5

0
,
"
5


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e4
8

T
a
b
e
l
u
l

6


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7


8


c
o
n
d
i
#
i
i

d
e

s
o
l
i
c
i
t
a
r
e

m
e
d
i
e

(
c
!
r
u
c
i
o
a
r
e
,

s
u
p
o
r
#
i

e
t
c
.
)
,

p
i
e
s
e

c
u

p
e
r
e
#
i

s
u
b
#
i
r
i


p
e
n
t
r
u

m
a
$
i
n
i

a
g
r
i
c
o
l
e

$
i

t
e
x
t
i
l
e
,
m
a
$
i
n
i

d
e

c
u
s
u
t

e
t
c
.
,

p
i
e
s
e

c
u

c
o
m
p
a
c
t
i
t
a
t
e

m
a
r
e

(
#
e
v
i
,

v
a
n
e
,

v
e
n
t
i
l
e
,

f
i
t
i
n
g
u
r
i

e
t
c
.
)
,

p
i
e
s
e

r
e
z
i
s
t
e
n
t
e

l
a

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i

m
a
r
i

(
l
i
n
g
o
t
i
e
r
e

m
a
r
i

$
i

m
i
j
l
o
c
i
i
,

c
o
c
h
i
l
e

p
e
n
t
r
u

p
i
e
s
e

t
u
r
n
a
t
e
,

c
o
c
h
i
l
e

p
e
n
t
r
u

i
n
d
u
s
t
r
i
a

p
r
e
l
u
c
r
!
r
i
i

s
t
i
c
l
e
i

e
t
c
.
)
5
0

L
i
n
g
o
t
i
e
r
e

m
i
c
i
,

b
l
o
c
u
r
i

d
e

m
o
t
o
r

d
e

t
r
a
c
t
o
a
r
e

$
i

a
u
t
o
m
o
b
i
l
e
,

t
a
m
b
u
r
i

d
e

f
r

n
!
,

d
i
s
c
u
r
i

d
e

a
m
b
r
e
i
a
j
,

c
i
l
i
n
d
r
i

p
e
n
t
r
u

l
o
c
o
m
o
t
i
v
e

,

c
l
a
p
e
,

p
i
s
t
o
a
n
e
,

s
e
g
m
e
n
#
i

p
e
n
t
r
u

m
o
t
o
a
r
e

c
u

b
e
n
z
i
n
!

$
i

D
i
e
s
e
l

m
i
c
i
,

#
e
v
i

d
e

e
$
a
p
a
m
e
n
t

p
e
n
t
r
u

a
u
t
o
c
a
m
i
o
a
n
e

$
i

a
u
t
o
b
u
z
e
,

t
u
b
u
r
i
,

f
i
t
i
n
g
u
r
i

d
i
n

i
n
d
u
s
t
r
i
a

p
e
t
r
o
l
u
l
u
i

e
t
c
.

F
o
n
t
!

c
e
n
u
$
i
e

2
0
0

,

c
o
n
f
o
r
m

S
R

I
S
O

"
8
5

3
,
0
0


3
,
5
0

"
,
0
0


2
,
3
0

0
,
5
0

"
,
0
0

0
,
6
5

0
,
"
4

m
a
x
.
0
,
"
5

c
r
o
m

C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e4
9

T
a
b
e
l
u
l

6


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7


8

5
"

C
i
l
i
n
d
r
i

d
e

a
u
t
o
m
o
b
i
l
e
,

b
a
t
i
u
r
i
,

c
o
r
p
u
r
i
,

a
x
e
,

b
l
o
c
u
r
i

d
e

m
o
t
o
r

d
e

t
r
a
c
t
o
r
,

a
u
t
o
m
o
b
i
l
e

$
i

a
u
t
o
b
u
z
e
,

c
h
i
u
l
a
s
e
,

p
i
s
t
o
a
n
e
,

s
e
g
m
e
n
#
i

d
e

p
i
s
t
o
a
n
e
,

p
i
s
t
o
a
n
e
,

c
i
l
i
n
d
r
i

d
e

c
o
m
p
r
e
s
o
r

$
i

p
o
m
p
e
,

v
o
l
a
n
#
i
,

r
o
#
i

d
i
n
#
a
t
e
,

a
x
e

c
u

c
a
m
e
,

c
r
e
u
z
e
t
e

p
e
n
t
r
u

e
l
a
b
o
r
a
r
e
a

a
l
i
a
j
e
l
o
r

n
e
f
e
r
o
a
s
e
,

c
o
$
u
r
i

d
e

e
v
a
c
u
a
r
e

a

f
u
m
u
l
u
i
,

f
o
r
m
e

m
e
t
a
l
i
c
e

p
e
n
t
r
u

t
u
r
n
a
r
e

e
t
c
.

F
o
n
t
!

c
e
n
u
$
i
e

2
5
0
,

c
o
n
f
o
r
m

S
R

I
S
O

"
8
5

2
,
8
0


3
,
4
0

"
,
4
0


2
,
"
0

0
,
7
0


"
,
5
0

0
,
3
0

0
,
"
2

m
a
x
.

0
,
5

c
r
o
m

5
2

C
i
l
i
n
d
r
i
,

b
a
t
i
u
r
i
,

c
o
r
p
u
r
i
,

a
x
e

e
t
c
.

p
e
n
t
r
u

a
u
t
o
m
o
b
i
l
e

$
i

m
o
t
o
a
r
e
,

b
l
o
c
u
r
i

d
e

m
o
t
o
r
,

c
h
i
u
l
a
s
e
,

p
i
s
t
o
a
n
e
,

c
i
l
i
n
d
r
i
,

c
h
i
u
l
a
s
e

p
e
n
t
r
u

m
o
t
o
a
r
e

D
i
e
s
e
l
,

c
o
r
p
u
r
i

d
e

p
o
m
p
!

d
i
n

i
n
d
u
s
t
r
i
a

p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
!

$
i

p
i
e
s
e

h
i
d
r
a
u
l
i
c
e
,

s
e
g
m
e
n
#
i

d
e

p
i
s
t
o
n

p
e
n
t
r
u

m
o
t
o
a
r
e

c
u

b
e
n
z
i
n
!

$
i

D
i
e
s
e
l
,

a
x
e

c
u

c
a
m
!
,

m
u
f
e
,

m
a
t
r
i
#
e

p
e
n
t
r
u

d
e
f
o
r
m
a
r
e

p
l
a
s
t
i
c
!

l
a

r
e
c
e
,

a
r
b
o
r
i

c
o
t
i
#
i

e
t
c
.

F
o
n
t
!

c
e
n
u
$
i
e

3
0
0
,

c
o
n
f
o
r
m

S
R

I
S
O

"
8
5

2
,
8
"


3
,
2
0

"
,
0
0


"
,
8
0

"
,
0
0


"
,
5
0

0
,
3
5

0
,
"
2

0
,
2

0
,
5

c
r
o
m

5
3

C
i
l
i
n
d
r
i

$
i

c
a
p
a
c
e

p
e
n
t
r
u

m
a
$
i
n
i

c
u

a
b
u
r
,

c
o
r
p
u
r
i

d
e

p
o
m
p
e

h
i
d
r
a
u
l
i
c
e
,
a
r
b
o
r
i

c
o
t
i
#
i

m
a
r
i
,

c
i
l
i
n
d
r
i
,

b
a
t
i
u
r
i
,

a
x
e

d
e

l
a

m
a
$
i
n
i

$
i

m
o
t
o
a
r
e

d
e

r
!
s
p
u
n
d
e
r
e

m
a
r
e

e
t
c
.

F
o
n
t
!

c
e
n
u
$
i
e

3
5
0
,

c
o
n
f
o
r
m

S
R

I
S
O

"
8
5


2
,
7
0


3
,
"
0

0
,
9
0


"
,
7
0

"
,
0
0


"
,
5
0

0
,
3
0

0
,
"
2

0
,
2

0
,
5

c
r
o
m

C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e5
0

T
a
b
e
l
u
l

6


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7


8

5
4

A
r
b
o
r
i

c
o
t
i
#
i
,

s
e
g
m
e
n
#
i

d
e

p
i
s
t
o
n
,

p
i
s
t
o
a
n
e
,
c
a
m
e

d
e

p
r
e
c
i
z
i
e
,

t
a
m
b
u
r
i

p
e
n
t
r
u

t
r
o
l
i
i
,

i
n
e
l
e
p
e
n
t
r
u

a
m
o
r
t
i
z
o
a
r
e
,

a
x
e

p
e
n
t
r
u

a
u
t
o
m
o
b
i
l
e
,
p
i
e
s
e

p
e
n
t
r
u

m
a
$
i
n
i

a
g
r
i
c
o
l
e
,

p
i
e
s
e

p
e
n
t
r
u
a
m
b
r
e
i
a
j
e
,

p
i
s
t
o
a
n
e

p
e
n
t
r
u

c
o
m
p
r
e
s
o
a
r
e
,
b
a
t
i
u
r
i

p
e
n
t
r
u

p
o
m
p
e
,

r
o
#
i

d
i
n
#
a
t
e
,

c
r
e
m
a
l
i
e
r
e
,
p
i
e
s
e

p
e
n
t
r
u

a
n
g
r
e
n
a
j
e
,

s
u
p
o
r
#
i

f
r

n
!

e
t
c
.

F
o
n
t
!

c
u

g
r
a
f
i
t

n
o
d
u
l
a
r


c
u

r
e
z
i
s
t
e
n
#
!

m
e
c
a
n
i
c
!

m
a
r
e

3
,
4
0


3
,
9
0

2
,
"
0


2
,
9
0

0
,
6
0


0
,
9
0

0
,
0
8

0
,
0
"

m
a
x
.

0
,
"

C
r
,

m
a
x
.

0
,
6

C
u

0
,
0
4

0
,
0
6

M
g

5
5

H
i
d
r
o
d
i
s
t
r
i
b
u
i
t
o
a
r
e
,

c
o
r
p

d
e

p
o
m
p
!
,

c
o
n
v
e
r
t
i
z
o
a
r
e

d
e

c
u
p
l
a
r
e
,

r
o
t
o
a
r
e

d
e

v
e
n
t
i
l
a
#
i
e
,

c
o
r
p
u
r
i

d
e

v
a
n
e

h
i
d
r
a
u
l
i
c
e
,

c
o
r
p

r
e
d
u
c
t
o
r
,

c
o
r
p
u
r
i

d
e

r
e
g
u
l
a
t
o
a
r
e

h
i
d
r
a
u
l
i
c
e
,

r
o
t
o
a
r
e

p
e
n
t
r
u

p
o
m
p
e

d
e

v
i
d
,
c
o
r
p
u
l

p
o
m
p
e
l
o
r

d
e

p
r
e
s
i
u
n
e

m
a
r
e

d
e

l
a

s
u
b
m
a
r
i
n
e
l
e

a
t
o
m
i
c
e
,

v
e
n
t
i
l
e
,

t
u
b
u
r
i
,

a
u
t
o
c
l
a
v
e
,

p
u
n
t
e
a

d
i
n

s
p
a
t
e
l
e

a
u
t
o
c
a
m
i
o
a
n
e
l
o
r
,

t
r
a
v
e
r
s
a

m
a
$
i
n
i
i

d
e

f
r
e
z
a
t
,

t
u
b
u
r
i

d
e

c
a
n
a
l
i
z
a
r
e
,

c
o
r
p
u
r
i

d
e

r
e
d
u
c
t
o
a
r
e
,

s
u
p
o
r
t
u
r
i

d
e

r
e
d
u
c
t
o
a
r
e
,

p
i
e
s
e

d
e

e
t
a
n
$
a
r
e

d
e

l
a

c
e
n
t
r
a
l
e
l
e

a
t
o
m
o
e
l
e
c
t
r
i
c
e
,

p
i
e
s
e

p
e
n
t
r
u

n
a
v
e

(
c
o
r
p
u
l

c
i
l
i
n
d
r
u
l
u
i

h
i
d
r
a
u
l
i
c

p
e
n
t
r
u

t
r
o
l
i
u
,

m
a
s
a

t
r
o
l
i
u
l
u
i
,

c
o
r
p
u
l

i
n
t
e
r
m
i
n
a
t
o
r
u
l
u
i

e
t
c
.
)

F
o
n
t
!

c
u

g
r
a
f
i
t

n
o
d
u
l
a
r


c
u

t
e
n
a
c
i
t
a
t
e

m
a
r
e

3
,
6
0


3
,
9
0

2
,
4
0


2
,
8
5

m
a
x
.

0
,
3
0

0
,
0
6

0
,
0
"

0
,
0
3

0
,
0
6

M
g


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e5
"


T
a
b
e
l
u
l

6


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7


8

5
6

L
i
n
g
o
t
i
e
r
e

c
u

m
a
s
a

m
a
i

m
a
r
e

d
e

6

t
o
n
e
,
c
h
i
u
l
a
s
e

$
i

b
l
o
c
u
r
i

d
e

m
o
t
o
r

p
e
n
t
r
u

m
o
t
o
a
r
e

D
i
e
s
e
l
,

p
i
s
t
o
a
n
e
,

s
e
g
m
e
n
#
i

d
e

p
i
s
t
o
n
,

v
o
l
a
n
#
i
,

d
i
s
t
a
n
#
i
e
r
e
,

p
i
e
s
e

d
e

l
e
g
!
t
u
r
!
,

r
o
#
i

d
e

l
a
n
#
,

s
a
b
o
#
i
,

p
i
n
i
o
a
n
e
,

c
o
n
s
o
l
e
,

p

r
g
h
i
i
,

c
o
r
p
u
r
i

d
e

p
o
m
p
!
,

c
a
r
c
a
s
e

d
e

d
i
f
e
r
e
n
#
i
a
l
,

c
a
p
a
c
e

d
e

c
u
t
i
i

d
e

v
i
t
e
z
!
,

r
o
t
o
a
r
e
,

a
n
g
r
e
n
a
j
e
,

t
a
m
b
u
r
i

d
e

f
r

n
!
,

c
o
r
p
u
r
i

d
e

e
l
e
c
t
r
o
m
o
t
o
a
r
e
,

b
a
t
i
u
r
i

p
e
n
t
r
u

m
a
$
i
n
i

u
n
e
l
t
e
,

m
a
t
r
i
#
e

d
e

f
o
r
j
a
r
e

a

o
#
e
l
u
l
u
i
,

f
o
r
m
e

m
e
t
a
l
i
c
e

p
e
n
t
r
u

t
u
r
n
a
r
e
a

o
b
i
e
c
t
e
l
o
r

d
e

s
t
i
c
l
!

e
t
c
.

F
o
n
t
!

c
u

g
r
a
f
i
t

v
e
r
m
i
c
u
l
a
r

3
,
2
0


3
,
9
0

2
,
0
0


3
,
2
0

0
,
2
0


"
,
2
0

0
,
0
8

0
,
0
3

0
,
0
"
5


0
,
0
2

M
g

5
7

%
u
b
!
r
e

d
e

g
e
n
e
r
a
t
o
a
r
e

d
e

g
a
z
,

g
r
!
t
a
r
e
,

p
i
e
p
t
e
n
i

$
i

d
i
n
#
i

d
e

l
a

c
u
p
t
o
a
r
e

d
e

p
i
r
i
t
!
,

#
e
v
i

p
e
n
t
r
u

r
e
c
u
p
e
r
a
t
o
a
r
e
,

r
a
m
e

d
e

r
!
c
i
r
e

p
e
n
t
r
u

c
u
p
t
o
a
r
e

e
t
c
.

F
o
n
t
!

r
e
f
r
a
c
t
a
r
!

3
,
0
0


3
,
8
0

"
,
6
0


3
,
0
0

m
a
x
.

"
,
0
0

0
,
3
0

0
,
"
2

0
,
2
5


2
,
0
0

C
r

5
8

R
e
t
o
r
t
e

r
e
f
r
a
c
t
a
r
e
,

i
n
e
l
e

d
e

s
t
r

n
g
e
r
e
,

t
u
b
u
r
i
l
e

c
a
z
a
n
e
l
o
r

c
u

a
b
u
r
,

c
u
t
i
i

d
e

c
e
m
e
n
t
a
r
e
,

p
i
e
s
e

d
e

l
e
g
!
t
u
r
!

l
a

c
u
p
t
o
a
r
e
l
e

c
u

b
e
n
z
i

t
r
a
n
s
p
o
r
t
o
a
r
e

e
t
c
.

F
o
n
t
!

r
e
f
r
a
c
t
a
r
!

a
l
i
a
t
!

c
u

c
r
o
m

"
,
6
0


3
,
0
0

"
,
5
0


2
,
2
0

m
a
x
.

0
,
7

0
,
"
0

0
,
0
5

"
5
,
0
0


3
2
,
0
0

C
rC
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e5
2


T
a
b
e
l
u
l

6


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7


8

5
9

'
e
v
i

p
e
n
t
r
u

r
e
c
u
p
e
r
a
t
o
a
r
e
,

s
u
p
a
p
e
,

p
l
!
c
i

d
e

r
e
f
l
e
x
i
e

p
e
n
t
r
u

f
o
c
a
r
e
l
e

c
u
p
t
o
a
r
e
l
o
r
,

r
a
m
e

d
e

r
!
c
i
r
e

e
t
c
.

F
o
n
t
!

r
e
f
r
a
c
t
a
r
!

a
l
i
a
t
!

c
u

s
i
l
i
c
i
u

$
i

c
r
o
m

2
,
5
0


3
,
2
0

4
,
5
0


6
,
0
0

m
a
x
.
0
,
8

0
,
3
0

0
,
"
2

0
,
7
0

"
,
0
0

C
r

6
0

'
e
v
i

p
e
n
t
r
u

r
e
c
u
p
e
r
a
t
o
a
r
e

$
i

r
a
m
e

d
e

g
o
l
i
r
e

a
l
e

c
u
p
t
o
a
r
e
l
o
r

d
e

c
i
m
e
n
t

e
t
c
.

F
o
n
t
!

r
e
f
r
a
c
t
a
r
!

c
u

g
r
a
f
i
t

n
o
d
u
l
a
r

a
l
i
a
t
!

c
u

s
i
l
i
c
i
u

2
,
7
0


3
,
3
0

4
,
5
0


5
,
5
0

m
a
x
.
0
,
8

0
,
"
0

0
,
0
3

m
a
x
.
0
,
2

C
r

6
"

A
r
m
!
t
u
r
i

l
a

c
u
p
t
o
a
r
e
,

p
l
!
c
i

s
u
p
o
r
t
,

g
r
i
n
z
i

d
e

s
u
s
#
i
n
e
r
e

a

p
i
e
s
e
l
o
r
,

r
o
l
e

p
e
n
t
r
u

p
l
a
t
f
o
r
m
a

c
u
p
t
o
a
r
e
l
o
r

t
i
p

c
a
m
e
r
!

e
t
c
.

F
o
n
t
!

r
e
f
r
a
c
t
a
r
!

a
l
i
a
t
!

c
u

a
l
u
m
i
n
i
u

"
,
6
0


2
,
5
0

"
,
0
0


2
,
0
0

m
a
x
.

0
,
8

0
,
2
0

0
,
0
8

"
9

2
5

A
l

6
2

C
r
e
u
z
e
t
e

p
e
n
t
r
u

t
o
p
i
r
e
a

a
l
i
a
j
e
l
o
r
,

o
a
l
e

p
e
n
t
r
u

c
e
m
e
n
t
a
r
e
,

d
i
n
#
i

p
e
n
t
r
u

c
u
p
t
o
a
r
e

d
e

p
r
!
j
i
r
e

a

p
i
r
i
t
e
i

e
t
c
.

F
o
n
t
!

r
e
f
r
a
c
t
a
r
!

c
u

g
r
a
d

d
e

a
l
i
e
r
e

m
a
r
e

p
e
n
t
r
u

a
l
u
m
i
n
i
u

"
,
0
0


"
,
2
0

m
a
x
.

0
,
5
0

m
a
x
.

0
,
7

0
,
0
4

0
,
"
0

2
9

3
"

A
l

6
3

P
i
e
s
e

c
e

l
u
c
r
e
a
z
!

n

c
o
n
d
i
#
i
i

d
e

u
z
a
r
e

c
u

a
r
b
o
r
i

t
r
a
t
a
#
i

t
e
r
m
i
c

e
t
c
.

F
o
n
t
!

c
e
n
u
$
i
e

a
u
s
t
e
n
i
t
i
c
!

a
l
i
a
t
!

c
u

m
a
n
g
a
n

$
i

a
l
u
m
i
n
i
u

3
,
5


6
,
0
0

2
,
5
0


3
,
5
0

7
,
5
0


"
2
,
5
0

0
,
"
0

0
,
0
5

0
,
4

0
,
8

A
l


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e5
3

T
a
b
e
l
u
l

6


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7


8

6
4

P
a
l
e
t
e
,

d
i
s
c
u
r
i
,

c
o
r
p
u
r
i

d
e

m
!
c
i
n
a
r
e
,

b
i
l
e

p
e
n
t
r
u

m
o
r
i

c
u

b
i
l
e
,

p
a
l
e
t
e

p
e
n
t
r
u

i
n
s
t
a
l
a
#
i
i

d
e

s
a
b
l
a
r
e

c
u

a
l
i
c
e
,

p
i
e
s
e

p
e
n
t
r
u

p
o
m
p
e
,

p
o
m
p
e
,
c
i
l
i
n
d
r
i

d
e

f
!
r

m
a
r
e
,

c
u
#
i
t
e

p
e
n
t
r
u

p
i
e
s
e

d
e

f
a
b
r
i
c
a
t

c
!
r
!
m
i
z
i

s
i
l
i
c
i
o
a
s
e
.

F
o
n
t
e

a
l
b
e

r
e
z
i
s
t
e
n
t
e

l
a

u
z
a
r
e

a
b
r
a
z
i
v
!

a
l
i
a
t
e

c
u

n
i
c
h
e
l

$
i

c
r
o
m

2
,
5
0


3
,
0
0

0
,
3
0


0
,
8
0

0
,
3
0


0
,
8
0

0
,
2
0

0
,
"
2

"
,
4

2
,
5

C
r
,

3
,
3

5
,
0
N
i
,


m
a
x
.
0
,
5
M
o

6
5

P
o
m
p
e

d
e

$
l
a
m
,

b
l
i
n
d
a
j
e

d
e

m
o
r
i

p
e
n
t
r
u

m
!
c
i
n
a
r
e
,

h
i
d
r
o
c
i
c
l
o
a
n
e
,

p
a
l
e
t
e

d
e

i
n
s
t
a
l
a
#
i
i

c
u

a
l
i
c
e
,

c
i
l
i
n
d
r
i

d
e

l
a
m
i
n
o
r

F
o
n
t
e

a
l
b
e

r
e
z
i
s
t
e
n
t
e

l
a

u
z
a
r
e

a
b
r
a
z
i
v
!

a
l
i
a
t
e

c
u

c
r
o
m

$
i

m
o
l
i
b
d
e
n

2
,
4
0


3
,
6
0

0
,
3
0


0
,
8
0

0
,
4
0


0
,
9
0

0
,
"

0
,
0
6

"
,
4

"
8
,
0
C
r
,

2
,
5

3
,
0
M
o

6
6

P
i
e
s
e

n
e
m
a
g
n
e
t
i
c
e

(
c
a
r
c
a
s
e

s
u
b

p
r
e
s
i
u
n
e

p
e
n
t
r
u

g
r
u
p
u
r
i

d
e

g
e
n
e
r
a
t
o
a
r
e

c
u

t
u
r
b
i
n
!
,

c
a
r
c
a
s
e

p
e
n
t
r
u

n
t
r
e
r
u
p
!
t
o
r
i
,

f
l
a
n
$
e
,

b
o
r
n
e
,

b
u
c
$
e

p
e
n
t
r
u

i
z
o
l
a
t
o
r
i

e
t
c
.
)

F
o
n
t
!

a
u
s
t
e
n
i
t
i
c
!

n
e
m
a
g
n
e
t
i
c
!

a
l
i
a
t
!

c
u

n
i
c
h
e
l

$
i

m
a
n
g
a
n

m
a
x
.

3
,
0
0

"
,
5
0


3
,
0
0

6
,
0
0


7
,
0
0

0
,
0
8

0
,
"
0

"
2

"
4
N
i
,

m
a
x
.
0
,
2

C
r
,

m
a
x
.
0
,
5

C
u


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e5
4

T
a
b
e
l
u
l

6


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7


8

6
7

P
o
m
p
e
,

r
o
b
i
n
e
#
i
,

p
i
e
s
e

p
e
n
t
r
u

c
u
p
t
o
a
r
e
,

b
u
c
$
e
,

p
o
r
t

s
e
g
m
e
n
#
i

p
e
n
t
r
u

p
i
s
t
o
a
n
e

d
i
n

a
l
i
a
j
e

u
$
o
a
r
e

e
t
c
.

F
o
n
t
!

a
u
s
t
e
n
i
t
i
c
!

r
e
z
i
s
t
e
n
t
!

l
a

c
o
r
o
z
i
u
n
e
,

a
l
i
a
t
!

c
u

n
i
c
h
e
l
,

c
u
p
r
u

$
i

c
r
o
m

m
a
x
.

3
,
0
0

"
,
0
0


2
,
8
0

0
,
5
0


"
,
5
0

0
,
0
8

0
,
"
0

"
3
,
5

"
7
,
5
N
i
,

2
,
5

3
,
5
C
r
,

5
,
5

7
,
5
C
u

6
8

P
o
m
p
e
,

c
a
z
a
n
e
,

r
o
b
i
n
e
#
i
,

p
i
e
s
e

d
e

f
i
l
t
r
e
,

c
o
n
d
u
c
t
e

d
e

f
u
m
,

c
a
r
c
a
s
e

d
e

t
u
r
b
o
c
o
m
p
r
e
s
o
a
r
e
,

p
i
e
s
e


r
e
z
i
s
t
e
n
t
e

l
a

b
a
z
e

c
a
u
s
t
i
c
e
,

d
i
n

i
n
d
u
s
t
r
i
i
l
e

s
!
p
u
n
u
l
u
i
,

a
l
i
m
e
n
t
a
r
!
,

a

m
!
t
!
s
i
i

a
r
t
i
f
i
c
i
a
l
e
,

a

m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
o
r

p
l
a
s
t
i
c
e

e
t
c
.

F
o
n
t
e

a
u
s
t
e
n
i
t
i
c
e

r
e
z
i
s
t
e
n
t
e

l
a

c
o
r
o
z
i
u
n
e
,

a
l
i
a
t
e

c
u

n
i
c
h
e
l

$
i

c
r
o
m

m
a
x
.

3
,
0
0

"
,
0
0


2
,
8
0

0
,
5
0


"
,
5
0

0
,
0
8

0
,
"
0

2
8

3
2

N
i
,

2
,
5

3
,
5
C
r
,

m
a
x
.
0
,
5

C
u

6
9

P
i
e
s
e

p
e
n
t
r
u

p
o
m
p
e
,

r
o
b
i
n
e
#
i

p
e
n
t
r
u

c
u
p
t
o
a
r
e

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
e

e
t
c
.

F
o
n
t
!

a
u
s
t
e
n
i
t
i
c
!

r
e
z
i
s
t
e
n
t
!

l
a

c
o
r
o
z
i
u
n
e
,

u
z
a
r
e

$
i

l
a

c
a
l
d

a
l
i
a
t
!

c
u

N
i
,

S
i

$
i

C
r

m
a
x
.

2
,
5
0

4
,
5
0


6
,
0
0

0
,
5
0


"
,
5
0

0
,
0
8

0
,
"
0

"
8

3
2
N
i
,

4
,
5

5
,
5
C
r
,

m
a
x
.
0
,
5

C
u

7
0

P
i
e
s
e

p
e
n
t
r
u

m
a
$
i
n
i

u
n
e
l
t
e
,

i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
e

$
t
i
i
n
#
i
f
i
c
e
,

m
a
t
r
i
#
e

p
e
n
t
r
u

f
a
b
r
i
c
a
r
e
a

a
r
t
i
c
o
l
e
l
o
r

d
e

s
t
i
c
l
!

e
t
c
.

F
o
n
t
!

a
u
s
t
e
n
i
t
i
c
!

c
u

d
i
l
a
t
a
r
e

t
e
r
m
i
c
!

m
i
c
!
,

a
l
i
a
t
!

c
u

n
i
c
h
e
l

m
a
x
.

2
,
4
0

"
,
0
0


2
,
0
0

0
,
5
0


"
,
5
0

0
,
0
8

0
,
"
0

3
4

3
6
N
i
,

m
a
x
.
0
,
2
C
r
,

m
a
x
.
0
,
5
N
i


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e5
5

T
a
b
e
l
u
l

6


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7


8

7
"

P
i
e
s
e

p
e
n
t
r
u

i
n
d
u
s
t
r
i
a

f
r
i
g
o
r
i
f
i
c
!

F
o
n
t
!

a
u
s
t
e
n
i
t
i
c
!

r
e
z
i
s
t
e
n
t
!

p

n
!

l
a

m
i
n
u
s

"
9
6
0
C
,

a
l
i
a
t
!

c
u

n
i
c
h
e
l

$
i

m
a
n
g
a
n
,

c
u

g
r
a
f
i
t

n
o
d
u
l
a
r

m
a
x
.

2
,
6
0

"
,
5
0


2
,
5
0

4
,
0
0


4
,
5
0

0
,
0
8

0
,
"
0

2
2

2
4
N
i
,

m
a
x
.
0
,
2

C
r
,

m
a
x
.
0
,
5
C
u
,

0
,
0
4

0
,
0
6
M
g

7
2

M
a
t
r
i
#
e

F
o
n
t
e

p
e
n
t
r
u

c
o
n
s
t
r
u
c
#
i
i

d
e

m
a
$
i
n
i

a
l
i
a
t
e

c
u

N
i

3
,
0
0


3
,
5
0

"
,
0
0


2
,
0
0

m
a
x
.

0
,
7

m
a
x
.

0
,
3
5

0
,
"
0

"
,
0
0

"
,
2
5
N
i
,

m
a
x
.
0
,
8

C
r
,

"
,
0

"
,
5

M
o
,

m
a
x
.
0
,
6

V

7
3

R
o
#
i

d
i
n
#
a
t
e

F
o
n
t
e

p
e
n
t
r
u

c
o
n
s
t
r
u
c
#
i
i

d
e

m
a
$
i
n
i

a
l
i
a
t
e

c
u

N
i

3
,
"
5

3
,
5
0

"
,
0
0


"
,
6
0

0
,
7

0
,
2
0

0
,
"
0

"
,
5

N
i
,

0
,
4

C
r
,

m
a
x
.
0
,
6

M
o

7
4

A
r
b
o
r
i

c
o
t
i
#
i

F
o
n
t
e

p
e
n
t
r
u

c
o
n
s
t
r
u
c
#
i
i

d
e

m
a
$
i
n
i

a
l
i
a
t
e

c
u

N
i

$
i

M
o

2
,
5
0


3
,
0
0

"
,
8
0


2
,
5
0

0
,
7

0
,
2

0
,
"
0

"
,
0

"
,
5
N
i
,

0
,
5

"
,
0
M
o
,

0
,
3

0
,
5
C
r

7
5

R
e
p
e
r
e

p
e
n
t
r
u

p
o
m
p
e

(
c
!
m
!
$
i

p
e
n
t
r
u

c
i
l
i
n
d
r
i
i

p
o
m
p
e
l
o
r

d
e

a
d

n
c
i
m
e
)
,

c
a
r
c
a
s
e

d
e

p
o
m
p
e

p
e
n
t
r
u


F
o
n
t
e

a
c
i
c
u
l
a
r
e
,

m
e
d
i
u

a
l
i
a
t
e

c
u

n
i
c
h
e
l

$
i

m
o
l
i
b
d
e
n

2
,
8
0


3
,
"
0

"
,
2
0


2
,
5
0

0
,
5
0


"
,
0
0

0
,
"
5

0
,
0
8

"
,
5

5
,
0
N
i
,

0
,
6

"
,
0

M
o

C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e5
6

T
a
b
e
l
u
l

6


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7


8


n
!
m
o
l

c
u

c
!
r
b
u
n
e
,

r
e
p
e
r
e

p
e
n
t
r
u

m
o
r
i
,

i
n
e
l
e

d
e

m
!
c
i
n
a
t
,

$
u
r
u
b
u
r
i

d
e

p
r
e
s
a
r
e

d
e

l
a

f
!
r

m
i
#
a
r
e
a

t
r
e
s
t
i
e
i

d
e

z
a
h
!
r
,

c
i
l
i
n
d
r
i
i

d
e

l
a

m
o
a
r
a

d
e

c
e
r
e
a
l
e
,

p
l
!
c
i

d
e

c
!
p
t
u
$
i
r
e

p
e
n
t
r
u

a
m
e
s
t
e
c
!
t
o
a
r
e
l
e

d
e

a
s
f
a
l
t
,

d
i
s
c
u
r
i

d
e

d
e
b
a
v
u
r
a
t
,

c
u
#
i
t
e

d
e

t
o
c
a
t
,

b
i
l
e

p
e
n
t
r
u

r
u
l
m
e
n
#
i
,

s
c
u
l
e

d
e

t
r
a
s

l
a

s

r
m
a

d
e

c
u
p
r
u
,

f
!
l
c
i

p
e
n
t
r
u

m
a
$
i
n
i
l
e

d
e

n
d
r
e
p
t
a
t

s

r
m
!

e
t
c
.
7
6

C
u
#
i
t
e

d
e

p
l
u
g
,

$
e
n
i
l
e
,

b
u
c
$
e

a
n
t
i
f
r
i
c
#
i
u
n
e
,

t
u
b
u
r
i

h
i
d
r
o
m
o
n
i
t
o
a
r
e

e
t
c
.

F
o
n
t
!

m
a
l
e
a
b
i
l
!

a
l
i
a
t
!

c
u

m
a
n
g
a
n

3
,
0
0


3
,
5
0

"
,
3

"
2


"
5


0
,
"
0

0
,
0
0
5


F
o
n
t
!

s
i
l
i
c
i
o
a
s
!

2
,
4

5
,
7

0
,
7

0
,
3

0
,
"
2


F
o
n
t
!

N
i
-
C
r

3
,
2

2
,
"

0
,
6

0
,
8

0
,
"
2

0
,
6
7

N
i
,

0
,
3
4

C
r

N
i
c
r
o
s
i
l
a
l

"
,
8

4
,
4

0
,
6

0
,
0
4

0
,
0
5

"
8
,
7

N
i
,

2
,
6

C
r

7
7

L
i
n
g
o
t
i
e
r
e
,

b
a
r
e

d
e

g
r
!
t
a
r
e
,

#
e
v
i

d
e

e
$
a
p
a
m
e
n
t

e
t
c
.
,

r
e
p
r
e
z
e
n
t

n
d

f
o
n
t
!

r
e
f
r
a
c
t
a
r
!

r
e
z
i
s
t
e
n
t
!

l
a

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i

m
a
i

m
a
r
i

d
e


7
0
0
0
C

N
i
r
e
z
i
s
t

2
,
4

"
,
"

0
,
8

0
,
3

0
,
"
2

"
6
,
6

N
i
,


3
,
3

C
r
,

7
,
3

C
u

C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e5
7

T
a
b
e
l
u
l

6


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7


8

7
8

n
t
r
e
r
u
p
!
t
o
a
r
e

c
a
r
e

l
u
c
r
e
a
z
!

n

u
l
e
i

(
c
a
p
a
c
e
,

c
a
r
c
a
s
e
,

b
u
c
$
e
)
,

t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
o
a
r
e

d
e

f
o
r
#
!

(
a
r
m
!
t
u
r
i

e
t
c
.
)
,

m
a
$
i
n
i

e
l
e
c
t
r
i
c
e
,

t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
o
a
r
e

d
e

s
u
d
u
r
!

(
c
a
p
a
c
e
,

s
!
n
i
i
)
,

s
e
p
a
r
a
t
o
a
r
e

e
t
c
.

F
o
n
t
e

n
e
m
a
g
n
e
t
i
c
e

a
l
i
a
t
e

c
u

n
i
c
h
e
l

$
i

m
a
n
g
a
n

2
,
6
0


3
,
0
0

2
,
5

5
,
6

0
,
"
5

0
,
"
0

9

"
2

N
i

3
,
5
8

2
,
5
6

0
,
4
5

0
,
0
"
2

0
,
0
2
2

0
,
0
"

M
g
,

0
,
9
7

N
i
,

0
,
3
3

M
o

3
,
4
0


3
,
8
0

2
,
8
0


3
,
0
0

m
a
x
.

0
,
5

0
,
0
7

0
,
0
2

0
,
0
3

0
,
0
5

M
g
,

0
,
2

M
o
,

0
,
5

0
,
7

C
u
,

0
,
0
2

0
,
0
4

p
!
m

n
t
u
r
i

r
a
r
e


7
9

P
i
n
i
o
a
n
e

h
i
p
e
r
b
o
l
o
i
d
e
,

a
n
g
r
e
n
a
j
e

p
l
a
n
e
t
a
r
e
,

c
u
p
l
a
j
e

d
i
f
e
r
e
n
#
i
a
l
e

(
c
r
u
c
i

s
a
t
e
l
i
#
i
)
,

i
n
e
l
e

d
e

a
s
a
m
b
l
a
r
e

s
e
g
m
e
n
t
a
t
e
,

r
o
#
i

m
e
l
c
a
t
e
,

a
n
g
r
e
n
a
j
e

c
o
n
i
c
e

a
u
t
o
m
o
b
i
l
e
,

s
i
s
t
e
m
e

d
e

a
p
r
i
n
d
e
r
e

l
a

m
o
t
o
a
r
e
l
e

D
i
e
s
e
l

C
u
m
m
i
n
s
,

t
r
a
n
s
m
i
s
i
i

h
i
p
e
r
b
o
i
d
a
l
e

p
e
n
t
r
u

a
u
t
o
b
u
z
e
,

r
o
#
i

d
i
n
#
a
t
e

p
e
n
t
r
u

m
a
t
e
r
i
a
l

r
u
l
a
n
t
,

r
o
#
i

d
i
n
#
a
t
e

c
i
r
c
u
l
a
r
e

c
u

d
a
n
t
u
r
!

i
n
t
e
r
i
o
a
r
!

e
t
c
.

F
o
n
t
e

c
u

g
r
a
f
i
t

n
o
d
u
l
a
r

b
a
i
n
i
t
i
c
e

3
,
4
0


3
,
8
0

2
,
3
0

0
,
5

0
,
0
7

0
,
0
2

0
,
0
3

0
,
0
5
M
g
,

0
,
3

C
u


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e5
8

T
a
b
e
l
u
l

6


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7


8

3
,
4
0


3
,
7
0

2
,
"
0


2
,
7
0

m
a
x
.

0
,
3
5

0
,
0
6

0
,
"
2

0
,
0
3

0
,
0
6

M
g
,

"
,
"

N
i
,

0
,
2

0
,
4

M
o

3
,
5
0


3
,
8
0

2
,
4
0


2
,
8
0

m
a
x
.

0
,
5
0

0
,
0
6


0
,
0
2

0
,
0
3

0
,
0
6

M
g
,

8
0

A
r
b
o
r
i

p
e
n
t
r
u

m
o
t
o
a
r
e

v
e
h
i
c
u
l
e

g
r
e
l
e

(
f
i
r
m
e
l
e

V
o
l
v
o
,

C
h
r
y
s
l
e
r
,

M
e
r
c
e
d
e
s
,

L
e
y
l
a
n
d
,

D
a
i
l
e
r
,

G
e
n
e
r
a
l

M
o
t
o
r
s
)
,

m
o
t
o
a
r
e

V
8
,

m
o
t
o
a
r
e

c
u

t
u
r
b
i
n
!

s
u
p
r
a
a
l
i
m
e
n
t
a
t
!
,

m
o
t
o
a
r
e

c
u

c
o
m
p
r
e
s
o
r
,

m
o
t
o
a
r
e

D
i
e
s
e
l

p
e
n
t
r
u

a
u
t
o
c
a
m
i
o
a
n
e

$
i

t
r
a
c
t
o
a
r
e
,

m
o
t
o
a
r
e

d
e

c
u
r
s
e
,

a
r
b
o
r
i

c
o
t
i
#
i

c
u

f
i
l
e
t
e

r
o
l
u
i
t
e

a
d

n
c
,

m
o
t
o
a
r
e

p
e
n
t
r
u

u
n
i
t
!
#
i

f
r
i
g
o
r
i
f
i
c
e
,

m
o
t
o
a
r
e

p
e
n
t
r
u

u
n
i
t
!
#
i

d
e

a
e
r

c
o
n
d
i
#
i
o
n
a
t
,

m
o
t
o
a
r
e

p
e
n
t
r
u

c
o
m
p
r
e
s
o
a
r
e
,

a
x
e

c
u

c
a
m
e

e
t
c
.

F
o
n
t
e

c
u

g
r
a
f
i
t

n
o
d
u
l
a
r

b
a
i
n
i
t
i
c
e

3
,
4
7

2
,
3
0

0
,
3
6

0
,
0
3

0
,
"

0
,
0
6

M
g
,

"
,
5
5

N
i
,

0
,
"
4

M
o
,

0
,
5
9

C
u

8
"

P
i
e
s
e

p
e
n
t
r
u

a
u
t
o
v
e
h
i
c
u
l
e


a
m
o
r
t
i
z
o
a
r
e

d
e

v
i
t
e
z
!
,

f
u
z
e
t
e
,

c
o
m
p
o
n
e
n
t
e

d
e

d
i
r
e
c
#
i
e
,

f
u
r
c
i
,

s
e
l
e
c
t
o
a
r
e
,

c
r
u
c
i

c
a
r
d
a
n
i
c
e
,

s
u
s
p
e
n
s
i
i
,

c
o
n
s
o
l
e
,

c
a
r
c
a
s
e

d
e

d
i
f
e
r
e
n
#
i
a
l
,

p
a
p
u
c
i

d
e

$
e
n
i
l
e
,

b
r
a
#
e

d
e

s
u
s
p
e
n
s
i
e
,

l
e
v
i
e
r
e

d
e


F
o
n
t
e

c
u

g
r
a
f
i
t

n
o
d
u
l
a
r

b
a
i
n
i
t
i
c
e

3
,
9
"

2
,
"
2

0
,
"
8

0
,
0
3

0
,
0
2

0
,
0
6

M
g

C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e5
9

T
a
b
e
l
u
l

6


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7


8

3
,
9
"


2
,
"
2

0
,
"
8

0
,
0
3

0
,
0
2

"
,
0
3

N
i
,

0
,
0
6

M
g


c
o
m
a
n
d
!
,

b
u
t
u
c
u
l

r
o
#
i
i

$
i

a
x
e

p
e
n
t
r
u

a
u
t
o
u
t
i
l
i
t
a
r
e
,

s
c
a
u
n
e

p
e
n
t
r
u

a
r
c
u
r
i

l
a

a
u
t
o
c
a
m
i
o
a
n
e
,

c
o
m
p
o
n
e
n
t
e

d
e

a
m
b
r
e
i
a
j

e
t
c
.3
,
9
"


2
,
"
2

0
,
"
8

0
,
0
3

0
,
0
2

0
,
5
3
N
i
,

0
,
5
4
C
u
,

0
,
0
5
M
g

8
2

P
i
e
s
e

p
e
n
t
r
u

u
t
i
l
a
j

f
e
r
o
v
i
a
r

m
p
i
n
g
!
t
o
a
r
e

p
e
n
t
r
u

v
a
g
o
a
n
e

m
o
t
o
r
,

c
a
r
c
a
s
!

a
d
a
p
t
o
r

p
e
n
t
r
u

l
a
g
!
r
u
l

a
x
e
i
,

d
i
s
p
o
z
i
t
i
v
e

d
e

f
r

n
a
r
e

d
e

l
a

l
o
c
o
m
o
t
i
v
a

d
e

m
a
n
e
v
r
a
r
e
,

a
r
t
i
c
u
l
a
#
i
i

p
e
n
t
r
u

s
u
s
p
e
n
s
i
i

$
i

l
a
g
!
r
e
,

p
l
!
c
i

p
e
n
t
r
u

v
a
g
o
a
n
e

d
e

t
u
r
b
!
,

b
l
o
c
u
r
i

d
e

c
u
p
l
a
r
e
,

p
e
n
t
r
u

v
a
g
o
a
n
e

d
e

m
i
n
e
r
e
u
,

e
l
e
m
e
n
t
e

d
e

s
u
s
#
i
n
e
r
e
,

b
o
g
h
i
u
r
i

$
i

r
o
#
i

p
e
n
t
r
u

$
i
n
!

(
v
a
g
o
a
n
e

d
e

m
a
r
f
!
,

l
o
c
o
m
o
t
i
v
e
)
,

s
a
b
o
#
i

d
e

f
r

n
!

$
i

c
a
l
e

e
t
c
.

F
o
n
t
e

c
u

g
r
a
f
i
t

n
o
d
u
l
a
r

b
a
i
n
i
t
i
c
e


2
,
4
6

"
,
5
4

"
,
3
8

0
,
0
3

0
,
0
2

4
,
6
3

N
i
,

0
,
9
2

M
o

8
3

C
r
e
u
z
e
t
e

p
e
n
t
r
u

t
o
p
i
r
e
a

a
l
u
m
i
n
i
u
l
u
i

F
o
n
t
!

a
l
i
a
t
!

c
u

a
l
u
m
i
n
i
u

2
,
5
0


2
,
8
0

0
,
5
0


3
,
0
0

0
,
6

0
,
"

0
,
8

0
,
5

"
,
5

C
r
,

6

A
l

8
4

R
e
z
i
s
t
e
n
#
e

e
l
e
c
t
r
i
c
e

F
o
n
t
!

a
l
i
a
t
!

c
u

a
l
u
m
i
n
i
u

2
,
5
0


3
,
0
0

0
,
5
0


3
,
0

0
,
6

0
,
"

0
,
0
8

6

A
l


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e6
0

T
a
b
e
l
u
l

6


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

8

3
,
3

0
,
6
0

0
,
5
8

0
,
"

0
,
0
8

"
"
,
5
4

V
,

"
,
"
7

C
r
,

0
,
9
2

M
o

8
5

B
i
l
e

d
e

s
f
!
r

m
a
r
e

a

c
!
r
b
u
n
e
l
u
i
,

a
j
u
t
a
j
e

d
e

s
a
b
l
a
r
e
,

p
i
e
s
e

c
e

l
u
c
r
e
a
z
!

n

c
o
n
d
i
#
i
i

d
e

u
z
a
r
e

n
s
o
#
i
t
e

d
e

$
o
c
u
r
i

m
e
c
a
n
i
c
e

F
o
n
t
!

a
l
i
a
t
!

c
u


v
a
n
a
d
i
u

"
,
5
0


4
,
8
0

m
a
x
.
7

5

"
7

0
,
"

0
,
0
8

2

"
5

V
,

m
a
x
.
7
C
r
,

m
a
x
.
3

T
i


8
6

L
i
n
g
o
t
i
e
r
e

F
o
n
t
!

c
u

g
r
a
f
i
t


v
e
r
m
i
c
u
l
a
r

3
,
7

"
,
9
9

0
,
"
8

0
,
0
4
7

0
,
0
0
5

0
,
0
"

A
l
,

0
,
0
"
5
C
r
,

0
,
0
4
8
C
u
,

0
,
0
0
"
M
o

0
,
0
"
0
S
n

0
,
0
"
6
V

8
7

L
i
n
g
o
t
i
e
r
e

F
o
n
t
!

c
u

g
r
a
f
i
t


v
e
r
m
i
c
u
l
a
r

3
,
6


5
,
0

"
,
4
5


2
,
0
0

0
,
4


"
,
0

0
,
0
5

0
,
0
0
"

0
,
0
0
9

0
,
0
5


0
,
"
2

C
e

8
8

L
i
n
g
o
t
i
e
r
e

F
o
n
t
!

c
u

g
r
a
f
i
t


v
e
r
m
i
c
u
l
a
r

3
,
8
5


3
,
9
0

2
,
5
9


2
,
6
"

0
,
"
5


0
,
2
5

0
,
0
7
8

0
,
"
0
2

0
,
0
"
5

0
,
0
2
5


8
9

C
h
i
u
l
a
s
e

d
e

m
o
t
o
r

D
i
e
s
e
l

F
o
n
t
!

c
u

g
r
a
f
i
t


v
e
r
m
i
c
u
l
a
r

3
,
3
"


3
,
4
7

2
,
3
7


2
,
5
8

0
,
"
3


0
,
"
5

0
,
0
6


0
,
0
8

0
,
0
0
5

0
,
"
6


0
,
0
2
5

C
e


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e6
"

T
a
b
e
l
u
l

6


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7


8

9
0

V
o
l
a
n
t
e

p
e
n
t
r
u

m
o
t
o
a
r
e
l
e

d
e

a
u
t
o
m
o
b
i
l
e

F
o
n
t
!

c
u

g
r
a
f
i
t

v
e
r
m
i
c
u
l
a
r

3
,
5

"
,
7

0
,
3

0
,
"

0
,
0
"
2

m
a
x
.
0
,
2
5

C
u
,

0
,
0
0
2
6

0
,
0
2
5
M
g
,

0
,
0
2

0
,
0
6

T
i

Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

62
Problemele ce le creaz! fonta veche sunt de tipul urm!tor:
piesele turnate din font! elaborat! n cubilou aduc n
nc!rc!tur! o cantitate mare de sulf cauzat! de cocsul de turn!torie;
unele sorturi de font! veche con#in grafit de dimensiuni
mari, cantit!#i mari de gaze $i incluziuni nemetalice dar $i de
oligoelemente chimice;
ansamblurile $i subansamblurile pot con#ine metale $i aliaje
neferoase, o#el, componente nemetalice iar unele buc!#i pot avea
provenien#! militar!, aceste particularit!#i necesitnd opera#ii de
sortare calitativ!, inclusiv de asigurare a securit!#ii personalului ce
deserve$te procesul de elaborare;
buc!#ile de font! veche impun $i o sortare dimensional! etc.
c. De#eurile de o"el
De$eurile de o#el sunt de$eurile ce au ca provenien#! piesele
de o#el ob#inute prin turnare (maselote, adaosuri tehnologice re#ele de
turnare, rebuturi $i piese ie$ite din uz numite $i o#el vechi), deformare
plastic! (#agle, brame-sleguri , ca $utaje, de$euri de la ambutisare,
laminare, forjare etc.), sudare etc.
De$eurile de o#el sunt acceptate n nc!rc!tur! datorit!
urm!toarelor avantaje:
au con#inut de carbon mic, ceea ce le fac foarte utile pentru
elaborarea fontelor cu un con#inut de carbon mic. De asemenea,
de$eurile de o#el reprezint! unicul sort metalic din nc!rc!tur! n cazul
elabor!rii fontei sintetice n cuptoare cu induc#ie ce func#ioneaz! la
frecven#e mijlocii $i mari $i unicul sort metalic din nc!rc!tura
ad!ugat! n cazul elabor!rii fontei semisintetice, ns!, n cuptoare cu
induc#ie ce func#ioneaz! la frecven#a re#elei;
determin! ob#inerea de caracteristici mecanice de rezisten#!
mai mari dect n cazul n care nc!rc!tura metalic! nu con#ine de$euri
de o#el $i este format! din font! brut! de turn!torie clasic!, font!
brut! elaborat! n furnal ce func#ioneaz! pe baz! de mangal, font!
brut! de afinare, font! brut! aliat! $i de$euri proprii de font!, dup!
caz;
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

63
fonta de a doua fuziune se ob#ine cu un con#inut mai mic de
gaze, incluziuni nemetalice $i oligoelemente. Aceast! particularitate,
printe altele, explic! ob#inerea de caracteristici mecanice de rezisten#!
superioare pentru fonta de a doua fuziune;
conduc la ob#inerea unui grafit mai fin pentru fonta de a
doua fuziune;
sunt relativ u$or de procurat;
mic$oreaz! costul fontei de a doua fuziune deoarece au un
cost mai mic dect cel al fontei brute, n general.
De asemenea, propor#ia de de$euri de o#el din nc!rc!tura
metalic! depinde $i de urm!torii factori:
importan#a pieselor vizate a fi ob#inute. Cu ct importan#a
pieselor este mai mare de exemplu, piese pentru centrale electrice
nucleare, etaloane etc. cu att propor#ia de de$euri de o#el n
nc!rc!tura metalic! este mai mare;
cantitatea de font! brut! $i font! veche prezent! la un
moment dat n depozitele turn!toriei. Cu ct disponibilul de asemenea
sorturi este mai mic, cu att propor#ia de de$euri de o#el n nc!rc!tur!
este mai mare;
sistemul ecologic de captare a gazelor $i prafului (a noxelor)
ce rezult! ca produse secundare ale procesului de carburare. Dac!
sistemul ecologic respectiv este corespunz!tor, propor#ia de de$euri de
o#el din nc!rc!tur! se poate m!ri;
con#inutul de carbon al de$eurilor de o#el. Cu ct con#inutul
de carbon al de$eurilor de o#el este mai mic, cu att propor#ia de
de$euri de o#el din nc!rc!tur! poate fi mai mare;
costul materialelor de carburare. Cu ct costul materialelor
de carburare este mai mic, cu att propor#ia de de$euri de o#el din
nc!rc!tur! poate fi mai mare;
gradul de asimilare al carbonului n fonta lichid! (gradul de
carburare). Cu ct gradul de carburare este mai mare, cu att propor#ia
de de$euri de o#el din nc!rc!tur! poate fi mai mare;
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

64
gradul de agitare al b!ii metalice. Cu ct gradul de agitare al
b!ii metalice este mai mare, cu att propor#ia de de$euri de o#el din
nc!rc!tur! poate fi mai mare;
gradul de supranc!lzire n stare lichid! al fontei. Cu ct
gradul de supranc!lzire respectiv este mai mare, cu att propor#ia de
de$euri de o#el din nc!rc!tur! poate fi mai mare etc.
n balan#a calculului rentabilit!#ii ob#inerii fontei de a doua
fuziune trebuie s! aib! n vedere $i urm!toarele considerente:
baia metalic! trebuie carburat! n mai multe situa#ii, cu att
mai mult n cazul elabor!rii fontei sintetice. A$a, durata de elaborare
se prelunge$te, afectnd costul fontei elaborate (este nevoie $i de
asigurarea unei temperaturi mai mari a b!ii metalice);
cantitatea de energie ce se consum! pentru topirea $i
supranc!lzirea de$eurilor de o#el este mai mare dect cea
corespunz!toare topirii $i supranc!lzirii fontelor brute, fontei vechi $i
de$eurilor proprii;
costul de$eurilor de o#el ocazionat de diferite circumstan#e
(furnizor, distan#!, import, perioade critice, capacitatea bazei de
$arjare, stabilitate monetar! etc.) etc.
n tabelul 7 se prezint! compozi#iile chimice ale unor de$euri
de o#el.
n categoria de$eurilor de o#el intr! $i a$chiile ($panul)
rezultate n urma prelucr!rilor mecanice cu ma$inile unelte.
d. De#eurile proprii
n principiu, de$eurile proprii se refer! la marca de font!
propus! a fi elaborat!, dar se pot referi $i la alte m!rci de font! dect
cea propus! a fi elaborat! & m!rci de font! din programul curent.
De$eurile proprii reprezint! re#elele de turnare, maselotele,
adaosurile tehnologice, rebuturile, $panul $i scoar#ele $i resturile de la
turnare.
Dac! de$eurile proprii reprezint! mai multe m!rci de font!,
pentru a afla compozi#ia chimic! a lor, se face media ponderat!. De
exemplu, dac! se utilizeaz! 30% de$euri proprii ce con#in 2,"% Si,
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

65
60% de$euri proprii ce con#in 2,8% Si $i "0% de$euri proprii ce con#in
2% Si, con#inutul de siliciu al de$eurilor proprii este de
%, ,
, ,
Si
DP
5" 2
"00
2
"0
"00
8 2
60
"00
" 2
30 + + (44)
n care Si
DP
reprezint! con#inutul de siliciu al de$eurilor proprii, n %.
n categoria de$eurilor proprii intr! $i a$chiile ($panul)
rezultate n urma prelucr!rilor mecanice cu ma$inile unelte.
e. Buretele de fier
Buretele de fier reprezint! produsul rezultat prin reducerea
minereului de fier cu carbonul, hidrogenul, monooxidul de carbon,
metanul $i al#i reduc!tori $i este sub form! de bulg!ri de form!
neregulat! cu porozitate mare, pelete sferice $i pulbere fin!, ["4].
n tabelul 8 se prezint! compozi#ii chimice de burete de fier,
sub form! de burete, ca atare, pelete $i brichete.
Buretele de fier intr! n aten#ie ca sort metalic n nc!rc!tur!
datorit! urm!toarelor aspecte:
costul este inferior fontei brute de turn!torie;
este omogen chimic $i dimensional;
se preteaz! pentru ob#inerea de font! cu grafit nodular
deoarece nu con#ine elemente chimice antimodificatoare;
asigur! pentru fonta de a doua fuziune caracteristici
mecanice de rezisten#! stabile $i mai mari dect n cazul utiliz!rii n
nc!rc!tur! de font! brut! $i de$euri de o#el etc.
Utilizarea buretelui de fier trebuie s! #in! seama $i de
urm!toarele inconveniente:
cre$te cantitatea de zgur! din cauza sterilului ce-l con#ine;
oblig! la utilizare n nc!rc!tur! de fondan#i de natur!
chimic! bazic! pentru legarea chimic! a sterilului acid;
n timpul topirii, exist! interac#iunea chimic! C-FeO, ceea
ce determin! degajarea de CO & gaz toxic;
masa specific! n vrac este relativ mic! ",5...",8 g/cm
3
,
ceea ce impune nc!rcarea de mai multe ori a cuptorului, a$a
C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e6
6

T
a
b
e
l
u
l

7


C
o
m
p
o
z
i
"
i
i

c
h
i
m
i
c
e

o
r
i
e
n
t
a
t
i
v
e

p
e
n
t
r
u

u
n
e
l
e

d
e
#
e
u
r
i

d
e

o
"
e
l
,

[
3
1
]
.

C
o
m
p
o
z
i
"
i
a

c
h
i
m
i
c
!
,

n

%

N
r
.

c
r
t
.
G
r
u
p
a

d
e

d
e
#
e
u
r
i

d
e

o
"
e
l

C

S
i

M
n

P
,

m
a
x
.

S
i
,

m
a
x
.

A
l
t
e

e
l
e
m
e
n
t
e

c
h
i
m
i
c
e

0

1

2

3

4

5

6

7

"

%
u
t
a
j
e

d
e

l
a

l
a
m
i
n
a
r
e
a

p
r
o
f
i
l
u
r
i
l
o
r

(
d
i
n

#
a
g
l
e

$
i

b
r
a
m
e
)

0
,
"
2
.
.
.
0
,
5
0

m
a
x
.
0
,
2

0
,
5
5
.
.
.
0
,
8
0

0
,
0
5

0
,
0
5


2

D
e
$
e
u
r
i

d
e

l
a

a
m
b
u
t
i
s
a
r
e
,

t
a
b
l
e
,

b
e
n
z
i

l
a
m
i
n
a
t
e

l
a

r
e
c
e

e
t
c
.

m
a
x
.
0
,
"
0

m
a
x
.
0
,
0
8

0
,
2
0
.
.
.
0
,
4
5

0
,
0
5

0
,
0
5


3

D
e
$
e
u
r
i

d
e

o
#
e
l

l
a
m
i
n
a
t

l
a

c
a
l
d

m
a
x
.
0
,
"
9

0
,
"
5
.
.
.
0
,
5
0
0
,
3
0
.
.
.
0
,
8
0

0
,
0
4
5

0
,
0
4
5


4

D
e
$
e
u
r
i

d
e

o
#
e
l

l
a
m
i
n
a
t

l
a

c
a
l
d

0
,
"
5
.
.
.
0
,
2
2
0
,
"
5
.
.
.
0
,
5
0
0
,
7
5
.
.
.
"
,
"
5

0
,
0
4
5

0
,
0
4
5

0
,
0
2
0
.
.
.
0
,
0
3
5

A
l

5

D
e
$
e
u
r
i

d
e

o
#
e
l

l
a
m
i
n
a
t

l
a

c
a
l
d

m
a
x
.
0
,
2
0

0
,
"
5
.
.
.
0
,
5
0
"
,
0
5
.
.
.
"
,
6
5

0
,
0
4
0

0
,
0
4
0

m
a
x
.
0
,
"
5

V

6

D
e
$
e
u
r
i

d
e

o
#
e
l

l
a
m
i
n
a
t

l
a

c
a
l
d

m
a
x
.
0
,
"
9

0
,
"
3
.
.
.
0
,
3
7
0
,
3
8
.
.
.
0
,
8
4

0
,
0
4
5

0
,
0
4
5

0
,
6
8
.
.
.
"
,
0
4

C
r
;

0
,
3
8
.
.
.
0
,
6
2

M
o
.

7

O
#
e
l

c
a
r
b
o
n

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e

0
,
0
7
.
.
.
0
,
"
3


8

O
#
e
l

l
a
m
i
n
a
t

l
a

c
a
l
d

s
l
a
b

a
l
i
a
t
,

[
"
2
]

0
,
0
8
.
.
.
0
,
"
5
0
,
"
7
.
.
.
0
,
3
7

0
,
4
.
.
.
0
,
7

0
,
3
0

0
,
0
2
5

0
,
9
.
.
.
"
,
2

C
r
;

0
,
2
5
.
.
.
0
,
3
5

M
o
;

0
,
"
5
.
.
.
0
,
3
0
V
;

0
,
0
"
5
.
.
.
0
,
0
3
5

A
l

9

O
#
e
l

c
a
r
b
o
n

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e
,

[
"
3
]

0
,
0
6
.
.
.
0
,
"
3
0
,
"
5
.
.
.
0
,
3
7

0
,
3
.
.
.
0
,
5

0
,
0
4

0
,
0
5


"
0

O
#
e
l

c
a
r
b
o
n

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e

0
,
"
9
.
.
.
0
,
3
0
0
,
"
5
.
.
.
0
,
3
7

0
,
4
.
.
.
0
,
8

0
,
0
4

0
,
0
5


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e6
7

T
a
b
e
l
u
l

7


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

"
"
O
#
e
l

c
a
r
b
o
n

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e

0
,
3
0
.
.
.
0
,
4
0
0
,
"
5
.
.
.
0
,
3
7

0
,
4
.
.
.
0
,
8

0
,
0
4

0
,
0
5


"
2
O
#
e
l

c
a
r
b
o
n

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e

0
,
4
0
.
.
.
0
,
5
0
0
,
"
5
.
.
.
0
,
3
7

0
,
4
.
.
.
0
,
8

0
,
0
4

0
,
0
5


"
3
O
#
e
l

c
a
r
b
o
n

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e

0
,
5
0
.
.
.
0
,
6
2
0
,
"
5
.
.
.
0
,
3
7

0
,
4
.
.
.
0
,
8

0
,
0
4

0
,
0
5


"
4
O
#
e
l

c
a
r
b
o
n

t
u
r
n
a
t

s
u
b

f
o
r
m
!

d
e

p
i
e
s
e
0
,
"
0
.
.
.
0
,
2
0
0
,
2
0
.
.
.
0
,
4
5
0
,
5
0
.
.
.
0
,
9
0

0
,
0
4
.
.
.

0
,
0
6

0
,
0
4
.
.
.
0
,
0
6


"
5
O
#
e
l

c
a
r
b
o
n

t
u
r
n
a
t

s
u
b

f
o
r
m
!

d
e

p
i
e
s
e
0
,
"
5
.
.
.
0
,
2
5
0
,
2
0
.
.
.
0
,
4
5
0
,
5
0
.
.
.
0
,
9
0

0
,
0
4
.
.
.

0
,
0
6

0
,
0
4
.
.
.
0
,
0
6


"
6
O
#
e
l

c
a
r
b
o
n

t
u
r
n
a
t

s
u
b

f
o
r
m
!

d
e

p
i
e
s
e
0
,
2
0
.
.
.
0
,
3
0
0
,
2
0
.
.
.
0
,
4
5
0
,
5
0
.
.
.
0
,
9
0

0
,
0
4
.
.
.

0
,
0
6

0
,
0
4
.
.
.
0
,
0
6


"
7
O
#
e
l

c
a
r
b
o
n

t
u
r
n
a
t

s
u
b

f
o
r
m
!

d
e

p
i
e
s
e
0
,
2
5
.
.
.
0
,
3
5
0
,
2
0
.
.
.
0
,
4
5
0
,
5
0
.
.
.
0
,
9
0
0
,
0
4
.
.
.
0
,
0
6

0
,
0
4
.
.
.
0
,
0
6


"
8
O
#
e
l

c
a
r
b
o
n

t
u
r
n
a
t

s
u
b

f
o
r
m
!

d
e

p
i
e
s
e
0
,
3
5
.
.
.
0
,
4
5
0
,
2
0
.
.
.
0
,
4
5
0
,
5
0
.
.
.
0
,
9
0
0
,
0
4
.
.
.
0
,
0
6

0
,
0
4
.
.
.
0
,
0
6


"
9
O
#
e
l

b
e
t
o
n

r
o
t
u
n
d

m
a
x
.
0
,
2
0

m
a
x
.
0
,
5
0

"
,
2
.
.
.
"
,
5

0
,
0
6

0
,
6
6

m
a
x
.
0
,
5
5

C
u

2
0
O
#
e
l

c
a
r
b
o
n

o
b
i
$
n
u
i
t

p
r
e
l
u
c
r
a
t

l
a

c
a
l
d

0
,
0
7
.
.
.
0
,
"
5

0

0
,
3
5
.
.
.
0
,
5
0

0
,
0
6

0
,
0
6


2
"
O
#
e
l

c
a
r
b
o
n

o
b
i
$
n
u
i
t

p
r
e
l
u
c
r
a
t

l
a

c
a
l
d

0
,
"
2
.
.
.
0
,
2
2
0
,
"
2
.
.
.
0
,
3
5
0
,
3
5
.
.
.
0
,
6
0

0
,
0
6

0
,
0
6


2
2
O
#
e
l

c
a
r
b
o
n

o
b
i
$
n
u
i
t

p
r
e
l
u
c
r
a
t

l
a

c
a
l
d

0
,
"
8
.
.
.
0
,
2
7
0
,
"
7
.
.
.
0
,
3
5
0
,
4
0
.
.
.
0
,
7
0

0
,
0
6

0
,
0
6


2
3
O
#
e
l

c
a
r
b
o
n

o
b
i
$
n
u
i
t

p
r
e
l
u
c
r
a
t

l
a

c
a
l
d

0
,
2
8
.
.
.
0
,
3
7
0
,
"
7
.
.
.
0
,
3
5
0
,
5
0
.
.
.
0
,
8
0

0
,
0
6

0
,
0
6


2
4
O
#
e
l

c
a
r
b
o
n

o
b
i
$
n
u
i
t

p
r
e
l
u
c
r
a
t

l
a

c
a
l
d

0
,
3
8
.
.
.
0
,
5
0
0
,
"
7
.
.
.
0
,
3
5
0
,
5
0
.
.
.
0
,
8
0

0
,
0
6

0
,
0
6


2
5
O
#
e
l

c
a
r
b
o
n

o
b
i
$
n
u
i
t

p
r
e
l
u
c
r
a
t

l
a

c
a
l
d

0
,
5
0
.
.
.
0
,
6
3
0
,
"
7
.
.
.
0
,
3
5
0
,
5
5
.
.
.
0
,
8
0

0
,
0
6

0
,
0
6


2
6
O
#
e
l
u
r
i

p
e
n
t
r
u

#
e
v
i

f
!
r
!

s
u
d
u
r
!


0
,
0
9
.
.
.
0
,
"
6
0
,
"
7
.
.
.
0
,
3
7
0
,
4
0
.
.
.
0
,
8
0

0
,
0
4
0

0
,
0
4
5C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e6
8

T
a
b
e
l
u
l

7


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

2
7

O
#
e
l
u
r
i

p
e
n
t
r
u

#
e
v
i

f
!
r
!

s
u
d
u
r
!


0
,
"
7
.
.
.
0
,
2
4

0
,
"
7
.
.
.
0
,
3
7

0
,
4
0
.
.
.
0
,
8
0

0
,
0
4
0

0
,
0
4
5


2
8

O
#
e
l
u
r
i

p
e
n
t
r
u

#
e
v
i

f
!
r
!

s
u
d
u
r
!


0
,
4
0
.
.
.
0
,
5
0

0
,
"
7
.
.
.
0
,
3
7

0
,
7
0
.
.
.
"
,
0
0

0
,
0
4
0

0
,
0
4
5


2
9

O
#
e
l
u
r
i

p
e
n
t
r
u

#
e
v
i

f
!
r
!

s
u
d
u
r
!


0
,
0
9
.
.
.
0
,
"
6

0
,
"
7
.
.
.
0
,
3
7

0
,
4
0
.
.
.
0
,
8
0

0
,
0
4
0

0
,
0
4
5


3
0

O
#
e
l
u
r
i

p
e
n
t
r
u

#
e
v
i

f
!
r
!

s
u
d
u
r
!


0
,
"
7
.
.
.
0
,
2
4

0
,
"
7
.
.
.
0
,
3
7

0
,
4
0
.
.
.
0
,
8
0

0
,
0
4
0

0
,
0
4
5


3
"

O
#
e
l
u
r
i

p
e
n
t
r
u

#
e
v
i

f
!
r
!

s
u
d
u
r
!


0
,
4
0
.
.
.
0
,
5
0

0
,
"
7
.
.
.
0
,
3
7

0
,
7
0
.
.
.
"
,
0
0

0
,
0
4
0

0
,
0
4
5


3
2

E
l
e
m
e
n
t
e

p
o
r
t
a
n
t
e

p
e
n
t
r
u

c
o
n
s
t
r
u
c
#
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e

s
u
d
a
t
e

s
a
u

m
b
i
n
a
t
e

p
r
i
n

a
l
t
e

p
r
o
c
e
d
e
e
,
f
e
r
m
e
,

p
o
d
u
r
i

d
e

$
o
s
e
a

$
i

c
a
l
e

f
e
r
a
t
!
,

r
e
z
e
r
v
o
a
r
e
,

s
t

l
p
u
r
i
,

e
l
e
m
e
n
t
e

d
e

s
t
r
u
c
t
u
r
i

p
o
r
t
a
n
t
e
,

d
e

m
a
$
i
n
i

$
i

u
t
i
l
a
j
e
,

b
a
t
i
u
r
i

s
u
d
a
t
e
,

o
r
g
a
n
e

d
e

m
a
$
i
n
i

s
u
p
u
s
e

l
a

s
o
l
i
c
i
t
!
r
i

m
o
d
e
r
a
t
e
,

l
a
n
#
u
r
i

d
e

t
r
a
c
#
i
u
n
e
,

s

r
m
e

$
i

p
l
!
c
i

s
u
d
a
t
e

p
e
n
t
r
u

b
e
t
o
n

a
r
m
a
t
,

f
l
a
n
$
e

m
a
x
.
0
,
2
0

m
a
x
.
0
,
4
0

m
a
x
.
0
,
8
0

0
,
0
6

0
,
0
6


3
3

S
t

l
p
i

p
e
n
t
r
u

l
i
n
i
i

e
l
e
c
t
r
i
c
e

a
e
r
i
e
n
e
,

c
!
i

d
e

r
u
l
a
r
e
,

m
a
c
a
r
a
l
e
,

$
a
s
i
u
r
i

d
e

a
u
t
o
v
e
h
i
c
u
l
e
,

r
e
z
e
r
v
o
a
r
e

d
e

m
a
r
e

c
a
p
a
c
i
t
a
t
e
,

l
a
n
#
u
r
i

d
e

t
r
a
c
#
i
u
n
e

m
a
x
.
0
,
2
0

m
a
x
.
0
,
5

m
a
x
.
"
,
6

0
,
0
6

0
,
0
6C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e6
9

T
a
b
e
l
u
l

7


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

3
4
'
e
v
i

$
i

c
o
n
d
u
c
t
e

p
e
n
t
r
u

u
t
i
l
i
z
!
r
i

c
u
r
e
n
t
e

p
r
e
c
u
m

$
i

n

i
n
d
u
s
t
r
i
a

p
e
t
r
o
l
i
e
r
!
,

e
n
e
r
g
e
t
i
c
!
,

f
l
a
n
$
e
,

$
t
u
#
u
r
i
,

c
o
n
s
t
r
u
c
#
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e

p
e
n
t
r
u

m
a
c
a
r
a
l
e
,

t
u
r
l
e

d
e

f
o
r
a
j

0
,
"
7


0
,
2
4

0
,
"
7


0
,
3
7

0
,
4
0


0
,
8
0

0
,
0
6

0
,
0
6


3
5
'
e
v
i

f
!
r
!

s
u
d
u
r
!

p
e
n
t
r
u

p
r
e
s
i
u
n
i

m
a
r
i

p
e
n
t
r
u

i
n
d
u
s
t
r
i
a

p
e
t
r
o
l
i
e
r
!

$
i

c
h
i
m
i
c
!
,

a
c
#
i
o
n
!
r
i

h
i
d
r
o
s
t
a
t
i
c
e

0
,
4
0


0
,
5
0

0
,
"
7


0
,
3
7


0
,
7
0


"
,
0
0

0
,
0
6

0
,
0
6


3
6
'
e
v
i

s
u
d
a
t
e

p
e
n
t
r
u

c
o
n
d
u
c
t
e

d
e

a
p
!
,

g
a
z

$
i

#
i
#
e
i

m
a
x
.

0
,
3
0


m
a
x
.
"
,
3
5

0
,
0
6

0
,
0
6


3
7
T
a
b
l
e

g
r
o
a
s
e

p
e
n
t
r
u

e
l
e
m
e
n
t
e

p
r
i
n
c
i
p
a
l
e

a
l
e

v
i
a
d
u
c
t
e
l
o
r
,

p
o
d
u
r
i
l
o
r

d
e

$
o
s
e
a

$
i

d
e

c
a
l
e

f
e
r
a
t
!

0
,
"
2


0
,
"
8

m
a
x
.

0
,
5
0

m
a
x
.
"
,
6
0

0
,
0
6

0
,
0
6

m
i
n
.
0
,
0
2
5

A
l
,

m
a
x
.
0
,
0
0
9

N
2
,

m
a
x
.
0
,
0
5
5

T
i

3
8
S
t

l
p
i

d
e

n
a
l
t
!

t
e
n
s
i
u
n
e
,

v
a
g
o
a
n
e
,
m
a
c
a
r
a
l
e
,

s
t
r
u
c
t
u
r
i

p
o
r
t
a
n
t
e

$
i

e
l
e
m
e
n
t
e

d
e

n
c
h
i
d
e
r
e

a

h
a
l
e
l
o
r

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
e

m
a
x
.
0
,
"
0

0
,
"
5


0
,
3
0

m
a
x
.
0
,
4
0

0
,
0
6

0
,
0
6

0
,
5
0

0
,
8
0
C
r
,

0
,
6
0

C
u
,


m
a
x
.

0
,
0
"
5

N
2
,


m
i
n
.

0
,
0
2
5

A
l


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e7
0

T
a
b
e
l
u
l

7


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

3
9
C
!
i

d
e

r
u
l
a
r
e

l
a

m
a
c
a
r
a
l
e

g
r
e
l
e
,

p
o
d
u
r
i

r
u
l
a
n
t
e

p
e
n
t
r
u

s
i
d
e
r
u
r
g
i
e
,

f
e
r
m
e

$
i

s
t

l
p
i

p
e
n
t
r
u

h
a
l
e

c
u

d
e
s
c
h
i
d
e
r
e

m
a
r
e

m
a
x
.
0
,
2
0

m
a
x
.
0
,
4
0

"
,
"
0

"
,
6
5

0
,
0
6

0
,
0
6

m
i
n
.
0
,
0
2
0
A
l
,

m
a
x
.
0
,
7
0

N
i
,

m
i
n
.
0
,
0
5

V
,

m
i
n
.
0
,
0
0
5

T
i

4
0
P
r
o
f
i
l
e

l
a
m
i
n
a
t
e

l
a

c
a
l
d

d
e
s
t
i
n
a
t
e

s
u
s
#
i
n
e
r
i
i

g
a
l
e
r
i
i
l
o
r

d
e

m
i
n
!

0
,
"
4

0
,
"
9

m
a
x
.
0
,
4
5

"
,
2
0

"
,
6
0

0
,
0
6

0
,
0
6

0
,
"
0

0
,
"
9
V
,

m
i
n
.
0
,
0
2

A
l

4
"
L
o
n
g
e
r
o
a
n
e

p
e
n
t
r
u

a
u
t
o
v
e
h
i
c
u
l
e

g
r
e
l
e

m
a
x
.
0
,
2
0

0
,
2
0

0
,
4
0
0
,
9
0

"
,
5
0

0
,
0
6

0
,
0
6

m
a
x
.
0
,
0
2
5
A
l
,

0
,
"
0

0
,
"
5

T
i

4
2
E
l
e
m
e
n
t
e

$
i

s
t
r
u
c
t
u
r
i

d
i
n

b
e
t
o
n

a
r
m
a
t

$
i

b
e
t
o
n

p
r
e
c
o
m
p
r
i
m
a
t


0
,
"
5

0
,
2
3

m
a
x
.
0
,
0
7

0
,
4
0

0
,
7
5

0
,
0
6

0
,
0
6


4
3
P
l
a
s
e

$
i

c
a
r
c
a
s
e

s
u
d
a
t
e
,

e
t
r
i
e
r
i

m
a
x
.
0
,
2
5

m
a
x
.
0
,
4
0

m
a
x
.
0
,
8
0

0
,
0
6

0
,
0
6


4
4
P
i
e
s
e

p
e
n
t
r
u

c
a
z
a
n
e

e
n
e
r
g
e
t
i
c
e
,

s
c
h
i
m
b
!
t
o
a
r
e

d
e

c
!
l
d
u
r
!

m
a
x
.
0
,
"
7

0
,
"
5

0
,
3
5
0
,
4
0

0
,
9
0

0
,
0
5

0
,
0
5

0
,
0
2
0

0
,
0
4
5
A
l

4
5
R
e
c
i
p
i
e
n
#
i

s
u
b

p
r
e
s
i
u
n
e
,

c
a
z
a
n
e

e
n
e
r
g
e
t
i
c
e
,

c
o
n
d
u
c
t
e
,

s
c
h
i
m
b
!
t
o
a
r
e

d
e

c
!
l
d
u
r
!

0
,
"
2

0
,
2
0
0
,
"
5

0
,
3
5
0
,
5
0

0
,
8
0

0
,
0
5

0
,
0
5

0
,
2
5

0
,
4
0

M
o
,

0
,
0
"
0

0
,
0
3
0
A
l

4
6
C
o
n
d
u
c
t
e

d
e

a
b
u
r

v
i
u
,

c
a
z
a
n
e

e
n
e
r
g
e
t
i
c
e

d
e

m
a
r
e

r
a
n
d
a
m
e
n
t
,

o
r
g
a
n
e

d
e

a
s
a
m
b
l
a
r
e

0
,
"
7

0
,
2
3
0
,
"
0

0
,
5
0
0
,
3
0

0
,
8
0
0
,
0
4
0
0
,
0
3
5

"
"
,
0

"
2
,
5
C
r
,

0
,
3
0

0
,
8
0
N
i
,

0
,
8
0

"
,
2
0
M
o
,

0
,
2
5

0
,
3
5

V

C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e7
"

T
a
b
e
l
u
l

7


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

4
7
M
a
n
t
a
l
e

$
i

f
u
n
d
u
r
i

d
e

r
e
c
i
p
i
e
n
#
i
,

f
a
s
c
i
c
u
l
e

t
u
b
u
l
a
r
e
,

c
o
l
e
c
t
o
a
r
e
,

c
o
n
d
u
c
t
e

0
,
8
0

0
,
"
5
0
,
"
7

0
,
3
7

0
,
4
0

0
,
7
0

0
,
0
4
0

0
,
0
3
5

0
,
9
0

"
,
2
0
C
r
,

0
,
2
5

0
,
3
5
M
o
,

0
,
"
5

0
,
3
0
V
,

0
,
0
"
5

0
,
0
4
5

A
l

4
8
C
o
n
s
t
r
u
c
#
i
i

n
a
v
a
l
e


e
l
e
m
e
n
t
e

s
u
d
a
t
e

d
e

s
t
r
u
c
t
u
r
i

p
o
r
t
a
n
t
e

a
l
e

n
a
v
e
l
o
r

f
l
u
v
i
a
l
e

$
i

m
a
r
i
t
i
m
e

d
e

m
i
c

t
o
n
a
j

m
a
x
.
0
,
2
3

m
a
x
.
0
,
3
5

m
i
n
.
2
,
5
x
%
C

0
,
0
4

0
,
0
4


4
9
C
o
n
s
t
r
u
c
#
i
i

n
a
v
a
l
e


e
l
e
m
e
n
t
e

s
u
d
a
t
e

d
e

s
t
r
u
c
t
u
r
i

p
o
r
t
a
n
t
e

a
l
e

n
a
v
e
l
o
r

m
a
r
i
t
i
m
e

d
e

t
o
n
a
j

m
e
d
i
u

m
a
x
.
0
,
"
8

0
,
"
0

0
,
5
0

0
,
9
0

"
,
6
0

0
,
0
4

0
,
0
4

m
a
x
.
0
,
3
5

C
u
,

m
i
n
.
0
,
0
2

A
l
,

m
a
x
.
0
,
2
0

C
r
,

0
,
2
0

0
,
4
0
N
i
,

m
a
x
.
0
,
0
8
M
o

5
0
C
o
n
s
t
r
u
c
#
i
i

n
a
v
a
l
e


e
l
e
m
e
n
t
e

d
e

r
e
z
i
s
t
e
n
#
!

d
i
n

z
o
n
a

c
e
n
t
r
a
l
!

a

n
a
v
e
l
o
r

m
a
r
i
t
i
m
e

d
e

m
a
r
e

t
o
n
a
j


m
a
x
.
0
,
"
8

0
,
"
0

0
,
5
0

0
,
9
0

"
,
6
0

0
,
0
4

0
,
0
4

m
a
x
.
0
,
3
5
C
u
,

m
a
x
.
0
,
0
8

A
l
,

m
a
x
.
0
,
0
5
N
b
,

m
a
x
.
0
,
"
0

V
,


m
a
x
.

0
,
2
0
C
r
,


0
,
4
0

0
,
7
0
N
i
,


m
a
x
.

0
,
0
8

M
o

5
"
R
o
n
d
e
l
e
,

c
u
i
e
,

c
a
p
a
c
e
,

n
i
t
u
r
i
,

c
o
l
i
e
r
e

d
e

s
t
r

n
g
e
r
e

m
a
x
.
0
,
2
3

m
a
x
.
0
,
0
7


0
,
0
6

0
,
0
6


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e7
2

T
a
b
e
l
u
l

7


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

5
2
S
u
p
o
r
#
i
,

r
a
m
e
,

c
a
r
c
a
s
e

$
i

c
a
p
a
c
e
,

t
i
r
a
n
#
i
,

p
i
e
s
e

a
m
b
u
t
i
s
a
t
e

l
a

c
a
l
d

$
i

l
a

r
e
c
e
,

a
r
m
!
t
u
r
i

m
a
x
.
0
,
"
2

m
a
x
.
0
,
0
7

m
a
x
.
0
,
5
5

0
,
0
6
0
,
0
6


5
3
S
t
r
u
c
t
u
r
i

p
o
r
t
a
n
t
e

d
e

m
a
$
i
n
i

a
g
r
i
c
o
l
e
,

t
i
r
a
n
#
i
,

s
u
p
o
r
#
i
,

c
l
i
c
h
e
#
i
,

o
r
g
a
n
e

d
e

a
s
a
m
b
l
a
r
e
,

a
r
m
!
t
u
r
i
,

p
i
e
s
e

a
m
b
u
t
i
s
a
t
e

l
a

c
a
l
d

$
i

l
a

r
e
c
e

m
a
x
.
0
,
"
5

m
a
x
.
0
,
0
7

m
a
x
.
0
,
5
5

0
,
0
6
0
,
0
6


5
4
B
i
e
l
e
,

m
a
n
i
v
e
l
e
,

a
x
e
,

a
r
b
o
r
i
,

r
o
#
i

d
i
n
#
a
t
e
,

p
i
e
s
e

c
a
n
e
l
a
t
e

$
i

f
i
l
e
t
a
t
e
,

f
l
a
n
$
e

m
a
x
.
0
,
2
5

m
a
x
.
0
,
0
7

m
a
x
.
0
,
8
0

0
,
0
6
0
,
0
6


5
5
B
a
r
e

d
e

t
r
a
c
#
i
u
n
e
,

a
r
b
o
r
i

d
r
e
p
#
i

$
i

c
o
t
i
#
i
,

a
r
b
o
r
i

p
e
n
t
r
u

p
o
m
p
e

$
i

t
u
r
b
i
n
e
,

v
o
l
a
n
#
i
,

r
o
#
i

d
i
n
#
a
t
e

p
e
n
t
r
u

v
i
t
e
z
e

p
e
r
i
f
e
r
i
c
e

m
i
c
i

0
,
3
0

m
a
x
.
0
,
4
0

m
a
x
.
0
,
8
0

0
,
0
6
0
,
0
6


5
6
A
r
b
o
r
i

c
a
n
e
l
a
#
i
,

p
e
n
e
,

c
u
p
l
a
j
e
,

r
o
#
i

d
i
n
#
a
t
e
,

m
e
l
c
i

p
e
n
t
r
u

t
r
a
n
s
p
o
r
t
,

f
u
s
u
r
i

p
e
n
t
r
u

p
r
e
s
e
,

c
u
i
e

d
e

c
e
n
t
r
a
r
e
,

r
o
#
i

d
e

l
a
n
#

0
,
5
0

m
a
x
.
0
,
4
0

m
a
x
.
0
,
8
0

0
,
0
6
0
,
0
6


5
7
%
a
i
b
e
,

c
l
i
c
h
e
#
i
,

f
u
r
c
i
,

t
i
j
e
,

p
e
n
e

d
e

g
h
i
d
a
r
e
,

c
u
l
b
u
t
o
a
r
e
,

s
u
p
a
p
e
,

d
i
s
c
u
r
i
,

e
c
l
i
s
e
,

b
u
c
$
e

$
i

r
o
l
e

p
e
n
t
r
u

l
a
n
#
u
r
i

d
e

t
r
a
c
#
i
u
n
e

0
,
0
7

0
,
"
4

0
,
"
7

0
,
3
7

0
,
3
5

0
,
6
5
0
,
0
4
0
,
0
5


5
8
B
o
l
#
u
r
i
,

$
u
r
u
b
u
r
i

d
e

m
i
$
c
a
r
e
,

p
i
u
l
i
#
e
,

p

r
g
h
i
i
,

c
h
e
i
,

p
e
n
e

d
e

g
h
i
d
a
r
e

0
,
"
2

0
,
"
8

0
,
"
7

0
,
3
7

0
,
3
5

0
,
6
5
0
,
0
8
0
,
0
5


5
9
A
x
e
,

b
u
l
o
a
n
e
,

m
a
n
$
o
a
n
e
,

a
r
b
o
r
i
,

$
u
r
u
b
u
r
i
,

f
l
a
n
$
e
,

c

r
l
i
g
e

f
o
r
j
a
t
e

p
e
n
t
r
u

m
a
c
a
r
a
l
e

0
,
2
2

0
,
2
9

0
,
"
7

0
,
3
7

0
,
4
0

0
,
7
0
0
,
0
4
0
,
0
5


6
0
D
i
s
c
u
r
i

d
e

t
u
r
b
i
n
!
,

a
r
b
o
r
i

c
o
t
i
#
i
,

b
i
e
l
e
,

c
o
r
o
a
n
e

d
i
n
#
a
t
e
,

r
o
#
i

c
u

c
l
i
c
h
e
t
,

p
i
e
s
e

d
e

g
h
i
d
a
j
,

m
e
l
c
i
,

p
i
e
s
e

0
,
4
2

0
,
5
0

0
,
"
7

0
,
3
7

0
,
5
0

0
,
8
0
0
,
0
4
0
,
0
5


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e7
3

T
a
b
e
l
u
l

7


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

6
"

P
i
n
i
o
a
n
e
,

t
i
j
e
,

c
a
m
e
,

a
p
a
r
a
t
e

d
e

l
e
g
a
r
e

p
e
n
t
r
u

v
e
h
i
c
u
l
e

d
e

c
a
l
e

f
e
r
a
t
!

0
,
5
2


0
,
6
0

0
,
"
7


0
,
3
7

0
,
6
0

0
,
9
0

0
,
0
4

0
,
0
5


6
2

E
x
c
e
n
t
r
i
c
e
,

b
a
n
d
a
j
e
,

b
u
c
$
e

e
l
a
s
t
i
c
e
,

r
o
#
i

d
i
n
#
a
t
e
,

c

r
l
i
g
e

d
e

t
r
a
c
#
i
u
n
e

p
e
n
t
r
u

v
e
h
i
c
u
l
e

d
e

c
a
l
e

f
e
r
a
t
!

0
,
5
7


0
,
6
5

0
,
"
7


0
,
3
7

0
,
6
0

0
,
9
0

0
,
0
4

0
,
0
5


6
3

A
x
e
,

a
r
b
o
r
i
,

r
o
#
i
,

c
a
m
e
,

l
o
n
j
e
r
o
a
n
e
,

p
i
e
s
e

s
o
l
i
c
i
t
a
t
e

l
a

t
o
r
s
i
u
n
e

0
,
3
2


0
,
4
0

0
,
"
7

0
,
3
7

"
,
4
0

"
,
8
0

0
,
0
4

0
,
0
3
5

m
a
x
.
0
,
3

C
u

6
4

P
r
o
f
i
l
e

d
e

$
e
n
i
l
e

p
e
n
t
r
u

t
r
a
c
t
o
a
r
e

0
,
3
7


0
,
4
5

0
,
"
7


0
,
3
7

0
,
7
0

"
,
0
0

0
,
0
4

0
,
0
3
5

m
a
x
.
0
,
3
0

C
r
,

m
a
x
.
0
,
3
0

N
i
,

m
a
x
.
0
,
3
0

C
u

6
5

A
n
g
r
e
n
a
j
e

m
i
c
i
,

a
r
b
o
r
i
,

a
r
t
i
c
u
l
a
#
i
i

c
a
r
d
a
n
i
c
e
,

p
i
e
s
e

d
e

c
o
m
a
n
d
!

0
,
"
4


0
,
"
9

0
,
"
7


0
,
3
7

"
,
0
0

"
,
3
0

0
,
0
4

0
,
0
3
5

0
,
8
0

"
,
"
0
C
r

6
6

P
i
e
s
e

d
e

u
z
u
r
!

p
e
n
t
r
u

u
t
i
l
a
j
e

m
i
n
i
e
r
e

0
,
2
3


0
,
2
9

"
,
2
0


"
,
6
0

"
,
2
0

"
,
6
0

0
,
0
4

0
,
0
3
5

m
a
x
.
0
,
3
0
C
r
,


0
,
3
0

0
,
5
0

N
i
,

0
,
"
5

0
,
2
5

M
o

6
7

B
o
l
#
u
r
i

p
e
n
t
r
u

p
i
n
i
o
a
n
e
,

c
u
l
b
u
t
o
r
i
,

a
r
b
o
r
i

c
u

c
a
m
e
,

a
x
e

p
l
a
n
e
t
a
r
e
,

b
u
c
$
e
,

r
o
#
i

d
i
n
#
a
t
e
,

m
e
l
c
i

0
,
"
2


0
,
"
8

0
,
"
7


0
,
3
7

0
,
4
0

0
,
7
0

0
,
0
4

0
,
0
3
5

0
,
7
0

"
,
0
0

C
r


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e7
4

T
a
b
e
l
u
l

7


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

6
8
P
i
e
s
e

p
e
n
t
r
u

p
e
n
t
r
u

a
u
t
o
m
o
b
i
l
e

0
,
2
9

0
,
3
5

m
a
x
.
0
,
4
0

0
,
6
0

0
,
9
0
0
,
4
0

0
,
0
3
5

0
,
8
5

"
,
"
5

C
r
,

m
a
x
.
0
,
2
5

N
i
,

m
a
x
.
0
,
2
0

C
u

6
9
R
o
#
i

d
e

a
n
t
r
e
n
a
r
e
,

a
r
b
o
r
i
,

t
i
j
e

d
e

p
i
s
t
o
a
n
e
,

d
i
s
c
u
r
i

d
e

f
r
i
c
#
i
u
n
e
,

s
u
p
a
p
e

d
e

a
d
m
i
s
i
e

0
,
3
6

0
,
4
4
0
,
"
7

0
,
3
7
0
,
5
0

0
,
8
0
0
,
0
4

0
,
0
3
5

0
,
8
0

"
,
"
0

C
r

7
0
R
o
#
i

d
i
n
#
a
t
e

p
e
n
t
r
u

m
a
$
i
n
i

g
r
e
l
e
,

a
r
b
o
r
i

c
u

c
a
m
e

0
,
"
7

0
,
2
3
0
,
"
7

0
,
3
7
0
,
8
0

"
,
"
0
0
,
0
4

0
,
0
3
5

"
,
0
0

"
,
3
0
C
r
,

0
,
0
3
0

0
,
0
9
0
T
i

7
"
R
o
#
i

d
i
n
#
a
t
e

$
i

r
o
#
i

d
e

l
a
n
#

p
e
n
t
r
u

a
u
t
o
m
o
b
i
l
e

0
,
"
4

0
,
"
9
0
,
"
7

0
,
3
7
0
,
4
0

0
,
6
0
0
,
0
4

0
,
0
3
5

"
,
4
0

"
,
7
0
C
r
,

"
,
4
0

"
,
7
0

N
i

7
2
R
o
t
o
r
i

d
e

t
u
r
b
i
n
!
,

a
r
b
o
r
i

p
e
n
t
r
u

m
o
t
o
a
r
e

c
u

a
r
d
e

i
n
t
e
r
n
!

0
,
3
8

0
,
4
5
0
,
"
7

0
,
3
7
0
,
6
0

0
,
9
0
0
,
0
4

0
,
0
3
5

0
,
9
0

"
,
2
0

C
r
,

0
,
"
5

0
,
3
0

M
o

7
3
S
a
p
e

d
e

f
o
r
a
j

0
,
"
7

0
,
2
3
0
,
2
0

0
,
3
5
0
,
6
0

0
,
9
0
0
,
0
4

0
,
0
3
5

0
,
3
5

0
,
6
5
C
r
,

0
,
3
5

0
,
6
5
N
i
,

0
,
2
0

0
,
3
0

M
o

7
4
P
i
e
s
e

p
e
n
t
r
u

a
u
t
o
m
o
b
i
l
e

D
a
c
i
a

"
3
0
0

p
r
e
l
u
c
r
a
t
e

p
r
i
n

a
$
c
h
i
e
r
e

p
e

m
a
$
i
n
i
-
u
n
e
l
t
e

a
u
t
o
m
a
t
e

m
a
x
.
0
,
4
0

m
a
x
.
0
,
3
0

m
a
x
.
0
,
8
0

0
,
0
5

0
,
0
5

0
,
"
8

0
,
2
5

P
b

7
5
B
u
c
$
e
,

b
o
l
#
u
r
i
,

$
t
i
f
t
u
r
i

d
e

c
e
n
t
r
a
r
e

(
p
r
e
l
u
c
r
a
t
e

p
e

m
a
$
i
n
i
-
u
n
e
l
t
e

a
u
t
o
m
a
t
e
)

0
,
2
5

0
,
3
5
0
,
"
5

0
,
3
5
0
,
7
0

"
,
0
0
0
,
0
6
0
,
0
8

0
,
"
5


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e7
5

T
a
b
e
l
u
l

7


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

7
6

A
x
e
,

t
i
j
e
,

$
a
i
b
e

d
e

p
r
e
s
i
u
n
e

$
u
r
u
b
u
r
i

$
i

p
i
u
l
i
#
e

c
u

d
e
m
o
n
t
a
r
e

f
r
e
c
v
e
n
t
!

(
p
r
e
l
u
c
r
a
t
e

p
e

m
a
$
i
n
i
-
u
n
e
l
t
e

a
u
t
o
m
a
t
e
)
,


0
,
"
5

0
,
2
5

0
,
"
5

0
,
3
5

0
,
6
0


0
,
9
0

0
,
0
6

0
,
0
8


0
,
"
5


7
7

%
u
r
u
b
u
r
i

c
o
n
d
u
c
!
t
o
a
r
e

p
e
n
t
r
u

m
a
$
i
n
i
-
u
n
e
l
t
e
,

a
x
e

c
a
n
e
l
a
t
e
,

a
x
e
,

c
u
p
l
a
j
e

c
u

g
h
e
a
r
!

(
p
r
e
l
u
c
r
a
t
e

p
e

m
a
$
i
n
i

u
n
e
l
t
e

a
u
t
o
m
a
t
e
)

0
,
3
5

0
,
4
5

0
,
"
5

0
,
3
5

"
,
2
0


"
,
6
0

0
,
0
6

0
,
"
8


0
,
3
0


7
8

R
u
l
m
e
n
#
i

l
a

s
a
p
e
l
e

d
e

f
o
r
a
j

0
,
5
0

0
,
6
0

0
,
8
0

"
,
"
0

0
,
3
0


0
,
6
0

0
,
0
4

0
,
0
3
5

m
a
x
.
0
,
2
5

C
r
,

m
a
x
.
0
,
3
0

N
i
,

m
a
x
.
0
,
0
2

T
i
,

m
a
x
.
0
,
3
0

C
u
,

0
,
4
0

0
,
6
0

M
o

7
9

F
i
l
i
e
r
e
,

a
l
e
z
o
a
r
e
,

d
o
r
n
u
r
i

p
e
n
t
r
u

p
e
r
f
o
r
a
r
e
,

b
r
o
$
e

m
i
c
i
,

c
a
l
i
b
r
e

d
e

f
i
l
e
t
,

s
u
p
a
p
e
,

i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
e

d
e

m
!
s
u
r
!
,

r
u
l
m
e
n
#
i

0
,
9
5

"
,
"
0

0
,
"
7

0
,
3
7

0
,
2

0
,
4
5

0
,
0
2
7

0
,
0
2

"
,
3
0

"
,
6
5
C
r
,

m
a
x
.
0
,
3
0

N
i
,

m
a
x
.

0
,
2
5

C
u


8
0

A
r
c
u
r
i

d
e

t
i
p

s
p
i
r
a
l
,

e
l
i
c
o
i
d
a
l

$
i

n

f
o
i
,

i
n
e
l
e

d
e

f
i
x
a
r
e

p
e
n
t
r
u

r
u
l
m
e
n
#
i

0
,
8
2

0
,
9
0

0
,
"
7

0
,
3
7

0
,
5
0


0
,
8
0

0
,
0
5

0
,
0
5

m
a
x
.
0
,
3
0

C
r
,

m
a
x
.
0
,
3
0

N
i
,

m
a
x
.
0
,
2
5
C
u


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e7
6

T
a
b
e
l
u
l

7


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

8
2
A
r
c
u
r
i

p
e
n
t
r
u

a
u
t
o
m
o
b
i
l
e

0
,
5
5

0
,
6
5
"
,
5
0

"
,
9
0
0
,
6
0

"
,
0
0

0
,
0
5

0
,
0
5

0
,
2
5

0
,
4
5

C
r

8
3
A
r
c
u
r
i

i
n
e
l
a
r
e

p
e
n
t
r
u

t
a
m
p
o
a
n
e

l
a

v
a
g
o
a
n
e

$
i

l
o
c
o
m
o
t
i
v
e

d
e

c
a
l
e

f
e
r
a
t
!

0
,
5
5

0
,
6
5
"
,
0
0

"
,
3
0
0
,
9
0

"
,
"
0

0
,
0
5

0
,
0
5

0
,
4
0

0
,
7
0

C
r
,

m
a
x
.

0
,
3
0

N
i
,

m
a
x
.

0
,
2
5

C
u

8
4
P
i
e
s
e

o
b
#
i
n
u
t
e

p
r
i
n

a
m
b
u
t
i
s
a
r
e

l
a

r
e
c
e

c
u

g
r
a
d

m
e
d
i
u

d
e

d
e
f
o
r
m
a
r
e

u
t
i
l
i
z
a
t
e

n

i
n
d
u
s
t
r
i
a

d
e

a
u
t
o
v
e
h
i
c
u
l
e
,

m
a
$
i
n
i

a
g
r
i
c
o
l
e
,

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

m
e
n
a
j
,

p
i
e
s
e

t
u
b
u
l
a
r
e

n
d
o
i
t
e
,

j
e
n
#
i

d
e

a
u
t
o
v
e
h
i
c
u
l
e
,

p
i
e
s
e

d
e

a
m
b
u
t
i
s
a
r
e

m
e
d
i
e
,


m
a
x
.
0
,
0
8
0

m
a
x
.
0
,
0
3
0

0
,
2
0

0
,
4
0
0
,
0
3
0
0
,
0
3
5


8
5
P
i
e
s
e

o
b
#
i
n
u
t
e

p
r
i
n

a
m
b
u
t
i
s
a
r
e

f
o
a
r
t
e

a
d

n
c
!

p
e
n
t
r
u

c
a
r
o
s
e
r
i
i

a
u
t
o
,

v
a
s
e

$
i

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

m
e
n
a
j
,

c
u
p
l
a
j
e

e
l
e
c
t
r
o
m
a
g
n
e
t
i
c
e


m
a
x
.
0
,
0
8

m
a
x
.
0
,
"
0

m
a
x
.
0
,
4
0

0
,
0
2
5
0
,
0
3
0


8
6
A
m
b
a
l
a
j
e

m
e
t
a
l
i
c
e

p
e
n
t
r
u

p
r
o
d
u
s
e

c
h
i
m
i
c
e

m
a
x
.
0
,
"
0

m
a
x
.
0
,
0
3
0

0
,
2
0

0
,
4
5
0
,
0
5
0
0
,
0
5
0


8
7
P
i
e
s
e

o
b
#
i
n
u
i
t
e

p
r
i
n

n
d
o
i
r
e

$
i

a
m
b
u
t
i
s
a
r
e

l
a

r
e
c
e
,

c
u

g
r
a
d

m
o
d
e
r
a
t


d
e

d
e
f
o
r
m
a
r
e
,

u
t
i
l
i
z
a
t
e

n

i
n
d
u
s
t
r
i
a

d
e

a
u
t
o
v
e
h
i
c
u
l
e
,

m
a
$
i
n
i

a
g
r
i
c
o
l
e
,

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

m
e
n
a
j

m
a
x
.
0
,
"
0

m
a
x
.
0
,
0
3
0

0
,
2
0

0
,
4
5
0
,
0
4
0
0
,
0
4
0C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e7
7

T
a
b
e
l
u
l

7


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

8
8

C
i
o
c
a
n
e

d
e

f
o
r
j
a
r
e

l
a

c
a
l
d
,

c
i
o
c
a
n
e

d
e

l
!
c
!
t
u
$
e
r
i
e
,

b
a
r
o
a
s
e
,

m
a
t
r
i
#
e
,

c
!
p
u
i
t
o
a
r
e
,

d
!
l
#
i
,

$
u
r
u
b
e
l
n
i
#
e
,

v

r
f
u
r
i

d
e

s
t
r
u
n
g
,

f
o
a
r
f
e
c
e

d
e

m

n
!

p
e
n
t
r
u

t
!
i
e
r
e
a

t
a
b
l
e
l
o
r
,

p
o
a
n
s
o
a
n
e

p
e
n
t
r
u

o
#
e
l

m
o
a
l
e
,

b
u
r
g
h
i
e
,

i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
e

c
h
i
r
u
r
g
i
c
a
l
e

n
e
a
s
c
u
#
i
t
e
,

s
c
u
l
e

d
e

t

n
m
p
l
!
r
i
e
,

s
c
u
l
e

d
e

m
o
d
e
l
a
t
,

c
o
a
s
e
,

s
e
c
e
r
i
,

c
l
e
$
t
i
,

p
a
t
e
n
t
,

m
a
t
r
i
#
e

m
i
c
i

p
e
n
t
r
u

m
a
t
e
r
i
a
l
e

p
l
a
s
t
i
c
e

0
,
6
5

0
,
7
4

0
,
"
5

0
,
3
5

0
,
"
5

0
,
3
8

0
,
0
8

0
,
0
2
5


8
9

M
a
t
r
i
#
e

p
e
n
t
r
u

f
o
r
m
e

s
i
m
p
l
e
,

c
u
#
i
t
e

$
i

f
o
a
r
f
e
c
e

p
e
n
t
r
u

m
e
t
a
l
e

m
o
i
,

s
c
u
l
e

d
e

t

m
p
l
!
r
i
e
,

s
c
u
l
e

p
n
e
u
m
a
t
i
c
e

p
e
r
f
o
r
a
t
o
a
r
e
,

p
e
n
e
t
r
a
t
o
a
r
e
,

s
c
u
l
e

p
e
n
t
r
u

f
a
b
r
i
c
a
r
e
a

$
u
r
u
b
u
r
i
l
o
r

$
i

c
u
i
e
l
o
r
,

b
u
r
g
h
i
e

p
e
n
t
r
u

m
a
t
e
r
i
a
l

d
e

d
u
r
i
t
a
t
e

m
e
d
i
e
,

s
c
u
l
e

d
e

t
!
i
e
r
e

$
i

n
d
o
i
r
e

l
a

c
a
l
d
,

c
l
e
$
t
e

0
,
7
5

0
,
8
4

0
,
"
5

0
,
3
5

0
,
"
5

0
,
3
5

0
,
0
8

0
,
0
2
5


9
0

F
e
r
!
s
t
r
a
i
e

c
i
r
c
u
l
a
r
e

s
a
u

n

b
e
n
z
i

p
e
n
t
r
u

l
e
m
n
,

d
!
l
#
i

p
e
n
t
r
u

c
!
r
b
u
n
e

$
i

c
i
o
p
l
i
r
e
a


p
i
e
t
r
e
l
o
r
,

s

r
m
e

d
e

r
e
z
i
s
t
e
n
#
!

m
a
r
e
,

m
a
t
r
i
#
e

p
e
n
t
r
u

i
n
j
e
c
t
a
t

m
a
t
e
r
i
a
l
e

p
l
a
s
t
i
c
e

0
,
8
0

0
,
9
0

0
,
"
5

0
,
3
5

0
,
3
5

0
,
8
0

0
,
0
8

0
,
0
2
5C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e7
8

T
a
b
e
l
u
l

7


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

9
"

F
i
l
i
e
r
e
,

b
u
r
g
h
i
e

p
e
n
t
r
u

r
o
c
i

d
u
r
e
,

b
u
r
g
h
i
e
,

m
a
t
r
i
#
e

p
e
n
t
r
u

m
o
n
e
d
e
,

s
c
u
l
e

p
e
n
t
r
u

f
a
b
r
i
c
a
r
e
a

$
u
r
u
b
u
r
i
l
o
r

$
i

a
c
e
l
o
r
,

s
c
u
l
e

p
e
n
t
r
u

e
x
t
r
u
d
a
r
e
,

i
n
e
l

d
e

t
r
a
s
,

i
n
e
l

d
e

a
m
b
u
t
i
s
a
r
e
,

d
o
r
n
u
r
i
,

c
u
#
i
t
e

d
e

t
!
i
a
t

c
a
u
c
i
u
c
,

f
e
r
!
s
t
r
a
i
e

m
e
c
a
n
i
c
e
,

c
a
l
i
b
r
e

d
e

f
o
r
m
e

s
i
m
p
l
e

0
,
9
5

"
,
0
4
0
,
"
5

0
,
3
5
0
,
"
5

0
,
3
5
0
,
0
8
0
,
0
2
5


9
2

C
u
#
i
t
e

p
e
n
t
r
u

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e
a

m
e
t
a
l
e
l
o
r
,

b
r
i
c
e
,

s
c
u
l
e

d
e

t
r
e
f
i
l
a
r
e
,

s
f
r
e
d
e
l
e
,

d
!
l
#
i
,

s
c
u
l
e

p
e
n
t
r
u

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e
a

p
i
e
t
r
e
i

d
u
r
e
,

c
u
#
i
t
e

c
u

v
i
t
e
z
e

m
i
c
i

d
e

a
$
c
h
i
e
r
e

"
,
2
6

"
,
4
5
0
,
"
5

0
,
3
5
0
,
"
5

0
,
3
5
0
,
0
8
0
,
0
2
5


9
3

B
u
r
g
h
i
e
,

t
a
r
o
z
i
,

a
l
e
z
o
a
r
e
,

f
r
e
z
e
,

s
c
u
l
e

d
e

g
r
a
v
a
t

"
,
"
0

"
,
2
5
0
,
"
5

0
,
3
0
0
,
2
0

0
,
4
0
0
,
0
4

0
,
0
4

0
,
5
0

0
,
8
0

C
r
,

m
a
x
.
0
,
3
5

N
i
,


0
,
0
7

0
,
"
2

V
,

m
a
x
.
0
,
3
0

C
u

9
4

A
l
e
z
o
a
r
e
,

f
r
e
z
e
,

c
i
l
i
n
d
r
i
,

p
o
a
n
s
o
a
n
e
,

l
a
m
e

p
e
n
t
r
u

f
o
a
r
f
e
c
i
,

m
a
t
r
i
#
e

d
e

r
e
f
u
l
a
r
e

l
a

r
e
c
e
,

s
c
u
l
e

p
e
n
t
r
u

l
e
m
n
,

m
a
t
r
i
#
e

p
e
n
t
r
u

t
r
a
g
e
r
e

0
,
8
0

"
,
0
0
0
,
"
5

0
,
4
0
0
,
2
0

0
,
6
0
0
,
0
4

0
,
0
4

0
,
8
0

"
,
5
0
C
r
,

0
,
2
0

V


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e7
9

T
a
b
e
l
u
l

7


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

9
5

F
i
l
i
e
r
e
,

c
a
l
i
b
r
e
,

$
a
b
l
o
a
n
e
,

m
a
t
r
i
#
e
,

$
t
a
n
#
e

l
a

r
e
c
e

0
,
8
0

0
,
9
5

0
,
"
0

0
,
4
0

"
,
8
0

2
,
2
0

0
,
0
4

0
,
0
4

m
a
x
.
0
,
3
5

C
r
,

m
a
x
.
0
,
3
5

N
i
,

0
,
0
5

0
,
2
0

V
,

m
a
x
.
0
,
3
0
C
u

9
6

T
a
r
o
z
i
,

b
a
n
c
u
r
i

d
e

f
i
l
i
e
r
e
,

b
u
r
g
h
i
e
,

b
r
o
$
e

"
,
0
0

"
,
"
0

0
,
"
0

0
,
4
0

0
,
8
0

"
,
"
0

0
,
0
4

0
,
0
4

0
,
9
0

"
,
"
0
C
r
,

m
a
x
.
0
,
3
5

N
i
,

"
,
0
0

"
,
3
0

W
,

m
a
x
.

0
,
3
0

C
u

9
7

M
a
t
r
i
#
e

m
i
c
i

p
e
n
t
r
u

t
r
a
g
e
r
e
a

#
e
v
i
l
o
r

$
i

a

s

r
m
e
i
,

c
a
l
i
b
r
e
,

s
c
u
l
e
,

a
$
c
h
i
e
t
o
a
r
e

p
e
n
t
r
u

a
l
a
m
!

"
,
2
5

"
,
4
0

0
,
"
0

0
,
4
0

0
,
"
0

0
,
4
0

0
,
0
4

0
,
0
4

0
,
5

"
,
0

C
r
,

3
,
5
0

4
,
0
0

W

9
8

F
e
r
!
s
t
r
a
i
e

p
e
n
t
r
u

m
e
t
a
l
e
,

$
t
a
n
#
e

d
e

n
d
o
i
t

p
e
n
t
r
u

f
o
a
r
f
e
c
i

d
e

t
!
i
e
r
e

l
a

r
e
c
e
,

m
a
t
r
i
#
e

d
e

d
e
b
a
v
u
r
a
t
,

s
c
u
l
e

p
e
n
t
r
u

r
u
l
a
t

f
i
l
e
t
e
,

s
c
u
l
e

p
e
n
t
r
u

e
x
t
r
u
z
i
u
n
e

"
,
5
0

"
,
6
0

0
,
"
0

0
,
4
0

0
,
"
5

0
,
4
5

0
,
0
4

0
,
0
4

"
"
,
0

"
2
,
0
C
r
,

m
a
x
.
0
,
3
5
N
i
,

0
,
6
0

0
,
8
0
M
o
,

0
,
9
0

"
,
"
0

V
,

m
a
x
.
0
,
3
0

C
u

9
9

E
c
h
i
p
a
m
e
n
t
e

d
e

s
a
b
l
a
r
e

c
u

a
l
i
c
e
,

m
a
t
r
i
#
e

p
e
n
t
r
u

a
m
b
u
t
i
s
a
r
e

f
o
a
r
t
e

a
d

n
c
!
,

m
a
t
r
i
#
e

p
e
n
t
r
u

e
x
t
r
u
d
a
r
e
a

m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
o
r

c
e
r
a
m
i
c
e
,

s
c
u
l
e

p
e
n
t
r
u

p
o
l
i
z
a
r
e

2
,
"
5

2
,
5
0

0
,
3
0

0
,
8
0

0
,
3
0

0
,
8
0

0
,
0
4

0
,
0
4

0
,
8
0

"
,
3
0
M
o
,

3
,
7
5

5
,
0
0
V
,

0
,
9
5

"
,
3
0
W

C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e8
0

T
a
b
e
l
u
l

7


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

"
0
0

D
!
l
#
i

m
a
n
u
a
l
e

$
i

p
n
e
u
m
a
t
i
c
e
,

p
o
a
n
s
o
a
n
e
,

s
c
u
l
e

d
e

n
i
t
u
i
t
,

s
c
u
l
e

d
e

t
!
i
a
t

n

i
n
d
u
s
t
r
i
a

c
a
r
b
o
n
i
f
e
r
!
,

m
a
t
r
i
#
e

p
e
n
t
r
u

d
e
b
a
v
u
r
a
r
e

$
i

f
o
r
j
a
r
e
,

c
h
e
i

d
e

p
i
u
l
i
#
e
,

l
a
m
e

p
e
n
t
r
u

f
o
a
r
f
e
c
i

0
,
5
2

0
,
6
0

"
,
4
0

2
,
0
0

0
,
6
0

"
,
0
0

0
,
0
4

0
,
0
4

m
a
x
.
0
,
3
0

C
r
,

m
a
x
.
0
,
3
0
N
i
,
m
a
x
.
0
,
2
5
C
u

"
0
"

B
u
t
e
r
o
l
e
,

d
!
l
#
i

p
n
e
u
m
a
t
i
c
e
,

$
t
a
n
#
e
,

m
a
t
r
i
#
e
,

s
c
u
l
e

p
e
n
t
r
u

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e
a

l
e
m
n
u
l
u
i
,

m
a
t
r
i
#
e

p
e
n
t
r
u

t
u
r
n
a
r
e
a

m
e
t
a
l
e
l
o
r


$
i

a
l
i
a
j
e
l
o
r

n
e
f
e
r
o
a
s
e

0
,
4
0

0
,
5
0

0
,
8
0

"
,
"
0

0
,
2
0

0
,
4
0

0
,
0
4

0
,
0
4

0
,
9
0

"
,
2
0

C
r
,

m
a
x
.
0
,
3
5

N
i
,

0
,
"
5

0
,
2
0

V
,

"
,
8
0

2
,
2
0

W
,

m
a
x
.

0
,
3
0

C
u

"
0
2

L
a
m
e

d
e

c
u
#
i
t

0
,
4
2

0
,
5
0

m
a
x
.
"
,
0
0

m
a
x
.
"
,
0
0

0
,
0
3
5

0
,
0
3

"
3
,
8

"
5
,
0
C
r
,

0
,
4
5

0
,
6
0
M
o
,

0
,
"
0

0
,
"
5

V

"
0
3

S
c
u
l
e

p
e
n
t
r
u

p
r
e
c
r
!
r
i

l
a

r
e
c
e
,

c
u
#
i
t
e

d
e

b
a
l
a
n
#
!
,

i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
e

m
e
d
i
c
a
l
e
,

r
u
l
m
e
n
#
i
,

p
i
e
s
e

s
u
p
u
s
e

l
a

u
z
u
r
!

n

m
e
d
i
u

c
o
r
o
z
i
v

d
i
n

i
n
d
u
s
t
r
i
a

m
i
n
i
e
r
!

$
i

p
e
t
r
o
l
i
e
r
!

0
,
8
5

0
,
9
5

m
a
x
.
"
,
0
0

m
a
x
.
"
,
0
0

0
,
0
3
5

0
,
0
3
5

"
7
,
0

"
9
,
0

C
r
,

0
,
9

"
,
3

M
o
,

0
,
0
7

0
,
"
2

VC
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e8
"

T
a
b
e
l
u
l

7


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

"
0
4

S
c
u
l
e

d
e

t
!
i
e
r
e

$
i

i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
e

c
h
i
r
u
r
g
i
c
a
l
e

0
,
3
5

0
,
4
2

m
a
x
.
"
,
0
0

m
a
x
.
"
,
0
0

0
,
0
3
5

0
,
0
3
5

"
2
,
5

"
4
,
5
C
r

"
0
5

P
i
l
e

p
e
n
t
r
u

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e
a

m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
o
r

n
e
m
e
t
a
l
i
c
e

0
,
4
0

0
,
6
5

0
,
3
0

0
,
5
0

0
,
5
0

0
,
7
0

0
,
0
5

0
,
0
5


"
0
6

P
i
l
e

p
e
n
t
r
u

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e
a

m
e
t
a
l
e
l
o
r

"
,
4
0

"
,
6
0

0
,
"
5

0
,
3
5

0
,
2
0

0
,
4
0

0
,
0
4

0
,
0
4

0
,
6
0

0
,
8
0

C
r

"
0
7

P
i
l
e

p
e
n
t
r
u

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e
a

m
e
t
a
l
e
l
o
r

"
,
3
0

"
,
5
0

0
,
"
5

0
,
3
0

0
,
2
0

0
,
4
0

0
,
0
4

0
,
0
4


"
0
8

M
a
t
r
i
#
e

d
e

t
u
r
n
a
r
e

s
u
b

p
r
e
s
i
u
n
e

a

m
e
t
a
l
e
l
o
r

u
$
o
a
r
e

0
,
3
6

0
,
4
2

0
,
9
0

"
,
2
0

0
,
3
0

0
,
5
0

0
,
0
4

0
,
0
4

4
,
8
0

5
,
5
0

C
r
,

m
a
x
.
0
,
3
5

N
i
,

"
,
"
0

"
,
4
0
M
o
,

0
,
2
5

0
,
5
0

V
,

m
a
x
.

0
,
3
0

C
u

"
0
9

M
a
t
r
i
#
e

m
a
r
i
,

m
a
t
r
i
#
e

p
e
n
t
r
u

i
n
j
e
c
t
a
t

m
a
s
e

p
l
a
s
t
i
c
e
,

n
i
c
o
v
a
l
e

m
a
r
i
,

c
i
l
i
n
d
r
i

d
e

l
a
m
i
n
o
r

0
,
5
0

0
,
6
0

0
,
"
0

0
,
4
0

0
,
5
0

0
,
8
0

0
,
0
4

0
,
0
4

0
,
5
0

0
,
8
0

C
r
,

"
,
4
0

"
,
8
0
N
i
,

0
,
"
5

0
,
3
0
M
o
,

m
a
x
.
0
,
3
0

C
u

"
"
0

M
a
t
r
i
#
e

$
i

d
o
r
n
u
r
i

p
e
n
t
r
u

l
u
c
r
u

l
a

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i

d
e

m
a
x
i
m
u
m

7
0
0
0
C
,

f
o
a
r
f
e
c
i

$
i

c
u
#
i
t
e

p
e
n
t
r
u

t
!
i
a
t

l
a

c
a
l
d
,

s
c
u
l
e

d
e

r
e
f
u
l
a
r
e

l
a

c
a
l
d
,

e
l
e
m
e
n
t
e

d
e


m
a
t
r
i
#
!

p
e
n
t
r
u

t
u
r
n
a
r
e

s
u
b

p
r
e
s
i
u
n
e

0
,
2
5

0
,
3
5

0
,
"
5

0
,
3
0

0
,
2
0

0
,
4
0

0
,
0
4

0
,
0
4

2
,
5
0

2
,
8
0
C
r
,

m
a
x
.
0
,
3
5

N
i
,

0
,
3
0

0
,
4
0

V
,

8
,
0
0

9
,
0
0

W
,

m
a
x
.
0
,
3
0

C
u

C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e8
2

T
a
b
e
l
u
l

7


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

"
"
"

M
a
t
r
i
#
e

m
a
r
i

c
a
r
e

l
u
c
r
e
a
z
!

n

c
o
n
d
i
#
i
i

f
o
a
r
t
e

g
r
e
l
e

0
,
5
2

0
,
6
2

0
,
"
5

0
,
3
5

0
,
6
0

0
,
8
0

0
,
0
4

0
,
0
4

"
,
0
0

"
,
2
0

C
r
,

"
,
6
0

"
,
9
0

N
i
,

0
,
3
0

0
,
6
0
M
o
,

0
,
"
0

0
,
2
0

V
,

m
a
x
.
0
,
3
0

C
u

"
"
2

B
u
r
g
h
i
e
,

s
c
u
l
e

d
e

f
i
l
e
t
a
t
,

f
r
e
z
e

0
,
7
0

0
,
7
8

m
a
x
.
0
,
4
5

m
a
x
.
0
,
4
0

0
,
0
4

0
,
0
4

3
,
8
0

4
,
5
0

C
r
,

"
7
,
5
0

"
8
,
5
0
W
,

m
a
x
.
0
,
6
0

M
o
,

"
,
0
0

"
,
2
0

V

"
"
3

C
a
z
a
n
e

d
e

a
b
u
r

c
u

p
r
e
s
i
u
n
e
a

s
u
b

3
0
0

N
/
c
m
2

0
,
0
8

0
,
"
5


0
,
3
0

0
,
6
0

0
,
0
4

0
,
0
4

m
a
x
.
0
,
3
0

C
r


C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e8
3

T
a
b
e
l
u
l

8

C
o
m
p
o
z
i
"
i
i

d
e


b
u
r
e
t
e

d
e

f
i
e
r

C
o
m
p
o
z
i
"
i
a

c
h
i
m
i
c
!
,

n

%

N
r
.

c
r
t
.

V
a
r
i
a
n
t
a

g
a
n
g
!

(
c
o
m
p
o
n
e
n
t
!

m
i
n
e
r
a
l
!
)

o
x
i
z
i

d
e

f
i
e
r

r
e
d
u
#
i

C

S

P

S
i

M
n

A
l
t
e

e
l
e
m
e
n
t
e

c
h
i
m
i
c
e

0

"

2

3

4

5

6

7

8

9

"

B
u
r
e
t
e

r
e
d
u
s

c
u

c
!
r
b
u
n
e
,

I
n
d
i
a
,

[
4
]

4
,
7

4
.
.
.
"
2

0
,
"
5
.
.
.

0
,
2
0

0
,
0
"

0
,
0
5

0
,
"
4
.
.
.

0
,
2
5

0
,
3
5

.
.
.

0
,
4
0

2

P
e
l
e
t
e

r
e
d
u
s
e

c
u

g
a
z

m
e
t
a
n
,

I
n
d
i
a
,
[
4
]

"
,
8
.
.
.
4
,
0

4
.
.
.
"
2

"
,
0
.
.
.
2
,
5

0
,
0
0
5
.
.
.

0
,
0
"
5

0
,
0
2
.
.
.
0
,
0
4

0
,
"
4
.
.
.

0
,
2
5

0
,
3
5

.
.
.

0
,
4
0

3

B
r
i
c
h
e
t
e

r
e
d
u
s
e

c
u

g
a
z

m
e
t
a
n
,

I
n
d
i
a
,
[
4
]

3
,
5
.
.
.
4
,
0

4
.
.
.
"
2

0
,
9
.
.
.
"
,
5

0
,
0
0
2
.
.
.

0
,
0
0
6

0
,
0
2

0
,
"
4
.
.
.
0
,
2
5

0
,
3
5

.
.
.

0
,
4
0

C
u
+
S
i
+

N
i
+
C
r
+

M
o
=
0
,
0
2

4

B
u
r
e
t
e

d
e

f
i
e
r
,

S
p
a
n
i
a

l
d
*
*
*

l
d

0
,
6

0
,
0
3
6

l
d

l
d

*
.
t
o
t
F
e
=
8
7
,
"
7
;

*
*
.
m
e
t
F
e
=
8
"
,
"
7

C
a
l
c
u
l
u
l

a
n
a
l
i
t
i
c

a
l

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

m
e
t
a
l
i
c
e8
4

T
a
b
e
l
u
l

8


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

P
u
l
b
e
r
e

d
e

f
i
e
r
,

U
c
r
a
i
n
a

l
d

l
d

0
,
0
6
.
.
.
0
,
0
8

0
,
0
0
5
.
.
.

0
,
0
0
8

0
,
0
"
0
.
.
.

0
,
0
"
3

0
,
"
4
.
.
.

0
,
"
8

0
,
3
5
.
.
.

0
,
4
0

F
e
=
9
8
,
5
.
.
.
9
8
,
8

O
2
=
0
,
4
.
.
.
0
,
5

6

P
u
l
b
e
r
e

d
e

f
i
e
r
,

U
c
r
a
i
n
a

l
d

l
d

0
,
0
8
.
.
.
0
,
"
2

0
,
0
0
5
.
.
.

0
,
0
0
8

0
,
0
"
0
.
.
.

0
,
0
"
3

0
,
"
6
.
.
.

0
,
2
0

0
,
3
5
.
.
.

0
,
4
0

F
e
=
9
8
,
0
.
.
.
9
8
,
5
;

O
2
=
0
,
5
.
.
.
0
,
7

7

P
u
l
b
e
r
e

d
e

f
i
e
r
,

U
c
r
a
i
n
a

l
d

l
d

0
,
"
2
.
.
.
0
,
"
5

0
,
0
0
5
.
.
.

0
,
0
0
8

0
,
0
"
0
.
.
.

0
,
0
"
3

0
,
"
6
.
.
.

0
,
2
5

0
,
3
5
.
.
.

0
,
4
0

F
e
=
9
8
,
0
.
.
.
9
8
,
3

8

P
u
l
b
e
r
e

d
e

f
i
e
r
,

U
c
r
a
i
n
a

l
d

l
d

m
a
x
.
0
,
2
5

0
,
0
0
5
.
.
.

0
,
0
0
8

0
,
0
"
0
.
.
.

0
,
0
"
3

0
,
2
0
.
.
.

0
,
4
0

0
,
3
5
.
.
.

0
,
4
0

F
e
=
m
i
n
.
9
6
,
0

9

P
u
l
b
e
r
e

d
e

f
i
e
r
,

U
c
r
a
i
n
a

l
d

l
d

m
a
x
.
0
,
4
0

0
,
0
0
5
.
.
.

0
,
0
0
8

0
,
0
"
0
.
.
.

0
,
0
"
3

0
,
2
0
.
.
.

0
,
4
0

0
,
3
5
.
.
.

0
,
4
0

F
e
=
m
i
n
.
9
5
,
0

"
0

B
u
r
e
t
e

d
e

f
i
e
r

l
d

l
d

0
,
0
6
.
.
.
0
,
4

0
,
0
0
5
.
.
.

0
,
0
0
8

0
,
0
"
0
.
.
.

0
,
0
"
5

0
,
"
4
.
.
.

0
,
2
5

0
,
3
5
.
.
.

0
,
4
0

F
e
=
9
5
.
.
.
9
8
,
8
;

O
2
=
m
a
x
.
0
,
7

"
"

B
r
i
c
h
e
t
e

d
e

f
i
e
r

(
d
i
n

p
u
l
b
e
r
e

d
e

f
i
e
r
)

l
d

l
d

"
,
7
8

0
,
0
"
2

0
,
0
"
7

l
d

l
d

F
e
t
o
t
.

=
9
2
,
4
;

F
e
m
e
t
.
=
8
8
,
3

*

=

*
.
t
o
t
F
e
=

f
i
e
r

t
o
t
a
l

=

f
i
e
r

r
e
d
u
s
+
f
i
e
r

r
e
z
i
d
u
a
l

(
n
e
r
e
d
u
s
)
;

*
*

=


*
*
.
m
e
t
F
e
=

f
i
e
r

m
e
t
a
l
l
i
c

=

f
i
e
r

r
e
d
u
s
;

*
*
*

=

l
d
*
*
*
*

=

l
i
p
s
!

d
e

d
a
t
e
.
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

85
nct cre$te durata de topire (n practic!, este posibil ca masa specific!
a fontei vechi s! fie mai mic! dect cea a buretelui de fier);
prezen#a oxigenului n buretele de fier impune m!suri de
reducere a acestuia, de exemplu, prin introducerea n nc!rc!tur! de
materiale carbonice;
dac! buretele de fier se achizi#ioneaz! din import, de la
distan#e foarte mari, costul lui poate deveni un obstacol n calea
utiliz!rii n nc!rc!tur! etc.
f. #pan (strunjitur! a#chii) #i de#euri de o"el u#oare
Indiferent dac! o sec#ie de turn!torie de font! care elaboreaz!
fonta n cuptoare cu induc#ie este asociat! sau nu cu o sec#ie de
prelucr!ri mecanice la o societate comercial!, trebuie s! ia n
considera#ie $i varianta de utilizare n nc!rc!tura metalic! de $pan/
strunjutur! de font! $i o#el.
Utilizarea de $pan n nc!rc!tur! este dictat! de mai multe
considerente, dintre care se precizeaz! urm!toarele:
suprafa#a $panului este foarte mare ceea ce atrage dup! sine
m!rirea suprafe#ei de contact cu aerul din atmosfera cuptorului, adic!
cu oxigenul din respectivul aer, ceea ce m!re$te considerabil pierderile
prin oxidare. Introducerea $panului n baia metalic! diminueaz!
semnificativ pierderile prin oxidare, dar nu le elimin!. O dat! $panul
introdus n baia metalic!, exist! $i oxidarea elementelor chimice din
compozi#ia chimic! a $panului cu oxidul feros dizolvat n baia
metalic!, dar $i cu al#i oxizi dizolva#i n aceasta;
$panul de o#el are aspect lnos, ceea ce creaz! dificult!#i la
manevrare, impunndu-se, n mod obligatoriu, presarea lui, adic!
existen#a unei instala#ii de presare de balotare;
$panul con#ine, inevitabil, impurit!#i a c!ror provenien#!
trebuie c!utat! n crusta aderent! de la suprafa#a pieselor turnate
ob#inute prin turnare n forme temporare, uleiuri sau emulsii utilizate
la ma$inile unelte, substan#ele utilizate pentru marcarea pieselor sau
semifabricatelor ce urmeaz! a fi prelucrate mecanic etc.;
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

86
masa specific! este relativ mic!, prin compara#ie cu fonta
brut!, fonta veche $i de$eurile de font! sau o#el, aceast! situa#ie
nsemnnd prelungirea duratei de elaborare deoarece este nevoie de
mai multe nc!rc!ri, astfel, crescnd consumul de energie electric!
m!rindu-se costul fontei ob#inute;
valorificarea de c!tre societatea comercial! a $panului prin
vnzare poate fi costisitoare sau, din contr!, poate fi eficient!;
achizi#ionarea de c!tre societatea comercial! poate eficient!
sau, din contra, ineficient!;
cantitatea mare de $pan rezultat! ntr-o societate comercial!,
prin costul corespunz!tor, poate determina mic$orarea costului fontei
ob#inute;
cantitatea mic! de $pan rezultat! ntr-o societate comercial!,
nu justific! costul unei instala#ii de prelucrare a $panului prelucrare
termic!, chimic!, geometric! etc.
De$eurile de o#el u$oare reprezint! o no#iune relativ! $i se
refer! la frac#iunea de 800".300 kg/m
3
.
mpachetarea sau formarea de balo#i a de$eurilor de o#el
u$oare, [2"], se face prin intermediul preselor hidraulice ale c!ror for#e
de presare variaz! n intervalul ".000"6.000 kN sunt exploatate $i
treptele intermediare de for#e de presare de 2.500, 4.000 $i "0.000 kN.
n mod curent se utilizeaz! presele cu for#ele de presare de 4.000 kN.
Astfel, se ob#in "020 pachete/h, cu masa de ".0003.000 kg/bucat!
mas! specific! de 2.0003.000 kg/m
3
.
O pres! hidraulic! are n dotare o cuv! de alimentare n care
se introduc de$eurile de o#el u$oare. Prin intermediul unor pistoane
ac#ionate de pompe hidraulice, de$eurile de o#el u$oare sunt preluate
din cuva de alimentare $i sunt comprimate succesiv pe cele trei direc#ii
pn! la dimensiunile finite ale balotului. O asemenea pres! poate
prelua $i strunjituri lungi.
mpachetarea de$eurilor de o#el u$oare se poate realiza $i cu
prese mecanice, masa unui balot fiind de minimum 200 kg/bucat!,
[32].
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

87
Scopul mpachet!rii este de a se evita nc!rcarea cuptorului n
mai multe reprize, protejarea c!ptu$elii refractare de impactul cu
buc!#ile de de$euri de o#el sub form! de proeminen#e ascu#ite,
eliminarea riscului cauzat de buc!#ile sub form! de recipiente nchise
etc.
Strunjiturile lungi de o#el masa specific! 200300 kg/m
3

se sorteaz! cu ajutorul unui tambur rotativ nclinat, prev!zut cu
orificii, n a$chii scurte avnd lungimea de maximum 50 mm $i a$chii
lungi. A$chiile scurte sunt dirijate spre centrele siderurgice iar a$chiile
lungi sunt dirijate la mpachetare cu de$eurile de o#el u$oare.
Pentru cuptoarele cu induc#ie cea mai indicat! tehnologie de
preg!tire a strunjiturii de o#el este m!run#irea cod P4 0", conform
STAS 6058-78, [37], masa unei brichete fiind de maximum 2
kg/bucat!.
Pentru m!run#irea strunjiturii de o#el se folosesc mori cu
ciocane ce au productivitatea de "20 t/h.
Brichetele de strunjitur! de o#el se ob#in cu prese care au o
productivitate de ",5"0,0 t/h. Cu asemenea prese se ob#in brichete
cu masa n afara celei reglementate de STAS 6058-78, respectiv
320 kg/bucat! (masa specific! a unei brichete dep!$esc chiar 4.000
kg/m
3
), asemenea brichete pretndu-se pentru elaborarea n cuptoare
cu induc#ie.
n timpul depozit!rii $panului n aer are loc oxidarea lui
deoarece suprafa#a lui este foarte mare iar aerul este umed (umiditatea
medie, n Romnia este de "0 g/m
3
N) $panul rugine$te. Conform
["9], rugina este format! din FeOOH, Fe
3
O
4
$i Fe
2
O
3
iar conform [8]
rugina este Fe(OH)
3
, adic! se are n vedere c! cea mai mare stabilitate
chimic! o au combina#iile fierului trivalent.
Rugina Fe(OH)
3
se transform! n aer n Fe
2
O
3
iar n
cuptor, datorit! temperaturii mari, Fe
2
O
3
se disociaz! n Fe
3
O
4
$i O
2

iar ulterior, Fe
3
O
4
se disociaz! n FeO $i Fe, FeO fiind periculos
deoarece interac#ioneaz! cu SiO
2
din c!ptu$eala acid! a cuptorului,
distrugnd-o treptat. Mic$orarea durabilit!#ii c!ptu$elii impuse ca
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

88
$panul de font! s! suporte o procesare complex!, conform unui flux
tehnologic asigurat de o instala#ie ca aceea prezentat! n figura 5.
Procesarea $panului de font! determin! eliminarea oxizilor de
fier din el. Concret, rugina de transform! n Fe
2
O
3
n aerul atmosferic
iar Fe
2
O
3
este disociat, n cuptorul 7 din figura 5, n Fe
3
O
4
$i O
2
. Fe
3
O
4

se desprinde u$or de partea metalic! prin intermediul unui jet de aer.
Dup! o asemenea procesare, con#inutul de oxizi de fier din $panul de
font! se situeaz! n intervalul 0,"",5%.
Dac! $panul de font! nu este procesat ca mai sus , rezult! o
cantitate mare de FeO n zgur! "6,024,8%, conform [8], pentru o
situa#ie dat! , situa#ie n care pierderile totale prin oxidare, n timpul
elabor!rii, se situeaz! n intervalul 0,58,9%, asemenea dezavantaj,
ns!, eliminndu-se n mare parte prin utilizarea n nc!rc!tur! de
materiale reduc!toare, a$a cum se va prezenta n aceast! monografie.
Fig. 5. Schema unei instala"ii complexe de procesare a #panului de font!:
1 #pan brut; 2 disc magnetic; 3 pod rulant; 4 ciur; 5 siloz de
depozitare; 6 alimentator; 7 cuptor de uscare rotativ; 8, 9 conveiere
de r!cire; 10 siloz de stocare ndelungat!; 11 conveior de evacuare;
12 elevator; 13 siloz de serviciu pentru #pan uscat; 14 transportor
pneumatic c!tre cuptorul cu induc"ie; 15 siloz de recep"ie #i cnt!rire;
16 dozator; 17 instala"ie de cnt!rire; 18 cuptor cu induc"ie.
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

89
A$adar, nc!rc!tura metalic! poate avea un sort metalic n
cazul n care cuptorul electric func#ioneaz! la frecven#! medie $i mare.
n cazul n care cuptorul electric func#ioneaz! la frecven#a re#elei,
nc!rc!tura metalic! este format! din dou! sorturi, unul fiind fonta
lichid! remanent! iar cel!lalt fiind sortul metalic ad!ugat. n ambele
situa#ii, criteriul de alegere a unicului sort metalic este propor#ia de
siliciu din nc!rc!tur! sub formele <%Si> rela#ia (27) , n cazul
cuptoarelor cu frecven#! medie $i mare, respectiv <%Si
ad.
> (4") , n
cazul cuptoarelor cu frecven#a re#elei, trebuind ca <%Si> $i <%Si
ad
>
s! se ncadreze ntre limitele minim! $i maxim! ale con#inutului de
siliciu ale sortului metalic vizat.
Tipurile de sorturi metalice propuse a fi alese tabelele 5, 6, 7
$i 8 sunt orientative, cu scop didactic. La scar! industrial! se va #ine
seama de oferta existent! pe pia#!, ofert! posibil! prin reclam! de
diverse tipuri, pe internet etc.
Calculul analitic r!mne n toate cazurile orientativ, deoarece
compozi#ia chimic! a fontei propus! a fi elaborat! este certificat! doar
de efectuarea analizei compozi#iei chimice prin metode fizice $i
chimice. Dac! un agent economic nu dispune de o modalitate de
determinare rapid! a compozi#iei chimice, el nu poate aborda
elaborarea unei fonte ntr-o competi#ie att de acerb! cum este cea n
care $i desf!$oar! activitatea societ!#ile comerciale. Prin urmare,
determinarea compozi#iei chimice a b!ii metalice n momentele
oportune, r!mne singurul factor care valideaz! compozi#ia chimic! a
fontei elaborat! n cuptor.

2.1.1.1.a.2. C!ptu#eal! refractar! neutr!
C!ptu$eala refractar! granular! de natur! chimic! neutr! se
ntlne$te att la cuptoarele cu creuzet ct $i la acelea f!r! creuzet.
Calculul siliciului din nc!rc!tur! se face ca $i n cazul
cuptoarelor c!ptu$ite acid respectiv conform rela#iilor (27) $i (42).
Componentul de baz! al c!ptu$elii neutre este Al
2
O
3
, acest
component fiind secondat pn! la "00% de SiO
2
, n principal.
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

90
O zgur! rezultat! ntr-un cuptor c!ptu$it neutru are, de
exemplu, urm!toarea compozi#ie chimic!: 40% Al
2
O
3
, "0% SiO
2
, 3%
CaO, 2% MgO $i 45% FeO.
Prin urmare, SiO
2
din c!ptu$eala neutr! este nelegat chimic,
n timp ce n zgur!, SiO
2
este legat chimic de FeO ce este n propor#ie
mai mare dect SiO
2
, dar $i de CaO $i MgO. De aici rezult! c!
reac#iile chimice (2) $i (6) se desf!$oar! semnificativ sau deloc, adic!
nu este posibil! regenerarea siliciului din zgur!, indiferent de
cantitatea ei. n schimb, este posibil! regenerarea siliciului din
c!ptu$eala refractar!, conform reac#iilor chimice (3), (7) $i (8).
Dac! fonta este supranc!lzit! la temperaturi cuprinse n
intervalul ".450...".500
0
C, datorit! desf!$ur!rii reac#iilor chimice (3),
(7) $i (8), siliciul este regenerat din c!ptu$eala neutr! cu o vitez! de
0,0"3...0,0"7% Si/h. Conform [8], regenerarea siliciului din
c!ptu$eal! se declan$eaz! la temperatura de ".400
0
C. De exemplu,
ntr-un cuptor cu creuzet c!ptu$it neutru (c!ptu$eal! format! din
disten-silimanit $i corindon) cu capacitatea de 2,5 t, n cazul
men#inerii fontei n stare lichid! la temperaturi cuprinse n intervalul
".400...".500
0
C, viteza de regenerare a siliciului este de 0...5 "0
-4

%/min, adic! 0...0,03"2%/h. De asemenea, cu titlul de exemplu este $i
figura 6, n care, pentru o font! dat!, se prezint! varia#ia con#inutului
de siliciu din baia de font! n timpul men#inerii acesteia n stare
lichid!, timp de 46 min., n func#ie de temperatura de men#inere, n
cazul unui cuptor cu capacitatea de 2,5 t $i ce func#ioneaz! la
frecven#a de 2.500 Hz. Pentru aceea$i capacitate a cuptorului, ns!, la
frecven#a de 50 Hz, se prezint! n figura 7 varia#ia con#inutului de
siliciu din baia de font! n func#ie de durata de men#inere, la
temperaturile ".350
0
C, ".400
0
C, ".450
0
C $i ".500
0
C. Se observ! din
figura 7 c! o dat! cu cre$terea timpului de men#inere n stare lichid!,
cre$te $i cantitatea de siliciu din baia metalic!, cu att mai mult cu ct
temperatura de men#inere este mai mare, dac! temperatura de
men#inere este cuprins! n intervalul ".400".500
0
C. Dac!
temperatura de men#inere este de ".350
0
C, se observ! c! propor#ia de
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

9"
siliciiu din baia de font! se men#ine relativ constant!, adic! procesul
de regenerare a siliciului din c!ptu$eala refractar! este nesemnificativ.

Fig.6. Varia"ia con"inutului de
siliciu din baia de font! n
timpul men"inerii timp de 46
min. la diverse temperaturi
cuptor cu capacitatea de 2,5 t
#i la frecven"a 2.500 Hz.

Estimativ, se consider! c! procesul de regenerare a siliciului
din c!ptu$eala refractar! n baia metalic! este mai slab dect cel
constatat la c!ptu$eala acid! cu circa 50% $i este n func#ie de
compozi#ia chimic! a c!ptu$elii, refractare.Fig. 7. Varia"ia con"inutului de
siliciu din baia de font! n
func"ie de timpul de men"inere #i
de temperatura de men"inere, n
cazul unui cuptor cu capacitatea
de 2,5 t, c!ptu#it neutru #i ce
func"ioneaz! la frecven"a re"elei
(50 Hz).

Deoarece factorii ce influen#eaz! oxidarea siliciului sunt
aceia$i ca acei ntlni#i la c!ptu$eala acid!, rezult! c! ordinul de
m!rime al pierderilor de siliciu prin oxidare este acela$i cu cel ntlnit
n cazul c!ptu$elii acide.
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

92
2.1.1.1.a.3. C!ptu#eala refractar! bazic!
Literatura de specialitate prezint! date pu#ine despre procesele
metalurgice care au loc n timpul elabor!rii fontei n cuptoare cu
induc#ie c!ptu$ite bazic.
Dac! sursa bibliografic! [9] nu recomand! pentru elaborarea
fontei cuptoarele c!ptu$ite bazic, n schimb, sursa bibliografic! ["5]
recomand! elaborarea fontei cu grafit compact/vermicular n cuptoare
cu creuzet c!ptu$ite bazic.
Deoarece SiO
2
din zgur! este legat chimic de c!tre oxizii
bazici iar c!ptu$eala refractar! nu con#ine SiO
2
liber, nelegat chimic
sau SiO
2
lipse$te din c!ptu$eal!, este exclus! regenerarea siliciului din
zgur! $i c!ptu$eal! n baia metalic!.
Calculul siliciului din nc!rc!tur! se calculeaz! cu rela#iile
(27)sau (42).

2.1.1.1.b. Calculul analitic al nc!rc!turii metalice format!
din dou! sorturi metalice
Se noteaz! cu A $i B cele dou! sorturi metalice din
nc!rc!tur!.
n cazul n care cuptorul func#ioneaz! la frecven#a re#elei,
adic! dispune de o baie de font! lichid! remanent!, se consider! c!
cele dou! sorturi metalice A $i B se imerseaz! n baia remanent!.
Exist! dou! modalit!#i de calcul analitic, respectiv
considerndu-se siliciul ca element chimic ce determin! calculul
propor#iilor din nc!rc!tur! al celor dou! sorturi metalice $i
considerndu-se silciul mpreun! cu manganul pentru acela$i calcul.

2.1.1.1.b.1. Calculul analitic al propor"iilor de A #i B,
utilizndu-se siliciul ca element de referin"!
Calculul propor#iilor de sorturi metalice se face distinct, dup!
cum cuptorul func#ioneaz! la frecven#! medie sau mare $i dup! cum
cuptorul func#ioneaz! la frecven#a re#elei.

Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

93
2.1.1.1.b.1.a. Cuptoare ce func"ioneaz! la frecven"! medie
sau mare
Calculul propor#iilor de sorturi A $i B %A $i %B se
realizeaz! prin rezolvarea sistemului (45), sistem de dou! ecua#ii $i
dou! necunoscute prima ecua#ie reprezentnd o ecua#ie de bilan# a
siliciului iar cea de a doua ecua#ie reprezentnd suma propor#iilor de A
$i B care este de "00.

'

+
> < +
100 B A
Si 100 Si B Si A
B A
% %
% % % % %
(45)

n care %Si
A
reprezint! propor#ia de siliciu din sortul metalic A;
%Si
B
propor#ia de siliciu din sortul metalic B; <%Si> propor#ia de
siliciu din nc!rc!tur!.
Propor#ia de siliciu din nc!rc!tur! se calculeaz! cu rela#ia
(27).
Sorturile metalice se aleg din tabelele 5, 6, 7 $i 8 sau din alte
surse, men#ionndu-se, nc! o dat!, c! de$eurile proprii reprezint!
fonta propus! a fi elaborat! sau combina#ii de fonte ce intr! n
programul de fabrica#ie al turn!toriei, a$a cum s-a prezentat un
exemplu la paragraful 2.".".".a.
Criteriile de alegere sunt urm!toarele:
Con#inuturile de siliciu ale sorturilor metalice A $i B nu
trebuie s! fie, amndou!, mai mici dect propor#ia de siliciu din
nc!rc!tur!, adic! nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i (46);

%Si
A
< <%Si> $i %Si
B
< <%Si> (46)

Con#inuturile de siliciu ale sorturilor metalice A $i B nu
trebuie s! fie, amndou!, mai mari dect propor#ia de siliciu din
nc!rc!tur!, adic! nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i (47);

%Si
A
><%Si> $i %Si
B
><%Si> (46)
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

94
Sistemul trebuie s! aib! solu#ie numere reale $i pozitive;
Literatura de specialitate indic! o influen#! mic! a
fenomenului de ereditate metalurgic! n cazul elabor!rii fontei n
cuptoare electrice cu nc!lzire prin induc#ie, att datorit! curen#ilor din
baia metalic! cauza#i de for#ele de atrac#ie electrodinamic! ct $i
datorit! gradului mare de supranc!lzire n stare lichid! ce se poate
ob#ine. ns!, unele caracteristici ale sorturilor metalice se transmit
fontei de a doua fuziune $i n cazul elabor!rii n cuptoare cu induc#ie
cazul unor incluziuni nemetalice greu fuzibile sau chiar al gazelor etc.
Prin urmare, se recomand! s! se aib! n vedere $i fenomenul de
ereditate metalurgic!;
Costul sorturilor metalice. Matricea concuren#ial! $i a
sectorului de piese turnate de font! oblig! la m!suri de eficientizare a
elabor!rii fontei, la alegerea de sorturi metalice cu costuri minime;
Sorturile metalice nu trebuie s! determine cheltuieli mari cu
procesarea b!ii metalice n cuptor sau n afara cuptorului. Concret,
trebuie s! se evite, att ct este posibil, desulfurarea, defosforarea,
afinarea, diluarea, corectarea prin adaos a unor elemente chimice
nso#itoare de baz!, carburarea etc.;
Sorturile metalice nu trebuie s! determine cheltuieli mari cu
corectarea structurii metalografice, prin tratament termic secundar, a
pieselor turnate etc.;
n toate cazurile de calcul analitic, chiar dac! rezult!
propor#iile de sorturi metalice ce se introduc n nc!rc!tur!,
determinarea compozi#iei chimice a b!ii metalice r!mne singura
modalitate de confirmare a compozi#iei chimice, evacuarea fontei din
cuptor realizndu-se numai atunci cnd compozi#ia chimic!
corespunde.
%Si
A
$i %Si
B
se calculeaz! ca fiind media aritmetic! a
limitelor minim! $i maxim! ale con#inuturilor respective. Dac!
propor#ia de siliciu ar fi reprezentat! printr-un maximum, se
recomand! s! se considere "/2 din valoarea maxim! respectiv!.
De exemplu, dac! %Si
A
= ",8, %Si
B
= 2,3 $i <%Si> = 2,
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

95
sistemul (45) cap!t! forma (48), cu solu#ia %A = 60 $i %B = 40.

'

+
+
100 B A
2 100 3 2 B 8 1 A
% %
, % , %
(48)
n cuptoarele cu creuzet se pot elabora toate categoriile de
font! din punctul de vedere al carbur!rii, adic! se pot elabora fonte
normale, sintetice $i semisintetice.
n cazul elabor!rii fontelor normale, cantitatea de de$euri de
o#el n nc!rc!tura metalic!, conform ["0], este de 4070%, ceea ce
nseamn!, de exemplu, c! unul din sorturile A $i B este reprezentat de
de$eurile de o#el. Fiindc! propor#ia de de$euri de o#el se cunoa$te,
nseamn! c! sistemul (45) se rezum! la alegerea sortului A din punctul
de vedere al con#inutului de siliciu al asigur!rii propor#iei de siliciu
total din nc!rc!tur!.
Propor#ia de de$euri de o#el se alege c!tre limita minim! n
cazul n care con#inutul de carbon din fonta propus! a fi elaborat! are
valori mari $i se alege c!tre limita maxim! dac! propor#ia de carbon
din fonta propus! a fi elaborat! are valori mici. De exemplu, dincolo
de ceea ce reglementeaz! standardul romn SR ISO "85 pentru fonta
cenu$ie, standard care nu reglementeaz! compozi#ia chimic! $i
standard care define$te m!rcile "00, "50, 200, 250, 300 $i 350 doar n
func#ie de rezisten#a la trac#iune determinat! pe probe turnate separat
sau ata$ate la pies!, trebuie s! se apeleze la literatura de specialitate
de exemplu, [32] care prezint! orientativ, compozi#ii chimice.
Concret, pentru marca de font! cenu$ie 200, pentru piese cu pere#i a
c!ror grosime este mai mic! sau egal! de 20 mm, sursa [32]
recomand! urm!toarea compozi#ie chimic!: 3,23,5%C,
2,02,3%Si, 0,50,8%Mn, max. 0,65%P $i max. 0,"4%S. O
asemenea font! este considerat! ca avnd un con#inut mare de carbon,
a$a nct se va stabili propor#ia de de$euri de o#el de 40%, adic!
minim! fa#! de intervalul recomandat de literatura de specialitate.
Ca regul!, aproape general!, utilizarea n nc!rc!tur! de
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

96
minimum 40% de$euri de o#el impune obligativitatea carbur!rii
nc!rc!turii metalice a fontei , indiferent de tipul cuptorului cu
induc#ie, indiferent de m!rimea frecven#ei curentului.
Utilizarea de minimum 40% de$euri de o#el n nc!rc!tura
metalic! determin! ob#inerea de caracteristici mecanice de rezisten#!
superioare, respectiv, cu att mai mult se vor ndeplini condi#iile
impuse de standarde, condi#ii care vizeaz! mai mult caracteristicile
mecanice de rezisten#!, propriet!#ile de plasticitate $i structura
metalografic!. Exist! $i standarde care reglementeaz! $i compozi#ia
chimic!. O asemenea propor#ie de de$euri de o#el impune asigurarea
condi#iilor ecologice pe care le reclam! carburare fontei, adic! dotarea
cuptorului a platformei pe care sunt amplasate cuptoarele cu hote
de aspira#ie corespunz!toare $i prev!zute cu instala#ii de filtrare a
gazelor care se degaj! n cantitate mare.
Propor#ia de de$euri de o#el n nc!rc!tur! se asigur! relativ
u$or deoarece $i disponibilitatea pe pia#a de de$euri metalice a
de$eurilor de o#el este mare. n plus, exist! disponibile materiale de
carburare ce au influen#e multiple n ceea ce prive$te m!rirea calit!#ii
fontei ob#inute a pieselor turnate ob#inute. Aceste dou! specifica#ii
recomand! de la sine, utilizarea pentru elaborarea fontelor normale
(nu sintetice, nu semisintetice) a de$eurilor de o#el n nc!rc!tura
metalic!, n propor#ie de 4070%.
Propor#ia de de$euri de o#el se poate alege n nc!rc!tura
metalic! $i sub limita inferioar! de 40%, adic! se poate calcula prin
rezolvarea sistemului (45) $i, mai mult, nc!rc!tura metalic! se poate
alc!tui n absen#a de$eurilor de o#el. Dac! se face referin#! la marca de
font! 200 SR ISO "85 aceasta se poate ob#ine $i din nc!rc!turi
metalice f!r! de$euri de o#el sau cu de$euri de o#el n propor#ie mai
mic! de 40%.
A$a cum se poate impune cantitatea de de$euri de o#el n
nc!rc!tur!, $i cantitatea de de$euri de font! a$a numitele de$euri
proprii se poate impune, existnd acelea$i simplific!ri ale calculului
nc!rc!turii metalice.
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

97
2.1.1.1.b.1.b. Cuptoare ce func"ioneaz! la frecven"a re"elei
P!strndu-se nota#iile anterioare, propor#iile de sorturi A $i B
se determin! prin rezolvarea sistemului (49).

'

+ +
> < > < + +
"00
"00
FR % B % A %
Si % Si % FR % Si % B % Si % A %
total . rem B A
(49)

n cazul n care propor#ia de font! lichid! remanent! este de
30% din capacitatea cuptorului, sistemul (49) devine de forma (50).

'

+
> < > < + +
70
"00 30
B % A %
Si % Si % Si % B % Si % A %
total . rem B A
(50)

Sorturile metalice A $i B se aleg #innd cont de urm!toarele
condi#ii:
con#inuturile de siliciu ale sorturilor metalice A $i B nu
trebuie s! fie, amndou!, mai mici dect
,
"00
Si % FR %
Si %
. rem
total

,
_

> <
> < adic! nu trebuie ndeplinit!
asocierea de inegalit!#i (5");

.
"00
Si % FR %
Si % S %
$i

"00
Si % FR %
Si % S %
. rem
total B
. rem
total A
> <
> <<
> <
> <<
(5")

n cazul n care %FR = 30, con#inuturile de siliciu ale
sorturilor metalice A $i B nu trebuie s! fie, amndou!, mai mici dect
(%Si
total
> 0,3 <%Si
rem.
>;
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

98
con#inuturile de siliciu ale sorturilor metalice A $i B nu
trebuie s! fie, amndou!, mai mari dect
,
"00
Si % FR %
Si %
. rem
total
1
]
1

> <
> < adic! nu trebuie ndeplinit!
asocierea de inegalit!#i (52);

.
"00
Si % FR %
S % Si %
$i
"00
Si % FR %
S % Si %
. rem
total B
. rem
total A
> <
> ><
> <
> ><
(52)

n cazul n care %FR = 30, con#inuturile de siliciu ale
sorturilor metalice A $i B nu trebuie s! fie amndou! mai mari dect
<%Si
total
> 0,3<%Si
rem.
>;
sistemul (49) trebuie s! aib! solu#ie numere reale $i
pozitive;
celelalte condi#ii sunt cele prezentate la paragraful
2.".".".b.".a.
Dac! se impune cantitatea de de$euri de o#el n nc!rc!tura
metalic!, rezolvarea sistemelor (49) sau (50) se rezum! la alegerea
unui sort metalic, avndu-se la baz! asigurarea propor#iei de siliciu din
nc!rc!tura ad!ugat! n cuptor calculat! cu rela#iile (4") sau (42).
Utilizarea sau nu a de$eurilor de o#el n nc!rc!tura metalic!
ad!ugat! n baia metalic! remanent! genereaz! acelea$i aspecte ca
acelea prezentate la paragraful 2.".".".b.".a.
%i cantitatea de de$euri de font! de$eurile proprii poate fi
impus!, ceea ce creeaz! o situa#ie echivalent! cu aceea n care se
impune cantitatea de de$euri de o#el.
2.1.1.1.b.2. Calculul analitic al propor"iilor de A #i B,
utilizndu-se siliciul #i manganul ca elemente chimice de referin"!
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

99
n cazul n care calculul analitic al propor#iilor de A $i B se
face lundu-se siliciul ca element chimic de referin#!, una din
condi#iile pe care trebuia s! le ndeplineasc! cele dou! sorturi metalice
A $i B era ca cheltuielile de procesare a b!ii metalice s! fie minime,
Dac! pe lng! siliciu se consider! $i manganul ca element chimic de
referin#!, rezult! c! cre$te probabilitatea de a se mic$ora cheltuielile de
procesare a b!ii metalice deoarece nu mai trebuie asigurat! corectarea
con#inutului de mangan, con#inutul de mangan fiind asigurat de c!tre
cele dou! sorturi metalice din nc!rc!tur!.
Dac! n cazul n care se lua siliciul ca referin#!, sistemul ce
trebuia rezolvat era format dintr-o ecua#ie ce reprezenta bilan#ul
siliciului $i dintr-o ecua#ie ce reprezenta suma propor#iilor celor dou!
sorturi metalice, n cazul n care se consider! ca referin#! elementele
chimice siliciul $i manganul, propor#iile de sorturi metalice A $i B se
determin! prin rezolvarea unui sistem format din dou! ecua#ii
reprezentnd bilan#urile siliciului $i manganului.
Calculul analitic se face n mod distinct, dup! cum cuptorul
func#ioneaz! la frecven#! medie sau mare, pe de o parte, $i la frecven#!
mic! pe de alt! parte.


2.1.1.1.b.2.a. Cuptoare ce func"ioneaz! la frecven"! medie
sau mare
Calculul analitic al propor#iilor de sorturi A $i B %A $i %B
se realizeaz! prin rezolvarea sistemului (53).

'

> < +
> < +
, Mn % Mn % B % Mn % A %
Si % Si % B % Si % A %
B A
B A
"00
"00
(53)

n care %Mn
A
reprezint! propor#ia de mangan din sortul metalic A; %
Mn
B
propor#ia de mangan din sortul metalic B; <%Mn> propor#ia
de mangan din nc!rc!tur!.
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"00
Propor#ia de mangan din nc!rc!tur! se calculeaz! cu rela#ia
(54).

[ ]
,
a %
Mn %
Mn %
Mn
"00
"00

> < (54)n care [ ] Mn % reprezint! propor#ia de mangan din fonta propus! a fi
elaborat! iar
Mn
a % reprezint! propor#ia de mangan ce se pierde prin
oxidare n timpul elabor!rii.
Pierderile de mangan prin oxidare sunt, n general, cuprinse n
intervalul 2..."5%, [8]. De exemplu, dac! arderea manganului este de
""% $i dac! propor#ia de mangan din fonta propus! a fi elaborat! este
de ",3, propor#ia de mangan din nc!rc!tur! are valoarea
46 " "00
"" "00
3 "
,
,
Mn %

> < (55)Propor#ia de mangan ce se pierde prin oxidare este n func#ie
de natura chimic! a c!ptu$elii refractare.

a.". C!ptu$eal! acid!
Propor#ia de mangan care arde n timpul elabor!rii se poate
determina cu rela#ia (56).


, a % a % a %
550 . " T 350 . " , Mn 350 . " T , Mn Mn < < <
+
(56)

n care
350 ". T , Mn
a %
<
reprezint! propor#ia de mangan care arde n timpul
topirii $i n timpul supranc!lzirii fontei n stare lichid! pn! la
temperatura de ".350
0
C; timpul de men#inere a fontei n stare
lichid! n intervalul de temperaturi ".350...".550
0
C, n h;
550 " 350 " . T . , Mn
a %
< <
propor#ia de mangan ce se oxideaz! n timpul
men#inerii fontei n stare lichid! n unitatea de timp (ntr-o or!), n
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"0"
intervalul de temperaturi ".350...".550
0
C. Pentru cinci temperaturi
sunt consemnate pierderile prin oxidare n timpul men#inerii fontei n
stare lichid! ntr-o or!, n tabelul 4 (de asemenea, n tabelul 4 se
prezint! $i pierderile de mangan prin oxidare n timpul topirii $i
supranc!lzirii fontei n stare lichid! pn! la temperatura de ".350
0
C).
De exemplu, dac! fonta este supranc!lzit! n stare lichid! la
temperatura de ".450
0
C iar durata de men#inere la aceast! temperatur!
este de ",25 ore, propor#ia de mangan ce se pierde prin oxidare,
conform tabelului 4, este urm!toarea:

. 16 , 2 61 , 0 25 , 1 4 , 1 a %
Mn
+ (57)

Pierderile de mangan prin oxidare depind, n principal, de
urm!torii factori:
con#inutul de FeO din baia metalic! $i zgur!. Afinitatea
chimic! fa#! de oxigen a manganului este mai mare dect cea a
fierului, ceea ce nseamn! c! oxidarea manganului are loc conform
reac#iilor chimice (58) $i (59). n condi#ii normale de lucru, reac#ia
chimic! (59) se desf!$oar! mai pu#in intens deoarece zgura este mai
pu#in activ! din punct de vedere metalurgic.

[ ] [ ] FeO Mn + ! [ ] Fe MnO + ) ( (58)
[ ] ) ( FeO Mn + ! [ ] Fe MnO + ) ( (59)

Deoarece zgura are temperatura mic!, este relativ inactiv! din
punct de vedere metalurgic, a$a nct reac#ii chimice de tipul (60) $i
(6") nu au loc. n plus, n zgura acid! MnO este legat chimic de SiO
2

sub form! de silica#i de tipul x(MnO) SiO
2
.

[ ] C MnO + ) ( ![ ] { } CO Mn + (60)
[ ] Si MnO 2 + ) ( ! [ ] ) (
2
SiO Mn 2 + (6")
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"02
gradul de agitare al b!ii metalice (brasajul). Cu ct brasajul
este mai mare, cu ct baia metalic! este descoperit! mai mult de zgur!,
ceea ce nseamn! c! intr! n contact cu o cantitate mai mare de oxigen,
este posibil! oxidarea manganului conform reac#iei chimice (62) $i
este posibil! oxidarea unei cantit!#ii mai mari de fier, ceea ce
influen#eaz! desf!$urarea unor reac#ii chimice de tipul (58) $i (59);
[ ] { }
2
O Mn 2 + ! ) ( MnO 2 (62)
con#inutul de mangan din nc!rc!tura metalic!. Cu ct
con#inutul de mangan din nc!rc!tura metalic! este mai mare, cu ct
mai mari sunt pierderile prin oxidare, reac#iile chimice (58) $i (59), de
exemplu, desf!$urndu-se mai intens;
con#inutul de siliciu din nc!rc!tura metalic!. Siliciul are
afinitatea chimic! fa#! de oxigen mai mare dect a manganului, a$a
nct el poate fi considerat un element chimic protector al
manganului mpotriva oxid!rii acestuia;
bazicitatea zgurii. Cu ct bazicitatea zgurii este mai mic!, cu
att propor#ia de MnO, nelegat! chimic n zgur! de SiO
2
este mai
mic!, ceea ce diminueaz! intensitatea de desf!$urare a reac#iilor
chimice (60) $i (6") sau le inhib!, chiar dac! se asigur! printr-un
mijloc consacrat mic$orarea viscozit!#ii zgurii;
dimensiunile buc!#ile de metal ale sorturilor metalice din
nc!rc!tur!. Cu ct dimensiunile respective sunt mai mari, cu att
suprafa#a specific! a buc!#ilor este mai mic! $i cu att suprafa#a dintre
reactan#ii reac#iilor chimice (58), (59) $i (62), de exemplu, se
mic$oreaz!, pierderile de mangan prin oxidare fiind mai mici. Dac! o
nc!rc!tur! metalic! ce con#ine buc!#i de sorturi metalice de
dimensiuni obi$nuite are o suprafa#! specific! de 2...80 mm
2
/g, o
nc!rc!tur! metalic! constituit! din $pan are suprafa#a specific! de
"40..."70 mm
2
/g;
gradul de oxidare al nc!rc!turii metalice. Cu ct gradul de
oxidare este mai mare, cu att mai mare este cantitatea de FeO din
baia metalic! $i din zgur! $i cu att mai mari sunt pierderile de
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"03
mangan prin oxidare. Din tabelul 2 se observ! c!, pentru o font! dat!,
n cazul unei nc!rc!turi metalice cu pn! la 60% $pan, dac!
nc!rc!tura metalic! este neoxidat!, pierderile de mangan prin oxidare
sunt de 6,3% iar dac! nc!rc!tura este oxidat!, pierderile de mangan
prin oxidare sunt de "8%, adic! de circa trei ori mai mari dect n
cazul n care nc!rc!tura metalic! era neoxidat!;
temperatura b!ii metalice. Cu ct temperatura b!ii metalice
este mai mare cu att pierderile de mangan prin oxidare sunt mai mari.
Cre$terea temperaturii b!ii metalice determin! $i cre$terea
temperaturii zgurii, ceea ce o face mai activ! din punct de vedere
metalurgic, reac#ia chimic! (59) avnd condi#ii de desf!$urare mai
bune.
M!rirea pierderilor de mangan prin oxidare o dat! cu m!rirea
temperaturii de supranc!lzire se constat! din tabelul 4;
durata de men#inere n stare lichid! a fontei. Cu ct durata
de men#inere n stare lichid! a fontei este mai mare, cu att mai mari
sunt pierderile de mangan prin oxidare. Influen#a duratei de men#inere
n stare lichid! se observ! din rela#ia (56) $i este dat! de produsul
550 . 1 T 350 . 1 , Mn
a %
< <
ce exprim! propor#ia de mangan ce se pierde prin
oxidare n timpul de men#inere n stare lichid! a fontei .
Cre$terea pierderilor de mangan este justificat! de cre$terea
timpului de contact din reactan#ii reac#iilor chimice (58), (59) $i (62),
de exemplu etc.

a.2. C!ptu#eal! neutr!
Conform [8] o zgur! neutr!, de exemplu, con#ine "0% SiO
2
,
40% Al
2
O
3
, 45% (FeO+Fe
2
O
3
), 2% MgO $i 3% CaO, adic! un
con#inut mic de SiO
2
(datele se refer! la o zgur! final!). Prin urmare,
n timpul elabor!rii este posibil ca s! existe n zgur! MnO nelegat
chimic de SiO
2
. n felul acesta, reac#ii chimice de tipul (60) $i (6") au
posibilitatea s! se desf!$oare, de exemplu, ceea ce nseamn! c!
pierderile de mangan prin oxidare sunt mult mai mici dect n cazul
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"04
c!ptu$elii acide. Din exemplul de compozi#ie de zgur! dat anterior,
rezult!, de exemplu, chiar pierderi nule de mangan prin oxidare.
La modul general, se poate considera c! arderea manganului
n timpul elabor!rii se poate considera absent!.

a.3. C!ptu#eal! bazic!
Zgura rezultat!, n cazul unei bazicit!#i de 2,0...2,5 are un
con#inut mic de SiO
2
, aceasta fiind legat chimic de CaO $i FeO, dar $i
de MnO, oricum MnO fiind relativ liber, nelegat chimic, ceea ce
creeaz! condi#ii de desf!$urare a reac#iilor chimice (60) $i (6"), de
exemplu. A$a se consider! c! pierderile de mangan prin oxidare sunt
mult mai mici dect n cazul c!ptu$elii acide. Dac! o zgur! bazic!
poate con#ine "% MnO, nseamn! c! pierderile de mangan prin
oxidare se pot neglija.
Sorturile metalice A $i B, n vederea rezolv!rii sistemului (53)
se aleg #inndu-se seama de urm!toarele restric#ii:
Con#inuturile de siliciu ale sorturilor metalice A $i B nu
trebuie s! fie amndou! mai mici dect propor#ia de siliciu din
nc!rc!tur!, adic! nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i (46);
Con#inuturile de siliciu ale sorturilor metalice A $i B nu
trebuie s! fie amndou! mai mari dect propor#ia de siliciu din
nc!rc!tur!, adic! nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i (47);
Sistemul (53) trebuie s! aib! solu#ie numere reale $i
pozitive;
Con#inuturile de mangan ale sorturilor metalice A $i B nu
trebuie s! fie, amndou!, mai mici dect propor#ia de mangan din
nc!rc!tur!, adic! nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i (63);

%Mn
A
< <%Mn> $i %Mn
B
< <%Mn> (63)

Con#inuturile de mangan ale sorturilor metalice A $i B nu
trebuie s! fie, amndou!, mai mari dect propor#ia de mangan din
nc!rc!tur!, adic! nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i (64);
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"05

%Mn
A
> <%Mn> $i %Mn
B
> <%Mn> (64)

Cele dou! ecua#ii ale sistemului (53) nu trebuie s! fie
identice;
%A + %B = "00;
Celelalte restric#ii ce se pun sunt cele de la rezolvarea
sistemului (45).
n cazul n care calculul celor dou! sorturi metalice se face
prin intermediul sistemului (53), este dificil de impus o anumit!
cantitate de de$euri de o#el n nc!rc!tur!, deoarece este posibil ca una
din ecua#iile sistemului (53) sau amndou! s! nu poat! s! fie
ndeplinit!. n schimb, se poate impune calitatea de$eurilor de o#el
astfel nct sistemul (53) s! poat! fi rezolvat n circumstan#ele
prezentate la pragraful 2.".".".b.2.a.
De asemenea, este dificil de impus $i o anumit! cantitate de
de$euri de font! de$euri proprii din acelea$i motive ca acelea
ar!tate anterior. Se precizeaz! c! n sistemul (53) pot figura $i
de$eurile de font!.
Nu se exclude situa#ia ca sistemul (53) s! con#in! de$euri de
o#el $i de$euri de font!.

2.1.1.1.b.2.b. Cuptoare ce func"ioneaz! la frecven"a re"elei
Calculul analitic al propor#iilor de sorturi A $i B %A $i %B
se realizeaz! prin rezolvarea sistemului (65).

'

> < > < + +


> < > < + +
total . rem B A
total . rem B A
Mn % "00 Mn % FR % Mn % B % Mn % A %
Si % "00 Si % FR Si % B % Si % A %
(65)

n care > <
. rem
Mn % reprezint! propor#ia de mangan din fonta lichid!
remanent!; > <
total
Mn % propor#ia de mangan total din nc!rc!tur!
ce se determin! cu rela#ia (66).
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"06


,
100
Mn %
) FR % 100 (
100
Mn %
FR % Mn %
. ad . rem
total
> <
+
> <
> < (66)

n care > <
. ad
Mn % reprezint! propor#ia de mangan din nc!rc!tura
ad!ugat! n cuptor.
Propor#ia de mangan total din nc!rc!tur! se determin! cu
rela#ia (67).


[ ]
,
a % 100
Mn %
Mn %
*
Mn
total

> < (67)


*
Mn
a % calculndu-se relativ cu formula (68).


, a % ' a %
"00
FR % "00
a %
550 . " T 350 . " , Mn 350 . " T , Mn
*
Mn < < <
+
,
_

(68)

de aceast! dat! ' f!cnd referin#! la timpul de men#inere n stare
lichid! a fontei lichide provenit! din topirea $i supranc!lzirea
sorturilor metalice A $i B ad!ugate (imersate) n baia de font!
remanent!, n intervalul de temperaturi ".350...".550
0
C, n h. De
exemplu, dac! ' =2h, %FR = 30 iar temperatura de men#inere n stare
lichid! este de ".450
0
C,conform tabelului 4, %a
Mn
are valoarea dat! de
rela#ia (69).

02 1 61 0 1 58 0
100
30 100
a
Mn
, , , %
*
+

,
_


(69)

Sursa bibliografic! [8] indic! pentru un cuptor cu c!ptu$eal!
neutr! (42% disten-silimanit cu granula#ia 0,"...0,"6 mm, 42% corund
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"07
corindon granula#ia mai mare de ",25 mm $i "6% disten
silimanit sub form! de praf), capacitatea de 2,5 t, n cazul unei
men#ineri de 3 h la temperatura fontei lichide de ".500
0
C, o ardere a
manganului de 2,7%. n acelea$i circumstan#e de parametri, ns!, n
cazul unei c!ptu$eli acide, datele din tabelul 4 conduc prin intermediul
rela#iei (70) la urm!toarele pierderi de mangan prin oxidare:

46 4 35 1 3 58 0
100
30 100
a
Mn
, , , %
*
+

,
_


(70)

adic! mai mari dect n cazul c!ptu$elii neutre, ceea ce este n consens
cu preciz!rile de la paragraful 2.".".".b.2.a (a.2 C!ptu$eala neutr!).
Se precizeaz! c! <%Si
total
> se calculeaz! cu rela#ia (38),
precizndu-se c! ' reprezint! timpul de men#inere n stare lichid! a
fontei lichide provenit! din topirea $i supranc!lzirea celor dou!
sorturi metalice ad!ugate (imersate) n baia de font! remanent!, n
intervalul de temperaturi ".350...".550
0
C.
Sorturile metalice A $i B se aleg #innd cont de urm!toarele
restric#ii:
con#inuturile de siliciu ale sorturilor metalice A $i B nu
trebuie s! fie, amndou!, mai mici dect
,
100
Si % FR %
Si %
. rem
total
> <
> < adic! nu trebuie ndeplinit!
asocierea de inegalit!#i (7");


"00
%Si %FR
%Si %Si
$i
"00
%Si %FR
%Si %Si
rem.
total B
rem.
total A
> <
> <<
> <
> <<

Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"08
(7")
con#inuturile de siliciu ale sorturilor metalice A $i B nu
trebuie s! fie, amndou!, mai mari dect
,
100
Si % FR %
Si %
. rem
total
> <
> < adic! nu trebuie ndeplinit!
asocierea de inegalit!#i (72);

"00
Si % FR %
Si % Si %
$i
"00
Si % FR %
Si % Si %
. rem
total B
. rem
total A
> <
> ><
> <
> ><
(72)

con#inuturile de mangan ale sorturilor metalice A $i B nu
trebuie s! fie, amndou!, mai mici de
,
100
Mn % FR %
Mn %
. rem
total
> <
> < adic! nu trebuie ndeplinite
asocierea de inegalit!#i (73);
"00
Mn % FR %
Mn % Mn %
$i
"00
Mn % FR %
Mn % Mn %
. rem
total B
. rem
total A
> <
> <<
> <
> <<
(73)

con#inuturile de mangan ale sorturilor metalice A $i B nu
trebuie s! fie, amndou!, mai mari de
,
100
Mn % FR %
Mn %
. rem
total
> <
> < adic! nu trebuie ndeplinit!
asocierea de inegalit!#i (74);
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"09
"00
Mn % FR %
Mn % Mn %
$i
"00
Mn % FR %
Mn % Mn %
. rem
total B
. rem
total A
> <
> ><
> <
> ><
(74)

cele dou! ecua#ii ale sistemului (65) nu trebuie s! fie
identice;
%A + %B = "00;
solu#ia sistemului (65) trebuie s! fie numere reale $i
pozitive;
celelalte restric#ii condi#ii ce se pun sunt cele de la
reolvarea sistemului (45).
n cazul n care calculul celor dou! sorturi metalice se face
prin intermediul sistemului (65), este dificil de impus o anumit!
cantitate de de$euri de o#el n nc!rc!tura metalic! ad!ugat!, deoarece
m!re$te gradul de dificultate al rezolv!rii respectivului sistem.
Calitatea de$eurilor de o#el se poate alege n a$a fel nct
sistemul (65) s! se poat! rezolva n condi#iile prezentate anterior,
astfel, f!cndu-se posibil ca n nc!rc!tura metalic! ad!ugat! n baia
metalic! remanent! s! existe $i de$euri de o#el.
Este, de asemenea, dificil de impus o anumit! cantitate de
de$euri de font! de$euri proprii & din acelea$i motive ca $i n cazul
impunerii unei cantit!#i de de$euri de o#el.
De$eurile de font! pot figura n sistemul (65).
Este posibil ca nc!rc!tura metalic! ad!ugat! n baia metalic!
remanent! s! fie format! din de$euri de o#el $i de$euri de font!.

2.1.1.1.c. Calculul analitic al nc!rc!turii metalice format!
din trei sorturi metalice
Se noteaz! cu A, B $i C cele trei sorturi metalice.
Calculul analitic al propor#iilor de sorturi A, B $i C din
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

""0
nc!rc!tur! %A, %B $i %C se realizeaz! prin a se considera ca
referin#! elementele chimice siliciu $i mangan, pe de o parte, $i
elementele chimice siliciu, mangan $i carbon, pe de alt! parte.

2.1.1.1.c.1. Calculul analitic al propor"iilor de A, B #i C,
utilizndu-se siliciul #i manganul ca elemente chimice de referin"!
Calculul propor#iilor de sorturi metalice A, B $i C se face n
mod distinct, dup! cum cuptorul func#ioneaz! la frecven#! medie sau
mare $i dup! cum cuptorul func#ioneaz! la frecven#a re#elei.

2.1.1.1.c.1.a. Cuptoare ce func"ioneaz! la frecven"! medie
sau mare
Calculul propor#iilor de sorturi metalice A, B $i C se
realizeaz! prin rezolvarea sistemului (75).

'

+ +
> < + +
> < + +
"00 C % B % A %
Mn % "00 Mn C % Mn % B % Mn % A %
Si % "00 Si % C % Si % B % Si % A %
C B A
C B A
(75)

n care %Si
C
reprezint! propor#ia de siliciu din sortul metalic C;
%Mn
C
propor#ia de mangan din sorul metalic C.
Criteriile de alegere ale sorturilor metalice A, B $i C sunt
urm!toarele:
con#inuturile de siliciu ale celor trei sorturi metalice A, B $i
C nu trebuie s! fie, toate, mai mici dect propor#ia de siliciu din
nc!rc!tur!, adic! nu trebuie ndeplinite asocierea de inegalit!#i (76);

> << > << > << Si % %Si $i Si % %Si , Si % Si %
C B A
(76)

con#inuturile de siliciu ale sorturilor metalice A, B $i C nu
trebuie s! fie, toate, mai mari dect propor#ia de siliciu din nc!rc!tur!,
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"""
adic! nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i (77);

> < > > < > > < > Si % %Si $i Si % %Si , Si % Si %
C B A
(77)

con#inuturile de mangan ale sorturile metalice A, B $i C nu
trebuie s! fie, toate, mai mici dect propor#ia de mangan din
nc!rc!tur!, adic! nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i (78);

> << > << > << Mn % %Mn $i Mn % %Mn , Mn % Mn %
C B A
(78)

con#inuturile de mangan ale sorturilor metalice A, B $i C nu
trebuie s! fie, toate, mai mari dect propor#ia de mangan din
nc!rc!tur!, adic! nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i (79);

> < > > < > > < > Mn % %Mn $i Mn % %Mn , Mn % Mn %
C B A
(79)

ecua#iile de bilan# ale siliciului $i manganului primele
dou! ecua#ii ale sistemului (75) nu trebuie s! fie identice;
celelalte criterii de alegere sunt cele prezentate la rezolvarea
sistemului (45).
Dac! propor#ia de de$euri de o#el se impune n nc!rc!tura
metalic!, sistemul (75) se rezum! la un sistem de dou! ecua#ii cu dou!
necunoscute de tipul (53) sau de tipul (45).
Dac! propor#ia de de$euri de font! de$euri proprii se
impune, de asemenea, sistemul (75) se rezum! la un sistem de dou!
ecua#ii cu dou! necunoscute de tipul (53) sau (45).
Este posibil ca s! fie impuse $i propor#ia de de$euri de o#el $i
propor#ia de de$euri de font!, n acest caz sistemul (75) rezumndu-se
la calculul nc!rc!turii cu un sort metalic.
Din nc!rc!tura metalic! pot lipsi de$eurile de o#el $i font!.
2.1.1.1.c.1.b. Cuptoare ce func"ioneaz! la frecven"a re"elei
Propor#iile de sorturi A, B $i C se determin! prin rezolvarea
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

""2
sistemului (80).

'

+ + +
> < > < + + +
> < > < + + +
100 FR % C % B % A %
Mn % 100 Mn % FR % Si C % Mn % B % Mn % A %
Si % 100 Si % FR % Si % C % Si % B % Si % A %
total . rem C B A
total . rem C B A
(80)

n cazul n care propor#ia de font! lichid! remanent! este de
30% din capacitatea cuptorului (capacitatea nominal!), sistemul (80)
devine (8").

'

+ +
> < > < + + +
> < > < + + +
70 C % B % A %
Mn % 100 Mn % 30 Mn C % Mn % B % Mn % A %
Si % 100 Si % 30 Si % C % Si % B % Si % A %
total . rem C B A
total . rem C B A
(8")

Sorturile A, B $i C se aleg #innd cont de urm!toarele condi#ii:
con#inuturile de siliciu ale sorturilor metalice A, B $i C nu
trebuie s! fie, toate, mai mici ),
100
Si % FR %
Si % (
. rem
total
> <
> < adic!
nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i (82);

"00
Si % FR %
Si % Si % $i

"00
Si % FR %
Si % Si % ,
"00
Si % FR %
Si % Si %
. rem
total C
. rem
total B
. rem
total A
> <
> <<
> <
<
> <
> <<
(82)

con#inuturile de siliciu ale sorturilor metalice A, B $i C nu
trebuie s! fie, toate, mai mari dect
),
100
Si % FR %
Si % (
. rem
total
> <
> < adic! nu trebuie ndeplinit!
asocierea de inegalit!#i (83);

Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

""3

"00
Si % FR %
Si % Si % $i

"00
Si % FR %
Si % Si % ,
"00
Si % FR %
Si % Si %
. rem
total C
. rem
total B
. rem
total A
> <
> < >
> <
>
> <
> < >
(83)

con#inuturile de mangan ale sorturilor metalice A, B $i C nu
trebuie s! fie, toate, mai mici dect
),
100
Mn % FR %
Mn % (
. rem
total
> <
> < adic! nu trebuie ndeplinit!
asocierea de inegalit!#i (84);


"00
Mn % FR %
Mn % Mn % i $

"00
Mn % FR %
Mn % Mn % ,
"00
Mn % FR %
Mn % Mn %
. rem
total C
. rem
total B
. rem
total A
> <
> <<
> <
<<
> <
> <<
(84)

con#inuturile de mangan ale sorturilor A, B $i C nu trebuie
s! fie, toate, mai mari dect
),
100
Mn % FR %
Mn % (
. rem
total
> <
> < adic! nu trebuie ndeplinit!
asocierea de inegalit!#i (85);

"00
Mn % FR %
Mn % Mn % $i

"00
Mn % FR %
Mn % Mn % ,
"00
Mn % FR %
Mn % Mn %
. rem
total C
. rem
total B
. rem
total A
> <
> < >
> <
< >
> <
> < >
(85)

sistemul (80) trebuie s! aib! solu#ie numere reale $i pozitive;
ecua#iile de bilan# ale siliciului $i manganului nu trebuie s!
fie identice;
celelalte condi#ii sunt cele prezentate pentru rezolvarea
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

""4
sistemului (45).
n nc!rc!tura metalic! ad!ugat! n baia metalic! remanent!,
sortul C poate fi sub form! de de$euri de o#el sau de$euri de font!
de$euri proprii impuse, situa#ie n care sistemul (80) se transform!
ntr-un sistem cu dou! ecua#ii $i dou! necunoscute de forma (49) sau
(65).
Sorturile B $i C din nc!rc!tura metalic! ad!ugat! pot
reprezenta de$euri de o#el impuse, respectiv de$euri de font! impuse,
n acest caz sistemul (80) transformndu-se n alegerea nc!rc!turii
metalice ad!ugate formate dintr-un sort metalic.
De$eurile de o#el $i font! pot lipsi din nc!rc!tura metalic!.

2.1.1.1.c.2. Calculul analitic al propor"iilor de A, B #i C,
utilizndu-se siliciul, manganul #i carbonul ca elemente chimice de
referin"!
Calculul propor#iilor de sorturi metalice A, B $i C se
realizeaz! n mod diferit, dup! cum cuptorul func#ioneaz! la frecven#!
medie sau mare, pe de o parte, sau la frecven#a re#elei, pe de alt! parte.

2.1.1.1.c.2.a. Cuptorul func"ioneaz! la frecven"! medie sau
mare
Calculul propor#iilor de sorturi metalice A, B $i C se
realizeaz! prin rezolvarea sistemului (86).


'

> < + +
> < + +
> < + +
Mn 100 Mn % C % Mn B % Mn % A %
Si % 100 Si C % Si % B % Si % A %
C % 100 C % C % C % B % C % A %
C B A
C B A
C B A
(86)

n care %C
A
reprezint! propor#ia de carbon din sortul metalic A; %C
B
propor#ia de carbon din sortul metalic B; %C
C
propor#ia de carbon
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

""5
din sortul metalic C; <%C> - propor#ia de carbon din nc!rc!tur!.
Metoda ce apeleaz! la rezolvarea sistemului (86) prezint! o
not! de relativitate dac! n nc!rc!tura cuptorului se utilizeaz!
materiale carbonice necesare reducerii unor oxizi din nc!rc!tura
metalic!, materiale ce se introduc de regul! n exces fa#! de calculele
stoechiometrice $i care carbureaz! faza metalic!.
Propor#ia de carbon din nc!rc!tur! se calculeaz! cu rela#ia
(87).

[ ]
, 100
a % 100
C %
C %
C

> < (87)


n care [ ] C % reprezint! propor#ia de carbon din fonta propus! a fi
elaborat! iar
C
a % reprezint! propor#ia de carbon ce se pierde prin
oxidare n timpul elabor!rii.
Conform [8], pierderile de carbon prin oxidare variaz! n
intervalul "..."2%, depind de o serie de factori, inclusiv de natura
chimic! a c!ptu$elii refractare.

a.1. C!ptu#eal! acid!
Principalii factori ce influen#eaz! oxidarea carbonului sunt
urm!torii:
temperatura de men"inere n stare lichid! #i timpul de
men"inere n stare lichid! a fontei. Influen#a acestor doi parametri se
deduce din rela#ia (88) care serve$te pentru determinarea propor#iei de
carbon care arde n timpul elabor!rii.

, a % a % a %
550 . " T 350 . " , C 350 . " T , C C < < <
+ (88)

n care
350 . 1 T , C
a %
<
reprezint! propor#ia de carbon care se oxideaz! n
timpul topirii $i n timpul supranc!lzirii fontei n stare lichid! pn! la
temperatura de ".350
0
C iar
550 . 1 T 350 . 1 , C
a %
< <
reprezint! propor#ia de
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

""6
carbon care se oxideaz! n timpul men#inerii fontei n stare lichid! n
unitatea de timp (ntr-o or!), n intervalul de temperaturi
".350...".550
0
C. Pentru temperaturile de supranc!lzire ".350
0
C,
".400
0
C, ".450
0
C, ".500
0
C $i ".550
0
C se prezint!
550 . 1 T 350 . 1 , C
a %
< <
n
tabelul 4, n acest tabel prezentndu-se $i
350 . 1 T , C
a %
<
.
O dat! cu cre$terea temperaturii de supranc!lzire n stare
lichid! a fontei cresc $i pierderile de carbon prin oxidare, respectivele
pierderi fiind mai mari cu ct timpul de men#inere la respectivele
temperaturi de supranc!lzire este mai mare.
Oxidarea carbonului n timpul elabor!rii poate avea loc
conform reac#iilor chimice ("), (2), (3), (89), (90), (9"), (92), (93),
(94), (95), (96) etc., importan#! avnd $i temperatura zgurii care, dac!
este mic!, inhib! reac#iile chimice de tipul (2), (9"), (94) $i(95);

{ }
2
O C 2 + > < !2{ } CO (89)
[ ] { }
2
O C 2 + ! { } CO 2 (90)
[ ] C MnO + ) ( ![ ] { } CO Mn + (9")
( ) [ ] C y O Me
y x
+
cptuseal
! { } [ ] Me x CO y + (92)
[ ] [ ] C y O Me
y x
+ ! { } [ ] Me x CO y + (93)
[ ] C y O Me
y x
+ ) ( ! { } [ ] Me x CO y + (94)
[ ] C FeO + ) ( ! [ ] { } CO Fe + (95)
[ ] [ ] C FeO + ! [ ] { } CO Fe + (96)

gradul de oxidare al nc!rc!turii. Cu ct nc!rc!tura
metalic! este mai oxidat! cu att pierderile de carbon prin oxidare sunt
mai mari din cauza oxidului feros, de exemplu. Din tabelul 2 reiese c!
n cazul nc!rc!turilor metalice ce con#in pn! la 60% $pan, pierderile
de carbon, prin oxidare cresc de la "0,7% n cazul unei nc!rc!turi
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

""7
metalice neoxidate la 23,0%, n cazul unei nc!rc!turi metalice
oxidate, pentru o font! dat!;
con"inutul de siliciu din nc!rc!tur!. Cu ct con#inutul de
siliciu din nc!rc!tura metalic! este mai mic, cu ct sunt mai mari
pierderile de carbon prin oxidare, deoarece varia#ia de entalpie liber!
pentru reac#ia de oxidare a siliciului este mai mic! dect varia#ia de
entalpie liber! a reac#iei de oxidare a carbonului cu formare de
monooxid de carbon, n cazul temperaturilor mai mici de circa
".650
0
C, ["6], ["7] $i ["8] siliciul protejeaz! carbonul mpotriva
oxid!rii prin faptul c! el nsu$i consum! oxigenul ce ar fi oxidat
carbonul. n figura 8 se prezint! pentru o font! dat!, [6], dependen#a
pierderilor de carbon prin oxidare de temperatura de supranc!lzire a
fontei n stare lichid!, n func#ie de trei con#inuturi de siliciu n
nc!rc!tura metalic!.
%i din figura 8 se observ! c! pierderile de carbon prin oxidare
cresc apreciabil o dat! cu cu cre$terea temperaturii de supranc!lzire
n stare lichid! a fontei datorit! desf!$ur!rii intense a reac#iilor
chimice de tipul ("), (2) $i (3);
con"inutul de carbon din nc!rc!tura metalic!. Cu ct
con#inutul de carbon din nc!rc!tura metalic! este mai mare cu att
pierderile de carbon prin oxidare sunt mai mari;Fig.8. Dependen"a pierderilor de
carbon prin oxidare de temperatura de
supranc!lzire n stare lichid! a fontei #i
con"inutul de siliciu din nc!rc!tur!.

suprafa"a specific! a
buc!"ilor metalice din nc!rc!tur!. Cu
ct suprafa#a specific! respectiv! este
mai mare, cu att mai mult cre$te suprafa#a de contact dintre reactan#i
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

""8
(carbon $i oxigen) $i cu att mai mult cresc pierderile de carbon prin
oxidare. Aceast! situa#ie este sugerat! $i de tabelul ", de unde se
observ! cre$terea cantit!#ii de FeO din zgur! $i a arderilor totale o dat!
cu m!rirea suprafe#ei specifice a buc!#ilor de sort metalic (pierderile
maxime de elemente chimice prin oxidare se constat! n cazul n care
nc!rc!tura este format! din pachete de tabl! sub#ire de o#el;
durata de topire. Cu ct durata de topire este mai mic!, cu
att pierderile de carbon prin oxidare sunt mai mici. Aceast! situa#ie
este valabil! pentru toate elementele chimice din nc!rc!tura metalic!;
bazicitatea zgurii. Cu ct bazicitatea zgurii este mai mic!,
cu att cre$te cantitatea de SiO
2
liber, nelegat chimic, ceea ce
nseamn! m!rirea disponibilului de oxigen care oxideaz! carbonul la
temperaturi mari. A$adar, mic$orarea bazicit!#ii zgurii determin!
m!rirea pierderilor de carbon prin oxidare etc.

a.2. C!ptu#eal! neutr!
C!ptu$eala neutr! are drept componen#i de baz! Al
2
O
3
$i SiO
2
.
n mod curent se utilizeaz! ca material refractar de baz!
electrocorindonul (9395% Al
2
O
3
, 2% TiO
2
, 0,50,8% Fe
2
O
3
,
",52,0% SiO
2
$i 0,5",0% CuO) $i disten-silimanitul (57% Al
2
O
3
,
40% SiO
2
, "% TiO
2
, 0,6% Fe
2
O
3
,0,2% CuO, 0,4% MgO $i 0,"% Na
2
O
mpreun! cu K
2
O), ["0], adic! materiale ce con#in SiO
2
ntr-o
propor#ie mult mai mic! dect materialele acide. Dac! se mai #ine
seama $i de faptul c! zgura are un con#inut de SiO
2
mic, rezult! c!
disponibilul de oxigen necesar desf!$ur!rii reac#iilor chimice (2) $i (3)
reac#ia chimic! (") este nesemnificativ! deoarece con#inutul de SiO
2

din font! este ntotdeauna mic este mic comparativ cu cazul c!tu$elii
acide. Asta nseamn! c! pierderile de carbon din baia metalic!, prin
oxidare, n timpul supranc!lzirii acesteia sunt mici, n general
nedep!$ind 4%, de exemplu, pentru o font! dat!, n cazul unei
men#ineri n stare lichid! de circa o or!.


Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

""9
a.3. C!ptu#eal! bazic!
ntr-o c!ptu$eal! bazic! con#inutul de SiO
2
este foarte mic,
ceea ce nseamn! c! este exclus! oxidarea carbonului prin intermediul
SiO
2
, conform reac#iei chimice (3). De asemenea, nu este posibil!
desf!$urarea reac#iei chimice (2) deoarece o zgur! bazic! nu con#ine
SiO
2
liber, nelegat chimic cu oxizi bazici sau chiar neutri din punct de
vedere chimic. n schimb, este posibil! prezen#a FeO liber, ceea ce
face posibil! oxidarea carbonului din baia metalic! conform reac#iei
chimice (95).
Se apreciaz! c! pierderile de carbon prin oxidare sunt mai
mici dect n cazul c!ptu$elilor refractare de natur! chimic! acid! $i
neutr!.
Sorturile A, B $i C se aleg #innd cont de urm!toarele condi#ii:
con#inuturile de carbon ale sorturilor metalice A, B $i C nu
trebuie s! fie, toate, mai mici dect propor#ia de carbon din
nc!rc!tur!, adic! nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i (97);

%C
A
<<%C>, %C
B
<<%C> $i %C
C
<<%C> (97)
con#inuturile de carbon ale sorturilor metalice A, B $i C nu
trebuie s! fie, toate, mai mari dect propor#ia de carbon din
nc!rc!tur!, adic! nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i (98);

%C
A
> <%C>, %C
B
> <%C> $i %C
C
> <%C> (98)
suma propor#iilor sorturilor metalice A, B $i C trebuie s! fie "00%;
ecua#iile de bilan# ale carbonului, siliciului $i manganului nu
trebuie s! fie identice;
sistemul (86) trebuie s! aib! solu#ie numere reale $i pozitive;
celelalte condi#ii ce trebuie ndeplinite sunt cele consemnate
la paragraful 2.".".".c.".a (la rezolvarea sistemului (75)).
Sortul metalic C din nc!rc!tura metalic! poate fi reprezentat
de de$eurile de o#el sau de de$eurile de font!, ambele impuse, a$a
sistemul (86) tranformndu-se ntr-un sistem cu dou! ecua#ii $i dou!
necunoscute.
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"20
Sorturile metalice B $i C pot fi reprezentate de de$eurile de
o#el impuse, respectiv de$euri de font! impuse, ceea ce nseamn! c!
sistemul (86) se rezum! la determinarea nc!rc!turii metalice dintr-un
sort metalic.
De$euri de o#el $i font! pot lipsi din nc!rc!tur! metalic!.

2.1.1.1.c.2.b. Cuptoare ce func"ioneaz! la frecven"a re"elei
Calculul propor#iilor de sorturi metalice A, B $i C se
realizeaz! prin rezolvarea sistemului (99).

'

> < > < + + +


> < > < + + +
> < > < + + +
total . rem C B A
total . rem C B A
total . rem C B A
Mn % 100 Mn % FR % Mn % C % Mn B % Mn % A %
Si % 100 Si % FR % Si C % Si % B % Si % A %
C % 100 Cr % FR % C % C % C % B % C % A %
(99)
n cazul n care propor#ia de font! lichid! remanent! este de
30% din capacitatea cuptorului, sistemul (99) devine ("00).

'

> < > < + + +


> < > < + + +
> < > < + + +
total . rem C B A
total . rem C B A
total . rem C B A
Mn % "00 Mn % 30 Mn % C % Mn B % Mn % A %
Si % "00 Si % 30 Si C % Si % B % Si % A %
C % "00 C % 30 C % C % C % B % C % A %
("00)
n care <C
rem
> reprezint! propor#ia de carbon din baia remanent! de
font! din cuptor; <%C
total
> propor#ia de carbon total din nc!rc!tur!
ce se determin! cu rela#ia ("0").
,
100
C %
) FR % 100 (
100
C %
FR % C
ad . rem
total
> <
+
> <
> < ("0")
n care <%C
ad
> reprezint! propor#ia de carbon din nc!rc!tura
ad!ugat! n cuptor.
Propor#ia de carbon total din nc!rc!tur! se determin! cu
rela#ia ("02).

[ ]
,
a % "00
C %
C %
*
C
total

> < ("02)


*
C
a % calculndu-se relativ cu formula ("03), n cazul n care
c!ptu$eala este de natur! chimic! acid!.
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"2"
550 1 T 350 1 C 350 1 T C C
a a
100
Fr 100
a
. . , . ,
*
% ' %
%
%
< < <
+

,
_


("03)
de aceast! dat! ' f!cnd referin#! la timpul de men#inere n stare
lichid! a fontei provenit! din topirea $i supranc!lzirea sorturilor
metalice A, B $i C ad!ugate (introduse) n baia de font! remanent!, n
intervalul de temperaturi ".350
0
C".550
0
C, n h;
550 . 1 T 350 . 1 , C
a
< <

propor#ia de carbon care se oxideaz! n timpul men#inerii fontei n
stare lichid! n unitatea de timp (ntr-o or!), n intervalul de
temperaturi ".350
0
C".550
0
C (din tabelul 4);
350 . 1 T , C
a
<
propor#ia de
carbon care se oxideaz! n timpul topirii $i n timpul supranc!lzirii
fontei n stare lichid! pn! la temperatura de ".350
0
C (din tabelul 4).
n cazul n care c!ptu$eala refractar! este neutr!, componentul
predominant din aceasta este Al
2
O
3
care poate fi redus de c!tre carbon,
n cazul n care este n stare pur! la temperaturi mai mari de circa
2.000
0
C, ["6]. n cazul unui cuptor cu creuzet, c!ptu$it cu disten-
silimanit (58%) $i corindon (42%), avnd capacitatea de 2,5 t, varia#ia
con#inutului de carbon din baia metalic!, pentru o font! dat!, cu
timpul de men#inere n stare lichid! la patru temperaturi (".350
0
C,
".400
0
C, ".450
0
C $i ".500
0
C), este prezentat! n figura 9, [8] $i [6].
Din figura 9 se observ! c! n cazul men#inerii fontei n stare lichid! la
temperatura de ".350
0
C, timp de circa 3 h, arderea carbonului este
practic nul!, pentru ca n cazul men#inerii fontei n stare lichid! la
temperaturi cuprinse n intervalul ".400".500
0
C viteza de oxidare a
carbonului s! fie de 0,040,06% C/h.
Indiferent de natura chimic! a c!ptu$elii, n cazul elabor!rii
fontei n cuptoare ce func#ioneaz! la frecven#a re#elei, din cauza
brasajului mai mare, suprafa#a de contact dintre reactan#i este mai
mare suprafa#a de contact dintre baia metalic!, pe de o parte, $i
c!ptu$eala refractar!, zgur! $i atmosfer! gazoas!, pe de alt! parte ,
ceea ce nseamn! o m!rire a pierderilor prin oxidare, de exemplu, a
elementelor chimice din baia metalic!.
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"22
Considera#ia asupra pierderilor de carbon prin oxidare n cazul
c!ptu$elii bazice este de aceea$i natur! ca aceea de la cuptoarele ce
func#ioneaz! la frecven#! medie $i nalt!.
Sorturile A, B $i C se aleg #inndu-se seama de urm!toarele
condi#ii:
con#inuturile de carbon ale sorturilor metalice A, B $i C nu
trebuie s! fie, toate, mai mici dect (
100
C % FR %
C
. rem
total
> <
> < ),
adic! nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i ("04);

100
C FR
C C i
100
C FR
C C
100
C FR
C C
rem
total C
rem
total B
rem
total A
> <
> <<
> <

> <<
> <
> <<
. .
.
% %
% %
% %
% % ,
% %
% %
("04)
con#inuturile de carbon ale sorturilor metalice A, B $i C nu
trebuie s! fie, toate, mai mari dect (
100
C % FR %
C %
. rem
total
> <
> < ),
adic! nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i ("05);
Fig.9. Varia"ia con"inutului de
carbon din fonta lichid! cu timpul de
men"inere n stare lichid! a fontei,
pentru o font! dat!, la diverse
temperaturi.
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"23

100
C FR
C C i
100
C FR
C C
100
C FR
C C
rem
total C
rem
total B
rem
total A
> <
> < >
> <

> < >


> <
> < >
. .
.
% %
% %
% %
% % ,
% %
% %
("05)
ecua#iile de bilan# ale carbonului, siliciului $i manganului nu
trebuie s! fie identice;
sistemul (99) trebuie s! aib! solu#ie numere reale $i pozitive;
celelalte condi#ii ce trebuie ndeplinite sunt cele prezentate
pentru rezolvarea sistemului (80).
Sortul C poate fi reprezentat de de$euri de o#el impuse sau de
de$euri de font! de$euri proprii impuse, situa#ie n care sistemul
(99) se transform! ntr-un sistem cu dou! ecua#ii $i dou! necunoscute.
Sorturile B $i C pot fi reprezentate de de$euri de o#el impuse,
respectiv de de$euri de font! impuse, ceea ce transform! sistemul (99)
n alegerea doar a unui sort metalic nc!rc!tura metalic! ad!ugat!
este format! dintr-un sort metalic.
De$eurile de o#el $i font! pot lipsi din nc!rc!tur!.
2.1.1.1.d. Calculul analitic al nc!rc!turii metalice format!
din patru sorturi metalice
Se noteaz! cu A, B, C $i D cele patru sorturi metalice.
Calculul analitic se realizeaz! folosind ca baz! de calcul
elementele chimice siliciu, mangan $i carbon.
Calculul propor#iilor de sorturi metalice A, B,C $i D se face n
mod diferit, n func#ie de frecven#a la care func#ioneaz! cuptorul
medie sau mare $i cea a re#elei.

2.1.1.1.d.1. Cuptoare ce func"ioneaz! la frecven"! medie
sau mare
Calculul propor#iilor de sorturi A, B, C $i D se realizeaz! prin
rezolvarea sistemului ("06).

Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"24

'

+ + +
> < + + +
> < + + +
> < + + +
100 D C B A
Mn 100 Mn D Mn C Mn B Mn A
Si 100 Si D Si C Si B Si A
C 100 C D C C C B C A
D C B A
D C B A
C B A
% % % %
% % % % % % % %
% % % % % % % %
% % % % % % % % %
("06)

n care %C
D
reprezint! propor#ia de carbon din sortul metalic D; %Si
D

propor#ia de siliciu din sortul metalic D; %Mn
D
propor#ia de
mangan din sortul metalic D; %D propor#ia de sort metalic D din
nc!rc!tur!.
Criteriile de alegere ale sorturilor metalice A, B, C $i D sunt
urm!toarele:
con#inuturile de carbon ale celor patru sorturi metalice A, B,
C $i D nu trebuie s! fie, toate, mai mici dect propor#ia de carbon din
nc!rc!tur!, adic! nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i ("07);
%C
A
<<%C>, %C
B
<<%C>, %C
C
<<%C> $i %C
D
<<%C> ("07)

con#inuturile de carbon ale celor patru sorturi metalice A, B,
C $i D nu trebuie s! fie, toate, mai mari dect propor#ia de carbon din
nc!rc!tur!, adic! nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i ("08);

%C
A
> <%C>, %C
B
> <%C>, %C
C
> <%C> $i %C
D
> <%C> ("08)

con#inuturile de siliciu ale celor patru sorturi metalice A, B,
C $i D nu trebuie s! fie, toate, mai mici dect propor#ia de siliciu din
nc!rc!tur!, adic! nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i ("09);

%Si
A
<<%Si >, %Si
B
<<%Si>, %Si
C
<<%Si> $i %Si
D
<<%Si> ("09)

con#inuturile de siliciu ale celor patru sorturi metalice A, B,
C $i D nu trebuie s! fie, toate ,mai mari dect propor#ia de siliciu din
nc!rc!tur!, adic! nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i (""0);

Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"25
%Si
A
> <%Si >, %Si
B
> <%Si>, %Si
C
> <%Si>
$i %Si
D
> <%Si> (""0)

con#inuturile de mangan ale celor patru sorturi metalice A,
B, C $i D nu trebuie s! fie, toate, mai mici dect propor#ia de mangan
din nc!rc!tur!, adic! nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i
(""");

%Mn
A
<<%Mn >, %Mn
B
<<%Mn>,
%Mn
C
<<%Mn> $i %Mn
D
<<%Mn> (""")

con#inuturile de mangan ale celor patru sorturi metalice A,
B, C $i D nu trebuie s! fie, toate, mai mari dect propor#ia de mangan
din nc!rc!tur!, adic! nu trebuie ndeplinit! asocierea de inegalit!#i
(""2);

%Mn
A
> <%Mn >, %Mn
B
> <%Mn>,
%Mn
C
> <%Mn> $i %Mn
D
> <%Mn> (""2)

ecua#iile de bilan# ale carbonului, siliciului $i manganului nu
trebuie s! fie identice;
solu#ia sistemului ("06) trebuie s! fie numere reale $i
pozitive;
celelalte criterii de alegere sunt cele prezentate la rezolvarea
sistemului (45).
Sortul metalic D poate fi reprezentat de de$euri de o#el impuse
sau de$euri de font! de$euri proprii impuse, sistemul ("06)
transformndu-se ntr-un sistem cu trei ecua#ii $i trei necunoscute.
Sorturile metalice C $i D pot fi reprezentate de de$euri de o#el
impuse, respectiv de de$euri de font! impuse, sistemul ("06)
transformndu-se ntr-un sistem cu dou! ecua#ii $i dou! necunoscute.
Sorturile metalice de de$euri de o#el $i font! pot lipsi din
nc!rc!tura metalic!.
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"26

2.1.1.1.d.2. Cuptoare ce func"ioneaz! la frecven"a re"elei
Propor#iile de sorturi A, B, C $i D se determin! prin
rezolvarea sistemului (""3).

'

+ + + +
> < > < + + + +
> < > < + + + +
> < > < + + + +
100 FR % D % C % B % A %
total
Mn % 100
. rem
Mn % FR %
D
Mn % D %
C
Mn % C %
B
Mn B %
A
Mn % A %
total
Si % 100
. rem
Si % FR %
D
Si % D %
C
Si C %
B
Si % B %
A
Si % A %
total
C % 100
. rem
C % FR %
D
C % D %
C
C % C %
B
C % B %
A
C % A %
(""3)

Sorturile metalice A, B, C $i D se aleg #inndu-se seama de
urm!toarele criterii.
con#inuturile de carbon ale sorturilor metalice A, B, C $i D
nu trebuie s! fie, toate, mai mici dect
(
100
C % FR %
C %
. rem
total
> <
> < ), adic! nu trebuie ndeplinit!
asocierea de inegalit!#i(""4);


"00
C % FR %
C % C % $i
"00
C % FR %
C % C %
,
"00
C % FR %
C % C % ,
"00
C % FR %
C % C %
. rem
total D
. rem
total C
. rem
total B
. rem
total A
> <
> <<
> <
> <<
> <
> <<
> <
> <<
(""4)

con#inuturile de carbon ale sorturilor metalice A, B, C $i D
nu trebuie s! fie, toate, mai mari dect
(
100
C % FR %
C %
. rem
total
> <
> < ), adic! nu trebuie ndeplinit!
asocierea de inegalit!#i (""5);

Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"27
100
C FR
C C
100
C FR
C C
100
C FR
C C
100
C FR
C C
rem
total D
rem
total C
rem
total B
rem
total A
> <
> < >
> <
> < >
> <
> < >
> <
> < >
. .
. .
% %
% % $i
% %
% %
,
% %
% % ,
% %
% % (""5)

con#inuturile de siliciu ale sorturilor metalice A, B, C $i D
nu trebuie s! fie, toate, mai mici dect
(
100
Si % FR %
Si %
. rem
total
> <
> < ), adic! nu trebuie ndeplinit!
asocierea de inegalit!#i (""6);


% %
% % $i
% %
% %
,
% %
% % ,
% %
% %
. .
. .
100
Si FR
Si Si
100
Si FR
Si Si
100
Si FR
Si Si
100
Si FR
Si Si
rem
total D
rem
total C
rem
total B
rem
total A
> <
> <<
> <
> <<
> <
> <<
> <
> << (""6)
con#inuturile de siliciu ale sorturilor metalice A, B, C $i D
nu trebuie s! fie, toate, mai mari dect
(
100
Si % FR %
Si %
. rem
total
> <
> < ), adic! nu trebuie ndeplinit!
asocierea de inegalit!#i (""7);


"00
Si % FR %
Si % Si % $i
"00
Si % FR %
Si % Si %
,
"00
Si % FR %
Si % Si % ,
"00
Si % FR %
Si % Si %
. rem
total D
. rem
total C
. rem
total B
. rem
total A
> <
> < >
> <
> < >
> <
> < >
> <
> < >
(""7)
con#inuturile de mangan ale sorturilor metalice A, B, C $i D
nu trebuie s! fie, toate, mai mici dect
(
100
Mn FR
Mn
rem
total
> <
> <
.
% %
% ), adic! nu trebuie
ndeplinit! asocierea de inegalit!#i (""8);

Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"28

"00
Mn % FR %
Mn % Mn % $i
"00
Mn % FR %
Mn % Mn %
,
"00
Mn % FR %
Mn % Mn % ,
"00
Mn % FR %
Mn % Mn %
. rem
total D
. rem
total C
. rem
total B
. rem
total A
> <
> <<
> <
> <<
> <
> <<
> <
> <<
(""8)
con#inuturile de mangan ale sorturilor metalice A, B, C $i D
nu trebuie s! fie, toate, mai mari dect
(
100
Mn % FR %
Mn %
. rem
total
> <
> < ), adic! nu trebuie ndeplinit!
asocierea de inegalit!#i (""9);


100
Mn % FR %
Mn % Mn % [i
100
Mn % FR %
Mn % Mn %
,
100
Mn % FR %
Mn % Mn % ,
100
Mn % FR %
Mn % Mn %
. rem
total D
. rem
total C
. rem
total B
. rem
total A
> <
> < >
> <
> < >
> <
> < >
> <
> < >
(""9)
ecua#iile de bilan# ale carbonului, siliciului $i manganului nu
trebuie s! fie identice;
sistemul (""3) trebuie s! aib! solu#ie numere reale $i pozitive;
celelalte criterii de alegere sunt cele prezentate la rezolvarea
sistemului (45);
Dac! un agent industrial are la dispozi#ie pu#ine sorturi
metalice, sistemul (""3) este dificil de rezolvat ca de alt fel toate
sistemele prezentate n acest capitol. De fapt, calculul analitic
sugestioneaz! $i stabile$te cu ce sorturi metalice trebuie s! se
aprovizioneze o societate comercial! un agent economic , adic! un
calcul analitic reprezint! o problem! de proiectare.
Sortul metalic D poate fi reprezentat de de$euri de o#el impuse
sau de$euri de font! de$euri proprii impuse, sistemul (""3)
transformndu-se ntr-un sistem cu trei ecua#ii $i trei necunoscute.
Sorturile metalice C $i D pot fi reprezentate de de$euri de o#el
impuse, respectiv de de$euri de font! impuse, sistemul (""3)
transformndu-se ntr-un sistem cu dou! ecua#ii $i dou! necunoscute.
De$eurile de o#el $i font! pot lipsi din nc!rc!tura metalic!
ad!ugat! n baia metalic! remanent!.
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"29
2.1.1.1.e. Calculul analitic al nc!rc!turii metalice format!
din cinci sorturi metalice
Un sistem cu cinci ecua#ii $i cinci necunoscute este relativ
dificil de rezolvat.
Prin raportare la sistemul ("06), cea de a cincea ecua#ie ar trebui s!
fie ecua#ia de bilan# pentru un element chimic din compozi#ia chimic! a
fontei propus! a fi elaborat!, de preferin#! sulful sau fosforul. A$a s-ar
putea crea un sistem de cinci ecua#ii cu cinci necunoscute, corespunz!tor
ambelor tipuri de cuptoare n ceea ce prive$te frecven#a de func#ionare. Un
asemenea sistem s-ar putea rezolva alegnd cele cinci sorturi metalice dup!
criteriile echivalente cu acelea utilizate pentru alegerea a mai pu#in de cinci
sorturi metalice.
Se recomand!, n practic!, utilizarea ca al cincilea sort metalic
a de$eurilor de font!, denumite $i de#euri proprii, de$euri proprii care
oricum trebuie s! fie utilizate n nc!rc!tura metalic!, n caz contrar
crescnd depozitul de acest material. n felul acesta rezolvarea
sistemului cu cinci ecua#ii $i cinci necunoscute se rezum! la
rezolvarea unui sistem cu patru ecua#ii $i patru necunoscute, respectiv
la rezolvarea sistemului ("06) sau a sistemului (""3), dup! caz.
Se poate accepta existen#a unui calcul pentru propor#ia de
de$euri proprii.
n func#ie de tipul de piese din programul de fabrica#ie se
determin! ponderea de$eurilor proprii corespunz!toare fiec!rei m!rci
de font! $i fiec!rui tip de pies!.
De$eurile proprii se prefer! s! se utilizeze n nc!rc!tur!
datorit! urm!toarelor avantaje:
dac! sunt aliate, aduc n nc!rc!tur! elemente chimice de
aliere, ceea ce nseamn! economisire de feroaliaje, prealiaje, elemente
brute de aliere $i elemente rafinate de aliere;
dac! sunt aliate, se caracterizeaz! printr-un randament de
asimilare mare acceptabil;
au compozi#ia chimic! bine determinat!;
au compozi#ia chimic! identic! cu aceea a fontei propus! a
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"30
fi elaborat!;
au con#inuturile de sulf $i fosfor corespunz!toare, nclinnd
balan#a spre situa#ia de a nu se efectua desulfur!ri $i defosfor!ri
avansate sau chiar spre a se evita asemenea proces!ri;
se mic$oreaz! propor#ia de font! brut! din nc!rc!tur!;
se mic$oreaz! costul fontei elaborate;
exist! chiar tehnologii de elaborare a unor fonte speciale
de exemplu, cele cu grad de aliere mare pentru aluminiu, [20] care
impun utilizarea n nc!rc!tura metalic! doar de de$euri proprii,
circumstan#e n care s-ar ob#ine un randament de asimilare al
elementelor de aliere acceptabil $i un con#inut mic de gaze etc.
De$eurile proprii prezint! $i urm!toarele dezavantaje:
dac! au provenien#! eterogen!, reprezentnd mai multe
m!rci de font!, m!resc riscul de procesare complex! a b!ii metalice;
reprezint! surs! de impurificare a fontei elaborate cu
incluziuni nemetalice exogene, n special din cauza amestecului de
formare $i a amestecului de miez sinterizate pe re#ele de turnare,
adaosuri tehnologice speciale, maselote $i rebuturi. Nisipul ce intr! n
componen#a amestecului de formare, amestecului de miez $i, n unele
cazuri, $i a vopselelor refractare & n stare pr!foas! & este de natur!
cuar#oas! (minimum 97% SiO
2
), cromitic! (minimum 45% Cr
2
O
3
),
zirconic! (minimum 60% ZrO
2
), olivinic! (4050% MgO, 3545%
SiO
2
$i maximum 8% FeO), $amotic! granular! (minimum 66%
Al
2
O
3
+ TiO
2
), etc., ["9];
reprezint! surs! de erodare chimic! a c!ptu$elii refractare
dac! exist! diferen#! de caracter chimic ntre c!ptu$eala refractar! $i
nisipul sinterizat pe suprafa#a de$eurilor proprii etc.
Pentru un sort de font! dat $i un tip de pies! sau un grup de
piese, propor#ia de de$euri proprii se determin! cu rela#ia ("20).

%DP = %RT + %ATS + %M +%PR + %R, ("20)
n care %DP reprezint! propor#ia de de$euri proprii; %RT propor#ia
de re#ele de turnare; %ATS propor#ia de adaosuri tehnologice
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"3"
speciale; %M propor#ia de maselote; %PR propor#ia de pierderi
recuperabile; %R propor#ia de rebut.
Propor#ia de re#ele de turnare depinde de metoda de turnare,
tipul fontei, m!rimea pieselor, num!rul de piese ce se toarn! ntr-o
form!, natura formei etc.
Propor#ia de adaosuri tehnologice speciale depinde de
geometria pieselor care se toarn!, grosimea de perete a pieselor,
destina#ia pieselor, temperatura de turnare, marca de font! etc.
Adaosurile tehnologice speciale au, n general, scopul de a se evita
deformarea pieselor, de a se dirija procesul de solidificare, de a se
elimina retasura din piese etc.
Propor#ia de maselote depinde de masa pieselor, geometria
pieselor, grosimea de perete a pieselor, calitatea amestecului de
formare, natura formei, marca de font!, tipul de maselot! etc.
Suma propor#iilor de re#ele de turnare, adaosuri tehnologice
speciale $i maselote se noteaz! cu RAM rela#ia ("2") $i pentru
proiectare se poate admite c! are valorile din tabelul 9.

%RAM = %RT + %ATS + %M ("2")

Tabelul 9
Valori estimative ale sumei propor"iilor de re"ele de
turnare, adaosuri tehnologice speciale #i maselote %RAM
mpreun! cu ale propor"iei de#eurilor proprii $ %DP $ n func"ie
de grupa de mas! a pieselor.
Grupa de mas! a
pieselor
Propor"ia de
RAM
Propor"ia de de#euri
proprii %DP
Piese foarte mari "0 "8
Piese mari 20 26
Piese mici de serie mare 25 33
Piese mici de serie
mic! $i unicat
40 48
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"32
Pierderile recuperabile se refer! la fonta recuperat! din
scurgeri prin canale generate de neetan$eitatea asambl!rii
semiformelor, exces de metal turnat n forme, stropi, font! solidificat!
pe pere#ii oalelor de turnare $i jgheabul de evacuare al cuptorului etc.
Se apreciaz! c! pierderile recuperabile sunt de 34%.
Propor#ia de rebut depinde de calitatea amestecului de
formare, natura formei, calitatea amestecului de miez, sistemul de
armare a formelor $i miezurilor, metoda de turnare, calitatea
maselotelor, calitatea vopselelor refractare, calitatea utilajelor de
formare, gradul de mecanizare a opera#iei de formare, calitatea fontei,
modul de aerisire a ramelor de formare, temperatura de turnare,
calitatea formelor etc. Propor#ia de rebut variaz! ntre limite foarte
largi din cauza num!rului mare de factori de care depinde. Propor#ia
de rebut minim! poate avea valori sub " iar propor#ia de rebut maxim!
poate dep!$i valoarea de 75. Estimativ, se prezint! n tabelul "0 cteva
valori ale propor#iei de rebut n func#ie de destina#ia pieselor.

Tabelul "0
Valori estimative ale propor"iilor de rebut n func"ie de
destina"ia pieselor.
Destina"ia pieselor Propor"ia de rebut
Ma$ini agricole, ma$ini $i aparate
electrotehnice
3
Utilaje energetice clasice 4
Utilaje de transport (vagoane,
automobile, tractoare)
5
Utilaje de ridicat 6
Utilaje pentru centrale atomoelectrice 78

n tabelul 9 se prezint! valorile estimative ale propor#iei de
de$euri proprii pentru diverse grupe de mas! ale pieselor.
Propor#ia de de$euri proprii se poate determina $i din rela#ia ("22).
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"33
, %
S
I 100 DP = ("22)
n care I
S
reprezint! indicele de scoatere.
Indicele de scoatere este o no#iune relativ! $i reprezint!, de
exemplu, raportul dintre masa piesei sau a pieselor ob#inute dintr-o
form! $i masa de font! lichid! care se toarn! n respectiva form!
rela#ia ("23).
, 100
m
m
I
fl
p
S
= ("23)
n care m
p
reprezint! masa unei piese brute bun! sau a pieselor brute
bune ob#inute dintr-o form!; m
fl
masa fontei lichide turnate n form!.
Prin extensie, m
p
din rela#ia ("23) reprezint! masa pieselor
brut turnate bune ob#inute dintr-o $arj! iar m
fl
reprezint! masa de font!
lichid! evacuat! din cuptor.
Propor#ia de de$euri proprii se determin! cu rela#ia ("24) dac!
se ia n considera#ie $i rela#ia ("23).
100
m
m
100 DP %
fl
p
= ("24)
Dac!, de exemplu, masa pieselor brut turnate, ob#inute dintr-o
$arj!, este de 5.500 kg iar masa de font! lichid! evacuat! din cuptor
este de 8.000 kg, propor#ia de de$euri proprii are valoarea ("25).
25 , 31 100
000 . 8
500 . 5
100 DP % = = ("25)
Indicele de scoatere depinde de masa pieselor, tehnologia de
formare $i turnare, marca de font! etc., n tabelul "" prezentndu-se
valori ale indicelui de scoatere, denumit $i coeficient de scoatere sau
coeficient de utilizare, pentru patru categorii de font!, $i ale propor#iei
de de$euri proprii.Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"34
Tabelul ""
Valori ale indicelui de scoatere pentru patru tipuri de
font! "i ale propor#iei de de"euri proprii calculate cu rela#ia ($24).
Tipul de font!
Font!
cenu"ie,
conform
SR ISO $85
Font! cu
grafit
nodular
Font!
maleabil!
Font!
alb!
Indicele de scoatere, I
S
6070 5065 4555 4860
Propor#ia de de$euri
proprii,%DP
3040 3550 4555 4052
Rela#ia ("24) nu #ine seama de pierderile nerecuperabile ce
reprezint! fonta lichid! care este antrenat! n zgur! n timpul evacu!rii ei din
cuptor, n principal. Asemenea pierderi nerecuperabile sunt de "3 kg/t.
n cazul n care ntr-o turn!torie se elaboreaz! mai multe
m!rci de font!, compozi#ia chimic! a de$eurilor proprii se determin!
#innd seama de participa#ia procentual! a fiec!rui sort de font! prin
prisma de$eurilor proprii. De exemplu, propor#ia elementului chimic
E
i
se determin! cu rela#ia ("26).
,
100
E %
DP % E %
n
1 j
DP , i
j i
j
DP

=
= ("26)
n care
DP
i
E % reprezint! propor#ia de element chimic E
i
din de$eurile
proprii; i num!rul de elemente chimice din compozi#ia chimic! a
de$eurilor proprii; n num!rul de sorturi de de$euri proprii ( de m!rci
de font! sub form! de de$euri proprii);
j
DP propor#ia de de$euri
proprii de sort j;
j
DP , i
E % propor#ia de element chimic E
i
din sortul j
de de$euri proprii.
n general, E
i
reprezint! C, Si, Mn, P, S $i elemente chimice de
aliere (Ni, Mo, Cr, Mn, Si, V, Ti, W, Al, Cu etc.); i reprezint! num!rul de
elemente chimice din compozi#ia chimic! a de$eurilor proprii.
De exemplu, dac! exist! patru sorturi de de$euri proprii (patru
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"35
m!rci de font!) n = 4 propor#ia de mangan din de$eurile proprii (E
i

= Mn) %Mn
DP
se calculeaz! cu rela#ia ("27), considernd %DP
"
=
"0, %DP
2
= 40, %DP
3
= 25 $i %DP
4
= 25 iar con#inuturile de mangan
ale celor patru sorturi j de de$euri proprii fiind:

"" , "
"00
3 , "
25
"00
"
25
"00
" , "
40
"00
9 , 0
"0 Mn %
. 3 , " %Mn $i " %Mn , " , " %Mn , 9 , 0 Mn %
DP
DP DP DP DP
4 3 2 "
+ + +

("27)

Prin urmare, calculndu-se propor#ia de de$euri proprii prin
intermediul rela#iei ("20) sau al tabelului 9, al rela#iei ("24)sau al
tabelului "", determinarea propor#iilor de sorturi metalice A, B, C $i D
se realizeaz! prin rezolvarea sistemului ("28) n cazul elabor!rii fontei
n cuptoare ce func#ioneaz! la frecven#! medie sau MARE $i prin
rezolvarea sistemului ("29) n cazul elabor!rii fontei n cuptoare ce
func#ioneaz! la frecven#a re#elei.

'

+ + + +
> < + + + +
> < + + + +
> < + + + +
100 DP D C B A
Mn 100
DP
Mn DP
D
Mn D
C
Mn C
B
Mn B
A
Mn A
Si 100
DP
Si DP
D
Si D
C
Si C
B
Si B
A
Si A
C 100
DP
C DP
D
C D
C
C C
B
C B
A
C A
% % % % %
% % % % % % % % % %
% % % % % % % % % %
% % % % % % % % % % %
("28)
n care %C
DP
reprezint! propor#ia de carbon din de$eurile proprii;
%Si
DP
propor#ia de siliciu din de$eurile proprii; %Mn
DP
propor#ia
de mangan din de$eurile proprii.

'

+ + + + +
> < > < + + + + +
> < > < + + + + +
> < > < + + + + +
"00 FR DP % D % C % B % A %
Mn % "00
. rem
Mn FR %
DP
Mn % DP %
D
Mn % D %
C
Mn % C %
B
Mn B %
A
Mn % A %
Si % "00
. rem
Si FR %
DP
Si % DP %
D
Si % D %
C
Si C %
B
Si % B %
A
Si % A %
C % "00
. rem
C FR %
DP
C % DP %
D
C % D %
C
C % C %
B
C % B %
A
C % A %
("29)
Sistemele ("28) $i ("29) se rezolv! conform regulilor
echivalente rezolv!rii sistemelor ("06), respectiv (""3).
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"36
A$a cum s-a prezentat anterior, propor#ia de de$euri proprii
din nc!rc!tur! se poate calcula separat de rezolvarea sistemelor ("28)
$i ("29).
Ca $i de$eurile proprii $i de#eurile de o"el se pot condi#iona
ntr-o nc!rc!tur! metalic! avndu-se n vedere avantajele $i
dezavantajele utiliz!ri acestora, prezentate la paragraful 2.".".".a.".
'innd cont de implica#iile de$eurilor de o#el asupra calit!#ii fontei
propus! a fi ob#inut!, n tabelul "2 se prezint! cteva recomand!ri de
nc!rc!turi metalice pentru fontele obi$nuite, semisintetice $i sintetice,
din care rezult! valori pentru propor#ia de de$euri de o#el din
nc!rc!tura metalic! (situa#ie valabil! pentru cuptoarele cu creuzet),
[8].
Tabelul "2
Recomand!ri de componen"! a nc!rc!turii metalice
pentru fontele normale, semisintetice #i sintetice.
Tipul de font! ce se
elaboreaz!
Componen"a nc!rc!turii metalice, n
%
normal!
525% font! brut!, 3060% de$euri
proprii $i 4070% de$euri de o#el
semisintetic! "040% de$euri proprii $i 6090%
de$euri de o#el
sintetic! "00% de$euri de o#el
n cazul n care se calculeaz! sau se adopt! propor#iile de
de$euri proprii %DP $i de de$euri de o#el %DO calculul
celorlalte trei propor#ii de sorturi metalice din nc!rc!tura metalic! se
face prin rezolvarea unui sistem de trei ecua#ii $i trei necunoscute de
tipurile (75) sau (80) $i (99), adic! sistemele ("30) sau ("3") pentru
cazul n care cuptorul func#ioneaz! cu frecven#! medie sau mare $i
sistemele ("32) sau ("33) pentru cazul n care cuptorul func#ioneaz! la
frecven#a re#elei.

Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"37

'

+ + + + +
> < + + + +
> < + + + +
100 DO % DP % D % C % B % A %
Mn % 100
DO
Mn % DO %
DP
Mn % DP %
C
Mn % C %
B
Mn B %
A
Mn % A %
Si % 100
DO
Si % DO %
DP
Si % DP %
C
Si C %
B
Si % B %
A
Si % A %
("30)

n care %DO reprezint! propor#ia de de$euri de o#el; %Si
DO

propor#ia de siliciu din de$euri de o#el; %Mn
DO
propor#ia de mangan
din de$eurile de o#el.

'

> < + + + +
> < + + + +
> < + + + +
Mn % 100
DO
Mn % DO %
DP
Mn % DP %
C
Mn % C %
B
Mn B %
A
Mn % A %
Si % 100
DO
Si % DO %
DP
Si % DP %
C
Si C %
B
Si % B %
A
Si % A %
C % 100
DO
C % DO %
DP
C % DP %
C
C C %
B
C % B %
A
C % A %
("3")

n care %C
DO
reprezint! propor#ia de carbon din de$eurile de o#el.

'

+ + + + +
> < > < + + + + +
> < > < + + + + +
"00 FR % DO % DP % C % B % A %
total
Mn % "00
. rem
Mn % FR %
DO
Mn % DO %
DP
Mn % DP %
C
Mn % C %
B
Mn B %
A
Mn % A %
total
Si % "00
. rem
Si % FR %
DO
Si % DO %
DP
Si % DP %
C
Si C %
B
Si % B %
A
Si % A % ("32)

'

> < > < + + + + +


> < > < + + + + +
> < > < + + + + +
total
Mn % "00
. rem
Mn % FR %
DO
Mn % DO %
DP
Mn % DP %
C
Mn % C %
B
Mn B %
A
Mn % A %
total
Si % "00
. rem
Si % FR %
DO
Si % DO %
DP
Si % DP %
C
Si C %
B
Si % B %
A
Si % A %
total
C % "00
. rem
C % FR %
DO
C % DO %
DP
C % DP %
C
C C %
B
C % B %
A
C % A % ("33)
2.1.1.1.f. Calculul analitic al nc!rc!turii metalice format!
din #ase sorturi metalice sau mai multe
n acest caz, de regul! se condi#ioneaz! propor#iile de de$euri
proprii $i de de$euri de o#el, ceea ce nseamn! c! determinarea
celorlalte patru sorturi metalice se rezum! la rezolvarea unui sistem cu
patru ecua#ii $i patru necunoscute, de exemplu, iar dac! sunt mai mult
de $ase sorturi metalice n nc!rc!tur!, se condi#ioneaz! propor#iile de
de$euri proprii, de de$euri de o#el $i, dup! caz, unul sau mai multe
sorturi metalice. A$adar, calculul analitic se rezum!, de asemenea, la
rezolvarea unui sistem cu patru ecua#ii $i patru necunoscute sau chiar a
unui sistem cu trei ecua#ii $i trei necunoscute.
2.1.1.2. Metoda grafic! de calcul al nc!rc!turii metalice
Metoda grafic! este consacrat! calcului propor#iilor de sorturi
metalice n cazul n care nc!rc!tura metalic! con#ine dou! sau trei
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"38
asemenea sorturi.

2.1.1.2.1. nc!rc!tura metalic! este format! din dou!
sorturi metalice
Ca baz! de calcul se utilizeaz! elementele chimice siliciul, pe
de o parte, $i siliciul al!turi de mangan, pe de alt! parte.

2.1.1.2.1.a. Utilizarea ca baz! de calcul a siliciului
metoda coordonatelor paralele
Fie A $i B cele dou! sorturi metalice $i %A $i %B propor#iile
respective din nc!rc!tur!.
n vederea calcului grafic se determin! propor#ia de siliciu din
nc!rc!tur!, a$a cum s-a prezentat la paragrafele 2.".".".a.",
2.".".".a.2 $i 2.".".".a.3. <%Si>.
Ulterior, se traseaz! un segment de dreapt! AB ce se mparte
ntr-o sut! de p!r#i egale, ca n figura "0.


Fig.10. Metoda
grafic! a coordonatelor
paralele de determinare a
nc!rc!turii format! din
dou! sorturi metalice,
utiliznd ca baz! de calcul
siliciul.Prin punctele A
$i B se traseaz!
semidreptele A(A
"
) $i B(B
"
), paralele ntre ele $i care formeaz! cu
segmentul de dreapt! AB unghiul . n figura "0, de exemplu, unghiul
are 90 grade.
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"39
Pe semidreapta A(A
"
) se traseaz!, la o scar! oarecare,
segmentul de dreapt! Aa ce reprezint! diferen#a, n modul, dintre
propor#ia de siliciu a sortului metalic A %Si
A
$i propor#ia de
siliciu din nc!rc!tur! <%Si>.
Sorturile A $i B se aleg n a$a fel nct propor#iile de siliciu
%Si
A
$i %Si
B
s! nu fie amndou! mai mici sau amndou! mai mari
dect propor#ia de siliciu din nc!rc!tur!. Dac! aceast! condi#ie nu este
ndeplinit!, metoda coordonatelor paralele nu se poate utiliza.
Pe semidreapta B(B
"
) se traseaz!, la aceea$i scar! la care s-a
reprezentat $i segmentul de dreapt! A(A
"
), segmentul de dreapt! Bb ce
reprezint! diferen#a, n modul, dintre propor#ia de siliciu a sortului
metalic B %Si
B
$i propor#ia de siliciu din nc!rc!tur! <%Si>.
Se unesc punctele a $i b $i se noteaz! cu O intersec#ia
segmentului de dreapt! ab cu segmentul de dreapt! AB.
Segmentul de dreapt! AO reprezint! propor#ia de sort B din
nc!rc!tur! %B iar segmentul de dreapt! OB reprezint! propor#ia
de sort A din nc!rc!tur! %A.
Dac! sorturile A $i B nu se aleg corespunz!tor n ceea ce
prive$te con#inutul de siliciu, segmentul de dreapt! ab nu intersecteaz!
segmentul de dreapt! AB $i astfel, nu se poate determina componen#a
nc!rc!turii .
Aceast! metod! se aplic! n cazul elabor!rii fontei n cuptoare
ce func#ioneaz! la frecven#! medie sau mare. n cazul n care
elaborarea se realizeaz! n cuptoare ce func#ioneaz! la frecven#a
re#elei, aceast! metod! grafic! serve$te doar la alegerea sortului
metalic ce se adaug! n baia metalic! remanent!, deoarece propor#ia
din nc!rc!tur! a sortului metalic ad!ugat este diferen#a dintre "00 $i
%FR (se aminte$te c! %FR reprezint! propor#ia de font! remanent!
lichid! din cuptor).
n cazul n care elaborarea se realizeaz! n cuptoare ce
func#ioneaz! la frecven#a re#elei, modul de lucru este urm!torul:
se traseaz! segmentul de dreapt! AB $i se mparte ntr-o sut!
de p!r#i egale ntre ele;
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"40
prin punctele A $i B se traseaz! semidreptele A(A
"
) $i
B(B
"
), paralele ntre ele;
pe semidreapta A(A
"
) se traseaz! segmentul de dreapt! Aa
ce reprezint! diferen#a, n modul, dintre propor#ia de siliciu total din
nc!rc!tur! <%Si
total
> $i propor#ia de siliciu din fonta remanent!
<%Si
rem.
>;
deoarece propor#ia de font! remanent! din nc!rc!tur! se
cunoa$te, se amplaseaz! punctul O pe segmentul de dreapt! AB n a$a
fel nct

BO = %FR, ("34)

n care BO este un segment de dreapt!. n mod curent, BO = 30;
se unesc ntre ele punctele a $i O $i se prelunge$te segmentul
de dreapt! aO nspre semidreapta B(B
"
) pn! ce ntlne$te aceast!
semidreapt!, notndu-se intersec#ia respectiv! cu b;
pe o aceea$i scar! ca segmentul de dreapt! Aa, se m!soar!
segmentul de dreapt! Bb ce reprezint! diferen#a dintre propor#ia de
siliciu total din nc!rc!tur! $i propor#ia de siliciu din sortul metalic ce
trebuie ad!ugat n fonta lichid! remanent! dac! propor#ia de siliciu din
fonta remanent! %Si
rem.
> este mai mare dect propor#ia de siliciu
total din nc!rc!tur! <%Si
total
> & $i reprezint! diferen#a dintre
propor#ia de siliciu din sortul metalic ce trebuie ad!ugat n fonta
lichid! remanent! $i propor#ia de siliciu total din nc!rc!tur! dac!
propor#ia de siliciu din fonta remanent! este mai mic! dect propor#ia
de siliciu total din nc!rc!tur!;

Bb = <%Si
total
> %Si
sort metalic
dac! <%Si
rem.
>> <%Si
total
>, ("35)

n care %Si
sort metalic
reprezint! propor#ia de siliciu din sortul metalic ce
trebuie ad!ugat n fonta lichid! remanent!;

Bb = %Si
sort metalic
- <%Si
total
> dac! <%Si
rem.
> <<%Si
total
> ("36)
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"4"

determinarea propor#iei de siliciu din sortul metalic ce se
adaug! n fonta lichid! remanent!. Astfel, dac! <%Si
rem.
>><%Si
total
>,
%Si
sort metalic
se determin! cu rela#ia ("37) iar dac!
<%Si
rem.
><<%Si
total
>, %Si
sort metalic
se determin! cu rela#ia ("38).

%Si
sort metalic
= <%Si
total
> &Bb, dac! <%Si
rem.
>> <%Si
total
> ("37)

%Si
sort metalic
= Bb +<%Si
total
>, dac! <%Si
rem.
><< %Si
total
> ("38)

Metoda coordonatelor paralele poate fi utilizat! $i pentru
determinarea propor#iilor a dou! sorturi metalice ce se adaug! n baia
de font! remanent!, n cazul elabor!rii fontei n cuptoare ce
func#ioneaz! la frecven#a re#elei, dac! se nlocuie$te <%Si>, utilizat la
elaborarea fontei n cuptoare ce func#ioneaz! la frecven#! medie sau
mare, cu <%Si
ad
> calculat cu rela#ia (4") $i utilizndu-se acela$i mod
de lucru ca n cazul utiliz!rii <%Si>.

2.1.1.2.1.b. Utilizarea ca baz! de calcul a siliciului #i
manganului metoda coordonatelor
De aceast! dat!, se calculeaz!, pe lng! propor#ia de siliciu
din nc!rc!tur! <%Si> $i propor#ia de mangan din nc!rc!tur!
<%Mn> , a$a cum s-a prezentat la paragraful 2.".".".b.2.
Se traseaz! un sistem de axe rectangulare, considernd pe
abscis! propor#ia de siliciu iar pe ordonat! propor#ia de mangan
figura "".


Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"42Fig.11. Metoda grafic! a coordonatelor, de determinare a
propor"iilor de dou! sorturi metalice din nc!rc!tur! utiliznd ca baz!
de calcul siliciul #i manganul.

Metoda coordonatelor permite alegerea unui sort metalic de
exemplu B n func#ie de un sort metalic de exemplu A deja
existent, asigurnd $i calculul propor#iilor celor dou! sorturi metalice
din nc!rc!tur!.
n sistemul rectangular men#ionat anterior se reprezint!
punctul O de coordonate <%Si>, <%Mn> $i punctul A de coordonate
%Si
A
, %Mn
A
, n care %Si
A
reprezint! propor#ia de siliciu din sortul
metalic A, sort metalic ales conform criteriilor prezentate la paragraful
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"43
2."."."., iar %Mn
A
reprezint! propor#ia de mangan din sortul metalic
A.
Se unesc punctele A $i O $i se prelunge$te segmentul de
dreapt! AO dincolo de punctul O pn! la intersec#ia cu abscisa
(punctul X).
Punctul A poate fi amplasat $i pe ordonat!, adic! punctul Y,
ceea ce nseamn! un sort metalic ce nu are siliciu (de exemplu, fonta
brut! W.C.I., produs! n Australia ce are max. 0,"% Si a se consulta
tabelul 5).
Pe segmentul de dreapt! OX se amplaseaz! punctul B de
coordonate %Si
B
, %Mn
B
, n care %Si
B
reprezint! propor#ia de siliciu
din sortul metalic B iar %Mn
B
reprezint! propor#ia de mangan din
sortul metalic B. A$adar, conform metodei coordonatelor, sortul
metalic B trebuie s! aib! con#inuturile de siliciu $i mangan n a$a fel
nct punctul B de coordonate %Si
B
, %Mn
B
s! fie situat pe segmentul
de dreapt! OX. Punctul B poate fi situat $i pe abscis! adic! poate fi
identic cu punctul X, ceea ce ar nsemna ca propor#ia de mangan din
sortul metalic B s! fie zero, ceea ce practic r!mne doar o tendin#!
(exist!, ns!, fonte brute, cum ar fi, de exemplu, varianta Sorelmetal
S"00 produs! n Canada a se consulta tabelul 5 care are con#inutul
de mangan foarte mic, respectiv 0,009% pentru cazul exemplificat).
Practic, un sort metalic care s! aib! conn#inuturile de siliciu $i mangan
ce s! fac! posibil! amplasarea punctului B de coordonate %Si
B
,
%Mn
B
pe segmentul de dreapt! OX este dificil de aflat. De aceea
punctul B poate fi amplasat $i n apropierea segmentului de dreapt!
OX.
Ca $i la metoda coordonatelor paralele $i la metoda
coordonatelor, a$a cum s-a specificat $i la paragraful 2.".".", valorile
propor#iilor de siliciu $i mangan ale sorturilor metalice A $i B se
consider! ca fiind media aritmetic! a limitelor minim! $i maxim! ale
intervalelor din standarde, norme de fabrica#ie, fi$e de prezentare etc.,
iar acolo unde valorile sunt prezentate prin minimum sau maximum se
aleg valori ce s! se ncadreze n situa#iile respective.
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"44
Propor#iile de sorturi metalice A $i B %A $i %B se
determin! prin rezolvarea sistemului ("39).

'

100 B A
BO
AO
A
B
% %
%
%
("39)

n care AO reprezint! lungimea segmentului de dreapt! AO iar BO
reprezint! lungimea segmentului de dreapt! BO.
Din sistemul ("39) rezult! c! punctul B nu poate s! fie identic
cu punctul O deoarece prima ecua#ie a respectivului sistem nu are sens
practic.
Metoda coordonatelor are aplicabilitate practic! deoarece, n
cazul n care nc!rc!tura metalic! este format! din dou! sorturi
metalice $i dac! turn!toria dispune doar de un sort metalic, se poate
afla foarte u$or cu ce fel de sort metalic trebuie s! se realizeze
aprovizionarea pentru ca cheltuielile s! fie minime n ceea ce prive$te
asigurarea, n fonta propus! a fi elaborat!, a con#inuturilor de siliciu $i
mangan. Este evident c! achizi#ionarea sortului metalic trebuie s! aib!
n vedere $i asigurarea con#inuturilor de carbon, fosfor $i sulf $i chiar
$i a unor elemente chimice de aliere cu scopul ca cheltuielile cu
procesarea b!ii metalice s! fie minime.
Metoda coordonatelor prezentat! anterior, la acest paragraf,
se refer! la elaborarea fontei n cuptoare ce func#ioneaz! la frecven#a
medie sau mare.
n cazul n care elaborarea se realizeaz! n cuptoare ce
func#ioneaz! la frecven#a re#elei, metoda coordonatelor are scopul
doar de a afla con#inuturile de siliciu $i mangan ale sortului metalic ce
se imerseaz! n fonta lichid! remanent! deoarece propor#iile celor
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"45
dou! sorturi metalice din nc!rc!tur! se cunosc (%FR $i "00 %FR),
iar modul de lucru este urm!torul:
n sistemul de axe rectangulare din figura "" se prezint!
punctul O de coordonate <%Si
total
>, <%Mn
total
> $i punctul A de
coordonate <%Si
rem.
>, <%Mn
rem.
>;
se unesc punctele A $i O ntre ele ob#inndu-se segmentul de
dreapt! AO $i apoi se prelunge$te segmentul de dreapt! AO nspre
abscis! pn! la intersec#ia cu aceasta, notndu-se cu X respectiva
intersec#ie;
pe segmentul de dreapt! OX se reprezint! punctul B de
coordonate %Si
Sm
, %Mn
Sm
,n a$a fel nct s! fie ndeplinit! rela#ia
("40).
FR % 100
FR %
AO BO

("40)

Fiindc!, n mod curent, %FR = 30 rezult! c! rela#ia ("40)
devine ("4").

BO = 0,43 AO ("4")
%Si
Sm
reprezint! propor#ia de siliciu din sortul metalic ce
trebuie ad!ugat n baia de font! remanent! iar %Mn
Sm
reprezint!
propor#ia de mangan din acela$i sort metalic.
A$adar, n felul acesta, rezult! propor#iile de siliciu $i mangan
ale sortului metalic ce trebuie ad!ugat n baia de font! remanent!, sort
metalic ce este pu#in probabil s! se afle n baza de $arjare a turn!toriei
sau chiar s! se poat! achizi#iona prin colaborare. Ca $i n cazul
prezentat la elaborarea n cuptoare ce func#ioneaz! la frecven#! medie
sau mare, se va prezenta (alege) punctul B ct mai aproape de
segmentul de dreapt! OB $i n circumstan#ele respect!ri rela#iilor
("40) $i ("4").
Dac! se face referin#! la rela#ia (4"), adic! la propor#ia de
siliciu din nc!rc!tura ad!ugat! $i la rela#ia ("42), adic! la propor#ia de
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"46
mangan din nc!rc!tura ad!ugat!, prin metoda coordonatelor se pot
determina propor#iile a dou! sorturi metalice ce se imerseaz! n baia
de font! remanent! mpreun! cu con#inuturile lor de siliciu $i mangan.
Concret, punctul O are coordonatele <%Si
ad.
>, <%Mn
ad.
> iar modul de
lucru este echivalent cu cel prezentat la elaborarea n cuptoare ce
func#ioneaz! la frecven#! medie sau mare.
, 100
FR % 100
100
Mn
FR % Mn %
Mn
. rem
total
. ad

> <
> <
> < ("42)

n care <%Mn
ad.
> reprezint! propor#ia de mangan din nc!rc!tura
ad!ugat! iar <Mn
rem.
> reprezint! propor#ia de mangan din baia de
font! remanent!.

2.1.1.2.2. nc!rc!tura metalic! este format! din trei
sorturi metalice
Ca baz! de calcul se utilizeaz! elementele chimice siliciu $i
mangan.
Metoda grafic! serve$te la alegerea tipurilor de sorturi
metalice $i la calculul propor#iilor de sorturi metalice din nc!rc!tur!.

2.1.1.2.2.1. Alegerea celor trei sorturi metalice metoda
coordonatelor
Fie c! se propune alegerea sorturilor metalice A, B $i C.
Se consider! un sistem de axe rectangulare figura "2 n
care se reprezint! pe abscis! propor#ia de siliciu iar pe ordonat! se
reprezint! propor#ia de mangan.
Se reprezint! n sistemul de axe rectangulare men#ionat
punctul O de coordonate <%Si>, <%Mn>, adic! coordonate
reprezentnd propor#iile de siliciu $i de mangan din nc!rc!tur!,
calculate ca la paragrafele 2.".".".a $i 2.".".".b.

Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"47Fig. 12. Metoda
grafic! a
coordonatelor de
alegere a trei sorturi
metalice #i de
determinare a
propor"iilor a trei
sorturi metalice,
utiliznd ca baz! de
calcul siliciul #i
manganul.

n jurul punctului O se amplaseaz! punctele A, B $i C de
coordonatele urm!toare: A(%Si
A
, %Mn
A
), B(%Si
B
, %Mn
B
) $i C(%Si
C
,
%Mn
C
). Simbolurile literare au semnifica#iile prezentate anterior, n
aceast! monografie, adic! respectivele coordonate al punctelor A, B $i
C reprezint! propor#iile de siliciu $i mangan din sorturile metalice A,
B $i C.
Se unesc, ntre ele, punctele A, B $i C, ob#inndu-se
triunghiul ABC.
Cele trei sorturi metalice A, B $i C sunt valide dac! punctul O
se afl! amplasat n triunghiul ABC.
Aceast! metod!, a$adar, permite s! se aleag! din baza de
$arjare a turn!toriei cele trei sorturi metalice A, B, C, dac! nc!rc!tura
metalic! este format! din trei sorturi sau s! se achizi#ioneze prin
colaborare cele trei sorturi metalice.
Situa#ia prezentat! anterior este valabil! pentru elaborarea
fontei n cuptoare ce func#ioneaz! la frecven#! medie sau mare.
n cazul n care fonta se elaboreaz! n cuptoare ce
func#ioneaz! la frecven#a re#elei iar unul din sorturile metalice ale
nc!rc!turii este reprezentat de fonta remanent! n sistemul rectangular
din figura "2 se reprezint! mai nti punctul O de coordonate
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"48
<%Si
total
>, <%Mn
total
>. Ulterior, cnd se amplaseaz! punctele A, B $i
C, unul dintre acestea este cunoscut, deoarece reprezint! coordonatele
<%Si
rem.
>, <%Mn
rem.
>, urmnd ca celelalte dou! puncte s! fie alese n
a$a fel nct punctul O de coordonate <%Si
total
>, <%Mn
total
> s! se
situeze n interiorul triunghiului ABC.
n cazul n care fonta se elaboreaz! n cuptoare ce
func#ioneaz! la frecven#a re#elei iar n baia de font! remanent! se
adaug! trei sorturi metalice, n sistemul rectangular din figura "2 se
reprezint! mai nti punctul O de coordonate <%Si
ad.
>, <%Mn
ad.
>,
dup! care se aleg cele trei sorturi metalice A, B $i C n a$a fel nct
punctul O men#ionat s! se situeze n interiorul triunghiului ABC,
punctele A, B $i C fiind de coordonatele urm!toare: A(%Si
A
, %Mn
A
),
B(%Si
B
, %Mn
B
) $i C (%Si
C
, %Mn
C
).

2.1.1.2.2.2. Calculul propor"iilor celor trei sorturi metalice
prin metoda coordonatelor
n cazul elabor!rii fontei n cuptoare ce func#ioneaz! la
frecven#! medie sau mare, trebuie s! se respecte procedura ce se
prezint! n continuare.
Se unesc vrfurile triunghiului ABC cu punctul O $i se
prelungesc respectivele segmente de dreapt! (AO, BO $i CO) pn!
ntlnesc laturile opuse vrfurilor respective, notndu-se respectivele
intersec#ii cu punctele A
"
, B
"
$i C
"
, ca n figura "2.
Propor#iile sorturilor metalice A, B $i C, respectiv %A, %B $i
%C, se determin! prin rezolvarea sistemului ("43).

Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"49

'

+ +

100 C % B % A %
OC
OC
C %
B % A %
A C
B C
B %
A %
1
1
1
("43)

n care C
"
B, C
"
A, OC $i OC
"
reprezint! lungimea respectivelor
segmente de dreapt!.
Solu#ia sistemului ("43) este ("44).

100
BB
OB
B ,% 100
AA
OA
A %
1
1
1
1
$i 100
CC
OC
C %
1
1
("44)

n cazul n care fonta ce se elaboreaz! n cuptoare ce
func#ioneaz! la frecven#a re#elei iar unul din cele trei sorturi metalice
din nc!rc!tur! este reprezentat de fonta remanent! (de exemplu,
sortul A se consider! ca fiind fonta remanent!) prin coroborare cu
paragraful 2.".".2.2."., celelalte dou! propor#ii de sorturi metalice se
determin! cu rela#iile ("45) $i ("46), la modul general, sau cu rela#iile
("47) $i ("48), n cazul n care propor#ia de font! remanent! %FR
este de 30.


B C
A C
FR % B %
1
1
("45)
)
B C
A C
1 ( FR % 100 C %
1
1
("46)

B C
A C
30 B %
1
1
("47)
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"50


B C
A C
30 70 C %
1
1
("48)
n cazul n care fonta se elaboreaz! n cuptoare ce
func#ioneaz! la frecven#a re#elei iar cele trei sorturi metalice A, B $i
C se adaug! n baia de font! remanent!, prin coroborare cu
paragrafele 2.".".2.2."., propor#iile de sorturi metalice din nc!rc!tur!
%A, %B $i %C se determin! prin rezolvarea sistemului echivalent
cu sistemul ("42) a c!rui solu#ie este cea echivalent! rela#iilor ("43)
(se reaminte$te c! n acest caz punctul O are coordonatele <%Si
ad.
>,
<%Mn
ad
.>).

2.1.1.2.2.3. Calculul celor trei sorturi metalice prin metoda
coordonatelor paralele
n cazul elabor!rii fontei n cuptoare ce func#ioneaz! la
frecven#! medie sau mare, calculul propor#iilor de sorturi metalice A,
B $i C, respectiv %A, %B $i %C, se realizeaz! apelndu-se la modul
de lucru ce se prezint! n continuare.
Se traseaz! un segment de dreapt! EF ce se mparte ntr-o sut!
de p!r#i egale figura "3.
Prin punctele E $i F se traseaz! semidreptele E(E
"
) $i F(F
"
),
paralele ntre ele $i f!cnd unghiul cu segmentul de dreapt! EF.
Pe semidreapta E(E
"
) se amplaseaz! punctele A
"
, B
"
$i C
"
, n
a$a fel nct EA
"
= OA
"
, EB
"
= OB
"
$i EC
"
= OC
"
, OA
"
, OB
"
$i OC
"

fiind segmente de dreapt! luate din figura "2.


Fig.13. Metoda grafic! a
coordonatelor paralele de
determinare a propor"iilor a trei
sorturi metalice, utiliznd ca baz!
de calcul siliciul #i manganul.

Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"5"
Pe semidreapta F(F
"
) se amplaseaz! punctele A, B $i C, n a$a
fel nct FA = OA, FB = OB $i FC = OC, OA, OB $i OC fiind
segmente de dreapt! luate din figura "2.
Se unesc punctele trasate pe semidreapta E(E
"
) cu punctele
trasate pe semidreapta F(F
"
) n modul urm!tor: A
"
cu A, B
"
cu B $i C
"

cu C.
Se noteaz! intersec#ia segmentului de dreapt! A
"
A cu
segmentul de dreapt! EF cu cifra ", intersec#ia segmentului de dreapt!
B
"
B cu segmentul de dreapt! EF cu cifra 2 $i intersec#ia segmentului
de dreapt! C
"
C cu segmentul de dreapt! EF cu cifra 3.
Segmentul de dreapt! E" reprezint! propor#ia de sort A,
segmentul de dreapt! E2 reprezint! propor#ia de sort B iar segmentul
de dreapt! E3 reprezint! propor#ia de sort C.

n cazul n care elaborarea se realizeaz! n cuptoare ce
func#ioneaz! la frecven#a re#elei, iar, unul din cele trei sorturi metalice
din nc!rc!tur! este reprezentat de fonta remanent!, pentru
determinarea celorlalte dou! propor#ii de sorturi metalice, propor#ia de
font! remanent! fiind cunoscut!, se va considera acela$i mod de lucru
ca n cazul cuptoarelor ce func#ioneaz! la frecven#! medie sau mare,
cu precizarea c! punctul O din figura "2 are coordonatele <%Si
total
>,
<%Mn
total
> iar unul din punctele A, B $i C ca avea coordonatele
<%Si
rem.
>, <%Mn
rem.
>.

n cazul n care elaborarea se realizeaz! n cuptoare ce
func#ioneaz! la frecven#a re#elei iar cele trei sorturi metalice A, B $i C
se adaug! n baia de font! remanent!, pentru determinarea propor#iilor
de sorturi metalice A, B $i C %A, %B $i %C se va considera
acela$i mod de lucru ca n cazul cuptoarelor ce func#ioneaz! la
frecven#! medie sau mare, cu precizarea c! punctul O din figura "2 va
avea coordonatele <%Si
ad.
>, <%Mn
ad.
>.


Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"52
2.1.1.2.2.4. nc!rc!tura metalic! este format! din mai mult
de trei sorturi metalice
Calculul propor#iilor de sorturi metalice prin metoda
coordonatelor $i prin metoda coordonatelor paralele, este posibil
pentru maximum trei sorturi metalice.
Metoda coordonatelor $i metoda coordonatelor paralele se
poate utiliza att pentru calculul ca atare al propor#iilor celor trei
sorturi metalice (dup! caz, dou! sorturi) ct $i pentru verificarea
propor#iilor celor trei sorturi metalice dintr-o nc!rc!tur! pentru care
calculul s-a efectuat analitic. Mai mult, verificarea prin metoda grafic!
se poate face pentru propor#iile a trei sorturi metalice n cazul n care
nc!rc!tura con#ine patru sorturi metalice sau mai multe. De exemplu,
dac! nc!rc!tura metalic! este alc!tuit! din cinci sorturi metalice A,
B, C, D $i DP ale c!ror propor#ii n nc!rc!tura metalic!, determinate
pe cale analitic! sau alte metode dect cea grafic!, sunt %A, %B, %C,
%D $i %DP, verificarea grafic! a propor#iilor de sorturi metalice A, B
$i C, se realizeaz! lund n considera#ie specifica#iile care se prezint!
n continuare. A$a, punctul O de coordonate <%Si>, <%Mn>, din
figura "2 va avea coordonatele Si
mediu
, Mn
mediu
, Si
mediu
, Mn
mediu
fiind
con#inuturile medii de siliciu $i mangan ale celor trei sorturi
necunoscute, respectiv %A, %B $i %C, adic! n triunghiul ABC se va
reprezenta punctul O de coordonate
).
"00
C % B % A %
"00
Mn % DP %
"00
Mn % D %
Mn %
,
"00
C % B % A %
"00
Si % DP %
"00
Si % D %
Si %
(
DP D DP D
+ +

,
_

> <
+ +

,
_

> <

De asemenea, se precizeaz! c! n figura "3, segmentul de
dreapt! EF nu se va mp!r#i ntr-o sut! de p!r#i egale, ci n ("00-%D-
%DP) de p!r#i egale, ceea ce, prin coroborare cu punctul O de
coordonate Si
mediu
, M
mediu
, va determina ob#inerea prin metoda grafic!
a propor#iilor de sorturi metalice A, B $i C, adic! %A, %B $i %C,
respectndu-se metodologia de la paragraful 2.".".2.2.3. Propor#iile
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"53
de sorturi metalice A, B $i C %A, %B $i %C se pot ob#ine $i
aplicnd metodologia prezentat! la paragraful 2.".".2.2.2.
Dac! nc!rc!tura metalic! este format! din patru sorturi
metalice A, B, C $i DP ale c!ror propor#ii n nc!rc!tura metalic!,
determinate pe cale analitic! sau alte metode dect cea grafic!, sunt
%A, %B, %C $i %DP (de exemplu, sortul A poate fi o font! brut!,
sortul B poate fi o alt! font! brut!, sortul C poate fi o font! veche iar
sortul DP poate fi reprezentat de de$eurile proprii n exemplul
anterior, corespunz!tor unei nc!rc!turi metalice formate din cinci
sorturi metalice, sortul D putea fi reprezentat, de exemplu, de de$euri
de o#el), verificarea grafic! a propor#iilor de sorturi metalice A, B $i C,
se realizeaz! lund n considera#ie specifica#iile ce se prezint! n
continuare. Trebuie s! se considere n figura "2 punctul O de
coordonate Si
mediu
, M
mediu
, adic! n triunghiul ABC se va reprezenta
punctul O de coordonate
(
100
C % B % A %
100
Mn % DP %
Mn %
,
100
C % B % A %
100
Si % DP %
Si %
DP DP
+ +

> <
+ +

> <
), adic! nu se
va reprezenta punctul O de coordonate <%Si>, <%Mn>. De
asemenea, n figura "3, segmentul de dreapt! EF nu se va mp!r#i
ntr-o sut! de p!r#i egale, ci se va mp!r#i n ("00-%DP) de p!r#i egale.
n felul acesta, prin metoda coordonatelor paralele, prin coroborare cu
punctul O de coordonate Si
mediu
, M
mediu
, se vor determina propor#iile de
sorturi metalice A, B $i C (conform paragrafului 2.".".2.2.3.).
Propor#iile de sorturi metalice A, B $i C se pot ob#ine aplicnd
metodologia prezentat! la paragraful 2.".".2.2.2.

2.1.1.3. Verificarea nc!rc!turii metalice
n func#ie de tipul de nc!rc!tur! metalic! num!rul de sorturi
metalice din nc!rc!tur! exist! situa#ii ca nc!rc!tura metalic! s!
Calculul analitic al nc!rc!turii metalice

"54
asigure pentru fonta propus! a fi elaborat! un element chimic (de
obicei, siliciul), dou! elemente chimice (de obicei, siliciul $i
manganul) sau trei elemente chimice (de obicei, siliciul, manganul $i
carbonul). Prin urmare, se pune ntrebarea dac! celeltate elemente
chimice din compozi#ia chimic! a fontei propus! s! fie elaborat! sunt
asigurate se ncadreaz! ntre limitele impuse de standarde, norme,
contracte etc.
Deoarece sistemele prezentate la paragraful 2.".".". con#ineau
ecua#ii de bilan# ale siliciul, manganului $i carbonului, dup! caz, este
evident c! pentru asemenea elemente chimice nu se mai pune
problema verific!rii calculului nc!rc!turii. n schimb, se pune
problema verific!rii fosforului, sulfului, elementelor chimice de aliere,
$i, dup! caz, a carbonului $i manganului.

Verificarea nc!rc!turii metalice

"55
2.1.1.3.1. Verificarea sulfului
n fonta care se elaboreaz! n cuptoare cu induc#ie, sulful
provine de la sorturile metalice din nc!rc!tur! $i de la materialele
nemetalice de adaos.
Propor#ia de sulf adus! n nc!rc!tura metalic! de c!tre
sorturile metalice <%S
sm
> se determin! cu rela#ia ("49) $i este
egal! cu suma aporturilor n sulf ale sorturilor metalice din
nc!rc!tur!.
)
"00
S %
sm (% Si %
i
sm
n
" i
i sm
=
>= < ("49)
n care %sm reprezint! propor#ia de sort metalic i din nc!rc!tura
metalic! iar
i
sm
S % propor#ia de sulf din sortul metalic i.
Prin coroborare cu paragrafele 2.".".". $i 2.".".2, %sm
i

reprezint! %A, %B, %D, %FR, %DO etc.
Dintre materialele nemetalice de adaos n nc!rc!tur! care
con#in sulf $i care determin! sulfurarea fontei se precizeaz!
materialele de carburare ce sunt $i materiale de reducere. Cantitatea de
sulf pe care o aduc n fonta din cuptor materialele de carburare
[ ]
mc
S
Q se determin! cu rela#ia ("50).

[ ] ,
100
Q S
K Q
mc mc
S
mc

= ("50)
n care K este un coeficient de sulfurare ce depinde de natura
materialului de carburare $i ce este prezentat n tabelul "3 pentru
cteva materiale de carburare n cazurile n care acestea se introduc o
dat! cu nc!rc!tura metalic! solid! $i la suprafa#a b!ii metalice; S
mc

propor#ia de sulf din materialul de carburare; Q
mc
cantitatea de
material de carburare ce se introduce n cuptor, n kg/"00 kg
nc!rc!tur! metalic!. [ ]
mc
S
Q se exprim! n kg/"00 kg nc!rc!tur!
metalic!.
Verificarea nc!rc!turii metalice

"56
Din tabelul "3 se observ! c! sp!rturile de electrozi de grafit nu
sulfureaz! fonta, sulfurarea fontei este mai mare dac! materialul de
carburare se introduce n cuptor o dat! cu nc!rc!tura metalic! solid!
$i cocsul de turn!torie sulfureaz! cel mai mult fonta, dintre toate
materialele de carburare prezentate n tabel etc.
Tabelul "3
Valori ale coeficientului de sulfurare (K) pentru cteva
materiale de carburare, n func!ie de momentul introducerii n
cuptor.
Coeficientul de sulfurare (K)
Materialul de
carburare
n cazul n care
materialul de carburare
se introduce n
nc"rc"tura metalic"
solid"
n cazul n care
materialul de
carburare se introduce
la suprafa!a b"ii
metalice
Cocsul de turn!torie 0,77 0,59
Cocs metalurgic 0,53 0,49
Grafit amorf 0,43 0,35
Grafit cristalin 0,74 0,74
Sp!rturi de electrozi de
grafit
0,00 0,00

De exemplu, dac! n cuptor se introduc 2,2 kg cocs de
turn!torie/"00 kg nc!rc!tur! metalic! o dat! cu nc!rc!tura metalic!
solid!, cocsul de turn!torie con#innd 0,8% sulf, coeficientul de
sulfurare (K) avnd valoarea de 0,77, cantitatea de sulf pe care o
aduce n font! cocsul de turn!torie este dat! de rela#ia ("5").
[ ] 013 , 0
100
2 , 2 8 , 0
77 , 0 Q
mc
S
=

= kg/"00 kg nc!rc!tur! metalic! ("5")


Propor#ia de sulf din nc!rc!tura metalic!, lund n
considera#ie $i aportul de sulf al materialului de carburare, se
calculeaz! cu rela#ia ("52).

Verificarea nc!rc!turii metalice

"57
,
]) Q [ "00 (
]) Q [ S % ( "00
* S %
mc
mc
S
S sm
+
+ > <
>= < ("52)
n care <S*> reprezint! propor#ia de sulf din nc!rc!tura metalic!,
lund n considera#ie $i aportul de sulf al materialului de carburare.
De exemplu, n cazul n care <%S
sm
> = 0," iar
mc
S
Q = 0,0"3
kg/"00 kg nc!rc!tur! metalic!, <%S*> se calculeaz! cu rela#ia ("53).

""3 , 0
0"3 , 0 "00
) 0"3 , 0 " , 0 ( "00
* S % =
+
+
>= < ("53)
Propor#ia de sulf fin fonta ob#inut! [ ]
fo
S % se determin! cu
rela#ia ("54) sau cu rela#ia ("55) dac! se ia n considera#ie $i rela#ia
("52).
[ ] ),
100
a
1 ( * S % S %
S
fo
> =< ("54)
n care %a
S
reprezint! propor#ia de sulf ce se oxideaz! n timpul
elabor!rii.
[ ]
[ ] ( )
[ ] ( )
sm
sm
S
S
S sm
fo
Q 100
100
a
1 Q S 100
S
+
+ > <
=
) ( %
% ("55)
Se apreciaz! c! n timpul elabor!rii se oxideaz! ",5...3,5% din
sulful existent n faza metalic!, adic! %a
S
= ",5...3,5.
De exemplu, dac! <%S> = 0,""3 iar %a
S
= 3, propor#ia de sulf
din fonta ob#inut! are valoarea dat! de rela#ia ("56).

[ ] 1 , 0 )
100
3
1 ( ) 113 , 0 ( S %
fo
= = . ("56)
n compozi#ia chimic! a fontei propus! a fi elaborat!, de
regul!, con#inutul de sulf este impus la o valoare maxim! %S
imp.
,
Verificarea nc!rc!turii metalice

"58
ceea ce nseamn! c! validitatea propor#iei de sulf este dat! de
respectarea inegalit!#ii ("57).

[ ]
. imp fo
S % S % ("57)
Dac! inegalitatea ("57) nu este ndeplinit!, nseamn! c! baia
metalic! trebuie procesat! n sensul desulfur!rii.
Dac! pentru carburare $i reducere se utilizeaz! mai multe
materiale de carburare $i reducere se va face o medie ponderat! a
participa#iilor respective la procesul de sulfurare.

2.1.1.3.2. Verificarea fosforului
Sursele [6] $i [9] indic! pierderi nesemnificative de fosfor
prin oxidare n timpul elabor!rii fontei n cuptoare cu induc#ie. Prin
urmare, n fonta care se elaboreaz! n cuptoare cu induc#ie, propor#ia
de fosfor din nc!rc!tur! <%P> este identic! cu propor#ia de fosfor
din fonta ob#inut! [ ], P %
fo
respectiv rela#ia ("58).

<%P> = [ ], P %
fo
("58)
Propor#ia de fosfor din nc!rc!tur! se determin! cu rela#ia
("59).
),
100
P %
sm (% P %
n
1 i
sm
i
i

=
>= < ("59)
n care
i
sm
P % reprezint! propor#ia de fosfor din sortul metalic i <%P>,
fiind egal! cu suma aporturilor n fosfor ale sorturilor metalice din
nc!rc!tur!. Ca $i la verificarea sulfului, %sm
i
se refer! la %A, %B,
%C, %D, %FR, %DO etc.
n compozi#ia chimic! a fontei propus! a fi elaborat!,
propor#ia de fosfor este impus! la o valoare maxim! ceea ce nseamn!
c! validitatea propor#iei de fosfor este dat! de respectarea inegalit!#ii
("60).
[ ] , P % P %
. imp fo
("60)
Verificarea nc!rc!turii metalice

"59

n care %P
imp.
reprezint! propor#ia de fosfor impus! n fonta propus! a
fi elaborat!.
Dac! inegalitatea ("60) nu este ndeplinit!, nseamn! c! baia
metalic! trebuie procesat! n sensul defosfor!rii.

2.1.1.3.3. Verificarea carbonului
Chiar $i n cazul n care n nc!rc!tur! exist! cinci sorturi
metalice, calculul propor#iei de sorturi din nc!rc!tur!, a$a cum s-a
prezentat la paragraful 2.".".".e. se rezum! la rezolvarea unui sistem
cu trei ecua#ii $i trei necunoscute, preferndu-se ca un asemenea
sistem s! aib! o ecua#ie de bilan# a siliciului, o ecua#ie de bilan# a
manganului $i o ecua#ie ce reprezint! suma propor#iilor de sorturi
metalice din nc!rc!tura metalic! $i care este de "00 (propor#iile de
de$euri proprii $i de de$euri de o#el se determin! prin calcule separate
de sistem). Prin urmare, de regul!, nu exist! o ecua#ie de bilan# a
carbonului, ceea ce nseamn! c! trebuie f!cut! o verificare a
carbonului.
Carbonul este adus n fonta lichid! de c!tre sorturile metalice
din nc!rc!tura metalic! $i de c!tre materialele de reducere, care se
introduce n cuptor o dat! cu nc!rc!tura metalic! solid!.
Propor#ia de carbon adus! n nc!rc!tur! de c!tre sorturile
metalice din nc!rc!tur! se determin! cu rela#ia ("6").

)
100
C %
sm (% C %
i
sm
n
1 i
i sm
>= <
=
("6")
n care <%C
sm
> reprezint! propor#ia de carbon adus! n nc!rc!tur! de
c!tre sorturile metalice iar
i
sm
C % reprezint! propor#ia de carbon din
sortul metalic i (sortul metalic sm se refer! la A, B, C, D, FR, DO
etc.).
Cantitatea de carbon adus! n nc!rc!tur! de c!tre materialele
Verificarea nc!rc!turii metalice

"60
de reducere % > <
mr
C
Q % se determin! cu rela#ia ("62)

)
"00 "00
C %
Q ( Q
j
mr
m
" j
mr C
j
j mr

>= <

=
("62)

n care
j
mr
Q reprezint! cantitatea de material de reducere j din
nc!rc!tura metalic!, exprimat! n kg/"00 kg nc!rc!tur! metalic!;
j
mr
C % reprezint! propor#ia de carbon din materialul de reducere j (ca
materiale de reducere se precizeaz! mangalul, cocsul metallurgic,
cocsul de turn!torie, grafitul de carier! n stare calcinat!, grafitul
cristalin, cocsul de petrol, electrozii de grafit m!cina#i, cocsul de
lignit, grafitul sintetic, carbura de siliciu etc.); > <
mr
C
Q se exprim! n
kg/"00 kg nc!rc!tur! metalic!; &
j
% randamentul de asimilare a
carbonului din materialul de reducere j). Randamentul de asimilare a
carbonului din materialul de reducere depinde de mul#i factori $i va fi
analizat la paragraful ce trateaz! calculul nc!rc!turii metalice.
De exemplu, dac! se utilizeaz! 0,2 kg cocs de petrol/"00 kg
nc!rc!tur! metalic!, cocsul de petrol con#innd 98% carbon $i
asimilndu-se n font! cu un randament de asimilare de 72% $i 0,3 kg
carbur! de siliciu/"00 kg nc!rc!tur! metalic!, carbura de siliciu
con#innd 63% carbon $i asimilndu-se n font! cu un randament de
asimilare de 62%, cantitatea de carbon adus! n nc!rc!tur! de c!tre
cele dou! materiale de reducere se calculeaz! cu rela#ia ("63).

26 , 0
"00
62
"00
63
3 , 0
"00
72
"00
98
2 , 0 Q
mr
C
= + >= < kg/"00 kg
nc!rc!tur! metalic! ("63)


Propor#ia de carbon din fonta ob#inut! % [%C
fo
] % se
Verificarea nc!rc!turii metalice

"6"
determin! cu rela#ia ("64)
, Q )
"00
%a
- (" %C ] [%C
mr
C
C
sm fo
> < + > =< ("64)
n care %a
C
reprezint! propor#ia de carbon ce se oxideaz! n timpul
elabor!rii. %a
C
a fost analizat! la paragraful 2."."."., depinde de mul#i
factori $i este specific! $i naturii c!ptu$elii refractare a cuptoarelor.
Pentru cele mai utilizate c!ptu$eli refractare cele de natur! chimic!
acid! %a
C
= ""2, conform [8].
n compozi#ia chimic! a fontei propus! a fi elaborat!,
con#inutul de carbon este impus ntr-un interval de valori o limit!
inferioar! $i o limit! superioar!. Se noteaz! cu %C
imp.
propor#ia de
carbon impus! n fonta propus! a fi elaborat!.
Dac! propor#ia de carbon din fonta ob#inut! [%C
fo
] se
ncadreaz! n intervalul de valori ale propor#iei de carbon impus! n
fonta propus! a fi elaborat! %C
imp.
, adic! ndepline$te rela#ia
("65), nseamn! c! propor#ia de carbon se valideaz! (con#inutul de
carbon este corespunz!tor).

[%C
fo
] = %C
imp.
("65)
n cazul n care este realizat! inegalitatea ("66) trebuie
efectuat! carburarea fontei.

%C ] [%C
imp. fo
< ("66)

n cazul n care este realizat! inegalitatea ("67) trebuie
efectuat! decarburarea fontei.

%C ] [%C
imp. fo
> ("67)

Opera#iile de carburare $i decarburare pot fi dictate $i de al#i
factori, cum ar fi clauzele de contract care ar putea dicta
caracteristicile mecanice de rezisten#! $i mai pu#in compozi#ia
Verificarea nc!rc!turii metalice

"62
chimic!, n aceste circumstan#e cele dou! opera#ii r!mnnd la
latitudinea executantului, de exemplu este vorba despre toleran#a de
abatere fa#! de intervalul de valori ale propor#iei de carbon impus! n
fonta propus! a fi elaborat!. n toate cazurile de elaborare a fontei,
chiar dac! standardul sau beneficiarul nu impun o compozi#ie chimic!
pentru fonta propus! a fi elaborat!, totu$i, executantul trebuie s!-$i
programeze o compozi#ie chimic! pentru respectiva font! (practic se
apeleaz! la experien#!, la literatura de specialitate dar $i la test!ri
etc.).
n vederea stabilirii momentului optim al introducerii
materialului de carburare n cuptor, se prezint! efectul caloric al
dizolv!rii carbonului n fier tabelul "4.
Tabelul "4
Varia!ia de entalpie pentru dizolvarea carbonului n fier
Modul de dizolvare a
carbonului
Varia!ia de entalpie ( H), n
cal/atom gram de carbon
CFe
lichid
6.400
CFe

"0.800
C

Fe

20.00
Procesul de dizolvare a carbonului n matricea solventului
decurge cu cre$terea entropiei (S). Pentru compara#ie, n tabelul "5
se prezint! varia#ia de entropie n cazul dizolv!rii carbonului n
diverse matrice.
Tabelul "5
Varia!ia de entropie n cazul dizolv"rii carbonului n
diverse matrice.
Matricea dizolvant"
Varia!ia de entalpie ( S), n
cal/mol
0
C
o#el cu ","0% C

9,40
o#el cu 0,20% C

"3,25
font! cu 2,30% C 6,80
n vederea studierii dizolv!rii carbonului n austenit!, adic! n
Verificarea nc!rc!turii metalice

"63
buc!#ile de sorturi metalice nc!lzite n domeniul austenitic, dar $i n
austenita aflat! la temperature mediului ambient, din sorturile metalice
cu grad mare de aliere pentru elemente chimice '-gene, se determin!
varia#ia de entalpie liber! (G), #innd seama de defini#ia varia#iei de
entalpie liber!, [29] rela#ia ("68) , pentru un o#el nealiat cu 0,20%
C, #innd seama de datele din tabelele "4 $i "5, se ob#ine dependen#a
de temperatur! a varia#iei de entalpie liber! rela#ia ("69).
G = H TS ("68)
G = "0.800 "3,25T ("69)
Pentru ca procesul de carburare s! se produc!, trebuie ca
varia#ia de entalpie liber! s! fie mai mic! dect zero s! fie negativ!.
O varia#ie negativ! a entalpiei libere, n cazul o#elului nealiat cu
0,20% C, se realizeaz! doar dac! temperatura este mai mare dect 8"5
K, adic! 542
0
C. A$adar, pentru ca elementul chimic carbon s!
difuzeze n austenit! (Fe

), se impune ca temperatura s! fie de


minimum 542
0
C.
Dac! se face referin#! la elaborarea fontei n cuptoare cu
induc#ie, rezult! c! materialul de carburare nu se poate introduce n
cuptor o dat! cu nc!rc!tura metalic! solid! deoarece procesul de
carburare ncepe la temperaturi relativ mari n cazul de$eurilor de o#el
nealiat cu 0,20% C (sorturile metalice cu grad de aliere mare pentru
elemente chimice '-gene se folosesc mai rar).
Introducerea materialului de carburare o dat! cu nc!rc!tura
metalic! solid! format! din de$euri de o#el nealiat cu 0,20% C, devine
relativ oportun! dac! nc!rc!tura metalic! se adaug! n baia metalic!
remanent! n cazul cuptoarelor cu induc#ie ce func#ioneaz! la
frecven#a re#elei, deoarece de$eurile de o#el se nc!lzesc ntr-o
perioad! mic! la temperaturi de 542
0
C nc!lzire prin conduc#ie de la
fonta lichid! remanent!.
n cazul consider!rii de$eurilor de o#el nealiat cu ","0% C,
dizolvarea carbonului n austenit! se realizeaz! cu o varia#ie a
entalpiei libere n func#ie de temperatur! dependen#a G-T fiind G
Verificarea nc!rc!turii metalice

"64
= "0.800 9,4 T
Din rela#ia anterioar! rezult! c! temperatura minim! ncepnd
de la care carbonul se dizolv! n austenit! este de 887
0
C.
Din cele dou! exemple de de$euri de o#el rezult! c! o dat! cu
cre$terea con#inutului de carbon din de$eurile de o#el, cre$te $i
temperatura la care ncepe dizolvarea n austenit!.
Fie c! se consider! fenomenul de dizolvare a carbonului n
ferit! Fe

.
Pentru analiza carbur!rii o#elului nealiat cu 0,20% C se ia n
considera#ie varia#ia entalpiei libere cu temperatura (dependen#a G-
T) rela#ia ("70).

G = 20.000"3,25 T ("70)

Din rela#ia ("70) rezult! c! temperatura minim! de dizolvare
a carbonului n ferit! rezultat! prin egalarea cu zero a G din rela#ia
("70) este de ".236
0
C. A$adar, nu exist! condi#ii termodinamice, ca
n timpul nc!lzirii de$eurilor de o#el nealiat pn! la temperatura
eutectoid!, s! se realizeze carburarea de$eurilor de o#el respective (s!
se realizeze dizolvarea carbonului n ferit!).
n ceea ce prive$te dizolvarea carbonului n austenit!, se
men#ioneaz! c! recomandarea de introducere a materialelor de
carburare n cuptor o dat! cu nc!rc!tura metalic! constituit! pe baz!
de de$euri de o#el cu con#inutul de carbon de circa 0,2%, se
recomand! mai mult pentru cuptoarele ce func#ioneaz! la frecven#a
re#elei la care buc!#ile de de$euri de o#el se nc!lzesc ntr-o perioad!
de timp mic!. O asemenea concluzie se bazeaz! pe considerente
termodinamice. Realitatea arat! c! de$eurile de o#el nealiat, sub aspect
structural, au matricea metalic! austenitic! par#ial austenitic! doar
la temperaturi mai mari de circa 720
0
C, ceea ce nseamn! c!, de fapt,
carbonul se va dizolva n austenit! doar la temperaturi mai mari dect
circa 720
0
C. Prin urmare, dac! ne raport!m la temperatura liniei
Verificarea nc!rc!turii metalice

"65
solidus din diagrama de echilibru termodinamic Fe-C AHJECF ,
prin prisma dizolv!rii carbonului n austenit! apare ca cvasieficien#!
introducerea materialului de carburare n cuptoarele cu induc#ie ce
func#ioneaz! cu frecven#! medie $i mare, o dat! cu de$eurile de o#el cu
un con#inut de carbon de 0,2%.
Carbonul nedizolvndu-se n ferit!, n cazul de$eurilor de o#el
nealiate cu 0,20%, att timp ct de$eurile de o#el sunt n stare solid!,
rezult! c! ar ap!rea inoportun! introducerea materialului de carburare
n cuptor, o dat! cu acestea, concluzie tras! n ceea ce prive$te
dizolvarea carbonului n ferit!.
n cazul de$eurilor de o#el nealiat cu ","0% C, varia#ia de
entalpie liber! cu temperatura pentru dizolvarea carbonului n ferit!
dependen#a G - T are expresia ("7").

G = 20.000 9,4 T ("7")

Din expresia ("7") rezult! c! temperatura minim! de difuzie a
carbonului n ferit! este de ".854
0
C, ceea ce confirm! absen#a
condi#iilor termodinamice de difuzie a carbonului n ferit!. Prin
urmare, crescnd con#inutul de carbon n de$eurile de o#el temperatura
minim! termodinamic! de nceput de difuzie a carbonului n ferit! se
m!re$te. Concret, carbonul nu are condi#ii termodinamice de difuzie n
ferit! $i apare ca inoportun! introducerea materialului de carburare n
cuptoarele ce func#ioneaz! cu frecven#a medie $i mare o dat! cu
nc!rc!tura metalic! solid! format! din de$euri de o#el.
n cazul de$eurilor de font! cu 2,3%C, varia#ia de entalpie
liber! cu temperatura dependen#a G - T are expresia ("72).

G = "0.800 6,8 T ("72)

Din expresia ("72) rezult! c! temperatura minim! de
dizolvare a carbonului n ferit! este 2.668
0
C. Prin urmare, cu ct
con#inutul de carbon din nc!rc!tura metalic! este mai mare, cu att
Verificarea nc!rc!turii metalice

"66
fenomenul de dizolvare a carbonului n ferit! este mai frnat din
punct de vedere termodinamic.
n cazul de$eurilor de font! cu 2,3% C, dependen#a G T
corespunz!toare dizolv!rii carbonului n austenit! are expresia ("73).

G = "0.800 6,8 T ("73)

Din expresia ("73) rezult! c! temperatura minim! de
dizolvare a carbonului n austenit! este ".3"5
0
C, adic! foarte mare.
Dac! nc!rc!tura metalic! este alc!tuit! din font! brut!,
veche $i de$euri proprii nu se justific! introducerea materialului de
carburare o dat! cu ea n cuptoare, indiferent dac! acestea
func#ioneaz! la frecven#! medie, mare sau la frecven#a re#elei.
Dac! nc!rc!tura metalic! ce se adaug! n baia metalic!
remanent! este format! exclusiv din de$euri de o#el fonta care se
elaboreaz! este semisintetic! , introducerea materialului de carburare
n cuptor o dat! cu acestea, nu este eficient!.
Dac! fonta care se elaboreaz! este sintetic!, cuptorul cu
induc#ie func#ionnd la frecven#a medie $i mare, nu se recomand! ca
materialul de carburare s! se introduc! n cuptor o dat! cu
nc!rc!tura metalic!.
Se precizeaz! c!, o dat! introdus n cuptor cu nc!rc!tura
metalic! solid! $i n special n cuptorul ce func#ioneaz! la
frecven#e medii $i mari, materialul de carburare suport! oxidarea
par#ial! a carbonului, rezultnd CO $i CO
2
, degajarea
materialelor volatile, antrenarea cenu$ei n mediul ambiant etc.
A$a, carburarea devine un fenomen neecologic $i determin! $i
un randament de asimilare a carbonului mic carburare
ineficient!.
Concluzia final! este c! cel mai indicat este s! se
introduc! materialele de carburare n baia metalic!.
Verificarea nc!rc!turii metalice

"67
Compozi#ia chimic! a diferitelor materiale de carburare
este prezentat! la paragraful referitor la preg!tirea nc!rc!turii
nemetalice.
Materialele de carburare, o dat! introduse n cuptor, se
implic! n mod complex asupra calit!#ii fontei propus! a fi
ob#inut!, prin factorii urm!tori: con#inutul lor de sulf, carbon
legat, cenu$!, ap!, volatile $i azot, porozitate, m!rimea
granula#iei, structur! dar $i prin particularit!#ile fontei pe care o
carbureaz! agitarea electromagnetic! a b!ii metalice,
compozi#ia chimic! a b!ii metalice, temperatura b!ii metalice
etc.
Alegerea materialului de carburare nu trebuie s! se
bazeze doar pe considerente economice, ci trebuie s! aib! n
vedere $i consecin#ele asupra calit!#ii pieselor turnate ob#inute
defecte de turnare, cu accent pe tendin#a mare de albire $i
porozitate.
Dac! se constat! c! ntre anumite materiale de carburare
compozi#iile chimice sunt apropiate, n schimb, structurile
determinate cu microscopul electronic sunt diferite.
Utilizarea cocsului de petrol calcinat ce are sulf n
cantitate foarte mic! $i chiar a de$eurilor de grafit, determin! o
recalescen#! mare, ceea ce conduce la o germinare intens! n
timpul cristaliz!rii, aspect foarte important n cazul modific!rii
fontei cu magneziu. Prin recalescen#! se n#elege diferen#a dintre
temperatura maximumului $i temperatura minimumului curbei
de r!cire sub temperatura eutectic! se noteaz! cu dT
R
$i se
exprim! prin rela#ia ("74). Recalescen#a este pus! n vedere $i n
figura "4.
Verificarea nc!rc!turii metalice

"68


Fig.14. Curba de r"cire a unei fonte date, n vederea exemplific"rii
recalescen!ei: T
C
, reprezint" temperatura punctului C din diagrama de
echilibru termodinamic Fe-C sistemul stabil.

. min . max
T T dT
R
= ("74)

n care T
max.
reprezint! temperatura maximumului curbei de r!cire de
sub temperatura eutectic!; T
min.
temperatura minimumului curbei de
r!cire de sub temperatura eutectic!.
Cu ct recalescen#a este mai mare, cu att este mai mare
num!rul de germeni de cristalizare.
Materialele de carburare intervin $i asupra supranc!lzirii n
stare solid!, cu ocazia tratamentelor termice. Supranc!lzirea n stare
Verificarea nc!rc!turii metalice

"69
solid! dT
SS
se determin! cu rela#ia ("75).

dT
SS
= "."50 T
min.
("75)

Dac! supranc!lzirea n stare solid! este mare, nucleerea n
timpul cristaliz!rii este mic! iar tendin#a de m!rire a durit!#ii este
accentuat!.
Dac! supranc!lzirea n stare solid! este mic!, fonta dispune
de o structur! metalografic! omogen! $i de caracteristici mecanice de
rezisten#! bune.
O recalescen#! mare este mult mai benefic! dect o
supranc!lzire n stare solid! mic!.
Dac! se cunosc recalescen#ele $i supranc!lzirile n stare
solid! asociate materialelor de carburare pentru fontele ce se
elaboreaz!, rezult! c! se pot alege materialele de carburare n a$a fel
nct s! se ob#in! o structur! foarte fin!, o structur! omogen!,
caracteristici mecanice de rezisten#! mari, efect de albire minim etc.
Efectul termic al procesului de carburare este endoterm, a$a
cum reiese din tabelul "4. Dac! se realizeaz! carburarea prin
introducerea materialului de carburare n fonta lichid!, temperatura
b!ii metalice scade cu circa 50
0
C pentru fiecare procent de carbon
asimilat. Sub aspectul efectului termic endoterm al carbur!rii, apare
situa#ia analiz!rii consecin#elor sc!derii temperaturii n timpul etapei
de topire $i n timpul etapei de supranc!lzire. Astfel, dac! materialul
de carburare se introduce o dat! cu nc!rc!tura metalic! solid! n
cuptor, efectul endoterm al carbur!rii genereaz! prelungirea duratei de
topire $i, astfel, m!rirea pierderilor de elemente chimice prin oxidare,
deoarece procesele de oxidare sunt exoterme $i, conform principiului
lui Le Chtelier temperaturile mici le accelereaz!. Dac! materialul de
carburare se introduce n fonta lichid!, este adev!rat c! se prelunge$te
durata de supranc!lzire din cauza efectului endoterm al carbur!rii,
ns!, pierderile de elemente chimice prin oxidare sunt mici, datorit!
aceluia$i principiu Le Chtelier care stipuleaz! c! temperaturile
Verificarea nc!rc!turii metalice

"70
mari frneaz! procesele de oxidare pn! la inhibarea lor. A$adar, dac!
materialul de carburare se introduce n cuptor o dat! cu nc!rc!tura
metalic! solid!, se m!resc pierderile de elemente chimice prin oxidare,
se ob#ine o cantitate mai mic! de font!, iar dac! se ia n considera#ie
raportarea la o anumit! cantitate de font!, rezult! c!, cre$te costul
fontei elaborate. Conform principiului lui Le Chtelier, procesul
endoterm de carburare este accelerat doar de temperaturile mari, ceea
ce nseamn!, o dat! n plus, c! introducerea materialelor de carburare
trebuie s! se fac! dup! ce baia metalic! a fost supranc!lzit! $i naintea
alierii sau corect!rii b!ii metalice prin adaos n ceea ce prive$te
urm!toarele elemente chimice: Si, Cu, Ni, Al, Co $i Mo.
Calculul necesarului de material de carburare este prezentat la
paragraful corespunz!tor nc!rc!turii nemetalice.

2.1.1.3.4. Verificarea elementelor chimice de aliere
Elementele chimice de aliere sunt aduse ini#ial n font! doar
de c!tre sorturile metalice.
Dac! se noteaz! cu E elementul chimic de aliere, propor#ia de
element chimic de aliere adus! n nc!rc!tur! de c!tre sorturile
metalice din nc!rc!tur! <%E
sm
> se determin! cu rela#ia ("76).

=
>= <
n
1 i
sm
i sm
),
100
E %
sm (% E %
i
("76)

n care
i
sm
E % reprezint! propor#ia de element chimic de aliere din
sortul metalic i iar n reprezint! num!rul de sorturi metalice din
nc!rcc!tur!.
n compozi#ia chimic! a fontei propus! a fi elaborat!,
con#inuturile de elemente chimice de aliere sunt impuse ntr-un
interval de valori o limit! inferioar! $i o limit! superioar!. Se
noteaz! cu %E
imp.
propor#ia de element chimic de aliere impus! n
fonta propus! a fi elaborat!, propor#ie ce trebuie comparat! cu
propor#ia de element de aliere din fonta ob#inut! [%E
fo
].
Verificarea nc!rc!turii metalice

"7"
Propor#ia de element chimic de aliere din fonta ob#inut! se
determin! cu rela#ia ("77).
[ ] ),
100
a %
1 ( E % E %
E
sm fo
> =< ("77)
n care %a
E
reprezint! propor#ia de element chimic de aliere E ce se
oxideaz! n timpul elabor!rii.
n cazul elabor!rii fontei n cuptoare c!ptu$ite acid cazul cel
mai ntlnit n practica industrial! %, propor#ia de elemente chimice de
aliere ce se pierde prin oxidare are valorile prezentate n tabelul "6.
Tabelul "6
Valorile propor!iilor de elemente chimice de aliere ce se
pierd prin oxidare n timpul elabor"rii fontei n cuptoare
c"ptu#ite acid #i care func!ioneaz" la frecven!" medie sau mare.
Elementul chimic de
aliere
Si Mn Cr Ni Ti Mo V W Cu
Propor!ia de
element chimic ce se
pierde prin oxidare
07 "030 57 0 2535 0 2030 0 0

Valorile prezentate n tabelul "6 se refer! la elaborarea n
cuptoare ce func#ioneaz! la frecven#! medie sau mare.
n cazul elabor!rii fontei n cuptoare ce func#ioneaz! la
frecven#a re#elei, valorile %a
E
sunt inferioare celor prezentate n
tabelul "6.
Se apreciaz! c! n cazul c!ptu$elii neutre valorile %a
E
sunt
sensibil mai mici dect cele constatate n cazul c!ptu$elii acide
datorit! disponibilului mai mic de SiO
2
etc., iar n cazul c!ptu$elii
bazice valorile lui %a
E
sunt sensibil mai mari dect cele constatate n
Verificarea nc!rc!turii metalice

"72
cazul c!ptu$elii acide din cauza disponibilului mai mare de FeO din
zgur! etc.
n cazul n care se respect! rela#ia ("78), adic! propor#ia de
element chimic de aliere din fonta ob#inut! se ncadreaz! ntre limitele
propor#iei de element chimic de aliere impus din fonta propus! a fi
elaborat!, nu este nevoie s! se fac! vreo corec#ie pentru respectivul
element chimic de aliere.

[ ]
. imp fo
E % E % = ("78)

Dac! este ndeplinit! inegalitatea ("79) se impune ca baia
metalic! s! suporte o procesare suplimentar! n sensul alierii.

[ ]
. inf
.
% %
imp fo
E E < ("79)

n care %
. inf
. imp
E reprezint! limita inferioar! a intervalului n care
trebuie s! se situeze con#inutul de element chimic de aliere.
Dac! este ndeplinit! inegalitatea ("80) se impune ca faza
metalic! baia metalic! s! suporte o opera#ie de diluare pentru
elementul de aliere respectiv.

[ ]
. imp fo
E % E % > ("80)

Opera#ia de diluare a b!ii metalice pentru unul sau mai multe
elemente chimice de aliere este n principiu o opera#ie dificil!, motiv
pentru care se recomand! realegerea sorturilor metalice din
nc!rc!tura metalic! n a$a fel nct s! nu mai fie nevoie de diluare
s! se ndeplineasc! rela#iile ("78) sau ("79). n cazul ndeplinirii
inegalit!#ii ("79) se impune ad!ugarea n faza metalic! a materialelor
de aliere care pot fi feroaliaje, prealiaje , elemente brute de aliere,
elemente rafinate de aliere, dar $i fonte sau o#eluri aliate.
Verificarea nc!rc!turii metalice

"73
n cazul elabor!rii fontei n cuptoare cu induc#ie, o dat! cu
nc!rc!tura metalic! solid!, se recomand! s! se introduc! materialele
de aliere care con#in doar elemente chimice nichel $i cupru, acolo
unde este cazul.
n vederea calcul!rii necesarului de materiale de aliere n
nc!rc!tura metalic!, se determin! con#inutul mediu de element chimic
de aliere din fonta impus! s! se elaboreze ca fiind media aritmetic! a
limitelor inferioar! $i superioar! ale con#inutului respectiv rela#ia
"8".
2
E E
E
imp imp
imp
mediu
. inf . sup
. .
.
% %
%

= ("8")
n care
mediu
imp
E
.
% reprezint! con#inutul mediu al elementului de
aliere E din fonta impus! s! se elaboreze;
. sup
.
%
imp
E limita
superioar! a intervalului n care trebuie s! se situeze con#inutul de
element chimic de aliere. De exemplu, dac! trebuie s! se elaboreze o
font! austenitic! ce trebuie s! con#in!, ca elemente chimice de aliere,
"3,5"7,5% Ni, 5,57,5% Cu $i 2,53,5% Cr, con#inuturile medii
ale elementelor chimice de aliere sunt % ,
, ,
5 15
2
5 17 5 13
=
+
pentru
Ni, % ,
, ,
5 6
2
5 7 5 5
=
+
pentru cupru $i %
, ,
3
2
5 3 5 2
=
+
pentru
crom.
n inegalitatea ("79), n membrul drept,
.
%
imp
E reprezint!
de fapt
. inf
.
%
imp
E .
Cantitatea de material de aliere se determin! cu rela#ia ("82).

Verificarea nc!rc!turii metalice

"74
[ ]
2
E M
fo imp
M
10
E
E E
Q
mediu

=
%
% %
.
, ("82)
n care Q
m
reprezint! cantitatea de material de aliere, exprimat! n
kg/"00 kg de nc!rc!tur! metalic!; %E
m
propor#ia de element chimic
de aliere din materialul de aliere;
E
randamentul de asimilare al
elementului chimic de aliere din materialul de aliere n font!.
Randamentul de asimilare al elementelor chimice de aliere
depinde de urm!torii factori:
afinitatea chimic! fa#! de oxigen a elementelor chimice de
aliere;
cantitatea de oxigen FeO din faza metalic!;
cantitatea de FeO liber, nelegat chimic, din zgur!;
viscozitatea zgurii;
temperatura zgurii;
m!rimea granula#iei materialului de aliere;
starea de agregare a materialului de aliere;
cantitatea de material de aliere;
afinitatea chimic! a elementelor chimice de aliere fa#! de
alte elemente chimice prezente n faza metalic!;
efectul termic al dizolv!rii elementelor chimice de aliere n
faza metalic!, respectiv endoterm, exoterm sau f!r! efect termic
(valoarea entalpiei de dizolvare, adic! pozitiv!, negativ!, respectiv
nul!);
dac! se dizolv! sau nu n faza metalic! compu$ii chimici la
care dau na$tere elementele chimice de aliere;
natura solu#iilor la care dau na$tere elementele chimice de
aliere reale sau ideale, cu solubilitate total! sau par#ial! (diluat!,
infinit diluat!);
temperatura de prenc!lzire a materialului de aliere;
tehnica de introducere a materialului de aliere n faza
metalic!;
Verificarea nc!rc!turii metalice

"75
dac! materialul de aliere a fost sau nu calcinat nainte de
introducere n faza metalic!;
masa specific! a materialului de aliere;
natura materialului de aliere feroaliaj, prealiaj, metal brut
$i metal rafinat;
gradul de agitare al fazei metalice;
gradul de puritate al materialului de aliere;
compozi#ia chimic! a fazei metalice care se aliaz! etc.
Num!rul mare de factori implica#i n procesul de asimilare al
elementelor chimice de aliere, face ca randamentul de asimilare s! fie
dificil de cunoscut $i s! se cunoasc! mai mult prin considerente
practice.
n tabelul "7 se prezint!, orientativ, randamentele de asimilare
ale elementelor chimice de aliere, n cazul cuptoarelor cu induc#ie
c!ptu$ite acid.
Tabelul "7
Randamentele de asimilare, orientative, ale elementelor
chimice de aliere uzuale, n font", n cuptoare cu induc!ie
c"ptu#ite acid.
Elementul
chimic
P Ni Mo Cr Mn Si V Ti W Al Cu
Randa-
mentul de
asimilare,

E
, n %
85

90
96

97
96

97
88

90
97

98
94

97
98

99
20

30
98

99
70

90
96

97

Momentul de introducere, recomandat, al materialelor de
aliere n faza metalic! (s-a apelat la no#iunea de faz! metalic!
deoarece aceasta include att nc!rc!tura metalic! a cuptorului solid!
sau lichid! ct $i baia metalic! ce se ob#ine dup! etapa de topire)
este prezentat n tabelul "8. A$a se estimeaz! ob#inerea unor valori
maxime ale randamentelor de asimilare. Momentul optim de
introducere n cuptor a materialului de aliere se raporteaz! la
Verificarea nc!rc!turii metalice

"76
elementul chimic de aliere principal din materialul de aliere sub
aspect cantitativ $i calitativ.
Materialele de aliere recomandate s! se introduc! n cuptor o
dat! cu nc!rc!tura metalic! sunt cele pe baz! de nichel $i cupru.
Cantitatea de material de aliere calculat! cu rela#ia ("82) se
raporteaz! la nc!rc!tura metalic! calculat! analitic, prin metode
grafice sau prin tatonare, adic! se adaug! la "00 kg de nc!rc!tur!
metalic!. n cazul cuptoarelor ce func#ioneaz! la frecven#a re#elei,
nc!rc!tura metalic! con#ine baia metalic! remanent! $i nc!rc!tura
metalic! ce se introduce n cuptor.
Tabelul "8
Momentele de introducere, recomandate, ale materialelor
de aliere n cuptoarele cu induc!ie.
Momentul introducerii n cuptor
Elementul
chimic de aliere
principal din
materialul de
aliere
O dat" cu
nc"rc"tura
metalic"
Imediat dup"
topire
Cu pu!in timp
nainte de
evacuarea
fontei din
cuptor
P Nu Nu Da
Ni Da Da Da
Mo Nu Da Da
Cr Nu Nu Da
Mn Nu Nu Da
Si Nu Da Da
V Nu Da Da
Ti Nu Nu Da
W Nu Da Da
Al Nu Nu Da
Cu Da Da Da
Conform recomand!rilor din tabelul "8, o dat! cu nc!rc!tura
metalic! se introduc n cuptor doar elementele de aliere Ni $i Cu,
acestea $i caracterizndu-se prin afinitatea chimic! fa#! de oxigen cea
mai mic! n raport cu celelalte elemente chimice de aliere uzuale, ["6].
Verificarea nc!rc!turii metalice

"77
n circumstan#ele de temperaturi specifice elabor!rii fontei, afinitatea
chimic! fa#! de oxigen a cuprului este mai mic! dect cea a nichelului.
Dac! s-ar lua n considera#ie elementele chimice de aliere n
stare pur!, afinitatea chimic! fa#! de oxigen comparativ!, ntr-un
interval de temperatur! general 0...",792
0
C, ["7], ar fi cea prezentat!
n tabelul "9 (prin compara#ie cu fierul).
Tabelul "9
Situa!ia comparativ" a afinit"!ii chimice fa!" de oxigen a
elementelor chimice de aliere uzuale, fierului #i magneziului, n
stare pur".
Ca Ni Fe Mo W P Cr Mn V Si Al Mg Ti Elementele
chimice de
aliere
uzuale,
fierul #i
magneziul,
n ordine
cresc"toare
de la stnga
spre
dreapta, n
ceea ce
prive#te
afinitatea
chimic" fa!"
de oxigen

afinitate chimic! afinitate chimic!
minim! maxim!

Nichelul se poate introduce n cuptor sub form! de nichel
primar cu con#inuturi de nichel de 97,6...99,99%, de exemplu,
conform STAS "0502-76 tabelul 20.
Sursa bibliografic! [25] recomand! pentru aliere cu nichel $i
prealiajul nichil-siliciu (92% nichel $i 6% siliciu), ns!, n acest caz,
recomandndu-se ca materialul de aliere s! nu se introduc! n cuptor o
dat! cu nc!rc!tura din cauza pierderilor mari de siliciu prin oxidare.

Verificarea nc!rc!turii metalice

"78
Tabelul 20
Compozi!ia chimic" a nichelului primar, conform STAS
10502-76, [5].
Simbol
Compozi!ia chimic", n % (minimum
pentru metalul de baz" #i maximum
pentru impurit"!i)
Marcaje,
observa!ii
Ni
99,99
99,99 Ni+Co; 0,005Co; 0,005C; 0,00" Al;
0,00" Si; 0,0" P; 0,00" S; 0,00" Mn; 0,00"
Mg; 0,002 Fe; 0,00"Cu;0,0005 Zn; 0,0005
As; 0,0003 Cd; 0,0003 Sn; 0,0003 Sb;
0,0003 Bi; 0,0003 Pb
Catozi
Ni
99,95
99,95 Ni+Co; 0,0" Co; 0,0" C; 0,00" Mg;
0,002 Si; 0,00" P; 0,00" S; 0,0" Fe; 0,02
Cu; 0,00" Zn; 0,00" As; 0,00" Cd; 0,00"
Sn; 0,00" Sb; 0,00" Pb; 0,00" Bi
Catozi
Ni 99,8 99,8 Ni+Co; 0,"5 Co; 0,02 C; 0,002 Si;
0,003 S; 0,04 Fe; 0,04 Cu; 0,005 Zn; 0,005
As
Catozi,
blocuri $i
granule
Ni 99,5 99,5 Ni+Co; 0,20 Co; 0,05 C; 0,005 Si; 0,"0
Fe; 0,"5 Cu; 0,05 Zn; 0,05 As; 0,"0 Pb
Catozi
Ni 98,6 98,6 Ni+Co; 0,70 Co; 0,"0 C; 0,03 S; 0,60
Cu
Catozi,
blocuri $i
granule
Ni 97,6 97,6 Ni+Co; 0,70 Co; 0,"5 C; 0,04 S; ",0 Cu Granule $i
lingouri
Dac! fonta ce se elaboreaz! este complex aliat!, n func#ie de
compozi#ia chimic! a fontei propus! s! se elaboreze, nichelul se poate
introduce n cuptor $i sub form! de prealiaj nichel-cupru (65% Ni $i
35% Cu), o dat! cu nc!rc!tura metalic!, sau prealiaje din sistemele
aluminiu-siliciu-cupru-nichel (STAS 20"/" 80), aluminiu-nichel
(80% Al $i 20% Ni), aluminiu-nichel-cupru (50% Al, 40% Ni $i "0%
Cu), cupru-nichel (6785% Cu $i "533% Ni) etc., acestea
Verificarea nc!rc!turii metalice

"79
introducndu-se n cuptor imediat dup! topire sau cu pu#in timp
nainte de evacuarea fontei din cuptor.
De exemplu, dac! propor#ia de Ni, medie, din fonta propus! a
fi elaborat! este de "5,5 iar propor#ia de Ni din fonta ob#inut! utiliznd
nc!rc!tura determinat! analitic, grafic sau prin tatonare, este de 8,7,
alegnd s! se utilizeze ca material de aliere nichel primar, simbol Ni
98,6 tabelul 20 , acceptnd un randament de asimilare al nichelului
de 96% tabelul "7 , cantitatea de nichel primar ce se introduce n
cuptor (rela#ia ("82)) este urm!toarea:
kg primar/"00 Ni kg 24 , 7 "00
"00
96
9 , 97
7 , 8 5 , "5
Q Q
primar Ni M
=

= =
nc!rc!tur! metalic!.
Cuprul se poate introduce n cuptor sub form! de cupru
rafinat, de exemplu, conform STAS 270/"-80 tabelul 2".
Tablelul 2"
Compozi!ia chimic" a cuprului rafinat, conform STAS
270/1-80, [5]
Simbol
Compozi!ia chimic", n % (minimum
pentru metalul de baz" #i maximum pentru
impurit"!i)
Marcaje,
observa!ii
0 " 2
Cu 99,98 b
99,98 Cu+Ag; 0,0008 Bi; 0,002 Sb; 0,002 As;
0,004 Fe; 0,0008 Ni;0,002 Pb; 0,0008 Sn;
0,004 S; 0,002 O
2
; 0,002 Zn; 0,00" P
Cupru cu
oxigen, turnat
continuu
Cu 99,97 b I
99,97 Cu+Ag; 0,00" Bi; 0,002 Sb; 0,002 As;
0,004 Fe; 0,00" Ni; 0,002 Pb; 0,00" Sn; 0,004
S; 0,003 O
2
;0,003 Zn; 0,002 P
Cupru cu
oxigen, turnat
continuu
Cu 99,97 b II
99,97 Cu+Ag; 0,00" Bi; 0,003 Sb; 0,003 As;
0,002 Ni; 0,003 Pb; 0,00" Sn; 0,004 S; 0,004
Fe; 0,003 O
2
; 0,003 Zn; 0,002 P
Cupru cu
oxigen, turnat
continuu
Cu 99,95
99,95 Cu+Ag; 0,00" Bi; 0,004 Si; 0,004 As;
0,005 Fe; 0,002 Ni; 0,004 Pb; 0,002 Sn; 0,004
S; 0,004 Zn; 0,003 P
Cupru, turnat
continuu
Verificarea nc!rc!turii metalice

"80

Tabelul 2" % continuare
0 1 2
Cu 99,97 k
99,97 Cu+Ag; 0,00" Bi; 0,002 Sb; 0,002 As;
0,004 Fe; 0,002 Ni; 0,003 Pb; 0,002 Sn; 0,004
S; 0,003 Zn
Cupru
electrolitic sub
form! de catozi
Cu 99,95 k
99,95 Cu+Ag; 0,00" Bi; 0,003 Sb; 0,003 As;
0,005 Fe; 0,002 Ni; 0,005 Pb; 0,002 Sn; 0,004
S; 0,004 Zn
Cupru
electrolitic sub
form! de catozi
sau alte forme
Cu 99,9
99,90 Cu+Ag; 0,002 Bi; 0,002 Sb; 0,002 As;
0,005 Fe; 0,002 Ni; 0,005 Pb; 0,002 Sn; 0,005
S; max. 0,06 O
2
; 0,005 Zn
Cupru ob#inut
prin retopirea
catozilor
Cu 99,9 p
99,90 Cu+Ag; 0,002 Bi; 0,002 Sb; 0,002 As;
0,005 Fe; 0,002 Ni; 0,005 Pb; 0,002 Sn; 0,005
S; 0,005 Zn; 0,030,08 P
Cupru dezoxidat
cu fosfor
Cu 99,5
99,50 Cu+Ag; 0,003 Bi; 0,05 Sb; 0,05 Fe; 0,4
Ni; 0,05 Pb; 0,05 Sn; 0,0" S; 0,05 As
Cupru ob#inut
prin retopirea
de$eurilor

Dac! fonta care se elaboreaz! este complex aliat!, n func#ie
de compozi#ia chimic! a fontei propus! s! fie elaborat!, cuprul se
poate introduce n cuptor $i sub form! de prealiaje, cum ar fi cupru-
staniu (STAS "97/"-80) ce con#ine 9"5% Sn, 02% Ni, maximum
0,8% Zn, "% Pb, 0,2% Sb, 0,2% Fe, 0,02% Al, 0,"% S, 0,0"% Bi,
0,0"% Mg, 0,"5% As, 0,2% Mn, "% Ni (peste cele 02% care sunt
incluse n cupru) $i n rest cupru, cupru aluminiu (STAS "98/"-80)
ce con#ine 8,5"0,0% Al, maximum 0,6% impurit!#i (exclusiv Mn,
Fe $i Ni) $i n rest cupru, cupru-aluminiu-fier (STAS "98/"-80) ce
con#ine 8,5"0,5% Al, 24% Fe, maximum 0,8% impurit!#i
(exclusiv Sn) $i n rest Cu, dar $i varianta ce con#ine 9""% Al,
2,04,5% Fe, maximum 0,5% impurit!#i (exclusiv Mn $i Ni) $i n
rest Cu, cupru-aluminiu-fier-nichel (STAS "98/"-80) ce con#ine
8,5"0,7% Al, 46% Fe, 4,06,5 Ni, maximum ",5% Mn, 0,5%
Verificarea nc!rc!turii metalice

"8"
impurit!#i $i n rest Cu, cupru-aluminiu-mangan (STAS "98/"-80) ce
con#ine 8"0% Al, ",52,5% Mn , maximum 2,4% impurit!#i
(exclusiv Ni) $i n rest Cu, dar $i prealiaje aluminiu-nichel-cupru (50%
Al, 40% Ni $i "0% Cu), cupru-crom (90% Cu $i "0% Cr), cupru-fier
(9095% Cu $i 5"0% Fe), cupru-mangan (73% Cu $i 27% Mn),
cupru-nichel (6785% Cu $i "533% Ni), cupru-siliciu (84% Cu $i
"6% Si sau 75% Cu $i 25% Si), cupru-titan (96% Cu $i 4% Ti sau
70% Cu $i 30% Ti) etc., toate aceste prealiaje introducndu-se n
cuptor dup! topire imediat sau nainte cu pu#in timp de evacuarea
fontei. Termenul de imediat dup! topire nseamn! de fapt, de regul!,
dup! atingerea temperaturii maxime de supranc!lzire n stare
lichid!. Introducerea materialelor de aliere n baia metalic!, ct mai
aproape de momentul finaliz!rii topiturii, se realizeaz! $i n consens
cu tabelul "9 cu afinitatea chimic! fa#! de oxigen a elementelor
chimice de aliere din compozi#ia chimic! a materialului de aliere.

2.1.1.3.5. Verificarea manganului
n cazul n cazul nc!rc!tura metalic! con#ine dou! sorturi
metalice iar calculul analitic sau grafic a avut ca baz! de calcul siliciul
$i, de asemenea, n cazul n care nc!rc!tura metalic! este constituit!
dintr-un sort metalic $i s-a folosit ca baz! de calcul siliciul, apare $i
problema verific!rii manganului.
Manganul este adus, ini#ial, n nc!rc!tura metalic!, de c!tre
sorturile metalice.
Propor#ia de mangan adus! n nc!rc!tur! de c!tre sorturile
metalice <%Mn
sm
> se calculeaz! cu rela#ia ("83).

=
>= <
n
1 i
sm
i sm
),
100
Mn %
sm (% Mn %
i
("83)
n care
i
sm
Mn % reprezint! propor#ia de mangan din sortul metalic i.i
poate avea valoarea maximum 3 dac! se ia n considera#ie $i aportul n
mangan al fontei remanente n cazul elabor!rii fontei n cuptoare ce
func#ioneaz! la frecven#a re#elei.
Verificarea nc!rc!turii metalice

"82
n compozi#ia chimic! a fontei propus! a fi elaborat!,
con#inutul de mangan este impus, de regul!, ntr-un interval de valori
o limit! inferioar! $i o limit! superioar! , ns!, exist! $i situa#ii n
care este impus la valori maxime.
Propor#ia de mangan impus! n fonta propus! a fi elaborat!
%M
imp.
se compar! cu propor#ia de mangan din fonta ob#inut!
[%Mn
fo
].
Propor#ia de mangan din fonta ob#inut! se calculeaz! cu
rela#ia ("84).
),
100
a %
1 (
Mn
> =<
sm fo
%Mn ] [%Mn ("84)

n care %a
Mn
are valoarea prezentat! la paragraful 2.".".".b.
n cazul n care propor#ia de mangan din fonta ob#inut! se
ncadreaz! ntre limitele con#inutului de mangan rela#ia ("85) ,
nseamn! c! nu este cazul corect!rii con#inutului de mangan.

[ ]
. imp fo
Mn % Mn % = ("85)

Dac! este ndeplinit! inegalitatea ("86) trebuie efectuat!
corectarea con#inutului de mangan prin adaos de feroaliaje, de
exemplu, iar dac! este ndeplinit! inegalitatea ("87) trebuie efectuat!
corectarea con#inutului de mangan prin diluare.
[ ]
. imp fo
Mn % Mn % < ("86)
[ ]
. imp fo
Mn % Mn % > ("87)

2.1.1.4. Calculul nc"rc"turii metalice prin metoda alegerii
(taton"rii)
Metoda taton!rii este dictat! de considerente practice.
Propor#iile de sorturi metalice ale nc!rc!turii metalice se
stabilesc n func#ie de experien#a acumulat! la elaborarea $arjelor
Verificarea nc!rc!turii metalice

"83
anterioare, disponibilul de de$euri proprii cantitate $i calitate ,
situa#ia existent! a stocurilor de la baza de $arjare, condi#iile de
aprovizionare, condi#iile temporare de asigurare a dimensiunilor
optime ale buc!#ilor de sorturi metalice, condi#iile speciale de calitate
impuse fontei propus! a fi elaborat! etc.
Dup! stabilirea propor#iilor de sorturi din nc!rc!tura
metalic!, urmeaz! calcularea compozi#iei chimice a fontei ce se ob#ine
prin sc!derea din propor#iile de elemente chimice din nc!rc!tur!
(aportul n elementul chimice respectiv al sorturilor metalice propuse
n nc!rc!tura metalic!) a propor#iilor de elemente chimice respective
care se pierd prin oxidare, sau dup! caz, lundu-se n considera#ie
regenerarea siliciului dac! se impun temperaturi mari de
supranc!lzire n stare lichid! n paralel cu men#ineri de durat! la
respectivele temperaturi.
Dac! elementele chimice din compozi#ia chimic! a fontei ce
se ob#ine cu nc!rc!tura metalic! propus! au con#inutul mai mare
dect con#inuturile de elemente chimice din fonta propus! a fi
ob#inut!, de regul!, se reface propunerea de nc!rc!tur! metalic!.
Apelarea la diluarea b!ii metalice cu o#el este costisitoare.
Dac! elementele chimice din compozi#ia chimic! a fontei ce
se ob#ine cu nc!rc!tura metalic! propus! au con#inutul mai mic dect
con#inuturile de elemente chimice din fonta propus! a fi ob#inut!, se
accept! componenta propus! pentru nc!rc!tura metalic!, urmnd ca
s! se fac! corectarea compozi#iei chimice prin adaos de materiale
feroaliaje, prealiaje, metale brute de aliere, metale rafinate de aliere,
materiale carbonice, dup! caz. Cantitatea de materiale de corectare a
compozi#iei chimice se calculeaz! urmnd ca eventualele ajust!ri s! se
realizeze n urma determin!rii compozi#iei chimice.

Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice

"84
2.2. Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice
nc!rc!tura nemetalic! se preg!te#te din urm!toarele puncte
de vedere: compozi$ia chimic!, calitativ, dimensional #i cantitativ.

2.2.". Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice din punctul de
vedere al compozi#iei chimice
Materialele nemetalice din nc!rc!tur! au, de regul!, dou!
scopuri, respectiv, carburare #i reducere. Materialele de reducere sunt
ntotdeauna #i materiale de carburare, ns!, n mic! m!sur!.
Materialele de carburare con$in la modul general, [27],
4099,9% carbon fix ("00 % cenu#! %H
2
O % volatile
reprezint! no$iunea de carbon fix), 0,0"40,00% cenu#!, 0,""5,0%
volatile, 0,""2,0% ap! #i 0,002",800% azot.
n tabelul 34 se prezint! componen$ii principali ai unor
materiale carbonice, mpreun! cu originea lor (baza), regimul de
prelucrare termic! #i structur!, [27], [28].
Pentru carburarea fontei cu grafit nodular se recomand!
de#eurile de electrozi de grafit, cocsul petrol desulfurat electric,
cocsul petrol calcinat cu un con$inut de sulf foarte mic #i cocsul petrol
cu un con$inut de sulf mic, produse romne#ti. Din tabelul 35, n care
se prezint! compozi$ia chimic! a ctorva materiale carbonice, se
recomand! pentru carburarea fontei cu grafit nodular Elgraph Superior
Grade #i Desulco.P
r
e
g
!
t
i
r
e
a

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

n
e
m
e
t
a
l
i
c
e"
8
5

T
a
b
e
l
u
l

3
4

C
o
m
p
o
n
e
n
#
i
i

p
r
i
n
c
i
p
a
l
i

a
i

u
n
o
r

m
a
t
e
r
i
a
l
e

c
a
r
b
o
n
i
c
e
,

m
p
r
e
u
n
!

c
u

o
r
i
g
i
n
e
a

l
o
r
,

r
e
g
i
m
u
l

d
e

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e

t
e
r
m
i
c
!

$
i

s
t
r
u
c
t
u
r
a
.

N
r
.

c
r
t
.

D
e
n
u
m
i
r
e
a

m
a
t
e
r
i
a
l
u
l
u
i

c
a
r
b
o
n
i
c

B
a
z
a

(
o
r
i
g
i
n
e
a
)

S
t
a
r
e
a
;

R
e
g
i
m

d
e

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e

t
e
r
m
i
c
!

C
o
m
p
o
z
i
#
i
a

c
h
i
m
i
c
!
,

n

%

S
t
r
u
c
t
u
r
a

0

"

2

3

4

5

6

7

8

9

"
0

"

A
n
t
r
a
c
i
t

c
!
r
b
u
n
e

b
r
u
t
!

7
5


8
8

0
,
3


0
,
9

4


"
6

5


"
0

3

5

l
d
*

a
m
o
r
f
!

2

A
n
t
r
a
c
i
t

c
!
r
b
u
n
e

c
a
l
c
i
n
a
t
!

e
l
e
c
t
r
i
c

8
8


9
2

0
,
2


"
,
0

4


"
"

0
,
4


0
,
2

m
a
x
.

0
,
5

0
,
7


"
,
0

a
m
o
r
f
!

3

C
o
c
s

m
e
t
a
l
u
r
g
i
c

c
!
r
b
u
n
e

c
o
c
s

d
e

t
u
r
n
!
t
o
r
i
e
;

"
.
0
0
0

"
0
9
0
0
C
;

3
6

h

4

C
o
c
s

m
e
t
a
l
u
r
g
i
c

c
!
r
b
u
n
e

c
o
c
s

d
e

f
u
r
n
a
l

8
0


9
0

0
,
6


2
,
0

8


"
2

"

3

"

2

0
,
8


"
,
5

a
m
o
r
f
!

c
o
c
s

s
p
o
n
g
i
o
s

5

C
o
c
s

p
e
t
r
o
l

d
e

r
a
f
i
n
!
r
i
e

c
o
c
s

p
e
t
r
o
l

c
o
c
s

p
e
t
r
o
l

f
l
u
i
d
i
z
a
t

8
5


9
6

0
,
8


6
,
0

0
,
2


0
,
5

4


"
4

0
,
5


"
2

"

2

a
m
o
r
f
!

6

C
o
c
s

p
e
t
r
o
l

c
a
l
c
i
n
a
t

c
o
c
s

p
e
t
r
o
l

c
o
c
s

p
e
t
r
o
l

c
a
l
c
i
n
a
t

"
.
"
0
0

"
.
4
0
0
0
C
;

9
6


9
9
,
5

0
,
0
"
.
.
.

0
,
0
3

0
,
2
.
.
.

0
,
8

0
,
3
.
.
.

0
,
5

m
a
x
.

0
,
5

0
,
0
2


"
,
8

a
m
o
r
f
!

P
r
e
g
!
t
i
r
e
a

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

n
e
m
e
t
a
l
i
c
e"
8
6

T
a
b
e
l
u
l

3
4


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

"

2

3

4

5

6

7

8

9

"
0

c
o
n
$
i
n
u
t

d
e

s
u
l
f

f
o
a
r
t
e

m
i
c

0
,
0
2
.
.
.
0
,
0
7

c
o
n
$
i
n
u
t

d
e

s
u
l
f

m
i
c


0
,
"
.
.
.
0
,
5


c
o
n
$
i
n
u
t

d
e

s
u
l
f

m
e
d
i
u

0
,
6

"
,
2
c
o
n
$
i
n
u
t

d
e

s
u
l
f

m
a
r
e


"
,
2

3
,
0


g
r
a
f
i
t

s
i
n
t
e
t
i
c

g
r
a
n
u
l
a
r

(
t
i
p

e
l
e
c
t
r
o
z
i
)

>
2
.
2
0
0
0
C

d
e
#
e
u
r
i


d
e

e
l
e
c
t
r
o
z
i
;
2
.
5
0
0
0
C

m
i
n
.

9
8

0
,
0
"

0
,
"
0

0
,
"

0
,
8

m
a
x
.

0
,
2


m
a
x
.

0
,
50
,
0
0
3


0
,
0
8
0

7

C
o
c
s

p
e
t
r
o
l

g
r
a
f
i
t
a
t

c
o
c
s

p
e
t
r
o
l

c
o
c
s

p
e
t
r
o
l

g
r
a
n
u
l
a
r

d
e
s
u
l
f
u
r
a
t
;

>
2
.
7
6
0
0
C

m
i
n
.
9
9

0
,
0
"

0
,
0
8

0
,
0
"
0


0
,
0
7
5

m
a
x
.

0
,
2

m
a
x
.

0
,
2

0
,
0
0
2


0
,
0
8
0


c
r
i
s
t
a
l
i
n
!

8

G
r
a
f
i
t

a
m
o
r
f

g
r
a
f
i
t

n
a
t
u
r
a
l

m
e
x
i
c
a
n

6
0

8
0

0
,
"

0
,
2

2
0


4
0

"

2

m
a
x
.

0
,
5

m
a
x
.

0
,
"

a
m
o
r
f
!

9

G
r
a
f
i
t

c
r
i
s
t
a
l
i
n

g
r
a
f
i
t

n
a
t
u
r
a
l

d
i
v
e
r
s
e

s
u
r
s
e

8
3


9
9

0
,
"


0
,
7

5


"
5

"

2

m
a
x
.

0
,
5

m
a
x
.

0
,
"

c
r
i
s
t
a
l
i
n
!


P
r
e
g
!
t
i
r
e
a

n
c
!
r
c
!
t
u
r
i
i

n
e
m
e
t
a
l
i
c
e"
8
7

T
a
b
e
l
u
l

3
4


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

0

"

2

3

4

5

6

7

8

9

"
0

"
0

C
o
c
s

d
e

b
i
t
u
m

(
s
m
o
a
l
!
)

a
l
t
e

s
u
r
s
e

c
a
l
c
i
n
a
t
;

"
.
3
0
0
0
C
;

"
7

2
0

h

9
8

0
,
4

0
,
6

0
,
5

0
,
5

0
,
7

a
m
o
r
f
!

"
"

C
o
c
s

d
e

a
c
e
t
i
l
e
n
!

a
l
t
e

s
u
r
s
e

p
e
l
e
t
e

m
i
n
.
9
9

0
,
0
3

0
,
0
5

0
,
3

0
,
5

0
,
4

0
,
5

m
a
x
.
0
,
3

0
,
0
3

0
,
0
6

a
m
o
r
f
!

*
:

l
d

=
l
i
p
s
!

d
e

d
a
t
e


Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice

"88
Tabelul 35
Compozi#ia chimic! pentru cteva materiale carbonice cu
provenien#! din afara Romniei

Compozi#ia chimic!, n %
Nr.
crt.
Denumirile
materialului
de
carburare
Carbon fix S N H Volatile Cenu$! Ap!
"
Elgraph
Premium
G *
99," 0,4 0,"5 0,005 0,4 0,5
ld
*****
2
Elgraph
Premium
S *
99," 0,3
max.
0,"0
0,005 0,4 0,5 ld
3
Elgraph
Superior
Grade *
99,7 0,0" 0,03 max.0,00" 0,25 0,08 ld
4 Desulco ** 99,9 0,0"4 42 ppm "0 ppm ld ld ld
5
Elsicar CC
***
98,799,3 0,800,90 ld ld 0,"20,40
0,40
0,60
0,06
0,"3
6
Elsicar 99
***
99,"99,8 0,020,08 0,30,08 0,020,03 0,080,"2
0,"5
0,75
0,05
0,"5
7
Milco "7
****
99,399,8 0,020,05 0,020,05 0,5",0
0,5
",0
0,02
0,"0

* Firma Elkem, Norvegia, anul 2006;** Firma Superior
Graphite S.U.A.; *** Firma Elsid, Anglia; **** Firma Miller, S.U.A.;
**** % ld = lips! de date

Carbura de siliciu tehnic! se utilizeaz! ca atare, sau n amestec
cu var nestins #i fluorin!, amestecul recomandat avnd compozi$ia
urm!toare: 7595 carbur! de siliciu tehnic!, 5"5% var #i 5"5%
fluorin!.
n tabelul 36 se prezint! compozi$ia chimic! a carburii de
siliciu tehnice utilizat! ca material reduc!tor #i de carburare.


Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice

"89
Tabelul 36
Compozi#ia chimic! a carburii de siliciu tehnice
Compozi#ia chimic!, n % Denumirea materialului
SiC Al
2
O
3
FeO C SiO
2
Fe Si H
2
O
De#euri de carbur! de
siliciu (#lam)
8085 8"5 "3 23 "2 max."
Elsic 90 metalurgic* min.90 max.
0,3
max.
0,45
max."
Elsic 99 metalurgic* min.98 max.
0,3
max.
0,3
* Societatea Elsid cu reprezentan$! #i n Romnia la nivelul anului
2006
n tabelul 37 se prezint! compozi$ia chimic! a fluorinei.
Tabelul 37
Compozi#ia chimic! a fluorinei
Compozi#ia chimic!, n % Denumirea
materialului
CaF
2
SiO
2
S
Alte
elemente
Fluorina 8590 "0"5 max. 0,2 l.d.*
* l.d. =lips! date
n tabelul 38 se prezint! compozi$ia chimic! a varului.
Tabelul 38
Compozi#ia chimic! a varului
Compozi#ia chimic!, n % Denumirea
materialului CaO MgO SiO
2
CO
2
Fe
2
O
3
+Al
2
O
3

Var (nestins) 8893 2 max. 2 max.0,2 max. 3
SiC din carbon de siliciu tehnic! #i exercit! rolul de reduc!tor
#i de carburare conform reac$iei chimice ("88).
[ ]
[ ] [ ] { } CO 2 Fe 2 FeSi
C Fe SiO 2 FeO 6 SiC 3
3 2
+ +
+ + = + ) ( ) ( ) (
("88)
Utilizarea de carbur! de siliciu tehnic! n nc!rc!tura
nemetalic! determin! o serie de implica$ii pozitive asupra procesului
de elaborare a fontei dintre care se precizeaz! urm!toarele:
Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice

"90
m!rirea durabilit!$ii c!ptu#elii refractare acide cu 2530%
datorit! faptului c! este redus con$inutul de FeO din zgur!;
m!rirea productivit!$ii cuptorului cu maximum "0%;
mic#orarea cantit!$ii de zgur! cu maximum 25%;
mic#orarea consumului de ferosiliciu cu maximum 65%;
mic#orarea consumului de material de carburare cu
maximum "5%;
se m!re#te indicele de scoatere a metalului cu maximum
"%;
se mic#oreaz! con$inutul de gaze din font! datorit! degaj!rii
de CO. De exemplu, pentru o font! dat!, con$inutul de oxigen scade
de la 0,0034% la 0,00"2% iar con$inutul de azot scade de la 0,0079%
la 0,0059%, n circumstan$ele n care fonta a fost supranc!lzit! la
temperatura de ".500
0
C, ["0].
se m!re#te rezisten$a la trac$iune cu maximum "5%;
se m!re#te rezisten$a la ncovoiere cu maximum "5%;
se mic#oreaz! duritatea cu maximum 5%;
se mic#oreaz! tendin$a de albire a fontei etc.
Carbura de siliciu tehnic! se ob$ine dintr-un amestec de nisip
cuar$os, cocs, petrol, rumegu# #i material recirculat, prin tratare
termic!, de exemplu, ntr-un cuptor electric mobil cu miez de grafit.
Ca material reduc!tor pentru FeO din nc!rc!tur! se mai pot
utiliza de#euri de electrozi de grafit, eficien$a acestora fiind dat! de
faptul c! "% carbon reduce circa 6% FeO. n principiu, toate
materialele de carburare sunt #i materiale reduc!toare.

2.2.2. Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice din punctul de
vedere calitativ
Materialele de carburare #i de reducere trebuie s!
ndeplineasc! urm!toarele condi$i:
s! aib! un con$inut ct mai mic de sulf deoarece sulful din
materialele de carburare are acela#i grad de asimilare n font! ca #i
carbonul. Prin urmare, dac! fonta care se elaborareaz! n cuptor are ca
Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice

"9"
destina$ie modificarea n vederea ob$inerii grafitului nodular, trebuie
ca materialele de carburare s! aib! con$inutul de sulf foarte mic;
con$inut minim de cenu#!. Cenu#a mic#oreaz! gradul de
asimilare a carbonului n font! (formeaz! la suprafa$a particulelor de
material de carburare un strat de oxizi n stare lichid! care frneaz!
difuzia carbonului, [8]), mic#oreaz! viteza de dizolvare a carbonului n
font!, [39], determin! cre#terea con$inutului de incluziuni nemetalice
din font!, mic#oreaz! durabilitatea c!ptu#elii refractare, afecteaz!
viscozitatea zgurii, m!rind-o sau mic#ornd-o excesiv, de exemplu
etc.;
umiditatea minim!. Excesul de umiditate m!re#te poten$ialul
de explozie la contactul materialului cu fonta lichid! materialele de
carburare se introduc la suprafa$a b!ii metalice, n principal ,
reprezint! o surs! de hidrogen pentru fonta lichid!, hidrogenul fiind
considerat o impuritate pentru toate fontele, mic#oreaz! cantitatea de
carbon fix din materialul de carburare, adic! elementul chimic care
este urm!rit s! fie asimilat de c!tre font!. Se recomand! ca umiditatea
s! nu dep!#easc! 0,5%;
porozitatea minim! maximum 30%. O porozitate mare
genereaz! cre#terea suprafe$ei de contact dintre carbon #i oxigen, ceea
ce nseamn! accelerarea oxid!rii carbonului #i, astfel, mic#orarea
vitezei de asimilare a carbonului #i a randamentului de asimilare;
materii volatile n concentra$ie maxim!. Materiile volatile
sunt componente neecologice, mic#oreaz! concentra$ia de carbon fix
din materialul de carburare, mic#oreaz! siguran$a n folosire a
materialelor de carburare etc.
azotul n concentra$ie minim!. Se apreciaz! c! "550% din
con$inutul de azot din materialele de carburare trec n font!. Dac!, n
font!, con$inutul de azot dep!#e#te 0,0"% ("00 ppm), [28], riscul de
apari$ie a porozit!$ii n pere$ii gro#i este iminent etc;
se prefer! materialele cristaline (nu amorfe) deoarece
acestea necesit! un consum de energie mai mic pentru asimilare;
Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice

"92
con$inut maxim de carbon fix. Con$inutul de carbon fix,
definit n procente, ca diferen$a dintre "00%, pe de o parte, #i suma
dintre con$inuturile de cenu#!, ap! #i volatile, pe de alt! parte, asigur!,
n situa$ia cnd are valori foarte mari aproape de "00% o
impurificare minim! a fontei, randament de asimilare a carbonului
mare, consum mic de material de carburare etc.
Materialele de carburare de calitate superioar! care r!spund
la condi$iile prezentate anterior genereaz! o serie ntreag! de
consecin$e pozitive asupra procesului de elaborare a fontei, ceea ce
conduce la concluzia general! c! prezen$a de#eurilor de o$el n
nc!rc!tura mnetalic!, determin! pe lng! implica$iile pozitive
prezentate la paragraful 2.".".".a, #i urm!toarele avantaje create de
utilizarea n sine n nc!rc!tur! nemetalic! a materialelor de carburare,
n special a celor prezentate n tabelul 35, cu predilec$ie produsele de
tip Desulco sau cele asem!n!toare lor din punctul de vedere al
compozi$iei chimice #i claselor granulometrice:
tendin$! mic! de albire a fontei dac! materialul este
cristalin;
mic#oreaz! consumul de material de carburare;
mic#oreaz! consumul de energie electric!;
se mic#oreaz! valorile de contrac$ie ale fontei n cazul n
care materialul este cristalin;
mic#oreaz! consumul de inoculant;
mic#oreaz! consumul de modificator n special FeSiMg
n cazul modific!ri fontei n vederea ob$inerii fontei cu grafit nodular;
mic#oreaz! uzura c!ptu#elii refractare a cuptorului;
mic#oreaz! propor$ia de de#euri de o$el din nc!rc!tura
metalic!;
mic#oreaz! timpul de evacuare a fontei lichide din cuptor;
mic#oreaz! riscul de impurificare a fontei cu incluziuni de
zgur!;
genereaz! efecte de premodificare n cazul elabor!rii
fontelor modificate cu grafit nodular #i vermicular;
Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice

"93
mbun!t!$e#te structura metalografic!, eliminnd riscul de
apari$ie n structur! a cementitei libere #i altor carburi, grafit fin
datorit! ob$inerii unor germeni de grafitizare de tip (Mn, X)S, n care
X reprezint! un element chimic, defavorizarea ob$inerii de grafit de tip
D (punctiform, interdendritic de subr!cire, conform ASTM) etc.;
m!re#te productivitatea cuptorului;
solubilitatea rapid! a carbonului n font! chiar #i n condi$ii
de grad de agitare mic al b!ii metalice;
grad de repetabilitate mare;
cantitate mic! de zgur! etc.
La toate consecin$ele pozitive prezentate anterior se adaug!
caracterul reduc!tor al materialelor de carburare, al mic#or!rii
con$inutului de FeO din zgur! #i nc!rc!tur!, ceea ce #i explic! o parte
din consecin$ele pozitive prezentate anterior.

2.2.3. Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice din punct de
vedere dimensional
Fiecare societate care produce materiale de carburare #i
reducere asigur!, de regul!, prin ofert!, modalit!$ile de
prezentare/livrare, ofert! ce poate fi impus! #i de c!tre beneficiar.
Materialele de carburare #i reducere se utilizeaz! sub form! de
granule #i pelete.
n general, respectivele materiale se livreaz! cu urm!toarea
structur! granulometric!:
clas! foarte mic!: 0,"",0 mm, 0,2" mm, 0,"80,85
mm, "3 mm;
clas! mic! "4 mm, 0,53 mm, 0,63,35 mm,
0,2"4,75 mm, "5 mm #i 05 mm;
clas! mare 38 mm, 4"0 mm, 0,2"9,5 mm #i 0"0
mm, [28].
Sursa bibliografic! [27] indic! o granula$ie ce s! fie cuprins!
n intervalul 0,2"2,0 mm.
Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice

"94
n cazul n care materialele de carburare #i reducere sunt sub
form! de pelete sau brichete intervin #i lian$i ce determin! aderen$a
particulelor ntre ele, dar #i adaosurile active. De exemplu, carbura de
siliciu tehnic!, livrat! la nivelul anului 2006, de c!tre societatea
Casirom din Romnia, exist! #i n variantele de brichete, marca
SiC.7588%, #i de brichete cu adaosuri active, marca
SiCBC.6575%. Aceea#i societate livreaz! carbura de siliciu tehnic!
cu urm!toarele clase granulometrice: SiC.8892% 0"0 mm,
SiC.8892% ""0 mm, SiC.8892% 2"mm, SiC.8892%
0"0 mm #i SiC.8892% 02 mm.

2.2.4. Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice din punct de
vedere cantitativ
2.2.4.". Calculul cantit!#ii de material de reducere
Conform ["0], n cazul amestecului reduc!tor format din 90%
de#euri de carbur! de siliciu tehnic! ce con$in 8085% SiC, 5% var
#i 5% fluorin!, se calculeaz! n %, n func$ie de con$inutul de FeO din
nc!rc!tura metalic!, ca n figura
34. Pe lng! rolul de agent


Fig.34. Calculul cantit!#ii de
amestec reduc!tor de de$euri de
carbur! de siliciu, var $i fluorin!
n func#ie de cantitatea de FeO
din nc!rc!tura metalic!
mpreun! cu carburarea $i
silicierea fontei deteminate de
respectivul amestec. <FeO>
cantitatea de FeO din
nc!rc!tur!.

reduc!tor,amestecul reduc!tor determin! #i carburarea fontei cu
maximum 0,"5% dac! amestecul reduc!tor ajunge la 2,5 kg/"00 kg
Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice

"95
nc!rc!tur! metalic!.
Reac$ia chimic! ("88) indic!, n cazul utiliz!rii n nc!rc!tur!
a de#eurilor de carbur! de siliciu, cre#terea con$inutului de siliciu n
font! cu maximum 0,4%, cre#tere corespunz!toare unui adaos de 2,5
kg de de#euri de carbur! de siliciu la "00 kg nc!rc!tur! metalic!,
pentru o font! dat!, de exemplu.
Un calcul stoechiometric al necesarului de material de
reducere, apelndu-se la reac$ia chimic! de reducere a FeO ("88), nu
se utilizeaz! din cauza condi$iilor particulare existente ntre reactan$i
suprafa$! de contact variabil!, neomogenitatea compozi$iei chimice a
de#eurilor de carbur! de siliciu tehnic!, neuniformitatea prezen$ei FeO
pe suprafa$a buc!$ilor de metal din nc!rc!tur! etc. ns!, orientativ,
calculul stoechiometric se realizeaz!, rezultatele ob$inute fiind
amendate de condi$iile particulare ale nc!rc!turilor metalic! #i
nemetalic! grad de oxidare al nc!rc!turii, compozi$ia chimic! a
de#eurilor de carbur! de siliciu tehnic! dar #i compozi$ia chimic! a
fazei metalice etc.
Procesul de reducere a FeO, n cazul utiliz!rii materialelor de
carburare de tipul celor prezentate n tabelele 34 #i 35, se estimeaz! c!
are loc conform reac$iei chimice ("89).

) ( ) ( FeO 4 C 5 + ![ ] [ ] { } CO 4 Fe C Fe
3
+ + ("89)

Calculul stoechiometric al necesarului de carbon pentru
reducere material de carburare este orientativ, dar poate fi utilizat
ca baz! de calcul, motivele fiind cele prezentate pentru reac$ia chimic!
("88).
O parte din cantitatea de carbon introdus! n cuptor de c!tre
materialul de reducere se pierde prin oxidare la CO #i CO
2
.
Pierderile de carbon din materialul de reducere ar putea fi
considerate, estimativ, n func$ie de con$inutul de cenu#! al
materialelor de reducere, ca n tabelul 39.
Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice

"96


Tabelul 39
Pierderile estimative de carbon din materialele de
reducere prin oxidare la CO $i CO
2
, n func#ie de con#inutul de
cenu$! al materialelor de reducere.
Cantitatea
de cenu$!,
n %
0,5 ",0 2,0 3,0 4,0 5,0 "0,0 "5,0 "8,0
Pierderile
de carbon
prin
oxidare,
n %.
"9 2"" 4"3 7"6 "0"9 "220 2030 2940 40

Se apreciaz! c! datorit! faptului c! rugina se afl! la suprafa$a
buc!$ilor de metal, probabilitatea ca elementul chimic carbon s!
difuzeze n matricea metalic! a buc!$ilor de metal, atunci cnd
temperatura o permite, este mic!. Doar dac! s-ar utiliza material de
reducere n exces, ar exista disponibilit!$i de dizolvare a carbonului n
austenit! (dup! cum s-a prezentat la un paragraf anterior, n ferit! nu
este posibil).
Prin urmare, la cantitatea de material de reducere ce rezult!
din calculul stoechiometric se adaug! #i pierderile de carbon prin
oxidare prezentate n tabelul 39.
Condi$iile termodinamice de reducere a FeO cu C se asigur!
de temperaturile de minimum 730
0
C, [39], reac$ia chimic! fiind ("90).

FeO + C ! Fe + CO ("90)

FeO rezult! din reducerea cu carbon a Fe
3
O
4
reac$ia chimic!
("9").

Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice

"97
Fe
3
O
4
+ 4C ! 3Fe + 4CO ("9")

Conform ["8], pentru reac$ia ("90),
T 22 157 613 157 G
0
T
, . = , din care rezult! c! temperatura minim!
de reducere este, de asemenea, de 730
0
C, iar pentru reac$ia chimic!
("9"), T 4 214 215 206 G
0
T
, . = , din care rezult! c! temperatura
minim! de reducere este de 687
0
C.
Fe
2
O
3
care rezult! din rugin! este redus foarte u#or de c!tre
carbon, conform [39], reac$ia fiind ("92).

Fe
2
O
3
+ 3C ! 2Fe + 3CO ("92)

Pentru reac$ia ("92), T 3 235 650 181 G
0
T
, . = , de unde
rezult! c! temperatura minim! de reducere este de 499
0
C.
n timpul topiri este posibil! #i desf!#urarea reac$iei chimice
("93).
3FeO + 4C ! Fe
3
C + 3CO ("93)

Pentru reac$ia ("93), T 220 360 301 G
0
T
= . , de unde
rezult! c! temperatura minim! de reducere este de ".097
0
C, adic! n
apropierea temperaturii solidus din diagrama de echilibru
termodinamic Fe-C.

0
T
G din rela$iile anterioare reprezint! varia$ia de
entalpie liber! la temperatura T, n condi$ii standard presiunea
de o atmosfer! , iar T reprezint! temperatura care se exprim! n
grade Kelvin % K.
Rugina care poate fi acceptat! ca fiind format! din
FeOOH, Fe
2
O
3
#i Fe
3
O
4
, poate suporta #i reac$ia chimic! ("94),
reac$ie care are un efect termic mai mic dect reac$ia chimic!
("90) + "09.000 J/mol fa$! de + "57.6"3 J/mol.
Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice

"98

3Fe
2
O
3
+ C ! 2Fe
3
O
4
+ CO ("94)

O dat! introdus materialul de reducere n cuptor, o parte din
carbon arde incomplet din cauza deficitului de oxigen, reac$ia de
ardere incomplet! fiind accelerat! pe m!sur! ce temperatura cre#te
(CO este stabil termodinamic la temperaturi mari) reac$ia ("95).

2C + O
2
! 2CO ("95)

Monooxidul de carbon rezultat din reac$ia chimic! ("95)
genereaz! reducerea Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
#i FeO ce rezult! din rugin! sau din
procese de reducere reac$iile chimice ("96) #i ("97).

Fe
3
O
4
+ CO ! 3FeO + CO
2
("96)

FeO + CO ! Fe + CO
2
("97)

Pentru rela$ia ("86), T 2 40 427 35 G
0
T
, . = , de unde
rezult! c! temperatura minim! de reducere este de 608
0
C, iar pentru
reac$ia ("97), T 23 17 175 13 G
0
T
, . + = , de unde rezult! c!
temperatura minim! de reducere este de 492
0
C.
Din prezentarea fenomenelor de reducere, cu probabilitate
mare de desf!#urare, rezult! c! fenomenul de reducere este foarte
complex #i un calcul stoechiometric este dificil de realizat.
Orientativ, dac! se consider! reac$ia chimic! ("89), pentru un
cuptor cu induc$ie cu capacitatea de "2.000 kg, o nc!rc!tur! metalic!
cu "% FeO, cantitatea de carbon necesar! reducerii,
. red
C
Q , calculat!
stoechiometric, este dat! de rela$ia aplicativ! ("98).

Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice

"99
, .
.
FeO
C
C
M 4
M 5
000 12
100
1
Q
red

= ("98)

n care M
C
masa molecular! a carbonului; M
FeO
masa molecular! a
FeO.
Calculele, conform rela$iei aplicative ("98) determin!
25 Q
red
C
=
.
kg carbon/"2.000 kg nc!rc!tur! metalic!.
Dac! se face reducerea cu cocs de petrol grafitat, trebuie s! se
ia n considra$ie cantitatea de cenu#! de 0,7% #i cantitatea de carbon
fix de 98,5%.
Din tabelul 39 rezult! c! pierderile de carbon prin oxidare
sunt de "0%.
Cantitatea de material de reducere,
mr
Q , se determin! cu
rela$ia ("99).
, "0
) a "00 ( C %
Q
Q
4
C mr
C
mr
red


= ("99)
n care a
C
reprezint! pierderile de carbon prin oxidare.
Apelnd la rela$ia aplicativ! (200) rezult! necesarul de cocs de
petrol grafitat.

2 28 10
10 100 5 98
25
Q
4
mr
,
) ( ,
=

= kg de cocs petrol
grafitat/"2.000 kg nc!rc!tur! metalic! (200)
A#adar, o dat! cu nc!rc!tura, trebuie s! se introduc! #i 28,2
kg de cocs petrol grafitat, n circumstan$ele exemplului dat.

2.2.4.2. Calculul cantit!#ii de material de carburare
n cazul n care nc!rc!tura metalic! este oxidat! mai mult sau
mai pu$in exist! FeO procesele de reducere a FeO #i de carburare
Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice

200
nu pot fi separate, adic! au loc concomitent, ceea ce face #i mai
dificil! calcularea stoechiometric! a necesarului de materiale apelnd
la reac$iile chimice ("88) #i ("89).
Calitatea superioar! a fontelor sintetice sau semisintetice face
ca aceste dou! categorii de font! s! ocupe o importan$! semnificativ!
n ceea ce prive#te ponderea fa$! de fontele obi#nuite, aceast! situa$ie
relevnd importan$a procesului de carburare, n aceste cazuri propor$ia
de de#euri de o$el din nc!rc!tur! ajungnd pn! la "00%, procesul de
carburare fiind obligatoriu.
Calculul cantit!$ii de material de carburare este complex
deoarece sunt foarte mul$i factori implica$i.
nainte de calculul necesarului de material de carburare, se
calculeaz! propor$ia maxim! de carbon ce se poate realiza n font!
%C
max.
, rela$ia (20").

, x m T 10 57 , 2 30 , 1 C %
n
1 i
i i
3
. max

=

+ + = (20")

n care T reprezint! temperatura, n
0
C; m
i
coeficient ce reprezint!
modul de schimbare a solubilit!$ii carbonului n fierul lichid de c!tre
elementul chimic i nso$itor al fierului #i carbonului (tabelul 40)
dac! elementul chimic i mic#oreaz! solubilitatea carbonului n fierul
lichid, m
i
are semnul minus iar dac! o m!re#te are semnul plus; x
i

propor$ia de element chimic i din font!.
Materialul de carburare se recomand! s! se introduc! la
suprafa$a b!ii metalice, cuptorul trebuind s! fie cuplat la o treapt! de
putere superioar! ("75...200 KW/t), astfel nct temperatura fontei
lichide s! fie de minimum ".450
0
C (se va avea n vedere c!
temperatura b!ii metalice scade cu circa 50
0
C pentru fiecare procent
de carbon asimilat).Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice

20"


Tabelul 40
Valori ale coeficientului m
i
pentru elementele chimice
nso!itoare n mod curent ale fierului "i carbonului n fonta
lichid#.
E
l
e
m
e
n
t
u
l

c
h
i
m
i
c


Si P S Mn N Cu Ni Cr Ti V Al Sb Sn Co Mo
V
a
l
o
a
r
e
a

l
u
i

m
i


0
,
3
0
0


0
,
3
0
0

+

0
,
4
0
0

+

0
,
0
3
0


4
,
7
0
0


6
,
6
0
0


0
,
"
"
0


0
,
0
5
0

+

0
,
0
7
5

+

0
,
"
5
0

+

0
,
"
0
0


0
,
2
2
0


0
,
"
"
5


0
,
"
"
0


0
,
0
2
6

+

0
,
0
"
5Cantitatea de material de carburare Q
carb.
se determin! cu
rela#ia (202).
, 10
%C
C
Q
4
C asim carb.
carb.

=
.
(202)

n care C reprezint! necesarul de carbon ce trebuie ad!ugat n font!
calculat ca diferen#a dintre propor#ia de carbon din fonta propus! a fi
elaborat! $i propor#ia de carbon din nc!rc!tur! sau baia metalic!
nainte de carburare; %C
carb.
propor#ia de carbon din materialul de
carburare;
asim.C
randamentul de asimilare a carbonului.
De exemplu, dac! materialul de carburare con#ine 92% carbon
iar randamentul de asimilare a carbonului este de 70%, pentru
carburarea b!ii metalice de font! cu 0,6% C=0,6% , necesarul de
material de carburare se determin! cu rela#ia (203). n cazul n care
Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice

202
capacitatea cuptorului este de "2 t, cantitatea de material de carburare
ce trebuie introdus! la suprafa#a b!ii metalice este de "2.000
0,93/"00 =""",6 kg material de carburare/"2 t de font! lichid!.

kg material de carburare/"00 kg de
font! lichid! (203)

Pentru calculul C, n practic!, se recomnad! prelevarea unei
probe de font! lichid! dup! ce temperatura a atins valoarea de circa
".450
0
C, determinarea con#inutului de carbon al respective probe $i n
final, efectuarea diferen#ei dintre propor#ia de carbon din fonta
propus! a fi elaborat! $i propor#ia de carbon din proba de font!
prelevat!.
Propor#ia de carbon din materialul de carburare se determin!
din tabelele 34 sau 35, din buletinele de analiz! (certificatele de
calitate puse la dispozi#ie de furnizor) sau prin analiza efectuat! de
c!tre beneficiar.
Randamentul de asimilare a carbonului variaz! n func#ie de o
serie de factori dintre care se precizeaz! urm!torii: structura
materialelor de carburare (amorf! sau cristalin!), con#inuturile de
cenu$!, ap!, substan#e volatile $i sulf ale materialelului de carburare,
porozitatea $i granula#ia materialului de carburare, temperatura $i
compozi#ia chimic! a b!ii metalice, gradul de agitare electromagnetic!
a b!ii metalice, gradul de oxidare al nc!rc!turii metalice, timpul de
contact baie metalic!-material de carburare etc.
Agen#ii economici $i stabilesc nomograme prin experiment!ri
cu scopul determin!rii randamentelor de asimilare a carbonului,
nomograme n care intervin timpul, temperatura, dar $i treptele de
putere ale cuptorului, frecven#a curentului, compozi#ia chimic! a
fontei lichide etc.
n cazul de$eurilor de electrozi de grafit cu m!rimea
granula#iei de 5..."0 mm, randamentul de asimilare a carbonului este
de circa 90%, pentru condi#ii obi$nuite de lucru $i pentru o font! dat!.
93 , 0 10
70 92
6 , 0
Q
4
. carb
=

=
Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice

203
n cazul de#eurilor de electrozi de grafit cu m!rimea
granula$iei de 5..."0 mm, randamentul de asimilare a carbonului este
de circa 90%, pentru condi$ii obi#nuite de lucru #i pentru o font! dat!.
n cazul unui cuptor ce func$ioneaz! la frecven$a re$elei,
pentru un grad de agitare electromagnetic! de "5%, randamentul de
asimilare a carbonului din de#eurile de electrozi de grafit variaz! cu
temperatura b!ii metalice ca n tabelul 4".


Tabelul 4"
Varia#ia randamentului de asimilare a carbonului din
de$eurile de electrozi de grafit cu temperatura b!ii metalice, n
cazul unui grad de agitare electromagnetic! de "5%.

Temperatura b!ii metalice,
0
C ".300 ".350 ".400 ".450 ".500 ".550 ".600
Randamentul de asimilare a
carbonului, n %
40 60 75 82 88 95 "00

Con$inuturile mari de cenu#! din materialul de carburare
limiteaz! randamentul de asimilare a carbonului la valori mici, a#a
cum se vede din tabelul 42.

Tabelul 42
Varia#ia randamentului de asimilare a carbonului cu
propor#ia de cenu$! din materialul de carburare, n cazul unor
condi#ii de lucru date.
Cantitatea de
cenu$!, n %
0,5 ",0 2,0 3,0 4,0 5,0 "0,0 "5 "8
Randamentul
de asimilare
a carbonului,
n %
9"...99 89...98 87...96 84...93 8"...90 80...88 70...80 60...7" 60

Preg!tirea nc!rc!turii nemetalice

204
Dac! se face referin$! la nota$iile utilizate la paragraful
2.".".3.3., rela$ia (202) devine (204).

C asim carb
sm imp
carb
C
C C
Q
. .
.
.
%
% %

> <
= (204)

Preg!tirea nc!rc!turii metalice

205
2.1.2. Preg!tirea nc!rc!turii metalice din punctul de
vedere calitativ
Din punct de vedere calitativ trebuie s! se aib! n vedere
urm!toarele aspecte:
depozitarea n condi"ii necorespunz!toare #i de lung! durat!
determin! impurificarea cu p!mnt, rugin! etc. Prin urmare, se impune
ca baza de #arjare s! fie acoperit! #i s! existe funda"ie cu pavaj de
beton sau metal;
dezmembrarea necorespunz!toare a ansamblurilor metalice,
ceea ce genereaz! impurificarea sorturilor metalice cu metale
neferoase, materiale plastice, cauciuc, uleiuri, materiale textile, piele,
cabluri, vopsele, emailuri etc. Prin urmare, se impune ca
achizi"ionarea de sorturi metalice s! se fac! de la societ!"i consacrate
iar dac! dezmembrarea se face la societatea care de"ine turn!toria,
trebuie avut! n vedere eliminarea impurit!"ilor men"ionate anterior.
Nu trebuie s! se neglijeze dictonul c! cheltuielile efectuate cu
eliminarea impurit!"ilor la baza de #arjare sunt mai mici dect cele
efectuate cu rafinarea fontei lichide;
o aten"ie suplimentar! trebuie acordat! sort!rii nc!rc!turii
metalice, avndu-se n vedere c! prezen"a borului #i plumbului n
piesele emailate, prezen"a arseniului, stibiului #i plumbului n lag!re,
prezen"a unor elemente de aliere etc., [2$], [22], pot determina
compromiterea unei fonte, cum ar fi, de exemplu, cazul unei fonte
destinat! modific!rii n vederea ob"inerii grafitului nodular etc.
uleiurile, emulsiile #i oxizii con"in un volum mare de gaze
(de exemplu, uleiul con"ine #i $2$4% hidrogen), ceea ce determin!
gazificarea fontei #i, astfel, nr!ut!"irea unor caracteristici ale acesteia.
De aceea trebuie aplicate tehnici de eliminare a lor, cum ar fi
centrifugarea, sp!larea cu ap! cald!, metode chimice, prenc!lzirea
pn! la eliminarea total! a lor etc.
Prezen"a oxizilor de fier n nc!rc!tura metalic! determin!
oxidarea unor elemente chimice din faza metalic! solid! sau lichid!, o
fluiditate mic! a fontei lichide, mic#orarea unor caracteristici ale
Preg!tirea nc!rc!turii metalice

206
pieselor ob"inute, mic#orarea durabilit!"ii c!ptu#elii refractare de
natur! chimic! acid! etc. Pentru a puncta afectarea durabilit!"ii
c!ptu#elii refractare acide, se prezint! n tabelul 22 durabilitatea
c!ptu#elii refractare n cazul a dou! grupe de capacit!"i de cuptoare cu
creuzet (f!r! miez), pentru diferite propor"ii de sorturi metalice
puternic oxidate n nc!rc!tur!.
Tabelul 22
Durabilitatea c!ptu"elii refractare acide, pentru dou!
grupe de capacit!#i de cuptoare cu creuzet, n cazul a diverse
propor#ii de sorturi metalice puternic oxidate n nc!rc!tur!, prin
compara#ie cu o nc!rc!tur! metalic! neoxidat!.
Cantitatea de
sort metalic
puternic
oxidat, n
nc!rc!tur!,
n %
0 5 10 15 20 25
Grupa de
capacitate a
cuptoarelor,
n t
$00 95$00 8595 7580 6575 5065 35 Durabilitatea
c!ptu#elii
refractare
acide, n %
$00 9095 8090 6080 5075 4060 5$0
2.1.3. Preg!tirea nc!rc!turii metalice din punct de vedere
dimensional
M!rimea buc!"ilor metalice la cuptoarele cu creuzet depinde
de frecven"a curentului.
Dependen"a dintre m!rimea minim! a buc!"ilor de metal #i
frecven"a curentului, la cuptoarele cu creuzet, se prezint! n tabelul 23.
Tabelul 23
Dependen#a dintre m!rimea minim! a buc!#ilor de metal
din nc!rc!tur! "i frecven#a curentului, la cuptoarele cu creuzet.
Frecven#a, n Hz 50 500 $.000 2.500 $0.000
Dimensiunea medie nominal!
minim!, a buc!#ilor
metalice, n mm
200 70 40 30 $4
Preg!tirea nc!rc!turii metalice

207
2.1.4. Preg!tirea nc!rc!turii metalice din punct de vedere
al gradului de securitate
Trebuie s! se acorde o mare aten"ie sort!rii pentru ca s! fie
eliminat riscul de introducere n cuptor a materialelor ce ar putea
exploda focoase, proiectile, "evi de arme de diferite calibre, butelii,
recipiente cu lichid inflamabil, vase (recipiente) nchise, "evi cu
umezeal! n interiorul lor etc.
Materialele metalice de provenien"! militar! vor trebui s! fie
verificate de pirotehnicieni, care ar trebui s! elibereze un certificat de
utilizare n domeniile civile a respectivelor materiale metalice.
Prezen"a apei #i z!pezii sau ghe"ii n unele sorturi metalice
prezint! pericol de explozie n situa"ia n care sorturile metalice
respective se introduc n baia de font! remanent! sau n situa"ia n care
acestea se introduc n baia de font! atunci cnd este nevoie de
nc!rc!ri suplimentare din cauza masei specifice mici a sorturilor
metalice.
Se recomand! ca materialele metalice de provenien"! militar!
s! se ncarce n benele consacrate n prezen"a unei persoane autorizate
militar! f!r! ca s! se apeleze la depozitarea acestor materiale la baza
de #arjare.

2.1.5. Preg!tirea nc!rc!turii metalice din punct de vedere
al temperaturii
Sorturile metalice se pot utiliza la temperatura mediului
ambiant sau prenc!lzite.
Temperatura de prenc!lzire a nc!rc!turii metalice se
recomand! s! se situeze ntre limitele 430650
0
C. Dac! temperatura
de prenc!lzire este mai mare de 650
0
C se declan#eaz! semnificativ
fenomenul de oxidare a fierului. De exemplu, n cazul extrem! n
care temperatura de prenc!lzire este de circa $.$00
0
C, pierderile de
nc!rc!tur! metalic! prin oxidare ajung pn! la 30%. Dac!
temperatura de prenc!lzire este mai mic! dect 430
0
C, apare
problema ineficien"ei economice, adic! efectele ob"inute dep!#esc
Preg!tirea nc!rc!turii metalice

208
cheltuielile efectuate cu prenc!lzirea. n tabelul 24 se prezint!
pierderile de fier prin oxidare (sub form! de Fe
2
O
3
) #i pierderile de
mas! de sorturi metalice n func"ie de temperatura de prenc!lzire a
nc!rc!turii metalice, pentru o situa"ie dat!.
Se atrage aten"ia c! n cazul n care temperatura de
prenc!lzire este mai mare de 800
0
C, se produce #i fenomenul de
sudare ntre buc!"ile metalice.
Tabelul 24
Pierderile de fier prin oxidare (sub form! de Fe
2
O
3
) "i
pierderile de mas! de sorturi metalice n func#ie de temperatura
de prenc!lzire a nc!rc!turii metalice.
Temperatura de prenc!lzire a
nc!rc!turii metalice, n
0
C
260 400 550 650 750 850
Fe
2
O
3
, n % fa#! de nc!rc!tura
metalic!
0,$ 0,2 0,6 3,3 $5,0 37
Pierderile de mas! pentru
nc!rc!tura metalic!, n %
0 0 $ 3 $4 28

Fe
2
O
3
ce rezult! prin oxidarea fierului, este sub form! de
crust! la suprafa"a buc!"ilor metalice #i se elimin! prin desprinderea
de buc!"i apelndu-se #i la un curent de aer. Neeliminarea crustelor de
Fe
2
O
3
este foarte periculoas! pentru c!ptu#eala refractar! acid!, cu
care intr! n interac"iune chimic! #i cu care formeaz! compu#i chimici
u#or fuzibili, astfel, c!ptu#eala refractar! acid! distrugndu-se treptat.
Se recomand! prenc!lzirea nc!rc!turii metalice datorit!
urm!toarelor implica"ii:
eliminarea riscului de explozie. Aceast! situa"ie este
ntlnit! n situa"iile n care se realizeaz! nc!rcarea n baia de font!
remanent! #i n cazul n care fonta veche #i de#eurile de o"el au masa
specific! mic! #i este nevoie s! se fac! o nc!rcare suplimentar!, att
n cuptoarele ce func"ioneaz! la frecven"a re"elei ct #i n cele ce
func"ioneaz! la frecven"! medie sau mare;
Preg!tirea nc!rc!turii metalice

209
Prin prenc!lzire este eliminat! n totalitate apa care s-ar fi
transformat n stare de vapori cu tensiune mare, adic! ar fi produs
explozie, mpro#care de metal lichid #i poten"ial mare de accidentare a
personalului care deservea cuptorul;
eliminarea noxelor ce s-ar fi degajat att la introducerea
nc!rc!turii metalice solide n baia de font! remanent! ct #i n timpul
topirii nc!rc!turii metalice;
mic#orarea consumului de energie electric! necesar! topirii
nc!rc!turii metalice. Graficul din figura 25 indic! modul cum scade
energia pentru topire o dat! cu cre#terea temperaturii de prenc!lzire a
nc!rc!turii metalice. n ansamblu, consumul de energie electric! se
mic#oreaz! cu 5060 kWh/t, [22];
m!rirea durabilit!"ii c!ptu#elii refractare datorit! mic#or!rii
duratei de topire;
mic#orarea masei specifice a nc!rc!turii metalice datorit!
faptului c! n instala"iile de prenc!lzire are loc o tasare a nc!rc!turii
metalice. Astfel, are loc evitarea unor nc!rc!ri suplimentare. Sc!derea
nivelului nc!rc!turii metalice n instala"iile de prenc!lzire face
posibil! o nc!rcare suplimentar! a acestora;Fig. 25. Mic"orarea
consumului de energie
electric! pentru topire o
dat! cu m!rirea
temperaturii de prenc!lzire
a nc!rc!turii metalice.
Preg!tirea nc!rc!turii metalice

2"0
cre#terea productivit!$ii cuptorului o dat! cu m!rirea
temperaturii de prenc!lzire a nc!rc!turii, a#a cum se observ! din
figura 26;


Fig.26. M!rirea productivit!"ii
cuptorului o dat! cu cre#terea
temperaturii de prenc!lzire a
nc!rc!turii metalice.
mic#orarea duratei de
topire;
eliminarea metalelor #i aliajelor neferoase u#or fuzibile din
nc!rc!tura metalic!;
mic#orarea costului fontei lichide ob$inute. n acest caz
intervine raportul dintre costul energiei electrice #i costul
combustibilului utilizat pentru prenc!lzirea nc!rc!turii metalice,
randamentul instala$iei de prenc!lzire a nc!rc!turii metalice, puterea
caloric! a combustibilului utilizat pentru prenc!lzire #i randamentul
electric al cuptorului cu induc$ie;
mic#orarea duratei de topire. Prin prenc!lzirea nc!rc!turii
metalice se acumuleaz!, n general 2030% din cantitatea de c!ldur!
necesar! topirii, ceea ce justific! mic#orarea duratei de topire;
mic#orarea cantit!$ii de zgur! datorit! con$inutului mic de
impurit!$i al nc!rc!turii metalice;
m!rirea fluidit!$ii fontei lichide ob$inut!. De exemplu,
pentru o font! dat!, fluiditatea poate cre#te de la 274 mm la 3"0 mm,
adic! n propor$ie de circa "3%, [8]. M!rirea fluidit!$ii se datoreaz!, n
principal, mic#or!rii con$inutului de impurit!$i din fonta lichid!, n
special, a incluziunilor nemetalice greu fuzibile. Aceste "3% de
Preg!tirea nc!rc!turii metalice

2$$
fluiditate suplimentar! pot fi hot!rtoare pentru ob"inerea unor piese
cu pere"ii foarte sub"iri;
m!rirea rezisten"ei la trac"iune. De exemplu, pentru o font!
dat!, rezisten"a la trac"iune a crescut de la $63 N/mm
2
la $95 N/mm
2
,
respectiv cu circa $9,6%, adic! semnificativ. Cre#terea rezisten"ei la
trac"iune are la baz! mic#orarea con"inutului de gaze dar #i de alte
impurit!"i, ceea ce determin! mic#orarea cantit!"ii de incluziuni
nemetalice de la limita dintre gr!un"ii metalografici oxizi, nitruri dar
#i hidruri;
m!rirea rezisten"ei la ncovoiere. De exemplu, pentru o font!
dat!, rezisten"a la ncovoiere a crescut de la 686 N/mm
2
la 872 N/mm
2
,
respectiv cu 27%. O asemenea cre#tere poate determina trecerea unei
fonte dintr-o marc! n alta. Explica"ia unei asemenea cre#teri este
similar! celei de la aliniatul anterior etc.
Prenc!lzirea nc!rc!turii se realizeaz! n instala"ii consacrate
care utilizeaz! ca surs! caloric! arderea unor combustibili. Instala"iile
de prenc!lzire au randamentul termic situat n intervalul 2535%,
randament ce poate fi m!rit prin asigurarea recircul!rii gazelor de
ardere care prenc!lzesc aerul ce alimenteaz! arz!toarele.
Indiferent de tipul instala"iei de prenc!lzire a nc!rc!turii metalice se
recomand! un coeficient de consum de aer mic pentru ca s! scad!
puterea oxidant! a gazelor de ardere. De exemplu, mic#orarea
coeficientului de consum de aer de la valoarea i la valoarea 0,25,
determin! mic#orarea con"inutului de CO
2
din gazele de ardere, de la
22,5% la 0,2%, n paralel cu cre#terea con"inuturilor de CO #i H
2
, ceea
ce nseamn! mic#orarea caracterului oxidant al gazelor de ardere #i,
astfel, mic#orarea pierderilor de metal prin oxidare din nc!rc!tura
metalic!. Conform [$0], mic#orarea coeficientului de consum de aer
de la valoarea i la valoarea 0,5, conduce la mic#orarea pierderilor prin
oxidare a nc!rc!turii metalice de 57 ori, pentru o situa"ie dat!.
Prenc!lzirea nc!rc!turii metalice se realizeaz! n
prenc!lzitoare statice de tipul benelor metalice figurile 27, 28 #i 29
#i n prenc!lzitoare mobile de tipul cuptoarelor rotative, acestea din
Preg!tirea nc!rc!turii metalice

2$2
Fig.28. Instala#ie de prenc!lzire,
tip ben! cu mufl! .
urm! fiind consacrate pentru prenc!lzirea #panului #i a a#chiilor
figura 30, [6], [23].


Prenc!lzirea nc!rc!turii se refer! #i la prenc!lzirea adaosurilor
metalice a feroaliajelor, prealiajelor, metalelor brute de aliere,
metalelor rafinate de aliere dar #i a unor materiale nemetalice cum ar
fi carbura de siliciu etc. n figura 3$ se prezint! schi"a unei instala"ii
de prenc!lzire #i nc!rcare a materialelor metalice de adaos (n
vederea de sus a talerului se observ! #i posibilitatea de
compartimentare a talerului n a#a fel nct materialele de adaos
prenc!lzite s! poat! fi introduse n baia metalic! n mod individual #i
prenc!lzire a materialelor metalice adaos prin intermediul c!ldurii
Fig.27. Instala#ie de prenc!lzire,
tip ben! c!ptu"it! refractar.
1 arz!tor; 2 c!ptu"eal! refractar!;
3 sistem de desc!rcare.

Preg!tirea nc!rc!turii metalice

2$3
Fig.29. Instala#ie de
prenc!lzire tip ben!
cu mufl!. 1 arz!tor;
2 camer! tronconic!
cu arz!tor; 3 ben! cu
mufl!; 4 mufl!; 5
co" pentru evacuarea
gazelor; 6 mecanism
pentru deschiderea
benei.
radiate de baia metalic! din cuptor dar #i rezultate din cmpul
electromagnetic emis de inductor, [24]. Conform figurii 32,
materialele metalice de adaos se introduc ntr-un capac de protec"ie
special, urmnd ca s! fie scoase atunci cnd s-a atins temperatura de
prenc!lzire.

n ordinea stabilit!, [23]. n figura 32 se prezint! schi"a unui sistem de
n figura 33 se prezint! un caz particular al sistemului de
prenc!lzire din figura 32, respectiv introducerea materialelor metalice
de adaos ambalate n saci de plas! de srm!, de aceast! dat! ntre
Fig.30. Instala#ie de prenc!lzire a "panului "i
a"chiilor, tip cuptor rotativ. 1 instala#ie de
nc!rcare; 2 incint! de captare a gazelor de
ardere;3 recuperator de c!ldur! cu radia#ii;
4 cuptor rotativ; 5 sistem de antrenare a
cuptorului; 6 focar.
Preg!tirea nc!rc!turii metalice

2$4
materialul metalic de adaos #i cavitatea cuptorului ne mai
nterpunndu-se pl!ci metalice perforate greu fuzibile etc.

2.1.6. Preg!tirea nc!rc!turii din punct de vedere
geometric
Din punct de vedere geometric se va avea n vedere absen"a
din nc!rc!tura metalic! a buc!"ilor care au proeminen"e ascu"ite.
Acestea sunt foarte periculoase deoarece pot deteriora p!trunderea lor
n c!ptu#eala refractar! granular! #i, astfel, crearea unui poten"ial mare
de risc n ceea ce prive#te p!trunderea fontei lichide pn! la contactul
cu inductorul de cupru #i, n acest mod, producerea de explozie
topirea cuprului, realizarea contactului direct ap!-font! lichid!
supranc!lzit! #i degajarea vaporilor de ap! cu tensiune de vapori
foarte mare.
Se precizeaz! aten"ia m!rit! ce trebuie acordat! de#eurilor de
o"el ce provin de la sectorul de deformare plastic! dar #i barelor de
lungime mai mare #i cu diametrul mic.

2.1.7. Preg!tirea nc!rc!turii din punct de vedre al st!rii
de agregare
Cuptoarele cu induc"ie pot avea ca destina"ie #i doar rolul de
supranc!lzire #i de procesare a fontei n stare lichid!, n cazul n care
cuptorul este integrat n sistemele de elaborare duplex sau triplex. n
asemenea cazuri nc!rc!tura metalic! este n stare de agregare lichid!.

Preg!tirea nc!rc!turii metalice

2$5Fig.31.Instala#ie de prenc!lzire "i nc!rcare. 1 c!rucior; 2 ro#i de
rulare; 3 cntar; 4 plac! izolat! termic; 5 plac! de sus#inere; 6
perete frontal al talerului; 7 arz!tor; 8 sistem de sus#inere; 9 $ tub
flexibil; 10 cablu de antrenare; 11 articula#ie; 12 scripete fix; 13
prghie de sus#inere; 14 tambur de nf!"urare; 15 reductor; 16
motor electric; 17 cap de basculare; 18 suport de basculare; 19
coloan! de sus#inere; 20 bra#e de sus#inere I; 21 bra#e de sus#inere II;
22 jgheab; 23 pl!ci separatoare; 24 manta de protec#ie; 25 cadru
de manevrare; 26 hot! de aspira#ie; 27 suport oblic; a camer!; b
orificiu; c orificii; d nc!rc!tur! metalic!; e orificii de reglare; f
canale; g gaze de ardere; h distan#!.

Fonta lichid!, ca nc!rc!tur!, poate proveni de la cubilou,
cuptor electric cu nc!lzire prin arc, cuptor cu flac!r! avnd vatra fix!,
cuptor rotativ, furnal, convertizor etc., aceste agregate de elaborare
aflndu-se de regul! n dotarea societ!"ilor comerciale, amplasarea
Preg!tirea nc!rc!turii metalice

2$6
fiind n sec"ia n care este amplasat cuptorul cu induc"ie, dar #i n alte
sec"ii. n incinta unei societ!"i comerciale, fonta lichid! se poate
transporta n oala de turnare prin intermediul platformelor tip vagon
(pe cale ferat! de rulare), dar #i n vagoane special amenajate. n
asemenea situa"ii nu se pune problema mic#or!rii critice a temperaturii
fontei lichide n timpul transportului de la agregatul primar de
elaborare la cuptorul cu induc"ie.
Fonta lichid!, ca nc!rc!tur!, ns!, poate proveni de la furnal
ce este amplasat n alt! localitate dect localitatea n care se afl!
situat! societatea comercial! ce de"ine cuptorul cu induc"ie.
Transportul fontei lichide elaborat! n furnal se realizeaz! pe calea
ferat!, prin intermediul unor vagoane special amenajate, [25], n care
pierderile de temperatur! ale fontei lichide sunt, de exemplu, de 7
0
C/h,
n cazul unui vagon cu capacitatea de $50 t #i de 5
0
C/h, n cazul unui
vagon cu capacitatea de 420 t. Aceste pierderi de temperatur! pot fi
mic#orate prin folosirea de materiale refractare de c!ptu#ire cu
propriet!"i refractare #i termoizolante superioare, #i, de asemenea, prin
nc!lzire, n timpul transportului, de natur! electric!.
Aceea#i font! lichid! elaborat! n furnal poate fi transportat!
#i pe cale rutier!, prin intermediul autotrenurilor special dotate,
distan"a acoperit! prin transport ajungnd pn! la 440 km, [26].
Se precizeaz!, de exemplu, cum costul specific al fontei
lichide ob"inut! n furnal #i procesat! n cuptorul cu induc"ie este mai
mic cu circa 9% dect aceea#i font! lichid! elaborat! doar n cuptorul
cu induc"ie.
nc!rc!tura metalic! poate fi alc!tuit! #i dintr-un amestec de
o"el lichid elaborat n convertizor #i font! lichid! elaborat! n alt
agregat de elaborare dect cuptorul cu induc"ie. Sursa bibliografic!
[26] indic! o firm! K. Gotwald care utilizeaz! n nc!rc!tur! un
amestec lichid de font! lichid! elaborat! n furnal #i o"el lichid
elaborat n convertizor, respectivul amestec n stare lichid! fiind
transportat pe calea ferat! cu un vagon special.

Preg!tirea nc!rc!turii metalice

2"7
Fig. 32. Schi!a sistemului de
prenc"lzire a adaosurilor metalice n
capacul cuptorului cu induc!ie cu creuzet,
materialul de adaos fiind izolat de incinta
cuptorului. # cuptorul cu induc!ie; 2
font" lichid"; 3 manta metalic"; 4
material refractar; 5 arm"tur"; 6, 7, 8 $i 9
capace de protec!ie a incintelor de
prenc"lzire; #0 capac de protec!ie a
orificiului de interven!ii n cuptor; ## bra!
de sus!inere; #2 pl"ci perforate greu fuzibile
de sus!inere a materialului de adaos; a
material refractar fasonat; b, c, d $i e
orificii de radiere a c"ldurii; f orificiu de
lucru; g material de adaos; h n"l!imea
capacului.

Fig.33. Schi!a sistemului de
prenc"lzire a adaosurilor
metalice n capacul cuptorului
cu induc!ie cu creuzet,
materialul metalic nefiind
izolat de incinta cuptorului. #3
o!el beton de armare; #4
sac de plas" de srm"; #5
crlig de ancorare-manevrare;
i ciment refractar.
Preg!tirea nc!rc!turii metalice

2$8
Este evident c! nu sunt excluse nc!rc!turile compuse din
sorturi metalice solide #i sorturi metalice lichide, ordinea de nc!rcare
recomandat! fiind componenta metalic! solid!, mai nti, #i apoi
componenta metalic! lichid! care se introduce n cuptor numai dup!
ce componenta solid! a fost prenc!lzit! n cuptor.

Fi!a nc"rc"turii
2#9

2.3. Fi!a nc"rc"turii

Fi!a nc"rc"turii se sugestioneaz" s" cuprind" denumirea
sorturilor metalice !i nemetalice, compozi$ia chimic" a sorturilor din
nc"rc"tur" !i cantitatea din nc"rc"tur" % tabelul 43.
Tabelul 43
Fi!a nc"rc"turii
Compozi#ia chimic", n % Cantitatea
kg
Nr.
crt.
Denumirea sortului din
nc"rc"tur" !i a fontei
propus" a fi elaborat"
C Si Mn
P,
max
S,
max
Alte
elemente
chimice
%
$00
kg.nc.
metalic"
kg/!arj"
#
Fonta propus" a fi
elaborat"
#00 #00
masa
!arjei
2 Sortul metalic A
3 Sortul metalic B
4 Sortul metalic C
5 De!euri de o$el
6 De!euri de font"
de!euri proprii


7 Alte sorturi metalice
8 Materialul de aliere #
9 Materialul de aliere 2
#0 Materialul de aliere 3
## Alte materiale
de aliere


#2 Material de reducere #
#3 Material de reducere 2
#4 Material de carburare

M!suri de asigurare a protec"iei muncii

220
3. M!suri de asigurare a protec"iei muncii

#. Baza de $arjare depozitul de sorturi metalice $i nemetalice
trebuie amplasat pe un teren orizontal.
2. Baza de $arjare trebuie s! fie bine drenat! $i iluminat!.
3. Este obligatorie existen"a c!ilor de acces la baza de $arjare
cu scopul evit!rii bloc!rii mijloacelor de transport $i al asigur!rii
circula"iei f!r! riscuri de accidentare a personalului de deservire a
bazei de $arjare.
4. Debitarea $i sortarea trebuie s! se realizeze n afara zonei
de ac"iune a podurilor rulante.
5. Dac! baza de $arjare este prev!zut! cu instala"ie de
mic$orare a dimensiunilor buc!"ilor de sorturi metalice de font! de
tip sonet!, trebuie acordat! o aten"ie suplimentar! instruirii
personalului care o deserve$te n vederea evit!rii accidentelor prin
lovire cu buc!"i de metal.
6. Soneta de mic$orare a buc!"ilor de font! trebuie s! fie
izolat! cu paravane adecvate ca n!l"ime, suprafa"! $i rezisten"!
mecanic!, n a$a fel inct s! se elimine riscul de accidentare al
personalului care deserve$te respectiva instala"ie.
7. Se pun n func"iune numai acele utilaje ce sunt dotate cu
dispozitive de protec"ie pentru mecanismele aflate n mi$care $i care
sunt n perfect! stare de func"ionare, [33].
8. Revizia $i repara"ia utilajelor se face numai dup! scoaterea
acestora din func"iune.
9. Accesul pe podurile rulante $i pe utilaje se face numai pe
sc!ri special amenajate.
#0. Iluminatul cabinei podurilor rulante precum $i a zonelor
u$or accesibile (pasarele, sc!ri, c!rucioare, p!r"i mobile etc.) se face
prin intermediul surselor alimentate la o tensiune de maximum 24 V.
##. Ungerea rolelor benzilor transportoare se face numai n
cazul cnd acestea sunt oprite. n cazul n care dispozitivele de ungere
M!suri de asigurare a protec"iei muncii

22#
sunt amplasate n afara benzii de cauciuc, ungerea se poate realiza $i
n timpul mersului benzilor transportoare.
#2. n cazul n care se realizeaz! manipul!ri de praf de cocs
sau c!rbune, trebuie luate m!suri de evitare a autoaprinderii prafului
respectiv (temperatura de autoaprindere a cocsului este situat! n
intervalul 600700
0
C), cum ar fi, de exemplu, evitarea depozit!rii o
perioad! mare de timp a prafului de cocs $i evitarea de formare a
canalelor de acces al aerului n praful de cocs depozitat. Trebuie s! se
aib! n vedere, de asemenea, c! praful de cocs, n cantitate de #724
g ntr-un metru cub de aer, n circumstan"ele existen"ei unei fl!c!ri
deschise, face explozie explozia poate fi provocat! $i de o scnteie
electric!, o "igar! aprins!, un chibrit aprins, flac!ra de la sudura
oxiacetilenic!, chiar de o scnteie provocat! de lovirea a dou! buc!"i
de metal etc.
#3. C!ile de acces n cazul n care electrocarele,
electrostivuitoarele sau alte mijloace de transport similare circul! ntr-
un sens iar pietonii circul! n ambele sensuri, trebuie s! aib! l!"imea
minim! egal! cu l!"imea maxim! a mijlocului de transport la care se
adaug! 0,60 m. Dac! mijloacele de transport trebuie s! circule n
ambele sensuri iar pietonii, de asemenea, n ambele sensuri, c!ile de
acces se proiectez! cu o l!"ime egal! cu dou! l!"imi maxime ale
mijloacelor de transport la care se adaug! 0,70 m.
#4. Dac! n baza de $arjare au acces autocamioane care circul!
ntr-un sens iar pietonii trebuie s! circule n ambele sensuri, c!ile de
acces sunt concepute cu o l!"ime egal! cu l!"imea maxim! a
autocamionului la care se adaug! 0,8 m. n cazul n care $i
autocamionul $i pietonii circul! n ambele sensuri, l!"imea c!ilor de
acces trebuie s! fie egal! cu dublul l!"imii maxime a autocamionului
la care se adaug! #,00 m.
#5. Concentra"ia maxim! de pulberi sedimentabile (netoxice)
n baza de $arjare este de 200 t/km
2
an.
M!suri de asigurare a protec"iei muncii

222
#6. Concentra"ia maxim! de pulberi n suspensie (netoxice) n
baza de $arjare este de 0,5 mg/m
3
ntr-o perioad! de cel mult 30 de
minute $i de 0,#5 mg/m
3
ntr-o perioad! de 24 de ore.
#7. Concentra"ia maxim! de funingine degajat! de la
instala"iile de prenc!lzire amplasate n baza de $arjare trebuie s! fie
de 0,#5 mg/m
3
ntr-o perioad! de cel mult 30 de minute $i de 0,05
mg/m
3
ntr-o perioad! de 24 de ore.
#8. Dac! instala"iile de prenc!lzire a nc!rc!turii metalice
utilizeaz! combustibili gazo$i sau lichizi pulveriza"i $i sunt amplasate
n baza de $arjare etc., concentra"ia maxim! de monoxid de carbon
trebuie s! fie de 6 mg/m
3
ntr-o perioad! de cel mult 30 de minute $i
de 2 mg/m
3
ntr-o perioad! de 24 de ore.
#9. Concentra"ia maxim! de pulberi de c!rbune (f!r! SiO
2

liber), n baza de $arjare, grafit artificial $i cocs de petrol trebuie s! fie
de #0 mg/m
3
, [34].
20. Concentra"ia maxim! de pulberi de con"inut de SiO
2
amorf
(p!mnt de diatomee, natural necalcinat etc.), n baza de $arjare,
trebuie s! fie de 8 mg/m
3
.
2#, Pentru despr!fuirea bazei de $arjare se recomand!
utilizarea separatoarelor de tip scrubere cu autopulverizare (tip
hidrociclon) $i de tip scrubere cu multiciclon umed.
22. Iluminarea medie a bazei de $arjare trebuie s! fie de #50
luc$i.
23. La depunerea unui effort fizic cu ntreruperi, purtarea $i
ridicarea maselor nu trebuie s! dep!$easc! urm!toarele valori:
50 kg la b!rba"ii adul"i;
20 kg la femeile adulte;
20 kg la adolescen"ii b!ie"i;
#2 kg la adolescen"ii fete.
24. Distan"ele de transport manual nu trebuie s! dep!$easc!
valoarea de 60 m.
25. n!l"imea maxim! la care se admite ridicarea manual! a
unei mase este de #,5 m.
M!suri de asigurare a protec"iei muncii

223
26. Deoarece la baza de $arjare se efectueaz! transporturi
manuale $i activit!"i ce necesit! ridic!ri de mase, legisla"ia din
Romnia, [34], cu scopul protej!rii s!n!t!"ii muncitorilor, prevede $i o
corela"ie ntre grupa de vrst! $i masa manevrat! manual tabelul 44.
Tabelul 44
Corelarea dintre masa maxim! admis! pentru purtat sau
ridicat, manual #i grupele de vrst!, pentru personalul de
deservire (b!rba"i #i femei)
Femei B!rba"i
Grupa de
vrst!, n ani
Masa de
transportat
manual, n kg
Grupa de
vrst!, n ani
Masa de
transportat
manual, n kg
#6#8 5 #6#8 #2
#82# 8 #82# 25
2#40 #2 2#45 50
4050 #0 4555 30
peste 50 8 peste 55 20

27. Trebuie s! asigure izolarea dielectric! a p!r"ilor metalice
aflate sub tensiune.
28. Nu trebuie s! existe riscul de atingere ntmpl!toare, n
timpul lucrului, a p!r"ilor metalice, aflate sub tensiune, ale utilajelor $i
instala"iilor ac"ionate electric.
29. Este obligatorie carcasarea de protec"ie a instala"iilor
electrice.
30. Instala"iile electrice trebuie s! fie ngr!dite cu plase
metalice sau table perforate.
3#. Acolo unde este cazul, instala"iile electrice trebuie
amplasate la n!l"imi inaccesibile personalului.
32. Pentru aparatele de m!sur! $i control portabile trebuie s!
se foloseasc! doar tensiuni mici (36 V, 24 V, #2 V sau mai mici) se
precizeaz! c! electrocutarea se produce atunci cnd prin corpul
M!suri de asigurare a protec"iei muncii

224
omenesc circul! un curent electric a c!rui intensitate dep!$e$te limita
de 0,0# A, n cazul curentului electric alternativ $i limita de 0,05 A, n
cazul curentului electric continuu. Curentul electric are influen"!
asupra inimii (se produce fibrila"ia inimii contract!ri $i destinderi cu
frecven"! mare, adic! de cteva sute de ori pe minut, ceea ce nseamn!
stoparea func"ion!rii inimii), sistemului nervos, cauzeaz! arsuri sau
chiar orbire etc.
33. Protec"ia prin legare la p!mnt se aplic! la instala"iile
electrice ce au tensiunea de lucru de pn! la #.000 V $i care
func"ioneaz! cu punctul neutru al sursei de alimentare (transformator
sau generator) izolat fa"! de p!mnt, precum $i la toate instala"iile
electrice ce func"ioneaz! la tensiuni mai mari de #.000 V.
34. Protec"ia prin legare la conductorul de nul se aplic! numai
la instala"iile electrice cu punctul neutru al sursei de alimentare legat
direct la p!mnt.
35. Toate instala"iile $i utilajele ce func"ioneaz! prin
alimentare la re"eaua electric!, trebuie s! fie prev!zute cu sistem de
deconectare automat! n cazul unei apari"ii de tensiune de atingere
periculoas!.
36. La instala"iile electrice periculoase pentru om, trebuie s!
se aplice egalizarea poten"ialelor.
37. Toate instala"iile electrice trebuie verificate periodic,
conform normativelor specifice.
38. Se interzice categoric lucrul pe linia de tensiune nainte de
scoaterea de sub tensiune a respectivei linii.
39.Nu se ating, sub nici un motiv, conductoarele electrice
(firele) c!zute, chiar, la p!mnt.
40. Baza de $arjare trebuie s! fie dimensionat! n mod
corespunz!tor n ceea ce prive$te num!rul de electricieni $i mecanici
de interven"ie, iar ace$tia trebuie s! fie u$or de g!sit.
4#. Temperatura maxim! de prenc!lzire a nc!rc!turii
metalice cea stabilit! tehnologic nu trebuie dep!$it! deoarece cresc
M!suri de asigurare a protec"iei muncii

225
semnificativ pierderile prin oxidare de elemente chimice $i cre$te
pericolul de discomfort termic al personalului.
42. Personalul trebuie s! fie echipat, n mod obligatoriu, cu
echipament adecvat specificului muncii $i temperaturii mediului
ambiant.
43. Trebuie s! se acorde o mare aten"ie sort!rii materialelor ce
urmeaz! a fi introduse n cuptor $i care prezint! pericol de explozie,
a$a cum ar fi proiectile, focoase, butelii, recipiente cu lichid
inflamabil, vase nchise, materiale metalice de provenien"! militar!,
f!r! document de nso"ire care s! ateste calitatea de sort metalic pentru
topire etc. n caz de sesizare a unor asemenea componente metalice, se
impune consultarea obligatorie a pirotehnicienilor.
44. Este interzis! p!r!sirea $i l!sarea instala"iilor $i utilajelor
func"ionnd, f!r! supraveghere, din partea acelora desemna"i s!
supravegheze func"ionarea acestora.
45. Personalul muncitor care se ocup! cu ancorarea maselor n
dispozitivele podurilor rulante sau macaralelor, trebuie s! cunoasc!
impecabil codul comunic!rii prin semne cu mna, pentru ca s!
comunice cu conduc!torul mijloacelor de ridicat.
46. Baza de $arjare trebuie s! dispun! de sistem de ventila"ie
dimensionat corespunz!tor pentru ca noxele s! nu dep!$easc! limita
periculoas! pentru s!n!tatea personalului care deserve$te respectiva
baz! de $arjare.
47. Sorturile metalice trebuie astfel aranjate sub form! de
stiv! n a$a fel s! nu existe pericol de alunecare $i pr!bu$ire.
48. n!l"imea stivei de sorturi metalice nu trebuie s! fie, n
nici un caz, mai mare de #,5 ori latura mic! a bazei.
49. n cazul n care manipularea buc!"ilor metal de la baza de
$arjare se face manual, n!l"imea maxim! a stivei trebuie s! fie #,2 m.
50. n cazul n care buc!"ile de metal sunt manevrate prin
intermediul electromagnetului, graif!rului etc., buc!"ile de sorturi
metalice se pot depozita n bunc!re a c!ror n!l"ime este determinat!
M!suri de asigurare a protec"iei muncii

226
de proiectant. Accesul personalului n respectivele bunc!re este
interzis.
5#. Sta"ionarea pe locul de depozitare a buc!"ilor de sorturi
metalice este interzis!.
52. Trecerea peste stivele/gr!mezile de sorturi metalice a
personalului este strict interzis!.
53. Depozitul de sorturi metalice deservit de macarale trebuie
s! fie ngr!dit iar intrarea personalului n depozit n timpul func"ion!rii
macaralelor este interzis!.
54. T!ierea sorturilor metalice n buc!"i cu dimensiuni mai
mici se face n locuri special amenajate t!iere cu flac!r!
oxiacetilenic!, cu discuri abrazive, cu foarfeci, prin intermediul
preselor etc.
55. La nc!rcarea buc!"ilor de sorturi metalice feroase n
bunc!re, este interzis! deconctarea electromagnetului pn! cnd partea
cea mai de jos a nc!rc!turii nu atinge nivelul nc!rc!turii metalice din
bunc!r.
56. Sistemul de avertizare sonor! al macaralelor cu
electromagne"i de nc!rcare a bunc!relor trebuie s! func"ioneze
impecabil cu scopul de avertizare oportun! a muncitorilor din zona de
lucru.
57. n cazul t!ierii buc!"ilor de sorturi metalice la dimensiuni
mai mici cu gaze, trebuie respectate normele de protec"ie a muncii
referitoare la arz!torul de sudare, furtunurile de cauciuc, conductele
pentru acetilen! $i oxigen, supapele de siguran"!, recipientele tip
baterie, prevenirea exploziilor la exploatarea recipientelor tip butelie
pentru acetilen!, reductoarele de presiune, generatoarele $i sta"iile de
acetilen! $i depozitarea carbidului, [35].
58. Este interzis! tragerea buc!"ilor de sorturi metalice de la
baza stivei/gr!mezii scoaterea buc!"ilor de metal din bunc!re se face
n ordinea a$ez!rii acestora.
59. Este interzis! mpingerea sau deblocarea nc!rc!turii
metalice din bunc!rele intermediare n benele de nc!rcare, cu minile
M!suri de asigurare a protec"iei muncii

227
sau picioarele. Pentru aceste opera"ii se utilizeaz! r!ngi sau dispozitive
adecvate.
60. Pentru c!r!"irea aparatelor de cnt!rit se folosesc crlige
sau r!ngi sau se elimin! tava.
6#. Feroaliajele, prealiajele $i metalele brute sau rafinate de
aliere se depoziteaz! pe sorturi $i calit!"i, n locuri speciale amenajate,
lipsite de umezeal!.
62. Depozitarea carbidului utilizat pentru desulfurarea fontei
se face n nc!peri uscate, bine aerisite $i necombustibile, cu
acoperi$ul u$or, construit din material ignifugat. Pardoseala va fi
n!l"at! cu 20 cm fa"! de terenul nconjur!tor astfel nct s! nu fie
posibil! inundarea nc!perii.
63. Se interzice amplasarea depozitului de carbid n subsoluri
sau demisoluri.
64. Butoaiele de carbid nu se vor deschide cu flac!r!, ciocane
sau d!l"i de o"el ci numai cu ajutorul unui levier ascu"it confec"ionat
din material neferos pentru a nu se produce scntei. Butoaiele ncepute
vor fi acoperite cu un capac n permanen"! atunci cnd au rolul de
stocare a carbidului.
65. Depozitarea recipientelor cu gaze comprimate se va face
separat n cl!diri independente $i f!r! etaj, cu acoperi$uri $i pere"i
construi"i din materiale necombustibile. Recipientele de gaze
comprimate, nc!rcate sau desc!rcate, trebuie s! fie asigura"e, n
timpul transportului $i depozit!rii, mpotriva r!sturn!rii $i c!derii.
66. Recipientele nc!rcate se vor proteja mpotriva nc!lzirii $i
r!cirii puternice (temperaturi sub +5
0
C) $i trebuie ferite de lovire,
izbire $i scuturare, n special atunci cnd temperatura este foarte
sc!zut!.
67. Materialele metalice se depoziteaz! n nc!peri ferite de
umezeal! $i bine aerisite.
68. Recipien"ii folosi"i pentru gaze comprimate vor fi
verifica"i dup! normele $i instruc"iunile tehnice n vigoare I.S.C.I.R.,
standarde, norme de P.S.I.
M!suri de asigurare a protec"iei muncii

228
69. n cazul n care, la turn!toriile mici, mic$orarea
dimensiunilor sorturilor metalice de font!, se face prin spargere
manual!, trebuie ca respectiva opera"ie s! se realizeze n spa"iu
mprejmuit cu paravane de protec"ie. n afar! de protec"ia corpului $i
ochilor, se recomand! pentru protec"ia picioarelor pl!ci protectoare de
o"el sau duraluminiu executate pe forma piciorului $i prinse cu chingi.
n spa"iul n care se face spargerea fontei nu se admite prezen"a unei a
doua persoane. Ciocanul de spart va fi zilnic verificat de 23 ori de
un mecanic de ntre"inere. Masa maxim! a ciocanului trebuie s! fie de
#0 kg.
70. n concasorul de sf!rmat feroaliaje se introduc buc!"i ale
c!ror dimensiuni nu dep!$esc valorile 200x#00x80 mm. n cazul
bloc!rii f!lcilor concasorului, deblocarea se face de la distan"! de c!tre
persoane special instruite pentru aceast! opera"ie. Introducerea
minilor sau picioarelor ntre f!lcile concasorului este interzis!.
7#. Dac! n baza de $arjare se depoziteaz! materiale metalice
care con"in explozivi, pn! la ndep!rtarea substan"elor sau p!r"ilor
care prezint! pericol de explozie de c!tre pirotehnicieni, artificieri etc.,
depozitarea se face sub paz! continu!.
72. Sonetele utilizate pentru spargerea buc!"ilor de sorturi
metalice de font!, nu se amplaseaz! n baza de $arjare ci ntr-o zon! a
teritoriului societ!"ii comerciale la distan"! de cel pu"in 50 m de
oricare alte locuri de munc! sau c!i de circula"ie. Perimetrul de lucru
se marcheaz! cu indicatoare de avertizare iar accesul oric!rei persoane
n zona de lucru a sonetei n timpul cnd acestea lucreaz! este interzis.
73. Starea utilajului de spargere a buc!"ilor de font! cu soneta
(n special, cablurile, lan"urile, cle$tii, berbecul $i electromagne"ii) se
controleaz! n fiecare schimb iar de dou! ori pe an se verific!
stabilitatea $i rezisten"a construc"iei sonetei).
74. Activitatea n incinta sonetelor se va desf!$ura numai de
c!tre personalul instruit special n acest scop asupra regulilor de
lucru la aceste instala"ii $i a folosirii semnalelor de avertizare, pe baza
instruc"iunilor elaborate de societatea comercial! care exploateaz!
M!suri de asigurare a protec"iei muncii

229
soneta $i de c!tre proiectantul tehnologic, pentru opera"ia de spargere
a fontei. Instruc"iunile de lucru $i tehnica securit!"ii muncii se vor
afi$a ntr-un loc vizibil. Pe sonet! $i n zona sonetei vor fi fixate t!bli"e
avertizoare ale c!ror text va fi elaborat de unitatea care exploateaz!
instala"ia.
75. Sonetele trebuie s! fie ngr!dite din toate p!r"ile cu pere"i
solizi cu o n!l"ime egal! cu cel pu"in 3/4 din n!l"imea sonetei, dar nu
mai mic! de 7 m. ngr!direa trebuie s! nceap! de la sol. Se va
prevedea numai o deschidere prin care s! se alimenteze soneta cu
materialul ce trebuie spart. Deschiderea respectiv! trebuie s! fie
prev!zut! cu un perete protector rezistent $i, astfel construit, nct s!
exclud! cu des!vr$ire posibilitatea trecerii prin deschidere a buc!"ilor
de metal. Pere"ii care ngr!desc soneta se vor executa din grinzi
rezistente, articulate la partea superioar! pentru a putea oscila $i vor
prezenta siguran"! deplin!. n cazul folosirii unui berbec de peste 4
tone, partea inferioar! a pere"ilor va fi c!ptu$it! pn! la 4 m n!l"ime
cu tabl! de o"el cu grosimea de minimum 20 mm.
76. Se interzice l!sarea berbecului n pozi"ia ridicat! dup!
terminarea lucrului.
77. Troliul care ridic! berbecul sonetei trebuie s! fie ad!postit
ntr-o cabin! cu acoperi$ $i pere"i rezisten"i, situat! n afara ngr!dirii.
n aceast! cabin! se ad!postesc $i muncitorii care deservesc soneta.
78. nainte de ridicarea berbecului sonetei, to"i muncitorii vor
p!r!si locul ngr!dit. Manevrarea pentru desprinderea berbecului din
troliu va fi executat! numai dup! ce manipulantul s-a convins c! la
emiterea semnalului acustic, n interiorul ngr!dirii nu mai este
nimeni.
79. Benele de nc!rcare se verific! la partea inferioar! nainte
de fiecare folosire. Lan"ul sau cablul se va verifica cu mare aten"ie $i
se vor schimba n cazul cnd nu prezint! siguran"! (deterior!ri la lan"
sau ruperi de fire la cablu). n cazul folosirii lan"urilor, acestea se vor
schimba dup! maximum 7 zile de func"ionare, chiar dac! nu prezint!
urme de sl!bire a rezisten"ei.
M!suri de asigurare a protec"iei muncii

230
80. n timpul transportului benei nc!rcate, tot personalul va fi
ndep!rtat la cel pu"in 6 m. Bena se va transporta la o n!l"ime de
maximum # m deasupra obstacolelor. n momentul leg!rii
dispozitivului de deschidere la crligul macaralei, bena se coboar! la
20 cm de platform!.
8#. Sunt interzise interven"iile la lac!tul benei chiar din
pozi"ia lateral!, att timp ct ea se ncarc!.
82. Opera"iile de nc!rcare $i desc!rcare se vor executa numai
sub supravegherea unui conduc!tor al forma"iei de lucru, instruit
special n acest scop, care va stabili procedeul de lucru nepericulos
pentru opera"ia respectiv!, [36].
83. La opera"iile de nc!rcare, desc!rcare, depozitare, nu este
posibil! folosirea tinerilor sub vrsta de #6 ani.
84. Cnd manipularea unei buc!"i de metal este efectuat! de
doi sau mai mul"i muncitori, este, de asemenea, necesar ca efortul
repartizat pe o persoan!, s! nu dep!$easc! limitele admise prev!zute la
aliniatul consacrat efortului fizic. Se vor avea n vedere ca bucata
respectiv! s! fie ancorat! n mod corespunz!tor de uneltele de apucare
sau cu minile.
85. n cazul n care trebuie s! se deplaseze o bucat! de metal
concomitent de mai mul"i muncitori, ace$tia vor ridica sau cobor
sarcina numai la comanda conduc!torului opera"iei.
86. Distan"a liber! minim! dintre dou! mijloace de transport
vecine ce se ncarc! sau se descarc! simultan va fi urm!toarea:
pentru autocamioane # m;
pentru tractoare cu remorci #,5 m;
pentru autostivuitoare 2 m;
% pentru vagoane de c!i ferate #,7 m.
Dac! din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distan"ele
prescrise, se interzice nc!rcarea sau desc!rcarea simultan!.
87. La deschiderea obloanelor vehiculelor, muncitorii vor sta
lateral, la capetele obloanelor, la o distan"! de #,5 ori dimensiunea
M!suri de asigurare a protec"iei muncii

23#
(matematic!) maxim! a materialului de desc!rcat pentru a nu fi atin$i
de oblon sau de materialul care s-ar putea rostogoli de pe platform!.
88. n cazul cnd opera"iile de nc!rcare sau desc!rcare se
execut! manual, pode"ele nclinate ce se amplaseaz! ntre vehicul $i
ramp! vor fi prev!zute cu $ipci transversale fixate la o distan"! de
300400 mm ntre ele sau cu alte mijloace care s! mpiedice
alunecarea muncitorilor.
89. Pentru a asigura stabilitatea $i rezisten"a planelor nclinate
sau ale pode"elor dintre vehicul $i ramp! , n func"ie de masa
nc!rc!turii, sub acestea se vor pune capre sau picioare din traverse.
90. Dac! pentru desc!rcarea materialelor se utilizeaz! grinzi
metalice, acestea nu trebuie s! se arcuiasc! n mod vizibil sub ac"iunea
maselor ce se descarc! $i trebuie s! se sprijine dedesubt.
9#. Se va evita a$ezarea de stive sau depozite de materiale, la
o distan"! mai mic! de marginea unei s!p!turi dect cea egal! cu
adncimea total! a acesteia.
92. Rampele de desc!rcare se construiesc astfel nct cota lor
superioar! s! fie la nivelul platformei vagoanelor de c!i ferate,
respectiv al autovehiculelor.
93. La desc!rcarea vehiculelor cu buc!"i de metal cu masa
mare sau voluminoase, prin intermediul instala"iilor de ridicat,
respectivele buc!"i vor fi a$ezate ct mai lin $i f!r! $ocuri.
94. Se interzice sta"ionarea muncitorilor pe buc!"ile de metal
care se descarc!.
95. Se interzice aruncarea, trrea sau rostogolirea orizontal!
a recipientelor pentru gaze sub presiune chiar $i pe distan"e scurte.
96. Se permite deplasarea recipientelor butelie pe distan"e
scurte (cel mult 5 m) de c!tre muncitori experimenta"i printr-o u$oar!
nclinare u$oar! $i rostogolire n aceast! pozi"ie n jurul platformelor.
97.Deplasarea recipientelor butelie pe diatan"e mai mari de 5
m se permite numai cu ajutorul mijloacelor de transport (c!rucioare,
lize etc.) prev!zute cu un sistem de amortizare (arcuri, ro"i cu bandaje
M!suri de asigurare a protec"iei muncii

232
de cauciuc etc.) $i cu sisteme de asigurare a recipinetelor mpotriva
c!derii.
98. Este interzis! deplasarea buteliilor pentru gaze sub
presiune de c!tre instala"iile de ridicat prin intermediul
improviza"iilor. Deplasarea respectiv! este permis! numai atunci cnd
acestea sunt a$ezate n containere speciale care asigur! o prindere
corespunz!toare n crligul instala"iei.
99. Se interzice deplasarea recipientelor, butelie pentru gaze
sub presiune, pline sau goale, cu ajutorul instala"iilor de ridicat cu
electromagnet de prindere.
#00. Se interzice desc!rcarea recipientelor butelie prin c!derea
lor pe un pat elastic (format din anvelope).
#0#. Recipientele defecte cu oxigen, azot, bioxid de carbon,
argon etc. (gaze netoxice) se transport! ntr-un loc n aer liber $i se vor
p!stra pn! la evaporarea complet! a con"inutului (sau pn! la ie$irea
acestuia). Se va avea n vedere ca locul din aer liber s! nu dispun! de
riscul de scntei sau alte surse de foc.
#02. n timpul desc!rc!rii recipientelor cu gaze sub presiune
se vor lua m!suri pentru a evita nc!lzirea acestora la o temperatur!
mai mare de 40
0
C.
#03. Se interzice muncitorilor s! transporte plumb, sub orice
form!, dac! nu au minile protejate cu m!nu$i de cauciuc $i dac! nu
poart! mbr!c!minte de protec"ie.
#04. Stivuirea recipientelor butelie pentru gaze sub presiune,
pline sau goale, prev!zute cu inele de protec"ie din cauciuc, se poate
face pn! la n!l"imea de cel mult #,5 m. Recipientele vor avea toate
capacele montate $i orientate n acela$i sens. Recipientele vor avea
capetele rndurilor asigurate mpotriva rostogolirii.
#05. La stivuirea materialelor ambalate n saci sau baloturi,
rndurile vor fi ntre"esute iar sacii vor fi orienta"i cu gura nspre
interiorul stivei.
#06. Se interzice folosirea macaralelor pentru trrea
sarcinilor pe sol.
M!suri de asigurare a protec"iei muncii

233
#07. Se interzice ridicarea sau deplasarea sarcinilor de c!tre
macarale cnd cablul este n pozi"ia oblic!.
#08. Se interzice balansarea sarcinilor pentru a le a$eza ntr-un
punct care nu poate fi deservit n mod normal de macara.
#09. Se interzice deplasarea macaralelor cu lan"urile,
cablurilor sau crligelor trte pe sol.
##0. Dup! terminarea lucrului sau la ntreruperea lucrului,
sarcina nu trebuie s! r!mn! suspendat!.
###. Este interzis! folosirea macaralelor sau mecanismelor de
ridicat pentru ridicarea unor sarcini mai mari dect sarcina maxim!
admis! sau dac! sarcina este limitat! prin condi"ii de form! sau de
gabarit $i nu se respect! condi"iile respective.
##2. Responsabilul cu supravegherea instala"iilor de ridicat $i
transportat are urm!toarele atribu"ii pe linie de protec"ie a muncii:
utilizarea acestora n conformitate cu prescrip"iile tehnice n
vigoare, instruc"iunile de exploatare $i normele de protec"ie a muncii;
s! interzic! manevrarea instala"iilor de ridicat de c!tre
personalul neautorizat;
s! urm!reasc! executarea verific!rilor periodice a
instala"iilor de protec"ie mpotriva tensiunilor de atingere $i
consemnarea rezultatelor;
s! urm!reasc! executarea la termenele prescrise a verific!rii
cablurilor, lan"urilor $i ale celorlalte dispozitive de prindere $i legare a
sarcinilor;
s! opreasc! din func"iune instala"iile care prezint! defec"iuni
att la partea mecanic! ct $i electric! $i s! ia m!suri n vederea
elimin!rii acestora.
##3. Calea de rulare, format! din $ine metalice, a instala"iilor
de ridicat $i transportat, trebuie s! fie utilizat! drept conductor de
protec"ie.
##4. Construc"ia metalic! a halei de $arjare trebuie s! fie
folosit! drept conductor de protec"ie. &inele c!ii de rulare a
mijloacelor de ridicat trebuie s! fie legate la construc"ia metalic! a
M!suri de asigurare a protec"iei muncii

234
halei bazei de $arjare pe tot parcursul ei, n punctele situate la distan"!
ntre ele de maximum #0 m.
##5. Alimentarea instala"iilor de ridicat $i transport trebuie
f!cut! numai ntre faze f!r! a se utiliza nulul de lucru.
##6. Tensiunea maxim! admis! la alimentarea instala"iilor de
ridicat $i transportat este de 0,4 KV.
##7. La instala"iile pe ale c!ror $ine de rulare exist!
posibilitatea depunerii unor materiale electroizolante (depuneri de
nisip, praf etc.) se vor prevedea dispozitive care s! cure"e calea de
rulare $i care s! asigure un bun contact electric.


Bibliografie

235
Bibliografie

1. Lupinc!, C.I. "i Ripo"an, I. Influen#a fontelor brute sintetice
asupra calit!#ii fontelor cenu"ii nealiate, elaborate n cuptoare cu
induc#ie. Bucure"ti. Revista de Turn!torie. nr. 7, 8. 2003. p.35;
2. Ripo"an, I. Sorelmetal face posibil! utilizarea fierului vechi
obi"nuit la producerea pieselor de nalt! calitate turnate din Fgn.
Bucure"ti. Revista de Turn!torie nr. 3/2002. p.511;
3. Ripo"an, I. Stabilizarea producerii Fgn feritice "i perlitice
prin utilizarea Sorelmetal n nc!rc!tur!. Bucure"ti. Revista de
Turn!torie nr. 1, 2/2003, p. 612;
4. Prodan, N. Utilizarea unor produse metalurgice secundare
n turn!torie. Bucure"ti. Revista de Turn!torie, nr. 2/2000.p.4346;
5. $tef!nescu, C.".a. ndrum!torul proiectantului de tehnologii
n turn!torii. Bucure"ti. Editura Tehnic!.1985, vol. I;
6. Cojocaru-Filipiuc, V. Fonteob#inere. Ia"i. Editura
Samia.2003;
7. Cojocaru, V. Bazele teoretice ale elabor!rii aliajelor. Ia"i.
Institutul Politehnic Ia"i. 1993;
8. Sofroni, L., Ripo"an, I., Brabie, V. "i Chi"amera,
M.Turnarea fontei. Bucure"ti. Editura Didactic! "i Pedagogic!. 1985;
9. Cosneanu, C., Covacevici, V., Dumitrescu, V. "i Vicenz, C.
Elaborarea aliajelor de turn!torie n cuptoare electrice prin induc#ie.
Bucure"ti. Editura Tehnic!.1974;
10. Ripo"an, I. "i Chi"amera, M. Tehnologia elabor!rii "i
turn!rii fontei. Bucure"ti. Editura Didactic! "i Pedagogic!. 1981.
11. Cojocaru, V. Elaborarea "i turnarea aliajelor feroase
(elaborarea "i turnarea fontei). Ia"i. Institutul Politehnic. 1987.
12. Anghel, I. Sudarea o#elurilor aliate. Bucure"ti. Editura
Tehnic!. 1993;
13. Comisia de standardizare. Fonte "i o#eluri. Bucure"ti.
Editura Tehnic!.1955;
Bibliografie

236
14. Trip"a, I., H!t!r!scu, O. "i Rozolimo, P. Ob#inerea direct!
a fierului din minereu. Bucure"ti. Editura Tehnic!. 1976.
15. Ripo"an, I. "i Sofroni, L. Fonta cu grafit vermicular.
Bucure"ti. Editura Tehnic!. 1984.
16. Oprea, F., Taloi, D., Constantin, I. "i Roman, R. Teoria
proceselor metalurgice. Bucure"ti. Editura Didactic! "i Pedagogic!.
1978;
17.Trip"a, I., Oprea, F. "i Dragomir,I. Bazele teoretice ale
metalurgiei extractive. Bucure"ti. Editura Tehnic!. 1967;
18. Dragomir, I. Teoria proceselor siderurgice. Bucure"ti.
Editura Didactic! "i Pedagogic!. 1985;
19. Trip"a, I. ".a. Mic! enciclopedie de metalurgie.
Bucure"ti.Editura $tiin#ific! "i Enciclopedic!.1980;
20. Sofroni, L. "i $tef!nescu, D.M. Fonte speciale. Bucure"ti.
Editura Tehnic!.1974;
21. Gdea, S. ".a. Manualul inginerului metalurg. Bucure"ti.
Editura Tehnic!. 1978. vol. I;
22. Sofroni, L. Elaborarea "i turnarea aliajelor.Bucure"ti.
Editura Didactic! "i Pedagogic!. 1975;
23. Cojocaru-Filipiuc, V. Instala#ie de prenc!lzire "i
nc!rcare. Brevet de inven#ie. Romnia. Nr. 114.037.1998;
24. Cojocaru-Filipiuc, V. Instala#ie de prenc!lzire a
materialelor de adaos. Brevet de inven#ie. Romnia. Nr. 114281.1999;
25. Laplanche, H. Les fontes et leurs traitements thermiques.
Paris. Pyc Edition Desforges.1975;
26. Sterian, C., Catan!, V., Holban, V. "i Popovici, R.
Economia de cocs la elaborarea fontelor n cubilou. Bucure"ti. Editura
Tehnic!. 1986;
27. Ripo"an, I. Materiale de carburare performante romne"ti
pentru fonte. Bucure"ti. Revista de Turn!torie. Nr. 5, 6.2004. p.
1822;
28. Ripo"an, I. Evaluarea materialelor de carburare pentru
fonte. Bucure"ti. Revista de Turn!torie. Nr. 1. 2002. p. 1013;
Bibliografie

237
29. Bednar, V. "i Bednar, H. Chimie fizic! general!.
Bucure"ti. Editura Didactic! "i Pedagogic!. 1978;
30. Gdea, S. ".a. Manualul inginerului metalurg. Bucure"ti.
Editura Tehnic!. 1982; vol. al II-lea;
31. Che"a, I., La"cu-Simion, N., Mure"anu, C., Rizescu, C. "i
Teodorescu, M.S. M!rci "i produse de o#el. Bucure"ti. Editura
Tehnic!. 1989;
32. Cojocaru, V. Fonte utilizate n construc#ia de ma"ini. Ia"i.
Editura Gh. Asachi. 1996;
33. Vacu, S. ".a. Metalurgia feroaliajelor. Bucure"ti. Editura
Didactic! "i Pedagogic!. 1980;
34. $tef!nescu, C. ".a. ndrum!torul proiectantului de
tehnologii n turn!torii. Editura Tehnic!. Volumul al II-lea. 1986;
35. Oficiul de Informare Documentar!. Normativ de protec#ie
a muncii pentru industria de utilaj greu, construc#ii de ma"ini "i
electrotehnic!. Bucure"ti. I.C.I.E. 1987. volumul 2;
36. Oficiul de Informare Documentar! pentru industria
constructoare de ma"ini. Normativ de protec#ie a muncii pentru
industria de utilaj greu, construc#ii de ma"ini "i electrotehnic!.
Bucure"ti. I.C.I.E. 1987. volumul 1;
37. R!dulescu, C.G. ndrum!tor tehnologic al muncitorilor
turn!tori. Bucure"ti. Editura Tehnic!. 1981;
38. R!u, A. "i Trip"a, I. Metalurgia o#elului. Bucure"ti.
Editura Didactic! "i Pedagogic!. 1973;
39. Sofroni, L. "i $tef!nescu, D.M. Fonte modificate.
Bucure"ti. Editura Tehnic!. 1971.