Sunteți pe pagina 1din 21

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

AN IV DAP
1. Art. 21 din Constitutie creeaza cadrul general al valorilor care pot fi ocrotite prin justitie, inclusiv in cadrul
litigiilor de contencios administrativ:
a. Numai drepturile;
b. Numai interesele legitime;
c. Drepturile si interesele legitime.
ANS: C
2. Calitatea de reclamant in litigiile de contencios administrativ o poate avea:
a. Numai o persoana fizica;
b. Numai o persoana juridica;
c. Atat o persoana fizica cat si o persoana juridica.
ANS: C
. !efuzul nejustificat de a solutiona o cerere reprezinta:
a. "#primarea e#plicita, cu e#ces de putere a vointei de a nu rezolva cererea;
b. !efuzul e#primat verbal de un functionar in privinta rezolvarii unei cereri.
c. !efuzul nejustificat de a primi cererea in vederea solutionarii
ANS: A
$. %nstanta de e#ecutare a unei &otarari de contencios administrativ este:
a. %nstanta de fond;
b. %nstanta de recurs;
c. %nstanta a carei &otarare a ramas definitiva si irevocabila.
1
ANS: A
'. (n decret prezidential prin care se declara stare de asediu:
a. )oate fi atacat la instanta de contencios administrativ;
b. Nu poate fi atacat la instanta de contencios administrativ;
c. poate fi atacat la instanta de contencios administrativ cu acordul prealabil al )resedintelui.
ANS: B

*. %n urma deliberarii cauzei, instanta poate da urmatoarele solutii:
a+ ,a anuleze - in tot sau in parte actul administrativ;
b+ ,a emita un act administrativ valabil
c+ ,a oblige autoritatea parata la rectificarea actului contestat,
a. a
b. b
c. c
ANS: A
.. %n cazul ridicarii e#ceptiei de nelegalitate, instanta de contencios administrativ competenta pronunta:
a. %n sedinta publica, cu citarea partilor;
b. %n procedura de urgenta fara citarea partilor;
c. %n camera de consiliu fara citarea partilor.
ANS: A
/. "#ceptia de nelegalitate poate fi ridicata:
a. Numai la instanta de fond;
b. Numai la instanta de recurs;
c. Atat in prima instanta cat si in faza cailor de atac
2
ANS: C
0. 1a judecarea unei cauze de contencios administrativ:
a+ "#ista posibilitatea folosirii unor cai e#traordinare de atac;
b+ ,e poate folosi numai contestatia in anulare;
c+ ,e poate folosi numai revizuirea
a. a
b. b
c. c
ANS: A
12. )rincipalul sediu constitutional al contenciosului administrativ este:
a. Numai art. '2;
b. Numai art. 12* alin.*;
c. Art. '2 si art. 12* alin *.
ANS: C
11. %nstitutia contenciosului administrativ reprezinta unul din domeniile pe care legiuitorul le rezervat:
a. !eglementarii legii organice;
b. !eglementarii legii ordinare;
c. !eglementarii prin &otarari de guvern.
ANS: A
12. !ecursul gratios:
a. ,e e#ercita la aceeasi autoritate care a emis actul administrativ supus recursului;
b. ,e e#ercita la organul ierar&ic superior organului care a produs vatamarea.
c. ,e e#ercita la instanta superioara celei care a solutionat fondul cauzei.
3
ANS: A
1. ,unt asimilate actelor administrative, conform legii ''$3222$ a contenciosului administrativ urmatoarele
contracte inc&eiate de autoritatile publice:
a+ Contractele de vanzare cumparare;
b+ Contractele de ac&izitii publice;
c+ Contractele de locatiune
a. a
b. b
c. c
ANS: B
1$. )oate fi titular al unei actiuni in contenciosul obiectiv:
a+ 4rice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate
publica;
b+ Numai prefectul;
c+ Numai 5inisterul )ublic.
a. a
b. b
c. c
ANS: A
1'. 6ermenul de sesizarea a instantei in cazul actiunilor care au ca obiect contracte administrative
a+ De la data inc&eierii procesului verbal de finalizare a procedurii concilierii;
b+ De la data inc&eierii contractului in cazul litigiilor legate de inc&eierea lui;
c+ De la data stabilita prin contract, cu acordul partilor.
a. a
b. b
4
c. c
ANS: B
1*. )rocedura de judecata in contencios administrativ are un caracter:
a. (rgent si public;
b. (rgent si secret daca instanta &otaraste;
c. %ntodeauna secret, fiind vorba de acte emise de o autoritate publica
ANS: A
1.. %ntroducerea recursului:
a. ,uspenda e#ecutarea;
b. Nu suspenda e#ecutarea;
c. ,uspenda e#ecutarea numai pana la inceperea dezbaterilor asupra fonduluii cauzei.
ANS: A
1/. !ecursul in contencios administrativ se introduce:
a. %n termen de 1' zile de la comunicare;
b. %n termen de 2 de zile de la pronuntare sau comunicare
c. %n termen de 12 zile de la pronuntare sau comunicare
ANS: A
10. Calitatea de reclamant in litigiile de contencios administrativ o poate avea:
a. Numai o persoana fizica;
b. Numai o persoana juridica;
c. Atat o persoana fizica cat si o persoana juridica.
5
ANS: C
22. !ecursul ierar&ic:
a. ,e e#ercita la aceeasi autoritate care a emis actul administrativ supus recursului;
b. ,e e#ercita la organul ierar&ic superior organului care a emis actul ce a produs vatamarea;
c. ,e e#ercita la instanta superioara celei care a solutionat fondul cauzei.
ANS: B
21. 1itigiile de contencios administrativ au urmatoarele grade de jurisdictie:
a. 7ondul si recursul;
b. 7ondul, apelul si recursul;
c. Numai fondul.
ANS: A
22. Contenciosul administrativ se refera la:
a. 6otalitatea litigiilor dintre autoritatile publice si administrati solutionate de instante judecatoresti specializate;
b. Activitatea de control asupra autoritatilor e#ecutive;
c. )rocedura prealabila
ANS: A
2. 8mpotriva uni act administrativ individual adresat unui subiect de drept poate introduce actiune:
a. Numai persoana careia i se adreseaza;
b. ,i alta persoana daca prin emiterea actului i se vatama vreun drept subiectiv sau vreun interes legitim;
c. Avocatul poporului

ANS: B
6
2$. 6ribunalele administrativ-fiscale judeca in prima instanta:
a. Acte administrative care privesc ta#e si impozite, contributii, datorii vamale mai mici decat '22.222 lei;
b. Acte administrative care privesc ta#e si impozite, contributii, datorii vamale mai mici decat 222.222 lei.
c. Acte administrative care privesc ta#e si impozite, contributii, datorii vamale mai mici decat 122.222 lei.
ANS: A
2'. Daca reclamantul este apatrid, acesta va introduce actiunea:
a. 1a domiciliul sau;
b. 1a domiciliul autoritatii parate;
c. 1a 6ribunalul 9ucuresti
ANS: B
2*. :otararea instantei de fond in contencios administrativ:
a. "ste definitiva si irevocabila;
b. Nu este definitiva si irevocabila;
c. )oate fi atacata numai cu contestatie in anulare.
ANS: B
2.. "#ecutarea &otararii se face:
a+ %n termenul prevazut de lege;
b+ Dupa investirea cu formula e#ecutorie, potrivit dreptului comun;
c+ %n cel mult 2 de zile de la data ramanerii definitive a &otararii - daca nu se prevede alt termen.
a. a
b. b
c. c
ANS: B
7
2/. 1a judecarea unei cauze de contencios administrativ:
a. "#ista posibilitatea folosirii unor cai e#traordinare de atac;
b. ,e poate folosi numai contestatia in anulare;
c. Nu pot fi folosite caile e#traordinare de atac.
ANS: A
20. )rocedura prealabila are:
a. Caracter facultativ;
b. Caracter optional;
c. Caracter obligatoriu.
ANS: C
2. 4biectul unei actiuni in contencios administrativ il poate constitui:
a+ Nesolutionarea in termenul prevazut de lege a unei cerei;
b+ indreptarea unor erorilor materiale strecurate in cuprinsul contractului;
c+ (n litigiu legat de neindeplinirea atributiilor de serviciu ale unui functionar public.
a. a
b. b
c. a
ANS: A
1. Conform 1egii '$$3222$, pentru ca o actiune in contencios administrativ sa fie admisa este necesar ca:
a+ Actul atacat sa fie un act autentic;
b+ ,a fie indeplinita procedura prealabila;
c+ Actul sa emane de la o persoana juridica de drept privat
a. a
8
b. b
c. c
ANS: B
2. )ot fi atacate in contencios administrativ:
a. Numai actele normative;
b. Numai actele individuale;
c. Atat actele normative cat si actele individuale.
ANS: C
. )langerea prealabila:
a+ Are un caracter obligatoriu;
b+ ,e realizeaza concomitent cu promovarea actinunii in contencios administrativ;
c+ "ste obligatorie inclusiv daca actiunea este introdusa de )refect.
a. a
b. b
c. c
ANS: A
$. Actele administrative pot fi atacate:
a. 1a sectiile specializate de contencios administrativ-fiscal din cadrul instantelor;
b. 1a instanta de drept comun;
c. Atat la sectiile specializate de contencios administrativ-fiscal cat si la instanta de drept
comun dupa vointa partilor.
ANS: A
'. Daca considera ca este ilegala prefectul poate ataca in contencios administrativ:
a. 4 &otarare a consiliului local;
9
b. (n act administrativ adoptat de o autoritate centrala;
c. (n act de comandament cu caracter militar.
ANS: A
*. Avocatul )oporului poate introduce o actiune in contencios administrativ:
a. Daca ilegalitatea actului sau refuzul autoritatii administrative de a-si realiza
atributiile legale nu poate fi inlaturat decat prin justitie;
b. %n orice situatie in care constata ca este necesar;
c. Daca apreciaza ca s-a incalcat ordinea publica.
ANS: A
.. %ntroducerea unei actiuni in contencios administrativ in cazul actului administrativ individual se poate face
intr-un termen de:
a. * luni de la data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila;
b. (n an de la data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila;
c. 2 de zile de la data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila.
ANS: A
/. %n cazul refuzului nejustificat de a solutiona o cerere, termenul de sesizare a instantei incepe sa curga:
a. De la data comunicarii refuzului nejustificat de solutionare a cererii;
b. De la data depunerii cererii;
c. Nu e#ista nici un termen, cererea poate fi adresata instantei oricand
ANS: A
0. 4rdonantele guvernului:
10
a. )ot fi atacate la instanta de contencios administrativ , insotite de e#ceptia de neconstitutionalitate, in masura
in care obiectul principal nu este constatarea neconstitutionalitatii ordonantei sau a dispozitiei din ordonanta;
b. Nu pot fi atacate la instanta de contencios administrativ;
c. )ot fi atacate numai la Curtea constitutionala.
ANS: A
$2. Actele cu caracter normativ pot fi atacate la instanta de contencios administrativ:
a. 1n termenul de * luni prevazut de lege;
b. 4ricand;
c. in termenul de un an prevazut de lege.
ANS: B
$1. Actiunile introduse de urmatoarele persoane sunt e#ceptate de la procedura prealabila
a+ )refect;
b+ )resedinte
c+ )rimul ministru
a. a
b. b
c. c
ANS: A
$2. ,ectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel judeca:
a. %n prima instanta, acte administrative care privesc impozite si ta#e, contributii, datorii vamale mai mari de
'22.222 lei;
b. Actele administrative emise de autoritatile publice locale;
c. %n prima instanta, acte administrative care privesc impozite si ta#e, contributii, datorii vamale mai mari de
122.222 lei.
ANS: A
11
$. Actiunea in contencios administrativ va fi introdusa:
a. 4bligatoriu la domiciliul paratului;
b. 4bligatoriu la domiciliul reclamantului;
c. 1a domiciliul paratului sau la domiciliul reclamantului
ANS: C
$$. %nstanta poate stabili suportarea eventualelor despagubiri de catre:
a. Autoritatea parata in solidar cu angajatul care a emis actul;
b. Angajatul care a emis actul;
c. Numai de catre autoritatea parata.
ANS: A
$'. 1a solutionarea litigiilor privitoare la contractele administrative:
a. )rimeaza principiul libertatii contractuale;
b. )rincipiul libertatii contractuale este subordonat principiului prioritatii interesului public;
c. primeaza principiul prioritatii interesului public.
ANS: B
$*. Cand obiectul actiunii in contencios administrativ il constituie un contract administrativ, instanta:
a. )oate dispune anularea acestuia in tot sau in parte;
b. ,e va declara necompetenta si va trimite dosarul instantei de drept comun;
c. ;a aplica principiul <in dubio pro reo<
ANS: A
12
$.. 6ermenul de 1' zile in care se poate introduce recursul curge:
a. De la pronuntarea &otararii, potrivit legii;
b. De la comunicarea &otararii, potrivit legii
c. De la comunicare sau de la pronuntare dupa cum partea care introduce recursul a fost sau nu prezenta.
ANS: C

$/. Nee#ecutarea &otararii in termen atrage:
a+ Aplicarea unei amenzi de 22= din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere
conducatorului autoritatii careia i se opune &otararea;
b+ Aplicarea unei amenzi de 12= din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere
conducatorului autoritatii careia i se opune &otararea;
c+ Aplicarea unei amenzi de 1'= din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere
conducatorului autoritatii careia i se opune &otararea;
a. a
b. b
c. c
ANS: A
$0. :otararea judecatoreasca prin care s-a anulat o &otarare de consiliu local se publica:
a. %n 5onitorul 4ficial;
b. %n monitorul judetului;
c. Nu e#ista obligativitatea publicarii.
ANS: B
'2. 7apta de a nu e#ecuta o &otarare definitiva si irevocabila a unei instante de contencios administrativ :
a. ,e poate transforma in infractiune;
b. Constituie contraventie;
c. Constituie abatere disciplinara
13
ANS: A
'1. Nee#ecutarea unei &otarari definitive si irevocabile aunei instante de contencios administrativ:
a. ,e poate pedepsi cu inc&isoare;
b. ,e sanctioneaza numai cu amenda;
c. ,e sanctioneaza contraventional
ANS: A
'2. "#ceptia de nelegalitate se poate invoca:
a. Numai de reclamant;
b. De oricare dintre parti;
c. Numai de instanta.
ANS: B

'. "#ceptia de nelegalitate se poate invoca:
a. %n fata oricarei instante;
b. Numai in fata instantei de contencios administrativ;
c. Numai in caile e#traordinare de atac.
ANS: A
'$. )rin ridicarea e#ceptiei de nelegalitate se poate invoca:
a. Numai nelegalitatea unui act administrativ normativ;
b. Numai nelegalitatea unui act administrativ individual;
c. Nelegalitatea unui act administrativ normativ sau individual.
ANS: B
14
''. 1a ridicarea unei e#ceptii de nelegalitate:
a+ %nstanta este obligata sa sesizeze instanta competenta de contencios administrativ;
b+ %nstanta nu poate sa suspende cauza pana la solutionarea e#ceptiei;
c+ %nstanta se pronunta asupra e#ceptiei pe loc, in sedinta publica
a. a
b. b
c. c
ANS: A
'*. ,olutia instantei competente sa judece e#ceptia de nelegalitate:
a. )oate fi atacata cu recurs, in termen de ' zile de la comunicare;
b. "ste definitiva;
c. )oate fi atacata cu recurs, in termen de 1' zile de la comunicare.
ANS: A
'.. 1a judecarea unei cauze de contencios administrativ:
a. "#ista posibilitatea folosirii unor cai e#traordinare de atac;
b. ,e poate folosi numai contestatia in anulare.
c. Nu pot fi folosite caile e#traordinare de atac.
ANS: A
'/. 5inisterul public poate sesiza instanta de contencios administrativ
a. Cand apreciaza ca incalcarile drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale
persoanelor se datoreaza e#istentei unor acte administrative unilaterale individuale
ale autoritatilor publice emise cu e#ces de putere;
b. 1a cererea partii interesate;
c. Cand partea vatamata este un minor.
15
ANS: A
'0. %n cazul actiunilor promovate de Agentia Nationala a 7unctionarilor )ublici
a. )rocedura prealabila nu este obligatorie;
b. )rocedura prealabila este obligatorie;
c. )rocedura prealabila poate fi urmata concomitent cu actiunea in contencios administrativ.
ANS: A
*2. 7unctionarul public care a elaborat, a emis sau a inc&eiat actul administrativ, sau dupa caz se face vinovat
de refuzul de a a rezolva o cerere
a. %l poate c&ema in garantie pe functionarul sau ierar&ic de la care a primit ordinul;
b. ;a c&ema in garantie autoritatea publica in cadrul caereia este angajat;
c. Nu are calitate procesuala activa.
ANS: A
*1. Conducatorul autoritatii publice se poate indrepta cu actiune impotriva celor vinovati de nee#ecutarea
&otararii
a. )e calea dreptului comun;
b. )e cale de e#ceptie;
c. Nu poate promova o astfel de actiune.
ANS: A
*2. )entru cererile formulate in baza prezentei legi:
a. ,e percep ta#ele de timbru prevazute de 1egea nr. 1$*3100. privind ta#ele judiciare de timbru, cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru cauzele neevaluabile in bani;
b. Nu se plateste ta#a de timbru;
c. 6a#a de timbru se stabileste de instanta de contencios administrativ in functie de obiectul cererii.
ANS: A
16
*. Contenciosul obiectiv se refera la:
a. )osibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu
legea;
b. )osiblitatea judecatorului investit cu cererea de a stabili daca reclamantul a suferit sau nu o vatamare a
drepturilor sale subiective;
c. )osibilitatea judecatorului de a dispune anularea sau modificarea actului administrativ.
ANS: A

*$. Contenciosul subiectiv se refera la:
a. )osibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu
legea;
b. )osibilitatea judecatorului investit si competent sa constate e#istenta si intinderea unor drepturi subiective al
caror titular este reclamantul;
c. )osibilitatea judecatorului investit si competent sa solutioneze cauza de a dispune anularea sau modificarea
actului administrativ;
ANS: B
*'. Contenciosul administrativ de anulare:
a. "ste contenciosul in cadrul caruia judecatorul investit va trebui sa cerceteze conformitatea acrului
administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea;
b. "ste contenciosul in cadrul caruia judecatorului investit si competent va trebui sa constate e#istenta si
intinderea unor drepturi subiective al caror titular este reclamantul;
c. "ste contenciosul in cadrul caruia judecatorul este competent sa pronunte adnularea sau modificarea actului
administrativ constatat a fi nelegal.
ANS: C
17
**. %n 7ranta, contenciosul adminstrativ a fost incredintat pentru prima data printr-o lege din 1.02:
a. (nor tribunale administrative care faceau parte din sistemul administratiei publice, avand in frunte Consiliul
de ,tat;
b. %nstantelor de Drept comun;
c. Curtilor Administrative de Apel.
ANS: A
*.. )rin organisme sociale interesatese intelege:
a. 6otalitatea autoritatilor publice care desfasoara proiecte de asistenta sociala;
b. ,tructuri ne guvernamentale, sindicate, asociatii, fundatii si altele asemenea, care au ca obiect de activitate
protectia drepturilor diferitelor categorii de cetateni sau, dupa caz, buna functionare a serviciilor publice
administrative;
c. 6otalitate autoritatilor publice care au ca obiecte de activitate buna functionare a serviciilor publice
administrative.
ANS: B
*/. Notiunea de plangere prealabila desemneaza:
a. Cererea formulata in fata instantei de contencios administrativ;
b. Cererea prin care persoana vatamata intr-un drept al sau solicita acordarea de despagubiri;
c. Cererea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierar&ic superioare, dupa caz, ree#aminarea
unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, in sensul revocarii sau modificarii acestuia.
ANS: C
*0. %n cazul actelor admistrative atacate de prefect si de Agentia Nationala a 7unctionarilor )ublici, actul
administrativ atacat:
a. "ste suspendat de drept;
b. Nu sesuspenda;
c. ,e suspenda doar la cererea partii interesate.
18
ANS: A
.2. Actele administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora cu )arlamentul
a. )ot fi atacate in instanta de contencios administrativ;
b. Nu pot fi atacate la o instanta de contencios administrativ;
c. )ot fi atacate la instanta de drept comun.
ANS: B
.1. >urisdictiile administrative speciale sunt: facultative si gratuite.
a. 4bligatorii
b. ,unt supuse ta#elor judiciare de timbru prevazute de 1g. 1$*3100.
c. 7acultative si gratuite.
ANS: C
.2. 6ermenul de * luni prevazut pentru procedura prealabila:
a. "ste un termen de decadere;
b. "ste un termen de recomandare;
c. "ste un termen de prescriptie.
ANS: C
.. )ersoanele fizice si persoanele juridice de drept privat pot formula capete de cerere prin care invoca
apararea unui interes legitim public:
a. )e calea actiunii principale;
b. )e cale de e#ceptie;
c. Numai in subsidiar, in masura in care vatamarea interesului legitim public decurge logic din incalcarea
dreptului subiectiv sau a interesului legitim privat.
19
ANS: C
.$. )ersoana vatamata intr-un drept recunoscut de lege sau intr-un interes legitim printr-un act administrativ
unilateral:
a. )oate solicita daune cominatorii;
b. )oate solicita daune interese;
c. )oate solicita reparatii pentru daune morale.
ANS: C
.'. Dupa pronuntarea Curtii Constitutionale asupra neconstitutionalitatii ordonantei sau a dispozitiei din
ordonanta, instanta de contencios administrativ:
a. ,e pronunta pe fondul cauzei in Camera de Consiliu;
b. !epune cauza pe rol, fara citarea pertilor, apreciind ca acestea au termen in cunostinta;
c. !epune cauza pe rol si da termen, cu citarea partilor.
ANS: C
.*. Daca reclamantul a optat pentru instanta de la domiciliul paratului:
a. ,e poate invoca e#ceptia necompetentei teritoriale numai pana la primul termen de judecata;
b. Nu se poate invoca e#ceptia necompetentei teritoriale;
c. ,e poate invoca e#ceptia necompetentei teritoriale pana la terminarea dezbaterilor.
ANS: B
... 4rdonantele sau dispozitiile din ordonante care se considera a fi neconstitutionale, precum si actele
administrative cu caracter normativ care se considera a fi nelegale pot fi atacate oricand.
a. )ot fi atacate in termen de * luni de la luarea la cunostinta;
b. )ot fi atacate oricand;
c. )ot fi atacate in termenul general de prescriptie de ani.
ANS: B
20
./. :otararile se redacteaza si se motiveaza in cel mult 2 de zile de la pronuntare.
a. %n cel mult 1' zile de la pronuntare;
b. %n cel mult *2 de zile de la pronuntare;
c. %n cel mult 2 de zile de la pronuntare.
ANS: C
.0. Cand persoana vatamata a cerut anularea actului administrativ, fara a cere in acelasi timp si despagubiri,
termenul de prescriptie pentru cererea de despagubire curge :
a. De la data emiterii actului administrativ;
b. De la data la care acesta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca intinderea pagubei;
c. De la data cand &otararea judecatoreasca a devenit irevocabila.
ANS: B
/2. )ana la constituirea tribunalelor administrativ-fiscale, litigiile se solutioneaza:
a. De intantele de drept comun;
b. De sectiile de contencios administrativ ale tribunalelor;
c. De Curtile de Apel.
ANS: B
21