Sunteți pe pagina 1din 9

APROBAT SC ..

ADMINISTRATOR
PROCEDURI PRIVIND INVENTARIEREA
LA 31.12.2012
Scopul invent!ie!ii e"te #
- stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor datoriilor si ca!italurilor !ro!rii
- stabilirea situatiei reale a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu a!artinind altor !ersonae "uridice
sau #i$ice
- in vederea intocmirii situatiilor #inanciare anuale ast#el incit sa o#ere o ima%ine #idela a !o$itiei
#inanciare si a !er#ormantelor SC .
Invent!ie!e ele$entelo! %e ntu! ctivelo! & %to!iilo! "i cpitlu!ilo! p!op!ii %etinute "e v
e'ectu #
a& Cel !utin odata in cursul e'ercitiului #inanciar de re%ula in luna decembrie
b& (a incetarea activitatii sau cu oca$ia reor%ani$arii )#u$iunedivi$are etc&
c& (a cererea or%anelor de control sau a altor or%ane !reva$ute de le%e
d& Daca sunt indicia ca e'ista li!suri sau !lusuri in %estiune care nu !ot #i stabilite decit !rin
inventariere
e& Daca intervine o !redare !rimire de %estiuni
#& Daca intervine o reor%ani$are a %estiunilor
%& Daca intervin ca$uri de #orta ma"ora sau calamitati natural
Daca sunt inventariate toate elementele de natura activelor dintr-o %estiune in ca$urile enuntate
mai sus de la litera a& la %& SC ..!rin a!robarea acordata de catre
administratorul ei d-l*d-na !oate considera ca aceasta tine loc de
inventarierea anuala in conditiile in care in re%istrul-inventar se cu!rinde valoarea stocurilor #a!tice
inventariate si inscrise in listele de inventariere actuali$ate cu intrarile si iesirile de bunuri din !erioada
cu!rinsa intre data inventarierii si data inc+eierii e'ercitiului #inanciar.
La SCtoate elementele de natura activelor sunt date in raspunderea
gestionara /in folosinta salariatilor / in folosinta administratorului.
Model o#erit de , +tt!-**....cabinete'!ert.ro*
O!(ni)!e invent!ie!ii ele$entelo! %e ntu! ctivelo! & %to!iilo! "i
cpitlu!ilo! p!op!ii l SC *********..
1. Comisia/comisiile de inventariere se numeste/numesc de catre administrator prin decizie
scrisa.Decizia va contine :
-com!onenta comisiei )!resedinte si membrii*administrator daca nu are salariati&
-e#ectuarea inventarierii )modalitati te+nice& si metoda de inventariere
-%estiunea su!usa inventarierii
-data de ince!ere si data terminarii inventarierii
2. Comisiile de inventariere vor fi coordonate de catre comisia centrala numita prin decizie scrisa
de catre administrator (daca este cazul)
. SC sta!ileste ca la efectuarea operatiunilor de inventariere sa
participe/sa nu participe conta!ilii care tin evidenta gestiunii.
". Lucrari pregatitoare pentru a crea conditii de lucru comisiei de inventariere
- or%ani$area de!o$it/rii bunurilor %ru!ate !e sorto-ti!o-dimensiuni codi#icarea acestora 0i
1ntocmirea etic+etelor de ra#t2
- 3inerea la $i a eviden3ei te+nico-o!erative la %estiuni 0i a celei contabile 0i e#ectuarea
con#runt/rii datelor din aceste eviden3e
- !artici!area 1ntre%ii comisii de inventariere la lucr/rile de inventariere2
- asi%urarea !ersonalului necesar !entru mani!ularea bunurilor care se inventaria$/ res!ectiv
!entru sortare a0e$are c4nt/rire m/surare num/rare etc.2
- asi%urarea !artici!/rii la identi#icarea bunurilor inventariate )calitate sort !re3 etc.& 0i la
evaluarea lor con#orm re%lement/rilor contabile a!licabile a unor s!eciali0ti din entitate sau din a#ara
acesteia la solicitarea !re0edintelui comisiei de inventariere. Aceste !ersoane au obli%a3ia de a
semna listele de inventariere !entru atestarea datelor 1nscrise2
- dotarea %estiunii cu a!arate 0i instrumente adecvate 0i 1n num/r su#icient !entru m/surare
c4nt/rire cu cititoare de coduri de bare etc. cu mi"loace de identi#icare )cataloa%e mostre sonde
etc.& !recum 0i cu birotica necesar/2
- dotarea comisiei de inventariere cu mi"loace te+nice de calcul 0i de si%ilare a s!a3iilor
inventariate2
- asi%urarea !rotec3iei membrilor comisiei de inventariere 1n con#ormitate cu normele de !rotec3ie
a muncii2
- asi%urarea securit/3ii u0ilor #erestrelor !or3ilor etc. de la ma%a$ine de!o$ite %estiuni etc.
#. Comisia de inventariere se preocupa de :
a& 1nainte de 1nce!erea o!era3iunii de inventariere s/ ia de la %estionarul r/s!un$/tor de %estiunea
bunurilor o declara3ie scris/ din care s/ re$ulte dac/-
- %estionea$/ bunuri 0i 1n alte locuri de de!o$itare2
- 1n a#ara bunurilor entit/3ii res!ective are 1n %estiune 0i alte bunuri a!ar3in4nd ter3ilor !rimite cu sau
#/r/ documente2
Model o#erit de , +tt!-**....cabinete'!ert.ro*
- are !lusuri sau li!suri 1n %estiune des!re a c/ror cantitate ori valoare are cuno0tin3/2
- are bunuri nerece!3ionate sau care trebuie e'!ediate )livrate& !entru care s-au 1ntocmit
documentele a#erente2
- a !rimit sau a eliberat bunuri #/r/ documente le%ale2
- de3ine numerar sau alte +4rtii de valoare re$ultate din v4n$area bunurilor a#late 1n %estiunea sa2
- are documente de !rimire-eliberare care nu au #ost o!erate 1n eviden3a %estiunii sau care nu au
#ost !redate la contabilitate.
De asemenea %estionarul va men3iona 1n declara3ia scris/ #elul num/rul 0i data ultimului document
de intrare*ie0ire a bunurilor 1n*din %estiune.
Declara3ia se datea$/ 0i se semnea$/ de c/tre %estionarul r/s!un$/tor de %estiunea bunurilor 0i de
c/tre comisia de inventariere. Semnarea declara3iei de c/tre %estionar se #ace 1n #a3a comisiei de
inventariere2
b& s/ identi#ice toate locurile )1nc/!erile& 1n care e'ist/ bunuri ce urmea$/ a #i inventariate2
c& s/ asi%ure 1nc+iderea 0i si%ilarea s!a3iilor de de!o$itare 1n !re$en3a %estionarului ori de c4te ori
se 1ntreru! o!era3iunile de inventariere 0i se !/r/se0te %estiunea.
Atunci c4nd bunurile su!use inventarierii %estionate de c/tre o sin%ur/ !ersoan/ sunt de!o$itate
1n locuri di#erite sau %estiunea are mai multe c/i de acces membrii comisiei care e#ectuea$/
inventarierea trebuie s/ si%ile$e toate aceste locuri 0i c/ile lor de acces cu e'ce!3ia locului 1n care a
1nce!ut inventarierea care se si%ilea$/ numai 1n ca$ul c4nd inventarierea nu se termin/ 1ntr-o sin%ur/
$i. (a reluarea lucr/rilor se veri#ic/ dac/ si%iliul este intact2 1n ca$ contrar acest #a!t se va consemna
1ntr-un !roces-verbal de constatare care se semnea$/ de c/tre comisia de inventariere 0i de c/tre
%estionar lu4ndu-se m/surile cores!un$/toare.
Documentele 1ntocmite de comisia de inventariere r/m4n 1n cadrul %estiunii inventariate 1n locuri
s!ecial amena"ate )#i0ete casete dula!uri etc.& 1ncuiate 0i si%ilate. Pre0edintele comisiei de
inventariere r/s!unde de o!era3iunea de si%ilare2
d& s/ bare$e 0i s/ semne$e la ultima o!era3iune #i0ele de ma%a$ie men3ion4nd data la care s-au
inventariat bunurile s/ vi$e$e documentele care !rivesc intr/ri sau ie0iri de bunuri e'istente 1n
%estiune dar ne1nre%istrate s/ dis!un/ 1nre%istrarea acestora 1n #i0ele de ma%a$ie 0i !redarea lor la
contabilitate ast#el 1nc4t situa3ia scri!tic/ a %estiunii s/ re#lecte realitatea2
e& s/ veri#ice numerarul din cas/ 0i s/ stabileasc/ suma 1ncas/rilor din $iua curent/ solicit4nd
de!unerea numerarului la casieria entit/3ii )la %estiunile cu v4n$are cu am/nuntul&2
#& s/ controle$e dac/ toate instrumentele 0i a!aratele de m/sur/ sau de c4nt/rire au #ost veri#icate 0i
dac/ sunt 1n bun/ stare de #unc3ionare2
%& 1n ca$ul 1n care %estionarul nu s-a !re$entat la data 0i ora #i'ate !entru 1nce!erea o!era3iunilor de
inventariere comisia de inventariere si%ilea$/ %estiunea 0i comunic/ aceasta comisiei centrale sau
administratorului ordonatorului de credite sau altei !ersoane care are obli%a3ia %estion/rii entit/3ii
con#orm !rocedurilor !ro!rii !rivind inventarierea. Aceste !ersoane au obli%a3ia s/ 1l 1ncuno0tin3e$e
imediat 1n scris !e %estionar des!re re!ro%ramarea inventarierii ce trebuie s/ se e#ectue$e indic4nd
locul $iua 0i ora #i'ate !entru 1nce!erea o!era3iunilor de inventariere.
Dac/ %estionarul nu se !re$int/ nici de aceast/ dat/ la locul data 0i ora #i'ate inventarierea se
e#ectuea$/ de c/tre comisia de inventariere 1n !re$en3a re!re$entantului s/u le%al sau a altei
!ersoane numit/ !rin deci$ie scris/ care s/ 1l re!re$inte !e %estionar.
5. $entru desfasurarea inventarierii se sisteaza/nu se sisteaza operatiunile de intrare%iesire de
!unuri supuse inventarierii.

6. $e toat& durata inventarierii' programul (i perioada inventarierii se afi(eaz& la loc vizi!il.
7. )nventarierea propriu%zisa :
- Inventarierea imobili$/rilor necor!orale se e#ectuea$/ !rin constatarea e'isten3ei 0i a!artenen3ei
acestora la entit/3ile de3in/toare iar 1n ca$ul brevetelor licen3elor m/rcilor de #abric/ 0i al altor
imobili$/ri necor!orale este necesar/ dovedirea e'isten3ei acestora !e ba$a titlurilor de !ro!rietate
sau a altor documente "uridice de atestare a unor dre!turi le%ale.
- Inventarierea terenurilor se e#ectuea$/ !e ba$a documentelor care atest/ dre!tul de !ro!rietate
al acestora 0i a altor documente !otrivit le%ii.
Cl/dirile se inventaria$/ !rin identi#icarea lor !e ba$a titlurilor de !ro!rietate 0i a dosarului te+nic al
acestora.
Construc3iile 0i ec+i!amentele s!eciale cum sunt- re3elele de ener%ie electric/ termic/ %a$e a!/
canal telecomunica3ii c/ile #erate 0i altele similare se inventaria$/ !otrivit re%ulilor stabilite de
de3in/torii acestora.
Model o#erit de , +tt!-**....cabinete'!ert.ro*
Imobili$/rile cor!orale care 1n !erioada inventarierii se a#l/ 1n a#ara entit/3ii )va!oare locomotive
va%oane avioane autove+icule etc.& !lecate 1n curs/ de lun%/ durat/ ma0inile de #or3/ 0i utila"ele
ener%etice ma0inile utila"ele 0i instala3iile de lucru a!aratele 0i instala3iile de m/surare control 0i
re%lare 0i mi"loacele de trans!ort date !entru re!ara3ii 1n a#ara entit/3ii se inventaria$/ 1naintea ie0irii
lor tem!orare din %estiunea entit/3ii sau !rin con#irmare scris/ !rimit/ de la entitatea unde acestea se
%/sesc !otrivit !rocedurilor !ro!rii a!robate.
- 8n listele de inventariere a imobili$/rilor necor!orale 0i cor!orale a#late 1n curs de e'ecu3ie se
men3ionea$/ !entru #iecare obiect 1n !arte !e ba$a constat/rii la #a3a locului- denumirea obiectului 0i
valoarea determinat/ !otrivit stadiului de e'ecu3ie !e ba$a valorii din documenta3ia e'istent/ )devi$e&
!recum 0i 1n #unc3ie de volumul lucr/rilor reali$ate la data inventarierii. Materialele 0i utila"ele !rimite
de la bene#iciari !entru monta" 0i ne1ncor!orate 1n lucr/ri se inventaria$/ se!arat.
- Investi3iile !use 1n #unc3iune total sau !ar3ial c/rora nu li s-au 1ntocmit #ormele de 1nre%istrare ca
imobili$/ri cor!orale se 1nscriu 1n liste de inventariere distincte. De asemenea lucr/rile de investi3ii
care nu se mai e'ecut/ #iind sistate sau abandonate se 1nscriu 1n liste de inventariere distincte
men3ion4ndu-se cau$ele sist/rii sau abandon/rii a!robarea de sistare ori abandonare 0i m/surile ce
se !ro!un 1n le%/tur/ cu aceste lucr/ri.
- Stabilirea stocurilor #a!tice se #ace !rin num/rare c4nt/rire m/surare sau cubare du!/ ca$.
Bunurile a#late 1n ambala"e ori%inale intacte se des#ac !rin sonda" acest lucru urm4nd a #i men3ionat 0i
1n listele de inventariere res!ective.
- (a lic+idele a c/ror cantitate e#ectiv/ nu se !oate stabili !rin transva$are 0i m/surare con3inutul
vaselor - stabilit 1n #unc3ie de volum densitate com!o$i3ie etc. - se veri#ic/ !rin scoaterea de !robe din
aceste vase 3in4ndu-se seama de densitate com!o$i3ie 0i de alte caracteristici ale lic+idelor care se
constat/ #ie or%anole!tic #ie !rin m/surare sau !robe de laborator du!/ ca$.
- Materialele de mas/ ca- ciment o3el beton !roduse de carier/ 0i balastier/ !roduse a%ricole 0i
alte materiale similare ale c/ror c4nt/rire 0i m/surare ar necesita c+eltuieli im!ortante sau ar conduce
la de%radarea bunurilor res!ective se !ot inventaria !e ba$/ de calcule te+nice.
- 8n listele de inventariere a materialelor !rev/$ute la alineatele !recedente se men3ionea$/ modul
1n care s-a #/cut inventarierea !recum 0i datele te+nice care au stat la ba$a calculelor res!ective.
- Bunurile din domeniul !ublic al statului 0i al unit/3ilor administrativ-teritoriale date 1n
administrare concesionate sau 1nc+iriate institu3iilor !ublice societ/3ilor*com!aniilor na3ionale 0i
re%iilor autonome !otrivit le%ii se inventaria$/ 0i se 1nscriu 1n listele de inventariere distincte 1n cadrul
acestor unit/3i.
- Bunurile a#late asu!ra an%a"a3ilor la data inventarierii )ec+i!ament ca$armament scule unelte
etc.& se inventaria$/ 0i se trec 1n liste de inventariere distincte s!eci#ic4ndu-se !ersoanele care
r/s!und de !/strarea lor. 8n cadrul eviden3ierii acestora !e #orma3ii 0i locuri de munc/ bunurile vor #i
centrali$ate 0i com!arate cu datele din eviden3a te+nico-o!erativ/ !recum 0i cu cele din eviden3a
contabil/.
- Bunurile cu un %rad mare de !erisabilitate se inventaria$/ cu !rioritate #/r/ a se st4n"eni
consumul*comerciali$area imediat/ a acestora.
- Comisia de inventariere are obli%a3ia s/ controle$e toate locurile 1n care !ot e'ista bunuri care
trebuie su!use inventarierii.
- Toate bunurile ce se inventaria$/ se 1nscriu 1n listele de inventariere care trebuie s/ se
1ntocmeasc/ !e locuri de de!o$itare !e %estiuni 0i !e cate%orii de bunuri.
- Bunurile e'istente 1n entitate 0i a!ar3in4nd altor entit/3i )1nc+iriate 1n leasin% 1n concesiune 1n
administrare 1n custodie !rimite 1n vederea v4n$/rii 1n re%im de consi%na3ie s!re !relucrare etc.& se
inventaria$/ 0i se 1nscriu 1n liste de inventariere distincte. (istele de inventariere !entru aceste bunuri
trebuie s/ con3in/ in#orma3ii cu !rivire la num/rul 0i data actului de !redare-!rimire 0i ale documentului
de livrare !recum 0i alte in#orma3ii utile.
- (istele de inventariere cu!rin$4nd bunurile a!ar3in4nd ter3ilor se trimit 0i !ersoanei #i$ice sau
"uridice rom4ne ori str/ine du!/ ca$ c/reia 1i a!ar3in bunurile res!ective 1n termen de cel mult 9:
$ile lucr/toare de la terminarea inventarierii urm4nd ca !ro!rietarul bunurilor s/ comunice eventualele
ne!otriviri 1n termen de : $ile lucr/toare de la !rimirea listelor de inventariere.
- 8n ca$ de ne!otriviri entitatea de3in/toare este obli%at/ s/ clari#ice situa3ia di#eren3elor
res!ective 0i s/ comunice constat/rile sale !ersoanei #i$ice sau "uridice c/reia 1i a!ar3in bunurile
res!ective 1n termen de : $ile lucr/toare de la !rimirea sesi$/rii.
- Societ/3ile de leasin% trebuie s/ solicite utili$atorilor #urni$area listelor de inventariere cu bunurile
care #ac obiectul contractelor de leasin%. 8n ba$a datelor cu!rinse 1n aceste liste societatea de leasin%
!oate calcula 0i 1nre%istra a"ust/ri !entru de!recierea imobili$/rilor sau a crean3elor imobili$ate du!/
ca$.
- 8n ca$ul 1n care listele de inventariere nu sunt #urni$ate de c/tre locatar societatea de leasin% va
!utea constitui a"ust/ri !entru de!recierea bunurilor res!ective !e ba$a !re3urilor de !ia3/ dis!onibile
Model o#erit de , +tt!-**....cabinete'!ert.ro*
la data inventarierii 3in4nd seama de caracteristicile bunului ce #ace obiectul leasin%ului )an de
#abrica3ie durata de via3/&.
- Pentru veri#icarea e'actit/3ii in#orma3iilor !rimite societ/3ile de leasin% !ot 1ntre!rinde veri#ic/ri
#a!tice la locatari !otrivit !rocedurilor !ro!rii.
- Pentru situa3iile !rev/$ute la !re$entul !unct entit/3ile de3in/toare ale bunurilor sunt obli%ate s/
e#ectue$e inventarierea 0i s/ trimit/ s!re con#irmare listele de inventariere du!/ cum !ro!rietarii
acelor bunuri sunt obli%a3i s/ cear/ con#irmarea !rivind bunurile e'istente la ter3i. Ne!rimirea
con#irm/rii !rivind bunurile e'istente la ter3i nu re!re$int/ con#irmare tacit/.
- Pentru bunurile de!reciate inutili$abile sau deteriorate #/r/ mi0care ori %reu vandabile comen$i
1n curs abandonate sau sistate !recum 0i !entru crean3ele 0i obli%a3iile incerte ori 1n liti%iu se
1ntocmesc liste de inventariere distincte sau situa3ii analitice se!arate du!/ ca$.
- Determinarea stocurilor #a!tice se #ace ast#el 1nc4t s/ se evite omiterea ori inventarierea de dou/
sau de mai multe ori a acelora0i bunuri.
- Bunurile a#late 1n e'!edi3ie se inventaria$/ de c/tre entit/3ile #urni$oare iar bunurile ac+i$i3ionate
a#late 1n curs de a!rovi$ionare se inventaria$/ de entitatea cum!/r/toare 0i se 1nscriu 1n liste de
inventariere distincte.
- 8nainte de 1nce!erea inventarierii !roduselor 1n curs de e'ecu3ie 0i a semi#abricatelor din
!roduc3ia !ro!rie este necesar-
- s/ se !redea la ma%a$ii 0i la de!o$ite !e ba$a documentelor toate !rodusele 0i semi#abricatele a
c/ror !relucrare a #ost terminat/2
- s/ se colecte$e din sec3ii sau ateliere toate !rodusele re$iduale 0i de0eurile 1ntocmindu-se
documentele de constatare2
- s/ se 1ntocmeasc/ documentele de constatare 0i s/ se clari#ice situa3ia semi#abricatelor a c/ror
utili$are este 1ndoielnic/.
- 8n ca$ul !roduselor 1n curs de e'ecu3ie se inventaria$/ at4t !rodusele care nu au trecut !rin toate
#a$ele )stadiile& !relucr/rii im!use de !rocesul te+nolo%ic de !roduc3ie c4t 0i !rodusele care de0i au
#ost terminate nu au trecut toate !robele de rece!3ionare te+nic/ sau nu au #ost com!letate cu toate
!iesele 0i accesoriile lor.
- Inventarierea se e#ectuea$/ de asemenea !entru lucr/rile 0i serviciile 1n curs de e'ecu3ie sau
neterminate.
- Materiile !rime materialele !iesele de sc+imb semi#abricatele etc. a#late 1n sec3iile de !roduc3ie
0i nesu!use !relucr/rii nu se consider/ !roduse 1n curs de e'ecu3ie. Acestea se inventaria$/ se!arat
0i se re!un 1n conturile din care !rovin diminu4ndu-se c+eltuielile iar du!/ terminarea inventarierii
acestora se eviden3ia$/ 1n conturile ini3iale de c+eltuieli.
- Inventarierea !roduselor lucr/rilor 0i serviciilor 1n curs de e'ecu3ie din cadrul sec3iilor au'iliare se
#ace !rin stabilirea stadiului de e'ecutare a acestora.
- (a entit/3ile care au activitate de construc3ii-monta" !e ba$a constat/rii la #a3a locului se includ 1n
liste de inventariere distincte !e cate%orii de lucr/ri 0i !/r3i de elemente de construc3ii la care n-a #ost
e'ecutat 1ntre%ul volum de lucr/ri !rev/$ute 1n devi$e res!ectiv lucr/ri e'ecutate )terminate& dar
nerece!3ionate de c/tre bene#iciar denumirea obiectului 0i valoarea determinat/ !otrivit stadiului de
e'ecu3ie !otrivit valorii din documenta3ia e'istent/ )devi$e& !recum 0i 1n #unc3ie de volumul lucr/rilor
reali$ate la data inventarierii.
- Inventarierea lucr/rilor de moderni$are ne#inali$ate sau de re!ara3ii ale cl/dirilor instala3iilor
ma0inilor utila"elor mi"loacelor de trans!ort 0i ale altor bunuri se #ace !rin veri#icarea la #a3a locului a
stadiului #i$ic al lucr/rilor. Ast#el de lucr/ri se consemnea$/ 1ntr-o list/ de inventariere distinct/ 1n care
se indic/ denumirea obiectului su!us moderni$/rii sau re!ara3iei 0i valoarea determinat/ !otrivit
costului de devi$ 0i celui e#ectiv al lucr/rilor e'ecutate.
- Crean3ele 0i obli%a3iile #a3/ de ter3i sunt su!use veri#ic/rii 0i con#irm/rii !e ba$a e'traselor
soldurilor debitoare 0i creditoare ale conturilor de crean3e 0i datorii care de3in !onderea valoric/ 1n
totalul soldurilor acestor conturi !otrivit ;<'trasului de cont; )cod 9=-5->& sau !uncta"elor reci!roce
scrise. Neres!ectarea acestei !roceduri !recum 0i re#u$ul de con#irmare constituie abateri de la
!re$entele norme 0i se sanc3ionea$/ !otrivit le%ii.
- 8n situa3ia entit/3ilor care e#ectuea$/ decontarea crean3elor 0i obli%a3iilor !e ba$/ de deconturi
interne sau deconturi e'terne !eriodice con#irmate de c/tre !arteneri aceste documente !ot 3ine locul
e'traselor de cont con#irmate.
- Dis!onibilit/3ile b/ne0ti cecurile cambiile biletele la ordin scrisorile de %aran3ie acreditivele
i!otecile !recum 0i alte valori a#late 1n casieria entit/3ilor se inventaria$/ 1n con#ormitate cu
!revederile le%ale.
- Dis!onibilit/3ile a#late 1n conturi la b/nci sau la unit/3ile Tre$oreriei Statului se inventaria$/ !rin
con#runtarea soldurilor din e'trasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entit/3ii.
- 8n acest sco! e'trasele de cont din $iua de >9 decembrie sau din ultima $i bancar/ !use la
dis!o$i3ie de institu3iile de credit 0i unit/3ile Tre$oreriei Statului vor !urta 0tam!ila o#icial/ a acestora.
Model o#erit de , +tt!-**....cabinete'!ert.ro*
- 8n ca$ul entit/3ilor care !otrivit !revederilor (e%ii nr. 7?*9@@9 re!ublicat/ au o!tat !entru un
e'erci3iu #inanciar di#erit de anul calendaristic sunt avute 1n vedere in#orma3iile a#erente ultimei $ile a
e'erci3iului #inanciar ast#el ales.
- Dis!onibilit/3ile 1n lei 0i 1n valut/ din casieria entit/3ii se inventaria$/ 1n ultima $i lucr/toare a
e'erci3iului #inanciar du!/ 1nre%istrarea tuturor o!era3iunilor de 1ncas/ri 0i !l/3i !rivind e'erci3iul
res!ectiv con#runt4ndu-se soldurile din re%istrul de cas/ cu monetarul 0i cu cele din contabilitate.
- Inventarierea titlurilor !e termen scurt 0i lun% se e#ectuea$/ !e ba$a documentelor care atest/
de3inerea acestora )re%istrul ac3ionarilor documente care au stat la ba$a ac+i$i3iei sau !rimirii cu titlu
%ratuit& cu res!ectarea le%isla3iei 1n vi%oare.
- 8nscrierea 1n listele de inventariere a m/rcilor !o0tale a timbrelor #iscale a tic+etelor de c/l/torie
a tic+etelor de mas/ a tic+etelor cadou a tic+etelor de cre0/ a tic+etelor de vacan3/ a bonurilor
cantit/3i #i'e a biletelor de s!ectacole de intrare 1n mu$ee e'!o$i3ii 0i altele asemenea se #ace la
valoarea lor nominal/ cu e'ce!3ia timbrelor cu valoare #ilatelic/. Pentru bunurile de aceast/ natur/
constatate #/r/ utilitate )e'!irate deteriorate& se 1ntocmesc liste de inventariere distincte.
- Inventarierea timbrelor #ilatelice se e#ectuea$/ !otrivit !rocedurii elaborate 1n acest sco! de c/tre
administratorii entit/3ilor care le au 1n eviden3/.
- Pentru toate celelalte elemente de natura activelor datoriilor 0i ca!italurilor !ro!rii cu oca$ia
inventarierii se veri#ic/ realitatea soldurilor conturilor res!ective iar !entru cele a#late la ter3i se #ac
cereri de con#irmare care se vor ata0a la listele res!ective du!/ !rimirea con#irm/rii.
-8 n ca$ul imobili$/rilor cor!orale !recum 0i al celorlalte elemente de natura activelor !entru care
e'ist/ constituite a"ust/ri !entru de!reciere sau a"ust/ri !entru !ierdere de valoare 1n listele de
inventariere se 1nscrie valoarea de 1nre%istrare 1n contabilitate a acestora mai !u3in a"ust/rile !entru
de!reciere sau !ierdere de valoare 1nre%istrate !4n/ la data inventarierii care se com!ar/ cu
valoarea lor actual/ stabilit/ cu oca$ia inventarierii !e ba$/ de constat/ri #a!tice.
@. Semnarea listelor de inventariere:
Pe ultima #il/ a listei de inventariere %estionarul trebuie s/ men3ione$e dac/ toate bunurile 0i
valorile b/ne0ti din %estiune au #ost inventariate 0i consemnate 1n listele de inventariere 1n !re$en3a
sa. De asemenea acesta men3ionea$/ dac/ are obiec3ii cu !rivire la modul de e#ectuare a
inventarierii. 8n acest ca$ comisia de inventariere este obli%at/ s/ anali$e$e obiec3iile iar conclu$iile
la care a a"uns se vor men3iona la s#4r0itul listelor de inventariere.
(istele de inventariere se semnea$/ !e #iecare #il/ de c/tre !re0edintele 0i membrii comisiei de
inventariere de c/tre %estionar !recum 0i de c/tre s!eciali0ti solicita3i de c/tre !re0edintele comisiei
de inventariere !entru !artici!area la identi#icarea bunurilor inventariate.
8n ca$ul %estiunilor colective )cu mai mul3i %estionari& listele de inventariere se semnea$/ de
c/tre to3i %estionarii iar 1n ca$ul !red/rii-!rimirii %estiunii acestea se semnea$/ at4t de c/tre
%estionarul !red/tor c4t 0i de c/tre cel !rimitor.
Com!letarea listelor de inventariere se e#ectuea$/ #ie #olosind sistemul in#ormatic de !relucrare
automat/ a datelor #ie !rin 1nscrierea elementelor de active identi#icate #/r/ s!a3ii libere 0i #/r/
0ters/turi con#orm !rocedurilor interne a!robate.
(istele de inventariere utili$ate sunt cele !re$entate ca model 1n ane'a nr. > la Ordinul ministrului
economiei 0i #inan3elor nr. >.:9?*?AA7 !rivind documentele #inanciar-contabile.

9A. )nventarierea elementelor de activ care nu au su!stanta materiala ' a datoriilor si capitalurilor
proprii :
Pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substan3/ material/ a datoriilor 0i
ca!italurilor !ro!rii se 1ntocmesc situa3ii analitice distincte. Totalul situa3iilor analitice ast#el 1ntocmite
se veri#ic/ cu soldurile conturilor sintetice cores!un$/toare care se !reiau 1n ;Re%istrul-inventar; )cod
9=-9-?&.
99. Sta!ilirea rezultatelor inventarierii :
- Re$ultatele inventarierii se stabilesc !rin com!ararea datelor constatate #a!tic 0i 1nscrise 1n
listele de inventariere cu cele din eviden3a te+nico-o!erativ/ )#i0ele de ma%a$ie& 0i din contabilitate.
- 8nainte de stabilirea re$ultatelor inventarierii se !rocedea$/ la o anali$/ a tuturor stocurilor
1nscrise 1n #i0ele de ma%a$ie 0i a soldurilor din contabilitate !entru bunurile inventariate. <rorile
desco!erite cu aceast/ oca$ie trebuie corectate o!erativ du!/ care se !rocedea$/ la stabilirea
re$ultatelor inventarierii !rin con#runtarea cantit/3ilor consemnate 1n listele de inventariere cu eviden3a
te+nico- o!erativ/ !entru #iecare !o$i3ie.
Model o#erit de , +tt!-**....cabinete'!ert.ro*
9?. *valuarea elementelor de natura actvelor ' datoriilor si capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii:
a& - )9& <valuarea cu oca$ia inventarierii a elementelor de natura activelor datoriilor 0i
ca!italurilor !ro!rii se #ace !otrivit !revederilor re%lement/rilor contabile a!licabile !recum 0i ale
!re$entelor norme.
-)?& <valuarea se va e#ectua cu res!ectarea !rinci!iului !ermanen3ei metodelor !otrivit
c/ruia modelele 0i re%ulile de evaluare trebuie men3inute asi%ur4nd com!arabilitatea 1n tim! a
in#orma3iilor contabile.
b& (a stabilirea valorii de inventar a bunurilor se a!lic/ !rinci!iul !ruden3ei !otrivit c/ruia se 3ine
seama de toate a"ust/rile de valoare datorate de!recierilor sau !ierderilor de valoare. 8n ca$ul 1n care
se constat/ c/ valoarea de inventar este mai mare dec4t valoarea cu care acesta este eviden3iat 1n
contabilitate 1n listele de inventariere se 1nscriu valorile din contabilitate. 8n ca$ul 1n care valoarea de
inventar a bunurilor este mai mic/ dec4t valoarea din contabilitate 1n listele de inventariere se 1nscrie
valoarea de inventar.
c& Pentru elementele de natura activelor la care s-au constatat de!recieri !e ba$a listelor de
inventariere 1ntocmite distinct comisia de inventariere #ace !ro!uneri de a"ust/ri !entru de!reciere sau
a"ust/ri !entru !ierdere de valoare du!/ ca$ ori de 1nre%istrare a unor amorti$/ri su!limentare
)!entru de!recierile ireversibile ale imobili$/rilor amorti$abile& acolo unde este ca$ul ar/t4nd totodat/
cau$ele care au determinat aceste de!recieri.
d& Pentru toate !lusurile li!surile 0i de!recierile constatate la bunuri !recum 0i !entru !a%ubele
determinate de e'!irarea termenelor de !rescri!3ie a crean3elor sau din alte cau$e comisia de
inventariere solicit/ e'!lica3ii scrise de la !ersoanele care au r/s!underea %estion/rii bunurilor
res!ectiv a urm/ririi decont/rii crean3elor. Pe ba$a e'!lica3iilor !rimite 0i a documentelor anali$ate
comisia de inventariere stabile0te natura li!surilor !ierderilor !a%ubelor 0i de!recierilor constatate
!recum 0i natura !lusurilor !ro!un4nd 1n con#ormitate cu dis!o$i3iile le%ale modul de re%ulari$are a
di#eren3elor dintre datele din contabilitate 0i cele #a!tice re$ultate 1n urma inventarierii.
e& - )9& 8n situa3ia constat/rii unor !lusuri 1n %estiune bunurile res!ective se evaluea$/ !otrivit
re%lement/rilor contabile a!licabile.
- )?& 8n ca$ul constat/rii unor li!suri im!utabile 1n %estiune administratorii trebuie s/ im!ut/
!ersoanelor vinovate bunurile li!s/ la valoarea lor de 1nlocuire. Prin valoare de 1nlocuire 1n sensul
!re$entelor norme se 1n3ele%e costul de ac+i$i3ie al unui bun cu caracteristici 0i %rad de u$ur/ similare
celui li!s/ 1n %estiune la data constat/rii !a%ubei care cu!rinde !re3ul de cum!/rare !racticat !e
!ia3/ la care se adau%/ ta'ele nerecu!erabile inclusiv TBA c+eltuielile de trans!ort a!rovi$ionare 0i
alte c+eltuieli accesorii necesare !entru !unerea 1n stare de utilitate sau !entru intrarea 1n %estiune a
bunului res!ectiv. 8n ca$ul bunurilor constatate li!s/ ce urmea$/ a #i im!utate care nu !ot #i
cum!/rate de !e !ia3/ valoarea de im!utare se stabile0te de c/tre o comisie #ormat/ din s!eciali0ti 1n
domeniul res!ectiv.
- )>& (a stabilirea valorii debitului 1n ca$urile 1n care li!surile 1n %estiune nu sunt considerate
in#rac3iuni se are 1n vedere !osibilitatea com!ens/rii li!surilor cu eventualele !lusuri constatate dac/
sunt 1nde!linite urm/toarele condi3ii-
- s/ e'iste riscul de con#u$ie 1ntre sorturile aceluia0i bun material din cau$a asem/n/rii 1n ceea ce
!rive0te as!ectul e'terior- culoare desen model dimensiuni ambala" sau alte elemente2
- di#eren3ele constatate 1n !lus sau 1n minus s/ se re#ere la aceea0i !erioad/ de %estiune 0i la
aceea0i %estiune.
- )=& Nu se admite com!ensarea 1n ca$urile 1n care s-a #/cut dovada c/ li!surile constatate la
inventariere !rovin din sustra%erea sau din de%radarea bunurilor res!ective datorat/ vinov/3iei
!ersoanelor care r/s!und de %estionarea acestor bunuri.
- ):& (istele cu sorturile de !roduse m/r#uri ambala"e 0i alte valori materiale care 1ntrunesc
condi3iile de com!ensare datorit/ riscului de con#u$ie se a!rob/ anual de c/tre administratori
ordonatorii de credite sau !ersoana care are obli%a3ia %estion/rii 0i servesc !entru u$ intern 1n cadrul
entit/3ilor res!ective. Com!ensarea se #ace !entru cantit/3i e%ale 1ntre !lusurile 0i li!surile constatate.
8n ca$ul 1n care cantit/3ile sorturilor su!use com!ens/rii la care s-au constatat !lusuri sunt mai mari
dec4t cantit/3ile sorturilor admise la com!ensare la care s-au constatat li!suri se va !roceda la
stabilirea e%alit/3ii cantitative !rin eliminarea din calcul a di#eren3ei 1n !lus. Aceast/ eliminare se #ace
1nce!4nd cu sorturile care au !re3urile unitare cele mai sc/$ute 1n ordine cresc/toare. 8n ca$ul 1n
care cantit/3ile sorturilor su!use com!ens/rii la care s-au constatat li!suri sunt mai mari dec4t
cantit/3ile sorturilor admise la com!ensare la care s-au constatat !lusuri se va !roceda de
asemenea la stabilirea e%alit/3ii cantitative !rin eliminarea din calcul a cantit/3ii care de!/0e0te totalul
cantitativ al !lusurilor. <liminarea se #ace 1nce!4nd cu sorturile care au !re3urile unitare cele mai
sc/$ute 1n ordine cresc/toare.
#& - )9& Pentru bunurile la care sunt acce!tate sc/$/minte 1n ca$ul com!ens/rii li!surilor cu
!lusurile stabilite la inventariere sc/$/mintele se calculea$/ numai 1n situa3ia 1n care cantit/3ile li!s/
Model o#erit de , +tt!-**....cabinete'!ert.ro*
sunt mai mari dec4t cantit/3ile constatate 1n !lus. 8n aceast/ situa3ie cotele de sc/$/minte se a!lic/ 1n
!rimul r4nd la bunurile la care s-au constatat li!surile. Dac/ 1n urma a!lic/rii sc/$/mintelor res!ective
mai r/m4n di#eren3e cantitative 1n minus cotele de sc/$/minte se !ot a!lica 0i asu!ra celorlalte bunuri
admise 1n com!ensare la care s-au constatat !lusuri sau la care nu au re$ultat di#eren3e. Di#eren3a
stabilit/ 1n minus 1n urma com!ens/rii 0i a!lic/rii tuturor cotelor de sc/$/minte re!re$ent4nd
!re"udiciu !entru entitate se recu!erea$/ de la !ersoanele vinovate 1n con#ormitate cu dis!o$i3iile
le%ale.
- )?& Normele !rivind limitele admisibile la !erisabilitate sau cele stabilite intern nu se a!lic/
antici!at ci numai du!/ constatarea e'isten3ei e#ective a li!surilor 0i numai 1n limita acestora. De
asemenea limitele de !erisabilitate nu se a!lic/ automat acestea #iind considerate limite ma'ime.
- )>& Pentru !a%ubele constatate 1n %estiune r/s!und !ersoanele vinovate de !roducerea lor.
Im!utarea acestora se #ace la valoarea de 1nlocuire a0a cum a #ost de#init/ 1n !re$entele norme.
9>. )ntocmirea procesului +ver!al privind rezultatele inventarierii
- Procesul-verbal !rivind re$ultatele inventarierii trebuie s/ con3in/ 1n !rinci!al urm/toarele
elemente- data 1ntocmirii numele 0i !renumele membrilor comisiei de inventariere num/rul 0i data
deci$iei de numire a comisiei de inventariere %estiunea*%estiunile inventariat/*inventariate data
1nce!erii 0i termin/rii o!era3iunii de inventariere re$ultatele inventarierii conclu$iile 0i !ro!unerile
comisiei cu !rivire la cau$ele !lusurilor 0i ale li!surilor constatate 0i !ersoanele vinovate !recum 0i
!ro!uneri de m/suri 1n le%/tur/ cu acestea volumul stocurilor de!reciate #/r/ mi0care cu mi0care
lent/ %reu vandabile #/r/ des#acere asi%urat/ 0i !ro!uneri de m/suri 1n vederea reinte%r/rii lor 1n
circuitul economic !ro!uneri de scoatere din #unc3iune a imobili$/rilor cor!orale res!ectiv din
eviden3/ a imobili$/rilor necor!orale !ro!uneri de scoatere din u$ a materialelor de natura obiectelor
de inventar 0i declasare sau casare a unor stocuri constat/ri !rivind !/strarea de!o$itarea
conservarea asi%urarea inte%rit/3ii bunurilor din %estiune !recum 0i alte as!ecte le%ate de activitatea
%estiunii inventariate.
- Pro!unerile cu!rinse 1n !rocesul-verbal al comisiei de inventariere se !re$int/ 1n termen de 6
$ile lucr/toare de la data 1nc+eierii o!era3iunilor de inventariere administratorului ordonatorului de
credite sau !ersoanei res!onsabile cu %estiunea entit/3ii. Acesta cu avi$ul conduc/torului
com!artimentului #inanciar-contabil 0i al conduc/torului com!artimentului "uridic decide asu!ra
solu3ion/rii !ro!unerilor #/cute cu res!ectarea dis!o$i3iilor le%ale.
9=. Completarea ,egistrului + )nventar
a&- )9& ;Re%istrul-inventar; )cod 9=-9-?& este un document contabil obli%atoriu 1n care se 1nscriu
re$ultatele inventarierii elementelor de natura activelor datoriilor 0i ca!italurilor !ro!rii %ru!ate du!/
natura lor con#orm !osturilor din bilan3. <lementele de natura activelor datoriilor 0i ca!italurilor !ro!rii
1nscrise 1n re%istrul-inventar au la ba$/ listele de inventariere !rocesele-verbale de inventariere 0i
situa3iile analitice du!/ ca$ care "usti#ic/ con3inutul #iec/rui !ost din bilan3.
- )?& 8n ca$ul 1n care inventarierea are loc !e !arcursul anului datele re$ultate din
o!era3iunea de inventariere se actuali$ea$/ cu intr/rile sau ie0irile din !erioada cu!rins/ 1ntre data
inventarierii 0i data 1nc+eierii e'erci3iului #inanciar datele actuali$ate #iind a!oi cu!rinse 1n re%istrul-
inventar. O!era3iunea de actuali$are a datelor re$ultate din inventariere se va e#ectua ast#el 1nc4t la
s#4r0itul e'erci3iului #inanciar s/ #ie re#lectat/ situa3ia real/ a elementelor de natura activelor datoriilor
0i ca!italurilor !ro!rii.
- )>& Com!letarea re%istrului-inventar se e#ectuea$/ 1n momentul 1n care se stabilesc soldurile
tuturor conturilor bilan3iere inclusiv cele a#erente im!o$itului !e !ro#it 0i a"ust/rile !entru de!reciere
sau !ierdere de valoare du!/ ca$. Re%istrul-inventar !oate #i ada!tat 1n #unc3ie de s!eci#icul 0i
necesit/3ile entit/3ilor cu condi3ia res!ect/rii con3inutului minim de in#orma3ii !rev/$ut !entru acesta.
b& - )9& Re$ultatele inventarierii trebuie 1nre%istrate 1n eviden3a te+nico-o!erativ/ 1n termen de cel
mult 6 $ile lucr/toare de la data a!rob/rii !rocesului-verbal de inventariere de c/tre administrator
ordonatorul de credite sau !ersoana res!onsabil/ cu %estiunea entit/3ii. Re$ultatul inventarierii se
1nre%istrea$/ 1n contabilitate !otrivit !revederilor (e%ii nr. 7?*9@@9 re!ublicat/ 0i 1n con#ormitate cu
re%lement/rile contabile a!licabile.
- )?& Pe ba$a re%istrului-inventar 0i a balan3ei de veri#icare 1ntocmite la #inele e'erci3iului
#inanciar se 1ntocme0te bilan3ul !arte com!onent/ a situa3iilor #inanciare anuale ale c/rui !osturi
trebuie s/ cores!und/ cu datele 1nre%istrate 1n contabilitate !use de acord cu situa3ia real/ a
elementelor de natura activelor datoriilor 0i ca!italurilor !ro!rii stabilit/ !e ba$a inventarului.
Model o#erit de , +tt!-**....cabinete'!ert.ro*
P!e)entele p!oce%u!i "unt intoc$ite %e SC ............................ cu !e"pect!e u!$to!elo! cte
no!$tive #
- (e%ea nr 7?*@9 Re!ublicata(e%ea contabilitatii
- OMCP nr ?759*?AA@ !rivind normele !entru or%ani$area si e#ectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor datoriilor si ca!italurilor !ro!rii
Sursa ori%inala !roceduri - +tt!-**....ceccarb+.ro*
Model o#erit de , +tt!-**....cabinete'!ert.ro*