Sunteți pe pagina 1din 5

1/5 ioanacarp.wordpress.

com/2012/10/24/sistemul-european-de-tv a-la-incasare/
ioanacarp
reflectiile unui avocat
OCTOMBRIE 24, 2012 by IOANACARP
Sistemul European de TVA la incasare
Intrucat s-a legiferat un sistem romanesc de TVA la incasare, voi reflecta in cele ce urmeaza
asupra a ceea ce, in opinia mea, trebuia implementat: sistemul european de TVA la incasare,
mai exact sistemul optional de contabilitate de casa.
Directiva TVA (Directiva nr. 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoare
adaugata, modificata prin Directiva nr. 2010/45/UE a Consiliului in ceea ce priveste normele privind
facturarea), Titlul VI Fapt generator si Exigibilitatea TVA stabileste cand devine exigibila taxa.
In cazul livrarii de bunuri si prestarii de servicii, altele decat achizitia intracomunitara si
importul de bunuri, regula este prevazuta la art. 63: Faptul generator intervine si taxa devine
exigibila atunci cand sunt livrate bunurile sau sunt prestate serviciile. Art. 64 modificat prin
Directiva 45, stabileste momentul la care se considera livrate/prestate unele bunuri/servicii, iar art. 65
reglementeaza situatia avansurilor, stabilind ca taxa devine exigibila la incasarea platii si la suma
incasata.
Art. 66 Directiva TVA:
Prin derogare de la art. 63, 64 si 65, statele membre pot prevedea ca TVA sa devina exigibila,
pentru anumite operatiuni sau anumite categorii de persoane impozabile, la una din
urmatoarele date:
(a) cel tarziu la data emiterii facturii;
(b) cel tarziu la data incasarii platii;
(c) atunci cand nu se emite o factura sau cand aceasta este emisa tarziu, intr-un termen specificat, nu
mai tarziu de momentul expirarii termenului-limita pentru emiterea facturilor impus de statele
membre in conformitate cu art. 222 par.2, sau atunci cand nu a fost impus un astfel de termen de catre
statul membru, intr-un termen specificat de la data faptului generator.
Cu toate acestea, derogarea prevazuta la primul paragraf nu se aplica prestarilor de servicii
pentru care taxa este datorata de beneficiar in conformitate cu art. 196 si livrarii sau
transferului de bunuri mentionate la art. 67.
In sfarsit, art. 67 reglementeaza situatia livrarii si transferului in regim de scutire de bunuri
expediate/transportate in alt stat membru- taxa devine exigibila la emiterea facturii sau la expirarea
termenului de la art. 222 par. 1, daca nu a fost emisa factura. Acestor livrari sau tranferuri nu li se
aplica art. 64 alin. 1, art. 64 alin. 2 par. 3 si art. 65, ramanand aplicabil desigur art. 64 alin. 2 par.1 in
cazul livrarii continue.
05.12.2012 Sistemul European de TVA la incasare ioanacarp
2/5 ioanacarp.wordpress.com/2012/10/24/sistemul-european-de-tv a-la-incasare/
Titlul X Deduceri, Cap. I Originea si sfera de aplicare a dreptului de deducere: art. 167
stabileste regula: Dreptul de deducere ia nastere in momentul in care taxa deductibila
devine exigibila. Prin Directiva 45, se introduce art. 167a (sau 167bis):
Statele membre pot prevedea, in cadrul unui sistem optional, ca dreptul de deducere al
unei persoane impozabile a carei TVA devine exigibila numai in conformitate cu art. 66 lit.
(b) sa fie amanat pana in momentul in care TVA pentru bunurile sau serviciile care i-au fost
livrate sau prestate a fost platita furnizorului sau.
Statele membre care aplica sistemul optional mentionat la primul paragarf stabilesc un
plafon pentru persoanele impozabile care utilizeaza sistemul pe teritoriul lor, plafon care
se bazeaza pe cifra de afaceri calculata in conformitate cu art. 288. Acest plafon nu poate
depasi 500000 EUR sau echivalentul in moneda nationala. Statele membre pot creste
plafonul pana la 2000000 EUR sau echivalentul in moneda nationala dupa consultarea
comitetului TVA. Cu toate acestea, consultarea Comitetului TVA nu este impusa statelor
membre care au aplicat un plafon superior celui de 500000 EUR sau echivalentul in moneda
nationala la 31 decembrie 2012.
Procesul legislativ privind art. 167a
Directiva 45 a fost adoptata de Consiliu, la propunerea Comisiei, in urma consultarii Parlamentului
European si a Comitetului Economic si Social, in temeiul art. 113 TFUE, adica in masura in care
aceasta armonizare a legislatiilor statelor membre privind impozitul pe cifra de afaceri este necesara
pentru a asigura instituirea si functionarea pietei interne si pentru a evita denaturarea concurentei.
Propunerea Comisiei a fost prezentata Consiliului in 28.01.2009, insotita de o Comunicare
privind Evolutiile tehnologice in domeniul facturarii si masuri destinate simplificarii, modernizarii si
armonizarii suplimentare a normelor de facturare cu TVA. Propunerea art. 167a initial era astfel:
1. Atunci cand taxa deductibila devine exigibila in momentul incasarii platii, statele membre pot
prevedea ca dreptul de deducere ia nastere in momentul livrarii marfurilor si al prestarii serviciilor
sau in momentul emiterii facturii.
2. Statele membre pot prevedea, in cadrul unui sistem optional, ca persoanele impozabile trebuie sa
amane dreptul de deducere pana in momentul in care TVA a fost platita furnizorului, atunci cand
sunt indeplinite urmatoarele conditii:
(a) persoana impozabila contabilizeaza TVA pentru vanzari, pentru livrarile/prestarile sale, doar
atunci cand a primit efectiv plata de la clienti;
(b) cifra anuala de afaceri a persoanei impozabile nu depaseste 2000000 EUR.
Statele membre informeaza comitetul TVA cu privire la masurile legislative nationale adoptate in
conformitate cu primul paragraf.
Expunerea de motive ce insoteste Propunerea legislativa (COM 2009/21) descrie modificarea
legislativa in privinta dreptului de deducere prin masura Contabilitatii de casa:
Unele state membre dispun de o autorizare de derogare in ceea ce priveste termenul in care
poate fi exercitat dreptul de deducere pentru acele persoane impozabile care declara TVA in cadrul
unui sistem optional de contabilitate de casa care simplifica plata TVA pentru intreprinderile mici.
Aceasta derogare intarzie dreptul de deducere pentru acele persoane impozabile din cadrul
sistemului de contabilitate de casa pana in momentul in care acestea efectueaza plata catre
furnizori, cu conditia ca ele sa poata intarzia momentul in care taxa este exigibila pana la
incasarea platii.
Se propune extinderea la nivelul tuturor statelor membre a acestei masuri de simplificare
prin sistemul optional al contabilitatii de casa. De sistem ar trebui sa beneficieze toate
05.12.2012 Sistemul European de TVA la incasare ioanacarp
3/5 ioanacarp.wordpress.com/2012/10/24/sistemul-european-de-tv a-la-incasare/
microintreprinderile care au o cifra de afaceri care nu depaseste 2 milioane EUR, conform defintiilor
din Recomandarea Comisiei (2003/361/CE) de definire a microintreprinderilor si a intreprinderilor
mici si mijlocii.
In plus, atunci cand furnizorul contabilizeaza TVA doar la incasarea platii, ar trebui sa existe o
exceptie care sa permita destinatarilor respectivelor livrari de marfuri/prestari de servicii sa solicite
un drept de deducere imediat. Prezenta propunere instituie temeiul juridic pentru ca statele
membre sa sprijine mai mult intreprinderile care utilizeaza sistemul contabilitatii de casa.
Comisia argumenteaza in aceeasi Expunere de motive, coerenta propunerii cu celelalte politici
si obiective ale Uniunii, retinand referitor la ceea ce ne intereseaza doar obiectivul de
Promovare a IMM-urilor:
Small Business Act (SBA, o lege pentru intreprinderile mici) a fost adoptata de Comisie la 25 iunie
2008. Aceasta stabileste o lista de masuri care trebuie luate atat de statele membre, cat si de Comisie, cu
scopul comun de a promova IMM-urile.
Prezenta propunere completeaza SBA prin extinderea utilizarii facturilor simplificate, inclusiv pentru
sume mai mici, ceea ce este extrem de important pentru IMM-uri, precum si prin adaugarea
posibilitatii ca statele membre sa permita IMM-urilor sa contabilizeze TVA pe baza lichiditatilor in
cadul unei contabilitati de casa.
CES si Parlamentul European au apreciat ca posibilitatea statelor membre de a adopta masura de
simplificare propusa ar afecta armonizarea, inclusiv principiul conditiilor echitabile de concurenta, daca
implementarea masurii nu ar fi obligatorie pentru toate statele! In urma analizei textului art. 167a
propus cu diversele modificari, in cadrul grupului de lucru din Consiliu, s-a ajuns la versiunea
adoptata in final. Statele membre nu sunt obligate sa implementeze art. 167 a. In plus, la
reuniunea Consiliului nr. 3027/13.07.2010 cand s-a adoptat Directiva 45, Consiliul si Comisia
au declarat ca statele membre pot aplica o derogare de la principiul stabilit la art. 167 din
Directiva 2006/112/CE, in cazurile in care furnizorul de bunuri sau servicii face obiectul
impozitarii pe baza incasarilor sale.
In urma analizei procesului legislativ, mai trebuie evidentiat al 4-lea considerent al Directivei
2010/45/UE astfel adoptata:
Pentru a sprijini intreprinderile mici si mijlocii care intampina dificultati in a plati TVA
autoritatilor competente inainte de a fi incasat platile de la clienti, statele membre ar trebui
sa aiba pozibilitatea de a permite contabilizarea TVA in cadrul unui sistem de contabilitate
de casa, care permite furnizorului sa plateasca TVA autoritatii competente in momentul
incasarii platii pentru o livrare/prestare si care ii determina dreptul de deducere in
momentul achitarii livrarii/prestarii in cauza. Acest lucru ar trebui sa permita statelor
membre sa introduca un sistem optional de contabilitate de casa care sa nu aiba un efect
negativ asupra fluxului de numerar legat de incasarile din TVA.
De asemenea, este util sa intelegem si ce s-a schimbat sau care era situatia anterior intrarii
in vigoare a Directivei 2010/45/UE.
Dreptul de deducere nu putea fi amanat decat in urma unei derogari supuse autorizarii
Consiliului conform art. 385 alin. 1 din Directiva TVA, si doar in scopul simplificarii
procedurii de colectare a TVA. Au fost astfel autorizate sa amane nasterea dreptului de
deducere urmatoarele state: Estonia, Slovenia, Suedia si Regatul Unit al Marii Britanii si
Irlandei de Nord (Decizia Consiliului 2007/133/CE, prelungita in 07 si 15 decembrie 2009 pentru
toate aceste state pana la data intrarii in vigoare a Directivei 2010/45/UE). Propunerea Comisiei care
a stat la baza Deciziei de autorizare 133 din 30.01.2007 este fascinanta: sistemul optional al
05.12.2012 Sistemul European de TVA la incasare ioanacarp
4/5 ioanacarp.wordpress.com/2012/10/24/sistemul-european-de-tv a-la-incasare/
contabilitatii de casa a fost utilizat de Marea Britanie din 1 octombrie 1987, acest stat fiind autorizat sa
deroge de la vechiul art. 17 alin. 1 Dir. 77/388/CEE inca din 1987 (decizia Consiliului 87/400/CEE).
Ulterior, autorizarea Marii Britanii a fost prelungita succesiv si a crescut cifra de afaceri pentru
persoanele impozabile eligibile (la 30.01.2007, 1350000 lire, aproape 2000000 euro). Slovenia
a fost autorizata sa aplice sistemul contabilitatii de casa la persoane cu cifra de afaceri de
aproximativ 208000 euro, Suedia- 300000 euro, iar Estonia doar pentru persoanele fizice
independente inregistrate la Registrul Comertului (sole proprietors de drept estonian)
indiferent de cifra de afaceri. Se estima la data propunerii inaintate de Comisie ca in Marea
Britanie erau eligibile pentru schema cca 1 milion de persoane impozabile, din care 159000 o utilizau,
iar prin cresterea plafonului la cca 2000000 euro s-ar mai fi incadrat inca 57000 de companii. Pentru
Slovenia, Suedia si Estonia era un inceput de drum: estimau ca 1000 din 62000 de persoane eligibile
vor utiliza schema in cazul Sloveniei, 400000 din 630000 in cazul Suediei, respectiv 5700 de sole
proprietors inregistrati in scopuri de TVA in Estonia. Ulterior, Estonia a fost autorizata ca
incepand cu 01.01.2011 sa aplice sistemul contabilitatii de casa la orice persoana impozabila
(nu doar sole proprietors) cu o cifra de afaceri de max. 200000 euro.
Sa mai amintesc si dispozitivul unei decizii de autorizare:
Prin derogare de la art. 167 din Directiva 2006/112/CE, Estonia este autorizata sa amane nasterea
dreptului de deducere a TVA in ceea ce priveste persoanele impozabile mentionate la al doilea
paragraf pana in momentul efectuarii platii catre furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii.
Persoanele impozabile vizate trebuie sa fi optat pentru un regim conform caruia TVA
aferenta livrarilor lor de bunuri si prestarilor lor de servicii devine exigibila in momentul
in care acestea incaseaza platile.
Prin urmare, nu a fost autorizata niciodata o masura de amanare a dreptului de deducere
pana la plata furnizorilor pur si simplu, ci doar in conditiile in care micile intreprinderile optau
pentru un sistem in care si exigibilitatea TVA era amanata pana la incasarea efectiva a propriilor
livrari si prestari de servicii. In acest sistem, se simplifica obligatiile fiscale fiind corelate cu evidenta
contabila mai simpla a incasarilor si platilor, iar nu a/si a angajamentelor de incasare/plata. De
aceea, avem o masura de simplificare si o masura de sprijin a IMM-urilor care intampina dificultati
in plata TVA la stat inainte de a incasa banii de la clienti.
In contextul economic actual, s-a apreciat oportuna inlocuirea sistemului de autorizari
individuale cu instituirea unui drept pentru fiecare stat membru de a crea un astfel de
mecanism simplificat si favorabil IMM-urilor, cum este cel reglementat de art. 167a nou
introdus in Directiva TVA.
Concluzii
Statele membre au libertatea de a implementa sau nu art. 167 a, dar nu in orice conditii, ci
doar legiferand un sistem optional pentru IMM-uri in care TVA-ul devine exigibil cand
IMM-urile isi incaseaza creantele, oricand si oricum s-ar face incasarea, iar dreptul de
deducere doar al IMM-urilor se naste atunci cand IMM-urile isi platesc propriile datorii.
This entry was posted in Drept fiscal and tagged amanare drept de deducere, contabilitate de casa,
Directiva 2010/45, Directiva TVA, exigibilitate tva, sistemul tva la incasare.
Bookmark the permalink.
Scrie un comentariu
Bloguiete pe WordPress.com. | Theme: Dusk To Dawn by Automattic.
5/5 ioanacarp.wordpress.com/2012/10/24/sistemul-european-de-tv a-la-incasare/