Sunteți pe pagina 1din 12

ANEXA 6

- model -
CONVENIE DE FURNIZARE
de servicii medicale n asistena medical! "rimar!
I. Prile contractante
Casa de Asigurri de Sntate ...................., cu sediul n municipiul/oraul ...............,
str. ................. nr. ...... judeul/sectorul ................, telefon/fax ............., repreentat prin preedinte !
director general ....................,
i
"nitatea sanitar de asisten medical primar ..............., cu sau fr punct de lucru
secundar ..................., repreentat prin ..............................,
a#$nd sediul ca%inetului medical n municipiul/oraul/comuna .............., str. .............. nr. ...,
%l. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeul/sectorul ............, telefon ..........., i sediul punctului de lucru
secundar n comuna ..........., str. ............ nr. ..., telefon& fix/mo%il ............., adres de
email .....................
II. '%iectul con#eniei
A(). * '%iectul preentei con#enii l constituie furniarea de ser#icii medicale n asistena
medical primar, conform +otr$rii ,u#ernului nr. -..//.*- pentru apro%area pac0etelor de
ser#icii medicale i a Contractului!cadru care reglementea condiiile acordrii asistenei medicale
n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii /.*- 1 /.*2 i 'rdinului ministrului
sntii i al preedintelui Casei 3aionale de Asigurri de Sntate nr. ......... //.*- pentru
apro%area 3ormelor metodologice de aplicare n anul /.*- a +otr$rii ,u#ernului nr. -..//.*-.
III. Ser#icii medicale furniate
A(). / 4*5 Ser#iciile medicale furniate n asistena medical primar sunt cuprinse n pac0etele
de ser#icii medicale de %a i n pac0etul minimal de ser#icii medicale pre#ute n anexa * la
'rdinul ministrului sntii i al preedintelui Casei 3aionale de Asigurri de Sntate
nr. ..............//.*- pentru apro%area 3ormelor metodologice de aplicare n anul /.*- a +.,.
nr.-..//.*-.
4/5 6urniarea ser#iciilor medicale se face, pentru persoanele care %eneficia de ser#iciile
medicale pre#ute n pac0etele de ser#icii medicale, pentru pacienii din statele mem%re ale
"niunii 7uropene/Spaiului 7conomic 7uropean/Confederaiei 7l#eiene, titulari ai cardului
european de asigurri sociale de sntate, n perioada de #ala%ilitate a cardului, respecti# %eneficiari
ai formularelor/documentelor europene emise n %aa (egulamentului C7 nr. 889 al Parlamentului
7uropean i al Consiliului din /: aprilie /..- pri#ind coordonarea sistemelor de securitate social,
precum i pentru pacienii din alte state cu care (om$nia a nc0eiat acorduri, nelegeri, con#enii
sau protocoale internaionale cu pre#ederi n domeniul sntii, n condiiile pre#ute de
respecti#ele documente internaionale, de ctre urmtorii medici de familie&
*. ................, a#$nd un numr de .............. persoane %eneficiare ale pac0etului minimal de
ser#icii medicale, un numr de ................ persoane asigurate %eneficiare ale pac0etului de ser#icii
medicale de %a, un numr de ;........ persoane din statele mem%re ale "niunii 7uropene/Spa iului
7conomic 7uropean/Confedera iei 7l#e iene %eneficiari ai formularelor/documentelor europene
emise n %aa (egulamentului C7 889//..-, nscrise pe lista proprie<
/. ................, a#$nd un numr de .............. persoane %eneficiare ale pac0etului minimal de
ser#icii medicale, un numr de ................ persoane asigurate %eneficiare ale pac0etului de ser#icii
medicale de %a, un numr de ........ persoane din statele mem%re ale "niunii 7uropene/Spa iului
7conomic 7uropean/Confedera iei 7l#e iene %eneficiari ai formularelor/documentelor europene
emise n %aa (egulamentului C7 889//..-, nscrise pe lista proprie<
9. ................, a#$nd un numr de .............. persoane %eneficiare ale pac0etului minimal de
ser#icii medicale, un numr de ................ persoane %eneficiare ale pac0etului de ser#icii medicale
de %a, un numr de ............ persoane din statele mem%re ale "niunii 7uropene/Spa iului
2=
7conomic 7uropean/Confedera iei 7l#e iene %eneficiari ai formularelor/documentelor europene
emise n %aa (egulamentului C7 889//..-, nscrise pe lista proprie<
I>. ?urata con#eniei
A(). 9 Preenta con#enie este #ala%il o perioad de maximum 9 luni de la data nc0eierii.
>. '%ligaiile prilor
A. '%ligaiile casei de asigurri de sntate
A(). - Casa de asigurri de sntate are urmtoarele o%ligaii&
a5 s nc0eie con#enii numai cu furniorii de ser#icii medicale autoriai i e#aluai i s fac
pu%lice n termen de maximum *. ile lucrtoare de la data nc0eierii contractelor, prin afiare pe
pagina @e% i la sediul casei de asigurri de sntate, lista nominal a acestora i s actualiee
permanent aceast list n funcie de modificrile aprute, n termen de maximum 2 ile lucrtoare
de la data operrii acestora, conform legii<
%5 s decontee furniorilor de ser#icii medicale, la termenele pre#ute n con#enie, pe %aa
facturii nsoit de documente justificati#e preentate at$t pe suport 0$rtie, c$t i n format
electronic, n formatul solicitat de Casa 3aional de Asigurri de Sntate, contra#aloarea
ser#iciilor medicale contractate, efectuate, raportate i #alidate< pentru furniorii care au semntur
electronic extins raportarea n #ederea decontrii se face numai n format electronic<
c5 s informee furniorii de ser#icii medicale cu pri#ire la condiiile de nc0eiere a con#eniilor a
ser#iciilor medicale suportate din 6ond i decontate de casele de asigurri de sntate, precum i la
e#entualele modificri ale acestora sur#enite ca urmare a apariiei unor noi acte normati#e, prin
pu%licare pe pagina @e% a caselor de asigurri de sntate< s informee furniorii de ser#icii
medicale cu pri#ire la documentele comunitare n #igoare, precum i despre acordurile, n elegerile,
con#en iile sau protocoalele interna ionale cu pre#ederi n domeniul snt ii, prin pu%licare pe
pagina @e% a caselor de asigurri de sntate<
d5 s informee n preala%il n termenul pre#ut la art. *. alin. 4*5 din textul de +., nr.-..//.*-
furniorii de ser#icii medicale cu pri#ire la condiiile de acordare a ser#iciilor medicale i cu pri#ire
la orice intenie de sc0im%are n modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii @e% a casei
de asigurri de sntate, precum i prin e!mail la adresele comunicate oficial de ctre furniori, cu
excepia situaiilor impuse de actele normati#e<
e5 s acorde furniorilor de ser#icii medicale sume care s in seama i de condiiile de
desfurare a acti#itii n one iolate, n condiii grele i foarte grele, pentru care sunt sta%ilite
drepturi suplimentare, potri#it pre#ederilor legale n #igoare<
f5 s nm$nee la data finalirii controlului procesele!#er%ale de constatare furniorilor de
ser#icii medicale sau, dup ca, s le comunice acestora notele de constatare ntocmite n termen de
maximum o i lucrtoare de la data finalirii controlului< n caul n care controlul este efectuat de
ctre Casa 3aional de Asigurri de Sntate sau cu participarea acesteia, notificarea pri#ind
msurile dispuse se transmite furniorului de ctre casele de asigurri de sntate n termen de
maximum *. ile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa 3aional de
Asigurri de Sntate, la casa de asigurri de sntate<
g5 s recuperee de la furniorii care au acordat ser#icii medicale sumele repreent$nd
contra#aloarea acestor ser#icii, precum i contra#aloarea unor ser#icii medicale, medicamente cu i
fr contri%uie personal, materiale sanitare, dispoiti#e medicale i ngrijiri medicale la domiciliu,
acordate de ali furniori aflai n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, n %aa
%iletelor de trimitere/recomandrilor medicale i/sau prescrip iilor medicale eli%erate de ctre
acetia, n situaia n care nu au fost ndeplinite condiiile pentru ca asiguraii s %eneficiee de
aceste ser#icii la data emiterii %iletelor de trimitere, prescriptiilor medicale i recomandrilor.
Sumele astfel o%inute se utiliea conform pre#ederilor legale n #igoare<
05 s deduc spre solu ionare organelor a%ilitate situaiile n care se constat neconformitatea
documentelor depuse de ctre furniori, pentru a cror corectitudine furniorii depun declaraii pe
propria rspundere<
i5 s comunice furniorilor moti#area n format electronic, cu pri#ire la erorile de raportare i
refuul decontrii anumitor ser#icii< s comunice n format electronic furniorilor cu ocaia
2A
regulariarilor trimestriale moti#area sumelor decontate< n situa ia n care se constat ulterior c
refuul decontrii unor ser#icii a fost nejustificat, sumele neac0itate se #or regularia<
j5 s contractee, respecti# s decontee din fondul alocat asistenei medicale paraclinice,
contra#aloarea in#estigaiilor medicale paraclinice numai dac medicii de familie au n dotarea
ca%inetului aparatura medical corespuntoare pentru realiarea acestora i au competena legal
necesar dup ca<
B5 s aduc la cunotina furniorilor de ser#icii medicale cu care se afl n relaie contractual
numele i codul de paraf ale medicilor care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri
de sntate<
l5 s aduc la cunotina persoanelor nscrise pe listele medicilor de familie, ca urmare a punerii
n aplicare a reglementrilor pre#ute la art. */ alin. 4*5 ! 495 din textul de +.,. nr.-..//.*-
posi%ilitatea de a opta pentru nscrierea pe listele altor medici de familie i s pun la dispoiia
acestora lista medicilor de familie aflai n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate,
precum i a ca%inetelor medicale n care acetia i desfoar acti#itatea, inclusi# datele de contact
ale acestora.
C. '%ligaiile furniorului de ser#icii medicale
A(). 2 6urniorul de ser#icii medicale are urmtoarele o%ligaii&
a5 s respecte criteriile de calitate a ser#iciilor medicale furniate, n conformitate cu pre#ederile
legale n #igoare<
%5 s informee asiguraii cu pri#ire la o%ligaiile furniorului de ser#icii medicale i ale
asiguratului referitoare la actul medical<
c5 s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor pri#itoare la asigurai i persoane
%eneficiare ale pac0etului minimal, precum i intimitatea i demnitatea acestora< s asigure
securitatea n procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal<
d5 s facturee lunar, n #ederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, acti#itatea
realiat conform con#eniei de furniare de ser#icii medicale< factura este nsoit de documentele
justificati#e pri#ind acti#itile realiate n mod distinct, conform pre#ederilor +.,. nr.-..//.*- i a
'rdinului ministrului sntii i al preedintelui Casei 3aionale de Asigurri de Sntate
nr. ..............//.*- pentru apro%area 3ormelor metodologice de aplicare n anul /.*- a +.,.
nr.-..//.*-, at$t pe suport 0$rtie, c$t i n format electronic, n formatul solicitat de Casa 3aional
de Asigurri de Sntate< pentru furniorii care au semntur electronic extins factura i
documentele justificati#e se transmit numai n format electronic<
e5 s raportee caselor de asigurri de sntate datele necesare pentru urmrirea desfurrii
acti#itii n asistena medical, potri#it formularelor de raportare sta%ilite conform reglementrilor
legale n #igoare< pentru furniorii care au semntur electronic extins raportarea se face numai n
format electronic<
f5 s asigure utiliarea formularelor cu regim special unice pe ar ! %ilet de trimitere ctre alte
specialiti sau n #ederea internrii, conform pre#ederilor actelor normati#e referitoare la sistemul
de asigurri sociale de sntate, i s le eli%eree ca o consecin a actului medical propriu i numai
pentru ser#iciile medicale care fac o%iectul con#eniei cu casa de asigurri de sntate< s asigure
utiliarea formularelor electronice ! %ilet de trimitere ctre alte specialiti sau n #ederea internrii,
de la data la care acestea se implementea< %iletul de trimitere in #ederea internarii se eli%ereaa
pentru caurile care nu pot fi diagnosticate, in#estigate si tratate in am%ulatoriu< pentru urgentele
medico!c0irurgicale si pentru %olile cu potenial endemo!epidemic preentate la ni#elul ca%inetului
pentru care se considera necesara internarea de urgenta, medicul de familie eli%erea o scrisoare
medicala n acest sens<
g5 s completee corect i la i formularele utiliate n sistemul asigurrilor sociale de sntate,
respecti# pe cele pri#ind e#idenele o%ligatorii, pe cele cu regim special i pe cele tipiate<
05 s respecte dreptul la li%era alegere de ctre asigurat a medicului i a furniorului<
i5 s respecte programul de lucru i s l comunice caselor de asigurri de sntate, n %aa unui
formular al crui model este pre#ut n anexa -2 la 'rdinul ministrului sntii i al preedintelui
28
Casei 3aionale de Asigurri de Sntate nr. ........... //.*- pentru apro%area 3ormelor metodologice
de aplicare n anul /.*- a +.,. nr.-..//.*-, program asumat prin con#enia nc0eiat cu casa de
asigurri de sntate<
j5 s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au
stat la %aa nc0eierii con#eniei de furniare de ser#icii medicale, n maximum 2 ile lucrtoare de
la data producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata derulrii
con#eniei<
B5 s asigure respectarea pre#ederilor actelor normati#e referitoare la sistemul asigurrilor sociale
de sntate<
l5 s asigure utiliarea formularului de prescripie medical electronic pentru medicamente cu i
fr contri%uie personal din sistemul asigurrilor sociale de sntate i s l eli%eree, ca o
consecin a actului medical propriu, numai pentru ser#iciile medicale care fac o%iectul con#eniei
cu casa de asigurri de sntate< s asigure utiliarea formularului de prescripie medical, care este
formular cu regim special unic pe ar, pentru prescrierea su%stanelor i preparatelor stupefiante i
psi0otrope< s furniee tratamentul, cu respectarea pre#ederilor legale n #igoare, i s prescrie
medicamentele cu i fr contri%uie personal de care %eneficia asiguraii, corespuntoare
denumirilor comune internaionale apro%ate prin 0otr$re a ,u#ernului, inform$nd n preala%il
asiguratul despre tipurile i efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmea s i le prescrie<
m5 s asigure utiliarea formularului de %ilet de trimitere pentru in#estigaii paraclinice, care este
formular cu regim special unic pe ar, i s recomande in#estigaiile paraclinice n concordan cu
diagnosticul, ca o consecin a actului medical propriu, numai pentru ser#iciile medicale care fac
o%iectul con#eniei cu casa de asigurri de sntate< s asigure utiliarea formularului electronic de
%ilet de trimitere pentru in#estigaii paraclinice, de la data la care acestea se implementea<
n5 s asigure acordarea asistenei medicale n ca de urgen medico!c0irurgical, ori de c$te ori
se solicit n timpul programului de lucru, n limita competenei i a dotrilor existente<
o5 s asigure acordarea ser#iciilor medicale asigurailor fr nicio discriminare, folosind formele
cele mai eficiente de tratament<
p5 s acorde cu prioritate asisten medical femeilor gra#ide i sugarilor<
D5 s afiee ntr!un loc #ii%il programul de lucru, numele casei de asigurri de sntate cu care
se afl n relaie contractual, precum i datele de contact ale acesteia& adres, telefon, fax, e!mail,
pagin @e%<
r5 s asigure eli%erarea actelor medicale, n condiiile sta%ilite n +.,. nr.-..//.*- i n 'rdinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei 3aionale de Asigurri de Sntate nr. ..............//.*-
pentru apro%area 3ormelor metodologice de aplicare n anul /.*- a +.,. nr.-..//.*-<
s5 s respecte protocoalele terapeutice pentru prescrierea i decontarea tratamentului n caul unor
afeciuni, conform dispoiiilor legale<
5 s utiliee sistemul de raportare n timp real, ncep$nd cu data la care acesta #a fi pus n
funciune<
t5 s asigure acordarea de asisten medical necesar titularilor cardului european de asigurri
sociale de sntate emis de unul dintre statele mem%re ale "niunii 7uropene/Spaiului 7conomic
7uropean/Confederaiei 7l#eiene, n perioada de #ala%ilitate a cardului, respecti# %eneficiarilor
formularelor/documentelor europene emise n %aa (egulamentului 4C75 nr. 889//..-, n aceleai
condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din
(om$nia< s acorde asisten medical pacienilor din alte state cu care (om$nia a nc0eiat
acorduri, nelegeri, con#enii sau protocoale internaionale cu pre#ederi n domeniul sntii, n
condiiile pre#ute de respecti#ele documente internaionale<
5 s utiliee platforma informatic din asigurrile de sntate. En situaia n care se utiliea un
alt sistem informatic, acesta tre%uie s fie compati%il cu sistemele informatice din platforma
informatic din asigurrile de sntate, ca n care furniorii sunt o%ligai s asigure
confidenialitatea n procesul de transmitere a datelor<
u5 s asigure acordarea ser#iciilor medicale pre#ute n pac0etele de ser#icii medicale<
2:
#5 s completee formularele cu regim special utiliate n sistemul de asigurri sociale de sntate
! %ilet de trimitere ctre alte specialiti sau n #ederea internrii, %ilet de trimitere pentru
in#estigaiile paraclinice, i prescripia medical electronic pentru medicamente cu i fr
contri%uie personal n tratamentul am%ulatoriu, cu toate datele pe care acestea tre%uie s le
cuprind conform pre#ederilor legale n #igoare. En caul nerespectrii acestei o%ligaii, casele de
asigurri de sntate recuperea de la furniori contra#aloarea ser#iciilor medicale
recomandate/medicamentelor cu i fr contri%uie personal prescrise, ce au fost efectuate/eli%erate
de ali furniori n %aa acestor formulare i decontate de casele de asigurri de sntate din 6ond<
sa completee formularele electronice men ionate anterior, de la data la care acestea se
implementea<
@5 s recomande asigurailor tratamentul, cu respectarea condiiilor pri#ind modalitile de
prescriere a medicamentelor, conform pre#ederilor legale n #igoare<
x5 s rennoiasc pe toat perioada de derulare a con#eniei do#ada de e#aluare a furniorului,
do#ada asigurrii de rspundere ci#il n domeniul medical pentru furnior, do#ada asigurrii de
rspundere ci#il n domeniul medical pentru personalul care i desfoar acti#itatea la furnior.
F5 s completee dosarul electronic de sntate al pacientului, de la data implementrii acestuia<
5 s nu ncasee sume pentru ser#iciile medicale furniate pre#ute n pac0etele de ser#icii
decontate din 6ond, pentru care nu este sta%ilit o reglementare n acest sens<
aa5 s acorde ser#icii pre#ute n pac0etul minimal de ser#icii i pac0etul de ser#icii de %a, n
limita competenei profesionale, comunic$nd caselor de asigurri de sntate datele de identificare a
persoanelor crora li s!au acordat ser#iciile medicale<
a%5 s i constituie o list proprie cuprin$nd persoanele %eneficiare ale pac0etelor de ser#icii
medicale i s comunice lunar casei de asigurri de sntate datele de identificare a persoanelor
crora le!a acordat ser#icii medicale<
ac5 s nscrie din oficiu copiii care nu au fost nscrii pe lista unui medic de familie, odat cu
prima consultaie a copilului %olna# n localitatea de domiciliu sau, dup ca, de reedin a
acestuia. 3ou!nscutul #a fi nscris pe lista medicului de familie care a ngrijit gra#ida, imediat
dup naterea copilului, dac prinii nu au alt opiune exprimat n scris< nscrierea nou!nscutului
#a fi efectuat n aplicaia informatic a medicului i #a fi transmis n sistemul informatic unic
integrat odat cu nscrierea pe lista proprie n caul medicilor care utiliea semntura electronic<
ad5 s nscrie pe lista proprie gra#idele i le0uele nenscrise pe lista unui medic de familie, la
prima consultaie n localitatea de domiciliu sau, dup ca, de reedin a acestora<
ae5 s nu refue nscrierea pe list a copiilor, la solicitarea prinilor sau a aparintorilor legali, i
nici nscrierea persoanelor din statele mem%re ale "niunii 7uropene/din Spaiul 7conomic
7uropean/Confederaiei 7l#eiene, %eneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n %aa
(egulamentului 4C75 nr. 889//..-<
af5 s prescrie medicamente cu sau fr contri%uie personal i, dup ca, unele materiale
sanitare, precum i in#estigaii paraclinice numai ca o consecin a actului medical propriu.
7xcepie fac situaiile n care pacientul urmea o sc0em de tratament sta%ilit pentru o perioad
mai mare de 9. de ile calendaristice, iniiat de ctre medicul de specialitate care i desfoar
acti#itatea n %aa unei relaii contractuale cu casa de asigurari de sanatate, prin prescrierea primei
reete pentru medicamente cu sau fr contri%uie personal i, dup ca, pentru unele materiale
sanitare, precum i situaiile n care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea
medicului de medicin a muncii. Pentru aceste cauri, medicul de specialitate din am%ulatoriu,
precum i medicul de medicina muncii sunt o%ligai s comunice recomandrile formulate, folosind
exclusi# formularul tipiat de scrisoare medical, iar la externarea din spital recomandrile #or fi
comunicate utili$ndu!se formularul tipiat de scrisoare medical sau %iletul de ieire din spital, cu
o%ligaia ca acesta s conin explicit toate elementele pre#ute n scrisoarea medical. In situatia
in care in scrisoarea medicala/%iletul de iesire din spital nu exista mentiunea pri#ind eli%erarea
prescriptiei medicale, la externarea din spital sau urmare a unui act medical propriu la ni#elul
am%ulatoriului de specialitate, medicul de familie poate prescrie medicamentele pre#aute in
scrisoarea medical/%iletul de iesire din spital. Gedicii de familie nu prescriu medicamentele
=.
recomandate prin scrisoarea medicala care nu respecta modelul pre#aut n anexa -9 la 'rdinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei 3aionale de Asigurri de Sntate nr. ..............//.*-
pentru apro%area 3ormelor metodologice de aplicare n anul /.*- a +.,. nr.-..//.*- si/sau este
eli%erat de medici care nu desfoar acti#itate n relaie contractuala/con#enie cu casa de
asigurari de sntate. Godelul formularului tipiat de scrisoare medical este sta%ilit n anexa -9 la
'rdinul ministrului sntii i al preedintelui Casei 3aionale de Asigurri de Sntate
nr. ..............//.*- pentru apro%area 3ormelor metodologice de aplicare n anul /.*- a +.,.
nr.-..//.*-. Pentru persoanele care se ncadrea n Programul pentru compensarea n procent de
:.H a preului de referin al medicamentelor acordate pensionarilor cu #enituri realiate numai din
pensii de p$n la A.. lei/lun, medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de ctre ali
medici aflai n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate numai dac acestea au fost
comunicate pe %aa scrisorii medicale< n situaia n care medicul de familie prescrie medicamente
cu i fr contri%uie personal la recomandarea altor medici, conform celor de mai sus,
responsa%ilitatea prescrierii re#ine exclusi# medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul prin
scrisoare medical<
En situaia n care un asigurat, cu o %oal cronic confirmat nscris pe lista proprie de asigura i a
unui medic de familie, este internat n regim de spitaliare continu ntr!o sectie de acuti/sectie de
cronici n cadrul unei unit i sanitare cu paturi aflat n rela ie contractual cu casa de asigurri de
sntate, medicul de familie poate eli%era, prescrip ie medical pentru medicamentele i materialele
sanitare din programele naionale de sntate, pentru medicamentele aferente %olilor pentru care
este necesar apro%area comisiilor de la ni#elul Casei 3aionale de Asigurri de Sntate/caselor de
asigurri de sntate, precum si pentru medicamentele aferente afectiunilor cronice altele decat cele
cuprinse n lista cu ?CI!urile pe care o depune spitalul la contractare, n conditiile preentarii unui
document eli%erat de spital, c asiguratul este internat, al crui model este sta%ilit n anexa // C la
'rdinul ministrului sntii i al preedintelui Casei 3aionale de Asigurri de Sntate
nr. ..............//.*- pentru apro%area 3ormelor metodologice de aplicare n anul /.*- a +.,.
nr.-..//.*- i cu respectarea condi iilor de prescriere de medicamente pentru %olile cronice<
ag5 s recomande dispoiti#e medicale de proteare stomii i incontinen urinar, cu excep ia
cateterului urinar, numai ca urmare a scrisorii medicale/%iletului de ie ire din spital comunicat de
ctre medicul de specialitate care i desfoar acti#itatea n %aa unei relaii contractuale cu casa
de asigurri de sntate, n condiiile pre#ute n 'rdinul ministrului sntii i al preedintelui
Casei 3aionale de Asigurri de Sntate nr. ........... //.*- pentru apro%area 3ormelor metodologice
de aplicare n anul /.*- a +.,. nr.-..//.*-<
a05 s ntocmeasc %ilet de trimitere ctre societi de turism %alnear i de recuperare i s
consemnee n acest %ilet sau s ataee, n copie, reultatele in#estigaiilor efectuate n regim
am%ulatoriu, precum i data la care au fost efectuate, pentru completarea ta%loului clinic al
pacientului pentru care face trimiterea< n situaia atarii la %iletul de trimitere a reultatelor
in#estigaiilor, medicul #a meniona pe %iletul de trimitere c a anexat reultatele in#estigaiilor i
#a informa asiguratul asupra o%ligati#itii de a le preenta medicului cruia urmea s i se
adresee<
ai5 s organiee la ni#elul ca%inetului e#idena %olna#ilor cu afeciunile cronice pre#ute n
'rdinul ministrului sntii i al preedintelui Casei 3aionale de Asigurri de Sntate
nr. ..............//.*- pentru apro%area 3ormelor metodologice de aplicare n anul /.*- a +.,.
nr.-..//.*-i s raportee aceast e#iden la casa de asigurri de sntate, la sf$ritul primei luni !
lista c$t i modificrile ulterioare pri#ind micarea lunar a %olna#ilor cronici. Condiiile
desfurrii acestei acti#iti i lista afeciunilor cronice sunt pre#ute n anexa / ? la 'rdinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei 3aionale de Asigurri de Sntate nr. ..............//.*-
pentru apro%area 3ormelor metodologice de aplicare n anul /.*- a +.,. nr.-..//.*-<
aj5 n caul ncetrii/reilierii con#eniei, respecti# al excluderii medicului/medicilor din
con#enia nc0eiat cu casa de asigurri de sntate, furniorii de ser#icii medicale din asistena
medical primar sunt o%ligai s anune casele de asigurri de sntate referitor la predarea
documentelor medicale, conform pre#ederilor legale n #igoare, ctre medicii de familie pentru care
=*
au optat persoanele care au fost nscrise pe listele medicului/medicilor i care nu se mai afl n
relaie contractual cu casa de asigurri de sntate<
aB5 s ntocmeasc liste de prioritate pentru ser#iciile medicale programa%ile, dac este caul<
al5 s recomande ser#icii de ngrijiri medicale la domiciliu, conform pre#ederilor legale n
#igoare<
am5 s solicite ncep$nd cu data implementrii cardului naional de asigurri sociale de sntate
acest document titularilor acestuia n #ederea acordrii ser#iciilor medicale< ser#iciile medicale
acordate n alte condiii dec$t cele menionate anterior nu se decontea furniorilor de ctre casele
de asigurri de sntate<
an5 s utiliee prescripia medical electronic on!line i n situaii justificate prescripia
medical electronic off!line pentru medicamente cu i fr contri%uie personal n tratamentul
am%ulatoriu, cu respectarea tuturor pre#ederilor legale n #igoare< asumarea prescripiei electronice
de ctre medicii prescriptori se face prin semntur electronic extins potri#it dispoiiilor Iegii nr.
-22//..* pri#ind semntura electronic. En situaia n care medicii prescriptori nu dein semntur
electronic, prescripia medical se #a lista pe suport 0$rtie i #a fi completat i semnat de
medicul prescriptor n condiiile pre#ute n anexa 9= la 'rdinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei 3aionale de Asigurri de Sntate nr. ......... //.*- pentru apro%area 3ormelor
metodologice de aplicare n anul /.*- a +.,. nr.-..//.*-<
ao5 s introduc n sistemul informatic toate prescripiile medicale electronice prescrise off!line
n termen de 9. de ile calendaristice de la data prescrierii.

>I. Godaliti de plat
A(). = 4*5 Godalitile de plat n asistena medical primar pentru medicii nou!#enii sunt&
Gedicii de familie nou!#enii ntr!o localitate %eneficia de un #enit format din&
a5 o sum ec0i#alent cu media dintre salariul maxim i cel minim pre#ute n sistemul sanitar
%ugetar pentru gradul profesional o%inut de medic, la care se aplic ajustrile pre#ute la art. *
alin. 4/5 lit. d5 pct. * din anexa nr. / la 'rdinul ministrului sntii i al preedintelui Casei
3aionale de Asigurri de Sntate nr. ......... //.*- pentru apro%area 3ormelor metodologice de
aplicare n anul /.*- a +.,. nr.-..//.*-<
%5 o sum necesar pentru c0eltuielile de administrare i funcionare a ca%inetului medical,
inclusi# pentru c0eltuieli de personal aferente personalului angajat, c0eltuieli cu medicamentele i
materialele sanitare pentru trusa de urgen, egal cu #enitul medicului respecti#, sta%ilit potri#it
lit. a5, nmulit cu *,2.
4/5 Claue speciale ! se completea pentru fiecare ca%inet medical i medic de familie nou!#enit
n componena ca%inetului medical cu care s!a nc0eiat con#enia&
a5 Gedic de familie nou!#enit
3umele ............................., prenumele ............................
Codul numeric personal ...................................................
,radul profesional ............................................................
Codul de paraf al medicului ...........................................
Programul de lucru ...........................................................
>enitul lunar aferent medicului de familie nou!#enit conform alin. 4*5 lit. a5 ................. lei
Sporul acordat n raport cu condiiile n care i desfoar acti#itatea ..........H
Suma lunar aferent c0eltuielilor de administrare i funcionare a ca%inetului medical n care i
desfoar acti#itatea medicul de familie nou!#enit ........... lei
>enitul lunar aferent medicului de familie nou!#enit se pltete la data de .........., pe %aa facturii
i a documentelor necesare decontrii depuse lunar de furnior la casa de asigurri de sntate la
data de ..................
%5 Gedic de familie nou!#enit
3umele ............................., prenumele ............................
Codul numeric personal ...................................................
,radul profesional ............................................................
=/
Codul de paraf al medicului ...........................................
Programul de lucru ...........................................................
>enitul lunar aferent medicului de familie nou!#enit conform alin. 4*5 lit. a5 .................. lei
Sporul acordat n raport cu condiiile n care i desfoar acti#itatea ..........H
Suma lunar aferent c0eltuielilor de administrare i funcionare a ca%inetului medical n care i
desfoar acti#itatea medicul de familie nou!#enit ................ lei
>enitul lunar aferent medicului de familie nou!#enit se pltete la data de .................., pe %aa
facturii i a documentelor necesare decontrii depuse lunar de furnior la casa de asigurri de
sntate la data de ..............
)oate documentele necesare decontrii se certific pentru realitatea i exactitatea datelor
raportate prin semntura repreentanilor legali ai furniorilor.
c5 .......................................................................
...........................................................................
A(). A 4*5 En caul n care n derularea con#eniei se constat nerespectarea, din moti#e
imputa%ile furniorului/medicului, a programului de lucru pre#ut n con#enie, se aplic
urmtoarele sanciuni&
a5 la prima constatare se diminuea cu 2H suma sta%ilit potri#it art. *- lit. a5 i %5 din +.,.
nr.-..//.*- n caul medicilor nou!#enii ntr!o localitate, pentru luna n care s!au produs aceste
situaii, pentru medicii de familie la care acestea au fost nregistrate<
%5 la a doua constatare se diminuea cu *.H suma sta%ilit potri#it art. *- lit. a5 i %5 din +.,.
nr.-..//.*- n caul medicilor nou!#enii ntr!o localitate, pentru luna n care s!au produs aceste
situaii, pentru medicii de familie la care acestea au fost nregistrate<
4/5 En caul n care n derularea con#en iei se constat nerespectarea o%ligaiilor pre#ute la art.
2 lit. a5 ! c5, e5 ! 05, j5 ! u5, @5, F5, aa5 ! ae5, ag5, ai5, aB5 i al5, precum i prescrieri de medicamente
cu i fr contri%uie personal din partea asiguratului i ale unor materiale sanitare i/sau
recomandri de in#estigaii paraclinice, care nu sunt n conformitate cu reglementrile legale n
#igoare aplica%ile n domeniul sntii, inclusi# prescriere de medicamente cu i fr contri%uie
personal din partea asiguratului fr apro%area comisiilor de la ni#elul caselor de asigurri de
sntate/Casei 3aionale de Asigurri de Sntate, acolo unde este caul, precum i transcrierea de
prescripii medicale pentru medicamente cu sau fr contri%uie personal a asiguratului i pentru
unele materiale sanitare, precum i de in#estigaii paraclinice, care sunt consecine ale unor acte
medicale prestate de ali medici, n alte condiii dec$t cele pre#ute la art. 2 lit. af5, se aplic
urmtoarele sanciuni&
a5 la prima constatare, a#ertisment scris<
%5 la a doua constatare se diminuea cu *.H suma sta%ilit potri#it art. *- lit. a5 i %5 din +.,.
nr.-..//.*- n caul medicilor nou!#enii ntr!o localitate, pentru luna n care s!au produs aceste
situaii, pentru medicii de familie la care se nregistrea aceste situaii.
495 En caul n care n derularea con#eniei se constat n urma controlului efectuat de ctre
ser#iciile specialiate ale caselor de asigurri de sntate / Casei 3a ionale de Asigurri de Sntate
c ser#iciile raportate conform con#eniei n #ederea decontrii acestora nu au fost efectuate, cu
recuperarea contra#alorii acestor ser#icii, la prima constatare se diminuea cu *.H suma sta%ilit
potri#it art. *- lit. a5 i %5 din +.,. nr.-..//.*- n caul medicilor nou!#enii ntr!o localitate,
pentru luna n care s!au produs aceste situaii, pentru medicii de familie la care se nregistrea
aceste situaii.
4-5 En caul n care n derularea con#en iei se constat nerespectarea o%ligaiei de la art. 2 lit. ao5,
se aplic urmtoarele sanciuni&
a5 la prima constatare se diminueaa cu *.H suma sta%ilit potri#it art. *- lit. a5 i %5 din +.,.
nr.-..//.*- n caul medicilor nou!#enii ntr!o localitate, pentru luna n care s!au produs aceste
situaii, pentru medicii de familie la care acestea au fost nregistrate<
%5 la a doua constatare se diminueaa cu /.H suma sta%ilit potri#it art. *- lit. a5 i %5 din +.,.
nr.-..//.*- n caul medicilor nou!#enii ntr!o localitate, pentru luna n care s!au produs aceste
situaii, pentru medicii de familie la care acestea au fost nregistrate.
=9
425 Pentru punerea n aplicare a sanciunii pre#ute la alin. 4-5, nerespectarea o%ligaiei de la art.
2 lit. ao5 se constat de casele de asigurri de sntate prin compararea pentru fiecare medic
prescriptor aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, a componentei prescriere cu
componenta eli%erare pentru toate prescripiile medicale electronice off!line.
4=5 (einerea sumei potri#it pre#ederilor alin. 4*5 ! 4-5 se face din prima plat care urmea a fi
efectuat, pentru furniorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
4A5 (ecuperarea sumei potri#it pre#ederilor alin. 4*5 ! 4-5 se face prin plat direct sau executare
silit pentru furniorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
485 Sumele ncasate la ni#elul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. 4*5 ! 4-5 se
utiliea conform pre#ederilor legale n #igoare cu aceea i destinaie.
4:5 Pentru caurile pre#ute la alin. 4*5 ! 4-5, casele de asigurri de sntate in e#idena distinct
pe fiecare medic de familie.
>II. Calitatea ser#iciilor
A(). 8 Ser#iciile medicale furniate n %aa preentei con#enii tre%uie s respecte criteriile
pri#ind calitatea ser#iciilor medicale acordate asigurailor, ela%orate n conformitate cu pre#ederile
legale n #igoare.
>III. (spunderea contractual
A(). : Pentru nendeplinirea o%ligaiilor contractuale partea n culp datorea celeilalte pri
daune!interese.
IJ. Clau special
A(). *. 'rice mprejurare independent de #oina prilor, inter#enit dup data semnrii
con#eniei i care mpiedic executarea acesteia, este considerat ca for major i exonerea de
rspundere partea care o in#oc. Sunt considerate ca for major, n sensul acestei claue,
mprejurri ca& r%oi, re#oluie, cutremur, marile inundaii, em%argo.
Partea care in#oc fora major tre%uie s anune cealalt parte n termen de 2 ile calendaristice
de la data apariiei respecti#ului ca de for major i s preinte un act confirmati# eli%erat de
autoritatea competent din propriul jude, respecti# municipiul Cucureti, prin care s certifice
realitatea i exactitatea faptelor i mprejurrilor care au condus la in#ocarea forei majore i, de
asemenea, de la ncetarea acestui ca.
?ac nu procedea la anunarea n termenele pre#ute mai sus a nceperii i ncetrii caului de
for major, partea care l in#oc suport toate daunele pro#ocate celeilalte pri prin neanunarea
n termen.
J. Encetarea, reilierea i suspendarea con#eniei
A(). ** Con#enia de furniare de ser#icii medicale se reilia de plin drept printr!o notificare
scris a casei de asigurri de sntate, n termen de maximum 2 ile calendaristice de la data
apro%rii acestei msuri, conform pre#ederilor legale n #igoare, ca urmare a constatrii
urmtoarelor situaii&
a5 dac furniorul de ser#icii medicale nu ncepe acti#itatea n termen de cel mult 9. de ile
calendaristice de la data semnrii con#eniei de furniare de ser#icii medicale<
%5 dac din moti#e imputa%ile furniorului acesta i ntrerupe acti#itatea pe o perioad mai mare
de 9. de ile calendaristice<
c5 expirarea perioadei de 9. de ile calendaristice de la re#ocarea de ctre organele n drept a
autoriaiei de funcionare/autoriaiei sanitare de funcionare sau a documentului similar, respecti#
de la ncetarea #ala%ilitii acestora<
d5 expirarea perioadei de 9. de ile calendaristice de la re#ocarea de ctre organele n drept a
do#eii de e#aluare a furniorului<
e5 nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor nsoite de documentele
justificati#e pri#ind acti#itile realiate conform con#eniei, n #ederea decontrii de ctre casele
de asigurri de sntate a ser#iciilor realiate, pentru o perioad de dou luni consecuti#e n cadrul
unui trimestru, respecti# 9 luni ntr!un an<
f5 refuul furniorilor de a pune la dispoiia organelor de control ale Casei 3aionale de
Asigurri de Sntate i ale caselor de asigurri de sntate ca urmare a cererii n scris a
=-
documentelor solicitate pri#ind actele de e#iden financiar!conta%il a ser#iciilor furniate conform
con#eniilor nc0eiate ntre furniori i casele de asigurri de sntate i documentele justificati#e
pri#ind sumele decontate din 6ond, precum i documentele medicale i administrati#e existente la
ni#elul entit ii controlate i necesare actului de control<
g5 la a doua constatare a faptului c ser#iciile raportate conform con#eniei n #ederea decontrii
acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contra#alorii acestor ser#icii<
05 dac se constat nerespectarea programului de lucru pre#ut n con#enia cu casa de asigurri
de sntate prin lipsa nejustificat a medicului timp de 9 ile consecuti#e, n caul ca%inetelor
medicale indi#iduale< n caul celorlalte forme de organiare a ca%inetelor medicale, con#enia se
modific n mod corespuntor prin excluderea medicului/medicilor n caul cruia/crora s!a
constatat nerespectarea nejustificat a programului de lucru timp de 9 ile consecuti#e<
i5 n caul nerespectrii o%liga iilor pre#ute la art. 2 lit. 5 i a nerespectrii o%liga iei
pre#ut la art. = alin. 4/5 din anexa / la +.,. nr.-..//.*-<
j5 odat cu prima constatare, dup aplicarea sanciunilor pre#ute la art. A alin. 4*5, 4/5 i 4-5
pentru oricare situaie, precum i odat cu prima constatare, dup aplicarea msurii pre#ute la art.
A alin. 495.
A(). */ 4*5 Con#enia de furniare de ser#icii medicale ncetea n urmtoarele situaii&
a5 de drept la data la care a inter#enit una dintre urmtoarele situaii&
a*5 furniorul de ser#icii medicale i ncetea acti#itatea n raa administrati#!teritorial a
casei de asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual<
a/5 ncetarea prin faliment, diol#are cu lic0idare, lic0idare, desfiinare sau reprofilare a
furniorilor de ser#icii medicale, dup ca<
a95 ncetarea definiti# a acti#itii casei de asigurri de sntate<
a-5 a sur#enit decesul titularului ca%inetului medical indi#idual, iar ca%inetul nu poate continua
acti#itatea n condiiile legii<
a25 medicul titular al ca%inetului medical indi#idual renun sau pierde calitatea de mem%ru al
Colegiului Gedicilor din (om$nia<
%5 din moti#e imputa%ile furniorului, prin reiliere<
c5 acordul de #oin al prilor<
d5 denunarea unilateral a con#eniei de ctre repreentantul legal al furniorului de ser#icii
medicale sau al casei de asigurri de sntate, printr!o notificare scris, cu 9. de ile calendaristice
anterioare datei de la care se dorete ncetarea con#eniei, cu indicarea moti#ului i a temeiului
legal<
e5 denunarea unilateral a con#eniei de ctre repreentantul legal al casei de asigurri de
sntate printr!o notificare scris pri#ind expirarea termenului de suspendare a contractului n
condiiile art. *9 lit.a5 ! cu excepia re#ocrii do#eii de e#aluare a furniorului.
4/5 En caul n care con#enia dintre furniori i casele de asigurri de sntate a ncetat prin
reiliere ca urmare a nerespectrii o%ligaiilor contractuale asumate de furniori prin con#enia
nc0eiat, casele de asigurri de sntate nu #or mai intra n relaii contractuale cu furniorii
respecti#i p$n la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin de = luni de la data ncetrii
con#eniei.
495 En caul n care con#enia dintre furniori i casele de asigurri de sntate se modific prin
excluderea din con#enie a uneia sau mai multor persoane nregistrat/nregistrate n con#enia
nc0eiat cu casa de asigurri de sntate i care desfoar acti#itate su% incidena acesteia la
furniorii respecti#i, din moti#e imputa%ile acestora, i care au condus la nerespectarea o%ligaiilor
contractuale de ctre furnior, casele de asigurri de sntate nu #or accepta nregistrarea n niciun
alt contract/con#enie de acelai tip a persoanei/persoanelor respecti#e p$n la urmtorul termen de
contractare, dar nu mai puin de = luni de la data modificrii con#eniei.
4-5 ?up reluarea relaiei contractuale, n caul n care noul contract se reilia/se modific n
condiiile alin. 4/5 i 495, casele de asigurri de sntate nu #or mai nc0eia contracte cu furniorii
respecti#i, respecti# nu #or mai accepta nregistrarea persoanelor pre#ute la alin. 495 n
=2
contractele de acelai tip nc0eiate cu aceti furniori sau cu ali furniori pentru aceste persoane
care prin acti#itatea lor au condus la reilierea/modificarea contractului.
425 En caul n care furniorii intr n relaii contractuale cu aceeai cas de asigurri de sntate
pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominaliate n con#enie, pre#ederile
alin. 4/5 ! 4-5 se aplic n mod corespuntor pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele
secundare de lucru.
A(). *9 Con#enia se suspend la data la care a inter#enit una dintre urmtoarele situaii&
a5 ncetarea #ala%ilitii sau re#ocarea de ctre autoritile competente a oricruia dintre
documentele pre#ute la art. / alin. 4*5 lit. a5 ! c5 din anexa / la +.,. nr.-..//.*- i nerespectarea
o%ligaiei pre#ute la art. 2 lit. x5, cu condiia ca furniorul s fac do#ada demersurilor ntreprinse
pentru actualiarea acestuia< suspendarea operea pentru o perioad de maximum 9. de ile
calendaristice de la data ncetrii #ala%ilitii/re#ocrii acestuia<
%5 n caurile de for major confirmate de autoritile pu%lice competente, p$n la ncetarea
caului de for major, dar nu mai mult de = luni, sau p$n la data ajungerii la termen a
contractului<
c5 la solicitarea furniorului sau la constatarea casei de asigurari de sanatate, pentru moti#e
o%iecti#e, independente de #oina furniorilor i care determin imposi%ilitatea desfurrii
acti#itii furniorului pe o perioad limitat de timp, dupa ca pe %a de documente justificati#e<
d5 nerespectarea de ctre furniorii de ser#icii medicale a o%ligaiei de plat a contri%uiei la
6ond, constatat de ctre casele de asigurri de sntate ca urmare a controalelor efectuate la
furniori, p$n la data la care acetia i ac0it o%ligaiile la i sau p$n la data ajungerii la termen a
contractului< suspendarea se face dup 9. de ile calendaristice de la data la care casa de asigurri
de sntate a efectuat ultima plat ctre furnior<
e5 de la data la care casa de asigurri de sntate este ntiinat de deciia colegiului teritorial al
medicilor de suspendare din calitatea de mem%ru sau suspendare din exerciiul profesiei a medicului
titular al ca%inetului medical indi#idual< pentru celelalte forme de organiare a ca%inetelor
medicale, suspendarea se aplic corespuntor numai medicului aflat n contract cu casa de
asigurri de sntate care se afl n aceast situaie.
A(). *- Situaiile pre#ute la art. ** i la art. */ alin. 4*5 lit. a5 su%pct. a/5 ! a25 se constat de
ctre casa de asigurri de sntate din oficiu, prin organele sale a%ilitate, sau la sesiarea oricrei
persoane interesate.
Situaiile pre#ute la art. */ alin. 4*5 lit. a5 su%pct. a*5 i lit. d5 se notific casei de asigurri de
sntate cu cel puin 9. de ile calendaristice naintea datei de la care se dorete ncetarea
con#eniei.
JI. Corespondena
A(). *2 Corespondena legat de derularea preentei con#enii se efectuea n scris, prin
scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul prilor ! sediul casei de
asigurri de sntate i la sediul ca%inetului medical declarat n contract.
6iecare parte contractant este o%ligat ca n termen de 2 ile lucrtoare din momentul n care
inter#in modificri ale datelor ce figurea n preenta con#enie s notifice celeilalte pri
contractante sc0im%area sur#enit.
JII. Godificarea con#eniei
A(). *= En condiiile apariiei unor noi acte normati#e n materie, care intr n #igoare pe durata
derulrii preentei con#enii, clauele contrare se #or modifica i se #or completa n mod
corespuntor.
A(). *A ?ac o clau a acestei con#enii ar fi declarat nul, celelalte pre#ederi ale con#eniei
nu #or fi afectate de aceast nulitate. Prile con#in ca orice clau declarat nul s fie nlocuit
printr!o alt clau care s corespund c$t mai %ine cu putin spiritului con#eniei.
JIII. Soluionarea litigiilor
A(). *8 4*5 Iitigiile legate de nc0eierea, derularea i ncetarea preentului contract #or fi
supuse unei proceduri preala%ile de soluionare pe cale amia%il.
==
4/5 Iitigiile nesoluionate pe cale amia%il dintre furniori i casele de asigurri de sntate
conform alin. 4*5 se soluionea de ctre Comisia de Ar%itraj care funcionea pe l$ng Casa
3aional de Asigurri de Sntate, organiat conform reglementrilor legale n #igoare sau de
ctre instanele de judecat, dup ca.
JI>. Alte claue
......................................................................
......................................................................
Preenta con#enie de furniare a ser#iciilor medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de
sntate a fost nc0eiat asti, ................, n dou exemplare a c$te ...... pagini fiecare, c$te unul
pentru fiecare parte contractant.
CASA DE ASIGURRI DE SNTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
Preedinte - director gener!" Re#re$entnt !eg!"
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Director e&ec'ti( ! Direc)iei econo*ice
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Director e&ec'ti( ! Direc)iei re!)ii contrct'!e"
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Vi$t
+'ridic" Contencio,
AC# ADIIONA$
pentru ser#iciile medicale paraclinice& ecografii generale 4a%domen i pel#is5 i/sau efectuare 7K,
pentru monitoriarea %olilor cardio#asculare confirmate efectuate de medicii de familie. Se
ntocmete dup modelul contractului de furniare de ser#icii medicale paraclinice adaptat.
=A