Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE TIINA MEDIULUI


SYLLABUS
Meteorologie si climatologie
Specializare: Geogra!a "e#!$%$!
Anul universitar: &''(-&')'
Anul de studii: &
Nr. de grupe: )
Semestrul: )
Forma de verificare: e*a"e+
I, I+or"a-!! ge+era%e #e./re 0$r.1 .e"!+ar1 %$0rare /ra02!03 .a$ %a4ora2or
Titlul disciplinei: Meteorologie si climatologie ;
Codul: NGM2102 ;
Numrul de credite: 6;
Locul de desfurare: - curs: Facultatea de tiina mediului, tr. F!nt!nele, nr. "0, ala de curs #
ala $; lucrri practice/seminar# Facultatea de tiina mediului, tr. F!nt!nele, nr. "0, ala de curs
# ala %;
Programarea n orar a activit!ilor: curs &semestrul '-1( s)pt.*: 2 ore+s)pt)m!n); 2, ore+semestru ;
lucrri practice/seminar: 1-1 ore+s)pt)m!n); 2, ore+semestru
II, I+or"a-!! #e./re 2!2$%ar$% #e 0$r.1 .e"!+ar1 %$0rare /ra02!03 .a$ %a4ora2or
Nume" titlul tiin!ific: V!ore% Arg5!$61 %e02or #o02or7
#nforma!ii de contact &adres) e-mail, nr. de tele.on*: /iorelarg0ius1%a0oo.com, tel 02(2-,(6(36 ;
$rar : curs # 4iua: orele: &ala $* ; lucrri practice/seminar - 4iua: orele: &ala $*;
$re de audien! # 4iua : orele :
III, De.0r!erea #!.0!/%!+e! 6! "e2o#e $2!%!8a2e 9+ /re#are:
a, O4!e02!;e%e 0$r.$%$!
5ursul, structurat 6n dou) p)ri &Meteorologie, respecti/ 5limatologie*, a7ordea4) aspectele
generale asociate mediului atmos.eric, insist!ndu-se, acolo unde este ca4ul, asupra .actorilor care
in.luenea4) calitatea mediului 6ncon8ur)tor.
9ntre o%iectivele /i4ate se remarc):
- cunoa:terea legilor care gu/ernea4) procesele :i .enomenele atmos.erice, precum :i
regimul :i repartiia acestora 6n scopul identi.ic)rii .actorilor determinani ai st)rii :i
calit)ii mediului atmos.eri;
- de4/oltarea spiritului de o7ser/aie :i a celui geogra.ic prin interpretarea
.enomenelor din atmos.er);
- 6nelegerea legit)ilor care stau la 7a4a proceselor :i .enomenelor atmos.erice 6n
scopul adopt)rii celor mai 7une m)suri de management ale mediului atmos.eric;
- 6nsu:irea criteriilor de clasi.icare a climatelor :i a elementelor de di.ereniere at!t la
ni/el planetar, regional, c!t :i local.
1
4, Co+-!+$2$% 0$r.$%$!
Nr. ore
1 Partea I-a. Meteorologie
I+2ro#$0ere 9+ Me2eoro%og!e
Cuvinte&c'eie: meteorologie, ramurile meteorologiei
;e.iniia, o7iectul :i sarcinile meteorologiei.
<amurile meteorologiei :i leg)tura ei cu alte :tiine.
<elaiile meteorologiei cu di.erite acti/it)i umane.
curt istoric al de4/olt)rii meteorologiei.
2
2 A2"o.era 2ere.2r3
Cuvinte&c'eie: atmos.er), masa atmos.erei.
=riginea :i .orma atmos.erei.
5ompo4iia aerului atmos.eric. 5omponente constante :i /aria7ile. 'mpurit)ile
atmos.erice :i poluarea atmos.erei.
Masa atmos.erei terestre.
tructura /ertical) a atmos.erei.
2
" S05!"4$r! #e 03%#$r3 9+ a2"o.er3
Cuvinte&c'eie: radiaia solar) direct), di.u4), re.lectat), terestr) :i atmos.eric).
oarele :i acti/itatea solar).
5ompo4iia spectral) a radiaiei solare.
<adiaia solar) direct)-5onstanta solar). <adiaia di.u4). <adiaia total).
<adiaia re.lectat)->l7edoul. <adiaia terestr) :i a atmos.erei. ?ilanul radiati/-
caloric la supra.aa terestr) :i 6n atmos.er).
2
( Te"/era2$ra aer$%$!
Cuvinte&c'eie: regim termic, procese adia7atice, sta7ilitatea atmos.erei
@ransportul c)ldurii 6n atmos.er).
Mersul diurn al temperaturii aerului. Mersul anual al temperaturii aerului.
<epartiia temperaturii pe /ertical) 6n tropos.er).
Arocesele adia7atice din atmos.er). @emperatura potenial), ec0i/alent) :i
ec0i/alent-potenial).
5ondiiile de sta7ilitate /ertical) 6n atmos.er). 'n/ersiunile de temperatur) din
tropos.er).
2
3 Va/or!! #e a/3 9+ a2"o.er3
Cuvinte&c'eie: /apori de ap), e/aporatia, umiditatea relati/).
istemul de .a4e al apei.
=riginea, modul de r)sp6ndire :i rolul /aporilor de ap) din atmos.er).
M)rimi care de.inesc umiditatea aerului. B/aporaia-@ensiunea de saturaie.
Cite4a de e/aporaie-B/aporaia 6n condiii naturale. Mersul diurn :i anual al
e/apor)rii. Cariaia diurn) :i anul) a tensiunii /aporilor :i a ume4elii relati/e.
2
6 Co+#e+.area ;a/or!%or #e a/3
Cuvinte&c'eie: condensare, ceaa :i p6cla, norii.
5ondiiile condens)rii /aporilor de ap) din atmos.er)-<olul r)cirii aerului.
Nucleele de condensare.
5ondensarea /aporilor de ap) pe supra.aa terestr).
5ondensarea /aporilor de ap) 6n stratul in.erior al atmos.erei. 5eaa :i p6cla.
5ondensarea /aporilor de ap) 6n atmos.era li7er). Norii. 5lasi.icarea
internaional) a norilor. 5aracteri4area principalelor genuri de nori. tructura
micro.i4ic) a norilor. Gene4a norilor. Ne7ulo4itatea. Mersul diurn :i anual al
ne7ulo4it)ii.
2
2 Pre0!/!2a-!!%e a2"o.er!0e
Cuvinte&c'eie: tip de precipitaii, regim al precipitaiilor.
Arincipalele .orme :i tipuri de precipitaii.
2
2
Gene4a precipitaiilor.
Mersul diurn al precipitaiilor. Mersul anual al precipitaiilor.
, Pre.!$+ea a2"o.er!03
Cuvinte&c'eie: presiune atmos.eric), c6mp 7aric, i4o7are
Noiuni generale.
Cariaia presiunii atmos.erice cu altitudinea. Gradientul 7aric /ertical :i treapta
7aric).
Cariaiile periodice :i neperiodice ale presiunii atmos.erice. Cariaiile diurne :i
anuale.
56mpul 7aric. @opogra.ia 7aric). '4o7are.
2
D C$re+-!! a2"o.er!0!
Cuvinte&c'eie: gradient 7aric ori4ontal, /6nt geostro.ic, /!nt local
Noiuni generale.
Gradientul 7aric ori4ontal.
Fora de a7atere a mi:c)rii de rotaie a A)m6ntului &.ora 5oriolis*. Fora de
.recare. Fora centri.ug).
C6ntul geostro.ic.
C6ntul 6n pre4ena .orei de .recare. ;irecia, /ite4a :i presiunea /6ntului. ;urata
deplas)rii :i structura /6ntului. Cariaia diurn) :i anual) a /ite4ei :i direciei
/6ntului. 5!mpul curenilor atmos.erici.
5irculaia termic) a aerului.
C6nturile locale.
2
10 Vre"ea 6! "er.$% ;re"!!, Ma.e #e aer 6! ro+2$r! a2"o.er!0e
Cuvinte&c'eie: /reme, mas) de aer, .ront atmos.eric
Noiuni generale despre /reme.
Masele de aer. 5lasi.icarea maselor de aer. Arincipalele tipuri geogra.ice de
mase de aer :i caracteristicile lor.
Fronturile atmos.erice. Gene4) :i clasi.icare. Arincipalele tipuri de .ronturi
atmos.erice: .ront cald, .ront rece :i .ront oclus.
2
11 A02!;!2a2ea 0!0%o+!03 6! a+2!0!0%o+!03
Cuvinte&c'eie: ciclon, anticiclon, pre/i4iune
5onsideraii generale asupra acti/it)ii ciclonice. Gene4a :i e/oluia ciclonului.
tructura ciclonului t6n)r :i /remea. @raiectoriile ciclonilor 6n Buropa.
>nticiclonii :i in.luena lor aupra /remii. @raiectoriile anticiclonilor mo7ili 6n
Buropa.
Fenomenul con/ecti/ :i /remea.
2
12 Partea II-a. C%!"a2o%og!e
I+2ro#$0ere
Cuvinte&c'eie: clim), .actori climatogenetici.
Noiunea de climat. Blementele :i .actorii climatici.
<amurile climatologiei :i importana lor practic).
Fa02or!! ge+e2!0! ra#!a2!;! a% 0%!"a2$%$!
5u/inte-c0eie: radiaia total), 7ilan radiati/.
<epartiia radiaiei totale la supra.aa A)m6ntului. <epartiia geogra.ic) a
7ilanului radiati/-caloric la supra.aa A)m6ntului.
Fa02or!! geogra!0! a! 0%!"a2$%$!
Cuvinte&c'eie: .actorii geogra.ici de climatogene4).
'n.luena uscatului :i a m)rii asupra climatului.
'n.luena relie.ului asupra climatului.
'n.luena /egetaiei asupra climatului.
'n.luena stratului de 4)pad) :i g0ea) asupra climatului.
'n.luena antropic) asupra climatului.
2
"
Fa02or!! #!+a"!0! a! 0%!"a2$%$!
Cuvinte&c'eie: c6mp 7aric, circulaia general) a atmos.erei.
@r)s)turile .undamentale ale circilaiei generale a atmos.erei.
56mpul 7aric :i sistemele curenilor planetari din tropos.era superioar) :i
stratos.er). 56mpul 7aric :i circulaia atmos.eric) 6n tropos.era in.erioar) :i la
supra.aa terestr). 'mportana climatogenetic) a ali4eelor :i a 4onei ecuatoriale.
5irculaia musonic). <olul climatic al curenilor oceanici
1" Re/ar2!-!a geogra!03 a /r!+0!/a%!%or /ara"e2r!! 0%!"a2!0!
Cuvinte&c'eie: temperatura aerului, ume4eala atmos.eric), precipitaii.
<epartiia geogra.ic) a temperaturii aerului.
<epartiia geogra.ic) a ume4elii atmos.erice.
<epartiia geogra.ic) a ne7ulo4it)ii.
<epartiia geogra.ic) a precipitaiilor atmos.erice. <epartiia geogra.ic) a
precipitaiilor su7 .orm) de 4)pad).
2
1( C%a.!!0area 0%!"a2e%or
Cuvinte&c'eie: clasi.icarea climatelor.
Aro7lemele de 7a4) ale clasi.ic)rii climatelor. 5lasi.icarea climatelor dup) E.
Fuppen. 5lasi.icarea climatelor dup) Bmm. ;e Martone. 5lasi.icarea
climatelor dup) G.. ?erg. 5lasi.icarea climatelor dup) ?.A. >liso/.
T!/$r!%e geogra!0e #e 0%!"a2
Cuvinte&c'eie: tipuri geogra.ice de climat.
@ipurile de climat din 4ona ecuatorial). @ipurile de climat din 4onele
su7ecuatoriale. @ipurile de climat din 4onele tropicale. @ipurile de climat din
4onele su7tropicale. @ipurile de climat din 4onele temperate. @ipurile de climat
din 4onele su7arctic) :i su7antarctic). @ipurile de climat din regiunile polare
nordice :i sudice.
2
0, Co+-!+$2$% %$0r3r!%or /ra02!0e
1. 'ntroducere 6n meteorologie - Noiuni generale. =rgani4area :i e.ectuarea o7ser/aiilor 6n
cadrul staiilor meteorologice clasice :i automate
2. M)surarea principalilor parametri meteorologici la staiile meteorologice clasice.
M)surarea radiaiei solare. Masurarea temperaturii solului :i a aerului
". M)surarea principalilor parametri meteorologici la staiile meteorologice clasice.
M)surarea ume4elii aerului :i a precipitaiilor atmos.erice. M)surarea presiunii atmos.erice, a
/!ntului la sol :i 6n altitudine
(. taiile meteorologice automate
3. <adiosonda8ul aerologic
6. 5ercetarea atmos.erei cu a8utorul radarului meteorologic :i a sateliilor meteorologici
2. 5odul sinoptic internaional. H)ri sinoptice
,. 'esire pe teren - 5entrul Meteorologic <egional @ransil/ania Nord -taia Meteorologic)
5lu8 # plat.orma de o7ser/aii meteorologice
D. 'esire pe teren - 5entrul Meteorologic <egional @ransil/ania Nord #er/iciul de progno4)
a /remii
10. Metode generale de prelucrare a datelor de o7ser/aie :i m)sur)tori
11. <epre4entarea gra.ic) :i cartogra.ic) a datelor de o7ser/aii :i m)sur)tori
12. Bla7orarea :i interpretarea climadiagramelor
1". B.ectuarea o7ser/aiilor topo- :i microclimatice
1(. usinerea re.eratelor+proiectelor
(
O4!e02!;e%e 6! 0o+-!+$2$% .e"!+ar$%$!:
- clari.icarea :i apro.undarea terminologiei preci4ate la curs;
- aplicarea conceptelor discutate 6n di.erite studii de ca4;
- aplicaii practice
#, Co"/e2e+-e #o4<+#!2e:

- 5on:tienti4area :i 6nelegerea principalelor procese .i4ice :i a .enomenelor :i proceselor
dinamice asociate cu /remea la toate sc)rile de des.):urare;
- >nali4a :i interpretarea de date :i in.ormaii meteo-climatice pentru .ormularea de
argumente :i demersuri concrete;
- utili4area unor moduri /ariate de comunicare scris) :i oral) 6n relaie cu speci.icul
disciplinei;
- 'denti.icarea proceselor .i4ice :i dinamice responsa7ile pentru creerea condiiilor meteo :i
utili4area cuno:tiinelor 6n scopul pre/ederii e/oluiei /remii;
- 'nterpretarea in.ormaiilor .urni4ate de c)tre centrele meteo :i utili4area datelor 6n
pre/ederea e/oluiei /remii;
- 'nterpretarea imaginilor satelitare :i utili4area acestora 6n pre/ederea /remii;
- Are4entarea cuno:tiinelor actuale re.eritoare la pro7leme glo7ale ale omenirii care
interacionea4) cu /remea :i clima: modi.icarea climatului , deprecierea stratului de o4on, impactele
modi.ic)rilor climatice asupra societ)ii :i 7ios.erei;
e, Me2o#e $2!%!8a2e 9+ 0a#r$% /re#3r!! 0$r.$%$!
(etode de predare: e$punerea, e$plicaia, studii de ca4, discuii interacti/e, 7rainstorming,
pre4ent)ri multimedia tematice
, Me2o#e $2!%!8a2e 9+ 0a#r$% /re#3r!! 6! ee02$3r!! %$0r3r!%or /ra02!0e
;iscuii interacti/e, pre4ent)ri multimedia tematice, studii de ca4, e$erciii practice,
m)sur)tori, demonstraia
IV, Ma2er!a%e +e0e.are 9+ 0a#r$% /ro0e.$%$! e#$0a-!o+a% ./e0!!0 #!.0!/%!+e!
- Cideoproiector, laptop, desItop, tele/i4or, H)ri sinoptice ;
- Materiale de curs $erogra.iate :i listate+6n .ormat electronic &suportul de curs :i seminarii
6n .ormat A;F*;
- 5;-uri :i disc0ete tematice;
- 'nstrumente meteorologice
V, P%a+!!0area =Ca%e+#ar$% 9+2<%+!r!%or 6! a ;er!!03r!!=e*a"!+3r!! !+2er"e#!are=!+a%e
- >plicaie pe teren: /i4it) la staia meteo 5lu8 &municipiul 5lu8-Napoca* &noiem7rie* #
tematica: organi4area :i .uncionarea staiilor meteo regionale
- Gecturi, teme de re.erat, lucr)ri o7ligatorii reali4ate de studeni pe marginea 7i7liogra.iei
menionate &e$trase* # pre4ent)ri .)cute de studeni &pre4ent)ri multimedia AoJerAoint*
- Ceri.icare pe parcurs: s.!r:itul lunii noiem7rie &dup) primele 2 cursuri* # dac) este ca4ul
- Ceri.icare semestrial) .inal): ianuarie-.e7ruarie 2010
3
VI, Mo#$% #e e;a%$are
Nota .inal) &N.* /a .i sta7ilit) in!ndu-se cont de urm)toarele:
- Nota o7inut) 6n cadrul e$amenului .inal &.orma de e$aminare scris)* cu o pondere
de 23 K din nota .inal) &Ne$*;
- acti/it)ile reali4ate de studeni pe parcursul semestrului 6n cadrul cursului :i a
seminarilor+lucr)rilor practice &/eri.icarea parial), participarea acti/) la cursuri :i
seminarii, pre4entare proiect+re.erat* cu pondere de 23 K* &Na*;
( )
(
"
a e)
f
N N
N
+
=
VII, De2a%!! orga+!8a2or!0e1 ge.2!o+area .!2$a-!!%or e*0e/-!o+a%e
Are4ena la curs este .acultati/). Are4ena la seminar :i la acti/it)ile de teren &aplicaii* este
o7ligatorie. Num)rul de a7sene acceptate 6n situaii deose7ite este de ma$imum ""K din num)rul
total de ore.
<ecuperarea orelor se .ace, 6n ca4uri deose7ite, prin acordul comun al studenilor :i al
cadrului didactic, 6n perioada semestrului, 6n inter/alul s)pt)m!nal luni-/ineri &6n .uncie de orar*.
5a4urile de .raud) la e$amen implic): e$cluderea automat) din e$amen, acordarea notei 1 :i
propunerea de e$matriculare a studentului 6n cau4).
<e4ol/area contestaiilor se /a .ace prin depunerea, de c)tre studentul 6n cau4), a unei
solicit)ri 6n acest sens, 6n termen de 2( ore de la a.i:area re4ultatelor e$amenului, la secretariat, :i
primirea r)spunsului &argumentat de c)tre titularul de curs :i seminar* 6n termen de "6 de ore de la
depunerea contestaiei.
VIII, B!4%!ogra!a
), o4%!ga2or!e)
1. >rg0iu:, C., Meteorologie :i climatologie, suport de curs :i seminar+lucr)ri practice
2. 5iulac0e, .,&200(*, (eteorologie i Climatologie, Bditura Lni/ersitar) ?ucure:ti
". Aop, G0.,&1D,,*, #ntroducere n meteorologie i climatologie, BB, ?ucure:ti
(. @isco/sc0i, >., ;iaconu, 5., &200(*, Meteorologie :i 0idrologie # lucr)ri practice, Bd.
Lni/., ?ucure:ti
terie 5'LG>5HB &2000* (onografia Climatic&g'id de ela%orare, Bditura <>=, ?ucure:D2"-D
&, o/-!o+a%3
1. Farcas, '. &1DD0*, Structura si dinamica atmosferei" Lni/ersitatea M?a7es-?ol%aiN, 5lu8-
Napoca
JJJ.meteoromania.ro+
JJJ.s0odor.org+metJe7+
JJJ.meteo.rance..r
JJJ.nJs.noaa.go/
ocJ.mit.edu+=cJEe7+Je7+courses+courses+inde$.0tmOBart0>tmosp0ericandAlanetar%cien
ces
5lu8-Napoca
ept., 200D
T!2$%ar #!.0!/%!+3,
Gector dr. Ciorel >rg0iu:
6

S-ar putea să vă placă și