Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

OBIECTUL=psihologie
CLASA=aX-a
ELABORAT=Gaiber Ludila grupa !" A
TE#A=Teperae$%ul &a %rasa%ura de perso$ali%a%e
DATA='()*+)'*+!
OBIECTI,E-O+=sa a%e$%io$e.e asupra $oii le&%ii
O'=sa i$%eleaga $oile &o$&ep%e
O!=asiilarea de $oi &u$os%i$%e
O/=sa a$ipule.e $oile i$0ora%ii
O"=sa a$ali.e.e
O(=sa 0i1e.e$oile i$0ora%ii
DES2ASURAREA ACTI,ITATII DIDACTICE
E%apele
le
&%
ie
i
Obie&%i
3e ope
ra%io$al
U$i%a%i de &o$%i$u% A&%i3i%a%ea
pro0esorului
A&%i3i%a%ea
ele3ului
#e%odol
ogie
#a%eria
le
+ ' ! / " ( 4
#oe$
%orga$i-
5a%ori&
+-'i$
Co$%rolea.a
pre.e$%a
asigura ordi$ea
si li$is%ea
Isi
prega%es&
&ele
$e&esare-
&aie%e6 &ar%i
A$u$%ar
ea si
s&rierea
O+
Ti%lul le&%iei $oi es%e TE#PERA#E7TUL) 7o%ea.a %i%lul
pe %abla
7o%ea.a
%i%lul i$
&aie%
+
pe %abla
a
%i%lului
le&%iei
$oi
Cou$i
&area si
asiilar
ea
$oilor
&u$os%i
$%e O'6O!
Teperae$%ul es%e o la%ura a perso$ali%a%ii) Pu%e%i
sa $ui%i al%e par%i ale perso$ali%a%ii89ap%i%udi$ile6
&ara&%erul6 i$%eresele:) T) repre.i$%a la%ura
di$ai&o-e$erge%i&a a perso$ali%a%ii) T) e la%ura
&ea ai a&&esibila si usor &o$s%a%abila la%ura a
perso$ali%a%ii) Reiese 0oar%e usor di$
&opor%ae$%ul oului)
Di$ &ele ai 3e&hi %ipuri s-a obser3a% &a oae$ii
su$% 0oar%e di0eri%i i$ &eea &e pri3es%e &a$%i%a%ea de
e$ergie de &are dispu$ si odul i$ &are isi
orga$i.ea.a &o$dui%a)La a&ea 3ree se &o$sidera
&a T) es%e de%eri$a% de &o$s%i%u%ia &orporala6 de
odul i$ &are 0u$&%io$ea.a orga$isul)
;<po&ra%es si Gale$us au de0i$i% &ele / %ipuri de T
i$ 0&%) de li&hidele orga$i&e &oleri&-bila galbe$a6
sa$g3i$&-si$gele6 0lega%i&-li0a6 ela$&oli&-bila
$eagra)Ei &o$siderau &a a&es%e li&hide se aes%e&a
i$ asa 0el i$&i% i$%o%deu$a u$ul predoi$a) Teoria a
0os% aba$do$a%a dar %ere$ii se e$%i$ si as%a.i)
Al%i &er&e%a%ori au &o$sidera% &a T es%e de%eri$a%
de a&%i3i%a%ea gla$delor e$do&ri$e6 al%ii &a pro3i$e
di$ de.3ol%area ai a&&e$%ua%a a u$ui aspe&%
soa%i&9ap) Respira%or6 us&ular6 diges%i36
&erebral:6 al%ii &a e de%eri$a% de &o$s%i%u%ia
&orporala i$ ge$eral)
Teoria &ea ai re&e$%a &o$sidera &a u$ rol &e$%ral
7o%ea.a pe
%abla priul
pu$&% al le&%iei-
%) la%ura
di$ai&o-
e$erge%i&a a
per
So$ali%a%i
7o%ea.a
i$ &aie%
Raspu$de
la
i$%rebare
E1pu$e
rea6
&o$3er
sa%ia
E1pli&a
a$ua
lul
'
ii re3i$e S7C &are asigura &oordo$area i$%egrala a
%u%uror pro&eselor orga$i&e si edia.a
&opor%ae$%ul)E1is%a ! i$susiri 0u$dae$%ale
&are &ara&%eri.ea.a a&%i3i%a%ea S7C-
+)0or%a=e$ergia-i$aga.i$a%a i$ &elula
$er3oasa9$euro$:
')obili%a%ea- &u &are se &o$sua si se
rege$erea.a subs%) 0&%) &o$s%i%u%i3e ale $euro$ului)
!)e&hilibrul-di$%re &ele ' pro&ese $er3oase de
ba.a-e1&i%a%ia si i$hibi%ia)
De ai&i apar deosebiri 0rapa$%e i$%re oae$i6 i$
0u$&%ie de gradul i$ &are su$% pre.e$%e a&es%e
i$susiri pe die$siu$ile pu%er$i-slab6 obil-i$er%6
e&hilibra%-$ee&hilibra%)
Tipurile e1%ree su$% rare6 a>ori%a%ea oae$ilor
i$s&rii$du-se u$de3a spre pare%ea de i>lo& a
0ie&arei die$su$i)
Pri$ &obi$area &elor ! die$su$i re.ul%a / %ipuri
de S7 &are su$% i$ rela%i3a &orespo$de$%a &u &ele /
%ipuri de T di$ a$%i&hi%a%e)
Tip-+)obil6pu%er$i&6 $ee&hilibra%-&oleri&
')obil6 pu%er$i&6 e&hilibra%-sa$g3i$i&
!)i$er%6 pu%er$i&6 e&hilibra%-0lega%i&
/)i$er%6 slab6 $ee&hilibra%-ela$&oli&
Sa dis&u%a a&u despre par%i&ulari%a%ile
psihologi&e ale %)
T es%e o die$siu$e i$as&u%a a perso$ali%a%ii) Es%e
i$0lue$%a%a de gla$dele e$do&ri$e6 de orie$%area
psiholgi&a 9e1%era3ersie-i$%ro3ersie: si de si de
s%abili%a%ea psihologi&a)
7o%ea.a pe
%abla pu$&%ul al
II-lea al
le&%iei-%ipuri de
a&%i3i%a%e
$er3oasa
7o%ea.a &ele !
i$susiri de ba.a
ale a&%i3i%a%ii
S7C
7o%ea.a &ele !
die$siu$i
7o%ea.a pe
%abla pu$&%ul al
III-lea al
le&%iei-par%i&ula
ri%a%i
Pu$e
i$%rebari
7o%ea.a
i$ &aie%
%ie6
e1pu$e
re
!
2lega%i&ii?ela$&oli&ii=i$%ro3er%i%i
Coleri&ii?sa$g3i$i&ii=e1%ra3er%i%i
#ela$&oli&ii?&oleri&ii=i$s%abili
2lega%i&ii?sa$g3i$i&ii=s%abili
Se &o$sidera &a 0ie&are %ip de T peri%e o depli$a
de.3ol%are a persoa$ei) 7u e1is%a T superioare sau
i$0erioare) 2ie&are T pre.i$%a a3a$%a>e si
de.a3a$%a>e) Trasa%urile de T po% 0i &ope$sa%e6
as&a%e6 lua%e i$ s%api$ire pri$ au%o&o$%rol si
edu&a%ie)
Sa dis&u%a pu%i$ despre 0ie&are %eperae$% i$
par%e-
Colericul-e1&i%abil si i$egel i$ %oa%e a$i0es%arile
sale6 $eas%ipara%6 agresi36 s&hiba%or6 op%iis%6
a&%i36 i$&li$a%ie spre e1agerare6 &apabil sase
&o$&e$%re.e bi$e i$ a&%iu$i de lu$ga dura%a dar au
problee da%ori%a lipsei de dis&ipli$a6 su$%
e1%ro3er%i%i6 &ou$i&a%i3i6 orie$%a%i spre pre.e$%)
Sangvinicul- e&hilibra%6 so&iabil6 ha.liu6 sari%or6
spiri% de grup6 a&%i36 are ap%i%udi$i de &o$du&ere6
es%e &al6 obil dar $u reuses%e sa perse3ere.e i$
a&%iu$i si rela%ii6 e orie$%a% spre pre.e$%)
Flegmaticul- pasi36 i$gi$dura%6 &o$%ola%6 pas$i&6
de$ de i$&redere 6 &al6 rabda%or6 e%i&ulos6
adap%abili%a%e redusa6 i$&his i$ si$e6 pu%i$
&ou$i&a%i36 orie$%a% spre %re&u%)
Melancolicul- sobru6 rigid6 re.er3a%6 $eso&iabil6
pesiis%6 li$is%i%6 a$1ios6 se$sibil6 eo%i3i%a%e
deosebi%a 6 di0i&ul%a%i la adap%are i$&redere redusa
i$ 0or%ele proprii)
psihologi&e ale
%)
7o%ea.a pe
%abla pu$&%ul al
I,-lea al
le&%iei-par%i&ula
ri%a%i al@
Teperae$%e
lor
7o%ea.a
i$ &aie%
7o%ea.a
i$ &aie%
/
2i1area
&u$os%i
$%elor
preda%e
'*i$
+*-
+"i$
O"
O/
O(
De &e &ara&%eris%i&ile T $u po% 0i apre&ia%e &a 0ii$d
bu$e sau rele8
Coleri&i- Il Caragiala6 Rebrea$u
2lega%i&i- Sado3ea$u
Sa$g3i$i&i-Aale&sa$di6 Cosbu&
#ela$&oli&i-Ei$es&u6 Blaga
Pu%e%i $ui al%e perso$ali%a%i la 0ie&are di$%re
a&es%e %eperae$%e8
;aide%i sa >u&a u$ i& >o&) Pe$%ru a&eas%a a
$e3oie de ' ele3i) U$ul di$re &ei doi 3a %rebui sa
ide$%i0i&e %ipul doi$a$% de T al &eluilal%) Eu 3a
3oi a>u%a) ,a 3oi da $is%e si%ua%ii6 3a 3oi pu$e $is%e
i$%rebari iar 3oi i$ 0u$&%ie de raspu$suri si de &eea
&e s%i%i de>a despre &olegul 3os%u 3e%i des&operii
%ipul de T doi$a$%)
Se 3a >o&a &u '-( ele3i i$ 0u$&%ie de %ipul
dispo$ibil)
I$ i$&heierea le&%iei se rea&%uali.ea.a de0) T6
i$susirile 0u$dae$%ale ale S7C6 &ele !
die$siu$i &are re.ul%a di$ i$susiri6&ele / %ipuri de
%eperae$%)
Raspu$de
la
i$%rebari
Re&api%ul
ea.a
Proble
a%i.ar
ea
Co$3ers
a%i
a
Obser3
area6e1
perie
$%area
Dese$
e
2ise
de
lu&ru
Pre&i.ar
ea
%eelor
de &asa
Sa-si ide$%i0i&e 0ie&are i$ par%e propriul %ip
doi$a$% de %eperae$%)
"