Sunteți pe pagina 1din 14

I

'*
htfosteiireanomalrexeq*ii deia earacterui unitar *l transmisitnii sueeesorale
i. i,ege nr. 5i9 riiu iSi$dri944 peniru dreptui de mostenire ai sotului zupravieiuitor Pubiicat in irionitorui
(ficiai,
Partea i nt
177 ):.- ln/n</ln,ll . A* < f-
^^-..-:l^
*,^',^arr+^ lc a* 1 !M+ lt
-
-,{ iral',oi'-, oa:+'.! nFt-^',i^+"i+^-
',^
a^a+^Ei i* efalE ,{
iii Aiii iulvUiir++ . ii,i'l. J. - iai Uiizi.iriiu
PiUVaTZULv
-Lt airL. r
PvL.
u - u uvluDlY, Dvlur DuPr4Ylvlullul Yc [rt,DLUrr+
l@
partea sa succesorala fi$bilele si obiec{le apar{.inafld gospodariei casniris. prccu{a si darsri'le de auala.
-ieguaa fusi aburgaia dr i{CC -si. ari 974 i.iCC: Dreptui sp*ciai rie mugienire ai sofluiui rupravicfuiior
,.Cdnd
nu vine in concurs cu descendenfi defuncealui, so{ul supraviefditor mo;tenegte, pe lengE cota stabiiitE potrivit art.972
mobilierul pi obieetelo de uz casnio oare au fesi af,ectate foioshiei coEf,un a so!ilor,, - atentie, farE daruri de nunte!
',
A
^*^
n- t7Q Ai^ lAlTJll{if,tzl
--irrirrl
qaa-Aa-ac rrnrri oirrtar lrr-o+ nantar cathrl c:rn*orriatrri*m
-
1'*t oa*rralizof lo Aq+q A,
a. ur6- sl . Jru ur{ lT,rrtavva
l/rvuru
.*vrusv4 usr 4Jslvr rkru yvuus ovlsr Jsyrsvlv}uLvr - lvar @vuw&L Is
gss
sl
01.01.2008. dctui iaclude.modificerile.din urniitoarele acts: O.U.G. nr. 88/2006 publicaf6 fu h,IOf
.nr.
941 dn ZLlltl2fiQ6
T
--^-
--
4aE l^l\l\1
---LI:--t:
e- l.f,.r\r
--
,nO ):- 4E ll\1 l4!\l\n
iJurrua tll. LJJI Lvv I uuuilualat ilt lvttrt' ut . +i/o r.lltt LJtv I I Lvv I .
Ar+ 1
-
/1\ Snfrrl crrmrrip*rrif^r ol rr-^i narcn^ha narc la r{qfa rfanacrrhri lrzeq oqli+e+oq rle noncin-qr rfrrnE oqz ln sicfamrr
'^'.@.
rBr'@
pubtic de pensii gi alte drepturi de asigorEri socialq in fostul sistem al asigurdrilor sociale de stat sau ?n fostul sistenr a
^^:-,-x-:1.-- ^^.,:^!^
-^..G,
--.-:^..r+.--:
L^-^{:.,:^-x l^
-*^-^
a-.
^^-l:+::l^
*-
-^.-+^:1^*i
)^,,* ;:,,+^- 1,,---
ittrEu&nut suLraE uglllLt Hluurlull uEliElrulaL4 14 vEr.giE- t[ ut]Iula,tlrE urEzElILEl lEl<l. LrE lrll 4il,tlr.rl IuBaLl.
3- Constitrtia Romaaiei Alrt. 44 Dreptul de proprietde privatS.
{1)
Dreptul de proprietate, precum gi c,rean{ele asupra statului
-,,.-4
,-^---+^+^ r^^-+:-,*,,!
-:
1:.--:+-t-
-^-*^-
l-^-+,,;
-,,-+
*-LiIi+- ,l- l^,.- /'!\ D-^-;-+-..--
-;.,-+;
ar,*s
^aaaa*rr4x
.;
^^-
+:+:
-i,iIt
EUill4tV.
Vvilluulqr
tl
,&utri,lt, clvgDlljl urVPlurr trsul Jlduullv uv rw6w.
1-,
r rvPrlvt{L9il
YLttsls
wDlv
Erurursl4 tr
wIUtlLr
?n rnnd eoal de lese indifer.e.nf de fifrrler
(-efifenii qfriini
<i ennfuizii nnf dnh6ndi drenfrrl de ntnndefste nrivafi eq!r!1r':
terenurilor nunai in conditiilo rezultate din aderarea RomAniei la Uniunea EuroueanE
$i
din alte tratate internationale la carr
ff
^*a-;^
aala *o*a
^a
l'a-E ,{o *o^i^*
^i*a*a
'i*
^^-rli+iito
n*a,dztt*a n*in Taaa n*aaind hFA^t'h c! *.in maofo-iro lonolE
;mostenire
legali: strainii si apa-trizii dob6pdesc dr. dr proprie.tate asuprF terenurilor ln Romania dacd data de..cti6*ri
mogtetririi este situate dupE revizuirea Constituliei
i
-mnc*anina
faeramanrrfli
L 3L2/?A05 privind dcbAndirea dr. de prcprieate pri'JatE esupra terenurilor Cin Fomania de cEtn
cetElenii strini, apatrizi
1i
persoane juridice strline (acte juridice inter vivos
;i
ma;tenire testamentar[)
+. art. 162 ati$. (2) din Codul mu!rci.i (inainte de modificErile din 20lllprevedea er (abrog. L 14/91 legea salari.zErii, L 6l-9t
- -.- - - al , -l- -
l:r- -= -.1 -1) - - -.- - - -t::\-
uulru9olul uc uuuura
i[
altc uolru$uu,r:
in caz de deces al salariatului. drepfi:rile salariale datorate pdni !a data decssului sunt plltite. in ordine. so$ilui suoravietuitor
copiilor mqiori ai dfunctului sau p[rinti.lor acestuia. Dae[ nu exist[
Eiei
.una
dintr
.aoeste
categsrii de persoane--drepturi
--7--:-1- ----L
-lyL:L-
-1t-- ----t--ia--:
5-
---.72.::7-
l---!-t--:
saiariaie sunr Diarne afior n"to$enllon. rn conofi]rie oreoiliiui comuii;
T\in r{ic-^oid:l^
^;+^+-.oo"l+E ^E
Loaof^iooE rla oaac*a r{-a**rr-i ol+fol rlo^6+
-*o.ror{o
rhan*rrl Fnnrri cn*rrl crrarorria*rri+nr nanii
uA vluyv-tturW Vr@aW IWAUi@ vg VvUWrlVr@4 gW gvvulv qvlrLwrt slBvl
gv@
l,rvtvsv
uvl,!44 vvlgu, uvlsr Jsl,rer Lvtwlvr, vvyu,
maiori ai defunc.tului sau plrintrii acestuia, iu aceastE. srdine. Aceste per.soari nu kebuie sA faeF- dovada catifitii lsr dt
mo$tenitori, ci doar a legiturii de ruderie. Alii moqteiiitori, in lipsa celor ar6tati, tueb,'.iie si frcE dovada calilStii de mogteniiori.
(-nnfnm
C^.lrtlrti mtt-.ii T rr {?/?OO?
-^r{if
-rin
T rr Annfi11
qfi
16-1'
rt 5!. rvr.
Jl)
Salariut.se plateste direct.titulan:lui sau persoaoi imputemicite deacesta
(2) In caz dc dcccs al salariatului, drcpturilc salarialc datoratc paila la data dcccsului sunt platitc, ia ordinc, sotulu.
supravietldtor, copiilor majori ai def;uctului sau parintilor acestuia. Daca nu exista nieiu:a diuke aeeste categorii de persoaue,
drepturile salariale suntplatite altor rrostenitori, in conditiile dreptului comur,"
5. -art. 97 Llrn. (1) dln
r .egetff-
19/2000 privind siste,mul public de pe.nsii gi alte drepturi de asigur4ri sociale (abrogr
Lg3n7) dispune c6: Surnele remase neincasate de c[tre nensionarul dscedat reprezentend pensia oe luna fn care a avut loc
decesul. si- CupE. cez. Creptudle Ce pensie cuvenite si neachitate pen6 k Ceces sa plEtesc sctului supravieguitcr. capiilor
oErintilor sau. in lipsa acestora. celorlalti noostenitori" h conditiile dreptului comun.
--Legea
nr. 19/2000 a fos
abrogata de Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pen$ii publice- M.Of. ff. 852/20 dec. 2010. Astfel
art. elrt.97 alia' (1) drn Lcgcaw. L9/7AA0 a dcvcnit Art 128
{1)
din Legea r,r.263 dln 16 deeembrie 2S10: Sumclc nciacasatt
de c[tre pensionar, reprezentAnd pensia pe luna ?n care a avut loc decesul si/sau dup[ caz, drepturi restante de pensie, cuvenite
gi neincasate pf,n6 la deces, se plAtesc sofului su.pravietuitor, copiilor, pErinlilor sau, in lipsa acestor4 celorlalfi mogenitori, [r
nnnditiile r{renfirtrri nnmrln
Punere in aplicme Art. 1 20. prin Norma de aplicare a prevederilor Legii nr. 26312010 privind sistemul u... din 2OlO3Dt111 :
Art- 80. -
(1) Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat prevazute in art. 120 alin. (1) din lege, se platesc:
a) sotului supravietuitori
b) copiilor;
c) parintilor;
J\ :- t:-^:
--^.^-:+^J1^-:-
^^-l:d:t^
l---...1..:
tr/ Irr rIPDat ArltrJlUlil, IlluDlElrrlullr()l ur UUllgrlltrg
grsPrulur
ULrluulr.
(2) Actele necesare in vederea acordarii. acestsr suire sunt, dupa caz:
^-----
/^---.-
--
o\.
r - Vgr Vr V
\OittA4
iir . t j, I I
- certificatul de deces, in original si in copie;
- actul de identitate al solicitantului (origioal si iu copie);
- acte de stare civila ale solicitanfului, din catre sa rezulte gradul de rsdenie cu decedatul (original si copie):
- certificatul
de mostenitor
(original si copie);
- copia talonului dc plata a pcnsici pcrsoanci dcccdatc
,
&apa caz'
p*nere
in aplicue 7ot. Da.prin Norma de aplicare a prevederilor Legri nr. 263/2tto r*tvffi sistemul u"' dinzolffitall
:
ANEXANT. i lanorm"
CERERE
pentru plata surnel,sr
rarnase neincasate de cat-re
pensionar-rrl decedat
Se aproba.....
(semnatura) imegista'ra
siib rrr. din ,....".""""'
Viza pentru conilolul furanciar
prev-entiv
!1^+_^
subsernnatul(a)
...............
unund'ffi
;;#;
ffi#"'..:....:.....:............,
domicilia{a) in localitatla
*;,
in baza dosarului llr. ..'.....'..'.. si a celorlalie acte, sa aprobati
plata:
- pensiei/indennizatiei
pe luna
anul
' ""
O-data cu prezenta cerere depun si urmatoarele acte:
- certiticat de deces, in coPie;
- taloa de pla+o aPensiei;
- acte de stare civila
(solicitant);
- certtflcat de mostenitor.
Data ;............... Semnatura
05 privind coaccdiilc
gi indcrnnizafin
asigurEri sociale de senatate ,r" a*tu inbarii tu tigoare a prezentei
"td:l*J:.d:-Y-s:1f
Y.?:.T,::"tfJ"H:.,:tT1t"":
- art. 136 aliu.
(2)
-in privinla ajutorului de deces acordat,
prin dispoziliile
art' l?6
*tllT l?Yl:lffi
oIEWor ewrsv uv er
sorice,jiul
gi indeggrizalia
pentru incapacitate
-ieruporarE.
tie trunci, co-ilcediul
9i
indenuizafiiie
-pentru
prevel
imbohiv*ilo,
gi ,""uft*r"a'capacitElii
a" mincr, concediul
qi indemnizaSa
pentru matemitate,
concediul
9i
iademni
pentru ingrijirea
"opiiirui
uornav, cuprinse
I art. i,26,27,35,
at.98-r0r;
ari- to.g-tzs, art- lz9-134
gi la *'
:36-131
tr.EgEZ"nr.
lgaaa|pr,rirrd
sistemul
puuti. ue pen#i'gi.aite.
arep-r,:ri de asig,iri.-i sociale.---------As'tfel
conforr,
u*
'l
din o{IG nr.15g din 17 noiennbrie
20$5:'Indennniz4iite
iuvenite
gi neachitate asigur{ului
deocat.se
plEtesc sc
supravieluitor,
copiiior,
pEr'rnliior sau, in tipsa acertora
persoanei care dovedegte c6l-a ingriiit
peffiladata decesului'
comen.ariul
acestor dispozi{ii implic6 *"r*"ii
""""i*ii;
qi h
"*ut
excepfiei
ppcedente, cu observaiia ce indemilizatii
asigu:6ri scciale
t.uo,
L n: inoemnizatia
pentru cregte:ea
ccpilului sau pentru ingrilirea copitului bolnav, indemniza#
matcrnitatc,
indcmnizatia
pcn6.u incapa"ita:t"
tcmporara
dc munc[)
pot fi plEtitc gi oric[rci
pcrsoano carc dovcdcgtc
c
ingrlit
pc ic cujus
pdndla'd,y,adcccsului,
indifcrcnt dc calit,i*a
sa dc rudE'
----------
a devenit Art 125 ahu.(l)
din I"
J*-u-ryunrionarului,benaticiazdde
aj*tor de deces o sit
persoanl care iace riovada cd a suportat cheituieiiie ocafionate
de deces
gi care
poate-fi1j}e caz, soiui supravietuitor,
co
uYlJvw
iaiinttl",
tutorele, curatorul sag, tn lipsa acestor4 oricare
persoan[ care face aceastl dovad6'
(I*geartr263 din 16 deceriibrie 20i0
Aft. 125.
,
(1) h cazul decesului asiguratului
sau al pensiolarulu! benefidazade
ajulor de d-e1es o singura
persoana care face dovad
suportai cheltuielile oc*zionate <Ie dlces si caie
poi.e f,r, dupa caz, sotul supravi*t.-uiiot,
copiluf
paiintele, tuiorele, c'uratorul sa4 it
u"""tn u, oricare persoana care face aceada dovada"
QJDovadapreiazuta
ta alin (1) se
poate face
prin orice mijloc
9"
pdu admis de lege'
{a o+a+ ci
-,, -aare
ff mqi
(3) c*antumul ajutorul*i d" aices se stabilestJa*ur
pri, legsa bugetului asigurarilJr
sociale de stat si nu poate fi mai mic decat va
"urtigotoi
salarial mediu brut prevazutlaart--33 aiin'
(5)'
punqe
in aplicare
,4rt. t 25. prin N.arwa de q=trie a prevederiter Legii nr. 26j/2010
privind sistenul u" din 20/0i/201 I :
Art. 107.
In sistemu!
public de pensii se acord.a ajutor de deces, in cuul decesttlui asigurarulai,
pensionat'ului sau sl tmui membru deJ'arnilie
cr
era asigurai oriperisionat'la
datd decesului.
)
)
Art. 109. -
(l) Dowd* ca r,rfttst sirportaie chelii;ielile ocdzia*aie
de decx sef*ce cu iiiscriswri da';ediiocre iir acxi sens, inclasiv cu decltt
piopria raspundere a solicitantului
aiutotulai de deces'
'(2)
Prin'aceptie de la utin (l), in cwnil persoanelor
prevszure
lu
qrt,
t08 lit.
fl,
dovada cu aufosl suportute cheltuielile
octpictnute
a
iT;;;!:"
prin inscrkuri ilon-etiiiaare
ii acest sens i;tan prin declaraiie pe prapria ruryi;antlere
aitenrfficara.
In cmul decemlui asiguratului
smt al pensionarului,
aiutorul de deces se achftq unei singure persoane,
cme dovedeste
ca docamente
ca
st4tortat cheltuielile ocazionate de decis si care poote-fi,
arqa coi,
e"et ntilEur e
1
a) sotul supravieturtor;
b) copilul:
c) parintele;
el) h$orele;
e) curaiorul;
l)
" or icare alta p ers o ana.
orf.";;;;-'-
aplicarc Ari' 125' prin r{ara* ile aplica'e a prcvetlerilar
Legii w. 2fi/2a1a privial
sisiemr! a... din 20,a3/201I
:
In cazul persoanelor
Prevazute
ta art' 6 atin'
!l),n1t
Il/ si alin (2) din lege, aiutorul
de decq se acorda mtmai in situatia in car
contrihutia de asigurari
sociale datorata si wentuolile
accxoril sini-i"nitarjinito
aitaii""rotu
,"ff"'ff;#,'l*qffiH|"*:
pensionanrl
beaeficiaza
de ajutor de deces tu cazut decesurui unui membru de famlie care nu era asigurr
(2) Se considera
membru de thmilie, in sensul prezentei
legi:
a) sotul;
l'}*:fr'#3lffHffi:ffi;:::'#f -:-*rs::.:y":f:::^T:::ry1
y,::,:,t
,: si educare.famfliei,
in varsta depana r
f.ffi #n"1ffi
ffi *1"1
jgt?,1*;*ffi;*i*,:{::sr;f#Xf#T:'ffi
,Hlffi 'ffi
HLHfi
-,ff
lffi :
*3.,*n.i:,r*1_dTj-r^,:1lpuar,."pr.l"t"a..*Ii""#""1,*.;iTrT;Hf#
c) parinfii si bunicii oricaruia-dintre
soti.
?"#::T::;:#:):::;;::tr#xyT*i:I:!:^,:;:t:y.jy",'q9i,^.s:tumrur qnevaart laart t2larin (3) Punere in apticare Art. t 26. prin Norma de apticare a prevederito,
*ri )".*rii)iffi'iliif]itr"i:,rT;iit
i)#;fr) , , t.112.- Art. 112. -
Art.11I.
Dwada ca membrul defamilie
na era asigurat sau pensionar
seface prin declmatie pe propria raspundere
a celui cme soticita aj*orul dt
deces.
Art. 110. -
In iruelesul legii, cu privire
ra acordarea ajutorarui
de deces, menbrii defanitie porfi:
b) copiii proprii'
copiii adoptdi
\o?iti
aflati in plasamentfamilial
ori cei incredintati
spre crestere si educare.familiei,
in varsta de pana lc
18 ani sau' daca isi continia
studiit", pino la tirminarea
icestora,
fara
a depasi varsti auiiiu ani, precam
si copiii incapabiri de muncq
indi.ferent devmsta,
daca si-.au pierd*
capacitatea
de mon"i ;;;;;;;*turor
mentionate;
c) parinlii
ti bunicii oricaruia
iintre sen.j
An. t lz-
v
r,
.f o.,9o,rn.vrt.ut
tr.., urn zu/vJ/zul
I :
':r#;!:X:f:{f!!-*Hjf-:*::y,
y
f
capit.inept pentra
munca, in varsta cte peste rB ani, ajutorut de deces
;,;i|T;tr::!:;:,:;::"aa
iedicct eixiii vi,ct a, *Lii*i iii,i ;
';i;;:;,';,:T:,;#,rrf#,:!"7:f:::::l;!":::;:;XrX
fscut
indi)
penlru
munca si data ivirii acesleia.
3;,*"tf"*#gij"I:liir.]yy::ho"y:tu1r^de
<rte,Fr intemafionar privarprevede
cE!
Potrivit
afi. 68 O
,,o,
:::1ffi;'ffi"4;ffifjffij];?Hff:*s
devoruriunea
bunurlcr,"r"
*i.i ,Lg;. bsi,
", ""o*iiu "u
o"",*; aregere si
NCC(Ert'230dinL'71120"1)aabrogat
afi.. 1'33
si?.6-
14.7.^dtnl-"gea
d,-.fiS/lggzpnvndraporturilede
drept i{e1a{c1{privat.
As'"r-fe!, ccnfcrm rric se upti*e urmEtcareie
dispozi{ii:
,,Capitolul fV - Mostenirea
Legea aplicabila
Af..,' 2'633 luosterrirea
este supusa legii statutui pe
-'eritoriui
caniia defunciu! a at.,.l la datamortii,
reserlinta obisnuita.
fl"#:H#,f,'Jf:.,l"
Art'2'634 (1) o persoana poate
sa aleaga ca Iege apticabla
mostenirii
in ansambtut
ei, Iegea statutui
l'J#fltffi#:fitatea
consimtamantului
exprimat prin ceclaratia de alegere a tregii apticabite
sunt supuse Iegii alese peri,u
(3) Declaraiia
de aiegere a legii aplicabiie l,rebuie sa indepliiieascq
iii seea ce privesie
formE condiiile
unei dispozitii peni::rr ceum de moarte' Tot astfb!, modificares
ssu rer"ocsrea
de cahe testator a unei asemedea desemnei
a tegii aplicabile
hebuie sa indeplineasca'
in ceea ce priveste
forma, conditiiie de modifrcare sau de revocaxe a unei dispozitii pentru
cauza de moarte.
Z
l^^^^,,1,,: +^^+^+^-,,t.,:
^^-f,^* ^-:^^-^:^
l:-e^ I
^--:1^
!!.*^+^^{^.
uwlturul r.vDElul trrtlr, uuuur I ul rwurc uut.lr/ tt,tsuv ur ut4l\rar.l lr.
a) legea nationala a testatorului;
b) lcgca resediniei obisuuiic a aucsiuia;
c) Iegea locului unde actul a fost intocrnit, modificat sau re',,ocat;
d) legea situatiei imobilului ce formsa?aobiectul tes^ramentului;
e) legea instantei sau a organului care inrleplineste procedura rJe transmitere a bunurilor mosteniG.
Domeniul de aplioare a legii mostenirii. Succesiunea vacanta Art.2.636 (1) Legea aplioabila mostenirii stabileste indeosebi:
a) rrromcnfrrl si locul dcschidcrii ruostcnirii;
b) perscenele cu vocatie de a mcstsni;
c) calitatile cerute pentru a mosteni;
d) exercitarea posesiei asupra bunurilor fiimase de la defunc$
e) conditiile si efectele optiunii suceesorale;
f) intinderea obligatiei mostenitorilor de a suporta pasivul;
g) conditiile ds fond ale testamentului, modif;carea si revocarea uaei dispozrtii tsstamsntare, precum si incapacitatilo speciale
de a dispuoe sau de a pnui prin testameug
I) parajul succesoral.
(2) In cazul in care, confcrn legii aplicabile mostenirii, succesiunea este vaeanta, bunurile sltuate saq dupa caq aflate p
texitoriul Romaniei sunt preluate de statul roman in temeiu! dispozitiilor legii romane privitoare Ia atibuire.a bunurilor uoei
succesiuni vacante."
X'alse excentli dela caractbrul unitar al transmisiunii mostenirii:
l.Lg.811996 drepturile patimoniale de autor- nu reprezintii qexcep{iq de caracterul uaitar
(caracter
temporer, 70 ani)
3. coexistenfa mogtenirii legale cu mogtonirea testamentari
4. impirgirea mogteairii in mai multe mase succesorale
Legenr.578dinlann0o4privindacordareaunuiajutorlunarpentrusofuIsupraviefuitor?
fTsxr asruaiizat ia dala rie 0i.01.2008. Actul inciutic mofificEriic diu umr6ioarele a6ic: o.U.G. nr. 8S/2006 publicair in MoF nr
g41
dn 2l tl1l2006,L,egea w. 255D007 publicatii ln MOF nr. 498 dtn 25107 /2007 .
P'ariaurcntui Rourf,nici adoptl prczelrta iegc.
Art 1. - (1) Sopl supravieluitor al uaei persoaiie care, Lia data decesului, avea calil,z,tea de pensionar, dupE caz, in
sistemul putti. de'pensii gi alie drepturi de asigur6ri sociale, in fostul sistem al asigur[rilor sociale de stat sau in fostul
sistern al asigur[riior sociaie pentru igricultori berrefieizfi,la cerere, ?i-r corrdiliile prewfiiai iegi, de urr ajutor lunar.
(2) A,iutoril lunar so
"*nC"
sclulu:iupraviefuitor caro, la data salicitErii, inCeplinegte curnulati"'urrtEtoarele ccndilii:
;i"r[ pensionar din sistemul publio de pensii gi are cel pu{in vdrsta sh"ndard de pensionare, prgySzuq inanexa nr. 3 la
Legea *-. t+leCCO priviad sistemiil public de peasii gi alte dreptiiri de asigiirEri sociale, cii modifis5rile
gi compiet5rile
b) nu beneficiazl,depensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;
c) nu s-a rccEsf,torit dup6 dcccsul saiului;
d) durata ei."itoriei cu saful care a decedat a fost de cel pufin 10 ani;
"j
ou rr afl[ in una dinh.e situariile prev6zute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificlrile
gi completilrile
ulterioare;
fl re domiciliul pe teritoriul RomAniei.
6y
ejutorut lunar se acorda in situa;ia in care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitiirii de c6tre
beneficla.ri sunt rna! mici de:
a) 364lei, in situa:gia sotului supraviefiritor care beneficiazL de pensie stabilitd inbaza prevederilor Legri nr. 19/2000, cu
*oain.ariti
gi complet6rile ulterioare, sau stabilit5 in fostul sistem al asigur6rilor sociale de stat, precixn
5i
in situatia
scfului supravicg;itcr cexc bcncfic iac| a$t dc pcasic stabilitE ?n fcstul sistcm al asig;rErilor socialc dc staf c6t
Si
in fcstul
sistem al a^sigur[rilor sociale pentru agricultori;
b) 140 hilm situalia soluiui sopr*ie1oito. care beneficiaz6 numai de pensie stabilit5 ?n fostul sistem al asiguririlor
saciate pentru agricultori.
(4) Cuantumul ajutorului lunar prevEzut la alin. (3) este de:
r1-OO tui lunar, pentru solul supravieguitor care se regEsegte tn situaliile previzute la alin. (3) lif a);
Ui fS tei lunar, pentru so!'-rl supravietuitor oars se regisegte in situalia prev6zut5
!
alin- (3) lit- b)'
(i t" situalia io
"*"
durata-c[sitoriei cu soful care a decedat a fost mai mic[ de t0 ani, dar de cel pu]in 5 ani,
cuantumul ajutorului lunar prevEzut la alin. (4) se diminueaz[ propodional ?
larticotul a fost modificat prin art. I, pct- I din Legea nt.2552047 .
At"t 2.- Abrogat.t
Art.3. - Abrogat.?
Art.4.- Atrrogat.!
Art 5. - Abrogat.?
lArticolul a fost abrogat prin axt. I" pct. 2 din Legea nr . 25512007 .
lArticolul a fost abrogat prin art. l, pat. 2 din Lsgea nt. 255/2007 .
?Articolnl a fost abrogat prin art. l, pct.2 din Legea nr.255/20A7 .
?Articolul a fost abrogat prin art.'I. pct. 2 din Legea nr. 25512007.
Art. 6. - (l) AJutorul f"n-* r" rtutit"Ee prin decizje emis6 de casateritorial[ de pensii in termen de 30 de zile de ta data
deprrnerii cererii.
(2) Ajutorul lunar se acorda gi se plEtegte de clte casele teritoriale de pensii tncepdnd cu data de int6i a lunii urm[toare
depunerii cererii.
(S;
ereveAerile referitoare la stabilirea, plat4 incetare4 suspendarea
qi reluarea pll1ii pensiilor? precum qi cele referitoare
Ia'ri'spunderea
-iuridic6
qi
.iurisdiqia
din domeniul
pensiilor din sistemul
public se aplic5, in mod corespunz6tor, $i
ajutorului lunar stabilit in condiliile prezentei legi. !
?Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 3 din Legea nt.255/2007.
A"t. 7. - (I) Fonduriie necesare plalii ajutorului lunar ie suport6 din bugetul de stat, prin bugetui Ministerului Muncii,
Familiei gi Egalitifii de
$anse.
(Z)
pdfoa;le
prevlzute la art. I alin. (3), precum gi cuantumul ajutoruiui lunar prevEzut la art' 1 alin' (4) se
actwliz-eazd prin hotlr6re a C uvernul ui.
(3) Ajutorut lunar nu poate fi urmarit silit, decflt in vederea recuper5rii, conform legii, a sumelor tncasate necuvenit cu
acest titlu.
(4) Cuantumul ajutorului lunar este avut in vedere la stabilirea venitului minim garantat reglementat de Legea nr.
$AiZOOl privind venitul minim garantat"cu modificErile gi completlrile ulterioare' !
-
?a*icolerl a fost rnodificat prin art. I, pct. 4 din Legea w.25512007.
Art.T;E-uplicarea
prevederilor prezentei legi Ministerul Muncii, SolidaritElii Sociale gi Familiei va elabora norrn
metodologice care vor fi aprobate prin hotir6re a Guvernului.
Art. 9. --prevederile prezmtei legi intra in vigoare ?n anul 2008, la o datl stabilite
prin hotlrdre a Guvernului.
?articotui a ftrst modificat prin artitr din O.U.G' rr. 88/2006'
a."*te lege a fost adoptat5 de Farlamentul Romdniei, ctr respeotarea prevederilor art. 75 gi ale wt. 76 alin. (2) din
Constitulia Romdniei, republicatE.
3
Parlamentul Rominiei
Lege rrr. STeiZ*fi4 din I i/i Z/ZA#C Fu'uiieai irr Bforriio-!-rii Gfieiai, Fai--rea i nr. i22:3 dia 2*i12i2fifi+
prh'ind acordarea unui a;utor lunar pentru so$ul supraYie$uitor
4,t. i. - (i) So{ul suprav"i4uitor al unei
persoan care la data decesuiui avea cahtateade
pensionar in sistemul
public
de
pensii
gi alL'drrpiiri ie asigurari sci;iale, ?n firstul sistcm al asiguriirilor si;,cials de stat sau in fiiiful sistem al asigur[rili;r
sociale
pentru agricultori b&efici*,la cerere, in condiliile
prezentei legi, de un ajutor luaer de 25% dta nivelu! pensiei
sotului decedat.
iZ)
Soiuf supravicf*itor, ?n fufclcsui
prczc..tci lcgi, cstc pcrisionu'iil din sistcmul
public caic fi'.l s-a rcc6satolit dupa
decesul solului, iar duratac6sEroiie! cu acesta a foside cel pulin 15 an!. fn cazu!in care *$atflcEs4toriei
a fost mai mica
de 15 ani, iur a" cel pufin 10 ani, ajutorul lunar
prev6zut la alin.
(1) se diminueaz[
proporfional'
(3) .lju'torul lunsr
irel'Azut
la alia.
(1) se accrdE sofalui supravief,iitor caie ilre ?ndep-linifn
"'6rsta
steadard de p-.asioame
pr*e"rta ?n ane,xa nr. 3 la Legea nr. iglZOOO privind sistemul public de pensii gi alte drepturi de
asigErlri
soc'iale, cu
modifi c6rile qi complet[rile ulterjoare.
(4, il
"""*r
Gninciarilcr de drept;ri Ce
pensie stabilite
poti','it pre'redsrilor Legii nr. 19/2000, cu mcdificirile gi
*o*pl*ta.il"
r:lterioare, sau provenite din fostul sistem al asigirrErilor sociale de stat, ajutorr-ll lunar prevlzttt Ia alln'
(1) se
".orie
sofului ropr"ni'4oi# a c6rui
pensie, la data solicitirii dreptului, se situeaz6 sub nivelul pensiei medii anuale
prcgnozate pentru aceste categorii de pensionari.
'
ttj
in
".rot
p".*nanelor cu-drepturi de pensie statrilite in fostul sistem de asigurEri sociale pentru agricultori, ajutorul
lunar prevlzot tu utio. (l) se acorda so{ului supravie}uitor
a cdrui pensie, la data solicitErii dreptului, se situeaz6 sub
nivelui
peasiei medii anuale ptogtozll+:r-pentru aceast[ categorie de pensionari.
iO,i
i" rf*afia sofului *pr*i"iritor
cu drepturi de pensiJstabilite at6t in fostul sistem al asigur[rilor sociale de stat, c6t
gi'in fosrul ,irt"- de asigurari sociale
p""tro agriiuttori, ajutorul lunar prev5zut
fa
alin. (1) se acordi dac5, la data
solic.it6rii dreptr:lui, suma-pensiilor obfinu!-e din ambele siste.me sa situeazE suh nivelu! pensiei medii anuale prognozate,
previzatl la alin.
(a).
Art.2. - (1)
punctajul
mediu anual afermt ajutorului lunar prevEzut la art. I reprezinti 25% dln punotajul mediu anual
corespunzgior
pe-nsiel ilin sistemul
puhlic agate tn plati sau cuvenite solului deeerlat la data deeesului,
(2)
Sunt exceptate de Ia prevederit"
"tirr.
(1) perioanele care la data inffirii in vigoare a prezentei legi au deja calitatea
de sof supraviefuitor.
(3)
pentru
persoanete prevEzute la a!in- (Z), ai c6ror soli decedali au avut pensii_stabilite potrivit prwederilor Legii nr-
titiOOO,cu modific5rile
gi
completarile uiterioare, sau stabilite tn fostul sistem al asigurErilor sociale de stat" punctajul
mediu anual pe baza, cdru;ase stabilegte ajutorul lunar prev6zut la art. I reprezint6 25o/o din punctajul mediu anual aferenl
pensiei medii aouale, prognozatl pentru acest sistem, in primul ao de aplicare a legii.
-
(4)
pentru
prrro*"I"
irev
ta it. (Z), ai cflror soli decedali au avut
pensii stabilite in fostul sistem de asigur*ari sociale
p.rt o agricuitori,
punctajul mediu *uur p" baza caruia se itabilegte ajuJorul lunar prevEzut la art. 1 rcpreziatj 2'% dlr
pgnctaiul
mediu anual afJrent
pensiei medii anude.
prognozat[ pentu acest sistem" in primul an de aplicare a legii.
'
(5) il ,it*tiu io .*" solul dicedat a beneficiat ae pensii stabilite al#rtinfostul sistem al asigur[rilor sociale de stat, c6t gi
in fostul sistgm de asiguriri sociale penfu agricultori, soful zupraviepitor beneficiazE de un singur ajutor lunax, stabilit ln
functre de
pensia cea mai avantajoasE.
--a.i.
g.
-in carul in care durata c5sitoriei a fost rnai micd de 15 ani, dar de cel pu{in 10 ani, punctajul mediu anual
aferent ajutorului lunarpentru solul supraviefuitor
se diminueaz.Lcu0,5Yo
pentru fiecare lun6, respectiv cu 6,00/o
pentru
fiecare an de cis[torie in minus.
Art- 4.- Cuantumul ajutorului lunar pelrtru soful supraviefuitor se stabilege
prin inmultirea
punctajului mediu anual,
deterrninat conform prevederilor art.2, cuvaloarea unui punct de pensie, stabilit6potrivit legii.
Art. 5. - Cuantumurile
pensiilor medii anuale
prognozate, prevdafie la art. 1 qi 2, se aprob6 anual
prin legea bugetului
asigurhrilor sociale de stat.
ir; O. - (l) Ajutorul lunar prevdzut la art. I se stabilegte
prin decizie emis6 de sasa teritorialE de pensii in terrren de 3C
de zile de la data depunerii cererii.
(2) Ajutorul lunar prev6zut la art. I se acorda gi se plEtege de c5tre casele teritoriaie de pensii incepind cu data deintili a
lunii urmEtoare depunerii cererii.
(3)
prevederile
ieferitoare la stabilirea,
plata pensiiloE r6spunderea
juridic[ gi jurisdic{ia
din dorneniul
pensiilor dir
sistemul pubtic de pensii qi alte drepturi'Ae asigureri sociale se aplici in mod corespunz6tor
9i
ajutorului stabilit ir
condiliile
prezentei legi.
Ar;7. -'Ajutorul linar prev6zut de prezenta iege se suportE de la bugetui de stat prin bugetul Ministerului Muncii
Soliclaritntii Sociale si Farniliei.
art. t. - in aplicarea
prevederilor prezentei tegi Ministerui Muncii, SolidaritEtii Sooiale
9i
Familiei va elabora nonff
metodologice ca.re vor fi aprobate prin hot6rfue a Guvernului'
Axt.g.-
prevederile
prezentei ligi intrA in vigoare dupd finalizarea operaliunilor de recalculare a p,ensiilor din sistemu
pubiic, la o dati sta'biiit5
prin hotErfire a Guvennultli.
' Parlamentul Romflniei
Lege rrr. 253i2fifii dite igft7ihhfr7 Fnbiieai in tsfoniioriii
Cficial, Partea i rrr. 4gB dina'i,7iilfltfij
pentru modificarea Legii nr. 57829A4 privind
acordarea unui a;utor lunar pentru
scgul suprayisguitor
Art' I' - Legea w.-57812004 privind
acordarea unui ajutor lunar pentru
so[ul supravie{uitor, publicat5
in Monitoru
ofiuial al Rr:u&riei, Farica 1, w. i.223 dfu 20 rie",*brie i0s4, uu *rrJifi";rik
"ttrri
r*o. ,rrrr*r.iifi"I
dup[ curu ur,rcazr.
1. Articolul 1 se modificE gi.",a
avea urmEtorul cuprins:
*AIt'
1. -
(1)
Sotul supravieluitor al unei persoane
care, la t{ata decesului, avea calitaiea de pensionar,
dup[ caz, i
sistenriil pubiie
de pensii
5i
aiie drepf*ri de asigurlri sociale, ?ii fos-fui sistern al asigrir6rilor sociale de stai sau ?rr fostr:
sistom al asig*rEnlor sociale ponfiu
agricultcri beneficlazE, la cerere, in oondi{iile prelntei
legi, do un ajutor lunar.
(2) Ajutorul lunar
-ry
acord6 sotului supravie{uitor
care, la datasolicitiirii, indeplinegte
cumulativ urroitoarele condifii:
a) este pensional dia sis',.emul public de peiisii gi arc cei pi:iia v&sta siaiidard de p"nsion*",
;r";;efo
afixa nr. 3 1
L9se.a nr. 19/2000 privind
sisemul public
de pensii gi alte drepturi de asigurEri scciale, cu mcdificErile gi ccmplet5ri!*
ulterioare;
b) nu beneficiazide pensie
din alte sisteme neintegrate
sisiernului public;
c) nu s-a recls6torit dup5 decesul sofului;
d) durata cEsEtoriei cu sotul care a decedat a fost de cer putin l0 ani;
e) nu se aillE in una dintre situaliile prel'Ezute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. lg/ZACA, cu mcdrf;cirile
;i
co.r:plet;rilr
ulferinere.
f) are domiciliul pe teritoriul Rorndniei.
(3) ,ljutoru! Iunft' se acordE in situalia in care ouantum'.:rile dreptu..ilor de pensie realizate !a data solisit5rii de cEf..e
beneficiari sunt mai mici de:
a) 364lei, in situalia sofului supraviefuitor care benefic iazd, de peasie
stabilitE ?nbaraprevederilor
Legii nr. 19/2000, cu
modificErilc pi
complctErilc ultcricerc, sau stabilit5 in fostul riric* al asigurErilor socialc dc stat, pr"i* gi in situagra
sofrrlui supraviefrritor care heneficiazil at&t. de pensie stahilit[ in fostul sistem al asigrr[rilor socialei6e sta.f cAt
6i
in fostul
sistem al asiguririlor sociale pentru
agncultori;
b) 140 lei' ?:r situ$e, solului supraviefuitor cere beseficiaz5 n'$ai de pensie
s*ebilitE !n fastu! sistem al asigurErilor
sociale penku agricultori.
(4) Cuantumul ajutorului lunar prev5zut la alin. (3) este de:
--)
?q Fi
lunar, pentru
solul supravieluitor care se re.g5segte in situafiile prevazute !a alia. (3) lit. a);
b) 35 lei.luaar, pentru solul supraviefuitor care se reg6sege in situalia prevhzutila
alin.
p)
iit. t1.
'
(5) In situalia in care durata cisdtoriei cu sopl care a decedat a fost mai mic[ ae iO ani, dar de cel pu]in 5 ani,
cuantumul ajutorului h:nar previznt
la alin. (4) se diminueazi proporfional."
2. Articolele2,3.4 gi 5 se abrogl-
3. Articolul
6 se modifici qi va avea urrnitorul cuprins:
'Art
6. - (l) Ajutomt lrrnar se stahile$te prin deciz.ie emisE de caqa teijtorialE de pensii in termen 6e 30 4e zr'te 4e la
data depunerii cererii.
(2)
dutorul
lunar se acordl gi se pldtegte
de citre casele teritoriale de pensii
incepind cu data de lnt6i a lunii urmdtome
dqnunerii cererii.
-(3)
Prevederile referitoare la stabilire4 plat4
tncetare4 suspendarea gi reluarea pl61ii pensiilor, precum pi cele
rgferitoare la rEspundenoajuridic[ gi jurisdiclia
din domeniul pensiilor din sistemul public se aplic5, fn mod corespunz6tor,
gi
ajutorului lunar stabilit in condiliile prezentei legi.n
4. Articolul 7 se modificE gi va avea unnitorul cuprins:
n{fi-7.
- (l) Fondurite necesare pldlii ajutorutui lunar se suporti din bugetul de sta{ prin bugetul Ministerului Muncii,
Familiei qi Egalitiilii de
ganse.
(2) Plafoanele prevdzute
la art. 1 alin. (3), precr:m gi cuantumul ajutorului lunar prev[4t
la art. I alin. (4) se
acitalaeazd prin hotflrdre a Guvernului.
(3) Ajutorul lunar nu poate
fi urmErit silit, dec0t in vederea recuper6rii, conf,orm legii, a sumelor incasate necuvenit cu
acest titlu.
({]
_Cuantumul
ajutorului lunar este avut in vedere la stabilirea venitului minim garaata!
reglementat de Legea nr.
416/2001' privind
venitutr minim garantat,
cu modific6rile gi
complet6rile ulterioare."
Art. II. - Prevederile prezantei
legi intrA h vigoare ladatade I ianuarie 2008.
,7
Guvernul Romflniei
Ordo-+anfi de urgerrfE -mr. 88i2GS5 din 2hfiii2#fdi*r:biieat i-n ivforriiorui Gfieiai, Farisa 1nr.94l d;nZiiiiiBfrfr6
Fentil!
mcdifcarea gi completarea EEor acte noma#ve pnn care se acordE drepturi sceiale, precurn gi
nnf,suri in domenird chelterielinor de personal
Luend
in
considemre importenla asigur&ii cu fu'nrluri publigs nalionals a c,;finenl5rii fc'ndurik'r prinnite de F-om6nie de
la Uniunea Europeanl in cadrul politicii de coeziune a acesteia,
?n vcdcrca rcspcctErii aigajamcntclor Gul'craului P.ciirAaici, asurnatc prin Prcgia*ul dc guvcrnarc cu privirc la
intettqree in f Tnilrnea F.rrrnneanE
fransmiterea la Parlarnent a proiectului de buget pe anul 2007 pentru adoptarea acestuia in termenul prevEzut de
legislafia ?n domeniul finaafelor publice,
{in6nd
cont cE deficitr:! bugetar este un element important al sustine.rii indicatorilor macroec.onomici, acesta fiind
influenlat direct de variaiia cheltuielilor bugetare, iar nivelul de 2,8Ya din produsul intern brut stabilit pentru anul 2007
asiguri atAt eclrilibrul financlar, cAt gi pe ce! monetar
;i
valutar ale
fftii,
tn ccndiiiile d.e stabili*+#e d.urabilF"
in cgnsiderarea faptului ch aceste elemente vueazi. ioteresul general pr-llrlie gi eon-stitr:ie situafii de
r-rrgenfi
,si
exfraordinare a c5ror reglementare nu poate fi am6nat[,
in temeiul art. 1 15 alin. (4) din Con*itulia Romtniei, republicatS,
Guvernul Romdniei adoptii prezentaordonantE de urgen$6.
Art. L - Articolul 4 din Ordonanla de urgenf6 a Guvemului w.7l/2004 privind asordarca unor facititili familiilor de
pensionari, publicatfl in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea
\
w.897 din 1 octombne 2004, aprobatE prin Legea nr.
565nQQ4, se modific[ gi va avea urmEtoru! cuprins:
'Art.4.
- incepdnd cu anul2008 pensionarii beneficiazi de o compensare in bani pent'u tichetele de c5l6torie pe calea
ferati neutilizatq.u
fut. ll. - Articolul 9 dia Legea $. 57812004 privrnd aeordarea unui
4jutor
lunar pentnr so{ul supravie{uitor, publicati, fo
Monitorul Oticial aI Rom6niei, Partea l, nr. 1.223 din 20 decembrie 2004, se moditic6 qi va avea urmltorul cuprins:
uArt.
9. - Prevederile prcz.entei legi intri in vigoare tn anul 2008,1a o dat[. stabiliti prin hotirlre a Guvernului."
.A,rt. tfill. - Institu]iile publice centrale gi locale, a$a cum sunt definite prin Legea privind finan]ele publice nr. 50012002,
cu modificarile ulterioare,
si
prh Legeaprivind finantele publice locale u.27312006. indiferent de sistemul de fmanlare
qi
de subordonare, inclusiv activit[tile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe lflng4 instituliile publice, cu
exceplia instituliilor finantate integral din venituri proprii, nu acord6 tichete de mas6 in anul2007.
eri.-rv. - Legea nr.
gSliOOA
privina reforma fu domeniul s[n[tEtii,
publicat6 ln Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I,
nr.372 din 2S aprilie 2006, cu modificErile gi completErile ulterioare, se mcdif,ic5 pi se completeaz6 dup6 oum umeaz6:
1. Dup[ articolul 258 se introduce un nou articol, articoltrl25S', cu urmEtonrl cuprins:
"4rr.-258t. - (i) Cotele de conhibufii prev5zute Laart.257 gi 258 se potmodifica prin legea bugetului de stat.
(2) Cota de contributie prev[zut6 la art. 258 se stabilege petrtru anul 2007 La60/o.
(3)
Cota prev[zutil la alin.
(2)
se aplic[ incepf,nd cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.n
2.La articolul259, alineatul (3) va avea urmltorul cuprins:
"(3)
Contribulia pentru veniturile din pensii aflate sub lirnita sumei neimpozabile'din pensii prev[nte de L6gea nr.'
57112003 privind Codul fiscal, cu modificdrile pi cornpletErile ulterioare, se datoreaz6
$i
se calculeaz[ ineep0nd cu I
ianuarie 2008.*
3. La artieolul 260 alineaal (1), litera a)vb,aveaurm[tonrl cuprins:
"a)
de c[tre bugetul de stat, pentru persoanele prevlzute laart.213 alin. (2) lit. a), c), d), f) qi i), iar pentru persoanele
previzute laffi.2l3 alin. (2) lit. h) lncepflnd cu 1 ianuarie 2008;"
fut. V. - Alineatul (3) al articolului 49 din Ordonanta Guvernului w.57l2002privind cercetarea gtiinfificE
9i
dezvoltarea
tehnologicE, publicati ?n Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea l, nr. 643 din 30 august 2002, aprobatii cu modificEri gi
completEri prin Legea nr.324/2003, cu modificErile gi completErile ulterioare, se modific6
$i.va
avea urmEtorul cuprins:
'(3)
Din fonduri publice se alocE sume pentru acliuni finanpte pe ba,A de programe, precum gi pentru celelalte
cheltuieli, stabilite in condifiile legii, asigur6ndu-se anual o cregtere a alocafiilor bugetare, astfel tnc6t in anul 2010 sd se
ating[ nivelul de lYo din produsul intern brut.'!
Art. VI. - Aplicarea prevederilor alineatului (t
1)
at articolului 170 din Legea inv[l6m6ntului nr.84/1995, republicatE, cu
modific6riie gi complet5rile ulterioare, se suspendE pAnE la da@ de 31 decenrbrie2007.
'
Guvernul Romfiniei
fiorrnx
mietodoiogi&
din fi/A1/2A#8 Pubiic*t in Pforritoru!
Oficiai,
pai*rea
i nr.67 dirt 2gl*l/2&fig
de aplicare a preYedeniorLegii
nr. 578/2s04 pril'ind
acordarea unui ajutor t**". p"it*
r.t"ir.e".r,r"fuitor
Art.I..BeneIiciazEdeajutorIunarso|uIsupravie|ui1oralunejpe$oa$ecate,ladatadecesului:
a) avaa stabilil'i aaliwlr,adc peasitruar
ai.sisicuruiui pubiic tlc peusii priu
rlcr,izir errisl dc caxa tsriioriale de peusii;
b) iadeplinea condiliile
de pensionare
si
a'1ea ?nregistratE cererea de stabilire a pensiei
?n sistemui pouu.
a" pensii
la
casa teritoriali de p"":ir,
chiar dac5, pEnE la data decesului, nu a fost emis[ decaiade pensie.
Art'2' - (l) Ajutorul
lurrar se acordi la cerere, cu ?ndepiinirea
cuniulativdladfiasolici'r5rii,
de citre sofiii srrpravieguitor,
a urmEtoarelcr oondilii:
a) este pensionar
din sistemul public
de pensii,
indiferent de categoria de pensie
de care beneficiazE, gi
are, la data
solicitE'ii, cel pufin
tiir-sb stan'iard de pensiona.-e, prel'EzutE
in aa-exa r.'. 3 la Legea nr-. l9l2000 privind
sistemul public
de
pensii gi alte drepturi de asigur5ri sociale, cu mod.ificErile
;i
com;letErile
utterioie, Jetatiate, fo funcf;e de deta nagter:i tn
anexa nr' 9 la Normele,{9 aplicare a prevederilor
Legii r". tgioao privind
sistemur public
de pgnsii gi alte drepturi de
asig'urEri scciale, ca modificrrile gi
completErile ulteriJare,
aprcbaie pnn
Ordinurministrutui
mimcii gi solidarit4iii sociale
nr.
-c4A/2001,
eu modificErile gi
completErile ulterioare;
b) ?ndepline$e condifiile de pensionare gi ar iffegistrat[ cerere de stabilire a pensiei
Ia casa teritoriali
de pensii, chiar
dacE pdaE la data solicit5rii
ajutorului nu a fost emisE decizra de psnsie;
c) nu be.ne.ficiazl de pensie
din arte siste.me neintegrate
sistemului puLtir;
d) nu s-a rec6s6torit dupd decesul sofutui;
e) d,urata cEsEtcrioi cu soful cere a decedat a fost do ce! pufin I 0 ani;
f) are domieiliul pe teritoriul Romdniei;
g)
nu are calitateade
asigurat obrigatoriu al sistemului public
de pensii.
(2) BcncficiazE dc ajutorul lunar soful supra"'icfuitor
c-arc indcptfucarc cumulativ ccadigiilc prcv6rutc
la alin. (1) gi cerc
nu se reglre;te in rrna clintre rrm[toarele situafii:
a) desfdqoar[ activitEti pebazi,de
contract individual de muncd sau ca fun4ionarpublic;
b) desfdqoara activitetea in funcfii elective sau este a';neit in cadrul autorttElii ,*rrutio.,i"gislatiye
od
judee6toregti;
c) este membru cooperator
int-o organizalie acooperaliei
megtegugfuegti;
d) este asociat unic, asocia! comanditar sau aclionar;
e) este admiaiskator
sau rnanager sars a lncheiat conha.ct de adminiskare ori de manage.Ege.nt
f) este membru al unei asociafii familiate:
g) este perroanE
autorizatE
s6 desfrpoare activititi independente;
h) este persoanE
angaiatd?ntr-o
institulie internaiionale,
dacn nu esf-e asigqratul acesteia;
i) rcalizeaz[venituri
din alte activifili profbsionale.
(3) Ajutorul lunar se acordd in situalia ?n care cuantumurile
drepturilor de pensie din sistemul public
rcalizatade c6tre
sofrrl supravielrritor,
1flate
in platii sau, dup[ caz, cuvEnite Ia dsta solicitErii, srint mai mici 4e:
il
?94lei,
in situagia solului supravi4uitor
care beneficiaz6 de pensie
stalitita in bazaprevederilor
Legii m. l910a0, ca
nnodific5rile
9i
completirile ulterioare,
sau stabilit[ in fostul siitem al asigurdrilor soc'iale de sta! p,$; gi ln sit*a]ia
solului supraviepitor
care beneficiazE at6t de pensie
stabilitr in fostul sistei
"i "rig*ariror
sociale de staq c6t gi in fostul
sistem al asigur5rilor
sociale pentru
agricultori;
-
b)
149
lei, in situalia soplui supraviefuitor care beneficiaza deuna sau mai multe categorii de pensie stabilite nuonai ia
fosflrl sistem al asigur6rilor sociale pentru
agricultori.
(4)
Pentu stabilirea plafcarului
de venit futu Ot care se acordfl ajutorul lunar, se au fin vedere toate veniturile din pensiile
pr9y.?t!
la alin. (3)
de care beneficiazi
soful supravi4uitor la data solicit6rii.
(5)
In situatia in care soful surnaviefuitor beneficiazd,'deporsie
de serviciu, fiind stabilit5
$i
pensie
din sistemul public de
pensii,
f1.ac9ldarea
ajutoruiui lunar se are in vedere cuantumul pensiei aflate in plat[, cu respectarea condifiilor prevdatte
la alirl (3)
9i
la art. 7 alin. (1).
(6)
In cazul ln care solul supraviefuitor
beneficiaz6 numai de pensie
de senriciu, nefiind indeplinite gi condifiile pentnl
stabilirea pensiei dia sistemul public, ajutorul lunar nu se acorda.
At 3-' - Plata ajutorului
lunm acordat sofului supravie{uitor
inceteazE incepdnd cu hma urm6toare celoi ln care
beneficiarul nu rnai indeplinegte
una dinhe condifiile de acordare prevazute
la a*.2alin. (t) qi (Z).
Art' 4' - Eventualele
modificlri ale cuanturnului pensiei
intervenite dupE clata solicitlrii ajutorului lunzu nu influenf*u;
condiliile de acordare prev6zute
la art.2 alin. (3) gi nici cuantumul ajutorului tunar prevazuila
art.7 alin. (l).
Art' 5' - Beneficiaz6 de ajutorul Iunar gi soful supravieguitor care are cel pulin
5 ani de c6s6torie, i, conditiile
legii.
Art' 6' - La determinarea
condiliei prev6zute de iege privind durata c[saioriei se au in vedere numai ani intregi.
z-'
)
Art' 7'(1) in cazul in care durata cisdtoriei cu soful decedat a fost de cel pufin 10 ani, cuantumul ajutorului lunar este
1f
t t3 lei lunar, pentru soful supraviefuitor care se regisege ?n situaliile prwazute la wt. Zalin. (3) fit. ;i;
b).4^4 iei iunfl,
_Penuu
sotul supravieluitor care se regisegte ?n situaEia pri vLzuti,ia a*. Zaiin. (sin.
U).
"
t
-
*r\t.
\J)
uL. u).
{2)
ln situalia i:n care durata cEsltoriei cu soful deiedat a fost *ui *i"e de 10 ani, dar de i,i p-m
5 ani, cuantur
ajutorului lunar prev5zut
la alin. (1) lit. a) sau b), dupd caz, se diminueazf, proporfional
cu numlrul de aai.integi
cisitorie care iipsesc.
(3) Pentru soful supraviefuitor care se regale$e in situafiile prevdzute la art.2 alin. (3) lit. a), a crrui durat6 a c6sitoriei
este mai mici de I0-*i, cuantumul ajutoruiui lunar prevazut iiafi.l aliu. (1) lit. a; este de:
a) 57 iei pentu o durat5 a c6s6toriei de 5 ani;
b) 68 lei pentru o duratE a cEs6toriei cle 6 ani;
c) 80 lei partru o duraiE a cEslioriei de 7 ani;
d) 91 lei pentru o duratii a cEsEtoriei de
g
ani;
e) 102 lei pentru o duratE a cEsltoriei de 9 ani.
(4) Pentru soful supravie-luitor cai-e se regisegie in situaiiiie
Freviztiileia
art- Z aiin. (3jlit. b), a c5rui durati a cisiir:riei
este mai micE. de 10eni, c';antumul ajutcrului lunar pre.,,Ezr:t la art. 7 alin. (U lit. b) este de:
a)22leipentou
o duratii a cflsitoriei de 5 ani;
b) 27
'rei
pentr.r o dtir-atE a c5sitoriei de 6 ani;
c)
-al
lei pent-; o duratE a cEs6tcriei de 7 eni;
d) 36 lci pcntru o duratii a clsEtorici dc
g
ani;
c) 40 lci pcntru o duratE a cdsEtorici dc
g
aai.
Art' 8' - (1) Ajutoru! luna-r se stabilepte prin decizie e.mis[ de easa GritorialE de pensii, pebazaurm6toarelor
documeate:
a) cererea de acordare a ajutorului lunar;
b) copia buletinului de idsntitate sau a cE4ii de idenht*te din care sE rezulte codul numeric personal;
c,\ copia c.ertificahrlui de na;tere al sofului suprav. ie{uitor;
d) copia certificatului de c6sEtorie;
e) copia certificatului de deces al scfului decedag
fl
copia deciziei de pensie/talonulni
de pe.nsie sau, duph cazn dovada depunerii la easa tentoriali de pensii,
antertor
decesului, a cererii de pensionare
a solului deceda!
-t
------ -
g) copia deciziei de pensie/talonului
de per:sie sau, dupE cez, do.rada depunerii le casateritorisle de psnsii e cerefl.i de
pensionare a sofului supraviefuitor;
h) declarafia pe propria rEspundere, sub sancJiunea prevederilor
art. 2gz dnCodul penal, din care sr rezulte cr so*1
supravie.fuitor nu se afl6 ?n una dinf,'e situagiile pr*r,i*te la art.5 alin. (t) din Legea nr. lg/2000, cu rnodific#le gi
completErile ulterioare, c6 nu s-a rec6sitorit dupfl decesul sofului gi ci nu ben{ficiaze d. prrri"-oin
alte sisteme
ueiategrate sistemului public;
-v
rv'rvrv
s"
i) alte documetrte necesane stabilirii ajutor,;lui l,-raar, dup{ caz.
(2) Cererea pentru
aoordarea ajutorului lunar se depune la casa teritoriala de pensii din mza de domiciliu a solului
supraviefuitor sau, dupfl caz; a mandatarului, tutorelui, iuratorului sau a reprez"r-rrJtuiui legal gi se solulioneazi in termen
(3)
Ajutorul lunar se acordE s9lului surravieluitor incepAnd cu data de int6i a lunii urm5toare depunerii cererii.
(4) Cererile ?nregistrate anterior intrErii tn vigoare a Legii nr. 578l2004privind
acordarea unui ajutor lunar pentnu soful
supravieguitor, cu modific[rile ulterioare, sl.con,sider5. a d d"p*." ln luna ianuarie 2008, iar plafoJnele prevdnfie la art- 2
alg,
Q)
se vor raporta la cuantumul drepiurilor de pensie realizatede soful supraviefuitor in luna ianuarie 200g.
(5) Documenta$ia
cate sti' labaza sttbilirii ajutorului lunar prevazut
de Legea sigtzOo+,cu modific5rile ulterioare, se
constituie tnt-un dosar distinct
r e - '' --
(6) Ajutorul se eviden{iazi pe talon de plat6 distinct fa!6 de documentul de plata
inbaza clruia se achiti drepturile de
pensie.
Art' 9' - Prevederile referitoare la stabilirea, plata.. ?ncetarea pldfii pensiilor, recuperarea
sumelor incasate necuvenit,
precum gi cele referitoare Ia r6spunderea juridic[
9i
jurisdictia
ai" oo*"niul pensiilor'din
rirtr*"i p.tric
illprice in mod
corespunz6tor qi ajutorului lunar stabilit ?n condifiile legii.
Art' 10' - Modelul de cetere, de decizie, precum
si cel al declaratiei pe propria r-aspundere, prevhzut la art.
g
lit. h), se
aprob6 prin decizia pregedintelui
Casei Nalionale <ie Pensii gi.A.ite orepiuriae arigrdri Sociali.
Carac.rerul iildivizibil al traasmisiunii moEtenirii; D{osienitorii nu pot acceotalrennnta in nar*"e la succesiilne. ExcePtii:
1, d:steri!!+ sEleessiiEEli s* traes:Eit di?ietc !:rtre
paosteaiteri de !a det+ d+stb:d+rii s'Jccesi:lsi
NCC: ,platadatariilor
Art. I155
plata
pasivului. Exoeptiile de la tlivizarea de tJrept a pasivului morytenirii (1) Moqtenitorii universali
si cu titlu universal contribuie la plata datoriilor qi sarcinilor mogenirii propo4ional cu cota succesorald ce li revine fieclruia.
irit"ril
6";Jujrl ru..oo.ut,
".iditorii
ale ciro crean{e-provin din conssrvarea sau din adrninistroea bunurilcr uostenirii ori s-au u6scut tuainte de
i}chicierea n*:t"nirii poi ;;a fie piaiiii ciin bunuriie utit* r, inrJiviziune. Ile asenrenea, ei pot soiicita execuiarea siiitE asupra acestor bunuri. (3)
Rcgula diviz&iid" dr..ot u p*ivului succcsoral nu sc aplica daci: a) obligatia cstc indivizibil4 b) obligatia arc ca obicct un bun iadividual dcicrminat
;="
t"tt4i"
determinate
".,a* "nui
agtfel de brm; c) obligalia este garantate-cu o ipoteca.sau o altt gmanlie real6, caz ln care mo$enitonrl cme
p.L.it" trir,rf afectat garan[iei va fi obligat pentru tot, fusa n;mai in limita valorii acelui bun,
ia
participrea sa la restul pasivului mog&elririi se reduce
'*r*pr*aro.;
O) unui-riinre mogreniroriiste llsarcinaq prin tiriu sa execute singur obiigalia ia acest caz, tiacei tiriui ii reprezinta rcstamsoui, scutirea
celorial$ moftenitori eonstitrrie o liheralitate, srrprrsi redrrc[irrnii daci este canrl.,,
Liglgi (art 13), L l72lg5 (art 5), L 1fit}Wl(art 4): se acceptS o part de mogtenire care nil filcea parte din patrimoniul
succesora! aateriar ac. ltg! prin eerereaiaalntati tomlsiei
L lg/g1: reconstituirea dr. di
f,roprietate
dsupra terenurilor- infovoarea no$enitorilor: stabilireil reanstinirea dr- de proprietate se
face
la cerere
depusd de
Jbsnl
propriao sau de moStenitorii acestuia.
tioSteniti1:- ciiar dacd nu au acceptat mo;tenirea, dacd nufonnuleazd cererga, nu bewJiciazd de recowtituire
-
$t
,ro*yo (se absin sdfacd cereric) la r.-cctzsitltire dr. prop. asupia teyrntlyi--dercgere de le car. indivbibi!!!
!
a*a ouiri*loila mistmireafostului proprietar decedat, mt pot beneftcia de reconstiuire (nu potface cerere)
-nici moStenitorii nerezervatari exheredaYiprin testament
Calrtatia de mottenitori se recunoa$te ninai persoanelor care au acceptat moftenirea ldsatd (socotifi repuqi tntermenul de accePtare)
$
mo$enitorii
cerc twi ntt eu acceptat, nici nu au re*un1et lz negen*'ea
fastalai
ycprietar fucedat.
LLegenr. tE (r1) ditr 19/02/199!. Legea tonauui funciar- aitualizataLa:131L212007 Publicat 20l02ll991Republic 05/all,998
t.7P.La-,---l
ArL 13. - (1) Calitatea de mostenitor se stabilegte pe baza ggfi
acestora- orin orice probe din care rezulta acceptara mogtoririi.
(2)
tcrmcnul dc acccotarc cu privirc la cota cc Ii
mogtenirva nrin cererea oe ctre o. .
sc cuvitrc din tcrcnurilc cc au apadinut autorului sunt considcrati c[ au acccPtat
(3) Titlul dr: nroprir:trrtc sc c.mitc r:tt !a supraftr{:r dt: tr:rt-:r dctc.rmlaatir
@,
urmfind r':a oi s[
o.oorieta.il intreeutui aoa.tament" astt-el cum acesta este detinit ln art.3. Evacuarea chiriagilor
qi punerea in posesie a proprietarilor se vor
procedrze potrivit dreptuiui comun.
f. f,"g nr. 112 dia zsftLl:tggs pentru reglementarca situatiei
iuridice
a unor iuobile eu destinafia de locuinte, trecute in
proprictatea statului Versiune wttalizatala;2stoltzoot Publicat ln 29/ll/1995 versiune consolidatii ln 2410712001
C.AF. iI Rcstituirca in natura Arr. 5. - Dac[ fosnrl oroprictar sau mostcnitorii accstuia locuiau la ciata dc 22 dcccmi:nic 1989 itr caiitatc
dc chiria;! h apartamurtclc fccutc in p.opri.t*tr*tutotri, ci dc.rin propricte*ti apartamcnt';lui lccuit, ln ccnditiilc prszcntei lcgi.
--il;l
i; !.gl.e .J rrlrrfi mogtenitoii locuiau la dara de zz aecemtrie 1989 fiicare lntr-un apartameil hecut tn proprietatea statului de
la fostul proprietar, ei devin proprietarii apartamentului respectiv.
nostuf proorietar sau mostenitorii acestuia, dac6 locuiau la data de 22 decembrie 1989 in acetagi apartamqnt cu alfi chiriagi,
dgyb
oroorietarii intreeului aoartameft" asttel cum acesta e$e oellnll ln art.J. Evacuarea stllfl4i]uur
tr PuIrErc4
Ir
PuDsDrE
4
Pr
@6
a unei locuinte coraspunzEtoare de ctrtre auknitEfile publice sau de cdtre poprietar.
in via6 loc,uiau la 22 dece,mbrie 1989 c;u chirie in apartame,ntele
preluate
de citre stat de la acest4 apartamentele devin progniiatea lcr, cu consimt6mdntul scris al proprietarului, dacd le locuiesc qi la data
inhdrii in vigoare a prez,antei legi. Consim[Smdntul va fi dat in fcrmfl autentici")
-Mostenitorii surr socotyi accep*n-:Si de h dati depnerii cereii pen*u restituirea in natwd a locuinlei/pt. acrordatea despd$birtbt
-*ust"niturii,un ,r r*'4q r'or.r"u 6u beneficiwd tle ttispuziiiite legii, chiur tluci uu ucceplul twccesiuruu'etcepiie de lu cur.
'uuliv'aibil!!
-succesibilul care d renunlst nu
PaE
beneficia de dispozi|iile legii
-nici mogenitonil nerezervatar exheredat rrru paare beneficia de ndsurile reparatorii prevfuute de lege,
4.Legenr. 10 (r2) din 0gi$2/2001 prlvinO regimul
juridic al uuor i.mobile preluateln mod abuziv fu perioada 5 martie 1945'Zz
deccilUric 19Bi Versiune actualizata pana la data de: 06/0212009 Publicat tn 14102/2001,
Art. 3. - (l) Sunt lndrepHtite, ln lntelesul prezentei legi, la mlsuri reparatorii constllnd ln restituire ln nahrl sau, dupi caz, prin echivalenu a)
pcrsoanele'l-rzice, prop.ie-tra-i ai imubiielur ta oaia prctuan=i ln mul aburiv a acesiorq b) persoanele lizicc, asociali ai pmwanei jrrirlic-e care tie[inea
imobilele qi alte ictivi in proprielate la data prelu&iii aceslora ln mod abuziv: c) uersoanele
julirJice, plorielari ai imobilelor preluate-ln mod abuziv
de stat, de aryaniz$n cooperatiste sau de orice atte persoaae juridice dupE.data de 6.anrdiie 1945 rndreptEtirea la mEsurile repratorii
$e\tzzute
de
p.o*tot artiiot esti condifionati de continuarea activitatii ca persoanEjwidicl qffi
h dats intarii ln vigoare a prezentei legr
fu
de lmprejurarea ca
activitatea 1x s[ flre nxr intgzisa sau iutrerupia it perioaUa O iuutie iSqs - ZZ
-,Jecerrrirrie
1989, ir acestea s[-qi fi reiuat activitaiea riupE data de 22
decembrie 19g9, dac4 prio hottu6re
judec[toreasca, se constatE cE sunt aceea,gi persoaod
juridill-T
gea desfiio{atil sau interzisa" precum.-si partitele
pnrmo u
"a.* "gtivitate
a fort int"oi*a ,uu r"trr*pia r"
foloada
6 martie lglit
: ?2
decembrie 1989, dacd
$-au
reluat astivitatea ln condiliile legii.
(2) Ministerele, celelalie i$tihrtii publice ale satului'sau ale unit6filor administrativ-teritoriatg
inclusiv cele autonme sau indepelrdelrte, regiile
uuioro*r, companiiieisoci"afur oafii*i., sociafiiie comerciaie cu capitai rie stag precunr
Ei
ceie privatizate, porivit legii, au au calitatea de persoare
lndrentltite si
nu fac ohiectrrl prez.entei legi.
";il.':
tl;
il;;rrl l" c'are restituiiea este ceruta de mai multe persoane bdreptalits coproprietare ale bunului imobil solicitat, dreptul
de proprietate se constati sau se stabilegte in cote-pdrti ideale. potivit dreptului comun.
\:,
bt
nu,au acceoiat mosienirea sunt reousi de <ireoi in termenul,de acceoiare a succesiunit
p"nrr, Ur*if* *r" fi* obiecl.ul prezentei legi. Cererea cie restil.uire are valoare,de,acceotare,asuccesiunii
oenlru',bunurile a cEror
restituire se sclicit4 ln temeiul preqentei,lesi'
@1orlega1isautestamentaricaf,enuauurrtatproceduraprev6zut6lacap.lItprofit6cei1altimostenitoriai
persoanei indreptillite cat au depus ln termen cererea de restituire.
A!.t 5. - (1) Nu sunt indrepttrlite la restituire lo natura sau la arasuri reparatorii ln echivale[t persoanele care au primit despagubiri potivit acordurilor
ir*ernaiionale incheiate oe rioma"ia
6vind
reglernentarea problerneloriirlanciare
in
suspensie, enryrerllE-in anexa fir. I care thce parte integranti din
g--i,.c- 1"g". (z)
pispozlsJe
ard.
trl
se iplicr gi p#oaaeior ale cEror, s.,,eri au {bst dob6adite iiiqL itr co-fornitate cu bctEr6lile InstsBlslcr
jurlccfitrrcgti pronunlak pani ia 6 *n*c i94,t. A$r oi**u nr. I la prcz.cntn lcgc, c8t
,si
hotrrtrilc
judcc6torcati rcspoctivc sc nfiguz.E pc pagina dc
intemet a autoritiilii publice cu ahibufi ln domeniul resocedlrilor.
I
at
r- ,,,' nirr .iri!pi'it-,t. TiTi.l iE.li Crinlnfli(':I1ia ieritolinlE
.-..i/,I+. ----f- ,
,'r-FJ. i
ra^-^-=- o= fo.c !a ir.c*e*-J+ ,.!n*i.itirrlr:i nrrltrlrli
i-iiiEiEii. 3E ie-eE i iiiSiiAii'qa
-';Ui'ii'jiiiliui
i;E;a*;*:r
D*Z.putttl are
rlamiciiiril ?n strEinEtaie sau fiil are comiciiia cunosout, cererea s face la instatta re$edi-irtei saie din
fari
iar daci i:u ar+ nic; rcs+diiiia cu:;oscutA !a i*siar"iia damieiliului seu rclcdiiilci rcelamanf,rlui.
. n6 1A
'A*,riu"iu,"t'
tl *re alegerca tfitre mai mutte instanie deopotrivl c611flpefefi66.
!\ Itt- 1a
r-:,t\-t, 3J
/-erarilp nr.i-:.ifn*re Ia hrrn:rri refiise5r.+syg se fee
gt-ltegi !a insbnte tn circumscdpf,ae?f:ei*$e
afla fiel$i$cEi0srele.
-v+i--i ii,
C6nd nemigc[t-orul este situat in circumscrirtiiie mai multor instaule, cerera sa Ya face ia instauia domiciiiului sar
repedialai proitului, da.ca nce*on se afla ?c vr=*no Cin acs#s oircumscripti.;::li,
ier ?n saz cos*rariil, Ia cricere drn instenlele ?r
e ! rc
r-rn
s':r! pr$
i.ile
t*:t,r z se afl a rr e fi i ccx to!1: I -
ART. i4
?:: ;*iihrie il+ mcq{enir+, s*nf
,Je
c*r:petir:fe irrsla*}ei cetrd din ilrma dor*ioiliu el rmr:rt-trh:i:
1. c.are.rile *rir:irt-oare
Ia validitatea s?,!.! exeeutarea- dispazr{iunilor
testameatare;
r-- -__ "
2. cererile'privit+are la rnogterrire,
precurrr gi cele privitoare la preteniiimile pe care mostenitcrii le-ar av-ea unul impof ive
-t+"ia.
1- cererile Iegatarilnr sau ale cror{itrrrilor rnorhrlui impolriv* werrruia din mo6tenitod sarr impofriva executonrlu
testammtzr.
CodrEl dePrncedrr* Civilf, din AllAT/2Al0 Versiune actuabz*tela data de 15/02/2013
-
/^ s:.. a 1 t, , 6^14.
^
r r n *r rr{r{! ! ? n,,r,.!irort i$
}.f.Clrilenrl OECI*I, Fe$i3 I 8I. 58
,J;^
3 !/0!.4013.
Jt i illir -iJ,'Ii.'41,i4r-
v.u.u. r.
=.';L:--
?*e"'ee
u
'
frjpos
in apficurc
prin: - Onlinul ru. 359i2013
publicat iu Monitorul Oficiat. Parlea I nr. 69 diu 01i0?2013'
-isgpa w-' ZnAl3 publicatl ln Monitorul Oficial. Partea I nr. 89 din 121$2n$3.
CAPITOLUL ll Competec{a tsritoriai[
Regula
Een*raii
A$. l0T. -
ti)
Cererea de chemere in
judecarE se introduce ia instanla in a cErei circumscriplie domiciiiazi
sau iqi are sediul pBttul, dac[ legea nu prc*'ede altfel.
(?)
Instanta rgmgne competeati sr
juAece procasul chiar dacE, ulterior sosizfuii, pfuAfid igi schimb6 domiciliul ssu sdiul'
Cazalparatutrui
cu dopiciliul seu sedird neeunoseut Ari. lOli. -Daclt oomiciiiui satr, riupl caz, sediui
pdratului csit
uec*noscut, ce.rsrea se iatroduce ta instanla in a carei ciroumscriplie
1e
aiiI rEgeginp sau repieze[tasfa acostuia" iar dacE Eu
arc nici rc$cdifiI6 ori rcprczcntaftla cunoscri6 !a insania ia a cerci cirerinscripiic rcclafiiant$i
fui
arc domiciiiui, sciiiui
regedinp ori reprezentanta, dupl caz.
CererlEe prfuitearre la ieebile Art 117. - (1) Cererile privitaero la drepturile reale irn+biiiare se iatroduc numrii ie i*si:u{r
?n a c[rei circumscriptie este situat inrobilul.
(2) cf;nd in-,obilui esie sihiat in circumscripliile nrai mu!tu1r instaniq e6r6rea se va face ia iirsiranla domiciliuiui sat
reicinlei psr$$lui, dacg aceasta se afl[ ?n nreur.a dir:Fa scesre circumscripgii,
iar ih oez coutlar, ia oricare dintre insienfele ?r
circumscripfiile clrora se atl6 imobilul.
(3i Dispoziliiie alin.
{l}
rii (z} sc aplicr, priii asem6nf=,
{i
is i;szil ac{iunilar posescrii, rioiiunrliir in grani{eire, ao{iuiiiiur
privitcsre la ?ngr6dirito dreptului de proprielaie imobitiad,
prss::m gi ib cazu! ieicr r!+ ispa+cat[
judicinrE a'.rnEi ir*obii,
cAnd indiviziunca nu rczuttrtdin sucscsiunc.
Cereril+ privit+are ta m+gteeire Art" ll8. -{l}in r*aterie de mopte':rire,
p&*E la iegirea <iili itldivizi*ffi, sruii di
competen[a &ofutita a instantei ceiui din urmii tiomioiiiu ai deirrrn'i{rl$i:
L oaeriie
privitoare la validitatea sail er.e,s{rtares diqpoziliiior
testamentare;
2. cer"-rilc privitoarg la niogterure
;i
la sar*mle ace.stei4
pte,owtrEi c*ie privitr:are iaprt'r*,1ii* pii, r.:'4rE iaugte'aitc*ii le-ai
avea unul impotriva altuia;
3. cererile iagatnrilor saB ele creditoril*r clefixrcfalui *npotriva
""reunuia
di::tre
testamentar,
(ZlCereriie tbrmutate poa'*it eiis.
ili
care priv-esc mai
in$;*,sl ultimslui domiciliu sl aric*ruia di::?re dcfuncfi'
Art. 5 C. pr. civ. anterior---att. i07-i08 NC.pr. civ-
iLtz. i3 C. pr. civ. airisr;oi---arl, ii7 i'iC'pr. civ.
t
-)
1 ,
^
--
.-i-.
--*^: -*
ot+ 1 1 O Ll/' tr
^;t-' lu-t. i+ L.
FI.
UiT. iiirtEiiL,i-----iiiu r ru rrv'yi' vrv'
-z--!-!
J---L:^^
UiUlle filU}iEiii.tt ui'srrrrisi'
rucrgle*.iioit sar: bpti:iva execai*rului
--,-- --:., -.,--+
An
^F.B*B+ea+a
-vnltroir;d
E
i{atg9orc nGl uw vvrllrvtvu}*
(.
d-
1. Identificati diferenta intre notiunea de masa succesorala si succesiune
Z.Daeade cujus ialatiira de la mostenire
pr:rn tesiameni pe singurui sau mostenitor iezertat&t,vom fi in prezenia ivil- I ivlT?
3.Rezer.,,a rculege in calitate Ce mcstenitcri uni',,ersali /cu titlu uni"'/cu t. particular?
4.Mostenitorii iegali pot avea vocatie numai la bunuri singulare?
5.In ce siti.iatii regiilile l"{L siini inlaturate ilE cele ale }"{T?
6.Ia ce conditii poate un legatar care este si mcstenitor lega! sa renunte la legat?
7. Se pot institui prin testament mostenitori?
8. En'.imcrati caractcrclc
juridico alc transmisi'atii mostcnirii.
g.Imaginati
o situatie in care o persoana poate beneficia mortis causa de bunurlle lasate de o alta persoana
f-zta
de care nu
are vocatie succesorala.
10. hepf.il real testat fi.ece in masii succescrale Bsiipra mcsteaitorilor legaLi care sunt obligati sa il fansmita mai departe
legatan:lui cu caracter partici:lar?
1 1.Ce este mostenirea conventionala?
12. Ca:rC poate ir:tervani It'tL? 13.I!4L poete coexista cu ItdT?
l4,Cumsedefiaitiv.eazaeapacita.tea
sr-leeesorala a dispanrtr-rlr.ri? 15,Cum se desfiinteaza-?
16. Ce ffebuie sa dovedeasca cel ce pretinde mostenirea in numele copilului nenascut la data deschiderii mostenirii?
17. Sub ce modalitate se considera ce accepta un minsr mesteflirea?
I 8. In ce consta proba docimaziei?
19.Ce sunt comorientii? 20. Ce sunt codecedatii?
1. La 04.05. 1997, s-aeliberat un certificat de mogtenitor pe numele copiilor defunctului, ar6tAndu-se cI aceqtia sunt
mogtenitori legali pent'u o coti de l/3
din
suooesiune, fieoare-
C1, unul dinire copii, i-a clremat in judecat[ pe cailalli doi mogtenitori legali, solicitAnd c.onstatarea calitEfii sale de
mogtenitor testamentar
qi implicit acordarea unei cote mai mari din succesiune.in favoarea sa. Cl a invocat un testament
olograf intocmit de tat6f s[u, a cirui valabilitate nu a fost contestat5, prin care el era instituit legatar universal. Ce va decide
instan{a de
judecatE
?
2.printr-un testarnent autentificat la 09.06.1944, defunctul C.O. a instituit calegatar universal pe pAr6Ta-A-R., iar ca
legatar cu titlu particular, pe sotia sa MO(MO a acceptat legatul cu Lp.).Reclamatul JT tn calitate de unic mostenitor al lui M-O-
tdrf
fui M.O.i solicitaf imp[deala bunurilor succesorale ale defunctului C.O.Tribunalul Bucuresti a respins
cererea formulati de J.T. ca frind introdusE de o persoan6 firE calitate procesual[ activ6. a Se admite ln dreptul nostru
coexistenla mogtenirii legale cu cea testamentar6 ? b.Este corect[ solulia instaniei ?
3.Reclamantul AB -fiul lui MB- a chemat in
judecata pe CD si Dts fratii sai solicitand
judecatoriei
Oradea partajarea averii
succesorde rarnasa de pe
grma
defirnctului MB decedat in Oradea la 10.05.2000. Paratii au fcrrmulat intampinare prin care au
ridicat exceptia <ie necompetenta a
judecatoriei Oradea deoarece desi MB eri spitalizat in Oradea pt cauza de boala, acesta nu
poate fi cons,iderat domiciuliul sau. Prin urmare, paratii au cenrt declinarea competentei in favoareajudecatoriei Iasi intnrcat in
aceasta localitate defunctul a doroiciliat in ultimii 5 ani.
Ce va decide instanta dejudecata? Care este data deschiderii mostenirii?Cum se face dovada datei deschiderii mostenirii?
4.Reclamantul X a chemat injudecata pe paratul Y solicitand dezbaterea succesiunii legale de pe urma defunctului lortata AB
decedat'ta 29.03.L999.
Ia ccrcrca dc chcmarc in
judccata
s-a aratat ca X si Y sant urucii mostcnitori ai lui AB iar mostcnirca lasaia cuprindc un irnobil
in
piatra
Neamt si un auioturism
inmakiculat in Bgcuresti. S a nnai aratat ca AB alocuit in ultinnii 10 ani in Bucuresti dar ca
decesul a furtervedt la Iasi
-
vizita la Y.
Actiunea a fcst rntrodusa !a Judecatoria Sector 2 Buc'*rt'i. Parafal a invocat prin rntamplnare exceptia necompetentei teritoriale
a
jud. Bucuresti solicitand declinarea in favoarea
jud.Iasi, locu decesului si domiciliul paratului. Insta{a a respins exceptia
invocata ca neirr-ren'ieiata. Care e*p datadescl'iiderii niostenirii lui AE? Currr se face dovada datei deschiderii mostenirii? Este
aanat*a cnl' rlia iac*a#ai9
vulvus Jvr4ug urgurlvr a
5. hsknla de fond a fost sesizat5, tn dala de t5 nov 197 L, derurrnita TO cu o cerere de chernare in
judecai.^6.
in aoeasffi cetere
rsciamania sglici[a instzur[d, in coniradioiuriu ou paraia A.S., s[ se
ponsiato
c[ minurul T.8., in prczemi dsocdat, a fost
titular.rl unei liberalitEfi Ia momentul deschideni succesiunii lui D.S., decedat in data de 25 iulie 1970.
Reclarnanta a suslinut tE minorul este rodul concubinajului cu.fratele defunctului gi, in momentul in care a rbtnas ins[rcinat4
defirrrctril, do6riciiiat in Bragov, pe nroiiwi cE nu avea copii, degi igi dorea foarte rrult, i-a pr'oaiis cE prin testaraefitul sEu ii
va lEsa copilului'm bun destul de t'alorcs.
La scurt timp, aproximativ tei saptamdni, numitul D.S. a deoedat, l6s6nd un testament in care minorul T'E era bdneficiarul
unci libc,-ali.'*;'"ur" a:nca caobicct garsoniera pc oar-c dcfuneiill a stEpflnit-o in tiir'p'ul vicfii ea proprictar pur
;i
siii-,plu.
De asemenea, reclamanta
(I,iati
c|la mcmenf,;l in care numitul D.S. a deced.a+n ea era i:nsErcinati cu naincrul T.E., care s-a
,tr'
n6scBt in martie 1971, depunand, in acest sens, la dosarul cauzei un certificat medical ce aiesta preznnlasarcinii
",
ZO O"tritJ
?iiainte de data,iecesului lui D.S., respectiv,iata de 5 iiilie 1970.
I
P6rgtq solie supra.,,ie{uitcare a defiJnctului, ?nvedereazS, instanfei, tn int$mpinare, cE minorul T.E. nu este copilul fratelui
defunciului, cici pe rolui instantrei de fond se afiE un alt dosar in care pexata cofiest5 paternitatea lui T.8., acfiune introdus[ in
dataile 1 noieir,brie 1971.
T,-.todatE, A.S. susfine cE minorul e m,;rit !a scurt
limp
dupS aa$ere, !a circa gase Lrre, tocmai datsritE faptului cE s-e nEscut eu
o malfonnafie; as&I, copilul a fost consid erut cdtru a supraviefuit intruc8t nu era viabil. Prin unnare, la momentul decesului
lui D.S., miroru! iiu cra a6scut gi dcci, fiu a.ica capacitatc dc fclosin^16 pcntru a putca acccp'ra libcralitatca prfui rcprczcntaatul
cin leoel
O datl cu atagarea la dosar a, certificatului de nagtere al minorului, pmata a depus gi certificatul de deces din care rezulta ca
minorul au a hait dec6t gase or-e. FafE de considsentele expuse mai suq pdr0ta a solicitat respingerea acfiuaii.
a) Care este, in spe.p, data desc.hiderii mogtenirii lui D.S.? b Cum se fhce dovada datei deschide,rii mo;tenirii?
c; in spe1a,'curriri"'"i*portanfajuridica a datei deschiderii mogtenirii d) Care este locul deschiderii mogtenirii gi importania
juridic5 a acesf,;ia e) La mcmentul decesului lui D.S., considerali cd minorul T.E. a';ea oapaci+.efe de folcsinti?
f; aeliunea. ictrodusi cle A.S. ftnpokiva lr;i T.F,. poate fi primita instanfE? g) Care eonsideraJi cd.vafrsolufia instanfei?
6. La 8 ian 1992OC, fiul defunctului" a ohemat in
judeoata pe OE, pent'u oq prin hotararea oe s va pronunf4 p&f,ta s[ fie
obiigail la resii{uirca unor bunuri oo ta; partc tlin masa suc,uesoraiE cuvonii[ rcciamantului ca urmaru a moriii lui O.G. In
fapt, C.C. s-a despdrfit de mama lui O.C, decedatE ?ntre timp,
;i
s a recEsEtorit cu numita O.N., mdtuqa pArdtei.
t-a
data de 17
noiembrie 1991, O.G. gi O.N. au fost victimele unui accident maritim ca urmare a scufundErii unui feribot in Marea Nordului,
accident in care qi-au pierdut viatp 7 5 de persoane
In ap6rare, pdr$ta a argumentat cE aceste br:n'm sunt ale lui O.FJ., care le-a raogtenit de la O.C., in calitae de solie
supravietuitoale
gi, ca urmare a rno{ii acesteia, O.E. Ie-a mo$enit prin ret'ansmitere ca unic6 mogtenitoare.
a) O.C. cstc rrrogtci-ritor lcgal sau lcga'rar?b) Pcrsoa,-iclc dispiruh au capaciiatc succEsorali?
c) Care sunt perscanele care Eu au capacitate succesoralE? d) Ce sunt ccmorientii? Dar ccd.ecedatii?
e) in spef{ O.G., respectiv O.N., sunt codecedafi sau comorienfii? f) Putea O.G., respectiv O.N., sd se mogteneascl
i-eciproc? g) Ce opinie avefi in legil.urf, cu apEra:ea p6rdtei? h) Care va fi solulia insian[ei?
7. Reclamanta S.V. a chemat in
judecat6 pe p6rdtele N.M. gi N.O., solicit6nd instanlei sE constate c[ acestea nu pot veni la
mogcnirca lui S.J. Rcclamanta a susiinut in fafa insta*ici umiEtcarclc: iri dak dc 12 mai 1994 N.G., rnama cclor douE p&r6tc
gi sorl a recla:lantei, a fost condamnari pentru tentatiw. E de omor asup!"a lui S.J., tat5l lui N.G. gi S.V-, pe motiv
'c.i
defunctul
dorea sE intocrneasci actele de propnetate asupra terenului cu care fusese reimproprietErit (teren arabil de 6 ha) numai pe
*umele lui S.Y. Ulterior, N.C. a bmeficiat de am*istia resltului de pedeapsf in tata! ea executf;nd doar
'l
a::. Fe data de
'!7
aug-rst 1995 S.-1. decedeazL,l[siod un legat in favoarea lui N.G., prin c.are aceasta eru grattcati cu 1/5 din cele 6 ha de teren.
Ladeschiderea succesiunii auvenii S.J. gi S.H., pErintii decedatului, S.B. gi S.N., fra1ii acestui4 precum gi cele douil fete,
S.V., respectiv N.G. La d.ouE slptEmAni de la decesul lui S.J a docedat
9i
N.G., la succesiunea acesteia venind p&6teleNJ\{.
6i
N O
,
in nume propriu. Tn caclnll pnocedurii succesorale
notariale s-a constatat ca parafele aveau dreptul ia ll5 din terenul
mai sus citat, intilrcdt ele mogtenisera patrimoniul lui N.C., ln care se alla gi dreptul de proprietate asupta acestei poitiuni de
teren. Noterul !e-a adus la cunagtinf[ succesoiiloi
(parietii si &atii defunctului, precum gi reclemantei gi p6r4telor) cE au
vocalie sucresoiala legal[ concret6 gi vor primi frecare partea ce ii se cuvine.
in atare circumstan{e, reclamanta a contestat dreptul lui N.G. la moqtenirea acestui teren, deoarece fusese dezrnogtenita ca
uflrlare afapgisale falE de de.f'r.:nc! astfel, nici paratele uepr:knd dob6adi cea ce nici ar:toarea lor nu a dob6ndit'
F6rdtele s-au apdratniotiv6nd ca: -nu poate fi vorba de o dezrnogtenire a defunctei N C din dreptul de a mogteni terenul in
litigiu, intiucal pedeapsa la care a fost condamnatE a fost arnnistiatfi
-oricum, daeil mama lor a fost indepaatata de la mogtenire, ele au aco.st dre.pt, intruc6t culeg terenul c.a urmate a beneficiului
reprezentarii.
Instanfa a admis acfiunea gi a constatat c6 p6rdtele nu aveau dreptul 1/5 din teren, urmfind ca aresta s[ fie oules de cE.tre
ceilalli mo;tenitari.
a) Cme sunt conditiile generale ale dreptului de mogte'nire legal6?
b) in speta, cine are vocafie succesoral[ legal5. generalE gi cine a vocatie succesorald conoretE utitrdla mogtenirea lui S.J.?
c) Cum opereaz1, ?n spela de mai! sus, principiu! reciprocitb\iivoca! legale la moqtenire?
d) Ce institutie invoc[ reclarnanta atunci c0nd contest6 dreptul lui NG de a culege partea sa din succesiunea defunctr"llui SJ?
e) Determinafi, plecAnd de la spe{a'de mai sus, caracterelejuridice a instituliei invocate de reclamant6.
0
Ce influeuga are instituiia invocatl de reclamant6 asupra eficacit6tii legatului lui N,G.? '
I
S)
De ce nu pot beneficia p6r6te!e de beneficiul reprezentirii? h) ?n ipoteza in care N.G. nu beneficiaz[ de legat care sunt
efectele instituliei invocate de S.V. asupra dreptului la rnogtemire al lui N.G gi asupra dreptului p0r6telor?
i) Caractmza$ solulia instanfei. j)
Coexist5. in speJ5, rno;tenirea testannentar5 Qu cea legalE sau suntem doar in prezenla
mogtenirii legale?k) Ce erori s-au strecurat in cadrul (procedr"lrii succesorale notariale?
I) Poate oere S.V. constatarea producerii efectelor nederunit6{ii lui N.G. impoh'iva lui N.M. gi N.O.?