Sunteți pe pagina 1din 13

DREPT INTERNAIONAL PRIVAT

Curs pentru nvmnt la distan


PARTEA SPECIAL
Aparatul tehnico-aplicativ a fost prelucrat de:
Asist.univ. Drd. Ni Maria Carolina
BUCURE TI - 2012
TEMA XX
NORMELE CONFLICTUALE PRIVIND OBLIGAIILE CONTRACTUALE N
MATERIE CIVIL I COMERCIAL
1. Normele conflictuale aplicabile obligaiilor contractuale
1.1 Domeniu de aplicare al egulamentului !C"# nr. $%&'())*
1.( +ibertatea de alegere
1.& +imitele libert ii de alegere a legii aplicabile
1.,+egea aplicabil -n absena alegerii
1.$ +egea aplicabil condiiilor de validitate a contractelor
1.. +egea aplicabil condiiilor de form a contractelor
1./ "0cluderea retrimiterii
1.* +egea aplicabil interpretrii cntractului
1.% +egea aplicabil efectelor contractului
1.1) +egea aplicabil e0ecutrii contractului
1.11 +egea aplicabil rspunderii contractuale
1.1( +egea alicabil stingerii obliga iilor contractuale i prescrip iei
1.1& +egea aplicabil modului de transmitere1 transformare i stingere a
obliga iilor contractuale
1.1, +egea aplicabil unor contracte speciale
1.1..1 Contractele de transport
1.1..( Contractele -ncheiate cu consumatorii
1.1..& Contractele de asigurare
1.1.., Contractele individuale de munc
1.1$ 2iducia
1.1$.1 Determinarea legii aplicabile
1.1$.( Domeniul legii aplicabile.
(. Normele conflictuale privind contractele comerciale internaionale -n general
(.1 Condiiile de fond ale contractului
(.( Condiiile de form ale contractului
&. 3ntrebri 4i e0erciii
,. e5olvai urmtoarele grile
$. 6ibliografie
OBIECTIVE:
- Dete!"#$e$ %e&"" $'%"($)"%e *)%"&$ ""%* (*#t$(t+$%e,
- # e%e&ee$ e-e(te%* Re&+%$!e#t+%+" .CE/ #, 01232004 '"5"#6 %e&e$
$'%"($)"%7 *)%"&$8""%* (*#t$(t+$%e .R*!$ I/9 $:+'$ 6":'*;" ""%*
#$ "*#$%e,
- A#$%";$ 6*!e#"+%+" 6e $'%"($e $ Re&+%$!e#t+%+" .CE/ #, 01232004
'"5"#6 %e&e$ $'%"($)"%7 *)%"&$8""%* (*#t$(t+$%e .R*!$ I/,
- St+6"+% $:+'$ $:'e(te%* :'e("-"(e '"5"#6 %e&e$ $'%"($)"%7 *)%"&$ ""%*
(*#t$(t+$%e,
1, N*!e%e (*#-%"(t+$%e $'%"($)"%e *)%"&$8""%* (*#t$(t+$%e
3n materia raporturilor contractuale1 cu -ncepere 1/ decembrie ())%1 se aplic
Re&+%$!e#t+% .CE/ #, 01232004 al 7arlamentului "uropean 4i al Consiliului1 din
1/.)..())* privind legea aplicabil obligaiilor contractuale !oma 8#.
Art. (.,) Cod civ. consacr aceast regul1 -n sensul c men ionea5 ca lege
aplicabil obliga iilor contractuale reglementrile dreptului 9niunii "uropene.
1,1 D*!e#"+ 6e $'%"($e $% Re&+%$!e#t+%+" .CE/ #, 01232004
O)%"&$8""%e (*#t$(t+$%e <# !$te"e ("5"%7 =" (*!e("$%71 -n situaiile -n care
e0ist conflict de legi.
egulamentul #+ se aplic -n materie fiscal, vamal sau administrativ.
Nu intr -n domeniul su de aplicare:
aspectele privind starea sau capacitatea persoanelor fi5ice:
obligaiile re5ultate din relaii de familie 4i din relatiile care1 -n conformitate
cu legea care le este aplicabil1 sunt considerate ca av;nd efecte comparabile1 inclusiv
obligaii de -ntretinere:
obligaiile re5ultate din aspectele patrimoniale ale regimurilor matrimoniale1
din aspectele patrimoniale ale relatiilor care sunt considerate1 -n conformitate cu legea
care le este aplicabil1 ca avand efecte comparabile cu cele ale cstoriei1 precum 4i
obligaiile care decurg din testamente 4i succesiuni:
obligaiile re5ultate din cambii1 cecuri 4i bilete la ordin1 precum 4i alte
instrumente negociabile1 -n msura -n care obligaiile care decurg din astfel de instrumente
negociabile deriv din caracterul lor negociabil:
conveniile de arbitra< 4i conveniile privind alegerea instanei competente:
aspectele reglementate de dreptul societilor comerciale 4i al altor
organisme1 constituite sau nu ca persoane <uridice1 precum constituirea1 prin -nregistrare
sau -n alt mod1 capacitatea <uridic1 organi5area intern sau di5olvarea societilor 4i a
altor organisme1 constituite sau nu ca persoane <uridice1 4i raspunderea personal a
asociailor 4i membrilor acestora pentru obligaiile societii sau ale organismului:
chestiunea de a 4ti dac un repre5entant poate anga<a fa de teri
rspunderea persoanei pe seama creia pretinde c acionea5 sau dac un organ al unei
societi sau al altui organism1 constituit sau nu ca persoan <uridic1 poate anga<a fa de
teri raspunderea respectivei societi sau a respectivului organism:
constituirea de trusturi 4i raporturile dintre fondatorii1 administratorii 4i
beneficiarii acestora:
obligaiile care decurg din -nelegeri care au avut loc -nainte de semnarea
unui contract:
contractele de asigurare ce decurg din activiti desf4urate de organi5aii1
altele dec;t -ntreprinderile menionate la articolul ( din Directiva ())('*&'C" a
7arlamentului "uropean 4i a Consiliului din $ noiembrie ())( privind asigurarea de via1
al caror obiect este de a plti indemni5aii persoanelor anga<ate sau liber-profesioniste
care aparin unei -ntreprinderi sau grup de -ntreprinderi1 ori unui sector profesional sau
interprofesional1 -n ca5 de deces1 supravieuire1 -ntrerupere sau reducere a activitii1 sau
-n ca5 de boal profesionala sau provocat de accidente de munc.
1,2 L")et$te$ 6e $%e&ee
C*#t$(t+% > este guvernat de %e&e$ $%e$:7 6e (7te '78" !lex voluntatis#.
Modaliti de e0primare a libertii de voin:
$%e&ee e?'e:7 a legii aplicabile fie prin inserarea unei clauze n actul juridic
principal fie printr-un act separat !pactum de lege utenda'clau5a de electio juris#.
$%e&ee t$("t7 a legii aplicabile trebuie s rezulte, cu un grad rezonabil de
certitudine, din clauzele contractuale sau din imprejurarile cauzei.
7rin alegerea lor1 prile pot desemna legea aplicabil <#te&+%+" (*#t$(t sau
numai unei '78" 6"# $(e:t$.
7rile vor putea conveni1 -n orice moment1 s supun contractul altei legi dec;t
cea care -l guverna anterior.
=rice modificare efectuat de ctre pri cu privire la legea aplicabil1 care
intervine ulterior -ncheierii contractului1 nu va aduce atingere validitii formei contractului
4i nu va afecta n mod negativ drepturile terilor.
1,2 L"!"te%e %")et7 "" 6e $%e&ee $ %e&"" $'%"($)"%e
+ibertatea de alegere a legii aplicabile cunoa te anumite limite:
nu pot fi nlturate dispoziiile legii rii care nu permit derogarea prin acord 1
atunci c;nd elementele relevante ale situaiei respective se afl la data alegerii -n acea
ar1 chiar dac prile au desemnat o alt lege ca fiind aplicabil.
nu pot fi nlturate dispoziiile de drept comunitar de la care nu se poate
deroga prin convenie, atunci c;nd elementele relevante ale situaiei respective se afl la
momentul alegerii -n unul sau mai multe state membre1 chiar dac prile au desemnat ca
fiind aplicabil legea unui stat ter.
1., Le&e$ $'%"($)"%7 <# $):e#8$ $%e&e""
3n lips de lex voluntatis1 legea aplicabil contractului se determin dup criteri
obiective1 dup cum urmea5:
contractul de vnzare cumprare de bunuri > este supus %e&"" 87"" <# ($e
<=" $e e=e6"#8$ *)"=#+"t7 5@#;7t*+%
contractul de prestri servicii > este supus %e&"" 87"" <# ($e <=" $e
e=e6"#8$ *)"=#+"t7 'e:t$t*+% 6e :e5"("":
contractul privind un drept real imobiliar sau privind dreptul de locaiune
asupra unui imobil > este supus %e&"" 87"" <# ($e e:te :"t+$t "!*)"%+%:
contractul de locaiune avnd drept obiect folosina privat i temporar a
unui imobil pe o perioad de maximum ase luni consecutiv > este reglementat de %e&e$
87"" <# ($e <=" $e e=e6"#8$ *)"=#+"t7 '*'"et$+%9 (+ (*#6"8"$ ($ %*($t$+% :$ -"e *
'e:*$#$ -";"(7 =" :7 ":" $")7 e=e6"#8$ *)"=#+"t7 <# $(ee$=" 8$7:
contractul de franciz > este supus %e&"" 87"" <# ($e <=" $e e=e6"#8$
*)"=#+"t7 )e#e-"("$+% -$#(";e"A
contractul de distribuie > este reglementat de %e&e$ 87"" <# ($e <=" $e
e=e6"#8$ *)"=#+"t7 6":t")+"t*+%A
contractul de vnzare-cumprare de bunuri la licitaie > este reglementat de
%e&e$ 87"" <# ($e $e %*( %"("t$8"$1 dac se poate stabili care este acest loc:
orice contract nc!eiat n cadrul unui sistem multilateral, care reunete sau
faciliteaz reunirea de interese multiple de vnzare-cumprare de instrumente financiare
ale terilor1 astfel cum sunt definite la articolul , alineatul !1# punctul 1/ din Directiva
()),'&%'C"1 -n conformitate cu normele nediscreionare1 4i care este e&%e!e#t$t 6e *
%e&e +#"(7 > este reglementat de %e&e$ e:'e(t"57,
cnd legea aplicabil nu poate fi stabilit prin ncadrarea contractului ntr-unul
din tipurile specificate mai sus > se aplic %e&e$ 87"" <# ($e <=" $e e=e6"#8$ *)"=#+"t7
'$te$ (*#t$(t$#t7 ($e e-e(t+e$;7 'e:t$8"$ ($$(te":t"(7,
cnd legea aplicabil nu poate fi stabilit nici ca fiind legea rii n care partea
care trebuie s efectueze prestaia caracteristic din contract i are reedina " se aplic
%e&e$ 87"" <# (+ ($e (*#t$(t+% $e (e%e !$" :t@#:e %e&7t+",
1,0 Le&e$ $'%"($)"%7 (*#6"8""%* 6e 5$%"6"t$te $ (*#t$(te%*
#xistena consimmntului 4i validitatea contractului sau a oricrei clauze
contractuale > sunt supuse %e&"" ($e %-$ e&%e!e#t$ (*#-*! e&+%$!e#t+%+"9 6$(7
(*#t$(t+% :$+ (%$+;$ e:'e(t"57 $ -" 5$%$)"%e,
Prin excepie: pentru a dovedi faptul ca nu i-a dat consimmntul1 o parte poate
invoca %e&e$ 87"" <# ($e <=" $e e=e6"#8$ *)"=#+"t71 dac din circumstane reiese faptul
c nu ar fi re5onabil s se stabileasc efectul comportamentului su -n conformitate cu
legea aplicabil potrivit regulamentului.
1,B Le&e$ $'%"($)"%7 (*#6"8""%* 6e -*!7 $ (*#t$(te%*
Condiiile de form ale contractului nc!eiat ntre persoane, sau reprezentani ai
acestora, care se afl n aceeai ar n momentul nc!eierii sunt supuse:
> %e&"" ($e e&%e!e#te$;7 (*#6"8""%e 6e -*#69 <# (*#-*!"t$te (+
e&+%$!e#t+%1 sau
> %e&"" 87"" <# ($e :e <#(Ce"e (*#t$(t+%
Condiiile de form ale contractului nc!eiat ntre persoane, sau reprezentani ai
acestora, care se afl n ri diferite la momentul nc!eierii sunt supuse:
> %e&"" ($e e&%e!e#te$;7 (*#6"8""%e 6e -*#69 <# (*#-*!"t$te (+
e&+%$!e#t+%1 sau
> %e&"" *"(7e" 87"" <# ($e :e $-%7 *"($e 6"#te '78" :$+ e'e;e#t$#8""
$(e:t*$ sau
> %e&"" 87"" <# ($e9 %$ 6$t$ e:'e(t"579 <=" $5e$ e=e6"#8$ *)"=#+"t7 *"($e
6"#te '78"%e (*#t$(t$#te,
$ctul juridic unilateral menit s produc efecte juridice aflat n legtur cu un
contract nc!eiat sau care urmeaz s se nc!eie este considerat valabil dac -ndepline4te
condiiile de form prev5ute de:
> %e&e$ ($e e&%e!e#te$;7 :$+ $ e&%e!e#t$ (*#t$(t+% 'e -*#6 <#
(*#-*!"t$te (+ e&+%$!e#t+% sau
> %e&e$ 87"" <# ($e $ -*:t <#(Ce"$t $(t+% sau
> %e&e$ 87"" <# ($e $+t*+% $(t+%+" <=" $5e$ e=e6"#8$ *)"=#+"t7,
Contractul privind un drept real imobiliar sau un drept de locaiune asupra unui
imobil este supus condiiilor de form prev5ute de:
> %e&e$ 87"" <# ($e :e $-%7 :"t+$t "!*)"%+% <# !7:+$ <# ($e:
a# condiiile -n cau5 sunt aplicate indiferent de ara -n care este -ncheiat contractul
4i indiferent de legea care -l reglementea5:
b# de la dispo5iiile respective nu se poate deroga prin convenie.
1,D E?(%+6ee$ et"!"te""
etrimiterea este e0clus de art. () egulamentului !C"# nr. $%&'())*1 care
prevede c :
? prin legea determinat ca fiind aplicabil1 se -nelege -ntregul sistemul de drept al
statului respectiv1 cu e0cepia normelor de drept internaional privat1 e0clu5andu-se acele
situaii -n care -nsa4i regulamentul dispune altfel.
1,4 Le&e$ $'%"($)"%7 "#te'et7"" (*#t$(t+%+"
8nterpretarea contractului se reali5ea5 dup regulile legii aplicabile contractului.
Art. 1( alin. !1# lit. a# din egulament prevede c legea aplicabil contractului
reglementea5 i interpretarea acestuia.
1,1Le&e$ $'%"($)"%7 e-e(te%* (*#t$(t+%+"
"fectele contractului sunt reglementate de lex contractus. +egea contractului
guvernea5 : drepturile i obliga iile pr ilor contractante1 principiile efectelor contractelor1
riscul contractului1 e0cep ia de nee0ecutare i re5olu iunea contractului.
1,10 Le&e$ $'%"($)"%7 e?e(+t7"" (*#t$(t+%+"
"0ecutarea obliga iilor nscute din contract este reglementat1 -n principiu1 de
legea contractului1 conform art. 1( alin. !1# lit. b# din egulament.
De la regula aplicrii le0 contractus1 se admite o e0cep ie1 -n ceea ce prive te
modalitatea de e0ecutare i msurile care pot fi luate -n ca5ul unei e0ecutri defectuoase1
situa ie -n care se va aplica legea rii n care are loc executarea @art. 1( alin. !(# din
egulamentA,
1,11 Le&e$ $'%"($)"%7 7:'+#6e"" (*#t$(t+$%e
spunderea contractual este guvernat de lex contractus @art.1( alin. !1# lit.
c# din egulamentA. +egea contractului se aplic consecin elor nee0ecutrii totale
sau par iale a obliga iilor1 inclusiv evalurii pre<udiciului -n msura -n care aceasta
este reglementat de norme de drept1 -n limitele competen ei conferite oinstan ei
sesi5ate de legea sa procedural.
+egea contractului reglementea5: consecin ele nee0ecutrii sau e0ecutrii
necorespun5toare a contractului1 condi iile rspunderi contractuale1 regimul for ei
ma<ore i a celorlalte cau5e de e0onerare de rspundere1 evaluarea pre<udiciului
generat de nee0ecutarea sau e0ecutarea necorespun5toare a contractului.
1,12 Le&e$ $%"($)"%7 :t"#&e"" *)"&$ ""%* (*#t$(t+$%e " 'e:("' "e"
Btingerea obliga iilor contractuale ca i prescrip ia1 sunt crmuite de legea
contractului1 conform art. 1( alin. !1# lit. d# din egulament potrivit cruia1 lex
contractus se aplic diferitelor moduri de stingere a obliga iilor1 precum i
prescrip iei i decderii din drepturi.
1,12 Le&e$ $'%"($)"%7 !*6+%+" 6e t$#:!"tee9 t$#:-*!$e "
:t"#&ee $ *)%"&$ ""%* (*#t$(t+$%e " :+)*&$ "e"
Cesiunea de crean repre5int mi<locul specific de transmitere a
obliga iilor const;nd -n acordul de voin prin care creditorul numit cedent
transmite -n mod voluntar1 cu titlu oneros sau cu titlu gratuit1 dreptul su de
crean unei alte persoane numit cesionar care va deveni astfel creditor -n locul
su1 i care va putea -ncasa crean a cedat de la debitor.
3n sensul egulamentului1 no iunea de cesiune include: transferurile de
crean e pure i simple1 transferurile de crean e cu titlu de garan ie1 precum i ga<ul
sau alte drepturi de garan ie constituite asupra crean elor.
aporturile dintre cedent i cesionar cu privire la o crean fa de un ter
debitor -n cadrul unei cesiuni de crean sunt reglementate de legea care se
aplic, n temeiul %egulamentului, contractului dintre cedent i cesionar.
+egea care reglementea5 crean a cedat sau cu privire la care a avut loc
subroga ia determin caracterul cesionabil al acesteia1 raporturile dintre cesionar
i debitor1 condi iile -n care cesiunea sau subroga ia -i este opo5abil debitorului1
precum i caracterul liberator al presta iei e0ecutate de ctre debitor.
&ubroga ia este acel mod de transmitere a obliga iilor care const -n
-nlocuirea creditorului dintr-un raport <uridic obliga ional cu o alt persoan care1
pltind datoria debitorului1 devine creditor ale acestuia din urm1 dob;ndind toate
drepturile creditorului pltit. 3n func ie de i5vorul ei1 subroga ia este: conven ional
sau legal.
Conform art. 1, alin. !1# din egulament1 -n materia subroga iei
conven ionale, raporturile dintre creditor i subrogat cu privire la o crean fa de
un ter debitor1 sunt reglementate de legea care se aplic, n temeiul
%egulamentului, contractului dintre creditor i subrogat.
Bubroga ia legal intervine de drept1 -n anumite ca5uri1 independent de
voin a creditorului i a debitorului. 3n cadrul unor asemenea raporturi1 dac
creditorul1 are o crean fa de o alt persoan !debitor# i dac un ter are
obliga ia de a-l de5interesa pe creditor sau l-a de5interesat pe creditor -n
e0ecutarea obliga iei respective1 legea care reglementeaz obliga ia ter ului de a-l
dezinteresa pe creditor determin dac ter ul este ndrept it s exercite, n tot
sau n parte, mpotriva debitorului, drepturile pe care creditorul le avea n temeiul
legii aplicabile raporturilor dintre ace tia.
1,1E Le&e$ $'%"($)"%7 +#* (*#t$(te :'e("$%e
1,1E,1 C*#t$(te%e 6e t$#:'*t
Contractele de transport
'egea aplicabil contractului de transport de mrfuri
3n principal > contractul de transport de mrfuri este guvernat de %e&e$
$%e$:7 6e '78" !lex voluntatis#.
3n lips de lex voluntatis > contractul de transport de mrfuri peste supus legii
rii n care i are re edin a obi nuit transportatorul, cu condi ia ca locul de ncrcare
sau cel de livrare sau re edin a obi nuit a expeditorului s fie, de asemenea, situate n
ara respectiv . Dac aceste cerin e nu sunt -ndeplinite se va aplica legea rii n care
este situat locul de livrare convenit de pr i C art.$ alin. !1# din egulamentul !C"# nr.
$%&'())*:
'egea aplicabil contractului de transport de pasaeri
3n principal > contractul de transport de pasageri este guvernat de %e&e$
$%e$:7 6e '78" !lex voluntatis#. +ibertarea de alegere este -ns limitat. 7otrivit art. $ alin.
!(# din egulament1 pr ile pot alege ca lege aplicabil contractului de transport de
pasageri numai una din urmtoarele legi:
- legea rii -n care se afl re edin a obi nuit a pasagerului: sau
- legea rii -n care se afl re edin a obi nuit a transportatorului: sau
- legea rii -n care se afl sediul administra iei centrale al transportatorului:
Bau
- legea rii unde este situat locul de plecare: sau
- legea rii este situat locul de sosire.
3n unele ca5uri1 -n lipsa unei alegeri a legii aplicabile1 poate re5ulta fr echivoc din
ansamblul circumstan elor cau5ei c respectivul contract are -n mod vdit o legtur mai
str;ns cu o alt ar dec;t cea men ionat anterior1 ca5 -n care se ca aplica legea din
acea alt ar.
3n lips de lex voluntatis > contractul de transport de pasageri peste supus legea
aplicabil este legea rii n care i are re edin a obi nuit pasagerul, cu condi ia ca
locul de plecare sau cel de sosire s fie, de asemenea, situate n ara respectiv . Dac
aceste cerin e nu sunt -ndeplinite se va aplica se aplic legea rii n care i are
re edin a obi nuit transportatorul. C art.$ alin. !(# din egulamentul !C"# nr. $%&'())*:
1,1E,2 C*#t$(te%e <#(Ce"$te (+ (*#:+!$t*""

Contractele cu consumatorii au natur diferit !v;n5are C cumprare1 prestri
servicii1 etc#1 -ns ceea ce le caracteri5ea5 este calitatea de consumator a uneia dintre
pr i.
Contractul -ncheiat de o persoan fi5ic -ntr-un scop care poate fi considerat ca
neav;nd legtur cu activitatea sa profesional !DconsumatorulE# cu o alt persoan1 care
ac ionea5 -n e0ercitarea activit ii sale profesionale !DprofesionistulE# > este
reglementat de legea statului n care i are re edin a obi nuit consumatorul.
7entru ca legea statului -n care - i are re edin a obi nuit consumatorul s fie
aplicabil1 trebuie -ndeplinite urmtoarele cerin e :
a( profesionistul s- i desf oare activitatea comercial sau profesional n
ara n care i are re edin a obi nuit consumatorul
sau
b( profesionistul s- i direc ioneze prin orice mijloace activit ile ctre ara n
cauz sau ctre mai multe ri, printre care i ara n cauz,
i
c( ca respectivul contract s se nscrie n sfera activit ilor respective.
Dac cerin ele specificate sunt -ndeplinite1 -n aplicarea principiului autonomiei de
voin 1 pr ile au libertatea de a alege i o alt lege aplicabil contractului dect cea a
re edin ei obi nuite a consumatorului !-n conformitate cu art. & din egulament#. Cu toate
acestea1 o astfel de alegere nu poate priva consumatorul de protec ia acordat acestuia
prin dispo5i ii de la care nu se poate deroga prin conven ie1 -n temeiul legii care1 -n lipsa
unei alegeri1 ar fi fost aplicabil contractului.
Dac cerin ele specificate nu sunt respectate , legea aplicabil unui contract
nc!eiat ntre un consumator i un profesionist se stabile te potrivit regulilor generale ale
%egulamentului.
Din domeniul de aplicare a legii aplicabile contractelor -ncheiate cu consumatorii
sunt e0cluse:
!a# contractele de prestri servicii -n temeiul crora serviciile sunt prestate
consumatorului e0clusiv -ntr-o alt ar dec;t -n cea -n care acesta - i are re edin a
obi nuit:
!b# contractele de transport1 altele dec;t contractele privind pachetele de servicii
turistice
!c# contractele privind un drept real imobiliar sau privind dreptul de loca iune
asupra unui bun imobil1 altele dec;t contractele referitoare la dreptul de folosin pe o
perioad determinat:
!d# drepturile i obliga iile care constituie un instrument financiar i drepturilor i
obliga iilor care constituie clau5elefinanciar i drepturile i obliga iile care constituie
clau5ele i condi iile care reglementea5 emisiunea sau oferta public i ofertele publice
de preluare de valori mobiliare negociabile i subscrierea i rscumprarea de unit i ale
organismelor de plasament colectiv cu condi ia ca aceste activit i s nu constituie
prestri de servicii financiare:
!e# contractele -ncheiate -n cadrul unui sistem multilateral1 care reune te sau
facilitea5 reunirea de interese multiple de v;n5are C cumprare de instrumente financiare
ale ter ilor.
1,1E,2 C*#t$(te%e 6e $:"&+$e
7rin contractul de asigurare asiguratul se oblig s plateasca o prima
asiguratorului1 iar acesta se oblig ca1 la producerea unui anume risc1 s plteasc
asiguratului sau beneficiarului1 despgubirea sau suma asigurat1 denumit indemni5a ie1
-n limitele i -n termenele convenite.
7entru contractele de asigurare care acoper riscuri majore > se aplic legea
aleas de pr i n conformitate cu regulile generale din %egulament . Dac legea aplicabil
nu a fost aleas de pr i > se va aplica legea rii n care i are re edin a obi nuit
asigurtorul. Atunci c;nd din ansamblul circumstan elor cau5ei re5ult fr echivoc faptul
c respectivul contract are -n mod vdit legturi mai str;nse cu o alt ar1 se aplic legea
acelei alte ri.
3n ca5ul altor contracte de asigurare1 autonomia de voin a pr ilor este limitat1 -n
sensul c ele pot alege ca lege aplicabil contractului de asigurare1 numai una dintre
urmtoarele legi:
> legea oricrui stat membru n care este situat riscul n momentul nc!eierii
contractului)
> legea rii n care i are re edin a obi nuit titularul poli ei de asigurare :
> -n ca5ul asigurrilor de via 1 legea statului membru al crui cet ean este
titularul poli ei de asigurare)
> pentru contractele de asigurare care acoper riscuri limitate la evenimente care
survin -ntr-un alt stat membru dec;t cel -n care este situat riscul1 legea respectivului stat
membru)
> -n ca5ul -n care titularul poli ei dintr-un contract cruia i se aplic pre5entul
alineat e0ercit o activitate comercial sau industrial ori o profesie liberal1 iar contractul
de asigurare acoper dou sau mai multe riscuri legate de respectivele activit i i sunt
situate -n state membre diferite1 legea oricruia dintre statele membre n cauz sau legea
rii n care i are re edin a obi nuit titularul poli ei.
Dac legea aplicabil nu a fost aleas de pr i > se aplic legea statului membru
n care este situat riscul n momentul nc!eierii contractului.
7entru contractele de asigurare care acoper riscuri pentru care un stat membru
impune obligativitatea asigurrii li se aplic urmtoarele norme suplimentare:
contractul de asigurare nu -ndepline te obliga ia de asigurare1 dec;t -n
ca5ul -n care respect dispo5i iile specifice stabilite -n legtur cu asigurarea respectiv
de statul membru care impune obliga ia. 3n ca5ul -n care legea statului membru -n care
este situat riscul con ine dispo5i ii contrare celor ale legii statului membru care impune
obliga ia de a -ncheia o asigurare1 prevalea5 cea din urm. 7rin derogare1 un stat
membru poate stabili ca reglementarea contractului de asigurare s se reali5e5e -n
conformitate cu legea statului membru care impune obliga ia de asigurare.
contractul de asigurare care acoper riscuri situate -n mai multe state
membre se consider a constitui mai multe contracte1 fiecare av;nd legtur cu un singur
stat membru. 7otrivit egulamentului ara -n care este situat riscul se determin -n
conformitate cu articolul ( litera !d# din a Doua Directiv **'&$/'C"" a Consiliului din ((
iunie 1%** de coordonare a actelor cu putere de lege i actelor administrative privind
asigurarea general direct1 alta dec;t asigurarea de via 1 de stabilire a dispo5i iilor
destinate s facilite5e e0ercitarea efectiv a libert ii de a presta servicii !1#1 iar1 -n ca5ul
asigurrilor de via 1 ara -n care este situat riscul este ara anga<amentului -n sensul
articolului 1 alineatul !1# litera !g# din Directiva ())('*&'C".
1,1E,E C*#t$(te%e "#6"5"6+$%e 6e !+#(7
Contractul individual de munc este internaional dac:
anga<atorul este o -ntreprindere cu sediul -n om;nia1 iar anga<atul este
cetean strin sau persoan cu domiciliul -n strintate:
anga<atorul este o -ntreprindere rom;n1 iar anga<atul este cetean rom;n
dar locul muncii este -n strainatate:
anga<atorul este o -ntreprindere strina1 iar anga<atul este cetean strin1
dar locul muncii este -n om;nia.
'egea aplicabil contractului de munc *
3n principal > contractul individual de munca este guvernat de %e&e$
$%e$:7 6e '78" !lex voluntatis#.
Alegerea nu poate priva -ns anga<atul de protecia acordat de dispo5iiile de la
care nu se poate deroga -n virtutea legii prin convenie1 ale legii statului ce ar fi competent
aplicabil -n absena alegerii - art. * alin !1# din egulamentului!C"# nr. $%&'())*.
3n lips de lex voluntatis contractul individual de munc este supus:
- %e&"" :t$t+%+" 'e $% (7+" te"t*"+ :$%$"$t+% <=" 6e:-7=*$7 <# !*6 *)"=#+"t
$(t"5"t$te$ !le0 loci laboris# C art.* alin. !(# din egulamentul !C"# nr. $%&'())*:
- %e&e$ 87"" <# ($e e:te :"t+$t7 +#"t$te$ $#&$F$t*$e9 atunci c;nd legea
aplicabil nu poate fi determinat dup criteriul locului -n care anga<atul -4i desf4oar -n
mod obi4nuit activitateaA
- %e&e$ 87"" (+ ($e (*#t$(t+% "#6"5"6+$% 6e !+#(7 $e * %e&7t+7 !$"
:t@#:7 atunci c;nd din circumstanele ca5ului respectiv re5id c e0ist o legtur mai
str;ns cu aceast lege dec;t cu legea statului pe al crui teritoriu salariatul -4i desf4oar
-n mod obi4nuit activitatea sau cu legea rii -n care este situat unitatea anga<atoare.
1,10 F"6+("$
1,10,1 Dete!"#$e$ %e&"" $'%"($)"%e
2iducia este opera iunea <uridic prin care un constituitor transfer drepturi
patrimoniale unui fiduciar1 care le e0ercit cu un scop determinat1 -n folosul unui
beneficiar.
=pera iunea fiduciei este e0pres i se reali5ea5 -n temeiul legii sau a unui
contract. Contractul de fiducie se -ncheie -n form autentic.
2iducia > este supus legii alese de constituitor.
Condi iile de fond ale contractului de fiducie sunt guvernate de lex contractus
@art.(.$% alin. !(# Cpd civA.
3n lipsa alegerii legii aplicabile precum i -n ca5ul -n care legea aleas nu cunoa te
institu ia fiduciei > se aplic legea statului cu care fiducia prezint cele mai strnse
legturi. 3n determinarea acestor legturi1 art. (..) stabile te mai multe criterii1 statuate cu
titlu e0emplificativ1 i anume:
a# locul de administrare a masei patrimoniale fiduciare1 desemnat de constituitor:
b# locul siturii bunurilor fiduciare:
c# locul unde fiduciarul -4i are re4edina obi4nuit sau1 dup ca51 sediul social:
d# scopul fiduciei 4i locul unde acesta urmea5 s se reali5e5e.
1,10,2 D*!e#"+% %e&"" $'%"($)"%e
+egea aplicabil fiduciei reglementea5 condi iile de validitate1 interpretarea1
efectele fiduciei1 precum i administrarea ei.
Domeniul legii aplicabile vi5ea5 -n special:
a# desemnarea1 renunarea 4i -nlocuirea fiduciarului1 condiiile speciale pe care
trebuie s le -ndeplineasc o persoan pentru a fi desemnat fiduciar1 precum 4i
transmiterea puterilor fiduciarului:
b# drepturile 4i obligaiile dintre fiduciari:
c# dreptul fiduciarului de a delega -n tot sau -n parte e0ecutarea obligaiilor sale sau
e0ercitarea puterilor care -i revin:
d# puterile fiduciarului de a administra 4i de a dispune de bunurile din masa
patrimonial fiduciar1 de a constitui garanii 4i de a dob;ndi alte bunuri:
e# puterile fiduciarului de a face investiii 4i plasamente:
f# -ngrdirile cu privire la durata fiduciei1 precum 4i cele cu privire la puterile
fiduciarului de a constitui re5erve din veniturile re5ultate din administrarea bunurilor:
g# raporturile dintre fiduciar 4i beneficiar1 inclusiv rspunderea personal a
fiduciarului fa de beneficiar:
h# modificarea sau -ncetarea fiduciei:
i# reparti5area bunurilor ce alctuiesc masa patrimonial fiduciar:
<# obligaia fiduciarului de a da socoteal de modul cum a fost administrat masa
patrimonial fiduciar.
Dac un element al fiduciei este susceptibil de a fi i5olat1 -n special administrarea
acestuia1 atunci el poate fi supus unei legi distincte.
2, N*!e%e (*#-%"(t+$%e '"5"#6 (*#t$(te%e (*!e("$%e "#te#$8"*#$%e <#
&e#e$%
2,1 C*#6"8""%e 6e -*#6 $%e (*#t$(t+%+"
3n principal > se aplic lex voluntatis.
Autonomia de voin a prilor poate fi restr;ns c;nd e0ist clau5e prestabilite
!e0: contracte tip1 contracte de ade5iune1 condiii generale1 etc# ceea ce se -ntampl relativ
des -n materia contractelor bancare1 de transport1 asigurare.
Dac prile au facut trimitere -n contractul -ncheiat la uzanele comerciale
internaionale1 acestea trebuie considerate1 -n principiu1 ca recepionate contractului.
3n domeniul comerului internaional1 -n scopul simplificrii operaiunilor comerciale
4i pentru a evita apariia situaiilor conflictuale generate de unele aspecte ce nu au fost
suficient reglementate prin acordul prilor1 au fost stabilite clau5e tip care sunt inserate1
de regul1 -n contractele de comer e0terior.
Camera 8nternationala de Comert de la 7aris a edictat in 1%&. egulile 8NC=F"MB
!+nternational Commercial ,erms# modificate 4i completate ulterior1 ce cuprind e0plicarea
clau5elor utili5ate -n mod frecvent -n contractele de comer e0terior 4i e0primate prin simboluri.
Daca prile unui contract intenionea5 s utili5e5e o anumita clau5 tip1 vor indica simbolul
respectiv -nsoit de cuv;ntul 8NC=F"MB 4i anul codificrii1 simplific;nd astfel coninutul
contractului.
De e0emplu :
- dac -ntr-un contract se stipulea5 c marfa urmea5 s fie v;ndut G 2=6 Constana H1
prile au vrut s spun c: v;n5atorul trebuie s -ncarce 4i s e0pedie5e marfa p;n -n portul
Constana: s suporte cheltuielile de -ncrcare: s e0pedie5e marfa folosind transportul
maritim: s suporte riscurile p;n -n momentul -mbarcrii1 -n timp ce cumprtorului -i incumb
urmtoarele obligaii: s plteasc cheltuielile de navlosire1 s suporte riscurile din momentul
-mbarcrii mrfii.

Fot -n planul relaiilor comerciale internaionale1 se admite 4i posibilitatea ca un
contract s nu fie supus niciunui sistem de drept al vreunui stat. 8n acest ca51 se consider
ca aplicabila lex mercatoria care e0prim1 -n esen1 ansamblul de u5ane comerciale
internaionale practicate de comunitatea comercianilor.
3n lips de elegere > contractul este supus %e&"" :t$t+%+" (+ ($e 'e;"#t7
%e&7t+"%e (e%e !$" :t@#:e,
Be consider ca e0ist atare legturi cu legea statului -n care debitorul prestaiei
caracteristice1 are la data -ncheierii contractului1 domiciliul sau1 -n lips1 re4edina ori
fondul de comer sau sediul statutar.
2,2 C*#6"8""%e 6e -*!7 $%e (*#t$(t+%+"
Re&+%$ > forma contractului comercial internaional este supus %e&"" $'%"($)"%e
(*#6"8""%* 6e -*#6 $%e $(e:t+"$,
Contractul se consider totu4i valabil din punct de vedere al formei dac:
a# prile care se gsesc la data c;nd l-au -ncheiat -n state diferite1 au -ndeplinit
condiiile de form prev5ute de legea unuia dintre aceste state:
b# repre5entantul prii a -ndeplinit condiiile de form ale statului unde s-a aflat -n
momentul -ncheierii contractului.
2, #te)7" =" e?e("8""
Artai care este domeniul de aplicare al legii1 potrivit art.1( din
regulamentul nr.$%&'())*
Care sunt limitele libertii de alegere a legii aplicabileI
Determinai legea aplicabil condiiilor de form a contractelor
Care este legea aplicabil condiiilor de fond ale contractului
internaional comercial
Care sunt condiiile pentru a califica un contract de munc ca fiind
internaionalI
Care este legea aplicabil contractului de muncI
E, Re;*%5$8" +!7t*$e%e &"%e

1. Nu intr -n domeniul de aplicare al egulamentului !C"# nr. $%&'())*:
a. obligaiile re5ult;nd din relaiile de cstorie
b. obligaiile re5ult;nd din conveniile de arbitra<
c. obligaiile re5ult;nd din contractele de prestri C servicii
(. 8ntr -n domeniul de aplicare al egulamentului!C"# nr. $%&'())* :
a. obligaiile care decurg din -nelegeri perfectate anterior -ncheierii
unui contract:
b. obligaiile nscute din raporturile cu autoritile administrative:
c. obligaiile re5ult;nd din contractele individuale de munc
&. +ibertatea de alegere e0clude posibilitatea prilor:
a. de a determina legea aplicabil doar pentru o parte din contract:
b. de a determina o alt lege aplicabil dup -ncheierea contractului:
c. de a afecta -n mod negativ drepturile terilor prin modificarea legii
aplicabile
,. 3n lips de alegere1 contractul de v;n5are C cumprare a unui teren
este supus :
a. legii locului siturii terenului potrivit regulii lex rei sitae:
b. legii statului -n care -4i are re4edina obi4nuit v;n5torul
c. legii locului -ncheierii contractului potrivit regulii locus regit actum
$. 3n ca5 de alegere a legii aplicabile1 condiiile de validitate a unui
contract de v;n5are - cumprare este reglementat de:
a. lex domicilii al v;n5torul dac bunul nu este un imobil:
b. locul siturii bunului dac este vorba de un imobil:
c. le0 voluntatis
.. Dac prile unui contract se afl -n ri diferite1 condiiile de form ale
contractului sunt supuse:
a. legii rii aleas de pri
b. legii rii -n care -4i are re4edina obi4nuit oricare dintre prile
contractante:
c. legii rii -n care se afl oricare dintre pri
/. Condiiile de fond ale contractului internaional comercial1 -n ca5 de
convenie a prilor1 sunt reglementate de:
a. le0 voluntatis
b. legea statului cu care contractul pre5int legturile cele mai str;nse
c regulile 8NC=F"MB
E, B")%"*&$-"e
8oan Macovei1 -rept intern ional privat 1 "d. C.J.6ecK1 6ucure ti1 ()111 pg. 1%. C
(1/
egulamentului !C"# nr. $%&'())* privind legea aplicabil obligaiilor
contractuale !oma 8#.