Sunteți pe pagina 1din 46

LEGE Nr.

86 din 10 aprilie 2006


privind Codul vamal al Romniei
Text n vigoare ncepnd cu data de 23 iunie 2010
REALIZATOR: CO!A"IA #E I"$ORATIC% "EA&
Text actua'i(at prin produ)u' in*or+atic 'egi)'ativ LE, E,!ERT n -a(a acte'or nor+ative
+odi*icatoare. pu-'icate n onitoru' O*icia' a' Ro+niei. !artea I. pn/ 'a 23 iunie 20100
Act de baz
#B: Legea nr0 1232002
Acte modificatoare
#M1: Ordonan4a de urgen4/ a 5uvernu'ui nr0 3332006
#M2: Legea nr0 26132006
#M3: Ordonan4a de urgen4/ a 5uvernu'ui nr0 7832010
odi*ic/ri'e 9i co+p'et/ri'e e*ectuate prin acte'e nor+ative enu+erate +ai )u) )unt )cri)e cu *ont
ita'ic0 :n *a4a *iec/rei +odi*ic/ri )au co+p'et/ri e)te indicat actu' nor+ativ care a e*ectuat +odi*icarea
)au co+p'etarea re)pectiv/. n *or+a #M1. #M2 etc0
#CIN
"OT%:
!rin ;ot/rrea 5uvernu'ui nr0 <0<32002 a *o)t apro-at Regu'a+entu' de ap'icare a Codu'ui va+a' a'
Ro+niei0
#B
Parlamentul Romniei adopt prezenta lee.
!"!L#L "
$i%pozi&ii enerale
C'P. 1
$omeniul de apli(are )i de*ini&ii
'R!. 1
+1, Relementrile vamale (uprind prezentul (od- reulamentul de apli(are a a(e%tuia- pre(um )i
alte a(te normative (are (on&in prevederi re*eritoare la domeniul vamal.
+2, Codul vamal %e apli( %(.im/ului de mr*uri )i /unuri dintre Romnia )i alte &ri- *r a adu(e
atinere relementrilor %pe(iale prevzute 0n alte domenii.
'R!. 2
+1, Relementrile vamale %e apli( 0n mod uni*orm pe 0ntre teritoriul vamal al Romniei- 0n
m%ura 0n (are nu e1i%t di%pozi&ii (ontrare prevzute 0n a(ordurile )i (onven&iile interna&ionale la (are
Romnia e%te parte.
+2, "ntrodu(erea %au %(oaterea din &ar a mr*urilor- a mi2loa(elor de tran%port )i a ori(ror alte
/unuri e%te permi% numai prin pun(tele de tre(ere a *rontierei de %tat.
+3, 4n pun(tele de tre(ere a *rontierei de %tat )i pe teritoriul &rii %unt oranizate /irouri vamale (are
*un(&ioneaz potrivit leii.
+5, La tre(erea *rontierei de %tat- mr*urile- mi2loa(ele de tran%port )i ori(e alte /unuri %unt %upu%e
(ontrolului vamal )i apli(rii relementrilor vamale numai de autoritatea vamal.
'R!. 3
+1, !eritoriul vamal al Romniei (uprinde teritoriul %tatului romn- delimitat de *rontiera de %tat a
Romniei- pre(um )i marea teritorial a Romniei- delimitat (on*orm normelor dreptului interna&ional
)i lei%la&iei romne 0n materie.
+2, !eritoriul vamal al Romniei in(lude )i %pa&iul aerian al teritoriului &rii )i al mrii teritoriale.
'R!. 5
4n %en%ul prezentei lei- termenii )i e1pre%iile de mai 2o% au urmtoarele %emni*i(a&ii:
1. per%oan 6 per%oan *izi( %au 2uridi(7 0n a(ea%t de*ini&ie %e 0n(adreaz )i o a%o(ia&ie de
per%oane *izi(e (are- de)i nu are per%onalitate 2uridi(- e%te re(uno%(ut de lee7
2. per%oan %ta/ilit 0n Romnia 6 o per%oan *izi( (u domi(iliul ori (u re)edin&a 0n Romnia %au o
per%oan 2uridi( (are are %ediul %o(ial- %ediul (entral %au %ediul permanent 0n Romnia ori a%o(ia&ia
de per%oane prevzut la p(t. 1 (u %ediul 0n Romnia7
3. autoritate vamal 6 autoritate 0nve%tit- 0n prin(ipal- (u apli(area relementrilor vamale7
5. /irou vamal 6 unitate a autorit&ii vamale 0n (are pot *i 0ndeplinite- 0n totalitate %au 0n parte-
*ormalit&ile prevzute 0n relementrile vamale7
8. /irou vamal de intrare 6 /iroul vamal de%emnat de autoritatea vamal (on*orm relementrilor
vamale- (tre (are mr*urile introdu%e pe teritoriul vamal al Romniei tre/uie % *ie diri2ate *r
0ntrziere )i la (are a(e%tea %unt %upu%e (ontroalelor (ore%punztoare la intrare- de%tinate analizei de
ri%(7
6. /irou vamal de import 6 /iroul vamal de%emnat de autoritatea vamal (on*orm relementrilor
vamale- la (are tre/uie % *ie 0ndeplinite *ormalit&ile vamale )i (ontrolul (ore%punztor de%tinat
evalurii ri%(urilor- pentru a da o de%tina&ie vamal mr*urilor introdu%e pe teritoriul vamal al Romniei7
9. /irou vamal de e1port 6 /iroul vamal de%emnat de autoritatea vamal- (on*orm relementrilor
vamale- la (are tre/uie % *ie 0ndeplinite *ormalit&ile vamale )i (ontrolul (ore%punztor de%tinat
evalurii ri%(urilor- pentru a da o de%tina&ie vamal mr*urilor (are ie% de pe teritoriul vamal al
Romniei7
8. /irou vamal de ie)ire 6 /iroul vamal de%emnat de autoritatea vamal- (on*orm relementrilor
vamale- la (are mr*urile tre/uie % *ie prezentate 0nainte de a ie)i de pe teritoriul vamal al Romniei )i
unde a(e%tea %unt %upu%e (ontrolului vamal de ie)ire de%tinat analizei de ri%(7
:. de(izie 6 ori(e a(t o*i(ial al autorit&ii vamale privind relementrile vamale- re*eritor la un anumit
(az- (are produ(e e*e(te 2uridi(e a%upra uneia %au mai multor per%oane identi*i(ate ori identi*i(a/ile-
in(lu%iv in*orma&iile tari*are o/liatorii )i in*orma&iile o/liatorii 0n materie de oriine7
10. %tatut vamal 6 %tatutul unei mr*i (a *iind mar* romnea%( %au %trin7
11. mr*uri romne)ti:
a, mr*uri o/&inute 0n 0ntreime pe teritoriul vamal al Romniei- (u re%pe(tarea (ondi&iilor de oriine
prevzute 0n prezentul (od- (are nu 0n(orporeaz mr*uri importate din alte &ri. ;r*urile o/&inute din
mr*uri pla%ate %u/ un reim %u%pen%iv nu %e (on%ider a avea %tatut de mar* romnea%( 0n
(azurile de importan& e(onomi( %pe(ial determinate prin reulamentul vamal7
/, mr*uri importate (are au *o%t pu%e 0n li/er (ir(ula&ie7
(, mr*uri o/&inute pe teritoriul vamal al Romniei *ie din mr*urile prevzute la lit. a, )i /,- *ie din
mr*urile prevzute la lit. /,7
12. mr*uri %trine 6 altele de(t (ele de*inite la p(t. 117 mr*urile romne)ti 0)i pierd %tatutul vamal
(nd %unt %(oa%e de pe teritoriul vamal al Romniei7
13. datorie vamal 6 o/lia&ia unei per%oane de a plti (uantumul drepturilor de import %au de
e1port7
15. drepturi de import:
a, ta1ele vamale )i ta1ele (u e*e(t e(.ivalent (u al ta1elor vamale de pltit la importul de mr*uri7
/, ta1ele ari(ole )i alte ta1e la import introdu%e prin relementrile privind politi(a ari(ol %au prin
relementrile %pe(i*i(e apli(a/ile anumitor mr*uri rezultate din tran%*ormarea produ%elor ari(ole-
da( e%te (azul7
18. drepturi de e1port:
a, ta1ele vamale )i ta1ele (u e*e(t e(.ivalent (u al ta1elor vamale de pltit la e1portul mr*urilor7
/, ta1ele ari(ole )i alte ta1e la e1port introdu%e prin relementrile privind politi(a ari(ol %au prin
relementrile %pe(i*i(e apli(a/ile anumitor mr*uri rezultate din tran%*ormarea produ%elor ari(ole-
da( e%te (azul7
16. de/itor 6 ori(e per%oan o/liat % a(.ite datoria vamal7
19. %uprave.ere vamal 6 ori(e a(&iune a autorit&ii vamale pentru a%iurarea re%pe(trii
relementrilor vamale )i- (nd e%te (azul- a altor di%pozi&ii apli(a/ile mr*urilor a*late %u/
%uprave.ere vamal7
18. (ontrol vamal 6 a(te %pe(i*i(e e*e(tuate de autoritatea vamal pentru a a%iura apli(area (ore(t
a relementrilor vamale )i a altor di%pozi&ii leale privind intrarea- ie)irea- tranzitul- tran%*erul )i
de%tina&ia *inal ale mr*urilor (are (ir(ul 0ntre teritoriul vamal al Romniei )i alte &ri- in(lu%iv
%ta&ionarea mr*urilor (are nu au %tatutul de mr*uri romne)ti7 a(e%te a(te pot % in(lud veri*i(area
mr*urilor- a datelor 0n%(ri%e 0n de(lara&ie- e1i%ten&a )i autenti(itatea do(umentelor ele(troni(e %au
%(ri%e- e1aminarea eviden&elor (onta/ile ale aen&ilor e(onomi(i )i a altor 0n%(ri%uri- (ontrolul
mi2loa(elor de tran%port- (ontrolul /aa2elor )i al altor mr*uri tran%portate de %au a*late a%upra
per%oanelor- pre(um )i e*e(tuarea de veri*i(ri admini%trative )i alte a(te %imilare7
1:. de%tina&ie vamal a mr*urilor:
a, pla%area mr*urilor %u/ un reim vamal7
/, introdu(erea mr*urilor 0ntr6o zon li/er %au antrepozit li/er7
(, ree1portul a(e%tora 0n a*ara teritoriului vamal al Romniei7
d, di%truerea mr*urilor7
e, a/andonarea mr*urilor 0n *avoarea %tatului7
20. reim vamal:
a, punerea 0n li/er (ir(ula&ie7
/, tranzitul7
(, antrepozitarea vamal7
d, per*e(&ionarea a(tiv7
e, tran%*ormarea %u/ (ontrol vamal7
*, admiterea temporar7
, per*e(&ionarea pa%iv7
., e1portul7
21. de(lara&ie vamal 6 a(tul (u (ara(ter pu/li(- prin (are o per%oan mani*e%t- 0n *ormele )i
modalit&ile prevzute 0n relementrile vamale- voin&a de a pla%a mr*urile %u/ un anumit reim
vamal7
22. de(larant 6 per%oana (are 0nto(me)te de(lara&ia vamal 0n nume propriu %au per%oana 0n
numele (reia %e *a(e o de(lara&ie vamal7
23. prezentarea mr*urilor 0n vam 6 reprezint 0n)tiin&area autorit&ii vamale- 0n modalitatea
prevzut de lee- de%pre %o%irea mr*urilor la /iroul vamal %au 0n ori(e alt lo( de%emnat ori apro/at
de autoritatea vamal7
25. li/er de vam 6 a(&iune prin (are autoritatea vamal la% la di%pozi&ia titularului de(lara&iei
vamale mr*urile vmuite 0n %(opul prevzut de reimul vamal %u/ (are a(e%tea au *o%t pla%ate7
28. titularul reimului 6 per%oana 0n numele (reia %6a *(ut de(lara&ia vamal %au per%oana (reia
i6au *o%t tran%*erate drepturile )i o/lia&iile per%oanei men&ionate anterior 0n privin&a reimului vamal7
26. titularul autoriza&iei 6 per%oana (reia i %6a eli/erat o autoriza&ie7
29. ri%( 6 pro/a/ilitatea produ(erii- la intrarea- ie)irea- tranzitul- tran%*erul )i de%tina&ia *inal ale
mr*urilor (are (ir(ul 0ntre teritoriul vamal al Romniei )i alte &ri )i la %ta&ionarea mr*urilor (are nu
au %tatutul de mr*uri romne)ti- a unui eveniment (are *ie:
a, 0mpiedi( apli(area (ore(t a relementrilor leale- *ie
/, (ompromite intere%ele *inan(iare ale Romniei- *ie
(, (on%tituie o amenin&are pentru %e(uritatea )i %iuran&a Romniei- pentru %ntatea pu/li(-
pentru mediu %au pentru (on%umatori7
28. e%tionarea ri%(urilor 6 determinarea %i%temati( a ri%(urilor )i punerea 0n pra(ti( a tuturor
m%urilor ne(e%are pentru a limita e1punerea la ri%(uri7 a(e%t termen in(lude a(tivit&i de enul
(ole(trii de date )i de in*orma&ii- analizrii )i evalurii ri%(urilor- re(omandrii )i adoptrii de m%uri-
pre(um )i (ontrolul )i evaluarea periodi( ale pro(e%ului )i ale rezultatelor %ale- pe /az de %ur%e )i
de %trateii na&ionale )i interna&ionale.
C'P. 2
<i%temul in%titu&ional al autorit&ii vamale
<EC="#NE' 1
<tru(tura oranizatori( a autorit&ii vamale
'R!. 8
+1, '(tivitatea autorit&ii vamale %e e1er(it prin:
a, 'utoritatea Na&ional a >milor7
/, dire(&iile reionale vamale7
(, /irourile vamale.
+2, 4n (adrul /irourilor vamale %e pot 0n*iin&a pun(te vamale.
'R!. 6
+1, 'utoritatea Na&ional a >milor e%te oran de %pe(ialitate al admini%tra&iei pu/li(e (entrale- (u
per%onalitate 2uridi(- *inan&at de la /uetul de %tat- (are %e oranizeaz )i *un(&ioneaz 0n %u/ordinea
;ini%terului ?inan&elor Pu/li(e- 0n (adrul 'en&iei Na&ionale de 'dmini%trare ?i%(al. @ranizarea )i
*un(&ionarea a(e%teia %e apro/ prin .otrre a Guvernului.
+2, 'utoritatea vamal are o %il ale (rei (ara(teri%ti(i %e %ta/ile%( prin .otrre a Guvernului.
+3, <alarizarea- pre(um )i drepturile )i 0ndatoririle per%onalului vamal %unt (ele prevzute de lee
pentru *un(&ionarii pu/li(i )i de <tatutul per%onalului vamal.
+5, ?un(&iile enerale )i %pe(i*i(e utilizate 0n 'utoritatea Na&ional a >milor- 0n dire(&iile reionale
vamale- 0n /irourile )i 0n pun(tele vamale %e %ta/ile%( prin lee.
'R!. 9
+1, $ire(&iile reionale vamale )i /irourile vamale %unt unit&i %u/ordonate 'utorit&ii Na&ionale a
>milor.
+2, $e%(.iderea de noi /irouri vamale de *rontier %au 0n(.iderea (elor e1i%tente %e *a(e prin
.otrre a Guvernului.
+3, $ire(&iile reionale vamale- /irourile vamale de interior )i pun(tele vamale %e 0n*iin&eaz prin
de(izie a 'utorit&ii Na&ionale a >milor.
'R!. 8
'utoritatea vamal 0)i de%*)oar a(tivitatea 0n %edii proprii %au- (nd a(e%t lu(ru nu e%te po%i/il- 0n
%pa&ii date 0n *olo%in& ratuit de (tre de&intorii leali.
<EC="#NE' a 26a
'tri/u&iile autorit&ii vamale
'R!. :
+1, 'utoritatea vamal e1er(it- 0n (adrul politi(ii vamale a %tatului- atri/u&iile (on*erite prin
relementrile vamale pentru realizarea (ontrolului vamal al mr*urilor introdu%e %au %(oa%e din &ar.
+2, Controlul vamal %e e*e(tueaz la /irourile )i pun(tele vamale de (tre per%onalul autorit&ii
vamale- %u/ 0ndrumarea )i (ontrolul dire(&iilor reionale vamale )i ale 'utorit&ii Na&ionale a >milor.
+3, 4n (azurile )i (ondi&iile prevzute de prezentul (od )i de reulamentul vamal- (ontrolul vamal %e
poate e*e(tua )i 0n alte lo(uri de(t (ele prevzute la alin. +2,.
'R!. 10
+1, 'utoritatea vamal are dreptul % e*e(tueze (ontrolul vamal al mi2loa(elor de tran%port )i al
mr*urilor- pre(um )i al /unurilor )i valorilor apar&innd per%oanelor *izi(e- prezentate la introdu(erea
%au la %(oaterea lor din &ar.
+2, 4n (azul 0n (are %e re*uz prezentarea- autoritatea vamal are dreptul % e*e(tueze (ontrolul
vamal din proprie ini&iativ- *r a(ordul titularului.
+3, Cnd e1i%t indi(ii temeini(e de *raud- %e poate e*e(tua- (u apro/area )e*ului /iroului vamal-
(ontrolul vamal (orporal %umar- (u re%pe(tarea normelor de iien )i 0n 0n(peri %eparate- de (tre
per%oane de a(ela)i %e1 (u per%oana (ontrolat. <e (on%ider ( e1i%t indi(ii temeini(e de *raud 0n
%itua&iile (nd aentul vamal:
a, de%(oper 0n timpul (ontrolului indi(ii (u privire la e1i%ten&a unor mr*uri nede(larate %au
a%(un%e7
/, de&ine in*orma&ii de%pre inten&ia per%oanei (ontrolate de a %vr)i (ontraven&ii %au in*ra(&iuni
vamale7
(, po%ed date ( per%oana (ontrolat a %vr)it (ontraven&ii %au in*ra(&iuni vamale7
d, (on%tat (omportamente neo/i)nuite din partea per%oanei (ontrolate.
+5, Controlul vamal (orporal %umar nu are (ara(terul per(.ezi&iei (orporale prevzute 0n Codul de
pro(edur penal.
'R!. 11
+1, 'utoritatea vamal- (nd are in*orma&ii (u privire la per%oanele (are- la tre(erea *rontierei de
%tat- ar tran%porta drouri %au pre(ur%ori ai a(e%tora a%(un)i 0n (orpul lor- poate- pe /aza
(on%im&mntului a(e%tora- % le %upun unui e1amen de inve%tiare medi(al.
+2, 4n (az de re*uz- aentul vamal %oli(it par(.etului 0n a (rui raz de (ompeten& %e a*l /iroul
vamal autorizarea pentru e1aminarea medi(al )i re&inerea per%oanei. Rezultatele e1aminrii
medi(ale %e prezint par(.etului 0n %(opul apli(rii pro(edurilor penale.
'R!. 12
+1, Per%onalul vamal e%te 0nve%tit (u e1er(i&iul autorit&ii pu/li(e )i are dreptul % (ondu( la %ediul
/iroului vamal per%oanele %u%pe(te de 0n(l(area relementrilor vamale- a (ror identitate nu a putut
*i %ta/ilit 0n (ondi&iile leii.
+2, E(.ipa2ele mo/ile ale autorit&ii vamale- identi*i(a/ile prin dotri )i 0n%emne %pe(i*i(e- au dreptul
de a opri mi2loa(ele de tran%port- 0n vederea veri*i(rii re%pe(trii relementrilor vamale- *olo%ind
%emnale *ormale %pe(i*i(e. Cnd (ondu(torii mi2loa(elor de tran%port re*uz % oprea%(- pot *i
utilizate pentru imo/ilizare )i alte modalit&i prevzute de lee.
+3, 4n (az de in*ra(&iuni *larante- per%onalul vamal are o/lia&ia % 0l 0nainteze de 0ndat
pro(urorului pe *ptuitor- 0mpreun (u lu(rrile e*e(tuate )i (u mi2loa(ele de pro/.
'R!. 13
+1, Per%onalul vamal a/ilitat are dreptul (a- 0n vederea e*e(turii (ontrolului vamal 0n (ondi&iile leii-
% ur(e la /ordul ori(ror nave- in(lu%iv al (elor militare- a*late 0n porturile maritime %au *luviale-
pre(um )i 0n rada a(e%tora.
+2, Comandantul %au- 0n a/%en&a a(e%tuia- %e(undul navei (omer(iale ori militare e%te o/liat %
primea%( autoritatea vamal- % o 0n%o&ea%( 0n timpul (ontrolului )i % 0i (reeze po%i/ilitatea de a
veri*i(a ori(e lo( de pe nav %u%(epti/il de a a%(unde mr*uri %au valori %upu%e relementrilor
vamale.
+3, Prevederile alin. +1, )i +2, %e apli( )i aeronavelor (omer(iale %au militare a*late 0n aeroporturi- la
%o%irea ori ple(area din &ar.
'R!. 15
+1, 'utoritatea vamal poate (ontrola mr*urile %upu%e relementrilor vamale 0n ori(e lo( %6ar a*la
pe teritoriul &rii. Pe durata (ontrolului )i a veri*i(rilor e*e(tuate de per%onalul vamal (u atri/u&ii 0n
a(e%t domeniu %e pot re&ine- potrivit leii- de la per%oanele *izi(e )i 2uridi(e- do(umente de ori(e natur
)i pe ori(e *el de %uport- (are pot *a(ilita 0ndeplinirea mi%iunii de (ontrol. Re&inerea do(umentelor %e
*a(e pe /aza unui pro(e%6ver/al.
+2, 4n a(e%t %(op- autoritatea vamal poate:
a, veri*i(a- 0n (ondi&iile leii- (ldiri- depozite- terenuri- mi2loa(e de tran%port %u%(epti/ile de a
tran%porta mr*uri %upu%e unui reim vamal %au (are ar tre/ui %upu%e unui reim vamal- pre(um )i
ori(e alte o/ie(tive7
/, preleva- 0n (ondi&iile leii- pro/e pe (are le analizeaz 0n la/oratoarele proprii %au areate- 0n
vederea identi*i(rii )i e1pertizrii mr*urilor7
(, e*e(tua inve%tia&ii- %uprave.eri )i veri*i(ri 0n (azurile 0n (are %unt %emnalate %itua&ii de
0n(l(are a relementrilor vamale7
d, de%*)ura a(tivit&ile ne(e%are pentru e%tionarea ri%(urilor7
e, e1er(ita (ontrolul ulterior la %ediul aen&ilor e(onomi(i a%upra %(.im/ului de mr*uri dintre
Romnia )i alte &ri- 0n %(opul veri*i(rii re%pe(trii relementrilor vamale7
*, identi*i(a- pe /az de do(umente- per%oanele (are %e a*l 0n raza de a(tivitate a /iroului vamal-
pre(um )i per%oanele (are au letur (u mr*urile )i %e a*l 0n lo(urile veri*i(ate potrivit lit. a,7
, parti(ipa- 0n (ondi&iile leii- la realizarea livrrilor %uprave.eate7
., (oopera dire(t (u alte in%titu&ii (entrale romne %au (u admini%tra&ii vamale %trine- 0n (ondi&iile
leii )i (u re%pe(tarea o/lia&iilor (e de(ur din (onven&iile )i 0n&eleerile la (are Romnia e%te parte7
i, (ulee- prelu(ra )i utiliza in*orma&ii %pe(i*i(e ne(e%are pentru prevenirea )i (om/aterea 0n(l(rii
relementrilor vamale- in(lu%iv prin e%tionarea- potrivit leii- a unor /aze de date privind %(.im/ul de
mr*uri.
'R!. 18
Pentru e*e(tuarea (ontrolului vamal al mr*urilor )i- (nd e%te (azul- in%titu&iile )i ori(e alte per%oane
au o/lia&ia % pun la di%pozi&ie autorit&ii vamale- *r plat- datele )i in*orma&iile pe (are le de&in
re*eritoare la a(ele mr*uri. '(e%te date )i in*orma&ii %e tran%mit- 0n %(ri% %au 0nrei%trate pe alt %uport
material (ompati/il- 0n termenul %oli(itat.
'R!. 16
+1, @ranele po)tale %unt o/liate % prezinte pentru (ontrol- autorit&ii vamale a*late 0n in(inta
o*i(iului po)tal- (oletele )i trimiterile po)tale interna&ionale- (u re%pe(tarea normelor po)tale.
+2, 4n e1er(itarea atri/u&iilor de (ontrol- autoritatea vamal nu poate % adu( atinere %e(retului
(ore%ponden&ei )i trimiterilor po)tale.
'R!. 19
+1, 'utoritatea vamal 0)i e1er(it atri/u&iile pe 0ntre teritoriul vamal al Romniei- 0n (ondi&iile
%ta/ilite prin prezentul (od.
+2, @ranele de poli&ie )i alte autorit&i pu/li(e (e au- potrivit leii- (ompeten&e 0n domeniul
(ontrolului *i%(al- al (ir(ula&iei )i utilizrii mr*urilor pe teritoriul vamal al Romniei %unt o/liate %
anun&e de 0ndat autoritatea vamal (ea mai apropiat (nd (on%tat 0n(l(ri ale relementrilor
vamale )i % depun la a(ea%ta mr*urile (are au *(ut o/ie(tul a(elor 0n(l(ri- pre(um )i
do(umentele doveditoare.
'R!. 18
+1, 4n %(opul prevenirii 0n(l(rii relementrilor vamale- %e in%tituie o zon %pe(ial de
%uprave.ere vamal- (uprin% 0ntre limita e1terioar a mrii teritoriale )i *rontiera de %tat- pre(um )i o
*)ie de 30 Am 0n interiorul *rontierei de %tat.
+2, 4n zona %pe(ial de %uprave.ere vamal autoritatea vamal e*e(tueaz )i alte a(&iuni %pe(i*i(e-
prin 0n*iin&area de po%turi de %uprave.ere vamal- permanente %au temporare- *i1e ori mo/ile.
!otodat- realizeaz (ontroale inopinate- urmre)te )i identi*i( per%oanele %u%pe(tate de 0n(l(area
relementrilor vamale.
<EC="#NE' a 36a
$repturile )i o/lia&iile autorit&ii vamale
'R!. 1:
'utoritatea Na&ional a >milor )i dire(&iile reionale vamale e1er(it (oordonarea- 0ndrumarea )i
(ontrolul e*e(turii opera&iunilor realizate de /irourile vamale- a%iurnd apli(area uni*orm a
relementrilor vamale.
'R!. 20
Birourile vamale e*e(tueaz opera&iunile de (ontrol )i %uprave.ere vamal 0n (azurile )i 0n
(ondi&iile prevzute de relementrile vamale.
'R!. 21
'utoritatea vamal (omuni(- 0n (ondi&iile leii- la (ererea mini%terelor )i a altor in%titu&ii (entrale-
pre(um )i a Bn(ii Na&ionale a Romniei- date privind opera&iunile vamale (are le %unt ne(e%are
pentru 0ndeplinirea atri/u&iilor lor prevzute de lee.
<EC="#NE' a 56a
Per%onalul vamal. $repturi )i o/lia&ii
'R!. 22
Per%onalul vamal (uprinde *un(&ionarii numi&i 0n *un(&ia pu/li( 0n (adrul %i%temului in%titu&ional al
autorit&ii vamale.
'R!. 23
Condi&iile de re(rutare- de numire 0n *un(&ia pu/li(- de promovare )i evaluare- pre(um )i de
0n(etare a raportului de %ervi(iu %e %ta/ile%( prin lei%la&ia apli(a/il *un(&ionarilor pu/li(i )i
per%onalului vamal.
'R!. 25
Per%onalul vamal poart- 0n timpul %ervi(iului- uni*orm- 0n%emne- e(u%oane di%tin(te )i- dup (az-
e(.ipament de prote(&ie- (are %e atri/uie ratuit. ;odelul )i durata de 0ntre/uin&are ale a(e%tora %e
%ta/ile%( prin .otrre a Guvernului.
'R!. 28
+1, Per%onalul vamal 0)i e1er(it atri/u&iile 0n (adrul opera&iunilor de (ontrol )i %uprave.ere vamal
numai pe /aza leitima&iilor de %ervi(iu- 0n (are %unt 0n%(ri%e (ompeten&ele (on*erite prin normele
leale.
+2, @ranele de poli&ie %unt o/liate % a(orde- la (erere- %pri2in autorit&ii vamale 0n e1er(itarea
atri/u&iilor (are le revin.
'R!. 26
Per%onalul vamal- 0n e1er(itarea atri/u&iilor de %ervi(iu- /ene*i(iaz de o(rotirea %pe(ial prevzut
de lee pentru o*i&erii de poli&ie.
'R!. 29
+1, Per%onalul vamal (are are dreptul de a purta )i a *a(e uz de arm- 0n (on*ormitate (u normele
leale privind reimul armelor )i al muni&iilor- %e %ta/ile)te de (ondu(torul 'utorit&ii Na&ionale a
>milor- (u apro/area mini%trului *inan&elor pu/li(e.
+2, Condi&iile 0n (are per%onalul vamal are dreptul % de&in )i % poarte arme %e %ta/ile%( prin
.otrre a Guvernului.
'R!. 28
Per%onalul vamal- indi*erent de *un(&ia de&inut- e%te o/liat % p%treze (on*iden&ialitatea datelor )i
a opera&iunilor e*e(tuate- pre(um )i a ori(ror do(umente- date )i in*orma&ii de%pre (are ia (uno)tin&
0n e1er(itarea atri/u&iilor de %ervi(iu )i (are nu %unt- potrivit leii- in*orma&ii de intere% pu/li(.
'R!. 2:
Per%onalul vamal e%te o/liat % *ie loial in%titu&iei- % ai/ o atitudine (ore(t )i inter- a(&ionnd
(u (ompeten& )i *ermitate pentru prevenirea- (om/aterea )i %an(&ionarea 0n(l(rii relementrilor
vamale.
'R!. 30
'utoritatea Na&ional a >milor realizeaz *ormarea )i per*e(&ionarea per%onalului vamal prin
C(oala de ?inan&e Pu/li(e )i >am- pre(um )i prin prorame de *ormare %pe(ializat 0n admini%tra&ia
pu/li(.
C'P. 3
$i%pozi&ii enerale privind drepturile )i o/lia&iile per%oanelor (u privire la relementrile vamale
<EC="#NE' 1
$reptul de reprezentare
'R!. 31
+1, 4n (ondi&iile prevzute 0n prezentul (od- ori(e per%oan 0)i poate de%emna un reprezentant 0n
rela&ia %a (u autoritatea vamal pentru a 0nto(mi a(tele )i a 0ndeplini *ormalit&ile prevzute 0n
relementrile vamale.
+2, Reprezentarea poate *i dire(t %au indire(t.
+3, 4n (azul reprezentrii dire(te- reprezentantul a(&ioneaz 0n numele )i pe %eama unei alte
per%oane.
+5, 4n (azul reprezentrii indire(te- reprezentantul a(&ioneaz 0n nume propriu- dar pe %eama unei
alte per%oane.
+8, Reprezentantul tre/uie % *ie %ta/ilit 0n Romnia- (u urmtoarele e1(ep&ii:
a, 0n (azul de(larrii mr*urilor pentru reimul vamal de tranzit %au admitere temporar7
/, 0n (azurile (nd mr*urile %unt de(larate (u titlu o(azional- (u (ondi&ia (a autoritatea vamal %
(on%idere 2u%ti*i(at a(e%t lu(ru.
+6, Reprezentantul poate *i un (omi%ionar 0n vam- 0n (ondi&iile prevzute de reulamentul vamal.
+9, Reprezentantul are o/lia&ia % de(lare ( a(&ioneaz pentru per%oana (are l6a 0mputerni(it- %
%pe(i*i(e da( reprezentarea e%te dire(t %au indire(t )i % *ie 0nve%tit (u putere de reprezentare.
+8, @ per%oan (are nu de(lar ( a(&ioneaz 0n numele %au pe %eama altei per%oane ori (are
de(lar ( a(&ioneaz 0n numele %au pe %eama altei per%oane *r a *i 0mputerni(it % *a( a(ea%ta
%e (on%ider ( a(&ioneaz 0n nume propriu )i pe (ontul %u.
+:, 'utoritatea vamal poate (ere ori(rei per%oane (are de(lar ( a(&ioneaz 0n numele %au pe
%eama altei per%oane % *a( dovada (alit&ii )i (apa(it&ii %ale de a a(&iona (a reprezentant.
<EC="#NE' a 26a
'en&i e(onomi(i autoriza&i
'R!. 32
+1, 'utoritatea vamal a(ord- pe /aza (riteriilor prevzute 0n prezenta %e(&iune )i- da( e%te
ne(e%ar- dup (on%ultarea altor autorit&i (ompetente- %tatutul de aent e(onomi( autorizat ori(rui
aent e(onomi( %ta/ilit 0n Romnia. 'entul e(onomi( autorizat /ene*i(iaz de anumite *a(ilit&i 0n
(eea (e prive)te (ontrolul vamal privind %e(uritatea )i %iuran&a )iD%au de anumite %impli*i(ri
prevzute de relementrile vamale.
+2, <tatutul de aent e(onomi( autorizat %e a(ord pe /aza urmtoarelor (riterii:
a, lip%a 0nrei%trrilor 0n /aza de date a autorit&ii vamale- re*eritoare la 0n(l(area relementrilor
vamale de (tre aentul e(onomi( %oli(itant7
/, un %i%tem (ore%punztor de e%tiune a 0n%(ri%urilor (omer(iale )i- da( e%te (azul- a
do(umentelor de tran%port- (are % permit e*e(tuarea (ontrolului vamal7
(, dovada %olva/ilit&ii *inan(iare- da( e%te (azul- )i- (nd a(e%tea %unt apli(a/ile- normele
(ore%punztoare de %e(uritate )i %iuran& leate de e%tionarea ri%(urilor.
+3, Prin reulamentul vamal %e %ta/ile%( normele privind:
a, a(ordarea %tatutului de aent e(onomi( autorizat7
/, eli/erarea autorizrilor pentru utilizarea %impli*i(rilor7
(, %ta/ilirea autorit&ii vamale (are a(ord %tatutul de aent e(onomi( autorizat )i (are eli/ereaz
autoriza&ia prevzut la lit. /,7
d, tipul de *a(ilitate )i limitele a(e%teia- (are pot *i a(ordate 0n (eea (e prive)te (ontroalele vamale
re*eritoare la %e(uritate )i %iuran&- &innd (ont de reulile re*eritoare la e%tionarea ri%(urilor7
e, (ondi&iile 0n (are %tatutul de aent e(onomi( autorizat poate *i %u%pendat %au retra%.
<EC="#NE' a 36a
$e(izii privind apli(area relementrilor vamale
'R!. 33
+1, @ per%oan (are %oli(it autorit&ii vamale % ia o de(izie privind apli(area relementrilor
vamale e%te o/liat % *urnizeze toate in*orma&iile )i do(umentele ne(e%are a(e%tei autorit&i pentru a
%e pronun&a.
+2, $e(izia %e adopt )i %e (omuni( %oli(itantului 0n termenele prevzute prin reulamentul vamal
%au prin alte a(te normative.
+3, Cnd %oli(itarea e%te *ormulat 0n %(ri%- de(izia %e adopt 0n (adrul termenului leal- (al(ulat de
la data la (are (ererea e%te primit de autoritatea vamal- )i %e (omuni( 0n %(ri% %oli(itantului.
!ermenul prevzut poate *i dep)it (nd autoritatea vamal %e a*l 0n impo%i/ilitatea de a6l re%pe(ta.
4ntr6o a%t*el de %itua&ie autoritatea vamal in*ormeaz %oli(itantul- anterior e1pirrii termenului- a%upra
motivelor (are 2u%ti*i( dep)irea a(e%tuia- pre(um )i (u privire la noul termen apre(iat (a *iind
ne(e%ar pentru adoptarea de(iziei.
+5, $e(iziile adoptate de autoritatea vamal 0n %(ri% tre/uie % men&ioneze motivele pe (are %e
0ntemeiaz )i % *a( trimitere la dreptul de introdu(ere a unei a(&iuni prevzute 0n prezentul (od.
'R!. 35
Cu e1(ep&ia (azurilor prevzute de lee- de(iziile autorit&ii vamale %unt pu%e 0n apli(are de la data
adoptrii.
'R!. 38
+1, @ de(izie *avora/il per%oanei intere%ate %e anuleaz (nd a *o%t luat pe /aza unor in*orma&ii
eronate %au in(omplete )i da( %oli(itantul a )tiut %au ar *i tre/uit % )tie ( in*orma&iile erau eronate
%au in(omplete )i a(ea%t de(izie nu ar *i *o%t luat da( in*orma&iile ar *i *o%t (ore(te )i (omplete.
+2, 'nularea %e (omuni( de autoritatea vamal per%oanei (reia i %6a adre%at )i produ(e e*e(te de
la data adoptrii de(iziei anulate.
'R!. 36
+1, Prin deroare de la prevederile Leii (onten(io%ului admini%trativ nr. 885D2005- (u modi*i(rile
ulterioare- o de(izie *avora/il per%oanei intere%ate e%te revo(at %au modi*i(at (nd- 0n alte (azuri
de(t (ele men&ionate la art. 38- nu au *o%t %au nu mai %unt 0ndeplinite una ori mai multe (ondi&ii
prevzute pentru emiterea a(e%teia.
+2, @ de(izie *avora/il per%oanei intere%ate poate *i revo(at )i (nd per%oana (reia 0i e%te
adre%at nu 0ndepline)te o o/lia&ie (e 0i revine prin a(ea%t de(izie.
+3, Revo(area %au modi*i(area de(iziei %e (omuni( per%oanei (reia i %e adre%eaz )i produ(e
e*e(te de la data adu(erii la (uno)tin&. 4n (azuri e1(ep&ionale- (nd intere%ele leitime ale per%oanei
o (er- autoritatea vamal poate amna data apli(rii revo(rii %au modi*i(rii. Cazurile e1(ep&ionale %e
vor detalia 0n reulamentul vamal.
<EC="#NE' a 56a
"n*orma&ii
'R!. 39
+1, Per%oanele intere%ate au dreptul % %oli(ite autorit&ii vamale- 0n %(ri%- in*orma&ii privind
apli(area relementrilor vamale. @ a%t*el de %oli(itare poate *i re*uzat da( a(ea%ta nu are letur
(u o opera&iune de import %au e1port (e urmeaz a *i realizat.
+2, La (erere %e ane1eaz- da( e%te (azul- do(umenta&ia (uprinznd prin(ipalele (ara(teri%ti(i
te.ni(e )i (omer(iale ale mr*urilor (are *a( o/ie(tul tranza(&iei- pre(um )i analizele de la/orator.
+3, "n*orma&iile %unt *urnizate ratuit %oli(itantului. Cnd apar (o%turi %pe(iale pentru autoritatea
vamal- mai ale% (a rezultat al analizelor )i e1pertizelor e*e(tuate a%upra mr*urilor %au al returnrii
a(e%tora- (.eltuielile (ore%punztoare vor *i *a(turate %oli(itantului.
'R!. 38
+1, 'utoritatea Na&ional a >milor emite in*orma&ii tari*are o/liatorii %au in*orma&ii o/liatorii 0n
materie de oriine- la %oli(itarea %(ri% a per%oanei intere%ate- (on*orm reulamentului vamal.
+2, "n*orma&iile prevzute la alin. +1, o/li autoritatea vamal 0n *a&a %oli(itantului numai 0n privin&a
(la%i*i(rii tari*are a mr*urilor %au pentru determinarea oriinii mr*urilor. "n*orma&iile o/li autoritatea
vamal doar pentru mr*urile (are %unt vmuite dup data la (are au *o%t *urnizate in*orma&iile.
+3, !itularul in*orma&iei tari*are o/liatorii tre/uie % *a( dovada ( mr*urile de(larate %unt
(on*orme 0n toate privin&ele (u (ele de%(ri%e 0n in*orma&ia o/liatorie.
+5, !itularul unei in*orma&ii o/liatorii 0n materie de oriine tre/uie % *a( dovada ( mr*urile
de(larate )i (ir(um%tan&ele (are au du% la determinarea oriinii %unt (on*orme 0n toate privin&ele (u
(ele de%(ri%e 0n in*orma&ia o/liatorie.
'R!. 3:
+1, @ in*orma&ie tari*ar o/liatorie e%te vala/il pentru o perioad de 6 ani de la data emiterii- iar
(ea 0n materie de oriine pentru o perioad de 3 ani. Prin e1(ep&ie de la prevederile art. 38- in*orma&ia
o/liatorie %e anuleaz de autoritatea vamal da( %6a /azat pe in*orma&ii eronate %au in(omplete
*urnizate de %oli(itant.
+2, "n*orma&ia tari*ar o/liatorie 0n(eteaz % mai *ie vala/il:
a, (a urmare a adoptrii unei relementri (u ale (rei prevederi in*orma&ia nu mai e%te (on*orm7
/, (a urmare a unei modi*i(ri a notelor e1pli(ative la Nomen(latura (om/inat a mr*urilor %au (a
urmare a unui aviz de (la%i*i(are ori a unei modi*i(ri a notelor e1pli(ative la Nomen(latura %i%temului
armonizat de de%(riere )i (odi*i(are a mr*urilor- pu/li(at 0n ;onitorul @*i(ial al Romniei- Partea "7
(, (nd e%te modi*i(at %au revo(at (on*orm art. 36- (u (ondi&ia (a titularul % *ie 0n)tiin&at (u
privire la a(ea%ta.
+3, "n*orma&ia o/liatorie 0n materie de oriine 0n(eteaz % mai *ie vala/il:
a, (a urmare a adoptrii unei relementri %au 0n(.eierii de (tre Romnia a unui a(ord (u ale (ror
prevederi in*orma&ia o/liatorie nu mai e%te (on*orm7
/, (nd devine in(ompati/il (u reulile de oriine prevzute 0n lei%la&ia 0n vioare7
(, (nd e%te modi*i(at %au revo(at (on*orm art. 36- (u (ondi&ia (a titularul % *ie 0n)tiin&at (u
privire la a(ea%ta.
+5, $i%pozi&iile alin. +2, lit. a, )i /,- alin. +3, lit. a, )i /, %e apli( de la data intrrii 0n vioare a a(telor
men&ionate- iar (ele prevzute la alin. +2, lit. (, )i alin. +3, lit. (, de la data 0n)tiin&rii.
+8, !itularul unei in*orma&ii o/liatorii (are a 0n(etat % mai *ie vala/il (on*orm alin. +2, lit. /, )i (,
%au alin. +3, lit. /, )i (, poate % %e *olo%ea%( 0n (ontinuare de a(ea%t in*orma&ie 0n %(opul %ta/ilirii
drepturilor de import- a drepturilor de e1port- pre(um )i a altor drepturi pe o durat de 6 luni- 0n %itua&ia
0n (are a avut 0n(.eiate (ontra(te *erme pentru (umprarea %au vnzarea mr*urilor- pe /aza
in*orma&iei o/liatorii- 0nainte (a 0n(etarea vala/ilit&ii % %e *i produ%. 4n (azul produ%elor pentru (are
%e prezint un (erti*i(at de import %au de e1port 0n timpul 0ndeplinirii *ormalit&ilor vamale- termenul de
6 luni %e 0nlo(uie)te (u perioada de vala/ilitate a (erti*i(atului.
+6, 'pli(area di%pozi&iilor (uprin%e 0n in*orma&iile o/liatorii are e*e(t a%upra determinrii drepturilor
de import %au e1port )i a%upra modului de utilizare a (erti*i(atelor de import %au e1port prezentate (u
o(azia de(larrii mr*urilor 0n vam- (u (ondi&ia (a (erti*i(atul de import %au e1port % *i *o%t eli/erat 0n
/aza in*orma&iilor o/liatorii.
<EC="#NE' a 86a
'lte di%pozi&ii
'R!. 50
+1, 'utoritatea vamal poate % e*e(tueze- potrivit leii- toate (ontroalele pe (are le (on%ider
ne(e%are pentru a a%iura apli(area (ore(t a relementrilor vamale )i a altor di%pozi&ii leale privind
intrarea- ie)irea- tranzitul- tran%*erul )i de%tina&ia *inal a mr*urilor (are (ir(ul 0ntre teritoriul vamal al
Romniei )i alte &ri- pre(um )i %ta&ionarea mr*urilor (are nu au %tatut de mr*uri romne)ti.
+2, Controlul vamal- altul de(t (el inopinat- %e /azeaz pe o analiz de ri%( (e utilizeaz pro(edee
in*ormati(e 0n %(opul de a determina )i (uanti*i(a ri%(urile )i de a ela/ora m%urile ne(e%are evalurii
a(e%tora- pe /aza unor (riterii %ta/ilite de autoritatea vamal )i- da( e%te (azul- a unor (riterii %ta/ilite
la nivel interna&ional. Pentru punerea 0n pra(ti( a m%urilor de e%tionare a ri%(urilor- autoritatea
vamal utilizeaz un %i%tem ele(troni( (ore%punztor.
+3, Cnd (ontrolul e%te e*e(tuat de (tre alt autoritate- a(e%ta %e de%*)oar %u/ (oordonarea
autorit&ii vamale )i- 0n m%ura po%i/ilului- 0n a(ela)i moment )i 0n a(ela)i lo(.
+5, 4n (adrul (ontrolului- autoritatea vamal )i alte autorit&i (ompetente pot %(.im/a 0ntre ele datele
primite 0n letur (u intrarea- ie)irea- tranzitul- tran%*erul )i de%tina&ia *inal a mr*urilor (are (ir(ul
0ntre teritoriul vamal al Romniei )i alte &ri- pre(um )i (u %ta&ionarea mr*urilor (are nu au %tatut de
mr*uri romne)ti- da( e%te ne(e%ar 0n %(opul diminurii ri%(ului.
'R!. 51
+1, 4n %(opul apli(rii relementrilor vamale- ori(e per%oan impli(at dire(t %au indire(t 0n
opera&iunile avnd (a %(op %(.im/ul de mr*uri dintre Romnia )i alte &ri e%te o/liat % *urnizeze
autorit&ii vamale- la (ererea a(e%teia )i 0n termenul %ta/ilit- toate do(umentele )i in*orma&iile
ne(e%are- pe ori(e %uport- pre(um )i ori(e %pri2in ne(e%ar.
+2, "n*orma&iile (are- prin natura lor- %unt (on*iden&iale %au (are %unt o*erite pe /az de
(on*iden&ialitate impun o/lia&ia p%trrii %e(retului pro*e%ional. '(e%tea nu %e dezvluie de (tre
autoritatea vamal *r permi%iunea e1pre% a per%oanei %au autorit&ii (are le6a *urnizat.
Comuni(area in*orma&iilor e%te permi% (nd autoritatea vamal poate *i o/liat %au autorizat %
*a( a(ea%ta- (on*orm prevederilor leale- mai ale% 0n privin&a prote2rii datelor per%onale %au 0n
letur (u pro(edurile 2udi(iare.
'R!. 52
+1, Per%oanele impli(ate p%treaz do(umentele men&ionate la art. 51 alin. +1,- pentru a *i %upu%e
(ontrolului vamal- timp de 8 ani (alendari%ti(i- indi*erent de %uportul *olo%it. '(e%t termen %e
(al(uleaz a%t*el:
a, 0n (azul mr*urilor pu%e 0n li/er (ir(ula&ie 0n alte 0mpre2urri de(t (ele prevzute la lit. /, %au al
mr*urilor de(larate pentru e1port- de la %*r)itul anului 0n (are %unt a((eptate de(lara&iile de punere 0n
li/er (ir(ula&ie %au (ele de e1port7
/, 0n (azul mr*urilor pu%e 0n li/er (ir(ula&ie (u drepturi de import redu%e %au zero 0n *un(&ie de
de%tina&ia lor *inal- de la %*r)itul anului 0n (are ele 0n(eteaz a mai *i %upu%e %uprave.erii vamale7
(, 0n (azul mr*urilor pla%ate %u/ un alt reim vamal- de la %*r)itul anului 0n (are reimul vamal a
*o%t 0n(.eiat7
d, 0n (azul mr*urilor pla%ate 0ntr6o zon li/er %au un antrepozit li/er- de la %*r)itul anului 0n (are
ele pr%e%( in(inta re%pe(tiv.
+2, 4n (azul 0n (are- 0n urma e*e(turii unui (ontrol vamal 0n (eea (e prive)te o datorie vamal- %e
%ta/ile)te ne(e%itatea (ore(trii a(e%teia 0n eviden&ele (onta/ile- termenul prevzut la alin. +1, %e
prelune)te (u un an (alendari%ti(.
'R!. 53
Cur%urile pie&ei valutare utilizate 0n %(opul apli(rii lei%la&iei vamale %unt (ele %ta/ilite )i pu/li(ate
de Ban(a Na&ional a Romniei. ;odalitatea de utilizare a a(e%tora %e %ta/ile)te prin reulamentul
vamal.
'R!. 55
Prin reulamentul vamal %e %ta/ile%( (azurile )i (ondi&iile 0n (are apli(area relementrilor vamale
poate *i %impli*i(at.
!"!L#L ""
Elemente pe /aza (rora %e apli( drepturile de import %au e1port ori (elelalte m%uri prevzute
pentru %(.im/ul interna&ional de mr*uri
C'P. 1
!ari*ul vamal )i (la%i*i(area tari*ar a mr*urilor
'R!. 58
+1, $repturile leal datorate (nd ia na)tere o datorie vamal %e determin pe /aza !ari*ului vamal
al Romniei.
+2, $i%pozi&iile prevzute 0n alte a(te normative (are relementeaz domenii %pe(i*i(e %(.im/ului de
mr*uri %e apli(- dup (az- potrivit (la%i*i(rii tari*are a a(elor mr*uri.
'R!. 56
!ari*ul vamal al Romniei (uprinde:
a, Nomen(latura (om/inat a mr*urilor7
/, ori(e alt nomen(latur (are %e /azeaz par&ial %au interal pe Nomen(latura (om/inat a
mr*urilor %au (are adau la a(ea%ta ori(e %u/diviziuni )i (are e%te %ta/ilit prin di%pozi&ii leale
na&ionale (are relementeaz domenii %pe(i*i(e 0n vederea apli(rii m%urilor tari*are leate de
%(.im/ul de mr*uri7
(, ta1ele vamale )i ta1ele (u e*e(t e(.ivalent (u al ta1elor vamale apli(a/ile mr*urilor (uprin%e 0n
Nomen(latura (om/inat a mr*urilor- pre(um )i (ele in%tituite 0n (adrul politi(ii ari(ole %au prin
relementrile %pe(i*i(e apli(a/ile anumitor mr*uri (are rezult din tran%*ormarea produ%elor ari(ole-
da( e%te (azul7
d, m%urile tari*are pre*eren&iale (uprin%e 0n a(ordurile 0n(.eiate de Romnia (u anumite &ri %au
rupuri de &ri )i (are %tipuleaz a(ordarea tratamentului tari*ar pre*eren&ial7
e, m%urile tari*are pre*eren&iale (are pot *i a(ordate unilateral de Romnia pentru anumite &ri %au
rupuri de &ri7
*, m%urile tari*are (are prevd o redu(ere %au o e1onerare a drepturilor de import a*erente unor
anumite mr*uri7
, alte m%uri tari*are prevzute 0n lei%la&ia Romniei.
'R!. 59
Cnd apli(area m%urilor men&ionate la art. 56 lit. d,- e, )i *, e%te limitat la un anumit volum de
import- apli(area lor 0n(eteaz- 0n (azul (ontinentelor tari*are- imediat (e e%te atin% pla*onul %ta/ilit.
'R!. 58
+1, Cla%i*i(area tari*ar reprezint %ta/ilirea- pentru mr*urile re%pe(tive- potrivit relementrilor 0n
vioare:
a, (odului tari*ar din Nomen(latura (om/inat a mr*urilor %au a (odului tari*ar din ori(e alt
nomen(latur men&ionat la art. 56 lit. /,7
/, (odului tari*ar din ori(e alt nomen(latur (are %e /azeaz 0n 0ntreime %au 0n parte pe
Nomen(latura (om/inat a mr*urilor ori (are adau la a(ea%ta ori(e %u/diviziune )i (are e%te
%ta/ilit de di%pozi&iile leale (are relementeaz domenii %pe(i*i(e (u privire la apli(area altor m%uri
de(t (ele tari*are leate de %(.im/ul de mr*uri.
+2, La (la%i*i(area tari*ar a mr*urilor %e utilizeaz reulile enerale pentru interpretarea <i%temului
armonizat din Conven&ia interna&ional privind <i%temul armonizat de denumire )i (odi*i(are a
mr*urilor- in(lu%iv ane1a a(e%tuia- 0n(.eiat la Bru1elle% la 15 iunie 1:83- rati*i(at prin Leea nr.
:8D1::6.
'R!. 5:
+1, !ratamentul tari*ar *avora/il de (are pot /ene*i(ia anumite mr*uri- 0n *un(&ie de natura %au de
de%tina&ia lor *inal- in(lu%iv autorizarea e*e(turii opera&iunilor (e au (a o/ie(t a(e%te mr*uri- e%te
%ta/ilit 0n reulamentul vamal.
+2, Prin tratament tari*ar *avora/il %e 0n&elee o redu(ere %au o e1onerare a drepturilor de import.
Redu(erea %au e1onerarea poate *i apli(at in(lu%iv 0n (adrul unui (ontinent tari*ar.
C'P. 2
@riinea mr*urilor
<EC="#NE' 1
@riinea nepre*eren&ial
'R!. 80
La %ta/ilirea oriinii nepre*eren&iale a mr*urilor %e au 0n vedere urmtoarele (riterii:
a, (riteriul mr*urilor produ%e 0n 0ntreime 0ntr6o &ar- (nd numai o &ar %e ia 0n (on%iderare la
atri/uirea oriinii7
/, (riteriul tran%*ormrii %u/%tan&iale- (nd dou %au mai multe &ri iau parte la produ(erea
mr*urilor.
'R!. 81
+1, ;r*urile oriinare dintr6o &ar %unt a(ele mr*uri o/&inute 0n 0ntreime %au produ%e 0n a(ea &ar.
+2, Prin mr*uri o/&inute 0n 0ntreime 0ntr6o &ar %e 0n&elee:
a, produ%e minerale e1tra%e pe teritoriul a(elei &ri7
/, produ%e veetale re(oltate a(olo7
(, animale vii- n%(ute )i (re%(ute a(olo7
d, produ%e o/&inute de la animale vii (re%(ute a(olo7
e, produ%e de vntoare %au de pe%(uit o/&inute a(olo7
*, produ%e de pe%(uit maritim )i alte produ%e o/&inute din a*ara apelor teritoriale ale unei &ri de
(tre navele 0nmatri(ulate %au 0nrei%trate 0n a(ea &ar )i %u/ pavilionul a(elei &ri7
, mr*uri o/&inute %au produ%e la /ordul navelor6uzin din produ%e men&ionate la lit. *,- oriinare
din a(ea &ar- (u (ondi&ia (a a%t*el de nave6uzin % *ie 0nmatri(ulate %au 0nrei%trate 0n a(ea &ar )i
%u/ pavilionul a(e%teia7
., produ%e o/&inute din %olul %au din %u/%olul marin 0n a*ara apelor teritoriale- (u (ondi&ia (a a(ea
&ar % ai/ drepturi e1(lu%ive de a e1ploata %olul %au %u/%olul re%pe(tiv7
i, de)euri )i produ%e reziduale- rezultate din opera&iuni de *a/ri(are- pre(um )i arti(ole uzate- da(
a(e%tea au *o%t (ole(tate 0n &ara re%pe(tiv )i %unt *olo%ite doar pentru a re(upera materia prim7
2, mr*uri (are %unt produ%e a(olo- e1(lu%iv din mr*uri men&ionate la lit. a, 6 i, %au din derivatele lor-
0n ori(e %tadiu al produ(&iei.
+3, 4n %en%ul prevederilor alin. +2,- (uvntul &ar %e re*er )i la marea teritorial a %tatului re%pe(tiv.
'R!. 82
;r*urile a (ror produ(&ie impli( mai mult de(t o &ar %unt (on%iderate oriinare din &ara 0n (are
au *o%t %upu%e ultimei tran%*ormri %au prelu(rri %u/%tan&iale- motivate e(onomi(- 0ntr6o 0ntreprindere
e(.ipat 0n a(el %(op )i din (are a rezultat un produ% nou %au (are reprezint un %tadiu important al
*a/ri(a&iei.
'R!. 83
+1, @ri(e tran%*ormare %au prelu(rare pentru (are %6a %ta/ilit %au pentru (are e1i%t *apte (are
2u%ti*i( prezum&ia ( uni(ul %u %(op a *o%t de a %e %u%trae di%pozi&iilor apli(a/ile mr*urilor dintr6o
anumit &ar nu %e (on%ider ( ar (on*eri mr*urilor produ%e 0n a(e%t mod oriinea din &ara 0n (are au
*o%t realizate 0n %en%ul prevederilor art. 82.
+2, Relementrile vamale %au relementrile privind alte domenii %pe(i*i(e pot %ta/ili (a un
do(ument % *ie prezentat (a dovad a oriinii nepre*eren&iale a mr*urilor.
+3, 'utoritatea vamal poate %oli(ita- 0n (azul unor 0ndoieli 2u%ti*i(ate- dovezi %uplimentare pentru a
%e a%iura ( men&iunea privind oriinea e%te (on*orm (u relementrile vamale- (.iar da( a *o%t
prezentat do(umentul (a dovad a oriinii mr*urilor.
<EC="#NE' a 26a
@riinea pre*eren&ial
'R!. 85
Reulile de oriine pre*eren&ial %ta/ile%( (ondi&iile de determinare a oriinii 0n vederea apli(rii
m%urilor tari*are pre*eren&iale prevzute la art. 56 lit. d, )i e,.
'R!. 88
Reulile )i *ormalit&ile ne(e%are pentru determinarea oriinii pre*eren&iale a mr*urilor %unt (ele
%ta/ilite 0n a(ordurile )i (onven&iile interna&ionale la (are Romnia e%te parte.
C'P. 3
>aloarea 0n vam a mr*urilor
'R!. 86
+1, $i%pozi&iile prezentului (apitol %ta/ile%( modul de determinare a valorii 0n vam 0n %(opul
apli(rii !ari*ului vamal al Romniei )i a m%urilor netari*are prevzute de di%pozi&iile leale (are
relementeaz domenii %pe(i*i(e leate de %(.im/ul de mr*uri.
+2, >aloarea 0n vam reprezint a(ea valoare (are (on%tituie /aza de (al(ul a ta1elor vamale
prevzute 0n !ari*ul vamal al Romniei.
'R!. 89
+1, Pro(edura de determinare a valorii 0n vam e%te (ea prevzut 0n '(ordul privind apli(area
arti(olului >"" al '(ordului eneral pentru tari*e vamale )i (omer& 1::5- rati*i(at prin Leea nr.
133D1::5- (u modi*i(rile ulterioare.
+2, La valoarea 0n vam- (on*orm prevederilor art. 1 din a(ordul prevzut la alin. +1,- 0n m%ura 0n
(are au *o%t e*e(tuate- dar nu au *o%t (uprin%e 0n pre&- %e in(lud:
a, (.eltuielile de tran%port al mr*urilor importate pn la *rontiera romn7
/, (.eltuielile de 0n(r(are- de de%(r(are )i de manipulare- (one1e tran%portului- ale mr*urilor din
import a*erente par(ur%ului e1tern7
(, (o%tul a%iurrii pe par(ur% e1tern.
+3, Cu (ondi&ia de a *i eviden&iat %eparat de pre&ul e*e(tiv pltit %au de pltit- nu %e in(lude 0n
valoarea 0n vam valoarea do/nzilor %ta/ilit 0n (on*ormitate (u a(ordurile de *inan&are 0n(.eiate de
(umprtor (u privire la mr*urile importate- indi*erent da( *inan&area e%te a(ordat de vnztor %au
de alt per%oan- (u (ondi&ia (a a(ordurile de *inan&are % *i *o%t 0n(.eiate 0n %(ri% )i (a- da( i %e
%oli(it- (umprtorul % poat demon%tra (:
a, a%t*el de mr*uri %unt vndute e*e(tiv la pre&ul de(larat (a pre& e*e(tiv pltit %au de pltit7
/, rata do/nzii pretin% nu dep)e)te nivelul uzual pentru a%t*el de tranza(&ii 0n &ara )i la momentul
0n (are %6a a(ordat *inan&area.
+5, Cnd determinarea de*initiv a valorii 0n vam nu %e poate e*e(tua imediat- importatorul are
dreptul de a ridi(a mr*urile din vam- la (erere- (u (ondi&ia % (on%tituie o aran&ie 0n *orma a((eptat
de autoritatea vamal.
+8, 4n (azul 0n (are- 0n termen de 30 de zile de la ridi(area mr*ii- importatorul nu prezint
do(umente (on(ludente privind determinarea valorii 0n vam- autoritatea vamal pro(edeaz la
e1e(utarea aran&iei- opera&iunea de pla%are a mr*urilor %u/ un reim vamal *iind (on%iderat
0n(.eiat.
+6, Prin reulamentul vamal %e pot %ta/ili reuli %pe(i*i(e pentru determinarea valorii 0n vam a
%uporturilor in*ormati(e pentru e(.ipamentele de prelu(rare a datelor (on&innd date %au in%tru(&iuni-
pre(um )i pentru mr*urile peri%a/ile (are %unt livrate- 0n mod uzual- 0n reim (omer(ial de vnzare 0n
(on%ina&ie.
'R!. 88
+1, >aloarea 0n vam %e de(lar de (tre importator- (are e%te o/liat % depun la /iroul vamal o
de(lara&ie pentru valoarea 0n vam- 0n%o&it de *a(turi %au de alte do(umente de plat a mr*ii )i a
(.eltuielilor pe par(ur% e1tern- a*erente a(e%teia.
+2, $e(lara&ia pentru valoarea 0n vam poate *i depu% )i prin reprezentant- 0n a(e%t (az
r%punderea *iind %olidar.
'R!. 8:
$i%pozi&iile prezentului (apitol %e apli( 0n mod (ore%punztor la determinarea valorii 0n vam a
mr*urilor pu%e 0n li/er (ir(ula&ie dup (e au *o%t pla%ate %u/ un alt reim vamal %au au avut o alt
de%tina&ie vamal.
!"!L#L """
$i%pozi&ii apli(a/ile mr*urilor introdu%e pe teritoriul vamal al Romniei pn la %ta/ilirea unei
de%tina&ii vamale
C'P. 1
"ntrodu(erea mr*urilor pe teritoriul vamal al Romniei
'R!. 60
+1, ;r*urile introdu%e pe teritoriul vamal al Romniei *a( o/ie(tul unei de(lara&ii %umare- (u
e1(ep&ia (elor 0n(r(ate 0n mi2loa(e de tran%port (are tre(- *r oprire- prin apele teritoriale %au prin
%pa&iul aerian al teritoriului vamal.
+2, $e(lara&ia %umar %e depune la /iroul vamal de intrare. 'utoritatea vamal poate permite (a
de(lara&ia %umar % *ie depu% la alt /irou vamal- (u (ondi&ia (a a(e%ta % (omuni(e imediat %au %
pun la di%pozi&ie pe (ale ele(troni( in*orma&iile ne(e%are /iroului vamal de intrare. 'utoritatea
vamal poate a((epta- 0n lo(ul de(lara&iei %umare- depunerea unei noti*i(ri )i a((e%ul la datele din
de(lara&ia %umar 0n %i%temul in*ormati( al operatorului e(onomi(.
+3, $e(lara&ia %umar %e depune 0nainte (a mr*urile % *ie introdu%e pe teritoriul vamal al
Romniei.
+5, 4n anumite (azuri )i 0n *un(&ie de anumite tipuri de tran%port al mr*urilor- de modul de tran%port
%au de aentul e(onomi( ori 0n (on*ormitate (u a(ordurile interna&ionale (are prevd di%pozi&ii
%pe(i*i(e 0n materie de %e(uritate- prin reulamentul vamal %e %ta/ile%(:
a, termenul limit pn la (are e%te depu% de(lara&ia %umar- 0nainte (a mr*urile % *ie introdu%e
pe teritoriul vamal al Romniei7
/, modalit&ile de deroare de la termenul limit prevzut la lit. a, )i de modi*i(are a a(e%tuia7
(, (ondi&iile 0n (are %e poate renun&a la de(lara&ia %umar %au 0n (are a(ea%ta poate *i adaptat.
'R!. 61
+1, Prin reulamentul vamal %e %ta/ile%( *ormatul de(lara&iei %umare )i datele (are % (on&in
elementele ne(e%are analizei de ri%( )i apli(rii (ore%punztoare a (ontroalelor vamale- 0n prin(ipal
privind %e(uritatea )i %iuran&a.
+2, $e(lara&ia %umar %e 0nto(me)te prin utilizarea te.ni(ii de pro(e%are a datelor. <e pot *olo%i
in*orma&ii (omer(iale- portuare %au de tran%port- (u (ondi&ia % (on&in detaliile ne(e%are. 'utoritatea
vamal poate a((epta de(lara&ia %umar pe %uport de .rtie 0n (azuri e1(ep&ionale- (u (ondi&ia
apli(rii a(eluia)i nivel de e%tionare a ri%(ului (u (el *olo%it la de(lara&iile %umare 0nto(mite prin
te.ni(a de pro(e%are a datelor.
+3, $e(lara&ia %umar %e depune de per%oana (are introdu(e mr*urile pe teritoriul vamal al
Romniei %au (are 0)i a%um re%pon%a/ilitatea pentru tran%portul lor (tre a(e%t teritoriu.
+5, $e(lara&ia %umar poate *i depu% )i de:
a, per%oana 0n numele (reia a(&ioneaz per%oana prevzut la alin. +3,7
/, ori(e per%oan (are e%te 0n m%ur % prezinte mr*urile %au % di%pun prezentarea a(e%tora la
autoritatea vamal (ompetent7
(, un reprezentant al per%oanei prevzute la alin. +3, %au al (elei men&ionate la lit. a, %au /,.
+8, Per%oana prevzut la alin. +3, )i +5, are dreptul- la (erere- % modi*i(e una %au mai multe date
din de(lara&ia %umar- dup depunerea a(e%teia. ;odi*i(area nu mai e%te po%i/il dup (e autoritatea
vamal *ie:
a, a in*ormat per%oana (are a depu% de(lara&ia %umar de inten&ia de a veri*i(a mr*urile7
/, a (on%tatat ine1a(titatea datelor 0n (auz7
(, a apro/at ridi(area mr*urilor.
'R!. 62
+1, Biroul vamal de intrare poate renun&a % %oli(ite depunerea unei de(lara&ii %umare pentru
mr*urile (are au *(ut o/ie(tul unei de(lara&ii vamale 0nainte de e1pirarea termenului prevzut la art.
60 alin. +3, %au +5,. 4n a(e%t (az- de(lara&ia vamal (on&ine (el pu&in in*orma&iile ne(e%are pentru o
de(lara&ie %umar )i- pn (nd a(ea%ta e%te a((eptat- a(ea%t de(lara&ie e%te e(.ivalent (u o
de(lara&ie %umar. 'utoritatea vamal poate apro/a (a de(lara&ia vamal % *ie depu% la un /irou
vamal de import- altul de(t /iroul vamal de intrare- (u (ondi&ia (a a(e%t /irou % (omuni(e imediat
/iroului vamal de intrare %au %6i pun la di%pozi&ie- pe (ale ele(troni(- in*orma&iile ne(e%are.
+2, Cnd de(lara&ia vamal e%te depu% 0n alt mod de(t pe (ale in*ormati(- autoritatea vamal
apli( a(elea)i (riterii de e%tionare a ri%(ului (a )i 0n (azul de(lara&iilor vamale depu%e pe (ale
in*ormati(.
'R!. 63
+1, ;r*urile introdu%e pe teritoriul vamal al Romniei %e a*l %u/ %uprave.ere vamal din
momentul intrrii lor )i pot *i %upu%e (ontrolului vamal pn la %ta/ilirea %tatutului lor vamal.
+2, ;r*urile %trine rmn %u/ %uprave.ere vamal pn (nd:
a, %e modi*i( %tatutul lor vamal7
/, intr 0ntr6o zon li/er %au antrepozit li/er7
(, %unt ree1portate %au di%tru%e potrivit leii.
+3, ;r*urile (are /ene*i(iaz de un tratament tari*ar *avora/il- 0n *un(&ie de de%tina&ia lor *inal-
rmn %u/ %uprave.ere vamal potrivit di%pozi&iilor (uprin%e 0n prezentul (od.
'R!. 65
+1, ;r*urile introdu%e pe teritoriul vamal al Romniei %unt tran%portate *r 0ntrziere de per%oana
(are le adu(e- 0n (on*ormitate (u in%tru(&iunile autorit&ii vamale- a%t*el:
a, (tre /iroul vamal de%emnat de autoritatea vamal %au 0n alt lo( de%emnat %au apro/at de
a(ea%ta7
/, %pre o zon li/er %au antrepozit li/er- (nd mr*urile %unt de%tinate a(e%tora.
+2, Per%oana (are 0)i a%um r%punderea pentru tran%portul mr*urilor- dup (e au *o%t introdu%e pe
teritoriul vamal al Romniei %au (a urmare a tran%/ordrii- devine r%punztoare pentru re%pe(tarea
o/lia&iei prevzute la alin. +1,.
+3, Cnd o nav %au o aeronav a*lat 0n %itua&ia prevzut la alin. +1, e%te o/liat- din motive de
*or& ma2or %au (az *ortuit- % *a( o e%(al %au % %ta&ioneze temporar pe teritoriul vamal al
Romniei- tran%portatorul %au ori(e per%oan (are a(&ioneaz 0n numele a(e%tuia e%te o/liat %
in*ormeze *r 0ntrziere autoritatea vamal a%upra %itua&iei intervenite- a(ea%ta %ta/ilind m%urile de
%uprave.ere a navei %au aeronavei- pre(um )i a mr*urilor tran%portate de a(e%tea.
+5, $i%pozi&iile alin. +1, lit. a, nu 0nltur apli(area altor prevederi leale (u privire la tra*i(ul turi%ti(-
de *rontier- po)tal %au (el de importan& e(onomi( neli2a/il- (u (ondi&ia (a %uprave.erea vamal
)i po%i/ilitatea de a e*e(tua (ontrolul vamal % nu *ie a*e(tate.
'R!. 68
+1, Prevederile art. 65 nu %e apli( mr*urilor a*late la /ordul navelor %au al aeronavelor (are
traver%eaz marea teritorial )i apele teritoriale %au %pa&iul aerian al Romniei- *r a avea (a
de%tina&ie un port %au aeroport romne%(.
+2, 4n (az de *or& ma2or %au de (az *ortuit- la %(.im/area de%tina&iei %ta/ilite potrivit alin. +1,-
tran%portatorul e%te o/liat % in*ormeze imediat autoritatea vamal- in(lu%iv de%pre eventualele
pierderi par&iale %au totale ale mr*urilor.
C'P. 2
Prezentarea mr*urilor la vam
'R!. 66
;r*urile (are intr pe teritoriul vamal al Romniei %e prezint la /iroul vamal de per%oana (are le6a
introdu% %au- dup (az- de per%oana (are 0)i a%um r%punderea pentru tran%portul mr*urilor dup (e
au *o%t introdu%e- (u e1(ep&ia mr*urilor tran%portate (u mi2loa(e de tran%port (are tranziteaz- *r
0ntrerupere- apele teritoriale %au %pa&iul aerian al teritoriului vamal al Romniei. Per%oana (are
prezint mr*urile e%te o/liat % men&ioneze de(lara&ia %umar %au de(lara&ia vamal depu%
anterior pentru a(e%te mr*uri.
'R!. 69
$i%pozi&iile art. 66 nu 0nltur apli(area relementrilor vamale privind:
a, mr*urile tran%portate de (ltori7
/, mr*urile pla%ate %u/ un reim vamal- *r a *i prezentate la vam- 0n (azurile prevzute de lee.
'R!. 68
;r*urile pot- (u a(ordul autorit&ii vamale- % *ie e1aminate %au % %e preleveze mo%tre din
a(e%tea- la (erere- 0n %(opul a(ordrii unei de%tina&ii vamale.
C'P. 3
$e%(r(area mr*urilor prezentate 0n vam
'R!. 6:
+1, ;r*urile %unt de%(r(ate %au tran%/ordate de pe mi2lo(ul de tran%port numai (u permi%iunea
autorit&ii vamale 0n lo(urile de%emnate ori apro/ate de a(ea%ta.
+2, 4n (azul unui peri(ol iminent (are impune de%(r(area total %au par&ial a mr*urilor-
opera&iunea %e poate *a(e *r a(ordul autorit&ii vamale- (are tre/uie % *ie in*ormat imediat de%pre
a(ea%t %itua&ie.
'R!. 90
+1, 'utoritatea vamal poate ori(nd % e*e(tueze (ontrolul mr*urilor )i al mi2loa(elor de tran%port-
impunnd % %e pro(edeze la de%(r(area )i dezam/alarea mr*urilor.
+2, ;r*urile (are au *(ut o/ie(tul de(lara&iei %umare pot *i tran%*erate numai 0n (azurile )i 0n
lo(urile %ta/ilite de autoritatea vamal.
C'P. 5
@/lia&ia de a atri/ui o de%tina&ie vamal mr*urilor prezentate la vam
'R!. 91
;r*urilor %trine prezentate la /iroul vamal li %e a(ord o de%tina&ie apro/at de autoritatea
vamal.
'R!. 92
+1, Cnd mr*urile %unt 0n%(ri%e 0ntr6o de(lara&ie %umar- titularul opera&iunii (omer(iale %au
reprezentantul a(e%tuia e%te o/liat % %oli(ite o de%tina&ie vamal- apro/at de vam- 0n termen de:
a, 58 de zile de la data depunerii de(lara&iei %umare- 0n (azul mr*urilor tran%portate pe (ale
maritim7
/, 20 de zile de la data depunerii de(lara&iei %umare- 0n (azul mr*urilor tran%portate pe alt (ale
de(t maritim.
+2, Cnd 0mpre2urrile o 2u%ti*i(- autoritatea vamal poate %ta/ili un termen mai %(urt %au poate
apro/a prelunirea termenului prevzut la alin. +1,.
+3, Prelunirea termenului nu poate dep)i ne(e%it&ile reale 2u%ti*i(ate de 0mpre2urri )i %e a(ord
numai da( %oli(itarea e%te depu% 0n (adrul termenului ini&ial.
C'P. 8
$epozitarea temporar a mr*urilor
'R!. 93
Pn (nd li %e atri/uie o de%tina&ie vamal- mr*urile prezentate 0n vam au- din momentul
prezentrii- %tatutul de mr*uri depozitate temporar.
'R!. 95
+1, ;r*urile pot *i depozitate temporar numai 0n lo(urile )i 0n (ondi&iile apro/ate de autoritatea
vamal.
+2, 'utoritatea vamal poate (ere per%oanei (are de&ine mr*urile % (on%tituie o aran&ie (are %
a%iure plata drepturilor de import.
'R!. 98
;r*urile depozitate temporar pot *i manipulate numai 0n %(opul (on%ervrii lor 0n %tarea ini&ial- *r
% %e modi*i(e a%pe(tul te.ni( )i (omer(ial al a(e%tora.
'R!. 96
+1, 'utoritatea vamal are dreptul % ia m%urile ne(e%are- in(lu%iv valori*i(area potrivit leii- 0n
%itua&ia mr*urilor pentru (are nu au 0n(eput- 0n termenele men&ionate la art. 92- *ormalit&ile pentru
a(ordarea de%tina&iei vamale.
+2, 'utoritatea vamal poate di%pune (a- pe ri%(ul )i pe (.eltuiala per%oanei (are le de&ine-
mr*urile % *ie tran%*erate 0ntr6un alt lo( (are %e a*l %u/ %uprave.ere vamal- pn la
relementarea %itua&iei a(e%tora.
C'P. 6
$i%pozi&ii apli(a/ile mr*urilor %trine (are au (ir(ulat %u/ un reim de tranzit
'R!. 99
$i%pozi&iile art. 65- (u e1(ep&ia alin. +1, lit. a,- ale art. 68 alin. +2, )i ale art. 66 6 96 nu %e apli( la
introdu(erea pe teritoriul vamal al Romniei a mr*urilor de2a pla%ate %u/ reim de tranzit.
'R!. 98
Pentru mr*urile %trine (are au (ir(ulat %u/ un reim de tranzit- a2un%e la de%tina&ia lor pe teritoriul
vamal al Romniei- )i (are au *o%t prezentate la vam potrivit relementrilor privind tranzitul- %e
apli( di%pozi&iile art. 68 6 96.
C'P. 9
'lte di%pozi&ii
'R!. 9:
+1, Cnd 0mpre2urrile o impun- autoritatea vamal poate di%pune- 0n (ondi&iile leii- (a mr*urile
prezentate 0n vam % *ie di%tru%e- in*ormndu6l 0n preala/il pe de&intorul mr*urilor de%pre a(ea%ta.
+2, Co%turile rezultate 0n urma di%truerii mr*urilor %unt %uportate de (tre de&intorul mr*urilor.
'R!. 80
4n (azul 0n (are %e (on%tat ( mr*urile au *o%t adu%e pe teritoriul vamal al Romniei (u
nere%pe(tarea normelor leale %au ( au *o%t %u%tra%e de %u/ %uprave.erea vamal- autoritatea
vamal ia m%urile prevzute de lee pentru relementarea %itua&iei- in(lu%iv pentru valori*i(area
a(e%tora potrivit leii.
!"!L#L ">
$e%tina&ia vamal
C'P. 1
"ntrodu(ere
'R!. 81
+1, 4n m%ura 0n (are nu e1i%t di%pozi&ii (ontrare- mr*urilor li %e poate a(orda 0n ori(e moment- 0n
(ondi&iile prevzute de lee- ori(e de%tina&ie vamal- indi*erent de natura %au (antitatea lor- de &ara de
oriine %au provenien&- de tran%port ori de de%tina&ie.
+2, Prevederile alin. +1, nu e1(lud apli(area interdi(&iilor %au re%tri(&iilor 2u%ti*i(ate din ra&iuni de
moral- ordine )i %e(uritate pu/li(- de prote2are a %nt&ii )i a vie&ii per%oanelor- animalelor %au
plantelor- de prote2are a patrimoniului na&ional (u valoare arti%ti(- i%tori( %au ar.eoloi( ori de
prote2are a propriet&ii indu%triale )i (omer(iale.
C'P. 2
Pla%area mr*urilor %u/ un reim vamal
'R!. 82
+1, ;r*urile de%tinate pla%rii %u/ un reim vamal tre/uie % *a( o/ie(tul unei de(lara&ii pentru
a(el reim vamal.
+2, ;r*urile romne)ti de(larate pentru reimul de e1port- per*e(&ionare pa%iv- tranzit %au
antrepozitare vamal %unt %upu%e %uprave.erii vamale din momentul a((eptrii de(lara&iei vamale
pn la momentul 0n (are a(e%tea pr%e%( teritoriul vamal al Romniei ori %unt di%tru%e %au
de(lara&ia vamal e%te invalidat.
'R!. 83
+1, 4n *un(&ie de *elul mr*urilor )i de reimul vamal (are poate *i utilizat- 'utoritatea Na&ional a
>milor poate %ta/ili- prin de(izie- (a numai unele /irouri vamale % *ie (ompetente % pro(edeze la
e*e(tuarea (ontrolului vamal )i la apli(area relementrilor vamale.
+2, $e(izia 'utorit&ii Na&ionale a >milor %e pu/li( 0n ;onitorul @*i(ial al Romniei- Partea ".
'R!. 85
$e(lara&ia vamal %e *a(e:
a, *ie 0n %(ri%7
/, *ie utilizndu6%e un pro(edeu in*ormati( apro/at de autoritatea vamal7
(, *ie printr6o de(lara&ie ver/al %au ori(e alt a(&iune prin (are de&intorul mr*urilor 0)i mani*e%t
voin&a de a le pla%a %u/ un reim vamal- 0n (azurile )i (ondi&iile prevzute 0n reulamentul vamal.
C'P. 3
$e(lara&ia 0n %(ri%. Pro(edura normal
'R!. 88
+1, $e(lara&ia 0n %(ri% %e *a(e pe un *ormular (ore%punztor modelului o*i(ial prevzut 0n a(e%t %(op-
apro/at de autoritatea vamal. '(ea%ta %e %emneaz de titularul opera&iunii %au de reprezentantul %u
)i (on&ine datele ne(e%are apli(rii di%pozi&iilor (are relementeaz reimul vamal pentru (are %e
de(lar mr*urile.
+2, $e(lara&ia e%te 0n%o&it de toate do(umentele prevzute pentru apli(area di%pozi&iilor (are
relementeaz reimul vamal pentru (are %e de(lar mr*urile.
'R!. 86
$e(lara&ia (are re%pe(t (ondi&iile prevzute la art. 88 e%te a((eptat imediat de (tre autoritatea
vamal- (u (ondi&ia (a mr*urile la (are %e re*er % *ie prezentate /iroului vamal. '(ea%t de(lara&ie
%e 0nrei%treaz 0n rei%trul de eviden& a /iroului vamal.
'R!. 89
+1, $e(lara&ia vamal- (u re%pe(tarea (ondi&iilor prevzute la art. 31 )i 32- poate *i *(ut de ori(e
per%oan (are e%te 0n m%ur % prezinte mr*urile 0n (auz %au % *a( po%i/il prezentarea
a(e%tora autorit&ii vamale (ompetente- 0mpreun (u toate do(umentele prevzute pentru apli(area
di%pozi&iilor privind reimul vamal pentru (are %e de(lar mr*urile. Cnd a((eptarea unei de(lara&ii
vamale impune o/lia&ii %pe(iale unei anumite per%oane- de(lara&ia %e *a(e de a(ea per%oan %au 0n
numele a(e%teia.
+2, $e(larantul tre/uie % *ie o per%oan %ta/ilit 0n Romnia. Condi&ia privind %ta/ilirea 0n Romnia
nu %e apli( per%oanelor (are:
a, 0nto(me%( o de(lara&ie de tranzit %au de admitere temporar7
/, de(lar mr*uri o(azional- (u (ondi&ia (a autoritatea vamal % (on%idere a(e%t lu(ru 2u%ti*i(at.
'R!. 88
+1, $e(larantul are dreptul- la (erere- % re(ti*i(e una %au mai multe date (uprin%e 0n de(lara&ia
depu% )i a((eptat de autoritatea vamal. Re(ti*i(area nu poate *a(e re*erire la alte mr*uri de(t
(ele (are au *(ut o/ie(tul de(lara&iei ini&iale.
+2, Re(ti*i(area nu poate *i permi% (nd (ererea a *o%t prezentat dup (e autoritatea vamal *ie:
a, a in*ormat de(larantul ( inten&ioneaz % e*e(tueze (ontrolul *izi( al mr*urilor- *ie
/, a (on%tatat ine1a(titatea datelor 0n (auz- *ie
(, a a(ordat li/erul de vam.
'R!. 8:
+1, La (ererea de(larantului- autoritatea vamal invalideaz o de(lara&ie de2a a((eptat (nd
de(larantul *urnizeaz dovezi ( mar*a a *o%t de(larat eronat pentru reimul vamal (ore%punztor
a(e%tei de(lara&ii %au (nd- (a urmare a unor 0mpre2urri %pe(iale- pla%area mr*urilor %u/ reimul
vamal pentru (are a(e%tea au *o%t de(larate nu mai e%te 2u%ti*i(at.
+2, Cnd (ererea de invalidare a de(lara&iei e%te prezentat dup (e autoritatea vamal a in*ormat
de(larantul a%upra inten&iei de a e*e(tua (ontrolul *izi( al mr*urilor- a(ea%ta poate *i luat 0n
(on%iderare numai dup (e (ontrolul *izi( a *o%t *inalizat.
+3, Cazurile 0n (are o de(lara&ie poate *i invalidat dup a(ordarea li/erului de vam %e %ta/ile%(
prin reulamentul vamal.
+5, "nvalidarea de(lara&iei nu 0nltur r%punderea (ontraven&ional %au penal a de(larantului.
'R!. :0
+1, $up a((eptarea de(lara&iei vamale- autoritatea vamal poate pro(eda la (ontrolul do(umentar
al a(e%teia )i al do(umentelor 0n%o&itoare )i poate (ere de(larantului % prezinte )i alte do(umente
ne(e%are veri*i(rii e1a(tit&ii elementelor 0n%(ri%e 0n de(lara&ie.
+2, $a( nu %e prevede 0n mod e1pre% alt*el- data de(lara&iei vamale a((eptate e%te data
0nrei%trrii ei )i determin %ta/ilirea )i apli(area tuturor di%pozi&iilor privind reimul vamal.
+3, 'utoritatea vamal poate pro(eda la (ontrolul *izi( al mr*urilor- total %au par&ial- pre(um )i- da(
e%te (azul- la prelevarea de pro/e pentru analize %au pentru veri*i(ri amnun&ite.
'R!. :1
+1, !ran%portul mr*urilor la lo(ul (ontrolului *izi( %au- dup (az- unde urmeaz % *ie prelevate
pro/e- pre(um )i toate manipulrile ne(e%are a(e%tor opera&iuni %unt e*e(tuate de (tre de(larant %au
%u/ re%pon%a/ilitatea a(e%tuia. Co%turile a*erente a(e%tor opera&iuni (ad 0n %ar(ina de(larantului.
+2, $e(larantul are dreptul % a%i%te la (ontrolul *izi( al mr*urilor- pre(um )i- dup (az- la
prelevarea pro/elor. Cnd autoritatea vamal (on%ider ne(e%ar- de(larantul %au reprezentantul
a(e%tuia e%te o/liat % prezinte mr*urile pentru (ontrol- % le manipuleze )i dezam/aleze- % le
ream/aleze- pre(um )i % a%iure (ondi&ii pentru prelevarea pro/elor.
+3, Prelevarea de pro/e %e e*e(tueaz 0n (on*ormitate (u di%pozi&iile leale 0n vioare- *r (a
autoritatea vamal % *ie pa%i/il de plat %au ori(e (ompen%a&ii pentru (antit&ile prelevate.
'utoritatea vamal %uport (o%turile analizei (nd a(ea%ta %e e*e(tueaz 0n la/oratoarele proprii.
'R!. :2
+1, $a( (ontrolul *izi( %e e1e(ut par&ial- rezultatul a(e%tuia e%te luat 0n (on%iderare pentru
0ntreaa partid de mar* 0n%(ri% 0n de(lara&ia vamal. $e(larantul vamal are dreptul % (ear
e*e(tuarea unui (ontrol %uplimentar al mr*urilor (nd (on%ider ( rezultatul (ontrolului par&ial nu e%te
(on(ludent.
+2, Pentru apli(area prevederilor alin. +1,- (nd un *ormular de de(lara&ie (uprinde dou %au mai
multe arti(ole- datele de re*erin& pentru *ie(are arti(ol %unt (on%iderate (a *iind o de(lara&ie %eparat.
'R!. :3
+1, Rezultatele veri*i(rii de(lara&iei (on%tituie /aza apli(rii di%pozi&iilor (are relementeaz reimul
vamal %u/ (are %unt pla%ate mr*urile.
+2, Cnd de(lara&ia nu e%te veri*i(at )i nu %e e*e(tueaz (ontrolul *izi(- di%pozi&iile men&ionate la
alin. +1, %e apli( pe /aza datelor de re*erin& (uprin%e 0n de(lara&ie.
'R!. :5
+1, 'utoritatea vamal poate lua m%uri de mar(are %au %iilare a mr*urilor- pre(um )i a
(ompartimentelor din mi2loa(ele de tran%port 0n (are %e a*l mr*urile- (nd e%te ne(e%ar identi*i(area
mr*urilor pentru a %e a%iura re%pe(tarea (ondi&iilor (are relementeaz reimul vamal.
+2, ;ar(a2ele %au %iiliile nu pot *i 0nlturate de(t de autoritatea vamal ori (u permi%iunea
a(e%teia- (u e1(ep&ia (azului *ortuit %au de *or& ma2or- (nd opera&iunea e%te ne(e%ar pentru a
%alva interitatea mr*urilor ori a mi2loa(elor de tran%port. 4n a(ea%t %itua&ie- autoritatea vamal e%te
0n)tiin&at imediat- 2u%ti*i(ndu6%e prin ori(e mi2lo( de pro/ m%ura luat.
'R!. :8
+1, Cnd %unt 0ndeplinite (ondi&iile de pla%are a mr*urilor %u/ reimul re%pe(tiv )i mr*urile nu %unt
%upu%e unor m%uri de pro.i/i&ie %au re%tri(&ie- *r a adu(e atinere alin. +2, )i +3, )i *r a %e na)te o
datorie vamal- autoritatea vamal a(ord li/erul de vam pentru mr*uri imediat (e datele de
re*erin& din de(lara&ie au *o%t veri*i(ate %au a((eptate *r veri*i(are. '(eea)i di%pozi&ie %e apli( )i
(nd veri*i(rile nu pot *i *inalizate 0ntr6un interval de timp rezona/il )i prezen&a mr*urilor 0n vederea
a(e%tor veri*i(ri nu mai e%te ne(e%ar.
+2, 4n (azul 0n (are a((eptarea unei de(lara&ii vamale (ondu(e la na)terea unei datorii vamale
pentru mr*urile (uprin%e 0n a(ea de(lara&ie- li/erul de vam %e a(ord numai da( (uantumul datoriei
vamale a *o%t pltit %au arantat. '(ea%t di%pozi&ie nu %e apli( pentru reimul de admitere
temporar (u e1onerare par&ial de drepturi de import 0n (ondi&iile prevzute la alin. +3,.
+3, $a(- potrivit di%pozi&iilor (are relementeaz reimul vamal pentru (are %unt de(larate
mr*urile- autoritatea vamal %oli(it (on%tituirea unei aran&ii- li/erul de vam pentru mr*urile pla%ate
%u/ reimul vamal re%pe(tiv nu poate *i a(ordat de(t dup (on%tituirea a(e%tei aran&ii.
+5, Li/erul de vam %e a(ord 0n a(ela)i timp pentru toate mr*urile (are *a( o/ie(tul a(eleia)i
de(lara&ii. 4n %en%ul prezentului alineat- (nd un *ormular de de(lara&ie (uprinde dou %au mai multe
arti(ole- datele de re*erin& a*erente *ie(rui arti(ol %unt (on%iderate (a *iind o de(lara&ie %eparat.
'R!. :6
+1, 'utoritatea vamal poate lua ori(e m%uri ne(e%are- in(lu%iv (on*i%(area )i valori*i(area
mr*urilor- 0n (azul 0n (are a(e%tea- dup a(ordarea li/erului de vam- nu au *o%t preluate 0n (adrul
termenului leal %au (nd nu %6a a(ordat li/erul de vam pentru ( *ie:
a, nu a *o%t po%i/il- din vina de(larantului- 0n(eperea %au (ontinuarea veri*i(rii mr*urilor 0n
perioada %ta/ilit de autoritatea vamal- *ie
/, do(umentele (are tre/uiau depu%e 0nainte (a mr*urile % poat *i pla%ate %u/ reim vamal nu au
*o%t prezentate- *ie
(, plata %au aran&ia drepturilor de import ori e1port- dup (az- nu a *o%t e*e(tuat %au (on%tituit 0n
(adrul termenului leal- *ie
d, %unt %upu%e unor pro.i/i&ii %au re%tri(&ii (u privire la mr*urile re%pe(tive.
+2, Cazurile- termenele )i (ondi&iile pentru apli(area alin. +1, %unt prevzute 0n reulamentul vamal.
C'P. 5
$e(lara&ia 0n %(ri%. Pro(edura %impli*i(at
'R!. :9
+1, 'utoritatea vamal poate autoriza utilizarea unei pro(eduri %impli*i(ate pentru prezentarea )i
de(lararea mr*urilor- 0n (azurile )i 0n (ondi&iile %ta/ilite prin reulamentul vamal.
+2, Pro(edura %impli*i(at permite:
a, (a de(lara&ia % nu (uprind toate datele de re*erin& prevzute la art. 88 alin. +1, %au (a unele
dintre do(umentele men&ionate la art. 88 alin. +2, % nu *ie ane1ate la de(lara&ie7
/, depunerea 0n lo(ul de(lara&iei prevzute la art. 88 a unui do(ument (omer(ial %au admini%trativ
0n%o&it de o (erere de pla%are a mr*urilor %u/ reimul vamal 0n (auz7
(, (a de(lararea mr*urilor pentru pla%area %u/ reimul vamal 0n (auz % %e e*e(tueze prin
0n%(rierea a(e%tora 0n eviden&e7 0n a(e%t (az- autoritatea vamal poate permite de(larantului % nu
prezinte mr*urile la /iroul vamal.
+3, $e(lara&ia %impli*i(at- do(umentul (omer(ial %au admini%trativ ori 0n%(rierea 0n eviden&e tre/uie
% (on&in (el pu&in datele ne(e%are identi*i(rii mr*urilor. 4n%(rierea 0n eviden&e tre/uie % (uprind )i
data la (are a(ea%ta %e realizeaz.
+5, Cu e1(ep&ia (azurilor %ta/ilite 0n reulamentul vamal- de(larantul tre/uie % depun o de(lara&ie
%uplimentar (are poate *i de natur lo/al- periodi( %au re(apitulativ.
+8, $e(lara&iile %uplimentare- 0mpreun (u (ele %impli*i(ate men&ionate la alin. +2, lit. a, 6 (,- %unt
(on%iderate a (on%titui un a(t uni(- indivizi/il- (are produ(e e*e(te de la data a((eptrii de(lara&iilor
%impli*i(ate7 0n%(rierea 0n eviden&e are a(eea)i valoare 2uridi( (u a((eptarea de(lara&iei men&ionate la
art. 88.
+6, Pro(edurile %impli*i(ate %pe(iale pentru reimul de tranzit vamal %unt prevzute 0n reulamentul
vamal.
C'P. 8
'lte de(lara&ii
'R!. :8
Cnd de(lara&ia vamal e%te 0nto(mit 0n modalit&ile prevzute la art. 85 lit. /, )i (,- prevederile art.
88 6 :9 %e apli( 0n mod (ore%punztor.
'R!. ::
4n (azul 0n (are de(lara&ia vamal e%te 0nto(mit (on*orm art. 85 lit. /,- autoritatea vamal poate
permite (a do(umentele (are tre/uie % o 0n%o&ea%( % nu *ie depu%e 0mpreun (u de(lara&ia. 4n
a(ea%t %itua&ie do(umentele %e p%treaz la di%pozi&ia autorit&ii vamale.
C'P. 6
Controlul ulterior al de(lara&iilor
'R!. 100
+1, 'utoritatea vamal are dreptul (a- din o*i(iu %au la %oli(itarea de(larantului- 0ntr6o perioad de 8
ani de la a(ordarea li/erului de vam- % modi*i(e de(lara&ia vamal.
+2, 4n (adrul termenului prevzut la alin. +1,- autoritatea vamal veri*i( ori(e do(umente- rei%tre )i
eviden&e re*eritoare la mr*urile vmuite %au la opera&iunile (omer(iale ulterioare 0n letur (u a(e%te
mr*uri. Controlul %e poate *a(e la %ediul de(larantului- al ori(rei alte per%oane intere%ate dire(t %au
indire(t din pun(t de vedere pro*e%ional 0n opera&iunile men&ionate %au al ori(rei alte per%oane (are
%e a*l 0n po%e%ia a(e%tor a(te ori de&ine in*orma&ii 0n letur (u a(e%tea. $e a%emenea- poate *i
*(ut )i (ontrolul *izi( al mr*urilor- da( a(e%tea mai e1i%t.
+3, Cnd dup reveri*i(area de(lara&iei %au dup (ontrolul ulterior rezult ( di%pozi&iile (are
relementeaz reimul vamal re%pe(tiv au *o%t apli(ate pe /aza unor in*orma&ii ine1a(te %au
in(omplete- autoritatea vamal ia m%uri pentru reularizarea %itua&iei- &innd %eama de noile
elemente de (are di%pune.
+5, 'utoritatea vamal %ta/ile)te modelul do(umentului ne(e%ar pentru reularizarea %itua&iei-
pre(um )i in%tru(&iunile de (ompletare a a(e%tuia.
+8, 4n (azul 0n (are %e (on%tat ( a luat na)tere o datorie vamal %au ( au *o%t %ume pltite 0n
plu%- autoritatea vamal ia m%uri pentru 0n(a%area di*eren&elor 0n minu% %au ram/ur%area %umelor
pltite 0n plu%- (u re%pe(tarea di%pozi&iilor leale.
+6, 4n (adrul (ontrolului ulterior al de(lara&iilor- autoritatea vamal %ta/ile)te potrivit alin. +3, )i
di*eren&ele 0n plu% %au 0n minu% privind alte ta1e )i impozite datorate %tatului 0n (adrul opera&iunilor
vamale- lund m%uri pentru 0n(a%area di*eren&elor 0n minu% (on%tatate. $i*eren&ele 0n plu% privind
a(e%te ta1e )i impozite %e re%tituie potrivit normelor leale (are le relementeaz.
+9, Cnd 0n(l(area relementrilor vamale (on%tituie- dup (az- (ontraven&ie %au in*ra(&iune-
autoritatea vamal e%te o/liat % apli(e %an(&iunile (ontraven&ionale %au % %e%izeze oranele de
urmrire penal.
+8, $e(lara&ia vamal a((eptat )i 0nrei%trat- pre(um )i do(umentul prevzut la alin. +5, (on%tituie
titlu de (rean&.
!"!L#L >
Reimuri vamale
C'P. 1
Punerea 0n li/er (ir(ula&ie
'R!. 101
+1, Punerea 0n li/er (ir(ula&ie (on*er mr*urilor %trine %tatutul vamal de mr*uri romne)ti.
+2, Punerea 0n li/er (ir(ula&ie atrae apli(area m%urilor de politi( (omer(ial )i 0ndeplinirea
*ormalit&ilor vamale prevzute pentru importul mr*urilor- pre(um )i 0n(a%area ori(ror drepturi leal
datorate.
'R!. 102
+1, Prin e1(ep&ie de la art. :0 alin. +2,- 0n %itua&ia 0n (are ulterior 0nrei%trrii de(lara&iei vamale-
pn la a(ordarea li/erului de vam- intervin ta1e vamale de import redu%e- titularul opera&iunii
(omer(iale %au reprezentantul a(e%tuia poate %oli(ita autorit&ii vamale apli(area ta1ei vamale mai
*avora/ile.
+2, $i%pozi&iile alin. +1, nu %e apli( 0n (azul 0n (are nu a *o%t po%i/il a(ordarea li/erului de vam
din motive imputa/ile de(larantului.
'R!. 103
Cnd un tran%port e%te *ormat din mr*uri (u 0n(adrri tari*are di*erite- iar opera&iunile de (la%i*i(are
tari*ar )i de (ompletare a de(lara&iei vamale ar pre%upune un e*ort %uplimentar )i (.eltuieli
di%propor&ionate *a& de drepturile de import (are %e per(ep- autoritatea vamal poate apro/a- la
(ererea de(larantului- (a drepturile de import % *ie a(.itate pentru 0ntreul tran%port- pe /aza
(la%i*i(rii tari*are a mr*urilor pentru (are %e per(epe (ea mai mare ta1 vamal de import.
'R!. 105
+1, ;r*urile pu%e 0n li/er (ir(ula&ie- (are au /ene*i(iat de drepturi de import redu%e %au zero 0n
*un(&ie de de%tina&ia lor *inal- rmn %u/ %uprave.ere vamal pn (nd (ondi&iile pentru a(ordarea
tratamentului *avora/il 0n(eteaz a mai *i apli(a/ile- pre(um )i 0n (azurile 0n (are mr*urile %unt
e1portate %au di%tru%e. <uprave.erea vamal %e 0n(.eie )i (nd mr*urile %unt utilizate 0n alte
%(opuri de(t (ele prevzute pentru apli(area tratamentului *avora/il- (u (ondi&ia a(.itrii ta1elor
datorate la punerea 0n li/er (ir(ula&ie.
+2, $repturile )i o/lia&iile titularului unui tratament tari*ar *avora/il pot *i- 0n (ondi&iile prevzute de
autoritatea vamal- tran%*erate %u((e%iv unor alte per%oane (are 0ndepline%( (ondi&iile prevzute
pentru a /ene*i(ia de reimul 0n (auz.
+3, $i%pozi&iile art. 110 )i 112 %e apli( 0n mod (ore%punztor mr*urilor prevzute la alin. +1,.
'R!. 108
!itularii punerii 0n li/er (ir(ula&ie a mr*urilor de%tinate unei anumite utilizri- 0n (azul 0n (are-
ulterior a(ordrii li/erului de vam- %(.im/ utilizarea mr*ii- %unt o/lia&i % 0n)tiin&eze 0n preala/il
autoritatea vamal- (are va apli(a reimul tari*ar vamal (ore%punztor noii utilizri.
'R!. 106
+1, ;r*urile pu%e 0n li/er (ir(ula&ie 0)i pierd %tatutul vamal de mr*uri romne)ti (nd de(lara&ia de
punere 0n li/er (ir(ula&ie e%te invalidat dup a(ordarea li/erului de vam.
+2, ;r*urile pu%e 0n li/er (ir(ula&ie 0)i pierd %tatutul vamal de mr*uri romne)ti )i (nd drepturile
de import %unt ram/ur%ate %au remi%e:
a, 0n (adrul reimului de per*e(&ionare a(tiv %u/ *orma %i%temului (u ram/ur%are7
/, 0n (azul mr*urilor de*e(te %au al (elor (are nu re%pe(t prevederile (ontra(tuale7
(, 0n %itua&iile prevzute la art. 262- (nd ram/ur%area %au remiterea e%te %upu% (ondi&iei (a
mr*urile % *ie e1portate %au ree1portate ori % li %e atri/uie o de%tina&ie vamal apro/at 0n (ondi&iile
prevzute de reulamentul vamal.
C'P. 2
Reimuri %u%pen%ive )i reimuri vamale e(onomi(e
<EC="#NE' 1
$i%pozi&ii (omune
'R!. 109
+1, <intama reim %u%pen%iv %e utilizeaz- 0n (azul mr*urilor %trine- pentru urmtoarele reimuri:
a, tranzit7
/, antrepozitare vamal7
(, per*e(&ionare a(tiv %u/ *orma unui %i%tem (u %u%pendare7
d, tran%*ormare %u/ (ontrol vamal7
e, admitere temporar.
+2, <intama reim vamal e(onomi( %e utilizeaz pentru urmtoarele reimuri:
a, antrepozitare vamal7
/, per*e(&ionare a(tiv7
(, tran%*ormare %u/ (ontrol vamal7
d, admitere temporar7
e, per*e(&ionare pa%iv.
+3, Prin mr*uri de import %e 0n&elee mr*urile pla%ate %u/ un reim %u%pen%iv- pre(um )i mr*urile
(are- 0n (adrul reimului de per*e(&ionare a(tiv 0n %i%tem (u ram/ur%are- au *(ut o/ie(tul
*ormalit&ilor de punere 0n li/er (ir(ula&ie )i al *ormalit&ilor prevzute la art. 158.
+5, Prin mr*uri 0n a(eea)i %tare %e 0n&elee mr*urile de import (are- 0n reimul de per*e(&ionare
a(tiv %au de tran%*ormare %u/ (ontrol vamal- nu au %u*erit ni(i o opera&iune de per*e(&ionare %au de
tran%*ormare.
'R!. 108
+1, #tilizarea unui reim vamal e(onomi( e%te (ondi&ionat de eli/erarea unei autoriza&ii de (tre
autoritatea vamal.
+2, 'utoriza&ia %e a(ord per%oanelor (are a%iur toate (ondi&iile ne(e%are pentru e*e(tuarea
(ore(t a opera&iunilor )i (nd autoritatea vamal poate a%iura %uprave.erea )i (ontrolul reimului
*r a mai tre/ui % introdu( m%uri admini%trative di%propor&ionate *a& de ne(e%it&ile e(onomi(e
re%pe(tive.
+3, Condi&iile 0n (are e%te utilizat reimul re%pe(tiv %unt %ta/ilite 0n autoriza&ie.
+5, !itularul autoriza&iei e%te o/liat % in*ormeze autoritatea vamal a%upra tuturor elementelor
%urvenite dup a(ordarea autoriza&iei (are pot in*luen&a men&inerea a(e%teia %au (ondi&iile de utilizare
a a(e%teia.
'R!. 10:
@ri(e produ%e %au mr*uri o/&inute din mr*uri pla%ate %u/ un reim %u%pen%iv %e (on%ider (a *iind
pla%ate %u/ in(iden&a a(eluia)i reim- (u re%pe(tarea prevederilor e1pre%e ale art. 5 p(t. 11 lit. a, teza
a doua.
'R!. 110
+1, 'utoritatea vamal poate (ondi&iona pla%area mr*urilor %u/ un reim %u%pen%iv de (on%tituirea
unei aran&ii (are % a%iure plata datoriei vamale (are %6ar na)te pentru a(e%te mr*uri.
+2, Prin reulamentul vamal pot *i prevzute di%pozi&ii %pe(iale privind (on%tituirea unei aran&ii 0n
(adrul unui anumit reim %u%pen%iv.
'R!. 111
+1, Reimul %u%pen%iv e(onomi( %e 0n(.eie (nd mr*urile pla%ate 0n a(e%t reim %au- 0n anumite
(azuri- produ%ele (ompen%atoare ori tran%*ormate o/&inute %u/ a(e%t reim prime%( o nou de%tina&ie
vamal admi%.
+2, 'utoritatea vamal ia toate m%urile ne(e%are pentru a relementa %itua&ia mr*urilor pentru
(are reimul vamal nu %6a 0n(.eiat 0n (ondi&iile prevzute.
'R!. 112
$repturile )i o/lia&iile titularului unui reim vamal e(onomi( pot *i- 0n (ondi&iile prevzute de
autoritatea vamal- tran%*erate %u((e%iv unor alte per%oane (are 0ndepline%( (ondi&iile prevzute
pentru a /ene*i(ia de reimul 0n (auz.
<EC="#NE' a 26a
!ranzitul
'R!. 113
+1, Reimul de tranzit permite tran%portul de la un /irou vamal la alt /irou vamal al:
a, mr*urilor %trine- *r (a a(e%tea % *ie %upu%e drepturilor de import %au m%urilor de politi(
(omer(ial7
/, mr*urilor romne)ti- 0n (azurile )i 0n (ondi&iile prevzute 0n relementri %pe(i*i(e pentru a %e
evita (a produ%ele (are /ene*i(iaz de m%uri %pe(iale de e1port % eludeze %au % /ene*i(ieze
ne2u%ti*i(at de a(e%te m%uri.
+2, !ran%portul men&ionat la alin. +1, %e e*e(tueaz 0n urmtoarele modalit&i:
a, (on*orm reimului de tranzit7
/, 0n /aza unui (arnet !"R 6 Conven&ia !"R 6 Conven&ia vamal relativ la tran%portul interna&ional al
mr*urilor %u/ a(operirea (arnetelor !"R- 0nto(mit la Geneva la 15 noiem/rie 1:98- la (are Romnia
a aderat potrivit $e(retului nr. 520D1:9:7
(, 0n /aza unui (arnet '!'- utilizat (a do(ument de tranzit 6 Conven&ia privind admiterea temporar-
adoptat la "%tan/ul la 26 iunie 1::0- rati*i(at de Romnia prin Leea nr. 3:8D20027
d, 0n /aza altor norme prevzute prin a(orduri %au (onven&ii interna&ionale la (are Romnia e%te
parte7
e, prin po)t- in(lu%iv (olet po)tal.
+3, Reimul de tranzit nu 0nltur apli(area di%pozi&iilor %pe(i*i(e apli(a/ile tran%portului mr*urilor
pla%ate 0ntr6un reim vamal e(onomi(.
'R!. 115
+1, Reimul de tranzit %e 0n(.eie )i o/lia&iile titularului %e (on%ider 0ndeplinite (nd mr*urile
pla%ate %u/ a(e%t reim )i do(umentele %oli(itate au *o%t prezentate /iroului vamal de de%tina&ie- 0n
(on(ordan& (u di%pozi&iile reimului.
+2, 'utoritatea vamal de%(ar( reimul de tranzit (nd e%te 0n m%ur % %ta/ilea%(- pe /aza
(omparrii datelor di%poni/ile la /iroul vamal de ple(are (u (ele di%poni/ile la /iroul vamal de
de%tina&ie- ( reimul %6a 0n(.eiat 0n mod (ore(t.
'R!. 118
+1, Prin(ipalul o/liat e%te titularul reimului de tranzit )i r%punde pentru:
a, prezentarea mr*urilor inta(te la /iroul de de%tina&ie 0n termenul prevzut )i (u re%pe(tarea
0nto(mai a m%urilor de mar(are )i %iilare adoptate de autoritatea vamal7
/, re%pe(tarea di%pozi&iilor re*eritoare la reimul de tranzit.
+2, !ran%portatorul %au de%tinatarul mr*urilor (are a((ept mr*urile )tiind ( a(e%tea (ir(ul 0n
reim de tranzit r%punde %olidar pentru re%pe(tarea o/lia&iilor prevzute la alin. +1, lit. a,.
'R!. 116
+1, Prin(ipalul o/liat *urnizeaz aran&ia pentru a%iurarea pl&ii datoriei vamale pentru mr*urile
tranzitate.
+2, Garan&ia poate *i:
a, aran&ie izolat- (are a(oper o %inur opera&iune de tranzit7
/, aran&ie lo/al- (are a(oper mai multe opera&iuni de tranzit- (nd prin(ipalul o/liat a *o%t
autorizat de autoritatea vamal % *olo%ea%( a(ea%t aran&ie.
+3, 'utoriza&ia men&ionat la alin. +2, lit. /, %e a(ord numai per%oanelor (are:
a, %unt %ta/ilite 0n Romnia7
/, %unt utilizatoare *re(vente ale reimului de tranzit %au (are au /onitatea de a6)i a(.ita o/lia&iile
leate de a(e%t reim7
(, nu au (omi% a/ateri rave %au repetate de la relementrile vamale ori *i%(ale.
+5, 'utoritatea vamal poate autoriza- 0n (azuri 2u%ti*i(ate- utilizarea unei aran&ii lo/ale de o
valoare redu% %au o di%pen% de la arantare. Criteriile %uplimentare pentru a(ea%t apro/are in(lud:
a, *olo%irea (ore(t a pro(edurii de tranzit 0ntr6o perioad dat7
/, (ooperarea (u autoritatea vamal7
(, 0n (azul di%pen%ei de la arantare- o %itua&ie *inan(iar /un (are % le permit 0ndeplinirea
ana2amentelor per%oanelor 0n (auz.
+8, Normele pentru a(ordarea autoriza&iilor (on*orm prevederilor alin. +5, %e %ta/ile%( prin
reulamentul vamal.
+6, $i%pen%a de la arantare prevzut la alin. +5, nu %e a(ord pentru opera&iunile de tranzit al
mr*urilor (are impli( un ri%( ridi(at de *raud. Criteriile de %ta/ilire a ri%(urilor de *raud %unt
prevzute 0n reulamentul vamal.
+9, #tilizarea aran&iei lo/ale de o valoare redu% poate *i temporar interzi% de autoritatea
vamal- (a m%ur e1(ep&ional 0n 0mpre2urri %pe(iale.
+8, Garan&ia lo/al poate *i temporar interzi% de (tre autoritatea vamal pentru mr*urile (are-
prin utilizarea aran&iei lo/ale- au *o%t identi*i(ate (a *(nd o/ie(tul unei *raude.
'R!. 119
+1, Cu e1(ep&ia %itua&iilor %ta/ilite- (nd e%te (azul- prin reulamentul vamal- nu %e (on%tituie o
aran&ie pentru:
a, tran%portul aerian7
/, tran%portul pe (i navia/ile interioare de%(.i%e tra*i(ului interna&ional7
(, tran%portul prin (ondu(te7
d, tran%portul e*e(tuat de (ompaniile de (ale *erat din Romnia.
+2, Cazurile 0n (are %e poate a(orda e1(eptarea de la aran&ie pentru tran%portul naval- altul de(t
(el men&ionat la alin. +1, lit. /,- %e %ta/ile%( prin reulamentul vamal.
'R!. 118
+1, Normele pentru punerea 0n apli(are a reimului de tranzit %e %ta/ile%( prin reulamentul vamal.
+2, 'utoritatea vamal poate %ta/ili pro(eduri %impli*i(ate (are %e apli( anumitor tipuri de tran%port
de mr*uri %au pentru mr*uri (are nu pr%e%( teritoriul vamal al Romniei.
<EC="#NE' a 36a
'ntrepozitarea vamal
'R!. 11:
+1, Reimul de antrepozitare vamal permite depozitarea 0ntr6un antrepozit vamal a:
a, mr*urilor %trine- *r (a ele % *ie %upu%e drepturilor de import %au m%urilor de politi(
(omer(ial7
/, mr*urilor romne)ti (are- 0n temeiul prevederilor leale (e relementeaz domenii %pe(i*i(e-
/ene*i(iaz- pe /aza pla%rii lor 0ntr6un antrepozit vamal- de m%urile leate de e1portul mr*urilor.
+2, 'ntrepozitul vamal reprezint ori(e lo( apro/at de autoritatea vamal )i a*lat %u/ %uprave.erea
a(e%teia- unde mr*urile pot *i depozitate 0n (ondi&iile prevzute.
+3, Cazurile 0n (are mr*urile prevzute la alin. +1, pot *i pla%ate %u/ reim de antrepozitare vamal
*r a *i depozitate 0ntr6un antrepozit vamal %unt %ta/ilite 0n (on*ormitate (u reulamentul vamal.
'R!. 120
+1, #n antrepozit vamal poate *i pu/li( %au privat.
+2, 'ntrepozitul pu/li( reprezint antrepozitul vamal di%poni/il ori(rei per%oane pentru depozitarea
mr*urilor.
+3, 'ntrepozitul privat reprezint antrepozitul vamal rezervat depozitrii mr*urilor de (tre
de&intorul antrepozitului.
+5, $e&intorul antrepozitului e%te per%oana autorizat % e%tioneze antrepozitul vamal.
+8, 'ntrepozitarul e%te per%oana o/liat prin de(lara&ia de pla%are a mr*urilor %u/ reimul de
antrepozitare vamal %au per%oana (reia i %e tran%*er drepturile )i o/lia&iile unei a%t*el de
per%oane.
'R!. 121
+1, Ge%tionarea unui antrepozit vamal e%te (ondi&ionat de eli/erarea unei autoriza&ii de (tre
autoritatea vamal. '(ea%t autoriza&ie nu e%te ne(e%ar 0n (azul 0n (are e%tionarea antrepozitului
e%te e*e(tuat de autoritatea vamal.
+2, Per%oana (are dore)te % e%tioneze un antrepozit vamal 0nto(me)te o (erere %(ri% (are %
(on&in in*orma&iile ne(e%are pentru a(ordarea autoriza&iei )i % dovedea%( *aptul ( e1i%t o ra&iune
e(onomi( pentru depozitare. 'utoriza&ia prevede (ondi&iile 0n (are antrepozitul vamal poate *i
e%tionat.
+3, 'utoriza&ia %e a(ord numai per%oanelor %ta/ilite 0n Romnia.
'R!. 122
$e&intorul antrepozitului vamal are- *a& de autoritatea vamal- urmtoarele r%punderi:
a, % a%iure %uprave.erea mr*urilor- a%t*el 0n(t % nu *ie po%i/il %u%traerea a(e%tora de %u/
(ontrolul vamal7
/, % 0ndeplinea%( o/lia&iile (e de(ur din depozitarea mr*urilor a*late 0n reim de antrepozitare
vamal7
(, % re%pe(te (ondi&iile %ta/ilite 0n autoriza&ie.
'R!. 123
Prin e1(ep&ie de la prevederile art. 122- (nd autoriza&ia prive)te un antrepozit pu/li(- a(ea%ta
poate prevedea (a r%punderile men&ionate la art. 122 lit. a, )iD%au lit. /, % revin e1(lu%iv
antrepozitarului. 'ntrepozitarul e%te permanent r%punztor de 0ndeplinirea o/lia&iilor (e de(ur din
pla%area mr*urilor %u/ reimul de antrepozitare vamal.
'R!. 125
$repturile )i o/lia&iile unui de&intor de antrepozit pot *i tran%*erate unei alte per%oane- (u a(ordul
autorit&ii vamale.
'R!. 128
?r a %e 0nltura apli(area di%pozi&iilor art. 110- autoritatea vamal poate (ere de&intorului de
antrepozit % o*ere o aran&ie 0n letur (u r%punderile %pe(i*i(ate la art. 122.
'R!. 126
+1, 'utoritatea vamal 0l de%emneaz pe de&intorul de antrepozit %au- dup (az- pe antrepozitar %
&in o eviden& operativ- 0n *orma apro/at de autoritatea vamal- a tuturor mr*urilor pla%ate %u/
reimul de antrepozitare vamal. $e%emnarea unei per%oane pentru &inerea eviden&ei operative a
mr*urilor nu e%te ne(e%ar 0n (azul 0n (are un antrepozit pu/li( e%te e%tionat de autoritatea vamal.
+2, 4n%(rierea 0n eviden&a operativ %e *a(e imediat (e mr*urile au *o%t introdu%e 0n antrepozit.
+3, $a( %unt re%pe(tate prevederile art. 108 alin. +2,- autoritatea vamal poate renun&a la
%oli(itarea &inerii de eviden&e operative ale mr*urilor (nd r%punderile men&ionate la art. 122 lit. a,
)iD%au lit. /, 0i revin 0n e1(lu%ivitate antrepozitarului- iar mr*urile %unt pla%ate %u/ reim pe /aza unei
de(lara&ii vamale %(ri%e %au a unui do(ument admini%trativ- 0n (on*ormitate (u art. :9 alin. +2, lit. /,.
'R!. 129
+1, Cnd e1i%t o ne(e%itate e(onomi(- iar %uprave.erea vamal nu e%te in*luen&at ne*avora/il
de a(ea%ta- autoritatea vamal poate apro/a (a:
a, mr*urile romne)ti- altele de(t (ele prevzute la art. 11: alin. +1, lit. /,- % *ie depozitate 0n
in(inta unui antrepozit vamal. '(e%te mr*uri nu *a( o/ie(tul reimului de antrepozitare vamal7
/, mr*urile %trine % *ie %upu%e 0n in(inta unui antrepozit vamal unor opera&iuni %pe(i*i(e reimului
de per*e(&ionare a(tiv7
(, mr*urile %trine % *ie %upu%e 0n in(inta unui antrepozit vamal unor opera&iuni %pe(i*i(e reimului
de tran%*ormare %u/ (ontrol vamal.
+2, ;r*urile prevzute la alin. +1, lit. /, )i (, *a( o/ie(tul reimurilor vamale (ore%punztoare )i nu
al reimului de antrepozitare vamal.
+3, ?ormalit&ile la (are %e poate renun&a 0ntr6un antrepozit vamal pentru mr*urile prevzute la alin.
+1, lit. /, )i (, %e %ta/ile%( 0n reulamentul vamal.
+5, 'utoritatea vamal poate (ere (a mr*urile men&ionate la alin. +1, % *ie 0n%(ri%e 0n eviden&a
operativ prevzut la art. 126.
'R!. 128
+1, ;r*urile pot rmne 0n reim de antrepozitare vamal pe timp nelimitat. 4n (azuri e1(ep&ionale-
autoritatea vamal poate %ta/ili un termen pn la (are antrepozitarul tre/uie % atri/uie mr*urilor o
nou de%tina&ie vamal.
+2, Pentru anumite mr*uri men&ionate la art. 11: alin. +1, lit. /,- (uprin%e 0n politi(a ari(ol- %e pot
%ta/ili termene prin reulamentul vamal.
'R!. 12:
+1, ;r*urile de import pot *a(e o/ie(tul manipulrilor uzuale pentru a a%iura (on%ervarea-
ameliorarea a%pe(tului %au vanda/ilitatea a(e%tora ori pentru a le preti pentru di%tri/u&ie %au
revnzare. Pentru anumite (ateorii de mr*uri- autoritatea vamal poate al(tui o li%t a (azurilor 0n
(are a(e%te manipulri %unt interzi%e pentru mr*urile (are *a( o/ie(tul politi(ii ari(ole.
+2, ;r*urile romne)ti men&ionate 0n art. 11: alin. +1, lit. /,- (are %unt pla%ate %u/ reimul de
antrepozitare vamal )i (are %unt (uprin%e 0n politi(a ari(ol- pot *i %upu%e doar manipulrilor
prevzute 0n mod e1pre% pentru a%emenea mr*uri.
+3, ;anipulrile prevzute la alin. +1, )i +2, %e autorizeaz 0n preala/il de autoritatea vamal- (are
*i1eaz (ondi&iile 0n (are a(e%tea pot avea lo(.
+5, ?ormele de manipulare prevzute la alin. +1, )i +2, %e %ta/ile%( prin reulamentul vamal.
'R!. 130
+1, 4n (azuri 2u%ti*i(ate- mr*urile pla%ate %u/ reimul de antrepozitare vamal pot *i %(oa%e
temporar din antrepozit pe /aza apro/rii preala/ile a autorit&ii vamale- (are %ta/ile)te (ondi&iile 0n
(are poate avea lo(.
+2, Cnd %unt 0n a*ara antrepozitului vamal- mr*urile pot *i %upu%e manipulrilor prevzute la art.
12:.
'R!. 131
'utoritatea vamal poate permite (a mr*urile pla%ate %u/ reimul de antrepozitare vamal % *ie
tran%*erate de la un antrepozit vamal la altul.
'R!. 132
+1, Cnd %e na)te o datorie vamal re*eritoare la mr*uri de import- iar valoarea 0n vam %e
/azeaz pe un pre& e*e(tiv pltit %au de pltit (are in(lude (.eltuielile de antrepozitare )i de
(on%ervare a mr*urilor 0n antrepozit- a(e%te (.eltuieli nu %e in(lud 0n valoarea 0n vam- (u (ondi&ia (a
a(e%tea % *ie eviden&iate di%tin(t *a& de pre&ul e*e(tiv pltit %au de pltit pentru mr*uri.
+2, Cnd mr*urile prevzute la alin. +1, au *o%t %upu%e manipulrilor prevzute la art. 12:- natura
mr*urilor- valoarea 0n vam )i (antitatea (are %e au 0n vedere la %ta/ilirea (uantumului drepturilor de
import %unt- la (ererea de(larantului- a(elea (are ar tre/ui luate 0n (on%iderare la data na)terii datoriei
vamale da( nu ar *i %u*erit a(e%te manipulri. Prin reulamentul vamal %e pot %ta/ili derori de la
a(ea%t di%pozi&ie.
+3, 4n (azul 0n (are mr*urile de import %unt pu%e 0n li/er (ir(ula&ie 0n (on*ormitate (u art. :9 alin.
+2, lit. (,- natura mr*urilor- valoarea 0n vam )i (antitatea (e tre/uie luate 0n (on%iderare la data
na)terii datoriei vamale- pentru %ta/ilirea (uantumului drepturilor de import- %unt (ele apli(a/ile
mr*urilor la momentul 0n (are au *o%t pla%ate %u/ reimul de antrepozitare vamal. $i%pozi&iile
(uprin%e 0n prezentul alineat %e apli( numai (u (ondi&ia (a a(e%te elemente % *i *o%t a((eptate de
autoritatea vamal la momentul 0n (are mr*urile au *o%t pla%ate %u/ reimul de antrepozitare vamal
)i da( de(larantul nu %oli(it (a a(e%te elemente % *ie determinate la momentul na)terii datoriei
vamale- *r % (ontravin (ontrolului ulterior prevzut la art. 100.
'R!. 133
;r*urile romne)ti prevzute la art. 11: alin. +1, lit. /,- (are %unt (uprin%e 0n politi(a ari(ol )i %unt
pla%ate 0ntr6un antrepozit vamal- tre/uie % *ie e1portate %au % primea%( o alt de%tina&ie- %ta/ilit
prin relementrile men&ionate la a(el arti(ol.
<EC="#NE' a 56a
Per*e(&ionarea a(tiv
'R!. 135
+1, Reimul de per*e(&ionare a(tiv permite (a urmtoarele mr*uri % *ie utilizate pe teritoriul vamal
al Romniei 0ntr6una %au mai multe opera&iuni de per*e(&ionare:
a, mr*urile %trine de%tinate ree1portului 0n a*ara teritoriului vamal al Romniei %u/ *orma
produ%elor (ompen%atoare- *r (a a(e%te mr*uri % *ie %upu%e drepturilor de import %au m%urilor de
politi( (omer(ial7
/, mr*urile pu%e 0n li/er (ir(ula&ie- (u ram/ur%area %au remiterea drepturilor de import a*erente
unor a%emenea mr*uri- da( %unt e1portate 0n a*ara teritoriului vamal al Romniei %u/ *orm de
produ%e (ompen%atoare.
+2, Prin %i%tem (u %u%pendare %e 0n&elee reimul de per*e(&ionare a(tiv prevzut la alin. +1, lit. a,.
+3, Prin %i%tem (u ram/ur%are %e 0n&elee reimul de per*e(&ionare a(tiv prevzut la alin. +1, lit. /,.
+5, Prin opera&iuni de per*e(&ionare %e 0n&elee:
a, prelu(rarea mr*urilor- in(lu%iv monta2ul- a%am/larea )i adaptarea lor la alte mr*uri7
/, tran%*ormarea mr*urilor7
(, repararea mr*urilor- in(lu%iv re%taurarea lor7
d, utilizarea anumitor mr*uri- de*inite 0n (on*ormitate (u reulamentul vamal- (are- de)i nu %e
re%e%( 0n produ%ele (ompen%atoare- permit %au *a(iliteaz o/&inerea a(e%tor produ%e- (.iar da(
di%par total %au par&ial 0n (ur%ul *olo%irii lor.
+8, Prin produ%e (ompen%atoare %e 0n&elee toate produ%ele (are rezult din opera&iuni de
per*e(&ionare.
+6, Prin mr*uri e(.ivalente %e 0n&elee mr*urile romne)ti (are %unt utilizate 0n lo(ul mr*urilor de
import pentru *a/ri(area produ%elor (ompen%atoare.
+9, Prin rata de randament %e 0n&elee (antitatea %au pro(enta2ul de produ%e (ompen%atoare
o/&inute din per*e(&ionarea unor (antit&i determinate de mr*uri de import.
'R!. 138
+1, ;r*urile e(.ivalente tre/uie % *ie de a(eea)i (alitate )i % ai/ a(elea)i (ara(teri%ti(i (a
mr*urile de import. 4n anumite (azuri- %ta/ilite 0n reulamentul vamal- mr*urile e(.ivalente pot *i 0ntr6
un %tadiu de *a/ri(a&ie mai avan%at de(t mr*urile de import.
+2, 'utoritatea vamal permite (a:
a, produ%ele (ompen%atoare % *ie o/&inute din mr*uri e(.ivalente7
/, produ%ele (ompen%atoare o/&inute din mr*uri e(.ivalente % *ie e1portate din Romnia 0nainte
de a importa mr*urile de import.
+3, Cnd %e apli( di%pozi&iile alin. +2,- mr*urile de import %unt (on%iderate- 0n %(opuri vamale- (a
mr*uri e(.ivalente- iar mr*urile e(.ivalente (a mr*uri de import.
+5, Cnd %e apli( alin. +2, lit. /, )i produ%ele (ompen%atoare ar *i %u%(epti/ile de plata drepturilor
de e1port da( nu ar *i e1portate %au ree1portate 0n (adrul unei opera&iuni de per*e(&ionare a(tiv-
titularul autoriza&iei tre/uie % (on%tituie o aran&ie pentru a a%iura plata a(e%tor drepturi 0n
eventualitatea 0n (are importul mr*urilor nu %e e*e(tueaz 0n termenul prevzut.
+8, Prin reulamentul vamal %e pot adopta m%uri de%tinate % interzi(- % limiteze %au % *a(iliteze
opera&iunile e*e(tuate 0n temeiul alin. +2,.
'R!. 136
'utoriza&ia de per*e(&ionare a(tiv e%te emi% la (ererea per%oanei (are e*e(tueaz opera&iunile de
per*e(&ionare %au (are %e o(up de e*e(tuarea lor.
'R!. 139
'utoriza&ia de per*e(&ionare a(tiv %e a(ord numai:
a, per%oanelor %ta/ilite 0n Romnia. 'utoriza&ia %e poate a(orda )i per%oanelor %ta/ilite 0n a*ara
Romniei pentru importurile de natur ne(omer(ial7
/, (nd- *r % adu( atinere utilizrii mr*urilor men&ionate la art. 135 alin. +5, lit. d,- mr*urile de
import pot *i identi*i(ate 0n produ%ele (ompen%atoare %au- 0n (azul men&ionat la art. 138- (nd %e poate
veri*i(a 0ndeplinirea (ondi&iilor prevzute pentru mr*urile e(.ivalente7
(, (nd reimul de per*e(&ionare a(tiv poate (ontri/ui la (rearea unor (ondi&ii *avora/ile pentru
e1portul %au ree1portul produ%elor (ompen%atoare- (u (ondi&ia (a intere%ele e%en&iale ale
produ(torilor romni % nu *ie a*e(tate 0n mod ne*avora/il. Cazurile 0n (are (ondi&iile e(onomi(e %e
(on%ider 0ndeplinite %e %ta/ile%( prin reulamentul vamal.
'R!. 138
+1, 'utoritatea vamal %ta/ile)te termenul 0n (are produ%ele (ompen%atoare tre/uie % *ie e1portate
%au ree1portate ori % li %e atri/uie o alt de%tina&ie vamal. '(e%t termen tre/uie % &in %eama de
durata ne(e%ar pentru e*e(tuarea opera&iunilor de per*e(&ionare )i de livrare a produ%elor
(ompen%atoare.
+2, !ermenul prevzut la alin. +1, %e (al(uleaz de la data la (are mr*urile %trine %unt pla%ate %u/
reimul de per*e(&ionare a(tiv. 'utoritatea vamal poate a(orda prelunirea termenului 0n urma unei
(ereri 2u%ti*i(ate depu%e de titularul autoriza&iei. $in ra&iuni de %impli*i(are %e poate de(ide (a un
termen (are 0n(epe 0n (ur%ul unei luni (alendari%ti(e %au al unui trime%tru % %e 0n(.eie 0n ultima zi a
unei luni (alendari%ti(e ulterioare- re%pe(tiv a unui trime%tru ulterior.
+3, Cnd %e apli( prevederile art. 138 alin. +2, lit. /,- autoritatea vamal %ta/ile)te termenul 0n (are
mr*urile %trine tre/uie de(larate pentru reim. '(e%t termen 0n(epe la data a((eptrii de(lara&iei de
e1port pentru produ%ele (ompen%atoare o/&inute din mr*urile e(.ivalente (ore%punztoare.
+5, 'utoritatea vamal poate % prevad termene %pe(i*i(e 0n (azul unor opera&iuni de per*e(&ionare
%au pentru anumite mr*uri de import.
'R!. 13:
+1, 'utoritatea vamal %ta/ile)te *ie rata de randament a opera&iunii- *ie- (nd e%te (azul- metoda de
determinare a a(e%tei rate. Rata de randament e%te propu% de titularul opera&iunii pe /aza (ondi&iilor
reale 0n (are %e e*e(tueaz %au urmeaz % %e e*e(tueze opera&iunea de per*e(&ionare.
+2, 4n (azuri 2u%ti*i(ate- pentru opera&iuni de per*e(&ionare a(tiv (are %e e*e(tueaz uzual 0n (ondi&ii
te.ni(e /ine de*inite- (u mr*uri avnd (ara(teri%ti(i %en%i/il (on%tante- din (are rezult produ%e
(ompen%atoare de o (alitate uni*orm- %e poate %ta/ili- potrivit reulamentului vamal- o rat de
randament %tandard- pe /aza unor date reale- (uno%(ute )i determinate 0n preala/il de titularul
opera&iunii.
'R!. 150
Cazurile )i (ondi&iile 0n (are mr*urile a*late 0n a(eea)i %tare %au produ%ele (ompen%atoare %unt
(on%iderate a *i *o%t pu%e 0n li/er (ir(ula&ie %e %ta/ile%( prin reulamentul vamal.
'R!. 151
+1, 4n (azul na)terii unei datorii vamale- (uantumul a(e%teia %e determin pe /aza elementelor de
ta1are (ore%punztoare mr*urilor de import 0n momentul a((eptrii de(lara&iei de pla%are a a(e%tor
mr*uri %u/ reim de per*e(&ionare a(tiv.
+2, $a( 0n momentul men&ionat la alin. +1, mr*urile de import 0ndepline%( (ondi&iile pentru a
/ene*i(ia de tratamentul tari*ar pre*eren&ial 0n (adrul (ontinentelor %au al pla*oanelor tari*are- a(e%tea
pot /ene*i(ia de tratamentul tari*ar pre*eren&ial prevzut pentru mr*uri identi(e 0n momentul a((eptrii
de(lara&iei vamale de punere 0n li/er (ir(ula&ie.
'R!. 152
Prin e1(ep&ie de la prevederile art. 151- produ%ele (ompen%atoare:
a, %unt %upu%e drepturilor de import (ore%punztoare- (nd %unt pu%e 0n li/er (ir(ula&ie )i %e
re%e%( 0n li%ta prevzut de reulamentul vamal- 0n m%ura 0n (are ele %unt propor&ionale (u partea
e1portat a produ%elor (ompen%atoare nein(lu%e pe a(ea%t li%t. !itularul autoriza&iei are 0n% dreptul
% %oli(ite (a ta1area pentru a(ele produ%e % *ie e*e(tuat 0n (ondi&iile men&ionate la art. 1517
/, %unt %upu%e drepturilor de import (ore%punztoare (nd %unt %upu%e ta1rii %ta/ilite prin politi(a
ari(ol )i %unt 0ndeplinite (ondi&iile prevzute 0n reulamentul vamal7
(, %unt %upu%e drepturilor de import determinate 0n (on*ormitate (u relementrile apli(a/ile
reimului vamal 0n (auz %au 0n materie de zone li/ere %au antrepozite li/ere- (nd au *o%t pla%ate
%u/ un reim %u%pen%iv %au 0ntr6o zon li/er ori antrepozit li/er. !itularul autoriza&iei are 0n% dreptul
% %oli(ite (a ta1area % *ie e*e(tuat potrivit art. 151 %au- 0n (azurile (nd produ%elor (ompen%atoare
li %6a atri/uit o de%tina&ie vamal- alta de(t tran%*ormarea %u/ (ontrol vamal- (uantumul drepturilor de
import per(epute % *ie (el pu&in eal (u (el (al(ulat (on*orm art. 1517
d, pot *i %upu%e relementrilor privind %ta/ilirea drepturilor prevzute pentru reimul de
tran%*ormare %u/ (ontrol vamal (nd mr*urile de import ar *i putut *i pla%ate %u/ a(e%t reim7
e, /ene*i(iaz de tratament tari*ar *avora/il 0n *un(&ie de de%tina&ia lor *inal- (nd a(e%t tratament
e%te prevzut pentru mr*uri identi(e importate7
*, %unt %(utite de drepturi de import (nd o a%t*el de %(utire e%te prevzut- prin lee- pentru mr*uri
identi(e importate.
'R!. 153
+1, Produ%ele (ompen%atoare ori mr*urile a*late 0n a(eea)i %tare pot *a(e o/ie(tul unui e1port
temporar- total %au par&ial- 0n %(opul per*e(&ionrii (omplementare e*e(tuate 0n a*ara teritoriului vamal
al Romniei- (u (ondi&ia o/&inerii unei autoriza&ii )i (u re%pe(tarea prevederilor privind reimul de
per*e(&ionare pa%iv.
+2, Cnd ia na)tere o datorie vamal privind produ%ele reimportate- autoritatea vamal 0n(a%eaz:
a, drepturile de import pentru produ%ele (ompen%atoare %au mr*urile a*late 0n a(eea)i %tare
men&ionate la alin. +1,- (al(ulate 0n (on*ormitate (u prevederile art. 151 )i 1527
/, drepturile de import pentru produ%ele reimportate dup per*e(&ionare 0n a*ara teritoriului vamal al
Romniei- al (ror (uantum %e (al(uleaz 0n (on*ormitate (u di%pozi&iile privind reimul de
per*e(&ionare pa%iv 0n a(elea)i (ondi&ii (are %6ar apli(a da( produ%ele e1portate %u/ a(e%t din urm
reim ar *i *o%t pu%e 0n li/er (ir(ula&ie 0nainte (a a(e%t e1port % ai/ lo(.
'R!. 155
+1, <i%temul (u ram/ur%are poate *i utilizat pentru toate mr*urile. '(e%t %i%tem nu poate *i utilizat
(nd- 0n momentul a((eptrii de(lara&iei de punere 0n li/er (ir(ula&ie:
a, mr*urile de import %unt %upu%e unor re%tri(&ii (antitative la import7
/, mr*urile de import /ene*i(iaz de o m%ur tari*ar 0n (adrul (ontinentelor7
(, pentru mr*urile de import e%te ne(e%ar prezentarea unei li(en&e de import %au e1port ori a unui
(erti*i(at prevzut de relementrile privind politi(a ari(ol7
d, a *o%t %ta/ilit o re%tituire la e1port %au o ta1 la e1port pentru produ%ele (ompen%atoare.
+2, Ram/ur%area drepturilor de import nu e%te permi% ni(i 0n (azul 0n (are- 0n momentul a((eptrii
de(lara&iei de e1port pentru produ%ele (ompen%atoare- a(e%te produ%e ne(e%it prezentarea unui
(erti*i(at de import %au de e1port ori %6a %ta/ilit o re%tituire %au o ta1 la e1port pentru a(e%tea.
+3, Prin reulamentul vamal %e pot %ta/ili derori de la prevederile alin. +1, )i +2,.
'R!. 158
+1, 4n de(lara&ia de punere 0n li/er (ir(ula&ie tre/uie % %e indi(e *aptul ( %e utilizeaz %i%temul de
ram/ur%are )i % *ie *urnizate datele de re*erin& ale autoriza&iei.
+2, La (ererea autorit&ii vamale- autoriza&ia men&ionat la alin. +1, %e ane1eaz la de(lara&ia de
punere 0n li/er (ir(ula&ie.
'R!. 156
4n (adrul %i%temului (u ram/ur%are nu %e apli( di%pozi&iile art. 138 alin. +2, lit. /,- alin. +3, )i +5,- art.
138 alin. +3,- art. 150- 151 )i art. 152 lit. /, )i d,- pre(um )i art. 15:.
'R!. 159
+1, !itularul autoriza&iei poate %oli(ita ram/ur%area %au remiterea drepturilor de import (nd poate
dovedi- 0n (on*ormitate (u (erin&ele autorit&ii vamale- ( mr*urile de import pu%e 0n li/er (ir(ula&ie 0n
(adrul %i%temului (u ram/ur%are %u/ *orm de produ%e (ompen%atoare %au mr*uri 0n a(eea)i %tare au
*o%t:
a, *ie e1portate7
/, *ie pla%ate- 0n vederea ree1portului ulterior- %u/ reimul de tranzit- reimul de antrepozitare
vamal- reimul de admitere temporar %au reimul de per*e(&ionare a(tiv 0n %i%tem (u %u%pendare
%au 0ntr6o zon li/er %au antrepozit li/er.
+2, $i%pozi&iile alin. +1, lit. /, %e apli( 0n (azul 0n (are au *o%t 0ndeplinite toate (ondi&iile de utilizare
a reimului.
+3, 4n %(opul atri/uirii unei de%tina&ii vamale 0n (on*ormitate (u alin. +1, lit. /,- produ%ele
(ompen%atoare %au mr*urile de import a*late 0n a(eea)i %tare %unt (on%iderate mr*uri %trine.
+5, !ermenul 0n (are tre/uie % %e depun (ererea de ram/ur%are %e %ta/ile)te prin reulamentul
vamal.
+8, Cnd produ%ele (ompen%atoare %au mr*urile a*late 0n a(eea)i %tare- pla%ate %u/ un reim
vamal %au 0ntr6o zon li/er %au antrepozit li/er- potrivit alin. +1,- %unt pu%e 0n li/er (ir(ula&ie-
(uantumul drepturilor de import ram/ur%ate %au remi%e %e (on%ider a (on%titui (uantumul datoriei
vamale.
+6, 4n %(opul %ta/ilirii (uantumului drepturilor de import (e tre/uie ram/ur%ate %au remi%e-
prevederile art. 152 lit. a, %e apli( 0n mod (ore%punztor.
'R!. 158
E1portul temporar al produ%elor (ompen%atoare realizat (on*orm art. 153 alin. +1, nu %e (on%ider
(a e1port- 0n %en%ul art. 159- (u e1(ep&ia (azului (nd a(ele produ%e nu %unt reimportate 0n Romnia
0n perioada prevzut.
'R!. 15:
Reimul de per*e(&ionare a(tiv 0n %i%temul (u %u%pendare %e apli( )i pentru (a produ%ele
(ompen%atoare % /ene*i(ieze de %(utirea de drepturi de e1port 0n (are %e 0n(adreaz produ%ele
identi(e o/&inute din mr*uri romne)ti 0n lo(ul mr*urilor de import.
<EC="#NE' a 86a
!ran%*ormarea %u/ (ontrol vamal
'R!. 180
Reimul de tran%*ormare %u/ (ontrol vamal permite (a mr*urile %trine % *ie utilizate pe teritoriul
vamal al Romniei pentru a *i %upu%e unor opera&iuni (are le modi*i( natura %au %tarea- *r % *ie
%upu%e drepturilor de import %au m%urilor de politi( (omer(ial. Reimul permite punerea lor 0n
li/er (ir(ula&ie (u plata drepturilor de import datorate pentru mr*urile rezultate din opera&iunile de
tran%*ormare. '(e%tea %unt denumite produ%e tran%*ormate.
'R!. 181
Cazurile )i (ondi&iile %pe(i*i(e 0n (are %e poate *olo%i reimul de tran%*ormare %u/ (ontrol vamal %e
%ta/ile%( prin reulamentul vamal.
'R!. 182
'utoriza&ia pentru tran%*ormare %u/ (ontrol vamal %e a(ord la (ererea per%oanei (are e*e(tueaz
tran%*ormarea %au (are %e o(up de e*e(tuarea a(e%teia.
'R!. 183
'utoriza&ia pentru tran%*ormare %u/ (ontrol vamal %e a(ord numai:
a, per%oanelor %ta/ilite 0n Romnia7
/, (nd mr*urile de import pot *i identi*i(ate 0n produ%ele tran%*ormate7
(, (nd natura %au %tarea mr*urilor din momentul pla%rii lor %u/ reim nu mai poate *i re(on%tituit
e(onomi( dup tran%*ormare7
d, (nd utilizarea reimului nu poate avea drept (on%e(in& eludarea e*e(telor relementrilor
privind oriinea )i a re%tri(&iilor (antitative apli(a/ile mr*urilor importate7
e, (nd %unt 0ndeplinite (ondi&iile ne(e%are (a reimul % a2ute la (rearea %au men&inerea a(tivit&ii
de tran%*ormare a mr*urilor 0n Romnia- *r % adu( atinere 0n mod vdit intere%elor e(onomi(e
ale produ(torilor na&ionali de mr*uri %imilare. Prin reulamentul vamal %e %ta/ile%( (azurile 0n (are
a(e%te (ondi&ii e(onomi(e %e (on%ider 0ndeplinite.
'R!. 185
$i%pozi&iile art. 138 alin. +1,- +2, )i +5, )i ale art. 13: %e apli( 0n mod (ore%punztor.
'R!. 188
Cnd ia na)tere o datorie vamal pentru mr*urile a*late 0n a(eea)i %tare %au pentru produ%ele (are
%unt 0n %tadii intermediare de tran%*ormare (omparativ (u (eea (e %6a prevzut 0n autoriza&ie-
(uantumul a(e%tei datorii %e %ta/ile)te pe /aza elementelor de ta1are (ore%punztoare mr*urilor de
import 0n momentul a((eptrii de(lara&iei de pla%are a mr*urilor %u/ reimul de tran%*ormare %u/
(ontrol vamal.
'R!. 186
+1, 4n (azurile 0n (are mr*urile de import 0ndeplineau (ondi&iile pentru a /ene*i(ia de un tratament
tari*ar pre*eren&ial (nd au *o%t pla%ate %u/ reimul de tran%*ormare %u/ (ontrol vamal )i (nd a(e%t
tratament tari*ar pre*eren&ial e%te apli(a/il produ%elor identi(e (u produ%ele tran%*ormate pu%e 0n li/er
(ir(ula&ie- drepturile de import la (are %unt %upu%e produ%ele tran%*ormate %e (al(uleaz prin apli(area
ta1ei pentru tratamentul tari*ar pre*eren&ial re%pe(tiv.
+2, $a( tratamentul tari*ar pre*eren&ial men&ionat la alin. +1, e%te prevzut pentru mr*urile de
import 0n (adrul (ontinentelor tari*are %au pla*oanelor tari*are- apli(area ta1ei men&ionate la alin. +1,
(u privire la produ%ele tran%*ormate e%te- de a%emenea- %upu% (ondi&iei (a re%pe(tivul tratament
tari*ar pre*eren&ial % *ie apli(a/il mr*urilor de import 0n momentul a((eptrii de(lara&iei de punere 0n
li/er (ir(ula&ie. 4n a(e%t (az- (antit&ii de mr*uri de import utilizate 0n mod real la *a/ri(area
produ%elor tran%*ormate pu%e 0n li/er (ir(ula&ie i %e apli( (ontinentele %au pla*oanele tari*are 0n
vioare la momentul a((eptrii de(lara&iei de punere 0n li/er (ir(ula&ie )i nu %e pro(edeaz la
apli(area (ontinentelor %au pla*oanelor tari*are de%(.i%e pentru produ%ele identi(e (u produ%ele
tran%*ormate.
<EC="#NE' a 66a
'dmiterea temporar
'R!. 189
Reimul de admitere temporar permite utilizarea pe teritoriul vamal al Romniei- (u e1onerarea
total %au par&ial de drepturi de import )i *r a *i %upu%e m%urilor de politi( (omer(ial- a
mr*urilor %trine de%tinate ree1portului- *r % *i %u*erit vreo modi*i(are 0n a*ara depre(ierii normale
datorate utilizrii lor.
'R!. 188
'utoriza&ia de admitere temporar %e a(ord la (ererea per%oanei (are utilizeaz mr*urile %au (are
%e o(up (a a(e%tea % *ie utilizate.
'R!. 18:
'utoritatea vamal re*uz a(ordarea reimului de admitere temporar (nd e%te impo%i/il % %e
a%iure identi*i(area mr*urilor de import. 'utoritatea vamal poate 0n% autoriza utilizarea reimului
de admitere temporar *r a%iurarea identi*i(rii mr*urilor (nd- avnd 0n vedere natura a(e%tora
%au a opera&iunilor de 0ndeplinit- a/%en&a m%urilor de identi*i(are nu poate du(e la o *olo%ire a/uziv
a reimului.
'R!. 160
+1, 'utoritatea vamal %ta/ile)te termenul 0n (are mr*urile de import tre/uie % *ie ree1portate %au
% li %e dea o alt de%tina&ie vamal. !ermenul apro/at tre/uie % *ie %u*i(ient pentru (a o/ie(tivul
utilizrii autorizate % *ie atin%.
+2, !ermenul ma1im 0n (are mr*urile pot rmne 0n reimul de admitere temporar e%te de 25 de
luni. 'utoritatea vamal poate %ta/ili redu(erea termenului- (u a(ordul per%oanei 0n (auz.
+3, 'utoritatea vamal poate- numai 0n 0mpre2urri e1(ep&ionale- la (ererea per%oanei 0n (auz )i 0n
limite ra&ionale- % prelunea%( termenul prevzut la alin. +2, pentru a permite utilizarea autorizat.
'R!. 161
Cazurile )i (ondi&iile %pe(iale 0n (are reimul de admitere temporar poate *i utilizat (u e1onerare
total de drepturi de import %e %ta/ile%( prin reulamentul vamal.
'R!. 162
+1, #tilizarea reimului de admitere temporar (u e1onerare par&ial de drepturi de import %e a(ord
pentru mr*urile (are nu %unt prevzute la art. 161 %au (are- (.iar da( %unt men&ionate- nu
0ndepline%( toate (ondi&iile prevzute 0n arti(olul re%pe(tiv pentru a(ordarea admiterii temporare (u
e1onerare total de drepturi de import.
+2, Prin reulamentul vamal %e %ta/ile%( li%ta mr*urilor pentru (are nu poate *i utilizat reimul de
admitere temporar (u e1onerare par&ial de drepturi de import- pre(um )i (ondi&iile 0n (are %e poate
re(ure la a(e%t reim.
'R!. 163
+1, Cuantumul drepturilor de import de pltit pentru mr*urile pla%ate %u/ reimul de admitere
temporar (u e1onerare par&ial de drepturi de import %e %ta/ile)te la 3E- pentru *ie(are lun %au
*ra(&ie de lun 0n (are mr*urile %unt pla%ate %u/ reimul de admitere temporar (u e1onerare par&ial
de drepturi- din (uantumul drepturilor (are ar *i *o%t pltite da( a%t*el de mr*uri ar *i *o%t pu%e 0n li/er
(ir(ula&ie la data la (are au *o%t pla%ate %u/ reimul de admitere temporar.
+2, Cuantumul drepturilor de import de 0n(a%at nu 0l poate dep)i pe a(ela (are ar *i tre/uit 0n(a%at
da( mr*urile re%pe(tive ar *i *o%t pu%e 0n li/er (ir(ula&ie la data la (are au *o%t pla%ate %u/ reimul
de admitere temporar- *r % %e ia 0n (on%iderare ma2orrile de 0ntrziere (are ar putea *i apli(ate.
+3, !ran%*erul drepturilor )i o/lia&iilor (are de(ur din reimul de admitere temporar- (on*orm
prevederilor art. 112- nu pre%upune apli(area a(elora)i m%uri de e1onerare pentru *ie(are dintre
perioadele de utilizare avute 0n vedere.
+5, Cnd tran%*erul men&ionat la alin. +3, %e e*e(tueaz (u e1onerare par&ial pentru am/ii titulari
autoriza&i % utilizeze reimul 0n a(eea)i lun- titularul autoriza&iei ini&iale e%te o/liat % pltea%(
(uantumul drepturilor de import pentru 0ntreaa lun.
'R!. 165
+1, Cnd ia na)tere o datorie vamal pentru mr*urile de import- (uantumul unei a%t*el de datorii %e
%ta/ile)te pe /aza elementelor de ta1are (ore%punztoare a(e%tor mr*uri 0n momentul a((eptrii
de(lara&iei de pla%are a mr*urilor %u/ reimul de admitere temporar. Cu toate a(e%tea- (nd
di%pozi&iile men&ionate la art. 161 prevd a%t*el- (uantumul datoriei %e determin pe /aza elementelor
de ta1are (ore%punztoare mr*urilor 0n (auz apli(a/ile 0n momentul na)terii datoriei vamale.
+2, 4n (azul 0n (are- din alte ra&iuni de(t (ele de pla%are a mr*urilor %u/ reimul de admitere
temporar (u e1onerare par&ial de drepturi de import- ia na)tere o datorie vamal pentru mr*urile
pla%ate %u/ reimul men&ionat- (uantumul a(e%teia e%te eal (u di*eren&a dintre (uantumul drepturilor
(al(ulate (on*orm alin. +1, )i al (elor de pltit- (on*orm art. 163.
<EC="#NE' a 96a
Per*e(&ionarea pa%iv
'R!. 168
+1, Reimul de per*e(&ionare pa%iv permite (a mr*urile romne)ti % *ie e1portate temporar de pe
teritoriul vamal al Romniei pentru a *i %upu%e unor opera&iuni de per*e(&ionare- iar produ%ele rezultate
din a(e%te opera&iuni % *ie pu%e 0n li/er (ir(ula&ie (u e1onerare total %au par&ial de drepturi de
import.
+2, $i%pozi&iile alin. +1, nu 0nltur apli(area prevederilor (are relementeaz domenii %pe(i*i(e
privind %i%temul de %(.im/uri %tandard prevzut 0n prezenta %e(&iune %au la art. 153.
+3, E1portul temporar al mr*urilor romne)ti atrae apli(area drepturilor de e1port- a m%urilor de
politi( (omer(ial )i a altor *ormalit&i prevzute pentru %(oaterea mr*urilor romne)ti 0n a*ara
teritoriului vamal al Romniei.
+5, 4n %en%ul prezentei %e(&iuni- prin:
a, mr*uri de e1port temporar %e 0n&elee mr*urile pla%ate %u/ reimul de per*e(&ionare pa%iv7
/, opera&iuni de per*e(&ionare %e 0n&elee opera&iunile men&ionate la art. 135 alin. +5, lit. a, 6 (,7
(, produ%e (ompen%atoare %e 0n&elee toate produ%ele (are rezult din opera&iunile de
per*e(&ionare7
d, rata de randament %e 0n&elee (antitatea %au pro(enta2ul de produ%e (ompen%atoare o/&inute
prin per*e(&ionarea unei (antit&i date de mr*uri de e1port temporar.
'R!. 166
+1, Nu pot *i pla%ate 0n reim de per*e(&ionare pa%iv mr*urile romne)ti:
a, al (ror e1port impli( ram/ur%area %au remiterea drepturilor de import7
/, (are- 0naintea e1portului- au *o%t pu%e 0n li/er (ir(ula&ie (u e1onerare total de drepturi de
import- 0n *un(&ie de de%tina&ia lor *inal- att timp (t (ondi&iile pentru a(ordarea unei a%t*el de
e1onerri (ontinu % %e apli(e7
(, al (ror e1port impli( a(ordarea ram/ur%rilor la e1port %au pentru (are- potrivit relementrilor
privind politi(a ari(ol- %e a(ord un alt avanta2 *inan(iar de(t a(e%te ram/ur%ri.
+2, Prin reulamentul vamal %e pot %ta/ili derori de la prevederile alin. +1, lit. /,.
'R!. 169
+1, 'utoriza&ia de per*e(&ionare pa%iv %e emite la (ererea per%oanei (are %e o(up de 0ndeplinirea
opera&iunilor de per*e(&ionare.
+2, 'utoriza&ia de per*e(&ionare pa%iv poate *i a(ordat )i unei alte per%oane de(t (ea prevzut
la alin. +1, pentru mr*urile de oriine romn- 0n %en%ul titlului "" (ap. "" %e(&iunea 1- (nd opera&iunea
de per*e(&ionare (on%t 0n 0n(orporarea a(elor mr*uri 0n mr*uri o/&inute 0n a*ara Romniei )i
importate (a produ%e (ompen%atoare- (u (ondi&ia (a utilizarea a(e%tui reim % (ontri/uie la
promovarea vnzrii mr*urilor de e1port- *r % adu( atinere intere%elor e%en&iale ale
produ(torilor romni de produ%e identi(e %au %imilare (u produ%ele (ompen%atoare importate.
+3, Cazurile )i modalit&ile 0n (are %e apli( alin. +2, %e %ta/ile%( prin reulamentul vamal.
'R!. 168
'utoriza&ia %e a(ord numai:
a, per%oanelor %ta/ilite 0n Romnia7
/, (nd %e poate %ta/ili *aptul ( produ%ele (ompen%atoare rezult din per*e(&ionarea mr*urilor de
e1port temporar. Cazurile )i (ondi&iile 0n (are %e pot apli(a derori de la prezenta di%pozi&ie %unt
prevzute 0n reulamentul vamal7
(, (nd utilizarea reimului de per*e(&ionare pa%iv nu e%te de natur % adu( atinere 0n mod
%erio% intere%elor e%en&iale ale produ(torilor romni.
'R!. 16:
+1, 'utoritatea vamal %ta/ile)te termenul 0n (are produ%ele (ompen%atoare tre/uie % *ie
reimportate pe teritoriul vamal al Romniei. '(e%t termen %e prelune)te 0n urma depunerii- 0nainte de
e1pirarea termenului ini&ial- a unei (ereri 2u%ti*i(ate a titularului autoriza&iei.
+2, 'utoritatea vamal %ta/ile)te *ie rata de randament a opera&iunii- *ie- (nd e%te ne(e%ar-
modalitatea de %ta/ilire a a(e%teia.
'R!. 190
+1, E1onerarea total %au par&ial de drepturi de import prevzut la art. 191 alin. +1, %e a(ord
numai (nd produ%ele (ompen%atoare %unt de(larate pentru punerea 0n li/er (ir(ula&ie 0n numele %au
pe %eama:
a, titularului autoriza&iei7 %au
/, a ori(rei alte per%oane %ta/ilite 0n Romnia- (u (ondi&ia (a a(ea per%oan % *i o/&inut
(on%im&mntul titularului autoriza&iei- iar (ondi&iile autorizrii % *ie 0ndeplinite.
+2, E1onerarea total %au par&ial de drepturi de import nu %e a(ord (nd una dintre (ondi&iile %au
o/lia&iile leate de reimul de per*e(&ionare pa%iv nu e%te 0ndeplinit- 0n a*ar de (azul 0n (are %e
%ta/ile)te ( ne(on(ordan&ele nu au un e*e(t %emni*i(ativ 0n *un(&ionarea (ore(t a reimului de
per*e(&ionare pa%iv.
'R!. 191
+1, E1onerarea total %au par&ial de drepturi de import prevzut la art. 168 (on%t 0n dedu(erea
din (uantumul drepturilor de import- a*erente produ%elor (ompen%atoare pu%e 0n li/er (ir(ula&ie- a
(uantumului drepturilor de import (are ar *i apli(a/ile la a(eea)i dat mr*urilor de e1port temporar-
da( a(e%tea ar *i importate pe teritoriul vamal al Romniei din &ara 0n (are a avut lo( opera&iunea de
per*e(&ionare %au ultima opera&iune de per*e(&ionare.
+2, Cuantumul (e tre/uie dedu% 0n temeiul prevederilor alin. +1, %e (al(uleaz pe /aza (antit&ii )i a
*elului mr*urilor 0n (auz- la data a((eptrii de(lara&iei de pla%are %u/ reimul de per*e(&ionare pa%iv
)i pe /aza altor elemente de ta1are apli(a/ile la data a((eptrii de(lara&iei de punere 0n li/er
(ir(ula&ie a produ%elor (ompen%atoare.
+3, >aloarea mr*urilor de e1port temporar e%te (ea 0n%(ri% 0n de(lara&ia vamal de pla%are %u/
reimul de per*e(&ionare pa%iv %au- da( nu e%te po%i/il determinarea valorii 0n a(e%t mod- valoarea
%e determin prin di*eren&a dintre valoarea 0n vam a produ%elor (ompen%atoare )i (o%turile de
per*e(&ionare 2u%ti*i(ate prin do(umente.
+5, $a( 0nainte de a *i pla%ate %u/ reimul de per*e(&ionare pa%iv mr*urile de e1port temporar au
*o%t pu%e 0n li/er (ir(ula&ie la o ta1 redu% 0n *un(&ie de de%tina&ia lor *inal )i att timp (t (ondi&iile
de a(ordare a a(e%tei ta1e redu%e (ontinu % %e apli(e- (uantumul de dedu% e%te (uantumul
drepturilor de import 0n(a%at la punerea 0n li/er (ir(ula&ie a mr*urilor. Prin reulamentul vamal %e
%ta/ile%( )i alte (o%turi (are nu %e iau 0n (on%iderare la (al(ularea (uantumului (are tre/uie dedu%.
+8, Cnd mr*urile de e1port temporar ar putea /ene*i(ia- la punerea 0n li/er (ir(ula&ie- de o ta1
redu% %au zero- 0n *un(&ie de de%tina&ia lor *inal- a(ea%t ta1 %e ia 0n (on%iderare (u (ondi&ia (a
mr*urile % *i %u*erit a(elea)i opera&iuni (a opera&iunile prevzute pentru o a%t*el de de%tina&ie 0n &ara
0n (are a avut lo( opera&iunea de per*e(&ionare %au ultima opera&iune de per*e(&ionare.
+6, $a( produ%ele (ompen%atoare /ene*i(iaz de o m%ur tari*ar pre*eren&ial- 0n %en%ul art. 56
lit. d, %au e,- iar a(ea%t m%ur e1i%t pentru mr*urile (are %e 0n(adreaz la a(ela)i (od tari*ar (a )i
mr*urile de e1port temporar- pro(entul drepturilor de import de luat 0n (on%iderare la %ta/ilirea
(uantumului de dedu% (on*orm alin. +1, e%te a(ela (are %6ar apli(a da( mr*urile de e1port temporar
ar 0ndeplini (ondi&iile 0n (are %e apli( m%ura pre*eren&ial.
+9, Prezentul arti(ol nu 0nltur apli(area prevederilor adoptate de Romnia 0n %(.im/ul de mr*uri
(u alte &ri- (are %ta/ile%( e1onerarea de drepturi de import a anumitor produ%e (ompen%atoare.
'R!. 192
+1, Cnd %(opul opera&iunii de per*e(&ionare e%te repararea mr*urilor de e1port temporar- a(e%tea
%unt pu%e 0n li/er (ir(ula&ie (u e1onerare total de drepturi de import (nd mr*urile au *o%t reparate
(u titlu ratuit *ie datorit unei o/lia&ii (ontra(tuale %au leale (are de(ure dintr6o aran&ie- *ie
datorit e1i%ten&ei unui vi(iu de *a/ri(a&ie.
+2, $i%pozi&iile alin. +1, nu %e apli( 0n (azul 0n (are de*e(tul a *o%t luat 0n (on%iderare 0n momentul
0n (are mr*urile 0n (auz au *o%t pu%e pentru prima oar 0n li/er (ir(ula&ie.
'R!. 193
+1, Cnd %(opul opera&iunii de per*e(&ionare e%te repararea mr*urilor de e1port temporar )i o a%t*el
de reparare %e e*e(tueaz (u titlu onero%- e1onerarea par&ial de drepturi de import prevzut la art.
168 (on%t 0n %ta/ilirea (uantumului drepturilor apli(a/ile- pe /aza elementelor de ta1are a*erente
produ%elor (ompen%atoare la data a((eptrii de(lara&iei de punere 0n li/er (ir(ula&ie a produ%elor
re%pe(tive )i lund 0n (on%iderare (a valoare 0n vam o valoare eal (u (o%turile de reparare- (u
(ondi&ia (a a(e%te (o%turi % reprezinte %inura plat e*e(tuat (tre titularul autoriza&iei )i % nu *ie
in*luen&ate de ni(i o letur 0ntre titular )i operator.
+2, Prin e1(ep&ie de la di%pozi&iile art. 191- prin reulamentul vamal %e pot %ta/ili (azurile )i (ondi&iile
%pe(i*i(e 0n (are mr*urile pot *i pu%e 0n li/er (ir(ula&ie 0n urma opera&iunii de per*e(&ionare pa%iv-
pentru (are (o%tul opera&iunii de per*e(&ionare e%te luat (a /az pentru evaluare 0n vederea apli(rii
!ari*ului vamal de import al Romniei.
'R!. 195
+1, Per*e(&ionarea pa%iv 0n %i%temul de %(.im/uri %tandard permite (a mar*a importat- denumit
0n (ontinuare produ% de 0nlo(uire- % 0nlo(uia%( un produ% (ompen%ator.
+2, 'utoritatea vamal apro/ utilizarea %i%temului de %(.im/uri %tandard (nd opera&iunea de
per*e(&ionare (on%t 0n repararea de mr*uri romne)ti- altele de(t (ele (are *a( o/ie(tul politi(ii
ari(ole %au al relementrilor %pe(i*i(e apli(a/ile anumitor mr*uri (e rezult din tran%*ormarea
produ%elor ari(ole.
+3, ?r a %e 0nltura apli(area prevederilor art. 19:- di%pozi&iile privind produ%ele (ompen%atoare
%e apli( )i produ%elor de 0nlo(uire.
+5, 'utoritatea vamal permite (a produ%ele de 0nlo(uire % *ie importate 0nainte de e1portul
mr*urilor de e1port temporar- pro(edura numindu6%e import anti(ipat. La importul anti(ipat al unui
produ% de 0nlo(uire %e (on%tituie o aran&ie (are % a(opere (uantumul drepturilor de import.
'R!. 198
+1, Produ%ele de 0nlo(uire tre/uie % %e 0n(adreze la a(ela)i (od tari*ar- % *ie de a(eea)i (alitate
(omer(ial )i % ai/ a(elea)i (ara(teri%ti(i te.ni(e (a mr*urile de e1port temporar- da( a(e%tea din
urm ar *i *o%t %upu%e opera&iunii de reparare 0n (auz.
+2, $a( mr*urile de e1port temporar au *o%t de2a *olo%ite 0naintea a(e%tui e1port- produ%ele de
0nlo(uire tre/uie % nu *ie produ%e noi. 'utoritatea vamal poate a(orda derori de la a(ea%t reul
da( produ%ul de 0nlo(uire a *o%t livrat ratuit *ie datorit unei o/lia&ii (ontra(tuale %au leale (are
de(ure dintr6o aran&ie- *ie datorit unui vi(iu de *a/ri(a&ie.
'R!. 196
<i%temul de %(.im/uri %tandard poate *i autorizat numai (nd e%te po%i/il % %e veri*i(e da( %unt
0ndeplinite (ondi&iile prevzute la art. 198.
'R!. 199
+1, 4n (azul importului anti(ipat- e1portul mr*urilor de e1port temporar %e realizeaz 0n termen de
dou luni de la data a((eptrii de (tre autoritatea vamal a de(lara&iei de punere 0n li/er (ir(ula&ie a
produ%elor de 0nlo(uire.
+2, 4n %itua&ii e1(ep&ionale- la %oli(itarea 2u%ti*i(at a titularului- autoritatea vamal poate preluni- 0n
limite rezona/ile- termenul prevzut la alin. +1,.
'R!. 198
4n (azul importului anti(ipat )i (nd %e apli( prevederile art. 191- (uantumul de dedu% %e determin
pe /aza elementelor de ta1are apli(a/ile mr*urilor de e1port temporar la data a((eptrii de(lara&iei de
pla%are %u/ a(e%t reim.
'R!. 19:
Prevederile art. 169 alin. +2, )i ale art. 168 lit. /, nu %e apli( 0n (azul %i%temului de %(.im/ de
mr*uri %tandard.
'R!. 180
$i%pozi&iile men&ionate 0n (adrul per*e(&ionrii pa%ive %unt apli(a/ile )i 0n %(opul punerii 0n apli(are a
m%urilor netari*are de politi( (omer(ial.
C'P. 3
E1portul
'R!. 181
+1, Reimul de e1port permite %(oaterea mr*urilor romne)ti 0n a*ara teritoriului vamal al Romniei.
Reimul de e1port atrae apli(area m%urilor de politi( (omer(ial- 0ndeplinirea *ormalit&ilor vamale
prevzute pentru e1portul mr*urilor- pre(um )i- dup (az- 0n(a%area ori(ror drepturi leal datorate.
+2, Cu e1(ep&ia mr*urilor pla%ate %u/ reimul de per*e(&ionare pa%iv- toate mr*urile romne)ti
de%tinate a *i e1portate tre/uie % *ie pla%ate %u/ reimul de e1port.
+3, Cazurile )i (ondi&iile 0n (are mr*urile (are pr%e%( teritoriul vamal al Romniei nu *a( o/ie(tul
unei de(lara&ii de e1port %e %ta/ile%( 0n reulamentul vamal.
+5, $e(lara&ia de e1port %e depune la /iroul vamal 0n a (rui raz de (ompeten& %e a*l %ediul
e1portatorului %au lo(ul 0n (are mr*urile %unt am/alate %au 0n(r(ate 0n vederea e1portului.
+8, Prin reulamentul vamal %e pot %ta/ili derori de la prevederile alin. +5,.
'R!. 182
Li/erul de vam pentru e1port %e a(ord (u (ondi&ia (a mr*urile 0n (auz % pr%ea%( teritoriul
vamal al Romniei 0n a(eea)i %tare 0n (are a(e%tea %e a*lau 0n momentul a((eptrii de(lara&iei de
e1port.
!"!L#L >"
'lte de%tina&ii vamale
C'P. 1
Fone li/ere )i antrepozite li/ere
<EC="#NE' 1
$i%pozi&ii enerale
'R!. 183
Fonele li/ere )i antrepozitele li/ere %unt pr&i din teritoriul vamal al Romniei %au in(inte %ituate pe
a(e%t teritoriu- %eparate de re%tul a(e%tuia- 0n (are:
a, mr*urile %trine %unt (on%iderate- 0n (eea (e prive)te apli(area drepturilor de import )i a
m%urilor de politi( (omer(ial la import- ( nu %e a*l pe teritoriul vamal al Romniei- att timp (t
nu %unt pu%e 0n li/er (ir(ula&ie- ni(i pla%ate %u/ un alt reim vamal- ni(i utilizate %au (on%umate 0n
alte (ondi&ii de(t (ele prevzute de relementrile vamale7
/, mr*urile romne)ti- 0n temeiul prevederilor leale (e relementeaz domenii %pe(i*i(e-
/ene*i(iaz- pe /aza pla%rii lor 0ntr6o zon li/er %au 0ntr6un antrepozit li/er- de m%urile leate de
e1portul mr*urilor.
'R!. 185
+1, Prin .otrre a Guvernului %e 0n*iin&eaz zonele li/ere )i %e determin limita eora*i( a
*ie(rei zone.
+2, 4n*iin&area antrepozitelor li/ere e%te autorizat de autoritatea vamal. "n(intele (are urmeaz a *i
de%emnate (a antrepozit li/er %e apro/ de (tre autoritatea vamal.
+3, Fonele li/ere tre/uie % *ie 0mpre2muite- (u e1(ep&ia (elor prevzute la art. 186. 'utoritatea
vamal %ta/ile)te pun(tele de intrare )i de ie)ire pentru *ie(are zon li/er %au antrepozit li/er.
+5, E*e(tuarea de (on%tru(&ii 0ntr6o zon li/er ne(e%it apro/area preala/il a autorit&ii vamale.
'R!. 188
+1, Perimetrele )i pun(tele de intrare )i de ie)ire ale zonelor li/ere- (u e1(ep&ia zonelor li/ere
de%emnate (on*orm prevederilor art. 186- )i ale antrepozitelor li/ere %unt %upu%e %uprave.erii
autorit&ii vamale.
+2, Per%oanele )i mi2loa(ele de tran%port (are intr %au pr%e%( zona li/er %au antrepozitul li/er
pot *i %upu%e (ontrolului vamal.
+3, '((e%ul 0ntr6o zon li/er %au antrepozit li/er poate *i interzi% de autoritatea vamal da(
per%oanele *izi(e %au 2uridi(e nu 2u%ti*i( intere%ul de a de%*)ura o a(tivitate li(it 0n a(ea zon %au
antrepozit.
+5, 'utoritatea vamal poate (ontrola mr*urile (are intr- ie% %au %ta&ioneaz 0n zona li/er %au
antrepozitul li/er. Pentru a *a(e po%i/il un a%t*el de (ontrol- o (opie a do(umentului de tran%port (are
0n%o&e)te mr*urile la intrarea )i ie)irea a(e%tora %e 0nmneaz autorit&ii vamale %au e%te &inut la
di%pozi&ia a(e%teia de (tre ori(e per%oan de%emnat 0n a(e%t %(op de autoritatea men&ionat. Cnd
%e %oli(it a(e%t (ontrol- mr*urile tre/uie pu%e la di%pozi&ie autorit&ii vamale.
'R!. 186
+1, 'utoritatea vamal poate de%emna zone li/ere 0n (are (ontroalele )i *ormalit&ile vamale %e
e*e(tueaz- iar di%pozi&iile 0n materie de datorie vamal %e apli( (on*orm (erin&elor reimului de
antrepozitare vamal.
+2, $i%pozi&iile privind zonele li/ere prevzute la art. 63 6 65- 188- 1:5- 1:8 )i 229 nu %e apli(
zonelor li/ere men&ionate la alin. +1,.
<EC="#NE' a 26a
Pla%area mr*urilor 0n zone li/ere %au antrepozite li/ere
'R!. 189
+1, 4ntr6o zon li/er %au antrepozit li/er pot *i pla%ate mr*uri %trine )i mr*uri romne)ti.
+2, 'utoritatea vamal poate (ere (a mr*urile (are prezint peri(ol %au pot % deterioreze alte
mr*uri ori (are- din alte motive- ne(e%it (ondi&ii %pe(iale pentru depozitare % *ie pla%ate 0n in(inte
dotate %pe(ial pentru a(ea%ta.
'R!. 188
+1, ?r a %e 0nltura apli(area di%pozi&iilor art. 188 alin. +5,- intrarea 0n zona li/er %au 0n
antrepozitul li/er a mr*urilor nu tre/uie % *a( ni(i o/ie(tul prezentrii lor autorit&ii vamale )i ni(i al
depunerii unei de(lara&ii vamale.
+2, <unt prezentate autorit&ii vamale )i *a( o/ie(tul *ormalit&ilor vamale mr*urile (are:
a, au *o%t pla%ate %u/ un reim vamal (are %e 0n(.eie (nd a(e%tea intr 0ntr6o zon li/er %au
antrepozit li/er. Cu toate a(e%tea- 0n (azul 0n (are reimul vamal 0n (auz permite e1(eptarea de la
o/lia&ia de a prezenta mr*urile- a(ea%t prezentare nu e%te %oli(itat7
/, au *o%t pla%ate 0ntr6o zon li/er %au 0ntr6un antrepozit li/er pe /aza unei de(izii de ram/ur%are
%au de remitere a drepturilor de import7
(, /ene*i(iaz de m%urile prevzute la art. 183 lit. /,7
d, %unt introdu%e din a*ara teritoriului vamal al Romniei dire(t 0ntr6o zon li/er %au 0ntr6un
antrepozit li/er.
+3, 'utoritatea vamal poate %oli(ita (a mr*urile %upu%e drepturilor de e1port %au altor di%pozi&ii (e
relementeaz e1portul % *ie anun&ate /iroului vamal.
+5, La (ererea pr&ii intere%ate- autoritatea vamal ate%t %tatutul vamal al mr*urilor pla%ate 0ntr6o
zon li/er %au 0ntr6un antrepozit li/er.
<EC="#NE' a 36a
?un(&ionarea zonelor li/ere )i a antrepozitelor li/ere
'R!. 18:
+1, $urata %ta&ionrii mr*urilor 0n zonele li/ere %au 0n antrepozitele li/ere e%te nelimitat.
+2, Pentru anumite mr*uri men&ionate la art. 183 lit. /, (are %unt (uprin%e 0n relementrile privind
politi(a ari(ol %e pot %ta/ili termene %pe(i*i(e prin reulamentul vamal.
'R!. 1:0
+1, @ri(e a(tivitate indu%trial- (omer(ial %au de %ervi(ii dintr6o zon li/er %au antrepozit li/er e%te
permi% (u re%pe(tarea (ondi&iilor prevzute 0n prezentul (od. E1er(itarea a(e%tor a(tivit&i e%te
noti*i(at 0n preala/il autorit&ii vamale.
+2, 'utoritatea vamal poate impune anumite interdi(&ii %au re%tri(&ii a%upra a(tivit&ilor men&ionate
la alin. +1,- &innd (ont de natura mr*urilor 0n (auz %au de (erin&ele %uprave.erii vamale.
+3, 'utoritatea vamal poate interzi(e e1er(itarea unei a(tivit&i 0ntr6o zon li/er %au 0ntr6un
antrepozit li/er per%oanelor (are nu o*er aran&iile ne(e%are re%pe(trii di%pozi&iilor prevzute de
prezentul (od.
'R!. 1:1
+1, Pe durata %ta&ionrii 0ntr6o zon li/er %au 0ntr6un antrepozit li/er- mr*urile %trine pot:
a, % *ie pu%e 0n li/er (ir(ula&ie- 0n (ondi&iile prevzute de a(e%t reim )i de di%pozi&iile privind
datoria vamal- (uprin%e 0n prezentul (apitol7
/, % *a( o/ie(tul manipulrilor uzuale prevzute la art. 12:- *r autorizare7
(, % *ie pla%ate %u/ reimul de per*e(&ionare a(tiv- (on*orm (ondi&iilor prevzute pentru a(e%t
reim7
d, % *ie pla%ate %u/ reimul de tran%*ormare %u/ (ontrol vamal- 0n (ondi&iile prevzute de a(e%t
reim7
e, % *ie pla%ate %u/ reimul de admitere temporar- 0n (ondi&iile prevzute de a(e%t reim7
*, % *ie a/andonate 0n *avoarea %tatului7
, % *ie di%tru%e- pe (.eltuiala de&intorului- (u (ondi&ia (a per%oana intere%at % *urnizeze
autorit&ii vamale toate in*orma&iile pe (are a(ea%ta le (on%ider ne(e%are.
+2, Cnd mr*urile %unt pla%ate %u/ unul dintre reimurile prevzute la alin. +1, lit. (,- d, %au e,-
autoritatea vamal poate- 0n m%ura 0n (are e%te ne(e%ar- % &in (ont de (ondi&iile de *un(&ionare )i
de %uprave.ere vamal ale zonelor li/ere %au antrepozitelor li/ere )i %6)i adapteze modalit&ile de
(ontrol prevzute.
'R!. 1:2
;r*urile romne)ti prevzute la art. 183 lit. /, (are %unt (uprin%e 0n relementrile privind politi(a
ari(ol pot % *a( o/ie(tul numai a(elor *orme de manipulare men&ionate la art. 12: alin. +2,. '(e%te
manipulri pot *i e*e(tuate *r autorizare.
'R!. 1:3
+1, Cnd di%pozi&iile art. 1:1 )i 1:2 nu %e apli(- mr*urile %trine )i (ele romne)ti men&ionate la
art. 183 lit. /, nu pot *i (on%umate %au utilizate 0n zonele li/ere %au antrepozitele li/ere.
+2, ?r a adu(e atinere di%pozi&iilor apli(a/ile rezervelor )i %to(urilor )i 0n m%ura 0n (are reimul
0n (auz prevede a%t*el- prevederile alin. +1, nu 0mpiedi( utilizarea %au (on%umul de mr*uri a (ror
punere 0n li/er (ir(ula&ie %au a (ror admitere temporar nu ar atrae apli(area drepturilor de import-
a m%urilor de politi( (omer(ial %au a m%urilor (uprin%e 0n relementrile privind politi(a ari(ol.
4n a(ea%t %itua&ie nu e%te ne(e%ar depunerea de(lara&iei de punere 0n li/er (ir(ula&ie %au de
admitere temporar. @ a%t*el de de(lara&ie e%te ne(e%ar 0n (azul 0n (are pentru mr*uri %e apli( un
(ontinent %au un pla*on.
'R!. 1:5
+1, Per%oanele (are de%*)oar o a(tivitate de depozitare- prelu(rare %au tran%*ormare- vnzare ori
(umprare de mr*uri 0ntr6o zon li/er %au 0ntr6un antrepozit li/er %unt o/liate % &in eviden&a
operativ a mr*urilor- 0n *orma apro/at de autoritatea vamal. ;r*urile %e 0nrei%treaz 0n eviden&a
operativ la momentul 0n (are %unt introdu%e 0n in(intele apar&innd unei a%t*el de per%oane. Eviden&a
operativ tre/uie % permit autorit&ii vamale % identi*i(e mr*urile )i % re*le(te mi)(area a(e%tora.
+2, 4n (azul tran%/ordrii mr*urilor 0n interiorul unei zone li/ere- 0nrei%trrile (are %e re*er la
a(e%tea %unt &inute la di%pozi&ia autorit&ii vamale. $epozitarea de %(urt durat a mr*urilor- 0n (adrul
unei a%t*el de tran%/ordri- e%te (on%iderat (a *(nd parte din opera&iunea de tran%/ordare. Cnd
mr*urile (are %o%e%( din a*ara teritoriului vamal al Romniei %unt pla%ate dire(t 0ntr6o zon li/er %au
0n (azul mr*urilor (are ie% dintr6o zon li/er pentru a pr%i dire(t teritoriul vamal al Romniei %e
depune de(lara&ia %umar prevzut la art. 60 6 62 %au la art. 201 6 205- dup (az.
<EC="#NE' a 56a
<(oaterea mr*urilor din zonele li/ere %au din antrepozitele li/ere
'R!. 1:8
?r a %e 0nltura apli(area di%pozi&iilor %pe(iale prevzute de relementrile vamale a*erente unor
domenii %pe(i*i(e- mr*urile (are pr%e%( o zon li/er %au un antrepozit li/er pot *i:
a, e1portate %au ree1portate 0n a*ara teritoriului vamal al Romniei7
/, introdu%e 0ntr6o alt parte a teritoriului vamal al Romniei. $i%pozi&iile titlului """- (u e1(ep&ia art.
92 6 96 0n (eea (e prive)te mr*urile romne)ti- %e apli( mr*urilor introdu%e 0n alte pr&i ale a(e%tui
teritoriu- (u e1(ep&ia (azurilor 0n (are mr*urile pr%e%( a(ea zon pe (ale maritim %au aerian *r
% *i *o%t pla%ate %u/ un reim de tranzit %au %u/ un alt reim vamal.
'R!. 1:6
+1, Cnd o datorie vamal %e na)te pentru o mar* %trin )i valoarea 0n vam a a(e%tei mr*i %e
/azeaz pe un pre& e*e(tiv pltit %au de pltit (are in(lude (.eltuielile de depozitare )i de (on%ervare a
mr*urilor pe durata %ta&ionrii lor 0n zona li/er %au 0n antrepozitul li/er- a(e%te (.eltuieli nu %e in(lud
0n valoarea 0n vam- (u (ondi&ia (a a(e%tea % *ie di%tin(te *a& de pre&ul e*e(tiv pltit %au de pltit
pentru mr*uri.
+2, Cnd mr*urile au *o%t %upu%e- 0ntr6o zon li/er %au 0ntr6un antrepozit li/er- unor manipulri
uzuale 0n %en%ul art. 12: alin. +1,- *elul mr*urilor- valoarea 0n vam )i (antitatea (are %e iau 0n
(on%iderare pentru determinarea (uantumului drepturilor de import %unt- la (ererea de(larantului- (ele
(are ar *i *o%t luate 0n (on%iderare la momentul na)terii datoriei vamale da( mr*urile nu ar *i *o%t
%upu%e manipulrilor 0n (auz. '(ea%t prevedere %e apli( (u (ondi&ia (a manipulrile 0n (auz % *i
*o%t autorizate de autoritatea vamal.
+3, Prin reulamentul vamal %e pot %ta/ili (ondi&ii )i %itua&ii de e1(eptare de la apli(area prevederilor
alin. +2,.
'R!. 1:9
+1, ;r*urilor romne)ti men&ionate la art. 183 lit. /, (are %unt (uprin%e 0n relementrile privind
politi(a ari(ol )i (are %unt pla%ate 0ntr6o zon li/er %au 0ntr6un antrepozit li/er tre/uie % li %e
atri/uie o de%tina&ie (on*orm a(elor relementri.
+2, 4n (azul 0n (are a%emenea mr*uri %unt reintrodu%e 0ntr6o alt parte a teritoriului vamal al
Romniei %au da( nu %6a *(ut ni(i o %oli(itare pentru a li %e atri/ui o de%tina&ie (on*orm alin. +1,-
pn la e1pirarea termenului prevzut la art. 18: alin. +2, autoritatea vamal ia m%urile prevzute de
relementrile domeniului %pe(ial (u privire la nere%pe(tarea de%tina&iei.
'R!. 1:8
+1, 4n (azul introdu(erii %au reintrodu(erii mr*urilor 0n alte pr&i ale teritoriului vamal al Romniei
%au al pla%rii lor %u/ un reim vamal- ate%tarea men&ionat la art. 188 alin. +5, poate *i utilizat (a
dovad a %tatutului vamal romn %au %trin al a(e%tor mr*uri.
+2, Cnd nu %e %ta/ile)te prin ate%tare %au prin alte mi2loa(e ( mr*urile au %tatut romn %au %trin-
a(e%te mr*uri %unt (on%iderate:
a, mr*uri romne)ti- 0n %(opul apli(rii drepturilor de e1port )i al li(en&elor de e1port %au a
m%urilor prevzute pentru e1port 0n (adrul politi(ii (omer(iale7
/, mr*uri %trine- 0n toate (elelalte (azuri.
'R!. 1::
'utoritatea vamal tre/uie % %e a%iure ( di%pozi&iile privind e1portul- per*e(&ionarea pa%iv-
ree1portul %au reimurile %u%pen%ive- pre(um )i di%pozi&iile titlului >"" %unt re%pe(tate (nd mr*urile
tre/uie % ia% din teritoriul vamal al Romniei ple(nd dintr6o zon li/er %au antrepozit li/er.
C'P. 2
Ree1portul- di%truerea )i a/andonul
'R!. 200
+1, ;r*urile %trine pot *i:
a, ree1portate 0n a*ara teritoriului vamal al Romniei7
/, di%tru%e7
(, a/andonate 0n *avoarea %tatului.
+2, Ree1portul impli(- da( e%te (azul- apli(area *ormalit&ilor vamale prevzute pentru %(oaterea
mr*urilor 0n a*ara teritoriului vamal al Romniei- in(lu%iv a m%urilor de politi( (omer(ial. Cazurile 0n
(are mr*urile %trine pot *i pla%ate %u/ un reim %u%pen%iv *r apli(area m%urilor de politi(
(omer(ial la e1port pot *i %ta/ilite prin reulamentul vamal.
+3, Cu e1(ep&ia (azurilor %ta/ilite prin reulamentul vamal- di%truerea %e e*e(tueaz dup
0n)tiin&area preala/il a autorit&ii vamale. 'utoritatea vamal interzi(e ree1portul- da( *ormalit&ile
vamale %au m%urile men&ionate la alin. +2, prevd a(ea%ta. Cnd mr*urile pla%ate %u/ un reim
vamal e(onomi( pe teritoriul vamal al Romniei %unt de%tinate ree1portului- %e depune o de(lara&ie
vamal de e1port- (on*orm di%pozi&iilor art. 82 6 100. 4n a(e%t (az- prevederile art. 181 alin. +3, 6 +8, %e
apli( 0n mod (ore%punztor.
+5, Condi&iile )i modalit&ile de di%truere %au a/andon al mr*urilor %e %ta/ile%( prin reulamentul
vamal. $i%truerea %au a/andonul nu impli( ni(i o (.eltuial pentru /uetul %tatului.
+8, $e)eurile %au re%turile rezultate din di%truere tre/uie % primea%( o de%tina&ie vamal
prevzut pentru mr*urile %trine. '(e%tea rmn %u/ %uprave.ere vamal pn la momentul
prevzut la art. 63 alin. +2,.
!"!L#L >""
;r*uri (are pr%e%( teritoriul vamal al Romniei
'R!. 201
+1, ;r*urile (are pr%e%( teritoriul vamal al Romniei *a( o/ie(tul *ie al unei de(lara&ii vamale- *ie-
da( de(lara&ia vamal nu e%te (erut- al unei de(lara&ii %umare- (u e1(ep&ia (elor tran%portate pe
mi2loa(e de tran%port (are tranziteaz *r 0ntrerupere apele teritoriale %au %pa&iul aerian al teritoriului
vamal.
+2, 4n anumite (azuri )i 0n *un(&ie de anumite tipuri de tran%port al mr*urilor- de modul de tran%port
%au de aentul e(onomi( ori 0n (on*ormitate (u a(ordurile interna&ionale (are prevd di%pozi&ii
%pe(i*i(e 0n materie de %e(uritate- prin reulamentul vamal %e %ta/ile%(:
a, termenul 0n (are de(lara&ia vamal %au de(lara&ia %umar e%te depu% la /iroul vamal de e1port
0nainte (a mr*urile % pr%ea%( teritoriul vamal al Romniei7
/, reulile de deroare de la termenul prevzut la lit. a, )i de modi*i(are a a(e%tuia7
(, (ondi&iile 0n (are o/lia&ia de a depune o de(lara&ie %umar poate *a(e o/ie(tul unei derori %au
al unei modi*i(ri7
d, (azurile )i (ondi&iile 0n (are mr*urile (are pr%e%( teritoriul vamal al Romniei nu *a( o/ie(tul
unei de(lara&ii vamale %au al unei de(lara&ii %umare.
'R!. 202
+1, Cnd mr*urile (are pr%e%( teritoriul vamal al Romniei au primit o de%tina&ie vamal (are
ne(e%it o de(lara&ie vamal- potrivit leii- a(ea%t de(lara&ie %e depune la /iroul vamal de e1port
0nainte (a mr*urile % pr%ea%( teritoriul vamal al Romniei.
+2, 4n (azul 0n (are /iroul vamal de e1port e%te di*erit de /iroul vamal de ie)ire- /iroul vamal de
e1port (omuni( imediat in*orma&iile ne(e%are /iroului vamal de ie)ire %au i le pune la di%pozi&ie pe
(ale ele(troni(.
+3, $e(lara&ia vamal (uprinde (el pu&in in*orma&iile ne(e%are de(lara&iei %umare prevzute la art.
205 alin. +1,.
+5, Cnd de(lara&ia vamal e%te 0nto(mit alt*el de(t pe (ale ele(troni(- autoritatea vamal
e*e(tueaz analiza de ri%( la a(ela)i nivel (u (el apli(at de(lara&iilor vamale 0nto(mite pe (ale
ele(troni(.
'R!. 203
+1, Cnd mr*urile (are pr%e%( teritoriul vamal al Romniei nu au primit o de%tina&ie vamal (are
ne(e%it o de(lara&ie vamal- de(lara&ia %umar %e depune la /iroul vamal de ie)ire 0nainte (a
mr*urile % pr%ea%( teritoriul vamal al Romniei.
+2, 'utoritatea vamal poate apro/a (a de(lara&ia %umar % *ie depu% la alt /irou vamal- (u
(ondi&ia (a a(e%ta % (omuni(e imediat in*orma&iile ne(e%are /iroului vamal de ie)ire %au % i le pun
la di%pozi&ie pe (ale ele(troni(.
+3, 'utoritatea vamal poate a((epta- 0n lo(ul depunerii de(lara&iei %umare- depunerea unei
noti*i(ri )i a((e%ul la in*orma&iile din de(lara&ia %umar a*late 0n %i%temul ele(troni( al aentului
e(onomi(.
'R!. 205
+1, Prin reulamentul vamal %e %ta/ile%( datele (are tre/uie % *ie (uprin%e 0n de(lara&ia vamal )i
%u/ (e *orm- pentru a %e pro(eda la analiza ri%(urilor )i a apli(a (ore(t (ontrolul vamal- avndu6%e 0n
vedere %(opuri de %e(uritate )i utiliznd- dup (az- norme interna&ionale )i pra(ti(i (omer(iale.
+2, $e(lara&ia %umar e%te 0nto(mit pe (ale ele(troni(. $e a%emenea- %e pot utiliza do(umente
(omer(iale- portuare %au de tran%port- 0n m%ura 0n (are a(e%tea (on&in in*orma&iile ne(e%are. 4n
(azuri e1(ep&ionale- autoritatea vamal poate a((epta de(lara&iile %umare pe %uport de .rtie- (u
(ondi&ia (a a(e%tora % le *ie apli(a/il a(ela)i nivel de e%tiune a ri%(urilor (u (el apli(at la de(lara&iile
%umare 0nto(mite pe (are ele(troni(.
+3, $e(lara&ia %umar %e depune- dup (az- de:
a, per%oana (are %e o(up (u ie)irea mr*urilor %au (are are 0n %ar(in tran%portul mr*urilor 0n
a*ara teritoriului vamal al Romniei7
/, ori(e per%oan (are e%te 0n m%ur % prezinte %au % a%iure prezentarea mr*urilor autorit&ii
vamale (ompetente7
(, un reprezentant al per%oanei prevzute la lit. a, %au /,.
+5, Per%oana prevzut la alin. +3, are dreptul- la (ererea %a- % modi*i(e una %au mai multe date
ale de(lara&iei %umare dup (e a(ea%ta a *o%t depu%. Ni(i o modi*i(are nu mai e%te po%i/il dup (e
autoritatea vamal a in*ormat per%oana (are a depu% de(lara&ia %umar de%pre inten&ia %a de a
e1amina mr*urile %au a (on%tatat ine1a(titatea datelor 0n (auz ori a a(ordat li/erul de vam pentru
mr*uri.
'R!. 208
;r*urile (are pr%e%( teritoriul vamal al Romniei %unt %upu%e %uprave.erii vamale )i pot *i
(ontrolate de autoritatea vamal 0n (on*ormitate (u di%pozi&iile 0n vioare. ;r*urile pr%e%( teritoriul
vamal *olo%ind- (nd e%te (azul- tra%eul %ta/ilit de autoritatea vamal )i 0n (on*ormitate (u modalit&ile
%ta/ilite de a(ea%ta.
!"!L#L >"""
@pera&iuni privileiate
C'P. 1
<(utiri de ta1e vamale
'R!. 206
+1, Cazurile 0n (are mr*urile pu%e 0n li/er (ir(ula&ie %au e1portate %unt %(utite de drepturi de
import %au de e1port %e %ta/ile%( prin lee.
+2, Prin .otrre a Guvernului- 0n (azuri temeini( 2u%ti*i(ate- la propunerea ;ini%terului ?inan&elor
Pu/li(e )i a ;ini%terului E(onomiei )i Comer&ului- %e apro/- (u (ara(ter temporar- e1(eptri %au
redu(eri de ta1e vamale pentru unele (ateorii de mr*uri.
+3, E1(eptrile )i redu(erile de ta1e vamale- apro/ate potrivit prevederilor alin. +2,- %e %ta/ile%( 0n
mod nedi%(riminatoriu *a& de importatori %au de /ene*i(iari- indi(ndu6%e 0n mod e1pre% (odul tari*ar
al mr*urilor.
C'P. 2
;r*uri returnate
'R!. 209
+1, ;r*urile romne)ti (are- dup (e au *o%t e1portate- %unt reintrodu%e pe teritoriul vamal al
Romniei )i pu%e 0n li/er (ir(ula&ie 0ntr6un termen de 3 ani %unt e1onerate de drepturi de import la
(ererea per%oanei intere%ate. !ermenul de 3 ani poate *i prelunit 0n (azuri e1(ep&ionale.
+2, Cnd mr*urile returnate au *o%t- 0naintea e1portului lor de pe teritoriul vamal al Romniei- pu%e
0n li/er (ir(ula&ie (u drepturi de import redu%e %au zero- 0n *un(&ie de de%tina&ia lor *inal- e1onerarea
de drepturi prevzut de prezentul alineat %e a(ord numai da( mr*urile urmeaz % primea%(
a(eea)i de%tina&ie.
+3, Cnd mr*urile urmeaz % nu mai primea%( a(eea)i de%tina&ie- (uantumul drepturilor de
import a*erente %e redu(e (u (uantumul 0n(a%at la prima punere 0n li/er (ir(ula&ie a mr*urilor. 4n
(azul 0n (are (el de6al doilea (uantum 0l dep)e)te pe (el 0n(a%at la punerea 0n li/er (ir(ula&ie a
mr*urilor returnate- nu %e a(ord ni(i o ram/ur%are.
+5, E1onerarea de drepturi de import prevzut la alin. +1, 6 +3, nu %e a(ord pentru:
a, mr*urile e1portate de pe teritoriul vamal al Romniei 0n reim de per*e(&ionare pa%iv- (u
e1(ep&ia mr*urilor (are %e reintrodu( 0n a(eea)i %tare 0n (are au *o%t e1portate7
/, mr*urile (are au *(ut o/ie(tul unei m%uri %ta/ilite prin .otrre a Guvernului- apli(ate la
e1portul a(e%tora 0n alte &ri. Prin reulamentul vamal %e %ta/ile%( (azurile )i (ondi&iile 0n (are %e
poate deroa de la a(ea%t prevedere.
'R!. 208
E1onerarea de drepturi de import prevzut la art. 209 %e a(ord numai da( mr*urile %unt
reimportate 0n a(eea)i %tare 0n (are au *o%t e1portate. Prin reulamentul vamal %e pot %ta/ili (azurile )i
(ondi&iile 0n (are %e renun& la a(ea%t (erin&.
'R!. 20:
+1, $i%pozi&iile art. 209 )i 208 %e apli( 0n mod (ore%punztor produ%elor (ompen%atoare ini&ial
e1portate %au ree1portate (a urmare a unui reim de per*e(&ionare a(tiv.
+2, Cuantumul drepturilor de import leal datorate %e %ta/ile)te pe /aza relementrilor apli(a/ile 0n
(azul reimului de per*e(&ionare a(tiv- data ree1portului produ%elor (ompen%atoare *iind (on%iderat
(a data punerii 0n li/er (ir(ula&ie.
C'P. 3
Produ%e de pe%(uit maritim )i alte produ%e o/&inute din mare
'R!. 210
?r % %e 0nlture apli(area prevederilor art. 81 alin. +2, lit. *,- %unt e1onerate de drepturi de import
0n momentul punerii 0n li/er (ir(ula&ie:
a, produ%ele de pe%(uit maritim )i alte produ%e o/&inute din marea teritorial a unei alte &ri de
navele 0nmatri(ulate %au 0nrei%trate 0n Romnia %au (are navi.eaz %u/ pavilion romn7
/, produ%ele o/&inute din produ%ele men&ionate la lit. a, la /ordul navelor6*a/ri( (e 0ndepline%(
(ondi&iile prevzute la a(ea liter.
!"!L#L "G
$atoria vamal
C'P. 1
Garantarea (uantumului datoriei vamale
'R!. 211
+1, Cnd- 0n (on*ormitate (u relementrile vamale- autoritatea vamal %oli(it (on%tituirea unei
aran&ii pentru a a%iura plata unei datorii vamale- o a%t*el de aran&ie tre/uie % *ie (on%tituit de
de/itor %au de poten&ialul de/itor.
+2, 'utoritatea vamal %oli(it o %inur aran&ie pentru o datorie vamal.
+3, Garan&ia poate *i (on%tituit- (u a(ordul autorit&ii vamale- )i de (tre o ter& per%oan.
+5, Cnd de/itorul %au poten&ialul de/itor e%te o autoritate pu/li(- nu i %e %oli(it ni(i o aran&ie.
+8, 'utoritatea vamal poate renun&a la %oli(itarea (on%tituirii unei aran&ii (nd (uantumul (e
tre/uie arantat nu dep)e)te e(.ivalentul 0n lei a 800 euro.
'R!. 212
+1, Cnd relementrile vamale la% la latitudinea autorit&ii vamale (on%tituirea aran&iei- a(ea%ta
poate *i (erut de autoritatea vamal atta timp (t %e (on%ider ( datoria vamal (are a luat %au
poate lua na)tere nu e%te %iur ( %e va a(.ita 0n termenul leal.
+2, Cnd aran&ia nu e%te %oli(itat- autoritatea vamal poate (ere de la per%oana men&ionat la art.
211 alin. +1, un ana2ament de a%umare a o/lia&iilor pe (are a(ea%t per%oan tre/uie % le
0ndeplinea%( 0n mod leal.
+3, Garan&ia men&ionat la alin. +1, e%te %oli(itat 0n momentul apli(rii relementrilor (are prevd
(on%tituirea unei a%emenea aran&ii %au 0n ori(e moment ulterior (nd autoritatea vamal (on%ider (
nu e%te %iur ( datoria vamal (are a luat %au poate lua na)tere %e va a(.ita 0n termenul leal.
'R!. 213
La (ererea per%oanei men&ionate la art. 211 alin. +1, %au +3,- autoritatea vamal poate permite
(on%tituirea unei aran&ii lo/ale- (are % a(opere dou %au mai multe opera&iuni vamale pentru (are
a luat %au poate lua na)tere o datorie vamal.
'R!. 215
+1, 'tun(i (nd lei%la&ia vamal prevede (on%tituirea unei aran&ii )i %u/ rezerva di%pozi&iilor
%pe(i*i(e pentru tranzit- autoritatea vamal %ta/ile)te (uantumul unei a%t*el de aran&ii la un nivel eal
(u:
a, (uantumul e1a(t al datoriei vamale- (nd a(ea%ta poate *i %ta/ilit (u (ertitudine 0n momentul
%oli(itrii aran&iei7
/, (uantumul ma1im al datoriei vamale (are ar putea lua na)tere- a)a (um a *o%t e%timat de
autoritatea vamal 0n alte (azuri.
+2, Cnd %e (on%tituie o aran&ie lo/al pentru datorii vamale al (ror (uantum %e poate modi*i(a
0n timp- (uantumul unei a%t*el de aran&ii e%te %ta/ilit la un nivel (are % permit a(operirea 0n ori(e
moment a datoriei vamale re%pe(tive.
+3, Cnd relementrile vamale la% la latitudinea autorit&ii vamale (on%tituirea aran&iei-
(uantumul a(e%teia e%te %ta/ilit de autoritatea vamal 0n a)a *el 0n(t % nu dep)ea%( nivelul
prevzut la alin. +1, )i +2,.
'R!. 218
@ aran&ie %e poate (on%titui:
a, printr6un depozit /ne%(7
/, printr6un arant.
'R!. 216
+1, $epozitul /ne%( %e (on%tituie 0n lei.
+2, $epozitul /ne%( %e (on%tituie prin depunerea unei %ume 0n numerar %au a unor in%trumente de
de(ontare re(uno%(ute (a mi2loa(e de plat de (tre trezoreria %tatului.
'R!. 219
+1, Garantul %e ana2eaz 0n %(ri% % pltea%( 0n %olidar (u de/itorul %uma arantat a datoriei
vamale (are devine e1ii/il.
+2, Garantul e%te o ter& per%oan %ta/ilit 0n Romnia )i a((eptat de autoritatea vamal.
+3, 'utoritatea vamal poate re*uza % a((epte un arant (nd a(e%ta nu (on*er %iuran&a a(.itrii
datoriei vamale 0n termenul prevzut.
'R!. 218
Per%oana o/liat % (on%tituie aran&ia are dreptul de a alee 0ntre modalit&ile de (on%tituire a
a(e%teia prevzute la art. 218. Cu toate a(e%tea- autoritatea vamal poate % nu a((epte modalitatea
de (on%tituire a aran&iei propu%e- (nd a(ea%ta e%te in(ompati/il (u /una *un(&ionare a reimului
vamal re%pe(tiv. 'utoritatea vamal poate %oli(ita (a aran&ia alea% % *ie men&inut pentru o
anumit perioad de timp.
'R!. 21:
+1, Prin reulamentul vamal %e pot %ta/ili )i alte modalit&i de (on%tituire a aran&iei de(t (ele
prevzute la art. 218. $e a%emenea- %e poate %ta/ili- 0n (azul 0n (are e1i%t %iuran&a ( datoria
vamal %e a(.it- (a un depozit 0n numerar % nu 0ndeplinea%( (ondi&iile prevzute la art. 216.
+2, 'utoritatea vamal re*uz aran&ia propu% de de/itorul vamal (nd (on%ider ( o a%t*el de
aran&ie nu poate a%iura plata datoriei vamale.
'R!. 220
Cnd autoritatea vamal (on%tat ( aran&ia (on%tituit nu mai a%iur plata datoriei vamale 0n
termenul prevzut %au nu mai e%te %u*i(ient pentru a(operirea datoriei vamale- a(ea%ta %oli(it
per%oanei men&ionate la art. 211 alin. +1,- la aleerea %a- % (on%tituie o aran&ie %uplimentar %au %
0nlo(uia%( aran&ia ini&ial (u o aran&ie nou.
'R!. 221
+1, Garan&ia nu %e eli/ereaz pn 0n momentul 0n (are datoria vamal pentru (are a *o%t (on%tituit
nu %e %tine %au nu mai poate lua na)tere. Cnd datoria vamal %e %tine %au nu mai poate lua
na)tere- %e eli/ereaz aran&ia.
+2, Cnd datoria vamal a *o%t %tin% par&ial %au poate lua na)tere numai (u privire la o parte a
(uantumului (are a *o%t arantat- o parte a aran&iei e%te eli/erat la (ererea per%oanei intere%ate-
numai (nd (uantumul 0n (auz 2u%ti*i( o a%t*el de m%ur.
'R!. 222
4n (azuri temeini( 2u%ti*i(ate- pe /aza metodoloiei ela/orate de (tre 'utoritatea Na&ional a
>milor )i apro/at de mini%trul *inan&elor pu/li(e- autoritatea vamal poate a(orda %(utire de la
o/lia&ia arantrii datoriei vamale.
C'P. 2
Na)terea datoriei vamale
'R!. 223
+1, $atoria vamal la import ia na)tere prin:
a, punerea 0n li/er (ir(ula&ie a mr*urilor %upu%e drepturilor de import7
/, pla%area unor a%t*el de mr*uri %u/ reimul de admitere temporar (u e1onerare par&ial de
drepturi de import.
+2, $atoria vamal %e na)te 0n momentul a((eptrii de(lara&iei vamale 0n (auz.
+3, $e/itorul e%te de(larantul. 4n %itua&ia unei reprezentri indire(te- per%oana pe %eama (reia %e
*a(e de(lara&ia vamal e%te- de a%emenea- de/itor. Cnd %e 0nto(me)te o de(lara&ie vamal pentru
unul din reimurile men&ionate la alin. +1,- pe /aza unor date (are au (a e*e(t *aptul ( toate %au o
parte a drepturilor leal datorate nu au *o%t 0n(a%ate- per%oanele (are au *urnizat in*orma&iile ne(e%are
la 0nto(mirea de(lara&iei )i (are )tiau %au (are ar *i tre/uit % )tie ( a(e%te in*orma&ii erau *al%e %unt-
de a%emenea- de/itori.
'R!. 225
+1, $atoria vamal la import ia na)tere )i prin:
a, introdu(erea ileal pe teritoriul vamal al Romniei a mr*urilor %upu%e drepturilor de import7
/, introdu(erea ileal a mr*urilor pe teritoriul vamal al Romniei dintr6o zon li/er %au antrepozit
li/er a*lat pe teritoriul Romniei. 4n %en%ul prezentului arti(ol- introdu(erea ileal reprezint ori(e
introdu(ere (are 0n(al( di%pozi&iile art. 65 6 69 )i art. 1:8 lit. /,.
+2, $atoria vamal %e na)te 0n momentul 0n (are mr*urile %unt introdu%e ileal.
+3, $e/itorii %unt:
a, per%oana (are introdu(e ileal mr*urile 0n (auz7
/, ori(e per%oan (are a parti(ipat la introdu(erea ileal a mr*urilor )i (are )tia %au ar *i tre/uit %
)tie ( o a%t*el de introdu(ere e%te ileal7
(, ori(e per%oan (are a (umprat %au a de&inut mr*urile 0n (auz )i (are )tia %au ar *i tre/uit %
)tie- 0n momentul a(.izi&ionrii %au primirii mr*urilor- ( a(e%tea au *o%t introdu%e ileal.
'R!. 228
+1, $atoria vamal la import ia na)tere )i prin %u%traerea de %u/ %uprave.ere vamal a mr*urilor
%upu%e drepturilor de import.
+2, $atoria vamal %e na)te 0n momentul %u%traerii mr*urilor de %u/ %uprave.ere vamal.
+3, $e/itorii %unt:
a, per%oana (are a %u%tra% mr*urile de %u/ %uprave.ere vamal7
/, ori(e per%oan (are a parti(ipat la a(ea%t %u%traere )i (are )tia %au ar *i tre/uit % )tie (
mr*urile au *o%t %u%tra%e de %u/ %uprave.ere vamal7
(, ori(e per%oan (are a (umprat %au a de&inut mr*urile 0n (auz )i (are )tia %au ar *i tre/uit %
)tie- 0n momentul a(.izi&ionrii %au primirii mr*urilor- ( a(e%tea au *o%t %u%tra%e de %u/
%uprave.ere vamal7
d, dup (az- per%oana (are tre/uie % e1e(ute o/lia&iile (are rezult din depozitarea temporar a
mr*urilor %au din utilizarea reimului vamal %u/ (are %unt pla%ate a(ele mr*uri.
'R!. 226
+1, $atoria vamal la import ia na)tere )i prin:
a, ne0ndeplinirea uneia dintre o/lia&iile (are rezult- 0n privin&a mr*urilor %upu%e drepturilor de
import- din depozitarea lor temporar %au din utilizarea reimului vamal %u/ (are %unt pla%ate7
/, nere%pe(tarea unei (ondi&ii (are relementeaz pla%area mr*urilor %u/ reimul re%pe(tiv %au
a(ordarea unor drepturi de import redu%e %au zero- 0n *un(&ie de de%tina&ia lor *inal.
+2, $i%pozi&iile alin. +1, %e apli( numai (nd %e %ta/ile)te ( ireularit&ile prevzute la lit. a, )i /,
nu au e*e(te %emni*i(ative a%upra utilizrii (ore(te a depozitrii temporare %au a reimului vamal avut
0n vedere.
+3, $atoria vamal %e na)te *ie 0n momentul 0n (are o/lia&ia a (rei nee1e(utare enereaz datoria
vamal 0n(eteaz a mai *i 0ndeplinit- *ie 0n momentul 0n (are mr*urile au *o%t pla%ate %u/ reimul
vamal 0n (auz- (nd %e %ta/ile)te ulterior ( o (ondi&ie %ta/ilit pentru pla%area mr*urilor %u/ reimul
re%pe(tiv %au pentru a(ordarea drepturilor de import redu%e %au zero- 0n *un(&ie de de%tina&ia *inal a
mr*urilor- nu a *o%t 0ndeplinit.
+5, $e/itorul e%te *ie per%oana (reia i %e (ere 0ndeplinirea o/lia&iilor aprute- 0n privin&a mr*urilor
%upu%e drepturilor de import- 0n urma depozitrii lor temporare %au a utilizrii reimului vamal %u/ (are
au *o%t pla%ate- *ie per%oana (reia i %6a (erut re%pe(tarea (ondi&iilor (are relementeaz pla%area
mr*urilor %u/ a(el reim.
'R!. 229
+1, $atoria vamal la import ia na)tere prin (on%umul %au utilizarea 0ntr6o zon li/er %au antrepozit
li/er a mr*urilor %upu%e drepturilor de import- 0n alte (ondi&ii de(t (ele prevzute 0n lei%la&ia 0n
vioare. Cnd mr*urile di%par )i di%pari&ia lor nu poate *i 2u%ti*i(at 0n mod temeini( autorit&ii vamale-
a(ea%ta poate (on%idera ( mr*urile au *o%t (on%umate %au utilizate 0n zona li/er %au antrepozitul
li/er.
+2, $atoria vamal %e na)te 0n momentul 0n (are mr*urile %unt (on%umate %au %unt utilizate pentru
prima oar 0n alte (ondi&ii de(t (ele prevzute de lei%la&ia 0n vioare.
+3, $e/itorul e%te per%oana (are a (on%umat %au a utilizat mr*urile- pre(um )i ori(e per%oan (are
a parti(ipat la a(ea%t (on%umare %au utilizare )i (are )tia %au ar *i tre/uit % )tie ( mr*urile au *o%t
(on%umate %au utilizate 0n alte (ondi&ii de(t (ele prevzute de lei%la&ia 0n vioare.
+5, Cnd autoritatea vamal (on%ider ( mr*urile (are au di%prut au *o%t (on%umate %au utilizate
0ntr6o zon li/er %au 0ntr6un antrepozit li/er )i nu e%te po%i/il apli(area alin. +3,- per%oana o/liat la
plata datoriei vamale e%te ultima per%oan (uno%(ut de autoritatea vamal (a *iind 0n po%e%ia
mr*urilor.
'R!. 228
+1, Prin e1(ep&ie de la prevederile art. 225 )i ale art. 226 alin. +1, lit. a,- %e (on%ider ( nu a luat
na)tere ni(i o datorie vamal la import pentru o mar* (nd per%oana intere%at *a(e dovada (
ne0ndeplinirea o/lia&iilor (e rezult din di%pozi&iile art. 65 6 69 )i art. 1:8 lit. /, %au p%trarea mr*urilor
0n depozit temporar ori utilizarea reimului vamal %u/ (are au *o%t pla%ate mr*urile e%te urmare a
di%truerii totale ori a pierderii iremedia/ile a mr*urilor re%pe(tive (a rezultat al naturii mr*urilor-
(azului *ortuit ori al *or&ei ma2ore %au (a o (on%e(in& a apro/rii de (tre autoritatea vamal. 4n %en%ul
prezentului alineat- mr*urile %unt pierdute iremedia/il (nd devin de neutilizat de (tre ori(e
per%oan.
+2, 4n a(ela)i mod %e (on%ider ( nu a luat na)tere ni(i o datorie vamal la import pentru mr*urile
pu%e 0n li/er (ir(ula&ie (u drepturi de import redu%e %au zero- 0n *un(&ie de de%tina&ia lor *inal- (nd
a%t*el de mr*uri %unt e1portate %au ree1portate (u apro/area autorit&ii vamale.
'R!. 22:
Cnd- 0n (on*ormitate (u prevederile art. 228 alin. +1,- %e (on%ider ( nu a luat na)tere ni(i o
datorie vamal pentru mr*urile pu%e 0n li/er (ir(ula&ie (u drepturi de import redu%e %au zero- 0n
*un(&ie de de%tina&ia lor *inal- ori(e re%turi %au de)euri (are rezult dintr6o a%t*el de di%truere %e
(on%ider a *i mr*uri %trine.
'R!. 230
Cnd- 0n (on*ormitate (u prevederile art. 228 %au ale art. 226- %e na)te o datorie vamal pentru
mr*urile (are /ene*i(iaz la import de drepturi de import redu%e 0n *un(&ie de de%tina&ia lor *inal-
(uantumul a(.itat (nd mr*urile au *o%t pu%e 0n li/er (ir(ula&ie %e dedu(e din (uantumul datoriei
vamale. '(ea%t di%pozi&ie %e apli( 0n mod (ore%punztor )i 0n (azul 0n (are ia na)tere o datorie
vamal pentru de)eurile %au re%turile (e au rezultat din di%truerea unor a%t*el de mr*uri.
'R!. 231
+1, $atoria vamal la e1port ia na)tere prin e1portul mr*urilor %upu%e drepturilor de e1port- 0n a*ara
teritoriului vamal al Romniei- )i pentru (are %6a 0nto(mit o de(lara&ie vamal.
+2, $atoria vamal la e1port %e na)te 0n momentul 0n (are e%te a((eptat de(lara&ia vamal.
+3, $e/itorul e%te de(larantul. 4n (azul reprezentrii indire(te- per%oana pe %eama (reia %e *a(e
de(lara&ia e%te- de a%emenea- de/itor.
'R!. 232
+1, $atoria vamal la e1port ia na)tere )i prin %(oaterea mr*urilor %upu%e drepturilor de e1port de
pe teritoriul vamal al Romniei *r de(lara&ie vamal.
+2, $atoria vamal %e na)te 0n momentul 0n (are mr*urile pr%e%( e*e(tiv teritoriul vamal.
+3, $e/itorul e%te per%oana (are a %(o% mr*urile- pre(um )i ori(e per%oan (are a parti(ipat la
a(ea%t opera&iune )i (are (uno)tea %au ar *i tre/uit % (unoa%( *aptul ( nu %6a depu% o de(lara&ie
vamal- de)i a(ea%ta ar *i tre/uit % *ie depu%.
'R!. 233
+1, $atoria vamal la e1port ia na)tere )i prin nere%pe(tarea (ondi&iilor 0n (are era permi% ie)irea
mr*urilor de pe teritoriul vamal al Romniei (u e1onerare total %au par&ial de drepturi de e1port.
+2, $atoria vamal %e na)te 0n momentul 0n (are mr*urile prime%( o de%tina&ie di*erit de (ea
pentru (are li %6a permi% % pr%ea%( teritoriul vamal al Romniei (u e1onerare total %au par&ial
de drepturi de e1port %au- da( autoritatea vamal nu poate determina a(ea%t dat- la e1pirarea
termenului %ta/ilit pentru a %e *a(e dovada 0ndeplinirii (ondi&iilor (are au dat dreptul la e1onerare.
+3, $e/itorul e%te de(larantul. 4n (azul reprezentrii indire(te- per%oana pe %eama (reia %e *a(e
de(lara&ia e%te- de a%emenea- de/itor.
'R!. 235
+1, $atoria vamal prevzut la art. 223 6 229 )i art. 231 6 233 ia na)tere (.iar da( %e re*er la
mr*uri (are *a( o/ie(tul m%urilor de pro.i/i&ie %au re%tri(&ie la import %au la e1port- indi*erent de
natura a(e%tora.
+2, $atoria vamal nu ia na)tere la introdu(erea ileal pe teritoriul vamal al Romniei a /anilor *al)i
%au la introdu(erea drourilor )i %u/%tan&elor p%i.otrope (are nu intr 0n (ir(uitul e(onomi( %tri(t
%uprave.eat de autorit&ile (ompetente- pentru a *i *olo%ite 0n %(opuri medi(ale )i )tiin&i*i(e.
+3, 4n (azul in*ra(&iunilor vamale- datoria vamal %erve)te la determinarea temeiului de pornire a
urmririi penale )i a pedep%elor penale.
+5, $i%pozi&iile prevzute la alin. +3, %e apli( 0n mod (ore%punztor )i (ontraven&iilor vamale.
'R!. 238
Cnd lei%la&ia vamal prevede un tratament tari*ar *avora/il 0n *un(&ie de natura %au de%tina&ia
*inal a mr*urilor- o %(utire %au o e1onerare total %au par&ial de drepturi de import %au e1port 0n
temeiul art. 5:- 105- 168 %au 206 6 20:- tratamentul tari*ar *avora/il- %(utirea %au e1onerarea %e apli(
)i 0n (azurile 0n (are a luat na)tere o datorie vamal potrivit prevederilor art. 225 6 229- ale art. 232 %au
233- (u (ondi&ia (a per%oana re%pe(tiv % nu *ie a(uzat de *raud %au de neli2en& )i % prezinte
dovada ( au *o%t 0ndeplinite (elelalte (ondi&ii pentru apli(area tratamentului *avora/il- %(utirii %au
e1onerrii.
'R!. 236
Cnd e1i%t mai mul&i de/itori pentru a(eea)i datorie vamal- a(e)tia %unt o/lia&i % pltea%( 0n
%olidar.
'R!. 239
+1, Cu e1(ep&ia di%pozi&iilor (ontrare prevzute 0n prezentul (od- (uantumul drepturilor de import
%au e1port %e determin pe /aza elementelor de ta1are din momentul na)terii datoriei vamale.
+2, Cnd nu e%te po%i/il %ta/ilirea pre(i% a momentului la (are a luat na)tere datoria vamal- data
avut 0n vedere pentru %ta/ilirea elementelor de ta1are pentru re%pe(tivele mr*uri e%te a(eea la (are
autoritatea vamal (on%tat ( mr*urile %e %e%( 0ntr6o %itua&ie (are determin na)terea datoriei
vamale. Cnd autoritatea vamal de&ine in*orma&ii pe /aza (rora poate %ta/ili ( datoria vamal a
luat na)tere 0nainte de data (on%tatrii- (uantumul drepturilor de import %au de e1port %e determin pe
/aza elementelor de ta1are e1i%tente la momentul (el mai 0ndeprtat (e poate *i %ta/ilit pe /aza a(elor
in*orma&ii.
+3, Prin reulamentul vamal %e %ta/ile%( (azurile )i (ondi&iile 0n (are %e apli( do/nzi
(ompen%atorii- pentru a evita o/&inerea unor avanta2e *inan(iare prin amnarea datei de na)tere a
datoriei vamale %au 0n%(rierii 0n eviden&ele (onta/ile.
'R!. 238
+1, $atoria vamal ia na)tere 0n lo(ul 0n (are %6au produ% *aptele (are au enerat6o.
+2, $a( nu %e poate %ta/ili lo(ul men&ionat la alin. +1,- datoria vamal ia na)tere la lo(ul unde
autoritatea vamal (on%tat ( mr*urile %e a*l 0ntr6o %itua&ie (are enereaz datoria vamal.
+3, $a( mr*urile au *o%t pla%ate %u/ un reim vamal (are nu a *o%t 0n(.eiat )i da( lo(ul nu poate
*i determinat (on*orm alin. +1, )i +2,- 0ntr6un termen %ta/ilit prin reulamentul vamal- datoria vamal ia
na)tere la lo(ul unde mr*urile au *o%t pla%ate %u/ a(el reim vamal %au au *o%t introdu%e pe teritoriul
vamal al Romniei %u/ reimul re%pe(tiv.
+5, 4n (azul 0n (are in*orma&iile a*late la di%pozi&ia autorit&ii vamale permit % %ta/ilea%( *aptul (
datoria vamal lua%e de2a na)tere (nd mr*urile %e a*lau 0n alt lo( la o dat anterioar- %e (on%ider
( datoria vamal a luat na)tere 0n lo(ul unde %e poate %ta/ili ( mr*urile %e a*lau 0n momentul (el
mai 0ndeprtat 0n timp- 0n (are %e poate %ta/ili e1i%ten&a unei datorii vamale.
'R!. 23:
+1, 4n m%ura 0n (are a(ordurile 0n(.eiate de Romnia prevd a(ordarea unui tratament tari*ar
pre*eren&ial la importul 0n alte &ri al mr*urilor oriinare din Romnia- (nd mr*urile au *o%t o/&inute 0n
reim de per*e(&ionare a(tiv )i %u/ rezerva ( mr*urile %trine 0n(orporate 0n mr*urile oriinare %unt
%upu%e pl&ii drepturilor de import a*erente- validarea do(umentelor ne(e%are o/&inerii 0n alte &ri a
a(e%tui tratament tari*ar pre*eren&ial du(e la na)terea datoriei vamale la import.
+2, ;omentul 0n (are ia na)tere a(ea%t datorie vamal e%te (on%iderat a *i momentul a((eptrii de
(tre autoritatea vamal a de(lara&iei vamale de e1port al mr*urilor 0n (auz.
+3, $e/itorul e%te de(larantul. 4n (azul reprezentrii indire(te- per%oana pe %eama (reia %e
0nto(me)te de(lara&ia vamal e%te- de a%emenea- de/itor.
+5, Cuantumul drepturilor de import (ore%punztor a(e%tei datorii vamale e%te determinat 0n
a(elea)i (ondi&ii (a )i (nd ar rezulta o datorie vamal (a urmare a a((eptrii- la a(eea)i dat- a
de(lara&iei de punere 0n li/er (ir(ula&ie a mr*urilor prin (are %e 0n(.eie reimul de per*e(&ionare
a(tiv.
C'P. 3
Re(uperarea (uantumului datoriei vamale
<EC="#NE' 1
4n%(rierea 0n eviden&a (onta/il )i (omuni(area (tre de/itor a (uantumului drepturilor
'R!. 250
+1, Cuantumul drepturilor de import %au e1port (are rezult dintr6o datorie vamal- denumit 0n
(ontinuare (uantumul drepturilor- %e (al(uleaz de autoritatea vamal 0n momentul 0n (are %e a*l 0n
po%e%ia datelor ne(e%are )i e%te 0nrei%trat de a(ea%ta 0n eviden&ele (onta/ile %au pe alt %uport
e(.ivalent.
+2, Prevederile alin. +1, nu %e apli(:
a, (nd a *o%t introdu% o ta1 antidumpin %au (ompen%atorie provizorie7
/, (nd (uantumul drepturilor leal datorate 0l dep)e)te pe (el %ta/ilit pe /aza unei in*orma&ii
o/liatorii7
(, 0n (azul 0n (are prin reulamentul vamal %e prevede ne0n%(rierea 0n eviden&a (onta/il a
(uantumului drepturilor a*lat %u/ un anumit pla*on.
+3, 'utoritatea vamal poate % nu 0nrei%treze 0n eviden&ele (onta/ile (uantumul drepturilor (are
nu a putut *i (omuni(at de/itorului din (auza e1pirrii termenului prevzut la art. 255 alin. +3,.
'R!. 251
+1, Cnd ia na)tere o datorie vamal 0n urma a((eptrii de(lara&iei pentru mr*uri pentru un alt
reim vamal de(t admiterea temporar (u e1onerare par&ial de drepturi de import %au a ori(rui alt
a(t (u a(ela)i e*e(t 2uridi( (a a(ea%t a((eptare- (uantumul (ore%punztor a(e%tei datorii vamale e%te
0nrei%trat 0n eviden&a (onta/il a /iroului vamal de 0ndat (e a *o%t (al(ulat )i (el mai trziu 0n ziua
urmtoare (elei 0n (are mr*urilor li %6a a(ordat li/erul de vam. Cu toate a(e%tea- da( a *o%t
(on%tituit o aran&ie- totalul (uantumului drepturilor a*erente mr*urilor (rora li %6a a(ordat li/erul de
vam )i (are au *o%t de(larate de a(eea)i per%oan 0ntr6o perioad %ta/ilit de autoritatea vamal-
(are nu poate dep)i 31 de zile- poate *i 0nrei%trat o %inur dat 0n eviden&a (onta/il- la %*r)itul
perioadei re%pe(tive. @ a%t*el de 0nrei%trare 0n eviden&a (onta/il %e *a(e 0n termen de 8 zile de la
e1pirarea perioadei re%pe(tive.
+2, Cnd li/erul de vam %e a(ord (u (ondi&ia 0ndeplinirii prevederilor leale (are relementeaz
*ie %ta/ilirea (uantumului drepturilor- *ie modul de 0n(a%are a a(e%tora- 0n%(rierea 0n eviden&a (onta/il
%e *a(e 0n (el mult dou zile de la data la (are a *o%t %ta/ilit %au *i1at (uantumul ori o/lia&ia de a plti
drepturile rezultate din a(ea%t datorie. $a( datoria vamal e%te leat de o ta1 antidumpin %au
(ompen%atorie provizorie- a(ea%t ta1 %e 0n%(rie 0n eviden&a (onta/il 0n (el mult dou luni de la
in%tituirea a(elei ta1e.
+3, Cnd %e na)te o datorie vamal 0n alte (ondi&ii de(t (ele men&ionate la alin. +1,- (uantumul
(ore%punztor al drepturilor e%te 0n%(ri% 0n eviden&a (onta/il 0n (el mult dou zile de la data la (are
autoritatea vamal poate (al(ula (uantumul drepturilor )i %ta/ili de/itorul a(e%tora.
'R!. 252
+1, !ermenele pentru 0n%(rierea 0n eviden&a (onta/il prevzute la art. 251 pot *i prelunite (nd
(ir(um%tan&e %pe(iale 0mpiedi( autoritatea vamal % le re%pe(te. Prelunirea termenului nu poate
dep)i 15 zile.
+2, !ermenele prevzute la alin. +1, nu %e apli( 0n %itua&ii de (az *ortuit %au de *or& ma2or.
'R!. 253
+1, 4n (azul 0n (are (uantumul datoriei vamale nu a *o%t 0n%(ri% 0n eviden&a (onta/il 0n (on*ormitate
(u prevederile art. 251 )i 252 %au a *o%t 0n%(ri% la un nivel in*erior %umei datorate leal- (uantumul
drepturilor (e urmeaz a *i re(uperate %e 0n%(rie 0n eviden&a (onta/il 0n (el mult dou zile de la data
la (are autoritatea vamal a luat (uno)tin& de a(ea%t %itua&ie )i poate (al(ula %uma datorat leal )i
%ta/ili de/itorul. '(ea%t opera&iune reprezint 0n%(riere ulterioar 0n eviden&a (onta/il. '(el termen
poate *i prelunit 0n (on*ormitate (u prevederile art. 252.
+2, Cu e1(ep&ia (azurilor men&ionate la art. 250 alin. +2, )i +3,- 0n%(rierea ulterioar 0n eviden&a
(onta/il nu e%te po%i/il da(:
a, de(izia ini&ial de a nu 0n%(rie drepturile 0n eviden&a (onta/il %au de a le 0n%(rie la o %um mai
mi( de(t (ea leal datorat a *o%t luat pe /aza di%pozi&iilor enerale invalidate la o dat ulterioar
de o .otrre 2ude(torea%(7
/, (uantumul drepturilor leal datorate nu a *o%t 0n%(ri% 0n eviden&a (onta/il (a urmare a unei erori
din partea autorit&ii vamale (are nu ar *i putut *i dete(tat 0n (ondi&ii rezona/ile de (tre per%oana
o/liat % pltea%(- a(ea%ta la rndul %u a(&ionnd (u /un6(redin& )i re%pe(tnd toate
di%pozi&iile prevzute de lei%la&ia 0n vioare (u privire la de(lara&ia vamal7
(, prin reulamentul vamal %e poate %ta/ili ( autoritatea vamal nu pro(edeaz la 0n%(rierea
ulterioar 0n eviden&a (onta/il a (uantumului drepturilor a*lat %u/ un anumit pla*on.
+3, 4n (azul prevzut la alin. +2, lit. /,- (nd %e %ta/ile)te %tatutul pre*eren&ial al mr*urilor pe /aza
unui %i%tem de (ooperare admini%trativ (are impli( autorit&ile unei alte &ri- da( eli/erarea unui
(erti*i(at de (tre a(e%te autorit&i %e dovede)te in(ore(t- a(ea%ta (on%tituie o eroare (are nu ar *i
putut *i dete(tat 0n mod rezona/il. Cu toate a(e%tea- eli/erarea unui (erti*i(at in(ore(t nu (on%tituie o
eroare 0n (azul 0n (are (erti*i(atul %e /azeaz pe prezentarea in(ore(t a *aptelor de (tre e1portator-
(u e1(ep&ia (azului 0n (are- mai ale%- e%te evident ( autorit&ile (are au eli/erat (erti*i(atul au )tiut
%au ar *i tre/uit % )tie ( mr*urile nu 0ndeplineau (ondi&iile prevzute pentru a /ene*i(ia de
tratamentul pre*eren&ial. <e poate invo(a /una6(redin& a de/itorului (nd a(e%ta poate demon%tra (-
0n timpul opera&iunilor (omer(iale 0n (auz- a depu% toate dilien&ele pentru a %e a%iura ( toate
(ondi&iile pentru tratamentul pre*eren&ial au *o%t re%pe(tate.
'R!. 255
+1, $up 0n%(rierea 0n eviden&a (onta/il- (uantumul drepturilor %e (omuni( de/itorului potrivit
normelor leale.
+2, Cnd (uantumul drepturilor datorate a *o%t 0n%(ri% (u titlu orientativ 0n de(lara&ia vamal-
autoritatea vamal poate %ta/ili *aptul ( a(e%ta nu %e (omuni( de/itorului- 0n (on*ormitate (u alin.
+1,- de(t 0n %itua&ia 0n (are (uantumul nu (ore%punde (u (el %ta/ilit de autoritatea vamal. ?r a %e
0nltura apli(area prevederilor art. 251 alin. +1, teza a doua- da( %e *a(e uz de po%i/ilitatea prevzut
0n prezentul alineat- a(ordarea li/erului de vam pentru mr*uri de (tre autoritatea vamal
e(.ivaleaz (u (omuni(area (tre de/itor a (uantumului drepturilor 0n%(ri%e 0n eviden&a (onta/il.
+3, Comuni(area (tre de/itor nu poate *i *(ut dup e1pirarea unui termen de 8 ani de la data la
(are a luat na)tere datoria vamal. '(e%t termen %e %u%pend din momentul introdu(erii unei a(&iuni-
0n (on*ormitate (u prevederile prezentului (od- pe durata a(e%tei pro(eduri.
+5, Cnd datoria vamal e%te rezultatul unui a(t pentru (are %6a pornit urmrirea penal- (uantumul
drepturilor poate *i (omuni(at de/itorului- 0n (on*ormitate (u (ondi&iile prevzute 0n di%pozi&iile leale 0n
vioare- dup e1pirarea termenului men&ionat la alin. +3,.
<EC="#NE' a 26a
!ermene )i modalit&i de plat a (uantumului drepturilor
'R!. 258
+1, Cuantumul drepturilor (are a *(ut o/ie(tul (omuni(rii prevzute la art. 255 %e a(.it de de/itor
0n urmtoarele termene:
a, da( a(ea%t per%oan nu are dreptul la ni(i una dintre *a(ilit&ile de plat prevzute 0n prezenta
%e(&iune- plata %e *a(e 0n termenul prevzut 0n reulamentul vamal7
/, da( per%oana are dreptul la ori(are dintre *a(ilit&ile de plat prevzute 0n prezenta %e(&iune-
plata %e *a(e pn (el trziu la e1pirarea termenului %au termenelor %ta/ilite 0n (adrul a(elor *a(ilit&i.
+2, 4n (azul prevzut la alin. +1, lit. a,- *r a %e 0nltura apli(area %u%pendrilor prevzute 0n (azul
e1er(itrii unei a(&iuni- termenul de plat nu poate dep)i 10 zile de la (omuni(area (tre de/itor a
(uantumului drepturilor datorate- iar 0n (azul 0n%(rierii (umulate 0n eviden&a (onta/il- 0n (ondi&iile
prevzute la art. 251 alin. +1, teza a doua- a(e%ta %e %ta/ile)te 0n a)a *el 0n(t % nu 0i permit
de/itorului % o/&in un termen pentru plat mai lun de(t da( i %6ar *i a(ordat o amnare a pl&ii.
+3, !ermenul prevzut la alin. +2, %e prelune)te- din o*i(iu- da( %e (on%tat ( per%oana 0n (auz
a primit 0n)tiin&area prea trziu pentru a putea % pltea%( 0n termenul prevzut. Prelunirea
termenului mai poate *i a(ordat de autoritatea vamal la (ererea de/itorului- 0n (azul 0n (are
(uantumul drepturilor (e tre/uie pltit rezult 0n urma unei a(&iuni de re(uperare ulterioar. ?r a %e
0nltura apli(area *a(ilit&ilor de plat- prelunirile nu pot dep)i timpul ne(e%ar de/itorului pentru a %e
a(.ita de o/lia&ie.
+5, Prin reulamentul vamal %e pot %ta/ili %itua&iile )i (ondi&iile 0n (are %e %u%pend o/lia&ia
de/itorului de a plti drepturile (nd:
a, %e 0nto(me)te o (erere de remitere a drepturilor- (on*orm prevederilor leale7
/, mr*urile %unt pu%e %u/ %e(.e%tru- 0n vederea (on*i%(rii ulterioare potrivit prevederilor leale7
(, datoria vamal a luat na)tere 0n (on*ormitate (u prevederile art. 228 )i e1i%t mai mul&i de/itori.
'R!. 256
Plata %e *a(e (on*orm di%pozi&iilor leale 0n vioare- 0n numerar %au prin ori(e alt mi2lo( (u a(ela)i
e*e(t de %tinere a de/itului ori prin (ompen%are.
'R!. 259
4n (azul 0n (are (uantumul drepturilor (e tre/uie pltite de per%oana 0n (auz %e re*er la mr*urile
de(larate pentru un reim vamal (are pre%upune o/lia&ia de a plti a%t*el de drepturi- autoritatea
vamal poate a(orda- la (ererea per%oanei re%pe(tive- amnarea pl&ii a(elei %ume 0n (ondi&iile
prevzute 0n prezenta %e(&iune.
'R!. 258
'(ordarea amnrii pl&ii e%te (ondi&ionat de (on%tituirea unei aran&ii de (tre %oli(itant.
'R!. 25:
'utoritatea vamal de(ide (are dintre urmtoarele pro(eduri %e *olo%e)te (nd %e a(ord amnarea
pl&ii:
a, %eparat- pentru *ie(are (uantum al drepturilor 0n%(ri%e 0n eviden&a (onta/il- 0n (ondi&iile
prevzute la art. 251 alin. +1, teza 0nti %au art. 253 alin. +1,7
/, lo/al- (u privire la totalul (uantumurilor drepturilor 0n%(ri%e 0n eviden&a (onta/il 0n (ondi&iile
prevzute la art. 251 alin. +1, teza 0nti- pe o perioad %ta/ilit de autoritatea vamal- (are % nu
dep)ea%( 31 de zile7
(, lo/al- (u privire la totalul (uantumurilor drepturilor (are au *(ut o/ie(tul unei %inure 0n%(rieri 0n
eviden&a (onta/il- 0n (on*ormitate (u prevederile art. 251 alin. +1, teza a doua.
'R!. 280
+1, !ermenul (u (are e%te amnat plata e%te de 30 de zile. '(e%ta %e (al(uleaz a%t*el:
a, 0n (azul 0n (are plata e%te amnat 0n (on*ormitate (u art. 25: lit. a,- termenul %e (al(uleaz
0n(epnd (u ziua urmtoare (elei 0n (are (uantumul drepturilor e%te 0n%(ri% 0n eviden&a (onta/il de
(tre autoritatea vamal. 4n (azul 0n (are %e apli( prevederile art. 252- termenul de 30 de zile %e
redu(e (u numrul zilelor (ore%punztoare termenului utilizat pentru 0n%(rierea 0n eviden&a (onta/il-
mai pu&in dou zile7
/, 0n (azul 0n (are plata %e amn 0n (on*ormitate (u prevederile art. 25: lit. /,- termenul %e
(al(uleaz 0n(epnd (u ziua urmtoare (elei 0n (are e1pir perioada de lo/alizare. !ermenul %e
redu(e (u numrul de zile (ore%punztor unei 2umt&i din numrul de zile din perioada de lo/alizare7
(, 0n (azul 0n (are plata %e amn 0n (on*ormitate (u art. 25: lit. (,- termenul %e (al(uleaz din ziua
urmtoare (elei 0n (are e1pir perioada 0n (are mr*urilor re%pe(tive li %6a a(ordat li/erul de vam.
!ermenul %e redu(e (u un numr de zile (ore%punztor 2umt&ii numrului de zile a*erent perioadei 0n
(auz.
+2, 4n (azul 0n (are numrul zilelor din termenele men&ionate la alin. +1, lit. /, )i (, e%te impar-
numrul de zile (e %e %(ad din termenul de 30 de zile 0n (on*ormitate (u alin. +1, lit. /, )i (, e%te eal
(u 2umtate din numrul par imediat in*erior a(e%tui numr impar.
+3, Pentru %impli*i(are- 0n (azul 0n (are termenele men&ionate 0n alin. +1, lit. /, )i (, %unt o
%ptmn (alendari%ti( %au o lun (alendari%ti(- plata (uantumului drepturilor (are a *(ut o/ie(tul
amnrii %e poate e*e(tua:
a, 0n ziua de vineri a %ptmnii a patra urmtoare (elei 0n (auz- da( termenul e%te de o
%ptmn (alendari%ti(7
/, (el trziu pn 0n ziua a )ai%preze(ea a lunii urmtoare- da( termenul e%te o lun
(alendari%ti(.
'R!. 281
+1, 'mnarea pl&ii nu %e a(ord pentru (uantumul drepturilor (are- de)i (ore%punztoare unor
mr*uri pla%ate %u/ un reim vamal (are pre%upune o/lia&ia de a plti a%t*el de drepturi- %unt totu)i
0n%(ri%e de autoritatea vamal 0n eviden&a (onta/il 0n (on*ormitate (u di%pozi&iile 0n vioare
re*eritoare la a((eptarea de(lara&iilor in(omplete- deoare(e de(larantul nu a o*erit- pn la e1pirarea
termenului %ta/ilit- in*orma&iile ne(e%are pentru determinarea de*initiv a valorii 0n vam a mr*urilor
%au nu a *urnizat datele %au do(umentul (are lip%ea (nd a *o%t a((eptat de(lara&ia in(omplet.
+2, 'mnarea pl&ii poate *i a(ordat 0n (azurile prevzute la alin. +1, numai 0n %itua&ia 0n (are
(uantumul drepturilor de re(uperat e%te 0n%(ri% 0n eviden&a (onta/il 0naintea e1pirrii unui termen de
30 de zile- (al(ulat de la data la (are (uantumul %ta/ilit ini&ial a *o%t 0n%(ri% 0n eviden&a (onta/il %au-
da( nu a *o%t 0n%(ri%- de la data la (are a *o%t a((eptat de(lara&ia re*eritoare la mr*urile re%pe(tive.
$urata amnrii pl&ii a(ordate 0n a%t*el de (ondi&ii nu poate *i prelunit din(olo de data e1pirrii
termenului (are- 0n (on*ormitate (u prevederile art. 280- a *o%t a(ordat (u privire la (uantumul
drepturilor %ta/ilit ini&ial %au (are ar *i *o%t a(ordat da( (uantumul drepturilor leal datorat ar *i *o%t
0n%(ri% 0n eviden&a (onta/il (nd au *o%t de(larate mr*urile re%pe(tive.
'R!. 282
+1, 'utoritatea vamal poate a(orda de/itorului alte *a(ilit&i de plat de(t amnarea pl&ii.
'(ordarea unor a%t*el de *a(ilit&i de plat tre/uie:
a, % *ie (ondi&ionat de (on%tituirea unei aran&ii. Nu e%te ne(e%ar % %e %oli(ite o a%t*el de
aran&ie (nd- datorit %itua&iei de/itorului- %oli(itarea a(e%teia ar (rea rave di*i(ult&i e(onomi(e %au
%o(iale7
/, % ai/ (a rezultat per(eperea- 0n plu% *a& de (uantumul drepturilor- a unei do/nzi pe (redit.
$o/nda pe (redit %e datoreaz pe 0ntreaa perioad amnat %au (are *a(e o/ie(tul unei alte
*a(ilit&i la plat )i %e (al(uleaz 0n a)a *el 0n(t % *ie e(.ivalent (u (uantumul (are ar *i %oli(itat 0n
a(ela)i %(op pe pia&a monetar %au *inan(iar na&ional.
+2, 'utoritatea vamal poate % nu (ear do/nda pe (redit da( prin a(ea%ta %6ar (rea rave
di*i(ult&i e(onomi(e %au %o(iale pentru de/itor.
'R!. 283
"ndi*erent de *a(ilit&ile de plat a(ordate de/itorului- a(e%ta poate plti 0n ori(e %itua&ie- total %au
par&ial- (uantumul drepturilor- *r % a)tepte e1pirarea termenului (are i6a *o%t a(ordat.
'R!. 285
Cuantumul drepturilor datorate poate *i a(.itat de o ter& per%oan 0n lo(ul de/itorului.
'R!. 288
+1, $a( (uantumul drepturilor nu a *o%t a(.itat 0n termenul %ta/ilit:
a, autoritatea vamal utilizeaz toate (ile prevzute de lei%la&ia 0n vioare- in(lu%iv e1e(utarea
%ilit- pentru a a%iura plata a(elei %ume. Prin reulamentul vamal %e pot %ta/ili prevederi %pe(iale (u
privire la aran&i 0n (adrul reimului de tranzit7
/, %e per(ep ma2orri de 0ntrziere- potrivit normelor 0n vioare.
+2, 'utoritatea vamal poate renun&a % (ear ma2orri de 0ntrziere 0n (azurile 0n (are:
a, datorit %itua&iei de/itorului- %6ar putea (rea %erioa%e di*i(ult&i e(onomi(e )i %o(iale7
/, (uantumul drepturilor nu dep)e)te nivelul %ta/ilit prin reulamentul vamal7
(, (uantumul drepturilor e%te a(.itat 0n 8 zile de la e1pirarea termenului prevzut pentru plat.
+3, 'utoritatea vamal poate %ta/ili:
a, perioade minime pentru (al(ularea ma2orrilor de 0ntrziere7
/, %ume minime de a(.itat (a ma2orri de 0ntrziere.
+5, Prin reulamentul vamal %e pot %ta/ili (riterii pentru apli(area prevederilor alin. +3,.
C'P. 5
<tinerea datoriei vamale
'R!. 286
+1, ?r a 0nltura apli(area di%pozi&iilor 0n vioare (u privire la 0mplinirea termenului de pre%(rip&ie
e1tin(tiv )i la impo%i/ilitatea re(uperrii datoriei vamale 0n (azul (on%tatrii pe (ale 2ude(torea%( a
in%olva/ilit&ii de/itorului- datoria vamal %e %tine prin:
a, plata (uantumului drepturilor7
/, remiterea (uantumului drepturilor7
(, invalidarea de(lara&iei vamale depu%e pentru un reim vamal (e impli( o/lia&ia de plat a
drepturilor7
d, (on*i%(are7
e, di%truerea prin di%pozi&ia autorit&ii vamale7
*, a/andonul 0n *avoarea %tatului7
, pierderea mr*urilor datorit (azului *ortuit %au *or&ei ma2ore7
., %(derea (antitativ a mr*urilor datorit unor *a(tori naturali- pentru partea (ore%punztoare
pro(entului de %(dere.
+2, <tinerea datoriei vamale 0n (azurile prevzute la alin. +1, lit. d, 6 ., opereaz numai da(
%itua&iile %6au produ% 0nainte de a(ordarea li/erului de vam- 0n (azul mr*urilor de(larate pentru un
reim vamal (e impli( o/lia&ia de plat a drepturilor.
'R!. 289
$atoria vamal prevzut la art. 23: %e %tine )i (nd %unt anulate *ormalit&ile 0ndeplinite pentru
o/&inerea tratamentului tari*ar pre*eren&ial a(ordat 0n (on*ormitate (u di%pozi&iile arti(olului mai %u%
men&ionat.
C'P. 8
Ram/ur%area )i remiterea drepturilor
'R!. 288
+1, Prin ram/ur%are %e 0n&elee re%tituirea total %au par&ial a drepturilor de import %au de e1port
(are au *o%t a(.itate.
+2, Prin remitere %e 0n&elee *ie de(izia de a nu per(epe- interal %au par&ial- (uantumul unei datorii
vamale- *ie de(izia de a anula- interal %au par&ial- 0n%(rierea 0n eviden&a (onta/il a unui drept de
import %au de e1port (are nu a *o%t a(.itat.
'R!. 28:
+1, $repturile de import %au de e1port %unt ram/ur%ate 0n m%ura 0n (are %e %ta/ile)te (- 0n
momentul 0n (are au *o%t pltite- (uantumul a(e%tor drepturi nu era datorat leal %au (nd (uantumul
lor a *o%t 0n%(ri% 0n eviden&a (onta/il (ontrar di%pozi&iilor art. 253 alin. +2, )i +3,.
+2, <e pro(edeaz la remiterea drepturilor de import %au de e1port 0n m%ura 0n (are %e %ta/ile)te
(- 0n momentul 0n (are au *o%t 0n%(ri%e 0n eviden&a (onta/il- (uantumul a(e%tor drepturi nu era
datorat leal %au ( a *o%t 0n%(ri% 0n eviden&a (onta/il (ontrar di%pozi&iilor art. 253 alin. +2, )i +3,.
+3, Nu %e a(ord ram/ur%area %au remiterea drepturilor da( *aptele (are au du% la a(.itarea ori la
0n%(rierea 0n eviden&a (onta/il a unei %ume (e nu era leal datorat %unt rezultatul unei a(&iuni
deli/erate din partea unei per%oane intere%ate.
+5, $repturile de import %au de e1port %unt ram/ur%ate ori remi%e la depunerea unei (ereri (tre
/iroul vamal 0n (auz 0ntr6o perioad de 8 ani de la data la (are (uantumul a(e%tor drepturi a *o%t
(omuni(at de/itorului.
+8, !ermenul prevzut la alin. +5, %e prelune)te da( per%oana 0n (auz *a(e dovada ( a *o%t
0mpiedi(at % depun (ererea 0n termenul amintit- (a urmare a (azului *ortuit %au a *or&ei ma2ore.
+6, 'utoritatea vamal pro(edeaz la ram/ur%are %au remitere din o*i(iu- (nd (on%tat- 0n a(e%t
termen- e1i%ten&a uneia %au alteia dintre %itua&iile prevzute la alin. +1, )i +2,.
'R!. 260
$repturile de import %au de e1port %unt ram/ur%ate (nd %e invalideaz o de(lara&ie vamal- iar
drepturile au *o%t a(.itate. Ram/ur%area %e a(ord 0n urma unei (ereri depu%e de per%oana 0n (auz
0n termenul prevzut pentru depunerea (ererii de invalidare a de(lara&iei vamale.
'R!. 261
+1, $repturile de import %unt ram/ur%ate %au remi%e 0n m%ura 0n (are %e %ta/ile)te ( (uantumul
a(e%tora 0n%(ri% 0n eviden&a (onta/il e%te a*erent mr*urilor pla%ate %u/ reimul vamal 0n (auz )i
re*uzate de importator- deoare(e la data a((eptrii de(lara&iei vamale erau de*e(te %au nu re%pe(tau
(ondi&iile (ontra(tului 0n /aza (ruia au *o%t importate. <unt a%imilate mr*urilor de*e(te mr*urile
deteriorate 0nainte de a(ordarea li/erului de vam.
+2, Ram/ur%area %au remiterea drepturilor de import %e a(ord (u (ondi&ia (a:
a, mr*urile % nu *i *o%t *olo%ite- (u e1(ep&ia unei po%i/ile utilizri ini&iale ne(e%are pentru a %e
veri*i(a da( %unt de*e(te %au nu re%pe(t termenii (ontra(tuali7
/, mr*urile % *ie e1portate de pe teritoriul vamal al Romniei. La (ererea per%oanei 0n (auz-
autoritatea vamal permite (a- 0n lo(ul e1portului- mr*urile % *ie di%tru%e %au pla%ate %u/ reimul de
tranzit- antrepozitare vamal %au 0ntr6o zon li/er ori antrepozit li/er. 4n %(opul de a primi una dintre
a(e%te de%tina&ii vamale- mr*urile %unt (on%iderate %trine.
+3, $repturile de import nu pot *i ram/ur%ate %au remi%e 0n (azul mr*urilor (are- 0nainte de a *i
de(larate la vam- au *o%t importate temporar pentru a *i te%tate- de(t da( %e %ta/ile)te ( de*e(tele
mr*urilor %au nere%pe(tarea prevederilor (ontra(tuale nu ar *i putut *i dete(tate 0n de(ur%ul a(e%tor
te%te.
+5, $repturile de import %unt ram/ur%ate %au remi%e pentru motivele prevzute la alin. +1,- 0n urma
prezentrii unei (ereri la /iroul vamal 0n termen de 12 luni de la data la (are (uantumul a(e%tor
drepturi a *o%t (omuni(at de/itorului. 4n (azuri e1(ep&ionale- 2u%ti*i(ate (ore%punztor- autoritatea
vamal poate apro/a (a a(e%t termen % *ie prelunit.
'R!. 262
+1, $repturile de import %au de e1port pot *i ram/ur%ate ori remi%e 0n alte %itua&ii de(t (ele
men&ionate la art. 28: 6 261:
a, (are urmeaz a *i %ta/ilite 0n (on*ormitate (u reulamentul vamal7
/, (a urmare a unor 0mpre2urri 0n (are nu %6a (on%tatat o 0n)eltorie %au o (ulp evident a
per%oanei 0n (auz. <itua&iile 0n (are %e poate apli(a a(ea%t di%pozi&ie )i pro(edura de urmat 0n a(e%t
%(op %unt %ta/ilite prin reulamentul vamal. Pentru ram/ur%are %au remitere pot *i prevzute (ondi&ii
%pe(iale.
+2, $repturile %unt ram/ur%ate %au remi%e pentru motivele prevzute la alin. +1,- 0n urma prezentrii
unei (ereri la /iroul vamal 0n termen de 12 luni de la data la (are (uantumul a(e%tor drepturi a *o%t
(omuni(at de/itorului. 4n (azuri e1(ep&ionale- 2u%ti*i(ate (ore%punztor- autoritatea vamal poate
apro/a (a a(e%t termen % *ie prelunit.
'R!. 263
$repturile de import %au de e1port %unt ram/ur%ate ori remi%e 0n (ondi&iile prevzute 0n prezentul
(apitol numai (nd (uantumul de ram/ur%at %au de remi% dep)e)te nivelul %ta/ilit prin reulamentul
vamal. Cu toate a(e%tea- autoritatea vamal poate da (ur% unei alte (ereri de ram/ur%are %au remitere
)i (u privire la un (uantum mai mi(.
'R!. 265
Cnd o de(izie de a da (ur% unei (ereri de ram/ur%are a (uantumului drepturilor de import %au de
e1port- pre(um )i a do/nzilor pe (redit )i a ma2orrilor de 0ntrziere 0n(a%ate la e*e(tuarea pl&ii
a(e%tor drepturi nu e%te pu% 0n apli(are 0n termen de 3 luni de la adoptarea a(e%teia- dup a(ea%t
perioad autoritatea vamal plte)te o do/nd eal (u do/nda pe (redit.
'R!. 268
Cnd- din eroare- a *o%t remi% o datorie vamal %au a *o%t ram/ur%at (uantumul drepturilor- datoria
ini&ial devine din nou e1ii/il. @ri(e do/nd pltit 0n temeiul prevederilor art. 265 %e ram/ur%eaz.
!"!L#L G
$reptul la a(&iune
'R!. 266
+1, @ri(e per%oan are dreptul de a *ormula a(&iune 0mpotriva de(iziilor (are o prive%( dire(t- luate
de autoritatea vamal (u privire la apli(area relementrilor vamale.
+2, 're- de a%emenea- dreptul de a *ormula a(&iune per%oana (are a %oli(itat autorit&ii vamale o
de(izie (u privire la apli(area relementrilor vamale )i nu a primit un r%pun% la (ererea %a 0n
termenul leal.
'R!. 269
Cnd a(&iunea prevzut la art. 266 %e re*er la un titlu de (rean& privind datoria vamal )i alte
ta1e )i impozite datorate %tatului 0n (adrul opera&iunilor vamale- 0nainte de depunerea a(&iunii %e poate
*ormula (onte%ta&ie pe (ale admini%trativ- (are %e %olu&ioneaz potrivit di%pozi&iilor Codului de
pro(edur *i%(al.
'R!. 268
+1, '(&iunile (are prive%( alte de(izii de(t (ele prevzute la art. 269 %e *ormuleaz potrivit
di%pozi&iilor Leii (onten(io%ului admini%trativ nr. 885D2005.
+2, 4n (azurile prevzute la alin. +1,- plnerea preala/il nu %u%pend e1e(utarea de(iziei
(onte%tate.
+3, 'utoritatea vamal poate %u%penda- total %au par&ial- e1e(utarea a(e%tei de(izii pn la
%olu&ionarea plnerii preala/ile- (nd are motive 0ntemeiate % (on%idere ( de(izia (onte%tat nu
re%pe(t relementrile vamale %au ( un pre2udi(iu ire(upera/il poate *i produ% per%oanei intere%ate.
!"!L#L G"
Pro.i/i&ii )i re%tri(&ii
'R!. 26:
+1, <unt (on%iderate pro.i/ite toate mr*urile a (ror introdu(ere pe %au %(oatere de pe teritoriul
vamal al Romniei e%te- potrivit leii- interzi% (u ori(e titlu.
+2, <unt (on%iderate (a re%tri(&ionate mr*urile a (ror introdu(ere pe %au %(oatere de pe teritoriul
vamal al Romniei e%te %upu% unor (ondi&ii %au 0ndeplinirii unor *ormalit&i %pe(iale.
+3, Cnd introdu(erea %au %(oaterea nu e%te permi% de(t (u prezentarea unei autoriza&ii
%pe(iale- mr*urile %unt pro.i/ite da( nu %unt 0n%o&ite de un a%t*el de do(ument %au da( a(e%ta nu
e%te vala/il.
!"!L#L G""
<an(&iuni
<EC="#NE' 1
"n*ra(&iuni
'R!. 290
+1, "ntrodu(erea 0n %au %(oaterea din &ar- prin ori(e mi2loa(e- a /unurilor %au mr*urilor- prin alte
lo(uri de(t (ele %ta/ilite pentru (ontrol vamal- (on%tituie in*ra(&iunea de (ontra/and )i %e
pedep%e)te (u 0n(.i%oare de la 2 la 9 ani )i interzi(erea unor drepturi.
#M3
=2> Con)tituie. de a)e+enea. in*rac4iune de contra-and/ 9i )e pedep)e9te potrivit a'in0 =1>:
a> introducerea n )au )coaterea din 4ar/ prin 'ocuri'e )ta-i'ite pentru contro'u' va+a'. prin
)u)tragere de 'a contro'u' va+a'. a -unuri'or )au a +/r*uri'or care tre-uie p'a)ate )u- un regi+ va+a'.
dac/ va'oarea n va+/ a -unuri'or )au a +/r*uri'or )u)tra)e e)te +ai +are de 200000 'ei n ca(u'
produ)e'or )upu)e acci(e'or 9i +ai +are de 800000 'ei n ca(u' ce'or'a'te -unuri )au +/r*uri?
-> introducerea n )au )coaterea din 4ar/. de dou/ ori n decur)u' unui an. prin 'ocuri'e )ta-i'ite
pentru contro'u' va+a'. prin )u)tragere de 'a contro'u' va+a'. a -unuri'or )au a +/r*uri'or care tre-uie
p'a)ate )u- un regi+ va+a'. dac/ va'oarea n va+/ a -unuri'or )au a +/r*uri'or )u)tra)e e)te +ai
+ic/ de 200000 'ei n ca(u' produ)e'or )upu)e acci(e'or 9i +ai +ic/ de 800000 'ei n ca(u' ce'or'a'te
-unuri )au +/r*uri?
c> n)tr/inarea )u- orice *or+/ a +/r*uri'or a*'ate n tran(it va+a'0
=3> @unt a)i+i'ate in*rac4iunii de contra-and/ 9i )e pedep)e)c potrivit a'in0 =1> co'ectarea. de4inerea.
producerea. tran)portu'. pre'uarea. depo(itarea. predarea. de)*acerea 9i vn(area -unuri'or )au a
+/r*uri'or care tre-uie p'a)ate )u- un regi+ va+a' cuno)cnd c/ ace)tea provin din contra-and/ )au
)unt de)tinate )/vr9irii ace)teia0
#B
'R!. 291
"ntrodu(erea 0n %au %(oaterea din &ar- *r drept- de arme- muni&ii- materiale e1plozi/ile- drouri-
pre(ur%ori- materiale nu(leare %au alte %u/%tan&e radioa(tive- %u/%tan&e to1i(e- de)euri- reziduuri ori
materiale (.imi(e peri(uloa%e (on%tituie in*ra(&iunea de (ontra/and (ali*i(at )i %e pedep%e)te (u
0n(.i%oare de la 3 la 12 ani )i interzi(erea unor drepturi- da( leea penal nu prevede o pedeap%
mai mare.
'R!. 292
?olo%irea- la autoritatea vamal- a do(umentelor vamale de tran%port %au (omer(iale (are %e re*er
la alte mr*uri %au /unuri ori la alte (antit&i de mr*uri %au /unuri de(t (ele prezentate 0n vam
(on%tituie in*ra(&iunea de *olo%ire de a(te nereale )i %e pedep%e)te (u 0n(.i%oare de la 2 la 9 ani )i
interzi(erea unor drepturi.
'R!. 293
?olo%irea- la autoritatea vamal- a do(umentelor vamale de tran%port %au (omer(iale *al%i*i(ate
(on%tituie in*ra(&iunea de *olo%ire de a(te *al%i*i(ate )i %e pedep%e)te (u 0n(.i%oare de la 3 la 10 ani )i
interzi(erea unor drepturi.
'R!. 295
?aptele prevzute la art. 290 6 293- %vr)ite de una %au mai multe per%oane 0narmate ori de dou
%au mai multe per%oane 0mpreun- %e pedep%e%( (u 0n(.i%oare de la 8 la 18 ani )i interzi(erea unor
drepturi.
'R!. 298
!entativa la in*ra(&iunile prevzute la art. 290 6 295 %e pedep%e)te.
'R!. 296
$a( *aptele prevzute la art. 290 6 295 %unt %vr)ite de ana2a&i %au reprezentan&i ai unor
per%oane 2uridi(e (are au (a o/ie(t de a(tivitate opera&iuni de import6e1port ori 0n *olo%ul a(e%tor
per%oane 2uridi(e- %e poate apli(a )i interzi(erea unor drepturi- potrivit art. 65 lit. (, din Codul penal.
'R!. 299
Cnd mr*urile %au alte /unuri (are au *(ut o/ie(tul in*ra(&iunii nu %e %e%(- in*ra(torul e%te
o/liat la plata e(.ivalentului lor 0n lei.
'R!. 298
$i%pozi&iile prezentei %e(&iuni %e (ompleteaz (u prevederile Codului penal al Romniei- pre(um )i
(u di%pozi&iile penale prevzute 0n alte lei %pe(iale.
<EC="#NE' a 26a
Contraven&ii
'R!. 29:
?aptele (are (on%tituie (ontraven&ii la relementrile vamale- pro(edura de (on%tatare )i
%an(&ionare a a(e%tora %e %ta/ile%( prin reulamentul vamal- apro/at prin .otrre a Guvernului.
'R!. 280
+1, Contraven&iile vamale %vr)ite 0n in(intele vamale )i 0n lo(urile unde %e de%*)oar opera&iuni
%u/ %uprave.ere vamal %e (on%tat )i %e %an(&ioneaz de per%oanele 0mputerni(ite de (tre
autoritatea vamal.
+2, 4n (azul 0n (are (ontraven&iile vamale %unt (on%tatate de oranele de poli&ie %au de alte orane
(u atri/u&ii de (ontrol- 0n alte lo(uri de(t (ele prevzute la alin. +1,- a(e%tea au o/lia&ia de a prezenta
de 0ndat a(tele (on%tatatoare la autoritatea vamal (ea mai apropiat- 0mpreun (u mr*urile (are *a(
o/ie(tul (ontraven&iei.
+3, $up veri*i(area 0n(adrrii *aptei 0n relementrile vamale- autoritatea vamal apli( amenda )i
di%pune- dup (az- re&inerea /unurilor- 0n vederea (on*i%(rii.
+5, <an(&iunile (ontraven&ionale pot *i apli(ate )i per%oanelor 2uridi(e.
'R!. 281
+1, $i%pozi&iile art. 29: )i 280 re*eritoare la (ontraven&ii %e (ompleteaz (u prevederile @rdonan&ei
Guvernului nr. 2D2001 privind reimul 2uridi( al (ontraven&iilor- apro/at (u modi*i(ri )i (ompletri prin
Leea nr. 180D2002- (u modi*i(rile )i (ompletrile ulterioare- (u e1(ep&ia art. 28 alin. +1, )i +3, )i art.
2:.
#M3
=2> Organe'e co+petente vor crea o -a(/ de date co+un/ pentru i+p'e+entarea contraven4ii'or 'a
regi+u' va+a'. n ad+ini)trarea ini)teru'ui Ad+ini)tra4iei 9i Interne'or. n ter+en de 30 de (i'e de 'a
ncAeierea protoco'u'ui dintre ace)tea0
#B
!"!L#L G"""
$i%pozi&ii tranzitorii )i *inale
'R!. 282
$i%pozi&iile %pe(i*i(e apli(a/ile (ltorilor )i altor per%oane *izi(e %e %ta/ile%( prin reulamentul
vamal.
'R!. 283
!ermenele prevzute 0n prezentul (od )i 0n alte relementri vamale %e (al(uleaz potrivit normelor
prevzute 0n Codul de pro(edur (ivil.
'R!. 285
@pera&iunile vamale ini&iate %u/ reimul prevzut de relementrile vamale anterioare intrrii 0n
vioare a prezentului (od %e *inalizeaz potrivit a(elor relementri.
'R!. 288
'utoritatea Na&ional a >milor e%te de%emnat (a autoritate (ompetent % apli(e pentru
Romnia- la data aderrii la #niunea European- prevederile Conven&iei privind utilizarea te.noloiei
in*orma&iilor de (tre %ervi(iile vamale- 0n(.eiat la 26 iulie 1::8- 0n temeiul art. H.3 din !ratatul privind
#niunea European 6 I@ C 316- 29 noiem/rie 1::8- p. 35 6 )i ale Conven&iei (u privire la a%i%ten&a
re(ipro( )i (ooperarea 0ntre admini%tra&iile vamale- 0n(.eiat la 18 de(em/rie 1::9- 0n temeiul art.
H.3 din !ratatul privind #niunea European 6 I@ C 25- 23 ianuarie 1::8- p. 2.
'R!. 286
Guvernul- la propunerea ;ini%terului ?inan&elor Pu/li(e- va apro/a prin .otrre reulamentul de
apli(are a Codului vamal- (are intr 0n vioare la a(eea)i dat (u prezentul (od.
'R!. 289
$i%pozi&iile (uprin%e 0n prezentul (od )i 0n alte relementri vamale privind plata- arantarea-
0n%(rierea 0n eviden&ele (onta/ile- %tinerea datoriei vamale )i remiterea drepturilor de import- (u
e1(ep&ia art. 163 )i 259 din prezentul (od- %e apli( 0n mod (ore%punztor )i pentru ta1a pe valoarea
aduat )i pentru a((ize (are- potrivit Codului *i%(al- %unt 0n atri/u&iile autorit&ii vamale.
'R!. 288
+1, Prezentul (od intr 0n vioare la 60 de zile de la data pu/li(rii 0n ;onitorul @*i(ial al Romniei-
Partea ".
+2, Pe a(eea)i dat %e a/ro: Leea nr. 151D1::9 privind Codul vamal al Romniei- pu/li(at 0n
;onitorul @*i(ial al Romniei- Partea "- nr. 180 din 1 auu%t 1::9- (u modi*i(rile )i (ompletrile
ulterioare7 art. 9 din @rdonan&a Guvernului nr. 26D1::3 privind !ari*ul vamal de import al Romniei-
pu/li(at 0n ;onitorul @*i(ial al Romniei- Partea "- nr. 213 din 31 auu%t 1::3- apro/at (u modi*i(ri
prin Leea nr. 102D1::5- (u modi*i(rile )i (ompletrile ulterioare.
+3, $e(lararea ele(troni( )i %i%temele automatizate pentru punerea 0n apli(are a e%tiunii de ri%( )i
%(.im/ul ele(troni( de date 0ntre /irourile vamale de intrare- import- e1port )i ie)ire- prevzute la art.
50- 60 6 62 )i 202 6 205- %e pun 0n apli(are 0n termen de 3 ani de la intrarea 0n vioare a prezentului
(od.
+5, $i%pozi&iile (uprin%e la art. 258 alin. +2, )i +3,- art. 259- art. 282 )i art. 288 alin. +2, )i +3, intr 0n
vioare la data aderrii Romniei la #niunea European.
Prezenta lee a%iur apli(area Reulamentului Con%iliului +CEE, nr. 2.:13D:2 de in%tituire a
Codului vamal (omunitar- (u modi*i(rile ulterioare- pu/li(at 0n Iurnalul @*i(ial al Comunit&ilor
Europene nr. 302D1::2.
666666666666666