Sunteți pe pagina 1din 3

UNwERSITATEA "DUNAREA DE JOS" GALATI

FACULTATEA DE
$TrrNTE
JURTDICE' SOCTALE
$r
POLTTTCE
CATEDRA DE DREPT
Adresa: Gal at i , St r. Domneasca Nr. 111, cod 800201
Nr. tel efon / fax: 0236.493003
E-mai l :
PROGRAMA ANALITICA
Disciplina: DREPTUL EUROPEAN AL CONCURENTEI
A. Locul disciplinei in planul de invifimflnt:
Anul
de
studiu
Anul Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod di sci pl i na
Sem. I Sern. II
C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr.
ore
2 2 20 20 V8 4 UGDR56-DO
B. Obiectivele disciplinei:
Cursul iqi propune sA familiarizeze studentii cu mecanismele pieJei libere si concurenliale. Analiza
principiilor mediului concurenlial si a reglementdrilor legale din Uniunea Europeand si celor
implementate in legislatia romdneascd este esenfiald pentru a intelege trdsiturile de bazd ale pietei
interne comunitare. Cursul nu se va rezumainsd strict la normele legale referitoare la concurenld, ci
va explora qi cadrul institulional de suslinere al politicii de concurenJd, precum gi implicaliile
economice ale implementdrii acestei politici la nivel micro si macroeconomic.
Nu in ultimul rdnd, cursul va conline aspecte referitoare la descoperirea si investigarea incdlc[rilor
prevederilor legilor concurenliale.
C. Metode de predare
-
invifare:
Expunerea, problematizarea, explica[ia, referate, studii de caz.
D. Forme gi metode de evaluare:
Evaluarea cunoqtinlelor se realizeazd prin verificdri pe parcursul semestrului gi examen la sfhrqitul
acestuia.
Verificdrile pe parcursul semestrului se realizeazd prin intermediul dezbaterilor qi prin suslinerea
unui referat cu temd bibliografi cd, care va fi notat.
Examenul de la sfbrqitul semestrului se susline in scris sub formi de teste grild.
Nota finald va fi nota oblinutd la examen, ponderatd cu nota obtinutd pentru activitatea din timpul
semestrului.
E. Con{inutul cursului / numir de ore pentru fiecare temi:
cAp. I
-
NOTTUNI INTRODUCTIVE REFERITOARE LA CONCURENTA COMERCIALA
-
4h
l. ConcurenJa
-
notiune qi tr[sdturi
2. Concurenla licitd qi concurenlainterzisS- noliuni qi delimitare
3. Felurile concurenfei comerciale
4.Pia\a relevanti
CAP. II
-
NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL CONCURENTEI COMBRCIALE
_
4h
1. Conceptul qi definilia dreptului concurenfei comerciale
2. Obiectul de reglementare al dreptului concurenfei comerciale
3. Particularitdli ale dreptului conuren{ei comerciale
4. Relaliile dreptului concurentei comerciale cu alte ramuri de drept
5. Cadrul legal privind concurenJa comercialS
6. Cadrul institutional(nalional qi comunitar) in materia concurenfei comerciale
cAp. rrr
-
POLITICA COMUNITARA iN UATBRIA CONCURENTEI-4h
l. Dreptul comunitar gi instituliile sale
2. Izv oarele dreptului comunitar
3. Cadrul legal referitor la concurentd stabilit prin Tratatul de la Roma
4. Carteaverde in domeniul concurenfei referitoare la cererea de daune pentru incdlcarea regulilor comunitare antitrust
cAp. rv
-
RAPORTUL JURIDIC DE CONCURENTA
-
2h
1. Subiectele raportului
juridic de concurenld
2. Conlinutul raportului
juridic de concurentd
3. Obiectul raportului
juridic de concurentd
cAP. V
-
CONCURENTA COMERCIALA NELOIAIA- nn
l. Noliunea de concurenlI neloial[ qi cadrul legal de reglementare la nivel nafional gi comunitar
2. Concurenta neloiald pe piala internd
3. Concurenta neloiali pe pia[a internalionald
4. Dumpingul la export gi import
5. Subvenliile la export gi import gi celelalte forme ale ajutoarelor de stat
6. Rdspunderea
juridicf, pentru faptele de concurenld neloiald
cAp. vI- PRACTICILE ANTICONCURENTIALE
-
2h
1. Reglementarea de drept intern a practicilor anticoncurenliale
2. Practici anticoncurentiale nesanctionabile
3. Folosirea in mod abuziv a unei pozitrii dominante detinut[ de una sau mai multe inreprinderi
4. Concentrarea economicd, in conditriile Legi i w. 2l I 1996(modificatd)
F. Confinutul seminariilor/numir de ore pentru fiecare temi:
1. NOTTUNT TNTRODUCTTVE REFERTTOARE LA CONCURENTA COMERCIALA
-
4h
2. NOTTUNI TNTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL CONCURENTEI COMERCIALE- 2 h
-
Concept, obiect de activitate, trdslturi gi raporturile dreptului concurentei cu alte ramuri de drept
3. DESPRE CONcURENTA CoMERCIALA, CA INSTITUTIE A DREPTULUI CONCURENTEI'2h
-
Domeniile in care se poate exercita concurenJa licit[ qi cele in care nu e permisd
4. rOLITICA COMUNITARA iN nn,q,rnRlA cONCURENTEI
-
4h
5. RAPORTUL ruRIDIC DE CONCURENTA
-
2h
-
Definitie, subiectele, continutul gi obiectul raportului
juridic
de concurenld
6. coNcURENTA NBLoIALA- 4h
-Formele
concurenJei neloiale pe piata internd si pe pia{a internationald qi rispunderea
juridica antrenatd in cazuri
de concuren![ neloiald
7. rRACTICILE ANTIcoNcURENTIALE
-
2h
G. Bibliografie de elaborare a cursului
1. Valeria Constantinescu, Totul despre concurentra neloiald, Grup de Editurd Rentrop &'
Straton, Bucureqti, 2008;
2. Aurelia Cotufiu, Georgeta Valeria Sabdu, Drept roman gi comunitar al concurentrei, Editura CH
Beck, Bucureqti, 2008
3. Octavian Cap6!6nd
-
Dreptul concurentei comerciale. Concurenta neloiald pe piata internd si
internalionald, Editura Lumina Lex, Bucureqtr, 1994;
4. Paul Mircea Cosmovici Dreptul european al concurentei, Editura Academiei Romdne,
Bucuresti,20011'
5. Valericd Lazdr, Concurenla neloiald, Editura Universitard, Bucureqti, 2008;
6. Octavian Manolache
-
Regimul
juridic
al concurentei in dreptul comunitar, Editura All Beck,
Bucureqti, 1997;
-
7. Emilia Mihai
-
Dreptul concurentei, Editura All Beck, Bucureqti, 2004;
8. Emilia Mihai
-
Concurenta economici. Libertate pi constrdngere
juridicd,
Editura Lumina Lex,
Bucuregti,2004
9. Emilia Mihai
-
Dreptul concurenlei, Editura All Beck, Bucureqti, 2006;
10. Titus Prescure, Curs de dreptul concurenlei comerciale, Editura Rosetti, BucureSti,2A04
$ef
catedrd
C onf. univ. dpr:foit\ APO STU
t/
\#
/ )
L/

S-ar putea să vă placă și