Sunteți pe pagina 1din 9

Aprobat la edina catedrei TSH,

proces-verbal nr. 5 din 20 februarie 20!


LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENELE DE
LICEN LA SPECIALITATE PENTRU
STUDENII ANULUI III, SPECIALITATEA
"TURISM"
Economia Turismului
Tma!ic"
#$ Con%inu!ul, carac!ris!icil &i s'ra ( cu)rin(r a conomii !urismului$
noiuni i cate"orii funda#entale $n econo#ia turis#ului.
coninutul econo#ic al turis#ului.
for#e de or"ani%are, tipuri si diversitatea turis#ului.
factorii ce deter#ina cererea in turis#.
i#portana econo#ico-sociala a turis#ului.
*$ Ba+l conomic al ac!i,i!"%ii !uris!ic$
indicatorii econo#ici de de%voltare a turis#ului.
eficiena econo#ic& $n turis#.
indicatorii ce caracteri%ea%& starea i de%voltarea turis#ului intern.
rolul turis#ului $n econo#ia naional&.
-$ Carac!ris!icil )i%i !uris!ic$
natura i coninutul pieei turistice.
participanii 'subiecii( pieei turistice.
a"enii econo#ici ) subieci ai activit&ii turistice $n *. +oldova.
#ecanis#ul de funcionare a pieei turistice.
funciile pieei turistice.
capacitatea pieei turistice.
se"#entarea pieei turistice.
.$ In(us!ria !uris!ic"$
noiunea i coninutul industriei turistice.
ba%a te,nico-#aterial& $n turis#.
fora de #unc& $n turis# i eficiena utili%&rii ei.
caracteristica diverselor tipuri de $ntreprinderi ale industriei turistice.
/$ In(ica!orii conomici 0n !urism$
c,eltuielile curente i costul serviciilor $n industria ,otelier&.
profitul i rentabilitatea industriei ,oteliere.
indicatorii de evaluare ale fondurilor fi-e.
structura #i.loacelor circulante $n industria turistic&.
re#unerarea #uncii an"a.ailor din industria turistic&.
deter#inarea costurilor serviciilor turistice.
Bi1lio2ra'i
( /os#escu 0., Turis#ul1 feno#en co#ple- conte#poran, 2d. 2cono#ic&, 3ucureti, 445, 250 p.
2( 0strati 0., 3ran 6l., *ou A. 7., 2cono#ia turis#ului i #ediul $ncon.ur&tor, 2d. 2cono#ic&,
3ucureti, 445, 255 p.
8( 9:;:<:=>? @. A., 9:;:<:=>? B. @., CD>=>EFD: GHIFJE:1 KLM<=>M N>O><FM, PF=:=OQ F
OG:GFOGFD:, R>OD?:, 2000, ST O.
!( /os#escu 0., 2cono#ia turis#ului. Urincipii i #ecanis#e, 2d. Vniversit&ii Wucian 3la"a, Sibiu,
445, 250 p.
5( 9FIX:D>? R.9. Y?MZM=FM ? GHIFJE, R>OD?:- [:=DG-\MGMI<HI], ^M?ODF_ `>=Z, 2000
T( aH;bM? Y.A. cI]:=FJ:dFb GHIFOGOD>_ ZMbGM;e=>OGF. ^cf@gh, 44T.
S( gMEeb=M=D> [. i. cO=>?Q <FJ=MO N;:=FI>?:=Fb GHIFOGOD>_ ZMbGM;e=>OGF, R>OD?:, 2002
5( j`FE>?: c.\., j`FE>?: ^.B. CD>=>EFD: ]>OGF=Fd F IMOG>I:=>?, R>OD?:1 ^>?>M J=:=FM,
200!.
4( k?:IG:;e=>? Y.B. @=>OGI:==Q_ GHIFJElOMI., RM=MZXEM=G F mD>=>EFD: GHIFJE:l, R>OD?:,
PF=:=OQ F OG:GFOGFD:, 200.
0( \:NFIb= a.B. CD>=>EFD: GHIFJE:, R>OD?:, PF=:=OQ F OG:GFOGFD:, 444.
( \:NFIb= a.B. R:IDMGF=] ? GHIFJEM, R>OD?:, PF=:=OQ F OG:GFOGFD:, 2000.
2( AHIFJE F ]>OGF=FL=>M n>Jb_OG?>. \>Z IMZ. \I>`. B.g. oHZ>?OD>]>, R>OD?:, A:=ZME, 2000 ].
8( Turcov 2. /oordonarea turis#ului, /,iin&u, AS2+., 200T.
!( pD>?;M? [G:GFOGFD: GHIFJE:, R>OD?: 200S.
revista qAHIFJE F >GZQnr, ^BAB 'AsAT(, revista q72tr, revista qTravellerr, revista qY>DIH] O?MG:r
Turismul in!rna%ional
Tma!ic"
#$ Turismul in!rna%ional 3 ac!i,i!a! conomico 3 social"$
noiuni i cate"orii funda#entale $n turis#ul internaional.
locul turis#ului internaional $n co#erul #ondial.
factorii de de%voltare a turis#ului internaional.
re"iunea turistic& - etalon $n turis#ul internaional.
*$ D!rminan%ii &i mcanisml circula%ii !uris!ic in!rna%ional.
speciali%area internaional& $n turis#.
dot&rile factoriale $n turis#ul internaional.
teoria diferenelor relative $n dot&rile factoriale.
circulaia turistic& internaional&, tendine i pro"no%e.
-$ Ori2ina &i con(i%iil ( (s'"&urar con!m)oran" a !urismului in!rna%ional$
perioada de pionierat a turis#ului internaional i ori"inile europene.
e-tensiunea #ondial& a turis#ului internaional.
.$ Tn(in%l (+,ol!"rii )i%i !uris!ic in!rna%ional
particularit&ile pieei turistice internaionale.
cererea turistic& i consu#ul turistic pe plan #ondial.
oferta turistic& i producia turistic& $n turis#ul internaional.
preurile i calitatea serviciilor $n turis#ul internaional.
/$ 4ac!orii ( am1ian%" a !urismului in!rna%ional &i )ro!c%ia m(iului$
feno#enul industrial i co#ercial al turis#ului internaional. 2fecte po%itive i ne"ative.
a#ena.area turistic& i protecia #ediului $ncon.ur&tor.
de%voltarea durabil& $n turis#.
etapele inte"r&rii turistice internaionale.
5$ E!a)l coor(on"rii !urismului$
politica statului $n turis#, e-periena internaional&.
politica econo#ic&.
politica social&.
funcia de protecie a resurselor turistice.
funcia le"islativ&.
funcia de re"le#entare i control.
Bi1lio2ra'i
. /ristureanu /ristina, 2cono#ia i politica turis#ului internaional. 2ditura Albeona 3ucureti, 442
2. /ristureanu /., Strate"ii i tran%acii $n turis#ul internaional, 2d. /.H. 3ecu, 3ucureti, 200T, !8! p.
8. 0strate 0on, 3ran 6lorina 2cono#ia turis#ului i #ediul $ncon.ur&tor. 3ucureti,
2ditura econo#ic&, 44T.
!. 7l&van vasile. *esurse turistice pe Terra. 2ditura econo#ic&. 3ucureti 2000, 8!0 p.
5. Turcov 2. wirecii de de%voltare i pro#ovare a turis#ului $n *epublica +oldova. 2d.
AS2+, /,iin&u 2002, !8 p.
T. 9I:_EMI i><MIG B.cO=>?Q HNI:?;M=Fb ? F=ZHOGIFF a>OGeNIFFEOG?:. @J-?> BONMDG NIMOO.
R>OD?:, 445
S. aH;bM? Y.a. cI]:=FJ:dFb GHIFOGFLMOD>_ ZMbGM;e=>OGF. HLM<=>M N>O><FM, FJ-?> ^>;FZX,
R>OD?:,44T
5. \HJ:D>?: j.\., oMOGFD>?: Y.B. RMXZH=:I>Z=Q_ GHIFOGFLMODF_ <FJ=MO.
@J-?> CDONMIG=>M <xI>, R>OD?:, 44S, S8 O.
4. oM<>G:Ie y.R. AHIFOGFLMODF_ <FJ=MO. @J-?> RFI ZM;>?>_ D=F]F, R>OD?:, 44S
0. 3aro#etre des voza"es et du touris#e. tr"anisation +ondial du Touris#e. 44S, 25p.
. Tinard {ves. We touris#e. 2cono#ie et #ana"e#ent. 2discience internationallUaris 44!,!T! p.
2. |acuer#ann 7abriel. We touris#e international. 2d. Ar#and /olinlUaris 455, 2S4 p.
8. +esplier Alain. We touris#e dans le #onde. 2d. 3r}al, 2002,80p.
!. /,ristop,er Hollo~az. T,e 3usiness of Touris#. Won"#an Uublis,in", se~ oru, 445, 8!T p.
5. wavidson *. Touris# destinations. 2d. Hodder Stou",ton 2ducational. 444. V, 820 p.
T. wevelopp#ent touristiue durable. 3iblio"rap,ie selective. 2d. du /onseil de l2urope, 44S, S
S. Tribe {., T,e 2cono#ics of Weisure and Touris#1 2nviro#ents, +aruets and 0#pacts. 3utter~ort,
Heine#ann, 445, 850 p.
5. vellas 6rancois and 3ec,eree Wionel. 0nternational Touris#. 2d. +a-i#illian 3usiness. Wondon,
445, 85 p.
We"islaie
We"islaia internaional& $n do#eniul turis#ului.
6s!iuna rsurslor !uris!ic
Tma!ica
#$ O1ic!ul ( s!u(iu al 2s!iunii rsurslor !uris!ic$
soiuni i cate"orii funda#entale ale "estiunii resurselor turistice
Wocul $n tiinele econo#ice i "eo"rafice
Urincipii, #etode i #i.loace de studiu.
*$ Is!oria (+,ol!"rii 'nomnului !uris!ic$
2tapa turis#ului $n antic,itate
2tapa turis#ului $n evul #ediu pn& la *enatere
2tapa turis#ului $n evul #ediu tr%iu, $n ti#pul *enaterii i #arilor descoperiri "eo"rafice, pn&
la #i.locul secolului al -lea
Uerioada turis#ului #odern i conte#poran.
-$ Rsursl !uris!ic na!ural$
6or#ele de relief ca resurse ale cadrului natural
/li#a i ,idro"rafia i co#ponentele lor
ve"etaia i fauna i co#ponentele lor
Ueisa.ele turistice i tipolo"ia lor.
.$ Rsursl !uris!ic an!ro)ic 7cul!ural8is!oric9$
Urincipalele atribute recreative ale resurselor turistice antropice
tbiectivele istorice i reli"ioase i clasificarea lor
tbiectivele culturale, sportive i econo#ice cu funcie turistic& i clasificarea lor
tbiectivele cu funcie turistic& propriu-%ise.
Activit&ile u#ane cu funcie turistic& i clasificarea lor.
/$ Rsursl !uris!ic na!ural &i an!ro)ic al R)u1licii Mol(o,a$
Uotenialul turistic al reliefului, cli#ei i apei *epublicii +oldova
Uotenialul turistic al ve"etaiei i faunei *epublicii +oldova
Uotenialul turistic al obiectivelor istorice, reli"ioase i culturale ale *epublicii +oldova
Activit&ile u#ane cu funcie turistic& ale *epublicii +oldova.
Bi1lio2ra'i
. 00 de #inuni ale lu#ii ) /ele #ai #ari co#ori ale civili%aiei i ale naturii de pe cinci
continente, 2d. 3ic All, 200!, 205 p.
2. 000 de #inuni ale lu#ii ) /o#orile o#enirii de pe cinci continente, 2d. Auila 48, 200T, 5ST
p.
8. /os#escu 0., Turis#ul1 feno#en co#ple- conte#poran, 2d. 2cono#ic&, 3ucureti, 445, 250 p.
!. 7,id de #onu#ente i situri istorice din *epublica +oldova, /o#isia saional& a *epublicii
+oldova pentru Vs2S/t, /,iin&u, 445 'en franais(, S2 p.
5. 7l&van v., *esurse turistice pe Terra, 2d. 2cono#ic&, 3ucureti, 200, 88! p.
T. WAtlas du +onde ) 7}o"rap,ie et touris#e, 2d. 6rance Woisirs, 2008, !!2 p.
S. T,e 2nczclopedia A#ericana, vol. -80, 0nternational 2d. wanburrz1 7lolier 0ncorporated, 445.
5. T,}#a 2nczclop}die, Warousse, Arts et /ulture, Wibrairie Warousse, Uaris, 445, 5T0 p.
4. Travellers Atlas ) |,ere to visit, ~,en to "o, and ~,at to see, coord. /. {a""er, 2d. w,
Wondra, 2005, 850 p.
0. C=dFD;>NMZFb LHZMO NIFI>ZQ, @J. iFZMIJ g:_ZXMOG F \M]:O, R>OD?:, 820 O.
T:nolo2ia o)ra%iilor :o!lir
Tma!ic"
#$ 6nrali!"%i )ri,in( in(us!ria :o!lir"$
wefinirea ter#enilor de1 industrie a ospitalit&ii, industrie ,otelier&, unitate de ca%are, ,otel.
/onte-tul istoric i actual al industriei ,oteliere.
/lasificarea ,otelurilor, definirea principalelor tipuri de ,oteluri.
6or#e de e-ploatare a ,otelurilor ',otele independente, lanuri i "rupuri ,oteliere(.
2. Amenajarea tehnologica a hotelurilor
tr"ani%area "eneral& a ,otelului1 funciuni i spaii aferente.
Tipuri de ca#ere de ca%are $n ,otel.
Alte spaii $n ,otel1 pentru public, pentru serviciile de eta., te,nice, ane-e.
0nstalaii i ec,ipa#ent ,otelier1 caracteristici.
-$ Or2ani+ara ac!i,i!"%ilor ( mana2mn! :o!lir$
weparta#ente de ba%a $n ,otel1 ca%are, ali#entaie, #aruetin"-v$n%&ri, contabilitate, securitate,
resurse u#ane.
Sarcinile personalului de la recepie.
Sarcinile personalului serviciului de eta..
Activit&i de $ntreinere $n ,otel.
.$ O)ra%iuni ( la rc)%ia :o!lului$
/iclul oaspetelui $n ,otel.
*e%ervarea la ,otel.
/,ecu-in-ul.
/,ecu-out-ul.
Tipuri de conturi $n ,otel.
Tipuri de rapoarte alc&tuite de recepia ,otelului.
/$ Comrciali+ara sr,iciilor :o!lir
Tipuri de tarife.
+etode de stabilire a tarifului pentru ca%are.
Te,nici de v$n%are la recepia ,otelului.
0ndicatorii activit&ii econo#ice $n ,oteluri.
Bi1lio2ra'i
. Wupu sicolae. Hotelul1 econo#ie i #ana"e#ent. 3ucureti1 All 3ecu, 2005, !T2p.,
2. k>EFNMDF_ @.R. CDON;H:G:dFb F IME>=G ]>OGF=Fd. kFM?. YF:=OD>]>. 4S4. T4O.
8. [NI:?>L=FD I:<>G=FD: ]>OGF=FL=>]> n>Jb_OG?:. \>Z IMZ. oF<FO>? [.@. ) R.
YF:=OD>]> 454.
!. 3auer, Sue 3radlez, Ua#. Urincipiile operaiunilor de la recepia ,otelului. 3ucureti1 All 3ecu,
2002, 880 p.
5. +ana"in" front office operations, +ic,ael W. asavana, U,.w., *ic,ard +. 3roous, /HA,
2ducational 0nstitute, 5T2 p., 200.
T. *ose#arz Wucas, +ana"in" e#plozee relations in t,e ,otel and caterin" industrz, /assell,
Wondon, 44S, 8S p.
S. Ti# no~les, Hospitalitz #ana"e#ent, Won"#an 7roup V , 445, 80! p.
5. 6red Wo~son, Hotels resorts, Arc,itectural press,200, 88S p.
4. Hot&rrea weparta#entului +oldova Standard s280- st din 2S.05.4T privind punerea $n aplicare
pe teritoriul *. +oldova. 7tST ) 25T5.! ) 45. weservirea turistic&. /lasificarea ,otelurilor.
0. /od de practici pentru re"la#entarea relaiilor contractuale dintre societ&ile ,oteliere ',oteluri i
a"enii de turis#( 2diia asociaiei ,otelurilor din *o#nia l 3ucureti, 445.
. sor#e privind clasificarea pe cate"orii de $ncadrare a unit&ilor de ca%are turistic&, +inisterul
/o#erului i turis#ului. 2ditura 0nter#edia. 3ucureti, 442.
Turism rural
Tma!ica
#$ CONINUTUL TURISMULUI RURAL; ESEN <I PARTICULARITI$
/aracteristicile turis#ului rural
wefiniii ale turis#ului rural
Se#nificaia conceptului de turis# rural $n diferite &ri europene
*elaia turis# rural ) a"roturis# ) a"ricultur&.
*$ ECOTURISMUL <I DE=>OLTAREA DURABIL$
/onsideraii "enerale asupra ecoturis#ului
w260s0*2A 2/tTV*0S+VWV0
2/tTV*0S+VW ) +tw2W w2 vAWt*060/A*2 wV*A30WA A *2SV*S2Wt* TV*0ST0/2
U*0s/0U00 w2 A/0Vs2 2/tTV*0ST0/.
-$ DIMENSIUNILE TURISMULUI RURAL$
wi#ensiunea econo#ic& a turis#ului rural
wi#ensiunea social& a turis#ului rural
wi#ensiunea a#biental& 'ecolo"ic&( a turis#ului rural.
.$ COMPONENTELE O4ERTEI TURISTICE RURALE$
*esursele turistice rurale
/a%area i ali#entaia $n #ediul rural
A"re#entul $n turis#ul rural
Transportul i infrastructura $n turis#ul rural
6actorul u#an i#plicat $n turis#ul rural.
/$ ANALI=A LOCALITATILOR TURISTICE RURALE SI DIRECTII DE >ALORI4ICARE ALE ACESTORA$
Satul turistic i i#portana acestuia $n locali%area produsului turistic rural
/riteriile de o#olo"are a satelor turistice
Tipolo"ia satelor turistice.
Bi1lio2ra'i
. 3*As 6W., +A*0s w., S0+ts T., TV*0S+VW *V*AW1 +tw2WVW 2V*tU2As, 2w. 2/tst+0/, 3V/V*2T0,
44S, ST U.
2. 3ran fl., si#on t., nistoreanu p., ecoturis#, ed. 2cono#ic&, bucureti, 2000, ST p.
8. {olondcovsc,i al., florea s., turis#ul ecolo"ic i rural1 realit&i i perspective, ed. Uro#eteu, c,iin&u,
200, 0! p.
!. Wa%&r s., #oldovan-b&tr$nac v., solcan a., turis# rural. 7,idul "ospodarului, pnud-#oldova, c,iin&u,
200!, 02 p.
5. Wivandovsc,i r., funda#entarea strate"iilor de #aruetin" $n de%voltarea i pro#ovarea turis#ului rural
$n republica #oldova 'te%& de doctor(, c,iin&u, 2008.
T. Wocalit&ile republicii #oldova1 itinerar docu#entar-publicistic ilustrat, ed. +oldpres, c,iin&u, vol. 01
a-be%, 444, !S0 p, vol. 0i1 bi-bu%, 2000, 54 p, vol. 0ii1 c-c,, 200, T!T p.
S. +0*ts v., +0*ts +., A6A/2*0 s TV*0S+VW *V*AW1 A+2sA{A*2A 0 T2HstWt70A w2S2*v0*00
tASU20Wt* s U2sS0Vs2A *V*AW, 2w. T0Ut7*A60A /2sT*AW, /H00sV, 2005, 2 U.
5. +0*ts v., +AsA72+2sTVW *2SV*S2Wt* TV*0ST0/2 s +2w0VW *V*AW w0s *2UV3W0/A +tWwtvA 'T2
w2 wt/Tt*(, /H00sV, 200T.
4. +0*ts v., TV*0S+VW *V*AW s +tWwtvA1 sw*V+A* U2sT*V AVTt*0T0W2 UV3W0/2 Wt/AW2, 2w.
T00sA, /H00sV, 2002, 20 U.
0. TA/V A. U., 7WvAs v., TV*0S+VW *V*AW. A/TVAW0TAT2 0 U2*SU2/T0v, 2w. UAs 2V*tU2, 0A0,
444, 205 U.
. Turcov e., direcii de de%voltare i pro#ovare a turis#ului $n republica #oldova, ed. A.s.e.#.,
c,iin&u, 2002, !! p.
T:nolo2ia o)ra%iunilor ( !urism
Tma!ic"
#$ A2n%ii conomici (in !urism$
. /o#paniile tour-operatore. /aracteristici i funcii.
2. A"entiile de turis#1 definitii, clasific&ri, structur&.
8. *eele de a"enii de turis#.
*$ Pro(usul !uris!ic ca o1ic! al ac!i,i!"%ii a2n%ilor conomici (in !urism$
. /oninutul produsului turistic. /ate"orii de produse turistice si caracteristicile lor.
2. Te,nolo"ia for#&rii produsului turistic. 2tapele conceperii produsului turistic.
8. +odalit&i de pro#ovare a produselor turistice
!. +odalit&i, for#e i strate"ii de co#erciali%are a produsului turistic.
5. +etode de sti#ulare a v$n%&rilor.
-$ I!inrariil ( !urism$
. Te,nica construirii unui itinerar turistic.
2. Te,nica or"ani%&rii vi%itei a unei localit&i.
.$ E,aluara si carac!ris!ica con!rac!lor ( !urism
. /ontractul de prestaii turistice. Structura contractului.
2. /ontractul de #ana"e#ent.
8. /ontractul de ti#s,are.
!. /ontractul de repre%entare.
/$ T:nici ( s!a1ilir a )r%urilor sr,iciilor !uris!ic$
. /onceptul de politic& de pre $n industria turistic&. /riterii de stabilire a preurilor.
2. +odalit&ile de plat& utili%ate $n industria turistic&.
Bi1lio2ra'ia;
. Stnciulescu, Gabriela, Mana2mn!ul a2n%ii ( !urism, 3ucureti, 2ditura A.S.2.,
2002.
2. Stnciulescu, Gabriela, Mana2mn!ul o)ra%iunilor ( !urism, 3ucureti, AWW
32/, 2008.
8. Stnciulescu, Gabriela; igu, Gabriela, T:nica o)ra%iunilor ( !urism ; S!u(ii (
ca+, )ro1lm &i 0n!r1"ri ( ?amn, 3ucureti, AWW 32/, 444.
!. Diaconu, Mihaela; Hanciuc, Nina; Iorache, !armen, Turism ; a)lica%ii &i s!u(ii (
ca+, Uiteti, 0ndependena 2cono#ic&, 2002.
5. Stoina, !ristian; S"#nu, Mlina, Turism &i mar@!in2 !uris!ic, 3ucureti, 2ditura
6undaiei *o#nia de +ine, 2008.
T. Il$ina, %lena Ni&olae'na. Turo)rA!in2; s!ra!2iB i 'inansC ; ucD1ni@
+osuva, 6inansz i statistiua, 200!.
S. Niculescu, George; (nsoiu, Georgiana )a'inia, A)lica%ii mana2rial 0n !urism
T"-{iu, 2ditura Acade#ica 3rncui, 2008.
5. Nistoreanu, *uiu, Mana2mn!ul 0n !urism &i sr,icii, 2ditura A.S.2.3ucureti , 2005.
4. Neelea, Ale+anru, Poli!ici ( mar@!in2 0n !urism, 2ditura 2cono#ic&, 3ucureti ,
2008
Economia 0n!r)rin(rii ( rs!aura%i
Tma!ic"
#. Ti)olo2ia 0n!r)rin(rilor ( rs!aura%i$

*estaurantele clasice, cu specific si speciali%ate.
*estaurantele cu autoservire si servire rapida.
Vnit&i de tip bufet, bode"a, ber&rie .
Vnit&i de tip bar si alte tipuri de restaurante.
*$ T:nica cons!ruirii mniului 8 ca o'r!" a 0n!r)rin(rii ( rs!aura%i$

+eniul ca oferta si instru#ent de #aruetin" al $ntreprinderii de restauraie.
Urincipii si te,nici in construirea #eniului.
8. Do!"ri cu u!ilaA !:nolo2ic si mo1ilir la 0n!r)rin(ril (
rs!aura%i$

Aprovi%ionarea $ntreprinderilor de restauraie cu utila.e si #obilier.
Vtila.e te,nolo"ice de buc&t&rie.
Vtila.e te,nolo"ice si #obilier pentru unit&ile de tip bar, cofet&rie, ber&rie.
+obilier si utila.e in sala de deservire a unit&ilor de ali#entaie public&.
6or#e speciali%ate de servire a clienilor.
Bibliografia
. *adu sicolescu (ehnologia restaurantelor 2d. 0sT2* *23S 3ucureti 444
2. *adu sicolescu Ghiul barmenului 2d. 0sT2* *23S 3ucureti 44S
8. PIMZ f>HO:= ,-./01234. 56784. 9214. R>OD?: @JZ. \I>ONMDG 200!
!. *oz 3ri""s :oo *urchasing an *re"aration Wondon 2d. /assell 2000
5. victor /eserani, *onald inton wavid 6osuet A'ance "ractical coo&er;
Wondon 2d. Hodder Sou",ton 44S
T. H.W. /racunell, *. {. auf#an 7. sobis Practical professional catering management
Wondon 2000
S. *ic,ard otas /,andana {aza~ardena *ro<itable <oo =be'erage
management Wondon 44!
5. wennis Willicrap, {o,n /ousins *obert S#it, :oo an be'erage ser'ice
Wondon 445
4. {o,n 3. ni",t, Wedal H. otsc,evar >uantit; <oo "rouction "lanning,
an management se~ oru 2000
0. U,ilippa Hudson, /at,erine Sz#onds Nutrition an :oo H;giene
Wondon 44T