Sunteți pe pagina 1din 30

Sistemul de Management Integrat de Mediu al firmei

SA ,,Romcif SC
CAPITOLUL 1. PREGATIREA ORGANIZATIEI PENTRU
IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM
E MANAGEMENT E MEIU !SMM"
1.1.Descrierea organizatiei (profil de activitate, cifra de afaceri, organizarea
activitatii, structura
organizationala, conducerea firmei)
1.2.rincipalii factori poluatori ai firmei
1.!."otivele pentru care organizatia ia #otararea implementarii S""
(Sistem de "anagement de "ediu)
1.$.Cauze care determina conducerea sa apro%e introducerea unui S""
1.&.'mportanta pentru organizatie a introducerii unui S""
1.(.)%iectivele S""
1.*.'dentificarea suportului necesar la nivelul organizatiei
1.+.Sta%ilirea sectoarelor de activitate unde sa seimplementeze S""
1.,.Sta%ilirea nivelului de aplicare a S""
1.1-..stimarea gradului de constientizare a personaluluifirmei cu privire la
implementarea S""
CAPITOLUL #. SISTEMUL E MANAGEMENT E MEIU A
ORGANIZATIEI
#.1.POLITICA E MEIU A ORGANIZATIEI
2.1.1..valuarea politicii de mediu a organizatiei
2.1.1.1.Aprecierea continutului politicii de mediu
2.1.1.2.Aprecierea posi%ilitatilor de implementare a politicii de mediu
#.#. PLANI$ICAREA
#.#.1.Anali%a Initiala de Mediu !AIM"
#.#.1.1.'dentificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate,
asupra mediului
2.2.1.1.1..tapa '. Alegerea unei activitati, produs sau serviciu
2.2.1.1.2..tapa ''.'dentificarea aspectelor de mediu ale activitatii, produsului
sau serviciului
2.2.1.1.!..tapa '''.'dentificarea impacturilor asupra mediului
2.2.1.1.$..tapa '/..valuarea importantei impactului (conform 'S) 1$--$)
#.#.1.#.revederile legale si reglementarile
#.#.1.&..0aminarea tuturor procedurilor si practicilor de management de
mediu e0istente
#.#.1.'.Analiza punctelor sla%e si a punctelor forte
#.#.#.C(nstruirea si im)lementarea Sistemului de Management de
Mediu
2.2.2.1.Sta%ilirea o%iectivelor generale si specifice (tinte) de mediu ale
organizatiei
2.2.2.2.rogramul1programe de management de mediu ale organizatiei
2.2.2.!.'mplementarea si functionarea sistemului de management de mediu
2.2.2.!.1.Documentatia sistemului de management de mediu
2.2.2.!.1.1."anualul de mediu al organizatiei
(Doar de prezentat pe capitolele manualul de mediu)
2.2.2.!.1.2.rocedurile sistemului de management de mediu
2.2.2.!.1.2.1. roceduri de sistem
2.2.2.!.1.2.2. roceduri operationale
CA'2)343 !. C)5C346'' R'/'5D S'S2."43 D.
"A5A7.".52 D. ".D'4 A )R7A5'6A2'.'

Sistemul de Management Integrat de Mediu al (rgani%atiei
S.C. **ROMCI$++ S.A
Cap.'. regatirea organizatiei pentru implementarea unui nou
sistem de management al mediului
1.1.Descrierea organizatiei
SA ,,Romcif Sc are ca domeniul de activitate 8a%ricarea cimentului.
8a%rica 8ieni a fost fondata in anul 1,1$. Aceasta dispune de o capacitate de productie
autorizata de 2,( milioane tone de ciment pe an.
'n octom%rie 2--2, am preluat fa%rica, numita pana atunci 92agrimpe0 Romcif 8ieni9.
rin aceasta ac#izitie, am devenit lideri pe piata cimentului din Romania.
Am realizat investitii de mediu in valoarea totala de 1-,$ milioane de .uro. 'n momentul
ac#izitiei fa%ricii, una dintre principalele instalatii folosite in procesul de productie a
cimentului : electrofiltrul : era in functiune din anul 1,*$. 'nstalatia a fost inlocuita cu
una ultramoderna, printr:o investitie de 2 milioane de .uro.
2otodata, am modernizat utila;ele de desprafuire folosite in procesele de productie,
transport si stocare a cimentului. Astfel, am reusit sa reducem cantitatile de praf eli%erat
in atmosfera si emisiile de gaze de ardere. 'n prezent, aceste emisii sunt situate su%
limitele legale.
Cifra de afaceri
Cifra de afaceri a Romcif Sa este in continua crestere incepand cu anul 1,,,. Din anul
1,,, pana in anul 2--!, cifra de afaceri a crescut cu ,*.&*,.!($,-- R)5, adica cu
1($,&-<.
Cea mai mare valoare a cifrei de afaceri a fost realizata in anul 2--! : valoare=
1&(.+,*.+,*,-- R)5.
Cea mai mica valoare a cifrei de afaceri a fost realizata in anul 1,,, : valoare=
&,.!1+.&!!,-- R)5.
'n ultimul %ilant conta%il (%ilantul din anul 2--!) cifra de afaceri a Romcif Sa, a crescut
cu !-.,,2.-&1,-- R)5, adica cu 2$,(2 <, fata de anul precedent.
Structura organizatorica
Structura organizatorica a societatii are in componenta Structura functionala (de
conducere) s' structura operationala (de productie ss conceptie).
'n scopul sta%ilirii raspunderilor in desfasurarea diverselor activitati, precum s; pentru
realizarea unei conduceri eficiente, societatea comerciala SC ,,8ieni SA este organizata
intr:un ansam%lu de compartimente, functii de conducere, unitati functionale, avand o
structura organizatorica piramidala.
5ivelul conducerii societatii comerciale
:Adunarea 7enerala e Actionarilor>
:Comisie de cenzori>
:Consiliul Consultetiv al Consiliului de Administratie>
:Consiliul de Administratie>
:Director general>
:Directii e0ecutive=
1. Directia te#nica
: roductie>
2. Directia comerciele>
!. Directie economica>
$. Directia actionariat si resurse umane.
5ivelul unitatilor functionale=
'n su%ordinea Directorului general=
:?iroui protectia muncii, securitatea miniera si protectia muncii>
:?irou control gestiune
:Compartimentul ;uridic.
'n su%ordinea Directorului te#nic=
:?iroui proiectari>
:Serviciul te#nic>
:Serviciul investitii.
'n su%ordinea Directorului de mentenanta=
:Compartimentul mecano:energetic.
'n su%ordinea Directorului comercial=
:Serviciul aprovizionare
: ?irou piese de sc#im%.
:?irou desfacere>

1.2.rincipalii factori poluatori ai firmei.
rincipalii factori poluatori ai firmei SC ,,Romcif SA sunt emisiile de praf din ciment.
8actori poluatori ai firmei=
poluarea solului>
poluarea apei>
poluarea aerului>
.
1.& M(ti,ele )entru -are (rgani%atia ia .(tararea
im)lementarii unui sistem de management de mediu
"otivele pentru care a fost implementat sistemul de management de mediu sunt=
: Reducerea volumului si gradului de to0icitate a deseurilor, apelor reziduale si a
emisiilor depraf in aer nu numai c@ a;uta mediul, dar reduce si numarul amenzilor>
:'mpactul asupra mediului>
:Sanatatea si securitatea anga;atilor.
: a;utorul unui S"" ce se %azeaza pe participarea anga;atilor conduce la un efect
stimulativ si pozitiv asupra muncitorilor, care se identific@ mult mai usor cu un anga;ator.
- un SMM conduce la obtinerea unor servicii bancare si de asigurare mai bune. In cazul
unui accident de mediu, o intreprindere care poate s dovedeasc c a avut o politic de
prevenirea a accidentelor de acest fel.
1.$ Cauze care determina conducerea sa apro%e introducerea
unui sistem de management de mediu.
calitatea>
sanatatea si securitatea anga;atilor>
impactul asupra mediului>
1.&.'mportanta pentru organizatie a introducerii unui S""
otentialul de pericol deose%it al platformei S.C. ,,Romcif S.A. a luat in considerare
necesitatea intocmirii unui lan pentru situatii de urgenta interna.
) situatie de urgenta care poate afecta %unuri materiale, persoane sau mediul
incon;urator va fi anuntata de catre Celula de urgenta civila a S.C. Romcif S.A. sau
Dispecerul de productie, organismelor cu atri%utiuni de resort si adusa la cunostinta celor
care se afla in zonele apropiate.
'n cadrul S.C. ,,Romcif,S.A. functioneaza un sistem de alarmare amplasate in zona de
audi%ilitate a personalului ce lucreaza in fa%rica.
'n %aza lanului de urgenta interna, in cazul unor accidente ma;ore grave, se aplica
Alanul de urgenta e0terna B ce a fost ela%orat de catre autoritatea teritoriala competenta,
respectiv 'nspectoratul Cudetean pentru Situatii de 4rgenta Dam%ovita cu scopul de a lua
in calcul specificul activitatilor si riscurile din S.C. ,,Romcif S.A. 'n timpul
interventiei, tot personalul afectat detine o%ligatia de a coopera si a respecta
instructiunile 1 solicitarile .
1.(. )%iectivele S""
'n perioada 1,,+ D 2--2, am ac#izitionat trei fa%rici de ciment, devenind astfel lider pe
piata din Romania.
'naintea cumpararii, fa%ricile figurau pe listele cu mari poluatori. rincipalele amenintari,
caracteristice pentru industria cimentului in general, erau=
depasirea frecventa a limitelor legale ale emisiilor de praf si gaze de ardere,
calitatea apelor uzate (mena;ere).
Din acest motiv, am derulat un program de modernizare a fa%ricilor. )%iectivul a fost sa
)r(te/am mediul in-(n/urat(r si sa -(nser,am resursele naturale.
'n cazul organizatiei S.C. ,,Romcif S.A. se i:au in vedere urmatoarele o%iective=
Reducerea cu ,, < a emisiilor de praf de la cele trei fa%rici, comparativ cu
momentul ac#izitiei. Acest lucru a fost posi%il prin modernizarea utila;elor de
desprafuire folosite in procesele de productie, transport si depozitare.
verificarea instalatiilor1sectiilor>
alimentarea cu apa>
1.+.Sta%ilirea sectoarelor de activitate unde sa se implementeze
S""
Aderarea Romaniei la 4niunea .uropeana implica conformarea cu privire la
anga;amentele asumate in planul de implementare ,referitoare la poluarea cauzata de
emisiilor de praf . rogramului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor
de su%stante prioritar periculoase ce inlocuieste E7 11+12--2 privind apro%area
rogramului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor su%terane,
cauzata de evacuarea unor su%stante), ela%orarea programelor de reducere a poluarii la
nivelul unitatilor industriale si respectiv implementarea in trepte a acestora.
'mplementarea S"" in cadrul organizatiei S.C. Romcif S.A.
Am modernizat utila;ele de desprafuire folosite in procesele de productie, transport si
depozitare. Astfel, am redus cantitatea de praf eli%erat in atmosfera si emisiile de gaze de
ardere. 'n prezent, acestea se situeaza su% limitele legale.
1. ,. Sta%ilirea nivelului de aplicare a S""1sector de activitate
Sta%ilirea nivelului de aplicare a S"" in cadrul organizatiei S.C. ,,Romcif S.A. are
loc in cadrul sectiei de productie a cimentului.
CAPITOLUL #. SISTEMUL E MANAGEMENT E
MEIU A ORGANIZATIEI
#.1.POLITICA E MEIU A ORGANIZATIEI
POLITICA DE MEDIU
Declaratia de politica in domeniul calitatii mediului, sanatatii si securitatii in munca,
responsa%ilitatii sociale si conditiilor de munca.
S.C. Romcif S.A. a adoptat un sistem de management integrat calitate:mediu:sanatate si
securitate ocupationale:responsa%ilitate sociala fle0i%il, care in acelasi timp, respecta
cerintele standardelor de referinta SR .5 'S) ,--1=2--+, SR .5 'S) 1$--1=2--&,
)ESAS 1+--1=2--+, SA +---=2--+.
Declaratia de politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca,
responsa%ilitatii sociale este disponi%ila pentru pu%lic, la cerere.
'n calitate de Directori 7enerali ai S.C Romcif S.A. ne anga;am=
: sa asiguram realizarea unui nivel ridicat de performanta in domeniul calitatii, mediului,
sanatatii si securitatii

: sa asiguram conditiile pentru cunoasterea, implementarea, mentinerea si im%unatatirea
continua a politicii si
sistemului de management integrat la toate nivelele organizatiei si realizarea o%iectivelor>
: sa asiguram resursele umane si materiale necesare>
: sa impunem luarea masurilor necesare pentru Fm%unatatirea continua a performantelor
de mediu, prevenirea poluarii,
im%unatatirea starii de sanatate si reducerea factorilor de risc>
: sa impunem desfasurarea activitatii profesionale intr:un mediu de lucru care sa nu
pericliteze securitatea sau
sanatatea anga;atilor, sa previna riscurile profesionale si sa asigure conditiile de munca
anga;atilor>
: sa asiguram conformarea cu toate cerintele standardului SA +---=2--+ D
Responsa%ilitate sociala>
: sa asiguram ca aceasta politica va fi analizata periodic, pentru a fi sc#im%ata si adaptata
continuu activitatii firmei noastre si a modificarilor legislative si va fi disponi%ila pentru
Fntreg personalul organizatiei cGt si partilor interesate la cerere.
Reprezentantii managementului pentru sistemul de management integrat au
responsa%ilitatea si autoritatea pentru implementarea, mentinerea si im%unatatirea
politicii Fn domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii Fn munca, responsa%ilitatii
sociale.
articiparea la implementarea, mentinerea si im%unatatirea sistemului de management
integrat este sarcina de serviciu a fiecarui anga;at, iar raspunderea este a tuturor si a
fiecarui anga;at Fn parte.
5u se admit a%ateri de la politica Fn domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii Fn
munca, responsa%ilitatii sociale sau irosirea de resurse Fn nici un compartiment sau
activitate a organizatiei.
2.1.1..valuarea politicii de mediu a organizatiei
.valuarea politicii de mediu in cadrul organizatiei S.C. ,,Romcif S.A. avand
amplasamentul in ;udetul Dam%ovita 3calitatea ,,8ieni.
2.1.1.1.Aprecierea continutului politicii de mediu
Contractele noastre de ac#izitii contin clauze clare privind protectia mediului sau
resposa%ilitatea partilor in manipularea deseurilor rezultate din activitatile desfasurate de
prestatorii de servicii pe teritoriul unitatilor noastre. Clauzele de protectia muncii,
folosirea ec#ipamentelor de protectie de catre salariati si masurile in situatii de urgenta
reprezinta o parte importanta din contracte.
5u inc#eiem contracte cu societati comerciale care nu sunt atestate pentru efectuarea de
lucrari speciale care implica masuri deose%ite de protectia mediului si masuri deose%ite
pentru evitarea accidentelor in munca. entru a raspunde politicii Eeidel%ergCement
privind modul etic de a derula afacerile si respectarea legilor in tranzactii, contractele au
prevederi clare in acest domeniu.
2.1.1.2.Aprecierea posi%ilitatilor de implementare a politicii de
mediu
)rganizatia va dispune de resurse managerial ce se vor anga;a in implementarea politicii
de mediu prin introducerea unui sistem nou de supraveg#ere.)%iectivele de mediu sunt
completate in fiecare an.
Rapoartele se vor inregistra pentru a fi in conformitate cu o%iectivele propuse>
organizatia va incerca sa recupereze, recicleze materiile prime si deseurile.

CAPITOLUL #. SISTEMUL E MANAGEMENT E
MEIU A ORGANIZATIEI
#.#. PLANI$ICAREA
#.#.1.Anali%a Initiala de Mediu !AIM"
"etoda adoptata in vederea aprecierii impacturilor de mediu asociate aspectului de
mediu identificate are la %aza asa numita metoda A"D.C. Aceasta metoda conduce la
ierar#izarea aspectelor de mediu prin identificarea impacturilor semnificative ce au la
%aza urmatoarele criterii=
ersistenta in mediul natural>
7ravitatea impactului>
Sensi%ilitatea mediuli incon;urator>
8lecventa de producere>

Activitatile desfasurate de catre organizatia S.C. Romcif S.A. avand amplasamentul
in Cudetul Dam%ovita 3ocalitatea 8ieni metoda impacturilor asociate aspectelor de mediu
prezinta urmatoarele criterii=
1. gravitatea1importanta impactului (7)>
2. frecventa impactului (8)>
!. magnitudinea impactului (")>
$. reglementari care sa sta%ileasca nivelul ma0im admis de poluant in receptorul
natural (R)>
&. opinia pu%lica1 transparenta (2).

#.#.1.1.'dentificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor
asociate, asupra mediului din cadrul proceselor de productie
Ta0el 11 7ravitatea impactului generat de activitatile procesului de productie la
functionare normala:
A-ti,itate

As)e-t de
mediu
Im)a-t
e mediu
$ G M R O S-(r de
mediu
Medie
S-(r
a-ti,.
e0itare
materiale
2ransportul
cimentului
7enerare
deseuri ciment
Consum
energetic
.misii aer
(emisii de
praf)
6gomot>
oluare
sol>
oluare
apa>
oluare
aer
1&
1&
1&
1&
2&
&
2&
&
2-
2-
$
$
$
$
$
2
2
2
2
2
((
$(
&-
2+
'2*3
Pregatirea
instalatiil(r
te.n(l(gi-e
4tilizarea
cimentului
7enerare ape
uzate
Consum
energetic
.misii aer
(emisii de
praf)
6gomot>
oluare
apa>
oluare
sol>
oluare
aer.
!
!
!
1&
&
&
&
&
$
$
$
2-
2-
$
$
$
2
2
2
2
!$
1+
1+
$(
#4
C(ntr(l 'nspectie
generala
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5
Am0alare 7enerare
deseuri ciment
Consum
energetic
6gomot>
oluare
Sol.
!
!
&
&
2-
2-
$
$
2
2
!$
!$
&'
E6)editie 2ransportul
cimentului cu
utila;e speciale
6gomot>
oluare
aer.
!
!
&
&
$
$
$
$
2
2
1+
1+
17
Ta0el #1 7ravitatea impactului generat de activitatile procesului
de productie la functionare anormala8
A-ti,itate

As)e-t de
mediu
Im)a-t
de
mediu
$ G M R O S-(r
de
mediu
Medie
S-(r
a-ti,.
e0itare
materiale
2ransportul
su%stantelor
c#imice (soda
%loc,fulgi,
perle etc)
7enerare
deseuri
c#imice>
Consum
energetic>
.misii aer
(pul%eri)>
6gomot>
oluare
sol>
oluare
apa>
oluare
aer.
!
1&
1&
!
&
2&
&
&
$
2-
$
$
$
$
$
$
2
2
2
2
1+
((
!-
1+
&&
Pregatirea
4tilizarea
su%stantelor
6gomot> ! & 2- $ 2 !$
instalatiil(r
te.n(l(gi-e
c#imice de
diferite tipuri>
7enerare ape
uzate>
Consum
energetic>
.misii aer
(pul%eri)>
oluare
apa>
oluare
sol>
oluare
aer.
!
!
1&
2&
&
2&
2-
$
2-
2-
$
$
2
2
2
*-
1+
((
'2
C(ntr(l
Consum
energetic>
'nspectie
generala
!
!
&
&
$
$
$
$
2
2
1+
1+
17
Am0alare
7enerare
deseuri
c#imice to0ice
Consum
energetic
6gomot>
oluare
Sol.
!
!
&
&
$
$
$
$
2

2
1+
1+
17
E6)editie
2ransportul
su%stantelor cu
utila;e speciale
6gomot>
oluare
aer.
!
!
&
&
2-
2-
$
$
2
2
!$
!$
&'
Din rezultatele o%tinute in ta%ele de mai sus rezulta urmatorul grafic pentru cele 2
situatii de functionare normala si anormala=

2.2.1.1.1..tapa '. Alegerea unei activitati, produs sau serviciu
4zinele de ciment produc=
:cimenturi portland f@r@ adaos= :cimenturi cu adaos=>
:cimenturi speciale= "ulti%at mortar de zidarie si tencuiala.
2oate produsele purtand marca 3afarge Romcim din fa%rica ,,Romcif sunt garantate in
conformitate cu normele in vigoare, SR pentru Romania Hi 'S) ,--211,,,. lanul de
calitate asociat unui manual de calitate permite asigurarea in permanenI@ a unui control
riguros al produselor in fiecare etap@ de fa%ricaIie. Sistemul de control inter:uzine,
specific grupului 3afarge (apro0imativ 1&- de uzine in lume) garanteaz@ %una calitate a
produs .
2.2.1.1.2..tapa ''. 'dentificarea aspectelor de mediu ale activitatii,
produsului sau serviciului
Analizarea aspectelor de mediu
Au fost realizate investitii de mediu Fn valoare totala de +,( milioane de .uro. Acestea
constau Fn=
modea utila;elor de desprafuire>
modernizarea managementului apei>
Fm%unatatirea aspectului fa%ricii si crearea de spatii verzi.
Perf(rmanta de mediu
1. Atat la preluarea fa%ricii, cat si in primii ani dupa aceasta, emisiile de )raf in
atm(sfera s:au situat cu mult peste limita legala.
rin investitiile facute, emisiile au scazut su% limita legala, cu peste ,- de
procente.
2. entru a ne incadra in limitele legale autorizate, -alitatea a)el(r mena/ere este
monitorizata periodic de catre=
o 3a%oratoare proprii>
o Directia Apelor ?uzau'alomita S7A Dam%ovita
o 4n la%orator independent acreditat.
2.2.1.1.!..tapa '''.'dentificarea impacturilor asupra mediului

Ti)uri de )(luanti si im)a-tul asu)ra mediului
A-ti,itate*
)r(dus sau
ser,i-iu
As)e-t de
mediu
P(luanti Im)a-t es-rierea
im)a-tului
2ransportul
cimentului
6gomot>
De%itare
materiale
7enerare
deseuri
Ciment
.misii aer
(pul%eri)>
:.misii de praf oluare
sol>
oluare aer.
:impurificarea
apei, solului cat
si aerului
Sistem
.tanHare
7enerare
deseuri ciment
Consum
energetic>
.misii aer
(emisii de
praf)
:oluarea solului
6gomot>
oluare aer>
oluare
sol.
: impurificare
sol>
: impurificare
aer>
: impurificare
apa
.roare umana
7enerare
deseuri ciment
Consum
energetic>
.misii aer
(emisii de
praf).
:
6gomot>
oluare aer>
oluare sol
: impurificare
aer>
: into0icare
personal.
Ca urmare a solicit@rii de emitere a acordului de mediu adresate demS.C. 8ieni S.A. D
Sucursala 8ieni din orasul 8ieni, str.Aurel Rainu, nr.!$, ;udetul Dam%ovita, Fnregistrat@ la
Agentia pentru rotectia "ediului Dam%ovita cu nr. ,*&, din -1.-+.2-11, Fn %aza
Eot@rGrii 7uvernului nr. $$&12--, privind evaluarea impactului anumitor proiecte
pu%lice Hi private asupra mediului cu modific@rile Hi complet@rile ulterioare, Agentia
pentru rotectia "ediului Dam%ovita decide, ca urmare a consult@rilor desf@Hurate Fn
cadrul HedinIei Comisiei de
Analiz@ 2e#nic@ din data de 22.-(.2-11, c@ proiectul Brodurere si e0peditie cimenturi
speciale la fa%rica 8ieniA, propus a fi amplasat in incinta 8a%ricii de Ciment 8ieni, din
orasul 8ieni, str.Aurel Rainu, nr.!$, ;udetul Dam%ovita, nu se supune evalu@rii impactului
asupra mediului.
Custificarea prezentei decizii=
'."otivele care au stat la %aza lu@rii deciziei etapei de Fncadrare Fn
procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urm@toarele=
a). proiectul se Fncadreaz@ Fn prevederile Eot@rGrii 7uvernului nr.
$$&12--,, ane0a nr.2, pct.&, lit.(%)>
%). amplasamentul proiectului este in incinta 8a%ricii de Ciment
8ieni, din orasul 8ieni, str.Aurel Rainu, nr.!$, ;udetul Dam%ovita>
2.2.1.1.$..tapa '/. .valuarea importantei impactului (conform
'S) 1$--$).
Securitatea si sanatatea in munca
'ndiferent de domeniul in care activeaza, anga;atii au dreptul sa lucreze in conditii de munca
sigure care sa le prote;eze sanatatea.
entru industria cimentului aceasta pro%lema e una 9arzatoare9. Securitatea si sanatatea
lucratorilor pot fi afectate atat de procesele de fa%ricare a cimentului (praf, zgomot etc.), cat si de
ec#ipamentele de munca folosite : utila;e te#nologice de mare capacitate, actionate electric, care
fuctioneaza in regim 9continuu9.
Ca urmare a certificarii, pe langa ela%orarea procedurilor specifice privind securitatea si sanatatea
in munca, la nivelul companiei s:au intocmit lanuri pentru situatii de urgenta si capacitate
de ras)uns, aplica%ile in situatia unor accidente de munca sau incidente de mediu.
Acestea prevad masurile care se vor lua in cazul unor accidente provocate de=
neatentia lucratorilor la locul de munca,
manevrarea gresita a ec#ipamentelor,
interventii periculoase in timpul functionarii ec#ipamentelor,
neutilizarea ec#ipamentelor individuale de protectie conform riscurilor e0istente,
deplasari in zone periculoase etc.
#.#.1.#.revederile legale si reglementarile organizatie
Categoria de activitati desfasurate de S.C. RomcifSA conform Ane0ei 1 din )47
*+12--1 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, apro%ata cu modificari de
3egea ,(12--2
rincipalele acte normative Fn domeniu sunt=
E.7. nr. ,!$ 1 2--+ D Eotarare privind controlul asupra pericolelor de
accident ma;or in care sunt implicate su%stanIe periculoase, modificata de
E.7. nr. *,12--*
)rdinul nr *+ 1 2--* D Eotarare privind regimul produselor Hi serviciilor
care potpune in pericol viata, securitatea muncii Hi protectia mediului.
Ordinul nr. #' 9 #55' D )rdin pentru apro%area rocedurii de evaluare
a raportului de securitate privind activitatile care prezinta pericole de
producere a accidentelor ma;ore
#.#.1.'.Analiza punctelor sla%e si a punctelor forte

uncte tari )portunitati uncte sla%e Amenintari
Pentru protectia
aerului unitatea este
dotata cu
urmatoarele=
: sisteme de control al
arderii la cuptoarele
te#nologice>
:Reducerea de
emisiilor de praf

:.misii de deseuri ale
cimentului

:Risc de im%olnavire
Pentru asigurarea
calitatii apei
cuprinde:
:reIele de alimentare
cu ap@>
:spalarea %etonierelor
si a mala0orulu
:Reducerea riscului
de poluare a apei
:.vacuarea apei uzate
industrial o data cu
cea pluviala.
Pentru protectia
solului unitatea este
dotata cu
urmatoarele=
Canalizari %ine
etansate si platforme
speciale pentru
transpotrul
s%stantelor
Aplicarea masurilor
de ecologizare a
terenului afectat de
ciment
oluarea solului Risc pentru oameni
Management
4nitatea are
implementata are in
vedere urmatoarele=
:criterii=
r@spuns Fn
situaIii de
urgenI@ n
incinta
obiectivului
pentru
protecIia
:Asigurarea calitatii
produselor.
:Cresterea rapida a
pietei>
:8irma nu dispune de
un management de
sistem de mediu
:ersonal insuficient
in tratarea
pro%lemelor de mediu
:Crearea unei proaste
imagini a organizatiei
cu e0teriorul datorita
lipsei de comunicare
si a personalului mic
factorului
uman Hi a factorilor
de mediu>
r@spuns Fn
situaIii de
urgenI@ n
afara
obiectivului pentru
protecIia factorului
uman Hi a factorilor
de mediu
2.2.2.2.rogramul1programe de management de mediu ale
organizatiei
rogramul managerial de preintampinare a riscurilor=
introducerea unui unui de urgenta a organizatiei>
implementarea unui sistem de prevenire a organizatiei>
evaluarea periculelor accidentale din organizatie>
2.2.2.!.'mplementarea si functionarea sistemului de management
de mediu
Societatile grupului nostru functioneaza in conformitate cu normele sistemului de
management integrat=
calitate,>
mediu, sanatate>
securitate ocupationala, certificate in conformitate cu standardele
iternationale, astfel incat calitatea produselor1serviciilor noastre este garantata, impactul
negativ asupra mediului este cat mai redus, iar sanatatea si securitatea anga;atilor nostri
este prioritara.
2.2.2.!.1.2.2. roceduri operationale
roductia cimentului incepe in cariera de calcar, cu e0cavarea pietrei de calcar
si a argilei. Apoi, acestea sunt sfaramate in %ucati de marimea unei monede.
Aceste materii prime, impreuna cu un material care are aport de fier, sunt omogenizate
intr:o pudra, numita 9faina %ruta9. 8aina %ruta este incalzita la o temperatura de 1.$&- JC.
2emperatura inalta transforma faina intr:un material nou, numit clinc#er.
Clinc#erul este racit %rusc, fiind apoi macinat impreuna cu gipsul intr:o pul%ere fina.
Acesta este cimentul ortland. entru o%tinerea diferitelor tipuri de ciment se adauga
zgura si 1 sau cenusa de termocentrala (material ce rezulta din arderea car%unelui sau a
altor materiale de provenienta minerala).
rin amestecul cimentului cu nisip, pietris, apa si alti aditivi o%tinem %etonul.
MANUALUL E MEiu
Cuprinsul manualului de mediu
Cuprins
)rganizatia
)%iectul manualului
"odificarea1difuzarea manualului
Defrinitii
olitica de mediu
olitica grupului
Anga;amentul de im%unatatire continua
olitica de mediu a organizatiei S.C. Romcif S.A.
Anga;amentul conducerii
lanificarea
Alegerea si supraveg#erea factorilor de impact
Cerinte legale si alte cerinte
)%iective si tinte
rograme de management de mediu
'mplementarea si functionare
Structuri si responsa%ilitati
8ormare, sensi%ilizare si competenta
Comunicare
Documentarea sistemului de mediu
Controlul documentatie
Controlul operational
revenirea situatiilor de urgenta si capacitatea de raspuns
Control si actiuni coreective
Supraveg#ere si masurare
5econformitati, actiuni corective si actiuni de prevenire
'nregistrari
Auditul sistemului
Controlul efectuat de conducere
Concluzii:
'nstruirea anga;atilor tre%uie facuta incat toti anga;atii sa cunoasca cerintele
reglementarilor
.valuarea politicii de mediu in cadrul organizatiei S.C.Romcif S.A. avand
amplasamentul in ;ud. Dam%ovita, va fi reinnoita in fiecare an.
Analiza punctelor sla%e in cadrul organizatiei=
.misii de deseuri de ciment datorita faptului ca e0ista posi%ilitatea defectarii unei
instalatii din sectie.
8irma nu dispune de un sistem de management de mediu>
Relatiile cu pu%licul nu sunt ,mentinute intotdeauna.ersonal insuficient in
tratarea personalului de mediu