Sunteți pe pagina 1din 46

Buletininformativlunar

MINISTERULECONOMIEI
DEPARTAMENTULDECOMEREXTERIOR
IRELAIIINTERNAIONALE

ROMNIA
COMERULINTERNAIONAL

Nr.1/2013

RezultateleComeruluiInternaionalal
Romnieinperioada01.01.31.01.2013
dateoperative,EURO

Aprilie2013

Buletinul informativ lunar Romnia Comerul Internaional se realizeaz prin


prelucrarea datelor statistice de comer avnd ca surs Institutul Naional de
Statistic,dupcumaufostdisponibilelamomentuleditriiacesteipublicaii.
Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale nu i asum
rspunderea pentru nici o modificare a datelor care ar putea aprea ulterior
editrii acestui material sau pentru rezultatele ce decurg din utilizarea
informaiilorprezentatenaceastpublicaie.
Nici o informaie cuprins n aceast publicaie nu implic o recomandare din
parteaDepartamentuluideComerExterioriRelaiiInternaionale.
ColeciadebuletineinformativelunareRomniaComerulInternaionalpoate
fi vizualizat, cu acces liber, pe web siteul nostru www.portaldecomert.ro
seciuneaAsisten.

DepartamentuldeComerExterioriRelaiiInternaionale

Autor:
MihaelaSimion

DepartamentuldeComerExterioriRelaiiInternaionale,2013

Toatedrepturilerezervate.Nicioparteaacesteipublicaiinupoatefireprodus,nregistratntrunsistem
deredaresautransmisnoriceformsauprinoricemijloace,electronice,electrostatice,bandmagnetic,
mecanic,fotocopieresaudealtnatur,frpermisiuneaprealabilnscrisdinpartea Departamentuluide
ComerExterioriRelaiiInternaionale.

CUPRINS

COMERULINTERNAIONALALROMNIEI
nperioada01.0131.01.2013

Evoluiaistructurapegrupedeproduse

Orientareageografic

II

ANEXE

ComerulinternaionalalRomnieila31.01.2013comparativcu31.01.2012

ComerulinternaionalalRomnieila31.01.2013comparativcu31.01.2012
(seriilunare)

EvoluiavolumuluiistructuriicomeruluiinternaionalalRomnieipe
grupeprincipaledeprodusela31.01.2013comparativcu31.01.2012

Listaprincipalelorproduseexportatela31.01.2013comparativcu31.01.2012

Listaprincipalelorproduseimportatela31.01.2013comparativcu31.01.2012

14

EvoluiavolumuluiistructuriicomeruluiinternaionalalRomnieipe
seciuniSAla31.01.2013comparativcu31.01.2012

22

EvoluiacomeruluiinternaionalalRomnieiperegiunigeografice
la31.01.2013comparativcu31.01.2012

24

Topullaexportalrilordedestinaiela31.01.2013comparativcu31.01.2012

28

Topullaimportalrilorpartenere(deoriginepentruimporturi
extracomunitareideexpediiepentruimporturiintracomunitare)
la31.01.2013comparativcu31.01.2012

32

10

Topulrilorpartenerendeficitulbalaneicomercialela31.01.2013
comparativcu31.01.2012

36

11

Topulrilorpartenerenexcedentulbalaneicomercialela31.01.2013
comparativcu31.01.2012

38

12

Evoluiaexportuluiiimportuluipegrupederila31.01.2013
comparativcu31.01.2012

41

COMERULINTERNAIONALALROMNIEI
nperioada01.0131.01.2013

1.Evoluiaistructurapegrupedeproduse
C om ertul inter national al R om anie i
in perioada 01-31.01.2013, c omp ar ativ c u perioada
corespunzatoare din anul 2012

Valoareatotalacomeruluiinternaional
alRomniei,nlunaianuarieaanului2013,
a fost de 7.703,2 mil. euro, n cretere cu
3,6% fa de aceeai perioad a anului
trecut, exportul nregistrnd o cretere la
3.701,5 mil. euro (+6,1%), iar importul o
creterela4.001,7mil.euro(+1,4%).

5000
3948.4
4000

3701.5

4001.7

3488.2

milioane eur o

3000

n aceste condiii, deficitul balanei


comerciale a Romniei a sczut cu 34,8%,
de la nivelul de 460,2 mil. euro (31
ianuarie 2012), la 300,2 mil. euro (31
ianuarie2013).

2000
1000
0
-300.2

-460.2

-1000
-2000
2012

2013

Export

Impor t

Sold

Comer tul intr ac om unitar al R om anie i


in per ioada 01-31.01.2013, compar ativ cu peri oada
corespunzatoare din anul 2012

Comerul total intracomunitar al


Romniei sa majorat cu 3,2%, la 5.618,2
mil. euro, din care exportul a cunoscut o
creterecu2,1%,fiindde2.627,9mil.euro,
iarimportulocreterecu4,1%,cifrnduse
la2.990,3mil.euro.

4000

mil ioane e uro

3000

Soldul negativ al balanei comerciale


Romnia n relaia cu partenerii din
Uniunea European (UE) a crescut cu
22,1% n luna ianuarie 2013 fa de luna
ianuariedinanulanterior,dela296,8mil.
euro,la362,4mil.euro.

2990.3

2871.2

2627.9

2574.4

2000
1000
0
-362.4

-296.8

-1000
2012

2013

Exp ort

Impor t

Sold

Pentru aceleai dou perioade de analiz,


deficitulbalaneicomercialeRomniari
nonUE a sczut de la 163,4 mil. euro, la
nivelulpozitivde+62.2mil.euro(138,0%).

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

Comer tul extr ac omunitar al R omaniei


in pe rioada 01-31.01.2013, comparativ cu per ioada
core spunzatoare din anul 2012
1500
1077.2
1000
mil ioane e uro

Pe ansamblul relaiilor comerciale din


afaraspaiuluicomunitarafostnregistrat
oevoluiecresctoare,datoratnprincipal
creterii semnificative a exportului.
Comerul total extracomunitar a nsumat
2.085,0 mil. euro, cu 4,7% mai mult n
ianuarie 2013 fa de aceeai perioad a
anului 2012, din care export 1.073,6 mil.
euro (+17,5%), iar import 1.011,4 mil. euro
(6,1%).

1073.6

1011.4

913.8

500
62.2
0
-163.4
-500
2012
Export

2013
Im port

Sold

Pe fondul creterii mai pronunate a volumului comerului pe relaia extracomunitar


comparativ cu cea intracomunitar, ponderea schimburilor comerciale totale cu rile UE n
comerulinternaionalromnescasczutdela73,2%nlunaianuarieaanului2012,la72,9%n
lunaianuarieaanului2013.
Analizaexporturilorpegrupedemrfuripunenevidenfaptulcaproapetoateprincipalele
categoriideproduseaunregistratcreterialelivrrilorpepiaainternaionali,nfunciede
pondereadeinutntotalexport,auinfluenatamplitudineatrenduluiascendentalexportului
realizatnlunaianuarieaanului2013,comparativcuaceeaiperioadaanuluitrecut.
Dup mrimea creterii absolute nregistrat de livrrile la export n perioadele de timp de
comparaie,principalelegrupedeprodusepotfiierarhizatedupcumurmeaz:
produsealeindustrieiconstructoaredemaini(inclusivelectrotehnic)
+88,3mil.euro(+5,9%);
produsealeindustrieichimiceimaseplastice
+55,3mil.euro(+15,9%);
produsealeindustrieilemnului,hrtiei(inclusivmobil)
+39,7mil.euro(+14,3%);
produseminerale
+35,4mil.euro(+17,4%);
produseagroalimentare
+18,1mil.euro(+7,4%);
articoledinpiatr,ipsos,ciment,sticliceramic
+2,8mil.euro(+14,7%).
produsealeindustrieitextileipielriei
+1,1mil.euro(+0,2%).
Reducerialeexporturilorsaunregistratdoarla:
metalecomuneiarticoledinacestea
27,0mil.euro(6,3%);
n structura principalelor grupe de produse, importurile romneti au nregistrat evoluii
diferitenlunaianuarieaanului2013fadeaceeaiperioadaanuluitrecut.
Astfel,creteriabsolutesaunregistratla:
produsealeindustrieiconstructoaredemaini(inclusivelectrotehnic)
+65,5mil.euro(+4,6%);
produseagroalimentare
+64,8mil.euro(+22,4%);
produsealeindustrieilemnuluiihrtiei(inclusivmobil)
+17,1mil.euro(+11,5%);
produsealeindustrieitextileipielriei
+8,7mil.euro(+2,4%);
produsealeindustrieichimiceimaseplastice
+4,5mil.euro(+0,6%).
Tendinadescderesaconstatatla:
produseminerale
101,2mil.euro(20,1%);
metalecomuneiarticoledinacestea
7,2mil.euro(1,7%);
articoledinpiatr,ipsos,ciment,sticliceramic
0,8mil.euro(2,0%);

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale


Str uctur a importului CIF (%) pe princ ipale le
gr upe de pr oduse in pe rioada 01-31.01.2013,
comparativ cu pe rioada corespunzatoare din anul 2012

Structura e xportului FOB (% ) pe pr incipalele gr up e de


produse in per ioada 01-31.01.2013, com par ativ c u perioada
c ore spunzatoare din anul 2012

0.6
0.6

Ar ticole din piatra, ispo s, ciment, sticla s i


ceramica

1.0
1.1

Ar ticole din piatra, ispo s, ciment, sticla s i


ceramica

Pro dus e ale ind ustriei lemnului (inclus iv

8.5

mo bila)

7.9
10.9
12.3

Metale comune s i articole d in aces tea

Pro dus e ale ind ustriei lemnului (inclus iv

4.1

mo bila)

3.8
10.2

Metale comune s i articole d in aces tea

10.6

7.1

P rod use ag roalimentare

10.9
10.0

P rodu se ale indus triei chimice s i mas e plastice

8.9
7.3

P rod use ag roalimentare

7.0

18.5
18.7

P rodu se ale indus triei chimice s i mas e plastice

6.5
Pro duse minerale

5.8

10.1

Pro duse minerale

12.8

11.7

P rod use ale indu striei textile si p ielariei

43.0

P rodu se ale indus triei cons tructoare de masini


(inclus iv electrotehnica)

10

20

Expor t 2012

30

40

36.4

(inclus iv electrotehnica)

50

10

20

Import 2012

Export 2013

2.Orientareageografic

37.6

P rodu se ale indus triei cons tructoare de masini

43.1
0

9.3
9.2

P rod use ale indu striei textile si p ielariei

12.4

30

40

50

Import 2013

ExportuliimportulRomnieisedesfoar,cuprecdere,custateleeuropene(86,7%dintotal
exporti,respectiv,89,2%dintotalimport).Comerulintracomunitar(cucele26rimembreale
UE)reprezintoponderede71,0%laexportide74,7%laimport.

nlunaianuarieaanului2013,primele10ridedestinaiepentruexporturileromnetiaufost:
Germania(cuoponderentotalulexportuluiRomnieide20,1%),Italia(11,8%),Frana(6,9%),
Turcia (5,3%), Ungaria (4,9%), Marea Britanie (4,1%), Bulgaria (3,9%), Olanda (2,7%), Federaia
Rus(2,5%)iPolonia(2,4%),pondereacumulataacestorrifiindde64,6%ntotalexport.

La import primele 10 ri partenere ale Romniei (ri de origine pentru importuri


extracomunitareideexpediiepentruimporturiintracomunitare)deinoponderede67,9%din
total import realizat n luna ianuarie a anului 2013, respectiv: Germania (18,0%), Italia (10,4%),
Ungaria (8,0%), Frana (6,6%), China (4,7%), Austria (4,4%), Polonia (4,4%), Federaia Rus
(4,0%),Olanda(3,9%)iKazahstan(3,6%).

BalanacomercialaRomnieianregistratlanivelulprincipalilor10partenericomercialila
exporti,respectiv,laimport,urmtoareletendinenlunaianuarieaanului2013:
deficit comercial n cretere pe relaiile: China (161,4 mil. euro, nivelul soldului la 31

ianuarie2013),Austria(95,3mil.euro)iPolonia(84,3mil.Euro);
deficit comercial n scdere pe relaiile: Kazahstan (140,7 mil. euro), Ungaria (140,1 mil.

euro),FederaiaRus(67,4mil.euro),Olanda(54,1mil.euro)iFrana(10,3mil.euro);

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

excedentcomercialncretereperelaiile:Turcia(+69,0mil.euro),Bulgaria(+55,1mil.euro)

iMareaBritanie(+39,1mil.euro);
excedentcomercialnscdereperelaia:Germania(+23,3mil.euro)iItalia(+21,9mil.euro).

Top 10 tari parte nere l a import in perioada


01-31.01.2013, comparativ cu pe rioada
core spunzatoare din anul 2012

Top 10 tari parte nere la e xport in pe rioada


01-31.01.2013, compar ativ cu perioada
cor espunzatoar e din anul 2012
- milioane e uro -

- milioane euro -

Polonia

Kaza hsta n

Fe de ra tia Rusa

Ola nda

O landa

Federatia Rusa

Bulgaria

Polonia

M area Brita nie

Aust ria

Ungaria

China

T urcia

Franta

Unga ria

Fra nta

Italia

Italia

G ermania

Germa nia

100

200

300

400

500

600
2012

700
2013

800

100

200

300

400

500

600

2012

700

800

2013

NivelurisemnificativealedeficituluibalaneicomercialeaRomnieiperiparteneresaumai
nregistratpentru:Cehia(37,4mil.euro),Slovacia(28,9mil.euro),Azerbaidjan(25,1mil.euro),
Irlanda(25,0mil.euro),Slovenia(12,4mil.euro),Thailanda(11,0mil.euro),Belgia(10,9mil.
euro),Taiwan(10,4mil.euro),Portugalia(9,9mil.euro)iCanada(9,0mil.euro).

Contribuii importante de compensare parial a deficitului balanei comerciale a Romniei au


avut i excedentele comerciale pe relaiile: Ucraina (+46,4 mil. euro), Liban (+38,6 mil. euro),
Algeria (+36,8 mil. euro), Serbia (+32,8 mil. euro), Norvegia (+28,7 mil. euro), Togo (+25,1 mil.
euro), Maroc (+24,9 mil. euro), Ins.Marshall (+24,1 mil. euro), Israel (+20,4 mil. euro) i Arabia
Saudita(+19,7mil.euro).

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

Anexa 1

Comertul international al Romaniei


la 31.01.2013 comparativ cu 31.01.2012
- date provizorii -

1.01-31.01.
Realizari
2012
2013
- milioane EURO -

Ianuarie

Cresteri
2013 fata de 2012
mil EURO
%

Realizari
Cresteri
2012
2013 2013 fata de 2012
- milioane EURO mil EURO
%

Export
Total

3488.22

3701.51

213.28

6.11

3488.22

3701.51

213.28

6.11

Import
Total

3948.38

4001.73

53.35

1.35

3948.38

4001.73

53.35

1.35

Sold
Total

-460.16

-300.22

-460.16

-300.22

Export
Intra UE

2574.42

2627.91

53.49

2.08

2574.42

2627.91

53.49

2.08

Import
Intra UE

2871.18

2990.30

119.12

4.15

2871.18

2990.30

119.12

4.15

Sold
Intra UE

-296.76

-362.39

-296.76

-362.39

Export
Extra UE

913.80

1073.60

159.80

17.49

913.80

1073.60

159.80

17.49

Import
Extra UE

1077.20

1011.43

-65.77

-6.11

1077.20

1011.43

-65.77

-6.11

Sold
Extra UE

-163.40

62.17

-163.40

62.17

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

Anexa 2

Comertul international al Romaniei lunar


la 31.01.2013 comparativ cu 31.01.2012
- date provizorii -

- milioane EURO EXPORT


2012
Ianuarie

3488.22

IMPORT
2013

3701.51

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

2012
3948.38

SOLD
2013

4001.73

2012

2013

-460.16

-300.22

Anexa 3

Evolutia volumului si structurii


comertului international al Romaniei
pe grupe principale de produse
la 31.01.2013 comparativ cu 31.01.2012
- date provizorii -

- milioane EURO EXPORT


2012
2013 Crestere
(%)
Total, din care:
1 Produse ale industriei
constructoare de masini (inclusiv
electrotehnica)

2 Produse ale industriei textile si


pielariei

3 Produse minerale

4 Produse ale industriei chimice si


mase plastice

5 Produse agroalimentare

6 Metale comune si articole din


acestea

7 Produse ale industriei lemnului,


hartiei (inclusiv mobila)

IMPORT
2012
2013

Crestere
(%)

3488.22
100.00%

3701.51
100.00%

6.11

3948.38
100.00%

4001.73
100.00%

1.35

1502.73

1591.06

5.88

1437.76

1503.28

4.56

43.08%

42.98%

36.41%

37.57%

433.13

434.19

362.04

370.74

12.42%

11.73%

9.17%

9.26%

203.81

239.23

504.23

403.01

5.84%

6.46%

12.77%

10.07%

348.45

403.79

736.55

741.02

9.99%

10.91%

18.65%

18.52%

246.18

264.32

289.87

354.71

7.06%

7.14%

7.34%

8.86%

428.74

401.72

416.53

409.33

12.29%

10.85%

10.55%

10.23%

276.47

316.14

149.48

166.61

7.93%

8.54%

3.79%

4.16%

19.10

21.90

41.39

40.57

0.55%

0.59%

1.05%

1.01%

8 Articole din piatra, ipsos, ciment,


sticla si ceramica

9 Alte

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

29.62

29.15

0.85%

0.79%

0.25

17.38

15.88

7.37

-6.30

14.35

14.69

-1.57

10.53

12.47

0.27%

0.31%

2.40

-20.07

0.61

22.37

-1.73

11.46

-1.99

18.44

Anexa 4

LISTA
principalelor produse exportate
la 31.01.2013 comparativ cu 31.01.2012
- date provizorii -

2012
Top

Cod NC

Produs

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

2013
% in total

export

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

Crestere 2013/2012
% in total

export

Valorica
Procen(mii Euro) tuala (%)

87080000 Parti si accesorii de autovehicule de la poz. 8701-8705

33808.00

232930.32

6.68

38729.79

272944.10

7.37

40013.78

85440000 Fire,cabluri,conductori electrici izolati

17139.39

206753.61

5.93

17951.86

219861.53

5.94

13107.92

6.34

87030000 Autoturisme si alte autovehicule destinate


transp.persoane
27100000 Uleiuri din petrol,din minerale bitumin., altele decat brute
(benzine, motorine)

24638.32

157309.43

4.51

28078.96

193845.35

5.24

36535.93

23.23

199934.58

147545.04

4.23

242296.65

182871.03

4.94

35325.99

23.94

17.18

40110000 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc.

18217.01

71398.62

2.05

18859.49

80250.52

2.17

8851.90

12.40

94010000 Scaune transformabile

14496.83

65675.53

1.88

16966.86

79947.16

2.16

14271.63

21.73

3935.99

61957.75

1.78

3145.21

68777.59

1.86

6819.84

11.01

84140000 Pompe cu aer cu vacuumetrice, compresoare de aer sau


gaze
30040000 Medicamente const.prin amestecarea sau nu a comp.

1366.70

55064.82

1.58

1317.15

65916.22

1.78

10851.40

19.71

64030000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele

2674.97

59539.31

1.71

2855.74

65466.91

1.77

5927.60

9.96

775.25

85108.86

2.44

772.24

64031.62

1.73

-21077.23

-24.77

27672.67

100945.51

2.89

50656.83

62805.16

1.70

-38140.35

-37.78

146751.48

50707.51

1.45

136326.94

54043.06

1.46

3335.55

6.58

1653.09

51698.95

1.48

1424.89

53335.68

1.44

1636.73

3.17

10

85170000 Aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie

11

89010000 Pacheboturi,nave de croaziera,de excursii,marfuri,feribot.

12

44070000 Lemn taiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit

13

62040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste,

14

94030000 Alt mobilier si parti ale acestuia.

20115.16

46951.36

1.35

20824.06

51332.83

1.39

4381.47

9.33

15

10050000 Porumb.

203611.04

64830.94

1.86

83969.76

51167.51

1.38

-13663.43

-21.08

16

72040000 Deseuri si resturi din fonta, fier sau otel

174050.56

59197.64

1.70

166412.12

50856.31

1.37

-8341.33

-14.09

17

62030000 Costume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni,

1241.92

50036.24

1.43

1185.05

48435.37

1.31

-1600.87

-3.20

18

85360000 Ap ptr comutarea,taierea,protectia,circ.el.sub 1000 V

1516.69

38867.25

1.11

1543.22

45662.03

1.23

6794.78

17.48

19

85370000 Tablouri, panouri,console,pupitre,cabinete,alte suporturi

736.75

44319.26

1.27

1002.45

45468.38

1.23

1149.12

2.59

20

84070000 Motoare cu piston cu aprindere prin scinteie

1393.22

7385.66

0.21

3384.41

43552.82

1.18

36167.16

489.69

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

2012
Top

Cod NC

Produs

21

84820000 Rulmenti cu bile,cu galeti,cu role sau cu role-ace

22

31020000 Ingrasaminte minerale sau chimice azotoase.

23

85280000 Receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video )

24

72080000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri

25

24020000 Tigari de foi,trabucuri,tigarete,din tutun/inlocuitori

26

73040000 Tevi, conducte si profile tubulare

27

64060000 Parti de incaltaminte fixate de talpi

28

12060000 Seminte de floarea-soarelui, chiar sfarimate.

29

10010000 Griu si meslin(amestec de griu cu secara in proportie 2-1)

30
31
32

85160000 Incalzitoare instantanee de apa, boilere si termoplonjoare

33

27070000 Uleiuri si alte produse derivate din distilarea gudronului

34

76040000 --Bare si profile din aluminiu.

35

84090000 Parti destinate exclusiv sau in principal motoarelor

36
37
38

62060000 Bluze si camasi pentru femei si fete.

39

85120000 Echipamente electrice de iluminare sau de semnalizare

40

99990000 Alte nespecificate

41
42

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

2013
% in total

export

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

Crestere 2013/2012
% in total

export

Valorica
Procen(mii Euro) tuala (%)

4389.67

48671.67

1.40

4947.39

42172.37

1.14

-6499.30

-13.35

119414.04

33029.40

0.95

136494.91

41742.39

1.13

8712.99

26.38

2028.97

67050.26

1.92

1153.38

38034.84

1.03

-29015.43

-43.27

129757.16

62875.55

1.80

78335.74

37682.04

1.02

-25193.52

-40.07

2406.59

39545.75

1.13

2363.65

36209.33

0.98

-3336.42

-8.44

25407.35

30105.72

0.86

29461.16

34063.81

0.92

3958.08

13.15

1199.15

34565.79

0.99

1227.69

26913.26

0.73

-7652.53

-22.14

16660.90

10662.92

0.31

40456.25

25885.98

0.70

15223.07

142.77

112068.36

21495.60

0.62

88033.57

24592.81

0.66

3097.22

14.41

34020000 Agenti organici de suprafata

11143.91

10587.62

0.30

9218.19

24450.76

0.66

13863.13

130.94

44100000 Panouri de particule si panouri similare din lemn

63688.96

17541.68

0.50

72702.86

23123.08

0.62

5581.41

31.82

2204.67

19171.09

0.55

2806.23

23004.41

0.62

3833.32

20.00

33790.69

18446.80

0.53

44473.96

22423.46

0.61

3976.67

21.56

7413.40

19050.38

0.55

8478.39

21468.85

0.58

2418.47

12.70

586.17

20138.50

0.58

619.76

20826.53

0.56

688.03

3.42

40160000 Alte articole din cauciuc vulcanizat, neintarit.

2399.18

15759.08

0.45

2922.23

20743.33

0.56

4984.25

31.63

84810000 Articole de robinetarie si alte articole ptr.tevi

1112.42

14987.43

0.43

1149.10

20706.39

0.56

5718.96

38.16

649.68

19664.64

0.56

613.44

19919.69

0.54

255.05

1.30

1078.03

15234.97

0.44

1313.05

19915.66

0.54

4680.69

30.72

108.03

18854.76

0.54

146.12

19271.57

0.52

416.81

2.21

84130000 Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de masurare

1728.60

13414.67

0.38

1959.45

19012.36

0.51

5597.69

41.73

74040000 ---Deseuri si resturi de cupru.

4225.87

20866.47

0.60

3439.62

18403.75

0.50

-2462.73

-11.80

43

40090000 Tuburi si tevi din cauciuc vulcanizat neintarit

1333.04

16412.45

0.47

1423.02

17920.54

0.48

1508.09

9.19

44

73260000 Alte articole din fier sau din otel.

6277.51

17498.15

0.50

6054.47

17582.14

0.47

83.99

0.48

45

72200000 Produse laminate inoxidabile sub 60mm latime

4115.29

12872.79

0.37

5255.95

16947.85

0.46

4075.05

31.66

46

76010000 ---Aluminiu sub forma bruta.

47

27110000 Gaz de sonda si alte hidrocarburi gazoase.

48
49

8984.36

16730.13

0.48

8766.63

16879.06

0.46

148.93

0.89

24940.69

16366.78

0.47

23761.26

16562.03

0.45

195.25

1.19

84310000 Parti ptr.masini si aparate de la poz 8425-8430

3774.70

13454.65

0.39

4207.03

15675.79

0.42

2221.14

16.51

33050000 Preparate pentru ingrijirea parului.

3695.39

10582.42

0.30

5107.07

14814.06

0.40

4231.64

39.99

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

2012
Top

Cod NC

Produs

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

2013
% in total

export

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

Crestere 2013/2012
% in total

export

Valorica
Procen(mii Euro) tuala (%)

50

76060000 Table si benzi de aluminiu, cu o grosime de peste 0.2mm

4428.62

12236.38

0.35

4986.76

13925.27

0.38

1688.89

13.80

51

85380000 Parti destinate exclusiv poz nr. 85.35, 85.36 sau 85.37.

1489.02

14216.32

0.41

1583.87

13304.03

0.36

-912.29

-6.42

52

84830000 Arbori de transmisie si manivele,lagare,cuzineti,angrenaje

2619.62

12694.27

0.36

1919.91

13288.77

0.36

594.50

4.68

53

84180000 Frigidere, congelatoare si alte echipamente de refrigerare

2876.47

11202.44

0.32

4085.53

13225.48

0.36

2023.05

18.06

54

85040000 Transformatoare electrice,convertizoare electrostatice

55

73120000 Toroane si cabluri, odgoane, sirma impletita

56

62050000 Camasi pentru barbati si pentru baieti.

57

39260000 Alte articole din materiale plastice si din alte mater

58

2070000 Carne si organe comestibile, de pasare(poz nr.01.05)

59

61100000 Jerseuri, pulovere, jachete, veste

60
61

84670000 Unelte pneumatice,hidraulice sau cu motor


neelec.,pt.fol.man
1020000 Animale vii din specia bovina.

62

84730000 Parti si accesorii

63

73080000 Structuri si parti de structuri

64

679.98

13651.43

0.39

684.42

13140.29

0.35

-511.14

-3.74

6012.07

11514.34

0.33

6096.81

12662.57

0.34

1148.23

9.97

295.36

12935.93

0.37

284.44

12432.68

0.34

-503.25

-3.89

1596.72

10213.56

0.29

1832.24

12387.07

0.33

2173.50

21.28

5891.75

14011.53

0.40

6442.26

12202.77

0.33

-1808.75

-12.91

390.83

12370.66

0.35

369.03

12056.05

0.33

-314.61

-2.54

1803.34

11024.52

0.32

997.18

11669.35

0.32

644.83

5.85

2716.26

6378.60

0.18

4552.69

11560.02

0.31

5181.43

81.23

337.41

14380.70

0.41

389.04

11351.75

0.31

-3028.95

-21.06

5082.91

10845.21

0.31

5487.82

11339.11

0.31

493.90

4.55

90310000 Instrumente, aparate si masini de masura sau de control

184.00

11880.25

0.34

187.64

11082.66

0.30

-797.59

-6.71

65

42020000 Cufere, valize si geamantane

280.27

10693.92

0.31

287.17

10809.70

0.29

115.78

1.08

66

84150000 Masini si aparate pentru aer conditionat

880.51

9351.75

0.27

752.54

10504.33

0.28

1152.58

12.32

67

72070000 Semifabricate din fier sau din oteluri nealiate.

4670.72

2844.44

0.08

22539.10

10308.50

0.28

7464.06

262.41

68

85210000 Aparate video de inregistrat sau de reprodus

705.21

9975.21

0.29

649.43

10278.08

0.28

302.87

3.04

69

898.60

9068.56

0.26

889.78

10131.96

0.27

1063.40

11.73

70

63070000 Alte articole confectionate,tipare sau modele


imbracaminte
99300000 Livrari de marfuri pentru nave si aeronave

13740.48

10743.88

0.31

11565.95

9757.55

0.26

-986.34

-9.18

71

87140000 Parti si accesorii de vehicule

199.30

7092.28

0.20

202.08

9595.24

0.26

2502.96

35.29

72

61040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste,

241.83

7519.21

0.22

242.30

9558.49

0.26

2039.28

27.12

73

44210000 Alte articole din lemn.

4297.10

7082.86

0.20

5565.92

9221.80

0.25

2138.94

30.20

74

85030000 Parti ale masinilor de la poz:8501 sau 8502

1166.29

7299.55

0.21

1229.45

9030.24

0.24

1730.69

23.71

75

85010000 Motoare,generatoare electrice,exceptie grup.elecrogene

1793.61

11664.70

0.33

1275.97

8814.20

0.24

-2850.50

-24.44

76

40100000 Benzi de transport sau de transmisie,din cauciuc vulcaniz

1129.07

7182.46

0.21

1461.90

8794.16

0.24

1611.69

22.44

77

40050000 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare

3698.34

10854.48

0.31

3161.28

8512.62

0.23

-2341.86

-21.58

78

44010000 Lemn de foc,sub forma de


trunchiuri,busteni,ramuri,rumegus

65273.68

6897.12

0.20

65541.46

8360.91

0.23

1463.79

21.22

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

10

2012
Top

Cod NC

Produs

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

2013
% in total

export

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

Crestere 2013/2012
% in total

export

Valorica
Procen(mii Euro) tuala (%)

79

85290000 Parti destinate aparatelor de radio si televiziune

192.84

3446.38

0.10

136.36

8340.37

0.23

4893.99

142.00

80

84280000 Alte masini,aparate de ridicat,manipulat,incarcat

894.62

3788.55

0.11

1642.52

8221.17

0.22

4432.62

117.00

81

64020000 Alta incaltaminte cu talpi exter.si fete din cauciuc,plasti

732.75

10254.90

0.29

529.26

8178.19

0.22

-2076.70

-20.25

82

88030000 Parti de baloane,dirijabile si alte vehicule aeriene

51.33

5586.59

0.16

104.21

8060.78

0.22

2474.19

44.29

83

86060000 Vagoane pentru transportul marfurilor pe cale ferata

1614.92

3014.26

0.09

4336.13

7935.20

0.21

4920.95

163.26

84

85430000 Masini si aparate electrice care au o functie proprie

172.29

6019.33

0.17

253.31

7922.48

0.21

1903.15

31.62

85

44110000 Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemn.

32776.86

9909.49

0.28

23864.18

7807.22

0.21

-2102.28

-21.21

86

72100000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate

11250.36

7465.30

0.21

11665.29

7766.43

0.21

301.13

4.03

87

6859.44

7214.79

0.21

6157.14

7532.57

0.20

317.78

4.40

88

39020000 Polimeri de propilena sau de alte olefine,sub forme


primare
85310000 Aparate electrice de semnalizare acustica sau vizuala

95.49

7481.34

0.21

165.78

7155.88

0.19

-325.46

-4.35

89

83020000 Garnituri,inchizatori,articole similare din metale comune

1078.78

6418.12

0.18

838.87

7134.40

0.19

716.28

11.16

90

61080000 Combinezoane, jupoane, furouri, slipuri si chiloti,

225.14

7799.58

0.22

242.25

7067.03

0.19

-732.55

-9.39

91

83010000 Lacate, incuietori si zavoare din metale comune

552.81

6302.38

0.18

578.52

6950.51

0.19

648.13

10.28

92

62010000 Paltoane, canadiene, pelerine,hanorace,bluzoane

125.59

7872.22

0.23

101.98

6947.42

0.19

-924.80

-11.75

93

84710000 Masini de prelucrare automata a datelor,parti ale lor

103.19

7129.27

0.20

135.56

6920.56

0.19

-208.71

-2.93

94

94050000 Aparate de iluminat si parti ale acestora

694.12

6506.35

0.19

694.54

6858.91

0.19

352.56

5.42

95

62020000 Paltoane, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane

85.04

6364.95

0.18

107.19

6787.66

0.18

422.71

6.64

96

61090000 Tricouri si maiouri de corp, tricotate si crosetate.

339.15

8228.91

0.24

263.51

6775.63

0.18

-1453.29

-17.66

97

55090000 Fire din fibre sintetice discontinue

1528.89

7452.70

0.21

1299.23

6761.89

0.18

-690.81

-9.27

98

76050000 --Sirme din aluminiu.

3930.04

7702.98

0.22

3247.88

6587.67

0.18

-1115.32

-14.48

99

90320000 Instrumente si aparate pentru reglare sau control automat

113.19

6877.04

0.20

99.97

6529.86

0.18

-347.18

-5.05

100

90300000 Osciloscoape, analizoare de spectru si alte instrum

118.21

6470.68

0.19

81.86

6522.02

0.18

51.35

0.79

101

39230000 Articole de transport sau de ambalaj din materiale plastice

1917.43

7056.27

0.20

1757.50

6502.97

0.18

-553.30

-7.84

102

84790000 Masini,dispozitive mecanice care functioneaza individual

518.80

4091.88

0.12

488.43

6494.10

0.18

2402.21

58.71

968.63

2344.61

0.07

2800.64

6455.52

0.17

4110.92

175.33

103

1040000 Animale vii din specia ovina sau caprina.

104

61150000 Ciorapi-chilot, dresuri, ciorapi, sosete si alte

105

28360000 Carbonati; peroxocarbonati ; carbonat

151.58

5556.49

0.16

166.96

6444.01

0.17

887.53

15.97

28991.29

5142.97

0.15

38441.47

6339.17

0.17

1196.21

23.26

106
107

73070000 Fitinguri din fonta,fier,otel

1097.04

4933.96

0.14

1656.37

6336.85

0.17

1402.88

28.43

76160000 ---Alte articole din aluminiu.

1020.88

5280.04

0.15

1136.86

6270.43

0.17

990.39

18.76

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

11

2012
Top

Cod NC

Produs

108

73060000 Alte tevi, conducte si profile tubulare

109

63020000 Lenjerie de pat, de masa, de toaleta sau de bucatarie

110

85150000 Masini si aparate electrice pentru lipit sau sudat

111

39250000 Articole pentru echiparea constructiilor

112

21060000 Preparate alimentare nedenumite si necuprinse in alta parte

113

19050000 Produse de brutarie,patiserie si biscuiti cu sau fara cacao

114

44080000 Foi de placaj si foi pentru furnir de placaj

115

84110000 Turboreactoare, turbopropulsoare si alte turbine cu gaz

116

44120000 Placaje, lemn furniruit si lemn stratificat similar.

117

51070000 Fire de lina pieptanata

118

88020000 Alte vehicule aeriene

119

85420000 Circuite integrate si micromontaje electronice

120
121

2013

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

% in total

export

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

Crestere 2013/2012
% in total

export

Valorica
Procen(mii Euro) tuala (%)

7655.74

4926.94

0.14

8857.58

6030.58

0.16

1103.64

22.40

524.39

4739.37

0.14

603.60

5975.77

0.16

1236.40

26.09

31.45

871.69

0.02

444.19

5967.71

0.16

5096.01

584.61

1460.04

4332.40

0.12

1943.98

5873.12

0.16

1540.72

35.56

790.68

4453.96

0.13

1163.90

5663.15

0.15

1209.19

27.15

1926.36

3425.73

0.10

3163.10

5625.06

0.15

2199.34

64.20

3396.20

5504.39

0.16

3568.57

5565.59

0.15

61.21

1.11

188.88

5003.10

0.14

264.92

5510.31

0.15

507.21

10.14

4630.49

4536.22

0.13

5470.55

5508.00

0.15

971.78

21.42

281.05

3650.95

0.10

380.96

5496.05

0.15

1845.10

50.54

0.45

39.00

0.00

27.25

5491.94

0.15

5452.94

13981.9

81.81

5149.96

0.15

94.71

5460.68

0.15

310.72

6.03

39010000 Polimeri de etilena, in forme primare.

4465.09

4807.04

0.14

4083.39

5356.93

0.14

549.89

11.44

2064.95

3616.69

0.10

2899.31

5317.43

0.14

1700.74

47.02

122

85070000 Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor


separatoare
64050000 Alta incaltaminte.

625.31

5336.05

0.15

213.26

5270.58

0.14

-65.47

-1.23

123

23060000 Turte si alte reziduuri din extractia grasimilor

25390.66

3379.65

0.10

19811.82

5236.67

0.14

1857.02

54.95

124

94060000 Constructii prefabricate.

1895.80

3388.48

0.10

2897.41

5198.82

0.14

1810.35

53.43

125

85340000 Circuite imprimate.

108.07

5339.09

0.15

84.18

5089.30

0.14

-249.79

-4.68

126

42030000 Articole de imbracaminte si accesorii de imbracaminte

94.22

3543.94

0.10

116.20

5059.77

0.14

1515.83

42.77

127

48190000 Cutii, saci, pungi, cornete si alte ambalaje din hirtie

2250.66

3643.51

0.10

3165.77

5047.06

0.14

1403.54

38.52

128

84210000 Centrifuge, inclusiv uscatoare centrifugale

129

72160000 Profile din fier sau din oteluri nealiate.

130

29020000 Hidrocarburi ciclice.

131

84770000 Masini,aparate ptr prelucr cauciuc,materii plastice

132

16020000 Alte preparate sau conserve din carne,organe sau singe

133

44180000 Binale pentru constructii si parti de sarpanta

134

27160000 Energie electrica.

135
136
137

95030000 Alte jucarii; minimodele si modele similare

405.07

3764.32

0.11

634.69

5019.24

0.14

1254.92

33.34

10441.26

5599.56

0.16

8400.15

4996.30

0.13

-603.26

-10.77

2049.54

1691.34

0.05

4949.69

4940.62

0.13

3249.28

192.11

387.52

2854.25

0.08

619.89

4937.60

0.13

2083.35

72.99

971.95

3524.39

0.10

1226.37

4924.58

0.13

1400.19

39.73

3496.40

5032.39

0.14

2972.96

4915.84

0.13

-116.55

-2.32

0.00

6653.46

0.19

0.00

4913.79

0.13

-1739.68

-26.15

84660000 Parti si accesorii la pozitiile 8456-8465

2045.47

5995.20

0.17

1378.10

4855.15

0.13

-1140.06

-19.02

72150000 Alte bare si tije din fier sau din oteluri nealiate.

7500.51

6824.15

0.20

3483.70

4801.50

0.13

-2022.65

-29.64

399.02

3484.09

0.10

504.38

4745.36

0.13

1261.26

36.20

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

12

2012
Top

Cod NC

Produs

138

39090000 Rasini aminice, rasini fenolice si poliuretani

139

50040000 Fire de matase

140

23040000 Turte si alte reziduuri din extractia uleiului de soia

141

90290000 Alte contoare,indicatoare de viteza si tahimetre

142

39070000 Poliacetali, alti polieteri si rasini epoxidice

143

55030000 Fibre sintetice discontinue, necardate si nepieptanate

144

78010000 ---Plumb sub forma bruta.

145

31050000 Ingrasaminte minerale sau chimice cu doua sau trei fertiliza

146

64040000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele

147

72140000 Bare din fier sau din oteluri nealiate, simplu forjate

148

69120000 Art.de igiena sau toaleta din ceram.

149

83080000 Inchizatori, monturi-inchizatoare, catarame,

150

84300000 Alte masini,aparate ptr.terasare nivelare pamint

151
152
153

90180000 Instrumente si aparate pentru medicina generala,

154

87160000 Remorci si semiremorci pentru toate vehiculele

155

59030000 Tesaturi impregnate, acoperite, invelite sau imbracate

156

70050000 Geam in foi sau in placi chiar cu str.absorb.

157

39210000 Alte placi, foi, folii, pelicule, benzi si lame

158

48030000 Hirtii pentru toaleta si servetele

159

84430000 Masini si aparate de imprimat si masinile lor auxiliare

160

72020000 --Fero-aliaje.

161

90330000 Parti si accesorii, nedenumite si necuprinse in alta parte

162

85080000 Unelte electromecanice cu motor electric incorporat

163

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

2013
% in total

export

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

Crestere 2013/2012
% in total

export

Valorica
Procen(mii Euro) tuala (%)

7334.30

4814.77

0.14

6513.19

4717.06

0.13

-97.70

-2.03

79.55

3984.64

0.11

93.48

4568.64

0.12

584.00

14.66

4334.61

1297.38

0.04

10422.47

4558.08

0.12

3260.70

251.33

65.93

3068.65

0.09

83.24

4470.24

0.12

1401.59

45.67

5815.37

8941.64

0.26

2601.17

4425.76

0.12

-4515.88

-50.50

2983.66

3733.90

0.11

3485.41

4411.39

0.12

677.49

18.14

1618.43

2590.10

0.07

2307.36

4397.80

0.12

1807.70

69.79

5893.30

2379.14

0.07

11189.69

4341.59

0.12

1962.45

82.49

288.02

4790.73

0.14

206.42

4311.59

0.12

-479.15

-10.00

34254.54

17721.56

0.51

7032.99

4303.85

0.12

-13417.71

-75.71

2454.03

3265.98

0.09

3222.41

4282.38

0.12

1016.40

31.12

978.13

5708.00

0.16

433.58

4247.61

0.11

-1460.39

-25.59

73.54

525.07

0.02

486.94

4217.30

0.11

3692.23

703.19

73180000 Suruburi, buloane, bolturi, piulite, tirfoane,

1005.55

3942.92

0.11

910.32

4191.31

0.11

248.39

6.30

39200000 Alte placi, foi, folii, benzi, panglici,

2507.80

4114.88

0.12

2181.19

4154.73

0.11

39.84

0.97

207.72

3682.61

0.11

190.96

4095.36

0.11

412.75

11.21

1851.74

3646.13

0.10

2201.40

4056.42

0.11

410.29

11.25

446.95

4477.60

0.13

359.31

4018.84

0.11

-458.76

-10.25

4797.09

1940.99

0.06

13780.69

3926.58

0.11

1985.58

102.30

922.24

3480.63

0.10

1132.35

3902.17

0.11

421.54

12.11

2785.60

2560.73

0.07

3575.76

3862.83

0.10

1302.10

50.85

154.92

3192.36

0.09

180.64

3788.01

0.10

595.65

18.66

2278.89

2591.27

0.07

4008.80

3765.16

0.10

1173.90

45.30

12.07

3385.86

0.10

19.87

3712.16

0.10

326.30

9.64

790.37

3018.45

0.09

946.90

3632.36

0.10

613.91

20.34

72050000 Granule si pulberi, de fonta bruta,

2858.58

3479.77

0.10

2775.86

3574.46

0.10

94.69

2.72

164

38260000 Biodiesel si amestecuri de biodiesel, care nu contin sau


care contin sub 70 % in greutate uleiuri petroliere sau
uleiuri obtinute din minerale bituminoase

1472.84

1717.05

0.05

3310.32

3564.97

0.10

1847.92

107.62

165

87010000 Tractoare (altele decit cele de la pozitia nr.8709)

1387.48

4547.41

0.13

1511.03

3542.39

0.10

-1005.02

-22.10

166

48110000 Hirtii,cartoane,vata de celuloza,pinza de fibre de celuloza

1543.44

2632.23

0.08

1857.03

3542.37

0.10

910.14

34.58

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

13

Anexa 5

LISTA
principalelor produse importate
la 31.01.2013 comparativ cu 31.01.2012
- date provizorii -

2012
Top
1

Cod NC

Produs

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

2013
% in total

import
7.53

import

363813.47

221167.24

5.53

Valorica
Procen(mii Euro) tuala (%)

2463.18

177188.29

4.49

2756.03

167586.93

4.19

-9601.36

-5.42

87080000 Parti si accesorii de autovehicule de la poz. 8701-8705

24099.34

138736.59

3.51

32079.71

158642.69

3.96

19906.10

14.35

27110000 Gaz de sonda si alte hidrocarburi gazoase.

10432.89

72973.46

1.85

13363.92

96633.07

2.41

23659.61

32.42

85170000 Aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie

541.09

99216.80

2.51

565.65

93333.72

2.33

-5883.08

-5.93

85440000 Fire,cabluri,conductori electrici izolati

10120.03

87096.11

2.21

10730.01

90569.49

2.26

3473.38

3.99

85360000 Ap ptr comutarea,taierea,protectia,circ.el.sub 1000 V

2424.08

57024.54

1.44

3099.06

62618.27

1.56

5593.72

9.81

87030000 Autoturisme si alte autovehicule destinate


transp.persoane
84140000 Pompe cu aer cu vacuumetrice, compresoare de aer sau
gaze
85420000 Circuite integrate si micromontaje electronice

6320.97

63149.01

1.60

5777.09

60884.93

1.52

-2264.08

-3.59

5260.66

44957.46

1.14

5168.26

53311.58

1.33

8354.12

18.58

162.97

49289.92

1.25

963.37

50494.83

1.26

1204.91

2.44

11

27100000 Uleiuri din petrol,din minerale bitumin., altele decat brute


(benzine, motorine)

83723.65

70596.69

1.79

48325.64

45478.74

1.14

-25117.94

-35.58

12

39260000 Alte articole din materiale plastice si din alte mater

5695.70

37224.55

0.94

7769.34

41312.10

1.03

4087.54

10.98

13

84710000 Masini de prelucrare automata a datelor,parti ale lor

411.37

33957.95

0.86

537.07

41241.92

1.03

7283.97

21.45

14

85380000 Parti destinate exclusiv poz nr. 85.35, 85.36 sau 85.37.

2002.49

37140.74

0.94

1890.34

37823.50

0.95

682.76

1.84

15

85290000 Parti destinate aparatelor de radio si televiziune

16

73260000 Alte articole din fier sau din otel.

17
18

10

297331.34

% in total

27090000 Uleiuri brute din petrol si din minerale bituminoase, brute


(titei)
30040000 Medicamente const.prin amestecarea sau nu a comp.

482773.45

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

Crestere 2013/2012

-76164.10

-25.62

2043.82

42278.02

1.07

1524.87

31033.55

0.78

-11244.47

-26.60

10670.27

30410.62

0.77

10403.88

29785.20

0.74

-625.42

-2.06

38080000 Insecticide, fungicide, antirozatori, ierbicide,

2421.16

27502.43

0.70

3023.13

27925.31

0.70

422.88

1.54

40110000 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc.

5545.71

22386.72

0.57

5990.70

27852.36

0.70

5465.64

24.41

19

64060000 Parti de incaltaminte fixate de talpi

1963.66

27244.41

0.69

1868.40

27571.86

0.69

327.46

1.20

20

74080000 Sirma de cupru.

5590.35

29583.46

0.75

4421.51

27492.72

0.69

-2090.75

-7.07

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

14

2012
Top

Cod NC

Produs

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

2013
% in total

import

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

Crestere 2013/2012
% in total

import

Valorica
Procen(mii Euro) tuala (%)

21

41070000 Piei depilate ale altor animale si piei de animale

1041.64

22511.08

0.57

1107.75

25969.27

0.65

3458.19

15.36

22

84090000 Parti destinate exclusiv sau in principal motoarelor

2250.72

17575.02

0.45

2785.54

25627.56

0.64

8052.54

45.82

23

39070000 Poliacetali, alti polieteri si rasini epoxidice

12008.22

18958.82

0.48

16455.20

25374.34

0.63

6415.52

33.84

24

84130000 Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de masurare

1541.08

22215.06

0.56

1657.13

25061.18

0.63

2846.13

12.81

25

54070000 Tesaturi din fire de filamente sintetice

1826.06

22373.19

0.57

2287.41

24163.51

0.60

1790.32

8.00

26

30020000 Singe uman; singe de animale preparat pentru util.terap.

27

85280000 Receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video )

28

72100000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate

29

84210000 Centrifuge, inclusiv uscatoare centrifugale

30

55.90

36294.43

0.92

50.32

23221.15

0.58

-13073.28

-36.02

1451.37

20810.40

0.53

1024.40

22291.61

0.56

1481.21

7.12

17809.02

15574.71

0.39

26546.73

22208.99

0.55

6634.27

42.60

1232.21

17350.53

0.44

1228.12

22072.57

0.55

4722.04

27.22

87010000 Tractoare (altele decit cele de la pozitia nr.8709)

3400.89

26047.99

0.66

2634.40

21653.94

0.54

-4394.05

-16.87

31

85040000 Transformatoare electrice,convertizoare electrostatice

1718.77

23384.45

0.59

1858.22

21332.72

0.53

-2051.74

-8.77

32

73180000 Suruburi, buloane, bolturi, piulite, tirfoane,

6623.72

22769.81

0.58

5232.20

20874.47

0.52

-1895.34

-8.32

33

84080000 Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie

2443.58

29323.06

0.74

1536.85

20870.89

0.52

-8452.18

-28.82

34

85410000 Diode, tranzistori si alte dispozitive similare

206.61

14336.35

0.36

6776.91

19939.33

0.50

5602.98

39.08

35

84830000 Arbori de transmisie si manivele,lagare,cuzineti,angrenaje

1882.82

10556.86

0.27

3827.76

19887.45

0.50

9330.58

88.38

36

84810000 Articole de robinetarie si alte articole ptr.tevi

1600.92

21032.85

0.53

1851.01

18929.03

0.47

-2103.83

-10.00

37

87040000 Autovehicule pentru transportul marfurilor

4533.46

26871.37

0.68

2492.56

18903.63

0.47

-7967.74

-29.65

38

39010000 Polimeri de etilena, in forme primare.

14087.39

17766.79

0.45

12497.44

18252.85

0.46

486.06

2.74

39

84820000 Rulmenti cu bile,cu galeti,cu role sau cu role-ace

2497.83

17474.93

0.44

2326.98

18073.92

0.45

598.99

3.43

40

85340000 Circuite imprimate.

359.51

15774.07

0.40

2501.37

17715.35

0.44

1941.28

12.31

41

83020000 Garnituri,inchizatori,articole similare din metale comune

3058.38

12830.46

0.32

4425.13

16699.80

0.42

3869.34

30.16

42

84430000 Masini si aparate de imprimat si masinile lor auxiliare

729.56

15389.09

0.39

642.41

16446.19

0.41

1057.11

6.87

6494.60

11485.74

0.29

9929.15

16061.79

0.40

4576.05

39.84

43

2030000 Carne de porcine proaspata, refrigerata sau congelata

44

40160000 Alte articole din cauciuc vulcanizat, neintarit.

1814.82

13142.95

0.33

2352.93

16034.00

0.40

2891.05

22.00

45

84790000 Masini,dispozitive mecanice care functioneaza individual

1042.49

19011.05

0.48

1287.35

15897.05

0.40

-3114.00

-16.38

46

16551.97

5936.67

0.15

35738.78

15623.18

0.39

9686.51

163.16

47

84770000 Masini,aparate ptr prelucr cauciuc,materii plastice

8050000 Citrice, proaspete sau uscate.

1155.13

16281.66

0.41

918.56

15521.66

0.39

-760.00

-4.67

48

39230000 Articole de transport sau de ambalaj din materiale plastice

5100.44

14948.45

0.38

7759.54

15478.90

0.39

530.45

3.55

49

85010000 Motoare,generatoare electrice,exceptie grup.elecrogene

1128.37

13457.71

0.34

1330.39

14729.85

0.37

1272.14

9.45

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

15

2012
Top

Cod NC

Produs

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

2013
% in total

import

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

Crestere 2013/2012
% in total

import

Valorica
Procen(mii Euro) tuala (%)

50

85370000 Tablouri, panouri,console,pupitre,cabinete,alte suporturi

373.54

10254.49

0.26

494.31

14691.45

0.37

4436.96

43.27

51

23040000 Turte si alte reziduuri din extractia uleiului de soia

38489.13

10936.42

0.28

32879.08

14643.39

0.37

3706.97

33.90

52

27040000 Cocs si semicocs de huila, de lignit sau de turba,

39547.68

11472.05

0.29

65438.51

14632.97

0.37

3160.92

27.55

53

39200000 Alte placi, foi, folii, benzi, panglici,

4984.27

12047.51

0.31

5014.02

14605.86

0.36

2558.34

21.24

54

85470000 Piese izolante, in intregime din materiale izolante

684.91

14675.32

0.37

670.14

14402.86

0.36

-272.47

-1.86

55

59030000 Tesaturi impregnate, acoperite, invelite sau imbracate

1743.34

13815.96

0.35

1704.77

14271.72

0.36

455.76

3.30

56

52080000 Tesaturi cu cel putin 85%bbc

1021.93

13150.13

0.33

1221.40

14244.67

0.36

1094.55

8.32

57

73040000 Tevi, conducte si profile tubulare

5939.10

13383.54

0.34

8840.88

14141.00

0.35

757.46

5.66

58

72190000 Produse laminate plate din oteluri inoxidabile,de 600mm lat

5597.01

12903.58

0.33

5973.22

13705.41

0.34

801.83

6.21

59

34020000 Agenti organici de suprafata

13416.41

14055.81

0.36

17400.38

13634.69

0.34

-421.12

-3.00

60

94030000 Alt mobilier si parti ale acestuia.

5138.90

12782.38

0.32

5761.08

13623.64

0.34

841.26

6.58

61

23090000 Preparate de tipurile celor folosite in hrana animalelor

13445.33

9213.69

0.23

20762.04

13166.94

0.33

3953.25

42.91

62

40020000 Cauciuc sintetic si factis pentru cauciuc derivat din ulei

5374.95

15116.79

0.38

5529.07

13052.03

0.33

-2064.76

-13.66

63

10050000 Porumb.

64383.53

18496.92

0.47

11631.56

12949.16

0.32

-5547.76

-29.99

64

40050000 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare

7760.25

22765.72

0.58

4070.90

12625.72

0.32

-10140.00

-44.54

65

76020000 --Deseuri si resturi de aluminiu.

66

31020000 Ingrasaminte minerale sau chimice azotoase.

67

84070000 Motoare cu piston cu aprindere prin scinteie

68

99990000 Alte nespecificate

69

94010000 Scaune transformabile

70

12060000 Seminte de floarea-soarelui, chiar sfarimate.

71

29340000 Acizi nucleici si sarurile lor;alti compusi heterociclici.

72

72080000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri

73
74

2277.16

3390.57

0.09

7635.65

12561.97

0.31

9171.40

270.50

33206.47

10092.38

0.26

41779.21

12503.38

0.31

2411.01

23.89

896.88

6077.08

0.15

1652.12

12464.41

0.31

6387.33

105.11

168.90

10524.63

0.27

221.31

12308.04

0.31

1783.42

16.95

2677.95

9349.86

0.24

3347.72

12282.60

0.31

2932.74

31.37

7346.65

12160.68

0.31

3225.90

12109.29

0.30

-51.39

-0.42

42.49

7441.96

0.19

83.04

12041.98

0.30

4600.02

61.81

28222.57

18232.65

0.46

20875.26

11921.29

0.30

-6311.36

-34.62

54020000 Fire din filamente sintetice

3154.37

12007.15

0.30

3270.00

11911.90

0.30

-95.25

-0.79

6276.45

9446.70

0.24

7683.36

11893.20

0.30

2446.50

25.90

75

39020000 Polimeri de propilena sau de alte olefine,sub forme


primare
90180000 Instrumente si aparate pentru medicina generala,

321.98

11974.16

0.30

454.06

11449.88

0.29

-524.28

-4.38

76

72170000 Sirme din fier sau din oteluri nealiate.

9015.38

11586.17

0.29

9394.09

11425.17

0.29

-161.00

-1.39

77

72280000 Bare si profile din alte oteluri aliate;

10557.95

14345.74

0.36

8954.20

11357.49

0.28

-2988.25

-20.83

78

72090000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate

13193.94

9844.63

0.25

16949.01

11337.91

0.28

1493.28

15.17

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

16

2012
Top

Cod NC

Produs

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

2013
% in total

import

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

Crestere 2013/2012
% in total

import

Valorica
Procen(mii Euro) tuala (%)

79

85160000 Incalzitoare instantanee de apa, boilere si termoplonjoare

1590.02

11920.89

0.30

1672.85

11272.42

0.28

-648.47

-5.44

80

40010000 Cauciuc natural,balata,gutaperca,guayule,chicle,gume


natur
39170000 Tuburi, tevi si accesorii ale acestora

3020.76

9948.68

0.25

4948.05

11125.23

0.28

1176.56

11.83

2665.43

11101.35

0.28

2261.72

11029.13

0.28

-72.21

-0.65

2528.24

9894.67

0.25

2986.45

11009.05

0.28

1114.38

11.26
-4.16

81
82

9010000 Cafea, chiar prajita sau decofeinizata

83

39210000 Alte placi, foi, folii, pelicule, benzi si lame

3056.46

11238.24

0.28

2929.77

10771.11

0.27

-467.13

84

48190000 Cutii, saci, pungi, cornete si alte ambalaje din hirtie

6173.36

11860.16

0.30

5391.77

10745.25

0.27

-1114.91

-9.40

85

60060000 Alte materiale tricotate sau crosetate:

837.14

7203.99

0.18

1279.49

10519.82

0.26

3315.82

46.03

86

84310000 Parti ptr.masini si aparate de la poz 8425-8430

1687.99

8175.72

0.21

1236.41

10454.06

0.26

2278.34

27.87

87

85120000 Echipamente electrice de iluminare sau de semnalizare

931.49

8817.04

0.22

944.66

10287.14

0.26

1470.10

16.67

88

19050000 Produse de brutarie,patiserie si biscuiti cu sau fara cacao

4106.54

7396.11

0.19

5734.68

10234.52

0.26

2838.41

38.38

89

85030000 Parti ale masinilor de la poz:8501 sau 8502

2672.91

12194.12

0.31

1959.31

10137.60

0.25

-2056.52

-16.86

90

85020000 Grupuri electrogene si convertizoare rotative electrice

472.94

5884.25

0.15

947.70

10015.56

0.25

4131.31

70.21

3501.78

8135.83

0.21

3209.46

9896.78

0.25

1760.95

21.64

91

4060000 Brinzeturi si casuri.

92

84660000 Parti si accesorii la pozitiile 8456-8465

93

21060000 Preparate alimentare nedenumite si necuprinse in alta parte

94
95
96

409.08

8527.23

0.22

504.86

9893.90

0.25

1366.67

16.03

2561.21

10491.00

0.27

2885.04

9808.63

0.25

-682.37

-6.50

62030000 Costume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni,

452.48

7892.06

0.20

513.39

9629.06

0.24

1737.00

22.01

90320000 Instrumente si aparate pentru reglare sau control automat

165.98

7013.82

0.18

217.87

9622.82

0.24

2609.00

37.20

5487.55

7117.27

0.18

7773.17

9601.35

0.24

2484.08

34.90

6252.66

14581.76

0.37

4730.76

9555.88

0.24

-5025.88

-34.47

10489.77

8135.35

0.21

11787.71

9517.58

0.24

1382.23

16.99

1174.83

9006.58

0.23

1099.09

9503.95

0.24

497.37

5.52

426.51

15615.45

0.40

427.01

9325.90

0.23

-6289.55

-40.28

4510.98

7630.20

0.19

5150.70

9158.41

0.23

1528.21

20.03

2070000 Carne si organe comestibile, de pasare(poz nr.01.05)

97

73080000 Structuri si parti de structuri

98

48020000 Hirtii si cartoane, nestratificate, neacoperite,

99

87140000 Parti si accesorii de vehicule

100

84730000 Parti si accesorii

101

39030000 Polimeri de stiren, sub forme primare.

102

73060000 Alte tevi, conducte si profile tubulare

11421.46

11215.91

0.28

7356.80

9121.41

0.23

-2094.50

-18.67

103

18060000 Ciocolata si alte preparate alimentare care contin cacao

2644.34

9103.47

0.23

2948.22

9057.95

0.23

-45.52

-0.50

104

76040000 --Bare si profile din aluminiu.

2290.62

7931.19

0.20

2666.28

8982.22

0.22

1051.03

13.25

105

50020000 Matase bruta (nerasucita).

108.93

4751.12

0.12

203.96

8974.81

0.22

4223.69

88.90

106

84150000 Masini si aparate pentru aer conditionat

953.57

8481.37

0.21

990.19

8932.84

0.22

451.48

5.32

107

38240000 Lianti preparati pentru tipare sau miezuri de turnatorie

5986.16

8098.04

0.21

5127.61

8796.50

0.22

698.46

8.63

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

17

2012
Top

Cod NC

Produs

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

2013
% in total

import

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

Crestere 2013/2012
% in total

import

Valorica
Procen(mii Euro) tuala (%)

108

29010000 Hidrocarburi aciclice.

18819.00

17323.01

0.44

8550.02

8709.69

0.22

-8613.32

-49.72

109

72140000 Bare din fier sau din oteluri nealiate, simplu forjate

23645.87

13191.95

0.33

15516.19

8609.46

0.22

-4582.49

-34.74

110

33040000 Produse de infrumusetare si de machiaj

1342.87

8458.95

0.21

1072.35

8577.12

0.21

118.17

1.40

111

90310000 Instrumente, aparate si masini de masura sau de control

111.76

7135.31

0.18

133.43

8548.18

0.21

1412.87

19.80

112

24010000 Tutunuri brute sau neprelucrate; deseuri de tutunuri

1872.69

9353.80

0.24

1723.51

8505.26

0.21

-848.54

-9.07

113

52090000 Tesaturi cu cel putin 85% bbc peste 200g/mp

114

84180000 Frigidere, congelatoare si alte echipamente de refrigerare

115

1030000 Animale vii din specia porcina.

835.90

9938.02

0.25

843.39

8457.04

0.21

-1480.98

-14.90

1332.29

8044.40

0.20

1493.69

8128.21

0.20

83.81

1.04

1832.64

4967.42

0.13

3328.96

8092.54

0.20

3125.12

62.91

1702.20

8517.78

0.22

889.81

8076.38

0.20

-441.40

-5.18

562.52

3737.47

0.09

665.56

7966.54

0.20

4229.07

113.15

116

84290000 Buldozere, gredere, nivelatoare, screpere, lopeti

117

84800000 Rame pentru turnatorie; placi de fond pentru matrite

118

48100000 Hirtii si cartoane acoperite cu caolin

7341.40

6066.81

0.15

9274.90

7837.35

0.20

1770.54

29.18

119

87160000 Remorci si semiremorci pentru toate vehiculele

2576.78

9042.59

0.23

1939.77

7691.70

0.19

-1350.89

-14.94

120

33020000 -Amestecuri de substante odorizante

854.47

9957.24

0.25

736.95

7502.97

0.19

-2454.27

-24.65

121

72160000 Profile din fier sau din oteluri nealiate.

12943.29

8492.76

0.22

11063.31

7391.98

0.18

-1100.78

-12.96

122

94050000 Aparate de iluminat si parti ale acestora

1193.38

6351.97

0.16

1122.43

7312.34

0.18

960.38

15.12

123

48110000 Hirtii,cartoane,vata de celuloza,pinza de fibre de celuloza

2582.01

5870.91

0.15

3236.41

7301.73

0.18

1430.82

24.37

124

88020000 Alte vehicule aeriene

7.20

113.97

0.00

10.50

7141.90

0.18

7027.93

6166.44

125

76160000 ---Alte articole din aluminiu.

837.56

6145.69

0.16

840.49

7113.05

0.18

967.35

15.74

126

29050000 Alcooli aciclici si derivatii lor halogenati,

12739.45

4601.75

0.12

16515.96

7109.74

0.18

2507.99

54.50

127

83080000 Inchizatori, monturi-inchizatoare, catarame,

537.60

6084.69

0.15

537.45

7047.80

0.18

963.10

15.83

10097.10

4516.28

0.11

14824.16

6992.38

0.17

2476.10

54.83

1799.09

5656.36

0.14

1996.13

6939.14

0.17

1282.78

22.68

227.77

7298.71

0.18

3241.61

6937.35

0.17

-361.36

-4.95

129362.26

14474.09

0.37

78878.63

6845.84

0.17

-7628.25

-52.70

21250.45

10829.78

0.27

10653.13

6806.88

0.17

-4022.90

-37.15

128

4010000 Lapte si smintina,neconcentrate,fara adaos de zahar

129

96190000 Tampoane igienice si tampoanele interne, servetele si


scutece pentru copii, si articole similare, din orice material

130

85320000 Condensatori electrici,ficsi,variabili,ajustabili

131

27010000 Huile; brichete si combustibili solizi de forme similare

132

72070000 Semifabricate din fier sau din oteluri nealiate.

133

651.78

5635.57

0.14

697.06

6796.82

0.17

1161.25

20.61

134

84670000 Unelte pneumatice,hidraulice sau cu motor


neelec.,pt.fol.man
56030000 Articole netesute, chiar impregnate, acoperite sau nu

1330.98

6361.17

0.16

1416.56

6782.37

0.17

421.19

6.62

135

39190000 Placi, foi, folii, benzi, panglici, pelicule

1082.38

5667.30

0.14

2260.13

6775.98

0.17

1108.68

19.56

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

18

2012
Top

Cod NC

Produs

136

95030000 Alte jucarii; minimodele si modele similare

137

85110000 Aparate si dispozitive electrice de aprindere,pornire

138
139

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

2013
% in total

import

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

Crestere 2013/2012
% in total

import

Valorica
Procen(mii Euro) tuala (%)

1257.74

6374.48

0.16

980.58

6701.69

0.17

327.21

5.13

435.74

4088.27

0.10

626.20

6607.42

0.17

2519.15

61.62

82070000 Ustensile intersanjabile pentru unelte manuale,

302.40

4911.41

0.12

744.60

6569.76

0.16

1658.34

33.77

84320000 Masini, aparate si dispozitive agricole, horticole

1306.81

6116.84

0.15

1352.74

6567.52

0.16

450.67

7.37

140

32080000 Lacuri si vopsele pe baza de polimeri sintetici

1730.03

6863.15

0.17

1588.21

6539.44

0.16

-323.71

-4.72

141

62040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste,

142

15120000 Uleiuri rafinate de floarea-soarelui,de sofran,de bumbac

143
144
145

574.84

6040.65

0.15

695.62

6502.68

0.16

462.02

7.65

5149.12

4867.12

0.12

6116.58

6498.97

0.16

1631.86

33.53

51050000 Lina, par fin sau grosier de animale, cardate sau pieptanat

710.73

6929.00

0.18

637.72

6480.47

0.16

-448.53

-6.47

55150000 Alte tesaturi din fibre sintetice discontinue.

961.94

7257.11

0.18

874.50

6424.08

0.16

-833.03

-11.48

85310000 Aparate electrice de semnalizare acustica sau vizuala

92.99

6678.86

0.17

82.10

6352.37

0.16

-326.49

-4.89

146

84380000 Masini,aparate,nedenumite si necuprinse in alta parte

138.32

2930.25

0.07

178.65

6350.26

0.16

3420.01

116.71

147

85230000 Suporturi ptr.inregistrat sunetul

196.03

9336.19

0.24

237.07

6320.27

0.16

-3015.92

-32.30

148

64030000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele

462.34

9091.42

0.23

280.02

6238.62

0.16

-2852.81

-31.38

149

85430000 Masini si aparate electrice care au o functie proprie

394.51

7729.25

0.20

287.67

6115.87

0.15

-1613.39

-20.87

150

42050000 Alte articole din piele naturala sau reconstituita

144.79

8518.54

0.22

118.97

6083.77

0.15

-2434.77

-28.58

151

51120000 Tesaturi din lina pieptanata sau din par fin de animale

152

72130000 Bare,tije din fier,oteluri nealiate laminate la cald

153

85390000 Lampi si tuburi electrice cu incandescenta,cu descarcare

154

85070000 Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor


separatoare
90300000 Osciloscoape, analizoare de spectru si alte instrum

155
156

8030000 Banane, proaspete sau uscate.

183.87

6834.50

0.17

144.59

6074.36

0.15

-760.13

-11.12

13776.88

7425.56

0.19

12021.63

6037.44

0.15

-1388.12

-18.69

479.35

5970.80

0.15

728.97

5969.42

0.15

-1.37

-0.02

1216.42

5085.38

0.13

2216.28

5930.85

0.15

845.48

16.63

39.39

3635.22

0.09

70.16

5918.64

0.15

2283.42

62.81

4300.05

2039.72

0.05

8030.94

5874.52

0.15

3834.80

188.01

157

73070000 Fitinguri din fonta,fier,otel

1101.45

5253.61

0.13

1138.94

5839.08

0.15

585.48

11.14

158

28030000 Carbon (negru de fum si alte forme de carbon

4240.95

4931.21

0.12

5094.65

5818.77

0.15

887.56

18.00

159

58060000 Panglici

160

48050000 Alte hirtii si cartoane, nestratificate si neacoperite

161
162
163

83010000 Lacate, incuietori si zavoare din metale comune

164

39090000 Rasini aminice, rasini fenolice si poliuretani

595.56

6276.81

0.16

487.14

5799.73

0.14

-477.07

-7.60

11248.34

5053.34

0.13

12692.83

5794.55

0.14

741.21

14.67

72250000 Produse laminate plate din alte oteluri aliate

7338.72

5417.11

0.14

7582.10

5786.48

0.14

369.37

6.82

39040000 Polimeri de clorura de vinil sau de alte olefine

5215.36

5137.03

0.13

5296.67

5731.43

0.14

594.39

11.57

703.18

4885.97

0.12

2118.69

5660.75

0.14

774.77

15.86

3157.65

5817.35

0.15

2598.28

5595.55

0.14

-221.80

-3.81

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

19

2012
Top

Cod NC

Produs

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

2013
% in total

import

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

Crestere 2013/2012
% in total

import

Valorica
Procen(mii Euro) tuala (%)

165

88030000 Parti de baloane,dirijabile si alte vehicule aeriene

19.45

3953.77

0.10

95.03

5560.23

0.14

1606.46

40.63

166

61090000 Tricouri si maiouri de corp, tricotate si crosetate.

383.39

5623.46

0.14

405.06

5544.45

0.14

-79.01

-1.41

167

85150000 Masini si aparate electrice pentru lipit sau sudat

231.39

7262.96

0.18

407.68

5539.38

0.14

-1723.58

-23.73

168

44110000 Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemn.

9774.83

5443.75

0.14

10144.16

5521.26

0.14

77.51

1.42

169

39160000 Monofilamente de peste 1 mm (monofire) in sectiune

2116.04

5741.51

0.15

2132.43

5501.57

0.14

-239.94

-4.18

170

90260000 Instrumente si aparate pentru masurare,control debit

54.65

3470.60

0.09

102.32

5432.20

0.14

1961.60

56.52

171

90270000 Instrumente si aparate pentru analize fizice sau chimice

52.58

5026.05

0.13

59.69

5367.01

0.13

340.95

6.78

172

84220000 Masini pt.spalat vesela,curatat si uscat sticle,umplut,inchi

388.48

12265.32

0.31

166.08

5289.36

0.13

-6975.96

-56.88

173

84110000 Turboreactoare, turbopropulsoare si alte turbine cu gaz

21.34

4396.05

0.11

210.53

5284.13

0.13

888.07

20.20

174

40090000 Tuburi si tevi din cauciuc vulcanizat neintarit

531.02

5828.84

0.15

826.33

5280.51

0.13

-548.33

-9.41

175

85220000 Parti si accesorii pentru aparatele de reprod.sunet si imag

38.58

3577.06

0.09

70.96

5262.26

0.13

1685.20

47.11

176

33070000 Preparate pentru preras, ras sau dupa ras,

1602.71

5274.54

0.13

1560.23

5243.62

0.13

-30.92

-0.59

177

70070000 Sticla securit,din sticla calita sau stratif.

1916.55

3982.98

0.10

2369.66

5202.83

0.13

1219.85

30.63

178

457.01

6145.60

0.16

447.71

5162.61

0.13

-982.99

-16.00

179

63070000 Alte articole confectionate,tipare sau modele


imbracaminte
24020000 Tigari de foi,trabucuri,tigarete,din tutun/inlocuitori

343.54

3645.02

0.09

435.57

5152.60

0.13

1507.58

41.36

180

19010000 Extracte de malt;preparate alimentare din fainuri,gris,amid

1312.87

3474.15

0.09

1979.28

5094.95

0.13

1620.79

46.65

181

59020000 Tesatura cord pentru anvelope din fire de mare rezistenta

1261.10

5605.82

0.14

1226.04

5090.68

0.13

-515.14

-9.19

182

61100000 Jerseuri, pulovere, jachete, veste

296.90

4586.65

0.12

366.36

5063.94

0.13

477.29

10.41

183

84030000 Cazane pentru incalzire centrala

184

76060000 Table si benzi de aluminiu, cu o grosime de peste 0.2mm

185
186
187

832.00

4365.33

0.11

925.49

4974.40

0.12

609.07

13.95

1783.04

5218.44

0.13

1366.51

4787.39

0.12

-431.05

-8.26

84120000 Alte motoare si masini motrice

416.33

3437.88

0.09

286.01

4783.85

0.12

1345.97

39.15

33030000 Parfumuri si ape de toaleta.

240.82

4259.50

0.11

442.79

4762.04

0.12

502.54

11.80

6050.70

5103.03

0.13

5416.31

4730.63

0.12

-372.40

-7.30

188

72110000 Laminate plate,din fier sau otel neal.lat sub


600mm,neplacat
84580000 Strunguri (incl.centre strunjire) pt.prel.metalelor

94.07

1092.04

0.03

185.12

4722.69

0.12

3630.65

332.46

189

76010000 ---Aluminiu sub forma bruta.

2711.89

4467.85

0.11

2537.02

4701.85

0.12

234.00

5.24

190

42020000 Cufere, valize si geamantane

700.99

4295.77

0.11

777.91

4632.27

0.12

336.50

7.83

191

73200000 Arcuri si foi de arcuri, din fier sau din otel.

994.56

4504.69

0.11

1042.69

4629.04

0.12

124.35

2.76

192

33050000 Preparate pentru ingrijirea parului.

1376.97

3979.53

0.10

1398.43

4602.76

0.12

623.23

15.66

193

16040000 Preparate sau conserve de peste; icre negre (caviar)

1088.94

2344.66

0.06

1664.72

4594.95

0.11

2250.29

95.98

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

20

2012
Top

Cod NC

Produs

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

2013
% in total

import

Greutate
Valoare
(tone) (mii Euro)

Crestere 2013/2012
% in total

import

Valorica
Procen(mii Euro) tuala (%)

194

54080000 Tesaturi din fire de filamente artificiale

233.24

4891.12

0.12

192.62

4589.14

0.11

-301.97

-6.17

195

477.29

3192.81

0.08

553.29

4586.10

0.11

1393.29

43.64

196

87020000 Autovehicule pentru transportul a 10 persoane sau mai


multe
84740000 Masini,aparate ptr sortat,cernut,separat,spalat,concasat

1517.46

9978.37

0.25

437.57

4499.67

0.11

-5478.71

-54.91

197

31050000 Ingrasaminte minerale sau chimice cu doua sau trei fertiliza

7146.36

2926.58

0.07

10191.79

4457.55

0.11

1530.97

52.31

198

64040000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele

537.22

4218.32

0.11

530.89

4449.83

0.11

231.51

5.49

199

48180000 Hirtie igienica,batiste,servetele demachiante si ptr.miini

2323.95

4540.10

0.11

2179.63

4442.43

0.11

-97.66

-2.15

200

39080000 Poliamide sub forme primare.

1144.82

3474.86

0.09

1581.82

4421.27

0.11

946.41

27.24

201

84240000 Aparate mecanice ptr proiectat,dispersat,pulverizat

357.81

3221.13

0.08

475.63

4417.21

0.11

1196.08

37.13

202

87050000 Autovehicole pentru scopuri speciale

967.19

4328.78

0.11

563.87

4376.43

0.11

47.65

1.10

203

60040000 Materiale tricotate sau crosetate cu o latime de peste 30 cm

296.94

4828.30

0.12

251.74

4320.25

0.11

-508.05

-10.52

204

12090000 Seminte, fructe si spori, folosite pentru insamintat

656.80

3452.93

0.09

686.94

4219.52

0.11

766.59

22.20

205

86070000 Parti de vehicule pentru cai ferate sau similare

640.08

2378.45

0.06

1258.49

4197.36

0.10

1818.91

76.47

206

85270000 Aparate de receptie pentru radiotelefonie, etc

88.83

2482.68

0.06

107.32

4133.88

0.10

1651.20

66.51

207

84190000 Aparate si dispozitive de laborator,incalzite

973.47

9467.56

0.24

336.67

4087.45

0.10

-5380.11

-56.83

208

64020000 Alta incaltaminte cu talpi exter.si fete din cauciuc,plasti

972.30

5360.87

0.14

989.64

4051.53

0.10

-1309.34

-24.42

209

22040000 Vin din struguri proaspeti,inclusiv vinuri cu alcool

7901.82

4319.57

0.11

6016.70

4034.04

0.10

-285.53

-6.61

210

69080000 Placi si dale din ceramica pentru pavaj

9329.19

3183.59

0.08

11727.11

4025.55

0.10

841.96

26.45

211

38220000 Reactivi de diagnostic sau de laborator pe suport sau prep.

62.69

3581.93

0.09

138.19

4001.96

0.10

420.02

11.73

212

48210000 Etichete de toate felurile, din hirtie sau din carton

1561.29

3651.25

0.09

778.77

3968.57

0.10

317.32

8.69

213

84330000 Masini si utilaje pentru recoltat sau treierat

659.43

4278.42

0.11

475.99

3939.43

0.10

-338.99

-7.92

214

52110000 Tesaturi sub 85%bbc peste 200g/mp

241.02

2354.86

0.06

362.52

3924.50

0.10

1569.63

66.66

215

62170000 Alte accesorii de imbracaminte confectionate

248.72

5596.52

0.14

163.43

3886.61

0.10

-1709.92

-30.55

216

84870000 Parti de masini sau de aparate nedenumite si necuprinse


n alta parte n acest Capitol, fara conexiuni electrice,
parti izolate electric, bobinaje, contacte sau alte elemente
caracteristice electrice

188.24

2976.79

0.08

213.30

3863.34

0.10

886.55

29.78

217

85180000 Microfoane si suporturile acestora; difuzoare,

264.58

3548.00

0.09

275.93

3847.78

0.10

299.78

8.45

218

27160000 Energie electrica.

0.00

7923.09

0.20

0.00

3842.80

0.10

-4080.29

-51.50

219

35060000 Cleiuri si alte adezive nedenumite si neincl.in alta parte

1248.82

3350.25

0.08

1360.43

3838.31

0.10

488.05

14.57

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

21

Anexa 6

Evolutia volumului si structurii


comertului international al Romaniei
pe sectiuni SA
la 31.01.2013 comparativ cu 31.01.2012
- date provizorii -

- milioane EURO 2012


Total, din care:
I

II

III

IV

VI

VII

VIII

Animale vii si produse ale regnului animal

Produse ale regnului vegetal

Grasimi si uleiuri de origine animala sau


vegetala; produse ale disocierii lor;
grasimi alimentare prelucrate; ceara de
origine animala sau vegetala

Produse alimentare; bauturi,lichide


alcoolice si otet; tutun si inlocuitori de
tutun prelucrati

Produse minerale

Produse ale industriei chimice si ale


industriilor conexe

Materiale plastice si articole din material


plastic; cauciuc si articole din cauciuc

Piei brute, piei tabacite, blanuri si


prod.din acestea; articole de curelarie si
de selarie; artic.de voiaj;bagaje de
mana, sacose si artic.similare,
artic.obtinute prin prelucrarea intest.de

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

3488.22
100.00%

EXPORT
2013

Crestere
(%)

3701.51
100.00%

6.11
23.62

42.69

52.78

1.22%

1.43%

113.76

116.80

3.26%

3.16%

12.15

5.94

0.35%

0.16%

77.57

88.81

2.22%

2.40%

203.81

239.23

5.84%

6.46%

155.88

196.87

4.47%

5.32%

192.57

206.91

5.52%

5.59%

23.55

25.88

0.68%

0.70%

2.68

-51.14

14.48

17.38

26.30

7.45

9.89

2012
3948.38
100.00%

IMPORT
2013

Crestere
(%)

4001.73
100.00%

1.35
30.67

62.89

82.18

1.59%

2.05%

90.06

117.76

2.28%

2.94%

13.55

18.32

0.34%

0.46%

123.37

136.45

3.12%

3.41%

504.23

403.01

12.77%

10.07%

456.49

442.87

11.56%

11.07%

280.07

298.15

7.09%

7.45%

47.02

48.76

1.19%

1.22%

30.76

35.17

10.60

-20.07

-2.98

6.46

3.70

22

EXPORT
2012
2013

IX

XI

XII

XIII

XV

XVI

XVII

Lemn, carbune de lemn si artic.din


lemn;pluta si lucrari din pluta; lucrari din
impletituri din fibre vegetale sau din

Pasta de lemn sau din alte mat.fibroase


celulozice; deseuri de hartie sau de
carton; hartie si carton si artic. din

Materiale textile si artic.din aceste mat.

Incaltaminte, palarii, umbrele, umbrele


de soare, bastoane, bice, cravase si
parti ale acestora; pene si fulgi preparati
si artic.din acestea; flori artif.; artic.din

Artic.din piatra, ipsos, ciment, azbest,


mica si din mat.similare;
prod.ceramice;sticla si artic.din sticla

Metale comune si artic. din metale


comune

Masini si aparate, echipamente elec.si


parti ale acestora; aparate de inregistrat
sau de reprodus sunetul; ap.de
inregistrat sau de reprodus imag.si sunet
de televiziune si parti si accesorii ale

Vehicule, aeronave, vase si


echipamente auxiliare de transport

XVIII Instrumente si ap.optice, fotografice


sau cinematografice, de masura, de
control sau de precizie; instr.si
ap.medico-chirurgicale; ceasuri;
instrumente muzicale; parti si accesorii

XX

99

Marfuri si produse diverse

Alte

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

117.43

129.98

3.37%

3.51%

19.03

25.58

0.55%

0.69%

292.17

296.16

8.38%

8.00%

117.41

112.15

3.37%

3.03%

19.10

21.90

0.55%

0.59%

428.74

401.72

12.29%

10.85%

916.09

962.24

26.26%

26.00%

540.98

584.00

15.51%

15.78%

45.66

44.82

1.31%

1.21%

140.02

160.57

4.01%

4.34%

29.62

29.15

0.85%

0.79%

Crestere
(%)
10.69

34.45

1.37

-4.48

14.69

-6.30

5.04

7.95

-1.84

14.68

-1.57

IMPORT
2012
2013

22.22

24.39

0.56%

0.61%

66.07

74.20

1.67%

1.85%

266.41

277.34

6.75%

6.93%

48.61

44.63

1.23%

1.12%

41.39

40.57

1.05%

1.01%

416.53

409.33

10.55%

10.23%

1083.40

1116.91

27.44%

27.91%

291.79

309.06

7.39%

7.72%

62.56

77.31

1.58%

1.93%

61.19

68.02

1.55%

1.70%

10.53

12.47

0.27%

0.31%

Crestere
(%)
9.75

12.30

4.10

-8.18

-1.99

-1.73

3.09

5.92

23.58

11.17

18.44

23

Anexa 7

Evolutia comertului international al Romaniei


pe regiuni geografice
la 31.01.2013 comparativ cu 31.01.2012
- date provizorii - milioane EURO -

Tara
TOTAL, din care
1 EUROPA , din care

I. UE, din care:


AUSTRIA
BELGIA
BULGARIA
CEHIA
CIPRU
DANEMARCA
ESTONIA
FINLANDA
FRANTA
GERMANIA
GRECIA
IRLANDA
ITALIA
LETONIA
LITUANIA
LUXEMBURG
MALTA
MAREA BRITANIE
OLANDA
POLONIA
PORTUGALIA
SLOVACIA
SLOVENIA
SPANIA
SUEDIA
TARI SI TER.NEDET UNGARIA

2012

EXPORT
2013

Crestere
(%)

2012

IMPORT
2013

Crestere
(%)

3488.22

3701.51

6.11

3948.38

4001.73

1.35

3098.60

3207.96

3.53

3506.72

3570.98

1.83

2574.42
80.51
61.06
129.10
61.42
6.43
12.13
3.52
9.21
241.09
744.97
33.26
6.45
465.91
1.59
2.96
0.28
0.38
122.72
87.41
93.69
8.48
60.96
14.65
84.79
29.68
0.02
211.77

2627.91
80.29
78.56
143.83
66.75
6.47
20.31
5.21
8.11
253.76
744.14
40.67
8.89
436.33
1.53
2.72
0.91
8.95
151.34
100.06
89.99
8.64
71.25
11.70
74.84
30.84
0.01
181.80

2.08
-0.26
28.67
11.41
8.69
0.64
67.50
47.95
-11.96
5.25
-0.11
22.28
37.79
-6.35
-3.73
-8.07
230.76
2251.54
23.32
14.47
-3.95
1.92
16.88
-20.16
-11.73
3.94
-56.58
-14.15

2871.18
155.73
86.59
94.11
99.00
5.08
24.90
0.72
8.10
253.50
699.40
28.14
26.63
404.94
1.29
4.11
4.67
0.53
102.16
144.74
155.22
18.35
76.30
24.15
79.23
20.80
0.13
352.64

2990.30
175.63
89.46
88.70
104.18
7.29
20.01
1.04
6.37
264.06
720.82
39.38
33.93
414.45
1.61
3.60
8.25
1.89
112.24
154.16
174.32
18.59
100.12
24.10
82.13
21.29
0.75
321.95

4.15
12.78
3.31
-5.75
5.23
43.54
-19.63
44.45
-21.44
4.16
3.06
39.98
27.43
2.35
24.67
-12.42
76.56
255.80
9.87
6.51
12.30
1.28
31.22
-0.22
3.66
2.35
483.02
-8.70

57.26
21.50
0.01
0.03
35.72

65.22
19.98
0.43
0.12
44.69

13.90
-7.06
3907.32
321.90
25.10

47.73
42.24
0.69
0.20
4.60

45.42
28.91
0.24
0.29
15.98

-4.83
-31.55
-64.60
43.04
247.35

II. AELS, din care:


ELVETIA
ISLANDA
LIECHTENSTEIN
NORVEGIA

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

24

Tara

2012

III. CSI, din care:

2012

IMPORT
2013

Crestere
(%)

226.47
0.06
2.21
1.80
93.17
15.73
1.52
0.37
38.32
0.04
72.78
0.48

20.22
-56.13
74.90
56.82
32.86
34.68
140.77
513.84
5.47
-56.61
9.64
-12.93

436.55
0.01
27.44
3.31
140.35
4.55
206.01
0.02
23.05
0.11
31.70
0.00

379.06
0.00
27.35
1.93
160.57
0.05
142.22
0.07
20.52
0.00
26.33
0.00

-13.17
-100.00
-0.33
-41.55
14.41
-98.85
-30.97
354.08
-10.96
-100.00
-16.94
-100.00

275.62
3.41
5.22
6.61
1.60
7.71
1.78
62.67
186.62

266.78
2.57
4.83
5.80
1.47
8.72
0.71
46.97
195.71

-3.21
-24.65
-7.52
-12.14
-8.19
13.04
-60.11
-25.05
4.87

150.48
0.04
2.25
3.94
0.73
1.71
0.67
14.00
127.14

155.18
0.15
3.85
5.03
0.04
5.28
0.00
14.14
126.69

3.12
245.57
70.80
27.68
-94.55
208.91
-100.00
1.02
-0.36

2.91
0.04
0.00
0.06
2.81

21.57
0.05
19.33
0.03
2.16

642.13
17.17

1.00
0.00
0.00
0.00
1.00

28.70

-43.37
-22.98

0.78
0.00
0.00
0.00
0.78

, din care

226.87

268.61

18.40

49.92

36.97

-25.95

, din care

82.56
6.56
21.73
1.31
0.00
0.14
0.00
0.23
0.00
0.74
0.78
0.00
0.01
0.01
0.96
0.51
0.02
0.00
0.02
0.07
0.19
0.00

113.59
9.08
36.94
0.47
0.12
0.02
0.00
0.18
0.00
0.69
0.49
0.02
0.01
0.02
0.48
0.06
0.20
0.03
0.01
0.09
0.11
0.00

37.57
38.54
70.00
-64.11

26.98
7.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.16
0.18
0.00
0.91
0.09
0.00
0.00
0.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.21

22.44
4.45
0.17
0.00
0.00
0.00
0.05
0.10
0.00
0.63
0.00
0.00
0.00
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.07
0.06

-16.85
-44.08

IV. Alte state europene, din care:


ALBANIA
BOSNIA-HERTEGOVINA
CROATIA
KOSOVO
MACEDONIA
MUNTENEGRU
SERBIA
TURCIA

V. Ministate europene, din care:


ANDORRA
GIBRALTAR
INSULELE FAROE
SAN MARINO

2.1 AFRICA

Crestere
(%)

188.38
0.13
1.26
1.15
70.12
11.68
0.63
0.06
36.33
0.09
66.38
0.55

ARMENIA
AZERBAIDJAN
BIELORUSIA
FEDERATIA RUSA
GRUZIA (GEORGIA)
KAZAHSTAN
KIRGIZSTAN
MOLDOVA
TURKMENISTAN
UCRAINA
UZBEKISTAN

2 AFRICA SI
ORIENTUL

EXPORT
2013

AFRICA DE SUD
ALGERIA
ANGOLA
BENIN
BOURKINA FASSO
BURUNDI
CAMERUN
CIAD
COASTA DE FILDES
CONGO
DJIBOUTI
ERITREEA
ETIOPIA
GABON
GHANA
GUINEEA
GUINEEA ECUATORIALA
KENYA
LIBERIA
MADAGASCAR
MALAWI

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

-84.89
-23.98
-6.92
-37.57
136.54
12.79
-50.58
-87.85
915.26
-39.78
22.06
-40.21

28.70

-70.05
-41.09
-31.45
-100.00

59.45

0.66
7028.94
-72.29

25

Tara

2012

MALI
MAROC
MAURITANIA
MAURITIUS
MOZAMBIC
NAMIBIA
NIGER
NIGERIA
R. CENTRAFRICANA
REP.D.CONGO-FOST
RWANDA
SAO TOME PRINC.
SENEGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SWAZILAND
TANZANIA
TOGO
TUNISIA
UGANDA
ZAMBIA
ZIMBABWE

2.2 ORIENTUL
APROPIAT

, din care

Crestere
(%)

2012

IMPORT
2013

0.00
6.67
0.00
0.21
0.24
0.00
0.00
0.31
0.00
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2.50
0.89
0.13
0.00
5.52
0.32
0.00
0.07

0.00
5.64
0.00
0.53
0.23
0.00
0.00
0.31
0.00
0.00
0.05
0.01
0.00
0.00
1.58
0.00
0.08
0.00
6.83
0.89
0.08
0.03

-100.00
-15.45

Crestere
(%)

0.17
26.70
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.68
0.00
0.00
0.00
0.00
3.23
0.00
0.48
0.00
0.00
0.17
17.71
0.00
0.01
0.00

0.07
30.57
1.80
0.03
0.00
0.09
0.08
2.13
0.07
0.21
0.00
0.00
2.37
0.04
0.02
0.00
0.00
25.14
1.84
0.05
0.03
0.00

-58.76
14.52
1271.69
3659.90

144.31

155.03

7.43

22.94

14.53

-36.66

9.88
0.05
23.87
8.28
3.92
2.53
19.26
25.88
2.00
3.68
3.09
24.25
0.91
15.23
1.25
0.25

19.83
0.35
13.36
13.00
3.28
18.94
10.00
25.64
1.36
38.82
6.87
0.86
0.90
1.17
0.01
0.65

100.79
633.74
-44.04
57.00
-16.16
649.35
-48.11
-0.93
-31.94
955.51
122.12
-96.45
-0.94
-92.29
-99.19
160.35

2.10
0.04
3.61
7.28
0.41
0.06
0.48
5.28
0.00
0.83
0.00
2.58
0.08
0.16
0.00
0.03

0.10
0.03
3.19
3.27
0.21
0.00
0.20
5.28
0.33
0.23
0.00
1.30
0.36
0.03
0.00
0.00

-95.26
-13.83
-11.68
-55.14
-47.85
-98.77
-59.04
-0.04
145673
-72.60
-49.63
342.17
-79.35
-100.00
-99.11

83.54

132.28

58.35

291.10

310.82

6.77

0.21
1.33
0.11
0.00
26.54
24.39
0.46
3.87
8.05
0.26
0.00
10.85

0.51
2.42
0.13
0.01
26.09
25.48
0.60
2.20
20.56
0.65
24.14
17.76

137.37
81.31
15.46

0.00
3.05
3.09
0.04
165.89
31.80
0.61
1.28
15.89
7.40
0.00
23.35

0.00
1.61
2.21
1.61
187.48
25.69
1.76
1.23
16.72
7.38
0.00
22.23

ARABIA SAUDITA
BAHREIN
EGIPT
EMIRATELE ARABE UNITE
IORDANIA
IRAK
IRAN
ISRAEL
KUWEIT
LIBAN
LIBIA
OMAN
QATAR
R.ARABA SIRIANA
REP.YEMEN
SUDAN

3 ASIA SI OCEANIA

EXPORT
2013

, din care

AFGANISTAN
AUSTRALIA
BANGLADESH
CAMBODGIA
CHINA
COREEA SUD
FILIPINE
HONG-KONG
INDIA
INDONEZIA
INS.MARSHALL
JAPONIA

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

212.83

-26.58
-95.70
-42.10
14650.
-89.63
220.44

-1.67
4.46
30.38
-43.12
155.38
147.52
63.61

144.59
-5.69

1.84
-100.00

-36.84
-100.00
-37.84
23.59
175.88
-48.95

-47.43
-28.62
4115.03
13.02
-19.23
189.67
-3.59
5.21
-0.32
-4.78

26

Tara

2012

LAOS
MACAO
MALAIEZIA
MAYOTTE (BIRMANIA)
MONGOLIA
MYANMAR
NOUA CALEDONIE
NOUA ZEELANDA
PAKISTAN
POLINEZIA FRANCEZA
SINGAPORE
SRI LANKA
TAIWAN
THAILANDA
VIETNAM

EXPORT
2013

Crestere
(%)

2012

IMPORT
2013
0.14
0.29
5.73
0.00
0.04
0.03
0.00
1.03
1.95
0.00
2.58
0.60
11.68
12.74
6.11

Crestere
(%)

0.00
0.00
0.88
0.09
0.00
0.00
0.18
0.10
1.10
0.36
1.97
0.17
0.48
1.21
0.92

0.00
0.00
1.52
0.15
1.15
0.01
1.21
0.02
1.23
0.27
2.50
0.10
1.27
1.71
0.61

573.15
-81.46
11.40
-24.88
27.12
-40.72
166.30
41.10
-34.24

0.00
0.14
6.99
0.00
0.00
0.04
0.00
0.62
1.98
0.00
1.93
0.48
12.94
8.38
5.22

76.54

91.93

20.10

100.53

82.77

-17.67

, din care

48.78
3.70
45.07

52.05
2.84
49.20

6.71
-23.20
9.16

52.12
9.93
42.19

58.61
11.87
46.74

12.45
19.47
10.79

, din care

27.61
1.79
0.00
12.81
0.15
9.09
0.00
0.14
2.20
0.09
0.08
0.02
0.09
1.16

39.06
1.84
0.00
16.77
0.34
13.02
0.03
1.57
4.38
0.00
0.15
0.10
0.64
0.22

41.49
2.45
30.90
126.15
43.32
73186.
1031.49
99.29
-99.31
97.89
562.77
636.87
-81.12

47.90
3.10
0.05
18.24
0.21
0.47
0.07
0.75
24.60
0.00
0.20
0.00
0.20
0.02

23.71
4.46
0.05
4.27
0.10
0.55
0.05
0.61
13.04
0.00
0.32
0.00
0.25
0.00

-50.51
43.98
-0.38
-76.58
-50.66
17.44
-36.48
-18.56
-46.99

0.16

0.82

410.08

0.50

0.46

-9.75

ANTIGUA SI BARBADOS
ANTILELE OLANDEZE.
ARUBA
BAHAMAS
BARBADOS
COSTA RICA
DOMINICA
GUATEMALA
HAITI
HONDURAS
I.VIRGINE BRIT.
JAMAICA
NICARAGUA
PANAMA
R. DOMINICANA
SALVADOR
SF.VICENTIU SI GR

0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.03
0.00
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.01
0.00

0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.13
0.29
0.04
0.01

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.18
0.00
0.16
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.13
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.16
0.00
0.23
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00

TRINIDAD TOBAGO

0.00

0.26

0.00

0.00

4 AMERICA
4.1 AMERICA DE

, din care

CANADA
S.U.A.

4.2 AMERICA DE SUD


ARGENTINA
BOLIVIA
BRAZILIA
CHILE
COLUMBIA
CUBA
ECUADOR
MEXIC
PARAGUAY
PERU
SURINAM
URUGUAY
VENEZUELA

4.3 AMERICA
, din care
CENTRALA SI CARAIBE

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

71.49
68.42

-100.0
-100.0
-100.0
-45.10
-100.0

3441.15
520.55
495.45

114.32
-18.04

-27.94
66.04
-1.46
33.82
26.92
-9.75
52.14
16.94

62.27
26.31
-98.56

-100.00

-10.44
-100.00
51.07
-100.00
48.73

12.14
-99.66

27

Anexa 8

Topul (ponderea) la export


al tarilor de destinatie
la 31.01.2013 comparativ cu 31.01.2012
- date provizorii -

Tara

2012
milioane Euro
Pondere % in
total export

2013
milioane Euro
Pondere % in
total export

GERMANIA

744.97

21.37

744.14

20.10

ITALIA

465.91

13.36

436.33

11.79

FRANTA

241.09

6.91

253.76

6.86

TURCIA

186.62

5.35

195.71

5.29

UNGARIA

211.77

6.07

181.80

4.91

MAREA BRITANIE

122.72

3.52

151.34

4.09

BULGARIA

129.10

3.70

143.83

3.89

OLANDA

87.41

2.51

100.06

2.70

FEDERATIA RUSA

70.12

2.01

93.17

2.52

POLONIA

93.69

2.69

89.99

2.43

AUSTRIA

80.51

2.31

80.29

2.17

BELGIA

61.06

1.75

78.56

2.12

SPANIA

84.79

2.43

74.84

2.02

UCRAINA

66.38

1.90

72.78

1.97

SLOVACIA

60.96

1.75

71.25

1.92

CEHIA

61.42

1.76

66.75

1.80

S.U.A.

45.07

1.29

49.20

1.33

SERBIA

62.67

1.80

46.97

1.27

NORVEGIA

35.72

1.02

44.69

1.21

GRECIA

33.26

0.95

40.67

1.10

3.68

0.11

38.82

1.05

MOLDOVA

36.33

1.04

38.32

1.04

ALGERIA

21.73

0.62

36.94

1.00

SUEDIA

29.68

0.85

30.84

0.83

MAROC

26.70

0.77

30.57

0.83

CHINA

26.54

0.76

26.09

0.70

ISRAEL

25.88

0.74

25.64

0.69

COREEA SUD

24.39

0.70

25.48

0.69

TOGO

0.17

0.00

25.14

0.68

INS.MARSHALL

0.00

0.00

24.14

0.65

LIBAN

INDIA

8.05

0.23

20.56

0.56

DANEMARCA

12.13

0.35

20.31

0.55

ELVETIA

21.50

0.62

19.98

0.54

9.88

0.28

19.83

0.54

ARABIA SAUDITA

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

28

Tara

2012
milioane Euro
Pondere % in
total export

2013
milioane Euro
Pondere % in
total export

GIBRALTAR

0.00

0.00

19.33

0.52

IRAK

2.53

0.07

18.94

0.51

JAPONIA

10.85

0.31

17.76

0.48

BRAZILIA

12.81

0.37

16.77

0.45

GRUZIA (GEORGIA)

11.68

0.33

15.73

0.42

EGIPT

23.87

0.68

13.36

0.36

COLUMBIA

9.09

0.26

13.02

0.35

EMIRATELE ARABE
UNITE
SLOVENIA

8.28

0.24

13.00

0.35

14.65

0.42

11.70

0.32

IRAN

19.26

0.55

10.00

0.27

AFRICA DE SUD

6.56

0.19

9.08

0.25

MALTA

0.38

0.01

8.95

0.24

IRLANDA

6.45

0.19

8.89

0.24

MACEDONIA

7.71

0.22

8.72

0.24

PORTUGALIA

8.48

0.24

8.64

0.23

FINLANDA

9.21

0.26

8.11

0.22

LIBIA

3.09

0.09

6.87

0.19

CIPRU

6.43

0.18

6.47

0.17

CROATIA

6.61

0.19

5.80

0.16

ESTONIA

3.52

0.10

5.21

0.14

BOSNIAHERTEGOVINA
MEXIC

5.22

0.15

4.83

0.13

2.20

0.06

4.38

0.12

IORDANIA

3.92

0.11

3.28

0.09

CANADA

3.70

0.11

2.84

0.08

LITUANIA

2.96

0.08

2.72

0.07

ALBANIA

3.41

0.10

2.57

0.07

SINGAPORE

1.97

0.06

2.50

0.07

AUSTRALIA

1.33

0.04

2.42

0.07

SENEGAL

3.23

0.09

2.37

0.06

AZERBAIDJAN

1.26

0.04

2.21

0.06

HONG-KONG

3.87

0.11

2.20

0.06

SAN MARINO

2.81

0.08

2.16

0.06

NIGERIA

0.68

0.02

2.13

0.06

ARGENTINA

1.79

0.05

1.84

0.05

TUNISIA

17.71

0.51

1.84

0.05

MAURITANIA

0.13

0.00

1.80

0.05

BIELORUSIA

1.15

0.03

1.80

0.05

THAILANDA

1.21

0.03

1.71

0.05

ECUADOR

0.14

0.00

1.57

0.04

LETONIA

1.59

0.05

1.53

0.04

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

29

Tara

2012
milioane Euro
Pondere % in
total export

2013
milioane Euro
Pondere % in
total export

KAZAHSTAN

0.63

0.02

1.52

0.04

MALAIEZIA

0.88

0.03

1.52

0.04

KOSOVO

1.60

0.05

1.47

0.04

KUWEIT

2.00

0.06

1.36

0.04

TAIWAN

0.48

0.01

1.27

0.03

PAKISTAN

1.10

0.03

1.23

0.03

NOUA CALEDONIE

0.18

0.01

1.21

0.03

R.ARABA SIRIANA

15.23

0.44

1.17

0.03

MONGOLIA

0.00

0.00

1.15

0.03

LUXEMBURG

0.28

0.01

0.91

0.02

QATAR

0.91

0.03

0.90

0.02

OMAN

24.25

0.70

0.86

0.02

TARI SI TER.NEDET EXTRASTAT


MUNTENEGRU

1.17

0.03

0.72

0.02

1.78

0.05

0.71

0.02

COASTA DE FILDES

0.74

0.02

0.69

0.02

SUDAN

0.25

0.01

0.65

0.02

INDONEZIA

0.26

0.01

0.65

0.02

URUGUAY

0.09

0.00

0.64

0.02

VIETNAM

0.92

0.03

0.61

0.02

FILIPINE

0.46

0.01

0.60

0.02

AFGANISTAN

0.21

0.01

0.51

0.01

CONGO

0.78

0.02

0.49

0.01

UZBEKISTAN

0.55

0.02

0.48

0.01

GABON

0.96

0.03

0.48

0.01

ANGOLA

1.31

0.04

0.47

0.01

ISLANDA

0.01

0.00

0.43

0.01

KIRGIZSTAN

0.06

0.00

0.37

0.01

BAHREIN

0.05

0.00

0.35

0.01

CHILE

0.15

0.00

0.34

0.01

R. DOMINICANA

0.05

0.00

0.29

0.01

POLINEZIA
FRANCEZA
TRINIDAD TOBAGO

0.36

0.01

0.27

0.01

0.00

0.00

0.26

0.01

VENEZUELA

1.16

0.03

0.22

0.01

REP.D.CONGO-FOST

0.00

0.00

0.21

0.01

GUINEEA

0.02

0.00

0.20

0.01

CAMERUN

0.23

0.01

0.18

0.00

PERU

0.08

0.00

0.15

0.00

MAYOTTE
(BIRMANIA)
BANGLADESH

0.09

0.00

0.15

0.00

0.11

0.00

0.13

0.00

PANAMA

0.00

0.00

0.13

0.00

BENIN

0.00

0.00

0.12

0.00

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

30

Tara

2012
milioane Euro
Pondere % in
total export

2013
milioane Euro
Pondere % in
total export

LIECHTENSTEIN

0.03

0.00

0.12

0.00

MADAGASCAR

0.19

0.01

0.11

0.00

SURINAM

0.02

0.00

0.10

0.00

SRI LANKA

0.17

0.00

0.10

0.00

LIBERIA

0.07

0.00

0.09

0.00

NAMIBIA

0.00

0.00

0.09

0.00

NIGER

0.00

0.00

0.08

0.00

R. CENTRAFRICANA

0.00

0.00

0.07

0.00

MALI

0.17

0.01

0.07

0.00

GHANA

0.51

0.01

0.06

0.00

ARMENIA

0.13

0.00

0.06

0.00

UGANDA

0.00

0.00

0.05

0.00

ANDORRA

0.04

0.00

0.05

0.00

I.VIRGINE BRIT.

0.00

0.00

0.05

0.00

SEYCHELLES

0.00

0.00

0.04

0.00

TURKMENISTAN

0.09

0.00

0.04

0.00

SALVADOR

0.01

0.00

0.04

0.00

GUATEMALA

0.06

0.00

0.03

0.00

INSULELE FAROE

0.06

0.00

0.03

0.00

MAURITIUS

0.00

0.00

0.03

0.00

GUINEEA
ECUATORIALA
CUBA

0.00

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

0.03

0.00

ZAMBIA

0.01

0.00

0.03

0.00

BOURKINA FASSO

0.14

0.00

0.02

0.00

SIERRA LEONE

0.48

0.01

0.02

0.00

NOUA ZEELANDA

0.10

0.00

0.02

0.00

DJIBOUTI

0.00

0.00

0.02

0.00

ETIOPIA

0.01

0.00

0.02

0.00

ERITREEA

0.01

0.00

0.01

0.00

ANTIGUA SI
BARBADOS
MYANMAR

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

CAMBODGIA

0.00

0.00

0.01

0.00

KENYA

0.02

0.00

0.01

0.00

REP.YEMEN

1.25

0.04

0.01

0.00

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

31

Anexa 9

Topul (ponderea) la import


al tarilor partenere (de origine pentru importuri extracomunitare
si de expeditie pentru importuri intracomunitare)
la 31.01.2013 comparativ cu 31.01.2012
- date provizorii -

Tara

2012
milioane Euro
Pondere % in
total import

2013
milioane Euro Pondere % in
total import

GERMANIA

699.40

17.72

720.82

18.01

ITALIA

404.94

10.26

414.45

10.36

UNGARIA

352.64

8.94

321.95

8.05

FRANTA

253.50

6.42

264.06

6.60

CHINA

165.89

4.20

187.48

4.68

AUSTRIA

155.73

3.95

175.63

4.39

POLONIA

155.22

3.93

174.32

4.36

FEDERATIA RUSA

140.35

3.56

160.57

4.01

OLANDA

144.74

3.67

154.16

3.85

KAZAHSTAN

206.01

5.22

142.22

3.55

TURCIA

127.14

3.22

126.69

3.17

MAREA BRITANIE

102.16

2.59

112.24

2.80

CEHIA

99.00

2.51

104.18

2.60

SLOVACIA

76.30

1.93

100.12

2.50

BELGIA

86.59

2.19

89.46

2.24

BULGARIA

94.11

2.38

88.70

2.22

SPANIA

79.23

2.01

82.13

2.05

S.U.A.

42.19

1.07

46.74

1.17

GRECIA

28.14

0.71

39.38

0.98

IRLANDA

26.63

0.67

33.93

0.85

ELVETIA

42.24

1.07

28.91

0.72

AZERBAIDJAN

27.44

0.70

27.35

0.68

UCRAINA

31.70

0.80

26.33

0.66

COREEA SUD

31.80

0.81

25.69

0.64

SLOVENIA

24.15

0.61

24.10

0.60

JAPONIA

23.35

0.59

22.23

0.56

SUEDIA

20.80

0.53

21.29

0.53

MOLDOVA

23.05

0.58

20.52

0.51

DANEMARCA

24.90

0.63

20.01

0.50

PORTUGALIA

18.35

0.46

18.59

0.46

INDIA

15.89

0.40

16.72

0.42

4.60

0.12

15.98

0.40

14.00

0.35

14.14

0.35

NORVEGIA
SERBIA

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

32

Tara
MEXIC

2012
milioane Euro
Pondere % in
total import

2013
milioane Euro Pondere % in
total import

24.60

0.62

13.04

0.33

THAILANDA

8.38

0.21

12.74

0.32

CANADA

9.93

0.25

11.87

0.30

TAIWAN

12.94

0.33

11.68

0.29

LUXEMBURG

4.67

0.12

8.25

0.21

INDONEZIA

7.40

0.19

7.38

0.18

CIPRU

5.08

0.13

7.29

0.18

TUNISIA

5.52

0.14

6.83

0.17

FINLANDA

8.10

0.21

6.37

0.16

VIETNAM

5.22

0.13

6.11

0.15

MALAIEZIA

6.99

0.18

5.73

0.14

MAROC

6.67

0.17

5.64

0.14

MACEDONIA

1.71

0.04

5.28

0.13

ISRAEL

5.28

0.13

5.28

0.13

CROATIA

3.94

0.10

5.03

0.13

ARGENTINA

3.10

0.08

4.46

0.11

AFRICA DE SUD

7.96

0.20

4.45

0.11

18.24

0.46

4.27

0.11

BOSNIAHERTEGOVINA
LITUANIA

2.25

0.06

3.85

0.10

4.11

0.10

3.60

0.09

EMIRATELE ARABE
UNITE
EGIPT

7.28

0.18

3.27

0.08

3.61

0.09

3.19

0.08

SINGAPORE

1.93

0.05

2.58

0.06

BANGLADESH

3.09

0.08

2.21

0.06

PAKISTAN

1.98

0.05

1.95

0.05

BIELORUSIA

3.31

0.08

1.93

0.05

MALTA

0.53

0.01

1.89

0.05

FILIPINE

0.61

0.02

1.76

0.04

LETONIA

1.29

0.03

1.61

0.04

AUSTRALIA

3.05

0.08

1.61

0.04

CAMBODGIA

0.04

0.00

1.61

0.04

SIERRA LEONE

2.50

0.06

1.58

0.04

OMAN

2.58

0.07

1.30

0.03

HONG-KONG

1.28

0.03

1.23

0.03

ESTONIA

0.72

0.02

1.04

0.03

NOUA ZEELANDA

0.62

0.02

1.03

0.03

SAN MARINO

0.78

0.02

1.00

0.03

UGANDA

0.32

0.01

0.89

0.02

TARI SI TER.NEDET INTRASTAT


COASTA DE FILDES

0.13

0.00

0.75

0.02

0.91

0.02

0.63

0.02

BRAZILIA

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

33

Tara

2012
milioane Euro
Pondere % in
total import

2013
milioane Euro Pondere % in
total import

ECUADOR

0.75

0.02

0.61

0.02

SRI LANKA

0.48

0.01

0.60

0.02

COLUMBIA

0.47

0.01

0.55

0.01

MAURITIUS

0.21

0.01

0.53

0.01

ETIOPIA

0.28

0.01

0.45

0.01

QATAR

0.08

0.00

0.36

0.01

KUWEIT

0.00

0.00

0.33

0.01

PERU

0.20

0.01

0.32

0.01

NIGERIA

0.31

0.01

0.31

0.01

LIECHTENSTEIN

0.20

0.01

0.29

0.01

MACAO

0.14

0.00

0.29

0.01

URUGUAY

0.20

0.01

0.25

0.01

ISLANDA

0.69

0.02

0.24

0.01

GUATEMALA

0.16

0.00

0.23

0.01

MOZAMBIC

0.24

0.01

0.23

0.01

LIBAN

0.83

0.02

0.23

0.01

IORDANIA

0.41

0.01

0.21

0.01

KENYA

0.20

0.01

0.20

0.00

IRAN

0.48

0.01

0.20

0.00

TARI SI TER.NEDET EXTRASTAT


ALGERIA

0.10

0.00

0.19

0.00

0.00

0.00

0.17

0.00

COSTA RICA

0.18

0.00

0.16

0.00

ALBANIA

0.04

0.00

0.15

0.00

LAOS

0.00

0.00

0.14

0.00

CHILE

0.21

0.01

0.10

0.00

CAMERUN

0.18

0.00

0.10

0.00

ARABIA SAUDITA

2.10

0.05

0.10

0.00

TANZANIA

0.13

0.00

0.08

0.00

ZAMBIA

0.00

0.00

0.08

0.00

MADAGASCAR

0.00

0.00

0.07

0.00

KIRGIZSTAN

0.02

0.00

0.07

0.00

MALAWI

0.21

0.01

0.06

0.00

GRUZIA (GEORGIA)

4.55

0.12

0.05

0.00

RWANDA

0.00

0.00

0.05

0.00

BOLIVIA

0.05

0.00

0.05

0.00

HONDURAS

0.03

0.00

0.05

0.00

BURUNDI

0.16

0.00

0.05

0.00

CUBA

0.07

0.00

0.05

0.00

KOSOVO

0.73

0.02

0.04

0.00

MONGOLIA

0.00

0.00

0.04

0.00

ZIMBABWE

0.07

0.00

0.03

0.00

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

34

Tara

2012
milioane Euro
Pondere % in
total import

2013
milioane Euro Pondere % in
total import

BAHREIN

0.04

0.00

0.03

0.00

R.ARABA SIRIANA

0.16

0.00

0.03

0.00

MYANMAR

0.04

0.00

0.03

0.00

CEUTA

0.00

0.00

0.03

0.00

R. DOMINICANA

0.01

0.00

0.01

0.00

SAO TOME PRINC.

0.00

0.00

0.01

0.00

PANAMA

0.00

0.00

0.00

0.00

IRAK

0.06

0.00

0.00

0.00

SALVADOR

0.13

0.00

0.00

0.00

GUINEEA

0.00

0.00

0.00

0.00

SUDAN

0.03

0.00

0.00

0.00

ANTIGUA SI
BARBADOS
VENEZUELA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

NICARAGUA

0.00

0.00

0.00

0.00

BARBADOS

0.00

0.00

0.00

0.00

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

35

Anexa 10

Topul tarilor partenere


in deficitul balantei comerciale
la 31.01.2013 comparativ cu 31.01.2012
- date provizorii Tara

SOLD 2012
(mii EURO)

SOLD 2013
(mii EURO)

Cresteri
(mii EURO)

CHINA

-139350.73

-161386.35

-22035.62

KAZAHSTAN

-205378.61

-140693.67

64684.94

UNGARIA

-140872.24

-140145.37

726.88

AUSTRIA

-75229.58

-95340.43

-20110.85

POLONIA

-61532.22

-84330.32

-22798.10

FEDERATIA RUSA

-70228.70

-67406.25

2822.46

OLANDA

-57333.92

-54105.09

3228.83

CEHIA

-37581.52

-37424.61

156.90

SLOVACIA

-15340.24

-28868.43

-13528.19

AZERBAIDJAN

-26181.34

-25146.57

1034.77

IRLANDA

-20176.30

-25042.06

-4865.76

-9501.96

-12402.24

-2900.28

SLOVENIA
THAILANDA

-7165.24

-11034.57

-3869.33

BELGIA

-25529.47

-10892.44

14637.03

TAIWAN

-12462.89

-10409.96

2052.93

FRANTA

-12408.65

-10294.04

2114.61

PORTUGALIA

-9874.17

-9945.53

-71.36

CANADA

-6230.68

-9023.92

-2793.25

ELVETIA

-20735.36

-8928.13

11807.23

MEXIC

-22399.63

-8657.07

13742.56

-4395.98

-7336.56

-2940.58

5553.49

-7292.39

-12845.88

INDONEZIA

-7136.75

-6726.90

409.85

VIETNAM

-4298.64

-5499.81

-1201.18

TUNISIA

12186.17

-4990.77

-17176.94

JAPONIA

-12491.54

-4470.09

8021.45

MALAIEZIA

-6108.62

-4215.59

1893.03

ARGENTINA

-1302.40

-2620.54

-1318.14

BANGLADESH

-2979.24

-2076.98

902.26

-38.09

-1592.72

-1554.63

LUXEMBURG
SPANIA

CAMBODGIA
SIERRA LEONE

-2017.15

-1555.46

461.69

FILIPINE

-145.76

-1156.37

-1010.60

NOUA ZEELANDA

-520.21

-1011.87

-491.66

-1144.01

-873.28

270.73

LITUANIA

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

36

Tara

SOLD 2012
(mii EURO)

SOLD 2013
(mii EURO)

Cresteri
(mii EURO)

UGANDA

-321.36

-835.65

-514.29

CIPRU

1352.41

-818.52

-2170.93

TARI SI
TER.NEDET PAKISTAN

-112.68

-739.37

-626.68

-876.62

-722.06

154.56

SRI LANKA

-306.64

-503.43

-196.79

MAURITIUS

-214.19

-496.46

-282.27

21661.74

-439.90

-22101.65

ETIOPIA

-271.00

-438.62

-167.62

MACAO

-135.70

-290.84

-155.14

MOZAMBIC

-242.01

-228.24

13.78

-7414.03

-210.77

7203.26

OMAN

COREEA SUD
GUATEMALA

-92.62

-200.08

-107.46

KENYA

-180.24

-188.90

-8.66

LIECHTENSTEIN

-176.48

-175.35

1.13

PERU

-121.65

-170.05

-48.40

COSTA RICA

-150.46

-161.80

-11.34

0.00

-136.06

-136.06

-2162.87

-135.61

2027.26

291.81

-86.43

-378.25
-118.14

LAOS
BIELORUSIA
LETONIA
SINGAPORE

39.97

-78.17

TANZANIA

-125.18

-77.95

47.23

MALAWI

-214.29

-59.37

154.92

ZAMBIA

8.28

-51.79

-60.06

RWANDA

0.00

-50.25

-50.25

HONDURAS

-32.46

-48.27

-15.82

-160.53

-48.08

112.44

BOLIVIA

-48.57

-45.15

3.41

ZIMBABWE

-66.03

-33.71

32.32

BURUNDI

CEUTA

0.00

-28.19

-28.19

CUBA

-74.54

-19.94

54.60

MYANMAR

-40.55

-15.58

24.97

SAO TOME PRINC.

0.00

-6.28

-6.28

NICARAGUA

0.00

-0.04

-0.04

BARBADOS

0.00

-0.01

-0.01

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

37

Anexa 11

Topul tarilor partenere


in excedentul balantei comerciale
la 31.01.2013 comparativ cu 31.01.2012
- date provizorii -

Tara

SOLD 2012
(mii EURO)

SOLD 2013
(mii EURO)

Cresteri
(mii EURO)

TURCIA

59475.81

69021.00

9545.19

BULGARIA

34986.73

55128.35

20141.62

UCRAINA

34677.96

46448.03

11770.07

MAREA BRITANIE

20563.79

39102.08

18538.29

2850.11

38591.15

35741.03

ALGERIA

21729.19

36767.20

15038.01

SERBIA

48670.79

32831.72

-15839.07

NORVEGIA

31124.76

28715.33

-2409.42

170.46

25144.18

24973.72

20024.66

24932.75

4908.09

0.00

24137.61

24137.61

GERMANIA

45568.86

23320.78

-22248.08

ITALIA

60968.76

21880.23

-39088.53

ISRAEL

20599.74

20361.03

-238.71

7773.78

19729.38

11955.60

0.00

19328.72

19328.72

LIBAN

TOGO
MAROC
INS.MARSHALL

ARABIA SAUDITA
GIBRALTAR
IRAK

2469.53

18934.56

16465.03

MOLDOVA

13281.76

17795.80

4514.04

GRUZIA
(GEORGIA)
BRAZILIA

7130.21

15673.21

8543.00

-5433.27

12493.89

17927.16

COLUMBIA

8619.98

12475.18

3855.20

EGIPT

20253.62

10165.74

-10087.88

IRAN

18786.92

9800.82

-8986.10
8733.43

EMIRATELE ARABE
UNITE
SUEDIA

997.24

9730.66

8877.76

9556.86

679.10

MALTA

-149.78

7061.68

7211.46

LIBIA

3092.43

6868.92

3776.49

-1406.40

4630.30

6036.70

2804.81

4174.72

1369.91

-7843.00

3839.07

11682.06

MACEDONIA

6000.67

3433.54

-2567.13

IORDANIA

3511.12

3072.18

-438.94

S.U.A.

2886.81

2464.14

-422.67

AFRICA DE SUD
ESTONIA
INDIA

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

38

Tara

SOLD 2012
(mii EURO)

SOLD 2013
(mii EURO)

Cresteri
(mii EURO)

ALBANIA

3370.37

2420.19

-950.18

SENEGAL

3225.93

2368.35

-857.58

NIGERIA

374.31

1816.59

1442.28

MAURITANIA

131.48

1803.45

1671.98

1104.57

1740.56

635.99

KOSOVO

870.71

1428.30

557.59

GRECIA

5121.73

1281.46

-3840.27
1026.20

FINLANDA

NOUA CALEDONIE

179.05

1205.24

2028.57

1160.24

-868.32

15068.87

1140.31

-13928.56

0.00

1113.98

1113.98

KUWEIT

2001.87

1029.67

-972.20

BOSNIAHERTEGOVINA
HONG-KONG

2971.54

984.08

-1987.46

2591.63

969.50

-1622.13

ECUADOR

-611.63

956.04

1567.67

AUSTRALIA

SAN MARINO
R.ARABA SIRIANA
MONGOLIA

-1722.16

809.47

2531.63

CROATIA

2667.08

775.40

-1891.68

MUNTENEGRU

1113.02

711.09

-401.93

SUDAN

218.90

648.79

429.89

QATAR

824.48

536.20

-288.27

AFGANISTAN

213.17

506.00

292.83

CONGO

691.87

486.13

-205.74

UZBEKISTAN

546.25

476.37

-69.87

GABON

963.22

476.04

-487.18

ANGOLA

1309.14

469.85

-839.29

URUGUAY

-111.80

390.66

502.46

8.73

316.62

307.89

45.74

305.21

259.47

-12770.66

301.84

13072.50

40.01

282.44

242.43

357.40

268.48

-88.92

0.00

262.47

262.47

BAHREIN
KIRGIZSTAN
DANEMARCA
R. DOMINICANA
POLINEZIA
FRANCEZA
TRINIDAD TOBAGO
CHILE

-63.77

231.80

295.58

VENEZUELA

1142.86

218.64

-924.22

REP.D.CONGOFOST
GUINEEA

-127.89

214.74

342.63

19.82

200.92

181.10

ISLANDA

-678.01

187.29

865.30

87.73

147.75

60.02

3.66

126.77

123.11

0.00

124.27

124.27

MAYOTTE
(BIRMANIA)
PANAMA
BENIN

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

39

Tara

SOLD 2012
(mii EURO)

SOLD 2013
(mii EURO)

Cresteri
(mii EURO)

SURINAM

15.28

101.24

85.97

LIBERIA

73.92

90.23

16.31

NAMIBIA

0.00

90.17

90.17

NIGER

0.00

82.20

82.20

R. CENTRAFRICANA

0.00

74.16

74.16

57.07

73.45

16.38

174.73

72.14

-102.59

-171.85

63.94

235.79

507.80

61.68

-446.12

ARMENIA

119.55

56.73

-62.83

ANDORRA

42.93

50.30

7.37

0.00

47.29

47.29

CAMERUN
MALI
COASTA DE
FILDES
GHANA

I.VIRGINE BRIT.
SEYCHELLES
MADAGASCAR
TURKMENISTAN

0.00

44.25

44.25

190.36

39.67

-150.69

-15.60

39.48

55.08

-123.28

37.21

160.49

INSULELE FAROE

57.04

32.30

-24.74

GUINEEA
ECUATORIALA
BOURKINA FASSO

0.00

28.19

28.19

SALVADOR

140.32

21.21

-119.11

DJIBOUTI

0.00

17.83

17.83

ERITREEA

6.07

14.36

8.29

ANTIGUA SI
BARBADOS
REP.YEMEN

0.00

13.95

13.95

1248.79

10.13

-1238.66

SF.VICENTIU SI
GR
TER.AUST/ANT.FR.

0.00

6.61

6.61

0.00

4.64

4.64

CIAD

0.00

2.29

2.29

JAMAICA

0.00

1.18

1.18

PARAGUAY

90.85

0.63

-90.22

DOMINICA

-0.21

0.41

0.62

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

40

Anexa 12

Evolutia exportului si importului pe grupe de tari


la 31.01.2013 comparativ cu 31.01.2012
- date provizorii - milioane EURO Tara
TOTAL, din care:
Total APEC
AUSTRALIA
CANADA
CHILE
CHINA
COREEA SUD
FEDERATIA RUSA
FILIPINE
HONG-KONG
INDONEZIA
JAPONIA
MALAIEZIA
MEXIC
NOUA ZEELANDA
PERU
S.U.A.
SINGAPORE
TAIWAN
THAILANDA
VIETNAM

Total CEMN
ALBANIA
ARMENIA
AZERBAIDJAN
BULGARIA
FEDERATIA RUSA
GRECIA
GRUZIA (GEORGIA)
MOLDOVA
SERBIA
TURCIA
UCRAINA

2012

EXPORT
2013

Crestere
(%)

2012

IMPORT
2013

Crestere
(%)

3488.22

3701.51

6.11

3948.38

4001.73

1.35

194.59
1.33
3.70
0.15
26.54
24.39
70.12
0.46
3.87
0.26
10.85
0.88
2.20
0.10
0.08
45.07
1.97
0.48
1.21
0.92

232.90
2.42
2.84
0.34
26.09
25.48
93.17
0.60
2.20
0.65
17.76
1.52
4.38
0.02
0.15
49.20
2.50
1.27
1.71
0.61

19.69
81.31
-23.20
126.15
-1.67
4.46
32.86
30.38
-43.12
147.52
63.61
71.49
99.29
-81.46
97.89
9.16
27.12
166.30
41.10
-34.24

486.93
3.05
9.93
0.21
165.89
31.80
140.35
0.61
1.28
7.40
23.35
6.99
24.60
0.62
0.20
42.19
1.93
12.94
8.38
5.22

519.88
1.61
11.87
0.10
187.48
25.69
160.57
1.76
1.23
7.38
22.23
5.73
13.04
1.03
0.32
46.74
2.58
11.68
12.74
6.11

6.77
-47.43
19.47
-50.66
13.02
-19.23
14.41
189.67
-3.59
-0.32
-4.78
-18.04
-46.99
66.04
62.27
10.79
33.82
-9.75
52.14
16.94

600.96
3.41
0.13
1.26
129.10
70.12
33.26
11.68
36.33
62.67
186.62
66.38

652.00
2.57
0.06
2.21
143.83
93.17
40.67
15.73
38.32
46.97
195.71
72.78

8.49
-24.65
-56.13
74.90
11.41
32.86
22.28
34.68
5.47
-25.05
4.87
9.64

490.54
0.04
0.01
27.44
94.11
140.35
28.14
4.55
23.05
14.00
127.14
31.70

503.90
0.15
0.00
27.35
88.70
160.57
39.38
0.05
20.52
14.14
126.69
26.33

2.72
245.57
-100.00
-0.33
-5.75
14.41
39.98
-98.85
-10.96
1.02
-0.36
-16.94

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

41

Tara

2012

Total OPEC

AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIA
CANADA
CEHIA
COREEA SUD
DANEMARCA
ELVETIA
FINLANDA
FRANTA
GERMANIA
GRECIA
IRLANDA
ISLANDA
ITALIA
JAPONIA
LUXEMBURG
MAREA BRITANIE
MEXIC
NORVEGIA
NOUA ZEELANDA
OLANDA
POLONIA
PORTUGALIA
S.U.A.
SPANIA
SUEDIA
TURCIA
UNGARIA

Crestere
(%)

2012

IMPORT
2013

69.78
21.73
9.88
8.28
0.26
2.53
19.26
2.00
3.09
0.68
0.91
1.16

110.82
36.94
19.83
13.00
0.65
18.94
10.00
1.36
6.87
2.13
0.90
0.22

58.82
70.00
100.79
57.00
147.52
649.35
-48.11
-31.94
122.12
212.83
-0.94
-81.12

17.72
0.00
2.10
7.28
7.40
0.06
0.48
0.00
0.00
0.31
0.08
0.02

12.12
0.17
0.10
3.27
7.38
0.00
0.20
0.33
0.00
0.31
0.36
0.00

2686.31
1.33
80.51
61.06
3.70
61.42
24.39
12.13
21.50
9.21
241.09
744.97
33.26
6.45
0.01
465.91
10.85
0.28
122.72
2.20
35.72
0.10
87.41
93.69
8.48
45.07
84.79
29.68
186.62
211.77

2739.16
2.42
80.29
78.56
2.84
66.75
25.48
20.31
19.98
8.11
253.76
744.14
40.67
8.89
0.43
436.33
17.76
0.91
151.34
4.38
44.69
0.02
100.06
89.99
8.64
49.20
74.84
30.84
195.71
181.80

1.97
81.31
-0.26
28.67
-23.20
8.69
4.46
67.50
-7.06
-11.96
5.25
-0.11
22.28
37.79
3907.32
-6.35
63.61
230.76
23.32
99.29
25.10
-81.46
14.47
-3.95
1.92
9.16
-11.73
3.94
4.87
-14.15

2974.96
3.05
155.73
86.59
9.93
99.00
31.80
24.90
42.24
8.10
253.50
699.40
28.14
26.63
0.69
404.94
23.35
4.67
102.16
24.60
4.60
0.62
144.74
155.22
18.35
42.19
79.23
20.80
127.14
352.64

3055.22
1.61
175.63
89.46
11.87
104.18
25.69
20.01
28.91
6.37
264.06
720.82
39.38
33.93
0.24
414.45
22.23
8.25
112.24
13.04
15.98
1.03
154.16
174.32
18.59
46.74
82.13
21.29
126.69
321.95

ALGERIA
ARABIA SAUDITA
EMIRATELE ARABE UNITE
INDONEZIA
IRAK
IRAN
KUWEIT
LIBIA
NIGERIA
QATAR
VENEZUELA

Total OECD

EXPORT
2013

Departamentul de Comer Exterior i Relaii Internaionale

Crestere
(%)
-31.63
-95.26
-55.14
-0.32
-98.77
-59.04
145673
1.84
342.17
-98.56
2.70
-47.43
12.78
3.31
19.47
5.23
-19.23
-19.63
-31.55
-21.44
4.16
3.06
39.98
27.43
-64.60
2.35
-4.78
76.56
9.87
-46.99
247.35
66.04
6.51
12.30
1.28
10.79
3.66
2.35
-0.36
-8.70

42

MINISTERUL ECONOMIEI
DEPARTAMENTULDECOMEREXTERIOR
IRELAIIINTERNAIONALE

CaleaVictorieinr.152,sector1,Bucureti
Tel:0214010504,Fax:0214010594,Email:dgre@dce.gov.ro