Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE CESIUNE DE CREANTE

Nr. ______/_________
Partile
S.C.--------S.R.L./S.A. cu sediul ___________________________________________________,
inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul _________, cod unic de inregistrare nr.
_________, cont bancar nr. RO _________, deschis ___________, Sucursala __________, legal
reprezentata prin ____________, in calitate de Cedent si
SC--------S.R.L./S.A. cu sediul ___________________________________________________,
inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul _________, cod unic de inregistrare nr.
_________, cont bancar nr. RO _________, deschis ___________, Sucursala __________, legal
reprezentata prin ____________, in calitate de Cesionar
Denumii n cele ce urmeaz n mod colectiv Prile i n mod individual Partea,
LUND N CONSIDERARE
faptul c Cedentul deine asupra asupra DEBITORULUI CEDAT, S.C. ________S.R.!/S.".. o
Crean in valoare noinala !o!ala "e ______ RON,
Au convenit s ncheie prezentul Contract de Cesiune de Crean, dup cum urmeaz:
Ar!. # O$ie%!ul %on!ra%!ului
Obiectul prezentului contract consta in transmiterea cu titlu oneros de catre C#$#N% catre
C#S&ON"R a creantei in 'aloare nominala totala de ________ lei pe care o detine C#$#N%(!
asupra $#B&%OR(!(& C#$"%, &&&&&&&&&&&&&&&& , cu sediul in _________, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. _________, Cod de &nregistrare )iscala RO________.
Creanta in suma totala de _________ se transmite, in totalitate, definiti', astazi, data semnarii
prezentului contract, C#S&ON"R(!(&, cu toate garantiile si accesoriile sale, asa cum e*ista in
patrimoniul C#$#N%(!(& la 'aloarea nominala.
Ar!. '. De%lara(ii )i *aran(ii
+.,. Cedentul declar c, la data -ncheierii prezentului Contract, are capacitatea cerut de lege
pentru -ncheierea Contractului .i pentru -ndeplinirea obligaiilor ce deri' din acesta.
,
+.+. Cesionarul declar c, la data -ncheierii prezentului Contract, are capacitatea cerut de lege
pentru -ncheierea Contractului .i pentru -ndeplinirea obligaiilor ce deri' din acesta.
+./. Cedentul garanteaz c este titularul Creanei ce face obiectul prezentului Contract, c aceast
Crean e*ist .i cuantumul ei real este cel menionat la "rt. ,.,, c p0n -n prezent nu a inter'enit
nici o cauz de stingere a Creanei 1de e*emplu prescriere, compensare etc.2 .i c titlul pe care se
-ntemeiaz creana este 'alid, nee*ist0nd nici un litigiu sau 'reo aciune pe rolul instanelor
3udectore.ti -n legtur cu aceasta.
+.4. Cedentul garanteaz sol'abilitatea prezent a debitorului Cedat, declar0nd c, la momentul
-ncheierii prezentului Contract, nu are cuno.tin de faptul c debitorul Cedat s5ar afla -n
incapacitate de plat sau c s5ar fi demarat -mpotri'a acestuia procedura reorganizrii 3udiciare sau
a falimentului, sau de iminena unei asemenea situaii. Oricum, Cedentul nu garanteaz
sol'abilitatea 'iitoare a debitorului Cedat.
+.6. Cesionarul declar c a luat cuno.tina de e*istena .i -ntinderea Creanei, a.a cum rezult din
documentele contabile ale debitorului Cedat.
Ar!. +. ,re(ul )i -o"ali!.(ile "e ,la!.
/.,. Cesiunea de creante care are loc prin prezentul contract se realizeaza la 'aloarea de
______________ lei, cedentul si cesionarul declarindu5se de acord cu aceasta.
/.+. 7lata cesiunii se va e/e%u!a in !eren a/i "e &&&&&&&&&& 0ile "e la "a!a senarii
pre0en!ului %on!ra%! 8n cazul -n care ultima zi a termenului este o zi nelucrtoare, termenul 'a
e*pira la prima zi lucrtoare care urmeaz.
/./. %ransferul Creanei -n patrimoniul Cesionarului 'a a'ea loc la momentul efecturii integrale a
preului, p0n atunci aceasta rm0n0nd -n deplina proprietate a Cedentului.
Ar!.1 O$li2a!ii %on!ra%!uale
Cesionarul are dreptul, in calitate de titular al creantei cesionate, sa e*ercite toate drepturile legale
pe care le are Cedentul, in scopul incasarii creantei cesionate, inclusi' dreptul de a o compensa cu
datorii proprii9
Ar!. 3. No!i4i%area Cesiunii "e Crean(.
6.,. 7entru ca prezentul contract sa fie opozabil fata de terti si in principal fata de $#B&%OR(!
C#$"%, C#S&ON"R(! se obliga ca in termen de 4: de ore de la semnarea prezentului contract sa
notifice $#B&%OR(!(& C#$"% cesiunea
6.+. $up momentul plii preului Creanei, Cedentul se oblig s nu accepte din partea
debitorului Cedat plata Creanei, cu e*cepia cazurilor -n care aceast plat se efectueaz prin una
+
din modalitile care e*clud posibilitatea de opoziie din partea Cedentului 1de e*emplu, prin
consemnarea sumelor datorate Cedentului2. 8n cazul -n care Cedentul nu -.i respect aceast
obligaie, 'a datora Cesionarului, pe l0ng 'aloarea Creanei, o sum reprezent0nd ________; din
preul Cesiunii, cu titlu de despgubiri.
Ar!. 5. E4e%!ele Con!ra%!ului
<.,. 7rezentul Contract intr -n 'igoare la momentul -ncheierii sale, -ndreptind fiecare 7arte s
cear -n instan e*ecutarea efecti' a obligaiilor celeilalte pri, -ns nu -naintea momentului -n
care aceste obligaii de'in e*igibile.
<.+. Creana 'a fi transmis -n patrimoniul Cesionarului numai la momentul plii integrale a
preului cesiunii de Crean.
<./. $ac, -n inter'alul dintre -ncheierea prezentului Contract .i plata integral a preului cesiunii,
debitorul Cedat -.i -ndepline.te obligaia de plat, fiind e*onerat, -n consecin, de orice obligaie
'iitoare de plat, Contractul 'a fi rezol'it de drept. 8n cazul unei pli pariale, 'aloarea prezentului
Contract se 'a reduce proporional.
<.4. $in momentul -n care preul este pltit cu respectarea pre'ederilor "rt. /.+., Cesionarul de'ine
creditor al debitorului Cedat pentru o sum de &&&&- lei, substituindu5se -n toate drepturile
principale .i accesorii ale Cedentului. Substituirea 'a fi opozabil de la momentul notificrii sale
debitorului Cedat.
Ar!. 6. Clau0e 7inale
=.,. 7rile 'or fi e*onerate de rspundere pentru ne-ndeplinirea obligaiilor nscute din prezentul
Contract -n situaia -n care ne-ndeplinirea rezult dintr5un caz fortuit sau din efectele unui
e'eniment de for ma3or pe perioada pe care e'enimentul sau efectele acestuia se menin. 7rile
'or continua s5.i -ndeplineasc toate acele obligaii neafectate de e'enimentul de )or >a3or.
=.+. "cest Contract consemneaz -n integralitatea sa -nelegerea prilor cu pri'ire la cesiunea de
Creanta .i prile nu 'or fi inute de orice alte -nelegeri, condiii, reprezentri, tranzacii, incitri
sau garanii, 'erbale sau scrise, e*prese sau implicite, care s nu fi fost menionate -n cuprinsul su.
=./. "cest Contract poate fi amendat, modificat sau completat doar printr5un act scris, semnat de
ambele 7ri.
=.4. "cest Contract este gu'ernat de legea rom0n, fr a se lua -n calcul principiile ce gu'erneaz
conflictele de legi sau posibilitatea de a alege o alt lege naional care s gu'erneze Contractul.
=.6. %oate drepturile .i obligaiile 7rilor 'or fi opozabile succesorilor acestora.
/
Ar!. 8. Dispo0i!ii 4inale
7rezentul contract intra in 'igoare de la data semnarii sale. Orice neintelegeri cu pri'ire la derularea
acestui contract se 'or rezol'a pe cale amiabila, in caz contrar fiind supuse spre solutionare
instantelor competente.
Prezentul contract s-a incheiat in XXX XXXX! e"emplare ori#inale, astazi, $$$$$$$$$$$$$$$$$$,
cate unul pentru %iecare parte.
CEDENT CESIONAR
S.C. __________________ S.". S.C. ___________ S.R.!.
$irector ________ $irector _______
_____________________
DEBITOR CEDAT
S.C. ___________________________ S.R.!.
"'izat ?uridic
___________________________ ___________________________
4

S-ar putea să vă placă și