Sunteți pe pagina 1din 8

PRIMRIA MUNICIPIULUI SIBIU CONSILIUL LOCAL SIBIU

CERERE DE FINANARE
1. Arie tematic
Artele spectacolului
Muzic
Patrimoniu
Film, foto, multimedia
Literatur
Sport
Mobilitate
Arhitectur
Arte vizuale
Interdisciplinar
2. Descrierea solicitantului
PRIMRIA MUNICIPIULUI SIBIU CONSILIUL LOCAL SIBIU
Iniiatorul proiectului:
Adres: Nr. Bl. c. Ap.
!ocalitatea: "ude: Cod:
#ele$on: Fa%:
E&mail: 'e(:
Cod $iscal:
Nume (anc)sucursal:
Numr cont (ancar IBAN *lei+:
copul a,a cum este -n statut:
Descriei un proiect des$,urat p.n acum *titlu/ $inanator/ scop ,i o(iecti0e/ (u1et/
re2ultate o(inute+:
#itlu 3
Finan ator 3
cop i o(iecti0e 3
Bu1et 3
Re2ultate o( inute 3
4. Descrierea proiectului
#itlul proiectului:
Campionatul Na ional niversitar de !aschet "#" Etapa zonal
Data -nceperii derulrii proiectului: $ martie %&'"
Data $inali2rii proiectului: %% martie %&'"
!ocul de des$,urare: Sibiu
Descrierea proiectului:
(n condi iile )n care tinerii rom*ni se afl sub amenin area pericolelor v*rstei +
sedentarism, alcool, tutun, dro,uri -, Asocia ia Student Sport ) i propune at*t revitalizarea unei
mi cri studen e ti de mas, c*t i dezvoltarea sportului i atra,erea acestora spre practicarea
unui sport pentru beneficiile implicite + sntate, educa ie, spirit de competi ie.
Prima edi ie a Campionatului Na ional niversitar de !aschet "#" a avut loc )n anul
%&'%. (n cadrul acestei edi ii au reu it s se reuneasc peste $& de universit i din toate
re,iunile istorice ale /om*niei, competi ie declarat un succes )n urma feed-bac0-ului '&&1
pozitiv.
(n acest an vom avea peste '$& de participan i din '2 universit i, concuren i care vor
lupta nu numai pentru calificarea la faza na ional, ci i pentru premiile individuale + M3P,
Co ,hetar i Fair-pla4.
Pe l*n, competi ia propriu-zis, vom aduce )n aten ia publicului i diferite momente
artistice sus inute de dansatori profesioni ti, concursuri care se vor desf ura )n pauzele dintre
meciuri, o ,al de prezentare a tuturor echipelor i un tur al ora ului pentru sportivi.
5veniment ' 3 #urul ora ului
in*nd cont de faptul c Sibiul este un important centru cultural i economic din /om*nia, ce
dispune 6i de o arhitectur impresionant, inspirat de cultura sa6, or,anizarea unui tur al
ora ului reprezint un prile7 de cunoa tere i acomodare pentru sportivii care se afl pentru
prima oar pe aceste melea,uri.
8ata evenimentului9 15 martie 2614
5veniment % & edin a te7nic
Acest eveniment va reuni to i antrenorii echipelor i oficialii competi iei )n vederea stabilirii unui
pro,ram de desf urare al meciurilor, a validrii echipelor participante, a comunicrii
pro,ramului ,eneral i a discutrii diferitelor aspecte le,ate de or,anizare.
8ata evenimentului9 15 martie 2614
5veniment " 3 8ala de pre2entare
(n cadrul acestei )nt*lniri vor fi prezentate publicului componen a echipelor i pro,ramul
competi iei. 5ste o ocazie bun pentru sportivi de a interac iona )ntre ei i cu cei ce )i vor
sus ine.
8ata evenimentului9 15 martie 2614
5veniment $ 3 Competi ia propriu&2is
(n urma tra,erii la sor i, se vor desf ura meciurile de baschet "#", masculin i feminin, i
concursurile individuale de aruncri de " puncte i de Slam 8un0. 5chipele vor fi nevoite s
treac de faza ,rupelor pentru a accede )n meciurile eliminatorii, etap care va desemna cele
dou forma ii calificate )n final.
8ata evenimentului9 19 3 21 martie 2614
5veniment : + :remierea c. ti1torilor -ntre1ii competi ii
3or fi premiate echipele c* ti,toare ale acestei etape, c* ti,torii concursurilor individuale, dar
se vor acorda i urmtoarele premii9 M3P, Co ,heter i Fair-pla4.
8ata evenimentului9 21 martie 2614
Bu1etul total *lei+:
R;N
Bu1etul solicitat de la Consiliul !ocal i(iu *lei+:
R;N
Contri(uia solicitantului *lei+:
R;N
Coordonator de proiect *Nume ,i prenume+:
#ele$on:
E&mail:
"usti$icarea proiectului:
!aschetul este unul dintre cele mai rsp*ndite sporturi at*t la nivel na ional, c*t i la nivel
interna ional. (ncercarea de a dezvolta o astfel de competi ie )n r*ndul tinerilor vine ca s-i
impulsioneze pe ace tia s sus in mi carea, sportul, care este un element foarte important )n
via a acestora. Asocia ia Student Sport este sin,ura asocia ie de acest ,en din ar, care ) i
propune s reuneasc tinerii vorbind aceea i ;limb<, cea a baschetului.
copul proiectului:
/evitalizarea unei mi6cri studen=e6ti de mas, dezvoltarea sportului 6i atra,erea tinerilor spre
practicarea unui sport pentru beneficiile implicite - sntate, educa=ie, spirit de competi=ie - )n
detrimentul pericolelor v*rstei - sedentarism, alcool, tutun, dro,uri.
;(iecti0ele proiectului:
a> 8esemnarea echipelor participante la faza na ional a acestei competi ii?
b> 8ezvoltarea sportului la nivelul universit ii?
c> @ participare numeroas la nivel de comunitate local la toate activit ile?
d> Impulsionarea tinerelor ,enera=ii pentru participarea sau realizarea acestui ,en de
manifestare?
e> 8esf6ur*ndu-se )ntr-o zon cu un imens poten=ial turistic, poate )nsemna 6i o
puternic dezvoltare a turismului sibian, prin atra,erea unui numr c*t mai mare de
spectatori + turi6ti, tineri, elevi, studen=i ai altor centre universitare, tineret )n special, la
edi iile viitoare ale competi iei?
f> Sensibilizarea elevilor, studen ilor, adolescen ilor i tinerilor prin desf urarea acestei
competi ii, astfel )nc*t ulterior acest lucru s determine participarea mai activ la via a
sportiv a ora ului Sibiu?
,> /ecunoa terea la nivel local a celor care reprezint ora ul )n aceast competi ie.
Acti0itile proiectului:
Pentru a facilita implementarea 6i planificarea resurselor, activit=ile practice ce vor fi
desf6urate pentru atin,erea obiectivelor proiectului 6i pentru a ,enera rezultatele a6teptate,
sunt ,rupate )n 2 pachete de activit=i. Fiecrui pachet de activit=i )i sunt subordonate mai multe
activit=i specifice, dup cum urmeaz9
8enumirea 6i descrierea activit=ii9
:ac7et de acti0iti 1. 3 :re1tirea proiectului
'.'. (nt*lniri cu tinerii comunit=ii sibiene )n vederea
realizrii strate,iei de promovare a evenimentului
'.%. Formarea echipelor pentru or,anizarea
evenimentelor
'.". 5laborarea formatului revistei festivalului
'.$. Identificarea tematicilor 6i informa=iilor care vor fi
promovate )n cadrul site-ului festivalului.
'.:. 5laborarea formatului tipriturilor Aafi6e, fl4ere,
bannere, mesh-uri>
:ac7et de acti0iti 2. 3 :romo0are/ comunicare/
diseminare
%.'. /ealizarea de afi6e, pliante, bannere, mesh-uri,
fl4ere care s prezinte evenimentele ce vor avea loc
%.%. /ealizarea spoturilor B3 i /adio
%.". Promovarea evenimentelor prin intermediul
partenerilor media
%.$. Promovarea proiectului pe site-urile Student Sport
ACCC.studentsport.ro> i Sport Arena Streetball
ACCC."la".ro>
:ac7et de acti0it i 4. 3 ;r1ani2area i
des$ urarea e0enimentelor
".'. Sosirea i cazarea echipelor
".%. Burul @ra ului
".". edin a tehnic
".$. Dala de prezentare
".:. Competi ia propriu-zis
".2. Premierea c* ti,torilor
:ac7et de acti0iti < 3 =ana1ementul proiectului
Responsa(il cu implementarea acestei activit=i este
Mana,erul de proiect. 5l va conduce 6i coordona
)ntrea,a activitate 6i va stabili, pentru fiecare
subactivitate, sarcinile membrilor echipei de proiect.
Aceast activitate se va desf6ura pe )ntrea,a perioad
de implementare a proiectului 6i va avea aspecte
specifice fiecrei etape9 ini=ierea proiectului, planificarea
6i pro,ramarea activit=ilor 6i a resurselor, or,anizarea,
implementarea 6i )nchiderea proiectului.
(n cadrul acestei activit=i se vor efectua monitorizri 6i
Perioada desf6urrii9
$ martie + 2 martie %&'"
2 martie + 'E martie %&'"
'E martie + %' martie %&'"
$ martie + %% martie %&'"
evaluri periodice ale stadiului proiectului 6i ale modului
)n care obiectivele proiectului au fost atinse. (n func=ie
de rezultatele acestor monitorizri, vor fi adapta=i pa6ii
urmtori care vor fi efectua=i pentru atin,erea
obiectivelor.
Scopul acestei activit=i este detectarea punctelor
vulnerabile, a caren=elor 6i barierelor aprute )n
implementarea proiectului 6i )mbunt=irea modalit=ilor
de implementare )n etapele urmtoare.
$.'. Ini=iereaFpre,tirea proiectului.
$.%. Planificarea 6i pro,ramarea activit=ilor 6i a
resurselor.
$.". Monitorizarea, evaluarea 6i controlul proiectului.
$.$. /aportarea la )nchiderea proiectului.

8rupul int ,i (ene$iciarii:
- adolescen=ii 6i tinerii acestui ora6, dar 6i din )ntrea,a =ar?
- elevi 6i studen=i ai comunit=ii sibiene, ai niversit=ilor invitate?
- factorii de decizie ai comunit=ii care nu au o ima,ine clar a poten=ialului tinerilor?
- prin=ii ca 6i surse de transmitere a informa=iei, vor deveni formatori pentru activit=ile care
vor avea loc )n campionat?
- profesioni6ti din domeniul sportiv 6i educa=ional9 sportivi, arbitrii, cadre didactice?
- poten=iali investitori 6i turi6ti ai Sibiului. 5i pot oferi informa=ii actuale 6i relevante despre
ora6 6i )mpre7urimi.
Re2ultate a,teptate:
- dezvoltarea la Sibiu a unui centru sportiv universitar?
- dezvoltarea unor pro,rame 6i proiecte de cooperare )ntre echipele prezente )n competi ie
i Asocia ia Student Sport?
- orientarea comunit ii )nspre sport, )n toate tipurile lui.
Impactul asupra 1rupului int/ (ene$iciarilor ,i comunitii
At*t participan ii activi la evenimentele din cadrul campionatului, c*t i cei pasivi, vor reu i s
plece acas cu dorin a i ,*ndul de a se implica activ la nivelul comunit ilor din care fac parte
)n promovarea sportului.
Acest proiect va atra,e de la an la an din ce )n ce mai mul=i tineri at*t din Sibiu c*t 6i din restul
rii.
=odaliti de mediati2are:
Campanie media pe plan local 6i na=ional
Campanie de promovare online
/ealizarea spoturilor
8ezvoltarea site-ului CCC.studentsport.ro
/ealizarea de afi6e, fl4ere, bannere, etc
Parteneri media9 8i,iSport, 8i,i %$, /ealitatea B3, /ealitatea.net, ziare.com, /om*nia Liber, i
al i parteneri media locali.
=odaliti de e0aluare:
Procedurile de evaluare intern vor fi realizate de ctre Mana,erul de proiect. Acest proces se
va realiza pe tot parcursul implementrii proiectului, dar 6i dup perioada de implementare.
Aceste activit=i presupun efectuarea de monitorizri 6i evaluri periodice ale stadiului )n care se
afl proiectul fa= de planificarea ini=ial 6i ale modului )n care obiectivele ini=iale au fost atinse.
(n func=ie de rezultatele acestor monitorizri, vor fi adapta=i pa6ii urmtori care vor fi efectua=i
pentru atin,erea obiectivelor. Astfel vor fi determinate punctele vulnerabile, caren=ele 6i barierele
aprute )n implementarea proiectului, ceea ce va permite )mbunt=irea modalit=ilor de
implementare a etapelor urmtoare.
3a fi men inut un contact permanent cu publicul prin intermediul social media, iar la finalul
turneului se vor lua testimoniale celor care au participat, fcut parte din or,anizare sau au fost
spectatori la evenimentele desf urate.
:arteneri:
- Federa ia /om*n de !aschet AF/!>
- Federa ia Interna ional de !aschet AFI!A>
- niversitatea ;Lucian !la,a< Sibiu
- Consiliul Gude ean Sibiu
- Natura Lact
- !ec0Hs
- !er,enbier
- Fan Courier
<. Bu1etul proiectului
Nr.
crt
Denumirea capitolelor ,i su(capitolelor
C7eltuieli
neeli1i(ile
C7eltuieli
eli1i(ile
#;#A!
1 2 4 < > *?4@<+
1.
2.
4.
<.
>.
A.
#;#A! 8ENERA!
AtenieB
Bu1etul proiectului tre(uie s $ie pre2entat -n lei/ cu dou 2ecimale.
C ru1m s adu1ai at.tea linii de ta(el c.te 0 sunt necesare.
>. urse de $inanare a proiectului
:re2entai detalierea surselor de $inanare ale proiectului/ con$orm ta(elului:
Caloarea total a proiectului se calculea2: I ? I a. @ I (.
Contri(uia proprie -n proiect se calculea2: II ? II a. @ II (./ unde II (. este
o(li1atoriu e1al cu I (.
Finanarea neram(ursa(il solicitat se calculea2: III ? I & II
olicitant Asocia ia e&Dplorator
Repre2entantul le1al
emntur..............................................................................
Etampil.................................................................................
NR. CR#. FRE DE FINANARE CA!;ARE
I Caloarea total a proiectului
I a. Caloarea eli1i(il a proiectului
I (. Caloarea neeli1i(il a proiectului
II Contri(uia proprie -n proiect
II a. Contri(uia solicitantului la c7eltuieli eli1i(ile
II (. Contri(uia solicitantului la c7eltuieli neeli1i(ile
III FINANAREA NERA=BFRABI!G ;!ICI#A#G