Sunteți pe pagina 1din 48

METODOLOGIE

de aplicare a evalurii impactului asupra mediului pentru proiecte publice i privateCAPITOLUL I
Prevederi enerale

!EC"IU#EA $
Cadrul leal i domeniul de aplicare

A%T& $
'$( Obiectul pre)entei metodoloii *l constituie stabilirea etapelor necesare parcurerii
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele publice i private&
'+( Metodoloia prev)ut la alin& '$( interea), dup ca), i cerin-ele speci.ice evalurii
adecvate a e.ectelor poten-iale ale proiectelor asupra ariilor naturale prote/ate de interes
comunitar&
'0( Metodoloia prev)ut la alin& '$( .ace parte interant din procedura de emitere a
aprobrii de de)voltare a oricrui proiect public i privat&
'1( Etapele prev)ute la alin& '$( se aplic proiectelor, dup parcurerea evalurii ini-iale a
proiectului, ast.el cum este prev)ut la art& 2 alin& '+( din 3otr4rea Guvernului nr& 1156+778
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului&
'5( Etapele necesare parcurerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
interea), dup ca), i cerin-ele speci.ice evalurii adecvate a e.ectelor poten-iale ale proiectelor
asupra ariilor naturale prote/ate de interes comunitar, *n vederea ob-inerii aprobrii de de)voltare
pentru orice proiect public i privat&
'2( Procedura prev)ut la alin& '$( se derulea) cu respectarea prevederilor 9idurilor
metodoloice aplicabile evalurii impactului asupra mediului i, dup ca), ale 9idului
metodoloic privind evaluarea adecvat a e.ectelor poten-iale ale planurilor sau proiectelor
asupra ariilor naturale prote/ate de interes comunitar, denumit *n continuare 9id metodoloic
privind evaluarea adecvat&
A%T& +
'$( Procedura de evaluare a impactului asupra mediului, precum i cea de evaluare adecvat
sunt conduse de autorit-ile competente pentru protec-ia mediului, *n con.ormitate cu prevederile
art& : alin& '$( din Ordonan-a de uren- a Guvernului nr& $856+775 privind protec-ia mediului,
aprobat cu modi.icri prin Leea nr& +256+772, cu modi.icrile i completrile ulterioare, i cu
competen-e stabilite prin pre)enta metodoloie&
'+( Evaluarea impactului asupra mediului i evaluarea adecvat stabilesc cadrul unei abordri
interate prin in.ormarea i consultarea tuturor autorit-ilor cu responsabilit-i *n domeniul
protec-iei mediului i participarea acestora *n cadrul unei comisii de anali) te9nic 'CAT(
orani)ate la nivelul /ude-ului unde se a.l amplasamentul proiectului sau, dup ca), la nivel
central pentru proiectele a.late *n competen-a autorit-ii publice centrale pentru protec-ia
mediului&
'0( Comisia de anali) te9nic include obliatoriu repre)entan-i ai administra-iei publice
locale i6sau centrale, inclusiv din cadrul compartimentelor care coordonea) activitatea de
amena/are a teritoriului i urbanism, al autorit-ii de sntate public, Administra-iei #a-ionale
;Apele %om4ne;, inspectoratului teritorial pentru situa-ii de uren-, comisariatelor teritoriale ale
Gr)ii #a-ionale de Mediu i, dup ca), repre)entan-i ai structurilor responsabile pentru<
inspectoratele teritoriale silvice, direc-iile pentru aricultur i de)voltare rural /ude-ene sau a
municipiului =ucureti, .urni)area de utilit-i i servicii publice, administrarea parcurilor i
rdinilor publice, a siturilor ar9eoloice i monumentelor istorice, manaementul ariilor
naturale prote/ate, inclusiv repre)entan-i ai consiliilor tiin-i.ice orani)ate la nivelul ariilor
naturale prote/ate, ai aen-iilor pentru de)voltare reional etc&
'1( Pentru proiectele a.late *n competen-a Aen-iei #a-ionale pentru Protec-ia Mediului, a
aen-iilor reionale pentru protec-ia mediului sau a Administra-iei %e)erva-iei =ios.erei ;Delta
Dunrii;, comisia de anali) te9nic include obliatoriu i repre)entan-i ai acestor autorit-i&
A%T& 0
De.ini-iile unor termeni speci.ici utili)a-i *n pre)enta metodoloie sunt cele prev)ute *n
Ordonan-a de uren- a Guvernului nr& $856+775, aprobat cu modi.icri i completri prin
Leea nr& +256+772, cu modi.icrile i completrile ulterioare, precum i *n leisla-ia na-ional
speci.ic&
A%T& 1
'$( Tari.ele pentru derularea procedurii>cadru de evaluare a impactului asupra mediului sunt
stabilite prin Ordinul ministrului mediului i de)voltrii durabile nr& $&$7:6+77? privind
aprobarea #omenclatorului lucrrilor i serviciilor care se prestea) de ctre autorit-ile publice
pentru protec-ia mediului *n reim de tari.are i cuantumul tari.elor a.erente acestora, cu
modi.icrile ulterioare&
'+( Tari.ele se ac9it *n avans, pe etape de procedur, prin virament sau la sediul autorit-ii
pentru protec-ia mediului care are responsabilit-i *n aplicarea procedurii con.orm competen-elor
stabilite prin pre)enta metodoloie&
'0( @n situa-iile prev)ute la art& ? alin& '$(, tari.ele se *ncasea) de ctre autoritatea public
pentru protec-ia mediului care derulea) etapa de procedur&
A%T& 5
'$( Evaluarea impactului asupra mediului nu poate .i e.ectuat dup ce lucrrile de investi-ie
au .ost demarate sau proiectele au .ost reali)ate&
'+( Orice proiect care nu are o letur direct sau nu este necesar pentru manaementul unei
arii naturale prote/ate de interes comunitar, dar care ar putea a.ecta *n mod semni.icativ aria,
sinur sau *n combina-ie cu alte proiecte, este supus evalurii adecvate a e.ectelor poten-iale
asupra ariei naturale prote/ate de interes comunitar, -in4nd cont de obiectivele de conservare ale
acesteia&
'0( @n situa-ia *n care o investi-ie se reali)ea) etapi)at sau se amplasea) pe terenuri a.late *n
ra)a teritorial a mai multor unit-i administrativ>teritoriale *nvecinate, evaluarea impactului
asupra mediului se reali)ea) pentru *ntreaa investi-ie&
'1( La punerea *n .unc-iune a investi-iilor a.erente activit-ilor pentru care este necesar
emiterea autori)a-iei de mediu6autori)a-iei interate de mediu, con.orm leisla-iei *n vioare, i
pe care autoritatea competent pentru protec-ia mediului le>a relementat *n .a)a de proiect
con.orm pre)entei metodoloii, titularii sunt oblia-i s depun solicitarea i s ob-in aceast
autori)a-ie&

!EC"IU#EA a +>a
Competen-e pentru parcurerea etapelor evalurii impactului asupra mediului

A%T& 2
'$( Aen-iile /ude-ene pentru protec-ia mediului sunt responsabile pentru parcurerea etapelor
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului de mediu,
precum i pentru parcurerea etapelor procedurii de evaluare adecvat, pentru toate proiectele
care .ac obiectul pre)entei metodoloii i ale cror amplasamente se situea) pe teritoriul
/ude-ului respectiv, cu eAcep-ia proiectelor a.late sub inciden-a leisla-iei privind prevenirea i
controlul interat al polurii&
'+( Aen-iile reionale pentru protec-ia mediului sunt responsabile pentru parcurerea etapelor
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului de mediu,
precum i pentru parcurerea etapelor procedurii de evaluare adecvat, pentru toate proiectele
a.late sub inciden-a leisla-iei privind prevenirea i controlul interat al polurii din reiunea de
de)voltare i pentru toate proiectele care .ac obiectul evalurii impactului asupra mediului i6sau
al evalurii adecvate, al cror amplasament se *ntinde pe dou sau mai multe /ude-e din cadrul
aceleiai reiuni de de)voltare&
'0( Aen-ia #a-ional pentru Protec-ia Mediului este responsabil pentru parcurerea etapelor
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului de mediu,
precum i pentru parcurerea etapelor procedurii de evaluare adecvat, pentru toate proiectele
care .ac obiectul evalurii impactului asupra mediului i6sau al evalurii adecvate, al cror
amplasament se *ntinde pe dou sau mai multe reiuni de de)voltare&
'1( Pentru proiectele propuse a se reali)a *n perimetrul %e)erva-iei =ios.erei ;Delta Dunrii;,
autoritatea responsabil pentru parcurerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului i pentru emiterea acordului de mediu, precum i pentru parcurerea etapelor procedurii
de evaluare adecvat este Administra-ia %e)erva-iei =ios.erei ;Delta Dunrii;&
'5( Aen-ia %eional pentru Protec-ia Mediului Gala-i este responsabil pentru parcurerea
etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului de
mediu, precum i pentru parcurerea etapelor procedurii de evaluare adecvat pentru proiectele
al cror amplasament se *ntinde at4t pe teritoriul unui /ude- din a.ara perimetrului %e)erva-iei
=ios.erei ;Delta Dunrii;, c4t i *n perimetrul acesteia&
'2( Autoritatea public central pentru protec-ia mediului este responsabil pentru parcurerea
etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului de
mediu, precum i pentru parcurerea etapelor procedurii de evaluare adecvat pentru proiectele
prev)ute la art& $8 din Ordonan-a de uren- a Guvernului nr& $856+775, aprobat cu modi.icri
i completri prin Leea nr& +256+772, cu modi.icrile i completrile ulterioare&
'?( Autoritatea public central pentru protec-ia mediului *ndrum i coordonea) procedura
de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele care au poten-ial impact semni.icativ
trans.rontalier, prin aplicarea prevederilor Leii nr& ++6+77$ pentru rati.icarea Conven-iei privind
evaluarea impactului asupra mediului *n conteAt trans.rontier, adoptat la Espoo la +5 .ebruarie
+77$&
':( Autorit-ile pentru protec-ia mediului sunt denumite *n continuare, *n aplicarea pre)entei
metodoloii i *n .unc-ie de responsabilit-ile stabilite la alin& '$( > '5(, autorit-i competente
pentru protec-ia mediului&
'8( @n ca)ul *n care eAist tipuri de proiecte care nu se pot *ncadra *n niciuna dintre situa-iile
prev)ute la alin& '$( > '2(, autoritatea public central pentru protec-ia mediului stabilete
autorit-ile competente&
'$7( Autoritatea competent pentru protec-ia mediului poate ana/a eAperti) eAtern pentru
anali)a raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvat, precum i a
raportului de securitate, dup ca), atunci c4nd compleAitatea proiectului este deosebit&
A%T& ?
'$( Parcurerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, precum i a celei de
evaluare adecvat poate .i deleat, *n totalitate sau *n parte, dup cum urmea)<
a( de ctre autoritatea public central pentru protec-ia mediului la Aen-ia #a-ional pentru
Protec-ia Mediului, la aen-iile reionale sau /ude-ene pentru protec-ia mediului sau la
Administra-ia %e)erva-iei =ios.erei ;Delta Dunrii;, dup ca)B
b( de ctre Aen-ia #a-ional pentru Protec-ia Mediului la aen-iile reionale sau /ude-ene
pentru protec-ia mediului, dup ca)B
c( de ctre aen-iile reionale pentru protec-ia mediului la aen-iile /ude-ene pentru protec-ia
mediului& '+( Emiterea acordului de mediu nu .ace obiectul delerii de competen-&

!EC"IU#EA a 0>a
Depunerea noti.icrii i evaluarea ini-ial a acesteia

A%T& :
'$( Pentru reali)area etapei de evaluare ini-ial, titularul proiectului solicit emiterea acordului
de mediu la autoritatea /ude-ean pentru protec-ia mediului, prin depunerea unei noti.icri
privind inten-ia de reali)are a proiectului, *nso-it de certi.icatul de urbanism emis *n condi-iile
leii privind autori)area eAecutrii lucrrilor de construc-ii, planurile aneA la acesta i dovada
ac9itrii tari.ului a.erent acestei etape&
'+( Con-inutul>cadru al noti.icrii este prev)ut *n aneAa nr& $&
A%T& 8
'$( @n termen de $7 )ile de la primirea noti.icrii, pe ba)a documentelor prev)ute la art& : i a
veri.icrii amplasamentului, dac este ca)ul, aen-ia /ude-ean pentru protec-ia mediului
in.ormea) titularul, *n scris, cu privire la<
a( clasarea noti.icrii pentru proiectele care nu intr sub inciden-a art& +: din Ordonan-a de
uren- a Guvernului nr& 5?6+77? privind reimul ariilor naturale prote/ate, conservarea
9abitatelor naturale, a .lorei i .aunei slbatice, cu modi.icrile i completrile ulterioare, i a
3otr4rii Guvernului nr& 1156+778 i transmiterea unui punct de vedere al autorit-ii competente
cu preci)area ;#u se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i procedurii de
evaluare adecvat;, con.orm modelului din aneAa nr& +B
b( respinerea /usti.icat a solicitrii acordului pentru proiectele amplasate *n )one cu restric-ii
de construire stabilite prin leisla-ia din domeniul protec-iei mediului, cu preci)area
necon.ormit-ilor constatate i6sau a actelor normative incidente ale cror prevederi nu sunt
respectate, con.orm modelului din aneAa nr& 0B
c( deci)ia privind necesitatea demarrii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,
inclusiv a procedurii de evaluare adecvat, prin depunerea memoriului de pre)entare, pentru
proiectele a.erente activit-ilor care intr sub inciden-a prevederilor art& +: din Ordonan-a de
uren- a Guvernului nr& 5?6+77?, cu modi.icrile i completrile ulterioare, i ale 3otr4rii
Guvernului nr& 1156+778, con.orm modelului din aneAa nr& 1B
d( deci)ia privind necesitatea demarrii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
prin depunerea memoriului de pre)entare, pentru proiectele a.erente activit-ilor care intr sub
inciden-a prevederilor 3otr4rii Guvernului nr& 1156+778 i nu intr sub inciden-a art& +: din
Ordonan-a de uren- a Guvernului nr& 5?6+77?, cu modi.icrile i completrile ulterioare,
con.orm modelului din aneAa nr& 1B
e( deci)ia privind necesitatea demarrii procedurii de evaluare adecvat, con.orm modelului
din aneAa nr& 1, pentru proiectele care intr sub inciden-a prevederilor art& +: din Ordonan-a de
uren- a Guvernului nr& 5?6+77?, cu modi.icrile i completrile ulterioareB dispo)i-iile cap& III
;Evaluare adecvat; se aplic *n mod corespun)tor&
'+( Aen-ia /ude-ean pentru protec-ia mediului in.ormea) titularul, *n scris, cu privire la
autoritatea competent pentru derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i a
procedurii de evaluare adecvat, dup ca)&
'0( Memoriul de pre)entare se *ntocmete con.orm con-inutului>cadru prev)ut *n aneAa nr& 5&
Pentru proiectele care intr sub inciden-a prevederilor art& +: din Ordonan-a de uren- a
Guvernului nr& 5?6+77?, cu modi.icrile i completrile ulterioare, memoriul de pre)entare va
con-ine in.orma-iile prev)ute *n 9idul metodoloic privind evaluarea adecvat, precum i
coordonatele eora.ice ale amplasamentului proiectului, care vor .i pre)entate sub .orm de
vector *n .ormat diital cu re.erin- eora.ic, *n sistem de proiec-ie na-ional !tereo $8?7&
'1( Pentru proiectele care intr sub inciden-a leisla-iei privind controlul activit-ilor care
pre)int pericole de accidente ma/ore *n care sunt implicate substan-e periculoase, memoriul va .i
*nso-it de noti.icarea speci.ic acestei leisla-ii&
'5( Ceri.icarea amplasamentului se .inali)ea) cu *ntocmirea unui proces>verbal, *ntocmit
con.orm modelului din aneAa nr& 2&
A%T& $7
@n termen de 5 )ile de la depunerea memoriului de pre)entare, pe suport 94rtie i *n .ormat
electronic, aen-iile /ude-ene pentru protec-ia mediului transmit autorit-ii competente cu
parcurerea procedurii, stabilit con.orm prevederilor art& 2, *ntreaa documenta-ie&

CAPITOLUL II
Evaluarea impactului asupra mediului > etape procedurale

!EC"IU#EA $
Etapa de *ncadrare a proiectului

A%T& $$
'$( @n termen de $5 )ile de la depunerea memoriului de pre)entare, autoritatea competent
pentru protec-ia mediului derulea) urmtoarele activit-i<
a( anali)ea) memoriul de pre)entare depus de titularB
b( stabilete componen-a CATB
c( evaluea) poten-ialul impact semni.icativ trans.rontalier pentru proiectele care intr sub
inciden-a Leii nr& ++6+77$, pe ba)a criteriilor de.inite de aceasta, i transmite autorit-ii publice
centrale pentru protec-ia mediului memoriul de pre)entare, *nso-it de procesul>verbal de
veri.icare a amplasamentului, precum i, dup ca), de documentele>suport, pentru acele proiecte
pentru care s>a stabilit un poten-ial impact semni.icativ trans.rontalier, sau in.ormea) autoritatea
public central pentru protec-ia mediului despre acele proiecte care intr sub inciden-a Leii nr&
++6+77$ i pentru care s>a stabilit c nu eAist un poten-ial impact semni.icativ trans.rontalierB
d( completea) lista de control pentru proiectele prev)ute *n aneAa nr& + la 3otr4rea
Guvernului nr& 1156+778, con.orm 9idurilor metodoloice aplicabile evalurii impactului
asupra mediului, i solicit, dup ca), in.orma-ii suplimentare pentru de.initivarea acesteiaB
e( completea), dup ca), lista de control pentru etapa de *ncadrare, con.orm 9idului
metodoloic privind evaluarea adecvat, i solicit, dup ca), in.orma-ii suplimentare pentru
de.initivarea acesteiaB
.( identi.ic publicul interesat i anun- depunerea solicitrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectele care intr sub inciden-a 3otr4rii Guvernului nr& 1156+778, prin publicarea pe
paina proprie de internet i la sediul su a anun-ului *ntocmit con.orm modelului din aneAa nr&
?B
( transmite titularului modelul de anun- i *l in.ormea) asupra obliativit-ii publicrii, *n
termen de 0 )ile, *n presa na-ional sau local, precum i a a.irii la sediul propriu6pe paina
proprie de internet6la sediul autorit-ii sau autorit-ilor administra-iei publice locale pe ra)a
creia este propus implementarea proiectului, con.orm modelului din aneAa nr& :B
9( transmite membrilor comisiei de anali) te9nic documentele depuse de titular, *n .ormat
electronicB
i( convoac membrii comisiei de anali) te9nic i comunic titularului data stabilit pentru
pre)entarea proiectului *n cadrul comisiei de anali) te9nic, *n vederea participrii titularului la
edin-a acesteiaB
/( pre)int comisiei de anali) te9nic listele de controlB autorit-ile repre)entate *n comisia de
anali) te9nic eAprim puncte de vedere cu privire la poten-ialul impact al proiectului supus
anali)ei asupra mediului, asupra ariei naturale de interes comunitar i asupra aprobrii de
de)voltareB
D( de.initivea) listele de control privind etapa de *ncadrare a proiectului pe ba)a punctelor de
vedere primite din partea membrilor comisiei de anali) te9nicB
l( ia deci)ia etapei de *ncadrare a proiectului, aplic4nd prevederile art& 8 alin& '+( din 3otr4rea
Guvernului nr& 1156+778, lu4nd *n considerare punctele de vedere ale membrilor comisiei de
anali) te9nic&
'+( Proiectele prev)ute *n aneAa nr& $ la 3otr4rea Guvernului nr& 1156+778 se supun
*ncadrrii numai din punct de vedere al aspectelor privind evaluarea adecvat&
A%T& $+
'$( @n urma parcurerii etapei de *ncadrare *n procedurile de evaluare a impactului asupra
mediului i ale evalurii adecvate, autoritatea competent pentru protec-ia mediului decide, dup
ca)<
a( e.ectuarea evalurii impactului asupra mediului i a evalurii adecvate pentru proiectele<
'i( prev)ute *n aneAa nr& $ la 3otr4rea Guvernului nr& 1156+778, precum i pentru proiectele
prev)ute *n aneAa nr& + la 3otr4rea Guvernului nr& 1156+778, pentru care s>a luat deci)ia c
este necesar e.ectuarea evalurii impactului asupra mediuluiB i
'ii( pentru care s>a luat deci)ia c ar putea a.ecta *n mod semni.icativ ariile naturale prote/ate
de interes comunitarB
b( e.ectuarea evalurii impactului asupra mediului .r evaluarea adecvat pentru proiectele<
'i( prev)ute *n aneAa nr& $ la 3otr4rea Guvernului nr& 1156+778 i pentru proiectele
prev)ute *n aneAa nr& + la 3otr4rea Guvernului nr& 1156+778, pentru care s>a decis c este
necesar e.ectuarea evalurii impactului asupra mediuluiB i
'ii( pentru care s>a luat deci)ia c nu a.ectea) *n mod semni.icativ ariile naturale prote/ate de
interes comunitarB
c( e.ectuarea evalurii adecvate pentru proiectele<
'i( prev)ute *n aneAa nr& + la 3otr4rea Guvernului nr& 1156+778, pentru care s>a stabilit c nu
este necesar e.ectuarea evalurii impactului asupra mediuluiB i
'ii( pentru care s>a luat deci)ia c ar putea a.ecta *n mod semni.icativ ariile naturale prote/ate
de interes comunitarB dispo)i-iile cap& III ;Evaluare adecvat; se aplic *n mod corespun)torB
d( continuarea procedurii privind emiterea aprobrii de de)voltare a proiectului pentru<
'i( proiectele prev)ute *n aneAa nr& + la 3otr4rea Guvernului nr& 1156+778, pentru care s>a
decis c nu este necesar e.ectuarea evalurii impactului asupra mediuluiB i
'ii( pentru care s>a luat deci)ia c nu a.ectea) *n mod semni.icativ ariile naturale prote/ate de
interes comunitar&
'+( Autoritatea competent pentru protec-ia mediului motivea) deci)ia etapei de *ncadrare
care con-ine i in.orma-iile prev)ute la art& +1 i +5 din 3otr4rea Guvernului nr& 1156+778,
con.orm modelului prev)ut *n aneAa nr& 8&
'0( @n termen de 0 )ile de la luarea deci)iei etapei de *ncadrare, autoritatea competent pentru
protec-ia mediului public pe paina de internet proiectul deci)iei etapei de *ncadrare i anun-ul
*ntocmit *n con.ormitate cu aneAa nr& $7, in.ormea) titularul i *i transmite acestuia anun-ul
public *ntocmit con.orm modelului din aneAa nr& $$, *n vederea publicrii, *n presa na-ional sau
local&
'1( In.ormarea publicului asupra proiectului deci)iei etapei de *ncadrare se .ace de ctre
titular, *n termen de 0 )ile de la primirea anun-ului, prin publicare *n presa na-ional sau local i
prin a.iarea acestuia la sediul propriu i pe paina proprie de internet, precum i la sediul
autorit-ii6autorit-ilor administra-iei publice locale pe ra)a creia6crora este propus
implementarea proiectului&
'5( Publicul interesat poate *nainta comentarii6observa-ii la proiectul deci)iei etapei de
*ncadrare *n termen de 5 )ile de la data publicrii anun-ului *n pres&
'2( @n termen de $7 )ile de la primirea comentariilor6observa-iilor /usti.icate ale publicului
interesat la proiectul deci)iei etapei de *ncadrare, autoritatea competent pentru protec-ia
mediului invit membrii comisiei de anali) te9nic s participe la adoptarea deci)iei etapei de
*ncadrare&
'?( @n situa-ia *n care comentariile6observa-iile /usti.icate ale publicului interesat conduc la
reconsiderarea deci)iei, aceasta se pune la dispo)i-ia publicului de ctre autoritatea competent
pentru protec-ia mediului, prin a.iare pe paina de internet, i de ctre titularul proiectului, prin
mi/loacele prev)ute la alin& '1(&
':( Pentru proiectele ma/ore cu .inan-are din .onduri comunitare 'Eondul European pentru
De)voltare %eional i Eondul de Coe)iune(, pentru care, *n urma parcurerii etapei de
*ncadrare, s>a luat una dintre deci)iile prev)ute la alin& '$( lit& b( sau d(, autoritatea competent
pentru protec-ia mediului emite declara-ia prev)ut *n apendicele I la aneAele FFI i FFII la
%eulamentul 'CE( nr& $&:+:6+772, al Comisiei din : decembrie +772 de stabilire a normelor de
punere *n aplicare a %eulamentului 'CE( nr& $&7:06+772 al Consiliului de stabilire a anumitor
dispo)i-ii enerale privind Eondul European de De)voltare %eional, Eondul !ocial European i
Eondul de coe)iune i a %eulamentului 'CE( nr& $&7:76+772 al Parlamentului European i al
Consiliului privind Eondul European de De)voltare %eional, cu modi.icrile i completrile
ulterioare&

!EC"IU#EA a +>a
Etapa de de.inire a domeniului evalurii i de reali)are a raportului privind impactul asupra
mediului

A%T& $0
@n vederea parcurerii etapei de de.inire a domeniului evalurii pentru proiectele prev)ute la
art& $+ alin& '$( lit& a( i b(, titularul proiectului depune la autoritatea competent pentru protec-ia
mediului dovada ac9itrii tari.ului a.erent etapei de de.inire a domeniului evalurii&
A%T& $1
'$( @n termen de $7 )ile de la comunicarea deci)iei etapei de *ncadrare a proiectului,
autoritatea competent pentru protec-ia mediului derulea) etapa de de.inire a domeniului
evalurii dup cum urmea)<
a( anali)ea), dup ca), documentele depuse de titularB
b( completea) lista de control con.orm 9idurilor metodoloice aplicabile evalurii
impactului asupra mediuluiB
c( transmite membrilor comisiei de anali) te9nic, dup ca), documentele depuse de titular,
*n .ormat electronicB
d( convoac titularul i membrii comisiei de anali) te9nic i pre)int acestora listele de
control, pentru cele dou proceduri, dup ca)B
e( redactea) i transmite titularului *ndrumarul privind problemele de mediu care trebuie
anali)ate *n raportul privind impactul asupra mediului i *n studiul de evaluare adecvat, dup
ca), -in4nd cont de propunerile /usti.icate ale publicului interesat *n ceea ce privete con-inutul
raportului privind impactul asupra mediuluiB
.( pune *ndrumarul la dispo)i-ia publicului prin a.iare pe paina de internet&
'+( Transmiterea de ctre autoritatea public pentru protec-ia mediului a *ndrumarului nu
eAclude posibilitatea solicitrii ulterioare de in.orma-ii suplimentare&
A%T& $5
'$( Con-inutul *ndrumarului trebuie s re.lecte aspectele relevante pentru protec-ia mediului,
identi.icate *n raport cu aneAa nr& 1 la 3otr4rea Guvernului nr& 1156+778 i cu 9idurile
metodoloice aplicabile evalurii impactului asupra mediului, *ntrebrile adresate de membrii
comisiei de anali) te9nic, precum i cerin-ele ce decur din actele normative comunitare
aplicabile&
'+( Pentru proiectele a.erente activit-ilor care intr sub inciden-a leisla-iei privind prevenirea
i controlul interat al polurii, *ndrumarul stabilete i necesitatea aplicrii cerin-elor speci.ice
autori)rii interate de mediu, inclusiv cele re.eritoare la nivelurile de emisii asociate celor mai
bune te9nici disponibile aplicabile, sau, dup ca), parametrii ori msurile te9nice ec9ivalente&
'0( Pentru proiectele de activit-i care implic substan-e periculoase i pentru care este stabilit
necesitatea elaborrii i pre)entrii raportului de securitate, *n con.ormitate cu prevederile leale
privind controlul activit-ilor care pre)int pericole de accidente ma/ore *n care sunt implicate
substan-e periculoase, *ndrumarul con-ine i aceast solicitare&
'1( Pentru proiectele pentru care s>a decis e.ectuarea evalurii adecvate, *ndrumarul con-ine
necesitatea pre)entrii studiului de evaluare adecvat *ntocmit con.orm 9idului metodoloic
privind evaluarea adecvat i a msurilor de reducere a impactului asupra ariei naturale prote/ate
de interes comunitar, precum i alte aspecte relevante stabilite de ctre autoritatea competent
pentru protec-ia mediului&
A%T& $2
'$( Pentru proiectele prev)ute la art& $+ alin& '$( lit& a(, titularul proiectului *naintea)
autorit-ii competente pentru protec-ia mediului, pe suport 94rtie i *n .ormat electronic, studiul
de evaluare adecvat, completat con.orm prevederilor cap& III ;Evaluare adecvat;&
'+( Pe ba)a *ndrumarului primit, titularul proiectului depune la autoritatea competent pentru
protec-ia mediului raportul privind impactul asupra mediului, pe suport 94rtie i *n .ormat
electronic&
'0( @n situa-iile prev)ute la art& $5 alin& '0(, titularul proiectului *naintea) autorit-ii
competente pentru protec-ia mediului raportul de securitate, pe suport 94rtie i *n .ormat
electronic, *mpreun cu raportul privind impactul asupra mediului& Con-inutul>cadru al raportului
de securitate este cel prev)ut de Procedura de evaluare a raportului de securitate privind
activit-ile care pre)int pericole de producere a accidentelor ma/ore *n care sunt implicate
substan-e periculoase, aprobat prin Ordinul ministrului ariculturii, pdurilor, apelor i mediului
nr& $1+6+771&
'1( %aportul privind impactul asupra mediului respect con-inutul>cadru prev)ut *n 9idurile
metodoloice aplicabile evalurii impactului asupra mediului i de)volt conclu)iile studiului de
evaluare adecvat completat dup aplicarea prevederilor cap& III ;Evaluare adecvat;&
'5( !tudiul de evaluare adecvat respect con-inutul>cadru prev)ut de 9idul metodoloic
privind evaluarea adecvat&
'2( %aportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvat i raportul de
securitate sunt reali)ate de ctre persoane .i)ice sau /uridice care au acest drept con.orm leii&

!EC"IU#EA a 0>a
Etapa de anali) a calit-ii raportului privind impactul asupra mediului

A%T& $?
'$( @n termen de 5 )ile de la primirea de ctre autoritatea competent pentru protec-ia mediului
a raportului privind impactul asupra mediului, care interea) msurile de reducere6solu-ia
alternativ6msurile compensatorii acceptate, dup ca), re)ultate din studiul de evaluare adecvat
con.orm prevederilor art& $2 alin& '$(, i, atunci c4nd e ca)ul, a raportului de securitate, pe suport
94rtie i *n .ormat electronic, precum i a dove)ii ac9itrii tari.ului corespun)tor etapei de
anali), autoritatea competent pentru protec-ia mediului derulea) urmtoarele activit-i<
a( stabilete, de comun acord cu titularul proiectului, oportunit-ile de participare a publicului
la luarea deci)iei leate de proiect, indic4nd cel pu-in data i locul de)baterii publiceB
b( *ntocmete i transmite titularului anun-ul public privind de)baterea public, *ntocmit
con.orm modelului din aneAa nr& $+B
c( pune la dispo)i-ia publicului i a membrilor comisiei de anali) te9nic, spre consultare, la
sediul su i prin a.iare pe paina de internet raportul privind impactul asupra mediului, studiul
de evaluare adecvat i, dup ca), raportul de securitate&
'+( Anun-ul privind oportunit-ile de participare a publicului interesat *n luarea deci)iei
privind proiectul respectiv, *ntocmit con.orm modelului din aneAa nr& $0, este publicat pe
painile proprii de internet ale autorit-ii competente pentru protec-ia mediului i autorit-ii
publice emitente a aprobrii de de)voltare i a.iat la sediile acestora cu cel pu-in +7 de )ile
*nainte de data prev)ut pentru edin-a de de)batere public&
'0( Titularul este obliat ca, *n termen de 0 )ile de la primirea anun-ului prev)ut la alin& '$(
lit& b(, s publice *n presa na-ional sau local i s a.ie)e la sediul su6pe paina proprie de
internet6la sediul autorit-ii publice locale i6sau pe panoul de in.ormare la amplasament anun-ul
comunicat de autoritatea competent pentru protec-ia mediului, cu cel pu-in +7 de )ile *nainte de
data prev)ut pentru edin-a de de)batere public&
A%T& $:
'$( Publicul interesat poate transmite autorit-ii competente pentru protec-ia mediului
comentarii6opinii6observa-ii la raportul privind impactul asupra mediului i, dup ca), la raportul
de securitate, p4n la data la care are loc de)baterea public&
'+( La *naintarea comentariilor6opiniilor6observa-iilor la raportul privind impactul asupra
mediului i, dup ca), la raportul de securitate, membrii publicului interesat sunt oblia-i s *i
declare numele, prenumele i adresa, pe care autoritatea competent pentru protec-ia mediului le
consemnea) *ntr>un .ormular con.orm celui pre)entat *n aneAa nr& $1&
A%T& $8
Titularul proiectului orani)ea) de)baterea public sub *ndrumarea autorit-ii competente
pentru protec-ia mediului, suport4nd costurile acesteia&
A%T& +7
'$( Gedin-a de de)batere public are loc *n pre)en-a repre)entan-ilor autorit-ii competente
pentru protec-ia mediului, *n modul cel mai convenabil pentru public&
'+( Gedin-a de de)batere public este moderat de ctre autoritatea competent pentru protec-ia
mediului&
'0( Dac *n interval de 27 de minute de la ora anun-at pentru *nceperea edin-ei nu se pre)int
niciun repre)entant al publicului interesat, acest .apt se consemnea) *ntr>un proces>verbal, iar
edin-a de de)batere public se declar *nc9is&
A%T& +$
'$( @n timpul edin-ei de de)batere public, titularul proiectului pre)int raportul privind
impactul asupra mediului i raportul de securitate, dup ca), i rspunde
comentariilor6opiniilor6observa-iilor publicului interesat participant&
'+( Comentariile6opiniile6observa-iile publicului interesat participant, pre)entate *n cadrul
edin-ei de de)batere public, se consemnea) *ntr>un proces>verbal6minut de ctre autoritatea
competent pentru protec-ia mediului i ulterior se *nscriu *n acelai .ormular *n care au .ost
consemnate i propunerile primite *nainte de data edin-ei de de)batere public&
A%T& ++
@n termen de +7 de )ile de la edin-a de de)batere public, autoritatea competent pentru
protec-ia mediului des.oar urmtoarele activit-i<
a( anali)ea) comentariile6opiniile6observa-iile publicului interesatB
b( transmite titularului proiectului .ormularul prev)ut *n aneAa nr& $5 i *i solicit completarea
acestuia cu solu-ii de re)olvare a problemelor semnalateB .ormularul ast.el completat se
constituie aneA la raportul privind impactul asupra mediuluiB
c( completea) lista de control a etapei de anali) a calit-ii raportului, lu4nd *n considerare
prevederile 9idurilor metodoloice aplicabile evalurii impactului asupra mediului&
A%T& +0
'$( @n termen de $7 )ile de la primirea de la titularul proiectului, pe suport 94rtie i *n .ormat
electronic, a rspunsurilor la comentariile6opiniile6observa-iile publicului interesat, .ormulate
con.orm modelului din aneAa nr& $5, autoritatea competent pentru protec-ia mediului des.oar
urmtoarele activit-i<
a( transmite membrilor comisiei de anali) te9nic .ormularul din aneAa nr& $5 completatB
b( convoac i pre)int comisiei de anali) te9nic lista de control a.erent etapei de anali),
anali)4nd *mpreun cu membrii acesteia .ormularul men-ionat la lit& a(B
c( de.initivea) lista de control a.erent etapei de anali) a raportului privind impactul asupra
mediuluiB
d( consemnea) opiniile comisiei de anali) te9nic privind calitatea raportului privind
impactul asupra mediului i asupra rspunsurilor la problemele .ormulate de publicul interesat,
inclusiv aleerea alternativei pentru reali)area proiectului, i stabilete necesitatea unor eventuale
completri6modi.icri ale raportului privind impactul asupra mediului i6sau ale raportului de
securitate, dup ca), sau respinerea acestoraB
e( comunic, *n scris, titularului proiectului necesitatea completrii6modi.icrii raportului
privind impactul asupra mediului i6sau a raportului de securitate, dup ca), sau respinerea
motivat a acestuia6acestoraB
.( decide emiterea acordului de mediu sau respinerea solicitrii acestuia, -in4nd cont i de
punctul de vedere al Comisiei Europene, dup ca)&
'+( @n termen de $5 )ile de la luarea deci)iei prev)ute la alin& '$( lit& .(, autoritatea competent
pentru protec-ia mediului<
a( comunic titularului deci)ia luat i transmite acestuia anun-ul public *ntocmit con.orm
modelului din aneAa nr& $2B
b( public pe paina de internet anun-ul privind emiterea acordului de mediu6deci)ia de
respinere a solicitrii acordului de mediu con.orm modelului din aneAa nr& $? i respectiv
proiectul acordului de mediu&
'0( @n termen de 0 )ile de la primirea anun-ului prev)ut la alin& '+( lit& a(, titularul proiectului
in.ormea) publicul asupra emiterii acordului de mediu6deci)iei de respinere a solicitrii
acordului de mediu prin publicare *n presa na-ional sau local, prin a.iare la sediul propriu i
pe paina proprie de internet, precum i la sediul autorit-ii6autorit-ilor administra-iei publice
locale pe ra)a creia6crora este propus implementarea proiectului&
'1( Observa-iile publicului interesat se primesc *n termen de 5 )ile de la publicarea *n pres a
anun-ului men-ionat la alin& '0(&
'5( @n toate situa-iile *n care observa-iile primite din partea publicului interesat /usti.ic
apro.undarea evalurii i solicitarea de noi in.orma-ii sau investia-ii suplimentare, autoritatea
competent pentru protec-ia mediului decide reluarea procedurii de la etapa solicitrii acestor
in.orma-ii, cu plata tari.elor a.erente etapelor corespun)toare reevalurii&
'2( Dac deci)ia privind reali)area proiectului nu s>a conclu)ionat *n timpul edin-ei comisiei
de anali) te9nic *ntrunit *n acest scop, autorit-ile participante la edin-a respectiv transmit *n
scris autorit-ii competente pentru protec-ia mediului punctul de vedere privind etapa de anali)
a calit-ii raportului privind impactul asupra mediului *n termen de 5 )ile de la data edin-ei de
anali)&
'?( #eprimirea *n termenul speci.icat la alin& '2( a punctului de vedere al autorit-ilor publice
implicate *n comisia de anali) te9nic ec9ivalea) cu lipsa unor obiec-ii leate de reali)area
proiectului&
':( @n ca)ul *n care conclu)iile autorit-ilor implicate *n comisia de anali) te9nic privind
posibilitatea des.urrii proiectului sunt discordante, autoritatea competent pentru protec-ia
mediului, *nainte de emiterea deci)iei .inale, invit pr-ile interesate la o edin- de reconsiderare
a opiniei lor&
A%T& +1
@n urma aplicrii prevederilor art& +0 alin& '$( lit& e(, autoritatea competent pentru protec-ia
mediului pune la dispo)i-ia publicului, prin publicare pe paina de internet, spre in.ormare
pentru o perioad de $5 )ile, raportul privind impactul asupra mediului modi.icat, precum i,
dup ca), raportul de securitate&
A%T& +5
'$( @n termen de 5 )ile de la eApirarea termenului prev)ut la art& +0 alin& '1(, autoritatea
competent pentru protec-ia mediului emite acordul de mediu sau *ntiin-ea) titularul
proiectului despre respinerea solicitrii acordului de mediu&
'+( La emiterea acordului de mediu prev)ut la alin& '$(, autoritatea competent pentru
protec-ia mediului ia *n considerare, con.orm art& +0, re)ultatele anali)ei raportului privind
impactul asupra mediului i a raportului de securitate, dup ca), precum i recomandrile
membrilor comisiei de anali) te9nic i comentariile6opiniile6observa-iile /usti.icate ale
publicului interesat&
A%T& +2
'$( Acordul de mediu are con-inutul>cadru prev)ut *n aneAa nr& $:&
'+( Acordul de mediu cuprinde cel pu-in<
a( cerin-e speci.ice *n scopul asiurrii protec-iei elementelor de mediu pe perioada reali)rii
proiectului, inclusiv a orani)rii de antier, precum i pe perioada des.urrii activit-ii,
demolrii6de)a.ectrii, dup ca), inclu)4nd toate condi-iile necesar a .i *ndeplinite de titularul
proiectuluiB
b( conclu)iile anali)ei raportului de securitate, dup ca)B
c( principalele motive i considerente pe ba)a crora a .ost emis, inclusiv in.orma-ii cu privire
la des.urarea procesului de implicare a publicului i a modului *n care observa-iile publicului
interesat au .ost luate *n considerareB
d( descrierea principalelor msuri pentru evitarea, reducerea i, dac este posibil, compensarea
e.ectelor adverse ma/ore asupra mediului *n timpul reali)rii proiectului, inclusiv a orani)rii de
antier, a des.urrii activit-ii, demolrii6de)a.ectrii, cerin-ele leisla-iei comunitare speci.ice,
dup ca)&
'0( Acordul de mediu pentru instala-iile care intr sub inciden-a leisla-iei privind prevenirea
i controlul interat al polurii se emite lu4ndu>se *n considerare, pe l4n cerin-ele prev)ute la
alin& '+(, urmtoarele<
a( nivelurile de emisie asociate celor mai bune te9nici disponibile aplicabile, pentru poluan-ii
care pot .i emii *n cantit-i semni.icative, sau, dup ca), parametrii sau msuri te9nice
ec9ivalenteB
b( prevederi pentru limitarea e.ectelor polurii la lun distan- sau trans.rontier, dup ca)&
'1( Acordul de mediu pentru proiectele pentru care s>a luat deci)ia c pot avea impact
semni.icativ asupra interit-ii ariilor naturale prote/ate de interes comunitar include, dup ca),
pe l4n cerin-ele prev)ute la alin& '+(, urmtoarele<
a( msurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale prote/ate de interes
comunitar, condi-iile i modul6calendarul de implementare a acestoraB
b( msurile compensatorii aprobate6acceptate de autoritatea competent pentru protec-ia
mediului, condi-iile i modul6calendarul de implementare a acestoraB
c( considerentele privind sntatea sau siuran-a public ori consecin-ele bene.ice de
importan- ma/or pentru mediu, care /usti.ic necesitatea reali)rii proiectului propus, pentru
ariile naturale prote/ate de interes comunitar ce adpostesc un tip de 9abitat natural prioritar
i6sau o specie slbatic prioritar de interes comunitarB
d( alte motive imperative de interes public ma/or asupra crora s>a ob-inut punctul de vedere al
Comisiei Europene, care /usti.ic necesitatea reali)rii proiectului propus&
A%T& +?
Pentru proiectele prev)ute la art& 5 alin& '+( care a.ectea) *n mod neativ interitatea ariei
naturale prote/ate de interes comunitar i *n lipsa unor solu-ii alternative, autoritatea public
central pentru protec-ia mediului are oblia-ia<
a( de a in.orma Comisia European despre msurile compensatorii luate pentru a prote/a
coeren-a lobal a re-elei #atura +777, pentru ariile de protec-ie special avi.aunistic i siturile
de importan- comunitar, c4nd proiectul trebuie reali)at din considerente imperative de interes
public ma/or re.eritoare la sntatea uman, securitatea public sau bene.icii pentru mediu& @n
acest ca), actul de relementare se poate elibera *nainte de in.ormarea Comisiei EuropeneB
b( de a solicita punctul de vedere al Comisiei Europene at4t asupra msurilor compensatorii
propuse, c4t i asupra motivelor imperative de interes public ma/or, altele dec4t cele re.eritoare la
sntatea uman, securitatea public sau bene.icii pentru mediu, c4nd proiectul a.ectea) o
specie sau un tip de 9abitat prioritar& @n acest ca), actul de relementare va .i eliberat dup
primirea rspunsului Comisiei Europene&
A%T& +:
Deci)ia de respinere a solicitrii acordului de mediu, al crei con-inut>cadru este prev)ut *n
aneAa nr& 0, cuprinde<
a( principalele motive i considerente pe care se ba)ea) deci)ia, inclusiv in.orma-ii cu privire
la des.urarea procesului de participare a publicului interesatB
b( in.orma-ii privind procedura de contestare administrativ i contencios administrativ
prev)ute la art& +0 i +1 din 3otr4rea Guvernului nr& 1156+778&

CAPITOLUL III
Evaluarea adecvat

A%T& +8
'$( !unt supuse numai procedurii de evaluare adecvat proiectele prev)ute la art& 8 alin& '$(
lit& e( i cele prev)ute la art& $+ alin& '$( lit& c( din pre)enta metodoloie&
'+( Pentru proiectele prev)ute la art& 8 alin& '$( lit& c( se aplic corespun)tor prevederile art&
$$ > +5&
'0( Prevederile pre)entului capitol sunt aplicate de ctre personalul cu responsabilit-i *n
domeniul protec-iei naturii din cadrul autorit-ilor publice pentru protec-ia mediului&

!EC"IU#EA $
Etapa de *ncadrare a proiectului

A%T& 07
@n termen de maAimum $5 )ile de la depunerea documenta-iei prev)ute la art& $7, autoritatea
competent pentru protec-ia mediului parcure etapa de *ncadrare cu derularea urmtoarelor
activit-i<
a( anali)ea) documenta-ia depus de titularB
b( e.ectuea) vi)ita de amplasamentB
c( stabilete componen-a comisiei de anali) te9nicB
d( completea) lista de control pentru etapa de *ncadrare con.orm 9idului metodoloic
privind evaluarea adecvat i solicit, dup ca), in.orma-ii suplimentare pentru de.initivarea
acesteiaB
e( convoac membrii comisiei de anali) te9nic i comunic titularului data stabilit pentru
pre)entarea proiectului *n comisia de anali) te9nic, *n vederea participrii titularului la edin-a
acesteiaB
.( pre)int comisiei de anali) te9nic proiectul i lista de controlB autorit-ile repre)entate *n
comisia de anali) te9nic eAprim puncte de vedere cu privire la poten-ialul impact al
proiectului supus anali)ei asupra ariei naturale prote/ate de interes comunitarB
( de.initivea) lista de control privind etapa de *ncadrare a proiectului pe ba)a punctelor de
vedere primite din partea membrilor comisiei de anali) te9nicB
9( ia deci)ia etapei de *ncadrare a proiectului, con.orm modelului prev)ut *n aneAa nr& 8&
A%T& 0$
'$( @n urma des.urrii etapei de *ncadrare, autoritatea competent pentru protec-ia mediului
decide, dup ca), c<
a( proiectul propus nu necesit parcurerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare
adecvat, pentru cele care nu au impact semni.icativ asupra interit-ii ariilor naturale prote/ate
de interes comunitarB
b( proiectul propus necesit e.ectuarea evalurii adecvate pentru cele pentru care s>a luat
deci)ia c pot avea impact semni.icativ asupra interit-ii ariilor naturale prote/ate de interes
comunitar, prin elaborarea unui studiu care va respecta con-inutul>cadru prev)ut *n 9idul
metodoloic privind evaluarea adecvat&
'+( @n termen de 0 )ile de la luarea deci)iei etapei de *ncadrare, autoritatea competent pentru
protec-ia mediului<
a( in.ormea) titularul i *i transmite acestuia anun-ul public privind proiectul deci)iei etapei
de *ncadrareB
b( public pe paina de internet proiectul deci)iei etapei de *ncadrare i anun-ul privind
proiectul deci)iei etapei de *ncadrare&
'0( In.ormarea publicului asupra deci)iei etapei de *ncadrare se .ace de ctre titular, *n termen
de 0 )ile de la primirea anun-ului, prin publicare *n presa na-ional sau local, prin a.iarea
acestuia la sediul propriu i pe paina proprie de internet, precum i la sediul
autorit-ii6autorit-ilor administra-iei publice locale pe ra)a creia6crora este propus
implementarea proiectului&
'1( Publicul interesat poate *nainta comentarii6observa-ii la proiectul deci)iei etapei de
*ncadrare *n termen de 5 )ile de la data publicrii anun-ului *n pres&
'5( @n termen de $7 de )ile de la primirea comentariilor6observa-iilor /usti.icate ale publicului
interesat la proiectul deci)iei etapei de *ncadrare, autoritatea competent pentru protec-ia
mediului invit membrii comisiei de anali) te9nic s participe la adoptarea deci)iei .inale a
etapei de *ncadrare&
'2( @n situa-ia *n care comentariile6observa-iile /usti.icate ale publicului interesat conduc la
reconsiderarea deci)iei, aceasta se pune la dispo)i-ia publicului de ctre autoritatea competent
pentru protec-ia mediului prin a.iare pe paina de internet i de ctre titularul proiectului, prin
mi/loacele prev)ute la alin& '1(&

!EC"IU#EA a +>a
Etapa studiului de evaluare adecvat

A%T& 0+
'$( @n termen de $5 )ile de la depunerea studiului de evaluare adecvat, pe suport de 94rtie i
*n .ormat electronic, autoritatea competent pentru protec-ia mediului des.oar urmtoarele
activit-i<
a( anali)ea) studiul de evaluare adecvat depus de titularB
b( pune la dispo)i-ia publicului, spre consultare, studiul de evaluare adecvat, prin a.iare pe
paina de internet sau la sediul suB comentariile publicului pot .i transmise *n termen de 5 )ile
de la data a.iriiB
c( transmite membrilor comisiei de anali) te9nic studiul de evaluare adecvatB
d( convoac membrii comisiei de anali) te9nic i pre)int lista de control pentru etapa de
anali) a calit-ii studiului de evaluare adecvat, anali)4nd *mpreun cu membrii acesteia studiul
de evaluare adecvat&
'+( @n urma parcurerii activit-ilor men-ionate la alin& '$(, autoritatea competent pentru
protec-ia mediului decide, dup ca)<
a( trecerea la etapa solu-iilor alternative pentru proiectele pentru care s>a decis c impactul
neativ persist i in.ormarea, *n scris, a titularului proiectului *n letur cu deci)ia luatB
b( emiterea avi)ului #atura +777, al crui model este prev)ut *n aneAa nr& $8, pentru
proiectele pentru care, *n urma anali)ei msurilor de reducere a impactului, s>a decis c impactul
semni.icativ este eliminat6redus&

!EC"IU#EA a 0>a
Etapa solu-iilor alternative

A%T& 00
'$( @n termen de $5 )ile de la completarea studiului de evaluare adecvat cu solu-iile
alternative, autoritatea competent pentru protec-ia mediului derulea) urmtoarele activit-i<
a( anali)ea) solu-iile alternative depuse de titularB
b( pune la dispo)i-ia publicului, spre consultare, solu-iile alternative pre)entate de titular, prin
a.iare pe paina de internet i, dup ca), la sediul suB comentariile publicului pot .i transmise *n
termen de 5 )ile de la data a.iriiB
c( transmite membrilor comisiei de anali) te9nic solu-iile alternative pre)entate de titularB
d( convoac membrii comisiei de anali) te9nic i pre)int solu-iile alternative propuse i
lista de control pentru anali)a calit-ii acestei etape&
'+( @n urma parcurerii activit-ilor men-ionate la alin& '$(, autoritatea competent pentru
protec-ia mediului decide, dup ca)<
a( trecerea la etapa msurilor compensatorii, dac solu-iile alternative identi.icate nu reduc
semni.icativ impactul neativ, dar proiectul trebuie s .ie reali)at din motive imperative de
interes public ma/or re.eritoare la sntatea uman, securitatea public sau la bene.icii pentru
mediu, inclusiv de natur social sau economicB
b( emiterea avi)ului #atura +777 pentru solu-ia alternativ care elimin6reduce impactul
neativB
c( respinerea solicitrii *n ca)ul *n care solu-iile alternative identi.icate nu elimin6reduc
impactul neativ asupra interit-ii ariei naturale prote/ate de interes comunitar i *n lipsa
motivelor de interes public ma/or, con.orm deci)iei de respinere prev)ute *n aneAa nr& 0&

!EC"IU#EA a 1>a
Etapa msurilor compensatorii, atunci c4nd nu eAist solu-ii alternative i c4nd impactul
neativ persist

A%T& 01
'$( @n termen de $5 )ile de la completarea studiului de evaluare adecvat cu msurile
compensatorii, autoritatea competent pentru protec-ia mediului derulea) urmtoarele activit-i<
a( anali)ea) msurile compensatorii depuse de titularB
b( pune la dispo)i-ia publicului, spre consultare, msurile compensatorii, prin a.iare pe paina
de internet i, dup ca), la sediul suB comentariile publicului pot .i transmise *n termen de 5 )ile
de la data a.iriiB
c( transmite membrilor comisiei de anali) te9nic msurile compensatorii propuseB
d( convoac membrii comisiei de anali) te9nic i pre)int msurile compensatorii propuse i
lista de control a anali)ei calit-ii acestei etapeB
e( decide emiterea avi)ului #atura +777 sau respinerea solicitrii, lu4nd *n considerare i
punctele de vedere ale membrilor comisiei de anali) te9nic&
'+( Pentru proiectele de interes public ma/or care a.ectea) o specie sau un 9abitat prioritar,
pentru care se invoc alte motive imperative de interes public ma/or dec4t cele re.eritoare la
sntatea uman, securitatea public sau la bene.icii pentru mediu, anterior lurii deci)iei de
emitere a avi)ului #atura +777 autoritatea competent transmite autorit-ii publice centrale
pentru protec-ia mediului .ormularul prev)ut *n aneAa nr& 0 la 9idul metodoloic privind
evaluarea adecvat, completat cu in.orma-iile solicitate i studiul de evaluare adecvat, cu
completrile ulterioare&
'0( Pe ba)a documentelor prev)ute la alin& '+(, autoritatea public central pentru protec-ia
mediului solicit punctul de vedere al Comisiei Europene pentru proiectul respectiv i transmite
autorit-ii competente rspunsul acesteia *n vederea lurii deci)iei prev)ute la alin& '$( lit& e(&
'1( @n urma derulrii activit-ilor prev)ute la alin& '+( i '0(, autoritatea competent pentru
protec-ia mediului decide emiterea avi)ului #atura +777 sau respinerea solicitrii, lu4nd *n
considerare punctele de vedere ale membrilor comisiei de anali) te9nic i rspunsul Comisiei
Europene&
'5( Pentru proiectele care nu a.ectea) o specie sau un 9abitat prioritar i pentru care s>a luat
deci)ia de emitere a avi)ului #atura +777, autoritatea competent transmite autorit-ii publice
centrale pentru protec-ia mediului .ormularul prev)ut *n aneAa nr& 0 la 9idul metodoloic
privind evaluarea adecvat, completat cu in.orma-iile solicitate, studiul de evaluare adecvat, cu
completrile ulterioare, precum i actul de relementare care a .ost emis&
'2( Pe ba)a documentelor prev)ute la alin& '5( autoritatea public central pentru protec-ia
mediului in.ormea) Comisia European asupra msurilor compensatorii luate pentru a prote/a
coeren-a lobal a re-elei #atura +777&
A%T& 05
Avi)ul #atura +777 include, dup ca), urmtoarele<
a( msurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale prote/ate de interes
comunitar, condi-iile i modul6calendarul de implementare a acestoraB
b( msurile compensatorii aprobate6acceptate de autoritatea competent pentru protec-ia
mediului, condi-iile i modul6calendarul de implementare a acestoraB
c( considerentele privind sntatea sau siuran-a public ori consecin-ele bene.ice de
importan- ma/or pentru mediu, care /usti.ic necesitatea reali)rii proiectului propus, pentru
ariile naturale prote/ate de interes comunitar ce adpostesc un tip de 9abitat natural prioritar
i6sau o specie slbatic prioritar de interes comunitarB
d( alte motive imperative de interes public ma/or asupra crora s>a ob-inut punctul de vedere al
Comisiei Europene, care /usti.ic necesitatea reali)rii proiectului propus&

CAPITOLUL IC
Con.iden-ialitatea in.orma-iilor depuse de titularul proiectului

A%T& 02
@n parcurerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, titularul proiectului poate
solicita autorit-ii competente pentru protec-ia mediului eAceptarea de la punerea la dispo)i-ia
publicului a in.orma-iilor care .ac obiectul con.iden-ialit-ii comerciale i industriale, inclusiv al
propriet-ii intelectuale&
A%T& 0?
'$( Cererea de eAceptare prev)ut la art& 02 se depune la autoritatea competent pentru
protec-ia mediului odat cu depunerea documentelor ce con-in i in.orma-iile care .ac obiectul
con.iden-ialit-ii comerciale i industriale, inclusiv al propriet-ii intelectuale& Cererea de
eAceptare se motivea) *n .apt i *n drept&
'+( @n ca)ul motivrii insu.iciente a solicitrii de con.iden-ialitate i eAisten-ei unui dubiu
privind caracterul de con.iden-ialitate al in.orma-iilor, autoritatea competent pentru protec-ia
mediului poate respine solicitarea pe ba)a principiului satis.acerii interesului public&
'0( !olu-ionarea cererii prev)ute la alin& '$( se concreti)ea) prin deci)ie a conductorului
autorit-ii competente pentru protec-ia mediului&
'1( Deci)ia prev)ut la alin& '0( se emite i se comunic titularului *n termen de $7 )ile de la
data depunerii cererii de eAceptare&
'5( Perioada eAceptrii, *n ca)ul acordrii acesteia, este de maAimum 1 ani, *n situa-ia *n care
leisla-ia speci.ic nu prevede alt.el&
A%T& 0:
'$( Deci)ia prev)ut la art& 0? alin& '0( se a.iea) pe paina de internet a autorit-ii
competente pentru protec-ia mediului, *n termen de 0 )ile de la luarea ei&
'+( Deci)ia prev)ut la art& 0? alin& '0( poate .i atacat de titularul proiectului sau de membrii
publicului interesat la instan-a competent de contencios administrativ, con.orm prevederilor
Leii contenciosului administrativ nr& 5516+771, cu modi.icrile i completrile ulterioare&CAPITOLUL C
Modi.icri sau eAtinderi ale proiectelor prev)ute *n 3otr4rea Guvernului nr& 1156+778

!EC"IU#EA $
#oti.icarea modi.icrii sau eAtinderii unui proiect anterior emiterii aprobrii de de)voltare

A%T& 08
'$( Titularul unui proiect are oblia-ia de a noti.ica *n scris autoritatea competent pentru
protec-ia mediului despre orice modi.icare sau eAtindere a proiectului survenit dup emiterea
deci)iei etapei de *ncadrare, acordului de mediu, avi)ului #atura +777 i anterior emiterii
aprobrii de de)voltare&
'+( #oti.icarea prev)ut la alin& '$(, *nso-it de raportul de veri.icare *ntocmit *n con.ormitate
cu prevederile art& ++ alin& '+( lit& a( din 3otr4rea Guvernului nr& 1156+778 de veri.icatorul de
proiecte atestat *n condi-iile leii pentru cerin-a esen-ial ;c( iien, sntate i mediu; sau, dup
ca), de punctul de vedere al autorit-ii competente emitente a aprobrii de de)voltare con.orm
art& ++ alin& '+( lit& b(, se depune *n termen de $7 )ile de la data apari-iei necesit-ii
modi.icrii6eAtinderii&
'0( Modelul noti.icrii este prev)ut *n aneAa nr& +7 la pre)enta metodoloie&
'1( Pe ba)a documentelor prev)ute la alin& '+(, autoritatea public pentru protec-ia mediului
aplic *n mod corespun)tor prevederile art& ++ alin& '0( din 3otr4rea Guvernului nr& 1156+778&

!EC"IU#EA a +>a
#oti.icarea modi.icrii sau eAtinderii unui proiect ulterior emiterii aprobrii de de)voltare

A%T& 17
Titularul unui proiect are oblia-ia de a noti.ica *n scris autoritatea competent emitent a
aprobrii de de)voltare despre orice modi.icare sau eAtindere a proiectului survenit dup
emiterea aprobrii de de)voltare, *n condi-iile leisla-iei speci.ice&

CAPITOLUL CI
EAceptri de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului

A%T& 1$
'$( Titularul unui proiect prev)ut *n aneAa nr& $ sau + la 3otr4rea Guvernului nr& 1156+778
poate solicita autorit-ii publice centrale pentru protec-ia mediului eAceptarea acestuia, *n
totalitate sau *n parte, de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului&
'+( Cererea de eAceptare, care *nso-ete solicitarea emiterii acordului de mediu, se motivea)
*n .apt i *n drept i cuprinde, dup ca), inclusiv in.orma-ii privind posibilitatea reali)rii unei
alte .orme de evaluare corespun)toare& Cererea se depune con.orm prevederilor art& : din
3otr4rea Guvernului nr& 1156+778&
'0( Cererea de eAceptare se transmite de ctre autoritatea competent pentru protec-ia mediului
la care s>a depus solicitarea la autoritatea public central pentru protec-ia mediului *n termen de
5 )ile de la primirea ei&
A%T& 1+
'$( Autoritatea public central pentru protec-ia mediului anali)ea) cererea de eAceptare i
stabilete, dup ca)<
a( necesitatea unei alte .orme de evaluareB
b( reali)area evalurii impactului asupra mediului doar pentru anumite etape ale proiectuluiB
c( reali)area evalurii impactului asupra mediului pentru *ntreul proiect, *n ca)ul *n care se
respine cererea de eAceptare&
'+( In.orma-iile ob-inute prin .orma de evaluare stabilit con.orm alin& '$( sunt puse la
dispo)i-ia publicului ca i *n procedura de evaluare a impactului asupra mediului&
A%T& 10
'$( Deci)ia de eAceptare sau deci)ia de respinere a solicitrii de eAceptare se motivea) *n
.apt i *n drept i cuprinde cerin-ele necesare a .i *ndeplinite de titularul proiectului con.orm
prevederilor art& 1+&
'+( Autoritatea public central pentru protec-ia mediului emite deci)ia de eAceptare sau
deci)ia de respinere a eAceptrii, o public pe paina de internet i o a.iea) la sediul su *n
termen de $5 )ile de la primirea cererii de eAceptare& Deci)ia se comunic titularului *n termen
de 0 )ile de la emiterea ei&
'0( Deci)ia de eAceptare se emite cu respectarea prevederilor art& $? din 3otr4rea Guvernului
nr& 1156+778&
A%T& 11
'$( Autoritatea public central pentru protec-ia mediului transmite deci)ia de eAceptare sau de
respinere a solicitrii de eAceptare autorit-ii competente pentru protec-ia mediului *n termen de
0 )ile de la data emiterii ei&
'+( Autoritatea competent pentru protec-ia mediului duce la *ndeplinire prevederile deci)iei&
'0( Dup *ndeplinirea cerin-elor din deci)ia de eAceptare i anterior emiterii acordului de
mediu, autoritatea competent pentru protec-ia mediului transmite autorit-ii publice centrale
pentru protec-ia mediului re)ultatele evalurii stabilite con.orm art& 1+ alin& '+(&
'1( @n termen de 5 )ile de la primirea in.orma-iilor prev)ute la alin& '0(, autoritatea public
central pentru protec-ia mediului transmite Comisiei Europene deci)ia de eAceptare i
in.orma-iile puse la dispo)i-ia propriului public&
'5( @n termen de 0 )ile de la in.ormarea Comisiei Europene, autoritatea competent pentru
protec-ia mediului ia deci)ia de emitere6respinere a acordului de mediu, prevederile art& +0 > +5
aplic4ndu>se *n mod corespun)tor&
A%T& 15
@n ca)ul *n care s>a decis, printr>o anali) ca) cu ca), eAceptarea de la procedura de evaluare a
impactului asupra mediului a proiectelor destinate aprrii na-ionale la care se re.er prevederile
art& : alin& '$( lit& a( din 3otr4rea Guvernului nr& 1156+778, autoritatea competent pentru
protec-ia mediului transmite titularului o noti.icare cu men-iunea ;Eace obiectul deci)iei de
eAceptare nr& &&&&&&& de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului;, *n termen de 5 )ile
de la primirea deci)iei de eAceptare de la autoritatea public central&

CAPITOLUL CII
%evi)uirea i actuali)area acordului de mediu

A%T& 12
'$( Autoritatea competent pentru protec-ia mediului revi)uiete i actuali)ea), dup ca),
deci)ia etapei de *ncadrare, acordul de mediu, avi)ul #atura +777 la solicitarea titularului dup
ac9itarea de ctre acesta a tari.ului corespun)tor&
'+( !e consider revi)uire i actuali)are a deci)iei etapei de *ncadrare sau a acordului de mediu
orice *nscriere de men-iuni *ntr>o aneA i6sau modi.icare a con-inutului ini-ial al actului&
'0( %evi)uirea deci)iei etapei de *ncadrare, acordului de mediu, avi)ului #atura +777, dup
ca), este obliatorie *n toate situa-iile *n care<
a( apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii luiB
b( prevederile unor noi relementri leale o impunB
c( *n situa-iile prev)ute de leisla-ia privind prevenirea i controlul interat al polurii, pentru
proiectele care se supun acestei leisla-iiB
d( s>a luat deci)ia respectiv, *n urma anali)rii noti.icrii depuse de titular, con.orm
prevederilor cap& C&
A%T& 1?
'$( %evi)uirea deci)iei etapei de *ncadrare, acordului de mediu, avi)ului #atura +777, dup
ca), se reali)ea) de ctre autoritatea competent pentru protec-ia mediului emitent, *n termen
de $7 )ile de la luarea deci)iei de revi)uire, prin parcurerea urmtoarelor etape procedurale<
a( *nscrierea de men-iuni i6sau modi.icarea con-inutului ini-ial al actului emis de autoritatea
competent pentru protec-ia mediului sau respinerea solicitrii, dup ca)B
b( *ntocmirea anun-ului public, con.orm modelului prev)ut *n aneAa nr& +$B
c( publicarea anun-ului pe paina proprie de internet i a.iarea la sediul suB
d( transmiterea ctre titularul proiectului a anun-ului public *ntocmit con.orm modelului
prev)ut *n aneAa nr& ++, *n vederea publicrii, *n termen de 0 )ile, *n presa na-ional sau local,
la sediul su i pe paina proprie de internet, precum i pe panoul de identi.icare a investi-iei
montat pe amplasament&
'+( Publicul interesat poate transmite autorit-ii competente pentru protec-ia mediului
comentarii6opinii6observa-ii privind deci)ia autorit-ii competente pentru protec-ia mediului, *n
termen de $7 )ile de la publicarea acesteia&
'0( @n termen de 5 )ile de la eApirarea termenului prev)ut la alin& '+(, autoritatea competent
pentru protec-ia mediului derulea) urmtoarele activit-i<
a( anali)ea) comentariile6opiniile6observa-iile /usti.icate ale publicului interesatB
b( transmite titularului proiectului deci)ia etapei de *ncadrare6acordul de mediu6avi)ul #atura
+777 revi)uit sau deci)ia de respinere a solicitrii, dup ca)&
A%T& 1:
'$( Autoritatea competent pentru protec-ia mediului este obliat s *ntocmeasc i s de-in
un dosar de obiectiv pentru toate proiectele care .ac obiectul pre)entei proceduri& Acesta
cuprinde toate in.orma-iile relevante privind parcurerea procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, inclusiv in.orma-iile care se pun la dispo)i-ia publicului, con.orm pre)entei
proceduri&
'+( Dosarul de obiectiv cuprinde cel pu-in<
a( documenta-ia care a stat la ba)a lurii deci)iilor autorit-ii competente pentru protec-ia
mediuluiB
b( listele de control completate pe parcursul parcurerii procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, inclusiv procesul>verbal de veri.icare a amplasamentului, *ntocmite con.orm
prevederilor pre)entei proceduriB
c( *ndrumarul elaborat de ctre autoritatea competent pentru protec-ia mediului re.eritor la
con-inutul raportului privind impactul asupra mediului, dup ca)B
d( completri6modi.icri ale documenta-ieiB
e( raportul privind impactul asupra mediului, dup ca)B
.( noti.icrile transmise de ctre titularul proiectului *n ca)ul modi.icrii datelor6in.orma-iilor
care au stat la ba)a lurii deci)iilor *n procedura de evaluare a impactului asupra mediuluiB
( toate deci)iile luate *n cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediuluiB
9( alte documente relevante pentru proiectul respectiv&
'0( Dosarul de obiectiv va .i pstrat pe toat durata de via- a investi-iei, inclusiv pe perioada
de re.acere a amplasamentului dup *nc9idere& Acesta se va ar9iva i pe suport electronic, dup
ca)&

CAPITOLUL CIII
Dispo)i-ii .inale

A%T& 18
'$( @n ca)ul *n care titularul proiectului nu pune la dispo)i-ia autorit-ii competente pentru
protec-ia mediului toate in.orma-iile necesare emiterii acordului de mediu *n termen de
maAimum + ani de la data solicitrii acestora, solicitarea se respine& Emiterea acordului de
mediu se .ace cu reluarea *ntreii proceduri&
'+( %apoartele privind impactul asupra mediului, reali)ate con.orm cerin-elor leisla-iei *n
vioare la momentul respectiv, depuse la autoritatea competent pentru protec-ia mediului i
a.late *n proceduri ne.inali)ate, se actuali)ea), *n con.ormitate cu leisla-ia *n vioare, la
solicitarea autorit-ii competente pentru protec-ia mediului&
'0( La .inali)area proiectelor publice i private care au .cut obiectul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului i6sau al procedurii de evaluare adecvat, dup ca), *n condi-iile
pre)entei metodoloii, autoritatea competent pentru protec-ia mediului e.ectuea) un control de
specialitate pentru veri.icarea respectrii prevederilor deci)iei etapei de *ncadrare, a acordului de
mediu6avi)ului #atura +777, dup ca)&
'1( Procesul>verbal *ntocmit *n situa-ia prev)ut la alin& '0( se aneAea) i .ace parte
interant din procesul>verbal de recep-ie la terminarea lucrrilor&
A%T& 57
AneAele nr& $ > ++ .ac parte interant din pre)enta metodoloie&

A#EFA $
la metodoloie

Con-inutul>cadru al noti.icrii

$& Date enerale i locali)area proiectului6modi.icrii
$&$& Denumirea proiectului<
'cu speci.icarea *ncadrrii con.orm aneAelor la 3otr4rea Guvernului nr& 1156+778 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului(
$&+& Amplasamentul proiectuluiH, inclusiv vecint-ile i adresa obiectivului
>>>>>>>>>>>>
H !e va preci)a distan-a .a- de rani-e pentru proiectele men-ionate *n aneAa nr& I la Conven-ia
privind evaluarea impactului asupra mediului *n conteAt trans.rontier, adoptat la Espoo la +5
.ebruarie $88$, rati.icat prin Leea nr& ++6+77$&

$&0& Date de identi.icare a titularului6bene.iciarului proiectului6modi.icrii<
a( denumirea titularuluiB
b( adresa titularului, tele.on, .aA, adresa de e>mailB
c( repre)entan-i leali6*mputernici-i, cu date de identi.icareB
$&1& @ncadrarea *n planurile de urbanism6amena/are a teritoriului aprobate6adoptate i6sau alte
sc9eme6prorame
$&5& @ncadrarea *n alte activit-i eAistente 'dac este ca)ul(
$&2& =ilan-ul teritorial > supra.a-a total, supra.a-a construit 'cldiri, accese(, supra.a- spa-ii
ver)i, numr de locuri de parcare 'dac este ca)ul(

+& Descrierea sumar a proiectului
> !e va .ace o descriere sumar a proiectului i a lucrrilor necesare pentru reali)area acestuia&

0& Modul de asiurare a utilit-ilor
$& Alimentarea cu ap
+& Evacuarea apelor u)ate
0& Asiurarea apei te9noloice, dac este ca)ul

1& Asiurarea aentului termic
AneAe > piese desenate
Certi.icat de urbanism i planurile>aneA&

!emntura titularului
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


A#EFA +
la metodoloie

Antetul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului
#r& &&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&

Clasarea noti.icrii

Ca urmare a solicitrii depuse de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& pentru
'numele i adresa titularului(
proiectul &&&&&&&&&&&&&&&&& propus a .i amplasat *n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
'adresa amplasamentului(
*nreistrat la &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& cu
'autoritatea competent pentru protec-ia mediului(
nr& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& din data de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
> *n urma veri.icrii amplasamentului proiectului 'dup ca)(, a anali)rii documenta-iei
depuse, a locali)rii amplasamentului *n planul de urbanism i *n raport cu po)i-ia .a- de arii
prote/ate, )one>tampon, monumente ale naturii sau ar9eoloice, )one cu restric-ii de construit,
)ona costierB
> av4nd *n vedere c<
> proiectul propus nu intr sub inciden-a 3otr4rii Guvernului nr& 1156+778 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediuluiB
> proiectul propus nu intr sub inciden-a art& +: din Ordonan-a de uren- a Guvernului nr&
5?6+77? privind reimul ariilor naturale prote/ate, conservarea 9abitatelor naturale, a .lorei i
.aunei slbatice, cu modi.icrile i completrile ulterioare,
autoritatea competent pentru protec-ia mediului &&&&&&&&&&&&&&&&& decide<
Clasarea noti.icrii, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului i de evaluare adecvat&

Conductorul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'semntura i tampila(

Ge. serviciu,
&&&&&&&&&&&&&

@ntocmitA#EFA 0
la metodoloie

Antetul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului

Deci)ia de respinere a solicitrii acordului de mediu
#r& &&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&

Ca urmare a solicitrii depuse de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& pentru
'numele i adresa titularului(
proiectul &&&&&&&&&&&&&&&&& propus a .i amplasat *n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
'adresa amplasamentului(
*nreistrat la &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'autoritatea competent pentru protec-ia mediului(
cu nr& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& din data de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
> *n urma veri.icrii amplasamentului proiectului 'dup ca)(, a anali)rii documenta-iei
depuse, a locali)rii amplasamentului *n planul de urbanism i *n raport cu po)i-ia .a- de arii
prote/ate, )one>tampon, monumente ale naturii sau ar9eoloice, )one cu restric-ii de construit,
)ona costierB
> *n urma anali)ei solu-iilor alternative i6sau a motivelor imperative de interes public ma/or, a
msurilor compensatoriiB
> *n urma anali)rii raportului privind impactul asupra mediului i a raportului de securitate,
autoritatea competent pentru protec-ia mediului &&&&&&&&&&&&&&&&& decide<
%espinerea solicitrii acordului de mediu pentru proiectul &&&&&&&&&&&& &
Motivele care au stat la ba)a deci)iei sunt urmtoarele< 'Iusti.icarea se va .ace, de la ca) la
ca), *n .unc-ie de prevederile leislative pe care proiectul le *ncalc, cu luarea *n considerare a
modului de participare a publicului i preci)4nd cum au .ost luate *n considerare observa-iile
publicului pe parcursul procedurii, precum i *n .unc-ie de nerespectarea termenelor stabilite de
autoritatea competent pentru protec-ia mediului con.orm art& $5 alin& '+( i '0( din Ordonan-a de
uren- a Guvernului nr& $856+775 privind protec-ia mediului, aprobat cu modi.icri i
completri prin Leea nr& +526+772, cu modi.icrile i completrile ulterioare&(<
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Pre)enta deci)ie poate .i contestat *n con.ormitate cu prevederile 3otr4rii Guvernului nr&
1156+778 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului i ale
Leii contenciosului administrativ nr& 5516+771, cu modi.icrile i completrile ulterioare&

Conductorul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'semntura i tampila(
Ge. serviciu,
&&&&&&&&&&&&&
@ntocmit

A#EFA 1
la metodoloie

Antetul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului

Deci)ia etapei de evaluare ini-ial 'demararea procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului i6sau a evalurii adecvate(
#r& &&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&

Ca urmare a solicitrii depuse de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& pentru
'numele i adresa titularului(
proiectul &&&&&&&&&&&&&&&&& propus a .i amplasat *n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
'adresa amplasamentului(
*nreistrat la &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& cu
'autoritatea competent pentru protec-ia mediului(
nr& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6data &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
> *n urma veri.icrii amplasamentului proiectului 'dup ca)(, a anali)rii documenta-iei
depuse, a locali)rii amplasamentului *n planul de urbanism i *n raport cu po)i-ia .a- de arii
prote/ate, )one>tampon, monumente ale naturii sau ar9eoloice, )one cu restric-ii de construit,
)ona costierB
> av4nd *n vedere c<
> proiectul intr6nu intr sub inciden-a 3otr4rii Guvernului nr& 1156+778 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, .iind *ncadrat *n aneAa nr& &&&&&&,
la pct& &&&&&&&&B
> proiectul propus intr6nu intr sub inciden-a art& +: din Ordonan-a de uren- a Guvernului
nr& 5?6+77? privind reimul ariilor naturale prote/ate, conservarea 9abitatelor naturale, a .lorei i
.aunei slbatice, cu modi.icrile i completrile ulterioare, amplasamentul acestuia .iind situat
*n &&&&&&&&&&& '@n ca)ul *n care intr sub inciden-a art& +: se va preci)a aria natural prote/at de
interes comunitar i po)i-ia amplasamentului proiectului propus< *n interiorul sau *n vecintatea
acesteia&(,
autoritatea competent pentru protec-ia mediului &&&&&&&&&&&&&&&&& decide<
#ecesitatea declanrii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i6sau a procedurii
de evaluare adecvat pentru proiectul &&&&&&&&&&&&&&&&&& &
Autoritatea competent pentru derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
i6sau a procedurii de evaluare adecvate este &&&&&&&&&&&&&&&& '!e va completa numai *n ca)ul *n care
APM nu este autoritatea competent pentru derularea procedurii&(
Pentru continuarea procedurii titularul va depune<
a( memoriul de pre)entare, completat con.orm con-inutului>cadru prev)ut *n aneAa nr& 5 la
metodoloie i, dup ca), cu in.orma-iile solicitate con.orm 9idului metodoloic privind
evaluarea adecvat, precum i cu coordonatele eora.ice ale amplasamentului proiectului, care
vor .i pre)entate sub .orm de vector *n .ormat diital cu re.erin- eora.ic, *n sistem de
proiec-ie na-ional !tereo $8?7B
b( dovada ac9itrii tari.ului a.erent etapei de *ncadrare6de.inire a domeniului evalurii, dup
ca)&
'@n ca)ul proiectelor din aneAa nr& $ la 3otr4rea Guvernului nr& 1156+778 se va derula etapa
de *ncadrare pentru procedura de evaluare adecvat i se va trece direct la etapa de de.inire a
domeniului .r *ncasarea tari.ului etapei de *ncadrareB *n ca)ul proiectelor din aneAa nr& + la
3otr4rea Guvernului nr& 1156+778 sau a celor *n ca)ul crora autoritatea competent pentru
protec-ia mediului consider c au un poten-ial impact asupra mediului prin natura, dimensiunea
i locali)area lor, se va trece la etapa de *ncadrare&(

Conductorul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'semntura i tampila(

Ge. serviciu,
&&&&&&&&&&&&&
@ntocmit
A#EFA 5
la metodoloie

Con-inutul>cadru al memoriului de pre)entare

I& Denumirea proiectului<
II& Titular
> numele companieiB
> adresa potalB
> numrul de tele.on, de .aA i adresa de e>mail, adresa painii de internetB
> numele persoanelor de contact<
> director6manaer6administratorB
> responsabil pentru protec-ia mediului&
III& Descrierea proiectului<
> un re)umat al proiectuluiB
> /usti.icarea necesit-ii proiectuluiB
> plane repre)ent4nd limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice supra.a- de teren
solicitat pentru a .i .olosit temporar 'planuri de situa-ie i amplasamente(B
> .ormele .i)ice ale proiectului 'planuri, cldiri, alte structuri, materiale de construc-ie etc&(
!e pre)int elementele speci.ice caracteristice proiectului propus<
> pro.ilul i capacit-ile de produc-ieB
> descrierea instala-iei i a .luAurilor te9noloice eAistente pe amplasament 'dup ca)(B
> descrierea proceselor de produc-ie ale proiectului propus, *n .unc-ie de speci.icul investi-iei,
produse i subproduse ob-inute, mrimea, capacitateaB
> materiile prime, eneria i combustibilii utili)a-i, cu modul de asiurare a acestoraB
> racordarea la re-elele utilitare eAistente *n )onB
> descrierea lucrrilor de re.acere a amplasamentului *n )ona a.ectat de eAecu-ia investi-ieiB
> ci noi de acces sau sc9imbri ale celor eAistenteB
> resursele naturale .olosite *n construc-ie i .unc-ionareB
> metode .olosite *n construc-ieB
> planul de eAecu-ie, cuprin)4nd .a)a de construc-ie, punerea *n .unc-iune, eAploatare, re.acere
i .olosire ulterioarB
> rela-ia cu alte proiecte eAistente sau plani.icateB
> detalii privind alternativele care au .ost luate *n considerareB
> alte activit-i care pot aprea ca urmare a proiectului 'de eAemplu, eAtraerea de areate,
asiurarea unor noi surse de ap, surse sau linii de transport al eneriei, creterea numrului de
locuin-e, eliminarea apelor u)ate i a deeurilor(B
> alte autori)a-ii cerute pentru proiect&
Locali)area proiectului<
> distan-a .a- de rani-e pentru proiectele care cad sub inciden-a Conven-iei privind evaluarea
impactului asupra mediului *n conteAt trans.rontier, adoptat la Espoo la +5 .ebruarie $88$,
rati.icat prin Leea nr& ++6+77$B
> 9r-i, .otora.ii ale amplasamentului care pot o.eri in.orma-ii privind caracteristicile .i)ice
ale mediului, at4t naturale, c4t i arti.iciale i alte in.orma-ii privind<
> .olosin-ele actuale i plani.icate ale terenului at4t pe amplasament, c4t i pe )one adiacente
acestuiaB
> politici de )onare i de .olosire a terenuluiB
> arealele sensibileB
> detalii privind orice variant de amplasament care a .ost luat *n considerare&
Caracteristicile impactului poten-ial, *n msura *n care aceste in.orma-ii sunt disponibile
O scurt descriere a impactului poten-ial, cu luarea *n considerare a urmtorilor .actori<
> impactul asupra popula-iei, snt-ii umane, .aunei i .lorei, solului, .olosin-elor, bunurilor
materiale, calit-ii i reimului cantitativ al apei, calit-ii aerului, climei, )omotelor i
vibra-iilor, peisa/ului i mediului vi)ual, patrimoniului istoric i cultural i asupra interac-iunilor
dintre aceste elemente& #atura impactului 'adic impactul direct, indirect, secundar, cumulativ,
pe termen scurt, mediu i lun, permanent i temporar, po)itiv i neativ(B
> eAtinderea impactului ')ona eora.ic, numrul popula-iei69abitatelor6speciilor a.ectate(B
> manitudinea i compleAitatea impactuluiB
> probabilitatea impactuluiB
> durata, .recven-a i reversibilitatea impactuluiB
> msurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semni.icativ asupra mediuluiB
> natura trans.rontier a impactului&
IC& !urse de poluan-i i instala-ii pentru re-inerea, evacuarea i dispersia poluan-ilor *n mediu
$& Protec-ia calit-ii apelor<
> sursele de poluan-i pentru ape, locul de evacuare sau emisarulB
> sta-iile i instala-iile de epurare sau de preepurare a apelor u)ate prev)ute&
+& Protec-ia aerului<
> sursele de poluan-i pentru aer, poluan-iB
> instala-iile pentru re-inerea i dispersia poluan-ilor *n atmos.er&
0& Protec-ia *mpotriva )omotului i vibra-iilor<
> sursele de )omot i de vibra-iiB
> amena/rile i dotrile pentru protec-ia *mpotriva )omotului i vibra-iilor&
1& Protec-ia *mpotriva radia-iilor<
> sursele de radia-iiB
> amena/rile i dotrile pentru protec-ia *mpotriva radia-iilor&
5& Protec-ia solului i a subsolului<
> sursele de poluan-i pentru sol, subsol i ape .reaticeB
> lucrrile i dotrile pentru protec-ia solului i a subsolului&
2& Protec-ia ecosistemelor terestre i acvatice<
> identi.icarea arealelor sensibile ce pot .i a.ectate de proiectB
> lucrrile, dotrile i msurile pentru protec-ia biodiversit-ii, monumentelor naturii i ariilor
prote/ate&
?& Protec-ia ae)rilor umane i a altor obiective de interes public<
> identi.icarea obiectivelor de interes public, distan-a .a- de ae)rile umane, respectiv .a- de
monumente istorice i de ar9itectur, alte )one asupra crora eAist instituit un reim de
restric-ie, )one de interes tradi-ional etc&B
> lucrrile, dotrile i msurile pentru protec-ia ae)rilor umane i a obiectivelor prote/ate
i6sau de interes public&
:& Gospodrirea deeurilor enerate pe amplasament<
> tipurile i cantit-ile de deeuri de orice natur re)ultateB
> modul de ospodrire a deeurilor&
8& Gospodrirea substan-elor i preparatelor c9imice periculoase<
> substan-ele i preparatele c9imice periculoase utili)ate i6sau produseB
> modul de ospodrire a substan-elor i preparatelor c9imice periculoase i asiurarea
condi-iilor de protec-ie a .actorilor de mediu i a snt-ii popula-iei&
C& Prevederi pentru monitori)area mediului<
> dotri i msuri prev)ute pentru controlul emisiilor de poluan-i *n mediu&
CI& Iusti.icarea *ncadrrii proiectului, dup ca), *n prevederile altor acte normative na-ionale
care transpun leisla-ia comunitar 'IPPC, !ECE!O, COC, LCP, Directiva>cadru ap, Directiva>
cadru aer, Directiva>cadru a deeurilor etc&(
CII& Lucrri necesare orani)rii de antier<
> descrierea lucrrilor necesare orani)rii de antierB
> locali)area orani)rii de antierB
> descrierea impactului asupra mediului a lucrrilor orani)rii de antierB
> surse de poluan-i i instala-ii pentru re-inerea, evacuarea i dispersia poluan-ilor *n mediu *n
timpul orani)rii de antierB
> dotri i msuri prev)ute pentru controlul emisiilor de poluan-i *n mediu&
CIII& Lucrri de re.acere a amplasamentului la .inali)area investi-iei, *n ca) de accidente i6sau
la *ncetarea activit-ii, *n msura *n care aceste in.orma-ii sunt disponibile<
> lucrrile propuse pentru re.acerea amplasamentului la .inali)area investi-iei, *n ca) de
accidente i6sau la *ncetarea activit-iiB
> aspecte re.eritoare la prevenirea i modul de rspuns pentru ca)uri de poluri accidentaleB
> aspecte re.eritoare la *nc9iderea6de)a.ectarea6demolarea instala-ieiB
> modalit-i de re.acere a strii ini-iale6reabilitare *n vederea utili)rii ulterioare a terenului&
IF& AneAe > piese desenate
$& Planul de *ncadrare *n )on a obiectivului i planul de situa-ie, cu modul de plani.icare a
utili)rii supra.e-elor
Eormele .i)ice ale proiectului 'planuri, cldiri, alte structuri, materiale de construc-ie etc&(
Plane repre)ent4nd limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice supra.a- de teren
solicitat pentru a .i .olosit temporar 'planuri de situa-ie i amplasamente(
+& !c9emele>.luA pentru<
> procesul te9noloic i .a)ele activit-ii, cu instala-iile de depoluare&
0& Alte piese desenate, stabilite de autoritatea public pentru protec-ia mediului&
F& Pentru proiectele pentru care *n etapa de evaluare ini-ial autoritatea competent pentru
protec-ia mediului a decis necesitatea demarrii procedurii de evaluare adecvat, memoriul va .i
completat cu<
a( descrierea succint a proiectului i distan-a .a- de aria natural prote/at de interes
comunitar, precum i coordonatele eora.ice '!tereo ?7( ale amplasamentului proiectului&
Aceste coordonate vor .i pre)entate sub .orm de vector *n .ormat diital cu re.erin- eora.ic,
*n sistem de proiec-ie na-ional !tereo $8?7 sau de un tabel *n .ormat electronic con-in4nd
coordonatele conturului 'F, J( *n sistem de proiec-ie na-ional !tereo $8?7B
b( numele i codul ariei naturale prote/ate de interes comunitarB
c( pre)en-a i e.ectivele6supra.e-ele acoperite de specii i 9abitate de interes comunitar *n )ona
proiectuluiB
d( se va preci)a dac proiectul propus nu are letur direct cu sau nu este necesar pentru
manaementul conservrii ariei naturale prote/ate de interes comunitarB
e( se va estima impactul poten-ial al proiectului asupra speciilor i 9abitatelor din aria natural
prote/at de interes comunitarB
.( alte in.orma-ii prev)ute *n 9idul metodoloic privind evaluarea adecvat&

!emntura i tampila
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
A#EFA 2
la metodoloie

Antetul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului

P%OCE!>CE%=AL
de veri.icare a amplasamentului
#r& &&&&&& din &&&&&&&&& 'data(

@ntocmit la &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *n pre)en-a &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
I& Date de identi.icare i locali)are
$& Titular proiect< &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+& Adresa< &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
0& Tele.on6EaA< &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
II& Descrierea amplasamentului i a vecint-ilor acestuia<
$& Amplasament< &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+& Cecint-i< &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
0& Alte activit-i des.urate *n )ona amplasamentului< &&&&&&&&&&&&&&&&&&
III& %eceptori sensibili, )one cu reim special de protec-ie, arii naturale prote/ate de interes
comunitar, restric-ii &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
IC& Identi.icarea publicului>-int 'poten-ial interesat(
C& Posibilit-i de asiurare a utilit-ilor i descrierea impactului poten-ial asupra mediului,
dup ca), datorat asiurrii utilit-ilor
$& Alimentarea cu ap< &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+& Evacuarea apelor u)ate< &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
0& !istemul de *ncl)ire< &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1& Gospodrirea deeurilor< &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
CI& Conclu)ii
CII& Persoana de contact6responsabil pentru protec-ia mediului din partea titularului de
proiect
CIII& !emnatari
%epre)entantul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului
#umele &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
!emntura &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
%epre)entantul titularului de proiect
#umele &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
!emntura &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
A#EFA ?
la metodoloie

Anun- public privind depunerea solicitrii de emitere a acordului de mediu 'autoritatea
competent pentru protec-ia mediului(

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& anun- publicul
'autoritatea competent pentru protec-ia mediului(
interesat asupra depunerii solicitrii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, propus a .i amplasat
'denumirea proiectului(
*n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, titular &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
'adresa amplasamentului(
In.orma-iile privind proiectul propus pot .i consultate la sediul autorit-ii competente pentru
protec-ia mediului &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'adresa(
i la sediul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *n )ilele
'denumirea titularului i adresa(
de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, *ntre orele &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
Observa-iile publicului se primesc )ilnic la sediul autorit-ii competente pentru protec-ia
mediului &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &

Data a.irii anun-ului pe site
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A#EFA :
la metodoloie

Anun- public privind depunerea solicitrii de emitere a acordului de mediu 'titularul
proiectului(

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& anun- publicul
'titularul proiectului(
interesat asupra depunerii solicitrii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
'denumirea proiectului(
propus a .i amplasat *n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'adresa amplasamentului(
In.orma-iile privind proiectul propus pot .i consultate la sediul autorit-ii competente pentru
protec-ia mediului &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'adresa(
i la sediul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, *n )ilele de &&&&&&&&,
'denumirea titularului i adresa(
*ntre orele &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
Observa-iile publicului se primesc )ilnic la sediul autorit-ii competente pentru protec-ia
mediului &&&&&&&&&&&&& &
A#EFA 8
la metodoloie

Antetul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului

DECIKIA ETAPEI DE @#CAD%A%EH$(
#r& &&&&&&&& din &&&&&&&

H$( Deci)ia se utili)ea) pentru toate proiectele indi.erent de sursa de .inan-are&

Ca urmare a solicitrii de emitere a acordului de mediu adresate de
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'denumirea titularului(
cu sediul *n municipiul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, str& &&&&&&&&&&&&&&&&
'oraul, comuna, satul(
nr& &&&, sectorul6/ude-ul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, *nreistrat la &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& cu
nr& &&&& din &&&&&&&&&,
'autoritatea competent pentru protec-ia mediului(
*n ba)a 3otr4rii Guvernului nr& 1156+778 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice i private asupra mediului i a Ordonan-ei de uren- a Guvernului nr& 5?6+77? privind
reimul ariilor naturale prote/ate, conservarea 9abitatelor naturale, a .lorei i .aunei slbatice, cu
modi.icrile i completrile ulterioare,
autoritatea competent pentru protec-ia mediului &&&&&&&&&&&&&&& decide, ca urmare a consultrilor
des.urate *n cadrul edin-ei6edin-elor Comisiei de Anali) Te9nic 'dup ca)( din data
de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, c proiectul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& propus a .i amplasat
'denumirea proiectului(
*n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& se supune6nu se supune evalurii impactului
'adresa amplasamentului(
asupra mediului i se supune6nu se supune evalurii adecvate&
Iusti.icarea pre)entei deci)ii<
I& Motivele care au stat la ba)a lurii deci)iei etapei de *ncadrare *n procedura de evaluare a
impactului asupra mediului sunt urmtoarele<
a( proiectul se *ncadrea) *n prevederile 3otr4rii Guvernului nr& 1156+778, aneAa nr& &&&&&&&,
pct& &&&&&B
b( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&B
c( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
'!e va /usti.ica *n con.ormitate cu criteriile din aneAa nr& 0 la 3otr4rea Guvernului nr&
1156+778&(
II& Motivele care au stat la ba)a lurii deci)iei etapei de *ncadrare *n procedura de evaluare
adecvat sunt urmtoarele<
a( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&B
b( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&B
c( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
'!e va /usti.ica *n con.ormitate cu prevederile 9idului metodoloic privind evaluarea
adecvat&(
Condi-iile de reali)are a proiectului 'se aplic pentru proiectele pentru care autoritatea
competent pentru protec-ia mediului a decis c nu este necesar parcurerea procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului i evaluarea adecvat(<
a( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&B
b( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&B
c( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
Proiectul propus nu necesit parcurerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvat
'se aplic pentru proiectele pentru care autoritatea competent pentru protec-ia mediului a decis
c nu este necesar parcurerea procedurii de evaluare adecvat(&
Pre)enta deci)ie poate .i contestat *n con.ormitate cu prevederile 3otr4rii Guvernului nr&
1156+778 i ale Leii contenciosului administrativ nr& 5516+771, cu modi.icrile i completrile
ulterioare&

Conductorul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'semntura i tampila(

Ge. serviciu,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

@ntocmit
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
A#EFA $7
la metodoloie

Anun- public privind deci)ia etapei de *ncadrare 'autoritatea competent pentru protec-ia
mediului(

Autoritatea competent pentru protec-ia mediului &&&&&&&&&&&&&&&&&&& anun- publicul interesat asupra
lurii deci)iei etapei de *ncadrare &&&&&&&&&&&&&&&, *n cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediuluiH( i6sau de evaluare adecvat, pentru proiectul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, propus a .i
amplasat *n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, titular &&&&&&&&&&&&& &
'adresa amplasamentului(
$& Proiectul deci)iei de *ncadrare i motivele care o .undamentea) pot .i consultate la sediul
autorit-ii competente pentru protec-ia mediului &&&&&&&& din &&&&&&&&&&&&&&&&&&, *n )ilele de &&&&&&&&&&&&&&&&,
*ntre orele &&&&&&&&&&,
'adresa(
precum i la urmtoarea adres de internet 'paina de internet a autorit-ii competente pentru
protec-ia mediului( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
Publicul interesat poate *nainta comentarii6observa-ii la proiectul deci)iei de *ncadrare p4n la
data de &&&&&&&&&&&&&& '*n termen de : de )ile de la data a.irii anun-ului(&
+& Publicul interesat poate depune propuneri *n ceea ce privete con-inutul raportului privind
impactul asupra mediului la sediul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului &&&&&&&&&&&&&&&&&,
precum i la urmtoarea adres de e>mail &&&&&&&&&&&&&&&&, p4n la data de &&&&&&&&&&&& '*n termen de $0 )ile
de la data a.irii anun-ului(&

Data a.irii anun-ului pe site
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

>>>>>>>>>>>>
H( !e va men-iona dac se derulea) i procedura privind evaluarea impactului asupra
mediului *n conteAt trans.rontier, pentru proiectul *n cau)&


A#EFA $$
la metodoloie

Anun- public privind deci)ia etapei de *ncadrare 'titularul proiectului(

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, titular al proiectului &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
'denumirea titularului(
anun- publicul interesat asupra lurii deci)iei etapei de *ncadrare de ctre
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&< &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
'autoritatea competent pentru protec-ia mediului(
*n cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediuluiH( i de evaluare adecvat, pentru
proiectul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, propus a .i amplasat *n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
'adresa amplasamentului(
$& Proiectul deci)iei de *ncadrare i motivele care o .undamentea) pot .i consultate la sediul
autorit-ii competente pentru protec-ia mediului &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
din &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
'adresa(
*n )ilele de &&&&&&&&&&, *ntre orele &&&&&&&, precum i la urmtoarea adres de
internet &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
'paina de internet a autorit-ii competente pentru protec-ia mediului(

>>>>>>>>>>>>
H( !e va men-iona dac se derulea) i procedura privind evaluarea impactului asupra
mediului *n conteAt trans.rontier, pentru proiectul *n cau)&

Publicul interesat poate *nainta comentarii6observa-ii la proiectul deci)iei de *ncadrare *n
termen de 5 )ile de la data publicrii pre)entului anun-, p4n la data
de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
+& Publicul interesat poate depune propuneri *n ceea ce privete con-inutul raportului privind
impactul asupra mediului la sediul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
precum i la urmtoarea adres de e>mail &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, *n termen de $7 )ile de la data
publicrii pre)entului anun-, p4n la data de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &A#EFA $+
la metodoloie

Anun- public privind de)baterea public 'titularul proiectului(

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& anun- publicul interesat asupra
'titularul proiectului(
depunerii raportului privind impactul asupra mediuluiH(, care interea) conclu)iile studiului de
evaluare adecvat 'dup ca)(, i a raportului de securitate 'dup ca)( pentru
proiectul&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
'denumirea proiectului(
propus a .i amplasat *n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Tipul deci)iei posibile luate de
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'autoritatea competent pentru protec-ia mediului(
poate .i emiterea sau respinerea acordului de mediu&
%aportul '%apoartele( poate 'pot( .i consultat'e( la sediul autorit-ii competente pentru
protec-ia mediului &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, &&&&&&&&&&&&&&&&&,
'adresa(
i la sediul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
'denumirea titularului i adresa(
*n )ilele de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, *ntre orele &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
Documentul'ele( men-ionat'e( este 'sunt( disponibil'e( i la urmtoarea'ele( adres'e( de
internet &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
De)baterea public a raportului privind impactul asupra mediului i a raportului de securitate
'dup ca)( va avea loc la &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, *n
'adresa(
data de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, *ncep4nd cu orele &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
Publicul interesat poate transmite *n scris comentarii6opinii6observa-ii privind documentele
men-ionate la sediul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului &&&&&&&, &&&&&&&&&&&, p4n la data
de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
'adresa( 'data de)baterii publice(

>>>>>>>>>>>>
H( !e va men-iona dac se derulea) i procedura privind evaluarea impactului asupra
mediului *n conteAt trans.rontier, pentru proiectul *n cau)&
A#EFA $0
la metodoloie

Anun- public privind de)baterea public 'autoritatea competent pentru protec-ia mediului(

Autoritatea competent pentru protec-ia mediului &&&&&&&&&& anun- publicul interesat asupra
depunerii raportului privind impactul asupra mediuluiH(, care interea) conclu)iile studiului de
evaluare adecvat 'dup ca)(, i a raportului de securitate 'dup ca)( pentru
proiectul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, propus a .i amplasat *n &&&&&&&&&&&&&, titular &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
Tipul deci)iei posibile luate de
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'autoritatea competent pentru protec-ia mediului(
poate .i emiterea sau respinerea acordului de mediu&
%aportul '%apoartele( poate 'pot( .i consultat'e( la sediul autorit-ii competente pentru
protec-ia mediului &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, i la
sediul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
'adresa( 'denumirea titularului i adresa(
*n )ilele de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, *ntre orele &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
Documentul'ele( men-ionat'e( este 'sunt( disponibil'e( i la urmtoarea'ele( adres'e( de
internet &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
De)baterea public a raportului privind impactul asupra mediului i a raportului de securitate
'dup ca)( va avea loc la &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, *n
'adresa(
data de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, *ncep4nd cu orele &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
Publicul interesat poate transmite *n scris comentarii6opinii6observa-ii privind documentele
men-ionate la sediul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului &&&&&&&&&&, &&&&&&&&&&&, p4n la data
de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
'adresa( 'data de)baterii publice(

Data a.irii anun-ului pe site
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

>>>>>>>>>>>>
H( !e va men-iona dac se derulea) i procedura privind evaluarea impactului asupra
mediului *n conteAt trans.rontier, pentru proiectul *n cau)&

A#EFA $1
la metodoloie

Eormularul privind comentariile6propunerile6observa-iile publicului interesat la raportul
privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvat 'dup ca)(, raportul de securitate
'dup ca)(

La *naintarea opiniilor6comentariilor6observa-iilor privind rapoartele men-ionate membrii
publicului interesat sunt oblia-i s *i declare numele, prenumele, adresa, adresa potei
electronice, dup ca)& Autoritatea competent pentru protec-ia mediului consemnea)
opiniile6comentariile6observa-iile publicului interesat *ntr>un .ormular con.orm modelului
pre)entat mai /os&

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
L
M#r& M #umele i prenumele M Adresa MData primiriiM Con-inutul pe scurtM
Mcrt &M MAdresa de e>mailM M al observa-iilor M
M M M 'dup ca)( M M M
MLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M $& M M M M M
MLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M +&M M M M M
MLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M n&M M M M M
MLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMA#EFA $5
la metodoloie

Eormularul pentru pre)entarea solu-iilor de re)olvare a problemelor semnalate de publicul
interesat
Titularul proiectului pre)int solu-ii de re)olvare a problemelor semnalate de public, .olosind
.ormularul pre)entat mai /os&

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
L
M#r& M #umele i M #r& de M Opiniile6 M !olu-ia de M
Mcrt&M prenumele M identi.icare M Comentariile6 M re)olvare M
M M membrilor M *n .ormularul M Observa-iile M propus de M
M M publicului M prev)ut *n M .ormulate M titularul M
M M interesat M aneAa nr& $1 M M proiectului M
MLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M M M M M M
MLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M M M M M M
MLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM

A#EFA $2
la metodoloie

Anun- public privind emiterea acordului de mediu6respinerea solicitrii acordului de mediu
'titularul proiectului(

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& anun- publicul interesat
'titularul(
asupra deci)iei de emitere a acordului de mediu6respinere a solicitrii acordului de mediu
pentru proiectul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& amplasat *n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
Proiectul acordului de mediu6deci)ia de respinere i in.orma-iile relevante pentru luarea
deci)iei pot .i consultate la sediul autorit-ii competente pentru protec-ia
mediului &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, *n )ilele de &&&&&&&&&&&&&&&&&&,
'adresa(
*ntre orele &&&&&&&&&&&&&&&, precum i la urmtoarea adres de internet 'a autorit-ii competente
pentru protec-ia mediului( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
Observa-iile6contesta-iile publicului se primesc la sediul autorit-ii competente pentru protec-ia
mediului &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
'adresa(
p4n la data de &&&&&&&&&& '*n termen de : )ile de la data a.irii anun-ului(&

Data a.irii anun-ului pe site
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
A#EFA $?
la metodoloie

Anun- public privind emiterea acordului de mediu6respinerea solicitrii acordului de mediu
'autoritatea competent pentru protec-ia mediului(

Autoritatea competent pentru protec-ia mediului &&&&&&&&&&&&&&&&&&& anun- publicul interesat asupra
deci)iei de emitere a acordului de mediu6respinere a solicitrii acordului de mediu pentru
proiectul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& amplasat *n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, titular &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
Proiectul acordului de mediu6deci)ia de respinere i in.orma-iile relevante pentru luarea
deci)iei pot .i consultate la sediul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului &&&&&&&&&&&&& *n
)ilele de &&&&&&&&, *ntre orele &&&&&&&&&,
'adresa(
precum i la urmtoarea adres de internet &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
Observa-iile6contesta-iile publicului se primesc la sediul autorit-ii competente pentru protec-ia
mediului &&&&&&&&&&&&&&&&&&&, *n termen de 5 )ile
'adresa(
de la data publicrii pre)entului anun-, p4n la data de &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &A#EFA $:
la metodoloie

Con-inutul>cadru al acordului de mediu
Antetul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului
ACO%D DE MEDIU
#r& &&&& din &&&&&&&&&&&&

Ca urmare a cererii adresate de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, cu sediul *n municipiul 'oraul, comuna,
satul( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, str& &&&&&&&&&&&&& nr& &&&&, sectorul6/ude-ul &&&&&&&&&&&&&&&&, *nreistrat la &&&&&&&&&&&&&&&&&
'autoritatea competent pentru protec-ia mediului( cu nr& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& din &&&&&&&&&&&&&&&&&, *n ba)a
Ordonan-ei de uren- a Guvernului nr& $856+775 privind protec-ia mediului, aprobat cu
modi.icri i completri prin Leea nr& +256+772, cu modi.icrile i completrile ulterioare, a
3otr4rii Guvernului nr& 1156+778 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i
private asupra mediului i a Ordonan-ei de uren- a Guvernului nr& 5?6+77? privind reimul
ariilor naturale prote/ate, conservarea 9abitatelor naturale, a .lorei i .aunei slbatice, cu
modi.icrile i completrile ulterioare, dup ca), se emite<

ACO%D DE MEDIU
pentru proiectul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'numele proiectului(
din str& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& nr& &&&&, localitatea 'oraul, comuna, satul( &&&&&&&&&&&&&&,
sectorul6/ude-ul &&&&&&&&&&&&& 'adresa amplasamentului( *n scopul stabilirii condi-iilor i a msurilor
pentru protec-ia mediului care trebuie respectate pentru reali)area proiectului
care prevede<
I& Descrierea proiectului, lucrrile prev)ute de proiect, inclusiv instala-iile i ec9ipamentele
II& Motivele i considerentele care au stat la ba)a emiterii acordului, printre altele i *n letur
cu calitatea i conclu)iile6recomandrile raportului privind impactul asupra mediului i ale
participrii publicului
'de eAemplu<
> proiectul se resete *n planul6proramul6strateia &&&&&&&&&&&&&&&&&&& adoptat'( de ctre o
autoritate public i a .ost supus unei proceduri de evaluare de mediu con.orm 3otr4rii
Guvernului nr& $&7?26+771 privind stabilirea procedurii de reali)are a evalurii de mediu pentru
planuri i prorame, care transpune Directiva Parlamentului European i a Consiliului din +?
iunie +77$ privind evaluarea e.ectelor anumitor planuri i prorame asupra mediului
+77$61+6CEB
> motivele6criteriile pe ba)a crora s>a ales alternativa, inclusiv te9noloic i de amplasamentB
> *ncadrarea *n =AT, =%EE, dup ca)B
> respectarea cerin-elor comunitare transpuse *n leisla-ia na-ionalB
> cum rspunde6respect obiectivele de protec-ia mediului din )on pe aer, ap, sol etc&B
> compatibilitatea cu obiectivele de protec-ie a siturilor #atura +777, dup ca)B
> luarea *n considerare a impactului direct, indirect i cumulat cu al celorlalte activit-i
eAistente *n )on etc&(&
III& Msuri pentru prevenirea, reducerea i, unde este posibil, compensarea e.ectelor neative
semni.icative asupra mediului<
a( msuri *n timpul reali)rii proiectului 'se vor preci)a pentru< ap, aer, sol, subsol,
biodiversitate6arii naturale, )omot, vibra-ii, radia-ii, deeuri, risc pentru sntate, peisa/,
patrimoniu cultural i istoric, resurse naturale etc&( i e.ectul implementrii acestoraB
b( msuri *n timpul eAploatrii i e.ectul implementrii acestoraB
c( msuri pentru *nc9idere6demolare6de)a.ectare i reabilitarea terenului *n vederea utili)rii
ulterioare, precum i e.ectul implementrii acestora&
De asemenea, pentru proiectele pentru care s>a luat deci)ia c pot avea impact semni.icativ
asupra interit-ii ariilor naturale prote/ate de interes comunitar, se preci)ea) msuri
corespun)toare cel pu-in uneia dintre urmtoarele situa-ii '*n .unc-ie de stadiul *n care s>a
.inali)at evaluarea adecvat(<
> msurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale prote/ate de interes
comunitar, condi-iile i modul6calendarul de implementare a acestoraB
> solu-ia alternativ care re)ult din evaluarea adecvat pentru care se emite acordul de mediu
i msurile de reducere sau eliminare a impactului, a.erente acesteiaB
> msurile compensatorii aprobate6acceptate de autoritatea competent pentru protec-ia
mediului, condi-iile i modul6calendarul de implementare a acestoraB
> considerentele privind sntatea sau siuran-a public ori consecin-ele bene.ice de
importan- ma/or pentru mediu, care /usti.ic necesitatea reali)rii proiectului propus, pentru
ariile naturale prote/ate de interes comunitar ce adpostesc un tip de 9abitat natural prioritar
i6sau o specie slbatic prioritar de interes comunitarB
> alte motivele imperative de interes public ma/or asupra crora s>a ob-inut punctul de vedere
al Comisiei Europene, care /usti.ic necesitatea reali)rii proiectului&
IC& Condi-ii care trebuie respectate
$& @n timpul reali)rii proiectului<
a( condi-ii de ordin te9nic cerute prin prevederile actelor normative speci.ice 'rom4neti sau
comunitare(, dup ca) 'de eAemplu, cerin-ele te9nice leale de construire a unui depo)it de
deeuri(B
b( condi-ii de ordin te9nic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care
interea) conclu)iile evalurii adecvate, dup ca) 'de eAemplu, rosimea eomembranei de
impermeabili)are, ne.ramentarea 9abitatului etc&(B
c( condi-iile necesare a .i *ndeplinite *n timpul orani)rii de antier 'de eAemplu, inter)icerea
amplasrii orani)rii de antier *n vecintatea ariilor naturale prote/ate etc&(&
d( planul de monitori)are a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmea) a .i
monitori)ate, a periodicit-ii, a parametrilor i a amplasamentului ales pentru monitori)area
.iecrui .actor&
+& @n timpul eAploatrii<
a( condi-iile necesare a .i *ndeplinite *n .unc-ie de prevederile actelor normative speci.iceB
b( condi-ii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerin-ele
leisla-iei comunitare speci.ice, dup ca)B
c( pentru instala-iile care intr sub inciden-a leisla-iei privind prevenirea i controlul interat
al polurii<
> nivelurile de emisie asociate celor mai bune te9nici disponibile aplicabile, pentru poluan-ii
care pot .i emii *n cantit-i semni.icative, sau, dup ca), parametrii ori msuri te9nice
ec9ivalenteB
> prevederi pentru limitarea e.ectelor polurii la lun distan- sau trans.rontier, dup ca)B
d( respectarea normelor impuse prin leisla-ia speci.ic din domeniul calit-ii aerului,
manaementul apei, manaementul deeurilor, )omot, protec-ia naturiiB
e( planul de monitori)are a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmea) a .i
monitori)ate, a periodicit-ii, a parametrilor i a amplasamentului ales pentru monitori)area
.iecrui .actor&
0& @n timpul *nc9iderii, de)a.ectrii, re.acerii mediului i post*nc9idere<
a( condi-iile necesare a .i *ndeplinite la *nc9idere6de)a.ectare6demolareB
b( condi-ii pentru re.acerea strii ini-iale6reabilitare *n vederea utili)rii ulterioare a terenuluiB
c( planul de monitori)are a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmea) a .i
monitori)ate, a periodicit-ii, a parametrilor i a amplasamentului ales pentru monitori)area
.iecrui .actor&
C& In.orma-ii cu privire la procesul de participare a publicului *n procedura derulat<
> c4nd i cum a .ost in.ormat publicul, pe etape ale procedurii derulateB
> c4nd i cum a participat publicul interesat la procesul deci)ional privind proiectulB
> cum au .ost luate *n considerare propunerile6observa-iile /usti.icate ale publicului interesatB
> dac s>au solicitat completri6revi)uiri ale raportului privind impactul asupra mediului i
dac acestea au .ost puse la dispo)i-ia publicului interesat&
@n ca)ul *n care proiectul su.er modi.icri, titularul este obliat s noti.ice *n scris autoritatea
public pentru protec-ia mediului emitent asupra acestor modi.icri&
Pre)entul acord de mediu este valabil pe toat perioada punerii *n aplicare a proiectului&
#erespectarea prevederilor pre)entului acord atrae suspendarea i anularea acestuia, dup
ca)&
Pre)entul acord poate .i contestat *n con.ormitate cu prevederile 3otr4rii Guvernului nr&
1156+778 i ale Leii contenciosului administrativ nr& 5516+771, cu modi.icrile i completrile
ulterioare&

Conductorul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'semntura i tampila(

Ge. serviciu,
&&&&&&&&&&&&&

@ntocmit

A#EFA $8
la metodoloie

Con-inutul>cadru al avi)ului #atura +777

Antetul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului

ACIK #ATU%A +777
#r& &&&& din &&&&&&&&&

Ca urmare a !olicitrii nr& &&&&6&&&&&&&&&&&&& din partea &&&&&&&&&&&&&&&, cu sediul *n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
str& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& nr& &&&&, sectorul6/ude-ul &&&&&&&&&&&&&&&&, *n urma anali)rii documentelor transmise
i *n ba)a prevederilor art& +: din Ordonan-a de uren- a Guvernului nr& 5?6+77? privind
reimul ariilor naturale prote/ate, conservarea 9abitatelor naturale, a .lorei i .aunei slbatice, cu
modi.icrile i completrile ulterioare, se emite

ACIK #ATU%A +777

pentru proiectul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&, situat *n /ude-ul6/ude-ele &&&&&&&&&
'numele proiectului(
pentru solu-ia alternativ acceptat, c4nd este ca)ul, cu urmtoarele condi-ii<
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
!e speci.ic<
> msurile de reducere a impactului sau, dup ca), msurile compensatorii, modalitatea i
calendarul de implementare al acestoraB
> motivele imperative de interes public ma/or care /usti.ic emiterea pre)entului avi), dup
ca)&
Pre)entul avi) este valabil de la data emiterii, pe toat perioada de valabilitate a proiectului, *n
ca)ul *n care nu intervin modi.icri ale acestuia&
Pre)entul avi) poate .i contestat *n con.ormitate cu prevederile Leii contenciosului
administrativ nr& 5516+771, cu modi.icrile i completrile ulterioare&

Conductorul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'semntura i tampila(

Ge. serviciu de specialitate,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

@ntocmit


A#EFA +7
la metodoloie

#oti.icarea modi.icrilor proiectului con.orm art& ++ din 3otr4rea Guvernului nr& 1156+778
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului

Antetul titularului

Ctre
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'autoritatea competent pentru protec-ia mediului(
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
'titularul(
cu sediul *n municipiul 'oraul, comuna, satul( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, str& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& nr& &&&&,
sectorul6/ude-ul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, titular al proiectului &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& pentru care a .ost emis
deci)ia etapei de *ncadrare6acordul de mediu6avi)ul #atura +777 nr& &&&&&&&&&& din &&&&&&&&&&&& noti.ic
asupra modi.icrilor care au survenit *n datele proiectului care 'data( au stat la ba)a emiterii
deci)iei Aen-iei pentru Protec-ia Mediului &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
'autoritatea pentru protec-ia mediului emitent(
*naintea6dup emiterea aprobrii de de)voltare&
Modi.icrile aduse proiectului sunt urmtoarele<
a( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
b( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
c( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

!emntura repre)entantului titularului i tampila
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
A#EFA +$
la metodoloie

Anun- public privind emiterea actului de relementare revi)uit6deci)ia de respinere a
solicitrii de revi)uire 'autoritatea competent pentru protec-ia mediului(

Autoritatea competent pentru protec-ia mediului &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& anun- publicul interesat
asupra deci)iei de emitere a deci)iei etapei de *ncadrare6acordului de mediu6avi)ului #atura +777
sau, dup ca), a deci)iei de respinere a solicitrii de revi)uire pentru proiectul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
amplasat *n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, titular &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Deci)ia autorit-ii de mediu, precum i in.orma-iile relevante pentru luarea deci)iei pot .i
consultate la sediul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului &&&&&&&&&&&&&&& i la
sediul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
'adresa( 'denumirea titularului, adresa(
*n )ilele de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&, *ntre orele &&&&&&&&&&&&&&&&&&, precum i la urmtoarea'ele( adres'e( de
internet &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Observa-iile6contesta-iile publicului se primesc la sediul autorit-ii competente pentru protec-ia
mediului &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
'adresa(
p4n la data de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'*n termen de $0 )ile de la a.iare(

Data a.irii anun-ului pe site
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A#EFA ++
la metodoloie

Anun- public privind emiterea actului de relementare revi)uit6deci)ia de respinere a
solicitrii de revi)uire 'titularul proiectului(
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'titularul(
anun- publicul interesat asupra deci)iei de emitere a deci)iei etapei de *ncadrare6acordului de
mediu6avi)ului #atura +777 sau, dup ca), a deci)iei de respinere a solicitrii de revi)uire
pentru proiectul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& amplasat *n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
Deci)ia autorit-ii de mediu, precum i in.orma-iile relevante pentru luarea deci)iei pot .i
consultate la sediul autorit-ii competente pentru protec-ia mediului &&&&&&&&&&&&&&&& i la
sediul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
'adresa( 'denumirea titularului, adresa(
*n )ilele de &&&&&&&&&&&&&&&&&, *ntre orele &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, precum i la urmtoarea'ele( adres'e( de
internet &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
Observa-iile6contesta-iile publicului se primesc la sediul autorit-ii competente pentru protec-ia
mediului &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
'adresa(
*n termen de $7 )ile de la publicare, p4n la data de &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &