Sunteți pe pagina 1din 9

GRUPUL SCOLAR MACIN

P R O I E C T D I D A C T I C
DATA: 28.05-2010
CLASA: a IX-a
PROPUNTOR: Prof. BISCA DOINA
OBIECTUL Mo!"# 5- ELEMENTE DE BA$ PENTRU OB%INEREA PRODUSELOR
TEXTILE
SUBIECTUL Cara&'(r)*')&)#( +a,)-)#( r(&')#)-)) !( 'r)&o'a' &" !o". fo-'"r)
TIPUL.LECTIE: Pr(!ar(- /-0.1ar(-(0a#"ar(/
PO$I%IA LEC%IEI 2N MODUL:
U-)'a'(a !( /-0.1ar( - 17. Producerea tricoturilor pe maini rectilinii de tricotat
a3 Co+4('(-'( *4(&)f)&( 5!)- 4ro6ra+a3:
17.2. Descrie mecanismele i dispozitivele comune mainilor rectilinii de tricotat
17.3. Tricoteaz pe maina rectilinie manual mecanizat
17.4. Asiur calitatea tricotului produs pe maina rectilinie manual - mecanizat
73 O7)(&')0( o4(ra1)o-a#(:
1. !a descrie operatiile procesului te"noloic de tricotare .
2.!a clasi#ice mainile de tricotat
. 3. !a $denti#ice oranelor de #ormare a oc"iurilor i a pr%ilor lor componente.
4. !a numeasca mecanismele masinii de tricotat
8ORME DE ORGANI$ARE
a& a &o-1)-"'"r)#or: modular' interatoare' interdisciplinar
(& a a&')0)'.1)): #rontal' individual' )n rupuri mici
TIPURI DE INTERAC%IUNI : pro#esor-elev' elev- pro#esor* elev-elev*
TIPURI9 8ORME9STRATEGII :I INSTRUMENTE DE E;ALUARE
: oral i scris' individual i )n rup'
RESURSE:
a3 4(!a6o6)&( 5+('o!( ,) 4ro&(!((3: conversa%ia' e+plica%ia'pro(lematizarea'
demonstra%ia' e+erci%iul' metode interactive-dez(aterea tip ,-etoda ciorc"inelui. activitatea pe
rupe constituite )n #unc%ie de tema dez(aterii'
73+a'(r)a#( : #ie de lucru individuale i pe rupe' te+te-suport su( #orm de proiec%ie'
/D-uri' videoproiector'
*4(&)f)&( !)*&)4#)-() 0 0 -manual cls. .IX. 1d.2!/A3 43$5T
.6ucuresti-2778
A"'or)-3omita Tilea 9upascu...'.9iana $uonac ' -arinela :vac.
' /amelia ;ara' <lorentina;asilescu' $uliana -arinescu
&3 7)7#)o6raf)&(:
+('o!)&(: Managementul activitii didactice.
Eficien i calitate, autor -ariana Draomir*

Mo!"#( !( for+ar( !)- &a!r"# 4ro)(&'"#") Dezvoltarea pro#esionala a cadrelor didactice prin
activitati de mentorat.
-1- 4redare invatare interactiva si centrata pe elev
-2-/unoasterea elevilor
-3- 1valuarea continua a elevilor
-4- <olosirea T$/'in procesul de predare invatare
!3 '(+4ora#(: 50 +)-"'(

D E S 8 : U R A R E A L E C % I E I
1TA4191 91/=$1$ 26. 31!>3!1 432/1D>3A91 1;A9>A31
?metode'
instrumente'
indicatori&
de con%inut de
timp
#orme de
oranizare
metode i
procedee
mi@loace
didactice
1. Ca4'ar(a
a'(-1)()
< !e scriu pe ta(l 3 cuvinte
anaramate i se cere elevilor s
deduc tema care urmeaz a #i
dez(tut prin dezlearea
anaramelor0 !$-A5A '
/2T3$TAT.
D1
Amin $ndividual-
#rontal
/onversatia
!parerea
"etii-dez"etul
Ta(la
creta
-
Autoevaluare
2. A-"-1ar(a
o7)(&')0(#or
21.24 <1.succesiunea operatiilor
procesului te"noloic de tricotare
2. /lasi#icarea mainilor rectilinii
de tricotat
3. $denti#icarea oranelor de
#ormare a oc"iurilor i a pr%ilor lor
componente.
4. 1numerarea mecanismelor
masinilor de tricotat
2min $ndividual-
#rontal
discutia
=. D)r)>ar(a
)-0a'ar))
a3Prezentarea
coninutului ce
urmeaz a fi
predat,

() prelegere
interactiva
2.21
< Cara&'(r)*')&)#(9 +a,)-)#(
r(&')#)-)) !( 'r)&o'a' &" !o".
fo-'"r)
Prezentarea unui material cu
titlul- MASINI DE !I"#A
-om.1. 2(iectivele lec%iei vor #i
atinse prin adresarea unor
)ntre(ri re#eritoare la 0B
cateoria de tricoturi dupa
structura si materie prima
B <azele procesului te"noloic
17mi
n
$ndividual-
#rontal
e+plica%ia
demonstra%ia
conversatia
euristica
<ise de
documentare
'/D-uri'
calculator

de tricotare
B tipuri de masini de tricotat*
B orane de #ormare ale
oc"iurilor
B parti componente ale masinilor
de tricotat
c&.activitate
individuala.
2.23 !ta(ilirea mecanismelor la
masinile de tricotat pe care se
o(tin tricoturi de (atatura si
tricoturi din urzeala
Amin $ndividuala 2(servatia
individuala
<ise de
documentare
'#ise de lucru
oral'
#rontal i
individual
d) organizarea
pentru activitatea de
grup-
2.28 <- )mpr%irea elevilor pe rupe de
lucru*
- prezentarea materialului
didactic?de lucru&*
- aleerea liderului de rup*
- )mpr%irea responsa(ilit%ilor )n
cadrul rupului*
-/ompletarea #iselor
-prezentarea #iselor de lucru
17m
in
$n ec"ipa ,metoda
ciorc"inelui.
conversa%ia'
e+plica%ia'
pro(lematizare
a
<ise de
documentare
'#ise de lucru
oral'
#rontal i
individual
4& <eed(acC prin
raportarea la
o(iectivele propuse
ini%ial' cu solicitarea
elevilor
2.24 < <iecarea rup' prin liderul
ales' )i va prezenta materialul
realizat' pro#esorului care le
noteaz la ta(l )ntr-un ciorc"ine
#r a le comenta sau @udeca.!e
va #ace si aprecieri din partea
celorlalte ec"ipe.
Amin <rontal-in
ec"ipe
- 4r(?)-'.
produsele
realizate i
rapoartele de
lucru )n #a%a
/lasei i
modereaz
discu%iile )ntre
elevi.
e+plica%ia
demonstra%ia
pro(lematizare
a
e+erci%iul
<isa de
lucru
realizata
oral'
#rontal i
individual
5) 2(tinerea
per#ormantelor
Demonstrarea cunostintelor
do(andite prin rezolvarea #iselor
de lucru si a #isei de evaluare
A min conversa%ia <isa de
evaluare
realizat
1valuare
scrisa

8&Asiurarea
reten%iei i
trans#erul de
cunotin%e
2.2 <Tema pentru acasa .3ealizati
un eseu cu titlul 0 /aracteristicele
masinilor de tricotat .
3min conversa%ia
7& Dnc"eierea
lec%iei
!istematizarea cunotin%elor
pentru identi#icarea oranelor de
#ormarea a oc"iurilor si a
mecanismelor masinilor de
tricotat.
conversa%ia 2ranizatoru
l ra#ic

M5-ELEMENTE DE OBTINERE A PRODUSELOR TEXTILE
CL-IXC
U-)'a'(a !( /-0.1ar( - 17. Producerea tricoturilor pe maini rectilinii de tricotat
Fisa de documentare
A.OPERATIILE TE@NOLOGICE ALE PROCESULUI TE@NOLOGIC DE TRICOTARE
3eceptia #irelor
6o(inarea
>rzirea
Tricotarea
/ontrolul si repasarea
<inisarea
con#ectionarea
B. ORGANE DE 8ORMARE A OC@IURILOR
1. 2rane principale
a.ace
(.conducatoare de #ir
c.prese
d.platine
2. 2rane au+iliare
a.impinatori
(.selectori
c. conducatori de ace
C. MASINI DE TRICOTAT-C#a*)f)&ar(
1.D"4. -"+.r"# fo-'"r)#or
-maini de tricotat cu o #ontur
-maini de tricotat cu dou #onturi
-maini de tricotat cu trei #onturi
2.D"4. !(*')-a1)a 4ro!"*(#or
-)m(rcminte e+terioar
--nui

-6ti
-len@erie de corp
-articole ortopedice
-articole te"nice
=.D"4. ')4"# !( a&1)o-ar(
-cu ac%ionare manual
-cu ac%ionare electromecanic
A.D"4. 6ra!"# !( a"'o+a')?ar(
-maini semiautomate
-maini automate
-maini manuale
5.D"4. *(-*"# !( !(4#a*ar(
-deplasare )n dou sensuri
-deplasare )ntr-un sinur sens
DBBMECANISME SI DISPO$ITI;E LA MASINILE DE TRICOTAT
-ecanism de #ormare a oc"iurilor-Ansam(lul de mecanisme care transmit micri sincronizate oranelor productoare de oc"iuri )n
vederea #ormrii oc"iurilor dup un anumit procedeu de tricotare
-ecanism de actionare.
-ecanism de comanda
-ecanism de traere si colectare a tricotului
-ecanism desenator
. -ecanism de opErire automata
-ecanism de inustare si larire a tricotului

FI DE LUCRU
METODA Ciorchinele
METODA C)or&C)-(#( o metod de (rainstormin neliniar care stimuleaz sirea cone+iunilor dintre idei i care presupune
urmtoarele etape00
1. !e scrie un cuvFnt sau o tem ?care urmeaz a #i cercetat& )n mi@locul ta(lei sau a #oii de "Frtie*
2. !e noteaz toate ideile' sintamele sau cunotin%ele care v vin )n minte )n letur cu tema
respectiv )n @urul acestuia' trFndu-se linii )ntre acestea i cuvFntul ini%ial*
3. 4e msur ce se scriu cuvinte' idei noi' se tra linii )ntre toate ideile care par a #i conectate*
4. Activitatea se oprete cFnd se epuizeaz toate ideile sau cFnd s-a atins limita de timp acordat.
1tapele pot #i precedate de (rainstormin )n rupuri mici sau )n perec"i. Dn acest #el' se )m(o%esc i se sintetizeaz cunotin%ele.
3ezultatele rupurilor se comunic pro#esorului care le noteaz la ta(l )ntr-un ciorc"ine
#r a le comenta sau @udeca.
Dn etapa #inal a lec%iei' ciorc"inele poate #i reoranizat utilizFndu-se anumite concepte supraordonate site de elevi sau de
pro#esor.
GR.1.S'a7)#)1) *"&&(*)"-(a #o6)&. a fa?(#or #a 4ro&(*"# '(C-o#o6)& !( 'r)&o'ar(
GR.2.C#a*)f)&a') 'r)&o'"r)#(
GR.=. C#a*)f)&a') +a*)-)#( !( 'r)&o'a'
GR.A.Pr(?(-'a') or6a-(#( !( for+ar( a#( o&C)"r)#or
GR.5. E-"+(ra') +(&a-)*+(#( +a*)-)#or !( 'r)&o'a'

M5-ELEMENTE DE OBTINERE A PRODUSELOR TEXTILE
U-)'a'(a !( /-0.1ar( - 17. Producerea tricoturilor pe maini rectilinii de tricotat
CL-IXC
Nume..
Data..
Fisa de ea!ua"e
$./ompletati spatiile li(ere cu cuvintele potrivite0 37p
1. Tricotarea reprezinta totalitatea operatiilor GGGaG.la care sunt supuse G(GG in scopu o(tinerii tricotului.
2. 1tapele procesului de tricotare sunt''''receptia..''H''''''urzirea''''?d&GGcontrolul si repasareaiG?e&GG.si GG.#....
$$..5otati enunturile urmatoare cu A daca considerati ca este adevarat si cu < daca considerati ca este #als. 37p
1. 2peratia de receptie consta in veri#icarea cantitativa si calitativa a materiei prime.
2. 2peratia de urzire este speci#ica o(tinerii tricoturilor din (atatura.
3. Acele sunt orane principale de #ormare a oc"iurilor
4. !electoarele sunt orane au+iliare de #ormare a oc"iurilor
A. -asina rectilinie are doua #onturi
$$$. 3ealizati un eseu structurat cu titlu '-A!$5$ D1 T3$/2TAT urmarind urmatoarele puncte

1. 4artile componente ale masinilor de tricotat
2. 2rane de #ormare a oc"iurilor. Desenati un ac cu partile componente
3. -ecanisme ale masinilor de tricotat

BAREM DE CORECTARE
. a-me#a$i#e. %-&i"e. #.%'%i$a"ea d-t"i#'ta"ea e.-&i$isa"ea. &.-#'$&e#ti'$a"ea
5()*+,-(
II..-A. /-F. ,-F. 0-A. 5-A.
*()5+,-(
III. Pe$t"u &ie#a"e su%(u$#t t"atat #'"e#t se a#'"da .-(
Pe$t"u "as(u$s i$#'"e#t sau !i(sa se a#'"da -(u$#te.

S-ar putea să vă placă și