Sunteți pe pagina 1din 6

RosuConstantinGeorge

A.F.IA
Farmaciacucircuitdeschis
Farmaciadecircuitdeschis(comunitar)esteunitateasanitar
careasigurasistenainambulatoriuapopulaieicumedicamente,
produseigienicocosmetice,dispozitivemedicale,plantemedicinalei
produsedinplantemedicinale,suplimentealimentareiincareseexecut
prescripiimagistraleioficinale.Medicamenteledeuzveterinarpotfi
deinuteincondiiilelegii.
Eliberareamedicamentelorctrepopulaiesefacenumaicu
amnuntuliesteinterzisautoservirea.
Farmaciapoateeliberamedicamenteidispozitivemedicalepe
condicideaparatpentrudispensaremedicaledeintreprindere,colarei
dincluburisportive.
Programulfarmaciei
Programuldefuncionareafarmacieiinzilelelucrtoarevafistabilitde
farmacistulefalfarmacieiincadrulintervaluluicuprinsintreorele
7,00/8,00i20,00/21,00,infunciedevolumulactivitiiideincadrarea
cupersonaldespecialitate.
Inzilelenelucrtoareidesrbtorilegaleprogramulfarmacieivafi
stabilitdeefulfarmacieidecomunacordcucolegiulfarmacitilor
judeean,respectivalmunicipiuluiBucureti,dupungraficbinestabilit,
astfelincitinfunciedemrimealocalitiisfieasiguratasistenacu
medicamenteinmodcorespunztor.
Farmaciacaunitatesanitardeinterespublic,trebuiesasigure
asistenacumedicamenteipetimpulnopii,inintervalulcuprinsintre
orele20,007,00,respectiv21,008,00.
Programuldepermanenpetimpulnopiivafistabilitdeeful
farmacieidecomunacordcucolegiulfarmacitilorjudeean,respectival
municipiuluiBucureti,ivatrebuisfiemeninutpeoperioadde
minimum6luni.
Petoatperioadadefuncionareafarmaciei,inclusivintimpulnopii,
activitateasevadesfurainprezenafarmacistului.
Programulfarmaciilorpermanentevaficomunicatorganelor
administraieipublicelocaleivafipublicatinmassmedia,pentru
informareapopulaiei.
Programultuturorfarmaciilorvafiafiatlalocvizibilivaficomunicat
DirecieigeneralefarmaceuticedincadrulMinisteruluiSntiiiFamiliei.
Personalulfarmaciei
Infarmacieiidesfoaractivitatea,pebazaautorizaieideliber
practic,personaluldespecialitatecompusdin:
farmaciti
farmacitispecialiti
farmacitiprimari
farmacitirezideni
doctorifarmaciti
asistenidefarmacie
asisteniprincipalidefarmacie.
Farmaciaestecondusdefarmacistulefcaredesemneaziun
inlocuitoralsupeperioadeleabseneisaledinfarmacie.
Farmacitiirezidenisaustudeniinfarmacieiasisteniidefarmacie
aflaiinstagiudepracticpotdesfuraactivitateinfarmaciesub
indrumareafarmacitilorspecialitisauprimari.
Inafarapersonaluluidespecialitateinfarmaciepotlucraurmtoarele
categoriidepersonal:
contabili
programatori,casieri
ingrijitorietc.
Incadrareacufarmacitiiasistenidefarmaciesefaceastfelincits
seasigurefuncionareacorespunztoareafarmacieipedurata
programuluideclaraticorelatcuvolumuldeactivitate.
Personaluldespecialitatevafiangajatpebazdecontractdemunc,
inregistratlacamerademunc,saudealteformedeangajareprevzute
delege.
Activitateapersonaluluiangajatinfarmaciesevadesfuraconform
fieipostului,intocmitpotrivitpregtiriiprofesionaledectre
farmacistulefisemnatdefiecareangajat.
Localulfarmaciei
Localulfarmacieitrebuiesfieamplasatpestrziaccesibile,laparterul
cldirilorincomplexeledesntate,dacnupoatefiamplasatlaparter,
acestapoatefisituatnumailaetajul1.
Incldirileincareseaflilocuinafarmacistuluifarmaciavaficomplet
separatdeaceasta.
Esteinterzisamplasareafarmacieiinbarcidelemn,aluminiu,garaje
iinapartamentecudestinaiedelocuin.Localulfarmacieivaaveao
suprafautildeminimum50m2,excluzinddinaceastsuprafaholurile
igrupurilesociale.
Localulfarmacieiinmediulurbanvaaveaurmtoareleincperi:
a)oficinaesteincpereaincareareaccespubliculiincareseface
eliberareaproduselorprevzutelaart.1
oficinaareosuprafademinimum16m2
oficinacuprindeunspaiudestinatdiscuieiconfidenialecu
pacientul
dotareacumobiliervacuprindemesedeoficin,dulapuriirafturi
destinatepstrriiproduselorprevzutelaart.1
b)recepturaesteincpereaincaresepreparprescripiile
magistraleinaceastincpereareaccesnumaipersonaluldespecialitate
carelucreazinfarmaciedotareacumobiliertrebuiescuprindmese
dereceptur,dulapurispecialepentrusubstanetoxice,stupefiante,
psihotropeiprecursori(SeparandaiVenena)idulapuripentru
pstrareasubstanelorfarmaceuticerecepturavafidotatcuveselicu
aparaturdemsur,necesarepentrupreparareareetelormagistrale
aparaturavafiverificatmetrologicanualsauorideciteoriestenevoie
c)laboratorulesteincpereaincaresepreparproduseleoficinale
elaborateconformFarmacopeiiRomineinvigoareinaceastincperese
vaamenajaimasadeanaliz
laboratorulvafidotatcusursdeappotabil,gaze,canalizare
dotareacumobiliervacuprindemesedelaborator,dulapuriirafturi
destinatepstrriidiviziunilor,ambalajelordeuzfarmaceuticiveselei
folositeinfarmacie
laboratorulvafidotatcuveseliaparaturdemsur,necesare
pentrupreparareaproduseloroficinale.
Incazulincarespaiuldestinatrecepturiiestesuficientdemare,se
poateorganizailaboratorulinaceeaiincpere
d)echipamentuldestinatobineriiapeidistilatesevaamplasain
receptursauinlaborator.
Incazulincarelocalitateanuareapcurentsaucalitateaapei
potabilenuestecorespunztoare,farmaciapoateachiziionaapdistilat
delaounitateautorizatdeMinisterulSntii,carevafiinsoitde
documentecaresatestecalitateaacesteia
e)depozitulesteincpereaincaresestocheaziseasigur
conservareamedicamentelor,aproduselorigienicocosmeticeia
dispozitivelormedicale.Separatsevororganizaspaiidestinatedepozitrii
substanelorfarmaceutice,substanelorinflamabileiaambalajelordeuz
farmaceutic:
depozitulvafidotatcuunsistemdeasigurareatemperaturiiia
umiditiinecesareconservriiproduselorprevzutelaart.1
dotareacumobiliervacuprinderafturimetalicesaudinaltmaterial
uorlavabilirezistentlafoc,palei,dacestecazul,idulapuri
depozitulvafidotatcufrigiderpentrupstrareamedicamentelor
careimpuncondiiidepstrarespeciale
depozitulvacuprindespaiisaudulapuridestinatepstrrii
produselortoxice,stupefianteipsihotrope,amenajateconformlegislaiei
specifice
f)grupulsocialvacuprindevestiar,spltoritoalet
g)biroulfarmacistuluief.
Incperilefarmacieivorfiastfelamplasateincitsexistelegturi
funcionaleintreele,iarceledestinatepreparriireetelormagistralei
oficinale,celedestinatepreparriiapeidistilate,precumialegrupului
socialvoraveapereiiacoperiicumaterialelavabile,iarpardoselilevorfi
acoperitecumozaic,gresiesaulinoleum.
Inmediulruralfarmaciavafiamplasatincldiriadecvate,laparter,de
preferinlingsauincldiriledestinatedispensarelormedicale.Dotarea
farmacieicumobilier,aparaturiveselvafilafelcuceaafarmacieidin
mediulurban,iarlocalulvacuprindeurmtoareleincperi:
a)oficina
b)recepturalaborator
c)depozit
d)grupsanitar.
Pentruetapadeinfiintareauneifarmacii,trebuieavuteinvederein
specialreguliledebunapracticaprivindorganizareaspatiuluisidotarea
farmacieisireguliledebunapracticaprivindfarmacistulsipersonalul
farmacieicuprinseinO.M.S.nr.1552/2004.Astfel,casiregulidebuna
practicaprivindorganizareaspatiuluisidotareafarmaciei,O.M.S.nr.
1552/2004prevedeobligativitateacalocalulfarmacieisafieamplasatin
asafelincatsaasigureaccesibilitateatuturorpacientilorpotentiali,inclusiv
apersoanelorinvarsta,cucopiisaucuhandicap,farmaciilesaaibaun
spatiusuficientdestinatactivitatiidepreparare,iarperetii,pardosealasi
dulapurilesafieacoperitecumaterialeusorlavabile.Deasemenea,actul
normativimpunecaregularespectareaunorconditiideiluminare,
temperaturasideumiditateinfarmacie,caresaraspundacerintelorde
conservareimpusepentrumedicamentesaucelelalteproduseeliberate
defarmacie.
Pentrusituatiaincareofarmaciedoresteca,inactivitateapecareo
vadesfasura,saincheiecontractdefurnizaredeserviciicuCasa
JudeteanadeAsigurarideSanatate,aceastaunitatefarmaceuticava
trebuisarespectenistestandardepentruacreditare,standarde
reglementateprinDecizianr.252/2003aCaseiNationaledeAsiguraride
Sanatate.Acreditareafarmaciilorserealizeazadecatrecomisiilejudetene
deacreditareafarmaciilorcaresuntinfiintateinbazadecizieicomunea
presedinteluiCaseiNationaledeAsigurarideSanatate,apresedintelui
ColegiuluiMedicilordinRomania,apresedinteluiColegiuluiFarmacistilor
dinRomaniasiapresedinteluiOrdinuluiAsistentilorMedicalidinRomania.
inprocesuldeacreditareafarmaciilorintrnumaifarmaciilecare
funcioneazincircuitdeschisicaresuntorganizatecasocieti
comercialeconformLegiinr.31/1990privindsocietilecomerciale,
republicatinMonitorulOficialalRominiei,Parteanr.I,nr.33din29
ianuarie1998,cumodificrileicompletrileulterioare.Farmaciiledin
mediulurbansaurural,organizatecapunctedelucrualesocietilor
comercialefarmaceutice,seacrediteazcaoricefarmacieconform
aceloraistandardeiaceleiaimetodologii.
Puncteledelucrualeuneifarmacii,organizateconformart.14alin.(4)
i(5)dinanexanr.1laOrdinulministruluisntiiifamilieinr.626/2001
pentruaprobareaNormelorprivindinfiinareaiautorizareaunitilor
farmaceutice,precumiaCondiiilordeorganizareifuncionarea
acestora,inmediulrural,inlocalitileizolate,dectreceamaiapropiat
farmacieautorizaticaresedesfiineazdacseinregistreazoalt
farmacieinlocalitatearespectiv,nuintrinprocesuldeacreditare.
Acestepunctedelucrucarenusuntfarmaciipoteliberamedicamentecu
ifrcontribuiepersonal,dacfarmaciacarearepuncteledelucruin
mediulruralesteacreditat.Localitileizolatedinmediulruralsunt
nominalizatedectrecasadeasigurridesntatejudeeanidirecia
desntatepublicjudeean,potrivitreglementrilorinvigoare.
Acreditareafarmacieisefacedectrecomisiilejudeenedeacreditarea
farmaciilor,respectivComisiadeAcreditareaFarmaciiloraMunicipiului
Bucureti,infunciedejudeulincareseaflfarmacia.
Bibliografie:Internet,Av.StanciuMihai

S-ar putea să vă placă și