Sunteți pe pagina 1din 3

MEMORIU TEHNIC

ZID DE SPRIJIN DE GREUTATE


n prezentul proiect am dimensionat un zid de sprijin de reutate pentru
sus!inerea unui "ersant de p#m$nt %
Solutia te&nica aleasa este zid de sprijin cu ele"atie din zidarie de piatra %
Pentru e'ecutarea (undatiei sa (olosit )eton ciclipian *+,, % Ele"atia este realizata
din zidarie din piatra )ruta cu mortar de ciment% Sistemul de drenare se constituie
dintr-un strad de zidarie uscada din piatra )ruta neeli"a si un strat de )alast nisipos
% Pentru scurerea apei se (olosesc tu)uri P"c .++,mm %
E"aluarea actiunii impinerii pamantului s-a realizat utilizand teoria
/oulom)%
Predimensionarea zidului s-a e'ecutat in con(ormitate cu cataloul IPTANA
con(orm plansei numarul 01,1-+2%
Se (ac "eri(icari la 3unecare4 /apacitate Portanta a terenului4 Rasturnare4 si
Sectiuni Periculoase respectand Eurocod-ul 5 6SR EN +115-+74 si cazul de
proiectare /%P% +%2
E'ecutarea lucr8rilor de )etonare poate 9ncepe numai dup8 ce s-a "eri(icat
9ndeplinirea urm8toarelor conditii:
- sunt realizate m8surile pre8titoare4 sunt apro"izionate si "eri(icate
materialele necesare 6areate4 ciment4 piese 9nlo)ate4 etc%7 si sunt 9n stare de
(unctionare utilajele si dot8rile necesare;
- au (ost receptionate calitati" lucr8rile de s8p8turi4 co(raje;
- supra(etele de )eton turnat anterior si 9nt8rit nu prezint8 zone necompactate
sau areate si au ruozitatea necesar8 asiur8rii unei )une le8turi 9ntre cele dou8
)etoane;
- nu se 9ntre"ede posi)ilitatea inter"entiei unor conditii climatice ne(a"ora)ile
6er4 ploi a)undente4 (urtun84 etc%7;
- supra(etele de )eton care "in 9n contact cu )etonul proasp8t au (ost tratate
con(orm proiectului;
Respectarea acestor conditii se "a consemna 9ntr-un act care "a (iapro)at de
*ene(iciar4 prin intermediul reprezentantului sau leal in santier.
Durata de punere 9n oper8 a )etonului se "a 9ncadra 9n pre"ederile
normati"ului NE,+2-11%
3a turnarea )etonului se "a respecta urm8toarele reuli enerale:
- co(rajele de lemn4 )etonul "ec&i sau zid8riile4 care "or "eni 9n contact cu
)etonul proasp8t4 "or (i udate cu ap8 cu 2%%%%< ore 9nainte si imediat 9nainte de
turnare4 iar apa r8mas8 9n deni"el8ri se "a e"acua;
- din mijlocul de transport )etonul se "a desc8rca 9n )ene4 pompe4 )enzi
transportoare4 j&ea)uri sau direct 9n lucrare;
- dac8 )etonul adus la locul de punere 9n lucrare nu se 9ncadreaz8 9n limitele
de lucra)ilitate admise sau prezint8 sere8ri "a (i re(uzat4 (iind interzis8 punerea
lui 9n lucrare; se admite 9m)un8t8tirea lucra)ilit8tii numai prin (olosirea unui aditi"
superplasti(iant4 dar cu acordul *ene(iciarului;
- 9n8ltimea de c8dere li)er8 a )etonului nu "a dep8si < m% pentru elementele
cu l8time ma'% de + m%4 respecti" +4= m% 9n8ltime pentru celelalte cazuri4 inclusi"
elementele de supra(at8 de tip plac8;
- )etonul se "a r8sp$ndi uni(orm 9n lunul elementului4 urm8rinduse
realizarea de straturi orizontale de ma'imum =, cm% 9n8ltime;
- se "a urm8ri comportarea si mentinerea pozitiei initiale a co(rajelor si
sustinerea acestora4 lu$ndu-se m8suri imediate de remediere 9n cazul constat8rii
unor deplas8ri sau ced8ri;
- )etonarea se "a (ace continuu p$n8 la rosturile de lucru pre"8zute 9n proiect;
- 9n cazul c$nd s-a produs o 9ntrerupere de )etonare mai mare de 2 ore4
reluarea turn8rii este permis8 numai dup8 pre8tirea supra(etei rostului si cu acordul
*ene(icarului.
/ompactarea mecanic8 a )etonului se (ace prin "i)rare% Se admite
compactarea manual8 6cu mai4 "erele4 sipci sau prin cioc8nire co(raj7 numai 9n
cazuri accidentale de 9ntrerupere a (unction8rii "i)ratorului 6de(ectiune sau
9ntrerupere de curent74 caz 9n care )etonarea tre)uie s8 continuie p$n8 la pozitia
corespunz8toare unui rost%
3a e'ecutie se "or respecta pre"ederile cap% > din normati"ul NE,+2-11%
re(eritoare la compactarea )etonului%
Pentru a se asiura conditii (a"ora)ile de 9nt8rire si a reduce de(ormatiile din
contractie se "a asiura mentinerea umidit8tii )etonului protej$nd supra(etele li)ere
prin:
- acoperirea cu materiale de protectie;
- stropirea periodic8 cu ap8;
- aplicarea de pelicule de protectie%
Protectia "a (i 9ndep8rtat8 dup8 minimum 5 zile numai dac8 9ntre temperatura
supra(etei )etonului si cea a mediului nu este o di(erent8 mai mare de +2? /% Pe
timp ploios supra(etele de )eton proasp8t se "or acoperi cu prelate sau (olii de
polietilen84 at$t timp c$t prin c8derea precipitatiilor e'ist8 pericolul antren8rii pastei
de ciment%Deco(rarea se "a (ace numai dup8 ce )etonul a c8p8tat rezistenta necesar8
cu respectarea termenelor minime recomandate la cap% >4 ta)elele >%+4 >%2 si >%< din
normati"ul / +0,-@>%
A)aterile ma'ime admisi)ile la e'ecutarea lucr8rilor de )eton si )eton armat
se "or 9ncadra 9n pre"ederile cuprinse 9n Ane'a A%< din normati"ul / +0,-@>%
Pe tot timpul e'ecu!iei lucr#rilor4 zona de lucru se "a marca cu parape!i de
semnalizare Bi dirijare a cirrcula!iei4 asiur$ndu-se "izi)ilitatea at$t ziua4 c$t Bi
noaptea4 cu mijloace corespunz#toare%
Se "or respecta pre"ederile din normati"ele 9n "ioare pri"ind semnalizarea
lucr#rilor de drumuri Bi normele de protec!ie a muncii%
Semnat%
Iua Ci&ail