Sunteți pe pagina 1din 50

CUPRINS

CAPITOLUL I. CONSIDERA II INTRODUCTIVE ..............................................................................................2


1.1.Dispute terminologice.....................................................................................................................................2
1.2. Aspecte priin! c"!rul norm"ti #i c"re reglemente"$% "ctiit%&ile !in !omeniul "'"cerilor........................(
1.(.Aspecte !e !rept pen"l m"teri"l .....................................................................................................................)
1.(.1.In'r"c&iunile pre%$ute *n Lege" nr.(1+1,,-. repu/lic"t%.........................................................................)
1.).Aspecte !e !rept comp"r"t............................................................................................................................1-
1.0. Aspecte !e !rept procesu"l pen"l.................................................................................................................11
CAPITOLUL II. SCURTA PRIVIRE ASUPRA 1ODALIT2 ILOR CURENTE DE S2V3R IRE A
IN4RAC IUNILOR 5N DO1ENIUL A4ACERILOR ..........................................................................................10
2.1.1o!"lit"ti speci'ice mo!ului !e oper"re *n in'r"c&iuni !in !omeniul "'"cerilor...........................................10
2.1.1. 4olosire" unui nume '"ls ......................................................................................................................16
2.1.2.5nsu#ire" unei c"lit%&i '"lse ....................................................................................................................16
2.1.(.Pre$ent"re" unui *nscris ictimei ...........................................................................................................16
2.1.).Escroc7erii prin *nscen"re .....................................................................................................................18
2.2.0.Aspecte !esprinse !in pr"ctic" 9u!ici"r% rom:n%...................................................................................1,
CAPITOLUL III. CADRUL 1ETODOTOLO;IC ;ENERAL AL INVESTI;A<IEI PENALE IN DO1ENIUL
A4ACERILOR........................................................................................................................................................28
(.1.1o!"lit%&i !e oper"re *n '"pte *nru!ite cu escroc7eri" .................................................................................28
(.2. C"!rul meto!otologic gener"l "l inestig"&iei pen"le in !omeniul "'"cerilor .............................................2,
(.2.1.Su/linieri priin! speci'icul inestig"&iei pen"le...................................................................................2,
(.2.2.Direc&ii meto!ologice "le inestig"&iei...................................................................................................2,
(.2.(.Cuno"stere" c"!rului norm"ti *n !omeniu............................................................................................(-
(.2.).Cuno"stere" speci'icului "ctiit%&ii economico='in"nci"re.....................................................................(-
(.2.0.St"/ilire" e>"ct% " '"ptelor #i *mpre9ur%rilor c"u$ei...............................................................................(1
CAPITOLUL IV. PARTICULARITATI IN INVESTI;AREA CRI1INALISTICA A UNOR IN4RACTIUNI
4INANCIAR=?ANCAR.........................................................................................................................................(2
).1.C"!rul gener"l "l reglement%rii.....................................................................................................................(2
).2.Princip"lele "specte ce se urm%resc cu oc"$i" inerstig"&iei pen"le.............................................................((
).(.Imp"ctul "supr" eolutiei crimin"lit"tii !in "cest !omeniu...........................................................................()
).).St"!iul "ctu"l "l com/"terii crimin"lit%&ii 'in"nci"r=/"nc"re .......................................................................()
).0. Tipuri !e sisteme /"nc"re. @ su/ter"ne A *nt:lnite *n crimin"lit"te" 'in"nci"r=/"nc"r%...............................(0
).0.1. Scurt% c"r"cteri$"re...............................................................................................................................(0
).0.2.Sistemul @ 7"B"ll" A..............................................................................................................................(0
).0.(.Imp"ctul "supr" eolu&iei crimin"lit%&ii !in "cest !omeniu....................................................................(8
).0.) St"!iul "ctu"l "l com/"terii crimin"lit"tii 'in"nci"r /"nc"re..................................................................(,
).0.0. Curispru!en&%.........................................................................................................................................)-
CONCLUDII...........................................................................................................................................................)8
?I?LIO;RA4IE.....................................................................................................................................................0-
1
CAPITOLUL I. CONSIDERA II INTRODUCTIVE
1.1.Dispute terminologice
1
Stu!iul EDREPTUL A4ACERILORF *ncepe cu o controers% !e terminologie. Un
timp *n!elung"t m"teri" " 'ost !enumit% DREPT CO1ERCIAL.
Denumire" !e !rept comerci"l pune *n ei!en&% '"ptul c" este or/" !e o reglement"re
9uri!ic%. m"i e>"ct un "ns"m/lu !e norme 9uri!ice priin! comer&ul.
Pentru " !etermin" *ns%. o/iectul !reptului comerci"l este neces"r s" preci$%m
no&iune" !e @ comer& A.
5n sens etimologic e>presi" !e comer& proine !in l"tinescul @ comercium A Go
9u>t"punere " cuintelor @ cum A #i @ mer> A cee" ce *nse"mn% @ cu m"r'" AH. Deci comer&ul
*nse"mn% oper"&iuni cu m"r'".
5n sens economic. comer&ul se !e'ine#te c" 'iin! "ce" "ctiit"te ":n! c" scop
sc7im/ul prin "ce"st" circul"&i" /unurilor !e l" pro!uc%tor l" consum"tor.
Denumire" !e DREPT CO1ERCIAL nu " 'ost consi!er"t% s"tis'"c"to"re pentru
"ce"st" m"terie. nu prie" comer&ul propriu=$is. "!ic% interpunere" in circul"&ie " /unurilor *n
"lori. ci #i "ctiit%&i in!ustri"le. De "cee" se "pele"$% #i l" !enumire" DREPT AL
A4ACERILOR. Controers" pe "ce"st" tem" ne'iin! *nc% *nc7ei"t%. unii "utori utili$:n!
"m/ele no&iuni G 4r. Lemeurier IPrincipes et pr"tiJue !e !roit commerci"l.!roit !es "''"ires.
1
V"sile P%tule". Corneliu Turi"nu. Curs rezumat de drept al afacerilor, E!. Script". ?ucuresti 1,,)
2
P"ris 1,K0H ori "ltern"ti GI.;ugon =Droit !es "''"ires. tome 1G!roit commerci"l gener"l et
societes H P"ris 1,,- H.
Potriit opiniei !omin"nte. !reptul "'"cerilor "re un !omeniu m"i intins !ec:t !reptul
comerci"l. cuprin$:n! #i "specte !e Drept pu/lic Ginteren&i" st"tului *n economieH. !e Drept
'isc"l. !e Drept "l muncii #i c7i"r !e Drept ciil Gprotec&i" consum"torilorH !eo"rece
pro/lemele pe c"re le ri!ic" gestiune" *ntreprin!erilor sunt tot m"i comple>e .
Din perspecti" inestig"&iei crimin"listice. " "cestui !omeniu sunt !e re'erin&%
opiniile pro'. 1"rcel Le Cl"ire #i "le comis"rului Rene Lec7"t. reput"&i crimin"li#ti. c"re "u
"/or!"t "ce"st% pro/lem"tic" su/ !enumire" !e @ /"n!itism "l "'"cerilor A c"re const"u *n @
escroc7erii .'r"u!e 'isc"le "!ese" *nso&ite !e tr"'ic !e in'luen&" s"u !e corup&i" 'unc&ion"rilor.
!elicte /ursiere #i /"nc"re A.
Inclusi *n c"!rul Consiliului Europei. Comitetul Europe"n pentru Pro/leme
Crimin"le " pre$ent"t c:te" !ocumente incluse su/ !enumire" !e @ crimin"lit"te" *n "'"ceri A
.!ocumente pe /"$" c%ror" s="u "!opt"t re$olu&ii #i recom"n!%ri l" c"re se '"c re'eriri m"i 9os.
5ns% in!i'erent !e terminologi" utili$"t%. este ei!ent c" !omeniul l" c"re ne re'erim "re un
imp"ct p"rticul"r "supr" tuturor perso"nelor 'i$ice #i 9uri!ice Lo"meni !e "'"ceri c"re se
m"ni'est% pe "cest teren c" pro'esioni#ti I m"i mult s"u m"i pu&in I c" #i to&i ceil"l&i o"meni
c"re nu pot eit" con!i&i" !e consum"tori. 'iin! supu#i *n 'iec"re $i consecin&elor "plic%rii. !"r
#i *nc%lc%rii normelor 9uri!ice c"re *l reglemente"$%. *n tot soiul !e mo!"lit%&i. unele /"n"le.
"ltele !e '"ctur" m"'iot%.
4ire#te. necesit"te" "/or!%rii "cestei tem"tici este !ict"t% !e "mpli'ic"re" crimin"lit%&ii
*n "'"ceri. c"re !in ne'ericire. este tot m"i mult resimtit% "st%$i prin pre9u!iciile !eose/ite pe
c"re le proo"c% #i prin !iersit"te" c"tegoriilor !e ictime p:n% l" niel !e n"&iune.
1.2. Aspecte priin! c"!rul norm"ti #i c"re reglemente"$% "ctiit%&ile !in
!omeniul "'"cerilor
De#i procesul legi'er%rii *n m"terie !e "'"ceri s"u comerci"l% este *n !es'"#ur"re. "cte
norm"tie precum Lege" Pri"ti$%rii se "'l" l" *nceputurile "plic%rii. *n pre$ent e>ist:n! totu#i
un c"!ru norm"ti su'icient !e cuprin$:tor pentru !omeniul "'"cerilor.
Norme 'un!"ment"le ce se "plic% economiei !e pi"&% #i *n c"re sunt '%cute re'eriri l"
"ctiit%&iile !in !omeniul "'"cerilor. sunt cuprinse *n Constitu&i" Rom:niei "!opt"t% prin
re'eren!um l" K !ecem/rie 1,,1.!"r se!iul m"teriei *l constituie Co!ul Comerci"l GCo!ul
comerci"l rom:n " 'ost "!opt"t *n 1KK8. " "ut c" mo!el Co!ul comerci"l It"li"n 1KK2 c" *ns%
n=" 'ost prelu"t @ "! liter"m A ci " 'ost "!opt"t l" necesit%&ile &%rii no"stre.Legiuitorul rom:n
nu s=" inspir" num"i !in Co!ul comerci"l it"li"n. ci " "ut *n e!ere #i "lte reglement%ri L
(
Co!ul comerci"l germ"n G1K61H. Lege" c"m/iei germ"n% !in 1K)K. Lege" /elgi"n% "supr"
g"9ului comerci"l #i " contr"ctului !e comision 1K82H.c"re " intr"t *n igo"re l" 1 septem/rie
1KK8. De "semene" rolul !e !rept comun *l "re !reptul ciil prin interme!iul pree!erilor
Co!ului Ciil.
Printre princip"lele "cte norm"tie se reg%sescL
A Lege" nr. 0K+1,() "supr" c"m/iei #i /iletului l" or!in. mo!i'ic"t% *n 1,,) prin Lege"
nr.K(M
A Lege" nr. 0,+1,() "supr" cecului mo!i'ic"t% *n 1,,) prin Lege" nr. K( M
A Lege" nr. 18K+1,() pentru reglement"re" contr"ctului !e consign"&ie M
A Decretul I Lege nr. 0)+1,,- priin! !es'%#ur"re" unor "ctiit%&i economice. pe /"$"
li/erei ini&i"tie. cu mo!i'ic%ri G!e e>emplu Lege" nr. (1+1,,-. O.;. nr. 10+1,,2. N.;.nr.
,8(+1,,).O.;. nr. ))+1,,0. N.;.nr.(6)+1,,6. O.;. nr K0+1,,8 . Deci$i" nr.82+1,,,H M
A Lege" nr. 10+1,,- priin! org"ni$"re" unit"&ilor economice !e st"t ce regii
"utonome #i societ%&i comerci"le. mo!i'ic"te ulteriorGArt.)(. 02. 2(. )6. ,. K. 8. 2)H #i cu
unele "rticole "/rog"te G Art.)0. 6. 1-. 10. (6=(K. 20=2,. 12=1)H *n "nii 1,,-=1,,,. ultim"
mo!i'ic"re 'iin! "!us% prin Lege" nr.1(6+2--- M
A Lege" nr.26+1,,- priin! Registrul Comertului.mo!i'ic"t% #i complet"t% G "rt. 11 !in
legeH !in "nii 1,,K=2--1M
A Lege" nr.(1+1,,- priin! societ%&iile comerci"le. repu/lic"t% l" 2,.-1. 1,,K cu o
nou% numerot"re " te>telor . urm"re " mo!i'ic%rii "!us% prin Lege" nr.1,0+1,,8M
A N; nr.122K+1,,- #i N; nr.1)-+1,,1 priin! meto!ologi" concesion%rii. *nc7irierii
#i loc"&iei !e gestiune. prim" "/rog"t% *n tot"lit"te prin N; nr. )08+1,,8M
A Lege" nr.12+1,,1 priin! impo$itul pe pro'it.repu/lic"t% *n 1,,8 *n temeiul "rt.II !in
Lege" nr.8(+1,,6. !:n!u=se o nou% numerot"re "rticolelorM
A Lege" nr.(0+1,,1 priin! regimul inesti&iilor st%ine. mo!i'ic"t% #i complet"t% prin
Lege" nr. 08+1,,( #i O; nr. 8-+1,,)M
A Lege" nr.0K+1,,1 priin! pri"ti$"re" societ%&ilor comerci"le. "/rog"t% !e OU; nr.
KK+1,,8 priin! pri"ti$"re" societ%&ilor comerci"le cu mo!i'ic%rile ulterio"reM
A Lege" nr.(-+1,,1 priin! org"ni$"re" #i 'unc&ion"re" controlului #i " ;%r$ii
'in"nci"re ."rt.1( 'iin! "/rog"t prin Lege" nr.1-0+1,,8 . "rt.2 "/rog"t prin O; nr.11,+1,,, i"r
"rt.0 'iin! mo!i'ic"t !e O; nr. 11,+1,,,.
1.(.Aspecte !e !rept pen"l m"teri"l
1.3.1.Infraciunile prevzute n Legea nr.311!!", repu#licat.
Aceste" se g%sesc *n Titlul VIII "l legii. "rt.260=286
)
E>"min"t% prin prism" n"turii 9uri!ice #i " locului ocup"t *ntre i$o"rele !reptului
pen"l . Lege" nr.(1+1,,- repu/lic"t% "p"re c" o lege e>tr"pen"l% ce con&ine #i !ispo$i&ii
pen"le. !eo"rece. *n princip"l. "ce"st" reglemente"$% rel"&iile soci"le 'orm"te *n leg"tur% cu
org"ni$"re" #i 'unc&ion"re" societ%&ilor comerci"le #i num"i *n su/si!"r st"/ile#te '"ptele c"re=
contr"re ei #i periculo"se soci"l Iconstituie in'r"c&iuni
2
. Pe !e "lt% p"rte *ns%. e" este. *n
"cee"#i m%sur%. o lege pen"l% speci"l%. prin '"ptul c% incrimine"$% prim"r unele '"pte.
complet:n! "st'el m"trice" in'r"c&iunilor pre%$ute !e Co!ul Pen"l.
In'r"c&iunile pre%$ute *n "ce"st% lege constituie un" !in 'ormele r%spun!erii 9uri!ice
*n !omeniul "ctiit%&iilor comerci"le.
4"&% !e pree!erile "nterio"re "le Legii nr.(1+1,,-. c"re pree!e"u (K !e in'r"c&iuni
.!up% repu/lic"re" "cestei" "u 'ost reglement"te (( !e in'r"c&iuni . pe c"re le om "n"li$" *n
continu"re.
1.In'r"c&iune" !e pre$ent"re. cu re"=cre!in&%. *n prospectele. r"po"rtele #i comunic%rile
"!res"te pu/licului. !e !"te ne"!e"r"te "supr" constituirii societ%&ii ori "supr" con!i&iilor
economice "le "cestei" s"u "scun!ere". cu re"=cre!in&%. *n tot s"u *n p"rte " unor "semene"
!"te.
Concept
Ace"st% in'r"c&iune este pre"$ut% *n "rt.260 pct.1 #i const% *n pre$ent"re". !e c%tre
'on!"torul. "!ministr"torul. !irectorul e>ecuti s"u repre$ent"ntul leg"l "l societ%&ii .cu re"=
cre!int" .*n prospectele .r"po"rtele #i comunic%rile "!res"te pu/licului !e !"te ne"!e%r"te
"supr" constituirii societ%tii ori "supr" con!i&iilor economice "le "cestei" s"u "scun!ere". cu
re"=cre!int%. *n tot s"u *n p"rte " unor "semene" !"te.
Dispo$i&iile m"i sus "r:t"te se "plic% #i lic7i!"torului. *n m%sur" 5n c"re se re'er% l"
o/lig"&iile ce intr% *n "tri/u&iile s"le G "rt.282 !in lege.H
Elemente constitutie
O/iectul 9uri!ic generic *l constituie rel"&iile soci"le " c%ror norm"l% e>isten&% #i
!e$olt"re este con!ition"t% !e respect"re" !ispo$i&iilor leg"le priin! !es'%#ur"re"
"ctiit"&iilor comerci"le.
O/iectul 9uri!ic speci"l este constituit !e rel"&iile soci"le priin! "ctiit%&iile
comerci"le " c%ror norm"l% e>istent% #i !e$olt"re este con!i&tion"t% !e pro/it"te" "numitor
2
Emili"n St"ncu. ECrimin"listic"F. E!. Tempus. ?ucuresti 1,,2
0
c"tegorii !e perso"ne cu !rept !e !ispo$i&ie *n c"!rul societ%&ilor comerci"le *n pre$ent"re"
!"telor re'erito"re l" constituire" societ%&ii s"u l" con!i&iile economice "le "cestei"
(
.
O/iectul m"teri"l este repre$ent"t !e prospectele. r"po"rtele s"u comunic%rile
*ntocmite pentru "!ucere" l" cuno#tint" pu/licului !espre e>istent" s"u con!i&iile economice
"le societ%&ii comerci"le.
Su/iectul "cti este c"li'ic"t. neput:n! 'i !ec:t 'on!"torul. "!ministr"torul. !irectorul.
!irectorul e>ecuti. repre$ent"ntul leg"l "l societ%&ii s"u lic7i!"torul. P"rticip"&i" este posi/il%
*n to"te 'ormele s"le. pentru e>isten&" co"utor"tului c"lit"te" speci"l% cerut% !e norm" !e
*ncrimin"re tre/uin! *n!eplinit% !e to"te perso"nele c"re s%:r#esc nemi9locit '"pt".
Su/iectul p"si este constituit !e perso"n" pre9u!ici"t% prin "ctiit"te" '%ptuitorului.
c"re po"te 'i "t:t o perso"n% 'i$ic% c:t #i 9uri!ic%. 5n secun!"r. su/iectul p"si "l in'r"c&iunii
este st"tul. c" g"r"nt #i ocrotitor "l or!inii !e !rept.
L"tur" o/iecti%. Elementul m"teri"l "l in'r"c&iunii este constituit !e "c&iune" !e "
pre$ent". cu re"=cre!in&". *n prospectele. r"po"rtele #i comunic%rile "!res"te pu/licului !e !"te
ne"!e"r"te "supr" constituirii societ%&ii ori "supr" con!i&iilor economice "le "cestei" s"u !e "
"scun!e . cu re"=cre!in&%. *n tot s"u *n p"rte " unor "semene" !"te. Nu conte"$% 'orm" su/
c"re se '"ce pre$ent"re" Gprin m"ss=me!i". internet. telei$iune. etc.H. esen&i"l pentru
e>isten&" in'r"c&iunii 'iin! inser"re" unor !"te necorespun$%to"re "!e%rului re'erito"re l"
constituire" societ%&ii ori l" con!i&iile economice "le "cestei" .ori omitere" !e$%luirii unor
"semene" in'orm"&ii *n pre$ent%rile e'ectu"te.
Urm"re" ime!i"t" const% *n cre"re" unei st%ri !e pericol priin! /un" !es'"sur"re "
"ctiit%&iilor comerci"le. "ctiit%&i ce se /"$e"$% pe o corect% in'orm"re " p"rtenerilor !e
"'"ceri priin! constituire". o/iectul !e "ctiit"te #i con!i&iile economice "le societ%&ii
comerci"le. Leg"tur" !e c"u$"lit"te re$ult" !in s""rsire" "ctiit"tilor incrimin"te.
L"tur" su/iecti%. In'r"c&iune" se s":r#e#te cu inten&ie !irect% s"u in!irect%. "ce"st"
re$ult:n! "t:t !in "rt. 1, "lin.2 Gre'eritor l" in'r"c&iunile comisieH. c:t #i !in te>tul !e lege
c"re incrimine"$% in'r"c&iune". Nu se cere. c" element constituti "l in'r"c&iunii .e>isten&"
reunui mo/il s"u scopM "ceste" or 'i lu"te *ns% *n consi!er"re l" in!ii!u"li$"re" pe!epsei.
4orme. 1o!"lit%&i
4orme. Actele preg%tito"re #i tent"ti". !e#i posi/ile. sunt l"s"te *n "'"r" incrimin%rii
!e c%tre legiuitor. In'r"c&iune" se consum% *n momentul *n c"re prospectele. r"po"rtele s"u
comunic%rile intocmite "9ung l" cuno#tin&" pu/licului.
1o!"lit%&i. 4"pt" se s":r#e#te *n !ou% mo!"lit%&i norm"tie. respecti pre$ent"re" !e
!"te ne"!e%r"te s"u "scun!ere" unor !"te re'erito"re l" constituire" societ%&ii s"u l" con!i&iile
(
Nicol"e Volonciu. ETr"t"t !e !rept procesu"l pen"lF.ol I. E!. P"i!ci".?ucuresti.1,,8.p"g 20=(1
6
economice "le "cestei" *n pre$ent%rile c"re "9ung l" cuno#tin&" pu/licului .c"re *n concret pot
*m/r%c" "ri"te mo!"lit%&i '"ptice !etermin"te !e impre9ur%rile concrete *n c"re se comit
"ceste '"pte.
S"c&iuni
In'r"c&iune" se pe!epse#te cu *nc7iso"re !e l" 1 l" 0 "ni.D"c% '"pt" s%:r#it% constituie
o in'r"c&iune m"i gr"%. "ce"st" "/so"r/e in'r"c&iune" pre%$ut% l" "rt. pct 1. !in Lege" nr.
(1+1,,-. repu/lic"t%.
Aspecte proce!ur"le speci'ice
Ac&iune" pen"l% se pune *n mi#c"re !in o'iciu.
Urm%rire" pen"l% se e'ectue"$% !e c%tre org"nele !e poli&ie. su/ supr"eg7ere"
procurorului. i"r competen&" !e 9u!ec"t% *n prim" inst"n&% reine 9u!ec%toriei.
2.In'r"c&iune" !e pre$ent"re.cu re"=cre!in&%. "c&ion"rilor " unui /il"n& cont"/il ine>"ct
s"u !"te ine>"cte "supr" con!i&iilor economice "le societ%&ii. *n e!ere" "scun!erii situ"&iei
s"le re"le.
)
Concept
L" "rt.260 pct.2 se pree!e c" in'r"c&iune '"pt" 'on!"torului. "!ministr"torului.
!irectorului. !irectorului e>ecuti s"u repre$ent"ntului leg"l "l societ%&ii. c"re. cu cu re"=
cre!in&%. pre$int% "c&ion"rilor un /il"n& cont"/il ine>"ct s"u !"te ine>"cte "supr" con!i&iilor
economice "le societ%&ii .*n e!ere" "scun!erii situ"&iei s"le re"le. Dispo$i&iile m"i sus "r:t"te
se "plic% #i lic7i!"torului. *n m%sur" *n c"re se re'er% l" o/lig"&iile ce intr% *n "tri/u&iile
s"leG "rt.282 !in legeH.
Elemente constitutie
O/iectul 9uri!ic generic *l constituie rel"&iile soci"le " c%ror norm"l% e>isten&% #i
!e$olt"re este con!i&ion"t% !e respect"re" !ispo$i&iilor leg"le priin! !es'%#ur"re"
"ctiit%&iilor comerci"le.
O/iectul 9uri!ic speci"l este constituit !e rel"&iile soci"le priin! "ctiit%&iile
comerci"le " c%ror norm"l% e>isten&% #i !e$olt"re este con!i&ion"t% !e pro/it"te" "numitor
c"tegorii !e perso"ne cu !rept !e !ispo$i&ie *n c"!rul societ%&iilor comerci"le *n pre$ent"re"
c%tre "c&ion"ri " !"telor re'erito"re l" con!i&iile economice "le "cestei".
O/iectul m"teri"l este repre$ent"t !e /il"n&ul cont"/il s"u !e suportul pe c"re sunt
men&ion"te !"tele ine>"cte.
Su/iectul "cti este c"li'ic"t. neput:n! 'i !ec:t 'on!"torul. "!ministr"torul. !irectorul
e>ecuti. repre$ent"ntul leg"l "l societ%&ii s"u lic7i!"torul. P"rticip"&i" este posi/il% *n to"te
)
Emili"n St"ncu. Criminalistic, E!. Tempus. ?ucure#ti 1,,2
8
'ormele s"le. pentru e>isten&" co"utorului c"lit"te" speci"l% cerut%!e norm" !e incrimin"re
tre/uin! *n!eplinit% !e c%tre to"te perso"nele c"re s":r#esc nemi9locit '"pt".
Su/iectul p"si este constituit !e perso"n" pre9u!ici"t% prin "ctiit"te" '%ptuitorului. *n
spe&" !e c%tre "c&ion"rii societ%&ii. 5n secun!"r. su/iectul p"si "l in'r"c&iunii este st"tul. c"
g"r"nt #i ocrotitor "l or!inii !e !rept.
L"tur" o/iecti%. Elementul m"teri"l "l in'r"c&iunii este constituit !e "c&iune" !e "
pre$ent". cu re"=cre!int%. "c&ion"rilor " unui /il"n& cont"/il ine>"ct s"u !"te ine>"cte "supr"
con!i&iilor economice "le societ%&ii.
Pre$ent"re" se po"te '"ce "t:t *n c"!rul A!un%rii ;ener"le. c:t #i l" solicit"t"re"
in!ii!u"l% " 'iec%rui "c&ion"r. esen&i"l pentru e>isten&" in'r"c&iunii 'iin! inser"re" unor !"te
ine>"cte c"re s% "scun!" situ"&i" re"l% " societ%&ii comerci"le
0
.
Urm"re" ime!i"t% const" *n cre"re" unei st%ri !e pericol priin! /un" !es'"#ur"re "
"ctiit%&iilor comerci"le. "ctiit%&i ce se /"$e"$% pe o corect% in'orm"re " "c&ion"rilor priin!
con!i&iile economice "le societ%&ii comerci"le .
L"tur" su/iecti%. In'r"c&iune" se s%:r#e#te cu inten&ie !irect% c"li'ic"t% prin scopG *n
e!ere" "scun!erii situ"&iei re"le " societ%&ii comerci"leH.

4orme. 1o!"lit%&i
Actele preg%tito"re si tent"ti". !e#i posi/ile. sunt l%s"te *n "'"r% incrimin%rii !e c%tre
leguitor. In'r"c&iune" se consum% *n momentul *n c"re /il"n&ul cont"/il s"u !"tele ine>"cte "u
"9uns l" cuno#tin&" "c&ion"rilor.
1o!"lit%&i. 4"pt" !e s":r#e#te *n !ou% mo!"lit%&i norm"tie. respecti pre$ent"re"
unui /il"n& cont"/il ine>"ct s"u pre$ent"re" unor !"te ine>"cte re'erito"re l" con!i&iile
economice "le societ%&ii comerci"le. c"re *n concret pot *m/r%c" "ri"te mo!"lit%&i '"ptice
!etermin"te !e *mpre9ur%rile concrete *n c"re se comit "ceste '"pte.
S"nc&iuni
In'r"c&iune" se pe!epse#te cu inc7iso"re !e l" 1 l" 0 "ni.D"c% '"pt" s%:r#it% constituie
o in'r"c&iune m"i gr"%. "ce"st" "/so"r/e in'r"c&iune" pre"$ut% l" "rt. 260 pct.2 !in Lege" nr.
(1+1,-- repu/lic"t%.
Aspecte proce!ur"le speci'ice
0
Ion Ne"gu. F Drept procesu"l rom:nF. E!.Pro . ?ucuresti. 1,,8. p"g ),
K
Ac&iune" pen"l% se pune *n mi#c"re !in o'iciu. Urm%rire" pen"l% se e'ectue"$% !e c%tre
org"nele !e poli&ie. su/ supr"eg7ere" procurorului. i"r competen&" !e 9u!ec"t% *n prim"
inst"n&% reine 9u!ec%toriei.
(.In'r"c&iune" !e re'u$ !e " pune l" !ispo$i&i" e>per&ilor. *n c"$urile #i con!i&ile
pre%$ute !e l" "rt.20 si (8. !ocumentele neces"re s"u *mpie!ic"re" "cestor" s%=#i
*n!epline"sc% *ns%rcin%rile primite.
Concept
In'r"c&iune" este pre"$ut% l" "rt.260 pct.( #i const% *n '"pt" 'on!"torului.
"!ministr"torului. !irectorului e>ecuti s"u repre$ent"ntului leg"l "l societ%&ii. c"re re'u$% s%
pun% l" !ispo$i&i" e>per&ilor. *n c"$urile #i *n con!i&ile pre%$ute l" "rt.20 si (8. !ocumentele
neces"re s"u *i *mpie!ic%. cu re"=cre!in&%. s% *n!epline"sc% *ns%rcin%rile primite. Dispo$i&iile
m"i sus "r%t"te se "plic% #i lic7i!"torului . *n m%sur" *n c"re se re'er% l" o/lig"&iile ce intr% *n
"tri/u&iile s"le. G "rt. 282 !in legeH.

Elemente constitutie
O/iectul 9uri!ic generic *l constituie rel"&iile soci"le " c%ror norm"l% e>isten&% #i
!e$olt"re este con!i&ion"t% !e respect"re" !ispo$i&iilor leg"le priin! !es'%#ur"re"
"ctiit%&iilor comerci"le.
O/iectul 9uri!ic speci"l este constituit !e rel"&iile soci"le priin! "ctiit%&iile
comerci"le " c%ror norm"l% e>isten&% #i !e$olt"re este con!i&ion"t% !e pro/it"te" "numitor
c"tegorii !e perso"ne cu !rept !e !ispo$i&ie *n c"!rul societ%&ilor comerci"le *n "cor!"re"
concursului e>per&ilor pentru *n!eplinire" ins%rcin%rilor primite.
O/iectul m"teri"l este repre$ent"t !e !ocumentele supuse e>perti$%rii *n c"$urile #i
con!i&iile pre%$ute l" "rt.(8.
Su/iectul "cti este c"li'ic"t. neput:n! 'i !ec:t 'on!"torul. "!ministr"torul. !irectorul
e>ecuti. repre$ent"ntul leg"l "l societ%&ii s"u lic7i!"torul
6
. P"rticip"&i" este posi/il% *n to"te
'ormele s"le. pentru e>isten&" co"utor"tului c"lit"te" speci"l% cerut% !e norm" !e incrimin"re
tre/uin! in!eplinit% !e to"te perso"nele c"re s%:rsesc nemi9locit '"pt".
Su/iectul p"si este constituit !e perso"n" pre9u!ici"t% prin "ctiit"te" '%ptuitorului. *n
spe&" !e c%tre societ"te" comerci"l%. 5n secun!"r. su/iectul p"si "l in'r"c&iunii este st"tul. c"
g"r"nt #i ocrotitor "l or!inii !e !rept.
6
Emili"n St"ncu. ECrimin"listic"F. E!. Tempus. ?ucuresti 1,,2
,
L"tur" o/iecti%. Elementul m"teri"l "l in'r"c&iunii este constituit !e "c&iune" !e "
re'u$" s% pun% l" !ispo$i&i" e>per&ilor !ocumentele neces"re ori !e " *mpie!ic" pe "ce#ti" s%
*n!epline"sc% or!inele primite.

1.).Aspecte !e !rept comp"r"t
O retrospecti% l"rg% "supr" legisl"&iei #i pr"cticii priin! crimin"lit"te" *n "'"ceri *n
st"tele mem/re "le Consiliului Europei rele% c% "ceste" "u *ntreprins m%suri speci'ice.
menite s% "sigure o i"&" economic% norm"l% s"u s% pun% c"p%t con'lictelor lumii !e "'"ceri.
m%suri !e n"tur% e>tr"pen"l%. cum sunt utili$"re" mi9lo"celor !e !rept pri"t s"u
"!ministr"ti. st"/ilire" unor reguli !eontologice pentru "'"ceri. !"r #i m%suri !e n"tur%
pen"l%.
Reguli !eontologice *n "'"ceri. c" "t"re. i$:n! "ns"m/lul "'"cerilor nu se cunosc. !"r
ele e>ist% l" niel n"&ion"l s"u num"i loc"l. Spre e>emplu. *n Elet&i". ?"nc" N"tion"l% #i "lte
/%nci "u c%$ut !e "cor! "supr" unei !eontologii *n sectorul lor !e "ctiit"te. 5n It"li" e>ist% un
co! !eontologic *n m"terie !e pu/licit"te.1 Acest co!. compus !in )2 !e "rticole. "coper%
"ns"m/lul sectorului comerci"l "l pu/licit%&ii #i pree!e instituire" unei comisii #i " unui 9uriu
!e control c"re s% se pronun&e con'orm regulilor co!ului. 5n ?elgi" e>ist% co!uri !eontologice
pentru "numite pro'esii. cum "r 'i L pentru "gen&ii imo/ili"ri. pentru cont"/ili etc.
Aceste reguli p"r s% 9o"ce un rol import"nt *n m"re" ?rit"nie un!e *n "'"r" co!urilor !e
"uto!isciplin". e>ist% co!uri i$:n! s"nc&iuni pro'esion"le. c" #i co!uri semi=st"tu"re c"re. *n
situ"&i" in c"re nu sunt lu"te *n consi!er"re. con!uc l" pier!ere" "numitor priilegii s"u l"
sl%/ire" po$i&iei celor in c"u$" *n c"!rul negocierilor.
Pro/leme !e !rept pen"l speci'ice !omeniului "'"cerilor *n &%rile mem/re "le
Consiliului Europei. Comitetul Europe"n pentru Pro/leme Crimin"le " re!"ct"t o list" !e
"ctiit%&i crimin"le c"re p"r s% pun% st"telor mem/re "le Consiliului Europei pro/leme
economice !intre cele m"i !i'icile.
De e>emplu L'orm"re" c"rtelurilorM pr"cticile 'r"u!ulo"se #i "/u$ie "le
*ntreprin!erilor multin"&ion"leM o/&inere" 'r"u!ulo"s% s"u !eturn"re" !e 'on!uri "loc"te !e st"t
s"u !e c%tre org"ni$"&ii intern"&ion"leM in'r"c&iuni *n !omeniul in'orm"ticiiM 'urt !e !"teM
iol"re" !e secrete. m"nipul"re" !e !"te in'orm"tieM cre"re" !e societ%&i 'ictieM '"lsi'ic"re"
!e !ocumente cont"/ile. " /il"n&ului. precum #i *nc%lc"re" o/lig"&iei !e " &ine cont"/ilit"te"M
in'r"c&iuni *n !"un" consum"torilorM concuren&" neloi"l%M in'r"c&iuni 'isc"leM in'r"c&iuni
/ursiere #i /"nc"reM m"nipul"re" "/u$i" !e pie&e /ursiere #i "/u$ul prin pro'itul !e
ine>perien&" pu/licului.
1-
De#i "ce"st" list% este cu c"r"cter orient"ti. coro/or"n!=o cu celel"lte !"te pre$ent"te
"nterior. putem const"t" c%. *n gener"l. pro/lemele i$"te sunt cuprinse #i *n legisl"&i" &%rii
no"stre.

1.*. Aspecte !e !rept procesu"l pen"l
;r"!ul !e pericol soci"l "l in'r"c&iunilor !in !omeniul "'"cerilor nu re$i!% !o"r !in
'recen&" lor. ci #i !in multiplele posi/ilit%&i !e "coperire cu "cte 'ictie s"u "lte mi9lo"ce. De
"ici #i !i'icult%&ile int:mpin"te *n cercet"re" pen"l%. " proce!urilor 9u!ici"re. m"i "les *n '"$"
"ctelor premerg%to"re.
4"&% !e *mpre9ur%rile *n c"re sunt comise in'r"c&iunile !in !omeniul "'"cerilor. precum
#i !e posi/ilit%&ile !e !epist"re " "cestor" #i " '%ptuitorului. org"nele !e urm%rire pen"l% sunt
sesi$"te prin m"i multe mo!"lit%&i. 5n "cest sens tre/uie re&inut% posi/ilit"te". speci'ic%
!omeniului "'"cerilor. c" prin pl:ngere s% se m"sc7e$e propriile '"pte !elictuo"se.
Actele !e urm%rire pen"l% e'ectu"te *n "ceste c"$uri "u c" 'in"lit"te "'l"re" "!e%rului.
re'lect"t% *n concor!"n&% !intre conclu$iile inestig"&iei #i re"lit"te" cu priire l" '"pt" ilicit%
#i "utorul ei.
Inerstig"&i" pen"l% o'er% su'iciente posi/ilit%&i !e punere *n lumin% " pro/elor priin!
'"pt" ilicit%. i"r org"nele 9u!ici"re "u !"tori" !e " c:nt%ri cu respons"/ilit"te !oe$ile e>istente
*n c"u$%. "st'el *nc:t s%=#i 'orme$e coningere" intim% c% solu&i" pronun&"t% re'lect% "!e"rul.
5n lim/"9ul 9uri!ic e>presi" !e pro/% "re un in&eles !eose/it !e cuprin$%tor "ccep&iune"
re$ult:n! "!ese" num"i !in conte>tul e>prim%rii. 5ntr=un sens "t:t !e l"rg. 'olosit m"i "les !e
nespeci"li#ti Gs"u !e org"nele 9u!ici"re *n contr"ctul cu perso"nele ne"i$"te cu terminologi"
9uri!ic%. stiinti'ic". in scopul !e " se '"ce m"i usor inteleseH. termenul cuprin!e "t:t pro/" *n
"!e%r"tul s%u sens c:t #i mi9lo"cele !e pro/%. proce!eeele pro/"torii !"r #i unele concepte
c"re "u leg"tur% num"i cu pro/ele
8
.
5n reglement"re" gener"l% conceptul nu po"te 'i "t:t !e el"stic ori l%s"t l" "preci"re"
celui c"re "plic% norm" 9uri!ic%. in consecin&" . s=" iit necesit"te" c" no&iune" s" 'ie !e'init%
c7i"r !e lege. De "cee". *n co! " 'ost "r:t" sensul e>plicit stiin&i'ic #i leg"l "l c"tegoriei !e
pro/%.
Constituie pro/" orice element !e '"pt c"re sere#te l" const"t"re" e>isten&ei s"u
ine>isten&ei unei in'r"c&iuni. l" i!enti'ic"re" perso"nei c"re " s%:r#it=o #i l" cuno"#tere"
*mpre9ur%rilor neces"re pentru 9ust" solu&ion"re " c"u$elor pen"le. tre/uie semn"l"t c% *n
priin&" lor se po"te re&ine o !u/l% 'unc&ion"re.
8
Ion Ne"gu. F Drept procesu"l rom:nF. E!.Pro . ?ucuresti. 1,,8. p"g ),
11
Din punct !e e!ere gnoseologic. pro/" constituie un instrument !e cuno"#tere prin
interme!iul c%rui" org"nul "'l% "!e"rul . 4iec"re *mpre9ur"re nou% repre$int% un instrument
prin c"re se re"li$e"$% procesul !e cuno"#tere. !e "propiere trept"t% !e "!e"r. p:n% l"
!e$%luire" s" complet%.
Pro/" "re #i o 'unc&ion"lit"te *n c"re se re'lect% con&inutul s%u etimologic propriu=$is
!e instument !e !oe!ire.
Ace"st" se m"ni'est" pregn"nt *n con!itiile contr"!ictori"lit%&ii procesului. c:n! p%r&ile
'olosesc s"u propun "!ministr"re" pro/elor *n scopul !oe!irii sus&inerilor !e " !" un suport
m"teri"l. '"pte cererilor #i conclu$iilor p%r&ilor s"u com/"terilor sus&inerilor "!erse.
Pro/ele sunt entit%ti !e '"pt e>tr"procesu"le G e>ist% *n "'"r" procesului pen"lH c"re
priesc *ns% o/iectul procesului. Prin "!ministr"re" lor *n !es'"#ur"re" procesului pen"l ele
c"p%t% c"r"cter procesu"l.
5n e!ere" l%rgirii s'erei !e "plic"re " pre$um&iei !e neino"&ie. *n liter"tur" !e
speci"lit"te se insist% pentru "cor!"re" unei import"n&e !eose/ite "ctelor premerg%to"re
urm%ririi pen"le. Prin "ce"st". org"nele 9u!ici"re "r 'i o/lig"te s% "!opte o "titu!ine !e
m">im% pru!en&% *n momentul in c"re !eci! c" unei perso"ne s" i se "tri/uie c"lit"te" !e
*ninuit. prin *ncepere" urm%ririi pen"le *mpotri" ei.
Con'orm "rt.66 c. proc. pen"l%. *ninuitul s"u inculp"tul nu este o/lig"t s% pro/e$e
neino"&i" s". pro/" ino"t&iei reenin! celui c"re *l "cu$%. Lege" presupune pe cel *n c"u$"
neino"t c:t timp nu " 'ost '"cut% !eplin !o"!" ino%&iei s"le.
Pentru c" pre$um&i" !e neino%&ie s% 'ie *ntele"s% #i "plic"t% e>clusi *n "cest sens. *n
"rt. 66 "lin. 2 c. proc. pen"l% s=" pre%$ut c% !"c% e>ist% pro/e !e ino%&ie *ninuitului s"u
inculp"tul "re !reptul s% pro/e$e lips" lor !e temeinicie.
Pre$um&i" !e neino%&ie "p"re c" o regul% "/i" *n procesul pen"l mo!ern #i pentru
prim" !"t% este *nscris% *n legisl"&iile sec. "l OVIII= le" G legisl"&i" S.U.A. #i Decl"r"&i"
!repturilor Omului #i cet"&e"nului !in 18K,H e" constituin!u=se c" o re"c&iune '"&% !e procesul
pen"l *nc7i$itori"l.
5n perio"!" contempor"n%. pe pl"nul !reptului intern"&ion"l tre/uie mention"t%
Decl"r"&i" Uniers"l% " Drepturilor Omului "!opt"t% !e O.N.U. *n 1,)K c"re *nscrie pre$um&i"
!e neino%&ie *n "rt. 11 su/ urm"to"re" 'ormul"re L @ Orice perso"n" *ninuit% " 'i s%:r#it o
in'r"c&iune este pre$um"t% neino"t% "t:t" timp c:t ino%&i" nu " 'ost st"/ilit% *ntr=un proces
pu/lic cu "sigur"re" g"r"n&iilor neces"re A.
O regul% !omin"nt% impus% !e ei!ente necesit%&i pr"ctice " "ctiit%&ii !e inestig"re "
in'r"c&iuniilor m"i "les *n !omeniul "'"cerilor o constituie urgen&" cercet%rii. principiu
12
c"r"cteristic *ntregii "ctiit%&i cons"cr"te re$ol%rii c"u$elor pen"le. el serin! scopului
procesului pen"l.
5n cercet"re" crimin"listic% " in'r"c&iunilor !in !omeniul "'"cerilor "!ministr"re"
pro/elor se con'runt% !eseori cu !i'icult%&i consi!er"/ile !etermin"te !eL
"H comple>it"te" in'r"c&iunilor *n c"u$% #i olumul !e !ocumente e>"min"te M
/H recurgere l" o"meni !e "coperire. l" perso"ne cu in'luen&% !in $onele politice.
"!ministr"tie. economice M
cH *ntreprin!erile c"re se "'l% *n r"porturi cu intreprin!ere" *n c"u$% nu col"/ore"$%
olunt"r l" "!ministr"re" pro/elor !e te"m" !e " nu 'i !escoperite neregul"rit%&i "le propriilor
t"n$"c&ii M
Orice inertig"&ie pen"l% *n "cest !omeniu presupune printre "ltele. o "!opt"re " unor
principii cunoscute !in m"teri" inestig%rii '"ptelor c"re "'ecte"$% p"trimoniul.
O situ"&ie p"rticul"r% o pre$int% ri!ic"re" !e o/iecte #i *nscrisuri. c"re potriit
liter"turii !e speci"lit"te" #i !ispo$i&iilor leg"le !uc l" "'l"re" "!e%rului.
Pentru " pute" 'i 'olosite *n c"!rul pro/"&iunii. mi9lo"cele m"teri"le !e pro/% se ri!ic"
#i se p%stre"$". uneori c7i"r conser% ori "lori'ic% !up" "numite reguli proce!ur"le.
5n e!ere" e>"min%rii. o/iectele s"u *nscrisurile tre/uie s% "9ung% *n posesi" org"nelor
!e urm%rire. "ceste" ":n! o/lig"&i" s% le ri!ice G "rt. ,6 c. proc. pen"l%H
5n c"$ul *nscrisurilor. c:n! org"nul !e urm%rire "preci"$% c% "r pute" seri c" mi9loc !e
pro/% #i copi" unui "ct. nu ri!ic" origin"lul serin!u=se !e copie. D"c% *nscrisul s"u o/iectul
"u un c"r"cter secret . pre$ent"re" s"u pre!"re" se '"ce *n "#" 'el inc:t p%str"re" secretului s%
'ie "sigur"t%.
De regul%. o/iectele s"u *nscrisurile c"re urme"$% " 'i ri!ic"te sunt pre!"te !e
!e&in"tori !e /un% oie. c:n! e>ist% opunere l" pre!"re" o/iectelor. org"nul !e urm%rire
pen"l% !ispune ri!ic"re" lor silit%.
Ri!ic"re" !e o/iecte #i *nscrisuri se consemne"$% *ntr=un proces er/"l. c"re pe l:ng%
men&iunile pre%$ute !e "rt.,1 c. proc. pen"l% m"i cuprin!eL locul. se '"ce *n !u/lu e>empl"r.
o copie r%m:n:n! perso"nei 'i$ice s"u 9uri!ice !e l" c"re se '"ce ri!ic"re".
De "semene". !in punct !e e!ere "l "'"cerilor "ceste o/iecte #i *nscrisuri "r pute" 'i
c"li'ic"te "st'elL
"H o/iecte #i *nscrisuri c"re "u 'olosit s"u "u 'ost !estin"te s% sere"sc% l" s%:r#ire"
in'r"c&iunii G registru cont"/il. c7it"n&e. !ispo$i&ii !e pl"t%. cecuri c"m/ii. etc.HM
/H o/iecte c"re repre$int% pro!usul in'r"c&iunii G "lut%. conturi *n /%nciHM
cH o/iecte #i *nscrisuri c"re po"rt% o urm% " '"ptei comise G *nscrisuri contr"'%cute prin
'"lsHM
1(
!H orice "lte o/iecte s"u inscrisuri c"re seresc l" "'l"re" "!e%rului *n re$ol"re"
c"$ului G /"ncrut" ori "lte /unuri !e "lo"re cu urme !igit"le "le mituitului. *n c"$ul !e
lu"re !e mit%HM
Un "spect proce!ur"l speci'ic !omeniului "'"cerilor const% *n "cee" c" potriit "rt. 1)
si 10 c. proc. pen"l%. societ"te" comerci"l% po"te s% e>ercite "c&iune" ciil" *n c"!rul
procesului pen"l. !"c% " su'erit un pre9u!iciu m"teri"l.
Prin re$ol"re" "c&iunii ciile *n c"!rul procesului pen"l tre/uie s% se "cor!e o
!esp%gu/ire integr"l%.
Prosi/ilit%&ile !e pl"t% "le inculp"tului #i "le p%r&ii respons"/ile ciilmente nu pot
in'luen&" nici e>isten&" r%spun!erii ciile.nici cu"ntumul !esp%gu/irilor. c"re tre/uie s%
repre$inte ec7i"lentul p"gu/ei su'erite !e cel %t%m"t.De "semene". *n st"/ilire"
cu"ntumului !esp%gu/irilor nu se &ine se"m" !e situ"&i" m"teri"l% " inculp"tului ori " p"r&ii
ciile. ci !e pre9u!iciul e'ecti pro!us prin in'r"c&iune.
5n e!ere" s"tis'"cerii cerin&ei leg"le c" pre9u!iciul s% 'ie integr"l rep"r"t este neoie
!e " corect" e"lu"re" p"gu/ei pricinuite. "ce"st" '%c:n!u=se &in:n! se"m" #i !e normele c"re
sunt inci!ente *n m"terie !e pre&uri.
;reut%&i se ri!ic% c:n! *ntre momentul pro!ucerii p"gu/ei #i cel "l st"/ilirii ei prin
7ot%r:re. pre&urile se mo!i'ic%. 5n "cest sens. "lo"re" /unurilor !e l" !"t" comiterii
in'r"c&iunii. se " "e" *n e!ere num"i l" *nc"!r"re" 9uri!ic% " '"ptelor. *n timp ce
!esp%gu/irile se "cor!% lu:n!u=se *n consi!er"re pre&ul /unurilor l" !"t" 9u!ec%rii c"u$ei.
K
Este import"nt " "minti c%. *n "rt. 6 !in Lege" nr. 12+1,,-. se pree!e c" m"sur% !e
com/"tere " corup&iei. @ c" in'r"c&iunile !e lu"re !e mit%. tr"'ic !e in'luien&% #i primire !e
'olo"se necuenite. comise !e "gen&ii const"t"tori. org"nele !e urm%rire pen"l% ori !e 9u!ec"t%
" '"ptelor ce constituie contr"en&ii ori in'r"c&iuni pre%$ute !e Lege" nr. 12+1,,-. se
pe!epsesc con'orm !ispo$i&iilor "rt. 20). 206. 208 !in co!ul pen"l. "l c%ror m">im se
m"9ore"$% cu ( "ni. A
5n 'in"l. "preciem c% p:n% l" o nou% reglement"re leg"l%. sp%l"re" /"nilor po"te 'i
*nc"!r"t% #i s"nc&ion"t% c" 'orm% !e complicit"te l" in'r"c&iune" !e tr"'ic !e "lut% s"u c"
'orm% !e t%inuire #i '"ori$"re " in'r"ctorului.
K
;.Di"conescu. EIn'r"ctiunile si legi e>tr"pen"leF.E!.Sirus.?ucuresti. 1,,). p"g 122
1)
CAPITOLUL II. SCURTA PRIVIRE ASUPRA +ODALIT, ILOR
CURENTE DE S,V-R IRE A IN.RAC IUNILOR /N DO+ENIUL
A.ACERILOR
2.1.+o!"lit"ti speci'ice mo!ului !e oper"re 0n in'r"c&iuni !in !omeniul "'"cerilor
5n sens l"rg. escroc7eri" const% *n *ncre!in&"re" !e 'on!uri. !e o/iecte s"u c7i&"nte.
succesi. 'ie lu:n! un nume '"ls s"u o '"ls" c"lit"te. 'ie 'olosin! o m"ner" 'r"u!ulo"s%.
Re'eritor l" "cest" '"pt% se impun c:te" consi!er"&ii priito"re l" psi7ologi"
su/iectului "cti #i p"si "l in'r"c&iunii. !"r #i priitor l" im"gin"&i" escrocului.1
5n primul r"n!. escrocul m"ni'est% o mor"lit"te 'o"rte sc"$ut% pentru c% "/u$e"$% !e
prietenie. !"r cum su/lini"$% R.Lec7"t L @ D"c" propriet"te" se "p"re *mpotri" 'urtului cu
"rme s"u cu c"se !e /"ni. e" se o'er% c" un /urete *m/i/"t !e escroc7erie A
5n "l !oile" r:n! ictim" se c"r"cteri$e"$% prin tr%s%turi c"re sunt Ln"iit"te".
cupi!it"te". !"r #i prin o "numit% !o$% !e necinste.
Escroc7eri" nu "p"re oric:n!. ci este un !elict !e ciili$"&ie scris. E" nu "re !e=" '"ce
cu mo#tenire". !e$ec7ili/rul s"u in"!"pt"/ilit"te" soci"l%. ci m"ni'est"re" unei p%turi.
!enumit% sugesti @ gulere "l/e A. c"re se 'olose#te !e putere" s" economic% #i soci"l" pentru
10
comitere" unor "/u$uri *n !etrimentul perso"nelor "l c%ror st"tut in'erior nu le permite s% se
"pere.
Dintre princip"lele mo!"lit"&i !e s%:r#ire " escroc7eriilor. cele m"i 'recente sunt L
$.1.1. %olosirea unui nume fals
Ace"st" constituie ce" m"i /"n"l% escroc7erie. De pil!%. escrocul *#i !esc7i!e un cont
cu "9utorul unor "cte !e i!entit"te '"lse. comi&:n! ulterior. su/ "cest nume '"ls #i cu cecurile
o/&inute. import"nte escroc7erii. "poi " pro'it" lini#tit !e re$ult"te. su/ i!entit"te" s" re"l%.
$.1.$.&nsu'irea unei caliti false
De regul%. c"lit"te". 'unc&i" s"u st"re" ciil%. un" !in *nsu#irile perso"nei 'i$ice st"u l"
/"$" multor escroc7erii.
Ast'el escrocii se pot pre$ent" c" 'iin! !eleg"&i "i unei 'irme *ns"rcin"te cu str:ngere"
!e 'on!uri pu/lice !e l" comerci"n&i MIn "cest 'el '"l#ii repre$ent"n&i '"c *nc"s%rile *n interes
propriu.
O "lt% mo!"lit"te !e in'r"c&iune prin c"re se primesc 'on!uri este utili$"re" unei e>=
c"lit%&i #i "/u$ul !e o c"lit"te" "!e"r"t% G c" "ri"nt%H. Pot 'i cit"&i *n "cest sens e>=
'unc&ion"rii c"re se !epl"se"$% l" !omiciliu pentru *nc"s"re" impo$itelor. "gen&ii !e "sigur%ri
reoc"&i s"u !emision"&i. c"re continu% s% *nc"se$e primele !"r *n intreres person"l..etc.
$.1.3.(rezentarea unui nscris victimei
Pre$ent"re" unui *nscris G"ct H ictimei constituie un" !in cele m"i 'recente
escroc7erii. cum "r 'i. !e e>empluL
Tr"nsport"torul c"re '"lsi'ic% o '"ctur% *n /ene'iciul s"u. ori repre$ent"ntul c"re
st"/ile#te /onurile !e com"n!" '"lse pentru c"re po"te s% prime"sc%. pe ne!rept. comisio"ne.
Prin interme!iul in'orm"ticii pot 'i m"nipul"te 'r"u!ulos c"lcul"to"rele. *nscriin!u=se "st'el
cre!ite "rti'ici"le.
,
L" :n$"re" unui 'on! !e comer&. cump%r%torului i se pre$int% /il"n&uri
'"lse s"u o cont"/ilit"te @ rem"ni"t% A.
O'erire" unei c"m/ii !e comple$en&% .prin c"re !% un cre!it im"gin"r pentru c"re
/"nc" " "!mis scontul. m"i mult c7i"r. " "pro/"t c7eltuielile presupune "!ese" ""luri '"lse
s"u preu!o"ccept%ri.
@ ?ulg%rele !e $%p"!% A este o escroc7erie c"re const% *n trimitere" unei sume !e /"ni
*n '"o"re" " (. 6 s"u , p"rteneri c"re. l" r:n!ul lor. recrute"$% un "numit num%r !e ictime
c"re "sigur% "st'el primului !in serie primire" o/iectului o'erit !e @ 9oc A Ltelei$or. /iciclet".
,
V"sile P"tule". Corneliu Turi"nu. ECurs re$um"t !e !rept "l "'"cerilorF. E!. Script". ?ucuresti 1,,)
16
etc. In re"lit"te. c" o consecin&% " progresiei "ritmetice *n gener"l cu r"&i" ). num%rul !e
p"rticip"n&i. *nc% !e l" seri" " 1-=" este superior ci'rei !e 1 milion. cee" ce=i pune pe ultimii
!e&in%tori *n imposi/ilit"te" !e "=#i cl"s" *nscrisurile I'i#ele !e p"rticip"re= si " le
"lori'ic" ML" o emisiune !e ,0--- !e 'i#e. 6K--- !e cump"r%tori. "u !epus *n pier!ere cot" I
p"rte st"/ilit%.
O "ri"nt% " "cestei escroc7erii este ce" " @ 9ocurilor !e intr"9utor"re A gen ro"t% c"re
"u l" /"$" "cel"#i principiu !e multiplic"re " sumelor pretinse #i intro!use *n 9os. !"r su/
"coperire" unor "cte s"u m"nere c"re !"u "coperire !e leg"lit"te M 5n re"lit"te este or/" !e o
escroc7erie m"sc"t% su/ m"sc" leg"lit%&ii. pro'it:n!u=se cu "/ilit"te !e unele l"cune s"u
insu'icien&e legisl"tie *ntr=o "numit% perio"!%.
Escroc7eri" prin opere !e c"rit"te. "soci"&ii pseu!o'il"ntropice. 'irme cu scop pretins
um"nit"r. '%c:n! c"$ !e 'irm" lor #i 'olosin! "cre!it%ri in#el%to"re s"u '"lse. "tr"g p"rticip"re"
pu/licului su/ 'orm" "!e$iunilor. "/on"mentelor s"u :n$%rii !e pro!use pre$ent"te c" 'iin!
re"li$"te !e 7"n!ic"p"&i. sumele "st'el o/&inute reenin! num"i org"ni$"torilor.
4olosire" !e cecuri In mo!"lit%&i !e genul L pre!"re" unui cec '%r% "coperire s"u " unui
cec post=!"t"t. !% "p"ren&" !e cre!it /ene'ici"rului M E>ist% utili$"re" !e cecuri tr"se !in
conturi lic7i!"te s"u '"ls g"r"nt"te. cecuri 'ur"te s"u pier!ute. De="semene". m"i pot 'i
'olosite "lte !ocumente 9usti'ic"tie l" pl"t%.G !ispo$i&ii !e pl"t%. c%r&i !e cre!it 'ur"te s"u
'"lseH. o'erire" unui num%r !e cont "l "ltei perso"ne pentru cump%r"re" unor pro!use prin
te7nicile !e @ teles7opping A s"u @ minitel A Gint:lnite m"i "les *n &%rile *n c"re "cest tip !e
:n$%ri este r%sp:n!it H etc.
Escroc7erii @ *n stil sp"niol A s"u . cum m"i este cunoscut% Ecomo"r" "scuns%F. c"re l=
" "mu$"t pe estitul Vi!oJue *n timpul e>pe!i&iei *n Sp"ni" G1K2(H. Acest stil se !oe!e#te
*nc% e'icient l" ictimele n"ie pe c"re un @ /iet pri$onier A le !etermin% s% cre"!% c% pl"nul
"scun$%torii un!e #i=" inc7is pr"!" se g"se#te !epus l" gre'% #i c% "r pute" corupe gre'ierul cu
1 million M Ulterior. rolul gre'ierului este 9uc"t !e un c"m"r"! "l escrocului. c"re " *nc"s"
'on!urile pre!"te !e cre!ul% ictim%.
$.1.).*scroc+erii prin nscenare
5n "cest gen !e !elicte escrocul. !:n! !o"!% !e ei!ent% #iretenie. "c&ione"$% 'ie su/
'orm" /"n"l% " interen&ieiG re"le s"u im"gin"reH "le unui ter&. complice s"u nu. 'ie su/ 'orm"
unei "!e%r"te uneltiri G mo!"lit%&i 'r"u!ulo"se H "mestec:n! perso"ne. interen&ii #i '"/ul"&ie
pentru " "9unge l" 'on!urile r:nite.
"H Interen&i" unui ter& este o escroc7erie tipic% pentru "sigur%ri. Proce!eul este
urm%torulL un in!ii! se "sigur% pentru "cci!ente. pe i"&%. pl%te#te un num%r "preci"/il !e
18
r"te. !up% c"re inscene"$% cu "9utorul unui complice. c% si=" pier!ut i"&" intr=un
"cci!ent.Societ"te" !e "sigur%ri isi " onor" contr"ctul pre!%n! sum" "#"=$isei %!ue.Intre
timp. @ ictim" A se st"/ileste *n str%in%t"te un!e. ulterior. se " *nt:lni cu so&i" s".
/H. Dierse mo!"lit%&i 'r"u!ulo"se. cum "r 'i L
Escroc7eri" numit% @ l" e!ere A const% *ntr=o m"er% 'o"rte !i/"ce. presupun:n! o
su/stituire !e /"ncnote. "st'el *nc:t in!ii!ul s% po"t% !" restul. !e l" o /"ncnot% cu "lo"re
m"i mic% !ec:t ce" pe c"re " primit=o G se *nt:mpl% 'recent l" c"seriiH.
V"ri"nt" ce" m"i cunoscut% " "cestei escroc7erii. este ce" !enumit% *n 9"rgonul
!elicen&ilor @ #men A L se pr"ctic% m"i "les pe l:ng% c"sele !e sc7im/ "lut"r !e c%tre
@ /ineoitori A ers"&i c"re se o'er% s" sc7im/e "lut% l" un r"port !e sc7im/ c7ipurile m"i
""nt"9os pentru ictim" cre!ul%. Escrocul. cu "9utor unor complici. inscene"$% o !esc7in!ere
" poli&iei si cree"$% o st"re !e tensiune !e c"re pro'it%. sc7im/:n! te"ncul !e /"ni !e o
"numit% "lo"re cu "ltul . "'l"t *n m:nec% s"u intr=unul !in /u$un"re.E>ist% #i in'r"ctori
!eose/it !e "/ili. "!e"r"&i presti!igit"tori ce nu "u neoie !e complici pentru inscen%ri M
prete$t:n! !o"r c" or !o"r s" renumere /"nii. i"u !in m:n" ictimei te"ncul /un pe c"re=l
renum%r% *n '"&" "cestei". i"r !e !e!esu/tul m:inii cu c"re num%r% scot cu o misc"re 'o"rte
r"pi!% @ smenul A pe c"re=l o'er% *mp%turit ictimei ce r%m:ne conins% c% totul este *n regul%
c7i"r #i !up% ce "cest" !isp"re lini#tit.
Tent"&i" @ c7ilipirului A. este po"te. e>emplul cel m"i elocent "l !orin&ei !e pro'it "
ictimei si. prin urm"re. unul !intre cele m"i @ "loro"se A "tuuri "le escrocului. 5n '"&" unui
gur"=c"sc%. escrocul se pre'"ce c" " g%sit pe 9os o /i9uterie !e "lo"re. pe c"re un complice
"'l"t *n "propiere o e"lue"$%M n"iul. "!emenit. se gr%/e#te s% o cumpere l" 9um%t"te !in
"lo"re" "preci"t% !e complicele escrocului. Ulterior. present:n!u=se l" un /i9utier. ictim"
const"t% c% " cump%r"t un '"ls scump.
Re:n$"re" unor m"r'uri in"inte !e " le "c7it" G@ c"r"m/ouill"ge AH este o escroc7erie
comis% !e in!ii$i c"re cump"r% pe cre!it m%r'uri. pe c"re le re:n! "poi pe /"ni g7e"&% '%r%
s% le pl%te"sc% l" sc"!ent%. Pentru c" "cest gen !e escroc7erie. s% reu#e"sc%. inii$ii "u
cuno#tiin&e #i "ptitu!ini comerci"le. lu:n! "lur" unor m"ri "'"ceri#&i.5n "cest scop. in'iin&e"$%
'irme !e '"&"!%. !esc7i! conturi. intocmesc !os"re G'"lseH to"te pentru " cre" ilu$i" !e
serio$it"te #i *ncre!ere iito"relor ictime. 5n '"$" ini&i"l% escrocii cump%r% o "numit%
c"ntit"te !e %r'uri cu lic7i!it%&i. i"r restul pe /"$% !e contr"cte cu sc"!en&% l" 6- s"u ,- !e
$ile. 5n "cest inter"l *ns% m"r'urile sunt re%n!ute. 'irm" !isp"re. i"r escrocii 'ug cu /"nii
'%r% " pl%ti m%r'urile l" sc"!en&%.
Escroc7eriile 7oteliere se pr"ctic%. *n speci"l. *n m"rile 7oteluri c"re sunt !ispuse l"
s"cri'icii grele pentru " nu li se #tir/i reput"&i".Acest lucru este e>plo"t"t !e escroci c"re
1K
*nscene"$% !ierse "cci!ente s"u 'urturi. "'irm:n! c" s="u pro!us *n 7otel.Propriet"rul
7otelului respecti se " gr"/i s% "pl"ne$e con'lictul #i s%=l !esp%gu/e"sc% pe @ clientul
nemultumit A pentru c" sc"n!"lul s% nu i" "mplo"re #i "st'el s% 'ie cunoscut !e "l&i clien&i.
$.$.,.-specte desprinse din practica .udiciar rom/n
1i9lo"cele 'olosite *n elu!"re" legii I#i "#" imper'ect%= c"re reglemente"$% !i'erite
segmente "le economiei. *m/r"c% o g"m% "ri"t%. *ncep:n! cu !omeniul comerci"l. in!ustri"l.
prest%rilor !e sericii #i nu *n ultimul r%n!. *n sistemul 'in"nci"r=/"nc"r.1
Din stu!iul unor !os"re solu&ion"te !e or"g"nele !e urm%rire pen"l%. "m !esprins
c:te" c"$uri #i "specte c"re mi s="u p"rut m"i e!i'ic"to"re 2. Ast'el L
1.Prin rec7i$itoriul !in ).-,.1,,8 "l p"rc7etului !e pe l:ng% Tri/un"lul Const"n&" "
!ispus trimitere" *n 9u!ec"t% " inculp"tei L.A. I"soci"t unic l" S.C. @ Ae Concor!i"A S.R.L
Const"n&" pentru s%:r#ire" in'r"c&iunilor !e '"lsi'ic"re !e titluri !e "lori pre. !e
"rt.2K2."lin.1 !in co!ul pen"l. punere" "cestor" *n circul"&ie '"pt pre%$ut !e "rt.2K2. "lin. 2
!in co!ul pen"l. precum #i in#el%ciune c"li'ic"t% pre%$ut% !e "rt.210. "lin. 1.2 #i ( !in co!ul
pen"l cu "plic"re" "rt.(( lit." co! pen"l const:n! *n "cee" c%L
= *n perio"!" noiem/rie=!ecem/rie 1,,0 *n e>ecut"re" unui contr"ct inc7ei"t cu
S.C.FAgroin!ustri"l"F Pre9mer=Cu!.?r"#o. primin! "nticip"t !e l" "ce"st" sum" !e )-K
milio"ne lei. " lir"t c"ntit"te" !e cere"le c%tre /ene'ici"r p:n% l" concuren&" sumei !e 8)
milio"ne lei . r%m:n:n! !e/ito"re cu sum" !e peste ((( milio"ne lei . pe c"re nu " m"i
restituit=o su/ !i'erite prete>te.
Ulterior. l" interentiile p"rtenerului contr"ctu"l #i "menin&"re" c" or 'i sesi$"te
org"nele !e urm%rire pen"l% pentru *n#el%ciune. inculp"t" L.A.. l" !"tele !e 1- si 16 i"nu"rie
1,,6 " *ntocmit *n '"ls !ou% or!ine !e pl"t%. pun:n! "cel"#i num%r. "cee"#i sum% !e /"ni #i
"cel"#i /ene'ici"r. pe c"re le=" !epus spre cre!it"re. l" CREDIT=?ANP=sucurs"l" Const"n&".
!e#i cuno#te" c" nu "re !isponi/il *n cont. cu inten&i" !e " in!uce *n ero"re /ene'ici"rul cu
priire l" "c7it"re" !"toriei.4"pt" " 'ost !escoperit% prin eri'ic"re" org"nelor !e control "le
/%ncii.
2.Prin rec7i$itoriul !in 26.12.1,,8. s=" !ispus trimitere" *n 9u!ec"t% " inculp"&iilor
L.?.M?.N.MS.PM1.CM4.R= to&i pentru s%:r#ire" in'r"c&iunii !e '"lsi'ic"re !e instrumente !e
pl"t% #i in#el%ciune c"li'ic"t% pre. !e "rt. 210 "lin. ( si 0 !in co!ul pen"l Iconst:n! *n "cee"
c% l" !"t" !e 2.1-.1,,2 G!up% o *n&elegere pre"l"/il% interenit% *ntre eiH s=" eri9"t *n
repre$ent"n&ii unor 'irme '"ntom% #i "u !etermin"t=o pe p"rte" %t%m"t%. ?.1. "!ministr"torul
unei societ%&i comerci"le !in Portul Const"n&" s% le :n!% c"ntit"te" !e 1-- mQ c7ereste" *n
"lo"re !e 1,( milio"ne lei pentru c"re "u emis un or!in !e pl"t% '"lsi'ic"t. cunosc:n! c%
1,
sum" nu pute" 'i pl%tit%. nee>ist:n! *n contul societ%&ii *n numele c%rei" s=" emis or!inul !e
pl"t%. un !epo$it /"nc"r.
(. Prin rec7i$itoriul !in ,.1-.1,,8 "l P"rc7etului !e pe l:ng% Tri/un"lul Const"n&" s="
!ispus trimitere" *n 9u!ec"t% " inculp"&ilor N.P. #i D.I. pentru s%:r#ire" in'r"c&iunilor !e
!el"pi!"re. '"ls intelectu"l #i u$ !e '"ls. pre%$ute !e "rt.210. "lin.1 #i "rt.2K, co!ul pen"l
const:n! *n "cce" . *n c"lit"te !e c"sieri *nc"s"tori l" Comp"rtimentul comerci"l "l Consiliului
Loc"l. pecepe"u t">e !e l" "gen&ii ecenomici #i pro!uc%torii in!ii!u"li ce=#i !es'%#ur"u
"ctiit"te" *n !iese pie&e "le or"#ului. ":n! o/lig"&i" !e " !epune l" c"serie sumele *nc"s"te.
"ceste" '%c:n! p"rte !in /ugetul loc"l.
Ace#ti" *n perio"!" "nilor 1,,(=1,,) "u 'olosit c"rnete. c7it"n&iere nenumerot"te #i
nelu"te *n ei!en&" speci"l". ne!epun:n! $ilnic l" c"serie inc"s%rile respectie. *nsu#in!u=#i
sumele *n scopuri person"le. *n "lo"re !e 1.80(.,18 lei.
).Prin rec7i$itoriul !in 1-.-,.1,,8 "l P"rc7etului !e pe l:ng% Tri/un"lul Const"n&" s="
!ispus *n 9u!ec"t% " unui num%r !e 1K perso"ne G o'i&eri !e m"rin" ciil% #i n"ig"toriH pentru
s%:r#ire" in'r"c&iunii !e contr"/"n!% pre. " "rt.82. lit. " si c !in lege" num"rul (-+,1.
retin:n!u=se *n s"rcin" "cestor" c% l" ,.-,.1,,8 "u intro!us *n &"r% peste 1-- /"csuri !e &ig%ri
!e proenien&% str%in%. consemn:n! *n '"ls. *n !ecl"r"&iile "m"le c% nu "u l" /or!ul n"ei
/unuri supuse %muirii. prin '"ptele lor pro!uc:n! un pre9u!iciu !e 221.08K.K18 milio"ne !e
lei. nepl%tin! cu"ntumul t">elor "m"le !"tor"te st"tului.
0.Prin rec7i$itoriul !in 18.11.1,,8 "l p"rc7etului !e pe l:ng" Tri/un"lul Const"n&". s="
!ispus trimitere" *n 9u!ec"t% " unui num%r !e perso"ne G!irectori !e societ%&* comerci"le.
!irectori #i inspectori /"nc"ri. controlori "m"li. S.A. H pentru s%:r#ire" in'r"c&iunilor !e
contr"/"n!% pre. !e "rt.82. lit " !in Lege" nr.(-+1,8K M insel%ciune c"li'ic"t% pre. !e "rt.
210. "lin.( co! pen"l. '"ls intelectu"l #i u$ !e '"ls pre. !e "rt. 2K, si 2,1 co! pen"l M precum
#i "/u$ *n sericiu *n 'orm% c"li'ic"t% . *n !"un" intereselor pu/lice pre. !e "rt. 2)K si 2)K+I
co! pen"l const:n! *n "cee" c%L
= !irectorii unei societ%&i comerci"le cu c"pit"l pri"t.o/&in:n! cre!ite prin 'r"u!%
G conen&ii '%r% g"r"n&ii #i conos"mente !e %muiri neleg"leH !e l" ?ANCOREO=?ucure#ti I
sucurs"l" Lipsc"ni *n "lo"re !e ).8--.--- R si (.681.,--.--- !e lei. "u intro!us *n Rom:ni"
prin Portul Const"n&". c"ntit"te" !e 20.--- !e tone !e /en$in%. prin 'olosire" unor !ucumente
"m"le '"lse. "lori'ic:n! "poi c"ntit"te" !e 12.0-- !e tone prin "gen&i p"rticul"ri. '%r% pl"t"
impo$itelor leg"le. pro!uc:n! prin "ce"st% '"pt%. un pre9u!iciu 4.P.S. I?ucure#ti. *n "lo"re
!e 1.(-8.(16 milio"ne R #i 6.00,.1-2.K,, !e lei. potriit !ocumentelor 'in"nci"re. cont"/ile
"'l"te *n !os"rul c"u$ei.
2-
6.Un c"$ !eose/it !e e"$iune 'isc"l% " 'ost corect"t !e org"nele !e urm%rire pen"l%
!in 9u!etul Const"n&".
Ast'el. inculp"&ii C.N. M D.V M D.N si ;.V. "u 'ost trimi#i *n 9u!ec"t% pentru s%%r#ire"
in'r"c&iunilor !e '"ls intelectu"l. *nsel"ciune *n conen&ii. "/u$ *n sericiu #i e"$iune 'isc"l%.
5n *ntelegere "u '"ctur"t *n '"ls rep"r"&iile " !ou" n"e rom:ne#ti. c" 'iin! propriet"te" unui
"rm"tor str%in. '"pt pentru c"re nu s=" m"i c"lcul"t TVA *n "lo"re !e peste 0-- milio"ne !e
lei.
De "semene" pentru pl"t" contr""lorii rep"r"&iilor l" cele !ou" n"e. "rm"torul str%in
" !epus m"i multe cec=uri pe numele unei /%nci engle$e. c"re nu "u m"i putut 'i *nc"s"te.
*ntruc:t /"nc" " comunic"t c% nu "re !isponi/il *n contul clientului. Prin "ceste '"pte s="u "!us
p"gu/e ce *nsume"$% peste 1- milio"ne R.
Din cele c:te" c"$uri pre$ent"te. "preciem c% se pot tr"ge unele conclu$ii #i "nume
'"ptul c% *n sistemul /"nc"r #i 'in"nci"r s="u "mpli'ic"t "/u$urile *n leg"tur% cu "cor!"re" !e
cre!ite. nepl"t" t">elor. utili$"re" cre!itelor *n interes person"l.
Unii cet"&eni rom"ni si str"ini .pro'it:n! !e lpsurile !in legisl"&i" economic" #i="u
cre"t societ"&i comerci"le *n se!ii 'ictie cu scopul !e " se sustr"ge !e l" controlul org"nelor
!e st"t.Societ%&ile 'ictie "u c" scop procur"re" !e m"ri sume prin 'r"u!" #i pro!ucere" !e
pier!eri p"rtenerilor !e tr"n$"c&ii *n !omeniul comerci"l.
Prin "ceste '"pte se comit "cte !e *nc"lc"re " normelor !e comer& si protec&i"
consum"torilor.!e pr"ctic"re " unor pre&uri superio"re celor leg"le etc.
2.5n !omeniul prelucr"rii si "lori'ic"rii met"lelor pre&io"se s"u ne'ero"se
Prin "proi$ion"re" 'irmelor p"rticul"re pe /"$" !e "cte !e corup&ie cu met"le !iri9"te
prin /"l"n&" s"u !e'icit"re si re:n$"re" "cestor" c"tre st"t cu pre&uri superio"re celor
leg"le Mcump"r"re" !e c"tre societ"&ile comerci"le cu c"pit"l !e st"t.!e lingouri #i piese
turn"te. necorespun$"to"re c"lit"ti #i l" pre&uri m"i m"ri !ec:t cele pr"ctic"te *n in!ustrie !e
l" societ%&ile pri"te.
(. 5n sistemul /"nc"r si 'in"nci"r
In sistemul /"nc"r si 'in"nci"r s="u "mpli'ic"t "/u$urile *n leg"tur% cu "cor!"re" !e
cre!ite.nepl"t" t">elor. utili$"re" cre!itelor *n interes person"l.
Este cunoscut c% *nc% !in cele m"i ec7i timpuri contri/u"/ilii "u c"ut"t s" re!uc"
o/lig"&iile 'isc"le. recurg:n! l" cele m"i "ri"te si ingenio"se meto!e.In con!i&iile economiei
!e pi"&%.org"nele 'isc"le se con'runt" cu un 'enomen e"$ionist ce i" propor&ii !e m"s".!in
c"u$" tent"&iei !e " 'i sustr"se !e su/ inci!en&" legii enituri impo$"/ile c"t m"i su/st"n&i"le.
21
Dup% mo!ul cum se proce!e"$% *n "ctiit"te" !e eit"re " e'ectelor reglement%rilor
'isc"le se '"ce !i'eren&iere" *ntre e"$iune 'isc"l% leg"l% #i e"$iune 'isc"l% 'r"u!ulo"s%G'r"u!"
'isc"l%H.
Proli'er"re" '"ptelor ileg"le. *n!eose/i " celor !in !omeniul economico='in"nci"r. este
o consecin&" " unor imper'ec&iuni "le legisl"&iei s"u " lipsei unor reglement"ri.In perio"!" !e
tr"n$i&ie l" economi" !e pi"&".l"cunele legisl"tie sunt m"i ei!ente.
Dimensiunile c"ren&elor legisl"tie sunt ei!en&i"te su/ 'orm" inmul&irii c"$urilor !e
specul%. contr"/"n!%. incorectitu!ine 'in"nci"r%.etc.
Reglement:n! *nc"s"re" l" termenele #i *n cu"ntumul st"/ilit " t">elor #i impo$itelor #i
stipul:n! norme speci"le *mpotri" ileg"lit"&ilor !in !omeniul 'isc"l .legisl"&i" 'in"nci"r%
cuprin!e !ispo$i&ii re'erito"re l" in'r"c&iunile !in "cest !omeniu.In'r"c&iunile !in "cest
!omeniu 'isc"l po"rt% !enumire" !e e"$iune 'isc"l" 'r"u!ulo"s" s"u 'r"u!" 'isc"l".
Spre !eose/ire !e e"$iune" 'isc"l" leg"l" c"re const" *ntr=o men&inere pru!ent" *n
limitele leg"le "le e"$iunii. 'r"u!" 'isc"l% se s%:r#e#te prin *nc%lc"re" 'l"gr"nt% " legii.
pro'it:n!u=se !e mo!ul speci'ic *n c"re se '"ce impunere". De regul%. impunere" se st"/ile#te
pe /"$" !ecl"r"&iei celui *n c"u$%. o/lig"t s% comunice org"nelor !e resort to"te elementele. *n
'unc&ie !e c"re se " 'i>" t">" 'isc"l%.
4r"u!" 'isc"l% const% *n !isimul"re" o/iectului impo$"/il. *n su/e"lu"re"
cu"ntumului m"teriei impo$"/ile s"u 'olosire" "ltor c%i !e sustr"gere !e l" pl"t" impo$itului
!"tor"t.4ormele1 #i c%ile prin c"re se re"li$e"$% 'r"u!" 'isc"l% sunt . pr"ctic. nelimit"te.
1en&ion%m c:te" !intre ele. m"i !es *nt:lnite *n "ctiit"te" 'isc"l% L
*ntocmire" !e !ecl"r"&ii '"lse M
"lc%tuire" !e registre cont"/ile nere"le M
ne!ecl"r"re" m"teriei impo$"/ile M
!ecl"r"re" !e enituri impo$"/ile in'erio"re celor re"leM
e>ecut"re" !e registre !e ei!en&% !u/le. un e>empl"r re"l #i "ltul 'ictiM
!iminu"re" m"teriei impo$"/ile re$ult"te !in re!ucere" ci'rei !e "'"ceri prin
*nregistr"re" *n c7eltuielile unit%&ii " unor c7eltuieli cu c"r"cter person"l "l p"tronilor
ori *nregistr"re" !e c7eltuieli ne'%cute *n re"lit"te M
:n$%rile '%cute '%r% '"ctur". precum #i emitere" !e '"cturi '%r% :n$"re e'ecti%. c"re
"scun! oper"&iunile re"le supuse impo$it%rii
'"lsi'ic"re" /il"n&ului. c" mi9loc !e 'r"u!"re " 'iscului. c"re presupune o conen&ie
*ntre p"tron #i cont"/ilul=#e'. ei 'iin! !e "lt'el. &inu&i s% r"spun!% soli!"r pentru '"pt"
comis%.
22
1ic#or"re" *nc"s%rilor /uget"re !in impo$ite . !"tor"t% e"$iunii 'isc"le. este *n multe
st"te o pro/lem% "cut%. 'recent% #i m"rime" "cestor '"pte 'iin! !eloc negli9"/il%.
E"$iune" 'isc"l% este consecin&" "c&iunii unor situ"&ii ne'"or"/ile ori " unor '"pte
ileg"le. printre c"re "mintimL
=imper'ec&iune" legii. *n sensul c" "ctele norm"tie prin c"re se reglemente"$% t">ele
#i impo$itele nu sunt su'icient !e cl"re #i cuprin$%to"re. cee" ce '"ori$e"$% elu!"re" 'iscului M
=lips" !e uni'ormit"te *n "ctiit"te" org"nelor 'in"nci"re cu priire l" st"/ilire" #i
percepere" t">elor #i impo$itelor. !etermin"t% !e ine>isten&" unor norme meto!ologice *n
"plic"re" legii.
=con!uit" unor c"tegorii !e contri/u"/ili. c"re 'olosesc cele m"i !ierse mi9lo"ce !e
!isimul"re " m"teriei impo$"/ileM
=lips" !e e>igen&% ori corup&i" 'unc&ion"rilor pu/lici *n c"!rul org"nelor 'isc"le.
Preocup%ri pentru com/"tere" '"ptelor !e e"$iune 'isc"l% e>ist% *n to"te st"tele.
*n!eose/i *n cele !e$olt"te. Printre m%surile !e re!ucere #i Inl%tur"re " '"ptelor !e !e
e"$iune 'isc"l% se pot "mintiL
='orm"re" #i per'ec&ion"re" "p"r"tului 'isc"l. compus !in 'unc&ion"ri /ine preg"ti&i
pro'esion"l .cinsti&i #i incorupti/iliM
=el"/or"re" unor "cte norm"tie cl"re #i cuprin$%to"re. precum #i " unor norme
meto!ologice !e "plic"re c:t m"i comple>e #i completeM
=instituire" unui sistem s"nc&ion"r. pe c:t !e seer .pe "t:t !e corect #i ec7it"/ilM
=o/iectiit"te #i 'ermit"te *n "!mitere" !e c%tre inst"n&ele 9u!ec%tore#ti " re!ucerii s"u
"nul%rii !e impo$ite. 'ormul"te !e const"t%ri pe c"le" "pelului s"u rei$uirilorM
=instituire" sec7estrului 'isc"l. c" mo!"lit"te !e e>ecut"re silit% " o/lig"&iilor 'isc"leM
=i!enti'ic"re" tuturor contri/u"/ililor c"re c"! su/ inci!en&" legilor 'isc"leM
=i!enti'ic"re" complet% #i corect% " m"teriei impo$"/ile.
Stu!iere" 'enomenului !e e"$iune 'isc"l% intern"&ion"l% "test% o ten!in&% !e pro'il"re
" unor entit%&i 'ictie. *n'iin&"te cu scopul !e " re"li$" m"ri sume !e /"ni prin 'r"u!%.
5n'iin&"re" !e grupuri !e "'"ceri#ti o/scure. "ceste entit%&i re"li$e"$% prin m"nere
!isimul"to"re #i "/ilit%&i !e !e oper"re. import"nte pro'ituri. pro!uc:n! *n "cel"#i timp m"ri
pier!eri p"rtenerilor !e tr"n$"c&ii c"re nu sunt su'icient !e pru!en&i.
1o!"lit"te" !e 'r"u!"re *ncepe. !e regul%. prin cre"re" *n con!i&ii !e ileg"lit"te " unor
societ%&i comerci"le cu "p"ren&e !e soli!it"te #i pro'esion"lism. Pentru " eit" eri'ic%ri
pre"l"/ile pre" e>igente. se!iul centr"l "l 'irmei se st"/ile#te *n "#" numitele $one Sp"r"!is=
'isc"lT. un!e regimul regimul 9uri!ic m"i pu&in restricti o'er% con!i&ii optime pentru m"sc"re"
re"lit"&ii .Urm%to"re" et"p% este "cee" " *n'iin&%rii !e 'ili"le #i repre$ent"n&e *n centre
2(
intern"&ion"le un!e conerg princip"lele rel"&ii comerci"le mon!i"le. De#i 'on!urile /%ne#ti
"le unei "semene" societ"&i sunt. !e o/icei. limit"te. se !esc7i! conturi l" m"i multe /%nci
import"nte . con&in:n! *ns% !isponi/ilit"&i mo!er"te.
Urme"$% o cuprin$%to"re #i "ri"t% corespon!en&% !e "'"ceri. '%r% o 'in"lit"te precis%.
cu 'irme cunoscute !in *ntre"g" lume. pentru " 'i cre"t%. "st'el. impresi" unui
st"n!ingGst"/ilit"teH !eose/it.
1-
O "lt% mo!"lit"te !e " "c&ion" " unei societ%&i 'ictie. o constituie *nc7eiere" !e
contr"cte. pe temeiul o/iectiului !e "ctiit"te "l societ%&ii s"le. reu#in! prin !ocumente
contr"'"cute s% !etermine lir"re" m%r'ii pe cre!it ori cu pl"t% prin inc"sso. '%r% s% o'ere
p"rtenerului nici o "lt% g"r"n&ie. Pentru " se c:#tig" *ncre!ere" p"rtenerului. "c&iune"
!e/ute"$% prin prelu"re" unor loturi mici !e m"r'%. !econt%rile '%c:n!u=se integr"l #i prompt.
A/i" !up% "cee" se solicit% c"ntit%&i m"i m"ri !e m%r'uri c"re sunt pl"s"te ime!i"t pe pi"&%
'%r% " m"i 'i onor"te o/lig"&iile !e pl"t%.
1ec"nismul e"$iunii 'isc"le leg"le se re"li$e"$% tot *n "cele sp"&ii 'in"nci"re numite
St"> 7e"ensT un!e e>ist% t">e superli/er"le. cu un regim !e impunere 'isc"l% !eose/it !e
in!ulgent. Aceste So"$e 'isc"leT "tr"g m"rile c"pit"luri. precum #i person"lit%&ile !in lume"
'in"nci"r%. politic%. sporti%. "rtistic%. Pro'it:n!u=se !e e>isten&" $onelor 'isc"le cu regimuri
concesie=P"n"m".?"7"m"s.Antilele Ol"n!e$e. Lu>em/urg. Liec7tenstein etc= " "p%rut o
*ntre"g% pr"ctic% !e eit"re " impunerilor 'isc"le #i !e elu!"re " controlului 'in"nci"r.
Din multitu!ine" mo!"lit"&ilor im"gin"te !e @ pr"cticienii A lor. men&ion%m c:te"L
pro'esorii "meric"ni pre'er% s% pre!e" l" uniersit"&ile c"n"!iene pe o perio"!" !e !oi "ni #i s%
eite. *n "cest 'el impo$itele !in C"n"!" c:t #i cele !in S.U.A..!eo"rece re$i!en&ii "meric"ni
c"re lucre"$% *n str%in"t"te m"i mult !e 1K luni /ene'ici"$% !e scutiri !e impo$ite !in p"rte"
"utorit%&ilor respectie M person"lit%&ile lumii "rtistice #i sportie pre'er% s%=#i st"/ile"sc%
!omiciliul *n 1on"co s"u ?"7"m"s. !eo"rece impo$itul pe enit *n "ceste &%ri este m"i mic
!ec:t *n S.U.A..1"re" ?rit"nie. Sue!i" M milion"rii "meric"ni #i /rit"nici pre'er% s% se
st"/ile"sc% *n "ceste &%ri pentru " eit" impo$itele !eose/it !e m"ri ce se pun pe "ere *n &%rile
lor !e origine.
5n ultimile !ecenii. c"$urile !e e"$iune 'isc"l%=leg"l% #i 'r"u!ulo"s%. cu c"re se
con'runt% "utorit%&ile !e st"t. "u !eenit e>trem !e 'recente. i"r sumele !e /"ni c"re '"c
o/iectul "cestor '"pte sunt 'o"rte m"ri. 5n '"&" "cestei situ"&ii "u 'ost g:n!ite mi9lo"ce se
sesi$"re #i preenire " oper"&iunilor cu c"r"cter 'r"u!ulos. 5ntre mi9lo"cele !e com/"tere #i
preenire " '"ptelor !e e"$iune #i 'r"u!% 'isc"l%.men&ion%mL
1-
Emili"n St"ncu. Criminalistic, E!. Tempus. ?ucure#ti 1,,2
2)
=se impune pru!en&" sporit% l" *nc7eiere" !e contr"cte cu 'irme noi. "gresie *n "'"ceri.
!"r '%r% leg%turi tr"!i&ion"le. 5n "ceste c"$uri " tre/ui s% se solicite "precieri !in p"rte" /%ncii
cu c"re se "'l% i*n rel"&ii un "semene" client. !eo"rece num"i "ce"st" po"te e"lu" c"p"cit"te"
!e pl"t% " 'irmei #i. !eci. serio$it"te" "cestei" M
=este neces"r s% se cuno"sc%.prin culegere !e in'orm"&ii. !"c% societ"te" cu c"re
urme"$% s% st"/ile"sc% rel"&ii contr"ctu"le nu "re *n curs litigii pentru neonor"re" o/lig"&iilor
!e pl"t%.
=/loc"re" "c&iunilor !e lir"re " m%r'urilor l" primul in!iciu !e *nt:r$iere ne9usti'ic"t%
ori !e m"ner"re ec7ioc% " !econt%riiM
=sesi$"re" ime!i"t% " 9usti&iei "tunci c:n! "p"r !e'inite elementele unei oper"&iuni
'r"u!ulo"se.
Stu!iile #i r"po"rtele !e "ctiit"te "le poli&iei crimin"le intern"&ion"le IINTERPOL=se
opresc pe l"rg. "supr" "ctiit%&ilor unor institu&ii 'in"nci"r=/"nc"re 'ictie cu un c:mp pe
"c&iune pe pl"n intern"&in"l. Asemene" institu&ii /"nc"re se ocup% oper"&iuni ileg"le c"re le
"!uc m"ri pro'ituri. precum tr"'icul !e /"ni '"lsi'ic"&i. cecuri contr"'%cute .emitere" !e titluri
!e "lo"re '"lse. 'in"n&"re" #i !econt"re" unor "'"ceri ileg"le. comerci"li$"re" !e pro!use
inter$ise etc Un e>emplu interes"nt .*n "cest sens . este c"$ul ?%ncii pentru cre!it #i comer&
intern"&ion"l G?.C.C.I.H. implic"t% *n numero"se 'r"u!e intern"&ion"le cee" ce " !etermin"t
7ot"r:re" "utorit%&ilor monet"re !in peste $ece &%ri !e " opri "ctiit"te" /%ncii #i sesi$"re"
9usti&iei. 5nc7i!ere" ?.C.C.I.. !"torit% 'r"u!elor G"ugust 1,,1H repre$int% unul !intre cele m"i
m"ri sc"n!"luri !in !omeniul 'in"nci"r !in ultimii "ni.
Dup" 1"re" ?rit"nie. Lu>em/urg. St"tele Unite. Sp"ni" #i Ele&i". " enit r:n!ul
C"poniei. Ciprului. ?"ngl"!es7ului #i In!iei s% "nun&e *ng7e&"re" conturilor "cestei /%nci.
Sp"ni" " 7ot%r:t Ss% controle$eT "ctiit"te" /"ncii . c" #i Nong Pong=ul. P"Uist"nul #i
Dim/"/Be "u '%cut cunoscut c% nu "u nici un moti pentru suspen!"re" moment"n% "
"ctiit%&ii g7i#eelor ?.C.C.I.
?"nc" "re un c"pit"l !e circ" 2- mili"r!e !e !ol"ri #i 12.--- !e "ng"9"&i .cu sucurs"le
in 6, !e &"ri.c"re "u 'ost contr"ct"te !e ?"nc" Angliei. Ace"st" " tr"nsmis !ocumentele
priin! "ctiit"te" celor 20 !e sucurs"le /rit"nice "le ?.C.C.I. ?iroul /rit"nic pentru 'r"u!e
GS.4.O.H #i=" !esemn"t o ec7ip% pentru *ncepere" "cestei".
L" Lon!r" " m"i 'ost constituit% #i o ec7ip% !e coor!on"re " "ctiit%&ii cu org"nele !e
reglement%ri intern"&ion"le. Eoc:n! @ 'r"u!e pe sc"r% l"rg%. pe !ur"t" m"i multor "ni #i l" un
niel *n"lt A. #i @ !isimul"re" pier!erilor A . guern"torul ?%ncii Angliei " !"t o loitur" !e
gr"&ie reput"&iei ?.C.C.I.. !e9" p%t"t% printr=o "'"cere !e sp%l"re " /"nilor proeni&i !in
:n$"re" !e !roguri su!="meric"ne. El " prooc"t toto!"t". p"nic% *n r:n!ul clien&ilor #i
20
!epun%torilor. !e l" micii comerci"n&i p:n% l" m"gn"&ii petrolului c"re s="u pomenit cu
g7i#eele /%ncilor *nc7ise. conturile /loc"te #i p%r&ile !e c"pit"l ing7e&"te.
Cre"t% *n 1,82.cu un c"pit"l !e num"i 2.0 milio"ne !e !ol"ri. !e c%tre un /"nc7er
p"Uist"ne$. ?.C.C.I. " cunoscut o cre#tere 'ulger%to"re. '"ori$"t% !e #ocurile petrolului c"re
"u urm"t *n urm" 'on!"rii s"le. Am/i&i" /"nc7erului p"Uist"ne$ er" !e " '"ce !in "ce"st"
/"nc% o m"re institu&ie intern"&ion"l%. ini&i"t% !e #i pentru &%rile !in lume" " trei". *n speci"l
cele musulm"ne. Ap"tri!%. e" nu este sus&inut% #i nici supr"eg7e"t% !e reo /"nc% centr"l%.
/ene'iciin! num"i !e spri9in !in p"rte" m"i multor o'ici"lit"&i occi!ent"le.
11
5n "nul 1,,-. !up% con!"mn"re" " cinci !intre !irectorii s%i !in St"tele Unite I e"
'iin! /"nc" 'ostului !ict"tor p"n"me$ 1"nuel Norieg". recunoscut ino"t pentru recicl"re"
pro'iturilor !e pe urm" :n$%rilor !e !roguri I "'"cerile /%ncii. !e9" net *n !escre#tere. s="u
!eterior"t gr". potriit !irectorului Institutului 1onet"r lu>em/urg7e$. Ce"ns Pierre.
Emir"tul A/u D7"/i. c"re " spri9init /"nc" *nc% !e l" cre"re" s". " "c7i$i&ion"t *n "cel
moment 88V !in c"pit"l #i " proce!"t l" reorg"ni$"re" "cestei" cu scopul !e " o s"l".
5n "'"r" sp%l%rii 'on!urilor proenite !in !roguri. "ce"st" c%!ere /rut"l% " scos l"
lumin% #i "lte neregul"rit%&i *n "ctiit"te" /%ncii. Autorit"&ile "meric"ne "u in!ic"t *n speci"l
c% se "#te"pt" c" "nc7et" ?iroului /rit"nic pentru 'r"u!e s% '"c% lumin% cu priire l"
*ncerc%rile secrete !e prelu"re " controlului "supr" /%ncilor loc"le.
Ace"st% "'"cere " prooc"t #i o !e$/"tere *n leg%tur% cu col"/or"re" pe pl"n
intern"&ion"l !e c%tre institu&iile monet"re. l" *nceputul "nului 1,,2. E" " suscit"t #i re"c&ii ii
*n c"!rul opo$i&iei /rit"nice. c"re " solicit"t guernului s% r%spun!% !e ce ?"nc" Angliei nu "
interenit m"i !ereme #i *ntr=o m"nier% m"i pu&in /rut"l% pentru clien&i.
11
Emili"n St"ncu. Criminalistic, E!. Tempus. ?ucure#ti 1,,2
26
CAPITOLUL III. CADRUL +ETODOTOLO1IC 1ENERAL AL
INVESTI1A2IEI PENALE IN DO+ENIUL A.ACERILOR
(.1.+o!"lit%&i !e oper"re 0n '"pte 0nru!ite cu escroc3eri"
P"r"lel cu "p"ri&i" !ierselor 'orme "le societ"&ilor comerci"le1. cu !e$olt"re"
rel"&iilor economice *n gener"l. " crescut num%rul #i !iersit"te" escroc7eriilor 'in"nci"re.
Dintre princip"lele 'orme !e s%:r#ire " "cestor '"pte. pot 'i men&ion"te L

m"nipul"re" !e !"te #i in'orm"&ii ine>"cteM
"pelul l" pu/lic in e!ere" emisiunii !e "c&iuni.o/lig"&iuni.*nscrisuri s"u orice
titluri !e "lo"re "le unei societ%&i c"re se " !oe!i ulterior !e '"&"!"
12
M
o'erire" !e in'otm"&ii ine>"cteGcuprinse in prospectele 'in"nci"reH s"u
"nun&"re" !e sume 'ictie !e su/scrip&ii.!e liste '"lse cu perso"ne c"re "u
p"rticip"t l" su/scrip&ie Gprintre ele *nscriin! #i person"lit"&iH. in e!ere"
o/&inerii !e %rs%minte s"u su/scrip&ii supliment"re M
'orme !ierse !e m"nipul"re !e genul Lpu/lic"ri " unui /il"n& ine>"ct."/u$ul !e
/unurile societ%&ii.supr"e"lu"re" "portului in n"tur".rep"rti$"re" !e !ii!ente
'ictie M
12
V"sile P"tule". Corneliu Turi"nu. ECurs re$um"t !e !rept "l "'"cerilorF. E!. Script". ?ucuresti 1,,)
28
escroc"re prin 'olosire" !o/:n$ilor. ictimele 'iin! !etermin"te s"=#i
incre!in&e$e economiile pentru c" li se promite o !o/%n!" !e 1-=10V pe lun" L
primele !o/:n$i se !"u 'o"rte punctu"l.!in su/scrip&iile noilor ictime #i.!up"
ce " "!emenit un num"r consi!er"/il !e perso"ne cu teori" !o/:n$ilor compuse
Gs"u " c"lcului pir"mi!"l in c"$urile !e9" "mintite. "le 9ocurilor !e Sintr=
"9utor"reT tip Sro"t"T=in c"re se e7icule"$" ret$ete=minune c"re.c7ipuile.
in'"ili/ile 'iin!. or g"r"nt" #i Sie#ire" !in 9ocTcu pro'it !e 0 s"u 6 ori sum"
inestit"=ce s="u !oe!it=i"r pr"ctic" o "r"t%= c% escroc7eri" po"te "tinge
!imensiuni colos"le.n"&ion"le c7i"rH. !up" c"re escrocul !isp"re I c" #i
societ"te" pe c"re o cre"se I cu sumele !epuse.
-lte forme de escroc+erii
Alte c"tegorii !e escroc7erii. c"re i$e"$" 'ie o/&inere" unui cre!it pri"t s"u pu/lic I
'r"u!e pri"te.'ie eit"re" !e impo$ite s"u /ene'iciere" !e ""nt"9e !in p"rte" st"tului
!enumite 'r"u!ele 'isc"le.cunosc o r"t"% semni'ic"ti% !e cre#tere.
4r"u!ele pri"te. se comit prin 'olosire" unei '"cturi pro 'orm".c"re nu corespun! unei
oper"&iuni e'ectu"te.precum #i 'olosire" !e '"cturi '"lse in r"porturile cu o societ"te M
4r"u!ele 'isc"le inclu!.printre "ltele proce!eul numit ST">iT.const:n! in pre$ent"re"
!e '"cturi '"lse c"tre st"t.pentru " o/&ine r"m/urs"re" TVA. e'ectu"te !e perso"ne nere$i!ente
pe teritoriul unui st"t l" p"r"sire" "cestui" cu /unuri purt"to"re !e TVA. D"c" cine" cump%r%
!e l" "lt negustor o m"r'% .prin pre& el pl"te#te #i cot" !e TVA "'erent" pre!ecesorului. 5n
9"rgonul o"menilor !e "'"ceri lipsi&i !e onestit"te St">iT !esemne"$" pe "cel" !intre ei
c"re.prin '"cturi '"lse. este 'urni$orul t">elor t">elor recuper"/ile.
Alte escroc7erii 'in"nci"re const"u in L pre$ent"re" !e cre"n&e '"lse intr=un '"liment.
!ecl"r"&ii '"lse in m"terie !e B"r"nt. !ecl"r"&ii mincino"se cu oc"$i" semn"rii unui contr"ct !e
"sigur"re I "gentul !ecl"r%.spre e>emplu.c% poli&" "coper% riscul *m/oln"irii. in re"lit"te
"ce"st" priin! num"i riscul !e "cci!ente.
Estorc"re" !e /"ni prin 'olosire" mi9lo"celor iolente s"u " "menin&%rii este cunoscut"
su/ !enumire" !e r"cUet. Sunt 'o"rte cunoscute in $on" no"str" est=europe"n" "c&iunile
r"cUe&ilor estici."ce"st" estorc"re po"te s" "i/" #i urm%to"re" 'orm" L o/lig"re" unei societ%&i
2K
l" pl"t%. c%tre o /"n!% !e in'r"ctori. " unei sume perio!ice. *n sc7im/ul @ "cor!%rii protec&iei A
/"n!ei.
1(
(.2. C"!rul meto!otologic gener"l "l inestig"&iei pen"le in !omeniul "'"cerilor
3.$.1.0u#linieri privind specificul investigaiei penale
Pentru !escoperire" #i pro/"re" in'r"c&iunilor !in !omeniul "'"cerilor.inestig"&i"
pen"l% tre/uie s" re"li$e$e o !emont"re minu&io"s" " m"nerelor 'olosite !e '%ptuitor.c"re se
situe"$% "!ese" l" 'rontier" ingust% !intre licit #i ilicit.
5n liter"tur" !e speci"lit"te s=" "'irm"t c" este !i'icil !e st"/ilit un c"!ru tip !e
cercet"re in "ce"st" m"terie. Totu#i. cele !ou" ipote$e speci'ice !e "c&iune sunt contur"te !e
urm"to"rele *mpre9ur"ri L
".5n s%:r#ire" " cee" ce numim in gener"l escroc7erie '%ptuitorul se prote9e"$" prin
"nonim"tGnume '"ls.c"lit"te '"ls" etc.H M
/.5n c"$ul m"nerelor 'r"u!ulo"se el este 'or&"t s" se @ !escopere A #i. "!ese". c7i"r s%
'ie o perso"n% import"nt%. respect"/il% Gs"u s" 'ie consi!er"t% "#"H. De "ici re$ult% necesit"te"
i!enti'ic%rii inclusi prin semn"lmente.!up" mo!us oper"n!i s"u "c&iuni tipice "le poli&iei.
Inestig"&i" *n !omeniul "'"cerilor este c"r"cteri$"t% !e comple>it"te. e" tre/uin! s"
'ie e'ectu"t% cu 7ot%r:re. cu mult" r%/!"re. ten"cit"te. perspic"cit"te #i cur"9. Nici unul !in
"ceste "tri/ute nu tre/uie s" lipse"sc%. !"c% se !ore#te rest"/ilire" ec7ili/rului intre
!ispo$i&iile pen"le inc" insu'iciente si "/ilit"re" !elicen&ilor !in lume" "'"cerilor. unii
!e&in:n! po$i&ii soci"le. politice. economice s"u ":n! rel"&ii !eose/ite.
3.$.$.1irecii metodologice ale investigaiei
Prin similitu!ine cu to"te '"ptele pen"le s%:r#ite cu inten&ie. 'iec"re escroc7erie s"u
m"ner% 'r"u!ulo"s% repre$int% un c"$ speci"l.
Im"gin"&i" '"ptuitorului in "ce"st" m"terie nu cuno"#te limite.m"ni'est"n!u=se in
!omenii #i pe !irec&ii ne/%nuite #i "ccentu:n!u=se "st'el c"r"cterul !e periculo$it"te "l '"ptelor
in !iscu&ie. prin "'ect"re" multor o"meni !e "'"ceri one#ti."l contri/u"/ililor prin pre9u!iciile
pe c"re le "!uc st"tului.
5n esen&". orice inestig"&ie *n "cest !omeniu presupune "!opt"re" unor principii #i
ini&iere" unor "cte !e inestig"&ie cunoscute !in m"teri" inestig"rii in'r"c&iunilor impotri"
p"trimoniului L
1(
Emili"n St"ncu. Criminalistic, E!. Tempus. ?ucure#ti 1,,2
2,
".Cuno"#tere" st%rii !e '"ptGscriptice s"u '"pticeH #i e"lu"re" pre9u!iciului in
momentul semn"l%rii s"u !escoperirii '"ptei. prin inent"rieri. e>perti$e 'in"nci"r=cont"/ile #i
merceologice.
/.Ri!ic"re" !e o/iecte #i *nscrisuri .e'ectu"re" !e perc7e$i&ii in scopul !escoperirii !e
!ocumente.registre cont"/ile.c7it"n&e.!ispoWi&ii !e inc"s"ri #i pl"&i. cecuri.c"m/ii.inclusi
instrumente !e '"lsi'ic"re.
c.Au!iere" m"rtorilor.pentru " st"/ili !"tele ce priesc "t:t i!entit"te" '%ptuitorului. c:t
#i mo!"lit"&ile !e oper"re.
!.spunere" e>perti$elor 9u!ici"re. !estin"te st"/ilirii circul"&iei "ctelor. " /unurilor. "
mi9lo"celor !e pl"t". precum #i pentru !etermin"re" "utenticit%&ii *nscrisurilor etc.
e.5n "scult"re" *ninuitului s"u inculp"tului .se " urm"ri. in speci"l. st"/ilire"
circumst"n&elor oper"&ion"le. !esci'r"re" #i n"tur" m"nerelor 'r"u!ulo"se.
Pentru st"/ilire" s"u !esci'r"re" mec"nismului in'r"c&ion"l este. *ns". neces"r". "t:t o
!ocument"re speci"li$"t" . c:t #i o '"mili"ri$"re cu lume" !elicen&ilor !in
"'"ceri.inclusi cu me!iul ictimelor lor. pentru "ce"st".cel c"re inestig7e"$" tre/uie
s" pose!e no&iuni 9uri!ice precise #i su'iciente cuno#tin&e !in !omeniul "'"cerilor.X
3.$.3.Cunoasterea cadrului normativ n domeniu
Cuno"#tere" tuturor pree!erilor leg"le este in!ispens"/il%. cu "t:t m"i mult cu c:t
!elicentul !in lume" "'"cerilor urm%re#te const"nt s" "c&ione$e c:t m"i "pro"pe !e m"rgine"
legii. s" "copere to"te '"ptele s"le. c:t m"i mult timp posi/il.printr=o pseu!o=leg"lit"te pentru
" inspir" *ncre!ere #i " se sustr"ge cercet"rilor org"nelor 9uri!ice s"u !e control 'in"nci"r.
3.$.).Cunoasterea specificului activitii economico2financiare
D"tele priin! !omeniul men&ion"t sunt !eose/it !e utile inestig"&iei intruc:t "t:t
escroc7eriile .c:t #i 'r"u!ele *n m"terie sunt greu !e limit"t. 5n linii m"ri.printre cuno#tin&ele
pe c"re le consi!er"m " 'i esenti"le intr=o "st'el !e inestig"&ie. se num"r" cele c"re i$e"$" L
".Structur" #i org"ni$"re" "!ministr"ti% " societ%t$ilor. "gen&ilor economici .cu
c"pit"l !e st"t.pri"t s"u mi>t.p"rticul"rit%&i "le societ%&ilor cu c"pit"l mi>t.rom"m #i
str"in.regimul inesti&iilor str"ine in Rom:ni".
/.1o!ul in c"re este &inut" ei!ent" cont"/il%.mi#c"re" #i oper"&iunile !e c"s%.registre
cont"/ile. /il"n&uri. inent"re cu priire l" /%nci.in!ustrie #i comer&.
c. Org"ni$"re" !irec&iilor s"u sericiilor *ntr=o /"nc%.un o'iciu !e sc7im/ "lut"r.
mec"nismele !ierselor unit%&i s"u societ%&i economice.
(-
!.1o!"lit%&ile !e e'ectu"re " sc7im/urilor monet"re intern"&ion"le.cle"ringul.sBi'tul.
tr"'icul !e m%r'uri.
INCOTER1S.c"!rul norm"ti "m"l. tr"nsporturi !e m%r'uri #i perso"ne.

3.$.,.0ta#ilirea e3act a faptelor 'i mpre.urrilor cauzei
Pentru solu&ion"re" c"u$ei este c"pit"l" i!enti'ic"re" mi9lo"celor 'olosite !e !elicent.
stu!iere" #i reconstituire" m"nerelor 'r"u!ulo"se *n *ntregul lor.c" #i in !et"liu.urm%rin!
segment cu segment to"te '"ptele #i impre9ur%rile.contri/u&i" person"l% " p"rticip"n&ilor .#i nu
*n ultimul r:n!. " ictimei.
C" #i in c"$ul inestig"&iei "ltor c"u$e pen"le .este neces"r s" se '"c" "pel l" 'i#ierele
!ocument"re GpreconstituiteH "le escroc7eriilor #i "le escrocilor. l" to"te in'orm"&iile priin!
me!iul !e selec&ie " ictimelor #i.eentu"l .regiunile i$"te. inclusi prin cooper"re" cu
org"nisme intern"&ion"le speci"li$"te cum este Interpolul.
De "semene".este 'o"rte in!ic"t c" in situ"&i" in c"re " "ut loc "rest"re" unui !elicent
*n m"terie. mem/ru "l unei /"n!e speci"li$"te.s"u c"re 'olose" un proce!eu pe c"le !e
e>tin!ere. prin interme!iul m"ss=me!iei se " !" un comunic"t !e pres% #i se " pre$ent"
'otogr"'i" '"ptuitorului. "t%t pentru !epist"re" "ltor ictime .c:t #i pentru !escur"9"re" "ltor
posi/ili in'r"ctori.
(1
CAPITOLUL IV. PARTICULARITATI IN INVESTI1AREA
CRI+INALISTICA A UNOR IN.RACTIUNI .INANCIAR45ANCAR
).1.C"!rul gener"l "l reglement%rii
Actiit"te" /"nc"r% este reglement"t% !e urm%to"rele "cte norm"tie L
=Lege" ?"nc"r%Gnr.0K+1,,KH
=Lege" priin! St"tutul ?%ncii N"&ion"le " Rom:nieiGnr. 1-1+1,,KH
=Lege" priin! proce!ur" '"limentului /"nc"rGnr.K(+1,,KH
=Lege" "supr" c"m/iei si /iletului l" or!inGnr.0K+1,()H
1
=Lege" "supr" cecului Gnr. 0,+1,()H
=Lege" nr.K(+1,,) pentru mo!i'ic"re" Legii nr.0K+1,() "supr" c"m/iei si /iletului !e
or!in si " Legii nr.0,+1,() "supr" cecului
=Regul"ment priin! org"ni$"re" #i 'unc&ion"re" l" ?"nc" N"&ion"l% " Rom:niei "
Centr"lei Inci!entelor !e pl%&i Ipu/lic"t *n monitorul O'ici"l "l Rom:niei nr.12- !in , m"rtie
2--1.
1
(2
=Regul"ment priin! org"ni$"re" #i 'unc&ion"re" l" ?"nc" N"&ion"l% " Rom:niei "
Centr"lei Riscurilor ?"nc"re Ipu/lic"t *n monitorul O'ici"l "l Rom:niei nr.61) !in 16
!ecem/rie 1,,,.
Potriit Legii nr.0K+1,,K. "ctiit"te" /"nc"r% *n Rom%ni"
se !es'%#o"r% prin ?"nc" N"&ion"l% " Rom:niei #i prin /%nci. precum #i !e c%tre "lte
perso"ne 9uri!ice "utori$"te prin lege.
Dispo$i&iile Legii ?"nc"re se plic% /%ncilor. perso"ne 9uri!ice rom:ne. constituite c"
societ%&i comerci"le. precum #i sucurs"lelor !in Rom%ni" "le /%ncilor. perso"ne 9uri!ice
str%ine.
).2.Princip"lele "specte ce se urm%resc cu oc"$i" inerstig"&iei pen"le
Prin st"tutele !e org"ni$"re #i 'unc&ion"re proprii. 'iec"re societ"te /"nc"r% *#i 'i>e"$%
mo!"lit%&i proprii !e "ctiit"te *n !omeniul /"nc"r. *ns% tre/uie s% respecte #i "numite norme
imper"tie gener"l "l"/ile #i o/ilg"torii pentru to"te societ%&iile cu "cest pro'il.
1)
Din "ce"st% perspecti% se " eri'ic" mo!ul !e respect"re "l princip"lelor norme
9uri!ice *n igo"re ce reglemente"$% "ctiit"te" /"nc"r% #i societ%&ile /"nc"re !in Rom:ni"
G Lege" nr.0K+1,,KH. 5n esen&% . "ceste reglement%ri sunt
10
L
Societ%&iile ?"nc"re 'unc&ione"$% !o"r cu "utori$"re" ?%ncii N"&ion"le #i nu pot 'i
constituite su/ 'orm% !e societ%&i cu r%spun!ere limit"t% GS.R.LHM
C"pit"lul soci"l su/scris tre/uie %rs"t integr"l. su/ 'orm% /%ne"sc% *n termen !e !oi
"ni !e l" !"t" constituirii. cot" minim% !e %rs%m:nt l" momentul su/srierii neput:n! 'i m"i
mic% !e 0-V M 5n pre$ent limit" minim% " c"pit"lului soci"l este !e 1-- mili"r!e lei.
Este inter$is societ%&ilor /"nc"re s% *nc7eie *n&elegeri s"u contr"cte s"u s% "!opte
pr"ctici ce le="r "sigur" po$i&ii !omin"nte pe pi"&" monet"r%. 'in"nci"r% s"u "lut"r%. *n c"$
contr"r put:n! 'i "c&ion"te *n 9usti&ie pentru pr"ctici !e momopol M
?%ncile sunt o/lig"te s% !esc7i!% conturi curente l" ?"nc" N"&ion"l% #i s% men&in%
re$ere minime o/lig"torii l" pl"'o"ne st"/ilite !e "ce"st" M
De/it"re"= *mprumutul unei sume !e /"ni= este o "ctiit"te import"nt% " /%ncilor c"re
se !es'%#o"r% pe /"$e contr"ctu"le. Dup% termenul !e r"m/urs"re. "ceste" sunt L pe termen
scurt Gp:n% l" 12 luniH. pe termen me!iu G1=0 "niH. pe termen lung Gpeste 0 "niH.
Legiuitorul nu " pre%$ut *n Lege" priin! "ctiit"te" /"nc"r% Icu e>cep&i" *nc%lc%rilor
!isciplinei /"nc"re= in'r"c&iuni !istincte ce se pot comite *n "cest !omeniu. *n pr"ctic% "ceste"
pot "p"re !"torit% sumelor m"ri cu c"re se opere"$% Iscriptic s"u numer"r= *n!eose/i su/
'orm" in'r"c&iunilor !e '"ls #i u$ !e '"ls. precum #i " *n#el%ciunii. D"torit" p"rticul"rit%&ii !e "
1)
Nicol"e Volonciu. E4ratat de drept procesual penal,ol I. E!. P"i!ci".?ucure#ti.1,,8.p"g 20=(1 tr"!ucere
10
Ion Ne"gu. F 1rept procesual rom/n, E!.Pro . ?ucure#ti. 1,,8. p"g ),
((
'i *n cont"ct perm"nent #i nemi9locit cu clien&ii /%ncii I posi/ilit"te" coruperii 'unc&ion"rilor
/"nc"ri este m"re. 'iin! cunoscut interesul "gen&ilor economici !e " rul" sume c:t m"i m"ri !e
/"ni Guneori '%r% "coperireH. m%r'uri #i "lte g"r"n&ii =pentru m">imi$"re" pro'iturilor.Este
i$"t% *n!eose/i o/&inere" !e cre!ite. pe termene c:t m"i lungi cu !o/:n$i c:t m"i mici.
nestipul:n!u=se *n contr"ct s"u neeri'ic:n!u=se !e 'unc&ion"rul /"nc"r gr"ni&" !e r"murs"re.
*n sc7im/ul unor ""nt"9e person"le o/&inute !e "cest".
).(.Imp"ctul "supr" eolutiei crimin"lit"tii !in "cest !omeniu
De e>emplu. num"i 'ili"l" ?ucure#ti ?ANPCOOP " "cor!"t cre!ite *n !ou% tr"n#e *nsum%n!
1K- milio"ne !e lei. 'irm"ei @ DELTA A S.R.L !in ?ucure#ti. Deo"rece l" *nc7eiere"
contr"ctului !e *mprumut cl"u$" !e g"r"nt"re #i !e r"m/urs"re " cre!utului " 'ost sum"r
'ormul"t% G l"
:n$"re" m%r'urilorH . '%r% " &ine cont !e '"ctorii !e risc ce pot "p"re l" :n$"re" unor
c"tegorii !e m"r'uri. !up" un "n !e l" "cor!"re" "cestui cre!it. 'irm" @ DELTA A nu " restituit
!ec:t (- !in cele 1K- !e milio"ne !e lei.5n mo! simil"r. 'irm" @ CO1I1PRES
INTERNATIONAL I1P=EOP A S.R.L. " 'ost cre!it"t% !e "cee"#i /"nc% . ?ANPCOOP cu
sum" !e 8- !e milio"ne !e lei. !in c"re nu "u restituit nimic /%ncii cre!ito"re. Situ"&i"
'in"nci"r% neg"ti% " 'irmei l" 'inele "nulul 1,,1= 28 !e milio"ne !e lei pier!eri #i "lte cre!ite
nerestituite !e 21 !e milio"ne !e lei= pun su/ semnul *ntre/%rii c"p"cit"te" "cestei" !e " m"i
pl%ti cre!itul #i !o/:n$ile "'erente. "!uc%n!u=i un pre9u!iciu *nsemn"t.
16
).).St"!iul "ctu"l "l com6"terii crimin"lit%&ii 'in"nci"r46"nc"re
Un 'enomen !e "mplo"re cu c"re se con'runt% societ%&ile /"nc"re este cel "l emiterii
!e c%tre unii "gen&i economici !e cecuri cu limt% !e sum% '%r% "coperiri.Direc&i" cont"/ilit%&ii
gener"le #i " !econt%rilor !in c"!rul ?%ncii N"&ion"le " emis *n i"nu"rie 1,,2 un Regul"ment
priin! !econt%rile inter=/"nc"re. complet"te *n iunie 1,,2 #i l" s':rsitul "nului 1,,(.Actu"l"
reglement"re " conturilor inter=/"nc"re este pre"$ut% !e Normele nr.1 !in i"nu"rie 2---. "le
!irec&iei sus=men&ion"te.Acest Regul"ment pree!e termene #i mo!"lit%&i concrete *n c"re
unit%&ile /"nc"re pot e'ectu" !econt%ri. !e reglement"re " rel"&iilor 'in"nci"re !intre "gen&ii
economici.
18
D"torit% ne'olosirii s"u 'olosirii *n insu'icient% m%sur% " "cestor posi/ilit%&i pe c"re le
"u unit%&iile /"nc"re pentru " preeni oper"&iuniile ilicite. pe 'on!ul in"plic"/ilit%&ii I *nc%= "
legii '"limentului s"u " unor pree!eri leg"le !r"stice *n "cest !omeniu. emitere" !e cecuri
16
Nicol"e Volonciu. E4ratat de drept procesual penal,ol I. E!. P"i!ci".?ucure#ti.1,,8.p"g 20=(1
18
Emili"n St"ncu. Criminalistic, E!. Tempus. ?ucure#ti 1,,2
()
pentru sume 'o"rte m"ri '%r% "coperire " proli'er"t. !uc:n! l" /loc"9e *n l"n& l" !econt%ri.
m"sc:n! *n unele c"$uri st"re" !e insol"/ilit"te s"u /"ncrut% 4"u!ulo"s%.
).*. Tipuri !e sisteme 6"nc"re7 8 su6ter"ne 9 0nt:lnite 0n crimin"lit"te" 'in"nci"r4
6"nc"r%
).,.1. 0curt caracterizare
5n urm% cu 12 "ni. l" ce" !e=" 0K=" sec&iune " A!un%rii ;ener"le " Interpolului.
!ecem/rie 1,K,. "u 'ost lu"te *n !iscu&ie sistemele tr"n$"c&iilor 'in"nci"re intern"&ion"le
ileg"le.Acest gen !e sisteme /"nc"re @ su/ter"ne A !"te"$% !e 'o"rte mult timp. pro/"/il
*n"inte !e "p"ri&i" sistemelor /"nc"re *n "ccep&iune" "ctu"l% #i "r "e" origine" *n Orient.
Sistemul /"nc"r su/ter"n presupune . *n esen&%. tr"ns'er"re". '%r% urme. " m"ri sume
!e /"ni *n !ierse $one prin ocolire" proce!urilor /"nc"re leg"le. m"i "les *n "cele &%ri c"re nu
!ispun !e reglement%ri priin! controlul "lut"r.
1otiele 'olosirii "cestui sistem sunt !ierse. !e l" trimitere" !e mici sume !e /"ni
unor ru!e *n &%rile s%r"ce. l" e"$iune" 'isc"l% #i 'in"n&"re" m"rii crimin"lit%&i L terorism
politic s"u religios. tr"'icul !e "rme #i !e !roguri etc.
Denumire" su/ c"re este cunoscut "cest sistem "ri"$% !e l" $on% l" $on% L @ c7op
s7op A l" c7ine$i . @ c7iti A. @ 7un!i A s"u @ 7"B"ll" A pe su/=cuntinentul in!i"n #i @ st"s7
7ouse A *n Americ" L"tin%. @ C7op A #i @ c7iti A sunt !enumirile !"te unui !ocument
import"nt c"re &ine loc "t%t !e c7it"n&%. c:t #i !e poli&% l" e!ere. @ N"B"ll" A este un cu:nt
*n !i"lect @ ur!u A c"re *nse"mn% @ re'erin&% . recom"n!"re A. i"r @ 7un!i A *nse"mn%
@ *ncre!ere A *n lim/" 7in!us%.
5ncre!ere" *ntre p"rteneri este pi"tr" !e temelie " tr"n$"c&iilor su/ter"ne. '%r% !e c"re
*ntre"g" structur" se pr"/u#e#te. Ace"st% *ncre!ere este o/&inut% prin orice mo!"lit"te. *n
primul r:n! prin iolen&%. c"re *l @ o/lig% A pe p"rtener s% respecte regul" 9ocului.
).,.$.0istemul 5 +a6alla 7
5n pre$ent. "cest sistem este cel m"i r%sp:n!it #i e'icient. ?"nc7erii @ 7"B"ll" A sunt .
!e regul%. mem/rii unor ec7i '"milii s"u cl"nuri !e tr"'ic"n&i. Ei pot "e" meserii onor"/ile.
precum L propriet"ri !e m"g"$ine. comerci"n&i. "gen&i !e turism. 'urni$ori !e met"le pre&io"se.
cee" ce le permite intr"re" *n cont"ct cu un num%r m"re !e perso"ne #i. 'ire#te. cu sume m"ri
!e /"ni *n numer"r. '%r% c" "ce"st" s% /"t% l" oc7i . Ei se /ucur% !e o m"re *ncre!ere #i respect
!in p"rte" comunit%&ii #i !up% o "numit% peroi"!% !e timp "9ung s%=i !omine #i pe clien&ii cu
c"re intr% *n cont"ct *n mo! repet"t.
(0
Sistemul !e comunic"&ii *nc7is #i neo'ici"l e>istent permite unor clien&i s% "'le *ntr=o
m"nier% rel"ti u#o"r% cine este /"nc7erul @ 7"B"ll" A loc"l #i nu sunt pro/leme *n "tr"gere"
clien&ilor cu to"te c% /"nc7erul @ 7"B"ll" A loc"l #i nu sunt pro/leme *n "tr"gere" clien&ilor cu
to"te c% /"nc7erul nu=#i !ore#te o pu/licit"te !esc7is%. ?"nc7erul @ 7"B"ll" A 9o"c%. "!ese".
un rol c7eie *n i"&" comunit%&ii. Ast'el. el po"te "r"n9" $ilnic trimitere" unor sume !e /"ni *n
&"r" !e origine " unui emigr"nt pentru "=#i sus&ine '"mili" s%r"c%. El po"te "r"n9" trimitere" *n
"lte &%ri " unor m"ri sume !e /"ni !in pro'iturile o/&inute In comunit"te" s". eit:n! "st'el
t">" pe enituri. 5ns% el po"te 'i !e "cor! . po"te 'i corupt s"u 'or&"t s% trimit% m"ri sume !e
/"ni *n "lte &%ri pentru 'in"n&"re" crimin"lit%&ii m"9ore. cum "r 'i tr"'icul !e !roguri.
Sistemul @ 7"B"ll" A lucre"$% !up% m"i multe meto!e. *ns% ce" m"i simpl% "r 'i
urm%to"re" L
Un in!ii! @ A A locuie#te *n &"r% @ ? A G o &"r% *n curs !e !e$olt"re s"u cu o
economie inst"/il%H #i nu "re posi/ilit%&i s% c:#tige "lut% 'orte. @ A A este !estul !e prosper.
!up% st"n!"r!ele loc"le #i !ore#te s% tr"ns'ere ec7i"lentul " 1-.--- lire sterline *n &"r" @ C A.
Nu !ore#te *ns% s% 'olose"sc% sistemul o'icil" /"nc"r !in motie !ierse. Cunosc:n! un
in!ii! loc"l recunoscut c" /"nc7er @ 7"B"ll" A. *i " !" o sum% *n mone!" loc"l%. pentru c"
"cest" s% !ein% !isponi/il% pentru el Gpentru @ A AH In &"r" @ C A. Dc% !ore#te c" *n &"r" @ C A
s% !ispun% !e 1-. --- lire sterline. el " !epune /"nc7erului @ 7"B"ll" A sum"
corespun$%to"re *n "lut% loc"l%. l" c"re se "!"ug% un comision import"nt pentru /"nc7er. '%r%
nici un 'el !e leg%tur% *ns% cu r"t" o'ici"l% !e sc7im/.
Pentru !epo$itul s%u. @ A A " primi un !ocument numit "nterior @ c7op A s"u
@ c7iti A. c"re nu " pute" 'i recunoscut c" !ocument /"nc"r. *ns% c"re "re "lo"re sim/olic%.
proi$orie. prin c"re se recuno"#&e Inc7eiere" tr"n$"c&iei #i c"re este *ntocmit *ntr=o 'orm%
cunoscut% num"i !e @ A A. !e /"nc7erul @ 7"B"ll" A #i ulterior. !e corespon!entul "cestui" *n
&"r" @ C A. Acest @ !ocument A po"te 'i o 9um%t"te !intr=o /"ncnot% rupt% !e /"nc7er *n '"&"
clientului #i "#" m"i !ep"rte.
Prin tele'on. tele>. po#t% s"u mi9lo"ce electronice. /"nc7erul @ 7"B"ll" A comunic%
"poi corespon!entului s%u !in &"r" @CA cele trei elemente esen&i"le "le tr"n$"c&iei L sum" c"re
tre/uie pl%tit%. "lut" !orit% #i sim/olul !e i!enti'ic"re. Tot cee" ce=i r%m:ne !e '%cut lui @ A A
este s% se pre$inte l" "!res" corespon!entului !in &"r" @ C A cu !ocumentul G @ c7iti AH #i s%=#i
ri!ice sum" *n "lut%
Pentru '"cilit"re" "cestei tr"n$"c&ii este neoie !e un *n"lt gr"! !e *ncre!ere l" !ou%
niele. 5ncre!ere" lui @ A A *n /"c7er este import"nt% . *ns% nu "#" !e m"re cum po"te #" p"r%
l" prim" e!ere. ?"nc7erul tre/uie #" tr%i"sc% *ntr=o comunit"te *n c"re grupurile !e presiune
sunt puternice #i un!e pier!ere" reput"&iei *nse"mn% . *n cel m"i /un c"$ . #i pier!ere" "'"cerii.
(6
O mult m"i m"re *ncre!ere se cere s% e>iste Intre cei !oi /"nc7eri. !eo"rece /"nc7erul lui
@ A A tre/uie s% 'ie sigur c% omologul s%u !in &"r" @ C A " e>ecut" !ispo$i&i" !e pl"t%.
?"nc7erul corespon!ent c"re '"ce pl"t" tre/uie . !e "semene". s% 'ie sigur c% !e/itul " 'i
"c7it"t.
Acest erit"/il sistem /"nc"r intern"&ion"l nu po"te '"ce. !esigur. o/iectul nici unui
control s"u supr"egeri e>terio"re. 5n multe c"$uri. nici unul !intre mem/rii @ '"miliei A nu
cuno"#te to"te leg%turile !in re&e" #i. "st'el. secretul este "sigur"t. 4olosire" *n scopuri
crimin"le @ 7"B"ll" A este. !in p%c"te l"rg r%sp:n!it% #i po"te "e" e'ecte serio"se "supr"
cre#terii crimin"lit%&ii. "supr" st"/ilit%&ii guernelor #i economiilor n"&ion"le. <%rile interes"te
*n mo! !eose/it *n o/&inere" #i men&inere" re$erelor !e "lut% 'orte "u ten!in&" !e " impune
reglement%ri rigi!e priin! comer&ul #i controlul "lutei. C:n! se g%sesc meto!e !e elu!"re "
"cestor contro"le . it"lit"te" economic% " &%rii respectie este "t:t !e "'ect"t:. *nc:t nu m"i
1po"te permite importul neces"r pentru 'unc&ion"re" norm"l% " stucturilor socio=economice.
con!uc:n! l" /"ncrut%.De#i este pu&in pro/"/il c" e>port"re" micilor economii "le unei p%r&i "
popul"&ie. "#" cum s=" men&ion"t "nterior. s% pro!uc% un e'ect c"t"stro'"l. 'ie "supor"
economiei unei &%ri. totu#i. /"nc7erii @ 7"B"ll" A se pot "ng"9" *n "'"ceri *ntr=o "semene"
m%sur% *nc:t ei pot "'ect" consi!er"/il economi" unei &%ri mici s"u cu economi"
!e$org"ni$"t%.
Inci!en&" crimin"l% " sistemului /"nc"r @ 7"B"ll" A po"te 'i c7i"r m"i periculo"s".
1ulte crime m"9ore se comit e>clusi o/&inerii !e pro'it. Cel pu&in !in "cest punct !e e!ere.
crimin"lii se comport% c" o"meni !e pro'it. Cel pu&in !in "cest punct !e e!ere. crimin"lii se
comport% c" o"meni !e "'"ceri.
Crim". c" "'ere. tre/uie s% 'ie 'in"n&"t% #i "cest lucru este "l"/il pentru orice tip
crimin"l L !rogurile *n"inte !e " 'i tr"ns'orm"te *n pro'ituri '"/ulo"se. tre/uie pl%tite M
"rm"mentul #i muni&i" pentru terorism tre/uie 'in"n&"te. 4on!urile !e 'in"&%re neces"re pot s%
p"rin% nu num"i !e l" /"nc7erii @ 7"B"ll" A. ci Si !e l" 'ili"le respect"/ile "le sistemului
/"nc"r n"&ion"l. utili$"t cu /un%=cre!in&% !e cei m"i mul&i !intre cet%&eni.
Un /"nc7er @ 7"B"ll A !e&ine *n mo! cert #i conturi *n 'ili"lele sistemului /"nc"r
conen&ion"l #i. po"te pune l" !ispo$i&i" clien&ilor s%i to"te sericiile o'erite !e "cest sistem
/"nc"r.
).,.3.Impactul asupra evoluiei criminalitii din acest domeniu
Sistemele /"nc"re @ su/ter"ne A cum este #i cel !escris m"i sus. sunt suscepti/ile . !in
punct !e e!ere comerci"l. l" in'luen&e e>terne *n "cel"si 'el c" to"te "'"cerile. Aceste sisteme
tin! s%=#i !es'"#o"re o m"re p"rte !in "ctiit%&i *n &%ri cu pronun&"te politici 'isc"le #i !e
(8
control "lut"r. Cu c:t sunt m"i e'iciente "ceste contro"le. cu "t:t "'"cerile or 'i !ei"te spre
sistemele /"nc"re @ 7"B"ll" A
Legisl"&i" /"nc"r% !intr=o "numit% &"r% po"te s% nu pre"!% mo!"lit%&ile !e control
!irect "l sistemelor /"nc"re Esu/ter"neF. 5n Angli". !e e>emplu. este *n igo"re Lege"
?%ncilor !in 1,K8. Potriit "cestei" este inter$is% "ccept"re" !e !epo$ite. "ltele !ec:t cele
pre%$ute !e reglement%rile 1inisterului !e 4in"n&e #i !e c%tre "lte perso"ne. *n "'"r"
institu&iilor "utori$"te !e c%tre ?"nc" Angliei. Con'orm legii /rit"nice. un !epo$it este @ o
sum% !e /"ni c"re " 'i eli/er"t% num"i *n con!i&iile conenite l" !epunere. cu s"u '%r%
!o/:n!% ori prim% !e "sigur"re. 'ie l" cerere. 'ie *n con!i&iile !e timp si loc st"/ilite *mpreun"
!e !eponent #i !e /ene'ici"r A. Con'orm legii. nu "re import"n&% *n ce "lut% se '"ce
!epunere".Institu&i" /"nc"r" "utori$"t% !e ?"nc" Angliei pentru lu"re" *n !epo$it este o/lig"t%
s% respecte to"te reglement%rile /"nc"re *n igo"re.
Cee" ce este interes"nt pentru mo!ul !e oper"re "l /"nc7erului @ 7"B"ll" A este '"ptul
c%. !up% lege. el nu constituie !epo$ite #i. !eci. nu intr% su/ inci!en&" legii M el nu este o/lig"t
s%=#i !e$%lui" i!entit"te". !eo"cere. *n esen&%. el '"ce !o"r un sericiu !e tr"nsmitere "
/"nilo. Cu s"u '%r% oie. /"nc7erul @ 7"B"ll" A prion !in comisio"nele pe c"re le o/&ine !in
tr"ns'erul /"nilor #i per'ec&ion"re" meto!elor s"le *n e!er" o/&inerii celor m"i m"ri ""nt"9e
comerci"le. De "cee". sumele m"ri !e /"ni trimise !e el !intr=o &"r% *n "lt" nu constituie
pro'iturile s"le. 5n "ceste con!i&ii. "utorit%&*le 'isc"le !in 1"re" ?rit"nie. "u reu#it s% o/&in%
unele succese "tunci c:n!. "'l:n! !espre tr"ns'erul m"si !e /"ni. "u cerut cu insisten&%
in!ii$ilor *n c"u$% s% !ecl"re ce "nume repre$int% "ce#ti /"ni. D"c% /"nc7erul @ 7"B"ll" A
!ecl"r" "!e%rul. urm" " pl%ti num"i pe comisionul s%u. !eci pe pro'it. D"c% re'u$% s%=si
!ecl"re i!entit"te" ori st"tutul lui re"l. "tunci el risc% s% 'ie t">"t pentru *ntre"g" sum% !e /"ni
tr"ns'er"t%. c"re *n "cest c"$ po"te 'i interpret"t% c" 'iin! pro'itul ne!ecl"r"t "l unor "'"ceri
!u/io"se.
Un '"ctor e>tern c"re po"te in'luen&" "negur" oper"&iunilor /"nc"re su/ter"nte este
cooper"re" multor &%ri *n !irec&i" el"/or%rii unei legisl"&ii /"nc"re corespun$%to"re. c"re s%
permit% i!enti'ic"re". restric&ion"re" #i c7i"r neutr"li$"re" proce!eelor !e sp"l"re " /"nilor
mur!"ri prieni&i !in tr"'icul !e !roguri. Principiile unei "st'el !e legisl"&ii pot 'i e>tinse
pentru "coperire" tuturor meto!elor !e sp%l"re " /"nilor mur!"ri. 'ie c% "ce#ti" priin !in
'r"u!e. t:l7%rii. e>torc%ri s"u orice "ctiit%&i teroriste.
5n unele &%ri precum Angli" s"u SUA.e>ist% legisl"&ie in igo"re c"re o/lig" /%ncile
o'ici"le s" in'orme$e "utorit%&ile o'ici"le s% in'orme$e "utorit"&ile !espre orice tr"n$"c&ie
suspect" consi!er"t% !e "ceste" c" ":n! leg"tur" cu tr"'icul !e !roguri.5n "st'el !e
c"$uri."utorit%&ile "u posi/ilit"te" s% inestig7e$e #i s% st"/ile"sc" pe /"$% !e pro/e ce "nume
(K
se "'l% in sp"tele "cestor tr"n$"c&ii. O!"t" cercet"rile "'l"te in cues.pot 'i i!enti'ic"te #i "lte
"cte ileg"le in "'"r" tr"'icului !e !roguri. Ace"st" legisl"&ie i=" '"cut pe crimin"li s" !ein%
'o"rte circumspec&i *n utili$"re" sistemului /"nc"r o'ici"l *n recicl"re" /"nilor #i s" c"ute "lte
meto!e. Cum contr"/"n!" cu "lut% s"u met"le pre&io"se este 'o"rte risc"nt" . singur"
"ltern"ti% i"/il" r%m:ne sistemul /"nc"r su/ter"n.
O "lt% meto!% l" *n!em:n" pentru in'r"ctori este 'olosire" multor @ /irouri !e sc7im/ A
c"re e>ist" in multe &"ri. Prin "ceste" . mi9lo"cele !e 'in"n&"re" " crimei #i pro'iturile re$ult"te
pot 'i sc7im/"te *n "lte "lute ."t"t pentru o/&inere" "lutei unei "semene" &"ri Gneces"r"
'in"n&%rii *n "ce" &"r% " unui "ct crimin"lH.c:t #i pentru " reconerti pro'itul "st'el o/&inut 5n
"lut" origin"l".cu c"re " 'ost ini&i"t% oper"&iune" !e 'in"n"n&"re. De "semene".meto!"
cump%r%rii /iletelor !e "ion #i !econt"re" lor ulterio"r% este 'olosit% "t"t !e /"nc7erul
S7"B"ll"T.c"t #i !e org"ni$"&iile crimin"le.
E>isten&" unor "st'el !e meto!e .c" #i necesit"te" !eose/it% !e "=i !etermin" pe
tr"'ic"n&ii !e !roguri s" c"!% in pl"s" controlului /"nc"r o'ici"l.le=" '"cut pe unele &"ri s"=#i
in!repte "ten&i" spre *nt"rire" cooper%rii *n !irec&i" supr"eg7erii /"nilor. L" *nt:lnirile l"
niel *n"lt "le @ ;rupului celor 8 A !in 1,K,.1,,2 #i 1,,).s=" c%$ut !e "cor! #i s=" trecut "poi
l" *n'iin&"re" unei S4or&e !e interen&ie 'in"nci"r%T c"re s" com/"t% pro/lem" intern"&ion"l% "
sp%l%rii /"nilor proeni&i !in tr"'icul !e !roguri s"u "lte m%r'uri cu regim speci"l=
"rme.muni&ie.m"terii prime r"!io"ctie s"u r"re etc. Un" !intre multele pro/leme pe c"re
"ce"st" 'or&% !e interen&ie le "re in stu!iu este ce" " 'e$"/ilit%&ii #i utilit%&ii unui sistem *n
c"re nu num"i /%ncile.!"r #i "lte institu&ii 'in"nci"re "r tre/ui s% in'orme$e "supr" tr"n$"c&iilor
"lut"re interne #i intern"&ion"le c"re !ep%#esc o "numit% sum%. Acest sistem po"te 'i
conceput su'icient !e cuprin$%tor pentru " inclu!e *n supr"eg7ere" s" "t:t oper"&iunile
S/irourilor !e sc7im/T. c%t #i pe cele "le /"nc7erilor S7"B"ll"T. Prin "ce"st". sistemele /"nc"re
su/ter"ne pot 'i "'ect"te *ntr=o m"re m%sur%. 5n con!i&iile sus=men&ion"te .!escoperire" #i cel
pu&in &inere" su/ control " crimin"lit"&ii !in !omeniul "'"cerilor. este o pro/lem% c"re "r
tre/ui s% preocupe to"te org"nele 9u!ici"re s"u !e control *n m"terieL P"rc7et.Poli&ie. ;"r!"
'in"nci"r%.#i nu num"i.
).,.) 0tadiul actual al com#aterii criminalitatii financiar #ancare
Preenire" #i s"nc&ion"re" "ctiit%&ilor !e sp%l"re " /"nilor *n Rom:ni" se '"ce. "st%$i.
*n /"$" Legii nr.21+1,,,. O!"t% cu "ce"st% lege " 'ost *n'iin&"t O'iciul n"tion"l !e Preenire #i
Com/"tere " Spl%l%rii ?"niilor GO.N.P.C.S.?H.
Normele pre%$ute !e Lege" nr.21+1,,, sunt complet"te cu cele "le Legii nr.8K+2---
pentru preenire". !escoperire" #i s"nc&ion"re" '"ptelor !e corup&ie.
(,
Potriit Legii nr.21+1,,, prin sp%l"re" /"nilor se *n&elege '"ptele pre%$ute l" "rt.2(.
!"c% "u 'ost s%:r#ite prin interme!iul perso"nelor 9uri!ice s"u 'i$ice men&ion"te l" "rt.K.
4"pte pre%$ute l" "rt.2(L
"H. sc7im/"re" s"u tr"ns'erul !e "lori cunosc:n! c% "ceste" proin !in s%:r#ire" unor
in'r"c&iuni L tr"'icul !e stupe'i"nte M nerespect"re" regimului "rmelor #i muni&iilor *n 'orm"
"gr""nt% M nerespect"re" regimului m"teriilor
e>plo$ie M '"lsi'ic"re" !e mone!e s"u !e "lori M pro>enetismul M contr"/"n!" M
#"nt"9ul M lipsire" !e li/ert"te *n mo! ileg"l M *n#el%ciune" *n !omeniul /"nc"r . 'in"nci"r s"u
!e "sigur%ri M /"ncrut" 'r"u!ulo"s" 1M 'urtul #i t%inuire" !e "utoe7icule M nerespect"re"
regimului !e ocrotire " unor /unuri M tr"'icul !e "nim"le ocrotite *n &%rile lor.comer&ul !e
&esuturi #i org"ne um"ne M in'r"c&iunile s%:r#ite prin interme!iul c"lcul"to"relor M in'r"c&iunile
s%:r#ite cu c%r&i !e cre!it M in'r"c&iunile s%:r#ite !e perso"ne c"re '"c p"rte !in "soci"&ii !e
in'r"ctori M nerespect"re" !ispo$itiilor priin! importul !e !e#euri #i !e re$i!uuri M
nerespect"re" !ispo$itiilor priin! 9ocurile !e noroc M *n scopul "scun!erii s"u !isimul%rii
originii ilicite " "cestor" presum si *n scop !e t%inuire s"u !e '"ori$"re " perso"nelor
implic"te *n "st'el !e "ctiit%&i s"u presupuse c% s="r sustr"ge consecin&elor 9uri!ice "le
'"ptelor lor M
/H. "scun!ere" s"u !isimul"re" n"turii re"le " proenien&ei. "p"rtenen&ei. !ispo$i&iei.
mi#c%rii propriet%&ii /unurilor s"u " !reptului "supr" "cestor" cunosc%n! c% "ceste /unuri
proin !in s%:r#ire" unei !intre in'r"c&iunile pre%$ute l" lic. "H M
).,.,. 8urispruden
Trei cet%&eni str%ini L P.1.4.. Y.C.D. #i A.4.. *mpreun% cu .1.N.. P.C. #i N.I . cet%&eni
rom%ni. "u 'ost cercet"&i #i trimi#i *n 9u!ec"t% pentru s%:r#ire" in'r"c&iunilor !e *n#el%ciune.
pre%$ut% !e "rt. 210 "lin. 1.2 #i 0 C. pen.. '"ls m"teri"l s"u *nscrisuri o'ici"le. pre%$ut !e "rt.
2KK "lin.1 C. pen.. '"ls intelectu"l . pre%$ut !e "rt.2K,C.pen.. u$ !e '"ls. pre$%$ut !e "rt. 2,1
C.pen.. '"ls *n cont"/ilit"te. pre%$ut !e "rt.)- !in Lege" nr.K2+1,,1. e"$iune 'isc"l% .
pre%$ut% !e "rt.1( #i 16 !in Lege" nr.K8+1,,). 'olosire" l" "utorit%&iile "m"le !e !ocumente
nere"le. pre%$ut% !e "rt. 188 !in Lege" nr.1)1+1,,8. sp%l"re !e /"ni. pre%$ut% !e "rt.2( !in
Lege" 21+1,,, #i "sociere *n e!ere" !e comitere !e in'r"c&iuni. pre%$ut% !e "rt.(2( C.pen..
*ntruc%t . printr=o comple>% "ctiit"te in'r"c&ion"l%. "ce#ti" "u pre9u!ici"t st"tul rom:n cu
sum" !e circ" K8 mili"r!e !e lei G l" "lo"re" mone!ei n"&ion"le !in "nii 1,,K=1,,,H. Ace"st%
sum% " repre$ent"t T.V.A. r"m/urs"t ileg"l #i trs"ns'er"t% "pro"pe *n tot"lit"te *n "'"r"
Rom:niei. prin oper"&iuni 'ictie. "l%turi !e "lte sume *n "lut% G circ" (0 !e milio"ne RH
1K1
1K
Emili"n St"ncu. Criminalistic, E!. Tempus. ?ucure#ti 1,,2
)-
Inculp"tul P.1.4.. "/solent "l unei institu&ii !e stu!ii economice. " intr"t *n Rom:ni"
*n "nul 1,,2 cu inten&i" !ecl"r"t% !e " !es'%#ur" "ctiit%&i comerci"le. Din "nul 1,,K
inculp"tul nu " m"i i$it"t &"r" !e origine GTurci"H. e>ist:n! !"te c% pe numele s%u " 'ost emis
un m"n!"t !e "rest"re pentru s%:r#ire" in'r"c&iunii !e contr"/"n!%. 5n Rom:ni". "cest" "
im"gin"t #i pus *n pr"ctic% un sistem comple> !e sp%l"re " unor m"ri sume !e /"ni *n "lut% #i
!e 'r"u!"re " st"tului rom:n. 5n "cest scop. " solicit"t unor cet%&eni str%ini. "'l"&i pe teritoriul
Rom:niei. c" "ce#ti" s% *n'iin&e$e societ%&i comerci"le 'ictie G'irme '"ntom%H prin utili$"re"
!e !ocumente #i#t"mplile '"lse. 'irme "le c%ror "cte 'in"nci"r=cont"/ile "u 'ost 'olosite pentru
oper"&iunile !e 'r"u!"re #i sp"l"re !e /"ni.
Ast'el. 16 'irme *n'iin&"te in "cest mo! "u !es'"#ur"t oper"&iuni num"i cu S.C. SRT
SRL M societ"te in'iin&"t% !e inculp"tul P.1.4.l" c"re er" toto!"t% "c&ion"r unic.Dup"
in'iin&"re" S.C.TRT.S.R.L.. *n urm" urm" unui control e'ectu"t !e org"nele !e poli&ie .'iin!
const"t"te o sum" !e nereguli. p%r&ile soci"le "le societ%&ii "u 'ost cesion"te !e "soci"tul
unic.inculp"tul P.1.4.. ":n! rolul !e e>ecut"nt "l !ispo$itiilor "cestui". To"te cele 16
societ%&i comerci"le nu "u !epus nicio!"t" !ecl"r"&ii !e !e impo$it.T.V.A. s"u /il"n&uri
cont"/ile.nu "u 'unc&ion"t l" se!iile !ecl"r"te.i"r "soci"&ii !ecl"r"&i *n "ctele constitutie nu "u
'ost nicio!"t% in &"r% s"u "u st"t in Rom:ni" perio"!e scurte !e timp.!up" c"re "u p"r"sit
!e'initi &"r". De e>emplu.un" !in societ%&ile '"ntom% " 'ost *n'iin&"t% !e inculp"tul
?.D..prieten cu inculp"tul P.1.4..c"re nu " !es'%#ur"t nicio!"t% reo "ctiit"te l" se!iul soci"l
!ecl"r"t. nu " !epus nicio!"t% /il"n& cont"/il s"u "lte !ecl"r"&ii 'isc"le. O "lt" societ"te
.in'iin&"t% in "nul 1,,K. "e" c" "soci"t unic un cet%&e"n /el!gi"n !e origine ir"Ui"n%. 5n
re"lit"te. s=" !oe!it c" "ce"st" perso"n% nu " intr"t nicio!"t" in Rom:ni" .i"r "!res" in!ic"t%
c" se!iu nu e>ist" 'i$ic.
1
To"te !ocumentele pre$ent"te l" Registrul Comer&ului pentru
*n'iin&"re" 'irmei er"u '"lse. "ceste" 'iin! intocmite #i pre$ent"te org"nelor "/ilit"te.!e c%tre
inculp"tul Y.C.D.G"cest" " proce!"t i!entic #i pentru in'iin&"re" "ltor 'irme."ctiit"te pentru
c"re prime" !e l" inculp"tul P.1.4. c:te (--RH.
De "semene".to"te oper"&iunile /"nc"re "u 'ost !erul"te printr=o singur" sucurs"l" "
unei /%nci !in Rom"ni" ."ng"9"&ii "cestei" *nc%lc%n! gr" si repet"t normele leg"le priin!
"ctiit"te" /"nc"r%. '"cilit:n! comitere" in'r"c&iunilor.*nc"s:n! ins" ileg"l comisio"ne l"
'iec"re tr"n$"c&ie.
1,
L" inceput. inculp"tul P.1.4. " "c7i$i&ion"t prin interme!iul 'irmelor '"ntom%. !i'erite
m%r'uri pe c"re le=" trecut prin cont"/ilit"te" m"i multor 'irme multiplic:n! pre&ul m%r'urilor
!e "pro>im"ti 1- ori. !up" c"re "ceste" "u 'ost :n!ute c"tre S.C. SRTS.R.L. De "ici."u 'ost
intocmite "cte !e e>port c"tre m"i multe 'irme str%ine Gc"re s="u !oe!it ulterior " 'i tot
1
1,
Costic" Voicu. 4lorin S"n!u. Ale>"n!ru ?oroi. EDr"pt pen"l "l "'"cerilorF
)1
'ictieH. !up" c"re m"r'" " 'ost trimis" e'ecti in str%in%t"te=e>ist:n! in!icii c" " 'ost ulterior
"lori'ic"t% !e !e inculp"t l" pre&ul re"l. Pe /"$" "cestor Se>porturiT /ene'ici"rul e>tern "
*nceput s" e'ectue$e pl%&ile c%tre S.C. SRT S.R.L. De "ici."u 'ost intocmite "cte !e e>port c%tre
m"i multe 'irme str%ine G!espre c"re s=" !oe!it ulterior " 'i tot 'ictieH . !up% c"re m"r'" "
'ost trimis% e'ecti *n str"in%t"te=e>ist%n! in!icii c% " 'ost ulterior "lori'ic"t% !e inculp"t l"
pre&ul re"l. Pe /"$" "cestot @ e>porturi A /ene'ici"rul e>tern " inceput s% e'ectue$e pl%&ile
c%tre S.C.TRT. S.R.L.. pl%&i c"re nu "u 'ost e'ectu"te prin ir"ment /"nc"re=un!e se speci'ic%
pl%titorul. /ene'ici"rul. surs" pl%&ii etc.=ci prin pl%&i succesie in numer"r ce "u tot"li$"t circ"
(, milio"ne !ol"ri. 1"i mult./"nii nu er"u !epu#i l" /"nc" !e un repre$ent"nt "l "#"=$isului
pl%titor.ci !irect !e inculp"tul P.1.4. c"re pre$int% o list% cu "pro>im"ti )- !e perso"ne c"re
sosiser% in "cee"#i $i in Rom"ni". "ceste" '"c:n! un simplu sericiu pl%titorului #i pre!:n!
/"nii c%tre S.C. TRT S.R.L.
Din eri'ic"rile e'ectu"te " re$ult"t c% perso"nele nomin"li$"te pe listele pe listele
pre$ent"te !e inculp"t l" /"nc%. unele !intre ele nu "u "!us nicio!"t% /"ni *n Rom"ni" #i nu il
cunosc pe "cest"."ltele pur #i simplu nu e>ist"u.
Aceste !epuneri e'ectu"te *ntr=un mo! necorespun$%tor #i c"re "r 'i tre/uit s" n"sc%
suspiciuni."u 'ost '"ori$"te #i !e 'unc&ion"rii sucurs"lei /%ncii c"re "u "ccept"t e'ectu"re"
pl%&ilor in mo!"lit"te" preci$"t%. De "lt'el. in "ce" perio"!% oper"&iunile e'ectu"te prin 'irm"
inculp"tului "u repre$ent"t o p"rte co:r#ito"re !in tr"n$"c&iile e'ectu"te !e sucurs"l".
Re'eritor l" "ceste sume imense *n "lut% utili$"te !e inculp"tul P.1.4.. !in
eri'ic%rile e'ectu"te " re$ult"t c" este "pro"pe imposi/il c" "ceste" s% 'i proenit !in "'"r"
Rom:niei. nee>ist:n! !ecl"r"&ii "m"le s"u sesi$%ri *n "cest sens "le "utorit%&ilor competente.
Ace#ti /"ni "u proenit !in !ierse oper"&iuni ileg"le !es'%#ur"te pe teritoriul &%rii
no"stre.'iin! ins".neces"r% o 9usti'ic"re pentru proenien&" "cestor" in e!ere" !epunerii lor *n
/"nc%. Custi'ic"re" " 'ost cre"t" !e inculp"t prin oper"&iunile s"le. ":n! loc o sp%l"re !e /"ni
in 'orm" tipic" pre"$ut" !e normele n"&ion"le #i intern"&ion"le.Al%turi !e scopul ini&i"l !e "
sp"l" m"ri sume !e /"ni prin "st'el !e m"nopere 'r"u!ulo"se. inculp"tul s=" !ecis s%
e>plo"te$e prin "ceste oper"&iuni legisl"&i" rom:ne"sc% e>istent% 5n m"teri" '"cilit%&ilor
"cor!"te pentru e>portul pro!uselor !in Rom"ni".Potriit normelor in igo"re. e>portul !e
pro!use este scutit !e pl"t" t">ei pe "lo"re" "!%ug"t%. Ace"st" t">% se pl%te#te c%tre
'urni$or.urm:n! " 'i restituit% "gentului economic. !e c%tre org"nul 'in"nci"r teritori"l. !up"
e'ectu"re" e>portului.
Pe /"$" tr"n$"c&iilor 'ictie e'ectu"te.inculp"tul " solicit"t l" Circumscrip&i" 4isc"l%
teritori"l% r"m/urs"re" T.V.A=ului corespun$%tor "c7i$i&iei m%r'urilor m"i sus men&ion"te.
Principiul c"re st% l" /"$" "cestei restituiri este "cel" c% st"tul rom:n .prin org"nele s"le
)2
'isc"le " *nc"s"t !el" 'irmele 'urni$o"re T.V.A=ul pl%tit !e S.C. SRT S.R.L. "cestor". i"r !up%
e'ectu"re" e>portului "e" loc r"m/urs"re" "cestui". Ori. oper"&iunilor con!use !e c%tre
inculp"tul P.1.4.."cest" cuno#te" per'ect c% 'urni$orii er"u ni#te 'irme '"ntom%. "le c%ror "cte
le !e&ine" #i utili$" . i"r "ceste 'irme nu "u pl%tit nu "u pl%tit #i nu or pl%ti nicio!"t% T.V.A.
c%tre st"tul rom%n. !eo"rece nici nu "u *ntocmit reo!"t% reo ei!en&% cont"/il% s"u o
!ecl"r"&ie !e T.V.A.. "#" cum cere"u1 normele in igo"re. Pe /"$" !ocumentelor '"lse
pre$ent"te !e inculp"t l" circumscrip&i" 'in"nci"r% #i /ene'iciin! !e *n!eplinire" !e'ectuo"s% "
s"rcinilor !e sericiu !e c%tre inculp"tul 1.N.GinspectorH #i " inculp"tului N.I.G!irector "l
"cestei institu&iiH. inculp"tul " o/&inut in mo! ileg"l !e l" st"tul rom:n .in perio"!" 1,KK=1,,,.
sum" tot"l% !e K8 mili"r!e lei. repre$ent%n! r"m/urs"re !e T.V.A. Pe p"rcursul urm"ririi
pen"le.cei !oi 'unc&ion"ri pu/lici "u inoc"t Sero"re" #i necuno"#tere"T. '"r% " pute" e>plic"
"lt'el neregulile comise in '"o"re" unui contri/u"/il=S.C. SRT S.R.L.=c"re " /ene'ici"t !e
peste ,-V !in r"m/urs"rile tot"le !e T.V.A. '"cute !e circumscrip&ie *n "ce" perio"!%.
Actiit"te" celot !oi " re$ult"t !in *n!eplinire" s"rcinilor !e sericiu in mo! eron"t.
Ast'el.inculp"tul 1.N.. *n notele !e const"t"re *ntocmite nu " "ut semn"tur" #i #t"mpil"
repre$ent"ntului 'irmei solicit"nte. " propus resituire" ileg"l% " T.V.A =ului *n con!i&iile in
c"re societ"te" nu "e" to&i 'urni$orii "c7it"&i. nu " solicit"t l" !os"rul !e r"m/urs"re
!ocumentele !e trnsport intern"&ion"l .nu s=" !epl"s"t nicio!"t% l" se!iul 'irmei "ccept:n!
!ocumentele puse l" !ispo$i&ie !e inculp"t. " "ccept"t pre$ent"re" !e '"cturi incomplete. nu "
'"cut nici un 'el !e eri'ic"re re'erito"re l" 'irmele 'urni$o"re etc. Not" '"or"/il% !e
r"m/urs"re " T.V.A.=ului " 'ost *nsu#it" #i "pro/"t% !e inculp"tul N.I...'"r" c" "cest" .l" r%n!ul
s%u .s" '"c% un minim !e eri'ic%ri. Sumele o/&inute !in pl%&ile e>terne .precum #i !in
r"m/urs"rile !e T.V.A. "u 'ost pl%tite c%tre 'irmele '"ntom% c"re 'igur"u c" 'urni$ori I
!ep"#in!u=se uneori .pre&ul o/&inut !in e>port.cre:n!u=se i!ee" !e societ"te comerci"l% c"re
lucre"$% in pier!ere pentru S.C. SRT S.R.L. Din conturile "cestor 'irme '"ntom"./"nii "u 'ost
pl%ti&i unor 'irme !in strAinAt"te cu titlu !e S""ns l" contr"ct !e "c7i$i&ion"re !e m%r'uriT.
Ei!ent c% "ceste m%r'uri nu "u sosit nicio!"t% in Rom"ni" .i"r 'irmele /ene'ici"re "le pl%&ilor
nu "u 'ost i!enti'ic"te c" e>ist:n! cu "!e"r"t. Prin "ce"st" sc7em" comple>" .inculp"tul
P.1.4. " sp%l"t /"nii in "lut% *n numer"r #i "l%turi !e "ce#ti" #i cei K8 mili"r!e
lei.repre$ent:n! T.V.A. r"m/urs"t.!"r Si in!irect prin elu!"re" !e l" control 'isc"l #i
trimitere" in "'"r" &%rii " sumei !e (0 milio"ne !ol"ri Sc"s7T="ce"t" repre$int" sum"
!escoperit" #i pro/"t% *n cursul urm%ririi pen"le .e>ist:n! "ri"nt" c" in re"lit"te "lo"re" s"
'ie cu mult m"i m"re.
)(
To"te '"cturile 'isc"le *ntocmite in e!ere" !erul"rii oper"&iunilor comerci"le "u 'ost
*ntocmite !e inculp"tul P.C..c"re 'usese "ng"9"t e>pres !e c%tre inculp"t #i c"rui" "cest" I="
comunic"t c% to"te 'irmele '"ntom" *i "p"r&in.
5n momentul pre$ent%rii "ctelor pentru e>portul m%r'urilor. inculp"tul P.1.4. " trecut
to"te "ceste m%r'uri er"u noi.*n con!i&iile *n c"re "ceste" er"u "c7i$i&ion"te ini&i"l pentru
c"s"re.
Pro'it%n! !e negli9en&" lucr%torilor "m"li c"re nu #i="u *n!eplinit corespun$"%tor
s"rcinile !e sericiu. m%r'urile "u p%r%sit &"r" cu "ce"st% speci'ic"&ie. i"r !ocumentele "m"le
"u 'ost 'olosite pentru r"m/urs"re" !e T.V.A. o/&inut% *n mo! ileg"l.
Dup% ce inculp"tul P.1.4. " o/&inut r"m/urs"re" ileg"l% " T.V.A.=ului . *mpreun% cu
celel"lte sume o/&inute le=" !epus l" /"nc%. Pentru sumele !e /"ni *n "lut% "u 'ost '%cute
cereri !e sc7im/"re *n lei. !up% c"re to&i /"nii "u 'ost ir"&i In conturile 'irmelor '"ntom%. su/
titlul !e contr""lo"re " m%r'urilor "c7i$i&ion"te. De "ici. /"nii "u 'ost sc7im/"&i l" loc In
"lut% #i pl%ti&i *n e>terior l" 'irm"e r%m"se nei!enti'ic"te . su/ moti"&i" !e ""ns l" contr"ct
"c7i$i&ie m"r'% G c"re. /ine*n&eles. c% nu " sosit nicio!"t% *n om%ni". i"r /"nii nu "u 'ost
rep"tri"&iH. L" to"te "ceste oper"&iuni . "l%turi !e inculp"tul P.1.4. "u p"rticip"t #i inculp"&ii
A.4. #i P.C.
5n urm" tuturor cercet%rilor e'ectu"te. *n !rept. "u 'ost re&inute urm%to"rele '"&% !e cei
men&ion"&i m"i sus L
= '"ptele inculp"tului P.1.4. *ntrunesc elementele constitutie "le m"i multor
in'r"c&iuni . !up% cum urme"$% L
*n#el%ciune. pre%$ut% !e "rt.210 "lin.1.2 #i 0.pen.. const:n! *n supr"e"lu"re"
!e "pro>im"ti 1- ori " "lorii m%r'urilor "c7i$i&ion"te #i e>port"te G c"re "
!us #i l" m%rire" T.V.A.=ului r"m/urs"t H #i pre$ent"re" c%tre circumscrip&i"
'in"nci"r% !e !ocumente '"lse. '"pt ce " !us l" o/&inere" unui 'olos m"teri"l
in9ust "n:n! c" o/iect sum" !e K8 mili"re lei repre$ent:n! T.V.A. r"m/urs"t
ileg"l M
u$ !e '"ls pre$%$ut% !e "rt.2,1 .pen.. const:n! *n 'olosire" l" circumscrip&i"
'in"nci"r%. *n e!ere" pro!ucerii !e consecin&e 9uri!ice. " unor !ocumente
'in"nci"r=cont"/ile. cunosc:n! c% "ceste" sunt '"lse M
'olosire" l" "utorit"te" "m"l% !e !ocumente !e tr"nspot #i comerci"le c"re se
re'er% l""lte /unuri !ec:t cele pre$ent"te l" "m%. '"pt% pre%$ut% !e "rt.188
!in Lege" 1)1+1,,8. const:n! *n pre$ent"re" m%r'ii ec7i c" 'iin! nou%. *n
scopul supr"e"lu%rii "cestei". '"pt ce " !us l" o gre#it% *nc"!r"re *n c"tegori"
"m"l% M
))
'"ls intelectu"l *n cont"/ilit"te. pre%$ut !e "rt.)- !in Lege" K2+1,,1.
const:n! *n e'ectu"re" cu #tiin&%. !"r cu "lt scop !ec:t ee$iune" 'isc"l%. !e
*nregistr%ri ine>"cte *n cont"/ilit"te" 'irmei S.C. ERF S.R.L..'"pt ce " "ut
consecin&% !en"tur"re" re$ult"telor 'in"nci"re ce s="u re'lect"t *n /il"n&ul
cont"/il "l "cestei societ%&i comerci"le M
e"$iune 'isc"l%. pre%$ut% !e "rt.1( Lege" K8+1,,). const:n! *n
neei!en&iere" *n "ctele cont"/ile "le 'irm"lor 'o"ntom% G"l c%ror "!ministr"tor
!e !rept " 'ost inculp"tul #i *n numele c%ror" " "c&ion"tH " oper"&iunilor #i
eniturilor re"li$"te. '"pte ce "u "ut c" urm"re nepl"t" c%tre st"t " T.V.A.=ului
!"tor"t #i. eentul" . " pro'itului re"li$"t M
sp%l"re !e /"ni. pre%$ute !e "rt.2( pct.I.lic.". !in LEge" 21+1,,,. const:n! *n
sc7i/"re" #i tr"ns'erul *n "'"r" Rom:niei " sumei !e K8 mili"r!e lei . /"ni
proeni&i !in r"m/urs"re" T.V.A. M
"sociere" *n scopul s%:r#irii in'r"c&iunii !e sp%l"re !e /"ni. pre%$ut% !e
"rt.2(. pct.2 !in Lege" 21+1,,,. const:n! *n implic"re". *n!rum"re" #i
con!ucere" "ltor inculp"&i *n "ctiit"te" !e sp%l"re " celor K8 mili"r!e lei M
"sociere" *n e!ere" comiterii !e in'r"c&iuni . pre%$ut%!e "rt. (2( C.pen..
const%n! *n initiere" unei "socieri cu ceil"l&i inculp"&i G'iec"re "%n! un rol #i
o contr/u&ie /ine !etermin"t%H. *n scopul s%:rsirii in'r"c&iunilor !e m"i sus
G cu e>cep&i" "socierii *n e!ere" comiterii '"ptei !e sp%l"re !e /"ni ce este
reglement"t% printr=o norm% speci"l%H M
='"ptele inculp"tului A.4. *ntrunesc elementele constitutie "le complicit%&ii l"
in'r"c&iunile re&inute *n s"rcin" inculp"tului P.1.4. M
= '"ptele inculp"tului Y.C.D. *ntrunesc elementele constitutie "le m"i multor
in'r"c&iuni. !up% cum urme"$% L
'olosire" instrumentelor o'ici"le '"lse. pre%$ut% !e "rt.2K8.C.pen.. const%n! *n
'olosire" unor #t"mpile '"lse "le unor institu&ii /"nc"re. /irouri not"ri"le #i
"!ministr"&ii 'in"nci"re. *n sc7im/ul sumei !e (-- !e !ol"ri. *n scopul *n'iin&%rii unor
societ%&i comerci"le. 'olosite ulterior !e inculp"tul P.1.4. M
'"ls m"teri"l *n *nscrisuri o'icil"el. pre%$ut !e "rt.2KK. "lin.1 C.pen.. const%n! *n
'"l$i'ic"re" !ocumentelor unor institu&ii pu/lice . pre%$ut% !e "rt. 1)0 C.pen.M
u$ !e '"ls. pre%$ut !e "rt.2,1 C.pen. . const:n! *n 'olosire" !ocumentelor '"lse !e l"
"line"tul "nterior l" registrul comer&ului *n e!ere" pro!ucerii !e consecin&e 9uri!ice M
)0
e"$iune 'isc"l% su/ 'orm" pre%$ut% !e "rt.16 !in Lege" K8+1,,). constAn! 5n
!ecl"r"re" 'icti% " se!iilor unor societ%&i *n scopul sustr"gerii !e l" controlul 'isc"l.
"sociere *n e!ere" comiterii !e in'r"c&iuni. pre%$ut% !e "rt.(2( C.pen.. const:n! *n
sri9inire" "socierii ini&i"te #i con!use !e inculp"tul P.1.4. M
='"ptele inculp"tului P.C. *ntrunesc elementele constitutie "le m"i multor in'r"c&iuni L
complicit"te l" in'r"c&iune" !e *n#el%ciune. pre%$ut% !e "rt.(2( C.pen..
const:n! *n "9utorul !"t inculp"tului P.1.4. pentru o/&inere" *n mo! ileg"l "
r"m/urs%rii T.V.A M
'"ls intelectu"l. pre%$ut !e "rt.2K, C.pen.. const:n! *n '"lsi'ic"re" '"cturilor #i
celorl"lte !ecumente 'isc"le "le 'irmelor con!use !e inculp"tul P.1.4.M
spri9inul "cor!"t l" s%:r#ire" in'r"c&iunii !e sp%l"re !e /"ni.pre%$ut% !e
"rt.2(. pct.2 !in Lege" 21+1,,,. const%n! *n "9utorul !"t inculp"tului P.1.4. *n
e!ere" sc7im/ului #i tr"ns'er%rii *n e>terior " /"nilor proeni&i !in *n#el"re"
"utorit%&ii 'isc"l%M
"sociere" *n e!er" comiterii !e in'r"c&iuniM pre%$ut" !e "rt.(2(
C.pen. Mconst:n! in "!er"re" #i spri9inire" "socierii re"li$"re !e inculp"tul
P.1.4..pentru comitere" "ltor in'r"c&iuni !ec:t ce" !e sp%l"re !e /"niM
='"ptele inculp"tului 1.N. *ntrunesc elementele constitutie "le in'r"c&iunii1 !e "/u$
*n sericiu *n 'orm% c"li'ic"t%. pre%$ut% !e "rt.2)K r"port"t l" "rt.2)K+1C.pen. .const:n! *n
"cee" c%.*n e>eci&iul "tri/u&iunilor !e sericiu Iinspector 'isc"l=cu #tiin% ." *n!eplinit
!e'ectuos "ctele !e eri'ic"re #i control ce se impune"u cu priire l" cererile !e r"m/ues"re "
T.V.A.=ului solicit"te !e inculp"tul P.1.4. .pro/%n! restituire" sumei !e K8 mili"r!e lei 1M
='"ptele inculp"tului N.I..*ntrunesc elementele constitutie "le in'r"c&iunii !e negli9en&%
in sericiu.pre%$ut% !e "rt.2), C.pen..const:n! *n *n!eplinire" !e'ectuo"s%.!in culp" . "
s"rcinilor !e sericiu ce=i reene"u *n c"lit"te !e #e' "l circumscrip&iei 'in"nci"re re'erito"re l"
eri'ic"re" #i "i$"re " cererilor !e r"m/urs"re " T.V.A.=ului.c"u$:n! un pre9u!iciu !e K8
mili"r!e unit%&ii !e c"re o con!uce".
)6
CONCLU;II
O retrospecti% l"rg% "supr" legisl"&iei #i pr"cticii priin! crimin"lit"te" *n "'"ceri *n
st"tele mem/re "le Consiliului Europei rele% c% "ceste" "u *ntreprins m%suri speci'ice.
menite s% "sigure o i"&" economic% norm"l% s"u s% pun% c"p%t con'lictelor lumii !e "'"ceri.
m%suri !e n"tur% e>tr"pen"l%. cum sunt utili$"re" mi9lo"celor !e !rept pri"t s"u
"!ministr"ti. st"/ilire" unor reguli !eontologice pentru "'"ceri. !"r #i m%suri !e n"tur%
pen"l%.
Pro/leme !e !rept pen"l speci'ice !omeniului "'"cerilor *n &%rile mem/re "le
Consiliului Europei. Comitetul Europe"n pentru Pro/leme Crimin"le " re!"ct"t o list" !e
"ctiit%&i crimin"le c"re p"r s% pun% st"telor mem/re "le Consiliului Europei pro/leme
economice !intre cele m"i !i'icile.
Cercet"re" in'r"c&iunilor presupune. *n primul r:n!. cuno"#tere" "pro'un!"t% " "cestui
'enomen prin culegere". stoc"re" #i prelucr"re" *n /"$ele !e !"te . " unor in'orm"&ii c:t se
po"te !e complete priin! in'r"ctorii. "ntece!entele pen"le. mo!urile !e oper"re. tr"n$"c&iile
suspecte. '"ptul !"c% "ce#ti" lucre"$% in!ii!u"l s"u *n grup. leg%turile pe c"re le pot "e" cu
crimin"lit"te" org"ni$"t% #i. *n "cest c"$. structur" org"ni$"&iilor crimin"le.
)8
Inestig"re" in'r"c&iunilor !in !omeniul 'in"nci"r=/"nc"r pre$int% o serie !e
p"rticul"rit%&i. c"re o !i'eren&i"$% '"&" !e "lte tipuri !e inestig"&ii. Am "n"li$"t princip"lii p"#i
c"re tre/uie urm"&i *n cercet"re" "cestor tipuri !e in'r"c&iuni. cu preci$"re" c% "ceste linii
!irecto"re tre/uie com/in"te cu o *n&elegere " speci'icului pro/lemelor cu c"re se con'runt%
'iec"re ec7ip% !e inestig"tori *n p"rte.
In "cest sens. "nc7et"torul tre/uie s" re"li$e$e o !ocument"re speci"li$"t". s" pose!e
cunostiinte soli!e !in !omeniul "'"cerilor. s" 'ie '"mili"ri$"t cu lume" !elincentilor !in
"'"ceri. "st'el inc"t s" se !etermine contri/uti" person"l" " p"rticip"ntilor. si nu in ultimul
r"n!. " ictimei. '"r" " se e>clu!e cooper"re" cu org"nisme intern"tion"le speci"li$"te cum
este Interpolul s"u Europolulul.
Pentru !escoperire". !ocument"re" si pro/"re" in'r"ctiunilor 'in"nci"r=/"nc"re.
org"nele !e urm"rire pen"l" tre/uie s" i!enti'ice to"te mo!urile !e oper"re 'olosite !e c"tre
ininuiti s"u inculp"ti.Acest lucru este e>trem !e greu intruc"t "!ese" m"noperele !olosie
intreprinse !e c"tre ininuiti s"u inculp"ti se situe"$" "!ese" l" gr"nite !intre "ctiit"te" licit"
si "ctiit"te" ilicit".
In perio"!" mo!ern" c"u$" pen"l" nu m"i este priit" c" un litigiu pri"t. intruc"t
st"tul "cor!" o import"nt" !eose/it" pentru in'"ptuire" 9ustitiei pen"le. cee" ce " !etermin"t
!es'"sur"re" procesului pen"l in /"$" unor et"pe comple>e c"re er"u !ecl"ns"te si sustinute
!in o'iciu !e c"tre org"ne speci"li$"te.
Pro/ele c"re tin! s" !oe!e"sc" '"ptele pen"le nu pot nu pot 'i preconstituite. "ceste"
'iin! !escoperite si "!un"te !up" s""rsire" in'r"ctiunii. i"r "utorii in'r"ctiunii. in"inte !e " 'i
tr"si l" r"spZun!ere pen"l". tre/uie s" 'ie i!enti'ic"ti.
D"torit" '"ptului c" org"nele !e urm"rire pen"l" sunt in posesi" unor !"te incomplete
s"u neeri'ic"te. s"u nu pre$int" un "numit gr"! !e certitu!ine. sunt neces"re o serie !e
"ctiit"ti priin! eri'ic"re" "cestor in'orm"tii.
Org"nele !e cercet"re pen"l" "u c" prim" s"rcin" st"/ilire" "!e"rului su/ to"te
"spectele si in mo! complet. cu priire l" impre9ur"rile in c"re s=" pro!us in'r"ctiune".
Regulile !e /"$" "le procesului pen"l sunt "plic"/ile si in '"$" !e urm"rire pen"l".
'iin! in'luent"te !o"r !e p"rticul"rit"tile "ctiit"tii !e urm"rire pen"l". !es'"sur"te in e!ere"
re"li$"rii o/iectielor "cestei".
Ac&iunile U.E. !e com/"tere " sp%l%rii !e /"ni "r tre/ui priite *n conte>tul e'orturilor
glo/"le !e " se ocup" !e sp%l"re" !e /"ni. *n speci"l prin ;rupul Oper"ti !e Interen&ie
4in"nci"r% G4AT4H. "le c%rui mem/re sunt to"te cele 10 st"te mem/re "le U.E #i "le Comisiei
Europene. O m"re p"rte !in "ctiit%&ile *mpotri" sp%l%rii !e /"ni se re'lect% *n "ctiit"te"
)K
4AT4. "t:t *n cee" ce prie#te "plic"re" celor )- !e Recom"n!%ri "le 4AT4 "supr" sp%l%rii !e
/"ni. c:t #i " celor K Recom"n!%ri Speci"le "le 4AT4 "supr" 'in"n&%rilor teroriste.
C"!rul l"rg "l "ctiit%&ilor curente "le U.E. *mpotri" sp%l%rii !e /"ni " 'ost st"/ilit !e
c%tre Consiliul Europei l" T"mpere. 4inl"n!". *n octom/rie 1,,,. 1"i precis. p"r"gr"'ele 01 I
0K !in conclu$iile Pre#e!in&iei Consiliului st"/ilesc ["c&iunile speci"le *mpotri" sp%l%rii !e
/"ni[.
Ini&i"tiele E!e c"tegori" IF cuprin! m"9orit"te" r%spun!erilor o/i#nuite "le U.E. #i
inclu! m%suri pentru pi"&" intern%. precum cele !ou% !irectie l" U.E. *mpotri" sp%l%rii !e
/"ni. "l c%ror scop !e /"$% este !e " '"cilit" 'unc&ion"re" norm"l% " pie&ei interne " U.E.
EC"tegori" " II="F "re !e=" '"ce cu politic" e>tern% #i !e securit"te comun% " Uniunii
Europene. C"tegori" " II=" " 'ost *n'iin&"t% prin Tr"t"tul !e l" 1"""stric7t !in 1,,(.
Componentele legisl"&iei U.E. "supr" 'in"n&%tilor teroriste. !e#i '"c p"rte strict !in m%surile
!in prim" c"tegorie. *#i "u origine" *n ini&i"tiele !e c"tegori" " II=".
5n c"!rul celei !e " III=" c"tegorii. U.E. " 'ost !eose/it !e "cti% *ncep:n! cu Consiliul
Europe"n !e l" T"mpere. Scopul princip"l "l m%surilor U.E. !e c"tegori" " III=" *mpotri"
sp%l%rii !e /"ni este cooper"re" pentru com/"tere" in'r"c&uinilor. Ini&i"tiele inclu! un
Protocol l" Conen&i" !e Asisten&% Reciproc% !in 2--- #i o Deci$ie C"!ru "supr" i!enti'ic%rii.
/loc%rii. re&inerii #i con'isc%rii /ene'iciilor!e pe urm" interme!ierilor #i !e pe urm"
in'r"c&iunilor.
L" 26 octom/rie 2--1. pre#e!intele ;eorge \. ?us7 " semn"t Actul P"triotic "l SUA
GEActul P"trioticFH. o lege menit% s% !escur"9e$e #i s% pe!epse"sc% "ctele teroriste n"&ion"le #i
intern"&ion"le. s% *m/un%t%&e"sc% mi9lo"cele !e inestig"re "le "plic%rii legii #i s% 'urni$e$e o
m"i /un% str:ngere #i circul"&ie " in'orm"&iilor *ntre sericiile !e in'orm"&ii #i '"ctorii !e
"plic"re " legii.
Actul P"triotic con&ine $ece sec&iuni. Sec&iune" III " Actului P"triotic. ERe!ucere"
sp%l%rii intern"&ion"le !e /"ni #i Actul *mpotri" terorismului !in 2--1.F GEActul priin!
sp%l"re" !e /"niFH con&ine pree!eri pentru preenire" #i pe!epsire" sp%l%rii !e /"ni. Acest"
impune o serie !e noi respons"/ilit%&i institu&iilor 'in"nci"re. cer:n!u=le s% "!une in'orm"&ii #i
s% monitori$e$e cu gri9% rel"&iile cont"/ile cu clien&ii str%ini. *n "cel"#i timp *m/un%t%&in!
c"p"cit"te" Dep"rt"mentului !e Tre$orerie #i " institu&iilor !e "plic"re " legii !e " !escur"9" #i
pe!epsi sp%l"re" !e /"ni si !e "semene". cere !i'erite noi regul"mente #i r"po"rte
guern"ment"le.
),
5I5LIO1RA.IE
1. V"sile P%tule". Corneliu Turi"nu. Curs rezumat de drept al afacerilor, E!. Script".
?ucuresti 1,,)
2. Emili"n St"ncu. ECrimin"listic"F. E!. Tempus. ?ucuresti 1,,2
(. Nicol"e Volonciu. ETr"t"t !e !rept procesu"l pen"lF.ol I. E!. P"i!ci".?ucuresti.1,,8
). Ion Ne"gu. F Drept procesu"l rom:nF. E!.Pro . ?ucuresti. 1,,8
0. ;.Di"conescu. EIn'r"ctiunile si legi e>tr"pen"leF.E!.Sirus.?ucuresti. 1,,)
6. V"sile P"tule". Corneliu Turi"nu. ECurs re$um"t !e !rept "l "'"cerilorF. E!. Script".
?ucuresti 1,,)
8. Nicol"e Volonciu. E4ratat de drept procesual penal,ol I. E!.
P"i!ci".?ucure#ti.1,,8
0-