Sunteți pe pagina 1din 30

UNIVERSITATEA ANDREI SAGUNA CONSTANTA

FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE


SPECIALIZAREA DREPT
CAIET DE PRACTIC
SUPERVIZOR
Lect. univ. drd. Stela Mihilescu
Student,
Lavro Gabriel
CONSTANTA
2013
PARCHETUL DE PE LANGA 1UDECATORIA TULCEA
(prezentare, istoric, atributii si activitati desfasurate)
Parchetul de pe langa Judecatoria Tulcea isi desfasoara activitatea in sediul din municipiul
Tulcea, str. Frumoas nr. , la aceasta adresa desfasurandu!si totodata activitatea si Parchetul de
pe langa Tribunalul Tulcea.
Pe teritoriul actual al "om#niei, activitatea $udectoreasc a aprut %i a evoluat odat cu
organi&area statal. La 'nceput, activitatea $udiciar era reali&at 'mpreun cu celelalte activit(i
ale statului, neav#nd un caracter independent %i nefiind e)ercitat de persoane speciali&ate.
Primele men(iuni privind institu(ia datea& din *+*, c#nd "egulamentul ,rganic al
-alahiei a prev&ut 'nfiin(area Ministerului Public. .n Moldova, Ministerul Public a fost instituit
printr!o lege din /0 martie *0/.
Prin Legea de organi&are $udiciar din 1 iulie *02, Ministerul Public a fost organi&at
dup principiile stabilite 'n Fran(a, (ara de origine a institu(iei. 3onform acestei legi, procurorii
erau organi&a(i 'n parchete pe l#ng instan(ele $udectore%ti, cu misiunea de a repre&enta
societatea, de a supraveghea respectarea legilor 'n activitatea $udiciar %i e)ecutarea hotr#rilor.
4lterior, au fost adoptate o serie de legi de organi&are $udectoreasc, fr a aduce schimbri
substan(iale 'n func(iile %i principiile de organi&are ale ministerului public, ci doar unele
modificri privind structura parchetelor %i statutul procurorilor.
Ministerul Public era compus din procurorii numi(i de %eful statului, av#nd calitatea de
magistra(i.
5up unirea 'ntr!un singur stat a tuturor
provinciilor rom#ne, 'n *1*, a e)istat o preocupare de
armoni&are a legisla(iei pe 'ntregul teritoriu na(ional,
inclusiv 'n ceea ce prive%te organi&area puterii
$udectore%ti.
Legea de organi&are $udectoreasc din /6
iunie *1/6 are dispo&i(ii privind structura Ministerului
Public, 'ns 'n privin(a competen(elor %i a modulului de
ac(iune, face trimitere la 3odul de procedur penal.
5up *162, "om#nia a intrat 'ntr!o etap nou
a istoriei sale, c#nd, treptat, 'n organi&area
$udectoreasc apar influen(e sovietice.
Prin 5ecretul nr. / din // aprilie *16 privind organi&area %i func(ionarea Parchetului s!a
stabilit c 7Parchetul supraveghea& respectarea legilor penale, at#t de ctre func(ionarii publici,
c#t %i de ceilal(i cet(eni8. Principala sarcin era vegherea la urmrirea %i pedepsirea crimelor
'mpotriva ordinii %i libert(ii democratice a intereselor economice, independen(ei na(ionale %i
suveranit(ii statului rom#n.
Parchetul func(iona sub conducerea ministrului $usti(iei. Procurorii se bucurau de
stabilitate.
Procurorul general era numit de ctre Pre&idiul Marii 9dunri :a(ionale, la propunerea
Guvernului, dup recomandarea ministrului $usti(iei.
Legea nr. 0;*12/ pentru 'nfiin(area %i organi&area Procuraturii elimina din te)tele
legislative sintagma 7Minister Public8 'nlocuind!o cu termenul 7procuror8 iar Parchetul este
numit Procuratura.
:oua institu(ie astfel creat era un organ independent, subordonat e)clusiv organului
suprem al puterii de stat %i 3onsiliului de Mini%tri. Procurorul general era numit de Marea
/;+<
9dunare :a(ional. Procuratura e)ercita activitatea de supraveghere %i asigurare a respectrii
legii, apr drepturile %i interesele legale ale cet(enilor.
9 fost 'nfiin(at Procuratura General ca aparat central de conducere a tuturor unit(ilor
de procuratur format din direc(ii %i + servicii.
,dat cu adoptarea Legii nr. 0<;*10 pentru organi&area %i func(ionarea Procuraturii, a
3odului penal %i a 3odului de procedur penal, "om#nia devine prima (ar din =uropa central
%i de =st care reintroduce 'n legisla(ie principii procesual penale europene, elimin#nd influen(ele
sovietice.
Legea prevedea dreptul procurorului de a da dispo&i(ii obligatorii %i de a lua msuri cu
privire la efectuarea oricrui act de urmrire penal, precum %i de a 'ncuviin(a, autori&a, confirma
sau infirma actele %i msurile procesuale ale organului de urmrire penal.
Se consacra dreptul procurorului de a efectua orice act de urmrire 'n orice cau& %i
obligativitatea efecturii urmririi 'n ca&urile prev&ute de lege.
9tribu(iile organelor procuraturii se e)ercitau numai 'n ba&a legii %i a dispo&i(iilor
organelor ierarhic superioare.
Procurorul ierarhic superior putea s 'ndeplineasc oricare din atribu(iile procurorilor din
subordine sau s suspende ori s anule&e dispo&i(iile acestora.
.n decembrie *11* a fost adoptat noua 3onstitu(ie a "om#niei, cu modificrile %i
completrile efectuate 'n /<<+, care reflect schimbrile democratice produse 'n (ar 'n
decembrie *11 %i consacr o serie de principii noi 'n ceea ce prive%te activitatea $udectoreasc.
La * iulie *11+ a intrat 'n vigoare Legea nr. 1/;*11/ pentru organi&area $udectoreasc,
care, 'n conformitate cu prevederile constitu(ionale, reintroduce termenul de 7minister public>,
pun#nd ba&ele organi&rii %i func(ionrii noii institu(ii.
S!a recunoscut calitatea de magistrat procurorului %i dreptul acestuia la stabilitate 'n
func(ie.
Prin aceast lege a fost eliminat din competen(a procurorului atribu(ia de supraveghere
general, pstr#ndu!i!se numai atribu(iile $udiciare.
.n urma modificrii din *110, a fost eliminat denumirea de Parchet General %i a fost
instituit func(ia de procuror general al parchetului de pe l#ng curtea de apel.
4lterior revi&uirii 3onstitu(iei prin Legea nr. 6/1 din *+ octombrie /<<+, au fost adoptate
Legea nr. +<+ din / mai /<<6 privind statutul magistra(ilor ?denumire modificat 'n /<<2 prin
'nlocuirea termenului 7magistra(i8 cu 7$udectori %i procurori8@ %i Legea nr. +<6 din / mai /<<6
privind organi&area $udiciar, care au 'nlocuit Legea nr. 1/;*11/, armoni&#nd legisla(ia rom#n
cu cea european, 'n procesul de pregtire a integrrii "om#niei 'n 4niunea =uropean.
S!a statuat independen(a procurorului 'n solu(iile pe care le dispune, iar cariera
magistratului a trecut 'n competen(a 3onsiliului Superior al Magistraturii, au fost reglementate
noile structuri speciali&ate de combatere a corup(iei %i crimei organi&ate
Parchetul de pe lng Judecatoria Tulcea este condus de prim!procuror M9"A:9
3"=T4, aceasta fiind a$utata in desfasurarea activitatii de catre prim!procuror ad$unct
ST=P9:=:34 59:, persoana care este totodata si purtatorul de cuvant al acestei institutii.
Prim-procurorul adjunct ac(ionea& pentru ducerea la 'ndeplinire a msurilor dispuse de
prim!procuror, coordon#nd %i control#nd activitatea compartimentelor parchetului, reparti&ate de
acesta.
.n perioada absen(ei prim!procurorului, 'nlocuitorul su de drept este prim!procurorul
ad$unct
Prim!procurorul poate delega dreptul de semntur prim!procurorului ad$unct sau, dup
ca&, altui procuror.
Prim-procurorul 'ndepline%te urmtoarele atribu(iiB
a@ organi&ea&, conduce, coordonea& %i rspunde de activitatea de 'ndeplinire a sarcinilor
ce revin parchetului de pe l#ng $udectorie, potrivit legii %i ordinelor procurorului general al
Parchetului de pe l#ng .nalta 3urte de 3asa(ie %i Justi(ieC
b@ conduce compartimentul de informare %i rela(ii publice %i desemnea& un purttor de
cuv#ntC
+;+<
c@ reparti&ea&, acolo unde este ca&ul, procurorii pe activit(i 'n cadrul parchetului, 'n
func(ie de pregtirea, speciali&area %i aptitudinile acestora %i de necesitatea bunei func(ionri a
parchetuluiC
d@ dispune msurile care se impun pentru desf%urarea activit(ii $udiciare 'n condi(ii
bune, potrivit legiiC
e@ particip la %edin(a de anali& a solu(iilor pronun(ate de $udectorieC
f@ organi&ea& pregtirea %i perfec(ionarea profesional a procurorilor din cadrul
parchetului de pe l#ng $udectorie, potrivit programului aprobat de 3onsiliul Superior al
MagistraturiiC
g@ asigur implementarea strategiilor na(ionale %i sectoriale 'n domeniul $usti(ieiC
h@ organi&ea& primirea 'n audien( a cet(enilor, precum %i activitatea de re&olvare a
sesi&rilor, reclama(iilor %i pl#ngerilorC
i@ e)ercit controlul asupra activit(ii compartimentelor au)iliare de specialitateC
$@ reparti&ea& personalul 'n cadrul compartimentelor au)iliare de specialitate.
Prim-procurorul adjunct are urmtoarele atribu(iiB
a@ duce la 'ndeplinire ordinele %i dispo&i(iile prim!procurorului parchetului, coordon#nd %i
control#nd activitatea compartimentelor, conform reparti&rii dispuse prin ordin de ctre acestaC
b@ solu(ionea& dosarele %i lucrrile reparti&ate de prim!procurorul parchetuluiC
c@ pre&int spre aprobare prim!procurorului obiectivele %i activit(ile care urmea& a fi
incluse 'n programul de activitate semestrialC
d@ organi&ea& participarea procurorilor de la parchetul de pe l#ng $udectorie la
%edin(ele de $udecat %i urmre%te pregtirea procurorilor pentru acesteaC
e@ organi&ea& %edin(ele sptm#nale de anali& a solu(iilor %i rspunde de e)aminarea
legalit(ii hotr#rilor $udectore%ti %i de declararea cilor de atac, potrivit legiiC
f@ particip la %i spri$in activitatea de perfec(ionare profesional %i de instruire a
procurorilor stagiariC
g@ asigur studierea practicii instan(elor de $udecat %i organi&ea& sesi&area ca&urilor de
aplicare neunitar a unor dispo&i(ii legale ac(ion#nd, dup ca&, cu propuneri pentru recurs 'n
interesul legiiC
h@ e)ercit controlul operativ curent asupra lucrrilor efectuate 'n cadrul compartimentelor
de care rspundeC
i@ particip la $udecarea unor cau&e atunci c#nd consider necesar sau din dispo&i(ia prim!
procuroruluiC
$@ prime%te cet(enii 'n audien( %i re&olv sesi&rile, reclama(iile %i pl#ngerile reparti&ateC
D@ spunde de activitatea compartimentelor au)iliare de specialitate urmrind 'ndeplinirea
sarcinilor ce revin acestor compartimente, potrivit ordinului prim!procurorului.
Atributiile exercitate de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Tulcea sunt urmatoareleB
a@ efectuea& urmrirea penal %i sesi&ea& instan(ele de $udecat 'n cau&ele date prin lege
'n competen(a lorC pot participa la %edin(ele de $udecat, 'n condi(iile legiiC
b@ e)ercit supravegherea activit(ii de urmrire penal efectuat de organele de cercetare
penal 'n cau&ele prev&ute de legeC
c@ (in eviden(a cau&elor prev&ute la lit. b@, 'n care s!a dispus 'nceperea urmririi penale, %i
urmresc solu(ionarea operativ %i temeinic a acestoraC
d@ asigur folosirea mi$loacelor tehnice criminalistice 'n activitatea de urmrire penalC
e@ solu(ionea& pl#ngerile 'mpotriva msurilor %i actelor de urmrire penal 'n cau&ele 'n
care se e)ercit supravegherea activit(ii de urmrire penal %i re&olv conflictele de competen(
'ntre organele de cercetare penal, potrivit legiiC
f@ urmresc modul de aprare a drepturilor %i intereselor minorilor, precum %i ale
persoanelor puse sub interdic(ie, de institu(iile %i organele localeC
g@ e)ercit ac(iunea civil 'n ca&urile prev&ute de legeC
h@ asigur participarea procurorilor la $udecarea cau&elor penale %i civile, 'n ca&urile
prev&ute de legeC
i@ e)ercit cile de atac 'mpotriva hotr#rilor pronun(ate de $udectorieC
6;+<
$@ e)aminea&, din oficiu, la cererea persoanelor interesate ori din dispo&i(ia organelor
ierarhic superioare, hotr#rile $udectore%ti definitive %i, dup ca&, irevocabile %i fac propuneri
pentru atacarea lor cu recurs 'n interesul legiiC
D@ reali&ea& activit(ile prev&ute de lege ori de alte acte normative privind pregtirea
procurorilor stagiari, precum %i cele de perfec(ionare profesional a personaluluiC
l@ 'ndeplinesc orice alte atribu(ii prev&ute de lege %i de ordinele procurorului general al
Parchetului de pe l#ng .nalta 3urte de 3asa(ie %i Justi(ie sau ale procurorului ierarhic superior.
93TA-AT9TA 5=SF9S4"9T=
ZIUA 1
An prima &i m!am familiari&at cu lucratorii din cadrul institutiei si comartimentele de lucru
din care aceasta este compusa.
9m desfasurat activitati de inregistrare a plangerilor si sesi&arilor cetatenilor. 5e
asemenea am inregistrat corespondenta sosita prin intermediul Postei.
9m studiat registrele e)istente si am efectuat consemnari in registrul de intrare!iesire a
corespondentei si registrul de lucrari penale.
9m studiat continutul dosarului de urmarire penala nr. /<62;P;/<*+ ce priveste pe
numitul G"AG,"= 59: E invinuit de savarsirea infractiunii de FFurt calificat8 fapta prev. si
ped. de art. /< alin * E art. /<1 alin. * lit g si i din 3.Pen., persoana care a patruns in noaptea de
*1;/<.<*./<*+ prin escaladarea gardului in curtea numitului S9M,AL9 A,:, curte din care a
sustras o motocoasa marca Gosch si o dru$ba marca Stihl, cau&andu!i partii vatamate un
pre$udiciu in valoare de +2<< lei. An aceasta cau&a am asistat la audierea martorului ALA=
M9"G9"=T9 si a partii vatamate S9M,AL9 A,:.
ZIUA 2
Pe parcurul acetei !ile am "ntocmit cinci mandate de aducere la ediul Parchetului de
pe lng Judectoria Tulcea pri#ind pe numi$ii %&'&( )&*&( +&I&( '&*& ,i A&P& adreate organelor
de poli$ie pe ra!a unde ace,tia domicilia! "n #ederea executrii acetora "n mod corepun!tor&
-mpreun cu tutorele ,i cu lucrtori de cercetare penal am dicutat doarele penale cu
care ace,tia e con.runtau "n #ederea e.ecturii de "ndrumri ,i propuneri de olu$ionare cu
celeritate a acetora&
'e aemenea "n aceata !i am .acut cunotinta cu regitratura conclu!ionand
urmatoarele din acti#itatea de.aurata/
-oi 'ncepe prin a men(iona c registratura efectuea& opera(iuni privind primirea si
'nregistrarea corespondentei adresate Parchetului.
9ceast coresponden( poate 'mbrca diferite forme, cele mai frecvente fiindB pl#ngerile,
cererile, memoriile, sesi&rile depuse de autorit(i sau peten(i, dosare trimise de la alte parchete,
poli(ie sau instan(e.
3oresponden(a 'n general, %i pl#ngerile 'n special, pot a$unge la Parchet prin trei
modalit(i principaleB
a@ 'n primul r#nd ea poate fi depus la grefierul de serviciu sau dup ca& la procurorul de
serviciuC
b@ pl#ngerea poate fi depus la Poli(ieC astfel orice pl#ngere depus la poli(ie a$unge la
Parchet pentru a primi numr unic, ea 'nregistr#ndu!se 'ntotdeauna 'n cuprinsul "egistrului penalC
c@ coresponden(a mai poate a$unge la Parchet %i prin intermediul serviciului po%talC
grefierul %ef din cadrul fiecrui Parchet de pe l#ng Judectorie desface coresponden(a primit pe
adresa parchetului, cu e)cep(ia celei adresate personal conductorului parchetului sau unui
2;+<
procuror din cadrul acelui Parchet. 5up ce a desfcut coresponden(a, grefierul %ef o pune 'n
mapa primului procuror.
Trebuie preci&at c toate lucrrile a$ung la prim!procuror, indiferent de modalitatea de
intrare.
Pentru a eviden(ia activitatea Parchetelor e)ist registre, condici %i formulare statistice.
Potrivit :omenclatorului formularelor tipi&ate folosite 'n activitatea parchetelor, 'n
pre&ent e)ist /6 de "egistre %i 3ondici.
9stfel, registrele sunt urmtoareleB
*. "egistrul pentru eviden(a ordinelor %i dispo&i(iilor organelor de conducere
/. "egistrul de evidenta a activit(ii de urmrire penal si de supraveghere a acesteia
+. "egistrul de aresta(i ?"!+@C
6. "egistrul de eviden( a valorilor %i corpurilor delicteC
2. "egistrul pentru eviden(a %i punerea 'n e)ecutare a cheltuielilor $udiciare %i a sanc(iunilor
aplicate potrivit art. *
*
si 1* 3. pen
0. "egistrul de evidenta a activit(ii de apel si de recurs
H. "egistrul de evidenta a infirmrilor, redeschiderilor si restituirilor
. "egistrul de inventar al biblioteciiC
1. "egistrul de intrare!ie%ire a corespondentei
*<. "egistrul de intrare!ie%ire a documentelor secrete
**. "egistrul opis alfabetic pentru identificarea lucrrilorC
*/. "egistrul de eviden( curent a intrrilor!ie%irilor documentelor din arhiv C
*+. "egistrul pentru eviden(a sigiliilor %i %tampilelor @C
*6. "egistrul de audien( C
*2. "egistrul de evidenta a cererilor, reclama(iilor, sesi&rilor, pl#ngerilor si memoriilor adresate
Parchetului C
*0. "egistrul numerelor de inventar C
*H. "egistrul de formulare cu regim specialC
3u titlu e)emplificativ, formularele cu regim special sunt declara(iile pr(ii vtmate,
pr(ii civile sau pr(ii responsabile civilmente, declara(iile 'nvinuitului ori inculpatului,
declara(iile de martor, procesele!verbale de 'ncepere a urmririi penale, procesele!verbale de
pre&entare a materialului de urmrire penal etc., dar ele nu sunt (inute 'ntr!un registru special, ci
sunt distribuite fiecrui procuror, 'n parte.
*. "egistrul privind evidenta salaria(ilor care au avut acces 'n unitate ori au plecat, dup
terminarea programului de lucru C
*1. "egistrul privind eviden(a persoanelor care au acces 'n unitate C
"egistrele de la pct. * si *1 se (in la poarta de acces 'n cldirea parchetelor.
/<. "egistrul de evidenta pentru 'nregistrarea cererilor %i rspunsurilor privind accesul la
informa(iile publiceC
/*. "egistrul de controlC 'n acest registru se vor 'nscrie constatrile %i msurile dispuse de ctre
persoanele care efectuea& controlul activit(ii parchetelor, men(ion#ndu!se numrul %i data
actului de control.
//. "egistrul de evidenta al informa(iilor secrete C
/+. "egistrul de mi%care al autovehiculelor C
/6. "egistrul de eviden( al parcului auto C
5up aceast enumerare cu caracter general, voi face o scurt pre&entare a registrelor care
mi!au fost pre&entate pe parcursului desf%urrii stagiului la Parchetul de pe l#ng Judectoria
Tulcea.
9stfel, 'n cadrul acestui parchet e)ist doar trei registreB
*@ "egistrul penal, care cuprinde mai multe rubriciB
! nr. dosarului %i data 'nregistrrii,
! numele procurorului delegat,
! numele celui ce sesi&ea&,
! numrul %i data sesi&rii,
0;+<
! obiectul dosarului %i data sv#r%irii faptei,
! numele %i prenumele fptuitorului,
! parte civil (i parte responsabil civilmente,
! organul mai 'nt#i sesi&at, data,
! data 'nceperii urmririi penale,
! data punerii 'n mi%care a ac(iunii penale,
! data arestrii preventive,
! activitatea de urmrire penal proprie sau de supraveghere E dispo&i(ii date de
procuror,
! propunerea de solu(ionare a organului de cercetare penal,
! solu(ia procurorului,
! data,
! msuri de prevenire,
/@ "egistrul de pl#ngeri
.n registrul de pl#ngeri se 'nregistrea& pl#ngerile primite de parchet, prin cele trei
modalit(i artate mai sus, %i anumeB prin depunere la grefierul de serviciu sau la procurorul de
serviciu, prin depunere la Poli(ie sau prin po%t.
.n acest registru 'nregistrrile se fac din / 'n /, cu numere impare ?*, +, 2I.@
Ji acest registru este structurat 'n mai multe rubriciB
! nr. %i data 'nregistrrii,
! de la cine vine lucrarea, nr., dat,
! obiectul lucrrii,
! nr., dosarului %i unitatea creia 'i apar(ine,
! data %i organul competent la care a fost trimis lucrarea spre solu(ionare,
! cui i s!a reparti&at lucrarea,
! termenul de e)ecutare,
! solu(ia dat sesi&rii, pl#ngerii, cererii,
! observa(ii.
+@ "egistrul general
.n acest registru se trec apelurile, recursurile, restituirile, achitrile, cererile de concediu,
cererile de decontare, informri, anali&e, sentin(ele civile verificate, solicitrile de dosare de ctre
alte organe, cereri de punere sub interdic(ie, cereri de revi&uiri, comisiile rogatorii, hotr#rile
$udectore%ti strine, problemele de personal, note de serviciu.
.nregistrrile se fac cronologic, din / 'n /, 'ns cu numere pare ?/, 6, 0,I..@.
"ubricile pe care le con(ine acest registru sunt urmtoareleB
! nr. curent,
! data 'nregistrrii,
! nr. %i data documentului,
! emitentul,
! con(inutul pe scurt al documentului,
! procurorul sau compartimentul cruia i s!a reparti&at,
! modul de re&olvare,
! data e)pedierii,
! destinatarul.
3ondicile enumerate 'n :omenclatorul formularelor tipi&ate folosite 'n activitatea
parchetelor sunt urmtoareleB
*. 3ondica activit(ii de urmrire penal ?3!*@C
/. 3ondica de eviden( a cau&elor cu autori neidentifica(i ?3!/@C
+. 3ondica pentru eviden(a folosirii materialelor de criminalistic ?3!+@C
3ondicile de la pct. / si + se (in la Parchetul de pe l#ng Tribunalul Tulcea.
6. 3ondica pentru eviden(a lucrrilor procurorilor ?3!6@C
2. 3ondica pentru eviden(a lucrrilor procurorilor ! activitatea $udiciar ?3!2@C
0. 3ondica de pre&en( ?3!0@C
H. 3ondica de coresponden( ?3!H@C
H;+<
. 3ondica de eviden( a persoanelor primite 'n audien( ?3!@C
3ondica se completea& cu urmtoarele dateB
! nr. crt.C
! nr. dosaruluiC
! data primirii de ctre procurorC
! numele persoanei la care se refer sesi&areaC
! solu(ia propus de organele de cercetare penalC
! solu(ia dispus de procurorC
! data finali&rii lucrrii %i predrii dosarului grefierului!sef.
.nainte de a termina pre&entarea registrelor %i condicilor, doresc s mai amintesc c art.
** alin.* din "egulamentul de ordine interioar al parchetelor statuea& principiul 'nregistrrii
lucrrilor 'n regim partid. 9stfel, 'nregistrarea lucrrilor se face 'n sistem partid, 'n sensul c
toate revenirile %i lucrrile intermediare, solicitrile %i primirile de dosare sau de referate %i orice
date 'n legtur cu lucrarea de ba& se 'nscriu 'n mod obligatoriu la numrul de 'nregistrare
ini(ial, astfel 'nc#t coresponden(a care se refer la lucrri anterioare s nu primeasc numere noi
de 'nregistrare.
ZIUA 0
Am e.ectuat di#ere acti#itati in doarele de cercetare penala&
Am tudiat "ntreg parcurul unui doar( tabilind urmtoarele/
5osarul aflat la Poli(ie este trimis la Parchet pentru primirea numrului unic de
'nregistrareC apoi se re'ntoarce la poli(ie ? pentru cercetri@, dup care va urma propunerea de
solu(ionare a dosarului fcut de ctre poli(ie care va fi transmis parchetului ?c#nd dosarul se
afla 'n supravegherea procurorului@.
3orespondenta trimisa la parchet este primita de grefierul!sef, care o desface %i o pre&int
prim!procurorului. 9cesta calific cererea, o reparti&ea& si o restituie grefierului!%ef care, fie o
'nregistrea& singur, fie o trimite grefierului delegat cu 'nscrierea respectiv. 5up 'nregistrare
este predat procurorului, care semnea& de primire pe condica de lucrri. Procurorul o trece apoi
'n condica personal de lucrri, o solu(ionea&, apoi o pred grefierului!%ef sau celui delegat care
o pre&int prim!procurorului.
3onform legii nr. +<6;/<<6, reparti&area dosarelor se face respect#ndu!se trei principii,
cel al continuit(ii, al speciali&rii %i cel al distribuirii aleatorii a dosarelor, iar potrivit 3odului
deontologic al $udectorilor si procurorilor, constituie abatere disciplinar refu&ul ne$ustificat de
solu(ionare a unei lucrri reparti&ate pe speciali&area procurorului, precum %i reparti&area unei
lucrri 'nclc#ndu!se vreunul din cele trei principii.
Trebuie spus c principiul speciali&rii impune e)isten(a unei speciali&ri a procurorilor 'n
cadrul parchetului, 'n vederea unei eficien(e sporite 'n solu(ionarea cau&elorC procurorii
speciali&a(i au dreptul sa refu&e reparti&area dosarelor care dep%esc speciali&area lor.
KA49 6
Am "ntocmit documente ,i am tudiat modalitatea de e.ectuare a unei dehumri( oca!ie
cu care am tabilit urmtoarele/
=)humarea 'n vederea constatrii cau&elor mor(ii se dispune prin ordonan(a care trebuie s
cuprindB
! data %i locul 'ntocmiriiC
! numele, prenumele %i parchetul din care face parte procurorul care emite ordonan(aC
! nr. dosarului cau&ei 'n cadrul creia se emite ordonan(a de e)humareC
! numele, prenumele %i domiciliul persoanei care a solicitat emiterea ordonan(ei de
e)humareC
! artarea motivelor pentru care se solicit e)humarea, cu indicarea probelor pe care se
spri$in aceast cerereC
! identificarea cadavrului %i artarea locului si datei la care acesta a fost 'nhumatC
! temeiul de fapt ?cu indicarea probelor pe care se spri$in@ care impune e)humarea
cadavruluiC
;+<
! artarea temeiului legal pe care se spri$in solu(ia ?art. **6, alin. / 3p@C
! indicarea solu(iei dispuse prin ordonan(C
! 'ntrebrile la care trebuie s rspund organul medico!legalC
! organul medico!legal competent care urmea& s efectue&e constatarea medico!legalC
4lterior se 'ntocme%te o adres ctre A:ML 7Mina Minovici8 Tulcea, prin care se solicit
efectuarea unei constatri medico!legale asupra cadavrului ?ane)a@C
9ceast adres cuprinde 'ntrebrile la care trebuie s rspund organul medico!legal ?cu
identificarea cadavrului@, indic#ndu!se actele de urmrire penal efectuate 'n cau&, precum %i
termenul de depunere a raportului de constatare medico!legal.
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LANG 1UDECTORIA
TULCEA
NR.3627/P/2013
ORDONANT
<6.<6./<*+
Prim!Procuror IIIII. din cadrul Parchetului de pe l#ng Judectoria Tulcea,
=)amin#nd pl#ngerea formulat de petentul T.-.
CONSTAT:
La data de IIII. petentul T.-., domiciliat 'n IIIIIII., a solicitat s se dispun
e)humarea cadavrului 'nmorm#ntat la data de IIIII 'n cimitirul IIIII din Tulcea pentru a se
stabili identitatea acestuia.
.n fapt, petentul a artat c numitul L.P., nscut la data de III.., a disprut de la domiciliu la
data deIIII.
Se re(ine c la data de IIII, 'n Spitalul de 4rgen( Tulcea a decedat o persoan identificat
sub numele de G.5. 3adavrul a fost 'nmorm#ntat de Primria Jude(ului Tulcea la data de III.. 'n
cimitirul IIII.., iar cu privire la decesul acestei persoane medicii au apreciat c s!a produs ca urmare
a bolilor cronice de care a suferit G.5.
Petentul sus(ine c, prealabil dispari(iei sale, L.P. a avut un accident rutier, la data deIIII, 'n
urma cruia este posibil ca %oferul s fi transportat victima la Tulcea, 'mpotriva voin(ei acesteia, unde a
internat!o 'n Spitalul de 4rgen( Tulcea declar#ndu!i o alt identitate pentru a nu se face legtura dintre
accidentul rutier %i vtmrile suferite de victim.
.n cau& au fost audiat %i personalul spitalului de serviciu cu privire la persoana internat la data
de IIII sub numele de P.,., nscut la data de III. %i s!a efectuat o recunoa%tere de pe plan%a
foto, martorii S.A., ".4. %i 5.-. recunosc#ndu!l pe P.,.. 'n fotografiile pre&entate de familie %i atribuite lui
L.P., precum %i 'n fotografia din fi%a de eviden( a persoanei.
5in declara(iile petentului mai re&ult c L.P. avea o cicatrice liniar de apro). *< cm pe piciorul
drept deasupra genunchiului cau&at de un accident de munc, lucru confirmat de cei trei martori din
cadrul personalului spitalului.
9v#nd 'n vedere c e)ist suspiciuni cu privire la identitatea cadavrului P.,. %i cu privire la cau&a
decesului acestei persoane,
.n temeiul art.**6 %i art.*+/ c.p.p.,
DISPUN:
9dmiterea cererii formulate de T.-.
=fectuarea e)humrii %i constatrii medico!legale asupra cadavrului 'nmorm#ntat 'n cimitirul
III. sub numele P.,., nscut la data de IIII 'n III., fiul lui II %i II.., pentru a se stabili
urmtoareleB
*. 3are este se)ul %i v#rsta apro)imativ a persoanei 'nmorm#ntate sub acest nume.
/. 3e semne de identificare pre&int %i ce grup de s#nge a avut.
+. 3e le&iuni pre&int.
6. 5ac sunt specifice aceste le&iuni unui accident rutier.
2. 5ac e)ist o legtur de cau&alitate 'ntre le&iuni %i deces.
1;+<
0. 5ata probabil a producerii le&iunilor.
.n ca& c vor e)ista suspiciuni 'n privin(a apartenen(ei cadavrului persoanei numit P.,., nscut la
data de III, vor fi prelevate fragmente osoase, fire de pr %i cutia cranian, 'n vederea efecturii unor
e)perti&e antropologice %i biologice pentru determinarea v#rstei %i a identit(ii.
9utopsierea %i e)aminarea se vor efectua de ctre SML Tulcea cu 'ncuviin(area %i sub
supravegherea Parchetului de pe l#ng Judectoria Tulcea.
PRIM-PROCUROR,
.......
ZIUA 1
Am aitat la ancheta e.ectuat de ctre tutore "n doarul penal cu nr& Unic 21345P52610
ce pri#e,te .urtul a mai multor bijuterii din aur comi de catre autori necunocuti( prin aceea ca
am participat la audierea upec$ilor de comiterea acetui .urt "n pre!enta cau!
Am participat la audierea mai multor peroane la Judectoria Tulcea "n doarul de
urmrire penal 2722502852610 pri#ind #r,irea a 3 in.rac$iuni de .urt cali.icat .apte pre#& ,i
ped& de art& 264 9 263 din :& Pen&( oca!ie cu care am participat la audierea urmtoarelor
peroaneB
DUMITRACU ALEXANDRU
GABRIEL
Inculpat
FLEREA MIHI CTLIN Inculpat
DUMITRACU GEORGE
CONSTANTIN
Inculpat
ILIEV PETRIC Inculpat
TERENTE ROBERT OCTAVIAN Inculpat
MERALAI SERGIU Inculpat
BALTAG ION Pat! "#t#$at#
PUCAU VASILE Pat! "#t#$at#
PAVLOV MIHAELA Pat! "#t#$at# PARTE CIVILA
NEDELCU VICTOR Pat! "#t#$at# PARTE CIVILA
TBCARU DUMITRU Pat! "#t#$at# PARTE CIVILA
POPA GHEORGHE Pat! "#t#$at# PARTE CIVILA
ANDREI CORNELIA Pat! "#t#$at# PARTE CIVILA
BURCU NICULAE Pat! "#t#$at# PARTE CIVILA
FEDERAL COOP FRECEI Pat! "#t#$at# PARTE CIVILA
ZIUA 7
Am participat la e.ectuarea unei cercetri la .a$a locului pri#ind #r,irea in.rac$iunii
de ;omor deoebit de gra#< comi de ctre A'A) P=T+= aupra lui A>UZA *?=@+*?=&
Am tudiat doarul de cercetare penal cu nr& unic 26135P52610 ,i din tudiul e.ectuat
pri#ind nota de indrumare am contatat urmtoarele/
:ota de indrumare se intocmeste in form scris iar 'n con(inutul acesteia se arat actele de
cercetare penala pe care procurorul aprecia& c este necesar a le efectua organele de politie intr!o
anumit cau&, preci&#ndu!se %i termenul 'n care vor fi efectuate.
*<;+<
3on(inutul notei de 'ndrumare este asemntor cu cel al ordonan(ei de restituire ?art./00
3pp@ diferen(a constituind!o titulatura acesteia de 7:ot de 'ndrumare8 ?ane)a@.
.n principiu, nota de 'ndrumare cuprindeB
! data %i locul 'ntocmiriiC
! numele, prenumele %i parchetul din care face parte procurorul care emite nota de
'ndrumareC
! nr. dosarului cau&ei 'n cadrul creia se emite nota de 'ndrumareC
! artarea actelor de cercetare penal pe care procurorul aprecia& c este necesar a le
efectua organele de politieC
! artarea termenul 'n care vor fi efectuate aceste acteC
MA:AST="4L P4GLA3
P9"3L=T4L 5= P= LM:GN J45=3NT,"A9 T4L3=9
:". 2019/P/2013
REZOLUTIE
- Not de sarcini-
08.04.2013
Prim!Procuror M9"A:9 3"=T4 de la Parchetul de pe l#ng Judectoria Tulcea,
=)amin#nd actele din dosarul cu nr. de mai sus,
CONSTAT:
Prin cererea 'nregistrat la Parchetul de pe l#ng Judectoria Tulcea la data de <6.<6./<*+ ?cererea
fiind trimis de la Parchetul de pe l#ng 3urtea de 9pel 3onstan(a spre competent solu(ionare, unde a
fost 'nregistrat ini(ial la data de +*.<./<*/@ petenta 5=LA4 9LA:9 a solicitat, 'n esen(, urgentarea
solu(ionrii dosarului 16++;P;/<*/.
3onsult#nd dosarul cu nr. de mai sus?acesta fiindu!mi pus la dispo&i(ie de ctre organele de poli(ie
din cadrul APJ Tulcea E Serviciul Furturi 9uto@, am constatat c 'n spe( e)ist urmtoarea situa(ie de faptB
.n fapt, la data de /*.<+./<<* s!a furat din "ep. 3eh, ora% Girno, autoturismul SO,59
,3T9-A9, culoare albastru, seria %asiu TMGGG+/4+P26+*+20, cu nr. de 'nmatriculare slovac L- 6/*
9:.
La data de <6.<+./<*/ la organele de poli(ie s!a pre&entat numitul 3L=LM4J FL,"A:, care a
reclamat furtul autoturismului marca SO,59 ,3T9-A9, culoare albastru, serie %asiu
TMGGG++F6G26+*+20, serie motor /H110<, cu nr. de 'nmatriculare -: 11 QQL, an de fabrica(ie /<<*,
comis 'n noaptea de </;<+.<+./<<0 din Tulcea 3alea *+ Septembrie, sector 2.
La data de <H.**./<<H la "egistrul 9uto "om#n s!a pre&entat numitul T45," T"9A9:, care a
pre&entat spre verificare autoturismul marca SO,59 ,3T9-A9, culoare negru, cu nr. de 'nmatriculare
G!*/!3PP, av#nd seria de %asiu TMGKKK*4QQ//<HH<, serie motor /H110<, an de fabrica(ie /<<+. .n
urma verificrilor s!au constatat urmtoareleB
Suportul pe care se afla poansonat numrul de identificare pre&int urme de $ur 'mpre$urul
acestuia.
3uloarea de ba& a autoturismului este albastru, ma%ina fiind vopsit negru peste culoarea de ba&.
9nul de fabrica(ie al autoturismului este /<<<, iar acesta nu corespunde cu anul de fabrica(ie /<<+
'nscris 'n cartea de identitate a autovehiculului.
Seria de motor nu pre&int urme de contrafacere.
3odul de motor din cartea de identitate a vehiculului 9.S.-. apar(ine unui motor pe motorin cu
capacitatea de *1<< cmc, iar acesta nu corespunde cu motorul original al ma%inii cu codul 9G4, alimentat
cu ben&in, cu capacitatea cilindric de *<< cmc.
4lterior, prin adresa nr. /*</H2;/.**./<*/, A:T="P,L G"9TASL9-9;SL,-93A9 au
comunicat c autoturismul SO,59 ,3T9-A9, cu nr. de 'nmatriculare L- +2 9: , seria %asiu
TMGGG+/4+P26+*+20, a fost asigurat la societatea de asigurri G=:="9LA P,AST,-:9, 9.S.
MLP:SO= :A3P *, G"9TASL9-9, din *0.*/./<<<. La <*.<6./<*/, dup furtul autovehiculului,
societatea de asigurri a despgubit proprietarul, dob#ndind astfel dreptul de proprietate asupra
autoturismului.
.n acest sens firma de asigurri G=:="9LA P,AST,-:9, 9.S. solicit s i se permit s '%i
e)ercite dreptul de recuperare a autovehiculului SO,59 ,3T9-A9, seria %asiu TMGGG+/4+P26+*+20.
**;+<
9v#nd 'n vedere situa(ia de fapt mai sus pre&entat precum %i faptul c la data de *1.</./<*+ s!a
'nceput urmrirea penal 'n cau&, precum %i cererea petentei de urgentare a solu(ionrii dosarului 'n spe(,
organele de poli(ie din cadrul APJ E SF9 vor depune toate diligen(ele pentru efectuarea 'n cau& a
urmtoarelor acte de urmrire penalB
*. Se vor efectua demersuri privind audierea, ca martori ? pe declara(ii E tipi&ate, 'nseriate@, a
fo%tilor proprietari ai autoturismului 'n spe(. 9ce%tia vor fi chestiona(i relativ la dob#ndirea dreptului de
proprietate asupra autoturismului respectiv precum %i relativ la repoansonarea acestuia.
/. Se vor efectua adrese la APJ E GP" E precum %i la APJ!SP" ! , pentru a se comunica eviden(a
dosarelor de 'nmatriculare ale acestui autoturism, de c#nd a fost acesta introdus 'n "om#nia %i p#n 'n
pre&ent.
+. Se vor face orice alte acte de urmrire penal care vor re&ulta ca fiind utile din desf%urarea
anchetei.
9%adar, pentru toate aceste motive de fapt %i 'n conformitate cu disp. art. /*0, /* %i art. /*1 3pp,

DISPUN:
*. =fectuarea cu celeritate de ctre organele de poli(ie din cadrul APJ Tulcea E Serviciul Furturi
9uto ! a actelor de urmrire penal indicate mai sus.
/. Termen de solu(ionareB <*.*/./<*+.

PRIM-PROCUROR,
MARINA CRETU
ZIUA 8
Am aitat la primirea plngerilor a numi$ilor )ITU I@A( *?=@+*?= J=AA(
P=T+A:?= I@AUB ,i CDE=C:U I@A( peronae care au ei!at di.erite "nclcri ale legii prin
comiterea de di#ere in.rac$iuni
Am "ndrumat pe numitul PA+AC:?IE FT=>AA a e pre!enta la ediul Poli$iei )un&
Tulcea pentru olu$ionarea apectelor ei!ate "ntruct acetea nu e a.lau ub competen$a
noatr de re!l#are&
Am audiat "n doarul de urmrire penal nr& 21765P52610 pe "n#inuitul @A@>+=I
I@AUB "n calitate de "n#inuit pentru #r,irea in.rac$iunii de tlhrie( "n #ederea lurii murii
de aretare pre#enti#.
5in cele practicate 'n aceast &i am tras urmtoarele conclu&iiB
9restarea preventiv poate fi luat doar de ctre $udector. Procurorul, din oficiu sau la
sesi&area organului de cercetare penal, c#nd consider c arestarea 'nvinuitului este necesar 'n
interesul urmririi penale, 'ntocme%te propunerea motivat de luare a msurii arestrii preventive
a 'nvinuitului sau inculpatului ?art.*60 alin. * %i art.*61
*
alin./ 3.p.p.@. aceast propunere se
formulea& prin intermediul unui referat.
3odul nostru de procedur penal reglementea& deci doar un singur ca& 'n care
procurorul poate propune luarea unei msuri preventive. ,pinm c procurorul ar putea de
asemenea propune instan(ei de $udecat, prin intermediul unui referat, luarea msurii preventive a
obligrii de a nu prsi localitatea %i cea a obligrii de a nu prsi (araC aceast ipote& ar deveni
incident doar 'n cursul $udec(ii, cci conform art.*+0 alin.6 3.p.p., cele dou msuri preventive
mai sus artate se pot lua numai de ctre instan(a de $udecat 'n cursul $udec(ii.
.ns 'ntruc#t practica noastr $udiciar cunoa%te doar referatul cu propunerea de luare a
msurii arestrii preventive, ca act al procurorului prin care poate propune instan(ei de $udecat
luarea unei msuri preventive, ne vom limita %i noi la a pre&enta doar ce trebuie s cuprind acest
tip de referatB
! nr. dosarului %i data,
! numele procurorului ce propune msura %i parchetul de la care provine,
! datele de identificare ale 'nvinuitului sau inculpatului, prev. de art. H< 3.p.p. ?nume,
prenume, porecl, data %i locul na%terii, numele %i prenumele prin(ilor, cet(enie, studii, situa(ia
*/;+<
militar, loc de munc, ocupa(ie, adresa la care locuie%te efectiv, antecedente penale %i alte date
pentru stabilirea situa(iei sale personale@,
! 5escrierea faptei, 'ncadrarea $uridic a faptei pentru care se impune luarea msurii
preventive %i pedeapsa prev. de lege pentru acea fapt,
! ,rdonan(a prin care s!a dispus re(inerea 'nvinuitului sau inculpatului %i intervalul 'n
care aceast msur a fost dispus, cu indicarea datei la care aceast msur e)pir,
! Andicarea ordonan(ei prin care s!a 'nceput urmrirea penal fa( de 'nvinuit sau
inculpat, %i, dac cel fa( de care se propune luarea msurii arestrii preventive este inculpat,
ordonan(a de punere 'n mi%care a arestrii preventive.
! Andicarea probelor din care re&ult c 'nvinuitul sau inculpatul a sv#r%it fapta,
! 3a&ul din art.*6 3.p.p. 'n care se afl 'nvinuitul sau inculpatul,
! Solicitarea adresat instan(ei ca 'n temeiul art.*60;*61 ind.* 3.p.p. s dispun
arestarea preventiv a inculpatului, perioada pentru care se impune arestarea, precum si datele
'ntre care se solicit dispunerea msurii arestrii preventive,
! :umele %i semntura procurorului

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LANG 1UDECTORIA TULCEA
5osar nr. ..........................; .....................
R E F E R A T
cu propunere de luare a msurii arestrii preventive
9nul ............. luna.................&iua ...........
..............................................................., prim!procuror la Parchetul de pe
l#ng ............................................................................... .
Prin procesul!verbal ?re&olu(ia@ din data de ........................... al;a Parchetului de pe
l#ng ......................................................... s!a 'nceput urmrirea penal fa( de
'nvinuitul;a ........................................................................... fiul;fiica lui ..................................
%i .........................................., nscut; 'n anul ............. , luna............ , &iua............, 'n
localitatea ..................................... , $ude(;sector.............................. , de
cet(enie ......................................, studii ..................................................., situa(ia
militar ................................... , loc de munc ................................................... ,
ocupa(ia .......................................... , domiciliat; 'n localitatea ............................................ ,
str. ..............................................., nr. .............. , bl. ............ , sc. ......, et. ...... , ap. .........,
$ude(;sector ....................... , antecedente penale.....................................,
3.:.P. ........................................., pentru faptul c............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........ce constituie infrac(iunea ............................................. de ...................................................
prev&ut de art. .......................... din ......................................... %i pedepsit cu 'nchisoare de
la .............. la .................................................. .
Prin ordonan(a nr. ....................... din data de ................... , Parchetul de pe
l#ng .............................................................. a luat fa( de 'nvinut;inculpat msura re(inerii pe o
durat de /6 de ore, de la data de ........................ ora................ , p#n la data de ........................
ora ..................... .
Prin ordonan(a nr. ..................... din data de ..................... a Parchetului de pe
l#ng ......................................................... a fost pus 'n mi%care ac(iunea penal fa( de
'nvinuitul;a ............................................................................. .
*+;+<
Sv#r%irea infrac(iunii ...........................................................de ctre invinuit....;inculpat....
re&ult din ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5in probele administrate a re&ultat c 'nvinuitul;inculpatul se afl 'n situa(ia prev&ut de
art. *6 lit. ....... din 3odul de procedur penal,
'ntruc#t, .......................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................................................
.........................................................
9v#nd 'n vedere c msura arestrii preventive este necesar 'n interesul urmririi penale,
'n temeiul art. *60;*61
*
3od procedur penal, solicitm instan(ei luarea msurii arestrii
preventive a 'nvinuitului;inculpatului ....................................................... pe o perioad
de ................... &ile, 'ncep#nd cu data de ......................... p#n la data
de .......................................... .

PRIM-PROCUROR,
ZIUA 4
Am participat la e.ectuarea unei cercetri la .a$a locului pri#ind #r,irea in.rac$iunii
de ditrugere ,i .urt cali.icat comi de ctre autori necunocu$i "n dauna C&:& =A=+*G CHG
C+%&
Am e.ectuat in#etiga$ii pentru identi.icarea autorilor comiterii acetor in.rac$iuni&
Am "ntocmit documenta$ia necear "n #ederea ob$inerii autori!a$iei pentru e.ectuarea
unei perche!i$ii domiciliare aupra numitului IA+IAIAAI *?I@+*?=( peroan care
e.ectuea! tranport de $igri netimbrate ,i le depo!itea! la adpotul de animale pe care "l
de$ine "n localitatea %tuni( jude$ Tulcea&
'in cercetrile la .a$a locului ce le-am e.ectuat am tra urmtoarele conclu!ii/
Cercetarea la fa(a locului este reglementat de art.*/1 %i *+* 3.p.p.
3ercetarea la fa(a locului se efectuea& atunci c#nd este necesar s se fac constatri cu
privire la situa(ia locului sv#r%irii infrac(iunii, s se descopere %i s se fi)e&e urmele infrac(iunii,
s se stabileasc po&i(ia %i starea mi$loacelor materiale de prob %i 'mpre$urrile 'n care
infrac(iunea a fost sv#r%it.
Potrivit art.+< alin.6 3.p.p., prin 7locul sv#r%irii infrac(iunii8 se 'n(elege locul unde s!a
desf%urat activitatea infrac(ional, 'n total sau 'n parte, ori locul unde s!a produs re&ultatul
acesteia.
.ntr!un sens larg, prin 7fa(a locului8 'n(elegemB
! locul unde s!a sv#r%it fapta,
! &onele apropiate sau alte &one unde s!a pregtit ori s!a comis fapta ori s!au produs
re&ultatele,
! cile de acces %i de retragere.
,rganul de urmrire penal efectuea& cercetarea la fa(a locului 'n pre&en(a martorilor
asisten(i, afar de ca&ul c#nd aceasta nu este posibil. 3ercetarea la fa(a locului se face 'n pre&en(a
pr(ilor, atunci c#nd este necesar. :epre&entarea pr(ilor 'ncuno%tin(ate nu 'mpiedic efectuarea
cercetrii.
3#nd 'nvinuitul sau inculpatul este re(inut ori arestat, dac nu poate fi adus la cercetare,
organul de urmrire penal 'i pune 'n vedere c are dreptul s fie repre&entat %i 'i asigur, la
cerere, repre&entarea.
Anstan(a de $udecat efectuea& cercetarea la fa(a locului cu citarea pr(ilor %i 'n pre&en(a
procurorului, c#nd participarea acestuia la $udecat este obligatorie.
*6;+<
,rganul de urmrire penal sau instan(a de $udecat poate inter&ice persoanelor care se
afl ori vin la locul unde se efectuea& cercetarea, s comunice 'ntre ele sau cu alte persoane, ori
s plece 'nainte de terminarea cercetrii.
5espre efectuarea cercetrii la fa(a locului se 'ncheie proces!verbal, care trebuie s
cuprind descrierea amnun(it a situa(iei locului, a urmelor gsite, a obiectelor e)aminate %i a
celor ridicate, a po&i(iei %i strii celorlalte mi$loace materiale de prob, astfel 'nc#t acestea s fie
redate cu preci&ie %i pe c#t posibil cu dimensiunile respective.
Se pot face schi(e, desene sau fotografii, ori alte asemenea lucrri, care se vi&ea& %i se
ane)ea& la procesul!verbal.
9ctivitatea de cercetare la fa(a locului cuprinde mai multe etapeB
a@ fa&a activit(ilor pregtitoare, care este format din organi&area %i planificarea
echipelor de cercetare la fa(a locului, asigurarea dotrii cu mi$loace tehnice, organi&area primirii
%i consemnrii sesi&rilor, %i 'n sf#r%it luarea primelor msuri la locul faptei E salvarea victimelor,
re(inerea persoanelor suspecte, 'nlturarea curio%ilor, identificarea martorilor oculari, etc.!,
b@ cercetarea propriu!&is, care, la r#ndul ei, este format din dou fa&eB
! fa&a static, 'n care nu se schimb po&i(ia obiectelor %i urmelor, %i care cuprinde
delimitarea de ansamblu a locului faptei, stabilirea martorilor asisten(i, fi)area prin fotografii %i
'nregistrri video, prelucrarea urmelor odorologice, etc.,
! fa&a dinamic, 'n care se poate schimba po&i(ia obiectelor %i urmelor, cuprin&#nd
e)aminarea fiecrui obiect %i urm, e)aminarea detaliat a victimelor, ridicarea %i ambalarea
urmelor, 'ncheierea procesului verbal de cercetare la fa(a locului, etc..
c@ finali&area cercetrilor, cuprin&#nd 'ntocmirea plan%elor foto, 'ntocmirea rapoartelor
de interpretare a urmelor, dispunerea constatrilor tehnico!%tiin(ifice %i a urmelor, etc..
=)emplu de proces verbal de cercetare la fa(a locului ? 'n ca&ul descoperirii de cadavre,
purt#nd semne de moarte violent, 'n locuri deschise @B
ROMANIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LANG 1UDECTORIA TULCEA
Dosar nr..../P/.....

PROCES-VERBAL
de cercetare la fa(a locului
Anul____ luna____ ziua__
ProcurorRRRRRRRRRRR din cadrul Parchetului de pe l#ng Judectoria Tulcea,
.nso(it deRRRRRRRRRRRRR, organ de cercetare penal, RRRRRRRRRR, medic legist 'n
cadrulRRRRRRR , RRRRRRRR, specialist criminalist din cadrul RRRRRRRR %i RRRRRRR, conductorul
c#inelui de urmrire,
9st&i, data de mai sus, am fost sesi&a(i prinRRRRRRR de ctreRRRRRRRR despre
faptul c afl#ndu!se RRRRRRRR a descoperit cadavrul unei persoane de se) RRRRRRRR, purt#nd
urme de moarte violent.
.n ba&a celor sesi&ate %i 'n conformitate cu prev. art.*/1 %i *+* 3.p.p. ne!am deplasat
'n RRRRRR, unde, 'n pre&en(a martorilor asisten(iB
*@ RRRRRRRRR 'n v#rsta de RRR, de profesieRRRRRR, loc de muncRRRRRR, posesor al
3.A. seriaRRR, nr.RRR, eliberat deRRRRRRRR, la data de RRRRR, domiciliat 'nRRRRRR, str.RRRRR,
nr.RRRR, bl.RRRR, sc.RRRR, eta$RRR, ap.RRRR, $ude(;sectorRRRRR, %i
/@ RRRRRRRRR 'n v#rsta de RRR, de profesieRRRRRR, loc de muncRRRRRR, posesor al
3.A. seriaRRR, nr.RRR, eliberat deRRRRRRRR, la data de RRRRR, domiciliat 'nRRRRRR, str.RRRRR,
nr.RRRR, bl.RRRR, sc.RRRR, eta$RRR, ap.RRRR, $ude(;sectorRRRRR, am constatat urmtoareleB
*2;+<
La fa(a locului am gsit pe numitul RRRRRRRR, fiul luiRRRRRR %i alRRRRRRR, nscut la
data de RRRR, domiciliat 'nRRRRRR, str.RRRRR, nr.RRRR, bl.RRRR, sc.RRRR, eta$RRR, ap.RRRR,
$ude(;sectorRRRRR, care ne!a declarat
cRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.
9cesta preci&ea& c nu a mi%cat cadavrul, nu a modificat po&i(ia obiectelor din $ur
%i nu a permis accesul niciunei persoane 'n locul respectiv.
.n urma e)amenului sumar al victimei, efectuat de medicul legistRRRRRRRRRRR, s!a
constatat c aceasta era decedat.
Locul unde a fost gsit cadavrul se afl
'nRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.
-ictima a fost gsit cu fa(a 'n RRRRR, capul orientat spre direc(iaRRRRRRRRR,
picioarele pe direc(iaRRRRRRRR, bra(ul st#ngRRRRRRRR, bra(ul dreptRRRRRRR.
La e)amenul e)tern al cadavrului s!au constatatB
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.
-ictima este o persoan de se)RRRRRRR, 'n v#rsta de circaRRRRRani,
'nl(imeaRRRRRR, prul de culoareRRRRR, tunsRRRR, corpolen(aRRRRR, semne
particulareRRRRRRRRRRRR.
9supra acestuia s!au gsit 3.A. seriaRRR, nr.RRR, eliberat deRRRRRRRR, la data de
RRRRR, pe numeleRRRRR, fiul luiRRRRRR %i alRRRRRRR, nscut la data de RRRR, domiciliat
'nRRRRRR, str.RRRRR, nr.RRRR, bl.RRRR, sc.RRRR, eta$RRR, ap.RRRR, $ude(;sectorRRRRR. 3adavrul era
'mbrcat cuRRRRRR, 'ncl(at cuRRRRRRRR.
Pe 'mbrcmintea %i 'ncl(mintea victimei s!au descoperit urmtoarele
urmeRRRRRRRRRRRRRR, care au fost fi)ate prinRRRRRRRRR, ridicate cuRRRRRRRRRR, ambalate
'nRRRRRRRRRRR.
La fa(a locului am descoperit, fi)at, ridicat %i ambalat urmtoarele categorii de urme
%i mi$loace de
probRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.
Toate urmele %i mi$loacele materiale de prob descrise mai sus au fost ridicate 'n
vederea continurii cercetrilor. 5e asemenea, au fost ridicate urmtoarele bunuri, 'nscrisuri %i
valori gsite asupra victimeiRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.
3ercetarea la fa(a locului a 'nceput la ora RRRRRRRRR %i s!a terminat la ora RRRRRRR.
Fotografiile $udiciare au fost efectuate cu aparatul marcaRRRRRRRRRRRR, folosindu!
se film de dimensiunileRRRRRRRRRRRRR, sensibilitateaRRRRRRRRRR, 'n condi(ii de
luminRRRRRRRRR.
S!a e)ecutat schi(a locului faptei la scara de RRRRRRRRRRRRR.
"e&ultatul folosirii c#inelui de urmrire a fostRRRRRRRRRRRRRR, procesul verbal (i
schi(a traseului parcurs de c#ine ane)#ndu!se la pre&entul proces verbal.

Procuror Organ de C.P. Medic legist Spec. criminalist Martori asisten(i
............... ................. .................. ........ ........
ZIUA 3
Am participat la acultarea "n calitate de martori a numi$ilor P=T+@E IU%IAA( P@PA
*=@+*= ,i >%@+=A )I?AI% "n doarul de cercetare penal cu nr& Unic 11765P52612
Am "nregitrat coreponen$a oit la ni#elul Parchetului ,i am predat coreponden$a
"ntocmit ulterior&
Am e.ectuat demeruri "mpreun cu tutorele la Juectoria Tulcea "n #ederea ob$inerii
autori!a$iei de interceptare tele.onic a numi$ilor :@A'+=A IU%IAA ,i :@ACTAATIA
'U)IT+U 9 pentru a li e putea proba acti#itatea in.rac$ional de.,urat ,i a .i urprin,i "n
.lagrant "n momentul comiterii in.rac$iunilor
*0;+<
'in cele de.,urate "n aceat !i am conclu!ionat urmtoarele/
.nregistrrile audio!video, ca mi$loace de prob 'n procesul penal, sunt reglementate 'n
cadrul art. 1*
*
!1*
0
3.p.p..
Anterceptarea %i 'nregistrarea convorbirilor sau comunicrilor efectuate prin telefon ori
prin orice mi$loc electronic de comunicare se reali&ea& cu autori&area motivat a $udectorului,
la cererea procurorului care efectuea& sau supraveghea& urmrirea penal, 'n condi(iile
prev&ute de lege, dac sunt date ori indicii temeinice privind pregtirea sau sv#r%irea unei
infrac(iuni pentru care urmrirea penal se efectuea& din oficiu, iar interceptarea %i 'nregistrarea
se impun pentru stabilirea situa(iei de fapt ori pentru c identificarea sau locali&area
participan(ilor nu poate fi fcut prin alte mi$loace ori cercetarea ar fi mult 'nt#r&iat.
Anterceptarea %i 'nregistrarea convorbirilor sau comunicrilor efectuate prin telefon ori
prin orice mi$loc electronic de comunicare pot fi autori&ate 'n ca&ul infrac(iunilor contra
siguran(ei na(ionale prev&ute de 3odul penal %i de alte legi speciale, precum %i 'n ca&ul
infrac(iunilor de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, splare
a banilor, falsificare de monede sau alte valori, 'n ca&ul infrac(iunilor prev&ute de Legea nr.
H;/<<< pentru prevenirea, descoperirea %i sanc(ionarea faptelor de corup(ie, cu modificrile %i
completrile ulterioare, 'n ca&ul unor alte infrac(iuni grave ori al infrac(iunilor care se sv#r%esc
prin mi$loace de comunicare electronic. 5ispo&i(iile alin. * se aplic 'n mod corespun&tor.
9utori&a(ia se d pentru durata necesar interceptrii %i 'nregistrrii, dar nu pentru mai
mult de +< de &ile, 'n camera de consiliu, de pre%edintele instan(ei creia i!ar reveni competen(a
s $udece cau&a 'n prim instan( sau de la instan(a corespun&toare 'n grad acesteia, 'n a crei
circumscrip(ie se afl sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuea& sau
supraveghea& urmrirea penal. .n lipsa pre%edintelui instan(ei autori&a(ia se d de ctre
$udectorul desemnat de acesta.
9utori&a(ia poate fi re'nnoit, 'nainte sau dup e)pirarea celei anterioare, 'n acelea%i
condi(ii, pentru motive temeinic $ustificate, fiecare prelungire neput#nd dep%i +< de &ile.
5urata total a interceptrilor %i 'nregistrrilor autori&ate, cu privire la aceea%i persoan %i
aceea%i fapt, nu poate dep%i */< de &ile.
Procurorul dispune 'ncetarea imediat a interceptrilor %i 'nregistrrilor 'nainte de
e)pirarea duratei autori&a(iei dac nu mai e)ist motivele care le!au $ustificat, inform#nd despre
aceasta instan(a care a emis autori&a(ia.
La cererea motivat a persoanei vtmate, procurorul poate solicita $udectorului
autori&area interceptrii %i 'nregistrrii convorbirilor ori comunicrilor efectuate de aceasta prin
telefon sau orice mi$loc electronic de comunicare, indiferent de natura infrac(iunii ce formea&
obiectul cercetrii.
9utori&area interceptrii %i a 'nregistrrii convorbirilor sau comunicrilor se face prin
'ncheiere motivat, care va cuprindeB indiciile concrete %i faptele care $ustific msuraC motivele
pentru care stabilirea situa(iei de fapt sau identificarea ori locali&area participan(ilor nu poate fi
fcut prin alte mi$loace ori cercetarea ar fi mult 'nt#r&iatC persoana, mi$locul de comunicare sau
locul supus supravegheriiC perioada pentru care sunt autori&ate interceptarea %i 'nregistrarea.
Procurorul procedea& personal la interceptrile %i 'nregistrrile prev&ute 'n art. 1** sau
poate dispune ca acestea s fie efectuate de organul de cercetare penal.
.n ca& de urgen(, c#nd 'nt#r&ierea ob(inerii autori&rii de la $udector ar aduce grave
pre$udicii activit(ii de urmrire penal, procurorul care efectuea& sau supraveghea& urmrirea
penal poate dispune, cu titlu provi&oriu, prin ordonan( motivat, interceptarea %i 'nregistrarea
convorbirilor sau comunicrilor, pe o durat de cel mult 6 de ore. .n termen de 6 de ore
procurorul pre&int ordonan(a, 'mpreun cu suportul pe care sunt fi)ate interceptrile %i
'nregistrrile efectuate %i un proces!verbal de redare re&umativ a convorbirilor, $udectorului de
la instan(a creia i!ar reveni competen(a s $udece cau&a 'n prim instan( sau de la instan(a
corespun&toare 'n grad acesteia 'n a crei circumscrip(ie se afl sediul parchetului din care face
parte procurorul care efectuea& sau supraveghea& urmrirea penal, 'n vederea confirmrii.
Judectorul se pronun( asupra legalit(ii %i temeiniciei ordonan(ei 'n cel mult /6 de ore, prin
'ncheiere motivat dat 'n camera de consiliu. .n ca&ul 'n care ordonan(a este confirmat, iar
procurorul a solicitat prelungirea autori&rii, $udectorul va dispune autori&area pe mai departe a
*H;+<
interceptrii %i 'nregistrrii. 5ac $udectorul nu confirm ordonan(a procurorului, va dispune
'ncetarea de 'ndat a interceptrilor %i 'nregistrrilor, iar cele efectuate vor fi %terse sau, dup ca&,
distruse de ctre procuror, 'ncheindu!se 'n acest sens un proces!verbal care se comunic 'n copie
instan(ei.
5ispo&i(iile de mai sus se aplic 'n mod corespun&tor %i 'n ca&ul 'nregistrrilor 'n mediul
ambiental, locali&rii sau urmririi prin GPS ori prin alte mi$loace electronice de supraveghere,
precum %i 'n ca&ul 'nregistrrii de imagini.
Trebuie spus c 'nregistrrile prev&ute 'n pre&enta sec(iune, efectuate de pr(i sau de alte
persoane, constituie mi$loace de prob c#nd privesc propriile convorbiri sau comunicri pe care
le!au purtat cu ter(ii. ,rice alte 'nregistrri pot constitui mi$loace de prob dac nu sunt inter&ise
de lege.
Procesul verbal de transcriere a unei 'nregistrri audio!video ar trebui s cuprind
urmtoarele dateB
! nr. dosarului %i data,
! numele procurorului ce propune msura %i parchetul de la care provine,
! $udectoria care a emis autori&a(ia de interceptare,
! numrul autori&a(iei de interceptare,
! identificarea modului cum s!a fcut 'nregistrarea ?din mediu ambiental, de pe telefon
mobil sau telefon fi), etc.@,
! redarea conversa(iei sau descrierea imaginilor 'nregistrate,
! data la care s!a efectuat 'nregistrarea,
! identificarea obiectului pe care este stocat 'nregistrarea ?compact disD, caset audio,
video, etc.@,
! numele procurorului %i semntura.
=)emplu model proces verbal de transcriere a unei 'nregistrri telefonice
ROMANIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LANG 1UDECTORIA TULCEA
Dosar nr..../P/.....

PROCES-VERBAL
Anul____ luna____ ziua__
Prim!ProcurorRRRRRRRRRRR din cadrul Parchetului de pe l#ng Judectoria Tulcea,
.n conformitate cu prevederile art. 1* indice / %i urmtoarele din 3.p.p., Judectoria
Tulcea a emis 9utori&a(ia nr. RRRRRRR de interceptare %i 'nregistrare a convorbirilor telefonice de
pe terminalul mobil cu seria AM=A RRRRRR.
9stfel, 'n &iua de RRRRRRRRRR, ora RRRRRR, a fost 'nregistrat audio convorbirea dintre
RRRRRRRRRR aflat la postul telefonicRRRRRRRRR %i RRRRRRRRRRRRR, aflat la postul telefonic nr.
RRRRRRRRRRR, oca&ie cu care au purtat urmtoarea discu(ieB
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
5iscu(ia s!a purtat 'n limba RRRRRRRR
3onvorbirea purtat la data de RRRRRRRR, ora RRRRRR, 'ntre persoanele mai sus
men(ionate, este 'nregistrat pe suport magnetic tip compact disc, marca RRRRRRR, cu seriaRRRR,
sigilat cu sigiliul nr. RRRRRR, 'n folder RRRR, fi%ier RRRRR.
Pentru care am 'ncheiat pre&entul proces verbal.
Prim-PROCUROR
*;+<
=)emplu model de propunere de autori&are a interceptrii %i 'nregistrrii unor convorbiri.
MA:AST="4L 95MA:AST"9SA=A JA A:T=":=L,"
Anspectoratul IIIIIII
Poli(ia IIIIIIIII..
:r. III dinIIIIII.
REFERAT
de propunere de autorizare a interceptrii yi nregistrrii
unor convorbiri
Anul .., luna.., ziua ...., n ...................din IIIIIIIIII
,rganul de poli(ie, grad, nume %i prenume
Studiind actele e)istente 'n dosarul de urmrire penal nr. ..I..;II... privind pe II
CONSTAT:
La data de IIIII., organele de cercetare penal din II.. au dispus 'nceperea urmririi
penale 'mpotriva numitului IIIIIII, fiul lui IIII %i al IIIII, nscut la data de
III.., 'n localitateaIII.., $ude(ul III., posesor al buletinului; cartea de identitate seria III.,
nr. II., bloc II., scara II., eta$ II., ap. II.., $ude(ul ; sectorul III.
.n sarcina acestuia s!a re(inut sv#r%irea infrac(iunii de IIIIIIIII prev&ut de art.
III, din III const#nd 'n aceea c IIIIII. ?'mpre$urrile comiterii faptei@.
Pre$udiciul cau&at prin infrac(iune, 'n paguba IIIIII se ridic la suma de III. ",:,
din care p#n 'n pre&ent a fost recuperat III.. prin II?modalitatea recuperrii@.
.mpotriva celui 'n cau& s!a pus 'n mi%care ac(iunea penal prin ordonan(a nr. I din II.
emis de Parchetul de pe l#ng IIII %i s!a dispus arestarea preventiv prin mandatul nr. II din
II emis de IIIII. .
9v#nd 'n vedere c IIIIII considerm necesar %i util cau&ei interceptarea %i
'nregistrarea pe band magnetic a convorbirilor telefonice ? sau a altor 'nregistrri@ de la postul telefonic
cu nr. IIII apar(in#nd IIIII. 'n perioada cuprins 'ntre data de II. ora II. %i data de
II.. oraII.
Pentru motivele artate %i 'n conformitate cu prevederile art. 1*
*
alin. * %i / 3.p.p.,
P R O P U N:
9utori&area 'nregistrrii pe band magnetic a unor convorbiri efectuate la postul telefonic nr.
IIIII. apar(in#nd IIIIIII. 'n perioada mai sus men(ionat.
Organ de cercetare penal
PROCES-VERBAL
de certificare a nregistrrilor
Anul ..., luna...., ziua ....., n .......din IIIIIIII
?gradul, numele %i prenumele @ ?organul de poli(ie@
Fiind 'n continuarea cercetrilor 'n dosarul de urmrire penal nr. III;III privind pe
IIIIII. 'nvinuit de sv#r%irea infrac(iunii de IIII prev&ut de art. I.. din II. %i av#nd 'n
vedere autori&a(ia nr. II din II. emis de ?Anstan(a@ IIII, 'n perioada III.. am procedat la
interceptarea %i 'nregistrarea pe band magnetic a convorbirilor telefonice purtate la postul telefonic
?posturile telefonice@ nr. II.. dup cum urmea&B
.n data de II.. 'ntre orele II s!a purtat convorbire 'ntre IIIII.. %i 'ntre III.,
con(inutul acesteia fiind imprimat pe caseta; rola numerotat cu nr. IIII.
3asetele; rolele men(ionate, 'n original , numerotate cu numerele de la III la III.. pe
&ilele %i orele la care s!au purtat convorbirile au fost sigilate cu sigiliul nr. II.. %i se ata%ea& la pre&entul
proces!verbal.
*1;+<
5e asemenea, se ata%ea& la procesul!verbal redarea integral 'n form scris a convorbirilor
purtate la postul telefonic nr. II.. 'n perioada IIIII. %i con(ine 'n casete; role nr. III dup ce,
'n prealabil, au fost certificate pentru autenticitate 'n condi(iile prev&ute de art. 1*
+
3.pr.pen..
Pentru care am 'ncheiat pre&entul proces!verbal, 'ntr!un singur e)emplar.
ZIUA 16
-n ba!a "ncheierii judectorului de er#iciu am e.ectuat o perche!i$ie la domiciliul ,i
adpotul de animale al numitului IA+IAIAAI *?I@+*?I( oca!ie cu care au .ot depitate un
numr de 26&666 $igarete netimbrate marca ;Plugarul<&
Am redactat un rechi!itoriu "n cau!a decri mai jo&
4ciderea din culp! art. *H 3.p
Fi%a dosarului
5osar nr. B <2+;P;/<<H
5ata sesi&rii B <2.<1./<<H
Pr(i B inculpat E FL94GA4 J=9:
parte civil E ALA= GL="GLA:9
parte responsabil civilmente ! S3 M953,M 5LS AMP=Q S.".L.
9ct de sesi&are B
,biect B ucidere din culp, prev&ut de art. *H al. * %i / 3. penal.
Motive de fapt B. Fapta 'nvinuitului FL94GA4 J=9: care, la data de <2.<1./<<H, 'n $urul
orelor 1B<<, 'n timp ce se deplasa cu autoutilitara A-=3, cu nr. G!/<!5LS pe str. 9ntiaerian cu
o vite& de H1 Dm;h, dep%ind limita ma)im admis 'n interiorul localit(ii, neacord#nd prioritate
numitei ALA= M9"A9, care traversa strada printr!un loc amena$at, marcat %i semnali&at
corespun&tor %i accident#nd!o mortal.
Mi$loace de prob B
! procesul verbal de cercetare la fa(a locului, plan%a fotografic %i schi(a
accidentului ?filele 1!/1@
! declara(ia 'nvinuitului FL94GA4 J=9: ?filele +<!++@
! declara(ia martorului G"N5A:9"4 3,:ST9:TA: ? fila +6@
! raport de e)perti& tehnic $udiciar ?filele 62!20@
! raport medico legal de necropsie ?filele 6<!6*@.
Latura civil :. Fiica victimei, partea civil, ALA= GL="GLA:9, declar c se constituie
parte civil cu suma de +2.<<< de lei, repre&ent#nd cheltuieli de 'nmorm#ntare %i daune morale.
Solu(ia dispus B trimiterea 'n $udecat 'n stare de libertate a inculpatului FL94GA4
J=9: pentru sv#r%irea infrac(iunii de ucidere din culp, prev&ut de art. *H al. * %i / 3. pen.
Observa(ii privind desfyurarea urmririi penale
Prin re&olu(ia din data de <2.</./<*+ a S.". Tulcea, Serviciul 3ercetri Penale, s!a
'nceput urmrirea penal fa( de FL94GA4 J=9: sub aspectul sv#r%irii infrac(iunii de ucidere
din culp, fapt prev&ut de art. *H alin. * %i / 3. pen. .nceperea urmririi penal a fost
confirmat prin re&olu(ia procurorului din data de *2.</./<*+.
Potrivit art. 0 %i H< alin./ 3.pr.pen. 'nvinuitului i!au fost aduse la cuno%tin( fapta pentru
care este cercetat, 'ncadrarea $uridic, dreptul de a fi asistat de un aprtor pe tot parcursul
procesului penal %i dreptul de a nu face nicio declara(ie, atrg#ndu!i!se aten(ia c tot ceea ce
declar poate fi folosit %i 'mpotriva sa, 'ntocmindu!se 'n acest sens un proces!verbal. ?fila /1@
La data de *6.**./<*+, 'n ba&a art. /2< 3.pr.pen. s!a procedat la pre&entarea materialului
de urmrire penal, 'nvinuitul art#nd c nu mai are nimic de declarat, conform procesului verbal
nr. <62H6*/.?fila 00@
/<;+<
",MM:A9
MA:AST="4L P4GLA3
Parchetul de pe l#ng Judectoria Tulcea
5osar <2+;P;/<<H

RECHIZITORIU
12.04.2013
Prim!Procuror MARINA CRETU din cadrul Parchetului de pe l#ng Judectoria Tulcea.
=)amin#nd actele de urmrire penal din dosarul cu numrul <2+;P;/<<H privind pe
'nvinuitul FL94GA4 J=9:, cercetat 'n stare de libertate sub aspectul sv#r%irii infrac(iunii de
ucidere din culp, prev&ut de art. *H al. * %i / 3. penal.
EXPUN URMTOARELE
I. SITUATIA DE FAPT
La data de <2.<1./<<H, 'n $urul orei,1.<<, Giroul "utier Tulcea a fost sesi&at c pe str.
9ntiaerian s!a produs un accident de circula(ie soldat cu decesul unei persoane.
.n urma cercetrilor efectuate s!a stabilit c la data de <2.<1./<<H, 'n $urul orei 1B<<,
'nvinuitul FL94GA4 J=9:, conduc#nd microbu&ul marca A-=3, cu nr. de 'nmatriculare G!
/<!5LS pe str. 9ntiaerian din direc(ia 3alea "ahovei ctre Gd. Ghencea a lovit cu partea
frontal st#ng a microbu&ului pe numita ALA= M9"A9, de 1* de ani, 'n timp ce aceasta traversa
regulamentar str. 9ntiaerian prin loc special amena$at, marcat %i semnali&at corespun&tor,
provoc#ndu!i decesul.
9ceast stare de fapt re&ult din declara(iile 'nvinuitului FL94GA4 J=9: ?filele +<!++@
care recunoa%te c 'n timp ce se deplasa cu microbu&ul marca A-=3, cu nr. de 'nmatriculare G!
/<!5LS pe str. 9ntiaerian, la data de <2.<1./<<H, 'n $urul orei 1B<<, 'n condi(ii de vi&ibilitate
specific &ilei, carosabil uscat, trafic neaglomerat, av#nd o vite& de apro)imativ 0< Dm;h a
observat!o pe numita ALA= M9"A9 traversa strada pe marca$ul corespun&tor trecerii de pietoni.
5e%i a actionat sistemul de fr#nare, 'ntruc#t distan(a p#n la victim era de doar +< de m,
'nvinuitul declar c nu a putut opri microbu&ul 'n timp util lovind!o pe ALA= M9"A9 cu partea
frontal!st#ng a autoutilitarei, cau&#nd decesul acesteia.
3ondi(iile sv#r%irii accidentului de circula(ie soldat cu moartea lui ALA= M9"A9 sunt
confirmate %i prin procesul!verbal de cercetare la fa(a locului, 'nso(it de schi( %i plan%a
fotografic 'ntocmite de organele Giroului de Poli(ie "utier, Serviciul 6, din cadrul 5.G.P.M.G.
?filele 1!/1@.
9ccidentul a fost observat de martorul Grdinaru 3onstantin, care se afla 'n apropierea
locului %i care descrie acelea%i condi(ii de producere faptei.?fila +6@
3onductorului auto, FL94GA4 J=9:, i s!au recoltat probe 'n vederea stabilirii
alcoolemiei, re&ult#nd conform buletinului de anali& to)icologic!alcoolemie nr.
9*/;*<<6;/<<H c acesta nu se afla sub influen(a buturilor alcoolice 'n momentul producerii
accidentului.?fila +0@
.n urma e)perti&ei tehnice $udiciare efectuat de ing. =nache Aon din cadrul Giroului
3entral pentru =)perti&e Tehnice Judiciare s!a stabilit c 'n momentele premergtoare producerii
accidentului, autoutlitara A-=3,, condus de 'nvinuitul FL94GA4 J=9: se deplasa cu o vite&
de circa H1 Dm;h. 5in acela%i raport de e)perti& reiese c 'n desf%urarea evenimentului rutier s!
au manifestat / stri de pericolB o stare de pericol poten(ial creat de conductorul auto, prin
deplasarea cu microbu&ul cu vite&a peste limita ma)im admis 'n interiorul localit(ii %i o stare de
pericol iminent %i efectiv creat de conductorul auto prin neacordarea priorit(ii de trecere
victimei, care se afla 'n traversarea drumului public, prin loc special amena$at, marcat %i
semnali&at corespun&tor. ? filele 62!20@
/*;+<
9ccidentul putea fi prevenit de conductorul auto dac acesta circula cu aten(ie sporit la
trafic, acorda prioritate de trecere victimei ALA= M9"A9:9 %i circula cu o vite& situat sub
limita ma)im admis 'n interiorul localit(ii, 'n conformitate cu dispo&i(iile art. */* al. * din
"egulamentul de aplicare a ,4G *12;/<</, aprobat prin LG *+1*;/<<0.
-ictima ALA= M9"A9 nu putea s previn producerea accidentului, neput#nd prevedea
faptul c 'nvinuitul FL94GA4 J=9: nu!i va acorda proritate de trecere 'n condi(iile 'n care
traversa strada prin loc amena$at, marcat %i semnali&at corespun&tor.
II. MI1LOACE DE PROB
Situa(ia de fapt astfel e)pus este probat prin urmtoarele mi$loace de probB
! procesul verbal de cercetare la fa(a locului, plan%a fotografic %i schi(a
accidentului ?filele 1!/1@
! declara(ia 'nvinuitului FL94GA4 J=9: ?filele +<!++@
! declara(ia martorului G"N5A:9"4 3,:ST9:TA: ? fila +6@
! raport de e)perti& tehnic $udiciar ?filele 62!20@
! raport medico legal de necropsie ?filele 6<!6*@.
III. NCADRAREA 1URIDIC
Fapta 'nvinuitului FL94GA4 J=9: care, la data de <2.<1./<<H, 'n $urul orelor 1B<<, 'n
timp ce se deplasa cu autoutilitara A-=3, cu nr. G!/<!5LS pe str. 9ntiaerian cu o vite& de H1
Dm;h, dep%ind limita ma)im admis 'n interiorul localit(ii, neacord#nd prioritate numitei ALA=
M9"A9, care traversa strada printr!un loc amena$at, marcat %i semnali&at corespun&tor %i
accident#nd!o mortal, 'ntrune%te elementele constitutive ale infrac(iunii de ucidere din culp,
prev&ut de art. *H al. / 3. penal.
5in punct de vedere a laturii obiective se constat c elementul material al acestei
infrac(iuni s!a reali&at 'n momentul 'n care 'nvinuitul conduc#nd o autoutilitar a accidentat!o
mortal pe ALA= M9"A9. 4rmarea imediat const 'n decesul victimei. Legtura de cau&alitate
dintre fapta sv#r%it %i urmarea imediat re&ult din modul de producere al accidentului.
Sub aspectul laturii subiective, fapta 'nvinuitului a fost sv#r%it 'n forma culpei prev&ute
de art. *1 pct. / lit. b %i anume acela al culpei fr prevedere 'n sensul c nu a prev&ut re&ultatul
faptei sale, de%i trebuia %i putea s!l prevad.
9stfel, din raportul de e)perti& tehnic $udiciar re&ult c 'nvinuitul conducea
autoutilitara cu o vite& de H1 Dm;h, dep%ind limita ma)im admis 'n localitate, 'nclc#nd astfel
prevederile art. */* al. * din "egulamentul de aplicare a ,4G *12;/<</, aprobat prin LG
*+1*;/<<0 %i necircul#nd cu aten(ie sporit la trafic nu a acordat prioritate de trecere victimei
ALA= M9"A9 care se afla 'n traversarea str&ii prin loc special amena$at, marcat %i semnali&#nd
corespun&tor, 'nclc#nd astfel prevederile art. *+2, lit. h din "egulamentul de aplicare a ,4G
*12;/<<2 aprobat prin LG *+1*;/<<0.
IV. LATURA CIVIL
Fiica victimei, ALA= GL="GLA:9, declar c se constituie parte civil cu suma de
+2.<<< de lei, repre&ent#nd cheltuieli de 'nmorm#ntare %i daune morale, 'n ca&ul 'n care 'nvinuitul
FL94GA4 J=9: va fi gsit vinovat. ?fila +2@
V. DATE PRIVIND PERSOANA NVINUITULUI
.nvinuitul FL94GA4 J=9: este fiul lui Stan %i Stanca, nscut la /.</.*120 'n Tulcea,
domiciliat 'n sat Movili(a, comuna Movili(a , $ude(ul Aalomi(a, posesor al 3.A. seria SK nr.
/*22<, 3:PB *20<//6<<*+/, cet(ean rom#n, fr antecedente penale, av#nd ocupa(ia de agent
de pa& la :=A G49"5.
.nvinuitul a fost cercetat 'n stare de libertate 'n pre&enta cau&.
Pe parcursul urmririi penale, 'nvinuitul a avut o atitudine sincer recunosc#nd %i
regret#nd fapta comis.
VI. DATE PRIVIND DESF$URAREA URMRIRII PENALE
Prin re&olu(ia din data de <2.</./<*+ a 5.G.P.M.G., Serviciul 3ercetri Penale, s!a
'nceput urmrirea penal fa( de FL94GA4 J=9: sub aspectul sv#r%irii infrac(iunii de ucidere
din culp, fapt prev&ut de art. *H alin. * %i / 3. pen. .nceperea urmririi penal a fost
confirmat prin re&olu(ia procurorului din data de *2.</./<*+.
//;+<
Potrivit art. 0 %i H< alin./ 3.pr.pen. 'nvinuitului i!au fost aduse la cuno%tin( fapta pentru
care este cercetat, 'ncadrarea $uridic, dreptul de a fi asistat de un aprtor pe tot parcursul
procesului penal %i dreptul de a nu face nicio declara(ie, atrg#ndu!i!se aten(ia c tot ceea ce
declar poate fi folosit %i 'mpotriva sa, 'ntocmindu!se 'n acest sens un proces!verbal. ?fila /1@
La data de *6.**./<*+, 'n ba&a art. /2< 3.pr.pen. s!a procedat la pre&entarea materialului
de urmrire penal, 'nvinuitul art#nd c nu mai are nimic de declarat, conform procesului verbal
nr. <62H6*/.?fila 00@
Constatnd c au fost respectate dispozi(iile legale care garanteaz aflarea
adevrului yi c urmrirea penal este complet, existnd probele necesare care au fost
legal administrate
Fa( de cele de mai sus, ntemeiul art. 262 al. 1 pct.1 lit. a C.pr.pen.
DISPUN
1. Punerea n miycare a ac(iunii penale yi trimiterea n judecat a inculpatului:
FLAUGIU 1EAN, fiul lui Stan %i Stanca, nscut la data de /.</.*120 'n Tulcea,
domiciliat 'n sat Movili(a, comuna Movili(a, $ud. Aalomi(a, posesor al 3.A. seria SK, 3:P
*20<//6<<*+/, cet(ean rom#n, fr antecedente penale, 'n pre&ent agent de pa& la :=A
G49"5 pentru svryirea infrac(iunii de ucidere din culp, prevzut de art. 178 al. 1 yi 2
C. pen.
2. .n ba&a art. /06 alin.+ 3.pr.pen, dosarul se trimite spre solu(ionare la Judectoria
Tulcea, competent s $udece cau&a 'n prim instan( 'n conformitate cu art. /2 alin. * %i alin. +<
alin. / 3.pr.pen. urm#nd a fi cita(iB

INCULPAT : FLAUGIU 1EAN - sat Movili(a, comuna Movili(a, $ud. Aalomi(a
MARTOR: GRDINARU CONSTANTIN- sat Podeni, comuna 3on(e%ti, $ud.
5#mbovi(a
PARTE CIVIL: ILIE GHERGHINA - Tulcea, str. *+ Septembrie, bl. 21T0*, sc. /,
ap. 6/, sectorul 2
PARTE RESPONSABIL CIVILMENTE : SC MADCOM DLS IMPEX S.R.L.-
Tulcea, str, Mihail Sebastian, nr. +*, bl. S, ap. +*, sectorul 2.
3. Se stabilesc cheltuieli $udiciare 'n sum de +<< ",:, ce urmea& s fie suportate de
inculpat, conform art. *1* 3.pr.pen.
PRIM - PROCUROR
MARINA CRETU
+e.eritor la acti#itatea de perche!i$ie de.,urat( conclu!ione! urmtoarele/
Prin efectuarea perche&i(iei se caut, 'n anumite locuri, obiectele %i 'nscrisurile ce pot
servi ca mi$loace de prob 'n procesul penal %i, 'n ca& de descoperire se ridic de la persoana sau
institu(ia la care se gsesc. Perche&i(ia poate fi efectuat ca urmare a refu&ului de a se preda
obiectele %i 'nscrisurile solicitate, dar perche&i(ia poate avea loc %i distinct de ridicarea de obiecte
%i 'nscrisuri.
Perche&i(iile pot fi corporale %i domiciliare. Perche&i(ia corporal const 'n cutarea de
obiecte %i 'nscrisuri presupus a se afla ascunse 'n 'mbrcmintea oi asupra corpului unei persoane
?inclusiv 'n baga$e@, precum %i 'n mi$locul de transport 'n care cltore%te. .n mod obligatoriu se
procedea& la perche&i(ia corporal atunci c#nd o persoan este prins 'n momentul sv#r%irii
/+;+<
infrac(iunii sau imediat dup aceasta, fie pentru a nu fi 'ndeprtate obiectele %i 'nscrisurile aflate
asupra sa, fie din motive de securitate, de aprare 'mpotriva unui eventual atac armat.
Perche&i(ia domiciliar poate fi dispus numai de $udector, prin 'ncheiere motivat, 'n
cursul urmririi penale, la cererea procurorului, sau 'n cursul $udec(ii. .n cursul urmririi penale,
perche&i(ia domiciliar se dispune de $udectorul de la instan(a creia i!ar reveni competen(a s
$udece cau&a 'n prim instan( sau de la instan(a corespun&toare 'n grad acesteia 'n a crei
circumscrip(ie se afl sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuea& sau
supraveghea& urmrirea penal.
.n ba&a 'ncheierii, $udectorul emite de 'ndat autori&a(ia de perche&i(ie, care trebuie s
cuprindB
a@ denumirea instan(eiC
b@ data, ora %i locul emiteriiC
c@ numele, prenumele %i calitatea persoanei care a emis autori&a(ia de perche&i(ieC
d@ perioada pentru care s!a emis autori&a(iaC
e@ locul unde urmea& a se efectua perche&i(iaC
f@ numele persoanei la domiciliul sau re%edin(a creia se efectuea& perche&i(iaC
g@ numele 'nvinuitului sau inculpatului.
Trebuie preci&at c autori&a(ia poate fi folosit o singur dat.
Perche&i(ia corporal sau asupra vehiculelor poate fi dispus, dup ca&, de organul de cercetare
penal, de procuror sau de $udector.
Perche&i(ia domiciliar nu poate fi dispus 'nainte de 'nceperea urmririi penale.
Perche&i(ia dispus 'n cursul urmririi penale, se efectuea& de procuror sau de organul
de cercetare penal, 'nso(it, dup ca&, de lucrtori operativi. .n cursul $udec(ii, instan(a poate
proceda la efectuarea perche&i(iei cu oca&ia unei cercetri locale. .n celelalte ca&uri, dispo&i(ia
instan(ei de $udecat de a se efectua o perche&i(ie se comunic procurorului, 'n vederea efecturii
acesteia.
Perche&i(ia domiciliar se poate efectua 'ntre orele 0,<<!/<,<<, iar 'n celelalte ore numai
'n ca& de infrac(iune flagrant sau c#nd perche&i(ia urmea& s se efectue&e 'ntr!un local public.
Perche&i(ia 'nceput 'ntre orele 0,<<!/<,<< poate continua %i 'n timpul nop(ii.
,rganul $udiciar care urmea& a efectua perche&i(ia este obligat ca, 'n prealabil, s se
legitime&e %i, 'n ca&urile prev&ute de lege, s pre&inte autori&a(ia dat de $udector.
Perche&i(ia domiciliar se face 'n pre&en(a persoanei la care se efectuea& perche&i(ia, iar
'n lipsa acesteia, 'n pre&en(a unui repre&entant, a unui membru al familiei, sau a unui vecin, av#nd
capacitate de e)erci(iu.
,rganul $udiciar trebuie s asigure pre&en(a unor martori asisten(i la efectuarea acestei
opera(iuni.
3#nd persoana la care se face perche&i(ia este re(inut ori arestat, va fi adus la
perche&i(ie. .n ca&ul 'n care nu poate fi adus, perche&i(ia domiciliar se face 'n pre&en(a unui
repre&entant ori a unui membru de familie, iar 'n lipsa acestora, a unui vecin, av#nd capacitate de
e)erci(iu.
=ste inter&is efectuarea 'n acela%i timp cu perche&i(ia a oricror acte procedurale 'n
aceea%i cau&, care prin natura lor 'mpiedic persoana la care se face perche&i(ia s participe la
perche&i(ie.
.n ceea ce prive%te efectuarea perche&i(iei domiciliare, organul $udiciar care efectuea&
perche&i(ia are dreptul s deschid 'ncperile sau alte mi$loace de pstrare 'n care s!ar putea gsi
obiectele sau 'nscrisurile cutate, dac cel 'n msur s le deschid refu& aceasta. ,rganul
$udiciar este obligat s se limite&e la ridicarea numai a obiectelor %i 'nscrisurilor care au legtur
cu fapta sv#r%itC obiectele sau 'nscrisurile a cror circula(ie sau de(inere este inter&is se ridic
totdeauna.
,rganul $udiciar trebuie s ia msuri ca faptele %i 'mpre$urrile din via(a personal a celui
la care se efectuea& perche&i(ia %i care nu au legtur cu cau&a, s nu devin publice.
.n ceea ce prive%te perche&i(ia corporal, aceasta se efectuea& de organul $udiciar care a
dispus!o sau de persoana desemnat de acest organ. Perche&i(ia corporal se face numai de o
persoan de acela%i se) cu cea perche&i(ionat.
/6;+<
,biectele sau 'nscrisurile se pre&int persoanei de la care sunt ridicate %i celor care asist,
pentru a fi recunoscute %i a fi 'nsemnate de ctre acestea spre neschimbare, dup care se
etichetea& %i se sigilea&. ,biectele care nu pot fi 'nsemnate ori pe care nu se pot aplica etichete
%i sigilii se 'mpachetea& sau se 'nchid, pe c#t posibil laolalt, dup care se aplic sigilii.
,biectele care nu pot fi ridicate se sechestrea& %i se las 'n pstrare fie celui la care se afl, fie
unui custode.
Probele pentru anali& se iau cel pu(in 'n dublu %i se sigilea&. 4na din probe se las celui
de la care se ridic.
5espre efectuarea perche&i(iei %i ridicarea de obiecte %i 'nscrisuri se 'ntocme%te proces!
verbal, care trebuie s cuprind urmtoarele men(iuniB locul, timpul %i condi(iile 'n care
'nscrisurile %i obiectele au fost descoperite %i ridicate, enumerarea %i descrierea lor amnun(it,
pentru a putea fi recunoscute. .n procesul!verbal se face men(iune %i despre obiectele care nu au
fost ridicate, precum %i de acelea care au fost lsate 'n pstrare. 3opie de pe procesul!verbal se
las persoanei la care s!a fcut perche&i(ia sau de la care s!au ridicat obiectele %i 'nscrisurile, ori
repre&entantului acesteia sau unui membru al familiei, iar 'n lips, celor cu care locuie%te sau unui
vecin %i, dac este ca&ul, custodelui.
,rganul de urmrire penal sau instan(a de $udecat dispune ca obiectele ori 'nscrisurile
ridicate care constituie mi$loace de prob s fie, dup ca&, ata%ate la dosar sau pstrate 'n alt mod.
,biectele %i 'nscrisurile ridicate, care nu sunt ata%ate la dosar, pot fi fotografiate. .n acest
ca& fotografiile se vi&ea& %i se ata%ea& la dosar.
P#n la solu(ionarea definitiv a cau&ei, mi$loacele materiale de prob se pstrea& de
organul de urmrire penal sau de instan(a de $udecat la care se gse%te dosarul. ,biectele %i
'nscrisurile predate sau ridicate 'n urma perche&i(iei %i care nu au legtur cu cau&a se restituie
persoanei creia 'i apar(in. ,biectele supuse confiscrii nu se restituie. ,biectele ce servesc ca
mi$loc de prob, dac nu sunt supuse confiscrii, pot fi restituite persoanei creia 'i apar(in, chiar
'nainte de solu(ionarea definitiv a procesului, afar de ca&ul c#nd prin aceast restituire s!ar
putea st#n$eni aflarea adevrului. ,rganul de urmrire penal sau instan(a de $udecat pune 'n
vedere persoanei creia i!au fost restituite obiectele, c este obligat s le pstre&e p#n la
solu(ionarea definitiv a cau&ei.
5ispo&i(iile care reglementea& perche&i(ia 'n ca&ul persoanelor fi&ice, se aplic 'n mod
corespun&tor %i 'n ca&ul 'n care se perche&i(ionea& o persoan $uridic.
=)emplu proces verbal de perche&i(ie domiciliarB
ROMANIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LANG 1UDECTORIA TULCEA
Dosar nr..../P/.....

PROCES-VERBAL
de perchezi(ie domiciliar
Anul____ luna____ ziua__
Prim!ProcurorRRRRRRRRRRR din cadrul Parchetului de pe l#ng Judectoria Tulcea,
.nso(it deRRRRRRRRRRRRR, organ de cercetare penal,
9v#nd 'n vedere autori&a(ia de perche&i(ie nr.RRRRRR, emis de RRRRRRRRRRRRR,
prin care se autori&ea& efectuarea unei perche&i(ii domiciliare la locuin(a
numituluiRRRRRRRRRRRRR, dinRRRRR, str.RRRRRRR, mr.RRR, bl.RRR, scarRRRRRR, eta$RRRR,
ap.RRR, $ud;sect.RRRRRR, ast&i data de mai sus, ne!am deplasat la adresa indicat unde, 'n
pre&en(a martorilor asisten(iB

/2;+<
*@ RRRRRRRRR 'n v#rsta de RRR, de profesieRRRRRR, loc de muncRRRRRR, posesor al
3.A. seriaRRR, nr.RRR, eliberat deRRRRRRRR, la data de RRRRR, domiciliat 'nRRRRRR, str.RRRRR,
nr.RRRR, bl.RRRR, sc.RRRR, eta$RRR, ap.RRRR, $ude(;sectorRRRRR, %i
/@ RRRRRRRRR 'n v#rsta de RRR, de profesieRRRRRR, loc de muncRRRRRR, posesor al
3.A. seriaRRR, nr.RRR, eliberat deRRRRRRRR, la data de RRRRR, domiciliat 'nRRRRRR, str.RRRRR,
nr.RRRR, bl.RRRR, sc.RRRR, eta$RRR, ap.RRRR, $ude(;sectorRRRRR, am constatat urmtoareleB
La locuin(a respectiv am gsit pe numitul RRRRRRRRR, fiul lui RRRRRR %i alRRRRRRR,
nscut la data de RRRR, domiciliat 'nRRRRRR, str.RRRRR, nr.RRRR, bl.RRRR, sc.RRRR, eta$RRR,
ap.RRRR, $ude(;sectorRRRRR, posesor al 3.A. seriaRRR, nr.RRR, eliberat deRRRRRRRR, la data de
RRRRR.

5up ce ne!am legitimat %i am artat scopul sosirii noastre 'n locuin(, pre&ent#nd
autori&a(ia de perche&i(ie, i!am solicitat numituluiRRRRRRRR s ne predea toate bunurile, valorile
sau 'nscrisurile ce au legtur cu cau&a sau pe care le de(ine contrar dispo&i(iilor 'n vigoare.
9cesta declar c nu posed 'n locuin( nici un fel de bunuri, valori sau 'nscrisuri din cele
men(ionate.
.n continuare am trecut la efectuarea perche&i(iei, re&ultatul fiind urmtorulB
Locuin(a perche&i(ionat se compune din RRRRR camere %i RRRRRR dependin(e, fiind
folosite 'n e)clusivitate de numitul RRRRRRRRR %i familia sa.
3u oca&ia efecturii perche&i(iei s!au descoperit urmtoarele bunuri, 'nscrisuri %i
valoriBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.

Gunurile, valorile %i 'nscrisurile men(ionate se ridic 'n vederea cercetrilor, dup ce
'n prealabil au fost artate persoanei perche&i(ionate %i martorilor asisten(i, 'nsemnate de ace%tia
spre neschimbare, etichetate %i sigilate cu sigiliul MA nr.RRRR aplicat peRRRRRR.
.n afara bunurilor, valorilor %i 'nscrisurilor men(ionate, din locuin( nu au mai fost
ridicate alte bunuri.

Pe timpul efecturii perche&i(iei au fost efectuate fotografii $udiciare, urm#nd a fi
'ntocmit o plan% fotografic care se va ane)a la pre&entul proces verbal.
Perche&i(ia a 'nceput la oraRRRR %i s!a terminat la oraRRRRR, efectu#ndu!se la lumin
natural %i artificial a becurilor electrice din 'ncperi.
Martorii asisten(i nu au fcut observa(ii, iar numitulRRRRRRRRR nu are de fcut
obiec(ii.
Pentru care am 'ncheiat pre&entul proces verbal 'n / ?dou@ e)emplare, din care un
e)emplar s!a lsat persoanei perche&i(ionate.
Prim-Procuror Organ de C.P. Martori asisten(i Perchezi(ionat
............... ................. ..................... ........
Am intocmit o ordonanta de coatere de ub urmarirea penala i aplicarea unei anctiuni
cu caracter adminitrati# .ata de numitul =A= P=T+= in doarul penal 11315P52661
/0;+<
",MM:A9
MA:AST="4L P4GLA3
P9"3L=T4L 5= P= LM:GN J45=3NT,"A9 T4L3=9
5,S9" :". **12;P;/<*<
ORDONANT
de coatere de ub urmrire penal ,i de aplicare a unei anc$iuni cu caracter adminitrati#
12 &62&2610
Prim!Procuror MARINA CRETU din cadrul Parchetului de pe l#ng Judectoria
Tulcea.
=)amin#nd dosarul penal cu numrul de mai sus,
CONSTAT:
.n fapt la data de /+.<1./<<1, s!a pre&entat la Parchetul :a(ional 9nticorup(ie
memoriul numitului "4S= :A34 ," ,domiciliat 'n Tulcea, str. Topora%i , nr. 2/ G, sector 2
%i f.f.l. str. 9rmisti(iului nr. //, sector 2. prin care solicita efectuarea de cercetri fa( de numi(ii
=:= P=T"= %i P9-=L :A34LA:9, pentru sv#r%irea infrac(iunii de trafic de influen(,
const#nd 'n aceea c ace%tia l!au asigurat c, prin intermediul numitului P,P9 FL,"=9,
director la S.3. F94" S.9. Tulcea %i 'n schimbul sumei de *<<< euro pot s!l a$ute 'n
ob(inerea unei locuin(e sociale.
Prin ordonan(a din /H.</./<*< Parchetul de pe l#ng Tribunalul Tulcea, 'n urma
cercetrilor efectuate, a dispusB ne'nceperea urmririi penale fa( de numitul P,P9 FL,"=9
pentru sv#r%irea infrac(iunii prev. de art. /26 3.P. 'ntruc#t a re&ultat c fapta nu e)ist,
ne'nceperea urmririi penale fa( de numi(ii =:= P=T"= %i P9-=L :A34LA:9, pentru
infrac(iunea prev. de art. /2H 3.P. 'ntruc#t faptei 'i lipse%te unul din elementele constitutive ale
infrac(iunii %i dis$ungerea %i declinarea competen(ei de solu(ionare a cau&ei 'n favoarea
Parchetului de pe l#ng Judectoria Tulcea 'n vederea continurii %i definitivrii cercetrilor
fa( de numi(ii =:= P=T"= %i P9-=L :A34LA:9 , sub aspectul sv#r%irii infrac(iunii prev
de art. /*2 al. * 3.P.
5in cercetrile efectuate 'n cau& a re&ultat urmtoarea situa(ie de faptB
.n cursul anului /<<, cu oca&ia achi&i(ionrii unui apartament 'n comuna Pope%ti
Leordeni, petentul o cunoa%te pe numita P9=L :A34LA:9, creia 'i aduce la cuno%tin( faptul
c de(ine o sum de bani proveni(i dintr!o mo%tenireC ulterior partea vtmat 'l cunoa%te %i pe
fratele acesteia, 'nv. =:= P=T"=, care!i propune, prin intermediul sorei sale, 'n schimbul
sumei de *<<< de euro, ob(inerea unei locuin(e sociale de la S.3. F94" S.9., locul su de
munc.
3onform declara(iilor pr(ii vtmate, 'nvinuitul =:= P=T"= i!a preci&at c suma 'n
cau& este necesar, o parte, pentru plata unor F ta)e a 'ntre(inerii %i a chiriei8 locuin(ei 'n
cau&, iar o parte va fi folosit pentru aprobarea cererii sale adresate directorului P,P9
FL,"=9.
Fiind de acord cu propunerea acestuia, partea vtmat 'i d 'nvinuitului, ini(ial suma
de 6<< de euro E fr a 'ncheia vreun document 'n acest sens E compet#nd o cerere de acordare
a locuin(eiC ulterior, dup ce 'nvinuitul 'i aduce la cuno%tin( verbal c cererea a fost aprobat,
partea vtmat 'i d %i restul de bani 'n cuantum de 0<< de euro, bani care conform propriei
declara(ii au fost da(i 'n pre&en(a bunicii so(iei sale, numita ST9:34 =MALA9, deasemenea
fr a 'ncheia vreun document 'n acest sens.
5e observat, c de%i in(ial 'i spune pr(ii vtmate c suma de bani pretins are drept
scop plata unor ta)e, a 'ntre(inerii %i chiriei locuin(ei ce urmea& a fi procurat, ulterior pentru
/H;+<
a!%i $ustifica refu&ul de a restitui suma 'n cau&, 'nvinuitul motivea& c nu!i mai poate restitui
banii 'ntruc#t i!a dat directorului S.3. F94" S.9., numitului P,P9 FL,"=9 sub forma de
7%pag8.
3u oca&ia audierilor, numita ST9:34 =MALA9 declar ini(ial c 'n cursul lunii martie
/<<6, i!a dat nepotului su "4S= :A34J," suma de *<<< euro, cerut 'n fa(a ei de ctre
'nvinuitul =:= P=T"= pentru achitarea datoriilor locuin(ei sociale pe care urma s o
foloseasc, 'ns c personal nu a asistat la momentul 'n care 'nvinuitul a primit suma 'n cau&
'ntruc#t ea se afla 'n cas cu sora 'nvinuitului, iar "4S= :A34J," a e%it afar pe hol
'mpreun cu 'nvinuitul =:= P=T"=, unde au stat *< minute. .n momentul 'n care s!au re'ntors
'n camer, ginerele su "4S= :A34J," i!a spus c i!a dat 'nvinuitului suma de *0.<<<.<<<
lei, fr 'ns a!i arta banii 'n cau&, urm#nd ca a doua &i s!i dea %i diferen(a p#n la *<<< de
euro.
4lterior numita ST9:34 =MALA9 revine %i arat c a fost pre&ent la momentul 'n
care nepotul su, "4S= :A34J," i!a dat 'nvinuitului =:= P=T"= suma de 0<< de euro.
Fiind audiat numitul P9-=L :A34L9=, declar c 'n luna martie /<<6, s!a deplasat
'mpreun cu 'nvinuitul =:= P=T"= p#n la biroul numitului P,P9 FL,"=9 E directorul
S.3. F94" S.9. !! 'n vederea ob(inerii unei locuin(e sociale, 'ns nu a intrat 'mpreun cu
acesta 'n birou , rm#n#nd la intrare, nu 'nainte de a!i da acestuia suma de /<.<<<.<<< lei pe
care trebuie s i!o dea directorului.
:umitul P9-=L :A34L9= declar c nu are niciun fel de preten(ie la suma pentru
ob(inerea locuin(ei.
3u privire la numitul "4S= :A34J,", numitul P9-=L :A34L9= declar 7c a au&it
c i!ar fi dat 'nvinuitului =:= P=T"= o sum de bani, 'ns c nu cunoa%te ce sum, 'ntruc#t nu
a fost pre&ent la momentul respectiv8.
5e asemenea numitul P9-=L :A34L9= declar c a au&it Fc nepoata sa
MN3A:A3N 3,:ST9:S9 ar fi dat lui P,P9 FL,"=9 pentru ob(inerea unei locuin(e sociale
de la S.3. F94" S.9. suma de /6.<<<.<<< lei8, dar c nu a fost pre&ent la momentul respectiv.
Fiind audiat numita P9-=L :A34LA:9, declar c de%i discu(iile dintre "4S=
:A34J," %i 'nvinuitul =:= P=T"= cu privire la ob(inerea unei locuin(e sociale sociale de la
S.3. F94" S.9. s!au purtat 'n casa sa , personal nu a asistat la discu(ii %i nu cunoa%te ce sum
de bani a fost 'n discu(ie.
Totodat numita P9-=L :A34LA:9 declar c are cuno%tin( despre discu(iile purtate
de ctre 'nvinuitul =:= P=T"= %i MN3A:A3N 9:5"==9 cu privire la ob(inerea de locuin(e
sociale de la S.3. F94" S.9., 'ns nu a fost pre&ent la momentul la care aceasta i!a dat suma
de /6.<<<.<<< lei, nu a v&ut suma 'n cau& asupra ei, nici 'nainte %i nici la momentul la care se
presupune c s!ar fi dat banii.
5in declara(ia numitului ST,A39: TAT=L a reise%it faptul c 'n calitatea de anga$at al
S.3. F94" S.9. a solicitat %i primit o garsonier, fr a oferi o sum de bani directorului
unita(ii 'n cau&, respectiv numitului P,P9 FL,"=9 'n vederea reparti&rii.
Totodat acesta declar c nu a fost niciodat 'mpreun cu numi(ii =:= P=T"=,
P9-=L :A34LA:9, MN3A:A3A3N 3,:ST9:S9, "4S= :A34J," 'n biroul directorului
P,P9 FL,"=9 pentru a ob(ine locuin(e 'n schimbul a diferite sume de bani.
.n cau& a fost audiat %i numitul P,P9 FL,"=9, fostul director administrativ resurse
umane de la S.3. F94" S.9. T4L3=9, care a declarat c nu %tie cine este "4S= :A34J,",
'ntruc#t nu l!a cunoscut %i nu %tie ce rela(ii au e)istat 'ntre acesta %i 'nvinuitul =:= P=T"=.
Totodat numitul P,P9 FL,"=9 declar c reparti&area locuin(elor sociale s!a fcut 'n
mod corect, cu respectarea prevederilor legale.
Fiind audiat 'nvinuitul =:= P=T"=, recunoa%e c a primit suma de *<<< euro %i
*0.<<<.<<< lei pentru a!i facilita ob(inerea unei locuin(e sociale de la S3 F94" S.9., 'ns
preci&ea& c suma de *<<< de euro i!a dat!o directorului P,P9 FL,"=9, 'n biroul su unde nu
se mai afla pre&ent nicio persoanC suma de *0.<<<.<<< lei declar c urma s i!o restituie pr(ii
vtmate, "4S= :A34J,".
9v#nd 'n vedere cele e)puse mai sus, re&ult c faptele 'nvinuitului =:= P=T"=
?'n%elciune prev&ut de art. /*2 alin. * 3. pen@ nu pre&int gradul de pericol social al unor
/;+<
infrac(iuni, prin atingerea minim adus valorilor sociale ocrotite de lege %i prin con(inutul lor
concret, astfel c scopul preventiv poate fi atins %i prin aplicarea unei sanc(iuni cu caracter
administrativ.
.n concep(ia legiuitorului, infrac(iunea, ca singur temei al rspunderii penale, este fapta care
pre&int pericol social, sv#r%it cu vinov(ie %i prev&ut de legea penal ?art& 18 din :odul
penalJ&
5e asemenea, conform art& 14
1
alin& 1 din acela,i cod nu constituie infrac(iune fapta
prev&ut de legea penal, dac prin atingerea minim adus uneia din valorile aprate de lege %i
prin con(inutul ei concret, fiind lipsit 'n mod vdit de importan(, nu pre&int gradul de pericol
social al unei infrac(iuni.
.n alineatul 2 al aceluia,i articol se prevede c la stabilirea 'n concret a gradului de pericol
social se (ine seama de modul %i mi$loacele de sv#r%ire a faptei, de scopul urmrit, de
'mpre$urrile 'n care a fost comis, de urmarea produs sau care s!ar fi putut produce, precum %i de
persoana %i conduita fptuitorului.
,r, 'n cau&, e)ist suficiente date E relevate de probele administrate E care s conduc la
conclu&ia c, 'n raport de criteriile instituite 'n art. 14
1
alin& 2 din :odul penal, faptele 'nvinui(ilor
nu pre&int gradul de pericol social al unei infrac(iuni.
La stabilirea n concret a gradului de pericol social am luat 'n considerare modul %i
mi$loacele de sv#r%ire a faptei, urmarea socialmente periculoas produs lipsind 'n spe( %i
persoana 'nvinuitului, respectiv atitudinea sincer a acestora pe parcursul anchetei de recunoa%tere
a faptei sv#r%ite.
Pentru aceste motive,
n temeiul art. 262 pct.2 lit. a teza a II- a paragraful 2 C. p. p. raportat la art. 11
pct.1 lit. b i art. 10 lit. b
1
in C. p. p., art. !1 in Coul penal i art. 1"
1
Co penal i
D I S P U N:
*.Scoaterea de sub urmrire penal a 'nvinuitului
=:= P=T"=Ufiul lui 5umitru %i Gherghina, nscut la data de *H.<*.*10 'n comuna
-asila(i, $ud. Aalomi a, domiciliat 'n Mun. Tulcea, G!dul Gasarabia, nr. 6H, bl. *, sc. *, et$ +, ap.
H0, sector /, fr antecedente penale, 3:P *0<***H2**H<<
pentru fapta de nyelciune prevzut de art. 215 alin. 1 C. penal.
%i aplicarea sanc(iunii cu caracter administrativ a amen&ii 'n cuantum de *<<< ",:
pentru =:= P=T"=
/ . Se stabilesc cheltuieli $udiciare 'n cuantum de 300 RON, care 'n conformitate cu
prevederile art.*1/ alineatul *, punctul *, litera d 3.p.p. raportat la art. *1/ alin. 2 3.p.p, vor fi
suportate de fptuitor %i se vor e)ecuta potrivit art. 66+ 3.p.p.
+..Solu(ia se comunic .
PRIM-PROCUROR,
MARINA CRETU
C#$C%&'II
Acti#itatea de.,urat ub "ndrumarea tutorelui a .ot una de care unt deoebit de
mul$umit "ntruct am "ntlnit o multitudine de pe$e complexe de care unt igur c "mi #or
aigura o ba! olid "n #iitoarea acti#itate ce doresc s o desf%or.
/1;+<
CHESTIONAR DE EVALUARE A STAGIULUI DE PRACTIC
? Se completea& de ctre student, la finali&area stagiului de practic, e)prim#nd concis, 'n c#teva
propo&i(ii, rspunsurile la 'ntrebrile ce urmea&. 9ceste preri vor contribui la cre%terea calit(ii
organi&rii %i efecturii activit(ii practice 'n anii universitari ce urmea&.@
3um aprecia(i metoda de reparti&are pentru activitatea de practic a studen(ilorV
An opinia mea metoda de reparti&are pentru aceasta activitate de practica este una
e)celenta intrucat mi!a permis sa aleg institutia in cadrul careia pe viitor doresc sa promove&.
5omeniul 'n care v!a(i desf%urat practica v!a oferit pregtirea aplicativ pentru
activitatea profesional preconi&atV
5a.
3onsidera(i c unitatea 'n care a(i lucrat 'n aceast perioad a rspuns a%teptrilor 5vs.
privind volumul, particularit(ile %i calitatea activit(ilorV
5a deoarece Parcehtul de pe langa Judecatoria Tulcea este o institutie care in comparatie
cu celelalte institutii din categoria sa din $udetul Tulcea detine un volum mare de munca cu spete
diversificate.
9precia(i c v!a(i de&voltat suficiente competen(e aplicative %i atitudinale solicitate de
profesiunea dumneavoastr viitoareV
9precie& ca am acumulat numeroase cunostinte in acest domeniu, insa intotdeauna va fi
loc de mai bine fiindca activitatea de cercetare penala repre&inta o arie larga de munca in care cu
timpul si muncind vom reusi sa dobandim competentele si aptitudinile necesare unui bun lucrator
in acest domeniu
3um evalua(i calitatea spri$inului acordat de tutore 'n timpul efecturii practiciiV
Tutorele mi!a asigurat spri$inul necesar documentarii, obtinerii de informatii si re&olvarii
unor ca&uri concrete.
3um aprecia(i activitatea de suport, 'ndrumare %i monitori&are a supervi&oruluiV
9precie& aceasta activitate ca fiind una foarte buna, supervi&orul manifestand un deosebit
interes pentru intreaga activitate desfasurata.
:umi(i 'n ordinea importan(ei trei competen(e pe care crede(i c le!a(i perfec(ionat cel mai
mult 'n acest stagiu.
*. 3omunicarea folosind termenii specifici muncii de cercetare penala
/. Tehnica audierii invinuitilor, martorilor, persoanelor vatamate, precum si al celorlalte
categorii de parti ce fac parte din procesul penal.
+. Antocmirea documentelor specifice activitatii de cercetare penala.
+<;+<