Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Pagina 1/7 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2014 12:28


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU
Autoritate regionala sau locala
Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU, Tel. +40 241708413,
Email: licitatii@cjc.ro, Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Construirea statiei de sortare a deseurilor reciclabile si a statiei de tratare mecano biologica din localitatea Ovidiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de prestare: judetul Constanta, loc. Ovidiu
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unei instalatii de sortare a deseurilor de capacitate 21 452 tone/an in localitatea
Ovidiu includ:
a)Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru investitia Statie de sortare Ovidiu
Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in
conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.
b)Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei
c)Lucrari de constructie
d)Proiectare si executie bransament electric, inclusiv obtinerea avizului tehnic de racordare
e)Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
f)Testare si punere in functiune
g)Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a
Defectelor, atunci cand este necesar
h)Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni
i)Suport/Instruire a personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unei instalatii de tratare mecano-biologica a deseurilor de capacitate 119 202 tone/an
in localitatea Ovidiu includ:
j)Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru investitia Statie de tratare mecano-biologica Ovidiu. Proiectul va
include printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu
legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.
k)Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei
l)Lucrari de constructie
m)Proiectare si executie bransament electric, inclusiv obtinerea avizului tehnic de racordare
n)Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
o)Testare si punere in functiune
p)Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a
Defectelor, atunci cand este necesar
q)Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni
r)Suport/Instruire a personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
s)O descriere completa a lucrarilor, precum si cantitatile aferente acestora, este disponibila n sectiunea tehnica a documentatiei de
atribuire.
Suma aferenta procentului (5,74%) de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul General este de
2.985.772,95 lei si este inclusa in valoarea estimata de la punctul II.2.1.
45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71321000-4 Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
45252123-6 Instalatii de sortare (Rev.2)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
Codul NUTS: RO223 - Constanta
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Fisa de date
Pagina 2/7 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2014 12:28
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scopul prezentului proiect este l reprezinta proiectarea si construirea componentelor:
STATIE DE SORTARE OVIDIU si STATIE DE TRATARE MECANO BIOLOGICA OVIDIU(proiect ce face obiectul Ordinului nr.
2266/335/2012 cu modificarile si completarile ulterioare)din cadrul contractului CL 4 Construirea statiei de sortare a deseurilor reciclabile si
a statiei de tratare mecano biologica din localitatea Ovidiu, conform sectiunii tehnice a documentatiei de atribuire.
Ofertantul poate sa prezinte propria solutie tehnica, tehnologiile si fluxurile tehnologice propusa/propuse in concordanta cu Cerintele
Autoritati Contractante din Caietul de Sarcini.
Suma aferenta procentului (5,74%) de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul General este de
2.985.772,95 lei si este inclusa in valoarea estimata de la punctul II.2.1.
Valoarea estimata fara TVA: 55,039,208.72 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
15 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat din Fonduri europene prin Programul Operational Sectorial Mediu Fondul European de Dezvoltare Regionala, buget de stat
si local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Garantia de participare GP se solicita n cuantum de 950.000 lei.Pt GP constit.in alta mondeda decat leu,se va calcula la cursul leu/valuta
comunicat de BNR din data data publicarii anuntului de participare. GP se va constitui prin virament bancar in contul nr.
RO08TREZ2315006XXX000433 deschis la Trez.Mun. Constanta,CUI 2981739,sau printr-un instrument de garant.emis in cond.legii de o
societate bancara ori o societate de asig. cf. art. 86 alin.(1)din HG nr.925/2006.In cond.in care un grup de operatori economici depun o
oferta comuna,asociat. beneficiaza de preved.Legii privind stim.infiint.si dez.IMM-urilor nr. 346/2004,in cond.in care fiecare membru al
asocierii respecta cond.de incadr.in preved.legii. Ofertele care nu sunt nsotite de dovada constituirii garantiei pt.particip. in cuantumul si
forma precizate vor fi respinse ca inacceptabile.Nota: n cazul in care CNSC respinge eventuala contestatie inaintata de ofertant ca
nefondata, AC va retine contestatorului din garantia de particip. n raport cu val.estimata a contractului,respectandu-se prevederile art.
278^1 din OUG nr 34/2006, prevedere aplicabila si n cazul n care contestatorul renunta la contestatie. GP se va returna de catre AC
cf.preved.art.88 din HG 925/2006, cu modif.si complet.ulterioare. Perioada de valabilit.a garantiei pt.participare: 120 zile de la data limita de
depunere a ofertelor.n cazul depunerii de oferte n asociere, garantia de participare trebuie constituita n numele asocierii si sa mentioneze
ca acopera n mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP emisa n alta limba dect romna va fi prezentata n original si
va fi nsotita de traducerea autorizata n limba romna.(Formular nr. 1);In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intrep.mici si
mijlocii cf. Legii nr.346/2004(facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pt.depunerea ofertelor)garantia de particip se
constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se va constitui,dupa caz: instrument de
garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si perioada prevazuta in documentatia
de atribuire, in conformitate cu prevederile art.90 alin.(1) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prin retineri
succesive, in conformitate cu prevederile art.90 alin.(3)din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,caz n care contractantul
are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante,conform prevederilor HG nr.1045/2011.Restituirea garantiei de buna
executie se va face conform art.92 din HG nr.925/2006. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii
conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de buna executie
se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Ofertantul declarat cstigator are obligatia de a constitui
garantia de buna executie a contractului n conditiile de mai sus cel mai trziu n termen de 15 zile de la data semnarii contractului.(Formular
nr. 2)
Fisa de date
Pagina 3/7 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2014 12:28
Nu
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
1.Declaratie pe proprie raspundere privind nencadrarea preved art. 180 din OUG 34-2006, conform Formularului 4A Sectiunea III
Formulare.
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 actualiz.,completata conform Formularului
4B din Sectiunea Formulare;declaratia privind nencadrarea n prevederile art. 181 lit. a), lit. c)^1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi
prezentata si de tert sustinator, daca este cazul.
3.Pentru persoane juridice/fizice romane:prezentare Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata la bugetul
consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza
careia societatea ofertanta are sediul social si Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale de pe raza
careia societatea ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local.Dovada achitarii taxelor se va face prin
prezentarea certificatelor fiscale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut
termenul limita de depunere a ofertelor.Documentele se depun in cadrul ofertei n oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie
lizibila cu mentiunea conform cu originalul;
pentru persoane juridice/fizice straine: prezentare certificate eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine prin care sa dovedeasca
faptul ca si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate
cu legislatia interna a statului in care sunt stabiliti ofertantii.Documentele vor fi prezentate in limba de origine - in original/ copie
legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, insotite de o traducerea autorizata a acestora si legalizata in limba
romana.Documentele trebuie sa ateste ndeplinirea obligatiilor exigibile de plata la nivelul lunii anterioare celei n care este prevazut
termenul limita de depunere a ofertelor.
Nota: n situatia n care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla ntr-una din stuatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006,
acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010, conform Formularului 5 din Sectiunea
Formulare.
5.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, completata conform Formularului 6 din Sectiunea Formulare.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, n
ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii:Constantinescu Nicusor Daniel,Darie Cristian,Dragomir Nicolae Cristinel,Belu
Mariana,
Titimeaua Ionut,Taicutu Felicia,Rancichi Sebastian Florin,Vasile Carmen-Florentina,Cenusa Titi,Vornicu Elena, Lungu Mihaela,Mihaiesi
Gabriela,Boaca Mihaela,Blacioti Georgeta,Comanici Carmen,Badila Eduard Gabriel,Marin Raluca Alina,Tanasa Getuta,Simion
Lucian,Pedestru Carmen Adriana Luminita,Ragalie Danut,Nache Ioan Mihai.
Consilieri judeteni:Albu Ioan,Anghel Panait,Bedivan Dumitru,Carp Doina-Eufrosina,Crusoveanu Marian,Constantin Florian,Dumitrache
Ion,Florea Dumitru,Fronescu Nicolae-Stelian,Fntna Ionut,Gavrila Florin-Tudor,Gheorghe Corina,Ioana Elena,Magiru Maria,Marin Laurentiu-
Marius,Mascas Alexandru-Gabriel,Marcus Ioan,Mandila Gheorghe,Memis Baiazid,Mihaesi Gheorghe,Mocianu Sorin,Munteanu
Petrica,Osman Fedbi,Panait Cornel,Peride Niculae,Prodan Ecaterina,Radu Ion,Slabu Gheorghe,Silaghi Eugen,Sponte Adrian-
Doru,Teodorescu Atanasie,Tutuianu Marius-Horia,Ulmeanu Ciprian-George.
Nota:Declaratia trebuie completata de catre Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator.
6.Declaratie privind calitatea de participant conform Formularului 7 din Sectiunea Formulare. n cazul unei asocieri, fiecare asociat este
obligat sa ndeplineasca aceasta cerinta. n cazul n care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atunci oferta comuna
trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.Pentru asociere se vor depune Informatii despre asociere si Acord preliminar de
asociere cf. Formular 3 si Formular 3 A, Sectiunea Formulare
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c)Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprindelor mici si mijlocii; d)Ordinul ANRMAP nr.314/2010 privind oferta
independenta; e)Ordinul ANRMAP nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale procesului verbal al sedintei de deschidere a
ofertelor si raportului procedurii;f)Ordinul ANRMAP nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie;g)HG nr. 1.045/2011
privind modificarea art. 90 alin. (3) din HG 925/2006; h)Site-ul www.anrmap.ro ;Alte normative:Legea nr.10/1995 privind calitatea in
constructii;HG nr. 766/1997, HG nr. 28/2008 ;HG nr. 1072/2003 ;HG nr. 925/1995 ; OUG nr. 228/2008 pentru modificarea si completarea
unor acte normative;Legea 50/1991 actualiz.; HG nr. 51/1996 ; Ordinul MDLPL nr. 863/2008 ;Ordinul Ministerului Internelor si Reformei
Administrative nr. 597/ 2008 ;HG nr. 273/1994 ;Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu.
Fisa de date
Pagina 4/7 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2014 12:28
Toate documente solicitate n cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romne se va permite depunerea acestora n oricare
din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul iar, pentru persoanele fizice/juridice straine
documentele se prezinta n original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si vor fi nsotite de traducerea
autorizata n limba romna. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului
ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.
Cerinta 1. certificat constatator
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru persoanele juridice romne documentele se prezinta n original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru
persoanele juridice straine documentele se prezinta n original sau copie conforma cu originalul si vor fi nsotite de traducere autorizata si
legalizata.
n situatia n care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla n stuatia prevazutade art. 181 lit. a) din OUG 34/2006, acesta va fi
exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
Pentru persoanele juridice romne
Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lnga Tribunalul Teritorial, din
care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent n codul CAEN din
certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse n acesta trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor. Se va
completa de catre ofertant / ofertant asociat / tert sustinator. In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta
documentele solicitate mai sus, pentru partea din contract pe care o va realiza.

Pentru persoanele juridice straine


Documente de confirmare:
- Prezentarea de documente care dovedesc o forma de nregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme
legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic n curs.
Ofertantul trebuie sa demonstreze la momentul semnarii contractului, va
avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de
credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a
realiza cash-flow de executie a prezentului contract pentru o valoare de
minimum 20.000.000 lei, pentru o perioada de minim 6 luni.Pentru
echivalentul in lei al valorilor exprimate in alta valuta se va lua n
considerare n considerare cursul publicat de Banca Centrala Europeana
din data publicarii anuntului de participare.
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detine
acces la finantare n suma 20.000.000 lei si pentru o perioada de
minim 6 luni destinata acestui contract.
n cazul n care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara
invocnd si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186
din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament al persoanei respective,
completat conform Formular nr. 8A, prin care aceasta confirma faptul ca va
pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce
asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle n situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181
lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si
completarile ulterioare.
Prezentare Formular nr. 8A,Formularul nr. 8B, Formularul nr. 5 si
Formularele nr.4 A si 4B(art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) din
Sectiunea Formulare
Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani sa fie de minim
100.000.000 lei. Pentru echivalentul in lei al valorilor exprimate in alta valuta
se va lua n considerare n considerare cursul mediu de referinta publicat de
Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
Informatii generale conform Formular 8 din Sectiunea Formulare
Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani (2011, 2012, 2013), vizate si
inregistrate la organele competente, in copie cu mentiunea conform cu
originalul, stampilate si semnate de ofertant.n cazul n care, din motive
obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta bilantul
aferent anului 2013, acesta va prezenta orice alte documente edificatoare,
n masura n care acestea reflecta imaginea fidela a situatiei economice si
financiare.Pentru operatorii economici nerezidenti, n masura n care
publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de
origine/tarii n care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va
prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a
situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se
vor prezenta nsotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in
limba romna.
Prezentare documente solicitate
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate
Modalitatea de indeplinire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Lista principalelor servicii prestate n ultimii 3 ani, continand valori, perioade
de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati
contractante sau clienti private. Nota: Nr. de ani solicitati ptr. demonstr. exp.
similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Formularul 9 din Sectiunea Formulare
Ofertantul trebuie sa fi executat / dus la bun sfrsit n ultimii 3 ani un
contract care sa aiba ca obiect servicii de proiectare similare proiectarii unei
statii de sortare a deseurilor reciclabile cu o capacitate de minim 21452
tone/an si un contract care sa aiba ca obiect servicii de proiectare similare
proiectarii unei statii MBT cu o capacitate de minim 119202 tone/an.
Formular nr.10A din Sectiunea Formulare
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate
Modalitatea de indeplinire
Fisa de date
Pagina 5/7 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2014 12:28
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi
sustinuta n conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr.
34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu
modificari si completari ulterioare. n cazul n care ofertantul si
demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocnd si sustinerea
acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006),
atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament conform Formular nr. 9A al persoanei
respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie
ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia
obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si
profesionala nu trebuie sa se afle n situatia care determina excluderea din
procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si
d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile
ulterioare,
Prezentare Angajament ferm, conform Formular nr. 9A
Declaratie tert sustinator tehnic, conform Formular 9B, Formular
nr. 5 si Formularele nr.4 si 4A referit. art. 181 lit. a), c^1) si d),
din OUG 34/2006
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are
eventual, intentia sa o subcontracteze. Subcontractantul nu trebuie sa se
afle n situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea
excluderii din procedura de atribuire.
Prezentare Formular nr. 13 din Sectiunea Formulare. Declaratie
conform Formular 6 din Sectiunea Formulare.
Ofertantul trebuie sa fi executat / dus la bun sfrsit n ultimii 5 ani un
contract care sa aiba ca obiect executia de lucrari similare celor aferente
executiei unei statii de sortare a deseurilor reciclabile cu o capacitate de
minim 21452 tone/an si un contract care sa aiba ca obiect executia de
lucrari similare celor aferente executiei unei statii MBT cu o capacitate de
minim 119202 tone/an.Prin formularea lucrari executate/duse la bun sfarsit
se intelege:
-lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces verbal de receptie
partiala; sau
-lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau
-lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.
Nota: experienta similara se poate sustine si prin prezentarea a 1,2 sau 3
contracte, care cumulate sa ntruneasca cerintele privind experienta similara
in servicii proiectare prestate in ultimii 3 ani si lucrari executate in ultimii 5
ani.
Formular nr.10B din Sectiunea Formulare
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele: -
fisa de experienta similara,certificari de buna executie din care sa rezulte
experienta asa cum a fost solicitata, care sa indice beneficiarii, valoarea,
perioada si locul prestarii serviciilor/executiei lucrarilor precum si daca
serviciile/lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale
din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Formular nr. 10A si 10B din Sectiunea III Formulare si
documente solicitate
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Certificarea sistemului de Management de Mediu n conformitate cu SR EN
ISO 14001 sau echivalent valabil la data limita de depunere ofertelor. Se vor
accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din
el reiese ca ofertantul va primi certificarea. Documentul va fi prezentat in
copie cu mentiunea "Conform cu originalul". In cazul depunerii unei oferte
comune, documentul se va depune de fiecare asociat pentru partea de
contract pe care o realizeaza.
Prezentare document solicitat
Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau
echivalent, valabil la data limita de depunere ofertelor. Se vor accepta si
ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca
ofertantul va primi certificarea. Documentul va fi prezentat in copie cu
mentiunea "Conform cu originalul". In cazul depunerii unei oferte comune,
documentul se va depune de fiecare asociat pentru partea de contract pe
care o realizeaza.
Prezentare document solicitat
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate
Modalitatea de indeplinire
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Offline
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Fisa de date
Pagina 6/7 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2014 12:28
Licitatie deschisa
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
2 Costuri operationale
anuale maxime garantate
punctaj tehnic
40.00% 40.00
Descriere: P Tehnic = Costurile operationale anuale maxime garantate
Algoritm de calcul: Pentru oferta care prezinta cu cele mai mici costuri operationale anuale maxime garantate se acorda
punctajul maxim alocat, respectiv 100 puncte;
Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeaza cu formula:
POn = (Cost minim / Cost n ) x Punctaj maxim alocat, unde: POn punctajul tehnic pentru oferta n;Cost n Costuri
operationale anuale maxime garantate ale ofertei n;Cost minim cele mai mici Costuri operationale anuale maxime
garantate dintre toate ofertele;
Punctaj final= P Financiar 60% + P Tehnic 40%, unde: P Financiar - punctajul obtinut la propunerea financiara si P Tehnic-
punctajul obtinut la propunerea tehnica;
Algoritm de calcul: Pn = (Pret minim / Pret n ) x Punctaj maxim alocat; oferta care prezinta pretul cel mai scazut va primi
punctajul maxim de 100 puncte
1 Pretul ofertei 60.00% 60.00
Descriere: Componenta financiara
Criterii Pondere Punctaj maxim
) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile
Punctaj maxim: 40.00
Ponderea componentei tehnice: 40.00%
IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Se prezinta informatiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel incat aceasta sa permita identificarea cu usurinta a
corespondentei cu specificatiile tehnice din Caietul de sarcini. Dupa caz, se vor indica formularele ce trebuie completate.
Se vor oferi detalii pentru executarea fiecarei cerinte din caietul de sarcini sustinute de documentele solicitate.
Elementele propunerii tehnice se vor depune n plic separat, cu mentinea Propunere tehnica si vor fi prezentate detaliat si complet n
corelatie cu prevederile caietului de sarcini. Astfel, propunerea tehnica se va prezenta organizata conform modelului Metodologie (Formular
nr.16). Ofertantul are obligatia de a prezenta si:Declaratie privind partea/partile din contract care sunt ndeplinite de sub -contractanti si
specializarea acestora (model orientativ Formularul nr. 13) Resurse (Formular nr. 17); Program (Formular nr. 18). Actele cu putere de lege,
normele administrative si acordurile colective, att la nivel national, ct si la nivel comunitar, care sunt n vigoare n domeniul conditiilor de
munca si protectiei muncii, care se aplica n timpul executarii unui contract, cu conditia ca asemenea norme, precum si aplicarea lor, sa fie
conforme cu dreptul comunitar. n situasiile transfrontaliere, n care lucratori dintr-un stat membru presteaza servicii n alt stat membru n
scopul executarii unui contract, Directiva 96/71/CE prevede conditiile minime care trebuie sa fie respectate de tara gazda n privinta acestor
lucratori detasati. n cazul n care dreptul intern contine dispozitii n acest sens, se poate considera ca nerespectarea acestor obligatii este o
abatere grava sau un delict privind conduita profesionala a operatorului economic interesat, care poate duce la excluderea acelui operator
economic din procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica. Orice alte documente pe care Ofertantul le considera necesare si
doreste sa le anexeze.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Fisa de date
Pagina 7/7 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2014 12:28
Propunerea financiara va cuprinde:
a)Formularul de Oferta (Formularul nr. 15);
b)Anexa la Formularul de Ofert a (Formularul nr. 15A);
c)Centralizatorul financiar al activitatilor (obiectelor) (Formular nr. 19).
Propunerea financiara va fi exprimata n Lei, fara TVA. La nivelul propunerii financiare, fiecare operator ca cuprinde, ca element constitutiv si
distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (5.74%) la valoarea propunerii financiare
constituite/depuse (fara diverse si neprevazute).
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente, completate n mod corespunzator: Scrisoare de naintare (model orientativ Formularul nr.
14A) -mputernicire (model orientativ Formularul nr.14B) -Formularul de Oferta si anexa la formularul de oferta; Garantia de participare
(Formular nr. 1) -Toate celelalte documente solicitate (cf. Cerintelor solicitate la pct. III.2) Conditii de participare); -Propunerea Tehnica
(documentele solicitate la pct. IV.4.1.) Modul de prezentare a propunerii tehnice; -Propunerea Financiara (documentele solicitate la pct.
IV.4.2.) Modul de prezentare a propunerii financiare. Ofertantul trebuie sa prezinte 1 (un) exemplar al ofertei in original, si 3 (trei) exemplare
in copie, precum si un CD cu o copie electronica a ofertei. n cazul n care exista discrepante ntre versiunea electronica si versiunea
tiparita, originala, va fi luata n considerare aceasta din urma. Ofertantul are dreptul de a-si prezenta oferta n mai multe volume, cu conditia
includerii n oferta a unui opis general care sa identifice si sa numeroteze toate volumele, indicnd si cuprinsul acestora. De asemenea,
fiecare dosar va avea un opis propriu, indicnd numerotarea paginilor. n cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate
n acest sens, acestea vor fi semnate si parafate conform prevederilor legale. Ofertele (inclusiv anexele la acestea si documentele
doveditoare) vor fi naintate ntr-un plic (colet) sigilat, avnd nscrise doar urmatoarele: a) adresa Autoritatii Contractante; b) denumirea
contractului pentru care se depune oferta si numarul de referinta SEAP al anuntului de participare la procedura de atribuire a contractului; c)
precizarea A NU SE DESCHIDE NAINTEA SEDINTEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR, DATA ...., ORA ..... d) numele/denumirea
Ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:
VI.3) ALTE INFORMATII
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi punctaj, autoritatea contractanta va desemna cstigator pe acel ofetant
care a prezentat pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt egale, se va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere
financiara n plic nchis, caz n care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
urata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de proiectare si executie a lucrarilor de 15 luni. Perioada de notificare a
defectelor este de 12 luni. Ofertantul trebuie sa indice in oferta faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile
de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de executie lucrari.
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii
si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. Ofertantul va
completa Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. In cazul unei
asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre lider. Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de
atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program
fiind disponibil gratuit pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
n conditiile art. 256^2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii, Consiliul Judetean Constanta
Adresa postala: Bd Tomis nr. 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 241708413, Email: licitatii@cjc.ro, Fax: +40 241488411,
Adresa internet (URL): www.cjc.ro
VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): SISTEMUL DE MANAGEMENT
INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL CONSTANTA, Programul operational Sectorial Mediu 2007-2013 - FEDR 83,5% , Buget
de stat 15,5%, Buget local 1%
Tipul de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu

S-ar putea să vă placă și