Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

JUDETUL TULCEA

Adresa postala: Str. Pacii 20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Punct(e) de contact: Ilona Cubanita, Tel. +40 0240502235, Email:

ilona.cubanita@cjtulcea.ro, Fax: +40 0240516538, Adresa internet (URL): www.cjtulcea.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)

Altele: Servicii publice locale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Proiectare si executie Statie de tratare mecano-biologica Mihai Bravu aferenta proiectului SMID

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de prestare: Localitatea Mihai Bravu, Judet Tulcea

Codul NUTS: RO225 - Tulcea

II.1.3)

Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Construire Statie de tratare mecano biologica Mihai Bravu cuprinde lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unei instalatii de tratare mecano-biologica a deseurilor de capacitate 40000 tone/an in localitatea Mihai Bravu, pe acelasi amplasament cu depozitul de deseuri Mihai Bravu, incluzând: -Activitatile de proiectare - fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru investitia Statie de tratare mecano-biologica Mihai Bravu. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie, inclusiv verificarea cu verificatori de proiect atestati. -Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei; -Lucrari de constructie; -Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice; -Testare si punere in functiune; -Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar -Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor -Suport/Instruire a personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Suma prevazuta în devizul general al proiectului pentru aceasta achizitie este inclusa la capitolul 2.3+3+4+5.1+6 cheltuieli aferente implementarii proiectului, respectiv: -2.3 – Alimentare cu energie electrica - 680.147,29 lei fara TVA -3. - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 274.749,85 lei fara TVA -4 - Investitia de baza - 19.242.998,87 lei fara TVA -5.1 - Organizare de santier (2,60% din capitolul C+M - 501.465,62 lei fara TVA -6. - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar 125.133,51 lei fara TVA -Total cheltuieli fara diverse si neprevazute - 20.824.495,13 lei fara TVA Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, fara TVA este de 1.466.219,77 lei ( 7,04 %). Valoarea maxima estimata este 22.290.714,90lei fara TVA. Clauze de variatie: Conditiile în care se poate recurge la ele: atunci când din adaptarea la teren a proiectului se impun cheltuieli suplimentare la lucrari,echipamente si dotari, conditii suplimentare ale avizatorilor pe parcursul executiei lucrarilor, probe suplimentare, testari impuse de situatia din teren.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)

45253800-3 Lucrari de constructii de statii de compostare (Rev.2)

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Da

Fisa de date

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Proiectare si construire statie de tratare mecano-biologica, inclusiv tot restul utilajelor si echipamentelor tehnologice necesare.O descriere completa a lucrarilor, precum si cantitatile aferente acestora, este disponibila în sectiunea tehnica a documentatiei de atribuire.

Valoarea estimata fara TVA: 22,290,714.90 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

15 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Garantia de participare este de 416.489 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare, va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 120 de zile. Garantia de participare se constituie conform prevederilor art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Echivalenta in lei pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.În cazul în care ofertantul depune contestatie privind procedura de atribuire, în baza prevederilor art. 278^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, în masura în care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia, autorit contractanta va retine contestatarului din garantia de participare suma de 9.642,44 lei. Contul Consiliului Judetean Tulcea este RO29TREZ6415006XXX000146, deschis la Trezoreria Mun Tulcea.În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. (Model orientativ Formular nr. 1)

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului de lucrari, fara TVA. Garantia de buna executie se constituie conform prevederilor art. 90 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare În cazul ofertantilor care se regasesc în categoria întreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facând dovada în acest sens) garantia de buna executie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în documentatia de atribuire. (Model orientativ Formular nr.2)

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Proiect finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu Fonduri Europene-Fondul European de Dezvoltare Regionala:83,5 % Buget de stat: 15,5% Bugetul Local : 1 %

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Model orientativ – Formular nr.3/si Formular nr.3A)

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari

publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie

publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Fisa de date

c)Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprindelor mici si mijlocii; d)Ordinul ANRMAP nr.314/2010 privind oferta independenta; e)Ordinul ANRMAP nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale procesului –verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si raportului procedurii;f)Ordinul ANRMAP nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie;g)HG nr. 1.045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din HG 925/2006; h)Site-ul www.anrmap.ro ;Alte normative:Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii;HG nr. 766/1997, HG nr. 28/2008 ;HG nr. 1072/2003 ;HG nr. 925/1995 ; OUG nr. 228/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative;Legea 50/1991 actualiz.; HG nr. 51/1996 ; Ordinul MDLPL nr. 863/2008 ;Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 597/ 2008 ;HG nr. 273/1994 ;Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu.www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1. Neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: Declaratie pe propria raspundere

privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – Formularul nr.4. Se va completa

si de tertul sustinator, daca este cazul.

-Prezentare cazier judiciar al operatorului economic, în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”,valabil la data limita de depunere a ofertelor. -Prezentare cazier judiciar al administratorului/directorului general, în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”,valabil la data limita de depunere a ofertelor 2.Neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -

Formularul nr. 4. Se va completa obligatoriu si de tertul sustinator, daca este cazul. Tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze la art. 181, literele a), c^1) si d) din OUG 34/2006,conform art. 186, alin 2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Prezentare certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general,) în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa reiasa ca ofertantul / candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. -Prezentare certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea

„conform cu originalul”, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. În masura în care procedura de emitere a acestora nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11, alin. (4) din HG nr.925/2006. 3.Participarea la procedura cu oferta independenta. Prezentare Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta – Formularul nr.5

4. Neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:

Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – Formularul nr.6. Se va completa obligatoriu si de fiecare subcontractant si tert sustinator, daca este cazul. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Horia Teodorescu - Presedinte al Consiliului Judetean Tulcea Siscu George - Vicepresedinte al Consiliului Judetean Tulcea Strat Vasile - Vicepresedinte al Consiliului Judetean Tulcea Sirma Caraman - Director executiv, Directia Economica Buget Finante si administrativ Nicu Mihai - Director executiv, Directia Investitii, Fonduri Externe si Managementul Proiectelor Mihai Marius Cristi - Sef serviciu, Serviciul contencios juridic si asistenta juridica Mariana Olariu - Manager de proiect

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

•Prezentare certificat constatator emis de ORC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC. Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta copii si traducere certificata în limba româna, dupa documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Autoritatea contractanta va solicita

ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate

a certificatului constatator emis de ORC in original sau copie legalizata.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta 1. Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) nu trebuie sa fie mai mica de 25.000.000 lei.

•Declaratie privind cifra medie de afaceri globala (Completare Formular nr.7) •Ofertantii vor prezenta documentele relevante disponibile pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte de calificare -Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani (2011, 2012, 2013), vizate si inregistrate la organele competente, in copie cu mentiunea “conform cu originalul”, stampilate si semnate de ofert sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente. În cazul în care, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta bilantul aferent anului 2013, acesta va prezenta orice alte documente edificatoare, în masura în care acestea reflecta imaginea fidela a situatiei economice si financiare.

Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Central Europeana pentru anul respectiv.

Fisa de date

In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B si Formular 6.

Prezentare Formular nr. 7A,Formularul nr. 7B, Formularul nr. 6 si Formularele nr.4 (art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) din Sectiunea Formulare

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Experienta similara Ofertantul trebuie sa fi executat/dus la bun sfârsit în ultimii 5 ani cel putin un contract care sa aiba ca obiect proiectarea si executia unei lucrari similare cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit- statie de tratare mecano- biologica a deseurilor cu o capacitate de minim 40.000 tone/an. Prin formularea „lucrari executate/duse la bun sfarsit” se intelege: -lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces verbal de receptie partiala; sau -lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau -lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala. NOTA: In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare serviciile prestate/lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar lucrarile executate in aceasta perioada.

Conversia din alta moneda se va face la cursul mediu leu/alta valuta comunicat de Banca Central Europeana pentru luna încheierii contractului respectiv.

Lista principalelor lucrari executate/servicii prestate în ultimii 5 ani, (Completare Formular nr.8)

Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele: -copii dupa parti relevante ale contractului/ contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, obiectul capacitatea, perioada (inclusiv data semnarii contractului) si, in cazul lucrarilor, se va mentiona inclusiv locul executiei acestora; - procesul-verbal de receptie finala sau procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Pentru demonstrarea experientei similare ofertantii pot prezenta oricealte certificate/contracte/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.

Prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8A al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 8B, Formular nr.6 si Formularele nr.4 (art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) din Sectiunea Formulare

Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual, intentia sa o subcontracteze. Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia prevazuta de art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Se va completa Formularul nr. 13 si anexa la Formularul 13), cu denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si specificarea lucrarilor care urmeaza a le executasubcontractantul / subcontractantii; Declaratie conform Formular 6 din Sectiunea Formulare.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Standard privind sistemele de management a calitatii - Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu ISO 9001 sau echivalent.

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit,valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, cerinta privind Standardul de management al calitatii trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Standard privind sistemele de management al mediului - Implementarea Standardului de Management al mediului in conformitate cu ISO 14001 sau echivalent.

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001 sau echivalent, un sistem de management al mediului pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, cerinta privind Standardul de management al mediului trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

Fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Criterii

Criterii

Pondere

Punctaj maxim

Criterii Pondere Punctaj maxim
Criterii Pondere Punctaj maxim

1 Pretul ofertei

60.00%

60.00

Descriere: Componenta financiara

Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: Punctajul financiar se calculeaza astfel:

 

Pentru oferta cu cel mai mic pret se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 60 puncte;

Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeaza cu formula: Pn =(Pret minim/Pret n ) x 60 puncte unde: Pn– punctajul financiar pentru oferta n;

 

Pret n – pretul ofertei n;

Pret minim – cel mai mic pret dintre toate ofertele;

Pret minim – cel mai mic pret dintre toate ofertele;
 
Pret minim – cel mai mic pret dintre toate ofertele;  
Pret minim – cel mai mic pret dintre toate ofertele;  

2 Punctaj tehnic

40.00%

40.00

Descriere: Costuri operationale anuale maxime garantate

Algoritm de calcul: Punctajul tehnic maxim acordat este de 40 puncte si se calculeaza astfel:

P

tehnic= Costuri operationale anuale maxim garantate.

Pentru cel mai mic cost operational(CO) anual maxim garantat si ofertat se acorda 40 puncte.

Pentru alt cost operational maxim garantat si ofertat decât cel mai mic se acorda punctaj conform formulei: Pco=(COmin/COn)x 40 puncte unde: -PCO-este punctajul obtinut de oferta n; -COmin-cel mai mic cost operational anual maxim garantat ofertat; -COn cost operational aferent ofertei n

Punctajul final se va calcula dupa urmatoarea formula:

P final=Ptehnic + Pfinanciar

unde:

P

final = punctajul final;

P

tehnic = punctajul obtinut la propunerea tehnica;

P

financiar = punctajul obtinut la propunerea financiara.

(

financiar = punctajul obtinut la propunerea financiara. ( ) Intra in licitatie electronica / reofertare (

) Intra in licitatie electronica / reofertare (

( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( Punctaj maxim: 40.00

) Direct proportional (

Punctaj maxim: 40.00

Ponderea componentei tehnice: 40.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

o licitatie electronica Nu IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE ) Invers proportional IV.3.1) Numar de referinta atribuit

) Invers proportional

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

Fisa de date

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)

120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica va fi intocmita cu respectarea stricta a cerintelor fisei de date si a specificatiilor din caietul de sarcini, prezentandu-se si completandu-se toate cerintele solicitate. Se vor oferi detalii pentru executarea fiecarei cerinte din caietul de sarcini sustinute de documentele solicitate. Elementele propunerii tehnice se vor depune în plic separat, cu mentinea „Propunere tehnica” si vor fi prezentate detaliat si complet în corelatie cu prevederile caietului de sarcini. Astel, propunerea tehnica se va prezenta organizata conform modelului Metodologie (Formular nr.12). Ofertantul are obligatia de a prezenta si:In cadrul propunerii tehnice ofertantul are de asemenea obligatia de a prezenta si:

• Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de sub -contractanti si specializarea acestora (model orientativ Formularul

nr. 13);

• Resurse (Formular nr. 14);

• Program (Formular nr. 15). Borderoul general al ofertei din care sa reiasa ce documente se gasesc in fiecare volum al ofertei si pagina la care se gaseste fiecare dintre acestea. 1.Proiectare Parte scrisa Descrierea propunerii de proiect : O descriere în conformitate cu listele din documentatii, a proiectului si a solutiilor propuse pentru proiectare inclusiv descrierea sumara a liniilor tehnologice, descrierea modului de asigurare a utilitatilor, apa, canalizare, racord electric. Descrierea va fi însotita de o predimensionare a activitatilor de constructii, lucrarilor mecanice TMB si lucrari electrice interioare si în incinta aferente listelor de activitati 1:3 - 1:6. Fisele tehnice ale tuturor utilajelor/echipamentelor/dotarilor propuse în oferta financiara pentru realizarea proiectului conform listelor de activitati de constructii, lucrari mecanice statie TMB si lucrari electrice interioare si în incinta 1:3 - 1:6, conform formularelor nr. 17, 18. Parte desenata Plan de situatie cu amplasarea tuturor elementelor incluse în propunerea tehnica respectiv constructii si instalatii aferente propunerii tehnice. Planuri parter: Planuri etaj daca este cazul; Sectiuni; Fatade; Flux tehnologic; Instalatii sanitare; Instalatii termoventilatii; Parc auto; Se vor mentiona sistemul constructiv si principalele finisaje luate în calcul la predimensionare. Fisa tehnica: Centralizatorul fiselor tehnice 2.Executie: Descrierea propunerii tehnice - Va cuprinde completarea listelor în conformitate cu documentatia de atribuire. Ofertantii au obligatia de a indica in cadrul propunerii tehnice ca au tinut cont de obligatiile referitoare la conditii de munca si protectia muncii (www.inspectmun.ro), conform prevederilor art. 34, alin. 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul va completa o Declaratie pe proprie raspundere privind îndeplinirea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. Prin depunerea ofertei, ofertantul îsi asuma cerintele din caietul de sarcini, în caz contrar oferta va fi respinsa si declarata inacceptabila conform prevederilor art. 36, lit. (c) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Actele cu putere de lege, normele administrative si acordurile colective, atât la nivel national, cât si la nivel comunitar, care sunt în vigoare în domeniul conditiilor de munca si protectiei muncii, care se aplica în timpul executarii unui contract, cu conditia ca asemenea norme, precum si aplicarea lor, sa fie conforme cu dreptul comunitar. În situasiile transfrontaliere, în care lucratori dintr-un stat membru presteaza servicii în alt stat membru în scopul executarii unui contract, Directiva 96/71/CE prevede conditiile minime care trebuie sa fie respectate de tara gazda în privinta acestor lucratori detasati. În cazul în care dreptul intern contine dispozitii în acest sens, se poate considera ca nerespectarea acestor obligatii este o abatere grava sau un delict privind conduita profesionala a operatorului economic interesat, care poate duce la excluderea acelui operator economic din procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantii au obligativitatea de a completa formularul de oferta financiara- formular nr.16. Ofertantii au obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din Documentatia de atribuire. Propunerea financiara va contine: Formularul de oferta (Formular nr.11); Anexa la Formularul de oferta (Formularul 11A) Centralizatorul financiar al activitatilor (obiectelor) (Formular nr.16)

4.1 Listele CL2 volumul 4

4.2 OPEX vol.4, anexa1

4.3 Foaie de calcul investitie vol. 4 anexa 2

Actul prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic în relatia contractuala cu autoritatea contractanta, îl reprezinta formularul de oferta.Fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata în urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la valoarea propunerii financiare constituite /depuse (fara diverse si neprevazute).Autoritatea contractanta va avea în vedere si va permite formularea de amendamente la clauzele contractuale specifice, respectiv la conditiile de contractare care pot fi negociate dupa desemnarea câstigatorului.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Fisa de date

Ofertantii vor prezenta toate documentele solicitate în caiet de sarcini si fisa de date a achizitiei astfel: - 1 exemplar în original; -3 exemplare în copie; Adresa de depunere a ofertelor: CONSILIUL JUDETEAN TULCEA, Registratura, strada Pacii, nr. 20, Tulcea - cod 820033. Ofertantul trebuie sa prezinte oferta si documentele care o însotesc, într-un exemplar original si trei exemplare în copie. În eventualitatea unei discrepante între original si copie, va prevala originalul. Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate si numerotate pagina cu pagina, de reprezentantul / reprezentantii autorizat/autorizati sa angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentelerespective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte este validat/validata doar daca este vizata de catre persoana persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta. În cazul în care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta în original anumite documente emise de institutii/organisme oficiale, atunci comisia de evaluare va stabili o data limita pentru demonstrarea conformitatii copiilor prezentate, cu originalul. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copia în plicuri separate,marcând corespunzator plicurile cu “ORIGINAL” si, respectiv, “COPIE”. Fiecare plic va contine documentele de calificare, propunerea tehnica si cea financiara (originalele în plicul marcat cu “original”, iar copia în plicul marcat cu “copie”). Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, în cazul în care oferta respectiva este declarata întârziata. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu numele si adresa ofertantului, denumirea obiectului supus procedurii de achizitie, adresa autoritatii contractante si cu inscriptia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA de(data deschiderii ofertelor), ora(ora la care se deschid ofertele)“. Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. Ofertantul trebuie sa îsi ia toate masurile astfel încât oferta sa fie primita si înregistrata, de catre autoritatea contractanta, pâna la data limita pentru depunere, stabilita în invitatia de participare. Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct, de catre ofertant, la adresa indicata în invitatia de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul îsi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora. Documentele ofertei se vor numerota pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza unui opis. Neprezentarea dovezii de achitare a garantiei de participare cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor va avea drept efect respingerea ofertei(art. 33, alin. 3, lit. b) din H.G. nr. 925/2006). Oferta trebuie sa fie ferma, sa aiba caracter definitiv si obligatoriu pe toata durata de valabilitate precizata. Oferta va fi însotita de urmatoarele documente: 1) Scrisoarea de înaintare (Formularul nr.9) în care se va consemna obligatoriu daca oferta este depusa în nume propriu sau în asociere; 2) Dovada achitarii garantiei de participare 3) Împuternicire de participare la sedinta de deschidere împreuna cu o copie dupa un document de identitate (Buletin de identitate/Cartea de Identitate/Pasaport) al persoanei care reprezinta ofertantul.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Fisa de date

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara 2 –„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate”,Domeniul Major de Interventie 1 –„Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor”

Tipul de finantare: Program / Proiect

Program / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu

VI.3) ALTE INFORMATII

Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de executie a lucrarilor de 15 luni si perioada de notificare a defectelor de minimum 60 luni. Ofertele care prevad o perioada de garantie de buna executie a contractului mai mica de 60 luni vor fi respinse ca neconforme. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare la 50% va prezenta o declaratie pe proprie raspundere,conform Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se încadreaza în categoria I.M.M.-urilor.Conform art.11, alin.(9) din HG 925/2006,pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial o declaratie pe proprie raspundere,semnata de reprezentantul sau legal,prin care confirma indeplinirea cerintelor de calificare solicit prin prezenta documentatie.Declar va fi insotita de o anexa in care sunt mentionate modul concret de indeplinire a cerintelor solicitate.In afara situatiei de mai sus,nu este permisa completarea ulterioara a doc de calificare. Lipsa,neprezentarea documentelor in forma si conditiile solicitate prin fisa de date sau neconformitatea unuia dintre documentele pentru demonstrarea cerintelor minime de calificare duce la declararea ofertei ca fiind inacceptabila în conformitate cu art. 36 alin.1 lit.b din H.G. 925/2006. În cazul în care oferta este depusa în oricare din urmatoarele forme:- oferta individuala;- oferta individuala+sustinere;- oferta individuala+subcontractare;- oferta comuna (asociere);-oferta comuna+sustinere;- oferta comuna+subcontractare,prezentarea docu pentru demonst sit personale,a capacitat de exercit a activit profesi, a situatiei economice si financiare si a capacitatii tehnice si profesionale se va face conform Anexei nr. 2 din Ordinul nr. 509/2011 al presedintelui A.N.R.M.A.P. Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi punctaj, autoritatea contractanta va desemna câstigator pe acel ofetant care a prezentat pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt egale, se va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul va fi conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006.Se vor prezenta:-Informatii despre asociere (Formular nr. 3),-Acordul de asociere,in original.In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana,se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea.Pentru toate documentele întocmite în legatura cu lucrarile executate,precum si pentru buna executie a lucrarilor,executantul raspunde solidar în cazul unor corectii financiare venite din partea Autoritatii de Management sau a altor organisme europene daca aceste documente sau lucrari au stat la baza aplicarii corectiilor financiare pe o perioada de 6 ani de la semnarea receptiei la terminarea lucrarilor. Programul de lucru: luni-joi între orele 8:00 - 16:30, vineri 8:00 -14:00

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Consiliul Judetean Tulcea-Serviciu contencios si asistenta juridica

Adresa postala: strada Pacii nr. 20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Tel. +40 240502222, Fax: +40 240513071, Adresa internet (URL):

www.cjtulcea.ro