Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUAREA

COMPETENELOR DE COMUNICARE ALE ELEVILOR


Prof.RCU ILEANA
GRUP COLAR AGRICOL
ROIORII DE VEDE
Dezvoltarea i evaluarea colar a co!ete"#elor $e cou"icare e%te u" !roce% co!le& care e%te '"
o$ fu"$ae"tal $eteri"at $e o$ul '" care at(t !rofe%orii) c(t i elevii $efi"e%c i *o!era#io"alizeaz+
co"ce!tul $e *elev care are co!ete"#e $e cou"icare+.
"cercarea $e a i"ve"taria a"%a,lul $e evi$e"#e

care co"tureaz ia-i"ea elevului co"%i$erat

av("$
co!ete"#e $e cou"icative are la ,az $ou co"%i$era#ii. /a0 elevul care are co!ete"#e $e cou"icare
e%te) ai '"t(i $e toate) u" o,iect $e re!reze"tare i) !ri" urare) e&i%t $oar !ri" %e"ifica#ia !e care i1o
$au i"$ivizii %au -ru!urile care 'l !u" '" valoare /,0 re!reze"trile $e%!re elevul care are co!ete"#e $e
cou"icare %u"t -e"eratoare $e ate!tri i a"tici!ri care orie"teaz !racticile e$uca#io"ale) av("$ rol
i"forativ i e&!licativ '" ra!ort cu ace%tea.
Din perspectiva profesorilor) elevul care are co!ete"#e $e cou"icare

%e $efi"ete !ri" tr%turi !recu .
1 e&!riare flue"t) "ua"#at i $ezi"volt
1 ca!acitatea $e a '"#ele-e e%a2e rece!#io"ate '" li,a2ul %ta"$ar$ i '" li,a2ulul $e %!ecialitate %!ecific
$i%ci!li"elor colare
1 *!ote"#ial i"telectual ri$icat+) cultur -e"eral %oli$, orie"tare %!re lectur /*are o,iceiul $e a citi ult+0
1 *uuri"#+ '" a tra"%fera cu"oti"#ele $i"tr1u" $oe"iu $e activitate '" altul
1 ca!acitatea $e a reforula /*a %!u"e cu !ro!riile cuvi"te+0
1 ca!acitatea $e a acce!ta i i"te-ra !u"cte $e ve$ere $iver%e
1 ca!acitatea $e a eite 2u$ec#i $e valoare
1 ca!acitatea $e a -("$i critic
1 ca!acitatea $e a1i ar-ue"ta o!i"iile
1 ca!acitatea $e autoafirare /*%e la"%eaz li,er+) *vi"e cu %ur%e %u!lie"tare+0
1 cu"oaterea i re%!ectarea 3re-ulilor+ '" cou"icare
1 rece!tivitate /*ate"t+) *%!o"ta"+0
1 $ocilitate /*cuvii"cio%+)+ '"#ele-tor+) *aa,il+) *co"%ta"t+0
1 e!atie
1 !er%evere"#) $ori"#a $e auto$e!ire
1 cou"icativitate) *%ocia,ilitate+ i *activi%+) %!irit $e i"i#iativ
1 re%!ect fa# $e i"terlocutor
1 ori-i"alitate
1 '"cre$ere '" %i"e
O !ri rearc $e%!ri"% $i" a"aliza colectiv a !rofe%orilor e%te aceea c) '"truc(t co!ete"#a $e
cou"icare "u e%te u" o,iect co"%acrat al re!reze"trilor %ociale care #i" $e *i%iu"ea+ colii) e&i%t
$ificult#i '" co"turarea i$e"tit#ii elevului care are co!ete"#e $e cou"icare. Portretul ace%tuia
'!ruut $i" tr%turile *elevului ,u"+ %au ale *elevului i"teli-e"t+ . O %erie $e calit#i ale !roce%elor
co-"itive) !recu i tr%turi care #i" $e !er%o"alitate/a!titu$i"i) atitu$i"i) caracter0 fac !arte $i" $e%criere.
A"aliz("$ tere"ii $efi"i#iei 4 !ute co"%tata c elevul care are co!ete"#e $e cou"icare e%te u"
elev care * tie5 +) *!oate % fac5+ i * e%te5+6 . I"e&i%te"#a referirilor la co!ete"#a $e cou"icare '"
%cri% $eo%treaz c el e%te 4 co"%truit 6 $oar ca vor,itor. 7recve"#a r%!u"%urilor "e arat fa!tul c
!rofe%orii valorizeaz) '" !riul r("$) calit#ile $e "atur i"telectual) iar a%!ectele %ocio1rela#io"ale %u"t
e%to!at co"turate '" $efi"i#ii.
Prove"ie"#a elevului care are co!ete"#e $e cou"icare e%te atri,uit $e ctre !rofe%ori *failiilor
$e i"telectuali+) iar !erfora"#ele '" cou"icare %u"t co"%i$erate u" efect al !reocu!rii failiei !e"tru
e$uca#ia co!ilului.
Din perspectiva elevilor) elevul care are co!ete"#e $e cou"icare %e $efi"ete !ri" ra!ortare la.
Pa-i"a 8 $i" 9
: Caliti socio!relaionale
1 a"ife%t $e%c;i$ere i fle&i,ilitate
1 %e face '"#ele% $e ceilal#i
1 acce!t $ifere"#a $e o!i"ii i "u are !re2u$ec#i le-ate $e %tatutul %ocial i $e orie"tarea reli-ioa% a
i"terlocutorilor
1 e%te u" ,u" a%culttor) ate"t i rece!tiv la reac#iile i"terlocutorului
1 e%te '"#ele!t i *vor,ete cu ro%t+
1 e%te !olitico%) civilizat '" $ialo-
1 e%te a,il) a$ic *tie % co"$uc $i%cu#ia '" favoarea %a+
1 e%te $e '"cre$ere /*te !o#i ,izui !e el+0
1 e%te cari%atic
1 e%te altrui%t
1 e%te o$e%t
1 are *ult uor+
1 *"u are !rea ult tu!eu) $ar "ici $eloc+
1 are i"i#iativ
: Caliti care in "e perfor#ana aca"e#ic
1 are u" voca,ular ,o-at
1 e%te u" elev ,u" i 4 e$ucat 6) 4 $ete!t 6< 4 i"teli-e"t 6<4 '"#ele!t 6
1 are ca!acitatea $e ar-ue"tare lo-ic a !ro!riului !u"ct $e ve$ere /#i"e $e e&!riarea i afirarea
!er%oa"ei0
1 a"ife%t i"tere% fa# $e $oe"ii $iver%e
1 e%te $e%c;i% %!re "outate
1 e%te a,i#io%
Caracteri%tica *a fi '" rela#ie cu ceilal#i+ e%te $oi"a"t '" ca$rul !ortretului realizat $e elevi. De altfel) %!re
$eo%e,ire $e !rofe%ori) care !erce! elevul cu !erfora"#e $e cou"icare $oar !ri" le"tila ceri"#elor
o,iectivelor e$uca#io"ale i !ri" !ri%a ra!orturilor $e !utere care %e %ta,ile%c '"tre ei i elevi /o
tr%tur ca *$ocilitatea+ e%te elocve"t !e"tru ace%t a%!ect0) elevii !ar a vor,i ai $e-ra, $e%!re
cole-ul<!riete"ul care are co!ete"#e $e cou"icare.
Di#ensi$ni eval$ate ale co#petenei "e co#$nicare
" !ractica evaluativ coti$ia") co!ete"#ele $e cou"icare ale elevilor c;iar $ac "u re!rezi"t u"
o,iectiv !era"e"t co"tie"tizat al evalurilor $ec(t la $i%ci!li"ele $i" ca$rul ariei curriculare Li, i
Cou"icare) ace%tea a2u"- % fie evaluate i!licit) $at fii"$ fa!tul c fac *vizi,ile+ i %u"t i"$i%olu,il le-ate
$e u" ir $iver% $e alte co!ete"#e co-"itive i %ocio1rela#io"ale. Profe%orii co"%i$er c $ie"%iu"ile
co!ete"#ei $e cou"icare a elevului care re!rezi"t o,iectul evalurii %u"t.
1 ca!acitatea $e e&!riare a u"ui e%a2
1 claritatea) coere"#a i flue"#a e&!ririi
1 3voca,ularul $e %!ecialitate+
1 ca!acitatea $e a utiliza i"%true"te $e lucru /$ic#io"ar) -lo%ar) cule-eri $e e&erci#ii0
1 ca!acitatea $e eorare
1 corectitu$i"ea i %tructurarea lo-ic a r%!u"%ului
1 %t!("irea re-ulilor i a eca"i%elor -raaticale) folo%irea a$ecvat a voca,ularului /'" cazul
cou"icrii '"tr1o li, %tri"0
1 fle&i,ilitatea) ca!acitatea $e a$a!tare a co"#i"utului cou"icrii la co"te&t
1 ca!acitatea $e ar-ue"tare i !er%ua$are
1 ca!acitatea $e '"#ele-ere a cou"icrii %cri%e) a ceri"#elor !ro,leelor i e&erci#iilor $i" a"ual
1 ca!acitatea $e a"aliz i %i"tez 3vizi,il+ '" re$actarea u"or lucrri $e ti! referat) e%eu
1 !artici!area la i"terac#iu"i
Pa-i"a = $i" 9
1 a,ilitatea $e a lucra '" ec;i! e&!riat '" calitatea cou"icrii cu cole-ii
1 a,ilit#ile $e !reze"tare /%u%#i"erea u"ui !roiect<referat0
1 atitu$i"ea rece!tiv
1 curiozitatea e!i%teic /3$ori"#a $e cu"oatere+0
Du! cu %e !oate o,%erva) co!arativ cu tr%turile !e care !rofe%orii le1au i"te-rat '" !ortretul
elevului care are co!ete"#e $e cou"icare) '" evaluare a!ar i a%!ecte care #i" $e calitatea rela#io"rii)
fu"c#ia !er%ua%iv a cou"icrii i ca!acitatea $e a utiliza 3i"%true"te $e lucru+. O alt tr%tur)
3ca!acitatea $e eorare+) a$uce '" !ri !la" rei"i%ce"#ele u"ei -("$iri tra$i#io"ale a '"v#rii ca
re!ro$ucere i !reocu!area !e"tru ca"titativ.
Meto"e %i instr$#ente "e eval$are a co#petenelor "e co#$nicare
Profe%orii co"%i$er a$ecvate !e"tru evaluarea co!ete"#elor $e cou"icare urtoarele eto$e.
co"ver%a#ia) $ez,aterea) !ro,leatizarea) rezolvarea $e %arci"i '" -ru!) o,%ervarea %i%teatic) fiele $e evaluare, ,
, te%tul $e autoevaluare)e%eul) !roiectul) !ortofoliul
De rearcat e%te !reze"#a eto$elor co!lee"tare $e evaluare i a !ro,elor !ractice ca i eto$e $e evaluare a
co!ete"#elor cou"icative ale elevilor.
Cu"oaterea *'"#ele%urilor+ %u,iective !e care !rofe%orii i elevii le acor$ co!ete"#elor cou"icative e%te
e&tre $e i!orta"t) !e"tru c ace%tea co"$i#io"eaz a%iilarea i acoo$area $nei noi "efiniii a
co!ete"#elor $e cou"icare) co"ce!erea u"ei %trate-ii $e $ezvoltare i evaluare a ace%tora. activit#ile
!ractice.
>I>LIOGRA7IE.
IN&TITUTUL DE 'TIINE ALE EDUCAIEI 1LA>ORA?ORUL CURRICULU@
Dezvoltarea co!ete"#elor $e cou"icare '" '"v#("tul o,li-atoriu 1Voluul I 1>ucureti 1 =AAB

Pa-i"a 9 $i" 9