Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

Incheiat si inregistrat sub nr. ./..


APROB,
PRIM - VICEPRESEDINE,
MARIANA PIC!

A. Partile contractului

Beneficiarul voluntariatului"
Centrul de zi care ofera servicii entru !
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""# cu se#iu$
%n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, te$. &&&&&&&&&&&&&&&&&&, re're(entat 'rin #$./#-
na&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, in ca$itate #e 'ri)-*ice'rese#inte centru si"
Voluntarul"
D$./D-na ..., #+)ici$iat,a- in $+ca$itatea
., str, nr, b$, sc. , a'. ., .u#etu$ ,
te$, '+ses+r a$ actu$ui #e i#entitate BI/CI/Pasa'+rt seria nr. ..,
a) incheiat 're(entu$ c+ntract #e *+$untariat, in ur)at+are$e c+n#itii, asu'ra car+ra a) c+n*enit"
B. Durata contractului de voluntariat"
a- ne#eter)inata, *+$untaru$ . ur)an# sa incea'a acti*itatea #e *+$untariat $a #ata
#e ./
b- #eter)inata, #e $uni, 'e 'eri+a#a cu'rinsa intre #ata #e . si #ata #e .
C. $elul activitatii de voluntariat" 0unc1ia #e ....
C++r#+nat+r "
D. Atri%utiile ostului entru care se desfasoara activitatea de voluntariat "
C+n2+r) 0i3ei '+stu$ui, ane4at5 $a 're(entu$ c+ntract.

E. Durata de restare a activitatii de voluntariat"
O 2ractiune #e n+r)a #e ..+re / (i , ce$ 'utin 6 h/(i-, (i$e / sa'ta)ana ,25r5 +re #e n+a'te-"
a- Pr+gra)u$ #e #es2asurare a acti*itatii #e *+$untariat se '+ate )+#i2ica #e c+)un ac+r#, $a
s+$icitarea uneia #intre '5r1i /
b- Nu se *+r e2ectua +re su'$i)entare #ecat 'rin ac+r#u$ 'arti$+r, cu e4ce'tia ca(uri$+r #e 2+rta )a.+ra
sau 'entru a$te $ucrari urgente #estinate 're*enirii un+r acci#ente sau in$aturarii c+nsecinte$+r
acest+ra.
c- Durata ti)'u$ui #e )unca *a 2i stabi$ita in c+n#itii$e $egii ast2e$ incat sa nu a2ecte(e sanatatea si
resurse$e 'sih+2i(ice a$e *+$untaru$ui.
$. Alte clauze
7. C+ntractu$ #e *+$untariat *a 2i re(i$iat #e '$in #re't, #aca 'e 'arcursu$ e4ecutarii c+ntractu$ui inter*ine,
in#e'en#ent #e *+inta 'arti$+r, + situatie #e natura sa 2aca i)'+sibi$a e4ecutarea in c+ntinuare a
c+ntractu$ui #e *+$untariat.
6. C+ntractu$ #e *+$untariat *a 2i reneg+ciat #aca situatia 're*a(ata $a 'unctu$ anteri+r este #e natura sa
ingreune(e e4ecutarea +b$igatii$+r ce-i re*in *+$untaru$ui. Reneg+cierea c+ntractu$ui #e *+$untariat se *a
1
2ace in c+n#itii$e 're*a(ute #e 8egea *+$untariatu$ui nr.79:/6;;7, )+#i2icata si c+)'$etata 'rin O.<.
nr.:=/6;;6.
>. Denuntarea uni$atera$a a c+ntractu$ui #e *+$untariat '+ate a*ea $+c #in initiati*a +ricareia #intre 'arti, cu un
'rea*i( #e 7: (i$e, 2ara +b$igatia 're(entarii )+ti*e$+r.
B. Dreturi si o%li&atii &enerale ale artilor!
7. Voluntarul are, in 'rinci'a$, ur)at+are$e"
? dreturi"
a- 'artici'a acti* $a #eru$area 'r+gra)u$ui in c+nsi#erarea c5ruia a incheiat c+ntractu$ #e *+$untariat/
b- isi #es2as+ara acti*itatea #e *+$untariat in c+nc+r#anta cu 'regatirea sa 'r+2esi+na$a/
c- #re'tu$ $a res'ect, ega$itate #e sanse si #e trata)ent/
#- #re'tu$ $a securitate si sanatate in #es2asurarea acti*itatii #e *+$untariat/
e- #re'tu$ $a certi2icarea n+)ina$a a ca$itatii #e *+$untar.
? o%li&a'ii"
a- %n#e'$ine3te atributii$e ce ii re*in c+n2+r) 2isei '+stu$ui/
b- res'ect5 'r+gra)u$ #e $ucru 're*5(ut %n c+ntract/
c- se sub+r#+nea(5 3e2u$ui c+)'$e4u$ui 3i 'ers+na$u$ui #ese)nat #e acesta ,*ice'rese#inte,
c++r#+nat+r si 'sih+'e#ag+g-/
#- cun+a3te 3i res'ect5 Met+#+$+gia #e Organi(are 3i 0unc1i+nare ,MO0- a Centru$ui #e @i A Arca B, ,
Regu$a)entu$ Intern, Dre'turi$e C+'i$u$ui 3i 8egea 6C6/iunie 6;;D 'ri*in# 'r+tec1ia 3i 'r+)+*area
#re'turi$+r c+'i$u$ui/
e- '5strea(5 c+n2i#entia$itatea in2+r)atii$+r $a care are acces in ca#ru$ acti*itatii #e *+$untariat/
2- +cr+te3te bunuri$e 'e care $e 2+$+seste in ca#ru$ acti*itatii #e *+$untariat/
g- res'ecta )asuri$e #e securitate si sanatate in ca#ru$ acti*itatii #e *+$untariat/
h- res'ecta secretu$ #e ser*iciu/
i- e4ecutarea +b$igatii$+r c+ntractua$e ce re*in *+$untaru$ui nu se '+ate 2ace 'rin re're(entare.
6. Beneficiarul voluntariatului are, in 'rinci'a$, ur)at+are$e"
? dreturi"
a- #5 in#icatii *+$untaru$ui, sub re(er*a $ega$itatii $+r/
b- su'ra*eghea(a )+#u$ #e in#e'$inire a sarcini$+r ce re*in *+$untaru$ui/
c- c+nstat5 sa*arsirea abateri$+r #isci'$inare si a'$ic5 sanctiuni$e c+res'un(at+are, '+tri*it 8egii
*+$untariatu$ui nr.79:/6;;7, )+#i2icata si c+)'$etata 'rin O.<. nr.:=/6;;6.
? o%li&a'ii"
a- ac+r#5 *+$untaru$ui t+ate #re'turi$e ce #ecurg #in c+ntractu$ #e *+$untariat/
b- asigur5 c+n#itii c+res'un(at+are #e #es2asurare a acti*itatii #e *+$untariat/
c- e$iberea(5 *+$untaru$ui un certi2icat n+)ina$ care sa ateste ca$itatea #e *+$untar a acestuia/
#- in2+r)ea(5 *+$untaru$ asu'ra c+n#itii$+r #e #es2asurare a acti*itatii #e *+$untariat si asu'ra
e$e)ente$+r care 'ri*esc #es2asurarea re$atii$+r in ca#ru$ acti*itatii #e *+$untariat/
e- asigur5 c+n2i#entia$itatea #ate$+r cu caracter 'ers+na$ a$e *+$untaru$ui.
C. Disozitii finale
Pre*e#eri$e 're(entu$ui c+ntract #e *+$untariat se c+)'$etea(a cu #is'+(itii$e 8egii nr.:>/ 6;;> E C+#u$
)uncii.
8itigii$e i(*+rate #in incheierea, )+#i2icarea, e4ecutarea sau incetarea c+ntractu$ui #e *+$untariat se
s+$uti+nea(a c+n2+r) 're*e#eri$+r 8egii *+$untariatu$ui nr.79:/6;;7, )+#i2icata si c+)'$etata 'rin O.<.
nr.:=/6;;6.
In ca(u$ sa*arsirii un+r 2a'te in $egatura cu e4ecutarea c+ntractu$ui #e *+$untariat, care '+tri*it $egii 'ena$e
sunt c+nsi#erate in2ractiuni, *+$untarii *+r 2i asi)i$ati 'ers+ane$+r 're*a(ute in art.7DC a$in.6 #in C+#u$ 'ena$,
res'ecti* 2uncti+nari$+r.
Pre(entu$ c+ntract #e *+$untariat se incheie in #+ua e4e)'$are.
Se)natura bene2iciaru$ui *+$untariatu$ui, Se)natura *+$untaru$ui,
... ..

2