Sunteți pe pagina 1din 87

Agatha Christie

Oracolul din Delphi


CUPRINS:
I. Oracolul din Delfi 7
II. Cazul doamnei deprimate 21
III. Moarte pe Nil 2
I!. Cei patru "u"pec#i $7
!. %in&ouri de aur '2
!I. Doamna de companie 7(
!II. Cui)ul de *ie"pi +$
!III. Mi"terul *a"ului c,ineze"c 1-
I.. Perla pre#ioa"/ 12$
.. Ca"a 0ilomelei 17
.I. 0e"ta unc,iului 1ndre2 1'1
Oracolul din Delp,i
I. Oracolul din Delp,i 3 4,e Oracle at Delp,i
II. Cazul doamnei deprimate 3 4,e Ca"e of t,e Di"tre""ed %ad5
III. Moarte pe Nil 3 Deat, on t,e Nile
I!. Cei patru "u"pec#i 3 4,e 0our Su"pect"
!. %in&ouri de aur 3 In&ot" of 6old
!I. Doamna de companie 3 4,e Companion
!II. Cui)ul de *ie"pi 3 7a"p8" Ne"t
!III. Mi"terul *a"ului c,ineze"c 3 4,e M5"ter5 of t,e 9lue :ar
I.. Perla pre#ioa"/ 3 4,e Pearl of Price
.. Ca"a 0ilomelei 3 P,ilomel Cotta&e
.I. 0e"ta unc,iului 1ndre2 3 4,e Ca"e of t,e Mi""in& 7ill
Doamna 7illard :. Peter" nu #inea neap/rat "/ *iziteze 6recia. ;i de"pre Delfi< "incer/ "/
fie< nu prea a*ea *reo idee. %ocurile preferate aie doamnei Peter" erau la Pari"< %ondra =i Ri*iera.
>ra o femeie c/reia ?i pl/cea *ia#a de ,otel =i ima&inea ei de"pre un dormitor "e contopea cu un
co*or moale< pufo"< un pat lu@o"< o di*er"itate de nenum/rate aranAamente luminoa"e< inclu"i* un
lampadar lBn&/ pat< ap/ caid/ =i rece la di"pozi#ie =i un telefon la ?ndemBn/ cu aAutorul c/ruia
puteai comanda ceai< mBncare< ap/ mineral/< cocteiluri &i luai le&/tura cu prietenii.
%a ,otelul din Delfi nu "e &/"ea nimic din lucrurile ace"tea. 1*ea o pri*eli=te minunat/ de
la fere"tre< patul era curat ca =i camera */ruit/ ?n al). Se mai afla un "caun< un la*a)ou =i un
"crin. 9/ile "e f/ceau cu pro&ramare =i< cBteodat/< lip"ea apa cald/.
1
C=i zicea c/ ar fi dr/&u# "/ "e laude c/ fu"e"e ia Delfi a=a ?ncBt doamna Peter" "e "tr/duia
"/ "e intere"eze mai mult de 6recia antic/< dar nu reu=ea ?ntotdeauna. Statuile ei p/reau a=a de
neterminate< f/r/ capete< )ra#e =i picioare< ?n "inea ei< aprecia mai mult frumo"ul. Cn&er din
marmor/ completat cu aripi< care fu"e"e ridicat la mormBntul "o#ului ei< 7illard Peter".
Dar toate ace"te p/reri per"onale nu le ?mp/rt/=ea nim/nui< de team/ c/ fiul ei< 7illard< ar
fi pututDo pri*i cu di"pre#. De dra&ul lui 7illard *eni"e aici< ?n camera a"ta r/coroa"/ =i
neconforta)il/< cu o "er*itoare moroc/noa"/ =i un =ofer plicti"it ?n per"pecti*/.
C/ci 7illard EpBn/ recent numit Aunior 3 denumire pe care nu o putea "uferiF era fiul de
1G ani al doamnei Peter"< pe careDl adora ne"pu" de mult. 7illard manife"ta acea"t/ ciudat/
pa"iune pentru arta de mult apu"/. 7illard cel "u)#ire< palid< cu oc,elari =i di"peptic ?=i tBrB"e
mama cea dr/&/"toa"/ ?n ace"t circuit prin 6recia.
0u"e"er/ la Ol5mpia care doamnei Peter" i "e p/ru ni=te ruine tri"te. Ci pl/cu"e
Part,enonul< dar con"ider/ 1tena un ora= ?ntro "tare di"perat/. !izitele ?n Corint, =i la M5cene
repre"enta"er/ c,inuri "fB=ietoare pentru ea =i =ofer.
Delfi 3 "e &Bndea nefericita doamna Peter" 3 era ultima pic/tur/. 1)"olut nimic de f/cut
decBt "/ te plim)i pe drum =i "/ pri*e=ti ruine. 7illard petrecea multe ore ?n &enunc,i< de"cifrBnd
in"crip#ii &rece=tiH e@clamBnd: IMam/< a"culat/ doar a"taJ Nu e "plendidKL ;i apoi citea cBte ce*a
care i "e p/rea doamnei Peter" c,inte"en#a plicti"elii.
Cn diminea#a aceea< 7illard porni"e de*reme "/ *ad/ ni=te mozaicuri )izantine. Doamna
Peter" "im#ind in"tincti* c/ mozaicurile )izantine a*eau "Do la"e rece Ela propriu =i la fi&uratF "e
"cuza"e.
M 4e ?n#ele&< mam/< ?i "pu"e 7illard. Dore=ti "/ r/mBi "in&ur/< "/ "tai ?n teatru "au "u"<
pe "tadion< "/ contempli totul =i "/ cazi ?n re*erie.
M >@act< dra&ule< ?i confirm/ a=tept/rile doamna Peter".
M ;tiam c/ locul o "/ te atra&/ ?i "pu"e ?ncBntat 7illard =i plec/.
1cum< cu un oftat< doamna Peter" "e pre&/tea "/ "e ridice pentru aD=i lua micul deAun.
Intr/ ?n "ufra&erie =i o &/"i aproape &oal/< cu e@cep#ia a patru per"oane. Mama cu o fiic/<
?m)r/cate< dup/ cum i "e p/ru doamnei Peter"< ?ntrDun "til deo"e)ii< ea nerecuno"cBnd peplu<1
di"cutau de"pre arta autoDe@prim/rii ?n dan"H un domn plinu# ?ntre dou/ *Br"te< care o aAuta"e cu o
*aliz/ cBnd co)orB"e din tren< pe nume 4,om"on =i un nou *enit< un )/r)at matur< c,el< ce "o"i"e
?n "eara precedent/.
1ce"t per"onaA r/ma"e ultimul ?n camer/ pentru micul deAun =i doamna Peter" intr/ repede
?n *or)/ cu el. >ra o femeie prietenoa"/ =iDi pl/cea "/ fac/ con*er"a#ie. Domnul 4,om"on fu"e"e
deo"e)it de re#inut ?n comportament Erezer*/ )ritanic/< o numea doamna Peter"F< pe cBnd mama
=i fiica ?=i d/deau aere de "uperioritate< de=i fata "e ?mp/ca de"tul de )ine cu 7illard.
Doamnei Peter" i "e p/ru noulD*enit o per"oan/ foarte pl/cut/. Ci r/"pundea la ?ntre)/ri
f/r/ "/ fac/ pe ?nfumuratul. Ci "pu"e mai multe mici am/nunte amicale de"pre &reci< ceea ce o
f/cu"e "/ "imt/ c/ erau oameni ade*/ra#i< nu doar pa&ini de i"torie o)o"itoare din c/r#i.
Doamna Peter" ?i po*e"ti noii "ale cuno=tin#e totul de"pre 7illard< ce )/iat de=tept era =i
cBt/ cultur/ cuno=tea de putea "/D=i adau&e cu*Bntul la nume. >ra ce*a la ace"t indi*id )ine*oitor
=i ama)il care te f/cea "/ i te de"t/inui.
Cu ce "e ocupa =i cum ?l c,ema< doamna Peter" nu afl/. Cn afar/ de faptul c/ "e apuca"e "/
c/l/torea"c/ pentru a "e odi,ni complet dup/ munca depu"/ Ece munc/KF nu *or)i"e prea mult
de"pre "ine ?n"u=i.
4otu=i< ziua "e "cur"e mai repede decBt "Dar fi a=teptat. Mama< fiica =i domnul 4,omp"on
continuau "/ fie ina)orda)ili. Cl */zur/ ie=ind din muzeu =i luBndDo imediat ?n direc#ie opu"/.
Noua cuno=tiin#/ a doamnei Peter" "e uit/ dup/ el ?ncruntBnduD"e u=or.
2
M M/ ?ntre) cine o fi tipul acelaK Ni"e el.
Doamna Preter" ?i comunic/ numele per"oanei< dar nimic altce*a.
M 4,omp"on< 4,omp"on. Nu< nu cred c/ lDam mai ?ntBlnit =i totu=i< ?ntrDun anume fel<
fi&ura "a mi "e pare familiar/. Dar nu =tiu de unde "/Dl iau.
Dup/amiaz/< doamna Peter" tra"e un pui "e "omn ?ntrDun loc la um)r/. Cartea< pe care o
lua"e cu ea "Do citea"c/< nu era cea e@celent/ de"pre arta &reac/< recomandat/ de fiul ei< ci "e
intitula< nici mai mult nici mai pu#in IMi"terul de pe flu*iuL. Con#inea patru crime< trei r/piri<
)ande mari =i di*er"e de criminali periculo=i. Doamna Peter" "e "im#i ?n*iorat/ =i alinat/ de
r/"foirea "a.
%a ora patru "e ?ntoar"e la ,otel. >ra "i&ur/ c/ 7illard tre)uie "/ fi re*enit =i el. 1tBt de
?ndep/rtat i "e profila ?n &Bnd *reun pre"entiment r/u c/ aproape uit/ "/ de"c,id/ )iletul de"pre
care proprietarul "pu"e"e c/Di fu"e"e l/"at ei< ?n dup/Damiaza aceea< de c/tre un )/r)at ciudat.
Un )ilet e@trem de murdar. Cl de"f/cu ?ntrDo doar/. Dup/ ce parcur"e primele cBte*a
rBnduri< "e al)i la fa#/ =i ?ntin"e o mBn/ ca "/ "e "priAine. Scri"ul de mBn/ ?i apar#inea unui "tr/in<
care folo"ea ca lim)/ en&lez/:
%ad5 E?ncepeaF.
M Cu acea"ta */ inform/m c/ fiul dumnea*oa"tr/ e"te #inut capti* de c/tre noi ?n loc de
mare "i&uran#/. Nici un r/u nu i "e *a ?ntBmpla onora)ilului tBn/r &entleman dac/ ?ndeplini#i
ordinele cu credin#/. Cerem pentru el ca r/"cump/rare zece mii de lire en&leze "terlin&. Dac/
*or)i#i de"pre a"ta cu proprietarul ,otelului "au poli#ia< "au *reo a"emenea per"oan/ fiul
dumnea*oa"tr/ *a fi omorBt. !/ trimitem a"ta ca "/ reflecta#i. MBine< in"truc#iuni cum "/ pl/ti#i
)anii *or fi trimi"e. Dac/ nu */ "upune#i< urec,ile onora)ilului tBn/r &entleman *or fi t/iate =i */
*or fi trimi"e. ;i ziua urm/toare dac/ tot nu a"culta#i el *a fi uci". Din nou a"ta nu e o amenin#are<
?n &lum/. O5ria "/ "e &Bndea"c/P Dar mai ale"P S/ nu "pun/ nim/nui.
Demetriu" SprBncean/ Nea&r/.L
NuDi ne*oie "/ mai de"criem ?n ce "tare "e afla )iata femeie. 1)"urd/ =i copil/roa"/ cum
era formulat/ cererea reu=i "/Di trezea"c/ un "entiment ap/"/tor de pericol. 7illard< )/iatul<
"cumpul< delicatul< "erio"ul ei 7illardJ
Se *a duce de ?ndat/ la poli#ie. !a r/"coli toate ?mpreAurimile. Dar dac/ f/cea a=aP Se
?nfioar/.
1poi< ridicBnduD"e< ie=i din camer/ ?n c/utarea proprietarului ,otelului 3 "in&ura pe"oan/
care *or)ea en&leza.
M SDa f/cut tBrziu< zi"e ea. 0iul meu ?nc/ nu "Da ?ntor".
Pl/cutul omule# ?i zBm)i ?ncuraAator.
M > ade*/rat. Domnul a dat drumul la catBri. Dorea "/ "e ?ntoarc/ pe Ao". 4re)uia "/ fi
aAun" pBn/ acum< dar< Iar/ ?ndoial/< a mai ?ntBrziat pe drum. NBm)ea fericit.
M SpuneDmi< ?ntre)/ )ru"c doamna Peter"< a*e#i ce*a r/uf/c/tori prin ?mpreAurimiK
IR/uf/c/toriL era un termen ?n en&iez/ necuno"cut de c/tre omule#. Doamna Peter" ?i
"pu"e atunci pe =leau. Ca r/"pun" primi a"i&urarea c/ ?mpreAur de Delp,i tr/iau oameni
cum"ecade< foarte lini=ti#ito#i )ine*oitori fa#/ de "tr/ini.
9uzele ?i tremurau< dar "e a)#inu. 1menin#area aceea "ini"tr/ ?i le&a lim)a. 1r putea fi o
&af/. Dar dac/ nu eraK Unei prietene deDa ei din 1merica i "e fura"e copilul =i< pentru c/ anun#a"e
poli#ia< micu#ul fu"e"e uci". 1"tfel de lucruri "e ?ntBmpl/.
>ra aproape ?nne)unit/. Ce putea "/ fac/K Nece mii de lireP CBt f/cea a"taP Cntre patru
"au cinci mii de dolariJ Ce reprezenta a"ta ?n compara#ie cu "i&uran#a lui 7illardK Dar cum "/
o)#in/ o a"emenea "um/K Se i*eau imen"e dificult/#i c,iar acum ?n pri*in#a )anilor =i o)#inerea
lor cac,. O ,Brtie de credit pentru cBte*a "ute de lire era tot ce a*ea a"upra ei.

!or ?n#ele&e a"ta )andi#iiK !or fi rezona)iliK !or a=teptaK


CBnd ?=i mai *eni ?n fire< ?i "pu"e "up/rat/ fetei "/ plece. Un clopo#el "un/ pentru cin/ =i
)iata doamn/ "e tBr? "pre "ufra&erie. MBnc/ ?n mod mecanic. Nu *edea pe nimeni. Cn ceea ce o
pri*ea< camera putea fi &oal/ cu de"/*Br=ire.
Odat/ cu "o"irea fructelor i "e adu"e un )ilet. Se cri"p/ de durere< dar "cri"ul de mBn/ era
cu totul diferit de cel de care "e temea 3 un "cri" cite# de func#ionar en&lez< ?l de"f/cu f/r/ prea
mare intere"< dar cuprin"ul o intri&/:
%a Delp,i nu mai pute#i con"ulta oracolul Ea=a "criaF< dar ?l pute#i con"ulta pe domnul
ParQer P5ne.
Dede"u)t era prin" cu un ac un anun# t/iat din ziar =i< la cap/tul de Ao" al ,Brtiei< ata=at/ o
foto&rafie de pa=aport al prietenului ei c,el de diminea#/.
Doamna Peter" citi de dou/ ori anun#ul.
Sunte#i fericitK Dac/ nu< con"ulta"#iDl pe domnul ParQer P5ne.
0ericit/K 0ericit/K 0u"e"e *reodat/ cine*a a=a de nefericitK >ra ca un r/"pun" la o
ru&/ciune.
1)ia reu=i "/ "crie pe o )ucat/ de ,Brtie care "e ?ntBmpl/ "Do ai)/ ?n &eant/:
!/ ro& aAuta#iDm/. Putem "/ ne ?ntBlnim pe"te zece minute< afar/ din ,otelK
O pu"e ?ntrDun plic =i ?i ar/t/ unui o"p/tar "/ iDo duc/ domnului care =edea la ma"a de la
ferea"tr/. Nece minute mai tBrziu< ?ntro ,ain/ de )lan/< deoarece noaptea "e l/"a r/coare< doamna
Peter" ie=i din ,otel =i "e ?ndrept/ ?ncet pe drumul "pre ruine. Domnul ParQer P5ne o a=tepta.
M 9inecu*Bntat fie Cerul c/ */ afla#i aici< "e de"c/rc/ doamna Peter" a)ia r/"uflBnd. Dar
cum a#i &,icit necazul teri)il ?n care m/ afluK 1"ta a= *rea "/ =tiuK
M >@pre"ia fe#ei< dra&/ doamn/< "pu"e domnul ParQer P5ne cu )lBnde#e. MiDam dat
"eama imediat c/ "e ?ntBmpla"e ce*a< dar ce anume a=tept "/Dmi dez*/lui#i.
Se dezl/n#ui ca un torent. Ci ?nmBn/ "cri"oarea pe care o citi la lumina unei lanterne de
)uzunar.
M RBm< f/cu el. Remarca)il document. CBt "e poate de remarca)il. Con#ine anumite
lucruriP
Dar doamna Peter" nu a*ea "tarea "ufletea"c/ potri*it/ ca "/ a"culte un comentariu a"upra
punctelor deo"e)ite ale "cri"orii. Ce tre)uia "/ fac/ pentru 7illardK Pentru dra&ul< delicatul ei
7illardJ
Domnul ParQer P5ne ?ncerca "Do lini=tea"c/. Ci ?nf/#i=/ o ima&ine atr/&/toare a *ie#ii
)andi#ilor &reci. >i *or a*ea o &riA/ deo"e)it/ de prizonierul lor< de *reme ce el reprezint/ o min/
de aur important/. 4reptat< o potoli.
M Dar ce "/ facK Se plBn"e doamna Peter".
M 1=tepta#i pBn/ mBine< o "f/tui domnul ParQer P5ne. 1"ta ?n cazul ?n care nu dori#i "/ */
duce#i direct la poli#ie.
Doamna Peter" ?l ?ntrerup"e cu un "tri&/t de &roaz/. Dra&ul ei 7illard ar fi uci" imediatJ
M Crede#i c/ am "/Dl mai */d pe 7illard "/n/to"K
M 0/r/ ?ndoial/< o a"i&ur/ )lBnd domnul ParQer P5ne. Sin&ura pro)lem/ e"te dac/ *e#i
putea "/Dl rec/p/ta#i f/r/ "/ ac,ita#i cele zece mii de lire.
M 4ot ceea ce dore"c e )/iatul meu.
M Da< da< ?ncerca "Do lini=tea"c/ domnul ParQer P5ne. 1propo< cine a adu" "cri"oareaK
M Un )/r)at pe care proprietarul nuDl cuno=tea. Un "tr/in.
M 1,J >@i"t/ mai multe po"i)ilit/#iJ Omul care *a aduce "cri"oarea mBine ar putea fi
urm/rit. Ce le "pune#i oamenilor de la ,otel de"pre a)"en#a fiului dumnea*oa"tr/K
M Nu mDam &Bndit.
$
M Dac/ "tau =i m/ &Bnde"c< reflect/ domnul ParQer P5ne. Cred c/ ar fi foarte fire"c "/ */
e@prima#i =i ?n&riAorarea fa#/ de a)"en#a lui. Un &rup "Dar forma "/ plece ?n c/utarea "a.
M Nu cum*a du=manii /=tiaKP >a "e "ufoc/.
M Nu< nu atBt timp cBt nu *or)i#i de"pre r/pire "au de r/"cump/rare< ei nu "e *or purta
urBt. Cn fond< nimeni nu "e poate a=tepta "/ nu face#i caz deloc ?n le&/tur/ cu di"pari#ia fiului
dumnea*oa"tr/.
M Pot "/ la" totul ?n "eama dumnea*oa"tr/K
M 1"taDi trea)a mea< zi"e domnul ParQer P5ne.
Pornir/ ?napoi "pre ,otel =i erau aproape "/ "e ciocnea"c/ de un tip corpolent.
M Cine eraK Cntrea)/ pe un ton a"pru ParQer P5ne.
M Cred c/ domnul 4,omp"on.
M OJ >@clam/ du" pe &Bnduri domnul ParQer P5ne. 4,omp"on< daK 4,omp"on< ,BmJ
CBnd "e du"e la culcare< doamna Peter" "im#i c/ impre"ia domnului ParQer P5ne de"pre
"cri"oare era corect/. Cel care o adu"e"e a*ea le&/tur/ cu )andi#ii. P/rea con"olat/ =i adormi mai
curBnd decBt ar fi crezut.
Cn diminea#a urm/toare< ?n timp ce "e ?m)r/ca< o)"er*/< deodat/< ce*a pe du=umea lBn&/
ferea"tr/. O ridic/ =iP Cncremeni. 1cela=i plic murdar< ieftin< acela=i "cri" ori)il. Cl de"c,i"e:
I9un/ diminea#a lad5. 1#i reflectatK 0iul dumnea*oa"tr/ e )ine< "/n/to"P PBn/ acum. Dar ne
tre)uie )anii. SDar putea "/ nu */ fie "implu "/ primi#i acea"t/ "um/< dar ni "Da "pu" c/ a*e#i la
dumnea*oa"tr/ un colier de diamante. Pietre foarte frumoa"e. !om fi "ati"f/cu#i cu el ?n "c,im).
1"culta#i ce tre)uie "/ face#i. Dumnea*oa"tr/ "au altcine*a pe care ?l ale&e#i "/Dl trimite#i tre)uie
"/ aduc/ colierul la Stadion. De acolo "/ urce pBn/ la un pom de lBn&/ o "tBnc/ mare. !om
"upra*e&,ea "/ *edem c/ *a *eni o "in&ur/ per"oan/. 1tunci fiul */ *a fi "c,im)at cantra
colierului. Momentul tre)uie "/ fie mBine< la ora =a"e diminea#a< imediat dup/ r/"/ritul "oarelui.
Dac/ pune#i poli#ia pe noi */ *om ?mpu=ca fiul dup/ aceea< ?n timp ce pleca#i cu ma=ina "pre
&ar/.
1ce"ta e"te ultimul no"tru cu*Bnt< lad5. Dac/ nu a*em colierul mBine diminea#/ */
trimitem urec,ile fiului dumnea*oa"tr/. Cn ziua urm/toare moare.
Cu "alut/ri< lad5< Demetriu"L
Doamna Peter" "e &r/)i "/Dl &/"ea"c/ pe domnul ParQer P5ne. Citi "cri"oarea cu aten#ie.
M > ade*/rat/ po*e"tea cu colierul de diamanteK
M 1)"olut. So#ul meu a pl/tit o "ut/ de mii de dolari pentru el.
M Ro#ii no=tri )ine informa#i< murmur/ domnul ParQer P5ne.
M Ce a#i "pu"K
M 4ocmai cBnt/ream anumite a"pecte ale afacerii.
M Pe cu*Bntul meu< domnule P5ne< nu a*em timp pentru a"pecte. 4re)uie "/Dmi recap/t
)/iatul.
M Dar "unte#i o femeie inteli&ent/< doamn/ Peter". !Dar place "/ fi#i pro"tit/ =i tapat/ de
zece mii de lireK !ar place "/ */ ceda#i colierul unui &rup de pun&a=iK
M Si&ur< dac/ pune#i pro)lema a=aJ 0emeia inteli&ent/ din doamna Peter" "e lupt/ cu
mama din ea. CBt<i= *rea "/ pun mBna pe eiPpe )rutele a"tea nenorociteJ De ?ndat/ ceDmi cap/t
?napoi )/iatul< *oi a"mu#i ?ntrea&a poli#ie din ?mpreAurimi ?mpotri*a lor =i< dac/ *a fi nece"ar< *oi
?nc,iria o ma=in/ )lindat/ ca "/ m/ duc/ ?mpreun/ cu 7illard la &ar/J Doamna Peter" "e ?nro=i"e
la &Bndul r/z)un/rii.
M Da< da< apro)/ domnul ParQer P5ne. ;ti#i< dra&a mea doamn/< m/ tem c/ *or fi
pre&/ti#i pentru o a"emenea reac#ie din partea dumnea*oa"tr/. >i pre"upun c/ de ?ndat/ ce
(
7illard *a aAun&e la dumnea*oa"tr/< nimic nu */ *a ?mpiedica "/ alerta#i toate autorit/#ile. Ceea
ce ?mi ?nt/re=te con*in&erea c/ "Dau pre&/tit pentru acea"t/ e*entualitate.
M 1tunci ce dori#i "/ facemK
Domnul ParQer P5ne zBm)i.
M 1= *rea "/ ?ncerc un mic plan deDal meu. Se uit/ prin "ufra&erie. >ra &oal/ =i u=ile de la
am)ele capete erau ?nc,i"e. Doamn/ Peter"< e@i"t/ un om la 1tena pe careDl cuno"c 3 un )iAutier.
> "peciali"t ?n diamante artificiale de prima mBn/. Cncepu "/ *or)ea"c/ ?n =oapt/. 1m "/Dl "un la
telefon. Poate aAun&e aici dup/ amiaz/< aducBnd cu el un colier cu pietre frumoa"e.
M !re#i "/ "pune#iK
M !/ "coate diamantele cele ade*/rate =i le *a ?nlocui cu imita#ii.
M Dar /"taDi cel mai in&enio" lucru de care am auzit *reodat/J
Doamna Peter" ?l pri*i cu admira#ie.
M S""tJ Nu a=a tare. !re#i "/ face#i ce*a pentru mineK
M 9ine?n#ele"J
M !ede#i ca nimeni "/ nu a"culte ce *or)e"c la telefon.
Doamna Peter" "e ?n*oi.
4elefonul "e afla ?n )iroul directorului. >l "e retra"e politico"< dup/ ce ?l aAut/ pe domnul
ParQer P5ne "/ o)#in/ num/rul. CBnd ie=i< d/du de doamna Peter".
M Cl a=tept pe domnul ParQer P5ne< pretin"e ea. Ne ducem la plim)are.
M O< da< doamn/.
;i domnul 4,omp"on era ?n ,ol. !eni "pre ei =i intr/ ?n *or)/ cu directorul.
>rau *ile de ?nc,iriat ?n DelfiK NuK Dar< de"i&ur< "e afla una mai "u" de ,otelJ
M 1ceea apar#ine unui &entleman &rec< mon"ieur. >l nu o ?nc,iriaz/.
M ;i nu "unt alte *ileK
M Una e proprietatea unei americane. De partea cealalt/ a "atului. 1cum e"te ?nc,i"/. ;i
alta a unui en&lez< pictor< pe "tBnci< cu pri*eli=tea "pre ItSa.
Doamana Peter" "e ame"tec/ ?n con*er"a#ie. Prin natur/ a*ea o *oce puternic/ =i< ?n mod
inten#ionat< *or)i =i mai tare.
M 1,J MiDa= dori de minune "/ po"ed o *il/ aici. 4otul e atBt de ru"tic =i natural. Sunt
ne)un/ dup/ locul /"ta< nu *ede#i domnule 4,omp"onK Dar "i&ur c/ tre)uie "/Dl adora#i dac/
dori#i o *il/. > prima *izit/ aiciK Nu mai "pune#iP
O #inea ?ntruna a=a pBn/ cBnd ie=i domnul ParQer P5ne din )irou. >l ?i zBm)i u=or
apreciind &e"tul ei de aDi acoperi con*or)irea telefonic/.
Domnul 4,omp"on co)or? ?ncet treptele =i o lu/ pe drum unde "e al/tur/ mamei =i fiicei
celei ?n&Bmfate care p/reau "/ "imt/ *Bntul rece )iciuinduDle )ra#ele &oale.
4otul "e de"f/=ura de minune. 9iAutierul a "o"it c,iar ?nainte de cin/ cu o ma=in/ plin/ de
al#i turi=ti. Doamna Peter" ?i du"e colierul ?n camera "a. 1ce"ta morm/i ce*a admirati*. 1poi< i "e
adre"/ ?n francez/.
M Madame peut Ttre tran&uille. :e rSu""irai.
C=i "coa"e ni=te u"ten"ile din &eanta "a =i ?ncepu "/ lucreze.
%a ora 11< domnul ParQer P5ne )/tu la u=a doamnei Peter": IPofti#iLJ Ci ?nmBn/ un "/cule#
din piele de c/prioar/. Se uit/ ?n/untru.
M Diamantele meleJ
M S""tJ Iat/ colierul cu diamante fal"e. 0rumoa"/ lucr/tur/< nu *i "e pareK
M Pur =i "implu< minunat.
M 1ri"topoulou" e"te un tip inteli&ent.
M Nu crede#i c/ o "/ )/nuia"c/K
'
M Cum a=aK ;tiu c/ a*e#i colierul la dumnea*oa"tr/. ;iDl preda#i. Cum "/ )/nuia"c/
*icle=u&ulK
M Mi "e pare totul minunat< repet/ doamna Peter"<?nmBnBnduDi colierul. !re#i "/ ?l duce#i
dumnea*oa"tr/K Sau */ cer prea multK
M 9ine?n#ele"< c/ ?l *oi duce. Da#iDmi doar "cri"oarea< ca "/Dmi fie clare in"truc#iunile.
Mul#ume"c. 1cum< noapte )un/ =i )on coura&e. 9/iatul dumnea*oa"tr/ *a fi aici "/ lua#i
?mpreun/ micul deAun.
M O< deDar fi ade*/ratJ
M 1cum< nu */ mai face#i &riAi. %/"a#i totul ?n "eama mea.
Doamna Peter" a*u o noapte a&itat/. CBnd adormi< a*u co=maruri. !i"e ?n care )andi#i
?narma#i ?n ma=ini )lindate tr/&eau cu mitralierele ?n 7illard care co)ora ?n fu&/
muntele<?m)r/cat ?n piAama.
1 fo"t ?ncBntat/ cBnd "e trezi. Cn cele din urm/< ap/ru prima raz/ de "oare. Doamna Peter"
"e d/du Ao" din pat =i "e ?m)r/c/. St/teaP 1=teptBnd.
%a ora =apte< cine*a )/tu la u=/. 6Btul ?i era a=a de u"cat ?ncBt a)ia putea *or)i.
M Intr/J Ni"e.
U=a "e de"c,i"e =i domnul 4,omp"on intr/. >a "e uit/ nel/murit/. 0/r/ &la". 1*ea un
pre"entiment "ini"tru ca ?naintea unui deza"tru. ;i totu=i< cBnd ?ncepu "/ *or)ea"c/< tonul era cu
totul natural< fire"c. O *oce cald/< )ine*oitoare.
M 9un/Ddiminea#a< doamn/ Peter"< zi"e el.
M Cum ?ndr/zne=ti< domnuleJ Cum ?ndr/zne=tiP
M 4re)uie "/Dmi "cuza#i *izita atBta de nefire"c de matinal/< zi"e domnul 4,omp"on. Dar
=ti#i< am o afacere de pu" la punct.
Doamna Peter" "e aplec/ ?n fa#/ cu o pri*ire acuzatoare.
M Deci< dumneata miDai r/pit )/iatulJ NDa fo"t *or)a de )andi#iJ
M Si&ur c/ nu au fo"t )andi#i. Cred c/ partea aceea a p/rut cBt "e poate de
necon*in&/toare. Nearti"tic/< ca "/ nu "punem mai mult.
Pe doamna Peter" o intere"a un "in&ur lucru:
M Unde e )/iatul meuK Cntrea)/ ea cu oc,i "/l)atici de ti&re"/ furioa"/.
M De fapt< o inform/ domnul 4,omp"on< el e c,iar la u=/.
M 7illardJ
U=a "e d/du de perete. 7illard< cu pielea &al)en/< cu oc,elari =i< e*ident< ne)/r)ierit< fu
"trBn" la pieptul mamei. Domnul 4,omp"on pri*ea mul#umit "cena.
M Cu toate a"tea< i "e adre"a doamnei Peter"< re*eninduD=i deodat/ =i ?ntorcBnduD"e "pre
el. 1m "/ te dau ?n Audecat/ pentru a"ta. 1=a am "/ facJ
M 1i ?n#ele" totul &re=it< mam/<o l/muri 7illard. 1ce"t &eltleman mDa "al*at.
M Unde ai fo"tK
M CntrDo ca"/ pe "tBnci. Doar la o mil/ dep/rtare.
M ;i permite#iDmi< doamn/ Peter"< inter*eni domnul 4,omp"on< "/ */ redau ceea ce */
apar#ine.
Ci ?nmBn/ un pac,e#el< ?mpac,etat la ?ntBmplare. RBrtia "e de"f/cu =i dez*/lui colierul de
diamante.
M Nu tre)uie "/ con"idera#i *aloro" cel/lalt "/cule# cu pietre< doamn/ Peter"< o anun#/
domnul 4,omp"on zBm)ind. Diamantele cele *erita)ile "unt ?nc/ ?n colier. Pun&u#a din piele de
c/prioar/ con#ine ni=te imita#ii e@celente. 1=a cum *Da a"i&urat prietenul dumnea*oa"tr/<
1ri"topoulo" e"te aproape un &eniu.
M Nu mai ?n#ele& nimic din toate a"tea< zi"e ?ncet doamna Peter".
7
M 4re)uie "/ pri*i#i cazul din punctul meu de *edere< ?i propu"e domnul 4,omp"on.
1ten#ia miDa fo"t atra"/ de folo"irea unui anumit nume. MiDam permi" "/ */ urm/re"c pe
dumnea*oa"tr/ =i pe plinu#ul prieten afar/ =i "/ tra& cu urec,ea 3 recuno"c cin"tit 3 la di"cu#ia
dumnea*oa"tr/ e@traordinar de intere"ant/. Mi "Da p/rut remarca)il de "u&e"ti*/< ?n a=a m/"ur/<
?ncBt iDam m/rturi"it directorului ,otelului. 1ce"ta =iDa notat num/rul la care a "unat amicul
dumnea*oa"tr/ =i a mai aranAat ca un o"p/tar "/ a"culte con*er"a#ia dumnea*oa"tr/ din "ufra&erie
din diminea#a trecut/.
Cntre&ul plan "Da de"f/=urat foarte inteli&ent. Urma#i "/ de*eni#i *ictima unui cuplu i"te#
de ,o#i de )iAuterii.
;tiau totul de"pre colierul de diamante< *Dau urm/rit pBn/ aiciH *Dau r/pit fiul =i au "cri" o
"cri"oare cam comic/ din partea unor I)andi#iL< ca apoi "/ aranAeze "/ */ ?ncrede#i ?n principala
c/petenie a afacerii.
Dup/ acea"ta< totul e"te "implu. 9unul &entleman */ ?nmBneaz/ o pun&u#/ cu diamante
fal"e =iP O =ter&e cu to*ar/=ul "/u. Cn diminea#a a"ta< cBnd fiul dumnea*oa"tr/ nu *a apare< *e#i
din di"perat/. 1)"en#a prietenului */ *a conduce la concluzia c/ =i el a fo"t r/pit. Cred c/
aranAa"er/ ca cine*a "/ "e duc/ mBine la *il/. Per"oana aceea a*ea "/ */ &/"ea"c/ fiul =i atunci
amBndoi a*ea#i "/ */ da#i "eama de felul ?n care a fo"t pu" la cale Aaful. Dar< r/uf/c/torii ar fi a*ut
un a*antaA de multe ore.
M ;i acumK
M O< acum "unt )ine mer&i la loc "i&ur. 1m a*ut eu &riA/ de a"ta.
M ;arlatanul< "e de"c/rc/ doamna Peter"< amintinduD=i mBnioa"/< cum ?i ?ncredin#a"e
toate "ecretele. ;arlatanul /la miero"< care f/cea pe omul cum"ecade.
M Un om cBtu=i de pu#in pl/cut< confirm/ domnul 4,omp"on.
M Nu ?n#ele& cum deDai aflat toate a"tea< i "e adre"/ admirati* 7illard. 0oarte inteli&ent
lucrat.
Cel/lalt d/du din cap mode"t.
M Nu< nu zi"e el. CBnd c/l/tore=ti inco&nito =iD#i auzi propriul t/u nume folo"it ?n mod
fraudulo"P
Doamna Peter" ?l pri*i cu aten#ie "porit/.
M Cine "unte#iK Cl ?ntre)/ )ru"c.
M >u "unt domnul ParQer P5ne< o l/muri acel &entleman.
II. Cazul doamnei deprimate.
9utonul de pe )iroul domnului ParQer P5ne "un/ di"cret.
M DaK Cntrea)/ marele om.
M O domni=oar/ dore=te "/ */ *ad/< ?l anun#/ "ecretara. Nu are pro&ramare.
M Po#i "Do la=i "/ intre< domni=oar/ %emon. O clip/ mai tBrziu d/dea mBna cu *izitatoarea
"a. 9un/ diminea#a< zi"e el. !/ ro& "ta#i Ao".
0ata "e a=ez/ =i "e uit/ la domnul ParQer P5ne. >ra o fat/ frumoa"/ =i foarte tBn/r/. 1*ea
p/rul ne&ru< ondulat< cu un rBnd de )ucle la ceaf/. >ra frumo" ?m)r/cat/< de la p/l/riu#a al)/
?mpletit/ de pe cap< pBn/ la ciorapii fini din m/ta"e =i pantofii ele&an#i. Se *edea clar c/ era foarte
ner*oa"/.
M Dumnea*oa"tr/ "unte#i domnul ParQer P5neK Cntre)/ ea.
M Da.
M Cel care d/P 1nun#uriK
M Cel care d/ anun#uri.
M Spune#i c/ oamenii care nu "untP Nu "unt ferici#iP S/P S/ *in/ la dumnea*oa"tr/.
M Da.
G
Prin"e curaA.
M >i )ine< "unt ?n&rozitor de nefericit/. 1=a c/ mDam &Bndit "/ *in =iP ;i "/ */d.
Domnul ParQer P5ne a=teapt/. Sim#i c/ tre)uie "/ mai urmeze ce*a.
M M/ aflu ?ntrDo ?ncurc/tur/ teri)il/.
C=i fr/mBnta mBinile ner*oa"/.
M Da< ?mi dau "eama< zi"e domnul ParQer P5ne. Crede#i c/ miDa#i putea po*e"ti de"pre ce
e"te *or)aK
Se p/rea c/ fata era pre&/tit/ oricum "Do fac/. Cl pri*ea pe domnul ParQer P5ne foarte
di"perat/. Deodat/ ?i "pu"e pe ner/"uflate:
M Da< am "/ */ po*e"te"c. MDam ,ot/rBt acum. Miam ie=it aproape din min#i din cauza
&riAilor. NDam =tiut ce "/ fac "au la cine "/ m/ duc. 1tunci am */zut anun#ul dumnea*oa"tr/. 1m
crezut c/ e o ?n=el/torie< dar miDa r/ma" ?n minte. Suna oarecum ?ncuraAator. ;i apoi mDam &Bndit:
ei )ine< nDar "trica "/ *in =i "/ */d. 1= putea oricBnd "/ m/ "cuz =i "/ plec dac/P Dac/P
M >@act< e@act< "pu"e domnul P5ne.
M ;ti#i ce ?n"eamn/ "/ ai ?ncredere ?n cine*a.
M ;i crede#i c/ pute#i a*ea ?ncredere ?n mineK Cntre)/ el zBm)ind.
M > ciudat< zi"e fata dez*/luind incon=tient lip"a "a de educa#ie< dar am. 0/r/ "/ =tiu
nimic de"pre dumnea*oa"tr/J Sunt "i&ur/ c/ pot "/ am ?ncredere.
M !/ a"i&ur< zi"e domnul P5ne< c/ ?ncrederea dumnea*oa"tr/ nu *a fi zdruncinat/.
M 1tunci< "pu"e fata< am "/ */ po*e"te"c. M/ c,eam/ Dap,ne St. :o,n.
M Da< domni=oar/ St. :o,n.
M Doamn/. SuntP Sunt m/ritat/.
M PfuiJ Mutmur/ domnul P5ne< "urprin" c/ nu o)"er*a"e inelul de platin/ de pe al treilea
de&et de la mBna "tBn&/. Nu miDam dat "eama.
M Dac/ nDa= fi fo"t c/"/torit/ nu miDar fi p/"at a=a de mult. !reau "/ zic c/ nDar fi contat
a=a. Dar cBnd m/ &Bnde"c la 6eraldP >i )ine<aici e necazul meuJ
C=i )a&/ mBna ?n &eant/< "coa"e ce*a =iDl arunc/ pe )irou< unde lucind =i "cBnteind< "e
ro"to&oli "pre domnul ParQer P5ne.
>ra un inel de platin/ cu un diamant uria=.
Domnul P5ne ?l lu/< ?l du"e la ferea"tr/< ?l ?ncerc/ pe &eam< pu"e o lentil/ de )iAutier la
oc,i =i ?l e@amin/ ?ndeaproape.
M Un diamant deo"e)it de frumo"< remarc/ el< ?ntorcBnduD"e la )irou< *alorBnd< a= zice<
cel pu#in *reo dou/ mii de lire.
M Da. ;i e furatJ >u lDam furatJ ;i nu =tiu ce "/ fac.
M !ai de mineJ Ni"e domnul ParQer P5ne. 1"taDi foarte intere"ant.
Clienta "a nu "e mai putu a)#ine =i iz)ucni ?n lacrimi ?ntrDo )ati"t/ de pro"t &u"t.
M Raide< ,aide< totul o "/ "e aranAeze< o ?ncuraA/ domnul ParQer P5ne.
0ata "e =ter"e la oc,i =i la na".
M C,iarK O< c,iarK
M Si&ur c/ da. 1cum< po*e"ti#iDmi totul.
M 4otul a ?nceput din cauza datoriilor. ;ti#i< "unt ?n&rozitor de e@tra*a&ant/. ;i 6erald e
atBt de ?n&riAorat din cauza a"ta. 6erald e "o#ul meu. > mult mai ?n *Br"t/ decBt mine =i are< ei
)ine< idei foarte au"tere. >l crede c/ a face datorii e"te &roaznic. 1=a c/ nu iDam "pu". MDam du"
cu ni=te prieteni la I%e 4ouUuetL =i mDam &Bndit c/ a= putea a*ea noroc la Aocuri de noroc =i mD
am ?ndreptat direct acolo. CntBi am cB=ti&at. ;i apoi am pierdut< dar mDam &Bndit c/ tre)uie "/
continui. ;i am mer" mai departe. ;iP ;iP
+
M Da< da< "pu"e domnul ParQer P5ne. Nu tre)uie "/ intra#i ?n detalii. >ra#i ?ntrDo "tare mai
proa"t/ decBt oricBnd. > ade*/rat< nuDi a=aK
Dap,ne St. :o,n d/du din cap< apro)BnduDl.
M ;i atunci< ?n#ele&e#i< pur =i "implu nuDi puteam "pune lui 6erald. Pentru c/ el ur/=te
Aocurile de noroc. O< eram ?ntrDo ?ncurc/tur/ &roaznic/. >i )ine< neDam du" "/ "t/m la familia
Dort,eimer< lBn&/ Co),am. >l e"te &roza* de )o&at< de"i&ur. So#ia "a< Naomi< a fo"t cu mine la
=coal/. >a e dr/&u#/ =i foarte )un/. CBt am "tat acolo< montura ace"tui inel "Da l/r&it. Cn diminea#a
plec/rii< ea mDa ru&at "/Dl duc la %ondra =i "/Dl la" la )iAutierul ei din 9ond Street. Se opri.
M ;i acum aAun&em la partea dificil/< conc,i"e domnul P5ne< ca "/Di *in/ ?n aAutor.
Continua#i< doamn/ St. :o,n.
M NDo "/ "pune#i niciodat/< nuDi a=aK Cl ?ntre)/ fata ru&/tor.
M Confiden#ele clien#ilor mei "unt "acre. ;i< oricum< doamn/ St. :o,n miDa#i "pu" deAa
atBt de multe ?ncBt< pro)a)il< a= putea =i eu "pune "fBr=itul po*e"tirii.
M > ade*/rat. Cn re&ul/. Dar nuDmi place "Do "punP Sun/ a=a &roaznic. MDam du" pe
9ond Street. 1colo mai e =i un alt ma&azin 3 I!iroL. >i imit/ )iAuteriile. Deodat/ miam pierdut
capul. MDam du" cu inelul =i leDam cerut "/Dmi fac/ o copie e@act/H am pretin" c/ plecam ?n
"tr/in/tate =i c/ nu *roiam "/ iau )iAuterii *erita)ile la mine. %i "Da p/rut foarte fire"c.
>i )ine< am f/cut ro"t de piatra artificial/H era a=a de frumoa"/ c/ nu o puteai deo"e)i de
cea ori&inal/ =i am trimi"Do cu po=ta "pecial/ doamnei Dort,eimer. 1*eam o cutiu#/ cu numele
)iAutierului pe ea< a=a c/ totul a fo"t ?n re&ul/ =i am f/cut un pac,et ca "/ arate ca la ma&azin. ;i
apoi amam amanetat inelul ade*/rat. ;iDa a"cun" fa#a ?n mBini. Cum am pututK Cum am pututK
1m fo"t o ,oa#/ Ao"nic/< me"c,in/< de rBnd.
Domnul ParQer P5ne tu=i.
M Nu cred c/ a#i terminat< zi"e el.
M Nu< nu ?nc/. 1"ta ?n#ele&e#i "Da ?ntBmplat acum *reo =a"e "/pt/mBni. MiDam pl/tit toate
datoriile =i am fo"t din nou curat/< dar< )ine?n#ele"< mDam "im#it nefericit/ tot timpul. ;i apoi< un
*/r mai ?n *Br"t/ a murit =i miDau re*enit ni=te )ani. Primul lucru pe care lDam f/cut a fo"t "/
recuperez nenorocitul de inel. >i )ine< totul e ?n re&ul/H uita#iDl. Dar ce*a teri)il de dificil "Da
?ntBmplat.
M 1dic/K
M NeDam certat cu familia Dort,eimer. Cn le&/tur/ cu ni=te ac#iuni pe care "ir Reu)en lDa
"f/tuit pe 6erald "/ le cumpere. >l a pierdut foarte mult din cauza lor =i iDa "pu" lui "ir Reu)en ce
crede de"pre elP ;i< o< totul e"te ?n&rozitorJ ;i acum< ?n#ele&e#i< nu pot "/ duc inelul ?napoi.
M Nu lDa#i putea trimite doamnei Dort,eimer anonimK
M 1"ta ar da la i*eal/ totul. >a ?=i *a e@amina propriul "/u inel< *a de"coperi c/ e"te un
fal" =i *a &,ici imediat ceea ce am f/cut.
M Spunea#i c/ */ e prieten/. Ce ar fi dac/ iDa#i de"t/inui tot ade*/rul< l/"BnduD*/ la mila
eiK
Doamna St. :o,n d/du nemul#umit/ din cap.
M Nu "untem prietene a=a de apropiate. Cn pri*in#a )anilor "au a )iAuteriilor< Naomi e"te
ne?nduplecat/. Poate c/ nu mDar da ?n Audecat/ dac/ iDa= ?napoia inelul< dar ar putea po*e"ti
tuturor ceDam f/cut =i a= fi di"tru"/. 6erald ar afla =i nu mDar ierta niciodat/. O< totul e a=a de
&roaznicJ Cncepu "/ plBn&/ din nou. MDam tot &Bndit =i nu */d ce a= putea faceJ O< domnule
P5ne< o "/ m/ aAuta#iK
M Cmi mai multe feluri< o a"i&ur/ domnul ParQer P5ne.
M C,iarK Cu ade*/ratK
1-
M De"i&ur. !Dam "u&erat calea cea mai "impl/ pentru c/ ?n lun&a mea e@perien#/ am
de"coperit ?ntotdeauna c/ e cea mai )un/. >*it/ complica#iile pre*/zute. 4otu=i< ?n#ele& o)iec#iile
dumnea*oa"tr/ puternice. Deocamdat/< nimeni nu mai =tie de"pre acea"t/ nefericit/ ?ntBmplare<
?n afar/ de dumnea*oa"tr/K
M ;i dumnea*oa"tr/< zi"e domni=oara St :o,n.
M O< eu nu contez. >i )ine< atunci< "ecretul dumnea*oa"tr/ e"te ?n "i&uran#/ ?n prezent.
4ot ceea ce tre)uie f/cut e "/ "c,im)/m inelele ?ntrDo manier/ care "/ nu dea de )/nuit< "pu"e fata
ner/)d/toare.
M 1"ta nu *a fi &reu. 1*em ne*oie de un mic r/&az ca "/ ale&em cea mai )un/ metod/P
>a ?l ?ntrerup"e.
M Dar nu a*em timpJ 1"ta m/ ?ne)une=te. !rea "/D=i monteze inelul altfel.
M De unde =ti#iK
M Din ?ntBmplare. %uam ma"a ieri cu o femeie =i ?i admiram inelul 3 un "marald uria=. >a
miDa "pu" c/ era cel mai modern =i c/ Naomi Dort,eimer a*ea de &Bnd "/D=i remonteze diamantul
?n felul acela.
M Ceea ce ?n"eamn/ c/ noi *om tre)ui "/ ac#ion/m ur&ent< zi"e domnul P5ne &Bnditor.
1"ta ?n"eamn/ "/ p/trundem ?n ca"/ =i< dac/ e po"i)il< nu ?n calitate de "er*itori. 1ce=tia nDau nici
o =an"/ "/ aAun&/ la inelele de *aloare. 1*e#i *reo idee per"onal/< doamn/ St. :o,nK
M >i )ine< Naomi d/ o mare petrecere miercuri. ;i prietena a"ta a mea miDa po*e"tit c/ ea
caut/ ni=te dan"atori pentru o reprezenta#ie. Nu =tiu dac/ "e poate aranAa ce*aP
M Cred c/ "e poate< zi"e domnul ParQer P5ne. Dac/ iDa &/"it deAa< ne *a co"ta mai mult<
a"taDi tot. Cnc/ un lucru< =ti#i cum*a unde "e afl/ ta)loul cu "i&uran#e electriceK
M Din ?ntBmplare =tiu a"ta< deoarece o "i&uran#/ "Da ar" ?ntrDo noapte< tBrziu< cBnd
"er*itorii "e du"e"er/ la culcare. > o cutie ?n "patele ,olului< ?n/untrul unui dul/pior.
%a cererea domnului ParQer P5ne ?i f/cu un de"en.
;i acum< zi"e el< totul *a fi ?n ordine< a=a c/ nu */ face#i &riAi doamn/ St. :o,n. Ce facem
cu inelulK Cl iau acum "au prefera#i "/Dl #ine#i pBn/ miercuriK
M ;tiu eu< mai )ine ?l #in.
M ;i acum< */ ro&< nu */ mai l/"a#i prad/ deprim/rii< o admone"t/ domnul ParQer P5ne.
M ;i onorariul dumnea*oa"tr/< ?ntrea)/ ea timid/.
M 1"ta poate "/ mai a=tepte. 1m "/ */ comunic miercuri ce c,eltuieli au fo"t nece"are.
Onorariul *a fi minim< */ a"i&ur.
O condu"e pBn/ la u=/< apoi apa"/ pe )utonul de pe )irou.
M 4rimiteDi pe Claude =i pe Madeleine aici.
Claude %uttrell era unul dintre cele mai frumoa"e "pecimene de )/r)a#i de companie din
1n&lia. Madeleine de Sara era cea mai "educ/toare *amp/.
Domnul ParQer P5ne ?i contempl/ admirati*.
M Dra&i copii< am un Ao) pentru *oi. !e#i de*eni dan"atori de faim/ interna#ional/ pentru
o reprezenta#ie. 1cum< fii atent la a"ta< Claude< =i ai &riA/ "/ o ?n#ele&i )ineP
%ad5 Dort,eimer era pe deplin "ati"f/cut/ de aranAamentele pentru )alul "/u. Supra*e&,e
decora#iunile florale =i le apro)/< ?i d/du cBte*a ultime ordine maAordomului =iDl inform/ pe "o#ul
"/u c/ pBn/ atunci totul mer"e"e "trun/J
>ra u=or dezam/&it/ c/ Mic,ael =i :uanita< dan"atorii de la IRed 1dmiralL nu putu"er/ "/D
=i onoreze contractul lor ?n ultimul moment< din cauz/ c/ :uanita ?=i "crBnti"e &lezna< dar< ?n
"c,im)< doi noi dan"atori a*eau "/Di fie trimi=i Ea=a i "e "pu"e"e la telefonF care f/cu"er/ furori la
Pari".
11
Dan"atorii "o"i"er/ cBnd "e cu*enea =i lad5 Dort,eimer ?i accept/. Seara "Da de"f/=urat
"plendid. :ule" =i Sanc,ia =iDau f/cut num/rul< unul cBt "e poate de "enza#ional. Un dan" apri& al
re*olu#iei "paniole. 1poi< un dan" numit I*i"ul de&eneratuluiL. Urm/ o mo"tr/ m/ia"tr/ de dan"
modern.
Dup/ terminarea Ica)aretuluiL a fo"t reluat dan"ul o)i=nuit. 0rumo"ul :ule" a in*itatDo pe
lad5 Dort,eimer. >i pluteau u=or. Niciodat/ lad5 Dort,eimer nu a*u"e"e un partener a=a de
perfect.
Sir Reu)en o c/ut/ pe "educ/toarea Sanc,ia ?n *an. >a nu era ?n "ala de )al.
De fapt< ea "e afla ?n ,olul &ol< aproape de cutia cu "i&uran#e< cu oc,ii fi@a#i pe cea"ul ei
ca o )iAuterie de la mBn/.
M Nu "unte#i en&lezoaic/< nu pute#i fi en&lezoaic/< dup/ cum dan"a#i< ?i murmur/ :ule" la
urec,e doamnei Dort,eimer. Sunte#i un "piridu=< "piritul *Bntului. Dru=Qa petro*Qa na*aruci.
M Ce lim)/ e a"taK
M Ru"a< min#i :ule". !/ "pun ce*a ?n ru"/ pentru c/ nu ?ndr/zne"c ?n en&lez/.
%ad5 Dort,eimer ?nc,i"e oc,ii. :ule" o "trBn"e la piept.
Deodat/ luminile "e "tin"er/. Cn ?ntuneric< :ule" "e aplec/ &i "/rut/ mBna de pe um/rul
"/u. CBnd ?ncerc/ "/ &iDo retra&/ iDo prin"e &i o du"e din nou la )uze. Nu =tiu cum "e f/cu c/ un
inel lunec/ de pe de&etul "/u ?n mBna "a.
Doamnei Dort,eimer i "e p/ru c/ trecu"e numai o "ecund/ pBn/ cBnd luminile "e
aprin"er/ din nou. :ule" ?i zBm)ea.
M Inelul dumnea*oa"tr/ zi"e el. !Da alunecat. Cmi permite#iK ID1 pu"e la loc pe de&et.
Oc,ii lui e@primau anumite lucruri ?n timp ce f/cea a"ta.
Sir Reu)en *or)ea de"pre circuitul electric.
M !reun idiot. Cred c/ a fo"t o &lum/ proa"t/.
Pe lad5 Dort,eimer nu o intere"a. 1cele cBte*a minute de ?ntuneric fu"e"e foarte pl/cute.
Domnul ParQer P5ne "o"i la )iroul "/u Aoi diminea#/ &i doamna St. :o,n ?l a=tepta deAa.
M Conduce#iDo ?n/untru< zi"e domnul P5ne.
M >i )ineK >ra foarte ner/)d/toare.
M 1r/ta#i palid/< remarc/ el cu repro=.
>a d/du din cap.
M NDam putut dormi noaptea trecut/: M/ ?ntre)amP
M Poftim< acea"ta e"te mica not/ de plat/. 9iletele de tren< co"tumele =i (- de lire pentru
Mic,ael =i :uanita. '( de lire =i 17 =ilin&i.
M Da< daJ Dar ?n le&/tur/ cu "eara trecut/< totul a fo"t ?n re&ul/K SDa f/cutK
Domnul ParQer Pine "e uit/ "urprin" la ea.
M Dra&/ doamn/< normal c/ totul e ?n re&ul/. 1m con"iderat c/ *Da#i dat "eama de la
"ine.
M M/ "imt a=a u=urat/J M/ temeamP
Domnul ParQer P5ne d/du din cap cu repro=.
M >=ecul e un cu*Bnt netolerat ?n acea"t/ in"titu#ie. Dac/ m/ &Bnde"c c/ nu pot "/
reu=e"c< refuz "/ preiau un caz. Dar dac/ ?l preiau< "ucce"ul e"te practic o concluzie implicit/.
M >a c,iar =iDa luat inelul ?napoi =i nu )/nuie=te nimicK
M 1)"olut nimic. Opera#ia a fo"t cBt "e poate de delicat ?ndeplinit/.
Dap,ne St. :o,n oft/.
M Nu =ti#i ce &reutate mi "Da luat de pe inim/. CBt "punea#i cDau totalizat c,eltuielileK
M '( de lire =i 17 =ilin&i.
12
Doamna St. :o,n ?=i de"c,i"e &eanta =i num/r/ )anii. Domnul ParQer P5ne ?i mul#umi =iDi
complet/ o c,itan#/.
Dar onorariul dumnea*oa"tr/K Murmur/ Dap,ne. 1"ta e"te numai pentru c,eltuieli.
M Cn ace"t caz nu e@i"t/ onorariu.
M O< domnule P5neJ Nu "e poate< z/uJ
M Dra&/ doamn/< in"i"t. Nu m/ *oi atin&e de nici un penn5. 1r fi ?mpotri*a principiilor
mele. Iat/ c,itan#a dumnea*oa"tr/. ;i acumP
Cu zBm)etul unui con"pirator fericit< care a reu=it "/ dea o lo*itur/< "coa"e o cutiu#/ din
)uzunar =i o pu"e pe ma"/. Dap,en o de"c,i"e. Cn/untru< dup/ toate aparen#ele "e afla inelul
identic cu diamant.
M 9rut/J Stri&/ doamna StAo,n< "trBm)BnduD"e. CBt te ur/"cJ Cmi *ine "/ te arunc pe
ferea"tr/J
M >u nDa= face a"ta< zi"e domnul P5ne. %umea ar r/mBne "urprin"/J
M >=ti "i&ur c/ nu e cel ade*/ratK Cntre)/ Dap,ne.
M Nu< nuJ Cel pe care mi lDa#i ar/tat zilele trecute e ?n "i&uran#/ pe de&etul doamnei
Dort,eimer.
M 1tunci< totuDi ?n re&ul/.
Dap,ne "e ridic/ rBzBnd fericit/.
M Curio" c/ mDa#i ?ntre)at a"ta< zi"e domnul ParQer P5ne. Si&ur c/ Claude< )ietul )/iat<
nu are prea mult/ minte. >l ar fi putut cu u=urin#/ "/ fie implicat ?ntrDo afacere murdar/. 1=a c/<
ca "/ fiu "i&ur< am ru&at un e@pert "/ "e uite la lucrul ace"ta azi diminea#/.
Doamna St. :o,n "e a=eaz/ )ru"c.
M OJ ;i el a "pu"K
M C/ acea"ta e"te o imita#ie e@traordinar de frumoa"/< zi"e domnul ParQer P5ne
"tr/lucind de )ucurie. O oper/ cla"a ?ntBi. 1"ta */ lini=te=te< nuDi a=aK
Doamna St. :o,n ?ncerc/ "/ "pun/ ce*a< apoi "e opri. Se uita #int/ la domnul ParQer P5ne.
1ce"ta lu/ din nou loc la )irou =i o pri*i cu )un/*oin#/.
M 1 "coate ca"tanele din foc cu mBna altuiaL< "pu"e el *i"/tor. Nu e un rol pl/cut. Nu e
un rol pe care "/Dl Aoace *reunul din "alaria#ii mei. Scuza#iDm/. 1#i "pu" ce*aK
M >u< nu< nimic.
M 9ine.
M !reau "/ */ "pun o mic/ po*e"tioar/< doamn/ St. :o,n. De"pre o domni=oar/. Cred c/D
i o domni=oar/ )lond/. Nu e"te m/ritat/. Numele ei nu e"te St. :o,n. Numele ei de )otez nu e"te
Dap,ne. Dimpotri*/< "e nume=te >rne"tine Ric,ard" =i pBn/ recent a fo"t "ecretara doamnei
Dort,eimer.
>i )ine< ?ntrDo zi montura de la inelul cu diamante al doamnei Dort,eimer "Da l/r&it =i
domni=oara Ric,ard" lDa du" la %ondra ca "/ fie fi@at. 1"emenea po*e"tirii dumnea*oa"tr/ nuDi
a=aK 1ceea=i idee iDa *enit domni=oarei Ric,ard" ca =i dumnea*oa"tr/. 1 f/cut un duplicat al
inelului. Dar ea a fo"t o tBn/r/ pre*/z/toare. ;ia dat "eama c/ ?ntrDo zi lad5 Dort,eimer *a
de"coperi ?nlocuirea. CBnd ace"t lucru a*ea "/ "e ?ntBmple< ea ?=i *a reaminti cine a du" inelul la
%ondra =i domni=oara Ric,ard" *a fi imediat "u"pectat/.
1tunci ce "Da ?ntBmplatK
CntBi< ?mi ?nc,ipui c/ domni=oara Ric,ard" a in*e"tit ?ntrDo tran"formare miraculoa"/< o
culoare num/rul =apte =i oc,ii lui "e oprir/ inocen#i pe )uclele clientei "ale ?ntrDo nuan#/ ca"tanie
?nc,i"/. 1poi< miDa f/cut o *izit/. MiDa ar/tat inelul< mDa l/"at "/ m/ con*in& c/ e"te *erita)il<
?ndep/rtBnduDmi )/nuielile. Odat/ lucrul /"ta f/cut =i planul "u)"tituirii aranAat< tBn/ra a du"
inelul la )iAutier< care< imediat< lDa returnat doamnei Dort,eimer.
1
Ieri "ear/< cel/lalt inel< cel fal"< a fo"t ?nmBnat ?n &ra)/< ?n ultima clip/ ?n &ara 7aterloo.
Pe )un/ dreptate< domni=oara Ric,ard" nu con"idera c/ domnul %uttrell nu putea fi un e@pert ?n
diamante. Dar numai ca "/ fiu "i&ur c/ totul era ?n ordine< am aranAat ca un prieten deDal meu< un
ne&u"tor de diamante< "/ "e afle ?n acela=i tren. >l a e@aminat inelul a pronun#at "entin#a: I1ce"ta
nu e"te un diamant *erita)ilH e"te o imita#ie e@celent/L.
Cn#ele&e#i nuan#a< de"i&ur< doamn/ St. :o,nK CBnd lad5 Dort,eimer de"coperea pierderea<
ce =iDar fi reamintit eaK Pe ?ncBnt/torul tBn/r dan"ator care iDa f/cut "/Di alunece inelul de pe de&et
cBnd luminile "Dau "tin"J >a ar fi f/cut cercet/ri =i ar fi de"coperit c/ dan"atorii an&aAa#i ini#ial au
fo"t mitui#i ca "/ nu *in/. Dac/ anc,eta ar fi a*an"at =i ar fi aAun" pBn/ la )iroul meu< po*e"tea
de"pre o doamn/ St. :o,n ar fi p/rut e@trem de "u)#ire. %ad5 Dort,eimer nDa cuno"cut niciodat/ o
doamn/ St. :o,n. Po*e"tea ar fi "unat ca o in*en#ie "tBn&ace.
1cum ?n#ele&e#i< nuDi a=a< c/ nu putea permite a"taK 1=a c/ prietenul meu< Claude< a pu"
pe de&etul doamnei Dort,eimer acela=i inel pe careDl "co"e"e. NBm)etul domnului ParQer P5ne
era acum mai pu#in )ine*oitor< ?n#ele&e#i de ce nDam putut "/ */ iau onorariulK >u &arantez "/
aduc fericire. > clar c/ nu *Dam f/cut fericit/. !/ mai "pun doar un lucru. Sunte#i tBn/r/H pro)a)il
e"te prima dumnea*oa"tr/ ?ncercare de ace"t "oi. 1cum eu< "pre deo"e)ire de dumneata< "unt
a*an"at ?n *Br"t/ =i po"ed o ?ndelun&at/ e@perien#/ ?n e@ecutarea de "tati"tici. Din acea
e@perien#/< */ a"i&ur c/ ?n G7 la "ut/ din cazuri necin"tea e"te "anc#ionat/ de le&e. Optzeci =i
=apte la "ut/J 6Bndi#iD*/ la a"taJ
Cu o mi=care )ru"c/< a=aDzi"a doamn/ St. :o,n "e ridic/.
M 4u< )rut/ )/trBn/< mieroa"/J >@clam/ ea. S/ m/ duci pe mine de na"J S/ m/ faci "/D#i
pl/te"c c,eltuieliJ ;i tot timpulP
Se "ufoc/ de furie =i "e repezi "pre u=/.
M Inelul dumnea*oa"tr/< zi"e domnul ParQer P5ne< ?ntinzBnduiDl.
>a iDl "mul"e< ?l pri*i =iDl arunc/ pe ferea"tra de"c,i"/.
O u=/ "e trBnti =i ea di"p/ru.
Domnul Parc,er P5ne "e uit/ pe ferea"tr/ cu un anume intere". ICum mDam &Bndit 3 ?=i
zi"e el 3 mare ?m)ulzeal/ "Da produ". Domnul care *inde Idiamante nenorocoa"eL nu =tie ce "/
fac/ cu "tr/lucitorul duplicat picat din cer.L
III. Moarte pe Nil.
%ad5 6ra5le era ner*oa"/. Din momentul "o"irii la )ordul *aporului I0a5ou"uL "e
plBn"e"e de toate.
Nu iDa pl/cut ca)ina. Putea "uporta "oarele de diminea#/< dar nu pe cel de dup/Damiaz/.
Nepoata "a< Pamela 6ra5le< ?i oferi< cu pl/cere< ca)ina "a de pe partea cealalt/. %ad5 6ra5le o
accept/< &/"ind =i la ea ce*a de o)iectat.
O repezi pe domni=oara Mac Nau&,ton< infirmiera "a< pentru c/ nui d/du"e e=arfa care
tre)uia =i ?mpac,eta"e pui=orul cu )a&aAele ?n loc "/Dl la"e afar/. Se "trop=i la "o#ul "/u< "ir
6eor&e< fiindc/ tocmai ?i cump/ra"e un =ira& nepotri*it de m/r&ele. >a *roia din lapi" lazuli< nu
din cornelian ro=u. 6eor&e era un pro"tJ
Sir 6eor&e zi"e nelini=tit:
M Cmi pare r/u< dra&a mea< ?mi pare r/u. M/ duc "/ le "c,im). 1*em de"tul timp.
Nu "e r/#oi la 9a"il 7e"t< "ecretarul particular al "o#ului ei< ?ntrucBt nimeni nuDl repezea
*reodat/ pe 9a"il. NBm)etul "/u te dezarma ?nainte de a ?ncepe.
Dar cu*intele cele mai a"pre le primi )ine?n#ele"< dra&omanul2 3 un per"onaA impozant<
frumo" ?m)r/cat< pe care nimic nuDl putea deranAa.
CBnd lad5 6ra5le z/ri un "tr/in ?n "caunul de nuiele< =iD=i d/du "eama c/ era un pa"a&er ?n
plu" pe punte< toate re"ur"ele "ale de mBnie ?ncepur/ "/ cur&/ ca apa.
1$
M MiDau "pu" clar la oficiu c/ noi eram "in&urii pa"a&eriJ >"te "fBr=itul "ezonului =i nu
mai mer&e nimeni altcine*aJ
M > ade*/rat< doamn/< zi"e Mo,ammed calm. Numai dumnea*oa"tr/< &rupul
dumnea*oa"tr/ =i un domn< atB#ia.
M Dar< mi "Da "pu" c/ *om fi numai noi.
M >@act< doamn/.
M Nu e"te e@actJ 1 fo"t o minciun/J Ce caut/ omul acela aiciK
M >l *ine mai tBrziu< doamn/. Dup/ ce dumnea*oa"tr/ lua#i )ilete. >l ,ot/r/=te numai ?n
diminea#a a"ta "/ *in/.
M >"te o a)"olut/ mBr=/*ieJ
M > ?n re&ul/< doamn/H el e"te un &entleman foarte lini=tit< foarte dr/&u#< foarte cuminte.
M >=ti un pro"tJ NDai idee de nimic. Domni=oar/ Macnau&,ton< unde e=tiK O iat/Dte. ViD
am "pu" ?n nenum/rate rBnduri "/ "tai lBn&/ mine. SDar putea "/Dmi *in/ "/ le=in. 1Aut/Dm/ pBn/
la ca)in/< d/Dmi o a"pirin/ =i nuDl l/"a pe Mo,ammed "/ "e apropie de mine. Spune tot timpul
Ie@act< doamn/L ?ncBt "imt c/ mDapuc/ di"perarea.
Domni=oara Macnau&,ton ?i ?ntin"e un )ra# f/r/ nici un cu*Bnt.
>ra o femeie ?nalt/ de *reo treizeci =i cinci de ani< frumoa"/< un tip lini=tit< "o)ru. O du"e
pe lad5 6ra5le ?n ca)in/< o propti cu "patele de perete< ?i admini"tr/ o a"pirin/ =i ?i a"cult/ =irul
ne"fBr=it de nemul#umiri.
%ad5 6ra5le a*ea patruzeci =i opt de ani. >a "uferi"e ?nc/ de la =ai"prezece ani de
nemul#umirea deDa a*ea prea mul#i )ani. Se c/"/tori"e cu un )aronet care "/r/ci"e< "ir 6eor&e
6ra5le< cu zece ani mai ?nainte. >ra o femeie ?nalt/< deloc urBt/ ?n pri*in#a tr/"/turilor< dar fa#a ?i
era fr/mBntat/< nelini=tit/ =i mac,iaAul e@a&erat pe careDl folo"ea accentua =i mai mult urmele
l/"ate de ani =i ener*/ri. P/rul ?i fu"e"e pe rBnd )lond platinat =i ro=u 3 Renna =i< ?n con"ecin#/<
ar/ta o)o"it. 1*ea prea mult/ ?m)r/c/minte pe ea =i purta prea multe )iAuterii.
M SpuneDi lui "ir 6eor&e< ?nc,eie ea< ?n timp ce t/cuta domni=oar/ Macnau&ton a=tepta cu
o fa#/ lip"it/ de e@pre"ie 3 "puneDi lui "ir 6eor&e c/ el tre)uie "/Dl dea pe omul acela Ao" de pe
*aporJ 4re)uie "/ m/ "imt ?n intimitate. Dup/ tot ce am trecut ?n ultimul timpP
;i ?=i ?nc,i"e oc,ii.
M Da< lad5 6ra5le< zi"e domni=oara Macnau&,ton ie=ind din ca)in/.
Pa"a&erul< care "o"i"e ?n ultima clip/ =i deranAa< "t/tea ?n "caunul "/u de pe punte. Cu
"patele la %u@or< pri*irea dincolo de Nil "pre dealurile din dep/rtare< care p/reau aurite de"upra
unei fB=ii de p/mBnt *erde ?nc,i".
Domni=oara Macnau&,ton trecu pe lBn&/ el pri*induDl iute< cercet/toare. Cl &/"i pe "ir
6er&e ?n "ala *aporului. Vinea un =ira& de m/r&ele =i "e uita la el ne,ot/rBt.
M Sune#iDmi< domni=oar/ Macnau&,ton< a"tea mer&K
Domni=oara Macnau&,ton ?=i arunc/ pri*irea iute la lapi" lazuli.
M CntrDade*/r< foarte frumoa"e< ro"ti ea.
M Crede#i c/Di *or place doamnei 6ra5le< daK
M O< nu< nu cred< "ir 6eor&e. ;ti#i c/ nimic nuDi place niciodat/. 1"taDi ade*/rul ade*/rat.
1propo< mDa trimi" cu un me"aA la dumnea*oa"tr/. Dore=te "Do "c/pa#i de ace"t pa"a&er "tr/in.
%ui "ir 6eor&e ?i pic/ fa#a.
M Cum "/ fac a=a ce*aK Ce "/Di "pun omuluiK
M Si&ur c/ nu pute#i. >l"ie Macnau&,ton a*ea o *oce clar/ =i pl/cut/. Spune#iDi doar c/
nu e nimic de f/cut. 1d/u&/ ?ncuraAator: totul *a fi ?n ordineJ
M Crede#i c/ *a fi< daK
1(
0a#a lui era cara&,io" de preocupat/. !ocea domni=oarei >l"ie Macnau&,ton "e ?m)lBnzi
=i mai mult cBnd "pu"e:
M Nu tre)uie "/ pune#i tre)urile a"tea la inim/< "ir 6eor&e. ;ti#i< e o pro)lem/ de
"/n/tate. NDo lua#i ?n "erio".
M Sor/< crede#i c/ "e dimte c,iar r/uK
O um)r/ trecu pe fa#a ace"teia. >ra ce*a ciudat ?n *ocea "a cBnd r/"pun"e:
M Da< nu prea ?mi place "tarea ?n care "e afl/. Dar */ ro& "/ nu */ ?n&riAora#i< "ir 6eor&e.
Nu tre)uie< nu tre)uie deloc.
Ci zBm)i prietene=te =i plec/.
Pamela intr/ foarte apatic/ =i rece.
M 9un/< unc,iuleJ
M 9un/< Pam< dra&/J
M Ce ai acoloK O< ce frumoa"eJ
M Ce )ine ?mi pare c/D#i plac. Crezi c/ m/tu=ii tale o "/ i "e par/ la felK
M >a e incapa)il/ "/ pre#uia"c/ ce*a. NuDmi dau "eama de ce teDai ?n"urat cu femeia a"ta<
unc,iuleK
Sir 6eor&e nu r/"pun"e. O "erie de pariuri deza"truoa"e la cur"e< de creditori in"i"ten#i =i o
femeie frumoa"/< dar dominant/ din fire ?i trecu prin fa#a oc,ilor.
M Dra&ul meu )/trBnel< continu/ Pamela. Cred c/ ai fo"t o)li&at. Dar ne face *ia#a un iad
la amBndoi< nuDi a=aK
M De cBnd e )olna*/P Cncepu "ir 6eor&e.
Pamela ?l ?ntrerup"e.
M NuDi )olna*/ cu ade*/ratJ Poate face orice ?i place. De ce< cBt timp a#i "tat la 1""ouan
a fo"t *e"el/ ca un &reiere. Pariez c/ domni=oara Macnau&,ton =tie c/ ea "e preface.
M Nu =tiu cum neDam de"curca f/r/ domni=oara Macnau&,ton< oft/ "ir 6eor&e.
M > o fiin#/ capa)il/< recuno"cu Pamela. 4otu=i< nu #in la ea c,iar a=a de mult ca
dumneata< unc,iule. O< )a #iiJ Nu m/ contrazice. Crezi c/ e minunat/. CntrDun fel< daJ Dar e cu
dou/ fe#e. Nu =tiu niciodat/ ce &Bnde=te. ;i "e de"curc/ de"tul de )ine cu "corpia aia )/trBn/.
M Uite ce e< Pam< nu tre)uie "/ *or)e=ti a=a de"pre m/tu=a ta. %a nai)a cu toate< ea e
foarte )un/ cu tine.
M Da< ac,it/ notele< nuDi a=aK Dar ducem o *ia#/ &roaznic/.
Sir 6eor&e trecu la un "u)iect mai pu#in durero".
M Ce facem cu omul care *ine ?n e@cur"ieK M/tu=a ta dore=te *a"ul numai pentru ea.
M >i )ine< nu "e poate< r/"pun"e nepoata cu r/ceal/. Domnul e prezenta)il. Cl c,eam/
ParQer P5ne. Cred c/ a fo"t func#ionar la Departamentul Informa#iilor 3 dac/ e@i"t/ a=a ce*a. Cel
mai no"tim e faptul c/ mi "e pare c/ am auzit de numele /"ta unde*a. 9a"ilJ Secretarul tocmai
intra"e. Unde am */zut cu numlele de ParQer P5neK
M Pa&ina ?ntBi din I4,e 4ime"L< coloana cu anun#uri per"onale pentru prieteni di"p/ru#i
etc< r/"pun"e tBn/rul prompt.
ISunte#i fericitK Dac/ nu< con"ulta#iDl pe domnul ParQer P5neL.
M NemaipomenitJ Ce teri)il de amuzantJ Rai "/Di po*e"tim toate necazurile noa"tre cBt
#ine drumul pBn/ la Cairo.
M NDam niciunul< "pu"e "implu 9a"il 7e"t. O "/ plutim pe Nilul cel aurit =i o "/ *edem
temple 3 ?i arunc/ o pri*ire lui "ir 6eor&e care apuca"e un ziar 3 ?mpreun/P
Ultimul cu*Bnt ?l ro"ti ?n =oapt/< dar Pamela ?l auzi. Oc,ii lor "e ?ntBlnir/.
M 1i dreptate< 9a"il< "pu"e ea din *Brful lim)ii. > )ine "/ tr/ie=tiJ
Sir 6eor&e "e ridic/ =i ie=i. Pamela "e ?ntunec/ la fa#/.
1'
M Ce "Da ?ntBmplat< iu)itoK
M M/tu=a a"ta &roaznic/ a meaP
M NuD#i f/ &riAi< o lini=ti 9a"il. Ce conteaz/ ceDi trece ei prin capK Nu o contrazice.
Cn#ele&i< rB"e el< /"taDi cel mai )un camuflaA.
0i&ura )ine*oitoare a domnului ParQer P5ne ap/ru ?n "al/. Cn "patele "/u< "e i*i cea
pitorea"c/ a lui Mo,ammed< pre&/tit "/D=i "pun/ te@tul.
M Doamn/< domnilor< acum pornim. Pe"te cBte*a minute< trecem pe lBn&/ templele de la
OarmaQ< pe partea dreapt/. !/ "pun po*e"tea )/ie#elului care "Da du" "/ cumpere carne de miel
pr/Ait/ pentru tat/l "/uP
Domnul ParQer P5ne "e =ter&ea la frunte. 4ocmai "e ?ntoar"e de la o *izit/ la templul
Dendera. 1 "im#it c/ mer"ul c/lare pe un m/&ar nuDi prea prii"e "iluetei "ale. 4ocmai *oia "/D=i
"coat/ &ulerul cBnd un )ilet a=ezat pe ma"a de toalet/ lBn&/ o&lind/ ?i atra"e aten#ia. Cl de"p/turi.
Suna a=a:
Dra&/ domnule< !Da= r/mBne recuno"c/toare dac/ nu *Da#i duce "/ *izita#i 4emplul din
1)5do" ci a#i r/mBne pe *a"< deoarece dore"c "/ */ cuno"c.
1 dumnea*oa"tr/< 1riadne 6ra5le.
Un zBm)et "e i*i pe fa#a mare< )ine*oitoare a domnului ParQer P5ne. C/ut/ o foie de
,Brtie =iD=i "coa"e capacul de la "tilou.
Dra&/ lad5 6ra5le E"cri"e elF< ?mi pare r/u c/ "unt ne*oit "/ */ dezam/&e"c< dar< ?n
prezent< m/ aflu ?n *acan#/ =i nu m/ ocup de tre)uri profe"ionale.
Se "emn/ =i trimi"e "cri"oarea printrDun "te2ard. CBnd termin/ "/D=i "c,im)e ,ainele< un
alt )ilet ?i fu adu".
Dra&/ domnule ParQer P5ne< M/ )ucur c/ "unte#i ?n *acan#/< dar "unt &ata "/ pl/te"c un
onorariu de o "ut/ de lire pentru o con"ulta#ie. 1 dumnea*oa"tr/< 1riadne 6ra5le.
Domnul ParQer P5ne ridic/ din "prBncene. Se )/tu u=or pe"te din#i cu "tiloul. Dorea "/
*iziteze 1)5do"< dar o "ut/ de lire "unt o "ut/ de lire. ;i >&iptul fu"e"e mult mai "cump decBt ?=i
ima&ina"e.
Dra&/ lad5 6ra5le E"cri"e elF< nu *oi *izita 4emplul din 1)5do".
1l dumnea*oa"tr/< :. ParQer P5ne.
Refuzul domnului ParQer P5ne de a p/r/"i *a"ul ?l "up/r/ foarte tare pe Mo,ammed.
M Un templu foarte frumo". 4o#i domnii mei dore"c "/Dl *ad/. !/ a"i&ur tran"portul.
Marinarii */ pot duce cu "caun cu tot.
Domnul ParQer P5ne refuz/ toate ace"te oferte tentante.
Ceilal#i plecar/.
Domnul ParQer P5ne a=tept/ pe punte. Imediat< u=a de la ca)ina doamnei 6ra5le "e
de"c,i"e =i "e tBr? pe punte.
M > o dup/Damiaz/ atBt de fericit/< coment/ ea cu ama)ilitate. !/d c/ a#i r/ma"< domnule
P5ne. 0oarte )ine a#i procedat. Ser*im un ceai ?mpreun/ ?n "alonK
Domnul ParQer P5ne "e ridic/ prompt =i o urm/. Nu "e poate "pune c/ nu era curio". Se
p/rea c/ doamnei 6ra5le ?i era oarecum &reu "/ aAun&/ la tema di"cu#iei. 4recea de la una la alta.
Dar< ?n cele din urm/< "pu"e pe un ton "c,im)at:
M Domnule P5ne< ceea ce urmeaz/ "/ */ m/rturi"e"c e"te "trict confiden#ialJ Cn#ele&e#i<
nuK
M NormalJ
Se opri =i r/"ufl/ adBnc. Domnul ParQer P5ne a=tept/.
M !reau "/ =tiu dac/ "o#ul m/ otr/*e=te "au nu.
Domnul ParQer P5ne "e a=tepta"e la orice numai la a"ta nu. C=i manife"t/ de"c,i" uimirea.
17
M Ci aduce#i o acuza#ie foarte &ra*/< doamn/ 6ra5le.
M ;ti#i< nu "unt proa"t/ =i nu mDam n/"cut ieri. Cl )/nuie"c de cBt*a timp. De cBte ori
6eor&e e"te plecat< m/ "imt mai )ine. MBncarea ?mi prie=te =i am o alt/ di"pozi#ie< mai )un/.
4re)uie "/ fie *reun moti* pentru a"ta.
M Ceea ce "u"#ine#i e"te foarte "erio"< lad5 6ra5le. 4re)uie "/ #ine#i "eama c/ nu "unt
detecti*. Sunt< dac/ dori#i "/ "pune#i a=a< un detecti* al dra&o"teiP
>a ?l ?ntrerup"e.
M ;i nu crede#i c/ "unt ?n&riAorat/. Nu am ne*oie de un poli#i"t< pot "/ am &riA/ de mine<
mul#ume"c< am ne*oie de "i&uran#/. De certitudine. Nu "unt o femeie rea< domnule P5ne. M/ port
frumo" cu cei care "e manife"t/ la fel. O ?n#ele&ere e o ?n#ele&ere. MiDam re"pectat an&aAamentul.
IDam pl/tit datoriile "o#ului meu =i nu iDam pimpu" re"tric#ii la c,eltuieli.
Domnul ParQer P5ne "im#i un u=or "entiment de mil/ pentru "ir 6eor&e.
Iar ?n ce pri*e=te fata< ea ?=i cump/r/ ,aine< d/ petreceri< *rea una =i alta ?ntruna. 4ot ceea
ce pretind e"te recuno=tin#/ normal/.
M Recuno=tin#a nu e un lucru care poate fi pro*ocat la cerere< lad5 6ra5le.
M Pro"tiiJ Spu"e lad5 6ra5le. Continu/: 9ine< a"taDi trea)aJ De"coperi#i ade*/rul pentru
mineJ De ?ndat/ ce *oi =tiP
O pri*i curio".
M De ?ndat/ ce *e#i =tii< ce "e *a ?ntBmpla< lad5 6ra5leK
M 1"taDi trea)a mea< ro"ti "curt.
Domnul ParQer P5ne ezit/ un minut< dup/ care ?i repro=/:
M !/ ro& "/ m/ "cuza#i< lad5 6ra5le< dar am impre"ia c/ nu "unte#i complet "incer/ cu
mine.
M 1"taDi a)"urdJ !Dam "pu" e@act ceea de dore"c "/ de"coperi#i.
M Da< dar nu pentru care moti*K
Oc,ii li "e ?ntBlnir/. 1i ei "e aplecar/ primii.
M Cred c/ moti*ul e"te e*ident< "pu"e ea.
M Nu< deoarece m/ ?ndoie"c ?ntrDo anumit/ pri*in#/.
M Care anumeK
M Dori#i ca )/nuielile dumnea*oa"tr/ "/ "e do*edea"c/ ?ntemeiate "au fal"eK
M Cum< domnule P5neK
Doamna "e ridica"e ?n picioare< tremurBnd de indi&nare. Domnul ParQer P5ne d/du ?ncet
din cap.
M Da< da< zi"e el. Dar< =ti#i< /"ta nuDi un r/"pun" la ?ntre)area mea.
M O,J P/rea "/ nu mai ai)/ cu*inte la ?ndemBn/. P/r/"i camera.
R/ma" "in&ur< domnul ParQer P5ne c/zu pe &Bnduri. >ra a=a adBncit ?n ele< ?ncBt tre"/ri
u=or cBnd cine*a intr/ =i "e a=ez/ ?n fa#a "a. >ra domni=oara Macnau&,ton.
M !Da#i ?ntor" cu to#ii foarte repede< remarc/ domnul ParQer Pune.
M Ceilal#i nu "Dau ?ntor". 1m "imulat o durere de cap =i mDam ?ntor" "in&ur/. >zit/. Unde
e lad5 6ra5leK
M Cmi ?nc,ipui c/ "e odi,ne=te ?n ca)ina "a.
M O< atunci e ?n re&ul/. Nu *reau "/ =tie c/ mDam ?ntor".
M Deci< nDa#i *enit din partea eiK
Domni=oara Macnau&,ton ne&/.
M Nu< mDam ?ntor" ca "/ */ */d.
1G
Domnul ParQer P5ne a fo"t "urprin". 1r fi Aurat c/ domni=oara Macnau&,ton era a)"olut
capa)il/ "/D=i *ad/ "in&ur/ de necazurile "ale f/r/ "/ caute aAutor de la altcine*a. P/rea c/ "e
?n=ela"e.
M !Dam o)"er*at de cBnd neDam urcat cu to#ii la )ord. Cred c/ "unte#i o per"oan/ cu
mult/ e@perien#/ =i care &Bnde=te profund. 1m ne*oie ur&ent de ni=te "faturi.
M S/Dmi fie "cuzat/ impre"ia< domni=oar/ Macnau&,ton< dar nu "unte#i omul care caut/
de o)icei aAutor. 1= zice c/ "unte#i c,iar mul#umit/ "/ */ )aza#i pe propria dumnea*oa"tr/
Audecat/.
M Cn &eneral< da. Dar m/ aflu ?ntrDo "itua#ie deo"e)it/. >zit/ un moment. Nu o)i=nuie"c
"/ di"cut de"pre cazurile mele. Dar< de data acea"ta< cred c/ e"te nece"ar. Domnule P5ne< cBnd am
p/r/"it 1n&lia cu lad5 6ra5le< ea era un caz clar. Pe =leau< nDa*ea nimic. Poate< nu e c,iar atBt de
ade*/rat. Prea mult/ odi,n/ =i prea mul#i )ani produc o "tare patolo&ic/ anumit/. Dac/ ar fi a*ut
cBte*a du=umele de frecat cu peria< ap/ =i "/pun ?n fiecare zi =i cinci 3 =a"e copii de ?n&riAit< lad5
6ra5le ar fi fo"t o femeie perfect "/n/toa"/ =i mult mai fericit/. ParQer P5ne o apro)/. Ca "or/ la
"pital *ezi multe cazuri de )oli de ner*i. Doamnei 6ra5le ?i place "/ fie )lond/. Datoria mea a
fo"t "/ nuDi minimalizez "uferin#ele< "/ ar/t cBt mai mult tactP ;i "/ m/ )ucur =i eu de e@cur"ie
pe cBt ?mi "t/ ?n putere.
M 0oarte ra#ional< coment/ domnul ParQer P5ne.
M Dar lucrurile nu mai "unt ca ?nainte. Suferin#a de care "e plBn&e acum lad5 6ra5le e"te
real/ =i nu ima&inar/.
M Ce *re#i "/ "pune#iK
M 1m aAun" "/ )/nuie"c c/ lad5 6ra5le e"te otr/*it/.
M De cBnd )/nui#i a"taK
M De trei "/pt/mBni.
M Su"pecta#i *reo anume per"oan/K
C=i plec/ oc,ii. Pentru prima dat/< *ocea ei nu "un/ "incer/ cBnd "pu"e: INuL.
M Pre"upun< domni=oar/ Macnau&,ton< c/ )/nui#i o anumit/ per"oan/ =i c/ acea"ta e"te
"ir 6eor&e 6ra5le.
M O< nu< nu< nu pot "/ cred a=a ce*a de"pre elJ > a=a de &riAuliu< a=a de patetic. NDar
putea fi un uci&a= cu "Bn&e rece.
Cn *ocea ei "e de"lu=ea o nuan#/ de nelini=te.
M ;i< totu=i< a#i o)"er*at< c/< ori de cBte ori "ir 6eor&e e"te plecat< "o#ia "a "e "imte mai
)ine =i c/ perioadele "ale de )oal/ coincid cu ?ntoarcerile lui.
>a nu r/"pun"e.
M %a ce otra*/ */ &Bndi#iK 1r"enicK
M Ce*a de &enul /"ta. 1r"enic "au antimoniu.
M ;i ce m/"uri a#i luatK
M 1m f/cut tot ceDam putut ca "/ "upra*e&,ez tot ce m/nBnc/ =i )ea lad5 6ra5le.
Domnul ParQer P5ne d/du apro)ator din cap.
M Crede#i c/ lad5 6ra5le are =i ea "u"piciunile eiK Cntrea)/ el ?ntrDo doar/.
M O< nu< "unt "i&ur/ c/ nu.
M 1ici */ ?n=ela#i. %ad5 6ra5le )/nuie=te ce*a.
Domni=oara Macnau&,ton "e ar/t/ uimit/.
M %ad5 6ra5le e"te mai capa)il/ "/ p/"treze un "ecret decBt */ ima&ina#i< "pu"e domnul
ParQer P5ne. > o femeie care =tie foarte )ine cum "/ cear/ "faturi a*izate.
M 1"ta m/ "urprinde foarte mult< remarca ?ncet domni=oara Macnau&,ton.
1+
M 1= *rea "/ */ mai pun ?nc/ o ?ntre)are domni=oar/: Crede#i c/ lad5 6ra5le #ine la
dumnea*oa"tr/K
M Nu mDam &Bndit niciodat/ la a"ta. 1u fo"t ?ntrerup#i. Mo,ammed intr/ cu fa#a radioa"/
=i poalele caftanului fluturBnd dup/ el.
M Doamna a auzit c/ *Da#i ?ntor"H ea ?ntrea)/ de dumnea*oa"tr/. Nice de ce nu */ duce#i
la eaK
>l"ie Macnau&,ton "e ridic/ ?n &ra)/. De a"emenea =i domnul ParQer P5ne.
M !Dar con*eni o con"ulta#ie mBine diminea#/ de*remeK Cntrea)/ el.
M Da< ar fi momentul cel mai potri*it. %ad5 6ra5le doarme pBn/ tBrziu. PBn/ atunci o "/
fiu foarte &riAulie.
M Cred c/ =i lad5 6ra5le *a fi &riAulie.
Domni=oara Macnau&,ton di"p/ru. Domnul ParQer P5ne nDo mai */zu pe lad5 6ra5le
pBn/ la cin/. St/tea fumBnd o #i&ar/ =i dBnd foc unei file de "cri"ori. NuDi acord/ nici o aten#ie<
atitudine din care el &,ici c/ ea era ?nc/ Au&nit/.
Dup/ cin/< el Auc/ )rid&e cu "ir 6ero&e< Pamela =i 9a"il. 4o#i p/reau pu#in di"tan#i =i Aocul
"e opri de*reme.
CBte*a ore mai tBrziu< domnul ParQer P5ne fu trezit. Mo,ammed fu cel care *eni la el.
M Doamna )/trBn/ e foarte )olna*/. Sora e foarte "periat/. Cncerc "/ aduc doctorul.
Domnul ParQer P5ne ?=i pu"e ?n &ra)/ ni=te ,aine. So"i la u=a ca)inei doamnei 6ra5le
odat/ cu 9a"il 7e"t. Sir 6eor&e =i Pamela erau ?n/untru. >l"ie Macnau&,ton ?ncerca di"perat/ "/D
=i "al*eze pacienta. CBnd domnul ParQer P5ne "o"i< o ultim/ con*ul"ie o apuc/ pe )iata femeie.
4rupul ei c,ircit "e z*Brcoli =i ?n#epeni. 1poi c/zu pe perne. Domnul ParQer P5ne o tra"e ?nceti=or
pe Pamela afar/.
M Ce &roaznicJ 0ata d/dea "/ plBn&/. Ce &roaznicJ 1P 1P
M Dac/ a muritK Da< m/ tem c/ totul "Da "fBr=it.
IDo d/du ?n &riA/ lui 9a"il. Sir 6eor&e ie=i din ca)in/< ar/tBnd )uim/cit.
M NDam crezut niciodat/ c/Di atBt de )olna*/< murmur/ el. NDam crezut nici o clip/.
Domnul ParQer P5ne trecu pe lBn&/ el =i intr/ ?n ca)in/. >l"ie Macnau&,ton era al)/ =i
tra"/ la fa#/.
M 1u trimi" dup/ doctorK Cntre)/ ea.
M Da. 1poi el "pu"e: Stricnin/K
M Da. Con*ul"iile a"tea "unt tipice. O< nuDmi *ine "/ credJ >a "e arunc/ ?ntrDun "caun
plBn&Bnd. >l o )/tu pe um/r.
1poi p/ru c/ o idee ?i trece prin minte. Ie=i din ca)in/ ?n &ra)/ =i "e du"e ?n "alon.
R/m/"e"e o )uc/#ic/ de ,Brtie near"/ ?n "crumier/. Doar cBte*a cu*inte "e puteau di"tin&e:IP
;eta a *i"uriP 1rdeDoJL I1ici e ce*a intere"antL< ?=i "pu"e domnul ParQer P5ne.
Domnul ParQer P5ne "e afl/ ?n )iroul unei ?nalte oficialit/#i din Cairo.
M 1=a dar< a"tea "unt do*ezile< zi"e el &Bnditor.
M Da< de"tul de "uficient. Omul tre)uie "/ fi fo"t al dracului de pro"t.
M NDa= "pune c/ "ir 6eor&e e"te un om inteli&ent.
M Cu toate a"teaJ Cel/lalt recapitula: lad5 6ra5le *rea un pa,ar de 9o*ril. Sora iDl
pre&/te=te. 1poi *rea "/ i "e pun/ *in de .ere@ ?n el. Sir 6eor&e aduce )/utura. Dou/ ore mai
tBrziu< lad5 6ra5le moare de pe urma otr/*irii e*idente cu "tricnin/. Un pac,et cu "tricnin/ e"te
&/"it ?n ca)ina lui "ir 6eor&e =i un altul ?n )uzunarul ,ainei "ale de la cin/.
M CBt "e poate de edificator< zi"e domnul ParQer P5ne. 1propo< de unde *enea "tricninaK
2-
M Sunt mici du)ii ?n le&/tur/ cu a"ta. Sora a*ea ce*a pentru cazul ?n care pe lad5 6ra5le
o "up/ra inima< dat "Da contrazi" o dat/ "au de dou/ ori. CntBi a "pu" c/ pac,etul ei era intact =i
acum "u"#ine c/ nu e.
M Nu prea ?i "t/ ?n caracter "/ nu fie "i&ur/< coment/ domnul ParQer P5ne.
M Dup/ p/rerea mea< au fo"t amBndoi implica#i. W=tia doi au o "l/)iciune unul pentru
altul.
M > po"i)il< dar dac/ domni=oara Macnau&,ton ar fi pl/nuit crima< ea ar fi comi"Do mult
mai )ine. >"te o tBn/r/ a)il/.
M >i )ine< a"ta e. Dup/ p/rerea mea< "ir 6eor&e e"te implicat. NDare =an"/ nici cBt ne&ru
"u) un&,ie.
M 9ine< )ine tre)uie "/ */d ce pot "/ fac< "e fr/mBnt/ domnul ParQer P5ne.
M O c/ut/ afar/ pe nepoata cea dr/&u#/. Pamela era palida =i indi&nat/.
M Unc,iul nDa f/cut niciodat/ a=a ce*a< niciodat/< niciodat/< niciodat/J
M 1tunci cine a f/cutDoK Cntre)/ domnul ParQer P5ne re"emnat.
Pamela "e apropie mai mult.
M ;ti#i ce credK 1 f/cutDo cu mBna ei. >ra &roaznic de ciudat/ ?n ultimul timp. C=i
ima&ina lucruri.
M Ce lucruriK
M %ucruri "tranii. De e@emplu< 9a"il. In"inua mereu c/ 9a"il e ?ndr/&o"tit de ea. Pe cBnd
9a"il =i cu mine "untemP Noi "untemP
M Cmi dau "eama< zBm)i domnul ParQer P5ne.
M 4otul ?n le&/tur/ cu 9a"il era pur/ ima&ina#ie. Cred c/ a*ea rBc/ pe )ietul meu unc,i =i
a in*entat po*e"tea pe care *Da "pu"Do< dup/ care a pu" "tricnin/ ?n ca)ina =i ?n )uzunarul lui =i "D
a otr/*it. Oamenii au f/cut lucruri de a"tea< nuDi a=aK
M Da< recuno"cu domnul ParQer P5ne. Nu cred a"ta ?n cazul doamnei 6ra5le. Dac/Dmi
permit "/ "pun< ea nu era tipul.
M 1tunci am/&irileK
M Da< a= *rea "/Dl ?ntre) pe domnul 7e"t de a"ta.
Cl &/"i pe tBn/r ?n camera "a. 9a"il ?i r/"pun"e la ?ntre)/ri cu de"tul/ u=urin#/.
M Nu *reau "/ *i "e par/ o pro"tie< dar f/cu"e o pa"iune pentru mine. De aceea< nu am
?ndr/znit "/Di "pun de"pre inten#iile mele =i ale Pamelei. %Dar fi pu" pe "ir 6eor&e "/ m/
concedieze.
M !i "e pare teoria domni=oarei 6ra5le plauzi)il/K
M 4ot ce "e poate< =tiu euK 4Bn/rul "e ?ndoia.
M Nu e "uficient de )un/< zi"e ParQer P5ne lini=tit. Nu< tre)uie "/ &/"im ce*a mai )un.
R/ma"e meditBnd cBte*a minute. O m/rturi"ire ar fi cel mai )un lucru< zi"e el )ru"c. Scoa"e
"tiloul =i o foaie de ,Brtie. !rei "/ "crii aici totulK
9a"il 7e"t ?i pri*i uimit.
M >uK Ce dumnezeu ?n"eamn/ a"taK
M Dra&/ tinere 3 *ocea domnului ParQer P5ne "una aproape patern 3 =tiu totul. C/ erai
iu)itul )unei doamne. C/ ea a*ea "crupule. C/ teDai ?ndr/&o"tit de nepoata cea dr/&u#/ =i f/r/ un
penn5< cum #iDai ?ntocmit planul. Otr/*ire treptat/. 4re)uia "/ treac/ moarte natural/ din cauza
&a"troenteritei "au< dac/ nu< totul ar fi c/zut ?n cBrca "o#ului< c/ci a*eai &riA/ ca "t/rile ei proa"te
"/ coincid/ cu prezen#a lui.
1poi< de"coperirea dumitale c/ doamna era "u"picioa"/ =i di"cuta"e cu mine de"pre
afaceri. 1i trecut rapid la ac#iuneJ 1i "u"tra" ni=te "tricnin/ din doza domni=oarei Macnau&,ton.
21
1i pu" o parte ?n ca)ina "o#ului< alta ?n )uzunarul "/u =i "uficient/ ?ntrDo ca=et/ pe care ai trimi"Do
cu un )ile#el doamnei< "punBnduDi c/ era Ica=eta *i"urilorL.
O idee romantic/. >a tre)uia "Do ia de ?ndat/ ce "ora pleca =i nimeni nu a*ea "/ =tie nimic
de"pre acea"ta. Dar ai f/cut o &re=eal/ tinere. >"te inutil "/Di ceri unei doamne "/ ard/ "cri"ori. Nu
o fac niciodat/. 1m toat/ core"ponden#a ta frumu=ic/< inclu"i* )iletul de"pre ca=et/.
9a"il 7e"t "e ?n&/l)eni"e la fa#/. 9una "a di"pozi#ie "e e*apora"e. 1r/ta ca un =oarece ?n
cur"/.
M S/ te ia dracuJ Se r/"ti el. Deci< =tii totul. 1l dracului de ParQer careD#i )a&i na"ul t/u
mare pe"te tot.
Domnul ParQer P5ne a fo"t "al*at de la *iolen#e fizice datorit/ apari#iei martorilor cu care
aranAa"e dinainte "/ a"culte prin u=a ?ntrede"c,i"/.
Domnul ParQer P5ne de"cut/ din nou cazul cu prietenul "/u< o ?nalt/ oficialitate.
M ;i nDam a*ut nici o urm/ de do*ad/J Numai un para&raf aproape inde"cifra)il cu
I1rdeDoJL pe el. 1m dedu" ?ntrea&a po*e"te =i lDam pu" la ?ncercare. 1 mer". 1m dat pe"te
ade*/r. Datorit/ "cri"orilor. %ad5 6ra5le ar"e"e toate foile pe care el leDa "cri"< dar el nu a =tiut
lucrul ace"ta.
>ra o femeie cu totul neo)i=nuit/. 1 fo"t uluit cBnd a *enit la mine. Ceea ce *roia era ca
eu c/Di "pun c/ "o#ul o otr/*ea. Cn cazul acela< ea a*ea inten#ia "/ fu&/ cu tBn/rul 7e"t. Dar< a*ea
ne*oie de o Au"tificare. Curio" caracter.
M 9iata feti#a aia o "/ "ufere< "pu"e cel/laltP
M O "/D=i re*in/< zi"e domnul ParQer P5ne cu )lBnde#e. > tBn/r/. 1= *rea ca "ir 6eor&e "/
"e )ucure pu#in ?nainte de a fi prea tBrziu. 1 fo"t tratat ca un *ierme timp de zece ani. 1cum >l"ie
Macnau&,ton *a fi foarte dr/&u#/ cu el.
>l "e lumin/ la fa#/. 1poi oft/.
M M/ &Bnde"c "/ m/ duc inco&nito ?n 6recia. 1m ne*oie de o *acan#/ ade*/rat/J
I!. Cei patru "u"pec#i.
Di"cu#ia "e ?n*Brtea ?n Aurul unor crime nede"coperite =i r/ma"e nepedep"ite. 0iecare ?=i
"punea p/rerea: colonelul 9antr5< "o#ia lui &r/"u#/ =i )laAin/< doctorul %lo5d =i c,iar )/trBna Mi""
Marple. Sin&urul care nu *or)ea< de=i era cel mai ?ndrept/#it "Do fac/< dup/ cum credeau cu to#ii<
era Sir Renr5 Clit,erin&< fo"t in"pector la Scotland Xard. 1ce"ta t/cea =i ?=i r/"ucea mu"ta#a
zBm)ind u=or de parc/ "e &Bndea la ce*a =iDi *enea "/ rBd/.
M Sir Renr5< a zi" doamna 9antr5< de ce nu "pui nimic< z/u< ?mi *ine "/ urlu< r/mBn
atBtea crime nepedep"ite< ce zice#i de"pre a"taK
M !/ referi#i la titlurile de o =c,ioap/ din ziare< de felul ace"ta: SCO4%1ND X1RD 14
01U%4 161IN urmat/ de o li"t/ de mi"terioa"e cazuri nerezol*ateK
M ;i care alc/tuie"c doar un mic procentaA fa#/ de cele petrecute ?n ?ntrea&a lume< a zi"
dr. %lo5d.
M 1"ta cam a=a e"te. Sutele de crime rezol*ate =i "utele de f/pta=i pedep"i#i rareori "unt
trBm)i#ate ?n ziate. Dar nu de"pre a"ta *or)eam. CBnd *or)im de crime nede"coperite =i
nepedep"ite< a*em ?n *edere dou/ lucruri total diferite. Cn prima cate&orie intr/ toate crimele
de"pre care Scotland Xardul nDa auzit niciodat/ =i nimeni nu =tie c/ "au ?ntBmplat.
M Cred c/ nu "unt prea multe de felul ace"ta< a zi" doamna 9antr5.
M Nu "untK
M Sir Renr5< doar nu *re#i "/ "pune#i c/ "unt atBt de multeK
M Cred c/ tre)uie "/ fie un num/r foarte mare de a"tfel de cazuri< a zi" Mi"" Marple
&Bnditoare.
22
9/trBna domni=oar/< de mod/ *ec,e< cu un farmec aparte< cu un aer impertur)a)il< a "pu"
ace"t lucru pe un ton cBt "e poate de calm.
M Dra&a mea Mi"" Marple< a zi" colonelul 9antr5.
M 9ine?n#ele"< a zi" acea"ta< o )un/ parte dintre oameni< "unt pro=ti =i "e dau ?n *ilea&<
dar o mare parte nu "unt pro=ti =i te cutremuri cBnd te &Bnde=ti ce pot ?nf/ptui dac/ nu au
puternice principii morale.
M Da< a zi" Sir Renr5< "unt mul#i i"te#i. 1de"eori< cBnd o crim/ e decoperit/ datorit/
faptului c/ ai lucrat pro"t< ?#i zici tot timpul: dac/ nu miDar fi "c/pat a"ta< nimeni nDar fi =tiut
niciodat/.
M Dar< e ?ntrDade*/r ce*a "erio"< Clit,erin&< a zi" colonelul 9antr5. C,iar foarte "erio"J
M 1=a creziK
M Ce *rei "/ "puiK Si&ur c/ e ce*a foarte "erio".
M Spune#i c/ r/mBn crime nepedep"ite< dar care a=a "/ fieK Nepedep"ite de le&e "e poate<
dar cauza =i efectul lucrez/ ?n afara le&ii. Crede#i c/ dup/ fapt/ urmeaz/ r/"plat/. 1 "pune lucrul
ace"ta e o nerozie< dup/ p/rerea mea< lucrurile nu "atu c,iar a=a.
M Se poate< "e poate< a zi" colonelul 9antr5< dar a"ta nu "c,im)/ &ra*itatea pro)lemei. 1
f/cut o pauz/.
Sir Renr5 Clit,erin& a zBm)it.
M Nou/zeci =i nou/ la "ut/ dintre oameni &Bnde"c< f/r/ ?ndoial/< ca dumnea*oa"tr/. Dar
dumnea*oa"tr/ nu =ti#i c/ cel mai important e "/ do*ede=ti ne*ino*/#ia< nu *ina. %a lucrul ace"ta
nu "e &Bnde=te nimeni.
M >u nu ?n#ele&< a "pu" :ane Relier.
M >u ?n#ele&< a zi" Mi"" Marple. CBnd doamna 4rent a o)"er*at c/Di lip"ea o Aum/tate de
coroan/ din po=et/< cea "u"pectat/ a fo"t femeia de "er*iciu< doamna 1rt,ur. So#ii 4rent erau
con*in=i c/ ea a fo"t< dar fiind oameni cum"ecade =i =tiind c/ are o familie mare =i c/ "o#ul ei era
)e#i*< nDau f/cut mare "candal din a"ta. Dar "Dau purtat altfel cu ea de atunci< nDau mai l/"atDo
"in&ur/ ?n ca"/ cBnd erau pleca#i< ceea ce o f/cea "/ fie foarte nedumerit/H =i al#ii au ?nceput "/
ai)/ o rezer*/ fa#/ de ea. ;i deodat/ au de"coperit c/ *ino*at/ era &u*ernanta< doamna 4rent o
*/zu"e ?n o&lind/ prin u=a ?ntrede"c,i"/. Norocul< mai )ine zi" pro*iden#a. Iat/ ce *rea Sir Renr5
"/ "pun/. Mul#i cred c/ cel mai condamna)il lucru e "/ fure cine*a )ani< a"ta "e *ede =i ?n
po*e"tirile cu detecti*iJ Dar pentru doamna 1rt,ur ade*/rul era o pro)lem/ de *ia#/ =i de moarte<
ea nu era *ino*at/ cu nimic. 1"ta *oia#i "/ "pune#i< Sir Renr5< nui a=aK
Mi"" Marple< a#i &,icit e@act ceea ce *oiam "/ "pun. MenaAera de"pre care *or)i#i a a*ut
noroc< ne*ino*/#ia ei a ie=it la i*eal/. Dar mul#i oameni tr/ie"c toat/ *ia#a "u) ap/"area unei
"u"piciuni care ?n realitate nu "e )azeaz/ pe nimic.
M !/ &Bndi#i la o anumit/ ?ntBmplare< Sir Renr5< a ?ntre)at doamna 9antr5 in"inuant.
M %a drept *or)ind< m/ &Bnde"c la un caz foarte ciudat. > un caz ?n care pre"upun c/ "Da
comi" o crim/< dar nDam nici o =an"/ "/ o do*ede"c *reodat/.
M 9/nuie"c c/ e *or)a de otr/*ire< a =optit :ane< ce*a care e foarte &reu de de"coperit. Dr.
%lo5d "e foia pe "caun. Sir Renr5 a dat din cap:
M Nu< "cump/ doamn/< nu e *or)a de "/&eata otr/*it/ a indienilor din 1merica de Sud.
1= fi dorit "/ fie a=a ce*a< > mult mai prozaic =i nuDi nici o "peran#/ "/ de"coperim f/pta=ul. Un
)/trBn a c/zut din capul "c/rilor =i =iDa frBnt &BtulH unul din acele re&reta)ile accidente care "e
?ntBmpl/ zilnic.
M Dar ce "Da ?ntBmplat ?n realitateK
M Cine poate =tiK Sir Renr5 a ridicat din umeri. S/Dl fi ?mpin" cine*aK O "foar/ ?ntin"/
c,iar ?n capul "c/rilor =i luat/ apoi cu mare &riA/K Nu *om putea =ti niciodat/.
2
M Dumnea*oa"tr/ nu crede#i c/ a fo"t un accidentK De ceK 1 ?ntre)at doctorul.
M > o po*e"te lun&/< darP Sunt "i&ur c/ nu a*em nici o =an"/ "/ &/"im pe cine*a
*ino*at< ar fi ne?ntemeiat. Dar e@i"t/ o alt/ fa#/ a lucrurilor de"pre care a= *rea "/ *or)e"c.
!ede#i< "unt patru oameni care iDar fi putut Auca acea"t/ fe"t/ )/trBnului. Numai unul dintre ei e
*ino*at< iar ceilal#i trei au mBinile curate. Dar< c,iar dac/ ade*/rul ar ie=i la lumin/< to#i trei ar
r/mBne acoperi#i de o um)r/ de "u"piciune.
M 1r fi )ine "/ ne "pune#i toat/ i"toria< a zi" doamna 9antr5.
M Nu *reau "Do lun&e"c prea mult< dar nu pot trece pe"te ?nceputul ace"tei po*e=ti. >
*or)a de"pre o afacere le&at/ de o or&aniza#ie &erman/ "ecret/ 3 Sc,2artze Rand 3 ce*a
a"em/n/tor cu or&aniza#ia terori"t/ italian/< Camorra. Contra)andi=ti =i terori=ti. 1 ap/rut
imediat dup/ primul r/z)oi =i lua"e mare amploare. Mul#i oameni au fo"t *ictimele ace"tei
or&aniza#ii. 1utorit/#ile nDau reu=it "/ intre ?n le&/tur/ cu ei pentru c/ ?=i p/"trau cu "tr/=nicie
"ecretele< a fo"t impo"i)il "/ &/"ea"c/ printre ei un tr/d/tor< ?n 1n&lia nu "Da auzit nimic de"pre
acea"t/ or&aniza#ie< dar ?n 6ermania a a*ut urm/ri &roaznice. PBn/ la urm/ au fo"t de"coperi#i =i
o)li&a#i "/ "e ?mpr/=tie< &ra#ie efortului unui )/r)at< doctorul Ro"en< care era pe atunci o fi&ur/
)ine cuno"cut/ ?n "er*iciul "ecret. >l a de*enit mem)ru al Or&aniza#iei< a p/trun" ?n cele mai
"ecrete cercuri =i a fo"t cel care a contri)uit la pr/)u=irea lor. Cn urma ace"tui fapt< era mai
?n#elept "/ plece din 6ermania< o *reme< pentru c/ "e &/"ea c,iar "u) oc,ii lor. 1 *enit ?n 1n&lia<
adu"e"e =i recomand/ri de la poli#ia din 9erlin. C,iar eu am a*ut o ?ntre*edere per"onal/ cu el.
>ra de"curaAat =i re"emnat< nu "e ?ndoia de ceea ce ?l a=tepta. IM/ *or &/"i< Sir Renr5< f/r/
?ndoial/L. >ra un )/r)at impun/tor< cu un cap frumo"< o *oce profund/< u=or &utural/< care ?i
tr/da ori&inea.
I4otul e dinadin" pre*/zut< dar nuDi nimic< eu m/ a=tept la orice. MiDam a"umat ace"t ri"c
atunci cBnd mDam *BrBt ?n afacere. 1m f/cut tot ce am putut. Or&aniza#ia nu "e *a mai reface
niciodat/< dar mul#i dintre mem)rii ei "unt ?n li)ertate =i "in&ura re*an=/ ar fi pentru ei *ia#a mea.
> doar o c,e"tiune de timp< dar a= *rea ca ace"t timp "/ fie cBt mai lun& cu putin#/. ;ti#i< eu am
adunat =i am pu)licat unele materiale foarte intere"ante< rezultatul muncii mele de o *ia#/. MiDar
pl/cea "/ pot "/Dmi ?nc,ei muncaL.
!or)ea "implu< cu oarecare &randiloc*en#/ pe care nu puteam "/ nDo admir. IDam "pu" c/
*om lua toate precau#iile< dar el nDa dat aten#ie cu*intelor mele.
ICntrDo zi< mai de*reme ori mai tBrziu< m/ *or prinde< a repetat el. CBnd ziua aceea *a
*eni< nu tre)uie "/ */ face#i repro=uri. Nu m/ ?ndoie"c c/ *e#i face tot ce */ "t/ ?n putin#/L.
1poi a ?nceput "/Dmi. Cn=ire planurile "ale care erau cBt "e poate de "imple. ;iDa propu" "/D
=i cumpere o c/"u#/ la #ar/ unde ar fi putut "/ tr/ia"c/ lini=tit =i "/D=i continue munca. 1 ale"
pentru a"ta un "at ?n Somer"et< Oin&8" 6naton< cam la zece Qilometri de calea ferat/ =i nu era atin"
de ci*iliza#ie. 1 cump/rat o c/"u#/ "plendid/< iDa adu" unele modific/ri =i ?m)un/t/#iri =i "Da
"ta)ilit acolo foarte mul#umit. Cn ca"a lui locuiau: nepoata "a< 6reta< "ecretarul "/u< o )/trBn/
"er*itoare din 6ermania care ?l "luAi"e cu credin#/ aproape patruzeci de ani =i un "er*itor foarte
?ndemBnatic pentru curte =i &r/din/< care era din Oin&8" 6naton.
M Cei patru "u"pec#i< a zi" ?ncet dr. %lo5d.
M >@act. Patru "u"pec#i. 1tBt =i nimic mai multP 4imp de cinci luni *ia#a a decur"
pa=nic la Oin&8" 6naton< pBn/ cBnd "Da ?ntBmplat nenorocirea. CntrDo diminea#/ dr. Ro"en "Da
pr/)u=it de pe "c/ri =i lDau &/"it mort dup/ o Aum/tate de or/. CBnd a a*ut accidentul< 6ertrud era
?n )uc/t/rie< cu u=a ?nc,i"/< =i nDa auzit nimic 3 cel pu#in a=a "u"#inea ea. 0rYulein 6reta era ?n
&r/din/ ocupat/ cu plantatul florilor< cum "pu"e"e c,iar ea. 6r/dinarul Do))" era ?n "er/< unde
tocmai ?=i lua &u"tarea de la ora un"prezece< dup/ cum zicea el. Secretarul era la plim)are< Deci
nu a*ea cum "/ "pun/ o *or)/ de"pre cele ?ntBmplate. Niciunul nu a*ea un ali)i =i nu putea
2$
coro)ora po*e"tea "a cu a altuia. Un lucru e "i&ur: nimeni din afar/ nDar fi putut face lucrul
ace"ta< pentru c/ un "tr/in< ?n "at< nDar fi trecut neo)"er*at. 1m)ele u=i< din fa#/ =i din "pate< erau
?nc,i"e< fiecare dintre ai ca"ei a*ea c,eia lui. Cum *ede#i< lucrurile "unt ?mpotri*a celor patru.
0iecare pare "/ fie dincolo de orice )/nuial/. 6reta era fiica unicului "/u frateH 6ertrud ?l "luAi"e
cu credin#/ timp de patruzeci de aniH Do))" nu ie=i"e niciodat/ din "at< iar C,arle" 4empleton<
"ecretarulP
M Da< a zi" colonelul 9antr5< ceDi cu elK Cmi pare "u"pect. Ce =ti#i de"pre elK
M Ceea ce =tiu de"pre el ?l di"culp/ de orice acuzare. ;ti#i< C,arle" 4empleton a fo"t unul
dintre oamenii mei.
M O,J 1 e@clamat colonelul 9antr5< dBnd */dit ?napoi.
M Da< a*em ne*oie de unul< dar nu *oiam "/ "e =tie ?n "at. %ui Ro"en ?i tre)uia un
"ecretar< a=a c/ i lDam recomandat pe 4empleton. > un &entleman< un tip foarte priceput =i
*or)e=te &ermana curent.
M Dar atunci pe cine )/nui#iK 1 ?ntre)at doamna 9antr5 foarte ?ncurcat/. 4o#i par
ne*ino*a#i< ceea ce e impo"i)il.
M Da< a=a "e pare< dar "/ pri*im lucrurile =i din alt un&,i. 0r/ulein 6reta era o fat/
?ncBnt/toare< dar r/z)oiul neDa demon"trat mereu c/ poate ?ntoarce pe frate contra fratelui< pe tat/
contra fiului =i a=a mai departe< neDa demon"trat c/ cele mai "impatice =i mai ?ncBnt/toare feteau
f/cut lucrurile cele mai uimitoare. %ucrul ace"ta "Dar potri*i =i lui 6ertrud< cine =tie ce alte for#e "D
au declan=at ?n cazul eiK Poate o ceart/ cu "t/pBnul "au poate un re"entiment mocnit n/"cut din
lun&a ei "er*itute. 0emeile de teapa ei pot fi< uneori< uimitor de ?n*er=unate. Dar Do))"K 1r putea
fi e@clu" pentru c/ nu a*ea le&/turi cu cei din familieK 9anii pot face multe. Do))" ar fi putut fi
atra" =i cump/rat cu )ani.
Un lucru e "i&ur: un me"aA "au un ordin a *enit dinafar/< pentru c/ altfel nu "Dar e@plica
cele cinci luni de imunitate. 1&en#ii or&aniza#iei lucrau. Nu erau ?nc/ "i&uri de tr/darea lui Ro"en<
au amBnat lucrurile pBn/ cBnd nDau mai a*ut nici o ?ndoial/ cu pri*ire la tr/darea lui. CBnd toate
?ndoielile au fo"t date la o parte< au primit un me"aA "pionului din ca"/< un me"aA care "punea:
MoarteJ
M Ce mBr=/*ieJ 1 zi" :ane Relier ?n&rozit/.
M Dar cum a aAun" me"aAulK > o trea)/ pe care ?ncerc "Do clarific =i care e "in&ura
"peran#/ de a de"coperi *ino*atul. Unul dintre cei patru a intrat ?n le&/tur/ cu el =i comunica ?ntrD
un anumit fel cu ace=tia. Nu era timp de pierdut =i< "i&ur< ?n momentul ?n care a primit ordinul a
trecut la fapte. > &r/itor pentru or&aniza#ia Sc,2artze Rand.
M/ apropii de pro)lem/ pe o cale care *i "e *a p/rea ridicol de meticuloa"/. Cine a fo"t pe
la ei ?n diminea#a aceeaK 1m aici li"ta< nu miDa "c/pat niciunul.
1 "co" un plic din )uzunar< a luat o ,Brtie =i a citit:
M M/celarul a adu" carne de oaie< am cercetat =i core"punde realit/#iiH )/iatul de la
pr/*/lie iDa adu" f/in/ de porum)r dou/ li*re de za,/r< o li*r/ de unt =i o li*r/ de cafea< am
cercetat =i core"punde realit/#ii. Po=ta=ul iDa adu" dou/ pro"pecte lui 0rYulein Ro"en< o "cri"oare
din localitate pentru 6ertrud< trei "cri"ori pentru dr. Ro"en< una cu tim)ru "tr/in =i dou/ "cri"ori
pentru domnul 4empleton< una tot cu =tampil/ din "tr/in/tate.
Sir Renr5 "Da oprit =i a "co" un teanc de ,Brtii din plic.
M 1r fi intere"ant de */zut. Mi leDau dat di*er=i tipi care leDau de"coperit =i cule" de la
co=ul de &unoi. !/ "pun drept< au fo"t cercetate de "peciali=ti ?n "cri"ul cu cerneal/ "impatic/ =i
a=a mai departZ. NDam nici o ?ndoial/ a"upra ace"tui fapt.
4o#i "Dau adunat ?n Aurul lui "/ "e uite. Pro"pectele *eneau de la un &r/dinar =i de la o
cuno"cut/ firm/ de )l/nuri din %ondra. Cele dou/ facturi adre"ate doctorului Ro"en erau< una din
2(
localitate ?n le&/tur/ cu "emin#ele pentru &r/din/ =i alta de la o firm/ de papet/rie din %ondra.
Scri"oarea< care ?i era adre"at/< "una a"tfel: IDra&ul meu Ro"en< 1)ia mDam ?ntor" de la Dr.
Relmut, Spat,8". %Dam */zut pe >d&ar :acQ"on alalt/ieri. >l =i 1mo" Perr5 a)ia "Dau ?ntor" de la
4"in&tau. C#i "pun cu toat/ One"titatea c/ nuDi in*idiez pentru c/l/torie. D/Dmi *e=ti de"pre tine
cBt "e poate de repede. ;i cum #iDam mai "pu": p/ze=teDte de un anumit tip. ;tii ce *reau "/ "pun<
c,iar dac/ nu e=ti de acord.
1 dumnea*oa"tr/< 6eor&inaL
M Core"ponden#a lui 4empleton con"t/ din acea"t/ factur/ de la croitorul "/u =i o
"cri"oare *enit/ de la un prieten din 6ermania< a continuat Sir Renr5. Scri"oarea< din nefericire< a
ruptDo pe cBnd "e plim)a. Cn "fBr=it< iat/ "cri"oarea primit/ de 6ertrud: IDra&/ doamn/ Sc,2artz<
Sper/m c/ pute#i *eni la ?ntrunirea de *ineri "eara< *icarul "per/ "/ *eni#i cu to#ii< *e#i fi )ine
*eni#i. Re#eta pentru =unc/ a fo"t foarte )un/< */ mul#ume"c pentru ea.
Sper c/ "unte#i "/n/toa"/ =i< pBn/ la re*ederea de *ineri "eara< r/mBn a dumitale< >mma
6reeneL
Dr. %lo5d a zBm)it u=or< la fel a f/cut =i doamna 9antr5.
M Cred c/ ultima "cri"oare nu poate fi luat/ ?n con"iderare< a zi" dr. %lo5d.
M 1=a cred =i eu< a zi" Sir Renr5< dar cu o rezer*/: am luat toate m/"urile de precau#ie "/
*/d dac/ era *or)a de o ?ntrunire reli&ioa"/ =i dac/ doamna 6reene e@i"t/. 4re)uie "/ fim foarte
aten#i.
M 1=a cum "pune mereu prietena noa"tr/< Mi"" Marple< a zi" dr. %lo5dzBm)ind. 1i c/zut
?n re*erie< Mi"" Marple< la ce te &Bnde=tiK
M Mi"" Marple a tre"/rit.
M Ce pro"tieJ 4ocmai m/ ?ntre)am de ce cu*Bntul One"titate e "cri" cu liter/ mare ?n
"cri"oarea adre"at/ doctorului Ro"en.
M Doamna 9antr5 a ?nt/rit ideea:
M 1=a e< a zi" ea< o,J
M Da< dra&ii mei< a zi" Mi"" Marple< cred c/ a#i o)"er*at.
M Cn "cri"oare ?l pre*ine de ce*a< a zi" colonelul 9antr5. > primul lucru care miDa atra"
aten#ia. 1m )/&at de "eam/ mai mult decBt crede#i. Da< ?l pre*ine clarP Cmpotri*a cuiK
M > ce*a curio" cu "cri"oarea acea"ta< a zi" Sir Renr5.
Dup/ cum "pune 4empleton< dr. Ro"en a de"c,i" "cri"oarea la micul deAun =i a az*BrlitDo<
zicBnd c/ nu =tie cine e tipul care iDa "cri".
M Nu era un ItipL< a zi" :ane Relier. >ra "emnat/ de una 6eor&ina.
M > &reu de "pu" a"ta< poate fi 6eor&e5< tot a=a de )ine< a zi" dr. %lo5d< de=i pare "/ fie
mai repede 6eor&ina. Ceea ce m/ iz)e=te< ?n"/< e c/ "cri"ul apar#ine unui )/r)at.
M S/ =ti#i c/ lucrul ace"ta e foarte intere"ant< a zi" colonelul 9antr5. 1 az*Brlit "cri"oarea
pretinzBnd c/ nu =tie de ia cine era. !oia "/ citea"c/ ce*a pe c,ipul cui*a. 1l cuiK 1l fetei ori al
)/r)atuluiK
M Ori pe al menaAerei< =iDa "pu" p/rerea doamna 9antr5. Poate tocmai intra"e. Cn camer/
aducBnd deAunul. > ce*a foarte deo"e)it aici< nu =tiu ce poate fiP
1poi "Da uitat pe"te "cri"oare. Mi"" Marple a *enit mai aproape de ea< a pip/it ,Brtia cu
de&etul =i au ?nceput "/ *or)ea"c/ ?n =oapt/.
M Dar de ce "ecretarul a rupt cealalt/ "cri"oareK 1 ?ntre)at deodat/ :ane Relier. %ucrul
ace"ta pare foarte< foarte curio". De ce a primit o "cri"oare din. 6ermaniaK De=i< dup/ cum
"pune#i< el e ?n afar/ de orice )/nuial/P
2'
Dar Sir Renr5 nDa "pu" a=a ce*a< a zi" repede Mi"" Marple< ?ntrerupBnd di"cu#ia =optit/ cu
doamna 9antr5. >l neDa "pu" c/ "unt patru "u"pec#i< a=a c/ ?n pie"a acea"ta Aoac/ =i 4empleton.
NuDi a=a< Sir Renr5K
M 1=a e< Mi"" Marple. 1m ?n*/#at un lucru dintrDo amar/ e@perien#/: "/ nu te &r/)e=ti
niciodat/ "/ "pui c/ cine*a e ?n afar/ de orice )/nuial/. PBn/ acum *Dam dat moti*e "/ crede#i c/
trei dintre ei pot fi *ino*a#i< de=i e pu#in pro)a)il "/ fie. NDar tre)ui ca ace"t lucru "/ fie *ala)il =i<
?n cazul lui 4empleton. Dar< urmBnd cele "pu"e mai ?nainte< am fo"t for#at "/ recuno"c c/ ?n
fiecare armat/< ?n marin/ =i ?n poli#ie e@i"t/ un num/r de tr/d/tori din rBndurile ace"teia< c,iar
dac/ nu ne con*ine "/ admitem acea"t/ idee. 1m e@aminat la rece cazul lui C,arle" 4empleton.
MDam ?ntre)at ade"eori< ceea ce domni=oara Relier a ?ntre)at adineaori. De ce el a fo"t "in&urul
dintre cei din ca"/ care nu a putut ar/ta "cri"oarea pe care o primi"e< "cri"oare care< pe dea"upra<
mai a*ea =i un tim)ru &ermanK De ce "/ primea"c/ "cri"ori din 6ermaniaK Ultima ?ntre)are e
nai*/< f/r/ ?ndoial/< dar iDam pu"Do =i lui. MiDa r/"pun" de"tul de "implu: mama lui a*ea o "or/
m/ritat/ cu un &erman< "cri"oarea era de la *eri=oara lui. 1m aflat ce*a ce nu =tiu"em ?nainte 3 c/
4empleton a*ea rude ?n 6ermania< ceea ce mDa f/cut "/Dl pun ,ot/rBt pe li"ta celor "u"pec#i. >ra
omul meu< a*eam mare ?ncredere =i #ineam la elH dar< urmBnd calea Au"ti#iei =i a cin"tei< tre)uie "/
admit c/ el e cap de li"t/.
Dar e ce*a aici< nu =tiu ce< nu =tiuP ;i< dup/ toate pro)a)ilit/#ile< nDo "/ =tiu niciodat/.
Nu pro)lema pedep"irii uci&a=ului< o alt/ pro)lem/ mi "e pare de o mie de ori mai important/: a
di"tru&e ?ntrea&a carier/ a unui om cin"tit din cauza unei "u"piciuni de care nu pot "/ nu #in
"eama.
Mi"" Marple =iDa dre" &la"ul =i a zi" cu )lBnde#e:
M Sir Renr5< dac/ am ?n#ele" e@act< tBn/rul 4empleton e "in&urul la care */ &Bndi#i atBt
de multK
M CntrDun fel< da. 4eoretic a= putea "/ m/ &Bnde"c la to#i patru< dar nu e cazul. De plid/<
Do))". Cl pot )/nui cBt *reau< a"ta nu iDar afecta cu nimic cariera. 4ot "atul =tie c/ moartea
doctorului Ro"en a fo"t un accident. 6ertrud e afectat/ ce*a mai mult. 1r putea duce la o
"c,im)are ?n atitudinea domni=oarei Ro"en fa#/ de ea< lucru care nDar a*ea cine =tie ce importan#/
pentru ea.
Cn le&/tur/ cu 6reta Ro"en< ei )ine< aici e &reutatea pro)lemei. 6reta e o fat/ foarte
frumoa"/ =i C,arle" 4empleton e un tBn/r foarte atr/&/tor =i *reme de cinci luni au "tat ?mpreun/<
f/r/ alte di"trac#ii din afar/. Ceea ce era de a=teptat< "Da ?ntBmplat. SDau ?ndr/&o"tit unul de altul<
c,iar dac/ nu =iDau m/rturi"it ace"t lucru. 1poi a *enit nenorocirea. 1cum trei luni< dup/ *reo
dou/ zile de la ?ntoarcerea mea< mDa c/utat 6reta Ro"en. !Bndu"e c/"u#a =i *oia "/ "e ?ntoarc/ ?n
6ermania< ?nc,eia"e toate afacerile unc,iului "/u. 1 #inut "/ *in/ neap/rat la mine< de=i =tia c/
m/ retr/"e"em din poli#ieP !oia "/ m/ *ad/ ?ntrDo c,e"tiune a)"olut per"onal/. Mai ?ntBi mDa
luat pe departe< apoi a re*enit la "u)iect. Ce p/rere a*eamK Scri"oarea cu marc/ din 6ermania<
aceea pe care C,arle" a ruptDo< era ?n re&ul/K 1r fi *rut "/ fie ?n re&ul/< ea credea tot ceDi "pu"e"e
el< dar dac/ ar pu#ea "/ =tie "i&urJ
!ede#iK 1cela=i lucru: "/ po#i a*ea ?ncredere< da )/nuiala ori)il/ "t/ la pBnd/< #i "e ?nfi&e
?n creier< nu te la"/ ?n pace. IDam *or)it a)"olut de"c,i" =i am ru&atDo "/ fac/ la fel. 1m ?ntre)atDo
pBn/ unde au aAun"< dac/ #ineau unul la altul.
I>u a=a cred< miDa "pu" ea< din cBte =tiu eram foarte ferici#i< fiecare zi trecea atBt de
pl/cut. 1mBndoi =tiam a"ta< dar nu ne &r/)eam< a*eam de"tul timp ?nainte. CntrDo )un/ zi miDar fi
"pu" c/ m/ iu)e=te =i eu iDa= fi "pu" la fel. O,< */ pute#i ?nc,ipui c/ acum totul "Da "c,im)at. Nori
ne&ri plute"c ?ntre noi< cBnd ne ?ntBlnim nu =tim ce "/ ne "punem. 1mBndoi &Bndeam acela=i
27
lucru: o< dac/ a= fi "i&ur/J Iat/ de ce */ ro&< Sir Renr5< "/Dmi "pune#i: 0ii "i&ur/ c/ cel care lDa
uci" pe unc,iul t/u nu e C,arle" 4empleton. Spune#iDmi lucrul ace"ta< */ ro& "pune#iDmi a"taJL
Nu putem "/Di "pun a=a ce*a. ;i ei "e *or ?ndep/rta unul de cel/lalt cu )/nuiala ?ntre ei ca
o fantom/ pe care nDo *or putea alun&a niciodat/.
SDa l/"at pe "patele "caunului< ar/ta o)i=nuit =i palid =i d/dea din cap de"curaAat.
M Nu mai e nimic de f/cut< afar/ de cazul ?n care Mi"" Marple ar putea "/ ne aAute. 1#i
putea< Mi"" MarpleK 1m pre"im#irea c/ "cri"oarea */ "pune ce*a< aceea de"pre ?ntrunirea
reli&ioa"/. Nu */ aminte=te de cine*a "au de ce*a limpede ca lumina zileiK 1#i putea "/ aAuta#i doi
tineri di"pera#i "/ fie iar ferici#iK
Dincolo de a"pectul )izar al lucrurilor< era ce*a cin"tit ?n apelul "/u. 1Aun"e"e "/ ai)/ o
impre"ie foarte )un/ de"pre po"i)ilit/#ile mentale ale ace"tei domni=oare )/trBn/< fra&il/ =i
demodat/. SDa uitat la ea cu un fel de "peran#/ ?n pri*iri.
Mi"" Marple a ?nceput "/ tu=ea"c/< ?n timp ce ?=i netezea dantelele roc,iei.
M Cmi aminte=te< a recuno"cut ea< ?ntrucBt*a de 1nnie Poultn5. Scri"oarea e cBt "e poate
de limpede pentru mine =i doamna 9antr5. Nu *or)e"c de"pre "cri"oarea referitoare la ?ntrunirea
reli&ioa"/< ci de"pre alta. 4r/ind atBta timp la %ondra =i neocupBnduD*/ cu &r/din/ritul< Sir
Renr5< nu a#i putut o)"er*a ce*aK
M >iK 1 zi" Sir Renr5< ce "/ o)"er*K
Doamna 9antr5 a ?ntin" =i a luat un pro"pect. %Da de"c,i" =i a ?nceput "/ citea"c/ cu &la"
tare =i r/"picat: IDr. Relmut, Soart,. %iliac< flori "plendide< "u"#inute de o tulpin/ foarte lun&/ =i
dur/. >fect decorator ?n &r/din/. O noutate foarte frapant/LH I>d&ar :acQ"on. Splendide
crizanteme de culoare c/r/mizieLH I1mo" Perr5. Ro=u aprin"< efect decorati* deo"e)itLH
I4"in&tau. Ro=uDportocaliu "tr/lucitor< plant/ de &r/din/ de mare efect< florile t/iate rezi"t/ mult
timp proa"peteLH IRone"t5 $< cu liter/ mare ?n "cri"oare< */ aminti#iK 0lori roz =i al)e< )o&ate<
enormeL.
Doamna 9antr5 a az*Brlit catalo&ul =i a zi" cu o *oce care parc/ tun/H DaliiJ
M DaliiJ
M ;i litera ini#ial/ ?n"eamn/ moarte(< a ad/u&at Mi"" Marple. 1ce"ta era =i a*erti"mentul.
Ce putea "/ fac/ el cu o "cri"oare primit/ de la cine*a pe care nuDl cuno=tea< ?nc/rcat/ de nume pe
care nu le =tiaK 1 aruncatDo pur =i "implu "ecretarului "/u.
M 1=adarP
M O,< nu< a zi" Mi"" Marple< nu "ecretarul< lucrurile "unt clare< el nu e *ino*at. Dac/ ar fi
*ino*at nDar fi l/"at "/ fie &/"it/ acea"t/ "cri"oare =i nDar fi rupt niciodat/ "cri"oarea primit/ de el
din 6ermania. CntrDade*/r< ne*ino*/#ia lui< da#iDmi *oie "Do "pun 3 e )/t/toare la oc,i.
M 1tunci< cineK
M >i )ine< e "i&ur< atBt cBt poate fi "i&ur un lucru pe lume acea"ta< c/ mai era cine*a la
micul deAun care ar fi putut<?n anumite ?mpreAur/ri< "/ pun/ mBna pe "cri"oare =i "Do citea"c/.
Numai a=a poate "/ fie. !/ aminti#i c/ a primit pro"pectul pentru flori de la acela=i po=ta=.
M 6reta Ro"en< a zi" Sir Renr5 ?ncet. 1tunci *izita pe care miDa f/cutDoP
M 9/r)a#ii nu ?n#ele& niciodat/ lucrurile a"tea< a zi" Mi"" Marple. M/ tem c/ ei cred<
ade"eori< c/ noi femeile )/trBne "untem ca pi"icile care */d pe ?ntuneric. 1"ta a&a eJ Din
nefericire =tim foarte multe de"pre "emenele noa"tre. Nu m/ ?ndoie"c c/ ce*a "t/tea ?ntre ei.
4Bn/rul a "im#it )ru"c o repul"ie ine@plica)il/< o "u"pecta f/r/ "/ *rea =i nuD=i putea a"cunde
"u"piciunea. ;i cred c/ *izita fetei la dumneata arat/ o curat/ du=m/nie. Se "im#ea de"tul de
"i&ur/ pe ea< dar "Da )/&at la ap/ inutil< ?ncercBnd "/ te fac/ "/D#i ?ndrep#i )/nuiala definiti* a"upra
)ietului 4empleton. Niciodat/ nDai fo"t atBt de "i&ur de a"ta< ca dup/ *izita fetei.
M Sunt "i&ur c/ nu "Da tr/dat cu nimicP 1 ?nceput Sir Renr5.
2G
M 9/r)a#ii< a zi" Mi"" Marple calm/< nu ?n#ele& niciodat/ lucrurile a"tea.
M ;i fata a"taP< a zi" el =i "Da oprit. 1 comi" o crim/ cu "Bn&e rece =i mai *rea "/ ia"/
)a"ma curat/J
M Nu< Sir Renr5< a zi" Mi"" Marple< nu *a ie=i )a"ma curat/. Niciunul dintre noi nu crede
a"ta. 1minte=teD#i ce ai "pu" mai ?nainte. Nu< 6reta Ro"en ?=i *a primi r/"plata. 1 intrat ?n ,or/<
tre)uie "/ Aoace =i *a Auca cu oameni foarte "u"pec#i< cu contra)andi=ti =i terori=ti< o to*/r/=ie care
nDo *a duce la )ine =i care ?i rezer*/ un "fBr=it amar.
1=a cum "punea#i< tre)uie "/ ne pe"e de cel ne*ino*at< nu de cel *ino*at. 4empleton "e *a
c/"/tori< cred eu< cu *eri=oara "a din 6ermania< &e"tul de a rupe "cri"oarea< ei )ine< de=i pare
"u"pect< are cu totul alt ?n#ele" decBt cel pe care i lDam atri)uit ?n "eara a"ta. 1 ruptDo de team/ c/
cealalt/ fat/ o *a *edea =i ?i *a cere "/ iDo arate. Da< pentru c/ eu cred c/ ?ntre ei "Da ?nfiripat o
idil/. Cu Do))" nuDi nici o pro)lem/< el nu a*ea altce*a ?n cap decBt &u"tarea de la ora
un"prezece. Mai r/mBne )iata 6ertrud
M Cea care ?mi aminte=te de 1nnie Poultn5. Dup/ ce a "luAitDo cu credin#/ *reme de
cincizeci de ani< a fo"t "u"pectat/ c/ a furat te"tamentul domni=oarei %am)< de=i nu a*ea nici o
do*ad/ ?mpotri*a ei. CBt pe ce "/ moar/ de inim/ rea. Numai dup/ ce a murit< ade*/rul a ie=it la
i*eal/ din cutia ?n care #inea ceaiul< unde )/trBna domni=oar/ %am) ?l pu"e"e )ine. Dar era prea
tBrziu pentru )iata 1nnie. De aceea "unt ?n&riAorat/ ?n cazul )/trBnei nem#oaice. CBnd e=ti )/trBn<
e=ti u=or de lo*it. MiDe mai mare mila de ea< mai mult decBt de 4empleton care e tBn/r< ar/to" =i<
dup/ cum "e *ede< fa*oritul femeilor. !/ ro& "/Di "crie#i< Sir Rennr5< =i "/Di "pune#i c/
ne*ino*/#ia ei e ?n afar/ de orice ?ndoial/. St/pBnul ei a murit =i ea tr/ie=te =i "e &Bnde=te tot
timpul c/ e "u"pectat/ deP O,J Nu "uport nici "/ m/ &Bnde"c la a=a ce*a.
M O "/Di "criu< Mi"" Marple< o "/Di "criu< a zi" Sir Renr5 =i "Da uitat la ea ?ntrDun fel foarte
curio". ;ti#i< nu */ pot ?n#ele&e. Punctul dumnea*oa"tr/ de *edere e ?ntotdeauna cu totul altul
decBt mDa= a=tepta.
M M/ tem c/ punctul meu de *edere e f/r/ importan#/< a zi" Mi"" Marple cu mode"tie.
Rareori plec din St. Mar5 Mead.
M ;i totu=i a#i rezol*at un caz care putea "/ con"tituie un mi"ter de ordin interna#ional< a
zi" Sir Renr5. 1m con*in&erea c/ dumnea*oa"tr/ lDa#i rezol*at.
Mi"" Marple "Da ?nro=it toat/< apoi "Da pornit iar:
M Cred c/ am primit o educa#ie potri*it/ pentru ziua de azi. >u =i "ora mea am a*ut o
&u*ernant/ din 6ermania
M O 0rYulein< o fiin#/ "entimental/. NeDa ?n*/#at lim)aAul florilor 3 ce*a care azi nu "e
mai ?n*a#/ nic/ieri< dar care e ce*a foarte intere"ant. De pild/< o lalea &al)en/ ?n"eamn/ Iiu)ire
f/r/ "peran#/L< pe cBnd ?n C,ina ?n"eamn/ Imor de &elozie la picioarele taleL. Scri"oarea era
"emnat/ I6eor&inaL< cu*Bnt care ?n &erman/ ?n"eamn/ IdalieL< ceea ce face totul foarte limpede.
Cncerc "/Dmi aminte"c ce ?n"eamn/ dalie< dar ?mi "cap/. Memoria mea nu mai e ca mai demult.
Dar< oricum< nu ?n"eamn/ moarte. Si&ur nu ?n"eamn/ moarte. Ce lucruri tri"te "e petrec pe lumeJ
M 1=a e< a zi" doamna 9antr5 "u"pinBnd. Noroc cu florile =i cu prieteniiJ
M NeDa pu" pe locul doi< o)"er*a#i< a zi" dr. %lo5d.
M Pe *remuri cine*a ?mi trimitea ?n fiecare "ear/ la teatru or,idee mo*< a zi" :ane
*i"/toare.
M 1= *rea "/ intru ?n &ra#iile taleL< a zi" Mi"" Marple< a"ta ?n"eamn/ or,idee.
Sir Renr5 a tu=it ?ntrDun fel aparte =i =iDa ?ntor" capul.
Mi"8" Marple a "tri&at deodat/:
M Cmi aminte"cJ Dalie ?n"eamn/ Itr/dare =i inducere ?n eroareL.
M Minunat< a zi" Sir Renr5< a)"olut minunatJ
2+
;i a oftat u=urat.
!. %in&ouri de aur.
Nu =tiu dac/ po*e"tea pe care *reau "/ o "pun ?=i are rolul aici< "pu"e Ra5mond 7e"t<
deoarece nu cuno"c rezol*area ei. 4otu=i< faptele au fo"t atBt de intere"ante =i curioa"e ?ncBt a=
*rea "/ *Do prezint ca pe o pro)lem/ =i< poate< cu to#ii *om aAun&e la *reo concluzie lo&ic/.
1ce"te ?ntBmpl/ri au a*ut loc cu doi ani ?n urm/ cBnd mDam du" "/ petrec 2eeQendul la un
om numit :o,n Ne2man< ?n Corn2all.
M Corn2allK Cntre)/ :o5ce %empri[re pe un ton a"cu#it.
M Da. De ceK
M Nimic. Numai c/ e ciudat. Po*e"tea mea e"te de"pre un loc tot din Corn2all 3 un mic
"at de pe"cari numit Rat,ole. S/ nuDmi "pui c/ al t/u e acela=iK
M Nu. Satul meu "e nume=te Polperran. >"te "ituat pe coa"ta de *e"t a Corn2alluluiH un
loc foarte "/l)atic =i "tBnco". Cl cuno"cu"em cu cBte*a "/pt/mBni ?nainte =i mi "a p/rut o per"oan/
cBt "e poate de intere"ant/. Un om inteli&ent =i independent care a*ea o ima&ina#ie romantic/.
Drept urmare a ultimului "/u ,o))5< ?nc,iria"e IPol Rou"eL. >ra "peciali"t ?n epoca eliza)et,an/
=i miDa de"cri" ?ntrDun lim)aA *ioi =i colorat ruta 1rmandei Spaniole. >ra atBt de entuzia"mat ?ncBt
#iDai fi putut aproape ima&ina c/ el ar fi fo"t martor ocular al "cenei. > ce*a ade*/rat ?n
re?ncarnareK M/ ?ntre)P 4are mult m/ ?ntre).
M >=ti a=a de romantic< dra&/ Ra5mond< zi"e Mi"" Marple< uitBnduD"e )ine*oitoare la el.
M Romantic e"te ultimul lucru care mi "e potri*e=te< r/"pun"e Ra5mond 7e"t< u=or
"BcBit. Dar tipul ace"ta< Ne2man< era ?m)i)at de a"ta =i el m/ intere"a pentru ace"t moti*< ca un
curio" "upra*ie#uitor al trecutului. Se pare c/ un anumit *a" apar#inBnd 1rmadei< =tiut fiind faptul
c/ ducea o imen"/ cantitate de tezaur "u) form/ de aur din Spania< a naufra&iat pe coa"tele
Corn2allului pe faimoa"ele =i am/&itoarele Serpent RocQ". 4imp de cB#i*a ani< a=a miDa "pu"
Ne2man< "Dau f/cut ?ncerc/ri de "al*are a *a"ului =i recuperare a comorii. Cred c/ a"tfel de
po*e=ti nu "unt neo)i=nuite< de=i num/rul miturilor de"pre *a"ele cu comori ?l dep/=e=te cu mult
pe cel al *a"elor ade*/rate. 0u"e"e alc/tuit/ o companie care d/du"e faliment =i Ne2man a putut
cump/ra drepturile a"upra opera#iei 3 "au cum "Do numi a"ta 3 pe un fleac. !or)ea foarte
entuzia"mat de"pre toate a"tea. Dup/ el< era doar o c,e"tiune de utilaA modern de ultimul r/&net al
te,nicii. 1urul "e afla acolo =i nu "e ?ndoia cBtu=i de pu#in c/ putea fi recuperat.
Cn timp ceDl a"cultam< m/ &Bndeam cBt de de" "e ?ntBmpl/ lucrurile ?n felul ace"ta. Un om
)o&at precum Ne2man reu=e=te< aproape f/r/ efort< ca< dup/ toate pro)a)ilit/#ile< ade*/rata
*aloare ?n )ani a de"coperirii "ale "/ ?n"emne pu#in pentru el. 4re)uie "/ m/rturi"e"c c/ ardoarea
lui mDa cuprin" =i pe mine. !edeam &aleoane ?ndreptBnduD"e "pre coa"t/< luptBnduD"e cu furtuna<
naufra&iate =i "f/rBmate de "tBncile ne&re. Simplu cu*Bnt &aleon are o rezonan#/ romantic/.
Cu*intele Iaur "paniolL ?l ?nfioar/ pe orice ele* ca =i pe un om matur. Mai mult< lucram atunci la
un roman =i cBte*a "cene din el "e petreceau ?n "ecolul al .!IDlea< a=a c/ am */zut per"pecti*a de
a &/"i culoare local/ *erita)il/ din partea &azdei mele.
1m plecat *ineri diminea#/ din Paddin&ton ?ntrDo foarte )un/ di"pozi#ie< a=teptBnd cu
ner/)dare e@cur"ia. Compartimentul era &ol< cu e@cep#ia unui om care "t/tea cu fa#a la mine ?n
col#ul opu". >ra un )/r)at ?nalt< cu ?nf/#i=are de ofi#er =i a*eam impre"ia c/ unde*a anume ?l mai
*/zu"em. MiDam "tor" creierii pentru un timp de&ea)a< dar ?n cele din urm/ miDam reamintit.
4o*ar/=ul meu de c/l/torie era in"pectorul 9ad&2ort, =i ?l cuno"cu"em cBnd "cri"e"em o "erie de
articole de"pre cazul di"pari#iei lui >*er"on.
IDam reamintit cine "unt =i foarte curBnd "/team di"cutBnd ?n mod pl/cut. CBnd iDam "pu"
c/ m/ duceam la Polperran< el a remarcat c/ era o ciudat/ coinciden#/< pentru c/ =i el a*ea aceea=i
de"tina#ie. Nu *roiam "/ par )/&/re#< a=a ?ncBt am a*ut &riA/ "/ nuDl ?ntre) ceDl determina "/ "e
-
duc/ acolo. Cn "c,im)< iDam *or)it de"pre propriul meu intere" pentru locul acela =i am men#ionat
&aleonul "paniol naufra&iat. Spre "urprinderea mea< in"pectorul p/rea "/ =tie totul de"pre el.
M 1cela tre)uie "/ fie I:uan 0ernandezL< zi"e el. Prietenul dumitale nu e primul care
az*Brle cu )anii< ?ncercBnd "/ "coat/ )ani din el. >"te o idee romantic/.
M ;i< pro)a)il< ?ntrea&a po*e"te e"te o le&end/< am zi" eu. Nici o cora)ie nu a naufra&iat
*reodat/ acolo.
M O< *a"ul "Da "cufundat< )ine?n#ele"< "pu"e in"pectorul< ?mpreun/ cu multe altele. 1#i fi
"urprin" dac/ a#i =ti cBte epa*e e@i"t/ lBn&/ coa"ta aceea. De fapt< a"ta m/ =i determin/ "/ m/ duc
acolo. Cu =a"e luni ?n urm/< tot acolo< a naufra&iat IOtrantoL.
M Cmi aminte"c c/ am citit de"pre a"ta< iDam zi". NDa murit nimeni< mi "e pare.
M Nu "Dau pierdut *ie#i omene=ti< preciz/ in"pectorulH altce*a "Da pierdut. Cn &eneral< nu
"e cunoa=te< dar IOtrantoL ducea lin&ouri de metale pre#ioa"e.
M C,iarK 1m ?ntre)at foarte intere"at.
M Normal< am pu" "cafandrii la lucru ?n opera#iuni de "al*are< darP 1urul a di"p/rut<
domnule 7e"t.
M Di"p/rutJ 1m e@clamat< pri*induDl uluit. Cum poate "/ di"par/K
M 1"taDi ?ntre)area< zi"e in"pectorul. StBncile au f/cut o &aur/ mare ?n cal/. 1 fo"t de"tul
de u=or pentru "cafandri "/ intre pe acolo< dar au &/"it cala &oal/. Pro)lema e"te dac/ aurul a
Ifo"t furat ?nainte "au dup/ naufra&iuK SDa aflat *reodat/ ?n cal/K
M Pare un caz curio"< am zi" eu.
M >"te un caz foarte curio" cBnd te &Bnde=ti cum "unt lin&ourile din aur. Nu e"te un colier
de diamante pe care lDai putea *Br? ?n )uzunar. CBnd =tii c/ "unt atBt de *oluminoa"e =i &rele< ei
)ine< totul #i "e pare a)"olut impo"i)il. 4re)uie "/ fi fo"t un ,ocu"Dpocu" ?nainte de plecarea
*a"uluiH dar< dac/ nuDi a=a< ele tre)uie "/ fi fo"t luate ?n ultimele =a"d luni =i eu m/ duc acolo "/
cercetez c,e"tiunea.
%Dam &/"it pe Ne2man a=teptBnduDm/ la &ar/. ;iDa cerut "cuze c/ nu a*ea ma=ina "a< pe
care o trimi"e"e la 4ruro pentru ni=te repara#ii. Cn "c,im)< a*ea cu el un camion de la ferm/ care
apar#inea mo=iei.
MDam urcat lBn&/ el =i neDam "trecurat cu &riA/ printre "tr/zile ?n&u"te ale. Satului de
pe"cari. 1m luatDo ?n "u"< pe o pant/ a)rupt/ de dou/zeci de &rade< a= zice< am parcur" o mic/
di"tan#/ pe un drum "inuo" =i am aAun" la por#ile cu "tBlpi din &ranit de la IPol Rou"eL.
Ca"a era ?ncBnt/toareH "ituat/. Su" pe "tBnci< cu o pri*eli=te frumoa"/ "pre mare. O parte
din ea era de *reo --D$-- de ani *ec,ime =i o arip/ modern/ ?i fu"e"e ad/u&at/. Cn "pate
di"punea de p/mBnt fertil de *reo 7DG acri.
M 9ine ai *enit la IPol Rou"eLJ Ni"e Ne2man. ;i la "emnul I6aleonului de aurL.
>l mDa ?ndemnat "/ pri*e"c dea"upra u=ii de la intrare< unde atBrna o reproducere perfect/
a unui &aleon "paniol cu toate pBnzele ridicate.
Prima mea "ear/ a fo"t cBt "e poate de ?ncBnt/toare =i in"tructi*/. 6azda miDa ar/tat
*ec,ile manu"cri"e pri*itoare la I:uan 0ernandezL. Derul/ ,/r#i< ?mi indic/ pe ele pozi#ii cu linii
punctate =i "coa"e planuri ale unui aparat "u)mer"i)il care< recuno"c< mDa uluit a)"olut complet.
IDam po*e"tit de"pre ?ntBlnirea mea cu in"pectorul 9ad&2ort,< care lDa intere"at foarte
mult.
M Sunt oameni ciuda#i pe coa"ta a"ta< zi"e el du" pe &Bnduri. :aful =i c/utarea epa*elor le
"t/ ?n "Bn&e. CBnd un *a" "e "cufund/ lBn&/ coa"ta lor ?l con"ider/ aproape ca o prad/ le&al/
menit/ "/ umple )uzunarele lor. >@i"t/ un tip aici pe care a= *rea "/Dl *ezi. >"te un "upra*ie#uitor
intere"ant.
1
1 doua zi< diminea#a era luminoa"/ =i calr/. 1m fo"t du" Ao" la Polperran =i prezentat
"cafandrului lui Ne2man< un om pe nume Ri&&in". >ra un indi*id cu fa#a ca de piatr/< e@trem de
taciturn =i participarea lui la con*er"a#ie a con"tat mai mult din mono"ila)e. Dup/ ceDam purtat o
di"cu#ie a"upra unor a"pecte foarte te,nice< neDam mutat la I4,ree 1nc,or"L. O can/ mare de
)ere a mai dezle&at pu#in lim)a *aloro"ului indi*id.
M Un &entleman detecti* din %ondra a "o"it< morm/i el. Su"#ine c/ *a"ul care "Da
"cufundat acolo ?n noiem)rie ducea o &r/mad/ uria=/ de aur. >i )ine< nu e primul care "e
"cufund/ =i nici ultimul.
M 1=a< a=a< "tri&/ proprietarul de la I4,ree 1nc,or"L. 1i "pu"Do pe cea dreapt/ 9ill
Ri&&in".
M 1=a e< domnule Oel*in< zi"e Ri&&in".
%Dam pri*it cu o oarecare curiozitate pe proprietar. >ra un )/r)at cu o ?nf/#i=are deo"e)it/<
)runet =i oac,e=< cu umeri curio" de la#i. Oc,ii "/i erau inAecta#i =i a*ea un mod ciudat de rapid de
a e*ita pri*irea cui*a. 1m )/nuit c/ ace"ta tre)uia "/ fie omul la care "e referi"e Ne2man cBnd
"pu"e"e c/ era un "upra*ie#uitor intere"ant.
M Nu a*em ne*oie ca "tr/inii "/ "e ame"tece pe coa"ta a"ta zi"e el< oarecum< )rutal.
M 4e referi la poli#ieK Cntre)/ Ne2man zBm)ind.
M M/ refer la poli#ieP ;i la al#ii< zi"e Oel*in ?n mod "emnificati*. ;i nu uita a"ta<
domnule.
M ;tii< Ne2man< mi "Da p/rut c/ "un/ ca o amenin#are< iDam "pu" cBnd urcam iar dealul
"pre ca"/.
Prietenul meu rB"e.
M Pro"tii< nu le fac oamenilor de aici nici un r/u.
1m dat din cap plin de ?ndoial/. >ra ce*a "ini"tru =i neci*ilizat la Oel2in. Sim#eam c/
mintea lui ar putea "Do apuce pe c/i ciudate< necuno"cute.
Cred c/ din acel moment am ?nceput "/ nu m/ "imt ?n apele mele. Dormi"em foarte )ine
?n prima noapte< dar noaptea urm/toare "omnul miDa fo"t tul)urat =i ?ntrerupt.
Diminea#a de duminec/ a ?nceput ?ntunecoa"/ =i moroc/noa"/< cu cerul acoperit =i cu
amenin#/ri de tunete ?n aer. Nu prea mDam priceput *reodat/ "/Dmi a"cund "entimentele =i
Ne2man a o)"er*at la mine "c,im)area.
M CeDi cu tine< 7e"tK >=ti un pac,et de ner*i ?n diminea#a a"ta.
M Nu =tiu< am m/rturi"it< dar am "entimentul &roaznic c/ "e *a ?ntBmpla ce*a r/u.
M > din cauza *remii.
M Da< poate.
NDam mai "pu" nimic. Dup/Damiaz/ am plecat cu )arca cu motor a lui Ne2man< dar neDa
prin" o ploaie a=a de puternic/< ?ncBt am fo"t )ucuro=i "/ ne ?ntoarcem la #/rm =i "/ ne punem
,Bine u"cate.
;i< ?n "eara aceea nelini=tea mea cre"cu. 1far/ furtuna urla =i *BABia. C/tre ora zece< *iAelia
"e lini=ti. Ne2man "e uit/ pe ferea"tr/.
M Se ?n"enineaz/< zi"e el. Nu mDa= mira dac/ *a fi onoapte e@trem de furtunoa"/ pe"te o
Aum/tate de or/. Dac/ e a=a< am "/ m/ duc "/ fac o "curt/ plim)are.
M MiDe &roza* de "omn< am c/"cat eu. Nu prea am dormit noaptea trecut/. Cred c/ ?n
"eara a"ta am "/ m/ duc de*reme la culcare.
1=a am =i f/cut. Cn noaptea precedent/ dormi"em pu#in. Cn noaptea aia am dormit &reoi ca
un )u=tean. 4otu=i< "omnul nu a fo"t odi,nitor. >ram ?nc/ ap/"at de o &roaznic/ pre"im#ire rea.
1m a*ut ni=te *i"e teri)ile: de"pre pr/p/"tii ?nfrico=/toare =i *a"te ,/uri< prin care ,oin/ream<
2
=tiind c/ un pa" &re=it ?n"emna moartea. CBnd mDam trezit< cea"ul meu ar/ta ora opt. Capul m/
durea r/u =i &roaza co=marurilor ?nc/ m/ urm/rea.
1tBt de puternic era ace"ta< ?ncBt< atunci cBnd mDam du" la ferea"tr/ =i am ridicatDo< mDam
tra" ?napoi cu un nou "entiment de "paim/< pentru c/ primul lucru pe care lDam */zut "au mDam
&Bndit c/ lDam */zut< era un om care "/pa un mormBnt.
MiDau tre)uit cBte*a minute ca "/ m/ adunH apoi< miDam dat "eama c/ cioclul era
&r/dinarul lui Ne2man =i c/ ImormBntulL era de"tinat "/ primea"c/ trei noi tufe de trandafiri ce
z/ceau al/turi< a=teptBnd momentul "/ fie plantate ?n "i&uran#/ ?n p/mBnt.
6r/dinarul ridic/ pri*irea< m/ */zu =iD=i atin"e p/l/ria.
M 9un/ diminea#a< domnule. 0rumoa"/ diminea#/< domnule.
M Cred c/ a=a e"te< iDam r/"pun" ne"i&uri fiind ?nc/ incapa)il "/ ?nl/tur complet
deprimarea mea.
4otu=i< a=a cum "pu"e"e &r/dinarul< era< cu "i&uran#/ o diminea#/ frumoa"/. Soarele
"tr/lucea =i cerul de un al)a"tru palid< clar promitea *reme frumoa"/ toat/ ziua. 1m co)orBt la
micul deAun fluerBnd o melodie. Ne2man nu a*ea "er*itoare care "/ locuia"c/ ?n ca"/. Dou/
"urori< ?ntre dou/ *Br"te< care tr/iau ?ntrDo ca"/ din apropiere< *eneau zilnic ca "/ ai)/ &riA/ de
&o"pod/rie. Una dintre ele punea cafetiera pe ma"/ cBnd am intrat ?n camer/.
M 9un/ diminea#a< >liza)et,< am zi". Domnul Ne2man nu a co)orBt ?nc/K
M 4re)uie "/ fi plecat foarte de*reme< domnule< r/"pun"e ea. Nu era ?n ca"/ cBnd noi am
"o"it.
In"tantaneu nelini=tea m/ cuprin"e din nou. Cn cele dou/ dimine#i anterioare< Ne2man
co)orB"e la micul deAun oarecum tBrziuH =i nu miDam ima&inat niciodat/ c/ el era unul care "/ "e
"coale de*reme. Cm)oldit de acele pre"entimente "um)re< am aler&at "u" la dormitorul "/u. >ra
&ol =i< mai mult< patul era nede"f/cut. %a o "umar/ e@aminare a camerei miDam dat "eama de alte
dou/ lucruri. Dac/ Ne2man ie=i"e pentru o "curt/ plim)are< tre)uie "/ "e fi du" ?n ,ainele "ale de
"ear/< pentru c/ ele lip"eau.
1cum eram "i&ur c/ reaua mea premoni#ie a fo"t ?ndrept/#it/. Ne2man pleca"e< a=a cum
"pu"e"e< "/ fac/ o plim)are de "ear/. Pentru un oarecare moti* nu "e ?ntor"e"e. De ceK 1*u"e"e
*reun accidentK C/zu"e de pe "tBnciK 4re)uia c/utat imediat. Cn cBte*a ore "trBn"e"em un mare
&rup de aAutoare =i cu to#ii am cercetat ?n toate direc#iile< "tBncile =i pe "u) ele. Dar nDam dat de
nici o urm/ a lui Ne2man.
Cn cele din urm/< di"perat< lDam c/utat pe in"pectorul 9ad&2ort,. 0a#a lui de*eni foarte
&ra*/.
M Mi "e pare c/ e ce*a necurat la miAloc< zi"e el. Sunt ni=te clien#i nu prea "crupulo=i prin
p/r#ile ace"tea. %Dai */zut pe Oel*in< proprietarul de la I4,ree 1nc,or"LK
IDam "pu" c/Dl */zu"em.
M ;tia#i c/ a "tat patru ani ?n ?nc,i"oare< pentru *iolen#/K
M Nu m/ "urprinde< iDam r/"pun" con*in".
M P/rerea &eneral/ pe aici pare "/ fie aceea c/ prietenului dumitale ?i place pu#in cam
mult "/ "e ame"tece ?n tre)uri care nuDl pri*e"c. Sper "/ nu fi p/#it ce*a "erio".
1m continuat cercet/rile cu =i mai mult/ *i&oare. 1)ia tBrziu ?n dup/Damiaza aceea<
eforturile neDau fo"t r/"pl/tite. %Dam de"coprit pe Ne2man ?ntrDun =an# adBnc< ?n col#ul propriei
"ale mo=ii. >ra le&at zdra*/n la mBini =i la picioare =i ?i )/&a"er/ o )ati"t/ ?n &ur/ ca "/ fie "i&uri
c/ a"ta o "/Dl ?mpiedice "/ "tri&e.
>ra &roza* de e@tenuat =i a*ea dureri mariH dup/ frec#ionarea ?nc,eieturilor de la mBini =i
picioare< =i dup/ cBte*a ?n&,i#ituri de 2,i"Q5< a fo"t ?n "tare "/ ne po*e"tea"c/ ce i "e ?ntBmpla"e.

!remea lini=tinduD"e< ie=i"e la o plim)are pe la ora un"prezece. Str/)/tu"e ce*a drum deDa
lun&ul "tBncilor pBn/ la un loc cuno"cut< ?n &eneral< "u) numele de I6rota tBl,arilorL< datorit/
marelui num/r de pe=teri care "e &/"eau acolo. O)"er*a"e ni=te oameni care de"c/rcau ce*a dintrD
o )/rcu#/ =i co)orB"e ca "/ *ad/ ce "e ?ntBmpla. Indiferent ce marf/ era< p/rea foarte &rea =i era
du"/ ?ntruna dintre cele mai adBnci pe=teri.
0/r/ "/ )/nuia"c/ ?n mod "erio" c/ ce*a nu era ?n re&ul/< totu=i Ne2man era contrariat. Se
apropia"e c,iar foarte mult f/r/ "/ fie o)"er*at. Deodat/ cine*a d/du alarma =i< de ?ndat/< doi
marinari puternici "e aruncar/ a"upra lui =iDl f/cu"er/ "/D=i piard/ cuno=tin#a. CBnd ?=i re*eni "e
trezi z/cBnd ?ntrDun *e,icul de un anumit fel< care mer&ea ,urducBnduD"e< dup/ cum ?=i putea da
"eama< ?n "u" pe drumul care ducea de la coa"t/ "pre "at. Spre marea "a "urpriz/< camionul intr/
pe poarta propriei "ale ca"e. 1colo< dup/ ce di"cutar/ ?n =oapt/ ?ntre ei< ?n cele din urm/< )/r)a#ii
?l d/dur/ Ao" =iDl aruncar/ ?ntrDun =an#< ?ntrun loc unde adBncimea ace"tuia f/cea ca el "/ fie
de"coperit cu o anumit/ ?ntBrziere. 1poi camionul a plecat =i el "Da &Bndit cDa ie=it pe o alt/ poart/
cam la *reun "fert de mil/ mai aproape de "at. Nu putea "/Di de"crie pe atacatorii "/i< cu e@cep#ia
faptului c/ erau< ?n mod "i&ur<marinari =i c/ dup/ lim)aA erau din Corn2all.
In"pectorul 9ad&2ort, a fo"t foarte intere"at.
M Depinde de a"ta unde marfa a fo"t a"cun"/< "tri&/ el. CntrDun fel "au altul< ea a fo"t
"coa"/ din epa*/ =i depozitat/< unde*a< ?ntrDo pe=ter/ p/r/"it/. Se =tie c/ noi leDam cercetat pe
toate cele de la I6rota tBl,arilorL =i nu mai continu/m mai departe< a=a c/ ei< e*ident< mutau
marfa< noaptea< ?ntrDo pe=ter/ care fu"e"e deAa cercetat/ =i pro)a)il c/ nu "Dar mai fi um)lat la ea
din nou. Din nefericire< au a*ut la di"pozi#ie un a*an" de cel pu#in opt"prezece ore ca "/
mane*reze marfa. Dac/ lDau prin" pe domnul Ne2man a"ear/< m/ ?ndoie"c c/ noi *om mai &/"i
ce*a din ea acolo< ?n momentul ace"ta.
In"pectorul plec/ ?n &ra)/ "/ fac/ cercet/ri< O)#inu do*ezi "uficiente c/ lin&ourile de aur
fu"e"er/ a"cun"e< a=a cum )/nuia< dar ace"tea au fo"t din nou tran"ferate =i nu e@i"t/ nici un clu ?n
pri*in#a noii a"cunz/tori.
4otu=i un clu e@i"ta =i in"pectorul ?n"u=i mi lDa indicat ?n diminea#a urm/toare.
M Drumul acela e"te foarte pu#in folo"it de *e,icule< o)"er*/ el =i ?n *reo dou/ locuri
urmele pneurilor "unt foarte clare. Unuia dintre pneuri ?i lip"e=te o )uc/#ic/ ?n form/ de triun&,i<
ceea ce la"/ o urm/ a)"olut inconfunda)il/. Se *ede c/ a mer" "pre poart/H ici =i colo mai e cBte o
urm/ "la)/ c/ a ie=it pe poarta cealalt/< a=a ?ncBt nu e"te nici o ?ndoial/ c/ noi c/utam *e,icolul
ade*/rat. 1cum< de ce au ie=it pe poarta cea ?ndep/rtat/K Mi "e pare foarte clar c/ acel camion
*enea din"pre "at. ;i nu "unt mul#i oameni care po"ed/ un camion< doar *reo doi< trei. Oel*in<
proprietarul de la I4,ree 1nc,or"L< are unul.
M Care a fo"t prima profe"ie a lui Oel*inK Cntre)/ Ne2man.
M > curio" c/ m/ ?ntre)a#i a"ta< domnule Ne2man. Cn tinere#e Oel*in a fo"t un "cafandru
profe"ioni"t.
Ne2man =i cu mine neDam uitat unul la altul. 1facerea p/rea "/ "e clarifice treptat.
M Nu lDa#i recuno"cut pe Oel*in printre oamenii de pe plaA/K Cntre)/ in"pectorul.
Ne2man d/du din cap.
M M/ tem c/ nu pot "/ precizez a=a ce*a< zi"e el cu re&ret. Nu prea am a*ut timp "/ */d
mare lucru.
In"pectorul< foarte ama)il< miDa permi" "/Dl ?n"o#e"c la I4,ree 1nc,or"L. 6araAul "e afla
mai "u" pe "trad/. U=ile "ale mari erau ?nc,i"e< dar< luBndDo pe o mic/ alee lateral/< am &/"it o u=/
mic/< ce ducea ?n/untru< =i acea"ta era de"c,i"/. O foarte "curt/ e@aminare a pneurilor ?i fu
"uficient/ in"pectorului.
$
M Pe cin"tea mea< lDam prin"< e@clam/ el. Iat/ "emnul mare deDo =c,ioap/ la roata "tBn&/
din "pate. >i< domnule Oel*in< nu cred c/ *ei fi de"tul de i"te# "/ "capi de a"ta.
Ra5mond 7e"t "e opri.
M ;iK Cntre)/ :o5ce. PBn/ acum nu */d nimic care "/ fac/ din a"ta o pro)lem/< doar dac/
nDau &/"it niciodat/ aurul.
M 9ine?n#ele" c/ nDau &/"it niciodat/ lin&ourile de aur< anun#/ Ra5mond. ;i nu lDau prin"
nici pe Oel*in. Cred c/ el era prea de=tept pentru ei< dar nu prea ?mi dau "eama cum de a "c/pat.
1 fo"t imediat are"tat pe )aza do*ezii "emnului de la pneuri. Dar< "e ridic/ un e@traordinar
o)"tacol. !iza*i de marile u=i ale &araAului "e afla o c/"u#/ ?nc,iriat/ pentru *ar/ de o doamn/
pictori#/.
M O< ace"te doamne pictori#eJ Ni"e :o5ce< rBzBnd.
M 1=a cum "pui< IO< ace"te doamne pictori#eJL >i )ine< acea"ta era )olna*/ de cBte*a
"/pt/mBni =i< ca urmare< dou/ "urori de la "pital o ?n&riAeau. Cea care era de "er*iciu noaptea ?=i
tr/"e"e fotoliul lBn&/ &eam< unde o)lonul era ridicat. >a a declarat c/ acel camion nDar fi putut
p/r/"i &araAul f/r/ ca ea "/Dl *ad/ =i a Aurat c/< de fapt< nu ie=i"e din &araA ?n noaptea aceea.
M Nu cred c/ a"ta con"tituie *reo pro)lem/< zi"e :o5ce. Sora< pe"emne< adormi"e.
Cntotdeauna li "e ?ntBmpl/.
M Se =tie c/P li "e ?ntBmpl/< inter*eni domnul Pet,ericQ< con*in"H mi "e pare c/
accept/m fapte f/r/ "/ le e@amin/m "uficient. Cnainte de a apro)a m/rturia "orei de "pital< ar
tre)ui "/ cercet/m foarte am/nun#it )una ei credin#/. 1li)iul care *ine cu o promptitudine atBt de
mare poate in"pira anumite ?ndoieli.
M Mai e"te =i m/rturia doamnei pictori#e< ad/u&/ Ra5mond. >a a declarat c/ a*ea dureri<
a "tat treaz/ aproape toat/ noaptea =i c/ ar fi auzit ?n mod "i&ur camionul< ce ar fi f/cut un z&omot
neo)i=nuit ?ntrDo noapte atBt de lini=tit/ dup/ furtun/.
M Rm< zi"e re*erendul Pender< ace"ta e"te< f/r/ ?ndoial/< un fapt ?n plu". 1*ea Oel*in
*reun ali)iK
M >l a declarat c/ a "tat aca"/< ?n pat< dup/ ora zece< dar nu a putut aduce martori care "/D
i "u"#in/ afirma#ia.
M Sora a adormit< repet/ :o5ce< ca =i pacienta. Oamenii )olna*i ?ntotdeauna cred c/ nDau
?nc,i" un oc,i toat/ noaptea.
Ra5mond 7e"t "e uit/ ?ntre)/tor la dr. Pender.
M ;ti#i< ?mi pare foarte r/u pentru acel Oel*in. Mi "e pare c/ mer&em prea departe ?n aDl
?n*ino*/#ii. Oel*in f/cu"e ?nc,i"oare. Pe lBn&/ urma de pe pneu< care pare prea ie=it/ din comun
ca "/ fie o coinciden#/< nu prea "unt elemente ?mpotri*a "a< cu e@cep#ia trecutului "/u nefericit.
M Ce zice#i< "ir Renr5K
Sir Renr5 d/du din cap.
M Se ?ntBmpl/< zi"e el zBm)ind< "/ =tiu ce*a de"pre ace"t caz. 1tBt de )ine ?ncBt nu
tre)uie "/ *or)e"c.
M 9ine< continu/ m/tu=a :ane< ce ai de zi"K
M Doar o clip/< dra&/< zi"e Mi"" Marple. M/ tem c/ am num/rat &re=it. Dou/ oc,iuri pe
do"< trei pe fa#/< iau unul< dou/ pe do"P Da< e ?n re&ul/. Ce "puneai< dra&/K
M Ce p/rere aiK
M Nu o "/D#i cam plac/ p/rerea mea< dra&ul meu. O)"er* c/ tinerilor nu le place
niciodat/. Mai )ine nu "pun nimic.
M Pro"tii< m/tu=/ :aneH ,ai "puneJ
M >i )ine< dra&/ Ra5mond< zi"e Mi"" Marple< l/"BnduD=i ?n poal/ lucrul =i uitBnduD"e
a"pru la nepotul "/u< cred cDar tre)ui "/ fii mai &riAuliu cBnd ?#i ale&i prietenii. >=ti atBt de credul<
(
dra&/< a=a de u=or de p/c/lit. Cmi ima&inez c/ a"ta #i "e ?ntBmpl/ c/ e=ti "criitor =i ai atBt de mult/
ima&ina#ie. 4oat/ po*e"tea aceea cu &aleonul "paniolJ Dac/ ai fi fo"t mai ?n *Br"t/ =i ai a*ea mai
mult/ e@perien#/ de *ia#/ ai fi fo"t "u"picio" imediat. ;i apoi< un )/r)at pe care ?l cuno=teai a)ia
doar de cBte*a "/pt/mBniJ
Sir Renr5 iz)ucni deodat/ ?ntrDun ,o,ot mare de rB" =i "e lo*i pe"te &enunc,i.
M ViDa zi"Do de data a"ta< Ra5mond. Mi"" Marple "unte#i minunat/. Prietenul t/u<
Ne2man< )/iete< a*ea un alt nume< de fapt mai multe. Cn prezent< el nu mai e ?n Corn2all< ci ?n
De*on",ire< la Dartmoor< ca "/ fiu mai e@act< pu=c/ria= la ?nc,i"oarea Princeto2n. Nu lDam prin"
?n le&/tur/ cu afacerea lin&ourilor de aur furate< ci cBnd a *rut "/ Aefuia"c/ o )anc/ din %ondra.
1tunci iDam cercetat trecutul =i am de"coprit o )un/ parte din aurul furat< ?n&ropat ?n &r/dina de
la IPol Rou"eL. 1 fo"t o idee de"tul de i"tea#/. DeDa lun&ul ?ntre&ii coa"te din Corn2all "e
po*e"te"c ?ntBmpl/ri de"pre &aleoane "cufundate pline cu aur. 1"ta lDa acoperit pe "cafandru =i
mai tBrziu lin&ourile. Dar un #ap i"p/=itor le tre)uia =i Oel*in era ideal ?n ace"t "cop. Ne2man =iD
a Aucat comedioara foarte )ine< =i prietenul no"tru Ra5mond< cu celi)ritatea "a de "criitor< a
reprezentat un martor care nu putea fi pu" "u) acuzare.
M Dar urma pneuluiK O)iect/ :o5ce.
M O< miDam dat "eama imediat< dra&/< de=i nu =tiu de"pre ma=ini< zi"e Mi"" Marple.
Oamenii "c,im)/ cBte o roat/< =ti#i iDam */zut ade"ea f/cBnd a"ta =i< )ine?n#ele"< puteau "/ ia o
roat/ de la camionul lui Oel*in "Do "coat/ pe poarta mic/ din"pre alee< "Do pun/ la camionul
domnului Ne2man< "/ ia"/ cu ma=ina ace"tuia pe poarta din"pre plaA/< "Do umple cu lin&ourile de
aur =i "/ re*in/ pe cealalt/ poart/H dup/ aceea< tre)uie "/ fi adu" roata ?napoi =i "Do pla"eze la
camionul domnului Oel*in< ?n timp ce< cred< altcine*a ?l le&a pe domnul Ne2man ?ntrDun =an#.
0oarte neconforta)il pentru el =i< pro)a)il< a durat mai mult decBt "e a=tepta pBn/ a fo"t &/"it. Mai
cred c/ omul care "e prezenta"e drept &r/dinar a*ea &riA/ de a"pectul ace"ta al afacerii.
M De ce "pui I"e prezenta"e drept &r/dinarL< m/tu=/ :aneK O ?ntre)/ Ra5mond curio".
M >i )ine< nu putea "/ fi fo"t un &r/dinar ade*/rat< nuDi a=aK Ni"e Mi"" Marple. 6r/dinarii
nu lucreaz/ ?n lunea de dup/ Ru"alii. 4oat/ lumea =tie a"ta.
>a zBm)i =iD=i "trBn"e lucrul de mBn/.
M De fapt< ace"t mic am/nunt miDa dat de &Bndit< zi"e ea. Se uit/ a"pru la Ra5mond.
M CBnd ai o &o"pod/rie< dra&/< =i o &r/din/ proprie o "/ cuno=ti ace"te mici am/nunte.
!I. Doamna de companie
M 1cum< doctore %lo5d< zi"e domni=oara Relier< nu =ti#i *reo po*e"te de aia de &roaz/K
>a ?i zBm)i cu zBm)etul acela care "eara *r/Aea pu)licul la teatru. :ane Relier era
cBteodat/ de"emnat/ ca cea mai frumoa"/ femeie din 1n&lia =i femei &eloa"e de aceea=i profe"ie
cu a ei a*eau o)iceiul "/D=i "pun/ una alteia: I9ine?n#ele"< :ane< nu e"te o actri#/. Nu =tie "/ Aoace<
dac/ ?n#ele&i ce *reau "/ "pun. 1re ?n"/ oc,ii aceiaJL
;i Ioc,ii aceiaL erau ?n acea"t/ clip/ fi@a#i ru&/tori a"upra doctorului celi)atar< &rizonat =i
mai ?n *Br"t/ care< de cinci ani< ?n&riAi"e "uferin#ele celor din "atul St. Mar5 Mead.
Cu un tic< doctorul ?=i tra"e *e"ta Ecare ?ncepu"e de la o *reme "/Di fie nepl/cut de "trBmt/F
=iD=i re*izui amintirile ca "/ nDo dezam/&ea"c/ pe fiin#a frumoa"/ care i "e adre"a cu atBta
?ncredere.
M Cred< zi"e :ane *i"/toare< c/ miDar place "/ m/ de"f/t cu o crim/ ?n "eara a"ta.
M Splendid< e@clam/ colonelul 9antr5< &azda ei. Splendid< "plendid. ;i rB"e din toat/
inima ca un ade*/rat militar. >i< Doll5K
So#ia "a< rec,emat/ )ru"c la o)li&a#iile *ie#ii "ociale< Eea "e &Bndea cu ce flori "/ fac/ o
)ordur/ la prim/*ar/F ?l apro)/ cu entuzia"m.
'
M Si&ur c/ e "plendit< zi"e ea din toat/ inima< dar f/r/ "/ priceap/. Cntotdeauna mi "Da
p/rut c/Di a=a.
M C,iar< dra&/K O ?ntre)/ )/trBna Mi"" Marple =i oc,ii ei "clipir/ pu#in.
M Nu prea a*em po*e=ti care "/ te ?nfioare =i cu. 1tBt mai pu#in crime ?n St. Mar5 Mead<
=ti#i domni=oar/ Relier< zi"e doctorul %lo5d.
M M/ "urprinde#i< inter*eni "ir Renr5 Clit,erin&. 0o"tul in"pector de la Scotland Xard "e
?ntoar"e c/tre Mi"" Marple. 1m ?n#ele" de la prietena noa"tr/ de aici c/ St. Mar5 Mead e un
ade*/rat cui) de crim/ =i *icii.
M O< "ir Renr5J Prote"t/ Mi"" Marple< c/reia ?ncepur/ "/ i "e ?m)uAoreze o)raAii. Sunt
"i&ur/ c/ nDam "pu" niciodat/ a=a ce*a. Sin&urul lucru pe care lDam "pu" e c/ natura uman/ e"te
?ntrDun "at la fel ca cea din oricare alt/ parte< numai c/ ai prileAul =i lini=tea "Do analizezi mai
?ndeaproape.
M Dar< dumneata nDai locuit mereu aici< in"i"t/ :ane Relier< adre"BnduD"e ?n continuare
doctorului. 1#i fo"t ?n tot felul de locuri e@otice din lume< locuri unde "e ?ntBmpl/ atBtea lucruriJ
M 1=a e< de"i&ur< apro)/ doctorul %lo5d< &BndinduD"e di"perat. Da< de"i&urP Da. 1,J
1m &/"itJ
Se rezem/ ?n "caun cu un aer de u=urare.
M SDa ?ntBmplat acum cB#i*a ani< aproape uita"em. Dar faptele au fo"t< ?ntrDade*/r< foarte
"tranii< deo"e)it de "tranii. ;i coinciden#a din final< care mDa pu" ?n po"e"ia cluului< a fo"t la fel de
ciudat/. Domni=oara Relier ?=i apropie "caunul de al lui< "e ruA/ =i a=tept/ ner/)d/toare. Ceilal#i
"e ?ntoar"er/ intere"a#i "pre doctor.
M Nu =tiu dac/ *reunul dintre dumnea*oa"tr/ cunoa=te#i In"ulele Canare< ?ncepu
doctorul.
M 4re)uie "/ fie minunate< opin/ :ane Relier. Sunt ?n M/rile Sudului< nuDi a=aK Sau ?n
Mediteran/K
M MDam oprit acolo ?n drumul meu "pre 1frica de Sud< inter*eni colonelul. De pe
4enerife ai o pri*eli=te frumoa"/ a apu"ului de "oare.
M Incidentul de"pre care am "/ */ po*e"te"c "Da ?ntBmplat ?n in"ula 6rand Canare< nu
4enerife. 1u trecut mul#i ani de atunci. 0u"e"em )olna* =i am fo"t o)li&at "/ renun# de a mai
practica medicina ?n 1n&lia =i "/ plec ?n "tr/in/tate. 1m practicatDo< ?n "c,im)< ?n %a" Palma"<
care e"te principalul ora= din 6rand Canare. Din multe puncte de *edere miDa pl/cut foarte mult
*ia#a acolo. Clima e )lBnd/ =i ?n"orit/< e un loc e@celent pentru ?not Eeu "unt un ?not/tor ?nr/itF =i
acti*itatea portuar/ m/ atr/&ea. !a"e din ?ntrea&a lume aco"teaz/ ?n %a" Palma". O)i=nuiam "/
m/ plim) deDa lun&ul di&ului ?n fiecare diminea#/ mult mai entuzia"mat decBt ar faceDo o femeie
pe o "trad/ cu )uticuri de p/l/rii.
Cum */ "puneam< *apoare din toat/ lumea tra& ?n %a" Palma". Uneori r/mBn cBte*a ore<
alteori o zi "au dou/. Cn principalul ,otel de acolo< IMetropoleL< ?ntBlne=ti oameni de toate ra"ele
=i na#ionalit/#ile 3 p/"/ri c/l/toare. C,iar =i cei care "e duc la 4enerife *in de o)icei aici =i
locuie"c cBte*a zile< ?nainte de a tra*er"a "pre cealalt/ in"ul/.
Po*e"tea mea ?ncepe aici la ,otelul IMetropoleL< ?ntrDo Aoi "ear/ de ianuarie. Se dan"a =i
eu ?mpreun/ cu un prieten "t/team la o m/"u#/ pri*ind ?n Aur. >rau cB#i*a en&lezi =i de alte
na#ionalit/#i< dar maAoritatea dan"atorilor erau "panioliH cBnd orc,e"tra a atacat un tan&ou< numai
*reo =a"e cupluri de "panioli "Dau du" pe rin&. 4o#i dan"au )ine =i noi ?i pri*eam cu admira#ie. Cu
deo"e)ire o femeie neDa atra" pri*irile. Cnalt/< frumoa"/ =i "upl/< "e mi=ca cu &ra#ia unei ti&re"e pe
Aum/tate ?m)lBnzit/. 1*ea un aer periculo". IDam "pu" a"ta prietenului meu =i el a fo"t de acord.
M 0emei ca a"tea "unt "ortite "/ li "e ?ntBmple ce*a. !ia#a nu trece f/r/ "/ le atin&/.
M 0rumu"e#ea e"te< poate< o calitate periculoa"/< am "pu" eu.
7
M Nu e *or)a numai de frumu"e#e< in"i"t/ el. Mai e =i altce*a. Pri*e=teDo din nou. O "/ i
"e ?ntBmple ni=te lucruri femeii aceleia< "au altele pro*ocate de ea. 1=a cum am zi"< *ia#a nu o *a
i&nora. >*enimente "tranii =i tul)ur/toare o *or ?nconAura. > de aAun" "/ te ui#i la ea ca "/D#i dai
"eama.
Se opri =i apoi ad/u&/< zBm)ind:
M 1=a cum e"te "uficient "/ le pri*e=ti pe cele dou/ femei de acolo =i "/ ?n#ele&i c/ nimic
ie=it din comun nu li "Dar putea ?ntBmpla *reodat/ *reuneia dintre eleJ Sunt f/cute pentru o
e@i"ten#/ "i&ur/ =i monoton/.
IDam urm/rit pri*irea. Cele dou/ femei la care f/cea referire erau c/l/toare ce tocmai
"o"i"er/H un *a" IRolland %lo5dL tocmai aco"ta"e ?n port "eara aceea =i pa"a&erii ?ncepu"er/ "/ "e
arate.
CBnd leDam */zut< am ?n#ele" imediat ce *roia "/ in"inueze prietenul meu. >rau dou/
c/l/toare dr/&u#e< tipic en&lezoaice pe care le &/"e=ti ?n "tr/in/tate. !Br"ta lor< a= zice< era ?n Aur
de $- de ani. Una era )lond/ =i pu#in< doar pu#in prea plinu#/< cealalt/ era )runet/ =i pu#in< doar
pu#in< cam u"c/#i*/. Cum "e "pune< "e #ineau )ine< ?m)r/cate decent =i "o)ru ?n taioare )ine
croite< ?n nici un fel mac,iate. 1*eau aerul acela de "i&uran#/ lini=tit/ care reprezint/ dreptul din
na=tere al unei en&lezoaice )ine cre"cute. Nu era nimic deo"e)it la niciuna. Sem/nau cu miile de
"urori ale lor. 0/r/ ?ndoial/< *edeau ceea ce doreau "/ *ad/< aAutate de &,idul I9aedeQerL =i
neintere"ate de altce*a ?n plu". >le folo"eau )i)lioteca en&lez/ =i "e duceau la )i"erica an&lican/
=i< pro)a)il< c/ una "au amBndou/ de"enau pu#in. ;i a=a cum "pu"e"e prietenul meu< nimic
tul)ur/tor "au ie=it din comun nu li "Dar fi ?ntBmplat *reodat/ niciuneia dintre ele< de=i ar fi putut
prea )ine "/ tra*er"eze Aum/tate de mapamond. MiDam ?ntor" din nou pri*irea la "paniola
&ra#ioa"/ cu oc,ii ei lan&uro=i< pe Aum/tate ?nc,i=i =i iDam zBm)it.
M 9ietele femei< oft/ :ane Relier. Cred c/ e a=a o pro"tie c/ oamenii nuD=i pun ?n *aloare
ce au mai )un. 0emeia aceea din 9ond Street< !alentine< e ?ntrDade*/r minunat/. 1udre5 Denman
"e duce la eaH a#i */zutDo ?n I4,e Do2n2ard StepLK Cn rolul =col/ri#ei din primul act Aoac/
e@celent. ;i totu=i 1udre5 are (- de ani< dac/ are *reo zi de na=tere. De fapt< eu =tiu c/ "e apropie
de '-.
M Continua#i< ?l ?ndemn/ doamna 9antr5 pe doctorul %lo5d. 1dor po*e"tirile de"pre
dan"atorii "panioli "upli. M/ face "/ uit cBt de )/trBn/ =i &ra"/ "unt.
M Cmi pare r/u< ?=i ceru "cuze doctorul %lo5d. Dar =ti#i< de fapt< po*e"tea a"ta nu e"te
de"pre "paniol/.
M NuK
M Nu. Prietenul meu =i cu mine neDam ?n=elat. 1)"olut nimic tul)ur/tor nu "Da ?ntBmplat
cu frumoa"a "paniol/. SDa c/"/torit cu un func#ionar de la oficiul na*al =i pBn/ cBnd am p/r/"it eu
in"ula a a*ut cinci copii =i =e ?n&r/=a"e foarte mult.
M >@act ca fiica lui I"rael Peter"< coment/ Mi"" Marple. Cea care a f/cut teatru =i a*ea
picioare a=a frumoa"e c/ iDau dat rolul )/iatului principal din pantomim/. 4oat/ lumea zicea c/ nD
o "/ "e alea&/ nimic )un de ea< dar "Da m/ritat cu un comi"D*oiaAor =i "Da a=ezat la ca"a ei ?n mod
"plendid.
M Paralela cu "atul< murmur/ Sir Renr5 ?ncet.
M Nu< continu/ doctorul. Po*e"tea mea e"te de"pre cele dou/ en&lezoaice.
M SDa ?ntBmplat ce*a cu eleK Se e@alt/ domni=oara Relier.
M SDa ?ntBmplat ce*a cu ele =i c,iar ?n ziua urm/toare:
M 1dic/K Cl ?ncuraA/ doamna 9antr5.
M Numai din curiozitate< cBnd am ie=it ?n "eara aceea< mDam uitat ?n re&i"trul ,otelului.
%eDam &/"it numele de"tul de u=or. Domni=oara Mar5 9arton =i domni=oara 1m5 Durrant din
G
%itlle PaddocQ"< Cau&,ton 7eir< 9ucQ". 1tunci nici nu miDa trecut prin cap cBt de curBnd a*eam
"/ le ?ntBlne"c pe purt/toarele acelor nume =i ?n ce circum"tan#e tra&ice.
Pentru a doua zi aranAa"em "/ m/ duc cu ni=te prieteni la un picnic. Urmam "/ tra*er"/m
in"ula cu ma=ina =i "/ lu/m prBnzul ?ntrDun loc numit Edup/ cBte ?mi aminte"c< a trecut mult timp
de atunciF %a" Nie*e"< un &olf )ine ad/po"tit unde puteam "/ ?not/m dac/ a*eam c,ef. 1m urmat
ace"t pro&ram cu e@cep#ia faptului c/< plecBnd cu ?ntBrziere< neDam oprit pe drum pentru picnic =i
neDam du" apoi "pre %a" Nie*e" "/ facem o )aie ?nainte de ceai.
Cum neDam apropiat de plaA/< neDam dat "eama imediat de o imen"/ a&ita#ie. Cntrea&a
popula#ie a micului "at p/rea "trBn"/ pe #/rm. Cum neDau */zut "Dau repezit la ma=in/ =iDau
?nceput "/ ne e@plice emo#iona#i. Spaniola noa"tr/ nefiind prea )un/< miDau tre)uit cBte*a minute
ca "/ ?n#ele&< dar< pBn/ la urm/< am priceput.
Dou/ dintre doamnele en&leze ne)une "e du"e"er/ "/ ?noate =i una mer"e"e prea departe =i
a*ea dificult/#i. Cealalt/ "Da ?ndreptat "pre ea =i a ?ncercat "Do aAute dar puterea o l/"a"e =i pe ea<
a=a ?ncBt "Dar fi ?necat dac/ un )/r)at nDar fi *B"lit ?ntrDo )arc/ dBnduDi aAutor =i "al*Bndo pe cea
deDa doua care nu mai a*ea multe =an"e.
De ?ndat/ ce am prin" ?n#ele"ul *or)elor< am ?mpin" mul#imea la o parte =i mDam &r/)it
"pre plaA/. %a ?nceput nu leDam recuno"cut pe cele dou/ femei. Silueta plinu#/ ?n co"tumul ei
ne&ru din material ela"tic =i cu ca"ca de )aie din cauciuc *erde "trBn"/ pe cap nuDmi trezi nici un
"emn de recunoa=tere cBnd "e uit/ ?n "u" "periat/. Cn&enunc,ia"e lBn&/ corpul prietenei "ale
f/cBnd ni=te ?ncerc/ri de amatori"m de re"pira#ie artificial/. CBnd iDam "pu" c/ "unt doctor< a
r/"uflat u=urat/< iDam ordonat "/ "e duc/ imediat la o c/"u#/ "/ i "e fac/ ma"aA =i "/ i "e dea ,aine
u"cate. Una din doamnele din &rupul meu a plecat ?mpreun/ cu ea. >u ?n"umi miDam dat
o"teneala "Do readuc la *ia#/ pe femeia ?necat/< dar ?n *an. Se *edea cBt "e poate de clar c/ nu mai
e@i"ta nici o pBlpBire =i< ?n cele din urm/< a tre)uit< cu re&ret< "/ m/ dau )/tut.
IDam re&/"it pe ceilal#i ?n c/"u#a pe"carului =i leDam adu" la cuno=tin#/ tri"ta *e"te.
Supra*ie#uitoarea era acum ?m)r/cat/ ?n propriile ei ,aine =i am recuno"cutDo imediat ca una
dintre cele dou/ c/l/toare "o"ite ?n "eara precedent/. Primi tri"ta *e"te de"tul de calm/ =i era
e*ident c/ oroarea ?ntre&ii ?ntBmpl/ri o =oca"e mai mult decBt *reun "entiment puternic per"onal.
M 9iata 1m5< "pu"e ea. 9iata< )iata 1m5. Dorea atBt de mult "/ ?noate aici. ;i era o
?not/toare foarte )un/. Nu ?n#ele&. Ce crede#i c/ ar fi putut fi< doctoreK
M Poate *reun cBrcel. !re#i "/Dmi "pune#i e@act ce "Da ?ntBmplatK
M Cnotam amBndou/ de cBt*a timp< de dou/zeci de minute< cred. 1poi< mDam &Bndit "/
m/ ?ntorc aca"/< dar 1m5 a "pu" c/ *rea "/ "e duc/ "/ mai ?noate o dat/. SDa a*Bntat =i< deodat/<
am auzitDo "tri&Bnd =i miDam dat "eama c/ cerea aAutor. 1m ?notat cBt am putut de repede. >ra
?nc/ la "uprafa#/ cBnd am aAun" la ea< dar "Da a&/#at de mine di"perat/ =i amBndou/ neDam du" la
fund. Dac/ nDar fi *enit omul acela cu )arca< mDa= fi ?necat =i eu.
M 1"ta "e ?ntBmpl/ de"tul de de"< am "pu" eu. Nu e o trea)/ u=or/ "/ "al*ezi un om de la
?nec.
M Mi "e pare atBt de ?n&rozitor< continu/ domni=oara 9arton. 1m "o"it a)ia ieri< ne
)ucuram atBt de mult de "oare =i de mica noa"tr/ *acan#/. ;i acum "/ "e ?ntBmpleP 4ra&edia
a"ta.
IDam cerut< apoi< am/nunte de"pre femeia noa"tr/< e@plicBnduDi c/ am "/ fac tot ce pot
pentru ea< dar c/ autorit/#ile "paniole *or cere toate informa#iile. Mi leDa dat pe loc.
Moarta< 1m5 Durrant< era dama de companie =i *eni"e la ea cu cinci luni ?n urm/. Se
?mp/ca"er/ foarte )ine< dar domni=oara Durrant po*e"ti"e pu#in de"pre rudele "ale. R/m/"e"e
orfan/ de mic/< fu"e"e cre"cut/ de un unc,i =i ?=i cB=ti&a propia "a e@i"ten#/ de la *Br"ta de 21 de
ani.
+
M ;i a=a "Da ?ntBmplat< continu/ doctorul. Se opri =i "pu"e din nou< dar< de data a"ta< pe
un ton de ?nc,eiere:L;i a=a "Da ?ntBmplatL.
M Nu ?n#ele&< zi"e nedumerit/ :ane Relier. 1"taDi totK 1dic/< e foarte tra&ic< cred< dar nu
ePm/ ro&< nu e ce nume"c Ide &roaz/L.
M Cred c/ mai urmeaz/ ce*a< "pu"e "ir Renr5.
M Da< recuno"cu doctorul %lo5d< mai urmeaz/. !ede#i< c,iar atunci< era un lucru ciudat.
Si&ur c/ iDam c,e"tionat pe pe"cari ?n le&/tur/ cu ceea ce */zu"er/. >i au fo"t martori. \
;i o #/ranc/ po*e"ti ce*a cu totul aiurea. Nu iDam acordat aten#ie atunci< dar miDa re*enit<
mai tBrziu< ?n memorie. >a in"i"ta< =ti#i c/ domni=oara Durrant nu "Da aflat ?n dificultate cBnd a
"tri&at. Cealalt/ a ?notat "pre ea =i< potri*it ace"tei martore< iDa #inut ?n mod inten#ionat< capul
domni=oarei Durrant ?n ap/. Dup/ cum "puneam< nu iDam dat aten#ie. >ra o po*e"te atBt de
fanta"tic/ =i lucrurile a"tea par atBt de deo"e)ite din"pre #/rm. Domni=oara 9arton "Dar fi putut "/
?ncerce "Do fac/ pe prietena "a "/D=i piard/ cuno=tin#a< dBnduD=i "eama c/ acea"ta din urm/
a&/#BnduD"e cuprin"/ de panic/ ar fi pro*ocat ?necul amBndurora. !ede#i< dup/ "paniola aceea<
p/rea ca =i cum< ei )ine< ca =i cum domni=oara 9arton ?ncerca"e< ?n mod inten#ionat< "/D=i ?nece
?n"o#itoarea.
Cum */ "puneam< am acordat foarte pu#in/ aten#ie ace"tei po*e=ti la *remea re"pecti*/.
MiDam amintit de ea mai tBrziu. Marea noa"tr/ dificultate a fo"t "/ &/"im ce*a ?n le&/tur/ cu
femeia acea"ta< 1m5 Durrant. P/rea S/ nu ai)/ nici un fel de rude. Domni=oara 9arton =i cu mine
neDam uitat ?mpreun/ prin lucrurile ei. 1m de"coperit o adre"/ =i am "cri" acolo< dar "Da do*edit a
fi doar o camer/ pe care o ?nc,iria"e pentru aD=i #ine lucrurile. Propriet/rea"a nu =tia nimic< o
*/zu"e doar cBnd *eni"e dup/ camer/. 1tunci< domni=oara Durrant remarca"e c/Di pl/cu"e
?ntotdeauna "/ ai)/ un loc care "/ "pun/ c/Di al ei =i la care "/ "e ?ntoarc/ ?n orice clip/. >rau *reo
dou/ pie"e de mo)il/ *ec,e< cBte*a numere le&ate de reproduceri =i un &eamantan plin de
cupoane de materiale< dar nici un o)iect per"onal. Ci "pu"e"e propriet/re"ei c/ tat/l =i mama ?i
muri"e ?n India cBnd era mic/ =i c/ fu"e"e cre"cut/ de un unc,i re*erend< dar nu men#iona"e cu
care dintre p/rin#i era frate< a=a c/ numele nu ne putea &,ida nic/ieri.
Nu era propriu zi" un mi"ter< ci pur =i "implu in"uficient. 4re)uie "/ e@i"te multe femei
"in&ure< mBndre =i re#inute< ?n aceea=i "itua#ie. >rau *reo dou/ foto&rafii printre lucrurile ei din
%a" Palma" 3 de"tul de *ec,i =i fanate =i ace"tea fu"e"er/ t/iate ca "/ intre ?n rame< a=aL c/ nu era
numele niciunui foto&raf pe ele =i mai era o foto&rafie *ec,e f/cut/ prin da&,ereotepie' care ar fi
putut apar#ine mamei "au< mai pro)a)il< )unicii ei.
Domni=oara 9arton primi"e dou/ referin#e de"pre ea. Una o uita"e< cel/lalt nume =iDl
reaminti cu &reu. Se do*edi a fi cel al unei doamne< acum ?n "tr/in/tate< plecat/ ?n 1u"tralia. I "Da
"cri". De"i&ur< a durat foarte mult timp pBn/ a *enit r/"pun"ul ei =i pot "pune c/ atunci cBnd a
"o"it nu neDa fo"t de prea mare aAutor. Scria c/ domni=oara Durrant fu"e"e dama ei de companie<
cBt "e poate de eficient/< c/ era femeie foarte ?ncBnt/toare< dar c/ nu =tia nimic de"pre afacerile
"au rela#iile "ale particulare.
Deci< nu era< ca "/ zic a=a< de fapt< nimic neo)i=nuit. >rau doar dou/ lucruri care nuDmi
d/deau pace. 1cea"t/ 1m5 Durrant< de"pre care nu "e =tia nimic< =i po*e"tea ciudat/ a "paniolei.
Da< =iDam "/ adau& un al treilea lucru: cBnd mDam aplecat pentru prima dat/ a"upra trupului
?necatei< iar domni=oara 9arton "e ?ndrepta "pre c/"u#e< ea ?ntoar"e capul. >@pre"ia de pe fa#a ei
nu pot "Do de"criu decBt ca fiind de adBnc/ ?n&riAorare 3 un fel de ne"i&uran#/ "periat/ care "Da
?ntip/rit ?n memoria mea.
1tunci nu mDa iz)it ca fiind ce*a neo)i=nuit. 1m pu"Do pe "eama teri)ilei am/r/ciuni ?n
le&/tur/ cu prietena "a. Dar< =ti#i< mai tBrziu miDam dat "eama c/ ele nu "e aflau ?n a"emenea
$-
rela#ii. Nu e@i"t/ un ata=ament de*iat ?ntre ele< nici Aale profund/. Domni=oara 9arton #inu"e la
1m5 Durrant =i a fo"t =ocat/ de moartea ei 3 a"ta era tot.
Dar< atunci< de ce acea teri)il/ adBnc/ ?n&riAorareK Cntre)area a"ta ?mi re*enea mereu. Nu
m/ ?n=ela"em ?n le&/tur/ cu acea pri*ire. ;i< aproape ?mpotri*a *oin#ei mele< un r/"pun" ?ncepu
"/ "e ?nfiripe ?n mintea mea. S/ pre"upunem c/ po*e"tea martorei "paniole era ade*/rat/H "/
pre"upunem c/ Mar5 9arton< cu )un/ =tiin#/ =i cu "Bn&e rece< ?ncerca"e "Do ?nece pe 1m5
Durrant. Reu=e=te "Do #in/ "u) ap/ ?n timp ce "e preface cDo "al*eaz/. %a rBndul ei e"te "al*at/ de
o )arc/. Se afl/ pe o plaA/ &oal/ foarte ?ndep/rtat/. ;i atunci apar eu 3 ultimul lucru la care "e
a=tepta. Un doctorJ ;i un doctor en&lezJ ;tie prea )ine c/ oamenii care au "tat ?n ap/ mult mai
mult decBt 1m5 Durrant au fo"t readu=i la *ia#/ prin fe"pira#ie artificial/. Dar ea tre)uie "/=i
Aoace rolul< "/ plece =i "/ m/ la"e "in&ur cu *ictima "a. ;i cBnd "e ?ntoarce< ca "/ arunce ultima
pri*ire< o adBnc/ ?n&riAorare apare pe fa#a "a. C=i *a re*eni 1m5 Durrant =i *a po*e"ti ceea ce =tieK
M OJ >@clam/ :ane Relier. 1cum m/ ?nfior.
M !/zut/ din ace"t un&,i< ?ntrea&a afacere p/rea mai "ini"tr/ =i per"onalitatea damei de
companie de*enea mai mi"terioa"/. Cine era 1m5 DurrantK De ce ea< o dam/ de companie
pl/tit/< ne?n"emnat/< "/ fie uci"/ de "t/pBna eiK Ce "e a"cundea ?n "patele acelui ?not fatalK 0u"e"e
an&aAat/ de Mar5 9arton numai cu cBte*a luni ?nainte. Mar5 9arton o du"e"e ?n "tr/in/tate =i
c,iar ?n ziua dup/ aco"tarea *a"ului tra&edia a*u"e"e loc. ;i amBndou/ erau en&lezoaice dr/&u#e<
o)i=nuite< rafinateJ 4otul mi "e p/rea fanta"tic =i miDam "pu" c/Dmi l/"a"em ima&ina#ia "Do ia
razna.
M NDa#i f/cut nimic< atunciK Cntre)/ domni=oara Relier.
M Dra&/ domni=oar/< ce puteam faceK Nu a*eam nici o do*ad/. MaAoritatea martorilor
"u"#ineau *arianta domni=oarei 9arton. Cmi con"trui"em propriile mele )/nuieli pe o e@pre"ie
pa"a&er/ pe care miDa= fi pututDo doar ima&ina. Sin&urul lucru pe care lDam putut face< =i lDam du"
la ?ndeplinire< a fo"t acela de a a*ea &riA/ ca "/ "e ?ntreprind/ cele mai am/nun#ite cercet/ri
pri*itoare la rudele damei de companie. Cu urm/torul prileA< cBnd mDam aflat ?n 1n&lia< mDam
du" c,iar "/Di fac o *izit/ propriet/re"ei camerei ei< cu rezultatele pe care *i leDam relatat.
M Dar "im#ea#i c/ ce*a nu era ?n re&ul/< zi"e Mi"" Marple.
Doctorul %lo5d d/du din cap apro)BndDo.
M MiDera cam Aen/ c/ puteam &Bndi a"tfel. Cine eram eu ca "Do "u"pectez pe acea"t/
en&lezoaic/ dr/&u#/< cu maniere pl/cute< de o crim/ feroce comi"/ cu "Bn&e receK MiDam dat
o"teneala "/ fiu cBt "e poate de cordial cu ea ?n timpul "curtului "/u "eAur pe in"ul/. 1m aAutatDo la
autorit/#ile "panilole. 1m f/cut tot ceDam putut ca )ritanic "/Dmi aAut un compatriot aflat ?ntrDo
#ar/ "tr/in/H =i totu=i< "unt con*in" c/ =tia c/ o "u"pectez =i nuDmi pl/cea de ea.
M CBt timp a r/ma" acoloK Cntre)/ Mi"" Marple.
M Cred c/ *reo dou/ "/pt/mBni. Domni=oar/ Durrant a fo"t ?n&ropat/ acolo =i< cam dup/
*reo zece zile< "t/pBna ei "Da ?ntor" cu un *a" ?n 1n&lia. ;ocul o "up/ra"e atBt de mult ?ncBt "im#ea
c/ nu mai putea petrece iarna acolo a=a cum pl/nui"e. 1"ta a "pu".
M P/rea "/ fie "up/rat/K Cntre)/ Mi"" Marple.
Doctorul ezit/.
M >i )ine< nu =tiu ca a"ta "/Di fi afectat cum*a ?nf/#i=area< zi"e el prudent.
M Nu "Da ?n&r/=at< de pild/K Cntre)/ Mi"" Marple.
M ;ti#i< curio" faptul c/ "pune#i a"ta. 1cum cBnd "tau =i m/ &Bnde"c la ceDa fo"t< cred c/
a*e#i dreptate. >aP Da< ea p/rea "/ "e ?n&ra=e.
M Ce ori)il< e@clam/ :ane Relier tre"/rind. > ca =i cumP > ca =i cum teDai ?n&r/=/ din
"Bn&ele *ictimei tale.
$1
M ;i totu=i< pe de alt/ parte< "Dar putea "Do nedrept/#e"c< continu/ doctorul %lo5d. >a a
"pu" cu "i&uran#/ ce*a ?nainte de a pleca ce "e referea la cu totul altce*a. 1r putea fi< cred c/ "unt<
con=tiin#e care "e dez*olt/ foarte ?ncet< c/rora le tre)uie ce*a timp ca "/ "e trezea"c/ =i "/D=i dea
"eama de enormitatea faptei comi"e.
>ra ?n "eara dinaintea plec/rii ei din Canare. MDa in*itat "/ m/ duc "Do */d =i miDa
mul#umit foarte c/lduro" pentru tot ceea ce f/cu"em ca "Do aAut. >u< )ine?n#ele"< am )a&atelizat
totul< "punBnd c/ fu"e"e cBt "e poate de fire"c ?n acele ?mpreAur/ri =i a=a mai departe. Urm/ o
pauz/< dup/ care ?mi pu"e )ru"c o ?ntre)are.
M Crede#i c/ are uneori cine*a *reo Au"tificare "/D=i Iac/ dreptate de unul "in&urK
IDam r/"pun" c/ era o ?ntre)are dificil/< dar c/< ?n &eneral< credeam c/ nu. %e&ea e"te le&e
=i tre)uie "/ ne l/"/m &,ida#i de ea.
M C,iar cBnd le&ea e neputincioa"/K
M Nu prea pot "/ ?n#ele&.
M > &reu de e@plicat< dar un om ar putea face ce*a care e"te con"iderat a)"olut &re=itP
Care e"te con"iderat c,iar o crim/ pentru un moti* )un =i ra#ional.
IDam r/"pun" cu r/ceal/ c/< pro)a)il< =i al#i criminali "e &Bndi"er/ a=a< la *remea lor =i ea
a dat ?napoi.
M Dar e ori)il< murmur/ ea. Ori)il.
;i apoi< "c,im)BnduD=i tonul< mDa ru&at "/Di dau ce*a "/ doarm/.
Nu fu"e"e ?n "tare "/ "e odi,nea"c/ )ine de cBnd< ezit/< de la =ocul acela teri)il.
M Sunte#i "i&ur/ c/ /"ta e"te moti*ulK NuDi nimic care "/ */ ?n&riAorezeK Ce*a care "/ */
o)"edezeK
M S/ m/ o)"edezeK CeDar putea "/ m/ o)"edezeK
!or)ea "up/rat/ =i )/nuitoare.
M 6riAa e"te o cauz/ a in"omniei cBteodat/< iDam "pu" ?ntrDo doar/.
P/ru "/ mediteze pu#in.
M !/ referi#i la &riAa ?n pri*in#a *iitorului "au la nelini=tea alimentat/ de trecut< cel care
nu poate fi "c,im)atK
M %a amBndou/.
M Numai c/ nDar a*ea nici un ro"t "/D#i faci &riAi ?n pri*in#a trecutului. NuDl po#i aduce
?napoi. OJ Ce ro"t areK Nu tre)uie "/ te &Bnde=ti. Nu tre)uie "/ te &Bnde=ti.
IDam pre"cri" ni=te "omnifere u=oare =i miDam luat la re*edere. 1m plecat tot &BndinduDm/
la cu*intele care le pronun#a"em: INuDl po#i aduce ?napoiPL CeK Sau pe cineK
Cred c/ ultima ?ntre*edere mDa pre&/tit ?ntrDun fel pentru ceea ce a*ea "/ urmeze. Nu mD
am a=teptat< )ine?n#ele"< dar cBnd "Da ?ntBmplat< nu mDa "urprin". Deoarece ?n#ele&e#i< Mar5
9arton mi "Da p/rut tot timpul ca o femeie cu o con=tiin#/< nu o p/c/toa"/ "la)/< ci o femeie cu
con*in&eri< care ac#iona potri*it lor =i care nu ceda atBt timp cBt ?nc/ mai credea ?n ele. MiDam
ima&inat c/ la ultima noa"tr/ con*or)ire ea ?ncepu"e "/ "e ?ndoiea"c/ de propriile "ale con*in&eri.
;tiu c/ *or)ele "ale miDau "u&erat c/ ea "im#ea primele ?mpun"/turi "la)e ale celei care pu"tie=te
"ufletul teri)il 3 remu=carea.
%ucrul "Da ?ntBmplat ?n Corn2all< ?ntrDo mic/ "ta#iune )alnear/< cam lip"it/ de *izitatori ?n
aceea parte a anului. 4re)uie "/ fi fo"t< ia "/ */d< ?n martie trecut. 1m citit ?n ziare. O doamn/
locuia la un mic ,otel de acolo pe nume 9arton. >ra foarte ciudat/ =i a*ea o purtare cu totul
deo"e)it/. 4oat/ lumea o)"er*a"e a"ta. 4oat/ noaptea um)la p#in camer/< *or)ind de una "in&ur/<
nel/"BnduDi pe *ecinii "/i "/ doarm/. CntrDo zi f/cu"e o *izit/ *icarului =iDi "pu"e"e c/ are de
?mp/rt/=it o comunicare de cea mai mare importan#/. Spunea cDar fi comi" o crim/. 1poi< ?n loc
$2
"/ continue< "Da ridicat )ru"c =i a promi" c/ *a re*eni ?ntrDo alt/ zi. !icarul a con"iderat c/ era
u=or "la)/ de ?n&er =i nu a luat ?n "erio" autoacuzarea ei.
C,iar a doua zi diminea#/ "Da de"coperit c/ lip"e=te din camer/. SDa &/"it un )ilet adre"at
anc,etatorului dece"elor "u"pecte. Scria a=a: I1m ?ncercat "/ *or)e"c ieri cu *icarul< "/Di
m/rturi"e"c totul< dar nu mi "Da permi". >a nu m/ l/"/. Pot "/ ?ndrept lucrurile numai ?ntrDun
"in&ur fel 3 o *ia#/ pentru o *ia#/H =i *ia#a mea tre)uie "/ "e termine la fel ca a ei. ;i eu tre)uie "/
m/ ?nec ?n mare. Credeam c/ am *reo Au"tificare. 1cum */d c/ nDa fo"t a=a. Dac/ dore"c ca 1m5
"/ m/ ierte< tre)uie "/ m/ duc la ea. Nimeni "/ nu fie ?n*inuit de moartea mea.L
Mar5 9arton.
Rainele ei au fo"t &/"ite pe plaA/ ?ntrDun loc retra" =i p/rea clar c/ "e dez)r/ca"e acolo =i
c/ ?nota"e ,ot/rBt/ ?n lar&ul m/rii< unde "e =tie cBt de periculo" e curentul care m/tur/ coa"ta.
Cada*rul nu a fo"t &/"it< dar dup/ un inter*al de timp "Da pre"upu" oficial c/ a decedat.
>ra o femeie )o&at/< a*erea ei ridicBnduD"e la o "ut/ de mii de lire. Pentru c/ muri"e f/r/ "/ la"e
*reun te"tament< totul a re*enit rudelor celor mai apropiate 3 o familie de *eri din 1u"tralia.
Niarele au f/cut referin#e di"crete la tra&edia din in"ulele Canare< lan"Bnd teoria c/ moartea
domni=oarei Durant ?i afecta"e creierul prietenei "ale. %a anc,et/ "Da dat *erdictul o)i=nuit de
I"inucidere din ne)unie temporar/L.
;i a=a cortina cade pe"te tra&edia domni=oarelor 1m5 Durant =i Mar5 9arton.
Urm/ o lun&/ pauz/ =i :ane Relier "e re*olt/ "punBnd:
M O< dar nu tre)uie "/ */ opri#i aici< tocmai ?n punctul cel mai intere"ant. Continua#i.
M !ede#i< domni=oar/ Relier< /"ta nu e un "erial. 1"taDi *ia#/ ade*/rat/. ;i *ia#a
ade*/rat/ "e opre=te acolo unde *rea.
M Dar< nu *reau "/P Ni"e :ane< *reau "/ =tiu.
M De acum tre)uie "/ ne folo"im min#ile noa"tre< domni=oar/ Relier< ?i e@plic/ "ir Renr5.
De ce Mar5 9arton =iDa uci" dama de companieK 1"taDi pro)lema pe care neDo d/ de rezol*at
doctorul %lo5d.
M O< )ine< zi"e domni=oara Relier< ar fi putut "Do omoare dintrDo mul#ime de moti*e.
1dic/P O< nu =tiu. 1r fi pututDo c/lca pe ner*i< "au ar fi de*enit &eloa"/< de=i doctorul %lo5d nu
men#ioneaz/ nici un )/r)at< dar< totu=i< plecarea cu *a"ul acelaP >i )ine< =ti#i ce "pune toat/
lumea de"pre *apoare =i c/l/torii pe mare.
Domni=oara Relier "e opri< r/"uflBnd din &reu =i celor prezen#i li "e p/ru c/ e@teriorul
?ncBnt/torului cap al :anei era ?n mod clar "uperior interiorului.
M MiDar place "/ e@pun o mul#ime de moti*e< ?ncepu doamna 9antr5. Dar cred cDam "/
m/ rezum la unul. >i )ine< cred c/ tat/l domni=oarei 9arton ?=i ?n"u=i"e toat/ a*erea ruinBnduDl pe
tat/l fetei 1m5 Durant< a=a c/ 1m5 "Da ,ot/rBt "/ "e r/z)une. O< nu< totul e in*er". Ce plictico"J
De ce "t/pBna )o&at/ "/D=i omoare )iata "a dam/ de companieK 1m &re=it. Domni=oara 9arton
a*ea un frate mai tBn/r care "Da ?mpu=cat din dra&o"te pentru 1m5 Durant. Domni=oara 9arton
a=tept/ momentul potri*it. 1m5 ?=i caut/ o "luA)/. Domni=oara 9arton o an&aAeaz/ ca dam/ de
companie =i o duce ?n Canare unde "e r/z)un/. Cum *i "e pareK
M >@celent< zi"e "ir Renr5. Numai c/ noi nu =tim c/ domni=oara 9arton "/ fi a*ut
*reodat/ un frate mai mic.
M Deducem a"ta< ?l contr/ doamna 9antr5. Dac/ nu a a*ut un frate mai mic< atunci nu
e@i"t/ nici un moti*. 1=a c/ tre)uie "/ fi a*ut un frate. Cn#ele&i< 7at"onK
M 4otuDi foarte )ine< Doll5< o lini=ti "o#ul ei< dar e numai o *ariant/.
M 9ine?n#ele" c/ da< ?l apro)/ doamna 9antr5. 4ot ce putem face e "/ &,icim. NDa*em
nici un clu. Continu/< dra&/< &,ice=te =i tu.
$
M Pe cu*Bntul meu< nu =tiu ce "/ zic. Dar cred c/ e ce*a ?n p/rerea domni=oarei Relier c/
"Dar fi dond/nit pentru un )/r)at. Uite ce e< Doll5< era pro)a)il *reun ?nalt prelat. 1mBndou/
tre)uie "/Di fi )rodat *reun *e=mBnt de preot "au cam a=a ce*a =i el lDa purtat ?ntBi pe cel f/cut de
femeia Durant. M/ )azez pe a"ta< a fo"t ce*a de "oiul /"ta. !ede#i cum la "fBr=it "Da du" la un
re*erend. 0emeile a"tea ?=i pierd toate capul cBnd */d un preot frumo". 1uzi de a"tea tot timpul.
M Cred c/ ar tre)ui "/Dmi prezint e@plica#ia pu#in mai "u)til< zi"e "ir Renr5< de=i admit c/
e"te numai o "upozi#ie. Pre"upun c/ domni=oara 9arton a fo"t ?ntotdeauna )olna*/ mental. >@i"t/
mai multe cazuri ca ace"ta decBt *Da#i ima&ina. Mania ei "Da ?nt/rit tot mai mult =iDa ?nceput "/
cread/ c/ e de datoria ei "/ elimine din lume anumite per"oane 3 pro)a)il ceea ce "e nume=te
femei nefericite. Nu prea multe "e =tiu de"pre trecutul domni=oarei Durant. 1=a c/ e"te foarte
po"i)il ca ea "/ fi a*ut un trecut 3 unul InefericitL. Domni=oara 9arton afl/ de a"ta =i ,ot/re=te
e@terminarea. Mai tBrziu< Au"tificarea actului ei ?ncepe "Do urm/rea"c/ =i ea e"te cople=it/ de
remu=care. SfBr=itul ei do*ede=te c/ e complet tr/"nit/. 1cum< "pune#iDmi dac/ "unte#i de acord
cu mine< Mi"" Marple.
M M/ tem c/ nu< "ir Renr5< ?i zBm)i< "cuzBnduD"e Mi"" Marple. Cred c/ "fBr=itul ei
do*ede=te c/ a fo"t o femeie foarte inteli&ent/ =i re"pon"a)il/.
:ane Relier o ?ntrerup"e cu un u=or #ip/t.
M OJ 1m fo"t a=a de proa"t/. Pot "/ mai &,ice"c o dat/K Si&ur c/ tre)uie "/ fi fo"t a"ta.
;antaAJ Dama de companie o =antaAa. Numai c/ nu */d de ce Mi"" Marple "pune cDa fo"t
inteli&ent din partea ei "/ "e "inucid/. Nu ?n#ele& deloc.
M 1,J 6lumi "ir Renr5. !ede#i< Mi"" Marple a cuno"cut un caz "imilar ?n St. Mar5
Mead.
M Cntotdeauna rBde#i de mine<"ir Renr5< ?i repro=/ Mi"" Marple. 4re)uie "/ m/rturi"e"c
c/Dmi reaminte=te< doar pu#in de )/trBna doamn/. >a lua pen"ia de )/trBne#e pentru trei )/trBne
moarte ?n diferite paro,ii.
M Mi "e pare o crim/ cBt "e poate de complicat/ =i in*enti*/< m/rturi"i "ir Renr5. Dar mi
"e pare c/ nu arunc/ nici o lumin/ a"upra pro)lemei noa"tre actuale.
M Si&ur c/ nu< ?l apro)/ Mi"" Marple. Dumnea*oa"tr/ nu *i "e pare. Dar unele familii
erau foarte "/race =i pen"ia de )/trBne#e era o mare )inefacere pentru copii. ;tiu c/ e dificil
pentru cine*a de afar/ "/ ?n#elea&/. Dar ceea ce *roiam "/ "pun< de fapt< e"te c/ totul i "Da
?ntBmplat unei )/trBne care era a"emenea tuturor )/trBnelor.
M PoftimK Cntre)/ "ir Renr5 ?ncurcat.
M Cntotdeauna e@plic/ lucrurile a=a de pro"t. Ceea ce *reau "/ "pun e c/ atunci cBnd
doctorul %lo5d leDa de"cri" prima dat/ pe cele dou/ femei< el nDa =tiut ce e fiecare =i cred c/
nimeni din ,otel nu =iDa dat "eama. 1r fi remarcat< de"i&ur< dup/ *reo zi "au dou/< dar e@act ?n
ziua urm/toare una din cele dou/ "Da ?necat< =i dac/ cea care a r/ma" a "pu" c/Di domni=oara
9arton< cred c/ nu iDar fi trecut niciodat/ prin cap cui*a c/ ea "Dar fi putut "/ nu fie.
M !/ &Bndi#iP O< ?n#ele&< zi"e "ir Renr5 ?ncet.
M >"te c,iar fire"c "/ te &Bnde=ti la a"ta. Dra&a doamn/ 9antr5 a ?nceput ?n felul ace"ta
c,iar adineauri. De ce "t/pBna )o&at/ =iDar fi uci" )ra*a ei doamn/ de companie. > mult mai
pro)a)il ca "/ "e fi ?ntBmpla in*er". !reau "/ zicP C/ a=a "e ?ntBmpl/ lucrurile.
M C,iarK Se ?ntre)/ "ir Renr5. M/ =oca#i.
M Dar< de"i&ur< continu/ Mi"" Marple< ea tre)uie "/ poarte ,ainele domni=oarei 9arton =i
ace"tea ?i erau pro)a)il pu#in cam "trBmte< a=a ?ncBt< dup/ ?nf/#i=area ei &eneral/< p/rea ca =i cum
"e ?n&r/=a"e pu#in. De aceea am pu" ?ntre)area. Un )/r)at "e &Bnde=te cu "i&uran#/ c/ doamna "]a
?n&r/=at =i nu c/ ,ainele "Dau "trBmtat< de=i nu prea m/ e@pun foarte clar.
$$
M Dar dac/ 1m5 Durrant a uci"Do pe domni=oara 9arton< ce a cB=ti&at ea prin a"taK
Cntre)/ doamna 9antr5. Nu putea "/ #in/ "ecretul o *e=nicie.
M %Da #inut ?nc/ *reo lun/ "au cam a=a ce*a< "u)linie Mi"" Marple. ;i ?n timpul /"ta cred
c/ a c/l/torit< #inBnduD"e la di"tan#/ de oricare ar fi putut "Do recunoa"c/. 1"ta ara *rut "/ ?n#ele&
cBnd am "pu" c/ o doamn/ de o anumit/ *Br"t/ "eam/n/ cu cele a"emenea ei. Cmi ?nc,ipui c/
foto&rafia de pe pa=aportul ei nu a fo"t niciodat/ luat/ ?n "eam/ 3 =ti#i cum "unt pa=apoartele. ;i
apoi< ?n martie "Da du" ?n locul acela din Corn2all =i a ?nceput "/ "e poarte ciudat< "/ atra&/
aten#ia a"upra "a< pentru ca atunci cBnd oamenii iDau &/"it ,ainele pe plaA/ =i iDau citit ultima
"cri"oare< ei "/ "e &Bndea"c/ la concluzia o)i=nuit/.
M Care anumeK Cntre)/ "ir Renr5.
M Nici un cada*ru< zi"e Mi"" Marple ferm. 1"taDi lucrul care */ "are ?n fa#/ dac/ nDar fi
atBtea fleacuri care "/ */ duc/ ?n eroare< inclu"i* "u&e"tia cu f/cutul pe ne)una =i remu=carea.
Nici un cada*ru. 1ce"ta e"te ade*/ratul fapt "emnificati*.
M !re#i "/ "pune#iP Inter*eni doamna 9antr5< *re#i "/ "pune#i c/ nDa a*ut nici o
remu=careK C/ nu a fo"t< c/ nu "Da ?necatK
M >a nuJ Ni"e Mi"" Marple. Iar aduc *or)a de"pre doamna 4rout. Doamna 4rout era
foarte )un/ la in*entat lucruri< dar eu iDam *enit de ,ac. ;i eu pot "/ */d prin domni=oara 9arton
a dumnea*oa"tr/ o femeie roa"/ de remu=c/ri. S/ "e ?neceK 1 plecat ?n 1u"tralia< dac/ m/ mai
pricep la &,icit.
M !/ pricepe#i< Mi"" Marple< declar/ admirator doctorul %lo5d. 0/r/ ?ndoial/< c/ */
pricepe#i. Din nou mDa luat prin "urprindere. MDa#i fi putut do)or? cu o pan/< ?n ziua aceea la
Mel)ourne.
M %a acea"ta *Da#i referit cBnd a#i *or)it de"pre o coinciden#/ final/.
Doctorul %lo5d d/du afirmati* din cap.
M Da< a fo"t c,iar un &,inion pentru domni=oara 9artonP Sau domni=oara 1m5 Durrant<
ori cum *re#i "/Di "pune#i. MDam ?m)arcat pentru o *reme ca doctor pe o na*/ =i aco"tBnd ?n
Mel)ourne< prima per"oan/ pe care am */zutDo< cBnd m/ plim)am pe "trad/< a fo"t doamna care
crezu"em c/ "Da ?necat ?n Corn2all. ;iDa dat "eama c/ Aocul "e "fBr=i"e< ?n ceea ce m/ pri*ea< a=a
c/ a f/cut un lucru ?ndr/zne# 3 miDa m/rturi"it totul. O femeie curioa"/ c/reia ?i lip"ea complet<
cred< "im#ul moral. >ra cea mai mare dintrDo familie de nou/ per"oane< ?n&rozitor de "/rac/.
Ceru"er/ odat/ aAutor *eri=oarei lor )o&ate din 1n&lia< dar fu"e"er/ re"pin=i deoarece
domni=oara 9arton "e certa"e cu tat/l lor. 1*eau ne*oie di"perat/ de )ani< pentru c/ cei trei fra#i
mai mici erau fra&ili =i nece"itau tratament medical co"ti"itor. 1tunci 1m5 9arton "e p/rea c/ "e
,ot/rB"e "/ pun/ ?n aplicare planul ei de a ucide cu "Bn&e rece. 1 plecat "pre 1n&lia< pl/tinduD=i
drumul cu )anii pe careDi cB=ti&a ca &u*ernant/ a unor copii. 1 o)#inut "luA)a de dam/ de
companie ^ domni=oarei 9arton< pretinzBnd c/ "e nume=te 1m5 Durrant. 1 ?nc,iriat o camer/ =i a
pu" ni=te mo)il/ ?n ea< ca "/=i creeze un fel de per"onalitate a ei. Planul cu ?necul a fo"t o
in"pira#ie de moment. 1=tepta un anumit prileA "/ "e prezinte. 1poi< a ?n"emnat finalul dramei< "Da
?ntor" ?n 1u"tralia =i la timpul potri*it ea< fra#ii =i "urorile ei iDau mo=tenit )anii domni=oarei
9arton ca cele mai apropiate rude.
M O crim/ foarte ?ndr/znea#/ =i c,iar perfect/ zi"e "ir Renr5. 1proape crim/ perfect/
dac/ ar fi fo"t domni=oara 9arton care ar fi murit ?n Canare< )/nuiala ar fi c/zut a"upra fetei 1m5
Durrant =i le&/tura ei cu familia 9arton ar fi putut fi de"coperit/H dar "c,im)area de identitate =i
du)la crim/< cum a#i puteaDo numi< au ?ndep/rtat orice urm/. Da< aproape crim/ perfect/.
M Ce "Da ?ntBmplat cu eaK Cntre)/ doamna 9antr5. Ce a#i f/cut ?n acea"t/ pro)lem/
doctore %lo5dK
M MDam trezit ?ntrDo "itua#ie foarte curioa"/< doamn/ 9antr5.
$(
Ca do*ezi< a=a cum le pre"upune le&ea< a*eam foarte pu#ine. Cn acela=i timp< erau anumite
"emne clare< pentru mine ca medic< c/ oricBt de tare =i *i&uroa"/ ?n aparen#/< doamna nu era
de"tinat/ "/ tr/ia"c/ mult pe lumea acea"ta. MDam du" aca"/ la ea =i am */zut re"tul familiei 3 o
familie ?ncBnt/toare< de*otat/ "urorilor celei mai mari =i f/r/ "/ ai)/ nici cea mai mic/ idee ea ar
fi putut fi condamnat/ de comiterea unei crime. De ce "/ le aduc nenorocire cBnd nu puteam
do*edi nimic. M/rturi"irea< pe care miDo f/cu"e doamna< nDa fo"t auzit/ de altcine*a. 1m l/"at
Natura "/D=i urmeze cur"ul. Domni=oara 1m5 9arton a murit =a"e luni mai tBrziu dup/ ce mDam
?ntBlnit cu ea. MDam ?ntre)at ade"ea dac/ a fo"t fericit/ =i lip"it/ de remu=c/ri pBn/ la "fBr=it.
M Si&ur c/ nu< "pu"e doamna 9antr5.
M 1=a cred< ?nt/ri Mi"" Marple. Doamna 4rout a fo"t.
:ane Relier "e cutremur/ pu#in.
M !ai< zi"e ea. > foarte< foarte palpitant. Nu prea ?n#ele& acum cine pe cine a ?necat. ;i
cum de a aAun" doamna 4rout ?n po*e"tea a"ta.
M NDa aAun"< dra&/< o lini=ti Mi"" Marple. >a a fo"t doar o per"oan/< o per"oan/ nu prea
dr/&u#/ din "at.
M OJ Se l/muri :ane. Cn "at. Dar niciodat/ nu "e ?ntBmpl/ nimic ?n "at< nuDi a=aK Oft/.
Sunt "i&ur/ c/ nDa= a*ea minte de loc dac/ a= tr/i ?ntrDun "at.
!II. Cui)ul de *ie"pi.
:o,n Rarri"on ie=i din ca"/ =i "e opri pe tera"/ o clip/ pentru a "e uita la &r/din/. >ra un
om ?nalt< cu fa#a "upt/< cada*eric/. Cnf/#i=area "a o)i=nuit/ era po"omorBt/< dar cBteodat/< ca
acum< de pild/< cBnd a"primea tr/"/turilor i "e pierdea ?ntrDun "urB" u=or< fa#a i "e lumina =i
de*enea atr/&/toare.
:o,n Rarri"on ?=i ?ndr/&ea &r/dina =i acea"ta nu ar/ta"e niciodat/ atBt de )ine ca ?n acea
"ear/ tri"t/< ap/"/toare< de au&u"t. 4randafirii a&/#/tori erau ?nc/ frumo=i< &licina parfuma aerul.
Un "cBr#Bit "curt< )inecuno"cut< ?l f/cu "/D=i mute pri*irile. Cine putea "/ intre acum pe
poarta &r/diniiK R/ma"e ?nm/rmurit< f/r/ "/ poat/ "pune *reun cu*Bnt cBte*a clipe< ?ntrucBt
)/r)atul< ce p/=ea &ra* pe alee< era ultimul pe care "Dar fi a=teptat "/Dl *ad/ ?n ace"t col# al lumii.
M >@traordinar< de necrezutJ Iz)ucni Rarri"on ?n cele din urm/. Mon"ieur PoirotJ
>ra ?ntrDade*/r cuno"cutul detecti* Rercule Poirot< al c/rui renume "e du"e"e ?n toat/
lumea.
M Da< "pu"e ace"ta. C,iar euJ MiDa#i "pu" cBnd*a c/ dac/ m/ aflu pe ace"te melea&uri "/
*in "/ */ */d. !Dam a"cultat =i< deci< iat/Dm/J
M Sunt ?ncBntatJ %ua#i loc< */ ro&. S/ )em ce*aJ Spu"e Rarri"on.
1r/t/ cu mBna "pre o ma"/ de pe tera"/< ?nc/rcat/ cu tot felul de "ticle.
M Mul#ume"c< "pu"e Poirot cufundBnduD"e ?ntrDun fotoliu din nuiele. Sirop cred c/ nu
a*e#i< dar a= lua doar un pa,ar cu "ifon< f/r/ 2i"Q5. ;i adau&/ pe un ton patetic< ?n timp ce i "e
punea pa,arul lBn&/8 el: I!ai< mu"t/#ile mele "Dau umezit. > a=a de caldJL
M ;i ce */ aduce prin ace"t col# lini=titK !re#i "/ */ odi,ni#i< nuDi a=aK
M Nu< mon ami< tre)uriJ
M 4re)uriK CntrDun loc care */ e"te atBt de pe"te mBn/K
M ;i de ce nuK Doar nuDtoate crimele "e comit ?n marile centre a&lomerate. Ce crede#iK
M 1*e#i dreptate< cred c/ am f/cut o remarc/ "tupid/. Dar de"pre ce crim/ e"te *or)aK
Sau poate c/ nu miDe ?n&/duit "/ ?ntre).
M Dimpotri*/< m/ )ucur c/ m/ ?ntre)a#i.
Rarri"on ?l pri*i nedumerit. I "e p/rea c/ era< ce*a neo)i=nuit ?n comportarea "a.
M Deci< */ ocupa#i de un caz &ra*. !re#i "/ "pune#iP
M Crim/.
$'
Rercul Poirot pronun#/ ace"t cu*Bnt pe un ton atBt de &ra*< ?ncBt Rarri"on r/ma"e
de"cump/nit. Detecti*ul ?l pri*ea #int/< ?ntrDun fel care i "e p/rea din nou neo)i=nuit =i care ?l
"tin&,erea. Cn cele din urm/< ?=i lu/ inima ?n din#i:
M Dar nDam auzit de nici o crim/.
M Cred< zi"e Poirot. Nici nDa*ea#i cum.
M ;i cine a fo"t omorBtK
M Nimeni ?nc/.
M Cum adic/K
M !ede#i< de aceea *Dam "pu" c/ nu a*ea#i cum "/ fi auzit. Cercetez o crim/ care nDa fo"t
?nc/ "/*Br=it/.
M 1"culta#i< cred c/ &lumi#i.
M CBtu=i de pu#inJ Nu crede#i c/ e mai )ine ca o crim/ "/ fie cercetat/ ?nainte de a fi
comi"/K Cn ace"t fel poate fi ?mpiedicat/.
M ;i crede#i c/ o crim/ e pe punctul de a fi "/*Br=it/ aiciK Nu< e impo"i)ilJ
Rercule Poirot nu d/du aten#ie e@clama#iei &azdei "ale.
M Cn afar/ de cazul ?n care noi *om reu=i "/ o ?mpiedic/m.
M NoiK
M Da< noi. !reau "/ "pun c/ am ne*oie de aAutorul dumnea*oa"tr/.
M De aceea a#i *enitK
Oc,ii lui Poirot "e a#intir/ din nou a"upra lui Rarri"on cu aceea=i &ra*itate tul)ur/toare.
M 1m *enit aici< mon"ieur Rarri"on< ?n primul rBnd fiindc/Dmi "unte#i "impatic.
1poi< renun#Bnd la tonul &ra* de pBn/ atunci< ad/u&/ ca ?ntrDo doar/:
M !/d c/ a*e#i acolo un cui) de *ie"pi. De ce nuDl di"tru&e#iK
Nea=teptata "c,im)are a "u)iectului ?l f/cu pe Rarri"on "/ "e ?ncrunte ?ncurcat.
M Da< tocmai am de &Bnd "/ fac ace"t lucru. 1dic/ nu eu< ci tBn/rul %an&ton. Cred c/ */
reaminti#i de Claude %an&ton. %Da#i cuno"cut odat/< cBnd eram ?mpreun/.
M Da< da< zi"e Poirot. ;i cum *rea "/Dl di"tru&/K
M Cu petrol. !ine ?n "eara a"ta cu pompa lui< careDi mai mare decBt a mea.
M ;i alt miAloc nu mai e@i"t/K Cntre)/ Poirot. Cu cianur/ de pota"iu< de e@emplu.
Rarri"on ?l pri*i "urprin".
M Da< dar e o trea)/ periculoa"/. > foarte ri"cant "/ #ii a=a ce*a ?n ca"/.
Poirot d/du din cap ?n "emn de ?ncu*in#are:
M O otra*/ &roaznic/.
M 9un/ doar dac/ *rei "/ "capi de "oacr/< ?ncerc/ Rarri"on "/ &lumea"c/.
Poirot r/ma"e ?n"/ mai departe &ra*.
M ;i "unte#i a)"olut "i&ur c/ ace"t mon"ieur %an&ton *a folo"i doar petrolK
M 1)"olut "i&urJ Dar< de ceK
M Pentru c/ m/ cam ?ndoie"c. 1m fo"t azi dup/amiaz/ la farmacia din 9arc,e"ter =i
pentru ceea ce am cump/rat a tre)uit "/ "emnez ?n re&i"trul de "u)"tan#e otr/*itoare. ;i cu acea"t/
ocazie am putut *edea c/ ?nre&i"trarea precedent/ era "emnat/ de Claude %an&ton< care
cump/ra"e ni=te cianur/ de pota"iu.
Rarri"on ,ol)/ oc,ii uluit.
M Mi "e pare ciudat. C,iar zilele trecute< %an&ton "punea c/ nici nuDi trece prin cap "/
folo"ea"c/ o a"emenea otra*/. De altfel era "candalizat c/ "e *inde pentru a"tfel de "copuri.
P)irot "e uita di"trat la trandafiri =i *ocea "a de*eni foarte )lBnd/ cBnd ?ntre)/:
M !/ e "impatic %an&tonK
1ce"ta tre"/ri. Se *edea )ine c/ ?ntre)area ?l lua"e prin "urprindere.
$7
M MdaP Da. De"i&ur. MiDe "impatic. De ce nuK
M M/ ?ntre)am doar< "pu"e Poirot calm< dac/ */ e "impatic cu ade*/rat =i dac/ =i
dumnea*oa"tr/ ?i "unte#i "impatic lui.
M Unde *re#i "/ aAun&e#i< mon"ieur PoirotK Nu pot "/ ?n#ele& de loc ce e"te ?n mintea
dumnea*oa"tr/.
M 1=adar am "/ */ *or)e"c de"c,i". Sunte#i lo&odit< mon"ieur Rarri"on. O cuno"c pe
domni=oara Moll5 Deane< o tBn/r/ frumoa"/< plin/ de farmec. Dar =ti#i prea )ine c/ mai ?nainte a
fo"t lo&odit/ cu Claude %an&ton =i iDa dat cu piciorul pentru dumnea*oa"tr/.
Rarri"on d/du din cap apro)ator.
M Nu */ ?ntre) ce moti*e a a*ut "/ fac/ ace"t lucru. Poate c/ a fo"t ?ndrept/#it/. Dar nu e
prea &reu "/ pre"upun c/ %an&ton nDa uitat =i nu a iertat lo*itura primit/.
M !/ ?n=ela#i< mon"ieur Poirot. :ur c/ */ ?n=ela#i. %an&ton e un "porti*< ia lucrurile
)/r)/te=te =i a continuat "/ poarte uimitor de frumo"< c,iar prietene=te cu mine.
M ;i a"ta nu */ =oc,eaz/K 1#i folo"it cu*Bntul IuimitorL< dar dumnea*oa"tr/ ?n=i*/ nu
p/re#i de loc uimit.
M Ce *re#i "/ "pune#i< mon"ieur PoirotK
M !reau "/ "pun c/ un om e"te ?n "tare "/D=i a"cund/ ura pBn/ "o"e=te momentul potri*it.
M UraK Rarri"on iz)ucni ?n ,o,ote de rB".
M Da< dumnea*oa"tr/ en&lezii "unte#i mult prea ?ncrez/tori. Nu pute#i admite c/ ?n
mintea unor oameni "impatici< cum"ecade cum "unt "porti*ii =i al#ii pot ?ncol#i< totu=i< &Bnduri
rele. De aceea< */ pierde#i *ia#a ?n "itua#ii care nDar tre)ui "/ */ duc/ la moarte.
M Deci< m/ a*ertiza#i. M/ pune#i ?n &ard/ ?mpotri*a lui %an&ton. De aceea a#i *enit.
Poirot nu r/"pun"e decBt cu o ?nclinare a capului.
M 4re)uie "/ fi#i ne)un< mon"ieur Poirot. Ierta#iDm/ c/ */ *or)e"c a"tfel< dar "untem ?n
1n&lia. 1ici lucrurile nu "e petrec a=a cum */ ?nc,ipui#i dumnea*oa"tr/. Candida#ii la c/"/torie
dezam/&i#i nu ta)/r/ pe oameni "/Di ?nAun&,ie "au "/Di otr/*ea"c/. CBt de"pre %an&ton< nDar fi ?n
"tare "/ "e atin&/ nici de o mu"c/.
M !ia#a mu=telor nu m/ pri*e"c< r/"pun"e Poirot cu acela=i calm. 1firma#i ?n ade*/r c/
%an&ton nDar fi ?n "tare "/ "e atin&/ nici de o mu"c/< dar uita#i c/ e &ata "/ ucid/ cBte*a mii de
*ie"pi c,iar ?n "eara a"ta. Rarri"on r/ma"e t/cut. Poirot "e ridic/ a&itat =i "e apropie de el< ?i pu"e
mBna pe um/r =i ?l z&Bl#Bi puternic:
M 4rezi#iD*/ iu)ite prieteneJ De"c,ide#i oc,ii mari ?n Aurul dumnea*oa"tr/J Uita#iD*/ la
*ie"pile acelea care "e ?ntorc lini=tite la cui)ul lorJ NDare cine "/ le "pun/ c/ ?n "eara a"ta *or fi
uci"e. Pentru mine crima con"tituie o)iectul ocupa#iei mele. ;i m/ ocup de ea< atBt ?nainte< cBt =i
dup/ ce "Da "/*Br=it. %a ce or/ *ine Claude %an&tonK
M %a ora nou/. Dar */ ro& "/ m/ crede#iP
M ;tiu< =tiu ce *re#i "/ "pune#i: nDar fi ?n "tare< nDar puteaP ;i a=a mai departe. Cn orice
caz< am "/ re*in la ora nou/. 1re "/ m/ amuze "/ a"i"t la di"tru&erea cui)ului de *ie"pi. Un alt
"port en&leze"c deDal dumnea*oa"tr/. Nu mai a=tept/ nici un r/"pun" =i porni ?n &ra)/ pe alee
"pre poarta &r/dinii. 1Aun" ?n "trad/ ?=i ?ncetini pa=ii. >ra tul)urat< a&itat< "t/pBnit de un
pre"entiment "um)ru. Se uit/ la cea": opt =i zece minute.
M Pe"te trei "ferturi de or/. Nu =tiu dac/ are *reun ro"t "/ mai a=tept.
Se &Bndi c/ ar fi mai )ine "/ "e ?ntoarc/< dar porni a&ale "pre "at.
Mai erau doar cBte*a minute pBn/ la ora nou/< cBnd "e apropie din nou de poarta &r/dinii.
>ra o "ear/ "enin/< lini=tit/. Doar o adiere u=oar/ cl/tina ?ncet frunzele copacilor. Dar lini=tea era
"ini"tr/< amenin#/toare< p/rBnd "/ pre*e"tea"c/ o furtun/.
$G
%a un moment dat< poarta &r/dinii "e de"c,i"e cu un "cBr#Bit u=or =i Claude %an&ton ie=i ?n
"trad/. CBnd d/du cu oc,ii de Poirot tre"/ri:
M 1< dumnea*oa"tr/K 9un/ "eara.
M 9un/ "eara< mon"ieur %an&ton. 1#i plecat de"tul de repede. %an&ton ?=i ,ol)/ oc,ii
mari.
M Nu =tiu ce *re#i "/ "pune#i.
M 1#i di"tru" cui)ul de *ie"piK
M Nu< nu lDam di"tru".
M 1,< "pu"e Poirot cu )lBnde#e< deci nu lDa#i di"tru". 1tunci ce a#i f/cutK
M 1m "tat pu#in de *or)/ cu domnul Rarri"on. Dar */ ro& "/ m/ ierta#i< "unt &r/)it. Nu
)/nuiam c/ am "/ */ ?ntBlne"c.
M Da< am ce*a tre)uri pe aici.
M 9ine< ?l &/"i#i pe domnul Rarri"on pe tera"/. Pe mine */ ro& "/ m/ ierta#i.
Se ?ndep/rt/ ?n &ra)/. Poirot ?l urm/ri cu pri*irea. Un tBn/r c,ipe=< cu mi=c/ri repezi<
ner*o".
M Deci am "/Dl &/"e"c pe Rarri"on pe tera"/. Da< "Dar putea< murmur/ Poirot.
De"c,i"e poarta =i "e ?ndrept/ "pre tera"/. Rarri"on "t/tea nemi=cat pe un "caun lBn&/
ma"/ =i nici nuD=i ?ntoar"e oc,ii "pre el.
M 1,< mon ami< iz)ucni Poirot. !/ "im#i#i )ineK
4recu mult timp pBn/ ce Rarri"on "e ,ot/r? "/ ro"tea"c/ lene=< cu o *oce "tin"/:
M CeDa#i "pu"K
M !Dam ?ntre)at dac/ */ "im#i#i )ine.
M Cum "/ nuK De ce m/ ?ntre)a#iK
M Nu "im#i#i nici un efect "up/r/torK
M >fect "up/r/torK De ceK
M De la "oda de rufe.
Rarri"on "e ridic/ )ru"c.
M Sod/ de rufeK Ce mai ?n"eamn/ =i a"taK
M Cmi pare r/u< dar nDam a*ut ?ncotro. !Dam pu" ?n )uzunar ni=te "od/.
M MiDa#i pu" "od/K %a ce )unK Nu mai pricep nimic.
4onul lui Poirot de*eni )laAin< ca acela al unui profe"or care ?ncearc/ "/ co)oare la ni*elul
de ?n#ele&ere al unor ele*i necop#i.
M !ede#i< unul din a*antaAele "au poate deza*antaAele ?ndeletnicirii de detecti* e"te c/ te
pune ?n contact cu acea cate&orie de oameni pe care o alc/tuie"c infractorii. ;i de multe ori po#i
?n*/#a de la ei lucruri careD#i prind )ine. 1=a "Da ?ntBmplat cu un pun&a= de )uzunare< care odat/
?n *ia#a lui fu"e"e =i el ?n*inuit pe nedrept. 0ire=te< iDam dat drumul< iar el mDa r/"pl/tit ?n
"in&urul c,ip ?n care putea "/ o fac/: mDa ?n*/#at "ecretele me"eriei lui. Cn felul /"ta pot "/ pun o
mBn/ pe um/rul unui om< "/Dl z&Bl#ie pu#in< a=a cum am f/cut cu dumnea*oa"tr/ ce*a mai
de*reme< iar cu cealalt/ "/Di um)lu ?n )uzunare f/r/ "/ "imt/< deci *Dam "co" ceea ce a*ea#i ?n
)uzunarul din dreapta al ,ainei =i am pu" ?n loc "od/ de rufe. !ede#i< =tiam c/ un om care nu e
"tBn&aci =i care *rea "/ pun/ repede ni=te otra*/ ?ntrDun pa,ar nDo poate #ine ?n alt/ parte decBt ?n
)uzunarul din dreapta.
9/&/ apoi mBna ?n )uzunarul ,ainei "ale =i "coa"e cBte*a cri"tale mici al)e.
M >"te pe"te m/"ur/ de periculo" "/ purta#i a"upra dumnea*oa"tr/ a"emenea lucruri a=a<
la ?ndemBna oricui.
$+
1poi< lini=tit< f/r/ "/ "e &r/)ea"c/< "coa"e din cel/lalt )uzunar o "ticlu#/ cu &ura lar&/<
introdu"e cri"talele ?n/untru< turn/ ap/< o a"tup/ cu un dop =i a&it/ pBn/ ce cri"talele "e dizol*ar/.
Rarri"on ?l urm/rea ?n"p/imBntat.
Mul#umit de cele f/cute< Poirot "e ?ndrept/ "pre cui)ul de *ie"pi< de"f/cu dopul "ticlu#ei =i
turn/ "olu#ia ?n interiorul cui)ului. 1poi "e d/du cu un pa" "au doi ?napoi =i pri*i ?n t/cere. CBte*a
*ie"pi< care tocmai "e ?napoie "pre cui)< c/zur/< "e z)/tur/ cBte*a clipe =i apoi r/ma"er/
nemi=cate. Celelalte "e tBrau ?n afara cui)ului doar ca "/ moar/. Poirot mai pri*i un minut =i apoi
"e ?napoie pe tera"/.
M O moarte rapid/< "pu"e el< ful&er/toareJ
Rarri"on ?=i rec/p/t/ &la"ul:
M ;i ce mai =ti#iK
M 1=a cum *Dam "pu"< am */zut numele lui Claude %an&ton ?nre&i"trul farmaciei. Ceea
ce nu *Dam "pu" e"te c/ imediat dup/ aceea "Da ?ntBmplat "/Dl ?ntBlne"c< miDa "pu" c/ procura"e
cianura de pota"iu la cererea dumnea*oa"tr/< ca "/ di"tru&e#i cui)ul de *ie"pi.
M 1ltce*aK
M Da< mai =tiu =i altce*a. %Dam */zut pe Claude %an&ton =i pe Moll5 Deane ?mpreun/<
?ntrDun moment cBnd "ocotea c/ nuDi *ede nimeni. Nu cuno"c ne?n#ele&erile care iDau f/cut "/ "e
de"part/ la ?nceput =i care au adu"Do pe ea ?n )ra#ele dumnea*oa"tr/< dar miDam putut da "eama c/
au trecut pe"te toate =i c/ domni=oara Deane "Da ?ntor" la *ec,ea ei dra&o"te.
M ;i mai departeK
M Da< mai departe =tiu ce*a< dra&/ prietene. >ram ?n Rarle5 Street mai zilele trecute =i *D
am */zut ie=ind de la un anumit doctor. ;tiu foarte )ine pentru ce )oal/ i "e "olicit/ con"ulta#ii
acelui doctor< iar e@pre"ia de pe c,ipul dumnea*oa"tr/ nu l/"/ nici o ?ndoial/. 1*ea#i ?nf/#i=area
?ntunecat/ a unui om aflat "u) o "entin#/ de moarte. 1m dreptateK
M >@act. MiDa "pu" c/ mai am dou/ luni de tr/it.
M Nu mDa#i */zut fiindc/ era#i mult prea cufundat ?n &Bndurile dumnea*oa"tr/. Dar *Dam
mai citit ce*a pe fa#/: un lucru de"pre care *Dam "pu" mai de*reme c/ oamenii ?ncearc/
?ntotdeauna "/Dl a"cund/ cu &riA/. Da< am */zut ur/< iu)ite prieten. Nu */ "tr/duia#i "/ o
a"cunde#i< fiindc/ "ocoatea#i c/ nDa*ea cine "/ */ *ad/.
M Continua#iJ Spu"e Rarri"on.
M Nu mai am mare lucru de "pu". 1m */zut numele lui %an&ton ?n re&i"trul farmaciei. %D
am ?ntBlnit =i apoi am *enit aici. !Dam ?ntin" o cur"/. 1#i ne&at c/ lDa#i ru&at pe %an&ton "/ */
procure cianur/ =i *Da#i ar/tat c,iar mirat c/ f/cu"e a"ta. 1#i fo"t luat prin "urprindere =i toat/
comportarea dumnea*oa"tr/ nDa f/cut decBt "/Dmi ?nt/rea"c/ )/nuielile. MiDa#i "pu" c/ %an&ton
urma "/ *in/ la ora nou/< dar eu =tiu c/ ora "ta)ilit/ era opt =i Aum/tate. Socotea#i c/ dac/ re*in la
ora nou/ a= putea fi pu" ?n fa#a unui fapt ?mplinit. Dup/ cum *ede#i< =tiu totul.
M Dar cine *Da ru&at "/ *eni#iK De ce nu mDa#i l/"at ?n paceK
M ;ti#i )ine c/ eu m/ ocup de crime.
M Crim/K Poate *re#i "/ "pune#i "inucidere.
M Nu "inucidere< ci crim/< ro"ti Poirot r/"picat. Moartea dumnea*oa"tr/ ar fi fo"t u=oar/<
ful&er/toare< dar moartea pe care iDo pre&/ti"e=i lui %an&ton ar fi con"tituit cel mai ?n&rozitor c,ip
?n care un om ?=i poate "fBr=i zilele. !Da cump/rat otra*a< apoi a *enit "/ */ *ad/ =i era "in&ur cu
dumnea*oa"tr/. Dumnea*oa"tr/ muri#i ?ntrDo clip/< pe pa,ar "e &/"e"c urmele otr/*irii< iar
%an&ton e pe unde*a prin preaAma dumnea*oa"tr/. 1"ta *Da fo"t planul.
Rarri"on oft/ adBnc.
M Cine *Da pu" "/ *eni#iK Cine *Da pu" "/ *eni#iK
(-
M Dar *Dam "pu" limpede. Mai e@i"t/ ?n"/ =i un alt moti*< 1m mult/ "impatie pentru
dumnea*oa"tr/. 1"culta#iDm/ */ ro&J Sunte#i muri)und< a#i pierdut femeia de care era#i
?ndr/&o"tit. Dar e"te totu=i un lucru care nu "e poate afirma de"pre dumnea*oa"tr/: nu "unte#i un
criminal. ;i de aceea nu puteam "/ */ la" "/ comite#i o fapt/ necu&etat/< ?n&rozitoare =i "tr/in/ de
firea dumnea*oa"tr/. ;iDacum "pune#iDmi< */ ro&: mai re&reta#i c/ am *enitK
Urm/ o clip/ de t/cere. Rarri"on "e ridic/. Pe fa#/ i "e citea demnitate< ,ot/rBre< "i&uran#a
omului care "e "cutura"e de un co=mar =i ?=i *eni"e ?n fire. Ci ?ntin"e mBna )/r)/te=te lui Poirot.
M Da< a fo"t )ine c/ a#i *enit. !/ mul#ume"cJ !/ mul#ume"cJ
!III. Mi"terul *a"ului c,ineze"c.
:acQ Rartin&ton ?=i pri*ea tri"t Itopped dri*eDulL7. StBnd lBn&/ min&e< pri*i ?n urm/ "pre
IteenLG. Pe fa#/ i "e citea di"pre#ul =i dez&u"tul pe care le "im#ea. Cu un oftat ?=i ?ndrept/ cro"a de
&olf cu cap/t de fier< e@ecut/ dou/ mi=c/ri defectuoa"e< "pul)erBnd< pe rBnd< o p/p/die =i un "moc
de iar)/ =i< apoi< atin"e cu putere min&ea.
> &reu< cBnd ai 2$ de ani =i cBnd "in&ura ta am)i#ie ?n *ia#/ e"te "/ reduci ,andicapul+ la
&olf< "a fii o)li&at "/ pierzi timp =i ener&ie cu pro)lema de aD#i cB=ti&a e@i"ten#a. Cinci zile =i
Aum/tate din =apte< :acQ era ?nc,i" ?ntrDun fel de mormBnt de ma,on ?n ora=. SBm)/ta dup/amiaza
=i duminica erau< cu reli&iozitate< dedicate ade*/ratei "ale preocup/ri ?n *ia#/ =i< dintrDun e@ce" de
zel< ?nc,iria"e camere la un mic ,otel din apropiere de Stourton Reat,H "e trezea zilnic la ora =a"e
pentru a prinde o or/ de antrenament< ?nainte de a "e urca ?n trenul de G =i $' "pre ora=.
Sin&urul deza*antaA ?n ace"t plan era faptul c/ el p/rea incapa)il< prin con"titu#ie< "/
nimerea"c/ ce*a la ora aceea a dimine#ii. O cro"/ mane*rat/ ne?ndemBnatic "e termin/ cu un
Idri*eL1- "tBn&aci. Un I",otL11 ce nimeri *e"el pe teren =i nu pe tra"eu =i patru Iputt"L12 p/reau
a fi minumum ce o)#inea pe orice tra"eu.
:acQ oft/< apuc/ cro"a "a cu putere =iD=i repet/ cu*intele ma&ice: I9ra#ul "tBn& pre&/tit =i
nu pri*i ?n "u"L.
Se r/"uci =iP 1poi "e opri ?ncremenit< cBnd un #ip/t a"cu#it "par"e t/cerea dimine#ii de
*ar/.
M M/ omoar/< "tri&a cine*a. 1AutorJ M/ omoar/.
>ra o *oce de femeie =i amu#i ?n cele din urm/ ?ntrDun fel de oftat ce "e pierdea ?ncet.
:acQ ?=i arunc/ cro"a =i aler&/ ?n direc#ia #ip/tului. !eni"e de unde*a din apropiere.
1cea"t/ parte anume a tra"eului era cBmp pu"tiu =i pu#ine ca"e "e aflau ?mpreAur. De fapt< era
numai una ?n apropiare< o c/"u#/ pitorea"c/ la care :ac, o)"er*a"e< ade"ea< aerul de rafinament al
*ec,ii >urope. 1ler&/ "pre acea"t/ ca"/. >ra a"cun"/ de o pant/ acoperit/ cu )uruieni< dar o ocoli
=i< ?n mai pu#in de un minut< "e afla cu mBna pe porti#a z/*orBt/.
O fat/ "t/tea ?n &r/din/ =i< "u) impul"ul momentului< :acQ tra"e concluzia c/ ea #ipa"e
dup/ aAutor. Dar ?=i "c,im)/< repede< p/rerea.
Vinea un co=ule# ?n mBn/< pe Aum/tate plin de )uruieni =i< e*ident< a)ia "e ridica"e dup/ ce
"mul"e"e )uruienile dintrDun rBnd lun& de pan"elu#e. :acQ o)"er*/ c/ oc,ii ei erau ca pan"elu#ele<
catifela#i< )lBnzi =i adum)ri#i =i mai mult *iole#i decBt al)a=tri. >a ?n"/=i era ca o pan"elu#/< ?n
roc,ia ei "impl/< ro=ie.
0ata "e uit/ la :acQ cu o e@pre"ie ame"tecat/< de "up/rare =i "urpriz/.
M !/ cer "cuze< "pu"e tBn/rul. Dar a#i #ipat adineauriK
M >uK Nu< deloc.
Surpriza ei era atBt de autentic/ ?ncBt :acQ "e "im#i ?ncurcat. !ocea ei era )lBnd/ =i
frumoa"/< cu un u=or accent "tr/in.
M Dar tre)uie "/Dl fi auzit< e@clam/ el. 1 *enit de unde*a< din apropiere.
>a f/cu oc,ii mari:
(1
M NDam auzit a)"olut nimic.
%a rBndul "/u< :acQ f/cu oc,ii mari. >ra< pur =i "implu< incredi)il ca ea "/ nu fi auzit acea
c,emare a&onizant/ de aAutor. ;i< totu=i< calmul "/u era atBt de e*ident ?ncBt nu putea crede c/Dl
minte.
M 1 *enit de unde*a< din apropiere< in"i"t/ el.
>a "e uita acum la el )/nuitoare.
M Ce ziceaK Cntre)/ ea.
M M/ omoar/P 1AutorJ M/ omoar/J
M M/ omoar/P 1Autor< m/ omoar/< repet/ fata. Cine*a *Da Aucat o fe"t/< mon"ieur. Cine
ar putea fi uci" aiciK
:acQ "e uit/ ?n Aurul "/u cu ideea confuz/ de a de"coperi un cada*ru pe c/rarea din
&r/din/. Cu toate ace"tea< era perfect con*in" c/ #ip/tul pe careDl auzi"e era ade*/rat =i nu
produ"ul ima&ina#iei "ale. Ridic/ pri*irea "pre fere"trele ca"ei. 4otul p/rea perfect< calm =i lini=tit.
M Dori#i "/ perc,ezi#iona#i ca"a noa"tr/K Cntre)/ fata cu r/ceal/.
>ra atBt de e*ident "ceptic/ ?ncBt :acQ "e ?ncurc/ r/u de tot. Se ?ntoar"e.
M Scuza#i< "pu"e. 4re)uie "/ fi *enit de mai "u"< din p/dure.
C=i ridic/ =apca =i plec/. Pri*ind pe"te um/r< o */zu pe fat/ apucBnduD"e din nou< calm/< "/
"coat/ )uruienile.
CBt*a timp colind/ prin p/dure< dar nu putu &/"i nici un "emn c/ ce*a neo)i=nuit "Dar fi
?ntBmplat. ;i< totu=i< era mai "i&ur ca< oricBnd< c/ auzi"e< cu ade*/rat< #ip/tul acela. PBn/ la urm/<
renun#/ la in*e"ti&a#ie =i "e &r/)i "pre ca"/ "/D=i ia micul deAun =i "/ prind/ trenul de G<$'< ca de
o)icei< ?n ultimele clipe. Cl mu"tr/ con=tiin#a pu#in ?n timp ce "e afla ?n tren. Nu ar fi tre)uit< oare<
"/ raporteze< imediat< la poli#ie ceea ce auzi"eK Nu f/cu"e a"ta numai datorit/ ne?ncrederii
manife"tate de fata ca o pan"elu#/. 1 )/nuit< ?n mod "i&ur< *rea "/ intre ?n *or)/ cu eaP Pro)a)il
=i poli#ia ar fi crezut la fel. >ra a)"olut "i&ur c/ auzi"e #ip/tulK
1Aun"e"e "/ nu mai fie c,iar atBt de con*in" dup/ cum fu"e"e rezultatul fire"c al ?ncerc/rii
de a retr/i o "enza#ie pierdut/. 0u"e"e #ip/tul *reunei p/"/ri ?n dep/rtare pe care el ?l lua"e drept
*ocea unei femeiK
Dar re"pin"e"e *arianta "up/rat. 0u"e"e o *oce de femeie =i el o auzi"e. ;iDa amintit c/ "Da
uitat la cea" c,iar ?nainte de a iz)ucni "tri&/tul. 4re)uie "/ fi fo"t =apte =i dou/zeci de minute
cBnd a auzit c,emarea. 1r putea fi un detaliu util poli#iei dac/P Dac/ "Dar de"coperi ce*a.
Cn "eara aceea< cBnd "Da du" aca"/< a r/"foit ziarele< ner/)d/tor "/ *ad/ dac/ era *reo
men#iune de"pre o crim/ ce "Dar fi comi". Dar nDa &/"it nimic =i nu mai =tia dac/ tre)uie "/ "e
"imt/ u=urat "au dezam/&it.
1 doua zi diminea#/< p/mBntul era ud< atBt de ud ?ncBt =i cel mai pa"ionat Auc/tor de &olf
=iDar fi potolit entuzia"mul. :acQ "e "cul/ a)ia ?n ultima clip/< ?=i ?n&,i#i micul deAun< aler&/ la
tren =i< din nou< arunc/ o pri*ire "crut/toare prin ziare. Nu era nici o men#iune de"pre *reo
de"coperire maca)r/. Cn ziarele de "ear/ acela=i lucru.
ICiudatL< ?=i "pu"e :acQ< dar a"ta era trea)a. IPro)a)il< ni=te )/ie#ei n/tBn&i "Dau Aucat "u"<
?n p/dureL.
Cn diminea#a urm/toare "e trezi de*reme. CBnd trecu pe lBn&/ c/"u#/< o)"er*/< cu coada
oc,iului< c/ fata era ?n &r/din/ "co#Bnd din nou )uruienile. >*ident< un o)icei deal ei. Ci reu=i o
lo*itur/ deo"e)it de )un/ pe teren =i "per/ ca ea "/ fi o)"er*at a"ta. Cn timp ce pla"a min&ea
pentru urm/toare lo*itur/< "e uit/ la cea". I>@act =apte =i dou/zeci =i cinci de minuteL< murmur/
el. IM/ ?ntre)PL
Cu*intele ?i ?n&,e#ar/ pe )uze. Din "pate< iz)ucni acela=i "tri&/t careDl impre"iona"e atBt
de mult ?nainte. !ocea unei femei aflat/ la &roaznic/ anan&,ie.
(2
M M/ omoar/P 1Autor< m/ omoar/J
:acQ aler&/ ?ntrDacolo. 0ata ca o pan"elu#/ "t/tea la poart/. Se uit/ "urprin"/ =i :acQ aler&/
"pre ea< cu un aer triumf/tor< "tri&Bnd:
M 1cum ai auzitDo< nu "e poate.
Oc,ii ei erau lar& de"c,i=i din cauza unei emo#ii pe care el nu putea "Do ?n#elea&/< dar
o)"er*/ c/ ea "e tr/&ea ?napoi ?n *reme ce el "e apropia =i c,iar fata pri*i "pre ca"/< ca =i cum "e
&Bndea "/ fu&/ "/ "e ad/po"tea"c/ acolo.
D/du din cap c/ nu< ,ol)BnduD"e la el.
M NDam auzit a)"olut nimic< "pu"e ea pe un ton uimit.
1"ta fu pentru el ca o lo*itur/ primit/ ?ntre oc,i.
Sinceritatea ei era a=a de e*ident/ ?ncBt nu putu "Do contrazic/. ;i totu=i< nu putea "/D=i fi
ima&inatP Nu puteaP Nu puteaP Ci auzi *ocea )lBnd/< aproape comp/timitoare:
M 1#i a*ut o p"i,oz/ traumatic/< cum*aK
DintrDo "tr/ful&erare< ?n#ele"e de ce a*ea pri*irea ?nfrico=at/< de ce "e uita"e ?n "pate< "pre
ca"/. >a credea c/ el "uferea de ,alucina#ii.
;i< apoi< ca un du= rece< ?i trecu prin cap &Bndul ori)il: I1*ea dreptateK Suferea de
,alucina#iiKL O)"edat de &Bndul /"ta ori)il "e ?ntoar"e =i "e ?ndep/rt/ ?mpiedicBnduD"e< f/r/ "/
mai "coat/ *reun cu*Bnt. 0ata ?l urm/ri cu pri*irea< oft/< cl/tin/ din cap =i "e aplec/< din nou<
lBn&/ )uruienile ei.
:acQ ?ncerc/ "/D=i e@plice lui ?n"u=i lucrurile: IDac/ am auzit< din nou< lucrul /la al
dracului la =apte =i dou/zeci =i cinci de minute 3 ?=i "pu"e 3 e clar c/ am un &en de ,alucina#ie.
Dar nDam "/Dl mai audL.
1 fo"t ner*o" toat/ ziua =i "Da culcat de*reme< ,ot/rBt "/ *erifice c,e"tia a doua zi
diminea#/.
Cum era< pro)a)il< natural< ?ntrDun a"tfel de caz< r/ma"e treaz Aum/tate de noapte =i apoi
dormi pe"te m/"ur/. >ra =apte =i dou/zeci de minute cBnd p/r/"i ,otelul =i aler&/ "pre terenul de
&olf. C=i d/du "eama c/ nu *a putea aAun&e la locul fatal pBn/ la =apte =i dou/zeci =i cinci< dar< ?n
mod "i&ur< dac/ *ocea era o ,alucina#ie pur =i "implu< ar fi auzitDo oriunde. 1ler&/ cu oc,ii pe
ar/t/torul cea"ului.
;i dou/zeci =i cinci de minute. De departe *eni ecoul unei *oci de femei care c,ema ?n
aAutor. Cu*intele nu "e puteau di"tin&e< dar el "e con*in"e c/ era "tri&/t pe careDl mai auzi"e =i c/
pro*enea din acela=i loc< de unde*a din apropierea c/"u#ei.
De"tul de ciudat< dar ace"t lucru ?l f/cu "/D=i recapete ?ncrederea. De=i p/rea impro)a)il<
c,iar fata putea "/Di Aoace o fe"t/. C=i ?ndrept/ umerii =i "coa"e cro"a din "acul de &olf. O "/ Aoace
pentru cele cBte*a &/uri ?n direc#ia c/"u#ei.
0ata era ?n &r/din/ ca de o)icei. Cn diminea#a a"ta ridic/ pri*irea =i cBnd el ?=i "coa"e
=apca< "pu"e un I)un/ diminea#aL timid. 1r/ta< "e &Bndi el< mai frumoa"/ ca oricBnd.
M 0rumoa"/ zi< nuK Ci "tri&/ :acQ *e"el< )le"temBnd )analitatea ine*ita)il/ a o)"er*a#iei.
M Da< ?ntrDade*/r< e frumoa"/.
M 9un/ pentru &r/din/rit< cred.
0ata zBm)i u=or< etalBnd o &ropi#/ ?ncBnt/toare.
M 1< nuJ 0lorilor mele le tre)uie ploaie. !ede#i< toate "Dau u"cat.
:acQ accept/ in*ita#ia de a "e uita =i "e apropie de &ardul *iu "cund< care de"p/r#ea &r/dina
de terenul de &olf =i pri*i pe"te el ?n &r/din/.
M 1rat/ )ine< remarc/ el "tBnAenit< con=tient< ?n timp ce *or)ea< de pri*irea
comp/timitoare cu careDl contempla fata.
(
M Soarele le pri*e=te< nuK Spu"e ea. Pe flori le po#i uda oricBnd. Dar "oarele d/ putere =i
reface "/n/tatea. Mon"ieur "e "impte mult mai )ine azi< dup/ cum */d.
4onul ei ?ncuraAator ?l "up/r/ &roza* pe :acQ. I9le"temat "/ fie totul< ?=i zi"e< cred c/ *rea
"/ m/ ?n&riAea"c/ prin "u&e"tieL.
M M/ "imt perfect< zi"e iritat.
M 1tunci e )ine< r/"pun"e fata repede< cu aerul de aDl reconforta.
:acQ a*u "entimentul nepl/cut c/ ea nuDl credea.
Mai Auc/ cBte*a minute =i "e &r/)i "/ "e ?ntoarc/ "/D=i ia micul deAun. Cn timp ce mBnca<
era con=tient< nu pentru prima dat/< c/ un om< care "t/tea la ma"a de lBn&/ el< ?l cerceta cu aten#ie.
>ra un )/r)at de *Br"t/ miAlocie< cu o fa#/ care emana for#/ =i putere. 1*ea o )/rcu#/ nea&r/ =i
oc,i cenu=ii< p/trunz/tori< u=urin#a =i "i&uran#a ?n maniere careDl pla"au ?n ran&urile ?nalte ale
cate&oriilor profe"ionale. :acQ =tia c/ "e numea %a*in&ton =i auzi"e *a&i z*onuri c/ e"te un *e"tit
"peciali"t ?n medicin/H dar cum :acQ nu frec*enta Rarle5 Street1< numele nuDi "punea nimic.
Dar ?n diminea#a acea"ta era foarte con=tient c/ "e afla "u) o)"er*a#ie atent/ =i a"ta ?l
?nfrico=/ pu#in. II "e citea clar pe fa#/ "ecretul "/u =iDl *edeau to#iK ;tia omul /=ta< prin natura
profe"iei "ale< c/ era ce*a ?n nere&ul/ ?n materia "a cenu=ieKL
:acQ "e cutremur/ la ace"t &Bnd. I>ra ade*/ratK 1*ea< ?ntrDade*/r< "/ ?nne)unea"c/K >ra
totul o ,alucina#ie "au o uria=/ ?n"cenareKL
;i< deodat/< o modalitate foarte "impl/ de a te"ta lucrurile ?i *eni ?n cap. PBn/ atunci
fu"e"e "in&ur pe teren. Dac/ ar fi =i alcine*a cu elK 1tunci< un lucru din trei "e *a ?ntBmpla.
!ocea *a amu#i. 1mBndoi ar puteaDo auzi. SauP Numai el ar auziDo.
Cn "eara aceea trecu la punerea ?n aplicare a planului "/u. %an*in&ton era omul pe care
dorea "/Dl ia cu el. 1u intrat de"tul de u=or ?n *or)/ 3 cel/lalt p/rea "/ fi a=teptat ocazia. >ra clar
c/< pentru un oarecare moti*< :acQ ?l intere"a. 1ce"tuia iDa fo"t foarte u=or =i natural "/Di "u&ereze
c/ ar putea face ?mpreun/ o partid/ de &olf ?nainte de micul deAun. 1u aranAat pentru diminea#a
urm/toare.
1u ?nceput cu pu#in ?nainte de =apte. >ra o zi propice< lini=tit/ =i "enin/< dar nu prea cald/.
Doctorul Auca )ine< :acQ &roaznic. Se &Bndea inten" la criza careDl *a apuca. Se uita tot timpul< pe
furi=< la cea". 1u aAun" la al =aptelea punct de pornire a min&ii< c/"u#a fiind "ituat/ ?ntre ace"tea =i
&aur/H era =apte =i dou/zeci.
0ata< ca de o)icei< era ?n &r/din/< cBnd ei au trecut. NDa ridicat pri*irea la trecerea lor.
Cele dou/ min&ii erau ?n pozi#ie< a lui :acQ lBn&/ &aur/< a doctorului pu#in mai departe.
M 1m "/ reu=e"c< "pu"e %a*in&ton. > rBndul meu< cred.
Se aplec/< apreciind direc#ia pe care tre)uia "Do urmeze. :acQ ?ncremeni"e cu oc,ii a#inti#i
pe cea". >ra e@act =apte =i dou/zeci =i cinci.
Min&ea "e ro"to&oli repede pe iar)/< "e opri pe mar&inea &/urii< ezit/ =i c/zu ?n ea.
M Un IputtL )un< zi"e :acQ. !oceaDi "un/ r/&u=it/ =i "tr/in/ deDa lui. C=i ridic/ cea"ul pe
)ra# cu un oftat de imen"/ u=urare. Nu "e ?ntBmpla"e nimic. !raAa "e rup"e"e.
M Dac/ nu */ "up/ra#i "/ a=tepta#i o clip/< "pu"e el< ?mi *ine "/ tra& din pip/.
Se oprir/ o clip/ la al optulea IteeL. :acQ ?=i umplu =iD=i aprin"e pipa cu de&etele ceDi
tremurau pu#in ?n ciuda "a. O &reutate enorm/ parc/ i "e ridica"e de pe creier.
M Doamne< ce zi frumoa"/< remarc/ el< contemplBnd terenul din fa#a "a cu mare
mul#umire: Continu/< %a*in&ton< e lo*itura ta.
;i atunci "e porni. C,iar ?n clipa ?n care doctorul lo*ea. O *oce de femeie< a"cu#it/< pe
moarte.
M M/ omoar/P 1AutorJ M/ omoar/J
($
Pipa ?i c/zu din mBn/ f/r/ *la&/< ?n timp ce el "e ?ntoar"e ?n direc#ia z)ieratului =i< apoi<
amintinduD=i< "e uit/< cu r/"uflarea t/iat/< la partenerul "/u.
%a*in&ton pri*ea terenul< cu mBna pa*/z/ la oc,i.
M Pu#in prea "curt/P Cred c/ a atin" mar&inea< totu=i.
>l nu auzi"e nimic.
%umea p/rea c/ "e ?n*Brte=te cu :acQ. 0/cu un pa" "au doi< mer" &reu< =o*/itor. CBnd ?=i
re*eni< z/cea pe &azon =i %a*in&ton era aplecat dea"upra lui.
M Raide< u=or< acum< u=or.
M CeDam f/cutK
M 1i le=inat< tinere< "au ai ?ncercat "/ te prefaci foarte )ine.
M DoamneJ 0/cu :acQ =i &emu.
M Ce "Da ?ntBmplatK 4e fr/mBnt/ ce*aK
M !/ "pun ?ntrDo clip/< dar a= *rea "/ */ ?ntre) ce*a< mai ?ntBi.
Doctorul ?=i aprin"e propiaDi pip/ =i "e a=ez/ pe )anc/:
M Cntrea)/Dm/ tot ce dore=ti< zi"e el< ca "/Dl lini=tea"c/.
M MDa#i "tudiat ?n ultimele zile. De ceK
Oc,ii lui %a*in&ton "tr/lucir/ pu#in.
M 1"taDi o ?ntre)are cam ciudat/. 4o#i "untem o ap/ =iDun p/mBnt.
M Nu m/ duce#i cu *or)a. De ceK !or)e"c "erio". 1m un moti* capital pentru care */
?ntre).
0a#a lui %a*in&ton de*eni "erioa"/.
M 1m "/D#i r/"pund cin"tit. 1m recuno"cut la dumneata toate "emnele unui om care "e
afl/ "u) o ten"iune e@trem/ =i m/ intri&/ care ar putea fi oare ace"t "tre".
M Pot "/ */ "pun de"tul de u=or< zi"e :acQ< cu am/r/ciune. Simt c/ ?ne)une"c.
Se opri dramatizBnd< dar cum afirma#ia "a nu p/rea "/ "u"cite intere"ul =i con"ternarea la
care "e a=tepta< repet/:
M !/ "pun c/ ?ne)une"c.
M 0oarte curio"< murmur/ %a*in&ton. C,iar foarte curio".
:acQ f/cu indi&nat.
M Deci a"taDi tot ce *i "e pare. Doctorii "unt ai dracului de duri.
M Raida< ,aida< tBn/rul meu prieten< *or)e=ti aiurea. Mai ?ntBi< de=i miDam luat diploma<
nu practic medicina. De fapt< nu "unt doctor< nu unul pentru trup.
:acQ ?l pri*i ?ncordat.
M Dar al min#iiK
M Da< ?ntrDun fel< dar mai e@act< m/ con"ider un doctor al "ufletului.
M O,J
M O)"er* di"pre#ul din tonul t/u =i< totu=i< tre)uie "/ folo"im un termen pentru a de"emna
principiul acti* care poate fi "eparat =i e@i"t/ independent de ?n*eli=ul "/u 3 trupul. 4re)uie "/ te
?mpaci cu "ufletul< tinereH nu e"te *or)a doar de un termen reli&io" in*entat de oamenii )i"ericii.
Rai "/Dl numim IminteaL "au Ieul "u)con=tientL "au cu oricare alt cu*Bnt care #i "e potri*e=te #ie
mai )ine. 4eDai "up/rat c,iar acum pe tonul meu< dar pot "/ te a"i&ur c/ mDa iz)it ?ntrDade*/r< ca
ce*a foarte curio"< faptul c/ un tBn/r atBt de ec,ili)rat =i perfect normal ca dumneata "/ "ufere de
pe urma ?nc,ipuirii c/ =iDa ie=it din min#i.
M 1m ?ne)unit deAa. Sunt a)"olut "/rit de pe fi@.
M Iart/Dm/ c/D#i "pun a"ta< dar nu te cred.
M Suf/r de pe urma ,alucina#iilor.
M Dup/ ma"a de "ear/K
((
M Nu< diminea#a.
M Nu "e poate< "pu"e doctorul< reaprizBnduD=i pipa care "e "tin"e"e.
M !/ "pun c/ aud lucruri pe care nu le aude nimeni altcine*a.
M Un om dintrDo mie poate *edea =i lunile lui :upiter. Deoarece ceilal#i nou/ "ute
nou/zeci =i nou/ nu le pot z/ri< ace"ta nuDi un moti* "/ ne ?ndoim c/ lunile lui :upiter e@i"t/ =i<
de"i&ur< nuDi cazul "/Dl facem pe al o miilea om )un.
M %unile lui :upiter "unt un fapt =tiin#ific do*edit.
M > foarte po"i)il ca ?nc,ipuirile de azi "/ "e do*edea"c/ a fi faptele =tiin#ifice de mBine.
Cu toat/ ?mpotri*irea "a< maniera de&aAat/ a lui %a*in&ton ?=i f/cea efectul a"upra lui
:acQ. Se "im#ea tot mai u=urat =i "e ?n*e"eli. Doctorul ?l pri*i cu aten#ie un minut< dou/ =i apoi
d/du din cap apro)ator.
M > mai )ine< zi"e el. Necazul cu *oi< tinerii< e c/ */ ?mp/una#i c/ nimic nu poate e@i"ta
pe lBn&/ filo"ofia *oa"tr/< c/ face#i *aluri cBnd ce*a "e ?ntBmpl/ "/ */ zdruncine p/rerea a"ta. S/
auzim moti*ele pentru care crezi c/ ?nne)une=ti =i *om decide dac/ te ?nc,idem "au nu dup/
aceea.
CBt putu mai fidel< :acQ ?i po*e"ti toat/ "eria de e*enimente.
M Dar ceea ce nu pot ?n#ele&e< ?nc,eie el< e"te moti*ul pentru care< ?n acea"t/ diminea#/<
"Da ?ntBmplat la =apte =i Aum/tate< cinci minute mai tBrziu.
%a*in&ton "e &Bndi cBte*a clipe. 1poiP
M CBt arat/ acum cea"ul dumitaleK Cntre)/ el.
M Opt f/r/ un "fert< r/"pun"e :acQ< uitBnduD"e la el.
M > de"tul de "implu< deci. 1l meu arat/ opt f/r/ dou/zeci. Cea"ul dumitale e cu cinci
minute ?nainte. > un lucru foarte intere"ant =i important pentru mine. De fapt< e de nepre#uit.
M Cn ce felK
:acQ ?ncepu "/ ia lucrurile ?n "erio".
M >i )ine< e@plica#ia e*ident/ e"te c/ ?n prima diminea#/ ai auzit ?ntrDade*/r un a"emenea
#ip/t 3 putea fi o &lum/ "au nu. Cn dimine#ile urm/toare teDai "u&e"tionat c/ ?l auzi la aceea=i or/.
M Sunt "i&ur c/ nu.
M Con=tient nu< de"i&ur< dar "u)con=tientul ne Aoac/ ni=te fe"te no"time< =tii. Dar< oricum<
e@plica#ia a"ta nuDi totul< dac/ ar fi un caz de "u&e"tie< ai fi auzit #ip/tul la =apte =i dou/zeci =i
cinci de minute< dup/ cea"ul dumitale =i nu lDai fi auzit niciodat/ cBnd ora a trecut< dup/ cum
"pui.
M ;i atunciK
M >i )ineP > clar< nuK 1ce"t "tri&/t dup/ aAutor ocup/ un loc =i un timp )ine definit ?n
"pa#iu. %ocul e"te *ecin/tatea acelei c/"u#e =i timpul e"te =apte =i dou/zeci =i cinci de minute.
M Da< dar de ce tre)uie "/ fiu tocmai eu acela care "/Dl audK Nu cred ?n c,e"tiile cu
fantome =i "tafii 3 "pirite care z&Bl#Bie me"ele =i toate celelalte. De ce "/ aud lucrul /la al
draculuiK
M 1,J 1"ta nu puteam "pune deocamdat/. > un lucru curio" c/ multe dintre cele mai
)une mediumDuri au fo"t "ceptici con*in=i. Nu oamenilor intere"a#i de fenomene oculte li "e
tran"mit manife"t/rile. Unii oameni */d =i aud lucruri pe care al#ii nu le "imt 3 nu =tiu de ce 3 =i
?n nou/ cazuri din zece ei nu dore"c "/ le *ad/ "au "/ le aud/ =i "unt con*in=i c/ "ufer/ de
farmece< a=a ca dumneata. > ca electricitatea. Unele "u)"tan#e "unt )uni conduc/tori =i< mult
timp< nDam =tiut de ce a tre)uit doar "/ ne mul#umim "/ accept/m faptele. Cn prezent =tim de ce.
0/r/ ?ndoial/ c/< ?ntrDo zi< *om afla de ce auzi ace"t lucru< iar eu =i fata nu. 4otul e"te &u*ernat de
le&i naturale< =tii< nu e@i"t/ a"tfel de lucruri ca cele "upranaturale. De"coperirea le&ilor care
&u*erneaz/ a=aDnumitele fenomene p"i,ice *a fi o munc/ &rea< dar orice aAut/ la a"ta.
('
M Dar ce tre)uie "/ facK Cntre)/ :acQ.
%a*in&ton c,icoti.
M >=ti practic< dup/ cum */d. >i )ine< tBn/rul meu prieten< iaD#i micul deAun =i duDte ?n
ora= f/r/ "/ te mai fr/mBn#i cu lucruri pe care nu le ?n#ele&i. Cn ce m/ pri*e=te< eu am )BA)Bit "/
*/d ce pot de"coperi ?n le&/tur/ cu c/"u#a aceea. 1= Aura c/ peDacolo "e afl/ mi"terul.
:acQ "e ridic/.
M >Dn re&ul/< domnule. M/ )a& ?n trea)a a"ta< dar a= zice c/P
M PoftimK
:acQ "e ?nro=i f/r/ "/ *rea.
M Sunt "i&ur c/ nuDi nimic cu fata< murmur/ el.
%a*in&ton ?l pri*i amuzat.
M Nu miDai "pu" c/ e o fat/ dr/&u#/J >i )ine< nu te am/r?< cred c/ mi"terul "Da dezl/n#uit
?nainte ca ea "/ *in/ "/ locuia"c/ aici.
:acQ "e ?ntoar"e "eara aca"/ mBnat de o cumplit/ curiozitate.
DeDacum "e a&/#a"e or)e=te de %a*in&ton. Doctorul accepta"e a"ta atBt de natural< fu"e"e
atBt de lini=tit =i de netul)urat< ?ncBt :acQ era impre"ionat.
C=i &/"i noul prieten a=teptBnduDl ?n ,ol cBnd co)or? pentru cin/ =i doctorul ?i propu"e "/
m/nBnce la aceea=i ma"/.
M 1*e#i *e=ti< domnuleK Cntre)/ :acQ ner/)d/tor.
M 1m "trBn" date de"pre po*e"tea e@i"ten#ei c/"u#ei Reat,er. 1 fo"t ?nc,iriat/< la ?nceput<
de un )/trBn &r/dinar =i "o#ia lui. 9/trBnul a murit =i )/trBna "Da du" la fata ei. 1poi< a pu" mBna
pe ea un con"tructor =i a modernizatDo cu &u"t< dup/ care a *BndutDo unui om de afaceri care o
folo"ea pentru 2eeQDendDuri. 1cum *reun an< a *BndutDo unei familii care "e nume=te 4urner 3
domnul =i doamna 4urner. Pare "/ fi fo"t o perec,e ciudat/< din cele ce am aflat. >l era en&lez<
oamenii ziceau c/ "o#ia "a era pe Aum/tate ru"oaic/ 3 o femeie de o frumu"e#e de"tul de aparte.
4r/iau foarte retra=i< nu f/ceau *izite =i nici nu prea ie=eau din &r/din/. Cei din partea locului
ziceau c/ "e temeau de ce*a< dar nu cred c/ ar fi tre)uit "/ ne )izuim pe a"ta. ;i apoi< deodat/<
?ntrDo zi< au plecat< au =ter"Do de*reme< ?ntrDo diminea#/< =i nu "Dau mai ?ntor" niciodat/. 1&entul
imo)iliar de aici a primit o "cri"oare de la domnul 4urner< "cri"/ la %ondra< prin careDi cerea "/
*Bnd/ ca"a cBt mBi repede cu putin#/. Mo)ila a fo"t *Bndut/ =i ca"a cump/rat/ de un domn
Maule*erer. >l a locuit de fapt ?n ea dou/ "/pt/mBni =i apoi a ?nc,iriatDo mo)ilat/. Oamenii care
locuie"c acum ?n ca"/ "unt un profe"or francez tu)erculo" =i fiica "a. Sunt aici doar de zece zile.
:acQ a"cult/ po*e"tea ?n t/cere:
M Cred c/ a"ta nu ne aAut/ "/ a*an"/m< nuDi a=aK Spu"e el< ?n cele din urm/.
M 1= *rea "/ aflu mai mult de"pre familia 4urner< "pu"e %a*in&ton lini=tit. >i au plecat
foarte de*reme diminea#a< ?#i aminte=ti. Dup/ cBte ?mi dau "eama< nimeni nu iDa */zut de fapt
plecBnd. De atunci< domnul 4urner a mai fo"t */zut< dar nu pot &/"i pe nimeni care "Do fi */zut pe
doamna 4urner.
:acQ p/li.
M Nu "e poate< doar nu creziP
M Nu te nelini=ti< tinere. Influen#a unora pe punctul deDa muri 3 =i< ?n "pecial< de o moarte
*iolent/ 3 a"upra mediului lor ?nconAur/tor e"te foarte puternic/. 1cel mediu ar putea< cred< "/
a)"oar)/ acea"t/ influen#/< tran"mi#BndDo< la rBndul "/u< unui primitor deo"e)it de "en"i)il< ?n
ace"t caz< dumneata.
M Dar de ce euK Murmur/ :acQ re*oltBnduD"e. De ce nu cine*a care ar fi )un la ce*aK
M Con"ideri for#a ca ce*a =i mBnat/ de un "cop< ?n loc deDa o pri*i ca pe o for#/ oar)/ =i
mecanic/. Nici eu nu cred ?n "pirite p/mBntene< care )Bntuie anumite locuri pentru anumite
(7
"copuri. Dar lucrul pe care lDam */zut< de atBtea ori< ?ncBt nu prea mai cred "/ fie pur/
coinciden#/< e"te un fel de or)ec/ial/ "pre Au"ti#ie 3 o mi=care "u)teran/ a unor for#e oar)e<
lucrBnd ?ntotdeauna< ?n c,ip neinteli&i)il< ?n direc#ia acelui "copP
Se "cutur/< ca =i cum ar fi *rut "/ ?ndep/rteze o o)"e"ie careDl preocupa =i "e ?ntoar"e "pre
:acQ cu un zBm)et de complezen#/.
M S/ l/"/m )alt/ "u)iectul< m/car pentru "eara a"ta< propu"e el.
:acQ "e declar/ repede de acord< dar nuDi fu prea u=or "/D=i ia &Bndul de la "u)iect.
Cn timpul 2eeQDendDului f/cu ample cercet/ri pe cont propiu< dar reu=i "/ o)#in/ prea
pu#ine informa#ii ?n plu" decBt cele ale doctorului. Renun#a"e< ?n mod ,ot/rBt< "/ mai Aoace &olf
?nainte de micul deAun.
Urm/toarea *eri&/ ?n lan#ul cercet/rilor *eni dintrDo direc#ie nea=teptat/. CntorcBnduD"e
aca"/ ?ntrDo zi< i "e "pu"e c/ o tBn/r/ ?l a=tepta pentru aDi *or)i. Spre marea lui "urpriz/ "e do*edi
a fi fata din &r/din/< fataDpan"elu#/< cum ?i "pu"e"e ?ntotdeauna ?n "inea lui. >ra foarte ner*oa"/ =i
tul)urat/.
M Scuza#iDm/< mon"ieur< cDam *enit "/ */ caut a=aJ Dar *reau "/ */ "pun ce*aP >u.
Pri*i ?n Aur cu ne?ncredere.
M Intra#i aici< zi"e :acQ pe loc< conducBndDo "pre "alonul doamnelor care era acum pu"tiu
?n ,otel< o camer/ "um)r/ cu mult plu= ro=u ?n ea. %ua#i loc< domni=oar/< domni=oar/P
M Marc,aud< mon"ieur. 0eli"e Marc,aud.
M %ua#i loc< domni=oar/ Marc,aud =i po*e"ti#iDmi totul.
0eli"e "e a=ez/ a"cult/toare. >ra ?m)r/cat/ ?n *erde ?nc,i" a"t/zi< frumu"e#ea =i farmecul
fe#i=oarei ei pline de mBndrie erau mai e*idente decBt oricBnd. %ui :acQ inima ?ncepu "/Di )at/
mai repede cBnd "e a=ez/ lBn&/ ea.
M Uita#i de"pre ce e"te *or)a< e@plic/ 0eli"e. Suntem de pu#in timp aici =i< de la ?nceput<
am auzit de ca"a 3 c/"u#a noa"tr/ dra&/ 3 c/ ar fi )Bntuit/ de "tafii. Nici o "er*itoare nu *rea "/
*in/. 1"ta nu conteaz/ prea mult< c/ci eu m/ pot ocupa de menaA =i pot &/ti de"tul de u=or.
IUn ?n&erL< "e &Bndi tBn/rul ?ndr/&o"tit. I> minunat/L. Dar p/"tr/ aparen#a c/Dl intere"a
afacerea.
M 4rea)a a"ta cu fantomele< am crezut c/D" numai pro"tii< pBn/ acum patru zile.
Mon"ieur< patru nop#i la rBnd< am a*ut acela=i *i". O doamn/ 3 frumoa"/< ?nalt/ =i )lond/ 3 ?n
picioare. Cn mBini #inea un *a" de por#elan al)a"tru. > tri"t/< foarte tri"t/ =iDmi ?ntinde mereu *a"ul
mic< ca =i cum mDar implora "/ fac ce*a cu el. Dar< *aiJ >a nu poate *or)i =i euP >u nu =tiu ceD
mi cere. 1=a a fo"t *i"ul ?n primele dou/ nop#i< dar ?n cea urm/toare "Da mai ?ntBmpla ce*a. >a =i
*a"ul al)a"tru au di"p/rut =i< deodat/< am auzit *ocea ei< #ipaP ;tiu c/ era *ocea ei< m/
?n#ele&e#iP ;i< a,< mon"ieur< cu*intele erau cele pe care mi leDa#i "pu" ?n diminea#a aceea: IM/
omoar/P 1AutorJ M/ omoar/JL MDam trezit ?n&rozit/. MiDam zi" 3 e un co=mar. Dar< noaptea
trecut/< *i"ul "Da repetat. Mon"ieur< ceDi a"taK ;i dumneata ai auzit. Ce ne facemK
0a#a 0eli"ei era ?n&rozit/. MBnu#ele ei "e ?mpreuna"er/ =i "e uita ru&/toare la :acQ. 1ce"ta
"e pref/cu c/ nuDl preocupa pro)lema< ceea ce nu era ade*/rat.
M >Dn re&ul/< domni=oar/ Marc,aud. Nu tre)uie "/D#i faci &riAi. 1m "/D#i "pun ce a= *rea
"/ faci< dac/ nu te "uperi. Repet/ toat/ po*e"tea a"ta unui prieten deDal meu< care locuie=te aici<
doctorul %a*in&ton.
0eli"e aceept/ "/ fac/ ace"t lucru =i :acQ plec/ ?n c/utarea lui %a*in&ton. Se ?ntoar"e cu el
cBte*a minute mai tBrziu.
%a*in&ton o pri*i "crut/tor pe fat/ ?n timp ce :acQ f/cea &r/)it prezent/rile. Cu cBte*a
cu*inte de ?m)/r)/tare< o lini=ti pe fat/ =i< la rBndul "/u< ?i a"cult/ cu aten#ie po*e"tirea.
M 0oarte curio"< "pu"e el< cBnd fata termin/. IDa#i "pu" tat/lui dumnea*oa"tr/ de"pre a"taK
(G
0eli" d/du din cap c/ nu.
M NDam *rut "/Dl ?n&riAorez. > ?nc/ foarte )olna* 3 oc,ii i "e umplur/ de lacrimi. Ci
a"cund tot ce lDar putea fr/mBnta "au a&ita.
M Cn#ele&< "pu"e )lBnd %a*in&ton. ;i m/ )ucur c/ a#i *enit la noi< domni=oar/ Marc,aud.
Rartin&ton aici de fa#/< dup/ cum =ti#i< a a*ut o e@perien#/ aproape "imilar/ cu a dumnea*oa"tr/.
Cred c/ pot "pune c/ ne afl/m pe urme. Nu mai e altce*a care *Da dat de &BnditK
0eli"e reac#ion/ imediat.
M 9a daJ Ce proa"t/. > partea cea mai important/ a ?ntre&ii po*e=ti. Uita#i< domnule< ce
am &/"it ?n "patele unui dulap< unde c/zu"e dup/ un raft.
%e ?ntin"e o foaie de de"en murdar/ pe care era "c,i#at/< ?n mare< ?n acuarel/< o femeie.
>ra doar o mBz&/leal/< dar a"em/narea era< pro)a)il< de"tul de )un/. Reprezenta o femeie ?nalt/<
)lond/< cu ce*a "u)til< neen&leze"c ?n e@pre"ia ei. St/tea lBn&/ o ma"/ pe care "e afla o *az/
al)a"tr/ de por#elan.
M 1m &/"itDo a)ia azi diminea#/< e@plic/ 0eli"e. Mon"ieur le docteur< ace"ta e"te c,ipul
femeii pe care am */zutDo ?n *i" =i ace"ta e"te *a"ul al)a"tru identic.
M >@traordinar< coment/ %a*in&ton. C,eia mi"terului e"te< e*ident< *a"ul cel al)a"tru. Mi
"e pare un por#elan c,ineze"c< pro)a)il unul *ec,i. Pare "/ ai)/ un de"en ?n relief curio" pe el.
M > c,ineze"c< declar/ :acQ. 1m */zut unul e@act la fel ?n colec#ia unc,iului meu 3 e"te
un mare colec#ionar de por#elanuri c,ineze=ti< =ti#i< =iDmi aminte"c c/ am o)"er*at un *a" ca
ace"ta cu pu#in timp ?n urm/.
M !a"ul c,ineze"c< medit/ %a*in&ton. C/zu pe &Bnduri un minut< dou/< apoi ?=i ridic/<
deodat/< capul< cu o "tr/lucire ciudat/ ?n oc,i: Rartin&ton< de cBnd are unc,iul t/u *a"ul acelaK
M De cBndK Nu prea =tiu.
M 6Bnde=teDte. %Da cump/rat recentK
M Nu =tiu< da. Cred c/ da< dac/ m/ &Bnde"c mai )ine. Pe mine nu prea m/ intere"eaz/
por#elanurile< dar ?mi aminte"c c/ miDa ar/tat Irecentele "ale ac,izi#iiL =i /"ta a fo"t una dintre ele.
M Cu mai pu#in de dou/ luni ?n urm/K 0amilia 4urner a p/r/"it c/"u#a Reat,er acum dou/
luni.
M Da< cred c/ da.
M Unc,iul t/u particip/ cBteodat/ la licita#iile din pro*incieK
M Se ?n*Brte ?ntotdeauna pe la toate *Bnz/rile.
M 1tunci e@i"t/ o oarecare certitudine ?n pre"upunerea noa"tr/ c/ el ar fi cump/rat ace"t
por#elan cBnd "Dau *Bndut lucrurile lui 4urner. O coinciden#/ curioa"/ 3 "au poate ceea ce nume"c
)BA)Biala Au"ti#iei oar)e. Rartin&ton< tre)uie "/ afli imediat de la unc,iul t/u de unde a cump/rat
*a"ul.
:acQ "e po"omor?.
M M/ tem c/ e impo"i)il. Unc,iul 6eor&e a plecat pe continent. Nici nu =tiu unde "/Di
"criu.
M CBt timp *a lip"iK
M 4rei "/pt/mBni< o lun/< cel pu#in.
Se a=ternu t/cerea. 0eli"e "e uita nelini=tit/ de la unul la altul.
M Nu putem face nimicK Cntre)/ ea timid.
M 9a da< "e poate face ce*a< "pu"e %a*in&ton< pe un ton de emo#ie re#inut/. >"te ce*a
neo)i=nuit poate< dar cred c/ *a reu=i. Rartin&ton< tre)uie "/ aduci *a"ul. 1duDl aici =i< dac/
domni=oara ne permite< *om petrece o noapte la c/"u#a Reat,er< luBnd =i *a"ul cu noi.
:acQ "im#i c/ i "e face pielea ca de &/in/:
M Ce crede#i c/ o "/ "e ?ntBmpleK Cntre)/ "tBnAenit.
(+
M NDam nici cea mai mic/ idee< dar cred< pe cu*Bntul meu< c/ mi"terul "e *a l/muri =i
fantoma "e *a ?ntoarce ?n mormBnt. > foarte po"i)il "/ e@i"te un fund du)lu la *a" =i "/ fie a"cun"
acolo< dac/ nu "e ?ntBmpl/ nici un fenomen< o "/ ne folo"im ima&ina#ia.
0eli"e )/tu din palme:
M > o idee minunat/< e@clam/ ea.
Oc,ii ei erau plini de entuzia"m. :acQ nu "e "im#ea c,iar atBt de entuzia"mat 3 de fapt ?i
era teri)il de fric/ ?n "inea lui< dar nimic ?n lume nu lDar fi f/cut "/ admit/ ace"t lucru ?n fa#a
0eli"ei. Doctorul "e purta ca =i cum propunerea "a era cea mai natural/ din lume.
M CBnd po#i "/ iei *a"ulK Cntre)/ 0eli"e< ?ntorcBnduD"e "pre :acQ.
M MBine< zi"e ace"ta< ?mpotri*a *oin#ei "ale.
4re)uia "/ mear&/ pBn/ la cap/t acumH amintirea acelui #ip/t di"perat de aAutor careDl
urm/ri"e ?n fiecare diminea#/ era ce tre)uia elucidat =i nu mai tre)uia "/ "tea mult pe &Bnduri.
Cn "eara urm/toare "e du"e la ca"a unc,iului "/u =i lu/ *a"ul cu pricina. 0u mai con*in"
decBt oricBnd< cBnd ?l */zu< c/ era identic cu cel din de"enul ?n acuarel/< dar< ?n timp "e ?l cerceta
cu aten#ie< nu a */zut nici un "emn c/ ar con#ine *reun orificiu "ecret de *reun fel anume.
>ra ora un"prezece noaptea cBnd "o"i cu %a*in&ton la ca"a Reat,er. 0eli"e ?i a=tepta =i
de"c,i"e u=a ?ncet< ?nainte ca ei "/ )at/.
M Intra#i< =opti ea. 4ata doarme "u" =i nu tre)uie "/Dl trezim. !Dam f/cut cafea.
Ci condu"e ?ntrDun "alona= pl/cut. O lamp/ cu "pirt "t/tea pe c/min =i aplecBnduD"e< le
turn/ la amBndoi cafea ce miro"ea )ine.
1poi< :acQ "coa"e *a"ul c,ineze"c din toate flendurile ?n care ?l ?n*eli"e. 0eli"e f/cu oc,ii
mari cBnd ?l */zu.
M 1ce"ta e< ace"ta e< "tri&/ ner/)d/toare. 1=a era 3 lDa= recunoa=te oriunde.
Cntre timp< %a*in&ton ?=i f/cea pre&/tirile "ale. D/du la o parte toate lucrurile care
?mpodo)eau o m/"u#/ =i o a=ez/ ?n miAlocul camerei. Cn Aurul ei pu"e trei "caune. 1poi< luBnd
*a"ul al)a"tru de la :acQ< ?l pla"/ ?n miAlocul me"ei.
M 1cum< zi"e el< "untem &ata. Stin&e lumina =i "/ "t/m ?n Aurul me"ei< ?n ?ntuneric.
Ceilal#i ?l a"cultar/. !ocea lui %a*in&ton "e auzi ?n ?ntuneric:
M Nu */ &Bndi#i la nimic "au< la totul. Nu */ for#a#i mintea. > po"i)il ca unul din noi "/
fie un medium )un< "/ comunice cu "piritele. Dac/ e a=a< per"oana aceea *a c/dea ?n tran"/.
1minti#iD*/ c/ nu a*e#i de ce "/ */ teme#i. 1lun&a#i frica< l/"a#iD*/ ?n *oia *alurilor< pluti#i<
pluti#iP
!ocea i "e "tin"e =i "e l/"/ t/cerea. Minut cu minut< t/cerea p/rea "/ crea"c/ tot mai
promi#/toare ?n po"i)ilit/#i. >ra normal ca %a*in&ton "/ "pun/ I1lun&a#i fricaL. :acQ nu "im#ea
frica ciP Panica< =i era aproape "i&ur c/ =i 0eli"e "im#ea acela=i lucru. Deodat/ ?i auzi *ocea
"la)/ =i ?n&rozit/:
M O "/ "e ?ntBmple ce*a teri)il. O "imt.
M 1lun&a#i frica< "pu"e %a*in&ton. Nu lupta#i ?mpotri*a influen#ei.
Cntunericul p/rea "/ "e adBncea"c/ =i lini=tea de*enea tot mai ap/"/toare. Se apropia tot
mai mult "im#/mBntului acela nedefinit de amenin#are.
:acQ "im#ea c/ "e "ufoc/ 3 c/ ?n#epene=te 3 acel lucru r/u era foarte aproapeP
;i apoi momentul de ?ncle=tare trecu. Se l/"/ du" de *aluriP Plutea du" de curentP
Pleoapele i "e ?nc,i"er/P %ini=te. Cntuneric.
:acQ "e "cul/ ?ncet. 1*ea capul &reuP 6reu ca plum)ul. Unde "e aflaK
SoareP P/"/riP N/cea cu oc,ii la cer.
1tunci ?=i reaminti totul. ;edin#a de "piriti"m. C/m/ru#a. 0eli"e =i doctorul. Ce "e
?ntBmpla"eK
'-
C=i ridic/ cre=tetul careDi z*Bcnea ?n mod nepl/cut =i "e uit/ ?n Aur. N/cea ?ntrDun crBn& din
apropierea c/"u#ei. Nimeni nu era lBn&/ el. Se uit/ la cea". Spre uimirea "a ar/ta ora dou/"prezece
=i Aum/tate.
:acQ "e ridic/ ?n picioare cu &reutate =i aler&/ cBt putu de repede "pre c/"u#/. 4re)uie "/ "e
fi alarmat de faptul c/ nu putea ie=i din tran"/ =iDl "coa"er/ afar/< la aer.
Odat/ "o"it la c/"u#/< )/tu tare la u=/. Dar nu r/"pun"e nimeni =i nu era nici un "emn de
*ia#/ ?n/untru. Or fi plecat dup/ aAutor. SauP :acQ "im#i cum o team/ de nede"cri" pune
"t/pBnire pe el. Ce "e ?ntBmpla"e noaptea trecut/K
Se ?ntoar"e la ,otel cBt putu de repede. 4ocmai *roia "/ ?ntre)e ce*a la recep#ie< cBnd
aten#ia ?i fu di"tra"/ de o lo*itur/ &roza*/ ?n coa"ta care era cBt peDaci "/Dl do)oare.
CntorcBnduD"e indi&nat< d/du cu oc,ii de un )/trBn domn cu p/rul al)< ce "e ?neca de atBta
rB".
M Nu te a=teptai la mine< )/iete. Nu te a=teptai la mine< nuK Spu"e )/trBnul.
M Dar< unc,iule 6eor&e< te credeam la Qilometrii dep/rtareP Unde*a ?n Italia.
M 1,J Dar nDam fo"t. 1m aco"tat la Do*er< aziDnoapte. MDam &Bndit "/ *in cu ma=ina la
ora= =i m/ opre"c aici pe drum "/ te */d. ;i ceDam aflatK 1i lip"it toat/ noaptea< care *a "/ zic/K
0rumoa"e e"capadeP
M Unc,iule 6eor&e. :acQ ?l apuc/ "trBn". 4re)uie "/D#i "pun cea mai e@traordinar/
po*e"te< nu =tiu dac/ ai "Do crezi.
;i el ?i po*e"ti toat/ t/r/=enia.
M ;i Dumnezeu =tiu ce "Da ?ntBmplat cu ei< ?nc,eie el.
Unc,iul "/u p/rea ?n pra&ul apople@iei. I!a"ul meu< reu=i el "/ articuleze ?n cele din
urm/L. !a"ul al)a"truJ Unde eK
:acQ "e uit/ mirat la el< f/r/ "/ ?n#elea&/< dar "u) torentul de *or)e care urm/ ?ncepu "/
priceap/.
Se po&orau ?n *itez/: IPMin&1$. Unic/. 9iAuteria colec#iei meleP !alora zece mii de
lire cel pu#inP 1m primit o ofert/ de la Ro&&en,eimer< milionarul americanP Mai e numai una
de ace"t fel ?n lumeP S/Dl ia nai)a< domnule< ceDai f/cut cu *a"ul meu al)a"truK
:acQ "e repezi la recep#ie. 4re)uia "/Dl &/"ea"c/ pe %a*in&ton. 4Bn/ra de "er*iciu ?l pri*i
cu r/ceal/.
M Doctorul %a*in&ton a plecat tBrziu azi noapte cu ma=ina. !Da l/"at un )ilet.
:acQ rup"e plicul. Nota era "curt/ =i la o)iect: IDra&/ tinere prieten< SDau "fBr=it zilele
"upranaturaluluiK Cnc/ nu< mai ale" cBnd "unt ?m)/l"/mate ?n lim)aA =tiin#ific. Cele mai calde
complimente de la 0eli"e< tat/l ei )olna* =i de la mine. 1*em dou/"prezece ore a*an"< ceea ce
e"te mai mult decBt "uficient.
1l dumitale pentru totdeauna< 1m)ro"e %a*in&ton.
Doctor al "ufletuluiL
I.. Perla pre#ioa"/.
6rupul a*u"e"e o zi lun&/ =i o)o"itoare. Porni"e din 1mman< diminea#/ ?n zori la o
temperatur/ de +G 0_1( la um)r/< =i aAun"e"e< ?n cele din urm/< e@act cBnd "e ?ntuneca< ?n ta)/ra
aflat/ ?n inima acelui ora= fanta"tic =i ciudat din piatr/ ro=ie care e"te Petra.
>rau =apte mem)ri: domnul Cale) P. 9lundell< ma&natul acela american "olid =i )o&at.
Secretarul "/u )runet< ar/to"< oarecum taciturn< :im Rurt". Sir Donald Mar*el< mem)ru al
Parlamentului< un politician en&lez cu o alur/ o)o"it/. Doctorul Car*er< un ar,eolo& mai ?n
*Br"t/< *e"tit ?n toat/ lumea. Un francez &alant< colonelul Du)o"c< ?n permi"ie din Siria. Un domn
ParQer P5ne< nu prea u=or de etic,etat pentru profe"iunea "a< dar care tr/da un infaili)il aer
'1
)ritanic. ;i< ?n fine< mai era domni=oara Carol 9lundell 3 dr/&u#/< alintat/ =i e@trem de "i&ur/ pe
ea ca fiind "in&ura femeie pe lBn&/ o Aum/tate de duzin/ de )/r)a#i.
1u luat cina ?n cortul cel mare< dup/ ce =iDau ale" corturile =i pe=terile ?n care urmau "/
doarm/. 1u di"cutat de"pre politica ?n Orientul 1propiat 3 en&lezul prudent< francezul di"cret<
americanul oarecum nein"pirat< ar,eolo&ul =i domnul ParQer P5ne deloc. 1mBndoi au p/rut c/
prefer/ "/ a"culte. %a fel a procedat :im Rur"t.
1poi au *or)it de"pre ora=ul pe care *eni"er/ "/Dl *iziteze.
M > prea romantic "/ e@primi ?n cu*inte< zi"e Carol. CBnd te &Bnde=ti la acei 3 cum "e
nume"c 3 Na)ataeani1' care au tr/it aici cu atBta timp ?n urm/< aproape ?nainte de a ?ncepe
*remurile noa"treJ
M NuDi c,iar a=aJ 0u de p/rere domnul ParQer P5ne )lBnd. >i< doctore Car*erK
M O< a"ta "Da ?ntBmplat cu *reo dou/ mii de ani ?n urm/ =i dac/ "candala&ii =i c,eflii "unt
romantici< atunci cred c/ =i Na)ataeanii "unt la fel. >rau un &rup de e"croci )o&a#i< a= zice< care ?i
o)li&au pe c/l/tori "/ folo"ea"c/ rutele propiilor lor cara*ane =i a*eau &riA/ ca toate celelalte
drumuri "/ nu prezinte "i&uran#/. Petra era a"cunz/toarea pentru profiturile lor necin"tite.
M Crede#i c/ erau doar ,o#iK Cntre)/ Carol. Simpli ,o#iK
M Ro#i e un cu*Bnt mai pu#in romantic< domni=oar/ 9lundell. Un ,o# "u&ereaz/ un om
cBre fur/ fleacuri. Un tBl,ar te duce cu &Bndul la o ac#iune mai ampl/.
M Dar un om de finan#e modernK Inter*eni domnul ParQer P5ne clipind.
M 1"taDi pentru tine< PopJ Ni"e Carol.
M Un om care face )ani aAut/ omenirea "/ pro"pere< declar/ pe un ton "enten#io" domnul
9lundell.
M Omenirea< murmur/ domnul ParQer P5ne< e"te a=a de nerecun/"c/toare.
M Ce e"te cin"teaK Cntre)/ francezul. >"te o mance< o con*en#ie. Cn #/ri diferite ?n"eamn/
lucruri diferite. Unui ara) nu ?i e"te ru=ine "/ =terpelea"c/. Nu ?i e"te ru=ine "/ mint/. Pentru el
conteaz/ de la cine ia =i pe cine ?l p/c/le=te.
M W"taDi ade*/rul< da< ?ncu*iin#/ Car*er.
M Ceea ce do*ede=te "uperioritatea !e"tului a"upra >"tului< Au)il/ 9lundell. CBnd ace"te
)iete fiin#e *or primi educa#ieP
Sir Donald "e infiltr/ ?n di"cu#ie.
M Cn*/#/mBntul e"te cam nereu=it< =ti#i. Ci pune pe oameni "/D=i ?n"u=ea"c/ o mul#ime de
lucruri inutile. ;i ceea ce *reau "/ zic e c/ nimic nuD#i "c,im)/ firea.
M !re#i "/ "pune#i c/P
M Da< c/ un ,o#< de e@emplu< r/mBne toat/ *ia#a un ,o#.
Se l/"/ o t/cere mormBntal/ pentru un moment. 1poi Carol ?ncepu "/ *or)ea"c/ aprin"
de"pre #Bn#ari =i tat/l "/u ?i #inu i"onul.
Sir Donald< pu#in uluit< ?i =opti *ecinului "/u< domnul ParQer P5ne:
M Parc/ am pu" "are pe ran/< nuK
M Curio"< ?i r/"pun"e domnul ParQer P5ne.
Indiferent ce "tBnAeneal/ momentan/ "e produ"e"e< o "in&ur/ per"oan/ nuD=i d/du "eama
de ea. 1r,eolo&ul t/cea cu oc,ii *i"/tori =i &Bndurile du"e departe. CBnd "e f/cu o pauz/< "pu"e
deodat/ r/"picat:
M ;ti#i< "unt de acord cu a"ta< ?n orice caz< din punctul de *edere opu". Un om e"te
fundamental cin"tit "au nu e"te. Nu po#i "/ "capi de a"ta.
M Nu crede#i c/ o tenta#ie nea=teptat/< de pild/< poate tran"forma un om cin"tit ?ntrDun
criminalK Cntre)/ domnul ParQer P5ne.
M Impo"i)ilJ Ni"e Car*er.
'2
Domnul ParQer P5ne d/du din cap ?nceti=or.
M NDa= zice impo"i)il. ;ti#i< "unt atB#ia factori care tre)uie lua#i ?n con"iderare. >@i"t/
punctul "la)< de e@emplu.
M Ce *re#i "/ "pune#i prin punctul "la)K Cntre)/ tBn/rul Rur"t< luBnd cu*Bntul pentru
prima dat/. 1*ea o *oce plin/< pl/cut/.
M Creierul e"te adaptat "/ poarte o &reutate a=a de mare. %ucrul care precipit/ criza< care
poate tran"forma un om cin"tit ?ntrDunui necin"tit poate fi un "in&ur fleac. De aceea multe crime
"unt a)"urde. Cauza< ?n nou/ cazuri din zece e"te un fleac de "upra*e&,eat 3 pic/tura care *ar"/
pa,arul "au paiul care do)oar/ c/mila.
M !or)i#i de"pre p"i,olo&ie< prietene< o)"er*/ francezul.
M Dac/ criminalul ar fi p"i,olo&< ce uci&a= ar mai fiJ Ro"ti domnul ParQer P5ne< ap/"Bnd
cu "u)?n#ele" fiecare cu*Bnt. CBnd te &Bnde=ti c/ din zece oameni pe care ?i ?ntBlne=ti< cel pu#in
nou/ dintre ei pot fi determina#i "/ ac#ioneze ?n orice c,ip dore=ti aplicBnduDle "timulul corectJ
M O< e@plica#i a"taJ Stri&/ Carol.
M >@i"t/ omul docil. N)iar/ de"tul de tare la el =i ace"ta *a a"culta. Omul contradictoriu.
Cndreapt/Dl ?n cealalt/ direc#ie ?n care dore=ti de fapt "/ mear&/. 1poi "unt per"oanele care "e
auto"u&e"tioneaz/< tipul cel mai ?ntBlnit. Oameni care au I*/zutL un automo)il< pentru c/ au auzit
un cla@onH care au I*/zutL po=ta=ul fiindc/ au auzit capacul de la cutia de "cri"oriH care au
I*/zutL un cu#it ?n ran/ deoarece li "Da "pu" c/ cine*a a fo"t ?nAun&,iatH care au IauzitL pi"tolul
dac/ li "e po*e"te=te c/ altcine*a a fo"t ?mpu=cat.
M Nu cred c/ poate *reo per"oan/ "/Dmi pun/ ?n cBrc/ a=a ce*a< "u)linie Carol< nedorind
"/D=i cread/ urec,ilor.
M >=ti prea de=teapt/ pentru a"ta< iu)ito< o a"i&ur/ tat/l.
M 0oarte ade*/rat ce "pune#i< declar/ francezul &Bnditor. Ideea preconceput/< a"ta ?#i
?n=eal/ "im#urile.
Carol c/"c/.
M M/ duc ?n culcu=ul meu din pe=ter/. Sunt moart/ de o)o"eal/. 1))a" >fendi a "pu" c/
pornim foarte de*reme mBine. Ne *a duce la locul "acrificiului 3 "au ce o fi /la.
M %ocul unde "e "acrific/ fete tinere =i frumoa"e< &lumi "ir Donald.
M Mer`i< nDam ne*oie. 9ine< noapte )un/< la toat/ lumea. O< miDa c/zut cercelulJ
Colonelul Du)o"c ?l ridic/ din locul ?n care "e ro"to&oli"e pe ma"/ =i iDl d/du.
M Sunt *erita)ileK Cntre)/ "ir Donald )ru"c. Nepolitico" ?n acea ?mpreAurare< pri*ea *r/Ait
cele dou/ mari perle de la urec,ile ei.
M 9ine?n#ele" c/ "unt< r/"pun"e Carol.
M M Dau co"tat G---- de dolari< "e l/ud/ tat/l ?ncBntat. ;i ea =iDi pune atBt de ne&liAent
?ncBt ?i cad =i "e ro"to&ole"c pe ma"/. !rei "/ m/ ruinezi< feti#oK
M Cred c/ nu o "/ te ruinezi c,iar dac/ *a tre)ui "/Dmi cumperi o perec,e nou/< zi"e
Carol alintBnduD"e.
M Cred c/ nu< ?i ?nt/ri "pu"ele tat/l. ViDa= putea cump/ra trei perec,i de cercei f/r/ "/
o)"er* *reun dezec,ili)ru ?n contul meu )ancar. Se uit/ mBndru ?mpreAur.
M Ce )ine pentru dumnea*oa"tr/J Ni"e "ir Donald.
M >i )ine< domnilor< cred c/ acum am "/ m/ retra&. 4Bn/rul Rur"t plec/ odat/ cu el.
Ceilal#i patru ?=i zBm)ir/ unii altora< ca =i cum "e &Bndeau la acela=i lucru.
M Da< )ine< *or)i afectat =i t/r/&/nat "ir Donald. Ce pl/cere "/ =tii c/ nu o "/D=i piard/
)anii. 9o&/tan ?nfumuratJ 1d/u&/ el r/ut/cio".
M 1mericanii /=tia au prea mul#i )ani< coment/ Du)o"c.
'
M > &reu pentru un om )o&at "/ fie apreciat de cei "/raci< inter*eni calm domnul ParQer
P5ne.
Du)o"c rB"e.
M In*idie =i r/utateK Su&er/ el. 1*e#i dreptate< mon"ieur. Cu to#ii dorim "/ fim )o&a#iH "/
cump/r/m de mai multe ori cercei cu perle. Poate< cu e@cep#ia domnului de aici.
Se ?nclin/ "pre doctorul Car*er< care< a=a cum ar/ta ca de o)icei< era din nou cu &Bndurile
du"e departe. 0r/mBnta un o)iect mic ?n mBn/.
M PoftimK Se trezi el din re*erie. Nu< tre)uie "/ recuno"c c/ nu rB*ne"c la perle mari.
9anii "unt ?ntotdeauna utili< de"i&ur. !or)ea pe un ton fire"c. Dar uita#iD*/ la a"ta< zi"e el. Iat/
ce*a de o "ut/ de ori mai important decBt perlele.
M Ce anumeK
M > un cilindru cu "i&iliu din ,ematit/17 nea&r/ =i are o "cen/ &ra*at/ pe ei 3 un zeu care
prezint/ un a"pirant unui zeu mai mare. 1"pirantul aduce un ied ca ofrand/ =i marele zeu de pe
tron e"te p/zit de mu=te de un "er*itor care ?ndep/rteaz/ o mu"c/< f/cBnduDi *Bnt cu o frunz/ de
palmier. In"crip#ia ?n&riAit/ men#ioneaz/ c/ omul era un "er*itor al lui Rammura)i< a=a ?ncBt
tre)uie "/ fi fo"t cu patru mii de ani ?n urm/.
Scoa"e o )ucat/ de pla"tilin/ din )uzunar< o ?ntin"e pe ma"/< apoi o ?nmuie cu pu#in/
*a"elin/ =i ap/"/ "i&iliul pe ea< ro"to&olinduDl. Cu un )ricea& lu/ un p/tr/#el din pla"tilin/ =i ?l
ridic/ u=or de pe ma"/.
M !ede#iK Cntre)/ el.
Scena pe care o de"cri"e"e li "e de"f/=ura ?n fa#/< pe pla"tilin/< clar/ =i )ine imprimat/.
Pentru o clip/< miraAul trecutului ?i cuprin"e pe to#i. CBnd< de afar/ "e auzi tonul ridicat<
"up/rat al domnului 9lundell.
M Rei< *oi tuciuriilorJ Duce#iDmi )a&aAele din afuri"ita a"ta de pe=ter/ ?ntrDun cortJ
Ne*/zutele a"tea m/ pi=c/ al nai)ii. NDo "/ dorm o clip/J
M Ne*/zuteleK Se ?ntre)/ "ir Donald.
M Pro)a)il< mu=te de ni"ip< "pu"e doctorul Car*er
M Cmi place ne*/zutele< "pu"e domnul ParQer P5ne. >"te o denumire mult mai "u&e"ti*/.
6rupul porni de*reme ?n diminea#a urm/toare< o)i=nuinduD"e cu drumul dup/ diferite
e@clama#ii in"pirate de culoarea =i urmele de la "tBnci. Ora=ul IrozDro=uL era< ?ntrDade*/r< o
fantezie a naturii< in*entat/ de acea"ta ?n modul cel mai e@tra*a&ant =i colorat. 6rupul ?nainta
?ncet< deoarece doctorul Car*er mer&ea ?ncet< cu oc,ii pe Ao"< oprinduD"e cBteodat/ pentru a ridica
mici o)iecte.
M Cntotdeauna ?#i dai "eama cBnd cine*a e un ar,eolo&< zi"e colonelul Du)o"c< zBm)ind.
Nu "e uita niciodat/ la cer< nici la dealuri< nici la frumu"e#ile naturii. >l mer&e cu capul aplecat<
c/utBnd.
M Da< dar ce anumeK Cntre)/ Carol. Ce lucruri aduna#i< doctore Car*erK
Cu un u=or zBm)et< ar,eolo&ul ?i ?ntin"e cBte*a fra&mente de ceramic/.
M Ce pro"tiiJ >@clam/ Carol cu di"pre#.
M Ceramica e mai intere"ant/ decBt aurul< ripo"t/ doctorul Car*er. Carol ?l pri*ea
ne?ncrez/toare. 1Aun"e"er/ la o cotitur/ a)rupt/ =i trecur/ pe lBn&/ dou/< trei morminte t/iate ?n
piatr/. Urcu=ul nu era a=a u=or. 9eduinii mer&eau ?n frunte< ocolind pantele a)rupte f/r/ &riA/<
f/r/ "/ arunce *reo pri*ire la pericolele careDi pBndeau dintrDo parte. Carol ar/ta cam palid/. Un
)eduin "e aplec/ de "u" =iDi ?ntin"e o mBn/. Rur"t "/ri ?n fa#a ei =iD=i ?ntin"e )a"tonul ca o
)alu"trad/ pe partea pr/p/"tioa"/. %e mul#umi din pri*ire =i o clip/ mai tBrziu "e afla ?n "i&uran#/
pe o potec/ lar&/< pe "tBnc/. Ceilal#i ?i urm/reau ?ncet. Soarele "e ridica"e acum "u" =i c/ldura
?ncepea "/ "e "imt/.
'$
Cn cele din urm/< aAun"er/ pe un platou ?ntin" aproape de *Brf. >ra u=or de urcat< pBn/ pe
culmea unui mare )loc p/trat de piatr/. 9lundell a f/cut "emn &,idului c/ &rupul putea mer&e
"in&ur. 9eduinii "Dau rezemat conforta)il de "tBnci =i au ?nceput "/ fumeze. Cn cBte*a minute
ceilal#i aAun"er/ pe culme.
>ra un loc curio"< &ola=. Pri*eli=tea era minunat/< ?m)r/#i=Bnd ?ntrea&a *ale. Se aflau pe
un podi= neted< p/trat< cu "co)ituri ?n "tBnc/ pe o parte =i un fel de altar pentru "acrificii.
M Un loc cere"c pentru "acrificii< e@clam/ Carol cu entuzia"mP Dar< z/u< c/ tre)uie "/ le
fi luat timp "/ aduc/ *ictimele pBn/ aici "u"J
M 1 e@i"tat ini#ial un fel de "erpentin/ din piatr/< ?i e@plic/ doctorul Car*er. !om *edea
urme din ea cBnd *om co)or? pe partea cealalt/.
1u mai "tat de *or)/ comentBnd. 1poi "e auzi un clinc,et =i doctorul Car*er zi"e:
M Cred c/ *Da#i pierdut cercelul din perle< domni=oar/ 9lundell.
Carol ?=i du"e mBna la urec,e.
M C,iar miDa c/zutJ
Du)o"c =i Rur"t "e apuca"er/ "/Dl caute.
M 4re)uie "/ fie pe aici< "e ame"tec/ francezul. Nu "e poate "/ "e fi ro"to&olit< pentru c/
nu are ?n ce direc#ie "Do ia. %ocul e ca o cutie p/trat/.
M Poate a intrat ?ntrDo cr/p/tur/< "e ?ntre)/ Carol.
M Nu e@i"t/ nic/ieri *reo cr/p/tur/< con"tat/ domnul ParQer P5ne. Pute#i "/ *ede#i =i
"in&ur/. %ocul e"te cBt "e poate de neted. 1,< a#i &/"it ce*a< coloneleK
M Numai o pietricic/< zi"e Du)o"c< zBm)ind =i aruncBndDo.
4reptat< o alt/ atmo"fer/ 3 una de ten"iune 3 "e in"tal/ ?n Aurul c/ut/rilor. Nu au fo"t
pronun#ate< dar cu*intele Ioptzeci de mii de dolariL r/"unau ?n capul fiec/ruia.
M >=ti "i&ur/ c/ lDai a*ut< CarolK Se r/"ti tat/l. M/ ?ntre) dac/ nu lDai pierdut pe drumK
M %Dam a*ut preci" cBnd am urcat aici pe platou< ?i r/"pun"e Carol. ;tiu a"ta pentru c/
doctorul Car*er miDa atra" aten#ia c/ "t/tea "/ "e de"prind/ =i mi lDa fi@at. NuDi a=a< doctoreK
Car*er o apro)/. Sir Donald e@prim/ &Bndurile care ne treceau la to#i prin cap:
M >"te o afacere cam nepl/cut/< domnule 9lundell. NeDa#i "pu" a"ear/ ce *aloare au
cerceii ace=tia. Numai unul dintre ei reprezint/ o mic/ a*ere. Dac/ el "e &/"e=te =i dac/ nu e@i"t/
pro)a)ilitatea de a fi rec/p/tat< to#i *om fi ?n "itua#ia de a plana )/nuiala a"upra noa"tr/.
M ;i tocmai de aceea cer "/ fim perc,ezi#iona#i< iz)ucni colonelul Du)o"c. Nu o cer<
pretind c/ e"te nece"arJ
M C/uta#iDm/ =i pe mine< zi"e Rur"t. !ocea "a "una patetic.
M Ce p/rere au ceilal#iK Cntre)/ Du)o"c< uitBnduD"e ?n Aur.
M Sunt de acord< "pu"e domnul ParQer P5ne.
M >@celent/ idee< ?=i d/du acordul doctorul Car*er.
M M/ "upun =i eu< domnilor< "e oferi 9undell. 1m moti*ele mele< de=i nu *reau "/ le
e@plic acum.
M Cum dori#i< de"i&ur< domnule 9lundell< ?l "u"#inu "ir Donald< politico".
M Carol< dra&a mea< *rei "/ co)ori =i "/ a=tep#i ?mpreun/ cu ?n"o#itorii )eduiniK
0/r/ "/ comenteze< fata ?i l/"/. >ra "erioa"/ =i a)/tut/ la fa#/. Mai de&aAa =i un aer di"perat
care nuDi "c/p/ cel pu#in unui mem)ru al &rupului. Se ?ntre)/ ce poate ?n"emna a"ta.
1m ?nceput perc,ezi#ia. 1 fo"t total/< pBn/ la piele =i nu a condu" la nici un rezultat. Un
"in&ur lucru era "i&ur. Nimeni nu a*ea a"upra "a cercelul. DeDacum un mic colecti* "e ,ot/r? "/
co)oare< a"cultBnd f/r/ entuzia"m< de"crierile =i informa#iile furnizate de &,id.
Domnul ParQer P5ne tocmai termina"e "/ "e ?m)race pentru prBnz cBnd o "iluet/ ap/ru ?n
u=a cortului "/u.
'(
M Domnule P5ne< pot "/ intruK
M De"i&ur< dra&/ domni=oar/< de"i&ur.
Carol intr/ =i "e a=ez/ pe pat. 0a#a ei a*ea aceea=i e@pre"ie po"omorBt/ pe care o
o)"er*a"e mai de*reme.
M Pretinde#i c/ ?ndrepta#i lucrurile pentru cei care "unt neferici#i< daK Cntre)/ ea.
M Sunt ?n *acan#/< domni=oar/ 9lundell. Nu preiau nici un caz.
M 9ine< *Da tre)uit "/Dl lua#i pe ace"ta< "pu"e fata calm. Uita#i ce e"te< domnulS P5ne< "unt
?n&rozitor de nenorocit/.
M Ce */ nec/Ae=teK Cntre)/ el. Pro)lema cerceluluiK
M >@act. 1=a cum a#i "pu". :im Rur"t nu lDa luat< domnule P5ne. ;tiu c/ nu.
M Nu prea */ ?n#ele&< domni=oar/ 9lundell. De ce ar pre"upune cine*a c/ lDa luat elK
M Din cauza trecutului "/u. :im Rur"t a fo"t odat/ ,o#< domnule P5ne. 1 fo"t prin" ?n
ca"a noa"tr/. MieP Mie miDa p/rut r/u de el. 1r/ta atBt de tBn/r =i de di"peratP
I;i a=a de frumo"L< "e &Bndi domnul ParQer P5ne.
M %Dam ru&at pe t/ticu "/Di dea o =an"/ ca "/ "e ?ndrepte. Pop face orice pentru mine. >i
)ine< iDa acordat lui :im acea"t/ =an"/ =i el "Da ?ndreptat. 4ata a aAun" "/ "e )azeze pe el =i "/Di
?ncredin#eze toate "ecretele afacerilor "ale. ;i< ?n cele din urm/< el ar fi aAun" unde tre)uie< adic/
ar fi fo"t dac/ nu "Dar fi ?ntBmplat incidentul.
M De ce "pune#i Iar fi aAun"PLK
M !reau "/ zic c/ eu *reau "/ m/ c/"/tore"c< cu :im =i el *rea "/ "e ?n"oare cu mine.
M ;i "ir DonaldK
M Sir Donald e"te ideea tat/lui meu. Nu a mea. Crede#i c/ a= *rea "/ m/ m/rit cu
indi*idul /la ?nde"at de "ir DonaldK
0/r/ "/D=i e@prime *reo p/rere ?n le&/tur/ cu de"crierea tBn/rului en&lez< domnul ParQer
P5ne ?ntre)/:
M ;i "ir Donald ce credeK
M 1= zice c/ "e &Bnde=te c/ "unt )un/ pentru ,ectarele "ale "/r/c/cioa"e< zi"e Carol cu
di"pre#.
Domnul ParQer P5ne "tudie "itua#ia.
M 1= *rea "/ */ ?ntre) dou/ lucruri. Seara trecut/ "Da f/cut remarca Io dat/ ,o#i<
totdeauna ,o#L. 0ata d/du din cap. 1cum ?mi dau "eama de moti*ul pentru care remarca aceea a
p/rut "/ */ pun/ ?n ?ncurc/tur/.
M Da< era "tBnAenitor pentru :imPca =i pentru mine =i Pop. Mia fo"t atBt de team/ ca fa#a
lui :im "/ nu tr/deze ce*a ?ncBt am "pu" primele *or)e care miDau *enit pe lim)/.
Domnul ParQer P5ne ?ncu*iin#/ &Bnditor. 1poi o ?ntre)/:
M Dar de ce a in"i"tat tocmai tat/l dumitale "/ fie perc,ezi#ionat a"t/ziK
M NDa#i ?n#ele"K >u< da. Pop a pre"upu" c/ eu mDa= putea &Bndi c/ ?ntrea&a afacere e un
complot ?mpotri*a lui :im. Cn#ele&e#i< #ine mor#i= ca eu "/ m/ m/rit cu en&lezul. >i )ine< a a*ut
"/Dmi do*edea"c/< de fapt< c/ nu *rea "/Dl )a&e la ap/ pe :im.
M Dra&a mea< "pu"e domnul ParQer P5ne< a"ta l/mure=te foarte multe lucruri. Cn "en"
&eneral< *reau "/ zic. Dar nu prea ne e de folo" ?n anc,eta noa"tr/ particular/.
NDa*e#i de &Bnd "/ ne daD#i o mBn/ de aAutor.
M Nu< nu e *or)a de a"ta. 4/cu o clip/< apoi *or)iH Ce dori#i mai e@act "/ fac eu<
domni=oar/ CarolK
M Do*edi#i c/ :im nu a luat perla.
M ;i dac/P Scuza#iDm/P 1 luatDoK
M Dac/ crede#i a"ta< */ ?n=ela#i< */ ?n=ela#i amarnic.
''
M Da< dar a#i anc,etat cu &riA/ cazulK Nu crede#i c/ perla "Dar fi do*edit o tenta#ie
nea=teptat/ pentru domnul Rur"tK !Bnzarea ei iDar fi adu" o mare "um/ de )ani 3 un fond care "/
fac/ "pecula#ii< "/ zicemK Care "/Dl fac/ independent ca "/ "e poat/ ?n"ura cu dumneata< c,iar =i
f/r/ con"im#/mBntul tat/lui.
M :im nu a f/cutDo< "pu"e fata "implu.
De data acea"ta< domnul ParQer P5ne ?i accept/ cu con*in&ere p/rerea ei.
M 9ine< am "/ fac tot ce am "/ pot.
>a ?l "alut/ "curt =i ie=i din cort. 1 fo"t rBndul domnului ParQer P5ne "/ "e a=eze pe pat.
Se adBnci ?n &Bnduri. Deodat/ c,icoti.
ICncep "/ m/ ramole"cL< "pu"e el tare. %a prBnz a fo"t foarte *e"el.
Dup/Damiaza trecu lini=tit/. MaAoritatea oamenilor dormeau. CBnd domnul ParQer intr/ ?n
cortul cel mare la patru =i un "fert numai doctorul Car*er era acolo. >@amina ni=te fra&mente de
ceramic/.
M 1,J Spu"e domnul ParQer P5ne< tr/&Bnd un "caun "pre ma"/. 4ocmai omul pe care ?l
c/utam. Pute#i "/Dmi da#i )ucata aia de pla"telin/ pe care o a*e#i la dumnea*oa"tr/K
Doctorul "e c/uta prin )uzunare =i "coa"e o )uc/#ic/ de pla"telin/< pe care iDo oferi
domnului ParQer P5ne.
M Nu< "pu"e ace"ta< dBndDo la o parte< nu pe a"ta o *reau. Ci )ucata aceea de a"ear/. Ca
"/ fiu "incer< nu m/ intere"eaz/ pla"tilina< ci con#inutul ace"teia.
Urm/ o pauz/ =i apoi doctorul Car*er "pu"e lini=tit:
M Nu cred c/ */ ?n#ele&.
M 9a cred c/ da< ?l contrazi"e domnul ParQer P5ne. !reau cercelul cu perl/ al
domni=oarei 9lundell.
Se l/"/ o t/cere mormBntal/ de un minut. 1poi Car*er ?=i "trecur/ mBna ?n )uzunar =i
"coa"e o )ucat/ inform/ de pla"telin/.
M 0oarte inteli&ent din partea dumnea*oa"tr/< zi"e el cu fa#a lip"it/ de orice fel de
e@pre"ie.
M 1= *rea "/Dmi po*e"ti#i cum "Da ?ntBmplat< ?l ?ndemn/ domnul ParQer P5ne. De&etele
"ale c/utau cu ?nfri&urare. Cu o e@clama#ie< e@tra"e un cercel cu perl/ pu#in p/tat. ;ti#i< doar din
curiozitate< "e "cuz/ el. 1= *rea totu=i "/ aflu cum "Da ?ntBmpla.
M 1m "/ */ de"t/inui< ?i promi"e Car*er< dac/ =i dumnea*oa"tr/ ?mi *e#i "pune cum "Da
?ntBmplat "/ */ opri#i la mine. Nu a#i */zut nimic< nuDi a=aK
Domnul ParQer P5ne cl/tin/ din cap ne&ati*.
M Doar am dedu".
M 1 fo"t o pur/ ?ntBmplare< pentru ?nceput< zi"e Car*er. MDam aflat ?n "patele dumitale
toat/ diminea#a =i lDam z/rit ?n fa#a mea tre)uie "/ fi c/zut de la urec,ea fetei cu pu#in ?nainte. >a
nu o)"er*a"e. De altfel< nimeni. %Dam ridicat =i lDam pu" ?n )uzunar< *rBnd "/ iDl re"titui de ?ndat/
ce m/ apropiam de ea. Dar am uitat.
;i apoi< pe la Aum/tatea urcu=ului< am ?nceput "/ m/ &Bnde"c. 9iAuteria nu ?n"emna nimic
pentru proa"ta aia de fat/ 3 tat/l ei iDar fi cump/rat o alt/ perec,e f/r/ "/ "e uite la pre#. Dar ea<
?n"emna o mul#ime pentru mine. Din *Bnzarea acelei perle ec,ipam o e@pedi#ie. 0a#a lui
impa"i)il/ "e "c,im)/ )ru"c =i "e ?n*ior/. ;ti#i ce dificult/#i e@i"t/ ?n zilele noa"tre ca "/ "trBn&em
"u)"crip#ii pentru "/p/turi ar,eolo&iceK Nu< nu =ti#i. !Bnzarea acelei perle ar u=ura totul. >@i"t/
un =antier unde *reau "/ "ap< "u" ?n 9aluci"tan. Un ?ntre& capitol de i"torie a=tept/ acolo "/ fie
de"coperitP
MiDam adu" aminte de ce a#i "pu" a"ear/< de"pre martorul care "e "u&e"tioneaz/ "in&ur.
MDam &Bndit c/ fata era de ace"t tip. CBnd am aAun" "u"< iDam "pu" c/ cercelul era &ata "/ "e
'7
de"prind/. Mam pref/cut c/ iDl ?n=uru)ez< ?n realitate< am ap/"at cu *Brful unui creiona= ?n lo)ul
urec,ii. CBte*a minute mai tBrziu am l/"at "/ cad/ o pietricic/. >a putea "/ Aure c/ cercelul fu"e"e
?n urec,e =i c/ tocmai ?i c/zu"e. Cntre timp< am )/&at perla ?n )ucata de pla"telin/ din )uzunarul
meu. 1"taDi po*e"tea mea. Nu foarte edificatoare. 1cum e rBndul dumnea*oa"tr/.
M De fapt nu am o *e"te< "pu"e domnul ParQer P5ne. >ra#i "in&urul om care cule&ea#i
lucruri de pe Ao"< a"ta mDa f/cut "/ m/ &Bnde"c la dumnea*oa"tr/. ;i &/"irea pietricelei aceleia pe
platoul neted a fo"t "emnificati*/. Su&era trucul pe care lDa#i Aucat. ;i apoiP
M Continua#i< ?l ?ndemn/ Car*er.
M >i )ine< *ede#i< a#i *or)it de"pre cin"te pu#in cam *e,ement a"ear/. Prote"tBnd pe"te
m/"ur/ 3 ei )ine< =ti#i cum "pune S,aQe"peare. P/rea cum*a< ca =i cum a#i fi ?ncercat "/ */
con*in&e#i pe dumnea*oa"tr/ ?n=i*/. ;i apoi< a#i fo"t pu#in cam di"pre#uitor ?n pro)lema )anilor.
0a#a omului dinaintea lui ar/ta ,/r#uit/ =i o)o"it/.
M 1"ta e< zi"e el. 4otul "Da terminat cu mine acum. Cmi ?nc,ipui cDo "/Di ?napoia#i fetei
zdr/n&/neaua eiK Ciudat lucru< in"tinctul /"ta )ar)ar de a "e ?mpodo)i. Cl &/"i#i ?nc/ din timpurile
paleolitice. Unul din primele in"tincte ale "e@ului feminin.
M Cred c/ o Audeca#i &re=it pe domni=oara Carol< "pu"e domnul ParQer P5ne. 1re minte =i
ceea ce e mai mult< o inim/. Cred c/ *Da p/"trat pentru ea ace"t "ecret.
M 4otu=i tat/l nuDl *a p/"tra< "pu"e ar,eolo&ul.
M 9a cred c/ da. ;ti#i IPopL are propiile "ale moti*e "/D=i #in/ &ura. Cercelul /la nu face
$-.--- de dolari. 4oat/ *aloarea lui e de cinci dolari.
M Ce *re#i "/ "pune#iPK
M Da. 0ata nu =tie. >a crede c/ "unt *erita)ile. 1"ear/< am a*ut ni=te )/nuieli. Mi leDa
trezit domnul 9lundell care *or)ea pu#in cam prea mult de"pre to#i )anii pe careDi a*ea. CBnd
lucrurile mer& pro"t =i te &/"e=ti la "trBmtoare< ei )ine< cel mai )ine de f/cut e"te "/ te ?mp/unezi
=i "/ )ra*ezi. Domnul 9lundell a tra" o cacialma.
Deodat/< doctorul Car*er zBm)i. P/rea zBm)etul unui )/ie#el care "e Aoac/< dar care ar/ta
ciudat pe fa#a unui om ?n *Br"t/.
M 1tunci "untem cu to#ii ni=te am/rB#i de "/raci< nuJ Ni"e el.
M >@act< confirm/ domnul P5ne citBnd: IUn "pirit de camaraderie ne face minunat de
)uniJL
.. Ca"a 0ilomelei1G
M %a re*edere< dra&/J
M %a re*edere< iu)itoJ
1li@ Martin "t/tea rezemat/ de porti#a ?n "til ru"tic pri*ind "ilueta "o#ului ei care "e
?ndrepta pe drumul ce ducea "pre "at.
Cndat/ o coti =iDl pierdu din *edere< dar 1li@ r/m/"e"e pe loc< cu &Bndurile aiurea<
r/"ucind o )ucl/ din p/rul ei ne&ru< )o&at ceDi c/zu"e pe fa#/< cu Oc,ii *i"/tori< c/tBnd unde*a<
departe.
1li@ Martin nu era frumoa"/< nici m/car nu "e putea "pune dr/&u#/. Dar fa#a< cea a unei
femei care nu mai era la prima tinere#e< iradia o lumin/ =i o )lBnde#e< dup/ care fo=tii cole&i de
)irou cu &reu ar mai fi recuno"cutDo. Domni=oara 1li@ Oin& fu"e"e o tBn/r/ func#ionar/ corect/<
eficient/< pu#in repezit/< capa)il/ =i reali"t/.
1li@ a)"ol*i"e =coala dup/ multe "tr/danii. 4imp de cinci"prezece ani< de la *Br"ta de
opt"prezece ani pBn/ ?mplini"e treizeci =i trei de ani< "e ?ntre#inu"e "in&ur/ Edin care< =apte ani< =i
o mam/ in*alid/F din munca ei de "tenodactilo&raf/. %upta pentru e@i"ten#/ ?i ?n/"pri"e liniile
delicate ale fe#ei de adole"cent/.
'G
Si&ur c/ fu"e"e =i o po*e"te de iu)ire< "au cam a=a ce*a< cu DicQ 7ind5ford< un cole&. Ca
orice femeie "entimental/< 1li@ =tiu"e ?ntotdeauna< f/r/ a l/"a impre"ia c/ =tie< c/ el o iu)ea. Cn
"ocietate "e =tia c/ "unt prieteni< nimic mai mult. Din micul "/u "alariu< DicQ a)ia reu=ea "/
pl/tea"c/ ta@ele de =colarizare ale unui frate. Pentru moment< nu "e putea &Bndi la c/"/torie.
;i apoi< deodat/< eli)erarea de munc/ zilnic/ ?i *eni fetei ?n modul cel mai nea=teptat. O
*eri=oar/ ?ndep/rtat/ a murit< l/"BnduDi to#i )anii lui 1le@ 3 cBte*a mii de lire< "uficient ca "/Di
a"i&ure un *enit de *reo dou/ "ute de lire pe an. Pentru 1li@ a"ta a ?n"emnat li)ertate< *ia#/<
independen#/. 1cum ea =i DicQ puteau "/ "e c/"/torea"c/.
Dar DicQ a reac#ionat cum ea nu "e a=tepta"e. Niciodat/ nuDi *or)i"e direct de"pre
dra&o"tea "aH acum mai mult decBt oricBnd< p/rea =i mai pu#in ?nclinat "Do fac/. O e*ita< de*eni"e
taciturn =i moroc/no". 1li@ ?=i d/du imediat "eama de "itua#ie. >a era o femeie cu )ani.
Delicate#ea =i mBndria ?l ?mpiedicau pe DicQ "Do cear/ de "o#ie.
Ci pl/cea de DicQ la fel de mult ca =i ?nainte =i "e &Bndea "erio" dac/ nDar fi fo"t cazul "/
fac/ ea primul pa"< cBnd< pentru a doua oar/< i "e ?ntBmpl/ ce*a cu totul nea=teptat.
Cl ?ntBlni pe 6erald Martin ?n ca"a unui prieten. 1ce"ta "e ?ndr/&o"ti ne)une=te de ea =i
?ntrDo "/pt/mBn/ "Dau lo&odit. 1li@< care "e con"idera"e ?ntotdeauna Iomul care nu "e
?ndr/&o"te=te la prima *edereL< era ?n al nou/lea cer.
%ip"it/ cu totul de tact< a &/"it modalitatea de aD=i "up/ra fo"tul iu)it. DicQ 7ind5ford
*eni"e la ea< "pume&Bnd de furie =i de indi&nare.
M Omul #iDe complet "tr/inJ Nu =tii nimic de"pre elJ
M ;tiu c/ ?l iu)e"c.
M Cum po#i "/ =tiiP CntrDo "/pt/mBn/K
M Nu le tre)uie la to#i un"prezece ani "/ de"copere c/ "unt ?ndr/&o"ti#i deDo fat/< "tri&/
1li@ "up/rat/.
>l "e al)i la fa#/.
M MDam ?ndr/&o"tit de tine de cBnd teDam ?ntBlnit. 1m crezut c/ =i tu la fel.
1li@ era "incer/.
M ;i eu am crezut a=a< recuno"cu ea. Dar a"ta "Da ?ntBmplat pentru c/ nu =tiam ce
?n"eamn/ dra&o"tea.
1tunci DicQ iz)ucni din nou. Ru&/min#i< implor/ri c,iar amenin#/ri 3 amenin#/ri
?mpotri*a )/r)atului care ?l d/du"e la o parte. 1li@ a fo"t uimit/ "/ *ad/ ce *ulcan "e a"cundea
"u) aparen#a rezer*at/ a unui om pe care credea c/Dl cunoa=te foarte )ine.
Cn diminea#a acea"ta ?n"orit/< a=a cum "t/tea rezemat/ de poarta ca"ei< &Bndurile ei
re?n*iau "cena din trecut. >ra c/"/torit/ de o lun/ =i "e "im#ea ?n culmea fericirii. 4otu=i< ?n "curta
a)"en#/ a "o#ului care reprezenta totul pentru ea< o und/ de nelini=te ?i pertur)a perfecta ei
fericire. ;i cauza ace"tei an@iet/#i era DicQ 7ind5ford.
De cBnd "e c/"/tori"e< de trei ori a*u"e"e acela=i *i". %ocul era diferit< dar principalele
elemente r/mBneau ne"c,im)ate. >a ?=i *edea "o#ul z/cBnd mort< pe DicQ 7ind5fort "tBnd ?n
picioare lBn&/ el =i ea =tia cBt "e poate de clar c/ el ?i aplica"e lo*itura mortal/.
De=i era ori)il< altce*a "e do*edea a fi =i mai ori)il< adic/< ?n momentul trezirii< deoarece
?n *i" faptul p/rea cBt "e poate de natural =i de ine*ita)il. >a< 1li@ Martin< "e )ucura c/Di muri"e
"o#ulH ea ?=i ?ntindea mBinile recuno"c/toare uci&a=ului< cBteodat/ ?i mul#umea. !i"ul "e termina
?ntotdeauna la fel: DicQ 7ind5ford o "trBn&ea ?n )ra#e.
Nu iDa po*e"tit nimic "o#ului de"pre ace"t *i"< dar< ?n "inea ei< era mai tul)urat/ decBt
*roia "/ recunoa"c/. >ra un a*erti"ment< unul ?mpotri*a lui DicQ 7ind5fordK
1li@ a fo"t ?ntrerupt/ din &Bndurile ei de "unetul "trident al telefonului din ca"/. Intr/ =i
ridic/ receptorul. Deodat/< o cuprin"e ame#eala =i "e #inu cu mBna de perete.
'+
M Cine e la telefonK
M Ce< 1li@< ceDi cu *ocea a"ta a taK Nu teDam recuno"cut. Sunt eu< DicQ.
M OJ >@clam/ 1li@. UndeP Unde e=tiK
M %a I4ra*eller8" 1rm"L 3 a=aDi zice< nuDi a=aK Sau nu =tii ?nc/ de e@i"ten#a cBrciumii din
"atul t/uK Sunt ?n concediu< pe"cuie"c pu#in pe aici. 1i ce*a ?mpotri*/ "/ trec pe la *oi ?n "eara
a"ta< dup/ cin/K
M Nu< "pu"e 1li@ a"pru. Nu tre)uie "/ *ii.
Urm/ o pauz/ =iDapoi *ocea lui DicQ "e auzi din nou< u=or "c,im)at/.
M 4e ro& "/ m/ ier#i< "pu"e el protocolar. Si&ur< nDo "/ */ tul)urP
1li@ ?l ?ntrerup"e )ru"c. >l ar putea &/"i purtarea ei prea neo)i=nuit/. ;i c,iar era
neo)i=nuit/. Pe "emne c/ era cu ner*ii la p/mBnt.
M 1m *rut numai "/D#i "pun c/P Suntem ocupa#i di"ear/< ?i e@plic/ ea< ?ncercBnd "/
*or)ea"c/ pe un ton cBt "e poate de natural. Nu *reiP Nu *rei "/ *ii la cin/ mBine "ear/K
Dar< e*ident< DicQ o)"er*a"e iip"a de ama)ilitate din *ocea ei.
M Mul#ume"c foarte mult< r/"pun"e pe acela=i ton protocolar< dar "Dar putea "/ plece ?n
orice clip/. Depinde dac/ un prieten *ine "au nu. %a re*edere< 1li@. 0/cu o pauz/ =i apoi ad/u&/
&r/)it< pe un alt ton: ?#i dore"c mult noroc< dra&a meaJ
1li@ pu"e la loc receptorul cu un "entiment de u=urare.
Nu tre)uie "/ *in/ aici. Ce proa"t/ "untJ S/ aAun& ?ntrDo "tare ca a"ta. ;i totu=i m/ )ucur
c/ nu *ine.
1puc/ o p/l/rie de #ar/ de pe ma"/ =i ie=i din nou ?n &r/din/< oprinduD"e "/ "e uite la
numele &ra*at pe portic: ICa"a 0ilomeleiL
M NuDi un nume plin de fantezieK Ci m/rturi"i lui 6erald ?nainte de a "e c/"/tori. >l rB"e.
M Micu#a mea londonez/J Remarc/ plin de afec#iune. Nu cred c/ ai auzit *reodat/
cBntBnd o pri*i&,etoare. M/ )ucur c/ nuJ Pri*i&,etorile ar fi tre)uit "/ cBnte numai pentru
?ndr/&o"ti#i. %e *om a"culta odat/ ?mpreun/ ?ntrDo "ear/< ?n fa#a ca"ei noa"tre.
;i< amintinduD=i cum le auzi"er/ ?ntrDade*/r< 1li@< acum ?n pra&ul ca"ei "ale< "e ?nro=i de
fericire.
6erald &/"i"e ICa"a 0ilomeleiL. !eni"e la 1li@< "tr/lucind de entuzia"m. De"coperi"e
locul potri*it pentru ei< unic< o comoar/< =an"a unei *ie#i. ;i 1li@< cBnd a */zutDo a fo"t cucerit/
de ea. > ade*/rat c/ era cam izolat/ 3 dou/ mile pBn/ la "atul cel mai apropiat 3 dar c/"u#a era
a=a de frumoa"/< cu ?nf/#i=area "a de epoc/< totu=i cu ?ntre& confortul modern a"i&urat de )/i< ap/
cald/< lumin/ electric/ =i telefon< ?ncBt o *r/Ai pe dat/. ;i atunci "e i*i o ?ncurc/tur/. Propietarul<
un om )o&at care o con"trui"e dup/ propia fantezie< refuza "Do ?nc,irieze. !roia "Do *Bnd/.
6erald Martin de=i a*ea un *enit )un< nu putea "/ "e atin&/ de capitalul "/u. Doar "/
e@tra&/ *reo mie de lire. Propietarul cerea trei. Dar 1li@< care "e ata=a"e de ca"/< ?i "/ri ?n aAutor.
Capitalul ei era acce"i)il< con"tBnd din ac#iuni la purt/tor. 1 contri)uit cu Aum/tate din el la
cump/rarea propiet/#ii. 1=a ?ncBt ICa"a 0ilomeleiL intr/ ?n po"e"ia lor =i 1li@ nu re&ret/ nici o
clip/ ale&erea. 1de*/rat c/ "er*itorilor nu le pl/cea pu"tietatea rural/ 3 atunci nu a*eau niciunul
3 dar 1li@< care du"e"e dorul unei *ie#i dome"tice< "e )ucura ne"pu" "/ pre&/tea"c/ mici platouri
&u"toa"e =i "/ fac/ ordine ?n ca"/.
6r/dina< care etala o mare *arietate de flori< "e afla "u) ?n&riAirea unui )/trBn din "at<
an&aAat "/ *in/ de dou/ ori pe "/pt/mBn/.
Cum d/du col#ul ca"ei< 1li@ fu "urprin"/ "/Dl &/"ea"c/ pe &r/dinarul cu pricina ocupat cu
"traturile de flori. Surprin"/< deoarece zilele de lucru ale ace"tuia era lunea =i *inerea =i azi era
miercuri.
M 6eor&e< ce faci aiciK Cl ?ntre)/ apropiinduD"e.
7-
9/trBnul "e ?ndrept/ din =ale c,icotind =i o "alut/< ducBnduD=i mBna la o p/l/rie *ec,e.
M MDam &Bndit cDo "/ fi#i uimit/ doamn/. Dar< "/ *ede#iJ !a fi o petrecere< *ineri< la
no)ilul no"tru =iDmi zi"ei c/ nici domnul Martin< nici prea )una "a doamn/ nu "e *or "up/ra dac/
o "/ *in o dat/ miercurea ?n loc de *ineri.
M >Dn re&ul/< ?l a"i&ur/ 1li@. Sper "/ te di"trezi la petrecereJ
M Cum "/ nu< r/"pun"e 6eor&e "incer. > &roza* "/ po#i mBnca pBn/ te umfli =i "/ =tii tot
timpul c/ nu tu tre)uie "/ pl/te=ti. No)ilul no"tru ofer/ un ceai pe cin"te pentru oamenii "/i. ;iD
apoi mDam mai &Bndit< doamn/< c/ aD= putea "/ */ */d ?nainte de plecare< pentru a afla cum dori#i
"/ fie )ordurile. Cred c/ nu =ti#i cBnd o "/ */ ?ntoarce#i< nuDi a=aK
M Dar nu m/ duc nic/ieriJ
6eor&e o pri*i uimit.
M Nu pleca#i la %an8/n1+ mBineK
M NuJ CeD#i *eniK
6eor&e ?=i d/du capul pe "pate.
M MDam ?ntBlnit cu domnul ieri ?n "at. MiDa "pu" c/ pleca#i amBndoi< mBine< la %an8/n =i
nu era "i&ur cBnd */ *e#i ?ntoarce.
M Pro"tiiJ RB"e 1li@. 4re)uie "/ fi ?n#ele" &re=it.
4otu=i< "e ?ntre)/ ce anume "pu"e 6erald deDl f/cu"e pe )/trBn "/ cread/ a=a ce*a. Ce
curio"< "/ mear&/ la %ondraJ Nu dorea deloc "/ "e ?ntoarc/ la %ondra.
M Nu pot "/ "uf/r %ondraJ Declar/ deodat/ pe un ton a"pru.
M N/uJ 0/cu 6eor&e netul)urat. 4re)uie "/ fi ?n#ele" oarecum &re=it =i totu=i a "pu"Do
de"tul de clar< a=a mi "Da p/rut. M/ )ucur c/ "ta#i aici. NDare ro"t "/ c/uta#i di"trac#ii ?ncolo =i
?ncoace =i mie nuDmi pa"/ de %an8/n. Nu miDa tre)uit niciodat/ "/ m/ duc pBn/ acolo. Prea multe
ma=ini 3 a"taDi r/u a"t/zi. Cum ?=i iau un automo)il< pe cin"tea mea dac/ oamenii mai "tau lini=ti#i
?ntrDun loc. Domnului 1me"< de pild/< nu iDa mai *enit "/ r/mBn/ ?n ca"a a"ta 3 ce tip de om
dr/&u# =i la locul lui a fo"t pBn/ =iDa cump/rat o c,e"tie deDaiaJ CntrDo lun/ a =i pu" ca"a de
*Bnzare. ;i c,eltui"e o &roaz/ pe ea< cu ro)inete ?n toate dormitoarele< lumin/ electric/ =i
celelalte. INDo "/ */ mai *ede#i )anii ?napoiL< iDam "pu". Dar el miDa r/"pun": I1m "/ iau to#i
penn5 pBn/ la dou/ mii de lire pe ca"/L. ;i< uite c/ iDa luatJ
M 1 luat trei mii< zBm)i 1li@.
M Dou/ mii< repet/ 6eor&e. SDa *or)it atunci de "uma pe care o cerea.
M De fapt< au fo"t trei mii< "pu"e 1li@.
M Doamnele nu "e pricep niciodat/ la "ocoteli< remarc/ 6eor&e< f/r/ con*in&ere. S/ nuD
mi "pune#i c/ domnul 1me" a a*ut o)razul "/ */ cear/ trei mii de lire< a=a pe =leauJ
M Nu miDa cerut mie< ci "o#ului.
6eor&e "e aplec/ din nou pe "tratul de flori.
M Pre#ul a fo"t de dou/ mii< repet/ el cu ?nc/p/#Bnare.
1li@ nu a mai *rut "/Dl contrazic/. CndreptBnduD"e "pre un alt "trat< ?ncepu "/ culea&/ un
)ra# de flori.
Cum "e ?ntorcea cu po*ara "a parfumat/ "pre ca"/< o)"er*/ un mic o)iect de culoare *erde
?nc,i" printre frunzele unor r/"aduri. Se aplec/ =iDl ridic/< recuno"cBnd a&enda "o#ului.
O de"c,i"e< parcur&Bnd ?n"emn/rile cu un oarecare amuzament. C,iar de la ?nceputul
c/"/toriei lor< ?=i d/du"e "eama c/ 6erald< cel impul"i* =i "entimental< po"eda nea=teptate calit/#i
de ordine =i metod/. Se "up/ra dac/ nu "er*eau ma"a la timp =iD=i aranAa ziua urm/toare cu
acurate#ea unui mer" al trenurilor.
UitBnduD"e prin a&end/< "e amuz/ &/"ind ?n"emnarea de la data de 1$ mai: IC/"/torie cu
1li@< St. Peter8"< 2.-L.
71
IN/t/r/ulL< ?=i "pu"e 1li@ ?n "inea "a< ?ntorcBnd pa&inile. Deodat/ "e opri.
IMiercuri< 1G iunieL 3 dar a"taDi c,iar a"t/ziJ
Cn dreptul acelei zile< 6erald "cri"e"e ?n&riAit: I+ p.m.L. Nimic altce*a. CeD=i propu"e"e
6erald "/ fac/ la + p.m.K Se minun/ 1li@. NBm)i din nou cBnd ?=i d/du "eama c/ dac/ a"ta era
*reo po*e"te ca cele de"pre care citi"e atBt de de"< a&endaDi furniza"e< f/r/ ?ndoial/< o de"coperire
"enza#ional/. 4re)uie "/ e@i"te de"i&ur ?n ea =i numele unei alte femei. R/"foi pa&inile pe ?ndelete
?napoi. >rau date< ?ntBlniri< referiri critice de"pre afaceri< dar un "in&ur nume de femeie 3 al ei.
4otu=i< dup/ ce )/&/ a&enda ?n )uzunar =i "e ?ndrept/ cu florile "pre ca"/< ?=i d/du "eama
c/ nu "e "imte ?n lar&ul ei. Cu*intele ro"tite de DicQ 7ind5ford ?i re*enir/ ?n minte ca =i cum "e
afla lBn&/ ea< repetBnduDle. IOmul #iDe complet "tr/inJ Nu =tii nimic de"pre elL.
>ra ade*/rat. Ce =tia ea ?n fond de"pre elK 6erald a*ea patruzeci de ani. 4re)uie "/ fi
e@i"tat femei ?n *ia#a lui ?n ace=ti patruzeci de ani.
1li@ ?ncerc/ "/ "e trezea"c/ din re*erie. Nu tre)uie "/ "e la"e prad/ ace"tor &Bnduri.
Deocamdat/ a*ea o pro)lem/ mai pre"ant/ de rezol*at. S/Di "pun/ "au "/ nuDi "pun/ "o#ului c/
DicQ 7ind5ford ?i telefona"eK
4re)uia a*ut/ ?n *edere po"i)ilitatea ca 6erald "/Dl fi ?ntBlnit deAa ?n "at. Dar ?n ace"t caz<
cu "i&uran#/ c/ el ?i *a po*e"tii imediat cBnd "e *a ?ntoarce =i atunci ?i *a lua o &reutate de pe
inim/. Dar< dac/ nuP 1tunciK 1li@ ?=i d/dea "eama c/ nu dorea deloc "/Di "pun/ ce*a de"pre
a"ta.
Dac/ iDar "pune< de )un/ "eam/ c/ el ?i *a propune "/Dl in*ite pe DicQ 7ind5ford la ICa"a
0ilomeleiL. 1tunci *a tre)ui "/Di e@plice c/ DicQ "e autoin*ita"e =i c/ ea &/"i"e un prete@t ca "/Dl
?mpiedice "/ *in/. ;i dac/ el o *a ?ntre)a de ce f/cu"e a=a< ce a*ea ea "/ "pun/K S/Di po*e"tea"c/
*i"ulK 1tunci ar fi rB" "au mai r/u< =iDar fi dat "eama c/Di acorda importan#/< "pre deo"e)ire de el.
Cn cele din urm/< de"tul de ru=inat/< 1li@ ,ot/r? "/ nu "pun/ nimic. >ra primul "ecret pe
careDl a"cundea fa#/ de "o# =i faptul /"ta o f/cea "/ ai)/ mu"tr/ri de con=tiin#/.
CBnd ?l auzi pe 6erald ?ntorcBnduD"e din "at< cu pu#in ?nainte de prBnz< "e repezi ?n
)uc/t/rie =i "e pref/cu c/Di ocupat/ cu &/titul pentru a=i a"cunde ne,ot/rBrea.
Imediat< ?n#ele"e c/ 6erald nici nuDl z/ri"e pe DicQ 7ind5ford. 1li@ "im#i deodat/ o
u=uraredar< ?n acela=i timp< era ?ncurcat/. I "e p/rea c/ "e afunda"e acum ?n minciun/.
1)ia dup/ cina lor "impl/< cBnd "t/teau ?n =ufra&eria cu "caune de "teAar =i cu fere"tre lar&
de"c,i"e pentru a l/"a "/ intre aerul pl/cut al nop#ii< parfumat de florile al)e =i *iolete de afar/<
1l)e =iDa amintit de a&end/.
M Uite ce*a cu care uzi florile< =i iDo arunc/ ?n poal/.
M MiDa c/zut pe r/"aduri< nuDi a=aK
M DaH acum ?#i cuno"c toate "ecretele.
M Nu face nimic< "pu"e 6erald dBnd din cap.
M CeDi cu rendezD*ou"Dul de la ora nou/ ?n "eara a"taK
M OJ 1"taP P/ru pu#in deconcertat< apoi zBm)i ca =i cum ce*a anume ?l amuza &roza*.
> un rendezD*ou" cu o fat/ deo"e)it de dr/&u#/< 1li@. 1re p/r ca"taniu< oc,ii al)a=trii =i "eam/n/
foarte mult cu tine.
M Nu ?n#ele&< r/"pun"e 1li@< pref/cBnduD"e c/Di "e*er/. Ocole=ti "u)iectul.
M Nu. De fapt< a"ta ?mi reaminte=te c/ *oi de*elopa ni=te ne&ati*e ?n "eara a"ta c/ *reau
"/ m/ aAu#i.
6erald Martin era un foto&raf pa"ionat. 1*ea un aparat cam demodat< dar cu o lentil/
e@celent/H ?=i de*elopa propriile "ale foto&rafii ?ntrDun mic )eci pe careDl tran"forma"e ?ntrDo
camer/ o)"cur/.
M ;i a"ta tre)uie f/cut e@act la ora nou/< "pu"e 1li@ ca "/Dl "BcBie.
72
6erald o pri*i pu#in *e@at.
M Dra&a mea< zi"e el< cu o nuan#/ de "eriozitate< toate tre)uie planificate dup/ un
pro&ram )ine definit. Numai a=a ?#i duci lucrul la )un "fBr=it cum "e cu*ine.
1li@ r/ma"e cBte*a minute t/cut/< pri*induD=i )/r)atul care fuma ?n "caun cu capul dat pe
"pate =i tr/"/turile clar conturate ale fe#ei "ale proa"p/t )/r)ierite< profilBnduD"e pe decorul
?ntunecat. ;i< deodat/< dintrDun impul" necuno"cut o cuprin"e un *al de panic/ ?ncBt "tri&/ ?nainte
de a "e putea "t/pBni: 6erald a= *rea "/ =tiu mai multe de"pre tineJ
9/r)atul ?=i ?ntoar"e fa#a uimit/ "pre ea.
M Dar< dra&/ 1li@< =tii totul de"pre mine. ViDam po*e"tit de"pre copil/ria mea ?n
Nort,um)erland< de"pre *ia#a mea ?n 1frica de Sud =i ultimii zece ani ?n Canada care miDau
purtat noroc.
M Numai afaceriJ Remarc/ 1li@ cu di"pre#.
6erald iz)ucni ?n rB".
M ;tiu ce *rei "/ "pui< po*e=ti de dra&o"te. !oi femeile "unte#i toate la fel. Nimic nu */
intere"eaz/ ?n afar/ de *ia#a per"onal/.
1li@ "im#i c/ i "e u"uc/ &ura< a=a c/ murmur/ ?ntrDo doar/:
M 9ine< dar tre)uie "/ fi fo"tP Iu)iri. 1dic/P DacDa= =tiP
Se l/"/ lini=te din nou pentru cBte*a clipe. 6erald Martin "e ?ncrunta"e =i a*ea o e@pre"ie
ne,ot/rBt/. CBnd ?ncepu "/ *or)ea"c/< tonul lui era &ra*< f/r/ nici o atmo"fer/ de &lum/ ca mai
?nainte.
M Crezi c/ e ?n#elept< 1li@P 1cea"t/P Cntre)are de"pre camera lui 9ar)/ 1l)a"tr/2-K
Cn *ia#a mea au e@i"tat femeiH da< nu ne&J Nu mai crede dac/ a= ne&a. Dar ?#i Aur< pe
onoarea mea< c/ niciuna nu a ?n"emnat nimic pentru mine.
>ra o und/ de "inceritate ?n *ocea "a care iDa lini=tit "o#ia.
M Mul#umit/< 1li@K Cntre)/< zBm)ind. 1poi o pri*i cu o um)r/ de curiozitate.
M Ce teDa determinat "/ te &Bnde=ti la tre)urile a"tea nepl/cute tocmai ?n "eara a"taK
1li@ "e ridic/ =i ?ncepu "/ "e plim)e nelini=tit/.
M N/u< nu =tiu. 1m fo"t ner*oa"/ toat/ ziua.
M Ce ciudat< remarc/ 6erald a)ia =optit. > foarte ciudat.
M De ce e ciudatK
M O< dra&a mea< nu te repezi a=a la mine. 1m "pu" a"ta pentru c/< de o)icei< e=ti a=a de
dulce =i "enin/.
1li@ zBm)i for#at.
M 4o#i "Dau ?n#ele" "/ m/ "upere a"t/zi. C,iar =i )/trBnul 6eor&e are o idee fi@/ c/ *om
pleca la %ondra. Su"#ine c/ tu iDai "pu"Do.
M Unde lDai */zutK Cntre)/ 6erald a"pru.
M 1 *enit "/ lucreze a"t/zi ?n loc de *ineri.
M Idiot )/trBnJ Se ?nfurie 6erald.
1li@ r/ma"e cu &ura c/"cat/. 0a#a "o#ului era ro=ie de ener*are. NuDl */zu"e niciodat/ a=a
de mBnio". O)"er*Bnd cBt era de uimit/< 6erald f/cu un efort "/D=i recapete "t/pBnirea de "ine.
M De fapt< e un idiot )/trBnJ Cl cate&ori"i el.
M Ce iDai "pu" de lDa determinat "/ cread/ a"taK
M >uK Nu iDam zi" nimic. SauP 1< da< ?mi aminte"cH am f/cut o &lum/ proa"t/ Ic/ z)or
la %ondra< diminea#/L =i cred c/ el a luatDo ?n "erio". Ori nDa auzit )ine. %Dai contrazi"< nuDi a=aK
1=tepta ner/)d/tor r/"pun"ul ei.
M De"i&ur< dar e tipul de )/trBn c/ruia dac/Di intr/ o idee ?n cap nu mai ?#i e"te u=or "/ iDo
"co#i.
7
1poi iDa relatat de"pre ?nc/p/#Bnarea lui 6eor&e ?n le&/tur/ cu "uma de )ani cerut/ pe
ca"/.
6erald t/cu cBt*a timp =i apoi ?i e@plic/ ?ncet.
M 1me" era di"pu" "/ ia dou/ mii )ani ca", =i re"tul de o mie "/ reprezinte ipoteca pe
ca"/. Cmi ?nc,ipui c/ de aici pro*ine confuzia.
M 0oarte pro)a)il< fu de acord 1li@.
1poi "e uit/ la pendul/ =iDi ar/t/< r/ut/cioa"/ cu de&etul.
M > timpul "/ co)ori< 6erald. 1i ?ntBrziat cinci minuteJ
Un zBm)et cu totul neo)i=nuit ap/ru pe fa#a lui 6erald Martin.
MDam r/z&Bndit< "pu"e calmH nu mai fac foto&rafii ?n "eara a"ta.
Mintea unei femei e un lucru curio". CBnd "e culc/ ?n noaptea aceea de miercuri< 1li@ "e
"im#ea mul#umit/ =i lini=tit/. 0ericirea ei a"ediat/ cu pu#in timp ?n urm/ ?i re*eni"e triumf/toare
ca mai ?nainte.
Dar< pBn/ ?n "eara zilei urm/toare< ?=i d/du "eama c/ ni=te for#e "u)tile "e ?ntreceau "/ iDo
"u)mineze. DicQ 7ind5ford nu mai telefona"e< =i cu toate ace"tea< i "e p/rea c/ influen#a lui ?=i
f/cea "im#it/ prezen#a. Cu*intele "ale ?i re*eneau mereu ?n minte: IOmul #iDe complet "tr/inJ Nu
=tii nimic de"pre elJL. Cmpreun/ cu ele ?i reap/rea fa#a "o#ului< foto&rafiat/ clar de creierul ei<
cBnd ?i atr/"e"e aten#ia: ICrezi c/ e ?n#eleapt/< 1li@P 1cea"t/ ?ntre)are de"pre camera lui 9ar)/
1l)a"tr/KL De ce *or)i"e a"tfelK
>ra un a*erti"ment< o nuan#/ de amenin#are. Ca =i cum ar fi "pu" de fapt: I4e in*it "/ nu te
ame"teci ?n *ia#a mea< 1li@. 1i putea a*ea un =oc urBt dac/ o faciJL.
PBn/ *ineri diminea#/< 1li@ aAun"e"e la con*in&erea. C/ e@i"ta"e o femeie ?n *ia#a lui
6erald 3 o camer/ a lui 9ar)/ 1l)a"tr/ pe care ?ncerca"e cu a"iduitate "Do a"cund/ de ea. 6elozia
?n "tare latent/ era acum &ata de atac.
Cu o femeie tre)uia "/ "e ?ntBlnea"c/ ?n "eara aceea< la ora nou/K Po*e"tea cu de*elopatul
foto&rafiilor era o minciun/ in*entat/ "u) pre"iunea momentuluiK
Cu trei zile ?n urm/< ar fi Aurat c/D=i cunoa=te )/r)atul ca ?n palm/. 1cum i "e p/rea un
"tr/in de"pre care nu =tia nimic. C=i reaminti furia lui ine@plica)il/ fa#/ de )/trBnul 6eor&e< atBt de
con"tant/ cu o)i=nuita lui )un/Ddi"pozi#ie. Un fleac< poate< dar care ?i do*edea c/ nu prea ?l
cuno=tea pe omul &u care "e c/"/tori"e.
!ineri< am ne*oie de mai multe m/run#i=uri din "at. Dup/Damiaz/< 1li@ ?l anun#/ c/ "e *a
duce dup/ ele< ?n timp ce 6erald *a r/mBne ?n &r/din/H dar< oarecum "pre "urpriza "a< el "e opu"e
*e,ement ace"tui plan =i in"i"t/ "/ "e duc/ per"onal ?n timp ce ea "/ r/mBn/ aca"/. 1li@ a fo"t
o)li&at/ "/ cedeze< dar in"i"ten#a "o#ului o uimi =i o alarm/. De ce era atBt de ?ndBrAit "Do
?mpiedice "/ mear&/ ?n "atK
Deodat/ i "e profil/ o e@plica#ie careDi lumina ?ntrea&a "itua#ie. Nu era oare po"i)il ca<
f/r/ "/Di "pun/ a)"olut nimic< 6erald "/ fi dat pe"te DicQ 7ind5fordK 6elozia ei< cu totul
adormit/ la ?nceputul c/"niciei< "e contura"e dup/ aceea. Nu "e putea ?ntBmpla acela=i lucru =i cu
6eraldK Poate c/ dore=te "Do ?mpiedice "/Dl re*ad/ pe DicQ 7ind5ford. 1cea"t/ e@plica#ie era
fondat/ a=a de )ine pe fapte =i atBt de reconfortant/ pentru mintea "a a&itat/< c/ o accept/ cu
dra&/ inim/.
4otu=i< dup/ ceai< "e "im#i nelini=tit/ =i ?n&riAorat/. Se ?mpotri*ea unei tenta#ii care o
cuprin"e"e ?nc/ de la plecarea lui 6erald. Cn cele din urm/< &/"ind "cuza c/ tre)uia neap/rat "/
fac/ ordine ?n ?nc/pere< urc/ ?n camera de ?m)r/cat a "o#ului ei. %u/ =i o cBrp/ de praf ca "/
pretind/ c/ "e ocup/ de cur/#enie.
INumai deDa= fi "i&ur/L< ?=i repet/. INumai dac/ a= putea fi "i&ur/JL.
7$
Cn *an ?=i "punea ea c/ orice lucru compromi#/tor fu"e"e di"tru" cu mul#i ani ?n urm/.
Cmpotri*a ace"tui ra#ionament aducea ar&umentul c/ )/r)a#ii p/"treaz/ uneori cea mai
edificatoare do*ad/ dintrDun e@ce" de "entimentali"m.
Cn cele din urm/ 1li@ "e deci"e. Ro=ie la fa#/ de fapta ru=inoa"/ pe care a*ea "Do fac/<
?ncepu "/ caute cu fe)rilitate prin pac,etele de "cri"ori =i documente< um)l/ prin "ertare< "cotoci
=i prin )uzunarele ,ainelor "o#ului.
Numai dou/ "ertare nu a putut de"c,ide: cel de Ao" de la "crin =i cel mai mic din dreapta
de la )irou. Dar< deDacum< lui 1li@ nuDi mai era ru=ine deloc. >ra con*in"/ c/ ?ntrDunui dintre
ace"te "ertare a*ea "/ &/"ea"c/ m/rturii de"pre femeia ima&inar/ din trecut care o o)"eda.
C=i reaminti c/ 6erald ?=i l/"a"e c,eile la ?ntBmplare pe )ufetul de Ao". %e lu/ =i le ?ncerc/
una dup/ alta. 1 treia c,eie "e potri*i la "ertarui de la )irou. 1li@ ?l tra"e plin/ de ner/)dare.
De"coperi un carnet de cecuri =i un pormoneu )urdu=it cu )ancnote< precum =i "cri"ori le&ate ?ntrD
un pac,et cu o )ucat/ de )and/ de ma&netofon.
Re"pirBnd "acadat< 1li@ de"f/cu )anda. Se ?nro=i pBn/ ?n *Brful urec,ilor< le a=ezar/
?napoi ?n "ertar =iDl ?nc,i"e cu c,eia. C/ci "cri"orile erau ale ei ?n"/=i< trimi"e lui 6erald Martin
?nainte de c/"/torie.
Se ?ntoar"e acum "pre "crin< mai mult din pornirea de a duce totul la )un "fBr=it decBt din
"peran#a de a &/"i ceea ce c/uta.
Spre uimirea ei< niciuna din c,eile lui 6erald nu "e potri*ea la "ertarul cu pricina. Ca "/
nu "e dea )/tut/< 1li@ "e du"e ?n celelalte camere =i adun/ toate c,eile. CncBntat/< */zu cum cea
de la de)ara mer&ea =i la "crin. De"cuie "ertarul =iDl tra"e "pre ea. Dar acolo nu "e afla decBt un
"ul de t/ieturi din ziar< murdare =i decolorate de *reme.
1li@ r/"ufl/ u=urat/. 4otu=i< arunc/ o pri*ire pe t/ieturi< mBnat/ de curiozitatea de a afla
ce "u)iect ?l intere"a"e pe 6erald atBt de mult ?ncBt ?=i d/du"e o"teneala "/ p/"treze "ulul cel
pr/fuit. 1proape toate erau din ziare americane< datate cu *reo =apte ani ?n urm/ =i referitoare la
proce"ul unui *e"tit e"croc =i )i&am< C,arle" %emaitre. 1ce"ta fu"e"e "u"pectat c/D=i lic,ida"e
*ictimele "ale feminine. Un "c,elet a fo"t dez&ropat de "u) du=umeaua unei ca"e pe care o
?nc,iria"e =i de maAoritatea femeilor cu care I"e c/"/tori"eL nu "e =tia a)"olut nimic.
>l "e ap/ra"e de ?n*inuiri cu deo"e)it/ a)ilitate< a"i"tat de unul dintre cei mai )uni
pledan#i din Statele Unite. !erdictul I"co#ianL de INot Pro*enL 3 nedo*edit 3 "Dar fi putut potri*i
cel mai )ine cazului. Cn lip"a ace"tuia< a fo"t dcclarat ne*ino*at< a "c/pa de pedeap"a capital/< dar
lDau condamnat la ani lun&i de ?nc,i"oare din cauza celorlalte capete de acuzare ?mpotri*a "a.
1li@ ?=i adu"e aminte de *Bl*a "tBrnit/ la acea *reme de ace"t caz< ca =i de "enza#ia
produ"/ de e*adarea lui %emaitre< trei ani mai tBrziu. Nu mai fu"e"e niciodat/ prin". De"pre
per"onalitatea omului =i puternica "a for#/ de atrac#ie a"upra femeilor "e "cri"e"e din )el=u& ?n
pre"a )ritanic/ la timpul re"pecti*< ca =i ?n timpul proce"ului< prote"tele "ale *iolente =i le=inurile
)ru=te cauzate de "l/)iciunea inimii< de=i necuno"c/torii le puneau pe "eama talentului "/u
dramatic.
>ra =i o foto&rafie pe una dintre t/ieturi =i 1li@ o "tudie cu un anume intere": un domn cu
)ar)/ lun&/< cu un aer de intelectual.
CeDi amintea de fi&ura a"taK Deodat/< =ocat/< ?=i d/du "eama c/ era ?n"u=i 6erald. Oc,ii =i
fruntea erau acelea=i. Pe"emne< din acea"t/ cauz/ p/"tra"e t/ieturile din ziar. Pri*irea i "e opri
pe"te para&raful de lBn&/ foto&rafie. Se p/rea c/ anumite date fu"e"er/ ?n"cri"e ?n a&enda
acuzatului =i "e pre"upunea c/ atunci ?=i uci"e"e *ictimele. 1poi< o femeie depu"e"e m/rturie =i ?l
identifica"e pe indi*id cu certitudine dup/ aluni#a pe care o a*ea la ?nc,eietura "tBn&/< c,iar "u)
palm/.
7(
1li@ "c/p/ ,Brtiile din mBn/ =i "e cl/tin/ ame#it/. %a ?nc,eietura "tBn&/< c,iar "u) palm/<
"o#ul ei a*eau o mic/ cicatrice.
Camera ?ncepu "/ "e ?n*Brt/ cu ea. Cn fond< era e@trem de ciudat c/ aAun"e"e "/ cread/ cu
atBta u=urin#/ =i cu a)"olut/ certitudine c/ 6erald Martin era C,arle" %emaitreJ O =tia =i o accept/
dintrDo "tr/ful&erare. 0ra&mente di"perate i "e ?n*Brteau prin cap< ca )uc/#i dintrDun Aoc de
cartona=e< care< "elec#ionate< con"tituiau o ima&ine.
9anii pl/ti#i pentru ca"/ 3 )anii ei 3 numai )anii eiH ac#iunile la purt/tor pe care i le
?ncredin#a"e lui "pre p/"trare. C,iar =i *i"ul ei i "e p/rea c/ are o "emnifica#ie ade*/rat/. 1dBnc ?n
"u)con=tient< "e temu"e de 6erald Martin =i dorea "/ "cape de el. ;i la DicQ 7ind5ford "e
&Bndea< f/r/ "/ *rea< dup/ aAutor. 4ot de aceea putu"e "/ accepte ade*/rul cu atBta u=urin#/< f/r/
?ndoial/ "au ezitare. >a urma "/ fie o alt/ *ictim/ a lui %emaitre. 0oarte curBnd< poateP
Un &eam/t ?i "c/p/ cBnd ?=i aminti de ce*a. I!ineri< + p.m.L Pi*ni#a< cu dale a=a u=or de
ridicatJ C=i mai ?nmormBnta"e una dintre *ictime ?ntrDo pi*ni#/. 4otul fu"e"e aranAat pentru
miercuri noaptea. Dar ca "/ notezi a=a ce*a din *reme< deDo manier/ atBt de metodic/ 3 ne)unieJ
Nu< era lo&ic. 6erald ?=i ?n"emna cu &riA/ toate ac#iunileH pentru el crima era o trea)/ ca oricare
alta.
Dar ce o "al*a"eK Oare ce anume o "al*a"eK Renun#a"e el ?n ultima clip/K Nu. 9ru"c< "o"i
=i r/"pun"ul 3 )/trBnul 6eor&e.
1cum ?n#ele&ea furia necontrolat/ a )/r)atului ei. 0/r/ ?ndoial/< el pre&/ti"e terenul
"punBnd tuturor celor pe careDi ?ntBlni"e c/ urmau "/ plece la %ondra a doua zi. 1tunci 6eor&e
*eni"e la lucru pe nea=teptate ?i men#iona"e de"pre %ondra =i ea ?l contrazi"e"e. Prea ri"cant "Do
omoare ?n noaptea aceea< de *reme ce )/trBnul 6eor&e ar fi relatat con*or)irea. Ce "al*areJ Dac/
nDar fi men#ionat fleacul /la. 1li@ "e cutremur/.
Cn clipa urm/toare ?ncremeni. 1uzi"e "cBr#Bitul por#ii. I "e ?ntor"e"e "o#ul. Pentru o clip/
1li@ r/m/"e"e ?n#epenit/ locului< apoi "e ?ndrept/ ?n *Brful picioarelor "pre ferea"tr/< uitBnduD"e
afar/ la ad/po"tul unei draperii.
Da< era )/r)atul ei. NBm)itor< fredona un cBntecel< ?n mBn/ #inea un o)iect care ?i ?n&,e#/
inima )ietei fete. >ra o "/p/li&/ nouDnou#/.
1li@ ?=i d/du "eama din in"tinct. Urma "/ "e ?ntBmple la noapteP
Dar mai e@i"ta o =an"/. 6erald< continuBnduD=i cBntecelul< "e ?ndrept/ "pre "patele ca"ei.
0/r/ "/ ezite nici un moment< "e repezi ?n Ao" pe "c/ri =i afar/ din ca"/. Dar tocmai cBnd
ie=ea pe u=/< "o#ul ap/ru din partea cealalt/.
M Rei< unde aler&i a=a &r/)it/K
1li@ "e "tr/dui din r/"puteri "/ par/ calm/ ca de o)icei. Deocamdat/ =an"a i "e ri"ipi"e<
dar dac/ a*ea &riA/ "/ nuDi "u"cite "u"piciuni< poate ar mai fi &/"it una mai tBrziu. Poate c,iar
acumP
M M/ duc "/ m/ plim) la cap/tul potecii =i ?napoi< r/"pun"e pe un ton care "una "la) =i
ne"i&ur< c,iar =i pentru ea.
M 0oarte )ine< zi"e 6erald. !in cu tine.
M Nu< te ro&< 6erald. SuntP Ner*oa"/< m/ doare capulP Mai )ine m/ duc "in&ur/.
Se uit/ la ea cu aten#ie. I "e p/ru c/ o um)r/ de ?ndoial/ i "e "trecur/ ?n pri*ire.
M CeDi cu tine< 1li@K >=ti palid/< tremuri.
M Nimic. Se "for#/ "/ fie *ioaie< zBm)i. 1m o durere de cap< a"taDi tot. Plim)area ?mi *a
face )ine.
M Dar /"ta nu e un moti* "/Dmi "pui c/ nu *rei "/ *in cu tine< remarc/ 6erald< c,icotind.
!in c,iar dac/ *rei "au nu.
Nu mai ?ndr/zni "/ i "e opun/. Dac/ o "u"pecta c/ =tieP
7'
Cu un efort< reu=i "/D=i recapete ce*a din purtarea ei o)i=nuit/. ;i totu=i a*ea "entimentul
nelini=titor c/ el o pri*ea cu coada oc,iului din cBnd ?n cBnd< ca =i cum nu era pe deplin mul#umit.
C=i d/du "eama c/ nuDi ?nl/tura"e cu totul "u"piciunile.
CBnd "Dau ?ntor" aca"/< a in"i"tat ca ea "/ "e ?ntind/ =i iDa adu" ap/ de colonie "/Di
tamponeze tBmplele. >ra< ca mai ?nainte< "o#ul iu)itor. 1li@ "e "im#ea neaAutorat/ ca #intuit/ ?ntrDo
cur"/.
NDo l/"a nici o clip/ "in&ur/. 1 mer" cu ea ?n )uc/t/rie =i a aAutatDo "/ care mBncarea rece
pe care o pre&/ti"e. 1)ia putu "/ ?n&,it/ ce*a la cin/ =i c,iar "e for#/ "/ m/nBnce< "/ par/ *e"el/
=i natural/. 1cum =tia c/ lupt/ pentru *ia#a ei. Se afla "in&ur/ cu )/r)atul ace"ta la mile di"tan#/
de orice aAutor< cu totul la mila lui. Sin&ura ei =an"/ era "/Di ?n=ele )/nuielile< a"tfel ca el "Do la"e
doar cBte*a clipe "in&ur/< atBt cBt iDar fi tre)uit "/ aAun&/ la telefonul din ,ol =i "/ cear/ aAutor.
Sin&ura "peran#/ careDi mai r/m/"e"e.
Pentru o clip/ ?i re*eni "peran#a cBnd ?=i reaminti cum renun#a"e anterior la planul lui. CeD
ar fi dac/ iDar "pune c/ DicQ 7ind5ford *enea la ei ?n *izit/ ?n "eara aceeaK
Cu*intele ?i "t/teau pe lim)/. Dar renun#/ la ele imediat. Omul /"ta nu putea fi du= cu
*or)a a doua oar/. Se citea o ,ot/rBre< un elan "u) calmul "/u aparent< careDi f/cea r/u. Cn felul
acela ar fi precipitat crima. 1r fi uci"Do pe loc =i iDar fi telefonat lini=tit lui DicQ 7ind5ford
prete@tBnd c/ fu"e"e c,emat de ur&en#/ unde*a. O,J Dac/ DicQ 7ind5ford ar fi *enit la ei ?n
"eara aceeaJ Dac/ DicQP
Deodat/ o idee ?i trecu prin cap. Cl pri*i cercet/toare pe 6erald de parc/ "e temea c/ el
citea &Bndurile. 0/cBnduD=i un plan< c/p/t/ mai mult curaA. Purtarea "a de*eni atBt de natural/
?ncBt "e minun/ ea ?n"/=i.
Pre&/ti cafeaua =i o du"e pe *erand/ unde "t/teau ade"ea ?n "erile frumoa"e.
M 1propo< ro"ti 6erald< o "/ facem foto&rafiile acelea mai tBrziu.
1li@ "e ?nfior/ toat/< dar ?i r/"pun"e cu non=alan#/:
M Nu po#i =i "in&urK Sunt cam o)o"it/ ?n "eara a"ta.
M NDo "/ ia mult timp. NBm)i ca pentru el. ;iD#i promit c/ nu te *ei mai "im#i o)o"it/
dup/ aceea.
Cu*intele p/reau "/Dl amuze. 1li@ "e cutremur/. 1cum "au niciodat/ *eni"e *remea "/D=i
duc/ planul la ?ndeplinire.
Se ridic/ ?n picioare.
M !reau "/Di telefonez m/celarului< ?l anun#/ ea ?ntrDo doar/. Nu te deranAa.
M M/celaruluiK %a ora a"taK
M Ma&azinul e ?nc,i"< )ine?n#ele"< de=teptuleJ Dar el e aca"/. ;i mBine e "Bm)/t/ =iDa=
*rea "/Dmi aduc/ de*reme ni=te cotlete de *i#el< ?nainte ca altcine*a "/ pun/ mBna pe ele.
9/trBnul face orice pentru mine.
Intr/ repede ?n ca"/< ?nc,izBnd u=a dup/ ea. Cl auzi pe 6erald "punBnd: INu ?nc,ide u=aJL
=i ?i r/"pun"e prompt: INu *reau "/ intre moliile. Nu le pot "uferi. Ce te temi c/Di fac declara#ii de
dra&o"te m/celarului< pro"tuleKL
Cum intr/< apuc/ receptorul =i form/ num/rul de la I4ra*eller8" 1rm"L. I "e d/du imediat
le&/tura.
M Domnul 7ind5fordJ Mai e acoloK Pot "/ *or)e"c cu elK
;iDatunci inima i "e "trBn"e de "paim/. Se de"c,i"e u=a =i )/r)atul ei intr/ ?n ,ol.
M 4e ro& pleac/< 6erald< "pu"e ea iritat/. NuDmi place "/ a"culte cine*a cBnd telefonez.
>l "e mul#umi "/ rBd/ =i "e trBnti ?ntrDun "caun.
M Ci telefonezi c,iar m/celaruluiK O c,e"tion/ el.
77
1li@ era di"perat/. Planul ei e=ua"e. Pe"te un minut DicQ 7ind5ford *enea la telefon. S/
ri=te totul =i "/ "tri&e dup/ aAutorK
;i cum ap/"a =i ridica c,ei#a ?n receptor< care permite "/ fie auzit/ "au nu la cel/lalt cap/t<
un alt plan ?i trecu prin cap.
I!a fi dificilL< "e &Bndi ?n "inea ei. I4re)uie "/Dmi #in firea< "/ caut cu*intele potri*ite =i
"/ nu ezit nici o clip/< dar cred c/ am "/ m/ de"curc. 4re)uieJL
;i ?n acea clip/ ?i auzi *ocea lui DicQ 7ind5ford la cel/lalt cap/t al firului.
1li@ in"pir/ adBnc. 1poi< ap/"/ c,ei#a ,ot/rBt/ =i "pu"e:
M Doamna Martin la telefonP De la ICa"a 0ilomeleiL. !/ ro& "/ *eni#i Eridic/ c,ei#aF
mBine diminea#/ cu =a"e cotlete frumoa"e de *i#el Eap/"/ c,ei#a din nouF. > foarte important
Eridic/ c,ei#aF. !/ mul#ume"c foarte mult< domnule Re@2ort,5: cred c/ nu */ "up/ra#i cDam "unat
a=a tBrziu. Re&ret< dar cotletele "unt cu ade*/rat o c,e"tiune Eap/"/ c,ei#a din nouF de *ia#/ =i de
moarte Eridic/ c,ei#aF. 0oarte )ine< mBine diminea#/< Eo ap/"/F CBt mai repede po"i)il.
Pu"e receptorul ?n furc/ =i "e ?ntoar"e "pre "o#ul ei< aproape "ufocat/.
M 1=a *or)e=ti tu cu m/celarulK O ?ntre)/ 6erald.
M W"taDi "tilul feminin< "u)lime 1li@ coc,etBnd.
>ra e@trem de emo#ionat/. Nu )/nui"e nimic. DicQ< c,iar dac/ nu ?n#ele"e"e< *a *eni.
Se du"e ?n "ufra&erie =i aprin"e lumina. 6erald o urm/.
M Pari foarte )ine di"pu"/ acum< o pri*i el plin de curiozitate.
M Da< miDa trecut durerea de cap. Se a=ez/ ?n "caunul ei =iDi zBm)i "o#ului care "e
cufund/ ?n fotoliul din fa#a ei. Se "im#ea "al*at/. >ra numai opt =i dou/zeci =i cinci de minute.
DicQ "o"i cu mult ?nainte de ora nou/.
M Nu prea miDa pl/cut cafeaua< "e plBn"e 6erald. 1*ea un &u"t foarte amar.
M > un nou "ortiment. NuDl mai cump/r/m< dac/ nu#i place< dra&/.
1li@ ?=i lu/ lucrul de mBn/ =i ?ncepu "/ cro=eteze. 6erald citi cBte*a pa&ini din cartea "a.
1poi "e uit/ la pendul/ =i a)andon/ cartea.
M Opt =i Aum/tate. > *remea "/ mer&em ?n pi*ni#/ =i "/ ne apuc/m de trea)/.
1li@ "c/p/ lucrul din mBn/.
M O< nu ?nc/. S/ a=tept/m pBn/ la ora nou/.
M Nii< dr/&u#/< opt =i Aum/tate. 1"taDi ora pe care am fi@atDo. 4e *ei putea culca mai
de*reme.
M Dar a= *rea "/ a=tept pBn/ la nou/.
M Doar =tii c/ atunci cBnd fi@ez o or/ o re"pect ?ntotdeauna. Raide< 1li@J Nu mai a=tept
nici o clip/.
1li@ ridic/ pri*irea =i f/r/ "/ *rea "im#i c/ teroarea pune "t/pBnire pe ea. Ma"ca ?i c/zu"e.
6erald ?=i frec/ mBinile. Oc,ii ?i "tr/luceau de ner/)dare< ?=i umezea mereu )uzele u"cate. NuDi
mai p/"a "/D=i a"cund/ e@altarea.
1li@ "e &Bndi: I> ade*/ratP >l nu poate "/ a=tepteP > ca un ne)unL.
Se ?ndrept/ "pre ea =i o ridic/ ?n picioare< apucBndDo de um/r.
M Raide< feti#o< "au te duc pe "u" acoloJ
!or)ea *e"el< dar "e di"tin&ea o a&re"i*itate nede&,izat/ ?n *ocea care o "tri*ea. Cu un
efort "uprem "e eli)er/ =i "e lipi de perete. >ra complet lip"it/ de putere. Nu putea "/ "cape< "/
fac/ nimicP ;i el *enea "pre ea.
M Raide 1li@P
M Nu< nuJ
Vip/< cu mBinile ?ntin"e ?ncercBnd neputincioa"/ "/Dl #in/ la di"tan#/.
M 6erald< opre=teDte< tre)uie "/D#i m/rturi"e"c ce*a.
7G
>l "e opri.
M S/ m/rturi"e=tiK Cntre)/ el curio".
M Da< "/ m/rturi"e"c.
0olo"i"e cu*intele la ?ntBmplare< dar continu/ di"perat/< ?ncercBnd "/Di di"tra&/ aten#ia.
Pe fa#/ ?i trecu o und/ de di"pre#:
M Un fo"t iu)it< ?mi ?nc,ipui< mBrBi el.
M Nu< ?l contrazi"e 1li@. 1ltce*a. Cred c/ o "/ ziciP Da< o "/ zici cDa fo"t o crim/.
;i deodat/ ?=i d/du "eama c/ atin"e"e coarda "en"i)il/. Din nou ?i di"tra"e aten#ia. !/zBnd
a"ta ?=i rec/p/ta curaAul. Se "im#ea "t/pBn/ pe "itua#ie.
M Mai )ine teDai a=eza la loc< ro"ti ea lini=tit/.
4ra*er"/ =i ea camera pBn/ la "caunul ei =i "e a=ez/.
Se aplec/ c,iar =iD=i ridic/ lucrul de mBn/. Dar ?n "patele calmului ei afi=at "e &Bndea =i
in*enta cu fe)rilitate: C/ci po*e"tea pe care o n/"cocea tre)uia "/Di re#in/ intere"ul pBn/ cBnd
a*ea "/ primea"c/ aAutor.
M ViDam "pu"< ?ncepu ea rar< cDam fo"t "tenodactilo&raf/ timp de cin"prezece ani. 1"ta
nuDi ?n ?ntre&ime ade*/rat. 1u fo"t dou/ perioade. Prima< cBnd a*eam dou/zeci =i doi de ani. 1m
?ntBlnit un )/r)at mai ?n *Br"t/< cu o mic/ propietate. SDa ?ndr/&o"tit de mine =i miDa cerut "/ ne
c/"/torim. 1m acceptat. 1 urmat nunta. 0/cu o pauz/. %Dam determinat "/ fac/ o a"i&urare pe
*ia#/ ?n fa*oarea mea.
O)"er*/ cum "e i*i un intere" "porit pe fa#a "o#ului =i continu/ cu "i&uran#/ re?noit/:
M Cn timpul r/z)oiului< am lucrat o *reme ?ntrDun "pital. 1colo mDam ?ndeletnicit cu tot
felul de medicamente =i otr/*uri rare.
Se opri "/ reflecteze. >l era acum intere"at ?ndeaproape< nu mai era nici un du)iu.
Uci&a=ul e intere"at ?ntotdeauna de crim/. >a conta"e pe a"ta =i reu=i"e pe a"ta =i reu=i"e. 1runc/
o pri*ire furi=/ "pre pendul/. >ra nou/ f/r/ dou/zeci =i cinci de minute.
M >@i"t/ o otra*/ "u) form/ de pudr/ al)/. Un *Brf de cu#it din ea ?n"eamn/ moarte.
Poate =tii ce*a de"pre otr/*uriK
Pu"e ?ntre)area oarecum fr/mBntat/. Dac/ =tia< tre)uia "/ fie &riAulie.
M Nu< recuno"cu 6erald: Nu =tiu mai nimic de"pre ele.
R/"ufl/ u=urat/.
M 1i auzit de ,5o"cin/21< nuDi a=aK >"te un medicament care ac#ioneaz/ ?n acela=i fel<
dar e"te a)"olut impo"i)il de depi"tat. Orice doctor d/ un certificat de infarct. 1m furat o mic/
cantitate =i am p/"tratDo la mine.
Se opri< dozBnduD=i for#ele.
M Continu/< o ?ndemn/ 6erald.
M Nu. MiDe team/. Nu pot "/D#i "pun. 1lt/dat/.
M 1cum< in"i"t/ el ner/)d/tor. !reau "Do aud.
M >ram c/"/tori#i de o lun/. 1m fo"t foarte )un/ cu "o#ul meu mai ?n *Br"t/< foarte
)lBnd/ =i credincioa"/. M/ l/uda la to#i *ecinii. 4o#i =tiau ce "o#ie model "unt. >u ?i f/ceam
?ntotdeauna cafeaua "eara. Odat/< cBnd eram "in&uri< iDam turnat ?n cea=c/ pu#in din alcaloidul
mortal.
1li@ "e opri =i )/&/ cu &riA/ un fir nou ?n ac. >a< care nu Auca"e niciodat/ teatru< ri*aliza ?n
ace"t moment cu cea mai mare actri#/ din lume. 4r/ia cu ade*/rat rolul uci&a=ei cu "Bn&e rece.
M >ra foarte lini=tit. 1m r/ma" pri*induDl. Deodat/ "im#i c/ nDare aer =i eu am de"c,i"
ferea"tra. 1poi a "pu" c/ nu "e poate mi=ca din "caun. Imediat muri.
Se opri zBm)ind. >ra nou/ f/r/ un "fert. !or *eni curBnd mai mult ca "i&ur.
M CBt era de mare a"i&urareaK O ?ntre)/ 6erald.
7+
M Cam dou/ mii de lire. 1m f/cut "pecula#ii cu ei =i iDam pierdut. MDam ?ntor" la )irou.
Dar nu mDam &Bndit niciodat/ "/ r/mBn acolo prea mult. 1poi am ?ntBlnit un alt )/r)at. %a )irou
?mi p/"tra"em numele de fat/. Nu =tia c/ mai fu"e"em c/"/torit/. >ra mai tBn/r< de"tul de dr/&u#
=i c,iar ?n"t/rit. 1m f/cut o nunt/ re"trBn"/ ?n Su""e@. NDa *rut "/D=i fac/ a"i&urarea pe *ia#/< dar<
?n "c,im)< a "cri" un te"tament ?n fa*oarea mea. Ci pl/cea "/Di prepar cafeaua< e@act ca primului
meu "o#.
1li@ zBm)i< du"/ pe &Bnduri =i ad/u&/ "implu: 0ac cafea foarte )un/.
1poi continu/:
M 1*eam mai mul#i prieteni ?n "atul ?n care locuiam. 1u fo"t foarte tri=ti pentru "oarta
mea< cBnd )/r)atul miDa murit "u)it de atac de cord< ?ntrDo "ear/< dup/ cin/. Nu prea ?mi pl/cea
de doctor. Nu cred c/ mDa )/nuit< dar< ?n mod "i&ur< a fo"t foarte "urprin" de dece"ul nea=teptat al
"o#ului. Nu prea =tiu de ce mDam ?ntor" la )irou. Pro)a)il< o)i=nuin#aJ 1l doilea miDa l/"at circa
patru mii de lire. NDam f/cut "pecula#ii de data acea"taH iDam in*e"tit. 1=adar< dup/ cum *eziP
Dar fu ?ntrerupt/. 6erald Martin< con&e"tionat la fa#/< aproape ?necBnduD"e< ?=i ?ndrepta"e
ar/t/torul tremurBnd "pre ea.
M Cafeaua< DumnezeuleJ CafeauaJ
Se ,ol)/ la el.
M 1cum ?n#ele& de ce era amar/. 1furi"ita draculuiJ 4eDai folo"it de trucul t/u din nou.
Se apuca"e cu mBinile de )ra#ele fotoliului. >ra &ata "/ "ar/ la ea.
M MDai otr/*itJ
1li@ "e retr/&ea de fric/ "pre =emineu. 1cum< ?n&rozit/< de"c,i"e &ura ca "/ ne&eP Dup/
care "e opri. CntrDo clip/ ar fi "/rit la ea. C=i adun/ toate puterile. Cl a#intea cu pri*irea< "fid/toare.
M Da. 4eDam otr/*it. Otra*a a ?nceput "/D=i fac/ efectul. CntrDo clip/ nDo "/ te mai po#i
mi=ca din fotoliuP Nu te po#i mi=caP
Dac/ lDar putea #ine acolo m/car ?nc/ trei minuteP
1,J Ce era a"taK Pa=i pe drum. ScBr#Bitul por#ii. 1poi pa=i pe c/rarea din curte. U=a care
"e de"c,idea.
M Nu te po#i mi=ca< repet/ ea.
1poi "e "trecur/ pe lBn&/ el =i fu&i di"perat/ din camer/< c/zBnd le=inat/ ?n )ra#ele lui
7ind5ford.
M Doamne< 1li@J Stri&/ acea"ta.
1poi "e ?ntoar"e c/tre omul cu care *eni"e< o "iluet/ ?nalt/< ro)u"t/< ?n uniform/ de
poli#i"t.
M DuDte =i *ezi ce "e ?ntBmpl/ ?n camera aiaJ
O ?ntin"e cu &riA/ pe 1li@ pe "ofa =i "e aplec/ a"upra ei.
M 0eti#a mea< murmur/ el. 9iata mea feti#/. Ce #iDau f/cutK
Pleoapele i "e de"c,i"er/ =iDi ro"ti doar numele lui.
DicQ ?=i re*eni cBnd poli#i"tul ?i atin"e )ra#ul.
M NuDi nimic ?n camer/< "ir< doar un )/r)at care "t/ ?n fotoliu. 1rat/ ca =i cum "Dar fi
"periat de moarte =iP
M DaK
M >i )ine< "ir< ePmort.
1u fo"t "urprin=i auzind *ocea lui 1li@. !or)ea ca ?n *i"< cu oc,ii ?nc,i=i.
M ;i imediat< "punea ea< ca =i cum cita din ce*a< el muriP
.I. 0e"ta unc,iului 1ndre2.
Pro)lema pe care am a*utDo de rezol*at ?n le&/tur/ cu domni=oara !ioleta Mar",
contra"ta fericit cu "arcinile noa"tre de rutin/ cotidiene. Poirot a primit de la ea o "cri"oare
G-
laconic/< dar ironic/ ?n acela=i timp< prin care ?i cerea o ?ntBlnire =i la care ace"ta iDa r/"pun"<
comunicBnduDi c/ o a=teapt/ ?n diminea#a urm/toare< la orele 11.
4Bn/ra a fo"t foarte punctual/. Cnalt/< cu tr/"/turi fine< purta o toalet/ ele&ant/ =i decent/
?n acela=i timp. 1*ea aerul "enin al unei femei o)i=nuite "/ trateze afaceri =i "/ "e de"curce
"in&ur/ ?n *ia#/. Cn concordan#/ cu admira#ia re#inut/ pe care miDo in"pir/ cei ce folo"e"c
termenul Io femeie modern/L< nu mi "Da p/rut foarte "impatic/ la prima *edere< ?n ciuda
a"pectului "/u atr/&/tor.
M Pro)lema pe care *reau "Do di"cut cu dumnea*oa"tr/< domnule Poirot< are un caracter
mai deo"e)it< ?ncepu ea dup/ "e a=ez/ ?n fotoliul pe care prietenul meu o in*ita"e. Cred c/ ar fi de
preferat "/ ?ncep cu ?nceputul.
M Pute#i ?ncepe< domni=oar/. >u */ a"cult.
M Sunt orfan/. 4at/l meu era mezinul unui fermier mode"t din De*on",ire. >ra
proprietarul unei ferme foarte "/raceH a"tfel ?ncBt cel mai mare dintre fra#i "e ,ot/r? "/ plece ?n
1u"tralia< unde a a*ut norocul "/ "trBn&/ o frumoa"/ a*ere< ?n urma unor afaceri a*antaAoa"e. Cn
"c,im)< tat/l meu< care "e numea Ro&er< nDa*ea nici o atrac#ie pentru a&ricultur/. Datorit/
educa#iei mode"te< pe care =iDo f/cu"e prin miAloace proprii< o)#inu po"tul de conta)il la o mic/
firm/ de comer# =i "e c/"/tori cu o fat/ dintrDo familie de ran& mult mai ?nalt decBt a "a. Mama
era fiica unui arti"t f/r/ noroc. 1*eam *reo =a"e ani cBnd a murit tataH mama lDa urmat cBnd
?mplini"em patru"prezece ani. CncepBnd din acea zi< nu miDa mai r/ma" pe lume decBt o rud/<
unc,iul 1ndre2< care "o"i"e de pu#in/ *reme ?n 1u"tralia< =i care cump/ra"e aici o mic/
proprietate c/reia ?i d/du"e pompo"ul nume de Re=edi#a Seniorial/ a Racului C/#/r/tor.
Unc,iul meu "Da ar/tat din primele clipe plin de )un/tate cu "/rmana orfan/ ce eramH mDa
luat imediat la el aca"/ =i "Da purtat cu mine< din toate punctele de *edere< ca =i cu propria "a fiic/.
Re=din#a Seniorial/ a Racului C/#/r/tor< ?n ciuda numelui "/u< nu era altce*a decBt o *ec,e
ferm/.
Unc,iul a*ea< cum "e zice ?n popor< p/mBntul ?n "Bn&e< =i "e intere"a continuu de
metodele moderne folo"ite ?n a&ricultur/. Cn contradic#ie cu acea"ta< de=i era atBt de )un cu mine<
a*ea idei total retro&rade ?n ceea ce pri*e=te educa#ia. Dotat cu un talent deo"e)it< nu primi"e
decBt o educa#ie rudimentar/ =i nu d/dea nici cea mai mic/ importan#/ lucrurilor Icare "e ?n*a#/
din c/r#iL. Con"idera c/ e"te a)"olut inutil "/ le ?n*e#i carte pe femei< c/ci< dup/ el< era de preferat
"/ le dai tinerelor cBte*a no#iuni practice< "/ faci din ele )une &o"podineH cu alte cu*inte< "/ =tie
"/ admini"treze )ine &o"pod/ria ?n loc "/ le trimi#i la =coal/. Spre profundul meu re&ret< am aflat
c/ un a"emenea pro&ram ?mi era de"tinat. 1cea"t/ per"pecti*/ mDa f/cut "/ m/ re*olt< c/ci m/
"im#eam deo"e)it de dotat/ pentru "tudiu =i f/r/ nici o predi"pozi#ie pentru tre)urile ca"nice. Cum
eu nu ?mi a"cundeam "entimentele< ace"tea de*enir/ &eneratoare de ur/ =i certuri ?ntre noi< mai
ale" c/ =i unul =i cel/lalt a*eam caractere tenace =i *oluntare.
Cn "fBr=it< am reu=it< ?n ciuda tuturor &reut/#ilor< "/Dmi o)#in diploma. Situa#ia atin"e
punctul culminant ?n ziua cBnd lDam anun#at pe unc,iul meu c/ inten#ionez "/ mer& la =coala din
6erton< a*Bnd ce*a )ani de la mama =i fiind ,ot/rBt/ "/ profit de ?n"u=irile mele naturale. 1tunci
am a*ut cu unc,iul meu o e@plica#ie deci"i*/ =i prelun&it/< ?n care miDa e@pu"< cate&oric< punctele
"ale de *edere: eu eram "in&ura lui rud/ =i dorea "/Dmi la"e mo=tenire toat/ a&oni"eala "a< ceea ce
ar reprezenta< ?n *iitor< o mare a*ere. Dar miDa atra" aten#ia< o dat/ pentru totdeauna< c/ dac/ *oi
in"i"ta ?n ideile mele a)"urde< "/ nu a=tept nimic de la elP
NDam f/cut nimic care "/ =tir)ea"c/ re"pectul pe careDl purtam< dar am continuat "/ fiu
neclintit/ ?n ,ot/rBrea mea< dBnduDi "/ ?n#elea&/ limpede c/ ?i p/"tram aceea=i afec#iune< dar
a=teptam "/ pot "/Dmi duc *ia#a dup/ cum credeam eu de cu*iin#/. ;i neDam de"p/r#it cu
G1
urm/toarele cu*inte: I4e crezi foarte de=teapt/<miDa zi" ?n ?nc,eiere< afl/ deci c/< de=i nu am
cultura ta< m/ con"ider mai i"te# ca tineP O "/ *edemP Cine rBde la urm/< rBde mai )ineJL
1cea"t/ "cen/ a a*ut loc acum nou/ ani. Ca urmare< din cBnd ?n cBnd< m/ duceam "/
petrec cBte*a zile la el aca"/< r/mBnBnd ?n rela#ii prietene=ti< dar niciodat/ nu a mai de"c,i"
di"cu#ia de"pre acel "u)iect.
Cn ultimii trei ani< "/n/tatea "a "Da =u)rezit mult< a"tfel ?ncBt ?n urm/ cu aproape o lun/ de
zile a murit. ;i iat/< domnule Poirot c/ am aAun" la "copul *izitei mele. Unc,iul meu a l/"at un
te"tament e@traordinar ?n care "e men#ioneaz/ c/ Re=edin#a Senioral/ a Racului C/#/r/tor< cu
toate acareturile< "e *a afla la di"pozi#ia mea timp de un an< ?ncepBnd de la data dece"ului "/uH
Iperioad/ ?n care< "pune el< inteli&enta mea nepoat/ *a a*ea po"i)ilitatea "/D=i pun/ ?n aplicare
de=tept/ciunea ei remarca)il/L. Dup/ e@pirarea ace"tui termen< dac/ m/ *oi do*edi mai pu#in
i"tea#/ decBt el< ca"a =i toat/ a*erea unc,iului meu *or trece ?n proprietatea unor in"titu#ii de
)inefacere.
M > de"tul de nepl/cut pentru dumneata< domni=oar/< fiind "in&ura rud/ a domnului
Mar",.
M >u nu pri*e"c lucrurile ?n felul ace"ta. Unc,iul 1ndre2 a fo"t cin"tit =i mDa pre*enit<
iar eu am ale" drumul pe care lDam dorit. Din clipa ?n care eu am refuzat "/ m/ conformez
dorin#elor "ale< unc,iul era li)er "/ di"pun/ de a*erea lui dup/ )unul "/u plac.
M 4e"tamentul a fo"t redactat ?n fa#a unui notarK
M Nu< domnule. 1 fo"t redactat pe un formular tip/rit =i ?n prezen#a a doi martori: familia
care locuie=te ?n ca"a unc,iului meu =i "e ocup/ de ?n&riAirea lui.
M 1tunci dumneata e=ti de p/rere c/ formula propu"/ de defunctul dumitale unc,i e"te
corect/K
M >u a=a con"ider.
M De fapt< cred c/ lucrurile "e pot interpreta a"tfel< zi"e Poirot filo"ofBnd< dup/ toate
aparen#ele< unc,iul dumitale a a"cun" pe unde*a< prin *ec,iul "/u )irou< fie o "um/ de )ani ?n
)ancnote< fie< mai de&ra)/< un al doilea te"tament care lDar anula pe primul< punBnduD*/ la
di"pozi#ie un an pentru a */ do*edi i"te#imea =i a &,ici a"cunz/toarea.
M Perfect< domnule Poirot< =i */ aduc cel mai mare elo&iu< con"iderBnduD*/ mai i"te#
decBt mine.
M 0oarte dr/&u# din partea dumitale< dra&a meaJ Sunt di"pu" "/Dmi pun la di"pozi#ia
dumitale materia mea. Cenu=ie. ;i nDa#i ?ntreprin" nimicK
M 1proape nimic. 1m o mare admira#ie pentru indi"cuta)ila inteli&en#/ a defunctului
meu. Unc,i< pentru a pre"upune m/car o clip/ c/ e"te *or)a de"pre ce*a u=or.
M 1*e#i la dumnea*oa"tr/ te"tamentulKP O copie m/carP
Domni=oara Mar", ?i ?ntin"e o ,Brtie<. Poirot o parcur"e cu *ederea cl/tinBnd din cap.
M Dictat/ acum trei ani. Datat/ 2( mai =i aceea=i or/< 11 diminea#a. CntrDade*/r< foarte
"u&e"ti*J Cum era =i fire"c< "tilul re"trBn&e e*ident cBmpul in*e"ti&a#iei. Da< f/r/ nici o ?ndoial/<
e"te *or)a de ?nc/ un te"tament< care c,iar dac/ a fo"t redactat cu o Aum/tate de or/ mai tBrziu< ar
fi de aAun" pentru aDl anula pe primul. Domni=oar/< pro)lema pe care miDo propune#i e"te
in&enioa"/ =i pl/cut/< la care a= fi fo"t ?ncBntat/ "/ */ ofer o "olu#ie. C/ci< c,iar dac/ unc,iul
dumnea*oa"tr/ ar< fi fo"t i"te# precum "u"#ine#i< cu "i&uran#/ c/ materia lui cenu=ie nDar fi fo"t
"uperioar/ celei a lui Rercule" Poirot.
E1de*/rul e"te c/ Poirot e de un e&oi"m pu#in ?ntBlnitJF
M Din fericire< momentan nu m/ ocup de nici un caz mai important. 1=a c/ *om mer&e
c,iar ?n "eara a"ta< Ra"tin&" =i cu mine< la Re=edin#a Seniorial/ a Racului C/#/r/tor. 0amilia care
?n&riAea ca"a unc,iului mai locuie=te acoloK
G2
M Da "e nume=te 9acQer.
1 doua zi< *Bn/toarea ?ncepu"e. 1m aAun" de"tul de tBrziu< aproape "e ?nnopta"e. 9acQer
=i "o#ia lui primi"er/ o tele&ram/ prin care ne anun#am "o"irea =i ne a=teptau la &ar/. 0ormau un
cuplu de"tul de "impaticH el cu mem)rele lui noduroa"e< cu o)raAii z)Brci#i =i trandafirii< precum
cartofii pr/Ai#iP >a< &ra"/< *e"el/< cum "unt de o)icei fetele de la #ar/.
Cam o)o"i#i dup/ drumul lun& =i dup/ cele opt mile parcur"e cu tr/"ura< neDam du" la
culcare imediat dup/ cina compu"/ din pui fript< pr/Aitur/ cu mere =i un ca"tron cu fri=c/
proa"p/t/< toate ace"tea "er*ite ?n ca)inetul care cBteodad/ #inea loc de )irou "au de "alon
domnului Mar",. %ipit de un perete "e afla un )irou plin de ,Brtii a=ezate ?ntrDo perfect/ ordine< ?n
fa#a c/ruia "e afla un fotoliu de piele< locul preferat al defunctului.
Pe peretele opu" "e afla o canapea lun&/< de mod/ *ec,e< iar )anc,etele care ocupau
"pa#iile dintre fere"tre erau acoperite cu ,u"e ?nc,i"e la culoare.
M Dra&/ prietene< ?mi "pu"e Poirot aprinzBnduD=i una dintre #i&/rile lui minu"cule< *a
tre)ui "/ "ta)ilim planul de atac. 1m cercetat "umar toat/ ca"a< dar< dup/ p/rerea mea< dac/
tre)uie "/ c/ut/m unde*a apoi locul acela nu poate fi decBt camera unde lDam &/"itP Pentru
?nceput< "/ r/"foim toate documentele ?nc,i"e ?n ace"t dulap. 0/r/ ?ndoial/ c/ nu am inten#ia "/
&/"e"c te"tamentul< dar putem "/ d/m< foarte )ine< pe"te *reo ,Brtie< ?n aparen#/ ne"emnificati*/<
care "/ ne aAute pu#in. 4e ro& "/Di c,emi.
1m f/cut ce miDa cerut =i< ?n a=teptarea lor< Poirot ?ncepu "/ "e plim)e de la un cap/t la
cel/lalt al ?nc/perii< aruncBnd pri*iri apro)atoare ?n Aur.
M Domnul Mar", era un om ordonatH *ezi cu cBt/ &riA/ =iDa aranAat ,BrtiileJ Pe lBn&/ a"ta<
e@i"t/ cBte o pl/cu#/ de filde= pentru fiecare c,eie de la "ertare< la fel =i pentru *itrin/H cu cBt/
"imetrie "unt aranAate )i)elourile de por#elanJ C#i face pl/cere "/ le pri*e=tiJ Niciunul nu rupe
armoniaP
Se ?ntrerup"e )ru"cH ?=i opri"e pri*irea pe c,eia de la )irou< de care atBrna un plic foarte
*ec,i. Poirot "e ?ncrunt/ =i "coa"e c,eia din )roa"c/. Pe plic "cria ace"te cu*inte: IC,eia
)irouluiL< cu o &rafie "tBn&ace< total deo"e)it/ de etic,etele cali&rafiate ale celorlalte c,ei.
M UiteJ O etic,et/ care nu "e a"em/n/ deloc cu cel/lalte< "pu"e Poirot. Poate nDa f/cutDo
domnul Mar",< dar cine ?n afar/ de el mai locuia ?n ca"/K
9acQer r/"pun"e c,em/rii mele ap/rBnd ?n pra&ul u=ii.
M 4e ro& "Do aduci =i pe ne*a"ta dumitale. !reau "/ */ pun cBte*a ?ntre)/ri.
9acQer pleac/< dar "e ?ntoar"e cBte*a minute mai tBrziu ?n"o#it de impun/toarea "a "o#ie<
care ?=i8 f/cu intrarea cu un "urB" radio"< =ter&BnduD"e pe mBini cu mar&inea =or#ului.
Cn cBte*a cu*inte. Poirot le e@plic/ moti*ul "o"irii "ale. So#ii 9acQer< la rBndul lor< "e
ar/tar/ plini de "olicitudine =i ?ndatoritori.
M Cn realitate< nimeni nDar dori "Do lip"ea"c/ pe domni=oara de drepturile care i le acord/
Au"ti#ia< declar/ )una femeie. 1= fi foarte mB,nit/ dac/ tot ce "e afl/ aici ar intra ?n patrimoniul
"pitalelorPJ
Poirot ?ncepu "/Di intero&,eze. 1mBndoi "o#ii ?=i amintir/ foarte )ine c/ fu"e"er/ martori
la "emnarea te"tamentului: ?l trimi"er/ pe 9acQer ?n ora=ul *ecin< pentru a &/"i formulare.
M Dou/K Cntre)/ repede PoirotP
M Da< domnuleH f/r/ ?ndoial/.D Ca m/"ur/ de pre*edere ?n cazul ?n care unul dintre ele "D
ar pierdeP Ceea ce "Da =i ?ntBmplat pBn/ la urm/. Ne*a"t/Dmea =i cu mine am "emnat unulP
M Cam cBt era cea"ulK
9acQer "e "carpin/ ?n cap cu un aer uluit< dar femeia fu mai prompt/ decBt el:
M Ce pro"tJP > foarte "implu< deoarece pu"e"em la fiert laptele pentru ciocolat/. NuD#i
aduci aminte c/ a dat totul ?n fiert cBnd neDam ?ntor"K
G
M ;i dup/ aceea< ce "Da mai ?ntBmplatK
M P/i< dup/ *reo or/< domnul Mar", neDa c,emat din nou. I1m &re=itP 1m &re=it< a=a
c/ tre)uie "/ rupem prima ,Brtie =i o "/ */ ro& "/ "emna#i ?nc/ o dat/PL ;i )/r)atul meu =i cu
mine am "emnat. 1tunci< domnul Mar", neDa dat ni=te )ani< "punBnduDne: I!Dam l/"at ce*a
mo=tenire ?n te"tamentul meu< dar pe lBn&/ a"ta< ?n fiecare an *e#i primi o "um/ fi@/. 1"ta *a fi un
mic cadou pe care ?l *e#i primi cBnd eu nu *oi mai fi pe lumeL.
;i totul "Da petrecut e@act a=a cum a "pu" el. Poirot reflect/.
M CBnd a#i "emnat a doua oar/< ce a f/cut domnul Mar",K ;ti#iK
M Da< a plecat ?n ora= pentru a aranAa ni=te afaceri cu unii ne&u"tori.
1tunci Poirot ?ncerc/ o nou/ tactic/ =i. 1r/tBnduDle c,eia )iroului< ?i ?ntrea)/:
M Scri"ul de pe plic e al "t/pBnului dumnea*oa"tr/K
Nu putem "pune cu precizie< dar mi "e are c/ 9acQer a =o*/it din nou ?nainte de a
r/"punde:
M Da< domnule< e "cri"ul lui.
Minte< miDam zi"P Dar de ceK
M Cn ultimii trei ani< "t/pBnul dumnea*oa"tr/ a ?nc,iriat *reodat/ ca"aK 1 fo"t locuit/
*reodat/ de "tr/iniK
M Nu< domnule< doar de domni=oara !ioleta.
M Nici o alt/ per"oan/ nu a intrat ?n acea"t/ camer/K
M Nu< domnule.
M IDai uitat pe muncitori< :im< ?i adu"e aminte "o#ia.
M MuncitoriiK >@clam/ Poirot< ciulind urec,ile. De"pre ce muncitori e"te *or)aK
V/ranca le "pu"e c/< ?n urm/ cu *reo doi ani< au fo"t adu=i acolo cB#i*a muncitori pentru a
efectua diferite repara#ii ?n interiorul ca"ei< dar c/ nu putea preciza de"pre ce fel de lucr/ri fu"e"e
*or)a. Dup/ ea< nu era mare ne*oie de acele repara#ii =i credea< mai de&ra)/< c/ fu"e"e *or)a de
un capriciu al "t/pBnului. Mai mult/ *reme muncitorii lucra"er/ ?n camera ?n care ne afl/m< dar
ea nu putea "pune ce f/cu"er/ acolo< c/ci domnul Mar", nu ?i l/"a"er/ "/ intre ?n ?nc/pere pe toat/
perioada cBnd fu"e"er/ acolo muncitorii. Din nefericire< ei nuD=i puteau aminti ce antreprenor "e
ocupa"e de ace"te lucr/riH ceea ce puteau "pune cu "i&uran#/ era c/ muncitorii *eni"er/ din
Pl5mout,.
M 1m a*an"at< Ra"tin&"< ?=i "pu"e Poirot< frecBnduD=i mBinile< ?n *reme ce "o#ii 9acQer
plecau. Nu mai ?ncape nici o ?ndoial/ c/ Mar", a "cri" un al doilea te"tament =i c/ iDa c,emat pe
muncitorii din Pl5mout, pentru aDi con"trui o a"cunz/toare potri*it/ inten#iilor "ale. 1cum< ?n loc
"/ ne pierdem *remea "cormonind pe "u) du=umea "au cioc/nind pere#ii< ne *om duce direct la
Pl5mout,.
1m ?ntBmpinat anumite &reut/#i pBn/ cBnd "/ d/m pe"te ceea ce c/utam< dar< ?n final<
dup/ cBte*a ?ncerc/ri infructuoa"e< am reu=it "/Dl de"coperim pe antreprenorul pe care ?l
contacta"e domnul Mar",.
Muncitorii cu care lucra el "e aflau de mul#i ani ?n "er*iciul "/u =i iDa fo"t de"tul de u=or "/
ne pun/ ?n le&/tur/ cu cei doi )/r)a#i care e@ecuta"er/ lucrarea comandat/ de domnul Mar",.
1mBndoi =iDau adu" perfect aminte de"re ce era *or)a =i declarar/ c/ li "e comanda"e< printre
altele< "/ "coat/ o plac/ de la *ec,iul =emineu< "/ fac/ o &aur/ acolo =i "/ pun/ placa la loc ?n a=a
fel ?ncBt nimeni "/ nu o)"er*e "c,im)area. Cu aAutorul unei pl/ci al/turate< prima plac/ "e putea
ridica ?n form/ de trap/. %ucrare dificil/< pe "curt< la care )/trBnul domn "Da ar/tat e@i&ent.
Muncitorul care neDa furnizat ace"te informa#ii "e numea Co&,am. >ra un )/r)at ?nalt< cu
mu"ta#/ c/runt/< cu o pri*ire "incer/ =i inteli&ent/.
G$
NeDam ?ntor" foarte *e"eli la domeniul Racului C/#/r/tor =i< dup/ ce am ?ncuiat )iroul< neD
am dedicat muncii de *erificare a ceea ce ni "e po*e"ti"e. Suprafa#a pl/cilor de teracot/ era
perfect neted/ =i nu dez*/luia nimic neo)i=nuitH totu=i< pri*ind locul care ne fu"e"e indicat< am
o)"er*at imediat ca*itatea a"cun"/. Poirot ?ntin"e mBna< dar imediat fizionomia lui 3 ce are un
"urB" triumfal< lumino" 3 "e ?ntunec/ ?n fa#a decep#iei< c/ci nu &/"i decBt o )ucat/ de ,Brtie pe
Aum/tate ar"/.
M Ia te uit/J Stri&/ Poirot< furio" c/ nu "e ale"e"e cu altce*a. Cine*a a trecut pe aici
?naintea noa"tr/P
1m analizat ner/)d/tori ,Brtia. Nu ?nc/pea nici o ?ndoial/H ?ntrDade*/r era o )ucat/ din
documentul pe care ?l c/utam. Cnc/ "e mai putea de"cifra "emn/tura lui 9acQer< dar era practic
impo"i)il "/D#i dai "eama e@act de ce "cria ?n te"tament.
Dezorientat< Poirot< care "t/tea ?n &enunc,i< pe Ao"< ?=i l/"/ toat/ &reutatea corpului "/
cad/ pe c/lcBie. >@pre"ia lui ar fi fo"t "incer comic/< dac/ nu am fi fo"t atBt de ului#i.
M Nu mai ?n#ele& nimicJ 9om)/ni printre din#i. Cine a putut di"tru&e a"ta =i cu ce "copK
M So#ii 9acQerK 1m in"inuat eu.
M De ce crezi c/ ei ar fi f/cutDoK ;i ?ntrDun caz =i ?n altul ei nuDl *or mo=teni =i au mai
multe =an"e "/D=i p/"treze "luA)a dac/ domni=oara Mar", *a continua "/ fie "t/pBna ca"ei< decBt
dac/ acea"ta ar intra ?n po"e"ia unei in"titu#ii de caritate. Cine< deci< ar fi a*ut intere" "/ di"tru&/
ace"t te"tamentK Spitalele ar fi )eneficiat< de"i&ur< dar e a)"urd "/ mer&i cu )/nuiala pBn/ acolo.
M Poate )/trBnul Mar",< re&retBnduD=i prima inten#ie< lDa di"tru" cu propriile "ale mBini<
am "pu" eu.
Poirot "e ridic/ ?n picioare =i cu acea &riA/ meticuloa"/ pe care o are ?n aranAarea ,ainelor
"ale< ?ncepu "/D=i "cuture pantofii.
M Se prea poate< recuno"cu el. 1i formulat =i tu o dat/ o ipotez/ plauzi)il/< Ra"tin&". Cn
"fBr=it< nu mai a*em nimic de f/cut aici. 1m f/cut tot ceea ce "e putea face omene=te. Suntem atBt
de ne"i&uri cu pri*ire la cum a procedat ace"t *iclean 1ndre2 Mar",< =i< din nefericire< nepoata
lui nu a ?naintat mult ?n acea"t/ afacere.
1m plecat imediat la &ar/ =i am aAun" tocmai la timp pentru a prinde trenul de %ondra<
care nu era e@pre"ul. Poirot ar/ta tri"t =i nemul#umit. Pe de alt/ parte<eu m/ "im#eam de"tul de
o)o"it =i mDam cui)/rit de ?ndat/ ?n fundul compartimentului. DintrDo dat/< dup/ &ara 4aunton =i
?n timp ce *a&onul "e punea ?n mi=care< Poirot ?mi "tri&/:
M Repede< Ra"tin&"J 4reze=teDte =i "/ co)orBmJP 4re)uie "/ co)orBm imediatJ
>u< care ?nc/ nu a*u"e"em timp "/Dmi re*in din uimire< m/ trezii pe peron cu capul &ol =i
f/r/ *alize< ?n *reme ce trenul di"p/rea ?n miAlocul nop#ii. >ram furio"< dar Poirot nu p/rea "/D=i
dea "eama de a"ta.
M Im)ecilJ IdiotJ Sunt un mare idiotJ Nu diminea#a pot "/ m/ laud cu Imemoria mea
cenu=ieLP
M >@plic/Dmi ce "Da ?ntBmplat.
Cum a*ea o)iceiul< cBnd ?l urm/rea o ideie< Poirot nu d/du nici o aten#ie ?ndemnului f/cut
de mine.
M C/r#ile ne&u"torilorJP 1m uitat cu de"/*Br=ire ace"t am/nuntP Da< dar unde "/ le
&/"imKP UndeK Nu conteaz/< "unt "i&ur c/ nu m/ ?n=el. Rai "/ ne ?ntoarcem imediat acolo.
Doar c/ era mult mai u=or de "pu" decBt de f/cut. 4ot ce am reu=it "/ facem a fo"t &/"irea
unui auto)uz de >@eter =i aAun&Bnd acolo Poirot a tre)uit "/ "e re"emneze cu ?nc,irierea unui
automo)il. Cert e c/ am aAun" la Re=edin#a Seniorial/ a Racului C/#/r/tor ?n Aurul orei trei
diminea#a. NDa= reu=i "/ */ de"criu "tupoarea "o#ilor 9acQer< trezi#i de "paima cauzat/ de #ipetele
noa"tre. Dar Poirot< f/r/ m/car "/Di pri*ea"c/< "e ?ndrept/ "pre )irou.
G(
M ViDam mai "pu"< Ra"tin&"< c/ "unt un mare idiot< dar e@pre"ia era prea )lBnd/H ade*/rul
e c/ mDam purtat ca ultimul pro"t: uite< prietene< pri*e=ie aiciJ
DucBnduD"e direct la )irou< lu/ c,eia =i ?i "coa"e *ec,iul plic care folo"ea uneori =i de
)reloc. Cmi fr/mBntam creierii &BndinduDm/ cum *a de"coperi el un te"tament< f/r/ ?ndoial/< lun&<
pe o ,Brtie atBt de mic/. Dar< dup/ ce t/ie plicul pe trei laturi< ?l netezi =i "e du"e "/ aprind/ focul<
cBnd ace"ta ?ncepu "/ ard/< apropie partea din interior de flac/r/. Cn cBte*a "ecunde< pe plic ap/ru
un te@t "la).
M !ezi< prieteneK Spu"e triumf/tor.
1tunci mDam apropiat pentru a *edea mai )ine. Se z/reau deAa cBte*a rBnduri "cri"e de
domnul Mar",< care men#ionau< pe "curt< c/ l/"a toate )unurile nepoatei "ale< domni=oara !ioleta.
1ce"t document neo)i=nuit era datat 2( martie< orele dou/"prezece =i Aum/tate =i purta "emn/tura
martorilor: 1l)erto PiQe< ne&u"tor de confec#ii< =i :e""ie PiQe< "o#ia "a.
M ;i e le&alK 1m ?ntre)at z/p/cit.
M Nu cuno"c nici un articol de le&e care "/ interzic/ redactarea unui te"tament cu
cerneal/ "impatic/. Inten#iile domnului Mar", "unt foarte )ine e@primate =i cea pe care o face
mo=tenitoare e"te "in&ura rud/ ?n *ia#/ ce ?i r/m/"e"e. Dar cBt de "u)til a fo"t omul ace"taJ 1
pre*/zut dinainte prin ce urma "/ treac/ cea care *a ?ncerca "/ de"copere ceea ce el a"cun"e"e. ;i
toat/ lupta pe care am du"Do eu< "/rman im)ecilJP 1*Bnd dou/ formulare tip/rite< iDa f/cut "/
"emneze< unul dup/ altul< cei doi "o#i care ?i a*ea ?n "er*iciu =i apoi a trecut la redactarea
ade*/ratului "/u te"tament< cu cerneal/ "impatic/ din "tiloul ce ?l a*ea< te"tament "cri" ?n
interiorul unui plic *ec,i. Su) un prete@t oarecare< de e@emplu< pentru a eli)era o factur/ "cri"/
cu creionul "u) care pune o matri#/< face "/ "e tip/rea"c/ "emn/tura ne&u"torului =i a "o#iei
ace"tuia "u) propriaDi "emn/tur/P 1poi< rBzBnd anticipat de fe"ta Aucat/< lea&/ la *ec,iul plic
c,eia )iroului "/u< "punBnduDne c/ Idac/ nepoata "a de"coper/ acea"t/ mic/ =mec,erieL *a
demon"tra a"tfel c/ a*u"e"e dreptate "/D=i continuie "tudiile =i "/D=i termine cariera pe care =iDo
ale"e"e =i mul#umit/ c/reia el era di"pu" "/Di la"e a*erea.
M Da< dar ?n realitate< nu ea a fo"t cea care a "co" ca"tanele din foc< cum "e zice ?n popor.
Ci dumneata ai fo"t< Poirot. 1tunci< oricum ar fi< )/trBnul a cB=ti&at prin"oarea.
M Nicidecum< Ra"tin&": te ?n=eli amarnic< a*Bnd ?n *edere c/ domni=oara Mar", =iDa
demon"trat din plin per"icacitatea< ?ncredin#BnduDmi ace"t caz. Oricum< tre)uie "/ apel/m
?ntotdeauna la profe"ioni=ti. Deci< e mai drept ca domni=oara Mar", "/ intre ?n po"e"ia a*erii care
i "e cu*ine.
;i "unt foarte curio" "/ aflu ce ar &Bndi de"pre toate ace"tea )/trBnul 1ndre2 Mar",P
S0aR;I4
1 Cn antic,itatea &recoDroman/< mantie f/r/ mBneci< prin"/ pe um/r cu o a&raf/ =i purtat/
de femei pe"te tunic/<
2 interpret E=i &,idF ?n "pecial de art/< turc/ "au per"an/.
Camorra 3 or&aniza#ie terori"t/ "ecret/ italian/< ?=i are ori&inile ?n Neapole< ?n anii 1G-.
Opera#iunile "ale au inclu" acti*it/#i criminale de diferite feluri< ca Aafuri< =antaAe< tBl,/rii la
drumul mare. %a "fBr=itul anilor 1G$-< Camorra a cucerit o mare putere politic/< dar apoi a pierdut
terenul. Cn 1+11< &u*ernul italian iDa aplicat o lo*itur/ puternic/. 4otu=i< or&aniza#ia nu e"te ?nc/
lic,idat/.
G'
$ one"titate ?n en&lez/< dar =i dalie.
( deat,< ?n en&lez/.
' Cel mai *ec,i procedeu de foto&rafiere< a"t/zi a)andonat< care fi@a ima&inile pe pl/ci de
cupru ar&intate< "en"i)ilizate cu *apori de iod =i de )romH "e de*elopau prin e@punere la *apori de
mercurH de la numele in*entatorului< %oui" Da&uerre E17G+D 1G(1F
7 di"tan#a pe care o a*ea de acoperit min&ea de &olf pBn/ la centru "au I*BrfL.
G locul de unde min&ea e"te lo*it/ Ia ?nceperea Aocului pentru o &aur/ E,oleF.
+ un num/r de lo*ituri pe care Auc/torul le prime=te pentru aD=i aAu"ta "corul pBn/ la un
ni*el comunH cu cBt Auc/torul e mai )un< cu atBt e mai mic ,andicapul "/u.
1- lo*itur/ de &olf.
11 lo*itur/ f/cut/ cu o cro"/ cu *Brf de fier Enumit/ mu",ieF folo"it/ pentru di"tan#e
medii.
12 lo*itur/ pentru trimeterea min&ii ?n &aur/ "au lBn&/ acea"ta.
1 o faimoa"/ "trad/ din %ondra< ocupat/< mai ale"< de medici "peciali=ti =i c,irur&i.
1$ dina"tia Min& E1'GD1'$$F< perioad/ *e"tit/ pentru operele "ale de art/< picturi<
por#elanuri< #e"/turi etc.
1( '' C_
1' Un popor ara)< cu re&atul ?n >"tul =i SudD>"tul Pale"tinei< di"tru" de romani ?n anul
1-( ?.e.n.
17 O@id feric natural< 0e2O< un minereu de fier ro=u< maroniu "au ne&ru.
1G 0ilonel E0ilomelaF. Cn mitolo&ia &reac/< fiica lui Pandion< re&e le&endar al 1teneiH a
fo"t tran"format/ ?ntrDo rBndunic/< iar "ora "a< Procne< ?ntrDo pri*i&,etoare E"au ?n *er"iunile
latine< ?ntrDo pri*i&,etoare =i "ora "a ?ntrDo rBndunic/F.
1+ pronun#ie deformat/ Edefect de *or)ireF a %ondrei E%ondonF.
2- %oc ?n care "e p/"treaz/ "ecrete mi"terioa"e "au ori)ile.
21 ,5o"cin/ "au ,5o"cianin/< alcaloid< un izomer al atropinei o)#inut din anumite plante
E?n "pecial din R5o"c5amu" ni&er =i 1tropa )elladonna< =i folo"it ca "edati* "au< cu morfin/<
pentru a produce ane"tezie local/.
G7