Sunteți pe pagina 1din 11

R O M N I A

MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR


INSTITUIA PREFECTULUI JUDEUL CLUJ
Compartiment integrare eropean!
Compartiment manager p"#i$
Can$e#aria Pre%e$t#i
FIA COMUNIT&II
PRIM&RIA COMUNEI JUCU
PRE'ENTARE
(ENERAL&
REPERE GEOGRAFICE
a)e*are geogra%i$! Teritoriul comunei Jucu este situat n partea de est a judeului Cluj,
la interferena a dou mari uniti de relief! Podi"ul #ome"an n $est
"i Cmpia Transil$aniei n est, fiind tra$ersat de la sud la nord de
r%ul #ome"ul &ic'
#e n$ecinea(!
la sud ) comuna Apa*ida+
la nord ) comuna ,ontida+
+pra%a,a
-i+tan,a %a,! -e re)e-in,a -e .-e,
re+r+e natra#e
la est ) comunele Apa*ida si Caianu+
la $est ) comunele ,orsa si C*inteni'
-.,/0 1m2
34 1m
#ol propice pentru le5umicultura
I($oare cu ap srat! 6 Jucu de #us
6 Gdlin
7unca #ome"ului
STRUCTURA
ADMINISTRATI/&
sediul instituiei
Primar
8iceprimar
#ecretar
Con+i#i# #o$a#0 1nr -e $on+i#ieri2
-enmire )i nm!r -e #o$a#it!,i
1+pe$i%i$a,i $entr# a-mini+trati3 2
Judeul Cluj, Comuna Jucu
7ocalitatea Jucu de #us, 9r' //3
Pojar Ioan :orel
,ucur Ioan
Anitas &anita
/0 consilieri
Comuna Jucu este format din . sate, dupa cum urmea(a!
Jucu de #us ) resedinta de comuna,centrul administrati$
Jucu de &ijloc
Jucu ;er5*elie
Gadalin
8isea
DATE (ENERALE
DESPRE POPULAIE
Str$tra -emogra%i$a
Str$tra etni$a
Str$tra re#igioa+a
Pop#a,ie a$ti3!
8arsta medie! <3 ani
,ar=ati! .4'>.?
Femei! <@'0.?
4 6 /< ani! /0'. ?
/. ) 0< ani! 3A'.?
0. ) .@ ani! 04'.?
B >4 ani! 3-'.?
Rom%ni! -A?
&a5*iari! /3?
Rromi! su= /?
ortodoc"i! AA'.?
reformai! //'.?
neo6protestani! /4?
alte! /?
>4?
MEDIUL SOCIAL 'ona -e%a3ori*at! 1Da4N2
(ra-# -e +ara$ie a# $omnei
A$re-itare +er3i$ii +o$ia#e 1DA4NU 2
9u
#c(ut C03'A?D
:a
SOCIETATEA CI/IL&
1Fn-atii5 a+o$iatii5 grpri
pro%e+iona#e2
:a,
Asociatia crescatorilor de o$ine
Clu=ul sporti$ EEFnirea JucuEE

EDUCAIE
In+tit,ii -e 6n3!,!m7nt 1gra-ini,e5 )$o#i
genera#e5 #i$ee0pro%i#5 "i"#iote$i2
Nr8 -e "ene%i$iari -e+er3i,i 1pre)$o#ari5
)$o#ari5 #i$eeni 2
/' Gcoala Generala cu cls' I68III Geor5e ,aritiu si Gradinita )
Jucu de #us
3' Gcoala Generala cu cls' I6I8 si Grdinia ) Jucu de &ijloc
0' Gcoala Generala cu cls' I6I8 si Grdinia ) Jucu ;er5*elie
<' Gcoala Generala cu cls' I6I8 si Grdinia ) Gadalin
.' Gcoala Generala cu cls' I6I8 si Grdinia ) 8isea
,i=lioteca Comunala Jucu de #us
Pre"colari! /0.
Gcolari! 3<>
S&N&TATE Spita#e 6n a-mini+trare proprii
A#te in+tit,ii -e pro%i#
Farma$ii -e +tat +a pri3ate
9u
:ispensar medical uman Jucu de #us
Centrul de Recuperare "i Rea=ilitare 9europsi*iatric, Jucu de
#us
Farmacia Clematis ) Jucu de #us
ECONOMIE
INFRASTRUCTUR&
IN/ESTIII
9get# #o$a#it!,ii 1#timii : ani 2
In3e+ti,ii -in "get propri
34/3 ) -'>A4'.44 lei
34// ) -'@@.'444 lei
34/4 ) A'@</'A4- lei
344@ ) A'A--'@>4 lei
34/3 ) <'A>-'@44 lei
34// ) .'/4/'444 lei
In3e+ti,ii +tr!ine )i ato;tone
IMM 1$7te %irme5 -omeni -e a$ti3itate5
3a#oarea in3e+ti,iei2
Ser3i$ii -e ti#itate p"#i$!
In%ra+tr$tr!0 -rmri -e a$$e+
4$one<ine 1 E5 A5 DN5 DJ 5DC52
Uti#it!,i 1-rm $omna# +tarea5 ap! )i
$ana#i*area5 ga*5 energie a#ternati3!2
34/4 ) 3'-.0'/A4 lei
344@ ) 0'<4>'@44 lei
RO,ERT ,O#C;
:EE 7O9G;I
ECO7OR ) Compania mam fiind GHllens$aans &I=ler
Firme! //.
:omenii de acti$itate! 6 ser$icii
6 producie
6 comer
#er$iciul de salu=ritate, asi5urat de #C #er5ent Paper #R7
E .A> se suprapune cu
:9 /C pe ra(a comunei Jucu, pe distana de . 1m
:J! 6 :J /4@: /3,- Jm Jucu ;er5*elie C:9/CD6Jucu de
#us68isea
6 :J />/ - 1m, pe ra(a localitii Gdlin
:C! >3 1m
:rumurile comunale se pre(int astfel ) din totalul de >3 1m!
asfaltate "i n curs de asfaltare /-,>. 1m
restul fiind pietruite
Apa: racordare la reeaua pu=lic de alimentare cu ap 6
O%i$ii %inan$iar "an$are
Re,e#e -e +permar=etri
nit!,i -e pro-$,ie
a#te +er3i$ii po)ta
+ita,ia +patii#or 3er*i
Compania de Apa #ome"
Canali(are! n curs de eKecuie n localitile Jucu de &ijloc,
Jucu ;er5*elie, Jucu de #us 6 :u$ana
Ga(! racordarea la reeaua de 5a(e prin furni(orul CP7
Concordia
9u
9u
morrit ) panificaie! Panemar, #ortimeK
ferma $aci! &odern Farm
cre"tere psri pentru carne! Oncos
producie mo=il! Ecolor
producie elastic! &a= Europe
G*iseu Po"tal Jucu de #us
7ocuri de joac pentru copii n nr' de A amenajate n toate satele
componente ale Comunei Jucu
INFRASTRUCTUR&
ACCES INTERNET
Pagina -e internet
:a,
>>>8primaria.$8ro
STRATE(IE DE
DE'/OLTARE A
:a,
Planul #trate5ic de :e($oltare 7ocala al
COMUNIT&II Comunei Jucu
344-634/.
Apartenen,! #a A+o$ia,ia -e
-e*3o#tare Inter$omnitar!
1ADI2
:a,
6 Asociatia de :e($oltare Intercomunitara
ECO &ETROPO7ITA9
6 Asociatia de :e($oltare Intercomunitara
LO9A &ETROPO7ITA9A C7FJ
Apartenen,! #a n grp -e
a$,ine #o$a#! (AL
:a,
GA7 #O&E# TRA9#I78A9 ) Comuna Jucu
este mem=ru fondator alaturi de ceilalti @-
mem=ri
In%r!,iri $ a#te $omnit!,i
-in #me
:a, care 9u
A(RICULTUR&
Spra%ata ;a
+pra%at! ara"i#! 1pro%i# 2
$#tri agri$o#e 1#egme8 $erea#e5 et$82
- ./0 *a
0 0A/ *a
cereale! A44 *a
porum=! A/4 *a
le5ume! <34 *a
plante industriale 6 floarea soarelui! > *a
plante pentru f%n "i masa $erde! />4 *a
pomi$#tr!
3iti$#tr!
+pra%a,! p!-ri
+pra%at! p!)ne
$re)terea anima#e#or
mi$ro4ma$ro%erme
0< *a
- *a
<@4 *a
3 300 *a B -<0 *a f%nee naturale
Ferme miKte de cre"tere a animalelor!
=o$ine! / /.@
ca=aline! /.0
porcine! .@.
o$ine! A 0.>
caprine! </4
psri A .44
al=ine! 0/.
&icroferme! 04
&acroferme ! .
CULTUR& I TRADIIE
in+tit,ii -e $#tr!
Monmente i+tori$e
Tra-i,ie 1ga+tronomie5port pop#ar5
+!r"!tori4e3enimente4t7rgri
tra-i,iona#e2
Per+ona#it!,i#e #o$#i
Ca#en-ar# targri#or
Cminul Cultural Gadalin
Centrul cultural Geor5e ,aritiu Jucu de #us
C=i=lioteca comunala, sala de conferinte, mu(eul satuluiD
,ustul lui Geor5e ,ariiu Jucu de #us
&onumentul Eroilor Jucu de #us
&onumentul Eroilor Gadalin
Ansam=lul de dansuri populare EE Jucu #ome"anM
Geor5e ,aritiuC,ariD, nscut la < iunie /-/3 n comuna Jucu,
decedat n 3 &ai /-@0 la #i=iu
6 Pre"edinte al Academiei Romane n anul /-@0
istoric "i pu=licist rom%n transil$nean, ntemeietorul presei
rom%ne"ti din Transil$ania
&ircea Petean, nscut la 3 %e"rarie ?@AB 6n J$
poet5 pro*ator5 e+ei+t5 p"#i$i+t
-ire$tor# E-itrii LIMES5 pe $are a %on-at0o #a %ine#e
an#i ?@@C
&arta Petreu, nscut Rodica &arta Cri"an, la /< martie /@.., n
comuna Jucu
profesoar, scriitoare "i editoare
-
TURISM Arie natra#! prote.at!5
Ser3i$ii tri+ti$e 1;ote#ri5 pen+ini5
re+tarante25
Lo$ri +pe$ia# amena.ate pentr
+portri -e iarn! )i -e 3ar!
Sta,ini tri+ti$e
3.. *a la limita cu comunele C*inteni si ,orsa ) (ona protejat
care adposte"te specia de fluturi &asculinea
;an Jm /A Jucu de &ijloc, local de 0 stele situat la mar5inea
pdurii
,a(a de *ipism de la Jucu ;er5*elie
teren de fot=al, cu tri=une n localitatea Jucu de &ijloc
-
CAPACITATEA DE
A9SOR9IE A
FONDURILOR
Fon-ri g3ernamenta#e
Fon-ri eropene
Proie$te %ina#i*ate
Domeni
/a#oare
Proie$te in $r+ -e imp#ementare
Domeni
/a#oare
Fonduri #APAR:! Introducerea apei pota=ile n localitile Gadalin
"i 8isea
Fonduri 5u$ernamentale!
Canali(area localitilor Jucu de &ijloc, Jucu de #us "i Jucu
;er5*elie, $aloarea fiind de .'-->'444 lei
Proie$te 6n $r+ -e e#a"orare 1i-ei -e proie$te 2
Domeni
Idei de proiecte!
#ocial! 6 construire de locuine sociale
Cultural! 6 construire cas de cultura
&ediu! 6 sisteme de ncl(ire pe =a( de ener5ie re5enera=il
6 reali(are de parcuri "i spaii $er(i n toate satele comunei
#port! 6 construirea unui stadion "i a unei sli de sport
Infrastructur! 6 Canali(area localitilor Jucu de #us, Gadalin "i
8isea
6 Asfaltare drumuri comunale "i reali(are de ri5ole "i trotuare
=etonate
6 Construire pod peste raul #omes pentru a face le5atura ntre
localitile Jucu de #us 6 catun &olitura ) Jucu de &ijloc
NOT: acest material trebuie realizat sub form de sintez . Poate s conin i poze ntr-un fiier separat.
Cei care au dea o pa!in de internet sau un material de prezentare elaborat" #a transmite materialul actualizat" n format electronic" la adresa de
email: simona.stupar$prefecturaclu.ro