Sunteți pe pagina 1din 32

1.

Modificarea CIM se refera la :


a) Durata contractului
b) Conditiile de munca
c) Timpul de munca si timpul de odihna
d) Salariu

2. delegarea
a) Reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor
lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca
b) E actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca din dispozitia
angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia
c) Reprezinta un caz de suspendare a Contractului de munca din initiativa angajatorului
d) Poate fi dispusa pt o perioada de cel mult 60 zile calendaristice in 12 luni

3. salariatul detasat are dreptul :
a) La plata cheltuielilor de transport si cazare
b) La o indemnizatie de detasare
c) Doar la plata cheltuielilor de transport si cazare
d) De a refuza detasarea dispusa de angajatorul sau pt motive personale temeinice

4. in cazul in care nici angajatorul care a dispus detasarea, nici angajatorul la care s-a dispus
detasarea nu isi indeplinesc obligatiile ce le revin potrivit Codului Muncii fata de salariatul detasat,
acesta :
a) Are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat
b) Se poate indrepta impotriva angajatorului care l-a detasat
c) Se poate indrepta numai impotriva angajatorului la care a fost detasat
d) Nu are dreptul de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite

5. in cazul concediului de maternitate , CIM :
a) Se suspenda de drept
b) Se suspenda din initiativa angajatorului
c) Se suspenda din initiativa salariatului
d) Se suspenda prin acordul partilor

6. CIM poate fi suspendat din initiativa angajatorului :
a) De la data expirarii perioadei pt care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile
necesare pt exercitarea profesiei
b) Daca in termen de 6 luni, salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile
necesare
c) Pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau
atestarilor necesare
d) In cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii pt motive economice, tehnologice,
structurale sau similare


7. in cazul in care salariatul intra in concediu pt incapacitate temporara de munca :
a) CIM nu poate inceta de drept
b) Angajatorul nu poate dispune concedierea salariatului in toate cazurile
c) Angajatorul poate dispune concedierea salariatului pt motive disciplinare
d) Angajatorul poate angaja un alt salariat pe postul celui aflat in concediu, insa numai pe
baza unui contrat de munca pe durata determinata

8. concedierea salariatilor nu poate fi dispusa :
a) Pt exercitarea drepturilor sindicale
b) Pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei
c) Pe durata efectuarii concediului de odihna
d) In cazul reorganizarii judiciare a angajatorului

9. pe durata cercetarii disciplinare prealabile a salariatului, in conditiile legii :
a) Contractul de munca trebuie suspendat de catre angajator
b) Contractul de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului
c) Contractul de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului, cu titlu de sanctiune
disciplinara
d) Contractul de munca se suspenda de drept

10. concedierea salariatilor pe motive disciplinare poate fi dispusa :
a) In termen de maxim 30 zile de la data savarsirii faptei
b) In termen de maxim 6 luni de la data savarsirii faptei
c) Numai dupa efectuarea cercetarii disciplinare prealabile
d) Numai printr o decizie emisa in forma scrisa

11. salariatul poate fi concediat pe motive disciplinare daca :
a) A savarsit o abatere grava
b) A savarsit abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii
c) A incalcat normele legale
d) A incalcat ordinele si dispozitiile conducatorului ierarhic

12. decizia de sanctionare disciplinara trebuie sa cuprinda :
a) Descrierea faptei care constituie abatere disciplinara
b) Motivele pt care au fost inlaturate apararile salariatului
c) Termenul in care poate fi contestata sanctiunea
d) Compunerea comisiei de cercetare disciplinara

13. prin concediere colectiva se intelege concedierea, intr-o perioada de 30 zile calendaristice, din
motive care nu tin de persoana salariatului, a unui numar de :
a) Cel putin 5 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati mai mult de 10
salariati si mai putin de 100
b) Cel putin 10 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati mai mult de 20
salariati si mai putin de 100
c) Cel putin 10 % din salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin
100 de salariati, dar mai putin de 300
d) Cel putin 30 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin 300
salariati

14. in cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal, instanta :
a) Va dispune anularea deciziei
b) Va obliga angajatorul la plata unei despagubiri legale cu salariile indexate, majorate si
reactualizate
c) Poate dispune reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior concedierii
d) CIM va inceta de drept, daca salariatul nu solicita repunerea in situatia anterioara emiterii
actului de concediere

15. termenul de preaviz in cazul demisiei :
a) Poate fi mai mare de 20 zile lucratoare pt salariatii cu functii de executie
b) Nu poate fi mai mare de 45 zile lucratoare pt salariatii care ocupa functii de conducere
c) Va fi suspendat corespunzator in situatia in care CIM e suspendat
d) Poate fi negociat de parti

16. CIM poate fi incheiat pt o durata determinata numai in urm cazuri :
a) Cresterea si / sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului
b) Desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier
c) Ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al ONG, pe
perioada mandatului
d) Angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul

17. in cazul contractului de munca pe durata determinata :
a) Poate fi prelungit si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pt
perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari
b) Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 2 contracte individuale de munca pe
durata determinata
c) Unul dintre cazurile in care poate fi incheiat acest tip de contract e angajarea unei
persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare
pt limita de varsta
d) Se poate incheia numai in forma scrisa

18. agentul de munca temporara :
a) Poate fi persoana fizica sau juridica
b) E autorizat de ministerul muncii
c) Incheie contractele de munca temporara cu salariati temporari
d) Pune la dispozitia utilizatorului un salariat angajat prin contract de munca temporara, in
baza unui contract de punere la dispozitie incheiat in forma scrisa

19. utilizatorul :
a) Poate fi persoana fizica sau juridica
b) Poate apela la agenti de munca temporara pt executarea unei sarcini precise si cu caracter
temporar
c) Nu poate beneifcia de serviciile salariatului temporar, daca urmareste sa inlocuiasca astfel
un salariat al sau al carui contract de munca e suspendat ca urmare a participarii la greva
d) Poate incheia cu salariatul temporar un CIM, insa numai la incetarea misiunii


20. potrivit codului muncii, contractul de munca cu timp partial :
a) Poate fi incheiat numai pe durata nedeterminata
b) Permite salariatului, ca regula generala, sa presteze ore suplimentare
c) Trebuie sa prevada, in mod obligatoriu, elemente precum : durata muncii, repartizarea
programului de lucru si conditiile in care se poate modifica programul de lucru
d) Se incheie in forma scrisa in toate cazurile

21. salariatul temporar :
a) E persoana care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca
temporara
b) E persoana care a incheiat un contract de munca temporara cu un utilizator
c) Are acces la toate serviciile si facilitatile acordate de utilizator, in aceleasi conditii ca si
ceilalti salariati ai acestuia
d) E pus la dispozitia utilizatorului pt a lucra temporar sub supravegherea si conducerea
acestuia

22. pentru tinerii in varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de :
a) 8 ore pe zi si 40 ore pe saptamana
b) 7 ore pe zi si 35 ore pe sapt
c) 6 ore pe zi si 30 ore pe sapt
d) Cel putin 2 ore pe zi

23. in ceea ce priveste durata maxima legala a timpului de munca :
a) Ca regula, nu poate depasi 48 ore pe sapt, inclusiv orele suplimentare
b) Durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48
ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de
referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 ore pe saptamana
c) Pt anumite activitati sau profesii stabilite prin Contractul colectiv de munca aplicabil, se
pot negocia, prin contractul colectiv de munca respectiv, perioade de refeinta mai mari de
4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni
d) La stabilirea perioadelor de referinta se iau in calcul durata concediului de odihna anual si
situatiile de suspendare a CIM

24. in ceea ce priveste pauza de masa :
a) In cazurile in care durata zilnica a timpului de munca e mai mare de 4 ore, salariatii au
dreptul la pauza de masa
b) Potrivit codului muncii, salariatii incadrati cu norma intreaga au dreptul la pauza de masa de
cel putin 30 minute
c) Potrivit codului muncii, pauza de masa se include in durata zilnica normala a timpului de
munca
d) Tinerii pana la 18 ani beneficiaza de o pauza de masa de cel putin 30 min, in cazul in care
durata zilnica a timpului de munca e mai mare de 4 ore si jumatate

25. munca suplimentara :
a) Reprezinta munca prestata in afara duratei normale a timpului de lucru saptamanal
b) Poate fi compensata prin ore libere platite in urm 90 zile calendaristice dupa efectuarea ei
c) Nu poate fi efectuata in nicio situatie fara acordul salariatului
d) Poate fi prestata si de tinerii cu varsta intre 16-18 ani, sub conditia de a nu le fi afectata
sanatatea, pregatirea si dezvoltarea profesionala

26. zilele de sarbatoare legala sunt :
a) Vinerea mare
b) 1 si 2 mai
c) 2 ianuarie
d) Adormirea maicii domnului

27. salariatul de noapte :
a) E salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru
b) Salartiatul care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30 % din timpul sau
lunar de lucru
c) Beneficiaza de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pt
zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte
d) De un spor pt munca prestata in timpul noptii de 25 % din salariul de baza, indiferent de
durata muncii prestata in timpul noptii

28. concediul de odihna anual :
a) E platit si nu poate constitui obiect al renuntarii din partea salariatului
b) E platit, iar salariatul poate sa renunte la acest drept al sau
c) Se compenseaza in bani numai in cazul incetarii CIM
d) Are o durata de 21 zile lucratoare

29. indemnizatia de concediu de odihna :
a) Reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 6 luni anterioare celei in care e
efectuat concediul, multiplicata cu nr de zile de concediu
b) Se plateste de catre angajator, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu
c) Repr cel putin 75 % din salariul de baza
d) Se negociaza de parti, in toate cazurile

30. in ceea ce priveste concediul anual de odihna, tinerii care au sub 18 ani au dreptul :
a) La un concediu de odhna 20 de zile lucratoare
b) La un concediu de odihna suplimentar de cel putin 20 zile lucratoare
c) La un concediu de odihna 30 zile lucratoare
d) La un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare
1. Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator :
a) numai prin delegare
b) numai prin detasare
c) numai prin delegare sau detasare
d) in cazul unei situatii de forta majora

2. Detasarea :
a) reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari
sau servicii corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca
b) e actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia
angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia
c) reprezinta un caz de suspendare a contractului de munca din initiativa angajatorului
d) poate fi refuzata de salariat pt motive temeinice

3. Angajatorul poate modifica temporar felul muncii, fara consimtamantul salariatului:
a) cu titlu de sanctiune disciplinara
b) prin delegare
c) prin detasare
d) ca masura de protectie a salariatului

4. Suspendarea de drept a contractului de munca intervine in urm situatii :
a) concediu pt cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, sau in cazul copilului cu handicap,
pana la implinirea varstei de 3 ani
b) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat
c) pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii
d) in cazul condamnarii salariatului la o pedeapsa privativa de libertate

5. Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in urm situatii :
a) concediu pt cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani
b) concediu de maternitate
c) concediu pt incapacitate temporara de munca
d) concediu pt formare profesionala

6. In cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii pt motive economice, tehnologice,
structurale sau similare :
a) angajatorul are obligatia sa reduca programul de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu
reducerea corespunzatoare a salariului
b) salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate,
beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75%
din salariul de baza
c) salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului
d) CIM inceteaza de drept

7. In cazul concedierii unui salariat pe motive disciplinare, angajatorul este obligat :
a) sa-i acorde salariatului preaviz
b) sa-i ofere salariatului un loc de munca vacant corespunzator pregatirii profesionale
c) sa emita decizia de concediere in forma scrisa
d) sa efectueze cercetarea disciplinara prealabila, in toate cazurile

8. In cazul cercetarii disciplinare :
a) salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa
b) salariatul are dreptul sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate
probele si motivatiile pe care le considera necesare
c) salariatul are dreptul sa fie asistat de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru
este
d) salariatul are dreptul de a nu se prezenta la convocarea realizata in vederea audierii sale

9. Cercetarea disciplinara prealabila se efectueaza de catre :
a) Directia de Resurse Umane a unitatii
b) O comisie constituita de catre angajator
c) Conducatorul ierarhic
d) Inspectoratul teritorial de munca

10. Incetarea de drept a CIM :
a) Intervine la data comunicarii deciziei de pensionare pt limita de varsta
b) Intervine la data expirarii perioadei pt care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile
necesare pt exercitarea profesiei
c) Ca urmare a constatarii nulitatii absolute a CIM, de la data la care nulitatea a fost
constatata prin acordul partilor
d) Intervine in cazul retragerii acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul
salariatilor cu varsta intre 15-16 ani

11. In cazul concedierii individuale pt motive ce nu tin de persoana salariatului :
a) Angajatorul are obligatia de a-i acorda salariatului termen de preaviz
b) Decizia de concediere trebuie sa contina in mod obligatoriu durata preavizului
c) Salariatii beneficiaza de compensatii potrivit contracutlui colectiv de munca aplicabil
d) Dreptul la preaviz nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare

12. in cazul concedierii pt necorespundere profesionala :
a) Angajatorul are obligatia de a emite decizia de concediere in termen de 30 zile
calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii
b) Angatorul are obligatia sa acorde un termen de preaviz
c) Angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante in unitate
d) Salariatul beneficiaza de o compensatie

13. In ceea ce priveste concedierea colectiva :
a) Angajatorul are obligatia sa initieze consultari cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii
salariatilor
b) Salariatii au dreptul la preaviz
c) Decizia de concediere trebuie sa contina in mod obligatoriu criteriile de stabilire a ordinii
de prioritati
d) Salariatii pot beneficia de compensatii

14. In ceea ce priveste demisia :
a) Reprezinta notificarea scrisa prin care salariatul comunica angajatorului sau incetarea CIM
b) Angajatorul e obligat sa o inregistreze
c) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia
d) Reprezinta un act de vointa unilateral

15. Salariatul poate demisiona fara preaviz :
a) Daca angajatorul nu isi indeplineste obligatii asumate prin CIM
b) Numai pe perioada de proba
c) Numai daca angajatorul renunta total la termenul de preaviz
d) Daca angajatorul renunta partial la termenul de preaviz

16. Contractul pe durata determinata :
a) Se poate incheia pt inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca
b) Nu poate fi incheiat pe o durata mai mare de 24 de luni
c) Inceteaza la data expirarii termenului pt care a fost incheiat, in toate cazurile
d) Se incheie in forma scrisa, in toate cazurile

17. Potrivit Codului Muncii, salariatul temporar, care presteaza munca in favoarea utilizatorului :
a) Incheie contract de munca temporara cu utilizatorul si beneficiaza de salariul platit tot de
acesta
b) Incheie contractul de punere la dispozitie cu agentul de munca temporara si beneficiaza de
salariul platit de utilizator
c) Incheie contractul de munca temporara cu utilizatorul si beneficiaza de salariul platit de
agentul de munca temporara
d) Incheie contractul de munca temporara cu agentul de munca temporara si beneficiaza de
salariul platit tot de acesta

18. Potrivit Codul Muncii, misiunea de munca temporara :
a) Inseamna acea perioada in care salariatul temporar e pus la dispozitia utilizatorului
b) Inseamna acea perioada in care salariatul temporar e pus la dispozitia agentului de munca
temporara
c) Se stabileste pt un termen ce nu poate fi mai mare de 24 luni
d) Nu poate fi prelungita

19. Salariatul incadrat cu CIM pe durata determinata poate fi supus unei perioade de proba, care nu
va depasi :
a) 5 zile lucratoare pe o durata a CIM mai mica de 3 luni
b) 10 zile lucratoare pt o durata a CIM mai mica de 3 luni
c) 20 zile lucratoare pt o durata a CIM mai mare de 6 luni
d) 30 zile lucratoare pt o durata a CIM mai mare de 6 luni
20. CIM pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de :
a) 12 luni
b) 24 luni
c) 18 luni
d) 36 luni

21. In conformitate cu Codul Muncii, contractul de punere la dispozitie trebuie sa cuprinda :
a) Conditiile concrete de munca
b) Orice facilitati in favoarea salariatului temporar
c) Valoarea comisionului de care beneficiaza agentul de munca temporara, precum si
remuneratia la care are dreptul salariatul
d) Conditiile in care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispozitie de un
agent de munca temporara

22. CIM cu timp partial cuprinde, in afara elementelor prevazute la art 17 al 3, urmatoarele:
a) Durata muncii
b) Repartizarea programului de lucru
c) Conditiile in care se poate modifica programul de lucru
d) Interdictia de a efectua ore suplimentare

23. Contractul de munca temporara :
a) Se incheie intre un salariat temporar si un agent de munca temporar
b) Se poate incheia si pentru mai multe misiuni
c) Inceteaza la incetarea misiunii pt care a fost incheiat
d) Inceteaza daca utilizatorul renunta la serviciile sale inainte de incheierea misiunii

24. Durata maxima legala a timpului de munca este de:
a) 48 ore pe saptamana, inclusiv ore suplimentare
b) 48 ore pe saptamana fara ore suplimentare
c) 40 ore pe saptamana inclusiv ore suplimentare
d) 40 ore pe saptamana fara ore suplimentare

25. In ceea ce priveste conditiile de acordare a repausului saptamanal:
a) Se acorda in 2 zile consecutive, de regula sambata si duminica
b) In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau
desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile decat
sambata si duminica
c) In cazul in care repausul e acordat in alte zile decat sambata si duminica, salariatii au dreptul
la o zi suplimentara de repaus
d) In situatii de exceptie, zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada
de activitate continua, ce nu poate depasi 30 zile calendaristice

26. Potrivit dispozitiilor Codului Muncii, salariatii care presteaza munca suplimentara au dreptul la :
a) Un spor la salariu pt munca suplimentara ce nu poate fi mai mic de 50% din salariul de baza
b) Program redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca
c) Compensarea cu zile libere platite in urmatoarele 30 zile calendaristice, dupa efectuarea
acesteia
d) Compensarea cu ore libere platite in urm 60 zile calendaristice, dupa efectuarea acesteia

27. Munca de noapte :
a) Reprezinta munca prestata intre orele 20 si 6
b) Poate fi prestata si de tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani, cu acordul parintilor sau al
reprezentantilor legali
c) Poate fi prestata si de femeile gravide, lauze, si cele care alapteaza
d) Poate fi recompensata si prin adaugarea unui spor la salariu daca timpul lucrat noaptea
reprezinta cel putin 3 ore din timpul normal de lucru

28. In ceea ce priveste prestarea muncii suplimentare :
a) Salariatii pot fi obligati sa presteze munca suplimentara numai in limita a 8 ore pe saptamana
b) Salariatii pot presta munca suplimentara numai cu acordul lor, in toate cazurile
c) Sporul pt munca suplimentara se stabileste prin negociere
d) Potrivit Codului Muncii, aceasta se compenseaza prin ore libere platite, in urm 60 zile
calendaristice dupa efectuarea sa

29. zilele de sarbatoare legala :
a) Se compenseaza cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 zile
b) Nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual
c) Se compenseaza numai prin adaugarea unui spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de
100% din salariul de baza
d) Acordarea zilelor libere se face de catre angajator

30. concediul fara plata :
a) Se stabileste prin CIM
b) Se acorda pt rezolvarea unor situatii personale
c) Conduce la suspendarea CIM
d) Poate fi impus salariatului de catre angajator

1. Codul muncii reglementeaza:

a) Domeniul raporturilor de munca;
b) Modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de
munca;
c) Jurisdictia muncii;
d) Doar incheierea si executarea contractelor de munca si jurisdictia muncii.

2. Dispozitiile Codului muncii se aplica:

a) Cetatenilor romani incadrati cu contract individual de munca si care presteaza activitatea in
strainatate, in baza unor contracte incheiate cu un angajator strain;
b) Cetatenilor romani incadrati cu contract individual de munca si care presteaza activitatea
in strainatate, in baza unor contracte incheiate cu un angajator roman;
c) Ucenicilor care presteaza munca in temeiul unui contract de uncenicie la locul de munca;
d) Organizatiilor sindicale si patronale.

3. Principiul libertatii muncii:

a) Pp faptul ca dreptul la munca nu poate fi ingradit;
b) Se refera doar la faptul ca orice persoana este libera sa isi aleaga locul de munca si
profesia, meseria sau activitatea pe care urmeaza sa o presteze;
c) Se refera doar la faptul ca nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca
intr un anumit loc de munca ori intr o anumita profesie, oricare ar fi aceastea;
d) Este garantat prin Constitutie.

4. Munca fortata pp:

a) Activitatea impusa de autoritatile publice privind serviciul militar obligatoriu;
b) Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare;
c) Munca impusa unei persoane pentru care nu si a expr consimtam in mod liber
d) Munca impusa in baza unei hotarari jud de condamn, ramasa definitiva.

5. Principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii pp:

a) Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe crit de sex,
orientare sex, caract genetice, varsta, aparten nat, rasa, culoare, etnie;
b) Orice discrim dir sau indir fata de un salariat , baz pe opt politica, orig soc, handicap, sit
sau responsab fam, apart ori activ sindicala;
c) Actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, intem pe crit de sex,
orientare sex, caract genetice, varsta, aparten nat, rasa, culoare, etnie, care au ca scop
sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau
exercitarii dr prev de legislatia muncii;
d) Actele si faptele intem in mod aparent pe alte criterii decat cele de sex, etc dar care
produc efectele unei discriminari directe.

6. Constituie discriminare indirecta:

a) Actele si faptele care produc efectele unei discrim dir, indif de crit pe care sunt intem;
b) Actele si faptele intem in mod aparent pe crit de bla bla, dar care produc ef unei
discrim directe;
c) Doar actele care au ca scop inlat exercit dr prev in legisl muncii;
d) Doar actele care au ca efect neacordarea drepturilor prevazute in legisl muncii.


7. Principiile care guverneaza rel de munca sunt:

a) Princ egalit de tratament fata de toti salariatii si angajatorii;
b) Princ consensualitatii
c) Pr bunei-credinte
d) Pr informarii si consultarii reciproce

8. Clauzele contractului individual de munca:

a) Nu pot contine prevederi contrare sau dr sub nivelul stabilit prin acte normative
b) Pot contine prevedei contrare sau dr peste nivelul minim stab prin acte normative
c) Nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub niv min stab prin contr colective de
munca
d) Pot contine prevederi contrare sau dr sub nivelul min stab prin contr col de munca

9. Potrivit art 12 din codul muncii, durata contr individ de munca este:

a) De regula, pe durata determinata
b) De regula, pe durata nedeterminata
c) Prin exceptie, cu timp partial
d) Prin exceptie, munca la domiciliu

10. Persoana fizica dob capac de munca deplina la implinirea varstei de:

a) 16 ani
b) 14 ani, cu acordul autoritatii tutelare
c) 18 ani
d) 15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali

11. Este interzisa incadrarea in munca a persoanelor:

a) Puse sub interdictie judecatoreasca
b) Sub varsta de 15 ani
c) Sub varsta de 18 ani
d) Sub varsta de 16 ani

12. Angajatorul, persoana fizica, poate incheia contracte individuale de munca:

a) Din mom dob capacitatii depline de exercitiu
b) La implinirea varstei de 16 ani
c) La implinirea varstei de 15 ani, cu acordul parintilor/reprez legali
d) Nu poate incheia contracte individuale de munca

13. Angajatorul, este obligat ca, anterior inceperii activitatii:

a)sa incheie contractul individ de munca in forma scrisa
b)sa inreg contr individual de munca in registrul gen de evidenta a salariatilor
c) sa inmaneze salariatului un exemplar din contr individual de munca
d) sa informeze per selectata in ved angajarii cu privire la clauzele eseniale pe care intentioneaza sa
le inscrie in contr14. Criteriile de evaluare a activitatii profes a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului:

a) Pot fi prevazute in contr individ de munca
b) Reprez o clauza obligatorie a contr indiv de munca
c) Reprez o clauza specifica contr indiv de munca si facultativa
d) Reprez elem cu privire la care pers selectata in ved angajarii va fi informata

15. Oblig de informare a pers selectate in ved angajarii:

a) Se consid indepl de catre angajator la mom inch contr indiv de munca
b) Se consid indepl de catre angajator la mom semnarii contr individ de munca
c) Are ca obiect informarea cu priv la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie
in contr
d) Se consid indeplinita de catre angajator la mom inch actului aditional

16. Potrivit art 17 din codul muncii, reprez elem cu priv la care pers selectata in ved
angajarii/salariatul, va fi informata:

a) Durata concediului de odihna
b) Durata concediului fara plata
c) Durata preavizului
d) Conditiile de acordare a preavizului

17. La negocierea, incheierea sau modif contr indiv de munca:

a) Partile pot fi reprezentate de terti
b) Angajatorul poate fi reprez de terti, cu resp confidentialitatii
c) Poate fi asistata de terti, cf propriei optiuni, numai salariatul
d) Partile pot fi asistate de terti

18. In cazul in care persoana selectata in vederea angaj/salariatul, urmeaza sa isi desf activ in
strainatate, angajatorul are oblig de a i comunica in timp util, inainte de plecare, urmat
info:

a) Moneda in care vor fi platite dr salariale
b) Conditiile de clima
c) Obiceiurile locului a caror respectare i ar pune in pericol viata, libertatea sau sig pers
d) Conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz

19. In situatia in care angajatorul nu isi executa oblig de informare prev de art 17 si 18 din
codul muncii, pers selectata in ved angaj/salariatul:

a) Are dr sa sesizeze, in termen de 90 zile de la data neindepl acelei oblig, inst jud compet
b) Are dr sa sesizeze, in term de 60 de zile de la data neidepl acestei oblig, inst jud compet
c) Are dr sa solicite, in term de 90 de zile de la data neindepl acestei oblig, despag coresp
prejud pe care l a suferit
d) Are dr sa solicite, in term de 30 de zile de la data neindepl acestei oblig, despag coresp
prejud pe care l a suferit
20. Sunt considerate clauze specifice contr individual de munca:

a) Clauza de exclusivitate
b) Clauza de neconcurenta
c) Clauza de fidelitate
d) Clauza de confidentialitate

21. Clauzele specifice contr individ de munca:

a) Pot fi negociate de catre parti
b) Sunt prev in mod expres si limitativ de codul muncii
c) Enumerarea din codul muncii nu este limitativa
d) Se pot negocia numai la incheierea contr indiv de munca

22. Clauza de neconcurenta:

a) Se poate negocia umai la inch contr individ de munca
b) Se poate negocia numai pe parcursul contr indiv de munca
c) Reprez o clauza specifica a contr indiv de munca
d) Reprez o clauza esentiala si negociabila a contr individ de munca

23. Clauza de neconcurenta isi prod efectele:

a) Numai daca in cuprinsul contr individ de munca sunt prev in mod concret activ ce sunt
interzile salariatului la data incetarii contr
b) Pe parcursul exec contr indiv de munca si dupa incetarea acestuia
c) Numai pe parcursul exec contr indiv de munca
d) Numai dupa incetarea acestuia

24. Clauza de neconcurenta pp:

a) Obligarea salariatului ca pe parcursul exec contr indiv de munca sa nu presteze, in interes
propriu sau al unui tert, o activ care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul
sau, in sch unei indemnizatii de neconcurenta lunare
b) Oblig salariatului ca pe parcursul exec contr individ de munca si dupa inceatarea acestuia
sa nu prestee, in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla i concurenta cu
cea prestata la angajatorul sau, in sch unei indemnizatii de neconc lunare
c) Oblig salariatului ca dupa incetarea contr individual de munca sa nu presteze, in interes
propriu sau al unui tert, o activ care se afla in conc cu cea prestata la angajatorul sau, in
sch unei indemn de neconc lunare
d) Oblig salariatului dupa incet contr indiv de munca sa nu presteze, in interes propriu sau al
unui tert, o activ care se afla in conc cu cea prestata la angajatorul sau, in sch unei
indemn de neconc globale

25. Pentru a si produce efectele, clauza de neconcurenta treb sa indepl urmat conditii:

a) Sa fie prev in mod concret activ ce sunt interzise salariatului la data incetarii contr
b) Sa fie stabilit in cuprinsul contr indiv de munca cuantumul indemn de neconc lunare
c) Cuantumul indemn de neconc lunare sa fe de cel putin 50% din media veniturilor salariale
brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contr indiv de munca
d) Sa fie prev aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul

26. Cuantumul indemn lunare de neconcurenta este de:

a) Cel putin 50 % din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ult 6 luni anterioare
datei incetarii contr indiv de munca
b) Cel putin 75%.......
c) Cel putin 80%...
d) Cel putin 30%......

27. Clauza de neconcurenta isi produce efectele:

a) Pentru o perioada de max 2 ani de la data negocierii clauzei de concurenta
b) Pentru o per de max 2 ani de la data icnetarii contr indiv de munca
c) Pentru o per de max 1 an de la data incetarii contr indiv de munca
d) Pentru o per de max 1 an de la data negoc clauzei de concurenta

28. In cazul nerespectarii, cu vinovatie, a clauzei de neconcurenta, salariatul:

a) Poate fi obligat la restituirea indemnizatiei
b) Poate fi obligat la daune-interese coresp prejud pe care l a produs angajatorului
c) Poate fi tras la raspundere discipl pentru neresp clauzelor contr de munca
d) Poate fi oblig doar la daune-interese coresp prejud pe care l a prod angajatorului

29. Prin clauza de mobilitate, partile in contr individual de munca stab ca:

a) Executarea oblig de serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr un loc stabil de
munca
b) Salariatul beneficiaza de prestatii suplim in bani
c) Salariatul benef de prestatii suplim in natura
d) Salariatul benef de prestatii suplim exclusiv in bani

30. Cuantumul prestatiilor in cazul clauzei de mobilitate:

a) Este de cel putin 50 % din media veniturilor salariale brute ale salariatului
b) Este specificat in contr indiv de munca
c) Poate fi stab doar in bani
d) Poate fi stab in bani sau in natura

31. Prin clauza de confidentialitate partile convin ca:

a) Pe toata durata conr indiv de munca sa nu trasnmita date sau info de care au luat
cunostinta in timpul exec contr
b) Dupa incetarea acestuia, sa nu trasnmita date sau info de care au luat cun in timpul
exec contr
c) Pe parcursul exec contr indiv de munca salariatul sa nu [presteze, in interes propriu sau
al unui tert, o activitate care se afla in conc cu cea prestata la angajatorul sau
d) Dupa incetarea contr indiv de munca salariatul sa nu prestee, in interes propriu sau al
unui tert, o activ care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau

32. Clauza de confidentialitate isi produce efectele:
a) Numai in conditiile stab in contr indiv de munca
b) In cond stab in regulamentele interne
c) In conditiile stab in contr colective de munca
d) Numai daca nu este interzisa in mod absolut exercitarea profesiei salariatului sau a
specializarii pe care o detine

33. Nerespectarea clauzei de confidentialitate:

a) Salariatul poate fi obligat numai la restituirea prestatiilor
b) Atrage doar obligarea la plata de daune-interese a salariatului
c) Atrage obligarea oricarei parti aflate in culpa la plata de daune-interese
d) Contractul indiv de munca inceteaza

34. certificatul medical este obligatoriu:
a) la angajarea in munca
b) numai la angajarea in domeniile sanatate, alimentatie publica, educatie
c)in cazul ucenicilor, practicantilor, elevilor si studentilor, in situatia in care urmeaza sa fie instruiti
pe meserii si profesii
d) in cazul detasarii sau trecerii in alt loc de munca ori in alta activitate, daca se schimba conditiile
de munca

35. certificatul medical este obligatoriu, periodic, in cazul:
a) Celor care lucreaza in conditii de expunere la factori nocivi profesionali
b) Celor care desfasoara activitati cu risc de trasmitere a unor boli si lucreaza in sectorul
alimentar
c) Celor care lucreaza in unitati fara factori de risc, prin examene medicale diferentiate in
f de varsta, sex si stare de sanatate, potriv reglem din contr colective de munca
d) In domeniul educatiei

36. modalitatea prin care urmeaza sa se realizeze verif prealab a aptitudinilor profes si pers ale
pers care solicita angaj in munca este stab
a) in contr colectiv de munca aplicabil
b) in statutul de personal profesional sau disciplinar
c) in regulamentul intern
d) in contr indiv de munca

37. angajatorul poate cere infomatii in leg cu pers care solicita angaj de la fostii sai angajati:
a) numai cu priv la activ indeplinite
b) numai cu priv la activ indepl si la durata angajarii
c) numai cu incunostintarea prealab a celui in cauza
d) nu poate cere info de la fostii sai anagajati

38. incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice si la alte unitati bugetare se face:
a)numai prin concurs sau examen
b) prin examen, daca la concursul organizat in vederea ocuparii unui post vacant nu s au prez mm
candidati
c) numai prin concurs
d) prin regulament aprobat prin HG

39. durata perioadei de proba este:
a) cel mult 90 zile calendaristice pt functiile de executie
b) cel mult 30 zile calendaristice pt functiile de executie
c) cel mult 120 zile calendaristice pt functiile de conducere
d) cel multi 90 zile calendaristice pentru functiile de conducere

40. perioada de proba constituie:
a) cel mult 90 de zile calend pt functiile de executie si cel mult 120 de zile calend pt functiile de
conducere
b) modalitatea oblig de verif a aptitudinilor muncitorilor necalificati
c) modalitatea prin care se realizeaza exclusiv verif aptitudinilor profesionale la incadrarea pers cu
handicap
d) vechime in munca

41. Pe durata perioadei de proba:
a) salariatul beneficiaza de toate dr si are toate oblig prevazute in legislatia muncii, in contr colectiv
de munca aplicabil, in reg intern si in contr indiv de munca
b) contractul indiv de munca poate inceta exclusv printr o notificare scrisa
c) contr indiv de munca poate inceta fara preaviz
d) contr indiv de munca poate inceta la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea
acesteia

42. Pe durata perioadei de proba, contr indiv de munca poate inceta:
a) prin demisie sau concediere, dupa caz, printr o notif scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia
dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia
b) exclusiv printr o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi
necesara motivarea acesteia
c) printr o notif scrisa, cu acordarea unui preaviz
d) printr o notif scrisa, fara preavi, la initiativa oricareia dintre parti, cu motivarea acesteia

43. pentru absolventii institutiilor de invatamant superior:
a) primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu
b) primii 2 ani dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu
c) la sfarsitul perioadei de stagiiu, angajatorul elibereaza obligatoriu o adeverinta
d) la sfarsitul perioadei de stagiu, angajatorul elibereaza obligatoriu un certificat de competenta

44. contractul individual de munca:
a) se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua inceperii activitatii
b) se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor anterior inceperii activitatii
c) se inmaneaza salariatului un exemplar de catre angajator, cel tarziu in ziua inceperii activitatii
d) se inmaneaza salariatului un exemplar de catre angajator, anterior inceperii activitatii

45. O persoana fizica poate fi angajata:
a) in baza unei expertize medicale
b) in baza autorizatiei de munca, in cazul cetatenilor straini sau apatrizi
c) daca prezinta un test de graviditate angajatorului inaintea angajarii
d) in baza unui certificat medical

46. Unicitatea perioadei de proba pp faptul ca:
a) salariatul nu poate fi supus la o noua perioada de proba, decat daca debuteaza la acelasi
angajator intr o noua functie
b) pe durata executarii unui contract individual de munca nu poate fi stabilita decat o singura
perioada de proba
c) la angajarea intr o functie, salariatul nu poate fi supus decat la o singura perioada de proba,
indiferent de angajator
d) perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi
post este de maximum 12 luni

47. Registrul general de evidenta a salariatilor cuprinde:
a) elementele de identificare ale tuturor salariatilor
b) functia/ ocupatia cf specificatiei clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative
salariatilor
c) tipul contractului individual de munca
d) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca

48. Angajatorul este obligat, la solicitarea salariatului, sa elibereze un document care sa ateste:
a) activitatea desfasurata de acesta
b) durata activitatii
c) salariul
d) vechimea in munca

49. Potrivit art 36 din codul muncii, cetatenii straini si apatrizii pot fi angajati prin contract
individual de munca:
a) in baza autorizatiei de munca
b) in baza permisului de sedere in scop de munca
c) numai in baza autorizatiei de munca
d) numai in baza permisului de sedere in scop de munca

50. cumul de functii:
a) pp faptul ca orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti in caza unor contracte
individuale de munca
b) pp faptul ca orice salariat are drept de a munci la acelasi angajator, in baza unor contracte
individuale de munca
c) pp faptul ca orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti, in baza aceluiasi contract
individual de munca
d) fac exceptie situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor
functii1. Salariaii au dreptul:

a) S-i stabileasc singuri atribuiile;
b) S presteze munc suplimentar, indiferent dac angajatorul solicit sau nu prestarea muncii
suplimentare;
c) La informare i consultare;
d) S renune la dreptul de a efectua concediul de odihn.

2. Potrivit Codului muncii, persoana fizic:

a) Dobndete capacitate de munc la vrsta de 18 ani;
b) Poate ncheia un contract individual de munc la vrsta de 15 ani, fr acordul prinilor sau
al reprezentanilor legali;
c) Poate ncheia un contract individual de munc la vrsta de 15 ani numai cu acordul unuia
dintre prini, n toate situaiile;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

3. Potrivit dispoziiilor Codului muncii, clauza de confidenialitate:

a) Are, n toate cazurile, un coninut identic cu obligaia de a respecta secretul de serviciu;
b) i produce efectele numai dup ncetarea contractului individual de munc;
c) n toate cazurile, l poate obliga numai pe salariat s nu transmit anumite date sau
informaii de care a luat cunotin pe parcursul executrii contractului;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

4. Modificarea contractului individual de munc:

a) Se poate dispune numai unilateral;
b) Se poate dispune i unilateral, de ctre angajator;
c) Se poate dispune n mod unilateral de ctre salariat;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

5. Suspendarea contractului individual de munc:

a) Nu antreneaz suspendarea termenului de preaviz n cazul demisiei;
b) Poate interveni numai de drept sau la iniiativa uneia dintre prile contractului de
munc, potrivit art. 49 alin.(1) din Codul muncii;
c) Prevaleaz asupra cauzelor de ncetare de drept a contractului individual de munc;
d) Intervine n cazul n care salariatul ndeplinete o funcie de conducere salarizat n
sindicat.

6. Reinerile din salariu, cu titlu de daune cauzate angajatorului, pot fi efectuate dac datoria
salariatului este cert, lichid i exigibil i este constatat:

a) Prin decizie de imputare emis de angajator;
b) Numai prin hotrre judectoreasca definitiv i irevocabil;
c) Prin angajament de plat al salariatului exprimat n form autentic, act ce constituie
titlu executoriu;
d) Prin acordul prilor.


7. Concedierea salariailor pe motive disciplinare poate fi dispus:

a) Pe durata concediului de odihn;
b) Pe durata concediului de maternitate;
c) Pe durata preavizului acordat de salariat n cazul demisiei, fr respectarea niciunei
condiii;
d) Pe durata exercitrii unei funcii eligibile ntr-un organism sindical, dac salariatul
continu s presteze activitatea n unitate.

8. Potrivit legii, regulamentul intern:

a) Constituie obiect al negocierii colective la nivel de unitate i face parte din
contractul colectiv de munc;
b) Se ntocmete de ctre angajator cu consultarea sindicatului sau a reprezentanilor
salariailor, se adopt de ctre organul competent al angajatorului i se aduce la
cunotina salariailor;
c) Se ntocmete de ctre angajator cu acordul sindicatului sau a reprezentanilor
salariailor, se adopt de ctre organul competent al angajatorului i se aduce la
cunotina salariailor;
d) Produce efecte de la data ntocmirii sale.


1. Contractul individual de munc:


a) Trebuie ncheiat n mod obligatoriu n form scris, aceast sarcin revenindu-i angajatului;
b) Este valabil ncheiat dac respect prevederile Codului muncii, dar nu i pe cele ale
contractului colectiv de munc ncheiat la nivel de sector de activitate;
c) Are caracter consensual;
d) Are caracter sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, personal, cu prestaii succesive.

2. Potrivit art. 17 alin. (3) din Codul muncii, persoana selectat n vederea angajrii va fi informat
cel puin cu privire la urmtoarele elemente:

a) Termenul i instana judectoreasc la care pot fi contestate msurile unilaterale de
modificare a contractului de munc, dispuse de ctre angajator;
b) Periodicitatea plii salariului la care salariatul are dreptul;
c) Obiectivele de performan individual;
d) Procedura de soluionare a cererilor sau reclamaiilor individuale ale salariailor.

3. Delegarea:

a) Reprezint exercitarea temporar, din dispoziia angajatorului, de ctre salariat, a unor
lucrri sau sarcini corespunztoare atribuiilor de serviciu n afara locului su de munc;
b) Poate fi dispus unilateral pe o perioad de 120 de zile n 12 luni;
c) Se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 120 de zile calendaristice,
numai cu acordul salariatului;
d) Se dispune n interesul angajatorului la care salariatul este delegat.4. n perioada de timp cuprins ntre trimiterea n judecat pentru o fapt incompatibil cu funcia
deinuti rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti n cauza respectiv:

a) Intervine suspendarea de drept a contractului de munc;
b) Poate interveni suspendarea din iniiativa angajatorului;
c) Poate interveni suspendarea din iniiativa salariatului;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

5. n cazul concedierii unui salariat pe motive disciplinare, angajatorul este obligat:

a) S-i acorde salariatului preaviz;
b) S-i ofere salariatului un loc de munc vacant corespunztor pregatirii profesionale;
c) S emit decizia de concediere n form scris;
d) S efectueze audierea salariatului, n toate cazurile.


6. n ceea ce privete prestarea muncii suplimentare:

a) Salariaii pot fi obligai s presteze munc suplimentar numai n limita a 8 ore pe
sptmn;
b) Salariaii sunt obligai s presteze munc suplimentar indiferent de durata acesteia;
c) Salariaii pot presta munc suplimentar numai cu acordul lor, n toate cazurile;
d) Potrivit Codului muncii, aceasta se compenseaz prin ore libere pltite n urmtoarele 60
de zile calendaristice dup efectuarea sa.

7. Contractul colectiv de munc la nivel de unitate se aplic:

a) Tuturor salariailor din unitate, indiferent dac sunt membri de sindicat sau nu;
b) Numai salariailor care sunt membri de sindicat, indiferent dac sindicatul respectiv este
reprezentativ la nivel de unitate sau nu;
c) Numai salariailor care sunt membri ai sindicatelor reprezentative la nivel de unitate;
d) Niciuna din variantele de mai sus.


8. Potrivit art. 211 din Legea dialogului social, cererile pot fi formulate de ctre cei ale cror
drepturi au fost nclcate, dup cum urmeaz:

a) Msurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau ncetare a contractului
individual de munc, inclusiv angajamentele de plat a unor sume de bani, pot fi
contestate n termen de 30 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat
cunotin de msura dispus;
b) Constatarea nulitii unui contract individual de munc poate fi cerut de pri pe
ntreaga perioad n care contractul respectiv se aplic;
c) Plata despgubirilor pentru pagubele cauzate i restituirea unor sume care au format
obiectul unor pli nedatorate pot fi cerute n termen de 1 an de la data producerii
pagubei;
d) Niciuna din variantele de mai sus.