Sunteți pe pagina 1din 3

Coordonatorul gtiinlific poate

fi
oricare din csdrele didaaice ale progromului de
licentd, svdnd titlul gtiinlific de profesor universitar doctor, conferenlior universitar
doctor/dectorond. Asistentii universitari doctori sau doctoranzi, pot
coordona in
licen[d numai in co-tuteld cu cadre didactice superioare.
pt i onal l ucri ri de
Dacd studentul urmeazi, la facultatea noastri, doud
//''
mul t e speci al i zdri , nu' poat e si opt eze
pentru aceea5i temi gi sd elaboreze o singura lucrare de Acest aspect este valabil gi Tn cazul in care
sunt urmate studii, la nivel de licen15, la altd facultate fdri profil
economic. Poate insd se utilizeze baza
informativi
$i
documentari a temei sau a gi pot fi dezvoltate cercetdrile interdisciplinare,
mul t i di sci pl i nare, pl uri di sci pl i nare gi nare. Prin aceasta se realizeazd o anumitd integrare intre
di f eri t e domeni i al e cunoagt eri i gi ut i unui l i mbaj comun, dar
5i
a unui schi mb de i dei , i nf ormat i i , not i uni ,
. in acest context, titlul gi continulul lucrdrii pot fi adaptate gi concepte, metode
5i
tehnici
nuanlate, firi sd nen,paral el i sme sau unel e repet dri sau rel udri care cont ravi n exi gent ei gi
eticii gtiintifice
5i
al easd t ema,in functie de cerin[ele conducerii academice a facultitii, a catedrelor gi cadrelor
document e prel i mi nare gi se vor obt i ne avi zel e necesare pent ru accept area se vor intocmi
ri i acest ei a.
Dupi stabilirea gi acceptarea temei, studentul trebuie sd aibd in vedere elaborarea gi prezentarea
structurii sau proiectului lucririi coordonatorului sau indrumatorului gtiinlific. Aceastd structuri trebuie sd
cupri ndi , i n mod di st i nct , urmi t oarel e el ement e:
.
lntroducere in tematico lucrdrii;
o
Motivolia, importanla gi metodologio de cercetare utilizatd;
.
Propuneri privind structura lucrdrii sau succesiunea capitolelor gi subcapitolelor;
.
Concluziile ce decurg din octivitotea ce vo
fi
desfdsuratd;
.
Repere sau referinfe bibliografice cunoscute gi cele core urmeozd sd
fie
consultate in vedereo documentdrii gi
elabordrii lucrdrii.
Structura sau proiectul lucririi este de fapt cuprinsul preliminar gi/sau provizoriu al lucrdrii. Optiunea
pentru acest demers se face in functie de cercetirile anterioare, bibliografia orientativd consultat6, sugestiile
coordonatorului stiintific, importanta gi actualitatea temei, preocuparea sau preferinta autorului pentru
anumite segmente din tema tratatd etc, Aceasti structuri are un caracter provizoriu gi se poate modifica in
f uncJi e de i nf ormal i i l e obl i nut e, posi bi l i t dt i l e de document are, schi mbdri l e gi nout i t i l e di n c0mpul cercet dri l or
st i i n! i f i ce, pi reri l e gi concl uzi i l e aut ori l or, i nt ervent i i l e coordonat orul ui gt i i nl i f i c, l i mi t el e gi const ri ngeri l e
conj unct ural e
gi t emporal e sub i mperi ul cdrora se desf Sgoard act i vi t i t i i l e ul t eri oare.
3. DOCUMENTAREA, PRELUCRAREA
5l
ORDONAREA DATELOR
$l
INFORMATIILOR
Documentoreo
Aceasta etapd este consacrati muncii de documentare prin depistarea gi intocmirea bibliografiei
pentru tema aleasS, prin consultarea acesteia gi a informaliilor oferite de alte surse: documente oficiale,
informalii gi documente economice elite
5i
inedite, presa, reviste
Si
publicalii de specialitate, site-uri etc. Este
etapa cea mai complexS, dar gi cea mai importanti care asiguri substantialitatea lucr;rii. Activitatea de
documentare asigurd cunoagterea rezultatelor gi dezbaterilor gtiinlifice pe tema abordatd dar
5i
baza de
plecare pentru viitoare lucrare de licentd.
2. iNTocM,REA STRUCTUHI PRELIMINARE sAU A PRaIECTULU LUCRARI,
/t
lntroducere
Motivatia, importanta gi metodologia cercetdrii
Abrevieri.
Lista tabelelor,graficelor gi casetelor
Capitolul l. Titlul primului capitol
1. 1. Subcapi t ol ul 1
1. 2. Subcapi t ol ul 2
1. 3. . . . . . , . . . . . . .
Capitolul ll. Titlul celui de al doilea capitol
2. 1. Subcapi t ol ul L
2. 2. Subcapi t ol ul 2
2. 3. . . . . . . . . . . . . .
Capitolul lll. Titlul celui de al treilea capitol
3. 1, Subcapi t ol ul 1
3. 2. Subcapi t ol ul 2
3. 3. . . . . . . . . . . . . .
Capitolul lV. St u d i u de caz
Capitolul V. Concluzii generale aferente lucririi
Bibliografie sau Referinte bibliografice
Se recomandd o dimensionare optime a structurii unei lucriri astfel sd se evite, pe de o parte
segmentarea excesivd a materialului elaborat, iar pe de alti parte, realizarea unor capitole
supradi mensi onat e. Un numdr de 4-5 capi t ol e poat e f i apreci at ca f i i nd opt i m.
Dimensiunea lucririi de licenli trebuie sd fie de maxim 50 de pagini (fdri anexe gi bibliografie),
Aceast a nu i nseamni o rest ri cl i onare a di mensi uni l or l ucrdri i , deci zi a apart i n6nd conduci t orul ui
$t i i nt i f i c.
Partea aplicativi a lucrdrii trebuie si ocupe cel putin 50% din structura acesteia.
Introducerea trebuie sd reprezinte o imagine succintd a stadiului actual al cunoagteriiin sfera tematicii
abordat e, demersul
gt i i nt i f i c al st udent ul ui , precum gi rezul t at el e obl i nut e, f i e el e de nat uri concept ual 5 sau
practici. in aceastd primd parte, trebuie si rezulte in mod clar motivalia, importanta
9i
metodologia
cercetdrii.
Dacd deme.rsul gtiintific este unul cu caracter
preponderent practic, atunci se impune precizarea
distinctd
gi clari a etapelor parcurse pentru realizarea efectivi a lucririi.
Esenla gi confinutul cercetdrii derulate de cdtre student trebuie sd se regdseasci la nivelul fiecirui
capi t ol di n cadrul l ucri ri i . Conl i nut ul propri u-zi s al capi t ol el or,
precum gi di mensi uni l e acest ora vor f i st abi l i t e
i mpreund cu i ndrumi t orul gt i i nt i f i c al l ucrdri i
Ultimul capitol al lucrdrii se recomandd a fi alocat formul5rii concluziilor
generate ale cercetdrii
intreprinse,
precum gi propunerile initiate de student, ca urmare a concluziilor conturate.
Lucrarea de licenld trebuie sd aibi la bazd o documentare solidS, real5, autenticd gi relevanti regdsitd
la nivelul referinlelor bibliografice. Bibliografia va contine minim 15 lucrdri de specialitate din literatura
nationali
gi internalionali gi va fi ordonati dupi numele
primului autor. Se vor preciza numele autorului,
iniliala prenumelui, titlul lucrdrii, editura, anul apariliei. Se vor face gi referinte bibliografice Internet, la care
se va preciza calea/link-ul (adresa completd a paginii web). Referinlele bibliografice prezentate la finalul
lucririi trebuie sd se regiseascd integral in textul materialului elaborat.
Daci se consideri oportuni ata$area la o astfel de lucrare a unor anexe, care vin in sprijinul sustinerii
demersului
gtiinlific ?ntreprins, se recomandi ca ponderea acestora raportatd la numarul total de pagini al
4v
lucrdrii si fie maxim LO%. De asemenea graficele, tabele, imaginile nu trebuie sd se substituie textului, ci sa fie
numai o compl et are
5i
sust i nere a acest ui a.
5. NORME DE REDACTARE A LUCRAR'/I
Redactarea lucrdrii de diplomi trebuie realizatd astfel incdt sd reflecte caracterul gtiin(ific al acesteia.in
acest sens este recomandabil a se respecta urmatoarele reguli de editare:
o
Formatul paginii este A4, iar marginea va fi de 2,5 cm stdnga gi de 1,5 cm sus, dreapta gijos;
r Fontul utilizat in redactarea continutului va fi Times New Roman, mirime 12, spaliat la 1,5 r6nduri;
r
Fontul utilizat la notele de subsol gi/sau surse va fi Times New Roman, mdrime L0, spaliat la 1 rdnd;
o Fontul utilizat la tabele, figuri gigrafice va fiTimes New Roman, mdrime 11, spatiat la 1 rdnd;
o
Lucrarea va fi scrisd in limba romind, obligatoriu cu diacritice gi paginati jos,
in dreapta paginii (bottom
of page, right);
r
Cuprinsul lucrdrii trebuie sd fie paginat gi prezentat la inceputul lucrdrii de licenli;
o
Anexel e (numerot at e gi denumi t e) gi bi bl i ograf i a se pun l a f i nel e l ucrdri i (cf . st ruct uri i propuse)
r
Redact area t i t l uri l or capi t ol el or
5i
subcapi t ol el or va respect a urmdt orul f ormat :
L. TITLUL CAPITOLULUI (14pt,bold, capitals, center/left)
(12pt )
1.1. TITLUL SUBCAPITOLULUI (12pt, b o ld, capitals,left)
(12pt )
Titlurile capitolelor trebuie sd fie numerotate continuu, iar subcapitolele vor fi numerotate in funclie
de numdrul capi t ol ul ui , f drd i nsd a ut i l za mai mul t de 3 ci f re pent ru numerot area acest ora (de exempl u,
L. 2. t . ) .
La not el e de subsol gi l a sursel e ci t at e i n conl i nut ul l ucri ri i , se vor preci za numel e aut orul ui , i ni t i al a
prenumel ui , t i t l ul l ucrdri i , edi t ura, anul apari t i ei gi pagi na/ pagi ni l e l a care se regi segt e ci t at ul sau
referinta respectivd;
Numerot area pagi ni l or se va real i za cont i nuu, i ncepdnd cu numi rul 1, pe pri ma pagi nd a pri mul ui
capi t ol .
Tabel el e, f i guri l e gi graf i cel e sunt obl i gat ori i , se denumesc
5i
se numerot eazd separat . Dacd acest ea nu
apart i n aut orul ui , obl i gat ori u va f i preci zat d sursa.
REFERI NTE BI BLI OGRAFI CE (12pt , bol d, capi t al s, l ef t ) t rebui e sd cont i nd doar acel e surse bi bl i ograf i ce
ci t at e i n t ext , i ar ordonarea l ucrdri l or se f ace al f abet i c, dupd numel e aut orul ui . Daci sunt mai mul f i
autori fdrd un coordonator se poate utiliza varianta celor trei stelule
* * *,
dupd care se insereazd titlul
lucrdrii. Daci lucrarea are un coordonator, trecut pe foaia de titlu, se va consemna numele acestuia, cu
precizarea coord., in parantezS.
Pent ru i nt regul t ext cupri ns i n l ucrare se recomandi ut i l i zarea acel agi t i p de bul l et s pent ru a punct a sau
enumera di verse el ement e.
6. DEPUNEREA LUCRARIIiT VTOTNEA EVALUARII
o Lucrarea de licenld va fi copertatd, modelul
prezentat
in anexa2;
tariatul facultitii, in termenul anuntat, insotitd de referatul
,/u
coordonatoru