Sunteți pe pagina 1din 4

Tematica

lucrarilor de dizertatie propuse master Economia Proprietatilor Imobiliare


EVALUAREA PROPRIETATILOR IMOBILIARE
Prof.uni.dr. Ion A!"#EL
1. Evaluarea proprietatilor imobiliare comerciale/industriale. Studiu de caz .....
2. Evaluarea proprietatilor imobiliare. Studiu de caz Magazinul Unirea/ hala ....
3. Metodele statistice de evaluare a proprietatilor imobiliare
. Evaluarea proprietatilor generatoare de a!aceri "hotel# motel# benzinarie etc.$
%. &bordarea pe baza de venit in evaluarea proprietatilor imobiliare
'. &bordarea prin comparatie in evaluarea proprietatilor imobiliare
(. Evaluarea proprietatilor istorice
). *oncepte si tehnici de evaluare a proprietatilor de patrimoniu istoric/ natural
+. Evaluarea proprietatilor imobiliare pentru garantii bancare. Studiu de caz.....
1,. Evaluarea proprietatilor imobiliare pentru inregistrare in contabilitate. Studiu de caz. ....
11. Evaluarea proprietatilor imobiliare pentru impozitare. Studiu de caz. ....
12. Evaluarea proprietatilor agricole sisau activelor biologice. Studiu de caz
13. Evaluarea padurilor. Studiu de caz ......
1. Evaluarea luciului de apa. Studiu de caz .....
1%. Evaluarea porto!oliului de proprietati imobiliare. Studiu de caz......
PIATA $E %APITAL.PIATA IMOBILIARA
Lect. dr. Tutui $aniela
1. &naliza pietei imobiliare - element !undamental in evaluarea unei proprietati imobiliare
2. .ipologia proprietatilor imobiliare si demersul analizei de piata
3. /articularitatile analizei de piata pentru o proprietate imobiliara e0istenta/in dezvoltare
. Evolutia pietei imobiliare in conte0tul cerintelor dezvoltarii durabile
%. .ehnici de delimitare a ariei pietei imobiliare - studiu de caz
'. Sistemul in!ormational utilizat in analiza pietei imobiliare - surse# restrictionari# utilitate
(. &naliza comparativa a alternativelor de !inantare a investitiilor imobiliare
). 1nterconditionari in dezvoltarea imobiliara
+. 1nvestitia imobiliara - !actor de dezvoltare a pietei de capital
1,. 1mpactul dezvoltarii pietei secundare a creditului ipotecar asupra pietei !inanciare
1
E%O!OMIA UTILI&'RII TERE!ULUI
Prof. $r. Basarab "o(onea)*
1. 1mportan2a !actorilor macroeconomici pentru pia2a imobiliar3
2. Economia utiliz3rii terenului pentru birouri de clasa &
3. Economia utiliz3rii terenului pentru parcuri industriale
. Economia reconversiei terenurilor 4n zonele urbane
%. 1mportan2a !inan23rii imobiliare pentru utilizarea terenului
'. E!ectele evolu2iei pre2urilor locuin2elor asupra cre5terii economice
(. &ccesibilitatea locuin2elor 4n 6om7nia
). *iclurile pie2ei imobiliare
+. 8actorii utiliz3rii terenului 4n mediul urban din 6om7nia
1,. E!ectele politicilor statului pe pia2a locuin2elor
11. Economia utiliz3rii terenului 4n parteneriat public9privat
12. Economia utiliz3rii terenului pentru centre comerciale de tip :mall
13. Solu2ii pentru problema congestion3rii tra!icului 4n mediul urban din 6om7nia
1. &spectele ecologice ale economiei utiliz3rii terenului
+I!A!TAREA PROPRIETATILOR IMOBILIARE
%onf.dr. Monica Burulean
1. *ostul capitalului - variabila decizionala in !inantarea proprietatilor imobiliare
2. &rbitra;ul rentabilitate - risc in !inantarea proprietatilor imobiliare
3. Structura !inanciara in procesul de investire in proprietati imobiliare
. *apitalurile proprii in !inantarea proprietatilor imobiliare. *ostul capitalurilor proprii.
%. 1ndatorarea in !inantarea proprietatilor imobiliare. *ostul datoriilor
'. *ostul capitalului in !inantarea proprietatilor imobiliare. *ostul marginal al capitalului
(. 1ndatorarea ca !orma de sustinere !inanciara a investitiilor in proprietati imobiliare
). &rbitra;ul resurse proprii - datorii in !inantarea proprietatilor imobiliare
+. <ecizia de !inantare ca masura de ma;orare a valorii investitiei in proprietati imobiliare
1,. Estimarea costului indatorarii in !inantarea proprietatilor imobiliare. E!ectele costului
capitalului asupra rentabilitatii plasamentului in proprietati imobiliare
11. Estimarea costului resurselor proprii. Estimarea costului capitalului asupra rentabilitatii
plasamentului in proprietati imobiliare
12. =ptiuni de !inantare a proprietatilor imobiliare
13. 1mpactul deciziei !inanciare asupra procesul de investire in proprietatile imobiliare
A!ALI&A, %O!TABILITATEA -I +I-%ALITATEA PROPRIETATILOR IMOBILIARE
%onf.dr. Iulia $AVI$ -OBOLEV-.I
1. /articularitati si di!icultati in auditul proprietatilor imobiliare
2. /articularitati privind .>& in tranzactii cu proprietati imobiliare
3. 1mpozitul pe venit la tranzactiile cu proprietati imobiliare in cazul pers. 8izice
. /articularitati in calculul impozitului pe pro!it privind tranzactiile imobiliare
%. *onsultanta !inanciar9contabila privind tranzactiile imobiliare
2
'. E!ecte ale reevaluarii proprietatilor imobiliare asupra situatiilor !inanciare
%O!-ULTA!TA IMOBILIARA
In(. Adrian !I%OLE-%U
1. Studiu de oportunitate privind investitia imobiliara.
2. Studiu de cea mai buna utilizare.
3. Studiu de piata pe segmentul imobiliar. 6atingul proprietatii.
. &naliza de piata in decizia de investitie.
%. &naliza de piata. Studiu de caz ....
'. Studiu de zona. &naliza concurentei. Studiu de caz ....
(. Evaluarea proiectelor imobiliare. Studiu de caz.....
). Studiul privind analiza chiriei in vederea renegocierii contractelor.
A!ALI&A I!VE-TITIILOR IMOBILIARE
%onf dr. Mi/aela !E"E-%U
1. &naliza investitiilor imobiliare. Studiu de caz .....
2. &naliza investitiei imobiliare comerciale. Studiu de caz
3. &naliza investitiei imobiliare in capacitati de productie energie verde. Studiu de caz
$E&VOLTAREA PROPRIETATILOR IMOILIARE
$rd. Muler O!O+REI, MRI%-
1. <ezvoltarea unui centru logistic. Studiu de caz .......
2. <ezvoltarea unui ansmblu rezidential. Studiu de caz .......
3. <ezvoltarea unui centru comercial. Studiu de caz .......
. <ezvoltarea unui centru de birouri. Studiu de caz .......
Se accept3 5i alte teme 4n m3sura 4n care pot !i sus2inute cu studii de caz bazate pe activitatea
pro!esional3 a studen2ilor.
+U!$AME!TELE AR#ITE%TURII0 RABILITATEA -I RE"E!ERAREA
PROPRIETATILOR IMOBILIARE
%onf dr. $aciana $ARABA!
1. 6eabilitarea !ondului construit. Studiu de caz .......
2. .ehnologia proiectului de reabilitare.. Studiu de caz .......
3. /rograme de reabilitare si regenerare urbana. Studiu de caz .......
3
MA!A"EME!TUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE
Lect. dr. Adrian Anica POPA
1. Managementul proprietatilor imobiliare comerciale/industriale. Studiu de caz .....
2. Managementul proprietatilor imobiliare rezidentiale. Studiu de caz .....
3. Metode moderne de management al proprietatilor imobiliare
. Managementul proprietatilor generatoare de a!aceri "hotel# motel# benzinarie etc.$
%. Managementul proprietatilor specializate "campus universitar# retea de spitale# castelul
/eles etc.$
I!-PE%TIA -I $E-%RIEREA PROPRIETATILOR IMOBILIARE
Prof.dr. %ristian BA!A%U
1. 1mpactul rezultatelor inspectiei proprietatii imobiliare asupra estimarii valorii de piata.
Studiu de caz .....
2. .ehnici de inspectie a proprietatii imobiliare. Studiu de caz .....
3. &specte speci!ice in inspectia si descrierea proprietatilor de patrimoniu.
$REPTURI $E PROPRIETATE -I %ELELALTE $REPTURI REALE
1. 1mpactul aspectelor ;uridice asupra valorii proprietatilor imobiliare. Studiu de caz .....
2. <repturile litigioase in domeniul imobiliar. Studiu de caz .....
3. ?usta despagubire in domeniul proprietatii imobiliare.
. <ezmembramintele dreptului de proprietate asupa bunurilor imobile. Studiu de caz...
!ota1
-e accept* 2i alte teme 3n m*sura 3n care pot fi sus)inute cu studii de caz inspirate din
actiitatea profesional* a studen)ilor.