Sunteți pe pagina 1din 5

DOMNULE PRESEDINTE

Subscrisa societate BIOCHEM S.R.L., persoan juridic romn cu sediul n


mun. Constan!a, B"dul #omis nr. $%&, etaj ', jud. Constanta, inre(istrata la O)iciul
Re(istrului Comertului sub nr. *'+,-.$.,'..', cod )iscal RO './0'&$, repre1entata le(al
prin administrator Bo(dan C2imisliu, in calitate de creditoare, in con)ormitate cu
pre3ederile art. -&4'5 art. +' si ++ din Le(ea 60,-//&, )ormulam pre1enta
CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENEI
mpotri3a societatii VEGETAL TRADING S.R.L. cu sediul n Municipiul Brila,
78-B, 9M.%, :adurea Stejaru, tarla &$, parcela ++$, :',',','., C'+, *udet Brila
nre(istrat la O)iciul Re(istrului Comertului sub nr. *.,-&','..+, cod )iscal RO
+%'.6.+, prin care 3a ru(am sa constatati ca suntem titularii unei crean!e certe, lic2ide ;i
e<i(ibile, debitoarea )iind in imposibilitate de a";i ac2ita datoriile sale comerciale, a caror
scaden!e au )ost dep;ite cu mult peste ./ de 1ile.
7atoria pe care debitoarea o are )ata de societatea noastra, este in suma totala de
'.-66.$$0,+6 lei, compusa din =
'.-66.$$0,+6 lei, repre1entand rest de plata din c,3 produselor ac2i1i!ionate
con)orm contractelor de 3n1are"cumprare nr.+0','0./&.-/'- si
nr.0+,-'./'.-/'+>
c2eltuieli de judecata
MOTIVELE CERERII:
n fapt, intre BIOCHEM S.R.L. si ?E@E#AL #RA7I8@ SRL au e<istat o
serie de relatii comerciale re)lectate prin contractele de 3n1are"cumprare nr.
+0','0./&.-/'- si 0+,-'./'.-/'+.
'

Asadar, n data de '0./&.-/'-, ntre BIOCHEM S.R.L. ;i ?E@E#AL #RA7I8@
S.R.L. s"a nc2eiat contractul de 3n1are"cumprare nr. +0','0./&.-/'-, societatea
dumnea3oastr contractnd produsele pre31ute n ane<a la contract. :rodusele au )ost
li3rate e)ecti3 con)orm urmatoarelor a3i1ele de insotire a mar)ii=
In ba1a acestui contract, BIOCHEM S.R.L. a emis urmatoarele )acturi )iscale=
B.B.nr.+.6-&,'/./%.-/'- in cuantum de 00'.'&+,/% lei> stabilindu"se ca data
scadenta -/.'-.-/'->
B.B. nr. $/$/%,'6./..-/'- in cuantum de 0.&.',&/ lei, stabilindu"se ca date
scadenta +/.''.-/'->
B.B. nr. $/$/6,'6./..-/'- in cuantum de ''.+6+,-/ lei, stabilindu"se ca date
scadenta -/.'-.-/'->
B.B.nr.$/.&.,+/.'/.-/'- in cuantum de -%..//,// lei, stabilindu"se ca data
scadenta +/./&.-/'+>
TOTAL .!"".#$%,&% '()
7in suma datorata, ?E@E#AL #RA7I8@ S.R.L. a e)ectuat urmatoarele plati=
la data de --.''.-/'-, suma totala de 0-.$$/,// lei, con)orm e<trasului de cont
nr. --$,--.''.-/'->
la data de -+.''.-/'-, suma totala de 0-.$$/,// lei, con)orm e<trasului de cont
nr. --0,-+.''.-/'->
la data de -..''.-/'-, suma totala de 0-.$$/,// lei, con)orm e<trasului de cont
nr. --.,-..''.-/'->
la data de /+.'-.-/'-, suma totala de 0-.$$/,// lei, con)orm e<trasului de cont
nr. -+/,/+.'-.-/'->
la data de /0.'-.-/'-, suma totala de 0-.$$/,// lei, con)orm e<trasului de cont
nr. -+-, /0.'-.-/'->
la data de ''.'-.-/'-, suma totala de 0-.$$/,// lei, con)orm e<trasului de cont
nr. -+&,''.'-.-/'->
la data de '-.'-.-/'-, suma totala de 0-.$$/,// lei, con)orm e<trasului de cont
nr. -+%, '-.'-.-/'->
la data de '$.'-.-/'-, suma totala de 0-.$$/,// lei, con)orm e<trasului de cont
nr. -+.,'$.'-.-/'->
la data de '..'-.-/'-, suma totala de 0-.$$/,// lei, con)orm e<trasului de cont
nr. -$-,'..'-.-/'->
la data de -'./-.-/'-, suma totala de 0-.$$/,// lei, con)orm e<trasului de cont
nr. -$$,-'.'-.-/'->
la data de -'./-.-/'-, suma totala de '+.%&$,// lei, con)orm e<trasului de cont
nr. -$$,-'.'-.-/'->
TOTAL .!$&.#"*,++ '()
-

Astf(', d,p- (f(.t,ar(a a.(st/r p'-0), s,1a ra1asa d( a.2)tat (st( d( 3%.4%$,&%
'(), r(pr(5(ntand r(st d( p'ata d)n fa.t,r)'( f)s.a'( nr. $"%4!6#&.+!.3+## s) nr.
*+4"46$+.#+.3+#3, (1)s( )n 7a5a ./ntra.t,',) d( 89n5ar(:.,1p-rar( nr.
$!#6#!.+".3+#3.
Clterior, la data de -'./'.-/'+, ntre cele doua societati s"a inc2eiat ;i contractul de
3n1are"cumprare nr. 0+, societatea ?E@E#AL #RA7I8@ SRL contractnd produsele
pre31ute n ane<ele la contract.
In ba1a acestui contract, BIOCHEM S.R.L. a emis urmatoarele )acturi )iscale=
B.B. nr. $'$+',-0./'.-/'+ in cuantum de +6./0.,.& lei, stabilindu"se ca data
scadenta +/./%.-/'+>
B.B. nr. $'0/.,'0./-.-/'+ in cuantum de +..%6.,.& lei, stabilindu"se ca data
scadenta +/./%.-/'+>
B.B. nr. B.B.nr. $'&%$,/$./+.-/'+ in cuantum de 60.+'.,60 lei, stabilindu"se
ca data scadenta +/./%.-/'+>
B.B. nr. $'%+6,/6./+.-/'+ in cuantum de +$.&&-,0/ lei, stabilindu"se ca data
scadenta '0./$.-/'+>
B.B.nr. $-&-$,-../$.-/'+ in cuantum de &&$.+'.,+. lei, stabilindu"se ca data
scadenta +/./%.-/'+>
B.B. nr. $++$.,/+./&.-/'+ in cuantum de ''0./$$,.% lei, stabilindu"se ca
data scadenta +/./%.-/'+>
B.B. nr.$++0/,/+./&.-/'+ in cuantum de +$.0..,.. lei, stabilindu"se ca data
scadenta +/./%.-/'+>
B.B. nr. $++0',/+./&.-/'+ in cuantum de '66.%6.,.% lei, stabilindu"se ca
data scadenta -..''.-/'+>
B.B. nr. $++0-,/+./&.-/'+ in cuantum de $/.-$.,.. lei, stabilindu"se ca data
scadenta -..''.-/'+>
B.B.nr.$$&.%,/-./6.-/'+ in cuantum de %+6,/0 lei, stabilindu"se ca data
scadenta /-./..-/'+>
B.B.nr.$60%/,/..'/.-/'+ in cuantum de %.$$/,// lei> stabilindu"se ca data
scadenta '0.'/.-/'+>
B.B. nr. $.-'/,/%.''.-/'+ in cuantum de ''.$0&,6% lei, stabilindu"se ca data
scadenta '0.''.-/'+>
TOTAL .#.3"+.*%#,!+ '()
:e cale de consecinta, in pre1ent, datorati societatii noastre, suma de '.-66.$$0,+6
lei, repre1entand rest de plata din c,3 produselor ac2i1i!ionate con)orm contractelor de
3n1are"cumprare nr. +0','0./&.-/'- si nr.0+,-'./'.-/'+, precum si a )acturilor )iscale
mai sus mentionate.

+

Cr(anta (st( r(.,n/s.,ta s) )ns,s)ta d( .atr( VEGETAL TRADING S.R.L.
a8and )n 8(d(r( .a .('( d/,a ./ntra.t( )n8/.at(, p/arta sta1p)'a s) s(1nat,ra
d(7)t/ar().
P( .a'( d( ./ns(.)nta, apreciem c sunt indeplinite condi!iile pre31ute de art. +'
din L(. 60,-//&, n sensul c=
suntem titularii unei crean!e cu o 3aloare peste 3aloarea pra( de $0./// lei,
pre31ut de art. + alin. ' pct. '- din L(. 60,-//&>
crean!a noastr este cert, lic2id, e<i(ibil si mai 3ec2e de mai mult de ./ de 1ile,
con)orm art. + alin. ' pct. & din L(. 60,-//&>
debitoarea ?E@E#AL #RA7I8@ S.R.L. este n insol3en! 3dit, n condi!iile n
care nu a ac2itat debitul )a! de societatea noastra dup ./ de 1ile de la scaden!.
;a0- d( ./ns)d(r(nt('( d( fapt s) d( dr(pt ant(r)/r (<p,s( =) d( )ns.r)s,r)'(
an(<at(, 8a s/').)ta1 sa ad1)t(t) .(r(r(a n/astra asa .,1 a f/st f/r1,'ata, sa
d)sp,n(t) d(s.2)d(r(a pr/.(d,r)) )ns/'8(nt() fata d( s/.)(tat(a VEGETAL
TRADING S.R.L. ./nf/r1 d)sp/5)t))'/r L(>)) &!63++" s) sa d(s(1nat) )n .a')tat(
d( ad1)n)strat/r ?,d).)ar p( CONTINVEST INSOLVENTA I.P.U.R.L.
In dr(pt: L(. 60,-//& pri3ind procedura insol3entei, C.pr.ci3.
Dn temeiul art. --+ 8. C. pr. ci3., solicitm judecarea cau1ei ;i n lips.
In sustinerea celor mentionate mai sus, intele(em sa ne )olosim de proba cu acte
si orice alt mijloc de proba 3a )i necesar pentru solutionarea pre1entei cereri.
7epunem pre1enta cerere si documentele ane<a in - 4doua5 e<emplare pentru
comunicare.
Ane<am urmatoarele inscrisuri in copie certi)icata=
Contractul de 3an1are E cumparare nr. +0','0./&.-/'- si ane<a nr.'>
Contractul de 3an1are" cumparare nr. 0+,-'./'.-/'+si ane<ele>
B.B.nr.+.6-&,'/./%.-/'-> B.B. nr. $/$/%,'6./..-/'-> B.B. nr. $/$/6,'6./..-/'->
B.B.nr.$/.&.,+/.'/.-/'-> B.B. nr. $'$+',-0./'.-/'+> B.B. nr. $'0/.,'0./-.-/'+>
B.B. nr. $'&%$,/$./+.-/'+> B.B. nr. $'%+6,/6./+.-/'+> B.B.nr. $-&-$,-../$.-/'+
B.B. nr. $++$.,/+./&.-/'+> B.B. nr.$++0/,/+./&.-/'+> B.B. nr. $++0',/+./&.-/'+>
B.B. nr. $++0-,/+./&.-/'+> B.B.nr.$$&.%,/-./6.-/'+> B.B.nr.$60%/,/..'/.-/'+>
B.B. nr. $.-'/,/%.''.-/'+>
E<tras de cont nr. --$,--.''.-/'-> E<tras de cont nr. --0,-+.''.-/'->
E<tras de cont nr. --.,-..''.-/'-> E<tras de cont nr. -+/,/+.'-.-/'->
E<tras de cont nr. -+-, /0.'-.-/'-> E<tras de cont nr. -+&,''.'-.-/'->
E<tras de cont nr. -+%, '-.'-.-/'-> E<tras de cont nr. -+.,'$.'-.-/'->
E<tras de cont nr. -$-,'..'-.-/'-> E<tras de cont nr. -$$,-'.'-.-/'->
E<tras de cont nr. -$$,-'.'-.-/'->
Bisa debitoare RECOM >
7o3ada ac2itarii ta<ei de timbru de -// lei con)orm le(ii.

D)r(.t/r G(n(ra',
$

DOMNULUI PRESEDINTE AL TRI@UNALULUI CONSTANTA
0