Sunteți pe pagina 1din 7

Ion Barbu

Ion Barbu (n. Dan Barbilian, 18 martie 1895, Cmpulung-Muscel, d. 11 august 1961,
Bucure ti ) a fost un poet i matematician romn. Ca matematician este cunoscut su numele
Dan Barbilian. ! fost unul dintre cei mai importan i poe i romni interelici, repre"entant al
modernismului literar romnesc. #an Barilian era fiul $udec%torului Constantin Barillian
(care i-a latini"at numele ini ial &Baru') i al (marandei, n%scut% oiculescu.
Matematicianul
Pregtirea
)alentul s%u matematic se manifest% *nc% din timpul liceului, ele+ul Barilian pulic%
remarcaile contriu ii *n re+ista ,a"eta matematic%. )ot *n acest timp, Barilian * i de"+olt%
i pasiunea pentru poe"ie. -ntre anii 191.-19/1 studia"% matematica la 0acultatea de tiin e
din Bucure ti, studiile fiindu-i *ntrerupte de perioada *n care * i satisface ser+iciul militar *n
timpul 1rimului 2%"oi Mondial.
3-a a+ut ca profesori pe4 ,5eorg5e i eica , #imitrie 1ompeiu, #a+id 6mmanuel, )raian
7alescu i !nton #a+idoglu.
-n perioada 19/1 -19/., i-a continuat studiile la ,8ttingen, )9ingen i Berlin. ! c%l%torit
prin :iedersac5senland, unde a *ntlnit pe ,auss, 2iemann, #iric5let, ;ilert, <lein,
Min=o>s=i i al ii. #e asemenea, #an Barilian a a+ut ca prieteni pe matematicienii4
?il5elm Blasc5=e, ;einric5 ,rell, ;elmut ;asse, 6mil !rtin i al ii.
Cariera matematic% continu% cu sus inerea te"ei de doctorat *n 19/9. Mai tr"iu particip% la
diferite conferin e interna ionale de matematic%, cum ar fi Congresele 3nterna ionale de
Matematic% le ;amurg (19@6), ,8ttingen i Aiena (19@8), Bslo (19@6), 1raga (19@.).
Contribu ii
-n 19./ este numit profesor titular de alger% la 0acultatea de tiin e din Bucure ti. 1ulic%
diferite articole *n re+iste matematice. #e deoseit% importan % sunt dou% dintre contriu iile
lui4 o scurt% lucrare de dou% pagini ap%rut% *n Casopis Matematiky a Fysiky (19@.-19@5), *n
care define te o procedur% de metri"are care +a fi numit% de 7eopold Blument5al &spa ii
Barilian', i dou% lucr%ri *n Jber. Deutsch. Math. Verein., ap%rute *n 19.C i respecti+ *n
19.1, intitulate Zur Axiomatik der Projectiven ebenen in!!eometrien, i care au inspirat o
direc ie de cercetare *n geometria inelelor, direc ie asociat% a"i *n literatura de specialitate cu
numele s%u, al lui ;$elmsle+ i al lui <lingenerg.
#an Barilian s-a mai ocupat i de teoriile algerei moderne (19.6 - 1951), de teoria
algeric% a numerelor (1951 - 195D), de teoria determinismului i de ine prioritatea mondial%
*n preci"area unei clase largi de func ii distan " .
Scrieri tiin ifice
)eoria spa iilor Barilian a fost amplu de"+oltat% *n patru lucr%ri4
Asupra unui principiu de metri#are, (tud.Cercet. Mat. 1C (1959), 68-116,
Fundamente$e metrici$or abstracte a$e $ui Poincar% i Carath%odory ca ap$ica ie a
unui principiu !enera$ de metri#are (lucrare pre"entat% la 3nstitutul de matematic% *n
data de . iunie 1959), ap%rut *n (tudii i cercet%ri matematice, +ol. 1C (1959), /D@-
@C6E
J&metrici$e natura$e 'ins$eriene, ap%rut% *n aceea i re+ist% *n +ol. 11 (196C), D-..E
J&metrici$e natura$e 'ins$eriene i 'unc ia de repre#entare a $ui iemann,lucrare scris%
*mpreun% cu :icolae 2adu i ap%rut% postum, pulicat% tot *n (tudii i cercet"ri
matematice, +ol. 1/ (196/), /1-@6.
Fltima lucrare a fost depus% la redac ie de :icolae 2adu pe /C octomrie 1961E Barilian se
stinsese pe 11 august, *n acela i an. Briginalitatea ideii matematice a lui Barilian const% *n
reeGaminarea modelului 1oincarH al geometriei neeuclidiene a lui 7oace+s=i. !cest model
generea"% *n mod natural o distan % care poate fi repre"entat% ca oscila ie logaritmic%.
!lte scrieri4
Curs de matematici !enera$e (19@D - 19.C)
)eoria $ui *a$ois a ecua ii$or +n axiomati#area $ui (teinit#
Axiomati#area mecanicii c$asice (19.@)
Curs de a$!ebr" axiomatic" (19.., 19.D, 195C)
)eoria aritmetic" a idea$e$or +n ine$e$e necomutative (1956)
*rupuri cu operatori ,teoreme$e de descompunere a$e a$!ebrei- (196C).
Poetul
-n anul 1919, #an Barillian *ncepe colaorarea la re+ista literar% (bur"toru$, adoptnd la
sugestia lui 6ugen 7o+inescu, criticul cenaclului ca pseudonim numele unicului s%u, 3on
Baru. -n timpul liceului *l cunoa te pe +iitorul critic literar )udor Aianu, de care +a fi legat
prin una din cele mai lungi i mai frumoase prietenii literare.
#eutul s%u artistic a fost declan at de un pariu cu )udor Aianu. 1leca i *ntr-o eGcursie la
,iurgiu *n timpul liceului, #an Barilian *i promite lui )udor Aianu c% +a scrie un caiet de
poe"ii, argumentnd c% spiritul artistic se afl% *n fiecare. #in acest IpariuI, #an Barilian * i
descoper% talentul i iuirea fa % de poe"ie. #an Barilian spunea c% poe"ia i geometria sunt
complementare *n +ia a sa 4 acolo unde geometria de+ine rigid%, poe"ia *i ofer% ori"ont spre
cunoa tere i imagina ie.
Criticul i prietenul s%u )udor Aianu *i consacr% o monografie, considerat% a fi cea mai
complet% pn% *n "iua de a"i. Fna din cele mai cunoscute poe"ii a autorului, #up% melci,
apare *n 19/1 *n re+ista Via a om.neasc" .
Scurt prezentare a spa iilor poeziei lui Ion Barbu
0enomenul artistic arian s-a n%scut *n punctul de interferen % al 1oe"iei cu Matematica, de
aceea poe"ia lui este cu mult deoseit% de cea a lui !rg5e"i i Blaga, *ntruct gradul ei de
dificultate e mai mare.Mai eGact spus, *n elegerea poetului asupra a ceea ce treuie s% fie
poe"ia e mai aproape de concep ia unor poe i moderni i singulari ca (tep5ane MallarmH sau
1aul AalHrJ, dect de concep ia mai general%, impus% de romantism. !poi nu treuie uitat c%
poetul a fost dulat de un matematician i c% modul lui de a gndi *n spiritul astract al
matematicii s-a impus i *n planul repre"ent%rilor poetice. 3on Baru *nsu i afirm%4 ICa i *n
geometrie, *n eleg prin poe"ie o anumit% simolic% pentru repre"entarea formelor posiile de
eGisten %K 1entru mine poe"ia este o prelungire a geometriei, a a c%, r%mnnd poet, n-am
p%r%sit niciodat% domeniul di+in al geometriei.I
-ntr-un inter+iu acordat lui 0eliG !derca, din 19/D, crea ia lui 3on Baru era *mp%r it% de
acesta *n patru etape4 parnasian%, antonpanesc%, eGpresionist% i aradist%. -n studiul din
19@5, 3ntroducere *n poe"ia lui 3on Baru, )udor Aianu reducea aceast% clasificare la doar trei
etape4 parnasian%, aladic%-oriental% i ermetic%.!ceast% din urm% *mp%r ire a de+enit clasic%.
Etapa parnasian
1rima etap% este cea a +ersurilor pulicate *ntre 1919 - 19/C *n re+ista (bur"toru$, perioad%
numit% con+en ional de unii critici Iparnasian%I, de i lirica arian% din fa"a deutului
dep% e te cadrul limitat al parnasianismu$ui, *ntrunind caracteristici ale poe"iei pure dulate
de un nest%+ilit elan romantic. #intre ele amintim4 /ava, Mun ii , Copacu$, 0anchi#e$e, Pentru
Mari$e 1$eusinii, Panteism, Arca, Pyta!ora, .u$, 2mani#are .a.m.d.
(curte i riguroase ca form% - cte+a sunt sonete -, poe"iile propun un uni+ers tematic di+ers.
Baru descrie peisa$e minerali"ate, forme ale geologicului i ale florei , e+oc% "eit% i
mitologice sau surprinde procese de con tiin %, cum ar fi solemnul leg%mnt al lep%d%rii de
p%catul contempla iei astracte *n fa+oarea +oin ei de a tr%i cu frene"ie, *ntr-o total%
consonan % cu ritmurile +ii ale naturii.
6+itnd poe"ia - confesiune, eGprimarea direct% a n%"uin elor sufletului s%u, 3on Baru le
transfer% unor elemente ale naturii4 copacul, anc5i"ele, mun ii, p%mntul ceea ce indic% o
tendin % de a folosi simoluri I oiecti+eI. 1eisa$ele , pasteluri eGotice i imaginare, *nc5id *n
ele elanuri i *ncorset%ri ale fiin ei umane, aspira ii patetice i *ncrncenate refu"uri, ca *n
aceste solemne strofe din Copacu$ 4
I;ipnoti"at de - adnca i limpedea lumin%
! ol ilor destinse deasupra lui, ar +rea
(% sf%rme "enitul i - ncremenit s% ea
1rin mii de crengi crispate, licoarea opalin%I
sau din 0anchi#e$e4
I#in aspra contopire a gerului polar
Cu +er"i i st%t%toare pustiet% i lic5ide,
(inte"e transparente , de str%luciri a+ide,
Lucnesc din somnorosul noian originar.I
1oe"ia 2mani#are scoate *n e+iden % un conflict dramatic al fiin ei umane, care, *n aspira ia
ei spre asolut, treuie s% opte"e *ntre dou% principii4 intelectual i sen"ual, *ntre contempla ia
I apolinic%I i tr%irea Idionisiac%I. 1oe"ia, declara 3on Baru, le *mpac% pe amndou% *ntr-un
proces unic, *ntr-o sinte"% *n care ,ndirea se transfigurea"% lund forme concrete de I sunet,
linie, culoare I.
3deea de+ine Imu"ic% a formei *n "or, 6uritmieI, deci intui ie a esen ei lumii. !spira ia spre
cunoa tere are, *n prima perioad%, un caracter cam astract, de unde i, frec+ent, r%ceala
+ersurilor. -ncercarea de concreti"are se spri$in% pe *mprumuturi din mitologie, care las% de
oicei o impresie puternic% de li+resc. 2ecurgerea la elemente mitologice grece ti i
preocuparea deoseit% pentru eGpresie i-au f%cut pe unii cercet%tori (6. 7o+inescu) s%
+oreasc% de un parnasianism al *nceputurilor literare ale lui 3on Baru.
#ac% poe"ia parnasian% france"%, repre"entat% prin 7econte de 7isle sau MosH Maria de
;HrHdia, era fundamental decorati+% i antiromantic% *n con inut ne*ng%duind elanuri
suflete ti, pe cnd la 3on Baru, su *mpietrita i recea marmur% a +ersului, se r%sucesc
pasiuni +iolente, nelini ti i aspira ii tuluri, ceea ce denot% o structur% romantic% . 1roail
c% aceasta este i cau"a pentru care i le-a refu"at mai tr"iu, socotindu-le c% I decurg printr-
un principiu poetic elementar I. 6l tinde spre o alt% formul% poetic%, dep%rtat% de romantism,
spre Iun lirism omogen, instruind de lucrurile esen iale, delectnd cu +i"iuni paradisiace I, pe
care a reali"at-o *n urm%toarele etape ale crea iei sale.
Etapa baladic-oriental
!ceasta indic% orientarea spiritului poetului spre concretul lumii, cum i anun ase *n
Fmani"are. !ici pot fi integrate poeme ca4 Dup" me$ci, i!a Crypto i $apona 1ni!e$ ,
Domni oara 3us , 4sar$.k, 5astratin 3o!ea $a 4sar$.k, pulicate din a doua $um%tate a lui
19/1 pn% *n 19/5, *n Aia a romneasc% i Contimporanul lui 3on Ainea. Mai toate sunt
lungi, datorit% *n mare m%sur% pasa$elor descripti+e, consecin % imediat% a preocup%rii de
concretE au un caracter narati+, IaladicI , pentru c% *n ele Ise "iceI o po+esteE *n sfr it e+oc%
o lume pitoreasc%, de inspira ie auto5ton% sau alcanic%, asem%n%toare cu cea din +i"iunea lui
!nton 1ann. 6Gcep ional% este acum sugestia pictural%. 6Gpresia este proasp%t% i pregnant%
de"+%luind *n 3. Baru un poet al cu+ntului , nu numai al ideii i +i"iunii, cum *l cunoa tem
la *nceput. #escrip ia *ns% nu eGist% eGclusi+ pictural, ci fiGea"% o atmosfer% adec+at%. )eoria
aladescului a+ea s% fie reluat% *n estetica Cercului literar de la (iiu de poe i ai acestui
curent cum ar fi 2adu (tanca i tefan !ugustin #oina .
4sar$.k6 ,inima mea-, spre eGemplu, este o cetate ideal%, Idat%-n al ca o raiaI a e"at% Ila
mi$loc de 2%u i BunI, populat% cu oameni care tr%iesc deopotri+% deliciile spiritului i pe
cele ale +ie ii I *ntr-o sla+% st%t%toareI4 uni+ers faulos *n care se ec5ilirea"% totul. #e o
deoseit% for % de sugestie, su raportul in+en iei +erale, este Domni oara 3us a c%rei
+aloare st% aproape *n *ntregime *n eGpresie. 1oe"ia +ore te despre po+estea unei iuiri
p%tima e cnd+a i nefericite i a unei tragicomice eroine, cadn% Ipe"e+enc5eI ce- i
c5eam% de pe lumea cealalt%, prin descntece, iuitul care a uitat-o.
#ar farmecul ei nu st% *n ineditul pitoresc al *ntmpl%rii ci *n eGtraordinara incanta ie a
+ersurilor i *n sugestia de fantastic a descntecului. (ustratul simolic al elementelor
narati+e i descripti+e din poe"iile etapei a doua poate fi *ntlnit *n Dup" me$ci, poem lung *n
care se stili"ea"% moti+e folclorice pentru a se po+esti o eGperien % de ini iere *n tainele
naturii, de+enit% dram% a cunoa terii sau *n i!a Crypto i $apona 1ni!e$ .
Etapa ermetic
Fltima etap% a poe"iei lui 3on Baru este una de *ncifrare a semnifica iilor, numit% din aceast%
cau"% etapa ermetic%. #ar mai *nti a eGistat un moment de tran"i ie, repre"entat de Bul
dogmatic, 2itmuri pentru nun ile necesare sau F+edenrode, pulicate *ntre 19/5 - 19/6. -n ele
se p%strea"% *nc% leg%tura cu etapa anterioar% att prin pasa$ele descripti+e ct i prin cele
narati+e, care fac poe"ia mai u or de *n eles i descifrat. ,eorge C%linescu sus ine c% de fapt
aici eGist% ermetismul autentic al poe"iilor lui 3on Baru, pentru c% se a"ea"% pe simoluri,
cel din Moc secund nefiind dect un ermetism de I dificultate filologic% I, innd de o sintaG%
poetic% dificil%.
1oe"iile amintite se *n+rtesc, metaforic +orind, pe ideea I nun ii I *n eleas% ca p%trundere *n
miracolul crea iei uni+ersale. IBul dogmaticI este c5iar un simol al misterului I nun ii I, un
soi de cosmoid, pentru c% *n structura lui dual% se repre"int% lumea dinaintea nuntirii, crea ia
de dinaintea ,ene"ei. Banalul ou demonstrea"% c% Im%runte lumi p%strea"% dogmaI, c%
macrocosmosul se repet% *n microcosmos. #e aceea el este f%cut s% de+in% oiect de
contempla ie4
I6 dat acestui trist norod i oul sterp ca de mncare, #ar +iul ou la +rf cu plod 0%cut e s%-l
pri+im la soareNI
A%"ut *n lumina soarelui, oul rele+% *ns% i esen a uni+ersului, imaginea etern% a increatului.
-n 2itmuri pentru nun ile necesare sunt e+ocate trei c%i de cunoa tere4 prin eros ( sau
sen"ual%), repre"entat% astral prin Aenus, prin ra iune, a+nd simol pe Mercur, i prin
contempla ie poetic%, care e tutelat% de (oare. 0iecare eGperien % este o Inunt%I, adic% o
comuniune cu esen a lumii, dar prin primele dou% contopirea nu este perfect%. (en"a iile
permit numai un contact fulgerant , iar intelectul ignor%, pentru a face opera iile proprii
cunoa terii logice, condi ia fundamental% a uni+ersului, care este de+enire continu%.
!spira ia spre asolut se *mpline te doar prin atingerea contempla iei poetice, prin +i"iunea
direct% a principiului uni+ersal cnd4 Iintr%m (% osp%t%m -n c%mara (oarelui Marelui :un i
stea, !uri +erde s% ne dea, #in c%ld%ri de m%ri lactee, 7a surp%ri de curcuee, -n 0irida ce
scntee O 6ternI -n termeni mai simpli poe"ia pune prolema raportului dintre cunoa terea
logic% i cea metaforic% a a cum o pusese i Blaga *n 6u nu stri+esc corola de minuni a lumii.
Opere
Dup" me$ci, 6ditura 7uceaf%rul, 19/1
Joc secund, 6ditura Cultura :a ional%, 19@C
Joc secund
Bpera cea mai important% a poetului Baru o constituie +olumul Joc secund, pulicat *n anul
19@C. (e pare c% a pulicat acest +olum *n urma unui pariu cu )udor Aianu c% poate scrie
poe"ie (alte surse po+estesc despre o *n elegere4 dac% Baru reu ea s% pulice poe"ii, Aianu
treuia s% *i anali"e"e critic crea ia). 1oe"iile sunt dificil de *n eles, e o liric% ermetic% cu
lima$ astract, inspirata de poemele lui (tep5ane MallarmH. -n unele poe"ii, autorul foloseste
concep ii matematice, spre eGemplu utili"ea"a no iunea de grup (o mul ime cu structura
matematic%, ale c%ror elemente se pot *nsuma conform unor legi specifice).
Din ceas6 dedus ad.ncu$ acestei ca$me creste6
4ntrat" prin o!$ind" +n m.ntuit a#ur6
)"ind pe +necarea cire#i$or a!reste6
7n !rupuri$e apei6 un joc secund mai pur.
-n concep ia lui 3on Baru poe"ia are mult *n comun cu geometria4 exist" undeva6 +n
domeniu$ +na$t a$ !eometriei6 un $oc $uminos unde aceasta se +nt.$ne te cu poe#ia. 8..9 Ca i
+n !eometrie +n e$e! prin poe#ie o anumit" simbo$ic" pentru repre#entarea 'orme$or posibi$e
de existen " . !ceast% poe"ie ini iatic% este un elogiu adus inteligen ei ca +aloare uni+ersal%
suprem%. 1roiec iile astrale, c%l%toriile *n timp, +i"iunile celeste i criptografia ermetic% sunt
cate+a dintre te5nicile folosite cu pricepere i 5ar de poet. !ilit% ile profetice ale poetului
sunt certificate de oiecti+area sutilelor concepte mentale utili"ate. Ciclul Joc secund a fost
tradus *n france"% i *n mag5iar%. 6Gist% i traduceri ale unor poe"ii *n lima german%.
-n seria de poe"ii din Moc secund, orient%rile fundamentale r%mn cele dou%, mai mult *ntlnite
spre prinderea sensului lumii ascuns de aparen e, de fenomene sau dimpotri+%, spre
fenomenalitatea imediat% *n care se intuie te esen a lumii. #in aceast% perspecti+% ciclul are
dou% teGte care pot fi socotite arte poetice4 cel intitulat c5iar Moc secund (sau #in ceas dedus)
i )imru.
Mocul secund impresionea"% mai *nti printr-o sonoritate impecail%, ade+%rat% Imu"ic% a
formelor *n "or I, dar nu - i de"+%luie sensul de la prima lectur%. #up% *ns% i m%rturisirea
poetului Ipoe"ia este lumea purificat% *n oglind%( deci reflectare a figurii spiritului nostru) act
clar de narcisism (de autoiuire deci de autocunoa tere), semn al min ii (deci act intelectual,
un sentiment, afecti+itate liric%) I. ,eorge C%linescu sinteti"ea"% eGcelent interpretarea
poemului4 I1oe"ia (Iadncul acestei calme cresteI) este o ie ire (IdedusI) din contigent(Idin
ceasI) *n pura gratuitate, mntuit a"ur, $oc secund, ca imaginea cire"ii r%sfirat% *n ap%I.
3deea fundamental% din acest% poe"ie este c% arta e un $oc secund, mai pur, realitate sulimat%,
care porne te din +ia %, dintr-o tr%ire, dar nu se confund% cu +ia a, constituindu-se ca un
uni+ers secund, posiil. !cest uni+ers se ridic% pe anularea, pe I*necareaI celuilalt, nu e, cu
alte cu+inte, o copie a lui, ci are un sens propriu, intern, care - l $ustific%. #ac% lumea real%
eGist% su "enit, *n oiecti+itate, poe"ia tr%ie te su semnul nadirului, *n reflectare. 1oetul
transpune oglindirea din con tiin a sa *n melodia cu+intelor, ascun"nd *n ele cntecul lui -
crea ia, asemenea m%rii care * i ascunde cntecul ei su clopotele +er"i ale medu"elor.
-n poe"ia )imbru, pri+irea poetului e fiGat% pe suprafa a lumii, nu dincolo de ea fascinat *ntr-
att de lucruri (de piatr%, de 5um%, de unda m%rii), *nct le atriuie o +ia % sufleteasc%. Cum
ele sunt mute, poe"ia este aceea care ar treui s% le eGprime, ceea ce presupune, pentru poet, o
comunicare simpatetic% cu ele, identificarea (atitudinea e diametral opus% aceleia din Moc
secund).
1oe"ia creat% acum nu mai e concentrare de esen e ci Iun cntec *nc%p%torI, capail s%
cuprind% di+ersitatea infinit% a lucrurilor, un imn de laud% a crea iei cosmice asem%n%tor
aceluia pe care conform tradi iei ilice, l-ar fi intonat *n paradis *ngerii, cnd #umne"eu a
creat-o pe 6+a din coasta lui !dam. Celelalte poe"ii din ciclu se a a"% su una sau alta din
cele dou% poetici, toate sunt *n fond ni te descrieri diferen iate enorm de altele *n lima$.
#in cuprinsul +olumului4
Va$ea
Mun ii
Copacu$
0anchi#e$e
Pentru Mari$e 1$ensenii
Panteism
Arca
Pyta!ora
.u$
2mani#are
i!a Crypto i $apona 1ni!e$
Domni oara 3us
5astratin 3o!ea $a 4sar$.k
Joc (ecund
2vedenrode
4sar$.k
Criticii spun
)udor Aianu spunea despre opera lui 3on Baru astfel4 &Cititorul care str%ate paginile
+olumului Joc secund, nu treuie s% uite niciodat% c% se g%se te *n fa a unui poet
matematician. C5iar o simpl% in+entariere a +ocaularului s%u arat% ct datore te 3on Baru
astronomiei, mecanicii sau geometriei. (K) Ai"iunea matematicianului este att de pu in
coneGat% cu acti+itatea sim urilor, att de lier% de contingen ele care *ntinerea"% func iunea
lor, *nct lumea care i se rele+ea"% este resim it% de el ca pur%. 1e de alt% parte, fa % de lumea
eGperien ei, aceea a matematicei este a doua lume, o suprastructur% ideal%. -ntr-un asemenea
uni+ers ideal dore te s% se situe"e +i"iunea lui 3on Baru i acesta este *n elesul eGpresiei $oc
secund, care intitulea"% +olumul s%u.' eran Cioculescu spune despre el c% &6rmetismul s%u
i-a ucis orice spontaneitate i i-a secat +na. #e +oca ie matematician, 3on Baru s-a folosit
pentru ermeti"area primelor redact%ri de procesul matematic al sustituirii. (e tie c% *n
alger%, cifra cantitati+% e *nlocuit% cu un simol calitati+. Cu+ntul oscur la 3on Baru este
necunoascuta algeric%, prin care se sustituie sensul clar, misterul.'
-n 4storia $iteraturii rom.ne de $a ori!ini p.n" +n pre#ent, ,. C%linescu spunea4 &#in aceste
eGperien e care irit% curio"itatea ca ni te g5icitori, f%cnd mai acut procesul ra ional, se
desprinde *ns% o sua+% poe"ie, remarcail% pentru triste ea e+enimentelor ce +or s% se
eGprime, enun ate prin simple *ntre%ri i e+alu%ri, de calitate pur emoti+%, deci
inefail%.'Basara :icolescu "icea *n opera sa 4on 0arbu. Cosmo$o!ia Joc secund c% &1rin
asocierea unui concept originar matematic cu un cu+nt afecti+, 3on Baru declan ea"% o
mul ime de sugestii ce se adresea"% att intelectului, ct i sensiilit% ii.