Sunteți pe pagina 1din 8

şi programul de editare, iar cunoştinţele

Prelucrarea fotografiilor digitale necesare vi le oferă acest workshop. Vă vom

Culori intense,
arăta cum să faceţi culorile mai străluci-
toare, cum să prelucraţi contrastele şi să în-
tăriţi contururile. Noi vă recomandăm uti-
lizarea Photoshop-ului, dar vă arătăm cum

fotografii clare
puteţi lucra uşor şi cu alte programe de ni-
vel profesional.

Ajustarea contrastelor
Pozele scanate sau cele făcute cu camera
Cum să ajustăm corect contrastele, cum să armonizăm perfect culorile şi, nu în digitală au de multe ori culori şterse şi un
ultimul rând, cum să îmbunătăţim claritatea fotografiilor contrast necorespunzător. CHIP vâ arată
cum să daţi pozelor mai multă claritate şi
Heico Neumayer, lonuţ Bălan H
strălucire.
Atât pentru profesionişti, cât şi pentru Adobe Photoshop. La o anchetă făcută pe
amatori, cele mai bune fotografii vor ieşi site-ul CHIP s-a constatat ca Adobe deţine Reglarea culorilor şi a luminozităţii sunt I
într-adevăr reuşite atunci când se vor incontestabil primul loc, pe cel secund cele mai importante lucruri care trebuie stă- I
utiliza corect programele Photoshop&Co. situându-se Corel PhotoPaint. Dacă sunteţi pânite atunci când se doreşte prelucrarea I
Aşa vom putea obţine culori mai interesat de ierarhia completă, o puteţi găsi unei poze. Testarea luminozităţii se face cu I
puternice, un contrast mai bun şi o la www.chip.ro. funcţia „Histogram". Acest instrument vă I
claritate mai mare. Dacă nu deţineţi încă un program de pre- arată valorile de luminozitate existente în I
Chiar şi în cazul în care anumite imagini lucrare a fotografiilor, poate ar fi cazul să fotografie şi, odată ce deţineţi această infor- |
nu sunt foarte reuşite vom putea obţine ceva vă orientaţi către unul. Pe CD-ul revistei maţie, puteţi face uşor şi corectura - în cele I
din ele. Fotografiile sunt tratate de profesio- CHIP din luna iunie veţi regăsi o variantă mai multe programe în cadrul aceleiaşi fe-1
nişti ca materie primă şi, pas cu pas, se poate demo a lui Jasc Paint Shop Pro 8.0, iar pe restre de dialog.
face din fiecare dintre ele o adevărată operă CD-ul din luna noiembrie 2002 veţi găsi o
de artă. Pentru asta, una dintre modalităţile variantă demo de Photoshop 7. Aveţi de Lărgirea spectrului tonalităţilor cu ajutorul I
actuale şi la îndemâna oricui este folosirea ales între cele prezentate de noi sau puteţi histogramei
unuia dintre numeroasele programe de pre- să găsiţi unul mai simplu (automat şi mai
lucrare a fotografiilor. ieftin), dar care nu dispune de aceeaşi func- Pentru stabilirea spectrului optim al valo-1
în acest moment standardul în domeniu ţionalitate. rilor tonalităţii culorilor cuprinse între 0 şi I
este, fără îndoială, reprezentat de aplicaţia Aveţi materialul (poza în format digital) 255 diagrama de frecvenţă conţine o mică I

Photoshop: Levels

Pe scurt, Output Levels, tonuri deschise: Trageţi


pentru ca luminile deschise
comenzile celui din dreptul semnului să scadă
Input Levels, tonuri închise: Tra-
geţi spre dreapta pentru ca to-
nurile adânci din stânga sem-
nului să se aşeze pe negru, iar
restul să se întunece. Poza de- ,—I- Auto: Măreşte automat valorile
vine mai închisa şi mai clară. tonurilor până ajunge la nivelu-
Exemplu, coborâţi valorile din- rile de alb şi negru dorite („opţiu-
tre 0 şi 15 la 0. ne"). Se transformă la apăsarea
[ALT] în „Undo"
Output levels, tonuri închise:
Trageţi cursorul spre dreapta Pipetele (eyedroppers) de negru
pentru ca tonurile închise din şi alb: Daţi clic pe un pixel închis,
stânga sâ se deschidă. Fotogra- respectiv deschis din poză, pen-
fia devine mai deschisă şi mai tru a întuneca sau deschide fo-
ştearsă. I tografia.

mai important
instrument Pipeta de gri: Puteţi da un ton neutru
Reglaj de gri: Pentru a ridica tonurile gri ca re vor depinde pozei prin selectarea unui pixel
de lungime/adâncime, împingeţi cursorul spre stânga/ neutru.
dreapta.
Input Levels, tonuri deschise: Trageţi la valori închise. Poza devine închisa şi
cursorul spre interior pentru ca tonurile luminoase din dreptul semnului să se ştearsă.
aşeze pe alb. Poza devine mai luminoasa şi mai clară. Aici alegeţi valori
dintre 240-255 sau ridicaţi-le la 255.
bară de control. Deviaţiile înalte arată că în
Corecţia contrastelor în Photoshop
poză există o valoare prea ridicată a lumino-
zităţii. La cele joase se observă contrariul: îmbunătăţirea în doar trei paşi a unei fotografii şterse
prea puţină luminozitate. Pentru o poză dreapta până la marginea histo-
clară şi de calitate se folosesc valori cuprinse gramei. Tonul deschis va urca de
între 0-255, deci de la cel mai adânc (pro- Poza are o calitate slabă. Histograma arata
fund) negru până la cel mai curat alb. To- că punctul de greutate al pozei se află prin-
tre tonalităţile întunecate. Nu există puncte
tuşi, asemenea poze sunt excepţii, căci de foarte închise şi nici foarte deschise. împin-
cele mai multe ori scanerele şi aparatele geţi butonul de reglaj din stânga (foto) spre
foto digitale „uită" valorile cele mai joase interior până la ultima deviaţie. Astfel tona-
şi pe cele mai înalte, fapt ce imprimă foto- litatea 20 scade la 0 pentru negru. Valorile
deschise de deasupra vor coborî şi ele. Obţi-
grafiei un aspect mat. în acest caz histo-
neţi
După o poză mai închisa
utilizarea şi cu„Levels"
comenzii un contrast mai
repetaţi
grama nu arată valori crescute în partea mare.Trageţi butonul dese
comanda. Histograma reglaj din
va întinde asupra
stângă sau în dreapta. Pentru a remedia întregii1game de tonuri. Deci nu vor apărea
această problemă, trageţi de butoanele de valori individuale ale luminozităţii. Această
control până când se ating valorile maxime eroare nu deranjează în general, oricum po-
za iniţială era prea întunecată. Dacă ridicaţi
(existente în poză!) din stânga şi din dreapta. nuanţele cu butonul de reglaj de gri spre
Astfel lărgiţi aria luminozităţii. Cele mai stânga, nu modificaţi cele mai meniseşi cele
deschise puncte ale pozei sunt ridicate până mai deschise tonalităţi.
la alb imaculat, cele mai întunecate coboară la 230 la 255 pentru alb.
la negru, iar nuanţele dintre ele se adaptează
noilor condiţii de luminozitate. Fotografia
are o gamă de tonuri mult mai mare decât
înainte, devine mai clară şi are un contrast
mai pronunţat. Save.

..
Astfel găsiţi intervalul valorilor tonurilor
cu histograma Adobe Photoshop dispune
de toate comenzile de schimbare a contras-
tului în meniul Image, iar aici alegeţi
Adjust/Levels. La Paint Shop Pro: Adjust/
Brightness and Contrast/Histogram Adjus- Suprafaţa mâinii (foto) este încâ prea întu-
tment. Sau Adjust/ Brighteness and Con- necată. Pentru a îndepărta aceste nuanţe,
trast/Levels. La Photolmpact: Format/His- folosiţi opţiunea „Curves". Pe acestea le
togram sau Format/Tone Map. puteţi ridica în 2ena Iar centrală, tatuşi e§te
mai indicat să apăsaţi tasta CTRL şi să daţi
în PhotoPaint 10 alegeţi Image/Adjust/ clic în fotografie pe suprafaţa din dreapta a
Level Equalizations. mâinii. Pentru aceasta Adobe Photoshop
atribuie automat tonalitatea 90. Prin ridi-
Mărirea contrastelor în mod automat carea curbei sau introducerea de valori noi
ridicaţi luminozitatea, de exemplu la 125.
Astfel poza pare mai deschisă, deşi
Mai repede, dar nu neapărat mai bine, se suprafaţa închisă rămâne neschimbată. ;
poate face corectura tonalităţilor şi în mod
automat, lăsând aplicaţia să efectueze această
operaţie. în Photoshop comanda este Image/
Adjust/AutoLevels. în Paint Shop Pro: Adj ust/
Brightness and Contrast/Automatic Contrast
Enhancement. Gama tonurilor va fi în aşa fel
extinsă încât fotografia dumneavoastră să
conţină cel mai adânc negru şi cel mai curat
alb. Atenţie: la reglarea automată, de multe
ori, coloritul se schimbă şi nu neapărat în bine.
Ex.: culoarea de bază roşu era iniţial mai slabă
în fotografie decât celelalte culori de bază.
Corecţia automată ridică toate culorile de
bază la acelaşi nivel, deci rezultatul nu este
doar mărirea contrastului, ci şi înroşirea fo-
tografiei. Dacă doriţi să menţineţi coloritul,
mai bine daţi clic (în Photoshop) pe Image/
Adjust/AutoContrast. Această comandă nu
schimbă coloritul, deoarece ridică toate cele
3 sau 4 culori de bază în aceeaşi măsură.
Modalităţi de lucru cu layere Căutarea şi stabilirea tonalităţilor (valorii
tonului) cu funcţia Eyedropper (pipeta)
Corecturi de contrast prin supraexpunere
In ferestrele de dialog „Image/Adjust/Le-
Fotografiei îi lipsesc evident contrastele
vels" şi „Image/Adjust/Curves" în Photo-
puternice. Aici în locul corecturii tonalităţii
folosiţi o modalitate de lucru cu layere. Du- shop există funcţia eyedropper (pipetă, în
plicaţi un layer „background" şi apoi potriviţi traducere liberă). Cu aceasta selectaţi pixelii
pentr u a ceastă copie supraexpunerea din poză care doriţi să devină, fie albi, fie
-- ft) „Screen" Poza devine negri. Photoshop adaptează automat în-
vizibil
treaga fotografie la valorile acestor pixeli.
Dacă activaţi întâi pipeta neagră cu expli-
caţia (opţiunea) de expunere „Set Depth"
şi activaţi un punct închis din poză, foto-
grafia dumneavoastră devine mai închisă
şi cu un contrast mai accentuat. Clicul cu
pipeta albă pe un pixel deschis din poză
ridică acest punct la valoarea de alb ima-
culat. Cel mai bine este să selectaţi cu pipeta
Alternativ la pasul 1, în loc să duplicaţi la- de gri pixelii coloraţi neutru pentru că altfel
yerul „background", puteţi da comanda
se vor produce efecte nedorite de colorit.
„Layer/New Adjustment Layer/Curves",
după care aplicaţi direct opţiunea „Screen".
Asta economiseşte chiar şi spaţiul de pe Reglarea culorilor cu ajutorul comenzii
harddisk. „Curves"

Curbele gradate se regăsesc în Photoshop


ca şi toate comenzile pentru contrast, în
meniul Image/Adjust. în Paint Shop Pro 8
deschideţi meniul Adujst/Brightness and
Contrast. Aici veţi regăsi curbele (Curves).
O alternativă mai puţin precisă la curbele
gradate o oferă corectura nivelului de lumi-
nozitate gamma: o unealtă specială pentru
reglarea luminozităţii care ridică sau coboară
Pentru o altă corectură topiţi cele două layere
(merge) apoi creaţi o copie a fundalului.
nuanţele fără să modifice valorile extreme
Selectaţi fundalul cu „bagheta magică" şi de luminozitate şi umbră. în Photoshop este
utilizaţi comanda „Layer/Add layer/Hide simbolizat cu un triunghi gri în „Le-vels".
Selection". Noua mască de layer apasă pe O comandă discutabilă mai oferă şi Paint
cea superioară luminoasă în aşa fel încât
Shop Pro prin Adjust/Brightness and
să se impună fundalul închis.
Contrast/Gamma correction.

Stabilirea şi evaluarea corectă a tonalităţilor

Cum observaţi ce tonalităţi există în foto-


grafie? Este o întrebare încuietoare pentru
majoritatea dintre noi. O rezolvare pentru
aceasta este testarea cu ajutorul comenzii
„Histogram". Photoshop oferă cu comanda
□ Odată activat fundalul în paleta Layers, „Image/Histogram" o altă histogramă fără
creşteţi tonurile închise cu comanda posibilităţi de corectură.
„Curves". Astfel efectul de absorbţie a Pentru a recunoaşte fiecare tonalitate,
măştii este slăbit, încât în fotografia finală
deschideţi în Photoshop cu F8 paleta Info.
pixelii deschişi şi cei închişi din fundal se
amestecă între ei. Gata! Fotografia radiază Ea indică valorile de luminozitate pentru
acum o nouă lumina. fiecare pixel din fotografie pe care poziţio-
naţi mausul. De remarcat: realizaţi o co-
recţie de contrast cu funcţia „Curves" şi în
fereastra Info veţi putea vedea alăturate
valoarea luminozităţii iniţiale şi valoarea
nou obţinută prin prelucrare. Pentru asta
paleta Info dă valori după sisteme diferite,
RGB (culorile sunt obţinute prin combi-
C H [ P I 2003. IULIE
.711 PRACTIC
FOCUS COVERSTORY _ HARDWARE ,. SOFTWARE
Mixarea culorilor în Photoshop

Puncte de control al culorii


Instrumentul „Color Sampler Tools" din paleta de unelte din stânga vă permite să
selectaţi până la patru puncte de măsură în fotografie. Astfel puteţi avea tot timpul
la îndemână valorile tonurilor în fereastra Info. Dacă deschideţi apoi fereastra de
dialog „Levels", observaţi patru perechi de numere în paleta „Info" din dreapta: tona-
lităţile înainte şi după prelucrare, precum şi valorile tonurilor pixelilor de sub maus
în orice alt punct al imaginii. Photoshop indică valorile pentru diferite sisteme de
ordonare a culorilor: RGB, CMYK sau altele. Sfat profesional: Puteţi schimba punctele
de măsură chiar şi după deschiderea ferestrei de dialog. De exemplu, se foloseşte
dialogul „Hue/Saturation". Clic cu butonul din stânga al mausului şi ţinând apăsat
SHIFT setaţi un punct de măsură în imagine. Pentru îndepărtarea lui, daţi clic cu
tastele SHIFT şi ALT apăsate. Pentru schimbarea lui este de ajuns să ţineţi apăsată
tasta SHIFT.

narea valorilor Red, Green,


Blue) sau CMYK (Cyan, Ma-

Un instrument de măsură: tn Informaţii despre culoare: Cu instrumentul


paleta de instrumente ajun- „Color Sampler Tool" puteţi afla informaţii
geţi prin clic dreapta şi clic pe preţioase despre diferite puncte de culoare
funcţia "Color Sampler Tool". V din fotografie.
genta, Yellow, Black).
Pentru a stabili un alt sistem crare. Photoshop depozitează aceste puncte procedee automate:
daţi clic pe pipetele din în fişiere TIFF. şi JPEG. Pentru a deselecta > Screen - Deschide fotografiile scanate
meniu. încă un instrument ce vă vine în punctele, apăsaţi pe pipetă ţinând selectată prea închis şi se foloseşte la portretele slab
ajutor: cu unealta din Photoshop, Color tasta ALT. Punctele dispar, iar unealta se luminate, făcute împotriva luminii.
Sampler Tool (o găsiţi prin selectarea schimbă în alta. > Multipy - întunecă scanările supra-
pipetei din meniul de unelte din stânga şi luminate şi pe cele prea deschise.
apoi apăsarea clic dreapta), puteţi selecta Câteva sfaturi pentru un contrast mai bun r Soft Light - Limpezeşte fotografiile sca-
patru puncte de măsură. Tonalităţile pentru nate şters; Hard Light - Luminează pozele.
aceste puncte vor apărea în fereastra Info. Cu reglările din layere obţineţi corecturi de
La deschiderea ferestrei de dialog „Levels" contrast. Avantaje: puteţi să expuneţi sau Corecţii de fineţe a aspectului fotografiilor
observaţi patru perechi de numere: nu layerul, să îl supraexpuneţi sau să îl supra-
tonalităţile înainte şi după prelu- puneţi pe un alt layer. Dar mai întâi trebuie în cazul în care supraexpunerea nu are un 1
să creaţi un nou layer. Pentru aceasta Adobe efect destul de puternic, se pot face urmă- '
Photoshop ne oferă două posibilităţi: toarele corecţii:
* Duplicarea layerului existent „Back- > Reduceţi puterea de acoperire a layerului
ground". Un nou layer „background copy" superior;
va apărea. Pe acesta îl veţi putea şterge mai > Ascundeţi suprafeţe ale layerului de dea- I
târziu. supra cu o mască în aşa fel încât acolo să
> Introduceţi un nou layer peste cel apară originalul;
existent. Lăsaţi toate corecţiile deoparte, > Testaţi luminozitatea şi modificările de
astfel încât reprezentarea imaginii să ră- contrast făcute pe layerul corespunzător;
mână neschimbată. Această procedură sal- r Dacă nu ajunge efectul corecturii, dupli
vează spaţiu, deoarece nu dublează pixelii. caţi încă o dată layerul superior. Pentru a
Şi totuşi poza arată neschimbată.
Tips&Tricks
Dar aici este „clinciul": aplicaţi layerului
de deasupra o nouă metodă de umplere (sa- Culori după gust
turare), din paleta de lucru cu layere.
Dacă vi se pare că balanţa culorilor utilizate
este totuşi prea puţin diferenţiată, mergeţi
\ Practic: în paleta cu layere puteţi înregistra Alegerea metodelor de umplere (saturare) pe drumul clasic urmat de profesionişti: lu-
modificările la culori şi tonalităţi pe layere a fotografiilor scanate craţi separat pe fiecare culoare în parte.
separate. Avantaj: se poate deschide/ Dacă selectaţi „Cnannels" din câmpul de
închide/şterge orice operaţiune. dialog veţi găsi separaţiile de culoare pentru
In funcţie de imaginea scanată folosiţi în fiecare culoare în parte.
paleta de layere unul dintre următoarele

CHIP | 2003. IULIE


obţine din nou un singur layer, utilizaţi în
Photoshop comanda „Layer/Disable Layer
Mask".
Apropo: această acţiune poate fi făcută mai
rapid prin apăsarea tastelor [CTRL] + [E].

Potrivirea perfectă a culorilor


Fotografiile făcute la lumina neonului au
de multe ori un caracter roşiatic, aproape
incandescent şi multe puncte de galben. De
aceea trebuie să ajustaţi culorile.

Greşelile de coloratură sunt apanajul foto-


grafilor amatori sau apar în cazul în care
nu funcţionează corect balansul la alb al
camerei. Această problemă se poate rezolva
uşor. Instrumentul necesar îl găsiţi în Photo-
shop la „Image/Adjust/Color Balance", iar
în Paint Shop Pro la Adjust/Color balance/
Manual color correction.

Cum se foloseşte corecţia automată a culorii

Uneori nivelul unei anumite culori se poate


ridica automat. AutoColor dă rezultate
foarte bune la această comandă. Dacă o Contrast din layere: Culorile pot fi modificate şi printr-o copie a Iayeruiui, şi prin funcţia „Screen".
culoare de bază, de exemplu roşu sau albas-
tru, este mai slabă în coloritul fotografiei dintele de portret puteţi fotografia o tablă Aici aveţi un întreg tablou de variante pentru
decât celelalte, puteţi folosi în Photoshop (un fundal) gri. Această tablă (fără reflecţie) ajustarea fotografiei. Doriţi „mai mult verde"
şi „Auto/Levels". Prin asta îi ridicaţi şi con- vă ajută, cu tonurile sale neutre, la reglarea atunci apăsaţi thumbnail-ul (o miniatură a pozei
trastul. O altă variantă o propune Photoshop culorilor în monitor. la care lucraţi) cu explicaţia corespunzătoare.
prin utilizarea ferestrelor de dialog „Curves" Fotografia corectată apare în mijloc lângă
şi „Levels", pe care le găsiţi de asemenea în Alegerea între diferitele tonuri, variaţiuni „original" şi sus stânga ca şi „alegerea actuală"
meniul (Image/Adjust). Daţi clic pe pipeta şi luminozităţi (Current Pick). Dacă nu sunteţi satisfăcut de
gri (din mijloc) şi alegeţi un punct al pozei efectul corecturii, daţi clic din nou pentru mai
care să apară pe un gri neutru. Deja se schim- în Photoshop este simplu să faceţi alegerea. mult verde. Dacă dimpotrivă doriţi să estompaţi
ba coloritul. La fotografiile de studio sau şe- Selectaţi comanda „Image/Adjust/Variations". verdele, daţi

Coloraţie

Nuanţarea şi corectarea culorilor

Punct de culoare: la lumina veiozei in această fotografie apare o In mod Automat: Comanda „AutoLevels" filtrează tonul deranjant.
nuanţă nedorită de galben-roşu. Rezultatul este vizibil mai bun.

clic pe o culoare complementară („mai mult la „Highlights" şi „Shadows", nu şi la „Mid-tones". Dacă doriţi să renunţaţi la toată pre-
magenta" în acest caz). Cât de mari sunt lucrarea, daţi clic pe „Original" sau apăsaţi tasta ALT. Opţiunea „Reset" spune programului
diferenţele dintre versiunea iniţială şi pro- să aducă setările la valorile iniţiale; astfel puteţi anula toate modificările (ţineţi apăsat ALT
punerile de corectare făcute de dumnea- pentru a apărea opţiunea Reset). Fereastra de dialog „Variations" are totuşi un efect prea
voastră, vedeţi cu reglajul „Fine...Coarse". grosier. Thumbnail-urile sunt prea mici şi nu puteţi vedea efectul prelucrării pe o poză la
Aici intră şi opţiunea „Show Clipping". Prin dimensiuni 1:1.
corectura contrastului anumite tonalităţi
vor fi aliniate la valori extreme identice în Important: Balansul culorilor trebuie să fie optim
aşa fel încât diferenţele de luminozitate sj
se aplaneze. De exemplu, pierdeţi diferen- Cine vrea să modifice tăria culorilor prin stabilirea manuală a cantităţii lor utilizează
ţierea dintre tonurile foarte închise din plaja „Color Balance". Această comandă se găseşte în Photoshop în meniul Image/Adjust şi în
0-15, pentru că toate tonurile de sub 16 scad Paint Shop Pro în meniul Adjust/Color balance/Color balance. Dacă doriţi să accentuaţi o
direct la 0. Această opţiune de „tăiere" se culoare, diminuaţi culoarea opusă,
poate folosi în Photoshop pentru culorile
ţipătoare. Prelucrarea se poate face numai
în aceast caz Cyan (albastru). Dacă doriţi
să accentuaţi verdele, îndepărtaţi din magenta. nozităţii. Are efect asupra acesteia, după
Dar nu numai anumite culori (întrepătrunderi alegere: „Shadows", „Midtones" „High-
de culori), ci şi caracterul unei fotografii se poate lights". De exemplu, puteţi îndepărta cu
ajusta cu fineţe prin această tehnică. Astfel o exactitate punctele de albastru din umbră
imagine poate să aibă un efect mai cald dacă fără să reduceţi albastrul din suprafeţele
împingeţi reglajul spre roşu sau verde, ori deschise ale fotografiei (de exemplu, cerul).
obţineţi o atmosferă mai rece mutându-1 spre Important: Utilizaţi fereastra de dialog la
cyan şi albastru. acest tip de prelucrare numai cu opţiu-
Interesant: Balansul culorilor nu afectează nea „Preserve Luminosity" bifată (la Paint
în aceelaşi mod toate valorile lumi- Shop Pro este „Preserve luminance"). Ast-
fel schimbaţi doar valoarea culorilor,

Dintr-o privire: Comanda „Variations"


propune selecţia unor tonalităţi şi
luminozităţi diferite, prin afişarea mai multor
variante.

CHIP |2003. IULIE

Metodă de întărire a imaginii, uşor de aplicat


Aplicarea „profesionistă" a unui efect sharpen
Unsharp Mask: Acest filtru dispune de trei reglaje (aici, câmpul de dialog din Photoshop).
luminozitatea rămânând per total neschimbată.
Cum să introduceţi o atmosferă plăcută selectând anumite culori
Fotografii deosebit de frumoase ca atmosferă obţineţi dacă viraţi întreaga imagine într-un anumit ton format dintr-una sau mai
multe culori. Astfel puteţi îmbunătăţi calitatea fotografiilor alb-negru sau a celor cu un colorit anost. Pentru aceasta trebuie prima
dată să schimbaţi nuanţele de gri în module de culori. în Photoshop utilizaţi comanda Image/Mode/RGB. în Paint Shop Pro
avem comanda Image/Increase color depth către valoarea de 16 milioane de culori la o
adâncime de 24 biţi. Urmează comanda „Hue/ Saturation". Alegeţi în Photoshop „Colorize", la fel ca şi în Paint Shop Pro. Puteţi
alege anumite suprafeţe din fotografie cu bagheta magică (color picker) şi le puteţi da tonuri de culori, de la nostalgicul Sepia
până la albastrul cel mai rece. Mai există şi alte căi de a obţine nuanţe deosebite. în Photoshop utilizaţi funcţia
„Image/Adjust/Channel Mixer", deschideţi funcţia „Monochrome" şi apoi închideţi-o imediat. De îndată ce mutaţi reglajul (de
exemplu, pe roşu sau verde), obţineţi o altă nuanţă cu una sau mai multe culori. O altă alternativă: transformaţi o fotografie cu
nuanţe de gri într-un modul de culoare, deschideţi apoi „Curves" şi schimbaţi aici o culoare de bază (de ex., roşu).
Cum să facem fotografiile mai clare
Multe fotografii sunt neclare, şterse. Utilizând filtrul „Sharpen" se pot face pozele mai clare, proaspete şi cu un contrast mai bun.
Funcţia „Sharpen" ridică şi mai mult contrastul acelor suprafeţe din fotografie care oricum contrastează între ele. Astfel apar noi
margini de culoare şi contururi care îi măresc şi mai tare contrastul. în Photoshop găsiţi următoarea funcţie pentru întărirea
imaginii în meniul „Filter/Sharpen; în Paint Shop Pro „Adjust/Sharpness. Uneori sunt de ajuns pentru a obţine efectele dorite co-
menzi ca „Sharpen" sau „Sharpen More". Aceste comenzi nu dispun de ferestre de dialog (pentru o configurare în detaliu) şi pot
fi repetate. Mai eficiente sunt totuşi comenzile „Sharpen Edges" sau „Unsharpen Mask" care se găsesc în aproape orice
program de editare profesională a imaginilor. Aceste comenzi provin dintr-un procedeu folosit asupra filmului foto în camera
obscură prin care se întăresc marginile şi se corectează efectele neclare apărute în timpul fotografierii sau scanării. Important:
Utilizaţi întotdeauna toate procedeele de întărire a fotografiei doar la sfârşitul prelucrării!
Când trebuie să întăriţi pozele digitale
în următoarele situaţii este bine să folosiţi comanda „Sharpen" (întărire): aţi schimbat dimensiunea fotografiei cu comanda
„Image/Image Size"; aţi micşorat, mărit sau „contorsionat" părţi din fotografie. Atenţie, la mărirea contrastului pot fi scoase în evi-
denţă şi defecţiunile de scanare, „fisurile" filmului, omisiunile datorate compresiei JPEG. De asemenea, întărirea desenului
produce efecte luminoase supărătoare în zonele cu contrast mare. Dacă vreţi să accentuaţi profesional fotografiile, trebuie să
examinaţi întotdeauna rezultatul în treapta de zoom 100.0% sau 1:1. O valoare particulară ca 77.88% duce la o poză „întărită"
pe monitor, deşi la tipărire ea apare curată. Fiţi atenţi ca în fereastra de preview imaginea să fie afişată la valoarea de zoom de
100%. Efectul întăririi la tipărire depinde şi de rezoluţia de tipărire. Dacă tipăriţi la 300 dpi, o valoare prestabilită de „întărire" de
130 nu va duce la efecte la fel de clare ca atunci când utilizaţi o rezoluţie de tipărire de 200 dpi, iar diferenţa poate fi cu greu
recunoscută pe monitor.
Pentru întărirea fotografiilor folosiţi comenzile „Amount" şi „Threshold" (din Un-
întărirea contururilor (sharpen) cu probleme
Nu întotdeuna reuşiţi să realizaţi o întărire perfectă a fotografiilor, de multe ori apărând defecte nedorite în fotografie.
>Dacă culorile sunt prea saturate, apăsaţi Image/Mode/Lab Colour. Deschideţi paleta „Channels" în meniul de lucru din dreapta,
activaţi canalul care conţine informaţia de culoare şi aplicaţi funcţia „Sharpen" numai pe acest canal. Selectaţi acum şi celelalte
canale cu funcţii „eye" (apăsaţi pe pătratul din stânga a fiecărui canal în parte) pentru a vedea efectul asupra foto grafiei.
^Dacă fotografia origina lăareogranulaţiepronun ţaţă, încercaţi să lucraţi pe canale de culoare in dividuale. Erorile de acest gen
sunt tipice pentru ca naiul de „albastru". Dar deschideţi şi vertificaţi şi celelalte canale. Apoi le „întăriţi" pe rând, stabi
liţi şi granulaţia fiecăruia (Filter/Texture/ Crain). Acest lucru ajută în special la întărirea canalelor de culoare cu valori diferite.
Specialiştii recomandă să duplicaţi layerul iniţial „blurred" şi să îi aplicaţifunc-ţia „Hard Light". Imaginea dispune acum de un
contrast puternic. Dacă vreţi să accentuaţi în continuare folosiţi „Filter/Other/Highpass" şi stabiliţi valoarea radius-ului pornind de
la 4. Pentru a mai slăbi din efect, puteţi schimba în „Soft Light".

sharpen Mask), iar valorile le atribuiţi în fereastrele respective de dialog. Folosiţi valori între 80 şi 200%. Atenţie: la o întărire
puternică, micile erori din poză sar în ochi, datorită măririi contrastelor. Puteţi atenua scoaterea în evidenţă a acestor erori cu
„Threshold". în Paint Shop Pro comanda este „Strength". O valoare scăzută cum ar fi 0 sau 2 înseamnă că diferenţele mici vor
contrasta mai tare, ceea ce determină impresia de întărire. Dacă creşteţi valoarea „Threshold" la 4 sau la 8, micile impurităţi nu
sunt întărite, ci doar contururile mari. Astfel scade granulaţia fără să reduceţi gradul de întărire.
Detaliu: în canalul de albastru (sus) această fotografie scanată prezintă mai multe greşeli de întărire decât în canalul de roşu (jos).
Retuşarea bliţului cu reglajul „Radius"
La contrastele puternice apar de multe ori tuşe nedorite. Pe acestea le puteţi elimina prin folosirea acestei comenzi, pe care o
găsiţi tot în fereastra de dialog din Filter/ Sharpen/Unsharpen Mask. Cu această comandă reglaţi detaliile periferice din jurul
subiectului principal. Cu cât este mai mare radius-ul, cu atât mai mulţi pixeli sunt prelucraţi. De obicei este bine să lucraţi cu un
radius de 2 pixeli. Reduceţi-1 pentru a face flash-urile mai slabe, fără a elimina din contrast.
ionut_balan@chiQ.ro