Sunteți pe pagina 1din 24

Regulamentul jocului-concurs Canguraşul Matematician,

clasa pregătitoare

A. Concursul constă în completarea a trei pagini cu imagini colorate, având, în total, 18 porţiuni decupate.
clasa pregătitoare

Copiii primesc o foaie A5 cu 24 de abţibilduri grupate câte 8 în 3 casete de culori diferite. Casetele cores-
pund celor 3 pagini cu imagini. Abţibildurile care rămân pe foaia de abţibilduri după ce au fost comple-
tate imaginile pot fi folosite pentru a completa imaginea de mai jos.
Fiecare loc gol de pe foaia cu imagini are un număr. Fiecare abţibild este notat cu literele A, B sau C.
Copiii trebuie să completeze golurile cu imaginile potrivite şi să bifeze în grila de răspunsuri cerculeţele
identificate prin numărul imaginii şi litera abţibildului.
B. Se acordă câte un punct pentru completarea în grilă a unicului cerculeţ care are numărul şi litera corecte.
C. Elevii care au obţinut 15-18 puncte vor primi calificativul EXCELENT, cei care au obţinut 11-14 puncte
vor primi calificativul FOARTE BINE, iar cei care au obţinut 7-10 puncte vor primi calificativul BINE.
Nu se acordă alte calificative.
D. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Supravegherea în clase trebuie să asigure un climat de lucru
individual, participarea onestă fiind cel mai important câştig.
E. Copiii trebuie ajutaţi să înţeleagă cât mai bine sarcina de lucru. Este important să rezolve chiar ei
puzzle-urile, dar la fel de important este să fie încântaţi că au participat pentru prima dată la Cangura-
şul Matematician. Rugăm doamnele profesoare şi domnii profesori să completeze cu litere mari de tipar
numele elevilor pe foile lor de răspuns dacă elevii nu o pot face singuri.

Abţibildurile care rămân pe foaia de abţibilduri, după ce au fost completate imaginile, pot fi subiectul unui
alt concurs: Cine completează corect şi frumos, în cel mai scurt timp, tabloul de mai jos?

Ş C OAL A A N I M AL EL OR
+ =

+ =

3 5

2
Clasa pregătitoare

3
1

4
2

3 4 6 2
5

3
clasa pregătitoare

5
1

4
6

6
2
4

4
3
5
Legendă: 1 2 3 4 5

1 3

clasa pregătitoare
1
1 3
1 1 1

4 4 4

2 5 2 3
4 4

4 4
4 4

4
1 5 4

5 + =

6 3

5
Regulamentul concursului CANGURAªUL MATEMATICIAN
clasele I-III
clasa pregãtitoare

A. Concursul constã într-un test grilã alcãtuit din întrebãri cu grade diferite de dificultate, fiecare având 5
variante de rãspuns, dintre care unul singur corect.
B. Subiectele sunt grupate pe clase. Pentru clasa I ºi clasa a II-a testul este alcãtuit din câte 24 de întrebãri;
pentru clasa a III-a testul conþine 30 de întrebãri.
C. Întrebãrile la care nu se indicã niciun rãspuns, sau se indicã mai multe rãspunsuri, nu se puncteazã. De
asemenea, întrebãrile tipãrite greºit nu se puncteazã.
D. Fiecare subiect rezolvat corect valoreazã câte 1 punct.
E. Pentru clasele I ºi a II-a, elevii care au obþinut 20-24 puncte vor primi calificativul EXCELENT, cei
care au obþinut 15-19 puncte vor primi calificativul FOARTE BINE, iar cei care au obþinut 10-14 puncte
vor primi calificativul BINE. Nu se acordã alte calificative.
Pentru clasa a III-a, elevii care au obþinut 24-30 puncte vor primi calificativul EXCELENT, cei care au
obþinut 17-23 puncte vor primi calificativul FOARTE BINE, iar cei care au obþinut 10-16 puncte vor
primi calificativul BINE. Nu se acordã alte calificative.
F. Concurenþii completeazã pe foile de concurs numele, clasa ºi adresa, înainte de primirea subiectelor.
G. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
H. Supravegherea în clase trebuie sã asigure un climat de lucru individual, participarea onestã fiind cel
mai important câºtig.
I. Fiºele de rãspuns trebuie trimise cãtre F.I.E.S. în ziua concursului, în plicul special din coletul cu
subiecte. F.I.E.S. va corecta ºi va analiza fiºele de rãspuns. Rezultatele vor fi afiºate pe site-ul concursului,
www.cangurul.ro ºi vor fi transmise organizatorului din fiecare ºcoalã.
J. Toþi participanþii primesc câte un premiu surprizã în coletul care conþine broºurile cu subiecte.
K. Orice modificãri ale prezentului regulament vor fi aduse în timp util la cunoºtinþa ºcolilor participante.

Concursul „Întreabã ºi câºtigã“


Trimiteþi-ne întrebãri ºi jocuri isteþe (de matematicã,
logicã, limba românã) tip grilã cu 5 variante de
rãspuns, dintre care unul singur corect.
O comisie va selecta cele mai interesante ºi
originale propuneri. Acestea vor fi plãtite autorilor ºi
vor fi publicate în lucrãrile ºi concursurile SIGMA.

6 CANGURAªUL MATEMATICIAN
Clasa I
1.

clasa I
A) 16 B) 2 C) 4 D) 8 E) 7

2.

A) 12 B) 1
C) 11 D) 0
E) 13

3. La mijloc se aflã ...

A) B) C) D) E)

4. Câte roþi vezi în tablou?

A) 6 B) 100 C) 2
D) 12 E) 16

CANGURAªUL MATEMATICIAN 7
5.
clasa I

A) B) C)

D) E)

6. Câte triunghiuri sunt în modelul urmãtor?

A) 12 B) 11 C) 13 D) 36 E) 3

7.

A) 20 B) 30 C) 10 D) 48 E) 28

8 CANGURAªUL MATEMATICIAN
8. Câte inimioare roºii sunt în imaginea alãturatã?

A) 16 B) 11 C) 10
D) 27 E) 8

clasa I
9. Ionel are ºtampile cu cãþei. Câte ºtampile
diferite a folosit Ionel pentru tabloul alãturat?
A) 1 B) 3 C) 4
D) 10 E) 8

10.

A) toþi B) 1 C) 2 D) 3 E) niciunul

11. Uneºte imaginile de acelaºi fel. Câte imagini nu au pereche?

A) 5 B) 2 C) 0 D) 8 E) 12
CANGURAªUL MATEMATICIAN 9
12.
clasa I

A) 1100 B) 500 C) 1000 D) 1500 E) 1600

13. Alergãtorii terminã cursa în ordinea din imagine. Cum va arãta podiumul?

A) B) C)

D) E)

14.

A) 2 kg B) 3 kg C) 4 kg D) 5 kg E) 12 kg
10 CANGURAªUL MATEMATICIAN
15.

A) B) C) D) E)

clasa I
16. Conturul cãrei jucãrii nu este
desenat pe tablã?

A) B) C) D) E)

17.
A) B) C)

D) E)

18. Ce vãd prin binoclu?

A) B) C) D) E)

CANGURAªUL MATEMATICIAN 11
19.

A) B) C) D) E)
clasa I

VITRINA CU PÃPUªI

20. Cât costã pãpuºile ?

A) 3 lei B) 4 lei C) 6 lei D) 7 lei E) 8 lei


21. Dacã pãpuºile din vitrinã vor fi aºezate în ordinea crescãtoare a preþurilor, care se
va afla în mijloc?

A) B) C) D) E)

22. Cu 10 lei vreau sã cumpãr cât mai multe pãpuºi din vitrinã. Câte pot cumpãra?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 5
23. Mama a cumpãrat douã pãpuºi din vitrinã. Acestea sigur nu au costat ...
A) 7 lei B) 9 lei C) 5 lei D) 8 lei E) 16 lei

24.

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
12 CANGURAªUL MATEMATICIAN
Clasa a II-a

1. Câte animale se vãd în imaginea alãturatã?

clasa a II-a
A) 1 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

2. Câte perechi de scaune cu acelaºi model sunt în imagine?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 1 E) 8

3.

A) 7 B) 5 C) 10
D) 4 E) 9

4. Câte triunghiuri sunt în floarea-mozaic?


A) 2 B) 4 C) 15
D) 6 E) 16

CANGURAªUL MATEMATICIAN 13
5.
clasa a II-a

A) 100 kg B) 33 kg C) 28 kg D) 30 kg E) 45 kg

6. Ce fotografie reprezintã imaginea alãturatã?

A) B) C) D) E)

7.

A) 6 lei B) 10 lei C) 16 lei D) 24 lei E) 22 lei

8.

A) B) C)
D) E)
14 CANGURAªUL MATEMATICIAN
9.

clasa a II-a
A) 7 B) 10 C) 5 D) 9 E) 15

10.

A) B) C) D) E)

11. Umbra cãrei jucãrii nu se vede pe perete?

A) B) C) D) E)

12.

A) B) C) D) E)
CANGURAªUL MATEMATICIAN 15
13.
clasa a II-a

A) B) C) D) E)

14.

A) 1 B) 0 C) 5 D) 12358 E) 12

15.

A) 4 B) 5 C) 7 D) 9 E) 14

16.
A) B) C)

D) E)

16 CANGURAªUL MATEMATICIAN
17.
PROGRAMUL ACROBAÞILOR ÎN SPECTACOLUL DE CIRC

clasa a II-a
A) Dino B) Gino C) Nino
D) Tino E) Rino

18. Câte pãtrate sunt în tabloul urmãtor?

A) 16 B) 48 C) 17 D) 4 E) 15

19. Care este ordinea corectã a pieselor din puzzle?

A) B) C) D) E)

CANGURAªUL MATEMATICIAN 17
20. Ana a refãcut din bucãþi
fotografia unui lanþ de maºinuþe.
Ce fotografie a obþinut?

A) B)
clasa a II-a

C) D)

E)

VITRINA CU JUCÃRII

21. Ion cumpãrã toate jucãriile din vitrinã care au preþ mai mic de 10 lei. Cât a plãtit?
A) 7 lei B) 10 lei C) 22 lei D) 27 lei E) 47 lei
22. Cu 20 de lei cumpãr cele 2 maºinuþe din vitrinã. Ce rest primesc?
A) 18 lei B) 25 lei C) 5 lei D) 10 lei E) 15 lei
23. Dan vrea sã cumpere trei jucãrii din vitrinã cu cât mai puþini bani. Cât costã
jucãriile alese?
A) 15 lei B) 19 lei C) 22 lei D) 20 lei E) 28 lei
24. Mama a plãtit pe câteva jucãrii din vitrinã 20 de lei ºi a primit rest 7 lei. Ce jucãrii
a cumpãrat?

A) B)

C) D) E)

18 CANGURAªUL MATEMATICIAN
Clasa a III-a

1.

clasa a III-a
A) 5 kg
B) 8 kg
C) 18 kg
D) 3 kg
E) 15 kg

2. Ana are 7 jucãrii în dulap. Câteva dintre


ele le-a pus în cãrucior. Câte i-au rãmas în dulap?

A) 12 B) 2 C) 7
D) 0 E) 5

3. Câte dintre imaginile de mai jos


nu se gãsesc pe rama tabloului?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. Ce piesã este în spatele pomului?

A) B) C) D) E)
CANGURAªUL MATEMATICIAN 19
5.
clasa a III-a

A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 5

6.

A) 23 B) 12 C) 18 D) 30 E) 0

7. Ce buchet se gândeºte
sã-i ofere ursuleþul mamei lui?

A) B) C) D) E)

8. Care este ordinea corectã a pieselor de puzzle?

A) B) C)

D) E)

9. În puºculiþã erau 20 de lei. Am adãugat 2 monede de 50 bani


ºi 10 monede de 10 bani. Ce sumã este acum în puºculiþã?
A) 21 lei B) 22 lei C) 32 lei
D) 220 lei E) 31 lei
20 CANGURAªUL MATEMATICIAN
10. Cine a dormit cel mai mult?

A) B) C) D) E)

clasa a III-a
11.

A) 9 B) 3 C) 8 D) 12 E) 5

12.

A) B) C) D) E)

13.

A) 3 B) 7 C) 10 D) 11 E) 13

CANGURAªUL MATEMATICIAN 21
14. Andra a fotografiat zidul din
imagine. Ce fotografie a obþinut?
clasa a III-a

A) B) C) D) E)

15. Ce ºtampilã s-a utilizat pentru realizarea desenului alãturat?

A) B) C) D) E)

16.

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 8

17.

A) 2 B) 7 C) 11 D) 23 E) 18
22 CANGURAªUL MATEMATICIAN
18. Care sunt cele douã imagini identice?

clasa a III-a
A) ºi B) ºi C) ºi D) ºi E) ºi

19.
A) B)

C) D) E)

20.

A) B) C)

D) E)

CANGURAªUL MATEMATICIAN 23
VITRINA CU JUCÃRII
clasa a III-a

21. Am cumpãrat câte un cãluþ din fiecare model din vitrinã, iar prietenul meu Dan a
cumpãrat câte un tigru din fiecare model. Cu cât am plãtit eu mai mult decât Dan?
A) 1 leu B) 22 lei C) 3 lei D) 4 lei E) 43 lei
22. Jucãriile din vitrinã costã împreunã 50 de lei. Cât costã maºinuþa?
A) 0 lei B) 12 lei C) 43 lei D) 7 lei E) 50 lei
23. Doi tigri de acelaºi fel costã exact cât 3 cai de acelaºi fel. Cât costã cei doi tigri?
A) 18 lei B) 24 lei C) 42 lei D) 12 lei E) 21 lei
24. Cu exact aceeaºi sumã de bani pot cumpãra un tigru ºi un cãluþ, sau 2 tigri ºi un
cãluþ. Care este aceastã sumã?
A) 20 lei B) 17 lei C) 23 lei D) 26 lei E) 27 lei
25. Am câteva bancnote de 10 lei cu care pot cumpãra 4 cãluþi mai ieftini, dar nu
îmi ajung pentru 3 cãluþi mai scumpi. Câþi bani am?
A) 30 lei B) 35 lei C) 40 lei D) 50 lei E) 32 lei

26. Ce au în mâna stângã Coco ºi Roco?


Coco Roco
A) Coco are o valizã ºi Roco un cerc
B) Coco are flori ºi Roco un cerc
C) Coco are o valizã ºi Roco o undiþã
D) Coco are flori ºi Roco o undiþã
E) Coco are un peºte ºi Roco un cerc

27.

A) 1 B) 3 C) 2 D) 5 E) 10
24 CANGURAªUL MATEMATICIAN
28. Care detaliu nu aparþine imaginii alãturate?

A) B) C)

clasa a III-a
D) E)

29.

A) B) C) D) E)

30. Ornamentul construit de Ruxi


s-a rupt în cele trei bucãþi din dreapta.
Cum arãta ornamentul ei?

A) B) C) D) E)

CANGURAªUL MATEMATICIAN 25

S-ar putea să vă placă și