Sunteți pe pagina 1din 7

Encipedia

DESPRE
CONTRIBUTORI
COMERCIAL
FORUM
Creare cont
Autentificare

CLDIRI DIN BUCURE TI NCADRATE
N CLASA I DE RISC SEISMIC CARE
PREZINT PERICOL PUBLIC
ENCIPEDIA > INFOTEHNIC > CUTREMURELE DE PMNTPUBLICAT LA !"#"$#%&CRI& DE MIHAI PA'EL
(n ace)t artico* )e pre+int, *i)ta c*,diri*or din Municipiu* Bucure ti care- .n ur/a e0perti+,rii
te1nice- au fo)t .ncadrate .n c*a)a I de ri)c )ei)/ic i pre+int, perico* pu2*ic"
Li)ta a fo)t actua*i+at, *a 3"#4"$#% i cuprinde un nu/,r de 5# de c*,diri a67nd .n tota*
pe)te 3%## de aparta/ente i /ai /u*t de 3!#### /p )uprafa , uti*,"
Ce*e /ai /u*te dintre ace)tea au )tructura din +idarie portant, i )c1e*et de 2eton ar/at fiind
con)truite .n perioada inter2e*ica intre anii 5%#859#" O repre+entare a nu/,ru*ui de c*,diri
func ie de anu* con)truc iei e)te f,cut, .n fi:ura ur/,toare;

Ce*e /ai /u*te dintre c*,diri )unt a/p*a)ate .n )ectoare*e - $ i % .n ti/p ce nici o c*,dire din
*i)t, nu )e af*, .n )ectoru* <"
Li)ta e)te pre*uat, de pe )ite8u* MDRAP fiind actua*i+at, *a data de 3"#4"$#%" &e face
preci+area c, *i)ta )e refer, )trict *a i/o2i*e*e care au fo)t e0perti+ate te1nic i pentru care )8a
f,cut .ncadrarea .n c*a)a de ri)c" Prin ur/are e)te po)i2i* ), e0i)te i a*te c*,diri care ),
core)pund, c*a)ei I de ri)c )ei)/ic pre+ent7nd perico* pu2*ic care nu )e af*, .n acea)t, *i)t,"
(ncadrarea intr8o c*a)a de ri)c )ei)/ic are- fara indoia*a- un caracter con6entiona* .n),
.ncadrarea unei c*adiri .n c*a)a I )e/na*ea+, proprietari*or )i autorit, i*or pu2*ice c, i/o2i*u*
re)pecti6 pre+int, ri)c ridicat de pr,2u ire )au a6ariere :ra6, .n ca+u* unei /i c,ri )ei)/ice
)e6ere fiind nece)are *ucr,ri de con)o*idare"
Pentru une*e dintre c*,diri )e furni+ea+, *in=8uri pentru 6i+ua*i+area ace)tora pe p*atfor/a
>oo:*e &treet 'ie?" Ace)te *in=8uri au nu/ai caracter orientati6 i nu an:a@ea+, .n nici un fe*
Encipedia"or:" Dac, o2)er6a i neconcordan e .ntre i/a:inea furni+at, prin *in= i c*,direa *a
care )e face referire .n *i)t, )unte i ru:a i ), *e )e/na*a i prin )i)te/u* de co/entarii *a
artico*" Pu2*icarea *i)tei i/o2i*e*or 6u*nera2i*e )ei)/ic din Bucure ti ur/,re te infor/area
popu*a iei pentru con tienti+area ri)cu*ui )ei)/ic *a care e)te )upu) ora u*" Punerea .n
)i:uran , a ace)tor i/o2i*e repre+int, co/ponenta e)en ia*, a po*itici*or pentru reducerea
ri)cu*ui )ei)/ic"

Nr.Crt
. Adresa:
Anul
constr. Regim de nl ime
1 Strada ACADEMIEI Nr. 15, Sector1 ,ucuresti 1!"# S$%$&E
' Strada A(E)ANDR* E(DIMAN Nr. 1, Sector5 ,ucuresti 1"+# S$%$"
& %iata A(E)ANDR* (A,-.ARI Nr. 5A, Sector1 ,ucuresti 1"&5 %$/
+ Strada A(E)ANDR* )EN-%-( Nr. &, Sector1 ,ucuresti 1"+# %$!
5 Strada ANAS0ASIE SIM* Nr. 1, Sector1 ,ucuresti 1"&5 %$/
1 Strada ARC*(*I Nr. +, Sector' ,ucuresti 1"&' S$%$/
/ Strada ARMENEASCA Nr. '!, Sector' ,ucuresti 1"&5 %$5$M
! Strada ARMENEASCA Nr. '!A, Sector' ,ucuresti 1"&5 %$5
" Strada A0IS0E Nr. 5, Sector' ,ucuresti 1"&! 'S$%$1#
1# Strada ISERICA AM2EI Nr. !, Sector1 ,ucuresti 1"&5 %$+$M
11 Strada ISERICA ENEI Nr. 1+, Sector1 ,ucuresti 1"&1 S$%$5
1' Strada (ANARI Nr. 1+, Sector& ,ucuresti 1"&5 %$5
1& Strada -CSA Nr. &, Sector' ,ucuresti 1"&' %$5
1+ Strada -0EAN* Nr. &A, Sector1 ,ucuresti 1"&1 %$!$M
15 Strada -0EAN* Nr. &, Sector1 ,ucuresti 1"&5 %$/
11 Strada CADEREA AS0I(IEI Nr. 5, Sector1 ,ucuresti 1"&! S$%$/
1/ Strada CAIMA0EI Nr. 1!, Sector' ,ucuresti 1"&1 %$5
1! ule3ardul CAR-( I Nr. +/, Sector' ,ucuresti 1"&+ %$!
1" ule3ardul CAR-( I Nr. 51, Sector' ,ucuresti 1"'" S$D$%$/
'# ule3ardul CAR-( I Nr. 1&, Sector' ,ucuresti 1"&/ S$%$5$M
'1 ule3ardul CAR-( I Nr. /1, Sector' ,ucuresti 1"&" %$!
'' ule3ardul DACIA Nr. +&, Sector1 ,ucuresti 1"&# S$%$5$M
'& ule3ardul DACIA Nr. 5&, Sector1 ,ucuresti 1"&! S$%$!
'+ ule3ardul DACIA Nr. !5, Sector' ,ucuresti 1"&5 S$%$5
'5 Str. DI MENDE(EE. Nr. 1/, Sector1 ,ucuresti 1"&5 %$1
'1 Strada DIANEI Nr. ', Sector' ,ucuresti 1"&# %$5
'/ Strada DIMI0RIE -(IN0INEAN* Nr. 5, Sector& ,ucuresti 1"&1 %$1
'! Strada DI-NISIE (*%* Nr. 5&, Sector1 ,ucuresti 1"&/ %$/
'" Strada DI-NISIE (*%* Nr. 55, Sector1 ,ucuresti 1"&1 %$5$M
&# Strada D-AMNEI Nr. 5, Sector& ,ucuresti 1"&+ %$1#$M
&1 Strada E4-RIEI Nr. !, Sector5 ,ucuresti 1"+# %$!$M
&' Strada E%ISC-%IEI Nr. 5, Sector1 ,ucuresti 1"&1 D$%$1
&& Strada 4RANCE2A Nr. ", Sector& ,ucuresti 1"1# S$%$1
&+ Strada 4RANCE2A Nr. 5', Sector& ,ucuresti 1"&+ %$5$M
&5 Strada 5E-R5E ENESC* Nr. 5 6 C-R% A, Sector1 ,ucuresti 1"1# %$'
&1 Strada 5E-R5E ENESC* Nr. '1, Sector1 ,ucuresti 1"&' %$5$M
&/ ule3ardul 5,E-R5,E MA5,ER* Nr. +1"/+, Sector1 ,ucuresti 1"'" %$/7"
&! ule3ardul 5,E-R5,E MA5,ER* Nr. '#, Sector1 ,ucuresti 1"+1 %$"
&" ule3ardul 5,E-R5,E MA5,ER* Nr. '/, Sector1 ,ucuresti 1"&5 %$!$M
+# Calea 5RI.I0EI Nr. &&, Sector1 ,ucuresti 1"&# %$/$M
+1 Calea 5RI.I0EI Nr. 1#/61#", Cor8 A, Sector1 ,ucuresti 1"&+ S$%$+$M
+' ule3ardul ,RIS0- -0E. Nr. &, Sector& ,ucuresti 1"'& %$/
+& ule3ardul IC RA0IAN* Nr. 5, Sector& ,ucuresti 1"&1 S$%$!
++ Strada I-AN 4I(I00I Nr. 1, Sector& ,ucuresti 1"&# %$5$M
+5 Strada I-N RE2-IAN* Nr. 1, Sector5 ,ucuresti 1"&1 %$!
+1 Strada I-N RE2-IAN* Nr. &!, Sector1 ,ucuresti 1"&+ S$%$5
+/ Strada I-N RE2-IAN* Nr. &!A, Sector1 ,ucuresti 1"&1 D$%$1$M
+! Strada Ion re9oianu Nr. +1, Sector 1, ucuresti 1"+! D$%$5E
+" Strada I-N CAM%INEAN* Nr. ", Sector1 ,ucuresti 1"15 %$1$M
5# Strada I-N CAM%INEAN* Nr. 1', Sector1 ,ucuresti 1"'5 S$%$1
51 Strada I-N CAM%INEAN* Nr. '', Sector1 ,ucuresti 1"&! %$!
5' Strada I-N 5,ICA Nr. &, Sector& ,ucuresti 1"&! %$!
5& Strada :EAN (-*IS CA(DER-N Nr. ', Sector' ,ucuresti 1"1# S$%$M9$5E
5+ Strada :EAN (-*IS CA(DER-N Nr. 11, Sector' ,ucuresti 1"&# %$5
55 Strada :*(ES MIC,E(E0 Nr. 1, Sector1 ,ucuresti 1"&/ %$/$M
51 Strada :*(ES MIC,E(E0 Nr. +1+'/, Sector1 ,ucuresti 1"+# %$1$M
5/ Strada (I%SCANI Nr. "+, Sector& ,ucuresti 1"&# %$5
5! Strada (-NDRA Nr. 116'#, Sector1 ,ucuresti 1"'+ S$%$+$M
5" Strada MAN0*(EASA Nr. +', Sector' ,ucuresti 1"&' %$/
1# Strada MARIA R-SE00I Nr. 55, Sector' ,ucuresti 1"&+ %$!$M
11 Strada MI,AI .-DA Nr. 15, Sector5 ,ucuresti 1"1+ %$1
1' ule3ardul MI,AI( ;-5A(NICEAN* Nr. +&, Sector5 ,ucuresti 1"&/ %$/
1& ule3ardul MI,AI( ;-5A(NICEAN* Nr. +", Sector5 ,ucuresti 1"&! %$/
1+ ule3ardul MI,AI( ;-5A(NICEAN* Nr. 51, Sector5 ,ucuresti 1"'" %$/
15 Calea M-SI(-R Nr. +', Sector& ,ucuresti 1"&# %$+$M
11 Calea M-SI(-R Nr. "1, Sector' ,ucuresti 1"## S$%$5$M
1/ Calea M-SI(-R Nr. 1&1, Sector' ,ucuresti 1"&! %$5$M
1! Calea M-SI(-R Nr. 1&&, Sector' ,ucuresti 1"&! S$%$/E
1" ule3ardul NIC-(AE A(CESC* Nr. /, Sector1 ,ucuresti 1"&& S$%$1E
/# ule3ardul NIC-(AE A(CESC* Nr. &#, Sector1 ,ucuresti 1"&1
S$%$!E$Ma
4oto
/1 ule3ardul NIC-(AE A(CESC* Nr. &'6&+, Sector1 ,ucuresti 1"&5 S$%$"E
/' Strada NIC-(AE 5-(ESC* Nr. 5, Sector1 ,ucuresti 1"&! %$"
/& Strada NIC-(AE I-R5A Nr. '', Sector1 ,ucuresti 1"&" S$%$1$M
/+ Strada NIC-(AE I-R5A Nr. &1, Sector1 ,ucuresti 1"&1 S$%$5
/5 Strada -S0ASI(-R Nr. +, Sector1 ,ucuresti 1"'/
%$5$M< %$+$M
4oto
/1 Strada %I0AR M-S Nr. '/, Sector1 ,ucuresti 1"&1 %$1$M
// Strada %I0AR M-S Nr. '", Sector1 ,ucuresti 1"&1 $1$M
/! Strada %(E.NEI Nr. 1, Sector5 ,ucuresti 1"&/ %$/$M
/" Strada %-ENAR* -RDEA Nr. +1"/+, Sector+ ,ucuresti 1"&/ %$/
!# Strada %-ENAR* -RDEA Nr. 11, Sector+ ,ucuresti 1"&1 S$%$/E
!1 Strada %-IANA NARCISE(-R Nr. 5, Sector1 ,ucuresti 1"'" %$1$M
!' ule3ardul RE5INA E(ISAE0A Nr. ++, Sector5 ,ucuresti 1"&! %$/
!& Strada SA%IEN0EI Nr. 1, Sector5 ,ucuresti 1"&# %$5
!+ ule3ardul SC,I0* MA5*REAN* Nr. &, Sector5 ,ucuresti 1!"! S$%$+$M
!5 ule3ardul SC,I0* MA5*REAN* Nr. 1", Sector1 ,ucuresti 1"&#
S$%$1E$M
4oto
!1 Strada SEMI(*NEI Nr. !, Sector' ,ucuresti 1"&5 %$5
!/ Strada S4AN0A .INERI Nr. 5, Sector& ,ucuresti 1"&& %$+$M
!! Strada SI%-0*( 4AN0ANI(-R Nr. 5, Sector1 ,ucuresti 1"&! %$/
!" Strada SMARDAN Nr. 1!, Sector& ,ucuresti 1"+# %$/
"# Strada S%A0AR*(*I Nr. 1, Sector' ,ucuresti 1"&5 %$1
"1 Strada S%ERAN0EI Nr. '+, Sector' ,ucuresti 1"+# %$!
"' Strada S0E4AN (*C,IAN Nr. &, Sector' ,ucuresti 1"&5 %$5$M
"& Strada S0E4AN (*C,IAN Nr. 1'C, Sector' ,ucuresti 1"&& D$%$+$M
"+ Strada S0E(EA S%A0AR* Nr. 1/, Sector& ,ucuresti 1"&/ S$%$1
"5 Strada S0IREI .-DA Nr. 11, Sector1 ,ucuresti 1"&+ %$/
"1 Strada S0IREI .-DA Nr. '#, Sector1 ,ucuresti 1"&5 S$%$1$M
"/ Strada 0AC,E I-NESC* Nr. &, Sector1 ,ucuresti 1"&5 S$%$"E
"! Strada 0*D-R AR5,E2I Nr. 5+, Sector' ,ucuresti 1"'+ %$/
"" Strada 0*D-R AR5,E2I = A0IS0E 1/ Nr. '1, Sector' ,ucuresti 1"&" %$!
1## Strada .ASI(E (ASCAR Nr. 1!, Sector' ,ucuresti 1"&5 S$%$1
1#1 Strada .ASI(E (ASCAR Nr. '16'!, Sector' ,ucuresti 1"&/ %$1
1#' Strada .IC0-R E40IMI* Nr. ", Sector1 ,ucuresti 1"&+ %$!
1#& Calea .IC0-RIEI Nr. +1&11, Sector& ,ucuresti 1"'! %$!
1#+ Calea .IC0-RIEI Nr. '5, Sector& ,ucuresti 1"&1 S$%$1'E
1#5 Calea .IC0-RIEI Nr. "5, Sector1 ,ucuresti 1"&! %$"$M
1#1 Calea .IC0-RIEI Nr. 1#1 A$, Sector1 ,ucuresti 1"&/ S$%$1#
1#/ Calea .IC0-RIEI Nr. 11', Sector1 ,ucuresti 1"&" S$%$M9$!
1#! Calea .IC0-RIEI Nr. 1'+, Sector1 ,ucuresti 1"## S$%$5$M
1#" Calea .IC0-RIEI Nr. 1&", Sector1 ,ucuresti 1"+' S$%$/
11# Calea .IC0-RIEI Nr. '#!, Sector1 ,ucuresti 1"+# %$/$M
111 Strada .*(0*RI(-R Nr. '5, Sector& ,ucuresti 1"&5 %$5
11' Strada ARC*(*I Nr. '1, Sector' ,ucuresti 1"&5 S$%$+E
11& Strada ARMENEASCA Nr. 1/A, Sector' ,ucuresti 1"&'
S$%$&E$Ma
4oto
11+ Strada A*RE( .(AIC* Nr. 55, Sector' ,ucuresti 1"+# S$%$+E
115 Strada AIA DE 4IER Nr. 1, Sector& ,ucuresti 1"&# S$%$'E$%od
111 Strada ARA0IEI Nr. '", Sector& ,ucuresti 1"1#
S$%$'E$Ma
11/ Strada ARA0IEI Nr. &5, Sector& ,ucuresti 1!!# S$%$1E$%od
11! Strada ARA0IEI Nr. &/, Sector& ,ucuresti 1"## S$%$1E$Ma
11" Strada ARA0IEI Nr. &", Sector& ,ucuresti 1!/# S$%$1E
1'# Strada ARA0IEI Nr. +1, Sector& ,ucuresti 1!!5 S$%$1E
1'1 Strada ARA0IEI Nr. +', Sector& ,ucuresti 1"'# S$%$'E$%od

1'' Strada (ANARI Nr. &, Sector& ,ucuresti 1!!&
S$%$M9$'E$Ma
N=A
1'& Strada (ANARI Nr. !, Sector& ,ucuresti 1!!+ S$%$'E$Ma
1'+ Strada (ANARI Nr. ", Sector& ,ucuresti 1!!# S$%$'E$%od
1'5 Strada (ANARI Nr. 11, Sector& ,ucuresti 1"+/ S$%$!E
1'1 Strada CA R-SE00I Nr. +&A, Sector' ,ucuresti 1"&& S$%$+E
1'/ Strada C-(0EI Nr. 1+, Sector& ,ucuresti 1"## S$%$&E
1'! Strada C-(0EI Nr. 5', Sector& ,ucuresti 1"1& S$%$'E$%od
1'" Strada C-.ACI Nr. 1#, Sector& ,ucuresti 1!"# S$%$'E
1&# Strada C-.ACI Nr. 1+61+A, Sector& ,ucuresti 1"+# S$%$&E
1&1 ule3ardul DACIA Nr. 1#', Sector' ,ucuresti 1"&1 S$%$5
1&' Strada DIMI0RIE SA(MEN Nr. '!, Sector' ,ucuresti 1"&& S$%$&E$Ma
1&& Strada D-AMNEI Nr. &, Sector& ,ucuresti
1!!5<
1!"#
S$%$&E$Ma<S$%$+E
4oto
1&+ Calea D-R-AN0I< cinema .-(5A Nr. ""A$, Sector1 ,ucuresti 1"&1
S$%$1E< S$%$1E
4oto
1&5 Strada 4RANCE2A Nr. 1, Sector& ,ucuresti 1!1"
S$%$'E$Ma<S$%$M9$
N=A
1&1 Strada 4RANCE2A Nr. !, Sector& ,ucuresti 1!/# %$'
1&/ Strada 4RANCE2A Nr. '#, Sector& ,ucuresti 1!!#
S$%$1E<S$%$'E$Ma
N=A
1&! Strada 4RANCE2A Nr. '', Sector& ,ucuresti 1"## %$+$M
1&" Strada 4RANCE2A Nr. &#, Sector& ,ucuresti 1!/# S$%$'E$Ma
1+# Strada 4RANCE2A Nr. &', Sector& ,ucuresti 1!!5
S$%$1E<S$%$'E
N=A
1+1 Strada 5AR-.ENI Nr. +1+"', Sector& ,ucuresti 1!"# S$%$1E$Ma
1+' Strada 5AR-.ENI Nr. 1', Sector& ,ucuresti 1"'+ S$%$+E
1+& Strada 5AR-.ENI Nr. '', Sector& ,ucuresti 1!/# S$%$1E
1++ Strada 5AR-.ENI Nr. 5", Sector& ,ucuresti 1"'+ S$%$'E$Ma
1+5 Strada 5ARII DE N-RD 6 C-R% A >%RINCI%A(? Nr. +1+"', Sector1 ,ucuresti 1"5" S$%$"E
1+1 ule3ardul 5,E-R5,E MA5,ER* Nr. '', Sector1 ,ucuresti 1"&1
S$%$1E$Ma
4oto
1+/ ule3ardul 5,E-R5,E MA5,ER* Nr. '", Sector1 ,ucuresti 1"+5
S1$S'$%$M$/E$Ma
4oto
1+! Strada ,A(E(-R Nr. &, Sector& ,ucuresti 1!"! S$%$1E$Ma
1+" Strada ,A(E(-R Nr. 5, Sector& ,ucuresti 1!!# S$%$'E
15# Strada ,A(E(-R Nr. 15, Sector& ,ucuresti 1!!# S$%$'E
151 Strada I-N (*CA CARA5IA(E Nr. '!, Sector' ,ucuresti 1"&& S$%$+E
15' Strada :EAN (-*IS CA(DER-N Nr. &1, Sector' ,ucuresti 1"&# S$%$+E$Ma
15& Strada Dr. :-SE%, (IS0ER Nr. 1, Sector5 ,ucuresti 1"&+
S$%$+E$Ma
4oto
15+ Strada (I%SCANI Nr. 1', Sector& ,ucuresti 1!"! S$%$+E
155 Strada (I%SCANI Nr. '1, Sector& ,ucuresti 1!!+ S$%$'E
151 Strada (I%SCANI Nr. '1, Sector& ,ucuresti 1!!+ S$%$'E$Ma
15/ Strada (I%SCANI Nr. '", Sector& ,ucuresti 1"&+ S$%$/
15! Strada (I%SCANI Nr. &16&&, Sector& ,ucuresti 1"&+ S$%$+E
15" Strada (I%SCANI Nr. &!, Sector& ,ucuresti 1!!# S$%$'E
11# Strada (I%SCANI Nr. +#, Sector& ,ucuresti 1"'#
S$%$M9$1E$Ma
N=A
111 Strada (I%SCANI Nr. +5, Sector& ,ucuresti 1!!# S$%$1E$Ma
11' Strada (I%SCANI Nr. +/, Sector& ,ucuresti 1!!# S$%$1E
11& Strada (I%SCANI Nr. 5/, Sector& ,ucuresti 1!"# S$%$'E
11+ Strada (-5-4A0*( (*CA S0R-ICI Nr. 1, Sector' ,ucuresti 1"+" S$%$!E
115 ule3ardul MARASES0I Nr. +', Sector+ ,ucuresti 1"1&
S$%$M9$!E
4oto
111 Strada MARIA R-SE00I Nr. 1#, Sector' ,ucuresti 1"+1 S$%$/E
11/ Soseaua MI,AI RA.* loc D1/ Cor8 A Nr. "#6"1, Sector' ,ucuresti 1"1& S$%$1#E
11! ule3ardul MI,AI( ;-5A(NICEAN* Nr. '" >!&?, Sector5 ,ucuresti 1"&5
S$%$&E$Ma
4oto
11" ule3ardul MI,AI( ;-5A(NICEAN* Nr. &#, Sector5 ,ucuresti 1"''
S$%$5E< S$%$&E
4oto
1/# Strada NIC-(AE 0-NI02A Nr. 11, Sector& ,ucuresti 1"+# S$%$!E
1/1 %iata %ac@e %R-0-%-%ESC* Nr. 11, Sector' ,ucuresti 1"&5
S$%$&E$Ma
4oto
1/' Soseaua %AND*RI Nr. &1, Sector5 ,ucuresti 1"&!
S$%$&E$Ma
4oto
1/& Strada %-IANA NARCISE(-R Nr. /, Sector1 ,ucuresti 1"#' S$%$+E
1/+ ule3ardul RE5INA E(ISAE0A Nr. '+, Sector5 ,ucuresti 1!"# S$%$&E
1/5 ule3ardul RE5INA E(ISAE0A Nr. &5, Sector5 ,ucuresti 1"+# S$%$/E$Ma
4oto
1/1 %iata R-MANA Nr. ", Sector1 ,ucuresti 1"5" S$%$"E
1// Strada SE(ARI Nr. '', Sector& ,ucuresti 1"## S$%$&E$Ma
1/! Strada SE%CARI Nr. 1#, Sector& ,ucuresti 1!"# S$%$&E
1/" Strada SE%CARI Nr. 1+, Sector& ,ucuresti 1"1# S$%$'E
1!# Strada SE%CARI Nr. 11, Sector& ,ucuresti 1"## S$%$1E$%od
1!1 Strada S4AN0A .INERI Nr. /, Sector& ,ucuresti 1"'5
S$%$'E$Ma
4oto
1!' Strada S%A0AR*(*I Nr. &1, Sector' ,ucuresti 1"&+
S$%$&E$Ma
4oto
1!& Soseaua S0E4AN CE( MARE Nr. &&, Sector' ,ucuresti 1"1& S$%$"E
1!+
Soseaua S0E4AN CE( MARE 6 0R-NS-N DE CA%A0 >Scara 5? Nr. &1,
Sector' ,ucuresti 1"1& S$%$"E
1!5 Strada .ANA0-RI Nr. 1A, Sector5 ,ucuresti 1"&1 S$%$5E$Ma
1!1 Strada .ANA0-RI Nr. &6&A, Sector5 ,ucuresti 1!"1 S$%$&E$Ma
1!/ Calea .IC0-RIEI Nr. 5', Sector1 ,ucuresti 1!5# S$%$&E
1!! Calea .IC0-RIEI Nr. &1, Sector1 ,ucuresti 1"#" S$%$+E
1!" Calea .IC0-RIEI Nr. '1+, Sector1 ,ucuresti 1"+1 S$%$!E
1"# Strada .II0-R*(*I Nr. 11+, Sector' ,ucuresti 1"&# S$%$&E