Sunteți pe pagina 1din 44

CARTE TEHNICA

REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE


CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


1/40
CUPRINS
1. Domeniul de utilizare pg.
. Stru!tura regulatorului pg.
". Cara!teri#ti!i $un!tionale pg. "
%. De#!riere& $un!tionare pg. '
(. In#tru!tiuni de monta) pg. *
'. In#tru!tiuni de punere in $un!tiune pg. *
+. In#tru!tiuni de e,ploatare #i intretinere pg. "
-. .lo! /idrauli! de !omanda pg. "1
0. In#tru!tiuni de te/ni!a #e!uritatii mun!ii pg. "%
1*.1i2rare& tran#port& depozitare& garantii pg. "%
ANE3E4
Tabel 1 : Parametri moi!i"abili i# !$#"tio#area "$re#ta al RA% &a'i#a ()
Tabel *: Parametri moi!i"abili &e#tr$ a"orare +i &robe &a'i#a (,
Tabel (: Sem#ali-ari &ri# OP . "a$-e &a'i#a (/
A#e0a 1 1 S"2ema e &ri#"i&i$ al blo"$l$i 2ira$li" &a'i#a (*
A#e0a * 1 *a 1 *b : S"2ema blo" 1!$#"tii e tra#+!er RA% &a'i#a (3 4 40
A#e0a *: Co!ret RA% S"2ema e "abla5
A#e0a (: Co!ret RA%1 +ir$ri e "leme
A#e0a 4: Co!ret lo"al6 +"2ema e "abla5
A#e0a ): Co!ret lo"al1 +ir e "leme
A#e0a ,: Cabla5$l +ir$rilor e "leme
A#e0a /: Pro+&e"t tra$"tor &o-itie AD
A#e0a 3: Pro+&e"t a!i+or #$meri" al t$ratiei
A#e0a 7: Pro+&e"t i#i"ator e "olmatare !iltr$ *) 8
A#e0a 10: Pro+&e"t !iltr$ $bl$ e $lei e *) 8
A#e0a 11: Pro+&e"t tra$"tori &re+i$#e
A#e0a 1*: Pro+&e"t tra$"tor &$tere
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


*/40
1. D56ENIU DE UTI1I7ARE
Re'$lator$l e t$ratie "$ e#$mirea "omer"iala RDC4F e+te e+ti#at "o#$"erii
t$rbi#elor 2ira$li"e e ti& Fra#"i+ i#i!ere#t e &$terea a"e+tora9 Re'$lator$l e+te #$meri"6
"$ a"tio#are "o#ti#$a +i are $# "ara"ter PID9Coma#a +er:omotoarelor e a"tio#are ale
a&arat$l$i ire"tor +e !a"e e "atre re'$lator &ri# i#termei$l i+trib$itor$l$i &ro&ortio#al +i al
am&li!i"ator$l$i 2ira$li" ata+at9
. STRUCTURA RE8U1AT5RU1UI
.1 Unitatea numeri!a de !omanda
U#itatea e "oma#a e+te a+amblata &e $# "o#tar&a#o$ metali" ;,000430< "are &oate !i
mo#tat i#tr4$# $la& i# "e#trala +a$ li:rat i#tr4$# "o!ret "$ 'ra e &rote"tie IP)) "$
'abarit$l e ,000)009 Uitatea e "oma#a "o#ti#e:
4 U#itate "e#trala SI=ATIC ti& CPU (1(C
4 mo$le i# !amilia e a$tomate &ro'ramabile SI=ATIC ti& S/4(00
4 +$r+a e alime#tare i# "om$tatie **0%""/*4%""/)A
- i#ter!ata &e#tr$ ma+$rarea !re":e#telor +i te#+i$#ilor >A +i +i+tem
- +e&aratoare 'al:a#i"e &e#tr$ marimile lo'i"e e i#trare
- relee e ie+ire &e#tr$ +em#ale i# **0%""
- +ir$ri e "leme9
. Releu pentru ma#urarea turatiei tip A6T-1!
Rele$l &e#tr$ ma+$rarea t$ratiei6 "$ e#$mirea "omer"iala A6T1!& :a a+i'$ra
i+"rimi#area tre&telor e t$ratie #e"e+are &ro"e+elor a$tomate +i &rote"tiilor la +$&rat$ratie6
a!i+area #$meri"a a t$ratiei6 i# ?6 i# r&m9 +i +$b !orma e bar'ra! Rele$l memorea-a +i
a!i+ea-a +$&rat$ratia >A +i :alorile tre&telor e t$ratie +etate 9 Rele$l e+te mo#tat &e
"o#tra&a#o$l $#itatii e "omaa +i e+te "om&$+ i#::
- U#itate "e#tral SI=ATIC ti& CPU 1*1*C
- Pa#o$ o&erator To$"2 +"ree# ti& @TP 400
- Se#-ori e &ro0imitate o&ti"i/ma'#eti"i
." E!/ipamentul /idrome!ani!
- E"2i&ame#t$l 2irome"a#i" mo#tat la #i:el$l a&arat$l$i ire"tor ;AD< +e
"om&$#e i# Ablo"$l 2ira$li" e "oma#aB "$ e+"riere etaliata i# ANECA 16 !iltr$ e li#ie
&e#tr$ $lei$l e a"tio#are al +e:omotoarelor +i !iltr$l $lei$l$i i# "ir"$it$l e re'la5
." Co$ret lo!al
- Co!ret$l lo"al6 mo#tat la #i:el$l e"2i&ame#t$l$i 2irome"a#i" ;al a&arat$l$i
ire"tor < "o#ti#e $rmatoarele:
-S$r+a i# "om$tatie &e#tr$ alime#tarea i+trib$itoar$l$i AD +i Si'ma
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


(/40
-Relee &e#tr$ "oma#a Si'#a +i +ertar$l e +i'$ra#ta
-Ca+eta e +em#ali-are a re'im$l$i i+trib$itor$l$i AD
-A!i+oare i#i"are t$ratie +i &o-itie AD
-Cleme e +ir6 +i'$ra#te !$-ibile
.% Panoul operator
Pa#o$l o&erator ti& TP1//B :a !i mo#tat i# "amera e "oma#a a"e+ta !ii# i#ter!ata
e "om$#i"atie i#tre &er+o#al$l e e0&loatare +i re'$lator9 Pa#o$l are le'at$ra "$ $#itatea e
"oma#a &ri# +eriala RS43) "$ &roto"ol =PI
". CARACTERISTICI TEHNICE
".1 Cara!teri#ti!i generale4
te#+i$#ea e alime#tare 1*0DD*(0 %"a +a$ 110D9()0 %""
"o#+$m &e alime#tare 163A /1*0% +i 161A/*(0%
$#itatea "e#trala o&erea-a "$ (* biti
tim&$l e "o#:er+ie a $#ei marimi a#alo'i"e e i#trare 061 m+9
tim&$l e e0e"$tie a $#ei o&eratii lo'i"eDDDD9 D999060)+9
tim&$l e &ro"e+are a b$"lei e re'lare DDDDD99D*6*( m+9
Tim&$l e &ro"e+are al i#tre'$l$i +o!t e al&li"atie DD76) m+9
i#trari lo'i"e ;*4 %""1 i-olate 'al:a#i" i# 'r$&e e 3<DD99*4
ie+iri lo'i"e ;*4 %""1 i-olate 'al:a#i" i# 'r$&e e 3< D99D1,
i#trari e #$marare ra&ia ;*4%/(0 @>-< 9999999999DD999(
i#trari a#alo'i"e ;+em#al $#i!i"at1 i-olate 'al:a#i"< DD99993
ie+iri a#alo'i"e ;i-olate 'al:a#i" < DDDDDD99D9,
ie+iri a#alo'i"e +$&lime#tare &o+ibile DDDDDDD9993
&ort$ri &e#tr$ "om$#i"atie +eriala DDDDDDD9999(
i#trari e #$marare ra&ia $tili-ate:
4 ma+$ra !re":e#ta >A ;te#+i$#e< 06/ D99*(0 %"a
4 ma+$ra !re":e#ta >A ;+e#-or< lo'i"a *4%""
4 ma+$ra !re":e#ta +i+tem ;te#+i$#e< 06/ D99*(0 %"a
marimi e i#trare a#alo'i"e $tili-ate:
4 &o-itie AD tra$"tor li#iar
4 &o-itia i+trib$itor$l$i : +emal $#i!i"at
4 ma+$ra e &$tere a"ti:a : +em#al $#i!i"at
4 ma+$ra &re+i$#e $lei : +em#al $#i!i"at
4 ma+$ra &re+i$#e i#ami"a : +em#al $#i!i"at
marimi e i#trare lo'i"e $tili-ate:
- &o-itia i#trer$&ator 'e#erator e+"2i+/i#"2i+
- &o-itia ele"troi+trib$itor
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


4/40
- "ome#-i "re+te/+"ae ;i# "2eile "la+i"e<
- "oma#ae &or#ire
- "oma#a e o&rire #ormala/a:arie
- ale'ere re'im RA% A$tomat/Po-itio#er/=a#$al ;"2eie "o!ret<
- &o-itii :a#a +!eri"a/!l$t$re ;i#"2i+a/e+"2i+a<
- i#!$#are !iltr$ e $lei e 108
- i#!$#are !iltr$ e $lei e *)8
- "o#!irmare alime#tare +er:o:al:a
- "o#!irmare alime#tere ele"troi+trib$itor
marimi e ie+ire a#alo'i"e:
- "oma#a i# re'im "o#ti#$6 al i+trib$itor$l$i &ro&ortio#al
- a!i+are lo"ala t$ratie >A
- a!i+are lo"ala &o-itie AD
marimi e ie+ire lo'i"e ;&ri# "o#ta"te e rele$<:
- +em#ali-ari &re:e#ti:e +i e a:arie re'$lator +i A=T41"
- +em#ali-are RA% O@ &e#tr$ &ro"e+e
- "$&lare/e"$&lare ele"troi+trib$itor
- e"$&lare i#trer$&ator 'e#erator
- "$&lare i#trer$&ator 'e#erator ;+i#"ro#i-are a$tomata<
- im&$l+ e &or#ire999999999999999999999999999999999999;&t9&ro"e+e<
4 im&$l+ e o&rire #ormala 9999999999999999999999999 A
4 "$&lare/e"$&lare +ertar e +i'$ra#ta
marimi lo'i"e e i#trare la A6T 1!4
- * i#trari lo'i"e e la +e#-ori e &ro0imitate o&ti"i
- 1 i#trare lo'i"a e la i#ter!ata e ma+$ra F: 'e#erator
marimi lo'i"e e ie+ire e la A6T 194
- ) tre&te e t$ratie &ri# "o#ta"te e relee libere e &ote#tial
- +em#ali-are Ae!e"t A=TB
". Conditii !limati!e #i me!ani!e pentru !omponentele SI6ATIC
tem&erat$ra mei$l$i ambia#t:
4 i# !$#"tio#are 0DD9DE,0
0
C
4 tra#+&ort +i e&o-itare 440 DDDE/0
0
C
$miitate "o#!9 DIN 404040 1)? DD97)? i# i#terior
altit$i#e "o#!9 DIN 404040 3,0 DD9910,0 2Pa
"la+a e &rote"tie "la+a I "o#!9 IEC )(,
'ra e &rote"tie IP)) ;i# "o!ret<
ri'iitate me"a#i"a :
- i#"er"area la :ibratii "o#!9 CEI ,34*4,
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


)/40
4 i#"er"area la +o"$ri "o#!9 CEI ,34*4/
'ra e a#tie&ara-itare A "o#!9 %DE 03/1
"." Cara!teri#ti!i de a!ordare #i per$ormante
Stati+m &erma#e#t b
&
F 1DD9)0? re'labil
Stati+m tra#-itori$ b
t
F 1 D99*00? A
C4ta e tim& &e#tr$ b
t
T

F 0 D99 77 +9 A
C4ta e tim& &e#tr$ rea"tia a""el9 T
a
F 0 D99 77 +9 A
Fre":e#ta e re!eri#ta 4/6) D9)*6) >-9 A
Pla5a e ma+$rare a !re":e#tei *0>-999999*0@>-9 A
Pla5a e ma+$rare a t$ratiei 0>-999999991@>- A
Go#a moarta i# !re":e#ta ;i# +ar"i#a< 0600 D99160 >-9 re'labila
Go#a moarta i# &$tere ;i# +ar"i#a< 0600DD10 ? re'labila
Pre"i-ia e ma+$rare a !re":e#tei 1 m>-9
Deri:a a#$ala a re!eri#tei e !re":e#ta < 061?
TP reali-at +tati" "$ o re-ol$tie e mi#im ) m>-9
%ite-a e :ariatie a TP: 1DD9910 ?AD/+ re'labil
%ite-a e :ariatie a TP& 1DD99) ?P
N
/+
Pla5a e :ariatie a TP 0 DD1*0? P
N

I#+e#+ibilitatea 'ara#tata a re'$lator$l$i 10 m>-9
%ariatia ma0ima a t$ratiei la mer+ i# 'ol 061)? i# ra&ort "$ re!eri#ta
".% Cara!teri#ti!i $un!tionale
Co#!i'$ratia 2ar +i +o!t$l e a&li"atie reali-at a+i'$ra &e#tr$ re'$lator$l e
t$ratie ti& RDC4F &o+ibilitatea i#e&li#irii $rmatoarelor !$#"ti$#i:
Por#irea a're'at$l$i6 re'larea &re"i+a +i +tabila a t$ratiei la mer+$l i# 'ol i#
:eerea +i#"ro#i-arii
Limitarea ele"tro#i"a al e+"2ierii AD la re'im$l e &or#ire i# o$a tre&te
E'ali-area a$tomata a t$ratiei "$ !re":e#ta +i+tem$l$i i# :eerea +i#"ro#i-arii
E'ali-area a$tomata a !re":e#tei 'e#erator$l$i "$ "ea al +i+tem$l$i i# :eerea
+i#"ro#i-arii +i a+i'$rarea i# totalitate a !$#"tiilor $#$i e"2i&ame#t &er!orma#t e
+i#"ro#i-are a$tomata i#"l$+i: "$&larea >A la +i+tem +i &rote"tia "$&lrii &ri# RCS
#$meri" "$ $#'2i :ariabil a$tomat6 i# !$#"tie e &arametrii e +i#"ro#i-are i# mome#t$l
"$&larii9
F$#"tio#area i# re'im A a$tomatB6 i# re'im APo-itio#erB ;!ara b$"la e
!re":e#ta< +a$ i# re'im Ama#$alB ; "oma#a AD &ri# i+trib$itor 2ira$li" a"tio#at ma#$al<
F$#"tio#area i# +ar"i#a i# re'im i#+$lar
F$#"tio#area i# +ar"i#a ; i# &aralel "$ SEN< &e#tr$ "are +e a+i'$ra:
4 limitarea a$tomata a e+"2ierii AD i# +ar"i#a i# !$#"tie e #i:el
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


,/40
- +tabilitatea +i+tem$l$i e re'la5 i# tot ome#i$l e !$#"tio#are ;099P
N
<
4 &arametri e a"orare i!eriti &e#tr$ !ie"are re'im e !$#"tio#are
4 re:e#irea a$tomata la &arametrii e mer+ i# 'ol i# mome#t$l ar$#"arii +ar"i#ii
+i +etarea "o#+em#$l$i e t$ratie la :aloarea e re!eri#ta e )0 >-
4 i#"ar"are +tim$le#ta la o :aloare +etata i# &realabil
4 a+i'$rarea $#ei re-er:e ;re'labila< &e#tr$ re'la5$l &rimar la !$#"tio#area i#
b$"la e e+"2iere ;re'labil "a ? i# &o-itia AD<
4 :ite-a e :ariatie a "o#+em#$l$i e +ar"i#a a5$+tabila !$#"tie e re+tri"tiile
im&$+e e "o#itiile e e0&loatare9
4a5$+tarea :ite-ei e :ariatie al "o#+em#$l$i e +ar"i#a i!erita &e#tr$ b$"la e
&$tere e "ea e e+"2iere
4 :ariatia i#"ar"arii 'r$&$l$i &ri# "ome#-i tra#+mi+e ire"t i# &a#o$l o&erator 6
&ri# "2eile "la+i"e e0i+te#te +a$ &ri#tr4o "o#e0i$#e +eriala
- o&rirea a're'at$l$i i# re'im #ormal +i e a:arie
F$#"tio#area "a ARe'$lator e &$tereB6 &ri# $tili-area rea"tiei e &$tere
F$#"tio#area i# re'im e ARe'la5 +e"$#ar !re":e#ta . &$tere
A$tote+tarea +i+tem$l$i e re'la5 ele"tro#i"6 me"a#o2ira$li" +i ale
tra$"toarelor e rea"tie
Re'$lator$l e+te otat "$ $# APa#o$ o&eratorB ti& TP1//B "are &oate !i mo#tat
la ori"e i+ta#ta e RA% ;e+te i#i"at "a mo#tarea a"e+t$ia +a +e !a"a i# "amera e "oma#a
i# lo" :i-ibil +i "$ a""e+ $+or &e#tr$ &er+o#al$l e e0&loatare< A"e+t &a#o$ e+te otat "$ $#
i+&laH ti& I to$"2 +"ree# J &ri# "are +e &ot e!e"t$a "ome#-i +i moi!i"ari e &arametri9
Pa#o$l re&re-i#ta i#ter!ata i#tre 2iroa're'at +i &er+o#al$l e e0&loatare6 &ri# i#termei$l
"ar$ia +e &ot :i-$ali-a +i e!e"t$a $rmatoarele:
- a!i+area i# mo a$tomat +i/+a$ la "erere ale marimilor: &o-itia AD6 t$ratia 6
!re":e#ta6 &$terea6 :aloarea "o#+em#$l$i6 :aloarea e limitare &t9 AD i# 'ol +i +ar"i#a6
:alorile t$t$ror &arametrilor e a"orare et"9
- moi!i"area &arametrilor e a"orare +i ale limitelor &arametrilor e
e0&loatare mai +$+ me#tio#ati9 Toate a"e+te moi!i"ari +e &ot e!e"t$a "$ 'r$&$l i# !$#"tio#are
i# 'ol +a$ +ar"i#a6 !ara a &eri"lita !$#"tio#area a"e+t$ia9
- a!i+area +i moi!i"area re'im$rilor e e0&loatare "a: re'im I &o-itio#er J +a$
I a$tomat J6 re'im "$ i#"ar"are +tim$le#ta6 i#"l$+i: !i0area :alorii e i#"ar"are6 +a$ !ara
i#"ar"are +tim$le#ta6 re'$lator e &$tere 6 e :ite-a +a$ i# re'la5 +e"$#ar
- emiterea e "ome#-i A"re+teB +i A+"aeB ale t$ratiei la mer+$l i# 'ol +a$ ale
&$terii la mer+ i# +ar"i#a9
=oi!i"arile e &arametri +a$ re'im$ri +$#t &arolate &e mai m$lte #i:ele i# !$#"tie
e &er+o#al$l "ar$ia i +e &ermite a""e+$l la a"e+te moi!i"ari
Re'$lator$l6 &ri# Ar$ti#a e a$tote+tB :a +em#ali-a +it$atii e a:arie "a: e!e"te
ele"tri"e ale rea"tiilor e &o-itie6 al ma+$rii e !re":e#ta6 a i+trib$itor$l$i et"9
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


//40
%. DESCRIERE& FUNCTI5NARE
%.1 Regulator
Re'$lator$l e+te &re:a-$t "$ mai m$lte b$"le e re'lare i# "a+"aa6 !ie"are b$"la
a:i# &ro&ri$l "o#+em# +i rea"tie ;:e-i +"2emaele4 a#e0a *1 *a1 *b<9
La &or#ire6 b$"la e re'lare a !re":e#tei ;t$ratiei< a+i'$ra a$"erea t$ratiei la
:aloarea e re!eri#ta a+i'$ri# a+t!el "o#itiile #e"e+are +i#"ro#i-arii a're'at$l$i la retea9
=oi!i"area t$ratiei e re!eri#ta +i im&li"it a t$ratiei a're'at$l$i +e &oate !a"e i#tre limitele e
7)? +i 10)? i# t$ratia #omi#ala9 D$&a "$&larea i# &aralel6 re!eri#ta e t$ratie e+te +etata i#
mo a$tomat la :aloarea +ta#ar e )0600 >- :aloare "e &oate !i moi!i"ata i# +ar"i#a
#$mai &ri# &a#o$l o&erator
Pi#a la "$&larea i# &aralel "o#+em#$l e e+"2iere e+te +etat e'al "$ e+"2ierea
a&arat$l$i ire"tor a+t!el i#"it eroarea e re'lare e+te #$la9 D$&a "$&larea i# &aralel
"o#+em#$l &oate !i moi!i"at e "atre o&erator i# a"ela+ mo i# "are +4a moi!i"at +i "el e
t$ratie +i a#$me !ie ire"t i# "2eile "la+i"e Cr9/S"96 !ie &ri# &a#o$l o&erator9 La !$#"tio#area
i# &aralel +em#al$l re-$ltat "a i!ere#ta i#tre re!eri#ta e !re":e#ta +i !re":e#ta +i+tem$l$i
re&re-i#ta "o#+em#$l b$"lei e re'lare9 =arimea e rea"tie a a"e+tei b$"le e+te i!ere#ta
i#tre :aloarea &o-itiei +i "o#+em#$l e e+"2iere a a&arat$l$i ire"tor6 i!ere#ta &o#erata
"$ +tati+m$l &erma#e#t.
49191 =a+$ra e !re":e#ta
Pri#"i&i$l e ma+$rare +e ba-ea-a &e $tili-area $#or !$#"tii +&e"iale ale $#itatii
"e#trale !olo+ite6 !$#"tii "are &ermit ma+$rarea +im$lta#a a ( !re":e#te i!erite "$ o re-ol$tie
e 1m>-9
4919* B$"la e re'lare &ri#"i&ala
Cara"teri+ti"a e re'lare e+te e ti& PID "$ &arametrii e a"or i!eriti &e#tr$
!ie"are re'im e !$#"tio#are9 La &$#erea i# !$#"ti$#e6 &e#tr$ a+i'$rarea +tabillitatii
!$#"tio#arii la mer+ i# 'ol +e &oate +ele"ta +i o rea"tie e ti& a""elerometri"9Stati+m$l
tra#-itori$ +i "o#+ta#ta +a e tim& +i#t +etabile i# !$#"tie e re'im$l e !$#"tio#are9 La mer+$l
i# +ar"i#a +e &oate i#tro$"e +i o -o#a e i#+e#+ibilitate i# !re":e#ta ;re'labila<
4919( Stabilirea "o#+em#$l$i
La mer+ i# 'ol6 "oma#a Cr9/S" are "a e!e"t moi!i"area re!eri#tei e !re":e#ta6
a"ea+ta !ii# a5$+tabila i#tre limitele 4/6) +i )*6) >-9 La mer+$l i# +ar"i#a a"elea+i "ome#-i
a$ "a e!e"t moi!i"area "o#+em#$l$i e e+"2iere a a&arat$l$i ire"tor a"a re'im$l e
!$#"tio#are e+te a"ea e re'$lator e :ite-a +a$ al "o#+em#$l$i e &$tere &e#tr$ re'im$l e
!$#"tio#are re+&e"ti:9 Co#+em#$l e &$tere a+i'$ra i#"ar"area 'r$&$l$i i#tre 0 +i 1*0? P
N
i#i!ere#t e :aloarea +tati+m$l$i &erma#e#t9
49194 Limitarea ele"tro#i"a a e+"2ierii
La &or#ire6 a&arat$l ire"tor e+te "oma#at la e+"2iere &i#a la o :aloare
ma0ima e &or#ire6 &arametri-abila la &$#erea i# !$#"ti$#e9 D$&a "$&larea i# &aralel
limitarea e+"2ierii ma0ime e+te +etata la :aloarea &arametri-ata &ri# OP +a$ la o :aloare
"are e+te re'lata i# mo a$tomat i# !$#"tie e #i:el$l amo#te9 Toate a"e+te marimi +e
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


3/40
moi!i"a +i +e +etea-a la :alorile e e0&loatare "$re#ta &ri# i#termei$l &a#o$l$i o&erator9
Di# rati$#i e +i'$ra#ta i# e0&loatare moi!i"area a"e+tor &arametri e+te &arolata9
4919) I#"ar"area +tim$le#ta9
O&erator$l &oate ale'e6 &ri# &a#o$l o&erator6 $# re'im e !$#"tio#are A"$
i#"ar"are +tim$le#taB &re"$m +i :aloarea e "o#+em# &i#a la "are +e :a e!e"t$a a"ea+ta
i#"ar"are +a$ A!ara i#"ar"are +tim$le#taB
%. Panou operator TP1++.
49*91 A+&e"t6 "om&o#e#ta
4 ti&$l &a#o$l$i 1 to$"2 +"ree#
4 ti&$l a!i+a5$l$i1 "ri+tale li"2ie ti& STN
4 marimea e"ra#$l$i1 )6/B
4 #$mar$l e "$lori 1 1,
4 =TBF 1 ""a )09000 ore
4 ti&$l &ro"e+or$l$i 1 ,, =>- RISC
4 mo$l e "o#trol 1 Are-i+ti: a#alo' to$"2B
4 memoria e l$"r$ 1 /,3 @B
4 i#ter!ete e "om$#i"atie1 10RS*(* 1 10RS43)1 USB1 ET>ERNET
Pa#o$l o&erator &re-e#tat ;&re+"$rtat TP< &oate !i mo#tat la ori"e i+ta#ta e RA% +i e+te
i#i"at "a mo#tarea a"e+t$ia +a +e !a"a i# "amera e "oma#a i# lo" :i-ibil +i "$ a""e+ $+or
&e#tr$ &er+o#al$l e e0&loatare6 i#tr$"at el re&re-i#ta i#ter!ata i#tre 2iroa're'at +i &er+o#al9
Pri# i#termei$l TP +e &ot :i-$ali-a +i e!e"t$a $rmatoarele:
4 a!i+area i# mo a$tomat +a$ la "erere ale t$t$ror marimilor6 re'im$rilor e
e0&loatare +i ale e:e#ime#telor "are re&re-i#ta i#tere+ i# e0&loatarea >A6 atat "ele "$re#te
"at +i "ro#olo'ia i# tim& ale a"e+tora9
4 moi!i"area t$t$ror &arametrilor e a"orare6 e0&loatare +i ale re'im$rilor e
!$#"tio#are6 moi!i"ari "are &ot !i e!e"t$ate "$ 'r$&$l i# +tare o&rita6la !$#"tio#are i# 'ol +a$
+ar"i#a !ara a &eri"lita !$#"tio#area a"e+t$ia9
- softurile de aplicatie ale RAV, TP si conexiunea dintre acestea s-au realizat astfel
incat orice modificari de parametrii de acordare, reglaje, scalare de traductori sau
schimbare de regimuri de functionare sa poata fi efectuate in totalitate de catre personalul
de exploatare,prin intermediul TP, fara sa fie necesara interventia consolei de programare
sui al personalului calificat pentru asfel de operatiuni
49*9* =o$l e o&erare &ri# TP
Pe#tr$ o $tili-are ratio#ala +i !a"ila al &a#o$l$i o&erator6a"e+ta e+te or'a#i-at
;&ri# +o!t< i# AECRANEB9 Pri# terme#$l e AECRANB6 $tili-at i# "ele "e $rmea-a6 +e
i#tele'e totalitatea +imbol$rilor a!i+ate ;eleme#te 'ra!i"e6 ate #$meri"e6 me+a5e +"ri+e et"<
"a ima'i#e &e i+&laH +$b o a#$mita e#$mire9 Pe#tr$ a re-ol:a i# totalitate &roblemele e
e0&loatare "$re#ta6 &robele e &$#ere i# !$#"ti$#e6 a"orare b$"le e re'la56 i#lo"$iri e
tra$"tori +i &robele e "erti!i"are &e#tr$ +er:i"iile e +i+tem !ara +a !ie #e:oe e "o#+ola e
&ro'ramare +i e &er+o#al$l !$r#i-or$l$i +4a$ reali-at $# #$mar e () e"ra#e6 i#tre "are (
re&re-i#ta &ro"e+e tra#-itorii ;&or#irea +i o&rirea >A< ele !ii# a!i+ate i# mo a$tomat
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


7/40
#$mai i# tim&$l a"e+tor re'im$ri +i #$ &ot !i a&elate9 ;&ri# Aa&elareB +e i#tele'e +oli"itarea
e a!i+are a $#$i a#$mit e"ra#6 o&eratie "e +e !a"e &ri# ta+tele i#+"ri&tio#ate "ore+&$#-ator<
Fie"are e"ra# "o#ti#e $#a +a$ mai m$lte ta+te ale "aror i#+"ri&tii i#i"a o&eratia
"are +e e0e"$ta i# mome#t$l a""e+arii a"e+teia
Pe#tr$ moi!i"area $#ei marimi #$meri"e +e &ro"eea-a a+t!el:
- +e ati#'e e"ra#$l i# re&t$l marimii re+&e"ti:e mome#t i# "are &e e"ra# +e :a
a!i+a 'ra!i"a $#ei ta+tat$ri e "al"$lator9 ;marimile "are &ot !i moi!i"ate +$#t i#+"ri+e i#tr4o
"a+eta6 "elelalte +$#t i#+"ri+ i# "am& liber<
- +e :a i#+"rie &ri# a"ea+ta ta+tat$ra #o$a :aloare +i +e :a :alia &ri# ta+ta
ENTER al a"eleia+i ta+tat$ri
- i# mome#t$l :aliarii ta+ta$ra :a i+&area iar &e i+&laH :a a&area e"ra#$l e
$#e +4a &le"at ;"$ #o$a marime #$meri"a<
Pe#tr$ moi!i"area $#$i re'im ;$# "$:a#t< +e &ro"eea-a a+t!el:
- +e ati#'e e"ra#$l i# re&t$l "$:a#t$l$i ;"$:i#tele moi!i"abile +$#t a!i+ate
i#tr4o "a+eta< mome#t i# "are "a+eta i# "are e+te i#+"ri+ "$:a#t$l +e :a e0ti#e "$ $# #$mar e
li#ii e'al "$ #r9 e "$:i#te "are &ot !i moi!i"ate6 i# !ie"are li#ie !ii# i#+"ri+ $#$l i#
"$:i#ele moi!i"abile
- +e ati#'e e"ra#$l i# re&t$l #o$l$i "$:a#t6 "ea "e "o#$"e la re:e#irea "a+etei
i#itiale "$ #o$l "$:a#t i#+"ri+
Di# moti:e e +i'$ra#ta a&elarea a#$mitor e"ra#e ;+a$ moi!i"area a#$mitor
&arametrii< e+te &arolata la #i:ele e &arolare i!erite i# !$#"tie e &er+o#al$l "are :a a:ea
a""e+ la !a"ilitatile &e "are le o!era e"ra#$l re+&e"ti:9
49*9( Str$"t$ra6 "o#ti#$t$l +i $tili-area e"ra#elor e e0&loatare:
Fie"are e"ra# e+te "om&$+ i# o$a -o#e i+ti#"te:
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


10/40

Fig.1
4 i# &artea +$&erioara o ba#a i# "are +$#t i#+"ri+e e#$mirea C>E +i al >A ;i#
+ta#'a< +i Aata/tim&B i# "ea+$l 2ar al TP i# &artea rea&ta
4 "am&$l &ri#"i&al al TP i# "are +$#t a!i+ate e"ra#ele ami#tite
Ge+tio#area e"ra#elor +e !a"e &ei# i#termei$l e"ra#$l$i &ri#"i&al e#$mit
:TASTE ECRANE;<Fig.1= A"e+t e"ra# "o#ti#e ta+tele &ri# "are +e a&elea-a &ri#"i&alele
e"ra#e e e0&loatare +i a#$me:
- / ta+te "$ !o# 'ri6 #e&arolate6 &ri# "are +e &ot a&ela e"ra#ele a!ere#te
re'im$rilor im&orta#te e !$#"tio#are al RA%9 A"e+te ta+te #e +em#ali-ea-a &ri# &al&airea
"$ o a#$mita "$loare re'im$l i# "are +e a!la >A i# a"el mome#t9 I#i!ere#t e re'im$l e
!$#"tio#are "$ a"e+te ta+te +e &ot a&ela e"ra#ele a!ere#te !ara &eri"ol e a "rea &robleme
i#tr$"at ta+tele &ri# "are +e &ot emite "ome#-i +$#t :alie +i i+&o#ibile #$mai i# e"ra#$l
"are "ore+&$#e re'im$l$i e !$#"tio#are9
- ) ta+te "$ !o# ro+$ &arolate ;#i:ele 16*6(6 i# !$#"tie e &er+o#al$l "are :a a:ea
a""e+ la $tili-area a"e+tora< i#tr$"at i# e"ra#ele a!ere#te +e &ot moi!i"a &arametrii e
a"orare ale b$"lelor e re'lare6+e &ot moi!i"a +"alarile tra$"torilor et"9 moi!i"ari "are
i#!l$e#tea-a +$b+ta#tial !$#"tio#area RA%
- ( ta+te &e !o# :ere6 #e&arolate &ri# "are +e &ot a&ela e"ra#ele "are "o#ti#
i#!ormatii a"t$ale ;+em#ali-ari< +a$ e:e#ime#te i#re'i+trate &e o a#$mita &erioaa e tim&
;alarme<
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


11/40

Fig.1a
I# !ie"are e"ra# a!i+at6 i# "olt$l +ta#'a +$+ e+te &la+at b$to#$l :ere i#+"ri&tio#at
&ri# "are +e "oma#a a!i+area $#or i#!ormatii +$""i#te le'ate e "o#ti#$t$l e"ra#$l$i
re+&e"ti:9 ;i# Fig.1a= +$#t a!i+ate i#!ormatiile "o#+ierate mi#im #e"e+are le'ate e
"o#ti#$t$l e"ra#$l$i i# Fig.1<
I# "ele "e $rmea-a +e :a e0&li"ita "om&o#e#ta +i $tili-area e"ra#elor ale TP +imlta# "$
e+"rierea !$#"tio#arii +i e0&loatarii RA%
(. INSTRUCTIUNI DE E3P15ATARE 4
(.1 Pornire RA>
E"ra#$l ? HIDR5A8RE8AT 5PRIT @ e+te a!i+at a$tomat la o&rirea >A $&a
termi#area &ro"e+$l$i tra#-itori$ e o&rire ;AD i#"2i+6 PR i#"2i+e6 >A o&rit i# t$ratie<6 +a$
&ri# a&elare i# e"ra#$l ? TASTE J Da"a #$ +$#t i#e&li#ite i# totalitate "o#itiile e
&or#ire6i# e"ra#$l a!i+at6 <Fig.= :a a&are eti"2eta "$ &al&aire i#tre ro+$ +i alb "are alarmea-a
li&+a a"e+tora9 Pri# ati#'erea a"e+tei eti"2ete "are e+te +i b$to# ;a+"$#+< +e :a a!i+a e"ra#$l
? SE6NA1I7ARI @ <Fig."= i# "are +$#t e0&li"itate "o#itiile e &or#ire +i +$#t
+em#ali-ate &ri# &al&airea &$#"t$l$i i# re&t$l "o#itiei li&+a9 ;i# "a-$l e !ata "o#itia
li&+a I RA% BLOCAT J 1 moti:$l blo"arii I Po-itie I' i#"ore"ta J
Pre"i-am "a i# li&+a "o#itiilor6 RA% #$ a""e&ta im&$l+$l e &or#ire
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


1*/40

Fig. Fig."
(. Pornirea #i $un!tionarea in regim :pozitioner;
Sem#i!i"atia e re'im A&o-itio#erB &e#tr$ re'$lator$l RDC4F e+te a"eea e
!$#"tio#are "$ b$"la e !re":e#ta Ae+"2i+aB9 A"e+t re'im &oate !i $tili-at i# +i'$ra#ta atat la
!$#"tio#are i# 'ol "at +i i# +ar"i#a i#tr$"at e+te a+i'$rata limitarea a$tomata i!erita al
e+"2ierii AD i# !$#"tie e re'im$l >A ;'ol +a$ +ar"i#a< a+t!el i#"at +a #$ &ermita
+$&rat$rarea a""ie#tala al >A la mer+$l i# 'ol +i +a &ermita i#"ar"area la P
#
la !$#"tio#area
i# +ar"i#a9La !$#"tio#area i# 'ol &e la#'a limitarea AD me#tio#ata6e0i+ta +i o &rote"tie ;"$
e"la#+are< la e&a+irea &ra'$l$i e )*6) >-9 a t$ratiei >A9

Fig.% Fig.(
Re'im$l APo-itio#erB e+te !oarte $til i# "a-$l &rimelor &or#iri6$&a re:i-ii +a$
re&aratii6 "i# +e ore+te o "re+tere le#ta a t$ratiei e la -ero la #omi#al +a$ &e+te a"ea+ta
:aloare i#tr$"at e0i+ta &o+ibilitatea e a +tatio#a la ori"e #i:el e t$ratie tim& #elimitat9
Re'im$l I &o-itio#er J e+te ea+eme#ea $til &e#tr$ ma#e:rarea AD !ara a&a i# :eerea $#or
re:i-ii +a$ re&aratii "$re#te9 Pri# +ele"tarea "o#itiei ? Te#te $ara apa......ADAB i# e"ra#$l
I P57ITI5NER @ <Fig.'a= +i i#e&li#irea "o#itiilor : :a#a i#"2i+a 1 $lei e+"2i+ +i
ele"troi+rtib$itor "$&lat +e &oate a"tio#a AD ;i# re'im e I POGITIONER< &e toata "$r+a
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


1(/40
;0?9999100?< i#tr$"at &e#tr$ a"e+t re'im limitarea e+"ierii AD e+t a#$lata9 Pre"i-am "a
!$#"tia &t9te+te !ara a&a e+te a""e+ibila ;:i-ibila &e e"ra#< #$mai a"a :a#a e+te i#"2i+a9

Fig.'a
Sele"tarea re'im$l$i +e !a"e i# "2eia "$ trei &o-itii &re:a-$ta i# &a#o$l e
"oma#a +i +$&ra:e'2ere al >A +a$ &e "o!ret$l RA%9 S"2imbarea i#tre re'im$i e
I &o-itio#er J +i "el I a$tomat J +e &oate !a"e atat i# +tarea o&rita al >A "at +i i# !$#"tio#are
;i# 'ol +a$ +ar"i#a< S$""e+i$#ea "ome#-ilor +i +em#alelor i# "a-$l &or#irii i# re'im
A&o-itio#erB +$#t $rmatoarele :
S$""e+i$#ea "ome#-ilor +i +em#alelor i# "a-$l &or#irii +i !$#"tio#arii i# 'ol i#
re'im A&o-itio#erB ;re'im +ele"tat &ri# "2eia a!ere#ta< +$#t $rmatoarele :

Fig.' Fig.+
4 a"a +$#t i#e&li#ite "o#itiile e &or#ire6 im&$l+$l e &or#ire i#itiat i#
&ro"e+ele a$tomate +a$ emi+ i# e"ra#$l ? HIDR5A8RE8AT 5PRIT @ <Fig.%= "o#$"e la
a!i+area a$tomata al e"ra#$l$i ? HA IN P5RNIRE @ <Fig.(= De#$mirea e"ra#$l$i are a+&e"t
&al&aitor !a&t "e i#i"a $# re'im tra#-itori$ iar "$loarea 'albe#a i#i"a !a&t$l "a re'im$l e
!$#"tio#are i# "are :a i#tra RA% :a !i "el e I mer+ i# 'ol J6 e"ra# i# "are e+te a!i+ata
+$""e+i$#ea &ro"e+$l$i e e+"2iere a :a#ei +!eri"e9 I# mome#t$l "o#!irmarii &o-itiei :a#ei
Ae+"2i+aB RA% "oma#a e+"2ierea ele"troi+trib$itor$l$i $lei$l$i e re'la5 6 iar la
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


14/40
"o#!irmarea &o-itiei Ae+"2i+B al a"e+teia &e i+&laH :a a&are a$tomat e"ra#$l
APOGITIONER IN GOLB <Fig.'
Di# a"e+t mome#t :aloarea "o#+em#$l$i e e+"2iere +i &o-itia AD rama# la
:aloarea e &or#ire 6 ai"a I 0 J9 I# "o#ti#$are6 &ri# "2eia e "oma#a +a$ &ri# ta+tele
I Cre+te J re+&e"ti: I S"ae J +e &oate "oma#a e+"2ierea AD e la &o-itia Ai#"2i+B &a#a
la o &o-itie e mer+ i# 'ol limitata ele"tro#i"6 re-$lta# im&li"it &e#tr$ !ie"are &o-itie o
a#$mita t$ratie6 ar #$ mai m$lt e 10)? #9 La i#"2ierea i#trer$&ator$l$i I' ;i#trarea i#
+ar"i#a<6 e"ra#$l I POGITIOER IN GOL J +e :a +"2imba i# I POGITIONER IN SARCINA J
<Fig.+= iar i#i"atia I T$ratia J :a !i i#lo"$ita "$ I P$terea J I# tim&$l !$#"tio#arii i#
+ar"i#a limitarea ele"tro#i"a e+te ie#ti"a "$ "ea i# re'im$l I a$tomat J &e#tr$ a &$tea
i#"ar"a >A9 I#tr$"at i# a"e+t re'im li&+e+te rea"tia e !re":e#ta6 la e+"2ierea
i#trer$&ator$l$i ;ar$#"are e +ar"i#a< RA% #$ &oate a+i'$ra me#ti#erea >A la mer+$l i# 'ol6
moti: &e#tr$ "are RA% :a e"la#+a i#+ta#ta#e$ ele"troi+trib$itor$l +i :a emite im&$l+$l e
o&rire la &ro"e+ele a$tomate6 a+i'$ra# a+t!el &rote5area >A la +$&rat$ratia atorata ar$#"arii
e +ar"i#a9 La !$#"tio#are i# re'im I a$tomat J o e!e"ti$#e i# +i+tem$l e ma+$ra al
!re":e#tei "o#$"e la +em#ali-area e!e"ti$#ii +i la tre"erea a$tomata i# re'im I &o-itio#er J
$rma# "a &er+o#al$l +a e"ia re'im$l e !$#"tio#are9 Da"a e!e"ti$#ea a !o+t &a+a'era6 la
re:e#irea ma+$rii e F:6 RA% e+te rea$+ a$tomat i# re'im$l I a$tomat J
NOTA Da"a i# &ro"e+$l e &or#ire6 $&a "oma#a emi+a e RA% &e#tr$ e+"2ierea
ele"troi+trib$itor$l$i6 a"ea+ta #$ e+te "o#!irmata6 TP :a a!i+a "a+eta e +em#ali-are
ASIG=A NU A CUPLATB <Fig.-< "are +e :aa#$la &ri# ta+ta =e#tio#am "a a"e+t +em#al
e+te &re:e#ti:6 el #$ $"e la blo"area RA% "i #$mai la o&rirea er$larii +e":e#telor e
&or#ire9 Da"a +e re$+e+te "$&larea ele"troi+trib$itor$l$i +i "o#!irmarea a"e+t$ia ;!ara limitare
i# tim&< &ro"e+$l e &or#ire :a "o#ti#$a #ormal9 Pri# a""e+area ta+tei 6i#ai#tea a#$larii
+em#al$l$i6 +e :or a!i+a i#!ormatiile re!eritoare la +em#ali-area re+&e"ti:a <Fig.-a=

Fig.- Fig.-a
(." Pornirea #i $un!tionarea in gol in regim :AUT56AT;
Re'im$l #ormal e !$#"tio#are al RA% e+te "el e AAUTO=ATB6 +ele"tat &ri# "2eia
me#tio#ata a#terior9 Im&$l+$l e &or#ire i#itiat i# &ro"e+e +a$ i# e"ra#$l ;Fig.%= i#itia-a
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


1)/40
re'im$l tra#-itori$ e &or#ire K a!i+area e"ra#$l$i ;Fig.(= C +i "oma#a e+"2irerea :a#ei
+!eri"e a "arei "o#!irmare "o#$"e la "oma#a e "atre RA% al ele"troi+trib$itor$l$i $lei$l$i
e re'la59 Co#!irmarea e+"2ierii a"e+t$ia "o#$"e la a!i+area e"ra#$l$i :HA IN 851;
<Fig.1*= +im$lta# "$ "oma#a e e+"2iere al AD ;&or#irea e!e"ti:a<

Fig.0 Fig.1*
La !$#"tio#area i# 'ol6 i# e"ra#$l re+&e"ti: +e &ot $rmari e:ol$tiile &arametrilor
+&e"i!i"i a"e+t$i re'im ;re!eri#ta e !re":e#ta6 !re":e#ta6 t$ratia6 e+"2ierea AD +i limitarea
&e#tr$ AD la !$#"tio#area i# 'ol< +i e a+eme#ea +e &ot emite "ome#-i &e#tr$ moi!i"area
t$ratiei &ri# ta+tele Cre+te/S"ae ale TP +a$ i# "2eile Cr9/S"9 i# &ro"e+e9 I# a"e+t re'im i#
&$#"t e :eere al re'larii t$ratiei i+ti#'em:
a< a"a i# e"ra#$l AREGI=URIB <Fig.1-< +4a +etat &e#tr$ e'ali-area !re":e#tei
re'im$l A=ANUALB6 RA% :a me#ti#e t$ratia a&ro&iata ;i# !$#"tie e +tati+m$l &erma#e#t
la mer+ i# 'ol6 +i e a"orare< e re!eri#ta e )0600 >-9 "are e+te i#+"ri+a i# b$"la e re'lare
&e#tr$ mer+$l i# 'ol6 la !ie"are &or#ire al RA%9 I# a"e+t re'im "o#+em#$l e !re":e#ta +i
im&li"it t$ratia &oate !i moi!i"ata &ri# ta+tele i# TP +a$ i# &ro"e+ele a$tomate ;&ri#
"ome#-i ma#$ale +a$ e la +i#"ro#i-area a$tomata "la+i"a< #$mai i# limitele 4/6)
>-99999999)*6) >-6 "$ o :ite-a e :ariatie re'labila i# e"ra#$l AACORDARE; <Fig.1=
b< a"a i# &realabil +4a +etat &e#tr$ e'ali-area !re":e#tei re'im$l AAUTO=ATB
"o#+em#$l e !re":e#ta al b$"lei e re'la5 #$ :a mai !i :aloarea !i0a e )0600>-9 "i
:aloarea reala a !re":e#tei +i+tem$l$i i# a"el mome#t9 I# a"e+t re'im #$ &oate !i moi!i"at
"o#+em#$l e !re":e#ta &ri# ta+tele TP +a$ i# &ro"e+e9
E"ra#$l a!ere#t +$#"ro#i-arii <Fig.1*= e+te a!i+at i# mo a$tomat la ) +e"9 $&a
+tabili-area t$ratiei e mer+ i# 'ol6 ;la &or#ire i# re'im a$tomat< +a$ $&a ar$#"area e
+ar"i#a "$ me#ti#erea t$ratiei6 a"a i# &realabil a !o+t +etat i# REGI=URI re'im$l
AAUTO=ATB &e#tr$ e"r#$l <Fig.1*=. A"e+t e"ra# &oate !i a&elat +i ma#$al &ri# b$to#$l
a!ere#t i# e"ra#$l e !$#"tio#are i# 'ol9 I# a"e+t e"ra# +e :or +eta &arametrii +i#"ro#i-arii
a$tomate ;L! 1 LU +i tim&$le a#ti"i&are a!ere#t I'<6 +e &oate $rmarii e:ol$tia #$meri"a
&e#tr$ L! 1 LU +i +$b !orma e bar'ra! &e#tr$ &o-itia $#'2i$lara U'/U+9 Tot ai"i ;i# li#ia 1
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


1,/40
&ri# AUTO=AT/=ANUAL< +a$ i# &ro"e+e ;&ri#tr4o i#trare lo'i"a< +e &oate a"ti:a !$#"tia
e +i#"ro#i-are a$tomata al RA% 9
Treb$e reti#$t "a +etarea +i#"ro#i-arii i# re'im Ma$tomatB "o#$"e im&li"it +i la
e'ali-area a$tomata ale !re":e#telor F'/F+ re'im i# "are "2eile e "oma#a +a$ ta+tele i#
TP e:e#i# i# a"e+t mome#t i#a"ti:e
Re'im$l e +i#"ro#i-are a$tomata e+te $tili-abil +i i# "o#itiile !$#"tio#arii RA%
i# re'im MPo-itio#erB9 I# a"e+t "a- e"ra#$l #$ a&are a$tomat el treb$i# +a !ie a&elat i#
e"ra#$l MRe'im$riB iar "o#itiile e +i#"ro#i-are treb$e+" reali-ate ma#$al9
(.% Fun!tionarea in #ar!ina in regim :AUT56AT;
La !$#"tio#area i# +ar"i#a i# !$#"tie e a#$mite +it$atii e +i+tem +a$ "o#itii e
e0&loatare &$tem a:ea $rmatoarele re'im$ri e !$#"tio#are:
)9491 F$#"tio#are "a Are'$lator e :ite-aB ;b$"la i# e+"2iere<
I#"2ierea i#trer$&ator$l$i6 ma#$al +a$ &ri# +i#"ro#i-are a$tomata6 re&re-i#ta
&e#tr$ re'$lator i#trarea i# +ar"i#a +i are "a e!e"t a!i+area a$tomata &e i+&laH a e"ra#$l$i
:HA IN SARCINA; +i +etarea a$tomata ai &arametrilor e a"orare &e#tr$ re'im$l e
!$#"tio#are "$ b$"la i# e+"2iere ;Fig.11 "$ "o#+em# AD +i rea"tie &o-itie AD<9A:a# i#
:eere "a i# &ro"e+$l e +i#"ro#i-are ;la !$#"tio#area i# 'ol< "o#+em#$l e !re":e#ta +e
moi!i"a !ata e )0900>-96 i#"2ierea i#trer$&ator$l$i +etea-a +i re!eri#ta e !re":e#ta &e#tr$
toate b$"lele e !$#"tio#are i# +ar"i#a la :aloarea e )0600 >-9
Da"a i#ai#te e "$&larea i# &aralel6 &ri# e"ra#$l AREGI=URIB +4a o&tat &e#tr$
i#"ar"are +tim$le#ta i#"l$+i: #i:el$l e i#"ar"are6 imeiat $&a "$&larea la retea6 re'$lator$l
:a "oma#a a$tomat e+"2ierea AD6 &i#a la :aloarea +etata i# &realabil +im$lta# "$
+em#ali-area i# e"ra#$l e +ar"i#a al a"e+tei !$#"ti$#i tra#-itorii <Fig.11a<9 D$&a termi#area
i#"ar"arii +tim$le#te +ar"i#a &oate !i :ariata &ri# ta+te +a$ "2ei i#tre 0? +i 1*0?P
N
;a"a
limitaile e ame#a5are +i "ara"teri+ti"ile >A &ermite :aloarea ma0ima<
9

Fig.11a Fig.11
Da"a #$ +4a o&tat &e#tr$ i#"ar"are +tim$le#ta6 $&a "$&larea la retea6 'r$&$l +e
:a i#"ar"a #$mai &ri# ta+te +a$ "2eile "la+i"e e la -ero
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


1//40
I# e"ra#$l a!i+at <Fig.11= +e :i-$li-ea-a &arametrii &ri#"i&ali e !$#"tio#are ai
RA% 6 i# "a+eta e +ele"tare ale re'im$rilor e+te i#+"ri+ re'im$l e !$#"tio#are %ite-a6 ;"ea
"e re&re-i#ta e !a&t Ab$"la e re'la5 i# e+"2iereB< iar "$lorile eleme#telor 'ra!i"e i#i"a
re'im$l i# "are +e 'a+e+" la mome#t$l at9 Co#+em#$l AD &oate !i moi!i"at &ri# ta+tele i#
TP +a$ i# &ro"e+ele a$tomate6 :ite-a e :ariatie al a"e+t$ia !ii# re'labila +e&arat &e#tr$
ACre+teB +i AS"aeB &ri# e"ra#$l AACORDAREB 9 Pe#tr$ "o#itii eo+ebite e e0&loatare
"are #e"e+ita moi!i"area re!eri#tei e !re":e#ta i# +ar"i#a +4a &re:a-$t &o+ibilitatea e
moi!i"are a"e+teia i# $rmatoarele +e":e#te:
4 +e i#+"rie i# "am&$l i# rea&ta 5o+ $rmat e i#+"ri&tia A>-B :aloarea
orita6i# limitele 4/6)4)*6) >-9 i# tre&te e mi#im 10 m>-
4 +e :aliea-a moi!i"area &ri# ta+ta :Con#emn F2; a!lata +$b "am&$l i#
"are +4a i#+"ri moi!i"area9 Modificarea consemnului de v este parolata nivel !

Fig.1 Fig.1a
)949* F$#"tio#are "a Are'$lator e &$tereB ;b$"la e &$tere<
Tre"erea i# re'im$l A&$tereB +e &oate reali-a #$mai i# +ar"i#a6 +i #$mai a"a
tra$"tor$l e &$tere e+te :ali9 S"2imbarea e re'im +e !a"e &ri# "a+eta AREGI=B i#
e"ra#$l e +ar"i#a9 Pri# ati#'erea "am&$l$i "a+etei6 a"ea+ta +e e+!a+oara <Fig.1a= +i a!i+ea-a
re'im$rile "are &ot !i +etate9 Ati#'erea i#+"ri&tiei re'im$l$i orit "o#$"e la re:e#irea "a+etei
la !orma i#itiala ;"$ o +i#'$ra i#+"ri&tio#are6"ea a re'im$l$i +ele"tat<9 Sim$lta# "$ re:e#irea
"a+etei e"ra#$l a!i+at i+i +"2imba "om&o#e#ta +i "olorit$l iar +o!t$l RA% a+i'$ra +"2imbarea
b$"lei +etate "a b$"la e re'la5 i#itiala +i +etea-a i# a"ela+ tim& toti &arametrii e a"orare
a!ere#ti #oii b$"le e re'la59
I# e"ra#$l e +ar"i#a a!ere#t b$"lei e &$tere <Fig.1= ;+imilar "a !orma "$ "el al b$"lei
i# e+"2iere< +$#t a!i+ate atele e e0&loatare +&e"i!i"e re'im$l$i iar "$loarea maro e+te
&ro&rie a"e+t$i re'im9 =oi!i"area "o#+em#$l$i e &$tere &oate !i reali-ata &ri# ta+tele i#
TP +a$ i# &ro"e+e9 %ite-a e :ariatie e+te re'labila &ri# e"ra#$l AACORDAREB +i &oate !i
i!erita e :ite-a e :ariatie al "o#+em#$l$i AD9 =oi!i"area "o#+em#$l$i e !re":e#ta +e
reali-ea-a ie#ti" "$ "ea e la &"t9 &re"ee#t9 De!e"tarea tra$"tor$l$i e &$tere +a$ a
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


13/40
"ir"$itelor a!ere#te i# tim&$l !$#"tio#arii i# b$"la e &$tere "o#$"e la tre"erea a$tomata i#
re'im$l e Be+"2iereB9
)949( F$#"tio#area i# re'im e re'la5 +e"$#ar !re":e#ta4&$tere
Ce#tralele "are +$#t i#"l$+e i# retea$a e &arti"i&area la re'la5$l +e"$#ar
;&e +"$rt RFP< +$#t &re:a-$te "$ $# e"2i&ame#t ei"at6 reali-at "$ mo$le e a$tomat
&ro'ramabil SI=ATIC !amilia S/(00 ie#ti"e "$ "ele $tili-ate la reali-area RA%4$l$i
&re-e#tat9 A"e+t e"2i&ame#t !a"e le'at$ra i#tre "al"$lator$l "e#tral e la DEN "are emite
ori#e e re'la5 +i le i+trib$e 2iroa're'atelor i# "e#trala9 A"e+t e"2i&ame#t "oma#a
mome#t$l i#trarii +a$ ie+irii $#$i >A i# a"e+t re'im e !$#"tio#are9 A"e+t re'im e+te
"ara"teri-at e a!i+area &e TP al e"ra#$l$i I >A IN RFP J 6 e i#trarea a$tomata al >A i#
re'im e I &$tere J +i al blo"arii "ome#-ilor lo"ale ;"2ei +a$ ta+te<9 I# a"e+t re'im "o#+em#$l
e &$tere e+te &rimit #$mai e la DEN :ia e"2i&ame#t$l$i RFP
)9494 Re'im$l e !$#"io#are AINSULARB
Pe#tr$ a !$#"tio#a i# a"e+t re'im +$#t #e"e+are $rmatoarele "o#itii im&$+e i#
&realabil &ri# e"ra#$l I REGI=URI J :
4 e+te &ermi+a !$#"tio#area i# a"e+t re'im9 ;&ri# +etare "$:a#t DA<
4 abaterea e !re":e#ta ;"a mo$l !ata e re!eri#ta< a "arei e&a+ire e+te
"o#+ierat +em#al$l e !$#"tio#are al >A i#trNo i#+$la e &$tere
La i#trare i# a"e+t re'im RA%4$l i+i :a moi!i"a &arametrii e a"orare +i :a
+em#ali-a #o$l re'im i# "are +e a!la6 a"$+ti" +i &ri# e"ra#$l ? RE8I6 INSU1AR @ <Fig.1"=
a!ere#t "are :a !i a!i+at a$tomat9 Re'im$l e !$#"tio#ae al RA% i# a"e+t "a- e+te I i# b$"la e
e+"2iere J"$ "ore"tie e !re":e#ta i# !$#"tie e +tati+m9
I# !$#"tie e &$terea +oli"itata i# i#+$la6 i# &ro"e+$l e re'la5 al !re":e#tei6
&o-itia AD &oate :aria i#tre o$a limite ;ADma0 +i ADmi#< im&$+e &e#tr$ a"e+t re'im9
I#tr$"at a"e+te limite #$ &ot !i e&a+ite "o#ti#$area :ariatiilor e &$tere "are im&li"a
e&a+irea a"e+tor limite :or "o#$"e la moi!i"ari ale !re":e#tei i# i#+$la9 RA%4$l o!era o
o&ti$#e e e"la#+are i# i#+$la a"a limita ADmi#im e+te e&a+ita9

Fig.1" Fig.1"a
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


17/40
%ariatia "o#+em#$l$i e !re":e#ta ;&ri# ta+tele i# TP< e+te &re:a-$ta &e#tr$ a
&$tea :aria !re":e#ta i# i#+$la i# :eerea re"$&larii a"e+teia la SEN9 Re:e#irea RA% i#
re'im$l #ormal e +ar"i#a +e reali-ea-a &ri# ta+ta ? RESET Reg. INSU1AR @ a "arei
i#+"ri&tio#area #$ mai are a+&e"t &al&aitor6 !a&t "are "o#!irma "a i#+$la e &$tere a !o+t
re"o#e"tata la SEN
Pri# a""e+area b$to#$l$i +e a!i+ea-a <$ig.1"a= i#!ormatiile mi#ime #e"e+are
e0&loatarii a"e+t$i re'im e !$#"tio#are
)949, F$#"tio#area i# re'im ma#$al
Co#itiile #e"e+are !$#"tio#arii i# a"e+t re'im +$#t : "2eia e +ele"tare re'im$ri
i# &o-itia I ma#$al J6 robi#etele blo"$l$i 2ira$li" i#"2i+e ;A#e0a*9 &o-94 1 &o-itia
I ma#$al J < +i Si'ma "$&lata ;e+"2i+ $lei$l e re'la5< I# a"e+te "o#itii $#itatea #$meri"a
e "oma#a e+te e-a"ti:ata iar a"tio#area AD +e reali-ea-a &ri# i+trib$itor$l &ro&ortio#al
a"tio#at ma#$al ;&o-9)<

Fig.1% Fig.1%a

Fig.1%!
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


*0/40
Da"a i# tim&$l !$#"tio#arii i# a"e+t re'im $#itatea #$meri"a al RA% e+te
!$#"tio#ala &e TP +e :a a!i+a ima'i#ea i# <Fig.1%= re+&e"ti: Fi'.<1%a= D <Fig.1%!= iar la
#i:el$l e"2i&ame#t$l$i me"a#o2ira$li" e $#e +e "ama#a AD ;&e "o!ret$l lo"al< +$#t
a!i+ate ;#$meri"< e+"2ierea AD +i t$ratia >A
(.( 5prirea normala a grupului
La !$#"tio#area i# +ar"i#a6 i#i!ere#t e re'im$l e l$"r$ al RA%6 im&$l+$l e
o&rire i#itiali-at e &er+o#al6 !ie i# &ro"e+e !ie i# ta+ta AOPRIREB i# TP e0i+te#ta i#
!ie"are e"ra#6 "o#$"e la +etarea a$tomata al RA% i# Ab$"la e e+"2iereB6 +i la a!i+area
e"ra#$l$i :HA IN 5PRIRE A <Fig.1(= De#$mirea e"ra#$l$i are a+&e"t &al&aitor i#tre
alba+tr$ +i alb6 "are i#i"a "a >A e+te i#"a i# +ar"i#a ar a i#trat i#trN$# &ro"e+ tra#-itori$
;"el e o&rire<9 Sim$lta# "$ a&aritia a"e+t$i e"ra# RA% emite o "oma#a "o#ti#$a e
e+"ar"are e +ar"i#a "$ :ite-a e e+"ar"are al TP:4$l$i &i#a la o &o-itie AD +a$ o :aloare P
ambele +etate i# &realabil &ri# TP mome#t i# "are re'$lator$l tra#+mite $# +em#al &ri#
"o#ta"t e rele$6 liber e te#+i$#e6 &e#tr$ e"la#+area I'9 Di# a"e+t mome#t &ro"e+$l e
o&rire &oate a:ea $rmatoarele a+&e"te :
a< Da"a I' a e0e"$tat "oma#a $rmea-a $rmatoarele +e":er#te e o&rire:
4 Se :a a!i+a e"ra#$l :HA IN 5PRIRE; <Fig.1'= +im$lta# "$ e"la#+area
e "atre RA% al ele"troi+trib$itor$l$i "ea "e "o#$"e la i#"2ierea AD
4 $&a o&rirea >A6 +i termi#area &ro"e+elor le'ate e o&rire RA% :a a!i+a
&e TP e"ra#$l <Fig.%= !ii# &re'atit &e#tr$ o #o$a &or#ire

Fig.1( Fig.1'
b< Da"a I' #$ a e0e"$tat "oma#a e e"la#+are:
4 RA% :a me#ti#e >A i# &aralel la &arametrii i# mome#t$l re+&e"ti:6 :a
emite &ri# TP +em#ali-area e alarmare AI' NU A DECLANSATB6 &ro"e+$l e o&rire :a !i
o&rit &a#a la e"la#+area I'
4 o e"la#+are $lterioara ;ma#$ala< al I' :a "o#$"e la "o#ti#$area
&ro"e+$l$i e o&rire $rma# +e":e#tele &re-e#tate la &"t9 &re"ee#t
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


*1/40
(.' 5prirea de a2arie
Di# &$#"t e :eere al RA%6 o&rirea e a:arie &oate !i e trei !el$ri:
4 i# "a-$l e"$&larilor e la +i+tem !ara +em#al e o&rire ; ar$#"are e
+ar"i#a< &e i+&laH +e :a a!i+a a$tomat e"ra#$l A>A IN GOLB iar a're'at$l e+te me#ti#$t e
re'$lator la t$ratia e mer+ i# 'ol9 I# a"e+t "a- "o#+em#$l e t$ratie +e +etea-a a$tomat la
:aloarea e )060 >-9 A"e+te e"$&lari &ot !i reali-ate &ri# i#trer$&ator$l &ro&ri$ ; I '< !ie
&ri# i#trer$&ator$l i# +tatie ;I +i+tem<
4 I# "a-$l i+&aritiei +ar"i#ii a"ti:e !ara e"$&larea i#trer$&ator$l$i
;e"la#+area +ar"i#ii i# "a&at$l o&$+ +tatiei e i+trib$tie &ro&rie "e#tralei< RA% :a e"la#+a
i#trer$&ator$l I'96 :a tre"e la !$#"tio#area i# 'ol "$ &arametrii a!ere#ti re'im$l$i +i :a a!i+a
&e i+&laH me+a5$l I >A IN GOL J9
4 I# "a-$l e"$&larilor ;ar$#"are e +ar"i#a< "$ im&$l+ e o&rire &ro"e+ele
a$tomate e"$&lea-a +im$lta# i#trer$&ator$l +i ele"troi+trib$itor$l "ea "e +"oate RA%4$l i#
!$#"ti$#e9 I# a"e+t "a- +e a!i+ea-a e"ra#$l A>A IN OPRIREB +im$lta# "$ +etarea re!eri#tei
e t$ratie la )0 >-9 +i TP la :aloarea I mi#ima J9
NOTA Pa#o$l TP "o#ti#e i# !ie"are e"ra# o "oma#a #ere+tri"tio#ata &ri#
b$to#$l AOPRIREB 9 Pe#tr$ a #$ +e &ro$"e e"la#+ari ero#ate &ri# a"e+t b$to#6 la a""e+area
l$i6 +e :a a!i+a o +oli"itare e "o#!irmare a "ome#-ii <Fig.1+=. Da"a i#te#tia era e o&rire6
&ri# b$to#$l ADAB +e emite "oma#a e!e"ti:a o&rire la RA% +i la &ro"e+ele a$tomate 9 Pri#
a""e+area ta+tei ANUB +e re#$#ta la "oma#a +i +e re:i#e a$tomat i# e"ra#$l i# "are +4a
a""e+at b$to#$l AOPRIREB

Fig.1+
(.+Setarea regimurilor de $un!tionare
E"ra#$l < Fig.1-= e+te a&elat i# e"ra#$l &ri#"i&al &ri# ta+ta "$ a"ela+ #$me6
a""e+$l i# a"e+ta !ii# &arolat la #i:el 19 I# a"e+t e"ra# +e &ot moi!i"a re'im$rile i#+"ri+e i#
"a+etele a!ere#te +i :alori ale &arametrilor i#+"ri+i i# A"am&$riB9
ARe'9#i:elB6 &oate !i ma#$al +a$ a$tomat +i +e re!era la mo$l i# "are #i:el$l
amo#te e+te i+&o#ibil &e#tr$ !$#"tia ALimitare a$tomata a e+"2ierii AD i# +ar"i#a< 9I#
re'im a$tomat #i:el$l e+te &rimita o#li#e ;&ri# +eriala< e la $# alt e"2i&ame#t ei"at9 I#
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


**/40
"a-$l i# "are #$ i+&$#em e o le'at$ra Ao#li#eB &t9 re'im$l Aa$tomatB :aloarea #i:el$l$i +e
:a i#+"rie ma#$al i# "am&$l re+&e"ti: iar ARe'9#i:elB :a !i Ama#$alB =e#tio#am "a la
!$#"tio#area i# re'im Aa$tomatB la o e!e"ti$#e e tra#+mi+ie al :alorii #i:el$l$i +e
+em#ali-ea-a +tarea e e!e"t +i +e +etea-a &e#tr$ ARe'9Lim9ADB re'im$l Ama#$alB
Fig.1-
RA%4$l e+te &re:a-$t "$ $# &ro'ram e memorare a +$&rat$ratiei :aloare "e &oate
!i re+etata "$ b$to#$l i#+"ri&tio#at ARe+etare +$&rat$ratieB9 Ca o ma+$ra +$&lime#tara e
+i'$ra#ta RA% a+i'$ra e"la#+ari >A +i la +"aerea &re+i$#ii $lei$l$i6 :alorile a"e+tor
&ra'$ri !i# i#+"ri+e i# "am&$rile a!ere#te i# e"ra#$l ALI=ITARIB
Tot i# a"e+t e"ra# +e im&$#e "o#itia e !re":e#ta ;"a abatere i# >-9 !ata e
re!eri#ta e !re":e#ta e )060 >-9 al RA%< la "are +e "o#+iera "a >A !$#"tio#ea-a i#tr4o
i#+$la e &$tere +i &ermi+i$#ea ;&ri# DA/NU< &e#tr$ !$#"tio#area i# re'im i#+$lar
Pe#tr$ e"ra#$l e ASINCRONIGAREB +e &oate +eta re'im$l e a!i+are a$tomat +a$
ma#$al ;&ri# a&elare i# e"ra#$l >A IN GOL<
(.-Parametrii de a!ordare
A""e+area b$to#$l$i I ACORDARE J i# e"ra#$l &ri#"i&al <Fig.1= are "a re-$ltat
a!i+area eti"2etei &ri# "are +e +oli"ita &arola ;Fig.10=. Pri# ati#'erea "am&$l$i i# "are +e

Fig.10 Fig.*
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


*(/40
i#+"rie &arola6 +e a&elea-a e !a&t e"ra#$l "$ ta+tat$ra <Fig.*=. D$&a i#+"rierea &arolei
a"ea+ta +e :aliea-a &ri# ta+ta I ENTER J ;+a'eata !ra#ta +&re +ta#'a<9 Da"a &arola i#+"ri+a
e+te "ore"ta &ri# :aliare +e re:i#e i# e"ra#$l &ri#"i&al e $#e &ri# o #o$a a""e+are a ta+tei
I ACORDARE J +e a&elea-a +i +e a!i+ea-a &rima &a'i#a al a"e+t$i e"ra#9 <Fig.1< 9Da"a
&oarola #$ a !o+t "ore"ta6 $&a :aliare a&are $# me+a5 i# a"e+t +e#+ a""e+$l la e"ra#$l
+oli"itat #e!ii# &ermi+9 A:a# i# :eere "a moi!i"area $#$i &arametr$ i# a"e+te e"ra#e
&oate a!e"ta !$#"tio#area >A a""e+$l e+te &arolat la #i:el *

Fig.1 Fig.
I# "ele trei &a'i#i ale a"e+t$i e"ra# <Fig.1& #i "= +$#t i#+"ri+i +i a$
&o+ibilitatea e a !i moi!i"ati toti &arametrii e a"orare &e#tr$ toate re'im$rile e
!$#"tio#are9 Pe#tr$ a elimi#a e:e#t$ale "o#!$-ii a"e+tia +4a$ 'r$&at &e re'im$ri e
!$#"tio#are6 +i +$#t &la+ati i# "a+ete i# "o$l "$lorilor a!ere#te re'im$rilor re+&e"ti:e9 Pri#
b$toa#ele I Pa'i#a 11 1* 1(< +e a&elea-a &a'i##ile a!ere#te9

Fig.% Fig.(
Pe#tr$ moi!i"area $#$i &arametr$6 +e ati#'e "am&$l i# "are e+te i#+"ri+a
:aloarea "are :a !i moi!i"ata6 re-$ltat$l !ii# a!i+area ta+tat$rii <Fig.(= &ri# "are +e i#+"rie
:aloarea orita +i i# !i#al :aliata &ri# ta+ta I ENTER J Da"a :aloarea moi!i"ata +e
i#"area-a i# limitele ami+e e &ro'ram ;:alorile =i#9 +i =a09 a&ar i# ba#a +$&erioara a
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


*4/40
ta+tat$rii< &ri# :aliare +e re:i#e i# e"ra#$l i#itial +i #o$a :aloare i# "am&$l re+&e"ti:9 Da"a
:aloarea moi!i"ata #$ +e i#"area-a i# limitele ami#tite :aliarea a"e+teia "o#$"e la
a&aritia $#$i me+a5 e a:erti-are iar la re:e#irea i# e"ra#$l i#itial &arametr$l re+&e"ti:
rama#e #e+"2imbat9
E"ra#$l I LI=ITARI J <Fig.%< +e a&elea-a &ri# ta+ta "$ a"eia+ e#$mire
;&arolata la #i:el *< i# I ECRANE J =arimile "are +e &ot +eta &ri# a"e+t e"ra# +$#t i#+"ri+e
i# re&t$l !ie"arei "a+ete
' INSTRUCTIUNI DE 65NTAE
Co!ret$l "are "o#ti#e eleme#tele re'$lator$l$i +e &oate mo#ta &e +tela5e6 !ete e
&a#o$ +a$ $la&$ri +i i+&$#e e &ro&ri$l +i+tem e !i0are9
Pa#o$l o&erator TP1//B +e :a am&la+a i# "el mai $til lo" i# &$#"t e :eere al
e0&loatarii a're'at$l$i9
Le'at$rile la i#+talatie +e !a" &ri# i#termei$l +ir$l$i e "leme i# "o!ret$l
re'$lator$l$i9 =arimile e i#trare/ie+ire +i#t +&e"i!i"ate i# e+e#ele a#e0ate9 Pe#tr$ a#$mite
"o#e0i$#i6"ablele :or !i e"ra#ate6 e"ra#$l a"e+tora !ii# le'at la ma+a la ambele "a&ete +i
"o#e"tate ;"a&etele< &ri#tr4$# "o#$"tor i# "abl$ ;&e#tr$ e'ali-area &ote#tialelor<9Cabl$l
e le'at$ra i#tre CPU +i TP1//B e+te +&e"ial +i #$ #e"e+ita la mo#ta5 $# re'im eo+ebit 9
Co#tra&a#o$l i# i#terior$l "o!ret$l$i ;&e "are +$#t mo#tate mo$lele
"om&o#e#te < +i "o!ret$l :or !i le'ate obli'atori$ la "e#t$ra e im&ami#tare a "e#tralei9
+ INSTRUCTIUNI DE PUNERE IN FUNCTIUNE
A:i# i# :eere "om&le0itatea +i #i:el$l te2#i" rii"at al re'$latoarelor i'itale6
toate o&erati$#ile e &$#ere i# !$#"ti$#e +i a"orare :or !i e!e"t$ate e "atre !$r#i-or +a$ e
&er+o#al a'reat e a"e+ta9 I# "ar$l a"e+tor l$"rari +e :or e!e"t$a $rmatoarele:
/91%eri!i"area "ore"tit$i#ii mo#ta5$l$i me"a#i" al tra$"torilor e &o-itie
&e#tr$ a&arat$l ire"tor 6 &$tere 6&re+i$#e $lei +i &re+i$#e i#ami"a9 %eri!i"area "ir"$itelor
2ira$li"e e "oma#a ale AD i# "are +4a i#ter"alat blo"$l 2ira$li" e "oma#a9
/9* %eri!i"area le'at$rilor ele"tri"e i#tre "o!ret$l RA%6 "o!ret$l lo"al +i
&ro"e+ele a$tomate a!ere#te >A9 P$#erea +$b te#+i$#e a "o!retelor me#tio#ate9
/9( Etalo#area +i :eri!i"area tra$"torilor rea"tiilor e &o-itie +i al
i+trib$itoar$l$i &ro&ortio#al 9Pe#tr$ etalo#area tra$"torilor +4a reali-at $# e"ra# ei"at
a"e+tor o&erati$#i9 A"e+ta e"ra# ;&arolat la #i:el *< $tili-at &e#tr$ a"tio#area AD &a#a la
"a&etele e0treme ;!ara rotirea >A< +e a&elea-a i# e"ra#$l &ri#"i&al &ri# ta+ta :SCA1ARI;
+i are a+&e"t$$l i# ;Fig.'=& a"a i# mome#t$l a&elarii +$#t i#e&li#ite "o#itiile:
- re'im$l RA% +ele"tat i# "2eia e &e "o!ret F Ama#$alB
- :a#a +!eri"a 4 Ai#"2i+aB ;"oborata<
- ele"troi+trib$itor$l e $lei . Aa#"la#+atB
Da"a o +i#'$ra "o#itie i# "ele e#$merate #$ e+te i#e&li#ita6 la a&elare :a !i
a!i+at e"ra#$l i# ;Fig.+=& i# "are #$ &oate !i "oma#ata S%OAD
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


*)/40

Fig.' Fig.+
Utili-a# e"ra#$l <Fig.'= +i re'im$l Aa$tomatB al "ir"$it$l$i 2ira$li"6
etalo#area tra$"torilor +e reali-ea-a i# $rmatoarele +e":e#te:
/9(91 Etalo#area tra$"tor$l$i e &o-itie AD
- +e i#+"rie i# "am&$l a!ere#t ACURSA AD :aloarea 100
+e i#+"rie i# "am&$l a!ere#t ACOa9S%B "i!ra AE*,000B a"ea+ta re&re-e#ta#
"oma#a e i#"2iere +i +e :eri!i"a &o-itia Ai#"2i+B &e#tr$ AD
- :aloarea "itita i# "am&$l A%al9"$re#taB +e i#+"rie i# "am&$l AAD9mi#imB
4 +e i#+"rie i# "am&$l ACOa9S%B "i!ra A4*,000B re&re-e#ta# "oma#a e
e+"2iere +i +e :eri!i"a &o-itia Ae+"2i+B &e#tr$ AD
- :aloarea "itita i#"am&$l A%al9"$re#taB+e i#+"rie i# "am&$l AAD9ma0B
/9(9* Etalo#area tra$"tor$l$i e &$tere +e !a"e i# +ar"i#a &ri# "om&aratie
"$ i#i"atia e &$tere !$r#i-ata e alt e"2i&ame#t +a$ &ri# "al"$l a:a# i# :eere atele >A +i
:alorile e &arametri-are ale tra$"tor$l$i e &$tere a"a a"e+ta e+ta e ti& A&ro'ramabilB
/9(9( Etalo#area tra$"torilor e &re+i$#e al $lei$l$i e re'la5 +i al
&re+i$#ii i#ami"e ;&re+i$#ea i# "amera +&irala a t$rbi#ei< +e !a"e i#+"rii# i# "am&$l
a!ere#t &re+i$#ea #omi#ala i# bari al tra$"tor$l$i re+&e"ti:
/94 %eri!i"area i+trib$itor$l$i &ro&ortio#l6 !ara emo#tarea a"e+t$ia6 +e
&oate !a"e $tili-a# e"ra#$l ;Fig.'= "$ re+&e"tarea "o#itiilor +&e"i!i"ate la &"t9 /9(9 Se :or
i#+"rie "ome#-i i# ome#i$l 4*,00 999E*,00 i# "am&$l a!ere#t eti"2etei ACOa9S%B 6"are +e
:or "om&ara "$ :aloarile a!i+ate i# "am&$l a!ere#t eti"2etei APo-itie S%B9 O i!ere#ta i#tre
"ele o$a marimi P1)? i#i"a o !$#"tio#are e!e"t$oa+a a S% +i im&$#e emo#tarea +i
:eri!i"area a"e+teia
/9)9 P&robe !ara a&a:
/9)91 Se +ele"tea-a re'im$l AAUTO=ATB al "ir"$it$l$i 2ira$li"6 +e
&a+trea-a "o#itiile +&e"i!i"ate la &"t9/9( +i +e !a" i#re'i+trari ale mi+"ari AD "oma#ate &ri#
e"ra#$l ;Fig.0= "o#!9 P"t9,9(91 &e#tr$ etermi#area tim&ilor e i#"2iere/e+"2iere
/9)9* I# re'im$l AAUTO=ATB &t9 "ir"$itele 2ira$li"e6 +e +ele"tea-a i#
"2eia e &e "o!ret re'im$l APOGITIONERB6 +e i#e&li#e+" "o#itiile: %a#a +!eri"a i#"2i+a 6
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


*,/40
$lei e re'la5 e+"2i+ 6 AD eblo"at6 +e +ele"tea-a i# e"ra#$l APo-itio#erB re'im Te+te !ara
a&a ADAB6 $rma# a reali-a $rmatoarele +e":e#te:
4 +e i#+"ri$ i# &a'i#ile e"ra#$l$i AACORDAREB $# &rim +et e :alori e
a"orare &e#tr$ AD a&oi +e re:i#e i# e"ra#$l A>IDROAGREGAT OPRITB
4 +e emite ori#$l e &or#ire i# TP "o#+e"i#ta !ii# "$&larea
ele"troi+trib$itor$l$i +i a!i+area e"ra#$l$i APOGITIONER IN GOLB
4 +e :or emite "ome#-i e ACre+teB re+&e"ti: AS"aeB &t9 AD +i +e :a
$rmarii +tabilitatea or'a#elor e re'lare i# re'$im +tatio#ar9
4 +e :a &o-itio#a AD la o &o-itie i#termeiara +i +e :a :eri!i"a relatia
"o#+em#4&o-itie ;i!ere#ta treb$e +a !ie Q06*?<9
4 +e :eri!i"a &e :i$ +i/+a$ &ri# +im$lare +em#ali-arile e a:arie +i
&re:e#ti:e6 &re:a-$te i# &re-e#ta "arte te2#i"a la Ca&939(
/9,9 Probe "$ a&a
I# :eerea &robelor "$ a&a +e a+i'$ra toate "o#itiile te2#i"e #e"e+are
!$#"tio#arii #ormale al >A atat i# 'ol "at +i i# +ar"i#a9 S$""e+i$#ea &robelor e PIF ;"$ a&a<
+$#t $rmatoarele:
4 +e &or#e+te >A i# re'im e &o-itio#er6 +e rii"a t$ratia la :aloarea
#omi#ala +i +e $rmare+te +tabilitatea a"e+teia +i al AD9 %aloarea &o-itiei AD &e#tr$ t$ratia
#omi#ala +e i#+"rie i# "am&$l APoz.AD gol; i# e"ra#$l :1I6ITARI; 9 I# "am&$l
AAdFADFPor; i# a"ela+ e"ra# +e i#+"rie o :aloare "are aa$'ata &ri# +o!t la APo- AD 'olB
re&re-i#ta limitarea ele"tro#i"a al AD la !$#"tio#area i# 'ol
4 +e tre"e RA% i# re'im AAURTO=ATB ;&ri# "2eia e &e "o!ret< +i +e
!i#ali-ea-a a"orarea b$"lei e re'la5 &e#tr$ !$#"tio#area i# 'ol9 Se $rmare+te +tabilitatea
t$ratiei la mer+ i# 'ol +i abaterea a"e+teia !ata e re!eri#ta9 Se :eri!i"a e'ali-area a$tomata a
!re":e#tei >A "$ al SEN +ele"ta# a"e+t re'im i# e"ra#$l AREGI=URIB
4 +e :eri!i"a !$#"tia RA% e A+i#"ro#i-are a$tomataB +i +e i#re'i+trea-a
tim&$l e a#ti"i&are emi+ e RA% +i tim&$l e!e"ti: e "$&lare al I'9
4 +e !a"e o &or#ire i# re'im AAUTO=ATB +i +e i#"2ie i#trer$&ator$l e
le'at$ra "$ SEN ma#$al +i &ri# +i#"ro#i-area a$tomata
4 +e !i#ali-ea-a a"orarea b$"lelor e re'la5 i# e+"2iere +i i# &$tere
4 +e e!e"t$ea-a ar$#"ari &ro're+i:e e +ar"i#a6 !ara im&$l+ e o&rire &a#a
la :aloarea #omi#ala
NOTA
Toate &robele &e#tr$ &$#erea i# !$#"ti$#e +i a"orare +e :or e!e"t$a i# ba-a $#$i
&ro'ram ama#$#tit "are :a "$&ri#e i#"l$+i: ma#e:rele e e0&loatare a!ere#te9
=arimile e +tati+m &erma#e#t6 -o#a moarta i# !re":e#ta la mer+ i#
+ar"i#a6limitarea e+"2ierii la mer+ i# +ar"i#a +a$ relatia i#tre #i:el6 e+"2ierea ma0ima la
mer+ i# +ar"i#a +i :aloarea i#"ar"arii +tim$le#te :or !i i#i"ate e "atre be#e!i"iar
Ar$#"arile e +ar"i#a +i +im$larea &e :i$ a e!e"telor "o#trolate +i +em#ali-ate
e re'$lator6 +e :or !a"e "$ a"or$l be#e!i"iar$l$i +i a !$r#i-or$l$i a're'at$l$i9
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


*//40
+. PERF5R6ANTE RA>G SER>ICII DE SISTE6
I# e"$r+$l &robelor e PIF +e :or e!e"t$a i#re'i+trari ai &ri#"i&alilor &arametrii
e e0&loatare &e#tr$ a "o#!irma &er!orma#tele RA% a+$mate &ri# Cartea te2#i"a +i e
a+i'$rare a +er:i"iilor e +i+tem im&$+e &ri# "aiet$l e +ar"i#i ;ANEGCA 1< I#re'i+trarile
me#tio#ate +i &rel$"rarile a"e+tora :or !a"e &arte i# b$leti#$l e :eri!i"are al RA% "are :a
"o#!irma !i#ali-area l$"rarilor e PIF
I# :eerea e!e"t$arii &robelor +i i#re'i+trarilor me#tio#ate6i# "ar$l RA% +4a
im&leme#tat $# +o!t &ri# "are +e &ermite e!e"t$area t$t$ror &robelor +i i#re'i+trarilor #e"e+are
!ara a i#ter:e#ii i# &artea 2ar al RA% +a$ i# "ir"$itele ele"tri"e a!ere#te9 Toate "ome#-ile +i
moi!i"arile e &arametrii +&e"i!i"i &robelor e reali-ea-a &ri# e"ra#$l ATESTEB +&e"ial
"o#"e&$t &e#tr$ a"e+t +"o& iar i#re'i+trarile +e !a" "$ $# La&to& &re:a-$t "$ $# +o!t e
a"2i-itie ate &e o +eriala ti& AET>ERNET INDUSTRIALB &ri# "are +e &ot i#re'i+tra
+im$lta# 1) marimi9
E"ra#$l "are "o#ti#e eleme#tele e "oma#a +i e +etare &arametrii e+te a&elat
i# e"ra#$l &ri#"i&al &ri# ta+ta ATESTEB ;e"ra# &arolat la #i:el (< <Fig."=.
Ca o ma+$ra e +i'$ra#ta e"ra#$l a!i+at la a&elare <Fig."= e+te i#"om&let +i #$
&oate !i $tili-at9 Pri# a""e+area b$to#$l$iBNUB i# re&t$l i#+"ri&tiei ATe+te RA%B +e :a
a!i+a e"ra#$l "om&let <Fig.""= "are :a &$tea !i $tili-at #$mai a"a >A e+te i# +ar"i#a i# re'im
e e+"2iere +a$ e &$tere9

Fig." Fig.""
E"ra#$l ATe+te RA%Bo!era $rmatoarele !a"ilitati:
4 i# "a+eta AREGI=URI RA%B +e &oate +ele"ta A%ite-aB +a$ AP$tereB6 i# !$#"tie
e "are6 "am&$l marimilor AD +i P i4+i :a +"2imba "$loarea "o#!orm re'im$l$i9
- ta+tele ACre+te/S"aeB moi!i"a "o#+em#$l AD +a$ P i# !$#"tie e re'im
4 i# "am&$rile ACo#+em# ADB +i ACo#+em# PB +e &ot i#+"rie tre&te e "o#+em#
a"e+tea !ii# a""e&tate #$mai &e#tr$ re'im$l i# "are +e !$#"tio#ea-a
4 &ri# a""e+area b$to#$l$i i# re&t$l i#+"ri&tiei AF:9RA%B +e i#lo"$e+te i#
b$"la e re'la5 :aloarea AREALAB a !re":e#tei SEN "$ :aloarea e )0600 >- "are &oate !i
moi!i"ata i# :eerea reali-arii tre&telor e !re":e#ta
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


*3/40
4 i# "am&$l i# re&t$l i#+"ri&tiei ATrea&taB +e &ot i#+"rie tre&te e !re":e#ta e
mi#im 1 m>-9 +i ma0im *00 m>-9 i#tre limitele 47630>-9 . )06*0 >-9 Pri# i#+"rierea ire"ta
a tre&telor i# a"e+t "am& +e e!e"t$ea-a tre&tele e 10 m>-9 &t etermi#area +e#+ibilitatii RA%
+i tre&tele e *00 m>-9
4 &e#tr$ reali-area +et$l$i tre&telor e )0 m>-9 +e i#+"rie i# "am&$l
ATim&B6$rata $#ei tre&te ;i# +e"$#e<6 +e :a ati#'e b$to#$l ANUB ;e +$b i#+"ri&tio#area
ATre&te )0 m>-9B< a "arei i#+"ri&tie +e :a tra#+!orma i# ADAB "o#itie #e"e+ara "a &ri#
ati#'erea b$to#$l$i ASTARTB +a emare-e &ro'ram$l "are :a reali-a i# mo a$tomat +et$l
tre&telor e )0m>-9 %ariatia !re":e#tei i# a"e+t &ro"e+ &oate !i $rmarita i# "am&$l ATrea&ta B
-.SE6NA1I7ARI& PAR51E
Re'$lator$l RDC4@ !ii# reali-at "$ eleme#te mo$lare e i#alta
!iabilitate6 e!e"tele +em#ali-ate &ri# &a#o$l o&erator +$#t le'ate e i#te'ritatea eleme#telor
e "am& ;tra$"torii e &o-itie6 i#ter!ete 6 i+trib$itori6 +ertae et"<9 =o$l i# "are alarmele
+$#t a!i+ate +i 'e+tio#ate e+te $rmator$l:
391 A&aritia $#ei +em#ali-ari6 i#i!ere#t i# "e re'im e+te RA%4$l +a$ e"ra#$l i#
"are #e a!lam i# mome#t$l re+&e"ti:6 "o#$"e la a!i+area +$&ra&$+a &e+te e"ra#$l a!i+at i#
a"el mome#t6 a $#ei eti"2ete e alarmare6 <Fig."%=& i# "are e+te i#+"ri+a i# "lar alarmarea +i a
$#$i re&t$#'2i "$ a+&e"t &al&aitor6 i# "are e+te i#+"ri+ $# +em# e e0"lamare +i o "i!ra9 Pri#
a""e+area ta+tei e &e eti"2eta e alarmare +4a l$at la "$#o+tii#ta e e0i+te#ta +em#al$l$i
+i re&t $rmare eti"2eta :a i+&area iar &al&airea re&t$#'i$l$i :a i#"eta9 Dre&t$#'2i$l :a
rama#e a!i+at atata tim& "at e+te a"ti:a "el &$ti# o +em#ali-are iar "i!ra i# a"e+ta i#i"a
#$mar$l e alarme a"ti:e i# mome#t$l re+&e"ti:9 Da"a i#aite e a#$larea eti"2etei e
alarmare +e a""e+ea-a ta+ta +e :a a!i+a e"ra#$l ;Fig."%a= "are o!era e0&li"atii +$""i#te
re!eritor la alarma a!i+ata9 Toate +em#ali-arile a&ar$te +$#t memorate i# mo a$tomat i#
ABUFFER4$lB e alarme i# "are :om 'a+i i# ori"e mome#t "ro#olo'ia i# tim& ale
e:e#ime#telor le'ate e !$#"tio#area RA%9

Fig."% Fig."%a
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


*7/40
39* B$!!er$l e alarme +e a""e+ea-a i# e"ra#$l ATASTEB &ri# ta+ta
AALAR=EB $rmarea !ii# a!i+area e"ra#$l$i <Fig."(=. I# a"e+t e"ra# +$#t a!i+ate alarmele
a"ti:e i# mome#t$l re+&e"ti: ;a"a e0i+ta<6 +$&ra&$+ a"e+t$ia !ii# +i re&t$#'i$l e alarmare
ami#tit9 Tot i# a"e+t e"ra# &ri# ta+ta :.UFFER; +e a""e+ea-a b$!!er$l e alarme <Fig."'= i#
"are !ie"are +em#ali-are e+te tratata a+t!el:

Fig."( Fig."'
4 e+te i#+"ri+ #r9 +em#al$l$i "are "ore+&$#e "$ "el i# tabel$l $rmator
4 e+te i#+"ri+ ata +i tim&$l a&aritiei RStat$+ HS
4 e+te i#+"ri+ ata +i mome#t$l l$arii la "$#o+tii#ta &ri# RStat$+ <H=IS
4 e+te i#+"ri+ ata +i mome#t$l i+&aritie +em#al$l$i RStat$+ <HI=8S
La e&a+irea "a&a"itatii e memorare ;700 alarme< i# b$!!er +e i#re'i+trea-a i#
"o#ti#$are alarmele &ri# i#lo"$irea i# ori#e a "elor mai :e"2i9 Alarmele &ot !i +ter+e :oit
&ri# ta+ta ASter'ere alarmeB i# e"ra#$l <Fig."(= o&erati$#e &arolata la #i:el 7
I#trer$&erea alime#tarii TP #$ "o#$"e la +ter'erea b$!!er$4l$i e alarme
39( De!e"ti$#i6+em#ali-ari
Re'$lator$l RDC4F !ii# reali-at "$ eleme#te mo$lare e i#alta !iabilitate6
e!e"tele +em#ali-ate &ri# &a#o$l o&erator a$ !o+t le'at$rile "$ &artea 2irome"a#i"a
;tra$"torii e &o-itie< +i "$ i#ter!ata e ma+$rare a !re":e#tei9 =o$l i# "are a"tio#ea-a
re'$lator$l la a"e+te e!e"ti$#i6 +em#ali-arile +i ma#e:rele &e "are treb$ie +a le e!e"t$e-e
&er+o#al$l +$#t $rmatoarele:

4 001 COL=ATARE FILTRU ULEI 108 : +em#ali-are e a:erti-are
4 00* SIG=A NU A CUPLAT: +e o&re+" +e":e#tele e &or#ire
4 00( COL=ATARE FILTRU ULEI *)8 : +em#ali-are e a:erti-are
4 004 DEFECT =ASURA FREC%ENTA: >A e+te o&rit la re'im$l e mer+ i#
'ol +i e+te tre"$t i# APOGITIONERB la !$#"tio#area i# +ar"i#a
4 00) DEFECT =ASURA POGITIE AD : >A e+te o&rit i#i!ere#t e re'im
4 00, SIG=A BLOCATA DESC>ISA : &or#irea >A blo"ata
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


(0/40
4 00/ SIG=A NEALI=ENTATA: li&+a "o#itii e &or#ire1 i# !$#"tio#are
>A e+te o&rit &ri# e"la#+are Si'ma
4 003 DECLANSARE DIN P9=IN ULEI: o&rirea >A atorita &re+i$#i +"a-$te i#
"ir"$it$l e "oma#a al &ilot$l$i S%
4 007 DECLANSARE SIG=A DIN PROCESE: RA% e+te +"o+ i# !$#"ti$#e
4 010 DEFECT =ASURA PUTERE: a"a +e !$#"tio#a i# re'im e A&$tereB+e tre"e
a$tomat i# Are'$lator e :ite-aB
4 011 POGITIE I' INCORECTA: >A #$ &or#e+te1 RA% +e :a blo"a9
Da"a >A e+te i# +ar"i#a #$mai +em#ali-area e+te e a:erti-are9
4 01*DECLANSARE DIN SUPRATURATIE: +em#ali-area +e re!era la
e"la#+area reali-ata e &rote"tia RA% #$ e A=T
4 01( >A FUNCTIONEAGA INSULAR: +em#ali-are &re:e#ti:a
4 014 RA% BLOCAT DIN PROTECTT: >A #$ &oate !i &or#it1
4 01) DEFECT =ECANIC S% >A #$ &or#e+te1 Da"a >A e+te i#
+ar"i#a RA% :a "oma#a o&rire +i +e :a blo"a9
4 01, SER%O%AL%A NEALI=ENTATA: a"ti$#e ie#ti"a "$ &"t9&re"ee#t
4 01/ DIFERENTA F'4F+P*>-: blo"2ea-a +i#"ro#i-area RA%
4 013 DEFECT Tr9PRESIUNE DINA=ICA: +em#ali-are &re:e#ti:a
4 017 DIFERENTA U'4U+P10?: blo"2ea-a +i#"ro#i-area RA%
4 0*0 I'9NU A DECLANSAT: re!$-$l I' e a e"la#+a i# &ro"e+$l
e o&rire #ormala o&re+" +e":e#tele e o&rire i# a"el &$#"t
4 0*1 I'9 NU A CUPLAT I'9 #$ a e0e"$tat "oma#a e
"$&lare emi+a e RA% i# &ro"e+$l e +i#"ro#i-are a$tomara9 F$#"tia e +i#"ro#i-are #$ :a
emite alt im&$l+ e "$&larea ea !ii# e-a"ti:ata a$tomat
4 0** DEFECT SENGOR OPTIC Nr91 I#trer$&t "ir"$it$l +a$ e!e"t al
+e#-or$l$i o&ti" Nr91 al A=T
4 0*( DEFECT SENGOR OPTIC Nr9* I#trer$&t "ir"$it$l +a$ e!e"t al
+e#-or$l$i o&ti" Nr9* al A=T
4 0*4 ACTI%ATA =ASURA F: DE REGER%A: De!e"ta ma+$ra e !re":e#ta
e ba-a ;i# te#+i$#ea U'< +i +e !$#"tio#ea-a &e ma+$ra e la +e#-orii e &ro0imitate
4 0*) INC>IDERE INTE=PESTI%A %ANA: RA% :a o&ri >A
4 0*, PRESIUNE =INI=A DE ULEI +em#al e a:erti-are
4 0*/ DEFECT Tr9PRESIUNE ULEI +em#ali-are e a:erti-are
4 0*3 DEFECT INTERFATA =ASURA F:: +em#ali-are e a:erti-are:rRA%
:a "om$ta rea"tia e F: &e ma+$ra e re-er:a e la +e#-or$l o&ti"
4 0*7 Re-er:a
4 0(0 Re-er:a
4 0(1 Re-er:a
4 0(* Re-er:a
Toate alarmele +$#t "$m$late &e o ie+ire e rele$ &e#tr$ +em#ali-are +o#ora +i o&ti"a
la +em#ali-arile "e#trale9
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


(1/40
De!e"tele "are "o#$" la e"la#+area >G9reali-ea-a +i blo"area RA%9 O #o$a
&or#ire +e &oate !a"e #$mai $&a eblo"area RA%6"o#!orm &ro"e$rii +&e"i!i"ate la e"ra#$l
I GRUP OPRIT J 9

NOTA O &arte i#tre alarmele e mai +$+ a$ !o+t i#"l$+e i# e"ra#$l I SE=NALIGARI J "are
&oate !i a""e+at mai $+or +i e+te +&e"ial "o#"e&$t &e#tr$ $tili-are "$re#ta i# e0&loatare
Parolele &e#tr$ "ele ( #i:ele e &arolare ;U+er 199(< +e &ot moi!i"a &ri# e"ra#$l
<Fig."+= e"ra# a&eleabil &ri#trN$# b$to# a+"$#+6 &arolat la ra#$l l$i la #i:el$l (9 Parola
!$r#i-or$l$i ;Ami#< #$ &oate !i moi!i"ata
Tot i# a"e+t e"ra# +e &oate +eta ata +i tim&$l "ea+$l$i 2ar &ro&ri$ al TP9
I#trer$&erea alime#tarii TP "o#$"e la moi!i"area +etarii "ea+$l$i +i +ter'erea b$!!er$l$i e
alarme9
+.-Intretinere&2eri$i!ari
Re'$lator$l !ii# e ti& i'ital6 reali-at "$ eleme#te e i#alta !iabilitate #$
#e"e+ita o&eratii e i#treti#ere6 :eri!i"ari &erioi"e +a$ &ie+e e +"2imb9 A:i# i# :eere "a
!$#"tio#area "ore"ta a a"e+t$ia e+te "o#itio#ata e &artea 2irome"a#i"a +e im&$#e "a $&a
re:i-ii +a$ re&aratii +a +e :eri!i"e le'at$rile e rea"tie i#"l$+i: &o-itio#area "ore"ta a
tra$"torilor 9 Di# &$#"t e :eere al "om&o#e#telor 2irome"a#i"e e+te im&orta#ta "alitatea
$lei$l$i i#tr$"at "art$+$l !iltra#t al !iltr$l$i e 108 #$ &oate !i "$ratat9
-. .15C HIDRAU1IC DE C56ANDAG C56P5NENTA& FUNCTI5NARE
E"2i&ame#t$l 2ira$li" mo#tat la #i:el$l a&arat$l$i ire"tor e+te "o#"e&$t i#
"o#+tr$"tie "om&a"ta +$b !orma e blo" +$b e#$mirea e ABlo" 2ira$li" e "oma#aB"e
a+i'$ra "o#:e+r+ia +em#alelor ele"tri"e e "oma#a +i &rote"tie emi+e e $#itatea #$meri"a
e "oma#a i# a"ti$#i 2irome"a#i"e a+$&ra a&arat$l$i ire"tor9 Di# +"2ema e &ri#"i&i$ e
mai 5o+ re-$lta $rmatoarele:
-.1 Componenta& e!/ipamente4
4 poz.1: i+trib$ltor$l ele"tro2ira$li" ;Si'ma< al $lei$l$i e re'la5 ;C4a *4 %""<
4 poz. &ilot$l i+trib$itor$l$i &ri#"i&al ;&o-6(<
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


(*/40
4 poz." Di+trib$itor &ro&ortio#al ;am&li!i"ator 2ira$li"<
4 poz.+ +ertar e +i'$ra#ta ;C4a *4 %""<
Di# &$#"t e :eere !i-i" &o-itiile *1 ( +i / +$#t +$b !orma $#$i +i#'$r a#+ambl$1 i#
&artea i#!erioara &o-9( i# "ea meia#a &o-9/ iar i# "ea +$&erioare &o-9*
4 poz.% robi#eti "$ +!era &e#tr$ +e&ararea "ir"$itelor 2ira$li"e a!ere#te re'im$rilor
a$tomat/=a#$al
4 poz.( i+trib$itor &ro&ortio#al "$ "oma#a ma#$ala6 "$ re:e#irea le:ier$l$i e
"oma#a i# mo a$tomat i# &o-itia #e$tra ;e e"2ilibr$<
4 poz.' i+trib$itor 2ira$li" ;+ertar e a:arie< "oma#at 2Hra$li" e "atre poz.1
-. Fun!tionarea 9lo!ului /idrauli!:
I# +"2ema e &ri#"i&i$ a#e0ata +$#t &o-itio#ate toate eleme#tele me#tio#ate la
&$#"t$l 19 Cir"$it$l "olorat ro+$ e+te "el al $lei$l$i e a"tio#are al +er:omotor$l$i6 "ir"$it$l
:ere e+te "el al $lei$l$i e "oma#a/&rote"tie iar "el alba+tr$ e +"$r'ere 9 F$#"tio#area
blo"$l$i i# i:er+e re'im$ri e+te $rmatoarea:
-..1 HA oprit
Ele"troi+trib$itor$l <poz 1= e+te e-e0"itat6 re&t $rmare +$#t e+"2i+e "aile P-A
+i T-. a+t!el "a &re+i$#ea a5$#'e la +ertar$l e a:arie <poz.'= la i#trarea J +i i# a"ela+ tim&
+e &$#e la +"$r'ere ;&ri# "alea T-A< "ir"$it$l e "oma#a al &ilot$l$i i+trib$itor$l$i &ro&9
<poz = Pre+i$#ea &e i#trarea J al +ertar$l$i a:arie "o#$"e la e+"2ierea "ailor P-A +i T-
. ale a"e+t$ia "ea"e i#+eam#a :in!/iderea aparatului dire!tor; I# a"ea+ta +tare e+te
a+i'$rata i#"2ierea a&arat$l$i ire"tor
-.. HA in pornire #i $un!tionare normala4
Pe#tr$ &or#irea +i !$#"tio#area i# re'im a$tomat treb$e a+i'$rate i# &realabil
$rmatoarele "o#itii:
4 e+"2ierea ambelor robi#ete <poz.%=
4 e0"itarea bobi#ei +ertar$l$i e +i'$ra#ta <poz.+= reali-ata e "atre RA%
Por#irea >A +e reali-ea-a &ri# e0"itarea ele"troi+trib$itor$l$i <poz.1= mome#t
i# "are +e :or e+"2ie "aile P-. +i T-A ale a"e+t$ia a:a# re&t re-$ltat $rmatoarele:
4 i#trarea J <poz.'= e+te tra#+!erata la A+"$r'ereB moti: &e#tr$ "are +ertar$l e
a:arie <poz.'= +e :a &o-itio#a i# +tare #e$tra ;e e"2ilibr$< +i i+i :a i#"2ie ambele "ai ;P-A
+i T-.<
4 &$#erea +$b &re+i$#e al i#trarii 3 <poz.= a &o+ibilitate RA% +a e!e"t$e-e
"ome#-ile +&e"i!i"e &or#irii +i !i#"tio#arii i# 'ol +a$ +ar"i#a
=o$l e !$#"tio#are &re-e#tat mai +$+ e+te :alabil atat &e#tr$ re'im$l AA$tomatB "at
+i &e#tr$ "el e APo-itio#erB
-.." HA in regim manual
Re'im$l e !$#"tio#are A=a#$alB !ie :oit !ie i# #e"e+itate e+te "ara"teri-at &ri#
!a&t$l "a +er:omotor$l AD e+te a"tio#at &ri# "ome#-i ma#$le e!e"t$ate lo"al ;&ri#
i+trib$itor$l <poz.(=. Co#itiile #e"e+are "a "a a"e+te "ome#-i +a &oata !i a"ti:e +$#t
4i#"2ierea ambelor robi#ete <poz.%=
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


((/40
ANECA 1
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


(4/40
4&ri# e0"itarea ele"troi+trib$itor$l$i ;&o-91< +i e+"2ierea "ailor P-. re+&e"ti:
T-A +e :a i#"2ie poz.' ;+imilar "$ &or#irea #ormala<
4 &ri# i+trib$itor$l <poz.(= +e &oate "oma#a +er:omotoarele "$ o :ite-a mai
mi"a +a$ mai mare6 i# ambele +e#+$ri i# !$#"tie e &o-itia le:ier$l$i i+trib$itor$l$i ami#tit
-." Prote!tii a#igurate prin 9lo!ul /idrauli!
39(91 I# tim&$l !$#"tio#arii #ormale RA% mo#itori-ea-a i# &erma#e#ta relatia i#tre
marimea e "oma#a tra#+mi+a la &ilot ;&o-9*< +i &o-itia reala al &i+to#$l$i am&li!i"atot$l$i
2ira$li" ;&o-9(< Da"a e0i+ta i!ere#te +em#i!i"ati:e6 +it$atie &o+ibila +i i#tal#ita i#
e0&loatare6 atorita $#$i blo"a5 al &ilot$l$i +a$ al am&li!i"ator$l$i6 RA% "oma#a
e"la#+area SH'ma "are :a "o#$"e la e+"2ierea +ertar$l$i e a:arie ;&o-9,< &e#tr$
i#"2ierea ra&ia al AD
39(9* Da"a i# !$#"tio#are RA% +e+i-ea-a "a &i+to#$l SH'ma a rama+ blo"at i# &o-itie
e+"2i+a6 e"i a"e+t eleme#t #$ mai &oate e0e"$ta "ome#-ile6 RA% :a "oma#a i#"2ierea
ra&ia al AD +i o&rirea >A &ri# e-e0"itarea bobi#ei +etar$l$i e +i'$ra#ta ;&o-9/<
39(9( Coma#a ma#$ala &ri# ;&o-9)< &oate !i $tili-at &e la#'a a"tio#ari ale AD !ara a&a
la re&aratii +i re:i-ii +i &e#tr$ !$#"tio#area >A i# 'ol +i i# +ar"i#a !ara ri+"$l +$&rat$rarii >A9
Prote"tia e+te a+i'$rata i# a"e+t "a- e +ertar$l e a:arie "are &ri# ele"troi+trib$itor :a
i#"2ie ra&i AD a"a t$ratia >A e&a+e+te "$ )? t$ratia #omi#ala
Toate e:e#ime#tele mai +$+ me#tio#ate "are "o#$" la a"ti$#i e &rote"tie +$#t
+em#ali-ate i# "lar i# &a#o$l o&erator al >A
Core"tit$i#ea !$#"tio#arii la#t$l$i A"oma#a . &o-itie i+trib$itorB &oate !i
:eri!i"ata !ara i#ter:e#tia !i-i"a i# "ir"$it$l 2ira$li" +a$ ele"tri" "o#!9 &ro"e$rii &re-e#tata
i# mo e0&li"it i# Cartea Te2#i"a
0 INSTRUCTIUNI DE TEHNICA SECURITATII 6UNCII
La mo#ta5 +i i# e0&loatare +e :or re+&e"ta #ormele NTS i# :i'oare &e#tr$ l$"r$l
i# i#+talatii e 5oa+a te#+i$#e9
Co#tra&a#o$l &e "are +$#t mo#tate +$ba#+amblele re'$lator$l$i +i "$tia a"e+t$ia
+e :a le'a obli'atori$ la "e#t$ra e im&ami#tare a "e#tralei
I# tim&$l i#ter:e#tiei i# "ir"$itele2ira$li"e +e :or re+&e"ta #ormele i# :i'oare
re!eritor la e"2i&ame#te +$b &re+i$#e
1* 1I>RARE& TRANSP5RT&8ARANTII
1091 Li:rarea +e !a"e lo"o4!$r#i-or9 Re'$lator$l +e li:rea-a ambalat6 i#+otit e
"artea te2#i"a +i "erti!i"at$l e "alitate9
109* Tra#+&ort$l +e e!e"t$ea-a "$ mi5loa"e "are a+i'$ra &rote"tia me"a#i"a +i
"limati"a "o#!orm #ormelor i# :i'oare9
109( De&o-itarea +e :a !a"e i# i#"a&eri i#"2i+e6 $+"ate6 li&+ite e &ra!6a'e#ti
"oro+i:i 6 m$"e'ai9 Tem&erat$ra e e&o-itare &oate :aria i#tre .*0
0
C +i E/0
0
C iar
$miitatea relati:a +a #$ e&a+ea+"a 3)?9
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


()/40
1094 I# "o#itiile re+&e"tarii i# totalitate a i#+tr$"ti$#ilor e tra#+&ort6
e&o-itare6 &$#ere i# !$#"ti$#e +i e0&loatare6 terme#$l e 'ara#tie e+te e *4 l$#i e la
li:rare9 Pro$"ator$l +e obli'a +a remeie-e &e "2elt$iala +a ori"e e!e"ti$#e a&ar$ta i#
&erioaa e 'ara#tie6 a"a +e o:ee+te "a e!e"ti$#ea e+te $rmarea $#ei !abri"atii
#e"ore+&$#-atoare
TA.E1 nr.1 Parametri modi$i!a9ili in $un!tionarea !urenta a regulatorului
Parametrii modi$i!a9ili E!ranul pg.Dlinie >alori4
Re'im RA% C>EIE PANOU AUT9/POG9/=AN
Re'im RA% SARCINA 1/* %ITEGA/PUTERE
I#"ar"are +tim$le#ta T REGI=URI */* DA/NU
%aloarea i#"ar"arii +tim$le#te T Iem */( 10?D99970?
Po-itie AD la mer+ i# 'olTT LI=ITARI 1/* )?999999*0?
Limitare AD la &or#ire TT Im 1/( 0?DD9(0?
Limitare AD la mer+ i# +ar"i#a TT Iem 1/4 10?DD77?
Re'im #i:elT REGI=URI */( =AN/AUTO=AT
%aloare #i:elT Iem */4 FUNCTIE DE C>E
E'ali-are a$tomata a !re":e#teiT Iem (/* =ANUAL/AUTO=AT
I#+$lari-are >AT Iem (/( DA/NU
Fre":e#ta e i#+$lari-areT Iem (/4 099999999997>-
Re-er:a ?AD &t9 re'la5 &rimarT Iem 4/* 09999999999*0?
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


(,/40
Ta9el Parametri modi$i!a9ili pentru a!ordare #i pro9e de per$ormanta
Parametrii modi$i!a9ili E!ranul pg.D
linia
>alori4
Re!eri#ta !re":e#ta TT =ERS IN GOL */* 4/6)D)*6) >-
Stati+m &erma#e#t mer+ i# 'ol b
&GOL
TT PARA=9STATICI AD 1/* 1? D9910?
Stati+m &erma#e#t i# +ar"i#a b
& SARC9
TT Iem 1/( 1?DD10?
Fa"tor e am&li!i"are A TT Iem */* 19D999991)
%ite-a ACre+te TP:B TT Iem */( 160D9767?/+9
%ite-a AS"ae TP:B TT Iem */4 160D9767?/+9
C4ta e tim& &e#tr$ b
tGOL
. TD'ol

TT PARA=9 DINA=ICI (/* 0D99D977+9
Stati+m tra#-itori$ i# 'ol . b
tGOL
TT Iem (/( 0DDD77+
C4ta e tim& &e#tr$ .Ti 'olTT Iem (/4 09999999999977+
C4ta e tim& &e#tr$ b
t+ar"
. TD+ar"

TT Iem 4/* 0D99D977+9
Stati+m tra#-itori$ i# +ar"i#a . b
t+ar"
TT Iem 4/( 0DDD77+
C4ta e tim& &e#tr$ .Ti +ar"9TT Iem 4/4 09999999999977+
C4ta e tim& &e#tr$ TA!re": TT Iem )/* 0 D99D9767+
Go#a e i#+e#+ibilitate i# !re":e#ta TT Iem )/( 060DD91600 >-
Am&li!i"are b$"la P$tereTT BUCLA PUTERE ,/* 0DDD910
%ite-a ACre+te TP&BTT Iem ,/( 1?999999999910?
%ite-a AS"ae TP&BTT Iem ,/4 1?999999999910?
C4ta e tim& &e#tr$ b
tP
. TDP
TT
Iem //* 1DDD977+
Stati+m tra#-itori$ i# b$"la P . btPTT Iem //( 1DDD77?
Tim& e i#te'rare 4 TiPTT Iem //4 0DD9100+
Go#a e i#+e#+ibilitate i# &$tereTT Iem 3/1 0DD99910?P
Pra'$l e "om$tare TP/ADTT Iem 3/* 7DD90601
S"alare tra$"tor &o-itie ADTT SCALARE REACTII 1/*6(64
S"alare tra$"tor PTT Iem (/*6(
S"alare tra$"tor &re+i$#e $lei Iem
NOTA
%alorile #otate "$:
T &ot !i moi!i"ate e +e!$l e t$ra +a$ "e#trala
TT &ot !i moi!i"ate #$mai e "atre &er+o#al "ali!i"at
TTT moi!i"abili &e#tr$ &robe e &er!orma#ta +i e a"orare
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


(//40
TA.E1 nr.". #emnalizari de$e!te G prin 5P K !auze
SE6NA1I7ARE CAU7E P5SI.I1E
De!e"t ma+$ra !re":e#ta 4I#trer$&t alime#tarea i#tre!ata !re":
4I#trer$&t i#trarea e ma+$ra la i#ter!ata e !re":9
4 I#trer$&t le'at$ri i#tre i#ter!ata +i mo$l SI=ATIC
4 De!e"t i#ter# i#ter!ata e !re":e#ta
De!e"t rea"tie &o-itie AD 4 I#trer$&t alime#tare tra$"tor
4Po-itio#are me"a#i"a e!e"ta al tra$"tor$l$i
De!e"t i+trib$itor/+e:omotor De!e"ti$#e me"a#i"a +a$ 2ira$li"a la $#$l i# "ele
o$a +$ba#+amble
Si'ma #$ a "$&lat De!e"ti$#e i# &ro"e+ele a$tomate "are #$ a$ &ermi+
"$&larea USIG=AN la "oma#a RA%
IO #$ a e"$&lat I#trer$&ator$l >G #$ a e0e"$tat "ima#a e
e"la#+are emi+a e RA% i# &ro"e+ele e UO&rire
#ormalaN
Po-itie i#"ore"ta IO
I#!$#at !iltr$ e $lei
De!e"t me"a#i" +er:o:al:a Po-itia +e:o:al:ei #$ "ore+&$#e "$ "oma#a
De!e"t ele"tri" +er:o:al:a Rea"tia e &o-itie al +er:o:al:ei i# a!ara limitelor
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


(3/40
ANE3A a
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


(7/40
ANE3A 9
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


40/40
0. 6SURAREA TUTATIEI <Releu A6T-1!=
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


41/40
=a+$rarea t$ratiei +i a!i+area t$ratiei6 i+"rimi#area tre&telor e t$ratie
&e#tr$ &ro"e+ele a$tomate +i &rote"tiile te2#olo'i"e +$#t reali-ate e rele$l e t$ratie ti&
A=T41" "are !$#"tio#ea-a i#e&e#e#t e RA%9 Rele$l reali-at "$ mo$le e a$tomat
&ro'ramabil SI=ATIC S 1*1* e+te mo#tat &e "o#tra&a#o$l RA% .$l$i6 e+te i#"l$+ i# retea$a
ET>ERNET !ormata i# $#itatea #$meri"a e "oma#a al RA% +i &a#o$l o&erator &ro&&ri$
&ri# i#termei$l $#$i SVIC> "$ 4 &ort$ri9 Cei * +e#-ori e &ro0imitate o&ti"i ;"$ la+er<
a+i'$ra reo#a#ta ma+$rarii t$ratiei atat &e#tr$ rele$ "at +i &e#tr$ RA%9 Pe#tr$ a+i'$rarea
a"e+tei !$#"tii A=T "o#trolea-a +i ma+$ra e t$ratie reali-ata &ri# i#ter!ata e !re":e#ta +i
"om$#i"a &ri# +eriala RA%4$l$i "are ma+$ra e+te e!e"ta $rma# "a a"e+ta +a $tili-e-e i#
mo a$tomat $#$l i# "a#alele :alie

Fig."-
19 Cara"teri+ti"i te2#i"e CPU 1*1*C
4 i#trari lo'i"e 999999999999999999999999999999999999999999 3
4 i#trari a#alo'i"e 99999999999999999999999999999999999999*
4 ie+iri lo'i"e ;&ri# relee< 999999999999999999999999999,
4 memorie e l$"r$ 99999999999999999999999999999999999*) @
4 &ort ET>ERNET 99999999999999999999999999999999999991
4 tim& e e0e"$tie i#+tr$"ti$#e lo'i"a 9999999918+
4 te#+i$#e e alime#tare DDDD9D913/(0 %D"
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


4*/40
*9 Cara"teri+ti"i te2#i"e &a#o$ o&erator ti& @TP400 PN
4 ti& &a#o$ 9999999999999999999999to$"2 +"ree#6 mo#o"olor
4 te#+i$#e e alime#tare DD13/*3 %D"
4 ti& memorie DFla+2/RA= )1* @B
4 marime e"ra# DDDDD(63B
4 re-ol$tie DDDDDD9(*00*40 &
4 &ort ET>RNET DDDDD91
E"ra#$l &ri#"i&al <Fig."-= e+te a!i+at a$tomat la &$#erea +$b te#+i$#e +a$ la "erere
&ri# a&a+area ta+tei !i-i"e F1 ;#e&arolat< +i "o#ti#e $rmatoarele eleme#te:
4t$ratia >A e0&rimata i# ?6 +$b !orma e bar'ra! +i i# r&m9
4+$&rat$ratia6 i# ?6 "are a a:$t lo" la $# mome#t at ;memorata<9 Eti"2eta
"$ i#+"ri&tia ASUPRATURATIEB e+te $# b$to# &ri# "are +e re+etea-a :aloarea memorata $&a
l$area la "$#o+tii#ta e :aloarea a"e+teia +i a "a$-ei +a$ al mome#t$l$i
4i# $ltima li#ie +$#t a!i+ate :alorile +etate &e#tr$ tre&tele e t$ratie +i
trea&ta a"ti:a la $# mome#t at i#i"ata &ri# &al&airea $#ei eti"2ete &atrate "are i#"area-a
:aloarea tre&tei re+&e"ti:e
4re&t$#'2i$l i# +ta#'a +$+ "are a&are i# !ie"are e"ra# 6"$ $# +em# W
i#i"a !a&t$l "a +$#t a"ti:e +em#ali-ari6 "i!ra i#i"a# #$mar$l a"e+tora
A&elarea e"ra#$l$i i# "are +e +etea-a tre&tele e t$ratie <Fig.%1= +e !a"e &ri# ta+ta F*9
i#i!ere#t "e e"ra# e+te a!i+at i# a"el mome#t9Datorita !a&t$l$i "a a""e+area a"e+t$i e"ra# e+te
&arolata6 la &rima ati#'ere a ta+tei F* +e :a +oli"ita &arola <Fig."0= "are +e :a i#+"rie +i :alia
&ri# ta+tat$ra <Fig.%*= a!i+ata la ati#'erea "am&$l$i APa++XorB i# !i' &re"ee#ta9 D$&a
:aliare +e :a rea!i+a e"ra#$l i#itial +i $&a o #o$a ati#'ere a ta+tei F* +e :a a!i+a e"ra#$l
+oli"itat <Fig.%1=

Fig."0 Fig.%*
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


4(/40
I# e"ra#$l a+t!el a""e+at ;Fi'941< +e i#+"ri$ atele te2#i"e ale >A #e"e+are +o!t$l$i e
a&li"atie +i :alorile tre&telor e t$ratie9 Toate a"e+te :alori +e i#+"ri$ +i +e :aliea-a &e ra#
&ri# ta+tat$ra ;Fi'94*< a!i+ata la ati#'erea !ie"arei "i!re "are +e ore+te a +e i#+"rie/moi!i"a9
Pe#tr$ trea&ta e "are a+i'$ra "$&larea +i e"$&larea e0"itatiei +e +etea-a :aloareile &e#ttr$
i#"2ierea/e+"2ierea a"el$ia+ rele$9

Fig.%1 Fig.%
Pri# ta+ta F( ;#e&arolata< +e a&elea-a e"ra#$l ;Fi'94(< i# "are +e +etea-a ata +i
tim&$l "$re#t &e#tr$ "ea+$l 2ar al OP +i e"ra#$l ;Fi'944< i# "are e+te a!i+at "o#ti#$t$l
b$!!er$l$i e alarme

Fig.%" Fig.%%
CARTE TEHNICA
REGULATOR DIGITAL DE TURATIE CU ACTIUNE
CONTINUA TIP RDC-F PENTRU TURBINE FRANCIS


44/40

Fig.%( Fig.%'
Pri# ta+ta F4 ;&arolata la #i:el +$&erior< +e a&elea-a e"ra#$l ;Fi'94)< &ri# i#termei$l "ar$ia
;&ri# "a+eta AU+er ami#i+tratio#B +e a&elea-a ;Fi'94,< $#e +e &oate moi!i"a &arola
a!ere#ta ta+tei F*