Sunteți pe pagina 1din 3

Lista temelor de referat pentru Dreptul Uniunii Europene

1
(Titular disciplin: prof. univ. dr. Augustin Fuerea)
NR.
CRT.
T!A
1 Atribuiile Parlamentului European
" CJUE importana n evoluia construciei Uniunii Europene
# Organizarea Parlamentului European
$ Funcionarea Parlamentului European
% Organizarea CJUE
& Structura CJUE
' Principalele momente ale construciei Uniunii Europene
( Procedurile speciale n aa CJUE
) Competena CJUE
1* Structura !ratatului de aderare a "om#niei la UE
11 !ratatul de aderare a "om#niei la UE izvor de drept comunitar
1" Colaborarea instituiilor comunitare n cadrul procedurii co$deciziei
1# E%cepiile de la libera circulaie a persoanelor
1$ E%cepii de la libera circulaie a m&rurilor
1% Participarea Parlamentului European la adoptarea actelor normative comunitare
1& Aspecte generale privind eectul direct al dreptului comunitar
1' 'zvoarele primare ale dreptului comunitar( Scurt& prezentare
1( )irectiva izvor de drept comunitar
1) 'zvoarele derivate ale dreptului comunitar european( Scurt& prezentare
"* Administraia CJUE
"1 Principiul subsidiarit&ii n !ratatele de la *aastric+t ,i Amsterdam
"" "egulamentul izvor de drept comunitar
"# Constituirea Comunit&ii Europene a C&rbunelui ,i Oelului
"$ Consiliul European Consiliul Europei- )elimit&ri conceptuale
"% Funcionarea Comisiei Europene
"& E%cepii de la principiul liberei circulaii a capitalurilor ,i pl&ilor
"' Funcionarea Consiliului
"( Atribuiile Comisiei Europene
") !ribunalul instituie asociat& CJUE
#* Principiile care guverneaz& activitatea instituiilor comunitare
#1 "ecursul n interpretare introdus n aa CJUE( Aspecte generale
#" "ecursul n anulare introdus n aa CJUE( Aspecte generale
## .ormele de drept care provin din anga/amentele e%terne ale Uniunii Europene
#$ Aplicarea imediat& a dreptului comunitar european n ordinea /uridic& intern& a statelor
membre ale UE( Aspecte generale
#% Aplicarea prioritar& a dreptului comunitar european n raport cu dreptul intern al statelor
membre ale Uniunii Europene( Aspecte generale
1
0Referatele se realizeaz n legtur cu o tem aleas de ctre cursant, fr a depi 15 pagini i se depun la secretariatul
INPPA. n cadrul aceleiai grupe nu trebuie s se regseasc 2 teme identice!
**emele prezentate au caracter orientati!" #rice alt tem, din programa analitic, este admis"
#& Atribuiile Consiliului
#' Actele obligatorii ale instituiilor UE( Prezentare general&
#( Organizarea Consiliului
#) Organizarea Comisiei Europene
$* Procedura ordinar& n aa CJUE( Prezentare general&
$1 Organizarea Curii de Conturi
$" Organizarea !ribunalului
$# Clauzele de salvgardare cuprinse n !ratatul de aderare a "om#niei la UE
$$ 1egitimarea procesual& activ& n cadrul recursului n interpretare introdus n aa CJUE
$% Conceptul de integrare- apariie ,i evoluie
$& E,ecul Planului Pleven n constituirea Comunit&ii europene de ap&rare
$' "obert Sc+uman2 Jean *onnet2 3onrad Adenauer trei dintre p&rinii ondatori ai Europei
$( Funcionarea Curii de Conturi
$) "olul Consiliului European n cadrul sistemului instituional comunitar
%* Componena ,i organizarea Consiliului European
%1 Consiliul veritabil legislativ comunitar
%" "olul Consiliului n procesul decizional comunitar
%# )reptul de iniiativ& legislativ& al Comisiei Europene
%$ "elaiile Comisiei Europene cu Consiliul
%% Privilegiile ,i imunit&ile membrilor Comisiei Europene
%& 4rupurile politice parlamentare din cadrul Parlamentului European
%' )esemnarea ,i statutul membrilor Parlamentului European
%( "olul Ombudsmanului European
%) 4rupurile politice parlamentare( Organizare ,i uncionare
&* Controlul e%ercitat de c&tre Parlamentul European asupra Comisiei Europene
&1 Competena bugetar& a Parlamentului European
&" Componena ,i statutul membrilor CJUE
&# 1egitimarea procesual& activ& n cadrul recursurilor introduse n aa CJUE
&$ 1egitimarea procesual& pasiv& n cadrul recursurilor introduse n aa CJUE
&% Competenele CJUE ,i ale !ribunalului( Privire comparativ&
&& E%cepii de la normala des&,urare a procedurii ordinare n aa CJUE
&' 'zvoarele derivate asem&n&ri ,i deosebiri
&( Structura te+nico$legislativ& a !ratatelor comunitare
&( Obiectivele Uniunii Europene
&) Atribuiile Curii de Conturi
'* )repturile undamentale principii generale ale dreptului comunitar
'1 'zvoarele nescrise ale dreptului comunitar( Scurt& prezentare
'" Sera de aplicare geograic& a !ratatelor comunitare
'# Organizarea Consiliului European
'$ Competenele UE
'% )omeniile rezervate competenei e%clusive a Uniunii Europene( Prezentare general&
'& Principiile subsidiarit&ii ,i proporionalit&ii la nivel comunitar
'' Procedura cooper&rii
'( Procedura co$deciziei
') Funcionarea Consiliului European
(* Organizarea ,i uncionarea EU"OJUS!
(1 Atribuiile EU"OPO1
(" "ecursurile n plin& /urisdicie introduse n aa CJUE( Aspecte generale
(# Organizarea ,i uncionarea CJUE
($ Organizarea ,i uncionarea EU"OPO1
(% E%ercitarea de c&tre avocai a liberei prest&ri de servicii )irectiva nr( 5567896CEE
(& E%ercitarea permanent& a proesiei de avocat ntr$un stat membru2 altul dec#t cel n care a
ost obinut& caliicarea )irectiva 9:6;6CE
(' Consiliul <arourilor din Uniunea European& =C<CE> aspecte generale
(( Organizarea ,i uncionarea C<CE
() Obligaiile avocatului2 potrivit dispoziiilor Codului C<CE
)* Uniunea Avocailor Europeni prezentare general&
)1 Organizarea2 uncionarea ,i rolul UAE
)" E%ercitarea proesiei de avocat n spaiul comunitar( Aspecte generale
)# Atribuiile EU"OPO1
)$ Procesul de aderare a "om#niei la UE principalele momente
)% Jurisprudena comunitar& izvor de drept
)& Structura sistemului /urisdicional comunitar
)' Structura sistemului /uridic comunitar
)( Funcionarea !ribunalului
)) Competenele !ribunalului
1** Personalitatea /uridic& a Comunit&ilor Europene ,i a Uniunii Europene
1*1 Organizarea !ribunalului Funciei Publice
1*" Funcionarea !ribunalului Funciei Publice
1*# Competena !ribunalului Funciei Publice
1*$ Organizarea ,i uncionarea <&ncii Centrale Europene
1*% Atribuiile <&ncii Centrale Europene
1*& Procedura adopt&rii actelor comunitare speciice politicii e%terne ,i de securitate comun& a
UE
1*' Autonomia tratatelor comunitare
1*( Actele comunitare speciice PESC
1*) Actele comunitare speciice cooper&rii n materie penal&
11* Statutul membrilor Parlamentului European
111 "elaiile dintre Parlamentul European ,i parlamentele naionale
11" Secretariatul general ,i serviciile Consiliului
11# Organizarea ,i uncionarea Comitetului "eprezentanilor Permaneni
11$ Procedura de numire a membrilor Comisiei Europene
11% Pre,edinia Consiliului- particularit&i
11& Organizarea ,i uncionarea <&ncii Europene de 'nvestiii
11' Atribuiile <&ncii Europene de 'nvestiii
11( Statutul membrilor CJUE
11) "ecursul n nendeplinirea obligaiilor asumate- cauzele care pot declan,a recursul
1"* "ecursul n nendeplinirea obligaiilor asumate- modalit&ile de declan,are a recursului
1"1 Atribuia de control politic a Parlamentului European
1"" Participarea Parlamentului la numirea membrilor instituiilor comunitare
1"# Aspecte generale privind sesiunile Consiliului
1"$ Organizarea ,i uncionarea Comitetului "egiunilor
1"% Atribuiile Comitetului "egiunilor
1"& Organizarea ,i uncionarea Consiliului Economic ,i Social
1"' Atribuiile Consiliului Economic ,i Social
1"( Procedura nc+eierii acordurilor internaionale la nivel comunitar
1") 4eneza !ratatului de la 1isabona =7??5>
1#* *odiic&rile instituionale realizate prin !ratatul de la 1isabona =7??5>