Sunteți pe pagina 1din 3

LEGE nr.

64 din 12 mai 2014


pentru modificarea i completarea Legii nr. 184/2001 privind
organizarea i exercitarea profesiei de arhitect
EMITENT: P!L"#$%&L
PUBLICAT N: "'$(%'!&L ')(*(L nr. +,, din 14 mai 2014
Parlamentul !om-niei adopt. prezenta lege.
!%. (
Legea nr. 184/2001 privind organizarea i exercitarea profesiei de
arhitect/ repu0licat. 1n "onitorul 'ficial al !om-niei/ Partea (/ nr.
221 din 2+ august 2004/ cu modific.rile i complet.rile ulterioare/ se
modific. i se completeaz. dup. cum urmeaz.3
1. La articolul 4/ dup. alineatul 415 se introduce un nou alineat/
alineatul 41615/ cu urm.torul cuprins3
741615 Poart. titlul de arhitect de interior a0solventul cu diplom.
de arhitect de interior o08inut. 1n specializarea arhitectur. de
interior la o institu8ie acreditat. de 1nv.8.m-nt superior din
!om-nia.7
2. 9up. articolul : se introduce un nou articol/ articolul :61/ cu
urm.torul cuprins3
7rt. :61. ; 415 %itlurile oficiale de calificare 1n profesia de
arhitect de interior o08inute 1n statele mem0re ale &niunii #uropene/
<pa8iului #conomic #uropean sau 1n *onfedera8ia #lve8ian. sunt
recunoscute de 'rdinul rhitec8ilor din !om-nia/ potrivit prevederilor
Legii nr. 200/2004/ cu modific.rile i complet.rile ulterioare.
425 %itlurile oficiale de calificare 1n profesia de arhitect de
interior o08inute 1n statele ter8e sunt recunoscute de "inisterul
#duca8iei $a8ionale/ 1n conformitate cu prevederile legale 1n vigoare.7
+. La articolul 10/ alineatele 415 i 445 se modific. i vor avea
urm.torul cuprins3
7rt. 10. ; 415 Proiectele de arhitectur. pentru materializarea
c.rora legea impune o08inerea autoriza8iei de construire vor fi
ela0orate de un arhitect cu drept de semn.tur. sau de un conductor
arhitect cu drept de semn.tur.. Proiectele de arhitectur. de interior
pentru materializarea c.rora legea impune o08inerea autoriza8iei de
construire pot fi semnate i de c.tre un arhitect de interior cu drept
de semn.tur..
...................................................................
...
445 9reptul de semn.tur. al conductorilor arhitec8i i al
arhitec8ilor de interior se exercit. pe teritoriul !om-niei i este
limitat la categoriile de lucr.ri pentru care legea recunoate acest
drept.7
4. La articolul 11/ alineatul 445 se modific. i va avea urm.torul
cuprins3
7445 9ocumentele necesare 1nregistr.rii/ la prima prestare de
servicii 1n domeniul arhitecturii sau 1n cazul 1n care au intervenit
modific.ri ale situa8iei fa8. de cea ini8ial./ re8inut. 1n documente/
1n cazul presta8iilor temporare sau ocazionale/ sunt3
a5 o declara8ie preala0il. scris./ 1n care se precizeaz. domeniul
de asigurare sau alte mi=loace de protec8ie personal. sau colectiv.
privind responsa0ilitatea profesional. de care solicitantul 0eneficiaz.
1n !om-nia>
05 copia documentului care atest. cet.8enia solicitantului>
c5 documentul emis de statul mem0ru de sta0ilire a solicitantului/
prin care se atest. c./ la data eli0er.rii acestuia/ titularul este
sta0ilit legal 1n respectivul stat i c. nu 1i este interzis. definitiv
sau temporar exercitarea activit.8ilor de arhitect>
d5 copiile diplomelor/ certificatelor sau ale altor titluri
oficiale de calificare 1n profesia de arhitect.7
,. La articolul 11/ dup. alineatul 4,5 se introduce un nou alineat/
alineatul 4,615/ cu urm.torul cuprins3
74,615 *aracterul temporar i ocazional al prest.rii de servicii 1n
domeniul arhitecturii se verific./ de la caz la caz/ 1n special 1n
func8ie de durata prest.rii/ frecven8a/ periodicitatea i continuitatea
acestora/ de c.tre 'rdinul rhitec8ilor din !om-nia.7
:. La articolul 2+/ alineatul 4+5 se modific. i va avea urm.torul
cuprins3
74+5 9in 'rdin fac parte arhitec8ii i conductorii arhitec8i cu sau
f.r. drept de semn.tur./ ur0anitii diploma8i f.r. drept de semn.tur.
sau c.rora le;a fost acordat/ 1n condi8iile legii/ drept de semn.tur.
similar conductorilor arhitec8i/ arhitec8ii de interior cu drept de
semn.tur./ stagiarii i orice de8in.tor al titlului de arhitect/ la
cererea acestora.7
!%. ((
Legea nr. 184/2001 privind organizarea i exercitarea profesiei de
arhitect/ repu0licat. 1n "onitorul 'ficial al !om-niei/ Partea (/ nr.
221 din 2+ august 2004/ cu modific.rile i complet.rile ulterioare/
precum i cu cele aduse prin prezenta lege/ se va repu0lica 1n
"onitorul 'ficial al !om-niei/ Partea (/ d-ndu;se textelor o nou.
numerotare.
ceast. lege a fost adoptat. de Parlamentul !om-niei/ cu
respectarea prevederilor art. 2, i ale art. 2: alin. 425 din
*onstitu8ia !om-niei/ repu0licat..
P!#?#9($%#L# *"#!#( 9#P&%@(L'!
AL#!(&;?%#)$ BC'$#
P!#?#9($%#L# <#$%&L&(
*DL($;*'$<%$%($;$%'$ P'P#<*&;%D!(*#$&
Eucureti/ 12 mai 2014.
$r. :4.
FFFFFFFF