Sunteți pe pagina 1din 25

ORDIN nr.

163 din 28 februarie 2007


pentru aprobarea Normelor generale de aprare impotriva incendiilor
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELR
PUBLI!T "N: MNITRUL !I"IAL nr# $%& din $' martie $(()
Av*nd +n vedere prevederile art# %) alin# ,$- din Legea nr# .()/$((& privind aprarea impotriva
incendiilor0
+n temeiul prevederilor art# ' alin# ,1- din rdonanta de urgenta a 2uvernului nr# &./$((. privind
organi3area 4i 5unc6ionarea Mini7terului Admini7tra6iei 4i Internelor0 aprobat cu modi5icri 4i completri
prin Legea nr# &(1/$((.0 cu modi5icrile 4i completrile ulterioare0
mini7trul admini7tra6iei 4i internelor emite pre3entul ordin#
ART# %
Se aproba Normele generale de aprare impotriva incendiilor0 prev3ute +n ane8a care 5ace parte
integrant din pre3entul ordin#
ART# $
9re3entul ordin intra +n vigoare +n termen de .( de 3ile de la data publicrii +n Monitorul 5icial al
Rom*niei0 9artea I#
ART# .
9e data intrrii +n vigoare a pre3entului ordin 7e abroga rdinul mini7trului de interne nr# )):/%'';
pentru aprobarea Normelor generale de prevenire 4i 7tingere a incendiilor0 publicat +n Monitorul 5icial al
Rom*niei0 9artea I0 nr# .;1 din ' octombrie %'';0 rdinul mini7trului de interne nr# %#($./%''' privind
aprobarea Di7po3i6iilor generale de ordine interioar pentru prevenirea 4i 7tingerea incendiilor <
D#2#9#S#I#<((%0 publicat +n Monitorul 5icial al Rom*niei0 9artea I0 nr# ); din $$ 5ebruarie $(((0 rdinul
mini7trului de interne nr# ;;/$((% pentru aprobarea Di7po3i6iilor generale privind ec=iparea 4i dotarea
con7truc6iilor0 in7tala6iilor te=nologice 4i a plat5ormelor amena>ate cu mi>loace te=nice de prevenire 4i
7tingere a incendiilor < D#2#9#S#I#<((.0 publicat +n Monitorul 5icial al Rom*niei0 9artea I0 nr# :;. din %;
7eptembrie $((%0 cu modi5icrile ulterioare0 rdinul mini7trului de interne nr# %.;/$((% pentru aprobarea
Di7po3i6iilor generale privind organi3area activit6ii de aprare impotriva incendiilor < D#2#9#S#I#<((:0
publicat +n Monitorul 5icial al Rom*niei0 9artea I0 nr# &(& din $& 7eptembrie $((%0 precum 4i orice alte
di7po3i6ii contrare#
p# Mini7trul admini7tra6iei 4i internelor0
Ang=el Andree7cu0
7ecretar de 7tat
?ucure4ti0 $; 5ebruarie $(()#
Nr# %&.#
ANE@A
NRME 2ENERALE
de aprare impotriva incendiilor
"A9# I
Di7po3i6ii generale
ART# %
Normele generale de aprare impotriva incendiilor0 denumite +n continuare norme generale0 7tabile7c
principiile0 criteriile de per5ormanta 4i condi6iile te=nice generale privind a7igurarea cerintei e7en6iale
A7ecuritate la incendiuA pentru con7truc6ii0 in7tala6ii 4i amena>ri0 precum 4i regulile 4i m7urile generale
de prevenire 4i 7tingere a incendiilor#
ART# $
Scopul pre3entelor norme generale e7te prevenirea 4i reducerea ri7curilor de incendii 4i a7igurarea
condi6iilor pentru limitarea propagarii 4i de3voltrii incendiilor0 prin m7uri te=nice 4i organi3atorice0 pentru
protec6ia utili3atorilor0 a 5or6elor care ac6ionea3 la interven6ie0 a bunurilor 4i mediului impotriva e5ectelor
7itua6iilor de urgenta determinate de incendii#
ART# .
9re3entele norme generale 7e aplica la proiectarea0 e8ecutarea 4i e8ploatarea con7truc6iilor0
in7tala6iilor 4i a amena>rilor0 la lucrrile de moderni3are0 e8tindere0 7c=imbare a de7tina6iei celor
e8i7tente0 precum 4i la organi3area 4i de754urarea activit6ilor de aprare impotriva incendiilor 4i la
ec=iparea cu mi>loace te=nice de aprare impotriva incendiilor#
ART# 1
9re3entele norme generale 7unt obligatorii pentru autorit6ile admini7tra6iei publice centrale 4i locale0
pentru toate celelalte per7oane >uridice0 precum 4i pentru per7oanele 5i3ice a5late pe teritoriul Rom*niei#
"A9# II
rgani3area 4i de754urarea activit6ii de aprare impotriva incendiilor
SE"IUNEA %
"on6inutul organi3rii activit6ii de aprare impotriva incendiilor
ART# :
rgani3area aprrii impotriva incendiilor pre7upuneB
a- 7tabilirea 7tructurilor cu atribu6ii +n domeniul aprrii impotriva incendiilorC
b- elaborarea0 aprobarea 4i di5u3area actelor de autoritateB deci3ii0 di7po3i6ii0 =otr*ri 4i altele
a7emenea0 prin care 7e 7tabile7c ra7punderi pe linia aprrii impotriva incendiilorC
c- elaborarea0 aprobarea 4i di5u3area documentelor 4i evidentelor 7peci5ice privind aprarea impotriva
incendiilorC
d- organi3area aprrii impotriva incendiilor la locurile de muncaC
e- plani5icarea 4i e8ecutarea de controale proprii periodice0 +n 7copul depi7tarii0 cunoa4terii 4i inlaturarii
oricror 7tri de pericol care pot 5avori3a ini6ierea 7au de3voltarea incendiilorC
5- anali3a periodic a capacit6ii de aprare impotriva incendiilorC
g- elaborarea de programe de optimi3are a activit6ii de aprare impotriva incendiilorC
=- +ndeplinirea criteriilor 4i a cerin6elor de in7truire0 avi3are0 autori3are0 ate7tare0 certi5icare0
agrementare0 prev3ute de actele normative +n vigoareC
i- reali3area unui 7i7tem operativ de ob7ervare 4i anuntare a incendiului0 precum 4i de alertare +n ca3ul
producerii unui a7t5el de evenimentC
>- a7igurarea 5unctionarii la parametrii proiectati a mi>loacelor te=nice de aprare impotriva incendiilorC
D- plani5icarea interven6iei 7alaria6ilor0 a popula6iei 4i a 5or6elor 7peciali3ate0 +n ca3 de incendiuC
l- anali3area incendiilor produ7e0 de7prinderea conclu3iilor 4i 7tabilirea +mpre>urrilor 4i a 5actorilor
determinan6i0 precum 4i a unor m7uri con5orme cu realitateaC
m- reglementarea raporturilor privind aprarea impotriva incendiilor +n rela6iile generate de
contracte/conven6iiC
n- a7igurarea 5ormularelor tipi3ate0 cum 7unt permi7ele de lucru cu 5ocul0 5i4ele de in7truire#
SE"IUNEA a $<a
Structuri cu atribu6ii de aprare impotriva incendiilor
ART# &
,%- En cadrul autorit6ilor admini7tra6iei publice centrale 4i al celorlalte organe centrale de 7pecialitate0 al
"on7iliului 2eneral al Municipiului ?ucure4ti0 al con7iliilor >ude6ene0 municipale 4i ale 7ectoarelor
municipiului ?ucure4ti0 or4ene4ti 4i comunale0 al in7titu6iilor publice 4i al operatorilor economici0 +n 5unc6ie
de nivelul ri7cului de incendiu 4i de 7peci5icul activit6ii0 7e con7tituie0 dup ca30 urmtoarele 7tructuri cu
atribu6ii de aprare impotriva incendiilorB
a- compartiment de aprare impotriva incendiilor0 compu7 din doua 7au mai multe cadre te=nice 7au
per7onal de 7pecialitate cu atribu6ii +n domeniul aprrii impotriva incendiilorC
b- cadru te=nic 7au per7onal de 7pecialitate cu atribu6ii +n domeniul aprrii impotriva incendiilor numit
e8clu7iv pentru acea7ta activitate0 con5orm legiiC
c- 7erviciu public voluntar 7au privat pentru 7itua6ii de urgenta#
,$- En vederea +ndeplinirii atribu6iilor pe linia aprrii impotriva incendiilor0 con7iliile locale 4i operatorii
economici care nu au obliga6ia0 prin lege0 7a anga>e3e cel pu6in un cadru te=nic cu atribu6ii +n domeniul
aprrii impotriva incendiilor 7au per7onal de 7pecialitate0 prev3ut la alin# ,%- lit# b-0 pot de7emna din
r*ndul per7onalului propriu un 7alariat care 7a +ndeplinea7c 4i atribu6ii 7peci5ice +n domeniul aprrii
impotriva incendiilor 7au pot +nc=eia un contract cu o per7oana 5i3ica 7au >uridic ate7tata0 +n condi6iile
legii#
ART# )
,%- La nivelul unit6ii admini7trativ<teritoriale0 cadrul te=nic cu atribu6ii +n domeniul aprrii impotriva
incendiilor prev3ut la art# & alin# ,%- lit# b- 7e de7emnea3 de con7iliul local#
,$- Activit6ile de prevenire a incendiilor 7e de754oar de ctre per7onalul din compartimentul de
prevenire din cadrul 7erviciului voluntar pentru 7itua6ii de urgenta0 pe ba3a regulamentului elaborat de
In7pectoratul 2eneral pentru Situa6ii de Urgenta 4i aprobat prin ordin al mini7trului admini7tra6iei 4i
internelor#
ART# ;
Atribu6iile pentru 7tructurile prev3ute la art# & 7e 7tabile7c 4i 7e detalia3 a7t5el +nc*t 7a permit
+ndeplinirea obliga6iilor legale care revin admini7tratorului operatorului economic/conducatorului in7titu6iei0
re7pectiv autorit6ilor admini7tra6iei publice#
ART# '
9entru celelalte categorii de 7alaria6i atribu6iile din domeniul aprrii impotriva incendiilor 7e 7tabile7c +n
5i4ele po7turilor#
SE"IUNEA a .<a
Actele de autoritate0 documente 7peci5ice 4i evidente privind aprarea impotriva incendiilor
ART# %(
Actele normative obligatorii pe teritoriul Rom*niei elaborate0 con5orm legii0 de In7pectoratul 2eneral
pentru Situa6ii de Urgenta 7unt norme0 reglementri te=nice 4i di7po3i6ii generale privind aprarea
impotriva incendiilor#
ART# %%
Actele de autoritate 4i documentele 7peci5ice privind aprarea impotriva incendiilor emi7e de
mini7tere/celelalte organe ale admini7tra6iei publice centrale 7untB
a- 7trategia 7ectoriala privind aprarea impotriva incendiilor +n domeniul de competentaC
b- norme 4i reglementri te=nice 7peci5ice de aprare impotriva incendiilorC
c- metode/proceduri pentru identi5icarea0 evaluarea 4i controlul ri7curilor de incendiu 7peci5ice
domeniului de competentaC
d- programe de in5ormare 4i educa6ie 7peci5iceC
e- programe de optimi3are a capacit6ii de aprare impotriva incendiilorC
5- raportul anual de evaluare a nivelului de aprare impotriva incendiilorC
g- deci3ia de numire a cadrului te=nic 7au a per7onalului de 7pecialitate cu atribu6ii +n domeniul aprrii
impotriva incendiilor#
ART# %$
Actele de autoritate 4i documentele 7peci5ice privind aprarea impotriva incendiilor emi7e de con7iliul
>ude6ean/"on7iliul 2eneral al Municipiului ?ucure4ti 7untB
a- =otr*rea de aprobare a planului de anali3a 4i acoperire a ri7curilor a5erent >ude6ului 7au municipiului
?ucure4tiC
b- reguli 4i di7po3i6ii 7peci5ice de aprare impotriva incendiilor pentru domeniul public 4i privat al unit6ii
admini7trativ<teritorialeC
c- raportul anual de evaluare a capacit6ii de aprare impotriva incendiilorC
d- programe de optimi3are a capacit6ii de aprare impotriva incendiilorC
e- =otr*re de +n5iin6are a unor centre de 5ormare 4i evaluare a per7onalului din 7erviciile publice
voluntare pentru 7itua6ii de urgentaC
5- deci3ia de numire a cadrului te=nic 7au a per7onalului de 7pecialitate cu atribu6ii +n domeniul aprrii
impotriva incendiilor#
ART# %.
Actele de autoritate 4i documentele 7peci5ice privind aprarea impotriva incendiilor emi7e de pre5ect
7unt m7urile obligatorii privind aprarea impotriva incendiilor0 valabile la nivelul >ude6ului#
ART# %1
Actele de autoritate privind aprarea impotriva incendiilor emi7e de con7iliul local 7untB
a- deci3ia de aprobare a planului de anali3a 4i acoperire a ri7curilor a5erent unit6ii admini7trativ<
teritoriale pe care o repre3intC
b- =otr*ri privind modul de organi3are a aprrii impotriva incendiilor +n unitatea admini7trativ<
teritorialC
c- reguli 4i m7uri 7peci5ice de aprare impotriva incendiilor0 corelate cu nivelul 4i natura ri7curilor
localeC
d- di7po3i6ie privind reglementarea lucrului cu 5oc de7c=i7 4i a 5umatuluiC
e- raportul 7eme7trial de evaluare a capacit6ii de aprare impotriva incendiilorC
5- m7uri de optimi3are a capacit6ii de aprare impotriva incendiilorC
g- documente privind 7erviciul public voluntar pentru 7itua6ii de urgentaB =otr*re de +n5iin6are0
regulament de organi3are 4i 5unc6ionare0 di7po3i6ie de numire a 4e5ului 7erviciuluiC
=- di7po3i6ia de numire a cadrului te=nic 7au a per7onalului de 7pecialitate cu atribu6ii +n domeniul
aprrii impotriva incendiilor0 con5orm legii#
ART# %:
Documentele 7peci5ice privind aprarea impotriva incendiilor emi7e de primar 7untB
a- planul de anali3a 4i acoperire a ri7curilorC
b- 5i4a localit6ii/7ectorului0 la 7olicitarea in7pectoratului >ude6ean/al municipiului ?ucure4ti pentru 7itua6ii
de urgenta0 con5orm modelului pre3entat +n ane8a nr# & la Regulamentul de plani5icare0 organi3are0
pregtire 4i de754urare a activit6ii de prevenire a 7itua6iilor de urgenta0 aprobat prin rdinul mini7trului
admini7tra6iei 4i internelor nr# %#1)1/$((&0 publicat +n Monitorul 5icial al Rom*niei0 9artea I0 nr# ;;: din .%
octombrie $((&C un e8emplar din 5i4a localit6ii 7e trimite la in7pectoratul >ude6ean/al municipiului
?ucure4ti pentru 7itua6ii de urgentaC
c- raport de anali3a a dotrii cu mi>loace de aprare impotriva incendiilor0 +ntocmit anual0 la o data
anterioar de5initivrii bugetului local#
ART# %&
Documentele 4i evidentele 7peci5ice aprrii impotriva incendiilor la unit6ile admini7trativ<teritoriale
trebuie 7a cuprind cel pu6inB
a- planul de anali3a 4i acoperire a ri7curilorC
b- 5i4a localit6ii0 la 7olicitarea in7pectoratului >ude6ean/al municipiului ?ucure4ti pentru 7itua6ii de
urgentaC
c- avi3ele 4i autori3a6iile de 7ecuritate la incendiu0 ob6inute pentru con7truc6iile0 in7tala6iile te=nologice
4i pentru alte amena>ri din patrimoniul propriu0 +n7o6ite de documentele vi3ate 7pre ne7c=imbare care au
7tat la ba3a emiterii lorC
d- date ale per7onalului din cadrul 7erviciului voluntar pentru 7itua6ii de urgenta0 con5orm criteriilor de
per5ormantaC
e- li7ta operatorilor economici/in7titu6iilor cu care 7<au +nc=eiat contracte de +nc=iriere/conven6ii0 cu
7peci5icarea obiectului de activitate al ace7tora 4i a numrului 4i termenului de valabilitate ale
contractului/conven6ieiC regi7trele pentru evidenta permi7elor de lucru cu 5ocul0 inclu7iv pentru arderea
miri7tilorC
5- rapoarte de interven6ie ale 7erviciului public voluntar pentru 7itua6ii de urgentaC
g- 5i4ele de in7truire0 con5orm reglementrilor 7peci5iceC
=- evidenta e8erci6iilor de interven6ie e5ectuate cu 7erviciul public voluntar pentru 7itua6ii de urgenta0
av*nd ane8ate conclu3iile re3ultate din e5ectuarea ace7toraC
i- rapoartele +ntocmite +n urma controalelor preventive proprii 7au ale autorit6ii de 7tat competenteC
>- programe/planuri cuprin3*nd m7uri 4i ac6iuni proprii 7au re3ultate +n urma con7tatrilor autorit6ilor
de control pentru re7pectarea reglementrilor +n domeniu#
ART# %)
Actele de autoritate privind aprarea impotriva incendiilor emi7e de admini7tratorul operatorului
economic/conductorul in7titu6iei 7untB
a- di7po3i6ie privind 7tabilirea modului de organi3are 4i a re7pon7abilit6ilor privind aprarea impotriva
incendiilorC
b- in7truc6iuni de aprare impotriva incendiilor 4i atribu6ii ale 7alaria6ilor la locurile de muncaC
c- di7po3i6ie privind reglementarea lucrului cu 5oc de7c=i7 4i a 5umatuluiC
d- di7po3i6ie privind organi3area in7truirii per7onaluluiC
e- di7po3i6ie de con7tituire a 7erviciului privat pentru 7itua6ii de urgenta ori contract/conven6ie cu un alt
7erviciu privat pentru 7itua6ii de urgentaC
5- di7po3i6ie de 7i7tare a lucrrilor de con7truc6ii/oprire a 5unctionarii ori utili3rii
con7truc6iilor/amena>rilor0 +n ca3ul anulrii avi3ului/autori3a6iei de 7ecuritate la incendiuC
g- reguli 4i m7uri de aprare impotriva incendiilor la utili3area0 manipularea0 tran7portul 4i depo3itarea
7ub7tan6elor periculoa7e 7peci5ice produ7elor 7aleC
=- conven6ii/contracte cuprin3*nd r7punderile ce revin pr6ilor pe linia aprrii impotriva incendiilor +n
ca3ul tran7miterii temporare a dreptului de 5olo7inta a7upra bunurilor imobile/antrepri3aC
i- di7po3i6ia de numire a cadrului te=nic 7au a per7onalului de 7pecialitate cu atribu6ii +n domeniul
aprrii impotriva incendiilor0 con5orm legiiC
>- m7uri 7peciale de aprare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare 7au 7ecetoa7e#
ART# %;
Documentele 4i evidentele 7peci5ice aprrii impotriva incendiilor ale operatorilor economici/in7titu6iilor
men6ionate la art# : lit# c- trebuie 7a cuprind cel pu6inB
a- planul de anali3a 4i acoperire a ri7curilor al unit6ii admini7trativ<teritoriale0 +n partea ce revine
operatorului economic/in7titu6ieiC
b- 5i4a obiectivului0 con5orm modelului pre3entat +n ane8a nr# : la Regulamentul de plani5icare0
organi3are0 pregtire 4i de754urare a activit6ii de prevenire a 7itua6iilor de urgenta0 aprobat prin rdinul
mini7trului admini7tra6iei 4i internelor nr# %#1)1/$((&0 publicat +n Monitorul 5icial al Rom*niei0 9artea I0 nr#
;;: din .% octombrie $((&C un e8emplar din 5i4a obiectivului 7e trimite la in7pectoratul >ude6ean/al
municipiului ?ucure4ti pentru 7itua6ii de urgentaC
c- raportul anual de evaluare a nivelului de aprare impotriva incendiilorC
d- documenta6ia te=nica 7peci5ica0 con5orm legiiB 7cenarii de 7ecuritate la incendiu0 identi5icarea 4i
anali3a ri7curilor de incendiu etc#C
e- avi3ele/autori3a6iile de 7ecuritate la incendiu0 +n7o6ite de documentele vi3ate 7pre ne7c=imbare care
au 7tat la ba3a emiterii lorC
5- certi5icate E"0 certi5icate de con5ormitate0 agremente te=nice pentru mi>loacele te=nice de aprare
impotriva incendiilor 4i ec=ipamentele 7peci5ice de protec6ie utili3ateC
g- regi7trele in7tala6iilor de detectare/7emnali3are/7tingere a incendiilor0 copii dup ate7tatele 5irmelor
care au e5ectuat/e5ectuea3 proiectarea0 montarea0 veri5icarea0 +ntre6inerea0 repararea ace7tora 7au care
e5ectuea3 7ervicii +n domeniuC
=- regi7trul pentru evidenta permi7elor de lucru cu 5oculC
i- date ale per7onalului din cadrul 7erviciului privat pentru 7itua6ii de urgenta0 con5orm criteriilor de
per5ormantaC
>- li7ta operatorilor economici/in7titu6iilor cu care a +nc=eiat contracte de +nc=iriere/conven6ii0 cu
7peci5icarea domeniului de activitate al ace7tora 4i a numrului 4i termenului de valabilitate ale
contractuluiC
D- planurile de protec6ie impotriva incendiilorC
l- evidenta e8erci6iilor de evacuare a per7onalului propriu/utili3atorilor con7truc6ieiC
m- evidenta e8erci6iilor de interven6ie e5ectuate0 av*nd ane8ate conclu3iile re3ultate din e5ectuarea
ace7toraC
n- rapoartele de interven6ie ale 7erviciului privat pentru 7itua6ii de urgentaC
o- 5i4ele de in7truire0 con5orm reglementrilor 7peci5iceC
p- li7ta cu 7ub7tantele periculoa7e0 cla7i5icate potrivit legiiC
F- gra5ice de +ntre6inere 4i veri5icare0 con5orm in7truc6iunilor productorului/5urni3orului0 pentru di5erite
categorii de utila>e0 in7tala6ii 4i 7i7teme care pot genera incendii 7au care 7e utili3ea3 +n ca3 de incendiuC
r- rapoartele +ntocmite +n urma controalelor preventive proprii 7au ale autorit6ii de 7tat competenteC
7- programe/planuri cuprin3*nd m7uri 4i ac6iuni proprii 7au re3ultate +n urma con7tatrilor autorit6ilor
de control pentru re7pectarea reglementrilor +n domeniu#
ART# %'
Documentele 4i evidentele 7peci5ice privind aprarea impotriva incendiilor 7e actuali3ea3 de ctre cei
care le<au +ntocmit 4i aprobat0 dacB
a- 7<au produ7 modi5icri ale actelor normative 4i ale reglementrilor te=nice care au 7tat la ba3a
emiterii ace7toraC
b- 7<au produ7 modi5icri ale per7onalului cu atribu6ii 7tabilite con5orm ace7toraC
c- 7<au produ7 modi5icri re5eritoare la con7truc6ii0 in7tala6ii 7au la 7peci5icul activit6ii#
ART# $(
,%- 9revederile art# %) 4i %; 7e aplica la operatorii economici 4i la in7titu6iile care au un numr de
7alaria6i cel pu6in egal cu cel 7tabilit0 con5orm legii0 pentru +ntreprinderile mici#
,$- 9entru operatorii economici0 in7titu6iile 4i alte per7oane >uridice ce de754oar activit6i +n domeniu
reglementat de o autoritate0 care nu 7e +ncadrea3 +n prevederile alin# ,%-0 admini7tratorul0 conductorul
7au per7oana cu 5unc6ii de conducere0 dup ca30 a7igura organi3area activit6ii de aprare impotriva
incendiilor prin emiterea urmtoarelor documenteB
a- in7truc6iuni de aprare impotriva incendiilor 4i atribu6ii ale 7alaria6ilor la locurile de muncaC
b- reglementarea lucrului cu 5oc de7c=i7 4i a 5umatuluiC
c- organi3area in7truirii per7onaluluiC
d- di7po3i6ie de 7i7tare a lucrrilor de con7truc6ii/oprire a 5unctionarii ori utili3rii
con7truc6iilor/amena>rilor0 +n ca3ul anulrii avi3ului/autori3a6iei de 7ecuritate la incendiuC
e- reguli 4i m7uri de aprare impotriva incendiilor la utili3area0 manipularea0 tran7portul 4i depo3itarea
7ub7tan6elor periculoa7e 7peci5ice produ7elor 7ale#
,.- peratorii economici0 in7titu6iile 4i celelalte per7oane >uridice prev3ute la alin# ,$- a7igura
urmtoarele documente 4i evidente 7peci5ice aprrii impotriva incendiilorB
a- documenta6ia te=nica 7peci5ica0 con5orm legiiB 7cenarii de 7ecuritate la incendiu0 identi5icarea 4i
anali3a ri7curilor de incendiu etc#C
b- avi3e/autori3a6ii de 7ecuritate la incendiu0 +n7o6ite de documentele vi3ate 7pre ne7c=imbare care au
7tat la ba3a emiterii lorC
c- certi5icate "E0 certi5icate de con5ormitate0 agremente te=nice pentru mi>loacele te=nice de aprare
impotriva incendiilor 4i ec=ipamentele 7peci5ice de protec6ie utili3ateC
d- regi7trul pentru evidenta permi7elor de lucru cu 5oculC
e- organi3area aprrii impotriva incendiilor la locul de muncaC
5- 5i4ele de in7truire0 con5orm reglementrilor 7peci5iceC
g- li7ta cu 7ub7tantele periculoa7e0 cla7i5icate potrivit legiiC
=- rapoartele +ntocmite +n urma controalelor autorit6ii de 7tat 4i m7urile 4i ac6iunile proprii 7au
re3ultate +n urma con7tatrilor autorit6ilor de control pentru re7pectarea reglementrilor +n domeniu#
SE"IUNEA a 1<a
rgani3area activit6ii de aprare impotriva incendiilor la locul de munca
ART# $%
rgani3area activit6ii de aprare impotriva incendiilor la locul de munca0 prev3ut la art# : lit# d- din
pre3entul ordin0 are ca 7cop a7igurarea condi6iilor care 7a permit 7alaria6ilor/per7oanelor 5i3ice ca0 pe
ba3a in7truirii 4i cu mi>loacele te=nice pe care le au la di7po3i6ie0 7a ac6ione3e e5icient pentru prevenirea 4i
7tingerea incendiilor0 evacuarea 4i 7alvarea utili3atorilor con7truc6iei0 evacuarea bunurilor materiale0
precum 4i pentru +nlturarea e5ectelor di7tructive provocate +n ca3 de incendii0 e8plo3ii 7au accidente
te=nice#
ART# $$
,%- 9rin loc de munca0 +n +n6ele7ul prevederilor pre3entelor norme generale0 7e +n6elegeB
a- 7ec6ie0 7ector0 =ala/atelier de produc6ie0 5iliala0 punct de lucru 4i altele a7emeneaC
b- depo3it de materii prime0 materiale0 produ7e 5inite combu7tibileC
c- atelier de +ntre6inere0 repara6ii0 con5ectionare0 pre7tri de 7ervicii0 proiectare 4i altele a7emeneaC
d- utila>0 ec=ipament0 in7talatie te=nologic0 7i7tem0 7tatie0 depo3it de di7tribu6ie carburan6i pentru
autove=icule0 depo3it cu a7t5el de produ7e0 punct de de75acere a buteliilor cu 29L pentru con7umatoriC
e- laboratorC
5- maga3in0 raion 7au 7tand de v*n3areC
g- 7ala de 7pectacole0 polivalenta0 de reuniuni0 de con5erin6e0 de 7port0 centru 4i comple8 cultural0
7tudio de televi3iune0 5ilm0 radio0 +nregi7trri 4i altele a7emeneaC
=- unitate de alimenta6ie publica0 di7coteca0 club0 7ala de >ocuri electronice 4i altele a7emeneaC
i- cldire 7au 7pa6iu amena>at +n cldire0 av*nd de7tina6ia de +ngri>ire a 7nt6iiB 7pital0 policlinica0
cabinet medical0 7ec6ie medical0 5armacie 4i altele a7emeneaC
>- con7truc6ie pentru ca3areC
D- compartiment0 7ector0 departament admini7trativ 5unc6ional0 con7truc6ie pentru birouri0 cu de7tina6ie
5inanciar<bancarC
l- biblioteca0 ar=ivaC
m- cldire 7au 7pa6ii amena>ate +n cldiri0 av*nd ca de7tina6ie +nv6m*ntul0 7upraveg=erea0 +ngri>irea
7au ca3area ori adpo7tirea copiilor pre4colari0 elevilor0 7tuden6ilor0 batranilor0 per7oanelor cu di3abilitati
7au lip7ite de adapo7tC
n- laca7 de cult0 7pa6iu de7tinat vie6ii mona=aleC
o- cldire 4i/7au 7pa6iu av*nd de7tina6ia de gara0 autogara0 aerogara 4i 7tatie de metrouC
p- 5erma 3oote=nica 7au agricolC
F- punct de recoltare de cereale paioa7e 7au de e8ploatare 5ore7tierC
r- amena>are temporar0 +n 7pa6iu +nc=i7 7au +n aer liber#
,$- Atunci c*nd pe unul 7au mai multe niveluri ale aceleia4i cldiri i7i de754oar activitatea mai mul6i
operatori economici 7au alte per7oane >uridice 7au per7oane 5i3ice autori3ate0 locul de munca 7e
delimitea3a la limita 7pa6iilor utili3ate de ace4tia0 iar utilitatile comune 7e reparti3ea30 dup ca30
proprietarului cldirii ori0 prin +n6elegere0 operatorilor economici 7au per7oanelor >uridice re7pective#
ART# $.
rgani3area aprrii impotriva incendiilor la locul de munca con7ta +nB
a- prevenirea incendiilor0 prin luarea +n evidenta a materialelor 4i dotrilor te=nologice care pre3int
pericol de incendiu0 a 7ur7elor po7ibile de aprindere ce pot aparea 4i a mi>loacelor care le pot genera0
precum 4i prin 7tabilirea 4i aplicarea m7urilor 7peci5ice de prevenire a incendiilorC
b- organi3area interven6iei de 7tingere a incendiilor C
c- a5i4area in7truc6iunilor de aprare impotriva incendiilorC
d- organi3area 7alvrii utili3atorilor 4i a evacuarii bunurilor0 prin +ntocmirea 4i a5i4area planurilor de
protec6ie 7peci5ice 4i prin men6inerea condi6iilor de evacuare pe tra7eele 7tabiliteC
e- elaborarea documentelor 7peci5ice de in7truire la locul de munca0 de754urarea propriu<3i7a 4i
veri5icarea e5ecturii ace7teiaC
5- marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de 7ecuritate 7au a altor in7crip6ii ori
mi>loace de atentionare#
ART# $1
La 7tabilirea m7urilor 7peci5ice de prevenire a incendiilor 7e au +n vedereB
a- prevenirea mani5e7trii 7ur7elor 7peci5ice de aprindereC
b- ge7tionarea materialelor 4i a de4eurilor combu7tibile 7u7ceptibile a 7e aprinde0 cu re7pectarea
normelor 7peci5ice de prevenire a incendiilorC
c- dotarea cu mi>loacele te=nice de aprare impotriva incendiilor0 prev3ute +n documenta6ia te=nica de
proiectareC
d- veri5icarea 7pa6iilor la terminarea programului de lucruC
e- men6inerea parametrilor te=nologici +n limitele normate0 pe timpul e8ploatrii di5eritelor in7tala6ii0
ec=ipamente 4i utila>e te=nologice#
ART# $:
,%- rgani3area interven6iei de 7tingere a incendiilor la locul de munca cuprindeB
a- 7tabilirea mi>loacelor te=nice de alarmare 4i de alertare +n ca3 de incendiu a per7onalului de la locul
de munca0 a 7erviciilor pro5e7ioni7te/voluntare/private pentru 7itua6ii de urgenta0 a conducatorului locului
de munca0 proprietarului/patronului/admini7tratorului0 precum 4i a 7peciali4tilor 4i a altor 5orte 7tabilite 7a
participe la 7tingerea incendiilorC
b- 7tabilirea 7i7temelor0 in7tala6iilor 4i a di7po3itivelor de limitare a propagarii 4i de 7tingere a incendiilor0
a 7tingatoarelor 4i a altor aparate de 7tin7 incendii0 a mi>loacelor de 7alvare 4i de protec6ie a per7onalului0
preci3*ndu<7e numrul de mi>loace te=nice care trebuie 7a e8i7te la 5iecare loc de muncaC
c- 7tabilirea componentei ec=ipelor care trebuie 7a a7igure 7alvarea 4i evacuarea
per7oanelor/bunurilor0 pe 7c=imburi de lucru 4i +n a5ar programuluiC
d- organi3area e5ectiv a interven6iei0 prin nominali3area celor care trebuie 7a utili3e3e 7au 7a pun +n
5unc6iune mi>loacele te=nice din dotare de 7tingere 4i de limitare a propagarii arderii ori 7a e5ectue3e
manevre 7au alte opera6iuni la in7tala6iile utilitare 4i0 dup ca30 la ec=ipamente 4i utila>e te=nologice#
,$- Datele privind organi3area activit6ii de 7tingere a incendiilor la locul de munca prev3ute la alin#,%-
7e +n7criu +ntr<un 5ormular tiprit pe un material re3i7tent0 de regula carton0 4i 7e a5i4ea3 +ntr<un loc
vi3ibil0 e7timat a 5i mai pu6in a5ectat +n ca3 de incendiu#
,.- Datele 7e completea3 de conductorul locului de munca 4i 7e aproba de cadrul te=nic 7au de
per7oana de7emnat 7a +ndeplinea7c atribu6ii de aprare impotriva incendiilor#
,1- Structura<cadru a 5ormularului prev3ut la alin#,$- e7te pre3entat +n ane8a nr#% la pre3entele norme
generale0 acea7ta put*nd 5i completat0 dup ca30 4i cu alte date 4i in5orma6ii#
ART# $&
,%- Interven6ia la locul de munca pre7upuneB
a- alarmarea imediata a per7onalului de la locul de munca 7au a utili3atorilor prin mi>loace 7peci5ice0
anun6area incendiului la 5or6ele de interven6ie0 precum 4i la di7pecerat0 acolo unde ace7ta e7te con7tituitC
b- 7alvarea rapida 4i +n 7iguranta a per7onalului0 con5orm planurilor 7tabiliteC
c- +ntreruperea alimentarii cu energie electrica0 ga3e 4i 5luide combu7tibile a con7umatorilor 4i
e5ectuarea altor interven6ii 7peci5ice la in7tala6ii 4i utila>e de ctre per7oanele anume de7emnateC
d- actionarea a7upra 5ocarului de incendiu cu mi>loacele te=nice de aprare impotriva incendiilor din
dotare 4i veri5icarea intrrii +n 5unc6iune a in7tala6iilor 4i a 7i7temelor automate 4i0 dup ca30 actionarea lor
manualC
e- evacuarea bunurilor periclitate de incendiu 4i prote>area ec=ipamentelor care pot 5i deteriorate +n
timpul interven6ieiC
5- protec6ia per7onalului de interven6ie impotriva e5ectelor negative ale incendiului B temperatura0 5um0
ga3e to8iceC
g- veri5icarea amnun6it a locurilor +n care 7e poate propaga incendiul 4i unde pot aparea 5ocare noi0
actionandu<7e pentru 7tingerea ace7tora#
,$- 9entru e5ectuarea opera6iunilor prev3ute la alin#,%- nominali3area 7e 5ace pentru 5iecare 7c=imb de
activitate0 precum 4i +n a5ar programului de lucru0 +n 3ilele de repau7 4i 7arbatori legale#
ART# $)
9entru perioadele +n care activitatea normal e7te +ntrerupt0 de e8emplu0 noaptea0 +n 3ilele
nelucrtoare0 +n 7rbtorile legale 7au +n alte 7itua6ii0 e7te obligatorie a7igurarea m7urilor
core7pun3toare de aprare impotriva incendiilor#
ART# $;
9lanurile de protec6ie impotriva incendiilor prev3ute la art#%; lit#D- 4i art# $. lit#d- 7untB
a- planul de evacuare a per7oanelorC
b- planul de depo3itare 4i de evacuare a materialelor cla7i5icate con5orm legii ca 5iind periculoa7eC
c- planul de interven6ie#
ART# $'
,%- 9lanurile de evacuare a per7oanelor +n ca3 de incendiu cuprind elemente di5eren6iate +n 5unc6ie de
tipul 4i de7tina6ia con7truc6iei 4i de numrul per7oanelor care 7e pot a5la 7imultan +n acea7ta 4i 7e
+ntocme7c a7t5elB
a- pe nivel0 dac 7e a5la 7imultan mai mult de .( de per7oaneC
b- pe +ncperi0 dac +n ele 7e a5la cel pu6in :( de per7oaneC
c- pentru +ncperile de7tinate ca3arii0 indi5erent de numrul de locuri#
,$- 9lanurile de evacuare 7e a5i4ea3 pe 5iecare nivel0 pe cile de acce7 4i +n locurile vi3ibile0 a7t5el
+nc*t 7a poat 5i cuno7cute de ctre toate per7oanele0 iar +n +ncperi0 pe partea interioar a u4ilor#
,.- 9lanul de evacuare 7e +ntocme4te pe ba3a 7c=itei nivelului 7au a incaperii0 pe care 7e marc=ea3a
cu culoare verde tra7eele de evacuare prin u7i0 coridoare 4i ca7e de 7cri 7au 7cri e8terioare#
,1- 9e planurile de evacuare 7e indica locul mi>loacelor te=nice de aprare impotriva incendiilorB
7tingatoare0 =idranti interiori0 butoane 4i alte 7i7teme de alarmare 4i alertare a incendiilor0 po7ibilit6ile de
re5ugiu0 +ncperi 7peciale0 tera7e0 precum 4i interdic6ia de 5olo7ire a li5turilor +n a7emenea 7itua6ii#
,:- Modelul planului<cadru de evacuare e7te pre3entat +n ane8a nr# $ la pre3entele norme generale#
ART# .(
,%- 9lanurile de depo3itare 4i de evacuare a materialelor cla7i5icate con5orm legii ca 5iind periculoa7e 7e
+ntocme7c pentru 5iecare +ncpere unde 7e a5la a7emenea materiale#
,$- La ampla7area materialelor periculoa7e +n 7pa6iile de depo3itare trebuie 7a 7e 6in 7eama de
comportarea lor 7peci5ica +n ca3 de incendiu0 at*t ca po7ibilit6i de reactie reciproc0 cat 4i de
compatibilitatea 5ata de produ7ele de 7tingere#
,.- 9lanurile de depo3itare 4i de evacuare a materialelor periculoa7e 7e +ntocme7c pe ba3a 7c=itelor
+ncperilor re7pective0 pe care 7e marc=ea3a 3onele cu materiale periculoa7e 4i 7e men6ionea3 cla7ele
ace7tora con5orm legii0 cantit6ile 4i codurile de identi5icare ori de pericol0 produ7ele de 7tingere
recomandate# Tra7eele de evacuare a materialelor 4i ordinea prioritatilor 7e marc=ea3a cu culoare verde#
,1- 9lanuri de depo3itare 4i de evacuare 7e +ntocme7c 4i pentru materialele 4i bunurile combu7tibile
care au o valoare 5inanciar 7au cultural deo7ebita#
,:- 9lanurile de depo3itare 7e ampla7ea3a +n locuri care 7e e7timea3a a 5i cel mai pu6in a5ectate de
incendiu 4i +n apropierea locurilor de acce7 +n +ncperi0 precum 4i la di7pecerat0 acolo unde ace7ta e7te
con7tituit0 a7t5el +nc*t ace7tea 7a poat 5i utile 5or6elor de interven6ie#
ART# .%
,%- 9lanurile de interven6ie 7e +ntocme7c pentru a7igurarea de754urrii +n condi6ii de operativitate 4i
e5icienta a opera6iunilor de interven6ie +n 7itua6ii de urgenta0 potrivit legii#
,$- 9lanul de interven6ie 7e avi3ea3 de in7pectoratul pentru 7itua6ii de urgenta >ude6ean/al municipiului
?ucure4ti#
,.- Modelul planului<cadru de interven6ie e7te pre3entat +n ane8a nr#. la pre3entele norme generale#
ART# .$
9lanurile de protec6ie impotriva incendiilor 7e actuali3ea3 ori de c*te ori e7te ca3ul0 +n 5unc6ie de
condi6iile reale#
ART# ..
,%- In7truc6iunile de aprare impotriva incendiilor0 prev3ute la art# $. lit# c-0 7e elaborea3 pentru
locurile de munca 7tabilite de admini7trator/conductor0 obligatoriu pentru toate locurile cu ri7c de
incendiu#
,$- In7truc6iunile de aprare impotriva incendiilor cuprindB
a- prevederile 7peci5ice de aprare impotriva incendiilor din reglementrile +n vigoareC
b- obliga6iile 7alaria6ilor privind aprarea impotriva incendiilorC
c- regulile 4i m7urile 7peci5ice de aprare impotriva incendiilor pentru e8ploatarea in7tala6iilor potrivit
condi6iilor te=nice0 te=nologice 4i organi3atorice locale0 precum 4i pentru repara6ii0 revi3ii0 +ntre6inere0
oprire 4i punere +n 5unc6iuneC
d- evidentierea elementelor care determina ri7cul de incendiu 7au de e8plo3ieC
e- pre3entarea pericolelor care pot aparea +n ca3 de incendiu0 cum 7unt into8icarile0 ar7urile0
traumati7mele0 electrocutarea0 iradierea etc#0 precum 4i a regulilor 4i m7urilor de prevenire a ace7tora#
,.- In7truc6iunile de aprare impotriva incendiilor 7e elaborea3 de 4e5ul 7ectorului de activitate0
in7talatie0 7ec6ie0 atelier0 7e veri5ica de cadrul te=nic 7au de per7oana de7emnat 7a +ndeplinea7c
atribu6ii de aprare impotriva incendiilor 4i 7e aproba de admini7trator/conductor#
,1- In7truc6iunile de aprare impotriva incendiilor 7e a5i4ea30 +n +ntregime 7au +n 7inte3a0 +n 5unc6ie de
volumul lor 4i de condi6iile de la locul de munca re7pectiv#
,:- Un e8emplar al tuturor in7truc6iunilor de aprare impotriva incendiilor 7e p7trea3 la cadrul te=nic
7au la per7oana de7emnat 7a +ndeplinea7c atribu6ii de aprare impotriva incendiilor#
ART# .1
Salaria6ii de la locurile de munca pentru care 7<au +ntocmit in7truc6iunile prev3ute la art# .. au
obliga6ia 7a le 7tudie3e0 7a le +n7u4ea7c 4i 7a le aplice#
ART# .:
,%- In7truc6iunile de aprare impotriva incendiilor 7e completea3 +n toate ca3urile cu in5orma6iile din
planurile de interven6ie0 acolo unde ace7tea 7unt +ntocmite#
,$- In7truc6iunile de aprare impotriva incendiilor 7e actuali3ea3 la modi5icri0 moderni3ri0 de3voltri0
repro5ilari 4i la apari6ia unor noi reglementri#
,.- !iecare in7truc6iune de aprare impotriva incendiilor trebuie 7a aib +n7cri7 data +ntocmirii/revi3iei
4i data aprobrii#
ART# .&
,%- Indicatoarele de 7ecuritate0 re7pectiv de inter3icere0 averti3are0 orientare 4i/7au in5ormare0
prev3ute la art# $. lit# 5-0 7e e8ecuta0 7e ampla7ea3a 4i 7e montea3a con5orm reglementrilor 4i
7tandardelor de re5erinta#
,$- En anumite 7itua6ii0 indicatoarele pot 5i +n7o6ite de +n7cri7uri e8plicative 4i +n limbi de circula6ie
internationala#
,.- bliga6ia de a ampla7a0 de a monta 4i de a p7tra integritatea indicatoarelor revine conducatorului
locului de munca#
"A9# III
Norme generale de aprare impotriva incendiilor la proiectarea 4i e8ecutarea con7truc6iilor0 in7tala6iilor
4i amena>rilor
SE"IUNEA %
Endeplinirea cerintei e7en6iale A7ecuritate la incendiuA
ART# .)
"on7truc6iile0 in7tala6iile 4i amena>rile trebuie 7a 5ie proiectate 4i e8ecutate a7t5el +nc*t0 pe toat durata
de viata a ace7tora0 +n ca3ul initierii unui incendiu0 7a 7e a7igureB
a- e7timarea 7tabilitatii elementelor portante pentru o perioada determinata de timpC
b- limitarea apari6iei 4i propagarii 5ocului 4i 5umului +n interiorul con7truc6ieiC
c- limitarea propagarii incendiului la vecint6iC
d- po7ibilitatea utili3atorilor de a 7e evacua +n condi6ii de 7iguranta 7au de a 5i 7alvati prin alte mi>loaceC
e- 7ecuritatea 5or6elor de interven6ie#
ART# .;
"erinta e7en6ial A7ecuritate la incendiuA trebuie a7igurata prin m7uri 4i reguli 7peci5ice privind
ampla7area0 proiectarea0 e8ecu6ia 4i e8ploatarea con7truc6iilor0 in7tala6iilor 4i amena>rilor0 precum 4i
privind per5orman6ele 4i nivelurile de per5ormanta +n condi6ii de incendiu ale 7tructurilor de con7truc6ii0
produ7elor pentru con7truc6ii0 in7tala6iilor a5erente con7truc6iilor 4i ale in7tala6iilor de protec6ie la incendiu#
ART# .'
ASecuritatea la incendiuA are ca obiectiv reducerea ri7cului de incendiu prinB
a- a7igurarea m7urilor de prevenire a incendiilor +n 5a3ele de proiectare 4i e8ecutare a con7truc6iilor0
in7tala6iilor 4i amena>rilor 4i men6inerea lor la parametrii proiectati +n e8ploatarea ace7tora0 +n
con5ormitate cu prevederile reglementrilor 7peci5iceC
b- ec=iparea 4i dotarea con7truc6iilor0 in7tala6iilor 4i amena>rilor cu mi>loace te=nice de aprare
impotriva incendiilor0 +n con5ormitate cu prevederile reglementrilor 7peci5iceC
c- organi3area activit6ii de aprare impotriva incendiilorC
d- a7igurarea interven6iei pompierilor +n ca3ul producerii unor incendii la con7truc6ii0 in7tala6ii 4i
amena>ri0 precum 4i a altor 5orte de 7alvare a per7oanelor 4i bunurilor#
ART# 1(
,%- Ri7cul de incendiu 7e de5ine7te prin produ7ul dintre probabilitatea initierii unui incendiu +ntr<o
7itua6ie te=nica data 4i importanta e7timat a pagubelor produ7e de incendiu#
,$- Identi5icarea0 evaluarea 4i controlul ri7curilor de incendiu 7e 5ac prin metode 4i proceduri 7peci5ice0
con5orm metodologiei elaborate de In7pectoratul 2eneral pentru Situa6ii de Urgenta0 aprobat prin ordin
al mini7trului admini7tra6iei 4i internelor#
,.- Ri7cul de incendiu 7e 7tabile4te 4i 7e preci3ea3 prin niveluri de ri7c0 pe 3one0 +ncperi0
compartimente0 cldiri 4i in7tala6ii#
,1- Ariile compartimentelor de incendiu 7e 7tabile7c +n 5unc6ie de ri7cul de incendiu e8i7tent0 de
de7tina6ia0 de alctuirea 4i de re3i7tenta la 5oc a elementelor de con7truc6ii#
,:- Nivelurile ri7cului de incendiu 7e 7tabile7c prin reglementri te=nice 7peci5ice#
,&- Dep4irea nivelului ri7cului de incendiu0 7tabilit prin reglementrile te=nice 7peci5ice0 e7te inter3i7#
ART# 1%
Sati75acerea cerintei e7en6iale A7ecuritate la incendiuA pe intreaga durata de viata a con7truc6iei0
in7tala6iei 4i a amena>rii 7e a7igura0 con5orm prevederilor reglementrilor te=nice 7peci5ice0 prin m7uri
interdependente0 privindB
a- con5ormarea la 5oc a con7truc6iilorC
b- a7igurarea unor compartimente de incendiu0 +n cadrul con7truc6iilor0 +n limite normate0 4i a m7urilor
de limitare a propagarii incendiului +n cadrul con7truc6iilor/compartimentelor de incendiuC
c- a7igurarea 7tabilitatii con7truc6iilor/compartimentelor de incendiu pentru o perioada de timp normataC
d- men6inerea per5ormantelor de reactie la 5oc 4i de re3i7tenta la 5oc ale produ7elor pentru con7truc6ii
pe timpul utili3rii ace7toraC
e- detectarea incendiilor +n 5a3a ini6ial prin 7i7teme 4i in7tala6ii automate de detectare0 7emnali3are 4i
alarmareC
5- 7tingerea incendiilor cu 7i7teme ori in7tala6ii adecvate 4i e5iciente#
ART# 1$
,%- 9rincipalele per5orman6e de comportare la 5oc ale produ7elor pentru con7truc6ii 7e re5er la reactia
la 5oc 4i la re3i7tenta la 5oc#
,$- Encadrarea produ7elor pentru con7truc6ii +n cla7e de per5ormanta privind comportarea la 5oc 7e
reali3ea3 pe ba3a criteriilor de per5ormanta a5erente cla7elor0 a valorilor criteriilor core7pun3toare
5iecrei cla7e0 precum 4i a metodelor de determinare a ace7tora0 +n condi6iile de utili3are 5inala0 potrivit
Regulamentului privind cla7i5icarea 4i +ncadrarea produ7elor de con7truc6ii pe ba3a per5ormantelor de
comportare la 5oc0 aprobat prin rdinul comun al mini7trului tran7porturilor0 con7truc6iilor 4i turi7mului 4i al
mini7trului de 7tat0 mini7trul admini7tra6iei 4i internelor nr# %#;$$/.'1/$((10 publicat +n Monitorul 5icial al
Rom*niei0 9artea I0 nr# '( din $) ianuarie $((:0 cu modi5icrile 4i completrile ulterioare#
,.- Nivelurile per5ormantelor de comportare la 5oc a produ7elor pentru di5erite categorii de con7truc6ii0
in7tala6ii 4i amena>ri 7e 7tabile7c potrivit reglementrilor te=nice 7peci5ice#
ART# 1.
Evaluarea re3i7tentei la 5oc a 7tructurilor 7e poate 5ace prin utili3area unor metode ba3ate pe +ncercri
care utili3ea3 7cenarii de re5erinta con5orm 7tandardelor europene 7au pe ba3a de calcul0 pe ba3a
elementelor preci3ate +n eurocodurile re5eritoare la calculul comportrii la 5oc a di5eritelor tipuri de
7tructuri#
ART# 11
Acoperi7urile/invelitorile de acoperi7 7e +ncadrea3 +n cla7e de per5ormanta la 5oc e8terior0 pe ba3a
metodelor de +ncercare 7peci5ice din reglementrile te=nice0 potrivit prevederilor Regulamentului privind
cla7i5icarea 4i +ncadrarea produ7elor pentru con7truc6ii pe ba3a comportrii la 5oc0 elaborat de
In7pectoratul 2eneral pentru Situa6ii de Urgenta 4i aprobat prin ordin al mini7trului admini7tra6iei 4i
internelor#
ART# 1:
Reglementrile te=nice 7peci5ice nu trebuie 7a cree3e bariere pentru utili3area produ7elor pentru
con7truc6ii care 7unt con5orme cu 7peci5ica6iile te=nice relevante#
ART# 1&
,%- 9entru categoriile de con7truc6ii 7tabilite prin lege0 condi6iile ce trebuie a7igurate con5orm
reglementrilor te=nice 7peci5ice0 precum 4i ac6iunile ce trebuie +ntreprin7e +n ca3 de incendiu 7unt
7tabilite printr<un 7cenariu de 7ecuritate la incendiu0 con5orm metodologiei elaborate de In7pectoratul
2eneral pentru Situa6ii de Urgenta 4i aprobate prin ordin al mini7trului admini7tra6iei 4i internelor#
,$- 9ot 5i elaborate 7cenarii de 7ecuritate la incendiu 4i pentru alte categorii de con7truc6ii0 la 7olicitarea
proprietarului 7au a bene5iciarului#
ART# 1)
,%- Activitatea de e8perti3are te=nica de 7ecuritate la incendiu 7e e5ectuea3 de ctre e8per6i te=nici
ate7ta6i +n condi6iile legii0 atunci c*nd o reglementare 7au un organi7m cu atribu6ii de control al 7tatului
prevede ace7t lucru ori c*nd 7e re5er la 7itua6iile prev3ute mai >o7B
a- pentru re3olvarea litigiilor privind calitatea te=nica a unor proiecte 7au a e8ecu6iei unor lucrri de
con7truc6iiC
b- la con7truc6iile e8i7tente0 +n ca3ul de3a7trelor 7au al accidentelor datorate 5enomenelor naturale0
ac6iunilor umane0 activit6ilor te=nologice 7au +n vederea determinrii0 +n orice 7tadiu0 a 7trii te=nice a
con7truc6iei pentru evaluarea capacit6ii ace7teia de 7ati75acere a cerintei A7ecuritate la incendiuA#
,$- 9entru proiecte 4i con7truc6ii +n cur7 de e8ecu6ie0 prin e8perti3ele te=nice de 7ecuritate la incendiu
7e a7igura re7pectarea integrala a m7urilor de 7ecuritate la incendiu 7tabilite +n reglementrile te=nice +n
vigoare#
,.- 9entru con7truc6iile e8i7tente0 e8perti3ele te=nice de 7ecuritate la incendiu0 e5ectuate +n 7itua6iile +n
care0 >u7ti5icat te=nic0 nu pot 5i re7pectate prevederile reglementrilor te=nice0 7tabile7c0 +n 5unc6ie de
ri7curile de incendiu actuali3ate0 m7uri alternative care 7a a7igure nivelurile de per5ormanta pentru
7ecuritatea la incendiu 7tabilite prin reglementri te=nice 7peci5ice#
SE"IUNEA a $<a
Stabilitatea la 5oc a con7truc6iei
ART# 1;
,%- En ca3ul producerii unui incendiu0 7tructura portanta principala a unei con7truc6ii trebuie 7a<4i
men6in 7tabilitatea la 5oc0 pentru a a7iguraB
a- 7ecuritatea utili3atorilor pentru o perioada normata de timp0 cat 7e pre7upune ca ace4tia rm*n +n
cldire0 precum 4i 7ecuritatea 5or6elor de interven6ieC
b- evitarea prabu7irii cldiriiC
c- +ndeplinirea 5unc6iilor 7peci5ice ale produ7elor pentru con7truc6ii cu rol +n 7ati75acerea cerintei
e7en6iale A7ecuritatea la incendiuA0 pe perioada de timp normata#
,$- 9erioada de 7tabilitate la 5oc a elementelor de con7truc6ii care intra +n alctuirea 7tructurii portante
principale a cldirii 7e preci3ea3 +n reglementrile te=nice 7peci5ice#
ART# 1'
,%- Elementele de con7truc6ii care intra +n alctuirea cldirii pot 5i cu 7au 5r rol de 7eparare la
incendiu0 care contribuie +n mod pa7iv 7au activ la a7igurarea re3i7tentei la 5oc a con7truc6iei#
,$- Elementele de con7truc6ii prev3ute la alin# ,%- 4i 7tandardele de re5erinta a5erente 7unt preci3ate +n
regulamentul men6ionat la art# 1$ alin# ,$- din pre3entul ordin#
SE"IUNEA a .<a
Limitarea i3bucnirii0 propagarii 4i de3voltrii incendiului 4i a e5luentilor incendiului +n interiorul 4i +n a5ar
incintei 5ocarului de incendiu
ART# :(
Limitarea i3bucnirii0 propagarii 4i de3voltrii incendiului 4i a e5luentilor incendiului +n interiorul 4i +n a5ar
incintei 5ocarului poate 5i ob6inut0 +n principal0 prin una din urmtoarele m7uriB
a- a7igurarea nivelurilor core7pun3toare ale per5ormantelor de reactie la 5oc 4i de re3i7tenta la 5oc
prev3ute de reglementrile te=nice 7peci5ice pentru produ7ele pentru con7truc6iiC
b- prevederea elementelor de 7eparare a incendiului ,pere6i0 plan4ee etc#-0 adaptate la utili3area
con7truc6iei0 adic la ac6iunea termica e7timat +n con7truc6ieC
c- prote>area core7pun3toare a golurilor din elementele de 7eparare a 5oculuiC
d- proiectarea core7pun3toare a 5atadelor pentru +mpiedicarea propagarii 5ocului ctre pr6ile
adiacente ale aceleia4i cldiriC
e- in7talarea de bariere contra 5umului0 cum 7unt u4ile etan7e la 5um#
5- prevederea 7i7temelor 4i a in7tala6iilor de detectare0 7emnali3are0 7tingere a incendiuluiC
g- evacuarea 5umului 4i a ga3elor 5ierbinti prin 7i7teme adecvateC
=- crearea de di5eren6e de pre7iune +ntre 3onele de con7truc6ieC
i- prevederea m7urilor de protec6ie la 5oc pentru in7tala6iile de ventilare<climati3are0 cum 7unt canalele
de ventilare re3i7tente la 5oc0 clapetele anti5oc 4i altele a7emeneaC
>- prevederea m7urilor de protec6ie la 5oc pentru canalele 4i g=enele in7tala6iilor a5erente con7truc6iilor0
cum 7untB 7anitare0 +ncl3ire0 electrice 4i altele a7emenea#
ART# :%
,%- In7tala6iile de +ncl3ire0 ventilare0 climati3are0 electrice0 automati3are 4i altele a7emenea0 a5erente
con7truc6iilor 4i amena>rilor0 precum 4i 7uban7amblurile lor trebuie proiectate 4i reali3ate a7t5el +nc*tB
a- 7a nu initie3e incendiuC
b- 7a nu contribuie activ la de3voltarea incendiuluiC
c- 7a a7igure limitarea propagarii incendiuluiC
d- 7a nu con7tituie ri7c de incendiu pentru elementele de con7truc6ie 7au pentru obiectele din +ncperi
ori adiacente ace7toraC
e- 7upra5e6ele componente mari 4i 7upra5e6ele e8pu7e ale 7uban7amblurilor 7a nu 7e poat incal3i +ntr<
o m7ura inacceptabilaC
5- +n ca3ul unui incendiu0 7a 7e poat a7igura m7uri e5iciente de 7tingere a ace7tuia 4i 7a 5ie po7ibila
7alvarea per7oanelor#
,$- 9entru evitarea pericolului de propagare a 5ocului 4i a 5umului la trecerea unei in7tala6ii de la un
compartiment de incendiu la altul0 7e prevd m7uri de protec6ie con5orm reglementrilor te=nice
7peci5ice#
,.- In7tala6iile de ga3e naturale/ga3e petroliere lic=e5iate ,29L-0 precum 4i 7uban7amblurile lor trebuie
proiectate 4i reali3ate con5orm reglementrilor te=nice 7peci5ice#
ART# :$
,%- In7tala6iile de protec6ie impotriva incendiilor 5ac parte din m7urile de protec6ie activa la 5oc cu rol
important +n a7igurarea cerintei e7en6iale A7ecuritatea la incendiuA a con7truc6iilor0 in7tala6iilor te=nologice
4i a amena>rilor0 precum 4i pentru 7ecuritatea utili3atorilor# ,$- In7tala6iile de protec6ie impotriva
incendiilor pot 5iB
a- in7tala6ii de detectare a ga3elor in5lamabileC
b- in7tala6ii de in=ibare a e8plo3ieiC
c- in7tala6ii de detectare0 7emnali3are 4i alarmare la incendiuC
d- in7tala6ii de evacuare a 5umului 4i a ga3elor 5ierbintiC
e- in7tala6ii de =idranti interiori0 coloane u7cate0 =idranti e8terioriC
5- in7tala6ii 7peciale de 7tingere cu apaC
g- in7tala6ii de 7tingere a incendiilor cu ga3eC
=- in7tala6ii de 7tingere a incendiilor cu 7pumaC
i- in7tala6ii de 7tingere a incendiilor cu pulberiC
>- in7tala6ii de 7tingere a incendiilor cu aero7oli#
ART# :.
In7tala6iile de detectare a ga3elor in5lamabile trebuie 7a a7igure +ndeplinirea urmtoarelor criteriiB
a- 7a di7pun0 +n intreaga 3ona prote>ata0 de detectoare adecvate0 pentru a permite ca pre3enta ga3ului
in5lamabil 7a 5ie detectata +ntr<o 5a3a incipientaC
b- 7a 5ie prev3ute cu mi>loace de comunicare 7igure +ntre detectoare 4i o centrala de colectare a
in5orma6iilor/ ec=ipament de control 4i 7emnali3areC
c- 7a 5ie capabile 7a re3i7te condi6iilor de mediu +n care 7unt montate0 a7t5el +nc*t 7a<4i poat +ndeplini
5unc6iile pe parcur7ul duratei de viata normate#
ART# :1
In7tala6iile de in=ibare a e8plo3iei trebuie proiectate a7t5el +nc*t 7a re3i7te la pre7iunea ma8ima de
e8plo3ie0 7a a7igure detectarea imediata a cre4terii pre7iunii0 precum 4i eliberarea +n cel mai 7curt timp
po7ibil a unui mediu de 7tingere uni5orm di7per7at 4i men6inerea produ7ului de 7tingere la o concentra6ie
de calcul +ntr<un timp 7peci5icat +n incinta prote>ata#
ART# ::
,%- In7tala6iile de detectare0 7emnali3are 4i alarmare la incendiu trebuie 7a detecte3e incendiul la
momentul initierii0 prin detectarea parametrilor 5i3ici 4i/7au c=imici a7ocia6i incendiului < 5um0 5lacari 4i/7au
caldura <0 4i 7a tran75ere un 7emnal 7onor 4i/7au vi3ual la un/o ec=ipament de control 4i
7emnali3are/centrala de detectare<7emnali3are0 a7t5el +nc*t 7a dea un 7emnal de alarma 4i0 dup ca30 7a
ac6ione3e di7po3itivele pentru evacuarea per7oanelor0 alertarea 5or6elor de interven6ie0 dever7area
automat a 7ub7tan6ei de 7tingere etc#
,$- Ec=ipamentul de control 4i 7emnali3are trebuie 7a a7igure interpretarea 7emnalelor primite de la
detectoare0 pentru identi5icarea 3onei de unde 7<a tran7mi7 orice 5el de 7emnal 7au a averti3arilor gre7ite
4i pentru ini6ierea ac6iunilor nece7areC
,.- In7tala6iile cu actionare manual de alarmare la incendiu trebuie 7a dea po7ibilitatea ca un utili3ator
7a initie3e 4i 7a tran75ere un 7emnal de alarma la incendiu la un ec=ipament de control 4i 7emnali3are0
a7t5el +nc*t 7a 5ie po7ibila ini6ierea di5eritelor ac6iuni plani5icate#
ART# :&
,%- In7tala6iile de evacuare a 5umului 4i a ga3elor 5ierbinti 4i in7tala6iile de pre7uri3are pentru controlul
5umului trebuie 7a a7igure +n ca3 de incendiuB
a- men6inerea cilor de evacuare 4i de acce7 libere de 5um pe +nl6imea de circula6ieC
b- 5acilitarea opera6iilor 5or6elor de interven6ie0 prin crearea unor 3one 5r 5umC
c- +nt*r3ierea 7au +mpiedicarea generali3arii incendiului prin apari6ia 5enomenului de 5la7=<over0
prevenind a7t5el de3voltarea rapida a incendiuluiC
d- reducerea con7ecin6elor 4i avariilor provocate de 5um 4i ga3e 5ierbintiC
e- reducerea e5orturilor care apar +n elementele 7tructurale ale con7truc6iilor 4i in7tala6iilor +n ca3 de
incendiu#
,$- In7tala6iile de evacuare a 5umului 4i a ga3elor 5ierbinti trebuie 7a +ndeplinea7c criteriile re5eritoare la
capacitatea de a activa 4i de a 7tabili pre7iunea proiectata +ntr<o incinta 7peci5icat 7au o vite3a
convenabila a debitului de aer prin de7c=ideri +n pere6ii incintei 7peci5icate0 a7igur*ndu<7e alimentarea
electrica din doua 7ur7e0 principala 4i de re3erva#
,.- 9e timpul interventiilor0 dac 7itua6ia impune evacuarea cantit6ilor de 5um acumulate0 7e pot
practica de7c=ideri +n unele elemente de con7truc6ie care delimitea3a 7pa6iile re7pective 4i care nu au rol
de re3i7tenta#
ART# :)
,%- In7tala6iile de =idranti interiori trebuie 7a a7igure po7ibilitatea utili3atorilor de a reali3a interven6ia0 +n
5a3a ini6ial a incendiului0 cu debitele0 pre7iunile0 durata teoretic de 5unc6ionare0 lungimea >etului 4i a
5urtunului normate potrivit prevederilor reglementrilor te=nice 7peci5ice#
,$- In7tala6iile de =idranti e8teriori trebuie 7a a7igure o legatura la conducta principala de apa pentru
ec=ipamentele 4i utila>ele de 7tingere a incendiilor0 con5orm prevederilor reglementrilor te=nice 7peci5ice0
7tandardelor europene de re5erinta0 precum 4i 7tandardelor na6ionale re5eritoare la cerin6ele de racordare
4i ad*ncimea de +ngropare#
ART# :;
In7tala6iile 7peciale de 7tingere cu apa0 cum 7unt cele de 7prinDlere0 in7tala6ii cu ceata de apa 4i altele
a7emenea0 trebuie a7t5el proiectate +nc*tB
a- 7a a7igure un r7pun7 imediat +n ca3 de incendiu0 prin dever7area apei0 +ntr<o 7c=ema 4i o cantitate
pre7tabilita0 cu debitele0 inten7itatile de 7tropire 4i 7tingere normate0 pe durata proiectata de 5unc6ionare0
pe7te o 7upra5ata data0 +n 7copul controlului 7au 7tingerii incendiului0 potrivit prevederilor reglementrilor
te=nice 7peci5iceC
b- 7a a7igure0 dup ca30 racirea elementelor de con7truc6ii 4i in7tala6iiC
c- 7a cree3e o bariera care impiedica propagarea incendiului#
ART# :'
,%- In7tala6iile de 7tingere cu ga3eB dio8id de carbon0 argon0 a3ot0 inlocuitori de =aloni 4i altele
a7emenea0 precum 4i in7tala6iile de 7tingere cu aero7oli pot 5i cu inundare total 7au local#
,$- In7tala6iile de 7tingere cu ga3e trebuie 7a +ndeplinea7c criteriile de per5ormanta privind capacitatea
de a 5i activate manual 7au automat0 dever7area uni5orma a produ7ului de 7tingere +n incinta 7au pe7te
7upra5ata 7peci5icat0 +ntr<o cantitate determinata0 pentru a 7tabili 4i men6ine concentratia proiectata pe
durata de timp normata0 potrivit prevederilor reglementrilor te=nice 7peci5ice#
,.- 9entru in7tala6iile de 7tingere cu ga3e cu inundare total e7te nece7ar 7a 7e a7igure evacuarea
tuturor per7oanelor din compartimentul +n care va 5i utili3at ga3ul0 +nainte ca acea7ta ac6iune 7a +nceap#
,1- In7tala6iile automate pentru 7tingerea incendiilor cu ga3e trebuie prev3ute cu di7po3itive de
averti3are a utili3atorilor din 7pa6iul prote>at0 optice 4i acu7tice0 pentru 7emnali3area intrrii ace7tora +n
5unc6iune#
,:- En ca3ul +n care ga3ul dever7at automat +n ca3 de incendiu poate pune +n pericol viata utili3atorilor
din 3onele prote>ate0 in7tala6iile de 7tingere 7e prevd cu di7po3itive de tempori3are care 7a +nt*r3ie
intrarea ace7tora +n 5unc6iune cu o perioada pre7tabilita#
,&- 9erioada dintre declan4area 7emnalului de averti3are 4i intrarea +n 5unc6iune a in7tala6iei de
7tingere 7e calculea3 a7t5el +nc*t 7a 7e a7igure evacuarea utili3atorilor din orice punct al 3onei prote>ate#
,)- U4ile de acce7 +n 3one0 7pa6ii 7au +ncperi +n care 7unt po7ibile dever7ari de ga3e ce pot pune +n
pericol viata utili3atorilor0 precum 4i cile de evacuare din ace7te locuri 7e marc=ea3a cu in7crip6ii de
averti3are a7upra pericolului0 ampla7ate +n locuri vi3ibile pentru per7onalul de la locurile de munca 4i
5or6ele de interven6ie#
,;- Semnalele optice 4i acu7tice produ7e de di7po3itivele de averti3are trebuie 7a +ndeplinea7c
urmtoarele condi6iiB
a- 7a 5ie inactive +n 7tarea de a7teptareC
b- 7a indice toate cile de evacuare din 3onele de 7tingereC
c- 7a poat 5i clar identi5icate 4i percepute cu tonalitati di5erite0 la +nceputul 4i la 75*r4itul perioadei de
tempori3areC
d- 7a nu poat 5i oprite +nainte de e8pirarea timpului de 5unc6ionare a in7tala6iei de 7tingereC
e- 7a 5ie +n concordanta cu capacitatile p7i=omotorii 4i 7en3oriale ale utili3atorilor#
,'- 9entru 7i7temele cu 7tingere local nu e7te nece7ar evacuarea tuturor per7oanelor din
compartiment0 dar 7unt obligatorii m7uri 7peciale privind in7truirea per7onalului#
ART# &(
In7tala6iile de 7tingere a incendiilor cu 7puma trebuie 7a +ndeplinea7c criteriile de per5ormanta
re5eritoare la po7ibilitatea de a 5i activate manual 7au automat 4i de a genera 4i di7per7a o cantitate
calculat de 7puma0 cu coe5icientul de in5oiere 7tabilit0 pe7te o 7upra5ata data0 cu debitele de 7tingere
nece7are0 +ntr<un timp 7peci5icat0 potrivit prevederilor reglementrilor te=nice 7peci5ice#
ART# &%
In7tala6iile de 7tingere a incendiilor cu pulberi trebuie 7a +ndeplinea7c criteriile de per5ormanta
re5eritoare la po7ibilitatea de a 5i activate manual 7au automat 4i de a re5ula o cantitate calculat de
pulbere pe7te o 7upra5ata data 7au un obiect 7peci5icat0 cu inten7itatile 4i debitele de 7tingere nece7are0
+ntr<un timp normat 4i +n repri3ele normate0 potrivit prevederilor reglementrilor te=nice 7peci5ice#
ART# &$
9roiectarea0 montarea0 e8ploatarea0 veri5icarea 4i mentenanta in7tala6iilor de protec6ie impotriva
incendiilor 7e e5ectuea3 con5orm 7tandardelor europene de re5erinta 4i reglementrilor te=nice 7peci5ice#
SE"IUNEA a 1<a
In7tala6iile a5erente con7truc6iilor 4i in7tala6iile te=nologice
ART# &.
,%- In7tala6iile a5erente con7truc6iilor0 cum 7unt cele de ga3e0 electrice0 de apa0 de +ncl3ire0 de
ventilare0 de climati3are0 de canali3are 4i altele a7emenea0 precum 4i in7tala6iile te=nologice 7e
proiectea30 7e e8ecuta 4i 7e e8ploatea3 potrivit reglementrilor te=nice 4i m7urilor 7peci5ice de
aprare impotriva incendiilor0 a7t5el +nc*t ace7tea 7a nu con7tituie 7ur7e de ini6iere 4i/7au de propagare a
incendiilor#
,$- In7tala6iile prev3ute la alin# ,%- trebuie 7a core7pund de7tina6iei0 tipului 4i categoriei de importanta
a con7truc6iei0 precum 4i nivelului de ri7c de incendiu0 7a aib nivelul de protec6ie core7pun3tor mediului
+n care 7unt ampla7ate 4i 7a re7pecte prevederile din normele 7peci5ice de aprare impotriva incendiilor#
,.- In7tala6iile te=nologice 7e pun +n 5unc6iune 4i 7e e8ploatea3 cu re7pectarea 7tricta a in7truc6iunilor
4i regulilor de utili3are0 precum 4i a m7urilor de aprare impotriva incendiilor0 7tabilite de proiectan6i 4i de
productori#
ART# &1
,%- In7tala6iile de ventilare 7au de climati3are0 precum 4i cele de tran7port pneumatic 7e proiectea30 7e
reali3ea3 4i 7e e8ploatea3 a7t5el +nc*t0 +n 5unc6ionare normal0 pr6ile componente0 cum 7unt
ec=ipamente0 motoare0 angrena>e0 tubulatura0 7a nu genere3e 7ur7e care pot aprinde 7ub7tantele
ve=iculate prin ace7tea 4i 7a nu 5acilite3e propagarea incendiului#
,$- Tra7eele in7tala6iilor de ventilare0 climati3are 7au tran7port pneumatic din con7truc6iile cu ri7c de
incendiu 7au e8plo3ie0 precum 4i cele din 7lile aglomerate ori din +ncperile cu bunuri de mare valoare
7au de importanta deo7ebita trebuie 7a 5ie independente 4i complet 7eparate de tra7eele pentru alte
7pa6ii#
,.- Se inter3ice evacuarea prin aceea4i in7talatie de ventilare0 de climati3are 7au de tran7port
pneumatic a 7ub7tan6elor care0 +n ame7tec 7au prin combinatie c=imica0 pot produce incendii ori e8plo3ii#
ART# &:
"on7truc6iile0 in7tala6iile te=nologice0 precum 4i 3onele din vecintatea ace7tora0 +n care 7e pot dega>a
vapori0 ga3e0 pra5 7au pulberi combu7tibile0 7e prevd0 con5orm reglementrilor 7peci5ice0 cu 7i7teme de
detectare a emi7iilor 4i de in=ibare0 inerti3are 7au evacuare 5or6at a ace7tora0 +n vederea preintampinarii
acumularii de concentratii periculoa7e0 precum 4i pentru 7emnali3area 7itua6iei create#
ART# &&
,%- In7tala6iile de iluminat de 7iguranta trebuie 7a 5unc6ione3e pentru o perioada de timp normata0 +n
3onele 7peci5icate0 la +ntreruperea iluminatului normal#
,$- Tipurile de in7tala6ii de iluminat de 7iguranta 4i ca3urile +n care 7e prevd +n con7truc6ii0 modul de
alimentare cu energie electrica a ace7tora0 precum 4i nivelurile de iluminare nece7are trebuie 7a
+ndeplinea7c cerin6ele reglementrilor te=nice 7peci5ice#
ART# &)
Sur7ele de re3erva de alimentare cu energie a in7tala6iilor de protec6ie impotriva incendiilor trebuie 7a
+ndeplinea7c criteriile de per5ormanta re5eritoare la 5urni3area automat pe durata de timp normata a
alimentarii cu energie a ace7tora0 la +ntreruperea alimentarii normale0 potrivit prevederilor reglementrilor
te=nice 7peci5ice#
ART# &;
"on7truc6iile0 in7tala6iile te=nologice 4i amena>rile 7e prote>ea3a impotriva ac6iunii electricitatii
atmo75erice cu in7tala6ii de protec6ie impotriva tra7netului0 con5orm cu reglementrile te=nice 7peci5ice#
SE"IUNEA a :<a
Limitarea propagarii incendiului la con7truc6iile invecinate
ART# &'
,%- Limitarea propagarii incendiului la con7truc6iile invecinate poate 5i reali3at prinB
a- limitarea e5ectului radiatiei 5lacarilorC
b- controlul initierii 4i propagarii 5ocului pe 7upra5ata e8terioar a acoperi4ului0 inclu7iv a luminatoarelorC
c- controlul patrunderii 5ocului de la acoperi7 +n interiorul cldiriiC
d- controlul aprinderii acoperi4ului de la un incendiu de dede7ubt#
,$- Limitarea e5ectelor radiatiei 7e a7igura prin controlul urmtorilor parametriB
a- di7tan6e de 7iguranta normate +ntre con7truc6iiC
b- mrimea 3onelor vitrate neprote>ateC
c- per5ormanta de reactie la 5oc 4i de re3i7tenta la 5oc din interior 4i e8terior a produ7elor pentru 5a6adeC
d- comportarea la 5oc a pr6ilor vitrate 7au opace ale 5atadelorC
e- m7uri de protec6ie activa#
ART# )(
"ondi6iile te=nice0 m7urile0 per5orman6ele 4i nivelurile de per5ormanta privind limitarea propagarii
incendiului la con7truc6iile invecinate 7e preci3ea3 +n reglementrile te=nice 7peci5ice#
SE"IUNEA a &<a
Evacuarea utili3atorilor 4i 7ecuritatea 5or6elor de interven6ie
ART# )%
,%- 9entru evacuarea +n condi6ii de 7iguranta a utili3atorilor +n ca3 de incendiu0 cile de evacuare
trebuie 7a +ndeplinea7c urmtoarele cerin6eB
a- con5ormare la 5oc 4i ampla7are core7pun3toareC
b- 7eparare de alte 5unc6iuni prin elemente de 7eparare la 5oc 4i 5umC
c- a7igurarea controlului 5umuluiC
d- limitarea producerii incendiului 4i 5umului#
,$- En 5unc6ie de categoria con7truc6iei0 in7tala6iei 7au a amena>rii 4i de de7tina6ia ace7teia0 7e au +n
vedere 4i alte m7uri 7peci5ice0 cum 7untB
a- dimen7ionarea0 reali3area0 di7punerea 4i marcarea cilor de evacuare 4i a ie7irilor de evacuare
core7pun3tor numrului de utili3atori 4i 7trii 7nt6ii ace7tora0 con5orm prevederilor reglementrilor
te=niceC
b- prevederea in7tala6iilor de detectare 4i 7emnali3are a incendiului0 precum 4i de comunicare<
averti3areC
c- prevederea in7tala6iilor de iluminat de 7iguranta0 alimentate din 7ur7e core7pun3toareC prevederea
in7tala6iilor de 7emnali3are a ie7irilor de urgentaC
d- prevederea de di7po3itive de 7iguranta la u7i0 cum 7unt blocari +n po3i6ie de7c=i70 di7po3itive
antipanica 4i altele a7emeneaC
e- prevederea de 7i7teme de orientare +n ca3 de incendiu0 cum 7unt indicatoare de 7ecuritate0 marca>e
5otolumini7cente 4i altele a7emeneaC
5- prevederea de in7tala6ii de pre7uri3are 4i alte 7i7teme de control al 5umuluiC
g- prevederea de locuri 7igure de 7alvare +n interiorul 4i/7au +n a5ar con7truc6ieiC
=- prevederea unor mi>loace te=nice de aprare impotriva incendiilor pentru a 5i 5olo7ite de utili3atori
7au de pompieri0 cum 7unt in7tala6iile de =idranti0 coloanele u7cate 4i altele a7emenea#
ART# )$
In7tala6iile de 7emnali3are a ie7irilor de urgenta trebuie 7a indice utili3atorilor tra7eul de evacuare0 u4ile
de evacuare0 marcarea 7carilor de evacuare din cldire 4i marcarea u4ilor 4i tra7eelor care nu 7erve7c la
evacuare#
ART# ).
"on7truc6iile0 compartimentele de incendiu0 7tadioanele 7au arenele 7portive ori incintele amena>ate
trebuie prev3ute cu cai de evacuare a per7oanelor0 +n numr 7u5icient0 core7pun3tor dimen7ionate 4i
reali3ate0 a7t5el +nc*t per7oanele 7a a>ung +n timpul cel mai 7curt 4i +n deplina 7iguranta +n e8terior0 la
nivelul terenului ori al cilor de acce7 caro7abile0 +n re5ugii 7au +n alte locuri 7pecial amena>ate#
ART# )1
9entru acce7ul 4i evacuarea copiilor0 per7oanelor cu di3abilitati0 bolnavilor 4i ale altor categorii de
per7oane care nu 7e pot evacua 7ingure +n ca3 de incendiu0 7e adopta 7olu6ii 4i m7uri adecvate0 cu
re7pectarea reglementrilor te=nice 7peci5ice#
ART# ):
La proiectarea 4i la e8ecutarea cilor de evacuare 7e inter3ice prevederea u4ilor care 7e pot bloca +n
po3i6ie +nc=i70 reducerea gabaritelor 7tabilite prin reglementri te=nice0 prevederea de 5ini7a>e
combu7tibile0 cu e8cep6ia celor admi7e prin norme0 de oglin3i0 praguri 7au de alte elemente care pot crea
pe timpul incendiilor di5icult6i la evacuare0 cum 7unt +mpiedicarea0 alunecarea0 contactul 7au coli3iunea
cu diver7e obiecte0 bu7culada0 panica 4i altele a7emenea#
ART# )&
9entru 7ecuritatea ec=ipelor de 7alvare/5or6elor de interventie 7unt nece7areB
a- m7uri pentru ca ec=ipele de interven6ie 4i 7alvare 7a<4i de754oare activitatea la un nivel adecvat
de 7ecuritate 4i 7a pr7ea7c cldirea 5r ri7curi de accidenteC
b- amena>ri pentru acce7ul 5or6elor de interven6ie +n cldire 4i incinta0 pentru auto7peciale 4i pentru
a7cen7oarele de pompieriC
c- m7uri care 7a permit ca 7tingerea 7a 5ie reali3at e5icient +n interiorul 4i +n >urul con7truc6iei#
ART# ))
A7cen7oarele de pompieri 7e prevd 4i 7e reali3ea3 potrivit reglementrilor te=nice 7peci5ice0
a7igur*nd acce7ul 5or6elor de interven6ie pe durata 7tabilit +n planurile 7peci5ice#
ART# );
,%- A7igurarea acce7ului 4i a circula6iei auto7pecialelor de interven6ie +n incintele operatorilor economici
4i ale in7titu6iilor0 +n 3onele locuite0 precum 4i +ntre localit6i e7te obligatorie0 con5orm reglementrilor
te=nice 7peci5ice#
,$- En locurile prev3ute la alin# ,%- trebuie 7a 7e a7igure cel pu6in un acce7 caro7abil din7pre drumurile
publice 4i din7pre drumurile de circula6ie interioare0 amena>at0 marcat0 +ntre6inut 4i utili3abil +n orice
anotimp#
,.- "ile de acce7 4i de circula6ie 7e dimen7ionea3a potrivit reglementrilor te=nice pentru autove=icule
de tip greu0 a7igur*nd acce7ul auto7pecialelor de interven6ie#
ART# )'
M7urile0 condi6iile te=nice0 per5orman6ele 4i nivelurile de per5ormanta privind proiectarea cilor de
evacuare 4i acce7 a5erente con7truc6iilor0 in7tala6iilor 4i amena>rilor 7e reali3ea3 con5orm prevederilor
reglementrilor te=nice 7peci5ice#
"A9# IG
Norme generale de aprare impotriva incendiilor la e8ploatarea con7truc6iilor0 in7tala6iilor 4i
amena>rilor
SE"IUNEA %
M7uri generale de prevenire a incendiilor la e8ploatarea con7truc6iilor0 in7tala6iilor 4i amena>rilor
ART# ;(
M7urile generale de prevenire a incendiilor la e8ploatarea con7truc6iilor0 in7tala6iilor 4i amena>rilor
prive7cB
a- controlul/7upraveg=erea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activit6ilor0 pe timpul
de754urrii 4i dup +nc=eierea ace7toraC
b- 7tabilirea m7urilor te=nico<organi3atorice +n vederea reducerii ri7cului de incendiu ori a
con7ecin6elor incendiilorC
c- men6inerea condi6iilor reali3ate pentru evacuarea utili3atorilor +n 7iguranta 4i pentru 7ecuritatea
ec=ipelor de interven6ie +n ca3ul i3bucnirii unui incendiuC
d- +ntre6inerea +n 7tare operativ a mi>loacelor te=nice de aprare impotriva incendiilor#
ART# ;%
,%- E8ploatarea 7i7temelor0 in7tala6iilor0 di7po3itivelor0 ec=ipamentelor0 aparatelor0 ma4inilor 4i utila>elor
de orice categorie 7e 5ace con5orm reglementrilor te=nice 7peci5ice#
,$- E8ploatarea mi>loacelor te=nice prev3ute la alin# ,%- cu de5ectiuni0 improvi3atii 7au 5r protec6ia
core7pun3toare 5ata de materialele 7au 7ub7tantele combu7tibile din 7pa6iul +n care 7unt utili3ate e7te
inter3i7#
,.- La utili3area mi>loacelor te=nice prev3ute la alin# ,%- e7te obligatorie re7pectarea in7truc6iunilor de
5unc6ionare0 veri5icare 4i +ntre6inere0 precum 4i a m7urilor 7peci5ice de aprare impotriva incendiilor0
emi7e 4i aprobate potrivit legii#
ART# ;$
9e timpul e8ploatrii in7tala6iilor a5erente con7truc6iilor 4i in7tala6iilor te=nologice prev3ute la art# &. 7e
inter3icB
a- nea7igurarea 7upraveg=erii con5orm in7truc6iunilor de 5unc6ionareC
b- 5unc6ionarea 5r 7i7temele0 aparatele 4i ec=ipamentele nece7are con5orm in7truc6iunilor de
5unc6ionare pentru controlul 4i men6inerea parametrilor privind 7iguranta +n 5unc6ionare 7au +nlocuirea
ace7tora cu altele 7upradimen7ionateC
c- +ntre6inerea necore7pun3toare a elementelor prev3ute pentru i3olare termica 7au electrica ori
pentru 7eparareC
d- dep4irea termenelor 7tabilite pentru e5ectuarea lucrrilor de +ntre6inere 4i repara6ii 7au e8ecutarea
necore7pun3toare a ace7toraC
e- e8ecutarea lucrrilor de +ntre6inere 4i repara6ii 7au a unor modi5icri de ctre per7onal neautori3at#
ART# ;.
,%- Men6inerea +n buna 7tare a in7tala6iilor 4i 7i7temelor de captare 4i 7curgere la pm*nt a
de7carcarilor electrice atmo75erice e7te obligatorie la con7truc6ii 4i in7tala6ii0 utila>e 4i ec=ipamente
te=nologice0 con5orm reglementrilor te=nice 7peci5ice#
,$- Utili3area 7i7temelor de captare 4i 7curgere la pm*nt a electricitatii 7tatice con5orm in7truc6iunilor
7peci5ice 4i reglementrilor te=nice e7te obligatorie#
ART# ;1
,%- En 7pa6iile cu ri7c mare de incendiu 7au de e8plo3ie 7e inter3ice acce7ul 7alaria6ilor 4i al altor
per7oane 5r ec=ipament de protec6ie adecvat condi6iilor de lucru#
,$- !olo7irea di7po3itivelor0 aparatelor0 uneltelor 4i 7culelor neprote>ate core7pun3tor 7au care pot
produce 7cantei prin 5unc6ionare0 lovire 7au 5recare +n 7pa6ii 7au +n locuri cu ri7c de e8plo3ie e7te inter3i7#
ART# ;:
,%- 9rodu7ele0 materialele 4i 7ub7tantele combu7tibile 7e ampla7ea3a la di7tanta de 7iguranta 5ata de
7ur7ele de caldura ori 7e prote>ea3a a7t5el +nc*t 7a nu 5ie po7ibila aprinderea lor#
,$- Se inter3ice 5olo7irea 7obelor 4i a altor mi>loace de +ncl3ire de5ecte0 cu improvi3atii0
7upraalimentate cu combu7tibili 7au ne7upraveg=eate0 precum 4i aprinderea 5ocului utili3*ndu<7e lic=ide
in5lamabile#
,.- Geri5icarea0 repararea0 i3olarea termica 4i curatarea periodic a co4urilor de evacuare a 5umului
7unt obligatorii#
ART# ;&
,%- 9e timpul tran7portului0 depo3itarii 4i manipulrii produ7elor 7au 7ub7tan6elor combu7tibile 7e tine
7eama de propriet6ile 5i3ico<c=imice ale ace7tora0 a7t5el +nc*t la contactul dintre ele 7a nu 7e produc ori
7a nu 7e propage incendiul#
,$- 9rodu7ele 4i 7ub7tantele combu7tibile 7e tran7porta0 7e manipulea3a 4i 7e depo3itea3a +n ambala>e
adecvate0 reali3ate 4i in7criptionate core7pun3tor0 +n vederea identi5icarii ri7curilor de incendiu 4i 7tabilirii
procedeelor 4i 7ub7tan6elor de 7tingere ori de neutrali3are adecvate#
,.- Di7punerea materialelor periculoa7e +n depo3it 7e 5ace potrivit planului de depo3itare#
,1- La elaborarea planurilor de interven6ie 7e tine 7eama de compatibilitatea produ7elor 7au
7ub7tan6elor combu7tibile cu 7ub7tantele de 7tingere#
ART# ;)
,%- De4eurile 4i re3iduurile0 7curgerile 4i depunerile de pra5 7au de pulberi combu7tibile 7e indepartea3a
ritmic prin metode 4i mi>loace adecvate0 obligatoriu la terminarea 5iecrui 7c=imb de lucru0 4i 7e depun +n
locuri 7pecial de7tinate depo3itarii 7au di7trugerii lor#
,$- De4eurile 4i re3iduurile de lic=ide combu7tibile 7au cele din materiale 7olide0 cum 7unt carpe0 calti0
bumbac0 rumegu70 care con6in a7t5el de produ7e0 7e colectea3 +n cutii 7au +n va7e metalice ori cu
captu7eala metalic interioar0 prev3ute cu capac0 ampla7ate +n locuri 5r ri7c de incendiu 4i marcate#
,.- De4eurile0 re3iduurile 4i ambala>ele combu7tibile0 care 7e reutili3ea3a0 7e depo3itea3a0 cu
a7igurarea di7tantelor de 7iguranta 5ata de cldiri0 in7tala6ii0 culturi agricole0 7upra5e6e +mpdurite 4i alte
materiale combu7tibile0 +n 5unc6ie de natura 4i de propriet6ile 5i3ico<c=imice ale ace7tora#
,1- De4eurile0 re3iduurile 4i ambala>ele combu7tibile0 care nu 7e reutili3ea3a0 7e di7trug con5orm
reglementrilor 7peci5ice#
ART# ;;
,%- Materialele 4i 7ub7tantele care pre3int pericol de autoaprindere 7e p7trea3 +n condi6ii adecvate
naturii lor0 bine ventilate 4i lu*ndu<7e m7uri de control 4i preintampinare a 5enomenului de autoincal3ire#
,$- 9revenirea apari6iei 5enomenului de autoaprindere 7e urmre4te 4i la depo3itarea 5ura>elor 4i
plantelor te=nice0 con5orm reglementrilor 7peci5ice#
,.- Ampla7area depo3itelor de combu7tibili0 5ura>e 4i plante te=nice 7e 5ace la di7tan6e de 7iguranta0
a7t5el +nc*t eventualele incendii produ7e la ace7tea 7a nu periclite3e vecint6ile#
ART# ;'
Toate in7tala6iile/conductele prin care circula 7ub7tan6e lic=ide 7au ga3e 7e marc=ea3a prin culori
7peci5ice de identi5icare a naturii 7ub7tan6ei0 re7pectiv pericolului ace7teia0 prev3ute de normele te=nice
7peci5ice#
ART# '(
,%- Tratarea 7au prote>area materialelor 4i elementelor de con7truc6ii combu7tibile 4i/7au a 7tructurilor
din alctuirea con7truc6iilor 7au a in7tala6iilor cu 7ub7tan6e de termoprotectie ori igni5uge 7e e5ectuea3
potrivit reglementrilor te=nice 7peci5ice#
,$- Lucrrile de termoprotectie 7e e8ecuta numai de ctre per7onal ate7tat0 con5orm normelor te=nice
7peci5ice#
,.- "alitatea lucrrilor de igni5ugare e8ecutate 7e certi5ica prin rapoarte de +ncercare emi7e de
laboratoare autori3ate con5orm legii#
ART# '%
Elementele de limitare a propagarii 5ocului0 de i3olare termica 4i de etan7are la 5um 4i la ga3e 5ierbinti
din alctuirea con7truc6iilor 4i a in7tala6iilor 7e men6in permanent +n buna 7tare0 pentru a<4i +ndeplini rolul
7tabilit#
ART# '$
,%- En con7truc6iile civile/publice 4i de produc6ie0 cantit6ile de materiale 4i de 7ub7tan6e combu7tibile
utili3ate nu trebuie 7a conduc la dep4irea den7itatii 7arcinii termice 7tabilite prin reglementri te=nice
7au prin documenta6iile te=nice de proiectare 4i e8ecu6ie#
,$- En 7lile aglomerate 4i de 7port0 pe 7tadioane 7au pe alte arene 7portive ori +n incinte amena>ate
pentru activit6i cu public e7te inter3i7 acce7ul publicului cu produ7e 4i 7ub7tan6e in5lamabile 7au cu alte
mi>loace care pot produce incendii 7au e8plo3ii#
,.- Depo3itarea 4i utili3area +n 7pa6ii publice a mi>loacelor0 produ7elor 4i 7ub7tan6elor prev3ute la alin#
,$- e7te permi7 numai +n locurile amena>ate +n ace7t 7cop 4i cu re7pectarea m7urilor de aprare
impotriva incendiilor#
ART# '.
,%- La cldiri admini7trative/birouri0 activitatea 7e organi3ea3 a7t5el +nc*t 7a nu 7e cree3e aglomerari
ale publicului0 care 7a ingreune3e 7au c=iar 7a bloc=e3e evacuarea +n ca3 de incendiu#
,$- 9e timpul e8ploatrii +ncperilor0 compartimentelor 4i 7pa6iilor a5erente cldirilor admini7trative
trebuie luate m7uri de reducere la minim po7ibil a ri7cului de incendiu prin limitarea la 7trictul nece7ar a
cantit6ilor de materiale combu7tibile 4i a eventualelor 7ur7e cu poten6ial de aprindere a ace7tora#
ART# '1
,%- En 7lile aglomerate ori amena>rile temporare +n care 7e de754oar activit6i cu public nu 7e
admite acce7ul unui numr de per7oane mai mare dec*t capacitatea 7tabilit prin proiect#
,$- Ampla7area mobilierului +n 7lile aglomerate 7e reali3ea3 a7t5el +nc*t 7a 7e a7igure culoare de
trecere cu l6imi care 7a permit depla7area publicului ctre ie4irile din 7ala#
,.- En incintele prev3ute la alin# ,%-0 7caunele 7au bncile 7e 5i8ea3 de pardo7eala a7t5el +nc*t 7a nu
5ie ra7turnate +n ca3 de panica 4i 7a a7igure evacuarea rapida 4i 5r accidente a publicului#
,1- La 5inali3area activit6ii +n 7ala aglomerata 7au amena>area temporar 7e e8ecuta un control de
veri5icare pentru depi7tarea 4i +nlturarea eventualelor nereguli +n domeniul prevenirii incendiilor pe timpul
e8ploatrii#
,:- Se recomanda a7igurarea unui 7i7tem de alarmare +n ca3 de incendiu0 cu me7a> preinregi7trat#
ART# ':
,%- En perioadele caniculare 7au 7ecetoa7e0 con7iliile >ude6ene 7au locale din 3onele cu ri7c cre7cut de
incendiu 4i0 dup ca30 admini7tratorii operatorilor economici/conductorii in7titu6iilor din 3onele men6ionate
trebuie 7a elabore3e programe 7peciale de m7uri pentru prevenirea incendiilor 7peci5ice#
,$- M7urile 7peciale pe timpul 7eceto7 cuprindB
a- identi5icarea 4i nominali3area 7ectoarelor de activitate +n care cre7te ri7cul de incendiu +n condi6iile
caracteri7tice temperaturilor atmo75erice ridicate 4i lip7ei de precipitatiiC
b- inter3icerea utili3rii 5ocului de7c=i7 +n 3onele a5ectate de u7caciune avan7atC
c- re7trictionarea e5ecturii0 +n anumite intervale din timpul 3ilei0 a unor lucrri care creea3 condi6ii
5avori3ante pentru producerea de incendii prin dega>ari de 7ub7tan6e volatile 7au 7upraincal3iri e8ce7iveC
d- a7igurarea prote>rii 5ata de e5ectul direct al ra3elor 7olare a recipientelor0 re3ervoarelor 4i a altor
tipuri de ambala>e care con6in vapori in5lamabili 7au ga3e lic=e5iate 7ub pre7iune0 prin depo3itare la
umbraC
e- inten7i5icarea controalelor +n 3onele cu culturi agricole 4i +n locuri cu vegeta6ie 5ore7tier0 mai ale7
cele 5recventate pentru agrementC
5- a7igurarea 4i veri5icarea 3ilnica a re3ervelor de apa pentru incendiu#
,.- M7urile 7peciale 7tabilite 7unt adu7e la cuno7tinta tuturor 7alaria6ilor 4i0 dup ca30 popula6iei#
ART# '&
Enainte de +nceperea 7e3onului rece 7e iau urmtoarele m7uri de prevenireB
a- controlul in7tala6iilor 4i al 7i7temelor de +ncl3ire e8i7tente la operatorii economici0 in7titu6iile publice0
locuintele 4i go7podriile popula6iei0 cum 7unt 7ur7e de caldura0 conducte0 corpuri 4i elemente de
+ncl3ire0 7obe0 co4uri 4i canale de 5um0 4i +nlturarea de5ectiunilor con7tatate0 a7igur*ndu<7e 5unc6ionarea
la parametrii normatiC
b- prote>area contra ing=etului a componentelor in7tala6iilor de 7tingere cu apaC
c- a7igurarea uneltelor 4i acce7oriilor pentru de73ape3irea cilor de acce70 de evacuare 4i de
interven6ie#
SE"IUNEA a $<a
M7uri generale de prevenire a incendiilor la e8ecutarea lucrrilor cu 5oc de7c=i7
ART# ')
,%- Utili3area 5ocului de7c=i7 +n locuri cu pericol de incendiu 4i pe timp de vant e7te inter3i7C locurile cu
pericol de incendiu0 +n care 7e aplica acea7ta interdic6ie0 7e 7tabile7c 4i 7e marc=ea3a de per7oanele +n
drept#
,$- 9repararea =ranei prin utili3area 5ocului de7c=i7 +n incintele unit6ilor0 +n 3onele de agrement 4i +n
go7podriile popula6iei 7e 5ace numai +n locuri 7pecial amena>ate0 +n condi6ii 4i la di7tan6e care 7a nu
permit propagarea 5ocului la con7truc6ii0 depo3ite0 culturi agricole0 pduri0 planta6ii 7au la alte vecint6i#
,.- Arderea re7turilor vegetale0 gunoaielor0 de4eurilor 4i a altor materiale combu7tibile 7e 5ace +n locuri
7pecial amena>ate ori pe terenuri pregtite0 cu luarea m7urilor ce 7e impun pentru +mpiedicarea
propagarii 5ocului la vecint6i0 a7igur*ndu<7e 7upraveg=erea permanenta a arderii0 precum 4i 7tingerea
>arului dup terminarea activit6ii#
,1- Arderea miri7tilor 7e 5ace numai dup luarea m7urilor ce 7e impun pentru +mpiedicarea propagarii
5ocului la vecint6i0 a7igur*ndu<7e 7upraveg=erea permanenta a arderii#
,:- Utili3area 5ocului de7c=i7 nu 7e admite la di7tan6e mai mici de 1( m 5ata de locurile cu pericol de
e8plo3ieB ga3e 4i lic=ide combu7tibile0 vapori in5lamabili0 e8plo3ivi etc#0 re7pectiv %( m 5ata de materiale
7au 7ub7tan6e combu7tibileB lemn0 =*rtie0 te8tile0 carton a75altat0 bitum0 ulei etc#0 5r a 5i 7upraveg=eat 4i
a7igurat prin m7uri core7pun3toare#
,&- Luarea m7urilor pentru prevenirea >ocului copiilor cu 5ocul +n condi6ii 4i +n locuri +n care 7e pot
produce incendii con7tituie o obliga6ie a per7oanelor care r7pund0 potrivit legii0 de cre4terea0 educarea 4i
+ngri>irea copiilor#
ART# ';
,%- Reglementarea de ctre admini7tratorul operatorului economic/conductorul in7titu6iei 7au0 dup
ca30 de con7iliul local a modului de e8ecutare a lucrrilor cu 5oc de7c=i7 pre7upuneB
a- 7tabilirea locurilor unde0 periodic 7au permanent0 7e pot e5ectua lucrri cu 5oc de7c=i70 cum 7unt
topirea bitumului0 arderea de4eurilor combu7tibile0 curatarile prin ardere0 precum 4i a per7oanelor care le
7upraveg=ea3C
b- 7tabilirea 4i marcarea locurilor cu pericol de incendiu +n care e7te inter3i7 utili3area 5ocului de7c=i7C
c- nominali3area per7oanelor care au dreptul 7a emita permi7 de lucru cu 5ocC
d- de7crierea procedurii de emitere0 7emnare0 aducere la cuno7tinta 4i p7trare a permi7ului de lucru
cu 5ocC
e- aprobarea unor in7truc6iuni 7peci5ice de prevenire a incendiilor pentru a7t5el de lucrri#
,$- Di7trugerea prin ardere a unor de4euri 7au re3iduuri combu7tibile 7e e5ectuea3 cu re7pectarea
legi7la6iei 7peci5ice privind protec6ia mediului#
ART# ''
,%- E5ectuarea lucrrilor de 7udare0 tiere0 lipire 7au a altor a7emenea opera6iuni care pre3int pericol
de incendiu0 +n con7truc6ii civile ,publice-0 pe timpul programului cu publicul0 +n in7tala6ii te=nologice cu
ri7c de incendiu 7au e8plo3ie0 +n depo3ite ori +n alte 7pa6ii cu pericol de aprindere a materialelor0
produ7elor 7au 7ub7tan6elor combu7tibile e7te inter3i7#
,$- Lucrrile prev3ute la alin# ,%- 7e pot e8ecuta +n 7pa6iile re7pective numai dup ce 7<au luat m7uri
pentruB evacuarea per7oanelor0 +ndeprtarea 7au prote>area materialelor combu7tibile0 golirea0 7palarea0
blindarea tra7eelor de conducte ori a utila>elor0 aeri7irea 7au ventilarea 7pa6iilor0 dotarea locurilor de
munca cu mi>loace de limitare 4i 7tingere a incendiilor#
,.- Lucrrile men6ionate la alin# ,%- 4i la art# ') alin# ,1- 7e e8ecuta numai pe ba3a permi7ului de lucru
cu 5oc0 al crui model e7te pre3entat +n ane8a nr# 1 la pre3entele norme generale#
,1- En toate ca3urile prev3ute la alin# ,%-<,.- 7unt obligatorii in7truirea per7onalului de e8ecu6ie0 control
4i 7upraveg=ere a7upra m7urilor de aprare impotriva incendiilor0 precum 4i in5ormarea 7erviciului
privat/voluntar pentru 7itua6ii de urgenta#
ART# %((
,%- 9ermi7ul de lucru cu 5oc0 prev3ut la art# '' alin# ,.-0 7e +ntocme4te +n doua e8emplare0 dintre care
unul 7e +nm*nea3 4e5ului 5ormatiei de lucru 7au per7oanei care e8ecuta opera6iunile cu 5oc de7c=i70 iar
cellalt rm*ne la emitent#
,$- 9ermi7ul de lucru cu 5oc e7te valabil o 7ingura 3i#
,.- La terminarea lucrului0 permi7ul de lucru cu 5oc 7e preda de ctre e8ecutant emitentului#
ART# %(%
e5ul 7ectorului de activitate0 atelier0 7ec6ie0 depo3it0 in7talatie etc# +n care 7e e8ecuta opera6iuni cu 5oc
de7c=i7 are obliga6ia 7a a7igure m7uri pentruB
a- pregtirea loculuiC
b- in7truirea per7onaluluiC
c- controlul dup terminarea lucrrii#
ART# %($
,%- E8ecutantul lucrrii are obliga6ia de a utili3a pentru e8ecutarea lucrrilor cu 5oc de7c=i7 numai
ec=ipamente 4i aparate +n buna 7tare de 5unc6ionare#
,$- Toate ec=ipamentele 4i aparatele pentru e8ecutarea lucrrilor cu 5oc de7c=i7 7e +ntre6in 4i 7e veri5ica
+n con5ormitate cu in7truc6iunile 5urni3orului#
ART# %(.
En timpul e8ecutrii lucrrii trebuie 7a 7e a7igureB
a- 7upraveg=erea permanenta a 5lacarii0 a r7p*ndirii 4i a traiectoriilor 7canteilor 7au particulelor de
materiale incande7cente 4i a inten7itatii 5lu8ului de calduraC
b- 7tr*ngerea 4i depo3itarea re7turilor de electro3i +n va7e 7peciale cu ni7ip 7au cu apaC
c- +nc=iderea robinetelor buteliei de o8igen 4i a generatorului de acetilena0 dac durata +ntreruperii
e8ecutrii lucrrii dep4e4te %( minuteC
d- inter3icerea agatarii ar3atoarelor0 c=iar 7tin7e0 de buteliile de o8igen 7au de generatoarele de
acetilenaC
e- nee5ectuarea de depla7ri cu ar3atoarele aprin7e +n a5ar 3onei de lucru 7au de urcari pe 7cri0
7c=ele etc#C
5- evacuarea carbidului din generator0 +n ca3ul +ntreruperii lucrului pe o perioada mai +ndelungat#
ART# %(1
Dup terminarea lucrrii0 4e5ul 7ectorului de activitate0 prev3ut la art# %(%0 trebuie 7a a7igure
urmtoarele m7uriB
a- veri5icarea locului +n care 7<a e8ecutat lucrarea0 precum 4i a 7pa6iilor adiacente 4i a celor 7ituate la
cotele in5erioare 7au 7uperioare0 pentru a con7tata dac nu 7<au creat 5ocare de incendiuB 3one
incande7cente0 miro7 de ar7 7au dega>ari de 5um etc#C
b- de7coperirea tuturor 3onelor prote>ate0 veri5icandu<7e dac 7tarea lor e7te intact0 4i luarea de
m7uri +n con7ecintaC
c- veri5icarea0 la anumite intervale0 pe parcur7ul mai multor ore 4i +n timpul nop6ii0 a 7itua6iei e8i7tente la
locul +n care 7<a e5ectuat lucrarea 4i +n imediata apropiere a ace7tuiaC
d- depo3itarea +n condi6ii de 7iguranta a ec=ipamentelor 5olo7ite la lucrareC
e- reampla7area pe po3i6iile ini6iale a elementelor 4i materialelor combu7tibile la cel pu6in & ore de la
terminarea lucrriiC
5- colectarea 7lamului de carbid +n containere de7tinate ace7tui 7cop 4i depo3itarea ace7tora +ntr<un loc
7pecial amena>at#
ART# %(:
,%- !olo7irea 5lacariiB lumanari0 5aclii0 torte 4i altele a7emenea pe timpul 7pectacolelor de teatru0 opera0
opereta0 a 5e7tivitatilor de754urate +n re7taurante 7au pentru ambianta ori diverti7ment +n re7taurante0
baruri0 cluburi0 di7coteci etc# e7te inter3i7#
,$- 9entru durate 7curte0 7tabilite preci70 7e admite 5olo7irea 5lacarii +n 7itua6iile men6ionate la alin# ,%-0
cu condi6ia a7igurrii condi6iilor de +mpiedicare a initierii 4i propagarii incendiului0 dup cum urmea3B
a- evitarea ampla7arii +n apropierea 7au contactul cu materiale combu7tibileB decoruri0 co7tume0 =aine0
perdele etc#C
b- 5olo7irea unor 7uporturi incombu7tibileC
c- prevenirea producerii unor incendii prin ra7turnare0 manevrare gre7ita etc#C
d- 7tingerea obligatorie a 5lacarilor la terminarea evenimentuluiC
e- nominali3area per7onalului propriu ce a7igura 7upraveg=erea 4i interven6ia +n ca3 de incendiuC
5- a7igurarea mi>loacelor te=nice adecvate de aprare impotriva incendiilorC
g- anun6area0 dup ca30 a 7erviciului pro5e7ioni7t0 voluntar 7au privat0 pentru 7itua6ii de urgenta0 a
cadrului te=nic 7au a per7onalului de 7pecialitate cu atribu6ii +n domeniul aprrii impotriva incendiilor#
,.- 9entru 7pectacolele de tipul men6ionat la alin# ,%-0 care au loc pe timpul unei 7tagiuni0 7e tran7mite
la in7pectoratul pentru 7itua6ii de urgenta >ude6ean/al municipiului ?ucure4ti0 la +nceputul 7tagiunii0
programul 7pectacolelor re7pective#
ART# %(&
,%- Reglementarea 5umatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor e7te obligatorie +n cadrul
5iecrui operator economic 7au al 5iecrei in7titu6ii publice 4i 7e 5ace prin di7po3i6ie 7cri70 data de
per7oana cu atribu6ii de conducere#
,$- 9entru 7itua6iile +n care o con7truc6ie 7au o amena>are e7te 5olo7it de mai mul6i utili3atori0
reglementarea 5umatului 7e 5ace prin di7po3i6ie emi7 de proprietarul con7truc6iei 7au al amena>rii
re7pective0 +n7u4it de utili3atorii +n cau3a#
,.- En di7po3i6ia pentru reglementarea 5umatului 7e men6ionea3B
a- locurile cu pericol de incendiu 7au de e8plo3ie0 pe l*ng 7pa6iile publice +nc=i7e0 con5orm legii0 +n
care e7te inter3i7 5umatul 7au0 dup ca30 acce7ul cu tigari0 c=ibrituri 7au bric=eteC 7e prevd obligatoriu
locurile cu 7c=ele0 co5ra>e 4i e4a5oda>e0 reali3ate din materiale combu7tibile0 precum 4i lanurile de cereale
+n 5a3a de coacere 4i 3onele +mpduriteC
b- locurile amena>ate pentru 5umatC
c- per7oanele de7emnate 7a r7pund de 7upraveg=erea re7pectrii reglementrii0 pe locuri 4i
7ectoare de activitateC
d- alte date 4i in5orma6ii nece7are 7a 5ie preci3ate pentru a diminua pericolul de incendiu#
,1- Locurile +n care e7te inter3i7 5umatul 7e marc=ea3a con5orm legii#
,:- Locurile +n care e7te permi7 5umatul 7e marc=ea3a cu indicatorul AL" 9ENTRU !UMATA#
,&- Locurile pentru 5umat 7tabilite +n e8teriorul cldirilor 7unt ampla7ate la o di7tanta mai mare de 1( m
5ata de locurile +n care e8i7ta pericol de e8plo3ieB ga3e 4i lic=ide combu7tibile0 e8plo3ivi0 vapori in5lamabili
etc#0 %( m 5ata de locurile +n care e8i7ta materiale 7olide combu7tibileB lemn0 te8tile0 =*rtie0 carton a75altat0
bitum0 4i :( m 5ata de culturile de cereale paioa7e +n perioada coacerii 4i recoltarii 7au de 3onele
+mpdurite#
,)- Locurile 7tabilite pentru 5umat 7e prevd cuB
a- 7crumiere 7au va7e cu apa0 ni7ip 7au pm*ntC
b- in7truc6iuni a5i4ate0 cuprin3*nd m7uri de prevenire a incendiilor 4i reguli de comportare +n ca3 de
incendiuC
c- mi>loace te=nice de aprare impotriva incendiilor#
,;- Scrumierele din interiorul cldirilor 7e ampla7ea3a a7t5el +nc*t 7a nu 5ie po7ibila aprinderea
materialelor combu7tibile din apropiere0 cum ar 5i draperii0 perdele0 >alu3ele#
,'- Depunerea +n 7crumiere a altor de4euri de materiale combu7tibile0 cum 7unt =*rtia0 cartonul0
te8tilele0 e7te inter3i7#
,%(- 2olirea 7crumierelor +n co4urile de =*rtie 7au +n alte locuri +n care e8i7ta materiale combu7tibile
e7te inter3i7#
,%%- Aruncarea la +nt*mplare a re7turilor de tigari 7au c=ibrituri aprin7e e7te inter3i7#
SE"IUNEA a .<a
M7uri generale de prevenire a incendiilor la e8ploatarea cilor de evacuare
ART# %()
9entru a7igurarea condi6iilor de evacuare 4i 7alvare a utili3atorilor +n 7iguranta +n ca3 de incendiu 7e
adopta urmtoarele m7uriB
a- +ntre6inerea +n buna 7tare de 5unc6ionare a 7i7temelor de decomprimare 7au de etan7are la 5um 4i
ga3e 5ierbinti0 precum 4i a elementelor de limitare a propagarii 5ocului ori de i3olare termica din
compunerea con7truc6iilor 4i in7tala6iilorC
b- p7trarea cilor de evacuare libere 4i +n 7tare de utili3are la parametrii la care au 5o7t proiectate 4i
reali3ateC
c- 5unc6ionarea iluminatului de 7iguranta 4i a celei de<a doua 7ur7e de energie electrica0 con5orm
reglementrilor te=niceC
d- 5unc6ionarea 7i7temelor de alarmare 4i 7emnali3are a incendiilor la parametrii de per5ormanta pentru
care au 5o7t proiectateC
e- organi3area 4i de754urarea0 periodic0 de e8ercitii 4i aplica6ii cu 7alaria6ii0 +n condi6iile legii#
ART# %(;
,%- "ile de evacuare0 inclu7iv cele care duc pe tera7e0 +n re5ugii 7au +n alte locuri 7pecial amena>ate
pentru evacuare0 7e marc=ea3a cu indicatoare 7tandardi3ate0 con5orm reglementrilor te=nice 7peci5ice0
a7t5el +nc*t tra7eele ace7tora 7a 5ie recuno7cute cu u7urinta0 at*t 3iua cat 4i noaptea0 de per7oanele care
le utili3ea3 +n ca3 de incendiu#
,$- Se montea3a indicatoare core7pun3toare la rampele 7carilor care duc la demi7ol 7au 7ub7ol ori la
u4ile de acce7 ctre alte 7pa6ii 4i +ncperi din care evacuarea nu poate 5i continuat#
ART# %('
,%- Di7po3itivele care a7igura +nc=iderea automat +n ca3 de incendiu a elementelor de protec6ie a
golurilor0 cele de actionare a trapelor 4i clapetelor0 precum 4i cele care men6in +n po3i6ie +nc=i7 u4ile
+ncperilor tampon 7e men6in +n permanenta +n 7tare de 5unc6ionare#
,$- Se inter3ice blocarea +n po3i6ie de7c=i7 a u4ilor ca7elor 7carilor0 a celor de pe coridoare0 a celor cu
di7po3itive de +nc=idere automat 7au a altor u7i care0 +n ca3 de incendiu0 au rolul de a opri ptrunderea
5umului0 ga3elor 5ierbinti 4i propagarea incendiilor pe verticala 7au ori3ontala#
,.- Di7po3itivele de la alin# ,$-0 care a7igura +nc=iderea automat a u4ilor0 7e veri5ica periodic 4i 7e
men6in +n 7tare de 5unc6ionare#
,1- Si7temul de +nc=idere a u4ilor de pe tra7eele de evacuare trebuie 7a permit de7c=iderea u4oar a
ace7tora +n ca3 de incendiu#
ART# %%(
,%- E7te inter3i7 blocarea cilor de acce70 de evacuare 4i de interven6ie cu materiale care reduc
l6imea 7au +nl6imea libera de circula6ie 7tabilit ori care pre3int pericol de incendiu 7au e8plo3ie0
precum 4i e5ectuarea unor modi5icri la ace7tea0 prin care 7e inrautate7te 7itua6ia ini6ial#
,$- En ca7ele 7carilor0 pe coridoare 7au pe alte cai de evacuare ale cldirilor 7e inter3ic amena>area de
bo8e ori locuri de lucru0 depo3itarea de materiale0 mobilier 7au obiecte0 ampla7area de ma4ini de
5otocopiat0 do3atoare pentru 7ucuri/ca5ea etc#0 care ar putea impiedica evacuarea per7oanelor 4i
bunurilor0 precum 4i acce7ul per7onalului de interven6ie#
ART# %%%
,%- Acce7ul mi>loacelor 4i per7onalului pentru interven6iile operative +n ca3 de incendiu0 +n vederea
7alvrii 4i acordrii a>utorului per7oanelor a5late +n pericol0 7tingerii incendiilor 4i limitrii e5ectelor
ace7tora0 trebuie 7a 5ie a7igurat +n permanenta la toateB
a- con7truc6iile 4i +ncperile ace7toraC
b- in7tala6iile te=nologice 4i ane8eC
c- depo3itele +nc=i7e 4i de7c=i7e de materii prime0 7emi5abricate0 produ7e 5inite 4i au8iliareC
d- mi>loacele te=nice de aprare impotriva incendiilor0 precum 4i la punctele de comanda ale ace7tora0
cum 7untB centrale 4i butoane de 7emnali3are a incendiilor0 7ta6ii de pompare a apei0 =idranti de incendiu0
7tingatoare0 panouri de incendiu0 ba3ine0 re3ervoare 4i ca7tele de apa0 rampe ale 7ur7elor de apa
naturaleC
e- di7po3itivele de actionare a unor mi>loace cu rol de protec6ie +n ca3 de incendiuB cortine de 7iguranta0
7i7teme de evacuare a 5umului 4i a ga3elor 5ierbinti0 clapete de pe tubulatura de ventilare 4i altele
a7emeneaC
5- tablourile de di7tribu6ie 4i intrerupatoarele generale ale in7tala6iilor electrice de iluminat0 de 5orta 4i de
7iguranta0 precum 4i la 7ur7ele de alimentare de re3erva care 7unt de7tinate alimentarii receptoarelor
electrice cu rol +n ca3 de incendiuC
g- vanele in7tala6iilor te=nologice 7au au8iliare care trebuie manevrate +n ca3 de incendiu 4i punctele
de comanda ale ace7toraB ga3e 4i lic=ide combu7tibile0 ben3i tran7portoare 4i altele a7emeneaC
=- alte mi>loace utili3ate pentru interven6ie +n ca3 de incendiuB ve=icule pentru tractare 7au tran7port0
ci7terne ori autoci7terne pentru apa 4i altele a7emenea#
,$- 9er7oanele 5i3ice 7au >uridice care de6in 7au admini7trea3 con7truc6iile0 in7tala6iile0 7i7temele0
di7po3itivele 7au mi>loacele re7pective 7unt obligate 7a marc=e3e prin indicatoare0 potrivit reglementrilor
te=nice 7peci5ice0 pre3enta mi>loacelor de la alin# ,%- 4i 7a a5i7e3e regulile 7peci5ice care trebuie
re7pectate#
ART# %%$
,%- Intrrile +n incintele unit6ilor 4i circulatiile caro7abile din interiorul ace7tora0 prin care 7e a7igura
acce7ul la cldiri 4i in7tala6ii0 la racordurile de alimentare cu apa0 cum 7unt re6ele0 ba3ine0 r*uri0 lacuri0
traver7arile de cale 5erat 4i altele a7emenea0 7e men6in0 indi5erent de 7e3on0 practicabile0 curate 4i libere
de orice ob7tacole0 cum ar 5iB materiale0 utila>e0 ambala>e0 3apada 4i altele a7emenea0 care ar putea
impiedica interven6ia operativ pentru 7tingerea incendiilor#
,$- En ca3ul +n care ace7t lucru nu e7te po7ibil0 7e a7igura 4i 7e marc=ea3a0 potrivit reglementrilor
te=nice 7peci5ice0 cai de acce7 4i circulatii ocolitoare#
ART# %%.
"ile de acce7 4i de evacuare din cldiri0 limitele 3onelor periculoa7e de incendiu0 e8plo3ie0
electrocutare0 radiatii0 locurile +n care 7unt ampla7ate utila>ele 4i in7tala6iile pentru 7tingerea incendiilor 4i
orice alte in7tala6ii care0 +n ca3 de incendiu0 pre7upun manevre obligatorii 7e marc=ea3a vi3ibil0 potrivit
reglementrilor te=nice 7peci5ice#
ART# %%1
9lat5ormele de acce7 4i de ampla7are a auto7pecialelor de interven6ie 4i 7alvare de la +nl6imi0
prev3ute +n imediata vecintate a con7truc6iilor0 7e marc=ea3a core7pun3tor 4i 7e men6in libere#
ART# %%:
A7cen7oarele de pompieri 7e men6in permanent +n buna 7tare de 5unc6ionare0 pentru a putea 5i utili3ate
operativ +n ca3 de nece7itate0 4i 7e marc=ea3a core7pun3tor#
SE"IUNEA a 1<a
M7uri generale de prevenire a incendiilor +n locuintele uni5amiliale/multi5amiliale/go7podriile
popula6iei
ART# %%&
En locuintele uni5amiliale/multi5amiliale/go7podriile popula6iei 7e inter3icB
a- utili3area aparatelor electrice0 cablurilor electrice0 pri3elor0 intrerupatoarelor0 di7po3itivelor de
protec6ie cu de5ectiuni 7au cu improvi3atiiC
b- 7upra7olicitarea re6elei electrice prin 5olo7irea 7imultan a mai multor receptoriC
c- ne7upraveg=erea aparatelor electrice 7ub ten7iune0 cum 7untB 5ier de clcat0 re7ou0 radiator 4i altele
a7emeneaC
d- 5olo7irea 7igurantelor 5u3ibile 7upradimen7ionate prin +nlocuirea cu lita a 5u3ibilului calibratC
e- 5olo7irea c=ibriturilor0 lumanarilor0 lampilor de iluminat cu petrol0 +n 7pa6ii cu pericol de incendiu0 cum
7untB depo3ite de 5ura>e0 gra>duri0 maga3ii0 poduri 4i altele a7emeneaC
5- 5olo7irea c=ibriturilor0 lumanarilor0 lampilor de iluminat cu petrol at*t +n 7pa6ii cu pericol de e8plo3ie0
re7pectiv +n +ncperi +n care 7unt depo3itate produ7e petroliere0 cat 4i +n lanuri de cereale0 pa>i4ti0 +n
pduri 4i +n apropierea ace7toraC
g- a4e3area 7au p7trarea buteliilor de ga3e +n apropierea oricror 7ur7e de caldura ori 7ub ac6iunea
directa a ra3elor 7olareC
=- 5olo7irea buteliilor de ga3e lic=e5iate 5r regulatori de pre7iune0 cu garnituri deteriorate ori cu
5urtunuri de cauciuc 5i7urate 7au largite la capeteC
i- 5olo7irea 5lacarii pentru veri5icarea etan7eitatii buteliei0 garniturilor0 regulatorilor de pre7iune 7au a
5urtunului/conductei de ga3C veri5icarea 7e 5ace numai cu emul7ie de apa cu 7apunC
>- +ncl3irea cu 5lacara a buteliilor ori 5olo7irea ace7tora +n po3i6ie culcata0 ra7turnata 7au inclinataC
D- tran7va3area ga3ului din butelie +n orice alte recipiente 7au 5olo7irea de butelii improvi3ateC
l- pa7trarea 7ur7elor de 5oc0 cum 7unt c=ibrituri0 bric=ete0 lumanari0 lampi cu ga3 4i altele a7emenea0 +n
locuri +n care au acce7 copiiiC
m- ne7upraveg=erea copiilor0 precum 4i blocarea lor +n ca7a cu lumanari aprin7e0 7obe0 plite 4i/7au
aparate electrice a5late +n 5unc6iune#
n- depo3itarea de materiale combu7tibile 7au in5lamabile0 cum 7unt butelii0 bidoane cu produ7e
petroliere 4i altele a7emenea0 +n podurile cldirilorC
o- 5olo7irea a5umatoarelor improvi3ate ori ampla7area ace7tora +n maga3ii0 poduri0 remi3e0 7ub
7oproane 7au l*ng materiale combu7tibileC a5umatorile 7e con5ectionea3a din 3idrii de caramida 4i
materiale incombu7tibile 4i 7e ampla7ea3a independent de celelalte con7truc6ii din go7podrie#
ART# %%)
En locuin6e de tip uni5amilial 7au +n apartamentele blocurilor de locuit0 carburan6ii 7au alte lic=ide
in5lamabile pentru u3 ca7nic 7e p7trea3 numai +n ambala>e metalice 7pecial de7tinate0 +nc=i7e ermetic0
+n locuri prote>ate 4i 5r a 7e dep4i $: l#
ART# %%;
M7urile de prevenire a incendiilor privind in7tala6iile electrice0 de +ncl3ire0 de ga3e/29L0 5umatul0
depo3itarea0 utili3area 5ocului de7c=i70 colectarea de4eurilor0 precum 4i cele impotriva de7carcarilor
electrice atmo75erice/electricitatii 7tatice 7e aplica 4i +n locuintele uni5amiliale/multi5amiliale/go7podriile
popula6iei#
ART# %%'
9entru a7igurarea interven6iei +n ca3 de incendiu 7e recomanda ampla7area +n bucatarii a unui
7tingator 7au a unei paturi de incendiu#
SE"IUNEA a :<a
M7uri generale de prevenire a incendiilor +n 7pa6ii de7tinate per7oanelor cu di3abilitati/7olicitan6ilor de
a3il
ART# %$(
,%- En 7pa6iile de7tinate per7oanelor cu di3abilitati 7e inter3iceB
a- 5umatulC
b- utili3area lumanarilor0 c=ibriturilor0 lampilor cu ga3 7au a altor 7ur7e cu 5lacaraC
c- utili3area pentru +ncl3ire a re7ourilor 4i radiatoarelor electrice#
,$- Nu e7te permi7 acce7ul per7oanelor cu di3abilitati +n 3onele de lucru cu 5oc#
ART# %$%
9entru evacuarea +n condi6ii e5iciente 4i 7igure 7e a7iguraB
a- un 7i7tem de alarmare +n ca3 de incendiu0 adecvat utili3atorilorC
b- un tele5on cu legatura directa la 7erviciul public voluntar 7au privat pentru 7itua6ii de urgenta/7erviciul
pro5e7ioni7t pentru 7itua6ii de urgenta cel mai apropiatC
c- marcarea u4ilor camerelor cu culori0 dup cum urmea3B
%# ro4u < per7oane care nu 7e pot evacua 7ingureC
$# galben < per7oane care nece7ita 7pri>in la evacuareC
.# verde < per7oane care 7e evacuea3a 7ingureC
d- marcarea direc6iei de evacuare pentru 7pa6iile +n care 7e a5la per7oane cu de5iciente de vedere prin
pictograma core7pun3toare +n relie50 ampla7ata pe perete la o di7tanta de circa %$( cm 5ata de 7olC
e- organi3area de e8ercitii 7peciale de evacuare pentru per7oanele cu de5iciente p7i=ice#
ART# %$$
En centrele de ca3are 4i primire a 7olicitan6ilor de a3il0 a5late +n 7ubordinea 5iciului Na6ional pentru
Re5ugiati0 7e a7igura a5i4area de in7truc6iuni de prevenire a incendiilor 4i de comportament +n ca3 de
incendiu +ntr<o limba de circula6ie internationala 4i 7e veri5ica +n6elegerea lor corecta de ctre ace4tia#
"A9# G
Ec=iparea 4i dotarea cu mi>loace te=nice de aprare impotriva incendiilor
ART# %$.
,%- Ec=iparea 4i dotarea con7truc6iilor0 in7tala6iilor 4i a amena>rilor cu in7tala6ii de protec6ie impotriva
incendiilor 4i cu alte mi>loace te=nice de aprare impotriva incendiilor0 7tabilirea categoriilor0 tipurilor 4i
parametrilor 7peci5ici0 precum 4i dimen7ionarea 4i ampla7area ace7tora 7e a7igura con5orm
reglementrilor te=nice 4i normelor 7peci5ice de aprare impotriva incendiilor#
,$- Mi>loacele te=nice de aprare impotriva incendiilor trebuie 7a +ndeplinea7c 4i 7a a7igure criteriile 4i
nivelurile de per5ormanta prev3ute de reglementrile te=nice aplicabile 4i de 7peci5ica6iile te=nice de
re5erinta#
ART# %$1
"ategoriile principale de mi>loace te=nice de aprare impotriva incendiilor 7unt pre3entate +n ane8a nr#
:0 potrivit rolului pe care +l au +n a7igurarea protec6iei con7truc6iilor0 in7tala6iilor te=nologice0 amena>rilor 4i
a utili3atorilor la ac6iunea incendiului#
ART# %$:
Dotarea operatorilor economici 4i a in7titu6iilor cu mi>loace te=nice de aprare impotriva incendiilor 7e
5ace pe ba3a normelor 7peci5ice de aprare impotriva incendiilor 4i reglementrilor te=nice#
ART# %$&
9entru tipurile de con7truc6ii0 in7tala6ii te=nologice 4i amena>ri care nu 7e +ncadrea3 +n prevederile
reglementrilor te=nice 4i ale normelor 7peci5ice 7e recomanda veri5icarea nece7it6ii 4i oportunit6ii
ec=iparii 4i dotrii ace7tora cu anumite tipuri de mi>loace te=nice de aprare impotriva incendiilor0 prin
utili3area unor metode de anali3a 7au prin elaborarea unui 7cenariu de 7ecuritate la incendiu#
ART# %$)
9roiectantii 4i bene5iciarii au obliga6ia de a include +n documenta6ie0 re7pectiv de a utili3a numai
mi>loace te=nice de aprare impotriva incendiilor cu marca> "E0 certi5icate 7au agrementate0 con5orm legii#
ART# %$;
,%- 9roductorii0 5urni3orii0 proiectantii 4i e8ecutantii de mi>loace te=nice de aprare impotriva incendiilor
trebuie 7a pun la di7po3i6ia bene5iciarului urmtoareleB
a- documentele nece7are con5orm legii pentru introducerea pe piata0 dup ca30 a certi5icatului E" 4i a
declara6iei de con5ormitate0 a certi5icatului de con5ormitate al produ7ului0 a agrementului te=nicC
b- documenta6ia te=nica a5erent0 con5orm 7tandardului de re5erintaC
c- 7c=ema 7inoptica a 7i7temului/in7tala6iei0 7c=emele bloc 4i de racordare 4i 7o5tul nece7arC
d- in7truc6iuni de utili3are 4i pentru controlul 7trii de 5unc6ionareC
e- m7uri care 7e adopta +n ca3 de ne5unctionare#
,$- Documentele de la alin# ,%- lit# a- 4i b- 7e pun la di7po3i6ie de productori0 5urni3ori 4i utili3atori0 la
cerere0 organului de control pentru 7upraveg=erea pie6ei#
ART# %$'
Montarea0 e8ploatarea 4i mentenanta mi>loacelor te=nice de aprare impotriva incendiilor 7e 5ac +n
con5ormitate cu reglementrile te=nice 7peci5ice0 cu in7truc6iunile de monta>0 utili3are0 veri5icare 4i
+ntre6inere ale productorilor 4i cu 7tandardele europene de re5erinta0 a7t5el +nc*t 7a li 7e a7igure
permanent per5orman6ele normate#
ART# %.(
La 7tabilirea tipurilor de in7tala6ii de protec6ie impotriva incendiilor 4i a altor mi>loace te=nice de aprare
impotriva incendiilor cu care 7e ec=ipea3a con7truc6iile0 in7tala6iile 4i amena>rile 7e au +n vedere
urmtoarele criteriiB
a- condi6iile 4i cerin6ele te=nice preci3ate +n reglementrile te=nice 7peci5iceC
b- po7ibilit6ile de actionare +n 7pa6ii +nc=i7e0 +n 7ub7oluri0 la +nl6ime 7au +n medii cu nocivitate maritaC
c- caracteri7ticile 4i per5orman6ele mi>loacelor te=nice de aprare impotriva incendiilorC
d- compatibilitatea 7ub7tan6elor de 7tingere cu cla7ele de incendiu 4i cu alte 7ub7tan6e de 7tingere
utili3ate 7imultan 7au 7ucce7ivC
e- in5luenta 7ub7tan6elor de 7tingere a7upra utili3atorilor0 elementelor de con7truc6ie ale cldirii 4i
mediului#
ART# %.%
,%- Tipul 4i numrul de 7tingatoare cu care 7e dotea3a con7truc6iile 7e 7tabile7c potrivit reglementrilor
te=nice ori normelor 7peci5ice de aprare impotriva incendiilor#
,$- Numrul orientativ de 7tingatoare pentru dotarea categoriilor de con7truc6ii pentru care nu e8i7ta
prevederi +n reglementrile te=nice 7peci5ice e7te pre3entat +n ane8a nr# &#
ART# %.$
Mi>loacele te=nice de aprare impotriva incendiilor0 cu care 7unt ec=ipate 4i dotate con7truc6iile0
in7tala6iile 4i amena>rile0 7e ampla7ea3a 4i/7au 7e depo3itea3a0 con5orm documenta6iilor te=nice de
e8ecu6ie 4i reglementrilor 7peci5ice0 +n locuri 5erite de intemperii0 agen6i coro3ivi0 e5ecte negative ale
temperaturii etc# ori 7e prote>ea3a core7pun3tor mediilor +n care 7e utili3ea3#
ART# %..
La ampla7area mi>loacelor te=nice de aprare impotriva incendiilor0 care 7unt utili3ate de per7onalul de
pe locurile de munca 4i/7au de 5or6ele de interven6ie0 +n ca3 de incendiu0 7e au +n vedere 4i urmtoarele
cerin6eB
a- locurile de ampla7are 7a 5ie vi3ibile0 u4or acce7ibile 4i la di7tan6e optime 5ata de 5ocarele cele mai
probabileC
b- +nl6imea de montare 7a 5ie acce7ibilaC
c- 7a 5ie bine 5i8ate 4i 7a nu +mpiedice evacuarea per7oanelor +n ca3 de incendiu#
ART# %.1
,%- Mi>loacele te=nice de aprare impotriva incendiilor 7e marc=ea3a +n con5ormitate cu prevederile
reglementrilor te=nice 4i ale 7tandardelor 7peci5ice#
,$- 9e timpul e8ploatrii 7e a7igura vi3ibilitatea 4i li3ibilitatea marca>elor#
ART# %.:
Mi>loacele te=nice de aprare impotriva incendiilor0 cu care 7e ec=ipea3a 4i 7e dotea3a con7truc6iile0
in7tala6iile te=nologice 4i amena>rile0 7e +ntre6in permanent +n 7tare de 5unc6ionare0 cu a7igurarea
5iabilitatii 4i e5icientei nece7are0 con5orm reglementrilor te=nice 7peci5ice#
ART# %.&
In7tala6iile de detectare 4i 7emnali3are a incendiului0 de evacuare a 5umului 4i a ga3elor 5ierbinti 4i de
pre7uri3are pentru controlul 5umului trebuie 7a +ndeplinea7c criteriile de per5ormanta privind men6inerea
5unctionarii pe o durata minima normata0 +n ca3ul +ntreruperii 7ur7ei principale de alimentare cu energie#
ART# %.)
Re6elele interioare 4i e8terioare de alimentare cu apa a in7tala6iilor de 7tingere a incendiilor 4i re3ervele
de apa de incendiu trebuie 7a a7igure alimentarea core7pun3toare a ace7tora0 cu debitele 4i pre7iunile
nece7are 4i pe durata de timp normata0 potrivit prevederilor reglementrilor te=nice 7peci5ice#
ART# %.;
Dotarea operatorilor economici0 a in7titu6iilor 4i localit6ilor cu auto7peciale 4i cu alte mi>loace mobile de
interven6ie la incendii 7e 5ace pe ba3a reglementrilor 4i a normelor 7peci5ice de aprare impotriva
incendiilor0 re7pect*ndu<7e criteriile minime de per5ormanta privind organi3area 4i 5unc6ionarea 7erviciilor
publice0 voluntare 4i private pentru 7itua6ii de urgenta#
ART# %.'
,%- 9roprietarii/utili3atorii con7truc6iilor0 in7tala6iilor te=nologice 4i amena>rilor trebuie 7a e8ecute
periodic controlul 7trii de 5unc6ionare a mi>loacelor te=nice de aprare impotriva incendiilor0 cu care
ace7tea 7unt ec=ipate 4i dotate0 prin per7onal anume de7emnat 4i in7truit +n ace7t 7cop#
,$- Scoaterea din 5unc6iune a mi>loacelor te=nice de aprare impotriva incendiilor 5r luarea unor
m7uri alternative de aprare impotriva incendiilor ori nea7igurarea parametrilor nece7ari 5unctionarii
ace7tora +n condi6ii de e5icienta e7te 7trict inter3i7#
,.- "ontrolul 7trii de 5unc6ionare a mi>loacelor te=nice de aprare impotriva incendiilor 7e e8ecuta
con5orm prevederilor cuprin7e +n reglementrile te=nice0 normele 7peci5ice de aprare impotriva
incendiilor0 precum 4i +n in7truc6iunile te=nice elaborate de proiectan6i 4i/7au de productori/5urni3ori#
ART# %1(
,%- 9er7oanele 5i3ice 4i >uridice care e5ectuea3 proiectarea0 montarea0 veri5icarea0 +ntre6inerea 4i
repararea mi>loacelor te=nice de aprare impotriva incendiilor trebuie 7a 5ie ate7tate +n ace7t 7en70 +n
condi6iile legii#
,$- 9eriodicitatea lucrrilor prev3ute la alin# ,%- 7e 7tabile4te con5orm normelor 7peci5ice de aprare
impotriva incendiilor0 reglementrilor te=nice de e8ploatare 4i preci3rilor productorilor/5urni3orilor
ace7tor mi>loace te=nice#
,.- 9e perioadele de oprire a 5unctionarii 7i7temelor0 in7tala6iilor0 aparatelor 4i di7po3itivelor de
7emnali3are0 alarmare0 averti3are0 alertare0 limitare 4i 7tingere a incendiilor0 pentru e8ecutarea lucrrilor
de +ntre6inere 4i reparare ori +n ca3 de opriri accidentale0 proprietarii/utili3atorii trebuie 7a a7igure m7uri
te=nice 4i organi3atorice alternative pentru evitarea producerii unor eventuale incendii0 precum 4i de
ac6iune +n ca3 de nece7itate#
,1- Sub7tantele 7peciale pentru 7tingerea incendiilor 7e 7upun veri5icrilor periodice privind men6inerea
calit6ilor +n timp0 con5orm reglementrilor 7peci5ice 4i preci3rilor productorului/5urni3orului#
ART# %1%
,%- E8ploatarea0 +ntre6inerea0 revi3iile 4i repara6iile la auto7peciale0 utila>e 4i celelalte mi>loace mobile de
interven6ie la incendii 7e e8ecuta con5orm normelor te=nice emi7e de In7pectoratul 2eneral pentru Situa6ii
de Urgenta#
,$- Repara6iile la mi>loacele te=nice preci3ate la alin# ,%- 7e plani5ica 4i 7e reali3ea3 la termene cat mai
7curte0 a7igur*ndu<7e0 +n perioada 7coaterii din interven6ie a ace7tora0 m7uri alternative de aprare
impotriva incendiilor#
ART# %1$
,%- 9roprietarul/utili3atorul con7truc6iilor0 in7tala6iilor te=nologice 4i amena>rilor trebuie 7a a7igure
e8i7tenta unui regi7tru de control al in7tala6iilor de 7emnali3are0 alarmare0 alertare0 limitare 4i 7tingere a
incendiilor0 +n care 7e con7emnea3 toate datele relevante privindB
a- e8ecutarea controalelor 7trii de 5unc6ionare0 a opera6iunilor de veri5icare0 +ntre6inere 4i repara6iiC
b- e8ecutarea de modi5icri0 e8tinderi0 reabilitari0 moderni3ri etc#C
c- producerea unor deran>amente0 alarme de incendiu0 alarme 5al7e0 +ntreruperi0 declan7ari
intempe7tive etc#0 cu men6ionarea cau3elor care le<au determinat#
,$- Datele con7emnate trebuie 7a indice cu claritate 3iua0 luna0 anul0 ora 4i locul producerii
evenimentului#
,.- Modelul regi7trului de control e7te pre3entat +n ane8a nr# ) la pre3entul ordin#
ART# %1.
9e toat durata de 5olo7ire a mi>loacelor te=nice de aprare impotriva incendiilor0 admini7tratorii
operatorilor economici/conductorii in7titu6iilor publice au obliga6ia 7a demon7tre3e organelor de control
re7pectarea prevederilor pre3entelor norme generale0 con5orm legii#
"A9# GI
9lani5icarea 4i e8ecutarea e8erci6iilor privind modul de ac6iune +n ca3 de incendiu
ART# %11
,%- E8erci6iile privind modul de interven6ie +n ca3 de incendiu con7tituie 5ormele de ba3a prin care 7e
veri5ica 7tadiul 4i capacitatea de ac6iune a per7onalului de la locul de munca#
,$- E8erci6iile 4i aplicatiile vi3ea3 modul +n care 7e e8ecutaB
a- alarmareaC
b- evacuareaC
c- 7tingerea incendiului#
ART# %1:
E8erci6iile de interven6ie 7e e5ectuea3B
a- plani5icat0 pe ba3a de gra5ic0 a7t5el +nc*t la ace7tea 7a participe e4alonat to6i 7alaria6ii cu atribu6ii de
interven6ie de la locurile de muncaC
b- inopinat0 de ctre admini7trator/conductor0 autorit6ile de control 7au de al6i 5actori de deci3ieC
c- plani5icat0 pe ba3a de gra5ic0 cu per7onalul 7erviciului privat pentru 7itua6ii de urgenta#
ART# %1&
,%- Evidenta aplicatiilor 4i e8erci6iilor e5ectuate 7e tine +ntr<un regi7tru 7pecial#
,$- Regi7trul are con6inutul con5orm modelului pre3entat +n ane8a nr# ; la pre3entul ordin#
ART# %1)
!iecare e8erci6iu de interven6ie 7e 5inali3ea3 printr<un raport0 +n care 7e 5ac re5eriri cel pu6in laB
a- obiectivele 4i 7copul e8erci6iuluiC
b- men6iuni privind cunoa4terea 4i capacitatea de punere +n aplicare a 7arcinilor ce revin per7onalului
de la locul de munca +n ca3 de incendiuC
c- +ndeplinirea anumitor bareme de timp 7tabilite 4i a timpilor operativi de interven6ieC
d- men6iuni privind alarmarea ,alertarea- per7onaluluiC
e- aprecieri privind 5unc6ionarea mi>loacelor te=nice de aprare impotriva incendiilorC
5- de754urarea activit6ii de 7alvare 4i evacuare a per7oanelor 4i a materialelor periculoa7eC
g- propunerea de m7uri privind +mbunt6irea activit6ii re7pective#
"A9# GII
"ontrolul re7pectrii normelor de aprare impotriva incendiilor
ART# %1;
9er7onalul autorit6ilor publice0 care0 potrivit competentelor 4i prevederilor legale0 e8ecuta controale +n
domeniul aprrii impotriva incendiilor0 e7teB
a- per7onalul de7emnat din In7pectoratul 2eneral pentru Situa6ii de Urgenta 4i din in7pectoratele
pentru 7itua6ii de urgenta >ude6ene/al municipiului ?ucure4tiC
b- cadrele te=nice 7au per7onalul de 7pecialitate cu atribu6ii +n domeniul aprrii impotriva incendiilor
din 7tructura mini7terelor 4i a celorlalte organe de 7pecialitate ale admini7tra6iei publice centraleC
c- cadrele te=nice 7au per7onalul de 7pecialitate cu atribu6ii +n domeniul aprrii impotriva incendiilor
din 7tructura autorit6ilor admini7tra6iei publice locale#
ART# %1'
,%- "ontrolul propriu al re7pectrii normelor0 di7po3i6iilor 4i m7urilor de aprare impotriva incendiilor 7e
e5ectuea3 deB
a- 7tructurile cu atribu6ii de aprare impotriva incendiilor0 con7tituite +n cadrul operatorului
economic/in7titu6iei/localit6ii pe ba3a unui gra5ic anual0 trime7trial0 lunar0 3ilnicC
b- per7onalul din componenta preventiv a 7erviciilor publice0 voluntare 4i privateC
c- 4e5ii locurilor de munca re7pective0 3ilnic 7au pe 7c=imb0 dup ca3#
,$- "ontrolul e5ectuat de 7tructurile 7tabilite la alin ,%- lit# a- 7e 5inali3ea3 prin documente 7cri7e0 +n
care 7e con7emnea3B
a- con7truc6iile 4i in7tala6iile care au 5o7t cuprin7e +n controlC
b- con7tatrile re3ultate din terenC
c- propuneri de m7uri 4i ac6iuni de inlaturare a de5icien6elor 4i de imbunatatire a activit6ii#
,.- Trime7trial0 7tructurile enumerate la alin# ,%- lit# a- e5ectuea3 un control de veri5icare privind
re7pectarea obliga6iilor contractuale din domeniul aprrii impotriva incendiilor 4i a normelor 7peci5ice de
aprare impotriva incendiilor la per7oanele 5i3ice/>uridice care de754oar activit6i +n perimetrul
operatorului economic/in7titu6iei/ localit6ii#
,1- "on7tatrile0 m7urile 4i deci3iile adoptate +n urma controalelor 7e aduc la cuno7tinta0 prin
documente 7cri7e0 tuturor per7oanelor implicate#
ART# %:(
En ba3a conclu3iilor re3ultate din controalele autorit6ii de 7tat 7au din controalele proprii0
admini7tratorul operatorului economic0 conductorul in7titu6iei 7au0 dup ca30 primarul e7te obligat 7a ia
m7uri imediate de remediere a tuturor neregulilor con7tatate +n domeniul aprrii impotriva incendiilor#
ART# %:%
,%- Activitatea de aprare impotriva incendiilor de75a7urata de operatorul economic0 in7titu6ie 7au
organul admini7tra6iei publice centrale 7au locale 7e anali3ea30 con5orm legii0 7eme7trial 7au anual0
precum 4i cu prile>ul 5inali3arii controalelor 4i dup producerea unor incendii#
,$- Anali3a prev3ut la alin# ,%- 7e de754oar pe ba3a de raport 7au in5ormare +ntocmit/+ntocmit de
7tructura care are atribu6ii +n domeniul aprrii impotriva incendiilor#
ART# %:$
,%- Raportul de anali3a con6ine urmtoareleB
a- implementarea noilor prevederi legaleC
b- 7tadiul +ndeplinirii m7urilor 7tabiliteC
c- de5icientele care 7e mani5e7ta +n domeniul aprrii impotriva incendiilorC
d- conclu3ii din activitatea de in7truire 4i pregtire a per7onaluluiC
e- rela6iile cu ter6ii privind aprarea impotriva incendiilorC
5- a7igurarea dotrii0 calitatea 4i 5unc6ionarea mi>loacelor te=nice de aprare impotriva incendiilorC
g- e5icienta activit6ilor de754urate de 7tructurile cu atribu6ii +n domeniul aprrii impotriva incendiilorC
=- propuneri de m7uri pentru +mbunt6irea activit6ii#
,$- A7pectele di7cutate pe timpul anali3ei 7e con7emnea3 +ntr<un proce7<verbal0 iar deci3iile care 7e
iau 7e aproba printr<o =otr*re care 7e aduce la cuno7tinta per7oanelor intere7ate#
ART# %:.
La anali3a participa +n mod obligatoriu0 dup ca30 pre4edintele con7iliului >ude6ean0 primarul0
admini7tratorul operatorului economic0 conductorul in7titu6iei publice0 precum 4i 4e5ii 7tructurilor cu
atribu6ii +n domeniul aprrii impotriva incendiilor0 4e5ii 7ectoarelor de activitate la care 7unt 5cute
men6iuni +n raport 4i proprietarii con7truc6iilor0 +n 7itua6ia utili3rii unei cldiri 7au incinte de ctre mai mul6i
operatori economici#
"A9# GIII
Di7po3i6ii 5inale
ART# %:1
9re3entele norme generale 7e completea3 cu di7po3i6ii generale pentru categorii de con7truc6ii 4i de
activit6i0 emi7e de In7pectoratul 2eneral pentru Situa6ii de Urgenta 4i aprobate prin ordin al mini7trului
admini7tra6iei 4i internelor#
ART# %::
,%- 9e ba3a pre3entelor norme generale0 mini7terele 4i celelalte organe ale admini7tra6iei publice
centrale emit norme 4i reglementri te=nice de aprare impotriva incendiilor0 7peci5ice domeniilor de
competenta ale ace7tora0 iar organele admini7tra6iei publice locale in7tituie reguli 4i m7uri 7peci5ice +n
domeniul aprrii impotriva incendiilor0 potrivit competentelor 4i obliga6iilor legale#
,$- Reglementrile prev3ute la alin# ,%- 7unt obligatorii pentru domeniul de activitate 7peci5ic0 re7pectiv
pentru unitatea admini7trativ<teritorial#
ART# %:&
Enclcarea di7po3i6iilor pre3entelor norme generale atrage r7punderea di7ciplinar0 contraven6ional0
material0 civil 7au penal0 dup ca3#
ART# %:)
Ane8ele nr# %<; 5ac parte integrant din pre3entele norme generale#
ANE@A %
<<<<<<<
la normele generale
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
HTH
Operatorul economic/instituia
ORGANIZAREA APRRII IMPOTRIVA INCENDIIOR
ocul !e munca """""""""""""""""""""
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$%
& I" ' Pre(enirea incen!iilor
&
& )" Materiale com*usti*ile +i in,lama*ile -!e e.emplu/ pro!use
,inite !in &
& lemn/ lacuri/ sol(enti etc"0
&
& 1" 2urse !e aprin!ere posi*ile -!e natura electrica/ termica/
autoaprin!ere &
& etc"0
&
& 3" Ec4ipamente +i mi5loace !e lucru -!e e.emplu/ motoare
electrice/ &
& instalaii !e (entilaie/ scule +i !ispo6iti(e etc"0
&
& 7" M8suri 9enerale -!e e.emplu/ inter6icerea ,ocului !esc4is/
inter6icerea &
& ,umatului/ colectarea !e+eurilor etc"0
&
& :" M8suri speci,ice -!e e.emplu/ asi9urarea ,unctionarii
sistemului !e &
& meninere constanta a temperaturii/ !e e(acuare a 9a6elor/
utili6area !oar&
& a sculelor care nu pro!uc scantei etc"0
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& II" ' Or9ani6area primei inter(enii !e stin9ere a
incen!iilor &
& )" Mi5loace !e alarmare/alertare -tele,on/num8r ser(iciu
pro,esionist pentru &
& situaii !e ur9enta """"""""""""""""""" !ispecerat/+e, tura
""""""""""" &
& *uton !e alarmare amplasat
la """"""""""""""""""""""""""""""""""" etc"0 &
& 1" Instalaii +i !ispo6iti(e !e limitare +i stin9ere a
incen!iilor -!e &
& e.emplu/ sprin=lere/ usi re6istente la ,oc/ trape0
&
& 3" Mi5loace !e protecie a salariailor -!e e.emplu/ aparate
!e respiratie0 &
& 7" Personalul care asi9ura prima inter(enie>
&
& ' stin9atoare """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
&
& ' 4i!ranti
interiori """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &
& ' ta*lou
electric """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
&
& ' !eclansare/oprire
instalaiile """""""""""""""""""""""""""""""" &
& :" Personalul care asi9ura e(acuarea
persoanelor/*unurilor """"""""""" &
?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$@
Antocmit
""""""""""""""""""""""
-numele +i prenumele0
""""""""""""""""""""""
2emnatura
B2TB
ANE@A $
<<<<<<<
la normele generale
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
9LANUL DE EGA"UARE
a per7oanelor/bunurilor
HTH
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$%
& )" Date !e i!enti,icare>
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& Denumirea operatorului economic/instituiei
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& 2e!iul/ num8r !e tele,on/ ,a./ e'mail
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& Pro,ilul !e acti(itate
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& 1" ' Planul 9eneral al operatorului economic/instituiei -la
scara0/ &
& pe care se marc4ea6a>
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& Amplasarea cl8!irilor +i a !epo6itelor Cn incinta/ preci6Dn!u'
se> &
& ' num8rul !e ni(eluri -su*terane +i supraterane0E
&
& ' num8rul ma.im !e persoane care poate ,i la un moment !at Cn
cl8!ireE &
& ' tipul !e *unuri +i cantitatea ce pot ,i la un moment !at Cn
&
& cl8!ire/!epo6itE
&
& ' lista cu su*stane periculoase/caracteristici con,orm ,isei
!e pericol &
& pentru ,iecare cate9orie !e su*stanta
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& C8ile !e acces/ e(acuare +i !e inter(enie !in incinta +i cele
a!iacente &
& acesteia
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& ocul/locurile !e a!unare a persoanelor Cn ca6 !e incen!iu
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& ocul/locurile !e e(acuare a *unurilor Cn ca6 !e incen!iu
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& 3" ' Conceptia !e or9ani6are a e(acuarii persoanelor/*unurilor
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& Mi5loacele prin care se reali6ea68 anunarea -alertarea0
persoanelor ce &
& r8spun! !e e.ecutarea +i !iri5area e(acuarii Cn ca6 !e
incen!iu &
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& Nominali6area persoanelor care au atri*uii Cn ceea ce
pri(e+te e(acuarea &
& persoanelor/*unurilor pentru ,iecare ni(el Cn parte
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& Nominali6area persoanelor care se ocupa !e Cntocmirea listelor
celor pre6eni&
& la locul !e a!unare amena5at +i marcat corespun68tor
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& Or!inea Cn care urmea68 sa se ,ac8 e(acuarea persoanelor +i a
*unurilor/ Cn &
& ,uncie !e (aloarea lor +i !e (ulnera*ilitatea la incen!iu
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& An ca6ul su*stanelor periculoase se (or ,ace preci68ri cu
pri(ire la m8suri &
& ce tre*uie a!optate la e(acuarea acestora
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& 7" ' Or9ani6area e(acuarii persoanelor/*unurilor pe ni(eluri
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& 2e Cntocme+te/ pentru ,iecare ni(el la care se a,la persoane
sau *unuri &
& necesar a ,i e(acuate/ sc4ita ni(elului/ pe care se speci,ica
num8rul &
& ni(elului +i num8rul ma.im al persoanelor ce pot ,i la un
moment !at pe &
& ni(el +i se marc4ea6a prin sim*olurile corespun68toare c8ile
!e e(acuare/ &
& Cnc8perile/locurile Cn care se a,la persoane/su*stane
periculoase sau &
& *unuri !e e(acuat
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& 2e nominali6ea6a persoana/persoanele care are/au atri*uii
pentru e(acuarea &
& persoanelor/*unurilor
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& 2e sta*ilesc traseele pe care se ,ace e(acuarea persoanelor/
pe cat posi*il/ &
& urm8rin!u'se ca e(acuarea persoanelor sa se ,ac8 pe alte cai
!ecDt cele &
& !estinate e(acuarii materialelor +i ast,el sta*ilite CncDt sa
nu in9reune6e &
& inter(enia pompierilor la stin9ereE
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& M8surile !e si9uranta care tre*uie luate la e,ectuarea
e(acuarii persoanelor &
& +i a materialelor care pre6int8 pericol !eose*it -e.plo6i(i/
recipiente &
& pentru 9a6e sau lic4i!e su* presiune0 ori a materialelor cu
!eose*ita &
& (aloare sau care se !eteriorea68 u+or su* e,ectele
temperaturii -aparate !e &
& preci6ie etc"0E
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& Num8rul +i locul Cn care se a,la mi5loacele !e iluminat
mo*ile/ !e transport/&
& precum +i alte materiale au.iliare necesare pentru e,ectuarea
e(acuarii" &
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& Instruciuni !e urmat Cn ca6 !e incen!iu
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& ocul/locurile !e a!unare a persoanelor !e pe ni(elul
respecti( &
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& ocul/locurile !e e(acuare a *unurilor Cn ca6 !e incen!iu
&
?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$@
B2TB
ANE@A .
<<<<<<<
la normele generale
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
9LANUL DE INTERGENIE
< 7tructura<cadru <
HTH
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$%
& )" Datele !e i!enti,icare>
&
& ' !enumirea operatorului economic sau a instituieiE
&
& ' a!resa/ num8r !e tele,on/ ,a./ e'mailE
&
& ' pro,ilul !e acti(itate"
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& 1" Planul 9eneral al unit8ii -la scara0/ pe care se
marc4ea6a> &
& ' amplasarea cl8!irilor/ instalaiilor te4nolo9ice +i a
!epo6itelor Cn &
& incintaE
&
& ' c8ile !e acces +i !e inter(enie !in incinta +i cele
a!iacente acesteiaE &
& ' reelele +i sursele proprii !e alimentare cu apaE
&
& ' re6er(ele !e a9eni !e stin9ere +i !e mi5loace !e protecie
a personalului &
& !e inter(enieE
&
& ' reelele +i racor!urile !e alimentare cu ener9ie electrica/
a9ent termic/ &
& 9a6e +i alte ,lui!e com*usti*ileE
&
& ' reelele !e canali6areE
&
& ' (ecin8t8ile"
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& 3" Conceptia !e or9ani6are +i !e !es,8+urare a inter(eniei Cn
ca6 !e &
& incen!iu>
&
& ' conclu6ii pri(in! inter(enia/ re6ultate !in scenariul !e
securitate la &
& incen!iu sau !in e(aluarea capacit8ii !e ap8rare impotri(a
incen!iilorE &
& ' particularit8i tactice !e inter(enie pentru>
&
& B e(acuarea utili6atorilor -persoane +i/ !up8 ca6/ animale sau
*unuri0/ &
& acor!area primului a5utor +i prote5area *unurilor
periclitateE &
& B locali6area +i lic4i!area incen!iilorE
&
& B protecia personalului !e inter(enieE
&
& B protecia (ecinatatilorE
&
& B Cnl8turarea e,ectelor ne9ati(e ma5ore pro!use !e incen!iu"
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& 7" Forte !e inter(enie Cn ca6 !e incen!iu>
&
& ' ser(iciul pri(at pentru situaii !e ur9enta -!otare/
Cnca!rare0E &
& ' ser(icii pu*lice (oluntare pentru situaii !e ur9enta cu
care se &
& cooperea68 -cate9oria/ localitatea/ !istanta/ itinerarul !e
!eplasare/ &
& tele,onul sau alte mi5loace !e alarmare +i alertare0E
&
& ' su*unitatea !e pompieri militari !e raion -localitatea/
!istanta/ &
& itinerarul !e !eplasare/ tele,onul sau alte mi5loace !e
alarmare +i &
& alertare0E
&
& ' alte ,orte cu care se cooperea68 +i mo!ul !e anuntare -!e
e.emplu/ &
& am*ulanta0E
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& :" 2urse !e alimentare cu apa Cn ca6 !e incen!iu/ e.terioare
unit8ii> &
& ' reele !e alimentare cu apa>
&
& B !e*iteE
&
& B presiuniE
&
& B amplasarea 4i!rantilor e.teriori +i sta*ilirea !istantelor
,ata !e &
& incinta unit8iiE
&
& ' alte surse arti,iciale sau naturale !e apa>
&
& B ,elul +i capacitatea acestoraE
&
& B plat,orme -puncte0 !e alimentare +i !istanele ,ata !e
unitate" &
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& G" Planul ,iec8rei construcii/ instalaii te4nolo9ice sau
plat,orme !e &
& !epo6itare -la scara0/ pe care se marc4ea6a ori se Cnscriu
!ate pri(in!> &
& ' !estinaia spaiilor -Cnc8perilor0E
&
& ' supra,ata construit8 +i aria !es,asurataE
&
& ' re9imul !e Cn8lime -num8rul !e ni(eluri0E
&
& ' num8rul !e persoane care utili6ea68 construcia/ pe ni(eluri
+i pe totalE &
& ' c8ile interioare !e acces/ e(acuare +i !e inter(enieE
&
& ' natura materialelor +i a elementelor !e construciiE
&
& ' ni(elurile criteriilor !e per,ormanta pri(in! securitatea la
incen!iu &
& asi9urateE
&
& ' instalaiile utilitare a,erenteE
&
& ' instalaiile/ sistemele/ !ispo6iti(ele +i aparatele !e
pre(enire +i &
& stin9ere a incen!iilor cu care este ec4ipataE
&
& ' !ispo6iti(ul !e inter(enie Cn ca6 !e incen!iu"
&
?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$@
B2TB
NTAB
En ca3ul operatorilor economici 4i al in7titu6iilor av*nd numai con7truc6ii0 in7tala6ii te=nologice 7au
plat5orme de depo3itare cu ri7c mic de incendiu 4i care nu 7e +ncadrea3 +n categoriile de cldiri +nalte 4i
5oarte +nalte0 5r 7ali aglomerate ori cu aglomerari de per7oane 4i 5r depo3ite de mari valori0 nu e7te
obligatorie +ntocmirea planurilor detaliate prev3ute la pct# & din 7tructura<cadru# En ace7te 7itua6ii0 +n
conturul con7truc6iilor0 in7tala6iilor te=nologice 4i al plat5ormelor de depo3itare0 marcate +n planul general
al incintei unit6ii ,pct# $- ori +ntr<un tabel 7eparat0 7e +n7criu 7uplimentarB de7tina6ia0 7upra5ata0 numrul de
niveluri0 re3i7tenta la 5oc 4i0 dup ca30 categoriile pericolului de incendiu#
Un e8emplar al planului de interven6ie avi3at 7e pune la di7po3i6ie in7pectoratului pentru 7itua6ii de
urgenta >ude6ean/al municipiului ?ucure4ti pentru e5ectuarea recunoa7terilor 4i a 7tudiilor tactice 4i pentru
punerea ace7tora +n aplicare cu prile>ul e8erci6iilor0 aplicatiilor tactice de interven6ie0 precum 4i +n 7itua6iile
de urgenta#
ANE@A 1
<<<<<<<<
la normele generale
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Unitatea emitenta
9ERMIS DE LU"RU "U !"
Nr# ##### din #####
HTH
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$%
& 2e eli*erea68 pre6entul permis !e lucru cu ,oc
!oamnei/!omnului """""""""/&
& a5utat !e !oamna/!omnul """""""""""""""""""""""""""""""""""/
care urmea68 sa &
& e.ecute """"""""""""""""""""""""""""/
,olosin! """""""""""""""""""""""""" &
& la -Cn0 """"""""""""""" " ucr8rile Cncep la !ata
!e """"""""""""""""""" &
& ora """"""""/ +i se Cnc4eie la !ata !e """"""""""""""""""
ora """""""" " &
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& Premer98tor/ pe timpul +i la terminarea lucr8rilor cu ,oc se
(or lua &
& urm8toarele m8suri>
&
& )" An!ep8rtarea sau prote5area materialelor com*usti*ile !in
6ona !e &
& e.ecutare a lucr8rilor +i !in apropierea acesteia/ pe o ra6a
!e """"""" &
& metri/ ast,el>
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& 1" Golirea/ i6olarea/ spalarea/ aerisirea con!uctelor/
utila5elor sau &
& instalaiilor/ prin>
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& 3" Ventilarea spaiilor Cn care se e.ecuta lucr8rile se
reali6ea68 ast,el> &
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& 7" Veri,icarea 6onei !e lucru +i a (ecinatatilor acesteia/
Cnl8turarea &
& surselor !e aprin!ere +i a con!iiilor care ,a(ori6ea68
pro!ucerea &
& incen!iilor +i a e.plo6iilor/ prote5area anti,oc a
materialelor !in 6ona" &
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& :" Anceperea lucr8rilor cu ,oc s'a ,8cut Cn *a6a *uletinului
!e anali6a &
& nr" """""""""""""""" !in """"""""""""""""""""""""""/ eli*erat
!e &
& """""""""""""""""""""""""" -acolo un!e este ca6ul0
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& G" Respectarea normelor !e ap8rare impotri(a incen!iilor/
speci,ice &
& te4nolo9iei !e lucru>
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& H" An 6ona !e lucru se asi9ura urm8toarele mi5loace !e
stin9ere a &
& incen!iilor>
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& I" ucr8rile cu ,oc !esc4is nu se e.ecuta !ac8 sunt con!iii
!e (ant &
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& J" Pe timpul lucr8rilor se asi9ura supra(e94erea acestora !e
c8tre &
& !oamna/!omnul """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& )K" Le,ul ser(iciului pu*lic (oluntar/pri(at pentru situaii
!e ur9enta &
& este anuntat !espre Cnceperea/ Cntreruperea +i Cnc4eierea
lucr8rii" &
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& ))" Controlul m8surilor !e ap8rare impotri(a incen!iilor se
asi9ura !e &
& c8tre !oamna/!omnul """""""""""""""""""""""""""""""""""""""
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& )1" 2upra(e94erea lucr8rilor cu ,oc se asi9ura !e c8tre
!oamna/!omnul &
& """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""" &
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& )3" Incen!iul sau orice alt e(eniment se anunta
la """""""""""""""""""/ &
& prin """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& )7" Alte m8suri speci,ice !e ap8rare impotri(a incen!iului
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$<
& ):" Personalul !e e.ecuie/ control +i supra(e94ere a ,ost
instruit asupra &
& m8surilor !e ap8rare impotri(a incen!iului"
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$M$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$M$$$$$$$$$$<
& Responsa*ili & Numele +i
prenumele & 2emnatura&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$N$$$$$$$$$$<
&Emitentul &
& &
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$N$$$$$$$$$$<
&Le,ul sectorului Cn care se e.ecuta lucr8rile&
& &
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$N$$$$$$$$$$<
&E.ecutantii lucr8rilor cu ,oc &
& &
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$N$$$$$$$$$$<
&2er(iciul pu*lic (oluntar/pri(at pentru &
& &
&situaii !e ur9enta &
& &
?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$O$$$$$$$$$$@
B2TB
ANE@A :
<<<<<<<
la normele generale
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
MIILA"E TEJNI"E
de aprare impotriva incendiilor
< "ategorii principale <
%# 9entru ec=iparea con7truc6iilor0 a in7tala6iilor te=nologice 4i a plat5ormelor amena>ateB
a- in7tala6ii de protec6ie impotriva incendiilorC
b- 7tingatoare 4i alte aparate de 7tin7 incendiiC
c- utila>e0 unelte 4i alte mi>loace de interven6ie#
$# 9entru dotarea 7erviciilor pro5e7ioni7te/voluntare/private pentru 7itua6ii de urgentaB
a- auto7peciale pentru 7tingerea incendiilorC
b- auto7peciale au8iliare de interven6ieC
c- nave pentru 7tingerea incendiilorC
d- trenuri pentru 7tingerea incendiilorC
e- aeronave de interven6ie la incendiiC
5- motopompe 4i alte utila>eC
g- ambulante 4i auto7anitare#
.# 9entru +ntreruperea proce7ului de ardere a materialelor 4i 7ub7tan6elor combu7tibile 7au pentru
protec6ia celor din apropierea 5ocaruluiB
a- produ7e de 7tingereC
b- agen6i neutrali3atori0 7peciali#
1# 9entru protec6ia per7onalului de interven6ieB
a- ec=ipament de protec6ie la temperatura0 7ocuri mecanice 4i la umiditateC
b- mi>loace de protec6ie a cilor re7piratoriiC
c- acce7orii de 7igurantaC
d- acce7orii de protec6ie la electrocutareC
e- mi>loace de iluminatC
5- aparatura de comunica6iiC
g- ec=ipament0 aparatura0 vaccinuri 4i in7trumentar de protec6ie 7pecial impotriva e5ectelor agen6ilor
c=imici0 radioactivi 7au biologiciC
=- aparatura de detectare a concentratiilor e8plo3ive 7au a pre3entei unor 7ub7tan6e nocive#
ANE@A &
<<<<<<<
la normele generale
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
NUMKR RIENTATIG
de 7tingatoare portative pentru unele categorii de con7truc6ii
HTH
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
M$$$$$$$$$$$$$$%
& Cate9orii !e construcii
&Num8r minim !e&
&
&stin9atoareB0/&
&
&supra,ata &
&
&!es,asurata &
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
N$$$$$$$$$$$$$$<
&)" Cl8!iri a!ministrati(e>
& &
&' se!ii ale a!ministraiei pu*lice centrale +i localeE
&) *uc"/3KK mp &
&' se!ii !e ,un!aii/ or9ani6aii ne9u(ernamentale/ asociaii/
& &
& a9enii +i altele asemeneaE
& &
&' se!ii !e *irouri"
& &
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
N$$$$$$$$$$$$$$<
&1" Cl8!iri comerciale>
& &
&' comer alimentar +i nealimentarE
&) *uc"/1KK mp &
&' ma9a6ine 9eneraleE
& &
&' alimentaie pu*lica -restaurante/ *raserii +i altele
& &
& asemenea0E
& &
&' spaii +i Cnc8peri !estinate ser(iciilor"
& &
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
N$$$$$$$$$$$$$$<
&3" Cl8!iri !e locuit -cu caracter !e recoman!are0>
& &
&' *locuriE
& ) *uc"/ &
&' locuine uni,amiliale"
& ni(el/ &
&
& apartament &
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
N$$$$$$$$$$$$$$<
&7" Cl8!iri ci(ile cu ,unciuni mi.te -comer/ *irouri/
& &
& reuniuni0
&) *uc"/3KK mp &
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
N$$$$$$$$$$$$$$<
&:" Alte amena58ri>
& &
&' circuri mo*ileE
&) *uc"/):K mp &
&' scene +i tri*une amena5ate pro(i6oriu Cn aer li*er -pentru
& &
& spectacole/ mitin9uri/ competitii sporti(e etc"0E
& &
&' stu!iouri !e ra!io/ tele(i6iune/ Cn!eose*i cu pu*lic"
& &
?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
O$$$$$$$$$$$$$$@
''''''''''''''
B0 Per,ormanta !e stin9ere ec4i(alenta cu ,ocarele 1) A +i
))3 P/ con,orm
stan!ar!ului european !e re,erinta"
B2TB
NTAB
Tipul 4i numrul de 7tingatoare 7e 7tabile7c de proiectant 4i0 pentru con7truc6iile e8i7tente0 prin
7cenariile de incendiu 7au de per7oana cu atribu6ii 7peci5ice0 +n 5unc6ie de nivelul de ri7c de incendiu0 tipul
4i cantitatea de material 7au 7ub7tanta combu7tibila/volumul de lic=id combu7tibil din 7pa6iul ce trebuie
prote>at#
ANE@A )
<<<<<<<<
la normele generale
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
RE2ISTRU DE "NTRL
pentru in7tala6iile de detectare0 7emnali3are0 alarmare0
alertare0 limitare 4i 7tingere a incendiilor
HTH
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%
& Nr" crt" -,i+a0 """""""""""""""""""" &
?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@
#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$%
&Denumirea instalaiei
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$<
&Pro!uc8tor/importator/,urni6or
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$<
&Caracteristici principale -loc amplasare/ 6one prote5ate/
componente etc"0 &
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$<
&Certi,icat CE/Certi,icat !e con,ormitate al pro!usului/A9rement
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$<
&Documentaie te4nica a,erent8 certi,icatului
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$<
&Persoana ,i6ica/5uri!ic8 ce a e.ecutat proiectarea
&
&Certi,icat atestare
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$<
&Persoana ,i6ica/5uri!ic8 ce a e.ecutat montarea
&
&Certi,icat atestare
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$<
&Persoana ,i6ica/5uri!ic8 ce e.ecuta (eri,icarea/ Cntreinerea/
repararea &
&Certi,icat atestare
&
&Contract nr" """"""""""""""""""
&
&Perioa!a contractului
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$<
&2olicitare ser(ice !eran5amente
&
&Tele,on/ e'mail/ ,a.
&
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$<
&Personal responsa*il
&
&Data
&
?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$@
Date e(enimente
#$$$$M$$$$M$$$$$M$$$$$$$$$$$M$$$$$M$$$$$$$$$M$$$$$$$$$$$$$$$%
&Nr" &Data&ocul&E(enimentul&Cau6a&Aciune &Numele Cn clar &
&crt"& & & & &corecti(a& ' 2emnatura ' &
;$$$$N$$$$N$$$$$N$$$$$$$$$$$N$$$$$N$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$N$$$$N$$$$$N$$$$$$$$$$$N$$$$$N$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$N$$$$N$$$$$N$$$$$$$$$$$N$$$$$N$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$$$$<
;$$$$N$$$$N$$$$$N$$$$$$$$$$$N$$$$$N$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$$$$<
?$$$$O$$$$O$$$$$O$$$$$$$$$$$O$$$$$O$$$$$$$$$O$$$$$$$$$$$$$$$@
B2TB
NTAB
%# En regi7trul de control pentru in7tala6iile de detectare0 7emnali3are0 alertare0 alarmare0 limitare 4i
7tingere a incendiilor 7e con7emnea3 toate datele relevante privindB
a- e8ecutarea controalelor 7trii de 5unc6ionare0 a opera6iunilor de veri5icare0 +ntre6inere 4i repara6iiC
b- e8ecutarea de modi5icriC
c- actionarile +n 7itua6ii de incendiuC
d- evenimente produ7eB alarme de incendiu0 alarme 5al7e de incendiu0 de5ecte0 +ntreruperi0 declan7ari
intempe7tive0 te7te0 de3activari temporare < cu men6ionarea cau3elor care le<au determinat 4i a ac6iunilor
corective e5ectuate#
$# Datele con7emnate trebuie 7a indice clar 4i preci7 data ,anul0 luna0 3iua0 ora0 dup ca30 minutele 4i
7ecundele- 4i locul de producere a evenimentului#
.# Toate evenimentele trebuie +nregi7trate core7pun3tor#
1# Regi7trul 7e completea3 pentru 5iecare in7talatie din dotare#
:# Se nume4te un re7pon7abil pentru completarea regi7truluiC numele re7pon7abilului e7te trecut +n
regi7tru#
&# Se notea3a componentele +nlocuite 4i cau3ele +nlocuirii#
ANE@A ;
<<<<<<<
la normele generale
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
EGIDENTA
e8erci6iilor de interven6ie e5ectuate la #######
HTH
#$$$$M$$$$$$$$$$$$M$$$$$$$$$$$$M$$$$$$$$$$$$$$M$$$$$$$$$$$$$$$$M
$$$$$$$$$$%
&Nr" &Data +i ora &Tipul &ocul/2ectorul&Cine a or9ani6at&
&
&crt"&e.ecut8rii &e.erciiului&!e acti(itate & e.erciiul
&O*ser(aii&
& &e.erciiului& & &Numele/ semna' &
&
& & & & &tura +i ,uncia &
&
;$$$$N$$$$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$$$$$N
$$$$$$$$$$<
;$$$$N$$$$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$$$$$N
$$$$$$$$$$<
;$$$$N$$$$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$$$$$N
$$$$$$$$$$<
;$$$$N$$$$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$$$N$$$$$$$$$$$$$$$$N
$$$$$$$$$$<
?$$$$O$$$$$$$$$$$$O$$$$$$$$$$$$O$$$$$$$$$$$$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$O
$$$$$$$$$$@
B2TB
<<<<<<<