Sunteți pe pagina 1din 25

=E

=
I
F
z
E
2
.A
c4 e!E@
C 4 CENTRATIZATOARE
4,2 CENTRATIZATOR CONTRIBI..ryII $I FONDURJ SPECIALE
BAZA DE CALCUT A OBLIGATIEI
I 9,5%, indiferent de condifiile
de munci (conhibutia individu'
alia asiguratului)
a diferenta dinhe cotele prev,i-
zute de legea anuald a bugenlui
asigurdrilor sociale de stat $i crh
ta de 9 ,SVc
(conhibuiia angajato
rilor). respectiv:
Pentru
condilii normale de
munci: 19,5% (ianuarienoiem-
brie 2008) si l8% (decembrie
2008)
- pentru condi{ii deosebite de
munci: 24,5% (ianuarie-noiem-
brie 2008) oi 23% (decembrie
2008)
- penru conditii speciale de
mtnc* 29,5% (ianuarienoiem-
brie 2008) si 28? (decembrie
2008)
data de 25 inclusiv a lunii urmitoa-
re celei pentru care se efectueazi
plata drepturilor salariale
data de 25 inclusir. a lunii urmi-
toare trimestrului (microintre-
prinderile, asocierile firi persom-
Iitate
iuridici
intre persoane fizice
gi persoanele fizice care au calitalea
de angajator)
data de 25 inclusiv a lunii urmd-
toare incheierii semestrului
(asocia-
tii, fundaiii sau alte entitili firi
scop patrimonial, cu exceptia insti-
tufiilor publice)
Contributia de asigurdri
sociale
o Persoanele fizice, cetiteni ro-
mini, cetifeni shiini sau apatrizi,
pe perioada in care au donriciliul
sau re$edinta in Romania:
- care i$i desfi$r:ard activitatea la
angajatori romAni (art. 5 alin. (1)
pct. I $i U din Lege.a nr. 19/2000)
- care beneficiazi de drepturi
bineEti din bugerul asiguririlor
pentru iomaj
(art.5 alin. (1) pct. III
din Legea nr.1912000)
- care realizeazi venifuri dia acti-
ldtiti profesionale Fi care nu bene
ficiazi de pensie sau nu se regi-
sesc intr-una din categoriile de asi-
gurafi anterioare (art.
5 alin. (1)
pct. IV 9i V din Legea nr. l912000)
(persoane asiBurate obligatoriu)
o Angajatorii"
lursoane
lizice sau
iud-
dice la care ipi desfipoari activitatea
asiguratii, penhu:
z angajafii or contract individual de
munci
r funcfionarii publici
/ persoarele care isi desfi$oari activi-
tatea in functii elective sau care sunt
numite in cadrul autoritifii executive,
Iegislative ori judecitoregti
/ membrii rooperatori dintr-o organr
zafie a cooperafiei mcpteFugire$ti
|
: Venirul brut lunar realizat lunar
=
tota[tatea veniturilor in hani sau in
naturi, indiferent de fondurile din care se achitf,, inclusiv cele oblinute ca
urmarc a desfi5uririi unor activitati remunerate, in folosul unor entititi,
altele decit angajatorul/angajatorii la cue se deruleazi activititea de
bazi sau cele obtinute dupi incetarea calititii de asi8urat, dar incasate in
considerarea faptului ci au delinut aceasti calitale, format din:
- salariile/indemnizafiile de bazi bntte corespunzitoare timpului efectiv
lucrat in program normal 9i suplimentar potrivit formei de salarizare apli-
cate, inclusiv indemnizaliile de conducere, salariile de merit, indexiri,
compensiri fi alte drepturi care, poirivit actelor nomative fac parte din
salariul de baai;
- sporurile, indemnizafiile 9i sumele acordate sub formi de procent din
salariu ori sume fixe, indiferent daci au caracter permanent sau nu, pliti-
ta pentru: condifii dmsebite de munci (condifii grele, periculoase, nocive,
penibile); aciivitate desfigurati in mediul rural, in zone izolate; activitate
desfisurati de nevizitori; munca prestati in schimbul de noaPie;
indeplinirea unot sarcini, activititi $i responsabilititi suplimentare
funcfiei de I'azi; sporul de fidelitate pi altele ruemdnitoare;
- sumele plitite penhu tinpul neluoat (concedii de odilmd, indiferent de
perioada r'fectuirii, concedii de studii, zile de sirbitori, zile de repaus
siptiminal, concedii plitite pentru evenimente familiale deosebite, ziua
profcsiei, zile necesare instal6rii pe post in cazul hansferului, inheruPeri
ale lucn:lui din motive neimputabile salariatilor);
- sumele acordate cu ocazia iegirii la pensie;
- premiile anuale gi cele din cursul anului sub diferite fome, altele decil
cele reprezentind participarea salariafilor la profil
- sumele plitite mnform legii sau contractelor colective de munci (al
13-lea salariu, prime de vacanfi, aprovizionare de iam6, prime acordate
cu ocazia sirb;torilor nationale sau reliBioase etc.);
- alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau stabilite prin contractele
individuale ori colective de munci (bonusuri, compensafii, indemnizafia
penhu concediul de odihri neefechrat, ajutoare, prerum gi alte sume, re
prezentAnd venituri curente sau afercnte perioadelor antedoare, inclusiv
cele achitate in lunile in care asigurafii beneficiazi de prestafii de asigu'
rdri srrciale firi a avea zile lucrate sau nu au fost prezenfi la sen iciu etc.);
- sumele rezultate prin .plata cu orar, gdrzi, indemnizatii clinice;
- sunele acordate, pokivit legii sau contractului colectiv/individual de
munci, in cazul incetirii raporturilor de muncd, incetdrii raporturilor de
serviciu ale funcfionarilor publici, a mandatului sau a calitSlii de
mernbru cooperator. indiferent de denumirea, cuantumul 9i durata
acordirii acestora;
- sumele primiie de reprezentanfii in adunarea generali a actionarilor,
in consiliul de administratie, in comiteiul de direclie $i in comisia de
cenzori;
- sumele pnmite de reprezentantii in organisme lriPartite,
Potdvit
legii;
- indemnizatii de ledinti acordate membdlor comisiilor constituite la
nivelul autolititilor qi institufiilor publice, potrivit legii;
Contributii
gi tonduri speciale
c4
NR
CRT.
CONTRIBUTIA SAU
FONDI,]I SPECIAL
ASIGURATI PTATITORI
BAZA DE CATCUI A OBLIGATIEI
COTA TERMENI DE PLATA
a Agentia Nationali pentru ocuParea
Fortei de Munci care administreazi
bugetul asiguririlor pentru 5omaj,
Penku $omed
a Persoanele lizice care realizeazi ve-
nituri din activititi profesionale, nu be'
neficiazi de pensie sau nu desfigoaTi
activitate in temeiul art. 5 atin.
(1) pct. I
si II din Legea nr. l9l2000 5i se afld in
cel putin una dinhe situatiile urmitoarc:
/ asociat unic, asociati, comanditari
sau actionari;
/ administsatori sau marageri care au
incheiat conhact de adminishare sau
de managemenl
/ membri ai asocia$ei familiale;
/ persoane autorizate si desfisoare
activitifi independente;
/ pssoane angajate in institulii inter-
nafionaie, daci nu sunt asiguratii aces-
tora;
/ alte persoAne care realizeaza venihrd
din activitiii profesionale;
- drepturile in natud acordate salariatilor sub formi de remuneratie;
- alte sume, acordate potrivit legii sau conkactelor colective de munci,
sub formi de remuneratie.
o Saladul de bazi minim brut
Pe Fre Saraniat
in
Plate,
in cazul indem-
nizatiilor de asigtrdri sociale de sf,nitate, coresPuudtornum6rului
zilelor lucrdtoare din concediul medical, cu exceplia cazurilor de acci-
dent de munci sau boali profesionali.
o Nu se datoreaz5 contribulia de asiguriri sociale pentru:
- prstatiile suportate din bugetul asiguririlor sociale de-stat, inclusiv
ceie acord.rte pmtsu accidente de munci 6i boli profesionale;
- -
- diurnele de deplasare 5i de delegare, indemnizafiile de delegare,
detague gi hansfe4
jdrePturile
de autor;
- sumele reprezentand participarea salariaiilor la profit;
- r,eniturile realizate de persoanele fizice care nu se afli in una din
situatiile de la art. 5 alin.
(1) pct. I 9i ll din Legea nr. $ 1n00.
Drepturile binegti lunare ce se suporti din bugetul asiguririlor pmtru
5onaj
Vmitudle realizate de aceste
Persoan,
ca ulmare a incadririi in una
sau mai multe dintre situatiile precizate, indiferent de nivelul veni-
turilor rcalizate anual
cota previzuti de legea anuali
a bugehrlui asiguririlor sociale
de stat pentru condifii normale
de munci, respectiv; 2970 (ia-
nuarie-noiembrie 2Ng) Ft 27,5Ta
(decembrie 2008) - se suPorti
integral din bugetul asiguriri-
lor pentru gomaj
cotele previzute de legea anuali
a bugetului asiguririlor sociale
de stat, respectiv:
- pentru conditii normale de
munci: 29%
(ianuarie-noiembrie
2008) si 27J70 (decembrie 2008)
- pentru condifii deosebite de
munci: 34% (ianuarie-noiembrie
2008) Ei 32570
(decerrbrie 2008)
- Pentru
conditii speciale de
munci: 39%
(imuarienoiernbrie
2008) si 37J%
(decembrie 2f)08)
data de 25 inclusiv a lunii urmi-
toare celei pentru care se efectuea-
zi plata drepturilor
ultima zi lucritoare a lunii
Penhu
care se face plata
lJib 20N8
Contributii 9i
fonduri speciale
E
3i
s
F
. r4i
c {
cgntr&dbrul conftihrFlor
d
tordurilor spechb
fT
4.2ooo
I
NR
CRT.
CONTRIBLT,flA SAU
FONDUI SPICIAL
ASIGUMTI PTATITORI BAZA DE CATCUL A OBLTGATTET COTA TERMENI DE PLATA
a Persoanele care nu se regisesc
ln situaflile de mai sus sau persoa-
nele care se regisesc in situafiile
de mai sus pi care doresc si igi
completeze venitul asigurat
(persoane asigurate facultativ)
c Persoanele fizice asigurate facultativ Venitul lunar asigurat, insois in conhactul de asigurare cotele previzute de legea anua-
li a bugetului asiguririlor so-
ciale de stal respectir':
- pentru conditii normale de
munci: 299c (ianuarienoiembrie
2008) si 27,57p (decembrie 2008)
- pentru condifii deosebite de
munci: 3470 (ianuari*noiembrie
2008) pi 32570 (decernbrie 2ffi8)
- pentru condifii speciale de
munci: 397r (ianuarienoiembrie
tnnR\
"i
?7 t4 /i-r.-L,i. rnnFl
ultima zi luadtoare a lunii penhu
care se face plata
z. Contribu;ia de asigurare
pentru accidente de mun-
ci 9i boli pm{esionale
I
a Persoanele asigurate obligato-
I nu:
| -
persoanele care desfAgoar{ acti-
I
ritili pe baza unui conhact indi-
I
vidual de munc5, indiferent de
I
durata acestuia;
|
- functionarii publici;
- persoanele care ipi desfi5oartr
activitatea in functii elective sau
care sunt numite in cadrul autori-
thfii executive, legislative ori
;'ude-
citorepti, pe durata mandatului;
- rnembrii cooperatori dintr-o or-
ganizatie a cooperatiei megtegugi-
I$O
- iomerii, pe toatd durata efectu6-
rii practicii profesionale in cadrul
cursurilor organizate potrivit legii;
- ucenicii, elt'vii 9i studenfii, pe
toati durata efectuirii practicii
profesionale.
o Persoanele asigurate facultatir',
dacd se alli in una sau mai muite
din urmdtoarele situalii: l
- asociat unic, asnciati, comandi- i
tari sau acfionari; I
- comanditati, administratori sau I
manageri;
I
-membriaiasociafleifamiliale; I
- persoane autodzate si desfigoa-
|
re acti$itili independenie;
I
- pr'rsoane angajate in institufii in-
|
ternafionale; I
- proprietari de bunuri 5i/sau I
arendagi de suprafefe agricole si
I
Iorcstiere; I
o Angajaiorii, persoane fizice gi ju-
ridice, la care ioi desfisoari activitatea
persoanele asigurate obligatoriu, cu
exceptia celor din domeniul apiririi pi
siguantei nafionale
i Agenlia Nafionali pentru Ocuparea
Fortei de Muncd
O Persoanele fizice asiturate facultatil,
o Suma veniturilor brute realizate lunar
u Salariul de bazi minim brut pe fari garantat ir plati, corespunzitor
numirului zilelor lucritoare din concediu.l medical, cu exceptia cazu.
rilor de accident de muncd sau boald profesionali
(bazi de calcul este identici m cea pentru contribufia de asiguriri sociale)
q
Nu se datoreazd contributia de asiguriri pentru accidente de nrunci
qi boli profesionale penhu:
- prestatiile suportate din bugehrl asiguririlor sociale de stat, inclusiv
cele acordate pnntm accidente de munci pi boli profesionale;
- diurnele de deplasare pi de delegare, indemnizafiile de delegare, det*
gare gi transfer;
- dreprurile de autor;
- sumele reprezeniand partiaparea salariafilor la profit.
Cuantumul drepturilor acordate pe perioada in care somerii urmeazi
anrsuri de calilicare gi de reconversie profesionali
Venilul lunar previzut in conhactul indir,idual de asigurare (nu poate fi
mai mic decir salariul de bazi minim brut pe |ari)
0l% - 2%, in functie de clasa de
risc, corespunzitoare activitA$i
principale desfiigurate pohivit
clasificdrii CAEN (aclivitatea cu
numirnl cel mai mare de anga-
jafi)
1% - se suport; integral din bu-
getul asigrrririlor penku $omai
data de z5 lnclusrl' a lunlt urmA-
toare celei pentru care se efec.
tueazi plata drephuilor salariale
data de 25 inclusiv a lunii urmiloa-
re trimestrului (microinheprinder-
ile, asocierile fird personalitate juri-
dici intre persoane fizice pi persoa-
nele fizice care au calitatea de anga-
jator)
data de 25 inclusiv a luii urm{toa-
re incheierii semestrului (asociatii.
fundatii sau alte entitili fird scop
patrimonial, cu excepfia instituti-
ilor publice)
data de 25 inclusiv a lunii urmitoa-
re celei pentru care se efectueazi
plata drepturilor
ultima zi lucritoare a lunii pentru
care se datoreazi conhibutia
Contribulii Si londuri speciale
NR.
CRT.
CONTRIBUTIA SAU
FONDUT SPECIAL
ASIGURATI PI,ATNORI
BAZA DE CALCUT A OBTIGATIEI COTA TERMENE DT PLATA
- persoane carc desfigoari activi-
tifi agricole in cadrul gospodiri-
ilor urdividuale sau aciir.ititi pd-
vate in domeniul forestier;
- membri ai societitilor agricole
sau ai altor forme de'asociere din
agricultur6;
- alte pelsoane interesate.
3. Contributia de asiguiri
Penhu Fomai
a Persoanele care sunt incadrate in
munci in RomAnia gi care:
- sunt cetdteni romani, cu exceptia
pensionarilo4
- sunt cettfeni striini sau apakizi,
pe pedoada in care au domiciliul
sau re$edinta in Rominia
(persoane asigurate obligatoriu)
a Angaiatorii, persoane fizice 5i
jur
dice, la care igi desfigoari activitatea
persoanele asigurate obligatoriu:
/ persoanele care desfS$oard activititi
pe bazi de conhact indir"idual de mun-
ci sau pe bazi de contract de munci
temporari, in condifiile legii, cu excep
fia persoanelor care au calitatea de
pensionari;
r functionarii publici gi alte persoane
care desfipoari activiHti pe baza actu-
Iui de numire;
/ persoanele care i5i desfigoari activi-
tatea in functii elective sau care sunt
numite in cadrul autoritaiij executive,
legislative ori judecitoregti, pe durata
mandahrlui;
/ militarii angajafi pe bazi de conhacb
/ persoanele care au raporl de munci
in calitate de membru cooperator;
/ alte persoane care realizeazi venituri
din activititi desflpurate potrivit legii
Si care nu se regisesc in una dintre
situn[iile mai sus prezentate
3 Venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu consh-
hrit, dupi caa din urmitoarele elemente;
- salariul de bazi lunar bru! corespunzitor timpului efectiv lucrat, la care
se adaugi, dupi caz: indemnizafia de conducere salariul de merit, precum
pi alte drepiuri salariale care, potrivit actelor normative ori conhactelor
colective sau individuale de munci, fac parte din salariul de bazS;
- indemnizatia bruti lunari penhu persoanele care ipi desfdgoari activi-
tatea in functii elective, preilnl Si pentm persoanele care sunt numite in
cadrul autorititii exenrtive, legislative ori judecitoregti;
- solda bruti lunari, indemnizatiile, primele, premiile, sPorurile si alte
drepturi ale soldatilor gi gradafilor voluntari, acotdate Fi suportate,
potrivit legii, de unitati;
- dreprurile binegti in valoare bruti realizate lunar de persoanele care
au raport de munci in calitate de membru coopetatol
- remuneratia directorilor si membrilor directoratului societifilor pe
actiuni, numiti in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societitile comer-
ciale, republicati, cu modificdrile 9i completirile ulterioare;
- sporurile, adaosurile 9i drepturile bine$ti, acordate pohivii legii ori
contractelor colective sau individuale de muncd, sub lormi de
Procent
din elementele previzute anterior ori ca sume fixg indiferent daci au
caracter
Permanent
sau nu;
- indemnizatiile pentru concedii, indemnizatiile penhu
Perioadele
de
incapacitate temporari de munci, suportate de unititi, conlorm legii. in
situalia in care raporturile de munci sau de serviciu sunt susPendate
penhu incapacitate temporari de munci, dacd aceasta nu depigepte 30
de zile, precurn gi orice alte indemnizatii acordate salariafilor gi supor-
tate de unitiii, pohivit legii;
- sumele rezultate prin plata cu ora, girzi, indemnizalii clinice;
- drepturile binepti acordatre potrivit legii ori contractelor colective sau
individuale de munci sub formd de siimulentg premii 9i prime;
- orice alte sunrc plitite din fondul de salarii.
E Nu se includ in baza de calcul sumele reprezentind:
- prestafiile suportate din bugetul asiguririlor sociale de stat, inclusiv
cele acordate penhu accidente de munci si boli profesionale;
- diurne de deplasare si de delegare, indemnizafii de delegare, detapare
Fi hansfer;
- dreptud de autor;
- participarea salari.rlilor la profit;
- compensafiile acordate in conditiile legii ori ale conhactelor colective
o 0J%
(contributia individuali
a asiguratului)
o l7o (ianuarie-noiembrie 2008)
si 057n
(decembrie 2008) -
(con-
hibutia angajatoril0r)
data de 25 inclusiv a lunii urmitoa-
re celei penhu care se eJectueazi
plata drepturilor salariale
data de 25 inclusiv a lunii utmi-
toare trimestrului (microintreprin.
deriie, asooerile firi penonalitate
juridici inhe persoane fizice pi per-
soanele fizice care au calitatea de
angajator)
data de 25 intlusiv a lunii urmi-
toare incheierii semeshului (asocia-
tii, fundatii sau alte entititi fir6
scop palrimonial, cu exceptia insii-
hrfiilor publice)
Contributii Si fonduri speciale
t
e
i
a
s
R

2
c
2
'i-\
. a4i
C 4 C"fi*-qd
Sgntfin4llot lLlondu,toflp"d"EfJ- l
NR
CRT.
CONTRIBUTIA SAU
FONDIJT SPECIAT
ASIGIJRATI PLATNORI BAZA DE CAICUT A OBLIGATIEI COTA TERMENE DT PTATA
o Persoanele care realizeazi veni-
turi, dacA au cel putin virsta de l8
ani, sunt asiguate in sistemul pu-
blic de pensii si in sistemul asi-
guririlor sociale de sdnitate gi se
regisesc in una din situafiile:
- nsociat uric, asociati;
- administratori care au incheiat
contracte poki\.it legii;
- persoane autorizate sf, desfisoa-
re activitdti independente;
- nrembri ai asociafiei familiale;
- cetiteni romini care lucrtazi in
shiinitate, conform legii;
- alte persoane care realizeazi ve-
nituri din activititi desfd$urate po-
trit'it legii
(persoane asiguraie facultativ)
a Persoanele fizice asigurate facultatil,
sau individuale de mulci, salariatilor concediati pentru motive care nu
fin de persoana lor;
- veniturile brute realizate de persoanele care nu mai sunt incadrate in
muncd, dar lncaseazi venituri ca urmare a faptului ci au detinut cali
tatea de asigurat obligatoriu prin elechrl legii.
Venitul lunar asigurat, care nu poate fi mai mic decAt salariul de bazi
minim bmt pe far[ garantat in plati
1,5% (ianuarie noiembrie 2008)
si 1% (decembrie 2008)
in luna pentru care se datoreazd
conhibufia, dar cel mai tArziu pAni
la data de l5 a lunii urmitoare
acsteia
L
Contributia la Fondul de
garantare pentru plata
creanfelor salariale
Persoarele asituraie obligaloriu in
sistemul asiguririlor pentru
$omai cu umitoarele exceplii:
- functionarii publici pi alte cat*
gorii persoane care desfS6oard
activitili pe baza actului adminis-
hativ de numire;
- persoanele care isi desfigoard
activitatea in functii clective sau
care sunt numite in cadrul autori-
t;tii execuiive, legislative ori ju-
decitoregti, pe durata mandatului;
- soldati Fi gradati voluntari;
- persoane care au raport de munci
in calitate de membru cooperator;
- alte persoane care nu isi desfiqoa-
ri activitatea in baza unui contract
individual de muncd incheiat pen-
tru normi intreagi sau cu timp
parlial sau a unui contract de mun"
ci la domiciliu, de mpnci tempora-
ri sau de ucenicie la locul de mun-
ci, indiferent de durata acestora.
Angajatorii, persoane fizice 9i
juridice
ce pot angaja for;,i de munci pe baz6
de contract individual de munci, cu
exceptia institufiilor publice delinite
conform Legii nr- -500/2002 privind
finantele publice, cu ntodificirile ulte.
rioare
Suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei indivi-
duale la bugetul asigurdrilor pentru tomai. realizate de salarialii
incadrafi cu contract individual de munci
0,25Yt data de 25 inclusiv a lunii urmi-
toare celei pentru care se efec-
tueazd plata drephrrilor salariale
data de 25 inclusiv a lunii urmitoa-
re trimestmlui (microintreprinderi-
Ie, asocierile fid personalitate
iuri-
dici inhe persoane fizice gi persoa-
nele fizice care au calitatea de anga-
iator)
data de 25 inclusiv a lunii urmi-
toare in-cheierii semestrului
(aso-
ciatii, fundatii sau alte entititi fard
scop patrimonial, cu exceptia insti-
tufiilor publice)
Contributii si fonduri speciale
c4
ldic/D06_l
cnldirltorul contlbulllor
sl
tordurilor Epslale
NR"
CRT,
CONTRIBUTIA SAU
FONDIJT SPECIAI
ASIGURATI PLATITORI
BAZA DE CALCUL A OBLICATIEI COTA TERMENE DE PTATA
5. Conhibufia de asiguriri
sociale de sdnltate
a Persoanele fizjce asigurate obliga-
toriu, cu plata contributiei;
- toti cetilenii romini cu domici-
liul in tari, cu exceptia celor asigu-
rate IirA phta conhibuFei; :
- cetitenii striiini 9i apairizii, care
au solicitat si au obtinut prelun-
girea dreptului de pedere tempe
rari sau au domiciliul in RomAnia.
o Persoanele fizice asigurate obli-
gatoriu, firi plata contributiei;
/ sotul, sotia 9i pdrinfii firi veni-
iuri proprii, aflati in intretinerea
unei persoane asigurate;
/ toti copiii pini la varsta de l8
ani, tinerii de la 18 ani pini la vir-
sta de 26 de ani, daci suni elevi,
ucenici sau studenti Si daci nu
realizeazi venituri din munctr;
/ persoanele cu handicap care nu
realizeaz| venituri din munci,
pensie sau alte surse, cu exceptia
celor obtinute in baza Legii
nr.448/2006;
I bolnavii cu afectiuni incluse in
programele naiionale de sinitate
stabilite de Ministerul Sinititii
Publice, pAni la vindecarea respec-
tivei afecfiuni, daci nu realizeazi
venituri din muncd, pensie sau din
alte resurse;
/ femeile insircinate pi liuz,ele,
daci nu au nici un venit sau au ve-
nituri sub salariul de bazi rninim
brut pe tad;
/ alte categorii de persoane previ-
zute la art. 213 alin. (1) clin Legea
nr.95/2006.
o Angaiatorii, persoane fizice sau
iuri-
dice la care iEi desfi$oard activitatea
asiguratii, pe baza unui contract indi-
vidual de muncd sau ln baza unui
statut special prevezut de lege
o Contributia angajaiorilor: - Fondul cle salarii realizat
=
totalitatea
sumelor constituite fi utilizate de persoanele fizice 9i
juridice pentru
plata drepturilor salariale sarr/si drepturi.lor asimilate salariilor, asa
rum sunt definite in legislatia fiscali (art. 55 din Codul fiscaD.
a Vmiturile din salaii cuprind toaie veniturile in bani si/sau in naturi
oblinute de o persoand fizici ce desfiqoarS'o activitate in baza unui
conhact individual de munci sau a unui stahrt special
Pref
izut de lege,
indiferent de perioada la care se referi, de denumirea venifurilor sau de
forma sub care ele se acordi, indusiv indemnizagiile pentru incapacitate
temporard de munci supofiate din fondurile angaiatorilor'
ri Venituile asimilate sa,lanilor atprind:
- indemnizatiile din activitifi desfi5urate ca umare a unei funclii de
demnitate publici, stabilite potrivit legii;
- indemnizatiile din activititi desfdFurate ca urmare a unei functii alese
in cadrul persoanelor juridice firi scop lucrativ;
- drepturile de sold[ lunari, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile
9i alte drephrri ale personalului militar, acordate potrivit legii;
- indemnizatia lunari bruti, precrm pi suma din profihrl net, cuvenite
admjnistratorilor la companii/societigi nationale, societiti conrerciale la
care stahrl sau o autoritate a adminishatiei publice locale este actionar
majoritar, precum pi la regiile autonome;
- sumele primite de membrii fondatori ai societitilor comerciale consti-
tuite prin subscriptie publici;
- sumele primite de reprezentantii in adunarea
Senerali
a actionarilor, in
consiliul de administratie, in comitetul de directie 9i in comisia de
cenzori;
- zurnele primite de reprezentantii in organisme hiPailite, potrivit legii;
- indemnizatia lunari a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in
declaratia de asiguriri sociale, dar nu mai
Pufin
de un salariu mjnim
brut pe hra;
- sumele acordate de organizafii nonprofit si de alte mtititi nepliiitoare
de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemnizatia primiti pe perioada delegirii 9i detagirii in alti localitate,
in fari
gi in striindtate, in interesul sen'iciului,
Penhu
salariatii din
insdru[iile publice;
- indemnizatia administratorilor, precum 6i suma din profitul net
cuvenite adminishatorilor societitilor comerciale pohivit actului consti-
tutiv sau stabilite de adunarea generali a aclionarilor;
- orice alte sume sau avantaie de naturi salariali ori asimilate salariilor,
aga cum sunt definiie de legislafia fiscald.
r"r Venihrrile din salmii neimpozabile, indiferent daci persoanel resPec-
tive realizeazd exclusiv astfel de venituri sau realizeazi 9i alte venituri
decit cele de nahri salariald scutite de impozit.
a Contributia asizuratilor:
u Veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun imPozitu-
lui pe venit:
- veniturile din salarii =
toate veniturile in bani li/sau in naturi
oblinute de o persoani fizici ce desfisoar; o activilate in baza unui
I 5,57n (ianuarie-iunie 2008) ri
5.2%
(iulie-decembrie 2008)
I 6,57o (ianuuie-iunie 2008) Si
5,57o (iulie-decembrie 2008)
data de 25 inclusiv a lunii urmi-
toare celei pentru care se efec-
tueazi plata drepturilor salariale
data de 25 inclusiv a lunii urmi-
toare trimestrului (microinlreprin-
derile, asocierile ISri personalitate
juridic; inhe persoane fizice 5i per-
soanele fizice care au calitatea de
angajator)
data de 25 inclusiv a lunii urmitoa-
re incheierii semestrului (asociatii,
fundatii sau alte entit;ti firi scop
patrimonial, cu exceptia institu-
fiilor publice)
Contribulii gi fonduri speciale
E
E
t
p
E
c
&
E
3
F
E
2
"i.
C 4 Coftslirrlorul cooaiM lor
$l
bodudlor sp.ciab
T-ETm7l
NR.
CRT.
CONTRIBUTIA SAU
FONDTJT SPECIAT
ASIGURATI PTATITORI BAZA DE CAtCUt A OBLIGATIEI COTA TIRMENE DE PLATA
a Persoanele fizice care realizeazi
venituri in alte conditii dec6t cele rea-
lizaie in baza unui contract individual
de munci sau in baza unui statut
special prer,Szut de lege, respectiv:
/ ptrsoanele fizice care desfipoard
activitAf i independente;
contract individual de munci, a unui raport de serviciu sau a unui
statut special previzut de letg indiferent de perioada la care se referi,
de denumirea vmiturilor ori de forma sub care ele se acordd;
- venih.rile asimilate salariilor
=
orice alte sume sau avantaje de naturi
salaria.li ori asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit, asa
cum sunt definih de Codul fiscal 9i de Normele metodologice de apli-
care a acestuia;
- indemnizatia lunari a asociatului unic inscrisi ln declarafia de asigu-
rare (cel putin un salariu de bazi minim brui pe tari, lumr);
- veniturile realizate in baza functiilor de adminishator si director, aga
cum sunt definite de Legea nr. 31/1990 privind societitile comerciale,
republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare.
-t Salariul t{e bazi minim brut pe fari, penhu persoanele care realizeazd
exclusiv venituri din salarii care sunt scutite de impozit pe venit, pohi-
vit Codului fiscal.
a Indemaizalia pentru incapacitate de munci, cauzatA de accidente de
rnunci sau boli profesionale (se sttporti din contribt4ia de rsigurare
pentru accidente de munc{ giboli proiesionald.
r:L Nu se daloreazi contribufia individuali de asigurdri sociale de
sinitate penhu:
- sumele acordate in momentul disponibilizirii, venitul lunar de
completare sau plilile compensatorii, potrivii actelor normative care
reglementeazi aceste domeni.i;
- indemnizatiile pentru incapacitate temporari de munci cauzaii de
boli obisnuih sau de accidente in afara muncii, indiferent de fondurile
din care se suporte;
- celelalte indemnizatii suportate din contributia pentru concedii gi
indemnizatii.
Veniturile comerciale pi veniturile din profesii libere realizate in mod
individual $i/sau intr-o formi de asociere firi personalitate juridici,
supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal 9i Normelot
metodologice de aplicare de aplicare a acestuia:
- venitul net din activitifi independente stabilit in sistem real , pe baza
datelor din coritabilitatea in partidi simpli;
- venitul net din activititi independente stabilit pe baza normelor de
venit;
- salariul de bazi minim brut pe fari pentru fiecare luni, daci este
singuml venii asupra ciruia se calculeazi contributia (in situa$a in care
persoanele respective inregistreazd pierderi sau realizeazi venituri
lunare sub nivelul salariului de bazi minim brut pe tard).
.6,51a
i 5,57o (ianuari*iunie 2008) si
5.57"
(iuli*decembrie
2008)
pini la data de 15 a ultimei lunr
din fiecare trimeshu (la nivelul
venihrlui estimat)
in termen de cel mult 50 de zile de
la conrunicarea deciziei de impu-
nere anuali (pentru diferenlele 16-
mase de achitat)
Contribufii s-i fonduri speciale
1T
42,!08
_l
centrdlzrbll co.fibutlilc
d
iordudo. rFclde
c 4
NR.
CRT.
CONTRIBUTIA SAU
FONDUT SPECIAI
ASIGURATI PLATITORI
BMA DE CALCULA OBLIGATIEI
COTA TERMENE DE PLATA
/ persoanele fizice rrare nu au calitit!'a
dc angajakrr si cart' nu rcalizeazi t eni-
hri din aciviiiti indcpendenle;
/ somerii lprin Agentia Nationali
pentru Ocuprrrea Fortei de lvlLrnci care
administreazi bugetrrl asigurtrrilor
pentru sonraj)
/ persoanele fizice care nu realireazl
tenituri dc natura celor mrntionat'
antt'rior, dar realizeazd venituri din
cedarea folosinlei L'unrrrilor, r'enituri
din dividcnde g din dobAnzi i;i venituri
dln drepturi de proprielate inteleclu-
alti, realizaie individual si/sou lntr-o
formd dc asocit're si altt' vt'niiuri care
se supun impozitului pc venit
/
Ire[sionarii
(pril Casa Nationali de
Pensji ri Alte Drepturi de Asigur.iri
Socialc)
/ hrcritorii migranfi carc igi p,lstrcaz.i dF
miciliul sau regedinla in Rominia, cu ex-
ceptia cclor cnre i,.i des$tctarh nctivitatea
in stetelc membre ale Uniunii Europene
sau in statele !n care Rominia are
incheiate acorduri Lle senlritate s'\:iali
/ rclelaltc categodi de pcrsoane carc au
ohligalia si se asigure si nu realizeazi
venituri inrpozabilt' in Rominia
a Entit,itile care au in evident.i per:cra-
nele fizice rsigurate cu plata contribua-
Ve.niturile din agriculturi qi silviotlnri:
- venihrrile din agricultur,i srrpusc ilnpo:rituhri pe venit 5i vtrriturikl ciin
silviculturi;
- 0 treime din salariul de bazi nritrim brut
Pe tari, pe fiecare luni
(prntru persoanelc cnre nu fac parte din lhmiliile bcneficiare de ajutor
sr'cial si care rc'alizeazi renituri din agricr.tlturi si sih'iculturi sub
nir,elul salhriului de baz*i rninim t,rut pe !ari).
Indcmnizatia dt ;onraj
(sc suporti din bugetul asiguriirilor
Pcntru
soma j)
Vcrrihrile din cedarea frrkrsinlei bunurilor, venihrrile din dividende gi
ciin dobinzi, r't'niturile din drepturi dc proprietate inielechrali si alte
venituri (cel pulin un salariu de bazi minim bntt pe !ari, lunar):
-
venitul net din cedartx folosintei brnurilor . venih[ile, in bani $i/sau
in naturi, provenind din cedarea iolosintei bunurilor mobile gi imobile'.
ubtinute de proprietar, uzulrucluar sau alt definitor legal allele decfit
venihrrile din activititi independente diminr,rate cu anra forfetari de
chcliuir.li d( 25ii;. din rt'nitul brut detcrminat pohivit Ctrlului firal;
- vmiturilc brutc din dividendc realizate dc pcrsoancle fuice;
-
r'enitnrile din dobinzi ii celelalte venituri din inveslitii, inclusiv
cistigurih: dru transfrrul titlurikrr tle valoare, a$ cum sttnt dcfitlitc
accstca in Codul fiscal;
- veniturile din valoril'icirrea drcpturiicrr de proprietatc intelecttali.
determilute prin s{:Aderea cliu venitul brut a cheltuielilor deductibile
plev.izute de Codnl liscal
- alte venituri care se supun impozihrlui pe l'enit, allele decal perusiilc pi
venituille trlentionate anttrior.
Venih:rile realizate din pensii:
- venjl.urile care depisesc limita supusi impoziiului pe rrenit
=
cuantrr
mul pcnsiei - limitir supr"*i impozihrhri pe venit;
- sum.r ncimpozabili din pcruii, incep.lnd cu data dc I Lrnuarie 2009
(sc
suporli din bugetul de slal).
Veniturilc obtinute din conhactele incheiatc cr.r un angajator striin gi
care se impoziteaz.i in Rominia
Salariul ile baz.l nilinl hmt pe tara
(minimum 6luni)
Ajutorui soc-i.rl (se suport,l de lrugetele locale)
o 657o (ianuarie *
iunie ?fX)S) si
5,.5|?'
(iulie
- dect'mt'rie 2008)
o 6,5,"6 {ianuarie - iunie 2001i) ti
5,5% (iulie
- docemhrie 20t)8)
o 6,5% (ianuarie
- iunie 2008) si
5,5? (iulic
- decombric 2006)
a 6,5fl, (iaruarie
- iunie 20118) si
5.59i,
(iulit'-
dmembric ?008)
6.5%,
(1,5''l(
6s%
data tle 25 a lunii iamnrit n anulrti
urmdtor celui ponlru care se face
plata
pini la data de 15 .r ultimci luni
din fiecare hiureshtt
rlata de 25 inclusiv a lunii urmitoa'
re ce'lei pentru r-aie sc efectuea?i
plata drepturilor
data de 25 a hmii i.unaric a anului
urmitov celui de realiz,are a veni-
turikrr (data dc'25 a hntii rtmitoarc
in r'art' se face'plata divindcndt'lor,
pentru dividendele rima-.c ne,rclti-
tate la sfArsiiul nnului de referinti)
dat.r dc ?5 inrlusiv a iunii urnti-
toare celei penfru care se etechlc'a-
zir plata drepturilor
data de 25 a lunii urnrtitoare celei
pcntru carc sc datorcaza plat.r
data de 25 a lunii unnitoare celei
pcnhu carc se datoreazi plata
data dt 25 a lunii urmitolrc'ct'lt'i
penhu care sc dat0n'ilz.i pl.rta
Contribulii si
fonduri speciale
6
e
u
E
8
E
z
F
i(
D
,!'t
C 4 C t &brul co nbuslh
{
bndunh rpectab
fC
T2,!IF
-l
Nf
CRT.
CONTRIBUTIA SAU
FONDUT SPECIAL
ASIGURATI PLATNORI BMA DE CALCI''T A OBTIGATIEI COTA TERMENE DE PIATI
a Persoanele fizice asigurate facul-
tativ:
- membrii misiunilor diplomatice
acreditate in Rominia;
- cetitenii shiini gi apatrizii care
se afli temporar in tari, firi a
solicita vizi de lungi pedere;
- cetitenii romini cu domiciliul in
striinitate care se afli temporar in
tard.
bilului din alte surse:
/ persoanele care fac parte dintr-o fami-
lie care are dreptul la aiutor social;
/ persoanele aflate in concediu pentru
cregterca copilului pini la implinirea
virstei de 2 ani gi in cazul copilului cu
handicap,.pini la implinirea de citre
copil a vintei de 3 ani;
I alte categorii de persoane prcvizute la
art. 213 alin. (2) din Legea nr. 95/2006.
Persoanele fizice asigurate facultativ
Suma reprezentind valoarea a doui salarii de bazA minime brute pe
tari
(se suporti din bugetul de stat)
Suma reprezentAnd valoarea a doud salarii de baai minime bmte pe
tari, pentru un pachet de servicii stabilite prin contrachrl-cadru
6,5V0
"I3lok
data de 25 a lunii urmitoare celei
Pentru
care se datoreazh
Plata
data de 25 a lunii urmdtoare celei
pentru care se datoreazi plata
6. Contribufia pentru con-
cedii si indemnizatii
o Persoanele fizice pe perioada in
care au domiciliul sau re5edinfa in
Romffnia, dacti;
- desfigoari activitifi pe bazi de
contract individual de uruncd sau
in baza raportului de serviciu;
-
desfisoari activitAfi in funclii
elective sau sunt numite in cadrul
autoritilii executive, Iegislative
ori judecitore5ti, pe durata man-
daLului;
- membrii co0peratori dintr-o
organizatie a moperafiei me$te$u-
gireqti;
- somedi
(persoane asi gurate obligatoriu)
o Persoanele fizice care nu au ca-
litatea de asigurat $i sunt:
- asociati, comanditari sau aclio-
nari;
- adminishatori sau manageri ca-
re au incheiat contract de adminis-
hare ori de management;
- membri ai asocialiei familiale;
- autorizale si desfisoare acti-
vittrfi independmte
(persoane
asigruate facultatir4.
a Angaiatorii, persoane fizice sau juri-
dice, Ia care isi desfisoari activitatea
asigurafii
a Agentia Nalionald penhu ocuparea
Fortei de Munc6 care administreazi
bugetul asiguririlor pentru $omaj
a Persoanele fizice care se pot asigurd
facultativ
Fondul de salarii realizat lunar = totalitatea sumelor utilizate de un
angaiator pentru plata clrepturilor salariale sau de natutr salariali,
conlorm legislaliei finarniar-fiscale in maierie, inclusiv indemnizafiile
pmtru incapacitate temporard de muncd cauzald de boli ohignuite sau
de accidente in afara muncii, suportate din fondunle angajatorilor
(piafon maxim
=
numirul asigurafilor din luna pentru care se
calculeazi contributia x 12 x salariul minim brut pe tari)
Indemnizaiia de 5omai
(se suporti din bugetul asiguririlor penlru
pomaj)
Veniturile supuse impozitului pe venit:
- indemnizalia lunar5 a asociatului unic, la nivelul valorii incrise ln
declaratia tle asigurdri sociale sau venitul din dividende estimat a se
realiza pentru anul in curs, dupi caz;
- indemnizatiile previzute in contractele de administrare sau de
managemenb
- veniturile din deciziile de impunere estimaiive/anuale emise de
unititile fu cale teritoriale
(plafon maxim
=
12 salarii minime brute pe lari).
0,85Va data de 25 inclusit'a lunii urmi-
toare celei pentru care se efec-
tueazi plata drepturilor salariale
data de 25 inclusiv a lunii urmi-
toare trimestrului (microintre-
prinderile, asocierile firi per-
sonaltate
iuridici
intre persoane
fizice gi persoanele fizice care au
caltatea de angajator)
data de 25 inclusiv a Iunii urmi-
toare incheierii semestrului
(asociafii, fundatii sau alte entititi
firi scop patrimonial, fl exceptia
institutiilor publice)
Contribulii $i fonduri speciale
NR.
CRT.
CONTRIBUTIA SAU
FONDUL STICIAI,
ASIGURATI PTATITORI
BAZA DE CALCUL A OBTIGATIEI COTA TIRIVIENE DE PLATA
7. Comisicnul penhr pds-
Farea. completarea, \'eri-
ficarea si certilicarca in-
rcgistririlor din carnetc-
le rie nrunci
Angajatorii prevezu$ la art. 8 din
Legea nr. 130/i999:
- persoanele fizice;
- societitile comerciale cu capital
privab
- asociaf iile cooperatiste;
- asociatiile familiale;
- asociafiile, fundafiile, orfianiza-
fiile sindicale 9i patronale;
- orice alte organizatii care sunt
constituite 9i funcfioneazd pohivit
legislafiei romdne.
'
Fondul de salarii realizat lunar = cheltuiala lunari cu salariile inclusiv
concediile medicale plitiie din fondurile angajatorului:
- in cazul in care carnetele de munci sunt
Pishate 5i completate de
inspectoratul teritorial de muncd;
- in cazul ir care inspectorahrl teritorial de munci verificd 9i ceriifici
imierile efectuate in carnetele de munc6.
0,75%
0,Lcv,,
pAni la data de 25 a lunii urmd-
toale celei pentru este datorat cc
misionul
8.
Virsiminte de la persoa-
nele jundice, pentru per-
soane cu handicap nein-
cadrate
a Persoanele juridice, publice sau
privatq care au cel pufin 50 de angajafi
a Autorititile 9i institufiile publice
care au cel putin 50 de angaiati, cu
exceptia institutiilor publice de
apirare nafionali, ordine publici 5i
siguranfi nafionali
Numirul locurilor de munci h care trebuie angaiate
Persoane
cu han'
dicap cu contract indir.idual de munci
=
cel pufin 470 din numdrul total
de angaiali
plata Ia bugetul de stat a 507o
din salariul minim brut pe
economie x numirul de locuri
de munci in care nu au
incadrat persoane ar handicap
sau
achizitionarea lunari, pe bazi
de contract, de produse sau
servicii de la unitdfi protejate
autorizate, pe bazd de partene'
riat, in sumi echivalent; cu
suma datorati bugetui de stat
pini la data de 25 a lunii urmi-
toare
9. Taxa de timbru social o Persoanele juridice orBanizatoare
de jocuri de noroc
Preful fiecirei participiri la jocurile de noroc si se adau8i acestui
Prei
Fiecare masi de
ioc,
la toaie jocurile de noroc de tiP cazino
(lunar)
107c
echivalentul in lei al sumei de
1.000 USD, la cr:rzul oficial din
ziua precedenti celei in care se
face plata
pini la data de 25 a lunii urmitoare
10. Contributia pentru fi-
nanlarea unor cheltuieli
de sinitate
I Persoanele juridice care realizeazd
incasiri din activititi publicitare la
produse din iutun gi biuturi alcoolice
r Persoanele
iuridice
cue produc sau
irnporti produsele supuse accstui
regim
Valoarea incasErilor din activitifi publicitare la produse din tutun Si la
bduturi alcoolice, dupi deducerea T.V.A.
Cuantum fix pentru proclusele din tutun:
- tigarete, tigdri si tigiri de foi
- tutun deslinat fumatului
(se deduce din accize)
Cuantum fix pentru biuturi alcoolice, altele decil bere 9i vinuri,
beuiuri femlentate, altele decit bere Si vinuri, 5i produse intermediare
(se deduce din accize)
12lc
10 euro/1.000 buc. sau tigarete
13 euro/kg
200 euro/hectolitru alcool pur
(2 eurollitru alcool pur)
pini Ia data de 25 a lunii urmitoa-
re celei in care se realizeazi veni-
turile
pAni Ia daia de 25 a lunii urmltoa-
re celei in care a al,ut loc livrarea
produselor
11. Fondul penhu mediu o Operatorii economici colectori
$i/sau valorificatori, auiorizafi potrivit
legislatiei privind gestionarea de5curi-
lor industriale reciclabile
Veniturile incasate de citre persoanele fizice 9i
juridice detindtoare de
degeuri feroase pi neferoase, exclusiv T.V.A. (cota se refine prin stopaj la
sursi dc cihe operaiorii economici colectori pi/sau valorificatori)
Preiul mediu de achizifie al deSeurilor metalice feroase $i nefemase din
luna precedenti ori din momentul dezmembririi Fi/sau casdrii bunurilor,
3Ta pAni la data de 25 a lunii urmitoare
Contributii si fonduri speciale
E
E
I
u
g
z
7
4
I
t
e
tfl
C'ntsttr"torul contrib4ilor *
r t4g!b'-E:a"E:'Amtt
NR.
CRT,
CONTRIBLTIA SAU
FONDUL SPECIAL
ASIGURATI PLATITORI
BAZA DE CALCUT A OBTIGATIEI COTA TTRIT,IENE DE PLATA
a Operatorii economici detin6tori de
iurse stalionare a cirr:'r utilizare afec-
teazi facttrrii lle rnediu
r Opt'rahirii cconomici utilizatori dt
noi terenuri pentru dcpozitarea dt'6e'
urilor valorificabile
o Prorlucikrni si imFortatorii tlc bu:ruri
ambalatc si de nmbalaje de dcxlbcerc
a Producih)rii ti import,ltorii de sub-
stante chimicc periorloasc
a Operatorii econoniti cumpirih'ri,
car(' introduc nrasa lemnoasi intr-un
proces dc plelucrare
t Producitorij 5i importalorii c.rre in-
trorluc pe piat.l an\.elope noi si/sau
uzatc dcstinate rcutilizirii
o Gestii-rnarii fondurilor tlc viniknre
mijloaclor lixe oli obiectelor de inventar (dn(i oPernhnii ectnrrmici colec-
torj si/sau vrlorificatori dt:rin ci iltsu!i deiinitori de delcuri)
Taxa penim eurisiile de
Poluanti
in atmosferi, pentru cantrtilile de poltt-
auti enrise de surse fixe (centfale termice, caeane, boiiere, CET etc., cu tr
putere inshllal.i insumatd mai mare s.3u cgali cu'l !1W) delerminate pe
baza metc'dologiei CORINAIR 5i celei aprobate prin O M.M.G.A. nr.
578/1006
Mrtd: Sunt sqltiti optratoJii ccononit'i ciuc utilizcad, ra maicrii prime
smndarc, cei putin 5070 deseuri indushialc reciclabile.
Tare fixc anuale, in firnctic dc suprafati (mP/an)
Crcutat(r anrbalajt'lcrr prinrarc, st'cuntiare si tertiare folosite la anrbaia'
re.1
Frodusclor
ori a ambalaielor tle dcsfacere, staL'iliti m diierenl.l intrt'
obiectivele flnuale stabilifc'potrivit tl.C. nr. 621/2005
(anexa nr' 4) 9i
obit'dir,eL. cf ecti r, reallate
Valoarea t'le vinzare, e clusiv T.V.A., ,r substanlelot t'lasificrte
Pril
acte
normrtivc cn tiind prYic[]onsc pe'nhl mt'diu, ot cxct'ptia celor utilizate
Ia produccrc.l mcdiL?mcntr'lor
Valoarea de r.lnzarc, txclusiv T.V.A., pt'nfru t'anzXrile trrsci ltrnnoase
pn picior sau a sortinrcntelor de lemn brut obfinul in urma expkratirii de
iatre administratorii sau proprietarii de piduri, daci accstea nu provin
clin piduri tertifir:aie
Creutatea .rnvclopelor. siabihti ca diferenti intre obiectiveL' anu.rle
stabilite
ltohivit
I LC. nr. 1 70,/2f[4 (lrncxir nr. 3) $i obiectivele ('fe('li r rta'
lizate
Suma, cxclusiv T.V.A., care sc incaseazi anunl pentru gcsiionarcl fon-
durilor de vinittt.rre
ane\a nr, ! h O.Lr.G. nr. 196/2005
ancxa nr. 2 la O.U.C. nr. 196/2tll5
1 RON/kg
llt
I RoN/kg
31i,
p,lnd la data dc ?5 a luniiurm;itoare
pind la data de 35 iannarie a anuili
urmitor
p,ini Ia dala Lie 25 iairuarie a anultti
unnitor (ot it'ctit'cic roiliizatt' se
dt'clari lunar,
Fini
ia datr de 25 n
lunii urmitoarc)
pini la data dc ?5 a lunii ulmi[xre
Fini
la d.1ta de 25 a lurrij umritoare
pini la data dt'25 i.lnttarie n anuhti
urmilor (obicctivcle rcalizatc sc
c{eclari lunar, pini tr tl;,ta .lc 25 ,r
lunii urnftoare)
pini la data de 35 iantarie a anului
umitor
12. Fondurile de proteclie a
asiguragilor
r Agenlii economici care desfSgoard
activitili in dorneniile previzuie de
O.G. nr.2/2008
Volumul de prime brute incasate din activitaten de asigurare directi 9i
din coasigurare:
- din asiguriri generale
-din asiguriri de viafi
Volumul de prini brute incasaie din activitatea de asiSurare obliSatorie
de rdspundere civili (RCA) pentru preiudicii produse prin accidente de
autovehicule
0,8rr
0,3v0
1,5q.
pAni in ultima zi lucratoarc a lunii
urmitoare celei pentru care se face
raportarea
pAni Ia data de 25 inclwiv a lunii
urmetoare trimestrului expirat
13. Fondul Cuitural National a Agentii economici care desfigoari
aciivititi in domeniile previzute de
O.G. nr.2/2008
- incasirile realizate din vinzarea reProducerilor, copiilor sau mula-
ielor
realizaie, in condiiiile legii, dupi bunuri culturale mobile aflate in
proprietate publici ori dupi monumente sau comPonente ale monu-
mentelor istorice aflate in proPrietate
Publicd
- incasirile realizate din vanzarea,
Prin
licitatie
Publici,
a bunurilor
culturale mobile
57o
5lo
pini Ia data de 15 a lunii urmi'
toare
Contribulii
gi fonduri speciale
N&
CRT.
CONTRIBUTIA SAU
FONDUL SPECIAI.
ASIGURATI
PTATITORI
BAZA DE C.A,LCUI A OBLIGATIEI COTA TERMEM DE PLATA
o Oficrul Ronrin pentru Drcptudle dc
Au tor
- incasirile realizate de agenfiile imobiliare din vinzarea imobilelor
monunrente istorice
- incasirilu realizate din comercializarpa publicatiilor interzise spre
l.Anzare mirrorilor
- incasi::ile obtinule din vinzarca sau inchirierea fonogramt'lor sau
videogramclor a cdror vizionare nu tste reconrandati urinorikrr, potrivit
legii
- incasirile realizate din vinzarea calendarelor sau t,lr1ilor pcxtale ilus-
trate, afi$elor. postcrelor, imaginilor autocolante sau a tipiritlrilor mir-
te, ,rltelt decfft cclt. c.rrc privesc bunuilt'allate in proprietate publici
- Incas4rile realizate din comercializarea bunurilor culfurale provarite
din irnport
-Incas.irile realizaie din vinzarea proiltrselor de ariii populari
- Veniturile realizate de agentii economici care i{'i desfiioaii intugral
aciivitatea rcsplctivi in incinta $au pe dornrniul public aflat in spafiul
dc protectie al nronumcntclor istoricc proprietatc publicd
- Inc,rs,irile realizrte din organizarea de distrachi de tip Iuna-parc
- \'enihrrile realizate clt'agenfii ecrurunici care igi tlesffisoari actifitatea
in-drlmcniul imFrr'sariatului lrhstic
- Inc.rsirile realizate prin furnizarca serviciilor vocale cu continui sotic
de t-itre agerlii ecouorr{t'i din sistemul de telefonje care oferi senricii cu
valer"rre adiugatlt (operakrrii re[elelor de cdmunicafii electronicr' prin
intermediul cirora au fost furnizate seniciile respective)
- Devizul general al investiiiilor autolizatc si se realizeze cie citre
1
agenfii et'onomici pmtru conshuctiile amplasate in spatiile de protctfit
i
ale mrrnunentelor istorice propri('tate publici
I
N.B. Cotele de contributie se aplici asupra incirsirilor totale realizate
I
din nctivititilc specificate', cxclusiv T.V.A., si sc adaugtr la sumc.le carr"
I
I
ilJ:::::::.'.,',"1n",,,*,.- I
270
'40To
20,/o
3Vt
2Vo
770
1'/"
lDTa
310
10%
14. Fondul cinematografic
national
O Operatorii economici care vAnd
si/sau Inchiriazd casete video inregie
hate gi DVD
o Agentiile de publicitate, firmele in-
termediare sau operatorul economic
cumpdrAtor
I Posturile de televiziune prin cablu
a Exploatantii filmelor cine-
matografice
o Alti operatori economici
Preful de vanzare li/sau de inchiriere al casetelor video inregistrate,
DVFurilor sau al oricirui alt material care se adaugi la preful aceslora
- in cazul filmelor cu interdicfie de vizionare penFu minori
Contrar.aloarea minutelor de publicilate contractate de posturile de tele
viziune publice gi private, care se adaugl la acest pret
Pretul minutelor de publicitate vindute din spafiul programului
propriu de cihe societdtile de televiziune prin cablu, care an licenti
peniru producfia de programe, 9i care se adaugi acestui pret
incasf,rile provenite din exploatarea filmelor cinematografice, de orice
gen gi pe orice fel de suport, in spafii cinematografice sau in alte spafii
destinate v2ionirii cu public
Veniturile realizate lunar din rehansmisia prin cablu, prin satelit $i pdn
retransmisia digitali a emisiunilor de televiziune
2V,,
1070
3%
37o
7Vo
pani h data de 25 a lunii curente,
pentru luna anterioari
idem
idem
idem
idern
Conkibulii gi fonduri speciale
=
I
E
&
-!
a
9
4
2
.4 1
Cd'r'dir.lorul conutut|ro, *
OlB4Eg!4!!-:E+Z0tEl
c 4 -----
NR.
CRT.
CONTRIBI.]'TIA SAU
FONDUI, SPTCIAT
ASIGURATI PLATITORI
BMA DE CAICI,JI A OBTIGATIEI
COTA TERMENE DE PTATA
a Operatorii ecsnomici care organizea-
zi jocuri de noroc
O Societaiea Romini de Televiziune
ProfituI anual realizat
Veniturile realizate din publicitate
Nolii: Cotele de contribufie se aplici asupra incasirilor totale realizate
din activititile specificate, din care s-a dedus T.V.A. aferenti $i/sau
impozitul pe spectacole, precum gi taxa de timbru cinematografic.
4Y('
"150k
pini la data de 3l mai a anului in
cus,
Pentru
anul
Prscedent
pani h data de 3i martie a anului
in curs, pentsu anui prccedent
15. Fondul de garantale a
depozitclor in sistemul
bancar
Institufiile bancare din Rominia, inclu-
siv sucursalele bincilor striine
o Inifial:
- Capitalul social subscris gi virsat, previzut in actul constitutiv
(Pentru
persoanele jundice romAne)
I
Capitalul de dotare previzut in docummtele de autoriare
(pentru
sucuralele bincilor shiine)
- Gpitalul agrcgat virsat al refelei
(penhu casele cenhale ale coopera-
tivelor de credit)
a Anual:
Totalitatea depozitelor garantate, in lei gi in valutd convertibili, existente
in sold la dati cle 3l detembrie a anului precedent (societatea bancard
nou-autodzati plitegte contribufia proporhonal cu numirul de zile ce au
irecut de la data obfinerii autorizatiei B'N.R pini la sfirpihl anului):
- conhibulia anuali
- contribulia anuali majorati (daci institutia de credit s-a angaiat h po-
Iitici riscante si nes{nitoase)
- contribufia speciali
(daci resursele Fondului sunt insuficiente pentru
onorarea obligaliilor sale de platd).
1%
maximunr 0J%
maximum dublul contributiei
anuale
mta stabiliti
(nu poate depigi
nivelul contributiei anuale)
30 de zile calendaristice de la data
obtinerii autorizatiei de functionare
din partea E.N.R.
data de 30 aprilie a anului urmitor
anului de referinti
Contributii si fonduri sPeciale
C 4 CENTRATIZATOARE
4.3 CENTRALIZATOR FORMIJTARE
NR.
CRT.
CONTRIBUTIA SAU
FONDUT SPECIAL
PLATITORI
DECLAMTII $I SIruATII INTOCMITE
PERIOADi
DE DEPUNERE
fiRMINE DE DEPUNERE
INSTTTT,TilA tA
CARE SE DEPUNE
BAZA LEGATA OBSERVATII
1. Contribufia de asigu-
rdri sociale
o Angajatorii, per-
soane fizice sau juri-
dice la care isi desf6-
soari activitatea asi-
gurafii (inclusiv
Agenfia Nationali
pentru Ocuparea
Fortei de Munci, in
cazul $omerilor)
102 Declarafia privind obligatiile de plati
1a bugetul asiguririlor sociale pi
fondurilor speciale
lunar
himestrial
semestrial
25 indusiv a lunii urmdtoare
celei pentru care se efech:eazi
plata drepnrilor salariale
25 inclusiv a lunii urmitoare
trimestrului (microintre-
prinderile, asocierile fdri
personalitate juridici intre
persoane fizice 9i persoanele
fizice care au calitatea de
angajator)
25 inclusiv a lunii urmitoare
incheierii semestrului (aso-
ciatii, fundalii sau alte enti-
tdfi firi scop patrimonial, cu
prcenlia instittrtiilor nublice)
organul fiscal cu
competenli terito-
riali de adminis-
hare
O.P.A.N.A.F. nr.
i01 /2008
o Este o obligatie cupdnsi in vectorul fiscal
9i care hebuie declaratd in baza formularelor
de inregishare fiscali, in termen de 30 de zile
de la data dobAndirii calitid.i de angaiator.
o in situatia in care in perioada de raportare
nu au rezultat sume datorate/de plat{/de
recuperat pentru contributia cuprinsd in vec-
torul fiscal, la rubrica ,,Suma datorati/de
platd" se inscrie ciira 0 (zero); ir caz conhar,
necompletarea rubricii echivaleazd cu nede-
clararea obligaf iei respective.
o Coreeiarea obligafiilor declarate eronat in
formular se lace prin depunerea formularu-
lui 710,,Declaratie rectificativi".
I Declarafia privind evidenla nominald
a asigurafilor 9i a obligafiilor cle plati
cdtre bugehrl asiguririlor sociale de stat
(anexa nr. 1.1. si anexa nr. 1.2)
a Situatia privind perioadele asimilate
pentru asiguraiii previzufi in Declaratia
nominali (anexa nr. 8)
tunar
x
25 a lunii urmdtoare celei
pentru care se datoreazd
contributia de asiguriri
sociale
odati cu prima Declarafie
nominald de dupi momen-
tul arrgajirii
casa tentonala de
pensii in a cirei
razi isi are sediul
sau domiciliul an-
gaiatoml
O.M.M.5.5. nr.
340/2001, modifi
cat prin
O.M.M.F,E.S.
w.680/2007
o Se depune nunrai in format electronic,
insotiti de cea pe suport de hArtie, indiferent
de nurnirul angajafilor.
a Se pot depune declaratii rectificative
numai in urmitoarele siiuati.i:
- au intervenit modificiri cu privire la
elementele de identificare a asiguratului:
nume, prcnume, cod numeric personal;
- au intervenit modificiri ale datelor pe baza
cdrora se determini stagiul de cotizare si
punctajul asiguratului, cum ar fi: numirul
zilelor lucrate in cadrul lunii de referinti;
numdrul zilelor de indemnizafii;
- a fost omisi inscrierea unui/unor asigu-
ratl asigurafi;
- asiguratul/asiguratii a/au fost inregis-
trat/inregistrafi fdri temei Si este necesard
anularea respectivei inregistriri.
o Pentru situatiile in care au intervenit mo-
dificiri cu privire la veniturile inscrise in de
claratia nominali, prin acordarea rehoaclivi
a unor drepturi bdnegti asupra cirora se da-
toreazi contribufie, nu se depune declaratie
rectificativi. Aceste veniluri se includ in baza
de calcul a lunii in care aceste drepturi se
achiti. Fac exceptie situafiile in care drep-
Contribulii gi fonduri speciale
NR.
CRT,
CONTRIBUTIA SAU
FONDUL SPECIAT
PTATITORI DECLARATII $I SITUATII INTOCMITE
PERIOADi
DE DEI'UNERE
TERMENE DE DEPUNERE
INSTNUTIATA
CARESE DEPUNE
BAZA tEGAtA OBSERVATII
iurile binesti in cauzi au fost acordate in
baza unor hot6riri judecbtorepti definitive 9i
irevocabile, precum 5i situatiile in care prin
astfel de hotdrAri se dispue reincadrarea in
nuncd a ilnor
Persoane,
cazrri pentru care
se intocmesc declarafii rectificative corespun-
zitnare fieidrei luni.
La depunerea la casa teriioriali de pensii a
declaratiilor rectificative, acestea vor fi inso-
fite de o noti justificativd intocmiti de anga-
jator, semnati de conducdtorul unitifii, prin
care se motiveazd necesitatea efectuirii recti-
ficdrilor $i de copia documenhilui legal care
sii la baza acestora.
o Declaratie speciali conform art. 4
alin. (2) din Ordonanfa de urgenfi a Gu-
vernului nr. 75/2007 privind procedura
speciali de inregistrare fiscali 9i de plati
a contribuf iilor sociale
institufia respon-
sabili din subor-
dinea C.N.P.A.S.
o.M.M.F.E.S./
O.M.S.P. nr. 26l
112/2008
o Declarafia speciald se depune numai de
citre contribuabilii nerezidenti care au sala-
riali sezonieri supupi legislatiei de asiguriri
sociale din RomAnia.
r Legislatia care a aprobat formularul decla-
ragiei speciale nu prevede daci aceasta se de-
pune o singuri dati la inceputul activiiifii
sau se depune lunar $i nu prevede nici ter-
menul de depunere.
o Depunerea declarafiei speciale nu absolvi
contribuabilul nerezident de nedepunerea
celorlalte declaratii reglementate de legislatia
specifi ci contributiilor sociale.
o Persoanele fizice
asigurate obligatoriu
pentru venituri din
activitAti profesiona-
le, altele decit cele
realizate in situatiile
previzute la art. 5
alin. (1) pct. I pi II din
Legea nr. 1912000
I Dedaratie conform Nomrelor de apl!
care a prevederilor Legii nr. 19l2000
privind sistemul public de pensii pi alte
drepturi de asiguriri sociale, cu modifi
cdrile gi complet6rile ulterioare. aprobate
prin Ordinul ministrului muncii $i soli-
daritdfii sociale nr.340/2001, astfel cum
a fost modificat prin Ordinul ministrului
muncii, familiei ti egalititii de $anse
nr. 7.019 / 7007 (anexa nr. 2)
X 1 februarie 2008 (pentru cei
care la data de i ianuarie
2008 au obfinut venituri din
activitdfi profesionaie)
inceputul realizirii veni-
turilor (pentru cei care dupd
data de 1 ianuarie 2008 vor
obtine venituri din activititi
profesionale)
3 zile de la data intervenirii
unor modificiri in datele
declarate initial
unitatea de la care
se obtin veniturile
O.M.M.S.S. nr,
340/2001, modifi-
cat prin O.M.M.
F.E.S. nr. 1.019/
7007
o Se depune numai de persoanele care rea-
lizeazi venituri brute care nu sunt incasate
ca urmare a incadrdrii ln una dinhe situatiile
de la ari. 5 alin. (1) pct. I sau II din Legea nr.
1912000, daci aceste venituri sunt realizate
la alte unitifi decAt angajatorul.
c4 -
c ffi,uz-l Cenfdlzabrul fodnultrElor
Contributii gi fonduri speciale
NR.
CRT.
CONTRIBUTIA SAU
FONDUT SPECIAT
PI,[TITORI DECLARATII $I SITUATII INTOCMNE
PERIOADA
DE DEPUNERE
TIRMENE DE DEPUNERE
INSTITUTTA LA
CARE SE DEPUNE
BAZA LEGALA OBSERVATII
o Declarafia pe propria rispundere pri-
vind asigurarea pentru accidente de
munci 9i boli profesionale (anexa nr. 1)
X 30 de zile de la daia inre-
gisiririi primului conhact de
munci sau inceperii rapor-
huilor de serviciu
15 zile de la data cind au
survenit modificiri ale dai*
lor de identilicare sau ale ac-
tivitifii principale stabilite in
funclie de numlrul cel mai
mare de salariati
. o.M.M.S.S.F./
O.M.S.P. nr. 450/
75/ 7N6
de calcul a lunii in care aceste drepturi se
achiti. Fac excepgie sihratiile in care dreptu-
rile bdnegti in cauzl au fost acordate in baza
unor hot{rdri judecdtorepti definitive pi ir*
vocabile, precum gi situafiile in care prin
astfel de hotirdri se dispune reincadrarea in
muncd a unor persoane, cazuri penhu care
se intocmesc declara!.ii rectificative corespun-
zitoare fiecirei luni.
La depunerea Ia casa teritoriali de pensii a
declarafiilor rectificative, acestea vor fi inso-
fite de o notd justificativi intocmiti de anga-
jaior, semnati de conducdtoml unitifii, prin
care se motiveazd necesitatea efectuirii recti-
ficdrilor Si de copia documentului legal care
sti Ia baza acestora.
I Persoanele fizice
a-sigurate faorltativ
Contract individual de asigurare (anexa
nr. 2)
X X
15 zile de la data cAnd au
rntervenlt orlce moolncan m
datele previzute in conhact
casa teritoriali de
pensii in a cirei
razd i5i are domici-
Iiul persoana fizici
o.M.M.S.S.F. /
O.M.S.P. nr. 450/
25/20M
Contribufia de aiigu-
riri pentru gomaj
o Angajatorii, per-
soane fizice sau juri-
dice la care i5i desfi-
goari activitatea asi-
gurafii
102 Declarafia privind obligafiile de plati
la bugetul asigurdrilor sociale gi
fondurilor speciale
Iunar
trinrestrial
semestrial
25 inclusiv a lunii urmdtoare
celei pentru care se efecruea-
z[ plata drepturilor salariale
25 inclusiv a lunii wmitoare
trimestrului (microinheprin-
derile, asocierile fird perso-
nalitate jwidicd intre persoane
fizice pi persoanele fizice care
au calitatea de angajator)
25 inclusiv a lunii urmitoare
incheierii semestrului (aso-
ciatii, fundatii sau alte enti-
ttr[ fdrd scop patrimonial, cu
exbepfia instituf iilor publice)
organul fiscal cu
competenfi terito-
riald de adminis-
trare
O.P.A.N.A,F, nr
101/2008
o Este o obligafie anprinsi in vectorul fiscal
pi care irebuie declarati ln baza formularelor
de inregishare fiscali, in termen de 30 de zile
de-la data dobindirii caliidtii de antajator.
r ln situafia in care in perioada dJriportare
nu au rezuliai sume datorate/de plati/de
recuperat pentru contribufia cuprinsi in
veciorul fiscal. la rubrica ,,Suma datorati/de
plati" se inscrie ciJra 0 (zero); in caz contrar,
necompletarea rubricii echivaleazi cu ned+
clararea obligaliei respective.
o Corectarea obligafiilor declarate eronat in
formular se face prin depunerea formularu-
Iui 710,,Declarafie rectificativd".
e Declarafie privind evidenla nominalA a
asiguraflor gi a obligafiilor de plati la buge
tul asigurdrilor pentru gomaj (capitolul 1)
pi
a Date despre anga.jator - subvenfii,
scuiiri si reduceri (capitolul 2)
lunar 25 inclusiv a lunii urmitoare
celei pentru care se dato-
reaze drephuile salariale
agentia teritoriali
pentru ocuparea
fortei de munci in
a carei razd igi are
sediul sau domici-
Iiul angajatorul
O.M.M.S.S.F. nr.
405/2004, modifi-
cat prin O.M.M.
F.E.S. nr. 106/
2008
o Se depune/iransmite numai in format
electronic (dischetd, CD, e-mail sau SEN),
insofiti de suportul pe hdrtie al capitolului 2,
cu respectarea prevederilor legale releritoare
Contribulii gi fonduri speciale
6
e
s
s
2
4
c 4
cent'da.oru1p944gEfl-e-Arrm-l
NR,
CRT.
coNTRIBr.rflA SAU
FONDUL SPECIAL
PLATTIONI DICT,AMTII $I SITUATII iNTOCMITE
PERIOADA
DE DEPUNERE
TERMENE DE DEPI,JNERE
INSTITUTIA LA
CARE SE DEPUNE
BAZA TEGALA OBSERVATII
o Declaratie de asigurare (anexa nr. 4)
o Comunicare de nrodificare (anexa nr. 5)
I Situatia privind perioadele asimilate
pentru asiguralii previzuti in Declarafia
nominali (anexa nr.8)
o Solicitare de retragere a declaratiei de
asieurare
(anexa
nr.7)
30 de zile de la data obfinerii
venihuilor
30 zile de la data intervenirii
unor modificiri in daiele
declarate initial
.
cu prilejul depunerii primei
declaratii
30 de zile de la data in care
nu mai sunt realizate veni
turile
casa teritoriali de
pensii in a cdrei
razi i$i are donri-
ciliul persoana fi-
zictL
O.M.M.S.S. nr.
340/2001, modifi-
cat prin O.M.M.
S.S.F. nr.95/2006
o Se depun numai de persoauele care reali
zeazi exclusiv venituri inir-una din situafiile
previzute la art. 5 alin. (1) pct. IV 5i V din Le'
gea ru. 1912000.
o Persoanele fizice
asigurate facultativ
o Coniract de asigurare sociali (anexa
nr.3)
a Situatia privind perioadele asimilate
pentru asigurafii previzufi in Declarafia
nominali
(anexh
nr. 8)
X
(contractul produce efecte
numai pertru viitor, de la
data inregishirii acestuia)
cu pdlejul incheierii conhac-
tului
casa teritoriali de
pensii in a cirei
razd isi are domici-
liul persoana fizici
u.M.M.5.5. nr.
340/2001, modifi-
cat prin O.M.M.
S.S.F. nr.95/2006
2. Contributia de asigu-
rare pentru accidente
de munci gi boli pro-
fesionale
O Angajatorii, persoa-
ne fizice sau juridice
la care ipi desfiparE
aciivitatea asigurafii
(inclusiv Agenfia Na-
fionali pentru Ocu-
parea Forfei de Mun-
c5, in cazul $omerilor)
102 Deciarafia privind obligafiile de plati
la bugetul asiguririlor sociale $i
fondurilor speciale
lunar
himeshial
semestrial
25 inclusiv a lunii tumdtoare
celei pentru care se efectuea-
zA plata drepiurilor salariale
25 inclusiv a lunii urmdtoare
trimestrului
(microintre-
prinderile, asocierile f drd
personalitate juridici intre
persoane fizice pi persoanele
fizice care au calitatea de
angajator)
25 inclusiv a lunii urmdtoare
incheierii senrestrului
(asociafii, fundatii sau alte
entitdti firi scop patrimoni-
al, cu excepfia institutiilor
publice)
organul fiscal cu
competenti terito-
rial6 de adminis-
tsare
O.P.A.N.A.F. nr.
101 /2008
I Este o obligalie cuprinsh in vectoml fiscal
si care trebuie declarati in baza formulareior
de inregiskare fiscal6, in termen de 30 de zile
de la data dobAndirii calititii de angaiator.
I in situatia in care in perioada de raportare
nu au rezultat sume datorate/de plati/de
recuperat pentru contribufia cuprinsi in
vectorul fiscal, la rubrica,,Suma datorati/de
plati" se inscrie cifra 0 (zero); in caz contrar,
necompletarea rubricii echivaleazi cu nede-
clararea obliga;iei respective.
o Coreciarea obligaliilor declarate eronat in
formular se face prin depunerea formularu-
lui Tl0,,Declaratie rectifi cativd".
o Declarafia privind evidenta nominali a
asiguratilor pi a obligafiilor de plati cihe
bugetul asiguririlor sociale de stat
(anexa
nr. 1.2 - unde se evidentiazd distinct)
Iunar 25 a lunii urmiioare celei
pentru care se datoreazi
contributia de asiguriri so-
ciale
casa teritoriali de
pensii in a ciirei
razi lFi are sediul
sau domiciliul an-
gajatorul
r O.M.M.S.S. nt.
340/2001, nrodifi-
cat prin O.M.M.
F.E.S. nr. 680/
2007
I Pentru situatiile in care au intervenit mo-
dificiri cu privire ia veniturile inscrise in de-
claratia nominali, prin acordarea retroactiv;
a unor drepturi bane5ti asnpra cirora se da-
toreazd contribufie, nu se depune declaratie
rectilicativi. Aceste venituri se includ in baza
,rl
contribulii gi fonduri speciale
*
i
ti
s
I
.E
z
;
.r'ti
C 4
cnE E to'il lorlnlECg
fCi-4ffi]
NR
CRT.
CONTREUTIA SAU
FONDUT SPECIAL
I'[ATnORt DICLARATII $I
STTUATU INTOCMTTE
PERIOADA
DE DEPUNERE
TERMENE DE DEPI,INERE
INSTILTIIA LA
CARE SE DEPUNE
BAZA IEGALA oBsEnvATn
a Situatia privind locurile de munci
vacante (anexa nr. 1)
I Tabel nominal cu absolventii institutii-
lor de invilimini incadrafi in munci,
conform prevederilor art, 80 din Legea
w. 76 /2W2 privind sistemul asiguririlor
penhu pomajgi stimularea ocrpirii fortei
de munci, cu modificdrile 9i compleiirile
ulterioare, pentru stabilirea sumelor
cuvenite angajatorilor din bugetul asi'
guririlor pentru somai
(insofit de copii
de pe pontai pi de pe statul de plati) -
anexa nr. 16
1a sistemul electronic nafional sau duPi
comunicarea prealabili a adresei de e-mail
de la care urmeazA si fie hansmisi declara-
fia. Persoanele care depun declarafia trebuie
si prezinte, la depunerea lunari a declara-
tiei, o imputemicire din partea angajatorului,
in care si Iie inscrise denumirea/numele
angajatorului, codul fiscal/CNP al angaia-
torului, precum gi numele, prenumele,
funcfia gi CNP ale persoanei imputernicite si
depund declarafia penhu luna respectivi.
a Pentru angajatorii cu mai pufin de 5 sala-
riati se poaie obfine aprobare pentru dbpu-
nerea declaratiei lunare numai pe zuport de
hArtie.
o Angajatorii persoane juridice care au srr
cursale $i/sau punete de lucru depun/trans-
mit declaratia lnnari cumulat, atAt pentru
activitatea proprie, cit 9i penhu activitatea
sucursalelor 9i/xu a punctelor de lucru, la
agentia teritoriali peniru ocupiuea fortei de
muncd, in a cirei razi i9i are sediul angaja-
torul - unitate centrali.
I Declaratiile depuse/transmise se
Pot
corecta prin respectarea regulilor de coreclie
previzute de procedura de detlarare
(inlocu-
ire, modificare cu men[onarea datelor inifia-
le eronate etc.).
X
lunar
5 zile lucritoare de la vacan-
tarea loorrilor de nrunci
odaid cu declaratia nominali
(numai angajatorii care
incadreazi in munci pe
durata nedeterminati absol-
venli de invitinint gi care
incheie convenfie cu agenfia
teritoriali)
H.G.w.774/2002,
cl modificirile ul-
terioare
o Comunicarea se face pe suport de hArtie
sau in format electronic,
Pe
suPort magnetic
sau +mail.
o in declara$a lunari, depusi/hansmisi cu-
mulat de unitatea cenhald, se va preciza dis-
iinct fiecare caiegorie de subven;ie deducti-
bili, scuiire sau reducere a contribufiei dato-
rate de angajator, realizat{ in temeiul Legii
nr. 7 6 / 2002. Subventiile/ scutirile/reducerile
deduse din contributia datorati si/sau, dupd
caz, cele care se recupereazi de la bugetul
asiguririlor pentru $onlai se declari prin
completarea de ciire unitaiea centrald a
formularului ,,Date despre angaiator -
subventii, scutiri pi reduceri". Subvenfiile,
scutirile pi reducerile din contribufiile la
Contribufii gi fonduri speciale
fTa3,t66--lc6nhellzabd tonnuhdor
c 4
NR.
CRT,
CONTRELTTIA SAU
FONDTJL SPECIAL
PLANTORI
DECTARATII $I SMJATII INTOCMM
TERIOADA
DE DEPI,'NERE
fiRMENE DE DEPUNERE
INSTIT{,'TIALA
CARI SE DEPUNE
BAZA LEGATA OBSERVATII
I
a Tabel nominal cu absolventii insiitutii-
I
lor de invifimAnt care au urmat o formi
de pregitire profesional5 organizati de
angajator in baza art. 84 alin. (1) din
Legea nr. 7512002 privind sistemul asi-
guririlor pentru gomai
ti stimularea ocu-
pnrii fortei de muncd (insotit de certifica-
h:l de calificare profesionalii sau de ab-
solvire $i de devizul pe cursant) - anexa
nr. 18
o Tabel nominal cu persoanele incadrate
in munci, conform prevederilor art. 85
din Legea nr.76/2002 privind sistemul
asiguririlor pentru pomaj gi stimularea
oorpirii for{ei de munci, cu modificirile
9i completirile ulterioare, pentru siabili
rea sumelor cuvenite angajatorilor din
bugehrl asiguririlor pentru gomai (insotit
de copii de pe pontai pi de pe statul de
platd) - anora nr. 20
a Cerere pentru aprobarea diminudrii
sumei reprezentind conhibufia de asi
guriri pentru Somai
(insotiti de tabelul
nominal cu persoanele incadrate in
muncd din rAndul gomerilor inregisirafi
la agenfiile peniru ocuparea fortei de
munci, menfinute in activitate o perioa-
di de cel pulin 6 luni gi de conhactele in-
dividuale de munci ale acestor persoane,
in copie) - anexa nr. 21
X
lunar
la finalizarea programului
de formare profesionali
odati cu declaratia nominali
(numai angajatorii care
incadreazi in munci $omerii
din categoriile prevdzute la
art. 85 din lege 9i care
incheie convenfie cu agenfia
teritoriali)
dupd expirarea perioadei de
6 luni in care au lost menti-
nute in activitate pe$oanele
incadrate in muncd din rAn-
dul gomerilor, dar nu mai
ti,rziu de data de 30 iunie in-
clusiv a anului fiscal urmi-
tor celui in care s-au implinil
cele 6 luni
I
bugetul asigurdrilor pentru gomaj se
I
opereazi la nivelul unititii centrale, care
I
poate efectua regularizdri intre sumele
I
datorate de citre sucusalele pi/sau punctele
I
sale de lucnr Fi sunrele pe care le are de recu-
I
perat pe seama acelor sucursale si/sau
I
puncte de lucm care au dreph.rl la subventii,
I
scutiri Ei reduceri ale contributiilor datorate,
I mai mari decit volumul acestora.
o Declaratie speciali conform art. 4
alin. (2) din Ordonanfa de urgen[d a
Guvernului nr. 7 6 / 2007 privind proce-
institu{ia respon-
sabili din subor-
dinea A.N.O.F.M.
o.M.M.F.E.S./
O.M.S.P. nr. 26l
1"12/2008
I Declaratia speciali se depune numai de
citre contribuabilii nerezidenti care au
salariati sezonieri supupi legislaliei de asi-
Contributii $i fonduri speciale
NR.
CRT.
CONTRIBUTIA SAU
FONDTJT SPECIAL
PLATITORI
DECLAIATII $I SMJATII INTOCMnE
PERIOADA
DE DEPUNERE
TERMENE DE DEPUNERE
INSTITFAtA
CARE SE DEPUNE
BAZA TEGALA OBSERVATII
dura speciali de inregiskare fiscali si de
plati a conhibufiilor sociale
guriri sociale din Romfuria.
I Legislalia care a aprcbat formularul decla-
raliei speciale nu prevede daci aceasta se d*
pune o singuri datd ia inceputul activititii
sau se depune lunar gi nu prevede nici ter-
menul de depunere.
o Depunerea declaratiei speciale nu absolvi
contribuabilul nerezident de nedepnnerea
celorlalte declarafii reglementate de legislatia
specificd conhibufiilor sociale.
o Persoanele fizice
asigwate facultativ
Contract de asigurare pentru
5omaj
(anexa nr.3)
x X agen;ia teritoriali
pentru ocuparea
fortei de munci in
a cirei razd isi are
domiciliul persoa-
na fizici
H.G.nt.174/2002,
cu modificirile
ultorioare
4. Contributia la Fondul
de garantare pentru
plata creanf elor salari-
ale
o Angaiatorii, per-
soane fizice gi
iuridi-
ce
102 Declarafia privind obligafiile de plati
la bugetul asigurdrilor sociale gi
fondurilor speciale
Iunar
trimestrial
semestrial
25 inclusiv a lunii umritoare
celei pentru care se efectuea-
zi plata drepturilor salariale
25 inclusiv a lunii urmitoare
irimeshului (microintreprin-
derile, asocierile fhri perso-
nalitate juridici inhe persoa-
ne fizice si persoanele fizice
care au calitatea de angajator)
25 inclusiv a lunii urmitoare
incheierii semestrului
(aso-
ciatii, fundatii sau alte enti-
tifi firi scop pahimonial, cu
exceptia instih.rtiilor publice)
organul fiscal cu
compeienfi terito-
riali de adminis-
trare
O.P.A.N.A.F. nr.
101 /2008
o Este o obligafie cuprinsi in vectcml fiscal
pi care hebuie declarati in baza formularelor
de inregistrare fiscali, in termen de 30 de zile
de.la data dobAndirii calilitii de angajator.
I in sihratia in care in perioada dJriportare
nu au rezultat sume datorate/de plat5/de
recuperat pentnr contribufia cuprinsi in
vectorul fiscal, 1a rubrica ,,Suma datorati/de
plati" se inscrie cifra 0 (zero); in caz contrar,
necompletarea rubricii echivaleazi cu nede-
clararea obligafiei respective.
o Corectarea obligatiilor declarate eronat in
formular se face prin depunerea formularu-
Iui 710,,Declaratie rectifi cativd".
5 Contributia de asigu-
riri sociale de sdnitate
I Angajatorii, per-
soane fizice pi juridi-
ca
I 102 Declaratia privind obligatiile de
plati Ia bugetul asigurdrilor sociale gi
fondurilor speciaie
lunar
trimestrial
25 inclusiv a lunii urmitoare
celei pentru care se efectuea-
zi plata drepturilor salariale
25 inclusiv a lunii urmitoare
trimestrului (microintreprin-
derile, asocierile firi penona-
litate juridici intre persoane
fizice 9i persoanele fizice care
au calitatea de angajator)
organul fiscal cu
competenfi terito-
riaii de adrninis-
bare
O.P.A.N,A.F. nr.
fil/2A08
a Este o obligatie cuprinsi in vectorul fiscal
pi care hebuie declaratd in baza formularelor
de inregistrare fiscalS, in termen de 30 de zile
de la data dobAndirii calitdlii de angajator.
I in situalia in care in perioada de raportare
nu au rezuliat sume datorate/de plati/de
recuperat pentru contributia cuprinsi in
veciorul fiscai, la rubrica ,,Suma datorati/de
plati" se inscrie cifra 0 (zero) in caz conhar,
necompleiarea rubricii echivaleazd cu necie-
clararea obliEatiei resDective.
Conlribulii 9i
fonduri speciale
fC
fi,000
lc.ntlli..brul
forndardor
C 4
NR.
CRT.
CONTREUTIA SAU
FONDIJT SPECIAL
PLATNORI
DECLAMTII
$I SITUATII INTOCMITE
PERIOADA
DE DEPUNERE
fiRMENE DE DEPUNERE
INSTITIJIIAtA
CARE SE DEPUNE
BAZA LEGALA OBSERVATII
semestrial 25 inclusiv a lunii urmiiioare
incheierii semestrului (aso-
ciatii, fundatii sau alte enti-
tili fird scop patrimonial, cu
excepfia institufiilor publice)
o Corectarea obligatiilor declarate eronat in
formular se face prin depunerea formularu-
lui 710,,Declaratie rectificativd".
o Lista nominali cuprinzind persoanele
asigurate penku care se plitegte coniri-
buiia de asigurdri sociale de sen6tate
(anexa nr, 2a)
o Lista nominal5 cuprinzend persoanele
aflate in intrelinerea asigurafilor pentru
care se pl6te$te contribufia de asigurdri
sociale de sinitate (anexa nr. 2b)
tl Centralizatorul referitor la obligafiile
de plati ale angajatorului la F.N.U.A.S.S.
(anexa nr. 2c)
lunar 25 a lunii curente pentru
luna anterioard
casele de asiguriri
de sdndtaie la care
au optat in mod
liber asiguralii
O.P.C.N.A.S. nr.
617 /2007
o Liltele se depun la casele de asiguriri de
sindtate pe suport de hdrtie gi in format elec-
tronic, insotite de dovada plitii contributii-
lor.
I Raportarea in format electronic, insofiti de
o senrniturd electronici agreatd de ambele
pirfi, se poate transmite on{ine, urmati de
transmiterea datelor pe suport hhrtie semnai
9i
giampilat.
o Declarafie speciali conform art. 4
alin. (2) din Ordonanfa de urgenfi a
Guvernului nr. 76 / 2007 privind proce-
dura speciali de inregistrare fiscald 9i de
plati a contribufiilor sociale
institutia respon-
sabild din subor-
dinea C.N.A.S.
o.M.M.F.E.S./
O.M.S.P, nr. 25l
112/2008
t Declarafia speciali se depune numai de
cdtre contribuabilii nerezidenti care au
salariati sezonieri supusi legisiatiei de asi-
guriri sociale din RomAnia.
o Legislatia care a aprobat formularul
declaragiei speciale nu prevede dacd aceasta
se depune o singuri datd la inceputul acti
vit5fii sar.r se depune lunar si nu pre\rede nici
termenul de depunere.
o Depunerea declaratiei speciale nu absoh'i
contribuabilul nerezident de nedepunerea
celorlalte declarafii reglementate de legislafia
specificii contributiilor sociale.
O Persoanele fizice
care nu au calitaiea
de angajator pi care
au obligafia sd se
asigure sau care se
asigurd facultaiiv
O Declarafia privind obligatiile de consti-
tuire 9i plati la Fondul nafional unic de
asigurdri sociale de sdndtate datorate de
alte persoane decit cele care desfi$oari
activiiate in haza unui contract indivi-
dual de munci
(anexa
nr. 5)
anual pAni la primul termen de
plati, pentru anul fiscal in
cuts
casa de asiguriri
de sAnitate aleasd
in mod liber
O.P.C.N.A.S. nr,
617 /2N7
I Persoanele care au obligatia regularizirii
conhibufiei datorate pe baza venihrrilor efec-
tiv realizate depun documentele justificative
necesare la inchiderea exercitiului financiar
anual.
6. Contributia pentru
concedii si indem-
nizatu
o Angajatorii, per-
soane fizice sau jur!
dice la care ig desfi-
goari activitatea asi-
gurafii (inclusiv
Agenfia NaIionali
pentru Ocuparea
o 102 Declarafia privind obligaliile de
plati la bugetul asigurArilor sociale si
fondurilor speciale
lunar
trimestrial
2.5 inclusiv a lunii urmitoare
celei peniru care se efectuea-
zi plata drepturilor salariale
25 inclusiv a lunii urmitoare
trimestrului (microinheprin-
derile, asocierile fdri perso-
organul fiscal cu
competen[i terito-
riald de adminis-
trare
O.P.A.N.A.F. nr.
101 /2008
r Este o obligalie cuprinsd in vectorul fiscal
Fi care trebuie declarati in baza formularelor
de inregishare fiscald, in iernren de 30 de zile
de la data dobfurdirii calititii de angajator.
I in situatia in care in perioada de raportare
nu au rezultat sume datorate/de plati/de
recuperat pentru contributia cuprinsi in
E
ii
I
I
9
7
1
F
a
E
'-EL
Contribulii gi fonduri speciale
NR.
CRT,
CONTRJBUTIA SAU
FONDIIL SPECIAL
PLATITORI
DECTAMTII
9I
SITUATII INTOCMITE
PERIOADA
DE DEPUNFRE
TIRMENE DE DEPUNERE
INSflruTIALA
CARE SE DEPUNE
BAZA LEGALA OBSERVATII
For{ei de Munci, in
cazul gomerilor)
semestria.l
nalitate juridici inke persoane
fizice pi persoanele fizice care
au calitatea de angajahcr)
25 inchrsiv a lunii urmitoare
incheierii semeshului (aso-
ciatii, fundaiii sau alte enfi-
tdfi fdri scop patrinronial, cu
excepf ia instiiufilor publice)
vectorul fiscal, la rubrica,,Suma datorati/de
plati" se inscrie cifra 0 (zero); in caz contrar,
necompletarea rubricii echivaleazi cu nede-
clararea obligaf iei respective.
O Corectarea obligafiilor declarate eronat in
formular se face prin depunerea formularu-
lui Tl0,,Declarafie rectificativi".
o Declarafia privind evidenfa obligafiilor
de plati cltre bugehrl Fondului nafional
unic de asigurdri sociale de sdnltate
penhu concedii gi indemnizatii (anexa
nr. 1)
o Declaraiia privind evidenfa nominal6
a asiguratilor care au beneficiat de
concedii pi indemnizafii (anexa nr. 2) +
exemplarul 2 (roz) al certificatelor de
concedii medicale
lunar 25 a lunii urmitoare celei
pentru care se datoreazi
contributia
casa teritoriald de
asiguriri de sini-
tate in a cirei razi
igi are sediul sau
domiciliul angdja-
torul
o.M.s./o.P,c.N.
A.S. nr. 60/32/
2006, modificat
prin O.M.S.P./
O.P.C.N.A.S. nr.
8N/175/2A07
o Angajatorii persoane juridice care au
sucursale 9i/sau pr,rncte de lucru depun
declaratia privind obligafiile de platd, cumu-
lat, atat pentru activitatea proprie, cAt pi
pentru activitatea sucursalelor qi/sau a
punctelor de lucru.
o Declaratiile se depun pe suport hirtie, cu
semniiurile persoanelor autorizate pi ptampi-
la angajatorului, precum
9i in format elec-
tronic. Datele in format electronic se depun
pe suport magnetic sau optic (dischetd FD
3,5", CD) ori se hansmit onJine, pe bazi de
semndturi electronicd agreati de ambele
pirfi, fiind insofite ti de transmiterea pe
suport hdrhe semnat 9i
ptampilat.
t Exemplarul nr. 2 al certificatelor de
concediu medical se depun 9i in situafiile in
care indenurizatiile se suporti integral de citre
angajator, precum gi in situafia in care asi-
guratul nu indefinegte conditiile previzute
de lege pentru a beneficia de indemnizafii.
I Declarafie speciali conform art. 4
alin. (2) din Ordonanta de urgenfi a
Guvernului nr. 76 / 2007 privind proce-
dura speciald de inregishare fiscald pi de
plati a contribuliilor sociale
institutia respon-
sabili din subor-
dinea C.N.A.S.
o.M.M.F.E.S. /
O.M.S.P. nr. 26l
112/2008
o Declarafia speciali se depune numai de
cetre contribuabilii nerezidenti care au
salariafi sezonieri supupi legislafiei de asi-
guriri sociale din RomAnia.
o Legislafia care a aprobat formularul decla-
ratiei speciale nu prevede daci aceasta se de-
pune o singurd dati la inceputul activititii
sau se depune lunar si nu prevede nici ter-
menul de depunere.
Contribulii gi fonduri speciale
c{
fdffio-l
c6l nlhetorul iomuhtlor
NR.
CRT.
coNTRIBLI'frA SAU
TONDUL SPECIAL
PLATITORI
DECTAXATII $I
SITUATII INTOCMITE
PERIOADA
DE DEPUNERE
TERMENE DE DNPUNERE
INSTITUTIA tA
CARE SE DEPUNE
BAZA t[GAtA OBSERVATII
o Depunerea declarafiei speciale nu absolvi
contribuabilul nerezident de nedepunerea
celorlalte declarafii reglementate de legislatia
specific{ conhibutiilor sociale.
NotS: Desi declaratia de hrregishare fiscali
pentru contribuabilii nerezidenii stabilifi in
spaliul comunitar, care se inregistreazi direct
(iod 090) nu prevede inregisharea in vectoml
fiscal a conhibutiei pmtru conceclii gi indem-
nizatii, din formularul de dedaralie speciali
rezulii ci este datorati 9i aceasti contributie'
a Persoanele fizice
asigurate facultativ
I DeclaraFa de asigurare penhu concF
dii gi indemnizafii (anexa nr. 4)
a Comunicare de modificare a declara-
flei de asigurare pentru concedii gi in-
demnizafii (anexa nr. 5)
o Solicitare de rehagere a declaratiei de
asigurare pentru concedii si indemnizafii
(anexa nr. 5)
X
X
x
x
in termen de maxirnum 30
de zile de la aparifia modi-
ficdrii respective
X
casa de asiguriri
de sinitate la care
sunt luati in evi-
denfi ca plititori
de contributie de
asiguriri sociale de
sdndtate
o.M.s./o.P.c.N.
A.S. nr. 50/32l
2006, rnodificat
prin O.M.S.P./
O.P.C.N.A.S. nr,
830/175/2007
7. Comisionul pentru
pdstrarea, comple-
tarea, verificarea gi
certif icarea inregistri-
rilor din carnetele de
muncd
o Angajatorii, per-
soane fizice sau juri-
dice
o Declarafia fiscalS privind stabilirea
comisionului
lunar pAni la data de 25 a lunii
urmdtoare celei pentru care
este datorat comisionul
insprtoratul terito-
rial de munci in a
clrui razi teritoriald
i9i are sedinl/domi-
ciliul angajatorul
O.M.M.S.S.F. nr
$0/nM
o Angajatorii care au infiinfat sucursale,
puncte de lucru sau alte asemenea entititi
firi personalitate
iuridici
stabilesc comi-
sionul in baza declaratiei, prin luarea irt
considerare si a activititii desfiqurate de
sucursalele, punctele de lucru sau entititile
firi personalitate juridici.
8. Virsiminte de la per-
soanele juridice, pen-
tru persoane cu han-
dicap neincadrate
Persoanele juridice
obligate la plata vdr-
simintelor
o 100 DeclaraNia privind obligafiile de
plati la bugetul de stat
Iunar 25 inclusiv a lunii urmitoare
celei la care se referi
organul fiscal cu
competenli terito-
riali de adminis-
trare
O.P.A.N.A.F. nr.
101/2008
9. Taxa de timbru social Persoanele obligate
la plata taxei
o 100 Declaratia privind obligafiile de
plati la bugetul de stat
lunar 2"5 inclusiv a lunii urmitoare
celei la care se referi
organul fiscai cu
competentA terito-
riali de adminis-
trare
O.P.A.N.A.F. nr.
101/2008
i0, Contribufia pentru
finantarea unor chel-
tuieli de sindtate
Persoanele
iuridice
obligate Ia plata con-
tributiei
| 102 Declaralia privind obligatiile de
plati la bugetul asigurdrilor sociale si
fondurilor speciale
iunar 25 inclusiv a lunii urmdtoare
celei Ia care se referi
organul fiscal cu
competenfi terito-
riali de adminis-
trare
O.P.A.N.A.F. nr.
101/2008
Contributii si fonduri speciale
E
.E
g
I
z
2
,l
c 4
c"tul-q-l-tonnut*lt
fETfrii]
N&
CRT,
CONTRETTTIA SAU
FONDUT SPECIAL
PLANTOR]
DECTARATII $I SITUATII iNTOCMIfi
PERIOADA
DE DEPI,JNERE
TERMENE DE DEPUNERI
INSNTUTIA LA
CARE SE DEPUNE
BAZA IEGAIA OBSERVATII
11 Fondul peniru mediu Persoanele juridice pi
fizice obligate la pla-
ta contributiilor/ta-
xelclr
o Declarafia privind obligatiile de plati
la veniturile Fondului pentru mediu
lunar
anual
25 inclusiv a lunii urmdtoare
celei in care s-a desfisurat
activitatea (penhu obtigafiile
cu termen de plati lunar gi
pentru raportarea cantiti-
filor de ambalaie si anve-
lope)
25 ianuarie inclusiv
(pentru
obligafiile aferente anului
precedent, cu termen de
plati lunar)
agenfiile teritoriale
ale Administrafiei
Fondului pentru
Mediu
O.M.M.G.A. nr
549/2W6
t Declaratia se depune in format editat
Pe
suport hArtie sau se hansmite in format elec'
tronic, pe bazi de certificat calificat, la
Adminishafia Fondului penlru Mediu.
a Persoanele juridice completeazi gi depun
declaratia cumulat, atet
Pentru
activitatea
proprie, cit qi pentru activitatea entiiifilor
fArd personaliiate juridici aie acesteia.
I in cazul ambalajelor pi anvelopelor,
obligafiile de plati se reflecti in declarafia
aferenti lunii decembrie. Datele privind
caniitifile de anrbalaje 5i anvel:pe introduse
pe piatr5 9i valorificate se reflecti in
declaratia depusi lunar. In situatia in care,
pentru perioada de raportare nu rezultd
cantiiiti de ambalaje sau anvelope pentrn
care plititorii sunt respunzitori, acestea se
inscriu cu cifra 0 (zero) la pozilia cores-
punzitoare din tabel.
a Cantitdtile de ambalaje introduse pe
piafa romineasci (anexa nr. 1)
O Cantitdfile de ambalaje corespunz6-
toare producfiei/importului (anexa nr. 2)
o Cantitatea tota16 de ambalaie cores-
punzitoare producfiei/importului
(anexa nr. 3)
O Cantitatea de a$balaie estimati a fi in-
trodus{ pe piafd (anexa nr. 7)
anual 25 februarie a fiecirui an
5 ianuarie a fiecirui an
autoritatea pentru
protectia mediului
in a cArei razi teri-
toriali isi are se-
diul operatorul
economic (Agenlia
Nafiona16 pentru
Protectia Mediului
- pentru operatorii
economici auto-
rizafi pentru prelu-
area responsabili-
Htii)
autoritatea pentru
prctectia mediului
in a cirei razi teri-
toriald iFi are se-
diul operatorul
economic care a
transferat respon-
sabilitatea
O.M.M.G.A. nr.
927/2005
o Anexele nr. 1, 2 Fi 7 se transmit de operatorii
economici care produc sau importd ambalaje in
vederea comercializirii pi anrbalaje
Pentru
ambalarea propriilor produse, respectiv care
produc sau importi bunuri ambalate dupi caz.
o Operatorii economici producdtori/impor-
tatori de bunuri ambalate, care introduc
Pe
piafa interni in decursul anului o cantitate
de ambalaje mai mici sau egali cu 1.000 kg,
transnrit numai anexa nr.3.
o Operatorii economici care au transferat
responsabilitatea mnform prevederilor art. 16
din H.G. nr.62112005 au obligafia de a comu-
nica numai datele de identificare a oPeratoru-
lui economic autorizat cu care au incheiat
contractul de transfer de responsabilitate.
o Operatorii economici autorizafi penfu prelu-
area resporuabilititii de reaiizare a obiectii,elor
anuale de valorificare gi reciclare a depeurilor
de ambalaje transmit distinct informaliile
privind cantitdfle gestionate (anexe separate) si
datele referitoare la ambalaiele li deFanrile de
ambalaie pentru operatorii economici
Pentru
care au preluat reqponsabilitatea.
o Datele de raportare se transrnit
Pe
suPort
hArtie si in format electronic.
Contribulii Si
fonduri speciale
NR.
CRT.
CONTRIBUTIA SAU
FONDUT SPECIAL
PTATITORI
DECLARATII SI SITI.JATII iNTOCMITT
PER]OADA
DE DEPUNERE
TERMENE DE DEPUNERE
INSNTI..TTIA LA
CARE SE DEPUNE
BAZA I,EGALA OBSERVATII
o Cantitaiea de anvelope introdusi pe
piafd in anul anterior celui pentru care se
face raportarea (tabelul nr. 4a)
a Cantitatea de anvelope uzate colectat;,
predati penku lsutilizale, refolosirc, resa-
pare, reciclare Si/sau valorificare termo
mergetic;, in anul prerdent (tabehrl nr.4b)
o Cantiiatea de anvelope uzate colectati,
iesapatd, reciclati ii/sau valorificati
termoenereetic
(tabelele
nr. 5al5d))
anual 15 martie a fiecirui an Comisia Nationali
peniru Reciclarea
Materialelor
Ministerul Mediu-
lui si Dezvoltirii
Durabile
H.G. ru. i70l20M
12. lbndurile de protectle
a asigura$or
Agenfii economici
din domeniul asigu-
rdrilor pi reasigurd-
rilor
o Raportarea privind modul de consti-
tuire si de virare a contribufiei la Fondul
de garantare
I Raportarea privind virarea contributiei
la Fondul de orotectie a victimelor shizii
lunar
trimestrial
ultima zi lucritoare a lunii
curente penhu luna expirati
25 inclusiv a lunii urmitoare
trimeslrului exoirat
Comisia de Supra-
veghere a Asigwd-
rilor
Fondr:I de protecfie
a victimelor strizii
r O.P.C.S.A. nr.
3,115/2005, modi-
ficat prin O.P.C.
S.A.nr.9/ 2007
a O,P.C.S.A. nr.
1 /?no9
Este admisd o singuri situatie rectificativi
aferenti contributiei pentru o IunI de
raportare, care se depune pe un formular
distinct.
13. Fondul Cultural Na-
tional
Agenfii economici
care desfipoari acti-
vitdti in ciomeniile
previzute de O.G.
nr ) lrn]nR,
o Declarafia privind obligafia de plati la
Fondul cultural national
lunar 20 a lunii in care se face
plaia, pentru luna anterioari
Administrafia Fon-
dului Cultural Na-
tional
O.M.C.C. nr.
7.364/2005
Declaratia se depune direct sau prin pogtd,
prin scrisoare cu valoarea declarati, la sediul
administrafiei din Bucurefii, Calea
Dorobanfilor nr. 99A, sectorul l.
74. Fondul cinenatogra-
fic national
Agenfii economici
care desftsoari activi-
td[ in domeniile pre.
vizute de O.G. nr.
39/2005
o Declaratia privind obligafiile de platd
la Fondul cinematografic na{ional
o Usta cu contractele incheiate, cuprin-
zAnd valoarea acestora $i datele de iden-
tificare a partenerilor conhactuali
lunar 25 a lunii curente, pentru
luna anterioard
Centrul National al
Cinematografiei
O.G. nr.39/2005 Nu exisii aprobai un formular de declarafle,
depi obligativitatea depunerii declarafiei este
previzute de art, 14 din O.G. nr.39/2005,
astfel cum a fost modificati pi aprobati prin
Leeea nr. 328/2005,
15. l.onclul de garantare a
depozitelor in siste-
mul bancar
Societdfile barcare o Declarafia privind calculnl pi plata
contributiei inifiale la Fondul de garan-
tare a depozitelor in sistemul bancar
o Declaratia privind calculul gi plata
contributiei anuale, anuale majorate sau
speciale la Fondul de Garantare a depo
zitelor in sistemul bancar
a Situatia depozitelor
x
anual
trimeshial
la obtinerea autorizatiei d
functionare emise de B.N.R.
15 febmarie a fiecdrui an
15 a primei luni din trimes-
trul urmitor pentru trimes-
hul anterior
ronoul oe galan-
tare a depozitelor
in sistemul bancar
Re gul amen tul
F.G,D.S.B. nr.
1/2004, modificat
prin Regulamen-
tele F.G.D. S.B. nr.
1/2005 pi nr.
4/2006
O Declaratia pentru contflbutla inrflala se
completeazi gi se transmite in ziua efechrdrii
pldfii, prin fax ori email, urmAnd ca originah.rl
si fieremis in termen demaximum5 zile.
r Declaratia pentru contributiile anuale,
anuale majorate gi speciale se deprur cu toate
rubricile completate, mai putin pct. 7 pi 8.
Ulterior, la efectuarea plitii, declaratia se
completeazi pentru toate rubricile 9i se
harumite in ziua efectuirii pldtii, prin fax on
e-mail, urmind ca originalul si fie remis in
temren de maximum 5 zile.
o Declaralia rectificaiivi pentru contribufiile
anuale, anuale majoraie gi speciale se depune
pe un formular distinct, in ternen de 10 de la
data semnirii procesului-verbal incheiat ca
urmare a conholului efectuat de reprezen-
tanfii Fondului sau in termen de 30 de zile de
la data apariliei modificiri in elementele
cuprinse in declaratia initiali.
Contributii gi fonduri speciale