Sunteți pe pagina 1din 11

Managementul resurselor

7.1 RESURSA UMANA-Generalitati


-reprezinta intregul personal muncitor dintr-o fima. J oaca un rol esential in dezvoltarea unei firmei.resursa
umana e singura componenta a fimei ,creatoare de valoare
resursa umana=calitatea oamenilor
Eficacitatea utilizarii resurselor umane =folosirea eficienta . Resursa umana de calitate implica si calitatea
resuselor materiale si informationale.

7.2 SELECTIA SI INCADRAREA PERSONALULUI
Ce se intelege prin selectia persolalului intr o firma?
-este una din functiile majore ale managerului. Prin selectionare intelegem un anumit tip de procese prin
care se aleg persoanele ce indeplinesc conditiile privind cunostintele , aptitudinile necesare postului pe care
urmeza sa fie angajat.Fisa de personal de post cuprinde sarcinile si competentele postuluisi
responsabilitatile .
Care sunt elementele care definesc selectia si incadrarea personalului
In general selectia si incararea cuprind:
1.STUDIILE-atestate prin certificare si diplome ;necesar dar nu si suficient
2.VECHIMEA IN MUNCA
3.POSTUL DETINUT ANTERIOR
4.CALITATILE ,CUNOSTINTELE SI DEPRINDERILE

7.3 METODE SI TEHNICI DE SELECTIE A PERSONALULUI
-in functie de natura postului tehnicile sunt diferite
Care sunt metodele pentru slectinarea personalului muncitor?
-prioritare sunt teste si probe practice
-se practica angajarea de proba de la 2 sapt. la o luna
Care sunt metodele pentru slectinarea personalului managerial
selectionarea se face prin teste specifice pt verificarea :cap intelectuale, comunicare, negociere,
organizare,
Care sunt metodele pentru slectinarea personalului de specialitate?
-se identifica cunostitnele dobandite prin teste apoi o discutie orala cu seful direct -rationamentul sau
-posibile angajari de proba

7.4 FORMAREA SI PERFECTIONAREA PERSONALULUI
Ce se intelege prin formarea respectiv perfectionarea personalului?
Formarea personalului insemna o serie de procese prin care salariatii isi insusesc intrun spatiu organizat
cunostinta si deprinderi necesare realizarii sarcinilor din postul respectiv .
Perfectionare inseamna inbunatatire cunostintelor.

7.5 ORGANIZAREA FORTEI DE MUNCA IN FIRMELE DE CONSTRUCTII
Organizarea muncii studiaza ansamblul masurilor de natura tehnico organizatorica si economie necesare
pt. A utliza forta de munca ,rational si cu maxima eficienta .
Enumerati principiile de baza a organizarii fortei de munca
a)Necesar de a asigura o diviziune rationala a muncii (specializarea fortei de munca ) si o cooperare in
cadrul formatiei de munca si intre formatii.
b)Asigurarea locului de munca ,organizatoric si conditiilor de munca (sp.de depozitare ,circulatie iluminat,
caldura ambient )
c)Organizarea procesului demunca pe bazele unor metode clare si asigurarea continua a metodelor de
munca
d)Existenta unde e posibil a normelor de munca munca sa fie normata .Exista zone unde nu se poate
norma munca (contabilitate ,aprovizionarepersonal TESA)din personalul firmei.
e)Sa se asigure cointeresarea materiala a personalului materiale de stimulare a muncii.
f)Asigurarea cadrului de pregatire si perfectionare , pe de o parte , sipe de alta de disciplina in munca
Fiecare firema isi formuleaza un regulament de ordine interioara
Explicati formele de organizare a fortei de munca
Forta de munca apare in cadrul unui proces de munca . Aceasta operatiile de lucru(ca diviziune elementara
[ ex. Montarea cofrajului ].Fiecare operatie presupune un grad de calificare in functie de complexitatea
operatiei.
In alctuire unei formatii de lucru este recomandat sa avem oameni de diferite calificari.Astfel se asigura
diviunea muncii si a calitatii lucrarilor . In cadrul formatiilor se aplica si principiile de cooperare . Exista sase
categoriide calificare :
-baza (1,2,3,4,5,6)
-calificatii ( I,II, III ,IV, V ,VI)
-specialisti
Explicati formele de organizare a fortei de munca
a) Formatie minima :este cea mai mica grupare de muncitori care poate realiza independent o unitate de
produs in conditii de lucru medii (intre 1-5 muncitori).
b) echipa de muncitori :Celula de baza in organizare forta de munca este echipa .Ea este multiplu de
formatii minime .De obicei ea este specializata pe meserii ,este condusa de un sef de echipa
c)brigada de specialitate
Forma superioara de organizare .Poate fi de specialitate (echipe de acelasi tip).Exista si brigazi complexe
:echipe de difeite meserii .
Ce este locul de munca si ce inseamna loc de munca optim
Locul de munca este un spatiu in care isi desfasoara activitatea o formatie minima de muncitori.Marimea
optima a unui spatiu de munca Sosi spatiul necesar in care o formatie minima isi poate realiza unitatea de
productie in conditii optime pe durata unui schimb.Suprafata efectiva a locului de munca Sef Sef
{>So;<So;=1}
Gradul de saturare al frontului de lucru este So\Sef si este in general <1.Locul de munca trebuie sa asigure
protectia muncitorilor , asigurarea unor temperaturi optime , iluminat , zgomot , umiditate.
Ce este normarea tehnica a muncii si care sunt formele ei de exprimare
Reprzinta activitatea de analiza a procesului de munca pe partile sale componente in vederea irationalizarii
si stabilirii volumului de munca necesar pt. realizarea unui produs
N.T.M. sta la baza normarii precise
-elaborarea normelor de munca
-stimularea muncitorilor pt. obtinerea unor rezultate
-se stabilesc salariile
-furnizeaza elementelor pt. planificarea muncii.
NORMA de MUNCA : sarcina de lucru ce-I revine unui muncitor sau unei formatii minime care are
calificarea necesara si care lucreaza in conditii de organizare medii
Exista forme de exprimare - norme de timp (volum de munca exprimat in ore pt. executare unor unitati de
produs (ore\mp ore\buc )
Normarea de produs :cantitatea de lucrare stabilita a fi executata de o formatie minima in conditii de
organizare medii
NP=m\NT de regula fiecare firma lucreaza la norma(stabilita de fima )
Cum se determina durata normala de lucru
Durata normata (Dn)- este timpul necesar executarii unitatii de produs de catre o formatie minima (ore ,zile)
Dn=NT\m (1 ora =100minute- in normative)
Prezentati strucura timpului de munca
In cazul proceselor de munca manuale
Este necesara pt. a vedea daca exista factori care ar putea cauza pierderi de timp. Exista un timp de lucru
de baza si un timp de lucru auxiliar.Poate evidentia existenta unor componente inutile.
-Timp de lucru manual timp productiv timp de pregatire
- timp operativ
- timp de deservire
timp neproductiv timp de intreruperi de regulament timp de munca neproductiv
- timp de intrerupere neregulamentar
-Timp de munca mecanizat timp de lucru efectiv
timp pt. intretinere
timp de stationare is mers in gol
Enumerati si explicati cateva metode de normare tehnica a muncii
Normarea tehnica a muncii timpul alocat unei unitati de lucrare sau a unui produs. Normarea se face in
mai multe etape :
1.Analiza in detaliu a procesului demunca
-descompunerea procesului de munca pe operatiii(el. cat mai simple )
-se urmareste sa nu se faca operatii inutile , succesiunea tehnologica a operatiilor
2. Pregatirea conditiilor normale de lucu
-nivelul corespunzator de de calificare
- conditii nomale din punct de vedere tehnologic
-conditii de mediu
3.Efectuarea unor inregistrari privind durata
-se fac cat mai multe inregistrari
4.Prelucrarea datelor si stabilirea normei de productie pt. produs
La etapa 3 exista mai multe metode : -metoda cronometrarii
-metoda fotografiei
-metoda filmarii
Normele republicane sunt asociative , pr ramuri- ficare firma stbileste propriile norme.Aceste norme se
aduna in carti de norme care sunt organizate pe capitole ,subcapitole , articol de norma , varianta si
subvarianta.
La fiecare capitol se prcizeaza : -domeniul de aplicare
-conditiile normale de lucru
-cond. tehnologice si organizatorice
-conditii de masurare
In cartea de norme apare formatia minima , norma de timp, normele de productie pretul unitar
Enumerati si explicati formele de salarizare in constructii
Exista mai multe sisteme de.In ecuatia de piata sisteme elastica , scopul fiind motivarea salariatilor in a
realiza performanteb , cantitative ,calitative.Aplicarea sistwmului de salarizare depinde de:
-natura lucrarilor
-volumul de lucrare
-natura locului de munca
-nivelu de pregatire
1.Salarizare in regie
Sr=N ore x S orar (salar orar) comform condicii de prezenta - se aplica in institutii
2.Salarizare in acord individual
S=Q x Pui
3.Salarizare in acord colectiv
S=Q x Puc

7.6 PRODUCTIVITATEA MUNCII IN CONSTRUCTII
forme de exprimare, realtii
Productivitatea muncii Pn= Q\T(ore)
R-cantitatea realizata ; t volumul de ore necesar
Exista doua forme de exprimare - fizic Pmf
-valorica . Corecta este cea fizica
Caile de crestere a productiei :-conceptia si alcatuire constructiei
soluti constructive
solutii tehnologice
solutiii organizatorice
Care sunt caile de crestere a productivitatii muncii
a)Tehnice mijloace tehnice de crestere din :
proiectare adoptarea de solutii ce permitadoptare unei tehnologii mai avansate
tehnologice de executie utilizarea unor procedee tehnico logice de mare randament
b) manageriale
-utilizarea rationala a timpului de lucru
-asigurarea la timp a materialelor si informatiei
-asigurarea la timp de lucrari
-pregatirea corespunzatoare a productie
-recrutare de personal
-disciplina in munca
-organizarea corecta a locului de munca
-asigurarea unui nivel superior de pregatire a personalului

8.PLANIFICAREA SI URMARIREA PROIECTELOR
8.1 MAGEMENTUL PROIECTELOR
Ce este un proiect si ce probleme trebuie rezolvate de catre un proiect manager in cadrul unui proiect
Prin proiect se intelege o sectiune orientata pentru atingerea uniu scop bine precizat. Un proiect pt. a fi bun
trebuie sa contina tehnica de previziune in planificare si control si cat costa.Proiectul se poate rezuma ca
fiind o suma de activitati cu scopul de a obtine un rezultat. Orice proiect are un inceput si un sfarsit ,
comform unui contrast.
Conducerea proiectului reprezinta planificarea si contolul pe care project manager-ulil exercita asupr
activitatior din cadrul proiectului. Gradul de importanta a deciziei depinde de faza proiectului
Care este rolul planificarii in cadrul gestiunii unui proiect si care sunt obiectivele care trebuie atinse
Planificarea reprezinta multimea de activitati necesare transpunerii in practica a proiectului . Prin
planificare se se ating cateva obiective :
-se vede intervalul de timp de realizare a proiectului
-organizarea lucrului
-cine si cum se face
-cantitatile de resurse necesare
-alocarea resurselor pe baza defazarii in timp a activitatilor
-atribuire si definire de responsabilitati
-coordonarea activitatilor si a persoanelor implicate in proiect
Planificarea ai aloca autoritatii sefuluide proiect, credibilitatea proiectului.Controlul proictului are doua
scopuri:
1.de impune utilizarea eficienta a resurselor , oferind in timp imagine acantitativa sau calitativa a stadiului
proiectulu\
2.de a furniza conducerii proiectului toate informatiile necesare pt.conducerea efectiva a proiectului.
Care sunt etapele care se parcurg pentru realizarea unui proiect
Pt. realizarea unui proiect de investitie se parcurg urmatoarele etape :
1.definirea obiectuui proiectului
determinarea activitatilor care se cer a fi efectuate
2.determinarea duratei fiecarei activitati
3.stabilirea legaturilor intr act. si planificare
4..alocarea de resurse pt fiecare activitate
5..reevaluarea relatiilor dintr act. si identificarea eventualelo conflicte intre resurse
6.deefinitivare planificarii
7.urmarirea in timp a proiectului si eventualele corectii in cadrul gestiunii, planificarea reprezinta 20%dintrun
proiect .
Dupa lansarea proiectului , activitatea principala a managementului de proiect e controlul si urmarirea
acestuia . daca e necesar se fac replanificari.

8.2 PLANIFICAREA PARAMERTRII UTILIZATI IN PROGRAMAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
1.Parametrii de desfasurare in spatiu
2.Parametrii pt desfasurare in timp
3.Parametrii organizatorici
1.Procesul de construire necesita spatiu .In cadrul acestui spatiu trebie sa existe un spatiu de lucru
confortabil.Marimea acestuia este este in directa corelare cu marimea echipei8 de lucru, cant. Necesare de
material .
Zona de lucru tot spatiul necesar pt. realizarea uniu proces de productie
Sectorul de lucru spatiul care la un moment dat se desfasoara un anumit proces de lucru , el este ocupat
de muncitori cu utilaje .
Ni velul de lucru impartirea pe verticala a zonei de lucru , in cazul procesului de lucru stratificat
Frontul de lucru supafata in cadrul careia se desfasoara lucul intrun sector de lucru (S=si x Ri)
Loc de lucru se ia pe baza de experienta sau este egala cu q egal cu cantitatea de lucru care revine pe
unitatea de masura a frontului de lucru
si=NP x ip x d \ q

Sistem suprafata optima , cel mai mic loc de lucru necesar pt o formatie minima pt productivitate maxima
pe durata mica de timp
Gs=sio x sip
Ritmul de lucru reprezinta durata de executare a unui l pe un sector , se exprima in schimburi sau in
zile lucru
Ti=Qi\Ii
Pasul lantului intervalul de timp dintre inceperea a doua activitati succesivepe acelasi sector , marime
parcului se raporteaza la marimea ritmului, exista 3 cazuri :pi<ti ; pi=ti ; pr>ti.
Modulul de ritmicitate intervalu de timp dimntr unui proces i pe un sector l si terminare aceluiasi
proces pe sectorul urmator.Utilizrea lui se face se face cand acelasi proces i se pot folosi mai multe familii
de lucru , sau se desfasoara fara intreruperi


( CALCULUL DURATELOR PT PROCESE MANUALE SI MECANIZATE)
Nw=Q x N x T\8 x ip x d
D=Q x N x T\ 8 x ip x Nw manuale
D =Q\8 x Rp x Nw
Acti vi tatea o actiune care contribuie la realizarea unei parti din proiect .Pot fi:
1)activitati de executie
consuma timp si resurse
pot fi formate din unul sau mai multe procesede lucru grupate intr-un anumit fel.
2)activitati de asteptare
consuma numai timp
apar datorita constrangerilor tehnologice
nu costa
3)activitati fictive
nu consuma timp si resurse
stabilesc conditionari de succesiune intre activitati
Gruparea se face cu scopurile :
1.reducerea nr. pozitii de planificare
2.cerute de conditii tehnologice
3.masoara urmarile si aplicare planificarii

( POSIBILITATI DE GRUPARE A ARTICOLELOR DE LUCRARE IN ACTIVITATI)
1)In succesiune:
2)In paralel
Activitate de punere in opera si procese de pregatire ce au aceleasi capacitate de proiectare . Formare unei
activitati se judeca de la caz la caz

8.3 PRINCIPII DE PROGRAMARE
Enumerati principiul continuitatii si pr respectarii legaturilor intre actiivtati din cadrul programarii lucrarilor
Din progamare trebuie sa se asigure cantinuitatea pt. activitatea muncitorilor si utilajelor .E bine sa existe
continuitatea privind activitatea pe un anumit front de lucru,pot aparea discontinuitati:
-la nivelul fortei de munca
- la nivelul frontului de lucru
Detaliati principul uniformitatii si al ritmicitatii ritmicititii si principiul asigurarii duratei totale de executie din
cardul programarii lucrarilor
Din planificare trebuie sa se asigure o utilizare cat mai uniforma a fortei de munca si utilaje fara variatii
numerice.Neasigurarea unformitatii da stagnarii , neacomodarea muncitorilor (scaderea productivitatii ).
Ritmicitatea se asigura prin volume de de lucrari aproximativ egale pt. fiecare sector si prin pastrarea
constanta a numarului de muncitori.
Detaliati principiul eficientei actiunii de planificare si principiul promovarii progresului tehnic din cadrul
programarii lucrarilor
Documentul de programare asigura desfasurarea normala a proceselor de munca . El contine niste
programe de resurse .
Progresul tehnic. Se poate face prin niste constrangeri . Avansul tehnologic apare datorita concurentei.
( PRINCIPIUL RESPECTARII LEGATURILOR INTRE ACTIVITATI)
Intre activitati exista niste legaturi care ordoneaza dezvoltarea in timp a acestor legaturi .Inceperea unei
activitati e determinata de terminarea unei activitati precedente . Aceste activitati pot conditiona la randul lor
, inceperea altor activitati.Activitatile pot fi tehnologice , legaturi de natura organizatorica , legaturi
conditionate
(ASIGURAREA DURATEI TOTALE DE EXECUTIE conform temenilor de contract)
Nerespectarea duratei implica :
-penalitati
- recalama proasta . Exista o dependenta intre cost si durata

9 PREGATIREA PRODUCTIEI INTR-O FIRMA DE CONSTRUCTII
9.1 SCOP
Precizati rolul si caracterisitcile activitatii de pregatire a productiei in cadrul unei firme de constructii
Eficientizarea firmei, sursa de activitati menite sa asigure conditii normale de lucru din punc de vedere
tehnologic, organizatori, de finantare, social astfel incat sa nu apara simpoca de oice natura.trebuie
adaptata la economia de piata.
Flexibilitate =firma trebuie sa fie adptabila la conditiile economiei de piata.
Pregatire coordonata,unitare si coerenta a tuturor activitatilor din firma
-activitati d baza
-activitati secundare
-activitati de proiectare, cercetare
-activitae comerciala si de marketing
trebuie sa se aiba in vedere ca in constructii aceasta este o activitate compexa, existand multe produse si
repere
Precizati modul de derulare a procesului de pregatire a productiei in cadrul unei firme de constr.
pe firma (firme mici);
pe fiecare investitie in parte (firme mari);
prezentati modul in care se stabileste capacitatea de productie a unei firme si a pragului de rentabilitate
Capacitatea de productie depinde de cativa factori : -voluml de mjloace de productie disponibile (echipaje si
mijloace tehnologice)
forta de munca disponibila;
performante tehnologice anterioare;
costurile firmei costuri fixe, costuri variabile strict propotionale cu volumul de productie;
15.4 VERIFICAREA DOCUMENTATIEI SI STABILIREA PRETULUI DE OFERTA
studierea solutiilor propuse prin proiect
verificarea documentatiei economice;
15.5 CONTRACTAREA LUCRARII
contract;
obiectul contractului;
valoarea contractului;
esalonarea constructie;
conditii de plata;
modul de reziliere;
Care este continutul unui proiect de organizare al obiectului de constructie
15.6 PROIECTUL DE ORGANIZARE LA OBIECT
realizarea unor amenajari infl. ;
amplasament;
spatiul din jurul constr. ;
anotimp;
intesitatea productiei;
pe parcurs se poate actualiza;
Un document care materializeaza conceptia constructorului privind tehnologia de constructie, organizarea
lucrarilor
din cantitatea de tehnologie de productie, de resurse care trebuie aduse la obiect, de programare
15.7 PIESE SCRISE
memoriu;
fise tehnice de executie;
programare fizica pe detaliu -------rezultand evaluarea fizica si valorica;
-necesarul de apa si de curent;
-necesarul de amenajari linie de marcare;
- baraci;
- imprejmuiri
- drumul;
- racordul de utilitati;
necesarul de amnajari pentru productia muncii;
- panouri de semnalizare;
- chipament;
Deviz economic:
costul lucrarilor de: - amenajare;
- exploatare;
- dezafectare;
10. STRUCTURA ORGANIZATIONALA A UNEI FIRME
10.1 GENERALITATI
definiti si detaliati conceptul de organizare in cadrul unei firme
Intr-o firma lucreaza oameni in echipe. Munca in ehipa insemna adaptarea libertatilor individuale la munca
de obiectiv. Organizarea in colectiv presupune un proce in care trebuie sa gasim un echilibru intre libertatile
personale ale celorlalte persoane
Adoptarea la o munca in echipa se poate face pe 2 cai : -educatie autodisciplinara a fiecarui individ
-prin contract prin care angajatul accepta limitarea propriei libertati pe baza unor clauze prevazute in
contract.
O firma trebuie sa asigure idicarea
nivelului de pregatire al angajatilor prin : facilitati de comunicare reducerea muncii fizice .Se constata o
dezvoltare si o crestere a cerintei muncii intelectuale . Fiecare echipa isi organizeaza propria forma de
organizare :
-acordarea increderii tuturor oamenilor din colectiv
-acordarea autoritatii sefului de colectiv (demonstrandu-se a fi cea mai efienta soluti
Cand oamenii lucreaza intr-un colectiv,pentru orecompensa baneasca,trebue sa contina o limitare a libertatii
lor ptr.a se ajunge la condirtii rgale de manifestare a creativitatii si liberatii tuturor membrilor
colectivuui.ptr.evitare conflictelor,acestea trebuie cunoscute de toti membrii.
Care este rolul managerului pentru o buna organizare a unei firme
Manegerul trebuie sa ofere idei,sa indrume,sa conviga,sa contoleze acest colectiv fiind constient ca aceste
raporturi depind atat de atitudianea fiecarui individ cat si de intelepciunea sa proprie de aplana posibilele
conflicte.
O persoana alege o firma in care sa lucreze prin prisma unor avantaje mat.si nemat. Pe care le poate obtine
prin aceasta angajare.Fiecare individ face analize pe baza efoturilor pe care trebuie sa le
depuna.compararea eforturilor fata de avantaje,se face in fiecare zi,si ramane int-o firma atata timp cat
aceasta comparatie I se pare avantajoasa.Unul din cele mai puternice argumente este satisfactia unei
recompense foarte bogate.exista organizatii in care recompensa e mai mult morala decat baneasca.

AUTORITATEA SI PIRAMIDA IERARHICA
IERARHIA=structurare dupa rangul subdiviziunilor oraganizatorice unei firme sau a persoanelor din cadrul
fimei.Fiecae nivel ierarhic e subordonat unui nivel ierarhic.
De pozitiile luiAdevin obligatorii pentruB.Continutul relatiilor de autoritate poate fi diferita de la caz la
caz.cauzele de diferentiere sunt frica si caracterul omului.
Un sef oate inconsecvent ,elastic, apropiat sau distant si sa aprecieze sau nu inclinatiile subordonatului.
Pot nuanta relatia dintre sef si subordonati:
-varsta schimba continutul relatie de autoritate ierarhica.Un manager nou se poate compota mai distant cu
subordonatii decat vechiul manager sau cu angajatii mai tineri.Relatia poate fi influentata si de factori externi
ce pot mari interdependenta
A superior lui B, B superior lui C si A poate distruge autoritaea lui B fata de C prin comunicarea directa cu C.
In cadrul fimelor mari managerii se confrunta cu problema cuprinderii tuturor problemelor.Managerii sunt
asistati de consilieri ce asigura asistenta de specialitae.cesti consilieri nu au autoritate asupa lui B si C.Ei au
autoritaea dea aviza pe baza cunostintelor lor.Li se asigura un drept asupra lui B si C doar functoinal si sunt
valabile numai in domniul lor de activitate.
Autoritatea repezinata dreptul de a da dispozitii care devin obligatorii si au dreptul de acontrola executare
acestor dispozitii.Persoana care detine puterea o face atatatimp cat se mentine in postul cu autoritate,
postul ofera autoritae.Puterea aceasta dispare cand in grup apare o persoana cu calitati superioare.aceste
persoane e recomandat sa devina manager.
Un alt izvor de putere il poate constitui factorii externi.Un manager ce poseda un astfel de izvor de putere
este greu de schimbat de o persoana mai competenta profesional.El ramane pe pozitie atata timp cat
relatiile sun uziate pentru firma, delegarea de autoritae este permanenta, temorara (indeplinirea unor
actiuni).

STRUCTURA IERARHICA
Structura ierarhica a unei firme este o piramida ierarhica.
Structura manageriala reprezinta ansamblul managerilor de nivel superior si egal subdiviziunilor
organizatorice prin a caror decizii sau actiuni se asigura conditii organizatoice, tehnicenecesare pentru buna
desfasurare a activitatii in firma.
Structura de productie totalitatea subdiviziunilor organizatorice lae fmei in cadrul carora se asigura
activitati de productie.Principalele componente se regasesc inorice firma mai mult sau mai putin.
Postul Functia Ponderea ierarhica Nivelul ierarhic Raportul ierarhic.
Postul cea mai simpla subdiviziune organizatorica a unei fime
-definit pin fisa postului (sarcinile postului, competenta, responsabilitatile).Obiectivele se pot defini cantitativ
sau calitativ:
-sarcina =poces de munca ce trebuie executata de o persoana
-competenta =limitele in care sepoate desfasura o activitae
-responsabilitate =obligatia ce revine titularului de pst pentru o activitate
Ponderea ierarhica numarul d salariati condusi nemijlocit de un manager, depinde de natura lucrarilor
executate de subordonati.un manager poate conduce pana la zece muncitori, acest numar poate fi douazeci
(muncitori ) subordonati direct.
Compartimentul ansamblul ce executa munci in grup, lucreaza gupat in acelasi loc.
Ni vel ierarhic toate compartimentele de pe aceasi linie ierarhica .In fiecare firma sunt astfel de organizari.
Relatii organizatorice raportul intre subdiviziunile ale firmei
-autoritate
-cooperare.Autoritatea deriva din autoitatea manageiala
(decizii scise ).Cooperarea intre compatimentele de pe acelasi nivel ierarhic, spontan sau pe baza unor
relatii personale dintre sefii de compartimente
-control intre organismele specializate sa asigue contolul.


16. MANAGEMENTUL CALITATII IN CONSTRUCTII
16.1 GENERALITATI
E important ca mediul construit sa fie de calitate.s-a ajuns la necesitatea de a se impune pentru constructii
niste garantii de calitate.Atat proiectantul si executantul sunt direct raspunzatori daca o constructie se
prabuseste.
Calitatea in constructii trebuie privita ca un fenomen complex deoarece consecintele uneinoi calitati, a unei
noi cladiri sunt mult mai grave decat in cazul altor produse.
Constructiile prezinta cerinte si particularitati
consuma un capital foarte mare;
au o durata de viata foarte mare;
apar factori de influienta (cutremure, inundatii, incendii);
trebuie sa satisfaca cerintele a doua sau mai multe generatii de locatari;
se pastreaza inca un caracter manufacturiala al construirii (calitate e data de calificarea muncitorului)
existenta unui raport optim intre cresterea costului de executie si reducerea costurilor de exploatare datorate
acestei calitati
in constructii nu se admit rebuturi
Comitetul European de Standardizare a elaborat norme prin care se stabilesc si se recunosc organisme si
proceduri de certificare a calitatii.
Norma ISO 8404, 9000, 9001, 9002, 9003, 9004/1994.
8404 terminologie;
9000 conducerea calitatii si asigurarea calitatii;
9001 metode de asigurare a calitatii in proiectare ;
9002 metode de calitate pentru productie si monaj;
9003 metode de calitate cu inspectii si incercari;
9004 - ghid privind conditiile sistemului de calitate;
In ROMANIA legea care guverneaza calitatea este legea 10/1991 Legea privind calitatea in constructii :
Pentru a obtine o constructie de calitate e obligatoriu realizarea si mentinerea pe toata durata de viata a
constructie a sase cerinte:
rezistenta si stabilitae;
siguranta in exploatare;
siguranta la foc;
igiena si sanatatea oamenilor si protectia mediului;
izolatie termica hidrofuga sim economie de energie;
protectie impotriva zgomotului.Prin aceste cerinte se analizeaza calitatea acestei cladiri. Calitatea proiectului
include procesele necesare pentru a se asigura asupra faptului ca acel proiect va satisface necesitatile
pentru care a fost initiat.conceptia si executia de calitate cuprinde doua faze
conducerea proiectului pe durata executiei;
produsul final sa fie si el de calitate
Una din problemele menagerului e de a transfoma dorintele beneficiarului in nevoi explicite pentru ceilalti
participanti la proect,Fiecare proiect e influientata de trei cerinte specifice : calitate, cost si durata de
executie.
Faza de realizare a proiectului:
conceptie;
proiectare;
executie;
exploatare;
post exploatare (demolare si posibilitati recuperare)
75-80% din cauzele noncalitatii se imputa proiectantilor, mangerilor de proiect, furnizorilor de
echipamente.managementul calitatii proiectului consta in mare in trei procese:1. Planificarea calitatii
identificareastandardelor de caitate care sunt relevante pentru acel proiect;
2.asigurarea calitatii evaluarea performantelor inregistrate in realizarea proiectului vis--vis de cerintele
standardelor de calitate;
controlul calitatii;
monitorizarea rezultatelor proiectului pe tot parcursul realizarii sale pentru a se asigura daca corespund
stndardelor de calitate.identificarea abaterilor, eliminarea lor si identificarea cauzelor ce au generat abateri
16.2 CALITATEA SI COSTUL CALITATII
Nevoile beneficiarului impun nivelul calitatii.Ccele mai multe caracteristici de calitate se impun in fazele de
conceptie si de proiectare , orice modificare sau inlocuire in aceasta faza nu costa prea mult fata de celelalte
faze.
In faza de executie se pot mentine inbunatatirile sau se poate diminua caliatea unui proiect.daca proiectul
are documentare buna si completa, respecta prescriptiile din proiect ar trebui sa rezulte in final o constructie
de caliate.Se pot depista pe parcurs omisiuni de la proiect si se poate atrage atentia beneficiarului si
proiectantului pentru a se indrepta.toate abaterile de calitatea propusa genereaza si alte costuri
suplimentare, in functie de etapa in care se rezolva.factorii care influienteaza costul calitatii sunt greu de
identificat in fond, --costul calitatii apare din :
-costul studiului pietii privind cerintele de calitate ;
-costul cercetarilor privind calitate;
-costurile legate de asigurarea calitatii proiectului;
-costuri geneate de asigurarea calitatii resurselor;
-costurile organizarii de santier;
-costuri de pregatire profesionala;
-costurile auditorilor;
-costurile eliminarii nonconformitatii;
Cost global =cost executie +cost exploatare.
16.3 SISTEMUL CALITATII IN CONSTRUCTII
Reglementari tehnice si standarde care stabilesc prin reguamente si proceduri de conceptie, calculul,
alcatuirea, executia si exploatarea constructiei.

CALITATEA PRODUSELOR
Se certifica prin buletinul de calitate .
AGREMENTE TEHNICE
Pentru produse si pentru procedee noi de executie se stabilesc domenii de utilizare, conditii de fabricatie, de
depozitare si transport.
VERIFICAREA PROIECTELOR SI A EXECUTIEI expertize tehnice;
Se fac de persoane autorizate de MLP ce nu sunt si proiectanti in acelasi timp.Verificatorii raspund solidari
in fata legii alaturi de proiectant.pentru beneficiar exista dirigintele de santier.
Expertiza tehnica verificator
1.cand se fac lucrari de modificarea constructiei si proiectantul nu mai exista;
2.in cazul de accidente;
CONDUCEREA SI ASIGURAREA CALITATII IN CONSTRUCTII
obligatie ce revine tuturor factorilor ce participa la constructie;
se materializeaza printr-un sistem propriu de asigurare a calitatii;

AUTORIZAREA SI ACTIVITATEA LABORATOARELOR DE ANALIZA SI INCERCARE METROLOGICA
verificarea etalonarii utilajelor de laborator


RECEPTIA LUCRARILOR
se certifica realizarea conform documentatiei initiale;
participe constructorul, proiectantul, autoritea statului
prima faza :executantul +proiectantul
documentatia necesara constructorului adaugiri ale beneficiarului
COMPORTAREA IN EXPLOATARE SI INTERVENTIILE IN TIMP
-urmariri de catre pesonal autorizat
modificari, interventii, consolidare , sunt trecute in crtea tehnica
INSPECTIA DE STAT PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTII
-verifica atat pe proiectant cat si pe executant si da amenzi sau opreste constructi
Conditia si asigurarea calitatii comporta 4 etape :
a) date de intrare
b) elementele principale de continut
c) elemente de metodologie
d) documente si inregistrari necesare
a)=documentele privind obiectul de activitate ,resursele
=documentele privind cerintele de calitate ale clientilor
=explicitarea nivelului de calitate dorit de beneficiar
b) cuprinde 3 subelemente :
1)program de asigurare a calitatii prin care se stabilesc din pozitii specifice
se materializeaza in {Manualul calitatii ,Proceduri
Manualul calitatii se prezintafirma si se citeste calitatea, autentificat de persoane sau firma autorizata
Proceduri - arata cum lucreaza firma
2)organizarea aferenta conducerii si asigurarea calitatii
- politica de calitate
obiectivele si metodele de conducere pt. asigurarea sistemelor de calitate
cine raspunde de implementarea si asigurarea sistemelor de calitate
modalitatea de identificarea a problemelor de calitate , a solutiilor de corectare si urmarirea sol. de corectare
organizarea si asigurarea mijloacelor si resurselor necesare pt. asigurarea calitatii
3)alegerea conditiilor din ISO 9000 si aplicarea acestora
analiza contractelor dpdv juristic
analiza aprovizionarii
c)sunt 3 modele de metodologie simplu si complex
din punctul de vedere al importantei cladirii
A. exceptionala (palat)
B. deosebita (teatru)
C. normale (2sau 3)
D. redusa (garaje , )
d)- doumente de la intrare inceput cu nivelul de concurenta
documente privind asigurarea calitatii
documenta ce atesta calitatea
rapoartele de nonconformitate
planurile de audit , etc.