Sunteți pe pagina 1din 15

MANAGEMENTUL ACHIZI IILOR PUBLICE

suport de curs
ASIGURAREA I GESTIUNEA RESURSELOR MATERIALE
Tot ce se cumpr din bani publici nseamn achiziie public. n lipsa unei definiii legale a achiziiilor
publice, le putem defini ca fiind procesul de a obine produse, servicii i/sau lucrri n conformitate cu legislaia n
vigoare. Legeacadru din domeniul achiziiilor publice este !"# nr. $%/&''(, intrat n vigoare la $' iunie &''(.
)chizitiile publice reprezinta una dintre activitatile cele mai sensibile ce se desfasoara la nivelul administratiei
publice, ca si al institutiilor si intreprinderilor care functioneaza in sectorul public, si aceasta din cel putin trei puncte de
vedere*
- se cheltuiesc bani publici, a caror alocare presupune respectarea anumitor cerinte*
transparenta, tratamentul egal, proporionalitate,+.
- decizia apartine unor decidenti alesi care in mod permanent sunt supusi unei duble presiuni
,din partea alegatorilor si din partea profesionistilor-.
- aparent principiile de eficienta si eficacitate capata sensuri aparte daca avem in vedere faptul ca
.proprietatea publica/ nu stimuleaza eficienta ci .castigul/.
0ornind de la aceste premise, .1anagementul achizitiilor publice/ nu reprezinta decat o sintetizare a
principalelor prevederi legale privind achizitiile publice*
- OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri
publice i a contractelor de concesiune de servicii
- !"G" #2$/2006 pentru aprobarea nor%elor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achizi ie public din OUG nr" 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a
contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii
- O"U" nr" $4/2006 privind re&i%ul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public
- O"U" nr" 30/2006 privind func ia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achizi ie public
- 'or%ele de aplicare a OUG 30/2006 privind func ia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achizi ie public "
0rintre obiectivele pe care si le propune o institutie publica, se numara si asigurarea resurselor necesare,
dintre care cele materiale ocupa o pondere importanta, ach!t"e pu#"ce repre!e$ta$d doar o etapa a u$u proces
de as%urare a resurse"or &atera"e $ do&e$u" pu#"c'
2esursele materiale necesare pot fi de natura* produselor, a materiilor prime, a utila3elor si echipamentelor,
dar si a serviciilor* servicii de transport, de constructii, de consultanta si studii, etc.
4n conditiile economiei de piata, asigurarea resurselor materiale in domeniul public inseamna anumite re"at
ce se caracter!ea!a ast(e"*
- sunt relatii de transfer ,de schimb- intre diferite firme si o autoritate contractanta ,autoritate publica, institutie
publica-
- sunt relatii econo%ice prin care furnizorul urmareste obtinerea unui profit, iar beneficiarul urmareste
obtinerea unui avanta3 economic, care poate sa fie un cost .sanatos/ ,ce asigura cel mai bun raport
calitate/cost- si uneori chiar a unei stari de profitabilitate
- efectele econo%ice se re&asesc la nivelul activitatii beneficiarului, in sensul ca se pot satisface mai multe
obiective, cu aceeasi valoare financiara
- sunt raporturi econo%ice care depind de raportul de putere ce e5ista intre furnizor si beneficiar. 4n acest
caz, beneficiarul fiind in ultima instanta puterea publica 6 statul, poate sa impuna anumite limite legale, reguli
care trebuie respectate de catre furnizori, indiferent de .puterea/ pe care o detin pe piata.
)ctivitatea de asigurare a resurselor materiale are rolul de a armoniza interesele, uneori contrare ale celor doi
parteneri ,consumatorul si furnizorul-.
Act)tatea de as%urare &atera" *$ ad&$stra a pu#"c + tre#ue s r spu$d (ntreb rilor ,
7)e se cere*
7)+nd se cere*
7)+t se cere*
7Unde se cere*
7)u% se cere*
7,a ce pre se cere*
2espectand principiile ce definesc activitatea de achizitii publice ea trebuie sa se bazeze pe eficienta si
eficacitate si nu e5clusiv pe economisire.
1
-stfel e.ist o nou viziune (n elaborarea asi&ur rii %ateriale (n ad%inistra ia public / s devin o activitate
preponderent co%ercial, care s fie capabil, ca pe baza cadrului legal, s valorifice c8t mai eficient oportunitile
pieei.
4n acest sens activitatea de asigurare cu resurse materiale trebuie privita din doua perspective*
pe ter%en scurt 6 cand preponderenta o detin activitatile de asigurare a materialelor , achizitia publica -
- pe ter%en lun& 6 cand preponderenta o detin activitatile de studii de piata, prin care sa se valorifice cat mai
bine nevoia publica de a cumpara.
0efinitie* )sigurarea si gestiunea resurselor materiale in administratia publica este acea functie a autoritatii,
institutiilor si intreprinderilor publice, ce are drept obiect asigurarea nevoilor de consum pe termen scurt, respectiv
fundamentarea unor decizii eficiente in functie si de posibilitatea de aprovizionare pe termen lung.
1articularitatile asi&urarii resurselor %ateriale in ad%inistratia publica sunt date de/
a- diversitatea beneficiarilor publici
b- modul specific de cumparare ,achizitie- in administratia publica9
c- restrictiile legislative9
d- activitatea de mar:eting 6 in cazul pietelor publice9
e- caracteristicile cumprrilor in administratia public.
a- Be$e(car pu#"c a as%urar resurse"or &atera"e
;e pot grupa astfel*
<. colectivitati naionale i locale
&. intreprinderi si institutii publice cu caracter industrial si comercial
Colectivitatilenationale i locale*
;tatul 6 ca principala colectivitate la nivel national
=olectivitatile locale propriuzise* 3udetul
municipiul
orasul
comuna
;tatul 6 ca beneficiar public 6 isi desfasoara activitatea prin intermediul ministerelor, secretariatelor de stat
sau a altor agentii guvernamentale. >eneficiarii publici de stat au drept caracteristica dominanta faptul ca sunt institutii
cu character administrative. 4n aceasta categorie intra si institutiile de cultura cu activitate nationala.
=olectivitatile locale se refera la colectivele administrative in conformitate cu legislatia !rganizarii
administrative, dar si la institutiile publice cu caracter local, cum ar fi* spitale, teatre, oficii, etc.
Intreprinderile si institutiile publice cu caracter industrial sau comercial
?esi unele dintre acestea functioneaza pe principii comerciale, ele sunt considerate publice, deoarece statul
este .proprietarul/ acestora. @le pot fi*
- la nivel national ,firme de productie sau comerciale de importanta nationala-* regiile autonome, societatile
nationale, etc.
- la nivel local sunt firme in care autoritatea publica locala este proprietarul sau actionarul ma3oritar*
intreprinderi locale de transport, de constructii, de curatenie, etc.
#- Modu" spec(c de cu&parare $ ad&$strata pu#"ca
@fectuarea cumpararilor in administratia publica se face pe baza unor proceduri prevazute in legislatia ce
reglementeaza achizitiile publice. 0ot sa e5iste e5ceptii pentru anumite intreprinderi care isi pot elabora propriile
proceduri inspirate din legislatia achizitiilor publice si aprobate de catre puterea publica careia 4 se subordoneaza.
=umpararile pot fi*
<. cumparari simple 6 cand se cunosc caracteristicile si volumul resurselor ce se vor cumpara
&. cumparari comple5e 6 cand nu se poate stabili cu certitudine ce se va cumpara. ;i aici avem doua tipuri de
cumparari*
- cumparari la care se cunoaste un numar minim de comenzi,
- cumparari la comanda.
4n functie de anumite caracteristici ale cumpararilor, dintre care valoarea este esentiala, e5ista anumite
proceduri de cumparare*
- licitatie deschisa sau restransa
- cumpararea prin negociere
- dialogul competitiv
- cererea de oferte
- acordulcadru.
c- Restrct"e "e%s"at)e* ,respectarea procedurilor legislative-
- efectuarea publicitatii cumpararii, care este de atentionare, participare si atribuire
- participarea la o anumit procedur nu se poate face de ctre operatorii economici dec8t n anumite condiii
,condiii de calificare-
- alegerea unei proceduri de cumparare, conform caracteristicilor cumpararii si conditiilor legislative
- aplicarea procedurii de cumparare * primirea ofertelor, deschiderea, evaluarea
2
- atribuirea ,ncheierea contractelor- se face respect8nd anumite cerine
- comunicarea rezultatelor, rezolvarea litigiilor si incheierea contractului.
d- Attud$ea spec(ca de &ar.et$%
2ealizarea procesului de asigurare a resurselor materiale in domeniul public, presupune si anumite actiuni
care sunt specifice mar:etingului aprovizionarii* definirea nevoilor, atragerea produselor, evaluarea furnizorilor,
negocierea conditiilor, etc.
?in acest punct de vedere e5ista cateva specificatii determinate de compromisul care trebuie sa e5iste intre
doua atitudini apparent antagoniste*
- necesitatea de a fi alaturi de alegator,alesii alegatorilor introduce element de dicontinuitate-
- necesitatea de a respecta opiniile specialistilor ,vor asigura continuitatea in abordare-.
4mportant e ca intalnirea celor doua atitudini sa realizeze .planuri si bugete/, eficienta si eficacitate din punct de
vedere economic si social.
e- Caracterstc"e as%urar &atera"e $ ad&$strata pu#"ca
a- restrictia bugetara
b- presiunea contribuabilului
c- autoritatea crescanda a achizitorului
d- rigiditatea organizatorica
e- fundamentarea riguroasa a materiilor
f- transparenta
Restrictiile bugetare au in vedere:
sumele alocate care pot fi schimbate foarte greu, prin modificari si reaprobari dificile
sumele nefolosite in anul bugetar sunt considerate .pierdute/ dar in acelasi timp e5ista posibilitati de a se profita de
anumite programe de sustinere
Presiunea contribuabilului se refera la cel putin doua aspecte*
contribuabilul obisnuit care asteapta anumite servicii, ca urmare a ta5elor platite9
fortele politice rezultate in urma alegerilor tot prin vointa contribuabilului.
Autoritatea crescanda a achizitorului. 4n cazul administratiei publice, de obicei, nu e5ista o structura
organizatorica specifica si e5clusive pentru aceasta activitate. ?e aceea, lucratorul nu are cu cine sa se consulte se
de cine sa fie coordonat professional. )ceasta presupune o buna cunoastere a legislatiei si a problemelor de gestiune
economica.
Rigiditatea organizatorica inseamna e5istenta unor posibilitati reduse de reorganizare datorita procedurilor de
aprobare si a presiunii politice. ?e asemenea, datorita posibilitatilor de salarizare reduse, nu se pot realize anga3ari cu
personal de inalta calificare, formarea interna dorind o solutie prioritara.
Fundamentarea riguroasa a nevoilor de consum: alocatiile bugetare sunt greu de modificat pe de o parte, iar
pe de alta parte caracteristicile nevoilor de consum se vor gasi in caietul de sarcini, care nu pot fi modificate decat in
conditii legislative restrictive.
Transparenta este determinate de faptul ca se cheltuiesc banii publici si de aceea contribuabilul trebuie
informat corespunzator. )ceasta transparenta poate crea insa greutati in aprovizionare, deoarece furnizorii vor evita
astfel beneficiari care le pot crea anumite greutati in pastrarea secretului si a confidentialitatii.
PRINCIPIILE ACHIZI IILOR PUBLICE
)ctivitatea de achiziii publice reprezint concretizarea activitii de asigurare i gestiune a resurselor
materiale n domeniul public.
n consecin aceast activitate trebuie s respecte cerinele legislative specifice domeniului. 2espectarea
acestor cerine se face n conte5tul respectrii unor pr$cp*
2" 1rincipiul nediscri%in rii
2" 1rincipiul trata%entului e&al
3" 1rincipiul recunoa terii reciproce
4" 1rincipiul transparen ei
$" 1rincipiul propor ionalit ii
6" 1rincipiul eficien ei utiliz rii fondurilor publice
3" 1rincipiul asu% rii r spunderii
Obs. ?ac se utilizeaz fonduri obinute de la diferite organisme internaionale aceste principii se suplimenteaz cu
principii impuse de aceste fonduri ,e5. Aonduri de la ".@.* 0rincipiul naionalitii, 0rincipiul rii de origine-.
3
2" 1rincipiul nediscri%in rii
- presupune asigurarea condiiilor de manifestare a concurenei reale pentru ca orice operator economic,
indiferent de naionalitate s poat participa la obinerea unui contract de achiziie public, adic orice
operator economic s aib ansa s participe la procedura de atribuire i s aib ansa de a deveni
contractant.
2" 1rincipiul trata%entului e&al
- respectarea acestui principiu presupune ca oric8nd, pe parcursul procedurii de atribuire, s se stabileasc i
s se aplice reguli, cerine, criterii, identice pentru toi operatorii economici, astfel nc8t acetia s beneficieze
de anse egale de a deveni contractani.
Obs" Bicio ).=. nu are voie s acorde tratament preferenial unui operator economic doar pentru simplul motiv c
este situat n aceeai zon/localitate/regiune/ar ori c este persoan fizic sau 3uridic.
3" 1rincipiul recunoa terii reciproce
- respectarea acestui principiu nseamn acceptarea de ctre toate ).=. a*
a- produselor, serviciilor, lucrrilor oferite n mod licit pe piaa "niunii @uropene9
b- diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritile competente din alte state9
c- specificaiilor tehnice echivalente cu cele solicitate la nivel naional.
4" 1rincipiul transparen ei
- presupune aducerea la cunotina publicului a tuturor informaiilor referitoare la aplicarea procedurii de
atribuire.
$" 1rincipiul propor ionalit ii
- presupune ca prin cerine i condiiile impuse s se asigurare corelaia ntre*
a- necesitatea ).=.
b- obiectul contractului de achiziie public
c- cerinele solicitate a fi ndeplinite.
6" 1rincipiul eficien ei utiliz rii fondurilor publice
- presupune s se aleag sau s se aplice acele proceduri i s se utilizeze criterii care s reflecte avanta3ele
de natur economic ale ofertelor n vederea obinerii raportului optim ntre calitate i pre ,un Cpre sntos/-.
Obs. n administraia public, n utilizarea banilor se urmrete, de obicei, economisirea acestora, abordare care,
de cele mai multe ori, duce la obinerea unor soluii neeficace. ?e aceea, rezult c*
<. n orice decizie trebuie s avem n vedere, pe l8ng efectele principale, dac este cazul, i efectele
suplimentare, concrete, preconozate a se obine n domeniul social sau n cel al proteciei mediului i
promovrii dezvoltrii durabile.
&. banii publici sunt epuizabili, aa nc8t trebuie utilizai 3udicios
$. prin cheltuirea banului public trebuie s se asigure o dezvoltare durabil
%. preul cel mai sczut nu reprezint ntotdeauna cea mai bun valoare pentru bani
3" 1rincipiul asu% rii r spunderii
- prin acest principiu se nelege determinarea clar a sarcinilor i responsabilitilor persoanelor implicate n
procesul de achiziie public, asigur8nduse profesionalismul, imparialitatea i independena deciziilor
adoptate pe parcursul acesti proces.
E(ecte preco$!ate,
- deschiderea i dezvoltarea pieei de achiziii publice
- instituirea unui cadru bazat pe ncredere, corectitudine, imparialitate
- eliminarea elementelor de natur subiectiv care ar putea influena deciziile n procesul de achiziie public
- eliminarea tratamentului preferenial acordat operatorilor economici locali
- asigurarea Cvizibilitii/ regulilor, oportunitilor, procedurilor i a rezultatelor
- eliminarea cerinelor restrictive
- obinerea celei mai bune valori pentru fondurile publice, ntotdeauna considerate ca fiind insuficiente n raport
cu necesitile
- supravegherea costurilor procesului de achiziie public ,at8t costurile aferente administraiei c8t i costurile
aferente ofertantului-
- limitarea apariiei erorilor pe parcursul desfurrii procesului de achiziie public
- reducerea fraudei i corupiei.
SISTEMUL ACHIZI IILOR PUBLICE
4
4iste%ul achizi iilor publice reprezint o parte a realitii 3uridicoeconomicotehnice a societii rom8neti,
al crui scop &eneral este dedicat satisfacerii interesului public, respectiv dezvoltarea i mbuntirea mediului de
via al comunitii.
@lementele componente ale sisemului achiziiilor publice sunt*
/' Autortatea de re%"e&e$tare,
- )utoritatea Baional pentru 2eglementarea i 1onitorizarea )chiziiilor 0ublice ,)B21)0-
0' Autort "e co$tracta$te 1A'C'-,
- autoritile administraiei publice i alte persoane 3uridice de drept privat ce desfoar activiti n domeniul
utilitilor, 3uc8nd rolul de cumprtori de produse, servicii sau lucrri, utiliz8nd bani publici ,cei care
achiziioneaz produse, servicii sau lucrri-
2' Operator eco$o&c,
cei care livreaz produse, servicii sau lucrri ,v8nztorii, prestatorii, e5ecutanii-.
3' Supra)e%hetor sste&u"u,
- )utoritatea Baional pentru 2eglementarea i 1onitorizarea )chiziiilor 0ublice ,)B21)0-
- =onsiliul Baional de ;oluionare a =ontestaiilor
- 1inisterul Ainanelor 0ublice
- =urtea de =onturi
ntre elementele sistemului achiziiilor publice se stabilesc rela ii care de regul sunt*
5ela ii de co%er 6 ntre ).=. i operatorii economici
5ela ii de suport 6 n care )B21)0 ofer spri3in operatorilor economici pentru aplicarea regulilor stabilite
5ela ii de suprave&here n care )B21)0 verific aplicarea corect a regulilor de ctre ).=.
5ela ii de (nf ptuire a drept ii 6 n care partea lezat ,operatorii economici lezai- i valorific un drept pe
calea aciunii n instan ,=onsiliul Baional de ;oluionare a =ontestaiilor, 4nstanele de Dudecat-.
n consecin, prin sistemul achiziiilor publice nelegem totalitatea regulilor i aciunilor referitoare la cheltuirea
banului public prin nt8lnirea dintre cererea autoritii contractante cu oferta operatorilor economici.
ANRMAP,
- este o instituie public independent, cu personalitate 3uridic, n subordinea #uvernului
- are rolul de a elabora, promova i implementa politica n domeniul achiziiilor publice
Autort co$trcta$te pot (,
a- oricare organism al statului, la nivel naional, regional sau local
b- orice organism de drept public care satisface nevoi de interes general i care nu are caracter
comercial sau industrial i care*
este finanat n ma3oritate de ctre o alt autoritate contractant
se afl n subordinea sau este supus controlului unei ).=.
n componena =onsiliului de )dministraie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de
3umtate din numrul membrilor acestuia sunt numii de ctre o ).=.
c- orice asociere format din dou sau mai multe ).=.
d- orice ntreprindere public care desfoar activiti relevante n domeniul public, c8nd acestea
atribuie contracte de achiziie public sau ncheie acordcadru.
e- oricare subiect de drept, altul dec8t cele de3a menionate, care desfoar una sau mai multe
activiti relevante n baza unui drept special sau e5clusiv, acordat de o autoritate competent, atunci
c8nd acestea atribuie contracte de achiziie public sau ncheie acordcadru. ,e5. ;.=. de 0roducere
a @nergiei @lectrice i Termice CTermoelectrica/;.)., 2egia )utonom de Transport >ucureti, 2egia
)utonom )p=anal, Timioara, =ompania Baional )dministraia 0orturilor, etc.-.
Operator eco$o&c,
- pot fi orice furnizori, prestatori sau e5ecutani care ofer n mod licit pe pia produse, servicii, lucrri
- calitatea de operator economic o poate deine* fie o persoan fizic, fie o persoan 3uridic, fie un grup de
astfel de persoane, de drept public sau de drept privat.
Supra)e%hetor sste&u"u,
<. -'56-1 este autoritatea de reglementare n domeniul achiziiilor publice, care prin ?irecia general de
control e5ercit urmtoarele atribuii*
- verific i avizeaz anunurile de intenie, de participare i de atribuire
- verific rapoartele de evaluare
- emite acordul pentru ncheierea contractului de achiziie public, n cazul n care controlul efectuat nu a
evideniat nclcri sau eludri ale legislaiei
- impune msuri corective
- aplic sanciuni i amenzi pentru eludarea sau nclcarea prevederilor legale.
2" )onsiliul 'a ional de 4olu ionare a )ontesta iilor/
5
- este un organism independent cu activitate administrativ3urisdicional care are ca atribuii soluionarea
contestaiilor formulate n cadrul procedurii de atribuire nainte de ncheierea contractului i s se pronune
asupra legalitii procedurilor i operaiunilor desfurate de autoritatea contractant n atribuirea unui
contract i s emit opinie asupra litigiului depus 3udecii dac instana de 3udecat solicit acest lucru
,atribuii de soluionare ne3uridic, din punct de vedere al legislaiei achiziiilor publice, a contestaiilor
depuse-.
3" 6inisterul 7inan elor 1ublice/
- ca organ de specialitate al administraiei publice centrale, verific aspectele procedurale aferente procesului
de atribuire a contractelor de achiziie public
4" )urtea de )onturi/
- este autoritatea public a statului care e5ercit auditul e5tern n cadrul sectorului public.
Obs" 2eferitor la supraveghere nu trebuie uitat nici rolul controlului 3udectoresc la care poate apela orice persoan
ce se consider lezat n ineresul ei legitim pe parcursul aplicrii unei proceduri de atribuire a contractului de achiziie
public. n fapt, 8usti ia este singura putere care deine supremaia n supravegherea respectrii legii.
4o&e$u" de ap"care a" "e%s"a e pr)$d ach! "e pu#"ce
1revederile (n do%eniu sunt obli&atorii pentru/
- atribuirea contractului de achiziie public
- ncheierea acorduluicadru
- organizarea concursului de soluii
Obs" =ontractul finanat sau subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de E'F de ctre o ).=. se consider
a fi contract de achiziie public i trebuie s respecte legislaia n domeniu.
?e la aceast regul general e5ist urmtoarele e.cep ii *
<. ?ac se atribuie contracte de achiziie public n domeniul aprrii i securitii naionale, dac prin
intermediul acestora sar crea circumstane care*
- ar conduce la divulgarea unor secrete
- implic protecia unor interese
&. n cazul contractelor care au fost declarate cu caracter secret de ctre autoritile abilitate n acest sens
$. n cazul contractelor care presupun msuri speciale de siguran pentru prote3area unor interese naionale
%. n cazul contractelor atribuite ca urmare a ncheierii unui acord internaional, cu unul sau mai multe state care
nu sunt membre ale ".@., dar ncheiate conforma Tratatului ".@., i care vizeaz furnizarea de produse sau
e5ecuia de lucrri destinate implementrii sau e5ploatrii unui proiect comun de ctre statele semnatare i
numai dac prin acordul respectiv a fost menionat o procedur specific pentru atribuirea contractului
respectiv
E. n cazul contractelor atribuite ca urmare a ncheierii unor acorduri internaionale referitoare la staionarea de
trupe, i numai dac prin acordul respectiv a fost menionat o procedur specific pentru atribuirea
contractului respectiv
(. n cazul acelor contracte de achiziie public atribuite ca urmare a aplicrii unei proceduri specifice unei
organizaii internaionale
G. n cazul acelor contracte de servicii care se refer la cumprarea sau nchirierea de terenuri, cldiri e5istente
sau alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora
H. n cazul contractelor de servicii care au ca obiect*
- cumprarea, producia ,coproducia- de programe destinate difuzrii de ctre instituii de radiodifuziune i
televiziune
- prestarea de servicii de arbitra3 i conciliere
- anga3area de for de munc
- activiti de cercetaredezvoltare remunerate n totalitate de ctre ).=. i ale cror rezultate sunt destinate, n
mod e5clusiv, ).=. pentru propriul beneficiu
- atribuirea contractului unei alte ).=. sau unei asocieri de ).=., dac acestea beneficiaz de un drept e5clusiv
pentru prestarea serviciilor respective.
)lte e.cep ii specifice de la domeniul de aplicare sunt*
<. "n subiect de drept cruia o ).=. ia acordat drepturi speciale sau e5clusive de a presta un serviciu public are
obligaia de a respecta numai principiul nediscriminrii atunci c8nd acesta atribuie contracte furnizate de ctre
teri.
&. ?ac un contract de servicii din categoria &> ,servicii hoteliere, de transport pe ap, 3uridice, de selecie i
plasare a forei de munc, de nvm8nt, de sntate i asisten social, recreative, culturale, sportive-,
atunci obligaia de a aplica ordonana*
- e5ist numai pentru acele contracte a cror valoare este mai mare de <&E ''' euro i
- se limiteaz numai la prevederile referitoare la caietul de sarcini i la anunul de atribuire
6
$. ?ac contractul de servicii din categoria &> cuprinde i prestarea de servicii din categoria &) ,servicii de
ntreinere i reparare, de transport terestru i aerian, transport potal, de telecomunicaii, financiare,
informatice, cercetaredezvoltare, contabilitate, audit financiar, pentru afaceri de management, arhitectur,
publicitate, administrare, curenie a imobilelor, de eliminare a deeurilor i apelor uzate, salubrizare- i a
cror valoare estimat este inferioar valorii serviciilor din categoria &>, atunci obligaia de a aplica
ordonana*
- e5ist numai pentru acele contracte a cror valoare este mai mare de <&E ''' euro i
- se limiteaz numai la prevederile referitoare la caietul de sarcini i la anunul de atribuire.
Co$cepte ut"!ate *$ sste&u" ach! "or pu#"ce,
/' ACCEPTAREA O5ERTEI C6 TIG TOARE,
- actul 3uridic prin care autoritatea contractant i manifest acordul de a se anga3a 3uridic n contractul de
achiziie public ce va fi ncheiat cu ofertantul a crui ofert a fost desemnat c8tigtoare
0' ACOR47CA4RU
- nelegerea scris intervenit ntre una sau mai multe autoriti contractante i unul sau mai muli operatori
economici, al crei scop este stabilirea elementelor/condiiilor eseniale care vor guverna contractele de
achiziie public ce urmeaz a fi atribuie ntro perioad dat, n mod special n ceea ce privete preul, i
dup caz, cantitile avute n vedere.
2' CAN4I4AT
- orice operator economic care a depus candidatura n cazul unei proceduri de licitaie restr8ns, negociere
sau dialog competitiv
3' CAN4I4ATUR
- documentele prin care un candidat i demonstreaz situaia personal, capacitatea de e5ercitare a activitii
profesionale, situaia economic i financiar, capacitatea tehnic i profesional, n vederea obinerii
invitaiei de participare pentru depunerea ulterioar a ofertei, n cazul aplicrii unei proceduri de licitaie
restr8ns, negociere sau dialog competitiv.
8' CONCURENT
- oricare operator economic care a prezentat un proiect n cadrul unui concurs de soluii
9' CONTRACT 4E ACHIZI IE PUBLIC
- contractul ncheiat cu titlu oneros, n scris, ntre una sau mai multe autoriti contractante pe de o parte i unul
sau mai muli operatori economici, pe de alt parte, av8nd ca obiect e5ecuia de lucrri, prestarea de servicii
sau furnizarea de produse.
:' CONTRACT 4E CONCESIUNE 4E LUCR RI PUBLICE
- contractul care are aceleai caracteristici ca i contractul de lucrri, cu deosebirea c n contrapartida
lucrrilor e5ecutate contractantul, primete din partea autoritii contractante dreptul de a e5ploata rezultatul
lucrrilor pe o perioad determinat sau acest drept nsoit de plata unei sume de bani prestabilite.
;' CONTRACT 4E CONCESIUNE 4E SER<ICII
- contractul care are aceleai caracteristici ca i contractul de servicii, cu deosebirea c, n calitate de
concesionar, contractantul primete din partea autoritii contractante dreptul de a e5ploata serviciile pe o
perioad determinat sau acest drept nsoit de plata unei sume de bani prestabilite.
=' CONTRACTANT
- ofertantul care a devenit parte la un contract de achiziie public
/>' 4OCUMENTA IE 4E ATRIBUIRE
- documentaia ce cuprinde toate informaiile legate de obiectul contractului de achiziie public i de procedura
de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini, sau dup caz documentaia descriptiv
//' 4REPT SPECIAL SAU E?CLUSI<
- dreptul care rezult din orice form de autorizare acordat, conform prevederilor legale sau ca urmare a
emiterii unor acte administrative, de o autoritate competent i care are ca efect rezervarea desfurrii de
activiti n domeniul anumitor servicii publice numai de ctre una sau de ctre un numr limitat de persoane,
afect8nd n mod substanial posibilitatea altor persoane de a desfura o astfel de activitate
/0' 5ON4URI PUBLICE
7
- sume alocate din bugetele prevzute de legea E''/&''& privind finanele publice ,bugetul de stat, bugetul
asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de sanatate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei
statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri e5trabugetare, fonduri e5terne
acordate 2omaniei, credite garantate de stat sau autoritati publice-
/2' LICITA IE ELECTRONIC
- procesul repetitive realizat dup o prim evaluare complet a ofertelor, n care ofertanii au posibilitatea,
e5clusiv prin mi3loace electronice, de a reduce preurile prezentate i/sau de a mbunti alte elemente ale
ofertei9 evaluarea final trebuie s se realizeze automat prin mi3loacele electronice utilizate.
/3' O5ERTANT
- oricare operator economic care a depus o ofert
/8' O5ERT
- actul 3uridic prin care operatorul economic i manifest voina de a se anga3a din punct de vedere 3uridic ntr
un contract de achiziie public9 oferta cuprinde propunerea financiar i propunerea tehnic
/9' OPERATOR ECONOMIC
- oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori e5ecutant de lucrri 6 persoan fizic/3uridic, de drept
public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate n domeniul care ofer n mod licit pe pia
produse, servicii i sau e5ecuie de lucrri.
/:' OPERATORUL SISTEMULUI ELECTRONIC 4E ACHIZI II PUBLICE
- persoan 3uridic de drept public care asigur autoritilor contractante suportul tehnic destinat aplicrii, prin
mi3loace electronice, a procedurilor de atribuire.
/;' PROCE4UR 4E ATRIBUIRE
- etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractant i de ctre candidai/ofertani pentru ca acordul
prilor privind anga3area n contractul de achiziie public s fie considerat valabil9 procedurile de atribuire
sunt* licitaia deschis, licitaia restr8ns, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de
soluii.
/=' PROPUNEREA 5INANCIAR
- parte a ofertei ce cuprinde informaiile cu privire la pre, tarif, alte condiii financiare i comerciale
corespunztoare satisfacerii cerinelor solicitate prin documentaia de atribuire.
0>' PROPUNERE TEHNIC
- parte a ofertei elaborat pe baza cerinelor din caietul de sarcini sau, dup caz, din documentaia descriptiv.
0/' SISTEMUL ELECTRONOC 4E ACHIZI II PUBLICE 1SEAP-
- desemneaz sistemul informatic de utilitate public, accesibil prin internet la o adres dedicat, utilizat n
scopul aplicrii prin mi3loace electronice a procedurilor de atribuire.
00' <OCABULARUL COMUN AL ACHIZI IILOR PUBLICE 1CP<-
- desemneaz nomenclatorul de referin aplicabil contractelor de achiziie public la nivelul ".@.
5UNC IA 4E PRE<IZIUNE A MANAGEMENTULUI ACHIZI IILOR PUBLICE
Ma$a%e&e$tu" ach! "or pu#"ce
Ma$a%e&e$tu" *$ ad&$stra a pu#"c are ur& toare"e (u$c ,
- de previziune
- de organizare
- de coordonare
- de decizie* motivare sau administrare
- de control ,monitorizare- 6evaluare
8
5u$c a de pre)!u$e
n domeniul achiziiilor publice se realizeaz dou mari activiti*
9" elaborarea pro&ra%ului anual de achizi ii publice
99" elaborarea i publicarea anun ului de inten ie
9" 15OG5-6U, -'U-, -, -)!9:9 99,O5 1U;,9)< 6 este documentul n care se regsesc toate contractele de
achiziie public, inclusiv acordurilecadru, ce se intenioneaz a fi atribuite sau incheiate pe parcursul unui an
bugetar.
0rogramul anual al achiziiilor publice*
- se (ntoc%e te (n fiecare an
- se elaboreaz ntro prim form n decursul ulti%ului tri%estru al anului de baz
- se definitiveaz dup aprobarea bugetului
n funcie de fondurile aprobate
cu luarea n considerare a posibilitilor de atragere a altor fonduri
- poate fi %odificat dac respectivele necesiti nu au fost cuprinse iniial n program iar introducerea lor este
condiionat de asigurarea surselor de finanare
- se aprob de c tre conduc torul autorit ii contractante cu avizul prealabil al compartimentului financiar
contabil
Modiicarea programului anual necesit! aceleai aprob!ri"
0rogramul anual al achiziiilor publice trebuie s cuprind urmtoarele $(or&a *
- obiectul contractului sau acorduluicadru
- cod =0I
- valoarea estimat fra TI) ,lei i euro-
- procedura ce urmeaz a fi aplicat
- datele estimate pentru nceperea i finalizarea procedurii
- responsabilul achiziiei publice ce urmeaz a fi fcut
La e"a#orarea Pro%ra&u"u se )a $e co$t de *
- necesitile obiective de produse, de lucrri i servicii
- gradul de prioritate a necesitilor
- anticiprile cu privire la fondurile ce urmeaz a fi alocate prin bugetul anual
- contractele de achiziie public aflate n derulare
/' Est&area $e)o"or $ecest "or
2esponsabil este compartimentul intern de achiziii publice pe baza referatelor de oportunitate i necesitate
primite de la verigile organizatorice.
2eferatul de necesitate cuprinde rspunsurile la urmtoarele ntrebri*
a- ?e ce anume avem nevoieJ ,denumirea produselor, serviciilor i lucrrilor-
b- 0entru ce avem nevoieJ ,se 3ustific necesitatea i oportunitatea satisfacerii nevoii 6 scopul pentru care
sunt necesare bunurile, serviciile sau lucrrile-
c- =8nd avem nevoieJ ,se indic data previzionat pentru dob8ndirea produselor, serviciilor sau lucrrilor9
se ierarhizeaz nevoile n funcie de prioritate-
d- =8t cost produsul, serviciul sau lucrarea necesarJ ,se estimeaz valoarea contractului de achiziie
public-
e- =are sunt efectele previzionate a se obineJ ,dac este posibil se vor indica beneficiile ce urmeaz a se
obine-.
n fundamentarea necesitilor pot fi utilizate diverse %etode*
<. 1etoda calculului direct ,cu toate variantele-
&. 1etoda pe baza realizrilor
$. 1etoda sortimentului tip
%. 1etoda pe ar3e
0' Est&area )a"or co$tracte"or de ach! e pu#"c
4copul estimrii este*
- determinarea resurselor financiare necesare
- alegerea procedurii de atribuire
6o%entul estimrii valorii contractelor de achiziie public*
- nainte de iniierea procedurii de atribuire a contractului respectiv
- valoarea estimat s fie valabil n momentul transmiterii spre publicare a anunului de participare sau a
invitaiei de participare
9
<le%entele de care trebuie s inem seama*
- informaii obinute din cercetrile de pia
- durata previzionat a contractului
- costuri legate de ndeplinirea contractului
- posibilitatea apariiei unor costuri accidentale ,suplimentare-
- posibilitatea optrii pentru suplimentarea ctre nivelul ma5im prevzut al cantitilor de produse sau servicii.
n estimarea valorii contractelor de achiziie public se impun a fi respectate *
- re&uli &enerale
- re&uli specifice tipurilor de contracte/de achizi ie public
Re%u" %e$era"e,
<. se identific toate costurile aferente pentru obinerea produselor, serviciilor sau lucrrilor necesare
&. se nsumeaz toate costurile pltibile pentru ndeplinirea contractului respectiv, fr TI), e5primate n lei i n
euro
$. se au n vedere modalitile de dob8ndire ,plata n rate, leasing, credit, etc.-
%. se iau n considerare eventualele ma3orri ale preului contractului, prin acceptarea a3ustrii acestuia, dac
aceast posibilitate a fost prevzut
E. se iau n considerare orice eventuale suplimentri fa de obiectul iniial
(. dac este cazul, se ia n calcul i valoarea premiilor sau primelor ce se intenioneaz a se acorda.
Re%u" spec(ce
<sti%area valorii contractelor de furnizare/
<. ?ac produsele ce urmeaz a fi achiziionate necesit i operaii de instalare i punere n funciune, atunci
valoarea contractului va fi valoarea produselor plus valoarea manoperei, instalrii i punerii n funciune.
&. ?ac nu sa stabilit nc modalitatea de cumprare, respectiv nu sa facut opiunea ntre cumprare,
cumprare n rate, nchiriere sau leasing, atunci valoarea estimat va fi valoarea cea mai mare a contractului,
dintre modalitile de cumprare.
$. n cazul n care sa stabilit modalitatea de cumprare, atunci*
- dac durata este stabilit i este mai mic sau egal cu <& luni, valoarea contractului va fi valoarea ratei
pltibile nmulit cu numrul de luni ,Bu se aplic la cumprarea prin leasing, caz n care calculul valorii va
avea n vedere rata iniial, ratele lunare i rata rezidualK-
- dac durata contractului este stabilit i este mai mare de <& luni, dar mai mic de %H de luni, valoarea
contractului este valoarea ratei lunare multiplicat cu numrul de luni, la care se adaug valoarea rezidual
,eventual numrul de luni rmase inmulit cu valoarea ratei-
- dac durata contractului este mai mare de %H de luni sau dac nu se cunoate e5act durata acestuia dar se
estimeaz la mai mare de %H de luni, valoarea contractului va fi rata lunar multiplicat cu %H. ,n acest caz se
face o planificare multianual i este necesar obinerea acordului ordonatorului principal de credite-
%. n cazul n care avem dea face cu un contract de furnizare repetabil, care trebuie rennoit, atunci*
- dac se cunoate valoarea unui contract din anul precedent, valoarea contractului va fi egal cu valoarea din
anul precedent a3ustat i actualizat
- dac se cunoate valoarea unui contract similar, valoarea contractului va fi valoarea contractelor similare care
urmeaz a fi atribuite n urmtoarele <& luni, a3ustat i actualizat.
E. n cazul n care produsele se achiziioneaz pe loturi, prin atribuirea mai multor contracte de furnizare
distincte, valoarea estimat va fi suma valorii tuturor loturilor.
Obs" 0arta3area contractului pe loturi, nu urmrete atribuirea loturilor prin procedura Ccerere de ofert/.
?ac valoarea contractului ,suma valorii loturilor- este mai mare de 200 000 euro, atunci se poate aplica
procedura de Ccerere de ofer/ numai pentru loturile care ndeplinesc cumulativ dou condiii*
- valoarea estimat a lotului respectiv este %ai %ic sau e&al cu echivalentul (n lei a 200 000 euro
- valoarea cumulat a loturilor respective nu dep e te 20= din valoarea total a contractului"
<sti%area valorii contractului de servicii/
<. n cazul n care autoritatea contractant i propune s atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate
anticipa preul total al prestaiei, dar este posibil estimarea unui tarif mediu lunar, atunci valoarea estumat
este tariful mediu lunar nmulit cu numrul de luni ,dac durata este stabilit i nu depete %H de luni-9 n
cazul n care durata nu se poate estima sau este mai mare de %H de luni, valoare va fi valoarea tarifului mediu
lunar inmulit cu %H de luni.
&. n cazul n care autoritatea contractant i propune s atribuie un contract de servicii care trebuie reinnoit,
atunci*
- dac se cunoate valoarea unui contract din anul precedent, valoarea contractului va fi egal cu valoarea din
anul precedent a3ustat i actualizat
10
- dac se cunoate valoarea unui contract similar, valoarea contractului va fi valoarea contractelor similare care
urmeaz a fi atribuite n urmtoarele <& luni, corectat.
$. n cazul n care se achiziioneaz servicii similare defalcate pe trane a cror achiziionare face obiectul unor
contracte distincte de servicii, valoarea contractului va fi suma valorilor tranelor. n cazul n care valoarea
este mai mare de <'' ''' euro, atunci se poate aplica procedura Ccerere de ofert/ numai pentru tranele
care ndeplinesc cumulativ dou condiii*
- valoarea lotului respectiv este mai mic sau egal cu <'' ''' euro
- valoarea cumulat a loturilor pentru care se aplic cererea de oferte nu depete &'F din valoarea total a
serviciilor care urmeaz s fie prestate.
Obs" @ste interzis mprirea contractului pe trane, urmrinduse atribuirea prin cerere de ofertK
%. n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii de asigurare, valoarea estimat
este prima de asigurare multiplicat cu numrul de luni.
E. n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii bancare sau alte servicii
financiare, valoarea estimat este dat de suma valorii ta5elor, comisioanelor, dob8nzilor, alte remuneraii
aferente.
(. n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii de proiectare, urbanism,
inginerie i alte servicii tehnice, atunci valoarea estimat este suma onorariilor i a altor remuneraii aferente.
<sti%area valorii contractelor de lucr ri/
<. n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze lucrri pentru care urmeaz s se pun
la dispoziia e5ecutantului materiale, utila3e, echipamente tehnologice sau orice alte amena3ri i dotri
necesare e5ecuiei lucrrilor, atunci valoarea estimat este egal cu costul lucrrii la care se adaug valoarea
facilitilor puse la dispoziie de ctre autoritatea contractant
&. n cazul n care obiectul contractului de lucrri l constituie e5ecuia unui ansamblu de lucrri care presupune,
dup caz, i furnizarea de echipamente, instalaii, utila3e sau alte dotri aferente, valoarea contractului va fi
suma valorii estimate a echipamentelor, valorii estimate a instalaiilor, a utila3elor i a dotrilor aferente.
$. n cazul n care lucrarea permite e5ecuia pe obiective, pentru care autoritatea contractant i propune s
atribuie unuia sau mai multor e5ecutani contracte distincte de lucrri, atunci valoarea estimat va fi suma
valorii obiectivelor.
Obs. @ste interzis mprirea valorii contractului pe obiective urmrinduse atribuirea unui contract prin cerere de
ofert.
?ac valoarea contractelor este mai mare de GE' ''' euro se poate aplica procedura prin cerere de ofert numai
pentru obiectivele care ndeplinesc, cumulativ, dou condiii*
- valoarea estimat a obiectivului respectiv este mai mic sau egal cu GE' ''' euro9
- valoarea cumulat a obiectivelor pentru care se aplica cererea de ofert nu depete &'F din valoarea
total a lucrrilor.
<sti%area valorii (n cazul or&aniz rii unui concurs de solu ii/
n cazul n care concursul de soluii este organizat ca o procedur independent, atunci valoarea estimat este
suma premiilor la care se adaug valoarea estimat a contractului de servicii care poate fi ncheiat.
<sti%area valorii (n cazul (ncheierii unui acord>cadru/
Ialoarea estimat este egal cu valoarea ma5im estimat, fr TI), a tuturor contractelor de achiziie public
care se anticipeaz c vor fi atribuite n baza acorduluicadru respectiv, pe ntraga sa durat.
<sti%area valorii (n cazul (n care se utilizeaz un siste% de achizi ie dina%ic/
Ialoarea estimat va fi egal cu valoarea ma5im estimat, fr TI), a tuturor contractelor de achiziie public
care se anticipeaz c vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achiziie dinamic respectiv.
2' Pu$erea *$ corespo$de$ cu CP< 1)oca#u"aru" co&u$ a" ach! "or pu#"ce-
0rodusele, serviciile i lucrrile care fac obiectul contractelor de achiziie public se pun n coresponden cu
sistemul de grupare i codificare utilizat n Iocabularul comun al achiziiilor publice ,=0I-.
=orespondena produselor, serviciilor i lucrrilor cu sistemul de grupare i codificare =I0 se asigur atunci
c8nd*
- se elaboreaz programul anual al achiziiilor publice
- se precizeaz n anunul de intenie i anunul sau invitaia de participare produsele, serviciile sau lucrrile ce
urmeaz a fi achiziionate
- se ntocmete documentaia de atribuire
- se precizeaz n anunul de atribuire produsele, serviciile sau lucrrile pentru care sa ncheiat contractul de
achiziie public
- se transmit )B21)0 informaiile necesare monitorizrii procesului de achiziie public.
3' Ierarh!are
?up realizarea operaiunii de estimare, compartimentul specializat mpreun cu eful autoritii i departamentul
financiarcontabil vor stabili gradul de prioritate al necesitilor, av8nd n vedere*
11
- importana contractului pentru atingerea scopului general al autoritii contractante
- durata de realizare a contracului
- anticiparea fondurilor bugetare.
0rogramul anual al achiziiilor publice se ntocmete n mai multe variante*
- o variant n ultimul trimestru al anului de baz
- o variant propus dup primirea fondurilor bugetare
- o variant adoptat dup aprobarea de ctre ordonatorul principal de credite
- variante actualizate.
8' A"e%erea procedur
;e face n funcie de valoarea contractului i de comple5itatea acestuia.
2egula general de alegere este* contractele se atribuie prin procedurile de licitaie deschis i licitaie restr8ns .
@5cepiii de la regul sunt* dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte.
2esponsabilul contractului este stabilit de autoritatea contractant din r8ndul lucrtorilor de la compartimentul de
achiziii publice, i acesta va fi i preedintele comisiei de evaluare.
II' ANUN UL 4E INTEN IE
@ste un document care se ntocmete n mod obligatoriu dup primirea i aprobarea bugetului i cuprinde, pe
tipuri de contracte, toate contractele estimate a fi atribuite n anul de plan.
)nunul de intenie se transmite spre publicare o#"%atoru dac*
- valoarea contractului de produse i servicii este mai mare sau egal cu :8> >>> euro
- valoarea contractului de lucrri este mai mare sau egal cu 8 >>> >>> euro.
0ublicarea n anunul de intenie a unui contract nu creeaz i obligaia atribuirii lui.
A$u$ u" de $te$ e se pu#"c ,
- n Durnalul !ficial al ".@. ,dac sunt depite anumite valori-
- n ;@)0
- 1.!. al 2om8niei, partea a I4a 6 )chiziii publice
Structura cadru a unui anun de intenie este*
?n cazul contractelor de produse/
- date de identificare a autoritii contractante
- natura, cantitatea i valoarea produselor ce urmeaz a fi achiziionate, identificarea inclusiv prin =0I
- datele estimate de ncepere i finalizare a procedurii
- procedura de atribuire estimat
- se precizeaz dac este cazul ncheierii unui acord cadru
- alte informaii necesare.
?n cazul contractelor de servicii/
- aceeai structur, doar c se refer la serviciul respectiv
?n cazul contractelor de lucr ri/
- natura i dimensiunea lucrrilor iar dac este cazul mprirea pe loturi i caracteristicile eseniale ale
acestora
- dup caz, amplasamentul lucrrilor.
5UNC IA 4E ORGANIZARE
)o%parti%entul intern de achizi ii publice
se constituie la nivelul fiecrei autoriti contractante i este n subordinea efului sau conductorului
autoritii contractante
are urmtoarele atribuii*
trebuie asigurat cu for de munc corespunztoare 6 specialiti cu o pregtire specific domeniului
achiziiilor publice i de diferite calificri.
Or&anizarea procesual
4ocu&e$ta a de atr#ure,
- reprezint acele docu%ente care con in cerin ele for%ale, tehnice i financiare , prin care se asigur*
descrierea obiectiv a obiectului contractului
elaborarea de ctre ofertani a unor oferte pertinente
- se elaboreaz de c tre co%parti%entul intern de achiziii publice
- n cazul n care este elaborat de o firm de consultan, compartimentul intern de achiziii publice trebuie s
coordoneze i s supervizeze activitatea respectiv
- trebuie s fie clar , co%plet i f r echivoc
12
- trebuie s fie finalizat (nainte de trans%iterea spre publicare a anun ului de participare sau a invita iei
de participare ctre operatorii economici. ).=. are dreptul de a alege modalitatea de transmitere a
documantaiei de atribuire ,cumprare de ctre fiecare operator economic de la locul stabilit de ).=.,
e5pedierea de ctre ).=. ctre operatorii economici care au solicitat, e5pedierea electronic-.
4tructura docu%enta iei de atribuire/
2" )aietul de sarcini sau docu%enta ia descriptiv
2" )lauzele contractuale obli&atorii
3" 7i a de date a achizi iei
4" 7or%ulare i %odele
$" -lte infor%a ii cu privire la i%pozitare, protec ia %ediului, protec ia %uncii"
2" <laborarea caietului de sarcini
- =aietul de sarcini reprezint punctul de pornire al elabor rii docu%enta iei de atribuire
- ;e ntocmete de ctre ).=. pentru licita ia deschis , licita ia restr+ns , cerere de ofert . 0entru dialogul
competitiv i negociere se ntocmete documentaia descriptiv.
- ntocmirea se face de ctre co%parti%entul intern de achizi ii publice sau de c tre speciali ti ,consultani-
anga3ai special n acest scop.
- =uprinde specifica iile tehnice cu a3utorul crora sunt descrise produsele, serviciile sau lucrrile.
;pecificaiile tehnice sunt, n general, acele*
- cerin e,
- prescrip ii,
- caracteristici tehnice
4pecifica iile tehnice definesc , dup caz*
- caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic i de performan
- cerine privind impactul asupra mediului ncon3urtor
- sigurana n e5ploatare
- dimensiuni, terminologie, simboluri, teste i metode de testare, ambalare, etichetare, marcare i instruciuni
de folosire a produsului, tehnologii i metode de producie
- sisteme de asigurare a calitii i condiii pentru certificarea conformitii cu standardele relevante.
n cazul contractelor de lucr ri , specificaiile tehnice pot face referire i la*
- prescripii de proiectare i calcul al costurilor
- verificarea, inspecia i condiiile de recepie a lucrrilor
- verificarea, inspecia i condiiile de recepie a tehnicilor, procedeelor i metodelor de e5ecuie
- orice alte condiii cu carater tehnic pe care ).=. este capabil s le descrie
4pecifica iile tehnice se definesc/
fie prin referire, de regul, n urmtoarea ordine, la*
<. standarde naionale care adopt standarde europene
&. omologri tehnice europene
$. standarde internaionale
%. alte referine de natur tehnic elaborate de organisme de standardizare europene
E. alte standarde, omologri sau reglementri tehnice naionale privind utilizarea produselor sau
proiectarea, calculul i e5ecuia lucrrilor
fie prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale, care pot include i caracteristici de
mediu
fie prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale, susinute prin referirea la standarde,
omologri tehnice, specificaii tehnice comune, ca mi3loc de prezumie a conformitii cu nivelul de
performan i/sau cerinele funcionale solicitate
fie combinat, respectiv, pentru anumite caracteristici, prin precizarea performanelor i/sau cerinelor
funcionale, i pentru alte caracteristici, prin referirea la standarde sau omologri tehnice.
Obs"
<. Bicio ofert nu poate fi respins pe baza specificaiilor tehnice, dac ofertantul demonstreaz c propunerea sa
tehnic satisface ntro manier echivalent cerinele ).=., sau dac demonstreaz c propunerea sa tehnic
asigur ndeplinirea performanelor sau cerinelor solicitate, deoarece sunt conforme cu* un standard naional
care adopt un standard european, o omologare tehnic european, o specificaie tehnic comun utilizat n
=omunitatea @uropean, un standard internaional, alte reglementri tehnice elaborate de organisme de
standardizare europene.
&. ).=. are obligaia de a accepta certificatele emise de organisme recunoscute n oricare dintre statele membre ale
".@.
$. ?ac se solicit ndeplinirea anumitor cerine de mediu se pot utiliza specificaii definite prin etichete ecologice
%. este interzis utilizarea specificaiilor tehnice care indic o anumit origine, surs, producie, o marc de fabric
sau de comer, etc.
0ocu%enta ia descriptiv 6 ine locul caietului de sarcini n cazul dialogului competitiv i al negocierii i conine*
- o descriere a necesitilor, obiectivelor i constr8ngerilor ).=.
- orice alte informaii pe baza crora se va derula dialogul pentru identificarea soluiilor viabile
13
- primele care se vor acorda participanilor la dialog
- posibilitatea de a realiza dialogul sau negocierea n runde succesive, cu scopul de a reduce numrul de
soluii discutate sau propuneri de oferte.
2" )lauzele contractuale obli&atorii
=ontractul de achiziie public se ncheie n form scris, n cel puin dou e5emplare, n urma aplicrii unei
proceduri de atribuire sau n baza unui acordcadru.
=lauzele contractului sunt stabilite n cea mai mare parte de ctre ).=.
=lauzele contractuale sunt*
-" )lauze de (ncetare a contractului/
- nceteaz, de drept, la e5pirarea perioadei pentru care a fost ncheiat
- prile pot stabili i alte cauze de ncetare a contractului, fr a aduce atingere clauzelor obligatorii
>. )lauze obli&atorii 6 sunt acele prevederi care se regsesc obligatoriu n orice contract i se refer la*
- !biectul principal al contractului
- 0re i modalitile de plat
- ?urata contractului
- ;anciuni pentru nee5ecutarea culpabil a obligaiilor
- ?ocumentele contractului
- !bligaiile principale ale prilor
). )lauze contractuale specifice 6 sunt decise cu acordul prilor i pot face referire la*
- subcontractani
- garania de bun e5ecuie
- garania de calitate
- modalitatea de a3ustare a preului
- termene de e5ecutare a obligaiilor prilor
- recepie, inspecii, teste
- ambalare, marcare, transport
- asigurri
- alte condiii de e5ecutare a contractului
)t8t cele obligatorii c8t i cele specifice pot fi*
- a3ustabile
- imperative
=lauzele imperative nu pot fi a3ustate iar cele a3ustabile pot fi adaptate n funcie de tipul contractului i de oferta
declarat c8tigtoare
Obs. 0rin act adiional la un contract se pot modifica prevederile referitoare la denumirea prilor, adresa, timpul
de suspendare a e5ecutrii obligaiilor, fr a fi afectate prevederile referitoare la pre.
$. 7i a de date a achizi iei este un formular i cuprinde informaii i instruciuni privind*
- date de identificare a ).=.
- adresa de unde se poate achiziiona, descrca documentaia de atribuire
- activitatea ).=.
- modul de obinere de clarificri i alte informaii
- soluionarea litigiilor
- =onsiliul Baional de ;oluionare a =ontestaiilor, inclusiv adresa, tel., fa5, mail
- date de descriere a obiectului contractului
- modul n care se va finaliza procedura
- e5istena loturilor i modul de abordare
- acceptarea/neacceptarea de oferte alternative
- codul =0I
- cantitatea produselor
- garanii
- termen de valabilitate a ofertei
- procedura aplicat i dac aceasta are ca etap final licitaia electronic
- cerinele minime de calificare i documentele ce urmeaz a fi prezentate
- data limit de depunere i ce alte formaliti trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la procedura de
atribuire
- informaii privind modul de elaborare i prezentare a propunerii tehnice i financiare
- informaii privind modul de elaborare i prezentare a ofertei
- informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire.
4" 7or%ulare i %odele
?ocumentaia de atribuire conine i formulare i modelele stabilite de ctre ).=.
1odelele au caracter de recomandare i pot fi adaptate de ctre ).=.
?ocumentaia de atribuire trebuie s conin urmtoarele formulare*
14
- fia de date a achiziiei
- formularul de ofert
- formularul de contract
- formularul de scrisoare de garanie, dac se solicit
- formularul privind declaraii
E. -lte infor%a ii i cerin e impuse de ).=. privind condiiile de mediu, de protecie a muncii sau cerine de
impozitare.
Co&sa de e)a"uare
=omisia de evaluare se stabilete de ctre autoritatea contractant i are drept scop principal evaluarea
ofertelor i stabilirea ofertei c8tigtoare.
=omisia de evaluare este format din specialiti cu abiliti n problemele de achiziii publice i care*
- nu dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris la unul dintre candidai, ofertani,
subcontractani, ori personae care fac parte din =onsiliul de administraie al acestora9
- nu sunt so, soie, rud p8n la gradul % cu persoanele care fac parte din =onsiliul de )dministraie9
- persoane care ar avea orice alt interes care iar afecta imparialitatea.
=omisia de evaluare se nominalizeaz din compartimentul intern de achiziii publice, av8nd un anumit numr de
membri i un preedinte care este responsabil pentru atribuirea contractului.
)tribuiile comisiei*
- deschiderea ofertelor i a altor documente ce nsoesc ofertele
- verificarea ndeplinirii cerinelor minime
- selecia candidailor
- realizarea dialogului sau a negocierii
- verificarea detaliilor economice i tehnice din punct de vedere al respectrii cerinelor prevzute
- stabilirea ofertelor neconforme i a ofertelor admisibile
- evaluarea ofertelor pe baza criteriilor stabilite
- elaborarea i 3ustificarea propunerii de anulare a procedurii.
=omisia de evaluare poate s apeleze la e5peri din afara acesteia care sunt cooptai pe baza unui referat de
necessitate i care n general au urmtoarele atribuii*
- verific i evalueaz propunerile tehnice
- verific propunerile economicofinanciare
- analizeaz clauzele de natur 3uridic.
@5perii pot fi contactai de la nceput sau pe parcursul apariiei anumitor probleme.
1embrii comisiei au obligaia s pstreze confidenialitatea asupra aciunilor desfurate, n acest sens semn8nd
o declaraie de confidenialitate i de evitarea conflictului de interese.
6odul de lucru al co%isiei
- la ntrunirile comisiei au dreptul s participe membri acesteia i cei cooptai
- orice decizie a =omisiei de evaluare trebuie s ntruneasc votul a cel puin &/$ din numrul membrilor si
- fiecare membru fundamenteaz un puncta3, n mod individual, pe baza criteriului stabilit, pentru fiecare ofert
- dac e5ist divergene de preri ntre membrii comisiei de evaluare i decizia nu ntrunete &/$ din numrul
membrilor si, atunci preedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergen
- n situaia n care =omisia de evaluare nu a3unge la un acord, i se constat o criz de timp, deciziile se
adopt cu ma3otitate simpl
- membrii comisiei care nu sunt de acord cu decizia adoptat sunt obligai si prezinte punctul de vedere n
scris, elabor8nd n acest sens o not 3ustificativ, individual, care se ataeaz la 2aportul procedurii de
atribuire.
15