Sunteți pe pagina 1din 8

Activitatea bursei de valori Bucuresti

1.Scurt istoric al Bursei de valori BucurestiActivitatea bursiera n tara noastra dateaza din anul 1839, prin ntemeierea
burselor de comert. La 1 decembrie 1882 a avut loc deschiderea oficiala a Bursei de
alori Bucuresti !BVB", iar peste o saptam#na a aparut si cota bursei, publicata n
$onitorul %ficial. &e'a lun(ul e)istentei sale, activitatea bursei a fost afectata de
evenimentele social'politice ale vremii, bursa fiind nchisa apoi pe perioada primului
razboi mondial. &upa redeschiderea sa, a urmat o perioada de sapte ani de cresteri
spectaculoase, urmata de o perioada tot de sapte ani de scadere accelerata si se
ntrerupe n anul 19*1, moment n care erau cuprinse la cota bursei actiunile a 93 de
societati si ++ de titluri cu venit fi) !tip obli(atiuni".
Bursa de alori Bucuresti este constituita ca o institutie publica non'profit,
desfasur#ndu'si activitatea pe principiul autofinantarii, si care are ca scop oferirea unui
cadru or(anizat si le(al pentru nt#lnirea cererii cu oferta de capital pe termen mediu si
lun(.
Bursa de alori ndeplineste rolul preponderent pe care l are pe piata de capital
rom#neasca prin respectarea unor cerinte de transparenta a pietei bursiere, protectia
investitorilor, de asi(urare a unor nivele de eficienta si lichiditate corespunzatoare
pentru titlurile tranzactionate. Astfel, ea ofera investitorilor (arantie morala si securitate
financiara prin masurarea continua a lichiditatii valorilor mobiliare nscrise la cota.
Bursa completeaza circuitele necesare pentru ca resursele financiare disponibile n
piata de capital sa poata a,un(e n zonele productive, la societatile comerciale emitente
de titluri, care le pot utiliza n mod eficient.
&upa o perioada de ntrerupere de -. de ani, Bursa de alori Bucuresti s'a
redeschis la 23 iunie 199-, prin fondarea Asociatiei Bursei de catre 2* de societati de
valori mobiliare. &upa aprobarea de catre /omisia 0ationala a alorilor $obiliare a
1e(ulamentelor si 2rocedurilor de functionare si operare, Bursa de alori Bucuresti si'a
nceput activitatea n mod efectiv, realiz#nd primele tranzactii la data de 2. noiembrie
199-, n incinta pusa la dispoztie de Banca 0ationala a 1om#niei. 3n cadrul primei
sedinte de tranzactionare, societatile de valori mobiliare membre ale Asociatiei Bursei
au putut ne(ocia 9.- actiuni a 4 societati comerciale cotate.

1
2.Bursei de Valori Bucuresti are rolul :
de a furniza o piat5 or(anizat5 pentru tranzactionarea valorilor mobiliare6
de a contribui la cresterea lichidit5tii valorilor mobiliare prin concentrarea n piat5
a unui volum c#t mai mare de valori mobiliare,
de a contribui la formarea unor preturi care s5 reflecte n mod corespunz5tor
relatia cerere'ofert56
de a disemina aceste preturi c5tre public
Viziune
construirea celei mai performante piete de capital din 7uropa de 8ud'7st
crearea de oportunitati de investitie atractive intr'un mediu dinamic si transparent
Prioritati strategice
suport pentru incheierea cu succes a ofertelor publice pentru companiile de stat
listarea de companii noi la BB si cresterea numarului de investitori activi
dezvoltarea capabilitatilor BB precum si a produselor si serviciilor oferite de
9rupul BB
imbunatatirea (uvernantei corporative si a functionarii BB ca si (rup
simplificarea si imbunatatirea re(lementarilor, reducerea birocratiei si aplicarea
celor mai bune practici internationale
cresterea vizibilitatii BB si a emitentilor precum si a (radului de constientizare a
rolului important pe care il ,oaca piata de capital din 1omania
dezvoltarea dialo(ului dintre BB si institutiile:autoritatile relevante pentru piata
de capital
cresterea rolului educational al BB
Domeniu de activitate
BB are ca obiect principal de activitate administrarea pietelor de instrumente
financiare, precum si activitati cone)e obiectului principal de activitate si prevazute de
2
re(lementarile /0$. &omeniul principal de activitate a 8ocietatii este Activitati
au)iliare ale institutiilor financiare, /%& /A70 (rupa 441.
Activitatea principala este Administrarea pietelor financiare, /%& /A70 clasa 4411 si
consta in asi(urarea cadrului tehnic, de re(lementare si suprave(here necesar
desfasurarii operatiunilor pe pietele re(lementate pentru instrumente financiare si
sistemele alternative de tranzactionare, pe principiile le(alitatii, transparentei si
inte(ritatii pietei.
3.Bursa de Valori Bucuresti administreaza urmatoarele piete:
% piata re(lementata la vedere impartita in urmatoarele sectoare;
titluri de capital; actiuni si drepturi emise de entitati din 1omania si internationale
titluri de credit; obli(atiuni corporative, municipale si de stat emise de entitati din
1omania si obli(atiuni corporative internationale
or(anisme de plasament colectiv; actiuni si unitati de fond emise de or(anisme
de plasament colectiv
produse structurate; certificate si <arante
2iata 1asda= pe care se tranzactioneaza actiuni si drepturi emise de entitati din
1omania
% piata re(lementata la termen pe care se tranzactioneaza contracte futures pe
actiuni, indici si diferente de curs valutar
>n sistem alternativ de tranzactionare, A?8, denumit /A0 !/ompanii si Actiuni 0oi".
Administrarea pietelor reglementate consta in:
elaborarea, implementarea si aplicarea re(lementarilor privind conditiile si procedurile
de acces sau admitere, e)cludere si suspendare a participantilor si a instrumentelor
financiare la si de la tranzactionare
stabilirea conditiilor, procedurilor de tranzactionare, precum si a obli(atiilor
participantilor
3
elaborarea, implementarea si aplicarea procedurilor privind modul de determinare si
publicare a preturilor si a cotatiilor, tipurile de contracte si operatiuni permise,
standardele contractuale
adoptarea masurilor necesare functionarii in mod re(ulat si ordonat, inclusiv sub
aspect tehnic, a pietelor re(lementate si verificarea respectarii re(ulilor acesteia
administrarea si diseminarea catre public a informatiilor privind tipurile de instrumente
financiare tranzactionate si serviciile de acces ale participantilor pe piata re(lementata
elaborarea si implementarea mecanismelor de securitate si control al sistemelor
informatice, pentru protectia drepturilor de autor implicate si a informatiilor confidentiale
asi(urarea pastrarii in si(uranta a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor
de date, inclusiv in situatia unor calamitati naturale, dezastre si alte evenimente
deosebite.
/omisarul 9eneral al Bursei este un reprezentant al /omisiei 0ationale a
alorilor $obiliare, care are rolul de a suprave(hea si controla activitatea bursier5.
/omisiile 8peciale care si desf5soar5 activitatea pe l#n(5 /omitetul Bursei sunt
or(ane cu caracter decizional si consultativ. 7le sunt nfiintate prin decizii ale
/omitetului Bursei. 3n cadrul BB functioneaz5 trei astfel de comisii; Comisia de Etic si
Conduit, Comisia de nscriere la Cot si Comisia de Dezvoltare, Produse Noi.
Activitatea /omisiilor 8peciale ale Bursei este (uvernat5 de urm5toarele
principii ;
1.principiul autonomiei 6
2.principiul obiectivit5tii6
3.principiul protectiei investitorilor6
*.principiul promov5rii dezvolt5rii pietei bursiere6
-.principiul rolului activ.
1olul /omisiei de 3nscriere la /ot5 const5 n asi(urarea unei activit5ti unitare,
ordonate si eficiente de nscriere, promovare, retro(radare si retra(ere de la /ota
Bursei a valorilor mobiliare.
/omisia de 7tic5 si /onduit5 urm5reste respectarea prevederilor /odului de
7tic5 si /onduit5 si ale re(lement5rilor Bursei, n m5sura n care este abilitat5 prin
re(lement5rile respective
4
Cota Bursei de Valori Bucuresti
/ota Bursei de alori Bucuresti este structurat5 n trei sectoare;
1. sectorul valorilor mobiliare emise de persoane ,uridice rom#ne ;
2. sectorul valorilor mobiliare emise de c5tre stat, autorit5ti ale administratiei publice
centrale si locale si alte autorit5ti6
3. sectorul international.
8ectorul valorilor mobiliare emise de persone ,uridice rom#ne este or(anizat pe
trei cate(orii ;
cate(oria a @@'a sau cate(oria de baz5
cate(oria @
cate(oria plusului de transparent5, denumita si /ate(oria 2L>8
/ate(oria 2L>8 este o cate(orie special5 n cadrul c5reia pot fi incluse actiunile
nscrise at#t n cadrul /ate(oriei de baz5, c#t si n cadrul /ate(oriei @.
@ncluderea sau e)cluderea actiunilor n sau din /ate(oria 2L>8 nu are nici un
efect asupra mentinerii acestora n /ate(oria de baz5 sau n /ate(oria @.
8ociet5tile de valori mobiliare emitente pot solicita nscrierea valorilor mobiliare la
/ota Bursei de alori Bucuresti la cate(oria a @@'a !de baz5" sau la cate(oria @, n functie
de respectarea unor cerinte specifice.
Registrul Bursei de Valori Bucuresti
Bursa de alori asi(ur5 si tinerea unor evidente cu privire la valorile mobiliare
tranzactionate, care sunt cuprinse n 1e(istrul Actiunilor, 1e(istrul Actionarilor si
1e(istrul %bli(atiunilor, adic5 1e(istrul Bursei de alori Bucuresti.
@nformatiile continute n 1e(istru se refer5 la ;
numele si prenumele sau denumirea persoanelor fizice, respectiv ,uridice6
num5rul de identificare6
cet5tenia sau nationalitatea6
5
domiciliul sau sediul social6
tipul si clasa valorilor mobiliare detinute6
num5rul valorilor mobiliare detinute.
1e(istrul Bursei este or(anizat n trei sectiuni;
1. sectiunea conturilor clientilor care nu au un cont deschis la o societate de valori
mobiliare6
2. sectiunea conturilor clientilor care au cont deschis la o societate de valori
mobiliare6
3. sectiunea conturilor proprii ale societ5tilor de valori mobiliare.
La deschiderea unui cont la o societate de valori mobiliare, clientul semneaz5 un
ordin n urma c5ruia actiunile detinute de c5tre acesta sunt transferate din sectiunea 1
n sectiunea 2 a 1e(istrului Bursei.
.Sistemul de tranzactionare

Bursa de alori Bucuresti a implementat un nou sistem de tranzactionare,
A%1@B%0
?$
, sistem realizat cu tehnolo(ie de ultima or5, fle)ibil, cu un (rad ridicat de
accesibilitate prin c5i de comunicatie deschise si si(ure[8].
% caracteristic5 important5 a noului sistem este acceptarea ordinelor de la
distant5, fiecare broCer put#nd tranzactiona din propiul birou prin aceast5 facilitate
creat5 de Dremote tradin(D, respectiv tranzactionarea de la distant5 .
8istemul se remarc5 si prin calitatea lui de a permite interconectarea facil5 cu
alte sisteme bursiere si aceast5calitate este deosebit de important5 n conte)tul
international al cooper5rii re(ionale al burselor de valori din zona balcanic5.
0oul sistem de tranzactionare este un sistem fle)ibil, dispun#nd de o
(am5 lar(5 de optiuni care permit confi(urarea si adaptarea lui la cerintele unei piete de
capital moderne.
3n cadrul noului sistem de tranzactionare distin(em urm5toarele piete disponibile;
re(ular, odd ' lot, deal, buE in, sell out, ofertelor publice, valorilor mobiliare necotate, de
cotatii, hibrid5.
6
!.Alte evenimente si evolutii
Cooperare "nternationala
Anul #emorandum semnat cu:
2.12 Bursa de alori din Londra
2.11 Bursa de alori din Bul(aria
2..9 Bursa de alori din Amman
2..4 Bursa de alori din 1epublica $oldova
2..* Bursa de alori din iena
2..3 Bursa de alori din 8alonic
1999 Bursa de alori din ?oCio
199+ Bursa de alori din Atena
Apartenenta la $rganizatii "nternationale
Anul Bursa de Valori Bucuresti este mem%ra a:
2..+
$embru afiliat al Federatiei @nternationale a Burselor de alori !Gorld
Federation of 7)chan(es'GF7"
2..4
$embru al Federatiei 7uropene a Burselor de alori !Federation of 7uropean
8ecurities 7)chan(es'F787"
2..3
$embru al Federatiei 7uro'Asiatice a Burselor de alori !Federation of 7uro'
Asian 8tocC 7)chan(es'F7A8"
Perioada 31 Dec 2&&' 31 Dec 2&&( 31 Dec 2&&) * 31 Dec 2&11
/apital social !lei" 3*.8**.3.. *9.*39..9. +4.+*1.98.
0umar actiuni 3.*8*.*3. *.9*3.9.9 +.4+*.198
aloare nominala !lei:actiune" 1. 1. 1.
7
Bibliografie:
www.bvb.ro
www.regielive.ro
www.wikipedia.org
Student : Zgabei Adina
!"S# an $$# 524%
%