Sunteți pe pagina 1din 43

LEGE nr.

76 din 16 ianuarie 2002 (*actualizata*)


privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii ortei de
munca
(actualizata pana la data de 1 ianuarie 2006*)
E!"#E$#% &'(L'!E$#)L
*************
*) #e+tul initial a ost pu,licat in !-$"#-()L -."/"'L nr. 100 din 6 e,ruarie
2002. 'ceasta este orma actualizata de 1./. 2/entrul #eritorial de /alcul
Electronic2 1.'. &iatra $eamt pana la data de 1 ianuarie 20063 cu modiicarile si
completarile aduse de% -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr. 125 din 2 octom,rie
20026 -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr. 157 din 01 octom,rie 20026 LEGE' nr. 5
din 7 ianuarie 20006 LEGE' nr. 202 din 01 mai 20006 LEGE' nr. 817 din 0
decem,rie 20006 LEGE' nr. 107 din 7 aprilie 20056 LEGE' nr. 812 din 22
noiem,rie 20056 LEGE' nr. 890 din 15 decem,rie 20056 -(4-$'$#' 4E
)(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie 2008.
**) /onorm pct. 00 al art. " din -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr. 155 din 19
octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1 noiem,rie 2008
in cuprinsul legii3 sintagmele 2salariul de ,aza minim ,rut pe tara2 si 2salariul
minim ,rut pe tara2 se inlocuiesc cu sintagma 2salariul de ,aza minim ,rut pe
tara garantat in plata23 iar sintagma 2venituri mai mici decat indemnizatia de
somaj2 se inlocuieste cu sintagma 2venituri mai mici decat salariul de ,aza
minim ,rut pe tara garantat in plata2.
"n cuprinsul legii3 e+presia 2neimpoza,ila2 se elimina3 intrucat regimul iscal
aplica,il sumelor acordate potrivit legii este reglementat prin Legea nr.
871:2000 privind /odul iscal3 cu modiicarile si completarile ulterioare.
&arlamentul (omaniei adopta prezenta lege.
/'&. "
4ispozitii generale
'(#. 1
"n (omania iecarei persoane ii sunt garantate dreptul de a*si alege li,er
proesia si locul de munca3 precum si dreptul la asigurarile pentru somaj.
'(#. 2
&revederile prezentei legi reglementeaza masurile pentru realizarea
strategiilor si politicilor ela,orate in vederea protectiei persoanelor pentru
riscul de somaj3 asigurarii unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii ortei de
munca la cerintele pietei muncii.
'(#. 0
!asurile prevazute de prezenta lege au drept scop realizarea urmatoarelor
o,iective pe piata muncii%
a) prevenirea somajului si com,aterea eectelor sociale ale acestuia6
,) incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui loc
de munca6
c) sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand unor categorii deavorizate ale
populatiei6
d) asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii6
e) stimularea somerilor in vederea ocuparii unui loc de munca6
) stimularea angajatorilor pentru incadrarea persoanelor in cautarea unui
loc de munca6
1
g) im,unatatirea structurii ocuparii pe ramuri economice si zone geograice6
;) cresterea mo,ilitatii ortei de munca in conditiile sc;im,arilor structurale
care se produc in economia nationala6
i) protectia persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj.
'(#. 5
(1) "n aplicarea prevederilor prezentei legi sunt e+cluse orice el de
discriminari pe criterii politice3 de rasa3 nationalitate3 origine etnica3 lim,a3
religie3 categorie sociala3 convingeri3 se+ si varsta.
(2) !asurile si drepturile speciale acordate prin prezenta lege unor categorii
de persoane deavorizate nu constituie discriminare in sensul prevederilor alin.
(1).
/'&. ""
/oncepte privind piata muncii
1E/#")$E' 1
#ermeni si e+presii utilizate
'(#. 8
"n sensul prevederilor prezentei legi3 termenii si e+presiile de mai jos au
urmatoarele semniicatii%
". angajator * persoana juridica sau persoana izica cu sediul3 respectiv
domiciliul3 in (omania ori sucursala3 iliala3 agentia3 reprezentanta din (omania
a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate3 autorizata potrivit legii3
care incadreaza orta de munca in conditiile legii6
"". loc de munca * cadrul in care se desasoara o activitate din care se o,tine
un venit si in care se materializeaza raporturile juridice de munca sau
raporturile juridice de serviciu6
""". persoana in cautarea unui loc de munca * persoana care ace demersuri
pentru a*si gasi un loc de munca3 prin mijloace proprii sau prin inregistrare la
agentia pentru ocuparea ortei de munca in a carei raza teritoriala isi are
domiciliul sau3 dupa caz3 resedinta ori la alt urnizor de servicii de ocupare3
acreditat in conditiile legii6
"<. somer * persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii%
a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si
pana la indeplinirea conditiilor de pensionare6
,) starea de sanatate si capacitatile izice si psi;ice o ac apta pentru
prestarea unei munci6
c) nu are loc de munca3 nu realizeaza venituri sau realizeaza3 din activitati
autorizate potrivit legii3 venituri mai mici decat salariul de ,aza minim ,rut pe
tara garantat in plata3 in vigoare6
d) este disponi,ila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare3 daca s*
ar gasi un loc de munca.
"<=1. somer inregistrat * persoana care indeplineste cumulativ conditiile
prevazute la pct. "< si se inregistreaza la agentia pentru ocuparea ortei de
munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau3 dupa caz3 resedinta ori la
alt urnizor de servicii de ocupare3 care unctioneaza in conditiile prevazute de
lege3 in vederea o,tinerii unui loc de munca.
<. stagiu de cotizare * perioada in care s*a platit contri,utia de asigurari
pentru somaj atat de catre asigurat3 cat si de angajator sau3 dupa caz3 numai
de catre asigurat6
2
<". asigurat * persoana izica care realizeaza venituri3 potrivit legii3 si este
asigurata pentru riscul pierderii locului de munca3 prin plata contri,utiei de
asigurari pentru somaj6
<"". indemnizatie de somaj * o compensatie partiala a veniturilor asiguratului
ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor a,solventilor
institutiilor de invatamant si militarilor care au eectuat stagiul militar si care
nu s*au putut incadra in munca6
<""". masuri de stimulare a ocuparii ortei de munca * acele masuri care au ca
scop sprijinirea persoanelor in cautarea unui loc de munca si3 in mod deose,it3
a somerilor pentru a do,andi statutul de persoana ocupata.
************
&unctele """ si "< ale art. 8 au ost modiicate de pct. 1 al art. " din
-(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in
!-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1 noiem,rie 2008.
&unctul "<=1 al art. 8 a ost introdus de pct. 2 al art. " din -(4-$'$#' 4E
)(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr.
767 din 1 noiem,rie 2008.
1E/#")$E' a 2*a
"ndicatori statistici privind piata muncii
'(#. 6
(1) La nivel national si teritorial situatiile si evolutiile de pe piata muncii sunt
monitorizate3 in principal3 cu ajutorul unui sistem de indicatori statistici privind%
a) resursele de munca6
,) populatia activa6
c) populatia ocupata6
d) somerii6
e) locurile de munca vacante6
) indemnizatia de somaj6
g) populatia iesita din somaj prin ocupare3 precum si prin parasirea pietei
muncii6
;) rata somajului.
(2) 1istemul de indicatori statistici si metodologia de calcul a acestora se
sta,ilesc de "nstitutul $ational de 1tatistica in cola,orare cu !inisterul !uncii3
1olidaritatii 1ociale si .amiliei.
'(#. 7
(1) 'gentia $ationala pentru -cuparea .ortei de !unca3 pe ,aza
documentelor primare de inregistrare a somerilor3 a comunicarilor acute de
urnizorii de servicii de ocupare acreditati si de angajatori privind locurile de
munca vacante3 calculeaza indicatorii statistici prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. d)*
;) si alti indicatori speciici pietei muncii.
(2) 'gentia $ationala pentru -cuparea .ortei de !unca ela,oreaza3 in
unctie de necesitati3 analize3 studii si cercetari statistice speciale privind
situatia si evolutia somajului si a ocuparii3 la nivel national si teritorial3 pe
domenii de activitate.
'(#. 9
(1) &entru realizarea atri,utiilor prevazute la art. 7 'gentia $ationala pentru
-cuparea .ortei de !unca asigura conditiile materiale3 organizatorice si
manageriale corespunzatoare3 ela,oreaza si administreaza sistemul
documentelor primare3 constituie si e+ploateaza ,aza proprie de date.
0
(2) &entru realizarea unor analize3 studii si cercetari statistice speciale de
natura celor prevazute la art. 7 alin. (2) 'gentia $ationala pentru -cuparea
.ortei de !unca poate angaja si serviciile unor prestatori specializati.
(0) !etodologia de realizare a cercetarilor statistice speciale va i avizata3
potrivit legii3 de "nstitutul $ational de 1tatistica.
'(#. 7
(1) 'gentia $ationala pentru -cuparea .ortei de !unca are o,ligatia sa aca
pu,lici indicatorii statistici privind piata muncii3 cu o periodicitate care va i
sta,ilita o data cu sistemul de indicatori prevazut la art. 6 alin. (1).
(2) 'gentia $ationala pentru -cuparea .ortei de !unca va pune la dispozitie
!inisterului !uncii3 1olidaritatii 1ociale si .amiliei indicatorii statistici3
rezultatele cercetarilor statistice speciale3 analizele si studiile statistice.
'(#. 10
(1) 'ngajatorii au o,ligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea ortei de
munca judetene3 respectiv a municipiului >ucuresti3 denumite in continuare
agentii pentru ocuparea ortei de munca3 in caror raza isi au sediul3 respectiv
domiciliul3 toate locurile de munca vacante3 in termen de 8 zile lucratoare de la
vacantarea acestora.
(2) .urnizorii de servicii de ocupare acreditati au o,ligatia de a comunica
lunar agentiilor pentru ocuparea ortei de munca in a caror raza isi au sediul
date privind numarul somerilor mediati si incadrati in munca.
'(#. 11
"n vederea ela,orarii strategiilor si politicilor3 precum si pentru adoptarea
unor masuri pe piata muncii3 la nivel national3 pe domenii de activitate3 ramuri3
sectoare economice sau zone3 !inisterul !uncii3 1olidaritatii 1ociale si .amiliei
initiaza reglementari privind o,ligativitatea angajatorilor de a comunica
inormatiile necesare cu privire la orta de munca.
'(#. 12
"n sensul prezentei legi3 "nstitutul $ational de 1tatistica are urmatoarele
atri,utii%
a) calculeaza indicatorii statistici prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a)*c)6
,) urnizeaza 'gentiei $ationale pentru -cuparea .ortei de !unca datele
privind orta de munca3 rezultate din cercetarile statistice proprii6
c) ela,oreaza in cola,orare cu !inisterul !uncii3 1olidaritatii 1ociale si
.amiliei sistemul de indicatori statistici ai pietei muncii si metodologia de calcul
a acestora6
d) avizeaza cercetarile statistice speciale realizate de 'gentia $ationala
pentru -cuparea .ortei de !unca sau de !inisterul !uncii3 1olidaritatii 1ociale
si .amiliei.
1E/#")$E' a 0*a
/lasiicarea ocupatiilor
'(#. 10
/lasiicarea ocupatiilor din (omania este sistemul de identiicare3
ierar;izare3 codiicare a ocupatiilor din economie3 care se ela,oreaza de
!inisterul !uncii3 1olidaritatii 1ociale si .amiliei in cola,orare cu "nstitutul
$ational de 1tatistica3 cu alte ministere si institutii pu,lice interesate si se
apro,a prin ;otarare a Guvernului.
'(#. 15
(1) !odiicarea continutului /lasiicarii ocupatiilor din (omania se apro,a
prin ;otarare a Guvernului3 la propunerea !inisterului !uncii3 1olidaritatii
1ociale si .amiliei si cu avizul "nstitutului $ational de 1tatistica.
5
(2) "nscrierea de noi ocupatii in /lasiicarea ocupatiilor din (omania se
apro,a3 la solicitarea celor interesati sau in ,aza unor reglementari speciale3
prin ordin al ministrului muncii3 solidaritatii sociale si amiliei3 care se pu,lica in
!onitorul -icial al (omaniei3 &artea ".
'(#. 18
)tilizarea /lasiicarii ocupatiilor din (omania este o,ligatorie la completarea
documentelor oiciale.
1E/#")$E' a 5*a
/ategorii de ,eneiciari
'(#. 16
>eneiciari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele in cautarea unui loc
de munca3 alate in una dintre urmatoarele situatii%
a) au devenit someri in sensul prevederilor art. 8 pct. "< lit c)6
,) nu au putut ocupa loc de munca dupa a,solvirea unei institutii de
invatamant sau dupa satisacerea stagiului militar6
c) ocupa un loc de munca si3 din dierite motive3 doresc sc;im,area
acestuia6
d) au o,tinut statutul de reugiat sau alta orma de protectie internationala3
conorm legii6
e) cetateni straini sau apatrizi care au ost incadrati in munca sau au realizat
venituri in (omania3 conorm legii6
) nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eli,erarea din
detentie.
****************
Litera e) a art. 16 a ost modiicata de pct. 1 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7
aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'(#. 17
(1) "n vederea sta,ilirii dreptului de indemnizatie de somaj3 somerii prevazuti
la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele
situatii%
a) le*a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca
temporara din motive neimputa,ile lor6
,) le*au incetat raporturile de serviciu din motive neimputa,ile lor6
c) le*a incetat mandatul pentru care au ost numiti sau alesi3 daca anterior
nu au ost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posi,ila
din cauza incetarii deinitive a activitatii angajatorului6
d) a e+pirat durata pentru care militarii au ost angajati pe ,aza de contract
sau li s*a desacut contractul din motive neimputa,ile lor6
e) le*a incetat raportul de munca in calitate de mem,ru cooperator3 din
motive neimputa,ile lor6
) au inc;eiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri
sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat
salariul de ,aza minim ,rut pe tara garantat in plata ce li s*ar i cuvenit potrivit
legii6
g) au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care3
ulterior3 au redo,andit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in
munca6
;) le*au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive
neimputa,ile lor3 in perioada de suspendare a acestora3 potrivit legii6
i) a,rogata6
8
j) reintegrarea in munca3 dispusa prin ;otarare judecatoreasca deinitiva3 nu
mai este posi,ila la unitatile la care au ost incadrate in munca anterior3 din
cauza incetarii deinitive a activitatii3 sau la unitatile care au preluat
patrimoniul acestora6
?) le*a incetat activitatea desasurata e+clusiv pe ,aza conventiei civile.
(2) 1unt asimilate somerilor persoanele alate in situatiile prevazute la art.
16 lit. ,)3 daca indeplinesc urmatoarele conditii%
a) sunt a,solventi ai institutiilor de invatamant3 in varsta de minimum 16
ani3 care intr*o perioada de 60 de zile de la a,solvire nu au reusit sa se
incadreze in munca potrivit pregatirii proesionale6
,) sunt a,solventi ai scolilor speciale pentru persoane cu ;andicap in varsta
de minimum 16 ani3 care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit
pregatirii proesionale6
c) sunt persoane care3 inainte de eectuarea stagiului militar3 nu au ost
incadrate in munca si care intr*o perioada de 00 de zile de la data lasarii la
vatra nu s*au putut incadra in munca.
*************
Litera d) a alin. (1) al art. 17 a ost modiicata de pct. 1 al art. 1 din
-(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr. 125 din 2 octom,rie 2002 pu,licata in
!-$"#-()L -."/"'L nr. 750 din 10 octom,rie 2002.
&artea introductiva si literele a)3 g) si ;) ale alin. (1) al art. 17 au ost
modiicate de pct. 2 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie 2005 pu,licata in
!-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
Litera i) a alin. (1) al art. 17 a ost a,rogata de pct. 0 al art. " din LEGE' nr.
107 din 7 aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie
2005.
Litrele a) si ,) ale alin. (2) al art. 17 au ost modiicate de pct. 5 al art. " din
LEGE' nr. 107 din 7 aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din
17 aprilie 2005.
/'&. """
1istemul asigurarilor pentru somaj
1E/#")$E' 1
/ategorii de asigurati
'(#. 19
(1) "n sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate3 in conditiile
prezentei legi3 persoanele izice3 denumite in continuare asigurati.
(2) 'siguratii pot i%
a) cetatenii romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in
(omania3 in conditiile legii3 cu e+ceptia persoanelor care au calitatea de
pensionari6
,) cetateni romani care lucreaza in strainatate3 in conditiile legii6
c) cetateni straini sau apatrizi care3 pe perioada in care au domiciliul sau
resedinta in (omania3 sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri3 in
conditiile legii.
(0) 'siguratii au o,ligatia sa plateasca contri,utiile de asigurari pentru somaj
si au dreptul sa ,eneicieze de indemnizatie de somaj3 conorm prezentei legi.
*************
Litera a) a alin. (2) al art. 19 a ost modiicata de pct. 2 al art. 1 din
-(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr. 125 din 2 octom,rie 2002 pu,licata in
!-$"#-()L -."/"'L nr. 750 din 10 octom,rie 2002.
6
Litera c) a alin. (2) al art. 19 a ost modiicata de pct. 8 al art. " din LEGE' nr.
107 din 7 aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie
2005.
'(#. 17
"n sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate o,ligatoriu3 prin eectul
legii%
a) persoanele care desasoara activitati pe ,aza de contract individual de
munca sau pe ,aza de contract de munca temporara3 in conditiile legii3 cu
e+ceptia persoanelor care au calitatea de pensionari6
,) unctionarii pu,lici si alte persoane care desasoara activitati pe ,aza
actului de numire6
c) persoanele care isi desasoara activitatea in unctii elective sau care sunt
numite in cadrul autoritatii e+ecutive3 legislative ori judecatoresti3 pe durata
mandatului6
d) militarii angajati pe ,aza de contract6
e) persoanele care au raport de munca in calitate de mem,ru cooperator6
) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desasurate potrivit
legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)*e).
**************
Litera a) a art. 17 a ost modiicata de pct. 6 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7
aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'(#. 20
1e pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj3 in conditiile prezentei
legi3 urmatoarele persoane%
a) asociat unic3 asociati6
,) administratori care au inc;eiat contracte potrivit legii6
c) persoane autorizate sa desasoare activitati independente6
d) mem,ri ai asociatiei amiliale6
e) cetateni romani care lucreaza in strainatate3 conorm legii6
) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desasurate potrivit
legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)*e).
'(#. 21
'ngajatorii la care isi desasoara activitatea pesoanele prevazute la art. 17
sunt o,ligati sa depuna3 pana la data de 28 inclusiv a lunii urmatoare celei
pentru care se datoreaza drepturile salariale si:sau veniturile de natura
acestora3 la agentia pentru ocuparea ortei de munca in a carei raza teritoriala
isi au sediul sau domiciliul3 declaratia lunara privind evidenta nominala a
asiguratilor si a o,ligatiilor de plata la ,ugetul asigurarilor pentru somaj.
***********
'rt. 21 a ost modiicat de pct. 0 al art. " din -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr.
155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1
noiem,rie 2008.
'(#. 22
(1) &ersoanele prevazute la art. 20 pot inc;eia contract de asigurare pentru
somaj cu agentia pentru ocuparea ortei de munca in a carei raza teritoriala isi
au domiciliul sau3 dupa caz3 resedinta3 daca au cel putin varsta de 19 ani si
sunt asigurate in sistemul pu,lic de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de
sanatate.
(2) <enitul lunar pentru care se asigura persoanele prevazute la art. 20 nu
poate i mai mic decat salariul de ,aza minim ,rut pe tara garantat in plata.
7
***********
'lin. (1) al art. 22 a ost modiicat de pct. 5 al art. " din -(4-$'$#' 4E
)(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr.
767 din 1 noiem,rie 2008.
1E/#")$E' a 2*a
>ugetul asigurarilor pentru somaj
'(#. 20
(1) >ugetul asigurarilor pentru somaj cuprinde veniturile si c;eltuielile
sistemului asigurarilor pentru somaj.
(2) !inisterul !uncii3 1olidaritatii 1ociale si .amiliei undamenteaza anual3 pe
,aza propunerilor 'gentiei $ationale pentru -cuparea .ortei de !unca3
proiectul ,ugetului asigurarilor pentru somaj.
(0) >ugetul asigurarilor pentru somaj se apro,a prin legea ,ugetului
asigurarilor sociale de stat.
'(#. 25
(1) <eniturile ,ugetului asigurarilor pentru somaj se constituie din%
a) contri,utiile angajatorilor si ale persoanelor juridice la care isi desasoara
activitatea asiguratii prevazuti la art. 17 lit. ,)*e)3 asimilate angajatorului3
potrivit prezentei legi6
,) contri,utiile individuale ale persoanelor prevazute la art. 176
c) contri,utiile datorate de persoanele care inc;eie contract de asigurare
pentru somaj6
d) venituri din alte surse3 inclusiv din inantare e+terna.
(1=1) /u sumele recuperate din de,ite provenite din venituri datorate
,ugetului asigurarilor pentru somaj se reintregesc veniturile acestui ,uget3 in
unctie de natura sursei la care a ost creat de,itul.
(2) "n cazul in care sursele prevazute la alin. (1) nu acopera inantarea
c;eltuielilor3 deicitul ,ugetar va i acoperit prin su,ventii de la ,ugetul de stat.
**************
'lin. (1=1) al art. 25 a ost introdus de pct. 7 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7
aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'(#. 28
(1) /onstituirea resurselor si eectuarea c;eltuielilor ,ugetului asigurarilor
pentru somaj se realizeaza prin trezoreria statului.
(2) 4isponi,ilitatile ,anesti inregistrate la inele anului de ,ugetul
asigurarilor pentru somaj se reporteaza si se utilizeaza in anul urmator.
(0) 4isponi,ilitatile ,anesti ale ,ugetului asigurarilor pentru somaj sunt
purtatoare de do,anzi.
**************
'lin. (2) al art. 28 a ost modiicat de pct. 9 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7
aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'lin. (0) al art. 28 a ost introdus de pct. 7 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7
aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'(#. 26
'ngajatorii au o,ligatia de a plati lunar o contri,utie la ,ugetul asigurarilor
pentru somaj3 in cota de 238@3 aplicata asupra ondului total de salarii ,rute
lunare realizate de persoanele asigurate o,ligatoriu3 prin eectul legii3
prevazute la art. 17.
9
**************
'lin. (1) al art. 26 a ost modiicat de art. 0 din -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr.
157 din 01 octom,rie 2002 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 921 din 10
noiem,rie 2002.
'rt. 26 a ost modiicat de art. 25 din LEGE' nr. 817 din 0 decem,rie 2000
pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 965 din 5 decem,rie 2000.
'rt. 26 a ost modiicat de pct. 10 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
*)Litera a) a art. 273 din LEGE' nr. 812 din 22 noiem,rie 20053 pu,licata in
!-$"#-()L -."/"'L nr. 1.129 din 00 noiem,rie 2005 prevede pentru anul
2008% 2contri,utia datorata de angajatori conorm art. 26 din lege este de 0@2.
'rt. 26 a ost modiicat de pct. 8 al art. " din -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr.
155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1
noiem,rie 2008.
'(#. 27
(1) 'ngajatorii au o,ligatia de a retine si de a vira lunar contri,utia
individuala la ,ugetul asigurarilor pentru somaj3 in cota de 1@3 aplicata asupra
salariului de ,aza lunar ,rut3 pentru asiguratii prevazuti la art. 17 lit. a)*d) sau3
dupa caz3 pentru asiguratii prevazuti la art. 17 lit. e)3 asupra veniturilor ,rute
lunare realizate.
(2) &revederile alin. (1) nu se aplica pe perioada in care raporturile de munca
sau de serviciu ale persoanelor asigurate o,ligatoriu3 prin eectul legii3
prevazute la art. 173 sunt suspendate potrivit legii3 cu e+ceptia perioadei de
incapacitate temporara de munca3 daca aceasta nu depaseste 00 de zile.*)
**************
'lin. (2) al art. 27 a ost introdus de pct. 11 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7
aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
*)Litera ,) a art. 273 din LEGE' nr. 812 din 22 noiem,rie 20053 pu,licata in
!-$"#-()L -."/"'L nr. 1.129 din 00 noiem,rie 2005 prevede pentru anul
2008% 2contri,utia individuala datorata conorm art. 27 din lege este de 1@2.
'(#. 29
&ersoanele asigurate in ,aza contractului de asigurare pentru somaj3
prevazute la art. 203 au o,ligatia de a plati lunar o contri,utie la ,ugetul
asigurarilor pentru somaj3 in cota de 038@3 aplicata asupra venitului lunar
declarat in contractul de asigurare pentru somaj.
**************
'rt. 29 a ost modiicat de art. 0 din -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr. 157 din
01 octom,rie 2002 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 921 din 10 noiem,rie
2002.
'rt. 29 a ost modiicat de art. 25 din LEGE' nr. 817 din 0 decem,rie 2000
pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 965 din 5 decem,rie 2000.
'rt. 29 a ost modiicat de pct. 12 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
*) Litera c) a art. 273 din LEGE' nr. 812 din 22 noiem,rie 20053 pu,licata in
!-$"#-()L -."/"'L nr. 1.129 din 00 noiem,rie 2005 prevede pentru anul
2008% 2 contri,utia datorata conorm art. 29 din lege de persoanele asigurate in
,aza contractului de asigurare pentru somaj este de 5@.2
'rt. 29 a ost modiicat de pct. 6 al art. " din -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr.
155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1
noiem,rie 2008.
7
'(#. 27
"n unctie de necesarul de resurse pentru acoperirea c;eltuielilor ,ugetului
asigurarilor pentru somaj3 nivelul cotelor contri,utiilor prevazute la art. 26*29
se poate modiica prin legea ,ugetului asigurarilor sociale de stat.
'(#. 00
<eniturile din alte surse ale ,ugetului asigurarilor pentru somaj se constituie3
in principal3 din do,anzi3 majorari pentru neplata la termen a contri,utiilor3
restituiri ale creditelor acordate in ,aza legii3 ta+e incasate de 'gentia
$ationala pentru -cuparea .ortei de !unca din activitatea de ormare
proesionala si cele pentru acreditarea urnizorilor de servicii de ocupare3
penalitati3 amenzi si orice alte sume incasate potrivit legii la ,ugetul
asigurarilor pentru somaj.
'(#. 01
(1) #ermenul de depunere a declaratiei lunare privind evidenta nominala a
asiguratilor si a o,ligatiilor de plata la ,ugetul asigurarilor pentru somaj
constituie si termen de plata.
(2) "n caz de neplata a contri,utiilor datorate la ,ugetul asigurarilor pentru
somaj3 se aplica reglementarile legale privind e+ecutarea creantelor ,ugetare.
*************
'rt. 01 a ost modiicat de pct. 7 al art. " din -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr.
155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1
noiem,rie 2008.
'(#. 02
',rogat.
*************
'rt. 02 a ost a,rogat de art. 5 din LEGE' nr. 202 din 01 mai 2000 pu,licata
in !-$"#-()L -."/"'L nr. 070 din 01 mai 2000.
'(#. 00
(1) 4in sursele inanciare constituite in cadrul ,ugetului asigurarilor pentru
somaj se acopera3 in principal3 urmatoarele c;eltuieli privind%
a) plata indemnizatiilor de somaj6
,) plata contri,utiilor pentru asigurari sociale de stat si a contri,utiilor
pentru asigurari sociale de sanatate pentru ,eneiciarii indemnizatiilor de
somaj3 sta,ilite potrivit legii6
c) platile compensatorii acordate potrivit legii6
d) ta+e3 comisioane si alte c;eltuieli ocazionate de eectuarea platilor
prevazute la lit. a)*c)6
e) inantarea masurilor pentru stimularea ocuparii ortei de munca si a
masurilor pentru prevenirea somajului6
) inantarea serviciilor de ormare proesionala pentru persoanele care3
potrivit legii3 ,eneiciaza in mod gratuit de aceste servicii6
g) inantarea studiilor3 rapoartelor si analizelor privind piata muncii3
comandate institutiilor de specialitate de catre /omisia $ationala de
&romovare a -cuparii .ortei de !unca si de 'gentia $ationala pentru -cuparea
.ortei de !unca6
;) organizarea si unctionarea 'gentiei $ationale pentru -cuparea .ortei de
!unca3 inclusiv realizarea de o,iective de investitii3 dotari si alte c;eltuieli de
natura c;eltuielilor de capital3 in limitele prevazute de lege6
i) participarea la activitatea unor organizatii internationale3 inclusiv plata
cotizatiilor pentru ailierea la acestea6
j) aplicarea masurilor in vederea recuperarii de,itelor6
10
?) coinantarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de ocupare si
ormare proesionala pe ,aza unor acorduri internationale6
l) coinantarea unor programe privind stimularea ocuparii ortei de munca6
m) ram,ursarea imprumuturilor contractate in conditiile legii3 precum si
plata de do,anzi si comisioane aerente acestora6
n) alte c;eltuieli prevazute de legislatia in vigoare.
(2) $ivelul c;eltuielilor ,ugetului asigurarilor pentru somaj se
undamenteaza de !inisterul !uncii3 1olidaritatii 1ociale si .amiliei3 la
propunerea 'gentiei $ationale pentru -cuparea .ortei de !unca3 in unctie de
indicatorii sociali sta,iliti pe ,aza analizelor3 studiilor si prognozelor privind
evolutiile de pe piata muncii.
*************
Litera ) a alin. (1) al art. 00 a ost modiicata de pct. 10 al art. " din LEGE'
nr. 107 din 7 aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17
aprilie 2005.
1E/#")$E' a 0*a
"ndemnizatia de somaj
'(#. 05
(1) 1omerii prevazuti la art. 17 alin. (1) ,eneiciaza de indemnizatie de somaj
daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii%
a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 25 de luni
premergatoare datei inregistrarii cererii6
,) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii
venituri mai mici decat salariul de ,aza minim ,rut pe tara garantat in plata6
c) nu indeplinesc conditiile de pensionare3 conorm legii6
d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea ortei de munca in a caror
raza teritoriala isi au domiciliul sau3 dupa caz3 resedinta3 daca au avut ultimul
loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.
(1=1) La sta,ilirea perioadei de 25 de luni3 prevazuta la alin. (1) lit. a)3 nu se
iau in calcul%
a) perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu3 cu
e+ceptia perioadei de incapacitate temporara de munca3 daca aceasta nu
depaseste 00 de zile6
,) perioada de pensionare pentru invaliditate3 daca aceasta nu depaseste 12
luni3 pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. g)6
c) perioada cuprinsa intre data suspendarii raporturilor de munca sau de
serviciu si data incetarii motivului pentru care acestea au ost suspendate3
pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. ;)6
d) perioada cuprinsa intre data incetarii raporturilor de munca sau de
serviciu si data ramanerii deinitive a ;otararii judecatoresti de reintegrare in
munca3 daca aceasta perioada nu depaseste 12 luni3 pentru persoanele
prevazute la art. 17 alin. (1) lit. j).
(1=2) &entru persoanele incadrate cu contract individual de munca cu timp
partial3 stagiul de cotizare prevazut la alin. (1) lit. a) se sta,ileste proportional
cu timpul eectiv lucrat3 prin cumularea stagiilor realizate in ,aza contractelor
individuale de munca cu timp partial.
(1=0) &entru persoanele incadrate cu contract de munca temporara3 stagiul
de cotizare prevazut la alin. (1) lit. a) se sta,ileste in unctie de durata iecarei
misiuni3 respectiv de timpul cat persoanele se ala la dispozitia agentului de
munca temporara3 intre misiuni.
11
(2) /onstituie stagiu de cotizare si perioadele in care angajatorul nu a platit
contri,utia la ,ugetul asigurarilor pentru somaj si se ala in procedura de
e+ecutare silita3 reorganizare judiciara3 aliment3 inc;idere operationala3
dizolvare3 lic;idare3 administrare speciala sau nu si*a ac;itat contri,utiile
datorita unor situatii de orta majora.
(0) 1omerii prevazuti la art. 17 alin. (2) ,eneiciaza de indemnizatii de somaj
daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii%
a) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea ortei de munca in a caror
raza teritoriala isi au domiciliul6
,) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii
venturi mai mici decat indemnizatia de somaj6
c) nu indeplinesc conditiile de pensionare3 conorm legii.
**************
'lin. (1=1)3 (1=2) si (1=0) ale art. 05 au ost introduse de pct. 15 al art. " din
LEGE' nr. 107 din 7 aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din
17 aprilie 2005.
'lin. (2) al art. 05 a ost modiicat de pct. 18 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7
aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'(#. 08
(1) &entru persoanele care au avut raporturile de munca sau de serviciu
suspendate3 cu e+ceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca3
daca aceasta nu depaseste 00 de zile3 stagiul minim de cotizare se realizeaza
prin cumularea perioadei de asigurare realizata inainte de suspendare cu
perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii.
(2) &entru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. g) si j)3 stagiul minim
de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadelor de asigurare realizate
inainte de incetarea raporturilor de munca sau de serviciu.
(0) &entru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. ;)3 stagiul minim de
cotizare se realizeaza prin cumularea perioadelor de asigurare realizate inainte
de suspendarea raporturilor de munca sau de serviciu.
**************
'rt. 08 a ost modiicat de pct. 16 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'(#. 06
(1) <ec;imea in munca recunoscuta pentru sta,ilirea drepturilor de somaj
prevazute de Legea nr. 1:1771 privind protectia sociala a somerilor si
reintegrarea lor proesionala3 repu,licata3 cu modiicarile ulterioare3 pana la
data intrarii in vigoare a prezentei legi se asimileaza cu stagiul de cotizare.
(2) 4ovada vec;imii in munca3 prevazuta la alin. (1)3 se ace cu carnetul de
munca sau cu alte acte prevazute de lege.
(0) /ertiicarea stagiului de cotizare realizat anterior intrarii in vigoare a
prezentei legi se ace de catre agentiile pentru ocuparea ortei de munca.
'(#. 07
(1) /onstituie stagiu de cotizare perioadele in care angajatii sau3 dupa caz3 si
angajatorii au platit contri,utii de asigurari pentru somaj in sistemul
asigurarilor pentru somaj in (omania3 precum si in alte tari3 in conditiile
sta,ilite prin acordurile si conventiile internationale la care (omania este parte.
(2) 4repturile cuvenite in sistemul asigurarilor pentru somaj din (omania se
pot transera in tarile in care asiguratii isi sta,ilesc domiciliul sau resedinta3 in
conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care
(omania este parte.
12
(0) "ndemnizatiile de somaj aerente drepturilor prevazute la alin. (2) pot i
transerate in alte tari3 in conditiile reglementate prin acorduri si conventii
internationale la care (omania este parte3 in moneda tarilor respective sau
intr*o alta moneda asupra careia s*a convenit.
'(#. 09
(1) "ndemnizatia de somaj se acorda persoanelor prevazute la art. 173 la
cerere3 dupa caz3 de la data%
a) incetarii contractului individual de munca sau a contractului de munca
temporara6
,) incetarii raporturilor de serviciu6
c) incetarii mandatului pentru care au ost numite sau alese6
d) e+pirarii duratei sau desacerii contractului militarilor angajati pe ,aza de
contract6
e) incetarii calitatii de mem,ru cooperator6
) incetarii contractului de asigurare pentru somaj6
g) incetarii motivului pentru care au ost pensionate6
;) incetarii motivului pentru care au ost suspendate raporturile de munca
sau de serviciu6
i) a,rogata6
j) ramanerii deinitive a ;otararii judecatoresti6
?) incetarii activitatii desasurate e+clusiv pe ,aza conventiei civile6
l) e+pirarii perioadei de 60 de zile3 prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. a)6
m) a,solvirii3 pentru cazurile prevazute la art. 17 alin. (2) lit. ,)6
n) e+pirarii perioadei de 00 de zile3 prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. c).
(2) "ndemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta la alin. (1)3 daca
cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea ortei de munca3 in termen
de 00 de zile de la aceasta data.
(0) 4aca cererea este inregistrata dupa e+pirarea termenului de 00 de zile3
dar nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta la alin. (1)3 indemnizatia de
somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii.
(5) #ermenul de ma+imum 12 luni prevazut la alin. (0) este termen de
decadere din drepturi.
*************
Litera d) a alin. (1) al art. 09 a ost modiicata de pct. 0 al art. 1 din
-(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr. 125 din 2 octom,rie 2002 pu,licata in
!-$"#-()L -."/"'L nr. 750 din 10 octom,rie 2002.
Literele a) si ;) ale alin. (1) al art. 09 au ost modiicate de pct. 17 al art. " din
LEGE' nr. 107 din 7 aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din
17 aprilie 2005.
Litera i) a alin. (1) al art. 09 a ost a,rogata de pct. 19 al art. " din LEGE' nr.
107 din 7 aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie
2005.
'(#. 07
(1) "ndemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (1)3
pe perioade sta,ilite dierentiat3 in unctie de stagiul de cotizare3 dupa cum
urmeaza%
a) 6 luni3 pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an6
,) 7 luni3 pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 8 ani6
c) 12 luni3 pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
(2) /uantumul indemnizatiei de somaj prevazute la alin. (1) este o suma
acordata lunar si in mod dierentiat3 in unctie de stagiul de cotizare3 dupa cum
urmeaza%
10
a) 78@ din salariul de ,aza minim ,rut pe tara garantat in plata3 in vigoare
la data sta,ilirii acestuia3 pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel
putin un an6
,) suma prevazuta la lit. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea
asupra mediei salariului de ,aza lunar ,rut pe ultimele 12 luni de stagiu de
cotizare3 a unei cote procentuale dierentiate in unctie de stagiul de cotizare.
(0) /otele procentuale dierentiate in unctie de stagiul de cotizare3
prevazute la alin. (2) lit. ,)3 sunt%
a) 0@ pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 0 ani6
,) 8@ pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 8 ani6
c) 7@ pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani6
d) 10@ pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.
(5) &entru persoanele care au ost asigurate in ,aza unui contract de
asigurare pentru somaj3 la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei
cote procentuale dierentiate in unctie de stagiul de cotizare3 prevazute la alin.
(2) lit. ,)3 se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare
pentru somaj.
***********
'rt. 07 a ost modiicat de pct. 9 al art. " din -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr.
155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1
noiem,rie 2008.
'(#. 50
(1) "ndemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (2)
pe o perioada de 6 luni si este o suma i+a3 lunara3 al carei cuantum reprezinta
80@ din salariul de ,aza minim ,rut pe tara garantat in plata3 in vigoare la
data sta,ilirii acesteia.
(2) "ndemnizatia de somaj prevazuta la alin. (1) se acorda somerilor
prevazuti la art. 17 alin. (2) lit. a) si ,)3 o singura data3 pentru iecare orma de
invatamant a,solvita.
'(#. 51
(1) &ersoanele care ,eneiciaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele
o,ligatii%
a) sa se prezinte lunar3 pe ,aza programarii sau ori de cate ori sunt
solicitate3 la agentia pentru ocuparea ortei de munca la care sunt inregistrate3
pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca6
,) sa comunice in termen de 0 zile agentiei pentru ocuparea ortei de munca
la care sunt inregistrate orice modiicare a conditiilor care au condus la
acordarea drepturilor6
c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de ormare
proesionala oerite de agentia pentru ocuparea ortei de munca la care sunt
inregistrate6
d) sa caute activ un loc de munca.
(2) 'ngajatorii care au incadrat in munca3 conorm legii3 persoane din randul
,eneiciarilor de indemnizatii de somaj au o,ligatia de a anunta in termen de 0
zile agentiile pentru ocuparea ortei de munca la care acestia au ost
inregistrati.
(0) -,ligatia prevazuta la alin. (2) revine si caselor teritoriale de pensii care
au sta,ilit si au pus in plata pensiile cuvenite ,eneiciarilor de indemnizatie de
somaj.
'(#. 52
(1) $u ,eneiciaza de indemnizatie de somaj persoanele care3 la data
solicitarii dreptului3 reuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului
15
studiilor3 situat la o distanta de cel mult 80 ?m de localitatea de domiciliu3 sau
reuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de ormare
proesionala oerite de agentiile pentru ocuparea ortei de munca.
(2) $u ,eneiciaza de indemnizatie de somaj a,solventii care3 la data
solicitarii dreptului3 urmeaza o orma de invatamant.
'(#. 50
(1) "ndemnizatia de somaj se plateste lunar in cuantumul prevazut la art. 07
alin. (2)3 respectiv la art. 50 alin. (1).
(2) &entru ractiuni de luna indemnizatia de somaj se calculeaza proportional
cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva.
'(#. 55
"ncetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate ,eneiciarilor are loc dupa
cum urmeaza%
a) la data incadrarii in munca3 conorm legii3 pentru o perioada mai mare de
12 luni6
,) la data cand realizeaza3 din activitati autorizate potrivit legii3 venituri
lunare mai mari decat salariul de ,aza minim ,rut pe tara garantat in plata6
c) la 70 de zile de la data emiterii autorizatiei de unctionare pentru a
desasura activitati independente sau a certiicatului de inmatriculare3 conorm
legii3 daca realizeaza venituri lunare mai mari decat salariul de ,aza minim ,rut
pe tara garantat in plata6
d) la data reuzului nejustiicat de a se incadra conorm pregatirii sau
nivelului studiilor intr*un loc de munca situat la o distanta de cel mult 80 ?m de
localitatea de domiciliu6
e) la data reuzului nejustiicat de a participa la servicii pentru stimularea
ocuparii si de ormare proesionala sau la data intreruperii acestora din motive
imputa,ile persoanei6
) daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni6
g) la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta3 de la
data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine
nerevizui,ila6
;) la data plecarii in strainatate a ,eneiciarului pentru o perioada mai mare
de 0 luni6
i) la data inceperii e+ecutarii unei pedepse privative de li,ertate pentru o
perioada mai mare de 12 luni6
j) in cazul decesului ,eneiciarului6
?) la e+pirarea termenelor prevazute la art. 58 alin. (2) si (0)6
l) la e+pirarea termenelor prevazute la art. 07 alin. (1)3 respectiv la art. 50
alin. (1)6
m) la data admiterii intr*o orma de invatamant3 in cazul persoanelor
asimilate somerilor3 prevazute la art. 17 alin. (2) lit. a) si ,).
**************
$-#'%
/onorm 4E/"A"E" /)(#"" /-$1#"#)#"-$'LE nr. 217 din 18 mai 20003
pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 528 din 17 iunie 20003 a ost admisa
e+ceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 lit. m) din Legea nr.
76:2002.
Litera m) a art. 55 a ost modiicata de pct. 17 al art. " din LEGE' nr. 107 din
7 aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
Literele ,) si c) ale art. 55 au ost modiicate de pct. 7 al art. " din
-(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in
!-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1 noiem,rie 2008.
18
'(#. 58
(1) 1uspendarea platii indemnizatiilor de somaj acordate ,eneiciarilor are
loc dupa cum urmeaza%
a) la data la care nu si*a indeplinit o,ligatia prevazuta la art. 51 alin. (1) lit.
a)6
,) pe perioada indeplinirii o,ligatiilor militare6
c) la data incadrarii in munca3 conorm legii3 pe o perioada de cel mult 12
luni6
d) la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 0 luni3 la cererea
persoanei6
e) pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru e+ecutarea unei
pedepse privative de li,ertate de pana la 12 luni6
) la data pensionarii pentru invaliditate6
g) pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de
munca3 a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea
copilului pana la implinirea varstei de 2 ani3 respectiv de 0 ani in cazul copilului
cu ;andicap6
;) pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 0 zile datorita
accidentelor survenite in perioada cursurilor de caliicare3 recaliicare3
perectionare sau3 dupa caz3 a altor orme de pregatire proesionala3 in timpul
si din cauza practicii proesionale6
i) pe perioada acordarii platilor compensatorii3 potrivit legii.
(2) (epunerea in plata3 dupa suspendarea in conditiile alin. (1) lit. a)3 se ace
de la data depunerii cererii ,eneiciarului3 dar nu mai tarziu de 60 de zile
calendaristice de la data suspendarii.
(0) (epunerea in plata3 dupa suspendarea in conditiile alin. (1) lit. ,)*i)3 se
ace de la data depunerii cererii ,eneiciarului3 dar nu mai tarziu de 00 de zile
calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare.
(5) &erioada de suspendare prevazuta la alin. (1) lit. a) ace parte din
perioada de acordare a indemnizatiei de somaj.
**************
Litera c) a alin. (1) al art. 58 a ost modiicata de pct. 20 al art. " din LEGE'
nr. 107 din 7 aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17
aprilie 2005.
'(#. 56
4repturile ,anesti prevazute la art. 50 ac o,iectul e+ecutarii silite pentru
de,ite provenite din plata necuvenita a acestora3 precum si pentru cazurile
prevazute de /odul de procedura civila ori de alte dispozitii legale speciale.
'(#. 57
(1) 1umele platite ara temei legal3 cu titlu de indemnizatie de somaj3
precum si de,itele create in conditiile prezentei legi se recupereaza de la
persoanele care le*au primit in mod necuvenit3 pe ,aza deciziilor emise de
agentiile pentru ocuparea ortei de munca3 care constituie titluri e+ecutorii.
(2) 1umele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatie de somaj se
recupereaza de la ,eneiciari in termenul general de prescriptie legal.
(0) 1umele ramase nerecuperate de la ,eneiciarii decedati nu se mai
urmaresc.
'(#. 59
(1) >eneiciarii de indemnizatie de somaj sunt asigurati in sistemul
asigurarilor sociale de stat si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si
,eneiciaza de toate drepturile prevazute de lege pentru asiguratii acestor
sisteme.
16
(2) /ontri,utia pentru asigurarile sociale de stat si contri,utia pentru
asigurarile sociale de sanatate se suporta din ,ugetul asigurarilor pentru somaj
si se vireaza caselor de asigurari respective de catre agentiile pentru ocuparea
ortei de munca.
(0) 4repturile de asigurari sociale de stat ale persoanelor ,eneiciare de
indemnizatie de somaj se suporta din ,ugetul asigurarilor sociale de stat.
/'&. "<
!asuri pentru prevenirea somajului
'(#. 59=1
(1) "n scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin
cresterea si diversiicarea competentelor proesionale ale persoanelor
incadrate in munca3 angajatorilor care organizeaza3 in ,aza planului anual de
ormare proesionala3 programe de ormare proesionala pentru proprii
angajati3 derulate de urnizori de servicii de pregatire proesionala3 autorizati in
conditiile legii3 se acorda3 din ,ugetul asigurarilor pentru somaj3 o suma
reprezentand 80@ din c;eltuielile cu serviciile de ormare proesionala
organizate pentru un numar de cel mult 20@ din personalul angajat.
(2) 'ngajatorii pot ,eneicia de suma prevazuta la alin. (1) pentru derularea
unui singur program de ormare proesionala in cursul unui an.
(0) 1uma prevazuta la alin. (1) se acorda din ,ugetul asigurarilor pentru
somaj3 de la capitolul 2/;eltuieli de invatamant23 in limita de cel putin 18@3
angajatorilor selectati anual de agentia pentru ocuparea ortei de munca.
(5) 'ngajatorii sunt o,ligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu
ale persoanelor participante la programul de pregatire proesionala3 pentru
care s*a acordat suma prevazuta la alin. (1)3 cel putin 0 ani de la data acordarii
sumei.
(8) 'ngajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale
persoanelor prevazute la alin. (5) anterior termenului de 0 ani sunt o,ligati sa
restituie3 in totalitate3 agentiilor pentru ocuparea ortei de munca su,ventia
acordata3 plus do,anda de reerinta a >ancii $ationale a (omaniei3 in vigoare
la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu3 daca incetarea acestora
a avut loc din motivele prevazute la art. 90 alin. (2) si nu mai pot ,eneicia de
prevederile alin. (1) o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de
munca sau de serviciu ale persoanelor respective.
(6) &rocedura si modul de acordare a sumei prevazute la alin. (1) se
sta,ilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
**************
'rt. 59=1 a ost introdus de pct. 21 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'(#. 57
"n cazul concedierilor colective3 angajatorii au o,ligatia sa instiinteze
agentiile pentru ocuparea ortei de munca in vederea adoptarii unor masuri
pentru com,aterea somajului si prevenirea eectelor sociale neavora,ile ale
acestor concedieri.
**********
'rt. 57 a ost modiicat de pct. 10 al art. " din -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr.
155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1
noiem,rie 2008.
17
'(#. 80
(1) "n situatiile prevazute la art. 57 angajatorii sunt o,ligati sa acorde
preaviz3 conorm prevederilor /odului muncii sau ale contractului colectiv de
munca3 angajatilor care urmeaza sa ie disponi,ilizati.
(2) "n perioada preavizului prevazut la alin. (1) angajatii vor participa la
serviciile de preconcediere realizate de agentiile pentru ocuparea ortei de
munca ori de alti urnizori de servicii de ocupare din sectorului pu,lic sau
privat3 acreditati3 selectati de catre acestea3 in conditiile legii.
(0) "n vederea realizarii serviciilor de preconcediere3 angajatorii alati in
situatiile prevazute la art. 57 sunt o,ligati sa instiinteze agentiile pentru
ocuparea ortei de munca cu cel putin 00 de zile calendaristice anterioare
emiterii deciziilor de concediere.
**************
'lin. (0) al art. 80 a ost modiicat de pct. 22 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7
aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'lin. (0) al art. 80 a ost modiicat de pct. 11 al art. " din -(4-$'$#' 4E
)(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr.
767 din 1 noiem,rie 2008.
'(#. 81
"n sensul prezentei legi3 constituie servicii de preconcediere3 in principal3
urmatoarele activitati%
a) inormarea privind prevederile legale reeritoare la protectia somerilor si
acordarea serviciilor de ocupare si de ormare proesionala6
,) plasarea pe locurile de munca vacante e+istente pe plan local si instruirea
in modalitati de cautare a unui loc de munca6
c) reorientarea proesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de ormare de
scurta durata6
d) sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile
de com,atere a somajului.
'(#. 82
(1) 4e serviciile de preconcediere prevazute la art. 81 pot ,eneicia3 la
cerere3 si alte persoane amenintate de riscul de a deveni someri.
(2) &rocedurile privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului3
modalitatile de inantare si instructiunile de implementare a acestora vor i
ela,orate de 'gentia $ationala pentru -cuparea .ortei de !unca3 vor i avizate
de !inisterul !uncii3 1olidaritatii 1ociale si .amiliei si vor i apro,ate prin
;otarare a Guvernului.
/'&. <
!asuri pentru stimularea ocuparii ortei de munca
1E/#")$E' 1
1ervicii specializate
'(#. 80
!asurile pentru stimularea ocuparii ortei de munca vizeaza%
a) cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de
munca6
,) stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor si crearea
de noi locuri de munca.
'(#. 85
19
!asurile pentru stimularea ocuparii ortei de munca se adreseaza atat
persoanelor in cautarea unui loc de munca3 cat si angajatorilor si sunt realizate
prin servicii specializate3 urnizate de agentiile pentru ocuparea ortei de
munca ori de alti urnizori de servicii din sectorul pu,lic sau privat.
'(#. 88
(1) .urnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii ortei de
munca pot sa presteze3 pe ,aza de contracte inc;eiate cu agentiile pentru
ocuparea ortei de munca3 servicii inantate din ,ugetul asigurarilor pentru
somaj3 numai daca sunt acreditati.
(2) 'creditarea urnizorilor de servicii prevazuti la alin. (1) se ace de catre
'gentia $ationala pentru -cuparea .ortei de !unca.
(0) "n vederea acreditarii3 'gentia $ationala pentru -cuparea .ortei de
!unca percepe o ta+a al carei cuantum este sta,ilit anual de catre !inisterul
!uncii3 1olidaritatii 1ociale si .amiliei3 la propunerea acesteia3 pentru iecare
tip de serviciu prestat.
(5) 1umele rezultate din incasarea ta+elor de acreditare constituie venit la
,ugetul asigurarilor pentru somaj.
'(#. 86
.urnizorii de servicii pot presta serviciile specializate pentru stimularea
ocuparii ortei de munca3 inantate din alte onduri decat ,ugetul asigurarilor
pentru somaj3 numai daca sunt acreditati de catre 'gentia $ationala pentru
-cuparea .ortei de !unca.
**************
'rt. 86 a ost modiicat de pct. 20 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'(#. 86=1
$u se supun acreditarii de catre 'gentia $ationala pentru -cuparea .ortei
de !unca urnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii ortei de
munca din statele mem,re ale )niunii Europene si din 1patiul Economic
European care au ost supusi unei astel de conditii in statul de origine sau de
provenienta.
**************
'rt. 86=1 a ost introdus de pct. 25 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
**************
$-#'%
'rt. """ din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L
nr. 009 din 17 aprilie 2005 mentioneaza%
2&revederile art. 86=1 din Legea nr. 76:2002 intra in vigoare la data aderarii
(omaniei la )niunea Europeana.2
1E/#")$E' a 2*a
/resterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca
'(#. 87
(1) /resterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de
munca se realizeaza de catre 'gentia $ationala pentru -cuparea .ortei de
!unca3 in principal3 prin%
a) inormarea si consilierea proesionala6
,) medierea muncii6
c) ormarea proesionala6
17
d) consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau
pentru initierea unei aaceri6
e) completarea veniturilor salariale ale angajatilor6
) stimularea mo,ilitatii ortei de munca.
(2) /resterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de
munca se poate realiza de catre 'gentia $ationala pentru -cuparea .ortei de
!unca si prin promovarea unor programe speciale in parteneriat cu alte
persoane juridice de drept pu,lic sau privat.
(0) !asurile care vizeaza cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in
cautarea unui loc de munca3 prevazute la alin. (1) lit. a)*d)3 se pot realiza si
contra cost de catre urnizori de servicii din sectorul pu,lic sau privat acreditati
si:sau autorizati in conditiile legii.
*************
'rt. 87 a ost modiicat de pct. 12 al art. " din -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr.
155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1
noiem,rie 2008.
1. "normarea si consilierea proesionala
'(#. 89
(1) "normarea si consilierea proesionala constituie un ansam,lu de servicii
acordate in mod gratuit persoanelor in cautarea unui loc de munca3 care au ca
scop%
a) urnizarea de inormatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor6
,) evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii
proesionale6
c) dezvoltarea a,ilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc
de munca3 in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera6
d) instruirea in metode si te;nici de cautare a unui loc de munca.
(2) "normarea si consilierea proesionala se realizeaza de centre
specializate3 organizate in cadrul agentiilor pentru ocuparea ortei de munca3
precum si de alte centre si urnizori de servicii din sectorul pu,lic sau privat3
acreditati3 care inc;eie cu agentiile pentru ocuparea ortei de munca contracte3
in conditiile legii.
(0) "normarea privind piata muncii3 sta,ilirea traseului proesional3
evaluarea si autoevaluarea se realizeaza prin autoinormare3 prin acordarea de
servicii de consiliere individuala sau de grup oerite3 la cerere3 persoanelor in
cautarea unui loc de munca sau in cadrul jo,*clu,urilor organizate de agentiile
pentru ocuparea ortei de munca.
(5) /onsilierea proesionala si instruirea in metode si te;nici de cautare a
unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii se
realizeaza de catre consilieri de orientare a carierei3 in cadrul centrelor de
inormare si consiliere privind cariera sau3 la cerere3 in cadrul altor orme
organizate de instruire.
2. !edierea muncii
'(#. 87
(1) !edierea muncii este activitatea prin care se realizeaza punerea in
legatura a angajatorilor cu persoanele in cautarea unui loc de munca3 in
vederea sta,ilirii de raporturi de munca sau de serviciu.
20
(2) 'gentiile pentru ocuparea ortei de munca au o,ligatia de a identiica
locurile de munca vacante la angajatori si a le ace cunoscute persoanelor in
cautarea unui loc de munca.
(0) 1erviciile de mediere pentru persoanele in cautarea unui loc de munca se
acorda gratuit de catre agentiile pentru ocuparea ortei de munca si constau in%
a) inormatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a
acestora prin pu,licarea3 aisarea3 organizarea de ,urse ale locurilor de munca6
,) mediere electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a
cererilor si oertelor de locuri de munca prin intermediul te;nicii de calcul6
c) preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca
oerite si in concordanta cu pregatirea3 aptitudinile3 e+perienta si cu interesele
acestora.
'(#. 60
(1) "n vederea realizarii masurilor pentru stimularea ocuparii ortei de
munca3 agentiile pentru ocuparea ortei de munca au o,ligatia de a intocmi3
pentru iecare persoana in cautarea unui loc de munca3 planul individual de
mediere.
(2) &rocedura de ela,orare3 continutul si monitorizarea planului individual de
mediere vor i sta,ilite prin ordin al presedintelui 'gentiei $ationale pentru
-cuparea .ortei de !unca.
'(#. 61
(1) &entru somerii care ,eneiciaza de indemnizatii de somaj3 in conditiile
prevazute de prezenta lege3 participarea la serviciile de mediere3 la solicitarea
agentiilor pentru ocuparea ortei de munca la care sunt inregistrati3 este
o,ligatorie.
(2) 1omerii care nu ,eneiciaza de indemnizatii de somaj tre,uie sa depuna
o cerere la agentiile pentru ocuparea ortei de munca pentru a i luati in
evidenta in vederea medierii si3 in cazul neincadrarii in munca3 sa reinnoiasca
cererea la 6 luni.
(0) 4e servicii de mediere gratuite ,eneiciaza3 la cerere3 si persoanele
prevazute la art. 16 lit. c)*).
**************
'lin. (0) al art. 61 a ost modiicat de pct. 28 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7
aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'(#. 62
!edierea muncii se poate realiza si contracost de catre urnizori de servicii
specializate3 din sectorul pu,lic sau privat3 acreditati de 'gentia $ationala
pentru -cuparea .ortei de !unca.
0. .ormarea proesionala
'(#. 60
(1) &ersoanele in cautarea unui loc de munca pot participa la programe de
ormare proesionala care sa le asigure cresterea si diversiicarea
competentelor proesionale in scopul asigurarii mo,ilitatii si reintegrarii pe
piata muncii.
(2) &rogramele de ormare proesionala asigura3 conorm legii3 initierea3
caliicarea3 recaliicarea3 perectionarea si specializarea persoanelor in
cautarea unui loc de munca.
(0) .ormarea proesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se
ace tinandu*se seama de cerintele de moment si de perspectiva ale pietei
21
muncii si in concordanta cu optiunile si aptitudinile individuale ale persoanelor
respective.
(5) .ormele prin care se realizeaza ormarea proesionala a persoanelor in
cautarea unui loc de munca sunt% cursuri3 stagii de practica si specializare3
precum si alte orme3 in conditiile legii.
'(#. 65
(1) 'ccesul la programele de ormare proesionala se ace in urma activitatii
de inormare si consiliere proesionala sau de mediere.
(2) &rogramele de ormare proesionala a persoanelor in cautarea unui loc de
munca se organizeaza in mod distinct pe niveluri de pregatire si specializari3
precum si pe categorii si grupuri de persoane.
'(#. 68
(1) 'ctivitatea de ormare proesionala a persoanelor in cautarea unui loc de
munca se desasoara pe ,aza planului national de ormare proesionala
ela,orat anual de catre 'gentia $ationala pentru -cuparea .ortei de !unca.
(2) &lanul national de ormare proesionala se apro,a de !inisterul !uncii3
1olidaritatii 1ociale si .amiliei.
(0) .inantarea activitatii de ormare proesionala se ace din ,ugetul
asigurarilor pentru somaj3 in ,aza indicatorilor sta,iliti prin planul national de
ormare proesionala apro,at.
'(#. 66
(1) &ersoanele prevazute la art. 16 lit. a)3 ,)3 d)3 e) si )3 precum si
persoanele care desasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri
lunare sau realizeaza venituri mai mici decat salariul de ,aza minim ,rut pe
tara garantat in plata si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea
ortei de munca ,eneiciaza3 in mod gratuit3 de servicii de ormare proesionala.
(2) 1erviciile de ormare proesionala se asigura3 gratuit3 la cererea
persoanelor angajate3 cu acordul angajatorului3 sau la cererea angajatorului3 si
pentru persoanele alate in urmatoarele situatii%
a) au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea
copilului pana la implinirea varstei de 2 ani3 respectiv 0 ani in cazul copilului cu
;andicap6
,) au reluat activitatea dupa satisacerea stagiului militar6
c) au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa
pensionarea pentru invaliditate.
(0) &revederile alin. (2) se aplica in cazul in care cererea este ormulata in
termen de 12 luni de la data reluarii activitatii persoanelor3 o singura data
pentru iecare situatie.
(5) &ersoanele alate in detentie care mai au de e+ecutat cel mult 7 luni
pana la ultima zi de e+ecutare a pedepsei pot urma un program de ormare
proesionala organizat de agentiile pentru ocuparea ortei de munca judetene3
respectiv a municipiului >ucuresti3 c;eltuielile necesare pregatirii proesionale
iind suportate din ,ugetul asigurarilor pentru somaj.
**************
'rt. 66 a ost modiicat de pct. 26 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'(#. 66=1
(1) &rin servicii de ormare proesionala se intelege totalitatea drepturilor de
care ,eneiciaza persoanele prevazute la art. 66 alin. (1) si (2) pe durata
participarii la o orma de pregatire proesionala.
(2) &ersoanele alate in cautarea unui loc de munca3 care ,eneiciaza in mod
gratuit de servicii de ormare proesionala3 au urmatoarele drepturi%
22
a) sa ,eneicieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului si
sa sustina3 gratuit3 de cel mult doua ori e+amenul de a,solvire la inalizarea
acestuia6
,) sa ,eneicieze de rec;izite si materiale de instruire si sa primeasca in
olosinta manuale6
c) sa ,eneicieze3 daca este cazul3 de ec;ipament de protectie pe timpul
instruirii practice6
d) sa ,eneicieze3 pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire3 de
a,onament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau3 dupa caz3 de
decontarea c;eltuielilor de transport3 pentru cel mult 5 deplasari in cursul unei
luni3 daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire3 in conditiile
prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor pu,lice si
regiilor autonome cu speciic deose,it3 pe perioada delegarii si detasarii in alta
localitate3 precum si in cazul deplasarii3 in cadrul localitatii3 in interesul
serviciului3 precum si de a,onament gratuit pe mijloacele de transport in
comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregatire.
e) sa ,eneicieze de consultatii medicale3 analize medicale si teste necesare
recventarii cursului.
(2=1) &entru traseele prevazute la alin. (2) lit. d)3 pentru care nu se
eli,ereaza a,onamente3 persoanele au dreptul sa ,eneicieze de decontarea
,iletelor de calatorie pe mijloacele de transport in comun.
(0) &ersoanele prevazute la alin. (2)3 care nu se pot deplasa zilnic la unitatea
de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 80 de ?m de aceasta3 au
dreptul pe perioada cat participa la pregatirea proesionala sa ,eneicieze de
cazare si de o suma de ,ani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de
reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor pu,lice si regiilor
autonome cu speciic deose,it pe perioada delegarii si detasarii in alta
localitate3 precum si in cazul deplasarii3 in cadrul localitatii3 in interesul
serviciului.
(0=1) &ersoanele care ,eneiciaza de drepturile prevazute la alin. (0) nu pot
,eneicia de a,onament gratuit pe mijloacele de transport in comun pentru
traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire.
(5) &rocedurile privind modul de acordare a drepturilor de care ,eneiciaza
persoanele alate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o
orma de pregatire proesionala se ela,oreaza de 'gentia $ationala pentru
-cuparea .ortei de !unca si se apro,a prin ordin al ministrului muncii3
solidaritatii sociale si amiliei3 care se pu,lica in !onitorul -icial al (omaniei3
&artea ".
(8) &ersoanele care ,eneiciaza de indemnizatie de somaj sunt o,ligate sa
participe la programele de ormare proesionala oerite si organizate de
agentiile pentru ocuparea ortei de munca3 precum si la e+amenul de a,solvire
a acestora.
(6) &ersoanele prevazute la art. 66 alin. (1) pot ,eneicia de servicii de
ormare proesionala gratuite3 o singura data3 pentru iecare perioada in care
se ala in cautarea unui loc de munca.
(7) 4repturile prevazute la alin. (2) si (0) se suporta din ,ugetul asigurarilor
pentru somaj.
**************
'rt. 66=1 a ost introdus de pct. 27 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
Literele a) si d) ale alin. (1) al art. 66=1 au ost modiicate de pct. 10 al art. "
din -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in
!-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1 noiem,rie 2008.
20
'lin. (2=1) al art. 66=1 a ost introdus de pct. 15 al art. " din -(4-$'$#'
4E )(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L
nr. 767 din 1 noiem,rie 2008.
'lin. (0=1) al art. 66=1 a ost introdus de pct. 18 al art. " din -(4-$'$#'
4E )(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L
nr. 767 din 1 noiem,rie 2008.
'lin. (8) al art. 66=1 a ost modiicat de pct. 16 al art. " din -(4-$'$#' 4E
)(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr.
767 din 1 noiem,rie 2008.
'(#. 67
(1) 'ctivitatea de ormare proesionala a persoanelor in cautarea unui loc de
munca este coordonata la nivel national de catre 'gentia $ationala pentru
-cuparea .ortei de !unca.
(2) .ormarea proesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se
realizeaza de agentiile pentru ocuparea ortei de munca prin centrele de
ormare proesionala din su,ordinea acestora si prin centrele regionale pentru
ormarea proesionala a adultilor ale 'gentiei $ationale pentru -cuparea .ortei
de !unca3 precum si prin urnizori de servicii de ormare proesionala3 din
sectorul pu,lic sau privat3 autorizati in conditiile legii.
(0) !odul de organizare si unctionare al centrelor regionale pentru ormarea
proesionala a adultilor se apro,a prin ;otararea consiliului de administratie al
'gentiei $ationale pentru -cuparea .ortei de !unca.
(5) -rdinul presedintelui 'gentiei $ationale pentru -cuparea .ortei de
!unca de punere in aplicare a ;otararii consiliului de administratie se pu,lica
in !onitorul -icial al (omaniei3 &artea ".
**************
'lin. (2) al art. 67 a ost modiicat de pct. 29 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7
aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'lin. (0) si (5) ale art. 67 au ost introduse de pct. 27 al art. " din LEGE' nr.
107 din 7 aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie
2005.
'(#. 69
(1) /ursurile de caliicare3 recaliicare3 perectionare si specializare se
organizeaza pentru ocupatii3 meserii si proesii deinite si cuprinse in
/lasiicarea ocupatiilor din (omania.
(2) 'gentia $ationala pentru -cuparea .ortei de !unca3 precum si urnizorii
de servicii de ormare proesionala autorizati pot organiza cursuri de caliicare3
recaliicare3 perectionare si specializare si pentru ocupatii sau meserii
neincluse inca in /lasiicarea ocupatiilor din (omania3 numai dupa ce au
o,tinut avizul !inisterului !uncii3 1olidaritatii 1ociale si .amiliei.
'(#. 67
(1) .ormele prin care se realizeaza ormarea proesionala a persoanelor in
cautarea unui loc de munca se desasoara avand la ,aza standardele
ocupationale recunoscute la nivel national3 respectiv standardele de pregatire
proesionala3 apro,ate potrivit legii.
(2) 4aca pentru anumite ocupatii sau meserii nu e+ista standarde
ocupationale recunoscute la nivel national3 respectiv standardele de pregatire
proesionala3 'gentia $ationala pentru -cuparea .ortei de !unca poate solicita
unor persoane juridice de drept pu,lic sau privat proiecte de standarde
ocupationale ori de pregatire proesionala3 care vor i apro,ate potrivit legii.
*************
25
'rt. 67 a ost modiicat de pct. 17 al art. " din -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr.
155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1
noiem,rie 2008.
'(#. 70
!inisterul !uncii3 1olidaritatii 1ociale si .amiliei e+ercita controlul asupra
realizarii planului national de ormare proesionala.
5. /onsultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau
pentru initierea unei aaceri
'(#. 71
(1) /onsultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente
sau pentru initierea unei aaceri se acorda3 la cerere3 persoanelor in cautarea
unui loc de munca3 su, orma de servicii juridice3 de mar?eting3 inanciare3
metode si te;nici eiciente de management si alte servicii de consultanta.
(2) 1erviciile prevazute la alin. (1) pot i realizate de agentiile pentru
ocuparea ortei de munca sau3 dupa caz3 de irme private3 organizatii
proesionale3 undatii si asociatii specializate in aceste domenii3 cu care
agentiile inc;eie contracte in conditiile legii.
(0) 1erviciile prevazute la alin. (1) se acorda gratuit%
a) persoanelor prevazute la art. 163 o singura data3 pentru iecare perioada
in care se ala in cautarea unui loc de munca6
,) persoanelor care au calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor pentru
somaj3 o singura data3 pentru iecare perioada in care au calitatea de asigurat6
c) studentilor care solicita acordarea de credite cu do,anda avantajoasa din
,ugetul asigurarilor pentru somaj3 in conditiile prezentei legi.
**************
'lin. (0) al art. 71 a ost modiicat de pct. 00 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7
aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'lin. (0) al art. 71 a ost modiicat de pct. 1 al art. " din LEGE' nr. 890 din 15
decem,rie 20053 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 1.215 din 17 decem,rie
2005.
8. /ompletarea veniturilor salariale ale angajatilor
'(#. 72*)
(1) &ersoanele prevazute la art. 17 alin. (1) si alin. (2) lit. c) carora li s*a
sta,ilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza
pentru program normal de lucru3 conorm prevederilor legale in vigoare3 si3 ca
urmare a angajarii3 le inceteaza plata indemnizatiei de somaj ,eneiciaza3 din
momentul angajarii pana la sarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa
primeasca indemnizatia de somaj3 de o suma lunara3 acordata din ,ugetul
asigurarilor pentru somaj3 reprezentand 00@ din cuantumul indemnizatiei de
somaj3 sta,ilita si3 dupa caz3 reactualizata conorm legii.
(2) $u ,eneiciaza de prevederile alin. (1) persoanele care se incadreaza la
angajatori cu care au ost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani3
precum si persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a ost
suspendata potrivit art. 58 alin. (1) lit. c)3 iar ulterior3 ca urmare a sc;im,arii
duratei contractului individual de munca3 plata indemnizatiei de somaj
inceteaza potrivit art. 55 lit. a).
*************
28
'rt. 72 a ost modiicat de pct. 5 al art. 1 din -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr.
125 din 2 octom,rie 2002 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 750 din 10
octom,rie 2002.
'rt. 72 a ost modiicat de pct. 01 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'rt. 72 a ost modiicat de pct. 19 al art. " din -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr.
155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1
noiem,rie 2008.
*) /onorm art. "< din -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie
20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1 noiem,rie 20083
persoanele care solicita acordarea drepturilor lunare prevazute la art. 72 din
lege inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta
,eneiciaza de aceste drepturi in cuantumul3 pe durata si in conditiile sta,ilite
de prevederile legale in vigoare la data solicitarii drepturilor.
'(#. 70
(1) &ersoanele prevazute la art. 72 ,eneiciaza de aceasta suma si in situatia
in care3 in perioada pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj3 le
inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se
incadreaza la un alt angajator.
(2) 1uma platita din ,ugetul asigurarilor pentru somaj3 in cuantumul sta,ilit
la art. 723 se acorda pentru situatia prevazuta la alin. (1) pana la sarsitul
perioadei pentru care persoana era indreptatita sa primeasca indemnizatia de
somaj.
'(#. 70=1
(1) ',solventii institutiilor de invatamant si a,solventii scolilor speciale3 in
varsta de minimum 16 ani3 inregistrati la agentiile pentru ocuparea ortei de
munca3 in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru3 pentru o
perioada mai mare de 12 luni3 ,eneiciaza3 din ,ugetul asigurarilor pentru
somaj3 de o prima egala cu un salariu de ,aza minim ,rut pe tara garantat in
plata3 in vigoare la data incadrarii.
(2) ',solventii carora li s*a sta,ilit dreptul la indemnizatie de somaj si se
angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei3 in conditiile prevazute la
alin. (1)3 ,eneiciaza3 din ,ugetul asigurarilor pentru somaj3 de o suma egala cu
indemnizatia de somaj la care ar i avut dreptul3 in conditiile legii3 pana la
e+pirarea perioadei de acordare a acesteia3 daca nu s*ar i angajat.
(0) 4repturile prevazute la alin. (2) se acorda a,solventilor care isi mentin
raporturile de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de
la data angajarii.
(5) 1alariul de ,aza minim ,rut pe tara garantat in plata3 avut in vedere la
calculul indemnizatiei de somaj la care persoanele prevazute la alin. (2) ar i
avut dreptul3 in conditiile legii3 daca nu s*ar i angajat3 este salariul de ,aza
minim ,rut pe tara garantat in plata3 in vigoare la data angajarii.
(8) $u ,eneiciaza de prevederile alin. (1) si (2)%
a) a,solventii care la data a,solvirii studiilor aveau raporturi de munca sau
de serviciu6
,) a,solventii care se incadreaza la angajatori cu care au ost in raporturi de
munca sau de serviciu in ultimii 2 ani6
c) a,solventii care la data solicitarii dreptului urmeaza o orma de
invatamant6
d) a,solventii institutiilor de invatamant ata de care angajatorii au o,ligatia3
potrivit legii3 de a*i incadra in munca6
26
e) a,solventii pentru care plata indemnizatiei de somaj a ost suspendata
potrivit art. 58 alin. (1) lit. c)3 iar ulterior3 ca urmare a sc;im,arii duratei
contractului individual de munca3 plata indemnizatiei de somaj inceteaza
potrivit art. 55 lit. a).
*************
'rt. 70=1 a ost introdus de pct. 17 al art. " din -(4-$'$#' 4E )(GE$#'
nr. 155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1
noiem,rie 2008.
6. 1timularea mo,ilitatii ortei de munca
'(#. 75
&ersoanele care in perioada in care ,eneiciaza de indemnizatie de somaj se
incadreaza3 potrivit legii3 intr*o localitate situata la o distanta mai mare de 80
?m de localitatea in care isi au domiciliul sta,il3 ,eneiciaza de o prima de
incadrare acordata din ,ugetul asigurarilor pentru somaj3 egala cu nivelul a
doua salarii minime ,rute pe tara in vigoare la data acordarii.
'(#. 78
&ersoanele care in perioada in care ,eneiciaza de indemnizatie de somaj se
incadreaza3 potrivit legii3 intr*o alta localitate si3 ca urmare a acestui apt3 isi
sc;im,a domiciliul primesc o prima de instalare3 acordata din ,ugetul
asigurarilor pentru somaj3 egala cu nivelul a 7 salarii minime ,rute pe tara in
vigoare la data instalarii.
'(#. 76
(1) 'ngajatii au o,ligatia de a restitui integral sumele primite conorm art.
70=13 75 si 783 in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu
inceteaza3 intr*o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca3 in
temeiul urmatoarelor prevederi%
a) art. 88 lit. ,)3 art. 86 lit. g) si i)3 art. 61 lit. a) si art. 77 din Legea nr.
80:2000 * /odul muncii3 cu modiicarile si completarile ulterioare6
,) art. 61 lit. ,) din Legea nr. 80:20003 cu modiicarile si completarile
ulterioare3 daca au ost condamnati prin ;otarare judecatoreasca deinitiva6
c) art. 95 alin. (1) lit. ,) si e)3 alin. (2) lit. ) si g) si alin. (8) din Legea nr.
199:1777 privind 1tatutul unctionarilor pu,lici3 repu,licata3 cu modiicarile
ulterioare.
(2) "n situatia nerespectarii prevederilor alin. (1)3 recuperarea sumelor
prevazute la art. 70=13 75 si 78 se va ace pe ,aza angajamentelor
,eneiciarilor3 care constituie titluri e+ecutorii.
**************
'rt. 76 a ost modiicat de pct. 02 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'rt. 76 a ost modiicat de pct. 20 al art. " din -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr.
155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1
noiem,rie 2008.
1E/#")$E' a 0*a
1timularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor
'(#. 77
1timularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor se
realizeaza prin%
a) su,ventionarea locurilor de munca6
27
,) acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi
locuri de munca6
c) acordarea unor acilitati.
1. 1u,ventionarea locurilor de munca
'(#. 79
4in ,ugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conorm
prevederilor legale se pot su,ventiona c;eltuielile cu orta de munca eectuate
in cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporara a ortei de
munca din randul somerilor3 pentru dezvoltarea comunitatilor locale.
**************
'rt. 79 a ost modiicat de pct. 00 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'(#. 77
(1) 1u,ventiile prevazute la art. 79 se acorda3 la solicitarea autoritatilor
pu,lice locale3 angajatorilor carora li s*au atri,uit contracte cu respectarea
reglementarilor in vigoare privind ac;izitiile pu,lice3 pe o perioada de cel mult
12 luni pentru iecare persoana incadrata3 din randul somerilor3 cu contract
individual de munca pe perioada determinata de cel mult 12 luni.
(2) /uantumul lunar al su,ventiei acordate pentru iecare persoana
incadrata cu contract individual de munca din randul somerilor este%
a) in perioada 1 aprilie*01 octom,rie3 70@ din salariul de ,aza minim ,rut pe
tara garantat in plata6
,) in perioada 1 noiem,rie*01 martie3 un salariu de ,aza minim ,rut pe tara3
la care se adauga contri,utiile de asigurari sociale datorate de angajatori3
aerente acestuia.
**************
'lin. (2) al art. 77 a ost modiicat de pct. 8 al art. 1 din -(4-$'$#' 4E
)(GE$#' nr. 125 din 2 octom,rie 2002 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr.
750 din 10 octom,rie 2002.
'lin. (1) al art. 77 a ost modiicat de pct. 05 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7
aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'(#. 90
(1) 'ngajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata a,solventi
ai unor institutii de invatamant sunt scutiti3 pe o perioada de 12 luni3 de plata
contri,utiei datorate la ,ugetul asigurarilor pentru somaj3 aerenta
a,solventilor incadrati3 si primesc lunar3 pe aceasta perioada3 pentru iecare
a,solvent%
a) 1 salariu de ,aza minim ,rut de tara3 in vigoare la data incadrarii in
munca3 pentru a,solventii ciclului inerior al liceului sau ai scolilor de arte si
meserii6
,) 132 salarii de ,aza minime ,rute pe tara3 in vigoare la data incadrarii in
munca3 pentru a,solventii de invatamant secundar superior sau invatamant
postliceal6
c) 138 salarii de ,aza minime ,rute pe tara3 in vigoare la data incadrarii in
munca3 pentru a,solventii de invatamant superior.
(2) 'ngajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata a,solventi
din randul persoanelor cu ;andicap primesc lunar3 pentru iecare a,solvent3
sumele prevazute la alin. (1) pe o perioada de 19 luni.
29
(0) $u ,eneiciaza de prevederile alin. (1) si (2) angajatorii care au o,ligatia3
potrivit legii3 de a incadra in munca a,solventi ai institutiilor de invatamant3
pentru a,solventii din aceasta categorie.
**************
'rt. 90 a ost modiicat de pct. 08 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
&artea introductiva a alin. (1) al art. 90 a ost modiicata de pct. 21 al art. "
din -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in
!-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1 noiem,rie 2008.
'(#. 91
!asurile de stimulare prevazute la art. 90 nu se acorda pe perioadele in care
raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate.
'(#. 92
"n sensul prezentei legi3 prin a,solvent al unei institutii de invatamant se
intelege persoana care a o,tinut o diploma sau un certiicat de studii3 in
conditiile legii3 in una dintre institutiile de invatamant gimnazial3 proesional3
special3 liceal3 postliceal sau superior3 de stat ori particular3 autorizat sau
acreditat in conditiile legii.
'(#. 90
(1) 'ngajatorii care incadreaza a,solventi in conditiile art. 90 sunt o,ligati sa
mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 0 ani de la
data inc;eierii.
(2) 'ngajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale
a,solventilor3 anterior termenului prevazut la alin. (1)3 sunt o,ligati sa restituie3
in totalitate3 agentiilor pentru ocuparea ortei de munca sumele incasate
pentru iecare a,solvent plus do,anda de reerinta a >ancii $ationale a
(omaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu3
daca incetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive%
a) incetarea raportului de munca in temeiul art. 88 lit. ,)3 art. 86 lit. c)3 e) si
) si art. 68 din Legea nr. 80:20003 cu modiicarile si completarile ulterioare6
,) incetarea raportului de serviciu in temeiul art. 95 alin. (1) lit. ,)3 alin. (2)
lit. e) si alin. (5) lit. c) din Legea nr. 199:17773 repu,licata3 cu modiicarile
ulterioare.
(0) ',rogat.
(5) ',solventii pot i incadrati in conditiile art. 903 o singura data pentru
iecare orma de invatamant3 in termen de 12 luni de la data a,solvirii studiilor.
*************
'lin. (2) al art. 90 a ost modiicat de pct. 06 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7
aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'lin. (0) al art. 90 a ost a,rogat de pct. 07 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7
aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'lin. (2) al art. 90 a ost modiicat de pct. 22 al art. " din -(4-$'$#' 4E
)(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr.
767 din 1 noiem,rie 2008.
'(#. 95
(1) "n perioada celor 0 ani3 prevazuta la art. 90 alin. (1)3 a,solventii pot urma
o orma de pregatire proesionala3 organizata de catre angajator3 in conditiile
legii.
(2) /;eltuielile necesare pentru pregatirea proesionala prevazuta la alin. (1)
vor i suportate3 la cererea angajatorilor3 din ,ugetul asigurarilor pentru somaj.
27
'(#. 95=1
(1) 'ngajatorii care3 dupa indeplinirea o,ligatiei prevazute la art. 90 alin. (1)3
mentin raporturile de munca sau de serviciu cu a,solventii incadrati in
conditiile art. 90 primesc3 pentru iecare an de continuare a raporturilor de
munca sau de serviciu3 un ajutor inanciar egal cu suma aerenta contri,utiilor
sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate3 conorm legii.
(2) 'jutorul inanciar prevazut la alin. (1) poate i acordat pe o perioada de
cel mult 2 ani de la data indeplinirii o,ligatiei prevazute la art. 90 alin. (1).
(0) &rin contri,utii sociale datorate de angajatori se intelege contri,utia de
asigurari sociale3 contri,utia de asigurare pentru accidente de munca si ,oli
proesionale3 contri,utia pentru asigurari sociale de sanatate si contri,utia de
asigurari pentru somaj.
(5) 'jutorul inanciar prevazut la alin. (1) se vireaza3 la cerere3 din ,ugetul
asigurarilor pentru somaj3 angajatorilor care nu inregistreaza de,ite provenind
din neplata contri,utiilor sociale3 prin plata acestei sume3 in termen de 70 de
zile de la data apro,arii cererii.
*************
'rt. 95=1 a ost introdus de pct. 2 al art. " din LEGE' nr. 890 din 15
decem,rie 20053 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 1.215 din 17 decem,rie
2005
'(#. 95=2
&rocedura pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 95=1 se apro,a prin
ordin al ministrului muncii3 solidaritatii sociale si amiliei.
*************
'rt. 95=2 a ost introdus de pct. 2 al art. " din LEGE' nr. 890 din 15
decem,rie 20053 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 1.215 din 17 decem,rie
2005
'(#. 98
(1) 'ngajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri
in varsta de peste 58 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai
amiliilor monoparentale sunt scutiti3 pe o perioada de 12 luni3 de plata
contri,utiei datorate la ,ugetul asigurarilor pentru somaj3 aerenta persoanelor
incadrate din aceste categorii3 si primesc lunar3 pe aceasta perioada3 pentru
iecare persoana angajata din aceste categorii3 o suma egala cu un salariu de
,aza minim ,rut pe tara garantat in plata3 in vigoare3 cu o,ligatia mentinerii
raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.
(2) 4e acilitatile prevazute la alin. (1)3 cu e+ceptia contri,utiei la ,ugetul
asigurarilor pentru somaj3 datorata de angajator pentru persoanele respective3
,eneiciaza si angajatorii care3 in raport cu numarul de angajati3 nu au
o,ligatia3 potrivit legii3 de a incadra in munca persoane cu ;andicap3 daca
incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu ;andicap si le
mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.
(0) 1u,ventionarea locurilor de munca vacante pentru incadrarea in munca3
in conditiile alin. (2)3 a persoanelor cu ;andicap nu poate depasi 60@ din
costurile salariale ale angajatorului3 pe o perioada de un an de la angajare3
aerente persoanelor cu ;andicap incadrate in munca.
(5) 'ngajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale
persoanelor prevazute la alin. (1) si (2)3 anterior termenului de 2 ani3 sunt
o,ligati sa restituie3 in totalitate3 agentiilor pentru ocuparea ortei de munca
sumele incasate pentru iecare persoana3 plus do,anda de reerinta a >ancii
$ationale a (omaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de
00
serviciu3 daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 90
alin. (2).
(8) 'ngajatorii care incadreaza in munca3 potrivit legii3 someri care in termen
de 0 ani de la data angajarii indeplinesc3 conorm legii3 conditiile pentru a
solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de
varsta3 daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala3
,eneiciaza lunar3 pe perioada angajarii3 pana la data indeplinirii conditiilor
respective3 de o suma egala cu un salariu de ,aza minim ,rut pe tara in
vigoare3 acordata din ,ugetul asigurarilor pentru somaj.
(6) $u ,eneiciaza de acilitatile prevazute la alin. (1)3 (2) si (8) angajatorii
care in ultimii 2 ani au ost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele
angajate din categoriile prevazute la aceste alineate.
**************
'rt. 98 a ost modiicat de pct. 09 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'lin. (2) al art. 98 a ost modiicat de pct. 0 al art. " din LEGE' nr. 890 din 15
decem,rie 20053 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 1.215 din 17 decem,rie
2005.
'lin. (1) si (2) ale art. 98 au ost modiicate de pct. 20 al art. " din
-(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in
!-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1 noiem,rie 2008.
'(#. 98=1
'ngajatorii care ,eneiciaza de su,ventionarea locurilor de munca in
conditiile art. 90 sau art. 98 alin. (1) si (2) si care inceteaza raporturile de
munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate pe aceste locuri de munca3
din motivele prevazute la art. 90 alin. (2)3 anterior termenelor prevazute de
lege3 nu mai pot ,eneicia de o noua su,ventie din ,ugetul asigurarilor pentru
somaj pe o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de
serviciu.
**************
'rt. 98=1 a ost introdus de pct. 07 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
2. 'cordarea de credite in conditii avantajoase
'(#. 96
(1) &entru crearea de noi locuri de munca prin iniintarea sau dezvoltarea de
intreprinderi mici si mijlocii3 unitati cooperatiste3 asociatii amiliale3 precum si
activitati independente desasurate de persoane izice autorizate se pot
acorda3 din ,ugetul asigurarilor pentru somaj3 credite in conditii avantajoase.
(2) /reditele se acorda in ,aza unor proiecte de eza,ilitate3 proportional cu
numarul de locuri de munca ce vor i create3 pentru o perioada de cel mult 0
ani3 pentru investitii3 inclusiv perioada de gratie de ma+imum 6 luni si3
respectiv3 un an pentru asigurarea productiei3 cu o do,anda de 80@ din
do,anda de reerinta a >ancii $ationale a (omaniei.
(0) "n judetele in care rata medie anuala a somajului s*a situat peste rata
medie anuala a somajului pe tara3 comunicata de 'gentia $ationala pentru
-cuparea .ortei de !unca3 creditele se acorda in anul calendaristic urmator cu
o do,anda de 28@ din do,anda de reerinta a >ancii $ationale a (omaniei.
(5) >eneiciaza de credite3 in conditiile legii3 cu do,anda prevazuta la alin.
(0) si persoanele in varsta de pana la 00 de ani3 care au statut de student
pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de
01
invatamant superior de stat sau particular3 autorizata sau acreditata3 in
conditiile legii.
(8) /reditele prevazute la alin. (5) se acorda studentilor care iniinteaza sau
dezvolta3 individual sau impreuna cu alti studenti care indeplinesc conditiile
prevazute la alin. (5)3 intreprinderi mici si mijlocii3 unitati cooperatiste3 asociatii
amiliale sau care desasoara in mod independent o activitate economica in
calitate de persoana izica autorizata.
(6) "n cazul in care in perioada pentru care a ost acordat creditul intervine
cesionarea sau instrainarea partiala ori totala3 prin orice modalitate3 a partilor
sociale sau a actiunilor detinute de ,eneiciarii de credite prevazuti la alin. (5)
catre alte persoane decat cele din categoria mentionata3 acestia sunt o,ligati
sa ac;ite o suma egala cu dierenta dintre do,anda prevazuta la alin. (2) si cea
prevazuta la alin. (0).
(7) >eneiciarii de credite acordate in conditiile prevazute la alin. (2)*(5)
tre,uie sa indeplineasca urmatoarele conditii%
a) sa ai,a cel mult 257 de angajati si:sau mem,ri cooperatori cu raporturi de
munca sau de serviciu6
,) activitatea de ,aza sa se realizeze in productie3 servicii sau in turism6
c) pe cel putin 60@ din numarul locurilor de munca nou*create prin
iniintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii ori de unitati
cooperatiste sa ie incadrat personal provenind din randul somerilor inregistrati
la agentiile pentru ocuparea ortei de munca6
d) personalul incadrat in conditiile prevazute la lit. c) sa ie mentinut in
activitate cel putin 0 ani6
e) locurile de munca avute in vedere la acordarea de credite in conditiile
alin. (2)*(5) sa nu ie locurile de munca vacante3 rezultate in urma incetarii
raporturilor de munca a unor angajati in ultimele 12 luni premergatoare
inc;eierii contractului de creditare.
(9) 1omerii care se o,liga sa iniinteze intreprinderi mici si mijlocii3 unitati
cooperatiste3 asociatii amiliale sau care desasoara in mod independent o
activitate economica in calitate de persoane izice autorizate au prioritate la
o,tinerea creditelor in conditii avantajoase.
**************
'lin. (2) al art. 96 a ost modiicat de pct. 6 al art. 1 din -(4-$'$#' 4E
)(GE$#' nr. 125 din 2 octom,rie 2002 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr.
750 din 10 octom,rie 2002.
'lin. (2=1) si (2=2) ale art. 96 au ost introduse de pct. 7 al art. 1 din
-(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr. 125 din 2 octom,rie 2002 pu,licata in
!-$"#-()L -."/"'L nr. 750 din 10 octom,rie 2002.
'lin. (0) al art. 96 a ost modiicat de pct. 9 al art. 1 din -(4-$'$#' 4E
)(GE$#' nr. 125 din 2 octom,rie 2002 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr.
750 din 10 octom,rie 2002.
'lin. (0=1) al art. 96 a ost introdus de pct. 7 al art. 1 din -(4-$'$#' 4E
)(GE$#' nr. 125 din 2 octom,rie 2002 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr.
750 din 10 octom,rie 2002.
'lin. (5) al art. 96 a ost modiicat de pct. 10 al art. 1 din -(4-$'$#' 4E
)(GE$#' nr. 125 din 2 octom,rie 2002 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr.
750 din 10 octom,rie 2002.
'lin. (1) al art. 96 a ost modiicat de LEGE' nr. 5 din 7 ianuarie 2000
pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 26 din 20 ianuarie 2000.
'rt. 96 a ost modiicat de pct. 50 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
02
Litera c) a alin. (7) al art. 96 a ost modiicata de pct. 25 al art. " din
-(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in
!-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1 noiem,rie 2008.
'(#. 96=1
(1) &entru crearea de noi locuri de munca pentru someri3 se pot acorda3 din
,ugetul asigurarilor pentru somaj3 de la capitolul 2"mprumuturi23 onduri
neram,ursa,ile.
(2) .ondurile neram,ursa,ile se acorda in ,aza unor proiecte de eza,ilitate3
proportional cu numarul de locuri de munca ce vor i create.
(0) .ondurile prevazute la alin. (1) se acorda pentru iniintarea sau
dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii3 unitati cooperatiste3 asociatii
amiliale3 precum si activitati independente desasurate de persoane izice
autorizate3 care isi desasoara activitatea in localitati conruntate cu enomene
de saracie si e+cluziune sociala din cauza nivelului ridicat al somajului.
(5) Localitatile in care se vor acorda ondurile prevazute la alin. (1)3 precum
si sumele ce vor i alocate iecarei localitati se sta,ilesc prin ;otarare a
Guvernului3 in limitele sta,ilite prin legea ,ugetului asigurarilor sociale de stat.
(8) .ondurile prevazute la alin. (1) se acorda intreprinderilor mici si mijlocii si
unitatilor cooperatiste cu conditia ca pe toate locurile de munca nou*create sa
incadreze in munca pe perioada nedeterminata someri pe care sa ii mentina in
activitate cel putin 5 ani3 asociatiilor amiliale iniintate de someri3 precum si
somerilor care au do,andit calitatea de persoane izice autorizate sa
desasoare3 in mod independent3 o activitate economica.
**************
'rt. 96=1 a ost introdus de pct. 51 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'(#. 96=2
(1) &entru acordarea creditelor in conditii avantajoase sau a ondurilor
neram,ursa,ile prevazute la art. 96=13 contri,utia ,eneiciarului tre,uie sa ie
de cel putin 28@ din valoarea proiectului de eza,ilitate depus.
(2) /reditele in conditii avantajoase si ondurile neram,ursa,ile se acorda
din ,ugetul asigurarilor pentru somaj cu respectarea prevederilor
(egulamentului privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru
intreprinderile mici si mijlocii si ale (egulamentului privind ajutorul de stat
pentru ocuparea ortei de munca.
(0) >eneiciarii de credite acordate in conditiile art. 96 sau de onduri
neram,ursa,ile acordate in conditiile art. 96=1 au o,ligatia de a mentine
locurile de munca noucreate pentru o perioada minima de 8 ani.
**************
'rt. 96=2 a ost introdus de pct. 51 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'(#. 97
(1) 1umele totale care pot i utilizate pentru acordarea de credite in conditii
avantajoase3 respectiv de onduri neram,ursa,ile3 precum si cuantumul ma+im
al acestora3 ce pot i acordate unui ,eneiciar3 se vor sta,ili prin legea
,ugetului asigurarilor sociale de stat.
(2) 'sociatiile amiliale pot primi credite in conditii avantajoase sau onduri
neram,ursa,ile3 proportional cu numarul mem,rilor acestora3 iar persoanele
izice autorizate care desasoara in mod independent activitati economice3
pentru inantarea propriului loc de munca.
00
(0) 'sociatiile amiliale si persoanele izice autorizate care desasoara in mod
independent activitati economice pot primi credite in conditii avantajoase daca
cel putin unul dintre mem,rii asociatiei amiliale3 respectiv persoana izica
autorizata3 este asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj si a realizat un
stagiu de cotizare de cel putin 12 luni in ultimele 25 de luni premergatoare
datei solicitarii creditului.
(5) 'sociatiile amiliale si persoanele izice autorizate care desasoara in mod
independent activitati economice pot primi onduri neram,ursa,ile daca cel
putin unul dintre mem,rii asociatiei amiliale3 respectiv persoana izica
autorizata3 a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru
somaj3 de minimum 25 de luni.
**************
'rt. 97 a ost modiicat de pct. 52 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'(#. 99
(1) "n cazul in care persoanelor angajate din randul somerilor le inceteaza
raporturile de munca anterior implinirii celor 0 ani3 respectiv 5 ani3 de la
incadrare3 angajatorul este o,ligat ca3 in termen de ma+imum 00 de zile
calendaristice de la data incetarii raporturilor de munca3 sa incadreze someri
pe locurile de munca devenite vacante.
(2) -,ligatia prevazuta la alin. (1) revine angajatorilor si in situatia in care
persoanele angajate pe noile locuri de munca create nu provin din randul
somerilor3 pentru cei care ,eneiciaza de credite in conditii avantajoase.
(0) &e perioada derularii contractului angajatorul nu poate reduce numarul
de posturi e+istent in unitate la data acordarii creditului sau a ondului
neram,ursa,il.
(5) "n cazul in care unul dintre posturile e+istente la data acordarii creditului
sau a ondului neram,ursa,il devine vacant3 angajatorul este o,ligat ca3 in
termen de ma+imum 00 de zile calendaristice de la data la care postul devine
vacant3 sa incadreze alte persoane pe locurile de munca devenite vacante.
**************
'rt. 99 a ost modiicat de pct. 50 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'(#. 97
(1) "n cazul nerespectarii conditiei prevazute la art. 96 alin. (7) lit. c)3
angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru
iecare loc de munca creat si neocupat.
(2) "n cazul nerespectarii o,ligatiei prevazute la art. 96=2 alin. (0) si art. 99
alin. (1) si (2)3 angajatorul va suporta o penalitate egala cu valoarea ondului
neram,ursa,il3 respectiv cu marimea creditului acordat3 pentru iecare loc de
munca creat si neocupat3 proportional cu numarul de luni neocupate.
(0) "n cazul nerespectarii o,ligatiei prevazute la art. 99 alin. (0) si (5)3
angajatorul va suporta o penalitate egala cu o parte din marimea creditului3
respectiv a ondului neram,ursa,il3 care s*a acordat3 potrivit legii3 pentru un
numar de locuri de munca nou*create3 egal cu cel al locurilor de munca
desiintate sau devenite vacante3 proportionala cu ponderea perioadei in care
nu s*a respectat aceasta o,ligatie in totalul perioadei prevazute pentru
mentinerea sau ocuparea locurilor de munca3 la care3 in cazul creditelor3 se
adauga do,anda aerenta.
**************
05
'rt. 97 a ost modiicat de pct. 55 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'(#. 70
(1) >eneiciarii de credite in conditii avantajoase pot solicita din nou credite
din ,ugetul asigurarilor pentru somaj daca au ac;itat integral creditele in
conditii avantajoase o,tinute anterior3 inclusiv do,anzile aerente.
(2) >eneiciarii unui ond neram,ursa,il nu mai au dreptul sa primeasca un
nou ond neram,ursa,il.
**************
'rt. 70 a ost modiicat de pct. 58 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'(#. 71
(1) 'dministrarea sumelor alocate din ,ugetul asigurarilor pentru somaj
pentru acordarea de credite in conditii avantajoase sau onduri neram,ursa,ile
se ace de ,anci sau de agentii autorizate potrivit legii3 cu care 'gentia
$ationala pentru -cuparea .ortei de !unca inc;eie contracte in conditiile
prevazute de lege.
(2) >anca sau agentia de credite care administreaza onduri pentru
acordarea de credite in conditii avantajoase poarta raspunderea pentru
ram,ursarea sumelor la ,ugetul asigurarilor pentru somaj.
(0) #a+ele si comisioanele pe care 'gentia $ationala pentru -cuparea .ortei
de !unca le datoreaza ,ancii sau agentiei de credit pentru administrarea
ondurilor pentru acordarea de credite in conditii avantajoase se suporta din
,ugetul asigurarilor pentru somaj.
**************
'rt. 71 a ost modiicat de pct. 56 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'lin. (0) al art. 71 a ost introdus de pct. 28 al art. " din -(4-$'$#' 4E
)(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr.
767 din 1 noiem,rie 2008.
'(#. 72
(1) &rocedura si criteriile de acordare a ondurilor neram,ursa,ile se
sta,ilesc prin ;otarare a Guvernului.
(2) /onditiile de acordare si ram,ursare a creditelor3 de acordare a ondurilor
neram,ursa,ile3 modul de sta,ilire a garantiilor3 organizarea si desasurarea
licitatiilor pentru desemnarea ,ancilor si agentiilor autorizate sa acorde credite3
respectiv onduri neram,ursa,ile3 din ,ugetul asigurarilor pentru somaj se vor
sta,ili prin norme metodologice comune ale !inisterului !uncii3 1olidaritatii
1ociale si .amiliei si >ancii $ationale a (omaniei.
**************
'rt. 72 a ost modiicat de pct. 57 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
0. .acilitati acordate angajatorilor
'(#. 70
(1) 'ngajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor3 pe
care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data
angajarii3 ,eneiciaza de reducerea sumei reprezentand contri,utia de 238@
datorata ,ugetului asigurarilor pentru somaj.
08
(2) (educerea contri,utiei se acorda incepand din anul iscal urmator3 pentru
o perioada de 6 luni3 si consta in diminuarea sumei datorate lunar cu 038@
pentru iecare procent din ponderea personalului nou*angajat in conditiile
prevazute la alin. (1) din numarul mediu scriptic de personal incadrat cu
contract individual de munca din anul respectiv.
**************
'lin. (1) al art. 70 a ost modiicat de pct. 59 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7
aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'lin. (1) al art. 70 a ost modiicat de pct. 26 al art. " din -(4-$'$#' 4E
)(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr.
767 din 1 noiem,rie 2008.
'(#. 75
(1) 'ngajatorii care primesc credite din ,ugetul asigurarilor pentru somaj3 in
conditiile art. 963 ,eneiciaza de reducere la plata contri,utiei3 potrivit art. 70
alin. (2)3 numai pentru somerii incadrati peste nivelul de 80@ din locurile de
munca nou*create prevazute la art. 96 alin. (7) lit. c).
(2) 'ngajatorii care primesc onduri neram,ursa,ile din ,ugetul asigurarilor
pentru somaj3 in conditiile art. 96=13 ,eneiciaza de reducere la plata
contri,utiei3 potrivit art. 70 alin. (2)3 numai pentru somerii incadrati pe alte
locuri de munca decat cele nou*create ca urmare a acordarii ondurilor
neram,ursa,ile.
**************
'rt. 75 a ost modiicat de pct. 57 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
1E/#")$E' a 5*a
&revederi inale
'(#. 78
&rocedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii ortei de
munca3 modalitatile de inantare si instructiunile de implementare a acestora
vor i ela,orate de 'gentia $ationala pentru -cuparea .ortei de !unca3 vor i
avizate de !inisterul !uncii3 1olidaritatii 1ociale si .amiliei si vor i apro,ate
prin ;otarare a Guvernului.
'(#. 76
(1) 'gentia $ationala pentru -cuparea .ortei de !unca intocmeste la
sarsitul iecarui an ,ilanturi de ocupare3 prin care se evidentiaza eectele
masurilor de stimulare a ocuparii3 realizate in perioada respectiva.
(2) /ontinutul*cadru al ,ilanturilor de ocupare se apro,a prin ordin al
presedintelui 'gentiei $ationale pentru -cuparea .ortei de !unca.
(0) >ilanturile de ocupare3 pe judete si la nivel national3 se pu,lica in primul
semestru al anului urmator in !onitorul -icial al (omaniei3 &artea a """*a.
/'&. <"
"nstitutii si responsa,ilitati in aplicarea prezentei legi
1E/#")$E' 1
"nstitutii si organizatii implicate in realizarea prevederilor prezentei legi
'(#. 77
06
&entru realizarea o,iectivelor si masurilor prevazute de prezenta lege
Guvernul apro,a strategii3 planuri si programe nationale3 in proil de ramura si
teritorial.
'(#. 79
"nstitutiile implicate in realizarea prevederilor prezentei legi sunt%
a) !inisterul !uncii3 1olidaritatii 1ociale si .amiliei6
,) 'gentia $ationala pentru -cuparea .ortei de !unca6
c) ministere si alte organe de specialitate ale administratiei pu,lice centrale6
d) organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel
national6
e) preecturile si autoritatile administratiei pu,lice locale6
) /omisia $ationala de &romovare a -cuparii .ortei de !unca.
'(#. 77
!inisterul !uncii3 1olidaritatii 1ociale si .amiliei are in domeniul ocuparii
ortei de munca urmatoarele atri,utii%
a) urmareste tendintele de pe piata muncii si ela,oreaza strategii3 prognoze
si programe nationale privind ocuparea ortei de munca3 ormarea proesionala
a somerilor si egalitatea de sanse pe piata muncii6
,) ela,oreaza si avizeaza proiectele de acte normative in domeniul ocuparii3
ormarii proesionale3 promovarii egalitatii de sanse pe piata muncii6
c) ela,oreaza proiectul ,ugetului asigurarilor pentru somaj6
d) deleaga anual atri,utiile de ordonator principal de credite pentru ,ugetul
asigurarilor pentru somaj3 conorm legii6
e) urmareste3 pe ,aza rapoartelor trimestriale si anuale3 e+ecutia ,ugetului
asigurarilor pentru somaj si e+ercita controlul asupra realizarii politicilor3
strategiilor3 planurilor si programelor privind orta de munca de catre 'gentia
$ationala pentru -cuparea .ortei de !unca6
) impreuna cu alte ministere si organe de specialitate realizeaza si
actualizeaza /lasiicarea ocupatiilor din (omania3 tinand seama de sc;im,arile
in structura economica si sociala a tarii si de cerintele alinierii la standardele
internationale in domeniu6
g) promoveaza programe3 propune acorduri si implementeaza proiecte de
cola,orare internationala in domeniile ocuparii3 ormarii proesionale si
egalitatii de sanse pe piata muncii6
;) sta,ileste anual indicatorii de perormanta si nivelul acestora3 in ,aza
carora se ela,oreaza programul anual de activitate al 'gentiei $ationale pentru
-cuparea .ortei de !unca.
'(#. 100
(1) (ealizarea politicilor3 strategiilor3 planurilor si programelor privind
ocuparea ortei de munca si ormarea proesionala a somerilor se inaptuieste3
in principal3 prin intermediul 'gentiei $ationale pentru -cuparea .ortei de
!unca.
(2) &entru realizarea serviciilor de ocupare si ormare proesionala 'gentia
$ationala pentru -cuparea .ortei de !unca va respecta%
a) accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate in domeniul ocuparii si
ormarii proesionale6
,) neutralitatea in posi,ilele interese divergente dintre angajatori si orta de
munca6
c) orientarea activitatii catre nevoile clientilor prin intocmirea planurilor
individuale de actiune si promovarea unor servicii rapide si de calitate6
d) respectarea caracterului concurential al activitatilor de pe piata muncii6
e) conidentialitatea datelor personale ale clientilor6
) transparenta in activitatea desasurata si in privinta rezultatelor o,tinute6
07
g) descentralizarea serviciilor si a procesului de luare a deciziilor6
;) adapta,ilitatea serviciilor la modiicarile din mediul social si economic.
'(#. 101
'gentia $ationala pentru -cuparea .ortei de !unca prezinta !inisterului
!uncii3 1olidaritatii 1ociale si .amiliei rapoarte trimestriale si anuale privind
e+ecutarea ,ugetului asigurarilor pentru somaj si realizarea indicatorilor de
perormanta sta,iliti prin protocol.
'(#. 102
(1) !inisterele si alte organe de specialitate ale administratiei pu,lice
centrale3 prin strategiile si politicile ela,orate in domeniile pe care le
coordoneaza3 tre,uie sa asigure cresterea gradului de ocupare a ortei de
munca.
(2) "n vederea realizarii o,iectivelor prevazute la alin. (1) ministerele si alte
organe de specialitate ale administratiei pu,lice centrale pot propune in cadrul
/omisiei $ationale de &romovare a -cuparii .ortei de !unca strategii3
programe si proiecte de acte normative privind ocuparea si ormarea
proesionala a ortei de munca.
'(#. 100
(1) -rganizatiile sindicale si asociatiile patronale3 reprezentative la nivel
national3 participa in conditiile prevazute de lege la ela,orarea si
implementarea programelor si masurilor privind piata muncii.
(2) -rganizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel
national vor i consultate la ela,orarea de acte normative care privesc
ocuparea ortei de munca.
'(#. 105
&reecturile si autoritatile administratiei pu,lice locale au o,ligatia sa
monitorizeze evolutiile de pe piata muncii in plan teritorial3 sa participe activ la
ela,orarea si realizarea masurilor de im,unatatire a ocuparii persoanelor
neincadrate in munca si sa sprijine activitatea agentiilor pentru ocuparea ortei
de munca.
1E/#")$E' a 2*a
/omisia $ationala de &romovare a -cuparii .ortei de !unca
'(#. 108
1e iniinteaza /omisia $ationala de &romovare a -cuparii .ortei de !unca3
denumita in continuare /omisia $ationala de -cupare.
'(#. 106
/omisia $ationala de -cupare are3 in principal3 urmatoarele atri,utii%
a) supune atentiei Guvernului strategii si politici pentru cresterea nivelului si
calitatii ocuparii ortei de munca in corelatie cu programele de dezvoltare
economica si sociala6
,) sta,ileste directiile dezvoltarii resurselor umane la nivel national3 in proil
de ramura si teritorial6
c) asigura armonizarea programelor de dezvoltare a resurselor umane
inantate din onduri pu,lice sau din alte surse6
d) ace propuneri pentru ela,orarea unor acte normative privind ocuparea
ortei de munca si de im,unatatire a legislatiei in acest domeniu6
e) pe ,aza tendintelor dezvoltarii economice si sociale si a evolutiilor pe
piata muncii3 ace propuneri pentru initierea unor masuri proactive de
com,atere a somajului prin politici iscale3 ajustari structurale3 reconversie
proesionala.
'(#. 107
09
(1) /omisia $ationala de -cupare este alcatuita din reprezentanti ai
ministerelor3 agentiilor si departamentelor din su,ordinea Guvernului sau
autonome3 la nivel de secretar de stat3 si din presedintii organizatiilor sindicale
si asociatiilor patronale reprezentative la nivel national.
(2) &resedintele /omisiei $ationale de -cupare este ministrul muncii3
solidaritatii sociale si amiliei.
(0) /omponenta /omisiei $ationale de -cupare va i sta,ilita in termen de
60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre ministrul
muncii3 solidaritatii sociale si amiliei3 cu consultarea institutiilor prevazute la
alin. (1)3 si se apro,a prin decizie a primului*ministru.
(5) 1ecretariatul /omisiei $ationale de -cupare este asigurat prin 4irectia
generala orta de munca din cadrul !inisterului !uncii3 1olidaritatii 1ociale si
.amiliei.
'(#. 109
/omisia $ationala de -cupare poate comanda institutiilor de specialitate
studii3 rapoarte si analize privind piata muncii3 care vor i inantate din ,ugetul
asigurarilor pentru somaj.
'(#. 107
(1) /omisia $ationala de -cupare este legal constituita la data apro,arii de
catre primul*ministru a componentei acesteia.
(2) (egulamentul de organizare si unctionare a /omisiei $ationale de
-cupare va i ela,orat de catre !inisterul !uncii3 1olidaritatii 1ociale si .amiliei
si va i supus spre apro,are acesteia in termen de 70 de zile de la data
constituirii si va i pu,licat in !onitorul -icial al (omaniei3 &artea ".
/'&. <""
(aspunderea juridica
'(#. 110
"ncalcarea prevederilor prezentei legi atrage3 dupa caz3 raspunderea
disciplinara3 materiala3 civila3 contraventionala sau penala.
'(#. 111
"ncalcarea de catre angajator a o,ligatiilor prevazute la art. 26 alin. (1) si la
art. 273 constand in sustragerea de la o,ligatia privind plata contri,utiilor la
,ugetul asigurarilor pentru somaj3 constituie inractiune si se pedepseste cu
inc;isoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda.
'(#. 112
(etinerea de catre angajator de la salariati a contri,utiilor datorate ,ugetului
asigurarilor pentru somaj si nevirarea acestora in termen de 18 zile in conturile
sta,ilite potrivit reglementarilor in vigoare constituie inractiune si se
pedepseste cu inc;isoare de la 0 luni la 6 luni sau cu amenda.
'(#. 110
/onstituie contraventie urmatoarele apte%
a) necomunicarea lunara a locurilor de munca vacante prevazute la art. 106
,) neutilizarea /lasiicarii ocupatiilor din (omania prevazute la art. 186
c) nedepunerea lunara a declaratiei prevazute la art. 216
d) a,rogata6
e) nerespectarea prevederilor art. 51 alin. (2)6
) nerespectarea prevederilor art. 806
g) nerespectarea prevederilor art. 100 alin. (2) lit. e)6
;) necomunicarea datelor si inormatiilor solicitate in scris de 'gentia
$ationala pentru -cuparea .ortei de !unca pentru indeplinirea atri,utiilor sale
prevazute de lege6
07
i) urnizarea3 ara acreditarea prevazuta de lege3 a serviciilor pentru
stimularea ocuparii ortei de munca.
**************
&artea introductiva a art. 110 a ost modiicata de pct. 80 al art. " din LEGE'
nr. 107 din 7 aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17
aprilie 2005.
Litera i) a art. 110 a ost introdusa de pct. 81 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7
aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
Litera d) a art. 110 a ost a,rogata de pct. 27 al art. " din -(4-$'$#' 4E
)(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr.
767 din 1 noiem,rie 2008.
'(#. 115
/ontraventiile prevazute la art. 110 se sanctioneaza dupa cum urmeaza%
a) cele prevazute la lit. a)3 ,)3 ) si ;)3 cu amenda de la 18.000.000 lei la
28.000.000 lei6
,) cele prevazute la lit. c)3 d)3 e)3 g) si i)3 cu amenda de la 28.000.000 lei la
80.000.000 lei.
**************
Litera ,) a art. 115 a ost modiicata de pct. 82 al art. " din LEGE' nr. 107 din
7 aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'(#. 118
'menzile contraventionale pot i aplicate si persoanelor juridice.
'(#. 116
(1) /onstatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 110 se
realizeaza de organele de control ale !inisterului !uncii3 1olidaritatii 1ociale si
.amiliei3 "nspectiei !uncii3 'gentiei $ationale pentru -cuparea .ortei de !unca
si de catre alte organe care3 potrivit legii3 au dreptul sa eectueze control.
(2) -rganele de control masuri active ale 'gentiei $ationale pentru
-cuparea .ortei de !unca si ale structurilor sale teritoriale vor constata si vor
sanctiona contraventiile prevazute la art. 110 lit. a)3 c)3 e)3 ;) si i)3 precum si
contraventia prevazuta la lit. )3 in ceea ce priveste nerespectarea art. 80 alin.
(0).
**************
'lin. (2) al art. 116 a ost introdus de pct. 80 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7
aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
'lin. (2) al art. 116 a ost modiicat de pct. 29 al art. " din -(4-$'$#' 4E
)(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr.
767 din 1 noiem,rie 2008.
'(#. 116=1
/ontrolul respectarii o,ligatiilor privind incadrarea in munca si mentinerea
raporturilor de munca3 asumate de angajatorii care au ,eneiciat de su,ventii3
credite sau onduri neram,ursa,ile din ,ugetul asigurarilor pentru somaj3
precum si de acilitati in temeiul art. 703 se eectueaza de catre organele de
control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea ortei de munca
judetene3 respectiv a municipiului >ucuresti3 care vor constata si vor aplica3
dupa caz3 sanctiunile prevazute de prezenta lege.
**************
'rt. 116=1 a ost introdus de pct. 85 al art. " din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie
2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 009 din 17 aprilie 2005.
50
'(#. 117
'menzile contraventionale aplicate conorm prezentei legi constituie venituri
la ,ugetul asigurarilor pentru somaj.
'(#. 119
4ispozitiile prezentei legi3 reeritoare la sta,ilirea si sanctionarea
contraventiilor3 se completeaza cu prevederile -rdonantei Guvernului nr.
2:2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
'(#. 117
(1) Litigiile rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei legi se
solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente3 potrivit legii.
(2) Litigiile privind sta,ilirea si plata indemnizatiei de somaj se solutioneaza
in regim de urgenta3 potrivit normelor procedurale prevazute pentru conlictele
de drepturi3 c;iar daca prin lege speciala se prevede altel.
/'&. <"""
4ispozitii tranzitorii si inale
'(#. 120
(1) &ersoanele care solicita dreptul la ajutor de somaj3 ajutor de integrare
proesionala sau alocatie de sprijin inainte de data intarii in vigoare a prezentei
legi ,eneiciaza de acest drept in cuantumul3 pe durata si in conditiile sta,ilite
de Legea nr. 1:1771 repu,licata3 cu modiicarile ulterioare.
(2) "n aceleasi conditii ,eneiciaza persoanele prevazute la alin. (1) de
drepturile care le*au ost suspendate inainte de data intararii in vigoare a
prezentei legi si care au ost repuse in plata dupa aceasta data.
'(#. 121
&lata ajutoarelor de somaj acordate potrivit Legii nr. 1:1771 repu,licata3 cu
modiicarile ulterioare3 si a sumelor acordate potrivit prevederilor -rdonantei
de urgenta a Guvernului nr. 08:1777 privind masurile de stimulare a
persoanelor izice si juridice pentru incadrarea in munca a a,solventilor
institutiilor de invatamant3 apro,ata cu modiicari prin Legea nr. 162:17773
alate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi3 se suporta din
,ugetul asigurarilor pentru somaj.
'(#. 122
(1) &ersoanele carora li s*a sta,ilit ajutor de somaj si a ost suspendat pe
perioada acordarii platilor compensatorii3 potrivit legii3 iar repunerea in plata a
acestui drept are loc inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi3 ,eneiciaza
de ajutorul de somaj sta,ilit.
(2) &ersoanele carora li s*a sta,ilit ajutorul de somaj si a ost suspendat pe
perioada acordarii platilor compensatorii3 potrivit legii3 iar data repunerii in
plata este ulterioara datei intrarii in vigoare a prezentei legi3 ,eneiciaza de
indemnizatie de somaj sta,ilita in conditiile acestei legi.
'(#. 120
&ersoanele izice sau juridice care pana la data intrarii in vigoare a prezentei
legi au incadrat a,solventi in conditiile prevazute de -rdonanta de urgenta a
Guvernului nr. 08:17773 apro,ata cu modiicari prin Legea nr. 162:17773
,eneiciaza de aceste masuri in conditiile sta,ilite de aceasta ordonanta de
urgenta.
'(#. 125
&ersoanele disponi,ilizate in conditiile prevazute de -rdonanta de urgenta a
Guvernului nr. 79:1777 privind protectia sociala a persoanelor ale caror
contracte individuale de munca vor i desacute ca urmare a concedierilor
colective3 cu modiicarile si completarile ulterioare3 dupa data intrarii in vigoare
51
a prezentei legi3 in cadrul unor etape prevazute in programe de restructurare
apro,ate sau contracte de vanzarecumparare inc;eiate anterior intrarii in
vigoare a prezentei legi3 ,eneiciaza de indemnizatie de somaj in conditiile
prevazute de prezenta lege.
'(#. 128
"ndemnizatia de somaj se plateste titularului ori mandatarului acestuia
sta,ilit prin procura speciala.
'(#. 126
/ererile pentru acordarea indemnizatiei de somaj3 precum si toate actele
procedurale in legatura cu sta,ilirea acestui drept sunt scutite de orice el de
ta+a de tim,ru.
'(#. 127
"ndemnizatia de somaj si celelalte drepturi sta,ilite prin prezenta lege se
reactualizeaza ori de cate ori se modiica salariul de ,aza minim ,rut pe tara
garantat in plata.
*************
'rt. 127 a ost modiicat de pct. 27 al art. " din -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr.
155 din 19 octom,rie 20083 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1
noiem,rie 2008.
'(#. 129
&rezenta lege intra in vigoare la data de 1 martie 2002.
'(#. 127
"n termen de 00 de zile de la data pu,licarii prezentei legi in !onitorul -icial
al (omaniei3 &artea "3 !inisterul !uncii3 1olidaritatii 1ociale si .amiliei3 in ,aza
propunerilor 'gentiei $ationale pentru -cuparea .ortei de !unca3 va ela,ora
norme metodologice de aplicare a acesteia3 precum si criterii de acreditare a
urnizorilor de servicii prevazute la art. 88 si 863 care vor i apro,ate prin
;otarari ale Guvernului.
'(#. 100
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se a,roga%
a) Legea nr. 1:1771 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor
proesionala3 repu,licata in !onitorul -icial al (omaniei3 &artea "3 nr. 287 din
15 septem,rie 17753 cu modiicarile si completarile ulterioare6
,) -rdonanta de urgenta a Guvernului nr. 08:1777 privind masurile de
stimulare a persoanelor izice si juridice pentru incadrarea in munca a
a,solventilor institutiilor de invatamant3 pu,licata in !onitorul -icial al
(omaniei3 &artea "3 nr. 181 din 11 iulie 17773 apro,ata cu modiicari prin Legea
nr. 162:17773 pu,licata in !onitorul -icial al (omaniei3 &artea "3 nr. 299 din 25
octom,rie 17776
c) Botararea Guvernului nr. 586:1777 cu privire la apro,area $ormelor
pentru aplicarea prevederilor -rdonantei de urgenta a Guvernului nr. 08:1777
privind masurile de stimulare a persoanelor izice si juridice pentru incadrarea
in munca a a,solventilor institutiilor de invatamant3 pu,licata in !onitorul
-icial al (omaniei3 &artea "3 nr. 207 din 27 august 17776
d) -rdinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 007:1775 pentru
apro,area "nstructiunilor privind procedura de primire si solutionare a cererilor
de plata a ajutorului de somaj3 a ajutorului de integrare proesionala si a
alocatiei de sprijin3 pu,licat in !onitorul -icial al (omaniei3 &artea "3 nr. 025
din 20 noiem,rie 17756
e) Botararea Guvernului nr. 299:1771 privind caliicarea3 recaliicarea si
perectionarea pregatirii proesionale a somerilor3 repu,licata in !onitorul
-icial al (omaniei3 &artea "3 nr. 06 din 20 e,ruarie 17766
52
) -rdinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 508:1778 pentru
apro,area $ormelor metodologice privind organizarea3 desasurarea si
a,solvirea cursurilor de caliicare3 recaliicare3 perectionare si a altor orme de
pregatire proesionala a somerilor si a $ormelor de iniintare3 organizare si
unctionare a centrelor de caliicare3 recaliicare si perectionare a somerilor3
pu,licat in !onitorul -icial al (omaniei3 &artea "3 nr. 85 din 18 martie 17766
g) orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
***************
$-#'%
'rt. "" din LEGE' nr. 107 din 7 aprilie 2005 pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L
nr. 009 din 17 aprilie 2005 prevede%
2&rezenta lege intra in vigoare in termen de 60 de zile de la pu,licarea in
!onitorul -icial al (omaniei3 &artea "3 termen in care !inisterul !uncii3
1olidaritatii 1ociale si .amiliei va modiica in mod corespunzator actele
normative ela,orate in vederea aplicarii legii si le va supune spre apro,are
Guvernului2.
***************
' se vedea si -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr. 65 din 29 iunie 2000 pu,licata
in !-$"#-()L -."/"'L nr. 565 din 27 iunie 2000.
**************
'rt. """ din -(4-$'$#' 4E )(GE$#' nr. 155 din 19 octom,rie 20083
pu,licata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 767 din 1 noiem,rie 2008 prevede%
2 (1) &ersoanele care solicita dreptul la indemnizatie de somaj inainte de
data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta ,eneiciaza de acest
drept in cuantumul3 pe durata si in conditiile sta,ilite de prevederile legale in
vigoare la data solicitarii dreptului.
(2) "n aceleasi conditii ,eneiciaza persoanele prevazute la alin. (1) de
drepturile care le*au ost suspendate inainte de data intrarii in vigoare a
prezentei ordonante de urgenta si care au ost repuse in plata dupa aceasta
data.
'ceasta lege a ost adoptata de /amera 4eputatilor in sedinta din 19
decem,rie 20013 cu respectarea prevederilor art. 75 alin. (1) din /onstitutia
(omaniei.
&(E1E4"$#ELE /'!E(E" 4E&)#'#"L-(
<'LE( 4-($E'$)
'ceasta lege a ost adoptata de 1enat in sedinta din 20 decem,rie 20013 cu
respectarea prevederilor art. 75 alin. (1) din /onstitutia (omaniei.
p. &(E1E4"$#ELE 1E$'#)L)"3
4-() "-'$ #'('/"L'
********
50