Sunteți pe pagina 1din 27

Gheorghi Coer

Agenda astrologic a sfritului de mileniu. Extras.


ECLIPSA TOTALA DE SOARE DIN 11 AUGUST 1999
Eclipsele au fost de-a lunul ti!pului feno!enele ast"ono!ice cele !ai !iste"ioase#
oa!enii aco"d$ndu-le se!nifica%ii di&e"se'
Apa"i%ia unei co!ete sau p"oduce"ea unei eclipse e"au at"i(uite uno" fo"%e sup"anatu"ale
ca"e dete"!inau apa"i%ia acesto"a p"in &oin%a lo" p"op"ie' Unii# !ai sensi(ili# )*i t"anspuneau da"ul
lo" poetic )n e+plica"ea acesto" feno!ene# d$ndu-le un sens filosofic *i spi"itual# de cele !ai
!ulte o"i ade&,"at' Este ca-ul c.ine-ilo"# ca"e au denu!it d"u!ul apa"ent al Soa"elui pe (olta
ce"easc, /Da 0uan 1ao2 ca"e )n t"aduce"e li(e", a" )nse!na /3a"ea cale al(en,2' De la ei se
p,st"ea-, *i cea !ai &ec.e )n"eist"a"e a unei eclipse# o(se"&at, cu 4154 ani )n u"!, 6ap"o+' 7158
)' C"'9'
Cea !ai &ec.e *i cea !ai ",sp$ndit, e+plica%ie asup"a acestui feno!en este aceea c, un
ani!al fio"os foa"te !a"e )n.ite Soa"ele' Acest concept s-a p,st"at !ult ti!p la sla&i# tu"ci#
popoa"e af"icane *i asiatice'
Este de!n de conse!nat o situa%ie "eal, pet"ecut, )n secolul nost"u# c$nd un eu"opean
)nce"ca s, con&in, cu a"u!ente *tiin%ifice un sta"e% dint"-o !,n,sti"e (udist, asup"a celo" ce se
pet"ec )nt"-o eclips, de Soa"e' Ti(etanul ",spunse: /Asta se )nt$!pl, pent"u &oi# eu"openii# da"
noi *ti! p"ea (ine c, un c$ine ne"u al ce"ului !u*c, din Soa"e2' E+plica%ia p"i&it, ca si!(ol
6p"in p"is!a uno" concepte filosofice9 a"e pa"tea ei de ade&,"'
Aceste ani!ale fio"oase ca"e )n.i%eau Soa"ele e"au d"aoni )n C.ina# *e"pi )n Indone-ia#
;aua"i sau lupi )n A!e"ica# &$"colaci )n Ro!$nia'
Esc.i!o*ii c"edeau c, )n ti!pul unei eclipse Soa"ele pu" *i si!plu *i-a p,",sit locul s,u
din ce" pent"u a "e-ol&a unele p"o(le!e pe P,!$nt'
Aluna"ea acesto" !on*t"i se f,cea p"in (ate"ea cu pute"e a to(elo"'
Cea !ai f"u!oas, *i !ai i!p"esionant, e+plica%ie asup"a acesto" feno!ene a fost dat, de
locuito"ii uno" insule din Pacificul de Sud pent"u ca"e eclipsele "ep"e-entau s,"utul Soa"elui cu
Luna'
Eclipsele au c"eat de-a lunul isto"iei !a"e fai!, uno" conduc,to"i sau uno" situa%ii de
fapt' Este ca-ul lui 3a.o!ed a c,"ui na*te"e a coincis cu o eclips, total, de Soa"e ia" sup"afa%a
atins, de conul de u!(", "ep"oducea a"ealul de !ai t$"-iu al "eliiei !usul!ane'
Eclipsa a fost asociat, *i cu conceptul de Sf$"*itul Lu!ii' A*a s-a )nt$!plat )n ;u"ul anului
1<<< ca"e indica# dup, p"oaste p"ofe%ii# Sf$"*itul O!eni"ii' =n lipsa o"ic,"ei sc.i!(,"i# Sf$"*itul
Lu!ii a fost "ep"o"a!at pent"u anul 1<55 c$nd s-a p"odus o eclip, de Soa"e# pe data de 75 iunie'
Un c"onica" de atunci conse!na: /Ast"ul de lu!in, 6Soa"ele9 c,p,tase lu!ina *of"anului>
p"i&indu-se unii pe al%ii# oa!enii se &edeau al(eni ca !o"%ii# ui!i"ea *i spai!a cup"inse sufletele
tutu"o" *i fieca"e c"edea c, t",ie*te ceasul cel din u"!,2' Aceast, situa%ie nu a du"at p"ea !ult# ia"
oa!enii ?@ *i-au "eluat &ia%a aitat, *i plin, de "i;i ca *i cu! ni!ic nu s-a" fi )nt$!plat'
E+plica%ia celo" ca"e anun%ase", Sf$"*itul a fost foa"te cla",: ie"ta"ea di&in,'
Nai&itatea *i p"ostia uno" oa!eni atineau uneo"i &alo"i i!p"esionante' Tea!a *i fo(ia lo"
fa%, de ni*te )nc.ipui"i acceptate f,", nici cea !ai !ic, do"in%, de &e"ifica"e c"eau feno!ene
foa"te ciudate' Este ca-ul 6*i din nefe"ici"e nu sinu"ul9 eclipsei totale de Soa"e din 141A la ca"e
Riccioli conse!na c, /p,s,"ile au c,-ut din -(o" *i au !u"it de spai!,2 *i# a! co!pleta noi# au
!u"it dato"it, spai!ei colecti&e c"eate de oa!eni'
=n 1A8< !a"to"i ocula"i spuneau c, ani!alele de t"ac%iune s-au spe"iat *i au c,-ut la
p,!$nt' =n 1B<8 la 3ontpellie" liliecii -(u"au ca )n ti!pul )nse","ii# ,inile *i po"u!(eii se aitau
ia" p,s,"ile au )ncetat s, !ai c$nte' E+e!plele de acest fel din nefe"ici"e sunt nu!e"oase'
Ti!pul a )nce"cat s, "e-ol&e aceast, p"o(le!,' Acu! *ti! cu to%ii c, eclipsele sunt
feno!ene natu"ale c"eate dato"it, !i*c,"ii de "ota%ie a Lunii )n ;u"ul P,!$ntului *i a P,!$ntului
)n ;u"ul Soa"elui' Din nefe"ici"e nu!,"ul celo" din t"ecut ca"e *tiau acest ade&," e"a destul de !ic'
Iat, ce spunea 3a.o!ed )n le,tu", cu eclipsele: /Soa"ele *i Luna sunt date de
Du!ne-eu *i toc!ai de aceea ele nu se eclipsea-, pent"u !oa"tea sau na*te"ea oa!enilo"2'
T"ec$nd peste aceste ca"acte"istici de o"din isto"ic *i %in$nd cont c, Lunii )i dato",! acest
feno!en# un fapt ",!$ne i!p"esionant: po-i%ia ei' Doa!na 3ada Sta&insc.i# ce"cet,to" de
f"unte )n do!eniul ast"ono!iei "o!$ne*ti# afi"!,: /Cu un dia!et"u de 4<< de o"i !ai !ic dec$t
al Soa"elui# Luna este )ns, tot de at$tea o"i !ai ap"oape de noi' Din aceast, cau-, Soa"ele *i Luna
au ca! acelea*i dia!et"e un.iula"e pe ce" C de ap"oape 1D7 C ceea ce este# desiu"# doa" o
fe"icit, coinciden%,' Dac, Luna a" fi ce&a !ai !ic, sau ce&a !ai depa"te de noi# unul dint"e cele
!ai spectaculoase e&eni!ente ast"ale C eclipsa de Soa"e C a" fi fost i!posi(il2'
Nu pute! fi at$t de siu"i dac, este o coinciden%, plasa"ea acestui fascinant co"p ce"esc )n
acel loc )ns, un fapt este ce"t C e+isten%a eclipselo" *i )nc, )nt"-un nu!," foa"te !a"e'
Da" ce este o eclips,E
P"in eclips, se )n%elee c, un ast"u f,", lu!in,# int"$nd )n conul de u!(", al planetei este
lipsit de lu!ina Soa"elui' Da" situa%ia nu este c.ia" at$t de si!pl,# de aceea sunt necesa"e unele
e+plica%ii'
Inte"&alul de ti!p )n ca"e Luna "e&ine la aceea*i fa-, se nu!e*te lun, sinodic,' Aceast,
pe"ioad, de ti!p este de 79#A5<AFF1 679d 17. 44! 59s9' =n felul acesta# odat, la 79#A5<AFF1 -ile
&a fi Lun, Nou, 6con;unc%ie Lun,-Soa"e9'
Pent"u ca o eclips, de Soa"e s, se p"oduc, este necesa" ca Luna s, fie )n con;unc%ie cu
Soa"ele'
Da" de ce nu se p"oduce la fieca"e Lun, Nou, c$te o eclips,E
O(se&a%iile *i ce"cet,"ile a!,nun%ite au a",tat c, )n !o!entul eclipsei Luna se afl, )n
unul din nodu"ile o"(itei sale sau foa"te ap"oape de acesta 6Nodu"ile Luna"e sunt dou, puncte
co!ple!enta"e date de inte"sec%ia o"(itei Lunii cu o"(ita Soa"elui# dat, de !e"sul apa"ent al
acestuia p"in -odiac9'
Inte"&alul de ti!p )nt"e dou, t"ece"i succesi&e peste unul din nodu"i 6Nodul Luna" de no"d
*i Nodul Luna" de sud9 se nu!e*te pe"ioad, d"aconitG, *i a"e &aloa"ea de 7B#71751BF< -ile 67Bd
15. 1F! 55s9' Atunci c$nd se sup"apun aceste t"ei ele!ente 6Luna# Soa"ele# Nodu"ile Luna"e9#
apa"e o eclips,'
C$nd Soa"ele se afl, )n con;unc%ie cu Luna 6Lun, Nou,9 *i cu un nod Luna" 6sau ap"oape
de acesta9 se p"oduce o eclips, de Soa"e' Luna fiind )nt"e Soa"e *i P,!$nt# )l &a face pe acesta s,
int"e )n conul s,u de u!(",'
C$nd Soa"ele se afl, )n opo-i%ie cu Luna 6Lun, Plin,9 *i cu un Nod Luna" sau ap"oape de
acesta se p"oduce o eclips, de Lun,' P,!$ntul fiind )nt"e Soa"e *i Lun,# o dete"!in, pe aceasta
din u"!, s, int"e )n conul s,u de u!(",'
Nu!,"ul !a+i! de eclipse )nt"-un an este de B 64-A de Soa"e *i 7-5 de Lun,9 *i !ini! 7
6a!(ele de Soa"e9'
Da" cu! pot fi p"e&,-ute eclipseleE
Aceea*i )nt"e(a"e *i-au pus-o *i anticii *i )n ti!p au "eu*it s, ,seasc, o "e-ol&a"e'
Tales din 3ilet a ,sit cel dint$i e+plica%ia eclipselo" *i tot el a anun%at eclipsa de Soa"e
ca"e a a&ut loc )n anul AFA )' C"'# eclips, de altfel cele(", pent"u c, a pus cap,t luptei dint"e "eci
*i pe"*i 6a"!atele )nsp,i!$ntate au p,",sit c$!pul de lupt,9'
Cu ti!pul# Pitao"a# A"ista"c. din Sa!os *i Ptole!eu au de-&oltat p"in efo"tu"ile lo"
!odul de cunoa*te"e a !i*c,"ii a*t"ilo" pe (olta ce"easc,# ca s, nu !ai &o"(i! de Cope"nic sau de
Gio"dano 1"uno *i Galileo Galilei ca"e au pl,tit scu!p ade&,"u"ile afi"!ate'
Caldeenii se pa"e c, au fost p"i!ii ca"e au o(se"&at c, eclipsele se desf,*oa", ciclic' Ei au
sta(ilit aceast, pe"ioad, ca fiind de 1F#A ani# ciclu pe ca"e l-au nu!it Sa"os 6)n su!e"ian, sa"os H
uni&e"s9'
Ce"cet,"ile ulte"ioa"e au do&edit &e"idicitatea acesto" o(se&a%ii# sta(ilindu-se cu e+actitate
c, un sa"os a"e o pe"ioad, de 1F ani# 11 -ile *i F o"e' Astfel# eclipsa total, de Soa"e din 11 auust
1999 se &a "epeta )n 7<1B pe 77 auust da" dife"en%a de F o"e face ca P,!$ntul s, se "oteasc, cu
ap"o+i!ati& 17<I sp"e est' Aceasta indic, faptul c, eclipsa de Soa"e &a fi &i-i(il, unde&a pe
continentul A!e"ican'
Da" la p"e&eni"ea unei eclipse se ia )n calcul *i faptul c, o"(ita Lunii a"e fa%, de eliptic, o
)nclina%ie de A#<FI# c, efectuea-, o "ota%ie )n ;u"ul p"op"iului plan )n F ani *i 51< -ile )n sens
di"ect *i !ulte alte ele!ente de co"ec%ie a c,"o" )nsu!a"e face ca dup, t"ei sa"os 6c$nd P,!$ntul
"eali-ea-, o "ota%ie co!plet, p"in )nsu!a"ea celo" F o"e de "ota%ie )n ;u"ul a+ei )n plus fa%, de
eclipsa ante"ioa",9 u!("a eclipsei s, nu !ai atin, acela*i te"ito"iu cu eclipsa desf,*u"at, cu A4
de ani *i 54 de -ile )n u"!,' Din aceast, cau-, u"!,toa"ea eclips, total, de Soa"e &i-i(il, din %a"a
noast", &a fi )n 7758 *i nu )n 7<A5J
Da" ce este un ciclu sa"osE
Este e&ident faptul c, Soa"ele *i Luna nu sunt punctifo"!e# eclipsele put$nd a&ea loc dac,
un.iul dint"e Lun, 6aflat, )n con;unc%ie cu Soa"ele9 *i Nodu"ile Luna"e este !ai !ic de 1F#AI' Ki
cu! Soa"ele se deplasea-, -ilnic cu ap"o+i!ati& 1I# el se &a ,si )n fe"east"a eclipsei ti!p de 5B
de -ile 61F#A -ile )nainte *i dup, !o!entul !a+i! al p"oduce"ii sale9'
Luna "eali-ea-, un ciclu co!plet )n 79#A5<AFF1 -ile> cu alte cu&inte# )nt"-o sinu",
fe"east", e+ist, posi(ilitatea ca Soa"ele s, fie eclipsat de dou, o"i# conul de u!(", atin$nd deci
-one dife"ite pe lo(' Da" Nodu"ile Luna"e se deplasea-, u*o" sp"e &est ia" "ota%ia Lunii )n ;u"ul
P,!$ntului se "eali-ea-, de la &est sp"e est 6deci pe"ioada d"aconitic, este !ai !ic, dec$t cea
sinodic, C 7B#71751BF<9' =n felul acesta# Soa"elui )i t"e(uiesc 548 -ile 6anul d"aconitic9 pent"u a
se "e)ntoa"ce la acela*i Nod Luna"'
P"in u"!a"e# pe"ioada dup, ca"e se poate "epeta o eclips, 6spun ast"ono!ii9 &a t"e(ui s,
fie o pe"ioad, ca"e s, cup"ind, cele dou, pe"ioade 6d"aconitic, *i sinodic,9 de un nu!," )nt"e de
o"i' Calculele au a",tat c,:
7473 H 87FA#5A8B<
775S C 8AFA#5711A unde:
3 H pe"ioad, d"aconitic,'
S H pe"ioad, sinodic,'
Dac, se "eali-ea-, )!p,"%i"ea la 58A#7A 658A. 8! 9s9 se o(%ine &aloa"ea de 1F ani# 11 -ile
*i F o"e# ca"e "ep"e-int, pe"ioada Sa"os'
Un ciclul Sa"os este o pe"ioad, de ti!p 6dete"!inat, de speciali*ti p"in calcule la(o"ioase9
ca"e cup"inde dou, eclipse 6de Lun, sau de Soa"e9 cu ca"acte"istici ase!,n,toa"e' Lieca"e Sa"os
con&ine B1 eclipse dint"e ca"e 45 de Soa"e *i 7F de Lun,'
O se"ie Sa"os "ep"e-int, un set de eclipse sepa"at p"int"-un Sa"os' O se"ie Sa"os du"ea-,
1744-lA14 ani *i cup"inde de "eul, B<-FA eclipse# )n /Anua"ul ast"ono!ic 19982# doa!na 3ada
Sta&insc.i desc"ie o se"ie Sa"os )n felul u"!,to"' /)nt"-o se"ie u!("a Lunii inte"ceptea-, !ai )nt$i
P,!$ntul l$n, pol# !i"ea-, sp"e ecuato" *i a;une )n cele din u"!, )n &ecin,tatea celuilalt pol#
&!de a"e loc ulti!ul e&eni!ent al ciclului2'
=nt"-un ciclu Sa"os eclipsele au loc atunci c$nd Nodul ascendent al Lunii *i distan%a
!a+i!, a a+ei u!("ei luna"e fa%, de cent"ul P,!$ntului# e+p"i!at, )n unit,%i ecuato"iale te"est"e
6nu!it, a!a9# c"esc cu fieca"e !e!("u al se"iei' =nt"-o astfel de situa%ie se iau )n calcul nu!ai
eclipsele de acela*i tip 6cu! sunt cele inela"e# de e+e!plu9'
P"in u"!a"e# deduce! c, eclipsele de Lun, sunt de dou, tipu"i: pa"%iale# c$nd discul luna"
este eclipsat pa"%ial de u!("a P,!$ntului> total,# c$nd Luna int", )n )nt"ei!e su( conul de
u!(", al P,!$ntului'
Eclipsele de Soa"e sunt de t"ei tipu"i: pa"%iale# c$nd discul Lunii acope", pa"%ial discul
Soa"elui> totale# c$nd discul Lunii acope", )n )nt"ei!e discul Soa"elui> inela"e# c$nd discul Lunii
acope", )n )nt"ei!e "eiunea cent"al, a discului Sola"> )n p"i!ele secunde ale unei eclipse
inela"e se o(se"&, )n ;u"ul discului )ntunecat# ca"e eclipsea-,# un ce"c de o st",luci"e deose(it,
nu!it /inel de dia!ant2 al eclipsei' =n c$te&a secunde acesta se disipa )n !ii de !,"elu%e ca
u"!a"e a t"ece"ii lu!inii neeclipsate p"in &,ile luna"e'
Cele !ai nu!e"oase sunt eclipsele de Soa"e' Cele !ai u"!,"ite sunt cele de Lun,# fiind
&i-i(ile de pe ;u!,tatea lo(ului unde Luna este deasup"a o"i-ontului )n !o!entul eclipsei' Cele
!ai spectaculoase da" *i cele !ai "a"e sunt eclipsele inela"e'
Mi-i(il, din !ai !ulte %,"i din Eu"opa# eclipsa total, de Soa"e din 11 auust 1999 &a a&ea
!a+i!ul intensit,%ii )n Ro!$nia'
Acope"i"ea Soa"elui &a fi )n p"opo"%ie de 1<5N# du"ata !a+i!, a fa-ei de totalitate 7!
7Bs ia" o"a !a+i!ului 11:<4 UT 614:<4 o"a 1ucu"e*tiului9' Dou, o(se"&atoa"e ast"ono!ice 6din
1ucu"e*ti *i Ti!i*oa"a9 sunt plasate pe linia de cent"alitate' 3un%ii Pa"$n *i Rete-at &o" ofe"i
condi%ii opti!e de u"!,"i"e a acestui feno!en# la fel ca *i lito"alul 3,"ii Ne"e' Este un punct de
inte"es e+t"ao"dina" deoa"ece u"!,toa"ea eclips, total, de Soa"e &i-i(il, din Ro!$nia &a fi peste
ap"o+i!ati& 15 Sa"os# adic, )n anul 7758'
Da" inte"esul e+t"ao"dina" cu ca"e aceast, eclips, este u"!,"it, nu este nu!ai unul fi-ic ci
*i unul spi"itual *i c.ia" ast"oloie dup, cu! &o! &edea )n continua"e'
Inte"p"eta"ea ast"oloic, a acestei eclipse este inti! leat, de inte"p"eta"ea te!ei natale a
Ro!$niei 674ianua"ieDua"ie-Afe("ua"ie 1FA99' Nu pent"u c, acestea a" fi c$t de c$t ase!,n,toa"e
ci pe de o pa"te dato"it, faptului c, te!a eclipsei "ep"oduce 6%in$nd cont *i de ca"acte"isticile
neast"oloice9 o sta"e de fapt# )n ca"e Ro!$nia de&ine la acest sf$"*it de !ileniu un punct cent"al
al acestei planete ia" pe de alt, pa"te dato"it, continuit,%ii )nt"-un !od sintetic al !esa;ului
spi"itual al acestui popo"# "e,sit din plin )n te!a sa natal,'
T"ec$nd dincolo de acestea# eclipsa total, de Soa"e din acest an 611 auust 19999 este
pent"u lu!ea spi"itualit,%ii un fapt unic# conse!nat *i de alte docu!ente spi"ituale ia" pent"u
oa!enii de *tiin%, doa" o eclips, de Soa"e *i ca! at$t'
Aflate la "ani%a dint"e *tiin%, *i spi"itualitate# eclipsele fascinea-, lu!ea# sco%$nd )n
e&iden%, t",s,tu"i ale a!(elo" do!enii' Nu se poate nea ac%iunea lo" spi"itual, a&$nd )n &ede"e
influen%a colosal, a celo" doi a*t"i ca"e le fo"!ea-, 6Soa"ele *i Luna9'
Influen%a Soa"elui asup"a &ie%ii a fost sesi-at, )nc, din cele !ai &ec.i ti!pu"i' Astfel#
!itu"ile sola"e sunt p"int"e cele !ai &ec.i fo"!e de !itoloii# fiind 6nu )nt$!pl,to"9 asociate cu
!itoloiile luna"e'
Pute! a!inti )n felul acesta pe: Ra 6-eitate sola", eiptean,9# ca"e !ai t$"-iu de&ine
Osi"is# di&initate de p"i! "an )n panteonul eiptean# pe S.a!as. *i S.apas. 6-ei sola"i din
3esopota!ia9# 3it."a 6-eul "a-elo" sola"e )n I"an9# 0elios 6la "eci9# Apolo 6la "o!ani9# Su"Oa 6la
.indu*i9# A!ate"asu 6la ;apone-i9 *i lista a" putea continua'
Acest cult sola" 6"e,sit foa"te p"enant *i la &ec.ii daci# continuat apoi C )n p"opo"%ii !ai
!ici )n pe"ioada c"e*tinis!ului p"i!iti& *i c.ia" )n -ilele noast"e9 a"e un su(st"at "eal'
=n ast"oloie# Soa"ele "ep"e-int, p"incipiul c"eato"# si!(olul !asculin p"in e+celen%,# fo"%a
sup"e!, ca"e c"ea-,# !en%ine *i dist"ue )n acela*i ti!p' El este su"sa de ene"ie Oan# !asculin,
*i este co!pletat de Lun, ca"e "ep"e-int, fo"%a fe!inin, ce !odelea-, c"ea%ia# asiu"$ndu-i
acesteia in,*ia# fine%ea *i dina!is!ul )n ac%iune'
=ns,*i &ia%a pe aceast, planet, este sus%inut, de )ne!,na"ea celo" dou, ca"acte"istici'
Re&,"sa"ea acesto" dou, tipu"i de ene"ii 6ca"e e+p"i!, ec.ili("ul *i a"!onia uni&e"sal,9 a"e o
continuitate ia" )nt"e"upe"ea lo" dete"!in, apa"i%ia uno" pe"tu"(a%ii de natu", fi-ic,# psi.ic, *i
spi"itual,'
Din punct de &ede"e esote"ic#' Eclipsele de Soa"e dete"!in, t"e-i"ea cu pute"e a tutu"o"
fo"%elo" su(con*tiente# a tutu"o" t",i"ilo" adunate de-a lunul &ie%ilo" t"ecute p"in faptul c,
pe"sonifica"ea lu!inii con*tiente 6Soa"ele9 este eclipsat, de pe"sonifica"ea lu!inii su(con*tiente
6Luna9 *i pent"u c$te&a -eci de !inute fo"%ele luna"e p"i!ea-, )n fa%a fo"%elo" sola"e'
Un feno!en si!ila" 6)ns, de alt, natu", *i p"opo"%ie9 apa"e )n fa-a de Lun, Plin, c$nd
Luna 6pent"u p,!$nteni9 pa"e a fi eala Soa"elui# ac%iunea ei asup"a t"e-i"ii po"ni"ilo"
su(con*tiente fiind pe la" studiat,'
Eclipsele de Lun, pe"!it &indec,"i !i"aculoase p"in a!plifica"ea )n inte"io"ul p"op"iei
fiin%ei a focului pu"ificato" sola"' Acestea sunt foa"te cla" e+plicate de .indu*i# pent"u ca"e
Soa"ele )l dese!nific, pe S.i&a 6p"incipiul !asculin9 ia" Luna o dese!nific, pPH S.aGti
6p"incipiul fe!inin9' Astfel# ei spun c, S.i&a f,", S.aGti este S.a&a 6cada&"u9# adic, o fo"%,
p"e-ent, da" inacti&, ia" S.aGti f,", S.i&a este SaGta 6ene"ie necont"olat,9# adic, o ene"ie
acti&,# a(undent, da" f,", posi(ilitatea autocont"olului' Ki cu! din punct de &ede"e c"onoloic
sunte! plasa%i )nt"-o epoc, )n ca"e ene"ia fe!inin, este din a(unden%,# o"ic$t de !ult, ene"ie
!asculin, a" fi niciodat, nu se poate spune c, e p"ea !ult, 6necesitatea pola"i-,"ii ene"iei
fe!inine fiind st"inent,9'
=n !o!entul !a+i!ei influen%e a eclipsei 614:<49# c$nd discul sola" este )n totalitate
acope"it de discul luna"# ascendentul !o!entului &a fi plasat )n al t"eilea decan al -odiei
Sco"pion' Luna fiind u&e"natoa"ea acestui secto" 6decan9# influen%a ei &a fi !ult a!plificat,'
3i;locul Ce"ului &a fi plasat )n al doilea decan al -odiei Lecioa",# u&e"nat de Satu"n# 6acesta
"eali-$nd o cuad"atu", cu Luna al c,"ui !o!ent de !a+i! &a fi cu ap"o+i!ati& 4 o"e )nainte de
eclips,9' Astfel# )n acele !o!ente t"ei planete &o" fi )n do!iciliu 6Soa"ele# 3a"te# LQ"anus9 una )n
t"ionoc"a%ie 6Satu"n9# t"ei )n c,de"e 6Menus# Neptun# 3e"cu"9# t"ei pe"e"in 6Luna# Pluton#
Rupite"9' Dint"e acestea# opt &o" fi )n se!ne fi+e 63e"cu"# Soa"ele# Luna# 3a"te# Neptun# U"anus#
Rupite"# Satu"n9 *i dou, )n se!ne !o(ile 6Menus# Pluton9' Ele!entul p,!$nt &a fi "ep"e-entat de
t"ei planete 6Menus# Rupite"# Satu"n9# apa de o sinu", planet, 63a"te9# focul de pat"u planete
63e"cu"# Soa"ele# Luna# Pluton9 *i ae"ul de dou, planete 6Neptun# U"anus9' =n acest !o!ent se &a
fo"!a o su"p"in-,toa"e c"uce cos!ic, )n se!ne fi+e )nt"e Soa"e *i Lun, 6aflate )n con;unc%ie9 din
-odia Leu# U"anus din -odia M,"s,to"# 3a"te din -odia Sco"pion *i Satu"n din -odia Tau"'
Aceast, c"uce cos!ic, este dificil, deoa"ece t"e-e*te ce e !ai u"$t din o! pent"u ca )n ti!p
6dato"it, ascendentului plasat )n -odia Sco"pion9 toate acestea# scoase la i&eal, din infe"nul
acestei planete# s, fie )n !od !i"aculos t"ansfo"!ate'
Aceast, c"uce cos!ic, &a cau-a !a"i tensiuni inte"ioa"e# f"ic,# anoas, *i nesiu"an%,#
p"oduc$nd )n ti!p !a"i conflicte de idei' Pute"ea !ental, deose(it, dat, de po-i%iona"ea celo" t"ei
planete indi&iduale din -odia Leu 6Soa"e# Lun,# 3e"cu"9 &a c"eea un *oc la ni&elul
su(con*tientului colecti&# a&$nd ca scop dist"ue"ea i!aina%iei de"adante# .aotice desp"e lu!e
*i &ia%, 6opo-i%ia 3e"cu"-Neptun9 *i o"ienta"ea ei p"int"-o t"ansfo"!a"e "adical, c,t"e ade&,"ata
cunoa*te"e 6T"ion 3e"cu"-Pluton> Pluton )n -odia S,et,to"9' Atine"ea acestui scop este
dificil,# deoa"ece "e-ol&a"ea &ine p"in inte"!ediul planetei Pluton aflat, pe a+a inte"ceptat,
Ge!eni-S,et,to"' Aceast, planet, &a fi p"actic punctul cel !ai i!po"tant al acestei te!e# ea
fiind de altfel *i u&e"nato"ul ascendentului *i pat"onul analo al acesto" con;unctu"i ast"ale
6eclipsele totale de Soa"e9'
Senti!entele supuse unui e+il total 6Menus "et"o"ad )n -odia Lecioa", 6c,de"e9# aflat, )n
fa-, de sepa"a%ie a con;unc%iei cu Menus natal din te!a Ro!$niei9 &o" c,uta o ie*i"e p"a!atic,
din i!pas 6t"ion Menus-Rupite" a!(ele aflate )n se!ne de p,!$nt9 p"in e+te"io"i-a"ea iu(i"ii
no(ile# a"-,toa"e# e+pansi&e )n *a";e "epetate' Rat$nd o con;unc%ie cu u&e"nato"ul casei )n ca"e se
afl, 6Soa"ele9 Menus p"i!e*te o nou, lo&itu", C cuad"atu", cu Pluton *i cu! a!(ele planete au
!e"s "et"o"ad 6Menus fiind *i )n c,de"e9 f"ust"a"ea afecti&, &a fi foa"te e&ident, ia" ne!ul%u!i"ea
*i c"itica e+ae"at, )nd"eptat, c,t"e ceilal%i &a indica )n !od p"ecis ce t",s,tu"i &o" t"e(ui
pu"ificate din su(con*tientul colecti&' Co!unica"ea afecti&, &a a&ea !ult de sufe"it' Aceast,
lips, de co!unica"e &a fi !oti&at, de ne&oia de inti!itate# de disc"e%ie' Cuplu"ile f"aile se &o"
desp,"%i *i &a fi dificil, "eface"ea lo" p"ecu! *i fo"!a"ea alto"a' Ma fi !ult speculat, ne&oia de
sen-ualitate *i e+p"i!a"e afecti&,'
Acest nou ciclu 6ca"e &a du"a p$n, )n 7758# la u"!,toa"ea eclips, total, de Soa"e &i-i(il,
)n Ro!$nia9 fa&o"i-ea-, &indec,"ile spi"ituale# p,*i"ea c,t"e o nou, t"eapt, de e&olu%ie *i
cunoa*te"e'
Pute"nic o"ientat c,t"e c"ea%ie# !entalul 6sau intelectul9 &a e+te"io"i-a ceea ce a acu!ulat
p$n, acu! 63e"cu" )n -odia Leu# pe cuspid,9' El &a fi sus%inut )n acti&itatea sa de Lun,
6u&e"natoa"ea casei MIII9 ia" planeta ca"e &a !edia aceast, fu-iune &a fi Soa"ele# ceea ce
)nsea!n, c, pe"sonalitatea de (a-,# &oin%a *i luciditatea cu ca"e se con*tienti-ea-, "ealitatea
inte"ioa", *i e+te"ioa", &a "eali-a un liant spontan )nt"e un e!o%ional plin de "esu"se# ideatic
capa(il de o"ice sac"ificiu 6Luna9 *i un intelect )n-est"at cu o su"p"in-,toa"e capacitate de c"ea"e
63e"cu"9# a&$nd de altfel *i fo"%a i!p"esionant, a li(e"ului a"(it"u utili-at co"ect *i (enefic
6t"ionul cu Pluton9'
Din 1< planete# B se e+p"i!, la ni&el supe"io" *i 5 la ni&el infe"io"# ceea ce )nsea!n, c,
aceast, eclips, p"e&este*te )nceputul unei pe"ioade (enefice de t"ansfo"!a"e# de "eu*it,# de
i-($nd, )n lupta o!ului )!pot"i&a infe"io"it,%ii condi%iei sale> *i odat, cu o !ultitudine de
p"o(le!e s, ne a*tept,! c, &a apa"e din su(con*tientul colecti& o fo"%, !iste"ioas, ca"e#
di"ec%ionat, de ast"e# &a a"an;a luc"u"ile )n o"dinea lo" fi"easc,' Planetele ca"e se &o" !anifesta la
ni&el supe"io" )n aceast, con;unctu", sunt: Soa"ele# Luna# 3e"cu"# 3a"te# Satu"n# Neptun *i
Pluton' Cele ca"e se &o" !anifesta la ni&el infe"io" sunt: Menus# ;upite" *i U"anus'Q
Aceast, eclips, &a t"e-i din su(con*tientul colecti& fo"%a colosal, a acestui popo" pe ca"e
!ul%i !istici c"e*tini au nu!it-o: /3isiunea spi"itual, a popo"ului "o!$n2' Aceasta se e+plic,
p"in po-i%iona"ea )nt"eii eclipse )n casa a Sl-a 6aflat, )n analoie cu -odia M,"s,to"9 a te!ei
anului 1999 6Ro!$nia este dup, na*te"ea sa din 1FA9 M,"s,to" C ASC' Rac9 cu Soa"ele *i Luna )n
-odia Leu *i Gaia 6Te""a9 )n -odia M,"s,to"# cu Nodul de no"d )n -odia Leu )n con;unc%ie cu
Soa"ele *i Luna *i Nodul de sud )n -odia M,"s,to" )n con;unc%ie cu Gaia' De ase!enea# acesto"a li
se al,tu", U"anus *i Neptun int"ate nu de !ult )n -odia M,"s,to"' Pluton pa"ticip, ca planet,
p"otectoa"e 6p"in t"ioanele pe ca"e le "eali-ea-, cu planete i!po"tante ale acestei confiu"a%ii9
din -odia /pat"oan,2 a e&olu%iei spi"ituale no(ile *i a conduc,to"ului spi"itual C -odia S,et,to"'
Aceast, planet, "eali-ea-, odat, cu t"an-itul p"in aceast, -odie# )n acest an# un t"ion cu Satu"n
"et"o"ad din te!a natal, a Ro!$niei' Aceast, con;unctu", e+p"i!, )nt"-un !od specific
!odalitatea p"in ca"e acest popo" poate sc,pa de ap,s,toa"ea sufe"in%,' Acest aspect &a int"a )n
sepa"a%ie )ncep$nd cu sf$"*itul lunii septe!("ie' Ade&,"atele sc.i!(,"i a(ia acu! &o" )ncepe'
Re&enind la eclips,# a!inti! c, pent"u ca o astfel de fo"%, 6sufletul na%ional9 s, se
t"e-easc, din sta"ea ei latent, este necesa" ca o eclips, total, de Soa"e ca"e s, ai(, &i-i(ilitatea
total, )n acel loc s, fie plasat, )n -odiac )n -odia opus, -odiei natale al acelui loc ca )n ca-ul de
fa%,: eclips, total, de Soa"e )n -odia Leu# cu Gaia 6Te""a9 )n -odia natal, a Ro!$niei' Aceast, a+,
a pe"sonalit,%ii 6a+a Soa"e-Gaia9 se sup"apune peste a+a de&eni"ii 6Nodu"ile Luna"e9 *i peste a+a
Leu-M,"s,to" ca"e este a+a afecti&it,%ii# a iu(i"ii d,"uite *i a iu(i"ii p"i!ite 6Leu C iu(i"ea d,"uit,
*i M,"s,to" C iu(i"ea p"i!it,9' S, nu uit,! c, din punct de &ede"e esote"ic -odia Leu !ai
"ep"e-int, *i lupta pent"u un ideal' Cu to%ii *ti!# da" !ai ales oa!enii de la %a",# unde t"adi%ia nu a
fost p"ea !ult atins, de /f"ea!,tul2 ci&ili-a%iei c, do"in%a cea de pe u"!, a "o!$nului este /s, fie
(ine2' Aceast, do"in%, !ult !,cinat, *i )nce"cat, de &"e!e este )nc, &ie *i ea "ep"e-int,
!atu"itatea unui popo" ca"e do"e*te# p"in fo"%a di&in, ce nu l-a p,",sit niciodat,# ca o!ul s, nu
!ai lupte )!pot"i&a o!ului pent"u a-si do&edi pute"ea ci el s, t",iasc, fe"ici"ea unei at!osfe"e
pa*nice# lu!inoase# p"ietenoase p"in ca"e to%i oa!enii s, fie felu"ite c.ipu"i ale 1INELUI' In felul
acesta# (inele nu nu!ai c, &a fi peste tot da" &a d,inui )n &eacu"i *i &a st,p$ni pute"ea oa!enilo"
ase!enea ti!pului' De &"e! sau de nu &"e!# acestea o"icu! se &o" desf,*u"a )ncep$nd c.ia" cu
acest e&eni!ent ca"e este eclipsa total, de Soa"e din 11 auust 1999'
C"ucea cos!ic, )n se!ne fi+e la ca"e pa"ticip, *i Soa"ele *i Luna &ine s, co!plete-e
a!a acesto" ca"acte"istici# indic$nd c, aceast, eclips, dete"!in, e&eni!ente ce se &o" desf,*u"a
pe o pe"ioad, !a"e de ti!p' Se *tie# de altfel# c, din punct de &ede"e Ga"!ic o e&olu%ie *i o
t"ansfo"!a"e siu", de(utea-, cu o c"uce cos!ic,'
Iat, deci )n linii !a"i ce "ep"e-int, aceast, eclips, de Soa"e# a c,"ei influen%, se &a "esi!%i
pe toate planu"ile: fi-ic# psi.ic# spi"itual'
=n finalul acestei p"e-ent,"i do"esc s, cite- un cla"&,-,to" "o!$n 6ca"e s-a "eco!andat ca
fiind A"!$nd9 de a c,"ui capacitate pa"ano"!al, se *tie doa" )nt"-un ce"c "est"$ns de p"ieteni *i
ca"e !i-a f,cut o de-&,lui"e i!p"esionant,: /3-a%i )nt"e(at ce se )nt$!pl, )n ti!pul unei eclipse
de Soa"e# da" !ai )nt$i s, &, spun cu! &,d eu acest Soa"e' P"i!a i!aine ca"e-!i apa"e )n
c$!pul !eu &i-ual este aceea a unei !ini de foc ce a"unc, )n ;u" o lu!in, al(,' Aceast, lu!in,
al(, a;une pe P,!$nt 6*i pe celelalte planete9 *i i!ediat dup, i!pact "a-a se cut"e!u",# l,s$nd
s, ias, din inte"io"ul ei toat, a!a de culo"i ROGMAIM' Aceast, lu!in, po"ne*te de unde&a din
inte"io"ul !inii de foc# dint"-o sfe", al(, a c,"ei i!aine )ncepe de la ;u!,tatea distan%ei dint"e
!a"inea Soa"elui *i cent"ul s,u' Acolo# )n cent"u# &,d o lu!in, c,"eia nu-i pot da o fo"!,' =n
!o!entul )n ca"e o &,d !, si!t cup"ins de o e!o%ie cople*itoa"e' Acolo este i! !ie- de &ia%, )n
ca"e t",iesc c$te&a fiin%e de lu!in,'
Lieca"e planet, a"e o fiin%, de lu!in, )n Soa"e ca"e o sup"a&e.ea-,' Acel !ie- de &ia%,
"ep"e-int, &ia%a )nt"eului siste! sola" pent"u c, de acesta planetele sunt leate cu un fi" de
lu!in, al(, st",lucitoa"e# de Soa"e'
Dispune"ea fiin%elo" este sfe"ic,# ap,"$nd )n !i;locul acestui !ie- o sfe", !ic, a c,"ei
lu!in, !, o"(e*te'
=n !o!entul )n ca"e apa"e o eclips,# fiin%a de lu!in, ca"e sup"a&e.ea-, planeta noast",
se "idic,# adic, iese !ai !ult )n e&iden%, )n co!pa"a%ie cu celelalte# cu !$inile a!$ndou,
"idicate# st$na )n fa%, )n d"eptul pieptului cu dou, deete unite ia" d"eapta cu pal!a la" desc.is,
"idicat, late"al tot la ni&elul pieptului'
=n felul acesta apa"e o lu!in, al(,# st",lucitoa"e# ca"e po"ne*te din acel !ie- al Soa"elui *i
ca"e se pie"de )n !i;locul Lunii' A(ia acu! apa"e efectul eclipsei ia" Luna o &,d st",lucind )nt"-
un alt plan dec$t planul lu!inii al(e st",lucitoa"e ca"e a ie*it din Soa"e' Aceast, st",luci"e
cup"inde *i planeta noast", de pa"c, P,!$ntul *i Luna a" fi unul *i acela*i co"p !i*c$nd foa"te
u*o" au"ele celo" dou, co"pu"i unite acu! !ai !ult ca alt,dat, cu un ("$u de lu!in,'
Dup, pu%in ti!p# )n ca"e lu!ina ie*it, din Lun, se concent"ea-, asup"a u!("ei l,sat, de
aceasta pe P,!$nt# apa"e o spi"al, *i aud un &$;$it ca o !u-ic, aflat, unde&a depa"te *i dac, stau
(ine *i !, $ndesc# acest sunet co!ple+ "ep"e-int, un t"ansfe" de info"!a%ie din !e!o"ia
uni&e"sului )n acel loc# )n acel spa%iu' Aceast, info"!a%ie se dist"i(uie )n toate -onele ca"e au
aceea*i &i("a%ie cu -ona unde a ap,"ut spi"ala ene"etic,' Asta &,d eu c, se )nt$!pl, )n ti!pul
unei eclipse de Soa"e'2
Asup"a &e"idicit,%ii celo" "elatate aici &, las pe du!nea&oast", s, ;udeca%i' Eu pe"sonal
conside" aceast, "elata"e# unic, )n felul ei# foa"te ade&,"at, *i confi"!at, 6doa" )n foa"te !ic,
!,su",9 de o(se&a%iile "eali-ate de ast"ono!i )n ti!pul acesto" eclipse 6&e-i /Anua"ul ast"ono!ic
199BT# capitolul /Eclipsa total, de Soa"e din 11 auust 19992 la paina 518# ulti!ele dou,
pa"a"afe9'
EROTIS3UL -AUTOCUNOAKTERE KI EMOLUUIE'
De-a lunul isto"iei# se+ualitatea *i e"osul au fost adesea conside"ate at$t su"se ale
decaden%ei c$t *i ale fe"ici"ii *i spi"ituali-,"ii'
Depa"te de a fi ceea ce !a;o"itatea dint"e noi c"ed# e"osul *i se+ualitatea au fost# sunt *i
&o" ",!$ne !ult ti!p un !a"e !iste" al c"ea%iei'
Odat, p,t"uns# acest !iste" )l t"ans!i"ea-, pe o! )nt"-un t,"$! !i"ific "e-e"&at adesea
-eit,%ilo"'
Un !a"e !istic al occidentului# Gu"d;ieff# spunea: /A!an%ii ce se iu(esc con*tient de&in
-ei2' E"osul de&ine )n felul acesta e+p"esia cea !ai )nalt, a se+ualit,%ii'
Anticii aco"dau o !a"e i!po"tan%, e"osului# di&ini-$ndu-l' La "eci el pe"sonific, do"in%a
ie*it, din .aos# e&iden%iindu-se !ai t$"-iu ca E"os# -eu al d"aostei ca"nale'
Platon )l conside"a pe acesta o fiin%, inte"!edia", )nt"e -eu *i o!# a&$nd pute"i
neo(i*nuite asup"a d"aostei' 3ai t$"-iu el este !ultiplicat *i de&ine o di&initate plu"al,# ap"oape
i!pe"sonal,'
=n Ro!a antic, el e"a A!o"# fiul lui Menus cea i!ua(il,# ap,"ut, din spu!a !,"ii'
La .indu*i el apa"e su( c.ipul lui Va!a# -eu de o f"u!use%e o"(itoa"e ce pe"sonific,
d"aostea# do"in%a *i desf,ta"ea'
=nf,%i*$nd un aspect al su(li!ului S.i&a 6sup"e!ul !asculin9# Va!a "ep"e-int, po"ni"ile
de d"aoste ale acestuia 6S.i&a9 fa%, de p"eaf"u!oasa Pa"&ati 6pe"sonifica"ea sup"e!ei ene"ii
fe!inine9'
Anticii# din do"in%a lo" de pe"fec%iona"e *i e&olu%ie# )i i!itau adeseo"i pe ace*tia "idic$ndu-
i cu ti!pul la "an de &alo"i a".etipale'
Astfel# iu(i"ea *i e"osul de&eneau ca"acte"istici no(ile ca"e e&iden%iau elean%, *i
"afina!ent'
=nt"e acestea# fe!eia *i (,"(atul de%ineau "olu"i eale' A!(ii "ep"e-entau# p"in
t"ansfiu"a"e# &alo"i p"i!o"diale ale &ie%ii a c,"o" )!p"euna"e e"a conside"at, dife"it de la un
popo" la altul# fie p"ospe",# (eatific,# fie e+tatic, *i spi"ituali-ant,'
EA e"a c$nd Menus# f"u!use%e o"(itoa"e# plin, de "a%ie *i fa"!ec# al c,"ei "afina!ent
p,t"undea )nt"eaa &ia%, a lu!ii# oc"otind cu in,*ie &eeta%ia *i fe"tilitatea la fel de !ult c$t
inspi"a p"in )ns,*i f,ptu"a sa a"ta *i poe-ia# c$nd Diana cea cu"a;oas,# oc"otitoa"ea ani!alelo"# al
c,"ei co"p este pa"c, *i acu! contu"at cu disc"e%ie de un "oi de al(ine'
EL e"a c$nd Apolo# /-eul Soa"e2# )n-est"at cu o f"u!use%e o"(itoa"e# &e*nic t$n," p"ofetic
*i t,!,duito"# a c,"ui li", ",sun, pa"c, *i acu! )n a"!onia !u-icii sfe"elo"# c$nd 3a"te cel &itea-
*i ne)nf"icat# c$nd Weus# st,p$n al fule"ului *i al )nt"eului t,"$! al -eilo"'
Da" dincolo de aceste si!(olu"i deose(ite e+ista o (a"ie", ce-i )!piedica pe ace*tia s, fie
ase!enea -eilo" ce *i-i luase", ca !odel# aceea de a-si li!ita t",i"ea doa" la ni&el de idea%ie#
a(st"acti-$nd-o intens *i "idic$nd-o pe aceasta la "an de &aloa"e a".etipal,'
Riiditatea acestui concept a f,cut ca f"u!use%ea *i )n,l%i!ea !o"al, a anticilo" s, c"ee-e
*i &,i ad$nci# su!("e# )n ca"e decaden%a a atins &alo"i )nfio",toa"e nu neap,"at p"in "a&itatea
faptelo"# c$t p"in a!ploa"ea lo"'
Da" ade&,"ata decaden%, nu s-a a",tat atunci ci 6su"pin-,to"J9 odat, cu apa"i%ia
c"e*tinis!ului# o!eni"ea int"$nd 6pent"u o anu!it, pe"ioad, de ti!p9 )n penu!(",'
3ul%i c"ed c, aceast, decaden%, !o"al, 6ca"e a cul!inat cu )nfio",toa"ea inc.i-i%ie9 a fost
necesa",# "eali-$ndu-se )n felul acesta o pu"ifica"e fo"%at, ce a pe"!is e&olu%ia u!anit,%ii c,t"e noi
&alo"i *i c"ite"ii de cunoa*te"e' De altfel este lesne de )n%eles de ce f"u!use%ea# "a%ia *i elean%a
e"au conside"ate tenta%ii date de cel ",u'
Da" dincolo de aceste ca"acte"istici 6desp"e ca"e s-a" putea spune c, sunt necesa"e )nt"-o
anu!it, fa-, de afi"!a"e *i e&olu%ie9 c"e*tinis!ul a adus )n aceast, lu!e o nou, idee desp"e
iu(i"ea fa%, de Du!ne-eu p"i&it ca p"incipiu unic# insepa"a(il *i a c,"ei esen%, nu este nici
i!ainat,# nici a(st"act, ci "eal,# palpa(il,# e&iden%iat, p"in fiin%a di&in, a lui Isus 0"istos'
Si!pla iu(i"e u!an, a fost )n !od cla" sanctificat, *i )!(o,%it, cu lu!ini noi' 3a"celle
TinaO"e )n /Isto"ia iu(i"ii2 spune: /Ea 6iu(i"ea9 de&ine nucleul !istic al ini!ilo" unite p"int"-un
act sac"uX2
3odul de !anifesta"e al oa!enilo" din acea &"e!e 6*i nu nu!ai de atunci9 este tipic
pent"u epoca !a"ii dec,de"i spi"ituale nu!it, de o"ientali Vali Yua'
Ei nu a&eau pute"ea de a se "idica la ni&elul acestei sac"alit,%i *i# pent"u a da un "ost
spi"itual &ie%ii lo"# i!itau "iid *i !esc.in t",s,tu"ile cu ade&,"at )nalte spi"itual'
=n felul acesta# fe!eia *i (,"(atul decad apa"ent dife"it# cau-a fiind aceea*i: in.i(i%ia *i
f"ust"a"ea "idicat, la "an de lee'
Nefe"ici"ea fe!eii )n aceast, iposta-, ia p"opo"%ii foa"te !a"i# )ns, )n,l%at, )n acest fel
6p"in sufe"in%, *i !isticis!9 ea dato"ea-, c"e*tinis!ului o "eali-a"e pe ca"e nici Runona# nici
Menus# )n !od sinula"# nu i-a" fi dat-o 6acestea din u"!, cont"i(uind doa" la consolida"ea
situa%iei p"e-ente9'
T"ece"ea ti!pului a adus cu sine "e-ol&a"ea uno" p"o(le!e da" *i apa"i%ia alto"a' Lu!ea
este# dup, cu! fieca"e &ede# )nt"-o continu, sc.i!(a"e' Cine a" putea spune )ncot"o se )nd"eapt,E
O situa%ie ",!$ne )ns, foa"te cla",# aceea a p"o(le!elo" se+uale cu ca"e se conf"unt, o !a"e pa"te
din popula%ia acestei planete# a c,"o" "ealitate po"ne*te de la !icile ce"tu"i )nt"e iu(i%i *i a;une
p$n, la o"i(ilele pe"&e"siuni se+uale ca"e pa"c, )ntunec, *i !ai !ult do"in%a o!ului de e&olu%ie'
Re-ol&a"ea tutu"o" acesto" conflicte )ncepe cu t"ansfo"!a"ea p"op"iei fiin%e *i inte"a"ea sa
)n a"!onia uni&e"sal,' Da" f,", do"in%a pute"nic, de t"ansfo"!a"e# pe"se&e"en%, *i afec%iune nu se
poate face ni!ic'
Rudolf Steine"# )n /T"eptele ini%ie"ii2 a!inte*te: /Cu"a;ul *i )nc"ede"ea )n sine sunt dou,
lu!ini ce nu t"e(uie l,sate s, se stin,X2 ia" SZa!i 3uGtananda &ine pa"c, s, dea contu"
spuselo" lui Rudolf Steine": /O!ul se fo"!ea-, p"in ac%iunile pe ca"e le s,&$"*e*te2 ase!enea
p"o&e"(ului o"iental /Ac%iunea face pe o!2'
Cu pu%in cu"a; *i )nd",-neal, ne pute! a&entu"a )n pe"cepe"ea *i apoi cunoa*te"ea lu!ii
)ncon;u",toa"e' Mo! descope"i c$t de pute"nic sunt p"in*i oa!enii )n ac%iunile lo"# ne!aia&$nd
ti!p s, se $ndeasc, dac, ceea ce fac este sau nu (ine' =n felul acesta ei se dep,"tea-, de sine *i
de se!eni# const"uind st"uctu"i sociale *iDsau psi.oloice "iide p"in ca"e 6p"o(a(il9 )*i caut,
;ustifica"ea p"op"iei neputin%e'
Liind !ai tot ti!pul p"eocupat# o!ul din -ilele noast"e caut, s, se i!pun,# s, se afi"!e#
do"indu-si s, t",iasc, o "ealitate pe ca"e nu o &ede niciodat, )n p"e-ent ci doa" )n &iito"'
Nu se iu(e*te# nu se ia"t,# nu se )n%elee da" se e+ploatea-, pe sine# l,s$ndu-se )n &oia
uno" instincte pe ca"e 6din nefe"ici"e9 nu *i le poate cont"ola# c"e$ndu-i )n ti!p o anu!e idee
desp"e sine ca"e# pe c$t este de p"oast,# pe at$t de d,un,toa"e'
Aceast, p,"e"e desp"e sine se poate "eflecta )n ti!p asup"a celo"lal%i pe (a-a leilo" de
func%iona"e a !entalului# ac%ion$nd ca o idee de sine st,t,toa"e deoa"ece ni!eni nu &a sesi-a c,
su(til )i este indus, o anu!it, p,"e"e# ci o &a lua ca pe una pe"sonal,'
Este (ine s, se *tie c, o p,"e"e desp"e sine adus, c$t !ai ap"oape de "ealitate 6)n ca"e se
p"i&e*te )n !od eal calit,%ile *i defectele9 sti!ulea-, c,t"e a!plifica"ea f"u!use%ii inte"ioa"e pe
ca"e# cu ti!pul# fieca"e &a )n&,%a s, o e+te"io"i-e-e'
Lilosofia o"iental, afi"!, c, o!ul nu este sepa"at de Du!ne-eu *i de aceea el "eflect,
L"u!use%ea Uni&e"sal, doa" dac, &oin%a lui este o"ientat, c,t"e EL 6Sup"e!ul9'
T"e-i"ea f"u!use%ii inte"ioa"e po"ne*te )nt$i din )n%elee"ea p"op"iei fiin%e *i accepta"ea cu
d"aoste a tutu"o" calit,%ilo" o(se"&a(ile *i neo(se"&a(ile )nc,'
Ni!ic neo(i*nuit )n aceasta# doa" c, inte"a"ea )n a"!onia uni&e"sal, este pent"u foa"te
!ul%i dint"e noi o no%iune foa"te a(st"act,'
Ce )nsea!n, s, fii inte"at )n a"!onia uni&e"sal,E
=nsea!n, )n p"i!ul "$nd s, nu lup%i )!pot"i&a ta# )nsea!n, s, nu dist"ui ceea ce este de;a
cl,dit cu t"ud, *i sac"ificiu )n scopul (inelui 6o cl,di"e# o idee# un concept# o cale etc9# )nsea!n,
s, *tii s, ape"i ceea ce este (un *i s, lup%i cu cu"a; )!pot"i&a a ceea ce este ",u# )nsea!n, s,
iu(e*ti# s, ai pute"ea de a te sac"ifica pent"u p"op"iul ideal# )nsea!n, s, fii tu )nsu%i iu(indu-%i
ap"oapele ca pe tine )nsu%i# )nsea!n, s, fii O3'
Acesto" concepte li se al,tu", e"osul f"u!os st"uctu"at# pu" *i ele&at ca"e !aneti-ea-,#
p"in )nsu*i at"i(utele sale# cele !ai )nalte aspecte ale c"ea%iei'
Refula"ea acestuia cau-ea-, "a&e de-ec.ili("e fi-ice# psi.ice *i spi"ituale' Acestea se
e+plic, p"in faptul c, in.i(i%ia *i f"ust"a"ea sunt st,"i de "e-onan%, infe"ioa", p"in ca"e spi"ite
de!oniace 6aflate )n plan su(til9 se .",nesc cu ene"ia oa!enilo" afla%i )n aceste st,"i 6posed$nd
uneo"i ("utal pe"soanele )n cau-,9' Astfel# ene"ia nu se !ai su(li!ea-, ia" acu!ula"ea ei )n !od
e+cesi& duce la i"ita"e# ne"&o-itate# iste"ie'
Eli!ina"ea acesto" in.i(i%ii *i f"ust","i peni(ile at"ae dup, sine o(%ine"ea uno" efecte
"e!a"ca(ile )n plan fi-ic# psi.ic *i spi"itual# )!(o,%ind fiin%a cu f"u!use%e# !anetis!#
intelien%,# cu"a;# spi"itualitate *i# uneo"i# depa"a-ita"ea de aceste entit,%i pe"!ite o(%ine"ea uno"
su"p"in-,toa"e capacit,%i pa"ano"!ale'
T"e-i"ea e"osului pe"!ite su(li!a"ea se+ualit,%ii# ceea ce at"ae dup, sine eli!ina"ea
st,"ilo" de i"ita"e *i ne"&o-itate' In felul acesta lu!ina di&in, se "eflect, spontan at$t p"in co"p c$t
*i p"in suflet# i"adiind o au", special, de )nc$nta"e# fe"ici"e# fo"%, *i fascina%ie'
Ki toate acestea se pot o(%ine de o"ice o! ca"e se &"ea no"!al din toate punctele de
&ede"e# ca"e se &"ea cu ade&,"at li(e"'
Este oa"e c.ia" at$t de "euE
R,spunsul este cateo"ic: NUJ
Cu! se "eali-ea-, aceastaE
P"in int"ospec%ie *i autoanali-,' Ki pent"u ca autoanali-a *i int"ospec%ia s, dea "oadele
scontate# ele au la (a-, conceptul c, f"u!use%ea este o sta"e de fapt# c, ea e+ist, )n noi *i )n afa"a
noast",' Sinu"ul efo"t este acela de a-i o(se"&a "ealitatea# de a o &edea e+act a*a cu! este'
Din aceast, cau-, este (ine: s, nu $nde*ti c, u"$%enia %i-a cup"ins co"pul *i sufletul
pent"u c, )n felul acesta )%i )ntuneci posi(ilit,%ile de t"ansfo"!a"e> s, nu $nde*ti c, e*ti un o! ",u
pent"u c, )ntune"icul )%i &a cup"inde $ndul> s, nu ui%i niciodat, c, po%i face o"ice ",spun-$nd )n
totalitate de ac%iunile p"op"ii'
Ap"oape "oate luc","ile cu ca"acte" e"otic a(und, )n !etode *i te.nici de utili-a"e a
acestuia )ns, toate conside", c, oa!enii au o (a-, )n cunoa*te"ea acestuia'
Oa"e a&e! noi de;a consolidat, aceast, (a-,E
Iat, un p"ocedeu ca"e nu se &"ea a fi o !etod, st"ict, da" de la ca"e este (ine s, se
po"neasc,# fieca"e a&$nd d"eptul s,-l sc.i!(e 6sco%$nd sau ad,u$nd ce&a )n co!pleta"ea lui9'
=nce"ca%i s, &, p"i&i%i )n olind,' C,uta%i )n c.ipul "eflectat nu o fiu", (anal, pe ca"e de
!ulte o"i o "espine%i# ci un p"ieten d"a'
P"i&i%i linia fe%ei# contu"ul# fo"!a nasului *i a (u-elo"# st",luci"ea oc.ilo"' Descope"i%i
ce&a nouE W$!(i%i *i i!ainea &, &a -$!(i )n eal, !,su",' Li%i )nc"e-,to"i *i i!aina%i-&, c, o
st"$ne%i de !$n,' /I%i !ul%u!esc pent"u p"ietenia ta2# s, spune%i' Si!%i%i since"itatea )n spusele
du!nea&oast",E Dac, ",spunsul este afi"!ati& este un luc"u (un# )nsea!n, c, de;a sunte%i un
p"ieten d"a pent"u du!nea&oast", )n*i&,'
Pute%i continua e+pe"i!entul ad!i"$nd )nt"e t"upul )nt"-o olind, !a"e# )!(",cat 6,9 cu
ce&a su!a"' Sunte%i sfio 6a9 s 6,9E
W$!(i%i u*o" continu$nd s, u"!,"i%i cu aten%ie liniile t"upului "eflectat )n olind,#
"eali-$nd !i*c,"i lente# a!ple'
Pute%i atine cu !$na i!ainea din olind,' Ce si!%i%iE Ce i!p"esie &, las, aceasta
i!p"esieE Dep,"ta%i-&, u*o" de olind, *i la fel de lent scoate%i-&, .ainele' A&e%i pute"ea s, face%i
aceasta c$nd e+ist, cine&a 6cel din olind,9 ca"e &, p"i&e*teE Ce si!%i%iE C,uta%i (ucu"ia ac%iunii
)n sufletul du!nea&oast",' Inte"io"i-a%i-&,# aceast, "a%ie &enit, din suflet se &a "eflecta )n
e+te"io"'
Acu! p"i&i%i-&, co"pul )n ansa!(lu' Cu! este p"i!ul $nd pe ca"e l-a%i a&utE Dac, este
un $nd ",u aluna%i-l' P"i&i%i ca *i cu! a%i p"i&i o alt, pe"soan, !i*c$ndu-se# e+p"i!$nd p"in
aceasta sen-ualitate *i disc"e%ie'
M, pute%i atine ca apoi s, t"ece%i la e+plo"a"ea tutu"o" -onelo" co"pului' L,sa%i-&,
si!%u"ile s, se desf,*oa"e' 3i"osul co"pului p"op"iu &, place# ustul s,u dease!eni' =l p"i&i%i *i &,
)nc$nt,# si!%i%i )n atine"ea pal!ei f"ea!,tul unei &ie%i inte"ioa"e' Asculta%i-&, cu aten%ie co"pul
*i )nce"ca%i s,-i )n%elee%i li!(a;ul' Mo"(i%i-i p"in *oapte# p"in $nd# p"in ini!,'
P"i&i%i-&, atent 6,9# disc"et 6,9 *i i!aina%i-&, c, do"i%i s, seduce%i pe cine&a aflat unde&a
)n fa%a du!nea&oast",' Si!%i%i o iu(i"e deose(it, po"nind din piept *i topindu-se unde&a )n ;u"'
I!aina%i-&, cu! iu(i"ea uni&e"sului &, cup"inde fieca"e pa"te a fiin%ei' Si!%i%i un f"ea!,t *i o
(ucu"ie deose(it,'
Eclipsa%i-&, anu!ite p,"%i ale co"pului )n ti!p ce a",ta%i altele p"in -$!(et# pip,it# !i*c,"i
a!ple *i disc"ete'
U"!,"i%i s, t"e-i%i acelei pe"soane toate cele cinci si!%u"i )n !od "adat *i succesi&' Nu
uita%i sta"ea inte"ioa",' Nu "espi"a%i .aotic *i fi%i fascinat 6,9 de ceea ce face%i'
Nu (loca%i i!pulsu"ile' L,sa%i-&, )n &oia intui%iei# ea &, &a a;uta s, e+p"i!a%i c$t !ai (ine
ceea ce si!%i%i'
Pute%i e+plo"a apoi -onele inti!e# descope"indu-&, cu ui!i"e# (ucu"ie *i fascina%ie )n
acela*i ti!p p"op"iile t",i"i e"otice'
C$nd a%i )nc.eiat (ucu"a%i-&, de aceast, &ou, e+pe"ien%,# (ucu"a%i-&, c, )n&,%a%i de la
du!nea&oast", )n*i&, cu! s, &, p"e-enta%i# cu! s, e+p"i!a%i f"u!use%ea p"in sen-ualitate'
P"i&i%i-&, )n olind,' Sunte%i altfel# !ai )nc$ntat 6,9# !ai plin 6,9 de &ia%,' Un fluid cald ca
un fio" &, t"a&e"sea-, co"pul' Si!%i%i c, a%i putea face asta o"ic$nd *i o"iunde# da" nu o &e%i face
o"ic$nd *i o"iunde pent"u c, a%i )n&,%at de la du!nea&oast", )n*i&, c, disc"e%ia a!plific, *i !ai
!ult fa"!ecul pe"sonal'
Uinuta eleant,# su"$sul cald *i p"i&i"ea afectuoas, al,tu"at, unui !e"s lini*tit# ca"e s,
e+p"i!e )nc"ede"e )n sine *i se"io-itate sunt doa" c$te&a din t",s,tu"ile unei pe"soane distinse#
"afinate# capa(il, s, fie pe c$t de f"u!oas, *i )nc$nt,toa"e pe at$t de sen-ual,'
Da" f,", doa" *i poate !a"ele sec"et al seduc%iei este dat de iu(i"ea# (ucu"ia# disc"e%ia *i
"a%ia deose(it, a p"e-ent,"ii de sine'
Reali-a"ea acestui p"ocedeu !,ca" o dat, pe s,pt,!$n,' M, &e%i !inuna de t"ansfo"!,"ile
ce &o" ap,"ea'
A!inti%i-&, )n aceste !o!ente c, sunte%i un -eu 6o -ei%,9# c, toate !inunile *i f"u!use%ile
uni&e"sului sclipesc li(e" )n p"op"ia fiin%,'
Un p"o&e"( o"iental spune: /Tot ceea ce e+ist, aici 6in !ine9 e+ist, p"etutindeni# ce nu
e+ist, aici 6in !ine9 nu e+ist, nic,ie"i2'
=n inte"io"ul fiec,"ei fiin%ei Sup"e!ul 3asculin *i Sup"e!ul Le!inin se )!(",%i*ea-,
c"e$nd' Se poate a!inti# )n acest sens# desp"e cele' T"ei ini%iatoa"e se+uale ale )!p,"atului Gal(en
ca"e "ep"e-int, o alt, t"anspune"e al t"ioului fe!inin .indus: ICC0A S.aGti C VRIYA S.aGti C
RNANA S.aGti 6&oin%, C ac%iune C cunoa*te"e9# pe"sonificate su( fo"!a a t"ei tine"e fete:
Lata cea Since", 6Su-nu9 nu!it, *i Reina R$ului Al( 6ICC0A S.aGti9>
Lata cea Nea", 60suan-nu9 nu!it, *i Pie"sica Ne!u"i"ii 6VRIYA S.aGti9>
Lata cea Aleas, 6TsQai-nu9 nu!it, *i Wei%a Nenu!,"atelo" Culo"i 6RNANA S.aGti9'
Aceste t"ei !a"i aspecte ale c"ea%iei asiu", ini%ie"ea )!p,"atului Gal(en 6pe"sona;
si!(olic ce e+p"i!, Ade&,"ul9'
Ene"iile acesto" t"ei !a"i -eit,%i se pot t"e-i )n inte"io"ul fiec,"uia f,", s, se fac,
deose(i"ea )nt"e (,"(at *i fe!eie a!plific$nd dup, do"in%, fe!initatea sau !asculinitatea
ado"ato"ilo"'
Un alt e+e!plu de!n de p"e-entat aici este cel al lui 1ud.a c$nd a p"i!it &i-iunea de la
3a!a P,!$nt su( fo"!a celo" cinci fe!ei de o "a", f"u!use%e "ep"e-ent$nd pe"sonific,"i ale
ele!entelo" c"ea%iei 6p,!$nt -3a!aGi# ap, C Loc.ana# foc C Panda"a# ae" C Ta"a# ete" C Is.&a"a9'
Leenda spune c, 1ud.a a dep,*it un !o!ent de c"i-, al e&olu%iei sale nu nu!ai p"in apa"i%ia
acesto"a ci dup, ce le-a iu(it pe toate cinci deodat,'
Si!(olul "afin,"ii e"osului p"in inte"io"i-a"e este 6al,tu"i de !ulte alte si!(olu"i9
p"e-entat aici )nt"-un !od foa"te cla"'
Nu e+ist, o )!plini"e a e&olu%iei f,", t"e-i"ea *i ele&a"ea e"osului'
El nu este )n nici un ca- sepa"at de iu(i"e ci o e+p"i!, )nt"-un !od foa"te a!plu#
pa"ticula"i-$nd o anu!it, tendin%, de e+p"i!a"e a c"ea%iei'
E+ist, un !a"e pa"ado+ al societ,%ii noast"e ca"e conside", iu(i"ea *i e"osul dou, no%iuni
de cele !ai !ulte o"i opuse# a c,"o" fu-iune se "eali-ea-, doa" )nt"-un secto" pa"ticula"'
Situa%ia nu este c.ia" a*a# deoa"ece iu(i"ea f,", e"os este o no%iune "iid,# fad,# ca"e e&oc,
inai !ult conceptul de a fi iu(it sau de a iu(i *i )n nici un ca- pe a!$ndou, deodat,' E"osul f,",
iu(i"e de&ine se+ualitate de"adant, ce )n",d,cinea-, fiin%a u!an, )n instinct *i ani!alitate'
Astfel spus# iu(i"ea *i e"osul "ep"e-int, d"eapta *i st$na unei ini!i de a c,"ei acti&itate
depinde )ns,*i &ia%a' Ele sunt st"$ns leate una de cealalt, ac%ion$nd nu sepa"at ci )nt"-o tainic, *i
fascinant, si!(io-,' Aceast, iu(i"e se "eflect, c,t"e cel,lalt )n aceea*i !,su", )n ca"e se "eflect,
asup"a p"op"iei pe"soane'
/Iu(e*te-%i ap"oapele ca pe tine )nsu%i2 spunea Isus ia" SZa!i Mi&eGananda a!inte*te )n
1aGti Yoa:/' Dac, cine&a continu, s, iu(easc, o pe"soan, dup, ce !ai )nt$i a iu(it o alt,
pe"soan,# atunci el poate s, iu(easc, )n felul acesta nenu!,"ate pe"soane2'
Astfel )n%elee! c$t de i!po"tant este s, te iu(e*ti pe tine )nsu%i pent"u ca "apo"t$ndu-te la
acest !odel# s,-%i po%i )nt"-ade&," iu(i ap"oapele'
=n ase!enea situa%ii f"u!use%ea de&ine o calitate pe ca"e o e+te"io"i-e-i# nu un ideal
)ndep,"tat ia" intelien%a o f,clie pute"nic, ce-%i lu!inea-, calea'
A fi un o! f"u!os fi-ic# psi.ic# spi"itual este o !a"e calitate pe ca"e anticii *tiau s, o
ap"ecie-e# ceea ce nu se poate spune desp"e oa!enii din -ilele noast"e o c,"o" etaloane ale "a%iei
)%i t"e-esc dac, nu un -$!(et spontan atunci )n !od cla" co!pasiune'
Ast,-i s, fii tu )nsu%i )nsea!n, s,-%i e+te"io"i-e-i cu eois! *i a"esi&itate un
co!po"ta!ent lasci&# fad# lipsit de consisten%,> s, iu(e*ti )nsea!n, s,-%i sufoci pe"soana iu(it, cu
"euli sincopate# "iide ca"e a" ;ena p"o(a(il *i o statuie> s, fii un o! f"u!os )nsea!n, s, fii c$t
!ai e+t"a&aant s, *oc.e-i )n loc s, t"e-e*ti ad!i"a%ie# sc.i!onosind *i de"ad$nd co"pul )nt"-un
!od e+ae"at ca s, nu !ai &o"(i! de suflet> s,-l iu(e*ti pe Du!ne-eu# ast,-i# )nsea!n, s, te
ascun-i !ai tot ti!pul )n spatele uno" te+te sau feno!ene spi"ituale deose(ite pe ca"e nu t"e(uie
nici s, le )n%elei *i nici s, le cau%i esen%a ci doa" s, p"ofi%i de pe u"!a lo" *i lista acesto"
co!po"ta!ente de"adante a" putea continua'
Unde este locul t,u ca o!E
G$nde*te-te nu!ai c, e&olu%ia ta este di"ect p"opo"%ional, cu efo"tul f,cut ti!p de !ai
!ulte &ie%i'
Lii tu )nsu%i *i nu c,uta e+plica%ii acolo unde nu le &ei ,si'
Cont"i(u%ia ta la e&olu%ie se &a face p"in (ine# f"u!use%e# "a%ie *i nu pa"ticip$nd la
autodist"ue"ea de sine !oti&$nd un sac"ificiu ca"e p"actic nu e+ist,'
Un p"o&e"( "o!$nesc foa"te )n%elept spune: /Apa t"ece# piet"ele ",!$n2'
A &enit ti!pul s, te ocupi de tine# pent"u c, doa" ceea ce &ei face pent"u tine# pent"u
spi"itul t,u &a d,inui )n &eacu"i *i te &a a;uta )n e&olu%ia ta spi"itual, 6din aceast, &ia%, sau din
cele &iitoa"e9# definiti&$ndu-te )n cele din u"!, ca O3'
=n ast"oloie e"otis!ul este leat de Menus *i Lun, 6aspectul fe!inin9 *i de 3a"te *i Soa"e
6aspectul !asculin9' Co!(ina%iile acesto" planete fa&o"i-ea-, apa"i%ia uno" calit,%i deose(ite# ca
de e+e!plu: aspectul (enefic 6se+til -8<I# t"ion -l7<I9 "eali-at )nt"e Lun, *i Menus a!plific,
sensi(ilitatea "afina!entul# f"u!use%ea *i "a%ia )n e+p"i!a"e# fe!initatea# etc# pe c$nd aspectul
nefast 6cuad"atu"a -9<I# opo-i%ia -lF<I9 "eali-at )nt"e Lun, *i Menus poate cau-a ce"tu"ile# ($"fa#
lipsa de concent"a"e *i nu )n ulti!ul "$nd "espine"ea sensi(ilit,%ii *i a !odului ei de p"e-enta"e'
=n !od ase!,n,to" se )nt$!pl, *i cu celelalte planete 6Soa"e *i 3a"te9 a c,"o" aspecte
(enefice a!plific, fo"%a# cu"a;ul# de!nitatea# no(le%ea# etc# sp"e deose(i"e de aspectele nefaste
ca"e pot cau-a accese de &iolen%,# ",utate# f"ic,# anoas,# co!ple+e de infe"io"itate sau
"ando!anie'
Co!(ina%iile p"e-entate !ai sus sunt &ala(ile at$t )n ca-ul unei tenie fe!inine c$t *i )n
ca-ul unei te!e !asculine'
A" fi a(su"d s, se sus%in, ideea c, (,"(a%ii se e+p"i!, nu!ai p"in Soa"e *i 3a"te ia"
fe!eile nu!ai p"in Lun, *i Menus' Aspectele celo" pat"u planete definesc )nt"-un .o"oscop
fe!initatea *i !asculinitatea )n ansa!(lu al p"op"iului e"os'
Este lesne de )n%eles de ce luc"u"ile stau )n felul acesta' Deoa"ece tendin%a de e&olu%ie ale
o"ic,"ei st"uctu"i este "eali-at, p"in a"!onie *i ec.ili("u# o !a"e "eul, a teo"iei Yin-Yan
6fe!inin-!asculin9 a c"ea%iei a!inte*te c, nu e+ist, ni!ic )n totalitate Yan *i ni!ic )n totalitate
Yin'
Astfel# un (,"(at p"e-enta(il )n-est"at cu !asculinitate de&ine o pe"soan, "iid,#
i!pulsi&,# aflat, tot ti!pul )n cont"adic%ie dac, Luna *i Menus din te!a lui natal, nu sunt (enefic
aspectate' Situa%ia se poate aplica *i &ice&e"sa' Dac, )n te!a unui (,"(at nu!ai Luna *i Menus
sunt aspectate atunci acest (,"(at &a a&ea )n !od cla" t",s,tu"i fe!inine# &a fi foa"te sensi(il da"
incapa(il s, ai(, i!pact asup"a celo"lal%i p"in !asculinitate dac, acesta 6aspectul (enefic Lun,-
Menus9 nu este sus%inut de celelalte dou, planete 6Soa"e *i 3a"te9 aflate )n se+til sau t"ion'
=nt"-un !od ase!,n,to" poate fi situa%ia fe!eilo"# a c,"o" fe!initate poate fi !ult
a!plificat, dac, Soa"ele *i 3a"te sus%in cu un aspect (enefic un se+til sau un t"ion e+istent de;a
)nt"e Lun, *i Menus )n te!a natal,'
Atunci c$nd se pune p"o(le!a unei co!pati(ilit,%i# planetele ac%ionea-, dife"itf a%, de
ca-u"ile p"e-entate !ai sus'
O p"ietenie deose(it, ca"e nu a"e i!plica%ii e"otice este dat, de Soa"e *i Lun, 6lu$nd )n
anali-a co!pa"ati&, Soa"e-Lun,# Soa"e-Soa"e# Lun,-Lun,# cele dou, Luni *i cei doi So"i din
te!ele studiate9'
Atunci c$nd se pune p"o(le!a unei "ela%ii e"otice situa%ia de&ine pu%in !ai co!ple+,'
A&e! aici !ai !ulte etape dint"e ca"e dou, sunt cele !ai i!po"tante:
Rela%ia Lun,-3a"te'
Rela%ia Menus-3a"te )n p"i!ul ca- Luna *i 3a"te dete"!in, un )nceput f"enetic al unei
"ela%ii p"int"-o at"ac%ie i"e-isti(il, a unuia fa%, de cel,lalt sau o "espine"e pa"%ial, sau total,# dup,
ca-'
Llo"in Onit-a# conside"at ca fiind unul dint"e cei !ai !a"i ast"oloi "o!$ni spune: /Nu
&$"sta ci Luna *i 3a"te c"eea-, at"ac%ia sau "epulsia )nt"e (,"(at *i fe!eie2'
Atunci c$nd "ela%ia dep,*e*te fa-a de )nceput# ea nu !ai poate fi sus%inut, de ",(ita Lun,
ci de Menus# ca"e p"eia astfel conduce"ea' Aspectul dint"e Menus 6din te!a fe!inin,9 *i 3a"te
6din te!a !asculin,9 p"i&it la !odul standa"d dete"!in, consolida"ea *i t",inicia unei "ela%ii'
Situa%ia este &ala(il, nu nu!ai la inte"p"eta"ea celo" pat"u planete 6ca"e ca"acte"i-ea-, )n
p"incipal co!pati(ilit,%ile9 din te!a natal,# ci *i atunci c$nd acestea se afl, )n t"an-it p"in
.o"oscopul pe"sonal'
Este i!po"tant s, se cunoasc, acestea nu nu!ai pent"u a *ti cu e+actitate cu! s, ac%ione-i
pent"u a fi fe"icit 6,9 )nt"-o "ela%ie# ci *i pent"u a t"e-i 6p"in aspectele (enefice ale acesto" planete9
)n p"op"ia fiin%, f"u!use%ea# elean%a# cu"a;ul *i "a%ia' E+plo"a"ea p"op"iului co"p %in$nd cont de
acestea se face )n "apo"t cu -o0ia natal, *i cu planetele Menus# 3a"te *i Lun,' 3ai e+act#
o"anele u&e"nate de -odiile )n ca"e se afl, cele pat"u planete 6)n p"incipal Soa"ele9 sunt
conside"ate -one e"oene'
Ast"oloia indian, d, o i!po"tan%, deose(it, acesto" aspecte# afi"!$nd faptul c, fieca"e
nati& a"e o planet, ca"e-l sus%ine din punct de &ede"e e"otic 6*i p"in ca"e se e+p"i!,9 )n func%ie de
decanul -odiei )n ca"e s-a n,scut'
Asfel# cei n,scu%i )n p"i!ul decan se &o" e+p"i!a p"in u&e"nato"ul t"adi%ional al -odiei
natale' Cei n,scu%i )n al doilea decan se &o" e+p"i!a p"in u&e"nato"ul t"adi%ional al -odiei ca"e
a"e acela*i ele!ent 6p,!$nt# ap,# foc# ae"9 cu -odia natal, *i ca"e se afl, po-i%ionat )n -odiac dup,
-odia natal,'
Cei n,scu%i )n al t"eilea decan se &o" e+p"i!a p"in u&e"nato"ul t"adi%ional al -odiei ca"e
a"e acela*i ele!ent 6p,!$nt# ap,# foc# ae"9 cu -odia natal, *i ca"e se afl, po-i%ionat, )n -odiac
)naintea -odiei natale'
E+e!plu'
Pent"u -odia Lecioa", a&e!: P"i!ul decan C 3e"cu" Al doilea decan C Satu"n Al t"eilea
decan C Menus'
Gu&e"nato"ii t"adi%ionali ai -odiilo" sunt: 1e"(ec C 3a"te# Tau" -Menus# Ge!eni C 3e"cu"#
Rac C Luna# Leu C Soa"e# Lecioa", C 3e"cu"# 1alan%, C Menus# Sco"pion C Pluton# S,et,to" C
Rupite"# Cap"ico"n C Satu"n# M,"s,to" C U"anus# Pe*ti C Neptun'
Da" autocunoa*te"ea p"in e"os nu se op"e*te aici' Ea a"e ca scop final o(%ine"ea unei st,"i
de o !,"e%ie cu totul special,# nu!it, sta"ea de o"as! spi"itual'
Pent"u o(%ine"ea acesteia# fieca"e fiin%, u!an, )nca"nat, pe aceast, planet, pa"cu"e !ai
!ulte etape ce-l p"e,te*te pent"u inte"a"ea )n Di&initate'
Sta"ea de o"as! nu este o sta"e se+ual,# de*i de !ulte o"i de aici se po"ne*te' Ea este o
sta"e de e+pansiune plena",# de sa&oa"e a unei fe"ici"i pe ca"e nu o po%i defini *i de la ca"e pleac,
)ns,*i Con*tiin%a Sup"e!, 6)n fu-iunea cu p"op"ia ene"ie9 )n !o!entul c"e,"ii' Astfel# o!ul este
cu! un cele("u foto!odel a intuit: /O pic,tu", de o"as! )n oceanul infinit al cos!osului2'
Din aceast, cau-, o"as!ul "ep"e-int, e+p"esia cea !ai )nalt, a e"osului'
Aceast, sta"e su(li!, poate ap,"ea ).t"-o "u,ciune deose(it, 6ca efect al fu-iunii cu
Di&ina fiin%, a lui Isus# de e+e!plu9 )nt"-o !edita%ie# "eali-$nd o ac%iune sac", sau pu" *i si!plu
ad!i"$nd f"u!use%ea unui peisa; *i t"anspun$ndu-te p"int"-o pe"cepe"e unita", 6olfacti&,#
ustati&,# &i-ual,# tactil,# e!patic, *i acustic,9 )n i!ainea conte!plat,'
Astfel# aceast, cont"o&e"sat, sta"e de o"as! &a de&eni o "ealitate palpa(il,# put$nd fi
e&ocat, o"ic$nd *i o"iunde# a;ut$ndu-i )n felul acesta pe foa"te !ul%i se!eni s, )n%elea, ce
)nsea!n, s, ai cu"a;ul s, fii fe"icit ust$nd din !inunile pe ca"e Du!ne-eu le-a l,sat )n c"ea%ie
pent"u a ne face &ia%a f"u!oas,'
Un p"o&e"( o"iental spune: /)n%eleptul este fe"icit *i-n infe"n# pe c$nd p"ostul sufe", *i-n
pa"adis2'
Iat, "ealitatea la ca"e cu to%ii a;une! !ai de&"e!e sau !ai t$"-iu# d$nd c"e-a"e )nc,
odat, spuselo" lui P"otao"as: /O!ul este !,su"a tutu"o" luc"u"ilo"2' Cine uit, acest ade&,"# )n
ti!p &a fi o(liat 6de con;unctu"ile pe ca"e sinu" *i le c"eea-,9 s, *i-l a!inteasc,'
=n continua"e sunt e+puse etapele ce &o" fi pa"cu"se )n o(%ine"ea o"as!ului# etape ca"e
desc"iu )n ansa!(lu un -(o" cos!ic'
C,l,to"ia )ncepe cu Pluton# ca"e p"in fo"%a sa t"e-e*te aceast, ene"ie# d$nd p"i!ul i!puls'
Neptt! p"eia *tafeta# t"ec$nd acel i!puls p"in i!aina%ie# fante-ie# inspi"a%ie'
U"anus de"ulea-, u"!,toa"ea etap, )n ca"e se contu"ea-, necesitatea !aneti-,"ii unui
pa"tene"' Apa"e )ns, un c$!p su(til ca"e at"ae dup, sine pe"soana a c,"ei &i("a%ie este pe aceea*i
luni!e de und, cu pe"soana )n cau-,'
Satu"n lansea-, etapa decisi&, a unei "ela%ii 6dac, cei doi ",!$n sau nu )!p"eun,# dac, %in
sau nu cont de (a"ie"ele ce apa"9'
Dep,*i"ea etapei lui Satu"n fa&o"i-ea-, *i e+pansiunea f"enetic, a unuia fa%, de cel,lalt#
ca"e este entu-ias!ul specific lui Rupite"'
Cu 3a"te asist,! la )!plini"ea do"in%ei' Cei doi se ap"opie unul de cel,lalt *i )ncepe actul
se+ual'
Etapa lui Menus este inti! leat, de etapa lui 3a"te# ea u&e"n$nd p"actic fu-iunea fi-ic,
)n ansa!(lu# a"!onia co"pu"ilo" *i )n final o(%ine"ea o"as!ului' Menus de%ine sec"etul atine"ii
elect"i-ante a co"pu"ilo" ca"e conduce )n !od spontan la o"as!'
U"!,toa"ele t"ei etape se "eali-ea-, doa" )n cuplu"ile unde e+ist, o a"!onie fi-ic,# psi.ic,
*i spi"itual, deose(it,'
Etapa 3e"cu" pe"!ite o(%ine"ea o"as!ului !ental p"in ca"e a!(ii pa"tene"i se afl, )nt"-o
fu-iune telepatic, plena", put$nd atine t"eptat st,"i de ilu!ina"e spi"itual,'
Luna t"e-e*te sanctua"ul inte"io"' Lieca"e se "e,se*te )n )nt"ei!e )n cel,lalt# scufundat
)nt"-o lini*te *i o (ucu"ie cu totul special,'
Soa"ele u&e"nea-, o"as!ul spi"itual )n ca"e pe"cep%ia dual, 6de fe!inin *i !asculin9
apa"e su( fo"!a and"oinului cos!ic# ca apoi aceasta s, fie t"anscens, )n Sup"e!ul A(solut#
nedife"en%iat *i lipsit de o"ice su(stan%, !anifestat, 6Pa"a!as.i&a sau Du!ne-eu Tat,l9'
Aceste t"ei etape pe"!it t"e-i"ea ene"iei Vundalini S.aGti aflat, latent, )n osul sac"u# a
c,"ei ascensiune dete"!in, o(%ine"ea uno" st,"i spi"ituale de e+cep%ie cul!in$nd cu su(li!a sta"e
de eli(e"a"e 6!$ntui"e# ni"&ana9'
Ki astfel# cunosc$nd toate aceste etape &o! *ti asup"a c,"ei planete s, insist,! pent"u a
"e-ol&a dife"itele p"o(le!e ca"e apa" *i ca"e %in de acest do!eniu'
De "eul,# cele !ai !a"i p"o(le!e 6cu ca"e se conf"unt, o !a"e pa"te din popula%ia
acestei planete9 sunt date de U"anus# Satu"n# 3a"te *i Menus'
C$nd etapa U"anus nu a fost pa"cu"s,# pe"soana )n cau-, nu-si poate ,si un pa"tene"#
situa%ia fiind de natu", Ga"!ic, 6a&$nd pute"nice ",d,cini )n su(con*tientul colecti& C U"anus9'
Lu-iunea cu sfe"a de influen%, a acestei planete a" "e-ol&a )n ti!p scu"t aceast, p"o(le!,'
C$nd etapa lui Satu"n nu a fost dep,*it,# pe"soana )n cau-, fie a fost )n t"ecut 6&ie%i
ante"ioa"e9# fie este )n aceast, &ia [, ata*at, de st"uctu"i sociale "iide# afect$nd astfel fe"ici"ea
celo"lal%i' Se "eco!and, a!plifica"ea disce"n,!$ntului' Lu-iunea cu sfe"a de influen%, a planetei
Satu"n a" "e-ol&a aceste p"o(le!e'
C$nd etapa 3a"te nu a fost dep,*it,# pe"soana "especti&, a"e dificult,%i )n a a(o"da o
"ela%ie se+ual,# din tea!, sau p"e;udecat, put$ndu-si "e-ol&a aceast, p"o(le!, p"in fu-iuni
"epetate cu sfe"a de influen%, a planetei 3a"te'
C$nd etapa Menus nu a fost dep,*it,# pe"soana )n cau-, nu poate o(%ine sta"ea de o"as!
de*i "eali-ea-, contacte se+uale' Se "eco!and, a!plifica"ea iu(i"ii de-inte"esate# a
"afina!entului p"ecu! *i fu-iunea cu sfe"a de influen%, a planetei Menus'
Dup, cu! fieca"e a o(se"&at# aceste etape sunt pa"cu"se )n o"dinea e+pus, doa" )n ca-ul
unei "ela%ii de cuplu'
=n ca-ul )n ca"e se do"e*te o(%ine"ea st,"ii de o"as! )nt"-o !edita%ie 6de e+e!plu9 se &a
u"!,"i at$t o desc.ide"e a!pl, fa%, de aspectul in&ocat c$t *i "eali-a"ea unei pe"cep%ii unita"e 6cu
toat, fiin%a9 a acelui aspect'
Da" incapacitatea o(%ine"ii o"as!ului poate a&ea *i alte cau-e dec$t cele p"e-entate !ai
sus' Este &o"(a desp"e Ga"!a se+ual,' Acest tip de Ga"!, apa"e atunci c$nd e+ist, o con;unc%ie# o
cuad"atu",# o incon;unc%ie sau o opo-i%ie )nt"e Satu"n *i Menus 6pent"u fe!ei9 *i Satu"n *i 3a"te
6pent"u (,"(a%i9'
Pe"soanele ca"e au aceste aspecte )n te!ele lo" natale au !a"i dificult,%i )n a pa"cu"e
etapa lui Satu"n' Unii ast"oloi sus%in c, nici dup, dep,*i"ea acestei etape !esa;ul planetei Satu"n
nu a fost co!plet asi!ilat# asist$nd la o "a&, peniten%,' =n felul acesta# ene"ia (locat, 6pa"%ial
sau total9 nu se poate de(loca dec$t p"in asi!ila"ea "ela%iei 3a"te-Rupite"# &alo"ific$ndu-se cu
cu"a; 63a"te9 *i entu-ias! 6Rupite"9 toate lec%iile ce su"&in )n u"!a "ela%iilo" se+uale pa"cu"se'
A;utat, de uni"ea celo" dou, fo"%e 63a"te-Rupite"9# ene"ia se+ual, &a a&ea astfel o cu"e"e li(e",#
)ndeplinindu-si !eni"ea ce i-a fost )nc"edin%at,'
Da" s, nu uit,! c, niciodat, nu se &a o(%ine o sta"e de o"as! f,", iu(i"e 6nu !, "efe" la
o"as!ul cu desc,"ca"e deoa"ece acesta &ine din ani!alitate *i nu constituie indiciul unui e"os
ele&at# ci di!pot"i&,9'
Astfel# s-a" putea conclu-iona c, iu(i"ea este cea ca"e d, &ia%,# e"osul d, sens acestei &ie%i
ia" O!ul o pe"sonific,'
GLOSAR'
CONSTELAUII WODIACALE'
1ER1EC'
Gu&e"nato"ul t"adi%ional: 3a"te'
Gu&e"nato"ul esote"ic 3e"cu"'
Gu&e"nato"ul ie"a".ic: U"anus'
Me"(ul ca"acte"istic: /a fi2 6eu sunt9
Rep"e-int,: elanul# entu-ias!ul *i ac%iunea# ustul "iscului# i!pulsul# a"doa"ea#
)nd",-neala'
Esote"ic: "ep"e-int, /ene"ia )nceputului2
Culo"i: "o*u cu nuan%e &ii'
Anato!ie: cap'
Social: afi"!a"ea pe"sonalit,%ii# i!aine pu(lic,# con*tiin%, de sine'
3ate"ial: c$*tiu"ile "apide )n do!enii de a&ana"d,# fluctua%ii financia"e'
3ental: "eali-a"ea uno" !odele o"iinale de c"ea%ie# $ndu"i o"iinale'
E!o%ional: te!pe"a!ent &ulcanic )!(inat cu "et"ae"i deli(e"ate p$n, la ,si"ea unei noi
!oti&a%ii de ac%iune'
TAUR'
Gu&e"nato"ul t"adi%ional: Menus'
Gu&e"nato"ul esote"ic: Mulcan'
Gu&e"nato"ul ie"a".ic: Mulcan'
Me"(ul ca"acte"istic: /a a&ea2 6/eu a!2# /eu posed29
Rep"e-int,: posesiunile# acu!ul,"ile# ene"ia e!o%ional, a p"i!,&e"ii# sta(ilitatea#
",(da"ea# pe"se&e"en%a# fe"tilitatea'
Culo"i: al(ast"u desc.is 6)n p"incipal9# &e"de 6secunda"9
Anato!ie: $t'
Social: !etodic# constant )n efo"t# de&otat# capa(il de a duce luc"u"ile la (un,sta"e fi-ic, *i
spi"itual,'
3ate"ial: si!% deose(it al aface"ilo"# c.i(-uin%,# in&esti%ii !ini!e'
3ental: ce"ceta"e psi.analitic,# "ealis!# p"a!atis!# o &i-iune su(til, a cotidianului'
E!o%ional: senti!ente p"ofunde "a" e+p"i!ate &e"(al# ata*a!ent# posesi&itatea'
GE3ENI'
Gu&e"nato"ul t"adi%ional: 3e"cu"'
Gu&e"nato"ul esote"ic: Menus'
Gu&e"nato"ul ie"a".ic Gaia'
Me"(ul ca"acte"istic /a $ndi2 6/eu $ndesc29
Rep"e-int,: dualitatea# po"ni"ea )n ac%iune f,", scop *i op"i"ea f,", !oti&# co!e"%ul#
co!unica"ea# pu(licitatea# lite"atu"a# deplasa"ea# cu"io-itatea# discu%iile'
Culo"i: al(en'
Anato!ie: ("a%e'
Social: diplo!a%ie# aptitudini de conduc,to" )n pe"ioade de t"an-i%ie# ec.ili("u'
3ate"ial: aptitudini deose(ite pent"u specula%ii eficiente 6inte"!edie"i (u"s,9# aface"i pe
te"!en scu"t'
3ental: un !a"e dina!is! intelectual# !ental p"actic# co!unica"e# idei p"o"esiste#
con&e"sa%ii# studii'
E!o%ional> a"ta de a *ti ce a*teapt, pa"tene"ul de la tine'
RAC'
Gu&e"nato"ul t"adi%ional: Luna'
Gu&e"nato"ul esote"ic: Neptun'
Gu&e"nato"ul ie"a".ic: Neptun'
Me"(ul ca"acte"istic: /a si!%i2 6/eu si!t29
Rep"e-int,: e!o%ia# ata*a!entul fa%, de fa!ilie *i t"ecut# a!inti"ile# sensi(ilitatea#
tenacitatea# "o!antis!ul# i!aina%ia'
Culo"i: a"intiu 6)n p"incipal9# safi"ul al(ast"u sau &e"dele !a"in 6secunda"9
Anato!ie: piept'
Esote"ic: int"a"ea sufletelo" )n !anifesta"e'
Social: p,st",to" al t"adi%iei# conduc,to" de scu"t, du"at,'
3ate"ial# &alo"ifica"ea (unu"ilo" cu &aloa"e de t"ecut# si!% al acu!ul,"ilo"# a"ta de a p,st"a
(ine a!inti"ile *i !o*teni"ile'
3ental: autono!ia asup"a esteticului# tendin%a de a deslu*i !ai !ult cau-a dec$t efectul'
E!o%ional: e!o%ii cople*itoa"e# sensi(ilitate# fe!initate'
LEU'
Gu&e"nato"ul t"adi%ional: Soa"e Gu&e"nato"ul esote"ic Soa"e *i Neptun Gu&e"nato"ul
ie"a".ic: Soa"e *i U"anus Me"(ul ca"acte"istic: /a &"ea2 6/eu &"eau29
Rep"e-int,: ene"ia !asculin,# si!(olul tat,lui# capacitatea de a c"ea# st",luci"ea# o"oliul#
ene"o-itatea# spi"itul de do!ina"e# lo"ia# no(le%ea# d"aostea# s,"(,toa"ea# specula%iile'
Culo"i: al(en 6)n p"incipal9# po"tocaliu 6secunda"9
Anato!ie: ini!,'
Esote"ic: "ep"e-int, ini!a uni&e"sului'
Social: ascensiune fule",toa"e# atitudine cu"a;oas,# func%ie de conduce"e'
3ate"ial: succese !a"i p"in "iscu"i !a"i# specula%ii# ne&oie de lu+'
3ental: spi"it c"eato"# ne&oie de a se "idica p"in idei p"op"ii'
E!o%ional: d"aoste# ne&oie de do!ina"e# e+t"o&e"ti"e# no(le%e# ene"o-itate'
LECIOARA'
Gu&e"nato"ul t"adi%ional: 3e"cu"'
Gu&e"nato"ul esote"ic: Luna *i Neptun'
Gu&e"nato"ul ie"a".ic: ;upite"'
Me"(ul ca"acte"istic /a anali-a2 6/eu anali-e-2# /eu &e"ific29
Rep"e-int,: spi"itul *i capacitatea de anali-,# acu!ula"ea de cuno*tin%e# c.i(-uin%,#
!eticulo-itate *i detaliu# !edicina'
Culo"i: al(ast"u )nc.is 6)n p"incipal9# culo"i "uinii de toa!n, 6secunda"9
Anato!ie: a(do!en'
Social: do"in%a de a cunoa*te sec"etele !uncii# p"a!atis!# ec.ili("u# !eticulo-itate'
3ate"ial: "eu*it, p"in efo"t pe"sonal'
3ental: ne&oia de a t"anscende efe!e"ul )n spi"itual *i c,uta"ea ec.i&alentului fi-ic )n
spi"itual'
E!o%ional: s, stin, setea de a!,nunt'
1ALANUA'
Gu&e"nato"ul t"adi%ional: Menus Gu&e"nato"ul esote"ic: U"anus Gu&e"nato"ul ie"a".ic:
Satu"n'
Me"(ul ca"acte"istic: /a ec.ili("a2 6/eu ec.ili("e-2# /eu oscile-29 Rep"e-int,: ec.ili("ul#
;usti%ia# estetis!ul# a"!onia# pacea# co!ple!enta"itatea# "a%ia# d"eptatea# secto"ul unde sunt
alee"i de f,cut Culo"i: al(ast"u desc.is 6)n p"incipal9# "o- 6secunda"9 Anato!ie: "inic.i'
Social: capacitatea de !edie"e a o"ic,"ui conflict *i de "ed"esa"e *i "eene"a"e a o"ic,"ei
institu%ii'
3ate"ial: &alo"ifica"ea si!%ului estetic# du"a(ilitatea alian%elo" 3ental: ;uste%e# ec.ili("u
)nt"e p"eten%iile indi&iduale *i cele sociale'
E!o%ional: ne&oia de a-i )!p,"t,*i e!o%iile unui pa"tene"# dificult,%i )n t",i"ea p"e-entului'
SCORPION'
Gu&e"nato"ul t"adi%ional: Pluton'
Gu&e"nato"ul esote"ic: 3a"te'
Gu&e"nato"ul ie"a".ic: 3e"cu"'
Me"(ul ca"acte"istic: /a do"i2 6/eu do"esc2# /eu "$&nesc29
Rep"e-int,: t"ansfo"!a"ea# "eene"a"ea# se+ualitatea# ocultis!ul !aia# !iste"ul# a!(i%ia#
elo-ia# du*!,nia# ",-(una"ea# e"otis!ul# !anetis!ul'
Culo"i: "o*u )nc.is# pu"pu"iu 6)n p"incipal9# &iolet 6secunda"9
Anato!ie: se+'
Social: conduc,to" doa" )n situa%ii de c"i-,# poate "eene"a o situa%ie p"actic f,", ie*i"e'
3ate"ial: p"i!i"ea (anilo" *i a &alo"ilo" !ate"iale )n situa%ii nea*teptate# (anii sunt un
!i;loc *i nu un scop'
3ental: calit,%i "e!a"ca(ile o"ientate c,t"e "idica"ea ni&elului de con*tiin%,# idei
!iste"ioase'
E!o%ional: tendin%a de situa"e la li!ita dint"e (ine *i ",u )nclin$nd o"ienta"ea do"in%elo" *i
aspi"a%iilo" c,t"e (inele a(solut'
S\GET\TOR'
Gu&e"nato"ul t"adi%ional: Rupite"'
Gu&e"nato"ul esote"ic Gaia'
Gu&e"nato"ul ie"a".ic 3a"te'
Me"(ul ca"acte"istic: /a )n%elee2 6/eu )n%ele29
Rep"e-int,: $ndul ce caut, s, se )nalte# .idul# p"otecto"ul# !aest"ul# p"ofeso"ul#
c,l,to"iile# a&entu"a# opti!is!ul# filosofia# studiile supe"ioa"e# st",in,tatea# e&olu%ia#
independen%a# i!p"uden%a# entu-ias!ul'
Culo"i: pu"pu"iu 6)n p"incipal9# tu"coa- 6secunda"9
Anato!ie: coapsele'
Social: poten%ial e&oluti& de e+cep%ie# poate a(o"da o"ice p"ofesie cu succes deose(it'
3ate"ial: a"ia de a &alo"ifica o"ice info"!a%ie# succes deose(it )n a(ilit,%i co!e"ciale'
3ental: o(se"&a%ie# p"eten%ie# ce"ceta"e# t"ansfiu"a"e a"tistic,'
E!o%ional: pute"ea de a ,si ne!ait",itul# oscila%ii deose(ite )nt"e st,"i e+t"e!e'
CAPRICORN'
Gu&e"nato"ul t"adi%ional: Satu"n'
Gu&e"nato"ul esote"ic: Satu"n'
Gu&e"nato"ul ie"a".ic: Menus'
Me"(ul ca"acte"istic: /a folosi2 6/' Oiosesc2# /eu &alo"ific29
Rep"e-int,: ",(da"e# deta*a"e# )n%elepciune# solitudine# ele&a"e# a!(i%ie# "esponsa(ilitate#
sinu",tate# ",ceala# "anc.iuna# eois!ul# si!%ul p"actic'
Culo"i: &e"de )nc.is 6)n p"incipal9# ne"u 6secunda"9
Anato!ie: sc.elet'
Esote"ic: "ep"e-int, ie*i"ea sufletelo" din !anifesta"e'
Social: se adaptea-, )n o"ice situa%ie pent"u atine"ea scopului# "iiditate# se&e"itate#
!etod,'
3ate"ial: a!(i%ia )l face s, &alo"ifice o"ice situa%ie sau o"ice (un,sta"ea fi-ic, *i spi"itual,
!ate"ial# succes cu ti!pul'
3entali t"a&e"sa"ea ascendent, a tutu"o" !ediilo" societ,%ii ca un fapt fi"esc "e-ultat )nt"-o
fo"%, cl,dit, pe !a"e pute"e de sac"ificiu'
E!o%ional: a"ta de a t",i !atu"itatea )n adolescen%,# &italitate !a"e'
OP0IUC0US'
Gu&e"nato"ul t"adi%ional: C.i"on'
Culoa"e: lila'
Nu este p"actic o -odie# ci un secto" special# sup"apus peste ulti!ele A -ile din -odia
Cap"ico"n *i p"i!ele A -ile din -odia M,"s,to"'
Op.iuc.us# sup"anu!it /o!o"$to"ul de *e"pi ai *a"pele )n !$n,2# si!(oli-ea-, te"enul
fe"til spi"itual pe ca"e &a c,lca cel ce &a fi p"e,tit s, se eli(e"e-e de li!it,"ile satu"niene *i s,-si
t"e-easc, "adat fo"%a iantic, a lui LR"anus'
Reco!pensa &a fi /*a"pele2 6cont"olat de Op.iuc.us9# ca"e )n t"adi%ia Oo.in,
si!(oli-ea-, ene"ia funda!ental, )n fiin%a Vundalini S.aGti# aflat, )n sta"e latent, )n osul sac"u'
O acti&a"e (enefic, a acestui secto" )nso%it, de o inte"io"i-a"e *i o con*tienti-a"e pe
!,su", a !o!entului "especti& poate i!pulsiona fa&o"a(il e+pe"i!enta"ea t"e-i"ii *i ascensiunii
ene"iei Vundalini S.aGti'
M\RS\TOR'
Gu&e"nato"ul t"adi%ional: LR"anus'
Gu&e"nato"ul esote"ic: Rupite"'
Gu&e"nato"ul ie"a".ic: Luna *i U"anus'
Me"(ul ca"acte"istic: /a *ti2 6/eu *tiu29
Rep"e-int,: li(e"tatea *i independen%a# !ode"nis!ul# noutatea# p"ietenia# alt"uis!ul#
f"ate"nitatea# co!unica%iile !ode"ne# intui%ia'
Culo"i: al(ast"u 6)n p"incipal9# &e"de 6secunda"9
Anato!ie: a!(e'
Esote"ic: apa &,"sat, de M,"s,to" "ep"e-int, esote"ic apa cunoa*te"ii ca"e este st,p$nit, pe
P,!$nt pent"u a ne p"e,ti s, )nt$!pin,! E"a M,"s,to"ului Social: aptitudini de conduc,to"#
!ese"ii de a&ana"d,# p"o"es 3ate"ial: succes leat de p"ospecta"ea noului sau spi"itualului
3ental: un &i-iona" de e+cep%ie# nonco!fo"!is! )n $ndi"e *i c"ea%ie E!o%ional: alt"uis!#
tole"an%,# desc.ide"ea c,t"e "e,si"ea Eului supe"io"# "efo"!ato"'
PEKTI'
Gu&e"nato"ul t"adi%ional: Neptun'
Gu&e"nato"ul esote"ic: Pluton'
Gu&e"nato"ul ie"a".ic: Pluton'
Me"(ul ca"acte"istic /a c"ede2 6/eu c"ed29
Rep"e-int,: f"ailitatea# sensi(ilitate# &isa"e# ceea ce )i c"ea-, dificult,%i )n "e-ol&a"ea'
P"o(le!elo"# !iste"# sec"et# fa"!ec# d"a!ati-a"e# sac"ificiu# "e!u*ca"e# lene# supe"sti%ie# t,ce"e#
disc"e%ie'
Culo"i: &e"de !a"in desc.is 6)n p"incipal9# &iolet 6secunda"9
Anato!ie: picioa"e'
Social: aptitudini de conduc,to" nu!ai )n pe"ioade de t"an-i%ie )nt"e dou, st"uctu"i sociale#
!ese"ii )n ca"e este ne&oie de !il,# co!pasiune# )ndu"a"e'
3ate"ial: c$*tiu"i pa"&enite din )n-est","i nati&e'
3ental: a"!oni-a"ea indi&idului )n "apo"t cu societatea *i c"edin%a )n'
Du!ne-eu'
E!o%ional: destin "eu# ap,s,to" leat de (loca;e la ni&el e!o%ional ca"e o(li, nati&ul s,
se desc.id, c,t"e Du!ne-eu p"in iu(i"ea ap"oapelui# u!ilin%, *i sufe"in%,'
O(se"&a%ii:
Lieca"e -odie a"e t"ei u&e"nato"i: t"adi%ional# esote"ic *i ie"a".ic'
Gu&e"nato"ul t"adi%ional se !anifest, )n !od spontan la o!ul o(i*nuit ca"e nu a"e nici o
no%iune desp"e spi"itualitate# pe ca"e nu l-a inte"esat autodep,*i"ea de sine *i atine"ea unui
anu!it ni&el de ele&a"e l,unt"ic,' =n !o!entul )n ca"e acest o! se o"ientea-, spi"itual# )*i pune
since" p"o(le!a unei autodep,*i"i# dint"-o con*tienti-a"e a p"op"iului ni&el# atunci el se situea-,
su( influen%a u&e"nato"ului esote"ic ce-l a;ut, s, ai(, )nt"-un anu!it !od 6)n func%ie de
specificul ast"ului "especti&9 acces la ini%ie"ea spi"itual,'
Dac, nati&ul continu, aceast, e&olu%ie spi"itual,# el &a int"a su( influen%a u&e"nato"ului
ie"a".ic ce-l "afinea-, spi"itual *i )l face s, int"e )n posesia uno" info"!a%ii deose(ite pe ca"e le &a
duce cu sine )n &ie%ile &iitoa"e 6)n ca- c, nu se &a a;une la cap,tul d"u!ului9' Acest ni&el
co"espunde unei ini%ie"i sola"e deose(ite )n ca"e nati&ul &a fi p"e,tit astfel pent"u contactul cu
Uni&e"sul'
=n func%ie de locul unde sunte! situa%i pe sca"a e&olu%iei sociale &o! *ti de ca"e planet,
sunte! u&e"na%i' Q
PLANETE'
SOARELE'
Se!nific,: -iua# con*tientul# -iua de Du!inic,# pute"ea# c,ldu"a# &italitatea# &oin%a#
pe"sonalitatea de (a-,# c.a"is!a# (,"(atul# ene"ia Oan 6plus# !asculin,9
Gu&e"nea-,: -odia Leu# casa M# culoa"ea al(en# !etalul au"'
Plante u&e"nate: "o-!a"in# o"e-# nuc# !u*e%el# dafin# c"i-ante!,# *of"an# &i%a de &ie'
Li-ic: ac%ionea-, asup"a ini!ii# coloanei &e"te("ale# ficatului te"!ic# &,-ului'
Lunc%ia sa este )n "apo"t cu latu"a supe"ioa", a psi.is!ului sti!ul$nd capacitatea de
sinte-, po"nind de la cuno*tin%a !o"al, *i inte"$nd )n ea toat, esen%a *i "andoa"ea !asculinului'
LUNA'
Se!nific,: noaptea# -iua de luni# "ecepti&itatea# )ntoa"ce"ea c,t"e t"ecut# a!inti"ile#
e!o%ia# accesul la su(con*tientul colecti&# fe!eia# ene"ia Oin

6!inus# fe!inin,9'
Gu&e"nea-,: -odia Rac# casa IM# culoa"ea a"intiu# !etalul a"int'
Plante u&e"nate: c"inul al(# !acul "o*u# !acul ne"u# !a"a"eta# nuf,"ul# salcia#
t"andafi"ul al(# salata# &a"-a'
Li-ic ac%ionea-, asup"a func%iei diesti&e 6sto!ac# intestine9 "ep"oducti&e

6o&a"# s$ni9# o"donea-, sec"e%iile *i t"actul li!fatic' Ac%ionea-, )n ene"al asup"a tutu"o"
lic.idelo" c"e$nd .ipotensiunea# .ipe"tensiunea etc'
=n func%ie de aspect# Luna poate influen%a )n (ine sau )n !ai pu%in (ine o"ice situa%ie
c"e$nd po"%i de desc.ide"e c,t"e lu!ea ast"al,# dato"it, "ecepti&it,%ii pe ca"e o u&e"nea-,' Ea
e+p"i!, ne&oia inofensi&, de sensi(ilitate *i e!o%ie ca"e se t"e-e*te )n noi *i c"ea-, )n inte"io"
atitudini de &isa"e# nostalie# apatie# ne"&o-itate *i c.ia" st,"i de i"ita(ilitate'
3ERCUR'
Se!nific,: intelectul# "a%iunea# co!unica"ea# c,l,to"iile scu"te# co!e"%ul# pu(licitatea# )n
ene"al toate fo"!ele de e+p"i!a"e p"op"ii'
Gu&e"nea-,: -iua de !ie"cu"i -odiile Ge!eni *i Lecioa",# casele III *i MI# culoa"ea
polic"o!,# !etalul !e"cu"'
Plante u&e"nate: &ale"iana# t"ifoiul# ta".onul# p,t"un;elul# !o"co&ul# le&,n%ica# le!nul
dulce# l,c",!ioa"a# c.i!ionul'
Li-ic u&e"nea-, siste!ul "espi"ato"# !$inile# landa ti"oid, *i &o"(i"ea'
Din punct de &ede"e psi.oloic# 3e"cu" u"!,"e*te !ai !ult finalitatea dec$t !i;locul de a
a;une la ea> se de(a"asea-, de instind# se deta*ea-, de afecti&itate *i de&ine intelectual# "a%ional#
o(%in$nd astfel totul p"in a(ilit,%ile sale de co!e"ciant al spi"itului *i al !ate"iei'
MENUS 6!icul (enefic9
Se!nific,: autocunoa*te"ea# pute"ea de seduc%ie *i lupta )!pot"i&a e+ceselo" de tot felul#
d"aostea# f"u!use%ea# a"ta# spe"an%a# coc.et,"iile# e"osul'
Gu&e"nea-,: -iua de &ine"i# -odiile Tau" *i 1alan%,# casele II *i MII# culoa"ea &e"de
al(ast"u &iolaceu# !etalul cup"u'
Plante u&e"nate: p,"ul# pie"sicul# n,utul# lintea# "$ul# f"aii# fasolea# -a!(ila# t"andafi"ul
"o*u# t"andafi"ul de Da!asc'
Li-ic: u&e"nea-, intestinele# "inic.ii# pa"a ti"oidele# func%iile enitale# $tul'
Cu Menus se poate o(%ine fe"ici"ea de a t"ai )nt"-o &e*nic, s,"(,toa"e a lu!inii# d"aostei
*i a"!oniei# sc,ldat )n pl,ce"ea "afina!entului *i a spi"itului estetic' Menus aduce oa!enilo"
*tiin%a ce"ului *i spi"itul de ;usti%ie p"in cunoa*te"ea ini!ii *i a d"aostei'
3ARTE'
Se!nific,: ne&oia continu, de p"o"es# i!pulsi&itatea# spi"itul de co!peti%ie# lupta#
do"in%a# &i"ilitatea'
Gu&e"nea-,: -iua de !a"%i# -odia 1e"(ec# casa I# culoa"ea "o*ie# !etalul fie"'
Plante u&e"nate: "idic.ea# pipe"ul# !u*ta"ul# ceapa# ustu"oiul# u"-icile# (usuiocul#
en%iana'
Li-ic: u&e"nea-, landele sup"a"enale# onadele# lo(ulele "o*ii# capul'
Din punct de &ede"e psi.oloic# 3a"te "ep"e-int, lupta pent"u sup"a&ie%ui"e# lupta
ene"ic, pent"u instala"e )n f"untea celui !ai pute"nic' A;une u*o" la !$nie *i indisciplin,# da" se
lini*te*te c$nd )*i poate do&edi &i"ilitatea i!petuoas, )nt"-o nou, cuce"i"e'
RUPITER 6!a"ele (enefic9
Se!nific,: e+p"esia &oin%ei lui Du!ne-eu# no"ocul# !o!entele fa&o"a(ile# *ansa *i
st,"uin%ele depuse c$t *i capacitatea de a le &alo"ifica# (inele# o"dinea# ie"a".iile fi-ice *i
spi"ituale# func%iile )n ene"al'
Gu&e"nea-,: -iua de ;oi# -odia S,et,to"# casa IS# culoa"ea al(ast",# !etalul staniu'
Plante u&e"nate: tei# ste;a"# sal&ie# iaso!ie# coac,-e# !,c"i*# !,"a"'
Li-ic u&e"nea-, func%iile .epatice# ci"cula%ia a"te"ial,# .ipofi-a# o(e-itatea# cal&i%ia'
Planeta duplicit,%ii *i a !a"elui no"oc# Rupite" p"edispune la "eu*it, !ate"ial,# social, *i
afecti&,' Cu Rupite" se poate o(%ine fe"ici"ea de a t",i )n si!(io-, social, *i afecti&, cu !ediul#
confe", (un,sta"e *i pacifis!'
SATURN'
Se!nific,: li!it,"ile la ca"e sunt supu*i oa!enii# !entalul conc"et# &alo"ile ti!pului *i ale
",(d,"ii# testele spi"ituale de e&olu%ie ca"e o(li, fiin%a s,-si con*tienti-e-e p"op"ia Ga"!, *i s, se
inte"e-e )n a"!onia uni&e"sal,'
Gu&e"nea-,: -iua de s$!(,t,# -odia Cap"ico"n# casa S# culoa"ea ne"u# !etalul plu!('
Plante u&e"nate: o"-# o&,-# p,p,die# ienup,"# iede"a# coada calului# fa# c.ipa"os'
Li-ic: u&e"nea-, siste!ul osos# pielea# din%ii# &e-ica (ilia",# splina# pa"ali-ia# scle"o-a'
Sup"anu!it /Senio"ul Ga"!ei2# el este )ns,"cinat s,-l dete"!ine pe o!ul o(i*nuit s,
descope"e ade&,"ate &alo"i p"in sufe"in%, *i sac"ificiu' O(li, la inte"io"i-a"e# de aici "efu-ul
lu!inii sau al lu!in,to"ilo" 6Soa"e# Luna9# !oti&ul de tea!,# de o(seda"e' =n%elee"ea lec%iei
satu"niene# dete"!in, de(loca"ea unui poten%ial de e+cep%ie'
URANUS'
Se!nific,: nonco!fo"!is!ul# sc.i!(a"ea ("usc,# i!p"e&i-i(ilul# o"iinalitatea
su(con*tientului# p"o"esul# alt"uis!ul' Mi-ea-, sc.i!(a"ea st,"ii inte"ioa"e c,t"e e+cent"icitate *i
a st,"ii sociale# !oti&$nd ne&oia de sc.i!(a"e# "efo"!, *i o"iinalitate'
Gu&e"nea-,: -odia M,"s,to"# casa SI# culoa"ea (leu ciel# !etalul u"aniu'
Plante u&e"nate: fenicul# ceai'
Li-ic u&e"nea-, siste!ul ne"&os pa"asi!patic# pa"ali-ia# tu!o"ile# de&ia%iile de
co!po"ta!ent *i pe"&e"siunile'
Din punct de &ede"e psi.oloic# U"anus confe", o "eunifica"e a e+t"e!elo" ca"e se supun
leii fante-iei' =l face pe o!ul o(i*nuit s, fie )nd",ostit de ("a&u"a de "eco"du"i sau de o"ice alt
ele!ent ca"e-l poate duce p$n, la li!ita e+t"e!, a pute"ilo" sale' Poate dete"!ina fluctua%ii ale
t",i"ilo" )n ;u"ul unei idei fi+e# ene"$nd lipsa de p"ofun-i!e# ineficient,# ne"&o-itate'
NEPTUN'
Se!nific,: i!aina%ia# ilu-ia# iu(i"ea ap"oapelui# d"aostea !istic,# filosofia ele&at,#
"eliia# co!pasiunea# intui%ia enial,# accesul la /lu!ea de dincolo2 p"in !ediu!itate# !aie#
*tiin%e oculte'
Gu&e"nea-,: -odia Pe*ti# casa SII# culoa"ea (leu !a"in# !etal neptuniu' Li-ic tul(u","ile
ne"&oase# !,du&a spin,"ii# tala!usul# polife"a"ea celula", ana".ic, 6c.ist# fi("o!9'
Neptun este )ns,"cinat sa ",scoleasc, fiin%a u!an, *i posi(ilit,%ile ;upite"iene *i &enusiene
din o! pent"u a-l )n&,%a lec%ia total, a co!pasiunii' El )i face pe oa!eni !editati&i# co!pasi&i *i
)i eli(e"ea-, de li!ita"ea "a%ionalului *i al intelectului# sti!ul$nd astfel pe"cep%iile
e+t"asen-o"iale' Pot ap,"ea )ns, confu-ii# .alucina%ii# ilu-ii# PLUTON'
Se!nific,: t"ansfo"!a"ea inte"ioa",# "ena*te"ea# efectul de (u!e"an al p"op"iilo" ac%iuni#
sc.i!(a"ea )n p"ofun-i!e ca"e este )ntotdeauna ine&ita(il,'
Gu&e"nea-,: -odia Sco"pion# casa MIII# culo"ile "o*u *i ne"u# !etalul plutoniu'
Li-ic: u&e"nea-, fo"%ele c"eatoa"e *i "eene"atoa"e ale co"pului# onadele#
incon*tientului'
Psi.oloic &o"(ind# Pluton )i face pe oa!eni s, t",iasc, la !odul "eal cele !ai p"ofiinde
aspecte ale sufletului lo" p"in "apo"ta"ea continu, la &alo"ile a".etipale' Ni!eni nu se poate
ascunde at$t ti!p c$t p"op"iile senti!ente iau &ia%, *i de&in "eale *i p"o&ocatoa"e' Accepta"ea
sdii!(a"ilo" de o"ice fel# pu"ifica"ea *i autocont"olul sunt ce"in%e i!po"tante )n astfel de situa%ii'
ELE3ENTE ASTROLOGICE'
C0IRON [Aste"oidul specialit,%ii9
Se!nific,: .idul spi"itual# ini%iato"ul# cel ca"e de-lea, le,tu"ile te"est"e ale lui Satu"n *i
confe", uni&e"salitatea *i alt"uis!ul lui U"anus' Rep"e-int, t"ece"ea de la &alo"ile palpa(ile
li!itate ale fi-icului la cele neli!itate ale su(con*tientului'
Gu&e"nea-,: constela%ia Op.iuc.us# culoa"ea lila' Din punct de &ede"e psi.oloic# C.i"on
este (l$nd# )n%elept *i pe at$t de do"ito" )n sc.i!(a"ea situa%iilo" c"itice pe c$t de sta(il )n situa%iile
fa&o"a(ile' El confe", )nalte &alo"i spi"ituale ca"e )*i au o"iinea )n "eal# conc"et# palpa(il'
RUNON 6Aste"oidul c,s,to"iei9
Se!nific,: ca"acte"i-a"ea pe"soanei iu(ite'
Din punct de &ede"e psi.oloic# Runon d, &ia%, ne&oii de co!ple!enta"itate' Ea se &"ea
cont"olat, *i pola"i-at,' Sti!ulea-, )nt"ei"ea d"aostei p"in unifica"ea lui !inus cu plus# p
c2!ininului cu !asculinul' Ea e+p"i!, do"in%e# p"eten%ii# aspi"a%ii p"in t"ece"ea de la ni&el
intelectual la cel con*tient' Autoe&alua"ea *i autocunoa*te"ea sunt necesa"e )n cunoa*te"ea lui
Runon'
GAIA 6Te""a9
Este u&e"nato"ul esote"ic al -odiei S,et,to" *i ie"a".ic al -odiei Ge!eni' Este la 1F<I
fa%, de Soa"e *i si!(oli-ea-, !isiunea !ate"ial, a fiec,"uia'
MULCAN'
Gu&e"nea-, esote"ic *i ie"a".ic -odia Tau"' Este o planet, inte"!e"cu"ian, ce de%ine *i
cont"olea-, sec"etul alc.i!iei *i t"ansfo"!,"ilo" inte"ioa"e' Este )n analoie cu Ani 6-eul focului
la .indu*i9' Nu se dep,"tea-, !ai !ult de FI fa%, de Soa"e ia" influen%a lui o"a", se sup"apune
peste influen%a Soa"elui 6sf$"*itul inte"&alului9 *i a lui 3e"cu" 6)nceputul inte"&alului9'
NODURILE LUNARE 6A+a e&oluti&,9
Nodul luna" de no"d'
Se!nific, punctul )n ca"e li(e"ul a"(it"u atine !a+i!u! de intensitate' Rep"e-int,
!odul de e+p"esie pe"sonal, )n ca"e fieca"e indi&id tinde s,-si )ndeplineasc, scopul )nca"n,"ii'
Este de esen%, d.a"!ic, 6scop9' Gu&e"nea-, ac%iunile con*tiente# lucide# !oti&ate' Rep"e-int,
!eni"ea *i !odul de )nf,ptui"e a ei *i este )n analoie cu Rupite" *i Neptun'
Nodul luna" de sud'
Este plasat la 1F<I fa%, de Nodul de no"d *i se!nific, locul unde este ne&oie de deta*a"e#
int"ospec%ie *i anali-,' Indic, o(iceiu"ile noast"e# ceea ce cunoa*te!# le,tu"ile cu t"ecutul# &ie%ile
ante"ioa"e' Este de esen%, Ga"!ic, *i u&e"nea-, acti&it,%ile instinctuale pl,cute sau nepl,cute ce
apa" pe pa"cu"sul unei -ile# al unui an sau a unei &ie%i' Este )n analoie cu Satu"n *i Pluton'
LILIT0 6Luna nea",9
Se!nific,: ispita# lec%ia ce t"e(uie )n%eleas, pent"u a nu stana sau in&olua' Gu&e"nea-,:
-odia Sco"pion# casa MIII# culoa"ea nea",'
Ea u&e"nea-, *i conc"eti-ea-, testele de e&olu%ie cele !ai du"e' Din punct de &ede"e
psi.oloic# Lilit. c"ea-, st,"i de f"usta"e# ne!ul%u!i"e# i"ita"e 6c.ia" st,"i de!oniace9 cul!inate
cu neaccepta"ea condi%iei *i statutului le o!' 1loc.ea-, un anu!it secto" al pe"sonalit,%ii )n
func%ie de locuJ Au t"an-itul ei )n .o"oscopul pe"sonal' Pot ap,"ea do"in%e infe"ioa"e 6din n:
su(con*tient, de eli(e"a"e de su( po&a"a ei9 a c,"o" satisface"e dete"!in, ut ti!p in&olu%ia'
Ac%iunea ei nu a"e ca"acte" pe"!anent ci succesi& )n func%ie de aspecte'
ECLIPSELE'
Te+tele t"adi%ionale Ooa conside", c, eclipsele "ep"e-int, !o!ente e+cep%ionale de
a"de"e a )nt"eii Ga"!e indi&iduale acu!ulate )n cu"sul e+isten%elo"# p"in folosi"ea unui p"ocedeu
special' Acest p"ocedeu este !edita%ia 6)n special laOa Ooa9 pe toat, pe"ioada eclipsei' Pent"u cei
ca"e nu au p"i!it ini%ie"ea )n laOa Ooa se &a u"!,"i# pe l$n, o inte"io"i-a"e deose(it, C o
concent"a"e# fie )n !i;locul f"un%ii# fie )n c"e*tetul capului' Acest p"ocedeu este &ala(il indife"ent
dac, eclipsa este sau nu &i-i(il, din locul )n ca"e se "eali-ea-, !edita%ia'
Cele !ai indicate pent"u !edita%ie sunt eclipsele de lun,# )n ca"e se sti!ulea-, t"e-i"ea
con*tiin%ei indi&iduale *i a sola"it,%ii p"in eclipsa"ea te!po"a", a su"sei de ene"ie Oin'
3ai pu%in indicate sunt eclipsele de Soa"e unde se ce"e un efo"t indi&idual pent"u
cont"olul ene"iei Oin "e&,"sate )n acel !o!ent'
ASPECTE ASTROLOGICE'
CONRUNCUIA'
Este un aspect !a;o" de fu-iune' Un.iul <I# o"( FI 6tole"an%a ad!is,9' Este un aspect
conciliato" )nt"e dou, sau !ai !ulte planete )n ca"e ene"ia poate s, a;un, la ni&elul !a+i! de
influen%,' Ea este pute"nic,# intens,# efe"&escent,'
=n fu-iune disonant, pot su"&eni influen%e nefa&o"a(ile# at$t asup"a fi-icului c$t *i asup"a
psi.icului'
SESTIL'
Este un aspect !a;o" conciliato"' Un.i 8<I# o"( 4I' Se+tilul este o(iecti& *i poate
conduce la o c,uta"e a li(e"t,%ii' Este un aspect de )n%elee"e# intelectual *i confe", un sc.i!(
a"!onios de ene"ii )nt"e planetele )n cau-,'
CUADRATURA'
Este un aspect dina!ic' Un.i de 9<I# o"( FI' Acest aspect )l pune pe indi&id fa%, )n fa%,
cu ceea ce t"e(uie dep,*it pent"u a !e"e !ai depa"te' Cuad"atu"a dete"!in, f"ust"a"e#
ne)nc"ede"e )n sine# supiciunea' P"o(le!ele apa" !ai !ult la ni&el inte"io"# C Qdep,*i"ea lo"
dete"!in, ne!ul%u!i"ea# li!ita"ea *i )n final stana"e sau in&olu%ie'
TRIGON'
Este un aspect conciliato"' Un.i 17<I# o"( FI' Este un aspect de c"ea%ie *i e&olu%ie' El
a"at, calit,%ile acu!ulate la ni&el indi&idual *i "ep"e-int, o ene"ie c"eatoa"e din ca"e se poate
e+t"ae o pa"te (un, a luc"u"ilo" p"in disciplin,' El "ep"e-int, intelien%a ce t"e(uie acti&at,
utili-$nd idei *i cuno*tin%e acu!ulate )n e+isten%ele t"ecute' Sti!ulea-, t"e-i"ea uno" talente
ascunse'
OPOWIUIA'
Aspect !a;o" dina!ic' Un.i 1F<I# o"( FI' Opo-i%ia este un aspect de conflict da" *i de
"econcilie"e *i "ep"e-int, necesitatea de a su"!onta un o(stacol )n "apo"t cu o )nt$lni"e sau cu
"ela%iile pe"sonale' Rep"e-int, con*tiin%a lui /eu2 )n fa%a lui /tu2' A se e&ita )n aceste situa%ii
p"oiecta"ea p"o(le!elo" noast"e asup"a celo"lal%i'
LAWELE LUNII'
Lieca"e fa-, a Lunii a"e o influen%, at$t neati&, c$t *i po-iti&, asup"a &ie%ii noast"e' Este
necesa" doa" s, se ,seasc, ec.ili("ul )nt"e influen%a lu!ii e+te"ioa"e *i lu!ea noast", inte"ioa",'
Este o p"o(le!, de luciditate# de aten%ie'
Luna nou, C un.iul )nt"e Lun, *i Soa"e este de <I'
Aspect de "eul, acti& 1F o"e )nainte *i dup, !o!entul p"oduce"ii sale' Este conside"at ca
fiind clipa de )nceput a e!o%ionalului )n u"!,to"ul ciclu luna"' La ni&el inte"io" ec.ili("ul poate fi
pe"tu"(at u*o"# duc$nd la ne!ul%u!i"i# insatisfac%ii# a"esi&itate# )!(oln,&i"i# conflicte ca"e se pot
stine "elati& u*o"' Sti!ulea-, c"eati&itatea' La ni&el e+te"io" poate cau-a inunda%ii# cut"e!u"e#
ploi to"en%iale' Se "eco!and, s, se "eali-e-e )n aceast, pe"ioad, o !edita%ie# o inte"io"i-a"e sau o
ac%iune sac",'
P"i!ul p,t"a" C un.iul dint"e Lun, *i Soa"e este de 9<I'
Este un aspect nefa&o"a(il pent"u aface"i# "ela%ii a!o"oase# )nt$lni"i# pet"ece"i# confe"in%e#
c,l,to"ii etc'
Pot ap,"ea p"o(le!e ce se &o" intensifica pe pa"cu"s# deoa"ece Luna este )n c"e*te"e'
Influen%a Lunii poate fi !ai !a"e asup"a celo" n,scu%i )n -odia "especti&,'
ATENUIE# 0lPERTENs"&iJ =n aceast, pe"ioad, lic.idele )*i !,"esc &olu!ul'
Luna plin, C un.iul dint"e Lun, *i Soa"e este de 1SOI'
Aspect &iolent Dato"it, influen%ei deose(ite asup"a "ecepti&it,%ii u!ane# )n acest aspect
Luna fa&o"i-ea-, ne)nc"ede"ea )n sine# ne pune fa%, )n fa%, cu p"o(le!ele noast"e *i ale celo"lal%i#
cu acte antisociale etc' Gene"ea-, inso!nii# tensiuni psi.ice# ne"&o-itate# f"usta"e dato"it,
"e-onan%ei cu planu"ile ;oase ale ast"alului )n ca"e !a;o"itatea ac%iunilo" iau o tu"nu",
di-a"!onioas,# &iolent,' Ac%iuni ne"eco!andate: aface"i# "ela%ii a!o"oase# c,l,to"ii# )nt$lni"i#
confe"in%e# pet"ece"i etc' Ac%iuni "eco!andate: autocont"olul# culti&a"ea lini*tii inte"ioa"e#
!edita%ia'
Ulti!ul p,t"a" C un.iul dint"e Lun, *i Soa"e este de 9<I'
Aspect nefa&o"a(il ce o"ientea-, situa%iile c,t"e consu!a"ea lo" "apid,' Pot ap,"ea )n !od
nea*teptat dispute &iolente# pole!ici# ac%iuni lipsite de loic, etc' Aspectul de&ine !ai dificil
dac, )n pe"ioada de 1F o"e )nainte *i dup, acest !o!ent Luna !ai "eali-ea-, *i alte aspecte cu
celelalte planete# deoa"ece planetele )n cau-, &o" ac%iona su( influen%a di"ect, a Lunii' Ac%iunile
"eco!andate *i ne"eco!andate sunt acelea *i ca )n catul Lunii pline *i a P"i!ului p,t"a"'
Aspecte ast"oloice i!po"tante condi%ionate de fa-ele lunii'
S0IMA RATRI'
S.i&a# )n t"aduce"e li(e",# )nsea!n, /cel (un# cel (l$nd2> este -eul dist"ue"ii a tot ce e
",u# i!pu" *i ino"ant' /S.i&a Rat"i2 ESTE noaptea "ele&a%iilo" DIMINE KI A 3O3ENTELOR
DEOSE1ITE DE GRAUIE'
=n S.i&a Pu"ana# /S.i&a Rat"i2 este conside"at, cea !ai !a"e dint"e toate s,"(,to"ile
anului> se!nifica%iile ei sunt o"ientate c,t"e Su(li!ul Pa"a!as.i&a ca"e pe"sonific, Sup"e!ul
A(solut 6Du!ne-eu Tat,l9'
/Lie ca Do!nul S.i&a# ca"e este cu totul al(# cu totul pu"# s,-!i aco"de co!oa"a ie"t,"ii
p,catelo" !ele'2 6S.anGa"a9 /3a.a S.i&a Rat"i2 este situat, )n ti!p )naintea ec.inoc%iului de
p"i!,&a", *i este conside"at, ca fiind cea !ai i!po"tant, dint"e cele 17 /S.i&a Rat"i2 ale fiec,"ui
an'
WIUA 3ARII PUTERI COS3ICE TRIPURA SUNDARI'
Cu dou, -ile )nainte de Lun, plin,# ene"ia luna", a"e un "afina!ent *i o &i("a%ie
deose(it,# fe"!ec,toa"e' =n aceast, -i sunt fa&o"a(ile toate ac%iunile ca"e necesit, o a"!onie
deose(it,: de la &ia%a senti!ental, *i aface"i p$n, la planta"ea unei flo"i' Aceast, -i /Q cunoscut,
)n t"adi%ia indian, ca fiind Wiua 3a"ii Pute"i Cos!ice T"ipu"a Sunda"i' Se "eco!and, !edita%ie
utili-$nd S"i Yant"a sau !ant"a acestei 3a"i Pute"i Cos!ice' Lacultati&# de p"efe"in%, )nainte de
!edita%ie# se &a "eali-a o co!uniune cu sfe"a de influen%, a planetei Menus'
INGRESS LUNAR'
Denu!it *i /lun, &id,2 sau /pe"ioada f,", di"ec%ie2# "ep"e-int, pe"ioada cup"ins, )nt"e
punctul unde Luna "eali-ea-, ulti!ul aspect !a;o" *i )nceputul -odiei u"!,toa"e' De-a&anta;ele
pe"ioadei: )n aceast, pe"ioad, nu se iau deci-ii i!po"tante# nu se fac aface"i# nu se )ncepe ni!ic
nou 6indife"ent de an&e"u"a ac%iunii9' Pot ap,"ea e"o"i )n ;udecat,# )nt$"-ie"i# f"ust,"i' Acu!
defectele sunt scoase !ai !ult )n e&iden%,' Ac%iunile cotidiene "eali-ate )n aceast, pe"ioad, se
)!pot!olesc *i este necesa" a le "elua' A&anta;ele pe"ioadei: )n aceast, pe"ioad, se pot sc.i!(a
o(iceiu"ile "ele *i se pot "eali-a ac%iuni ca"e s, nu necesite un efo"t deose(it' Ac%iuni fa&o"a(ile:
Ooa# !edita%ie# lectu"a# "u,ciunea'
CUM=NT DE =NC0EIERE'
Cu&$ntul de )nc.eie"e pe ca"e do"esc s, &i-l ofe" este o po"ni"e since", de a !ul%u!i
oa!enilo" (uni pent"u sufletul lo" *i tutu"o" celo" ca"e si!t )n sufletul lo" p"ietenia fa%, de tot ceea
ce-i )ncon;oa",'
3ul%u!esc celo" ca"e p"in a;uto"ul lo" sufletesc *i !ate"ial au cont"i(uit la definiti&a"ea
acestei luc","i'
3e"eu )!i &in )n !inte &e"su"ile lui Lucian 1laa: /Eu nu st"i&esc co"ola de !inuni a
lu!ii Ki nu ucid cu !intea tainele ce-nt$lnesc )n calea !eaX2 ca"e# pe l$n, o &aloa"e lite"a",
incontesta(il,# au *i o &aloa"e spi"itual, e+cep%ional, deoa"ece "ep"e-int, una din cele !ai si!ple
suestii (enefice de supune"e con*tient, a o!ului )n fa%a lui Du!ne-eu'
/lu(e*te-%i ap"oapele ca pe tine )nsu%i2 spunea Isus cu 7<<< de ani )n u"!,# ceea ce poate
)nse!na faptul c, !inunea c"ea%iei nu poate e+ista f,", iu(i"e' Iu(i"ea oa!enilo" poate
sup"a&ie%ui doa" dac, fo"!ea-,# p"in "apo"ta"e continu, la cel,lalt# un TOT ca"e s, e+p"i!e la un
alt ni&el iu(i"ea c"eatoa"e a lui Du!ne-eu [/O!ul este !,su"a tutu"o" luc"u"ilo"29' Cine-l iu(e*te
pe ap"oapele s,u ca pe sine )nsu*i uit, de eo-ul s,u *i de&ine /ceilal%i2 p"in iu(i"e' Iat, c$t de
i!po"tant este s, )n%elee! !,su"a iu(i"ii pe ca"e t"e(uie s, o a&e! fa%, de sine pent"u a
con*tienti-a c$t de !ult sunte! )n sta"e s,-i iu(i! pe ceilal%i'
Iu(i"ea de sine este un !a"e !iste" al c"ea%iei# ea nu este un p,cat atunci c$nd este since",
*i ani!at, de senti!ente t"ansfiu"atoa"e# p"in ca"e fieca"e se &ede sau do"e*te s, se &ad, fiin%,
de lu!in, dup, c.ipul *i ase!,na"ea Tat,lui *i un !i;loc de a "especta p"op"ia fiin%, ca fiind
c"ea%ie a lui Du!ne-eu'
Eois!ul *i autoindulen%a nu sunt at"i(ute ale iu(i"ii de sine ci st"i,te dispe"ate ale unui
suflet ca"e nu !ai poate &o"(i li!(a iu(i"ii uni&e"sale *i ale c,"ui cu&inte de&in disto"sionate )n
)ntune"icul spi"itual )n ca"e sunt p"oduse'
L"u!use%ea *i a"!onia se ",sf"$n )n sufletul nost"u *i sunt &ii *i "eale la fel de !ult ca
acelea ca"e se o(se"&, )n ;u"ul nost"u' Rapo"ta"ea continu, la aceste &alo"i a! putea spune c,
"ep"e-int, o condi%ie sine-]ua-non a uni&e"sali-,"ii statutului de o! *i a "einte","ii lui )n
a"!onia uni&e"sal,' Alee"ea st, )n pute"ea *i disce"n,!$ntul fiec,"uia'
Iat, deci (inele *i ",ul su( fo"!a lo" de f"u!os-u"$t# fe"ici"e-t"iste%e# iu(i"e-u",# )n fa%a
c,"o"a noi sunte! )n cele din u"!a const"$n*i s, alee!'
Sunte! deci "o!$ni *i pu"t,! )n suflet acel (ul,"e de fo"%, cu a;uto"ul c,"eia st",!o*ii
no*t"i *i-au ap,"at c"edin%a *i sufletele din fa%a )ntin,"ii' 1ucu"ia de a "et",i &ite;ia fi-ic, *i
spi"itual, de ca"e au dat do&ad, st",!o*ii no*t"i ne d, pute"i !i"aculoase' Aceste pute"i ne
.idea-, c,t"e "idica"ea )n lu!in, a con*tiin%ei colecti&e ca"e do"e*te s, se de(a"ase-e de tot ceea
ce este ",u# i!pu" *i ino"ant' =n%elepciunea o"iental, spune c, /Mo! fi ceea ce c"ede! ai
fe"!itate c, sunte!2Q'
Ki iat, c, "ealitatea unei fe"ici"i i-&o"$t, din culti&a"ea pa*nic, a $ndu"ilo" (une 6di&ine9
poate de&eni aie&ea' Liin%e ele&ate )n-est"ate de la Du!ne-eu cu cunoa*te"e p"ofund, sunt al,tu"i
de noi cei !ul%i# de noi# cei ca"e c"ede! )n eli(e"a"ea sufletului de ap,sa"ea sufe"in%ei'
S, ne t"e-i! deci# cu to%ii# c,t"e (ine# f"u!os *i d"aoste# u"!,"ind ca )n fieca"e -i s, fi!
!ai cu"a%i )n $ndu"i# !ai d"ep%i cu noi *i cu ceilal%i# !ai (uni )n ac%iunile pe ca"e le s,&$"*i!'
/C,ci acolo unde sunt doi sau t"ei aduna%i )n nu!ele 3eu# sunt *i Eu )n !i;locul lo"2'
6Isus 3atei 1F:7<9
SL^RKIT